Списък на публикациите

монографии

 1. I. Karimi, Hassan A., M. Vassilakopoulos , A. Corral, B. Rachev, I. Valova, M. Stoeva. Geographic information systems--Research--Handbooks, manuals, etc. Chapter III Image Database Indexing Techniques. United States of America by Information Science Re, IGI Global, 2008, ISBN 978-1-59904-995-3.
 2. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев. Под общата редакция на Ангел Смрикаров. Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет). Русе, Издателство "Русенски университет", 2017, стр. 124, ISBN 978-954-712-709-8.
 3. Антонова, Д., М. Бонева, Л. Велева, В. Гединач, М. Кирова, И. Костадинова, Св. Кунев, Б. Лечева, М. Маринов, Св. Маринова, О. Маслов, Е. Матвеева О. Олховая, А. Недялков, Д. Павлов, А. Петков, Св. Рускова, Б. Стойчева, Н, Тодоров, Цв. Христов. "Мениджмънт на бизнес процеси", раздел II. Мениджмънт на знанието. "Възможности за развитие на човешките ресурси в туризма на трансграничния регион". България, Primax, 2013, стр. 104-141, ISBN 978-954-867-5512.
 4. Кръстев Г., М. Теодосиева. ПРОГРАМИРАНЕ НА МОБИЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕРМИНАЛИ СЪС С#. Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев", 2009, стр. 231, ISBN 978-954-92424-9-2.
 5. Кръстев Г., М. Теодосиева. ПРОГРАМИРАНЕ НА МОБИЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕРМИНАЛИ С MIDLETPASCAL. Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев, 2008, стр. 236, ISBN 978-954-712-425-7.
 6. Луканчевски, М.И. Генератори на случайни последователности в паралелна изпълнителна среда. Русе, Издателски център на РУ “А. Кънчев“, 2013, ISBN 978-619-7071-26-9.
 7. Луканчевски, М.И. Моделиране на квантови изчисления в паралелна изпълнителна среда. Русе, Издателски център на РУ “А. Кънчев“, 2013, ISBN 978-619-7071-25-2.
 8. Маринов М. Информационни системи - анализ и проектиране. Русе, ПРИМАКС, 2005, стр. 160, ISBN 954-9972-62-3.
 9. Смрикаров,А. Националната програма за създаване на виртуално образователно пространство. Русе, Авангард принт, 2009, ISBN 978-954-712-403-5.
 10. Тотков,Г., Р.Донева, Е.Сомова, Е.Шойкова, А.Ескенази, М.Райкова, В.Сивакова, Ст.Хаджиколева, Е.Хаджиколев, Д.Благоев, Св.Енков, Хр. Инджов, Д.Тупарова, Г.Тупаров, Р.Радев, А.Смрикаров, Д.Левтерова. Е-ОБУЧЕНИЕТО В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО: ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕЛИ, СИСТЕМИ, ДОСТЪПНОСТ И КАЧЕСТВО. Пловдив, Университетско издателство, 2010, ISBN 978-954-423-651-9.
студии
 1. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров. Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет). Русе, Издателски център на Русенския университет, 2016, стр. 85, ISBN 978-954-712-697-8.
 2. Владимир Витлиемов, Милко Маринов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов, Цветелин Павлов, Славина Иванова. ЕДИН ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНА СИСТЕМА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНА В ШПРИЦВАЩАТА И ЛЕЯРСКА ИНДУСТРИИ. ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ШПРИЦВАНЕ, ПРИМАКС ООД, 2013, ISBN 978-954-8675.
 3. Иванова, A., Г. Иванова, К. Денева. Ролята на информационните технологии в интегрирането на деца със специални образователни потребности и специфични обучителни трудности. В „Социалните права на българските граждани – проблеми и перспективи“, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 73 - 107, ISBN 978-619-7092-02-8.
 4. Луканчевски, М.И. Структура и организация функционирования средств повышения отказоустойчивости мультипроцессорных систем. Киев, ФОЛ ИЭ АН УССР, 1991, ISBN УДК 681.3.05.
 5. Маринов М., И. Иванова. Приложение на иновативен потребителски подход при създаване на Web-базирана информационна система за електронна търговия. Оценяване на потребителските предпочитания към алтернативни варианти на нов пр. Русе, ПРИМАКС, 2004, стр. 21, ISBN 954-9972-51-8.
 6. Маринов, М. Приложение на игровия подход в корпоративното управление. Иновационна политика и пазарен дял. Русе, ПРИМАКС, 2003, стр. 18, ISBN 954-9972-44-5.
 7. Маринов, М., Ц. Павлов, С. Иванова, В. Йорданов. Организация на потребителския интерфейс на интелигентна система за обработка на данни и вземане на решения. Иновативни методи за усъвършенстване процеса на шприцване. България, ПРИМАКС, 2013, стр. 33, ISBN 978-954-8675-68-0.
 8. Милко Маринов, Павел Витлиемов, Владимир Точев. СЪЗДАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТАЛНА СРЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА БАЗИ ОТ ДАННИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНИЯ В СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ ОТ ДОМАКИНСТВА. МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА СЛЕДЕНЕ КРАЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В ДОМАКИНСТВАТА, ПРИМАКС ООД, 2013, ISBN 978-954-8675.
 9. Смрикаров,А., А.Иванова. Концепция за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в системата на училищното образование през следващите 5 години. Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2011, ISBN 978-954-712-512-4.
 10. Христов, Цв., М. Маринов. Концепция на система за онлайн-дистанционно обучение по устойчиво развитие в трансграничния регион. Мениджмънт на бизнес процеси. Русе, ПРИМАКС, 2012, стр. 23, ISBN 987-954-8675-51-2.
статии
 1. Antonova, D., S. Kunev, T. Hristov, M. Marinov. Concept of Online Distance Learning System on Sustainable Development in the Cross-border Region.// TEM Journal (Scopus, Web of Science), 2018, No 7(4), pp. 915-923, ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.148 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/21100831441?origin=sbrowse)
 2. Arsov, Silyan, Boris Rachev. An Integrated Database Management System with Restricted Natural Language Queries.// Information Technologies and Control, 2005, No 1, pp. 15 21
 3. Arsova, E, S. Arsov. Developing a Data Modelling Tool to Visualize the Transformation of an ER Diagram into a Relational Schema.// Computer Technology and Application, 2012, No 3
 4. Arsova, E, S. Arsov. A Learning Tool Visualizing the Algebraic Laws for Optimizing Query Execution.// International Journal on Information Technologies and Security, 2011, No 1, pp. 41-48
 5. Atanasov V., Ivanova, A. Student modelling in a web-based platform for learning games composing.// Trakia Journal of Science (EBSCO), 2017, No 15, pp. 285-291, ISSN 131370-69.
 6. Atanasov, V., A. Ivanova. Educational Games as a motivational Tool for Digital Students (a Case Study).// ARTTE Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 2014, No 3, Vol. 2, pp. 277 - 285, ISSN 1314-8788.
 7. Banchev B. Wound size measurement and 3D reconstruction using structured light. Groundwork and analysis of requirements.// Компютърни науки и технологии, 2014, No 1, pp. 114-121, ISSN 1312-3335.
 8. Banchev B. Extensible and light application for academic image processing. Architecture, design and implementation.// Компютърни науки и технологии, 2014, No 1, pp. 122-129, ISSN 1312-3335.
 9. Beloev, H., A. Smrikarov, O. Petrov, A. Ivanova, G. Ivanova. THE SYSTEM FOR ACADEMIC STAFF DEVELOPMENT AT THE UNIVERSITY OF RUSE (good practices).// STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION-STRATEGII NA OBRAZOVATELNATA I NAUCHNATA POLITIKA, 2012, No 20, pp. 270-276, ISSN 1310-0270.
 10. Beloev, H., A. Smrikarov, O. Petrov, A. Ivanova, G. Ivanova. The System for Academic Staff Development at the University of Ruse (good practices).// Strategies for Policy in Science and Education (WOS), 2012, No 3, pp. 270-276, ISSN 1310-0270.
 11. Bencheva, N., N. Kostadinov, Y. Ruseva. On Teaching Hardware/Software Co-design, using FPGA.// Electronics and Electrical Engineering, Technologija, Kaunas, 2010, No vol 6, pp. 91 – 94, ISSN 1392 – 1215.
 12. Domsch, H., D. Ehlert, A. Smrikarov, N. Bentscheva. Kraftstoffverbrauchsmessung in Landmaschinen. – Agricultural Engineering.// Agricultural Engineering, LANDTECHNIK, 1999, No 5, pp. 278-279
 13. Enchev D., Ts. Georgiev, B. Evstatiev. Application of serious games in education: prerequisites, motivating factors and state of the art.// Information, Communication and Control Systems and Technologies, 2014, No 3(1), pp. 12-15, ISSN 1314-7455.
 14. Evstatiev I., G. Georgiev. Tracing a Line with TV Camera. Evalution Criteria.// Annual School Lectures, Volume 23, 2002, No 1, pp. 90-92
 15. Evstatiev I., G. Georgiev. Tracing a Line with TV Camera. System and Algorithm for Control.// Annual School Lectures, Volume 23, 2002, No 1, pp. 107-110
 16. Evstatiev I., G. Georgiev. A Generic Algorithm for Plotter Control Signal Processing.// Annual School Lectures, Volume 21, 1999, No 2, pp. 74-79
 17. Evstatiev I., N. Mihailov, G. Georgiev, B. Evstatiev. Mathematical model of the energy and temperature-humidity processes in a stock-breeding farm with dosed distributed inflow of air. Part 2. Algorithms.// Journal of engineering studies and research (Romania), 2011, No 17 (2), pp. 63-67, ISSN 2068-7559.
 18. Evtimova V., Ts. Georgiev. Ordinary Differential Equations - Multimedia Teaching Course.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Vol.6, 2006, No Book 5, pp. 79-83, ISSN 1311-9184.
 19. Georgiev G. T., Zheliazkova I. I. Representation and Processing of Domain Knowledge for Simulation-Based Training in Complex Dynamic Systems.// Journal of Intelligent Systems, 2000, No 10, pp. 255-277
 20. Georgiev G. Teodorov, Kir O., Zheliazkova I. I. Correlation Analysis of Educational Data Mining by Means of a Postprocessor Tool.// International Journal Information Theories & Applications, Vol. 18, 2011, No 3, pp. 289-299
 21. Georgiev G., I. Evstatiev. Plotter Control Signal Processing by Personal Computer in Real-Time.// Annual School Lectures, Volume 21, 1999, No 2, pp. 80-84
 22. Georgiev G.S., G.T. Georgiev G.T., S.L. Stefanova. Virtual Instruments – Functional Model, Organization And Programming Architecture.// International Journal on Information Theories and Applications, 2003, No 10/4, pp. 472-477
 23. Georgiev G.S., H. Roth, S. Stefanova, G.T. Georgiev, E. Stoyanov, O. Roesch. How & Why to Build & Use Virtual Labs.// World Transactions on Engineering and Technology Education, 2002, No 2, pp. 191-197
 24. Georgiev Ts., V. Evtimova. Systems of Linear Equations - a Multimedia Teaching Course.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Vol.6, 2006, No Book 5, pp. 74-78, ISSN 1311-9184.
 25. Georgiev, Ts. Determination of an Optimal Quality Coefficient for JPEG Images According to the File Size.// Компютърни науки и технологии, 2005, No 2, ISSN 1312-3335.
 26. Georgiev, Ts., E. Georgieva. Preconditions for Using m-Learning at the University of Rousse.// CC-AI The Journal for the Integrated Study of Artificial Intelligence, Cognitive Science and Applied Epistemology, 2003, No 20, pp. 139-146, ISSN 0773-4182.
 27. Georgieva, E., M. Teodosieva, S. Smrikarova, Ts. Georgiev. Web-Based Teaching in Java.// CC-AI The Journal for the Integrated Study of Artificial Intelligence, Cognitive Science and Applied Epistemology, 2003, No 20, pp. 65-69, ISSN 0773-4182.
 28. Georgieva, Е., А. Smrikarov, T. Georgiev. Evaluation of mobile learning system.// Procedia Computer Science, 2011, No 3, pp. 632–637, ISSN 1877-0509. (SJR rank: 0.26 /2017, Scimago Lab)
 29. Golemanov, Tz., E.Golemanova. A Teaching in Operating Systems Tool.// Е-learning III and the Knowledge Society ( book of the series “Studies in e-Learning”), Communication & Cognition (C&C), 2007, No IV, pp. IV.4.2
 30. Golemanova E., T. Golemanov, K. Kratchanov. Comparative Study of the Inference Mechanisms in PROLOG and SPIDER.// TEM Journal, 2018, No Vol.7, No.4, pp. 892-901, ISSN 2217-8309.
 31. GOLEMANOVA, E. Declarative Implementations of Search Strategies for Solving CSPs in Control Network Programming.// WSEAS TRANSACTIONS on COMPUTERS, 2013, No 4, Volume 12, pp. 174-183, ISSN 2224-2872. (SJR rank: 0.264 /2011, Scimago Lab. Retrieved July 09, 2013, from http://www.scimagojr.com)
 32. Iossifov, V., A. Vassileva. Theorie + Animation + Interaktion: Auf die Kombination kommt es an.// eLearning - Beitraege und Positionen der FHTW Berlin, 2005, No June, pp. 30 – 33, ISSN 3-931221-40-7.
 33. Ivanov Al., G. Ivanova, K. Krastev. An Interactive Learning Tool for Measuring of Disk Type Gear Shaper Cutters.// Machines, Technologies, Materials, 2013, No 3, pp. 44-47, ISSN 1313-0226.
 34. Ivanova, A. A Framework of Software Process for Interactive Training Simulators.// Communication & Cognition, 2007, No 40, pp. 173 - 181, ISSN 0378-0880.
 35. Ivanova, D., N. Valov, I. Valova, D. Stefanova. Optimization of Convective Drying of Apricots.// TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics, 2017, No Vol.6, No.3, pp. 572-577, ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.15 /2018, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100831441&tip=sid&clean=0)
 36. Ivanova, G. Applicability of Use-Case Modeling for Virtual Learning Environments..// Communication & cognition. Monographies, 2007, No Vol.40, pp. 233-244, ISSN 0378-0880.
 37. Ivanova, G., A. Smrikarov. Methodology for design of virtual learning environments - virtual universities.// CC-AI The Journal for the Integrated Study of Artificial Intelligence, Cognitive Science and Applied Epistemology, 2005, No vol.22, no.1, pp. 5-11, ISSN 0773-4182.
 38. Ivanova,G., A.Smrikarov, A.Vasileva. A conceptual model of Bulgarian virtual university.// Communication and Cognition Artificial Intelligence- The Journal for the Integrated Study of Artificial Intelligence, Cognitive Science and Applied Epistemology, 2003, No Vol.20, pp. 127-132, ISSN 0773-4182.
 39. Jones,K., R.Bartlett, A.Smrikarov, St.Smrikarova. European Thematic Network for Doctoral Education in Comnputing.// 39th ASEE/IEEE Frontiers in Education Jurnal, 2009, No 1, pp. 57-62.
 40. Kaczmarski, P., G. Ivanova, S. Smrikarova, F. Vandamme. Suggestions concerning Guidance and Assessment of Training and Research.// SPE - Scientia Paedagogica Experimentalis, Ghent, Belgium, 2018, No 55-2, pp. 79-84, ISSN 0582-2351.
 41. Kalmukov, Y. Automatic Clustering of Papers in Thematic Fields and Working Sessions.// TEM Journal, 2017, No 6(2), pp. 315-325, ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.15 /2018, Scimago Journal Rank)
 42. Kalmukov, Y. Describing Papers and Reviewers’ Competences by Taxonomy of Keywords.// Computer Science and Information Systems, 2012, No 9(2), pp. 763-789, ISSN 1820-0214. (Impact factor: 0.55 /2012, Thomson Reuters)
 43. Kalmukov, Y. Architecture of a Conference Management System Providing Advanced Paper Assignment Features.// International Journal of Computer Applications, 2011, No 34(3), pp. 51-59, ISSN 0975 – 8887.
 44. Kalmukov, Y., B. Rachev. Comparative Analysis of Existing Methods and Algorithms for Automatic Assignment of Reviewers to Papers.// Information Technologies and Control, 2010, No 2, pp. 20-31, ISSN 1312-2622.
 45. Karakoleva, S., I. Georgiev, S. Georgiev, P. Zlatarov. RESULTS FROM COMPUTER MATHEMATICS EDUCATION FOR MOTIVATED STUDENTS AT RUSE UNIVERSITY.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE, MATHEMATICS, 2015, No 12, pp. 48-57, ISSN 1314-3077.
 46. Kir O., Zheliazkova I. I. Prediction of Educational Data Mining by Means of a Postprocessor Tool.// International Journal Information Technologies & Knowledge, Vol. 5, 2011, No 2, pp. 190-199
 47. Koleva, G., D. Georgieva, Y. Stefanov. A conceptual model of an electronic appendix called "Nursing file for palliative care", for training students from the speciality of Nurse.// Proceedings of the 18th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria — June 23 - 24, ACM New York, NY, USA ©, 2017, No 1369, pp. 296-301, ISSN 978-1-4503-5234-5.
 48. Krastev, G., L. Yordanov. Microcomputer System for Research of Harvester.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, University of Ruse Angel Kanchev, 2014, No 4
 49. Krastev, G., Ts. Georgiev. Algorithm Insurance of Portal for Public Transport Schedules.// TEM Journal, 2017, No Vol.6, No.1, pp. 93-96, ISSN 2217-8309.
 50. Krastev, G., Ts. Georgiev. Fuzzy Clustering Using C-Means Method.// TEM Journal, 2015, No 4, pp. 144-148, ISSN 2217-8309.
 51. Krastev, G., Ts. Georgiev. A logical model of the system based on LABJACK U6 PRO for experimental investigations of objects in real time.// ECOLOGICA, 2012, No 67, pp. 403-406, ISSN 0354–3285.
 52. Krastev, G., Ts. Georgiev. One approach for continuous signals representation.// Известия на съюза на учените - Русе, Серия "Математика и информатика", 2011, No 1, pp. 63-69, ISSN 1311-9974.
 53. Krastev, G., Ts. Georgiev, E. Georgieva, S. Arsov. Using Kendall’s Coefficient of Concordance to Identifying PhD Research Problems in University of Ruse.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, 2012, No 1, pp. 57-59, ISSN 1314-7455.
 54. Kratchanov, K., T. Golemanov, B. Yüksel, E. Golemanova. Control Network Programming Development Environments.// WSEAS Transactions on Computers, 2014, No Volume 13, 2, pp. 645-659, ISSN 1109-2750. (SJR rank: 0.22 /2013, SCImago Journal & Country Rank)
 55. Marinov M. Using frames for knowledge representation in a CORBA-based distributed environment.// Knowledge-based systems, 2008, No 21, pp. 391-397, ISSN 0950-7051. (Impact factor: 4.396 /2017, ISI)
 56. Marinov M. T., Zheliazkova I. I. An Interactive Tool Based on Priority Semantic Networks.// International Journal of Knowledge-Based Systems, 2005, No 18, pp. 71-77 (Impact factor: 4.396 /2017, ISI)
 57. Marinov M. T., Zheliazkova I. I. An Approach to Designing Knowledge-Based Computer-Assisted Instruction Systems.// Journal Interactive Learning International, 1992, No 8, pp. 267-274, ISSN 0748-5743.
 58. Marinov M., S. Stefanova. Localization of distributed data in a CORBA-based environment.// WSEAS Transactions on Information Science & Applications, 2008, No 6(5), pp. 1031-1040, ISSN 1790-0832. (SJR rank: 0.188 /2014, scopus)
 59. Marinov M.T. A global teaching strategy in knowledge-managed computer-assisted instruction systems.// Educational & Training Technology International, 1994, No 31(1), pp. 31-37, ISSN 0954-7304.
 60. Marinov, M. An Approach to Implementing the Batch Layer in an Energy Management System.// TEM Journal, 2019, No 8(2), pp. 339-345, ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.148 /2018, Scopus)
 61. Marinov, M. An interactive tool for frame representation.// Information Technologies & Control, 2003, No 1, pp. 16-19, ISSN 1312-2622.
 62. Marinov, M., I. Valova. Component Interaction in Distributed Knowledge-Based Systems.// TEM Journal, 2019, No 8(3), pp. 721-727, ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.148 /2018, Scopus)
 63. Marinov, M., T. Pavlov. Rule-Based Decision Support Tools for Injection Moulding.// International Journal of Knowledge-Based and Intelligent Engineering Systems, 2015, No 19(2), pp. 97-107, ISSN 1327-2314. (SJR rank: 0.246 /2014, scopus)
 64. Mihailov N., I. Evstatiev, G. Georgiev, B. Evstatiev. Mathematical model of the energy and temperature-humidity processes in a stock-breeding farm with dosed distributed inflow of air. Part 1. Basic hypotheses and relations.// Journal of engineering studies and research (Romania), 2011, No 17 (2), pp. 89-93, ISSN 2068-7559.
 65. Milko Marinov, Nicola Magaletti, Tsvetelin Pavlov, Fabian Gaus, Domenico Rotondi, Pavel Vitliemov, Slavina Ivanova. An Approach to Designing Distributed Knowledge-Based Software Platform for Injection Mould Industry.// WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE and APPLICATIONS., 2010, No 7(11), pp. 1368-1382, ISSN 1790-0832. (SJR rank: 0.188 /2014, scopus)
 66. Milko Marinov, Pavel Vitliemov, Elitsa Popova. Towards Big Data and Internet of Things as Key Aspects of Energy Efficiency.// TEM Journal, 2017, No 6(3), pp. 427-435, ISSN 2217-8309.
 67. Navassardian S., M. Marinov, R. Pavlova. Investigations on the quality and efficiency of instructive computer-aided training.// British Journal of Educational Technology, 1995, No 2, pp. 109-121, ISSN 0007-1013. (SJR rank: 1 /2017, Scopus)
 68. Pencheva V., Z. Suchorab, А. Stoyanov, A. Asenov, О. Stoyanov, E. Savev. Study the Energy Efficiency оf а Passenger Car, Using Petrol аnd LPG.// Науковой журнал , Украинский национальний университет, Yalta, Ukraine, 2011, брой N12 (166) ч., ISSN 1998-7927.
 69. Shah N., C. Tsai, M. Marinov, J. Cooper, P. Vitliemov, K. Chao. Ontological On-line Analytical Processing for Integrating Energy Sensor Data.// IETE Technical Review, 2009, No 26, pp. 375-387, ISSN 0256-4602. (Impact factor: 1.339 /2017, IETE)
 70. Smrikarov,A. First meeting of the ETN TRICE project partners.// International Jurnal on Information Technologies and Security, 2009, No 3, pp. 85-89., ISSN 1313-82351.
 71. Stefanova S. P., Filipova K., Zheliazkova I. I. A Technology for Teaching by Means of an Intelligent Animation Environment.// Annual School Lectures, Vol. 23, 2001, No 1, pp. 17-19
 72. Stoyanov O., A. Stoyanov, T. Balbuzanov. Development of the concepts for maintaining the technical state of the transport means.// Ecologica, 2011, No 63, ISSN 0354-3285.
 73. Stoyanova E., Valkova P. L., Zheliazkova I. I. A Domain-Independant Ontology-Based Approach to Representation of Courseware Knowledge.// International Journal Information Technologies & Knowledge, 2007, No 1, pp. 237-244
 74. Stoykova, V., K. Georgieva, A. Ivanova. Methodology for delivering Lessons using Interactive Presentation System.// ARTTE Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 2013, No 1, Vol.1, pp. 1-5, ISSN 1314-8788.
 75. Valova, I. Database Design for the Web Based University Project Management Information System.// TEM Journal, 2013, No Vol.2 Numb.2, pp. 145-150, ISSN 2217 - 8309.
 76. Valova, I. Content Based Image Retrieval Systems.// Information Technologies and Control, 2006, No 1, pp. 17-25
 77. Valova, I., Marinov, M. Facebook as a Tool Aiding University Education - Whether it is Possible and Useful.// TEM Journal, 2019, No 8(2), pp. 670-676, ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.148 /2019, Scopus)
 78. Vitliemov, P., Kolev, N., Marinov, M. Economic evaluation of the implementation of policy actions in the field of energy efficiency.// International Journal of Energy Economics and Policy, 2019, No 3, pp. 106-113, ISSN 2146-4553. (SJR rank: 0.465 /2017, www.scopus.com)
 79. Wangmo Ch., G. Ivanova. Analysis and Design of E-learning System Prototype for Lifelong Learning in Bhutan.// Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 2017, No Vol. 5 No. 4, ISSN 1314-8788.
 80. Zheliazkova I. I., Kolev R. T. Task Results Processing for the Needs of Task-Oriented Design Environments.// International Journal Computers & Education, 2008, No 51, pp. 86-96
 81. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. Graph Application for Modeling the Answers of the Test Questions.// International Journal Information Technologies and Control, 2004, No 4, pp. 22-28
 82. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. Design Aspects of the Computer-Based Knowledge Testing Systems (A Survey).// International Journal Information Technologies and Control, 2003, No 1, pp. 20-26
 83. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Programming Environment for Knowledge Testing.// Известия на съюза на учените – Русе, серия 5, 2002, No 2, pp. 61-66
 84. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H., Kolev R. T. Knowledge Testing in Algorithms – An Experimental Study.// International Journal Information Technologies & Knowledge, 2007, No 1, pp. 26-33
 85. Zheliazkova I. I., Georgiev G. T. Task Model Knowledge Constructing Environment for Training in Dynamic Systems.// CTI Engineering, 1996, No 2, pp. 9-11
 86. Zheliazkova I. I., Georgiev G. T., Kolev R. T. Adaptation of a Task-Oriented Training Environment To Its Users.// Internatonal Journal Information Technologies & Knowledge, 2007, No 4, pp. 369-375
 87. Zheliazkova I. I., Georgiev G. T.,Valkova P. L. A Task-Oriented Environment for Structural Schemes Design.// International Journal of Information Technologies and Control, 2006, No 2, pp. 2-13
 88. Zheliazkova I. I., Kolev R. T. Leaner Models in the Computer-Based Teaching Systems (A survey).// International Journal Information Technologies and Control, 2004, No 4, pp. 22-28
 89. Zheliazkova I. I., Valkova P.L., Georgiev G.T. A Computer-Based Technology for Processing and Visualization of Session's Data.// International Journal of Information Technologies and Control,, 2011, No 1, pp. 10-18
 90. Zheliazkova, I. I. An Intelligent System for Teaching and Learning Algorithms.// International Journal Computers & Education, Vol. 24, 1995, No 2, pp. 117-125
 91. Zheliazkova, I., O. Kir, A. Borodzhieva. Knowledge Prediction of Different Students’ Categories Through an Intelligent Testing.// TEM Journal – Technology, Education, Management, Informatics; February, 2015, No 1, Vol. 4, pp. 44–53, ISSN 2217-8309 (СФ).
 92. Zheliazkova,I., A.Borodzhieva. Classifications' Constructing by Means of a Task-Oriented Environment.// Information Technologies and Control, 2012, No 4, pp. 24-33, ISSN 1312-2622.
 93. Zlatarov P, G. Ivanova, D. Baeva. AAC Intervention on Verbal Language in Children with Autism Spectrum Disorder.// Advances in Intelligent Systems and Computing, Intelligent Systems Applications in Software Engineering, Springer, 2019, No 1046, pp. 461-469, ISSN ISSN 2194-5357. (SJR rank: 0.174 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/5100152904?origin=resultslist)
 94. Zlatarov P., Ivanova G., Baeva D., Antonova D. Adaptive Software System for Optimization of the Admission and Management Process for Doctoral Students. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00184-1_30.// In: Silhavy R., Silhavy P., Prokopova Z. (eds) Intelligent Systems in Cybernetics and Automation Control Theory. CoMeSySo 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, (SCOPUS),Springer, 2018, No vol. 860, pp. 323-332, ISSN 978-3-030-00184-1. (SJR rank: 0.174 /2018, SCOPUS Scimago IF (2019): 1 SJR category Q3)
 95. Авакян Х., В. Христов, Р. Русев, А. Смрикаров, Н. Василев. Микрокомпютърна система за режимометриране на транспортни средства.// Електропромишленост и приборостроене, 1989, брой 6, стр. 36-38
 96. Авакян Х., Р. Иванов, А. Смрикаров, Д. Станчев, Н. Василев. Микрокомпютърна система за определяне на динамичните качества на автомобили, трактори и кари.// Електропромишленост и приборостроене, 1988, брой 11, стр. 30-32
 97. Авакян,Х., А. Смрикаров, Д. Станчев, Р. Иванов. Микрокомпютърна система за оценка на динамичните свойства на мотокари.// Машиностроене, 1991, брой 1, стр. 10-12
 98. Ангелов, Н.А., Л.Х. Георгиева, Г.А. Харизанов. Усъвършенствана система за контрол и регулиране на температурните режими в зърносушилня ЗСШ-100.// Селскостопанска техника, 1982, брой 8
 99. Ангелов, Н.А., Л.Х. Георгиева, Г.А. Харизанов. Вариант на влагомер за зърно в поток.// Селскостопанска техника, 1990, брой 2
 100. Ангелов,Б., Ц.Василев, Г. Иванова. Център за дистанционно обучение към Русенски университет "А.Кънчев" - организация и функции.// Електронното обучение в България – политики, практики, тенденции, под редакцията на доц. д-р Р. Пейчева-Форсайт, 2009, брой 1, стр. 132-137, ISSN 978-954-791-126-0.
 101. Арсов С. С., Желязкова И. И. Информационно-справочна система за управление на учебния процес.// Сп. "Автоматика и информатика", 1991, брой 7/8, стр. 2-8
 102. Арсов, С, Е. Арсова. Експериментално изследване ефективността на моделния формализъм „Същност-връзка-атрибути”.// Машини, Технологии, Материали, 2010, брой 3, стр. 25-29
 103. Арсов, С. Един подход за представяне структурите на бази от данни, описани чрез моделния формализъм ”Същности-връзки-атрибути”.// Машини, Технологии, Материали, 2012, брой 3, ISSN 1313-0226.
 104. Арсов, С. Архитектура на система за управление на бази от данни с естественоезикови заявки.// Известия на съюза на учените – Русе, серия “Технически науки”, 1998, брой 1, стр. 59 61
 105. Арсов, С. Използване на микрокомпютъра в обучението по теория и практика на специалността ”Електромонтьор по подвижен ж.п. състав”.// Образование и професия, 1990, брой 8, стр. 28-30
 106. Арсов,С., Е.Арсова, А.Смрикаров. Информационно-справочна система „Докторанти” в Русенския университет.// Автоматика и информатика, 2010, брой 2, стр. 62-66.
 107. Атанасов, В. Един поглед към игровите технологии в педагогически контекст.// Педагогика, 2017, брой 5, стр. 672, ISSN 0861 – 3982.
 108. Бенчева Н., А.Смрикаров, Г.Тодоров. Целочислена многобайтова аритметика за еднокристален микрокомпютър КМ 1816BE51 (18751).// Електротехника и електроника, 1993, брой 5-6, стр. 16 – 18
 109. Бенчева, Н., A. Смрикаров, Д. Елерт, Х. Домш. Микрокомпютърна система за оценка на горивната икономичност на транспортни машини.// Електротехника и електроника, 1999, брой 1-2, стр. 41-44
 110. Билчев, С. Й., Г. Ст. Георгиев. Един метод за доказване на геометрични неравенства чрез алгебрични и обратно.// Математика, 1987, брой 2, стр. 13 – 18.
 111. Варамезов, С., Г. Харизанов, Г. Лехов, Н. Ангелов, Л. Георгиева, М. Попова. Автоматизация на зърносушилня ЗСШ-100.// Селскостопанска техника, 1983, брой 4
 112. Вачев, Г, Д. Господинов, А. Иванова. Усъвършенствана система за определяне на твърдост.// Машиностроене и Машинознание, 2010, брой 3, стр. 37-40, ISSN 1312-8612.
 113. Велев Н., Смрикаров А., Станчев Д., Леви А. Електронен прибор за опитно определяне на буксуването.// Селскотопанска техника, 1978, брой 6, стр. 96-99
 114. Вълов, Н., Б. Петров, Д. Иванова, И. Вълова, Г. Лехов. Система за поддържане на ниво на течности.// Компютърни науки и технологии, 2015, брой 2, стр. 31-37, ISSN 1312-3335.
 115. Вълов, Н., Д. Иванова, И. Вълова, В. Стоянов. SMART УПРАВЛЕНИЕ НА КОНВЕКТИВНА СУШИЛНЯ ЗА КАЙСИИ.// Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2014, брой 17, стр. 1044-1060, ISSN 1311-0489.
 116. Вълова, И.М., С.К. Петров. Разпределените бази от данни – основа на съвременните каталожни услуги при мрежовите операционни системи.// Електротехника и електроника, 1999, брой 3-4
 117. Вълова, И.М., С.К. Петров. NDS for NT улеснява интеграцията на NetWare и Windows NT сървъри.// Computerworld, 1998, брой 28
 118. Георгиев Г. Т., Желязкова И. И. Език на представяне на знания за тренировка с динамични системи.// Сп. "Автоматика и Информатика", 1999, брой 3, стр. 52-55
 119. Георгиев Цв., Хр.Христов. Микропроцесорна система за статистическо изследване на аналогови сигнали.// Селскостопанска техника, 1996, брой 2, стр. 35-39, ISSN 0037-1718.
 120. Георгиев, Г. Ст., Г. Л. Лехов, И. В. Иванов. Синтез на робастен регулатор на манипулатор с еластично звено и пиезо-актуатор.// Механика на машините, т. 23 (109), 2015, брой 1, стр. 18 - 23, ISSN 0861-9727.
 121. Георгиев, Г. Ст., Г. Л. Лехов, И. В. Иванов. Модел с параметрична неопределеност на манипулатор с еластично звено и пиезо-актуатор.// Механика на машините, т. 21 (100), 2013, брой 1, стр. 32 - 37, ISSN 0861-9727.
 122. Георгиев, Г. Ст., Т. Ж. Стефанова. Върху някои приложни екстремални задачи.// Обучението по математика, 1987, брой 1, стр. 36 - 41.
 123. Георгиев, Г., М. Димитров. Интерпретатор към задачно ориентирана среда за моделиране и симулиране на динамични системи.// Автоматика и информатика, 2008, брой 3, стр. 57-61
 124. Георгиев, Г., М. Маринов. Система за проследяване на автомобил посредством мобилни технологи.// „Компютърни науки и технологии“, ТУ-Варна, 2018, брой 1, стр. 54-61, ISSN ISSN 1312-3335.
 125. Георгиев, Цв. Възможности и ограничения при използване на мултимедийни Flash приложения в мобилното обучение.// Автоматика и информатика, 2006, брой 3, стр. 72-75, ISSN 0861-7562.
 126. Георгиев, Цв., А. Стойкова. Мултимедиен курс за обучение "Централен процесор и памет".// Известия на съюза на учените - Русе, сер. 5 "Математика, информатика и физика", 2002, брой 3, стр. 76-81
 127. Георгиев, Цв., Хр.Христов. Анализ на случайни процеси с използване на персонален компютър.// Селскостопанска техника, 1996, брой 3, стр. 23-28, ISSN 0037-1718.
