Списък на публикациите

статии

 1. Gagov V., B. Tomov, R. Radev, E. Yankov. About the sheet metal testing by hydraulic bulging.// International Journal of Microstructure and Materials Properties, 2009, No 6, pp. 640-648, ISSN 1741-8410. (Impact factor: 0.32 /2009, Inderscience Enterprises Ltd.)
 2. Gagov V., D.-S. Comsa. Methods for mechanical and technological testing of sheet materials.// Машиностроителна техника и технологии, 2003, No 4, pp. 53-58, ISSN 1312-0859.
 3. Gagov V., R. Radev, M. Stanoeva, D. Gospodinov, E. Yankov. Some backgrounds of obtaining ultrafine grained metals by severe plastic deformation.// Машиностроене и машинознание, 2011, No 14, pp. 61-65, ISSN 1312-8612.
 4. Minev E., K. Popov, R. Minev, S. Dimov, V. Gagov. Grid method for accuracy study of micro parts manufacturing.// Micro and Nanosystems, 2011, No 3, pp. 263-269, ISSN 1876-4029. (SJR rank: 0.161 /2011, Bentham Science Publishers)
 5. Radev R., V. Gagov , D. Gospodinov, E. Yankov. Metal Forming Simulation of Ultrafine-Grained Aluminum Alloys.// Journal for Technology of Plasticity, 2014, No 39 (1), pp. 1-10, ISSN 0354-3870. (SJR rank: 0.105 /2013, http://www.journalmetrics.com)
 6. Tomov B., R. Minev, R. Radev, V. Gagov. About the input data selection at FEM analysis of bulk forming.// Journal of Materials Processing Technology, 2003, No 133, pp. 199-202, ISSN 0924-0136. (Impact factor: 0.45 /2003, Elsevier)
 7. Tomov B., R. Radev, V. Gagov. Influence of flash design upon process parameters of hot die forging.// Journal of Materials Processing Technology, 2004, No 157/15, pp. 620-623, ISSN 0924-0136. (Impact factor: 0.578 /2004, Elsevier)
 8. Tomov B., R. Radev, V. Gagov. About the preforming steps design for die forging using FEM simulation.// Journal of Technology for Plasticity, 1999, No 24, pp. 79-84, ISSN 0354-3870.
 9. Tomov B., V. Gagov. Modelling and description of the near-net-shape forging of cylindrical spur gears.// Journal of Materials Processing Technology, 1999, No 92/93, pp. 444-449, ISSN 0924-0136. (Impact factor: 0.196 /1999, Elsevier)
 10. Tomov B., V. Gagov, E. Yankov, R. Radev. Research highligths of sheet metal testing by hydraulic bulging.// Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2011, No 46, pp. 65-70, ISSN 1734-8412.
 11. Tomov B., V. Gagov, R. Radev. Numerical simulations of hot die forging processes using finite element method.// Journal of Materials Processing Technology, 2004, No 153/15, pp. 352-358, ISSN 0924-0136. (Impact factor: 0.578 /2004, Elsevier)
 12. Valentin Gagov, Rossen Radev, Danail Gospodinov, Emil Yankov. Severe Plastic Deformation of Ultrafine Grained Metals and Alloys.// Journal of Fundamental Sciences and Applications, 2009, No 15, pp. 111-118, ISSN 1310-8271.
 13. Гагов В., А. Петров, М. Каравасилев. Относно трайността на щанците при рязане на електротехнически стомани.// Машиностроене, 1979, брой 6, стр. 281-282
 14. Гагов В., Б. Томов, Р. Радев. Съвременни изследвания върху производството на зъбни колела чрез пластично деформиране.// Машиностроене и машинознание, 2008, брой 4, стр. 99-102, ISSN 1312-8612.
 15. Гагов В., Г. Попов. Механо-математично моделиране на натрупването на точкови дефекти при ударновълново деформиране.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2002, брой 4, стр. 18-21, ISSN 1311-106X.
 16. Гагов В., Е. Минев, Р. Радев. Изследване на нестационарни деформационни процеси с помощта на координатни мрежи.// Машиностроене и машинознание, 2011, брой 13, стр. 36-39, ISSN 1312-8612.
