Списък на публикациите

монографии

 1. Войноховска, В. РЕФЛЕКСИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ. Русе, Медиатех, Плевен, 2020, стр. 158, ISBN 978-619-207-195-0.
 2. Войноховска, В. Изследване влиянието на конструктивистка и съвременна високотехнологична среда като фактори за управление качеството на обучението - методически модел. Русе, Примакс, 2012, стр. 211, ISBN 978-954-8675-58-1.
 3. Войноховска, В. Информационните технологии и мултимедията като фактори за повишаване мотивацията на обучаемите и ефективността на учебния процес. Русе, Примакс, 2012, стр. 213, ISBN 978-954-8675-59-8.
 4. Войноховска, В. Модел за обучение на учители за създаване и използване на мултимедийни приложения в учебния процес. Русе, Примакс, 2013, стр. 177, ISBN 978-954-8675-64-2.
студии
 1. Цанков, Св., В. Войноховска, Е. Попандонова. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕГРАЛНИЯ ПОДХОД КАТО ИНОВАТИВЕН МЕТОД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА НАСОЧЕНОСТ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС. Издателски център на Русенски университет, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2015, стр. 76, ISBN 978-619-207-032-8.
статии
 1. Daniela Tuparova Evgenia Goranova Valentina Voinohovska Petya Asenova Georgi Tuparov Iliya Gudzhenov. Teachers' attitudes towards use of e-Assessment – results from survey in Bulgaria.// Social and Behavioral Sciences, 2015, No volume 191, pp. 2236–2240, ISSN 1877-0428. (Impact factor: 0.42 /2014, http://www.journals.elsevier.com/procedia-social-and-behavioral-sciences, Scopus)
 2. Krastev, G., V. Voinohovska. Designing Educational Computer Games to Enhance Teaching and Learning.// IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR - JCE), 2016, No Volume 18, I, pp. 01-10, ISSN 2278-0661, 2278-8. (Impact factor: 3.712 /2016, AQCJ)
 3. Krastev, G., V. Voinohovska, Sv. Tsankov. Web Based Reality With Structure Sensor.// International Journal of Computer Science and Technology - IJCST, 2016, No 7, Issue 4, pp. 90-93, ISSN 2229-4333. (Impact factor: 0.657 /2016, Global Impact Factor)
 4. Krastev, G., V. Voinohovska, Sv. Tsankov. Designing the User Interface of a Logic Game.// IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME), 2016, No 6, Issue 4 V, ISSN 2320-7388. (Impact factor: 3.23 /2016, AQCJ Impact Factor)
 5. Krastev, G., V. Voinohovska, Sv.Tsankov, V. Dineva. Controlling a 2D computer game with a Leap Motion.// IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE), 2017, No 19, 6, pp. 81-93, ISSN 2278-0661. (Impact factor: 3.712 /2017, AQCJ Impact Factor)
 6. Tsankov, Sv. V. Voinohovska. (X)HTML E-handbook in the discipline "Multimedia systems and technologies" for teaching and learning purposes.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2012, No 5, Volume 9, pp. 79-84, ISSN 1314-3077.
 7. Tsankov, Sv., V. Voinohovska. Didactic Approaches to Introducing Concepts When Teaching the Discipline Multimedia Systems and Technologies.// Challenges in Engineering and Information Science, 2015, No 1, pp. 65-68, ISSN 978-954-8483-35-3.
 8. Tsankov, Sv., V. Voinohovska. COMPUTER-BASED CONCEPT MAPPING – PROMOTING STUDENTS' MEANINGFUL AND ACTIVE LEARNING.// „Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - SFITES, 2015, No 1, pp. 12-15, ISSN 978-954-8483-34-6.
 9. Tsankov, Sv., V. Voinohovska. INFORMATION SYSTEM PEDIATRICS AND MEDICAL GENETICS.// Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications”. International Conference on Engineering, Technologies and Systems TECHSYS, 2015, No 21, ISSN 1310-8271.
 10. Voinohovska, V. ENCOURAGING STUDENTS’ CREATIVITY THROUGH INTERDISCIPLINARY-ORIENTED LEARNING PROCESS.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS, 2017, No 14, pp. 89-95, ISSN 1314-3077.
