Списък на публикациите

монографии

 1. Ванева, В. Педагогика на овладяването на елементарните математически представи. Русе, УИЦ, 2006, стр. 212, ISBN 10:954-712-326-2.
 2. Игнатова, Т., В. Ванева и М. Божидарова. Математически занимания в детската градина. София, Просвета, 1991, стр. 67-147, ISBN 954-01-0052-6.
студии
 1. Ванева, В. Университетът като образователно пространство. Силистра, х, 2011, стр. 229-243, ISBN 978 – 954 – 84.
 2. Ванева, В. Тест за изследване на ориентирането в пространството в предучилищна възраст (чрез графични и условно-схематични модели). София, Веда Словена-ЖГ,, 2004, стр. 81-120, ISBN 954-8510-84-7(ч2).
статии
 1. Ванева, В. Подходът Реджо Емилиа и предучилищното образование.// Предучилищно възпитание, 2010, брой 7, стр. 6, ISSN ХХХХ231.
 2. Ванева, В. Акмеология и педагогика.// Педагогика, 2009, брой 1, стр. 6, ISSN ХХХХ231.
 3. Ванева, В. Пропедевтика на работата с компютър в предучилищна възраст.// Предучилищно възпитание, 2009, брой 6, стр. 8, ISSN ХХХХ231.
 4. Ванева, В. Организация на предучилищното образование в страните членки на Европейскияя съюз.// Предучилищно възпитание, 2007, брой 1, стр. 5-10, ISSN ХХХХ231.
 5. Ванева, В. Българското образование в контекста на европейските практики.// Предучилищно възпитание, 2007, брой 2, стр. 5, ISSN ХХХХ231.
 6. Ванева, В. Примерни обучаващи ситуации по математика за 5-7 тодишните деца..// Дом, дете, детска градина, 2002, брой 2, стр. с.3-13, ISSN 896-456.
 7. Ванева, В. и колектив от 16 студента. Образователна система на Япония.// 50 образователни системи, 2006, брой 1, стр. 157-163, ISSN -10:954-712-346-7.
 8. Ванева, В. и Н. Тълпигова. Девическото образование в Русе.// Педагогика, 2003, брой 11, стр. 11, ISSN 456-789.
 9. Ванева, В., Carl Wallhuter,Д. Алипиева. Сравнително образование и интеркултурна компетентност..// Стратегии, 2011, брой 5-6, стр. София, ISSN ХХХХ231.
 10. Ванева, В., Г. Георгиева. Време на кръга.// Предучилищно възпитание, 2007, брой 3, стр. 4, ISSN ХХХХ231.
доклади
 1. Vaneva, V. Constructive perspective of math education in primary school. IN: The Second Balkan Congress of Pedagogic, Edrine, , 8-10.2004, Turkеy, 2005, pp. 6, ISBN ХХХХ231.
 2. Vaneva, V. Development of the Mathematics Ideas in the Preparatory Group (5-7).. IN: EDU-WORLD 2, Pitesti, Romania, 27-29.05.2004, 2004, pp. 5, ISBN ХХХХ231.
 3. Ванева, В. Емоционални разстройства при децата и юношите. В: Научни трудове на РУ, Русе, УИЦ, 2009, стр. 8, ISBN ХХХХ231.
 4. Ванева, В. Сиблинговата позиция. В: Научни трудове на РУ, Русе, УИЦ, 2007, стр. 6, ISBN ХХХХ231.
 5. Ванева, В. Педагогическата соционика като технология за диагностика и корекция на образователни проблеми. В: Научни трудове на РУ том 45 серия 5.2, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2006, стр. 109-114, ISBN 1311-3321.
 6. Ванева, В. Конфликтите в училище. IN: сб. "Управление и качество на образованието", Русе, УИЦ, 2011, pp. 6, ISBN ХХХХ231.
 7. Ванева, В. Моделът на ван Йейл за развитие на геометричното мислене. В: Научни трудове, Русе, УИЦ, 2011, стр. 6, ISBN ХХХХ231.
 8. Ванева, В. Алтернативни подходи за начално образование. В: Конференция СОУЕЕ и РУ, Русе, 2010
 9. Ванева, В. Бедността и образованието. В: „Интердисциплинарен подход за изследване, промяна в обществените нагласи и преодоляване на детската бедност, Русе, УИЦ, 2010, стр. 5-18, ISBN 979-954-8467-22-3.
 10. Ванева, В. Педагогика и медицина. В: Научни трудове на РУ том 49 серия 6.2, Русе, ИЦ при РУ, 2010, стр. 74-77, ISBN 1311-3321.
 11. Ванева, В. Съвременен прочит на идеите на Фрьобел, Монтесори и Щайнер за предучилищното образование". В: Конференция Велико Търново, Велико Търново, УИ, 2009, стр. 7, ISBN ХХХХ231.
 12. Ванева, В. Предучилищното и началното образование във Валдорфските училища. В: Научни трудове на РУ, Русе, УИЦ, 2008, стр. 7, ISBN ХХХХ231.