 17. Гагов В., Е. Янков, Д. Господинов, Р. Радев. Експериментално изследване на анизотропията на листови метални материали.// Машиностроене и машинознание, 2013, брой 18, стр. 42-45, ISSN 1312-8612.
 18. Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков, М. Станоева. Особености на пластичното течене на ултрадребнозърнести алуминиеви сплави.// Инженерни науки, 2012, брой 4, стр. 48-55
 19. Гагов В., Р. Радев, Е. Янков. Физическо и числено моделиране на нестационарни деформационни процеси.// Машиностроене и машинознание, 2008, брой 4, стр. 103-106, ISSN 1312-8612.
 20. Гагов В., Р. Радев, Е. Янков. Силов анализ на процеса дълбоко изтегляне.// Известия на Съюза на учените – Сливен, 2006, брой 11, стр. 40-43, ISSN 1311-2864.
 21. Гагов В., Р. Радев, Е. Янков, Д. Господинов. Моделиране на процеса аксиално сплескване на цилиндрични заготовки.// Машиностроене и машинознание, 2010, брой 11, стр. 68-71, ISSN 1312-8612.
 22. Гагов, В. Изпитване на листови метали чрез хидравлично формоване.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2004, брой 5, стр. 5-10, ISSN 1311-106X.
 23. Гагов, В. Деформационно-силови параметри при предварително формообразуване на къси ососиметрични изковки.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2002, брой 4, стр. 12-17, ISSN 1311-106X.
 24. Радев Р., В. Гагов, Д. Господинов, Е. Янков, М. Станоева. Деформационно поведение на ултрадребнозърнести алуминиеви сплави.// Машиностроене и машинознание, 2012, брой 15, ISSN 1312-8612.
 25. Радев Р., В. Гагов, Е. Янков, Д. Господинов. Моделиране на пластичното течене на ултрадребнозърнести алуминиеви сплави.// Машиностроене и машинознание, 2012, брой 17, стр. 14-17, ISSN 1312-8612.
 26. Томов Б., В. Гагов, Р. Радев. Критерии за подобие при физическо моделиране на деформационни процеси.// Машиностроене и машинознание, 2012, брой 15, ISSN 1312-8612.
 27. Шишков, Р., Р. Радев, А. Меднев, Д. Господинов, В. Гагов. Съвместни научни изследвания в областта на материалознанието и технологията на материалите с европейски партньори.// Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 56-59, ISSN 1312-8612.
 28. Янков Е., Ал. Иванов, В. Гагов. Тримерен деформационен анализ на процеса хидравлично издуване.// Машиностроене и машинознание, 2010, брой 11, стр. 72-75, ISSN 1312-8612.
 29. Янков Е., В. Гагов. Геометричен анализ на процеса хидравлично формоване.// Известия на Съюза на учените – Сливен, 2006, брой 11, стр. 44-47, ISSN 1311-2864.
 30. Янков Е., В. Гагов, Д. Господинов, Б. Сакакушев. Физическо и числено моделиране при изпитване на листови материали чрез хидравлично издуване.// Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 110-113, ISSN 1312-8612.
 31. Янков Е., В. Гагов, Р. Радев, Д. Господинов. Уредба за изпитване на листови метални материали чрез хидравлично издуване.// Машиностроене и машинознание, 2012, брой 17, стр. 10-13, ISSN 1312-8612.
доклади
 1. Gagov V., B. Tomov. Finite element simulation of die forging processes. IN: Proceedings of 6th Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice/Wisla, Poland, 1997, pp. 75-78
 2. Gagov V., E. Yankov, R. Radev. Some features of the sheet metals testing by hydraulic bulging. IN: Proceedings of the 14th International Metallurgical and Materials Conference METAL 2005, Hradec nad Moravicí, Czech Republic, 2005
 3. Gagov V., N. Feschiev, D.-S. Comsa, E. Minev. Strain hardening evaluation by bulge testing of sheet metals. IN: Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice-Zakopane, Poland, 2003, pp. 331-334
 4. Gagov V., N. Feschiev, E. Minev, B. Tomov. Experimental investigations on the deformability of sheet metals. IN: Proceedings of Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, vol. III, Dublin City University, Ireland, 1995, pp. 1389-1395
 5. Gagov V., R. Radev, D. Gospodinov, E. Yankov. Severe plastic deformation of comercial pure aluminium using equal channel angular pressing. IN: 12th Workshop on Nanoscience and Nanotechnology, Varna, Bulgaria, 2010
 6. Gagov V., R. Radev, M. Stanoeva. Some backgrounds of obtaining ultrafine grained metals by severe plastic deformation. IN: Book of abstracts of the International Conference of Young Researchers on New Trends in Enviromental and Materials Engineering TEME 2011, Galati, Romania, 2011, pp. 10
 7. Gagov V., Tomov B., R. Radev, E. Yankov. Review of the sheet metal testing by hidraulic bulging: backgrounds and recent applications. IN: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България, 2007, pp. 174-179, ISBN 1311-3321.
