Списък на публикациите

студии

 1. Ivanka Zheleva, Gencho Popov, Petar Rusev, Krasimir Tuzharov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev Editor Luminita DRAGASANU – COMOTI Iinstitute, ROMANIA. A PRACTICAL GUIDELINE FOR CONDUCTING A NOISE CASE STUDY. Русе, ПРИМАКС, 2012, pp. 28, ISBN 978-954-8675-56-7.
 2. Ivanka Zheleva, Gencho Popov, Petar Rusev, Krasimir Tuzharov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev Editor Victoria TELEABA – COMOTI Institute, ROMANIA И,. GUIDELINE Air Quality Assessment Based on Road Traffic Pollutants Dispersion Modelling. Русе, ПРИМАКС, 2012, pp. 44 стр., ISBN 978-954-8675-55-0.
 3. Ivanka Zheleva, Gencho Popov, Petar Rusev, Krasimir Tuzharov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev Editor Marian Nitulescu – COMOTI Institute, ROMANIA. GUIDELINE Screw Compressors Testing. Русе,, ПРИМАКС, 2012, pp. 32, ISBN 978-954-8675-55-9.
статии
 1. Ivanka Zheleva, Gencho Popov, Petar Russev, Krassimir Tuzharov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev, Victoria Teleaba. Stations for monitoring of the air quality in the cross border area Bulgaria-Romania.// Научни трудове на РУ, 2012, No Том 51, сeри, pp. 65 – 175, ISSN 1311-3321.
 2. Tujarov, Kr. Pressure measuring in a valve plate clearance and result analysis.// Science conference , Journal of Engineering annals of faculty of Тimishoara, 2009, No tom VII, pp. 167..170
 3. Tujarov, Kr. Estimation of gap leakages of valve plates in rotary piston hydromachinary.// Journal of Engineering annals of faculty of Тimishoara, 2009, No tom VII, pp. 152..154
 4. Tuzharov K., S. Iliev, D. Gunev. AERODYNAMIC STUDY OF THE ENVIRONMENTAL VEHICLE MODEL WITH THE FLOW SIMULATION CFD PROGRAM.// INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION, 2018, No 1 (SJR rank: 0.113 /2017, Scimago Journal & Country Rank)
 5. Tuzharov, Kr. The impact of the development angle of a helical paddle of a Darius rotor on the unsteadiness of the torque.// Journal of Engineering annals of faculty of Тimishoara, 2008, No tom VI, pp. 167..170
 6. Ахмедов A., Тужаров Кр., Попов Г., Желева И., Николаев Ив., Климентов Кл. Теоретични модели за изследване на ветротурбини с вертикална ос на въртене тип Дариус – Моментни модели.// Механика на машините, 2013, брой 2, стр. 27-32, ISSN 0861-9727.
 7. Гужгулов Г., Г. Попов, Кр. Тужаров. Какво трябва да се знае за многофункционалния клапан на новата помпа на Сандстренд-Зауер.// Механизация на земеделието, 2008, брой бр. 1-2, стр. 6...9
 8. Климентов К., П. Русев, К. Тужаров, И. Желева. Анализ на теоретични модели за изследване на центробежни помпи при работа с водо-въздушна смес.// Механика на машините, 2008, брой 79
 9. Климентов Кл., Г. Попов, Кр. Тужаров. Относно обемните загуби в центробежна помпа.// Механика на машините, 2010, брой 88, стр. 27-30
 10. Климентов Кл., Г. Попов, Кр. Тужаров. Уравнения на характеристиките при центробежни помпи.// Енергетика, 2008, брой 6-7
 11. Николаев, И., Г. Попов, К. Тужаров. Моделиране обемния к.п.д. на пластинкови помпи при работа с нисковискозни течности.// Топлотехника 13, 2018, брой 10, ISSN 1314-2550.
 12. Попов Г., Кл. Климентов, Кр. Тужаров, М. Михайлов. Определяне на енерго-ефективните режими при паралелна работа на центробежни помпи.// Енергетика, 2009, брой 6-7
 13. Попов, Г., М. Михайлов, Кр. Тужаров. Изследване ефективността на методите за регулиране дебита на обемните помпи.// Механика на машините 79, 2008, брой 7, стр. 9-12
 14. Тужаров, К., Г. Попов, К. Климентов, И. Николаев. Влияние на броя на степените на ветроколело на Савониус върху неравномерността на въртящия момент.// Механика на машините, 2009, брой 88, стр. 22-26, ISSN 0861-9727.
 15. Тужаров, К., Г. Попов, К. Климентов, И. Николаев. Влияние на броя и ъгъла на развитие на винтовите лопатки на ветроколело на Дариус върху неравномерността на въртящия момент.// Механика на машините, 2009, брой 88, стр. 31-35, ISSN 0861-9727.