 13. Ванева, В. Организация на професионалното развитие на началните учители в Англия.. В: сб. Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, ІV Нац. Конф. Китен 18-21.09, София, Веда Словена-ЖГ, 2006, стр. 383-390, ISBN ХХХХ231.
 14. Ванева, В. Пространството и поведението на детето.. В: сб.: Заедно в изграждането на един свят, който децата ни заслужават, Нац.научно-практическа конференция по предучилищно възпитание, Русе, УИЦ, 2006, стр. 6, ISBN ХХХХ231.
 15. Ванева, В. Педагогическата акмеология – проблеми и перспективи. В: Научни трудове на РУ, Русе, УИЦ, 2005, стр. 7, ISBN ХХХХ231.
 16. Ванева, В. Урокът по математика в началното училище. В: Урокът – дидактически и методически аспекти, Русе, Лени-Ан, 2005, стр. 104-113, ISBN ХХХХ231.
 17. Ванева, В. Упражнения за развитие на символичната функция на съзнанието в обучението по математика в началните класове. В: Конференция на СУ, Китен, София, УИ "Св. Климент Охридски", 2004, стр. 6, ISBN ХХХХ231.
 18. Ванева, В. Идеите на конструктивизма в обучението по математика в началния курс. В: Научни трудове на РУ, № 41, серия 7.1, Русе, УИЦ, 2004, стр. 50-55, ISBN ХХХХ231.
 19. Ванева, В. Игрови похвати за стимулиране творческото мислене на детето в предучилищна възраст. В: В: Предучилищно образование и интеграция. Втора българо-американска научно-пр17-19.10.2003актична конференция, София, СУ, 2004, стр. 79-84, ISBN 900-900.
 20. Ванева, В. Педагогическа антропология – тенденции и перспективи. В: Научни трудове на РУ,, Русе, УИЦ, 2004, стр. 8, ISBN ХХХХ231.
 21. Ванева, В. Технология и управление на конфликтни ситуации в училище. В: Научни трудове на РУ (31.10-1.11.2003)т. 40, серия 10.01, Русе, УИЦ, 2003, стр. 87-93, ISBN 897-0987.
 22. Ванева, В. Диагностика на пространствените представи в предучилищна възраст. В: Международна конференция на ОМЕП, 5-11.10.2003,, Кушадасъ, Турция, 2003, стр. 6, ISBN 890-345.
 23. Ванева, В. Когнитивни стратегии при обучението по математика в детската градина и началното училище. В: Проучване и разработване на иновации в технологията на реализирането на съвременни образователни стратегии, Русе, УИЦ, 2003, стр. 7-15, ISBN 954-712-195-2.
 24. Ванева, В. Развитие на творческото мислене в предучилищна и начална училищна възраст.. В: сб.Трета световна конференция (3-9.08.),, Русе, УИЦ, 2003, стр. 5, ISBN 890-764.
 25. Ванева, В. Нива на разбиране на математическите концепции от учениците в началния курс.. В: Научни трудове на РУ, т.39,с.10,, Русе, УИЦ, 2002, стр. с.116-121, ISBN 897-456.
 26. Ванева, В. и А. Велева. Пропедевтика на работата с компютър чрез елементи на информатика и логика в предучилищна възраст. В: Китен, София, Веда Словена-ЖГ, 2005, стр. 8, ISBN ХХХХ231.
 27. Ванева, В. и Г.Георгиева. Методическият похват „Кръгът на времето” в английските детски градини. В: сб. Заедно в изграждането на един свят, който децата ни заслужават, Нац.научно-практическа конференция по предучилищно възпитание, Русе, УИЦ, 2006, стр. 6, ISBN ХХХХ231.
 28. Ванева, В. и Н. Селимова. Обучението по математика в детските градини и началния курс в България и Турция – сравнителни аспекти.. В: сб. Първи балкански конгрес по педагогика (27-29 юни 2003), Стара Загораа, Стара Загора, 2003, стр. с. 156-160, ISBN 437-897.
 29. Ванева,В. Пространствено ориентиране и когнитивни карти.. В: сб. Конференция по психология (16-18 май), Варна, ВУ, 2003, стр. 6, ISBN 934-789.
учебни пособия
 1. Бижков, Г. В. Ванева, К. Танева, Р. Захариева, Л. Джалев, В. Трайкова, Ф. Стоянова. Тест за диагностика на готовността на децата за училище. Книга за учителя (експериментален материал). София, УИ "Св. Климент Охридски" Сдружение "Национален те, 2011, стр. 104, ISBN 978-954-07-3208-4.
 2. Бижков, Г., В. Ванева, К. Танева, Л. Джалев, В. Трайкова, Ф. Стоянова. Тест за диагностика на готовността на децата за училище. София, УИ "Св. Климент Охридски" Сдружение "Национален те, 2011, стр. 34, ISBN 978-954-07-3208-4.
 3. В. Ванева, Ю. Гарчева-Янева. Колко и защо? - книжка за подготвителна група в детската градина и училище. София, Просвета - София, 2007, стр. 36, ISBN 978-954-01-1486-6.