 8. Gagov V., Tomov B., R. Radev, E. Yankov. About the sheet metal testing by hydraulic bulging. IN: Conference Proceedings of 6th International Conference on Industrial Tools and Materials Processing Technologies, Bled-Celje, Slovenia, 2007, pp. 107-112, ISBN 978-961-6692-00-7.
 9. Gagov, V. Experimental methods for deformability estimation of sheet metals. IN: Proceedings of Workshops on Development, Testing and Processing of Contemporary Materials, Gliwice/Rousse/Lijublijana, 1997, pp. 125-136
 10. Minev E., K. Popov, R. Minev, S. Dimov, V. Gagov, M. Packianather. Utilizing a grid method for accuracy study of micro SLA parts. IN: Proceedings of the 7th International Conference on Multi-Material Micro Manufacture, Bourg en Bresse and Oyonnax, France, Research Publishing, 2010, pp. 254-260
 11. Popov G., V. Gagov. Analysis of the mechanical state at homogeneous dislocation generation under shock wave loading. IN: Proceedings of DYMAT Conference, Ajaccio, France, 1988, pp. 619-624
 12. Radev R., V. Gagov, D. Gospodinov, E. Yankov. Contemporary methods for fabricating of nanostructured and ultra-fine-grained metals by severe plastic deformation. IN: Proceedings of the 11th Workshop on Nanoscience and Nanotechnology, Varna, Bulgaria, 2009, pp. 206-210
 13. Radev R., V. Gagov, D. Gospodinov, E. Yankov, M. Stanoeva. Flow curves of ultra-fine grained aluminum alloys in regard to forming simulation software. IN: Proceedings of the World Congress on Engineering and Technology CET 2011, vol. 4, Shanghai, China, 2011, pp. 319-322
 14. Radev R., V. Gagov, E. Yankov, D. Gospodinov. Investigations of mechanical properties of ultra-fine grained commercial pure aluminum. IN: Proceedings of the 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2011, Brno, Czech Republic, 2011, ISBN 978-80-87294-29-1.
 15. Radev R., V. Gagov, E. Yankov, D. Gospodinov, M. Stanoeva. Flow Curves of Al 7075 Alloy Processed by Equal Channel Angular Pressing. IN: Proceedings of the 21st International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2012, Brno, Czech Republic, Tanger, 2012, ISBN 978-80-87294-29-1.
 16. Radev,R., V. Gagov, D. Gospodinov, E. Yankov. Metal forming simulation of ultrafine-grained commercial pure aluminum. IN: Conference DVD with abstracts of European Congress on Advanced Materials and Processes Euromat 2011, Montpellier, France, 2011
 17. Tomov B., R. Minev, R. Radev, V. Gagov. About the input data selection at FEM analysis of bulk forming. IN: Proceedings of 7th International Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice-Wisla, Poland, 1998, pp. 535-539, ISBN 83-908916-1-1.
 18. Tomov B., R. Radev, V. Gagov. Influence of flash design upon process parameters of hot die forging. IN: Proceedings of 9th International Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice-Sopot-Gdańsk, 2000, pp. 561-564, ISBN 83-914458-0-1.
 19. Tomov B., R. Radev, V. Gagov. About the Preforming Steps Design for Die Forging Using FEM Simulation. IN: Proceedings of 5th International Conference on Advanced Mechanical Engineering and Technology, Plovdiv, Bulgaria, 1999, pp. 576-581, ISBN 1310-8689.