 128. Георгиева Л., И. Евстатиев, Н. Ангелов, И. Митев. Система за управление на машина за наваряване на шлици.// Електротехника и електроника, 1999, брой 1-2, стр. 14-17
 129. Георгиева, Е., Цв. Георгиев, М. Янкова. Сравнителен анализ на възможните варианти за разработване на WEB-базиран обучаващ курс "Неопределен интеграл".// Известия на съюза на учените - Русе, серия 5, 2004, брой 5, стр. 141-146, ISSN 1311-9184.
 130. Георгиева, Л.Х. Анализ и моделиране на процеса при отглеждане на стокови дрожди.// Биотехнология, 1990, брой 7
 131. Георгиева, Л.Х. Автоматично управление на процеса при отглеждане на стокови дрожди по коефициента на дишане.// Биоавтоматика, 1990, брой 8
 132. Георгиева, Л.Х. Разположение на машините в гъвкави автоматични линии.// Известия на ВМЕИ, т.40, 1985, брой 7
 133. Георгиева, Л.Х. Определяне условията за планиране на машините в гъвкави автоматични технологични линии.// Известия на ВМЕИ, т.40, 1985, брой 7
 134. Георгиева, Л.Х. Методика за определяне на оптималния брой на автономните автомати, обслужващи гъвкава технологична линия и разпределение на машините между тях.// Известия на ВМЕИ, т.36, 1984, брой 7
 135. Георгиева, Л.Х. Изследване на преобразувател за измерване на влажност на кристална захар.// Електропромишленост и приборостроене, 1978, брой 4
 136. Добруджалиев Д., Желязкова И. И., Георгиев Г. Т. МИКРОТРЕН – един тренажор за оператори в химическата промишленост.// Сп. "Петрол и химия", 1998, брой 4, стр. 16-19
 137. Дянкова, Е. Подпомагане на дейността на обучаваните чрез решатели на задачи от математическата логика.// Автоматика и Информатика, 2007, брой 3, стр. 63-66
 138. Евстатиева Н., В. Димитров, Г. Георгиев. Алгоритми и структурна схема на система за моделиране на процеса сушене в разпръсквателна сушилня.// Електротехника и електроника, 2008, брой 3-4, стр. 15-21, ISSN 0861-4717.
 139. Желязкова И. И., Георгиев Г. С., Минкова П. Един подход към създаване на компютърно-базирани лаборатории.// Сп. "Автоматика и Информатика", 1997, брой 4, стр. 21-26
 140. Желязкова И. И., Колев Р. Т. Web-базирано тестване по софтуерно инженерство.// Сп. "Автоматика и Информатика", 2006, брой 2, стр. 49-51
 141. Желязкова И. И., Колев Р. Т. База и модели на поведението на преподавателя за статично планирано тестване.// Известия на съюза на учените – Русе, секция „Математика, Информатика и Физика”, 2004, брой 5, стр. 121-130
 142. Желязкова И. И., Маринов М. Т., Навасардян С. С. Микрокомпьютерный инструментальный комплекс для разработки обучающих курсов.// Журнал „Управляющие системы и машины, 1990, брой 1, стр. 116-119, ISSN 0130-5395.
 143. Желязкова И. И., Михалева М. Д., Георгиев Г. Т., Вълова И. М. Система за психо-педагогически изследвания.// Сп. "Автоматика и Информатика", 1993, брой 7/8, стр. 21-22
 144. Желязкова И. И., Атанасов А. З. Един подход към преподаването на системи за поддръжка вземането на решения във фирмения мениджмънт.// Сп. „Автоматика и Информатика”, 2008, брой 1, стр. 62-28
 145. Желязкова И. И., Атанасова Г. Е. Редактор-генератор на програми за описание на алгоритмични знания (проект).// Известия на съюза на учените – Русе, серия 5, “Математика, Информатика и Физика, 2004, брой 5, стр. 131-140
 146. Желязкова И. И., Георгиев Г. Т. Основни проблеми на проектирането на интелигентни системи за тренировка с динамични системи.// Сп. "Автоматика и Информатика", 2000, брой 2/3, стр. 17-23
 147. Желязкова И. И., Георгиев Г., Симов Л. Системи за управление на пробивна техника – класификация, състояние, переспективи.// Сп., 1984, брой 8, стр. 17-21
 148. Желязкова И. И., Маринов М. Т., Навасардян С. С. Интелигентни системи за обучение – методи за проектиране и практически реализации.// Автоматика, изчислителна техника и автоматизирани системи, 1988, брой 5, стр. 39-43, ISSN 0205-1745.
 149. Желязкова И. И., Стефанова С. П. Програмен език за представяне на знания за анимация, базирана на дидактически мрежи на Петри.// Сп. "Автоматика и Информатика", 2000, брой 5-6, стр. 21-25
 150. Желязкова И., Атанасова Г. Технология на работа в Задачно-Ориенитирана Среда за Разработване на Алгоритми (ЗОСРА).// Известия на съюза на учените – Русе, секция „Математика, Информатика и Физика”, 2004, брой 5, стр. 121-130
 151. Желязкова И.И., Г.С. Георгиев, Г. Рашков. Организация на измервателни системи в събитийна програмна среда.// Автоматика и информатика, 1999, брой 6
 152. Желязкова, И. И. По пътя към общество, базирано на знания.// Сп. "Автоматика и Информатика", 2005, брой 2, стр. 53-61
 153. Желязкова, И., Г. Георгиев, А. Бороджиева. WEB-базирана технология за провеждане на тест-подобни практически упражнения.// Списание "Автоматика и информатика", 2012, брой 4, стр. 35-42, ISSN 0861-7562.
 154. Желязкова, И., Г. Георгиев, А. Бороджиева. WEB-базирана технология за подготовка на тест-подобни практически упражнения.// Списание "Автоматика и информатика", раздел "Обучение и квалификация", 2012, брой 3, стр. 50-58, ISSN 0861-7562.
 155. Желязкова,И., А.Бороджиева, Г.Т.Георгиев. Web базирана ресурсна технология за създаване на лекционни записки от студента.// Списание "Автоматика и информатика", раздел "Обучение и квалификация", 2013, брой 3, стр. 51-60, ISSN 0861-7562.
 156. Желязкова,И., А.Бороджиева, Г.Т.Георгиев. Web базирана понятийна технология за подготовка на лекционен материал.// Списание "Автоматика и информатика", раздел "Обучение и квалификация", 2013, брой 2, стр. 55-60, ISSN 0861-7562.
 157. Иванова, А. Технологиите в обучението – правят ли ни те по-успешни преподаватели?.// Образование и технологии, 2012, брой 3, стр. 65-66, ISSN 1314-1791.
 158. Иванова, А. СНС с мрежа от сайтове.// ИнфоТЕХ, 2008, брой 3, стр. 16, ISSN 1313 - 2806.
 159. Иванова, Г. Нови подходи в обучението по технически дисциплини – натрупан опит и перспективи.// Списание "Образование и технологии", 2012, брой 3, стр. 168-170, ISSN 1314-1791.
 160. Иванова, Г. Център за докторанти към Русенския университет „Ангел Кънчев”.// Списание "Наука", 2012, брой 1, стр. 71-74, ISSN 0861 3362.
 161. Иванова, Г., С. Караколева, Н. Неделчев. Съвременни информационни технологии за обучение на хора със специални образователни потребности.// Образование и технологии, 2013, брой 4, стр. 64-70, ISSN 1314-1791.
 162. Йорданов, Л., Г. Кръстев, Б. Борисов. Система за обработване на информация от експериментални изследвания с ’Данни Комбайн’.// Научни трудове том 52, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2013, брой РУ ”А. Кънче, стр. 149-152, ISSN 1311-3321.
 163. Корнейчук В. И., Желязкова И. И. Об эффективности двух методик изучения учебного материала.// Проблемы высшей школы, 1976, брой 24, стр. хх-хх
 164. Корнейчук В. И., Желязкова И. И. Методика и программы анализа результатов экзаменов на ЭВМ.// Вестник Киевского Политехнического Института (КПИ), 1976, брой 26, стр. хх-хх
 165. Корнейчук В. И., Желязкова И. И. Методика и программьi анализа результатов екзаменов на ЕВМ.// Вестник Киевского Политехнического Института (КПИ), 1976, брой 26, стр. хх-хх
 166. Корнейчук В. И., Желязкова И. И. Критерии эффективности учебного процеса.// Вестник Киевского Политехнического Института (КПИ), 1975, брой 12, стр. хх-хх
 167. Корнейчук В. И., Желязкова И. И., Тодоров Г. С. Методы оценки знаний при программированном контроле.// Вестник Киевского Политехнического Института (КПИ), серия Научно-методическая, 1978, брой 2, стр. хх-хх
 168. Корнейчук В. И., Желязкова И. И., Тодоров Г. С., Никитин С. П. Машинная система контроля знаний специальних технических дисциплин.// Журнал „Управляющие системы и машины", 1977, брой 2, стр. 127-131
 169. Костадинов Н., Н. Бенчева. Един подход за съвместно проектиране на хардуер и софтуер при използване на FPGA.// Компютърни науки и технологии,Технически университет Варна, 2008, брой 1, стр. 36 – 41, ISSN 1312-3335.
 170. Костадинов, Н., А. Смрикаров, З. Курдов. Микрокомпютърна система за изследване на тракторни пръскачки.// Селскостопанска техника, 1990, брой 7, стр. 51-55, ISSN 0037-1718.
 171. Костадинов, Н., А.Смрикаров, Ал.Букев, Д. Стойков. Едноплаткова микропроцесорна система на базата на едночипов микрокомпютър от фамилията MCS51.// Електротехника и електроника, 1993, брой 3-4, стр. 35-37, ISSN 0861-4717.
 172. Кръстев, Г., Цв. Георгиев. Използване на съвременни технологии при автоматизацията на научните изследвания в РУ „А. Кънчев”. Моделиране на хибридни системи.// International Virtual Scientific-Technical Journal “MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS”, 2010, брой 8-9, стр. 51-53, ISSN 1313-0226.
 173. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Решение за контактни центрове: базови блокове.// Ютилитис, 2006, брой 3, стр. 40 – 41, ISSN 1312-3017.
 174. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Система "ТелеУслуги" - ново качество в обслужването от телефонни кабини.// Съобщения и информатика, 1995, брой 11, стр. 10-12, ISSN 0861-1858.
 175. Луканчевски, М., Т. Сапсай, В. Тарасенко, Е. Швец. Имитационная модель отказоустойчивого процесса в мультипроцессорной системе.// Укр. НИИНТИ, 1991, брой 330УК91
 176. Луканчевски, М., Т. Сапсай, В. Тарасенко, Е. Швец. Структурная организация высоконадежной микропроцессорной системы.// Электронное моделирование, 1991, брой 4
 177. Луканчевски, М., Х. Авакян, Н. Костадинов. Цифрови качества към А-29.// Съобщения и информатика, 1995, брой 4, стр. 2-4, ISSN 0861-1858.
 178. М. Михайлов, Л. Йорданов Л., В. Витков. Развитие на електронните системи в зърнокомбайните.// Селскостопанска техника, 2008, брой 2, стр. 13-16, ISSN 0037-1718.
 179. Маноилов, Пл. К., Г. Ст. Георгиев. Регулиране на ток при управление на асинхронен двигател с микропроцесорна система.// “Автоматика и информатика”, 1998, брой 2, стр. 41 - 45.
 180. Маринов М. Т., Желязкова И. И., Георгиев Г. Т. Методи и инструментални средства за тестване на знания в АОС.// Автоматика, изчислителна техника и автоматизирани системи, 1990, брой 7, стр. 26-29, ISSN 0205-1745.
 181. Маринов М., С. Навасардян. Обектно-ориентиран подход при изграждане на бази от данни.// “Автоматика и информатика”, 1997, брой 1, стр. 38-48, ISSN 0861-7562.
 182. Маринов Милко. Транслатор на авторския език в автоматизирана обучаваща система МИКРОКУРС.// “Автоматика, изчислителна техника и автоматизирани системи, 1989, брой 12, стр. 20-33, ISSN 0205-1745.
 183. Маринов, М. Преобразуване на обектно-ориентиран модел на данните в релационна база данни.// “Автоматика и информатика”, 1998, брой 4, стр. 54-59, ISSN 0861-7562.
 184. Маринов, М. Анализ на техниките на планиране, използвани в интелигентните системи.// “Автоматика и информатика”, 1997, брой 5-6, стр. 25-33, ISSN 0861-7562.
 185. Маринов, М. Б., И. Вълова, Й. Калмуков. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЛОЖИМОСТТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ ЗА СХОДСТВО ЗА АНАЛИЗ НА ПОДОБИЕ МЕЖДУ ИЗОБРАЖЕНИЯ.// Компютърни науки и технологии, ТУ-Варна, 2018, брой 1, стр. 128-134, ISSN 1312-3335.
 186. Митков А., А.Смрикаров, Д.Станчев, Г.Тодоров, Н.Бенчева, Д.Иванов. Бордови микрокомпютър за селскостопански тракторен агрегат.// сп. Селскостопанска техника, 1989, брой 8, стр. 109 – 114
 187. Навасардян С. С., Желязкова И. И. Оценка на знанията в експертна система за тестов контрол.// Сп. "Автоматика Изчислителна техника и Автоматизирани системи", 1990, брой 4, стр. 6-9
 188. Нанев С. М., Желязкова И. И., Белев С. Б., Димов Л. Т., Русанов Л. С., Димов Д. Н. Микропроцесорна система за автоматично управление на роторни багери.// Електропромишленост и приборостроене, 1984, брой 9, стр. 19-22
 189. Нанев С. М., Желязкова И. И., Димов Л. Т. , Русанов Б., Белев С. Б., Костов Т. Относно приложението на фотоелектрически растерни преобразуватели в микропроцесорна система за управлениена роторни багери.// Сп., 1984, брой хх, стр. хх-хх
 190. Нанев С. М., Желязкова И. И., Стоянова С. Г., Русанов Л., Костов Т., Русанов Б. Един алгоритъм за работа на микропроцесорна система за управление на роторен багер.// Сп. "Автоматика Изчислителна техника и Автоматизирани системи", 1986, брой 3, стр. xx-xx
 191. Наплатанов, Н.Д., Л.Х. Георгиева. Вземане на решение при роботизиране на технологични линии.// Техническа мисъл №4, 1984, брой 4
 192. Пиргозлиев, В., Б. Борисов, С. Арсов. Резултати от изследвания върху кокоши яйца, като обект на механизация.// Селскостопанска техника, 1998, брой 1, стр. 16-19
 193. Пиргозлиев, В., С. Арсов, Д. Конакчиева. Проучване на някои фактори, влияещи върху здравината на яйчената черупка.// Известия на Съюза на учените, 1999, брой 4, стр. 6-9
 194. Серафимов, К., Д. Господинов, А. Иванова. Софтуерна среда за определяне и оценяване на охлаждащата способност на среди за закаляване.// Машиностроене и Машинознание, 2011, брой 2, стр. 38-41, ISSN 1312-8612.
 195. Слипченко В. Г., Боровская Л. Т., Желязкова И. И., Корнейчук В. И., Тодоров Г. С. Система обработки на ЦВМ результатов контроля знаний студентов при атестации.// Вестник Киевского Политехнического Института (КПИ), серия Научно-методическая, 1978, брой 2, стр. 10-12
 196. Смрикаров А., Д. Станчев, К. Крачанов, Т. Тотев, С. Смрикарова, И. Станев, П. Хараламов, П. Данаилов, Г. Попов. Микропроцесорна измервателно-изчислителна система за теглително изпитване на трактори.// Селскостопанска техника, 1983, брой 8, стр. 51-56
 197. Смрикаров А., Д. Станчев, Т. Тотев. Разходомер за течни горива.// Селскостопанска техника, 1983, брой 8, стр. 66-71
 198. Смрикаров, А., А. Василева. Инициативата "електронно обучение" на Европейската комисия.// Автоматика и информатика, 2002, брой 2, стр. 52-53, ISSN 0861 -7562.
 199. Смрикаров,А. Относно наукометричните критерии за заемане на академични длъжности.// Стратегии на образователната и научната политика, 2011, брой 3, стр. 274-280.
 200. Смрикаров,А. Организация и управление на научноизследователската дейност в Русенския университет.// Стратегии на образователната и научната политика, 2010, брой 4, стр. 379-387.
 201. Смрикаров,А. Отново за третата степен на висшето образование – докторантурата.// Компютърни науки и технологии, 2010, брой 1, стр. 53-59.
 202. Смрикаров,А. Националната програма за създаване на виртуално образователно пространство в България – основни резултати и предстоящи задачи.// В: Електронното обучение в България – политики, практики, тенденции, под редакцията на доц. д-р Р. Пейчева-Форсайт, 2009, брой 1, стр. 162-169.
 203. Смрикаров,А. Концепция за създаване на национална мрежа от виртуални библиотеки.// Наука, 2007, брой 6, стр. 74-76.
 204. Смрикаров,А., Г.Иванова. Национална програма за създаване на виртуално образователно пространство в България – основни резултати и предстоящи задачи.// В: Сборник на младежкото иновационно и информационно общество АБ, 2007, брой 1, стр. 96-102., ISSN 978-954-90513-2-2.
 205. Спасов И., Смрикаров А., Яков В., Христов Б., Бенчева Н. Четирисачмена машина за определяне на противоизносните и противозадирните свойства на смазочни масла и течности.// Транспорт и автотракторна техника, Известия на съюза на учените, 1998, брой 1, стр. 38 – 40, ISSN 1311-106X.
 206. Станчев Д., Х. Авакян, А. Смрикаров, Н. Станчева. Обосноваване параметрите на първичните преобразователи на микропроцесорни системи за изследване на мотокари.// Машиностроене, 1991, брой 12, стр. 425-427
 207. Станчев,Д., Х.Авакян, А.Смрикаров, Н.Станчева. Обосноваване параметрите на първичните преобразуватели на микропроцесорни системи за изследване на мотокари.// Машиностроене, 1991, брой 12
 208. Стефанова С. П., Желязкова И. И. Сравнение на дидактически мрежи на Петри.// Сп. "Автоматика и Информатика", 2002, брой 3, стр. 34-37
 209. Стефанова С. П., Желязкова И. И. Анализ на мрежите на Петри за учебни цели.// Сп. "Автоматика и Информатика", 1997, брой 1, стр. 9-15
 210. Стефанова, Св. Професионално за паркирането – предимствата на автоматизираните системи за паркиране.// „Фасилитис”, 2008, брой 6, стр. 28-30
 211. Стойкова,В., А.Смрикаров, О.Томов. Интерактивни презентационни системи (интерактивни бели дъски).// Автоматика и информатика, 2011, брой ?, стр. ?-?
 212. Теодосиева, М., Цв. Георгиев. Мултимедиен курс за обучение "Външни запомнящи устройства".// Известия на съюза на учените - Русе, сер. 5 "Математика, информатика и физика", 2002, брой 2, стр. 49-53
 213. Теодосиева, М., Цв. Георгиев, Ст. Смрикарова. Хипермедийно приложение за работа с авторската система ToolBook. Среда за създаване на обучаващи курсове.// Известия на съюза на учените - Русе, сер. 5, 2003, брой 4, стр. 62-69
 214. Тодоров Г. С., Корнейчук В. И., Желязкова И. И. Использование методов прогнозирования для повишения качества подготовки специалистов.// Вестник Киевского Политехнического Института (КПИ), серия Научно-методическая, 1983, брой хх, стр. хх-хх
 215. Тодоров Г. С., Черняховский В. М., Тодорова М. К., Желязкова И. И., Никитин С. П. Критерии эффективности применения ЭВМ в учебном процессе.// Вестник Киевского Политехнического Института (КПИ), серия Автоматики и Электроприборостроения, 1977, No 14, pp. хх-хх
 216. Тодоров, Г., Н.Бенчева, Н.Костадинов, Д.Иванов, А.Смрикаров, Д. Станчев. Бордова информационно-съветваща система за трактор ТК-45.// Механизация на селското стопанство, 1991, брой 1, стр. 25 – 26
 217. Томов, О., А. Василева, А. Смрикаров. Учебен модел на процесор със стекова архитектура.// Автоматика и информатика, 2003, брой 3, стр. 58-60, ISSN 0861-7562.
 218. Тотев Т., Д. Станчев, А. Смрикаров. Фамилия разходомери за течни горива.// Механизация на селското стопанство, 1985, брой 4, стр. 21-22
 219. Тотев Т., Д. Станчев, А. Смрикаров, А. Успенский. Уредба и методика за тариране и изпитване на импулсни обемни разходомери.// Селскостопанска техника, 1987, брой 3, стр. 66-70
 220. Филипова К., Стефанова С. П., Желязкова И. И. Анализ и синтез на крайни автомати с мрежи на Петри.// Сп. "Автоматика и Информатика", 2002, брой 5-6, стр. 46-50
 221. Янкова, М., Е. Георгиева, Цв. Георгиев. WEB-базиран обучаващ курс "Неопределен интеграл".// Известия на съюза на учените - Русе, серия 5, 2004, брой 5, стр. 90-93, ISSN 1311-9184.
доклади
 1. Aliev Y. Simulation оf Reed-Solomon Codes Using Matlab/Simulink. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse University Industry 4.0. Business Environment. Quality of Life., Ruse, 2017, pp. 40-45, ISBN 2603-4123.
 2. Aliev Y., A. Borodzhieva, G. Ivanova. An Interactive Educational Software for Convolutional Encoders. IN: 13th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, SPAIN, 2019, pp. 5920-5925, ISBN 978-84-09-08619-1.
 3. Aliev, Y., A. Borodzhieva, G. Ivanova. An Interactive Educational Software for Convolutional Encoders. IN: 13th Annual International Technology, Education and Development Conference, 11-13 March 2019, Proceedings of INTED2019 Conference, Valencia (Spain), 2019, pp. 5274-5281, ISBN 978-84-09-08619-1.
 4. Aliev, Y., A. Borodzhieva, G. Ivanova. Interactive Simulation Model of Hamming Codes for Training Purposes. IN: International Conference “New Perspectives in Science Education”, Edition 7, 22-23 March 2018, Florence, Italy, 2018, Conference Proceedings, Florence, Italy, 2018, pp. 564-570, ISBN 978-88-6292-976-9.
 5. Aliev, Y., A. Borodzhieva, G. Ivanova. MATLAB-Based Software Tool for Implementing Reed-Solomon Encoders Applied in Digital Communication Systems. IN: 10th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2-4 July 2018, EDULEARN18 Proceedings, Palma de Mallorca, Spain, 2018, pp. 1223-1232, ISBN 978-84-09-02709-5.
 6. Aliev, Y., A. Borodzhieva, G. Ivanova. Matlab-Based Interactive Simulation Model of Reed-Solomon Encoders Applied in the Educational Process. IN: International Conference “New Perspectives in Science Education”, Edition 7, 22-23 March 2018, Florence, Italy, 2018, Conference Proceedings, Florence, Italy, 2018, pp. 571-577, ISBN 978-88-6292-976-9.
 7. Aliev, Y., A. Borodzhieva, G. Ivanova. Software System for Simulation Research of Reed-Solomon Decoders in Presence of Noise Applied in Digital Communication Systems. IN: 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2018, 25-28 October 2018, Iași, Romania, Conference Proceedings, Iași, Romania, IEEE, 2018, pp. 31-36, ISBN 978-1-5386-5578-8.
 8. Aliev, Y., A. Borodzhieva, G. Ivanova. Simulation Model of Systematic Linear Block Encoders and Decoders Using MATLAB for Training Purposes. IN: 10th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2-4 July 2018, EDULEARN18 Proceedings, Palma de Mallorca, Spain, 2018, pp. 1214-1222, ISBN 978-84-09-02709-5.
 9. Aliev, Y., V. Kozov, G. Ivanova, A. Ivanov. 3D Augmented Reality Software Solution for Mechanical Engineering Education. IN: 18th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria (SCOPUS), New York, USA, ACM, Volume 1369, 2017, pp. 318-325, ISBN 978-1-4503-5234-5.
 10. Alkathiri F., N. Mihailov, L.Georgieva. Forecast about some of the energy parameters of the Republic of Yemen. IN: Conf. of the The Faculty EEA, Русе, 2004
 11. Angelov S.R.,I.I.Zheliazkova. An Instructor's Tool for Generating Individual Test-Like Exercises for Patterns Recognition with Systems of Linear Decision Functions. IN: Theoretical and Applied Aspects of Cybenetics, Kiev, Kiev National University, 2013, pp. 270-278
 12. Arsov, S. The Design and Testing of an Information Retrieval System “PhD Students”. IN: Proceedings of the International Scientific Conference UNITECH ’11, Volume 1, Gabrovo, TU-Gabrovo, 2011, pp. I-468 − I-473
 13. Arsov, S. An Approach for Response Generation of Restricted Bulgarian Natural Language Queries. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies-CompSysTech’04, Ruse, 2004, pp. II.9-1 II.9-6
 14. Arsov, S., B. Rachev. An Approach for Synthesis of Restricted Bulgarian Natural Language Queries Constructions. IN: Proceedings of International Conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications and Information Systems Analysis and Synthesis, Volume 3, Florida, USA, 2004, pp. 142-147
 15. Arsov, S., B. Rachev. An Approach for Computer-Aided Training of Databases with Restricted Bulgarian Natural Language Queries. IN: Proceedings of the First International Congress on Perspectives on University Education in the 21st Century, Istanbul, Turkey, 2004, pp. 244-258
 16. Arsov, S., B. Rachev. An Approach for Design of the Object-Oriented Databases with Restricted Natural Language Access. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies-CompSysTech’2003, Sofia, 2003, pp. II.13-1 II.13-6
 17. Arsov, S., E. Ibryamova. An Approach for Development of Programming System for Modeling and Investigating the Parameters of Commercial Contracts. IN: International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education, Sofia, UNWE, 2016
 18. Arsov, S., K. Sirakov. Implementation of Web-Based System for Short-Term Forecasting of Energy Consumption. IN: Proceedings of the International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education, Sofia, UNWE, 2012, pp. 433-451, ISBN 978-954-92247-4-0.
 19. Arsov, S.,B. Rachev. An Approach for Designing a Restricted Bulgarian Natural Language Database Query System. IN: Proceedings of 19th International CODATA Conference ”The Information Society: New Horizons for Science“, Berlin, Germany, 2004
 20. Arsova, E, S. Arsov. A Learning Tool Visualizing the Algebraic Laws for Optimizing Query Execution. IN: Proceedings of the International Conference “E-learning and the Knowledge Society”, e-Learning’10, Riga, Latvia, 2010, pp. 94-99
 21. Arsova, E, S. Arsov. Generating SQL Queries on the Basis of Query by Example for Purposes of e-Learning Databases Courses. IN: Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2010), Varna, Bulgaria, 2010, pp. 105-112
 22. Arsova, E. Developing a Data Modelling Tool to Visualize the Transformation of an ER Diagram into a Relational Schema. IN: Proceedings of the 5th e-Learning Conference: E-Learning and the Knowledge society, Berlin, Germany, 2009, pp. 214-219
 23. Arsova, E., S. Arsov. How to Choose Web 2.0 Applications for the Purposes of Virtual Laboratory on Databases Course. IN: Proceedings of the International Conference on “E-Learning and the Knowledge Society” - e-Learning’11, Bucharest, Romania, AES - Bucharest, 2011, pp. 183-188
 24. Arsova, Е., S. Arsov. Developing an Interactive Tool for Executing and Visualizing the Database Normalization. IN: Proceedings of the 3rd International Future-Learning Conference “On Innovations in Learning for the Future 2010:e-Learning”, Istanbul, Turkey, 2010, pp. 135-144
 25. Arsova,E. , S.Arsov, A.Smrikarov. Developing Algorithms for Execution of the Basic Relational Operations for the Purposes of a Virtual Laboratory. IN: Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2008), Varna, Bulgaria, Publishing House, 2008, pp. 143-150
 26. Arsova,E., S.Arsov, A.Smrikarov. Algorithms for Executing and Visualizing the Basic Relational Operations for the Purposes of a Virtual Laboratory. IN: Proceedings of the 7th International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications EISTA 2009, Florida, USA, Orlando, 2009, pp. 254-259
 27. Arsova,E., S.Arsov, A.Smrikarov. Adaptation of the Algorithms for Execution of the Aggregate Operations for the Purposes of the Virtual Laboratory on “Databases”. IN: Proceedings of University of Rousse and Rousse Union of Scientists Annual Conference, Rousse, Bulgaria, Printing House in University of Rousse, 2008, pp. 122 - 126, ISBN 1311-3321.
 28. Atanasov, V. A. Ivanova. A Framework for Measurement of Interactivity of Digital Learning Resources. IN: Proceedings ot 42th International Conference MIPRO 2019 (SCOPUS), Opatija, Croatia, 2019, ISBN 1847-3946.
 29. Atanasov, V., A. Ivanova. A WEB based Platform for Learning Games composing - Basic Concept and Architectural Aspects. IN: Proceedings of e-Learning'15 International Conference, Berlin, Germany, 2015, pp. 256 - 261, ISBN 2367 - 6698.
 30. Atanasov, V., A. Ivanova. Student Modelling in a Web-based Platform for Learning Games Composing. IN: Proceedings of the 13th International Scientific Conference ELSE, Bucharest, Romania, 2017, ISBN 2360-2198.
 31. Atanasova G. Е., Zheliazkova I. I. An UML Project of a Task-Oriented Environment for Teaching Algorithms. IN: Proceedings of International Conference “Modern E-learning”, Varna, 2008, pp. 31-38
 32. Atanasova P. L., Stefanov S., Zheliazkova I. I., Levi A. S. An Adaptive and Intelligent Text Editor for Teacher's Support of Practical Exercises. IN: Proceedings of the International Conference Computer Science '08 - Kavala, part II, Sofia, 2008, pp. 456-461
 33. Atanasova P. L., Zheliazkova I. I., Levi A. S. A Computer-Based Strategy for Practical Skills Teaching. IN: Methodologies and Tools of the Modern (e-) Learning” - Supplement to Int.Jour. "Information Technologies and Knowledge", v.2, 2008, Sofia, FOI ITHEA Publisher, 2008, pp. 71-78, ISBN 1313-0455.
 34. Atanasova P. L., Zheliazkova I. I., Levi A. S. Specification of the Knowledge Description Languages. IN: Proc. of the Second Int. Conf. "Modern (e-) Learning", Varna, 2007, Sofia, FOI ITHEA Publ., 2007, pp. 111-119, ISBN 1313-0095.
 35. Banchev B. Text Mining Based Adaptive Case Management Automation in the Field of Forensic Medicine. IN: Proceedings of the 18th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, ACM New York, NY, USA ©2017, 2017, pp. 111-118, ISBN 978-1-4503-5234-5.
 36. Banchev B. Automated abrasion segmentation in medical images. IN: CompSysTech'13 Local Proceedings, Ruse, Bulgaria, 2013, pp. 17-21
 37. Banchev B, L Georgieva. Comparison of pixel based skin recognition techniques. IN: Научни трудове том 51, серия 3.2, Русе, 2012, pp. 170-175
 38. Banchev, B., Ts. Georgiev. Architecture of Automated Communication and Data Processing System for Forensic Medicine. IN: Proceedings of the International Conference CompSysTech'15, Dublin, Ireland, ACM New York, NY, USA, 2015, pp. 160-167, ISBN 978-1-4503-3357-3.
 39. Barakov, M., G. Ivanova. Analysis of the Proposed Integrated Circuits for Parity, Hamming and Mod 3 Coding Codes Using Logisim. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Ruse, Bulgaria, 2019
 40. Bencheva, N., N. Kostadinov. Through STEM education and OER to attract the girls in ICT career. IN: 29th Annual Conference of EAEEIE 2019, 4-6 September 2019, Ruse, Bulgaria, 2019
 41. Bencheva, N., N. Kostadinov. Teaching Hardware/Software Co-design of Embedded Systems – a Case Study. IN: 27th EAEEIE (European Association for Education in Electrical and Information Engineering) Annual Conference, Grenoble, 2017
 42. Bencheva, N., N. Kostadinov, I. Tsvetkova. Women in Information and Communication Technologies and How to Attract Them. IN: The 28th EAEEIE Annual Conference, 26-28 September, Reykjavik, Iceland, 2018
 43. Bencheva, N., N. Kostadinov, Y. Ruseva. Interdisciplinary projects in Teaching “Microprocessor Systems”. IN: Proceedings of the conference 20th EAEEIE Annual Conference “Innovation in Education for Electrical and Information Engineering (EIE)”, Valencia, 2009, ISBN 978-1-4244-5385-6.
 44. Bencheva, N., Ts. Georgiev, K. Gabrovska. Computer System for Determination and Analysis of Theoretical Fuel Economy of Automobiles. IN: Proceedings of the International Conference on Computer System and Technologies, Ruse, 2002, pp. III-26-1 – III-26-25, ISBN 954-9641-28-7.
 45. Bencheva,N., H. Takruri-Rizk, M. Marinov, Y. Ruseva. Joint Master of Science Programme in Electrical Engineering (JMEE). IN: Proceedings of SFITES 2015, Kavala, Greece, 29-30 May 2015, Greece, PARNAS Publishing House, 2015, pp. 81-84, ISBN ISBN978-954-8483-.
 46. Beyzat, B., G. Ivanova. Analysis and Design of a Poker Game to Evaluate and Prioritize User Stories for Scrum Teams. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Ruse, Bulgaria, 2019
 47. Borisov, I. A. Ivanova. A Concept for a Mobile Educational Quest Game. IN: Proceedings of University of Ruse-2019, volume 58, book 3.4, Ruse, Bulgaria, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 48. Borodzhieva, A., Y. Aliev, G. Ivanova. Modeling and Simulation of Convolutional Encoders Using Logisim for Training Purposes in the University of Ruse. IN: Second International Scientific Conference "Industry 4.0", 13-16.12.2017, Borovets, Bulgaria, Proceedings, Volume 1: Dominant Technologies in "Industry 4.0", Technological Basis of "Industry 4.0", Sofia, 2017, pp. 177-180, ISBN 2535-0153 (Print).
 49. Borodzhieva, A., Y. Aliev, G. Ivanova. Simulation of the Processes of Encoding and Decoding with Linear Block Codes Detecting and Correcting Errors. IN: Second International Scientific Conference "Industry 4.0", 13-16.12.2017, Borovets, Bulgaria, Proceedings, Volume 1: Dominant Technologies in "Industry 4.0", Technological Basis of "Industry 4.0", Sofia, 2017, pp. 181-186, ISBN 2535-0153 (Print).
 50. Bratoev, V., G. Ivanova. Online System for Erasmus Student Application and Monitoring Incoming Mobilities. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 3.4., University of Ruse, Ruse, Bulgaria, 2018, pp. 121-126, ISBN 2603-4123.
 51. Dimitrov Y., A. Angelova, L. Georgieva. Information technology in psychiatry dispensary services. IN: Трудове на Научната сесия на РУ' 2005, Русе, 2005
 52. Dimitrov, Pl., G. Ivanova. A Survey of Web Based Educational Platforms. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 3.4., University of Ruse, Ruse, Bulgaria, 2018, pp. 109-114, ISBN 2603-4123.