 16. Тужаров, Кр. Влияние на броя и ъгъла на развитие на винтовите лопатки на ветроколело на Дариус върху неравномерността на въртящия момент.// „Механика на машините” 88, гсдина ХVІII, 2010, брой 4, стр. 31..35
 17. Тужаров, Кр. Теоретична зависимост между безразмерния въртящ момент и бързоходността на ветроколело на Дариус..// Сп. Механика на машините 83, гсдина ХVІI, 2009, брой книга 4, стр. 43..47
доклади
 1. Dediu,G., V. Vilag, J. Popescu, Kr. Tujarov, Iv. Zheleva, G. Popov. System instrumentation and data acquisition for TurboRiver-RB7. IN: University of Ruse, PROCEEDINGS, Volume 51, book 1.2., Ruse, 2012, pp. 148-152
 2. Tujarov, Kr. Hydrotransmission with digital regulation of the capacity and revolutions. IN: Hydraulicke a pneumaticke mechanizmy, Bratislava, 2000, pp. 1..5
 3. Tuzharov, К., G. Popov, K. Klimentov, I. Nikolaev, B. Kostov. CHARACTERISTICS OF A MODELING HYDROCINETIC TURBINE. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Ruse, 2017
 4. Zheleva Iv., G. Popov, P. Rusev, Kr. Tuzharov, Kl. Klimentov, Iv. Nikolaev, V. Teleaba. Stations for monitoring of the air quality in the cross border area Bulgaria - Romania. IN: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 51, сер. 1.2, Русе 2012, Русе, 2012, ISBN 1311-3321.
 5. Ахмедов А, Тужаров Кр., Попов Г., Желева И., Климентов Кл., Николаев Ив. Вихров и каскаден модели за изследване на ветротурбини с вертикална ос на въртене тип Дариус. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 51, сер. 1.2, Русе, 2012, ISBN 1311-3321.
 6. Ахмедов А., Тужаров Кр. Експериментално изследване на осово ветроколело. В: Сб. доклади на студентска научна сесия - СНС'10, Русе, 2010, стр. 81-85, ISBN 1311-3321.
 7. Ахмедов А., Тужаров Кр. Приложение на програмния продукт COSMOSFloWorks при обтечени тела. В: Сб. доклади на студентска научна сесия - СНС'09, Русе, 2009, стр. 29-32, ISBN 1311-3321.
 8. Ахмедов А., Тужаров Кр., Попов Г., Желева И., Климентов Кл., Николаев Ив. Моделиране на течението в конфузора на аеродинамична тръба. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 50, сер. 1.2, Русе, 2011, стр. 48-53, ISBN 1311-3321.
 9. Гужгулов, Г., Кр. Тужаров. Методика за комплексно изследване на челен разпределител за многоходов хидродвигател.. В: Сборник доклади НК ЕМФ’96, т. 3, София, 1996
 10. Димов, Д., Христова М., Тужаров Кр., Кръстева А. Изследване на синхронен генератор с постоянни магнити. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", Русе, 2005
 11. Климентов К. В., К. Тужаров, Б. Костов, И. Николаев. Относно определянето на външния диаметър на работното колело на центробежна помпа. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016, Русе, 2016
 12. Колев, Й., Кр. Тужаров. Технология за изработване на работно колело на микротурбина. В: Научни трудове на Русенския университет, том 44, серия 1, Русенския университет, 2005, стр. 228..233
 13. Николаев И., Г.Попов, К. Тужаров, У. Мхана. Математичен модел за изследване обемните загуби на трироторна зъбна помпа с двустранно цевно зацепване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 280-287, ISBN 1311-3321.
 14. Николаев И., И. Георгиев, Г. Попов, К. Тужаров, Кл. Климентов. Изследване процесите на пълнене с вода на хидрофорен съд в помпена система. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 49, сер. 1.2, Русе, 2010, стр. 34 – 39, ISBN 1311-3321.
 15. Николаев Ив., О. Алипиев, Г. Попов, Кр. Тужаров, Кл. Климентов. Определяне обема на работните камери на трироторна, хидравлична машина с двустранно цевно зацепване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 48, серия 1.2, Русе, 2009, стр. 19-26, ISBN 1311-3321.
 16. НИКОЛАЕВ Ивайло, Генчо ПОПОВ, Уисам МХАНА, Kрасимир ТУЖАРОВ, Юлиан АНГЕЛОВ. Автоматизирана уредба за изпитване на зъбни помпи. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 53, сер. 1.2, Русе, 2014, стр. 239-246, ISBN 1311-3321.
