Списък на публикациите

монографии

 1. Atanassov G.,I.Iliev,C.Chassoul. Industrial flue gas scrubbing from particulates with superimposed heat recovery by means of condensing economizers state of the art. Utrecht, Holland, Office for official publications of the European Community, 1995, pp. 130, ISBN 92-825-4007-3.
 2. Iliev I, N.Kaloyanov, P.Gramatikov, A.Terziev, I.Palov, S.Stefanov, K.Sirakov,V.Kamburova. Energy Efficiency and Energy Management Handbook, Bulgaria Energy Efficiency for Competitive Industry Financing Facility (BEECIFF): Project Preparation, Capacity Building and Implementation Support. Sofia, Ministry of Economy, Energy and Tourism (“MoEET”), 2012, pp. 224, ISBN 978-619-90013-8-7.
 3. Бурджиев, С. Д. Алтернативни политики по управление на риска от природни и предизвикани от човека бедствия. гр. София, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2012, ISBN 1313-8308.
 4. Владимиров, Л. Оценка на риска за възникване на критични аварийни ситуации. Русе, Медиатех, 2011, стр. 190, ISBN 978-954-8467-27-8.
 5. Владимиров, Л. Теория на трансграничната екологична сигурност. Варна, Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2012, стр. 636, ISBN 978-954-715-572-5.
 6. Владимиров, Л. Рискметрия в екологичната сигурност. Варна, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, 2009, стр. 277, ISBN 978-954-715-440-7.
 7. Иванка Желева, Веселка Камбурова, Петко Машков. Инфрачервено нагряване при технологии за топлинна обработка на тестени храни. България, Калояна, 2017, стр. 156, ISBN 978-619-90785-0-1.
 8. Илиев И. Методи и средства за ефективно оползотворяване на отпадъчна топлина от нископотенциални парогазови потоци. Русе, Университетски издателски център при РУ, 2013, стр. 152, ISBN 978-619-90013-9-4.
 9. Ковачев, Н., Л. Владимиров. Анализ и оценка на риска от шум в производството. Русе, Медиатех, 2012, стр. 216, ISBN 978-954-8467-79-7.
 10. Филипова М. Съвременни аспекти на екотоксикологията. В.Търново, Фабер, 2012, стр. 412, ISBN 978-954-400-768-3.
студии
 1. Burdzhiev at all. Development of tools needed to coordinate inter-sectoral power and transport CIP activities at situations of multilateral terrorist threat. Increasing of the protection capacity of key CIP in Bulgaria. Sofia, BAS, 2013, ISBN 978-954-92552-6-3.
 2. Ivanka Zheleva, Gencho Popov, Petar Rusev, Krasimir Tuzharov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev Editor Luminita DRAGASANU – COMOTI Iinstitute, ROMANIA. A PRACTICAL GUIDELINE FOR CONDUCTING A NOISE CASE STUDY. Русе, ПРИМАКС, 2012, pp. 28, ISBN 978-954-8675-56-7.
 3. Ivanka Zheleva, Gencho Popov, Petar Rusev, Krasimir Tuzharov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev Editor Victoria TELEABA – COMOTI Institute, ROMANIA И,. GUIDELINE Air Quality Assessment Based on Road Traffic Pollutants Dispersion Modelling. Русе, ПРИМАКС, 2012, pp. 44 стр., ISBN 978-954-8675-55-0.
 4. Ivanka Zheleva, Gencho Popov, Petar Rusev, Krasimir Tuzharov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev Editor Marian Nitulescu – COMOTI Institute, ROMANIA. GUIDELINE Screw Compressors Testing. Русе,, ПРИМАКС, 2012, pp. 32, ISBN 978-954-8675-55-9.
 5. Terziev A., V.Kamburova, I.Iliev, M.Velikanov. Good practices in risk management in the field of energy efficiency and renewable energy projects in large infrastructure enterprises. Project code ROBG-23 (15.3.1.017) „Risk Management for Large Scale Infrastructures in the Romanian-B, Ruse university printing center, 2017, pp. 1-22, ISBN TBD.
 6. Zheleva I., V. Kambourova. Modeling of Heating during Food Processing, Predictive Modeling and Risk Assessment, Kosta R., Kristbergson K.,. US, Springer, 2009, pp. 79 - 99, ISBN 978-0-387-33512-4.
 7. Ангелов Г., Герасимов Б.П., Желева И. М., Илиев О., Чурбанов А. Г. ,. Математическое моделирование гидродинамических процессов в многоступенчатом колонном химическом аппарате. Moskva, Института по приложна математика “М.В.Келдыш АН СССР, Препринт № 39 за 1991, 1991, стр. 14, ISBN 1.
 8. Бурджиев, С. Д. и колектив. Разработване на необходими инструменти за координиране на вътрешно-секторните дейности за защита на критичната инфраструктура в ситуация на многостранна/многовариантна терористична заплаха. Повишаване. София, БАН, 2013, ISBN 978-954-29552-7-0.
 9. Владимиров, Л. Сценарийно моделиране в екологичната сигурност. Русе, Медиатех, 2011, стр. 48, ISBN 978-954-8467-23-0.
 10. Владимиров, Л. Сценарии в трансграничната екологична сигурност. Варна, Годишник на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2010, стр. 453-504, ISBN 1310-800 X.
