Списък на публикациите

статии

 1. Ivanova, D., N. Valov, V. Stoyanov. Dynamic models for apricots drying using genetic algorithm.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, 2013, No 1, pp. 29-33, ISSN 1314-7455.
 2. Ivanova, D., N.Valov, V. Stoyanov. Optimal Control of Thin-layer Drying of Apricots.// INTERNATIONAL JOURNAL EMERGING OF TECHNOLOGY AND ADVANCED ENGINEERING (IJETAE), 2016, No vol.6,Issue5, pp. 26-32, ISSN 2250-2459. (SJR rank: 2.324 /2014, International Society for Research Activity)
 3. Stoyanov V. B. An Improved k-Nearest Neighbor Classification Using Genetic Algorithm.// International Journal of Computer Science Issues, 2016, No 22, pp. 18-21, ISSN ISSN 1694‐0814.
 4. Stoyanov V. B. Modeling Wine Preferences by Data Mining from Physicochemical Properties.// Decision Support Systems, 2015, No 47, pp. 19-28, ISSN 0167-9236.
 5. Stoyanov V. B. Modeling of Processes in a Heat Exchanger of a Complex Configuration.// Automation, Computers, Applied Mathematics, 1999, No 5, pp. 24 - 31
 6. Stoyanov V.B. Growing RBF network models for solving nonlinear approximation and classification problems.// Swarm Intelligence, 2017, No 1, pp. 33-45
 7. Stoyanov V.B. Incremental RBF network models for nonlinear approximation and classification.// International Journal of Information Technology, 2017, No 3, pp. 21-32
 8. Stoyanov V.B. Modeling of solar radiation with a neural network.// Solar Energy, 2016, No 62, pp. 101-112
 9. Stoyanov V.B. Fuzzy modeling of photovoltaic systems by use of incomplete fuzzy rule base with RBF activation functions.// IEEE Transactions on Automatic Control, 2016, No 1, pp. 58-69
 10. Stoyanov V.B. Intelligent system and possibility for training of its developers and users.// Neural Processing Letters, 2016, No 5, pp. 9-18
 11. Stoyanov V.B. Modeling and Simulation based Approach of Photovoltaic System in Simulink Model.// Journal of Engineering and Applied Science, 2014, No 5, pp. 616-624
 12. Stoyanov V.B. Approach to Realization of a Control Device of a Reconfigurable Structure.// Computers, Applied Mathematics, 1998, No 2, pp. 18 – 25
 13. Stoyanov, V.B. Evaluation and Validation of Equivalent Five-parameter Model Performance for Photovoltaic Panels Using only Reference Data.// Energy and Power Engineering, 2016, No 14, pp. 235-245
 14. Yanev St., I. Stoyanov, V. Stoyanov. JUSTIFICATION OF SMART GRID MODELLING CRITERIA.// Information, Communication and control systems and technologies, 2013, No 1, ISSN 1314-7455.
 15. Андонов К. Й., В. Б. Стоянов. Основы математического моделирования тепловлажностного режима зданий..// Механизация и электрификация сельского хозяйства, 1987, брой 11, стр. 18 - 21
 16. Андонов К. Й., К. В. Мартев, В. Б. Стоянов. Динамика на енергетичните потоци, характеризиращи системите за микроклимат в промишленото свиневъдство..// Селскостопанска техника, 1991, брой 1 - 8, стр. 31 - 36
 17. Андонов К., Д.Димов, Кр.Мартев, Пл.Даскалов, В.Стоянов. Изследване на свиневъдни сгради с аерация.// Селскостопанска техника, 1993, брой 5, стр. 25...31
 18. Андонов К., К. Мартев, В. Стоянов, К. Ениманев. Моделиране на енергетичните състояния на зоосгради и оранжерии.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1
 19. Андонов К., Кр. Мартев, В. Стоянов. Динамика на енергетичните потоци характеризиращи системите за микроклимат в промишленото свиневъдство.// Селскостопанска техника, 1991, брой 2, стр. 31…36
 20. Андонов К., Кр. Мартев, Пл. Даскалов, Д. Димов, В. Стоянов. Энергосбережение в свинарнике-откормочнике.// Сельский механизатор, 1994, брой 1, стр. 19
 21. Андонов, К., К., Мартев, В., Стоянов, К., Ениманев. Моделиране енергетичните състояния на зоосгради и оранжерии.// Селскостопанска техника, XXXVI, 1999, брой 1, стр. 25-28, ISSN ISSN 0037-1718.
