Списък на публикациите

статии

 1. Младенов М., Т. Станчев, А. Маринчев, М. Ангелов. Компютърна система за изследване на сеещи апарати.// сп. „Селскостопанска техника”, 1996, брой кн. 4
 2. Младенов М., Т. Станчев, А. Маринчев, М. Ангелов, П. Даскалов, В. Найденов. Сензор за контрол на сеенето при сеялки за окопни култури..// сп. „Селскостопанска техника”, 1995, брой кн. 3
 3. Станчев Т. Йорд. Определяне на „чисто закъснение” –един различен подход. (под печат).// „Механика на машините”, 2012, брой 2, ISSN 0861-9727.
 4. Станчев Т., Б. Сакакушев. Апробация на фотограметричния метод за измерване в машиностроенето..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, 1/2011г. серия “Технически науки”, 2011, брой 5, ISSN 1311-106X.
 5. Станчев Т., Б. Сакакушев. Една възможност за повишаване на точността при измерване на активна мощност в товари с нисък фактор на мощността..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, 1/2011г. серия “Технически науки”, 2011, брой 5, ISSN 1311-106X.
 6. Станчев Т., К.Андонов, И.Евстатиев. Моделиране на топлообмена в ограждение на животновъдна сграда.// Селскостопанска наука, 2008, брой 5, стр. 3-8
 7. Станчев, Т. Проверка адекватността на модел при планиран имитационен експеримент.// Механика на машините (^, 2012, брой 1, стр. 17-19, ISSN 0861-9727.
 8. Станчев, Т. Система за експресно определяне съпротивлението на топлопреминаване на ограждения в животновъдни сгради.// сп. „Селскостопанска наука”, 2008, брой 6
доклади
 1. Dzhurov V., M. Kostova, T. Stancev, I.Cvetkov. LAZER SPECTROSCOPY AS A METHOD FOR REMOTE TRANCE DETEKTIONOF EXPLOSIVES. IN: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 2016, SHUMEN, c/0 Jusautor,Shumen, 2016, pp. 231-236, ISBN 2367-7902.
 2. Dzhurov, V., I. Tsvetkov, T. Stanchev, V. Dimitrov. EXPLORING THE SPECTRAL CHARACTERISTICS OF MATERIALS WITH BLASTING ACTION BY THE HELP OF STEREO CAMERA. IN: International conference: Technique, Technologies, Education, Security, V. Tarnovo, 2017
 3. Mihailov, N., T. Stanchev, I. Evstatiev, G. Georgiev. Investigation of heat parameters of a stockbreeding farm by means of modeling with a known heat flux. IN: CIGR World Congress “Agricultural Engineering for a Better World”, Bonn, VDI – Berichte Nr. 1958, EN 420 A, 2006, pp. 755 – 756
 4. Stanchev T., A. Marinchev, M. Angelov. Elektromechanical Multiplier Controlling the Joints of a Manipulator with an Alternating-Current Motor. IN: Second Symposium TEMPUS JEP 3310, VARNA, 1995
 5. Stanchev T., K. Andonov, I. Evstatiev. System for Heat Impact on Enclosures with a View to Determine the Thermal and Physical Characteristics in a Dynamic Mode. IN: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. UNITECH’08, GABROVO, 2008, pp. 1-109 – 1-113
 6. Stanchev T., T. Balbuzanov. USE OF V-CRITERION FOR DEFINING THE DURATION OF THE EXPERIMENT. IN: Silesian University of Technologi, Katowice, Polska, IV Sci. Conf. TP2012, Katowice, Polska, 2012
 7. Димов Л.Т., Т.Й. Станчев. Една възможност да се измери cos с електродинамичен ватметър. В: Научни трудове , ВТУ „Ангел Кънчев”, ВТУ „Ангел Кънчев”- Русе, 1994
 8. Димов Л.Тр., Т.Й. Станчев. Количествени методи с приложение в електротехниката. Квалификационни характеристики. В: 45 години Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 1999
 9. Димов Л.Тр., Т.Й. Станчев, М.Н. Ангелов, А.Г. Маринчев. Електродинамичен ватметър с „плаваща” скала. В: VI-ти НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ с международно участие „МЕТРОЛОГИЯ и надеждност ", Созопол, 1995
 10. И.Цветков, Андреев А., Станчев Т.Й., Георгиев Г.Р. Компютърен стенд за изпитване хидравличните системи на земеделски машини за пиково налягане. В: МНК РУ, Русе, РУ, 2011
