Списък на публикациите

монографии

 1. Кючуков Р., Т. Кючуков. Системен светлинен дизайн на монументални обекти. Русенски университет "Ангел Кънчев", Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, ISBN 978-954-712-447-9.
 2. Кючуков Т. Светлинен дизайн. Русенски универистет, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2015, стр. 253, ISBN 978-619-207-001-4.
статии
 1. Басри С., О. Петров, Т. Кючуков. Количествена оценка на ефективността на управление на вътрешни осветителни уредби.// Списание „Енергетика”, 2010, брой 4, стр. 35-47
 2. Кючуков Р., О. Петров, С. Басри, Т. Кючуков. Генерален план на университетска светлинна инфраструктура.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
 3. Кючуков Р., О. Петров, Т. Кючуков. Основни принципи при изграждане на университетска светлинна инфраструктура.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
 4. Кючуков Т. Възрастовият фактор в системния светлинен дизайн.// Енергетика, 2015, брой 2/2015, стр. 41-54, ISSN 0324-1521.
 5. Кючуков Т. Култура на индустриалното осветление.// Енергетика, 2013, брой 6, ISSN 0324-1521.
 6. Кючуков Т. Основи на светлинното замърсяване.// Енергетика, 2012, брой № 2, ISSN 0324-1521.
 7. Кючуков Т. Съвременно улично осветление.// ТД Инсталации, 2012, No 3, ISSN 1314-3492.
 8. Петров О., С. Басри, Т. Кючуков. Изследване на енергийно-икономическата ефективност на решения за университетска светлинна инфраструктура.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
 9. Петров О., С. Басри, Т. Кючуков. Изследване на електропотреблението на осветителни уредби с тръбни луминесцентни лампи при димиране.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
 10. Пигулова Н. Семинар "Пътят:Дизайнът:Успехът" привлича студенти и ученици в РУ.// в-к Утро, 2015, брой 83/7393, ISSN 1311-9397.
доклади
 1. Kyuchukov R., T. Kyuchukov. The Light Environment in Bulgaria. IN: BalkanLight 2012, Proceedings, Belgrade, 2012, ISBN 978-86-7466-438-4.
 2. Kyuchukov R., T. Kyuchukov. Rational use of electrical energy for illumination towards multifunctional and multiple domestic lighting installations. IN: 4th International Congress for South-East Europe. Energy Efficiency & Renewable Energy Sources. Panel: Efficient Residential Lighting, Sofia, Bulgaria, 2008
 3. Kyuchukov T. Biomimetics in Lighting Composition and Design. IN: SFITES 2015, Kavala, Greece, Parnas Publishing House, 2015, ISBN 978-954-8483-34-6.
 4. Kyuchukov T. Bridge Lighting Design. Methodology and Realization. IN: SFITES 2015, Kavala, Greece, Parnas Publishing House, 2015, ISBN 978-954-8483-34-6.
 5. Kyuchukov T. Illusions in Human Visual Perception. IN: SFITES 2015, Kavala, Greece, Parnas Publishing House, 2015, ISBN 978-954-8483-34-6.
 6. Kyuchukov T. Automotive Lighting Sculpture. Born Beyond Existing Borders. IN: Известия на съюза на учените - Русе, том 12, Русенски университет, 2015, ISBN 1311-106X.
 7. Kyuchukov T. 2015 – INTERNATIONAL YEAR OF LIGHT AND LIGHT-BASED TECHNOLOGIES (IYL 2015). IN: International Energy Forum 2015, Varna, 2015
 8. Kyuchukov T. Rhythm in Lighting Organization and Modelling. IN: SFITES 2015, Kavala, Greece, Parnas Publishing House, 2015, ISBN 978-954-8483-34-6.
 9. Kyuchukov Т. Systematic and Methodical Approaches to Lighting Design. “SATI” System. IN: 9th International Congress, Varna, Bulgaria., 2012, ISBN 1313-0226.
 10. Kyuchukov Т. Automotive Lighting Sculpture. Definition аnd Realization. В: 9th International Congress, Varna, Bulgaria, 2012, ISBN 1313-0226.