 20. Tomov B., V. Gagov. Modelling and description of the near-net-shape forging of cylindrical spur gears. IN: Proceedings of Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, vol. II, Univesity of Minho, Guimaraes, Portugal, 1997, pp. 861-866
 21. Tomov B., V. Gagov. Modelling and description of die forging processes. IN: Proceedings of 5th Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice/Wisla, Poland, 1996, pp. 251-254
 22. Tomov B., V. Gagov, N. Feschiev, E. Minev. Some applications of the coordinate grid method at sheet metal testing. IN: Proceedings of 9th Machine Tool Conference, vol. 9, Bucharest, Romania, Politechnica University of Bucharest, 1994, pp. 264-269, ISBN 973-31-0633-8.
 23. Tomov B., V. Gagov, R. Numerical Simulations of Hot Die Forging Processes Using Finite Element Method. IN: Proceedings of the International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, Dublin, Ireland, 2003, pp. 415 - 418, ISBN 1-8723-2739-7.
 24. Арабаджиев В., В. Гагов. Технология за производството на детайл „Ядро” чрез локализирано ротационно деформиране. В: Научна сесия на ВМЕИ, Варна, 1987
 25. Гагов В., Б. Томов. Определяне на силата при щамповане на цилиндрични зъбни колела със зъбите. В: Научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев”, том XXVI, серия 5, Русе, 1984, стр. 377-382
 26. Гагов В., Б. Томов. Някои възможности за повишаване на ефективността на обучението във ВТУЗ. В: Научна сесия на ВНВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 1979
 27. Гагов В., Б. Томов, П. Етърска, Ю. Младенов. Изследване и възможности за подобряване на технологичната пластичност на листов материал АМг5. В: Научна сесия на ВТУ „Ангел Кънчев”, Русе, 1988
 28. Гагов В., Г. Георгиев, И. Дерменджиев. Взривно уякчаване на конструкционни стомани. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 41, серия 7, Русе, 2004, стр. 69-72, ISBN 1311-3321.
 29. Гагов В., Г. Попов. Механо-математично моделиране на натрупването на точкови дефекти при ударновълново деформиране. В: Сборник резюмета от научна конференция „Съвременни технологии и индустриално преструктуриране”,, ТУ, Варна, 1992, ISBN 62.
 30. Гагов В., Г. Попов. Анализ влияния параметров нагружения на упрочнение металлов взрывом. В: Х международная конференция по высокоэнергетическому воздействию на материалы, Любляна, Югославия, 1989
 31. Гагов В., Г. Попов. Една възможност за моделиране на дислокационната структура при взривно уякчаване на металите. В: Научна сесия на ВМЕИ, София, 1987
 32. Гагов В., Г. Попов, П. Етърска, С. Ставрев. Прессование взрывом заготовок для эксперимента ВОАЛ. В: Советско-болгарский семинар по динамическому воздействию на материалы, Красноярск, СССР, 1990
 33. Гагов В., Г. Попов, С. Димитров. Технологични основи на проектирането на взривни системи за уякчаване на металите. В: Научна сесия на ВТУ „Ангел Кънчев”, Русе, 1988
 34. Гагов В., Д. Пантелеева, М. Шишков. Влияние на химичния състав върху повърхностното взривно уякчаване на стомана Г13Л. В: V национална младежка конференция по материалознание и материали, получени в условията на газово противоналягане, Варна, 1988
 35. Гагов В., Е. Минев, В. Кръстев. Някои особености на формирането на субструктурата в мед при ударновълново натоварване. В: Международна научно-техническа конференция по актуални проблеми на пластичната обработка на металите, Варна, 1990
 36. Гагов В., Е. Минев, Г. Веселинова. Оценка на точността при експериментално определяне на деформациите по метода на координатните мрежи. В: Научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев”, том XXXV, серия 2, Русе, 1994, стр. 265-271, ISBN 1311-3321.
