Списък на публикациите

статии

 1. Armianov, N. K., Qian Ruzhu Ju, Ivan Palov, Stefan Stefanov, Tanya Stoyanova, Viara Ruseva. Potentialities for accerileration of the drying process of whole tobacco plants with longitudinal electric spark treatment of the stems.// Journal of Huaiyen Teachers College, China, 1997, No 5, pp. 6-11
 2. Armianov, N. K., Qian Ruzhu Ju, Ivan Palov, Stefan Stefanov, Tanya Stoyanova, Viara Ruseva. Possibility for accerileration of the drying process of tobacco leaves with longitudinal electric-spark discharges.// Journal of Huaiyen Teachers College, China, 1997, No 5, pp. 12-16
 3. Armianov, N. K., Qian Ruzhu Ju, Ivan Palov, Stefan Stefanov, Tanya Stoyanova, Viara Ruseva. Potentialities for accerileration of the maturation and the drying of the tobacco with cross electric spark treatment of the stems on the root.// Journal of Huaiyen Teachers College, China, 1996, No 12
 4. Armyanov Nikola, Victor Bayev, Victor Savchuk, Michael Diprose, Silvia Stefanova, Tania Stoyanova, Nedyalko Nedyalkov. Basic treatment parameters in electric spark processing of plants and their impact upon its effectiveness.// Research Papers, “Agricultural Engineering “, vol. 31, 1999, No 3, pp. 67-82
 5. Armyanov, N. K., M. F. Diprose, S. L. Stefanova, T. M. Stoynova, St. K. Dimitrova. An investigation into electrical treatment methods for the processing of tobacco leaves.// Journal of Agricultural Engineering Research “ , Vol. 76, 2000, No 2, pp. 197–203
 6. Антонов, Г. М., Н. К. Армянов, Т. М. Стоянова, Д. М. Драгиев. Обработка на тютюневи листа с електроискрови разряди.// Селскостопанска техника, 1987, брой 2, стр. 43-47
 7. Армянов Н., Т. Стоянова, В. Джуров, Д. Киряков. Влияние на напрежението на обработка върху степента на поразяване на растителната тъкан при надлъжна електроискрова обработка на тютюн.// Селскостопанска техника, 1988, брой 3, стр. 25-31
 8. Армянов Н.К., Т.М. Стоянова, В. И. Джуров, В.Н.Савчук. Изследване на съпротивлението на растителната тъкан при напречна електроискрова обработка на тютюн.// Селскостопанска техника, 1988, брой 1, стр. 28-34
 9. Армянов Никола, Силвия Стефанова, Таня Стоянова, Таня Гачовска, Станка Димитрова. Обоснование системы электродов электроискровой установки для обработки листьев табака.// Research papers, “Agricultural Engineering “, vol. 31, 1999, брой 4, стр. 63-76
 10. Армянов, Н. К., В. С. Русева, Т. М. Стоянова, Н. А. Недялков. Изследване влиянието на напрежението на обработка и броя на разрядите върху ефективността на електроискровата обработка на тютюн и плевели.// Селскостопанска техника, 1996, брой 2, стр. 9-15
 11. Армянов, Н. К., И. Й. Палов, С. П. Стефанов, Т. М. Стоянова, К. А. Сираков, С. Л. Стефанова. Изследване на електрическото съпротивление на клубени на картофи.// Селскостопанска техника, 1998, брой 2, стр. 8-12
 12. Армянов, Н. К., Н. А. Недялков, Т. М. Стоянова, В. С. Русева. Електрическа схема на агрегати за електроискрова обработка на тютюн.// Механизация на земеделието, 1996, брой 1, стр. 16-18
 13. Армянов, Н. К., С. Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, С. К. Димитрова. Изследване влиянието на продължителността на въэдействието с електроискрови раэряди върху степента на поразяване на растителната тъкан и сушенето на тютюневи листа.// Растениевъдни науки, 1998, брой 8, стр. 597-601
 14. Армянов, Н. К., С. Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, Т. К. Гачовска. Изследване разхода на енергия при подаването на тютюневите листа към електроискровата уредба.// Известия на Съюза на учените – Русе, 1/98, серия “Технически науки”, 1998, брой 1, стр. 51 – 53
 15. Армянов, Н. К., С. Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, Т. К. Гачовска, Ст. К. Димитрова. Изследване влиянието на напрежението на обработка върху степента на поразяване на растителната тъкан при електроискрова обработка на тютюневи листа.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1, стр. 19–23
