Списък на публикациите

статии

 1. Стоянов А., В.Манев. Изследване на влиянието на техническото състояние на дюзите на двигател "Перкинс Д3900" върху технико-икономическите му параметри.// Механизация на земеделието, 2001, брой 1, стр. 17-18, ISSN 0861-9638.
доклади
 1. Ганев Г.,В.Манев. Повишаване ефективността на запалителната система на ДВГ. В: Научни трудове, РУ”А.Кънчев”2006,том 45, серия 7.2, Русе, 2006, стр. 138-143, ISBN 1311-3321.
 2. Манев В., М. Сапунджиев. Пътища за подобряване на екологичните показатели на дизеловите двигатели.. В: 55-та годишна конференция на Русенския университет Интелигентна специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация, Русе, 2016, стр. 64, ISBN 1311-3321.
 3. Манев В., П.Иванов. Разработване на система за изследване на работния процес на дизелов двигател. В: Научни трудове, том 52, серия 11, Майски научни четения, Филиал – Силистра,, РУ”А.Кънчев”, 2013, стр. 111-115, ISBN 1311-3321.
 4. Манев В.,Х.Станчев. Възможности на горивонагнетателните помпи с електронно управление за подобряване на показателите на съвременни дизелови двигатели с непосредствено впръскване. В: Научни трудове на РУ’1999, Русе, том 37, серия 4, 1999, стр. 80-85
 5. Манев В.,Х.Станчев. Преглед на възможностите за подобряване показателите на дизелов двигател чрез оптимално управление на подаването на гориво. В: Motauto’1998, София, 1998, стр. Vol. II, 147-15
 6. Манев, В. Управление на цикловото количество гориво на разпределителна горивонагнетателна помпа при електронна система за управление на дизелов двигател. В: ЮНК"технически колеж",Научни трудове,т.38,серия 9,, Силистра, 2001, стр. 20-23, ISBN 1311-3321.
 7. Манев, В. Изследване влиянието на температурата на горивото въру цикловото количество гориво на роторна горивонагнетателна помпа. В: ЮНК"технически колеж",Научни трудове,т.38,серия 9,, Силистра, 2001, стр. 43-46, ISBN 1311-3321.
 8. Неделчев Т., В.Манев, Л.Димитров,. Мултимедията - средство за активизиране самостоятелната работа на студентите в учебния процес. В: Сборник Научни трудове, том 47, серия 9, Майски научни четения, Русе 2008;, Русе 2008, 2008, стр. 219-223, ISBN 1311-3321.
 9. Пеев В.,К.Костадинов,В.Манев. Разработване на приспособление за хонинговане и технологичен процес за възстановяване на износени цилиндрови блокове на ДВГ, в условията на малките автосервизини фирми научен доклад , непубликуван.. В: Юбилейна научно-техническа конференция на ТК- Силистра, Технически Колеж Силистра, 1996
 10. Пилев Д.,Х.Пировски,В.Манев,С.Стоянов. Изследване влиянието на началото на впръскването на горивото върху параметрите на горивния процес и емисиите на токсичните компоненти в отработените газове на дизелов двигател. В: Сборник доклади, Научна конференция РУ”А.Кънчев”2006, Русе, 2006, стр. 219-224, ISBN 1311-3321.
 11. Пилев Д.,Х.Пировски,В.Манев,С.Стоянов. Рециркулация на отработените газове при дизелов двигател с хомогенизация на смесообразуването. В: Сборник доклади, Научна конференция,РУ”А.Кънчев” 2006, Русе, 2006, стр. 225-229, ISBN 1311-3321.
 12. Радев С.,Г.Куртев,В.Петров,В.Манев,А.Велев. Изследване на влиянието на добавката за горива MPG – CAPSTM върху експлоатационните параметри на автомобила. В: Научни трудове, том 46, серия 7.3, Майски научни четения 2007г. във Филиал Силистра н, 2007, стр. 147-151, ISBN 1311-3321.
 13. Узунтонев Т., С.Белчев, К.Богданов, В.Манев,. Изследване на състоянието на електромагнитни дюзи common rail на стенд за симулация на неизправностите в горивната уредба на дизелов двигател. В: Доклади на Трети международен научен конгрес , том ІV, 50 години ТУ-Варна, Варна, 2012, стр. 100-102, ISBN 978-954-20-0553-7.
 14. Узунтонев, Т., В.Манев, С.Белчев,. Междинно охлаждане на отработилите газове в системата за рециркулация с цел намаляване на отделяните азотни окиси при двигател Д3900. В: В Доклади на ХVІ Международна научно-техническа конференция MOTAUTO,09 Слънчев бряг 2009г.,, Слънчев бряг, 2009, стр. 32-34, ISBN 1313-5031.
 15. Узунтонев, Т.,С.Белчев, В.Манев,. Система за каталитична редукция на азотните окиси в отработилите газове на дизеловите двигатели като алтернатива за постигане на Евро 6. В: Доклади на ХVІІІ Международна научно-техническа конференция ЕКО ВАРНА ”2011, Варна 2011г, 2011, стр. 151-155, ISBN 954-20-00030.
 16. Узунтонев,Т., С.Белчев, В.Манев,. Оптимизиране нивото на рециркулация на отработените газове с цел намаляване съдържанието на азотни окиси на двигател Д3900”. В: Научна конференция РУ”А.Кънчев”2007, Русе, 2007, стр. 217-221, ISBN 1311-3321.