Списък на публикациите

статии

 1. Evtimova V. EXPLORING THE POSSIBILITIES FOR A TIMELY PROVISION OF SERVICE TO PATIENTS AT AN EMERGENCY MEDICAL AID CENTRE.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE “Mathematics, Informatics and Physics”, VOL. 12, 2015, No Book 5, pp. 33-37, ISSN 1314-3077.
 2. Evtimova V., Ts. Georgiev. Ordinary Differential Equations - Multimedia Teaching Course.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Vol.6, 2006, No Book 5, pp. 79-83, ISSN 1311-9184.
 3. Evtimova V.S. Some Studies on the Possibilities to Provide Emergency Medical Aid Centres with New Transport Vehicles.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Volume 10, 2013, No Book 5, pp. 27-33, ISSN 1314-3077.
 4. Evtimova V.S. Using the Maple Software Product in Studying Functions.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Volume 10, 2013, No Book 5, pp. 115-123, ISSN 1314-3077.
 5. Evtimova V.S. ASSESSMENT OF THE CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM 'CENTER FOR EMERGENCY MEDICAL AID' FOR THE PROVISION OF TIMELY SERVICE TO PATIENTS.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE “Mathematics, Informatics and Physics”, VOL . 13, 2016, No 13, pp. 33-39, ISSN 1314 - 3077.
 6. Evtimova V.S. A Study of the Possibilities to Establish a Stationary Mode in an Auto Fleet.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Book 5, “Mathematics, Informatics and Physics”, 2014, No Volume 11, pp. 23-28, ISSN 1314-3077.
 7. Evtimova, V. Analysis of Some Results of an Examination of the Flow Processes and the Transport Service of an Emergency Aid Centre.// Journal of Applied Mathematics – APLIMAT 2011, Section Modeling and Simulation, 2011, No Vol. IV, n.1, pp. 215-226, ISSN 1337-6365.
 8. Evtimova, V. Analysis of the Availability for Immediate Use of the Emergency Vehicles at an Emergency Aid Centre.// Journal of Applied Mathematics – APLIMAT 2011, Section Modeling and Simulation, Bratislava, 2011, No vol.4, n.1, pp. 207-214, ISSN 1337-6365.
 9. Evtimova, V. Serviceability Analysis of the Ambulance Car Fleet and Examination of the Transport Security of an Emergency Aid Centre.// Creative Mathematics and Informatics, 2008, No 17, pp. 84-87
 10. Evtimova, V.S. A STUDY ON THE IMPACT OF AN INCREASE IN CRUDE OIL PRICE AND THE US DOLLAR EXCHANGE RATE ON THE CAPABILITIES OF AN EMERGENCY MEDICAL AID CENTRE TO SERVE PATIENTS.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE “Mathematics, Informatics and Physics”, VOL . 14, 2017, No 14, pp. 50-54, ISSN 1314 - 3077.
 11. Evtimova, V.S. Analysis of the Impact of the Incoming Calls Flow Intensity on Some Basic Characteristics of an Emergency Aid Centre.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Vol.8, 2011, No Book 5, pp. 19-24, ISSN 1311-9974.
 12. Evtimova, V.S. A study on the influence of incoming calls flow intencity on the waiting time characteristics of an emergency medical aid centre.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Vol.8, 2011, No Book 5, pp. 25-30, ISSN 1311-9974.
 13. Georgiev Ts., V. Evtimova. Systems of Linear Equations - a Multimedia Teaching Course.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Vol.6, 2006, No Book 5, pp. 74-78, ISSN 1311-9184.
 14. Veselina Evtimova. Research on the utilization of transport vehicles in an emergency medical care center.// PROCEEDINGS of the Union of Scientists – Ruse, 2012, No 9, pp. 29-34, ISSN 1314-3077.
 15. Евтимова В., СОТИРОВ, Бр., Тонев, Д. Един подход за управление снабдяването със стоки на търговски обекти.// International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, Machines, Technologies, Material, 2007, брой № 4-5, стр. 43-45, ISSN 1313-0226.
