Списък на публикациите

статии

 1. Evtimova V. EXPLORING THE POSSIBILITIES FOR A TIMELY PROVISION OF SERVICE TO PATIENTS AT AN EMERGENCY MEDICAL AID CENTRE.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE “Mathematics, Informatics and Physics”, VOL. 12, 2015, No Book 5, pp. 33-37, ISSN 1314-3077.
 2. Evtimova V.,. А study on the impact of an increase incrude oil price and the us dollar exchange rate on the capabilities of an emergency medical aid centre to serve patients.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE “Mathematics, Informatics and Physics”, VOL . 14, 2017, No book 14, pp. 50-54, ISSN 1314 – 3077.
 3. Evtimova V., Ts. Georgiev. Ordinary Differential Equations - Multimedia Teaching Course.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Vol.6, 2006, No Book 5, pp. 79-83, ISSN 1311-9184.
 4. Evtimova V.S. Using the Maple Software Product in Studying Functions.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Volume 10, 2013, No Book 5, pp. 115-123, ISSN 1314-3077.
 5. Evtimova V.S. Some Studies on the Possibilities to Provide Emergency Medical Aid Centres with New Transport Vehicles.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Volume 10, 2013, No Book 5, pp. 27-33, ISSN 1314-3077.
 6. Evtimova V.S. ASSESSMENT OF THE CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM 'CENTER FOR EMERGENCY MEDICAL AID' FOR THE PROVISION OF TIMELY SERVICE TO PATIENTS.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE “Mathematics, Informatics and Physics”, VOL . 13, 2016, No 13, pp. 33-39, ISSN 1314 - 3077.
 7. Evtimova V.S. A Study of the Possibilities to Establish a Stationary Mode in an Auto Fleet.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Book 5, “Mathematics, Informatics and Physics”, 2014, No Volume 11, pp. 23-28, ISSN 1314-3077.
 8. Evtimova, V. Analysis of the Availability for Immediate Use of the Emergency Vehicles at an Emergency Aid Centre.// Journal of Applied Mathematics – APLIMAT 2011, Section Modeling and Simulation, Bratislava, 2011, No vol.4, n.1, pp. 207-214, ISSN 1337-6365.
 9. Evtimova, V. Analysis of Some Results of an Examination of the Flow Processes and the Transport Service of an Emergency Aid Centre.// Journal of Applied Mathematics – APLIMAT 2011, Section Modeling and Simulation, 2011, No Vol. IV, n.1, pp. 215-226, ISSN 1337-6365.
 10. Evtimova, V. Serviceability Analysis of the Ambulance Car Fleet and Examination of the Transport Security of an Emergency Aid Centre.// Creative Mathematics and Informatics, 2008, No 17, pp. 84-87
 11. Evtimova, V.S. A study on the influence of incoming calls flow intencity on the waiting time characteristics of an emergency medical aid centre.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Vol.8, 2011, No Book 5, pp. 25-30, ISSN 1311-9974.
 12. Evtimova, V.S. Analysis of the Impact of the Incoming Calls Flow Intensity on Some Basic Characteristics of an Emergency Aid Centre.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Vol.8, 2011, No Book 5, pp. 19-24, ISSN 1311-9974.
 13. Georgiev Ts., V. Evtimova. Systems of Linear Equations - a Multimedia Teaching Course.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Vol.6, 2006, No Book 5, pp. 74-78, ISSN 1311-9184.
 14. Veselina Evtimova. Research on the utilization of transport vehicles in an emergency medical care center.// PROCEEDINGS of the Union of Scientists – Ruse, 2012, No 9, pp. 29-34, ISSN 1314-3077.
 15. Евтимова В., СОТИРОВ, Бр., Тонев, Д. Един подход за управление снабдяването със стоки на търговски обекти.// International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, Machines, Technologies, Material, 2007, брой № 4-5, стр. 43-45, ISSN 1313-0226.
 16. Евтимова В., Д.Симеонов. Изследване на сезонните колебания във вида на постъпващите заявки в център за спешна медицинска помощ.// Известия на Съюза на учените, том 1, 2001, брой серия 5, стр. 102-107, ISSN 1311-9184.