 16. Армянов, Н. К., С. Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, Т. К. Гачовска, Ст. К. Димитрова. Възможност за повишаване ефективността на електроискровата обработка на тютюневи листа.// “Известия на Съюза на учените – Русе” 1/’99, серия “Технически науки”, 1999, брой 2, стр. 62-65
 17. Армянов, Н. К., С.Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, Т. К. Гачовска. Определяне параметрите на елементите на електрическа схема на електроискрова уредба за обработка на тютюневи листа.// Електротехника и електроника, 1999, брой 1-2, стр. 45–49
 18. Армянов, Н. К., Т. К. Гачовска, Г. Ив. Гачовски, Т. М. Стоянова, Ст. К. Димитрова, Н. А. Недялков. Електроискрова уредба за обработка на тютюневи листа с дозирано подаване на енергията.// Селскостопанска техника, 2001, брой 6
 19. Армянов, Н. К., Т. К. Гачовска, Т. М. Стоянова, Н.А. Недялков. Изследване на надлъжната електрообработка на тютюневи листа тип Бърлей.// Селскостопанска техника, 2001, брой 2, стр. 39–45
 20. Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, В. И. Джуров, В. Н. Савчук. Изследване на съпротивлението на растителната тъкан при напречна електроискрова обработка на тютюн.// Селскостопанска техника, 1988, брой 1, стр. 28-34
 21. Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, В. С. Русева, Н. А. Недялков. Електроискрова обработка на тютюн.// Механизация на земеделието, 1996, брой 6, стр. 7-9
доклади
 1. Armianov N., Palov I., S.Stephanovа, St.Stephanov, T.Stoyanova, K.Sirakov. Possibilities of stimulating potato production by means of pre-planting electrikc spark. IN: Processings of their tubers, Energy and Agriculture the Third Millennium, Vol.1, Athens, Greece, 1999, pp. 962...968
 2. Armyanov, . N. K., S. L. Stefanova, T. M. Stoyanova, T. K. Gachovska, St. K. Dimitrova. Some investigations into electrical processing of tobacco leaves. IN: Energy and Agriculture towards the Third Millenium, Athens-Creece - 2-5 June 1999, Proceedings, vol. 2, Athens-Creece, 1999, pp. 846-853
 3. Armyanov, N. K., S. L. Stefanova, T. M. Stoyanova, T. K. Gachovska, St. K. Dimitrova. Some investigations into electrical processing of tobacco leaves. IN: SIELA’99, Proceedings, Vol.1, Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria, 1999, pp. 12-17
 4. Armyanov, N. K., S. L. Stefanova, T. K. Gachovska, T. M. Stoyanova, St. K. Dimitrova, N.A.Nedyalkov. Electric spark processing of tobacco – problems, results, prospects. 19-th Symposium on tobacco. IN: 22-24 september 1999, Book of abstracts, Ohrid, Macedonia, 1999, pp. 71
 5. Borodzhieva, A., T. Stoyanova. Software System for Synthesis and Analysis of Communication Circuits and Processes Using MATLAB. IN: Anniversary 10th Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol’14, Proceedins, Plenary Lectures, Sozopol, 2014, pp. 21 - 30, ISBN 1313-9487.
 6. Borodzhieva, A., T. Stoyanova. Test Module of a Software System for Synthesis and Analysis of Communication Circuits and Processes. IN: Anniversary 10th Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol’14, Proceedings, Plenary Lectures, Sozopol, 2014, pp. 43 - 51, ISBN 1313-9487.
 7. Kiriakov,D.V.,G.R.Georgiev,T.M.Stoyanova. DEFINING THE PARAMETERS OF EQUIVALENT ELECTRIC - FILTER REPLACEMENT SCHEME. IN: Anniversary 10th Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol’14, Plenary Lectures, Part I, Sozopol, Bulgaria, 2014, pp. 76-79, ISBN 1313-9487.
 8. Stoyanova, T., A. Borodzhieva. Design and Computer Simulation of Low-Pass and High-Pass Single-Amplifier Multiple-Loop Negative Feedback Active Filters Using MATLAB and MicroCAP. IN: Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol ’07, Regular papers, Part II, Sozopol, 2007, pp. 58–63, ISBN 978-954-9518-46-7.
