Списък на публикациите

монографии

 1. Хвърчилков Вл. Проучвания върху етиологията, епизоотологията, терапията и профилактиката на салмонелозите в промишленото хибридно свиневъдство. София, ЦИНТИ, 1990, стр. 189, ISBN 978-954-338-156-9.
 2. Хвърчилков, Вл. Превенция на риска при силно контагиозни зооантропонози. Русе, Авангард принт, 2001, стр. 165, ISBN 978-954-337-145-7.
студии
 1. Хвърчилков Вл. Създаване на диференцирана система за диагностика ,профилактика и терапия на респираторния синдром при свинете. Русе, Авангард принт, 2008, стр. 43, ISBN 978-954-337-156-3.
 2. Хвърчилков Вл. Усъвършенствани програмни продукти за идентифициране на ентеро и пневмо микропатогени с помощта на компютър. Русе, Авангард принт, 2007, стр. 47, ISBN 978-954-337-149-5.
 3. Хвърчилков Вл. Към профилактиката и терапията на колиинфекциите в промишленото хибридно свиневъдство. Русе, Авангард принт, 2005, стр. 27, ISBN 978-954-337-148-8.
 4. Хвърчилков Вл. Универсализирана схема за ефективна профилактика и терапия на салмонелозите по свинете, отглеждани при промишлени условия. Русе, Авангард принт, 2003, стр. 31, ISBN 978-954-337-157-0.
статии
 1. Hvarchilkov,Vl. Diversity of types and medical sensibility of Salmonella strains, isolated from birds and pigs.// Second international conference” Bacterial, viral and parasitic infections in human and veterinary medicine”. Republic of Bulgaria, Sofia ,Medical University –Sofia, 2003, No 1
 2. Венев,Ст., Вл.Хвърчилков,Ат.Павлов, В.Филипов, Ц.Димитрова, Й.Данев,Б.Димитров,В.Златев, Н.Вълова, Г.Накова,С.Проданова, П.Маринова. Чувствителност на патогенните микроорганизми , изолирани от животни към РИФАМПИЦИН,ИКВМП-София.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ, 1994, брой том 3, стр. 252-254 стр.
 3. Габровски ,П., Вл.Хвърчилков. Селеновият дефицит в свиневъдството.// Сборник 90 години регионална ветеринарна лечебница, 1995, No 1, pp. 25-26
 4. Данев.Й.,В.Филипов,Вл.Хвърчилков. Проучвания върху бактериалните аборти при крави.// Ветеринарна сбирка, 1988, брой Брой 4, стр. 52-54
 5. Димитрова,А.,С.Йорданов,М.Драгойчева,Вл.Хвърчилков,Кр.Петкова,Т.Савова. Преваленс спектър и относителен дял на интестиналните Esherihia coli в зависимост от категорията и възрастта на прасетата в условията на промишлен свинекомплекс.// Сборник доклади от научната конференция на РУ, 2014, брой НК-2014, стр. 16-24
 6. Димитрова,Ц.,Ат.Павлов, Ст.Венев, Вл.Хвърчилков, В.Филипов,Б.Димитров,В.Златев,Й.Данев, Н.Вълова,Г.Накова,П.Маринова С.Проданова. Клинико-фармакологично изпитване на РИФАВЕТ-маслена суспензия при селскостопанските животни.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ том 3, 1994, брой том 3, стр. 202-204
 7. Иванов.Ив , Е.Иванов, Н.Сандев, В.Хвърчилков, Д.Динков. Проучване на модели за оптимизиране на разходите за здравеопазване в животновъдството.// Journal of mountain agriculture on the Balkans, 2010, брой Volume 13, стр. 116-136
 8. Йорданов,С.,А.Димитрова,Вл.Хвърчилков. Еперитрозоонозата-нова болест по свинете в интензивното свиневъдство на България.// Ветеринарна сбирка, 2014, брой 4/5, стр. 26-31
 9. Йорданов,С.,М.Минев, Вл.Хвърчилков. Профилактика и борба със салмонелозите по свинете в ензоотични огнища.// Сборник –доклади „Четвърти симпозиум на младите научни работници и специалисти в системата на ДО”Вет.дело”, 1988, брой 1, стр. 120-126
 10. Колев,В.,Вл.Хвърчилков. Африканска чума по свинете.// Брошура,НПО „Вет.дело”,София, 1982, брой VI
 11. Колев,В.,Вл.Хвърчилков. Чума по говедата.// Брошура,НПО „Вет.дело”,София, 1982, брой VI
 12. Колев,В.,Вл.Хвърчилков. Син език.// Брошура,НПО „Вет.дело”,София, 1982, No VI
 13. Маркарян, М., Вл.Хвърчилков, Ат.Павлов,А.Ангелов, И.Жеков, Ив.Иванова,Ц.Георгиев. Идентифициране на микроорганизмите от сем.Enterobacteriaceae с помоща на компютър.// Известия на СУ-Русе,4/99, Серия „Аграрни и ветеринарномедицински науки”№ 2, 1999, брой 4, стр. 17-21, ISSN 1311-1086.
