Списък на публикациите

статии

 1. Marinov, H., T.Grozeva, D.Zafirov. Synthesis and analysis of helical arcoidal gears.// IRMES’95, 1995, No 1, pp. 398-402
 2. Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Минимален брой зъби при симетрични и несиметрични правозъби еволвентни предавки с предавателно число единица.// сп. Механика на машините, 2010, брой 86, стр. 3-12, ISSN 0861-9727.
 3. Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Геометрично проектиране на двустранно коригирани цилиндрични предавки с външно еволвентно зацепване. (част I – Двустранно изместване).// сп. Машиностроене и машинознание, 2009, брой 6, стр. 28-32, ISSN 1312-8612.
 4. Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Геометрично проектиране на двустранно коригирани цилиндрични предавки с външно еволвентно зацепване. (част II – Методика за изчисляване).// сп. Машиностроене и машинознание, 2009, брой 6, стр. 33-38, ISSN 1312-8612.
 5. Зафиров, Д., О. Алипиев. Относно методиката за геометрични изчисления на ексцентрикови предавки с радиално подвижни елементи в зацепването.// Сп. Машиностроене, 1989, брой 5, стр. 197-200
 6. Маринов, Х., Д. Зафиров, О. Алипиев, М. Памукчиев. Високопроизводителен метод за нарязване на аркоидни зъбни колела със спирално-дискова фреза.// Сп. Машиностроене, 1982, брой 11, стр. 500-503
 7. Маринов, Х., Д. Зафиров, О. Алипиев, Т. Петкова. Метод за избягване на интерференцията на зъбите на аркоидни зъбни предавки.// Сп. Машиностроене, 1986, брой 9, стр. 394-395
 8. Маринов, Х., О. Алипиев, Д. Зафиров, М. Памукчиев. Избор на оптимална схема за планетен редуктор.// Сп. Машиностроене, 1984, брой 10, стр. 437-439
 9. Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Нов метод за обработване на профилни валове с равноосов контур.// Сп. Машиностроене, 1985, брой 1, стр. 28–29
 10. Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Метод за зъбодълбане на хипоциклоидни (епициклоидни) колела.// Сп. Машиностроене, 1984, брой 8, стр. 354–357
 11. Маринов, Х., О.Л.Алипиев, Д. Зафиров, М. Памукчиев. Затворен диференциален редуктор.// Сп. Машиностроене, 1983, брой 6, стр. 253-254
 12. Маринов, Хр., Т. Грозева, Д. Зафиров, Ал. Петров. Определяне уравненията на повърхнините на зъбите на конусни зъбни колела с надлъжна циклоидна линия на зъба.// Механика на машините, 1996, брой 14, стр. 31-34
 13. Маринов, Хр., Т. Петкова, Д. Зафиров. Определяне на взаимното разположение между инструмента и заготовката на аркоидни зъбни колела с надлъжен циклоидален профил на зъба.// Машиностроене, 1987, брой 4
доклади
 1. Marinov, H., O. Alipiev, M. Pamuktschiev, D. Zafirov. Eine noue metode zur bearbeitung profilirter wellen mit gleihechsigen kontur. IN: Karl Marx State, DDR, 1983
 2. Marinov, H., T.Grozeva, D.Zafirov, N. Evtimova. Abuot the analysis of helical arcoidal gears of longitudinal cyrcular tooth profile. IN: Proceeding of the international congress, “Gear transmissions” 95, 26-28 September 1995, Sofia – Bulgaria, Volume 1 “Theorie and Experiment”, 1995, pp. 65-67
 3. Вълев, Р., Р. Иванов, Д. Зафиров, Т. Грозева. Модел за определяне реакциите върху колелата на двуосен автомобил. В: Сборник с научни трудове на РУ, Русе, 2006, стр. 241-247
 4. Галев, К., Д. Зафиров, С. Вичев, О. Алипиев, Г. Вичев. Трайностни изследвания на затиловани инструменти за зъбофрезоване на конусни зъбни колела с кръгови зъби. В: Научна конференция на ВМЕИ, Габровo, 1989
 5. Зафиров, Д., К. Галев, С. Вичев, О. Алипиев, Г. Вичев. Мощностни изследвания на процеса зъбофрезоване на конусни зъбни колела с кръгови зъби. В: Научна конференция на ВМЕИ, Габрово, 1989
 6. Зафиров, Д., К. Галев, С. Вичев, О. Алипиев. Влияние на геометрията на режещия клин върху трайността на затиловани инструменти за зъбонарязване на конусни зъбни колела с кръгови зъби. В: Научна конференция на ВМЕИ Габрово, Габрово, 1989
 7. Зафиров, Д., К. Галев, С. Вичев, О. Алипиев. Относно определянето на ъглите в работната система при зъбофрезоване на конусни зъбни колела с кръгови зъби. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев”- Русе, том 32, серия 1, 1989