 11. Voinohovska, V. A course for promoting student’s visual literacy.// Списание известия на Съюза на учените, Серия 5 "Математика, информатика и физика", 2011, No 8, pp. 139-144, ISSN 1311-9974.
 12. Voinohovska, V. Computer – based conceptual mapping for facilitation of creative and meaningful learning in the course of “Multimedia Systems and technologies”.// Списание известия на Съюза на учените, Серия 5, 2011, No 8, pp. 125-131, ISSN 1314-3077.
 13. Voinohovska, V., Sv. Tsankov. CSS e-handbook in the discipline "Web design" for teaching and learning purposes.// Информационные технологии: Cовременные подходы к развитию економики региона, в колективная монография, 2012, No 1, pp. 87-94, ISSN 978-954-8675-32-1.
 14. Voinohovska, V., Sv. Tsankov. Corporate presence web site for Dental Clinic.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2012, No 5, Volume 9, pp. 70-75, ISSN 1314-3077.
 15. Voinohovska, V., Sv. Tsankov, R. Rusev. EDUCATIONAL MULTIMEDIA APPLICATION WITH SOFTWARE SIMULATIONS.// Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications” International Conference on Engineering, Technologies and Systems TECHSYS, 2013, No 2, Volume 19, pp. 275-280, ISSN 1310-8271.
 16. Voinohovska, V., Sv. Tsankov, R. Rusev. Use of computer games as an educational tool.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2013, No 9, Volume 10, pp. 39-43, ISSN 1314-3077.
 17. Voinohovska, V., Sv. Tsankov., R. Rusev. Educational computer games for different types of learning.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2013, No 5, Volume 10, pp. 44-48, ISSN 1314-3077.
 18. Voinohovska, Valentina, Tsankov, Svetlozar. Study of the integral approach as an innovative method of establishing conditions for an interdisciplinary-oriented learning process.// Journal EPS (Journal of Education, Psychology and Social Sciences), 2015, No vol. 2, pp. 143-157, ISSN 1339-1488.
 19. Voinohovska, Valentina, Tsankov, Svetlozar. From methodological principles to concrete strategies in the integral approach.// Proceedings ICTIC (Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences), 2015, No vol. 4,issue, pp. 116-120, ISSN 1339-9144.
 20. Voinoihovska, V., Sv. Tsankov. Increasing student’s engagement and motivation with game-based education – theoretical overview.// Information, communication and control systems and technologies, 2013, No 1, pp. 65-68, ISSN 1314-7455.
 21. Войноховска, В., Св. Цанков. Изследване на възможностите и ефекта от използване на конструктивистки модел за обучение на студенти-бъдещи учители.// Научни трудове на Русенски университет. Майски научни четения, РУ „А. Кънчев”, филиал Силистра, 2014, брой Серия 11, то, стр. 136-141, ISSN 1311-3321.
 22. Цанков, Св., В. Войноховска. Ролята на съвременните информационни образователни технологии за повишаване мотивацията на обучаемите.// Научни трудове на Русенски университет. Майски научни четения, РУ „А. Кънчев”, филиал Силистра, 2014, брой Серия 11, то, стр. 142-147, ISSN 1311-3321.
доклади
 1. Ancheva,V., V. Voinohovska. TEACHER EDUCATION FOR USING STEM PEDAGOGY IN THE DISCIPLINE INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES. IN: 12th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, SPAIN, ICERI2019 Proceedings, 2019, pp. 6154-6158, ISBN 978-84-09-14755-7.
 2. Ancheva,V., V. Voinohovska. NTEGRATING THE STEM METHODOLOGY IN ROBOTICS EDUCATION IN AFTER SCHOOL ENRICHMENT CLASSES FOR STUDENTS. IN: 12th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, SPAIN, ICERI2019 Proceedings, 2019, pp. 4610-4616, ISBN 978-84-09-14755-7.
 3. Evstatiev B., K. Gabrovska-Evstatieva, V. Voynohovska, I. Beloev. Web-Based Environment for Virtual Laboratories in the Field of Electrical Engineering. IN: 2019 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, Bulgaria, IEEE, 2019, pp. 398-401, ISBN 978-1-7281-1413-2.