 53. Dimitrova T., L. Georgieva., C. Pattichis, M. Neofytou. Qualitative Visual Image Analysis of Bruise Age Determination: A Survey. IN: 28th Annual International conference of the IEEE engineering in Medicine and Biology Society, New York, 2006
 54. Dimitrova T., L.Georgieva, C. Pattichis, M. Neofytou. Feature analysis for the assessment of bruise aging. IN: International Scientific Conference Computer Science’2006, Istanbul, 2006
 55. Dimitrova Т., L. Georgieva. Applying of Pre-processing Techniques in Bruise Images. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’07, Ruse, 2007
 56. Dimitrova Т., L. Georgieva. Fuzzy Representation for Classification of the Basic Bruise Colours. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’07, Ruse, 2007
 57. Dumbrava, S., D. Panescu, I. Valova. A Software Architecture for Implementing Company Management in Enterprise Resource Planning Concept. IN: Information Technologies in Environmental Engineering (ITEE'2005), September 25 - 27, 2005, Otto-von- Guericke-Universitдt Magdeburg, Germany, 2005
 58. Dumbrava, S., I. Valova. The Design of an Enterprise Resource Planning Software Application for Manufacturing Control. IN: EUROCON 2005 The International Conference on "Computer as a tool", Telecommunications Society, Sava Center, Belgrade, Serbia & Montenegro, IEEE R, 2005
 59. Dzhrekos, Al., G. Ivanova. An Android Mobile Application for Planning an Effective Control of Automobile Service Periods. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 3.4., University of Ruse, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2018, pp. 91-96, ISBN 2603-4123.
 60. Ferone, A., Ts. Georgiev, A. Maratea. Test-Cost-Sensitive Quick Reduct. IN: Twelfth International Workshop on Fuzzy Logic and Applications (WILF 2018), 6-7 September, 2018, Genoa, Italy, 2018
 61. Filipova, K., Stefanova, Sv. Increasing the efficiency of the educational process through research of the knowledge dynamic. IN: International Conference on e-Learning and the Knowledge Society, e-Learning’09, 2009, pp. 235-238
 62. Filipova, K., Stefanova, Sv. Defining the Performances of the Knowledge Dynamic Models. IN: Annual School.Lectures, vol.23, number 1, 2003, pp. 3-5
 63. Filipova, K., Stefanova, Sv. Net Models of Knowledge Dynamic. IN: Annual School.Lectures, vol.23, number 1, Sept 2001/2003, 2003, pp. 29-32
 64. Gabrovska K., A. Smrikarov. Structural analysis and methods for development of software tool for design and energy simulation of PV-hybrid power supply systems in poultry farms. IN: CompSysTech’2005, Varna, 2005
 65. Gatward R., B. Russell, M. Marinov, P. Kamburov. Using JAVA for developing collaborative Web-based learning tools. IN: in Proc. of the International Conference “Multimedia and Foreign Language Training”, Bulgaria, 1998, pp. 93-100, ISBN 954-9548-04-X.
 66. Georgi Georgiev. ANTI THEFT AND CHILD PROTECTION SYSTEM. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, Uni-Ruse, 2017, pp. 7
 67. Georgiev G. St., G. T. Georgiev, S. Stefanova. Some Approaches For Handling Multi-User Access To Instruments In A Virtual Lab. IN: International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning) CompSysTech'2003, Sofia, 2003, pp. IIIA.12-1 - IIIA. 12
 68. Georgiev G. T., Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. Software Environment for Teaching in Complex Dynamic Systems. IN: Abstracts of the International Conference on Computer Technologies in Education, Kiev, 1993, pp. 155-156
 69. Georgiev G. T., Zheliazkova I. I. A Distributed Task-Oriented Environment for Design of Virtual Labs. IN: Сборник доклади на втората научно-практическа конфееренция „Новите технологии в образованието и професионалното обучение: организация, технологии и качество”, Пловдив, 2004, pp. 108-117
 70. Georgiev G. T., Zheliazkova I. I. Diagnosis and Remedial of Students’ Knowledge about Complex Dynamic Systems. IN: Proceeding of the 13th International Conference SAER, Varna, 1999, pp. 224-228
 71. Georgiev G. T., Zheliazkova I. I. Processing of Domain Knowledge for Training in Complex Dynamic Systems. IN: Proceeding of the 13th International Conference SAER, Varna, 1999, pp. 229-233
 72. Georgiev G. T., Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. Technology of Using a Task-Oriented Environment for Design of Virtual Labs. IN: Сборник доклади на националната конференция по електронно обучение във висшето образование, София, 2004, pp. 53-57
 73. Georgiev G., M. Marinov. An approach to storing real-time sensor readings based on NoSQL database systems. IN: XVI-th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA 2019, Varna, 2019
 74. Georgiev G.S., G.T. Georgiev, E.A. Stoyanov, S.L. Stefanova, D. D. Stoykov. Remote Virtual Instrumental Module. IN: Трудове на научната сесия на РУ, Русе, 2002, pp. 131-135
 75. Georgiev G.T., G.S. Georgiev, S.L. Stefanova. A Distributed Architecture of a Virtual Lab Based on the Client-Server Model. IN: Научни трудове на РУ, том 40, серия 1.2, Русе, 2003, pp. 64-68
 76. Georgiev Ts., H. Dimitrov, E. Georgieva. HTML5 Based System for Mobile Learning. IN: Proceedings of the 13th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" Bucharest, April 27 - 28, 2017, Volume 2, Bucharest, Romania, “CAROL I” National Defence University Publishing House, 2017, pp. 90-97, ISBN 2066-026X.
 77. Georgiev, G. 1-Wire Based Data Acquisition System. IN: International Conference on Computer Systems and Technologies ComSysTech'09, Ruse, 2009, pp. IIIA.17-1 – IIIA.17-
 78. Georgiev, G. Assessing Knowledge and Practical Skills by Means of a Task-Based Test. IN: Fourth International Bulgarian-Greek Conference Computer Science'2008, Kavala, Greece, 2008, pp. 696-701
 79. Georgiev, T. Test Software for Outlining of Road Vehicle Dynamic. IN: Proceedings of the International Conference CompSysTech’2003, Sofia, 2003, pp. IIIA.9-1-IIIA.9-5
 80. Georgiev, T. An Approach to Score the Students’ Results Working with Multimedia Application "Business Travel" for Purposes of Business English Learning. IN: Proceedings of the First International Conference “Multimedia and Foreign Language Training”, Varna, Bulgaria, Ruse, Bulgaria, Avangard print Ltd. Ruse, 1998, pp. 139-145, ISBN 954-9548-04-.
 81. Georgiev, T., A. Dobrewa (Dobreva), P. Stamatow, W. Dobrew (V. Dobrev). Three Dimensional Modelling of a Cardan Drive. IN: Proceedings of the expert conference on “Mechanical systems and elements. Research and Development”, IRMES’95, Volume 1, Nis, Yugoslavia, 1995, pp. 415-418
 82. Georgiev, T., D. Stanchev, A. Smrikarov. Software for theoretical and experimental investigation of the dynamic characteristic of road vehicles. IN: Proceedings of the International Conference ComSysTech’2001, Sofia, 2001, pp. III.17-1-III.17-5
 83. Georgiev, T., M.Risova, E.Filipova. Some Ideas about Evaluation Resulting from the Development and Implementation Process of Multimedia Applications from the Modules “Business English” and “English for Electronics”. IN: Proceedings of the First International Conference, Ruse, Bulgaria, Avangard print Ltd. Ruse, 1998, pp. 74-82, ISBN 954-9548-04-X.
 84. Georgiev, T., M.Teodosieva, St.Smrikarova. Multimedia Environment - Test Creator for a Creation of Tests and an Assessment of Training Results via Internet. IN: Сборник доклади на четвъртата научна конференция с международно участие "Интернет - среда за нови технологии в информационното общество", Велико Търново, 2001, pp. 264-271
 85. Georgiev, Ts. Students’ Viewpoint about Using MIT App Inventor in Education. IN: Proceedings of the 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Computers in Education, MIPRO 2019, Opatija, Croatia, GRAFIK, Rijeka, Croatia, 2019, pp. 719-724, ISBN 1847-3946.
 86. Georgiev, Ts. Investigation of the user's text reading speed on mobile devices. IN: Proceedings of the 13th International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech 2012, Ruse, ACM New York, NY, USA, 2012, pp. 329-336, ISBN 978-1-4503-1193-9.
 87. Georgiev, Ts. Mobile Applications for Learning Shortest-Path Graph Searching Algorithms. IN: Proceedings of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society e-Learning’11, Bucharest, Romania, 2011, pp. 203-207, ISBN 978-606-505-459-2.
 88. Georgiev, Ts. An Approach for Automation of Research Using Labview and TriLink Logger. IN: Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2010), Varna, Bulgaria, 2010, pp. 279-284, ISBN 1314-1023.
 89. Georgiev, Ts. A Virtual Instrument for Automobiles’ Fuel Consumption Investigation. IN: Proceedings of the International Conference CompSysTech’2006, Rousse, 2006, pp. IIB.11-1 - IIIB.11-5, ISBN 954-9641-46-5.
 90. Georgiev, Ts. Flash Animated Algorithms for Linked Lists Learning. IN: Proceedings of the Second International e-Learning Conference, Berlin, Germany, 2005, pp. 183-191, ISBN 90-70963-922.
 91. Georgiev, Ts., E. Georgieva. HTML5 for M-Learning Design and Development. IN: Proceedings of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society e-Learning’11, Bucharest, Romania, 2011, pp. 208-212, ISBN 978-606-505-459-2.
 92. Georgiev, Ts., E. Georgieva. Module for Investigation of the User’s Text Reading Speed on Mobile Devices. IN: Proceedings of International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’10, Sofia, Bulgaria, 2010, pp. 347-352, ISBN 978-1-4503-0243-2.
 93. Georgiev, Ts., E. Georgieva. Mobile Learning Web Portal. IN: Proceedings of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society e-Learning’10, Riga, Latvia, 2010, pp. 72-77, ISBN 978-9984-30-181-5.
 94. Georgiev, Ts., E. Georgieva. Investigation of the Text Entry Speed and Accuracy in Mobile Devices. IN: Proceedings of International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’09, Ruse, 2009, pp. IIIB.17-1-IIIB.17-6, ISBN 978-1-60558-986-2.
 95. Georgiev, Ts., E. Georgieva. User Interface Design for Mobile Learning Applications. IN: Proceedings of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society, Berlin, Germany, 2009, pp. 145-150, ISBN 1313-9207.
 96. Georgiev, Ts., E. Georgieva. Mobile Application for Determination of Users’ Text Entry Speed. IN: Proceedings of the 9th International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing (CompSysTech’2008), Rousse, 2008, pp. IIIA.2-1 - IIIA.2-6, ISBN 978-954-9641-52-3.
 97. Georgiev, Ts., E. Georgieva. Multimedia Mobile Learning Application "m-VideoGuide". IN: Proceedings of the Forth International Scientific Bulgarian - Greek Conference "Computer Science’2008", Sofia, 2008, pp. 506-511, ISBN 978-954-580-255-3.
 98. Georgiev, Ts., E. Georgieva, A. Smrikarov. M-Learning - a New Stage of E-Learning. IN: Proceedings of the International Conference CompSysTech’2004, Rousse, 2004, pp. IV.28-1-IV.28-5, ISBN 954-9641-38-4.
 99. Georgiev, Ts., E. Georgieva, G. Trajkovski. Transitioning from e-Learning to m-Learning: Present Issues and Future Challenges. IN: Proceedings of the Seventh ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking, and Parallel / Distributed Computing (SNPD’06), Las Vegas, USA, 2006, pp. 349-353, ISBN 0-7695-2611-X.
 100. Georgiev, Ts., G. Krastev. Virtual System for Generating Analog and Digital Signals. IN: Proceedings of XLV International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2010, Ohrid, Macedonia, 2010
 101. Georgiev, Ts., G. Krastev. A Classification of Virtual Measurement Environments. IN: Proceedings of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society, Berlin, Germany, 2009, pp. 195-200, ISBN 1313-9207.
 102. Georgiev, Ts., G. Krastev, E. Ibryamova. Virtual Laboratory for Training in the Field of Digital Signal Processing. IN: Proceedings of the 13th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" Bucharest, April 27 - 28, 2017, Volume 2, Bucharest, Romania, “CAROL I” National Defence University Publishing House, 2017, pp. 84-89, ISBN 2066-026X.
 103. Georgiev, Ts., G. Trajkovski. A Flash Based Multimedia Application for Learning JPEG Compression. IN: Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2008), Sofia, 2008, pp. 155-164, ISBN 978-954-9518-56-6.
 104. Georgiev, Ts., N.Nestorov. Location Based Mobile Application to Support Educational Process. IN: Proceedings of the International Conference E-Learning'14, Tenerife, Spain, 2014, pp. 118-124, ISBN 978-954-712-611-4.
 105. Georgiev, Ts., S. Smrikarova, Ts. Shenkova. Evaluation of Distance Learning Materials (Based on the trialling of the Active Learning Techniques module developed as part of the Teachers in Action Leonardo project). IN: Сборник доклади от Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, 15-17 май 2009, Свищов, Свищов, 2009, pp. 342-349, ISBN 978-954-23-0487-6.
 106. Georgiev, Ts., St. Smrikarova, Ts. Hristov, E. Georgieva. Methodology for Development of Mobile Learning System Multilingual User Interface. IN: Proceedings of the International Conference on e-Learning'15, Berlin, Germany, 2015, pp. 168-172, ISBN 2367-6698.
 107. Georgiev, Т., St. Smrikarova, M. Teodosieva, E. Georgieva. A Business English Multimedia Distance Learning Application "English for Tourism". IN: Proceedings of the International Conference CompSysTech’2002, Sofia, 2002, pp. IV.7-1-IV.7-5, ISBN 954-9641-28-7.
 108. Georgieva L., K. Krastev, N. Angelov. Identification of surface leather defects. IN: Proceedings of the 4th conference of the international conference on computer systems and technologies, Русе, 2003
 109. Georgieva L., T. Dimitrova, I. Stoyanov. Computer-aided System for the Bruise Color’s Recognition. IN: Int. conf. CompSysTech’2005, Ruse, 2005
 110. Georgieva L., T. Dimitrova, N. Angelov. RGB and HSV colour models in colour identification of digital traumas images. IN: Int. conf. CompSysTech’2005, Ruse, 2005
 111. Georgieva L., Y. Dimitrov, I. Stoyanov, A. Angelova. Information System in the Forensic Medicine Department. IN: Трудове на Научната сесия на РУ' 2005, Русе, 2005
 112. Georgieva, E., A. Trifonova, Ts. Georgiev. The Influence of the Usage of e-Learning on the Students’ Expectations about m-Learning. IN: Proceedings of the Third International e-Learning Conference, Coimbra, Portugal, 2006, pp. 1.12-1 - 1.12-5, ISBN 978-989-20-0350-4.
 113. Georgieva, E., A.Smrikarov, T.Georgiev. A General Classification of Mobile Learning Systems. IN: Proceedings of the International Conference CompSysTech’2005, Rousse, 2005, pp. IV.14-1-IV.14-6, ISBN 954-9641-42-2.
 114. Georgieva, E., M. Teodosieva, Ts. Georgiev, S. Smrikarova. Multimedia Training Course on C++. IN: Proceedings of the International Conference CompSysTech’2004, Rousse, 2004, ISBN 954-9641-38-4.
 115. Georgieva, E., St. Smrikarova, Ts. Georgiev. A Prototype of WAP Based Mobile Learning System. IN: Proceedings of the Third International Bulgarian–Turkish Conference Computer Science’ 2006, Sofia, 2006, pp. 200-205, ISBN 978-954-438-601-6.
 116. Georgieva, E., Ts. Georgiev. Five Years Later – it is Time for Multimedia Mobile Learning. IN: Proceedings of Fifth International Conference Computer Science'2009, Sofia, Bulgaria, 2009, pp. 136-141, ISBN 978-954-438-853-9.
 117. Georgieva, E., Ts. Georgiev. Investigation of a Mobile Learning System Module for Mobile Devices Characteristics Recognition. IN: Proceedings of the 4th International e-Learning Conference, Istanbul, Turkey, 2007, pp. 120-124, ISBN 978-975-6437-75-9.
 118. Georgieva, E., Ts. Georgiev. Methodology for Mobile Devices Characteristics Recognition. IN: Proceedings of the International Conference CompSysTech’2007, Rousse, 2007, pp. IV.2-1 - IV.2-6, ISBN 978-954-9641-50-9.
 119. Georgieva, E., Ts. Georgiev. A Conceptual Model of Mobile learning System. IN: Proceedings of the 4th International e-Learning Conference, Istanbul, Turkey, 2007, pp. 160-163, ISBN 978-975-6437-75-9.
 120. Georgieva, E., Ts. Georgiev, S. Smrikarova. The potentialities of using SCORM in mobile learning. IN: ICMTL 2005 - Methods and Technologies for Learning, Southampton, UK, WITPress, 2005, pp. 589-591, ISBN 1-84564-155-8.
 121. Georgieva, G., G.Todorov, A.Smrikarov. A. Мodel of a Virtual University - Some Problems during its Development. IN: Proceedings of the International Conference CompSysTech’2003 - Sofia, Ruse, Bulgaria, Avangard Print Ltd, 2003, pp. IV.29-1 – IV.29-7, ISBN 954-9641-33-3.
 122. Georgieva, L., V. Mateev. Methods and Program Environment for Structure Optimization of MIMO Automates. IN: Proceedings of University of Rousse and Rousse Union of Scientists Annual Conference, Rousse, Bulgaria, Printing House in University of Rousse, 2011, pp. 117-122, ISBN 1311-3321.
 123. Golemanov T., E. Golemanova. Using TOST in Teaching Mutual Exclusion, Synchronization, and Deadlock. IN: 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE) 2019, University of Ruse, Bulgaria, 2019, ISBN 978-1-7281-3222-8.
 124. Golemanov, T., E. Golemanova. ERP-system: Marketing Analysis Module. IN: CompSysTech 2004, Ruse, Bulgaria, 2004
 125. Golemanov, T., E. Golemanova. ERP-system: A Commercial Goods Planning Module. IN: CompSysTech 2004, Ruse, Bulgaria, 2004
 126. Golemanov, T., E. Golemanova. ERP-module for Computer Catalogue Automatic Generation. IN: CompSysTech 2003, Sofia, Bulgaria, 2003, pp. III. A.14-1 – III.A.
 127. Golemanov, T., E. Stoianov, E. Golemanova. Communication between ERP-system and E-commerce WEB site – An SQL approach. IN: CompSysTech 2001, Sofia, Bulgaria, ACM Press, 2001, pp. III.19-1 – III.19-5
 128. Golemanov, T., E.Golemanova. A Teaching in Operating Systems Tool. IN: CompSysTech 2006, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2006, pp. IV.4-1 - IV.4.5
 129. Golemanov, T., K.Kratchanov, E. Golemanova. SPIDER – A Language for Programming Through Control Networks. IN: CompSysTech 2000, Sofia, Bulgaria, ACM Press, 2000, pp. 2091-2095
 130. Golemanov, T., Kratchanov, K. and Golemanova, E. Spider vs. Prolog: Simulating Prolog in Spider. IN: 10th Int. Conf. on Computer Systems and Technologies (CompSysTech 2009), Rousse, Bulgaria, ACM Bulgaria, Sofia, 2009, pp. II.9-1-II.9-7
 131. Golemanova Е., T. Golemanov. Declarative Implementations of Genetic Algorithms in Control Network Programming. IN: Proceedings of ACM Computer Systems and Technologies (CompSysTech’19), Ruse, BULGARIA, ACM, 2019, pp. 91-97, ISBN 978-1-4503-7149-0.
 132. Golemanova, E., Kratchanov, K. and Golemanov, T. Spider vs. Prolog: Computation Control. IN: 10th Int. Conf. on Computer Systems and Technologies (CompSysTech 2009), Rousse, Bulgaria, ACM Bulgaria, Sofia, 2009, pp. II.10-1-II.10-6
 133. Golemanova, E., T.Golemanov, K.Kratchanov. Built-in Features of the SPIDER Language for Implementing Heuristic Algorithms. IN: CompSysTech 2000, Sofia, Bulgaria, ACM Press, 2000, pp. 2091-2095
 134. Goranov, Ts., G. Ivanova. An Educational Software for Solving Tasks to Control Arithmetic and Logical Operations. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 3.4., University of Ruse, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2018, pp. 97-102, ISBN 2603-4123.
 135. Hina, M., A.Soukane, A. Ramdane-Cherif, G. Ivanova. Robotic Interaction for Assistance to Autistic Children. IN: CompSysTech'18 19th International Conference on Computer Systems and Technologies (SCOPUS), ACM New York, NY, USA, 2018, pp. 178-184, ISBN 978-1-4503-6425-6.
 136. Hristov, T., S. Smrikarova, A. Vasileva, A. Smrikarov. An Approach to Development of an e-Learning Software Platform. IN: Proceedings of the CompSysTech'2002 Conference, Sofia, 2002, pp. IV.5-1 – IV.5-7, ISBN 954-9641-28-7.
 137. Hristov, Ts., Ts. Georgiev. UML Model of the E-Learning Shell (eLSe) Platform. IN: Proceedings of the Second International e-Learning Conference, Berlin, Germany, 2005, pp. 173-182, ISBN 90-70963-922.
 138. Hristov, Ts., Ts. Georgiev, A. Smrikarov. A New SCORM Conformable Architecture of the E-Learning Shell (eLSe) Software Platform. IN: Proceedings of the International e-Learning Conference, Brussels, Belgium, 2004, pp. 2.3.1-2.3.8, ISBN 90-70963-825.
 139. Hristov, Ts., Ts. Georgiev, M. Klaus, R. Fischer, The Statistical Features of eLSe Learning Environment. The Statistical Features of eLSe Learning Environment. IN: Proceedings of the International Conference CompSysTech’2005, Rousse, 2005, pp. IV.16-1-IV.16-6, ISBN 954-9641-42-2.
 140. Hristov, Ts., Ts.Georgiev, A.Smrikarov. A New Approach for SCORM Compatible Database Design. IN: Proceedings of the International Conference ComSysTech’2004, Rousse, 2004, pp. IV.26-1-IV.26-6, ISBN 954-9641-38-4.
 141. Ibryamova, E., S. Arsov. Development of an Authoring Tool for Creating and Evaluating an Interactive e-Textbook. IN: The 14th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, Romania, 2018, ISBN 10.12753/2066-026.
 142. Iliev, Zl., T. Todorov, A. Borodzhieva, I. Zheliazkova. Description of a Natural Experiment for Collecting Students’ E-test Data. IN: Научна конференция на РУ & СУ ’14, Научни трудове на Русенския университет, Том 53, серия 3.2, Комуникационна техника и технологии. Компютърна техника и технологии, Русе, 2014, pp. 121 - 126, ISBN 1311-3321.
 143. Iliev, Zl., T. Todorov, A. Borodzhieva, I. Zheliazkova. Analysis of the Students’ E-Test Data for Verification of Some Hypotheses. IN: Научна конференция на РУ & СУ ’14, Научни трудове на Русенския университет, Том 53, серия 3.2, Комуникационна техника и технологии. Компютърна техника и технологии, Русе, 2014, pp. 127 - 130, ISBN 1311-3321.
 144. Ivanova G., A. Ivanov, M. Radkov. 3D Virtual Learning and Measuring Environment for Mechanical Engineering Education. IN: MIPRO Proceedings 2019/EE - Opatija, Croatia, GRAFIK, 2019, pp. 1703-1708, ISBN ISSN 1847-3946.
 145. Ivanova A., V. Stoykova, G. Ivanova. Social Networking in Higher Education – Good Practices and a Case Study from Bulgarian Universities. IN: Proceedings of e-Learning’15 International Conference, Berlin, Germany, 2015, ISBN 2367 - 6698.
 146. Ivanova G. An Approach of Using Social Media for Educational Purposes in University of Ruse. IN: International Conference on E-learning, Bratislava, Slovakia, 2016, pp. 168-175, ISBN 2367-6698.
 147. Ivanova G., A.Ivanov, V. Kozov. 3D Learning Tool for Measuring of Constructive and Geometrical Parameters of Turning Tools. IN: CompSysTech '16 Proceedings of the 17th International Conference on Computer Systems and Technologies 2016 (SCOPUS), Palermo, Italy, ACM, 2016, pp. 431-436, ISBN 978-1-4503-4182-0.
 148. Ivanova G., A.Smrikarov. An approach for Analysis and Evaluation of Virtual Learning Environments. IN: Proceedings of the International e-Learning Conference’06 Computer Science Education, Coimbra, Portugal, 2006, pp. 1.14-1 - 1.14-6, ISBN 978-989-20-0350-4.
 149. Ivanova G., A.Smrikarov. Methodology for Design of Virtual Learning Environments – Virtual Universities. IN: Proceedings of the International e-Learning II Conference - Berlin, Germany, Gent, 2005, pp. 59-66, ISBN 90-70963-922.
 150. Ivanova G., V. Kozov, P. Zlatarov. Gamification in Software Engineering Education. IN: MIPRO Proceedings 2019/EE - Opatija, Croatia, GRAFIK, 2019, pp. 1685-1690, ISBN 1847-3946.
 151. Ivanova, A. Improving the UI of Interactive Training Simulators to address the Y/Z-Generations’ Learning Style. IN: ACM International Conference Proceeding Series (SCOPUS), Vol.471, 2010, pp. 400 – 406, ISBN 978-1-4503-0243-2.
 152. Ivanova, A. Interactive Training Tools for basic Introduction to VHDL Models. IN: Proceedings of e-Learning’10 International Conference, Riga, Latvia, 2010, pp. 43-47, ISBN 978-9984-30-181-5.
 153. Ivanova, A., E. Dyankova. Designing a Decision Engine for Adaptive Training Simulators. IN: Proceedings of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society. Berlin, Germany, Ruse, Bulgaria, Avangard Print, 2009, pp. 207 – 213, ISBN 1313-9207.
 154. Ivanova, A., G. Ivanova. Net-Generation Learning Style – a Challenge for Higher Education. IN: ACM International Conference Proceeding Series, CompSysTech'2009 (SCOPUS), Ruse, Avangard Print, 2009, pp. IV.2-1 – IV.2-6, ISBN 978-1-60558-986-2.
 155. Ivanova, A., N. Kostadinov, G.Ivanova. Teaching VHDL for Students in Computing at the University of Rousse. IN: ACM International Conference Proceeding Series, CompSysTech'2008 (SCOPUS), Vol. 374, 2008, pp. VII.1-1 - VII.1-6, ISBN 978-954-9641-52-3.
 156. Ivanova, G. Applicability of Use-Case Modeling for Virtual Learning Environments. IN: Proceeding of International Conference on Computer Systems and Technologies'06, V.Tarnovo, 2006, pp. V.14-1-V.14-6, ISBN 954-9641-46-5.
 157. Ivanova, G., A. Ivanov. 3D Virtual Training Laboratory in Cutting Tools. IN: International Conference on e-Learning and the Knowledge Society - e-Learning’11, Bucharest, Romania, Editura ASE, 2011, pp. 153-158, ISBN 978-606-505-460-8.
 158. Ivanova, G., A. Ivanov, K. Kolarov. 3D Virtual Learning and Measuring Drill Tools. IN: CompSysTech'13 Proceedings of the 14th International Conference on Computer Systems and Technologies, ACM ICPS Vol. 767, (SCOPUS), NY, USA, ACM Inc., 2013, pp. 337-344, ISBN 978-1-4503-2021-4.
 159. Ivanova, G., A. Ivanova, I. Ivanov. Schematic Diagram Editor and Simulator on Reliability and Diagnostics of Computer Systems. IN: ACM International Conference Proceeding (SCOPUS), Vol. 578, 2011, pp. 583-589, ISBN 978-1-4503-0917-2.
 160. Ivanova, G., G.Todorov, A.Smrikarov. Interface for Virtual University – Requirements and Indicators for Efficiency Assessment. IN: Proceeding of the International Conference UniTech’03, Gabrovo, 2003, pp. I-280 – I-284, ISBN 954-683-167-0.
 161. Ivanova, G., S. Smrikarova. Virtual Laboratory for Coding Theory Training. IN: International Conference on E-Learning: E-Learning'14, Spain, Canary Islands, Tenerife, 2014, pp. 147-151, ISBN 978-954-712-611-4.
 162. Ivanova, G., Y.Aliev, A. Ivanov. Augmented Reality Textbook for Future Blended Education. IN: International Conference on E-Learning: E-Learning'14, Spain, Canary Islands, Tenerife, 2014, pp. 130-136, ISBN 978-954-712-611-4.
 163. Ivanova,A. , A. Smrikarov. The New Generations of Students and the Future of e-Learning in Higher Education. IN: Proceedings of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society. Berlin, Germany, Ruse, Bulgaria, Avangard Print, 2009, pp. 17-25, ISBN 1313-9207.
 164. Ivanova,A., G.Ivanova, A.Smrikarov. eLearning 2.0 and Higher Education – Possible Implications. IN: Proceedings of the e-Learning Conference’07, Istanbul, Turkey, Bahcesehir University Engineering Faculty Publicat, 2007, pp. 101-106, ISBN 978-975-6437-75-9.
 165. Ivanova,G., A. Smrikarov. Some Approaches to Implementation of Virtual Learning Environments. IN: Proceedings of the International Conference CompSysTech’2004, Ruse, Avantgard Print Ltd., 2004, pp. IV.25-1 – IV.25-6, ISBN 954-9641-38-4.
 166. Ivanova,G., A.Ivanova, A.Smrikarov. Virtual University 2.0. IN: Proceedings of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society - e-Learning’09, Berlin, Germany, Avangard Print - Ruse, Bulgaria, 2009, pp. 100-106, ISBN 1313-9207.
 167. Kalmukov, Y. Analysis and experimental study of an algorithm for automatic assignment of reviewers to papers. IN: ACM ICPS Vol. 285, N.Y., USA, ACM Press, 2007
 168. Kalmukov, Y. An algorithm for automatic assignment of reviewers to papers. IN: Proceedings of CompSysTech’06, Ruse, 2006
 169. Kalmukov, Y., I Valova. Design and development of an automated web crawler used for building image databases. IN: 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatija, Croatia, IEEE, 2019, ISBN 978-953-233-098-4.
 170. Kir, O., I. Zheliazkova, G. Teodorov. Educational Data Mining by Means of a Power Instructor’s Tool. IN: Abstracts of International Conference on Entrepreneurship, Innovation, and Regional Development (ICEIRD), Ohrid, 2011, pp. 82
 171. Kolev, D., I. Valova. 3D Game “Inside the Dream”. IN: Student Scientific Session 2018, University of Ruse, Ruse, Bulgaria, 2018, pp. 150-155, ISBN 1311-3321.
 172. Koleva, A., M. Lukanchevski. Time Protocol (RFC-868) Server Workload Source. IN: Rousse University Proceedings, Vol. 57, book 3.4, Rousse, Rousse University Publishing House, 2018, pp. 139-144, ISBN 1311-3321.
 173. Kostadinov, N. Modelling of an Automatic Call Distributor in a Multi-site Call Centre. IN: CompSysTech'13 Proceedings of the 14th International Conference on Computer Systems and Technologies, ACM ICPS Vol. 767, ACM Inc., NY, USA, 2013, pp. 224-230, ISBN 978-1-4503-2021-4.
 174. Kostadinov, N., A. Ivanova. A VHDL Training Model of a Processor. IN: ACM International Conference Proceeding Series (SCOPUS), Vol. 285, 2007, pp. VII.1-1 – VII.1-6, ISBN 978-954-9641-50-9.
 175. Kostadinov, N., M. Loukantchevsky, H. Avakyan. An Experimental Soft-core Stack Processor. IN: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize - 56th Science Conference of Ruse University, Ruse, 2017, pp. 79-85, ISBN 978-954-712-733-3.
 176. Kostadinov, N., N. Bencheva. An Approach for Teaching Processor Design and How to Extend its Features. IN: 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering EAEEIE 2019, Ruse, Bulgaria, 2019
 177. Kostadinov, N., N. Bencheva. An Approach for Teaching Processor Design. IN: The 28th EAEEIE Annual Conference, 26-28 September, Reykjavik, Iceland, 2018
 178. Kozov V., G. Ivanova, A. Ivanov. Web Based 3D Environment for Learning and Measuring Turning Tools. IN: The 14th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, Romania, Advanced Distributed Learning Association, 2018, pp. 84-90, vol 2, ISBN 10.12753/2066-026.
 179. Kozov V., G. Ivanova, A. Ivanov. Designing Methodology for the Integration of 3D Printing to the Mechanical Engineering Curriculum using Virtual 3D Learning Environment. IN: ICERI2018 Proceedings (ISI Web Of SCIENCE), Seville, SPAIN, 2018, pp. 2451-2458, ISBN 978-84-09-05948-5.
 180. Kozov V., G. Ivanova, A. Ivanov. Flipped Classroom Model And Immersive Learning In The Mechanical Engineering Education. IN: Information Technology Based Higher Education and Training ITHET 2019, Magdeburg, Germany, 2019, pp. 1-5, ISBN 978-1-7281-2464-3.
 181. Kozov V., G. Ivanova, A. Ivanov. Improving Computer Engineering Students' Understanding Of Contemporary 3d Object Technologies And Integration Of Software Development Approaches. IN: 13th International Technology, Education and Development Conference INTED2019 Proceedings, Valencia, SPAIN, 2019, pp. 5920-5925, ISBN 978-84-09-08619-1.
 182. Kozov V., G. Ivanova, A. Ivanov. A CONCEPTUAL MODEL OF 3D WEB LEARNING ENVIRONMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING EDUCATION. IN: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies EDULEARN18 Proceedings, Palma de Mallorca, 2018, pp. 6543-6549, ISBN 978-84-09-02709-5.