 9. Stoyanova, T., A. Borodzhieva. Analysis and Synthesis of Band-Pass Single-Amplifier Multiple-Loop Negative Feedback Active Filters Using MATLAB and MicroCAP. IN: Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol ’07, Regular papers, Part II, Sozopol, 2007, pp. 51–57, ISBN 978-954-9518-46-7.
 10. Stoyanova, T., A. Borodzhieva. Synthesis and Analysis of Single-Amplifier Single-Loop Negative Feedback Active Filters Using MATLAB and MicroCAP. IN: Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol ’07, Regular papers, Part II, Sozopol, 2007, pp. 64–69, ISBN 978-954-9518-46-7.
 11. Антонов, Г. М., Н. К. Армянов, Т. М. Стоянова. Ронене на царевица с електроискрови разряди и изследване на влиянието им върху посевните качства на семената. В: Научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев”, т. 25, секция 10, Русе, 1983, стр. 101-106
 12. Антонов, Г. М., Н. К. Армянов, Т. М. Стоянова. Устройство за ускоряване сушенето на тютюневи листа чрез коронен разряд. В: Трудове на симпозиума „Физика-селскостопанско производство”, София, 1981, стр. 175-181
 13. Антонов, Г. М., Н. К. Армянов, Т. М. Стоянова, Д. М. Драгиев. Изследване върху обработката на тютюневи листа с електроискрови разряди. В: Първи национален конгрес на физиците в България, резюме на доклад, секция „Биофизика”, София, 1983, стр. 512
 14. Антонов, Г. М., Н. К. Армянов, Т. М. Стоянова, Р. Й. Тодорова. Индуктивен преобразувател на интензитета на нискочестотно електрическо поле. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том 23, серия 7, Русе, 1979, стр. 115-118
 15. Антонов, Г. М., Н. К. Армянов, Т. М. Стоянова, Р. Й. Тодорова. Планиране на експеримента при изследване на електрическо поле във вана. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том 19, серия 8, Русе, 1977, стр. 65-70
 16. Антонов, Г. М., Н. К. Армянов, Т. М. Стоянова, Р. Й. Тодорова. Експериментално определяне на силата на електромагнит за постоянен ток. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том 19, серия 8, Русе, 1977, стр. 77-82
 17. Антонов, Г. М., Н. К. Армянов, Т. М. Стоянова, Р. Й. Тодорова. Изследване на електромагнитен разходомер при различни разстояния между полюсните накрайници. В: Доклад на ЮНС’76, ВИММЕСС, секция 8, Русе, 1976, ВИММЕСС, Русе, Русе, 1976
 18. Армянов Н., С. Стефанова, Т. Стоянова, Р. Тодорова, Д. Киряков, Т. Гачовска. Електроискрови методи за обработка на тютюн. В: ЮНС на ВНВОВУ, В. Търново, ВНВОВУ, 1998, стр. 409-416
 19. Армянов Никола, Силвия Стефанова, Таня Гачовска, Таня Стоянова, Станка Димитрова, Недялко Недялков. Електроискрова обработка на тютюневи листа - проблеми, резултати, перспективи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Том 37, серия 3, Русе, 1999, стр. 23-27
 20. Армянов Никола, Таня Стоянова, Недялко Недялков, Силвия Стефанова, Станка Димитрова, Таня Гачовска. Електроискрова обработка на тютюневи стъбла – проблеми, резултати, перспективи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Том 37, серия 4, Русе, 1999, стр. 18-22
 21. Армянов, Н. К., Ив. Й. Палов, С. Л. Стефанова, С. П. Стефанов, Т. М. Стоянова, К. А. Сираков. Възможност за стимулиране добива от картофи чрез предпосадъчна електроискрова обработка на клубените им. В: СИЕЛА’ 99, Доклади, Том I, Пловдив, 1999, стр. 24-29
 22. Армянов, Н. К., С. Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, Т. К. Гачовска, Ст. К. Димитрова. Електроискрова уредба за обработка на тютюневи листа. В: СИЕЛА’ 99, Доклади, Том I, Пловдив, 1999
 23. Армянов, Н. К., В. С. Русева, Н. А. Недялков, Т. М. Стоянова. Определяне начина на подаване на енергия при надлъжната електроискрова обработка на тютюневи стъбла и при електроискрова обработка на тютюневи листа. В: Научни трудове на ВВТУ „Т. Каблешков”, Сборник доклади, ч. 1, София, 1995, стр. 326-331