 22. Вълов, Н., Д. Иванова, И. Вълова, В. Стоянов. SMART УПРАВЛЕНИЕ НА КОНВЕКТИВНА СУШИЛНЯ ЗА КАЙСИИ.// Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2014, брой 17, стр. 1044-1060, ISSN 1311-0489.
 23. Даскалов П. И., К. В. Мартев, В. Б. Стоянов. Оценка влиянието на подово отопление върху температурата на въздуха в сграда за подрастващи прасета..// Селскостопанска техника, 1997, брой 1, стр. 18 - 22
 24. Даскалов Пл., Кр. Мартев, В. Стоянов. Оценка влиянието на подово отоп-ление върху долнокритичната температура за свиневъдна сграда.// Селскостопанска техника, 1997, брой 1, стр. 18…22
 25. Ениманев К., К. Мартев, В. Стоянов. Изследване влиянието на конструктивните размери на зоосгради с естествена вентилация върху въздухообмена.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1
 26. Ениманев, К, К. Мартев, В. Стоянов. Изследване влиянието на конструктивните размери на зоосграда с естествена вентилация върху въздухообмена.// Селскостопанска техника, XXXVI, 1999, брой 1, стр. 39-42, ISSN ISSN 0037-1718.
 27. Иванова, Д., Н. Вълов, В. Стоянов. Оптимално управление на сушилни процеси на плодове и зеленчуци.// Автоматика и информатика, 2012, брой 4, стр. 30-34, ISSN 0861-7562.
 28. Иванова, Д., Н. Вълов, В. Стоянов. Дефиниране на критерии за оптимално управление на процеса сушене на кайсии.// Хранително-вкусова промишленост, 2012, брой 3, стр. 38-41, ISSN 1311-0179.
 29. Мартев К. В., В. Б. Стоянов. Определяне на топлинната времеконстанта на отопляван под.// Селскостопанска техника, 1997, брой 4 - 5, стр. 16 - 18
 30. Мартев К. В., В. Б. Стоянов. Математически модел на енергоикономична система за естествена вентилация..// Селскостопанска техника, 1996, брой 4, стр. 18 - 21
 31. Мартев Кр., В. Стоянов. Математичен модел на енергоикономична система за естествена вентилация.// Селскостопанска техника, 1996, брой 4, стр. 18...21
 32. Мартев Кр., В.Стоянов. Определяне на топлинната времеконстанта на отопляван под.// Селскостопанска техника, 1998, брой 6, стр. 22-25
 33. Мартев, К., К., Ениманев, В.. Стоянов. Обновяване топлинната изолация на зоосгради.// Известие на Съюза на учените - Русе, 1/ 99, Серия „Технически науки“, 1999, брой 2, стр. 42-44, ISSN ISSN 1311-106X.
 34. Стоянов В. Моделиране смесването на влажни потоци въздух в условията на животновъдна сграда.// “Известия на Съюза на учените – Русе”, 2002, брой серия: Техни, стр. 35 - 41
 35. Стоянов В. Б., К. В. Мартев. Изследване на подово отопление.// Селскостопанска техника, 1997, брой 6, стр. 22 - 25
 36. Стоянов В. Б., К. Й. Андонов. Модели на микроклиматични параметри в животновъдни помещения.// Селскостопанска техника, 1996, брой 1, стр. 34 - 38
 37. Стоянов В., Хр. Христов. Оптимално управление на зърносушилня по минимум разход на енергия.// Селскостопанска техника, 2005, брой 4, стр. 13 - 17
 38. Стоянов, В., К., Мартев, К., Андонов, К., Ениманев. Моделиране на температурно - влажностни процеси при климатизация на животновъдни сгради.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1, стр. 29-33, ISSN ISSN 0037-1718.