 183. Krastev G., M. Teodosieva. EDITOR FOR A LIGHT SHELL FOR EXPERT SYSTEM WORKING ON A MOBILE INFORMATION TERMINAL. IN: Proceedings of the International Conference on E-Learning and the Knowledge Society, Riga, Latvia, 2010
 184. Krastev G., M. Teodosieva. SIMPLE EXPERT SYSTEM SHELL RUNNING OF MOBILE INFORMATION TERMINAL DEVICE. CONSULTATION MODULE. IN: Proceedings of the 5th Annual international conference on computer science and education in computer science 2009, Boston university, USA, 2009
 185. Krastev G., M. Teodosieva. АLGORITHM INSURANCE OF PORTAL FOR A MOBILE INFORMATION TERMINAL FOR PUBLIC TRANSPORT SCHEDULES. IN: National Conference with Foreign Participation TELЕCOM’2008, 9-10 October, Sv. Constantine, Varna, 2008
 186. Krastev G., M. Teodosieva. DATA ORGANIZATION AND PROGRAM REALIZATION OF PORTAL FOR MOBILE INFORMATION TERMINAL FOR PUBLIC TRANSPORT SCHEDULES. IN: National Conference with Foreign Participation TELЕCOM’2008, 9-10 October, Sv. Constantine, Varna, 2008
 187. Krastev G., M. Teodosieva. SURVEY OF PUBLIC TRANSPORT SCHEDULE SYSTEMS ORIENTATED TO MOBILE USERS. IN: Proceeding of the 4th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, Borovetz, 2008
 188. Krastev G., M. Teodosieva. SOFTWARE FOR DEVICES BASED ON THERMOCHRON IBUTTON™ ТECHNOLOGY. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’2007, Rousse, 2007
 189. Krastev G., St. Smrikarova, M. Teodosieva. SOFTWARE FOR PROCESSING GPS RECEIVER DATA. IN: Proceedings of the 4th International Е-Learning Conference “Computer Science Education”, Istanbul, Turkey, 2007
 190. Krastev K., L. Georgieva. Identification of Leather Surface Defects using Fuzzy Logic. IN: Int. conf. CompSysTech’2005, Ruse, 2005
 191. Krastev K., L. Georgieva, N. Angelov. Leather Features Selection for Defects’ Recognition Using Fuzzy Logic. IN: Proceedings of the international conference on computer systems and technologies, Русе, 2004
 192. Krastev K., L.Georgieva. A Method for Leather Quality Determination using Fuzzy Neural Networks. IN: Int. Conf. CompSysTech’06, Ruse, 2006
 193. Krastev, G., Stanchev, H. One approach to determination of optimal spark advance angle of petrol engine. IN: SMAT 2001, Craiova, Romania, 2001, pp. Vol.III -227
 194. Krastev, G., Stanchev, H. An approach to control of spark ignition engine at idling. IN: Motor Sympo’92, Slovakia, 1992
 195. Krastev, G., Stanchev, H., Ivanov, V. Idle speed control for improving petrol engine performances. IN: ESFA’98, 5-6 Nov, Busharest, Romania, 1998, pp. 348
 196. Krastev, G., Ts. Georgiev. A Prototype of Autonomous Mobile Robot. IN: European Science and Technology - Materials of the X International Research and Practice Conference, Vol. II, May 28th–29th, 2015, Munich, Germany, Vela Verlag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2015, pp. 310-314, ISBN 978-3-941352-46-9.
 197. Krastev, G., Ts. Georgiev, B. Hristov, H. Avakian. Мобилна изследователска лаборатория. В: Proceedings of International Conference Automatics and Informatics’09, Sofia, Bulgaria, 2009, стр. I-143-I-146, ISBN 1313-1850.
 198. Krastev, G., Ts. Georgiev, E. Georgieva, S. Arsov. Preliminary Investigation of some PhD Research Problems in University of Ruse. IN: Proceedings of the Fourth International Bulgarian - Greek Conference, Sofia, 2008, pp. 517-521, ISBN 978-954-580-255-3.
 199. Krastev, G., Ts. Georgiev, S. Arsov. Matlab Based System for Real Time Experimental Studies of Dynamic Object. IN: Proceedings of the 15th International Scientific Conference Quality and Reliability of Technical Systems, Nitra, Slovakia, 2010, pp. 361-364, ISBN 978-80-552-0390-4.
 200. Kratchanov K., B. Yüksel, T. Golemanov, E. Golemanova. Learning Control Network Programming with the Bouquet Cloud Compiler. IN: The 2014 International Conference on Educational Technologies and Education (ETE 2014), Interlaken, Switzerland, February 22-24, 2014, 2014, pp. 29-36, ISBN ISBN: 978-1-61804.
 201. Kratchanov K., Golemanova E., Golemanov T., Gokcen Y. Declarative and Procedural Search Strategy Implementations in WinSpider. IN: Fundamental Sciences and Applications, Plovdiv, Bulgaria, J. of Technical Univ. at Plovdiv, 2011, pp. v.16, book1, 217-22, ISBN 1310-8271.
 202. Kratchanov, K., Golemanova, E., Golemanov, T., and Kulahcioglu, B. Using Control Network Programming in Teaching Randomness. IN: International Conference on Electronics, Information and Communication Engineering (EICE 2012), Macau, China, 2012, pp. 67-71
 203. Kratchanov, K., Golemanov, T. and Golemanova, E. Control Network Programs: Static Search Control with System Options. IN: 8th WSEAS Int. Conf. on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases (AIKED 2009), Cambridge, UK, WSEAS Press, 2009, pp. 423-428
 204. Kratchanov, K., Golemanov, T. and Golemanova, E. Control Network Programming. IN: 6th IEEE/ACIS Conf. on Computer and Information Science (ICIS 2007), Melbourne, Australia, IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, CA, 2007, pp. 1012-1018
 205. Kratchanov, K., Golemanov, T., Golemanova, E. and Ercan, T. Control Network Programming with SPIDER: Dynamic Search Control. IN: Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems, Proc. 14th Intl Conf. (KES 2010), Cardiff, UK, Springer, Berlin-Heidelberg, 2010, pp. v.6277, 253-262
 206. Kratchanov, K., Golemanova, E. and Golemanov, T. Control Network Programs and Their Execution. IN: 8th WSEAS Int. Conf. on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases (AIKED 2009), Cambridge, UK, WSEAS Press, 2009, pp. 417-422
 207. Kratchanov, K., Golemanova, E. and Golemanov, T. Control Network Programming Illustrated: Solving Problems With Inherent Graph-Like Structure. IN: 7th IEEE/ACIS Conf. on Computer and Information Science (ICIS 2008), Portland, Oregon, USA, IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, CA, 2008, pp. 453-459
 208. Kratchanov, K., Golemanova, E., Golemanov, T. and Ercan, T. Nonprocedural Implementation of Local Heuristic Search in Control Network Programming. IN: Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems, Proc. 14th Intl Conf. (KES 2010), Cardiff, UK, Springer, Berlin-Heidelberg, 2010, pp. v.6277, 263-272
 209. Kratchanov, K., Golemanova, E., Golemanov, T. and Kulahcioglu. Using Control Network Programming in Teaching Nondeterminism. IN: CompSysTech '2012, Ruse, Bulgaria, ACM, NY, USA, 2012, pp. 391-398
 210. Kratchanov, K., Golemanova, E., Golemanov, T., Ercan, T. and Ekici, B. Procedural and Nonprocedural Implementation of Search Strategies in Control Network Programming. IN: Intern. Symposium on Innovations in Intelligence Systems and Applications (INISTA 2010), Kayseri & Cappadocia, Turkey, 2010, pp. 386-390, ISBN 978-975-6478-58-5.
 211. Kratchanov, K., T. Golemanov, E. Golemanova, I. Stanev. Control Network Programming in SPIDER: Built-in Search Control Tools. IN: NEW TRENDS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE & NEURAL NETWORKS, Ankara, Turkey, EMO Scientific Books, 1997
 212. Krumov, K., M. Loukantchevsky. Subsystem for RFC-868 Based External Clocks Synchronization. IN: Rousse University Proceedings, Vol. 58, book 3.4, Rousse, Rousse University Publishing House, 2019, pp. 48-53, ISBN 1311-3321.
 213. Kър O., Желязкова И. И. Скриптов език за извличане на данни. В: Международна конференция “Научни и практически изследвания“, Шумен, 2011, стр. 298-307
 214. Loukantchevsky, M. Fault-Tolerant Process as Basic Unit of Dependable Computer Systems. IN: Proc. of the CompSysTech2001, Sofia, 2001, pp. III.9-1 – III.9-5
 215. Loukantchevsky, M., N. Kostadinov, H. Avakian. Computer System Architecture for ‘140’ Phone Call Processing. IN: Proc. of the CompSysTech2001, Sofia, 2001, pp. III.10-1 – III.10-4
 216. Loukantchevsky, M., N. Kostadinov, H. Avakyan. A Testbed of Non-determinism in Educational Context. IN: Proceedings of the 20th International Conference on Computer Systems and Technologies, New York, NY, USA, ACM, 2019, pp. 304-307, ISBN 978-1-4503-7149-0.
 217. Loukantchevsky, M., N. Kostadinov, H. Avakyan. Non-determinism Support in the fiberOS Exokernel. IN: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize - 55th Science Conference of Ruse University, Rousse, Rousse University Publishing House, 2016, pp. 224-228, ISBN 1311-3321.
 218. Manukova, An., I. Evsttaiev, N. Mihailov, G. Georgiev. Modeling of temperature processes of grain under drying. IN: Proceeding of the World Congress “Agricultural Engineering for a Better World”, Bonn, VDI – Berichte Nr. 1958, 2006, pp. 687 – 688
 219. Marinov M. Using XML to represent knowledge by semantic networks. IN: Proc. of the 19th International conference SAER'2005, Bulgaria, 2005, pp. 243-247, ISBN 954-438-501-0.
 220. Marinov M. Using XML to represent knowledge by frames. IN: in Proc. of the Int. Conference on Computer Systems and Technologies, Bulgaria, 2004, pp. II.6.1-II.6.6, ISBN 954-9641-38-4.
 221. Marinov M. An implementation of a theorem prover used in deductive object-oriented databases. IN: in Proc. of the 17th International conference SAER'2003, Bulgaria, 2003, pp. 206-210, ISBN 954-438-358-1.
 222. Marinov M. Using planning techniques in object-oriented design. IN: in Proc. of the 16th International conference SAER'2002, Bulgaria, 2002, pp. 176-180, ISBN 954-8329-42-5.
 223. Marinov M. Query processing in CODAS object-oriented database management system. IN: in Proc. of the 15th International conference SAER'2001, Bulgaria, 2001, pp. 163-167, ISBN 954-8329-33-6.
 224. Marinov M. A technology for designing object-oriented multimedia databases. IN: in Proc. of the 13th International conference SAER'99, Bulgaria, 1999, pp. 203-207, ISBN 954-438-248-8.
 225. Marinov M. An approach to designing multimedia information systems,. IN: in Proc. of the 13th International conference SAER'99, Bulgaria, 1999, pp. 198-202, ISBN 954-438-248-8.
 226. Marinov M. Converting the CODAS object-oriented database. IN: in Proc. of the 11th International conference SAER'97, Bulgaria, 1997, pp. 190-194, ISBN 954-8329-14-X.
 227. Marinov M. The maintenance of persistent objects in CODAS. IN: in Proc. of the 11th International conference SAER'97, Bulgaria, 1997, pp. 185-190, ISBN 954-8329-14-X.
 228. Marinov M. B.,, I. Valova. Design and implementation of a pattern repository for protein cross motif search. IN: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’17, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Факултет, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенския университет “Ангел Кънчев”, 2017, pp. 115 - 120, ISBN 1311-3321.
 229. Marinov M., G.S. Georgiev, S. Stefanova, G.T. Georgiev. A Technology for Developing Multimedia Learning Applications. IN: 14th EAEEIE International Conference on Innovations in Education for Electrical and Information Engineering, Gdansk, Poland, 2003, ISBN 83-918622-0-8.
 230. Marinov M., S. Navassardian. An approach to the organization of data in object-oriented databases. IN: in Proc. of the 10th International conference SAER'96, Bulgaria, 1996, pp. 235-239, ISBN 954-8329-12-3.
 231. Marinov M., S. Navassardian. Dialog model in knowledge-managed computer-assisted instruction systems. IN: in Proc. of the 9th International conference SAER'95, Bulgaria, 1995, pp. 372-376, ISBN 954-8329-10-7.
 232. Marinov M., Y. Arabadzhieva. Treatment of object data model by a semantic network,. IN: in Proc. of the Int. Conference on Computer Systems and Technologies, Bulgaria, 2002, pp. II.12.1-II.12.6, ISBN 954-9641-28-7.
 233. Marinov M.T. Finding object position into CODAS object-oriented database. IN: in Proc. of the 12th International conference SAER'98, Bulgaria, 1998, pp. 199-203, ISBN 954-8329-17-4.
 234. Marinov M.T. Using a hash table to organise the indexes into CODAS object-oriented database. IN: in Proc. of the 12th International conference SAER'98, Bulgaria, 1998, pp. 194-198, ISBN 954-8329-17-4.
 235. Marinov, M. An Interactive Instructional Tool for Presentation of Structured Knowledge. IN: in Proc. of 16th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET), IEEE Conference Publications, 2017
 236. Marinov, M. Using planning techniques in object-oriented design. IN: Proc. of the Int. Conference on Computer Systems and Technologies, Bulgaria, 2005, pp. II.19.1-II.19.6, ISBN 954-9641-42-2.
 237. Marinov, M. Distributed data processing based on the MIDAS technology. IN: in Proc. of the 18th International conference SAER'2004, Bulgaria, 2004, pp. 80-84, ISBN 954-438-428-6.
 238. Marinov, M. Using a semantic network editor for data model description in an object-oriented database. IN: in Proc. of the 15th International conference SAER'2001, Bulgaria, 2001, pp. 168-172, ISBN 954-8329-33-6.
 239. Marinov, M. V. Tochev. Extension of Hypertable Query Language with aggregate operations. IN: in Proc. of the Int. Conference on Information Technologies (INFOTECH-2013), Bulgaria, 2013, pp. 52-61, ISBN 1314-1023.
 240. Marinov, M., G. Georgiev, E. Popova. NoSQL Approach for Sensor Data Storage and Retrieval. IN: in Proc. of 41th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, (MIPRO), Croatia, 2018, pp. 1427-1432, ISBN 978-953-233-096-0.
 241. Marinov, M., I. Valova. DESIGN AND REALIZATION OF WEB APPLICATION FOR ORGANIZATION AND RETRIEVAL OF IMAGES AND SUB IMAGES. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, Русенски университет , Факултет ЕЕА, 2017
 242. Marinov, M., I. Valova, Y. Kalmukov. Comparative Analysis of Existing Similarity Measures used for Content-based Image Retrieval. IN: X National Conference with International Participation (ELECTRONICA), Sofia, Bulgaria, IEEE, 2019, ISBN 978-1-7281-3622-6.
 243. MARINOV, M., I. VALOVA, Y. KALMUKOV. Comparative Analysis of Content-Based Image Retrieval Systems. IN: 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, Bulgaria, IEEE, 2019, pp. 1-5, ISBN 978-1-7281-1413-2.
 244. Marinov, N., I. Valova. Photo Scanned Textures. IN: Student Scientific Session 2018, University of Ruse, Ruse, Bulgaria, 2018, pp. 145-150, ISBN 1311-3321.
 245. Marinov,M., I. Valova. Application of planning techniques in knowledge-managed tutoring systems. IN: 15th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training ISTANBUL, Istanbul, 2016
 246. Mateev, V., Tz. Golemanov. Web-based Truth Table Generator. IN: Proceedings of University of Rousse and Rousse Union of Scientists Annual Conference. Rousse, Bulgaria, vol. 44, book 6.1, Printing House in University of Rousse "Angel Kach, 2005, pp. 91 - 93
 247. Mateev,V., S.Todorova, A.Smrikarov. Test Construction and Distribution in Digital Logic Design Virtual Laboratory. IN: Proceedings of the E-learning Conference’07 Computer Science Education, Istanbul, Turkey, Bahcesehir University Engineering Faculty Publicat, 2007, pp. 18-23
 248. Mateev,V., S.Todorova, A.Smrikarov. Test System in Digital Logic Design Virtual Laboratory – Tasks Delivery. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’07, Rousse, Bulgaria, Avangard Print Ltd., 2007, pp. IV.11-1 – IV.11-6
 249. Mihailov N., A. Evtimov, T. Todorov, T. Georgiev. About the construction of residential buildings having reduced energy consumption. IN: Proceedings of the 14th World Renewable Energy Congress - WREC 2015, Bucharest, Romania, 2015
 250. Mihailov N., I. Evstatiev, G. Georgiev. A Model of a Controller for Microclimate Control in a Poultry Farm. Part 2. Algorithms. IN: International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment "ITAFE’03", Izmir, Turkey, 2003
 251. Mihailov N., I. Evstatiev, G. Georgiev. A Model of a Controller for Microclimate Control in a Poultry Farm. Part 1. Modelling Hypotheses and Energy Zones. IN: International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment “ITAFE’03”, Izmir, Turkey, Paper code number is O-ACS-14-2, 2003
 252. Mihailov, N, I. Evstatiev, G. Georgiev, B. Evstatiev. Evaluation of the energy efficiency of stock-breeding farms. IN: Proceeding of the 9th congress on mechanization and energy in agriculture&27th international conference of CIGR section IV: (The efficient use of electricity and renewable energy sources), Izmir, Turkrey, 2005, pp. 285-290
 253. Mihailov, N., T. Stanchev, I. Evstatiev, G. Georgiev. Investigation of heat parameters of a stockbreeding farm by means of modeling with a known heat flux. IN: CIGR World Congress “Agricultural Engineering for a Better World”, Bonn, VDI – Berichte Nr. 1958, EN 420 A, 2006, pp. 755 – 756
 254. Mladenova, Tsv., B. Hasan, Y. Kalmukov. Web-based system for making doctor’s appointments. IN: Proceedings of the University of Ruse, vol. 57, book 3.4., Ruse, 2018, pp. 60-63, ISBN 2603-4123.
 255. Mladenova, Tsv., Y. Kalmukov. Web-based project management system. IN: Proceedings of the University of Ruse, vol. 57, book 3.4., Ruse, 2018, pp. 54-59, ISBN 2603-4123.
 256. Mинков, Д., Цв. Георгиев, О. Топалов. Механо-математичен модел и теоретично изследване на колесна машина при спиране. В: Юбилейна научна сесия, посветена на 80-годишнината от Балканската война, ВВОВУ, Велико Търново, 1993, стр. 249-254, ISBN 0861-9115.
 257. Navassardian S., M. Marinov. Interaction protocols as a means of programming distributed problem solving. IN: in Proc. of the 10th International conference SAER'96, Bulgaria, 1996, pp. 104-108, ISBN 954-8329-12-3.
 258. Nedelchev S., I.I.Zheliazkova. A Technology for Generation of Individual Test-Like Exercises for Modeling with Graphs - th Teacher's Side. IN: Theoretical and Applied Aspects of Cybenetics, Kiev, Kiev National University, 2013, pp. 309-316
 259. Oktay, H., M. Loukantchevsky. A Personal Data Protection Scheme in Telemarketing System. IN: Rousse University Proceedings, Vol. 58, book 3.4, Rousse, Rousse University Publishing House, 2019, pp. 54-59, ISBN 1311-3321.
 260. Petkova, M., A. Ivanova. A Conceptual Model of Scientific Council Website. IN: ACM International Conference Proceeding Series (SCOPUS), Vol. 374, 2008, pp. VIA.2-1 – VIA.2-6, ISBN 978-954-9641-52-3.
 261. Petrov, N ., G. Ivanova. The Fuga Car Standard - the End of High Road Fatality Rates. IN: 58th Proceedings – University of Rousse “Angel Kanchev”, Science Conference of Ruse University - SSS, Ruse, Bulgaria, 2019
 262. Rachev B., I. Valova, S. Arsov. An Approach for Image Organization and Retrieval in Realistic Image Databases. IN: 7th EC-GIS Workshop, EG II-Managing the Mosaic, Potsdam, Germany, 2001
 263. Rachev, B., I. Valova. An overview of current research in image information retrieval. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech2001, Sofia, 2001
 264. Rachev, B., I. Valova, M. Stoeva. Image Databases organization and Data Models. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech2000, Sofia, ACM, 2000, pp. x, ISBN -.
 265. Radev K.V., Krastev G.N. BIOMETRIC SECURITY: IRIS RECOGNITION SYSTEM. IN: International Conference on European Science and Technology, Waldkraiburg, Germany, Vela Verlag, 2015, pp. 118-122, ISBN 978-3-941352-33-9.
 266. Radeva S., D. Radev, M. Marinov. Optimization module for 2D LVQ simulation in queuing communication networks. IN: in Proc. of the International conference ETAI'2003, Ohrid, Macedonia, 17-20 Sep, 2003, pp. Т49 – Т53
 267. Ralev, I., Y. Kalmukov. Web-Based Inventory and Asset Tracking System. IN: Proceedings of the University of Ruse, vol. 58, book 3.4., Ruse, 2019, pp. 72-77, ISBN 1311-3321.
 268. Rashkov, I., M. Lukanchevski. Modified Ring-based Mutual Exclusion Algorithm With Failover Recovery. IN: Rousse University Proceedings, Vol. 57, book 3.4, Rousse, Rousse University Publishing House, 2018, pp. 115-120, ISBN 1311-3321.
 269. Rashkov, N., I. Valova. The Knight 3D Game. IN: Student Scientific Session 2018,, University of Ruse, Ruse, Bulgaria, 2018, pp. 155-160, ISBN 1311-3321.
 270. Rusev R., V. Ruseva, V. Kozov, I. Chalov. WEB BASED APPLICATION FOR IMPROVING THE QUALITY OF THE FINANCIAL SERVICE OF STUDENTS IN THE UNIVERSITY OF RUSE. IN: 57-ма НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето - I“, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2018, ISBN 1311-3321.
 271. Said, G., A. Smrikarov, Ts. Georgiev, D. Stanchev. Results of the Computer Simulation of the Fuel Consumption of Automobiles in Acceleration Process. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’2007, Ruse, Bulgaria, Avangard Print Ltd., 2007, pp. VI.15-1 - VI.15-7, ISBN 978-954-9641-50-9.
 272. Said,G., A.Smrikarov, T.Delikostov, D.Stanchev. Computer System for Research of the Fuel Economy of Mobile Machines. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’2007, Ruse, Bulgaria, Avangard Print Ltd., 2007, pp. VI.14-1 - VI.14-6
 273. Slavina Ivanova and Georgi Georgiev. Towards a Justified Choice of a Gamification Framework when Building an Educational Application. IN: Proc. of the 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2019, Opatija, Croatia, 2019, pp. 702-707
 274. Slavina Ivanova and Georgi Georgiev. Using Modern Web Frameworks when Developing an Education Application: A Practical Approach. IN: Proc. of the 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2019, Opatija, Croatia, 2019, pp. 1729-1735
 275. Smrikarov A.S., T.I. Vassilev, Y. Stefanov. Adapting the Education System to the Digital Generation. IN: Proceedings of the International Conference on e-Learning’15, Berlin, Germany, 2015, pp. 10-15, ISBN 2367-6698.
 276. Smrikarov, A., G. Ivanova, Y.Aliev. Vision for the Classroom of the Future (Future Education Space). IN: Proceeding of 58-th Annual Scientific Conference of University of Ruse, Ruse, 2019, pp. 115-121, ISBN 978-954-712-793-7.
 277. Smrikarov, A., S. Batanov, N. Stancheva. Selection and Substantiation of working principle, composition and organization of computer system for data transmission in real time and in records. IN: Proceeding of International Symposium “ Alternative energies, mechanizing technologies and efficient technical equipment for agriculture“, INMATEH 2008 – III Bucharest, 31 October 2008, Rom, INMA Bucharest, 2008, ISBN 1583-1019.
 278. Smrikarov,A., St.Smrikarova, A.Vasileva, T.Tzolov. A Training Model of a Hypothetical Single-Address Processor. IN: Proceedings of the CompSysTech'2001 Conference, Sofia, 2001, pp. IV.9-1 – IV.9-5, ISBN 954-9641-25-2.
 279. Smrikarova, S., A. Smrikarov, T.I. Vassilev. Doctoral Education in Computing. IN: Third International Bulgarian-Turkish Conference Computer Science'2006, Istanbul, 2006, pp. 212-220
 280. Smrikarova, St., E. Georgieva, Ts. Hristov, Ts. Georgiev. Learn Foreign Language Anytime Anywhere by LinguaNet. IN: Proceedings of the Third International Bulgarian–Turkish Conference Computer Science’ 2006, Sofia, 2006, pp. 206-211, ISBN 978-954-438-601-6.
 281. Stanchev, H., Krastev, G. Throtlle-speed modeling of spark-ignited IC Engine. IN: European control conference’91, Grenoble, France, 1991
 282. Stanchev, H., Krastev, G. Mathematical modeling of gas exchange processes in four stroke internal combustion engine. IN: CAR 1997, Pitesti, Romania., 1997
 283. Stanev I., Ch. Vezirov, R. Kozlev, R. Kozhuharov, S. Kalinova. Intelligent Product Manual - Definitions, Structure, and Application in Agricultural Engineering. IN: Proceeding of the XVI International Conference on "Material Flow, Machines and Devices in Industry" - ICMFMDI'2000, Belgrad, Yugoslavia, 2000, pp. 1-153 ¸ 1-156.
 284. Stavrev, D., G.Ivanova. Systematically Control on the Effectiveness of Anatomy Teaching Based Upon E-Shell Learning. IN: Proceeding of the XX National Congress of the Bulgarian Anatomy Society and IX International Symposium of Clinical Anatomy, Varna, Volume 43(2), 2011, ISBN 0582-3250.
 285. Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. Didactic Petri Nets as a Model of Student’s Activity. IN: Proceedings of 11th International Conference SAER’97, Varna, 1997, pp. 215-219
 286. Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. A Presentator-Evaluator for Modelling Animation Knowledge, Based on Didactic Petri Nets. IN: Proceedings of the 15th International Conference SAER'2001, Varna, 2001, pp. 215-219
 287. Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. An Editor-Generator for Modelling Animation Knowledge, Based on Didactic Petri Nets. IN: Proceedings of the 15th International Conference SAER'2001, Varna, 2001, pp. 210-214
 288. Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. Didactic Petri Nets as Knowledge Model of Discrete Event Dynamic Systems. IN: Сборник доклади на конференцията, София, 1999, pp. 93-96
 289. Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. Parameters of the Teacher's and Student's Performance Derived from Didactic Petri Nets. IN: Сборник доклади на конференцията "Автоматика и Информатика", том 2 Симпозиум "Модели и вземане на решения", София, 1999, pp. 97-100
 290. Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. An Approach to Formal Presentation of Didactic Petri Nets. IN: Proceedings of the International Conference SAER’96, Varna, 1996, pp. 269-273
 291. Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. An Object-Oriented Approach to Petri Nets Modelling for Instructional Use. IN: Proceedings of the 9th International Conference SAER’95, Varna, 1995, pp. 382-386
 292. Stefanova S., G. S. Georgiev, G. T. Georgiev, M. Marinov. Interactive simulators for building remote student virtual laboratory. IN: in Proc. of the 14th EAEEIE conference, Gdansk, Poland, 2003, ISBN 83-918622-0-8.
 293. Stefanova Sv I Draganov. Comparison between advanced software technologies for creating web systems working with Big Data. IN: CST 2019, University of Ruse, 2019, pp. 269-272
 294. Stefanova, Sv. Parking access and revenue control system. IN: CompSysTech’07, IIIB.13, 2007, pp. 1-4
 295. Stefanova, Sv. Didactic Petri Nets As Reduced Generalized Nets. IN: International Workwop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets , 6-7, Sofia, 2001, pp. 30-32
 296. Stefanova, Sv., Draganov, I. Big data life cycle in modern WEB systems. IN: Proceedings of University of Ruse, vol.57, 2018
 297. Stefanova, Sv., Filipova, K. Research of the model characteristics of the knowledge dynamic aimed at increasing the effectiveness of the educational process. IN: International Conference on e-Learning and the Knowledge Society, e-Learning’09, 2009, pp. 296-300
 298. Stefanova, Sv., Manev, S., N. Ivanov. Game Engine Importance in Contemporary Computer Games Development. IN: XVII SAER, Varna, 2003, pp. 182-185
 299. Stefanova, Sv., Petkov Sv. Terrain Generation Brute Force Algorithm. IN: SAER, XVIII, 2004, pp. 109-113
 300. Stefanova, Sv., Slavova, L. Web interface model for integration of virtual validations with external payment provider. IN: International Scientific Conference, VI, 2015, pp. 93-96, ISBN ISSN 1311-9974.
 301. Stefanova, Sv., Stefanov, D. Simulation as a method for controlling manufacturing cycles. IN: Annual School.Conference, V.Tarnovo, 2015, ISBN ISSN 1314-1937.
 302. Stoyanov O., G. Krastev, A. Stoyanov. Overview of automotivenetwork protocols. IN: International Conference on Environmental Science and Technology, ICEST 2011, Nis, Serbia, 2011
 303. Teodosieva M., G. Krastev. SIMPLE EXPERT SYSTEM SHELL RUNNING ON MOBILE INFORMATION TERMINAL DEVICE. DATA ORGANIZATION. IN: Proceeding of the 5th International Conference E-Learning and the Knowledge Society, Berlin, Germany, 2009
 304. Teodosieva M., G. Krastev. LOGICAL MODEL OF PORTAL FOR MOBILE INFORMATION TERMINAL FOR PUBLIC TRANSPORT SCHEDULES. IN: Proceedings of the Fourth International Bulgarian-Greek Conference “Computer science’2008”, Kavala, Greec, 2008
 305. Teodosieva, M., T.Georgiev. Computer Concise History - a Multimedia Teaching Course. IN: Proceedings of the International Conference ComSysTech’2001, Sofia, 2001, pp. IV.10-1-IV.10-5
 306. Todorov S., I.I. Zheliazkova. A Technology for Generation of Individual Test-Like Exercises for Teaching 3D Geometry - The Instructor's Tool. IN: Theoretical and Applied Aspects of Cybenetics, Kiev, Kiev National University, 2013, pp. 317-323
 307. Todorov, I., G. Ivanova. An Interactive Educational Tool for Studying The Hamming Code Algorithm for Encoding and Decoding Data Using Matrix Method. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 3.4., University of Ruse, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2018, pp. 79-84, ISBN 2603-4123.
 308. Todorov, T., Tsv. Mladenova, Y. Kalmukov. Developing web services in Java with Spring framework. IN: Proceedings of the University of Ruse, vol. 57, book 3.4., Ruse, 2018, pp. 71-75, ISBN 2603-4123.
 309. Todorov, V., G. Ivanova. An Interactive Software for Studying the Algorithm for Data Encoding Using Cyclic Code. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 3.4., University of Ruse, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2018, pp. 85-90, ISBN 2603-4123.
 310. Tomov O., A. Smrikarov. А Training Software Model of von Neumann Register Machine with Two-Operand Instructions. IN: Proceedings of the international conference CompSysTech’05, Varna, Varna, 2005
 311. Tomov, O. Simple non preemptive task switching for 8 bit PIC microcontrollers. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, Русе, Печатна база при РУ, 2015
 312. Tomov, O. A SEMI-VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT FOR REMOTE ACCESS. IN: The 9 th International Scientific Conference eLearning and software for Education, Bucharest, 2013
 313. Tomov, O. Billing Infrastructure for a Charging System for E-Cars.. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 3.2, Русе, Печатна база при РУ, 2012, pp. 188-191, ISBN 1311-3321.
 314. Tomov, O. Timing Advance Processor for Internal Combustion Engine Running on LPG/CNG. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 3.2, Русе, Печатна база при РУ, 2012, pp. 184-187, ISBN 1311-3321.
 315. Tomov, O. Virtual Labs with Remote Access to a Real Hardware Equipment in the Computer Systems Education. IN: Proceedings of the international conference CompSysTech’08, Gabrovo, Bulgaria, 2008, pp. V.17-1 – V.17-5
 316. Tomov, O. A Training Software Model of an Operation Unit for Floating Point Numbers Addition. IN: Proceedings of the international conference of е-Learning’07, Istanbul, Turkey, 2007, pp. 112 – 116
 317. Tomov, O. Usability Criteria for e-learning Virtual Labs. IN: Proceedings of the international conference on e-Learning and the Knowledge Society’10, Riga, Latvia, 2010, pp. 171 – 175
 318. Tomov, O. System for Remote Access to a Hardware Development Board with Video Feedback. IN: Proceedings of the Distance learning conference’09, Svishtov, Bulgaria, 2009, pp. 386 – 390
 319. Tomov, O. An Approach for Development of Remote Access to a Real Laboratory on Embedded Systems Course. IN: Proceedings of the international conference on e-Learning and the Knowledge Society’09, Berlin, Germany, 2009, pp. 156 – 161
 320. Tomov, O., A. Smrikarov. Software Models of Two–Address and Three–Address GPR Machines. IN: Proceedings of the international conference of e-Learning’05, Ghent, Belgium, 2005, pp. 59-65
 321. Tomov,O., A.Smrikarov. Exploring Environments for Creation of E-Learning Simulators. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’2007, Ruse, Bulgaria, Avangard Print Ltd., 2007, pp. IV.22-1-IV.22.5
 322. Tomov,О. A Policy for Access to the Remote Laboratory on the “Embedded Systems” Course in the University of Ruse. IN: Proceedings of the international conference on e-Learning and the Knowledge Society’11, Bucharest, Romania, 2011, pp. 143 – 146
 323. Trajkovski, G., D. Davani, Ts. Georgiev. Preparing to Teach Undergraduate Robotics On-Ground and On-Line. IN: Proceedings of the International Conference CompSysTech’2003, Sofia, 2003, pp. IV.10-1-IV.10-7
 324. Valkova P. L., Levi A. S., Zheliazkova I. I. Preparing the Exercise Word Documents in a Task-Oriented Environment of Modeling and Simulation. IN: Proceedings of the First International Conference, Rousse, 2007, pp. 67-72, ISBN 978-954-91147-3-7.
 325. Valov, N. and I.Valova. Raspberry Pi as a Tool to Combine Different Courses Part of University Education. IN: 18th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2019), Magdeburg, Germany, 2019, ISBN 2380-1603.
 326. Valov, N., I. Valova. Drying Process Management Laboratory with Remote Access. IN: IEEE ITHET 2017 - 16th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Ohrid, Macedonia, 2017
 327. Valov, N., I. Valova. System for monitoring and control of the drying process. IN: INTERNATIONAL CONFERENCE ON E-LEARNING'14, Tenerife, Spain, University of La Laguna, 2014, pp. 96-102, ISBN 976-954-712-611-4.
 328. Valov, N., I. Valova, D. Ivanova, D. Chervenski. Module for Taximeter Use of CAN Interface in Car. IN: 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, Bulgaria, IEEE, 2019, ISBN 978-1-7281-1413-2.
 329. Valova, I. Facebook or Learning Management System. IN: International Conference on E-Learning 2015, Berlin, 2015, ISBN 2367-6698.
 330. Valova, I. Database Design for the Web Based University Project Management Information System. IN: Научна конференция – РУ & СУ’11 секция Компютърни системи и технологии, Русе, България, 2011, ISBN 1311-3321..
 331. Valova, I. Students’ projects management system. IN: Proceedings of E-Learning'11 - E-Learning and the Knowledge Society, Bucharest , Romania, 2011
 332. Valova, I., B. Rachev. Toward Confident Level of Image Quantisation in Image Database Management System Based on Color Features. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech2005, Varna, Bulgaria, 2005
 333. Valova, I., B. Rachev. A Content Based Image Retrieval System Based on Color Features. IN: CODATA,, Berlin, Germany, 2004
 334. Valova, I., B. Rachev. An Algorithm for Organization and Retrieval by Color Features in Image Databases. IN: International Conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications: CITSA 2004, Orlando, Florida, xxx, 2004, pp. x, ISBN -.
 335. Valova, I., B. Rachev. Retrieval By Color Features In Image Databases. IN: ADBIS 2004, 22-25 September, 2004, Budapest, Hungary, 2004
 336. Valova, I., B. Rachev. Image Databases – an Approach to Image Segmentation&Color Reduction Analysis&Synthesis, International Conference CompSysTech’2003, , 19-20 June 2003. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech2003, Sofia, Bulgaria, 2003
 337. Valova, I., B. Rachev. Image organization, querying and retrieval by color distribution features, International Conference CompSysTech’2002, Sofia, Bulgaria, 20-21 June 2002. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech2002, Sofia, Bulgaria, 2002
 338. Valova, I., B.Rachev, M. Vassilakopoulos. Optimization of the Agorithm for Image Retrieval by Color Features, CompSysTech'06, Bulgaria, pp.II-17, 2006.. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech2006, Sofia, Bulgaria, 2006, pp. II-17
 339. Valova, I., M. Marinov. FACEBOOK IN UNIVERSITY EDUCATION. IN: 13th eLearning and Software for Education Conference, Bucharest, Romenia, Volume 1, 2017, pp. Volume 1 558-565, ISBN DOI: 10.12753/206.
