Списък на публикациите

статии

  1. Bedzhev B.Y., Mihail P.Iliev, Stoyan S. Yordanov, Victor V. Hadzhivasilev. A Method for synthesis of signals possess ideal periodical autocorrelation function and small alphabet.// Information, Comunication and Control Systems and Technologies, 2012, No 1/2012, ISSN 1314-7455.
  2. Iliev M., V. Hadzhivasilev, R. Rusev. PAPR Reduction of OFDM Signals by PTS with Recursive Phase Weighting Method.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, UNIVERSITY OF RUSE, 2013, No 2, pp. 13-16, ISSN 1314-7455.
  3. Iliev M.P., Borislav Y. Bedzhev, Viktor V. Hadzhivasilev, and Stoyan S. Yordanov. PAPR Reduction of OFDM Signals Using Modified Partial Transmit Sequences.// Information, Comunication and Control Systems and Technologies, 2012, No 1/2012, pp. 26-29, ISSN 1314-7455.
доклади
  1. Iliev M., V. Hadzhivasilev. A Novel PTS Scheme for PAPR Reduction in OFDM Systems. IN: First International Conference on Telecommunication and Remote Sensing, Sofia, 2012, pp. 170-174
  2. Илиев М. П., В. Хадживасилев. Намаляване отношението пикова-средна мощност на сигнала чрез псевдо-случайно модулиране на резервирани подносещи в системи с ортогонално честотно разделяне и мултиплексиране. В: Научни трудове т.51, серия 3.2, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 17-21, ISBN 1311-3321.
  3. Илиев М. П., В. Хадживасилев. Моделиране на система с ортогонално честотно разделяне на каналите чрез средствата на MATLAB. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 50, серия 3.2, Русе, 2011, стр. 21-27
  4. Илиев М. П., В. Хадживасилев. Изследване отношението пикова-средна мощност на сигнала в системи за множествен достъп с ортогонално честотно разделяне на каналите. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 49, серия 3.2, Русе, 2010, стр. 28-33
  5. Илиев М., В. Хадживасилев. Намаляне отношението пикова-средна мощност на сигнала чрез псевдо-случайно модулиране на резервирани подносещи в системи с ортогонално честотно разделяне и мултиплексиране. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 51, серия 3.2, Русе, 2012
  6. Хадживасилев, В. Намаляне отношението пикова-средна мощност на сигнала чрез метода за селективно планиране в системи с ортогонално честотно разделяне и мултиплексиране. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 50, серия 3.2, Русе, 2011