 11. Владимиров, Л. Предефиниране на екологичната сигурност. Варна, Годишник на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2007, стр. 288-338, ISBN 1310-800 X.
 12. Владимиров, Л. Аналитична рискметрия. Плевен, Медиатех, 2015, стр. 70, ISBN 978-619-7071-95-5.
 13. Владимиров, Л. Уязвимост в околната среда. Структурно-терминологично изследване. Русе, Медиатех, 2012, стр. 44, ISBN 978-954-8467-69-8.
 14. Владимиров, Л., К. Христова. Оценка на риска за околната среда при технологични опасности. Русе, Медиатех, 2014, стр. 63, ISBN 978-619-7071-47-4.
 15. Владимиров, Л., М. Тодорова, В. Томов. Замърсяване на атмосферния въздух в населени места по българския участък на р. Дунав. Сборник Образователни и информационни материали за експерти от „Партньорска мрежа за устойчиво развитие". Варна, Международна асоциация за устойчиво развитие МАУР, 2014, стр. 117 – 139, ISBN 1314-4138.
 16. Владимиров, Л., М. Тодорова. Моделиране и оценка на екологичната сигурност. Русе, Медиатех, 2014, стр. 68, ISBN 978-619-7071-37-5.
 17. Владимиров, Л., Н. Ковачев. Рискове от шум в ергономичните системи. Русе, Медиатех, 2011, pp. 64, ISBN 978-954-8467-28-5.
 18. Владимиров, Л., Н. Ковачев. Емисионни и имисионни рискове от шум в производството. Варна, Годишник на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2011, pp. 370-404, ISBN 1310-800Х.
 19. Желева И.М., Запрянов З.Д., Осипцов А.Н., Стулов В.П. Течения дисперсных смесей в условиях скоростной неравновесности частиц. Успехи механики, 1-2, 1982, стр. 183 – 208, ISBN 123456789.
 20. Филипова, М., Димитрова,С. Екологичната кпиза и нейните икономически аспекти. В.Търново, Издателски комплекс при НВУ”В.Левски, 2007, стр. 65, ISBN 10:954-753-042-9;.
статии
 1. 139. Сюейменова Н.С., М.Филипова, Акылбекова Р., Абилдаев Е. Энергосберегающая технология возделивания сельскохозяйственых культур в условиях Юго-востока Казахстана.// International scientific and appleid and informational journal, 2015, брой LXI, 6, стр. 14-16
 2. 140. Сюлейменова Н.,М.Филипова, В.Добринов, Ел Абилдаев, С. Жараспаева. Современные пестициды для выращивания рапса и сои.// Извистия НАНРК, 2015, брой 5 (29), стр. 42-48
 3. 146. Sulejmenova N., M.Filipova, Makhamedova M., Zharaspayeva S., Kuandykova E. Methods of improving soil and productivity of soybean agro- ecosystems in conditions south-east of Kazakhstan.// ECOLOGICA, 2016, No vol.23, ( 8, pp. p.502- 506
 4. 166. Stefanova A. M.Filipova. Approaches to Predict the Impact of Air Atmospheric Component in Environmental Impact Assessment Reports in Assessing Extensions to Active Industrial Objects.// International Symposium “The environment and the industry”, SIMI 2018, Proceedings book, 2018, No DOI: http://
 5. 170. Hvarchilkova D. M.Filipova I. Zheleva. Study of the possibilities to reuse construction and demolition waste.// INTERNATIONAL SYMPOSIUM “THE ENVIRONMENT AND THE INDUSTRY”, SIMI 2019, ,, 2019, No PROCEEDINGS
 6. 172. Tsvetanova, I. Zheleva, I. Filipova, M. Statistical study of the influence of the atmospheric characteristics upon the particulate matter (PM10) air pollutant in the city of Silistra, Bulgaria,.// AIP Conference Proceedings, 2019, No 2164 (SJR rank: 0.161 /2019, Scopus)
 7. 7Волков П. К., Желева И. М. Движение деформируемых капель в вертикальных трубах с вязкой жидкостью.// В Сб. Математика и математическо образование – 1990, 1990, брой 1, стр. 332 – 339
 8. 8Желева И.М., Стулов В.П. Исследование одного класса винтовых движений запыленного газа.// Известия АН СССР, МЖГ, 1983, брой № 6,, стр. 80 – 85,
 9. A. Stefanova I. Zheleva M. Filipova. Deviation analysis using applicable methodologies for impact assessment on the ambient air component from industrial site in Razgrad, Bulgaria.// AIP Conference Proceedings, 2018, No 2025, 040014 (SJR rank: 0.164 /2018, http://www.scimagojr.com)
 10. Ahmedov A., Ebrahimi K. M. Numerical modelling of an H-type Darrieus wind turbine performance under turbulent wind.// Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Под печат, 2016, No 1
 11. Aimbetova E., M.Filipova, G. Minzhanova,. Technology of new chemical – resistant composite materials based on slag aluminothermic reduction of niobium,.// 16th international multidisciplinary Scientific Geoconferance SGEM 2016, conf. Proceedings, 2016, No Book5 Vol. 2, pp. p. 791- 797, ISSN ISSN 1314-2704. (SJR rank: 0 /2016, http://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?rubrique295&debut_articles_rubrique=30#pagination_articles_rubrique)
 12. Angelov G., Zheleva I., Gerasimov B., Churbanov A. Mathematical Modeling of flow Hydrodynamics in a multistage column apparatus.// Hungarian journal of industrial chemistry, Vesprem,, 1993, No vol. 21,, pp. 45-50.