 39. Цонев Р. С., М. П. Илиев, В. Б. Стоянов, С. Г. Стоянова. Сиситема за управление на натоварването на резачка за груб фураж.// Селскостопанска техника, 1989, брой 7, стр. 9 - 15
 40. Шишков, Р.И., В.Б.Стоянов, Д.И.Трифонов, П.Г.Петракиев. Лабораторна високотемпературна вакуумна пещ.// Машиностроене, 1984, брой №5, стр. с. 123 ÷ 124
доклади
 1. Andonov K., K. Enimanev, K. Martev, P. Daskalov, V. Stoyanov. Model of energy-economical livestock buildings. IN: “Energy Еfficiency & Agricultural Engineering’2002” International Scientific Conference, Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, Русе, Union of Scientists – Rousse, 2002
 2. Andonov K.Y., V.B.Stoуanov, K.V.Martev, D.N.Dimov, P.I.Daskalov. Conditionig by aeration systems in stock breading buildings. IN: International Scientific Symposium "Inventiveness as a Condition of Industrial Development", Belgrade, Yugoslavia, Federal Ministry for Development, Science and Technology, 1996, pp. 147 – 152
 3. Danev P.S., V. Stoyanov. Obtaining of intermetal Fe-Sn componnds in multi-layered electrolytic cootings during annealing. IN: 8-th International Scientific Conference, AMME `99, Poland, 1999, pp. 119-123
 4. Evstatiev B., N. Mihailov, V. Stoyanov. Investigation of the Temperature Field in a Broiler Farm With Winter Ventilation. IN: Proceedings of the 36. International Symposium on Agricultural Engineering. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 2008, pp. 379-385, ISBN 1333-2651.
 5. Evstatiev B., N. Mihailov, V. Stoyanov. Investigation of the Energy Exchange in a Poultry Farm With Tunnel Ventilation. IN: Proceedings of the International Conference on Agricultural Engineering, AgEng2008, Crete, Greece, 2008, pp. OP-515
 6. Martev K.V., V.B.Stojanov, N.P.Mihailov. On choice of type head module when heating floor. IN: International Conference ”Energy & Agriculture towards the Third Millennium”, Athens, 1999
 7. Mihailov, N., V. Stoyanov, B. Evstatiev. Method for Determination of Broilers’ Moisture Production, in Tunnel Ventilation. IN: Proceedings of 5th Research and Development Conference of Central and Eastern European Institutes of Agricultural Engineering,, Ukraine, Kiev, 2007
 8. Mladenov M., S.Penchev, R.Tzonev, P.Daskalov, V.Stojanov, E.Kuleva, B.Borisov. Seeds purity assessment using 2D image analysis. IN: Proc.of the 4th International conference on Technology & Automation, Thessaloniki, Greece, 2002
 9. Stoyanov V. Implementation of an Expert System for Diagnostic of Turbochargers for Diesel Engines in Agriculture. IN: International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, 2004, pp. 129 - 137
 10. Stoyanov V. B., K. V. Martev, K. Y. Andonov. Energysaving Control of Conditioning by Aeration in Stock-Breeding. IN: International Scientific Symposium "Inventiveness as a Condition of Industrial Development", Belgrade, Yugoslavia, Federal Ministry for Development, Science and Technology, 1996, pp. 153 – 158
 11. Stoyanov V., N. Mihailov. Neural -time-optimal Control of a System With Quazistationary Switching Line.. IN: Romanian Technical Sciences Academy, University of Bacau, BACAU, Editura ALMA MATER, 2005, pp. 285 - 293
 12. Stoyanov V., N. Mihailov. Energy Efficiency at Insurance Microclimatic Parameters in Livestock Building. IN: International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems, Sofia, 2005, pp. 201 - 206
 13. Stoyanov V.B. Fuzzy energy distribution in a hybrid grid system. IN: Proceedings of 4th ISES Europe Solar Congress, Berlin, 2017, pp. 67-75
 14. Stoyanov, V.B. and G.L. Vachkov, Performance Evaluation of Photovoltaic Systems by Use of RBF Network Models, IFAC TECIS-2015 Conference, Sozopol, Bulgaria, September 2015. Performance Evaluation of Photovoltaic Systems by Use of RBF Network Models. IN: IFAC TECIS-2015 Conference, Sozopol, Bulgaria, 2015, pp. 210-218
 15. Vachkov, G., N. Christova and V. Stoyanov. Multi-Dimensional Fuzzy Modeling with Incomplete Fuzzy Rule Base and RBF Activation Functions. IN: Proc. of the IEEE Int. Conference on Intelligent Systems, Warsaw, Poland, 2014, pp. 715-725
 16. Valov, N., D. Ivanova, V. Stoyanov. INFORMATION TOOLS FOR DRYER FOR FRUITS AND VEGETABLES. IN: SIELA 2012, XVIIth International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, Sofia, 2012, pp. 336-343, ISBN 1314-6297.