 37. Гагов В., Е. Минев, Г. Попов. Върху поведението на дефектите в кристалния строеж при динамично натоварване на металите. В: Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски”, книжка 31, Велико Търново, 1993, стр. 346-351
 38. Гагов В., Е. Минев, И. Давидов. Приложение на координатните мрежи за оценка на граничните деформации при дълбоко изтегляне на листови материали. В: Сборник доклади от Научна сесия на Инженерно-педагогически факултет, том II, Сливен, 1994, стр. 204-209
 39. Гагов В., Е. Янков, Д. Господинов, Р. Радев. Моделно изследване върху деформирането на листови материали при двумерен опън. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България, 2005, стр. 175-180, ISBN 1311-3321.
 40. Гагов В., Н. Фесчиев. Изпитване на листови материали на двумерен опън. В: Сборник доклади от Международна конференция “Машиностроителна техника и технологии”, том 1, Созопол, България, 2001, стр. 139-144
 41. Гагов В., Н. Фесчиев. Деформационен анализ при изпитване на листови материали на двумерен опън. В: Сборник доклади от Научна сесия на ВВВУ „Георги Бенковски”, том 1, Долна Митрополия, 1997, стр. 324-329
 42. Гагов В., П. Етърска, Д. Пантелеева. Влияние на микроструктурата върху технологичната пластичност на алуминиева сплав АМг5-М. В: V национална младежка конференция по материалознание и материали, получени в условията на газово противоналягане, Варна, 1988
 43. Гагов В., Р. Минев, Р. Радев. Влияние на входните данни върху компютърното симулиране на процесите на обемно пластично деформиране. В: Научни трудове на ВВОУ, Велико Търново, България, 1998, стр. 477-484, ISBN 0861-0312.
 44. Гагов В., Р. Радев, Б. Томов. Симулиране на процеси на обемно деформиране по метода на крайните елементи. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 49, серия 2, Русе, 2010, стр. 60-64, ISBN 1311-3321.
 45. Гагов В., Р. Радев, Б. Томов, Е. Минев. Сравнителен анализ на предварителни преходи за горещо щамповане. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България, 1999, стр. 74-80, ISBN 1311-3321.
 46. Гагов В., Р. Радев, Б. Томов. Симулиране на процеси на горещо щамповане по метода на крайните елементи. В: Сборник научни трудове на ТУ-Габрово, Габрово, България, 2001, стр. 160-165
 47. Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков. Аналитични модели за реологичното поведение на метални материали при горещо деформиране. В: Сборник доклади от XXVII международна научна конференция МТФ’2012, София, България, 2012, стр. 91-96, ISBN 978-954-438-994-9.
 48. Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков. Някои тенденции в изследването и приложението на ултрадребнозърнести метални материали. В: Сборник доклади от 9 международна конференция по Авангардни материали и обработки АМО’2009, том 1, Кранево, България, 2009, стр. 119-125
 49. Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков. Свойства и възможности за приложение на ултрадребнозърнести метали. В: Сборник доклади от международна научна конференция УНИТЕХ’09, том 2, Габрово, България, 2009, стр. 228-233
 50. Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков, М. Станоева. Особености на пластичното течене на ултрадребнозърнести алуминиеви сплави. В: Сборник доклади на Втора национална конференция с международно участие "Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика", 31 May – 1 June 2012, София, Институт по металознание, съоръжения и техн, 2012, ISBN ISSN 1313-8308.
 51. Гагов В., Р. Радев. Влияние на уякчаването върху теченето на метала при нестационарно обемно деформиране. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България, 2002, стр. 46-50, ISBN 1311-3321.