 24. Армянов, Н. К., В. С. Русева, Т. М. Стоянова, Н. А. Недялков. Подход за определяне на зависимостта на степента на поразяване на растителната тъкан от интензивността и продължителността на въздействието с електроискрови разряди. В: ЮНС’96, ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 28 и 29 юни 1996г., Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 1996
 25. Армянов, Н. К., И. Й. Палов, Ст. П. Стефанов, Т. М. Стоянова, К. А. Сираков, С. Л. Стефанова. Изследване възможност за повишаване на добива от картофи чрез предпосадъчна електроискрова обработка на клубените им. В: Научна сесия на Военно Научно-Технически институт, София, 18 и 19 декември 1997г., Сборник „Научни трудове” на Военно Научно-Техничес, 1997
 26. Армянов, Н. К., К. А. Сираков, Ив. Й. Палов, Ст. П. Стефанов, Т. М. Стоянова. Влияние на електрическите разряди върху съпротивлението на кубени на картофи. В: ЮНС’97, ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 19 и 20 юни 1997г., Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 1997
 27. Армянов, Н. К., К. А. Сираков, Ив. Й. Палов, Ст. П. Стефанов, Т. М. Стоянова. Честотни характеристики на електрическото съпротивление на кубено и коеноплодни. В: ЮНС’97, ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 19 и 20 юни 1997г.,, Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 1997
 28. Армянов, Н. К., Н. А. Недялков, В. С. Русева, Т. М. Стоянова. Главен поразяващ факторна разряда при електроискрова обработка на плевели. В: ЮНС’96, ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 28 и 29 юни 1996г.”., Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 1996
 29. Армянов, Н. К., Н. А. Недялков, В. С. Русева, Т. М. Стоянова. Изследване на електрическото поле на система електроди за електроискрова обработка на плевели. В: ЮНС’96, ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 28 и 29 юни 1996г., Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 1996
 30. Армянов, Н. К., Н. А. Недялков, В. С. Русева, Т. М. Стоянова. Изследване на системи електроди за електроискрова обработка на плевели. В: Научни трудове на ВВТУ „Т. Каблешков”, Сборник доклади, ч. 1, София, 1995, стр. 313-319
 31. Армянов, Н. К., Н. А. Недялков, Т. М. Стоянова, В. С. Русева. Възможност за намаляване на разхода на енергия при надлъжната електроискрова обработка на растения. Научна сесия’96 с международно участие. В: Сборник трудове на ВВУАПВО „П. Волов”, Шумен, част 3, Шумен, 1997, стр. 45-54
 32. Армянов, Н. К., Н. А. Недялков, Т. М. Стоянова, В. С. Русева. Определяне на параметрите на елементите на електрическата схема на мобилна електроискрова уредба за унищожаване на плевели. В: Научни трудове на ВИХВП, XLI, св. 4, Пловдив, 1994, стр. 19-27
 33. Армянов, Н. К., Н. А. Недялков, Т. М. Стоянова, С. Л. Стефанова. Разход на енергия при електроискровата обработка на тютюн и плевели. В: ЮНС’97, ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 19 и 20 юни 1997г., Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 1997
 34. Армянов, Н. К., С. Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, Н. А. Недялков. Изследване електрическото съпротивление на тютюневи листа. В: Сборник научни трудове на ВВУПВО “Панайот Волов”, Шумен, ч. III, Шумен, 1998, стр. 24-31
 35. Армянов, Н. К., С. Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, Ст. К. Димитрова. Изследване начините на подаване на енергията при електроискровата обработка на тютюневи листа. В: Сборник научни трудовена ВВУПВО “Панайот Волов”, Шумен, ч. III, Шумен, 1998, стр. 32-39
 36. Армянов, Н. К., С. Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, Ст. К. Димитрова. Изследване начините на електровъздействие при обработката на тютюневи листа. В: Сборник научни трудове на ВВУПВО “Панайот Волов”, Шумен, ч. III, Шумен, 1998, стр. 40-47
 37. Армянов, Н. К., С. Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, Т. К. Гачовска, Н. А. Недялков. Изследване влиянието на интензивността на въздействието с електроискрови разряди върху степента на поразяване на растителната тъкан на тютюневи листа. В: Научна сесия на Военно Научно-Технически институт, София, 18 и 19 декември 1997г., Сборник „Научни трудове” на Военно Научно-Техничес, 1997
