Списък на публикациите

статии

 1. Cheshankov, B.I., V.S. Bozdouganova, I.V. Ivanov, V.G. Vitliemov. Multi-objective Motion Synthesis of a Rolling Sphere in a Rectilinear Chute-conveyor with Transformed Dry Friction.// TECHNISCHE MECHANIK, Vol. 32, 2012, No 6, pp. 684-697, ISSN 0232-3869.
 2. Loukanov, I.A., V.G. Vitliemov, I.V. Ivanov. Dynamics of a Mobile Mechanical System with Vibration Propulsion (VibroBot).// International Journal of Research in Engineering and Science (IJRES), Vol. 4, 2016, No 6, Ver. 3, pp. 44-51, ISSN 2320-9356. (Impact factor: 3.541 /2015, http://www.ijres.org/)
 3. Loukanov, I.A., V.G. Vitliemov, I.V. Ivanov. Multi-criteria Identification of VibroBot Dynamic Characteristics.// IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN), Vol. 6, 2016, No 7, Ver. 1, pp. 26-35, ISSN 2278-8719. (Impact factor: 1.645 /2012, http://www.aqcj.org/ej.html)
 4. Loukanov, I.A., V.G. Vitliemov, I.V. Ivanov. Dynamics of a Vibration-Driven One-way Moving Wheeled Robot.// IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering, Vol. 13, 2016, No 3, pp. 14-22, ISSN 2320-334X. (Impact factor: 1.753 /2012, http://iosrjournals.org/impact-factor.html)
 5. Vitliemov, V.G., I.V. Ivanov and R.R. Tanov. Particles Flight Modelling and Optimization for Technological Processes in Mechanised Agriculture. Part 3: Maximum Range of Flight.// Agricultural Engineering, Prague, Vol. 43, 1997, No 2, pp. 75-79, ISSN 0044-3883.
 6. Vitliemov, V.G., I.V. Ivanov and R.R. Tanov. Particles Flight Modelling and Optimization for Technological Processes in Mechanised Agriculture. Part 2: Identifiction Problems.// Agricultural Engineering, Prague, Vol. 43, 1997, No 1, pp. 9-13, ISSN 0044-3883.
 7. Vitliemov, V.G., I.V. Ivanov and R.R. Tanov. Particles Flight Modelling and Optimization for Technological Processes in Mechanised Agriculture. Part 1: Flight Simulation.// Agricultural Engineering, Prague, Vol. 42, 1996, No 1, pp. 1-4, ISSN 0044-3883.
 8. Vitliemov, V.G., I.V. Ivanov and R.R. Tanov. The Problem of the Rectilinear Frictional Brachistochrone in Axisymmetric Centrifugal Field.// Mechanics of Machines, Vol. 3 (12), 1995, No 4, pp. 71-76, ISSN 0861-9727.
 9. Vitliemov, V.G., I.V. Ivanov and R.R. Tanov. VINCENT2: A Computer Programme for Global Parametric Optimization of Non-Linear Dynamical Systems Based on a Direct Method.// Mechanics of Machines, Vol. 3 (12), 1995, No 4, pp. 76-80, ISSN 0861-9727.
 10. Vitliemov, V.G., I.V. Ivanov, I.A. Loukanov. Bi-Criteria Smoothing of Data by Savitzky-Golay Filter. Vol. 13.// IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE), 2016, No 4, Ver. 2, pp. 109-113, ISSN 2320-334X. (Impact factor: 1.753 /2012, http://iosrjournals.org/impact-factor.html)
 11. Ангелов Ю. А., П.Т. Енчев, В.Г. Витлиемов. Многокритериална параметрична оптимизация на робастен главен превод на металорежеща машина.// Механика на машините, Т.14 (65), 2006, брой 4, стр. 134-137, ISSN 0861-9727.