 17. Андонов К. Й., В. Б. Стоянов. Изследване на схема за управляема естествена вентилация. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” - Русе, том XXXII, серия 11, Русе, 1989, стр. 103 - 109
 18. Андонов К., Кр. Мартев, Пл. Даскалов, В. Стоянов. Система обеспечения микроклимата с управляемой естественной вентиляцией животноводчес-кого помещения. В: Научная конференция Украинской сельскохозяйственной академий, Украинской сельскохозяйственной академий, 1989
 19. Андонов К., Н. Марков, В. Стоянов, Пл. Даскалов. Алгоритъм за управление на енергопреобразуващ контур, осигуряващ микроклимата в животновъдна сграда. В: Национална нучно-техническа конференция - Враца, Враца, 1991, стр. 89 - 94
 20. Андонов К., Пл.Даскалов, В.Стоянов, Кр.Мартев. Относно управлението на система за микроклимат в свиневъдна сграда. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", Русе, 1990
 21. Бозушки Н., В. Стоянов, К. Андонов. Изследване на възможността за електрозахранване на шaто винарска изба чрез фотоволтаични източници. В: Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България, Русе, Примакс, 2012, стр. 139 – 144, ISBN 978-954-8675-36-9.
 22. Бозушки Н., В. Стоянов, К. Андонов. Изследване на възможността за електрозахранване на шaто винарска изба чрез фотоволтаични източници. В: Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България, Русе, Примакс, 2012, с. В: Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България ISBN 978-954-8675-36-9., Русе, Примакс, 2012, стр. 139-144, ISBN ISBN 978-954-8675.
 23. Букев А., В.Стоянов, Р.Шишков. Вакуумна пещ с програмируемо нагряване. В: Научно-приложна конференция "Електросъпротивително нагряване", Балчик, 1982
 24. Вълов, Н., В. Стоянов, Д. Иванова. Система за събиране на данни от експериментална сушилня. В: Научна конференция – РУ & СУ’11 секция Електротехника, електроника и автоматика, Русе, Печатна база при Русенски Университет, 2010, стр. 90-95, ISBN 1311-3321.
 25. Вълов, Н., Д. Иванова, В. Стоянов, И. Вълова. Система за контрол и управление на процеса в експериментална сушилня. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2011, стр. 163-169, ISBN 1311-3321.
 26. Даскалов П. И., В. Б. Стоянов. Електронен терморегулатор за управление на температурния режим на вакуумна пещ. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” - Русе, том XXVIII, серия 5, Русе, 1986, стр. 39 - 42
 27. Димитрова С., В. Стоянов, К. Андонов Сборник доклади “Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България”, 2012, Русе, с. 270 – 276, ISBN 978-954-8675-36-9. Повишаване енергийната ефективност на индукционни пещи чрез термопомпен контур. В: “Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България”, Русе, 2012, стр. 270 – 276, ISBN 978-954-8675-36-9.
 28. Евстатиев Б., Н. Михайлов, В. Стоянов. Опитно изследване на математичен модел за управление на тунелна вентилация в птицевъдни сгради. В: Научни трудове на Русенския Университет, том 47, серия 3.1, Русе, 2008, стр. 68-71, ISBN 1311-3321.