 340. Valova, I., Y. Kalmukov. Web-based university staff's publication analysis system. IN: 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Croatia, 2018, pp. 1717-1721
 341. Vandamme, F., M. Vandamme, U. van Hulce, M.Andreeva, I. Valova, V. Dochev, N. Bencheva, P. Kaczarski, N. van Kosselen. Demonstrations e-learning and collaborative management tools, 6-9 September, 2004,. IN: E-Learning Conference 6-9 September, 2004, Brussels-Gent, Belgium, 2004
 342. Vasileva, A. An Approach to Evaluation of a Virtual Laboratory on Computer Organization. IN: Сборник доклади на конференцията „Компютърни системи и информационни технологии”, посветена на 100 години от рождението на Джон Атанасов, Велико Търново, 2004, pp. 148-154, ISBN 954-775-289-8.
 343. Vasileva, A. Usability Evaluation of a Virtual Laboratory on Computer Organization. IN: Proceedings of Rousse University Annual Conference, Ruse, 2003, pp. 175-180
 344. Vasileva, A., A. Smrikarov. A Training Software Model of an Interrupt System. IN: Proceedings of the CompSysTech’2003 Conference, Sofia, 2003, pp. IV-31-1 – IV.31-6, ISBN 954-9641-33-3.
 345. Vasileva, A., A. Smrikarov, T. Hristov. A Conceptual Model of a Virtual Laboratory on Computer Organization. IN: Proceedings of the CompSysTech'2002 Conference, Sofia, 2002, pp. IV.6-1 – IV.6-6, ISBN 954-9641-28-7.
 346. Vasileva, A., A. Smrikarov, T. Toteva. A Training Software Tool for Square Root Calculation. IN: Proceedings of the CompSysTech’2004, Rousse, 2004, pp. IV.27-1 – IV.27-6, ISBN 954-9641-38-4.
 347. Vasileva, A., M. Marinov, S. Smrikarova. An Application of Buggy Student Model in Interactive Training Tools. IN: Proceedings of the International e-Learning Conference, Brussels, Belgium, 2004, pp. 3.6.1 – 3.6.17
 348. Vasileva, A., V. Jossifov. A Didactical Approach to Applying New Media in Engineering Higher Education. IN: Proceedings of Ruse University Annual Conference, Ruse, 2003, pp. 181-186
 349. Vatchkova E., G.Ivanova. Implementation of Virtual HRMD Library for Training and Development of HR Consultants in TechnoLogica. IN: International Conference Global Insights in People Management, Nicosia, Cyprus, 2008
 350. Vitkova Е., A.Smrikarov, O.Kouzov, G.Ivanova. PLENARY PAPER: National Program for Establishment of Virtual Educational Space in Bulgaria – Main Results and Forthcoming Tasks.. IN: Proceedings of the International e-Learning Conference’06 Computer Science Education, Portugal, Coimbra, 2006, pp. XI-XVI, ISBN 978-989-20-0350-4.
 351. Vitliemov, P., D. Bratanov, M. Marinov. An approach to design a distributed knowledge-based platform for energy efficient cities. IN: International Conference “Smart Underground Space & Infrastructures”, Lille, France, (SJR rank 2018 0.169), MATEC Web of Conferences, vol. 295(3):01002, 2019, ISBN 2261-236X.
 352. Yanev St, I. Stoyanov, Tsv. Pavlov. Intelligent metering devices combined with ICT services aimed at reducing the consumption of electrical energy in households. IN: Proceedings of the Conference COFRET'12, Bulgaria, Avangard Prima Sofia, Bulgaria, 2012, pp. 440-445, ISBN 978-619-460-008-3.
 353. Yordanov L., Daskalov P., Arvanitis K., Sigrimis N. Microprocessor static optimal control of the loading of a grain-gathering harvester. IN: ’MICROPROCESSOR SYSTEMS IN AGRICULTURE’ in Plock, Poland, 25-26 MAY 2004, p. 247-258, Plock, Poland, 2004
 354. Yordanov L., M. Mihaylov, Vl. Vitkov. Advanced Microprocessor System with Serial Memory for Harvester Testing. IN: Proceedings of CompSysTech`07, Rousse, Bulgaria, 2007, pp. IIIA.11-1-IIIA.11-5, ISBN 978-954-9641-50-9.
 355. Yordanov, L. Limitations in Processing and Reproduction of Video and Audio. IN: Proceedings of University of Ruse - 2019, volume 58, book 3.2, Ruse, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 356. Yordanov, L. Analysis of Combined Learning in Discipline ‘Introduction to Communications and Computer Technologies’. IN: International Conference on e-Learning’15, 11-12 September 2015, University of Applied Sciences, Berlin, Germany, 2015, pp. 125-129, ISBN 2367-6698.
 357. Yordanov, L. Advanced Microprocessor System for Harvester Testing. IN: Научна конференция РУ ”Ангел Кънчев” 2006, Русе, Том 45, серия 3.1, стр. 35 – 39, Печатна база на РУ, 2006
 358. Yordanova, T., G. Stefanov, Y. Kalmukov. REST services written in Golang. IN: Proceedings of the University of Ruse, vol. 57, book 3.4., Ruse, 2018, pp. 133-138, ISBN 2603-4123.
 359. Yordanova, T., G. Stefanov, Y. Kalmukov. Golang – introduction and basic features. IN: Proceedings of the University of Ruse, vol. 57, book 3.4., Ruse, 2018, pp. 127-132, ISBN 2603-4123.
 360. Zdravkov, L., G. Ivanova. An Innovative Method for Studying the Components in Computer Motherboard using Augmented Reality. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 3.4., University of Ruse, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2018, pp. 103-108, ISBN 2603-4123.
 361. Zdravkov, L., G. Ivanova, Al. Ivanov. Virtual and Augmented Reality for Educational Purposes in the Field of Mechanical Engineering. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Ruse, Bulgaria, 2019
 362. Zheliazkova I. I, Kolev R. T. Multi-parametrical Analysis of Test Results. IN: International Conference on Computer Science’5 - Chalkidiki, Part I, Sofia, 2005, pp. 288-293
 363. Zheliazkova I. I, Yoncheva G. I. Formulating and Solving the Problem for Creating a TODE for E-learning. IN: Proceedings of the Fist International Conference “Actual tasks and Multidisciplinary Sciences” - Lozenetz, Vol. 4, Rousse, 2007, pp. 56-60
 364. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Environment for Knowledge Testing. IN: E- learning and the Knowledge Society, Gent & Brussels, 2004, pp. 3.13.1-3.13.24
 365. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. Theoretical Background of an Intelligent Environment for Knowledge Testing. IN: Proceedings of the International Conference SAER 2004, Varna, 2004, pp. 212-216
 366. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. A Technology for Knowledge Testing by Means of an Intelligent Multimedia Environment. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning), Sofia, 2002, pp. IV.12-1-IV.12-6
 367. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Software Environment for Knowledge Testing. IN: Proceedings of the Second Congress of the Mathematicians and Informaticians, Ohrid, 2000, pp. 195-201
 368. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Test Constructor. IN: Proceedings of the 14th International Conference SAER'2000, Varna, 2000, pp. 215-219
 369. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Knowledge Tester. IN: Proceedings of the 14th International Conference SAER'2000, Varna, 2000, pp. 220-224
 370. Zheliazkova I. I., Atanasova G. E. Practical Skills Acquisition in a Task-Oriented Environment for Algorithm Flowcharts Construction. IN: Proceedings of the International Conference Computer Science '08 - Kavala, part II, Sofia, 2008, pp. 462-467
 371. Zheliazkova I. I., Atanasova G. E. A Visual Language For Algorithm Knowledge Representation. IN: Proceedings of the International Conference Computer Systems and Technologies (e-Learning), Rousse, 2004, pp. IV.24-1 - IV.24-6
 372. Zheliazkova I. I., Atanasova G. E. Computer-Aided Teaching and Learning Algorithms (A survey). IN: Proceedings of the 15th Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering, Sofia, 2004, pp. 49-58
 373. Zheliazkova I. I., Georgiev G. T. Task Model Knowledge Constructing Environment for Training in Dynamic Systems. IN: Proceedings of the 3rd International Conference on Computer Aided Engineering Education, Bratislava, 1995, pp. 119-122
 374. Zheliazkova I. I., Georgiev G. T., Andreeva M. H. A Technology for Simulation-Based Training by Means an Intelligent Multimedia Environment. IN: Proceedings of the 17th International Conference SAER, Varna, 2003, pp. 225-229
 375. Zheliazkova I. I., Georgiev G. T., Valkova P. L. An Editor-Generator of Programs for Structural Knowledge Description. IN: Proceedings of the International Conference Computer Science '5 - Chalkidiki, Sofia, 2007, pp. 188-193
 376. Zheliazkova I. I., Georgiev G. T., Valkova P. L. A Visual Language for Structural Knowledge Description. IN: Известия на съюза на учените - Русе, секция, Русе, 2004, pp. 111-120
 377. Zheliazkova I. I., Kolev R. T. New Models of Teaching and Learning Environments. IN: Proceedings of the International Conference Computer Science, Sofia, 2004, pp. 297-302
 378. Zheliazkova I. I., Kolev R. T. Technology of Using an Intelligent Multimedia Test Generator. IN: Proceedings of the 15th Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering, Sofia, 2004, pp. 49-58
 379. Zheliazkova I. I., Kolev R. T. An Information Technology for Generation of Intelligent Multimedia Tests. IN: Сборник доклади на втората научно-практическа конфееренция „Новите технологии в образованието и професионалното обучение: организация, технологии и качество”, Пловдив, 2004, pp. 137-146
 380. Zheliazkova I. I., Kolev R. T. A Three-Level Learner’s Model for the Needs of an Integrated Environment for Individual Planned Teaching. IN: Proceedings of the International Conference Computer Systems and Technologies (e-Learning), Rousse, 2004, pp. IV.13-1- IV.13-6
 381. Zheliazkova I. I., Kolev R. T. Modeling Teaching and Learning Environments (A survey). IN: Proceedings of the International Conference Computer Science, Sofia, 2004, pp. 291-296
 382. Zheliazkova I. I., Kolev R. T., Andreeva M. H. Knowledge Testing in Algorithms by Means of a Word Technology. IN: Сборник доклади на втората национална конференция по електронно обучение във висшето образование - Китен, София, 2006, pp. 21-25
 383. Zheliazkova I. I., Mihailov A., Ivanov M. A WINDOWS-Based Tool for Portfolio Analysis of the Company Product-Market Strategy. IN: Proceedings of the Fist International Conference “Actual tasks and Multidisciplinary Sciences” - Lozenetz, Vol. 4, Rousse, 2007, pp. 245-250
 384. Zheliazkova I. I., O. Kir. Application of the Multi-Criteria Decision Analysis for Assessing the Student's Programming Task Performance. IN: Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences, University of Rousse, Printing House, 2013, pp. 229-236, ISBN 1313-7735.
 385. Zheliazkova I. I., Stefanova S. P. A Pedagogical Experiment with Didactic Petri Nets. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning), Sofia, 2002, pp. IV.11-1-IV.11-6
 386. Zheliazkova I. I.,R. T. Kolev. A Language for Description of the Session’s Results Processing Vol. 4, Rousse, 2007, pp. 61-66.. IN: IN: Proceedings of the Fist International Conference “Actual tasks and Multidisciplinary Sciences” - Lozenetz, Rousse, 2007, pp. 61-66
 387. Zheliazkova, I. I. ICEIPT Project – An Intelligent Collaborative Environment for Individualized Planned Teaching. IN: Proceedings of the Second International Conference “Modern (e-) Learning”, Varna, 2006, pp. 90-97
 388. Zheliazkova, I. I. A Domain-Independent Language for Courseware Knowledge Description. IN: Сборник доклади на втората национална конференция по електронно обучение във висшето образование - Китен, София, 2006, pp. 44-48
 389. Zheliazkova, I. I. From ITSs Through VLEs Towards DODEs and TODEs. IN: Сборник доклади на националната конференция по електронно обучение във висшето образование - Китен, София, 2004, pp. 21-25
 390. Zheliazkova, I. I. Where is ELSE?. IN: Сборник доклади на втората научно-практическа конфееренция „Новите технологии в образованието и професионалното обучение: организация, технологии и качество”, Пловдив, 2004, pp. 68-77
 391. Zheliazkova, I. I. A Technology for Learning by Means of an Intelligent Animation Environment. IN: Сборник доклади на годишната научна конфеенция Scientific Proceedings of the Rousse University, Vol. 40, Seria 1.2, Русе, 2003, pp. 170-174
 392. Zheliazkova, I. I. A Web-Based Multimedia Intelligent Environment for Teaching, Training and Testing. IN: Proceedings of the 16th International Conference SAER-2002, Varna, 2002, pp. 32-42
 393. Zheliazkova, I. I. Comparing Structural Knowledge. IN: Proceedings of the International Conference “Automatics and Informatics”, Sofia, 2000, pp. 106-109
 394. Zheliazkova, I. I. A Graph Model of a Dynamic Planning of the Teaching Process. IN: Proceedings of the 8th International PEG Conference, Sozopol, 1997, pp. 97-104
 395. Zheliazkova, I. I. Evaluation of the Teacher’s Classifications for the Needs of an Intelligent Teaching and Learning Support Environment. IN: Proceedings of the International Conference SAER’96, Varna, 1996, pp. 255-259
 396. Zheliazkova, I. I. Knowledge Constructing of Class Hierarchies. IN: Proceedings of the 9th International Conference SAER’95, Varna, 1995, pp. 367-371
 397. Zheliazkova, I. I. Automated Textbook Production in a Knowledge-Based Software Environment for Teaching and Learning. IN: Proceedings of the East-West Conference on Computer Technologies in Education, Cremea, 1994, pp. xx-xx
 398. Zheliazkova, I. I. A Knowledge-Based Software Environment for Teaching and Learning. IN: Abstracts of the International Conference on Computer Technologies in Education, Kiev, 1993, pp. 171
 399. Zheliazkova, I., A. Borodzhieva. Personal Authoring and Measuring its Assessment in an E-Testing Environment – a Case Study. IN: The 9th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, 25–26 April 2013, eLSE Conference Proceedings, Volume 2, Bucharest, 2013, pp. 15–22
 400. Zheliazkova, I., A. Borodzhieva. Collaborative Authoring and Measuring the Author's Team Assessment in an E-Lecturing Environment – a Case Study. IN: The 9th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, 25 – 26 April 2013, eLSE Conference Proceedings, Volume 2, Bucharest, 2013, pp. 41–47
 401. Zlatanov. G A. Ivanova. A Concept for Administrative Panel of an Educational Mobile Quest Game. IN: Proceedings of University of Ruse-2019, volume 58, book 3.4, Ruse, Bulgaria, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 402. Zlatarov P., G. Ivanova. A CONCEPTUAL MODEL FOR USER-CENTERED LEARNING ENVIRONMENT FOR INTEGRATED EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. IN: EDULEARN 2018, Palma de Mallorca, Spain, 2018, ISBN 978-84-09-02709-5.
 403. Zlatarov P., G. Ivanova, A. Ivanov. Design and Development of Concepts for Interactive Hardware and Software Solutions for Special Education of Students with Autistic Spectrum Disorders. IN: ICERI2018 Proceedings (ISI Web Of SCIENCE), Seville, SPAIN, 2018, pp. 3831-3838, ISBN 978-84-09-05948-5.
 404. Zlatarov P., G. Ivanova, D. Baeva. A Web-Based System for Personalized Learning Path Tracking of Doctoral Students. IN: MIPRO Proceedings 2019/CE - Opatija, Croatia (Scopus), GRAFIK, 2019, pp. 893-898, ISBN ISSN 1847-3946.
 405. Zlatarov P., G. Ivanova, D. Baeva, E. Ibryamova. A User-Centered Software System for Admission Optimization and Education Process Management for Ph. D. Students. IN: The 14 th International Scientific Conference eLearning and Software for Education (Web of Science), Bucharest, Bucharest, 2018, ISBN 10.12753/2066-026.
 406. Zlatarov, P., G. Ivanova, D. Baeva. A Knowledge-Based Algorithm for Alternative/Augmentative Communication in Education of Children with Speech Disorders. IN: INTED 2019 Proceedings, Spain, (Web of Science), 2019, pp. 7059-7065, ISBN 2340-1079.
 407. Авакян Х. М. Луканчевски Н. Костадинов. Имитационно моделиране на специализирани системи за телефонни услуги. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 105-111, ISBN 1311-3321.
 408. Авакян Х. Специализирани системи за телефонни услуги. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 155-161, ISBN 1311-3321.
 409. Авакян Х., Р. Иванов, А. Смрикаров, Д. Станчев. Микрокомпьютерная система для определения динамических качеств автомобилей, тракторов и мотопогрузчиков. В: Третей польско-советской научно-технической конференции, Вроцлав - Полша, 1988
 410. Авакян,Х., А.Смрикаров, К.Жеков, Ц.Георгиев. Изследване на система за определяне динамичните свойства на автомобили, трактори и кари. В: Шеста международна конференция SAER'92, Варна, 1992, стр. 306-310
 411. Алкатири,Ф., Л. Георгиева. Изследване влиянието на някои фактори върху изходната мощност на PV модул. В: Научни трудове на РУ, том 47, серия 3.1,, Русе, 2008, стр. 076-082, ISBN 1311-3321.
 412. Ангелов Б., Ц. Василев, Г. Ивановa. Център за дистанционно обучение към РУ "А. Кънчев" – организация и функции.. В: Втора национална конференция по електронно обучение във висшето образование, Китен, 2006, стр. 80-83, ISBN 10: 954-07-2413-9.
 413. Ангелов Г., Р. Кожухаров, А. Букев, Л. Йорданов. Микропроцесорна система за управление на технологични процеси в реално време. В: Научна сесия - 1986 г., ВТУ ” А. Кънчев”, гр. Русе., Печатна база на ВТУ ” А. Кънчев”, 1986
 414. Ангелов Н., Л.Георгиева, Б.Богомилов. Изследване нивото на пяната при деоксидация на вино в зависимост от кислородната му концентрация. В: Международна научна конф. ЕЕ&АЕ, Русе, 2002
 415. Ангелов Н.А., Богомилов Б.Л., Георгиева Л.Х. Изследване въздействието на инертен газ върху концентрацията на разтворен кислород във вино. В: Научна конф. с международно участие “Храна и качество на живота-2000”, Пловдив, 2000
 416. Ангелов Н.А.,Богомилов Б.Л., Георгиева Л.Х. Модел за управление на концентрацията на разтворен кислород във вина. В: Научна конф. с международно участие “Храна и качество на живота-2000”, Пловдив, 2000
 417. Ангелов, Н., Л. Георгиева, И. Вълова, Н. Вълов. Рефрактометричен анализатор за непрекъснато измерване. В: Юбилейна научна сесия с международно участие ВВОВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1998
 418. Ангелов, Н., Л. Георгиева, Н. Вълов. Капацитивен нивомер с двупозиционен регулатор. В: Юбилейна научна сесия с международно участие ВВОВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1998
 419. Ангелов, Н., Л. Георгиева, Н. Вълов. Управление на пречиствателни инсталации за отпадни води. В: Юбилейна научна сесия с международно участие ВВОВУ “Васил Левски”, ВеликоТърново, 1998
 420. Ангелов, Н., Л. Георгиева, Н. Вълов. Автоматичен контрол на ниво в технологична линия за фракциониране. В: Международна научна сесия ВВУАПВО “Панайот Волов”, Шумен, 1997
 421. Ангелов, Н., Л. Георгиева, Н. Вълов. Система за измерване и регулиране параметрите на средата при хладилно съхранение на плодове. В: Международна научна сесия ВВУАПВО “Панайот Волов”, Шумен, 1997
 422. Ангелов, Н., Л. Георгиева, Н. Вълов. Система за автоматично дозиране на многокомпонентни хранителни среди. В: Юбилейна научна сесия на ВТУ”Кирил и Методий” и ВВОВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1997
 423. Ангелов, Н.А., Г.А. Харизанов, Л.Х. Георгиева. Система за автоматичен контрол и отстраняване изтичането на захарен сок в отходните води. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т. XX, с.3, Русе, 1978
 424. Ангелов, Н.А., Г.А. Харизанов, Л.Х. Георгиева, Д.Харалампиев. Едно решение за измерване на влага по диелкометричен метод. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т. XIX, с.8, Русе, 1977
 425. Ангелов, Н.А., Л.Х. Георгиева. Автоматичен контрол и управление на кристализацията на захарни маси по модел на пресищане. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXX, с.3, Русе, 1988
 426. Ангелов, Н.А., Л.Х. Георгиева. Цифрова система за управление на намотаващ механизъм за метални проводници. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXX, с.3, Русе, 1988
 427. Ангелов, Н.А., Л.Х. Георгиева. Възможност за управление на барабанна сушилня за кристална захар чрез контрол на температурата на изходящите газове. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXX, с.3, Русе, 1988
 428. Ангелов, Н.А., Л.Х. Георгиева. Евристично моделиране на вероятностите за избор на междуоперационен транспорт и обслужване в АТЛ. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXVI, с.6, Русе, 1984
 429. Ангелов, Н.А., Л.Х. Георгиева. Контрол на възпроизводството, физиологичното състояние и продукцията на кравеферми с ЕИМ. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXVI, с.6, Русе, 1984
 430. Ангелов, Н.А., Л.Х. Георгиева, Г.А. Харизанов. Система за получаване на крива повърхност чрез автоматично задаване на координатни точки. В: Научна сесия на ВНВАУ “Г. Димитров” – Шумен, Шумен, 1978
 431. Ангелов, Н.А., Л.Х.Георгиева, Н.П.Вълов. Управление на пречиствателна инсталация за отпадни води. В: Юбилейна научна сесия ВВОВУ"Васил Левски", Велико Търново, 1998
 432. Андреева М. Х., Желязкова И. И. Средство за статистическа обработка на експериментални данни. В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ, Том 39, Серия 3.1, Русе, 2002, стр. 145-150
 433. Арсов С. С., Желязкова И. И. Информационно-справочна система "Научна сесия". В: Сборник доклади на годишната научна конференция на ВТУ, Русе, 1989, стр. 9-14
 434. Арсов С. С., Желязкова И. И. Семантични модели на заявки на ограничен български език към бази от данни от тип „същност-връзка”. В: Сборник доклади на национална конференция „Автоматика и информатика’ 97”, София, 1997, стр. 77-80
 435. Арсов С. С., Желязкова И. И. Един начин за вътрешно представяне на бази от данни от тип „същност-връзка” с естественоезиков интерфейс. В: Сборник доклади на юбилейната научна сесия „35 години Технически университет–Варна”, Варна, 1997
 436. Арсов С. С., Желязкова И. И. Информационно-справочна систена за управление на учебния процес. В: Първа национална конференция с международно участие, София, ИЦТТ, 1990, стр. 31-хх
 437. Арсов, С. Един подход за проектиране на информационна система за подпомагане администрирането на учебния процес в средно училище. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на РУ, 2012
 438. Арсов, С., Б. Рачев. Графични спецификации на концептуални схеми на бази от данни с използването на модифициран модел “обекти-връзки”. В: Сборник доклади на Национална конференция “Компютърни системи и технологии” КомпСисТех’2000, София, 2000, стр. III.8-1 III.8-6
 439. Арсов, С., Е. Арсова. Експериментално изследване ефективността на моделния формализъм Същност-връзка-атрибути. В: Proceedings of the International Conference Automatics and Informatics ’09, Sofia, 2009, стр. I-53 – I-56
 440. Арсов, С., К. Сираков. Един подход за разработване на Web базирана система за планиране разхода на електрическа енергия. В: In the Proceedings of the International Conference on Application of Information and Communication Technology in Economy and Education, Sofia, UNWE, 2011, стр. 264-272
 441. Арсов, С., К. Сираков, Р. Цанков. Един подход за изграждане на автоматизирана система за планиране консумацията на електрическа енергия в производствени предприятия. В: Юбилейна научна сесия ’97, „35 години Технически университет–Варна”, Варна, ТУ - Варна, 1997, стр. 1-8
 442. Арсова, Е. Визуализиране и управление на конкурентните заявки към базите от данни в интернет среда. В: Майски четения “ДНИ НА НАУКАТА” 2011, Велико Търново, България, 2011
 443. Арсова, Е., А. Смрикаров. Разработване на алгоритми за изпълнение на основните операции над даннови отношения за целите на виртуална лаборатория по „Бази от данни”. В: Сборник доклади на Студентска Научна Сесия – СНС’ 08, факултет „Електротехника, електроника и автоматика”, РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2008, стр. 12-16, ISBN 1311-3321.
 444. Арсова,Е., С.Арсов, А.Смрикаров, К.Станков. Реализация на информационно-справочна система "Докторанти". В: Сборник доклади на научната конференция на Русенския университет, Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2010, стр. 137-142
 445. Атанасов, В. Един подход за създаване на УЕБ базирана платформа за генериране на обучаващи игри. В: Сборник с научни трудове на Русенския университет - 2015, Русенски университет, Издателство на Русенски университет, 2015, стр. 113-118, ISBN 1311-3321.
 446. Балбузанов Т., О. Стоянов., А. Стоянов, Н. Колев. Анализ на методите за диагностика без разглобяване на дизелови двигатели с механично управление на впръскването на горивото. В: Научна конференция на Русенски Университет 2011, Русе, 2011
 447. Банчев Б. Обзор на съществуващите решения за анализ на състоянието и документиране на повърхностни наранявания. В: Научни трудове том 53, серия 3.2, Русе, 2014, стр. 131-137
 448. Белев С. Б., Желязкова И. И., Нанев С. М. Апаратно осигуряване на микропроцесорна система за автоматично управление на роторни багери. В: Резюмета на Международна научна сесия на студенти и млади научни работници, депон. в ЦИНТИ, София, 1983
 449. Белев С. Б., Русанов Б. М., Желязкова И. И. Модел на микропроцесорна система за автоматичен контрол на роторен багер. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на ВТУ-Русе, том ХХVII, серия 3, Русе, 1986, стр. 87-91
 450. Бехчет Б., А. Стоянов, Б. Христов, О. Стоянов, Т. Деликостов. Influence of the technical condition of the low pressure system on the fuel supply process. IN: trans&MOTAUTO'11, Варна, 2011, pp. 41-42
 451. Билчев, С. Й., Г. Ст. Георгиев. Метаморфозите на неравенството на Финслер - Хадвигер. В: Сборник “Математика и математическо образование”, София, изд. на БАН, 1988, стр. 523 - 528.
 452. Богомилов Б. Л., Георгиева Л. Х., Ангелов Н. А. Изследване на влиянието на температурата, налягането и времето на контакт при обработка на вино с азот чрез ежектор. В: Научна конф. РУ ”А.Кънчев”, Русе, 2001
 453. Богомилов Б. Л., Георгиева Л.Х., Ангелов Н.А. Анализ на влиянието на азота върху съдържанието на серен двуокис във виното. В: Научна конф. РУ ”А.Кънчев”, Русе, 2001
 454. Бонева И., Атанасова П. В., Желязкова И. И. Потребителски интерфейс на редактор-генератор на структурни схеми. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на Русенския универсистет, том 48, серия 3.2, Русе, 2009, стр. 217-221
 455. Бонева И., Атанасова П. Л., Желязкова И. И. UML на редактор-генератор на структурни схеми. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, том 48, серия 3.2, Русе, 2009, стр. 212-216
 456. Борислав Банчев. Моделиране на процесите в съдебната медицина чрез стандартите CMMN и BPMN. В: Научни трудове том 54, серия 3.2, Русе, 2015, стр. 125-130
 457. Братоев, В., Г. Иванова. Интерактивен софтуер за генериране на тестове за откриване на неизправности в последователни схеми. В: Сборник с доклади от СНС на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русенски университет, 2017, стр. 163-169, ISBN 1311-3321.
 458. В. Цонев, Д. Партинов, Ф. Дамянов, Пл. Цветков, Л. Йорданов. Един подход за изграждане на адаптивна система за управление при прибиращи селскостопански машини. В: II младежка школа с международно участие “Автоматизация и роботизация на процеси в селското стопанство, Русе, 1988
 459. В.Цонев, Св.Стоянова, Ст.Белев, И.Желязкова. Алгоритъм за определяне производителността на конвейр. В: VI национална конференция по Автоматизация на дискретни производствени процеси, Козубник - Полша, 1988
 460. Везиров Ч., И. Станев, Р. Козлев, Р. Кожухаров. Информационно осигуряване на аграрното инженерство в България с помощта на ИНТЕРНЕТ. В: Научна конференция по селскостопанско инженерство “Надеждност, ремонт, експлоатация”. Русенски Университет, Русе България, 1999, стр. 6 - 12
 461. Викторов, О.В., Хоанг Ван Ки, Луканчевски М.И. Обеспечение отказоустойчивости мультипроцессорных систем методом перемешивания. В: Конвейерные вычислительные системы: Тез. докл. Второго Всесоюзного совещания, Киев, 1988
 462. Витков В., Р. Чиков, Л. Йорданов. Метод за синтез на оптимизиращи системи за прибиращи машини. В: Юбилейна научна сесия'94, 12-14 октомври 1994 г., ВТУ ”Ангел Кънчев”, Русе, Печатна база на ВТУ ”Ангел Кънчев”, 1994
 463. Владимир Витлиемов, Милко Маринов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов, Цветелин Павлов, Славина Иванова. ЕДИН ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНА СИСТЕМА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНА В ШПРИЦВАЩАТА И ЛЕЯРСКА ИНДУСТРИИ. В: Иновативни методи за усъвършенстване на процеса на шприцване, Русе, България, Примакс, 2013, ISBN 978-954-8675-68-0.
 464. Вълов, Н., Д. Иванова, И. Вълова. Отдалечен достъп и управление на процеса сушене през Internet. В: International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’15, SOFIA, 2015, стр. 47-49
 465. Вълов, Н., Д. Иванова, В. Стоянов, И. Вълова. Система за контрол и управление на процеса в експериментална сушилня. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2011, стр. 163-169, ISBN 1311-3321.
 466. Вълова, И. Фейсбук група като система за управление на обучението. В: Научни трудове на Русенския университет, том 54, серия 3.2, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 467. Вълова, И. Системи за организация, търсене и достъп до изображения. В: Научна конференция – РУ & СУ’11 секция Компютърни системи и технологии, Русе, България, 2011, ISBN 1311-3321.
 468. Вълова, И. Системи за организация, търсене и достъп до изображения - тенденции и развитие. В: Научна конференция – РУ & СУ’11 секция Компютърни системи и технологии, Русе, България, 2011, ISBN 1311-3321.
 469. Вълова, И. Пример за реализация на разпределена база от данни в СУБД, което не поддържа разпределеност. В: Научна конференция – РУ & СУ’10, секция Компютърни системи и технологии, Русе, България, Печатна База при Русенски Университет, 2010
 470. Вълова, И. Инструментални средства за построяване на бази знания на експертни системиВъл. В: Международна научна сесия, Прага, 1988
 471. Вълова, И. Програмна система, базираща се на правила за генерация на словестни задачи. В: Младежки научно-технически симпозиум “Електронно-изчислителна техника и технология”, София, България, 1987
 472. Вълова, И., Й. Калмуков. Оптимизация на SQL заявки. В: Научна конференция на РУ & СУ’13, Русе, България, 2013, стр. 174-180, ISBN 1311-3321.
 473. Вълова, И., Й. Калмуков. Система за управление на студентски проекти. В: Научна конференция – РУ & СУ’11 секция Компютърни системи и технологии, Русе, България, 2011, ISBN 1311-3321.
 474. Вълова, И., Й. Калмуков. Специализирани търсещи машини в Интернет пространството – основни принципи и архитектура. В: Научна конференция – РУ & СУ’08, секция Компютърни системи и технологии, Русе, България, Печатна База при Русенски Университет, 2008, стр. 154-159
 475. Вълова, И., Й. Калмуков, А. Смрикаров. Web базирана система за анализ на публикационната дейност на академичния състав. В: Научна конференция – РУ & СУ’12, Русе, Издателски център при РУ, 2012, стр. 201-210, ISBN 1311-3321.
 476. Гарип Ниязи, Желязкова И. И. UML проект на средство за подготовка на упражнения. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, том 48, серия 3.2, Русе, 2009, стр. 197-201
 477. Гарип Ниязи, Желязкова И. И. Програмна реализация на средство на средство за подготовка на упражнения в режим on-line. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, том 48, серия 3.2, Русе, 2009, стр. 202-206
 478. Гарип Ниязи, Желязкова И. И. Потребителски интерфейс на средство на средство за подготовка на упражнения в режим on-line. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, том 48, серия 3.2, Русе, 2009, стр. 207-211
 479. Георгиев Г. Т., Желязкова И. И. Език за представяне на структурни знания за сложни динамични системи. В: Сборник доклади на конференцията "Автоматика и Информатика", том 1 "Проблеми на информационните технологии", София, 1998, стр. 88-91
 480. Георгиев Г., И. Евстатиев. Архитектура и алгоритъм за управление на информационна система за люпилен цех. В: Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Научни трудове, том 38, серия 3, 2001, стр. 119-123
 481. Георгиев Г., М. Маринов. Система за проследяване на автомобил посредством мобилни технологии. В: V-та Научна конференция с международно участие, Varna, 2018, стр. 8
 482. Георгиев, Г. Ст. Моделиране на марковски вериги с MS Excel. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 47, серия 3.2, “Електротехника, електроника, автоматика”, Русе, 2008, стр. 117 – 121.
 483. Георгиев, Г. Ст. Моделиране на системи за масово обслужване с MS Excel. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, серия 3.2, “Комуникационна и компютърна техника и технологии”, Русе, 2005, стр. 45 – 49.
 484. Георгиев, Г. Ст. Модифицирано z - преобразуване на функция с чисто закъснение. В: Годишник на ТУ - Русе, Русе, 1990
 485. Георгиев, Г. Ст. Допълнително построение или тригонометрия?. IN: Сборник “Математика и математическо образование”, София, изд. на БАН, 1985, pp. 638 - 644.
 486. Георгиев, Г. Ст. Някои особености при обучението по математика на чуждестранните студенти от подготвителния курс. В: Сборник “Основни въпроси на качеството и ефективността в обучението на чуждестранните студенти”, Русе, 1984, стр. 318 - 322.
 487. Георгиев, Г. Ст. Сравнително изследване на робастни системи за управление на манипулатор с еластично звено. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 54, серия 3.1, “Електротехника, електроника, автоматика”, подсекция „Електротехника, електроника, автоматика”, Русе, 2015, стр. 191-203, ISBN 1311-3321.
 488. Георгиев, Г. Ст. Относно стационарния режим в схемата гибел и размножаване. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 37, серия 3, “Електротехника, електроника и автоматика”, Русе, 1999, стр. 281 - 285.