 12. Ангелов, Ю.А., В.Г. Витлиемов. Динамика на свободно трептящо физично махало със сухо триене в цилиндричната става.// Механика на машините, Т. 1 (2), 1993, брой 2, стр. 35-38, ISSN 0861-9727.
 13. Боздуганова, В. С., С. П. Стоянов, В. Г. Витлиемов. Нелинейни трептения на математично махало с променлива дължина и подвижно окачване.// Механика на машините, том 19 (93), 2011, брой 2, стр. 47-50, ISSN 0861-9727.
 14. Боздуганова, В. С., С. П. Стоянов, В. Г. Витлиемов. Математично махало с променлива дължина и подвижно окачване като симулатор на люлка.// Механика на машините, том 19 (93), 2011, брой 2, стр. 51-54, ISSN 0861-9727.
 15. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов. Многокритериален синтез на амортизационно окачване на махало с променлива дължина. Част I. Оптимизационен модел.// Механика на машините, Т. 21 (100), 2013, брой 1, стр. 17-20, ISSN 0861-9727.
 16. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов, Ю.А. Ангелов. Динамика на люлеене с превъртане (kiiking).// Механика на машините, 2015, брой 23 (110), №2, стр. 16-21, ISSN 0861-9727.
 17. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов. Многокритериален синтез на амортизационно окачване на махало с променлива дължина. Част II. Резултати.// Механика на машините, Т. 21 (100), 2013, брой 1, стр. 21-25, ISSN 0861-9727.
 18. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов. Многокритериална оптимизация на параметрични трептения на двойно махало.// Механика на машините, Т. 21 (100), 2013, брой 1, стр. 26-31, ISSN 0861-9727.
 19. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов. Трептения на двумасова дискретна механична система с двупараметрично възбуждане.// Механика на машините, Т. 20 (96), 2012, брой 1, стр. 83-87, ISSN 0861-9727.
 20. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов. Динамика на махало с променлива дължина и сухо триене като симулатор на люлка.// Механика на машините, Т. 17 (82), 2009, брой 3, стр. 45-48, ISSN 0861-9727.
 21. Витлиемов В., Г. Кенаров, Т. Узунов. Многокритериален синтез на постъпателно движение на тяло при преобразувано триене.// Механика на машините, Т. 14 (64), 2006, брой кн. 3, стр. 100 - 104., ISSN 0861-9727.
 22. Витлиемов, В.Г. Формулиране на нови задачи – нова парадигма за творчески учебен процес.// Автоматика и информатика, Т. 39, 2005, брой 1, стр. 66-67, ISSN 0861-9727.
 23. Витлиемов, В.Г. Задачи за оптимален параметричен синтез на робастни динамични системи.// Механика на машините, Т. 3 (10), 1995, брой 2, стр. 36-39, ISSN 0861-9727.
 24. Витлиемов, В.Г. VINCENT1.0: процедура за еднопараметрична оптимизация на нелинейни динамични системи в зададен интервал от време.// Механика на машините, Т. 1 (1), 1993, брой 1, стр. 43-46, ISSN 0861-9727.
 25. Витлиемов, В.Г. Задача за праволинейната фрикционна брахистохрона в гравитационно-центробежно поле.// Сп. на БАН. Теоретична и приложна механика, Т. 21, 1990, брой 4, стр. 11-15, ISSN 0204-6185.
 26. Витлиемов, В.Г. Относно избора на рационален надлъжен профил на криволинейните изгребващи лопатки от тороизсяващ апарат за малки дози.// Селскостопанска техника, Т. 27, 1990, брой 7, стр. 91-96, ISSN 0037-1718.
 27. Витлиемов, В.Г., Б.Г. Борисов. Теоретични предпоставки за усъвършенстване бързодействието на центробежно-дисков апарат с изгребваща лопатка.// Селскостопанска техника, Т. 34, 1997, брой 2/3, стр. 23-27, ISSN 0037-1718.