 11. Младенов М. И., Г. А. Харизанов, Т. Й. Станчев. Повишаване точността на относителното ориентиране при въвеждане на обобщен показател за взаимното разположение на детайлите. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, том XXIII, серия 6, АВТОМАТИКА И ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА, ВТУ”Ангел Кънчев”-Русе, 1981
 12. Петров Мл., Т. Станчев. Грешка на оценката на амплитудата и фазовият ъгъл на хармониците при метод за комплексен двупрофилен контрол на зъбни колела без еталонно колело. В: Научни трудове РУ, Научни трудове РУ 2011, 2011
 13. Сираков К., Св.Захариев, Ив.Палов, Т.Станчев. Стенд за измерване на електрическото съпротивление на посевен материал. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2014, стр. 152-157
 14. Станчев ,Т. Измерване на активна мощност с цифров ватметър WENS GPM60 при нисък фактор на мощността. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 23-24 юни 2011, том 6, Велико Търново, 2011
 15. Станчев Т. Подобряване на метрологичните характеристики на преобразувател с уравновесяване на заряда. В: Метрология и метрологично осигуряване, Созопол, 2012, стр. 85-88, ISBN 1313-9126.
 16. Станчев Т. Повишаване чувствителността на диференциалното измерване на мощност с използване на нискокосинусен ватметър. В: НК 2012, РУ”Ангел Кънчев” Русе. (под печат)., РУ Русе, 2012
 17. Станчев Т. И., Мл. Петров. Допълнителен електронен нулев указател към мост за постоянен ток Р333. В: Научни трудове РУ, Научни трудове РУ 2002, РУ, 2002
 18. Станчев Т., И. Цветков. Оценка на топлофизичните характеристики на ограждащите елементи в животновъдни сгради за осигуряване на микроклимата в климатични зони 1 и 7. В: Научна конференция с международно участие, Тракийски униферситет аграрен факултет, (под печат)., Стара Загора., 2012
 19. Станчев Т., Илиян Цветков. Алгоритъм за филтриране на данни от моделиране на процес при прилагане на имитационен планиран експеримент. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, 2011
 20. Станчев Т., М. Петров. Активната мощност като показател за качеството на процесите. В: Научни трудове РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2005
 21. Станчев Т., Св.Захариев, К.Сираков, Ив.Палов, Ил.Цветков. Методика за избор на регулиращи параметри на променливотоков мост за оценка измененията в посевен материал след обработката му в електромагнитно поле. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2014, стр. 158-164
 22. Станчев Т.Й., А.Г. Маринчев, М.Н. Ангелов. Диференциално измерване на мощност. В: Юбилейна научна сесия на ВВОВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 1995
 23. Станчев Т.Й., М.Н. Ангелов, А. Г. Маринчев. Използване на електродинамичния ватметър за диференциално измерване разликата в натоварването на асинхронни двигатели. В: VI-ти НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ с международно участие „МЕТРОЛОГИЯ и надеждност ‘95” Созопол., Созопол, 1995
 24. Станчев Т.Й., М.Н. Ангелов, А.Г. Маринчев . Една допълнителна възможност за използване на измервателния комплект QN10. В: VII-ми НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ с международно участие „МЕТРОЛОГИЯ и надеждност ‘96”, Созопол, 1996
 25. Станчев, Т. Експериментално изследване стойностите на коефициента на топлопроводност и на специфичния топлинен капацитет на ограждение на животновъдна сграда. В: Студентска научна сесия РУ “А. Кънчев”, Русе, 2009
 26. Станчев, Т. ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ САНИРАНЕТО НА ЖИВОТНОВЪДНИ СГРАДИ И ЦЕНИТЕ НА КВОТИТЕ ЗА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД. В: Международна научна конференция „UNITECH”, Габрово, 2008
 27. Станчев, Т. Й. Преобразувател на ефективна стойност на електрически ток в цифров вид с използване ефекта на Пелтие. В: 45 години Русенски университет „А. Кънчев”, том 37, сек. V, Русе, 1999, стр. 347-349
 28. Станчев, Т.Й. Комбиниран метод за аналого-цифрово преобразуване. В: Научни трудове ВВУАПВО „ Панайот Волов”, Шумен, 1997, ISBN 954-9681-03-3.
