Списък на публикациите

монографии

 1. Hristo Beloev, Miroslav Pristavka, Vladimir Krocko. Quality control in production processes. Ruse, Uniwersity of Ruse, 2014, pp. 154, ISBN 978-619-7071-62-7.
 2. Maros Korenko, Hristo Beloev, Pavol Kaplik. Quality controls using PPAP method. Ruse, Uniwersiry of Ruse, 2013, pp. 154, ISBN 978-619-7071-12-2.
 3. Monica Dubenova, Roman Galik, Kaloyan Stoyanov. Effect of breeding technology on production of ammonia and greenhouse gas emissions in facility for pigs. Ruse, Angel Kanchev University of Ruse, 2014, pp. 82, ISBN 978-619-7071-66-5.
 4. Stefan Gaspar, Jan Pasko, Hristo Beloev. Production technology of aluminium castings by die casting. Ruse, Uniwersiry of Ruse, 2013, pp. 198, ISBN 978-619-7071-13-9.
 5. Белоев, Х. Технологии и система машини за минимална обработка на почвата на наклонени терени в условията на устойчиво земеделие. Дисертация за присъждане на ОНС "доктор на техническите науки". Русе, Русенски университет, 2009, ISBN 1234.
 6. Белоев, Х. Изследване на комбиниран работен орган за обработка на почвата. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". Русе, Русенски университет, 1997, ISBN 1234.
 7. Белоев, Х, П.Радулов, А.Ангелов, П.Димитров, К.Стоянов, Т.Билева. Използване на органични остатъци в земеделието. Русе, Русенски университет, 2011, стр. 152, ISBN 978-954-8467-17-9.
 8. Борисов, Б. Изследване на комбиниран наситняващ апарат за груби фуражи. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". Русе, Русенски университет, 1991, ISBN 1234.
 9. Борисов, Б.Г. Приложение на теорията на подобие при проектиране на земеделската техника. Авангард принт-Русе, Авангард принт-Русе, 2019, стр. 122, ISBN 978-954-337-386-4.
 10. Георгиев, Ив., К.Василев, Ив. Дочев, Б.Борисов, П.Терзиев, М.Василева, Св. Митев, Ат.Ташев. Технологии и комплекси машини за прибиране на грубите фуражи.. Русе, ПБ на ВТУ, ВТУ, 1991, стр. 194, ISBN 15071951.
 11. Димитров П.Д. Технологии и система машини за почвозащитно земеделие.Дисертационен труд за придобиване на научна степен "доктор на науките". Русе, Издателски център на РУ, 2016, стр. 375, ISBN 0000.
 12. Димитров П.Д.,Х.И.Белоев. Технико-експлоатационни показатели на система машини за почвозащитно земеделие. Русе, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2016, стр. 110, ISBN 978-954-712-705-0.
 13. Димитров, П. Д. Противоерозионни агротехнически методи, технологии и система машини за отглеждане на пшеница и царевица за зърно на наклонени терени. Хабилитационен труд за присъждане на научно звание - "професор".. София, ИП “Н.Пушкаров”,, 2008, стр. 286, ISBN 0000.
 14. Димитров, П. Д. Изследване прорязването с ходообразуване като агротехнически метод за намаляване водната ерозия върху карбонатен чернозем. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор” .. София, НИИПА “Н.Пушкаров”, 1994, стр. 156, ISBN 0000.
 15. Калоян Евгениев Стоянов. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ТУРБОКОМПРЕСОРНАТА СИСТЕМА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ АГРЕГАТ ЗА ОСНОВНА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА ВЪРХУ НЯКОИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ И ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ. Русе, Инженеринг и изследвания за земеделието“ - Русе, 2020, стр. 165, ISBN 978-619-7135-17-6.
 16. Нанева А., Везиров Ч. и др. Автоматизирана система за оптимално планиране на МТП в селското стопанство. София, Земиздат, 1989, ISBN 0000000.
 17. Никола Орлоев, Христо Белоев, Михаил Илиев, Йордан Василев, Камен Узунов. Висшето образование в икономиката на знанието. Русе, Примакс ООД-Русе, 2014, стр. 220, ISBN 978-954-8765-80-2.
 18. Хвърчилков Вл. Проучвания върху етиологията, епизоотологията, терапията и профилактиката на салмонелозите в промишленото хибридно свиневъдство. София, ЦИНТИ, 1990, стр. 189, ISBN 978-954-338-156-9.
 19. Хвърчилков, Вл. Превенция на риска при силно контагиозни зооантропонози. Русе, Авангард принт, 2001, стр. 165, ISBN 978-954-337-145-7.
студии
 1. Белоев Х.И., П.Д. Димитров, Н.М. Марков, Г.А. Цанкова. Технологии за минимална обработка на почвата на склонови земи в условията на устойчиво земеделие.. София, Селскостопанска академия, 2008, стр. 43, ISBN 978-954-92304-2-0.
 2. Борис Борисов,Йордан Дойчинов,Ивайло Стоянов, Иванка Николова. ЕКО-ТУРИЗЪМ: ЕДНА ПЕРЕСПЕКТИВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДВЕ МАЛКИ ТРАНСГРАНИЧНИ ОБЩИНИ. Русе, ИК, 2013, стр. 102, ISBN 978-954-9664-63-8.
 3. Борисов, Б., Св.Митев. Технологични възможности и технически решения за прибиране на слама и слънчогледови стебла.. Русе, РУ, 2006, стр. 17, ISBN 5107155305.
 4. Борисов,Б, Св.Митев, Б.Колев. Основи на биологичното земеделие. Русе, Печатна база на РУ, 2012, стр. 92, ISBN 2355-4667-7-9.
 5. Димитров П., Т. Трифонова, С. Русева, Г. Кунчева, Х.Белоев, К. Стоянов, Д. Илиева. Усъвършенствани почвозащитни технологии за минимална и нетрадиционна обработка на почвата при производство на пшеница и царевица за зърно на наклонени терени. Усъвършенствани почвозащитни технологии з. Издателски център на РУ "Ангел Кънчев" гр. Русе, " Инженеринг и изследвания за земеделието",, 2016, стр. 62, ISBN 978-619-7135-08-4.
 6. Димитров П., Хр. Белоев, С. Русева, П. Радулов, Д. Димов. Уплътняване на почвата в земеделските земи на България и начини за неговото ограничаване. Печатна база при РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2007, стр. 54, ISBN 978-954-370-022-6.
 7. Димитров П.Д., А.Л. Лазаров, Д.С. Димитров, Х.И. Белоев, П.Т. Радулов, С.В. Вълчинков. Противоерозионна технология за производство на царевица за зърно на наклонени терени.. София, Национален център за аграрни науки,, 2008, стр. 56, ISBN 978-954-92137-3-7.
 8. Димитров П.Д., А.Л. Лазаров, Д.С. Димитров, Х.И. Белоев, П.Т. Радулов. Противоерозионна технология за производство на пшеница на наклонени терени.. София, Национален център за аграрни науки, 2008, стр. 41, ISBN 978-954-92137-4-4.
 9. Димитров П.Д.,Х.И.Белоев,Т.Т.Трифонова,С.С.Русева,К.Е.Стоянов,Д.К.Илиева,Г.С.Кунчева. Усъвършенствани почвозащитни технологии за минимална и нетрадиционна обработка на почвата на наклонени терени. София, ССА, Инженеринг и изследвания за земеделието-Русе, 2016, стр. 62, ISBN 978-619-7135-08-4.
 10. Димов Д., П.Димитров, Х.Белоев,П.Радулов. Актуални проблеми на комасацията на земята в България,. София, НЦАН - Национален център за аграрни науки, 2007, стр. 20, ISBN 0000.
 11. Митев, Св., Б.Борисов. Ресурсни възможности от оползотворяването на растителните остатъци от земеделието.. Русе, РУ, 2002, стр. 18, ISBN 19510715.
 12. Найденов, Н, Б.Борисов и др. Усъвършенстване на производствените и управленски процеси в земеделието чрез трансфер на иновации. Мениджмънт на фермата и производството - Управление на отпадъците в земеделието, РУ "А.Кънчев", Русе, 2013, стр. 88, ISBN 556612.
 13. Хвърчилков Вл. Създаване на диференцирана система за диагностика ,профилактика и терапия на респираторния синдром при свинете. Русе, Авангард принт, 2008, стр. 43, ISBN 978-954-337-156-3.
 14. Хвърчилков Вл. Усъвършенствани програмни продукти за идентифициране на ентеро и пневмо микропатогени с помощта на компютър. Русе, Авангард принт, 2007, стр. 47, ISBN 978-954-337-149-5.
 15. Хвърчилков Вл. Към профилактиката и терапията на колиинфекциите в промишленото хибридно свиневъдство. Русе, Авангард принт, 2005, стр. 27, ISBN 978-954-337-148-8.
 16. Хвърчилков Вл. Универсализирана схема за ефективна профилактика и терапия на салмонелозите по свинете, отглеждани при промишлени условия. Русе, Авангард принт, 2003, стр. 31, ISBN 978-954-337-157-0.
статии
 1. 1.Atanasov At., Hristakov I., Lubenov L., Vladut V., Dochev V., Biris St.S,. Organic apiary design in Bulgaria.// International symposium, ISB-INMA TEH' 2014., 2014, No 10, pp. pp.127-134, ISSN ISSN 2344 - 4126.
 2. Atanasov A, V.Dochev. An approach for technological management of mineral fertilization of crops.// Journal of Central European Agriculture, 2008, No Vol 9, pp. 147-153 (SJR rank: 0.197 /2018, SCImago Journal & Country Rank)
 3. Atanasov A., Ch.Vezirov, P.Kangalov, D.Dimitrov, G.Ginchev,V.Vlăduţ. A decision for plantgrowing in large agricultural farms by spreadsheets.// Journal INMATEH - Agricultural Engineering,, 2011, No Vol. 34, No., pp. 37-42 (SJR rank: 0.22 /2018, SCImago Journal & Country Rank)
 4. Atanasov A., K.Inoue, V.Vladut. Some investigation of efficient field work for tractor guidance system and seeder using GPS navigation.// Journal INMATEH Agricultural Engineering, 2009, No Volume 27,, pp. 104-109, ISSN 1583 – 1019. (SJR rank: 0.22 /2018, SCImago Journal & Country Rank)
 5. Atanasov A., L. Lyubenov, I. Hristakov, V. Dochev, M.Petrov. Decisions for profitably beekeeping in Northeast part of Bulgaria.// Ecologica, 2019, No 26, pp. 515-520, ISSN 0354-3285.
 6. Atanasov At, Z., Ch. Z. Vezirtov, L. Jovanovic, V. Dochev. Study on the training need for safe and healthy food for Bulgarian and Serbian consumers.// Ecologica, 2014, No 74, pp. 124-128, ISSN 0354-3285.
 7. Atanasov, A. An approach for design of transportation service in agriculture.// Annals of the faculty of engineering Hunedoara – Journal of Engineering, 2004, No Tome II, Fas, pp. 34-44, ISSN 1584-2673.
 8. Behched B., T. Delikostov, Iv. Mitev., E. Enchev. Research the influence of technical condition of the intake air filter on fuel consumption.// INTERNATIONAL VIRTUAL JOURNAL "MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS", 2011, No 5, pp. 22 - 23, ISSN 1313 - 0226.
 9. Beloev H, V. Pencheva, J. Popova, T. Grozeva. The Museum „University of Ruse – Chronicles of Growth“.// 3rd International Conference of the Assotiation of University Museums, Trakya University, Edirne, 2016, No book Changin, pp. 110-115
 10. Beloev H., P. Dimitrov, P. Kangalov, K. Stoyanov, G. Popov, D. Ilieva, P. Máchal. Improvements in a Universal Composting Machine.// Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, No 01, pp. 383-386, ISSN 1211-8516.
 11. Beloev Hr., A. Atanasov. Some aspects electronic trade with organic agricultural products global internet network/Някои въпроси по електронната търговия с биологични продукти използвайки глобалната интернет мрежа/.// Scientific Journal ECOLOGICA, Belgrad, 2009, брой Vol 54, стр. 47 – 50
 12. Beloev, H., A. Smrikarov, O. Petrov, A. Ivanova, G. Ivanova. THE SYSTEM FOR ACADEMIC STAFF DEVELOPMENT AT THE UNIVERSITY OF RUSE (good practices).// STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION-STRATEGII NA OBRAZOVATELNATA I NAUCHNATA POLITIKA, 2012, No 20, pp. 270-276, ISSN 1310-0270.
 13. Beloev, H., A. Smrikarov, O. Petrov, A. Ivanova, G. Ivanova. The System for Academic Staff Development at the University of Ruse (good practices).// Strategies for Policy in Science and Education (WOS), 2012, No 3, pp. 270-276, ISSN 1310-0270.
 14. Beloev, H., N. Orloev, K. Uzunov, J. Doichinov. CREATIVITY AND INNOVATION IN INTERDISCIPLINARY AREAS OF KNOWLEDGE. Information Design as Highly Intellectual Technology..// 9-International congress MTM, 2012, No 4, pp. 84-85, ISSN 1310-3946.
 15. Beloev, Hr. Static Dependences in the Soil Cutting Process with Soil-cultivating Work Organs (Статични зависимости при прорязване на почва с почвообработващи работни органи)..// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Romania, 2008, брой Tome VІ, Fas, стр. 95-99, ISSN 1584-2673.
 16. Beloev, Hr. Analyses of the Geometric Characteristics of Soil- cutting Cultivating Work Organ. (Изследване на геометричните характеристике на прорязващ почвообработващ орган)..// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Romania, 2008, брой Tome VІ, Fas, стр. 100-103, ISSN 1584-2673.
 17. Beloev, Hr. Operational and Power Producing Capacity Comparative Analyses of Machine Tractor Aggregates for Vertical Mulcing /Сравнителни енергетично-експлоатационни изследвания на машинно-тракторни агрегати за в.// Acta technologica agriculturae - The Scientific Journal for Agricultural Engineering, Volume 11,Nitra, Slovakia, 2008, брой 2, ISSN 1335-2555.
 18. Beloev, Hr. Factors affecting the tillage systems (Фактори, влияещи върху системите за обработване на почвата)..// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Romania, 2007, брой Tome ІV, Fas, ISSN 1584-2665.
 19. Bogomilov, B., B. Kolev. METHODOLOGY FOR STUDYING OF SOME BASIC PARAMETERS IN THE GRANULATION PROCESS OF POULTRY MANURE Part 2 Analysis of the results of the study.// JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH IN FOOD, AGRICULTURE AND ENVIRONMENTAL SCIENCE, 2019, No Volume-5 | I, pp. 1-12, ISSN 2208-2417.
 20. Boris Borisov, Nguyễn Năng Nhượng. Đồng dạng và mô hình – Một phương pháp có thể ứng dụng hiệu quả trong lĩnh vực nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy nông nghiệp.// Journal of rural industry, Vietnamese Society of Agricultural Enegineering /VSAGE/, 2011, No 1, pp. 17-21
 21. Boris Borisov, Nguyễn Năng Nhượng. Теоретични аспекти при проектирането на фуражообработващи машини.// Journal of rural industry, Vietnamese Society of Agricultural Enegineering /VSAGE/, 2011, брой 2
 22. Boris Borisov, Sv.Mitev, Abdula Hasanov. Basic Principles in the Design of Agricultural Machinery.// CIGR Journal, Renewable Agriculture and Food System, 2011, No On line, pp. On line
 23. Boris Borissov. COMPARATIVE ANALYSIS OF FODDER COMMINUTION THEORIES.// Механізація та електрифікація сільського господарства Загальнодержавний збірник, 2016, No №4 (103), pp. 216-219, ISSN 0202-1927.
 24. Borisov B., B. Kolev. Graphical method for power-quality assessment of milling machine feed. ГРАФІЧНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ЕНЕРГОЗАТРАТ І ЯКОСТІ КОРМІВ ПІСЛЯ ПОДРІБНЕННЯ..// Механізація та електрифікація сільського господарства, 2015, брой Випуск №1 (1, стр. 121-126, ISSN 0202-1927.
 25. Borisov, B. Method of Justification of Multifunctional Device for Mechanical Processing of Fodder.// Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, 2011, No 3, pp. IX, ISSN 1584-2673.
 26. Borisov, B. Justification of Principles and Construction of Fodder Grinding Apparatus.// Sustainable development in the function of environment protection, 2011, No 4
 27. BORISOV,B.,B.KOLEV. EFFICIENCY IN THE DESIGN OF AGRICULTURAL MACHINERY BY THE CRITERIA OF SIMILARITY.// Механізація та електрифікація сільського господарства, 2015, No 2 (101), pp. 115-119, ISSN 0202-1927.
 28. Borissov, B. Comparative Analysis of Fodder Comminution Theories.// Lietuos zemes ukio universitetas. Редакция журнала “Agricultural Engineering”, 2011, No 53, pp. 4-164
 29. Borissov, B. Resistance of Operating Equipment and Agricultural Machinery During Progressive and Rotary Motion.// Bulg.J.Agric. Sci., 2007, No 13, pp. 141-149
 30. Borri C., R. Ivanov, H. Beloev, B. Angelov, V. Pencheva. Engineering Education of 21 st Century- Challenges of Curricula Development.// QUALITY OF HIGHER EDUCATION IN BULGARIA – PROBLEMS AND PERSPECTIVES, 2009, No 2, pp. 113-124, ISSN 1314-0051.
 31. Bran M., K. Vasilev, B. Kolev, S.D. Bran. Vegetal Agrobiodiversity in the Economic Dynamics of Bulgaria.// Economics of Agriculture, 2012, No SI, vol. 59, pp. 86-93, ISSN 0352-3462.
 32. Bratoev K., Mitev G., Vezirska G. Practical advices to choosing appropriate soil tillage machines.// Mechanization in agriculture and conserving og the resources, 2018, No 1, pp. 25-28, ISSN 2534-8450.
 33. Bratoev K., Vezirska G., Mitev G. Challenges facing contemporary seed drills for reduced tillage, reviewing various technical solutions and discussing a method for evaluating their efficiency.// Mechanization in agriculture and conserving og the resources, 2018, No 1, pp. 21-25, ISSN 2534-8450.
 34. Bratoev K., Z. Demirev, V. Dobrinov. Experimental study of the loss in rapeseed harvesting.// Механизация на земеделието, 2013, No 1, pp. 11-13, ISSN 0861-9638.
 35. Bratoev K.P. Universal device for impruvement of seeders for operating in a reduced tillage mode.// Mechanization in agriculture & conserving of the resources, 2016, No 4, pp. 9-12, ISSN 0861-9638.
 36. Bratoev, Kr., G. Vezirska, G. Mitev, G. Gerdjikov. Study of the tillage and planting influence on the maize yields..// International Scientific Journal of Science, Business, Society, 2017, No 2, pp. 58-62
 37. Bratoev, Kr., G.V. Mitev. Universal device for improvement of seeders for operating in reduced tillage..// International Scientific Journal Mechanization in Agrecultute & Conserving of the Resources, 2016, No 4, pp. 9-12
 38. Ciupercă R.,L.Popa, A. Nedelcu, B.Borisov, At.Atanasov. Braking of trailer endowed with inertial braking system, working in aggregate with tractor,.// Journal INMATEH - Agricultural Engineering,, 2010, No Vol. 32, No., pp. 48-54 (SJR rank: 0.219 /2018, SCImago Journal & Country Rank)
 39. Danciu A., E.Postelnicu,V.Vlădut, I.Voicea, M.Matache, M.Ludig, M.Martinov, A.Atanasov, C.Florea. EXPERIMENTATION OF TECHNOLOGY AND EQUIPMENTS FOR PRIMARY PROCESSING OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS. OBTAINING OF EXTRACTIVE SOLUTIONS FROM MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS.// INMATEH - Agricultural Engineering, 2011, No Vol. 34, No.
 40. Daniel Likasa Bekana, Krasimir Radevm, E. Enchev. Analysis of maintenance spare parts management for agricultural and transport machinery.// Научни трудове на Русенски Университет, 2017, No том 56, pp. 109-119
 41. Demirev Z. Combined machines and working units for minimum soil tillage and direct drilling.// Balkan agricultural engineering review, 2013, No 18, ISSN 1312-5443.
 42. Dimitar Kehayov Atanas Atanasov. MODELING HERBICIDEINSTALLATIONFOR THE TREATMENT OFPEACH PLANTATIONS.// INMATEH Agricultural engeenering, 2020, No Vol. 60, No., pp. 303-310, ISSN ISSN 2068 - 2239. (SJR rank: 0.219 /2018, SCImago Journal & Country Rank)
 43. Dimitrov K., S. Bozhkov, K. Stefanov, A. Aleksandrov, M. Mihaylov. Research on Cultivator Tools for Mechanical Control of the Weeds.// Bulgarian Journal of Agricultural Science, Sofia, 1997, No 5, pp. 667-673, ISSN 0310-0351.
 44. Dimitrov P., G. Kuncheva. Study on erosion control efficiency of advanced and unconventional system for minimum tillage at growing wheat on slope lands..// Agricultural, forest and transport machinery and technologies,, 2015, No Volume II – , pp. 43-49, ISSN 2367-5888.
 45. Dimitrov P., H. Beloev, D.Dimov. Negative Effects from Packing Haplic Kastanozem Soil and Methods of Diminishing Them (Отрицателни последствия от уплътняване на почва карбонатен чернозем и начини за тяхното огрничаване)..// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara-Jоurnal of Engineering, Hunedoara, Romania, 2007, брой Tome V, Fasc, стр. 9-12
 46. Dimitrov P., H. Beloev, G. Kuncheva, E. Enchev. Comparative research on advanced technologies for minimum and unconventional soil tillage with application of different mulching materials for growing wheat on sloping agricultural lands.// Agricultural, Forest and Transport Machineryand Technologies, 2018, No Volume0 5, pp. 28-37, ISSN ISSN: 2367–5888.
 47. Dimitrov P., Hr. Beloev. Soil Conservation Techniques for Diminishing the Water Erosion in the Agricultural Land in Bulgaria /Почвозащитни мерки за ограничаване на водната ерозия в земеделските земи на България/.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Tome ІV, Fascicole 3, 2006, брой 3, стр. 95-104, ISSN 1584-2665.
 48. Dimitrov P., Hr. Beloev, D. Dimov. Negative effects from Packing Haplic Kastanozem Soil and Methods of Diminishing them /Отрицателни последствия от уплътняване на почва карбонатен чернозем и начини за тяхното ограничаване/.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara-Jоurnal of Engineering, Hunedoara, Romania , Tome V, Fascicule 1, 2006, брой 1, стр. 9-12
 49. Dimitrov P., Hr. Beloev, E. Tzvetkova, P. Radulov. A Tillage System at Groving corn on Slopes in Bulgaria (Системи за обработка на почвата при отглеждане на царевица на наклонени терени в България).// Workshop Series of Agricultural Machinary Department Faculty of Agrikulture, Ege University, ISTRO Turkey Branch, Soil Dynamics Workshop, Bornova-Izmir, Turkey, 2007, брой 11, стр. 106 – 115
 50. Dimitrov P., Hr. Beloev. Technical and Technological Solutions for Diminishing Soil Packing in the Agricultural Land of Bulgaria (Технически и технологични решения за ограничаване на уплътняването на почвата в обработваемите.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering, Hunedoara, Romania, 2007, брой Tome V., Fas, стр. 89-92
 51. Dimitrov P., Hr. Beloev. A Research into Combined Erosion Control Tillage (Изследване на комбинирана противоерозионна обработка на почвата).// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering, Hunedoara, Romania, 2007, брой Tome V., Fas, стр. 82-88
 52. Dimitrov P., K. Stoyanov, H. Beloev, P. Kangalov, I. Tsonev, P. Máchal, M. Zach,. Machine for Importing Organic Matter in the Soil.// Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, No 1, pp. 395-398, ISSN 1211-8516.
 53. Dimitrov P.D., G.V. Мitev, P.T. Radoulov. Evaluation of the devices used against water erosion in arable crops in Republic of Bulgaria (Оценка на работата на устройства за борба с водната ерозия при окопните култури в Република България)..// International Sympasium, Chachak, Jugoslavia, 1998, брой 1, стр. --
 54. Dimitrov, P. Anti-erosive Energy Efficiency of Soil – Protection Agricultural Methods, Technologies and Machines for the Cultivation of Cereals on Sloping Terrain (Енергийно агропротивоерозионна ефективност на поч.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara Journal of Engineering, Hunedoara, Romania, 2009, брой Tome VI, Fas
 55. Dimitrov, P. Utilization of Erosion Control Technologies for Conservation of Agricultural Land on Slopes from Water Erosion and Drought (Използване на противоерозионни технологии за защита на склоновите обработвае.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara – Journal of Engineering.Hunedoara, Romania,, 2007, брой Tome V., Fas, стр. 93-96
 56. Dimitrov, P., H. Beloev, P. Kangalov, V. Dobrinov, K. Soyanov, D. Ilieva, A. Atanasov. Technological Requirements for Growing Winter Oilseed Rape..// Balkan Agricultural Engeneering review (BAER) Е-Journal, 2012, No 18, ISSN 1312-5443.
 57. Dimitrov, P.D. Field Management Methods and Techniques for Soil Water Erosion Control at Groving Wheat on Slopes (Агротехнически методи и технологии за защита на почвата от водна ерозия при отглеждане на пшеница на .// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara-Journal of Engineering ,Hunedoara, Romania, 2007, брой Tome V, Fasc, стр. 39-44
 58. Dimitrov, P.D. A Theoretical Method of Determining the Optimum for Preventing Water Erosion (Теоретично определяне на оптимално разстояние между различните оттокозадържащи земни съоръжения за предотвратяване на водн.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara-Jurnal of Engineering , Hunedoara, Romania,, 2007, брой Tome V, Fasc, стр. 27-32
 59. Dobrinov, V., P. Dimitrov, P. Kangalov, K. Bratoev, K. Stoyanov, A. Atanasov. Choosing Soil – Cultivation and Sowing Machines for Growing of Winter Oilseed Rape.// Balkan Agricultural Engeneering review (BAER) E-Journal, 2012, No 18, ISSN 1312-5443.
 60. Dzhamburshyn, A.S., Atyhanov, A.K., Sagyndykova, A.Z., Beloev, H., Daskalov, P. Intensive energy saving method of grain drying.// Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2016, No 22(2), pp. 318-323 (SJR rank: 0.23 /2015, Scopus)
 61. Dzhurov K., Hr. Beloev. INTELLIGENT APPROACH FOR QUALITY DETERMINATION OF PHOTO MATERIAL DEPENDING ON THE PARAMETERS OF THE VIDEO CAMERA.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2011, No 1, ISSN 0974-6048.
 62. Dzhurov K., N. Orloev, Hr. Beloev. SERIOUS GAMES FOR CREATIVE AND INNOVATIVE TRAINING PRE-VISUALIZATION IN AUDIO-VISUAL CREATIVE PRODUCTS.// ICERI2011, 2011, No 2, ISSN 978-84-615-3323-7.
 63. Enchev E. T. Delikostov. Research on the influence of the moment of fuel delivery on components of exhaust gases of internal combustion engine.// Научни трудове на Русенски Университет, 2017, No том 56, pp. 120-124
 64. Fodorean G., Cioica N.,Nagy M.,Atanasov At.Covaliu C. INFLUENCE OF BLENDING CONDITIONS ON MORPHOLOGY AND RESISTANCE AT IMPACT OF TERNARY BIOPOLYMERS BLENDS OF PLA/PBAT/PA.// Journal INMATEH - Agricultural Engineering,, 2014, No 42 (SJR rank: 0.22 /2018, SJR)
 65. G. Mitev, Kr. Bratoev, J. Demirev, V. Dobrinov, T. Todorov. Machine injection of water holding materials under the plough layer-theoretical motivation of the pipeline parameters.// Macnines, Technologies, Materials, 2013, No 7, pp. 49-52
 66. Gašparovič D., J. Žarnovský, H. Beloev, P. Kangalov. Evaluation of the Quality of the Photographic Process at the Components Dimensions Measurement.// Agricultural, Forest and Transport Machinery and Technologies, 2015, No V. II – Is.1, pp. 17-24, ISSN 2367 – 5888.
 67. Genbach A.A., N. Jamankulova, H.Beloev, I.K.Iliev. ENERGY DIVIDER WITH INSERT FOR HEAT PROTECTION OF FRUIT TREES.// Acta Technologica Agriculturae 1, Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2018, No 1, pp. 8-13, ISSN 1338-5267. (Impact factor: 0.98 /2018, SCOPUS)
 68. Georgi Mitev, Krasimir Bratoev, Jivko Demirev. Improvement of plant growing techniques in dry up and water scarcity conditions.// Journal of Enviromental Science and Engineering A, 2013, No 10, pp. 593-605, ISSN 2162-5298/2162-53.
 69. Georgiev Iv., B. Borisov. On the problem of fooder comminution.// Zemedelska Technika,Ceskoslovenska akademie zemedelska, Praha, CS., 1991, No 9, pp. 509-514
 70. Glenna L., G.V. Mitev. Gobal neo-leberalism, global ecological modernization and swine SAFO in rural Bulgaria.// Journal of Rural Studies, 2009, No 25, pp. 289-298, ISSN 0743-0167.
 71. H. Beloev, P. Dimitrov, P. Kangalov, К. Stoyanov, G.Popov, D. Ilieva. IMPROVEMENTS IN A UNIVERSAL COMPOSTING MACHINE.// BALKAN AGRICULTURAL ENGINEERING REVIEW, 2014, No 1, ISSN 1312-5453.
 72. H.Al-Rifai, Y.Enakiev, B.Borisov, S.Mitev. Research on Practical Opprtunities for Utilization of Plant Lefts of the Corn Industry.// Energy Efficiency and Agricultural Engineering. Association of Agrcultural Engineering in Southeastern Europe. Rousse, Bulgaria, 2004, No 1, pp. 658-665.
 73. Hristo Hristov, Krasimir Bratoev, Jivko Demirev. Study of the working section performance for lay down of biodegradable band into the soil whit integrated seeds.// Механизация на земеделието, 2014, No 1, pp. 11-12, ISSN 0861-9638.
 74. Hristov H., Bratoev K., Demirev J. Study of the tool and working process for laying down of biodegradable band into the soil.// Механизация на земеделието, 2014, No 1, pp. 11-13
 75. Hvarchilkov,Vl. Diversity of types and medical sensibility of Salmonella strains, isolated from birds and pigs.// Second international conference” Bacterial, viral and parasitic infections in human and veterinary medicine”. Republic of Bulgaria, Sofia ,Medical University –Sofia, 2003, No 1
 76. I.Tsvetkov, B. Borisov. A Possibility Use Embedded Ip Devices For Telemetry And Remote Control Some Processes Bulgaria.// In. Agriculture. International Scientific Conference, Rousse,, 2006, No 1, pp. 660-665
 77. Iliev M. P., Borisov B., Bencheva N., Ruseva Y. The TTO – an essential future unit in the structure of Ruse university.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2005, No 5, pp. 7–10, ISSN 1311–9184.
 78. Ilieva D., V. Dochev. Productive Capacity of Varietes of Common Wheat ( Triticum Aestivum L. ) in North - Eastern Bulgaria..// Agricultural, Forest and Transport Machinery and Tehnologies, 2014, No 1, pp. 59-62, ISSN 2367-5888.
 79. Ishpekov, S., P. Petrov, A. Trifonov, I. Dimitrov, Z. Mihaylova, D. Aleksandrov, S. Stamatov, M. Deshev, B. Kolev. Investigation the indices for mechanized picking sesame capsules.// Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2012, No 18 (No 4), pp. 635-640, ISSN 1310-0351. (Impact factor: 0.136 /2012, Journal Citation Reports)
 80. K.Bratoev, G.Mitev. ANALYSIS OF THE STRIP TILLING TECHNOLOGY – PART I.// NTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL SCIENCE. BUSINESS. SOCIETY, 2016, No 3, pp. 29-36, ISSN 2367 - 8380.
 81. Kehayov D., Ch.Vezirov, At.Atanasov. Some Technical aspects of height cut of wheat harvest.// Journal Agronomy Research, 2004, No No2, pp. 181–186
 82. Kolev, B., S. Stoyanov, A. Dobreva. Information Technologies In Education and Training on Agricultural Engineerung.// Proceedings of International Congress “Information Technology in Agriculture, Food and Environment – ITAFE’03”, 2003, No 1, pp. 140-145, ISSN 975-483-598-5.
 83. Kopchev V., G.Mitev, Kr. Bratoev. Seed protection during early sowing.// International Scientific Jornal "Science. Business. Society", 2018, No 3, Issue 4, pp. 158-162, ISSN 2367-8380.
 84. Kopchev V., Kr. Bratoev, M. Mihaylov, G. Mitev. Effect of Soil Temperature and Moisture over Germination of Seed Covered by Organic Polymer.// Mechanization in agriculture & Conserving of the resources, 2017, No 5 Vol 63, pp. 202-206, ISSN 0861-9638.
 85. Krasimir Bratoev. Study of the grain mixtures separation process by using of surface mechanical separators-part I.// Механизация на земеделието, 2014, No 1, pp. 16-17, ISSN 0861-9638.
 86. Krasimir Bratoev, Georgi Mitev, Tihomir Todorov. Theoretical interpretation of the working process on machine for exact fixing of seeds into biodegradable band.// Macnines, Technologies, Materials, 2013, No 6, pp. 60-66, ISSN 1313-0226.
 87. Kuncheva G., P.Dimitrov. Changes in physical, chemical and biological properties of the soil in the application of advanced soil protection technology for growing wheat on slope lands.// Agricultural, forest and transport machinery and technologies, 2016, No Agricultural, pp. 13-17, ISSN 2367-5888.
 88. Kuncheva G., P.Dimitrov. Changes in chemical and biological properties of the soil at the application of advanced technology for minimum and unconventional tillage for growing wheat on slope lands..// Agricultural, forest and transport machinery and technologies, 2015, No Volume II – , pp. 13-17, ISSN 2367-5888.
 89. Levi A., Beloev H., Kolev N. On the biaxial distribution of anisotropic elastic modulus of thin-plate polycrystalline elements and his identification in agricultural machinery with ultra-sonic methods.// Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 2013, No 2, pp. 383-386 (Impact factor: 0.189 /2012, Thomson Reuters ISI Journal IF)
 90. Mashkov P., B. Gyoch, R. Kandilarov, H. Beloev, M. Varbanov, T. Pencheva. LED Lamp For Poultry Housing – Design and Thermal Management.// Proc. of 38th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2015, 2015, No 38, pp. 91 - 96
 91. Mashkov P., B. Gyoch, R. Kandilarov, H. Beloev, T. Pencheva. Tunable LED Lamp – Design and Thermal Management.// Proc. of 38th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2015, 2015, No 38, pp. 85 - 90
 92. Mashkov P., B. Gyoch, T. Pencheva, H. Beloev, R.Kandilarov. Energy effective LED Module For Poultry Lighting.// Proc. of International Conference ELECTRONICS, 2015, No 9, pp. 262- 265, ISSN 1314-0078.
 93. Mashkov P.,E. Teirumnieks, B. Gyoch, H. Beloev, T. Pencheva, R.Kandilarov. Design of LED Lamp with special spectral characteristics.// 10th International Scientific Practical Conference “Environment. Technology. Resources, 2015, No 10, pp. 147- 152
 94. Mashkov, P., B. Gyoch, K. Asparuhova, H. Beloev, R. Kandilarov. LED Lamp for Application in Horticulture.// Proc. of International Conference ELECTRONICS, 2015, No 9, pp. 258-261, ISSN 1314-0078.
 95. Mitev G., Bratoev K., Demirev J., Dobrinov V., Todorov T. Machine injection of water holding materials under the plough layer - theoretical motivation of the pipeline parameters.// Machines, Technologies, Materials, 2013, No 7, pp. 49-52
 96. Mitev, G.V. Applying SWOT analysis in assessing the capacity of Agricultural Production in conditions of drought and changing climate..// Mechanization in Agriculture, 2016, No 22, pp. 44-47, ISSN 0861-9638.
 97. Mitev, G.V. Types of tillage as a prerequisite for retention or alteration of physical and mechanical propertiers of soil..// Mechanization in Agriculture & Conserving the Resources, 2016, No 5, pp. 11-17, ISSN 0861-9638.
 98. Mitev, G.V. Expert evaluation of Technology and Technological complex of Machines Designed for Mechanization Production of Bulb-flower Bulbs.// Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 1996, No 2, pp. 275-281
 99. Mitev, G.V., Kr. bratoev. Experimental study to the machine for dressing of water holding materials into the soil..// Mechanization in Agriculture, 2017, No 4
 100. Mitev, G.V., P.D. Dimitrov, P.T. Radulov. Theoretical study of combine soil tillage method against erosion. (Теоретично изследване на метод за комбинирана противоерозионна обработка на почвата).// Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 1999, брой 4-6, стр. 2-9
 101. Mitev, Sv., B. Borisov, H. Al- Rifai. Engineless harvester- thrashers as an alternative to self- propelled harvesters.// Proceedings of the union of scientists- Rousse, “Energy efficiency and agricuetural engineering”, 2002, No 2, pp. 154-160, ISSN 1311- 9974.