 11. Евстатиев И., Б. Евстатиев, Т. Кючуков. Изследване влиянието на параметрите на процеса в инсталация за влаготермична обработка на материали върху разхода на енергия. В: Енергиен форум 2011, Варна, 2011, стр. 288-294
 12. Евстатиева Н., И. Евстатиев, Т. Кючуков. Изследване на температурния режим на светодиоден осветител. В: XIV Национална конференция с международно участие BulLight / България Светлина 2010 10 – 12 Юни, Сборник с доклади, Варна, България, Български национален комитет по осветление, 2010, стр. III-7 – III-10, ISBN 1314-0787.
 13. Евстатиева Н., Т.Кючуков. Централизирана общинска система за управление и мониторинг на улично осветление. В: Сборник с доклади на Енергиен Форум, 12-15 юни, Варна, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2013, стр. 337-341, ISBN 2367-6728.
 14. Кyuchukov R., T. Kyuchukov. Sustainable Lighting Solutions to Electrical Energy Compsumtion. Illumination Towards Multifunctional and Multiple Domestic Lighting Installations. IN: Proceedings Lighting Engineering 2008, BalkanLight 2008 Ljubljana, Slovenia, 2008, ISBN 978-961248-127-8.
 15. Кyuchukov R., Т. Kyuchukov. Sustainable Solutions by means of Multifunctional and Multicomponent Residential Lighting Installations. IN: Energy Forum 2008, Reports, Varna, 2008
 16. Конов Ц., Т Кючуков. Приложение на светлинния дизайн при създаването на уникална интериорна среда. В: Научни трудове на Русенски университет, том 50, серия 1.2, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011
 17. Конов Цв., Т. Кючуков. Развитие на рекламно-информационната светлинна среда в съвременния град. В: Годишник на технически университет София, том 60, книга 2, II-ра научна конференция, Созопол, 2010, ISBN 1311-0829.
 18. Кючуков Р., О. Петров, Т. Кючуков. Интегрирана система за университетски сграден електроинсталационен, електроенергиен, информационно-комуникационен и защитно-охранителен мениджмънт. В: Енергиен форум 2011 - Сборник Доклади, Варна, 2011
 19. Кючуков Р., О. Петров, Т. Кючуков. Енергийноефективно осветление на шевно предприятие. В: Международна научна конференция “Unitech” – Сборник доклади, Габрово, 2008
 20. Кючуков Р., Т. Кючуков. Архитектурно-художествено осветление на обществени сгради. В: International scientific Conference Unitech `08, Proceedings, Gabrovo, 2008
 21. Кючуков Т. Методология на качеството в образованието по светлинен дизайн. В: Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация. Качество на висшето образование, Русенски университет, 2016
 22. Кючуков Т. Методология на светлинния дизайн на смесено и биодинамично осветление. В: Сборник с доклади на Енергиен форум 2015, Варна, 2015
 23. Кючуков Т. Графичен синтез „Бизнес и мениджмънт“. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 53, серия 1.2, Русенски университет, 2014, стр. 427-430
 24. Кючуков Т. FEEARA – АВТОМОБИЛНА СВЕТЛИННА СКУЛПТУРА. FEEARA – AUTOMOTIVE LIGHTING SCULPTURE. В: BulLight / България Светлина 2014. XV Национална конференция с международно участие, Минно-геоложки университет, София, Издателска къща "Св. Иван Рилски", 2014, ISBN 1314-0787.
 25. Кючуков Т. Методология на естетическата оценка на светлинни системи за обществените поръчки. Methodology of the Aesthetic Quality Assessment of Lighting Systems in Public Procurement. В: Енергиен Форум 2014. Научно-технически съюз на енергетиците в България, Варна, 2014, стр. 352-365
 26. Кючуков Т. CBETЛИНИТЕ И СЕНКИТЕ – МЕТОДОЛОГИЯ И СЕМАНТИКА. LIGHTS AND SHADOWS – METHODOLOGY AND SEMANTICS. В: BulLight / България Светлина 2014. XV Национална конференция с международно участие, Минно-геоложки университет, София, Издателска къща "Св. Иван Рилски", 2014, ISBN 1314-0787.