 13. Anna Lecheva, Ivanka Zheleva. Non-uniform grid construction for numerical solving of Navier-Stockes equations for hydrodynamic investigation of a chemical reactor with a mixer.// International Journal of Engineering, Annals of Faculty Engineering Hunedoara, Romania, 2012, No Tome X, Fasc, pp. 147-152, ISSN 1584-2673.
 14. Beloev H., P. Dimitrov, P. Kangalov, K. Stoyanov, G. Popov, D. Ilieva, P. Máchal. Improvements in a Universal Composting Machine.// Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, No 01, pp. 383-386, ISSN 1211-8516.
 15. Bratoev K., Z. Demirev, V. Dobrinov. Experimental study of the grain loss in rapeseed harvesting.// Механизация на земеделието, 2013, No 1, pp. 11-13, ISSN 0861-9638.
 16. Bratoev K., Z. Demirev, V. Dobrinov. Experimental study of the loss in rapeseed harvesting.// Механизация на земеделието, 2013, No 1, pp. 11-13, ISSN 0861-9638.
 17. Bulbul Ongar, Iliya K. Iliev, Vlastimir Nikolić, Aleksandar Milašinović. THE STUDY AND THE MECHANISM OF NITROGEN OXIDES’ FORMATION IN COMBUSTION OF FOSSIL FUELS.// FACTA UNIVERSITATIS, Series: Mechanical Engineering Vol. 16, No 2, 2018, No 2, pp. 273 - 283, ISSN 2335-0164. (Impact factor: 1.92 /2018, ISI)
 18. Christov C.I., Zheleva I.M. On the generalized Boussinesq Approximation for Flows of Reacting Mixtures.// Annuare de L’Universite de Sofia “Kliment Ohridski”,Faculte dr Mathematique et Mechanique, Livre 2 – Mechanique,, 1985, No 79,, pp. 247 – 252,
 19. Daulbaeva A. M.Filipova. Consumption of ozon-depleting substances.// Journal Scientific and Applied Research, 2017, No 11, pp. 73-77, ISSN 1314-6289.
 20. Daulbayeva A. N. Zhetpisbay D. Sh. M. V. Filipova. The spaitial distribution of nitrogen dioxide in atmospheric surface layer of Almaty city,.// J.Sci.and Applied Research, 2014, No 5, ISSN ISSN 1314-6289.
 21. Dimitrov, P., H. Beloev, P. Kangalov, V. Dobrinov, K. Soyanov, D. Ilieva, A. Atanasov. Technological Requirements for Growing Winter Oilseed Rape..// Balkan Agricultural Engeneering review (BAER) Е-Journal, 2012, No 18, ISSN 1312-5443.
 22. Dobrinov, V., P. Dimitrov, P. Kangalov, K. Bratoev, K. Stoyanov, A. Atanasov. Choosing Soil – Cultivation and Sowing Machines for Growing of Winter Oilseed Rape.// Balkan Agricultural Engeneering review (BAER) E-Journal, 2012, No 18, ISSN 1312-5443.
 23. Filipova M. Challenges and problems modern ecotoxicology faces..// Journal Scientific and applied research, 2012, No 1, pp. 40-143, ISSN 1314-6289.
 24. Filipova M. Nanoecotoxicology and the environment.// ECOLOGICA, 2012, No 21 (067), pp. 407-412, ISSN 0354-3285.
 25. Filipova M. Environmentally sound management of hospital waste,.// Research and results, Kazakh National Agrarian University, 2012, No 2 (054), pp. 113-117, ISSN 2304-3334-02.
 26. Filipova M. Determination of integrated environmental indicators of the impact of pollutants into water bodies.// Journal scientific and applied research, 2012, No vol.2, pp. p.94 – 100, ISSN 1314-6289.
 27. Filipova M. I. Zheleva P. Roussev. Investigation of monitoring systems for water quality of the Danube River in the border region Romania – Bulgaria.// Investigation of monitoring systems for water quality of the Danube River in the border region Romania – Bulgaria, 2015, No 22
 28. Filipova M. S. Stojanovq. Satellite environmental monitoring of the atmosphere.// ECOLOGICA, 2012, No 21 (067), pp. 354 - 360, ISSN 354-360.
 29. Filipova M. Zheleva I. Suleljmenova N. Abildaev E. An analysis of growth factors of rapeseed at modern resource-saving technology.// AIP Conference Proceedings 1895, 030001, 2017, No 10.1063/1.50 (SJR rank: 0.164 /2017, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=aip+conference+proceedings%29)
 30. Filipova M., S. Stoqnov. Research of the influence of anthropogenic alterations of nitrogenic, hydrocarbonic and chlorine gas components over the distribution of ozone and the temperature in the atmosphere.// ECOLOGIKA, 2011, No 18 broj 62, ISSN 0354-3285.
 31. Filipova M., S. Stoqnov. Research of the radiation balance in the atmosphere.// ECOLOGIKA, 2011, No 18 , broj 63, ISSN 0354-3285.
 32. Filipova, M. Ecological safety strategy for work with hazardous waste.// ECOLOGIKA, 2011, No 18 broj 64, ISSN 0354-3285.