 102. Naydenov, V., G.V. Mitev, Alex Keen. Computer vision system for bulb separation from tulips (Компютърна визуална система за сортиране на луковици от лалета).// Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 1999, брой 5
 103. Nenova L., A.Atanasov. Productivity and qualitative indices of grain of winter common wheat, “YANTUR” variety, grown under conditions of biological agriculture.// Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2009, No vol.12, pp. 498-514
 104. Nenova L., A.Atanasov. Productivity and qualitative indices of grain of winter oats, grown under conditions of organic agriculture..// International Journal, Annals. Food Science and Technology., 2009, No Vol. 10, Iss, pp. 389-393
 105. Păunescu D., Gh.Brătucu, S.Păunescu, At. Atanasov. Research regarding the use of the GPS in monitoring agricultural sowing,.// Journal INMATEH - Agricultural Engineering,, 2010, No Vol. 31, No., pp. 75-82
 106. Pencheva V., P. Gagova, H. Beloev. Management of Transport Company Business in Accordance with the Policies for Sustainable Transport Development.// EKOLOGICA, 2011, No Godina XVIII, pp. 396-400
 107. Petar DIMITROV, Dimitar SIMEONOV, Kaloyan STOYANOV, Plamen KANGALOV. EFFECTIVE AGGREGATING OF TRACTORS FOR TRANSPORTATION.// TRANSPORT PROBLEMS , Katowice Poland, 2011, No 3, pp. 396-401
 108. Petar Dimitrov, Kaloyan Stoyanov, Hristo Beloev, Plamen Kangalov, Ivaylo Tsonev. Machine for importing organic matter in the soil.// BALKAN AGRICULTURAL ENGINEERING REVIEW, 2014, No 1, ISSN 1312-5443.
 109. Petar Lukač, Dario Knežević, Luka Šumanovac, Atanas Atanasov. An analysis of fruit detachment by oscillation of the stem and fruit through vibration.// Journal Balkan agricultural engineering review, 2012, No 17, pp. 1-9, ISSN 1312-5443.
 110. Petko Mashkov, Berkant Gyoch, Hristo Beloev, Stanislav Penchev. Design and Thermal Management Investigations of LED Lamps.// Journal of Energy and Power Engineering, USA, 2012, No No. JEPE1205, pp. 1-6, ISSN 1934-8975.
 111. Petko Mashkov, Berkant Gyoch, Stanislav Penchev, Hristo Beloev. Design of Rigid LED Strip and Application in Luminaires.// Journal of Energy and Power Engineering USA,, 2012, No 1, ISSN 1934-8975.
 112. Radev, D., B.Borisov, A. Sojkova. Analysis of Modern Technologies for Dairy – Cow Breeding in Republic of Bulgaria.// Bau,Technik und Umwelt in der Landwirtschaftlichen Nutztierhaltung, Kiel, Deuchland, 1997, No 3, pp. 557-563.
 113. Roman Galik, Stefan Bod'o, Eva Krcalova, Kaloyan Stoyanov. Infrared Thermography use for Monitoring of Silage Mateer Compaction.// Agricultural, forest and transport machinery and technologies, 2014, No Vol-1, pp. 81, ISSN 2367-5888.
 114. Rousseva S., Dimitrov P., Lazarov A., Mitova T., Kroumov V., Djodjov H., Malinov I., Lozanova L., Tsvetkova E., Nekova D. Climate Change Mitigating Agricultural Techniques – a Case Study from Bulgaria. (Смекчаване на климатичните промени върху земеделските технологии – проучване за България.).// Journal of Balkan Ecology, 2010, брой 13 (4)
 115. Safta V., Dilea M., Constantin G.A., Atanasov A. Algorithm for computing capacity of water oxygenation.// INMATEH Agricultural Engineering, 2013, No Vol. 39, No., pp. 79-84 (SJR rank: 1 /2012, INMA BUCHAREST)
 116. Sfîru R., Meca A., Cârdei P.,Muraru V.,Mihailov N., Atanasov At. Optimizing Agricultural Equipment Choice by Using Databases.// INMATEH Agricultural Engineering, 2012, No Vol. 37, No., pp. 5-12 (SJR rank: 0.219 /2018, SCImago Journal & Country Rank)
 117. SfîruR., AtanasovA., Muraru V, Muraru S.L. ACOUSTIC COMPARATIVE ANALYSIS FOR TRACTORS.// INMATEH-Agricultural Engineering, 2019, No vol-58, №2, pp. 167-176, ISSN 2068-4215. (SJR rank: 0.219 /2018, SCImago Journal & Country Rank)
 118. Stefănoiu M.D.,Cârdei P., Pirnă I.,Bădescu M.,Boruz S.,Atanasov At. Studies and Researches on Energetics Optimization of Fodder Harvesting Combines - Bidimensional Models.// INMATEH Agricultural Engineering, 2012, No Vol. 38, No., pp. 15-22 (SJR rank: 0.219 /2018, SCImago Journal & Country Rank)
 119. Stoyanov K, H Beloev, P Dimitrov, A Atanasov. Comparative evaluation of energy-performance indicator of agricultural units for plowing.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Romania, 2011, No Tome IX, Fas, pp. 243-246
 120. Stoyanov, K. Instalation for aerobic solid phase composting.// Annals of the Faculty of engineering Hunedoara Romania, 2011, No Tome IX, Fas
 121. Stoyanov, Kaloyan. Method and device for composting plant residues in the field.// International conference “SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE FUNCTION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION”, 2011, No 1
 122. Ştefănoiu, M. D.; Cârdei, P.; Vlăduţ, V.; Vezirov, C.; Bădescu, M.; Boruz, S.; Mihailov, N. STUDIES AND RESEARCHES ON ENERGETIC OPTIMIZATION OF FODDER HARVESTING COMBINES - THREE DIMENSIONAL MODELS.// INMATEH -Agricultural Engineering, 2013, No 39, pp. 23 - 28, ISSN 2068-4215.
 123. Tihanov, G., B. Kolev, K. Trendafilov, N. Delchev, Y. Stoyanov. Justification of a method for determining the moment for switching on the level one signaling of filled grain harvester hoppers.// AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2017, No VOL. 9, No 3, pp. 218-222, ISSN 1313 - 8820.
 124. Todorov, D., B. Kolev. Comparative Analysis of the Operation of Horizontal Screw-type Dispenser with and without a Compensating Screw-conveyor Device.// International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 2019, No Vol. 06, Iss, pp. 8-17, ISSN 2395-0072. (Impact factor: 7.211 /2019, ISO 9001:2008 Certified Journal)
 125. Todorov, D., B. Kolev. Preliminary Studies on Horizontal Screw-type Dispenser with and without a Compensating Screw-conveyor Device.// International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 2019, No Vol. 06, Iss, pp. 18-28, ISSN 2395-0072. (Impact factor: 7.211 /2019, ISO 9001:2008 Certified Journal)
 126. Trendafilov, K., N. Delchev, B. Kolev, G. Tihanov. Study on the emptying time of grain harvester hoppers.// AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2017, No 4, vol. 9, pp. 291-295, ISSN 1313 - 8820.
 127. Tsvetkov, I., A. Andreev, B. Borisov, S. Mitev. Comparative Survey of the Relative GPS Fix Accuracy.// Journal of Agricultural Machinery Science, Antalya, Turkey, 2008, No 4, pp. 319-324
 128. Tsvetkov, I., B. Borisov, A. Andreev, S. Mitev. Implementation of ZigBee Telemetry Systems in Agriculture. , p. 349-357, , 2008..// AWICTSAE08 Conference proceedings, Alexandroupolis, Greеce, 2008, No 1, pp. 349-357
 129. Turker, U., T. Erdem, A. Tagarakis, S. Fountas, G. Mitev, B. Akdemir, T.A. Gemtos,. A feasibility study of Variable Rate Irrigation in Black Sea Area: Water and Energy Saving from the Application.// Journal of Information Techology in Agriculture, 2011, No 1
 130. Valentin V., K.Imre, S.Biriş, S.Bungescu, A. Atanasov. Researches regarding the influence of vibrations on the operator in the grain harvesters..// Annals of the faculty of engineering Hunedoara – Journal of Engineering,, 2006, No Tome IV, pp. 105 - 112, ISSN 1584 – 2665.
 131. Vavra, V., Hr. Beloev. Tillage energy demands..// Agricultural Engineering, Sofia, 2002, No 1
 132. Veselin Dochev, Atanas Atanasov. Investigation productivity of some winter wheat (Triticum aestivum) varieties, grown under conditions of organic and conventional agriculture.// Ecologica, 2013, No 70, pp. 230-233, ISSN 0354-3285.
 133. Vesselin Dochev, Atanas Atanasov, Galina Dyakova, Ralitsa Mincheva, Svetlana Stoyanova. Effects of aminobest and biobest organic fertilizers on the technological qualities of winter common wheat (Triticum aestivum L.).// ECOLOGICA, 2016, No 84, pp. 833-836
 134. Vesselin Dochev, Atanas Atanasov, Galina Dyakova, Ralitsa Mincheva., Svetlana Stoyanova and Krasimira Tanova. Study on the effects of aminobest and biobest organic fertilizers on the productive layering capacity and grain yield in winter common wheat (Triticum aestivum L.).// International journal of current research, 2016, No Vol. 8, Issu (Impact factor: 6.226 /2016, SJIF)
 135. Vesselin Dochev, Atanas Atanassov, Ahmed Mehmed. Productivity of Venka 1 WheatVarietyGrown under Organic Farming.// Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2019, No 22 (1), pp. 152-159, ISSN 1311-0489.
 136. Vezirov Ch., At. Atanasov, V. Spiridonov. Optimization of linked processes on example of wheat and maize harvest.// Proceedings of University of Ruse, 2017, No 1.1, pp. 23-28, ISSN 1311-3321.
 137. Vezirov Ch., А. Atanasov, V. Dochev, D. Velikova, V. Spiridonov. Selection of crop rotation on sequence in order to protect environment in Bulgarian farms.// ECOLOGICA, 2016, No 82, pp. 299-303
 138. Voicea I., G.Panayotova, At.Atanasov, V.Vlădut, M.Matache, I.Tenu. Data processing methods for electro-conductivity and soil productivity,.// Journal INMATEH - Agricultural Engineering,, 2011, No Vol. 33, No., pp. 19-28
 139. Volodymyr Bulgakov, Valerii Adamchuk, Taras Gutcol, Hristo Beloev, Boris Borisov. The plane interaction theory of the cleaning vane with the head of a root crop.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2014, No т. 53, с.1.1, pp. 78-90, ISSN 1311-3321.
 140. Yordanova, D., Ivanov, V., Barzev, K., Kolev, I., Mitev, G., Bratanov, D. Encouragment of the Relationships Science – Business Through Establishment of Centers for Technology Transfer in Bulgaria (The Case of the University of Rousse).// European Integration Studies,Vol.3, 2009, No Vo.3 No1, pp. 23-29 (SJR rank: 0 /2009, Index Copernicus International)
 141. А.Атанасов И.Христаков М.Петров Ч.Везиров В.Дочев. Възможности и решения за изследване на микроклимата в пчелното семейство и извън него.// Известия на съюза на учените Русе, 2015, брой 7, стр. 122-125, ISSN 1311-1086.
 142. Б.Борисов, И.Христаков, Ст.Венев, И.Христаков. Брикетиране на растителни фуражни остатъци в животновъдната практика.// Научни трудове , РУ"Ангел Кънчев", 2005, брой том 44
 143. Батанов С., М. Михайлов, Н. Станчева, М. Маринов. Лабораторно изследване на двукамерни разходомери за течни горива.// Селскостопанска техника, 2007, брой 6, стр. 24-29, ISSN 0037-1718.
 144. Белоев Х, К.Стоянов, П.Радулов, П.Димитров, А.Атанасов. Компостиране на органични материали с многофункционално устройство..// Почвознание агрохимия и екология., 2011, брой 1-4, стр. 214-217, ISSN 0861-9425.
 145. Белоев Х, К.Стоянов, П.Радулов, П.Димитров, А.Атанасов. Компостиране на органични материали върху обработваеми площи.// Почвознание, агрохимия и екология., 2011, брой 1-4, стр. 211-214, ISSN 0861-9425.
 146. Белоев Х., П. Димитров. Технологии и машини за защита от деградация на земеделските земи в Република България.// Известия на съюза на учените, 2015, брой том 7, стр. 18–28, ISSN 1311-1086.
 147. Белоев Х., П.Димитров, К.Стоянов. Обработваемите земи на наклонени терени - устойчиво управление.// Земеделие плюс, София, 2008, брой 10, стр. 7-9, ISSN 1310-7992.
 148. Белоев Х.И., П.Д. Димитров. Методика за енергетично-агроерозионна оценка на противоерозионните агротехнически методи и технологии..// Селскостопанска техника, 2008, брой 3, стр. 54-56
 149. Белоев Хр., В. Стоянов, Д. Бекана. Икономическата криза и тенденции за устойчиво развитие в земеделието.// Селскостопанска техника, София, 2009, брой 4
 150. Белоев Хр., Д. Бекана. Разработване на система за поддържане на аграрно-индустриална техника.// Селскостопанска техника, София, 2009, брой 4
 151. Белоев Хр., Ж. Колев, Д. Бекана. Изследване микротвърдостта в дълбочина на възстановителни покрития върху износени и дефектирали чугунени детайли от земеделската и автотракторната техника.// Селскостопанска техника, 2008, брой 5, стр. 20-25, ISSN 0037-1718.
 152. Белоев Хр., Ж. Колев, Д. Бекана. Многофакторно изследване на технология за нанасяне на възстановителни покрития при поддържането и ремонта на земеделска и автотракторна техника.// Селскостопанска техника, 2008, брой 6, стр. 25-36, ISSN 0037-1718.
 153. Белоев Хр., М. Бирхану, Д. Бекана. Изследване на възстановяването на детайли от земеделска и транспортна техника подложени но интензивно абразивно износване.// Селскостопанска техника, 2008, брой 2, стр. 22-28
 154. Белоев Хр., Н. Станчева, Б. Борисов, Д. Станчев. Проблеми на енергийната ефективност на земеделските и транспортни самоходни машини и възможности за решаването им.// Селскостопанска техника, София, 2006, брой 6, стр. 12-20
 155. Белоев Хр., О. Петров. Мониторинг на системата за управление на качеството чрез провеждане на вътрешни одити.// Национална научна конференция с международно участие “Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, 2009, брой 1, ISSN 1314-0051.
 156. Белоев Хр., П. Димитров, Д. Димов. Новите предизвикателства пред българското земеделие.// Земеделие плюс, 2008, брой 9, стр. 4-7, ISSN 1310-7992.
 157. Белоев Хр., П. Димитров, К. Стоянов. Обработваемите земи на наклонени терени. Устойчиво управление.// .Земеделие плюс, 2008, брой 11-12, стр. 13-16, ISSN 1310-7992.
 158. Белоев Хр., Чан Тхао, Кр. Мартев, А. Новакова. Нетни енергийни икономии от атмосферния въздух в условията на СР Виетнам.// Селскостопанска техника, 2015, брой 3
 159. Белоев Хр., Чан Тхао, Кр. Мартев, А. Новакова. Потенциал на атмосферния въздух в условията на СР Виетнам.// Селскостопанска техника, 2015, брой 4
 160. Белоев Хр., Чан Тхао, Кр. Мартев, М. Новаков,. Енергоефективен модел за сушене на зърно и съхранение на свежи продукти.// Селскостопанска техника, 2015, брой 3
 161. Белоев, Х. Сравнително изследване на плуг с комбинирани работни органи и плуг със стандартни плужни тела.// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия 1 “Технически науки”, 1999, брой 2, стр. 32-35
 162. Белоев, Х. Експериментални изследвания на комбиниран работен орган за обработка на почвата..// Селскостопанска техника, София, 1997, брой 2-3, стр. 28-32
 163. Белоев, Х., Д. Даскалов. Теоретични изследвания на спирално- винтовия раздробител на комбиниран работен орган..// Селскостопанска техника, София, 1997, брой 1, стр. 27-31
 164. Белоев, Х.И., М.Д.Михайлов, С.Г. Стоянов. Опитна уредба и методика за изследване влиянието на смущенията върху работата на дисковите ботуши.// Селскостопанска техника, 2001, брой 5, стр. 33-39, ISSN 0037-1718.
 165. Белоев, Хр. Анализ на компютърни системи за контрол на енергийната ефективност на земеделски и транспортни мобилни машини.// Селскостопанска техника, София, 2009, брой 3, стр. 2 – 8
 166. Белоев, Хр. Измерване на разхода на гориво на земеделски мобилни агрегати – проблеми и решения.// Селскостопанска техника, София, 2009, брой 3, стр. 9 – 20
 167. Белоев, Хр. Съвременни подходи за устойчиво земеделско производство в България.// Механизация на земеделието, 2009, брой 3
 168. Белоев, Хр. Методика за енергетично-агроерозионна оценка на противоерозионните агротехнически методи и технологии.// Селскостопанска техника, София, 2008, брой 3, стр. 54-56
 169. Белоев, Хр. Енергетични изследвания на комбинирана машина за вертикално мулчиране.// Селскостопанска техника, София, 2008, брой 1
 170. Белоев, Хр. Многофункционални земеделски агрегати за торене и листно подхранване с биохумус.// Механизация на земеделието, 2008, брой 4, стр. 5 – 14
 171. Белоев, Хр. Екпериментална проверка на теоретични постановки за буксуването на машинотракторен агрегат при работа напречно на наклона.// Селскостопанска техника, София, 2008, брой 4, стр. 28-35
 172. Белоев, Хр. Определяне коефициента на полезно действие на трансмисията на машинотракторен агрегат при използване на техника и технологии за противоерозионна защита по наклонени терени.// Селскостопанска техника, София, 2008, брой 3, стр. 2-12
 173. Белоев, Хр. Експлоатационни изследвания на противоерозионни машинно-тракторни агрегати за вертикално мулчиране.// Селскостопанска техника, София, 2008, брой 2, стр. 18-21
 174. Белоев, Хр. Теоретични изследвания върху мощностния баланс на земеделски машинотракторен агрегат при използване на противоерозионни технологии върху напречен наклон.// Селскостопанска техника, София, 2008, брой 3, стр. 13-25
 175. Белоев, Хр. Метод за коригиране на параметрите на земните съоръжения за защита на почвата от водна ерозия.// Селскостопанска техника, София, 2008, брой 2, стр. 29-32
 176. Белоев, Хр. Tехнология за устойчиво управление на обработваемите земи, чрез използване на биохумус от органични отпадъци, като развитие на добрите земеделски практики.// Механизация на земеделието, 2008, брой 3, стр. 6-11
 177. Белоев, Хр. Теоретично изследване за влиянието на противоерозионните техники и технологии върху качествата на земеделските почви.// Селскостопанска техника, София, 2008, брой 4, стр. 36-44
 178. Белоев, Хр. Статика на процеса на прорязване на почвата.// Селскостопанска техника,София, 2007, брой 5, стр. 16-21
 179. Белоев, Хр. Теоретични изследвания на геометричните характеристики на почвообработващ, прорязващ работен орган.// Селскостопанска техника, София, 2007, брой 6, стр. 30-34
 180. Белоев, Хр. Фактори, влияещи върху системите за обработване на почвата.// Селскостопанска техника, София, 2007, брой 5, стр. 12-15
 181. Белоев, Хр. Комбинирани машини за обработка на почвата с обръщане на почвения пласт..// Селскостопанска техника, София, 2002, брой 2
 182. Белоев, Хр., Д. Бекана. Съпротивление на почвата при различни условия..// Известия на Съюза на учените-Русе, Серия 1 “Технически науки”, 2002, брой 4
 183. Белоев, Хр., Ж. Демирев. Производствен опит със сеялка за точна сеитба СМН-3.// Селскостопанска техника, София, 2001, брой 6, стр. 6-9
 184. Бехчед. Б., Т. Деликостов, Ив. Митев, Е. Енчев. Методика за разработване на алгоритъм за диагностика на хранителна система на дизелови двигатели.// Научни трудове на Русенски Университет, 2013, брой том 52, стр. 305-310
 185. Бечев, Б., Б. Банев, И. Цветков, Б. Борисов. Сравнително изследване на преходните процеси в пулсационната система на доилен агрегат.// Селскостопанска техника, 2008, брой 6, стр. 8-13
 186. Борисов Б., К. Братоев. Теоретични и изходни предпоставки при проектиране на апарати и машини за наситняване на фуражите.// Селскостопанска техника, 2011, брой №1, стр. 5-10
 187. Борисов, Б, Б. Цветков, И.Мухтанов, Д.Бекана, Б.Колев, Св. Митев, М.Михов, Др.Георгиев, И.Ангелов. Нови машини за фермерството.// Селскостопанска техника, Сф., 1999, брой 5-6, стр. 17-25, ISSN 0037-1718.
 188. Борисов, Б, Ил. Мухтанов, Х.Хасанов, Н.Ламбов. Ефективност от използването на грубите фуражи при зърнопроизводството.// Научни трудове на ТУ-Варна, 2001, брой Годишник, стр. 1744-1750, ISSN 1311-896X.
 189. Борисов, Б. Изследвани нови принципи, работни органи и създадени машини за механична обработка на фуражите..// Механизация на земеделието, Сф., 2011, брой 3
 190. Борисов, Б. Земя, фураж, животни-човек, наука и машина..// Механизация на земеделието, Сф., 2011, брой 1, стр. 11-12
 191. Борисов, Б. Анализ на възможностите за практически оползотворяване на растителните остатъци от земеделието.// Механизация на земеделието, Сф., 2011, брой 2
 192. Борисов, Б. Обосноваване на конструкция на комбайн за прибиране на зрял фасул.// ССТ, Сф, 2008, брой 1, стр. 14-18
 193. Борисов, Б. Възможност за използване теорията на подобие в земеделската техника.// Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, Technical sciences, 2007, брой 6, стр. 60-66
 194. Борисов, Б. Ефективност при двустадийно и тристадийно наситняване на фуражите.// ССТ, София, 1995, брой 5-8, стр. 41-45
 195. Борисов, Б. Нови конструкторски решения за прибиране и обработване на фуражите при новите форми на земеделие.// ССТ, 1993, брой 6-7, стр. 8-11
 196. Борисов, Б. Технологични решения за прибиране и обработване на фуражите при новите форми на земеделие.// ССТ, 1993, брой 5, стр. 37-41
 197. Борисов, Б., Б. Колев и др. Нови технически решения в полза на практиката.// Известия на СУ - Русе, серия “Технически науки” №2, 1999, брой 1, стр. 82-88, ISSN 1311-1061.
 198. Борисов, Б., Б. Колев, Кр. Братоев. Теоретично моделиране влиянието на съпротивлението при движение на земеделската техника.// Механизация на земеделието, 2013, брой 5, стр. 9-13, ISSN 0861-9638.
 199. Борисов, Б., Б.Колев, Д.Бекана, Св.Митев. Нови технически решения в помощ на фермерите..// Известия на СУ-Русе, 1999, брой ТН-2, стр. 82-88
 200. Борисов, Б., Г.Гайдажиев. Механизиране на използването на вторични продукти от земеделието..// Механизация на земеделието, Сф., 1996, брой 4, стр. 7-8
 201. Борисов, Б., Й.Делев. Основни предпоставки при проектирането на машини за наситняване на фуражите.// Известия на СУ-Русе, 1998, брой ТН-1, стр. 41-44
 202. Борисов, Б., Св. Митев. Безмоторните зърнокомбайни, предимства и недостатъци за условията на България..// Механизация на земеделието, Сф., 2008, брой 9-10, стр. 2-6
 203. Борисов, Б., Св.Митев. Проучвания относно практическите възможности за оползотворяване на растителните остатъци от зърнопроизводството.// Научни трудове на РУ/СУ, 2003, брой 1, стр. 1-10.
 204. Борисов,Б.,Св.Митев,М.Овчаров,Ив.Христаков. Метод за оценка на качеството при наситняване на груби фуражи.// Механизация на земеделието, 2014, брой 5, стр. 22-24, ISSN 0861-9638.
 205. Борисовa, Б. Г. Применения измельчающего устройство для грубых кормов на практике. Applying a cutter device for rough fodder in practice. Lietuos zemes ukio universitetas..// Lietuos zemes ukio universitetas. Редакция журнала “Agricultural Engineering”, 2011, брой № 53, стр. 4-164
 206. Братоев К., Ж. Демирев, В. Добринов. Preconditions for reduction of grain losses during the oil seed rape harvesting.// Механизация на земеделието, 2013, No 2, pp. 7-10, ISSN 0861-9638.
 207. Везиров Ч. Някои възможности за ограничаване манипулирането на хората от позицията на потърпевшия.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2014, брой 53, 6.2, стр. 143-147, ISSN 1311-3321.
 208. Везиров Ч. Съставяне на неравенства при линеен модел на машиноизползване в селското стопанство.// Селскостопанска техника, 1984, брой 6
 209. Везиров Ч. Моделиране работата на машинно-тракторен агрегат по данни от изпитването му.// Селскостопанска техника, 1984, брой 2
 210. Везиров Ч. Детерминиран метод при експлоатационно проектиране на машинно-тракторен парк.// Селскостопанска техника, 1983, брой 2
 211. Везиров Ч. За подготовката на информация за планиране на механизираните полски работи.// Селскостопанска техника, 1983, брой 8
 212. Везиров Ч. Разпределяне на механизираните работи за изпълнение от отделни агрегати.// Селскостопанска техника, 1983, брой 3
 213. Везиров Ч. Схема на механизирано определяне параметрите на селскостопанските агрегати.// Селскостопанска техника, 1980, брой 1
 214. Везиров Ч. Относно определяне на сцепното тегло при колесен трактор 4х2.// Селскостопанска техника, 1979, брой 5
 215. Везиров Ч. Определяне на плановите показатели за използване на машинно-тракторния парк с помощта на електронно-изчислителни машини.// Селскостопанска техника, 1978, брой 6
 216. Везиров Ч. Алгоритъм за изготвяне на планова заявка за техника въз основа на експлоатационното проектиране на машинно-тракторния парк.// Селскостопанска техника, 1978, брой 5
 217. Везиров Ч. З. Д. Великова, Хр. Я. Христов. За обоснования избор на зърнокомбайни за земеделски стопанства в България.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2014, брой т. 53, 1.1, стр. 72-77, ISSN 1311-3321.
 218. Везиров Ч. Зл., Ат. Здр. Атанасов, П. Д. Радева, Св. Ат. Костадинов, Хр. Я. Христов. Кинематични характеристики на енергетичните средства за земеделието.// Селскостопанска техника, 2012, брой 5-6, стр. 41-47, ISSN 0037-1718.
 219. Везиров Ч., Ат. Здр. Атанасов, Д. Великова, В. Спиридонов. За обосноваване на механизирани технологии в полевъдството.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой 54
 220. Везиров Ч., Й. Смилов. Аналитична връзка на ъгловата скорост на коляновия вал на дизелов двигател със съпротивленията.// Земеделска техника, 1994, брой 4
 221. Венев,Ст., Вл.Хвърчилков,Ат.Павлов, В.Филипов, Ц.Димитрова, Й.Данев,Б.Димитров,В.Златев, Н.Вълова, Г.Накова,С.Проданова, П.Маринова. Чувствителност на патогенните микроорганизми , изолирани от животни към РИФАМПИЦИН,ИКВМП-София.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ, 1994, брой том 3, стр. 252-254 стр.
 222. Венцислав Добринов, Живко Демирев, Красимир Братоев. Определяне на надлъжната равномерност на сеещ апарат за рапица.// Механизация на земеделието, 2013, брой 5, стр. 14-16, ISSN 0861-9638.
 223. Вин Ч., Ч. Везиров. Номограми за анализ икономическите възможности за селскостопанските агрегати.// Селскостопанска техника, 1989, брой 4
 224. Витлиемов, В.Г., Б.Г. Борисов. Теоретични предпоставки за усъвършенстване бързодействието на центробежно-дисков апарат с изгребваща лопатка.// Селскостопанска техника, Т. 34, 1997, брой 2/3, стр. 23-27, ISSN 0037-1718.
 225. Габровски ,П., Вл.Хвърчилков. Селеновият дефицит в свиневъдството.// Сборник 90 години регионална ветеринарна лечебница, 1995, No 1, pp. 25-26
 226. Гацова Ст., Ч. Везиров и др.. Нов подход при нормиране на разхода на гориво в полевъдството.// Икономика на селското стопанство, 1986, брой 4
 227. Гачевска Н.,К.Стоянов,. Технология за отглеждане на охлюви..// Сборник от научни трудове на Студентска научна сесия, 2008, брой 0000, стр. 35-38
 228. Георги Митев, Красимир Братоев, Живко Демирев, Стилиян Манушков, Тихомир Тодоров. Обосноваване параметрите на работни органи за едновременно и послойно внасяне на водоакумулиращи материали в подорния слой на почвата.// Механизация на земеделието, 2013, брой 5, стр. 3-5, ISSN 0861-9638.
 229. Георгиев И., Ж.Демирев. Изследване на окачването на сееща секция върху браздообразуването при сеитба на рапица.// Селскостопанска техника, 2004, брой 6
 230. Георгиев, И., Б.Борисов. Машина для измельчения и погрузки грубых кормов.// МЭСХ, Москва, 1990, брой 6, стр. 63-64
 231. Георгиев, И., Ж. Демирев. Обосноваване на параметрите на браздообразуващ работен орган на дребни семена.// Селскостопанска техника, 2005, брой 5
 232. Георгиев, Ив., Б. Борисов и др. Усъвършенствани технологии и комплекс машини за прибиране на грубите фуражи.// Международно аграрно-промишлено списание, 1990, брой 6, стр. 87-90
 233. Георгиев, Ив., Б.Борисов, Св. Митев. Нов полунавесен зърнокомбайн „Устрем -Свищов” УС-101..// Механизация на земеделието, Сф., 1998, брой 4-5, стр. 5-6
 234. Данев.Й.,В.Филипов,Вл.Хвърчилков. Проучвания върху бактериалните аборти при крави.// Ветеринарна сбирка, 1988, брой Брой 4, стр. 52-54
 235. Даскалов П., В. Найденов, М. Михайлов. Идентификация на динамиката на хидростатична трансмисия на комбайн “Дон - 1500”.// Селскостопанска техника, София, 1998, брой 2, стр. 26-31, ISSN 0037-1718.
 236. Демирев Ж. Обосноваване на дълбочината на почвообработка и технологичен процес на засяване на рапица.// Механизация на земеделието, 2013, брой 2, стр. 11-12, ISSN 0861-9638.
 237. Демирев Ж. Информационен модел на подсистемата "сееща секция - поле" при сеитба на рапица.// Селскостопанска техника, 2012, брой 4
 238. Демирев Ж. Информационен модел на системата "сееща машина - поле".// Селскостопанска техника, 2012, брой 2
 239. Демирев Ж. Информационен модел на подсистемата "сеещ апарат - семепровод" при сеитба на рапица.// Селскостопанска техника, 2012, брой 3
 240. Демирев Ж. Проф. Иван Георгиев навърши 75 години.// Селскостопанска техника, 2000, брой 4, стр. 50-51, ISSN 0037-1718.
 241. Демирев, В., Б. Колев. Приложение на кинетичната функция на Сабах за моделиране сушенето на зърно в дебел слой.// Селскостопанска техника, 2014, брой 1, стр. 3-7, ISSN 0037-1718.
 242. Демирев, Ж., В. Добринов. Изследване влиянието на различни сеитбени схеми върху добива при отглеждане на рапица.// Селскостопанска техника, 2004, брой 6
 243. Демирев, Ж., И. Георгиев. Изследване влиянието на различни почвообработващи схеми върху добива при отглеждане на рапица.// Селскостопанска техника, 2004, брой 6
 244. Демирев, Ж., М. Михайлов, Х. Белоев. Програми за проектиране на зъбни брани с персонален компютър.// Селскостопанска техника, София, 1997, брой 2-3, стр. 33-35, ISSN 0037-1718.
 245. Димитров Д.П., Д.Г. Симеонов, П.Д. Димитров, А.И. Ташев. Агрегатиране на мощните високопроизводителни трактори за работа в полевъдството у нас..// Селскостопанска техника, София, 1987, брой 1, стр. 25-29
 246. Димитров П., Хр. Белоев. Технически и технологични решения за ограничаване на уплътняването на почвата в обработваемите земи на България.// Селскостопанска техника, София, 2007, брой 4, стр. 2-5
 247. Димитров П.Д., А.Л. Лазаров, П.Т. Радулов, С.Т. Стойчев. Механизирани средства за борба с почвената ерозия в трайните насаждения на България. Почвознание, агрохимия и екология.// Почвознание, агрохимия и екология, 2002, брой №1-3, стр. 166-168
 248. Димитров П.Д., В. Крумов, Г.Г. Дочев. Изследване на някои агротехнически способи за борба с водната ерозия в България..// Селскостопанска техника , София, 1997, брой 4-5, стр. 69-72
 249. Димитров П.Д., Г.В. Митев, П.Т. Радулов. 1. Ефективност на метода за комбинирана противоерозионна обработка на почвата..// Известие на Съюза на учените Русе, 1999, брой №1, стр. 35-37.
 250. Димитров П.Д., Г.В. Митев. Ново техническо средство за комбинирана противоерозионна обработка на площи с окопни култури на наклонени терени..// Известие на Съюза на учените Русе, 1998, брой 1, стр. 48-49
 251. Димитров П.Д., Г.Г. Дочев. Противоерозионна ефективност на оттокозадържащи бразди при отглеждане на царевица върху наклонени терени..// Екология и индустрия , том 1, София:, 1998, брой 1-3, стр. 29-30
 252. Димитров П.Д., Д. Димитров. Механизирана борба с водната ерозия..// Земеделска техника - София, 1994, брой 23, стр. 1-2
 253. Димитров П.Д., Й.Т. Даскалов. Влияние на почвообработката прорязване с ходообразуване върху водопропускливостта на почвата на карбонатен чернозем..// Почвознание, агрохимия и екология, София, 1994, брой 4-6, стр. 145-146
 254. Димитров П.Д., П.Т. Радулов. Агротехнически методи за борба с водната ерозия при окопните култури..// Земеделие плюс,София:, 2002, брой 12, стр. 21
 255. Димитров, П. Д. Ограничаване на водно-ерозионните процеси чрез прорязване с ходообразуване..// Земеделие плюс, София, 2002, брой 11, стр. 26-27
 256. Димитров, П. Д. Ефективни методи и машини за борба с водната ерозия в условията на карбонатен чернозем..// Почвознание, агрохимия и екология, 2002, брой № 1-3,, стр. 164-165
 257. Димитров, П. Д. Борба с водната ерозия..// Земеделие плюс, София, 2002, брой 10, стр. 11-12
 258. Димитров, П. Д. Влияние на дълбочината на прорязване с ходообразуване върху ерозионните показатели при отглеждане на царевица на наклонени терени на карбонатен чернозем..// Почвознание, агрохимия и екология , София:, 1998, брой 4, стр. 77-79
 259. Димитров, П. Д. Сравнителна оценка на възможностите на лемежните плугове и разрохквачите за дълбоко разрохкване във връзка с борбата с ерозията..// Селскостопанска наука , София:, 1998, брой 4, стр. 47-50
 260. Димитров, П. Д. Възможности за намаляване на водната ерозия при дълбока оран на наклонени терени..// Селскостопанска техника, София, 1997, брой 2-3, стр. 61-63
 261. Димитров, П. Д. Някои резултати от енергетичните изследвания на почвозащитните машинно-тракторни агрегати за браздообразуване и прорязване с ходообразуване..// Селскостопанска техника София:, 1997, брой 6, стр. 48-50
 262. Димитров, П. Д. Енергетична оценка на рационални почвообработващи машинно-тракторни агрегати, използвани за защита на почвата от ерозия..// Механизация на земеделието, София, 1997, брой 3-4, стр. 8-11
 263. Димитров, П. Д. Методика за изследване на работата на земеделската техника за защита на почвата от ерозия в България..// Селскостопанска техника София:, 1997, брой 4-5, стр. 66-68
 264. Димитров, П. Д. Прорезвач-ходообразувател ЩН-2-140 – ефикасно средство за борба с водната ерозия..// Механизация на селското стопанство, София, 1990, брой 3, стр. 24-25
 265. Димитров, П. Д. Нова машина за подобряване качеството на прибраното захарно цвекло..// Механизация на селското стопанство, София, 1987, брой 2, стр. 18-19
 266. Димитрова,А.,С.Йорданов,М.Драгойчева,Вл.Хвърчилков,Кр.Петкова,Т.Савова. Преваленс спектър и относителен дял на интестиналните Esherihia coli в зависимост от категорията и възрастта на прасетата в условията на промишлен свинекомплекс.// Сборник доклади от научната конференция на РУ, 2014, брой НК-2014, стр. 16-24
 267. Димитрова,Ц.,Ат.Павлов, Ст.Венев, Вл.Хвърчилков, В.Филипов,Б.Димитров,В.Златев,Й.Данев, Н.Вълова,Г.Накова,П.Маринова С.Проданова. Клинико-фармакологично изпитване на РИФАВЕТ-маслена суспензия при селскостопанските животни.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ том 3, 1994, брой том 3, стр. 202-204
 268. Димов Д., Б. Колев, Х. Белоев, П. Димитров. Многофакторни регресионни модели за определяне производителността и разхода на гориво на земеделски агрегат при оран..// Селскостопанска техника, София, 2007, брой № 1,, стр. 33-37.