 8. Зафиров, Д., О. Алипиев. Относно методиката за геометрични пресмятания по ексцентрикови предавки с радиално подвижни елементи в зацепването. В: Научна сесия на ВМЕИ - Варна, том 1, 1987, стр. 141-144
 9. Зафиров, Д., О. Алипиев. Относно заострянето на профилите на колелата от ексцентрикови предавки с радиално подвижни ролки в зацепването. В: Научна сесия на ВМЕИ, Габрово, 1987
 10. Зафиров, Д., О. Алипиев. К .Галев. Относно геометрията на инструменти за нарязване на конусни зъбни колела с криволинейни зъби. В: Научна сесия на ВНВУ “В.Левски”, Научни трудове, кн. 7, 1988, стр. 382-386
 11. Зафиров, Д., Т. Петкова. Относно геометрията на инструменти за нарязване на аркоидни зъбни колела с надлъжна циклоидна линия на зъба. В: НС на ВМЕИ Варна, Варна, 1987
 12. Зафиров, Д., Т. Петкова, Хр. Маринов. Определяне на ъглите в работната система на инструменти за нарязване на аркоидни зъбни колела с надлъжна циклоидна линия на зъба. В: НС на МЕИ Габрово, Габрово, 1987
 13. Иванов Р., И. Евтимов, Г. Кадикянов, Д. Зафиров, Д. Гунев. Експериментален автомобил. В: ЕКО Варна`10, Варна, 2010
 14. Иванов Р., И. Евтимов, Д. Зафиров, Д. Гунев. Сравнителен анализ на показателите на малки градски електромобили. В: Сборник доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев, Русе, РУ”А.Кънчев, 2009, стр. 89-99, ISBN 1311-3321.
 15. Иванов Р., Х. Грозев, Д. Зафиров, Т. Грозева, Д. Иванова. Възможности за използване на слънчевата енергия за задвижване на мини електромобил в условията на България. В: TRANS&MOTAUTO’ 05, В. Търново, 2005
 16. Иванов, Р., Ив. Евтимов, Г. Кадикянов, Д. Зафиров, Д. Гунев. Експериментален електромобил. В: Сб. доклади на НТК с международно участие, Варна, ТУ Варна, 2010, стр. 333-338, ISBN 954 - 20 - 00030.
 17. Маринов, И., О. Алипиев, Д. Зафиров, М. Памукчиев. Върху някои нови методи за формообразуване профила на зъбите на циклоидни колела. В: Национална конференция “Зъбни предавки” с международно участие, Варна, 1985
 18. Маринов, Х., Д. Зафиров, T. Петкова, О. Алипиев, М. Памукчиев. Изследване инструменталното зацепване на спирално-дискова фреза при нарязване на аркоидни зъбни колела. В: Научна сесия на ВМЕИ, Габрово, 1983
 19. Маринов, Х., Д. Зафиров, T. Петкова, О. Алипиев, М. Памукчиев. Определяне геометрията на затилованата повърхнина на челна сглобяема фреза за нарязване на аркоидни зъбни колела. В: Научна сесия на ВМЕИ, Габрово, 1983
 20. Маринов, Х., Д. Зафиров, О. Алипиев, Т. Петкова. Изследване закона на движение на супорта на затиловъчен струг 1Б811. В: Научна сесия на ВНВУ “В.Левски” кн. 15 “Технология на обработването на металите”, В.Търново, 1985, стр. 85–91
 21. Маринов, Х., М. Памук¬чиев, Д. Зафиров, О. Алипиев, Ц. Памукчиева. Възстановяване на голямомодулни и големогабаритни зъбни колела чрез ремонтно коригиране. В: Научна сесия на ВМЕИ “Ленин”, София, 1983
 22. Маринов, Х., М. Памукчиев, Д. Зафиров, О. Алипиев. Модернизиране на универсална фрезова машина за изработване на аркоидни зъбни колела. В: Втора национална младежка научна школа-симпозиум с международно участие, Варна, 1984
 23. Маринов, Х., М. Памукчиев, Д. Зафиров, О. Алипиев. Формообразуване профилите на зъбите на аркоидни зъбни колела нарязани с коронна производяща повърхнина. В: Научна сесия на ВМЕИ - Габрово, том 7, “Технология на машиностроенето”, 1982, стр. 155-160
 24. Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Аркоидни зъбни колела – предимства, методи за нарязване и област на използване. В: Научна сесия на ВНВУ “В.Левски”, В.Търново, 1982
 25. Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Заостряне на зъбите при аркоидни зъбни колела. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев” - Русе, том 23, серия 8, 1981, стр. 231-236
 26. Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Модификация профилите на зъбите при полуобкатни аркоидни зъбни предавки. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев” - Русе, том 23, серия 8, 1981, стр. 237-241