 38. Армянов, Н. К., С. Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, Т. К. Гачовска, Н. А. Недялков. Изследване разхода на енергия при електроискровата обработка на тютюневи листа. В: Научна сесия на Военно Научно-Технически институт, София, 18 и 19 декември 1997г., Сборник „Научни трудове” на Военно Научно-Техничес, 1997
 39. Армянов, Н. К., Ст. К. Димитрова, Т. М. Стоянова, Н. А. Недялков, Т. К. Гачовска, С. Л. Стефанова. Изследване влиянието на електроискровата обработка на тютюневи листа върху някои качествени показатели на изсушения тютюн. В: Сборник доклади на ЮНС “50 години НИМЕСС”, Том VII, Серия 4, София, 1999, стр. 75-80
 40. Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, А. К. Кючюков. Изследване на индуктивни първични преобразуватели на интензитета на нискочестотно електрическо поле. В: Научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев”, т. XXXV , серия 6, Русе, 1994, стр. 74-80
 41. Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, В. С. Русева, Д. Г. Михайлова. Методика за определяне на елементите на електрическата схема на мобилен агрегат за напречна електроискрова обработка на тютюн. В: Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 26, В. Търново, 1994, стр. 270-275
 42. Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, В. С. Русева, Н. А. Недялков. Избор на начин на електровъздействие при надлъжна обработка на растения. В: Научна сесия’96 с межд.участие, Сборник трудове на ВВУАПВО „П. Волов”, ч. 3, Шумен, 1997, стр. 35-44
 43. Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, В. С. Русева, Н. А. Недялков. Възможност за ускоряване на сушенето на тютюневи листа чрез въздействие с електроискроискровите разряди. В: Научна сесия’96 с международно участие, Сборник трудове на ВВУАПВО „П. Волов”, Шумен, ч. 3, Шумен, 1997, стр. 55-63
 44. Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, В. С. Русева, Н. А. Недялков. Електроискрова обработка на тютюн. В: Научни трудове на ВВТУ „Т. Каблешков”, Сборник доклади, ч. 1, София, 1995, стр. 320-325
 45. Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, Н. А. Недялков, С. Л. Стефанова. Влияние на основните режимни параметри при електроискровата обработка на тютюн и плевели. В: ЮНС’97, ВВОВУ „В. Левски”В. Търново, 19 и 20 юни 1997г., Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 1997
 46. Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, С. Л. Стефанова, Н. А. Недялков. Приложение на електроискровите разряди в тютюнопроизводството. В: Доклад на Националната конференция „Производство на тютюн в България – проблеми и перспективи”, 25 до 28 юни 1997г., Пловдив, 1997
 47. Армянов, Н., С. Стефанова, Т. Стоянова, Р. Тодорова, Т. Гачовска, Д. Киряков. Електрическа схема на електроискрова уредба за обработка на тютюневи листа. В: ЮНС на ВНВОВУ "Васил Левски"-1998, В. Търново, ВНВОВУ "В. Левски", 1998, стр. 401-408
 48. Армянов, Н., Т. Гачовска, Т. Стоянова, Д. Киряков. Електроискрови уредби за обработка на тютюневи листа. В: НК на ВНОВУ "В. Левски"-2001, В.Търново, ВНВОВУ "В. Левски", 2002, стр. 506-516
 49. Армянов, Н., Т. Стоянова, Д. Киряков, Ст. Пашев. Изследване на индуктивни първични преобразуватели на интензитета на низкочестотно електрическо поле. В: ЮНС на ВНВОВУ "Васил Левски"-1993, В. Търново, ВНВОВУ, 1993, стр. 276-281
 50. Армянов, Н., Т. Стоянова, Н. Недялков, Д. Михайлова, В. Русева, Д. Киряков. Изследване влиянието на електроискровите разряди върху електрическото съпротивление на разтителната тъкан при надлъжна електроискрова обработка на тютюн и плевели. В: ЮНС на ВИХВП-1993, Пловдив, ВИХВП, 1993, стр. 29-39