 28. Витлиемов, В.Г., Б.И. Чешанков. Относно избора на рационален надлъжен профил на криволинейните лопатки в центробежно-дисковите апарати.// Селскостопанска техника, Т. 20, 1983, брой 5, стр. 36-42, ISSN 0037-1718.
 29. Витлиемов, В.Г., В.С. Боздуганова. Многокритериална оптимизация на двупараметрично възбуждане на махало с променлива дължина и сухо триене като симулатор на люлка.// Механика на машините, Т. 18 (86), 2010, брой 2, стр. 37-41, ISSN 0861-9727.
 30. Витлиемов, В.Г., Г.Г. Кенаров, Т.И. Узунов. Многокритериален синтез на постъпателно движение на тяло при преобразувано триене.// Механика на машините, Т. 14 (64), 2006, брой 3, стр. 100-104, ISSN 0861-9727.
 31. Витлиемов, В.Г., Г.Л. Лехов. Пряк оптимизационен синтез на фрикционна брахистохрона.// Механика на машините, 2003, брой 1, стр. 106-109.
 32. Витлиемов, В.Г., И.В. Иванов. Многокритериален параметричен синтез на дискретни механични системи.// Механика на машините, Т. 25 (117), 2017, брой 1, стр. 78-82, ISSN 0861-9727.
 33. Витлиемов, В.Г., И.В. Иванов. Оптимизационен синтез на робастни траектории при разпръскване на макрочастици.// Механика на машините, Т. 22 (106), 2014, брой 2, стр. 3-7, ISSN 0861-9727.
 34. Витлиемов, В.Г., И.В. Иванов, И.А. Луканов. Многокритериален параметричен синтез на вибробот.// Механика на машините, Т. 24 (114), 2016, брой 1, стр. 7-13, ISSN 0861-9727.
 35. Витлиемов, В.Г., И.В. Иванов, И.А. Луканов. Двукритериално изглаждане на данни с филтър на Savitzky – Golay.// Научни трудове на Русенския университет, Т. 54, 2015, брой Сер. 2, стр. 20-28, ISSN 1311-3321.
 36. Джоу, П., В.С. Боздуганова, В.Г. Витлиемов. Динамика на махало с променлива дължина и сухо триене.// Механика на машините, Т. 17 (82), 2009, брой 3, стр. 41-44, ISSN 0861-9727.
 37. Димитров, Л.В., П.А. Коев, И.В. Иванов, В.Г. Витлиемов. Многокритериално проектиране на зъбен механизъм.// Механика на машините, Т. 14 (65), 2006, брой 4, стр. 3-7, ISSN 0861-9727.
 38. Иванов, И.В., В.Г. Витлиемов, П.А. Коев. Процедура за селекциониране на намалено множество от Парето-оптимални решения.// Механика на машините, T. 13 (55), 2005, брой 1, стр. 104-105, ISSN 0861-9727.
 39. Иванов, И.В., П.А. Коев, В.Г. Витлиемов. Оптимално проектиране на двустъпален редуктор.// Механика на машините, T. 13 (56), 2005, брой 2, стр. 42-45, ISSN 0861-9727.
 40. Коев, П.А., В.Г. Витлиемов, С.Д. Антонов. Оптимизационен синтез на зъбен механизъм по векторен критерий.// Механика на машините, Т. 10 (35), 2002, брой 1, стр. 121-126, ISSN 0861-9727.
 41. Коев, П.А., В.Г. Витлиемов. Двукритериален оптимизационен кинематичен синтез на кулисен механизъм.// Механика на машините, Т. 5 (20), 1997, брой 4, стр. 30-34, ISSN 0861-9727.
 42. Коев, П.А., Й.И. Йосифов, В.Г. Витлиемов. Оптимизационен синтез на механизъм за задвижване на режещ апарат.// Известия на Съюза на учените - Русе, Сер. “Технически науки”, 2000, брой 3, стр. 79-81, ISSN 1311-106X.