 269. Димов Д., Б. Колев, Хр. Белоев, П. Димитров. Многофакторни регресионни модели за определяне производителността и разхода на гориво на земеделски агрегат при оран.// Селскостопанска техника, София, 2007, брой 1, стр. 33-37, ISSN 0037-1718.
 270. Димов Д., П.Димитров, Хр. Белоев, К.Стоянов. Относно необходимостта от определяне комплексното влияние на основните нормообразуващи фактори върху технико-експлоатационните показатели на земеделски агрегати.// Селскостопанска техника, София, 2006, брой 6, стр. 9-11
 271. Димов Д., П.Димитров, Хр. Белоев, П.Радулов. Теоретични предпоставки за оптимизиране размерите на работните участъци в растениевъдството за постигане на високи технико-икономически показатели на земеделските агрегати. Актуални проблеми на комаса.// НЦАН, 2007, брой 71-80
 272. Димов Д., П.Димитров, Хр. Белоев, П.Радулов. Причинно-следствени връзки между размерите на обработваемите участъци и преуплътняването на почвата. Актуални проблеми на комасацията на земята в България.// НЦАН, София, 2007, брой 81-91
 273. Димов, Д., Б. Колев и др. Енергоресурс и енергопотребление на земеделските агрегати.// Известия на СУ – Русе, серия “Технически науки”, 2000, брой 3, ISSN 1311-1062.
 274. Димов, Д.П., Г.В. Митев, Вл. Тодоров. Необходимост от изграждане на единна система за информационно осигуряване и оперативно управление на земеделското производство.// Селскостопанска техника, 1997, брой 4-5, стр. 54-59
 275. Динов Д., Ч. Везиров. Организационни форми на използване на техниката за агрохимически работи.// Международно селскостопанско списание, 1978, брой 5
 276. Динов Д., Ч. Везиров и др. Оценка на резултатите от машиноизползването в АПК.// Селскостопанска техника, 1985, брой 7
 277. Динов Д., Ч. Везиров и др. За целесъобразността от автоматизирано изчисляване на показателите за машиноизползване в АПК.// Селскостопанска техника, 1983, брой 5
 278. Динов Д., Ч. Везиров и др. За избора на агрегат по себестойността на механизираните работи.// Селскостопанска техника, 1983, брой 6
 279. Динов Д., Ч. Везиров, Бр. Нейков. Диференциране на сменната производителност в зависимост от условията на работа.// Селскостопанска техника, 1985, брой 5
 280. Добринов В.,Ж.Демирев. Теоретично изследване изсяването на алвеолен сеещ апарат за рапица.// Селскостопанска техника, 2005, брой 4
 281. Добринов В.,Ж.Демирев. Изследване работата на сеещ апарат за сеитба на дребносеменни култури.// Селскостопанска техника, 2003, брой 5-6
 282. Дочев Г.Г., П.Д. Димитров. Изследване влиянието на някои водно-физични свойства на почвата върху ерозионните процеси..// Геодезия, картография и земеустройство , София, 1994, брой 3-4, стр. 32-33
 283. Дудушки И, Х Белоев, К Стоянов. Изследване влиянието на някои геометрични параметри на режещите елементи на работните органи върху теглителното съпротивление на почвообработващи машини.// Селскостопанска техника, София, 2010, брой 1, стр. 46-51
 284. Дудушки И., К. Стоянов, Х. Белоев. Теоретични и експериментални изследвания на някой основни фактори, определящи рационалното използване на почвообработващите агрегати.// Селскостопанска техника, София, 2010, брой 2, стр. 31-35
 285. Дудушки И., Хр. Белоев., Д. Бекана. Оптимизиране мениджмънта на поддържане на земеделската техника.// Селскостопанска техника, София, 2008, брой 1, стр. 25 – 29
 286. Енакиев, Ю., Б. Борисов. Изследване на процеса овършаване на бобовите култури..// International Scientific Conference, Agriculture, Rousse, Bulgaria,, 2006, брой 1, стр. 709-713
 287. Енчев Е., Т. Деликостов. Разработване методика за диагностика на ДВГ, при известен коефициент на структурна информативност.// AGRICULTURAL MACHINERY, 2018, брой Volume 1, стр. 89-91, ISSN ISBN 2535-0269.
 288. Енчев Е. Анализ на възможността за оценка на техническото състояние на ДВГ.// Научни трудове на Русенски Университет, 2012, брой том 51, стр. 236-239
 289. Енчев Е., Т. Деликостов. Изследване влиянието на топлинните хлабини в клапановия механизъм върху състава на изгорелите газове.// Научни трудове на Русенския университет, 2014, брой том 53, стр. 192-196
 290. Енчев Е., Т. Деликостов. Изследване влиянието на замърсеността на горивния филтър върху състава на изгорелите газове.// Научни трудове на Русенски Университет, 2013, брой том 52, стр. 265-270
 291. Енчев, Е. Т. Деликостов. Определяне степента на влияние на основните структурни параметри върху техникоикономическите характеристики на ДВГ.// AGRICULTURAL MACHINERY, 2018, брой Volume 1, стр. 85-88, ISSN ISBN 2535-0269.
 292. Желязкова И. И., Атанасов А. З. Един подход към преподаването на системи за поддръжка вземането на решения във фирмения мениджмънт.// Сп. „Автоматика и Информатика”, 2008, брой 1, стр. 62-28
 293. И.Христаков,Ст.Венев. Методи за инвертиране на захарен сироп при изхранване на пчелните семейства..// Научни трудове РУ, 2005, брой том 44
 294. Иванов.Ив , Е.Иванов, Н.Сандев, В.Хвърчилков, Д.Динков. Проучване на модели за оптимизиране на разходите за здравеопазване в животновъдството.// Journal of mountain agriculture on the Balkans, 2010, брой Volume 13, стр. 116-136
 295. Илиева Д. Weed control in winter oilseed rape growing in view of the conditions in Bulgaria.// Balkan Agricultural Engineering Review, 2012, No 17, pp. 21-22, ISSN 1312-5443.
 296. Илиева Д.,. Чисти от плевели есенници.// Растителна защита, 1999, No 1, pp. 19
 297. Илиева Д.,. Рилей от “Zeneca Агрохимикали” решава проблема с плевелите в слънчогледовите посеви,.// Растителна защита, 1996, брой 2, стр. 14
 298. Илиева Д.,. Проучване на хербициди и хербицидни комбинации за борба с балура в посеви от царевица,.// Растениевъдни науки,, 1995, брой 9-10, стр. 164-166
 299. Илиева Д.,. Срещу плевелите при царевицата – средства много, химичните в повечето случаи “свирят първа цигулка”,.// Растителна защита,, 1995, брой 2, стр. 25-26
 300. Илиева Д., Г. Патенова,. Влияние на хербицидите и дозите им на приложение върху кълняемата енергия и лабораторната кълняемост на семена от слънчоглед,.// Растениевъдни науки,, 1999, брой 7-8, стр. 416-419
 301. Илиева Д., Г. Събев,. Проучване чувствителността на слънчогледовия хибрид САНТАФЕ и родителските му линии към някои хербициди,.// Растениевъдни науки, 1997, брой 3-4, стр. 124-127
 302. Илиева Д., Г. Събев,. Устойчивост на хибриди слънчоглед и техните родителски форми към набор от хербициди,.// Научни трудове, Юбилейна научна конференция – 90 год. ИЗС “Образцов чифлик”, 1995, брой 2, стр. 15-21
 303. Илиева Д., П. Василева,. Влияние на МАСТЪРБЛЕНД върху продуктивността и някои качествени показатели на пшеницата,.// Юбилейна научна конференция – 95 год. ИЗС “Образцов чифлик”, 2000, брой 2
 304. Илиева.Д.,. Рапицата переспективна биоенергийна култура за Българското земеделие..// Сп.Земеделие, 2009, брой 7, стр. 10-11
 305. Иринчев,Д., Б.Борисов. Разход на механична енергия за земеделски операции..// Механізація та електрифікація сільського господарства, 2013, брой 2 (98), стр. 429-434, ISSN 0202-1927.
 306. Ишпеков, С., П. Петров, А. Трифонов, Б. Колев. Технологии за механизирано прибиране на сусам в България.// Механизация на земеделието, 2015, брой 4, стр. 13-15, ISSN 0861-9638.
 307. Йорданов, Л., Г. Кръстев, Б. Борисов. Система за обработване на информация от експериментални изследвания с ’Данни Комбайн’.// Научни трудове том 52, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2013, брой РУ ”А. Кънче, стр. 149-152, ISSN 1311-3321.
 308. Йорданов,С.,А.Димитрова,Вл.Хвърчилков. Еперитрозоонозата-нова болест по свинете в интензивното свиневъдство на България.// Ветеринарна сбирка, 2014, брой 4/5, стр. 26-31
 309. Йорданов,С.,М.Минев, Вл.Хвърчилков. Профилактика и борба със салмонелозите по свинете в ензоотични огнища.// Сборник –доклади „Четвърти симпозиум на младите научни работници и специалисти в системата на ДО”Вет.дело”, 1988, брой 1, стр. 120-126
 310. Йосифов Й.И., К.Братоев, Т. Тодоров. Изследване работните характеристики на вентилатор на зърнокомбайн “СК-5 Нива”.// Селскостопанска техника, 2003, брой №5-6
 311. Кангалов, Пл., Д. Илиева, П. Димитров, П. Радулов. Рационално управление при използването на земеделската техника за зърнопроизводство в Русенска област.// Селскостопанска техника, 2012, брой 5-6
 312. Кенанска, А., Б. Борисов, Б. Колев. Метод и устройство за овършаване на сусам.// Механизация на земеделието, 2014, брой 5, ISSN 0861-9638.
 313. Кенанска, А., Б. Колев. Сепариране на овършана смес от сусам.// Механизация на земеделието, 2015, брой 4, стр. 16-18, ISSN 0861-9638.
 314. Кехайов Д., Ч.Везиров. Определяне шумовите характеристики на някои транспортьори, използвани в земеделието.// Сескостопанска техника, 2003, брой 2, стр. 39 - 39
 315. Колев Ж., Хр. Белоев, Д. Бекана. Изследване режима на автоматично електродъгово наваряване в защитна среда от въглероден диоксид на износени чугунени детайли от автотракторната и земеделската техника.// Селскостопанска техника, София, 2006, брой 5, стр. 12-20, ISSN 0037-1718.
 316. Колев Ж., Хр. Белоев, Д. Бекана. Изследване на някои физико-механични свойства на наваръчни покрития върху износени чугунени детайли от земеделската и автотракторната техника.// Селскостопанска техника, София, 2007, брой 4, стр. 16-21, ISSN 0037-1718.
 317. Колев, Б., Б. Борисов. Изследване на вършачно-сепариращо устройство за дребни семена.// Известия на СУ - Русе, серия “Технически науки” №2, 1999, брой 1, стр. 38-41, ISSN 1311-1061.
 318. Колев, Б., С. Ишпеков, С. Стаматов. Механизирано овършаване на семенни кутийки от сусам.// Селскостопанска техника, 2012, брой 3, стр. 14-21, ISSN 0037-1718.
 319. Колев, Б., Хр. Белоев. Повреждане на пшенични зърна при механично въздействие.// Селскостопанска техника, 1997, брой 6, стр. 3-6, ISSN 0037-1718.
 320. Колев,В.,Вл.Хвърчилков. Африканска чума по свинете.// Брошура,НПО „Вет.дело”,София, 1982, брой VI
 321. Колев,В.,Вл.Хвърчилков. Чума по говедата.// Брошура,НПО „Вет.дело”,София, 1982, брой VI
 322. Колев,В.,Вл.Хвърчилков. Син език.// Брошура,НПО „Вет.дело”,София, 1982, No VI
 323. Красимир Братоев. Методика за полски изследвания на почвите.// Механизация на земеделието, 2015, брой 9, стр. 11-14, ISSN 0861-9638.
 324. Красимир Братоев. Изследване на процеса на пресяване на зърнени смеси по повърхността на механични сепаратори - ІІ част.// Механизация на земеделието, 2014, брой 6, стр. 12-15, ISSN 0861-9638.
 325. Ламбов, Н., Б. Борисов. Проучване на възможност за пресоване на фуражите чрез нов принцип.// Agriculture International Scientific Conference, 2006, брой 1, стр. 698-703
 326. Лашев В. Движение на техниката в земеделските стопанства.// Механизация на селското стопанство, 2007, брой 12
 327. Любенов Д., И. Митев, Хр. Белоев. Изследване на производителността при наваряване на износени детайли от земеделска техника в защитна среда от СО2 и под слой от флюс.// Селскостопанска техника, София, 2007, брой 4, стр. 22-25
 328. М. Михайлов, Л. Йорданов Л., В. Витков. Развитие на електронните системи в зърнокомбайните.// Селскостопанска техника, 2008, брой 2, стр. 13-16, ISSN 0037-1718.
 329. Малинов И., Некова Д., Димитров П., Русева С., Крумов В., Джоджов Х., Илиева Д., Митова М. Практики за ограничаване на водната и ветрова ерозия на почвата в зоната на българските черноземи.// Почвознание, агрохимия и екология., 2014, брой т. 48, книжк, стр. 20-24
 330. Малинов И., С. Русева, А. Лазаров, В. Стефанова, Хр. Джоджов, Е. Цветкова, В. Крумов, Л. Лозанова, П. Димитров, В. Вътева, И. Маринов, И. Зъков. Картографиране на факторите и риска от ерозия на почвата в България..// Почвознание, Агрохимия и Eкология,, 2009, брой 43 (2), стр. 30-41
 331. Манушков, Ст., Г.В. Митев, Ж. Демирев. Машини за обработване на почвата без обръщане на пласта..// Научни трудове на Русенския Университет "Ангел Кънчев", 2013, брой т. 52, стр. 191-197
 332. Маркарян, М., Вл.Хвърчилков, Ат.Павлов,А.Ангелов, И.Жеков, Ив.Иванова,Ц.Георгиев. Идентифициране на микроорганизмите от сем.Enterobacteriaceae с помоща на компютър.// Известия на СУ-Русе,4/99, Серия „Аграрни и ветеринарномедицински науки”№ 2, 1999, брой 4, стр. 17-21, ISSN 1311-1086.
 333. Маркарян, М., Вл.Хвърчилков, Хр.Иванова. ЦЕЛУЛИТ ПРИ БРОЙЛЕРНИТЕ ПТИЦИ..// Известия на СУ Русе, Серия 3, „Аграрни и ветеринарномедицински науки“, 2011, No Серия 3, pp. 64-65, ISSN 1311-1086.
 334. Маркарян,М.,Ат.Павлов, Вл.Хвърчилков, Ц.Димитрова, Р.Христов,А.Ангелов,В.Минков,И.Иванова,Н.Сандев. Нетрадиционни ентеробактерии при животни и екообекти.// Известия на СУ-Русе,Серия „Аграрни и ветеринарномедицински науки”3/98, 1998, брой 3, стр. 27-30, ISSN 1311-1086.
 335. Маркарян,М.,Ат.Павлов,Вл.Хвърчилков. Използване на микрокомпютрите във ветеринарната бактериология.// Внедрени новости,ФНТД, 1991, брой Брой 5, стр. 22-28
 336. Маркарян,М.,Вл.Хвърчилков,Хр.Иванова,Ив.Христаков. Сравнителни лабораторни и клинични данни за медикаментозната чувствителност на различни бактериални причинители,изолирани от птици.// РУ,НАУЧНИ ТРУДОВЕ,Том 51,серия1.1 ЗТТ. АН и ВМ, Р и Н, 2012, брой 51, стр. 66-71, ISSN 1311-3321.
 337. Минев,М.,С.Йорданов,В.Конев, Вл.Хвърчилков,Ст.Пушкаров. Към етиологията на салмонелозите по свинете , отглеждани при промишлени условия.// СА,Ветеринарномедицински науки, XXIV, 1987, брой 7, стр. 26-31
 338. Минев,М.,С.Йорданов,Д.Гановски,Вл.Хвърчилков,Ив.Веселинов,Р.Кършелова. Епизоотология , профилактика и борба със салмонелозите по свинете.// СА,Ветеринарномедицински науки XXIV, 1987, брой 6, стр. 52-59
 339. Митев, Г. и Т. Тодоров. Методи за проектиране на механизирани технологии в растениевъдството..// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия “Технически науки”, 1999, брой 1, стр. 4-10
 340. Митев, Г.В. Проект "Опазване на почвите в България".// В-к Земеделска техника, 2016, брой 15, стр. 3-6
 341. Митев, Г.В. Принос в механизацията на земеделието: Направление 1 - "Български производител на земеделска техника". 1. Машина за полагане на семена в биоразградима лента. 2. Машина за полагане на биоразградима лен.// В-к "Земеделска техника", 2016, брой 25, стр. 6-6
 342. Митев, Г.В. Иновативна технология за опазване на земеделските земи от деградация.// Механизация на земеделието, 2015, брой 6, стр. 3-7, ISSN 0861-9638.
 343. Митев, Г.В. Принос в механизацията на земеделието: Направление 1: "Български производител на земеделска техника:. Категория: Работна машина за послойно и едновременно внасяне на водоакумулиращи материали и органи.// В-к "Земеделска техника", 2015, брой 22, стр. 6-7
 344. Митев, Г.В. Някои математически принципи и симулационни модели, използвани за описание на растежа на културните растения.// Известия на съюза на учените - клон Русе, 1999, брой 2, стр. 23-28
 345. Митев, Г.В. Изследване работата на приставка за лентово напояване.// Селскостопанска техника, 1996, брой 1, стр. 7-11
 346. Митев, Г.В., А. Павликянова, Кр. Братоев, Ст. Манушков. Изследване водозадържащата способност на почвени смеси с водоакумулиращи материали.// Нуачни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2011, брой т. 50, стр. 22-28
 347. Митев, Г.В., Вл. Тодоров, Ч. Везиров, Здр. Джандармова. Програмна система за автоматизирано преброяване на земеделската техника.// Механизация на земеделието, 1997, брой 1-2, стр. 17-18
 348. Митев, Г.В., Г.Н. Спиридонов. Програмна система за следене на разхода на резервни части при ремонта и поддържането на селскостопанската техника.// Селскостопанска техника, 1989, брой 1, стр. 87-94
 349. Митев, Г.В., К.А. Василев, Г.С.Георгиев. Изследване влиянието на течни добавки върхъ работата на смесители за груби фуражи.// Селскостопанска техника, 1990, брой 2, стр. 39-42
 350. Митев, Г.В., Ч. Везиров. Икономическа оценка на програмни продукти, използвани в земеделието.// Известия на съюза на учените - клон Русе, 1999, брой 4-6
 351. Митев, Св., Б.Борисов. Относно мястото на безмоторните зърнокомбайни.// Механизация на земеделието, Сф., 1999, брой 9-10, стр. 14-18
 352. Митков А.Л, К. Братоев. Калибриране на семена от хибридна царевица с плоски колебателни сита.// Селскостопанска техника, 2003, брой №3
 353. Митков А.Л.,К.Братоев. Изследване процеса на сепариране по дължина на плоски колебаещи се сита.// Селскостопанска техника, 2005, брой №1
 354. Михайлов M., К. Георгиева. Изследване на система за автоматичен контрол на плътен поток семена.// Селскостопанска техника, София, 1997, брой 2-3, стр. 36-39, ISSN 0037-1718.
 355. Михайлов M., Н. Неделчев. Автоматизирано изготвяне на технологични карти за производство на земеделска техника.// Машиностроене, София, 1997, брой 1, стр. 16-17, ISSN 0025-455X.
 356. Ненова Л., Д. Илиева, Ив. Стоянов,. Определяне икономическия праг на вредност на плевелите при хибридната царевица, том 4, 2003 г., 7-10..// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия “Аграрни и ветеринарномедицински науки”, 2003, брой 4, стр. 7-10
 357. ОVCHAROV,M.,D.BEKANA,B.KOLEV,B.BORISOV. REGARDING CERTAIN THEORETICAL FORMULATION OF FORAGE CHOPPING.// Механізація та електрифікація сільського господарства, 2015, No 2 (101), pp. 121-127, ISSN 0202-1927.
 358. Овчаров, М., Б. Колев, Б. Борисов. Теоретичен анализ и обоснован избор на принцип за наситняване на фуражите.// Селскостопанска техника, 2015, брой 1, стр. 9-17, ISSN 0037-1718.
 359. Острожлик М., О. Колембус, Ч. Везиров. Електронизация и автоматизация на селското стопанство в Чехословакия - основни въпроси, разглеждани на научно-технически конференции.// Селскостопанска техника, 1988, брой 3
 360. Павлов,Ат.,В.Филипов, Вл.Хвърчилков,Йорд.Данев. Проучвания върху разпространението на Yersinia enterocolitica при лактиращи крави.// Ветеринарна сбирка, 1988, брой Брой 2, стр. 47-49
 361. Павлов,Ат.,В.Филипов, Й.Данев,Ст.Венев, Вл.Хвърчилков, Б.Димитров,Ц.Димитрова, В.Златев,Н.Вълова, Г.Накова, П.Маринова,С.Проданова. Фармакокинетични проучвания върху РИФАВЕТ –маслена суспензия при селскостопанските животни и определяне на карентните му срокове.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ том 3, 1994, брой том 3, стр. 197-201
 362. Павлов.Ат., Вл.Хвърчилков, Хр. Иванова, Ив. Христаков. УНИФИЦИРАН МЕТОД ЗА КОМПЛЕКСНА ДИАГНОСТИКА НА ГНИЛЦОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО ПЧЕЛНОТО ПИЛО..// Известия на СУ Русе, Серия 3, „Аграрни и ветеринарномедицински науки“ 2011, 2011, брой Серия 3, стр. 59-63, ISSN 1311-1086.
 363. Патенова г., Д. Добрев, Д. Илиева,. Отглеждане на полския фасул,.// в-к. Български фермер,, 1999, брой 3, стр. 25-31
 364. Пиргозлиев, В., Б. Борисов, С. Арсов. Резултати от изследвания върху кокоши яйца, като обект на механизация.// Селскостопанска техника, 1998, брой 1, стр. 16-19
 365. Проданов, П., Б.Борисов, Св. Митев, Ил.Цветков, Я.Илиев. Изследване влиянието на надморското равнище върху производителността на вакуумни помпи.// ССТ, Сф, 2011, брой 1, стр. 36-43
 366. Радев Д., Д. Димов, Б. Борисов, М. Христова. Определяне скоростта на пренасяне на концентриран фураж с винтов дозиращ орган.// Селскостопанска техника, 1997, брой 6, стр. 26-30
 367. Рачев Д., Д. Бекана, Хр. Белоев. Изследване натоварването на сервиз за поддържане на земеделска и автотракторна техника.// Селскостопанска техника,София, 2007, брой 4, стр. 6-11
 368. Русев Д., Д. Илиева, М. Суванджиев, П. Радулов,. Уплътнено използване на земята в дворната зеленчукова градина,.// Поредица “Полезни съвети за практиката”, 1995, брой 0000
 369. Русева С., А. Лазаров, В. Стефанова, И. Малинов, Хр. Джоджов, Е. Цветкова, В. Крумов, Л. Лозанова, П. Димитров, В. Вътева. ГИС технологии за картографиране на податливостта към ерозиране на почвите и риска от ерозия..// Почвознание, Агрохимия и Eкология, 2009, брой 43 (2), стр. 21-29
 370. Сандев,Н.,Р.Бинев,И.Зарков,Р.Кацарова ,Вл.Хвърчилков. Проучване на някои хематологични и биохимични показатели при левкоза по говеда..// Известия на СУ-Русе,4/99, Серия „Аграрни и ветеринарномедицински науки”№ 2, 1999, брой 4, стр. 28-30, ISSN 1311-1086.
 371. Спирин Е., М. Михайлов, Д. Даскалов. Исследование пневматического распределителя плодоотрывающего рабочего органа.// Научно-Технич. Бюлл. ВИМ, Москва, 1995, брой 90
 372. Стоянов К., Х Белоев. Изследване на степента на замърсеност на въздушния филтър върху разхода на гориво при земеделските агрегати.// Механизация на земеделието, 2007, брой 7-8
 373. Стоянов К., Х.Белоев, И.Христаков. Биологичното земеделие в България – промяна, перспектива и предизвикателство.// Механизация земеделието, 2007, брой 3, стр. 23-25
 374. Стоянов, К. Съвременни екоенергийни принципи с енергоспестяващ потенциал при оранжерийното производство.,.// Механизация на земеделието, 2011, брой 1, стр. 20-22
 375. Стоянов, К. Метод и устройство за компостиране на растителни остатъци на полето..// Механизация на земеделието, 2011, брой 1, стр. 22-24
 376. Стоянов, К. Методика за изследване влиянието на системата за принудително пълнене на тракторния двигател върху някои технико-експлоатационни показатели на земеделски агрегат..// Селскостопанска техника №3, 2011, брой 3
 377. Стоянов, С.Г., Х.И.Белоев. Векторна идентификация на механизъм за окачване и задълбаване на сеещи ботуши.// Механика на машините, 2002, брой 10 (40), стр. 115-120
 378. Стоянов, С.Г., Х.И.Белоев, М.Д.Михайлов. Оптимизиране на параметрите на механизъм за окачване и задълбаване на дискови ботуши.// Селскостопанска техника, 2002, брой 1, стр. 11-17, ISSN 0037-1718.
 379. Събков, Х., Б.Борисов., И.Иванов. Изследване на порционен винтов дозатор за концентрирани фуражи.// Известия на СУ-Русе, 2000, брой ТН-3, стр. 88-91
 380. Трендафилов, К., Н.Делчев, Б.Борисов. Сравнителни изследвания при прибиране на лавандула.// МЗ, Сф., 2007, брой 5-6, стр. 6-10
 381. Хвърчилков, Вл.,П.Габровски. Нови аспекти в профилактиката и лечението на едемната болест.// Сборник 90 години регионална ветеринарна лечебница, 1995, брой 1, стр. 26-27
 382. Хвърчилков,Вл. OREGO – STIM-ефективна алтернатива на антибиотичните стимулатори.// Фуражи и хранене”,год.3,, 2003, брой 4, стр. 11-22
 383. Хвърчилков,Вл. Усъвършенствана оздравителна програма срещу тежко протичаща колибактериоза по прасетата..// Известия на СУ-Русе ,4/99 Серия „Аграрни и ветеринарномедицински науки” № 2,, 1999, брой 4, стр. 32-35, ISSN 1311-1086.
 384. Хвърчилков,Вл. Състояние и развитие на ветеринарно-медицинската наука в РНИВМИ –Русе.// Сборник с основните материали от юбилейния научен съвет, 1997, брой 1, стр. 9-13
 385. Хвърчилков,Вл. Респираторен синдром при свине-етиология.// селскостопанска наука и производство, 1996, брой 1
 386. Хвърчилков,Вл. Диференциране на класическата от африканската чума по свинете.// ОВМЦ-Русе, Бюлетин, 1984, брой 1, стр. 7-8
 387. Хвърчилков,Вл.,A.Георгиева. Чувствителност на някои бактерии, изолирани от свине с респираторни заболявания.// Известия на СУ-Русе ,серия 3 „Аграрни и ветеринарномедицински науки” том 4, 2003, брой 4, стр. 34-38, ISSN 1311-1086.
 388. Хвърчилков,Вл.,В.Филипов,Йорд.Данев. Лекарствена чувствителност на щамове Salmonella, изолирани от свине.// Ветеринарна сбирка, 1988, брой 8, стр. 23-25
 389. Хвърчилков,Вл.,Н.Сандев. Бактериалните зооантропонози в Русенски регион.// Българска медицина, том 8 , брой 3, 2000, брой 3, стр. 26-27, ISSN 0861-9883.
 390. Хвърчилков,Вл.,Н.Сандев. Комплексна профилактика и лечение на лептоспирозата по свинете в ензоотични огнища..// Известия на СУ-Русе,Серия „Аграрна и ветеринарномедицински науки”3/98, 1998, брой 3, стр. 31-34, ISSN 1311-1086.
 391. Хвърчилков,Вл.,Р.Памбукол. Приложение и ефективност на две ваксини против Ензоотична /микоплазмена/ пневмония по прасетата..// Вет.сбирка 2005 I, 2005, брой I1-2, стр. 23-25, ISSN 0205-3829.
 392. Хвърчилков,Вл.,Ст.Венев, Е.Молнар, Г.Димитров,В.Златев, В.Младенова, Ст.Стоянова,П.Ярмин. Създаване на диференцирана система за диагностика , профилактика и терапия на респираторен сидром при свинете.// НИТ,ССА, 1996, брой 1, стр. 37
 393. Хвърчилков.Вл., Хр. Иванова, Н.Сандев, Ив.Христаков. ВАРИАБИЛНОСТ НА ЕТИОЛОГИЧНИТЕ ФАКТОРИ ПРИ ПНЕУМОНИИТЕ ПО СВИНЕТЕ.// Известия на СУ Русе, Серия 3, „Аграрни и ветеринарномедицински науки“, 2011, брой Серия 3, стр. 66-70, ISSN 1311-1086.
 394. Христаков И., К Стоянов, Х Белоев. Значение на подбудителното подхранване при пчелите и устройство за инвертиране и хомогенизиран на захарен сироп.// Механизация на земеделието, София, 2009, брой 2, стр. 4-6
 395. Христаков, И. Билколечението при животните,нещо ново добре забравено старо или терапия без карентни срокове..// Механизация на земеделието, 2007, брой 9-10
 396. Христаков, И., Б. Колев. Метод за ензимно инвертиране на захарен разтвор.// Механизация на земеделието, 2014, брой 5, ISSN 0861-9638.
 397. Христаков.Ив, Вл.Хвърчилков. Влияние на екстракт от растението Tribulus terrestris/бабини зъби/ върху продължителността на живот при пчелите работнички през активния период..// Известия на СУ Русе, Серия 3, „Аграрни и ветеринарномедицински науки“ 2011, 2011, брой Серия 3, стр. 54-58, ISSN 1311-1086.
 398. Христо Белов, Петър Димитров, Калоян Стоянов. Нова машина за внасяне на органично вещество в почвата.// ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЮС, 2017, брой 1-2, стр. 22, ISSN 1310-7992.
 399. Ян Йех, А. Слобода, Хр. Белоев. Конструкционное и прочностное решение стеблоподъемников полеглых сельхозяйственных культур.// Селскостопанска техника, София, 2006, No 3, pp. 2-8
доклади
 1. 1.Стоянова С., Д. Илиева, В. Дочев. Проучване селективността на група хербициди при пшеница сорт „Венка 1” в условията на Североизточна България. В: Научни трудове на РУ " Ангел Кънчев ", Русе, Издателски център при РУ " Ангел Кънчев " - Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 2. Adamchuk, V.,I.Petrychenko,M.Korenko M.,H.Beloev, B.Borisov. STUDY PLANE-PARALLEL MOTION MOVEMENT COMBINED SEEDING UNIT. IN: III INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY,Agricultural machines. Research and testing. New machine designs, Varna, Bulgaria, SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, 2015, pp. 7-1, ISBN 1310 – 3946.
 3. Atanas Atanasov, Ivailo Hristakov, Milen Petrov. An approach for determination of an optimum honeybee colony’s density based on the productive potential of the blooming vegetation in Northeast part of Bulgaria in Ruse region. IN: Ecologica, Belgarde, Serbia, 2017, pp. 221-224, ISBN 0354-3285.
 4. Atanasov A,. An approach for preparation and management of technological processes and market realization of agricultural production organically produced. IN: International Conference, “Environment Today”, Journal “Ecologica”, Belgrade, Serbia, 2008
 5. Atanasov A., Ch.Vezirov. Prospects for Sustainable development design and management on organic farms in Bulgaria. IN: Journal “Ecologica”, Belgrade, Serbia, 2007, pp. 47-53
 6. Atanasov A., Ch.Vezirov, S.Bungescu, V.Vlăduţ, V.Dochev, L.Nenova. Practical approach for preparation and control of linked transport and field operations for some cereals. IN: Proceedings of the VIIIth International Symposium „Young people and multidisciplinary research“, Timişoara, Romania, 2006, pp. 15-20
 7. Atanasov A., Ch.Vezirov, V.Vlăduţ. Predicting grain moisture of some cereals.. IN: Second International Conference “Advanced Concepts in Mechanical Engineering, Iasi, Romania, 2006, pp. 229 –234
 8. Atanasov A., I.Zeliazkova, P.Atanasova, V.Dochev, R.Kolev, Ch.Vezirov, L.Nenova. Creation of a network for application of a multi-disciplinary approach to sustainable development and management of the organic agriculture in Bulgaria and Romania. IN: Proceedings of the 2nd International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences", Lozenec, Bulgaria, 2009
 9. Atanasov A., L.Nenova V.Vlăduţ. Assessment stability and reliability on maize grain yield in long-term experiment.. IN: Scientific Papers, stage of technological research in Romanian agriculture and food industry on the brink of its accession to the e.u., Bucharest, Romania, 2006, pp. 71-76
 10. Atanasov A., P.Atanasova, V.Dochev. Effectiveness and applications of multi-lingual network of the organic agriculture in Bulgaria and Romania. IN: International Conference “Environment and Biodiversity”, Belgrade, Serbia, 2010
 11. Atanasov A., V.Dochev, Ch.Vezirov. Determination of moisture providing in some winter wheat varieties. IN: Proceedings of the 2nd International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences", Lozenec, Bulgaria, 2009
 12. Atanasov A., V.Dochev, S.Bungescu, V.Vlăduţ. Assessment Grain Yield Stability and Some Technological Grain Quality at Bulgarian Soft Wheat Cultivars (Triticum aestivum L.). IN: Proceedings of the IXth International Symposium „Young people and multidisciplinary research, Timişoara, Romania, 2007
 13. Atanasov A., P Kangalov, K Stoianov, I Angelov. Some aspects in preparation of transport in large Bulgarian farms by using GPS and Google Earth.. IN: 9 th International Scientific Conference Engineering or Rural Development, Jelgava, LATVIA, 2010, pp. 62-66
 14. Atanasov At., Ch.Vezirov, D.Knezević. Essentials and special features of fruit plantation design in Bulgaria.. IN: Proceedings of the 35. International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 2007, pp. 451-459
 15. Atanasov, A. Essentials and special features of organic farm design in Bulgaria. IN: The second edition of the scientific conference with International Participation “Durable Agriculture-Agriculture of the future”, Craiova,Romania, 2006, pp. 22-25
 16. Atanasov, A. An approach for a crop rotation choice in conditions of transition from conventional to organic agriculture.. IN: Proceedings of the International Conference, Development of agricultural technologies and technical means in ecological and energetic aspects, Lithuania, 2006, pp. 67-71
 17. Beloev H,, V. Pencheva, R. Kyuchukov. THE INTERNALIZATION IN THE NATIONAL QUALITY SYSTEM OF HIGHER EDUCATION. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 57, book 9, Русе, Русенски университет, 2018, pp. 9-15, ISBN 1311-3321.
 18. Beloev H., V Pencheva, N Mihailov, K Stoyanov. SWOT analysis of engineering education and proffesional realization of young egineers: case study of agro-industrial faculty. IN: INTERNATIONAL WORKSHOP ON AGRICULTURAL ENGINEERING AND POST-HARVEST TECHNOLOGY FOR ASIA SUSTAINABILITY, 5-6 Decenber 2013, Hanoi, Vietnam, SCIENCE AND TECHICS PUBLISHING HOUSE, 2013, pp. 28-34, ISBN 1599-2013.
 19. Beloev H., V. Pencheva, I. Evstatiev. THE CAREER DEVELOPMENT CENTER – KEY FACTOR FOR THE PROFESSIONAL REALIZATION OF STUDENTS. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, University of Ruse, Bulgaria, Русенски университет, 2017, pp. 68-76, ISBN 1311-3321.
 20. Beloev H., V. Pencheva, J. Popova. THE ACADEMIC VALUES IN THE CHANGING WORLD (THE UNIVERSITY OF RUSE, BULGARIA AS A SIGNATORY OF MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM). IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 57, book 9, Русе, Русенски университет, 2018, pp. 16, ISBN 1311-3321.
 21. Beloev H., V.Pencheva, J.Popova. REGIONAL IMPACT OF THE UNIVERSITY OF RUSE, BULGARIA – NATIONAL AND INTERNATIONAL DIMENSIONS. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 56, book 9, Bulgaria, University of Ruse, 2017, pp. 32-37, ISBN 2603-4123.
 22. Beloev H:, V: Pencheva, R: Kyuchukov. LEARNING SYSTEM FOR EXPERTS FOR INTERNAL AND EXTERNAL EVALUATION OF THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 57, book 9, Русе, Русенски университет, 2018, pp. 30-35, ISBN 1311-3321.
 23. Beloev Hr., D. Bekana, N. Stancheva, D. Stanchev. Research System for evaluating fuel economy of Automobiles with Petroleum Injection/Изследователска система за оценка на горивната икономичност на автомобили с бензинови двигатели с впръскване/. В: The1-st International Conference on Motor Vehicle and Transportation MVT, 15-17 november 2006, Politehnica University of Timisoara, Timisoara, Ro, 2006, стр. 19-23
 24. Beloev Hr., N. Mihailov. Tendencies in the development of the University of Ruse “Angel Kanchev” in the Socio-economic environment. IN: Првих 50 година Унивирзитета у Новом Саду, Novi Sad, Serbia, 2010, pp. 14-19, ISBN 978-86-499-0178-0.
