Списък на публикациите

монографии

 1. Динева, В. Синдром на професинално прегаряне в помагащите професии. Русе, Примакс, 2018, стр. 124, ISBN ISBN 978-619-7242.
студии
 1. Динева, В., Б. Илиева, Д. Стоянова. За възможностите на проектния подход в академичното обучение на социалните педагози. В: Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обучение за стимулиране активността на учащите. Русе, Примакс, 2018, стр. 67-86, ISBN 978-619-7242-56-0.
 2. Кочев, И., В. Динева. Същност на изкуството. Има ли отговор?. Русе, УН при НУИ „Проф. Веселин Стоянов”, 2016, стр. 50, ISBN 978-954-92869-4-6.
статии
 1. Dineva, V. A study on the effect of the Solution Focused Approach in the treatment of psychoactive substances dependence during the phase of detoxification.// Knowledge - International Journal, 2018, No 22, 5, pp. 1143-1148, ISSN 1857-923Х. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact Factor)
 2. Dineva, V. Training for planning and solutions for clients with alcohol dependence.// Knowledge - International Journal, 2017, No 20, 4, pp. 2069-2074, ISSN 1857-923Х. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact Factor (GIF))
 3. Динева, В. Взаимозависимости между удовлетвореността от учителския труд и индивидуално-демографски фактори.// Педагогически новости, 2015, брой 1, стр. 89-94, ISSN 1314-7714.
 4. Динева, В., И. Кочев. Възможности за развитие на творческия потенциал в професионалното обучение по класическа китара.// Педагогически новости, 2017, брой 1, стр. 71-76, ISSN 1314-7714.
 5. Динева, В., И. Кочев. Компетентности на диригентът-учител и учителят-диригент в китарната оркестрова практика.// Педагогически новости, 2017, брой 1, стр. 77-82, ISSN 1314-7714.
доклади
 1. Dineva, V. Structural Aspects of the Socio-psychological Training. IN: Reports Awarded with “Best Paper” Crystal Prize, FRI-2G.307-2-PP-05, “Angel Kanchev” University of Ruse, 2017, pp. 142-146, ISBN 978-954-712-733-3.
 2. Dineva, V. About Motivational Methods and Behavioral Change at psychoactive substance dependence. IN: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук, XІХ Международная научно-практическая конференция, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2014, pp. 230-234, ISBN 978-5-91891-397-0.
 3. Dineva, V. Origin and Philosophy of the Solution Focused Brief Therapy. IN: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук, XVIII международная научно-практическая конференция, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2014, pp. 435-438, ISBN 978-5-91891-383-3.
 4. Dineva, V. Basic aspects of the Cognitive Behavioral Therapy related to psychoactive substance dependencies. IN: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук, XVIII международная научно-практическая конференция, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2014, pp. 438-441, ISBN 978-5-91891-383-3.
 5. Dineva, V. Researching the effectiveness of the program for the psychosocial rehabilitation of people with addictions to psychoactive substances. IN: Интеграция науки и практики как механизм эффективного развития современного общества, VII международная научно-практическая конференция, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2013, pp. 227-234, ISBN 978-5-91891-272-0.
 6. Dineva, V. Working out and approbation of a program for psychosocial rehabilitation of individuals with psychoactive substances addiction. IN: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук, XIV Международная научно-практическая конференция, т. 2, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2013, pp. 292-298, ISBN 978-5-91891-288-1.
 7. Dineva, V. Application of Solution Focused Brief Therapy at psychoactive substance addiction. IN: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук, ХII международная научно-практическая конференция, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2012, pp. 291-295, ISBN 978-5-91891-196-9.
 8. Dineva, V. Etiology of the psychoactive substance dependence. IN: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук, ХII международная научно-практическая конференция, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2012, pp. 296-301, ISBN 978-5-91891-196-9.
 9. Динева, В. За семейната терапия при зависимост към психоактивни вещества. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 187-191, ISBN 978-619-7246-20-9.
 10. Динева, В. Основни методологични принципи и подходи в терапевтичната работа със семейства. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 179-186, ISBN 978-619-7246-20-9.
 11. Динева, В. Базисни аспекти на семейството като система. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 174-178, ISBN 978-619-7246-20-9.
 12. Динева, В. Езикът на решенията в консултативната практика при зависимост към психоактивни вещества. В: Психологията - традиции и перспективи, ЮЗУ, Благоевград, 2015, стр. 200-204, ISBN 1314-9792.
 13. Динева, В. За валидността на диагностичните критерии при компютърна зависимост и дисфункционална употреба на Интернет. В: Научни трудове, Русенски университет, т. 54, с. 6.2., 2015, стр. 74-78.
 14. Динева, В. Основни аспекти на Фокусираната към решения супервизия. В: Научни трудове, Русенски университет, т. 53, с. 6.2., 2014, стр. 101-105.
 15. Динева, В. За възможностите на Фокусираната към решения кратка терапия при зависимост към психоактивни вещества. В: Научни трудове, Русенски университет, т. 52, с. 6.2., 2013, стр. 138 -141.
 16. Динева, В. Разработване и апробиране на програма за психосоциална рехабилитация на лица със зависимост към психоактивни вещества. В: Приложната психология – възможности и перспективи, ВСУ "Черноризец Храбър", Варна, 2013, стр. 286-295, ISBN 1314–0507.
 17. Динева, В. Изследване ефективността на програма за психосоциална рехабилитация при лица със зависимост към психоактивни вещества. В: Приложната психология – възможности и перспективи, ВСУ "Черноризец Храбър", Варна, 2013, стр. 296-304, ISBN 1314–0507.
 18. Динева, В. Развитие на зависимостта към психоактивни вещества. В: Научни трудове, Русенски университет, т. 51, с. 6.2., 2012, стр. 88 - 92.
 19. Динева, В. Рискови и протективни фактори, свързани с употребата на психоактивни вещества. В: Научни трудове, Русенски университет, т. 51, с. 6.2., 2012, стр. 134-138.
 20. Динева, В., М. Дуканова. Музикалният конкурс като публична среда за творческа изява. В: Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите (колективна монография, съст. Ю. Дончева), Русе, Примакс, 2017, стр. 46-50, ISBN 978-619-7242-31-7.
 21. Динева, В., М. Дуканова. Фестивалният проект като форма на художествена дейност, стимулираща творческото развитие. В: Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите (колективна монография, съст. Ю. Дончева), Русе, Примакс, 2017, стр. 40-45, ISBN 978-619-7242-31-7.
учебници
 1. Динева, В. Семейна терапия. Русе, Примакс, 2018, стр. 114, ISBN 978-619-7242-38-6.
книги
 1. Динева, В. Интегриран подход за психосоциална рехабилитация при алкохолна и опиатна зависимост. Русе, Примакс, 2018, стр. 120, ISBN 978-619-7242-53-9.