 14. Маркарян, М., Вл.Хвърчилков, Хр.Иванова. ЦЕЛУЛИТ ПРИ БРОЙЛЕРНИТЕ ПТИЦИ..// Известия на СУ Русе, Серия 3, „Аграрни и ветеринарномедицински науки“, 2011, No Серия 3, pp. 64-65, ISSN 1311-1086.
 15. Маркарян,М.,Ат.Павлов, Вл.Хвърчилков, Ц.Димитрова, Р.Христов,А.Ангелов,В.Минков,И.Иванова,Н.Сандев. Нетрадиционни ентеробактерии при животни и екообекти.// Известия на СУ-Русе,Серия „Аграрни и ветеринарномедицински науки”3/98, 1998, брой 3, стр. 27-30, ISSN 1311-1086.
 16. Маркарян,М.,Ат.Павлов,Вл.Хвърчилков. Използване на микрокомпютрите във ветеринарната бактериология.// Внедрени новости,ФНТД, 1991, брой Брой 5, стр. 22-28
 17. Маркарян,М.,Вл.Хвърчилков,Хр.Иванова,Ив.Христаков. Сравнителни лабораторни и клинични данни за медикаментозната чувствителност на различни бактериални причинители,изолирани от птици.// РУ,НАУЧНИ ТРУДОВЕ,Том 51,серия1.1 ЗТТ. АН и ВМ, Р и Н, 2012, брой 51, стр. 66-71, ISSN 1311-3321.
 18. Минев,М.,С.Йорданов,В.Конев, Вл.Хвърчилков,Ст.Пушкаров. Към етиологията на салмонелозите по свинете , отглеждани при промишлени условия.// СА,Ветеринарномедицински науки, XXIV, 1987, брой 7, стр. 26-31
 19. Минев,М.,С.Йорданов,Д.Гановски,Вл.Хвърчилков,Ив.Веселинов,Р.Кършелова. Епизоотология , профилактика и борба със салмонелозите по свинете.// СА,Ветеринарномедицински науки XXIV, 1987, брой 6, стр. 52-59
 20. Павлов,Ат.,В.Филипов, Вл.Хвърчилков,Йорд.Данев. Проучвания върху разпространението на Yersinia enterocolitica при лактиращи крави.// Ветеринарна сбирка, 1988, брой Брой 2, стр. 47-49
 21. Павлов,Ат.,В.Филипов, Й.Данев,Ст.Венев, Вл.Хвърчилков, Б.Димитров,Ц.Димитрова, В.Златев,Н.Вълова, Г.Накова, П.Маринова,С.Проданова. Фармакокинетични проучвания върху РИФАВЕТ –маслена суспензия при селскостопанските животни и определяне на карентните му срокове.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ том 3, 1994, брой том 3, стр. 197-201
 22. Павлов.Ат., Вл.Хвърчилков, Хр. Иванова, Ив. Христаков. УНИФИЦИРАН МЕТОД ЗА КОМПЛЕКСНА ДИАГНОСТИКА НА ГНИЛЦОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО ПЧЕЛНОТО ПИЛО..// Известия на СУ Русе, Серия 3, „Аграрни и ветеринарномедицински науки“ 2011, 2011, брой Серия 3, стр. 59-63, ISSN 1311-1086.
 23. Сандев,Н.,Р.Бинев,И.Зарков,Р.Кацарова ,Вл.Хвърчилков. Проучване на някои хематологични и биохимични показатели при левкоза по говеда..// Известия на СУ-Русе,4/99, Серия „Аграрни и ветеринарномедицински науки”№ 2, 1999, брой 4, стр. 28-30, ISSN 1311-1086.
 24. Хвърчилков, Вл.,П.Габровски. Нови аспекти в профилактиката и лечението на едемната болест.// Сборник 90 години регионална ветеринарна лечебница, 1995, брой 1, стр. 26-27
 25. Хвърчилков,Вл. OREGO – STIM-ефективна алтернатива на антибиотичните стимулатори.// Фуражи и хранене”,год.3,, 2003, брой 4, стр. 11-22
 26. Хвърчилков,Вл. Усъвършенствана оздравителна програма срещу тежко протичаща колибактериоза по прасетата..// Известия на СУ-Русе ,4/99 Серия „Аграрни и ветеринарномедицински науки” № 2,, 1999, брой 4, стр. 32-35, ISSN 1311-1086.