 17. Евтимова, В. Анализ на повикванията в някои центрове за спешна медицинска помощ.// Международно виртуално списание Машини, технологии, материали, 2007, брой 4-5, стр. 39-42, ISSN 1313-0226.
 18. Евтимова, В. Оценка на влиянието на нестационарността върху вероятностните състояния на система за спешна медицинска помощ.// Известия на Съюза на учените, “Математика, информатика и физика”, том 4, 2003, брой серия 5, стр. 92-96, ISSN 1311-9184.
 19. СОТИРОВ, Б., Тонев, Д., Евтимова, В. Изследване на неопределеността на средния диаметър на външни резби по метода на трите телчета.// XVII Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2007”, Сборник доклади, 2007, брой 1, стр. 243-247, ISSN 1313-9126.
доклади
 1. Dulyanova I., A. Lecheva, V. Evtimova,. Single variable functions analysis using MuPAD. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2019, volume 58, book 6.6., Русе, Печатна база на РУ "Ангел Кънчев", 2019, pp. 9-14, ISBN 2603-4123(on-line.
 2. Evtimova, V. Analysis of the Sufficiency of the Transportation Vehicles for Timely Service of the Patients in an Emergency Medical Centre. IN: Proceedings of the University of Ruse, Volume 49, book 6.1, Mathematics, Informatics and Physics, Ruse, 2010, pp. 23-27, ISBN 1311-3321.
 3. Evtimova, V. Some Suggestions оn the Organisation of a Simulation System for Determining the Planned Volume of Cargo - carryng Realized by Motor Transport. IN: Proceedings of the University of Ruse, Volume 49, book 6.1, Mathematics, Informatics and Physics, Ruse, 2010, pp. 8-12, ISBN 1311-3321.
 4. Evtimova, V. Assesment of the Operational Characteristics of the Ambulance Cars at an Emergency Aid Centre. IN: Интердисциплинарен форум България и Русия – посоки на взаимност, Русе, 2008, pp. 135-146
 5. Evtimova, V. The Maple Program System and its Capabilities of Finding Analytical Solutions of Ordinary Differential Equations. IN: International Conference APLIMAT, part III, Bratislava, Slovak Republic, 2007, pp. 299-307, ISBN 978-80-969562-9-6.
 6. Evtimova, V. Analysis of the Transport Service System of an Emergency Aid Centre. IN: The International Congress “Automotive and Environment”, Book of Abstracts, Pitesti, 2005, pp. 26, ISBN 973-690-450-4.
 7. Evtimova, V. Usage of the Maple Software Product in Teaching Higher Mathematics Part 1. IN: The International Congress on Mathematical Education, ICME-10, Copenhagen, Denmark, 2004, pp. 14-23
 8. Evtimova, V. Methodology for Investigation the Calls Flow in the Emergency Aid Centre. IN: The International Congress “Automotive and Future Technologies”, Book of Abstracts, Brasov, 2004, pp. 179, ISBN 973-635-394-X.
 9. Kadirova S., A. Lecheva, V. Evtimova,. Application of the Horner’s method using Matlab. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2018, volume 57, book 6.6,, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2018, pp. 16-23, ISBN 2603-4123(on-line.
 10. Kadirova S., A. Lecheva, V. Evtimova,. Basic operations with polynomials Using Matlab. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2018, volume 57, book 6.6,, Ruse, Печатна база на РУ, 2018, pp. 9-15, ISBN 2603-4123(on-line.
 11. Генчев Г., В.Христова, Б.Манджаров. Алгоритъм и програма за синтез на автомати с памет, реализирани посредством преместващи регистри. В: Юбилейна научна сесия 25 години ВМЕИ-София, ВМЕИ- София, 1978
 12. Евтимова В., Д.Симеонов. Изменение в параметрите на системата при отклонение в законите на разпределение на входящия поток от заявки и времето на обслужване в център за спешна медицинска помощ. В: Научни трудове на РУ, том 39, серия 8, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2002, стр. 85-89, ISBN 1311-3321.