 489. Георгиев, Г. Ст., Г. Й. Гачевски, Т. Ж. Стефанова. Относно решаването на екстремални задачи в подготвителния курс. В: Втора научно - методическа конференция, 28 - 29 ноември, Русе, 1985
 490. Георгиев, Г. Ст., Г. Л. Лехов. Синтез на робастен регулатор от разсредоточен тип на манипулатор с еластично звено. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 53, серия 3.1, “Електротехника, електроника, автоматика”, подсекция „Електротехника, електроника, автоматика”, Русе, 2014, стр. 129 – 137, ISBN 1311-3321.
 491. Георгиев, Г. Ст., Г. Л. Лехов. Апроксимации на функции на една променлива при създаване на модели с параметрична неопределеност. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 51, серия 3.2, “Електротехника, електроника, автоматика”, подсекция „Компютърна техника и технологии”, Русе, 2012, стр. 118 – 122, ISBN 1311-3321.
 492. Георгиев, Г. Ст., Е. Р. Рац. Относно един метод за синтез на дискретно управление при ограничение и определено времетраене на преходния процес. В: Сборник научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том 26, серия 6, “Автоматика и изчислителна техника”, Русе, 1984, стр. 25 - 31.
 493. Георгиев, Г. Ст., И. М. Вълова. Върху един метод за синтез на оптимално по бързодействие цифрово управление. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 36, секция 2, “Електротехника, електроенергетика, електроника, автоматика и комуникационна техника”, Русе, 1996, стр. 164 - 168.
 494. Георгиев, Г. Ст., Л. Й. Лазаров. Върху един модел на отворена система за масово обслужване. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 37, серия 3, “Електротехника, електроника и автоматика”, Русе, 1999, стр. 286 - 290.
 495. Георгиев, Г. Ст., Пл. К. Маноилов. Апаратна реализация на цифров ПИД - регулатор. В: Сборник научни трудове на Национална конференция с международно участие АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА’ 96, София, Съюз по автоматика и информатика, 1996, стр. 190 - 191.
 496. Георгиев, Г. Ст., С. Г. Калинова. Симулация на марковски вериги с MS Excel. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 47, серия 3.2, “ Електротехника, електроника, автоматика”, Русе, 2008, стр. 111 – 115.
 497. Георгиев, Г. Ст., С. Г. Калинова. Симулация на системи за масово обслужване с MS Excel. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, серия 3.2, “Комуникационна и компютърна техника и технологии”, Русе, 2005, стр. 50 – 54.
 498. Георгиев, Г. Ст., С. Г. Калинова. Машинно определяне на едностранното обратно z - преобразуване. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 36, секция 2, “Електротехника, електроенергетика, електроника, автоматика и комуникационна техника”, Русе, 1996, стр. 102 - 107.
 499. Георгиев, Г. Т., И. И. Желязкова. Едно архитектурно решение за базирани на симулация интелигентни системи за тренировка със сложни динамични системи. В: Сборник доклади на юбилейната научна сесия на Военното училище, В. Търново, 1998, стр. 388-395
 500. Георгиев, Цв. Преход от Flash към HTML5 при мобилното обучение. IN: Научни трудове на Русенския университет, том 54, серия 3.2, Русе, 2015, pp. 192-197, ISBN 1311-3321.
 501. Георгиев, Цв. Възможности и ограничения при използване на съвременните мобилни устройства като инструменти за научни изследвания. В: Научни трудове на Русенския университет, том 52, серия 3.2, Русе, 2013, стр. 169-173, ISBN 1311-3321.
 502. Георгиев, Цв. Изучаване на алгоритми за търсене с помощта на анимации. В: Научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 3.2 "Комуникационна техника и технологии. Компютърна техника и технологии", Русе, 2012, стр. 197-200, ISBN 1311-3321.
 503. Георгиев, Цв. Мултимедийно приложение „RLE метод за компресиране на данни”. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 3.2 „Комуникационна техника и технологии. Компютърна техника и технологии”, Русе, 2011, стр. 202-206, ISBN 1311-3321.
 504. Георгиев, Цв. Предимства на Flash при анимирано представяне на алгоритми за работа с динамични структури от данни. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 44, серия 3.2, Русе, 2005, стр. 205-209, ISBN 1311-3321.
 505. Георгиев, Цв., E. Георгиева, Г. Кръстев. Изследване на някои особености при приспособяването на докторантите в Русенския университет към състоянието на организационния климат. В: Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 3.2, Русе, 2008, стр. 127-133, ISBN 1311-3321.
 506. Георгиев, Цв., А. Смрикаров, Д. Станчев. Усъвършенствана микропроцесорна система за изследване динамичните свойства на колесни машини. В: Сборник научни доклади на националната конференция по компютърни системи и технологии (КомпСисТех’2000), София, 2000, стр. V.25-1 - V.25-5, ISBN 954-9641-17-1.
 507. Георгиев, Цв., А.Добрева. Програмно моделиране на карданова предавка. В: Научна конференция "Прогресивни машиностроителни технологии", Русе, 1995
 508. Георгиев, Цв., Е.Георгиева. Мобилното обучение - 10 години по-късно. IN: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 3.2, Русе, 2014, pp. 158-162, ISBN 1311-3321.
 509. Георгиев, Цв., Н. Михайлов, Я. Нейков. От виртуални инструменти и лаборатории към виртуални заводи за обучение. В: Сборник научни трудове на Пета национална конференция по Електронно Обучение във висшите училища, Русе, Издателски център на Русенски университет, 2014, стр. 165-169, ISBN 978-954-712-611-4.
 510. Георгиев, Цв., Ст. Калчева. Мултимедийно приложение за обучение, изпитване и оценяване на знанията на студентите по тема Разглобяеми съединения. В: Доклади на научно-техническия семинар CAD/CAM/CAE - системите: теория и практика, Пловдив, 2000, стр. 34-38
 511. Георгиев, Цв., Ст. Калчева. Мултимедийно приложение за обучение, изпитване и оценяване на знанията на студентите по Проекционно чертане. В: Сборник научни доклади на научно-техническия семинар РАИТ’98, Пловдив, 1998, стр. 96-100
 512. Георгиев,Г., Д. Станчев, Г. Габровски, Х. Авакян. Влияние на параметрите на индукционния първичен преобразувател върху минималната регистрирана скорост. В: Международна конференция, Варна, 1992
 513. Георгиева Е., Цв. Георгиев, М. Теодосиева. Мобилни приложения – съществуващи архитектури и средства за разработване. В: НС, РУ „А. Кънчев”, Научни трудове, т. 46, серия 3.2. Комуникационна и компютърна техника и технологии, Русе, 2007, стр. 110-115, ISBN 1311-3321.
 514. Георгиева Л., Н.Ангелов, Б.Богомилов. Изследване на изменението на цвета на виното в зависимост от разтворения кислород при деоксидацията му. В: Международна научна конф. ЕЕ&АЕ, Русе, 2002
 515. Георгиева, E., Цв. Георгиев. Мобилно обучение 2.0. IN: Научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 3.2, Русе, 2012, pp. 192-196, ISBN 1311-3321.
 516. Георгиева, Е., Цв. Георгиев. Стандарти за мобилно обучение. В: Научни трудове на Русенския университет - 2010, том 49, серия 3.2, Русе, 2010, стр. 131-136, ISBN 1311-3321.
 517. Георгиева, Е., Цв. Георгиев. Анализ на терминологията, свързана с мобилното обучение. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 44, серия 3.2, Русе, 2005, стр. 210-215, ISBN 1311-3321.
 518. Георгиева, Е., Цв. Георгиев, А. Смрикаров. Възможни решения за реализация на мобилно обучение в България. В: Научни трудове на Русенския университет, том 45, серия 3.2, Русе, 2006, стр. 183-188
 519. Георгиева, Л. Алгоритъм за намиране на глобалния максимум на фотоволтаичен панел. В: Научни трудове на РУ т. 50, серия 3.2, Русе, 2011, стр. 187-191, ISBN 1311-3321.
 520. Георгиева, Л., Н. Ангелов, Н. Вълов. Електронен влагомер за експресен анализ на зърно. В: Юбилейна научна сесия на ВТУ”Кирил и Методий” и ВВОВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1997
 521. Георгиева, Л., Н. Ангелов, Н. Вълов. Унифициран токов преобразувател за диференциално налягане. В: Юбилейна научна сесия на ВТУ”Кирил и Методий” и ВВОВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1997
 522. Георгиева, Л., Ф.Алкатири. Методика за определяне и следене на глобалния максимум на мощността на фотоволтаичен панел. В: Научни трудове на РУ т. 48, серия 3.2, Русе, 2009, стр. 160-167, ISBN 1311-3321.
 523. Георгиева, Л.Х. Моделиране на механизмите и задвижването на дифузьор за екстракция на захар. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXXIV, с.3, Русе, 1990
 524. Георгиева, Л.Х. Моделиране на процес екстракция при влошени качества на захарно цвекло. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXXIV, с.3, Русе, 1990
 525. Георгиева, Л.Х. Възможности за точно отчитане на обекти на конвейери при припокриване на активните зони на индуктивни датчици. В: Научно-техн. конф. “ЕСМА 88”, Търново, 1988
 526. Георгиева, Л.Х. Изследвания за съгласуването на управляващи програми за микропроцесорни системи за броене на обекти върху конвейери с индуктивни датчици. В: Научно-техн. конф. “ЕСМА 88”, Търново, 1988
 527. Георгиева, Л.Х. За приложението на фрейм – технологии при описание на технологичен ред от действия.. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, Русе, 1981
 528. Георгиева, Л.Х., Н.А. Ангелов. Възможности за автоматизация на управлението на цвеклови резачки по зададена производителност. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXXII, с.7, Русе, 1989
 529. Георгиева, Л.Х., Н.А. Ангелов. Моделиране на товарен момент на предавателните механизми за управление при изпитвания на селско-стопански машини. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXVIII, с.7, Русе, 1986
 530. Георгиева, Л.Х., Н.А. Ангелов, Г.А. Харизанов. Програмно управление на електрозадвижване на центрофуга за захарни маси. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXIV, с.3, Русе, 1982
 531. Георгиева, Л.Х., Н.А. Ангелов, Г.А. Харизанов. Синтез на схема за автоматичен манипулатор, използван при технологична линия за метализиране. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т. XX, с.3, Русе, 1978
 532. Георгиева, Л.Х., Н.А. Ангелов, Г.А. Харизанов. Система за автоматичен контрол и отстраняване на захарното съдържание в кондензните води на ТЕЦ. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т. XIX, с.8, Русе, 1977
 533. Големанов Ц. Реализация на вградения механизъм за извод в междинната формана SPIDER/CNP програма. В: РУ & СУ 2015, Русе, 2015
 534. Големанов Ц. Декларативен и императивен подходи за доказване на Тюринг пълнота на SPIDER/CNP. В: РУ & СУ 2015, Русе, 2015
 535. Големанов Ц. Д., И. Н. Станев. Един подход за разработване на семантични процедури при възходящ синтактичен анализ на езици за програмиране. В: Научни трудове – ВТУ "А. Кънчев"- Русе. Том XXXII, Серия 9, Русе България, 1989
 536. Големанов Ц. Д., И. Н. Станев, К. Д. Крачанов. Диалогова информационно-търсеща система. В: Семинар "Автомати, езици, системи", София. България, 1986
 537. Големанов Ц. Д., И. Н. Станев, К. Д. Крачанов. Видеоредактор на мрежи. В: Научни трудове ВТУ "А. Кънчев",Т. 28 сер.6, Русе България, 1986, стр. 49-54
 538. Големанов, Ц. SpiderCNP - интегрирана среда за визуално програмиране чрез управляващи мрежи. В: РУ & СУ 2012, Русе, 2012
 539. Големанов, Ц., В. Велев, Е. Големанова. Интегрирана среда за обучение по операционни системи EMIS. В: Национална научно-техническа конференция с международно участие "АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА '96, София, 1996
 540. Големанов, Ц., И. Станев, Е. Големанова. Технически средства за транслиране на LADDER – диаграми в управляваща мрежа на управляема продукционна система. В: Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”, 32, серия 9, Русе, 1990
 541. Големанов, Ц.Д., К.Крачанов, Е.Големанова. SpiderCloud – Облачна реализация на среда за Control Network Programming. В: РУ & СУ, Русе, 2013
 542. Джаджева С. П., Желязкова И. И., Юлзари С. Психолого-педагогически проблеми на копютъризирания урок. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на ВТУ-Русе, Русе, 1989, стр. хх-хх
 543. Димитров, П., Г. Иванова. Изследване на технологиите за реализация и визуализация на триизмерни обекти в уеб. В: Сборник с доклади от СНС на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русенски университет, 2017, стр. 176-180, ISBN 1311-3321.
 544. Димитрова T., Л. Георгиева. Определяне на контурите на травми в цифровите им изображения. В: Трудове на Научната сесия на РУ' 2005, Русе, 2005
 545. Димитрова В., М. П. Илиев, Г. Кръстев. Изследване съвместимостта на Bluetooth USB адаптер BT120 и Bluetooth USB dongle Y210. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 40, серия 1.2, Русе, 2003, стр. 78-82
 546. Димитрова В., М. П. Илиев, Г. Кръстев. Изходни условия и предпоставки за изработване на компютърни симулационни модели на АТМ мрежи. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 39, серия 3.2, Русе, 2002, стр. 16-20
 547. Дочев К., К. Бързев, Г. Кръстев, Т. Тотев. Стенд за изпитване на автомобилите на горивна икономичност и токсичност по зададен пътен цикъл. В: Научни трудове на ВВОВУ "В. Левски", кн. 48, Велико Търново, 1996, стр. 41-49
 548. Дянкова Е., А. Смрикаров. Създаване на уеб-сайт за електронно обучение по дисциплината „Изкуствен интелект”. В: Сборник доклади и резюмета на Втора национална конференция по електронно обучение във висшето образование, Китен, 2006, стр. 121
 549. Дянкова Е., Чеков П. Учебен симулатор за автоматично доказване на теореми от предикатната логика чрез метода на резолюцията. В: Трудове на научна конференция на РУ "Ангел Кънчев", Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2006
 550. Е. Големанова. SPIDER vs PROLOG: Механизъм на извод. В: РУ&СУ, Русе, 2015
 551. Е.Големанова. Методика за декларативни CNP-реализации на алгоритми за търсене в Пространство на състоянията. В: РУ&СУ, Русе, 2015
 552. Евстатиев И., С.Кадирова, Г.Георгиев. Моделиране на енергийния обмен в секцията на пекач при влаготоплинна обработка на мливо. В: Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии –2009”, Пловдив, 2009, стр. 419-424
 553. Евстатиев И., С.Кадирова, Г.Георгиев. Алгоритъм и модел на топлинно-влажностния режим при извличане на растителни масла. В: Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии –2009”, Пловдив, 2009, стр. 413-418
 554. Енчев A., Л. Георгиева. Методи за компресиране на информацията от електрокардиограми. В: Трудове на Научната сесия на РУ' 2005, Русе, 2005
 555. Енчев, Д., Цв. Георгиев, Б. Евстатиев. Приложение на дистанционното обучение в инженерните специалности: състояние и тенденции. В: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 3.2, Русе, 2014, стр. 116-120, ISBN 1311-3321.
 556. Желязкова И. И., Георгиев Г. С., Минкова П., Кузманов Е. WINDOWS измервателен инструмент. В: Сборник доклади на годишната научна конференция с международно участие на Военното училище, Велико Търново, 1997, стр. 207-215
 557. Желязкова И. И., Георгиев Г. С., Минкова П., Кузманов Е. Създаване на виртуални измервателни инструменти в WINDOWS операционна среда. В: Сборник доклади на годишната научна конференция с международно участие на Военното училище, Велико Търново, 1997, стр. 216-222
 558. Желязкова И. И., Добруджалиев Д. Универсална интегрирана среда МИКРОКУРС за създаване на автоматизирани системи за обучение в химията и химическата промишленост. В: Сборник от научни трудове на ВХТИ-Бургас, том XXVI, Бургас, 1996, стр. 115-119
 559. Желязкова И. И., Колев Р. Т. Изследване на ефективността на компютърно-базираното обучение. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на Русенския университет, том 40, серия 1.2, Русе, 2003, стр. 187-191
 560. Желязкова И. И., Стоянов С. Н. Прототип на система за индивидуализирано планирано обучение. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на Русенския университет, том 40, серия 1.2, Русе, 2003, стр. 192-196
 561. Желязкова И. И., Ангелов Р., Деянов Ю. Относно някои възможности при проектиране на многоизходни комбинационни схеми с помощта на ЦЕИМ. В: Сборник доклади на научната сесия на ВНВАУ –Шумен, секция “Изчислителна техника”, Шумен, 1978, стр. 47-54
 562. Желязкова И. И., Андреева М. Х., Грозданова Е. Експериментално изследване на ефективността на компютърно-базираното тестване в средното образование. В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ Том 40, серия 1.2, Русе, 2004, стр. 95-100
 563. Желязкова И. И., Андреева М. Х., Николова М. Експериментално изследване на компютърно-базираното тестване на знания в средното образование. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, том 40, серия 1.2, Русе, 2004, стр. 89-94
 564. Желязкова И. И., Атанасова Г. Е. Технология на работа в Задачно-Ориенитирана Среда за Разработване на Алгоритми (ЗОСРА). В: Известия на съюза на учените – Русе, секция „Математика, Информатика и Физика”, Русе, 2004, стр. 131-140
 565. Желязкова И. И., Вълкова П. Л. Стратегия за практическо обучение в задачно-ориентирани среди. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, секция "Математика, Информатика и Физика", том. 44, серия 6.1, Русе, 2005, стр. 107-112
 566. Желязкова И. И., Вълкова П. Л. Computer-Aided Teaching and Learning Structural Schemes. IN: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, секция "Математика, Информатика и Физика", Русе, 2004, pp. 73-82
 567. Желязкова И. И., Вълова И. М., Георгиев Г. Т. Инструментален подход към аритметична обработка на база данни. В: Сборник доклади на VI международна конференция САИТНИ, Варна, 1992, стр. хх-хх
 568. Желязкова И. И., Иванов С. Относно анализа и синтеза на операционни автомати с помощта на ЦЕИМ. В: Сборник доклади на 5-та национална научно-техническа конференция "Изчислителна техника'79", Варна, 1979, стр. хх-хх
 569. Желязкова И. И., Кадишева Л., Шопов С., Асса Б. Подсистема “Информация” в АСУ на ВУЗ. В: Сборник доклади на научната сесия на Военното училище, секция “Изчислителна техника”, Шумен, 1978, стр. 3-10
 570. Желязкова И. И., Колев Р. Т. Статично планиране на тестови задачи. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ , секция “Математика, Информатика и Физика”, Русе, 2004, стр. 101-105
 571. Желязкова И. И., Корнейчук В. И., Никитин С. Н., Тодоров Г. С. Моделиране на лабораторни работи. В: Републикански младежки научно-технически симпозиум, София, 1975, стр. хх-хх
 572. Желязкова И. И., Корнейчук В. И., Тодоров Г. С. Автоматизированная система накопления и обработки данных о качестве подготовки специалистов. В: Сборник доклади на първата национална конференция на младите научни работници, Габрово, 1975, стр. 57-62
 573. Желязкова И. И., Корнейчук В. И., Тодоров Г. С., Димитрова М. К. Машинная система оценки знаний. В: Известия на висшия машинно-елктротехнически институт и съюза на научните работници в Габрово, том VIII, Габрово, 1976, стр. хх-хх
 574. Желязкова И. И., Навасардян С. С., Маринов М. Т., Арсов С. С. Компютърна технология на адаптивно обучение. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на ВТУ, том XXXII, серия 9, Русе, 1989, стр. 92-102
 575. Желязкова И. И., Николов П., Стойчев С., Арсов С. С. Един подход за изграждане на релационна СУБД със заявки на ограничен български език - I. Теоретична постановка. В: Първа национална конференция с международно участие „Информационни технологии в управлението”, София, ИЦТТ, 1990, стр. 2-8
 576. Желязкова И. И., Николов П., Стойчев С., Арсов С. С. Един подход за изграждане на релационна СУБД със заявки на ограничен български език - II. Примерна реализация. В: Първа национална конференция с международно участие „Информационни технологии в управлението”, София, ИЦТТ, 1990, стр. 9-17
 577. Желязкова И. И., Стоянова С. Г. Определяне разрядността при представяне на информацията в микропроцесорни системи за автоматично управление. В: Годишник на ВТУ, Русе, 1983, стр. хх-хх
 578. Желязкова И. И., Стоянова С. Г., Младенов М. И. Математически модел на микропроцесорна система за автоматично управление на роторни багери (част 1). В: Сборник доклади на годишната научна конференция на ВТУ, серия 6, Русе, 1984, стр. 189-193
 579. Желязкова И. И., Стоянова С. Г., Младенов М. И. Математически модел на микропроцесорна система за управление на роторни багери (част 2). В: Научни трудове на ВТУ, серия 6, Русе, 1984, стр. 195-197
 580. Желязкова И. И., Шопов С., Чернев С. Организация и обработка на информационните масиви от подсистемата “Показатели НА НИР във ВУЗ”. В: Научни трудове на ВИММЕСС, Серия “Изчислителна техника и автоматизация на производствените процеси”, том XXI, Русе, 1979, стр. 91-94
 581. Желязкова И., Андреева М. Експериментално изследване на компютъризирания тестов контрол на знания. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на Русенския университет, том 40, серия 3, Русе, 2003, стр. 48-52
 582. Желязкова И., С. Стоянов. Прототип на система за индивидуално планиране на обучението. В: Трудове на научната сесия РУ 2003, Русе, България, 2003
 583. Желязкова, И. И. Методика за количествена експертна оценка на качеството на системи за обучение. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на Русенския университет, том 39, серия 3.1, Русе, 2002, стр. 139-144
 584. Желязкова, И. И. Таблична реализация на тригонометрични функции в микропроцесорни системи за автоматично управление. В: Годишник на ВТУ, Русе, 1983, стр. хх-хх
 585. Желязкова, И. И. Един алгоритъм за контрол на входни данни в автоматизирани системи за управление, част 1. В: Годишник на ВТУ, Русе, 1983, стр. хх-хх
 586. Желязкова, И. И. Сравнителен анализ на операционни автомати със закрепени и общи микрооперации. В: Сборник научни трудове на ВИММЕСС, серия "Електротехика и електрификация на селското стопанство", Русе, 1980, стр. 65-71
 587. Желязкова, И. И. Алгоритъм и програми за синтез на управляващи автомати по каноничния метод. В: Сборник доклади на научната сесия на МЕИ-София, София, 1979, стр. хх-хх
 588. Желязкова, И. И. Разкриване на социалното съдържание на техническия прогрес - вежен фактор за идеологическото възпитание на студентите. В: Сборник доклади на международната научно-практическа конференция "ролята на личността на преподавателя за идеологическото възпитание на студентите", Русе, 1979, стр. 235-237
 589. Златаров, П., Г. Иванова. Уеб базирано приложение за мониторинг и известяване за проблеми с мрежови сървъри. В: Сборник с доклади от СНС на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2016, стр. 133-137, ISBN 1311-3321.
 590. Златаров, П., Г. Иванова. Web of Things – приложение на уеб технологиите за обмен на данни в Internet of Things мрежи. Приложна реализация на система за събиране на данни. В: Сборник с доклади от СНС на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русенски университет, 2015, стр. 74-78, ISBN 1311-3321.
 591. Златаров, П., Г. Иванова. Един подход за приложение на „Internet of Things“. Мрежи от сензори и устройства. Отдалечено отчитане и анализ на сензори чрез микроконтролер. В: Сборник с доклади от СНС на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русенски университет, 2014, стр. 80-85, ISBN 1311-3321.
 592. Златев Ст., Г. Лечев, Г. Кенаров,Г. Попов, Ю. Златева. Инерционен стенд за входящ контрол на спирачни пръстени на електротелфери. В: Конференция с международно участие, Казанлък, 1988
 593. Златева Ю. Един подход за определяне качеството на изображения. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2012, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, стр. 166-169 т.51, с.3.2
 594. Златева Ю., Г. Тодоров. Симулатор на невронна мрежа от тип двупосочна асоциативна памет (BAM). В: Международна конференция CompSysTech 2003, Русе, 2003
 595. Златева Ю., Г. Улвиев. Програмен симулатор на невронна мрежа от тип ART1. В: Научни трудове на РУ, том 45, серия 3.2, 2006, 271-274, Русе, 2006
 596. Златева Ю., Кр. Димов. Симулатор на невронна мрежа от тип SOM. В: Научна конференция на РУ, Русе, 1999
 597. Златева Ю., М. Иванов. Информационна система за акупунктурни точки. В: Научни трудове на РУ, том 48, серия 3.2, 2009, Русе, 2009
 598. Златева Ю., Св. Недев. Симулатор на невронна мрежа за разпознаване на сигнали изменящи се във времето и пространството на състоянията. В: Международна конференция CompSysTech 2002, Русе, 2002
 599. Златева Ю., Ст. Николов. Алгоритъм за описание и възстановяване контурите на двумерен обект чрез насочена верига от кодове. В: Научни трудове на РУ, том 41, серия 3.2, 2004, 84-89, Русе, 2004
 600. Ибрямова, Е., С. Арсов. Среди за електронно обучение по дисциплината "Бази от данни". В: IV-та Национална Конференция, София, 2016, стр. 192-197, ISBN 978-954-07-4114-7.
 601. Иванов Ал., Г. Иванова, Г. Методиев. Методика за виртуално измерване на конструктивни и геометрични параметри на протяжки. В: Научни трудове на Русенски университет, Русенски университет, 2011, стр. 138-143, ISBN 1311-3321.
 602. Иванов В., Г. Кръстев, Х. Станчев. Някои проблеми при разработване на електронна система за управление на карбураторен двигател на празен ход. В: Научна конференция с международно участие ТИАТ*90, Шумен, 1990, стр. 7с.
 603. Иванов В., Х. Станчев, Г. Кръстев. Изпълнителен механизъм за управление работата на празен ход на карбураторен двигател. В: Юбилейна научна сесия с международно участие "25 години катедра ДВГ" на ВМЕИ - Варна, Варна, 1990, стр. 8с.
 604. Иванов, Р., Р. Русев, Т. Тотев, Г. Кадикянов, Цв. Георгиев. Изследване на динамичните свойства на автомобил с мобилна измервателна система. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 49, серия 4, Русе, 2010, стр. 82-87, ISBN 1311-3321.
 605. Иванова Г., А. Иванов. Методика за виртуално изучаване и измерване на конструктивните и геометрични параметри на червячни модулни фрези. В: НАУЧНИ трудове – Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 52, серия 2, Русе, 2013, стр. 83-87, ISBN 1311-3321.
 606. Иванова Г., Ал. Иванов, К. Кръстев. Виртуално измерване на зъбодълбачни колела.. В: Научни трудове на Русенски университет, том 51, серия 3.2, Русенски университет, Русенски университет, 2012, стр. 155-159, ISBN 1311-3321.
 607. Иванова, А. „Дигитальные“ дети: надежды и тревога. В: Материалы XII международных педагогических чтений „Коллективные субьекты педагогической и управленческой деятельности в культурно-компетентностной и системно-деятельностной образовательных моделях“, Волгоград, ВГАПК РО, 2012, ISBN 978-5-904776-22-0.
 608. Иванова, А., И. Желева, Г. Вачев. Софтуерна среда за симулиране на измервания на хидравлични величини. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 3.2, Русе, 2011, стр. 181-186, ISBN 1311-3321.
 609. Иванова, Г. Виртуална лаборатория по надеждност и диагностика на компютърни системи. В: Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, Свищов, Стопанска академия „Д. А. Ценов”, 2012, стр. 295-300, ISBN 978-954-23-0747-1.
 610. Иванова, Г., Ал. Иванов. Виртуален образователен инструмент за измерване на конструктивните и геометричните параметри на протяжките. В: Дни на науката’2011, Велико Търново, Фабер, 2011, стр. 200-209, ISBN 1314-2283.
 611. Иванова, Г., Д. Баева, П. Златаров, Е. Ибрямова. Концептуален модел на софтуерна система за организиране и проследяване приема и обучението на докторанти. В: EDUCATION, SCIENCE, ECONOMICS AND TECHNOLOGIES, Педагогика и качество на образованието, Том XIII (3) Бургас, 2017, стр. 96-100, ISBN 13126121.
 612. Иванова, Д., Н. Вълов, В. Стоянов, И. Вълова. Моделиране кинетичните криви на сушене на кайсии. В: Научна конференция – РУ & СУ’11 секция Електротехника, електроника и автоматика, Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2011, стр. 170-174, ISBN 1311-3321.
 613. Иванова,А., А.Смрикаров. Прототип на WEB сайт на Научна комисия към ВАК. В: Научни трудове на Русенския университет, том 48, серия 3, Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2009, стр. 155-159, ISBN 1311-3321.
 614. Иванова,А., Г.Иванова, А. Смрикаров. Новото поколение обучавани и бъдещето на електронното обучение във висшите училища – eLearning 2.0 и персонална среда за обучение. В: Трудове на Третата национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, Свищов, Академично издателство на СА “Д.Ценов”, 2009, стр. 27-36, ISBN 978-954-23-0.
 615. Йовчева,Е., В.Панева, А.Иванова. Един подход за реализация на приемственост и когнитивна връзка между интерактивните единици в предучилищното и началното училищно образование. В: Сборник научни трудове на Пета национална конференция по предучилищно образование „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА”, Велико Търново, 2012, стр. 150 - 152
 616. Йорданов Л. Методика за изследване на комбайн със система Данни Комбайн. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2012, том 51, серия 3.2., Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2012, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2012, стр. 176 - 179, ISBN 1311-3321.
 617. Йорданов Л., Кръстев Г., Борисов Б. Програмно осигуряване на система „Данни Комбайн”. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2013,, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2013, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2013, стр. 149-152, ISBN 1311-3321..
 618. Йорданов, Л. MODELING AND EXPLORATION OF A DIGITAL FILTER. IN: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2017, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2017, pp. xxx-xxx
 619. Йорданов, Л. Прилагане на смесено обучение по дисциплината ВКцКТТ. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2015, Научни трудове том 54, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2015, стр. xxx-xxx, ISBN 1311-3321.
 620. Йорданов, Л. Контролер за един канал на сеялка за сеитба с биоразградима лента. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2011, 28 – 29.10.2011 г., том 50, серия 3.2.,, Печатна база на РУ, 2011, ISBN 1311-3321.
 621. Йорданов, Л. Система за обработване на информация от експериментални изследвания с ’Данни Комбайн’. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2010, 29 – 30.10.2010 г., том 49, серия 3.2., Печатна база на РУ, 2010, стр. 127 – 130, ISBN 1311-3321.
 622. Йорданов, Л. Резултати от изследване на сензор за измерване количеството растителна маса постъпващо за овършаване в зърнокомбайн. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2009, 30 – 31.10.2009 г., том 48, серия 1.1., Печатна база на РУ, 2009, стр. 73 – 76, ISBN 1311-3321.
 623. Йорданов, Л. Синтезиране структурната схема на система за автоматично управление на натоварването на зърноприбиращ комбайн. В: Научна конференция РУ ”Ангел Кънчев” 2003, Русе, Том 40, серия 1, стр. 132 – 136, Печатна база на РУ, 2003
 624. Йорданов, Л.,. Изследвания при математическо моделиране на загубите от зърнокомбайн. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2014, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2014,, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2014, стр. 153–157, ISBN 1311-3321.
 625. Йорданов, Л.,. Методика за изследване на капацитивен сензор за определяне масата постъпваща за овършаване. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев” 2008, 31.10. – 01.11.2008 г., том 47, серия 1.1., Печатна база на РУ, 2008, стр. 53 – 57, ISBN 1311-3321.
 626. Йорданов, Л., Г. Кръстев, Б. Борисов. Система за обработване на информация от експериментални изследвания с ’Данни Комбайн’. В: Научни трудове том 52,, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, РУ ”А. Кънчев”,, 2013, стр. 149-152, ISBN 1311-3321.
 627. Йорданов, Л., М. Михайлов, Вл. Витков. Микропроцесорна система със серийна памет за изследване на зърноприбиращ комбайн. В: Research People And Actual Tasks On Multidisciplinary Sciences, Lozenec, Bulgaria, 6-8 Juni 2007, Vol. 2, Русе, 2007, стр. 65 - 70, ISBN 978-954- 911.
 628. Кrastev, G., Ts. Georgiev, S. Arsov. Matlab based System for Real Time, Experimental Studies of Dynamic Objects. IN: Proceedings of the International Scientific Conference “Quality and reliability of Technical systems”, Nitra, Slovakia, 2010, pp. 361-364
 629. Калмуков, Й. Защита на документи, публикувани в Интернет, от неправомерен външен достъп. В: „Дни на науката 2011”, Велико Търново, 2011, стр. 442-451, ISBN 1314-2283.
 630. Калмуков, Й., Б. Рачев, А. Смрикаров. Относно необходимостта от създаването на web-базирана система за поддръжка на научни конференции. В: Научни трудове на юбилейната научна конференция на РУ&СУ'05, Русе, Издателски център при РУ, 2005
 631. Кожухаров Р., И. Станев. Среда за разработване на интелигентна продуктова документация. В: Научни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 346-350
 632. Козов В., Б. Мутев, И. Вълова. Изследване на Google Maps api и cloud технологии за разработване на web приложения. В: Студентска научна сесия СНС'16, Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2016, стр. 128-132, ISBN 1311-3321.
 633. Корнейчук В. И., Желязкова И. И., Димитрова М. К., Тодоров Г. С. Машинная система оценки знаний. В: Юбилейна научна конференция, Габрово, 1974, стр. хх-хх
 634. Корнейчук В. И., Желязкова И. И., Тодоров Г. С. Обучающий алгоритм анализа и оптимизации схем. В: Материалы первого симпозиума болгарских аспирантов, обучаюшихся в СССР, Москва, 1976, стр. 95-97
 635. Костадинов, Н., Ал. Букев. Мониторна програма за микропроцесорни системи на база MCS51. В: Шеста международна конференция, Варна, 1992, стр. 72-76
 636. Костадинов, Н., Ал.Букев, И.Цанков, Е.Русев, А.Смрикаров, Г.Ангелов. Създаване на развойна система за едночипови микрокомпютри от фамилята MCS-51. В: Шеста международна конференция "САИТНИ", Варна, 1992, стр. 33-37
 637. Костадинов, Н., М. Луканчевски, Х. Авакян. Автоматизиране на услугите от телефонни кабини. В: Национална конференция с международно участие, София, 1994, стр. 226-229, ISBN 954-900020-1-2.
 638. Костадинов, Н., Ст. Смрикарова. Тестер за микропроцесорни системи изградени на базата на едночипови микрокомпютри от фамилята MCS-51. В: Научна конференция, ВМЕИ-Габрово, Габрово, 1992
 639. Костадинов, Н., Х. Авакян, М. Луканчевски. Подход за изграждане на блок за контрол на повикванията на IP-базиран операторски център. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 144-148, ISBN 1311-3321.