 4. Evstatiev B., K. Gabrovska-Evstatieva, V. Voуnohovska, I. Stoyanov, T. Iliev. Description of Virtual Equipment in the EVEEE Environment. IN: 2018 IEEE 24 th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Iasi, Romania, IEEE, 2018, pp. 49-52, ISBN 978-1-5386-5577-1.
 5. Goranova, E. and V. Voinohovska,. RESEARCHING THE COGNITIVE STYLES OF LECTURERS WHO DEVELOP MULTIMEDIA LEARNING ENVIRONMENTS. IN: ICERI2017 Proceedings, 10th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, IATED, 2017, pp. 749-754, ISBN 978-84-697-6957-7.
 6. Goranova, E., Sv. Tsankov, V. Voinohovska. Benefits of learning through multimedia environment of teachers in computer science. IN: 7th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain), ICERI2014 Proceedings, Published by IATED Academy, Web of Science, 2014, pp. 4764-4769, ISBN 978-84-617-2484-0.
 7. Goranova, E., V. Voinohovska. STUDENTS’ ATTITUDES TOWARD THE USE OF M-LEARNING – A STUDY IN THE BULGARIAN SECONDARY SCHOOLS. IN: 11th International conference of education, research and innovation, Seville, Spain, Proceedings of ICERI2018 Conference, Proceedings of ICERI 2018 Conference, Seville, Spain, 2018, pp. 5257-5263, ISBN 978-84-09-05948-5.
 8. Goranova, E., V. Voinohovska, R. Rusev. RESEARCHING THE COGNITIVE STYLES OF STUDENTS TRAINED IN INFORMATIONAL TECHNOLOGIES THROUGH MULTIMEDIA LEARNING ENVIRONMENT. IN: EDULEARN 2016, 8th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, ISI Conference Proceedings, Barcelona (Spain), IATED Academy, 2016, pp. 7188-7196, ISBN 978-84-608-8860-4.
 9. Goranova, E., V. Voinohovska, Sv. Tsankov. Analysis of the results of measuring the polar-dependent and polar-independent cognitive style in training pupils in information technology through multimedia learning environment. IN: EDULEARN 2016, 8th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, ISI Conference Proceedings Citation Index, Barcelona (Spain), Published by IATED Academy, 2016, ISBN 978-84-608-8860-4.
 10. Tsankov, Sv. V. Voinohovska. The integral approach - an innovative method used in the Informatics and Information Technologies training in the academic-disciplines educational. IN: III International Conference on Interdisciplinary Research in Education, Milano (Italy), Higher Education Springer (SSCI), Social Behavior and Personality: an international journal (SSCI), 2014
 11. Tsankov, Sv., E. Popandonova-Zhelyazova, V. Voinohovska. Model of Systematic Approach for Designing Curriculum or Training Course. IN: 55th Annual Science Conference of Ruse University. Smart Specialization-Innovative Strategy for Regional Economic Transformation, Ruse, Bulgaria, 2016, ISBN 1311-3321.
 12. Tsankov, Sv., V. Voinohovska. USING EDUCATIONAL COMPUTER GAMES – AN OVERVIEW OF STRENGTHS AND WEAKNESSES. IN: EDULEARN14 Proceedings - 6th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 7th - 9th, 2014, Barcelona, Spain, Published by IATED Academy, 2014, pp. 6183-6188, ISBN 978-84-617-0557-3.
 13. Tsankov, Sv., V. Voinohovska. COMPUTER EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND INTERACTIVE MULTIMEDIA IN EDUCATION – INTRODUCTION TO THE PROBLEMS UNDER EXAMINATION. IN: Proceedings of the Ninth International Scientific-Practical Conference, INTERNET-EDUCATION-SCIENCE IES-2014, VINNYTSIA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY, Vinnytsia, Ukraine, 2014, pp. 172-174, ISBN 978-966-641-491-8.
 14. Tsankov, Sv., V. Voinohovska. A MODEL FOR E-LEARNING RESOURCES DEVELOPMENT. IN: Proceedings of International Conference “Innovations, Challenges and Tendencies in the Post Modern Education, Trakia Univercity, Faculty of Education, Stara Zagora, 2013, ISBN 978-954-314-076-3.
