Списък на публикациите

статии

 1. Angelova E., Dzhadzhev. A new approach to automated design of a minimum mass cardan coupling..// SCIENTIFIC PROCEEDINGS of the scientific-technical union of mechanical engineering, 2015, No 20, pp. 71-74, ISSN 1310-3946.
 2. Динев Г., Джаджев В. Оценяване на качеството на зъбни колела от колоосни редуктори.// Международен виртуален журнал ”Машини,технологии,материали", 2008, брой .4-5, стр. 19-22.
 3. Динев Г.,В.Джаджев. Видове повреди на зъбните колела от колоосни редуктори на електрическите локомотиви..// Железопътен транспорт, 2003, брой 4, ISSN ххххххх.
 4. Динев Г.,В.Джаджев. Повреди в предавателния механизъм на електрическите локомотиви.// Железопътен транспорт, 2003, брой 7-8, ISSN хххххх.
доклади
 1. Dinev, G.,V.Djadjev,. Geometrical modeling of variants of gear from tractive reducer.. IN: 13th International conference on MECHANICAL ENGINEERING, Slovak University of Technology in Bratislava, 2010
 2. Джаджев В. Нов подход при автоматизирано проектиране на карданов съединител с минимална маса - част втора.. В: НК на РУ& СУ, Русе, 2015
 3. Джаджев В. Поява и развитие на кардановия съединител,част втора. В: Научна конференция РУ & СУ 14, Русе, 2014
 4. Джаджев В.,Ангелова E. Поява и развитие на кардановия съединител,част първа.. В: Научна конференция РУ & СУ 14, Русе, 2014
 5. Джаджев В.,Г.Динев. Относно връзката между аксонометричното проектиране и пространственото мислене при обучението на чуждестранните студенти. В: Юбилейна научна сесия посветена на 75 г. от рождението на Н.Й.Вапцаров, ВНВМУ "Н.Вапцаров"-Варна, 1985
 6. Джаджев, В. Някои проблеми в обучението по машинознание на чуждестранните студенти от подготвителния курс при ВТУ"Ангел Кънчев"-Русе. В: Научно-практически семинар "Основни въпроси на качеството и ефективността в обучението начуждестранните студенти", ВТУ-Русе, 1984
 7. Динев Г.,В.Джаджев. Някои виждания относно оценяване на знанията по инженерно-графични дисциплини. В: Юбилейна научна конференция ТУ-Пловдив.Сборник т.13, ТУ-Пловдив, 2006, стр. 31-36
 8. Динев Г.,В.Джаджев. Обосноваване на методи за диагностика и контрол на колоосни редуктори. В: 7 МНТК по напредничави производствениоперации-АМО"2006,Сборник с доклади, Созопол, 2006, стр. 120-124
 9. Динев Г.,В.Джаджев. Относно повишаването на обективността на контрола на качеството в обучението. В: 10 юбилейна национална научно-практическа конференция с международно участие "Качеството за по-добър живот", София, 1999
 10. Динев Г.,В.Джаджев. Относно ролята на подготвителния курс по проекционно чертане за работата на чуждестранните студенти във ВТУЗ. В: Юбилейна научна сесия "40 години ВНВУ"Г.Бенковски", Долна Митрополия, 1985
 11. Динев Г.,В.Джаджев. Техническите срадства за обучение в упражненията потехническо чертане. В: Научно-практическа конференция, ВТУ-Русе, 1982
 12. Енчева В., Н. Николов ,В. Джаджев, К.Каменов. Олимпиада по техническо чертане- анализ и препоръки. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 41, серия 4, Русе, РУ "А. Кънчев", 2004, стр. 166-169
 13. Ненов П.,E.Ангелова,В.Джаджев,В.Ронкова. Модел за електронно обучение по дисциплината машинни елементи,част лабораторни упражнения.. В: Национална конференция по Машиностроене и Машинознание, Варна, Машиностроене и машинознание, 2015, стр. 95-98, ISBN ISSN 1312-8612.