 43. Луканов, И.А., В.Г. Витлиемов, И.В. Иванов. Динамика на вибробот.// Научни трудове на Русенския университет, Т. 54, 2015, брой Сер. 2, стр. 29-37, ISSN 1311-3321.
 44. Цонев, С., П. Коев, В.Г. Витлиемов. Многокритериален оптимизационен синтез на зъбните механизми в скоростна кутия.// Механика на машините, Т. 11 (45), 2003, брой 1, стр. 100-105, ISSN 0861-9727.
 45. Чешанков, Б.И., В.Г. Витлиемов, И.В. Иванов. Процедура за иновативно многокритериално проектиране на механични системи.// Механика на машините, Т.16 (73), 2008, брой 1, стр. 84-87, ISSN 0861-9727.
 46. Чешанков, Б.И., В.Г. Витлиемов, П.А. Коев. Многокритериален параметричен синтез на механични системи: Част I. Оптимизационен подход.// Механика на машините, Т. 8 (32), 2000, брой 4, стр. 97-102, ISSN 0861-9727.
 47. Чешанков, Б.И., П.А. Коев, В.Г. Витлиемов. Многокритериален параметричен синтез на механични системи: Част II. Практически приложения.// Механика на машините, Т. 9 (34), 2001, брой 2, стр. 64-69, ISSN 0861-9727.
доклади
 1. Cheshankov, B., S. Tsonev, P. Koev, K. Prodanova, V.G. Vitliemov. Multicriteria Optimization of Spur Gear Pairs in a Two-Speed Gearbox. IN: Proceedings of the 15th International Conference on Systems Engineering, Las Vegas, Nevada, USA, 2002, pp. 68-74
 2. Cheshankov, B.I., I.V. Ivanov, V.G. Vitliemov, P.A. Koev. PSI-Method Multi-Criteria Optimization Contracting the Set of Trade-Off Solutions. IN: Proceedings of the 15th International Conference on Systems Science, Wrozlaw, Poland, Vol. 1, 2004, pp. 281-288, ISBN 83-7085-804-X.
 3. Cheshankov, B.I., P.A. Koev and V.G. Vitliemov. Optimal Design of a Class of Mechanisms Used in Hoists. IN: Proceedings of the 13th International Conference on Systems Science, Vol. 3, Wroclaw, Poland, 1998, pp. 206-211, ISBN 83-7085-359-5.
 4. Cheshankov, B.I., P.A. Koev, S.B. Stoykov, S.D. Antonov and V.G. Vitliemov. Multicriteria Optimization of a Front Loader Linkage. IN: Proceedings of the 13th International Conference on Systems Engineering, Paper EE-65, Las Vegas, Nevada, USA, 1999
 5. Cheshankov, B.I., P.A. Koev, V.G. Vitlemov. Multicriteria Optimization of a Spur Gear Pair in a Geometrical Aspect. IN: 14th International Conference on Systems Engineering, Coventry, UK, Vol. 1, 2000, pp. 98-101, ISBN 0905949943.
 6. Cheshankov, B.I., P.A. Koev, V.G. Vitliemov, S.D. Antonov. Multicriteria Design of a Spur Gear Pair. IN: Proceedings of the 14th International Conference on Systems Science, Wrozlaw, Poland, Vol. 3, 2001, pp. 137-144, ISBN 83-7085-576-8.
 7. Cheshankov, B.I., V.G. Vitliemov, P.A. Koev and I.T. Jordanov. Synthesis of Robust Parametric Dynamic Systems. IN: Proceedings of the 13th International Conference on Systems Engineering, Paper EE-235, Las Vegas, Nevada, USA, 1999
 8. Dimitrov, L., P. Koev, I. Ivanov, V. Vitliemov. Multi-Objective Optimization in Spur Gear Design. IN: RECENT (Rezultatele Cercetarilor Noastre Tehnice), University of Transilvania, Brashov, Vol. 6, Nr. 2, (in English and Romanian), 2005, pp. 13-20, ISBN 1582-0246.