 51. Георгиев Г.Р. ; Т.М.Стоянова; И.С Цветков; Д.В.Киряков. Трифазни заваръчни токоизточници с индуктивно-капацитивна стабилизация. Сравнение и насока за оптимизация. В: Международна научна конференция на РУ “А.Кънчев” 2011г., Русе, 2011
 52. Георгиев, В. И., Т. М. Стоянова. Проектирование цепей с переключаемыми конденсаторами. В: Международна конференция „Микроэлектроника’86”, окт. 1986 г., Пловдив, Сборник доклади „Микроэлектроника’86”, 1986, стр. 145-157
 53. Георгиев, В. И., Т. М. Стоянова. Метод за синтез на вериги с комутеруеми кондензатори,основан на формулата на Адамс-Башфорд. В: Научна сесия ”40 години ВМЕИ „Вл. Ил. Ленин” – София, окт. 1985 г., Програма – резюмета НС ”40 год.ВМЕИ „Вл.Ил.Ленин, Докладът е микрофилмиран, 1985, стр. 188
 54. Георгиев, В. И., Т. М. Стоянова. SC-интегратор на Адамс-Башфорд с използване на двуфазна комутация. В: Научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев”, т. XXVI, серия 6, Русе, 1984., Русе, ПБ на ВТУ „Ангел Кънчев”, 1984, стр. 63-69
 55. Георгиев, Г.Р., Т.М.Стоянова,Н.Л.Евстатиева,Д.В.Киряков. Оценяване на ролята на мястото и големината на капацитета на кондензатора в параметричните индуктивно-капацитивни стабилизатори на ток и напрежени.. В: ADVANCED ASPECTS OF THEORETICAL ELECTRICAL ENGINEERING,Sozopol'12, Bulgaria, 7-9.IX.2012, София, ТУ - София, 2012, стр. 215-220, ISBN 1313-9487.
 56. Недялков Недялко, Никола Армянов, Стойчо Ненов, Таня Стоянова. Изследване на технически средства за унищожаване на плевели чрез електроискрови разряди и променлив електрически ток. В: Сборник доклади на ЮНС “50 години НИМЕСС”, Том VII, Серия 4, София, 1999, стр. 69-74
 57. Недялков, Н. А., Н. К. Армянов, В. С. Русева, Т. М. Стоянова. Възможност за повишаване ефективността на електроискрова обработка на плевели. В: ЮНС’96, ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 28 и 29 юни 1996г.,, Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 1996
 58. Стоянова, Т. М. Приложение на подхода с разделяне на интегратори за определ. на относ. капацитети на кондензатори, моделиращи SC-резистори във вериги с превкл.кондензатори, основани на числ.интегририране от висок ред. В: Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 33, В. Търново, 1994., Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 1994, стр. 142-147
 59. Стоянова, Т. М. Использование численных методов интегрирования высокого порядка для проектирования цепей с переключаемыми конденсаторами. В: Международна конференция „Микроэлектроника’86”, окт. 1986 г., Пловдив, Сборник доклади „Микроэлектроника’86”, 1986, стр. 135-144
 60. Стоянова, Т. М., Н. К. Армянов. Подход с разделяне на интегратори за определяне на относителните капацитети на кондензатори, моделиращи SC-резистори във вериги с превключвани кондензатори, основани на числ. интегриране от висок ред. В: Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 1994., Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 1994, стр. 137-141
 61. Стоянова, Т. М., Н. К. Армянов, Г. Ил. ганчев. Програмна система за анализ и синтез на честотно-избирателни вериги с превключвани кондензатори. В: Научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев”, т. XXXV , серия 6, Русе, 1994, стр. 88-93
 62. Стоянова, Т., А. Бороджиева. Синтез и анализ на трептящи кръгове с използването на MATLAB и MicroCAP. В: 9th Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol ’2012, 07.09. – 09.09.2012, Sozopol, Bulgaria, 2012, стр. 209–214, ISBN 1313-9487.
 63. Стоянова, Т., А. Бороджиева. Синтез и анализ на реактивни (LC) филтри с използването на MATLAB и MicroCAP. В: 9th Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol ’2012, 07.09. – 09.09.2012, Sozopol, 2012, стр. 203–208, ISBN 1313-9487.
 64. Стоянова, Т., А. Бороджиева. Синтез и анализ на нискочестотни и високочестотни активни биквадратни филтрови звена с използването на MATLAB и MicroCAP. В: 9th Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol ’2012, 07.09. – 09.09.2012, Sozopol, 2012, стр. 196–202, ISBN 1313-9487.