 33. Filipova, M. Risk of radioactive scrap.// ECOLOGIKA, 2011, No 18 broj 63, ISSN 0354-3285.
 34. Filipova, M. Elastification of polyolefins with butadienstyrene and polyisoprene elastomer.// Journal of the University of Chemical Tehnology, 2002, No 1
 35. Filipova, M., K.Kostadinov. Risk assessment of the intake of radionuclides in the human organism.// ECOLOGIKA, 2012, No 65, pp. 20-34, ISSN 0354-3285.
 36. Filipova, M., St.Vassileva. Microhardness of polymer blends of polyethylene and elastomers.// Journal of the University of Chemical Tehnology and Metallurgy, 2002, No 3
 37. Filipova, М., St.Vassileva. Crosslmking of Polyethylene-Elastomers Blends by Dicumylperoxide.// Oxid. Commun, 1999, No 22(3), pp. pp. 441-447, ISSN ISSN: 0209-4541. (SJR rank: 0.235 /1999, Scimago Jurnal & Country Rang)
 38. G. Mitev, Kr. Bratoev, J. Demirev, V. Dobrinov, T. Todorov. Machine injection of water holding materials under the plough layer-theoretical motivation of the pipeline parameters.// Macnines, Technologies, Materials, 2013, No 7, pp. 49-52
 39. Genbach A A, K. K. Shokolakov, D. Yu. Bondartsev, I.K. Iliev, A. K. Terziev. Research of specific destruction energy of the porous coatings at power units.// Bulgarian Chemical Communications, 2020, No vol.51, F, pp. 5-10, ISSN 0324-1130. (Impact factor: 0.238 /2016, ISI)
 40. Genbach A, D. Bondartsev I. Iliev. INVESTIGATION OF A HIGH-FORCED COOLING SYSTEM FOR THE ELEMENTS OF HEAT POWER INSTALLATIONS.// Journal of Machine Engineering, 2018, No 2, pp. 106-117, ISSN 1895-7595. (Impact factor: 1.09 /2018, ISI)
 41. Genbach A, N Jamankulova and I Iliev. Application areas and calculation method for capillary-porous heat exchangers of the new heat-removing class.// Material Science and Engineering, 2019, No 1, vol.595, pp. 1-7, ISSN 1757-899X. (Impact factor: 0.53 /2018, ISI)
 42. Genbach A. A. , D. Yu. Bondartsev, I. K. Iliev. Modelling of capillary coatings and heat exchange surfaces of elements of thermal power plants.// Bulgarian Chemical Communications, 2018, No Volume 50, S, pp. 133-139, ISSN 0861-9808. (SJR rank: 0.16 /2018, Scopus)
 43. Genbach A., D.Bondartsev, I.Iliev. Heat transfer crisis in the capillary-porous cooling system of elements of heat and power installations.// Thermal Science, 2018, No 4, ISSN 0354-9836. (Impact factor: 1.541 /2018, ISI)
 44. Genbach A., D.Yu. Bondartsev, I.K. Iliev. INVESTIGATION OF THE DESTRUCTION OF THE HEATING SURFACE COATED BY POROUS STRUCTURE IN ELEMENTS OF THERMAL POWER UNITS.// Научно-технический журнал, 2018, No 2, pp. 42-55, ISSN 1560-5655. (Impact factor: 0.073 /2017, RINC)
 45. Genbach A., K K Shokolakov, D Y Bondartsev and I Iliev. Research of the heat transfer crisis and limit state of the heat exchange surface covered by capillary porous medium.// IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 2019, No 1, vol.595, pp. 1-7, ISSN 1757-899X. (Impact factor: 0.53 /2018, ISI)
 46. Genbach A.A., D Yu. Bondartsev, I.K.Iliev. RESEARCH OF THE LIMIT THERMAL STRESSES FOR POROUS COATINGS OF ENERGY ELEMENTS.// Новости науки Казахстана, 2019, No 3 (141), pp. 71-85, ISSN 1560-5655. (Impact factor: 0.073 /2017, RINC)
 47. Genbach A.A., D. Yu. Bondartsev, I. K. Iliev, A. G. Georgiev. Scientific method of creation of ecologically clean capillary-porous systems of cooling of power equipment elements of power plants on the example of gas turbines.// Energy, 2020, No March, pp. TBD, ISSN 0360-5442. (Impact factor: 5.537 /2018, Scopus)
 48. Genbach A.A., N. Jamankulova, H.Beloev, I.K.Iliev. ENERGY DIVIDER WITH INSERT FOR HEAT PROTECTION OF FRUIT TREES.// Acta Technologica Agriculturae 1, Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2018, No 1, pp. 8-13, ISSN 1338-5267. (Impact factor: 0.98 /2018, SCOPUS)
 49. Genbach A.A., Оlzhabaeva K.S, Iliev I.K. Boiling process in oil coolers on porous elements.// Thermal Science, 2016, No vol.20, 5, pp. 1777-1789, ISSN 2334-7163. (Impact factor: 1.093 /2016, Cite Factor)
 50. Genbach A.A.,D.Yu.Bondartsev,I.K.Iliev. Heat Transfer Crisis in the Capillary-Porous Cooling System of Elements of Heat and Power Installations.// Thermal Science, 2019, No 2A, vol.23, pp. 849-860, ISSN 0354-9836. (Impact factor: 1.541 /2018, ISI)