 29. Евстатиев Б., Н. Михайлов, В. Стоянов. Опитно изследване контрола на микроклимат в птицевъдна сграда при зимни условия. В: Научни трудове на Русенския Университет, том 47, серия 3.1, Русе, 2008, стр. 72-75, ISBN 1311-3321.
 30. Иванова, Д., В. Стоянов. Настройка на размити ПИД регулатори чрез генетичен алгоритъм в MATLAB И SIMULINK. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 49, с .3.1, 2010, стр. 95-102, ISBN 1311-3321.
 31. Иванова, Д., В. Стоянов. Проектиране на размити ПИД регулатори. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2009, стр. 114-123, ISBN 1311-3321.
 32. Иванова, Д., Н. Вълов, В. Стоянов, И. Вълова. Моделиране кинетичните криви на сушене на кайсии. В: Научна конференция – РУ & СУ’11 секция Електротехника, електроника и автоматика, Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2011, стр. 170-174, ISBN 1311-3321.
 33. Калчев Б., Н. Михайлов, В. Стоянов, К. Андонов , , с. , ISBN. Хибридна система за енергоосигуряване на SPA хотел. В: Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България, Русе, Примакс, 2012, стр. 150 – 154, ISBN 978-954-8675-36-9.
 34. Костов П. С., В. Б. Стоянов. Комплекси на подобие при нагряване вакуумни съоръжения за термообработка. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” - Русе, том XXVI, серия 3, Русе, 1984, стр. 15 - 19
 35. Костов П.С., Р.И.Шишков, В.Б.Стоянов. Топлинен режим на вакуумна електропещ. В: НС'84, Сб. Научни трудове, т. 26, серия 5,, ВТУ"А.Кънчев", 1984, стр. с. 128 ÷ 134
 36. Кузманов Е. К., В. Б. Стоянов, Р. И. Кючуков. Система за регулиране на честотата на въртене на асинхронен двигател с кафезен ротор посредством изменение на захранващото напрежение. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” - Русе, том XXII, серия 3, Русе, 1980, стр. 93 - 99
 37. Мартев К., В.Стоянов, К. Ениманев. Обосноваване топлоизолацията на животновъдна сграда. В: Известия на Съюза на учените – Русе, серия ”Техни-чески науки”, № 1, Русе, 1999, стр. 42-44, ISBN ISSN 1311-106X.
 38. Михайлов Н., В. Стоянов, Б. Евстатиев. Определяне на отделяната от бройлерите влага в режим на тунелна вентилация. В: Международна научна конференция за студенти и докторанти. Тематично направление Електротехника, електроника и автоматика, Русе, 2007, стр. 34-41
 39. Михайлов Н., В. Стоянов, Б. Евстатиев. Анализ на енергийните разходи при автоматично управление на микроклимата във ферма. В: Енергиен Форум 2006, Варна, 2006, стр. 270-272
 40. Михайлов Н., В. Стоянов, Б. Евстатиев. Методика за управление на тунелна вентилация в бройлерна ферма. В: Енергиен Форум 2007 - Сборник доклади, том 2, Варна, 2007, стр. 531-534
 41. Михайлов, Н., В. Стоянов, Б. Евстатиев. Компютърна система за изследване температурното поле в бройлерна ферма. В: Енергиен форум 2006, том 1, секция I, Международен дом на учените ”Ф. Ж. Кюри”, Варна, 2006, стр. 185-188
 42. Мюмюн А., К. Андонов, В. Стоянов. Енерго-икономичен модел на квартална когереционна централа. В: Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България, Русе, Примакс, 2012, стр. 145 – 149, ISBN 978-954-8675-36-9.