 27. Хвърчилков,Вл. Състояние и развитие на ветеринарно-медицинската наука в РНИВМИ –Русе.// Сборник с основните материали от юбилейния научен съвет, 1997, брой 1, стр. 9-13
 28. Хвърчилков,Вл. Респираторен синдром при свине-етиология.// селскостопанска наука и производство, 1996, брой 1
 29. Хвърчилков,Вл. Диференциране на класическата от африканската чума по свинете.// ОВМЦ-Русе, Бюлетин, 1984, брой 1, стр. 7-8
 30. Хвърчилков,Вл.,A.Георгиева. Чувствителност на някои бактерии, изолирани от свине с респираторни заболявания.// Известия на СУ-Русе ,серия 3 „Аграрни и ветеринарномедицински науки” том 4, 2003, брой 4, стр. 34-38, ISSN 1311-1086.
 31. Хвърчилков,Вл.,В.Филипов,Йорд.Данев. Лекарствена чувствителност на щамове Salmonella, изолирани от свине.// Ветеринарна сбирка, 1988, брой 8, стр. 23-25
 32. Хвърчилков,Вл.,Н.Сандев. Бактериалните зооантропонози в Русенски регион.// Българска медицина, том 8 , брой 3, 2000, брой 3, стр. 26-27, ISSN 0861-9883.
 33. Хвърчилков,Вл.,Н.Сандев. Комплексна профилактика и лечение на лептоспирозата по свинете в ензоотични огнища..// Известия на СУ-Русе,Серия „Аграрна и ветеринарномедицински науки”3/98, 1998, брой 3, стр. 31-34, ISSN 1311-1086.
 34. Хвърчилков,Вл.,Р.Памбукол. Приложение и ефективност на две ваксини против Ензоотична /микоплазмена/ пневмония по прасетата..// Вет.сбирка 2005 I, 2005, брой I1-2, стр. 23-25, ISSN 0205-3829.
 35. Хвърчилков,Вл.,Ст.Венев, Е.Молнар, Г.Димитров,В.Златев, В.Младенова, Ст.Стоянова,П.Ярмин. Създаване на диференцирана система за диагностика , профилактика и терапия на респираторен сидром при свинете.// НИТ,ССА, 1996, брой 1, стр. 37
 36. Хвърчилков.Вл., Хр. Иванова, Н.Сандев, Ив.Христаков. ВАРИАБИЛНОСТ НА ЕТИОЛОГИЧНИТЕ ФАКТОРИ ПРИ ПНЕУМОНИИТЕ ПО СВИНЕТЕ.// Известия на СУ Русе, Серия 3, „Аграрни и ветеринарномедицински науки“, 2011, брой Серия 3, стр. 66-70, ISSN 1311-1086.
 37. Христаков.Ив, Вл.Хвърчилков. Влияние на екстракт от растението Tribulus terrestris/бабини зъби/ върху продължителността на живот при пчелите работнички през активния период..// Известия на СУ Русе, Серия 3, „Аграрни и ветеринарномедицински науки“ 2011, 2011, брой Серия 3, стр. 54-58, ISSN 1311-1086.
доклади
 1. Hristakov,Iv,I.Zhelyazkova,Vl.Hvarchilkov. Researching the resistance of bees fattened up supplement of extract of Tribulus terrestris during wintering. IN: International conference- Oбща селск.политика на ЕС 2020 и развитие на агр.произв.в България, Стара Загора, ТУ-АФ, 2012, pp. 33-37
 2. Hvarchilkov Vl. Picture of species and drug sensibility of salmonelas, isolated among birds and swine. IN: SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE- MEDICAL UNIVERSITI- SOFIA, SOFIA, 2003, pp. 35-41
 3. Hvarchilkov,V.,M.Minchev, M.Markov. Complex profylaxis and treatment of leptospirosis in swine in enzootic centers of disease. IN: First international conference “Bacterial, viral and parasitic infections in human and veterinary medicine, Varna, 2002, pp. 39-45
 4. Hvarchilkov,Vl.,M.Markarian. Hubrid swines associated bacterial infections.. IN: Eight Congress of the Microbiologists in Bulgaria,21-23 October ,,Bulgaria.5/2, Varna, 1993, pp. 6
 5. Hvarchilkov,Vl.,S.Venev,R.Stojanov. Respiratory sindome in pigs. IN: 35 th Science Week Lattakia,Syrian Arab Republic, Syrian Arab Republic, 1995
 6. Ivanov,E.,N.Sandev,V.Hvarchilkov,D.Dinkov. INVESTIGATION OF MODELS FOR OPTIMIZATION OF ANIMAL HEALTH SERVICE COSTS. IN: Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Bulgaria, RIMSA-Troyan, 2010, pp. 116-137, ISBN 1311-0489.