 13. Евтимова В., Д.Симеонов. Симулация на процесите на постъпване на групови заявки в център за спешна медицинска помощ. В: Научни трудове на РУ, том 39, серия 8, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2002, стр. 90-94, ISBN 1311-3321.
 14. Евтимова В., Д.Симеонов. Моделиране на център за спешна медицинска помощ като сложна система и изследване на някои нейни измерители на неравномерност. В: Сборник доклади Юбилейна научна конференция с международно участие “Университетът на третото хилядолетие” – Бургас, том 1, Бургас, 2001, стр. 73-77, ISBN 1311-221 X.
 15. Евтимова В., Д.Симеонов. Определяне вида на специализация на екипите в центрове за спешна медицинска помощ с използване апарата на теория на информацията. В: Сборник доклади Шеста научно-техническа конференция с международно участие ”Транспорт, екология – устойчиво развитие”, ЕКОВАРНА 2000, том 7, Технически университет – Варна, 2000, стр. 151-155, ISBN 954-20-00030.
 16. Евтимова В., Д.Симеонов. Моделиране на център за спешна медицинска помощ като система за масово обслужване с приоритетни заявки. В: Сборник доклади Национална научно-техническа конференция с международно участие “Надежност, ремонт и експлоатация на техниката”, серия 5, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 1998, стр. 59-63
 17. Евтимова В., П. Бахчеванова. Предпоставки за организацията и функционирането на системата за спешна медицинска помощ. В: Научна сесия на РУ, том 41, серия 4, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2004, стр. 146-150, ISBN 1311-3321.
 18. Евтимова В., П. Бахчеванова, Д. Симеонов. Характеристика на някои центрове за спешна медицинска помощ в Република България организация на транспортното обслужване в тях и неговата издръжка. В: Научна сесия на РУ, том 41, серия 4, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2004, стр. 151-155, ISBN 1311-3321.
 19. Евтимова, В. Анализ на устойчивостта на параметрите на икономико-математическия модел по планиране на производството и снабдяването със стоки. В: Интердисциплинарен форум България и Русия – посоки на взаимност, Русе, 2008, стр. 127-134
 20. Евтимова, В. Улучшение организации транспортного обслуживания центра по оказанию спешной медицинской помощи - цель и задачи исследования. В: Международна научна конференция “Дни науки 2005”, организирана от “Education and Science”- Чехия и др., том 20, Днепропетровск, 2005, стр. 6-8, ISBN 966-7191-99-0.
 21. Евтимова, В. Някои по-важни резултати при изследване на потоковите процеси и транспортното обслужване на център за спешна медицинска помощ. В: Сборник научни трудове на РУ, том 41, серия 7.1, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2004, стр. 139-148, ISBN 1311-3321.
 22. Евтимова, В. Оценка на точността на резултатите за качествата на функциониране на център за спешна медицинска помощ като система за масово обслужване. В: Сборник доклади Юбилейна научна конференция с международно участие, 40 години СУБ – Стара Загора, том 1, Стара Загора, 2001, стр. 222-227, ISBN 954-8180-81-2.
 23. Евтимова, В. Програмна система за моделиране на топло-масообменни задачи. В: Сборник трудове, Научна сесия ’96 с международно участие, ВВУАПВО “П.Волов”- Шумен,част четвърта, ВВУАПВО “П.Волов”- Шумен, 1996, стр. 35-41
 24. Колев Н., В. Евтимова. Някои изследвания относно натоварването на специализиран сервиз за обслужване на леки автомобили. В: Сборник доклади Пета научно-техническа конференция с международно участие ”Транспорт, екология – устойчиво развитие”, ЕКОВАРНА ’99, том 6, Технически университет – Варна, 1999, стр. 164-168, ISBN 954-20-00030.
 25. Симеонов Д., В. Евтимова, В. Пенчева. Определяне основните характеристики на звено за спешна медицинска помощ и оценяване на неговата ефективност. В: Сборник доклади Четвърта научно-техническа конференция с международно участие ”Транспорт, екология – устойчиво развитие”, ЕКОВАРНА ’98, том 5, Технически университет – Варна, 1998, стр. 152-157, ISBN 954-20-00030.