 43. Недев Н., Андонов К., Стоянов И., Стоянов В. Технико-икономическа оценка на PV станции за зареждане на електрически превозни средства в условията на трансграничния район. В: Научно-технически семинар 14-15 юни, Русе, 2012
 44. Стоянов В. Намаляване на разхода на енергия в инсталация за топла вода. В: XXII Международен симпозиум “Управление на енергийни, индустриални и екологични системи”, София, 2014, стр. 25 - 28
 45. Стоянов В. Б. Адаптивно управление на температурно-влажностни процеси в животновъдно помещение. В: Научни трудове на ВВОВУ – В. Търново, кн. № 42, В. Търново, 1996, стр. 118 - 123
 46. Стоянов В. Б. Векторна оптимизация на температурно-влажностни процеси в животновъдно помещение. В: Научни трудове на ВВОВУ – В. Търново, кн. № 42, В. Търново, 1996, стр. 124 - 129
 47. Стоянов В. Б. Управление на температурата на пода в свиневъдно помещение. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” - Русе, том XXXV, серия 11, Русе, 1994, стр. 122 - 127
 48. Стоянов В. Б., Е. К. Кузманов. Система за регулиране чесотата на въртене на асинхронен двигател с кафезен ротор. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” - Русе, том XXIV, серия 3, Русе, 1982, стр. 23 - 28
 49. Стоянов В. Б., К. Й. Андонов. Аналитичен модел на схема с управляема естествена вентилация за свиневъдно помещние. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” - Русе, том XXXV, серия 11, Русе, 1994, стр. 114 - 121
 50. Стоянов В. Б., К. Й. Андонов. Моделиране на температурно-влажностните процеси в животновъдно помещение. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” - Русе, том XXXII серия 11, Русе, 1989, стр. 138 -143
 51. Стоянов В. Б., П. И. Даскалов. Автоматизирана система за управление на температурния режим на вакуумна пещ. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” - Русе, том XXVIII, серия 3, Русе, 1986, стр. 39 - 42
 52. Стоянов В. Б., Р. И. Шишков. Високотемпературна вакуумна пещ с програмируема нагряване. В: Научно - приложна конференция Електросъпротивително нагряване, Балчик, 1982, стр. 25 - 30
 53. Стоянов В. Б., С. Г. Стоянова. Управление на температурата във вакуумна пещ за термично и химикотермично обработване. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” - Русе, том XXXII, серия 10, Русе, 1989, стр. 25 - 30
 54. Стоянов В., Д.Димов, П.Даскалов. Система за автоматично регулиране на температурата на повърхността на пода на свиневъдна сграда. В: Втора национална младежка школа по “Автоматизация и роботизация на процесите в селското стопанство”, Русе, 1988
 55. Стоянова Св.Г., В.Б.Стоянов. Алгоритми за управление технологични обекти от висок ред с големи закъснения. В: Втора научна конференция “15 години Технологичен колеж – гр. Разград”, том 38, серия 10, Разград, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2001, стр. 239 – 245
 56. Стоянова Св.Г., В.Б.Стоянов. Методика за параметрична оптимизация на регулатори. В: Втора научна конференция “15 години Технологичен колеж – гр. Разград”, том 38, серия 10, Разград, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2001, стр. 235 – 238
 57. Христозов, С., Н. Вълов, Д. Иванова, В. Стоянов. Контрол на параметрите в експериментална сушилня. В: Студентска научна сесия, Русенски университет, Русе, Печатна база при Русенски Университет, 2011, стр. 17-21, ISBN 1311-3321.
 58. Яков В. И., Р. С. Цонев, В. Б. Стоянов. Синтез на система за автоматично управление на електрохимичен обект.. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” - Русе, том XXXII, серия 10, Русе, 1989, стр. 67 - 72
учебници
 1. Стоянов В. Б. Сензорна техника. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет, 2014, стр. 126, ISBN ISBN 978-954-712-.
 2. Стоянов В. Б. Елементи на системите за автоматизация.. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет, 2014, стр. 168, ISBN ISBN 978-954-712-.
 3. Стоянов В. Б. Основи на автоматизация на технологични процеси. Учебник.. Русе, Печатна база на РУ „Ангел Кънчев”, 1998, стр. 168, ISBN 978-954-8675-36-9.
 4. Стоянов, В.Б.,Д.И.Иванова. Основи на автоматизацията. Русе, ПРИМАКС, 2015, стр. 127, ISBN 978-619-724-207-2.
