Списък на публикациите

статии

 1. Ivanov, Y., R. Ivanov, G. Kadikyanov, G. Staneva, I. Danilov. Study the fuel consumption of hybrid car Toyota Yaris.// Transport Problems INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL ISSN 1896 - 0596, 2019, No 1, pp. 155-167, ISSN 2300-861X. (SJR rank: 0.205 /2017, Scopus)
 2. Kadikyanov G., D. Lyubenov, I. Evtimov, Y. Ivanov. A Study of Pressures in Pneumatic Tyre Influence on Vehicles Braking Deceleration.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL Machines, Technologies, Materials, 2014, No Issue 7, pp. 29-32, ISSN 1313-0226.
доклади
 1. Rosen Ivanov, Ivan Evtimov, Yavor Ivanov. "Investigation of the fuel consumption of a hybrid car in inter-city route". IN: International Seintifik Conference - 11 - 12.11.2015, Ruse, 2015, pp. 355 - 359, ISBN http://eeae-conf..
 2. И.Евтимов, Р.Иванов, Я.Иванов, Хр.Станчев. "Изследване разходa на гориво на хибриден автомобил в извънградски условия на движение". В: Международна научна конференция Електромобили, Русе, Примакс - Русе, 2014, стр. 69-75, ISBN 978-954-8675-38-3.
 3. Иванов Р., Я. Иванов, Г. Кадикянов, Г. Станева. Изследване на динамичните показатели на хибриден автомобил с радарна система “DRS 1000”. В: Международна научна конференция Електромобили, Русе, Примакс - Русе, 2015, стр. 113-125, ISBN 978-954-8675-38-3.
 4. Иванов Р., Я. Иванов, Т. Тотев, Г. Кадикянов, Г. Станева. Изследване на динамичните и спирачните показатели на хибриден автомобил с пътеизмервателно колело “Peiseler“. В: Международна научна конференция Електромобили, Русе, Примакс - Русе, 2015, стр. 105-112, ISBN 978-954-8675-38-3.
 5. Кадикянов Г., Я. Иванов, Р. Вълев, Р. Иванов, Т. Тотев, И. Евтимов. Сравнение на два различни метода за изследване на спирачните свойства на автомобили. В: Научни трудове на РУ’2013, том 52, серия 4, Русе, 2013, стр. 107-112, ISBN 1311-3321.
 6. Р.Иванов, И.Евтимов, Я.Иванов. "Изследване разхода на гориво на хибриден автомобил в градски условия на движение". В: Международна научна конференция Електромобили, Русе, Примакс - Русе, 2014, стр. 76-82, ISBN 978-954-8675-38-3.
 7. Р.Иванов, И.Евтимов, Я.Иванов. "Изследване разхода на гориво на хибриден и класически автомобил в градски условия на движение". В: Научни трудове на Русенски Университет, том 55, серия 4, Русе, 2016, ISBN 1311-3321.
 8. Р.Иванов, Т.Тотев, Я.Иванов. "Изследване ускорението на хибриден автомобил". В: Научни трудове на Русенски Университет, том 55, серия 4, Русе, 2016, ISBN 1311-3321.
 9. Явор Иванов. “Сравнително изследване на динамичните показатели на хибриден автомобил с използване на две измервателни системи”. В: Международна научна конференция Електромобили, Русе, Примакс, 2015, стр. 126-130, ISBN 978-954-8675-38-3.