Списък на публикациите

статии

 1. Dimitrov, V. B. Technique for the valuation of the results in measuring the radial beat of the gear ring of gear wheels.// MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, ELSVIER SCIENCE S.A, 2000, No 1-2
 2. Dimitrov, V. В. Valuation of the amplitude frequency of the radial beat of the gear-wheel through digital filtration.// MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, ELSVIER SCIENCE S.A, 2000, No 1-2
 3. Димитров В.Б., А.И.Букев. Методика за синтез и моделиране на пренастройваем лентов цифров филтьр (ПЛЦФ) за оценка на поелементните грешки на зъбни колела.// Машиностроене, 1997, брой 9, стр. 152
 4. Димитров В.Б., Г.Карабенчев. Ултразвуков сензор на ниво.// Електротехника и Електроника (“Е+Е”), 1999, брой 1-2, стр. 36-38
 5. Димитров В.Б., Ст.Пседерски. Методика за оценка на резултатите при измерванията на радиалното биене на зъбни колела, сп..// Машиностроене, 1997, брой 10-11, стр. 178-179
 6. Димитров В.Б., Ст.Пседерски. Методика за определяне на основните характеристики на електронна измервателна система за контрол на радиалното биене на зъбни колела.// Машиностроене, 1997, брой 10-11, стр. 187-188
 7. Димитров, В. Б. Система за автоматизация на процеса на центроване на голямогабаритни ротационни детайли.// Известия на Съюза на учените - Русе, 2000, брой 1, стр. 162-164
 8. Димитров, В. Б. Електронна система за контрол и управление на пещ за термообработка.// Известия на Съюза на учените - Русе, 2000, брой 1
 9. Димитров, В. Б. Програмно осигуряване на система за измерване и контрол по три координатни оси, разработена на базата на едночипов микрокомпютър I 8751.// Машиностроене, 1997, брой 9, стр. 159-160
 10. Димитров, В. Б. Информационна измервателна система за контрол на радиалното биене на зъбния венец на зъбните колела.// Машиностроене, 1997, брой 1-2, стр. 19-20
 11. Димитров, В. Б. Оценка на амплитудно-честотния характер на радиалното биене на зъбния венец на зъбни колела чрез цифрова филтрация.// Машиностроене, 1997, брой 3-4, стр. 36-37
 12. Димитров, В. Б. Система за измерване и контрол по три координатни оси, разработена на базата на едночипов микрокомпютър I 8751.// Машиностроене, 1997, брой 7-8, стр. 104 -105
 13. Евстатиева Н., В. Димитров, Г. Георгиев. Алгоритми и структурна схема на система за моделиране на процеса сушене в разпръсквателна сушилня.// Електротехника и електроника, 2008, брой 3-4, стр. 15-21, ISSN 0861-4717.
 14. Леви А., В.Димитров, Н.Евстатиева. Електронна система за управление на процесите в сушилен шкаф.// Електротехника и електроника, 2006, брой 11-12, стр. 11-15, ISSN 0861-4717.
доклади
 1. Zaharieva Sn. A. Levi V. Mutkov V. Dimitrov S.Kadirova, V. Zhelyazova. ASSESSMENT OF ACCURACY CLASS OF ELECTRONIC SYSTEM FOR MONITORING OF COMPLEX AND DIFFERENTIATED GEOMETRICAL PARAMETERS OF ROLLING SHAPED METAL PROFILES. IN: III International scientific conference, University press, 2014, pp. 56-63
 2. Андреев Хр., В.Димитров. Система за контрол на диаметри и определяне на отклоненията от правилната им геометрична форма. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”,том 38 серия 3, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2001, стр. 106-109, ISBN 1311-3321.
 3. Борисов Б, В. Димитров. Фазорегулиращо устройство.. В: Научни трудове том 37, серия 3, РУ „А. Кънчев, 1999
 4. Борисов Б.Н., В.Б.Димитров. Фазорегулиращо устройство. В: Научни трудове” на РУ “А. Кьнчев”, том 37,серия 3, Русе, РУ"А.Кънчев", 1999, стр. 182-185
 5. Димитров В., А.Леви. Система за следене и управление на процесите на разкройваща машина за хартия. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 44 серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2005, стр. 148-151, ISBN 1311-3321.
 6. Димитров В., А.Леви. Уред за измерване на отклонение от равнинност и праволинейност. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 44 серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2005, стр. 152-154, ISBN 1311-3321.
 7. Димитров В., Б. Борисов. Система за позициониране на разстъргващи глави при заточването им.. В: Научни трудове том 37,серия 5, РУ „А. Кънчев”, 1999
 8. Димитров В., Н.Евстатиева. Изследване на влиянието на параметрите на процеса сушене върху температурновлажностния режим в инсталация за производство на яйчен прах. В: Proceedings of the International Conference: Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec, Bulgaria, 6 – 8 June, 2007, стр. 94-98, Vol.2
 9. Димитров В.Б., Б.Д.Сотиров, Й.Ст.Димитров. Относно някои съображения при конструиране на универсални биенемери. В: Управление на качеството, Слънчев бряг, 1986
 10. Димитров В.Б., Б.Н.Борисов. Система за позициониране на разстъргващи глави при заточването им. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, РУ “А.Кънчев”, 1999, стр. 313-316
 11. Димитров В.Б., В.Д.Дочев. Автоматизирана измервателна система за определяне показателите на редуктори при тяхното изпитване. В: Наука, обучение, производство, Русе, Русе, 1989, стр. 86-89
 12. Димитров В.Б., И.Е.Попов. Преносим автоматизиран хидростатичен нивелир за машиностроенето. В: Механизация и автоматизация на контрола на качеството в машиностроението, Стара Загора, 1987
 13. Димитров В.Б., Т.Т.Тошков. Програмно осигуряване на измервателна система за измерване и контрол на електрически величини. В: Електронна техника - ЕТ'93, Созопол, 1993, стр. 232-235
 14. Димитров, В. Електронна система за измерване, контрол и управление на динамични величини. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 41,серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2004, стр. 126-129, ISBN 1311-3321.