 25. Beloev Hr., N. Stancheva, N. Nikolov, D. Stanchev. Some Results of Experimental Investigation of Computer Sistem for Energy Effectiveness of Mobile Machines /Някои резултати от експериментално изследване на компютърна система за енергийна ефективност . В: INMATEH 2008 – ІІІ, International Symposium “Engineering and Management of Sustainable development in Agriculture, Transports and Food Industry”, 19 July,Bucharest, 2008, стр. 51-55
 26. Beloev Hr., T. Delikostov, I. Mitev, N. Nikolov. A monitoring system for preventive diadnostics of mobile Machines in operating environments. IN: Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Jurnal of Engineering, Tome VІ, Fascicole 2, Editura MIRTON, Romania, 2008, pp. 175-178, ISBN 1584-2665.
 27. Beloev Hr., А. Atanasov, S. Ishpekov, G. Kostadinov. Current state of the third cycle university studies on agricultural engineering and emerging discipline of biosystems engineering in Bulgaria. IN: Workshop, Upsala, 2009
 28. Beloev Hristo, Nikola Mihailov. Die internationale Zusammenarbeit und die regionale Wasser- und Energieprobleme. IN: Wasser Berlin International, Fachmesse und Kongress Wasser und Abwasser, Berlin, 2-5 mai, 2011
 29. Beloev, H., P. Dimitrov, P. Кangalov., K. Stoyanov, D. Ilieva. Machine Operation Tests on Anti-ErosionMachine – Tractor Agregates for Composting and Vertical Mulching. IN: International scientific conference Mendelova univerzita v Brne,, Brno, Czech Republic, 2012, ISBN 978 – 80 – 7375 –.
 30. Beloev, H., P. Кangalov. P. Dimitrov, K. Stoyanov, D. Ilieva. Technological Schemes for Composting Plant Residue on The Field Using an Universal Machine.. IN: International scientific conference Mendelova univerzita v Brne, Brno, Czech Republic, 2012, ISBN 978 – 80 – 7375 –.
 31. BELOEV, H.,V. PENCHEVA, J. POPOVA, D. ANTONOVA & S. KUNEV. REGIONAL DIMENSIONS OF THE UNIVERSITY LEADERSHIP (THE CASE WITH THE UNIVERSITY OF RUSE, BULGARIA)/ISSN 1311-3321 (print); ISSN 2535-1028 (CD-ROM); ISSN 2603-4123 (on-line);. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 10, Ruse, University of Ruse, 2018, pp. 157-167
 32. Beloev, Hr. Measuring Fuel Consumption of Agricultural Mobile Units-Problems and Solutions. /Измерване на разхода на гориво на земеделски мобилни агрегати/. В: 14th International scientific conference, Quality and reliability of technical systems, Nitra, Slovakia, 2009, стр. 239 - 250, ISBN 978–80–552–0222-8.
 33. Beloev, Hr. Computer system analysis for energy efficiency control of agricultural and mobile transport machines/Компютърни системи за контрол на енергийната ефективност на земеделски и транспортни мобилни машини. В: 14th International scientific conference, Quality and reliability of technical systems, Nitra, Slovakia, 2009, стр. 232 – 238, ISBN 978–80–552–0222-8.
 34. Beloev, Hr. Multi-purpose machines for soil cultivation by ploughing the soil layer.. IN: Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in Ceske Budejovice, Series, 2002
 35. Beloev,H.,B.Borisov,V.Аdаmchuk,Iv.Petrychenko. Theory of movement of the combined seeding unit. IN: 7th International Scientific Symposium, Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture, Agriculture and Agricultural Science Procedia 7 ( 2015 ) , Gembloux, Belgium, 2015, pp. 21-26, ISBN 2210-7843.
 36. Biriş S.Şt., Maican E., Marin E., Bungescu S., Vlăduŝ V., Ungureanu N., Vlăduŝ D.I., Atanasov At. Structural Statical Analysis of Working Bodies of Agricultural Cultivators. IN: International Symposium ISB INMA TEH Agricultural and Mechanical Engineering, Bucharest, 2015
 37. Biris S.St., N.Ungureanu, E.Murad, M.Manea, V.Vladut, A.Atanasov. Theoretical study of the dynamics of all-terrain vehicles (ATV). IN: Proceedings of the 3rd International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences", Lozenec, Bulgaria, 2011, pp. 90-94
 38. Biriş S.Şt., Ungureanu N., Ionescu M., Atanasov A., Bungescu S. Trends in tire construction for heavy agricultural vehicles. IN: Proceedings of the Fourth International Conference, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec, Bulgaria, 2013
 39. Boris Borisov, Bojidar Kolev, Setlozar Mitev, Krasimir Bratoev, Daniel Bekana. Opportunites for Investigation Energy Efficiency of Tractors. IN: International Scientific Conference EE&AE 17-18 may 2013, Ruse, Bulgaria,, Ruse University, 2013, pp. 532-538, ISBN 1311-9974.
 40. Borisov,B., B.Kolev, K.Bratoev, M.Ovcharov. Theoretical Prerequisites for Creating a Combined Milling Machine Feed. IN: SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY EFFICIENCY AND AGRICULTURAL ENGINEERING, RUSE, BULGARIA, University of Ruse Angel Kanchev, 2015, pp. 476-480, ISBN 1311-9974.
 41. Bulgakov V., V. Аdаmchuk, H. Beloev, B. Borisov, M. Korenko. Theory Lifting Mechanism Plants Product for Hydroponic. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕ, Том 52, серия 1.1, Русенски университет "А.Кънчев", Издателски център на РУ, 2015, pp. 20-33, ISBN 1311-3321.
 42. Bulgakov, V.,V.Аdаmchuk, H.Beloev, B.Borisov, L.Nozdrovicky. ТHEORY OF THE SEQUENTIAL OSCILATIONS OF THE SUGAR BEET ROOT DURING ITS VIBRATING DIGGING FROM THE SOIL. IN: Agricultural machines. Research and testing. New machine designs., Varna, Bulgaria, SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, 2015, pp. 16-20, ISBN 1310 – 3946.
 43. Bulgakov,V, H. Beloev, B. Borisov, A. Boris, M. Korenko. Mathematical Model of Service Working Body of Clenaer on Head Beet Roots. IN: Agriculture and Agricultural Science Procedia Volume 7, 2015,, Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture, Gembloux,Belgium, Elsevier, 7th International Scientific Symposium, 2015, pp. 45–49
 44. Bulgakov,V.; V.Adamchuk; Z.Ruzhylo; H.Beloev; B.Borisov. THEORY FOR ATTACHMENT OF TRACTOR-DRIVEN SUGAR BEET HARVESTING MACHINES. IN: IV SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY,Volume 1: Agricultural machines., Varna, Bulgaria, SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, 2016, pp. 22-24, ISBN 1310 – 3946.
 45. Bungescu S. T., J.Pape, W.Stahli., V.Vladut, S.Biris, A.Atanasov,. Research on the use of gyrocopter for granulated crop protection products administration. IN: Proceedings of the 3rd International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences", Lozenec, Bulgaria, 2011, pp. 125- 130
 46. Bungescu S., A.Atanasov, V.Vlăduţ, S.Biriş, M.Konstantinovic. The determination of the stresses and deformations, which appear on the surface of the lamellar type mouldboard of the advantages presented by the “Fine elements method”. IN: Proceedings, Volume 44, book1, University of Rousse “A. Kanchev”, Rousse,Bulgaria, 2005
 47. Bungescu S., V.Vlăduţ, S.Biris, A.Atanasov, M.Konstantinovic. Numerical analyse of the stresses and deformations state at some maximum stress mechanisms of the agricultural machinery, using “finite elements method”, respectively the “cosmos/m” programme.. IN: Jubilee scientific conference “State-of-the-art and problems of agricultural science and education”, Agricultural University - Plovdiv, Bulgaria, 2005
 48. Bungescu S., W.Stahli, A.Atanasov, S.Biriş, V.Vlăduţ. The Stress distribution modeling which appear in the nozzles of the pest and diseases control through chemical machinery using “Cosmos/M’ computer programme with finit element.. IN: Proceedings, Volume 45, book1, University of Rousse “A. Kanchev”, Bulgaria,, 2006
 49. Bungescu S.T., W.Stahli, S.S.Biris , V.Vladut, A.Atanasov. Thorough studies concerning the experimental determination of the stresses, which appear on the body of a plough, surface with a lamellar moldboard that equiped the modern ploughes.. IN: Proceedings of the 1st International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences", Lozenec, Bulgaria, 2007
 50. Cârdei P., Atanasov At., Ciupercă R., Muraru V., Sfîru R. Mathematical modeling in design of transport vehicles. IN: Proceedings of the Fourth International Conference, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec, Bulgaria, 2013
 51. Celijak I., Hr. Beloev. Tires as constituent parts of chassis of agrarian and forestry traffic mechsnization.. IN: Proceedings, Volume 39, book 4.1, Ruse, 2002
 52. Chavdar Vezirov, Atanas Atanasov. About selection of tractor’s trailer for linked processes in field husbandry. IN: Proceedings of University of Ruse - 2018, Ruse, 2018, pp. 50-55
 53. Chavdar Vezirov, Atanas Atanasov, Hristo Hristov. Illustrated multilanguage dictionaty of agricultural machinery for collaboration between farmers, producers, and scientists in balkan region,. IN: INTERNATIONAL CONFERENCE “IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE ENVIRONMENT AND THE ECONOMY” April, 22-24, Belgrade, 2013
 54. Chavdar Vezirov, Atanas Atanasov, Hristo Hristov, Veselin Lashev, V. Vlăduţ. Determination of capacity and fuel consumption for tractors transportation. IN: Proceedings of the Fourth International Conference, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec, Bulgaria, 2013
 55. Chavdar Zlatkov Vezirov, Atanas Zdravkov Atanasov, Hristo Yankov Hristov, Galin Georgiev Ginchev. Determination of resources necessities in agricultural production. IN: Proceedings of the 41. International symposium on Agricultural engineering, Actual Tasks on Agricultural Engineering, OPATIJA 19. – 22. February, 2013, pp. 24-33
 56. Chavdar Zlatkov Vezirov, Atanas Zdravkov Atanasov,Hristo Yankov Hristov, Veselin Yordanov Lashev. Methods for assessment of tractor and agricultural machines combinations. IN: Proceedings of the Fifth International Conference Energy efficiency and agricultural engineering, Ruse, Bulgaria, 2013, ISBN 1311-9974.
 57. Chirilă C., V.Vlăduţ, M.Matache, I.Voicea, At.Atanasov. Perspectives on the construction of combine harvesters, in the last years.. IN: Proceedings of the 3rd International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences", Lozenec, Bulgaria, 2011, pp. 210-220
 58. Constantinescu M., Vlăduț V., Muscalu A., Atanasov At., Ivaylo H., Lyubomir L., Dochev V. HIGH-TECH TECHNOLOGIES USED IN THE MODERN BEEKEEPING. IN: Inernational symposium, ISB-INMA TEH, Agricutural and mechanical engineering, Bucharest, 2019, pp. 94-99, ISBN ISSN 2537-3773.
 59. Croitoru Şt., Vlăduţ V., Atanasov At., Constantin N., Biriş S., Bungescu S., Matache M., Voicea I., Ludig M. Technology for mechanization of soil tillage in the arable substrate. IN: Proceedings of the Fourth International Conference, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec, Bulgaria, 2013
 60. Cujbescu D., Bolintineanu G., Atanasov At., Marin E., Vlăduţ V., Biriş S. Şt.,Dumitru I., Găgeanu I. Current status of the constructive achievements regarding machines for precision seeding. IN: Proceedings of the Fifth International Conference, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec,Bulgaria,, 2015
 61. Daskalov D., M. Mihaylov, K. Nikolov. Methods for Evaluation of Seeds Distribution after Dispersed Sowing. IN: Inventiveness as a Condition of Industrial Development, 10-11 October, Beograd, Federal Ministry for Development, Science and Environment, 1996, pp. 5.35-5.39
 62. Daskalov, P., A. Asenov, T. Georgieva, H. Beloev, V. Pencheva, D. Antonova. Analysis of the Results of Lecturers Qualification Enhancing through Participation in Specialized Courses. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018 , volume 57 , book 9, Bulgaria, University of Ruse, 2018, pp. 36-41, ISBN 2603 - 4123 on-li.
 63. Dimitrov P., Hr. Beloev. Metods and technical equipment for soil vertical mulching in areas affected by water erosion in the republic of Bulgaria /Начини и технически средства за вертикално мулчиране на площи засегнати от вод. В: Agriculture machinery usage and its current problems. International scientific conference, Jihocecka univerzita v Ceskych Budejovicich, Cesky Krumlov, 2006, стр. 415-420, ISBN 80-7040-861-8.
 64. Dimitrov P., Hr. Beloev. Power research on a breaker and dead-furrower with a hopper for vertical mulching /Енергетично изследване на прорезвач-ходообразувател с бункер за вертикално мулчиране/. В: Energy efficiency and agricultural engineering, Third conference, Rousse, 2006, стр. 652-656
 65. Dimitrov P., Hr. Beloev. Evaluation of Erosion Control Efficiency of Soil Loosening Agricultural machinery /Оценка на противоерозионните качества на земеделските машини за разрохкване на почвата/. В: Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Tome ІV, Fascicole 3, Romania, 2006, стр. 89-94, ISBN 1584-2665.
 66. Dimitrov P., Hr. Beloev. Patterns for primary tillage on slopes /Начини за обработка на почвата на наклонени терени/. В: Energy efficiency and agricultural engineering, Third conference, Rousse, 2006, стр. 657-659
 67. Dimitrov P., Hr. Beloev. Erosion control field management for protecting agricultural land in the republic of Bulgaria from water erosion /Противоерозионна агротехника за защита на земеделсксите земи от водна ерозия в Републ. В: International scientific conference, Jihocecka univerzita v Ceskych Budejovicich, Cesky Krumlov, 2006, стр. 410-414, ISBN 80-7040-861-8.
 68. Dimitrov, P., H. Beloev, P. Кangalov., K. Stoyanov. Energy Consumption Tests on the Universal Machine for Composing Plant Residue on the Field. IN: Mendeltech International 2012 – International scientific conference, Brno, Czech Republic, 2012, ISBN 978 – 80 – 7375 –.
 69. Dimitrov, P.D. A Method and an Equipment for Inter-row Erosion Control Tillage and Sowing Hoed Crops on Slopes (Метод и машина за междуредова противоерозионна обработка и сеитба на окопни култури по наклонени терен. В: Workshop Series of Agricultural Machinery Department Faculty of Agriculture, Ege University, Bornova-Izmir, Turkey, ISTRO Turkey Branch, Soil Dynamics Workshop, 2007, стр. 100-105
 70. Dochev G.G., P.D. Dimitrov, S.M. Garvalska, V. Pencheva. Antierosion effectiveness of furrow for water keep back and maize growing onto the slope plots (Противоерозионна ефективност на оттокозадържащи бразди при отглеждане на соя и царевица върху наклонени . В: III International Congress “Man and Soil at the Third Millennium”, Logrono,Spania, -, 2002, стр. -
 71. Dochev G.G., P.D. Dimitrov. Effect of some anti-erosion measures and water Pnysical properties of soil on soil-erosion lasser (Влияние на някои противоерозионни мероприятия и водно-физични свойства на почвата върху почвено-ерози. В: 15 th National conferenceq Publicatiile SNRSS, vol 29A, Bucareshi, Romania, 1997, стр. 123-128
 72. Dochev V., A.Atanasov, S.Stoyanova, P.Vassileva. Influence of the black point of grain on some technological qualities of common wheat (Triticum aestivum l.). IN: Scientific Papers, Stage of technological research in Romanian agriculture and food industry on the brink of its accession to the E.U., INMATEH – Bucharest, Romania, 2006
 73. Evstatiev I., H.Beloev, B.Rashkov. Modelling of Energy and Mass Exchange in Plant for Processing Oil. IN: Proceedings of The 23rd International Scientific Conference NAV-MAR-EDU, Constanta, Romania, "Mircea cel Bartran" Naval Academy Publishing House, 2013, pp. 67-75, ISBN ISSN 1454-864X.
 74. Georgi Mitev, Krasimir Bratoev. Computing of crop water and irrigation requirements for 2009 - Rousse region, Bulgaria. IN: A Feasibility Study for Variable Rate Irrigation in the Black Sea region: Economical and Environmental Benefits, Istanbul, 2009
 75. Georgi Mitev, Krasimir Bratoev, Jivko Demirev. Improvement of plant growing techniques in drying up and water scarcity conditions. IN: 1st CIGR Inter-Regional Conference on Land and Water Challenges, Italy, 2013
 76. H. Станчева, Х. Белоев, Д. Станчев. Интелигентна компютърна система за контрол на енергийната ефективност на мобилни машини. В: Научни трудове на Интердисциплинарен форум” България и Русия – посоки на взаимност, Русе, 2008, стр. 335-342, ISBN ISBN – 978-954-71.
 77. Hr. Beloev, E. Marinov. The ecological education of students at transport faculty. IN: International scientific symposium Professional traiding of transport personnel in accordance with the European standards, Dnipropetrovsk, Ukraina, 23-24 april, 2009, pp. 64-65
 78. Hristakov,Iv,I.Zhelyazkova,Vl.Hvarchilkov. Researching the resistance of bees fattened up supplement of extract of Tribulus terrestris during wintering. IN: International conference- Oбща селск.политика на ЕС 2020 и развитие на агр.произв.в България, Стара Загора, ТУ-АФ, 2012, pp. 33-37
 79. Hubert G., V. Pencheva, Hr. Beloev, A. Asenov, S. Stoyanov. Le projet européen « Green Post ». IN: Scientific conference, Ruse University, 2009, pp. 89-101
 80. Hvarchilkov Vl. Picture of species and drug sensibility of salmonelas, isolated among birds and swine. IN: SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE- MEDICAL UNIVERSITI- SOFIA, SOFIA, 2003, pp. 35-41
 81. Hvarchilkov,V.,M.Minchev, M.Markov. Complex profylaxis and treatment of leptospirosis in swine in enzootic centers of disease. IN: First international conference “Bacterial, viral and parasitic infections in human and veterinary medicine, Varna, 2002, pp. 39-45
 82. Hvarchilkov,Vl.,M.Markarian. Hubrid swines associated bacterial infections.. IN: Eight Congress of the Microbiologists in Bulgaria,21-23 October ,,Bulgaria.5/2, Varna, 1993, pp. 6
 83. Hvarchilkov,Vl.,S.Venev,R.Stojanov. Respiratory sindome in pigs. IN: 35 th Science Week Lattakia,Syrian Arab Republic, Syrian Arab Republic, 1995
 84. I. L. Caba, A. Atanasov, V. Vladut, S. Biris, R. Ilea, and S.T. Bungescu. The lifting drums importance in constuction of self loading wagons. IN: Proceedings of the Fourth International Conference, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec,Bulgaria, 2013
 85. Iliev I.,A.Terziev, H.Beloev, C.Iliev. Specifics in the operating modes of thermosiphon air heater of steam generators №1 and №2 in TPP "Republika" at fuel switch from coal to natural gas. IN: Sustainable solutions for Energy and Environment (ENVIRO 9-13.10.2018), Romania, E3S Web of Conferences 85, 2019, pp. TBD, ISBN TBD.
 86. Ilieva D., D. Marinova. Herbicidal effects of alfalfa (MEDICAGO SATIVA L.,). IN: Internnational Scientific conference MENDELTECH INTERNATIONAL, Mendel University in Brno, 2014
 87. Ilieva D., E Hristova. Diversification of agricultural production in Ruse region in the context of sustainable agriculture. IN: Internnational Scientific conference MENDELTECH INTERNATIONAL, Mendel University in Brno, 2014
 88. Ilieva D., Е. Hristova. Nature and direction of sustainable agriculture development in Bulgaria. IN: Internnational Scientific conference MENDELTECH INTERNATIONAL, Mendel University in Brno, 2014
 89. Iliya Iliev, Hristo Beloev, Emilian Velkov, Angel Terziev, Christiyan Iliev, Krzysztof Jesionek. Experimental Validation Data for CFD of Heat Transfer Processes in a Thermosyphon Type Air Heater. IN: 58 Sympozjon "Modelowanie w mechanice, Ustron, Politechnika Slaska, 2019, pp. 47, ISBN 8360102759.
 90. Inoue K., N. Kazuhiro, Z. Yun, A. Atanasov. Tractor guidance system for field work using GPS and GYRO. IN: EE&AE’2006 – International Scientific Conference Rousse, Rousse,Bulgaria, 2009
 91. Ischpekov St., Hr. Beloev, G. Kostadinov. Current state and perspective of Biosystems Engineering in Bulgaria. IN: Workshop – Madrid, Espana, 2008, pp. 26 – 28
 92. Ishpekov S., A.Atanasov, Ch.Vezirov. Research activities in the first two cycles of Bulgarian agricultural engineering university studies. IN: Proceeding of the 4th ERABEE Workshop, Valetta, Malta, 2009
 93. Ishpekov S., Hr. Beloev. Expansion necessity for Agricultural Engineering study Programs in Bulgarian higher Education. IN: Proceedings of the 2 nd Erabee Workshop, Dablin, 2008, pp. 28 – 32, ISBN 978-960-6806-07-0.
 94. Ivanov R., Hr. Beloev, E. Marinov. The Bologna process and some aspects of engineering. IN: International scientific symposium Professional traiding of transport personnel in accordance with the European standards, Dnipropetrovsk, Ukraina, 23-24 april, 2009, pp. 50-63
 95. Ivanov,E.,N.Sandev,V.Hvarchilkov,D.Dinkov. INVESTIGATION OF MODELS FOR OPTIMIZATION OF ANIMAL HEALTH SERVICE COSTS. IN: Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Bulgaria, RIMSA-Troyan, 2010, pp. 116-137, ISBN 1311-0489.
 96. Kehayov D., Ch. Vezirov. MTZ-80 NOISE LEVEL IN WORK PLACE OF OPERATOR OF TRACTOR PULLED OR MOUNTED MACHINES. IN: Proceedings of EE&AE Conference, Ruse, 2002
 97. Kenanska,A.,B.Borisov,B. Kolev B. METHOD AND DEVICE FОR THRESHING OF SESAME /МЕТОД И УСТРОЙСТВО ЗА ОВЪРШАВАНЕ НА СУСАМ/ /МЕТОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБМОЛОТА КУНЖУТА/. В: II-nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE AGRICULTURAL MACHINERY, Varna, PROCEEDINGS-SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, vol.5, SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, 2014, стр. 56-58, ISBN 1310 – 3946.
 98. Knežević D., L.Šumanovac, T.Jurić, P.Lukač, A.Atanasov. The effect of wheels or tracks on soil.. IN: Proceedings of the 1st International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences", Lozenec, Bulgaria, 2007
 99. Kozlev R, Ch. Vezirov, I. Stanev. An Approach and a Sample of Training System for Drivers and Farm Machinery Operators Training. IN: In Proceedings of the AAS’2000 International Symposium on Applied Automatic Systems, Ohrid. Republic of Macedonia, 2000, pp. 139-145
 100. Kонстантинов Г., Хр. Белоев, Я. Илиев. Метод за флуидна сеитба на покълнали семена. В: Научни трудове, Том 39, серия 4.1, Русе, 2003, стр. 22-26
 101. Lyubenov L., Atanasov A., Hristakov I. LOGISTICS OF BEEKEEPING FARMS IN RUSE REGION. IN: Inernational symposium, ISB-INMA TEH, Agricutural and mechanical engineering, Bucharest, 2019, pp. 249-252, ISBN ISSN 2537-3773.
 102. Lyubenov L., Atanasov A., Hristakov I. BUILDING UP OWN MARKETS FOR ORGANIC BEE PRODUCTS. IN: International Symposium ISB-INMA TEH, Bucharest, 2018, pp. 694-699, ISBN 2537 – 3773.
 103. Manukova A., G. Kuncheva, S. Kadirova, P. Dimitrov. Modeling of soil compaction. IN: Proceedings of The Union of Scientists - Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, Bulgaria, Rousse, Bulgaria, 2015, pp. 405-413, ISBN 1311-9974.
 104. Markarian,M.,A.Pavlov,Vl.Hvarchilkov. Interpretation of the results of tests for identification of Enterobacteriaceae,with and without computer .. IN: Eight Congress of the Microbiologists in Bulgaria,21-23 October, Varna,Bulgaria, 1993, pp. 5/202
 105. Markarjan ,M.,At.Pavlov,Vl.Hvartchilkov. Microcomputer utilization in veterinary bacteriologi ,Institute on Veterinary Medicine-Rousse,. IN: НТД,Национална конференция с международно участие на тема:”Микрокомпютри и микропроцесорни системи при производството и преработката на животинска продукция”28-29March,, Vratca, 1991
 106. Mashkov P., B. Gyoch, H. Beloev and S. Penchev. LED Lamp – Design and Thermal Management Investigations. IN: Proc. of 35th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2012, Bad Aussee, Austria, IEEE, 2012, pp. 101-106.
 107. Mashkov P., B. Gyoch, R.Kandilarov, H. Beloev, T. Pencheva. LED lamp with luminous flux resembling the solar radiation’s spectral distribution. IN: Proc. of 14th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems – ELMA 2015, Varna, Bulgaria, 2015, pp. 162 – 166, ISBN 1313-4965.
 108. Mashkov P., B. Gyoch, S. Penchev and H. Beloev. Method for in-situ Power LEDs’ Junction Temperature Measurements. IN: Proc. of 35th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2012, Bad Aussee, Austria, IEEE, 2012, pp. 95-100.
 109. Mashkov P., B. Gyoch, T. Pencheva, H. Beloev, R.Kandilarov. Multifunctional LED Module For Poultry Lighting. IN: Proc. of 14th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems – ELMA 2015, Varna, Bulgaria, 2015, pp. 172 – 176, ISBN 1313-4965.
 110. Mashkov, P., B. Gyoch, , H. Beloev,, S. Penchev, ,. LED lamp - Design and thermal management investigations. IN: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology , art. no. 6273117, IEEE, Austria, 2012, pp. pp. 101-106
 111. Mashkov, P., Gyoch, B.,Penchev, S., Beloev, H. Method for in-situ power LEDs' junction temperature measurements. IN: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology , art. no. 6273116 ,, IEEE, Austria, 2012, pp. pp. 95-100
 112. Mihailov N., A. Evtimov, H. Beloev, V. Pencheva. To The Issue of Applying Renewable Energy Sources in Farms. IN: International Workshop on Agricultural Engineering and Post-Harvest Technology for Asia Sustainability, Hanoi, Vietnam, Science and Technology Publishing House, 2013, pp. 117-125, ISBN 9786046701606.
 113. Mihaylov M., K. Bratoev, G. Mitev, G. Vezirska. Application of Electronic Systems for Control and Navigation in Agriculture. IN: Proceedings of III International Scientific Conference "Conserving Soils and Water", Sofia, Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, 2018, pp. 58-69, ISBN 2535-0234.
 114. Mihaylov M., Tzv. Pavlov. Design and development of IT services for resource saving in social housing. IN: EE&AE’2013 International Scientific Conference, Ruse, 2013, pp. 285-290, ISBN 1311-9974.
 115. Milen Petrov, Atanas Atanasov, Ivailo Hristakov, Hristo Beloev Sorin-Stefan Biris, Valentin Vladut. Evaluation honey yield of sunflower (Helianthus annuus l.) crop under climatic conditions for ruse region in Bulgaria. IN: International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy & Rural Development., Bucharest, Romania, 2017, pp. 439-444
 116. Mircea D. I., David L, Biriş S.Şt., Savin L., Atanasov A., Ciuperc R., Găgeanu I., Vlăduţ V., Neacşu Fl. Experimental Researches on Forces and Stresses Inside Coupling Devices – Review. IN: International Symposium ISB INMA TEH Agricultural and Mechanical Engineering, Bucharest, 2016, pp. 697-708, ISBN 2537 – 3773.
 117. Mitev G., Kalinova S., Bratoev K. Identiying the physical properties of the soil using proper soil software. IN: III international scientific conference"Conserving soils and water", scientific - technical union of mechanical engineering, 2018
 118. Mitev G.V., L.S. Pereira, M. Hristova-Stoyanova, S. Kalinova. Computing and evaluation of Crop Water Requirements in Northen Bulgaria. IN: 6th Inter-Regional Conference of Environment-Water, "Envirowater 2003", Abalsete, Spain, Albacete, 2003, pp. 240-259
 119. Mitev G.V.,Kr. Bratoev. Experimental study of strip till machine. IN: Mechanization in agriculture and conserving og the resources, Varna, 2017, pp. 21-26, ISBN 2534-8450.
 120. Mitev, G, K. Bratoev, M. Popova, B. Kolev, M.Nikolova. Innovative Moments in Training Bachelor Degree Students in „Crop Production“.. IN: Current Problems and Horizons for the Agricultural Education, Science and Business, Stara Zagora, 2016
 121. Mitev, G., J. Demirev, V. Tconev, B. Kolev, Ch. Vezirov, M. Mihajlov. Development of Masters Degree (MSc) Virtual Core Curricula at the Rousse University: Offering Agricultural Engineering Education (Развитие на учебния план за ОКС "Магистър" на специалност "Аграрно ин. В: Paper for EC Evaluators, Leuven, Belgium, 2004, стр. 31-37, ISBN 960-92379-3-2.
 122. Mitev, G., J. Demirev, V. Tconev, B. Kolev, Ch. Vezirov, M. Mihaylov. Development of Masters Degree (MSc) Virtual Core Curricula at the Rousse University, Offering Agricututal Engineering Education (Развитие на учебния план за ОКС "Магистър" на специалност "Аграрно инже. В: Proceedings of 4th USAEE Workshop - Leuven, Leuven, Belgium, USAEE, 2004, стр. 31-37, ISBN 960-92379-3-2.
 123. Mitev, G.V., S. Ishpekov, Kr. Trendafilov, V.Tconev, Zh. Demirev, B.Banev. ECTS and its application in Agricultural Engineering Higher Education in Bulgaria: University Studies of Agricultural Engineering in Europe; a Thematic Network. IN: Proceedings of the 4th USAEE Workshop, Printed in Greece, USAEE-TN, 2004, pp. 27-36, ISBN 960-92379-2-4.
 124. Mаркарян,М., Ат.Павлов, Вл.Хвърчилков,Й.Данев, В.Филипов, Пл.Хараламов. Създаване и усвършенствуване на програмни прдукти за идентифициране на бактериите. В: Завършващ отчет по тема Шифър:3.7.1.,ноември ,ССА,, София, 1993, стр. 35с
 125. Naydenov V., Tzonev R., Mihaylov M., Munack A., Tantau HJ. An Approach to Pattern Recognition for Quality Control of Fruits Using Machine Vision. IN: Proceedings of the 3rd IFAC workshop, Hannover, Germany, 28 September-2 October, Oxford, Pergamon Press, 1998, pp. 181-185
 126. Nenova L., A.Atanasov. Productivity and biochemical qualities of grain of maize hybrid Rs 424, grown under conditions of organic agriculture. IN: International Conference “Environment and Biodiversity”, Belgrade, Serbia, 2010
 127. Nenova L., D.Grigorova, A.Atanasov, S.Stoyanova. Determination of parameters of economic threshold of harmfulness of weeds in beans.. IN: Scientific Papers, Stage of technological research in Romanian agriculture and food industry on the brink of its accession to the E.U., INMATEH – Bucharest, Romania, 2006
 128. Nenova L., A.Atanasov , I.Stoianov. Energy Efficiency of Fertilization of Corn, Cultivation Under Conditions of Strongly Leached Humus.. IN: EE&AE’2006 – International Scientific Conference Rousse,, Bulgaria, 2006
 129. Orloev N., Hr. Beloev, K. Enimanev, Y. Vasilev, K. Dzhurov. Methodologikal Principles of Serious Games. IN: Machines Technologies Materials, Year 5, Issue 6/2011, Sofia, 2011, pp. 18-22, ISBN 1313-0226.
 130. Palov I., Zh.Demirov, D.Georgiev, P.Yankov. . , 20-21 September , pp. 135-140. Results from PreSowing Electromagnetic Treatment of Sunflower Seeds. IN: The international conference, Lithuanian Institute of Agricultural Engineering Raudonavaris, Lithuanian Institute of Agricultural Engineering, 2001
 131. Pencheva V., H. Beloev, M. Fartunova, R. Kyuchukov. NEW EDUCATIONAL PLATFORMS IN HIGHER EDUCATION. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 56, book 9, Bulgaria, University of Ruse,, 2017, pp. 9-15, ISBN 2603-4123.
 132. Pencheva V., H. Beloev, R. Kyuchukov, T. Kyuchukov. LIGHTING AND LIGHT DESIGN IN THE CONTEXT OF STANDARDS AND GUIDELINES FOR QUALITY ASSURANCE IN THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA (ESG). IN: Сборник с доклади "Енергиен форум, София, Научно технически съюзи на енергетиците, 2017, pp. 19-28, ISBN ISSN 1313-2962.
 133. Pencheva, V., H. Beloev, P. Daskalov, D. Antonova, A. Asenov, Ts. Georgieva. IMPROVING THE DEVELOPMENT OF HUMAN RECOURCES FOR SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION IN THE UNIVERSITY OF RUSE "ANGEL KANCHEV". IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 56, book 9, Bulgaria, University of Ruse, 2017, pp. 38-42, ISBN 2603-4123 (on-lin.
 134. Petar Dimitrov, Kaloyan Stoyanov, Plamen Kangalov, Hristo Beloev. Method of using vegetation and plant residues for protecting the soil from water arosion in Bulgaria. IN: INTERNATIONAL CONFERENCE “SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE FUNCTION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION”, Belgrade, Serbia, April,18-20.11, 2011
 135. Petrov G., C. Vezirov, M. Mihaylov. Bulgarian Agricultural Mechanization, Industry and Agriculture – some Tendencies in the End of the 20th Century. IN: Proceedings of Agricultural Mechanization Issues of Priorities in the new developtment stage, Hanoi, 2001, Nanoi, Vietnam, 2002
 136. Presiyan Zhelyazkov, Atanas Atanasov, Ivaylo Hristakov. Study on the honey productive potential of the bee forage species in Northeast part of Bulgaria in Silistra region. IN: X International Scientific Symposium, Lublin, Poland, 2019, pp. 183-188, ISBN 978-83-66017-74-0.
 137. R.Ivanov, H.Beloev, E. Marinov. The three steps of international collaboration.. IN: Proceedings of 5th International Symposium of Transport Faculties,pp.45-49, Zilina, Slovakia, 2011
 138. Ralitsa Mincheva, Svetlana Stoyanova, Vesselin Dochev, Galina Dyakova, Atanas Atanasov. Technological properties and bread baking qualities of wheat varieties, treated with „bio-one“bacterial fertilizer and humic acid. IN: Proceedings of the Fifth International Conference, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec,Bulgaria, 2015
 139. Ralitsa Mincheva, Svetlana Stoyanova,Vesselin Dochev,Galina Dyakova,Atanas Atanasov. Study on the effects of “BIO-ONE” bacterial fertilizer and humic acid on winter common wheat varieties under conditions of IASS “Obraztsov chiflik”– Rousse. IN: ECOLOGICA, Belgrade, 2015
 140. Rouseva S., E. Tsvetkova, T. Mitova, P. Dimitrov. Agricultural Practices for Soil Erosion Prevention in Bulgaria – A Review (Земеделски практики за защита на почвата от ерозия в България). In: T.Mitova (Ed. В: Interndtional Conference ISTRO-09 Soil Tilage and Ecilogy,, Albena, Bulgaria, AMBROZIA NT Ltd., 2009, стр. 91-100, ISBN 978-954-90671-7-0.
 141. Rouseva S., P. Dimitrov, A.Lazarov, T. Mitova, V. Kroumov, H. Djodjov, I. Malinov, L. Lozanova, E. Tsvetkova, D. Nekova. Agricultural Techniques for Mitigating the Climate chance – Bulgarian case study (Земеделска техника смекчаваща климатичните промени – изучаване на последствията в България). In: T.Mitova (Ed),. В: Interndtional Conference ISTRO-09, Soil Tilage and Ecilogy,, Albena, Bulgaria, AMBROZIA NT Ltd, 2009, стр. 207-219
 142. Rousseva, S., A. Lazarov., V. Stefanova., I. Malinov., H. Dzhodzhov, E. Tcvetkova, V. Krumov, L. Lozanova, P.Dimitrov, V.Vateva. Soil erosion risk assessment using GIS technologies – Bulgarian experience. (Оценка от риска на почвенна ерозия при изплозване на ГИС – технологии – от опитите в България.). В: International conference “Global change – challenge for soil managemante, Serbia, Book of abstract:127.Full paper on CD, Sess.3, 2009
 143. S.Şt. Biriş, C-tin. Lăcătușu, V. Moise, A. Atanasov. A mathematical algorithm for the calculation of the optimum time for using of an agricultural machine. IN: Proceedings of the Sixth International Conference,, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec, 2019, pp. 295-300, ISBN 1313-7735.