 52. Гагов В., С. Димитров. Избор на взривни вещества за обработване на металите по детонационни характеристики и физико-механични свойства. В: Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски”, книжка 31, Велико Търново, 1993, стр. 341-345
 53. Гагов В., С. Димитров. Применение пластыческого взрывчатого вещество Д-1 для упрочнения высокомарганцевой стали. В: Х международная конференция по высокоэнергетическому воздействию на материалы, Любляна, Югославия, 1989
 54. Гагов, В. Анализ на напреженията и деформациите при хидравлично издуване. В: Сборник доклади от международна научна конференция АМТЕХ, том 1, Габрово, 2007, стр. 193-198
 55. Гагов, В. Числен анализ на напреженията при дълбоко изтегляне. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 40, серия 7, Русе, 2003, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
 56. Гагов, В. Компютърно симулиране на нестационарни схеми за горещо пластично деформиране. В: Сборник доклади от Научна сесия на ВВВУ „Георги Бенковски”, том 1, Долна Митрополия, 1997, стр. 318-323
 57. Гагов, В. Сравнителен силов анализ при дълбоко изтегляне на цилиндрични детайли. В: Сборник доклади от Научна сесия на ВВВУ „Георги Бенковски”, том 1, Долна Митрополия, 1995, стр. 539-543
 58. Гагов, В. Съпоставка и приложимост на някои методи за оценка на изтегляемостта на листови материали. В: Сборник доклади от Международна научна конференция "Прогресивни машиностроителни технологии", секция 2, ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, 1995, стр. 7-13
 59. Гагов, В. Деформационно-силови параметри при предварително формообразуване на къси ососиметрични изковки. В: Сборник резюмета от научна конференция „Съвременни технологии и индустриално преструктуриране”, ТУ, Варна, 1992, стр. 63
 60. Гагов, В. Относно формоизменението при подготвителни преходи на щамповане на ососиметрични изковки. В: Международна научно техническа конференция по актуални проблеми на пластичната обработка на металите, Варна, 1990
 61. Гагов, В. Деформационное упрочнение металлов импульсным давлением. В: V международный симпозиум по обработке давлением высокими параметрами, Тале, ЧССР, 1989, стр. 13-14
 62. Гагов, В. Някои съображения върху пресмятането на водещи колонки в щанцовите инструменти. В: Научна сесия на ВМЕИ, Габрово, 1987
 63. Гагов, В. Повишаване на износоустойчивостта на стомана Г13Л чрез деформационно уякчаване в ударни вълни. В: Научна сесия на ВМЕИ, Варна, 1987
 64. Гагов, В. Относно определянето на скоростта при плоско взривно мятане на пластина. В: Научни трудове на ВНВУ „Васил Левски”, книжка 15, Велико Търново, 1985, стр. 257-262
 65. Гагов, В. Пресмятане на налягането при взривно уякчаване в коса ударна вълна. В: Научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев”, том XXVI, серия 5, Русе, 1984, стр. 314-320
 66. Гагов, В. Някои механични свойства на нестабилна аустенитна стомана при повишени температури. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том XX, серия 2, Русе, 1978, стр. 167-172
 67. Гагов, В. Изследване на механичните свойства на нестабилна аустенитна стомана след пластично деформиране. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том XIX, серия 6, Русе, 1977, стр. 127-131
 68. Гагов, В., Д. Господинов, Е. Янков. Деформационно поведение на алуминий при аксиално сплескване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 53, серия 2, Русе, 2014, стр. 174-178, ISBN 1311-3321.
 69. Гагов, В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков. Интензивно пластично деформиране на алуминий чрез равноканално ъглово пресоване. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, България, 2010, стр. 55-59, ISBN 1311-3321.
 70. Георгиев Г., В. Гагов. Относно оценката на резултатите при изпитване на абразивно износване. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 39, серия 7, Русе, 2002, стр. 51-54, ISBN 1311-3321.
 71. Господинов, Д., Е. Янков, В. Гагов. Реологично поведение на олово при аксиално сплескване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 53, серия 2,, Русе, 2014, стр. 169-173, ISBN 1311-3321.
 72. Джонински З., В. Гагов. Щанцово рязане на трансформаторни пластини с използване на феротик. В: Национална конференция по съвременни методи за изработване на инструменти при обработване на металите под налягане, София, 1980
 73. Димитров С., В. Гагов. Приложение и реологични свойства на пластично взривно вещество Д-1 в металообработването. В: Научна сесия на ВМЕИ, Габрово, 1990
 74. Димитров С., В. Гагов, М. Пирдопски. Възможности за използване на нови взривни вещества за уякчаване на металите. В: Научни трудове на ВНВУ „Васил Левски”, книжка 7, Велико Търново, 1987, стр. 19-25
 75. Димитров С., С. Цветанов, В. Гагов. Върху някои особености при използването на пластично взривно вещество Д-1 за обработване на метали и конструкции в машиностроенето. В: Научна сесия на ВТУ „Ангел Кънчев”, Русе, 1988
 76. Етърска П., В. Гагов, Е. Войденова. Микроструктурни особености при взривно пресоване на разнородни метални прахове. В: Научна сесия на ВМЕИ, Габрово, 1990
 77. Минев Е., Р. Радев, В. Гагов, П. Данев, Р. Радева. Приложение на компютрите за подпомагане на учебната и научната дейност. В: Сборник научни трудове на ТУ-Габрово, Габрово, България, 2001, стр. 65-70
 78. Минев Р., В. Гагов. Апроксимация на криви на деформационно уякчаване при изпитване на опън и натиск. В: Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски”, книжка 66, Велико Търново, 1998, стр. 485-492, ISBN 0861-0312.