учебни пособия
 1. Лехов Г. Л., В. Б. Стоянов. Въведение в теорията на автоматичното управление. Ръководство за упражнения. Русе, Печатна база на ВТУ „Ангел Кънчев”, 1994, стр. 74, ISBN 954 712085-9.
 2. Стоянов В. Б. Автоматизация на процеси в земеделието и хранително-вкусовата промишленост. Методични указания за провеждане на упражнения.. Русе, Печатна база на РУ „Ангел Кънчев”, 1998, стр. 88, ISBN 978-954-8675-36-9.
 3. Стоянов В. Б. Основи на автоматизация на технологични процеси. Ръководство за упражнения. Русе, Печатна база на РУ „Ангел Кънчев”, 1997, 95 с. Основи на автоматизация на технологични процеси. Ръководство за упражнения.. Русе, Печатна база на РУ „Ангел Кънчев”, 1997, стр. 95, ISBN 954 712085-9.
 4. Стоянова С. Г., В. Б. Стоянов. Автоматизация на технологични процеси. Ръководство за лабораторни упражнения.. Русе, Печатна база на РУ „Ангел Кънчев”, 2000, стр. 96, ISBN 954 712085-9.
 5. Стоянова С. Г., В. Б. Стоянов. Ръководство за семинарни упражнения и курсова работа по автоматизация на технологични процеси. Русе, Печатна база на ВТУ „Ангел Кънчев”, 1989, стр. 50, ISBN 954 712085-9.
 6. Стоянова С. Г., В. Б. Стоянов. Ръководство за лабораторни упражнения по автоматизация на технологични процеси. Русе, Печатна база на ВТУ „Ангел Кънчев”, 1989, стр. 95, ISBN 954 712085-9.
книги
 1. Samoilescu G., B. Ali, F. Nicolae, C. Moroianu, C. Ciobanu, M. Bejan, C. Popa, A. Barbu, L. Cizer, Z. Viorel, Н. Михайлов, К. Андонов, Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, В. Стоянов, К. Мартев, Н. Евстатиева, А. Манукова, Д. Димов, О. Динолов, Е. Куманова, Р. Иванов, С. Кадирова, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Русе, ПРИМАКС, 2012, pp. 291, ISBN 978-954-8675-52-9.
други трудове
 1. Стоянов В.Б. Изследване процесите на климатизация в животновъдно помещение, Дисертация за присъждане на образователната и научна степен “Доктор”, 1998, стр. 160
 2. Стоянов В.Б. Изследване процесите на климатизация в животновъдно помещение, Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен ”доктор”, 1998, стр. 32
патенти и др.
 1. Андонов К., Ив.Евстатиев, Д.Димов, Пл.Даскалов, Кр.Мартев, В.Стоянов, Пл.Минков, Н.Марков. Устройство за комплексна механизация за животновъдна сграда, Патент, No 50851/21.06.1994г,1994.
 2. Андонов К., Пл. Минков, Н. Марков, Ив. Евстатиев, Д. Димов, Пл. Даскалов, Кр. Мартев, В. Стоянов, Л. Михайлов. Устройство за хранене на животни, патент, No 51585,1995.
 3. Андонов К., Пл.Даскалов, Кр.Мартев, Д.Димов, Ив.Евстатиев, В.Стоянов. Животновъдна сграда с управляема естествена вентилация, Патент, No 51998,1994.
 4. Андонов К., Пл.Минков, Н.Марков, Ив.Евстатиев,Д.Димов, Пл.Даскалов, Кр.Мартев, В.Стоянов, Л.Михайлов. Устройство за хранене на животни, Патент, No 51585/11.07.1994г,1995.
 5. Андонов, К. Й., Кр. Ениманев, Д. Иванова, Р. Иванов, К. Коев, В. Стоянов, Д. Димов. Устройство за сушене и съхранение на селскостопанска продукция, патент BG, No 64325 В1,2004.
 6. Даскалов П. И., В. Б. Стоянов № 42646 – 14.08.1986, G 06 F 15/31, Бюлетин за изобретения, № 1, 1988. Устройство за задаване на функция за управление, Авторско свидетелство, No 42646, G 06 F 15/,1988.