 9. Dinev, G.D., V.G. Vitliemov. Ein Model fur forschung vom Verhalten eines Teilchen uber schief¬linearem schwankenden Sieb. IN: Colloquium “Dynamics of Machines'96”, Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 1996, pp. 28-36
 10. Vitliemov, V.G., B.I. Cheshankov. A Method for Resistance Coefficient Identification at Motion Modelling of a Thrown Body. IN: Applied Mathematics and Mechanics, Ulyanovsk Technical University, Vol. 6, 2004, pp. 200-203
 11. Vitliemov, V.G., I.V. Ivanov. A procedure for innovative design through multi-objective optimization. IN: International Conference on General Mashine Design (GMD2009), University of Rousse, Rousse, 2009, pp. 129-132, ISBN 1313-9193.
 12. Витлиемов, В., Г. Лехов, И. Иванов. Робастна фрикционна брахистохрона. В: Научни трудове на Русенски университет, том 39, серия 7, Русе, 2002, стр. 158-162.
 13. Витлиемов, В.Г. Задача за брахистохроната в равнинно гравитационно-центробежно поле. В: Доклади на научна конференция с международно участие на ТУ-Габрово, Габрово, Т. 2, 1995, стр. 103-107, ISBN 954-683-015-1.
 14. Витлиемов, В.Г. Оптимално проектиране на центробежен апарат с праволинейни лопатки при векторен критерий за качество. В: Научни трудове на ВТУ-Русе, Русе, Т. 35, № 3, 1994, стр. 27-32
 15. Витлиемов, В.Г. VINCENT1.1: процедура за еднопараметрична оптимизация на нелинейни динамични системи в нефиксиран интервал от време. В: Научни трудове на ВТУ-Русе, Русе, Т. 35, № 4, 1994, стр. 38-43
 16. Витлиемов, В.Г. Един метод за определяне ефекта на Магнус при моделиране свободното движение на въртящо се тяло. В: Научни трудове на ВВОВУ - В.Търново, В.Търново, Т. 27, 1993, стр. 9-14
 17. Витлиемов, В.Г. Фрикционна брахистохрона в един по-общ случай на гранични условия и пасивноуправляваща връзка. В: Научна конференция на ВМЕИ-Габрово, Направление "Уредостроене, метрология, автоматизация и роботизация", Габрово, 1992, стр. 174-178
 18. Витлиемов, В.Г. Върху едно обобщение на задачата за естествената фрикционна брахистохрона. В: Доклади на XVI-ти нац. семинар по динамика на механични системи, Варна, 1991, стр. 47-52
 19. Витлиемов, В.Г. Изследване на една задача за праволинейната брахистохрона при наличие на преобразувано сухо триене. В: Доклади на XV-ти нац. семинар по динамика на механични системи, Варна, Т. 1, 1990, стр. 158-163
 20. Витлиемов, В.Г. Задача за праволинейната мегистетахита в равнинно центробежно поле. В: Доклади на XV-ти нац. семинар по динамика на механични системи, Варна, т. 1, 1990, 152-157., Варна, Т. 1, 1990, стр. 152-157
 21. Витлиемов, В.Г. Върху една задача за праволинейната фрикционна брахистохрона в равнинно гравитационно-центробежно поле. В: Научни трудове на ВТУ-Русе, Русе, Т. 32, № 14, 1989, стр. 141-146
 22. Витлиемов, В.Г. Задача за оптимално по бързодействие управление на равнинното движение на манипулаторен хващач при сглобяване на цилиндрични детайли. В: Научни трудове на ВНВУ - В.Търново, В.Търново, Т. 5, 1987, стр. 221-226
