Списък на публикациите

статии

 1. Kopchev V., A. Pavlikianova, P.Kopchev. Possibilities for alkaline transesterfication of rapeseed oil for biodiesel fuel production.// Bulgarian Chemical Communications Volume 39, 2007, No 1, pp. 20–25
 2. Kopchev V., G.Mitev, Kr. Bratoev. Seed protection during early sowing.// International Scientific Jornal "Science. Business. Society", 2018, No 3, Issue 4, pp. 158-162, ISSN 2367-8380.
 3. Kopchev V., Kr. Bratoev, M. Mihaylov, G. Mitev. Effect of Soil Temperature and Moisture over Germination of Seed Covered by Organic Polymer.// Mechanization in agriculture & Conserving of the resources, 2017, No 5 Vol 63, pp. 202-206, ISSN 0861-9638.
доклади
 1. Kopchev V., St. Bayryamov. Biodegradable oils, lubricants and additives. methods for their preparation. IN: Proceedings of University of Ruse-2019, vol. 58, book 10.1., Ruse, 2019, pp. 119-127
 2. Stanislav G. Bayryamov and Vasil P. Kopchev. New frontiers in chemistry of lubricants: An efficient procedure for p-toluene sulfonic acid-catalyzed two-step synthesis of a mixed trimethylolpropyl/propyl ester of oleic acid as a potential biodegr. IN: EE & EA' 2015-VI-th International Scientific Conference, 2015, Ruse, Bulgaria, Ruse, Bulgaria, Printing House "Avangard Print LTD.", 2015, pp. 785-798, ISBN ISSN:1311-9974.
 3. Vasil P. Kopchev and Stanislav G. Bayryamov. A kinetic comparison between p-toluene sulfonic acid-catalized esterification reaction of oleic acid with trimethylolpropane, under vacuo and Dean-Stark conditions. IN: EE & EA' 2015-VI-th International Scientific Conference, 2015, Ruse, Bulgaria, Ruse, Bulgaria, Printing House "Avangard Print LTD.", 2015, pp. 393-398, ISBN 1311-9974.
 4. Копчев В. Използване на отпадни растителни масла като суровина за получаване на биодизелови горива. В: Сборник доклади от Научно-технически семинар „Възобновяеми източници в трансграничния регион Румъния-България”, Русе, 2012, стр. 233-237, ISBN 987-954-8675-36-9.
 5. Копчев В. Влияние на параметрите на реакцията върху ефективността на получаване на биодизел от отпадни масла. В: Сборник доклади от Научно-технически семинар „Възобновяеми източници в трансграничния регион Румъния-България”, Русе, 2012, стр. 265-270, ISBN 987-954-8675-36-9.
 6. Копчев В. Влияние на киселинното число върху алкално-катализираната преестерификация на рапично масло. В: Трудове на научната сесия РУ’ 2012,Том 51, серия 9, Русе, 2012, стр. 225-230, ISBN 1311-3321.
 7. Копчев В. Ст. Байрямов. Възможности за използване на различни растителни масла като суровина за получаване на биодизелово гориво. В: Трудове на научната сесия РУ’ 2013, Том 52, серия 10.1, Русе, 2013, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
 8. Копчев В. Ст. Байрямов. Сравнителен анализ на енергията на активация при процеса на алкална преестерификация на растителни масла с високо киселинно число и на съпътстващите го реакции. В: Трудове на научната сесия РУ’ 2013, Том 52, серия 10.1, Русе, 2013, стр. 197-203, ISBN 1311-3321.
 9. Копчев В. Ст. Байрямов, П. Копчев. Анализ на факторите на влияние, целящ оптимизиране на условията при алкалнокатализирана трансестерификация на триглицериди (ТАГ). В: Трудове на научната сесия РУ’ 2012, Том 51, серия 9, Русе, 2012, стр. 215-220, ISBN 1311-3321.
 10. Копчев В., Копчев П. Алтернативни масла и смазочни продукти на база растителни масла – получаване, свойства и приложение. В: Научна конференция РУ „А. Кънчев” РУ§СУ ’ 09, том 48, сер. 9, Русе, 2009, стр. 57-61
 11. Копчев В., С. Байрямов, П. Копчев. Кинетични изследвания и измервания на моделната реакция на киселинно-катализираната естерификация на олеинова киселина с триметилолпропан. В: Научна конференция РУ „А. Кънчев” РУ § СУ ’ 10, том 49, сер. 9.1, Русе, 2010, стр. 109-116, ISBN 1311-3321.
 12. Копчев В., С. Байрямов, П. Копчев. Методи за получаване на триметилолпропилови естери на висши мастни киселини. В: Научна конференция РУ „А. Кънчев” РУ § СУ ’ 10. том 49, сер. 9.1, Русе, 2010, стр. 144-151, ISBN 1311-3321.
 13. Копчев П., В. Копчев. "Предимства и недостатъци на биодизеловите горива”. В: Трудове на научната сесия РУ, Русе, 2003, стр. 41-46, ISBN 1311-3321.
 14. Копчев П., Е. Маринов, Л.Цветанков, В.Копчев. Изследване на биопродукти като съставки и заместители на стандартно дизелово гориво. В: MOTAUTO’09, Vol.1, София, 2009, стр. 29-31
 15. Копчев, В. Използване на възобновяеми ресурси за получаване на синтетични масла от естерен тип.. В: "Еко-Варна", Варна, 2011
 16. Копчев, В., А. Павликянова, П. Копчев. Възможност за алкална преестерификация на рапично масло с високо киселинно число при производство на биодизелово гориво. В: 7th Workshop NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY, София, 2005
 17. Копчев. П., В. Копчев. Възможности за получаване на биодизелови горива от растителни масла. В: "Еко-Варна", Варна, 2004
 18. Станислав Байрямов, Васил Копчев. Адитивен реагент- и субстрат-подпомогнат катализ при алкално катализираната преестерификация на растително масло при синтеза на биодизелово гориво. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев" '2015, том 54, серия 10.1, Русе, Русенски Университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 213-220, ISBN 1311-3321.
учебни пособия
 1. Господинова, Н., В. Копчев, Д. Павлов. Ръководство за лабораторни упражнения по Експлоатационни материали. Русе, Печатна база при Русенски университет "А. Кънчев", 2010, стр. 64, ISBN 978-954-712-478-3.
книги
 1. Белоев Х., П. Димитров, Ч. Везиров, А. Атанасов, К. Стоянов, В. Копчев, В. Добринов, Д. Илиева, П. Копчев, Б. Нейков. Технологии за отглеждане и прибиране на зимна маслодайна рапица и за производство на биодизел от рапични семена. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2012, стр. 123, ISBN 978-619-90013-1-8.