 26. Симеонов Д., В. Евтимова, Н.Колев. Моделиране на център за спешна медицинска помощ като система за масово обслужване с взаимопомощ между каналите. В: Сборник доклади Пета научно-техническа конференция с международно участие ”Транспорт, екология – устойчиво развитие”, ЕКОВАРНА ’99, том 6, Технически университет – Варна, 1999, стр. 316-322, ISBN 954-20-00030.
 27. Симеонов Д., В.Евтимова. Управление на многономенклатурни запаси при различна организация на процеса на доставките. В: Десета научна конференция с международно участие ТЕМРТ ’97, ВВТУ “Т. Каблешков” - София, 1997, стр. 368-375, ISBN 954-12-0048-6.
 28. Симеонов Д., В.Евтимова, В.Пенчева. Изследване на интервалите между две последователни заявки при обслужване в звено за спешна медицинска помощ. В: Пета международна научно-техническа конференция по двигатели с вътрешно горене и моторни превозни средства MOTAUTO ’98, София, 1998, стр. 66-70, ISBN 954-90272-2-8.
 29. Симеонов Д., В.Евтимова, В.Пенчева. Изследване влиянието на броя на екипите върху ефективността на обслужване в център за спешна медицинска помощ. В: Пета международна научно-техническа конференция по двигатели с вътрешно горене и моторни превозни средства MOTAUTO ’98, София, 1998, стр. 61-65, ISBN 954-90272-2-8.
 30. Симеонов Д., В.Евтимова, В.Пенчева. Изследване на входящия поток от заявки, постъпващи в звено за спешна медицинска помощ. В: Четвърта научно-техническа конференция с международно участие ”Транспорт, екология – устойчиво развитие”, ЕКОВАРНА ’98, том 5, Технически университет – Варна, 1998, стр. 158-163, ISBN 954-20-00030.
 31. Сотиров Бр., Д.Тонев, В.Евтимова. Изследване на неопределеността на измерване на средния диаметър на външни резби по метода на трите телчета. В: ХVII Национален научен симпозиум с международно участие Метрология и метрологично осигуряване, Созопол, 2007, стр. 243-247, ISBN 978-954-334-061-3.
учебни пособия
 1. Билчев Св., Д. Дочев, В. Евтимова, М. Костова и др. Дванадесет теми за алтернативния изпит по математика в РУ “А.Кънчев”. Русе, Ксеропринт, 2001, стр. 36, ISBN -.
 2. Великова Е., В. Евтимова, Ю. Кандиларов, М. Костова. Ръководство за решаване на задачи по Висша математика 1 (първа част - Линейна алгебра и аналитична геометрия). Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2006, ISBN 954-712-351-3.
 3. Великова Е., В.Евтимова, Ю.Кандиларов,М.Костова. Ръководство за решаване на задачи по Висша математика 1 (първа част-Линейна алгебра и аналитична геометрия). Русе, Печатна база при Русенски университет, 2012, стр. 238, ISBN 978-954-8467-70-4.
 4. Евтимова, В. Обикновени диференциални уравнения. Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2006, ISBN 954-712-344-0.
 5. Кандиларов Ю., Т. Митев, Е. Великова, В. Евтимова, И. Раева, М. Костова. Ръководство за решаване на задачи по Висша математика 1 (втора част- Математичен анализ). Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2007, стр. 144, ISBN 978-954-712-382-3.
 6. Рашкова Ц., В. Евтимова. Учебни материали по Висша математика 1 за специалностите от фак. ЕЕА- задочно обучение. Русе, Ксеропринт Русе, 2006, стр. 20, ISBN -.
 7. Рашкова Ц., В. Евтимова, М. Костова. WEB базиран курс Висша математика 1 (Електроника). РУ, e-learning Shell, 2014, ISBN -.
 8. Рашкова Ц., В. Евтимова, М. Костова, Н. Стратева, С. Енчева. Ръководство за упражнения по линейна алгебра и аналитична геометрия. Русе, ВТУ “А.Кънчев”, 1992, стр. 96, ISBN -.
други трудове
 1. Евтимова В.С. Потокови процеси и транспортно обслужване на център за спешна медицинска помощ, дисертационен труд, 2004