 144. Said G., N. Stancheva, Hr. Beloev, D. Stanchev. Spezified Relation for the efficiency Coefficient of the Mechanical Transmission/Уточнена зависимост за определяне на коефициента на полезно действие на механична трансмисия/. В: The 1-st International Conference on Motor Vehicle and Transportation MVTq 15-17 november, Politehnica University of Timisoara, Romania, 2006, стр. 105-108
 145. Sandev, N., D.Ilieva,E.Iliev,N.Rusenowa,Vl.Hvarchilkov. STUDIES ON THE PREVALENCE OF ENZOOTIC LEUCOSIS IN BULGARIA DURING THE YEAR 2005-2009. IN: 20-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE JUNE 3-4, 2010, Stara Zagora, UNION OF SCIENTISTS- St.Zagora, 2010, pp. 53-57, ISBN 789-549-329-46-9.
 146. Simeon Marinov, Petar Dimitrov, Kaloyan Stoyanov. METHOD AND DEVICE FOR CONSERVATION AND INCREASE OF THE ORGANIC MATTER IN SOIL. IN: PROCEEDINGS Volume 58, book 1.2., University of Ruse "Angel Kanchev", 2019, pp. 13-18, ISBN ISSN 1311-3321.
 147. Sirakov К., M. Mihaylov. Results from laboratory studies after pre-sowing electromagnetic treatment seeds of rape, stored in conditions of natural aging. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, Ruse, 2018, ISBN 1311-3321.
 148. Șt. Biriș, V. Vlăduț, E. Marin, N. Ungureanu, S.T. Bungescu, A. Atanasov. Conservative tillage technologies - state of the art. IN: 4th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, TE-RE-RD 2015,, Posada-Vidraru, 2015, pp. 181-186, ISBN 2457 – 3302.
 149. Stancheva N., Hr. Beloev, D. Stanchev. Validity of the parameters of metric system for working regime of agricultural mobile machines over fuel consumption/Oбосноваване параметрите в земеделски машини/. В: International Congress Motor Vehicles & Motors, Kragujevac, October 8th-10th, 2008
 150. Stancheva, N., B. Kolev, A. Dobreva. Innovative Methods for the Improvement of Education Quality. IN: Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’ 04, Vol. III, Gabrovo, University Publishing House “V. Aprilov”, Gabrovo, 2004, pp. III-442-III-446, ISBN 954-683-305-3.
 151. Stanev I., Ch. Vezirov, R. Kozlev, R. Kozhuharov, S. Kalinova. Intelligent Product Manual - Definitions, Structure, and Application in Agricultural Engineering. IN: Proceeding of the XVI International Conference on "Material Flow, Machines and Devices in Industry" - ICMFMDI'2000, Belgrad, Yugoslavia, 2000, pp. 1-153 ¸ 1-156.
 152. Stoyan Ishpekov, Dimitar Popov, Petar Petrov, Georgi Mitev, Chavdar Vezirov, Jivko Demirev, Kina Sivkova, Banko Banev, Krasimir Trendafilov. Restructuring agricultural engineering studies and employability in Bulgaria. IN: Proceedings of the 4th USAEE Workshop, Vilnius, 2006, pp. 26-30, ISBN 960-89313-0-4.
 153. Stoyanov, Kaloyan. Method and device for composting plant residues in the field.. IN: International conference “SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE FUNCTION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, Belgrade, Serbia, 2011
 154. Todor Kertikov , Atanas Atanasov, Daniela Kertikova. Possibilities for cultivation of spring forage pea (Pisum sativum l.) cv. "Kerpo" for forage production in change of main technological factors. IN: Proceedings of University of Ruse - 2018, Ruse, 2018, pp. 32-37
 155. Todor Kertikov, Atanas Atanasov, Anna Ilieva , Daniela Kertikova. Biochemical characteristics of spring forage pea (Pisum sativum l.) cv. "KERPO" depending on the technology of cultivation. IN: Proceedings of University of Ruse - 2018, Ruse, 2018, pp. 38-43
 156. Tran Hong Thao, Hristo Beloev, Krasimir Martev. Dynamic Modeling of Tower Type Com Grain Dryer in Vietnam. IN: Сборник с доклади на научна конференция на Русенски университет, РУ "А. Кънчев", Издателски център при Русенски университет, 2012, pp. 23-30, ISBN 1311-3321.
 157. Turker, U., T. Erdem, A. Tagarakis, S. Fountas, G. V. Mitev, B. Akdemir, T.A. Gemtos. A feasibility study of variable rate irrigation in black sea area: Design characteristics of a boom type traveller irrigator. IN: Proceedings of 3rd International Congress of Information and Technology in Agriculture, Food, Forestry and Environment (ITAFFE'10), Samsun, Turkey, Ondokuz Mayis University, 2010, pp. 178-185, ISBN 978-975-7636-71-7.
 158. V. Dochev, D. Petkova, A. Atanasov, S.Bungescu. Tracing the after-effect of wheat and alfalfa predecessors on some biometric and chemical parameters in common wheat (Triticum aestivum L.). IN: Proceedings of the Fourth International Conference, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec, Bulgaria, 2013
 159. Vávra V., Hr. Beloev, I. Celjak, M. Fried. The influence of the blunting shares on specific energy machine for soil cultivation. Agriculture machinery usage and its current problems. IN: International scientific conference, Univerzita v Brno, 2007, pp. 407-416, ISBN 80-7040-861-6.
 160. Venev,St.,Vl.Hvarchilkov,R.Stojanov. Laser Treatment and Prophylaxis of endometritis in cows. IN: 35 th Science Week Lattakia,Syrian Arab Republic, Syrian Arab Republic, 1995
 161. Vergil G., P.Ion, V.Vlăduţ, M.Ganga, A.Atanasov, V.Dochev. Researches regarding the determination of pressures in soil, at the different depth, for the 45 HP tractor (U 445), via the testing in laboratory, using the hidropuls installation.. IN: Scientific Papers, Result and perspectives of mechanizing technologies and technical equipment for agriculture and food industry, INMATEH 80-th anniversary, Bucharest, Romania, 2007
 162. Veselin Dochev, Atanas Atanasov, Kalin Slanev. Technological qualities of Venka 1 wheat variety cultivated under biological conditions. IN: Proceedings of the Sixth International Conference, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec, 2019, pp. 361-366, ISBN 1313-7735.
 163. Vezirov C., At. Atanasov. Duration of Field and Transport Processes in Agriculture. IN: Proceedings of EE&AE Conference, Русе, 2002
 164. Vezirov C., R. Kozlev. Evaluation Process in Drivers’ and Farm Machinery Operators’ Training.. IN: In Proceedings of the AAS’2000 International Symposium on Applied Automatic Systems, Ohrid, Macedonia, 2000
 165. Vezirov Ch, A.Atanasov. Interaction simulation of connected transport and field operations in small farms. IN: Proceedings of the 31. International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 2003
 166. Vezirov Ch. ANOTHER VISION FOR AGRICULTURAL ENGINEERING DESIGN COURSE UNIT. IN: Conference AMMA, Cluj-Napoca, 2002
 167. Vezirov Ch. М. Mihaylov, А.Atanasov, P.Radeva. Creating of syllabus for information technology in agriculture.. IN: V. International Scientific PhD. Student's Conference, Slovakia, 2010
 168. Vezirov Ch., A.Atanasov, D.Kehayov. Founding on Transport Service Modes of Field Operations.. IN: EE&AE’2006 – International Scientific Conference Rousse, Bulgaria, 2006
 169. Vezirov Ch., A.Atanasov, D.Kehayov. Assessment stability of cereals harvesting process.. IN: EE&AE’2004 – International Scientific Conference, Rousse, Bulgaria,, 2004
 170. Vezirov Ch., A. Kozlev A., K. Stoyanov. A FARM EQUIPMENT DIAGNOSTIC EXPERT SYSTEM AND POSSIBILITY FOR TRAINING OF ITS CREATORS AND USERS. IN: Proceedings of EE&AE Conference, Ruse, 2002
 171. Vezirov Ch., A.Atanasov, P.Radeva. Simulation of simple headland turnings for mobile farm machinery. IN: International scientific conference on Sustainable Development in the Function of Environmental Protection, Belgrade, Serbia, 2011, pp. 18-20
 172. Vezirov Ch., At. Atanasov. DURATION OF CONNECTED TRANSPORT AND FIELD PROCESSES IN AGRICULTURE. IN: Proceedings of EE&AE Conference, Ruse, 2002
 173. Vezirov Ch., At. Atanasov, Hr. Y. Hristov, V. Lashev. Bulgarian road traffic law and founded tips for safe driving in single lane. IN: International conference “Sustainable Economics and Environment”, Belgrade, 2014
 174. Vezirov Ch., Br. Neykov, D. Velikova. Selection of machinery for harvest of rapeseed and other grain crops. IN: Conference "Biofuels - source of common sustainable development in the crossborder cooperation" - Ruse, Bulgaria, 16th -17th October 2012., Ruse, 2012, ISBN 1312-5443.
 175. Vezirov Ch., D.Kehayov. Some features of material and energy balance in agricultural engineering. IN: Научни трудове на Русенския университет, т. 44, сер. 1, Русе, 2005, pp. 21 - 25
 176. Vezirov, Ch, R Kozlev, K Stoyanov. Diagnostic Expert System for Agricultural Machinery and Possibility to Training Their Creators and Users.,. IN: International Scientific Conference EE&AE, University of Rousse, Bulgaria, Printing House of “Angel Kanchev”,, 2002, pp. 177-185
 177. Vezirov, Ch. Z.; At. Z. Atanasov, H. Y. Hristov, V. Vlăduţ. Approach, limits and criteria for farm machinery replacement in agriculture.. IN: ISB-INMA TEH' 2014. International Symposium: Agricultural and Mechanical Engineering, Bucurest, 2014, pp. 57-64
 178. Vezirov, Ch., G.V. Mitev, D. Kehayov. Agricultural Engineering Programmes meeting the FEANI and EURAGENS criteria in Bulgaria. IN: Proceedings of 6th USAEE Workshop - Budapest, September 19-20, 2005, Athens, Greece, USAEE-TN, 2005, pp. 24-29, ISBN 960-92379-5-9.
 179. Vlăduţ D.I., Croitoru Şt., Atanasov At., Vlăduţ V., Biriş S.Şt., Paraschiv G., Duţu M.F., Dumitru I., Ungureanu N., Găgeanu I., Mircea I.D. Aspects regarding the factors influencing soil compaction. IN: Proceedings of the Fifth International Conference, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec,Bulgaria, 2015
 180. Vlăduţ V., D.Braharu, S.Băjenaru, S.Biriş, S.Bungescu, At.Atanasov. The operators protection securement who serve the agricultural tractors with narrow gauge by testing the protection devices in simulated and speedy regime.. IN: Proceedings of the 1st International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences", Lozenec, Bulgaria, 2007
 181. Vlăduţ V., D.Manea, S.Biriş, S.Bungescu, A.Atanasov. Test of an equipment which work in open air according to the requirements of D2000/14/EC. IN: Proceedings of the 35. International Symposium on Agricultural Engineering,, Opatija, Croatia, 2007
 182. Vlăduţ V., L.Ringheanu S.Biriş, A.Atanasov, S.Bungescu. Analysis of risks of which the operator is the subject, as a result of accidental overturning during the common exploitation of tractors, demarcation of tractors, demarcation of the releasing area wit. IN: Scientific Papers, Stage of technological research in Romanian agriculture and food industry on the brink of its accession to the E.U., INMATEH – Bucharest, Romania, 2006
 183. Vlăduţ V., S.Bajenaru, S.Biriş, S.Biriş, A.Atanasov. Researches regarding the mechanical test of swinging draw bar of Ceahlau 4601 tractor.. IN: Proceedings, Volume 45, book1, University of Rousse “A. Kanchev”, Bulgaria, 2006
 184. Vladuţ V., S.Băjenaru, S.Bungescu, S.Biris, At.Atanasov. Test of an equipment which works in open air according to the requirements of the directive regarding the noise emission (D2000/14/EC). IN: 34th International Symposium "Actual Tasks on Agricultural Engineering", Opatija, Croatia, 2006
 185. Vlăduţ V., S.Biriş, A.Atanasov, D.Gafiţianu, I.Kiss. Opportunity of setting up a research and testing network for technologies, processes and technical equipment in machine building, agriculture food industry and energetics sectors.. IN: Proceedings of the VIIIth International Symposium „Young people and multidisciplinary research“, Timişoara, Romania, 2006
 186. Vlăduţ V., S.Biriş, S.Bungescu, A.Atanasov, D.Paunescu. Setting up a research and testing network with multiple users for technologies, process and technical equipment in the sectors: Machine building, agriculture and food industry.. IN: Second International Conference “Advanced Concepts in Mechanical Engineering”, Iasi, Romania, 2006
 187. Vlăduţ V., S.Biriş, S.Bungescu , A.Atanasov, D.Manea. The using computer system for testing in simulated and accelerated of technical equipments and devices.. IN: EE&AE’2006 – International Scientific Conference Rousse,, Bulgaria, 2006
 188. Vlăduţ V., S.Bungescu, S.Biriş, D.Manea, A.Atanasov,. Researches regarding the seed separation analysis on the shaking system.. IN: Proceedings, Volume 44, book1, University of Rousse “A. Kanchev”, Rousse, Bulgaria, 2005
 189. Vlăduţ V., S.Bungescu, S.Biriş, A.Atanasov,. Studies regarding the seed separation, damaging and losses during the threshing-separating process of an axial-flow threshing machine B-90.. IN: Jubilee scientific conference “State-of-the-art and problems of agricultural science and education”, Agricultural University - Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria, 2005
 190. Vlăduţ V., A.Danciu, I.Voicea, M.Matache, S.Şt.Biriş, G.Paraschiv, E.Maican, S.Bungescu, At.Atanasov. Emission of polutants agro-pellets obtained from agricultural biomass.. IN: Proceedings of the 3rd International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences", Lozenec, Bulgaria, 2011, pp. 14-23
 191. Vlăduţ V., Atanasov At., Biriş S., Ungureanu N., Caba I., Olan M., Epure M., Cristea O. Production of biohumus -a biological method for the processing of organic waste. IN: Proceedings of the Sixth International Conference, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec, 2019, pp. 406-410, ISBN 1313-7735.
 192. Vlăduţ V., Croitoru Şt., Constantin N., Paraschiv G., Voicu Gh., Biriş S., Bungescu S., Ludig M., Atanasov At., Molder (Brencu) L. Soil tillage optimization by un-compaction and aeration of deficient deep soils. IN: Proceedings of the Fourth International Conference, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec, Bulgaria, 2013
 193. Vlăduţ V., I.Voicea, M. Matache, M.Militaru, M.Chiţoiu, L.Popa, S.Bungescu, G.Paraschiv, S.Şt.Biriş., E.Maican, At.Atanasov. Determination of tribology parameters of the eco biodegradable fluids.. IN: Proceedings of the 3rd International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences", Lozenec, Bulgaria, 2011, pp. 6- 13
 194. Vlăduţ V., S. Biriş, S. Bungescu, N. Faur, A. Cernescu, P. Cârdei, M. Matache, O. Kabaş, G. Paraschiv, At. Atanasov, Gh. Ivan,. The Verification of Stress by FEM Analysis/ Mechanical Testing of a Traction Bar. IN: Proceedings of the 43. Symposium, Opatija, Croatia, 2015, pp. 141-151, ISBN 1848-4425.
 195. Vlăduţ V., S.Biriş , S.Bungescu, A.Atanasov, D.Gafitianu. Analysis of methods and regulations in force in compliance with the EU lans regarding the noise emission of air-functioning equipment.. IN: Scientific Papers, The rapid turning into account of researches results in the field of mechanizing technologies and agricultural and food machinery. Trends and activity examples, Bucharest, Romania, 2006
 196. Vlăduţoiu L., V. Vlăduţ, I. Voiculescu, M. Matache, O. Radu, S. Biriş, I. Voicea, G. Paraschiv, At. Atanasov, M. Usenko. Increasing Agricultural Machinery Active Parts Durability by Hardening. IN: Proceedings of the 43. Symposium "Actual Tasks on Agricultural Engineering", Opatija, Croatia, 2015, pp. 153-164, ISBN 1848-4425.
 197. Volodymyr B., V. Аdаmchuk, H. Beloev, B. Borisov, L. Nozdrovicky. Development оf а New Design оf the Semi-Mounted Sugar Beet Topping Machine аnd Theory оf its Rotary Cutting Mechanism. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , Том 54, серия 1.1, Русенски университет "А.Кънчев", Издателски център на РУ, 2015, стр. 9-19, ISBN 1311-3321.
 198. Vuleva V., I. Stanev, Ch. Vezirov. A Prototype of a Farm Machinery Diagnostic Expert System. IN: Modeling and optimization in the machines building field, MOCM-6, Romanian Academy of Science, 2000
 199. Ward, S. M., G. Mitev, Br. Nejkov, T. Todorov. Agricultural Mechanisation Trends for Eastern Block Countries. IN: 4rd International Scientific Symposium “Kvalita a spoľahlivosť strojov”, 26-27.may, Nitra, 1999
 200. Yordanov L., M. Mihaylov, Vl. Vitkov. Advanced Microprocessor System with Serial Memory for Harvester Testing. IN: Proceedings of CompSysTech`07, Rousse, Bulgaria, 2007, pp. IIIA.11-1-IIIA.11-5, ISBN 978-954-9641-50-9.
 201. Ангелов, Ив.,М.Ангелова, Б.Борисов. Мобилно устройство за овършаване на зърнено-бобови култури.. В: Юбилейна научна сесия 5г.Тр.Унв. и 36 г. ТК-Ямбол., Научни трудове, серия 4, „Земеделие, техника и тех, 2000, стр. 20-23
 202. Ангелова П., Д. Илиева. Сравнително изпитване на хибриди слънчоглед в Североизточна България. В: Научни трудове на РУ " Ангел Кънчев ", Издателски център при РУ " Ангел Кънчев " - Русе, Русе, 2013, стр. 106-108, ISBN 1311-3321.
 203. Асенов А., В. Пенчева, Хр. Белоев. Теоретичен модел за оценяване отделяните газове от автомобилния транспорт в околната среда. В: TRANS & MOTAUTO `08, Technical Uniwersity, XV International scientific-technical conference, Volume 2, Technics, Sofia, 2008, стр. 69 – 72, ISBN 1313– 5031.
 204. Асенов А., Х. Белоев, Д. Станчев. Изследване на възможността за работа на разходомер за течни горива с предпазен клапан. В: ЮНК при Технически университет София, Филиал Пловдив, Пловдив, 2006
 205. Асенов А., Хр. Белоев, В. Пенчева. Една възможност за внедряване на алтернативни автомобили за пощенски услуги в градски условия. В: Научен семенар „Енергийна ефективност на транспорта в градски условия”, Русенски университет - Български пощи, 2009, стр. 10-14
 206. Атанасов А., И. Христаков, М. Петров. Технологии и методи за отглеждане на пчелните семейства в Русенска област: Анкетно проучване. В: Научни трудове на Русенски университет "А. Кънчев",, Русе, 2016
 207. Атанасов А., Х.Белоев, Ч.Везиров, Н.Пострак, Г.В.Роман , Л.Стоян. За обучението по биологично земеделие в България, Румъния и Словения.. В: Научни трудове на РУ&СУ2010, Русе, 2010, стр. 15 - 19
 208. Атанасов, Г. Машини за вертикално мулчиране използвани в Република България. В: Сборник с доклади РУ&СУ 2011, Русе, 2011
 209. Атанасов, Г. Ефективни агротехнически методи за защита на почвата от водна ерозия в България. В: Сборник с доклади РУ&СУ 2010, Русе, 2010
 210. Батанов С., М. Михайлов, Н. Станчева. Режимометриране на товарни автомобили по разход на гориво в реални условия на работа. В: Сборник доклади от конференция МотоАуто’2008, Русе, 2008, стр. 23-26, ISBN 1313-5031.
 211. Батанов С., Н. Михайлов, Н. Станчева, Хр. Белоев. Резултати от режимометрирането на земеделски комбайни в реални условия на работа. В: Научна конференция на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том.47, серия 1.1, Русе, 2008, стр. 103–108, ISBN 1311-3321.
 212. Батанов Ст., М. Михайлов, Н. Станчева. Изпитване и усъвършенстване на системи за оценка на енергийната ефективност на мобилни машини. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на РУ, 2009, стр. 77-81, ISBN 1311-3321.
 213. Батанов Ст., М. Михайлов, Н. Станчева, С. Стоянов. Приложение на бази данни в информационни системи за контрол енергийната ефективност на мобилни машини. В: XV научно-техническа конференция с международно участие ЕКОВАРНА’2009, Варна, 2009, стр. 209-215, ISBN 954-20-00030.
 214. Белоев Х., Б. Ангелов, В. Пенчева, И. Евстатиев. Нови моменти във взаимодействието между Русенския университет „Ангел Кънчев“ и потребителите на кадри при реализацията на завършилите студенти. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 52, серия 9, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 43-46, ISBN 1311-3321.
 215. Белоев Х., Б. Ангелов, М. Кирова, В. Пенчева, П. Даскалов. Повишаване квалификацията на новопостъпилите преподаватели - институционална рамка. В: Сборник от научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев“, Русе, Издателски център на Русенския университет „А. Кънчев“, 2014, стр. 30-36, ISBN 1311-3321.
 216. Белоев Х., В. Пенчева, П. Даскалов, Б. Ангелов, М. Кирова, И. Евстатиев. Вътрешноуниверситетска система за повишаване квалификацията на новопостъпилите преподаватели. В: Тематиче сборник от доклади от НК "Система за кариерно израстване на преподавателите във висшите училища", НВУ „Васил Левски” Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, стр. 211-218, ISBN 978-954-753-217-5.
 217. Белоев Х., В. Русева, В. Пенчева. Социална значимост на Русенския университет при обучението на студенти в областите Русе, Разград, Силистра и Търговище. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 52, серия 9, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 99-103, ISBN 1311-3321.
 218. Белоев Х., Г.Тончев, Ж.Демирев. Биологичност на почвообработващата техника и технологии. В: Русенски университет “А.Кънчев”, Научни трудове, Русе, 2001
 219. Белоев Х., Ю. Попова, В. Пенчева. Проект HEInnovate и неговият потенциал за развитието на култура на предприемачество в системата на висшето образование в България. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 54, серия 9, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 18-23, ISBN 1311-3321.
 220. Белоев Х., Ю. Попова, В. Пенчева. ДОБРИ ПРАКТИКИ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ДИАЛОГ С БИЗНЕС СРЕДИТЕ И РАБОТА СЪС СТУДЕНТИТЕ. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 54, серия 9, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 93-113, ISBN 1311-3321.
 221. Белоев Х.И., П.Т. Радулов, А.И. Атанасов, П. Д. Димитров, К. Е. Стоянов, С.Е. Иванов, И. А. Цонев. Метод и устройство за внасяне на органичното вещество или мулч в почвата. В: Официален бюлетин на Патентното ведомство на Р. България,№7, София, 2015
 222. Белоев Хр., А. Асенов, В. Пенчева. Динамични свойства на пощенски електромобил Free Duck. В: Научен семенар „Енергийна ефективност на транспорта в градски условия”, Русенски университет - Български пощи, 2009, стр. 15-18
 223. Белоев Хр., Б Ангелов, В. Пенчева. Относно връзката между мисията, целта и задачите на Русенския университет "Ангел Кънчев" и провежданото обучение. В: Сборник от научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев“, Русе, Издателски център на Русенския университет „А. Кънчев“, 2013, стр. 7-12, ISBN 1311-3321.
 224. Белоев Хр., В. Пенчева. Реална алтернатива на енергийно ефективен и екологичен транспорт в градски условия. В: Научен семенар „Енергийна ефективност на транспорта в градски условия”, Русенски университет - Български пощи, 2009, стр. 5-9
 225. Белоев Хр., В. Пенчева. Партньорство между висшите училища и бизнеса. В: Втора национална научна конференция с международно участие – Качество на висшето образование в България-проблеми и перспективи,том І, Русе, Авантгард принт ООД, 3-4 декември, 2009, стр. 63-70, ISBN 1314ß0051.
 226. Белоев Хр., Д. Бекана, И. Дудушки. Обща методика за оптимизиране параметрите на сервиз на земеделската техника. В: Международна научна конференция „Европейски измерения на образованието и науката”, Технически колеж – Ямбол, Тракийски университет, 2009
 227. Белоев Хр., Д. Бекана, И. Дудушки. Развитие на системата за сервиз на земеделската техника с използване на съвременни компютърни технологии. В: Международна научна конференция „Европейски измерения на образованието и науката”, Технически колеж – Ямбол, Тракийски университет, 2009
 228. Белоев Хр., Н. Михайлов, С. Смрикарова. М. Фъртунова. Русенский университет Ангел Канчев и интеграционные процессы в европейском образовательном пространстве. В: Международная научная конференция «Международное сотрудничество в образовании и науке», Санкт-Петербургский государственый политехнический университет, Санкт- Петербург, Русия, 2008, стр. 18-25, ISBN 978-5-94955-101-1.
 229. Белоев Хр., О. Петров. Мониторинг на системата на качеството, чрез провеждане на вътрешни одити. В: Втора национална научна конференция с международно участие – Качество на висшето образование в България-проблеми и перспективи, том ІІ, Русе, Авантгард принт ООД, 3-4 декември, 2009, стр. 13-17, ISBN 1314ß0051.
 230. Белоев Хр., Т. Пехливанова. Математичен модел за оптимизиране периодичността на техническото обслужване на машините по гранични надеждностни характеристики. В: Международна научна конференция „Европейски измерения на образованието и науката”, Технически колеж – Ямбол, Тракийски университет, 2009
 231. Белоев Хр., Т. Пехливанова. Оптимизиране на периода на експлоатация на машините. В: Международна научна конференция „Европейски измерения на образованието и науката”, Технически колеж – Ямбол, Тракийски университет, 2009
 232. Белоев Хр., Я. Илиев, Г. Костадинав. Сеялка за точна сеитба на покълнали семена от дребносеменни култури и изследване на изсяващ апарат. В: РУ “А. Кънчев”, Научни трудове, Том 41, серия 4.1, Русе, 2004, стр. 24-29
 233. Белоев, Х., Д. Бекана. Теглително съпротивление на лемежни плугове при различни почви.. В: Юбилейна научна сесия “50 години НИМЕСС”, том VІІ, серия 2, София, 1999, стр. 10-15
 234. Белоев, Х., Д. Даскалов. Предварителни изследвания на плужно тяло със спирално-винтови раздробители.. В: Юбилейна научна сесия, том ХХХV, серия 3, Русе, РУ “А. Кънчев”, 1994, стр. 8-13
 235. Белоев, Х., Хайнц Кутцбах. Травмиране на зърната на пшеницата при механични въздействия.. В: Юбилейна научна конференция, ПИ-Ямбол, Ямбол, 1995, стр. 73-79
 236. Белоев, Х., Ю. Попова, Б. Ангелов. Позициониране на Русенския университет в международни рейтингови системи. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 52, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2013, стр. 37-41
 237. Белоев, Х., Ю. Попова, В. Пенчева. Интернационализация в действие: Участие на Русенския университет в новата европейска рейтингова система U-Multirank.. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 53, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2014, стр. 17-22
 238. Белоев, Хр. Русенския университет «Ангел Кънчев» в Европейското образователно пространство. В: Пленарен доклад на Научна конференция на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том.47, серия 5.1, Русе, 2008, стр. 16 – 21
 239. Белоев, Хр. Относно системите за контрол на енергийната ефективност на земеделските самоходни агрегати. В: ХІV Научно-техническа конференция с международно участие, Том ХV Транспорт, екология, устойчиво развитие, Варна, ЕКОВАРНА, 2008, стр. 223-230
 240. Белоев, Хр. Опазване на почвата от вредни въздействия.. В: Научни трудове, том 38, серия 5, РУ “А. Кънчев”, Русе, 2001, стр. 119-124
 241. Белоев, Хр., Г. Тончев, Д. Бекана. Биологичност на земеделската техника и технологии за прибиране и съхранение на зърнено-житни култури.. В: Научни трудове, том 38, серия 5, РУ “А. Кънчев”, Русе, 2001, стр. 113-118
 242. Белоев, Хр., Д. Йорданова, Ив. Евстатиев. Концепция за система за управление на база от данни за проследяване на професионалната реализация на завършили студенти. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, Русе, 2019
 243. Белоев, Хр., Д. Йорданова, Ив. Евстатиев, В. Пенчева, Пл. Даскалов, Цв. Георгиева. Дефиниране на някои показатели за оценка на качеството на подготовка на преподавателите с оглед обучение, ориентирано към пазара на труда. В: Научни трудове на Русенски университет - 2014, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
 244. Белоев, Хр., П. Сигалов, Б. Ангелов. Университетът на Русе и страните, говорещи немски език. В: НК „Германия в българското образование“, Русе, Лени-Ал, 2014, стр. 74-78, ISBN 978-619-7058-17-8.
 245. Белфаке А. Система машини за дребно селскостопанско производство. В: Селскостопанска техника, кн. 5, София, 1991
 246. Белфаке А. Изследване и прогнозиране цената на трактори. В: СНС на Техническо училище, Русе, 1991
 247. Белфаке А., Ч. Везиров. Някои механични характеристики на почвите в Йемен. В: Научни трудове на ВТУ, Русе, 1991
 248. Бехчед Б., Т. Деликостов, Ив. Митев, Е. Енчев. Изследване влиянието на топлинните хлабини в клапановия механизъм върху разхода на гориво. В: Научни трудове на Русенски Университет, том 49, серия 1.1, Русе, 2010, стр. 77 – 81
 249. Бехчет Б., Хр. Белоев, Т. Деликостов, Д. Станчев. Изследване горивната икономичност на земеделски комбайни в реални условия на работа. В: TRANS & MOTAUTO `08, Technical Uniwersity, XV International scientific-technical conference, Volume 2, Technics, Sofia, 2008, стр. 77 – 81, ISBN 1313– 5031.
 250. Биволарски,Б.,Г.Куцаров,Вл.Хвърчилков. Функционални състояния на сърдечно-съдовата система на телета, родени от юници , преминали пневмомасаж на вимето през втората половина на бремеността. В: Сборник от съобщения и доклади на научно- практическа конференция на –„Ветеринарномедицински проблеми при промишленото отглеждане на новородените и подрастващи животни „12-20 май,, Русе, 1988, стр. 68-74
 251. Биволарски,Б.,Г.Куцаров,Вл.Хвърчилков. Функционални състояния на някои физиологични системи при първотелки ,отглеждани в условията на промишления комплекс. В: Сборник научни доклади и съобщения „Научно-техническия прогрес”-решаващ фактор за качеството на нов растеж в селското стопанство и хранителната промишленост,ССА,19-20 май ,, Костинброд, 1988
 252. Богомилов, Б., Б Колев, Т Тодоров. ТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА КАНАЛИТЕ В МАТРИЦА НА МАШИНА ЗА ГРАНУЛИРАНЕ. В: 55-та годишна конференция на Русенския университет ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ-ИНОВАТИВНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев”, 2016, стр. 102, ISBN 1311-3321.
 253. Богомилов, Б., Б. Колев, Т. Тодоров. Теоретични предпоставки за определяне параметрите на каналите в матрица на машина за гранулиране. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Издателски център при РУ, 2016, стр. 114-120, ISBN 1311-3321.
 254. Бойкова, П., Г.В. Митев, М. Михайлов. Водната ерозия и деградация на земеделските земи. В: Сборник доклади от СНС на РУ, 2008, Печатна база към РУ, 2008, стр. 12-19, ISBN 1311-3321.
 255. Борисов Б.Г.,С.Й.Митев, М.А.Овчаров, И.С.Христаков. METHOD FOR QUALITY ASSURANCE FOR CUTED ROUGH FODDER МЕТОД ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО ПРИ НАСИТНЯВАНЕ НА ГРУБИ ФУРАЖИ. В: II-ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE AGRICULTURAL MACHINERY,19-20.06.2014 Varna, Bulgaria, PROCEEDINGS-SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, 5,2014, SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, 2014, стр. 50-52, ISBN 1310 – 3946.
 256. Борисов, Б., Б. Колев, Кр. Братоев. Теоретично моделиране влиянието на съпротивлението при движение на земеделската техника. В: International Scientific and Technical Conference Proceedings Agricultural Machinery, Varna-Bulgaria, SCIENTIFIC TECHICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, Научни известия, брой 5, 2013, стр. 81-85, ISBN 1310-3946.
 257. Борисов, Б., Ив. Георгиев. Теоретични аспекти към проектирането на селскостопанските машини. В: Научни трудове, том XXXV, серия 3, Селскостопанско машиностроене, ВТУ " А.Кънчев", Русе, ВТУ " А.Кънчев", Русе, 1994, стр. 44-50
 258. Борисов,Б., Б.Колев, Ал. Стоянов, Св. Митев. Проучване и анализ за приложение на международни стандарти при изпитване на трактори в България. В: Научни трудове на Русенския университет, том 52, серия 1.1, Издателски център на РУ, гр. Русе, 2013, стр. 152-157, ISBN 1311-33.
 259. Борисов,Б., Вл. Булгаков, А. Борис. Аналитическое исследование взаимодействия рабочего элемента очистителя головок корнеплодов. В: Научни трудове на Русенския университет, Русенски университет "А.Кънчев", том 52, серия 1.1, Издателски център на РУ, 2013, стр. 16-21, ISBN ISBN ISSN 1311-33.
 260. Боян Богомилов. Предимства на гранулирания птичи тор. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 1.1, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев”, 2015, стр. 53 до 57, ISBN 1311-3321.
 261. Братоев К., А. Митков, Хр. Белоев. Влияние на фракциите на семената на царевицата върху качествата на работа на пневматичните сеещи апарати. В: Proceedings of the union of scientists, Second conference, Energy efficiency and Agricultural engineering, Rousse, 2004, стр. 766-773
 262. Братоев, К. Изследване на възможността за разделяне на семената на царевица на фракции с помощта на въздушен поток. В: Науч.тр.на РУ”Анг. Кънчев”, Русе, 2004
 263. Булгаков,Вл., А.Борис, Б.Бoрисов. Результаты экспериментальных исследований рабочего органа для уборки ботвы сахарной свеклы. В: Научни трудове на Русенския университет, Издателски център на РУ, гр. Русе, том 52, серия 1.1, 2013, стр. 11-15, ISBN 1311-3321.
 264. В.Дочев, Т.Петрова,А.Атанасов. Студоустойчивост на районирани сортове зимна обикновена пшеница (Triticum aestivum l.). В: Изследвания върху полските култури, Том V, Книжка 1,, Генерал Тошево, 2009, стр. 45-49,
 265. В.Колев,М.Маркарян ,Ат.Павлов, Вл.Хвърчилков,Л.Янкулова. Разпространение на салмонелозите по животни и екологични обекти в Русенски окръг през периода 1971-1981г.. В: Трета научно-практическа конференция ,12-13 май ,ХЕИ-Русе, Русе, 1988, стр. 51-57
 266. Василев, К.А., Г. В. Митев, Хр. Христов. Влияние на алтернативните методи за точна сеитба върху някои от икономическите показатели при отглеждане и прибиране на слънчоглед. В: Сборник доклади от НК на РУ, РУ, 2009
 267. Василев, К.А., Г.В. Митев,. Обосновка на рационална технология за механизирано производство на луковици от луковични цветя. В: Юбилейна научна сесия на НИМЕСС, София, София, НИМЕСС, 1990
 268. Василева Ц.,К.Стоянов. Техника и технологии за инкубиране на яйца.,. В: Сборник с доклади от Студентска научна сесия, Русенски университет, Русенски университет, 2009, стр. 59-65
 269. Ватин Н., Хр. Белоев, Н. Михайлов, М. Илиев. Руско – българско сътрудничество в областта на подготовката на кадри за строителството на АЕЦ Белене, Булатом, Международен енергиен форум. В: Златни пясъци, 27-29 май, България, 2009
 270. Везиров Ч. З. Някои особености на механизираното земеделие при изследванията и представянето на резултатите от тях. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2016, ISBN 1311-3321.