 29. Тошо Станчев, Илиян Цветков. Бърз метод за определяне на транспортно закъснение с оценка резултатите за груби грешки. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 54, серия 3.1, Русе, 2015, стр. 104-107
 30. Цветков И.С., Т.Й.Станчев, Г.Р.Георгиев,. Микропроцесорен модул за измерване параметрите на монофазен електрически ток,. В: НС на РУ, ноемвери 2013г., Русе, РУ "А.Кънчев", 2013
 31. Цветков, И., Т. Станчев. Повишаване точността на ниско-бюджетни GPS приемници, посредством RTK диференциална корекция. В: Научна конференция с международно участие, Тракийски униферситет аграрен факултет, . (под печат)., Стара Загора, 2012
учебници
 1. Георгиев Г.Р., Т.Й. Станчев. Електрически измервания. Русе, РУ "А.Кънчев", 2007, стр. 127, ISBN 978-954-712-370-0.
 2. Георгиев Г.Р., Т.Й. Станчев. Г Електрически измервания. Учебник – WEB издание, Русе, 2008г.. Русе, РУ, 2008, стр. 122, ISBN няма.
 3. Станчев Т.Й., Г.Р.Георгиев. Електрически измервания. Учебник, Русе 2011г.. Русе, РУ "А.Кънчев", 2011, стр. 172, ISBN 978-954-712-514-8.
учебни пособия
 1. Георгиев Г.Р., Станчев Т.Й. Електрически измервания. Ръководство за лабораторни упражнения. Русе, 2006г.. Русе, РУ, 2006, стр. 94, ISBN 978-954-712-339-7.
 2. Димов Л., Г. Георгиев, Т. Станчев. Ръководство за лабораторни упражнения по дисциплините „Електрически измервания” и „Основи на електроизмервателната техника”. Русе, ТУ-Русе, 1992, ISBN няма.
 3. Станчев Т. Протоколна тетрадка по дисциплината „Електроника и електронни измервания”. Русе, Русе, 2012, ISBN няма.
 4. Станчев, Т. Протоколна тетрадка по дисциплината "Електрични измервания". РУ, РУ "Ангел Кънчев", 2009, стр. 48, ISBN няма.
 5. Станчев, Т., И. Цветков. Методическо ръководство за практически упражнения по дисциплините „Електрически измервания” и „Измервания”. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2014, ISBN (под печат).
 6. Тошо Станчев, Борис Сакакушев, Данко Тонев. Ръководство за лабораторни упражнения по Електроника и електронни измервания. Русе, ЕТ, 2013, стр. 106, ISBN 987954712514-8.
патенти и др.
 1. Станчев Т., К. Андонов, И. Евстатиев, К. Ениманев. Устройство за определяне на топлофизичните характеристики на ограждение, патент за изобретение, No BG 66325 B1,2013.
 2. Цветков, Ил. Ст.,Б. Банев,Д. Киряков, В. Джуров, Т. Станчев. ЕЛЕКТРОНЕН ДОИЛЕН ПУЛСАТОР С НЕЗАВИСИМО УПРАВЛЕНИЕ НА КАНАЛИТЕ, Полезен модел, No 1953,2014.