Списък на публикациите

статии

 1. Alipiev O., S. Marinov, T. Uzunov. Optimal tooth profile design of a gear shaper cutter when meshing with internal straight splines.// Mechanism and Machine Theory, 2018, No Vol.129, pp. 70-79, ISSN 0094-114X. (Impact factor: 2.796 /2018, Scopus)
 2. Bargazov E., Uzunov T., Alipiev О., Antonov S., Bortyakov D. NEW STRUCTURE OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM.// MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS, 2018, No 1, pp. 3-7, ISSN 1314-507X.
 3. E. Bargazov, D. Bortyakov, T. Uzunov, O. Alipiev, S. Antonov. OPTIMIZATION RESEARCH OF THE CARGO PENDULUM AND UNITS DISPLACEMENTS OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM..// INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, 2018, No 12, Issue 1, pp. 3-7, ISSN 1314-507X.
 4. Mitev I, Uzunov Т. Scissors-type Load-Lifting Platform, Design Variants and Realization Problems.// MOTAUTO'98, 1998, No Volume II, pp. 200-204
 5. S Marinov, O Alipiev, T Uzunov. Interference of the profiles when meshing internal straight splines with gear shapers.// MATEC Web of Conferences, 2019, No 287, 01015
 6. Toni Uzunov, Stoyan Stoykov, Georgi Kenarov. Investigation methods of the influence of the times in transitional processes on the dynamic load for lifting device.// Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, 2010, No VIII, Fasc.1, pp. 189-192
 7. Uzunov, Toni. Investigation of the influence of the length of the flexible element on the dynamic loading in lifting device.// Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, 2010, No VIII,Fasc. 3, pp. 180-184
 8. Uzunov, Toni. Experimental determination of dynamic characteristics of electric wire rope hoist.// Acta technica corviniensis – Bulletin of engineering, University Politehnica Timisoara, 2010, No III, Fasc. 1, pp. 113-116
 9. Uzunov, Т. Concerning operating condition for a brake knot of an electric hoist motor.// International Virtual Journal “Machines, Technologies, Materials”, 2009, No III, iss.1-2, pp. 7-9
 10. БАРГАЗОВ E., Т. УЗУНОВ, О. АЛИПИЕВ. Порталните кранове – развитие и перспективи.// Машиностроене и машинознание, 2016, брой 26, стр. 109-112, ISSN 1312-8612.
 11. Баргазов Е, Т. Узунов, О. Алипиев и Д. Бортяков. Изследване на влиянието на дължината на хобота върху работата на порталните кранове.// Механика на машините, 2017, брой 118, стр. 106-110, ISSN 1312-8612.
 12. Баргазов Е., Т. Узунов, О. Алипиев, С. Антонов и Д Бортяков. Изследване и оптимизация на системи за изменение на обсега на портални кранове.// Механика на машините, 2018, брой 120, стр. 16-20, ISSN 0861-9727.
 13. Витлиемов, В.Г., Г.Г. Кенаров, Т.И. Узунов. Многокритериален синтез на постъпателно движение на тяло при преобразувано триене.// Механика на машините, Т. 14 (64), 2006, брой 3, стр. 100-104, ISSN 0861-9727.
 14. Кенаров Г. ,Т. Узунов. Ограничител на товароподемност за електротелфери.// Сп."Механика на машините", ТУ - Варна, 2006, брой кн. 3, стр. 117 - 120, ISSN 0861-9727.
 15. Маринов С., О. Алипиев, Т. Узунов. Относно избора на брой зъби на зъбодълбачните колела при формообразуване на вътрешни правостенни шлици.// Механика на машинитие, 2019, брой 123, стр. 100-107, ISSN 0861-9727.
 16. Маринов, С., Алипиев, О., Узунов Т. Профилиране на зъбодълбачни колела за формообразуване на вътрешни правостенни шлици.// Механика на машините, 2018, брой 120, стр. 21-25, ISSN 0861-9727.
 17. Стойков, С., Т. Узунов. Усъвършенстване на използван в практиката уравновесяващ механизъм на портални кранове.// Сп. „Механика на машините”, 2011, брой кн. 3, стр. 12-15, ISSN 0861-9727.
 18. Узунов, Т. Обосноваване проектните технически параметри на автоматичен палетизатор за подреждане на хляб в ролпалети.// Сп. "Машиностроене и машинознание" , ТУ-Варна, 2009, брой 6, кн.2, стр. 11-14, ISSN 1312-8612.
 19. Узунов, Т. Стенд за изследване на демпфери за телферни електродвигатели.// Сп. "Механика на машините", ТУ-Варна, 2008, брой 1, стр. 79-82, ISSN 0861-9727.