 271. Везиров В., Бр. Нейков и др. За сравнението на тракторния транспорт извън трайната пътна мрежа. В: Научни трудове на ВНВУ, Велико Търново, 1988
 272. Везиров В., Кр. Найденов и др. За допустимата скорост на движение на транспортни агрегати. В: Научни трудове на МЕИ, София, 1987
 273. Везиров Ч, К Стоянов, Б Нейков. Приложение на електронни таблици при запасяване с горивото за растениевъдството. В: Сборник на научни трудове от научна конференция, Печатна база на РУ, 2003, стр. 53-57
 274. Везиров Ч. Проектиране на съвместната работа на транспортни средства с електронни таблици. В: Научни трудове на ВВОВУ, Велико Търново, 1997
 275. Везиров Ч. Промени в подготовката на висшисти и особености при инженерите за земеделието. В: Научни трудове на НИМЕСС, София, 1996
 276. Везиров Ч. Производителност при технологични процеси с едновременно транспортно обслужване. В: Научни трудове на ВВОВУ, Велико Търново, 1996
 277. Везиров Ч. Определяне на предавателното число на трансмисията на натоварване в движение превозно средство. В: Научни трудове на ВВОВУ, Велико Търново, 1996
 278. Везиров Ч. Алгоритъм за решаване на проблеми при вероятностна информация. В: Научни трудове на ВВОВУ, Велико Търново, 1996
 279. Везиров Ч. парк. НТВНВУ "Васил Левски", 1988. (кн. 4, 1987?) За разработката на технически нормативи за управление на механизацията в селското стопанство. В: Научни трудове на ВТУ, т. 30, сер.1, Русе, 1988
 280. Везиров Ч. Разпределяне на агрегатите за изпълнение на механизираните работи по полета. В: Научни трудове на ВТУ, т. 14, сер. 1, Русе, 1986
 281. Везиров Ч. За възпроизвеждане на времената при моделиране на производствено-транспортни процеси. В: Научни трудове на ВТУ, т. 17, сер. 1, Русе, 1985
 282. Везиров Ч. За механизираното проектиране на технологични карти за растениевъдството. В: Научни трудове на ВТУ, т. 16, сер. 3, Русе, 1984
 283. Везиров Ч. Някои въпроси при изграждане на моделираща система за производствено-транспортни процеси. В: Научни трудове на ВНВУ, Велико Търново, 1984
 284. Везиров Ч. За резервирането на ресурси при изпълнението на механизираните полски работи. В: Научни трудове на ВТУ, т. 16, сер. 3, Русе, 1984
 285. Везиров Ч. За изчисляването на общия кпд и ефективната мощност на теглително-приводен агрегат. В: Научни трудове на ВНВУ, Велико Търново, 1982
 286. Везиров Ч. Моделиране работата на машинно-тракторен агрегат за растителна защита. В: Научни трудове на ВТУ, т. 23, сер. 3, Русе, 1981
 287. Везиров Ч. Особености при диференциране и усредняване на нормите за механизираните работи в растениевъдството. В: Научни трудове на ВТУ, т. 22, сер. 1, Русе, 1980
 288. Везиров Ч. За приложението на частни алгоритми при проектирането на машинно-тракторен парк. В: Х републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти от селското стопанство и хранителната промишленост, Пловдив, 1979
 289. Везиров Ч. За аналитичното определяне на допустимото и оптималното натоварване на дизелов двигател. В: Научни трудове на ВНВУ, Велико Търново, 1979
 290. Везиров Ч. За имитационното изследване устойчивостта на плуг във вертикалната равнина. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т. 21, сер. 1, Русе, 1979
 291. Везиров Ч. За проектирането на машинно-тракторен парк за аграрно-промишлените комплекси. В: Х републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти от селското стопанство и хранителната промишленост, Пловдив, 1979
 292. Везиров Ч. Някои възможности за приложението на математическото програмиране при диференциране на техническите норми. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т. 19, сер. 7, Русе, 1977
 293. Везиров Ч. Влияние на буксуването върху някои експлоатационни показатели на тракторния транспортен агрегат. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т. 18, сер. 5, Русе, 1974
 294. Везиров Ч., А. Атанасов. Използване на компенсатори за ритмична работа при прибиращо-транспортни процеси.. В: Трудове на научната сесия, РУ, Русе,България, 2003
 295. Везиров Ч., А.Атанасов, Д. Кехайов. Възпроизвеждане на взаимодействието на техниката в свързани транспортно-прибиращи процеси.. В: Юбилейна научна конференция “Състояние и проблеми на аграрната наука и образование”,, Аграрен Университет- Пловдив,, 2005, стр. 239-244
 296. Везиров Ч., А.Атанасов, П.Радева. За необходимостта от информация за селскостопанска дейност: анкетно проучване. В: Научни трудове на РУ&СУ2010., Русе, 2010, стр. 20 - 27
 297. Везиров Ч., Христов Х. Я. Предпоставки за обоснован избор на техника за селското стопанство. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2012, стр. 150 - 154
 298. Везиров Ч., А. Атанасов, В. Спиридонов. Графично представяне на пряко транспортно обслужване на прибиране с бункерни комбайни в полевъдството.. В: Научни трудове на Русенски университет "А. Кънчев",, Русе, 2016
 299. Везиров Ч., А. Белфаке. За енергетичния модел на селскостопанските агрегати. В: Научни трудове на ВТУ, Русе, 1991
 300. Везиров Ч., А.Атанасов. За достоверността на изследването. В: Трудове на научната сесия РУ’, Русе, 2004
 301. Везиров Ч., А.Атанасов, П. Радева. Кинематика на завоите на енергетични средства в полето при движение с отиване и връщане. В: сборник с доклади от Научна Конференция – РУ & СУ’11., Русе, 2011, стр. 29 - 34
 302. Везиров Ч., А.Атанасов, Хр. Я. Христов. Точност на данните при пресмятане на агрегати за оран. В: Научна Конференция – РУ & СУ’11, Русе, 2011, стр. 16 - 21
 303. Везиров Ч., Ат. Атанасов. Проектиране на транспортното обслужване в земеделието. В: Научна конференция в Добрич, Добрич, 2001
 304. Везиров Ч., Б. Пенев. Модели на машиноизползване според целевите функции и ограниченията. В: Научни трудове на ВТУ, т. 15, Русе, 1983
 305. Везиров Ч., Б. Пенев и др. За прогнозирането на буксуването при селскостопанските трактори. В: Научни трудове на НИМЕСС, София, 1989
 306. Везиров Ч., Бр. Нейков. Оптимизиране чрез приближени методи на превозите при екстремни условия. В: НТВНВУ, Долна Митрополия, 1985
 307. Везиров Ч., Бр. Нейков и др. За ефективността на агрегатите за разхвърляне на минерални торове. В: Сб. "Втора научна конференция на младите научни работници и специалисти от селскостопански институти и учреждения. ИППД "Н. Пушкаров", София, 1986
 308. Везиров Ч., Бр. Нейков и др. Рационализиране на транспортно-разпределителните процеси в селското стопанство. В: Научни трудове на МЕИ, София, 1985
 309. Везиров Ч., Бр. Нейков и др. За изменението на задълбаващия момент при МТЗ-80 с плуг ПН-4-25М. В: Научни трудове на ВТУ, т. 17, сер. 1, Русе, 1985
 310. Везиров Ч., Бр. Нейков и др. Някои характеристики при завиване на колесни трактори. В: Научни трудове на ВНВУ, Велико Търново, 1984
 311. Везиров Ч., В. Вълчев. Оптимални срокове за изпълнение на селскостопанските работи в България. В: Научни трудове на НИМЕСС, София, 1989
 312. Везиров Ч., В. Вълчев. За разпределяне на ресурсите за механизираните селскостопански работи по денонощия. В: Научни трудове на ВТУ, Русе, 1989
 313. Везиров Ч., В. Лашев. Методи за снемане кинематични характеристики на мобилни средства. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2005
 314. Везиров Ч., В. Лашев, Б. Нейков. Управление на безопасността при проектиране на движението по пътища. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2005
 315. Везиров Ч., Вл. Тодоров и др. За представянето на теглителните характеристики. В: Научни трудове на ВТУ, т. 30, сер. 1, Русе, 1988
 316. Везиров Ч., Г. Митев. Електронни таблица за пресмятане на технологични карти в растениевъдството. В: Научна конференция по селскостопанско инженерство “Надеждност, ремонт, експлоатация”, Русе, 1998
 317. Везиров Ч., Г. Митев. За проектирането на полската пътна мрежа. В: Научни трудове на ВВОВУ, Велико Търново, 1998
 318. Везиров Ч., Д. Георгиев. Алгоритъм на Фогел при разпределение на агрегатите и реализирането му. В: Научни трудове на ВТУ, т. 16, сер. 3, Русе, 1984
 319. Везиров Ч., И. Станев, Р. Козлев, Р. Кожухаров. Информационно осигуряване на аграрното инженерство в България с помощта на ИНТЕРНЕТ. В: Научна конференция по селскостопанско инженерство “Надеждност, ремонт, експлоатация”. Русенски Университет, Русе България, 1999, стр. 6 - 12
 320. Везиров Ч., Й. Смилов. Опростено определяне на някои показатели за трактор в експлоатационни условия. В: Научни трудове на ВТУ, т. 25, сер. 3, Русе, 1994
 321. Везиров Ч., Й. Смилов. За пресмятането на орни агрегати при променливо съпротивление. В: Научни трудове на ВТУ, т. 25, сер. 3, Русе, 1994
 322. Везиров Ч., Й. Смилов. работа на частични характеристики на дизелов двигател и ефективност на селскостопанския агрегат. В: Научни трудове на ВТУ, т. 25, сер. 3, Русе, 1994
 323. Везиров Ч., К Стоянов. Потребност от дизелово гориво в растениевъдството с оглед запасяването и разумното му разходване. В: Сборни научни доклади от Международна научна конференция, Печатна база на Лесотехнически уневурсиитет - София, 2003, стр. 259-261
 324. Везиров Ч., М.Михайлов, Д.Кехайов. Переспективи на сътрудничеството в Югоизточна Европа между инженерите в земеделието. В: Научни трудове на Аграрен университет Пловдив, т. XLVI, кн.5, Пловдив, 2000, стр. 79 - 82
 325. Везиров Ч., Нейков Б. и др. Сцепление и управляемост на колесна ходова система при навесен агрегат. В: Научни трудове на ВТУ, Русе, 1990
 326. Везиров Ч., П. Д. Димитров П. Д., Х.Я. Христов. Класификация и избор на машини за досеитбена обработка на почвата с пасивни работни органи. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2012, стр. 155 - 159
 327. Везиров Ч., Р. Козлев. За подготовката на инженери по въпросите на транспорта. В: Научни трудове на НИМЕСС, София, 1999
 328. Везиров Ч., Р. Козлев, И. Станев. Моделиране траекторията на завиване на мобилни средства. В: Научни трудове Том 37, Серия 1. Техника и технологии в земеделието. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 204-209
 329. Везиров Ч., Р. Козлев, К. Стоянов. Диагностична експертна система за селскостопанската техника и възможност за обучение на нейните създатели и потребители. В: ЕЕ§АЕ, Русе, 2002
 330. Везиров Ч., С. Савова и др. Алгоритъм, моделиращ техническото обслужване на разсъсредоточени технически средства. В: Научни трудове на ВНВУ, Велико Търново, 1984
 331. Везиров Ч., С. Савова и др. Подготовка на статистическо моделиране техническото обслужване на разсъсредоточени технически средства. В: Научни трудове на ВНВУ, Велико Търново, 1982
 332. Везиров Ч., Ст. Гацова. Електронни норми за земеделието - възможност и полезност. В: Научни трудове на НИМЕСС, София, 1996
 333. Везиров Ч., Ст. Гацова, Бр. Нейков, Б.Пенев. Автоматизирано определяне на параметри на мобилни агрегати и нормиране на селскостопанските работи. В: Научни трудове на ВТУ, т. 28, сер. 1, Русе, 1990
 334. Везиров Ч., Т. Христова. Някои особености на обслужването на сложни обекти от гледна точка на българския потребител. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2013, стр. 131 - 135
 335. Везиров Ч., Ф. Ш. Нгия. За терминологията при технологичното обновяване и проектиране. В: Конференция на ИППКУП, Ямбол, 1989
 336. Везиров Ч., Ч. В. Вин и др. За приблизителното определяне на механичния коефициент на полезно действие за трансмисията. В: Научни трудове на НИМЕСС, София, 1989
 337. Везиров, Ч., Б. Колев. За надеждността при различна интензивност на откази и възстановяване през денонощието. В: Юбилейна научна сесия на ВВОВУ, Велико Търново, 1993, ISBN 0861-9115.
 338. Везиров, Ч., Б. Колев и др. За проектиране надеждността на система от мобилни средства. В: Юбилейна научна сесия на ВВОВУ, Велико Търново, 1993, ISBN 0861-9115.
 339. Везиров, Ч., Б. Колев и др. Избор на технологичен вариант за селскостопанското производство. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”. –Русе, т. XXVIII, сер. 1, Русе, 1990, ISBN 1311-3321.
 340. Везиров, Ч., Б. Колев. Взаимно разположение и транспорт между машините. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXVII, серия 1, Русе, 1989, ISBN 1311-3321.
 341. Везиров, Ч., К Стоянов, И Христаков. Изисквания към на продуктите в българското земеделието. В: Сборник на научни трудове от научна конференция РУ, Русенски университет, Печатна база на РУ, 2008, стр. 42-46
 342. Везиров, Ч.,К.Стоянов. Понятия за диагностика в някои европейски езици. В: Н а у ч. конф.’ Добрич, Добрич, 2001
 343. Великова Д., Хр. Я. Христов. Формите на стопанска дейност в българското земеделие като предпоставка за ефективно машиноизползване. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2013, стр. 126 - 130
 344. Венев,Ст., Вл.Хвърчилков, Т.Барбалов. Проучвания върху смущенията в заплождането на свинете в Нуклеусова база. В: Сборник –доклади „Четвърти симпозиум на младите научни работници и специалисти в системата на ДО”Вет.дело”, Казанлък, 1988, стр. 132-138
 345. Венев,Ст.,А.Павлов,Вл.Хвърчилков,В.Филипов,Ст.Станчев, Е.Молнар,Ц.Димитрова,Б.Димитров ,Й.Данев ,М.Миледжийска. Клинико-фармакологично изпитване на РИФАВЕТ маслена суспензия при селскостопански животни.. В: Отчет за завършена научноизследователска задача,възложител НИИА-Разград, изпълнител РНИВМИ-Русе,февруари, Разград, 1993, стр. 57с
 346. Венев,Ст.,Вл.Хвърчилков. Репродуктивни смущения при свинете в частна ферма.. В: Доклади юбилейна научна конференция с международно участие „60 години Районна ветеринарна станция-Варна”,, Варна, 1999, стр. 139-143
 347. Венев,Ст.,М.Маркарян,Вл.Хвърчилков. 60 години Районен ветеринарномедицински институт –Русе. В: Втори симпозиум по история на ветеринрната медицина -21-22 октомври, София, 1993
 348. Вин Ч., Ч. Везиров. За степента на използване на сменното време за механизираните работи. В: Научно-практическа конференция по селското стопанство, Чирпан, 1988
 349. Вин Ч., Ч. Везиров, В. Вълчев. За определяне технико-икономическите възможности на селскостопанските агрегати. В: XV републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, Албена, 1979
 350. Владимиров В., Ч. Везиров. Моделиране на напречната устойчивост на колесен трактор с ЦЕИМ. В: Научни трудове на ВТУ, т. 23, сер. 2, Русе, 1981
 351. Вълев В., Ч. Везиров и др. За определянето на техническите и кадрови ресурси и сроковете за използването им. В: Научна конференция на ИППД "Н. Пушкаров", София, 1987
 352. Вълева В., И. Станев, Ч. Везиров. Концептуален модел на хипермедийна адаптивна диагностична експертна система HADES. В: Научни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 321-325
 353. Вълчев В., Ч. Везиров. За състава на мобилните групи за механизираните селскостопански работи. В: Научно-практическа конференция по селското стопанство, Чирпан, 1988
 354. Вълчев В., Ч. Везиров и др. За базата от данни за автоматично проектиране и управление на машиноизползването в селското стопанство. В: XV републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, Албена, 1979
 355. Габровски ,П.,Ив.Байчев, Вл.Хвърчилков. Опазване на околната среда от меките кожени отпадъци от кожарските заводи и пътища на оползотворяването им за фуражни цели. В: Сборник първа научна конференция „Актуални проблеми по опазването на околната среда в Разградска област ,27-28 октомври, Русе, 1988, стр. 92-95
 356. Гавровски,П., М.Миледжийска, Вл.Хвърчилков. Проучвания върху съдържанието на / амоняк, нитрати и нитрити/ в някои местни източници, използвани за питейни цели в животновъдството. В: Сборник Първа научна конференция”Актуални проблеми по опазвне на природната среда в Разградска област, 27-28 октомври, Русе, 1988, стр. 211-213
 357. Гавровски,П.,Вл.Хвърчилков,Д.Гановски,И.Димитрова. Приложение на лимонената киселина за профилактика на храносмилателните разстройства при прасетата. В: Сборник - Втора научно-практическа конференция,30 май ,, Русе, 1986, стр. 30-32
 358. Георги Митев, Красимир Братоев, Христо Христов. Предпоставки за намаляване на почвеното засушаване чрез внасяне на водоакумулиращи материали в подорния слой на почвата. В: Научни трудове на РУ"А. Кънчев", Русе, 2012
 359. Георгиев Г., Б. Борисов, Хр. Белоев, Т. Тодоров. Една възможност за пресоване на отпадъци от растения и дървесина с цел ефективното им оползотворяване. В: РУ “А. Кънчев”, Научни трудове, Том 44, Допълнително издание, Русе, 2005, стр. 103-107
 360. Георгиев Д., П.Янков. И.Палов, Ж.Демирев. Някои изследвания след сеитба на слънчоглед с електромагнитна обработка на семената. В: Юбилейна научна сесия “50- години ДЗИ”-Г.Тошево, "ДЗИ”-Г.Тошево, 2001
 361. Георгиев Др., Б. Борисов, Св. Митев, Ил. Мухтанов. Проучване при механизирано прибиране на фасула.. В: Н. трудове на ТУ-Варна, Варна, 2001
 362. Георгиев И., Ж.Демирев. Технологии и машини за обработка на почвата при сеитба на рапица. В: Научни трудове РУ”А.Кънчев”, Русе, 2002
 363. Георгиев, Д., Б.Борисов, Ил.Мухтанов, Ив.Ангелов. Машини за механизирано овършаване на зрял фасул, разработени в България. В: Научни трудове на ТУ-Варна, ДТК- Добрич, ТУ-Варна, ТУ-Варна, 2001, стр. 1720-1724, ISBN 1311-896X.
 364. Георгиев, Др., Б.Борисов, Ил.Мухтанов, Св.Митев, Ив.Ангелов. Тенденции при механизираното прибиране на зрелия фасул. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”,т.38, с.5, РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, 2001, стр. 25-28
 365. Георгиев, И., Б. Борисов, Б. Колев и др. Машина за овършаване и грубо почистване на семена от сухоплодни зеленчукови, дребносеменни бобови и други култури. В: Юбилейна научна сесия на ТИСЕМ, Русе, 1998
 366. Георгиев, И., Б.Борисов. Исследование нового типа аппарата для измельчения и загрузки грубых кормов. В: Poljoprivredno masinstvo i nauka, Югославия, VI Internacionalni simpozium, Pozarevac,, 1988, стр. 357-368
 367. Георгиев, И., Ж. Демирев. Влияние на агротехническите срокове при различни почвообработки върху добива от рапица. В: Научни трудове РУ “А. Кънчев”, Русе, 2004
 368. Георгиева Г., П. Димитров, С. Русева. Изследване ефективността на минималната обработка на почвата при отглеждане на пшеница на наклонени терени.. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев“том 52, серия 1.1, Русе, Издателски център на РУ"А.Кънчев", 2013, стр. 204-208, ISBN 1311-3321.
 369. Георгиева Г., П.Димитров., С.Русева. Изследване влиянието на противоерозионни метод вертикално мулчиране при отглеждане на пролетен ечемик на карбонатен чернозем. В: Сборник НТ на РУ "А.Кънчев", том.50, серия 1.1, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2011, стр. 35-39
 370. Георгиева, Г., П. Димитров, С. Русева, Х.Белоев. Сравнително изследване между традиционно прилагани технологии и технология за минимална обработка на почвата при отглеждане на царевица на наклонени терени.. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, том 51, серия, 1.1, Русе, Издателски център на Русенски университет, 2012
 371. Даскалов, Д., Ж. Демирев, Х. Белоев, М. Михайлов, Е. Спирин. Автоматизирана система за технологично изследване на земеделски машини.. В: Юбилейна научна конференция, ТУ-София, филиал-Сливен, 1997, стр. 66-70
 372. Деликостов Т., И. Митев, Б. Бехчед, Е. Енчев. Изследване влиянието на замърсеността на горивния филтър върху разхода на гориво. В: ЕКОВАРНА’2010, Варна, 2010, стр. 27 – 31
 373. Демирев Ж., М.Михайлов. Прибор за измерване твърдостта на почвата. В: Юбилейна научна конфер. ПИ Ямбол, 6-7 април, Ямбол, 1995, стр. 80-84
 374. Демирев Ж., П.Димитров. Сравнителни изследвания при сеитба на пшеница. В: Научни трудове РУ”А.Кънчев”, Русе, 2002
 375. Демирев Ж., Хр. Белоев. Машина за термична рекултивация на засолени почви. В: Юбилейна научна сесия "50 години НИМЕСС", София, 1999
 376. Демирев Ж.,В.Добринов,К.Братоев. Избор на подходяща технология за отглеждане и прибиране на рапица. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2012
 377. Демирев Ж.,Х.Белоев. Обосноваване на конструкцията на механичен сеещ апарат за точна сеитба. В: Годишник на Технически университет – Варна, Варна, 2001
 378. Демирев, В., Б. Колев, М. Михайлов. Изчисляване на плужна работна повърхнина по конкретна методика. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Издателски център при РУ, 2016, стр. 43-46, ISBN 1311-3321.
 379. Демирев, В., Б. Колев. Моделиране на сушилен експеримент с алтернативна кинетична зависимост. В: Годишник на ТУ- Варна, том 2, Варна, 2013, стр. 36-38, ISBN 1311-896X.
 380. Демирев, Ж., В Добринов. Изследване влиянието на параметрите на семепровода върху равномерността на изсяване при точна сеитба на рапица. В: Научна конференция Русенски Университет 2009, Русенски Университет, Русенски Университет, 2009
 381. Демирев, Ж., М. Михайлов, Х. Белоев. Проектиране на плужна работна повърхнина с помоща на персонален компютър.. В: Юбилейна научна конференция, ТУ-София, филиал-Сливен, 1997, стр. 61-65
 382. Димитров П. Почвозащитно земеделие – нова форма на земеделие в България.. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев“том 52, серия 1.1, Русе, Издателски център на РУ, 2013, стр. 220-224, ISBN 1311-3321.
 383. Димитров П, Белоев Х, , К Стоянов,Д Илиева, Г Георгиева. Изследване ефективността на технология за минимална обработка на почвата при отглеждане на царевица за зърно на склонови земи. В: Сборник от Международна конференция по Обработка на почвата и екология, ISTRO. 01-05.09.2009 Албена, България, 2009, стр. 49-55
 384. Димитров П, Х Белоев, Е Цветкова, Д Илиева, К Стоянов. Изследване на почвозащитния метод вертикално мулчиране при отглеждане на пшеница на наклонени терени.,. В: Сборник от Международна конференция по Обработка на почвата и екология, ISTRO. 01-05.09.2009 Албена, България, 2009, стр. 42-48
 385. Димитров П., Г. Кунчева. Почвозащитна ефективност на усъвършенствани технологии за минимална и нетрадиционна обработка на почвата при отглеждане на царевица за зърно на наклонени терени.. В: Международна конференция „Почвата и агротехнологиите в променящия се свят“, 11–15май, София, 2015
 386. Димитров П., Г. Николова. Сравнително изследване на традиционно прилагани и на усъвършенствани почвозащитни технологии при отглеждане на пшеница на наклонени терени.. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев“, том 53, серия 1.1, Русе, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2014, стр. 65–71, ISBN 1311-3321.
 387. Димитров П., Г. Николова. Изследване на усъвършенствани системи за минимални и нетрадиционни обработки на почвата при отглеждане на царевица на склонови земеделски земи.. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев“том 52, серия 1.1, Русе, Издателски четър на РУ "А.Кънчев", 2013, стр. 198-203, ISBN 1311-3321.
 388. Димитров П., М. Филипова, В. Добринов, И .Желева. ПРОБЛЕМЫ С ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ ПОЧВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИИ. В: Известия, Национальной академии наук Республики Казахстан, серия Аграрных наук 5( 23 ), Астана, Казахстан, 2014, стр. 62–67
 389. Димитров П., Х. Белоев, Г. Кунчева. Стопанска ефективност на усъвършенствани системи за минимална и нетрадиционна обработка на почвата за отглеждане на пшеница на наклонени земеделски земи.. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев“, том 55, серия 1.1, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2016, ISBN 1311-3321.
 390. Димитров П., Х. Белоев, Г. Кунчева. Стопанска ефективност на усъвършенствани системи за минимална и нетрадиционна обработка на почвата за отглеждане на царевица за зърно на наклонени терени.. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев“том 55, серия 1.1, Русе, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2016, ISBN 1311-3321.
 391. Димитров П.Д., А.И. Ташев. Икономическа ефективност на агротехническото противоерозионно мероприятие прорязване с ходообразуване. Русе.. В: Втора научна конференция с международно участие “Актуални проблеми по опазване на природната среда “ЕКО-Русе,90”,, Русе, 1990, стр. -
 392. Димитров П.Д., Г.В. Митев, П.Т. Радулов. Комбиниран метод и устройство за противоерозионна обработка на междуредията на окопните култури на наклонени терени.. В: Национална научно-приложна конференция “Съвременни технологии в земеделието – гаранция за качество и конкурентноспособност”,, София, 1998, стр. 16-19
 393. Димитров П.Д., Г.Р. Русанов. Нова технология за опазване на обработваемите площи от водна ерозия.. В: Втора научна конференция “ЕКО-Русе,90”, Русе, изд. “Дунав прес”, 1990
 394. Димитров П.Д., Д.П. Димитров, М.П. Цаков. Допълнително почистване на захарното цвекло на корен за получаване на качествена суровина.. В: Научна сесия “30 години в служба на техническия прогрес”,, Русе, МИС - Русе, 1986, стр. -
 395. Димитров П.Д., Д.П. Димитров. Някои проучвания по обрязването на кореноплодите на захарното цвекло с цел подобряване качеството на прибираната маса.. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”,том 28, серия 1,, Русе, Печатна база на ВТУ “А. Кънчев”, Русе, 1986, стр. 161-165.
 396. Димитров П.Д., Е.В. Цветкова, Т. Митова, П.Т. Радулов. Сравнителни изследвания на различни противоерозионни методи и технологии при отглеждане на царевица в условията на карбонатен чернозем.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, серия 1.2,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”,, 2004, стр. 26-30
 397. Димитров П.Д., Л.П. Кирилов, Д.П. Димитров. Някой резултати от изследванията на ерозионните процеси на почвата у нас и механизираната борба за предотвратяването им.. В: Национална научно-техническа конференция с международно участие, ТИССМ, Русе, “Дунав прес”,, 1988, стр. 9-13
 398. Димитров П.Д., П.Й. Данаилов, П.Т. Радулов. Енергетично изследване на противоерозионно устройство за сеитба на окопни култури с едновременно прорязване на почвата.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, серия 1.2,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”,, 2004, стр. 31-34
 399. Димитров П.Д., П.Й. Данаилов. Енергетични изследвания на агрегат за прорязване и ходообразуване на почвата.. В: Симпозиум с международно участие на тема: “Почвозащитни методи и технологии в интензивното земеделие”,, Русе, Федерация на научно-техническите дружества, 1989
 400. Димитров П.Д., П.Т. Радулов, С.Т. Стойчев. Изследване влиянието на почвообработката прорязване върху добива на царевица при поливни условия.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 39, серия 4.1,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2002, стр. 117-120.
 401. Димитров П.Д., П.Т. Радулов, Т.Ц. Тодоров. Изследване ефективността на противоерозионния метод вертикално мулчиране.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, серия 1.2,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2004, стр. 22-25
 402. Димитров П.Д., П.Т. Радулов. Енергийна ефективност на комбинирани машини за противоерозионна обработка на почвата.. В: Научни доклади от национална конференция с международно участие “Управление, използване и опазване на почвените ресурси”, София, “Пъблиш Сайт Сет – Еко”,, 2005, стр. 366-369
 403. Димитров П.Д., П.Т. Радулов. Почвозащитни технологии и машини за отглеждане на зърнено-житни култури на наклонени терени.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 40, серия 4.1.,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2003, стр. 62-64
 404. Димитров П.Д., П.Т. Радулов.198. Приспособяване на култиваторите КРН-5,6 и КНП-4,2 за прорязване с ходообразуване при окопаване на пролетни култури.. В: Симпозиум с международно участие: “Почвозащитни методи и технологии в интензивното земеделие”, Русе, ЦИНТИ-Русе, 1989, стр. -
 405. Димитров П.Д., С.А. Венев, П.Т. Радулов. Последици от сезонното повърхностно преовлажняване на почвите в Русенски регион и начини за предотвратяването им.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 40, серия 4.1,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2003, стр. 35-38
 406. Димитров П.Д., С.Т. Стойчев, П.Т. Радулов. Изследване на устройство за противоерозионна обработка на почвата по наклона на склона.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 39, серия 4.1,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”,, 2002, стр. 121-123.
 407. Димитров П.Д.,Г.С.Николова. Изследване на усъвършенствани системи за минимални и нетрадиционни обработки на почвата при отглеждане на царевица на склонови земеделски земи. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев“, том 52, серия 1, Русе, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2013, стр. 198–203, ISBN 1311-3321.
 408. Димитров, П. Сравнително изследване между традиционно прилагани и противоерозионни технологии за отглеждане на царевица за зърно на наклонени терени.. В: Научни доклади от международна конференция “60 години Институт по почвознание “Н.Пушкаров”, София, Втора част, изд. “Пъблиш Сай Сет - Еко”,, 2007, стр. 562-565
 409. Димитров, П. Д. Агротехнически методи, технологии и система машини за защита на земеделските земи в България от водна ерозия.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 45, серия 1, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”,, 2006, стр. 94-98.
 410. Димитров, П. Д. Начини за борба с наводненията и водната ерозия в земеделските земи на Русенска област.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, серия 1,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”,, 2005, стр. 59-61.
 411. Димитров, П. Д. Система машини за защита на почвата от водна ерозия при отглеждане на зърнено-житни култури на наклонени терени.. В: Научни доклади от национална конференция с международно участие “Управление, използване и опазване на почвените ресурси”, София, “Пъблиш Сай Сет - Еко”, 2005, стр. 370-373.
 412. Димитров, П. Д. Нова терминология при трактовката на начините за борба с почвената ерозия в България.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 40, серия 4.1, Русе, изд. Печатна база при РУ “А. Кънчев”,, 2003, стр. 80-82
 413. Димитров, П. Д. Почвозащитна система от машини за земеделието на България.. В: Научна конференция с международно участие “90 години борба с ерозията на почвата в България”,, София, изд. “Лотос”,, 1995, стр. 126-129
 414. Димитров, П. Д. Противоерозионно отглеждане на царевица на наклонени терени при неполивни условия на карбонатен чернозем.. В: Четвърта научна конференция с международно участие “Актуални проблеми по опазване на околната среда”, “ЕКО-Русе,94”,, Русе, изд. “Наука и практика” ООД, 1994, стр. 121-124
 415. Димитров, П. Д. Нов метод и машини за защита на площите засяти с окопни култури от водна ерозия.. В: Трета научна конференция “Актуални проблеми по опазване на околната среда”, “ЕКО-Русе,92”, Русе, Печатна база на ВТУ “А. Кънчев”,, 1992, стр. 40-45.
 416. Димитров,Б.,Вл.Хвърчилков,С.Гергов. Нашият опит при приложението на съветските препарати хлорофости азидин в промишленото животновъдство на Русенски окръг. В: Сборник –Втора научно-практическа конференция ,30 май, Русе, 1986, стр. 23-26
 417. Димов Д, К.Стоянов. Причинно следствени връзки между техническото състояние на турбокомпресора и експлоатационно-икономически показатели на земеделския агрегат. В: Н а у ч. тр. РУ “А. Кънчев”, Русенски университет, 2004, стр. 34-38
 418. Димов Д.П., Б.Р. Колев, П.Д. Димитров. Адаптиране на съществуващи машини в технологически комплекс за торене с лубрикогенен биотор.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, допълнително издание, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2005, стр. 113-116., ISBN 1311-3321.
 419. Димов Д.П., П.Д. Димитров, Б.Р. Колев. Алтернативна технология за възстановяване и повишаване на почвеното плодородие чрез торове с лумбрикогенен биотор. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, серия 1, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2005, стр. 55-58, ISBN 1311-3321.
 420. Димов Д.П., П.Д. Димитров, С.А. Венев, Б.Р. Колев. Нови насоки за развитие на селскостопанското производство на България – необходимост и реални възможности.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, серия 1,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”,, 2005, стр. 50-54., ISBN 1311-3321.
 421. Димов, Д., Б. Колев. Влияние на техническото състояние на трактора върху енергетичните му показатели. В: Confererence Proceedings Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Русе, 2004, стр. 640-646, ISBN 1311-9974.
 422. Димов, Д., Б. Колев, Бр. Нейков. Химмоторологията като елемент на технологическата диагностика на земеделските агрегати. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, –Русе, т. 40, серия 4.1, Русе, 2003, стр. 17-21, ISBN 1311-3321.
 423. Димов, Д., Б. Колев, Л. Рабаджийска. Механизирана технология за производство на лумбрикогенен биохумус. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. –Русе, т. 44, Допълнително издание, Русе, 2005, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
 424. Димов, Д., Б. Колев, П. Димитров. Адаптиране на съществуващи машини в технологичен комплекс за торене с лумбрикогенен биотор. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. –Русе, т. 44, Допълнително издание, Русе, 2005, стр. 113-116, ISBN 1311-3321.
 425. Димов, Д., Б. Колев, П. Димитров, Хр. Белоев. Многофакторни регресионни модели за определяне производителността и разхода на гориво на земеделски агрегат при оран. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. –Русе, т. 45, Допълнително издание, Русе, 2006, ISBN 1311-3321.
 426. Димов, Д., Бр. Нейков, Б. Колев. Технологична диагностика на земеделските агрегати. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 39, сер. 4.1, Русе, 2002, ISBN 1311-3321.
 427. Димов, Д., К. Стоянов, Б. Колев. Причинно-следствени връзки между техническото състояние на турбокомпресора и експлоатационно-икономическите показатели на земеделския агрегат. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. –Русе, т. 41, серия 4.1, Русе, 2004, ISBN 1311-3321.
 428. Димов, Д., К.Стоянов. Фактори, влияещи върху разхода на гориво от земеделските агрегати. В: Н а у ч. тр. РУ “А. Кънчев”, Русенски университет, 2001, стр. 67-71
 429. Димов, Д., К.Стоянов, В.Пенев. Контрол и възстановяване на работоспособността на турбокомпресори на трактори и комбайни. В: Н а у ч. тр. РУ “А. Кънчев”, Русенски университет, 2003, стр. 43-47
 430. Димов, Д., П. Димитров, Б. Колев. Алтернативна технология за възстановяване и повишаване на почвеното плодородие чрез торене с лумбрикогенен биотор. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. –Русе, т. 44, сер. 1, Русе, 2005, стр. 55-58, ISBN 1311-3321.
 431. Димов, Д., П. Димитров, С. Венев, Б. Колев. Нови насоки за развитие на селскостопанското производство на България – необходимост и реални възможности. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. –Русе, т. 44, сер. 1, Русе, 2005, стр. 50-54, ISBN 1311-3321.
 432. Димов, Д.П., Вл.Ст. Тодоров, Г.В. Митев. Елементи на подсистема от първо ниво за информационно обезпечаване на механизираните селскостопански работи в НРБ. В: Научно-техническа конференция, 24-27, Ленинградски селскостопански институт, Ленинградски селскостопански институт, 1989, стр. 10
 433. Динов Д., Ч. Везиров и др. Сравнение на икономическите показатели на превозни средства с номограми. В: Научни трудове на НИМЕСС, София, 1989
 434. Добрев, В., Б. Колев, М. Попова, А. Добрева. Модел за практическа обвързаност на инженерното образование с индустрията. В: Научни трудове на РУ ”А. Кънчев ”, Tом 47, серия 4 “Транспорт и машинознание”, Русе, Печ. база на РУ, 2008, стр. 106-109, ISBN 1311-3321.
 435. Добрева, А., Б. Колев, Н. Станчева, Л. Вълчева. Приложение на Европейската квалификационна рамка в системата на висшето образование в България: Проблеми и възможни решения. В: Сборник доклади на научна конференция на РУ, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2007, стр. 148-152, ISBN 1311-3321.