 7. Markarian,M.,A.Pavlov,Vl.Hvarchilkov. Interpretation of the results of tests for identification of Enterobacteriaceae,with and without computer .. IN: Eight Congress of the Microbiologists in Bulgaria,21-23 October, Varna,Bulgaria, 1993, pp. 5/202
 8. Markarjan ,M.,At.Pavlov,Vl.Hvartchilkov. Microcomputer utilization in veterinary bacteriologi ,Institute on Veterinary Medicine-Rousse,. IN: НТД,Национална конференция с международно участие на тема:”Микрокомпютри и микропроцесорни системи при производството и преработката на животинска продукция”28-29March,, Vratca, 1991
 9. Mаркарян,М., Ат.Павлов, Вл.Хвърчилков,Й.Данев, В.Филипов, Пл.Хараламов. Създаване и усвършенствуване на програмни прдукти за идентифициране на бактериите. В: Завършващ отчет по тема Шифър:3.7.1.,ноември ,ССА,, София, 1993, стр. 35с
 10. Sandev, N., D.Ilieva,E.Iliev,N.Rusenowa,Vl.Hvarchilkov. STUDIES ON THE PREVALENCE OF ENZOOTIC LEUCOSIS IN BULGARIA DURING THE YEAR 2005-2009. IN: 20-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE JUNE 3-4, 2010, Stara Zagora, UNION OF SCIENTISTS- St.Zagora, 2010, pp. 53-57, ISBN 789-549-329-46-9.
 11. Venev,St.,Vl.Hvarchilkov,R.Stojanov. Laser Treatment and Prophylaxis of endometritis in cows. IN: 35 th Science Week Lattakia,Syrian Arab Republic, Syrian Arab Republic, 1995
 12. Биволарски,Б.,Г.Куцаров,Вл.Хвърчилков. Функционални състояния на някои физиологични системи при първотелки ,отглеждани в условията на промишления комплекс. В: Сборник научни доклади и съобщения „Научно-техническия прогрес”-решаващ фактор за качеството на нов растеж в селското стопанство и хранителната промишленост,ССА,19-20 май ,, Костинброд, 1988
 13. Биволарски,Б.,Г.Куцаров,Вл.Хвърчилков. Функционални състояния на сърдечно-съдовата система на телета, родени от юници , преминали пневмомасаж на вимето през втората половина на бремеността. В: Сборник от съобщения и доклади на научно- практическа конференция на –„Ветеринарномедицински проблеми при промишленото отглеждане на новородените и подрастващи животни „12-20 май,, Русе, 1988, стр. 68-74
 14. В.Колев,М.Маркарян ,Ат.Павлов, Вл.Хвърчилков,Л.Янкулова. Разпространение на салмонелозите по животни и екологични обекти в Русенски окръг през периода 1971-1981г.. В: Трета научно-практическа конференция ,12-13 май ,ХЕИ-Русе, Русе, 1988, стр. 51-57
 15. Венев,Ст., Вл.Хвърчилков, Т.Барбалов. Проучвания върху смущенията в заплождането на свинете в Нуклеусова база. В: Сборник –доклади „Четвърти симпозиум на младите научни работници и специалисти в системата на ДО”Вет.дело”, Казанлък, 1988, стр. 132-138
 16. Венев,Ст.,А.Павлов,Вл.Хвърчилков,В.Филипов,Ст.Станчев, Е.Молнар,Ц.Димитрова,Б.Димитров ,Й.Данев ,М.Миледжийска. Клинико-фармакологично изпитване на РИФАВЕТ маслена суспензия при селскостопански животни.. В: Отчет за завършена научноизследователска задача,възложител НИИА-Разград, изпълнител РНИВМИ-Русе,февруари, Разград, 1993, стр. 57с
 17. Венев,Ст.,Вл.Хвърчилков. Репродуктивни смущения при свинете в частна ферма.. В: Доклади юбилейна научна конференция с международно участие „60 години Районна ветеринарна станция-Варна”,, Варна, 1999, стр. 139-143
 18. Венев,Ст.,М.Маркарян,Вл.Хвърчилков. 60 години Районен ветеринарномедицински институт –Русе. В: Втори симпозиум по история на ветеринрната медицина -21-22 октомври, София, 1993
 19. Габровски ,П.,Ив.Байчев, Вл.Хвърчилков. Опазване на околната среда от меките кожени отпадъци от кожарските заводи и пътища на оползотворяването им за фуражни цели. В: Сборник първа научна конференция „Актуални проблеми по опазването на околната среда в Разградска област ,27-28 октомври, Русе, 1988, стр. 92-95