 15. Tsankov, Sv., V. Voinohovska, G. Dimitrov. Research on the impact of interactive educational multimedia at student’s motivation to study different informatics disciplines. IN: 10th annual International Technology, Education and Development Conference, ISI Conference Proceedings Citation Index, Valencia (Spain), Published by IATED Academy, 2016, pp. 5785-5791, ISBN 978-84-608-5617-7.
 16. Tsankov, Svetlozar; Voinohovska, Valentina. The Positive Effect of Using the Integral Approach for Improving Quality of Learning and Students' motivation. IN: Proceedings of the National Conference on, Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, 2015, pp. 158-165, ISBN 1314-0752.
 17. Tsankov, Svetozar; Voynohovska, Valentina. Group Work as a Strategy to Improve the Effectiveness of the Learning Process. IN: Proceedings of the National Conference on "Education in the Information Society", Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, 2013, pp. 258-267, ISBN 1314-0752.
 18. V. Voinohovska, E. Goranova. STUDENT PEER TEACHING – AN INNOVATIVE INSTRUCTIONAL METHOD TO FOSTER STUDENT PROBLEM-SOLVING AND IN-DEPTH LEARNING. IN: ICERI2017 Proceedings 10th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, IATED, 2017, pp. 741-748, ISBN 978-84-697-6957-7.
 19. V. Voinohovska, S. Tsankov, E. Goranova. METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF THE GROUP FORM OF LEARNING AS A NECESSARY SKILL AND STRATEGY FOR ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL PROCESS. IN: 13th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2019, ISI Conference Proceedings Citation Index, Valencia (Spain), Published by IATED Academy, 2019, pp. 5311-5316, ISBN 978-84-09-08619-1.
 20. Vionohovska, V., E. Goranova. THE POTENTIAL OF SCRATCH TO SUPPORT PROJECT-BASED LEARNING ACROSS DIFFERENT SUBJECTS. IN: 11th International conference of education, research and innovation, Seville, Spain, Proceedings of ICERI2018 Conference, Seville, Spain, 2018, pp. 5264-5271, ISBN 978-84-09-05948-5.
 21. Voinohovska V. REFLECTIVE MODEL FOR TEACHER TRAINING IN THE DISCIPLINE COMPUTER MODELING IN THE 3RD AND 4TH GRADE. IN: 14th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2020, Valencia (Spain), 2020
 22. Voinohovska V. FOSTERING TEACHERS’ CREATIVITY THROUGH THE CREATION OF EDUCATIONAL INTERDISCIPLINARY GAMES. IN: 14th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2020, Valencia (Spain), 2020
 23. Voinohovska V, Sv. Tsankov, E. Goranova. DEVELOPMENT OF THE STUDENTS’ COMPUTATIONAL THINKING SKILLS WITH PROJECT-BASED LEARNING IN SCRATCH PROGRAMMING ENVIRONMENT. IN: 13th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2018, ISI Conference Proceedings Citation Index, Valencia (Spain), Published by IATED Academy, 2019, pp. 5254-5261, ISBN 978-84-09-08619-1.
 24. Voinohovska V, Sv. Tsankov, E. Goranova. Research on the impact of integrating teaching and learning constructivist principles in the educational process. IN: 12th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2018, ISI Conference Proceedings Citation Index, Valencia (Spain), Published by IATED Academy, 2018, pp. 0697-0701, ISBN 978-84-697-9480-7.
 25. Voinohovska, V. Foster students’ creativity and motivation through active learning. IN: International Workshop on, 24 May, Bucharest, Romania, EDITURA, CONSPRESS, 2017, pp. 40-47, ISBN 978-973-100-438-9.
 26. Voinohovska, V. Constructivist teaching and learning for improving educational quality and effectiveness. IN: 1st International Workshop on Mathematics and ICT: Education, Research and Applications, Technical University Of Civil Engeneering, Romania, Bucharest, 2010
 27. Voinohovska, V. Teachers – Designers of Hypermedia Instruction - Theoretical Approach. IN: 4rd Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, Bulgaria, Borovets, New Bulgarian University, 2008
 28. Voinohovska, V. Аctive Learning with Production of Multimedia – Theoretical Approach. IN: 3rd Аannual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, Bulgaria, Borovets, New Bulgarian University, 2007
 29. Voinohovska, V., E. Goranova. DEVELOP TEACHERS' CREATIVITY WHILE WORKING IN A BUILDING-BLOCK VISUAL PROGRAMMING ENVIRONMENT. IN: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN18 Conference, Palma, Mallorca, Spain, 2018, pp. 1515-1523, ISBN 978-84-09-02709-5.