 4. Ванева, В и колектив от 16 студента (съставител и съавтор). Българското образование в контекста на европейските практики. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2006, стр. 6-14, ISBN 10:954-712-346-7 .
 5. Ванева, В. и А.Момчилова. Примерни разпределения по математика и физическо възпитание за детските градини.. Русе, УИЦ, 2002, стр. 80, ISBN 456-987.
 6. Ванева, В. и М. Натина. Букви, цифри и още нещо №1. София, Просвета, 2002, pp. 48, ISBN 954-01-1030-0.
 7. Ванева, В. и М. Натина. Букви, цифри и още нещо №2.. София, Просвета, 2001, pp. 48, ISBN 954-01-1031.
 8. Ванева, В. и М. Натина. Букви, цифри и още нещо №3. София, Просвета, 2001, pp. 48, ISBN 954-01-1032-7.
 9. Ванева, В. и Т. Велинова. Колко и защо? Дидактическа тетрадка за 4-5 годишните. София, Просвета, 2004, стр. 36 с, ISBN 980-678.
 10. Ванева, В. и Т. Велинова. Колко и защо? Дидактическа тетрадка за 5-6 годишните,. София, Просвета, 2005, стр. 36, ISBN ХХХХ231.
 11. Ванева, В. и Т. Велинова. Колко и защо? Книжка за 3-4 годишните. София, Просвета, 2004, стр. 36, ISBN 9890-34.
 12. Ванева, В. и Ю. Гарчева. Колко и защо? Дидактична тетрадка по математика за подготвителна група (6-7 г. деца). София, Просвета, 2003, стр. 48, ISBN 987-453.
 13. Ванева, В. и Ю. Гарчева. Когнитивното развитие и математическите разсъждения на 5-7 годишните деца.. София, Просвета, 2003, стр. 48, ISBN 978-345.
 14. Ванева, В., С. Витанова и М. Стоилова. Игри с числа. Тетрадка за упражнения по математика за подготвителна група/клас.. София, Просвета, 2004, стр. 48, ISBN ХХХ231.
 15. Ванева, В., Т. Игнатова. Уча се да смятам (5-7 години). София, Просвета, 2001, стр. 48, ISBN 954-01-1072.
 16. Ванева, В.и Г.Стоилова. Самостоятелни работи по математика за ІІ клас. София, Просвета, 2002, стр. 36, ISBN 954-01-1358-Х.
 17. Ванева, В.и Д.Маринкева. Самостоятелни работи по математика за І клас. София, Просвета, 2002, стр. 48, ISBN 980-678.
 18. Гюров, В. В.Гюрова, И. Колева, В.Ванева и др. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина (3-4 г.). Програма “Ръка за ръка”,. София, Просвета, 2004, стр. 120, ISBN 9087-45.
 19. Гюров, В., В. Гюрова, И. Колева, С. Вълкова, В. Ванева и др. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина (5-6 г.). Програма “Ръка за ръка”. София, Просвета, 2005, стр. 100, ISBN ХХХХ231.
 20. Гюров, Д., В. Гюрова, И. Колева, В. Ванева и др. Книга за учителя за диагностиката в подготвителната група. Програма "Ръка заръка". София, Просвета, 2004, стр. 120, ISBN ХХХХ231.
 21. Гюров, Д., В. Гюрова, И. Колева, Ванева, В. и др. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина (4-5г.). Програма “Ръка за ръка”. София, Просвета, 2004, стр. 73-104, ISBN 789-092.
 22. Гюров, Д., В. Гюрова, И. Колева, С. Вълкова, М. Стоилова, В. Ванева и др. Знам и мога - в първи клас ще бъда Аз (диагностични задачи). София, Просвета - София, 2004, стр. 47-66, ISBN 954-01-1552-3.
 23. Манова, А.,Р.Рангелова и В. Ванева. Тетрадка по математика за І клас, № 2.. София, Просвета, 2002, стр. 56, ISBN 907-765.
 24. Манова, А.,Р.Рангелова и В. Ванева. Тетрадка по математика за І клас, № 3. София, Просвета, 2002, стр. 48, ISBN 986-435.
 25. Манова, А.,Р.Рангелова и В. Ванева. Тетрадка по математика за І клас, № 1.. София, Просвета, 2002, стр. 56, ISBN 987-089.
книги
 1. Ванева, В. Методика на обучението по математика в началните класове (теория, тестове, план-конспекти). Русе, УИЦ, 2009, стр. 360, ISBN (978-954-92342-7-.
 2. Ванева, В. История на психологията. Русе, УИЦ, 2004, стр. 272, ISBN 954-9906-80-9.
 3. Ванева, В. История на педагогиката – имена, дати, водещи идеи. Русе, УИЦ, 2002, стр. 300, ISBN 954-712-171-5.
 4. Ванева, В. Математическата активност в предучилищна възраст. Русе, Парнас, 2001, стр. 303, ISBN 954-8560-58-8.