 20. Гавровски,П., М.Миледжийска, Вл.Хвърчилков. Проучвания върху съдържанието на / амоняк, нитрати и нитрити/ в някои местни източници, използвани за питейни цели в животновъдството. В: Сборник Първа научна конференция”Актуални проблеми по опазвне на природната среда в Разградска област, 27-28 октомври, Русе, 1988, стр. 211-213
 21. Гавровски,П.,Вл.Хвърчилков,Д.Гановски,И.Димитрова. Приложение на лимонената киселина за профилактика на храносмилателните разстройства при прасетата. В: Сборник - Втора научно-практическа конференция,30 май ,, Русе, 1986, стр. 30-32
 22. Димитров,Б.,Вл.Хвърчилков,С.Гергов. Нашият опит при приложението на съветските препарати хлорофости азидин в промишленото животновъдство на Русенски окръг. В: Сборник –Втора научно-практическа конференция ,30 май, Русе, 1986, стр. 23-26
 23. Йорданов,С.,Д.Гановски, Вл.Хвърчилков. Разпространение и динамика на патогените за свинете Е.коли щамове .. В: Научна сесия”Ветеринарно-санитарни,технологични и икономически проблеми при сезонното опрасване на свинете”, Ямбол, 1988
 24. Йорданов,С.,Д.Гановски, Я.Пеев,А.Петков,П.Алицина, Вл.Хвърчилков, Ив.Веселинова,В.Ангелова ,П.Матеев. Проучване върху разпространението и профилактиката на колибактериозата в промишлените свинекомплекси. В: Шифър: 3.4.4.2., Отчет, ЦНИВМИ, София, 1988, стр. 43
 25. Маркарян, М.,Вл.Хвърчилков, И.Найденов. Същност и характеристика на ветеринарномедицинския диагностичен процес. В: Юбилеен сборник научни доклади Лесотехнически университет, ЛТУ-София, 2000, стр. 101-108
 26. Маркарян,М., Вл.Хвърчилков,Йорд.Данаилов. Анаболна терапия при хипотрофични прасета. В: Сборник за съобщенията и докладите на юбилейната научна конференция –метаболитните нарушения и отражението им върху здравето и продуктивността на животните, Русе, 1984, стр. 169-172
 27. Маркарян,М.,Ат.Павлов, Вл.Хвърчилков, Ц.Димитрова, А.Ангелов,И.Иванова,Й.Господинов,Т.Христов. Идентифициране на микроорганизмите от сем.Pasteurellaceae с помоща на компютър. В: Отчет по НИТ-ССА, София, 1997, стр. 20
 28. Маркарян,М.,Ат.Павлов, Вл.Хвърчилков, Ц.Димитрова, А.Ангелов,И.ТракиИванова,Р.Христов,Т.Христов. Идентифициране на микроорганизмите от сем.Pasteurellaceae с помоща на компютър. В: национална научна конференция по зоонозните заболявания с международно участие, Стара Загора, Тракийски университет, 1998, стр. 11
 29. Маркарян,М.,Ат.Павлов, Вл.Хвърчилков, Ц.Димитрова, Й.Данев А.Ангелов,И.Жеков,И.Иванова,Й.Господинов,Ц.Георгиев,Е.Ганчев. Идентифициране на микроорганизмите от сем.Enterobacteriaceae с помоща на компютър. В: Отчет по НИТ-ССА, София, 1997, стр. 18
 30. Маркарян,М.,Ат.Павлов,Вл.Хвърчилков,Йорд.Данев, В.Филипов, П.Хараламов. Създаване и усъвършенстване на програмни продукти за идентификациране на бактериите. В: ССА, ССА, НИТ, 1993, стр. 31
 31. Маркарян,М.,Ат.Павлов,Вл.Хвърчилков,П.Хараламов. Интерпретиране на резултатите от тестовете за идентифициране на микроорганизмите от сем.Enterobacteriaceae с и без компютър. В: Eight Congress of the Microbiologists in Bulgaria, Varna,Bulgaria, 1993
 32. Маркарян,М.,Вл.Хвърчилков,,Йорд.Данев,В.Филипов. Случаи на недостиг на пантогенова киселина у пилета. В: Сборник –доклади,Четиринадесети Републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти от селското стопанство и хранително- вкусовата промишленост ,22-24 април ,К.К.”Албена”-, Толбухин, 1987
 33. Маркарян,М.,Вл.Хвърчилков,Б.Димитров. Лечебни дози на лекарствените средства при птиците. В: Сборник”Нови постижения на научно-техническия прогрес въвветеринарната медицина”,, София, 1985, стр. 236-290
