Списък на публикациите

статии

 1. Dimitrov Y K Kamenov. Specific opportunities through CAD systems for profiling a real involute curves of a spur gear..// DAAAM International Scientific Book 2019, 2019, No Vol. 18, pp. 241-250, ISSN ISSN 1726-9687.
 2. Dobrev, V., A. Dobreva, V. Ronkova, Y. Dimitrov, K. Kamenov. Method for the Determination of the Rotational Variability of Cardan Drive.// International Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry MTM: Machines, Technologies, Materials, 2016, No 6, pp. 17 - 20, ISSN 1313-0226.
 3. Dobrev, V., Y. Dimitrov, A. Dobreva, K. Kamenov, V. Ronkova. Improved Methodology for Design and Elaboration of Test Machines and Equipment.// "Мachines. Technologies. Materials”, 2016, No 11, pp. 3-6, ISSN 1313-0226.
 4. Dobreva, A., Y. Dimitrov, V. Dobrev, P. Pantileev, V. Ronkova, K. Kamenov, E. Angelova. PROFESSSIONAL REALIZATION OF STUDENTS – PROBLEMS AND SOLUTIONS.// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, Vol 56, 2017, No 4, pp. FRI-2.203-1-TMS-02, ISSN 1311-3321.
 5. Ronkova, V., A.Dobreva, K.Kamenov, V.Dobrev, Y.Dimitrov. INCREASING THE EFFICIENCY OF THE STUDY PROCESS THROUGH IMROVING THE COMMUNICATION ACTIVITIES BETWEEN STUDENTS AND LECTURERS.// Management and Sustainable Development,Year 18, Volume 59, 2016, No 4, pp. 77 - 82, ISSN 1311-4506.
 6. Димитров, Ю., Й.Димитрова. Професионален клуб „SMARTinCAD” - едно решение за подобряване връзките между бизнеса и инженерните студенти в университета.// Management and Sustainable Development, 2018, брой 1, ISSN 1311-4506.
 7. Димитров,Ю. Съвременни подходи при обучението на студенти за процеса на конструиране и работа с CAD-системи.// Management & Sustainable Development, volume 59, година 18, 2016, брой 4, стр. 73-76, ISSN 1311-4506.
 8. Добрева А., Е. Ангелова, В. Ронкова, В. Хараланова, Ю. Димитров. Участие на студентите в управление на качеството на учебния процес.// Management & Sustainable Development, 2012, брой 1, стр. 22-26, ISSN 1311-4506.
 9. Добрева, А., Ю. Димитров. Повишаване на ефективността на учебната работа чрез извънаудиторна дейност със студентите.// Management and Sustainable Development, 2012, брой 1, стр. 27-30, ISSN 1311-4506.
доклади
 1. Dimitrov Y. COMPARATIVE ANALYSIS OF TECHNICAL INDICATORS OF GEARBOXES.. IN: Technics.Technologies.Education.Safety ’15 Proceedings Volume 3, Veliko Tarnovo, Bulgaria, III International Scientific and Technical Conference, 2015, pp. 57-60, ISBN 1310 – 3946.
 2. Dimitrov, Y. Opportunities for work and distribution of technical documentation in small machine-building companies. IN: 57th Annual conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2018, ISBN ISBN 1313-3321.
 3. Dimitrov, Y., M. Paalits. Standards and Special Features of Theoretical Models of Planetary Gears. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse University. Industry 4.0. Business Environment. Quality of Life, 2017., Ruse, Unversity of Ruse, 2017, pp. 97-102, ISBN ISBN 1313-3321.
 4. Dimitrov, Y., V. Dobrev. A METHOD FOR DESIGN OF COAXIAL GEARBOXES.. IN: Technical Sciences and Industrial Management, Burgas, Bulgaria, IX International conference for young researchers, 2015, pp. 67-69, ISBN 1310-3946.
 5. Dimitrov.Y. System for automatic distribution and working with technical documentation in small and micro-sized industrial enterprises. IN: 29th DAAAM International Symposium, Zadar, Croatia, Vienna, Austria, DAAAM International, 2018, ISBN ISSN 1726-9679.
 6. Dimitrova, Y., Y.Dimitrov. The non-traditional practice of professional student club to connect the business with the engineering students of University of Ruse. IN: 29th DAAAM International Symposium, Zadar, Croatia, Vienna, Austria, DAAAM International, 2018, ISBN ISSN 1726-9679.