 65. Стоянова, Т., А. Бороджиева. Синтез и анализ на лентови активни филтри от втори ред с един източник на напрежение, управляван с напрежение (ИНУН), моделирани по схемите на Сален–Кий, с използването на MATLAB и MicroCAP. В: Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol ’09, Plenary Lectures, Part 1, Sozopol, Bulgaria, 2009, стр. 161–168, ISBN 1313-9479.
 66. Стоянова, Т., А. Бороджиева. Синтез и анализ на нискочестотни и високочестотни активни филтри от втори ред с един източник на напрежение, управляван с напрежение (ИНУН), моделирани по схемите на Сален–Кий, с използването на MATLA. В: Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol ’09, Regular papers, Part 2, Sozopol, Bulgaria, 2009, стр. 65–72, ISBN 1313-9487.
 67. Стоянова, Т., А. Бороджиева. Създаване на програмен модул за синтез и анализ на активни филтри с един операционен усилвател по метода с многоконтурна отрицателна обратна връзка с използване на MATLAB. В: Научна конференция РУ – СУ'07; Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", Том 46, серия 3.2, Комуникационна и компютърна техника и технологии, Русе, 2007, стр. 120–125, ISBN 1311-3321.
 68. Стоянова, Т., А. Бороджиева. Създаване на програмна среда за синтез и анализ на активни филтри с един операционен усилвател по метода с едноконтурна отрицателна обратна връзка с използване на MATLAB. В: Научна конференция РУ – СУ'07; Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", Том 46, серия 3.2, Комуникационна и компютърна техника и технологии, Русе, 2007, стр. 105–109, ISBN 1311-3321.
 69. Стоянова, Т.M., А.Н.Бороджиева. Програмна система за генериране на задания за курсови задачи по дисциплината „Комуникационни вериги”. В: 8th Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol’2010, Regular papers, Part 2, Sozopol, Bulgaria, 2010, стр. 71–77, ISBN 1313-9487.
 70. Стоянова, Т.M., А.Н.Бороджиева. Приложение на теорията на сигналните графи при анализа на активни биквадратни филтрови звена. В: 8th Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol’2010, Regular papers, Part 2, Sozopol, Bulgaria, 2010, стр. 53–62, ISBN 1313-9487.
 71. Стоянова, Т.M., А.Н.Бороджиева. Синтез и анализ на заграждащи активни биквадратни филтрови звена с използването на MATLAB и MicroCAP. В: 8th Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol’2010, Regular papers, Part 2, Sozopol, Bulgaria, 2010, стр. 63–70, ISBN 1313-9478.
 72. Стоянова, Т.М.,Т. С. Тодоров. Програмна система за синтез и анализ на SC-вериги, посредством специализирани SC-интегратори. В: Научни трудове на РУ” А.Кънчев”, том 44, серия 3.1 ЕЕА, Русе, Печатна база на РУ ”А.Кънчев”,Русе, 2005, стр. 50-53, ISBN 1311 – 3321.
 73. Стоянова,Т.M.,Г.Р.Георгиев. Влияние на перманентното намаление на седмичните хорариуми по основополагащите дисциплини и преместването им в по-ранни семестри върху обучението на бъдещите инженери, лятна школа о международна научн. В: SUMMER SHOOL, SOZOPOL, 2005, София, PROCEEDINGS, 2005, стр. 195-200, ISBN 954-438-507-Х.
 74. Стоянова,Т.М.,Г.Р.Георгиев. Оптимизиране организацията при провеждането и на резултатите от олимпиадите по теоретична електротехника със студентите от електротехническите специалности на техническите ВУЗ.. В: ADVANCED ASPECTS OF THEORETICAL ELECTRICAL ENGINEERING,Sozopol'12, Bulgaria, 7-9.IX.2012, София, ТУ - София, 2012, стр. 273-277, ISBN 1313-9487.
 75. Стоянова,Т.М.,Г.Р.Георгиев, В.М.Младенов. Влияние,необходимост и полезни резултати от провеждането на Олимпиади по ТЕ със студентите от техническите ВУЗ. Дни на науката на ТУ София, Созопол, септември 2010 г.. В: Adwans Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol, Bulgaria, София, ТУ - София, 2010, стр. 148-151, ISBN 1313-9479.