 79. Пирдопски М., Б. Томов, Е. Пенева, В. Гагов. Технология и инструмент за получаване на детайл „Шайба” чрез студено пластично деформиране. В: Научни трудове на ВНВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 1987, стр. 66-70
 80. Попов Г., В. Гагов. Расчет плотности дислокаций при взрывном нагружении металлов ударными волнами. В: VII международный симпозиум по использованию энергии взрыва для производства металлических материалов с новыми свойствами, Пардубице, ЧССР, 1988, стр. 266-271
 81. Попов Г., В. Гагов. Относно възможностите за взривно уякчаване на чугун. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том XXII, серия 2, Русе, 1980, стр. 197-201
 82. Попов Г., В. Гагов. Върху някои параметри на взривното уякчаване в плоска ударна вълна. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том XXI, серия 4, Русе, 1979, стр. 285-288
 83. Попов Г., В. Гагов, М. Кръстев. Износоустойчивост на чукове за роторни трошачки след взривно уякчаване. В: Научна сесия на ВМЕИ, Габрово, 1983
 84. Попов Г., В. Гагов, М. Кръстев. Влияние на някои параметри на взривно натоварване върху уякчаването на металите. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том XXIII, серия 5, Русе, 1981, стр. 181-186
 85. Попов Г., В. Гагов, Н. Нанчева. Възможност за моделиране на механичното поведение на металите при взривно уякчаване. В: Научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев”, том XXVIII, серия 4, Русе, 1986, стр. 59-64
 86. Попов Г., М. Кръстев, В. Гагов. Възможности за повишаване чрез взривно уякчаване на експлоатационната трайност на детайли, подложени на ударно абразивно износване. В: VI международна конференция по пробивно взривни работи, Варна, 1980
 87. Попов Г., Н. Нанчева, В. Гагов, В. Костова. Върху универсалната зависимост на параметрите на уякчаване на металите от интензивността на ударно-вълново въздействие. В: Научна сесия на ВТУ „Ангел Кънчев”, Русе, 1986, стр. 65-70
 88. Попов Г., Н. Фесчиев, В. Гагов, П. Петров, Н. Нанчева, Е. Минев. О некоторых проблемах обработки металлов взрывом. В: V юбилейная научно практическая конференция по импульсными процессами обработки материалов, Новосибирск, СССР, 1989
 89. Попов Г., Н. Фесчиев, В. Гагов, Р. Минев, П. Петров. Технологични условия и възможности за приложение на взривното обработване на металите. В: Сборник доклади от международна научна конференция, ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, 1993, стр. 115-122
 90. Радев Р., В. Гагов, Е. Янков. Относно симулирането на технологичния процес дълбоко изтегляне. В: Сборник резюмета от Юбилейна научна конференция „Машиностроителна и уредостроителна техника и технологии”, ТУ – София, филиал Пловдив, 2006, стр. 20
 91. Тодоров Р., С. Димитров, Б. Караджов, В. Гагов. Пресмятане на генератори за плоска детонационна вълна за взривно обработване на металите в машиностроенето. В: Научна сесия на ВМЕИ, Габрово, 1990
 92. Томов Б., В. Гагов. Горещо щамповане на цилиндрични зъбни колела със зъбите. В: Научни трудове на ВНВУ „Васил Левски”, книжка 12, Велико Търново, 1982, стр. 219-226
 93. Томов Б., В. Гагов. Възможности и начини за точно центроване в щанцовите инструменти. В: Национална конференция по обработване на листови метали чрез пластично деформиране, Русе, 1977, стр. 50-60
 94. Томов Б., В. Гагов. Относно професионалната подготовка на инженера във ВУЗ. В: Научни трудове на ВНВУ „Васил Левски”, книжка 7, Велико Търново, 1977, стр. 160-164
 95. Томов Б., В. Гагов, Д. Колев. Силов анализ на процеса щамповане на цилиндрични зъбни колела със зъбите. В: Научно-техническа конференция по актуални проблеми на пластичната обработка на металите, Варна, 1989, стр. 104-108
 96. Томов Б., В. Гагов, Е. Янков, Р. Радев. Механично състояние при изпитване на тръбни и плоски проби чрез хидравлично издуване. В: Сборник доклади - 25 Юбилейна научна конференция МТФ, Созопол, България, 2007, стр. 126-131, ISBN 978-954-438-624-5.