 30. Voinohovska, V., E. Goranova. METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR CREATIVE COMPUTING AT 3RD AND 4TH GRADE. IN: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN18 Conference, Palma, Mallorca, Spain, 2018, pp. 1530-1536, ISBN 978-84-09-02709-5.
 31. Voinohovska, V., E. Popandonova, Sv. Tsankov. RESEARCH ON TEACHER’S ATTITUDE TOWARS THE USE OF INNIVATIOVE METHODS AND TECHNOLOGICAL TOOLS FOR STUDENT’S COMPETENCIES ASSESSMENT. IN: 10th annual International Technology, Education and Development Conference, ISI Conference Proceedings Citation Index, Valencia (Spain), Published by IATED Academy, 2016, pp. 5979-5985, ISBN 978-84-608-5617-7.
 32. Voinohovska, V., E. Popandonova-Zhelyazova, Sv. Tsankov. Assesstment of Audivuzual Materials Created by Lectures for Illustrating Educational Content. IN: 55th Annual Science Conference of Ruse University. Smart Specialization-Innovative Strategy for Regional Economic Transformation, Ruse, Bulgaria, 2016, ISBN 1311-3321.
 33. Voinohovska, V., Sv. Tsankov. METHODOLOGICAL GUIDANCE ON THE INTEGRATION OF INFORMATION TECHNOLOGY EDUCATION WITH OTHER ACADEMIC DISCIPLINES. IN: INTED 2015, 9th International Technology, Education and Development Conference, ISI Conference Proceedings Citation Index, Madrid (Spain), 2015, pp. 3150-3156, ISBN 978-84-606-5763-7.
 34. Voinohovska, V., Sv. Tsankov. ENCOURAGING STUDENTS’ CREATIVITY AND MOTIVATION THROUGH ACTIVE LEARNING WITH DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL RESOURCES. IN: EDULEARN15 - The 7th International Conference on Education and New Learning Technologies 2015, Barcelona (Spain), EDULEARN15 Conference Proceedings, Published by IATED Academy, 2015, pp. 6818-6823, ISBN 978-84-606-8243-1.
 35. Voinohovska, V., Sv. Tsankov. A NEW WAY TO STRUCTURE WEB PAGES WITH HTML5. IN: Proceedings of the Ninth International Scientific-Practical Conference, INTERNET-EDUCATION-SCIENCE IES-2014, VINNYTSIA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY, Vinnytsia, Ukraine, 2014, pp. 175-177, ISBN 978-966-641-491-8.
 36. Voinohovska, V., Sv. Tsankov. CONCEPT MAPS AS A TOOL FOR IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL PROCESS. IN: Proceedings of International Conference “Innovations, Challenges and Tendencies in the Post Modern Education, Trakia Univercity, Faculty of Education, Stara Zagora, 2013, ISBN 978-954-314-076-3.
 37. Voinohovska, V., Sv. Tsankov. Building effective training and performance support tools with Adobe Flash CS3. IN: International Science-Pactical Conference of Yоung Scientists and Students, Information Processes and technologies “Computer Science-2012”, Sevastopol, 2012, pp. 134-136
 38. Voinohovska, V., Sv. Tsankov. HTML, CSS AND PHOTOSHOP - CREATIVE INTEGRATION FOR PROFESSIONAL WEB DESIGN PROJECTS. IN: Proceedings of the Eighth International Scientific-Practical Conference, INTERNET-EDUCATION-SCIENCE IES-2012, VINNYTSIA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY, Vinnytsia, Ukraine, 2012, pp. 188-189, ISBN 978-966-641-491-8.
 39. Войноховска, В. Обзор на стандартите, методите и средствата за управление на риска за информационна сигурност. В: Информационные системы и технологии: управление и безопасность. I международная заочная научно-практическая конференция, Поволжский государственный университет сервиса, Русе, Издательско-полиграфический центр Поволжский государственный университет сервиса, Тольятти, 2012, стр. 32-38, ISBN 978-5--9581-0302-.