 34. Маркарян.М., Вл.Хвърчилков,Б.Димитров. Диарийният синдром като ориентировъчен тест при болестите по птиците и свинете. В: Сборник от съобщения и доклади на научно- практическа конференция-„Ветеринарномедицински проблеми при промишленотоотглеждане нановородените и подрастващи животни”,19-20 май, Русе, 1988, стр. 177-182
 35. Павлов,Ат., Вл.Хвърчилков,Г.Монов, К.Киров. Исследование наличия чужих вешеств в брънзе. В: Rigas un sadraudzibas pilsetu veterinarоarstu,Seminars partikas produktu ekologiskas kontroles un arstnieciskos,Riga, Riga, 1991
 36. Павлов,Ат.,Вл.Хвърчилков. Организация ветеринарно-санитарново контроля в република Болгария для обеспечения безвреднъх и Екологически чистъх продуктов. В: Rigas un sadraudzibas pilsetu veterinarоarstu jautajumos, Riga, 1991
 37. Павлов,Ат.,М.Маркарян,Г.Монов, Вл.Хвърчилков,Ц.Димитрова, Г.Николов, В.Филипов,Й.Данев,Е.Ганчев. Идентифициране на аеробни- микроаерофилни подвижни, спираловидно- виброидни и други сходни грам – негативни бактерии с помоща на компютър. В: Отчет по НИТ, ССА, 1996, стр. 37
 38. Павлов,Ат.,М.Маркарян,Г.Монов, Р.Христов,Т.Христов, Вл.Хвърчилков. Създаване на програмни продукти за идентифициране на микроорганизми с помоща на компютър. В: НИП-ССА, София, 2001, стр. 22
 39. Петков,П.,В.Атанасов,Вл.Хвърчилков. Върху някои морфологични и биохимични показатели на кръвта при паракератозата по прасетата. В: Сборник от съобщенията и докладите на юбилейната научна конференция „Метаболитни нарушения и отражението им върху здравето и продуктивността на животните”29 ноември, Русе, 1984, стр. 127-132
 40. Петков,П.,В.Йорданова,С.Симеонов,В.Хаджистоев, Вл.Хвърчилков. Проучване влиянието на”Микрозал-НЕО”припрасета за угояване. В: Сборник от съобщенията и докладите на юбилейната научна конферения –метаболитни нарушения и отражението им върху здравето и продуктивността на животните ,29 ноември -1 декември, Русе, 1984, стр. 128-132
 41. Сотиров,Л.,Ц.Яблански,Б.Биволарски,Вл.Хвърчилков. Фенотипна характеристика и хипотеза за вероятния начин на наследяване,активността на лизозима и комплемента при различни породи свине и някои кръстоски между тях. В: Генетика и селекция,Genetics and breeding,, София, БАН, 1991, стр. 273-282
 42. Филипов,В., Ат.Павлов, Вл.Хвърчилков,Йорд.Данев. Проучвания върху разпространението на Yersinia enterocolitica при крави. В: Сборник –Доклади ,Четиринадесети републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост,22-24 април,К.К”Албена”, Толбухин, 1987
 43. Хвърчилков, Вл. Асоциирани бактериални инфекции по свинете. В: Юбилеен сборник научни доклади- Лесотехнически университет София, ЛТУ-София, 2000, стр. 105-110
 44. Хвърчилков, Вл.,Н.Сандев. Бактериалните зооантропонози в русенския регион. В: Национална научна конференция по зоонозните заболявания с международно участие, Стара Загора, Тракийски университет, 1998, стр. 23-25
 45. Хвърчилков,Вл. Чувствителност на патогенни микроорганизми изолирани от животни към Рифампицин. В: Научна сесия на НИКВС-София,11-12 април, София, 1994
 46. Хвърчилков,Вл. Случаи парвовирозъ в Русенском крае. В: Rigas pilsetas tautasdeputatu padomes izpildkomiteja valsts veterinarias departaments rigas pilsetas veterinara parvalde,Rigas un sadraudzibas pilsetu veterinaro arstu.Seminars partikas produktu ekolo, Riga, 1991
 47. Хвърчилков,Вл. Микрофлора на трупове от свине, подлежащи на обезвреждане. В: Втора научна конференция „Актуални проблеми по опазване на природната среда”ЕКО-90, Русе, 1990
 48. Хвърчилков,Вл. Екологични аспекти на салмонелоносителството при клинично здрави свине. В: Втора научна конференция”Актуални проблеми по опазване на природната среда”ЕКО-Д-Русе’90, Русе, 1990