 16. Евтимова В., Д.Симеонов. Изследване на сезонните колебания във вида на постъпващите заявки в център за спешна медицинска помощ.// Известия на Съюза на учените, том 1, 2001, брой серия 5, стр. 102-107, ISSN 1311-9184.
 17. Евтимова, В. Анализ на повикванията в някои центрове за спешна медицинска помощ.// Международно виртуално списание Машини, технологии, материали, 2007, брой 4-5, стр. 39-42, ISSN 1313-0226.
 18. Евтимова, В. Оценка на влиянието на нестационарността върху вероятностните състояния на система за спешна медицинска помощ.// Известия на Съюза на учените, “Математика, информатика и физика”, том 4, 2003, брой серия 5, стр. 92-96, ISSN 1311-9184.
 19. СОТИРОВ, Б., Тонев, Д., Евтимова, В. Изследване на неопределеността на средния диаметър на външни резби по метода на трите телчета.// XVII Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2007”, Сборник доклади, 2007, брой 1, стр. 243-247, ISSN 1313-9126.
доклади
 1. Evtimova, V. Analysis of the Sufficiency of the Transportation Vehicles for Timely Service of the Patients in an Emergency Medical Centre. IN: Proceedings of the University of Ruse, Volume 49, book 6.1, Mathematics, Informatics and Physics, Ruse, 2010, pp. 23-27, ISBN 1311-3321.
 2. Evtimova, V. Some Suggestions оn the Organisation of a Simulation System for Determining the Planned Volume of Cargo - carryng Realized by Motor Transport. IN: Proceedings of the University of Ruse, Volume 49, book 6.1, Mathematics, Informatics and Physics, Ruse, 2010, pp. 8-12, ISBN 1311-3321.
 3. Evtimova, V. Assesment of the Operational Characteristics of the Ambulance Cars at an Emergency Aid Centre. IN: Интердисциплинарен форум България и Русия – посоки на взаимност, Русе, 2008, pp. 135-146
 4. Evtimova, V. The Maple Program System and its Capabilities of Finding Analytical Solutions of Ordinary Differential Equations. IN: International Conference APLIMAT, part III, Bratislava, Slovak Republic, 2007, pp. 299-307, ISBN 978-80-969562-9-6.
 5. Evtimova, V. Analysis of the Transport Service System of an Emergency Aid Centre. IN: The International Congress “Automotive and Environment”, Book of Abstracts, Pitesti, 2005, pp. 26, ISBN 973-690-450-4.
 6. Evtimova, V. Methodology for Investigation the Calls Flow in the Emergency Aid Centre. IN: The International Congress “Automotive and Future Technologies”, Book of Abstracts, Brasov, 2004, pp. 179, ISBN 973-635-394-X.
 7. Evtimova, V. Usage of the Maple Software Product in Teaching Higher Mathematics Part 1. IN: The International Congress on Mathematical Education, ICME-10, Copenhagen, Denmark, 2004, pp. 14-23
 8. Генчев Г., В.Христова, Б.Манджаров. Алгоритъм и програма за синтез на автомати с памет, реализирани посредством преместващи регистри. В: Юбилейна научна сесия 25 години ВМЕИ-София, ВМЕИ- София, 1978
 9. Евтимова В., Д.Симеонов. Симулация на процесите на постъпване на групови заявки в център за спешна медицинска помощ. В: Научни трудове на РУ, том 39, серия 8, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2002, стр. 90-94, ISBN 1311-3321.
 10. Евтимова В., Д.Симеонов. Изменение в параметрите на системата при отклонение в законите на разпределение на входящия поток от заявки и времето на обслужване в център за спешна медицинска помощ. В: Научни трудове на РУ, том 39, серия 8, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2002, стр. 85-89, ISBN 1311-3321.
 11. Евтимова В., Д.Симеонов. Моделиране на център за спешна медицинска помощ като сложна система и изследване на някои нейни измерители на неравномерност. В: Сборник доклади Юбилейна научна конференция с международно участие “Университетът на третото хилядолетие” – Бургас, том 1, Бургас, 2001, стр. 73-77, ISBN 1311-221 X.