 20. Узунов, Т. Определяне коефициента на коравина в осово направление на еластичната система на телферен електродвигател.// Сп. "Механика на машините", ТУ-Варна, 2008, брой 1, стр. 83-86, ISSN 0861-9727.
 21. Узунов, Т. И. Определяне на динамични характеристики на гумени демпфиращи елементи при ударно натоварване.// Сп. "Механика на машините", ТУ-Варна, 2007, брой кн.2, стр. 92-95, ISSN 0861-9727.
 22. Узунов, Т. И. Изследване на динамичните процеси при включване на телферен електродвигател чрез числен експеримент.// Сп. "Механика на машините", ТУ-Варна, 2007, брой кн. 2, стр. 88-91, ISSN 0861-9727.
 23. Узунов, Т., Г. Кенаров, Ив. Митев. Механо - математическо моделиране на динамичните процеси при установена работа на телферен електродвигател с конусен ротор и статор.// Сп. "Механика на машините", ТУ-Варна, 2006, брой кн.3, стр. 113-116, ISSN 0861-9727.
 24. Узунов, Т., Г. Кенаров, Ив. Митев. Механо - математическо моделиране на динамичните процеси при включване на телферен електродвигател с конусен ротор и статор.// Сп. "Механика на машините", ТУ-Варна, 2006, брой кн. 3, стр. 109-112, ISSN 0861-9727.
 25. Узунов, Т., Г.Кенаров. Определяне характера и големината на осовите сили в конусен телферен електродвигател.// Сп. "Известия на съюза н учените" – Русе, серия “Технически науки”, 2000, брой 3, стр. 70-73
 26. Узунов,Т., Г.Кенаров. Изследване на възможности за честотно управление на телферен електродвигател с конусен ротор и статор.// Сп. „Машиностроене и машинознание” , ТУ-Варна, 2009, брой 6, кн. 2, стр. 7-10, ISSN 1312-8612.
доклади
 1. Bargazov E., Uzunov T., Alipiev O., Antonov S., Bortyakov D. NEW STRUCTURE OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM. IN: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY, BOROVETS, BULGARIA, 2018, pp. 36-41
 2. Bargazov, E. I., T. I. Uzunov, O. L. Alipiev, S. D. Antonov, D. E. Bortyakov. A study of gantry cranes level-luffing jib system using SOLIDWORKS. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. 103-108, ISBN 1311-3321.
 3. Bargazov, E., T. Uzunov, O. Alipiev, D. Bortyakov. Studying the elasticity of the units of the level luffing jib system in gantry cranes using MATLAB. IN: Modern mechanical engineering: Science and Education MMESE-2017: Proceedings of an International Scientific and Practical Conference, Russia, St. Petersburg, June 22 – 23, 2017, Publishing Polytechnic University, 2017, pp. 746-756, ISBN ISSN 2223-0807.
 4. Dinolov O., B. Manolova, L. Mihailov, T. Uzunov. Results from the application of a model for energy-efficiency investigation of mechanical handling machines and systems (Part 2). IN: International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, Association of Agricultural Engineering in Southeastern Europe, 2013, pp. 104-110, ISBN 1311-9974.
 5. Dinolov O., N. Mihailov, L. Mihailov, T. Uzunov. Research methodology for energy-efficiency evaluation in pneumatic-transport processes. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, 2015, pp. 749-754, ISBN 1311-9974.
 6. E. Bargazov, D. Bortyakov, T. Uzunov, O. Alipiev, S. Antonov. OPTIMIZATION RESEARCH OF THE CARGO PENDULUM AND UNITS DISPLACEMENTS OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM. IN: XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS, VARNA, BULGARIA, SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, 2018, pp. 199-205, ISBN 2535-0021.
 7. Stoyan Stoykov, Toni Uzunov. Structural synthesis of balance mechanisms for the jib system of a portal crane. IN: International conference general machine design, University of Ruse, 2009, pp. 169-172
 8. Stoyan Stoykov, Toni Uzunov, Tanya Grozeva. Structural synthesis of linkage mechanisms for jib system of portal crane. IN: GMD-09, Ruse, 2009, pp. 173-176
 9. Баргазов Е, Т. Узунов и О. Алипиев. Изследване и анализ на стреловите системи на порталните кранове. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2015, стр. 173-180, ISBN 1311-3321.
 10. Баргазов Е, Т. Узунов, О. Алипиев и Д. Бортяков. Сравнително изследване на стрелови системи на портални кранове. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2016, стр. 146-156, ISBN 1311-3321.