 640. Костов Т., Червенков А., Желязкова И. И., Нанев С. М. Програмно осигуряване на микропроцесорна система за автоматично управление на роторни багери. В: Резюмета на международната научна сесия на студенти и млади научни работници, София, депон. в ЦИНТИ, 1983, стр. хх-хх
 641. Костова, В., Цв. Георгиев. Информационно web-приложение “Трезво за наркоманията”. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, сер. 6.3 “Пеадгогика и психология. Физическо възпитание и спорт “,т.41, Русе, 2004, стр. с.136-140
 642. Крачанов К. Д., А. С. Смрикаров, И. Н. Станев, П. И. Хараламов, А. Г. Хараламова. Архитектура и математическо осигуряване на една микропроцесорна система за събиране и обработка на данни. В: Национална младежка школа "Автоматизация на производството '83", Приморско България, 1983
 643. Крачанов К. Д., А. С. Смрикаров, П. И. Хараламов, И. Н. Станев, М. П. Джамбазова. Реализация на десетична аритметика с фиксирана запетая за микропроцесор СМ601 с използване на макроасемблер. В: Семинар "Автомати, езици, системи", София. България, 1986
 644. Кръстев Г., М. Теодосиева. СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПРОГРАМИРАНЕ НА ИГРИ ЗА МОБИЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСТРОЙСТВA. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, т. 46, серия 3.1. Комуникационна и компютърна техника и технологии,, Русе, 2007
 645. Кръстев Г., Х. Станчев, В. Иванов. Някои проблеми при математическото моделиране на ДВГ. В: Научни трудове на ВТУ "А Кънчев", Русе, 1989, стр. 5с.
 646. Кръстев К. , В. Димитров, Л. Георгиева. Програмна среда за оценка качеството на обработени кожи. В: Трудове на Научната сесия на РУ' 2005, Русе, 2005
 647. Кръстев К., Л. Георгиева, Н. Ангелов. Структурен подход за откриване на повърхностни дефекти на обработени кожи. В: Трудове на научната сесия на РУ, Русе, 2004
 648. Кръстев К., Л. Георгиева, Н. Ангелов. Хистограмен анализ на изображения на дефектни кожени повърхности. В: Трудове на научната сесия на РУ, Русе, 2003
 649. Кръстев, Г., Г. Ст. Георгиев. Програмно осигуряване за дистанционно обучение по автомобилна електроника. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 50, серия 3.2, “Електротехника, електроника, автоматика”, Русе, 2011, стр. 81 - 86.
 650. Кръстев, Г., Иванов, В., Станчев, Х. Уредба и методика за тариране на датчици за индициране на ДВГ. В: Motauto’1997, Русе, 1997, стр. Vol. I, 126-131
 651. Кръстев, Г., Станчев, Х. и др. Методика за еталониране на разходомери за въздух на електронни системи за управление на ДВГ. В: Мотауто ‘2001, Варна, 2001, стр. Vol. III, 35-37
 652. Кръстев, Г., Станчев, Х., Иванов, В. Автоматизирана система за провеждане на изследвания на бензинов двигател (АСНИ).. В: Motauto’1993, Семково, 1993, стр. Стр. 106-111
 653. Кър Октай, Желязкова И. И. Потребителски интерфейс на средство за обработка и визуализация на данни от учебни сесии. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, том 48, серия 3.2, Русе, 2009, стр. 192-196
 654. Кър Октай, Желязкова И. И. Скриптов език за обработка и визуализация на данни от учебни сесии. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, том 48, серия 3.2, Русе, 2009, стр. 177-181
 655. Кър Октай, Желязкова И. И. Алгоритми за обработка и визуализация на данни от учебни сесии. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, том 48, серия 3.2, Русе, 2009, стр. 182-186
 656. Кър Октай, Желязкова И. И. Програмна реализация на средство за обработка и визуализация на данни от учебни сесии. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, том 48, серия 3.2, Русе, 2009, стр. 187-191
 657. Кър Октай, Желязкова И. И. UML проект на средство за обработка и визуализация на данни от учебни сесии. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, том 48, серия 3.2, Русе, 2009, стр. 172-176
 658. Кършакова Р., В. Пенчева, Т. Грозева, Цв. Павлов. Реструктуриране на сайта на Русенския университет: PR аспекти и комуникационна ефективност. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 48, серия 5.2. Русе. 2009, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2009, стр. 19-24, ISBN 1311-3321.
 659. Кючуков, Р., С. Арсов, М. Баракат. Автоматизирана информационна система за електропотребителите към електроснабдителни предприятия. В: Сборник „Научни трудове”, том XXXVI, Русе, Печатна база на РУ „А. Кънчев”, 1996, стр. . 80-84
 660. Лазаров, Людмил Й., Г. Ст. Георгиев. Многопроцесорна система за управление на телевизионни и радиопредаватели. В: Сборник доклади на Национална конференция КомпСисТех’2000, София, 2000, стр. стр. V.22-1 - V.22-4
 661. Лазаров, Людмил Й., Г. Ст. Георгиев. Програмно осигуряване на многопроцесорна система за управление на телевизионни и радиопредаватели. В: Сборник доклади на Национална конференция КомпСисТех’2000, София, 2000, стр. стр. V.23-1 - V.23-4
 662. Луканчевски, М. Входно-изходни драйвери в многозадачната система X-51. В: Юбилейна научна сесия на ВВОУ “В. Левски” – В.Търново, В.Търново, 1993
 663. Луканчевски, М. Структурен подход за повишаване на системната отказоустойчивост. В: Научна конференция на ВМЕИ-Габрово, Габрово, 1992
 664. Луканчевски, М. Механизъм на събитията в многозадачното ядро X-51. В: Научна конференция на ВМЕИ-Габрово, Габрово, 1992
 665. Луканчевски, М., Б. Николов. Относно моделирането на квантови явления в изпълнителна среда с глобален структурен паралелизъм. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2013, стр. 138-143, ISBN 1311-3321.
 666. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Поддръжка на CSP в екзоядрото fiberOS. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 109-114, ISBN 1311-3321.
 667. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Относно недетерминизма при обработката на събитията в една SMT/DLP машина. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 111-116, ISBN 1311-3321.
 668. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Решение на задачата за разпределено взаимно изключване чрез проектен шаблон. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 111-115, ISBN 1311-3321.
 669. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Архитектура на компютърна система за обслужване на заявките към телефон 140. В: Национална конференция КомпСисТех’2001, София, 2001, стр. III.10-1..III.10.4
 670. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Компютърна система за обслужване на заявките към телефонни услуги 144. В: Национална конференция КомпСисТех’2000, София, 2000, стр. V.20-1 - V.20-4
 671. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Идентификация на маршрута на повикването в системите за контрол на телефонния трафик. В: Национална конференция КомпСисТех’2000, София, 2000, стр. V.21-1 - V.21-4
 672. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Отказоустойчивост на системите за контрол на телефонния трафик. В: Национална конференция с международно участие, София, 1995, стр. 251-254, ISBN 954-900020-2-0.
 673. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Експериментална многопроцесорна система. В: Национална конференция с международно участие, София, 1995, стр. 358-361, ISBN 954-900020-2-0.
 674. Луканчевски, М., Х. Авакян, Н. Костадинов. Система за контрол на телефонния трафик от АТЦ. В: Национална конференция с международно участие, София, 1994, стр. 222-225, ISBN 954-900020-1-2.
 675. Луканчевски, М.И. Метод проведения реконфигурации однородной мультипроцессорной системы. В: Актуальные проблемы современной науки-90: Тез. докл. XII науч.конф. болг. аспирантов с международным участием, Москва, 1990
 676. Луканчевски, М.И., Викторов О.В. Почтовые ящики в мультизадачном ядре MTX/CSP. В: Деп. в ЦНТБ гр.София, Киев, НД 3645/89, 1989
 677. Луканчевски, М.И., Сапсай Т.Г. Организация отказоустойчивого вычислительного процесса в мультипроцессорной системе на базе матричного коммутатора. В: Теория и практика построения функционально-ориентированных вычислительных и микропроцессорных систем обработки информации: Тез. докл. науч.-техн.шк.семинар, Каменец-Подольский, 1990
 678. Луканчевски, М.И., Сапсай Т.Г., Швец Е.М. Об одном подходе к построению отказоустойчивых мультипроцессорных систем. В: Проблемы автоматизации контроля электронных устройств: Тез.докл. Респ. науч.-техн. конф., Винница, 1990
 679. Манукова А., И.Евстатиев, Н.Михайлов, Г.Георгиев. Изследване на температурния режим на зърното при сушене. В: Proceeding of the International Scientific Conference EE&AE’2006, Rousse, Bulgaria, 2006, стр. 753-760
 680. Маринов М. Обектноориентиран концептуален модел на разпределена система, базирана на знания. В: Национална конференция “Компютърни системи и технологии”, КомпСисТех’2000, Bulgaria, 2000, стр. III.5.1-III.5.6, ISBN 954-9641-17-1.
 681. Маринов М. Обектноориентиран подход при проектиране на входните документи в информационните системи. В: Национална конференция “Автоматика и информатика’99”, Bulgaria, 1999, стр. 1-4, ISBN 954-9641-12-0.
 682. Маринов М. Обектноориентирана реализация на интерпретатор на STRIPS планове. В: Национална конференция “Автоматика и информатика’99”, Bulgaria, 1999, стр. 5-8, ISBN 954-9641-12-0.
 683. Маринов М. Организиране на индексите при вложени обекти в обектно-ориентираните бази данни. В: Национална конференция “Автоматика и информатика’98”, Bulgaria, 1998, стр. 84-87, ISBN 954-9641-04-X.
 684. Маринов М., И. Желязкова, С. Навасардян. , Микрокомпютърна автоматизирана обучаваща система,. В: Научни трудове ВТУ, сб. "Компютъризация на обучението във ВУЗ", Русе, 1987, стр. 34-39
 685. Маринов М., Св. Стефанова. Една реализация на интерпретатор на STRIPS планове. В: Научни трудове на РУ, том 47, серия 3.2, Русе, 2008, стр. 139-143, ISBN 1311-3321.
 686. Маринов М., Св. Стефанова. Обектноориентиран концептуален модел на разпределена система, базирана на знания. В: Научни трудове на РУ, том 46, серия 3.2., Русе, 2007, стр. 126-130, ISBN 1311-3321.
 687. Маринов М.Т., Желязкова И. И. Модел на предметната област в система за обучение, управлявана от семантична мрежа. В: Сборник доклади на 5-та международна конференция SAER'91, Варна, 1991, стр. 137-145
 688. Маринов, M., С. Караколева. Решаване на полиноми със системата за математически изчисления MATLAB. В: Студентска научна сесия, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Факултет "Електротехника, електроника и автоматика", Русе, 2015, стр. 62-68, ISBN 1311-3321.
 689. Маринов, М. Б., П. Златаров, И. Вълова. Проектиране и разработване на облачно-базирано приложение за управление на смарт устройства. В: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’17, Русенски университет Факултет ЕЕА, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2017, стр. 109 - 114, ISBN 1311-3321.
 690. Минков Д., Д. Партинов, Л. Йорданов, Р. Чиков, П. Станчев, И. Петков, Л. Погодин, Д. Димов, В. Витков. Експериментално изследване на система за автоматично управление на натоварването с житна маса на зърнокомбайн ДОН-1500. В: III национална младежка школа с международно участие на тема ”Автоматизация и роботизация на процесите в селското стопанство” – Русе, 1990 г., Русе, 1990
 691. Минков, Д., Ц. Георгиев, Х. Авакян. Механо-математичен модел и теоретично изследване на колесна машина при потегляне. В: Юбилейна научна сесия посветена на 80 годишнината от Балканската война, Велико Търново, 1993, стр. 243-248, ISBN 0861-9115.
 692. Мирослав Маринов, Павел Златаров, Румен Кожухаров. Тенденции и перспективи в развитието на дисплейните технологии. В: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ - СНС'15, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Факултет "Електроника, електротехника и автоматика", ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенския университет “Ангел Кънчев”, 2015, стр. 46 - 52, ISBN 1311-3321.
 693. Митков А. Л., Ненов П., Минков Д., Желязкова И. И., Дочев Я., Тошков Т., Стоянов С. Автоматизированная система управления научно-исследовательской работой в вузе. В: Сборник доклади на научната конференция "30 години Висш минно-геоложки институт, София, 1983, стр. 197-204
 694. Михайлов М., Л. Йорданов, Х. Христов. Система за контрол на полагането на биоразградима лента в почвата при машини за точна сеитба. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2011, стр. 144-149, ISBN 1311-3321.
 695. Михайлов М., Цв. Павлов. Архитектура и инфраструктура на университетска информационна система. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на РУ, 2009, стр. 21-26, ISBN 1311-3321.
 696. Михайлов М., Цв. Павлов. Приложение на SharePoint сървър като платформа за университетски уеб сайт. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на РУ, 2009, стр. 48-53, ISBN 1311-3321.
 697. Михайлов М., Цв.Павлов. Интеграция на LESS интерпретатор и SharePoint сървър. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на РУ, 2012, стр. 160-165, ISBN 1311-3321.
 698. Михайлов М., Цв.Павлов, В. Йорданов. Приложение на инжектирана верига отговорности в университетска информационна система. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на РУ, 2010, стр. 95-99, ISBN 1311-3321.
 699. Михайлов М., Цв.Павлов, В.Йорданов. Приложна обвивка за университетска информационна система. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на РУ, 2010, стр. 143-148, ISBN 1311-3321.
 700. Михайлов Н., Г. Георгиев, И. Евстатиев. Изследване влиянието на конструктивните параметри на бройлерна ферма върху енергийната ефективност при осигуряване на микроклимата. В: Proceeding of the Union of Scientist, Second Conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering, AAESEE, Rousse, Bulgaria, 2004, стр. 563-567
 701. Михайлова Р., Сл.Русева, Евг. Ангелова, М. Маринов. Опит за приложение на тест "Разрези и сечния в обучението по Техическо чертане". В: Сборник научни доклади, Ямбол, 1995
 702. Мицова, К., Г. Иванова. Онлайн система за оптимизиране организационните процеси на танцови събития и фестивали. В: Сборник с доклади от СНС на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русенски университет, 2017, стр. 170-175, ISBN 1311-3321.
 703. Младенов, М., Илиев, С., Кръстев Г. Математичен модел на насищане на течни горива с въздух. В: Trans&Motauto 1998, София, 1998, стр. 210 -215
 704. Младенов, М.И., Л.Х. Георгиева, Р.С. Цонев, С.Ц. Цанков. Автоматично водене на заваръчна горелка при повърхнини, разположени под ъгъл. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXXII, с.3, Русе, 1989
 705. Младенов, М.И., Р.С. Цонев, Л.Х. Георгиева, И.С. Вуцов. Сензор за автоматично водене по контрастна следа. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXXII, с.3, Русе, 1989
 706. Н.Ангелов, Л.Георгиева. Измерване на разход с ротаметри на флуиди с променливи параметри. В: Международна научна конф. ЕЕ&АЕ, Русе, 2002
 707. Навасардян С. С., Желязкова И. И., Вълова И. М. Един подход към генериране на задания за АСО. В: Сборник доклади на международната конференция SAER'91, Варна, 1991, стр. 132-136
 708. Нейков С., Р. Русев, А. Смрикаров, Д. Станчев, Т. Тотев, Г. Генов. Изпитване на трактор "Шипка" ШТ-80. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", т. XXV, с. 5, Русе, 1983, стр. 139-142
 709. Нейков, Я., Цв. Георгиев. Система за оценяване и проверка на професионалните умения на електроинженерните кадри. В: Сборник с доклади от научно-технически семинар "Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България", Русе, Примакс, 2012, стр. 127-132, ISBN 978-954-8675-36-9.
 710. Ненков С., Е. Големанова. Разработване и изследване на алгоритми за локално търсене. В: Студентска научна сесия - СНС'13, Русе, РУ "А.Кънчев", 2013
 711. Николов, Б., Г. Иванова. Изследване на системи за неприсъствени заседания. В: Студентска научна сесия – СНС’11, Русе, Издателски център на Русенски университет, 2011, стр. 122-128, ISBN 1311-3321.
 712. Николов, Б., М. Луканчевски. Подход за моделиране на квантови явления в паралелна изпълнителна среда. В: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’13, Русе, Издателски център на Русенския университет “А. Кънчев“, 2013, стр. 39-43, ISBN 1311-3321.
 713. Николов, Б., М. Луканчевски. Реализация на систоличния алгоритъм за умножение в SMT/TLP среда. В: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’12, Русе, Издателски център на Русенския университет “А. Кънчев“, 2012, стр. 84-88, ISBN 1311-3321.
 714. Павел Витлиемов, Даниел Братанов, Милко Маринов, Владимир Витлиемов. Метод за изграждане на сензорна система за инструменти за преработване на пластмаси. В: XX ННТК с международно участие „АДП-2011”, Научни известия на НТС по Машиностроене, Созопол, България, 2011, стр. 727-735, ISBN 1310-3946.
 715. Палова Ст., С. Арсов. Възможност за използване на микрокомпютър „Правец-82” в курсовото проектиране по дисциплината „Електрообзавеждане на промишлените предприятия”. В: Сборник доклади на научно-практически семинар „Компютъризация на обучението във ВУЗ”, Русе, ВТУ „А. Кънчев”, 1987, стр. 56-60
 716. Радев, К. Избор на камера за биометрична система за идентификация. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на РУ, 2015
 717. Радева, К., М. Луканчевски. Относно реализацията на група разпределени алгоритми. В: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’14, Русе, Издателски център на Русенския университет “А. Кънчев“, 2014, стр. 91-95, ISBN 1311-3321.
 718. Русанов Б., Желязкова И. И., Нанев С. М. Алгоритъм за работа намикропроцесорна система за автоматично управление на роторни багери. В: Резюмета на международната научна сесия на студенти и млади научни работници, МЕИ - София, София, депон. в ЦИНТИ, 1983, стр. хх-хх
 719. Русев Р., К. Дочев, Г. Кръстев. Система за управление на уредба имитираща полигонно изпитване на верижна машина в лабораторни условия. В: ЮНС във ВВОВУ "В. Левски", кн.48, ВВОВУ "В. Левски", В.Търново, 1996, стр. 27-34
 720. Русева Сл., М. Михайлова, Евг. Ангеловам М. Маринов. Методика за раззработване на модули обучаващи програми за автоматизиран курс на обучение. В: Сборник научни доклади, Ямбол, 1995
 721. Саид, Г., Б. Христов, Т. Деликостов. Уредба и методи за изследване на турбинни разходомери. В: НС РУ'2005, том 44, серия 4, Русе, 2005, стр. 45-49
 722. Симеонов, Е., Е. Големанова. Симулатор на неинформираните алгоритми за търсене в пространство на състоянията. В: Студентска научна сесия – СНС’11, Русе, РУ, 2011
 723. Смрикаров А., Д. Станчев, В. Василев, С. Смрикарова, Т. Тотев, Д. Партинов, П. Янков, М. Луканчевски, Р. Христов, П. Данаилов, Г. Попов. Микропроцесорная система для испытания ДВГ. В: Сборник докладов МК СЭВ "Сельхозтехобслуживание' 85", ЧССР, Прага, 1985
 724. Смрикаров А., Д. Станчев, М. Луканчевски, С. Смрикарова, Т. Тотев, П. Данаилов, Г. Попов. Микропроцесорная ситема для тяговых испытании тракторов. В: Сборник докладов МК СЭВ "Сельхозтехобслуживание' 85", ЧССР, Прага, 1985
 725. Смрикаров А., Д. Станчев, Р. Христов, Х. Демиранов, С. Смрикарова, Т. Тотев, П. Данаилов, Г. Попов. Микропроцесорная система для энергетической оценки с.х.машин. В: Сборник докладов МК СЭВ "Сельхозтехобслуживание' 85", ЧССР, Прага, 1985
 726. Смрикаров А., Д. Станчев, С. Смрикарова, Т. Тотев, Д. Михайлова, М. Михайлов, П. Данаилов, Г. Попов. Фамилия приборов для измерения разхода топлива. В: Сборник докладов МК СЭВ, Прага, 1985
 727. Смрикаров А., Л. Михайлов, Ц. Георгиева. Анализ на резултати от обучението по защита на интелектуалната собственост на млади нехабилитирани преподаватели от Русенския университет „Ангел Кънчев“. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, 2014
 728. Смрикаров, А., Д. Станчев, Г. Иванова. Система за осигуряване на качеството на обучение в третата степен на висшето образование – докторантурата. В: Сборник “Докторантурата - проблеми и решения”, Русе, 2003, стр. 43-50, ISBN 954-712-248-7.
 729. Смрикаров, А., Д. Станчев, М. Луканчевски, Х. Авакян, С. Смрикарова, Т. Тотев, П. Данаилов, Г. Попов. Микропроцессорная система для тяговых испытаний тракторов. В: Международная конференция СЭВ Сельхозтехобслуживание 85, Прага, 1985
 730. Смрикаров,А., Г.Иванова. Национална програма за създаване на виртуално образователно пространство в България – основни резултати и предстоящи задачи.. В: Сборник на младежкото иновационно и информационно общество АБ, София, 2007, стр. стр. 96-102, ISBN 978-954-90513-2-2.
 731. Ставрев, Д. , Г. Иванова. Електронно обучение в преподаването на анатомия – натрупан опит и перспективи. В: Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, Свищов, Стопанска академия, 2012, стр. 301-308, ISBN 978-954-23-0747-1.
 732. Ставрев, Д., Г. Иванова. Изследване на ефекта от прилагане на електронно обучение, като част от комплексния метод в преподаването. В: Сборник с доклади на Международна научна конференция, Варна, Наука и икономика, 2012, стр. 186-192, ISBN 978-954-21-0630-2.
 733. Станев И. Н., К. Д. Крачанов, Ц. Д. Големанов, С. П. Стоева, А. М. Чалъкова. Интелектуална система за размито управление на робот. В: Научни труд. ВТУ "А. Кънчев". Т.28, Сер.6, Русе България, 1986, стр. 43-48
 734. Станев И., Р. Кожухаров, С. Калинова. Понятието Разпределена интелигентна потребителска документация. В: Научни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 296-300
 735. Станев И., С. Калинова, Р. Кожухаров. Понятието Интелигентна потребителска документация. В: аучни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 291-295
 736. Станев, И., С. Калинова, С. Стоянов, А. Бороджиева, Р. Кожухаров. Методика за адаптиране на потребителска документация към изискванията на крайния потребител. В: Научни трудове, Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет, Русе, 1999, стр. 306-310
 737. Станчев Д., Б. Христов, Н. Станчева, М. Степанов. Относно развитието на разходомерите на течни горива РТГ. В: Научна конференция, Технически колеж – Ямбол, Ямбол, 2001
 738. Станчев, Д., А. Смрикаров, В. Цонев, Ц. Христов, А. Василева. Относно формите на обучение във висшите училища. В: Сборник на юбилейна научна сесия, София, 2003, стр. 107-113, ISBN 954-9783-54-5.
 739. Станчев, Д., А. Смрикаров, Цв. Георгиев, Т. Деликостов. Относно графичния модел на процеса на ускоряване на автомобила. В: Сборник "Техника, технологии и образование", Стара Загора, 2002, стр. 41-45
 740. Станчев, Д., Р. Иванов, Х. Авакян, А. Смрикаров. Относно опитното определяне на динамичните показатели на автомобила с дискретни първични преобразуватели. В: Научна конференция с международно участие, Шумен, 1990
 741. Стефанов Я., А. С. Смрикаров. Една концепция за създаване на виртуален персонален асистент на студента. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на РУ, 2015
 742. Стефанова С. П., Желязкова И. И. Инструментално средство за работа с мрежи на Петри. В: Сборник доклади на международната конференция SAER'92, Варна, 1992, стр. стр. хх-хх
 743. Стефанова Св., М. Маринов. Организация на вход-изхода в система за паркиране. В: Научни трудове на РУ, том 47, серия 3.2, Русе, 2008, стр. 149-153, ISBN 1311-3321.
 744. Стефанова Св., М. Маринов. Концептуален модел на специализирана картова система. В: Научни трудове на РУ, том 46, серия 3.2, Русе, 2007, стр. 131-135, ISBN 1311-3321.
 745. Стойкова, В. А. Иванова, А. Смрикаров. Добри практики при е-обучение на студентите от дигиталното поколение. В: Научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 3.2, Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2012, стр. 149 - 154, ISBN 1311-3321.
 746. Стойкова, В., А. Смрикаров, А. Иванова, К. Георгиева, Н. Иванова. Интерактивните средства при обучението на студентите от дигиталното поколение – екстра или необходимост?. В: Сборник научни трудове на Пета национална конференция по Електронно Обучение във висшите училища, Русе, Издателски център на Русенски университет, 2014, стр. 197-207, ISBN 978-954-712-611-4.
 747. Стойкова,В., А. Смрикаров, А. Иванова, К. Георгиева. Адаптиране на системата на висшето образование към студентите от дигиталното поколение. В: Сборник научни трудове на Международна научна конференция „Техника, технологии и образование“ ICTTE' 2013, Ямбол, 2013, стр. 523-532, ISBN 1314-9474.
 748. Стойкова,В., И.Гинков, А.Смрикаров, Кр.Георгиева. Е-обучение и интерактивни средства при подготовката по „Безопасност на движение”. В: НПК «Безопасност на движението», Ямбол, ?, 2011, стр. ?-?, ISBN ?.
 749. Стоянов А., Г. Кръстев. Изследвания свързани с подбор на експерти за оценка на техническото състояние на транспортни средства. В: Научна сесия на ТУ – Варна, Варна, 2009
 750. Стоянов А., Г. Кръстев. Анализ и обработка па експертна информация от проведено изследване за диагностика на дизелова горивна уредба. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2008
 751. Стоянов А., Г. Кръстев. Програмно осигуряване на компютърно интегрирана среда за изследване на процесите в горивната уредба на дизелови двигатели. В: Известие на Съюза на учените - Русе, серия 1 "Технически науки", т. 5, Русе, 2004
 752. Стоянов Н., Маринов М. Т., Желязкова И. И. Един начин за реализация режима на пакетно запитване в йерархични АСУ от документален тип. В: Сборник доклади на научната сесия на ВНВУ "В. Левски" , секция "Автоматика и Електроника", Велико Търново, 1982, стр. хх-хх
 753. Стоянов Н., Маринов М. Т., Желязкова И. И. Един начин за реализация на режима запитване-отговор в йерархични АСУ от документален тип. В: Сборник доклади на научната сесия на ВНВУ "В. Левски" , секция "Автоматика и Електроника", Велико Търново, 1982, стр. хх-хх
 754. Стоянов С., Л. Йорданов. Приложение на автоматичен контрол в среда MOODLE за подобряване качеството на обучение. В: “Втора национална научна конференция с международно участие “КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ 2009”, 3 - 4 Декември 2009 г., РУ "Ангел Кънчев", Русе, том II, Печатна база, 2009, стр. 104 - 107
 755. Стоянова Св., Н. Марков , Ю. Златева, А. Пелтеков. Микропроцесорно програмно управление на насипообразувател. В: Юбилейна научна сесия на ВТУ, Русе, 1989
 756. Сюлейман, Нежля , научен ръководител: гл. ас. Лъчезар Йорданов. Разработване и защита на самостоятелна работа по дисциплината ВКцКТТ,. В: сборник доклади на СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’10, май 2010 г., Печатна база на РУ, 2010, 2010, стр. 90 – 93, ISBN 1311-3321.
 757. Т. Димитрова, Л. Георгиева, Н. Ангелов, И. Стоянов. Извличане на цветните образи на травми от цифровите им изображения. В: Трудове на научната сесия на РУ’2004, Русе, 2004
 758. Табаков, Павел, научен ръководител: гл. ас. Лъчезар Йорданов. Web базирана система за предаване на реферати по дисциплината ВКцКТТ. В: сборник доклади на СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’10, май 2010 г., Печатна база на РУ, 2010, 2010, стр. 90 – 93, ISBN 1311-3321.
 759. Теодоров, Г. Г., Желязкова И. И. Комплексен подход към подготовка на упражнения от преподавателя. В: Сборник доклади на Международна конференция „Научни и практически изследвания“, Шумен, 2011, стр. 307-315
 760. Тодоров Г. С., Корнейчук В. И., Желязкова И. И. Об оценке эффективности машинных систем контроля знаний. В: Материалы первого симпозиума болгарских аспирантов, обучаюшихся в СССР, Москва, 1976, стр. 92-94
 761. Тодоров Г. С., Корнейчук В. И., Желязкова И. И. Обучаващи системи на базата на средствата на изчислителната техника. В: Сборник доклади на научна сесия, секция 7 “Изчислителна техника и автоматикa”, Габрово, 1975, стр. 21-28
 762. Тодоров, Г., Г. Георгиева, А. Смрикаров. Влияние на информационните и комуникационните технологии върху развитието на висшите училища.. В: Сборник научни трудове на научната конфернция на РУ “А.Кънчев”, Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2002, стр. 9-15, ISBN 1311-3321.
 763. Тодоров, Г., Н. Бенчева, А. Смрикаров, Д. Станчев. Бортовой Информационный советник для трактора ТК-45, Вопросы електронизации автомобилей.. В: Вопросы автомобилей електронизации, Москва, Минавтосельхозмаш, 1990
 764. Тодорова Е., К. Крачанов. Синтактико-семантичен анализ на естествено-езиково задание за управление на робот. В: XXV Национална научна сесия “ДЕН НА РАДИОТО ‘90”, София, 1990
 765. Тодорова М. К., Желязкова И. И., Тодоров Г. С. Разпределяне на времето за изучаване на учебните дисциплини с помощта на ЦВМ. В: Сборник доклади на научна сесия, секция 7 “Изчислителна техника и автоматикa”, Габрово, 1975, стр. 29-36
 766. Тодорова, Е. К. Крачанов. Синтактико-семантический анализ естествено-языкового задания для управления движением роботом. В: Конкурс за млади научни работници с международно участие “РОБОТИКА ‘89”, Созопол, 1989
 767. Томов, О. Практическа реализация на виртуална лаборатория, базирана на отдалечен достъп до реално оборудване. В: Сборник доклади на Петнадесети майски четения през Дните на науката, 2011 г., Велико Търново, България, 2011
 768. Филипова Кр., Стефанова Св. Метод на Свиридов за ефективна организация на учебния процес. В: 1-та Националната Конференция по Предизвикателства към Висшето образование и научните изследвания през 21-ви век, Sozopol, 2003, стр. 48-50
 769. Харизанов Г.А., Н.А. Ангелов, Л.Х. Георгиева. Тиристорен комутатор с управляеми ъгли на отпушване и запушване на тиристорите. В: Научна сесия на ВМЕИ – Варна, Варна, 1978
 770. Харизанов Г.А., Н.А. Ангелов, Л.Х. Георгиева. Измерване разход на пара при променливи входни параметри. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т. XX, с.3, Русе, 1978
 771. Христов Б, Т. Деликостов, Д. Станчев, Д. Бекана. Система за режимомертиране на мобилни и стационарни машини. В: Тр.У.- Ст. Загора, Технически колеж –Ямбол, 2004, стр. 104-108, ISBN 954-9999-33-5.
 772. Христов Б., Т. Деликостов, А. Асенов, А. Смрикаров. Алгоритъм на програма за обработка на данните от система за режимометриране на мобилни и стационарни машини. В: Научно-приложна конференция с международно участие Ямбол 2004, ТК-Ямбол, 2004, стр. 109 – 112, ISBN 954-9999-33-5.
 773. Христов Б., Т. Деликостов, М. Степанов, Д. Станчев. Относно развитието на средствата и методиките за отчитане разхода на течни горива.. В: Научно-приложна конференция Варна, Варна, НТК ЕКО ВАРНА, 2004
 774. Цомпов С., Т. Тотев, Д. Станчев, А. Смрикаров. Една възможност за постоянно вграждане на разходомери за течни горива в ДВГ. В: Сборник с резюмета на доклади от ЮНК на ТУ-Варна, Варна, 1992, стр. 104
 775. Цонев В. Х., Стоянова С., Белев С. Б., Желязкова И. И. Една възможност за определяне производителността на конвейр /на полски език/. В: Сборник доклади на VI конференция по Автоматизация на дискретни производствени процеси, Козубник - Полша, 1988
 776. Юмеров, Б., Г. Иванова. Решаване на задачи за локализиране на неизправности в комбинационни схеми. В: Сборник с доклади от СНС на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русенски университет, 2016, стр. 148-153, ISBN 1311-3321.
учебници
 1. Ангелов, Н.А., Г.А. Харизанов, Л.Х. Георгиева. Автоматичен контрол на технологични величини. Русе, Печатна база РУ, 1986, ISBN ххххххххххххх.
 2. Арсов, С. БАЗИ ОТ ДАННИ. Русе, Академично издателство, 2018, стр. xx, ISBN 978-954-712-742-5.
 3. Вълова, И. Бази от данни - Въведение в SQL. Русе, България, Печатна База при Русенски Университет, 2009, стр. xx, ISBN 978-954-712-465-3.
 4. Георгиева Л., Н.Ангелов. Проблеми на регионалното развитие и управление,TEMPUS IB_JEP-13561-98. Русе, Авангард Принт ООД – Русе, 1999, стр. 61стр, ISBN ххххххххххххх.
 5. Златева, Ю. Компютърно зрение. Русе, Печатна база на РУ, 2001, pp. 125, ISBN -.
 6. Илиев М. П., Г. Кръстев, К. Манев. Въведение в комуникационните и геоинформационни технологии. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2007, ISBN 978-954-370-035-6.
 7. Калмуков, Й., И. Вълова. Програмни Технологии в Интернет - Въведение в PHP и MySQL. Русе, България, Печатна База при Русенски Университет, 2011, ISBN 978-954-712-498-1.
 8. Костадинов, Н., А. Иванова, Г. Иванова. Технология на проектирането – ръководство за упражнения. Русе, Авангард принт, 2008, стр. 132, ISBN 978-954-712-424-0.
 9. Маринов М. Операционни системи. Русе, Печатна база при РУ, 2012, стр. 184, ISBN 978-954-712-555-1.
 10. Пантелеев, Д., Г. Гачевски, М. Янкова, П. Петров, Г. Ст. Георгиев, В. Пенчева. МАТЕМАТИКА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ. Русе, Печатна база при ВТУ “А. Кънчев”, 1988, стр. 544, ISBN -.
 11. Рачев, Б., И. Вълова, С. Арсов. БАЗИ ОТ ДАННИ Проектиране, създаване и работа в средата на ORACLE. Русе, България, Печатна База при Русенски Университет, 2002, стр. 223, ISBN 954-712-151-0.
 12. С. Стефанова. Компютърни графични системи. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2010, ISBN 978-954-712-499-8.
 13. С. Стефанова. Въведение в компютърната графика. Русе, РУ, 2010, ISBN ISBN-978-954-712-.
 14. Смрикаров, А., А. Иванова, Г. Иванова, О. Томов, Х. Авакян. Организация на процесора. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2013, ISBN 978-954-712-565.
 15. Смрикаров, А., Н.Костадинов, О.Томов. Едночипови микрокомпютри от фамилията MCS 51. Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2011, стр. 210, ISBN 978-954-712-480-6.
 16. Смрикаров, А., С. Смрикарова, Х. Авакян, А. Василева. Организация на компютъра. Русе, Авангард Принт, 2002, ISBN 954-712-098-0.