 17. Попов Г., П. Копчев, Кр. Тужаров, Кр. Николов. Сравнителни изследвания на антифрикционни материали за пластинкови вакуумпомпи и компресори. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, том 47, сер. 1.2, Русе, 2008
 18. Попов, Г., Маджаров Д., Тужаров Кр., Ахмедов А., Ганчев Д. Моделно изследване на хидрокинетична турбина за река Дунав. В: Научни трудове на РУ, том 52, сер. 1.2, Русе, 2013, стр. 135-139, ISBN 1311-3321.
 19. Тужаров К.И. ЕНЕРГЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЕТРОКОЛЕЛО НА САВОНИУС СЪС CFD ПРОГРАМАТА FLOSIMULATION. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016, Русе, Русенски университет, 2016
 20. Тужаров, К., Г. Попов, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Неравномерност на въртящия момент на ветроколело на Дариус. В: Int. Sc. Conference “UNITECH’2009”, vol. II, Gabrovo, 2009, стр. II-534/II-538, ISBN 1313-230X.
 21. Тужаров, К., Г. Попов, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Влияние на ъгъла на развитие на винтовите лопатки на ветроколело на Савониус върху неравномерността на въртящия момент. В: Научна конференция РУ&СУ’09, Русе, 2009, ISBN 1311-3321.
 22. Тужаров, Кр. Влияние на броя на секциите на ветроколело на Савониус върху неравномерността на въртящия момент. В: „Механика на машините” 88, гсдина ХVІII, книга 4, Варна, 2010, стр. 22..26
 23. Тужаров, Кр. Резултати от теоретичното пресмятане на характеристиката на ветроколело на Дариус. В: XIII Научна конференция ЕМФ 2008 на Техническия университет – София, том II, Созопол, 2008, стр. 110..116
 24. Тужаров, Кр. Влияние на броя на лопатките на ветроколело на Дариус върху неравномерността на въртящия момент. В: XIII Научна конференция ЕМФ 2008 на Технически университет – София, том II, Созопол, 2008, стр. 106..110
 25. Тужаров, Кр. Явления при ламинарни течения през лагерни и уплътнителни хлабини.. В: НТ РУ, том 39, серия 1, Русе, 2002
 26. Тужаров, Кр., Г. Попов, , Ив. Николаев, Кл. Климентов, М. Михайлов. Теоретична зависимост между безразмерния въртящ момент и бързоходността на ветроколело на Савониус. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 46, сер. 1, Русе, 2007, стр. 101 – 107, ISBN 1311-3321.
 27. Тужаров, Кр., Г. Попов, И. Желева, К. Климентов, И. Николаев, Б. Костов, А. Ахмедов. Теоретично изследване на тахометричен дебитомер със CFD продукт Flow Simulation. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 253-258, ISBN 1311-3321.
 28. Тужаров, Кр., Г. Попов, Ив. Николаев, Кл. Климентов, М. Михайлов. Резултати от теоретичното пресмятане на характеристиката на ветроколело на Савониус. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 46, сер. 1, Русе, 2007, стр. 108 – 115, ISBN 1311-3321.
 29. Тужаров, Кр., Г. Попов, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Резултати от изпитване на вентилатор, задвижван от вятъра за подобряване на вертикалната тяга на вентилационните шахти и комини. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 47, сер. 1.2, Русе, 2008, ISBN 1311-3321.
 30. Тужаров, Кр., Ив. Николаев. Измерване на малки въртящи моменти при опитно изпитване на ветроколела. В: Научни трудове на Русенския университет, том 44, серия 1, Русе, 2005, стр. 238..241, ISBN 1311-3321.
учебни пособия
 1. Гужгулов, Г., М. Минчев, Б. Николов, С. Петров, Г. Попов, П. Русев, Кр. Тужаров. Ръководство за лабораторни упражнения по хидро- пневмо машини и задвижвания. Русе, Печатна база на ВТУ, 1991, ISBN 000.
 2. Гужгулов, Г., М. Минчев, Б. Николов, С. Петров, Г. Попов, П. Русев, Кр. Тужаров. Ръководство за лабораторни упражнения по механика на флуидите.. Русе, Печатна база на ВТУ, 1991, ISBN 000.
 3. Желева И., Г. Попов, Кр. Тужаров, Ив. Николаев, Кл. Климентов, М. Михайлов. Ръководство за упражнения по механика на флуидите. Русе, Печатна база на РУ "Ангел Кънчев", 2006, ISBN 10:954-712-345-9.
 4. Попов, Г., Ив. Желева, Кр. Тужаров, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Методическо ръководство по механика на флуидите. Русе, УИЦ, 2009, стр. 32, ISBN -.
 5. Попов, Г., Кр. Тужаров, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Изпитване на хидравлични и пневматични машини. Сборник отчети за лабораторни упражнения. Русе, УИЦ, 2009, стр. 32, ISBN -.