 11. Кенаров Г., Т. Узунов. Относно възможността на портален кран “Ганц” за работа като плаващ. В: Научни трудове том 44, серия 4, РУ "А.Кънчев", Русе, 2005, стр. 170 - 174
 12. Кенаров Г., Т.Узунов. Определяне закона на движение на ротора в осово направление при включване на конусен телферен електродвигател. В: Научни трудове, том 41, серия 4, РУ "А.Кънчев", Русе, 2004, стр. 211-216, ISBN 1311-3321.
 13. Кенаров Г., Т.Узунов. Изследване големината на аксиалната електромагнитна сила при включване на конусен телферен електродвигател. В: Научни трудове том, 41, серия 4, РУ "А.Кънчев", Русе, 2004, стр. 207-211, ISBN 1311-3321.
 14. Кенаров Г., Т.Узунов. Относно осовото движение на вала на конусен телферен електродвигател и възникналите откази в него. В: Научни трудове том 37, серия 5, РУ "А.Кънчев", Русе, 1999, стр. 307-312
 15. Копчев П., Г. Кенаров, Т. Узунов. Безазбестови фрикционни материали за спирачни възли. В: Научни трудове, том 37, серия 10, РУ "А.Кънчев", Русе, 1999, стр. 143-148
 16. Митев Ив., Г. Кенаров, Т. Узунов. Сравнителна оценка на задвижвания за подемния механизъм на трансманипулатори. В: ЮНС на ВТУ, Научни трудове том 34, серия 7, Русе, 1990, стр. 92-97
 17. Стойков, С., Т. Узунов. Оптимизационен синтез по съседни положения на уравновесяващия шарнирен четиризвенник на портален кран. В: Научни трудове том 49, серия 1.2, РУ "А.Кънчев", Русе, 2010, стр. 82-85
 18. Тодоров И. Т. Узунов. Експериментално изследване разхода на енергия на пневматичен транспортьор. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016, том 55, серия 1.1, Русе, 2016, стр. 97-101, ISBN SAT-1.202-1-RR-07.
 19. Тодоров Ил., Т. Узунов. Експериментално изследване на основни характеристики на винтов транспортьор. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2015, стр. 168-172, ISBN 1311-3321.
 20. Узунов Т.И.,С. Б. Стойков. Усъвършенстване на използвани в практиката стрелови механизми на портални кранове. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - том 51, серия 1.1, Русе, 2012, стр. 160-164, ISBN 1311-3321.
 21. Узунов, Т. Подемно-транспортни системи за палетизиране на хляб в ролпалети. В: Научни трудове, РУ "А.Кънчев", т. 46, сер. 1,, Русе, 2007, стр. 129 - 133, ISBN 1311-3321.
 22. Узунов, Т. И., Ив. Митев. Изследване и оптимизиране на ножична товароподемна платформа с ролков задвижващ механизъм и активни работни сектори. В: Сб.доклади "Надеждност, ремонт и експлоатация" , серия 7, РУ "А.Кънчев", Русе, 1998, стр. 55-60
 23. Узунов, Т., Г. Кенаров, Ю. Кандиларов. Изследване влиянието на масовите инерционни моменти в задвижването на електротелфер върху динамичното му натоварване. В: Научни трудове, РУ "А.Кънчев", Русе, 2007, стр. 22-26, ISBN 1311-3321.
 24. Узунов,Т., Г.Кенаров. Опитно изследване на динамичното натоварване на подемен механизъм на електротелфер с честотно управление. В: Научни трудове, РУ "А.Кънчев", т. 47, сер. 1.2, Русе, 2008, стр. 63-68, ISBN 1311-3321.
учебни пособия
 1. Динолов О., Т. Узунов, К. Андонов. Обследване за енергийна ефективност на подемно-транспортна техника. Методични указания за провеждане на експериментални изследвания. Русе, МЕДИАТЕХ, 2011, стр. 41, ISBN 978-954-8467-13-1.
 2. Кенаров Г., Т. Узунов. Проектиране на механизми за товароподемни машини - ръководство за курсово проектиране. Печатна база, РУ "А.Кънчев", Русе, 2009, стр. 64, ISBN 978-954-712-466-0.
 3. Попов И., И. Митев, Г. Кенаров, Т. Узунов, Н. Недялков. Подемно-транспортна техника, лабораторни упражнения. Русе, Печатна база на РУ "А.Кънчев", 1998, стр. 44, ISBN 954-712-042-5.
други трудове
 1. Тони Узунов. Подемно-транспортна и манипулационна техника, Уеб-базиран курс за обучение, 2016,www.e-learning.uni-ruse.bg
 2. Тони Узунов. Товарно-разтоварна техника., Уеб-базиран курс за обучение, 2013,www.e-learning.uni-ruse.bg
 3. Тони Узунов. Изследване на динамични процеси на телферен електродвигател, Дисертация за присъждане на ОНС "Доктор", 2007, стр. 148