 49. Хвърчилков,Вл. Pseudomonas aeruginosa-причинител на инфекции у хибридни прасета. В: Сборник –доклади „Четвърти симпозиум на младите научни работници и специалисти в системата на ДО”Вет.дело”,, Казанлък, 1988, стр. 127-131
 50. Хвърчилков,Вл. Етиологични проучвания на салмонелозите по свинете в Русенски окръг за периода 1978-1984г.. В: Сборник”Нови постижения на научно-техническия прогрес във ветеринарната медицина”, София, 1985, стр. 112-115
 51. Хвърчилков,Вл. Етиологични проучвания върху салмонелозите по свинете в Русенски окръг. В: Сборник”Нови постижения на научно-техническия прогрес във ветеринарната медицина, София, 1985, стр. 127-131
 52. Хвърчилков,Вл. Върху разпространението на лептоспирозата в промишлените свинекомплекси на Русенски окръг. В: Втори симпозиум на младите научни работници и специалисти от системата на НПО”Вет.дело”, НАПС,СА,НПО”Вет. дело”,ЦНИВМИ София, 1983, стр. 33-36
 53. Хвърчилков,Вл., М.Маркарян, Ат.Павлов, В.Филипов, Й.Данев. Итензификация на диагностичния процес във ветеринарномедицинската лабораторна практика при бактериалните инфекциозни заболявания по свинете. В: НИП,ССА, ССА, 1997, стр. 13
 54. Хвърчилков,Вл.,A.Георгиева. Чувствителност на някои бактерии, изолирани от свине с респираторни заболявания. В: Юбилейна научна сесия с международно участие „70 години Районен ветеринарномедицински институт-Велико Търново, В.Търново, 2002
 55. Хвърчилков,Вл.,Б.Биволарски. Серотипове, принадлежност и лекарствена чувствителност на колибактерии, изолирани от хибридни прасета. В: Сборник от съобщения и доклади на науно-практическа конференция –„Ветеринарномедицински проблеми при промишленото отглеждане на новородените и подрастващи животни „, Русе, 1988, стр. 159-164
 56. Хвърчилков,Вл.,Б.Биволарски. Ново,ефикасно средство за терапия на салмонелозата и колибактериозата по прасетата. В: Сборник научни доклади и съобщения-”Научно-техническия прогрес –решаващ фактор за качествено нов растеж в селското стопанство и хранителната промишленост,ССА, Костинброд, 1988, стр. 12-23
 57. Хвърчилков,Вл.,Б.Биволарски. Изпитване на схеми за профилактика и борба с колибактериозата по свинете. В: Първа научна конференция на младите научни работници ,15 декември,, СНР Ст.Загора, 1988
 58. Хвърчилков,Вл.,Йорд.Данев, В.Филипов. Заразните заболявания в патологията на хибридното свиневъдство. В: Сборник-доклади, Четиринадесети Републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, 23-24 април,, Толбухин, 1987
 59. Хвърчилков,Вл.,М.Маркарян. Имунен отговор на птици, третирани с бруцелен тест-антиген на Райт. В: Сборник доклади от юбилейната научна сесия ,посветена на 45-годишнината от основанието на Научно-изследователския и производствен ветеринарномедицински институт по имунология , 18-19 ноември, София, 1987
 60. Хвърчилков,Вл.,П.Габровски. Приложение на натриевия селенит в комбинация с вит.В в профилактиката на миопатиите и за повишаване плодовитостта и ускоряване на растежа при хибридни прасета. В: Сборник с отличени материали на конкурса”Имам идея”,декември 1987г.,Русе ,Заповед за внедряване № 1732-ВМЦ,10.11., Русе, 1987, стр. 55-56
 61. Хвърчилков,Вл.,С.Маринова. Проучвания върху качеството на отпадните води след причествателна инсталация на кожарски завод. В: Сборник първа научна конференция „Актуални проблеми по опазване на природната среда в Разградска област, Русе, 1988
учебници
 1. Владимир Хвърчилков Христина Иванова Ивайло Христаков. Анатомия физиология и биохимия на селскостопанските животни. Русе, Авангард принт, 2014, стр. 245, ISBN 978-954-337-211-9.
 2. Хвърчилков Вл. Здравеопазване на животните. Русе, Авангард принт, 2013, стр. 229, ISBN 978-954-337-187-7.