 436. Добринов В.,Ж.Демирев. Технологии и машини за засяване на рапица. В: Научни трудове РУ”А.Кънчев”, Русе, 2002
 437. Добринов В.,Ж.Демирев,К.Братоев. Сравнителни изследвания при сеитба на тикви. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2012
 438. Добринов, В., Ж. Демирев. Влияние на агротехническите срокове при различни схеми на сеитба върху добива от рапица. В: Научни трудове РУ “А. Кънчев”, Русе, 2004
 439. Дочев В., А.Кръстева, А.Атанасов. Влияние на метеорологичните условия върху добива и гъстотата на посева при чужди сортове зимен ечемик.. В: EE&AE’2006 – International Scientific Conference Rousse, Bulgaria, 2006
 440. Дочев В., А.Кръстева, А.Атанасов. Проучване влиянието на метеорологичните условия върху добива и гъстотата на посева при чужди сортове зимен и пролетен ечемик.. В: Proceedings of the 1st International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences", Lozenec, Bulgaria, 2007
 441. Дочев В., И.Илиев, В.Кирякова, А.Атанасов. Устойчивост на някои болести на районирани сортове зимна обикновена пшеница (Triticum aestivum L.),. В: Изследвания върху полските култури, Том V, Книжка 1,, Генерал Тошево, 2009, стр. 39-44
 442. Дочев Г.Г., П.Д. Димитров. Влияние на прорязването с ходообразуване върху почвено-ерозионните процеси при дъждуване на царевица в условията на карбонатен чернозем.. В: Юбилейна научна конференция с международно участие “90 години Институт “Образцов чифлик”,, Русе, изд. “Наука и практика” ООД, 1995, стр. 108-111
 443. Енакиев Ю., Б. Борисов, Ил. Мухтанов, Др. Георгиев. Резултати от изследване и обосноваване на конструкция на комбайн за прибиране на фасул.. В: Н. трудове том 40 серия 4.1., Русе, РУ "А. Кнънчев", 2004
 444. Енакиев, Ю., Б. Борисов, Св. Митев. Проучване и анализ на развитието на безмоторните зърнокомбайни.. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, том. 39, серия 4.1, РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, 2002, стр. 95-99
 445. Енакиев, Ю., Б.Борисов, Св.Митев, В.Димитрова. Прецизното земеделие-тенденции и развитие, чрез използване на GPS системи.. В: Н. тр. на РУ”А.Кънчев”, том. 39, серия 4.1, РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, 2002, стр. 100-105
 446. Енакиев, Ю., И. Иванов, Б. Богомилов. Анализ на методите за обработка на птичи тор за последващо оползотворяване. В: 55-та годишна конференция на Русенския университет ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ-ИНОВАТИВНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев”, 2016, стр. 101, ISBN 1311-3321.
 447. Енакиев,Ю.,Б.Богомилов,Д.Домущи,Б.Борисов. ANALYSIS AND CLASSIFICATION OF PRESS MACHINES FOR PELLETING. IN: International Scientific Conference „Conserving Soils and Water 2016”, Sarafovo district, Burgas, Bulgaria, Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, Sofia, Bulgaria, SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, 2016, pp. 95-99, ISBN 1310 – 3946.
 448. Иванова, В., Г.В. Митев, М. Михайлов. Земеделското проиводство и опазване на околната среда. В: Сборник доклади от СНС на РУ, РУ, Печатна база към РУ, 2008, стр. 7-12, ISBN 1311-3321.
 449. Илиев И., Дж. Трендафилис, М.Михайлов, Е. Иванов. Относно параметрите на бордови компютър за земеделски трактори. В: ЕКО Варна ‘96 - Транспорт, екология, устойчиво развитие ТУ-Варна, Т.3, Варна, 1996, стр. 185-192
 450. Илиева Д. Сравнително изпитване на обикновена пшеница в района на Североизточна България. В: Научни трудове на РУ " Ангел Кънчев " 2011, Издателски център при РУ " Ангел Кънчев " - Русе, 2011, стр. 58-61, ISBN 1311-3321.
 451. Илиева Д. Химични средства за борба с плевелите при царевицата. В: Научни трудове, ССА,, Костинброд, " Виктус " ООД, 1996, стр. 50-52, ISBN 1310-4462.
 452. Илиева Д. Нови възможности за химическа борба с плевелите при соята.. В: Научни трудове, Юбилейна научна конференция - 90 г. ИЗС "Образцов чифлик", Русе, ИК " Наука и практика " - ООД гр. Русе, 1995, стр. 26-29
 453. Илиева Д., Е. Христова. Опазване на почвеното плодородие - политики, програми и иновации.. В: Научни трудове на РУ " Ангел Кънчев ", Русе, Издателски център на РУ " Ангел Кънчев", 2014, ISBN 1311-3321.
 454. Иринчев,Д.,Б.Борисов. Разход на механична енергия за земеделски операции. В: Механiзацiя та електрифiкацiя сiльського господарства, Випуск 98.Т.2.-Глеваха,2013, 590 с., Нацiональна академiя аграрних наук, Украiни, XIV Мiжнародна науково-технiчна конференцiя "Сучаснi проблеми землеробськоi meхaniки", 2013, стр. 429-434, ISBN 0202-1927.
 455. Йорданов Л., Кръстев Г., Борисов Б. Програмно осигуряване на система „Данни Комбайн”. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2013,, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2013, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2013, стр. 149-152, ISBN 1311-3321..
 456. Йорданов, Л., Г. Кръстев, Б. Борисов. Система за обработване на информация от експериментални изследвания с ’Данни Комбайн’. В: Научни трудове том 52,, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, РУ ”А. Кънчев”,, 2013, стр. 149-152, ISBN 1311-3321.
 457. Йорданов, Л., М. Михайлов, Вл. Витков. Микропроцесорна система със серийна памет за изследване на зърноприбиращ комбайн. В: Research People And Actual Tasks On Multidisciplinary Sciences, Lozenec, Bulgaria, 6-8 Juni 2007, Vol. 2, Русе, 2007, стр. 65 - 70, ISBN 978-954- 911.
 458. Йорданов,С.,Д.Гановски, Вл.Хвърчилков. Разпространение и динамика на патогените за свинете Е.коли щамове .. В: Научна сесия”Ветеринарно-санитарни,технологични и икономически проблеми при сезонното опрасване на свинете”, Ямбол, 1988
 459. Йорданов,С.,Д.Гановски, Я.Пеев,А.Петков,П.Алицина, Вл.Хвърчилков, Ив.Веселинова,В.Ангелова ,П.Матеев. Проучване върху разпространението и профилактиката на колибактериозата в промишлените свинекомплекси. В: Шифър: 3.4.4.2., Отчет, ЦНИВМИ, София, 1988, стр. 43
 460. Йосифов, Й., К. Братоев и Т. Тодоров. Качествена характеристика на нов вид вентилатор за зърнокомбайн “СК – 5 Нива". В: Научна сесия РУ/СУ’ – 2003, секция “Земеделска техника и технологии, Русе, 2003
 461. Кенанска, А., Б. Колев. Сусам - предизвикателства пред механизираното прибиране. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 51, серия 1.1, Русе, 2012, стр. 103-107, ISBN 1311-3321.
 462. Кертиков Т., А. Атанасов, Д. Кертикова, Г. Кунчева. Влияние на системите на отглеждане при пролетен фий (Vicia sativa L.). върху добива на фураж и суров протеин. В: Proceedings of University of Ruse, volume 58, Русе, 2019
 463. Кертиков Т., Г. Кунчева, Д. Кертикова, А. Атанасов. Промени в биохимичната характеристика на фуража от пролетен фий (Vicia sativa L.) сорт „Темпо“ в зависимост от системите на отглеждане. В: Proceedings of University of Ruse - 2019, Русе, 2019
 464. Кехайов Д., С.Мандраджиев, Ч.Везиров. Експлоатационни параметри на кран-товарач за зареждане на редосеялки. В: Научни трудове на Русенския университет, т. 45, сер.1, Русе, 2006, стр. 22 - 25
 465. Кехайов Д., Ч. Везиров. Определяне коефициента на триене при семена от някои житни култури. В: Proceeding of the union scientists EE&AE, Русе, 2006, стр. 792 - 796
 466. Кехайов Д., Ч. Везиров, С.Мандраджиев. Моделиране броя на транспортни и транспортно-зареждащи средства при сеитба. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2008, стр. 38 - 41
 467. Козлев Р., И. Станев, Ч. Везиров, Я. Цанов. Инструментална среда за компютърна симулация на мобилни превозни средства. В: Научни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 336-340
 468. Козлев Р., И. Станев, Ч. Везиров. Архитектура на интелигентна система за обучение на водачи на мобилни превозни средства. В: Научни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе, 1999, стр. 341-345
 469. Колев Б., Б. Борисов, М. Михов. Изследвания при механизирано овършаване на лук за семе. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 37, сер. 1, Русе, Печатна база на РУ, 1999, стр. 96-101, ISBN 1311-3321.
 470. Колев Б., К. Стоянов. Влияние на системата за принудително пълнене на дизелов двигател върху експлоатационните показатели на земеделски агрегат.. В: International Scientific Conference EE&AE, University of Rousse, Printing House of “Angel Kanchev”, 2006, стр. 772-776, ISBN 1311-9974.
 471. Колев Б.,М.Попова, И. Раева, Г.Драганова. „Студентските практики и адаптирането на бъдещите специалисти в реална производствена среда”. В: Научно-приложна конференция 12-13 декември 2009г., Сборник материали по проект BG051PO001/07/3.3-01/0, Русе, 2009, стр. 9-16
 472. Колев Б.,М.Попова, И.Раева, Г.Драганова. „Проектите по структурните фондове – възможност за повишаване на качеството на обучение на студентите”. В: Конференция по „Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, Сборник материали на конференцията., Русе, 2009
 473. Колев, Б. Конвенционални методи за сеитба. В: Семинар “Храни, биотехнологии и екологично земеделие” по проект BG 2005/017-353.10.06 от Програма ФАР 2005 на Русенския университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2008
 474. Колев, Б. Производство на листностеблени и кореноплодни зеленчуци в България. В: Confererence Proceedings Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Русе, 2004, стр. 725-729, ISBN 1311-9974.
 475. Колев, Б. Изследване на кълняемостта при семедобиване с новосъздадено устройство. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. –Русе, т. 41, серия 4.1, Русе, 2004, стр. 19-23, ISBN 1311-3321.
 476. Колев, Б. Експресна диагностика на дизелов двигател по виброакустически параметри. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 37, сер. 1, Русе, 1999, стр. 265-270, ISBN 1311-3321.
 477. Колев, Б. и др. Създаване на машина за овършаване и почистване на сухоплодни дребносеменни култури. В: Научни трудове на ССА, т. 4, София, 1996, стр. 135-139
 478. Колев, Б. и Т. Тодоров. Изследване и математическо моделиране на физико-механични характеристики на материал за овършаване: Част 2. Степен на деформация при малки натоварвания. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев” . –Русе, т. 44, сер. 1, Русе, 2005, стр. 67-71, ISBN 1311-3321.
 479. Колев, Б., А. Кенанска, Б. Борисов, И. Палов, К. Сираков, С. Захариев. Резултати от лабораторни изследвания след предсеитбени електрически обработки на семена от сусам. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Издателски център при РУ, 2013, ISBN 1311-3321.
 480. Колев, Б., Д. Бекана. Механизирано овършаване и почистване на семената от сухоплодни зеленчукови култури. В: Сборник “Съвременни технологии в земеделието - гаранция за конкурентноспособност на продукцията” от Национална научно-практическа конференция, София, 1998, стр. 48-53
 481. Колев, Б., К. Стоянов. Влияние състоянието на системата за принудително пълнене на дизелов двигател върху експлоатационните показатели на земеделски агрегат. В: Third Confererence Proceedings Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, Bulgaria, 2006, стр. 772-776, ISBN 1311–9974.
 482. Колев, Б., М. Попова, И. Раева и Г. Драганова. Проектите по структурните фондове – възможност за повишаване качеството на обучение на студентите. В: Сборник доклади от Втората национална научна конференция с международно участие “Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи ‘2009”, Русе, Печатна база на Русенски Университет, 2009, стр. 49-53
 483. Колев, Б., М. Попова, И. Раева, Г Драганова. Студентските практики и адаптирането на бъдещите специалисти в реална производствена среда. В: Сборник доклади от научно-приложна конференция по проект BG051PO001/07/3.3-01/09 на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2009
 484. Кунчева Г., П. Димитров. Влияние на водно-ерозионните процеси върху загубите на почва и органично вещество на наклонени терени.. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев“, том 55, серия 1.1, Русе, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2016, ISBN 1311-3321.
 485. Кунчева Г., П. Димитров. Зависимост на загубата на макроелементи и органично вещество от приложените противоерозионни обработки и от отглежданата култура при протичане на водно–ерозионните процеси на наклонени земеделски земи. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев“, том 54, серия 1.1, Русе, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2015, стр. 65–71, ISBN 1311-3321.
 486. Кунчева Г., П. Димитров. Влияние на усъвършенствани противоерозионни технологии върху някои физични свойства на почвата, хумусни показатели и микробиологична активност, при отглеждане на царевица на наклонени терени.. В: Международна конференция „Почвата и агротехнологиите в променящия се свят“, 11–15май, София, 2015
 487. Ламбов, Н., Б.Борисов. Проучвания относно възможността за ефективност от вторичната земеделска продукция. В: Годишник на ТУ-Варна, ТУ-Варна, ТУ-Варна, 2001, стр. 1737-1743, ISBN 1311-896X.
 488. Ламбов, Н., Ил. Мухтанов, Св. Митев, Б. Борисов. Опитна уредба за лабораторни изследвания при наситняване на груби фуражи. В: Н. трудове том 39 серия 4.1., Русе, РУ "А. Кнънчев", 2003
 489. Ламбов, Н., Св.Митев, Б.Борисов. Анализ на възможностите за оползотворяване на растителните остатъци, чрез брикетиране. В: Н. тр. на РУ”А.Кънчев”, том. 39, серия 4.1, РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, 2002, стр. 105-110
 490. Ланг Ф., Ч. Везиров и др. Агрегати за оран и фрезуване на оризищата във Виетнам с оптимални параметри. В: Сб. "30 години в служба на техническия прогрес", МИС - Русе, Русе, 1986
 491. Ланг Ф., Ч. Везиров и др. За избора на орен агрегат за оризищата във Виетнам. В: Научни трудове на ВТУ, т. 17, сер. 1, Русе, 1985
 492. Любенов Л., И. Христаков. Пазари и реализация на биологични пчелни продукти. В: Научни трудове, Русенски университет “А. Кънчев”, 2014
 493. Манушков, Ст., Г.В. Митев. Технология и комплекс машини за създаване на ново лозе. В: Сборник доклади от СНС на РУ, РУ "Ангел Кънчев" - Русе, Печатна база към РУ, 2008, стр. 24-30
 494. Маркарян, М.,Вл.Хвърчилков, И.Найденов. Същност и характеристика на ветеринарномедицинския диагностичен процес. В: Юбилеен сборник научни доклади Лесотехнически университет, ЛТУ-София, 2000, стр. 101-108
 495. Маркарян,М., Вл.Хвърчилков,Йорд.Данаилов. Анаболна терапия при хипотрофични прасета. В: Сборник за съобщенията и докладите на юбилейната научна конференция –метаболитните нарушения и отражението им върху здравето и продуктивността на животните, Русе, 1984, стр. 169-172
 496. Маркарян,М.,Ат.Павлов, Вл.Хвърчилков, Ц.Димитрова, А.Ангелов,И.Иванова,Й.Господинов,Т.Христов. Идентифициране на микроорганизмите от сем.Pasteurellaceae с помоща на компютър. В: Отчет по НИТ-ССА, София, 1997, стр. 20
 497. Маркарян,М.,Ат.Павлов, Вл.Хвърчилков, Ц.Димитрова, А.Ангелов,И.ТракиИванова,Р.Христов,Т.Христов. Идентифициране на микроорганизмите от сем.Pasteurellaceae с помоща на компютър. В: национална научна конференция по зоонозните заболявания с международно участие, Стара Загора, Тракийски университет, 1998, стр. 11
 498. Маркарян,М.,Ат.Павлов, Вл.Хвърчилков, Ц.Димитрова, Й.Данев А.Ангелов,И.Жеков,И.Иванова,Й.Господинов,Ц.Георгиев,Е.Ганчев. Идентифициране на микроорганизмите от сем.Enterobacteriaceae с помоща на компютър. В: Отчет по НИТ-ССА, София, 1997, стр. 18
 499. Маркарян,М.,Ат.Павлов,Вл.Хвърчилков,Йорд.Данев, В.Филипов, П.Хараламов. Създаване и усъвършенстване на програмни продукти за идентификациране на бактериите. В: ССА, ССА, НИТ, 1993, стр. 31
 500. Маркарян,М.,Ат.Павлов,Вл.Хвърчилков,П.Хараламов. Интерпретиране на резултатите от тестовете за идентифициране на микроорганизмите от сем.Enterobacteriaceae с и без компютър. В: Eight Congress of the Microbiologists in Bulgaria, Varna,Bulgaria, 1993
 501. Маркарян,М.,Вл.Хвърчилков,,Йорд.Данев,В.Филипов. Случаи на недостиг на пантогенова киселина у пилета. В: Сборник –доклади,Четиринадесети Републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти от селското стопанство и хранително- вкусовата промишленост ,22-24 април ,К.К.”Албена”-, Толбухин, 1987
 502. Маркарян,М.,Вл.Хвърчилков,Б.Димитров. Лечебни дози на лекарствените средства при птиците. В: Сборник”Нови постижения на научно-техническия прогрес въвветеринарната медицина”,, София, 1985, стр. 236-290
 503. Маркарян.М., Вл.Хвърчилков,Б.Димитров. Диарийният синдром като ориентировъчен тест при болестите по птиците и свинете. В: Сборник от съобщения и доклади на научно- практическа конференция-„Ветеринарномедицински проблеми при промишленотоотглеждане нановородените и подрастващи животни”,19-20 май, Русе, 1988, стр. 177-182
 504. Милен Овчаров, Борис Борисов. ”Анализ на принципите и теориите за наситняване на фуражите”. В: Годишна Научна конференция на Русенския университет и СУБ-Русе на 25 и 26 октомври 2013г., Научни трудове на РУ-2013, 2013
 505. Милен Овчаров, Ивайло Христаков, Божидар Колев, Борис Борисов. Относно някой основни принципи при създаване на оптимизирана конструкция за наситняване на фуражи. В: НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ РУ&СУ’14, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 1.1, Русенски университет "А.Кънчев", 2014, стр. 112-117, ISBN 1311-3321.
 506. Милен Петров, Атанас Атанасов, Ивайло Христаков. Проектиране на пчеларското производство. В: Научни трудове на Русенски университет, том 53, серия 1.2, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 507. Митев Г., Кр. Братоев, В. Добринов, М. Михайлов. Комплексна технологична линия за обработване на почвата без обръщане на пласта при отглеждане на окопни култури. В: Научни трудове на Русенски университет том. 54, сер. 1.1, Русе, 2015, стр. 148-151
 508. Митев Г.В.,. Основни аспекти и екологично съответствие на системите за земеделско производство. В: Сборник доклади от НК на РУ, РУ, Печатна база към РУ, 2002
 509. Митев Г.В., А.Павликянова,Кр.Братоев,Ст.Манушков. Изследване на водозадържащата способност на почвени смеси с водоакумулиращи материали. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", Русе, 2011
 510. Митев, Г.В. Фактори, влияещи върху растежа и развитието на луковичните цветя. В: Сборник доклади от НК на РУ, Печатна база на РУ, 2002
 511. Митев, Г.В. Специфични особености на луковичните цветни култури и основни производствени аспекти. В: Сборник доклади от НК на РУ, РУ "Ангел Кънчев" - Русе, Печатна база към РУ, 2002
 512. Митев, Г.В. Разделяне на луковиците в размерни групи. В: Сборник научни трудове ВТУ "Ангел Кънчев", ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе, Печатна база на ВТУ "Ангел Кънчев", 1994, стр. 136-141, ISBN УДК 631,52.
 513. Митев, Г.В. Влияние на равномерността на напояване върху развитието на кореновата система на растенията и дълбокото проникване на водата в почвата. В: Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев", ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе, Печатна база на ВТУ, 1994, стр. 143-147, ISBN УДК 631,67.
 514. Митев, Г.В., К. Василев. Рискови фактори в системата за механизирано производство на луковици от луковични цветя. В: Научна сесия по Бизнес и маркетинг при Дом на Техниката - Русе, Дом на техниката, НТС, 1994, стр. 8
 515. Митев, Г.В., К. Василев. Анализ на използваните технологии, работни органи и машини за механизирано отглеждане и прибиране на луковици. В: Юбилейна научна сесия на НИМЕСС, София, НиМЕСС, 1990
 516. Митев, Г.В., Н. Цеков. Уплътняването на почвата от земеделските машини и начини за намаляване на отрицателното и влияние. В: Сборник доклади от НК на РУ, РУ "Ангел Кънчев" - Русе, Печатна база към РУ, 2002
 517. Митев, Г.В., С. Калинова, М. Христова-Стоянова. Програмен модул и проектиране на база данни за изчисляване на еталонната евапотранспирация. В: Сборник доклади от НК на РУ, Печатна база на РУ, 2002
 518. Митев, Г.В., Св. Стойчев. Влияние на обработката на почвата върху ерозията и промяната на физичните и механичните и свойства. В: Сборник доклади от НК на РУ, РУ "Ангел Кънчев" - Русе, Печатна база към РУ, 2002
 519. Митев, Св., Б.Борисов. Относно мястото на безмоторните зърнокомбайни. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, том 37, с-я 1, Русе, РУ”А.Кънчев”, 1999, стр. 5-11
 520. Михайлов M., К. Георгиева. Система за контрол на притока на семена при машини за подпластова сеитба. В: Юбилейна научна конфер. ПИ Ямбол, 6-7 април, Ямбол, 1995, стр. 65-69
 521. Михайлов М., К Братоев, Т. Тодоров. Изследване на устройство за точна сеитба. В: Науч.тр.на РУ”Анг. Кънчев”, Русе, 2004
 522. Михайлов М., Л. Йорданов, Х. Христов. Система за контрол на полагането на биоразградима лента в почвата при машини за точна сеитба. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2011, стр. 144-149, ISBN 1311-3321.
 523. Михайлов М., Н. Станчева, Ц. Рашкова, И. Илиев, Д. Станчев. Компютърно симулиране на земеделски тракторен агрегат. В: Сборник доклади на Трета международна конференция “Транспорт, Екология, Устойчиво развитие” ЕКО Варна'97 том IV, Варна, 1997, стр. 70-74, ISBN 954-20-00030.
 524. Михайлов М., Цв. Павлов. Приложение на SharePoint сървър като платформа за университетски уеб сайт. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на РУ, 2009, стр. 48-53, ISBN 1311-3321.
 525. Михайлов М., Цв. Павлов. Архитектура и инфраструктура на университетска информационна система. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на РУ, 2009, стр. 21-26, ISBN 1311-3321.
 526. Михайлов М., Цв.Павлов. Интеграция на LESS интерпретатор и SharePoint сървър. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на РУ, 2012, стр. 160-165, ISBN 1311-3321.
 527. Михайлов М., Цв.Павлов, В. Йорданов. Приложение на инжектирана верига отговорности в университетска информационна система. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на РУ, 2010, стр. 95-99, ISBN 1311-3321.
 528. Михайлов М., Цв.Павлов, В.Йорданов. Приложна обвивка за университетска информационна система. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на РУ, 2010, стр. 143-148, ISBN 1311-3321.
 529. Мухтанов, Ил., Б.Борисов. Биологичното земеделие - тенденции и переспективи за развитие у нас. В: Научни трудове на ТУ-Варна, ДТК- Добрич, ТУ-Варна, ТУ-Варна, 2001, стр. 1616-1620, ISBN 1311-896X.
 530. Недева Ц., Ч. Везиров и др. Програмна реализация на метод за проектиране на машинно-тракторен парк при отчитане вероятностния характер на информацията. В: Научни трудове на ВТУ, т. 15, сер. 3, Русе, 1983
 531. Ненова Л., Д. Илиева. Икономическа ефективност от използването на някои хербициди срещу балура при царевицата. В: Научни трудове, Юбилейна научна конференция - 90 г. ИЗС "Образцов чифлик" - Русе, Русе, ИК " Наука и практика " - ООД гр. Русе, 1995, стр. 22-25
 532. Ненова Л., Д. Илиева. Определяне на икономическия праг на вредност на плевелите при соята. В: Научни трудове, Юбилейна научна конференция - 90 г. ИЗС "Образцов чифлик" - Русе, Русе, ИК " Наука и практика " - ООД гр. Русе, 1995, стр. 30-35
 533. Нешкова М., Г.Г. Дочев, П.Д. Димитров. Възможности за предотвратяване на иригационната ерозия при дъждуване на царевица.. В: Научна конференция с международно участие, “90 години борба с ерозията на почвата в България”,, София, изд. “Лотос”,, 1995, стр. 219-222
 534. Николова Г., П. Димитров. Изследване на промените в съдържанието на хранителни елементи и органично вещество в почвата при отглеждане на царевица на ерозиран карбонатен чернозем. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев“, том 53, серия 1.1, Русе, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2014, стр. 59–64, ISBN 1311-3321.
 535. Новаков Б., Ч. Везиров. Върху концентрацията и специализацията на производството на резервни части за вносната селскостопанска техника. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т. 15, сер. 3, Русе, 1973
 536. Овчаров М.А., И.С.Христаков, Б.Р.Колев, Б.Г.Борисов. ОТНОСНО НЯКОЙ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ОПТИМИЗИРАНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА НАСИТНЯВАНЕ НА ФУРАЖИ. В: Научни трудове на РУ - 2014, Научна конференция на РУ и СУБ-Русе , 24-25 Октомври 2014, 2014, ISBN 1311-3321.
 537. Овчаров,М., Б.Бoрисов. Анализ на принципите и теориите за наситняване на фуражите. В: Научни трудове на Русенския университет, том 52, серия 1.1, Издателски център на РУ, гр. Русе, 2013, стр. 142-147, ISBN ISBN ISSN 1311-33.
 538. Орлоев Н. А., Хр. Белоев, Й. Василев. Висшето образование в... икономиката на знанието.. В: Клуб на младия преподавател, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 130
 539. Павлов,Ат., Вл.Хвърчилков,Г.Монов, К.Киров. Исследование наличия чужих вешеств в брънзе. В: Rigas un sadraudzibas pilsetu veterinarоarstu,Seminars partikas produktu ekologiskas kontroles un arstnieciskos,Riga, Riga, 1991
 540. Павлов,Ат.,Вл.Хвърчилков. Организация ветеринарно-санитарново контроля в република Болгария для обеспечения безвреднъх и Екологически чистъх продуктов. В: Rigas un sadraudzibas pilsetu veterinarоarstu jautajumos, Riga, 1991
 541. Павлов,Ат.,М.Маркарян,Г.Монов, Вл.Хвърчилков,Ц.Димитрова, Г.Николов, В.Филипов,Й.Данев,Е.Ганчев. Идентифициране на аеробни- микроаерофилни подвижни, спираловидно- виброидни и други сходни грам – негативни бактерии с помоща на компютър. В: Отчет по НИТ, ССА, 1996, стр. 37
 542. Павлов,Ат.,М.Маркарян,Г.Монов, Р.Христов,Т.Христов, Вл.Хвърчилков. Създаване на програмни продукти за идентифициране на микроорганизми с помоща на компютър. В: НИП-ССА, София, 2001, стр. 22
 543. Пенев Б., Ч. Везиров и др. Една възможност за проектиране на машинно-тракторен парк при отчитане вероятностния характер на информацията. В: Научни трудове на ВТУ, т. 15, Русе, 1983
 544. Пенчева В., Белоев Хр., Д. Грозев, А. Асенов. Изследване тенденцията за използване на електромобили в лекотоварните таксиметрови превози и оценка на възможни решения за стимулиране на процеса. В: Научен семенар „Енергийна ефективност на транспорта в градски условия”, Русенски университет - Български пощи, 2009, стр. 70-74
 545. Пенчева В., Хр. Белоев. Осигуряване на качество във висшето образование-условие за ефективно присъствие на българските висши училища в европейското образователно пространство. В: Втора национална научна конференция с международно участие – Качество на висшето образование в България-проблеми и перспективи,том ІІ, Русе, Авантгард принт ООД, 3-4 декември, 2009, стр. 71-77, ISBN 1314ß0051.
 546. Пенчева, В., Д.Йорданова, Цв. Христов, Ив. Евстатиев, М.Михайлов, Б. Ангелов, Ив. Белоев. Университетски информационен портал за бизнес партньори – основа за професионално ориентиране на възпитаниците на Русенски университет. В: Научни трудове на Русенски университет - 2015, Качество на висшето образование, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 547. Пенчева, В., Х. Белоев, Б. Ангелов, Ю. Попова. Външното оценяване на висшите училища-условие за повишаване качеството на обучението и преподавателския състав. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 52, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2013, стр. 30-36
 548. Петко Машков, Беркант Гьоч, Христо Белоев, Тамара Пенчева. Спектрални характеристики и термични изследвания на светодиодна лампа. В: XV Национална конференция по осветление с междунарадно участие LulLigt 2014, София, Издателска къща "Св. Иван Рилски", 2014, стр. 53-57, ISBN 1314-0787.
 549. Петко Машков, Беркант Гьоч, Христо Белоев, Тамара Пенчева. Оптимизация на работата на светодиоди, чрез активно охлаждане при високи температури на околната среда. В: XV Национална конференция по осветление с междунарадно участие LulLigt 2014, София, Издателска къща "Св. Иван Рилски", 2014, стр. 48-52, ISBN 1314-0787.
 550. Петков,П.,В.Атанасов,Вл.Хвърчилков. Върху някои морфологични и биохимични показатели на кръвта при паракератозата по прасетата. В: Сборник от съобщенията и докладите на юбилейната научна конференция „Метаболитни нарушения и отражението им върху здравето и продуктивността на животните”29 ноември, Русе, 1984, стр. 127-132
 551. Петков,П.,В.Йорданова,С.Симеонов,В.Хаджистоев, Вл.Хвърчилков. Проучване влиянието на”Микрозал-НЕО”припрасета за угояване. В: Сборник от съобщенията и докладите на юбилейната научна конферения –метаболитни нарушения и отражението им върху здравето и продуктивността на животните ,29 ноември -1 декември, Русе, 1984, стр. 128-132
 552. Пехливанова Т., Хр. Белоев. Изследване на надеждността на електрооборудването на трактори чрез експертно проучване. В: Научна конференция на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том.47, серия 1.1, Русе, 2008, стр. 88 – 92
 553. Попова, Ю., Х. Белоев, Б. Ангелов. Интернационализация на висшето образование в Русенския университет. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 52, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2013, стр. 13-17
 554. проф. Борисов Б.Г.¹, доц. Митев С.Й.¹, инж.Овчаров М.А.², гл.ас.д-р Христаков И.С. МЕТОД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА НАСИТНЕНИТЕ ГРУБИ ФУРАЖИ. В: AGRICULTURAL MECHANIZATION ISSUE 6/2014, София, България, 2014, ISBN 0861-9638.
 555. Радева П. РАЗПОЛАГАНЕ НА КУЛТУРИТЕ В ПОЛЕВЪДСТВОТО И ИЗБОР НА ДВИЖЕНИЕ НА ТЕХНИКАТА. В: Сборник доклади на СТС'12, Русе, 2012, стр. 7 - 11
 556. Радулов П.Т., П.Д. Димитров, Б.М. Муталибов. Обосноваване, избор и принцип на работа на електронен дъждограф.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, серия 1.2,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2004, стр. 8-12.
 557. Радулов П.Т., П.Д. Димитров. Симулатор на ерозионни валежи.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, серия 1.2,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”,, 2004, стр. 20 – 21.
 558. Радулов, П.Т., П.Д.Димитров, В.В.Бобилов, С.Т.Стойчев. Усъвършенстване измерването на влажността на почвата.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 39, серия 4.1,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”,, 2002, стр. 168-170
 559. Рамадан, Н., Г.В.Митев, М. Михайлов. Модул за определяне на поливни графици и поливни норми. В: Сборник доклади от СНС на РУ, РУ, Печатна база към РУ, 2008, стр. 19-24, ISBN 1311-3321.
 560. Русанов Г.Р., П.Д. Димитров. Некоторые резултаты от приложенного метода по прорезиванию с ходообразованием междурядий при выращивании пшеницы на эрозийном карбонатном черноземе. Международная научная сесия, Пулавы, Польша.. В: Международная научная сесия, Пулавы,, Пулавы, Польша., 1990
 561. Русев Д., Б. Борисов, И. Цветков. Проучване на ефективността от използването на различните марки зърнокомбайни в условията на България. В: научна конференция РУ “Ангел Кънчев”/СУ, Русе, 2006
 562. Сираков К., Г. Гинчев, М. Михайлов, Ив. Палов. Влияние на предсеитбените електромагнитни обработки върху посевните качества на семена от фасул, съхранявани в условия на естествено стареене. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.55, с.3.1., Русе, 2016, стр. 94-100, ISBN 1311-3321.
 563. Сираков, К., Св. Захариев, Б. Колев, А. Кенанска, Б. Борисов, Ив. Палов. Резултати от предварителни лабораторни изследвания на кълняемостта на семена от сусам след предсеитбени електрически обработки семена. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, т.52, с.1.1, Издателски център на РУ, гр.Русе, 2013, стр. 209-213, ISBN 1311-3321.
 564. Смрикаров А., Д. Станчев, С. Смрикарова, Т. Тотев, Д. Михайлова, М. Михайлов, П. Данаилов, Г. Попов. Фамилия приборов для измерения разхода топлива. В: Сборник докладов МК СЭВ, Прага, 1985
 565. Сотиров,Л.,Ц.Яблански,Б.Биволарски,Вл.Хвърчилков. Фенотипна характеристика и хипотеза за вероятния начин на наследяване,активността на лизозима и комплемента при различни породи свине и някои кръстоски между тях. В: Генетика и селекция,Genetics and breeding,, София, БАН, 1991, стр. 273-282
 566. Станев И. Н., Ч. З. Везиров, Н. В. Манев. Възможности за автоматизиран контрол на работоспособността на мобилни средства. В: В сборник на Юбилейна научна конференция на ВНВУ “В. Левски”, Велико Търново. България, 1998, стр. 8-16
 567. Станев И. Н., Ч. З. Везиров, Р. А. Козлев. За използването на компютри при подготовката на водачи на МПС. В: В сборник на Юбилейна научна конференция на ВНВУ “В. Левски", Велико Търново. България, 1998, стр. 17-25
 568. Станчев Д., Н. Станчева, И. Илиев, М. Михайлов, Ц. Рашкова. Относно възможността за управление на земеделските трактори по максимален теглителен коефициент на полезно действие. В: Proceedings of MOTAUTO'97 Russe 15-17 October 1997 vol.II, Русе, ВТУ “Ангел Кънчев”, 1997, стр. 285-288, ISBN 954-90272-2-8.
 569. Станчев Д., Н. Станчева, И. Илиев, М. Михайлов, Ц. Рашкова. Meтодика за определяне и използване на ъгловите коефициенти на линиите на регулаторните клонове на въртящия момент и разхода на гориво. В: Proceedings of MOTAUTO'97 Russe 15-17 October 1997 vol. I, Русе, ВТУ “Ангел Кънчев”, 1997, стр. 215-219, ISBN 954-90272-1-X.
 570. Станчев, Д., Н. Станчева, Хр. Белоев, Т. Деликостов. Относно мотивацията на студентите и качеството на висшето образование. В: SCIENTIFIC-TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING OF BULGARIA, Trans & MOTAUTO’06, Vol. 5, Training Theory and Scientific Researches.25-28 October 2006, Varna, Sofia, 2006
 571. Станчева Н., Хр. Белоев, Д. Станчев. За ролята на висшите училища и качеството на подготовка на студентите. В: Х-та юбилейна международна конференция «Управление и устойчиво развитие», Лесотехнически университет, 21-23 март, Юндола, 2008
 572. Станчева Н., Ц. Рашкова, И. Илиев, М. Михайлов. Теоретичен модел за оценка режима на работа на земеделски тракторен агрегат. В: Proceedings of MOTAUTO'97 Russe 15-17 October 1997 vol.II, Русе, ВТУ “Ангел Кънчев”, 1997, стр. 289-292, ISBN 954-90272-2-8.
 573. Станчева, Н., Б. Колев, А. Добрева. Система от дейности за създаване на мотивация за учене. В: Сборник научни доклади от Научно – приложна конференция с международно участие “Наука, техника, технологии и образование”, том III, Ямбол, Тракийски университет, Стара Загора, Ямбол, Изд. Издателска къща “Желю Учков”, 2004, стр. 61-66, ISBN 954-9999-36-Х.
 574. Стойчев С.Т., П.Т. Радулов, П.Д. Димитров. Теоретично изследване на устройство за противоерозионна обработка на почвата с взаимосвързани работни органи.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 38, серия 5,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2001, стр. 61-65
 575. Стоянов К., Д. Димов. Осигуряване на работоспособността на турбокомпресорите в Българското земеделие. В: Сборник на научни трудове от научна конференция РУ’2002, Русенски университет, 2002, стр. 175-179
 576. Стоянов К., И. Дудушки, Х. Белоев. Анализ на състоянието на хидромелиоративните съоръжения в България. В: Сборник на научни трудове от научна конференция РУ’2009, том 48, серия 1.1, Русе, Печатна база на РУ, 2009, стр. 68-72
 577. Стоянов К., С. Дончев. Състояние и проблеми на водоразпределението в земеделието.. В: Сборник на научни трудове от научна конференция РУ, Русенски университет, Печатна база на РУ, 2007, стр. 28-32
 578. Стоянов К., Х Белоев. Анализ на енергетичната земеделска техника в България. В: Сборник на научни трудове от научна конференция РУ, том 47, серия 1.1, Русе, Печатна база на РУ, 2008, стр. 47-52
 579. Стоянов, А., О. Стоянов, Б. Христов, Б. Борисов. СЪЗДАВАНЕ НА ИЗМЕРВАТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ. В: International Scientific and Technical Conference Proceedings Agricultural Machinery, Varna, Bulgaria, SCIENTIFIC TECHICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, Научни известия, бр. 5, 2013, стр. 77-80, ISBN 1310-3946.