 12. Евтимова В., Д.Симеонов. Определяне вида на специализация на екипите в центрове за спешна медицинска помощ с използване апарата на теория на информацията. В: Сборник доклади Шеста научно-техническа конференция с международно участие ”Транспорт, екология – устойчиво развитие”, ЕКОВАРНА 2000, том 7, Технически университет – Варна, 2000, стр. 151-155, ISBN 954-20-00030.
 13. Евтимова В., Д.Симеонов. Моделиране на център за спешна медицинска помощ като система за масово обслужване с приоритетни заявки. В: Сборник доклади Национална научно-техническа конференция с международно участие “Надежност, ремонт и експлоатация на техниката”, серия 5, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 1998, стр. 59-63
 14. Евтимова В., П. Бахчеванова. Предпоставки за организацията и функционирането на системата за спешна медицинска помощ. В: Научна сесия на РУ, том 41, серия 4, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2004, стр. 146-150, ISBN 1311-3321.
 15. Евтимова В., П. Бахчеванова, Д. Симеонов. Характеристика на някои центрове за спешна медицинска помощ в Република България организация на транспортното обслужване в тях и неговата издръжка. В: Научна сесия на РУ, том 41, серия 4, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2004, стр. 151-155, ISBN 1311-3321.
 16. Евтимова, В. Анализ на устойчивостта на параметрите на икономико-математическия модел по планиране на производството и снабдяването със стоки. В: Интердисциплинарен форум България и Русия – посоки на взаимност, Русе, 2008, стр. 127-134
 17. Евтимова, В. Улучшение организации транспортного обслуживания центра по оказанию спешной медицинской помощи - цель и задачи исследования. В: Международна научна конференция “Дни науки 2005”, организирана от “Education and Science”- Чехия и др., том 20, Днепропетровск, 2005, стр. 6-8, ISBN 966-7191-99-0.
 18. Евтимова, В. Някои по-важни резултати при изследване на потоковите процеси и транспортното обслужване на център за спешна медицинска помощ. В: Сборник научни трудове на РУ, том 41, серия 7.1, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2004, стр. 139-148, ISBN 1311-3321.
 19. Евтимова, В. Оценка на точността на резултатите за качествата на функциониране на център за спешна медицинска помощ като система за масово обслужване. В: Сборник доклади Юбилейна научна конференция с международно участие, 40 години СУБ – Стара Загора, том 1, Стара Загора, 2001, стр. 222-227, ISBN 954-8180-81-2.
 20. Евтимова, В. Програмна система за моделиране на топло-масообменни задачи. В: Сборник трудове, Научна сесия ’96 с международно участие, ВВУАПВО “П.Волов”- Шумен,част четвърта, ВВУАПВО “П.Волов”- Шумен, 1996, стр. 35-41
 21. Кадирова С., А. Лечева, В. Евтимова. Основни действия с полиноми с използване на програмния продукт Мatlab. В: Студентска научна сесия, РУ, 2018 г. (под печат), Русенски университет, Русе, Печатна база на РУ, 2018
 22. Кадирова С., А.Лечева, В.Евтимова. Приложения на правилото на Хорнер с използване на програмния продукт Мatlab. В: Студентска научна сесия, РУ, 2018 г.(под печат), Русенски университет, Русе, Печатна база на РУ, 2018
 23. Колев Н., В. Евтимова. Някои изследвания относно натоварването на специализиран сервиз за обслужване на леки автомобили. В: Сборник доклади Пета научно-техническа конференция с международно участие ”Транспорт, екология – устойчиво развитие”, ЕКОВАРНА ’99, том 6, Технически университет – Варна, 1999, стр. 164-168, ISBN 954-20-00030.
 24. Симеонов Д., В. Евтимова, В. Пенчева. Определяне основните характеристики на звено за спешна медицинска помощ и оценяване на неговата ефективност. В: Сборник доклади Четвърта научно-техническа конференция с международно участие ”Транспорт, екология – устойчиво развитие”, ЕКОВАРНА ’98, том 5, Технически университет – Варна, 1998, стр. 152-157, ISBN 954-20-00030.