 14. Пантилеев П., В. Джаджев. Възможности за повишаване на работоспособността на зъбни колела от колоосни редуктори. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ ТОМ 44, СЕРИЯ 4 “ Транспорт и машинознание”, РУ – “Ангел Кънчев”, Русе, 2005, стр. 165 - 169, ISBN 1311-3321.
 15. Пантилеев П.,В.Джаджев. Профилиране на призматични радиални профилни ножове за обработване на конични повърхнини. В: научни трудове на Русенския университет, т.48,сер.4, Печ.база на РУ, Русе, 2009, стр. 175-179, ISBN 1311-3321.
 16. Пантилеев П.,В.Джаджев. Изменение в геометрията на конични повърхнини , обработени с радиални профилни ножове. В: научни трудове на Русенския университет, т.48,сер.4, Печ.база на РУ, 2009, стр. 171-174, ISBN 1311-3321.
 17. Русева Сл.,В.Джаджев. Учебното помагало по техническо чертане-същност,цели и задачи. В: Юбилейна научна сесия посветена на 10-тата годишнина от създаването на ФЧС, ВТУ "Ан. Кънчев"-Русе, 1989
 18. Сигалов П.,В.Джаджев,Н.Николов. Относно едно приложение на машинната графика при процеса на машиностроителното конструиране. В: Симпозиум на младите научни работници, София, 1983
 19. Станев Ст.,Г.Динев,В.Сотиров,В.Джаджев. Изследване на сонди за механизирано вземане на зърнени проби. В: Републиканска студентска научна сесия, ВИММЕСС-Русе, 1979
 20. Трифонов, Т., В. Джаджев. Тенденции в стандартизацията на основни конструкции на разглобяеми вакуумни съоръжения. В: С б о р н и к доклади на Осма научно-техническа сесия, София, ВВТУ “Т. Каблешков”, 1995, стр. 54-60
учебни пособия
 1. Енчева В., Р. Митева, Н. Николов, К. Каменов, С. Калчева, В. Джаджев, Д. Белкинова, Т. Трифонов. СПРАВОЧНИ МАТЕРИАЛИ. Русе, РУ "А. Кънчев", 1998, стр. 48, ISBN ХХХХХ.
 2. Кършакова Р.,И.Борисова,В.Джаджев. Научен стил на речта /обучение на български език на чуждестранни студенти с инженерно-технически профил/. ВТУ"Ангел Кънчев"-Русе, Печатна база на ВТУ, 1987, ISBN ххххх.
 3. Маринов Е.,В.Джаджев,В.Коева. Технически албум по Машинознание за чуждестранни студенти от подготвителен курс.. ВТУ"Ангел Кънчев"-Русе, Печатна база на ВТУ, 1986, ISBN ххххх.
 4. Пантилеев П., Кр. Каменов, В. Джаджев. Техническо документиране. Русе, Русенски университ "Ангел Кънчев", 2002, стр. 23, ISBN 8806.
 5. Русева С., В. Енчева, В. Дочев, Р. Митева, С. Калчева, Г. Динев, Т. Трифонов, Ц. Цонева, Н. Николов, В. Джаджев. СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ ПО ПРОЕКЦИОННО ЧЕРТАНЕ. София, ТЕХНИКА, 1984, стр. 230, ISBN УДК 621.7 : 744.
 6. Русева Сл.,В.Джаджев. Учебно помагало по техническо чертане за чуждестранни студенти от подготвителен курс.. ВТУ, Печатна база на ВТУ, 1985, ISBN ххххх.
книги
 1. Статева П., В. Енчева, Г. Динев, В. Дочев, В. Джаджев, С. Калчева, Р. Митева, Н. Николов, Т. Трифонов, Ц. Цонева. Комбайн самоходен силажоприбиращ и товарач КСС 100Т - Каталог за резервни части. Русе, Машиностроителен комбинат "Г. Димитров", 1982, стр. 398, ISBN ххххх.