 51. Gencho POPOV, Boris KOSTOV, Miglena HRISTOVA, Donka IVANOVA, Anka KRUSTEVA. OPTIMIZING THE ENERGY CONSUMPTION OF AN INDUSTRIAL WATER-SUPPLY PUMP SYSTEM BY ENSURING AN OPTIMAL FLOW RATE.// “HIDRAULICA”, 2014, No 42-50
 52. Georgiev,I.R. Zheleva,I. FilipovaM. Numerical study of the influence of two-burner heating upon the heat transfer during pyrolysis process used for end-of-life tires (EOLT) treatment,.// AIP Conference Proceedings, 2019, No 2164 (SJR rank: 0.182 /2018, www.scimagojr.com)
 53. Gusztáv Arz, András Tóth, Daniel Bratanov, Nikolay Zlatov, Roberto Guzmán Diana, Stefko Burdzhiev, Antonios Gasteratos, David Serras Pereira, Carlos Beltran, Uberto Delprato,. EU FP6 Project RESCUER: the development of a dexterous robot and intelligent information technologies for EOD/IEDD/rescue missions,.// Bolyai Szemle, Vol. 15., No. 1.,, 2006, No 15, pp. 21-27
 54. I. Tsvetanova I. Zheleva and M. Filipova. Statistical study of the influence of some atmospheric characteristics upon the particulate matter (PM10) air pollutant in the city of Ruse, Bulgaria.// AIP Conference Proceedings, 2018, No 2025, 110006 (SJR rank: 0.164 /2018, http://www.scimagojr.com)
 55. I. Zheleva E. Veleva M. Filipova. Analysis and modeling of daily air pollutants in the city of Ruse, Bulgaria.// Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Publishing, 2017, No 1895, pp. 030007-1 -10 (SJR rank: 0.164 /2017, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=aip+conference+proceedings%29)
 56. I.M.Zhrlrva, V.P.Stulov. Asymptotic investigation of two-phase couette flow.// Fluid Dynamics I, 1979, No 01, pp. 539-544 (Impact factor: 0.31 /1979, Impact Factor)
 57. Iliev I., St.Lazarov. Usage of Thermosyphon for Avoiding of Low Grade Corrosion on the Surfaces of Air Heaters and Increasing of Thermal Efficiency of Steam Generators “PK-38-4”.// TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF FLUID-FLOW MACHINERY,Polish Academy of Sciences, Gdansk, Poland, Special Issue Devote to Professor Krzysztof Jesionek Anniversary, 2014, No 126, pp. 211-219, ISSN 0070-3205.
 58. Iliev I., Uzuneanu K., Kamburova V., Voutev V. STUDY OF INTEGRAL CHARACTERISTICS AND EFFICIENCY OF A HEAT EXCHANGER OF THERMOSYPHON TYPE WITH FINNED TUBES.// Thermal Science, 2016, No 5, vol.20, pp. 1227-1235, ISSN 0354-9836. (Impact factor: 1.093 /2016, ISI)
 59. Iliev I.,A.Terziev, V.Kamburova. Combined Heat and Power Production trough Biomass Gasification with „Heat Pipe-Reformer”.// Revista Termotehnica, 2013, No 1, pp. 128-131, ISSN 1222-4057.
 60. Iliev I.,V Kambourova, A.Terziev, M.Venev. Heat waste recovery from exhaust gases of heavy fuel oil boiler by using heat exchangers with heat tubes.// Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 2013, No 2, pp. 52-55, ISSN 1314-7773. (Impact factor: 0.412 /2013, GIF)
 61. Iliev I.K., A.A. Kibarin, M.B. Aliyarova, A.K. Terziev. Analysis of the possibilities for energy efficiency improvement of CHP power plants.// Journal of Engineering Science and Technology Review, 2020, No 2, pp. 137-142, ISSN 1791-2377. (SJR rank: 0.16 /2018, Scopus)
 62. Iv.Zheleva M. Filipova P. Rusev A. Daulbaeva. Groundwater monitoring in the Bulgarian border area along the Danube river.// ECOLOGICA, 2014, No 22 (79), pp. 345-349, ISSN 0354 -3285.
 63. Ivanka Zheleva, Gencho Popov, Petar Rusev, Krasimir Tujarov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev. Ruse University Department “Thermo Technique, Hydraulics and Ecology” Participation in The Cross Border Cooperation Program Romania – Bulgaria 2007 – 2013.// Научни трудове на РУ, 2012, No Том 51, сeри, pp. 87 – 191, ISSN 1311-3321.
 64. Ivanka Zheleva, Gencho Popov, Petar Russev, Krassimir Tuzharov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev, Victoria Teleaba. Stations for monitoring of the air quality in the cross border area Bulgaria-Romania.// Научни трудове на РУ, 2012, No Том 51, сeри, pp. 65 – 175, ISSN 1311-3321.
 65. Ivanova G., Kovachev N. A short review of the waste management legislation in the Republic of Bulgaria.// Posebno tematsko izdanje "ECOLOGICA" - Beograd, 2005, No 10, pp. 327-333, ISSN 0354-3285.