 15. Димитров, В. Програмируем импулсен генератор. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 41,серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2004, стр. 119-121, ISBN 1311-3321.
 16. Димитров, В. Б. Интерфейсен модул за персонални компютри за управление на технологични процеси. В: “Научни т р у д о в е” на РУ “А. Кьнчев”-1999, том 37, серия 5, Русе, РУ “А. Кьнчев”, 1999, стр. 322-325
 17. Димитров, В. Б. Електронна система за автоматизация на процеса на измерване на уред за определяне на твърдост Т1П-2М. В: Юбилейна научна сесия с международно участие, посветена на 120 годишнината от създаването на ВВОВУ “В.Левски”, В.Търново, 1998
 18. Димитров, В. Б. Програмно осигуряване на електронна система за автоматизация на процеса на измерване на уред за определяне на твърдост ТШ-2М. В: Юбилейна научна сесия с международно участие, посветена на 120 годишнината от създаването на ВВОВУ “В.Левски”, В.Търново, 1998
 19. Димитров, В. Б. Система за автоматизация на измерванията на зъбоизмервателен уред ТА-450 за контрол на зъбни колела. В: Юбилейна научна сесия с международно участие, посветена на 120 годишнината от създаването на ВВОВУ “В.Левски", В.Търново, 1998
 20. Димитров, В. Б. Многоканална автоматизирана система за въвеждане и обработка на измервателна информация. В: Юбилейна научна сесия с международно участие, посветена на 120 годишнината от създаването на ВВОВУ “В.Левски”, В.Търново, 1998
 21. Димитров, В. Б. Система за автоматизация на процесите на измерванията при контрол и анализ на електрически величини. В: Електронна техника - ЕТ'93 , том първи, Созопол, 1993, стр. 228-231
 22. Димитров, В. Б. Система за автоматичен контрол на редуктори на базата на 16 - разряден персонален компютър. В: Метрология 93, Велико Търново, 1993, стр. 215-218
 23. Димитров, В. Б. Относно апаратно осигуряване на персонален микрокомпютър Правец 8М за измерване и контрол на линейни и ъглови премествания. В: Нови материали и технологии в машиностроенето, Русе, ВТУ "А.Кънчев, 1988
 24. Димитров, В., Сн. Захариева. Анализ на уреди и системи, използвани за измерване и контрол на отклоненията на диаметри и повърхнини от правилната им геометрична форма. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 47, серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2008, стр. 115-119
 25. Корийков Ц., В.Б.Димитров, Ст.Белев. Микропроцесорна система за зъбоизмервателни уреди. В: Механизация и автоматизация на контрола на качеството в машиностроението, Стара Загора, 1987
 26. Мутков В., В. Димитров, И. Евстатиев. Електронна система за измерване на основните микроклиматични параметри в животновъдни сгради. В: Шеста научно-приложна конференция с международно участие “Електронна техника – ЕТ‘97”, Созопол, Сборник научни трудове, 1997, стр. 124-128
 27. Мутков В., И. Евстатиев, В. Димитров, В. Андреев. Радиомодем. В: Електронна техника ЕТ’94 – трета национална научно-приложна конференция с международно участие. Специализиран научен сборник от докладвани трудове.Том втори, Созопол, 28–30.09., 1994, стр. 156-159
 28. Нейков Я., В.Димитров. Система за измерване, контрол и анализ на газови среди. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 41,серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2004, стр. 122-125, ISBN 1311-3321.
 29. Тошков Т.Г., В.Б.Димитров, И.Е.Попов. Влияние на някои фактори върху производителността на измерване чрез хидростатично нивелиране. В: ”Научни трудове”,том XXVIII,серия 10, Русе, ВТУ"А.Кънчев", 1986, стр. 139-143
 30. Тошков Т.Г., В.Б.Димитров., И.Е.Попов. Оптимизиране условията при измерване с отъркалваща ролка УИДО-3. В: Метрологично осигуряване на научно-внедрителската дейност, Варна, 1986
 31. Тошков Т.Г.,В.Б.Димитров ,Б.Д.Сотиров. Автоматичен контрол на диаметрите на непрекъснати цилиндрични повърхнини. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, РУ “А.Кънчев”, 1983, стр. 145-149, ISBN 1311-3321.
учебни пособия
 1. Димитров В., Ст. Пседерски. Измервания в електрониката. Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2000, ISBN 954-712-077-8.
 2. Димитров, В. Б. Ръкозодство за практически упражнения по дисциплината “Цифрова обработка на сигналите (ЦОС)”. Русе, РУ “АКънчев” - Русе, 2000, ISBN 954-712-077-8.
други трудове
 1. Димитров, В. Б. Измервателна система за контрол и изследване на радиалното биене на зъбни колела, Автореферат на докторска дисертация, 1997
патенти и др.
 1. Димитров В.Д, И.Е.Попов и др. Преносим хидростатичен нивелир, Авторско свидетелство, No 49574,1989.