 3. Хвърчилков Вл. Зоология. Русе, Авангард принт, 2013, pp. 172, ISBN 978-954-337-192-1.
 4. Хвърчилков Вл. Селекция и репродукция на животните. Русе, Авангард принт, 2012, стр. 210, ISBN 978-954-337-180-8.
други трудове
 1. Венев,Ст.,М.Маркарян,Вл.Хвърчилков. Юбилеен библиографски сборник 65 години ветеринарномедицинска наука в Русе, сборник публикации, 1997,АГАВА- Русе, стр. 75
 2. Маркарям,М.,А.Павлов,Вл.Хвърчилков,Й.Данев,В.Филипов,П.Хараламов. Създаване и усъвършенстване на програмни продукти за идентифициране на бактериите, Отчет по завършен научно-изследователски проект, 1993, стр. 39
 3. Маркарян,М.,А.Павлов,Вл.Хвърчилков,Ц.Димитрова,Р.Христов,А.Ангелов,И.Иванова,Й.Господинов,Т.Христов. Идентифициране на микроорганизмите от сем.PASTEURELLACEAE с помощта на компютър, Отчет на завършен научноизследователски проект, 1997, стр. 20
 4. Павлов,Ат.,М.Маркарян, Г.Монов,Вл.Хвърчилков,Ц.Димитрова,Г.Николов,В.Филипов,Й.Данев,Е.Ганчев. Идентифициране на аеробно-микроаерофилни, подвижни, спираловидно-виброидни и други сходни грам-негативни бактерии с помощта на компютър, Отчет по завършен научноизследователски проект, 1996, стр. 37
 5. Хвърчилков,Вл. Проучвания върху етиологията, епизоотологията, терапията и профилактиката на салмонелозите в промишленото хибридно свиневъдство, дисертация, 1990, стр. 189
 6. Хвърчилков,Вл.,М.Маркарян. Сборник с основните материали от юбилейния научен съвет "65 години ветеринарномедицинска наука в Русе, сборник материали, 1997, стр. 48
патенти и др.
 1. Маркарян,М.,Ат.Павлов,Вл.Хвърчилков,Йорд.Данев. Компютеризиране на диагностичния процес в бактериологията.Идентифициране на микроорганизмите от сем. Enterobacteriaceae с помоща на персонален компютър "Правец-82", рационализация, No Заповед XIII-39,1989.
 2. Маркарян,М.,Вл.Хвърчилков. Анаболна терапия при хипотрофични прасета, внедряване, No Заповед № 1732-ВМ,1987.
 3. Минев,М.,Д.Гановски ,С.Йорданов, Ил.Македонски Вл.Хвърчилков ,Ив.Веселинова, В.Конов, Р.Кършелова ,Ст.Пушкаров, Хр.Петров. Схема за профилактика и борба със салмонелозите по свинете в ензоотични огнища, Внедряване - ДО”Вет.дело”, No заповед № XIII- 5,1987.
 4. Хвърчилков Вл. Метод за диагностика на ензоотична левкоза по говедата Реакция имунодифузия в агар гел (РИДАГ), НТП Внедряване, No 00170 НТ,2002.
 5. Хвърчилков Вл. Метод за лабораторна диагностика на туберкулоза, НТП Внедряване, No 00106 НТ,2002.
 6. Хвърчилков Вл. Метод за лабораторна диагностика на кампилобактер, НТП Внедряване, No 00119,2002.
 7. Хвърчилков Вл. Метод за диагностика на хламидиоза по хората, НТП Внедряване, No 00146,2002.
 8. Хвърчилков Вл. Метод за диагностика на бруцелозата по говедата, НТП Внедряване, No 0078 НТ,2001.
 9. Хвърчилков Вл. Метод за лабораторна диагностика на антракс, НТП Внедряване, No 0042 НТ,2001.
 10. Хвърчилков Вл. Метод за лабораторна диагностика на микоплазмена пневмония, НТП Внедряване, No 0056 НТ,2001.
 11. Хвърчилков Вл. Метод за диагностика на Ку треска, НТП Внедряване, No 0071,2001.
 12. Хвърчилков Вл. Метод за диагностика на заразен ринотрахеит, НТП Внедряване, No 0017 НТ,2001.
 13. Хвърчилков,Вл. Противохипотрофична терапия при хипотрофични прасета, Рационализация, No Удостоверение № К,1988.
 14. Хвърчилков,Вл.,П.Габровски. Приложение на натревия селенит в комбинация с вит.Е в профилактиката на миопатиите и за повишаване плодовитостта и ускоряване на растежа при хибридни прасета, внедряване, No Заповед за внедря,1987.