 25. Симеонов Д., В. Евтимова, Н.Колев. Моделиране на център за спешна медицинска помощ като система за масово обслужване с взаимопомощ между каналите. В: Сборник доклади Пета научно-техническа конференция с международно участие ”Транспорт, екология – устойчиво развитие”, ЕКОВАРНА ’99, том 6, Технически университет – Варна, 1999, стр. 316-322, ISBN 954-20-00030.
 26. Симеонов Д., В.Евтимова. Управление на многономенклатурни запаси при различна организация на процеса на доставките. В: Десета научна конференция с международно участие ТЕМРТ ’97, ВВТУ “Т. Каблешков” - София, 1997, стр. 368-375, ISBN 954-12-0048-6.
 27. Симеонов Д., В.Евтимова, В.Пенчева. Изследване на интервалите между две последователни заявки при обслужване в звено за спешна медицинска помощ. В: Пета международна научно-техническа конференция по двигатели с вътрешно горене и моторни превозни средства MOTAUTO ’98, София, 1998, стр. 66-70, ISBN 954-90272-2-8.
 28. Симеонов Д., В.Евтимова, В.Пенчева. Изследване влиянието на броя на екипите върху ефективността на обслужване в център за спешна медицинска помощ. В: Пета международна научно-техническа конференция по двигатели с вътрешно горене и моторни превозни средства MOTAUTO ’98, София, 1998, стр. 61-65, ISBN 954-90272-2-8.
 29. Симеонов Д., В.Евтимова, В.Пенчева. Изследване на входящия поток от заявки, постъпващи в звено за спешна медицинска помощ. В: Четвърта научно-техническа конференция с международно участие ”Транспорт, екология – устойчиво развитие”, ЕКОВАРНА ’98, том 5, Технически университет – Варна, 1998, стр. 158-163, ISBN 954-20-00030.
 30. Сотиров Бр., Д.Тонев, В.Евтимова. Изследване на неопределеността на измерване на средния диаметър на външни резби по метода на трите телчета. В: ХVII Национален научен симпозиум с международно участие Метрология и метрологично осигуряване, Созопол, 2007, стр. 243-247, ISBN 978-954-334-061-3.
учебни пособия
 1. Билчев Св., Д. Дочев, В. Евтимова, М. Костова и др. Дванадесет теми за алтернативния изпит по математика в РУ “А.Кънчев”. Русе, Ксеропринт, 2001, стр. 36, ISBN -.
 2. Великова Е., В. Евтимова, Ю. Кандиларов, М. Костова. Ръководство за решаване на задачи по Висша математика 1 (първа част - Линейна алгебра и аналитична геометрия). Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2006, ISBN 954-712-351-3.
 3. Великова Е., В.Евтимова, Ю.Кандиларов,М.Костова. Ръководство за решаване на задачи по Висша математика 1 (първа част-Линейна алгебра и аналитична геометрия). Русе, Печатна база при Русенски университет, 2012, стр. 238, ISBN 978-954-8467-70-4.
 4. Евтимова, В. Обикновени диференциални уравнения. Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2006, ISBN 954-712-344-0.
 5. Кандиларов Ю., Т. Митев, Е. Великова, В. Евтимова, И. Раева, М. Костова. Ръководство за решаване на задачи по Висша математика 1 (втора част- Математичен анализ). Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2007, стр. 144, ISBN 978-954-712-382-3.
 6. Рашкова Ц., В. Евтимова. Учебни материали по Висша математика 1 за специалностите от фак. ЕЕА- задочно обучение. Русе, Ксеропринт Русе, 2006, стр. 20, ISBN -.
 7. Рашкова Ц., В. Евтимова, М. Костова. WEB базиран курс Висша математика 1 (Електроника). РУ, e-learning Shell, 2014, ISBN -.
 8. Рашкова Ц., В. Евтимова, М. Костова, Н. Стратева, С. Енчева. Ръководство за упражнения по линейна алгебра и аналитична геометрия. Русе, ВТУ “А.Кънчев”, 1992, стр. 96, ISBN -.
други трудове
 1. Евтимова В.С. Потокови процеси и транспортно обслужване на център за спешна медицинска помощ, дисертационен труд, 2004