 66. Ivanova N. M. Filipova I. Zheleva. Methods of the end-use of end-of-life-tires.// INTERNATIONAL SYMPOSIUM “THE ENVIRONMENT AND THE INDUSTRY”, SIMI, 2019, No PROCEEDINGS
 67. K. Toncheva, L. Lakov, J. Dochev, P. Zlatev. A VARIANT OF A MATHEMATICAL MODEL REFERRING TO SOME AREAS OF AN INDUSTRIAL FURNACE MANUFACTURING FOAMGLASS INSULATION MATERIAL.// Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy Volume 47, 2012, No 4, pp. 459-464, ISSN 1311-7629.
 68. Kambourova V., I. Zheleva. Temperature distributions in a tank of glass melting furnacе.// Comptes rendus de I’Academie bulgare des Sciences,Tome 55, 2002, No 8, pp. 41 - 46
 69. Kambourova V., I. Zheleva, Ya. Ivanov,. On the rheological properties of glassmelt, Optimisation in materials science,.// Одесса, “АстроПринт”, 1999, No 1, pp. 17 – 20.
 70. Kamburova V., A.Ahmedov, I.K.Iliev, I. Beloev, I.Pavlovic. NUMERICAL MODELING OF THE OPERATION OF A TWO-PHASE THERMOSYPHON.// Thermal Science, 2018, No 5, vol.22, pp. S1311-S1321, ISSN 0345-9836. (Impact factor: 1.541 /2018, ISI)
 71. Kamburova V., I. Zheleva, P. Mashkov. Optimization of the impulse thermal regime for bread baking with infrared heaters.// Доклади на Българската Академия на науките* ; Tome 56, № 12, 2003, No Tome 56, № 1, pp. стр. 65 – 70
 72. Kamburova V., I. Zheleva, P. Mashkov. Optimization of the impulse thermal regime for bread baking with infrared heaters..// Доклади на Българската Академия на науките*, 2003, No Tome 56,1, pp. стр. 65 – 70
 73. Kamburova V., I.Iliev, A.Terziev. Biogas Combined Heat and Power Production.// Revista Termotehnica, (Copernicus index), 2013, No 1, pp. 132-134, ISSN 1222-4057.
 74. Kartalska Y, Dimitrova К, Aladjadjiyan А, Zheleva Iv. Study on the development of lactic acid bacteria in cow's and sheep's milk treated with ultrasound.// Applied Science Reports ASR App. Sci. Report. © PSCI Publication., 2013, No 4 (3),, pp. 229-233, ISSN P-ISSN: 2311-0139.
 75. Klimentov K. Analysis of results from balance investigations of centrifugal pumps 6E20 and 6E32 with air-water two-phase flow performance.// Annals of Faculty Engineering Hunedoara, 2010, No VIII, pp. 163-166, ISSN 1584 – 2665.
 76. Kolev Z. D., S. Y. Kadirova, T. R. Nenov. Research of reversible heat pump installation for greenhouse heating.// INMATEH - Agricultural Engineering, 2017, No 2, pp. 77-84, ISSN 2068 – 2239. (SJR rank: 0.19 /2017, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100204508&tip=sid&clean=0)
 77. Kolev Z., S. Kadirova. CFD simulation of forced heat transfer of gas in pipe.// E3S Web of Conferences 112, 2019, No 01008 (2019), ISSN E-ISSN:2267-1242. (SJR rank: 0.174 /2018, Scopus)
 78. Kolev Zh., P.Zlatev, V.Bobilov, I.Iliev, G.Genchev, P.Mushakov. Graph-Analytical Method for Estimation of Flows Distribution in Low-Pressure Gas Transport Systems.// Revista Termotehnica (Copernicus index), 2013, No 1, pp. 21-24, ISSN 1222-4057.
 79. Kolev, Zh., S. Kadirova. Numerical Modelling of Heat Transfer in Convector’s Pipes by ABAQUS.// IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 595 (2019) 012006, 2019, No 1 (SJR rank: 0.192 /2018, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700200831&tip=sid)
 80. Kostov B., G. Popov, K. Klimentov. Effective regulation of the flow rate of parallel working pumps.// International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, 2013, No 6, pp. 57-59, ISSN 1313-0226.
 81. Kostov, B., G. Popov, Kl. Klimentov. Energy Efficiency Of Pump Systems.// Механизация на земеделието, 2014, No 1, pp. 18-19, ISSN 0861-9638.
 82. Kovachev, N., L. Vladimirov. Influence of the sampling rate in noise measurement on the spectral-frequency risks from clothing and metal processing manufactures.// Sustainable development. International Journal, 2013, No 11, pp. 16-21, ISSN 1314-4138.
 83. Kамбурова В., М. Венев, И. Илиев, А. Терзиев. Математически модел на топлообменник с термосифони.// Топлотехника, 2014, брой 7, стр. 45-48, ISSN 1314-2550.