 17. Станев И., Р. Кожухаров, С. Калинова, Я. Тръпков. Програмиране и използване на компютри. Русе България, Фондация “Отворено общество”, Русенски Университет, 1998, стр. 200, ISBN 954-712-026-3.
 18. Стефанова С., Якимова Е. Изкуствен интелект. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2011, ISBN 978-954-712-541-4.
 19. Тасев, Г., В. Григоров, А. Смрикаров. Законова база и структура на дисертационния труд. Русе, РУ"А.Кънчев", 2002, стр. с.168, ISBN ISBN 954-712-161-.
 20. Теодосиева М., Г. Кръстев. EXCEL ЗА ИНЖЕНЕРИ. Русе, Изд. АГруп, 2011, стр. 205, ISBN 978-954-8039-12-3.
 21. Теодосиева М., Г. Кръстев. Визуално програмиране с EXCEL. Русе, ПБ на РУ”А. Кънчев, 2009, стр. 254, ISBN 978-954-92342-1-3.
учебни пособия
 1. Georgiev, Ts., E. Georgieva. User's Guide of the System for Mobile Foreign Language Training FLAGMAN for Teachers. Ruse, Avangard Print, 2007, pp. 256, ISBN 978-954-712-368-7.
 2. Georgiev, Ts., E. Georgieva. User's Guide of the System for Mobile Foreign Language Training FLAGMAN for Translators of the Interface and System Messages. Ruse, Avangard Print, 2007, pp. 60, ISBN 978-954-712-366-3.
 3. Georgiev, Ts., E. Georgieva. User's Guide of the System for Mobile Foreign Language Training FLAGMAN for Learners. Ruse, Avangard Print, 2007, pp. 102, ISBN 978-954-712-367-0.
 4. Ангелов Н Д Белкинова Е Ангелова Л Георгиева Ю Ангелов С Калчева. Сборник тестови задачи по общотeхническа подготовка. (първо издание). Русе, Печатна база при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2005, стр. 80, ISBN 954-712.
 5. Ангелов Н Д Белкинова Ем Ангелова Л Георгиева Ю Ангелов С Калчева. Сборник тестови задачи по общотехническа подготовка (трето издание). Печатна база на Русенски университет, Русенски университет, 2007, стр. 80, ISBN 954-712.
 6. Ангелов, Н.А., Л.Х. Георгиева, Г.А. Харизанов. Ръководство за лабораторни упражнения по автоматичен контрол на технологични величини. Русе, Печатна база РУ, 1988, ISBN ххххххххххххх.
 7. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Кузов, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров и Христо Белоев. Наръчник по иновационни образователни технологии. Русе, Издателство, 2017, стр. 134, ISBN 978-954-712-720-3.
 8. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Кузов, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров и Христо Белоев. Наръчник по иновационни образователни технологии. Второ преработено и допълнено издание.. Русе, Издателство, 2017, стр. 134, ISBN 978-954-712-720-3.
 9. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Орлин Кузов, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров и Христо Белоев. Наръчник по иновационни образователни технологии. Трето преработено и допълнено издание (интерактивно, мултимедийно).. Русе, Издателство, 2018, стр. 256, ISBN 978-954-712-736-4.
 10. Варамезов, С., Г. Харизанов, Н. Ангелов, Л. Русанов, Л. Георгиева. Електрозадвижване и автоматизация, ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Печатна база РУ, 1980, ISBN ххххххххххххх.
 11. Вълова, И., С. Арсов. Ръководство за практически упражнения по Бази от Данни. Русе, България, Авангард Принт ООД, 1998, стр. xx, ISBN 954-712-034-4.
 12. Вълова, И., С. Петров, Р. Кожухаров. Работа с програми за електронна поща и Интернет. Русе, България, Авангард Принт ООД, 2000, стр. x, ISBN -.
 13. Георгиев Г., Ю. Златева. Уеб базирано Учебно пособие по Уеб дизайн - избрани лекции и упражнения. РУ "А. Кънчев", Русе, -, 2012, ISBN -.
 14. Георгиев Г.Т. Уеб базирано учебно пособие по дисциплината Програмни езици - лекции. Русе, РУ "А. Кънчев", 2012, ISBN ----.
 15. Георгиев Цв., Г. Георгиев. Системно програмиране. Русе, РУ "А. Кънчев", 2004, стр. 116, ISBN 954-712-233-9.
 16. Георгиев Цв., Г. Георгиев. Ръководство за упражнения по "Системно програмиране за персонални компютри". Русе, РУ, 1998, стр. 97, ISBN x.
 17. Георгиев, Г. Ст. Ръководство за решаване на задачи по дискретни структури, втора част. Марковски вериги и системи за масово обслужване. Русе, Авангард принт, 1998, стр. 136, ISBN 954-712-029-8.
 18. Георгиев, Цв., Г. Кръстев. Системи за автоматизация на научните изследвания. Ръководство за работа с LabVIEW, MATLAB и SIMULINK. Русе, Авангард принт, 2000, стр. 104, ISBN 954-438-196-7.
 19. Георгиев, Цв., Г. Ст. Георгиев. УЕБ базирано учебно пособие по дисциплината "Моделиране и симулация" за провеждане на дистанционно обучение в магистърския курс при катедра "Компютърни системи и технологии". по проект № BG051PO001-4. Русе, РУ "А. Кънчев", 2013, ISBN -.
 20. Георгиева Л., Е. Якимова, Т.Димитрова. Размити системи, Ръководство за практически упражнения. Русе, ПБ “Русенски университет”, 2008, ISBN 13:978-954-712-43.
 21. Георгиева Л., Н.Ангелов. Ръководство за лабораторни упражнения по цифрова и микропроцесорна техника. Русе, ПБ на РУ”А.Кънчев”, 2001, стр. 61, ISBN 954-712-112-X.
 22. Големанов, Ц. Операционни системи. Русе, Авангард принт, 1997, ISBN -.
 23. Големанов, Ц. Езикови процесори. Част I:Компилатори. Русе, Авангард принт, 1997, ISBN -.
 24. Големанова Е. СИНТЕЗ И АНАЛИЗ НА АЛГОРИТМИ. Ръководство за практичеки упражнения. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, стр. 112, ISBN 978-954-712-781-4.
 25. Големанова, Е., Е. Якимова. Изкуствен интелект. Ръководство за практически упражнения (CD и WEB базирано учебно пособие). Русе, РУ "А.Кънчев", 2007, ISBN -.
 26. Големанова, Е., Е. Якимова. Изкуствен интелект. Ръководство за практически упражнения. Русе, РУ "А.Кънчев", 2006, ISBN 10:954-712-332-7.
 27. Големанова, Е., Ц. Големанов. Специализиращ курсов проект1. Програмиране на ПРОЛОГ (CD и WEB базирано учебно пособие). Русе, РУ "А.Кънчев", 2003, ISBN -.
 28. Желязкова, И., И. М. Вълова, Г. Т. Георгиев, С. В. Следов. Ръководство за лабораторни упражнения по дисциплината "Програмни системи и езици". Русе, България, Печатна База при Русенски Университет, 1992, стр. xx, ISBN -.
 29. Желязкова, И., М. Маринов, С. Стефанова, И. Вълова, Г. Георгиев, Е. Големанова. Дискретни структури (под редакцията на доц. д-р Ирина Желязкова). Русе, България, Печатна База при Русенски Университет, 1996, стр. 67, ISBN -.
 30. Желязкова, И., С. Стефанова, И. Вълова, Г. Т. Георгиев, С. Калинова. Ръководство за решаване на задачи по Дискретни структури - част първа. Русе, България, Авангард Принт ООД, 1998, стр. xx, ISBN -.
 31. Златева Ю. Уеб базирано Учебно пособие по Програмни езици - практически упражнения. РУ "А. Кънчев", Русе, -, 2012, ISBN -.
 32. Костадинов Н., А. Смрикаров, Ст. Смрикарова. Ръководство за курсово и дипломно проектиране (методи и средства) I част. Русе, Авангард принт, 1999, стр. 107, ISBN 954-712-062-X.
 33. Крачанов, К., и колектив. Лабораторни упражнения по роботика” II-ра част (отг. редактор н.с. В. Тодоров). София, ВМЕИ, 1989, стр. 218-273, ISBN ..
 34. Кръстев, Г., Цв. Георгиев. , Русе, 2002. Средства за автоматизация на научните изследвания. Русе, Авангард принт, 2002, стр. 170, ISBN 954-712-178-2.
 35. Маринов, М. Информационни системи – ръководство за практически упражнения. Русе, ПРИМАКС, 2005, стр. 84, ISBN 954-9972-63-1.
 36. Навасардян С., М. Маринов. Oбектно-ориентирано програмиране - ръководство за практически упражнения. Русе, Печатна база на РУ, 1997, стр. 88, ISBN 954-712-002-6.
 37. Попова, М., Л. Георгиева, Н. Ангелов, Г. Харизанов, Г. Лехов. Основи на автоматиката, ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Печатна база РУ, 1982, ISBN ххххххххххххх.
 38. Русева, Сл., А. Добрева, Цв. Георгиев. Ръководство по основи на проектирането. Русе, Печатна база, 1995, ISBN x.
 39. Смрикаров,А. Наръчник на докторанта – първа част. Русе, Авангард принт, 2008, стр. 118, ISBN 978-954-712-418-9.
 40. Смрикарова Ст., Цв. Георгиев, Г. Георгиев, С. Калинова, Н. Бенчева. Ръководство за докторанти (част втора). Русе, РУ, 2001, стр. 148, ISBN 954-712-103-0.
 41. Смрикарова Ст., Цв. Георгиев, Г. Георгиев, С. Калинова, Н. Бенчева. Microsoft Windows 2000, Microsoft WORD 2000, Microsoft Excel 2000. Русе, РУ "А. Кънчев", 2000, pp. 134, ISBN x.
 42. Смрикарова, Ст., Цв. Георгиев. Мултимедийни системи и технологии. Русе, Авангард принт, 1999, pp. 94, ISBN 954-712-049-2.
 43. Смрикарова, Ст., Цв. Георгиев. Мултимедийна авторска система Asymetrix ToolBook. Русе, Авангард принт, 1999, стр. 140, ISBN 978-954-712-049-5.
 44. Смрикарова, Ст., Цв. Георгиев, Г. Георгиев, С. Калинова, Н. Бенчева. Microsoft Windows 2000, Microsoft Word 2000, Microsoft Excel 2000. Русе, Авангард принт, 2000, pp. 136, ISBN x.
 45. Стефанова, С., Г. Кръстев. Методическо пособие по компютърна графика. Русе, Темпус S_JEP -11395, 1999, ISBN XXXX.
 46. Стоянов С., Е. Ангелова, Н. Ангелов, Л. Георгиева, Д. Белкинова, С. Калчева. Общотехническа подготовка, Тест за кандидатстване. Русе, ПБ РУ”А.Кънчев”, 2001, стр. 82 стр., ISBN ххххххххххххх.
 47. Стоянова, С., В. Яков, Л. Георгиева. Указания за дипломно проектиране за специалност “Автоматизация на производството”, второ преработено и допълнено издание. Русе, Печатна база РУ, 1990, ISBN ххххххххххххх.
 48. Стоянова, С., В. Яков, Л. Георгиева. Указания за дипломно проектиране за специалност “Автоматизация на производството”. Русе, Печатна база РУ, 1983, ISBN ххххххххххххх.
 49. Янкова, М., Г. Ст. Трендафилов, Г. Ст. Георгиев, В. Пенчева, Г. Гачевски. СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ ПО ГЕОМЕТРИЯ (за студенти-чужденци от подготвителния курс). Русе, Печатна база при ВТУ “А. Кънчев”, 1985, стр. 84, ISBN -.
книги
 1. Kostadinov, N. Design of Experimental Soft-Core Processors Using VHDL. Mauritius, Scholar's Press, 2019, ISBN 978-613-8-50753-6.
 2. Kratchanov, K., Golemanova, E, Golemanov, T. and Gökçen, Y. Implementing Search Strategies in Winspider II: Declarative, Procedural, and Hybrid Approaches. In: Stanev, I. and K. Grigorova (eds.): Knowledge-Based Automated Software Engineering. UK, Cambridge Scholars Publishing, 2012, pp. 115-135, ISBN 1-4438-3771-7.
 3. Kratchanov, K., Golemanova, E., Golemanov, T. and Gökçen, Y. Implementing Search Strategies in Winspider I: Introduction to Control Network Programming and Search. In: Stanev, I. and K. Grigorova (eds.): Knowledge-Based Automated Software Engineering. UK, Cambridge Scholars Publishing, 2012, pp. 87-113, ISBN 1-4438-3771-7.
 4. Илиев М. П., В. Димитрова, Г. Кръстев. Цифрови технологии за телекомуникации – BLUETOOTH. Русе, Издателство на Русенски университет, 2003, ISBN 954-9906-62-0.
 5. Луканчевски, М. Разпределени системи и алгоритми: теория и практика. Русе, Издателски център на Русенския университет “А. Кънчев“, 2014, стр. 213, ISBN 978-619-7071-35-1.
 6. Луканчевски, М. Системно програмиране за едночипови микрокомпютри. София, Техника, 1993, стр. 251, ISBN 954-03-0319-2.
други трудове
 1. Smrikarov,A.S. Microcomputersystem zur oekonomischen Bewertung von Kraftfahrzeugen, Gastvortrag an der wissenschaftlichen Seminar, 1995
 2. Smrikarov,A.S. Mikrocomputergestuetztes System zur Pruefung von Verbrennungsmotoren, Gastvortrag an der wissenschaftlichen Seminar, 1995
 3. Smrikarov,A.S. Die Entwicklung von computergesteuerten Geraeten zu wissenschaftlichen Untersuchungen, Gastvortrag an der wissenschaftlichen Seminar, 1993
 4. Smrikarov,A.S. Aktivitaeten des Instituts fuer wissenschaftlichen Geraetebau der Technischen Universitaet Russe, Bulgarien - Entwicklung von Messverstaerker fuer Feldversuche, Gastvortrag an der wissenschaftlichen Seminar, 1993
 5. Smrikarov,A.S. Entwicklung von einem computergestuetzten System zur Bestimmung der dynamischen Eigenschaften von Autos, Traktoren und Gabelstapplern, Gastvortrag an der wissenschaftlichen Seminar, 1993
 6. Smrikarov,A.S. Modellbildung und Simulation in dem Agrartechnischen wissenschaftlichen Geraetebau, Gastvortrag an der wissenschaftlichen Seminar, 1991
 7. Smrikarov,A.S. Die Aktivitaeten des Instituts fuer wissenschaftlichen Geraetebau der Technischen Universitaet Russe, Bulgarien - Entwicklung von Bordcomputern fuer landtechnische Traktorenaggregate, Gastvortrag an der wissenschaftlichen Seminar, 1991
 8. Smrikarov,A.S. Entwicklung von einem computergestuetzten System zur wissenschaftlichen Untersuchungen von Axialdruschwerken, Gastvortrag an der wissenschaftlichen Seminar, 1985
 9. Авакян, Х. Развитие и изследване на методите и средствата за организация на специализираните системи за телефонни услуги, дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", 2016, стр. 158
 10. Андреева М. Х., Желязкова И. И. (научен р-л). Модели и средства за създаване на интелигентна авторска среда за тестов контрол, дисертационен труд, 2006
 11. Андреева М. Х., Желязкова И. И. (научен р-л). Модели и средства за създаване на интелигентна авторска среда за тестов контрол, автореферат, 2006
 12. Банчев Б. СЪЗДАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЕБНО-МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ, Дисертация, 2016, стр. 159
 13. Георгиев Г. Т., Желязкова И. И. (научен р-л). Модели и средства за разработване на интелигентни среди за тренировка с динамични системи, дисертационен труд, 1999
 14. Георгиев Г. Т., Желязкова И. И. (научен р-л). Модели и средства за разработване на интелигентни среди за тренировка с динамични системи, автореферат, 1999
 15. Георгиев, Г. Ст. Анализ и синтез на робастни системи за управление на манипулатор с еластично звено, дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", 2016, стр. 183.
 16. Желязкова и др. Модели и архитектура на среда за създаване на интелигентни обучаващи системи, Годишен отчет за проект No. I-209/92, Национален фонд “Научни изследвания”, 1993
 17. Желязкова и др. Модели и архитектура на среда за създаване на интелигентни обучаващи системи, Годишен отчет за проект No. I-209/92, Национален фонд “Научни изследвания”, 1992
 18. Желязкова И. И. и др. Задачно-ориентирана среда за поддръжка на лекционни курсове, Заявка за проект No.09-EEA-09, Русенски университет, Фонд “Научни изследвания”, 2009
 19. Желязкова И. И. и др. Администриране в интегрирана среда за индивидуализирано планирано обучение, Годишен отчет за проект No.08-EEA-05, Русенски университет, Фонд “Научни изследвания”, 2008
 20. Желязкова И. И. и др. Задачно-ориентирана среда за усвояване на структурни знания, Годишен отчет за проект No.07-EEA-01, Русенски университет, Фонд “Научни изследвания”, 2007
 21. Желязкова И. И. и др. Планиране и изпълнение на упражнение в задачно-ориентирани среди, Годишен отчет за проект No.06-EEA-5, Русенски университет, Фонд “Научни изследвания”, 2006
 22. Желязкова И. И. и др. Интегрирана среда за преподаване и усвояване на алгоритми, Годишен отчет за проект No. 05-EEA-4, Русенски университет, Фонд “Научни изследвания”, 2005
 23. Желязкова И. И. и др. Интегрирана оn-line среда за планирано обучение, Годишен отчет за проект No. 04-EEA-7, Русенски университет, Фонд “Научни изследвания”, 2004
 24. Желязкова И. И. и др. Интелигентна мултимедийна web-базирана среда за тестов контрол, Годишен отчет за проект No. 02-EEA-7, Русенски университет, Фонд “ Научни изследвания”, 2002
 25. Желязкова И. И. и др. Моделиране на потребителския интерфейс в интелигентна хипертекст среда за преподаване, учене и тренировка, Годишен отчет за проект No. I-511/95, Национален фонд “Научни изследвания”, 1997
 26. Желязкова И. И. и др. Моделиране на потребителския интерфейс в интелигентна хипертекст среда за преподаване, учене и тренировка, Годишен отчет за проект No. I-511/95, Национален фонд “Научни изследвания”, 1996
 27. Желязкова И. И. и др. Моделиране на потребителския интерфейс в интелигентна хипертекст среда за преподаване, учене и тренировка, Годишен отчет за проект No. I-511/95, Национален фонд “Научни изследвания”, 1995
 28. Желязкова И. И. и др. Модели и архитектура на среда за създаване на интелигентни обучаващи системи, Годишен отчет за проект No. I-209/92, Национален фонд “Научни изследвания”, 1994
 29. Желязкова И. И. и др. Разработване на тренажьор и обучаващи програми за оператори в химическото производство, етап Р-2, Отчет по тема No 8959 по НИС на ВТУ "А. Кънчев", 1992
 30. Желязкова И. И. и др. Разработване на педагогически програмни средства и методика за тяхното използване, Годишен отчет за проект No. 12803V/89, Национален фонд “Научни изследвания”, етап Р-2, 1989
 31. Желязкова И. И. и др. Разработване на педагогически програмни средства и методика за тяхното използване, Годишен отчет за проект No. 12803V/88, Национален фонд “Научни изследвания”, етапи: Р-1, Д-1, П-2., 1988
 32. Желязкова И. И. и др. Проектиране и оборудване на видеокомпютърен учебен кабинет на ПУЦ към ТХК "Г. Генов" - Русе, Отчет по тема No 280-40/87 към НМЦ "Авангард", 1987
 33. Желязкова, И. И. Вопроси построения обучающих систем на базе ЕВМ, дисертационен труд, 1976
 34. Желязкова, И. И. Вопроси построения обучающих систем на базе ЕВМ, автореферат, 1976
 35. Иванова, А. Новото поколение обучавани и бъдещето на електронното обучение във висшите училища, научно съобщение в семинар по проект "Докторантски семинар към филологически факултет", 2009
 36. Иванова, А, Н. Костадинов, Г. Иванова. Обучение по VHDL на студентите по компютърни системи и технологии в Русенски университет, Национален семинар на v(HDL) – обществото, научно съобщение, 2008
 37. Иванова, А. Предизвикателството "Дигитално поколение", Пленарен доклад на Юбилейната конференция на сдружение "Шанс и закрила", 2016
 38. Иванова, А. A conceptual Framework for adaptation of Higher Education to Digital Generation, Виртуален семинар по проекта ETN FETCH „Future Education and Training in Computing", 2014
 39. Иванова, А. Интервю в "Новите деца", съботен очерк на "24 Часа", Година XXI, брой 163, популярна публикация, 2011
 40. Иванова, А. Дигиталното поколение и предизвикателствата към образователната система, Национален семинар по електронно обучение "ДОБРИ ПРАКТИКИ, ИНОВАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ", научно съобщение, 2009
 41. Иванова, А. Виртуална лаборатория по "Организация на компютъра", научно съобщение в Национален семинар по електронно обучение "Виртуалните лаборатории и мобилното об, 2006
 42. Иванова, А., Г. Иванова. e-Learning-2 – какво е това?, научно съобщение в семинар по проект "Докторантски семинар към филологически факултет", 2008
 43. Иванова, А., Г. Иванова. eLearning-2 – what is this? Национален семинар по електронно обучение "ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА", научно съобщение, 2007
 44. Иванова, Г. Център за докторанти към Русенски университет, Научно съобщение на Докторантски семинар, Габрово, 2011
 45. Иванова, Г. Софтуерната платформа за електронно обучение e-Learning Shell – основни възможности, Научно съобщение по Проект "Докторантски семинар към филологически факултет", В. Търново, 2008
 46. Караколева, С., П. Златаров. Анкета по Компютърна математика, он-лайн анкета, 2014,http://landing.zlatarov.info/polls/index.php/338631/lang-bg, стр. 3
 47. Кузов,О., А.С.Смрикаров. Създаване на виртуални образователни среди, Съобщение на Международен семинар, 2004
 48. Маринов М. Т., Желязкова И. И. (научен р-л). Един подход за проектиране на управлявани от знания и подпомагани от компютър системи за преподаване, дисертационен труд, 1995
 49. Маринов М. Т., Желязкова И. И. (научен р-л). Един подход за проектиране на управлявани от знания и подпомагани от компютър системи за преподаване, автореферат, 1995
 50. Нанев С. М., Желязкова И. И., Филипов В. П., Билчев С. Б., Кючуков Р. Система за комплексна автоматизация на роторни багери, отчет на тема No 12613М/86 от СБО при МНП етап А-1, 1986
 51. Нанев С. М., Желязкова И. И., Филипов В. П., Йовчев С., Петров Д., Билчев С. Б., Русанов Б. Задвижване и електронизация на унифицирана пробивна техника, отчет по тема No 820/20 шифър 12202 етап П-3.1 от МНП, 1985
 52. Нанев С. М., Филипов В. П., Желязкова И. И., Стоянова С. Г., Димов Л. Т. Ел. обзавеждане и автоматизация на фамилия роторни багери с производителност 250-1800 м3/час, отчет по тема No 820/21 шифър 12203 етап П-3.1 от МНП, 1984
 53. Смрикаров, А. Изследване и създаване на система за теглително изпитване на трактори, дисертация за присъждане на научната степен к.т.н., 1994, стр. 145
 54. Смрикаров, А., А. Иванова. Концепция за използване на информационните и комуникационни технологии в училищното образование, Седма национална конференция "е-Образование", научно съобщение, 2011
 55. Смрикаров, А., А. Иванова. Концепция за използване на информационните и комуникационни технологии в училищното образование, Юбилейна научна конференция "Управление и качество на образованието", научно съобщение, 2011
 56. Смрикаров, А., Г. Иванова. Tрансгранична подкрепа на образованието за екологично бизнес развитие в българо-румънските области за добросъседство, Научно съобщение на Международен форум Дунав мост – мост на европейското трансгранично сътрудничеств, 2014
 57. Смрикаров,А.С, Г.Иванова, Акад. П. Кендеров. Виртуален инфо център за докторанти, Съобщение на Национален семинар по е-обучение, 2005
 58. Смрикаров,А.С. Проект за създаване на национална мрежа от виртуални библиотеки за електронно обучение, ПЛЕНАРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ на НК по е-обучение във ВО, 2009
 59. Смрикаров,А.С. Националната програма за създаване на виртуално образователно пространство – основни резултати и предстоящи задачи, Съобщение на Национален семинар по ИО, 2009
 60. Смрикаров,А.С. Проект за създаване на национална мрежа от виртуални библиотеки за електронно обучение, Съобщение на 2-ра НК по КВО, 2009
 61. Смрикаров,А.С. Националната програма за създаване на виртуално образователно пространство, Национален семинар по е-обучение, 2009
 62. Смрикаров,А.С. Пет години от стартирането на Националната програма за създаване на виртуално образователно пространство – основни резултати и предстоящи задачи, Съобщение на Национален семинар по е-обучение, 2007
 63. Смрикаров,А.С. Виртуалните лаборатории - основно средство за електронно обучение по техническите специалности, Съобщение на Национален семинар по е-обучение, 2006
 64. Смрикаров,А.С. Националната програма за създаване на виртуално образователно пространство – основни резултати и предстоящи задачи, Съобщение на 2-ра НК по е-образование, 2006
 65. Смрикаров,А.С. Предназначение и основни изисквания към софтуерните платформи за електронно обучение, Съобщение на Национален семинар по е-обучение, 2005
 66. Смрикаров,А.С. Система за конкурсно проектно финансиране на Русенския университет “Ангел Кънчев”, Съобщение на семинар на МОН, 2001
 67. Стефанова С. П., Желязкова И. И. (научен р-л). Приложение на мрежите на Петри за учебни цели, дисертационен труд, 2002
 68. Стефанова С. П., Желязкова И. И. (научен р-л). Приложение на мрежите на Петри за учебни цели, автореферат, 2002
 69. Христов, Ц., А. Иванова. Софтуерна платформа на Русенския университет (eLSe-SC), Национален семинар по електронно обучение "СОФТУЕРНИ ПЛАТФОРМИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ", научно съобщение, 2005
патенти и др.
 1. А.Смрикаров, Ал.Букев. Кодов преобразовател, Авторско свидетелство, No 30732,1980.
 2. А.Смрикаров, Св.Йовчев, Ст.Смрикарова, В.Василев. Устройство за определяне средната теглителна сила на трактор, Авторско свидетелство, No 30247,1980.
 3. А.Смрикаров, Ст.Смрикарова. Устройство за определяне буксуването на трактор, Авторско свидетелство, No 31597,1981.
 4. А.Смрикаров, Ст.Смрикарова. Устройство за определяне скоростта на трактор, Авторско свидетелство, No 30723,1980.
 5. А.Смрикаров, Ст.Смрикарова. Уред за определяне предавателното отношение и скоростта на въртене на валове, Авторско свидетелство, No 28519,1979.
 6. А.Смрикаров, Ст.Смрикарова, В.Корнейчук. Генератор на пакети с променлив брой импулси, Авторско свидетелство, No 30749,1980.
 7. А.Смрикаров, Ст.Смрикарова, В.Корнейчук. Прибор за определяне предавателното отношение и скоростта на въртене на валове, Авторско свидетелство, No 31334,1980.
 8. Авакян, Х., Д. Станчев, А. Смрикаров. Устройство за режимометриране на мотокар с хидродинамична предавка, Авторско свидетелство за изобретение, No 50127,1994.
 9. В.В.Гусков, Н.Н.Велев, Д.И.Станчев, А.С.Смрикаров, А.А.Успенский, В.Ф.Чабан. Устройство для измерения расхода топлива, Авторское свидетельство, No 531032,1975.
 10. Василева, А. О. Томов, А. Смрикаров. Виртуална лаборатория по "Организация на компютъра", Сертификат за авторски права, No 113/21.05.2004,2004.
 11. Василева,А., А.Смрикаров. ВИРТУАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО „ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМПЮТЪРА”, Сертификат за авторски права, No 12345,2004.
 12. Вълова, И., Й. Калмуков. Система за управление на студентски проекти, Сертификат за авторски права, No 03.11.2011,2011.
 13. Големанов Ц. Метод за интегриране на CNP-механизма за извод в SPIDER-програма, сертификат за авторски права върху научен продукт, No 29102015,2015.
 14. Големанов Ц. SpiderCNP Инструментална среда за визуално програмиране чрез управляващи мрежи, сертификат за авторски права върху научен продукт, No 02102013,2013.
 15. Големанова Е. Методика за CNP-реализация на алгоритми за търсене в Пространство на състоянията, авторско свидетелство, No 28102015,2015.
 16. Даниел Братанов ПАВЕЛ ВИТЛИЕМОВ МИЛКО МАРИНОВ. СИСТЕМА ЗА СИМУЛИРАНЕ РАБОТАТА НА ШПРИЦФОРМИ, СЕРТИФИКАТ за АВТОРСКИ ПРАВА, No 02.04.2012/04,2012.
 17. Е.Гиздарски, И.Танков, Г.Танкова, А.Смрикаров, Ст.Смрикаров. Магистрален емулатор, Авторско свидетелство, No 45829,1988.
 18. Е.Гиздраски, А.Смрикаров, Ст.Смрикарова. Вътрешносхемен емулатор, Авторско свидетелство, No 42811,1986.
 19. Е.Гиздраски, Ст.Смрикарова, А.Смрикаров. Метод за функционално тестване на запомнящи устройства с произволен достъп, Авторско свидетелство, No 45008,1987.
 20. Желязкова И. И, Георгиев Г. Т. Автоматизирана система за психо-контрол и статистическа обработка на данни от психо-педагогически експерименти, Сертификат за авторски права, No 1.В033.01572-01,1990.
 21. Желязкова И. И., Арсов С. С. Система за администриране на голяма база данни, Сертификат за авторски права, No 1.В035.01847-01,1994.
 22. Желязкова И. И., Арсов С. С. Информационно-справочна система "Научна сесия", Сертификат за авторски права, No 1.В035.01846-01,1994.
 23. Желязкова И. И., Георгиев Г. Тодоров. Инструментален комплекс за изграждане на тренажори, базиращи се на симулация, Сертификат за авторски права, No 1.В034.01812-01,1992.
 24. Желязкова И. И., Иванова С. Р., Корнейчук В. И., Смрикаров А. С. Устройство для контроля знаний учащихся, Авторское свидетельство СССР, No 488246,1975.
 25. Желязкова И. И., Маринов М. Т. Микрокомпютърен инструментален комплекс за разработване на обучаващи курсове, Сертификат за авторски права, No 1.В034.00926-01,1990.
 26. Желязкова, И. И. Интегрирана инструментална среда за обучение и учене, базираща се на знания, Сертификат за авторски права, No 1.В034.01820-01,1993.
 27. Иванова , Г., Ал. Иванов. "Среда за виртуално измерване на конструктивни и геометрични параметри на протяжки", Сертификат за авторски права, No 08102011,2011.
 28. Иванова, А. Модел на сайт за развитие на академичния състав, Сертификат за авторски права, No 10092012,2012.
 29. Калмуков,Й., Б.Рачев, А.Смрикаров. WEB БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПОДДРЪЖКА НА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, Сертификат за авторски права, No 137,2005.
 30. Корнейчук В. И., Димитрова М. К., Желязкова И. И. Обучающее устройство, Авторское свидетельство СССР, No 5796653,1975.
 31. Корнейчук В. И., Желязкова И. И., Аврамова С. Н., Кутас В. Г., Бальiкин А. В., Тодоров Г. С. Устройство для обучения и контроля знаний учащихся, Авторское свидетельство СССР, No 643953,1979.
 32. Корнейчук В. И., Желязкова И. И., Рожен Г. А., Тодорова М. К., Тодоров Г. С. Устройство для обучения, Авторское свидетельство СССР, No 601739,1976.
 33. Корнейчук В. И., Желязкова И. И., Тодорова М. К., Черняхоский В. М., Тодоров Г. С. Устройство для обучения, Авторское свидетельство СССР, No 559267,1975.
 34. Нанев С. М., Желязкова И. И., Стоянова С. Г., Белев С. Б., Цонев В. Х. Метод за определяне производителността на лентов транспотьор, авторско свидетелство, No 45982,1988.
 35. ПАВЕЛ ВИТЛИЕМОВ МИЛКО МАРИНОВ ВЛАДИМИР ТОЧЕВ. ИНСТРУМЕНТАЛНА СРЕДА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗИ ОТ ДАННИ ПРИ СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНИЯ, СЕРТИФИКАТ за АВТОРСКИ ПРАВА, No 02.04.2012/02,2012.
 36. ПАВЕЛ ВИТЛИЕМОВ МИЛКО МАРИНОВ ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ ДАНИЕЛ БРАТАНОВ. РАЗПРЕДЕЛЕНА СИСТЕМА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНА В ШПРИЦВАЩАТА И ЛЕЯРСКАТА ИНДУСТРИИ, СЕРТИФИКАТ за АВТОРСКИ ПРАВА, No N:02.04.2012/03,2012.
 37. Смрикаров А. С., Корнейчук В. И., Желязкова И. И., Смрикарова С. Р. Устройство за контролиране знанията на учащите се, Авторско свидетелство, No 22705,1975.
 38. Смрикаров,А. КОНЦЕПЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ОТ ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ, Сертификат за авторски права, No 12345,2007.
 39. Смрикаров,А. Устройство за събиране и обработване на информация от дискретни първични преобразователи, Авторско свидетелство, No 31762,1980.
 40. Смрикаров,А., А.Иванова. МОДЕЛ НА ДИНАМИЧЕН САЙТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ, Сертификат за авторски права, No 12345,2009.
 41. Смрикаров,А., Г.Иванова, Т.Георгиев, Й.Калмуков. ВИРТУАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СРЕДИ, Сертификат за авторски права, No 140,2006.
 42. Смрикаров,А., Д.Станчев, Ст.Смрикарова, Б.Христов. Устройство за определяне скоростта на работния орган на високоповдигачи, Авторско свидетелство за изобретение, No 32527,1983.
 43. Смрикаров,А., Ц.Христов - Русенски университет. Софтуерна платформа за електронно обучение e-Learning Shell, СВИДЕТЕЛСТВО ЗА МАРКА, No 48297,2010.
 44. Станчев,Д., Д.Иванов, Р.Иванов, Г.Тодоров, А.Смрикаров. Метод за определяне на натоварването на двигател с вътрешно горене, Авторско свидетелство за изобретение, No 46251,1992.
 45. Станчев,Д., Смрикаров,А., Б.Бахчед. РАЗХОДОМЕР ЗА ТЕЧНИ ГОРИВА С ДВА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ КЛАПАНА, СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН, No 7110,2010.
 46. Станчева, Н., А. Смрикаров, Хр. Белоев, Д. Станчев. Метод и устройства за измерване разхода на гориво на двигатели с вътрешно горене, по специално с директен клапан, който е елемент от първичния преобразовател., патент, No 110328,2009.
 47. Тодоров Г. С., Желязкова И. И., Вълков К. Г., Тодорова М. К., Димитрова М. К., Бойчев О. Н., Тодоров С. Т. Устройство за обучение, авторско свидетелство, No 24764,1978.
 48. Христов,Цв., А.Смрикаров. СОФТУЕРНА ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ, Сертификат за авторски права, No 12345,2004.