 580. Стоянов, К. Енергетично изследване на земеделски агрегат за оран. В: International Scientific Conference EE&AE, University of Rousse, Printing House of “Angel Kanchev”, University of R, 2006, стр. 768-771
 581. Стоянов, К. Приложение на експертна система за диагностика на турбокомпресори на дизелови двигатели в селското стопанство. В: Proceedings of the Union of Scientists Rousse. Second conference Energy efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, RU “Angel Kanvev”,, 2004, стр. 757-762
 582. Стоянов, Ст., Г.В. Митев. Технология и комплекс машини за отглеждане и прибиране на пшеница. В: Сборник доклади от СНС на РУ, РУ "Ангел Кънчев" - Русе, Печатна база към РУ, 2008, стр. 30-35
 583. Тодоров В., Ч. Везиров и др. Информационна система за техническа експлоатация на машинния парк. В: Научни трудове на ВНВУ, Велико Търново, 1988
 584. Тодоров, Т. и Б. Колев. Изследване и математическо моделиране на физико-механични характеристики на материал за овършаване: Част 1. Коефициент на съпротивление при претриване. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. –Русе, т. 44, сер. 1, Русе, 2005, стр. 62-66, ISBN 1311-3321.
 585. Тодоров, Т. и Г. Митев. Моделиране на технологични схеми на работа на дъждовални апарати.. В: Международна научна конференция Стара Загора, 7 – 8 юни 2007, Стара Загора, 2007
 586. Филипов,В., Ат.Павлов, Вл.Хвърчилков,Йорд.Данев. Проучвания върху разпространението на Yersinia enterocolitica при крави. В: Сборник –Доклади ,Четиринадесети републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост,22-24 април,К.К”Албена”, Толбухин, 1987
 587. Хасанов, Х., Б. Борисов, Ил. Цветков, Св.Митев. Обосноваване конструкция на класификатор за оценка качеството при наситнените груби фуражи. В: сборник научни трудове на РУ "А. Кънчев", Русе, том 40, серия 4.1, 2003, стр. 83-88
 588. Хасанов, Х., Н. Ламбов, Б. Борисов, Ил.Мухтанов. Възможност за механизиране на някой от процесите при отглеждане на хибридна царевица.. В: Н. тр. на РУ”А.Кънчев”, том. 39, серия 4.1, РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, 2002, стр. 87-90
 589. Хвърчилков, Вл. Асоциирани бактериални инфекции по свинете. В: Юбилеен сборник научни доклади- Лесотехнически университет София, ЛТУ-София, 2000, стр. 105-110
 590. Хвърчилков, Вл.,Н.Сандев. Бактериалните зооантропонози в русенския регион. В: Национална научна конференция по зоонозните заболявания с международно участие, Стара Загора, Тракийски университет, 1998, стр. 23-25
 591. Хвърчилков,Вл. Чувствителност на патогенни микроорганизми изолирани от животни към Рифампицин. В: Научна сесия на НИКВС-София,11-12 април, София, 1994
 592. Хвърчилков,Вл. Случаи парвовирозъ в Русенском крае. В: Rigas pilsetas tautasdeputatu padomes izpildkomiteja valsts veterinarias departaments rigas pilsetas veterinara parvalde,Rigas un sadraudzibas pilsetu veterinaro arstu.Seminars partikas produktu ekolo, Riga, 1991
 593. Хвърчилков,Вл. Микрофлора на трупове от свине, подлежащи на обезвреждане. В: Втора научна конференция „Актуални проблеми по опазване на природната среда”ЕКО-90, Русе, 1990
 594. Хвърчилков,Вл. Екологични аспекти на салмонелоносителството при клинично здрави свине. В: Втора научна конференция”Актуални проблеми по опазване на природната среда”ЕКО-Д-Русе’90, Русе, 1990
 595. Хвърчилков,Вл. Pseudomonas aeruginosa-причинител на инфекции у хибридни прасета. В: Сборник –доклади „Четвърти симпозиум на младите научни работници и специалисти в системата на ДО”Вет.дело”,, Казанлък, 1988, стр. 127-131
 596. Хвърчилков,Вл. Етиологични проучвания на салмонелозите по свинете в Русенски окръг за периода 1978-1984г.. В: Сборник”Нови постижения на научно-техническия прогрес във ветеринарната медицина”, София, 1985, стр. 112-115
 597. Хвърчилков,Вл. Етиологични проучвания върху салмонелозите по свинете в Русенски окръг. В: Сборник”Нови постижения на научно-техническия прогрес във ветеринарната медицина, София, 1985, стр. 127-131
 598. Хвърчилков,Вл. Върху разпространението на лептоспирозата в промишлените свинекомплекси на Русенски окръг. В: Втори симпозиум на младите научни работници и специалисти от системата на НПО”Вет.дело”, НАПС,СА,НПО”Вет. дело”,ЦНИВМИ София, 1983, стр. 33-36
 599. Хвърчилков,Вл., М.Маркарян, Ат.Павлов, В.Филипов, Й.Данев. Итензификация на диагностичния процес във ветеринарномедицинската лабораторна практика при бактериалните инфекциозни заболявания по свинете. В: НИП,ССА, ССА, 1997, стр. 13
 600. Хвърчилков,Вл.,A.Георгиева. Чувствителност на някои бактерии, изолирани от свине с респираторни заболявания. В: Юбилейна научна сесия с международно участие „70 години Районен ветеринарномедицински институт-Велико Търново, В.Търново, 2002
 601. Хвърчилков,Вл.,Б.Биволарски. Ново,ефикасно средство за терапия на салмонелозата и колибактериозата по прасетата. В: Сборник научни доклади и съобщения-”Научно-техническия прогрес –решаващ фактор за качествено нов растеж в селското стопанство и хранителната промишленост,ССА, Костинброд, 1988, стр. 12-23
 602. Хвърчилков,Вл.,Б.Биволарски. Изпитване на схеми за профилактика и борба с колибактериозата по свинете. В: Първа научна конференция на младите научни работници ,15 декември,, СНР Ст.Загора, 1988
 603. Хвърчилков,Вл.,Б.Биволарски. Серотипове, принадлежност и лекарствена чувствителност на колибактерии, изолирани от хибридни прасета. В: Сборник от съобщения и доклади на науно-практическа конференция –„Ветеринарномедицински проблеми при промишленото отглеждане на новородените и подрастващи животни „, Русе, 1988, стр. 159-164
 604. Хвърчилков,Вл.,Йорд.Данев, В.Филипов. Заразните заболявания в патологията на хибридното свиневъдство. В: Сборник-доклади, Четиринадесети Републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, 23-24 април,, Толбухин, 1987
 605. Хвърчилков,Вл.,М.Маркарян. Имунен отговор на птици, третирани с бруцелен тест-антиген на Райт. В: Сборник доклади от юбилейната научна сесия ,посветена на 45-годишнината от основанието на Научно-изследователския и производствен ветеринарномедицински институт по имунология , 18-19 ноември, София, 1987
 606. Хвърчилков,Вл.,П.Габровски. Приложение на натриевия селенит в комбинация с вит.В в профилактиката на миопатиите и за повишаване плодовитостта и ускоряване на растежа при хибридни прасета. В: Сборник с отличени материали на конкурса”Имам идея”,декември 1987г.,Русе ,Заповед за внедряване № 1732-ВМЦ,10.11., Русе, 1987, стр. 55-56
 607. Хвърчилков,Вл.,С.Маринова. Проучвания върху качеството на отпадните води след причествателна инсталация на кожарски завод. В: Сборник първа научна конференция „Актуални проблеми по опазване на природната среда в Разградска област, Русе, 1988
 608. Хр. Белоев. Д. Бекана, В. Стоянов. Промяна на концепциите за поддържането на земеделската техника. В: Научна конференция на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том.47, серия 1.1, Русе, Русенски университет, 2008, стр. 113–118
 609. Христо Б.в, В. Терзиев. Проблеми и тенденции в социалното развитие и политики по заетостта и безработицата. В: Seventh International Scientific Conference KNOWLEDGE FOR CAPABILITIES AND SKILLS, Bansko, 2015, ISBN 1857-92.
 610. Христо Белоев, Чан Куок Хоан, Дау Тхе Нху. Принцип и устройство на машина за намаляване влажността на твърдите отпадъци при преработка на маниока. В: Сборник научни трудове на Русенски университет, том.51, серия1.1., Русе, Издателски център при Русенски университет, 2012, стр. 18-23, ISBN 1311-3321.
 611. Христо Христов, Георги Митев, Кр. Братоев. Алттернативен метод за точна сеитба на кръмно цвекло и отражението му върху икономическите показатели. В: Научни трудове на РУ"А. Кънчев", Русе, 2012
 612. Христов Хр. Я., Н. Игнатов, Ат. Ив. Атанасов. Автоматизирани изчисления при избора на подходящи теглителни агрегати за полевъдството на пример за сеитба. В: Сборник доклади на СНС'13, Русе, 2013, стр. 65 - 71
 613. Христова Е., Д. Илиева. Алтернативата биологично земеделие - традиция със съвременно звучене. В: Научни трудове на РУ " Ангел Кънчев ", Издателски център при РУ " Ангел Кънчев " - Русе, 2013, стр. 117-121, ISBN 1311-3321.
 614. Христова Е., Д. Илиева. Зеленчукопроизводството и овощарството - потенциална възможност за повишаване на заетостта в селските райони на Русенска област. В: Научни трудове на РУ " Ангел Кънчев ", Издателски център при РУ " Ангел Кънчев " - Русе, 2013, стр. 122-125, ISBN 1311-3321.
 615. Христова М., Г.В. Митев, Цв. Стоянов. Приложение на база данни за изчисляване на стандартната евапотранспирация. В: Second Conference of Energy and Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse - Bulgaria, Printing House of "Angel Kanchev" University of Ro, 2004, стр. 618-625, ISBN 1311-9974.
 616. Цветков, И., Б. Борисов, И. Мухтанов, Хр. Белоев. Възможност за използване на устройства за телеметрия и дистанционен контрол при някои процеси в земеделието. В: РУ “А. Кънчев”, Научни трудове, Том 44, Допълнително издание, Русе, 2005, стр. 95-102
 617. Цветков, Пл., И. Цветков, Б. Колев, Б. Борисов. Изследване работата на конвективна слънчева сушилня. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. –Русе, т. 50, сер. 1.1, Русе, 2011, стр. 62-66
 618. Цветков, Пл., И. Цветков, Б. Колев, Б. Борисов. Изследване работата на конвективна слънчева сушилнa. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 50, сер. 1.1, Русе, Издателски център на РУ А. Кънчев, 2011, стр. 62-66, ISBN 1311-3321.
 619. Цветкова Е. , П. Димитров, Т.Митова, В.Кутев. Влияние на традиционната и някои почвозащитни технологии при отглеждане на царевица върху износа на почва и хранителни елементи. Р. Дилкова и др. (ред.). В: Научни трудове от международна конференция “60 години Институт по почвознание “Н.Пушкаров”, Втора част,, София, изд. “Пъблиш Сай Сет – Еко”, 2007, стр. 636-639
 620. Цветкова Е.В., П.Д. Димитров, Т. Митова, В. Кутев. Намаляване на ерозията и износа на въглерод и хранителни елементи с редуцирани обработки на карбонатен чернозем.. В: Научни доклади от национална конференция с международно участие “Управление, използване и опазване на почвените ресурси”,, София, “Пъблиш Сай Сет – Еко”,, 2005, стр. 404-408
 621. Цеков Н., Г.В. Митев. Изследване степента на разрохкване при изпитване на работен орган за дълбоко разрохкване без динамичен интензфикатор. В: Сборник научни трудове на РУ, РУ "Ангел Кънчев" - Русе, Печатна база към РУ, 2003, стр. 89-94
 622. Чавдар Везиров, Атанас Здравков Атанасов, Диляна Великова, Валери Спиридонов. За обосноваването на механизирани технологии в полевъдството. В: Научни трудове на Русенски университет, том 53, серия 1.2,, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 623. Челебиев, Хр., Св.Митев, Б.Борисов. Някой нови технически решения за сушене на земеделската продукция. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, том. 39, серия 4.1, РУ”А.Кънчев”, РУ „А.Кънчев”, 2002, стр. 80-87
учебници
 1. Белоев Х., А. Митков, К. Братоев. Земеделски машини-II/Прибираща техника. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2017, ISBN 978-954-712-737-1.
 2. Белоев Хр. Земеделски машини - ІІ /Машини за прибиране на реколтата,. Русенски университет, Издателски център на РУ „Ангел Кънчев”,, 2012, стр. 250, ISBN 00-000.
 3. Белоев Хр., Г. Тасев. Наръчник на докторанта. Русе, Печатна база на РУ „Ангел Кънчев”, 2009, стр. 182, ISBN 978-954-712-427-1.
 4. Борисов, Б. Записки по механизция в животновъдството, част 1, том 1. РУ «А.Кънчев», РУ «А.Кънчев», 2006, стр. 242, ISBN 954 712 325-4.
 5. Везиров Ч. Технологично проектиране в земеделието. Русе, ИИЗЗ, 2000, ISBN 954712091-3.
 6. Везиров Ч. Проектиране на селскостопански агрегати и технологични комплекси. Русе, Русенски университет, 1985, ISBN 0000000.
 7. Везиров Ч., Б. Борисов, Бр. Нейков, Ст. Венев, Вл. Томов, Св. Митев, Г.В. Митев. Проектиране на механизирани технологии в земеделието. РУ "Ангел Кънчев" - Русе, Пеатна база към РУ, 2004, стр. 120-131, ISBN УДК 631.37.001.5.
 8. Везиров Ч., Р. Козлев. Технологично обслужване в земеделието. Русе, ИИЗЗ, 2002, ISBN 954-911-47-1-6.
 9. Везиров, Ч., К.Стоянов ,А.Атанасов. Използване и обслужване на земеделска техника. Русе, Издателство Сдружение с нестопанска цел ИИЗЗ, 2009, стр. 192, ISBN 978-954-91147-5-1.
 10. Везиров, Ч., П.Димитров, Кр.Ениманев, Ал.Нанева, Т.Георгиева, Д.Кехайов, Р.Попова, А.Атанасов, К.Стоянов, И.Христаков. Проектиране на механизирани технологии в земеделието II. Русе, Сдружение с нестопанска цел ИИЗЗ, 2009, стр. 176, ISBN 978-954-91147-6-8.
 11. Владимир Хвърчилков Христина Иванова Ивайло Христаков. Анатомия физиология и биохимия на селскостопанските животни. Русе, Авангард принт, 2014, стр. 245, ISBN 978-954-337-211-9.
 12. Д. Илиева, П. Ангелова. УЧЕБНИК ПО БОТАНИКА. Издателски център при РУ " Ангел Кънчев " - Русе, МЕДИАТЕХ - ПЛЕВЕН, 2014, стр. 146, ISBN 987-619-7071-57-3.
 13. Д.Димов, К.Стоянов. Техническо обслужване на машините. Русе, Русе, 2010, стр. 156, ISBN 978-954-93715-1-0.
 14. Демирев Ж. Основи на проектирането на земеделска техника. Русе, ИИЗЗ, 2013, ISBN 978-619-90013-2-5.
 15. Демирев Ж., К. Братоев. Земеделски машини I. Русе, ИИЗЗ, 2012, ISBN 978-954-91147-9-9.
 16. Димитров П.Д. Проектиране и специализирани технологии в земеделието.. Русе, Русенски университет "А.Кънчев", 2014, ISBN 978-954-91147-6-8.
 17. Димитров П.Д.,С.С.Русева,И.С.Малинов. Ерозия на почвата и мерки за защита. Издателски център при Русенски университет,,Ангел Кънчев, Инженеринг и изследвания за земеделието-Русе, 2014, стр. 182, ISBN 978-619-7135-02-2.
 18. Димитров, П. Д. Ерозия на почвата и противоерозионни методи и технологии,. Русе, Печатна база на Русенски Университет “А.Кънчев”,, 2004, стр. 115, ISBN 954-9906-01-7.
 19. Илиева Д. Растителна защита и технологии в растителната защита . гр. Русе - Издателси център при РУ " Ангел Кънчев ", МЕДИАТЕХ - Плевен, 2012, стр. 74, ISBN 978-954-8467-86-5.
 20. Илиева, Димитрия. УЧЕБНИК ПО ИНТЕГРИРАНА БОРБА С ПЛЕВЕЛИТЕ. Русе, Печатна база НИКИ - Ивайло Начев, 2010, стр. 128, ISBN 978-954-92613-1-1.
 21. Махал. П., Х.Белоев, В.Крочко. Проектное управление. Русенского университета имени «Ангела Кынчева», Издателский центр Русенского университета имени «Ангела Кынчева», 2013, стр. 160, ISBN 978– 954-8467-95-.
 22. Митев, Г., Б. Колев, М. Михайлов, К. Братоев. Технологии и системи за земеделско производство. Специфичност на системите за земеделско производство. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, стр. 233, ISBN 978-954-712-765-4.
 23. Хвърчилков Вл. Здравеопазване на животните. Русе, Авангард принт, 2013, стр. 229, ISBN 978-954-337-187-7.
 24. Хвърчилков Вл. Зоология. Русе, Авангард принт, 2013, pp. 172, ISBN 978-954-337-192-1.
 25. Хвърчилков Вл. Селекция и репродукция на животните. Русе, Авангард принт, 2012, стр. 210, ISBN 978-954-337-180-8.
учебни пособия
 1. Mitev, G.V. Special Course in Agriculture. Book for Institutional Building and Public Administration Training. TEMPUS Project SJ9140-98, Rousse - Bulgaria, Printing House of, 2000, pp. 120, ISBN 954-712-059-6.
 2. Mitev, G.V.,. Governmental intervention for the Promotion of Organic Agriculture, Case study, LUSO-Americana Workshop of Bioethics, 27 June - 08 July. Lisbon, Portugal, LUSO-Americana Workshop, 2002, pp. 10, ISBN 2935-5-9-12.
 3. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Кузов, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров и Христо Белоев. Наръчник по иновационни образователни технологии. Русе, Издателство, 2017, стр. 134, ISBN 978-954-712-720-3.
 4. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Кузов, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров и Христо Белоев. Наръчник по иновационни образователни технологии. Второ преработено и допълнено издание.. Русе, Издателство, 2017, стр. 134, ISBN 978-954-712-720-3.
 5. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Орлин Кузов, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров и Христо Белоев. Наръчник по иновационни образователни технологии. Трето преработено и допълнено издание (интерактивно, мултимедийно).. Русе, Издателство, 2018, стр. 256, ISBN 978-954-712-736-4.
 6. Белоев Хр., Димов Д., П. Димитров. Новите предизвикателства пред българското земеделие. Земеделското бъдеще – Ръководство /Министерство на земеделието и храните/. София, Сириус-4, 2008, стр. 15-25, ISBN 978-954-8582-27-8.
 7. Белоев, Х.И.,П. Димитров, В. Хвърчилков и др. Интегриран курсов проект за студентите от специалност "Растениевъдство". Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2017, стр. 24, ISBN 978-954-712-725-8.
 8. Белоев, Хр. Задачи пред образователните институции за генериране на научно-преподавателски потенциал за устойчиво управление на земите в България. Земеделското бъдеще – Ръководство /Министерство на земеделието и. София, Сириус-4, 2008, стр. 205-220, ISBN 978-954-8582-27-8.
 9. Борисов Б.,К. Братоев. Ръководство за упражнения по машини за животновъдството. Русе, Печатна база при РУ, 2010, стр. 97, ISBN 978-954-712-483-7.
 10. Василев, К. А., Г. В. Митев, Б. Р. Колев. Ръководство за лабораторни упражнения по общо земеделие. Русе, Печатна база при Русенски университет "А. Кънчев", 1998, ISBN 954-712-057-3.
 11. Василев, К. А., Г. В. Митев, Б. Р. Колев и др. Ръководство по механизирани технологии в земеделието. Русе, Печатна база при Русенски университет "А. Кънчев", 1998, ISBN 954-712-058-1.
 12. Везиров Ч. Ръководство за курсово проектиране на селскостопански агрегати и технологични комплекси. Русе, Печатна база на РУ, 1989, ISBN 0000000.
 13. Демирев Ж.,К.Братоев. Механизация в растениевъдството I (ръководство за упражнения). Русе, Печатна база при РУ"А.Кънчев", 2011, ISBN 978-954-712-529-2.
 14. Димитров П.Д.,. Стратегия за устойчиво управление на земите по наклонени терени и борбата с опустиняването. Земеделското бъдеще (ръководство|.. София, Сириус 4, 2008, стр. 220-238., ISBN 0000.
 15. Димов, Д., П. Радулов, Бр. Нейков, Хр. Станков, Г. Митев, Б. Колев, Ч. Везиров, А. Петков. Ръководство за упражнения по експлоатация на селскостопанската техника. София, Земиздат, 1992, стр. 104, ISBN 954-05-035-4.
 16. Колев, Б. и др. Методическо пособие за студентски практики. Русе, Ксеропринт, 2008, стр. 28, ISBN 954-05-428-02.
 17. Леви С., Хр. Станков, Д. Димов, Ч. Везиров, П. Радулов. Пособие за лабораторни и лабораторно-полеви упражнения. Русе, Печатна база на ВТУ, 1979, ISBN 0000000.
 18. Леви С., Хр. Станков, Д. Димов, Ч. Везиров, П. Радулов, Б. Нейков. Сборник задачи по експлоатация на машинно-тракторния и автомобилния парк. Русе, Печатна база на ВТУ, 1983, ISBN 0000000.
 19. Леви С., Хр. Станков, Д. Димов, Ч. Везиров, П. Радулов, Б. Нейков. Ръководство за научно-производствена практика по експлоатация на машинно- тракторния и автомобилния парк. Русе, Печатна база на ВТУ, 1982, ISBN 0000000.
 20. Леви С., Хр. Станков, Д. Димов, Ч. Везиров, П. Радулов, Б. Нейков. Сборник нормативи за курсов проект по експлоатация на машинно-тракторния и автомобилния парк. Русе, Печатна база на ВТУ, 1981, ISBN 0000000.
 21. Михайлов M. , И. Евстатиев, Я. Нейков, Н. Евстатиева. "Приложна електроника в селското стопанство". Ръководство за практически упражнения. Русе, Русенски университет, 2010, стр. 56, ISBN 978-954-712-471-4.
 22. Михайлов М. Електронни системи в земеделската техника. Русе, Web-базирано пособие, 2013, ISBN -.
 23. Михайлов М., Ив. Евстатиев, Яв. Нейков. Ръководство за упражнения по Приложна електроника в селското стопанство. Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2003, стр. 45, ISBN 954-712-199-5.
 24. Михайлов М., Иван Евстатиев, Явор Нейков. Приложна електроника в селското стопанство. Ръководство за упражнения. Русе, Русенски университет, 2003, стр. 45, ISBN 954-712-199-5.
 25. Михайлов, М. Ръководство за упражнения по електронни системи в земеделската техника. Русе, Печатна база на РУ, 1999, стр. 56, ISBN 954-712-083-2.
 26. Мухтанов, Ил. Ръководство за упражнения по "Основи на растениевъдството и животновъдството". Русе, РУ, 2001, стр. 69, ISBN 979-954-712-445-2.
 27. Найденов Н.;Х.Белоев;Б.Борисов;А.Атанасов;И.Христаков. Обучително ръководство по проек-Improfarm"Мениджмънт на фермата и производството". Русе, Печатна база РУ, 2013, стр. 88, ISBN -.
 28. Парашкевов, Ив., Б. Борисов. Ръководство за упражнения по машини за животновъдството.. Русе, РУ „А.Кънчев”, 2001, стр. 111, ISBN 954–712–121–9.
 29. Узунов, К., В. Молнар, М. Михайлов, А. Киин,. Компютърно моделиране. Промишлен дизайн. Земеделска техника. Русе, Печатна база при РУ, 1995, стр. 128, ISBN -.
книги
 1. Белоев Х., П. Димитров, Ч. Везиров, А. Атанасов, К. Стоянов, В. Копчев, В. Добринов, Д. Илиева, П. Копчев, Б. Нейков. Технологии за отглеждане и прибиране на зимна маслодайна рапица и за производство на биодизел от рапични семена. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2012, стр. 123, ISBN 978-619-90013-1-8.
 2. Белоев Х., П. Димитров, Ч. Везиров, А. Атанасов,К. Стоянов,В.Копчев, В. Добринов, Д. Илиева, П.Копчев,Б. Нейков, Д.Великова, П.Радева, П.Атанасова, И.Христаков. Технологии за отглеждане и прибиране на зимна маслодайна рапица и за производство на биодизел от рапични семена.. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2012, стр. 123, ISBN 978-619-90013-1-8.
 3. Белоев Х.И., П.Д.Димитров. Почвозащитни технологии. Русе, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2017, стр. 191, ISBN 978-954-712-708-1.
 4. Белоев Хр, П. Димитров. Проектиране и използване на агротехнически методи, технологии и система машини за защита на земеделските земи от водна ерозия. Русе, Печатна база на РУ „Ангел Кънчев”, 2009, стр. 101, ISBN -954-92342-9-9.
 5. Белоев Хр., Д. Станчев. Показатели на машинотракторните агрегати при използване на почвозащитни технологии за отглеждане на земеделски култури на наклонени терени. Русе, Печатна база при РУ „Ангел Кънчев”, 2008, стр. 112 с., ISBN 978-954-92304-3-7.
 6. Орлоев, Н., Х.Белоев, Й.Василев. Висшето образование в огледалото за обратно виждане на икономиката на знанието. Плевен, Издателство МЕДИАТЕХ, 2012, стр. 119, ISBN 978–954-8467-62-9.
 7. Симеонов Д.Г., Д.П. Димитров, А.И. Ташев, Ж.Л. Адам, В. Пенков, П.Д. Димитров. Енергонаситени трактори (рационално агрегатиране и използване).. София, Земиздат, 1986, стр. 223, ISBN 0000.
други трудове
 1. Венев,Ст.,М.Маркарян,Вл.Хвърчилков. Юбилеен библиографски сборник 65 години ветеринарномедицинска наука в Русе, сборник публикации, 1997,АГАВА- Русе, стр. 75
 2. Маркарям,М.,А.Павлов,Вл.Хвърчилков,Й.Данев,В.Филипов,П.Хараламов. Създаване и усъвършенстване на програмни продукти за идентифициране на бактериите, Отчет по завършен научно-изследователски проект, 1993, стр. 39
 3. Маркарян,М.,А.Павлов,Вл.Хвърчилков,Ц.Димитрова,Р.Христов,А.Ангелов,И.Иванова,Й.Господинов,Т.Христов. Идентифициране на микроорганизмите от сем.PASTEURELLACEAE с помощта на компютър, Отчет на завършен научноизследователски проект, 1997, стр. 20
 4. Павлов,Ат.,М.Маркарян, Г.Монов,Вл.Хвърчилков,Ц.Димитрова,Г.Николов,В.Филипов,Й.Данев,Е.Ганчев. Идентифициране на аеробно-микроаерофилни, подвижни, спираловидно-виброидни и други сходни грам-негативни бактерии с помощта на компютър, Отчет по завършен научноизследователски проект, 1996, стр. 37
 5. Хвърчилков,Вл. Проучвания върху етиологията, епизоотологията, терапията и профилактиката на салмонелозите в промишленото хибридно свиневъдство, дисертация, 1990, стр. 189
 6. Хвърчилков,Вл.,М.Маркарян. Сборник с основните материали от юбилейния научен съвет "65 години ветеринарномедицинска наука в Русе, сборник материали, 1997, стр. 48
патенти и др.
 1. Белоев Х.И., П.Т. Радулов, А.И. Атанасов, К.Е. Стоянов, П.Д. Димитров. Метод за компостиране на растителни остатъци., Патент за изобретение, No 110522А,2011.
 2. Белоев Х.И., П.Т. Радулов, А.И. Атанасов, П.Д. Димитров, К.Е. Стоянов. Устройство за компостиране., Патент за изобретение, No 66579,2017.
 3. Белоев Хр., П.Радулов, А.Атанасов, К.Стоянов. Инсталация за аеробно твърдофазно компостиране, патент, No 110409,2009.
 4. Белоев Хр., П.Радулов, А.Атанасов, К.Стоянов. Метод за отглеждане на зеленуци, разсад, зветя и други растения, патент, No 110374,2009.
 5. Белоев Хр., П.Радулов, А.Атанасов, К.Стоянов. Инсталация за отглеждане на зеленчуци, разсад, цветя и други растения, патент, No 110373,2009.
 6. Борис Борисов и др. Устройство за маркиране, патент, No G 01 M 1/26 (2006,2015.
 7. Борис Борисов и др. Устройство за изпитване на навесни системи на трактори, патент, No А 01 B 59/04 (200,2015.
 8. Борисов, Б. Машина за прибиране на груби фуражи, Авторско свидетелство за изобретение, No 44542,1989.
 9. Борисов, Б. и др. Устройство за гранулиране, Патент за полезен модел, No 956 U1 A01 F 15/0,2008.
 10. Борисов, Б. и др. Комбайн за зрял фасул, Патент за полезен модел, No 735 Y1, BG 16361,2005.
 11. Борисов, Б. и др. Машини за прибиране на зърнено-житни култури, Патент за полезен модел, No 611 Y 1, A 01 D 4,2003.
 12. Борисов, Б. и др. Устройство за овършаване и почистване на сухоплодни зеленчукови култури, Патент за полезен модел, No 340 Y 1, 1999, С.,1999.
 13. Борисов, Б. и др. Устройство за класоотделяща жътва, Патент за изобретение, No 102-180, 1998, (1,1999.
 14. Борисов, Б. и др. Устройство за овършаване на бобови култури, Патент за изобретение, No 62376 B 1, А 01 D,1999.
 15. Борисов, Б., и др. Устройство за насиняване на грубите фуражи към зърнокомбайните, Авторско свидетелство за изобретение, No 50732,1992.
 16. Борисов, Б., и др. Апарат за насиняване на груби фуражи, Авторско свидетелство за изобретение, No 50953,1992.
 17. Борисов, Б., и др. Устройство за развиване на връзващата нишка от рулонни бали, Авторско свидетелство за изобретение, No 49391,1992.
 18. Борисов, Б., Св.Митев, Г.Георгиев, Т.Тодоров, Хр.Белоев. Устройство за гранули, Регистрация на полезен модел, No №956,2008.
 19. Булгаков Володомир, Белоев Христо, Борисов Борис и др. Пристрий для транспортурования и очистки кореноплодив, Патент на ВИНАХИД,Украйна, No 112687,2016.
 20. Булгаков Володомир, Белоев Христо, Борисов Борис и др. Пристрий для транспортурования и очистки кореноплодив, Патент на ВИНАХИД,Украйна, No 112686,2016.
 21. Георгиев, И., Б. Борисов, Б. Колев, А. Атанасов, Д. Бекана. Устройство за овършаване и почистване на сухоплодни зеленчукови култури, патент, No BG 340 Y1,1999.
 22. Даскалов Д., Б. Мирасчиев, Ж. Демирев, М. Михайлов, Н. Ковачев, Т. Димитров, С. Илиев. Твърдомер за почва, патент, No 44663,1987.
 23. Даскалов Д., Георгиева К., Демирев Ж., Михайлов М. Комбинирана машина за почвообработка и подпластова разпръсната сеитба, патент, No 61152,1997.
 24. Даскалов, Д., Ж.Демирев, Хр.Белоев, Е.Спирин. Секция за точна сеитба, патент, No 61372,1998.
 25. Даскалов,Д., Хр.Белоев. Плужно тяло, патент, No 43531,1987.
 26. Димитров П Д., П.Т Радулов, Й Т Даскалов. Метод и устройство за междуредова противоерозионна обработка на окопни култури по наклонени терени., Патент за изобретение, No 48821А,1991.
 27. Димитров П., Хр. Белоев и др. Устройство за вертикално мулчиране., патент, No 65393,2008.
 28. Димитров П.Д., А.Л. Лазаров, П.Т. Радулов. Машина за междуредова противоерозионна обработка и сеитба на окопни култури по наклонени терени., Патент за изобретение, No 64521В1,2005.
 29. Димитров П.Д., А.Л. Лазаров, П.Т. Радулов, С.Т. Стойчев. Устройство за междуредова противоерозионна обработка на трайни насаждения с редове, ориентирани по наклона на склона, Патент за изобретение, No 64187В1,2004.
 30. Димитров П.Д., П.Т.Радулов, Г.В.Митев. Метод и устройство за комбинирана противоерозионна обработка на почвата на наклонени терени., Утвърден научен продукт за масово внедряване., No № 8,1998.
 31. Маркарян,М.,Ат.Павлов,Вл.Хвърчилков,Йорд.Данев. Компютеризиране на диагностичния процес в бактериологията.Идентифициране на микроорганизмите от сем. Enterobacteriaceae с помоща на персонален компютър "Правец-82", рационализация, No Заповед XIII-39,1989.
 32. Маркарян,М.,Вл.Хвърчилков. Анаболна терапия при хипотрофични прасета, внедряване, No Заповед № 1732-ВМ,1987.
 33. Минев,М.,Д.Гановски ,С.Йорданов, Ил.Македонски Вл.Хвърчилков ,Ив.Веселинова, В.Конов, Р.Кършелова ,Ст.Пушкаров, Хр.Петров. Схема за профилактика и борба със салмонелозите по свинете в ензоотични огнища, Внедряване - ДО”Вет.дело”, No заповед № XIII- 5,1987.
 34. Митев Г., В. Иванов, Х. Христов, К. Братоев, Ж. Демирев, Б. Колев, Т. Тодоров, М. Михайлов. Метод и устройство за точна сеитба на семена от окопни и зеленчукови култури чрез полагане в почвата на биоразграждащи се ленти, патент, No 111132,2012.
 35. Муталибов Б., Хр.Белоев и др. Устройство за измерване на времетраене, количество и интензивност на валежите, патент, No 109182,2005.
 36. Ненова, Л., Б.Борисов и др. Технология за отглеждане на полски фасул, Патентована технология, No 84000266,2003.
 37. Станчев Д., Хр. Белоев, Д. П. Петров. Разходомер за течни горива с механичен клапан., патент, No 9518,2009.
 38. Станчева, Н., А. Смрикаров, Хр. Белоев, Д. Станчев. Метод и устройства за измерване разхода на гориво на двигатели с вътрешно горене, по специално с директен клапан, който е елемент от първичния преобразовател., патент, No 110328,2009.
 39. Тодоров, Д., Б. Борисов, Б. Колев, Р. Бориславов. Устройство за дозиране на концентриран фураж, Заявка за патент, No 4197,2018.
 40. Хвърчилков Вл. Метод за диагностика на ензоотична левкоза по говедата Реакция имунодифузия в агар гел (РИДАГ), НТП Внедряване, No 00170 НТ,2002.
 41. Хвърчилков Вл. Метод за лабораторна диагностика на туберкулоза, НТП Внедряване, No 00106 НТ,2002.
 42. Хвърчилков Вл. Метод за лабораторна диагностика на кампилобактер, НТП Внедряване, No 00119,2002.
 43. Хвърчилков Вл. Метод за диагностика на хламидиоза по хората, НТП Внедряване, No 00146,2002.
 44. Хвърчилков Вл. Метод за лабораторна диагностика на микоплазмена пневмония, НТП Внедряване, No 0056 НТ,2001.
 45. Хвърчилков Вл. Метод за диагностика на Ку треска, НТП Внедряване, No 0071,2001.
 46. Хвърчилков Вл. Метод за диагностика на заразен ринотрахеит, НТП Внедряване, No 0017 НТ,2001.
 47. Хвърчилков Вл. Метод за диагностика на бруцелозата по говедата, НТП Внедряване, No 0078 НТ,2001.
 48. Хвърчилков Вл. Метод за лабораторна диагностика на антракс, НТП Внедряване, No 0042 НТ,2001.
 49. Хвърчилков,Вл. Противохипотрофична терапия при хипотрофични прасета, Рационализация, No Удостоверение № К,1988.
 50. Хвърчилков,Вл.,П.Габровски. Приложение на натревия селенит в комбинация с вит.Е в профилактиката на миопатиите и за повишаване плодовитостта и ускоряване на растежа при хибридни прасета, внедряване, No Заповед за внедря,1987.
 51. Христо Белоев, Петър Радулов, Ангел Атанасов, Петър Димитров, Калоян Стоянов. Устройство за компостиране, ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ, No 1380U1,2010.
 52. Христо Белоев, Петър Радулов, Ангел Атанасов, Петър Димитров, Калоян Стоянов, Страхил Енчев, Ивайло Цонев. Метод и устройство за внасяне на органично вещество в почвата., Патент, No 66773 B1,2015.
 53. Христо Иванов Белоев Петър Тодоров Радулов Ангел Илиев Атанасов Петър Димитров Димитров Калоян Евгениев Стоянов Страхил Енчев Иванов Ивайло Анастасов Цонев. МЕТОД И УСТРОЙСТВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ОРГАНИЧНО ВЕЩЕСТВО В ПОЧВАТА, Патент, No BG 66773 B1,2018.