 84. Lecheva A., I. Zheleva. IN: AMiTaNS’15, 28 June–3 July 2015, Albena, Bulgaria, Volume 1684, USA, New York, AIP Conf. Proc., 2015, ISBN 978-0-7354-1331-3. Fluid flow structure around the mixer in a reactor with mechanical mixing..// AMiTaNS’15, 28 June–3 July 2015, Albena, Bulgaria, USA, New York, AIP Conf. Proc.,, 2015, No Volume 1684, ISSN 978-0-7354-1331-3. (SJR rank: 0.164 /2015, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=aip+conference+proceedings)
 85. M. Filipova I. R. Georgiev, I. Zheleva. Numerical study of the influence of the heater position upon the heat transfer during pyrolysis process used for end-of-life tires treatment.// AIP Conference Proceedings, 2018, No 2025, 040008 (SJR rank: 0.164 /2018, SJR rank: 0.164 /2017, http://www.scimagojr.com)
 86. M. Filipova I. Zheleva A. Lecheva P. Rusev. Analysis of Key Pollutant Surface Waters of the Tributaries of the Danube River in Bulgarian Section.// Pliska Stud. Math., 2015, No 24, pp. 151-162, ISSN 0204-9805.
 87. M. Filipova N. Sulejmenova G. Orinbasarova E. Raeva I. Zheleva. Statistical analysis of the implementation of resource-saving technologies for rapeseed production in Southeastern Kazakhstan.// AIP Conference Proceedings, 2018, No 2025, 040007 (SJR rank: 0.164 /2018, http://www.scimagojr.com)
 88. M. Filipova, I. Zheleva, I. Tsvetanova, А. Stefanova, P. Rusev. Analysis of the state of ambient air in the border region Bulgaria-Romania.// International Symposium “The Environmental and The Industry” SIMI 2016, Bucharest, 2016, No Symposium Pr, pp. 440-450
 89. M. Filipova, St. Vassileva, M. Natova. On the Long-Term Strength of Polymers under Static and time Dependent Stress.// Mechanics of time-depandent materials, 1999, No 7
 90. M.Filipova I.Zheleva P.Rusev. Characteristics of PM air pollution along Bulgaria - Romania Danube region.// ECOLOGICA, 2013, No 71, pp. 370-374, ISSN 0354-3285..
 91. M.Filipova :M, Iv. Zheleva, T. Dimitrov. Dj. Menseidov. Analysis of transport waste in Bulgaria.// ECOLOGICA, 2016, No vol.23, ( 8, pp. 82-88
 92. M.Filipova, Z. Mircheva, V. Ivanov. The possibility a chemical dosimeter kit to measure the absorbed dose in non-uniform gamma-neutron fields.// Trakia J. of Sci, 2006, No Voвл 4, №2
 93. Mashkov, P, Zheleva, I., Kambourova, V. Comparative Analysis of Processes of Baking Bread Using Conventional and Infrared Heaters.// Energetikha, 2003, No 6-7, pp. 20-24
 94. Mashkov, P, Zheleva, I., Kambourova, V. Comparative Analysis of Processes of Baking Bread Using Conventional and Infrared Heaters.//.// Energetikha,, 2003, No No 6-7, pp. pp. 20-24
 95. Mhana Wesam, Gencho POPOV. Investigation Of The Pressure variation In The Chambers Of External Gear Pumps With Symmetric And Asymmetric Tooth Profiles Used In Electrohydraulic Drive Systems.// ELMA 2019 Proceedings, 2019, No IEEE Catalog, pp. 267-270, ISSN ISBN 978-1-7281-1.
 96. Mhana Wesam, Gencho POPOV. Method For Investigation Of The Pressure variation In The Chambers Of Gear Pumps With Symmetric And Asymmetric Tooth Profiles Used In Electrohydraulic Drive Systems.// ELMA 2019 Proceedings, 2019, No IEEE Catalog, pp. 263-266, ISSN 978-1-7281-1412-5.
 97. Mihaiella Cretu, Victoria Teleaba, Ivanka Zheleva, Peter Russev. Air Pollution: Concern, Monitoring and Interpretation.// Научни трудове на РУ, 2012, No Том 51, сeри, pp. 160 – 164, ISSN 1311-3321.
 98. Mitev G., Bratoev K., Demirev J., Dobrinov V., Todorov T. Machine injection of water holding materials under the plough layer - theoretical motivation of the pipeline parameters.// Machines, Technologies, Materials, 2013, No 7, pp. 49-52
 99. N. Sh. Suleimenova E. M. Kuandykova M. Filipova. Innovative tachnologies of soybean cultivation.// Series of Agricultural sciences, 2018, No 5(47), pp. 5-12, ISSN 2224-526X.
 100. N. Sh. Suleimenova E. M. Kuandykova E.M. B. Zh. Makhamedova M. Filipova. Efficiency of innovative technologies in addressing environmental problems in the agroecosystem of soya in the conditions of southeastern Kazakhstan.// International Journal of Engineering and Technology, 2018, No 7 (4.38), pp. 1600-1607, ISSN 2227-524X.
 101. Ongar B., I. K. Iliev, G. K. Smagulova, A.I. Nurova. Numerical simulation of the formation of nitrogen oxides in pulverized furnaces.// Journal of Engineering Science and Technology Review, 2020, No 2, pp. 171-175, ISSN 1791-2377. (SJR rank: 0.16 /2020, Scopus)
 102. Ongar B.,I.K.Iliev. Numerical simulation of the coal dust process to the emission of nitrogen oxides.// Bulgarian Chemical Communications, 2018, No Volume 50, S, pp. 146-152, ISSN 0324-1130. (SJR rank: 0.16 /2018, Scopus)
 103. Popov G A. Krasteva B. Kostov D. Ivanova Kl. Klimentov. Optimization of the energy consumption of a pump system used for industrial water supply..// ANNALS OF FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA – International Journal of Engineering, 2014, No Tome XII
 104. Popov G., B. Kostov, M. Hristova, D.Ivanova, A. Krusteva. Optimizing the energy consumption of an industrial watersupply pump system by ensuring an optimal flow rate.// HIDRAULICA, 2014, No 4, pp. 42-50, ISSN 1453 – 7303. (Impact factor: 1.345 /2014, http://hidraulica.fluidas.ro/)
 105. Popov Gencho, Yuliyan Angelov. Kinematic and dynamic irregularities of roller pumps. Part ІІ Numerical research, results and analysis.// HIDRAULICA Magazine of Hydraulics, Pneumatics, Tribology, Ecology, Sensorics, Mechatronics, 2015, No 2, pp. 27-34, ISSN ISSN 1453 – 7303.