 40. Войноховска, В. Обучение на учители за създаване на електронни образователни ресурси. В: Научна конференция РУ&СУ, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011
 41. Войноховска, В. Проблемно – базиран подход за обучение по дисциплината „Мултимедийни системи и технологии”. В: Научна конференция РУ&СУ, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2010
 42. Войноховска, В. Създаване на уеб – базирано мултимедийно учебно пособие – работа по проект. В: Научната конференция “120 години специалност Педагогика – традиции и нови реалности”, София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2008
 43. Войноховска, В. M. Теодосиева. Обучение на учители по използване на мултимедия. В: Научно-приложна конференция по математика, информатика и компютърни науки, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", 2006
 44. Войноховска, В. Г. Енчева. Използване на мултимедията в обучението. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – ФПНО, Русенски университет, 2007
 45. Войноховска, В., Св. Цанков. Изследване на възможностите и ефекта от използване на конструктивистки модел за обучение на студенти-бъдещи учители. В: Майски научни четения, РУ „А. Кънчев”, филиал Силистра, 2014
 46. Войноховска, В., Св. Цанков. Въведение и ключови понятия, свързани с информационната сигурност. В: Научна конференция РУ&СУ, Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 53, серия 6.1, Математика, информатика и физика, Издателски център на Русенски университет, 2014, стр. 71-76, ISBN 1311-3321.
 47. Войноховска, В., Св. Цанков. Основни типове заплахи за компютърните системи и мрежи. В: Научна конференция РУ&СУ, Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 53, серия 6.1, Математика, информатика и физика, Издателски център на Русенски университет, 2014, стр. 77-82, ISBN 1311-3321.
 48. Войноховска, В., Св. Цанков. Изследване на иновативни методи за оценяване на компетенции в среди за електронно обучение. В: Научна конференция РУ&СУ, Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 52, серия 6.1 - Математика, информатика и физика, Издателски център на Русенски университет, 2013, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
 49. Войноховска, В., Св. Цанков. Използване на конструктивисткия подход в професионалното обучение – теоретичен обзор. В: Национална конференция с международно участие, Сливен, 28-30 юни, Издателство на Технически университет - Варна, 2013, стр. 119-123, ISBN 1312-8612.
 50. Войноховска, В., Св. Цанков, Зл. Здравкова. Мултимедиен продукт за оценяване знанията на студентите по средновековна история на България – модул Първа българска държава. В: Научна конференция РУ&СУ, Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 52, серия 6.1 - Математика, информатика и физика, Издателски център на Русенски университет, 2013, стр. 66-71, ISBN 1311-3321.
 51. Войноховска, В., Св. Цанков. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОТИВАЦИЮ К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛА. В: XVI Международной научно-практической дистанционной конференции. Теоретические и методологические проблемы современного образования, Москва, Институт стратегических исследований, 2013, стр. 42-44, ISBN ISBN 978-5-91891.
 52. Войноховска, В., Св. Цанков. Обзор на основните технологии и инструменти в уеб дизайна. В: Научна конференция РУ&СУ, Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 51, серия 6.1 - Математика, информатика и физика, Издателски център на Русенски университет, 2012, стр. 66-70, ISBN 1311-3321.
 53. Войноховска, В., Светлозар Цанков, Искра Иванова. Създаване на информационно-рекламен пакет. В: Научна конференция РУ&СУ, Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 51, серия 6.1 - Математика, информатика и физика, Издателски център на Русенски университет, 2012, стр. 71-75, ISBN 1311-3321.
 54. Петрова, M., В. Войноховска. Интердисциплинарна насоченост на обучението по информационни технологии. В: Международно научно on-line списание, „Наука и технологии”, Стара Загора, Съюз на учените Стара Загора, 2014, стр. 63-68, ISBN 1314-4111.
 55. Цанков, Св., В. Войноховска. Ролята на съвременните информационни образователни технологии за повишаване мотивацията на обучаемите. В: Майски научни четения, РУ „А. Кънчев”, филиал Силистра, 2014
 56. Цанков, Св., В. Войноховска. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНТЕРАКТИВНХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ПО РАЗЛИЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ. В: XVI Международной научно-практической дистанционной конференции. Теоретические и методологические проблемы современного образования, Москва, Институт стратегических исследований, 2013, стр. 111-114, ISBN 978-5-91891.