 76. Фархи, С. Л., В. И. Георгиев, Т. М. Стоянова. SC-резистор на базе многошагового численного метода. В: Сборник докладов IV Международной конференции „Микроэлектроника’84”, ЧССР, Прага, 1984 г., Резюме в MIKROELEКTRONIKA’84,ЧССР, Прага, 1984, стр. 103-104
 77. Фархи, С. Л., В. И. Георгиев, Т. М. Стоянова. SC-резистор на базе многошагового численного метода. В: Постерен доклад на 29 международен научен колоквиум, ВТУ, Илменау, ГДР, 1984, ВТУ, Илменау, ГДР, 1984
учебници
 1. Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова. Теоретична електротехника, I част. Русе, Печатна база на РУ " А. Кънчев”, Русе, 2001, ISBN 954-712-140-5.
 2. Армянов, Н.К., Т.М.Стоянова. Теоретична електротехника – II част. Русе, Печатна база на РУ „А. Кънчев” - Русе, 2002, стр. 1-286, ISBN 954-712-188-Х.
учебни пособия
 1. Ангелов Ю Д Белкинова Л Георгиева Е Ангелова С Калчева Т Стоянова. Сборник тестови задачи по общотехническа подготовка (шесто издание). Русе, Печатна база при Русенски университет „Ангел Кънче, 2011, стр. 80, ISBN 954-712.
 2. Антонов, Г.М., Н.К.Армянов, Т. М. Стоянова, Р.Й.Тодорова. Ръководство за лабораторни упражнения по Теоретична електротехника. Русе, Печатна база на ВТУ"А.Кънчев", Русе, 1987, ISBN XXX.
 3. Армянов Н., Т. Стоянова, Р. Тодорова, Д. Киряков, Б. Евстатиев. Теоретична електротехника. Ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2013, стр. 78, ISBN 978-954-712-589-6.
 4. Армянов Н.,Т. Стоянова, Г. Антонов, Р. Тодорова, Д. Михайлова, В. Русева, Д. Киряков, В. Джуров, В. Стоянова. РЪКОВОДСТВО ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ЕЛКТРОТЕХНИКАТА. Русе, ВТУ, 1994, стр. 1-152, ISBN 00.
 5. Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, Р.Й.Тодорова. Ръководство за семинарни упражнения по Теоретични основи на електротехниката. Русе, Печатна база на РУ"А.Кънчев", Русе, 1997, ISBN XXX.
 6. Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, Р.Й.Тодорова. Протоколна тетрадка за лабораторни упражнения по Теоретична електротехника. Русе, Печатна база на ВТУ"А.Кънчев", Русе, 1989, ISBN XXX.
 7. Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, Р.Й.Тодорова. Протоколна тетрадка за лабораторни упражнения по Теоретична електротехника. Русе, Печатна база на ВТУ, 1986, ISBN XXX.
 8. Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, С.Л.Стефанова. Електроискрова обработка на растения (Методични указания за лабораторни упражнения). Русе, Русе, 1998, ISBN XXX.
 9. Армянов, Н., Т. Стоянова, Р. Тодорова, Д. Киряков. ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ ЗА КУРСОВА РАБОТА). Русе, РУ, 2010, стр. 1-34, ISBN 978-954-712-489-9.
 10. Армянов, Н., Т. Стоянова, Р. Тодорова, Д. Киряков. ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (ПРОТОКОЛНА ТЕТРАДКА ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ). Русе, РУ, 2009, стр. 1-72, ISBN 978-954-712-461-5.
 11. Армянов, Н., Т. Стоянова, Р. Тодорова, Д. Михайлова, Д. Киряков, В. Джуров, В. Русева. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА (избрани задачи). Русе, ВТУ, 1993, стр. 1-68, ISBN 00.
 12. Армянов, Н.К., Т.М.Стоянова, Р.Й.Тодорова. Теоретична електротехника – Ръководство за семинарни упражнения. Русе, Печатна база на РУ „А. Кънчев” - Русе, 2008, стр. 1-124, ISBN 978–954–712–433–2.
 13. Армянов, Н.К., Т.М.Стоянова, Р.Й.Тодорова. Теоретична електротехника – Ръководство за семинарни упражнения. Русе, Печатна база на РУ „А. Кънчев” - Русе, 2005, стр. 1-124, ISBN 954–712–301–7.
други трудове
 1. Стоянова, Т. М. Методи за синтез на вериги с превключвани кондензатори, основани на числено интегриране от висок ред, Автореферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС "доктор", 1989, стр. 25