 27. Кючуков Т. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАТА СВЕТЛИННА СРЕДА НА ОБЛАСТЕН ГРАД. ADVERTISING AND INFORMATION LIGHTING ENVIRONMENT OF A DISTRICT TOWN. В: BulLight / България Светлина 2014. XV Национална конференция с международно участие, Минно-геоложки университет, София, Издателска къща "Св. Иван Рилски", 2014, ISBN 1314-0787.
 28. Кючуков Т. VIVALS NETWORK. IN: Научни трудове на Русенски университет, Научна конференция 2013, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013
 29. Кючуков Т. Съвременни индустриални осветители | Contemporary Industrial Luminaires. В: Научни трудове на Русенски университет, Научна конференция 2013, Русенски университет, 2013
 30. Кючуков Т. Архитектурно-художествено осветление на православни храмове в малки селища. Architectural Lighting of Orthdox Churches in Small Towns. В: Сборник доклади – Пета секция „Осветление”, Енергиен форум 2013 Варна, 2013
 31. Кючуков Т. Светлодиодни индустриални осветители | LED Industrial Luminaires. В: Научни трудове на Русенски университет, Научна конференция 2013, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013
 32. Кючуков Т., Й. Дойчинов. SWOT анализ на светлодиодното осветление. В: Научни трудове, серия 1.2, Русенски университет, 2012
 33. Кючуков Т., О. Петров. Светлинен дизайн на елементи на университетски сгради. В: XIV национална конференция с международно участие „България Светлина 2010",”BulLight 2010”, Варна, 2010, ISBN 1314-0787.
 34. Кючуков, T. Автомобилна светлинна скулптура – поглед към биолуминесценцията. В: XIV национална конференция с международно участие „България Светлина 2010”, Международен дом на учените "Фредерик Жолио-Кюри", 2010
 35. Кючуков, T. Автомобилна светлинна скулптура – синергично взаимодействие между форма и светлина. Терминологично развитие на концепцията. В: XIV национална конференция с международно участие „България Светлина 2010”, Международен дом на учените "Фредерик Жолио-Кюри", 2010
 36. Кючуков, T. Системен подход при класификацията на автомобилните светлини. Концепцията за автомобилна светлинна скулптура. В: XIV национална конференция с международно участие „България Светлина 2010”, Международен дом на учените "Фредерик Жолио-Кюри", 2010
 37. Кючуков, T. Автомобилна светлинна скулптура – илюзия или необходима реалност. В: Национална конференция „Инженерен дизайн и ергономия”, Технически университет София, 2009
 38. Кючуков, T. Развитие на светлинните системи в съвременните автомобили. В: Национална конференция „Инженерен дизайн и ергономия”, Технически университет София, 2009
 39. Кючуков, T. Автомобилна светлинна скулптура. В: Наунчи трудове на РУ, том 47, серия 1.1., Русенски университет "Ангел Кънчев", 2008
 40. Кючуков, T. Автомобилна светлинна скулптура „A'KIMONO”. В: International scientific Conference Unitech `08. Gabrovo, Технически университет Габрово, 2008
 41. Кючуков, T. Концептуално екстериорно решение Honda S2000 Evolution. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия - АИФ`2006, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2006
 42. Кючуков, T. Комплексен синтез на рекламни решения за фирмен образ, продукти услуга. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия - АИФ`2006, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2006
 43. Кючуков, T. Едно решение на задача на Алберт Айнщайн. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, том 44, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2005
 44. Кючуков, T. Комбинаторен синтез на козметичен продукт. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, том 44, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2005
 45. Кючуков, T. Евристичен комбинаторен синтез на графични форми и композиции. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, том 41, серия 1.3, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2004
 46. Петров О., Т. Кючуков, Р. Кючуков. Енергийноефективна реконструкция на външното осветление на жилищен квартал на областен град. В: Международна научна конференция “Unitech” – Сборник доклади, Габрово, 2009