 57. Цанков, Св., В. Войноховска. Основни принципи и техники на Аdobe Flash за представяне на факти и понятия при разработване на учебен дизайн. В: Национална конференция с международно участие 28-30 юни, Сливен, Издателство на Технически университет - Варна, 2013, стр. 115-118, ISBN 1312-8612.
 58. Цанков, Св., В. Войноховска. Критерии за оценяване на интерфейса на електронните образователни ресурси. В: Международна научна конференция “Съвременни методи и технологии в научните изследвания”, Икономически университет – Варна, Идателство "Наука и икономика", 2012, стр. 232-236, ISBN 978-954-21-0630-2.
 59. Цанков, Св., В. Войноховска. Критерии за оценяване на полезността на електронните образователни ресурси. В: Международна научна конференция “Съвременни методи и технологии в научните изследвания”, Икономически университет – Варна, Идателство "Наука и икономика", 2012, стр. 237-241, ISBN 978-954-21-0630-2.
учебници
 1. Войноховска, В., Св. Цанков. УЕБ ДИЗАЙН С CSS. Русе, Издателство "ПРИМАКС", 2013, стр. 170, ISBN 987-954-8675-63-5.
 2. Войноховска, В., Св. Цанков, Р. Русев. ADOBE INDESIGN CS5. Русе, Издателство "ПРИМАКС", 2013, pp. 206, ISBN 987-954-8675-72-7.
 3. Теодосиева, М., В. Войноховска., Св. Цанков. УЕБ ДИЗАЙН С(X)HTML. Русе, Издателство "ПРИМАКС", 2012, стр. 238, ISBN 987-954-8675-37-6.
 4. Цанков, Св., В. Войноховска. ПРОГРАМИРАНЕ С JAVASCRIPT. Плевен, Издателство "МЕДИАТЕХ", 2014, стр. 321, ISBN 978-619-7071-91-7.
учебни пособия
 1. Василев, Цв., В. Войноховска. Операционни системи – лекции, упражнения и тестове. Русенски университет, Русенски университет, 2013, ISBN XXXX-XXXX.
 2. Войноховска, В. Ръководство за работа с Macromedia Flash. Електронно издание на CD, ,, 2008, ISBN ,.
 3. Войноховска, В. HTML 5. РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАЖНЕНИЯ. Русе, Медиатех, Плевен, 2020, стр. 82, ISBN 978-619-207-196-7.
 4. Войноховска, В. ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ. РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАЖНЕНИЯ. Русе, Медиатех, Плевен, 2020, стр. 85, ISBN 978-619-207-197-4.
 5. Войноховска, В. Ръководство за работа с Macromedia Dreamweaver MX2004. Електронно издание на CD, ,, 2009, ISBN ,.
 6. Войноховска, В., М. Теодосиева. Издателски системи – лекции, упражнения и тестове. Русенски университет "Ангел Кънчев", ?, 2013, ISBN ?.
 7. Войноховска, В., Св. Цанков, М. Теодосиева. Мултимедийни системи и технологии – лекции, упражнения и тестове. Уеб базиран курс, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
 8. Цанков, Св., В. Войноховска. ИНТЕРАКТИВНО МУЛТИМЕДИЙНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ADOBE FLASH. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
 9. Цанков, Св., В. Войноховска. Интерактивен мултимедиен продукт за оценяване знанията на студентите по средновековна история на България-модул Първа българска държава. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
 10. Цанков, Св., В. Войноховска. Интерактивен мултимеден продукт за обучение по Microsoft Word 2010. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
 11. Цанков,Св., В. Войноховска, М. Теодосиева. Web дизайн – лекции, упражнения и тестове. Уеб базиран курс, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
други трудове
 1. Войноховска, В. Модел за управление на качеството на обучението в условията на конструктивистка и високотехнологична среда, Автореферат, 2011, стр. 51
патенти и др.
 1. Маноилов, П., А. Бороджиева, Ц. Василев, В. Войноховска. Устройство за фитнес, Свидетелство за регистрация на полезен модел, No 2230,2016.