 97. Томов Б., Е. Минев, В. Гагов. Компютърно обработване на деформирани координатни мрежи. В: Сборник доклади от научна конференция „Авангардни технологии и нови материали за машиностроенето”, ВМЕИ, Габрово, 1992, стр. 192-196
 98. Томов Б., Е. Пенева, В. Гагов. Студено пресоване на малкомодулни зъбни колела. В: Научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев”, том XXIII, серия 5, Русе, 1981, стр. 163-168
 99. Фесчиев Н., В. Гагов. Хидростатично и хидродинамично изпитване на листови метали. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 41, серия 7, Русе, 2004, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
 100. Фесчиев Н., В. Гагов, Е. Минев. Изпитване на листови материали с помощта на координатни мрежи. В: Сборник доклади от научна конференция „Авангардни технологии и нови материали за машиностроенето”, ВМЕИ, Габрово, 1992, стр. 187-191
 101. Янков E., М. Николoва, В. Захариева, В. Гагов, Д. Господинов. Промени в механичните свойства на аустенитни листови материали при едномерен опън. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2013, стр. 152-157, ISBN 1311-3321.
 102. Янков Е., Д. Господинов, В. Гагов. Изследване възможността за определяне анизотропията на листовите материали чрез измерване на твърдост по метода на Викерс. В: Научни трудове на Русенски университет, том 53, серия 2,, Русе, 2014, стр. 135-143, ISBN 1311-3321.
учебници
 1. Гагов В., В. Иванов, М. Кършаков. Инструменти за пластично деформиране. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2001, стр. 112, ISBN 954-712-111-1.
 2. Гагов В., Ю. Младенов. Инструментална екипировка за ковашко-пресовото и леярското производство. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 1992, стр. 212, ISBN -.
 3. Попов Г., М. Кръстев, Е. Пенева, М. Иванов, В. Гагов. Проектиране на щанцови инструменти. Русе, Висше техническо училище „Ангел Кънчев”, 1988, стр. 95, ISBN -.
учебни пособия
 1. Николов Г., А. Чернева, Е. Пенева, В. Гагов, , П. Петров М.Трифонов. Ръководство за упражнения по технология на машиностроителните материали. Русе, Висше техническо училище „Ангел Кънчев”, 1985, стр. 95, ISBN -.
 2. Николов Г., А. Чернева, Е. Пенева, В. Гагов, М. Трифонов, П. Петров. Ръководство за упражнения по технология на металите. Русе, Висше техническо училище „Ангел Кънчев”, 1982, стр. 96, ISBN -.
 3. Попов Г., Б. Томов, М. Кръстев, Е. Пенева, В. Гагов, Д. Маджов. Ръководство за курсов проект по обработване на металите чрез пластично деформиране. Русе, Висше техническо училище „Ангел Кънчев”, 1985, стр. 270, ISBN -.
 4. Попов Г., В. Гагов, А. Меднев, П. Рачев, Г. Николов,П. Петров М. Трифонов,. Ръководство за учебна практика по технология на металите. Русе, Висше техническо училище „Ангел Кънчев”, 1985, стр. 120, ISBN -.
други трудове
 1. Гагов, В. Механо-физични особености при взривно уякчаване на металите, дисертационен труд, 1990