 7. Dobrev, V., Y. Dimitrov. Methods for Calculating Power Losses in Worm Gear Drives. IN: 57th Annual conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. FRI-2.203-1-TMS-02, ISBN 1313-3321.
 8. Dobrev, V., Y. Dimitrov. Methods for Experimental Research of Worm Gear Drives. IN: 57th Annual conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. FRI-2.203-1-TMS-03, ISBN 1313-3321.
 9. Dobreva, A., Y. Dimitrov, V. Dobrev, P. Pantileev, V. Ronkova, K. Kamenov, E. Angelova. Professional Realization of Students – Problems and Solutions. IN: Proceedings of University of Ruse, Vol 56 (4), Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. FRI-2.203-1-TMS-02, ISBN 1311-3321.
 10. K Каменов Ю Димитров. Приложение на AutoCAD .NET API за симулация на профилиране на цилиндрични зъбни колела. В: International BAPT Conferece POWER TRANSMISSIONS 2019, Варна, 2019, стр. 219-222, ISBN ISBN 978-619-7383.
 11. Ronkova V Y Dimitrov. Education in engineering–challenges and contributions.. IN: 30th DAAAM International Symposium ''Intelligent Manufacturing & Automation'', Zadar, Croatia, Volume 30, No.1, 2019, pp. 0717-0723, ISBN ISSN 1726-9679.
 12. Y Dimitrov. Digitization of technical documentation for its application in manufacturing in the context of Industry 4.0. IN: Научен форум "Предизвикателствата на Индустрия 4.0, Букурещ Румъния, 2019
 13. Димитров Ю., Кр. Каменов. Ролята на човека при работа със съвременни CAD-CAM системи. В: МНК РУ 2016г, Русенски университет, том 55, серия 4, 2016, стр. 61-65, ISBN 1311 – 3321.
 14. Димитров, Ю., В. Добрев. Начини за разширяване на възможностите при проектиране на фамилия еднотипни редуктори. В: НК РУ 2014, Русенски университет Русе, Печатна база на Русенски университет, 2014, стр. 160-164, ISBN ISSN: 1311 – 3321.
 15. Димитров, Ю., В. Добрев. Сравнително изследване на техническите показатели на фамилии редуктори. В: Машиностроене и Машинознание, НК по машиностроене и машинознание, Варна, ТУ Варна, 2014, стр. 91-94, ISBN 1312-8612.
 16. Димитров, Ю., В. Добрев. Mатериали за изработване на зъбни колела на редуктори от общото машиностроене. В: НК РУ 2013, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2013, стр. 141 - 147, ISBN 1311 - 3321.
 17. Димитров, Ю., В. Добрев. Възможности и методи за повишаване на конкурентоспособността на промишлени изделия. В: НК РУ 2012, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2012, стр. 171 - 176, ISBN 1311 - 3321.
учебни пособия
 1. Димитров, Ю., В. Добрев. Методика за проектиране на винтов крик. Русенски университет, Академично издателство, 2017, стр. 39, ISBN 978-954-712-713-5.
други трудове
 1. Pencheva, B., Y.Dimitrova. Effect of shape of the vehicle parts on their reliability, студентска научна сесия СНС'18 - научен ръководител,, 2018,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2018/TF.pdf, pp. 33-36
 2. Благоев, М., Д.Димитров. Съвременен подход при конструиране на елементи и възли от автомобилите със CAD системи, студентска научна сесия СНС'15 - научен ръководител,, 2015,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2015/TF.pdf, стр. 22-26
 3. Димитров Ю. Theoretical fundamentals of calculation of a screw jack, друго, 2016
 4. Иванов, Д., В.Стоянов, Д.Стефанов, А.Яхя. Разработване на рама на електромобил за състезанието Shell Eco-Marathon, студентска научна сесия СНС'14 - научен ръководител,, 2014,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2014/TF.pdf, стр. 11-14
 5. Пенчева, Б., П.Боримечкова. Втори живот на употребяваните автомобилни части – връзката на инженера с изкуството, студентска научна сесия СНС'17 - научен ръководител,, 2017,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2017/TF.pdf, стр. 52-56
патенти и др.
 1. Юлиян Илиев Димитров, Борислав Колев Тотев. Устройство за разпределяне и работа с техническа документация, полезен модел, No BG2431U1,2017.