 23. Витлиемов, В.Г. Изследване на едно обобщение на задачата за естествената брахистохрона. В: Научни трудове на ВТУ-Русе, Русе, Т. 28, № 11, 1986, стр. 95-99
 24. Витлиемов, В.Г. Праволинейна фрикционна брахистохрона. В: Научни трудове на ВТУ - Русе, Русе, Т. 26, № 9, 1984, стр. 95-99
 25. Витлиемов, В.Г. Математичен модел на управляем траекторен процес на частица по равнина, въртяща се около неподвижна ос. В: Научни трудове на ВИММЕСС-Русе, Русе, Т.11, №9, (РЖ Механика 1980, 6А160), 1979, стр. 91-94
 26. Витлиемов, В.Г. Върху една неявна числена схема за построяване на дискретна динамика на материална точка. В: Научни трудове на ВИММЕСС -Русе, Русе, Т.11, № 9, (РЖ Механика 1980, 7А27), 1979, стр. 95-98
 27. Витлиемов, В.Г. Забележка към схемата на Грийнспан за построяване на дискретна динамика на материална точка. В: Научни трудове на ВНВУ - В.Търново, В.Търново, Т. 9, 1979, стр. 299-300
 28. Витлиемов, В.Г., Б.И. Чешанков. Задача о прямолинейной фрикционной брахистохроне в плоском центробежном поле. В: Доклади на XIII-ти нац. семинар по динамика на механични системи, Варна, 1988, стр. 88-93
 29. Витлиемов, В.Г., Б.И. Чешанков. Изследване на една екстремална задача от пасивноуправлявано движение на материална точка в гравитационно поле. В: Научни трудове на ВТУ-Русе, Русе, Т. 26, № 9, 1984, стр. 101-105
 30. Витлиемов, В.Г., В.Н. Петров. Динамика на свободно трептящо просто махало със сухо некулоново триене в ставата. В: Научни трудове на ВТУ-Русе, Русе, Т. 28, № 11, 1986, стр. 101-105
 31. Витлиемов, В.Г., Е.М. Иванов, Р.П. Рашков. Теоретични предпоставки за усъвършенстване бързодействието на роторен снегометател с праволинейни лопатки. В: Доклади на VI-ти национален конгрес по теоретична и приложна механика, Варна, Секция IV, 1989, стр. 110-115
 32. Витлиемов, В.Г., Ж.Г. Тянева. Оптимално по бързодействие управление на осцилираща система, интерпретирана като априорен модел на биологична терапия. В: Научни трудове на ВНВВУ - Д. Митрополия, Д. Митрополия, Т. 10, 1980, стр. 37-40
 33. Витлиемов, В.Г., Ж.Г. Тянева. Синтез на оптимално по бързодействие управление на осцилираща механична система, интерпретирана като модел на биологична терапия. В: Научни трудове на ВИММЕСС -Русе, Русе, Т. 22, № 3, 1980, стр. 79-82
 34. Витлиемов, В.Г., И.В. Иванов, Р.Р. Танов. Двустепенна, по части праволинейна фрикционна брахистохрона. В: Доклади на научна конференция с международно участие на ТУ-Габрово, Габрово, Т. 2, 1995, стр. 108-113, ISBN 954-683-015-1.
 35. Витлиемов, В.Г., Л.Г. Даскалова. Задача за брахистохронно равнинно търкаляне на ротационно твърдо тяло по неподвижна цилиндрична повърхнина. В: Юбилеен сборник "100 год. от рожд. на акад. Ив. Ценов", Враца, Т. 1, 1983, стр. 61-65
 36. Илиев, В.И., С.Ц. Стоянов, В.Г. Витлиемов. Оптимално разпределяне на сумарното изместване при проектира не на цилиндрични зъбни предавки. В: Научни трудове на ВНВУ - В.Търново, В.Търново, Т.7, 1977, стр. 207-213
учебници
 1. Цонев, С., В.Г. Витлиемов, П.А. Коев. Методи за оптимизация. 2. попр. изд., [Библиотека за докторанта], Русенски университет, Русе, 2004, стр. 248, ISBN 954-712-229-0.