 27. Маринов, Х., О.Алипиев, Д. Зафиров, Т. Петкова. Сравнителен анализ на машинните времена необходими за зъбофрезоване на правозъби и аркоидни колела. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев”- Русе, том 32, серия 1, 1989, стр. 200-205
 28. Маринов, Х., С. Вичев, Д. Зафиров, М. Памукчиев, О. Алипиев. Определяне на ъглите в системата на инструмента на челни сглобяеми фрези за нарязване на аркоидни зъбни колела. В: Научна сесия на ВМЕИ “Ленин”, София, 1983
 29. Маринов, Х., С. Вичев, Д. Зафиров, М. Памукчиев, О. Алипиев. Определяне на ъглите в работната система на челна сглобяема фреза за нарязване на аркоидни зъбни колела. В: Научна сесия на ВМЕИ “Ленин”, София, 1983
 30. Маринов, Х., Ц. Памукчиева, М. Памукчиев, Д. Зафиров, О. Алипиев. Възстановяване качествата на износени зъбни предавки. В: Втора национална младежка научна школа-симпозиум с международно участие, Варна, 1984
 31. Маринов, Х., Ц. Памукчиева, М. Памукчиев, Д. Зафиров, О. Алипиев. Върху използването на аркоидни предавки в тежкото машиностроене. В: Втора национална младежка научна школа-симпозиум с международно участие, Варна, 1984
 32. Маринов, Хр., Т. Грозева, Д. Зафиров. Синтез и анализ на винтова аркоидна зъбна предавка с надлъжна циклоидна линия на зъба. В: Н. конф. на ТУ-Габрово, Сб. доклади том 2, Габрово, 1995, стр. 136-143
 33. Петкова, Т., М. Памукчиев, Д. Зафиров. Относно формообразуването на контактното петно при аркоидни зъбни колела с надлъжен циклоидален профил на зъба. В: НС на ВТУ”Ангел Кънчев”, Русе, 1986
учебници
 1. Маринов Хр., Д. Зафиров, Т. Грозева. Теория на механизмите и машините. Русенски университет, Печатна база при РУ, 2003, ISBN 954-712-203-7.
учебни пособия
 1. Маринов, Х., Д. Зафиров, О. Алипиев, Т. Грозева. Методично пособие за семинарни упражнения по ТММ. Русе, ВТУ„Ангел Кънчев”, 1989, стр. 88, ISBN -.
патенти и др.
 1. Алипиев, О., И. Николаев, Г. Попов, Д. Зафиров. Хидромашина с вътрешно зацепване, Патент за изобретение, No 66143,2011.
 2. Алипиев, О., Р. Долчинков, Д. Зафиров. Зъбна предавка с вътрешно зацепване, Авторско свидетелство за изобретение, No 48773,1991.
 3. Алипиев, О., Х. Маринов, Д. Зафиров, Д. Димитров. Червячен инструмент за зъбообработване на епициклоидни колела, Авторско свидетелство за изобретение, No 82669,1989.
 4. Зафиров, Д., О. Алипиев. Сачмено-зъбна предавка, Авторско свидетелство за изобретение, No 42792,1988.
 5. Маринов, Х., Д. Зафиров, О. Алипиев, М. Памукчиев. Метод за заточване на затиловани ножови глави с ножове, наредени по спирала, Авторско свидетелство за изобретение, No 35641,1984.
 6. Маринов, Х., Д. Зафиров, О. Алипиев, Т. Петкова. Метод за обработване на аркоидни зъбни предавки с надлъжен локализиран контакт, Авторско свидетелство за изобретение, No 39343,1986.
 7. Маринов, Х., О. Алипиев, Д. Зафиров, М. Памукчиев. Метод за обработване на зъбни колела с нееволвентен профил и профилни валове, Авторско свидетелство за изобретение, No 35637,1984.
 8. Маринов, Х., О. Алипиев, Д.Зафиров, М.Памукчиев. Затворен диференциален редуктор, Авторско свидетелство за изобретение, No 35552,1984.
 9. Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Метод за обработване на епициклоидни зъбни колела, Авторско свидетелство за изобретение, No 36669,1985.
 10. Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Устройство за обработване на сложни профилни детайли, Авторско свидетелство за изобретение, No 35213,1984.
 11. Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Зъбен съединител, Авторско свидетелство за изобретение, No 35548,1984.
 12. Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Метод за нарязване на аркоидни зъбни колела с вътрешни зъби за полуобкатни предавки, Авторско свидетелство за изобретение, No 33325,1983.
 13. Х. Маринов, Д. Зафиров, М. Памукчиев, О. Алипиев. Фреза за нарязване на зъбни колела с аркоидни зъби, Авторско свидетелство за изобретение, No 32886,1982.