 2. Цонев, С., В.Г. Витлиемов, П.А. Коев. Методи за оптимизация. 1. изд., [Библиотека на докторанта], Русенски университет, Русе, 2003, стр. 248, ISBN 954-712-193-6.
учебни пособия
 1. Белниколовски, Б.Г., И.М. Кралов, В.Г. Витлиемов, С.Г. Стоянов, В.Н. Петров, В.С. Боздуганова, Д.Д. Валачев, Б.М. Илиев. Дванадесет изпитни теста по Механика. Технически университет, София, 2004, стр. 134, ISBN 954-438-453-7.
 2. Витлиемов, В.Г. Формулирование новых из поставленных задач по Механике: Методическое пособие. Руссе, Академическое издательство „Руссенский университет”, 2019, стр. 80, ISBN 978-619-7135-14-5.
 3. Витлиемов, В.Г. Формулиране на нови от поставени задачи. Методическо помагало. 2-ро прераб. и доп. изд. Русе, Университетско издателство, 2016, стр. 80, ISBN 978-619-7135-09-1.
 4. Витлиемов, В.Г. Формулиране на нови от поставени задачи по Механика. (Учебно-методично помагало). Русенски университет, Русе, 2001, стр. 38, ISBN 954-712-129-4.
 5. Партинов, П.Д., Г.К. Габровски, Л.Г. Даскалова, И.А. Луканов, В.Г. Витлиемов. Ръководство за решаване на задачи по теоретична механика. Част II. Динамика. 1. изд., 1982; 2. попр. изд. 1985, 3. доп. изд., ВТУ-Русе, 1988, стр. 130, ISBN ХХХ-ХХХ-ХХХ-Х.
 6. Стоянов С.Г., В.С. Боздуганова, Д.С. Велчев, В.Г. Витлиемов, Й.Т. Йорданов. Механика 1. Практически упражнения по кинематика и статика с MATLAB. Катедра "Техническа механика", Русенски университет (Деп. в Библ. на РУ), 2006, стр. 60, ISBN ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХХ.
 7. Стоянов, С.Г., В.С. Боздуганова, В.Н. Петров, Д.С. Велчев, В.Г. Витлиемов, Й.Т. Йорданов. Ръководство за упражнения по Статика с MATLAB. Русенски университет, Русе, 2008, стр. 68, ISBN 978-954-712-413-4.
 8. Стоянов, С.Г., В.С. Боздуганова, В.Н. Петров, Д.С. Велчев, В.Г. Витлиемов, Й.Т. Йорданов. Ръководство за упражнения по Кинематика с MATLAB. Русенски университет, Русе, 2008, стр. 68, ISBN 978-954-712-411-0.
 9. Стоянов, С.Г., В.С. Боздуганова, В.Н. Петров, Д.С. Велчев, В.Г. Витлиемов, Й.Т. Йорданов. Ръководство за упражнения по Динамика с MATLAB. Русенски университет, Русе, 2008, стр. 104, ISBN 978-954-712-416-5.
 10. Тончев, Й., В.Г. Витлиемов. Оптимизация с MATLAB. Прагматичен подход. [Библиотека за докторанти]. Русе, Университетско издателство, 2013, стр. 250, ISBN 978-954-712-593-3.
 11. Цонев, С., В.С. Боздуганова, В.Г. Витлиемов. Упражнения по Механика с MATLAB. (1. изд., 2006; 2. изд., 2007); 3. изд., Катедра “Техническа механика”, Русенски университет (Деп. в Библ. на РУ), 2008, стр. 52, ISBN ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХХ.
патенти и др.
 1. Стоянов В.А., В.Г. Витлиемов, С.Н. Стойков, А.Й. Стоянов. Устройство за деблокиране на игли от разпръсквачи на горивовпръскващи дюзи, Авторско свидетелство, (Бюлетин № 4 на ИНРА, 1993, 4c.), No BG 51393 A,1991.