 106. Popov Gencho, Yuliyan Angelov. Kinematic and dynamic irregularities of roller pumps. Part І. Modeling of kinematic and dynamic irregularities.// HIDRAULICA Magazine of Hydraulics, Pneumatics, Tribology, Ecology, Sensorics, Mechatronics, 2015, No 1, pp. 52-59, ISSN ISSN 1453 – 7303.
 107. Popov, G., A. Krasteva, B. Kostov, D. Ivanova, Kl. Klimentov. Optimization of the energy consumption of a pump system used for industrial water supply.// Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal Of Engineering, 2014, No Tome XII, ISSN 1584-2665.
 108. Popov, Г., Kr. Ormandjiev. Dynamic Processes Modeling In Measuring Of The Peak Pressure Of Hydrosystems Of Tractors Used In Agriculture.// Annals of "Dunarea De Jos" University of Galati, Fascicle V, Technologies in Machine Building, 2013, No Volume 1, pp. 9-14, ISSN 1221- 4566.
 109. Puscasu, Cristian / Grigorescu, Mihaela / Axene, Ghita / Voicu, Raluca / Stefanescu, Mariana / Teleaba, Victoria / Zheleva, Ivanka DOI: 10.2478/jtam-2013-0017. Simulation of Fluid Flow in Centrifugal Tricanter.// Journal of Theoretical and Applied Mechanics., 2013, No Volume 43, I, pp. 83–94,, ISSN 0861-6663.
 110. Raeva E., V. Mihova, I. Nikolaev. Using SPSS for Solving Engineering Problems.// 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE), 2019, No под печат
 111. S. Stoyanov ;. Filipova. SPECTROPHOTOMETER DEVICE FOR DISTANT RESEARCH OF THE ATMOSPHERIC OZONE.// ECOLOGICA, 2013, No 70, pp. 215-217, ISSN 0354-3285..
 112. S. Stoyanov M.Filipova. Research of the variations of the atmospheric ozone and change of the ultraviolet sun radiation over northeastern Bulgaria.// Journal scientific and applied research, 2012, No vol.2, pp. p.90 – 93, ISSN ISSN 1314-6289.
 113. Segeda T., I.K. Iliev, M. Tumenbayeva, N. Borissova. Thermophysical and thermodynamic properties of substances in gaseous phase used in heat-power engineering taking into account cluster structure.// Journal of Engineering Science and Technology Review, 2020, No 2, pp. 167-170, ISSN 1791-2377. (SJR rank: 0.16 /2018, Scopus)
 114. Stefanova A. I.Zheleva M.Filipova I. Tsvetanova. Examination of the possibility of transborder pollution in the days with registered exceedances of pollutant dust in the city of Ruse,Bulgaria.// MATEC Web of Conferences 145, 2018, No 01004 (SJR rank: 1.3 /2018, http://www.scimagojr.com/journalsearch)
 115. Stefanova An., I. Zheleva, M. Filipova,I.Tsvetkova. Examination of the possibility of transborder pollution in the days with registered excee-dances of pollutant dust in the city of Ruse, Bulgaria.// MATEC Web of Conferences, 2018, No 01004, pp. 13, ISSN 2261-236X.
 116. Stojanov S., M. Filipova. Research of the Influence of Nuclear Explosions on the Contents of Ozone in the Atmosphere.// Research and results, Kazakh National Agrarian University, 2012, No 1 (053), pp. 103-107, ISSN 2304-3334-02.
 117. Suleimanova N. Sh. M. Filipova Zharaspayeva S. Environmental and economic problems of agro-ecosysrem uner a agricultural intensification in conditions of southeastern Kazakhstan.// J.Sci. and Applied Research, 2014, No 6
 118. Suleimenova N E Kuandykova M Filipova. Innovative technologies of soybean cultivation.// News of the National Academy of Science oh the Republic of Kazakhstan, Series of Agricultural sciences, 2018, No Volume 5, Nu, pp. 5-11, ISSN ISSN 2224-526Х.
 119. Suleimenova N., M. Filipova, E. Kuandykova, G.Orynbasarova, K. Zholamanov, K. Erzhanova. Ecological aspects of agroecosystems of soybean in the conditions of t5he South-East of Kazakhstan climate change.// INTERNATIONAL SYMPOSIUM “THE ENVIRONMENT AND THE INDUSTRY”, SIMI, 2019, No PROCEEDINGS
 120. Sulejmenova N., M.Filipova, Zharaspayeva S., Kuandykova E. Inovative technology in the field of environmental safety today,.// 16th international multidisciplinary Scientific Geoconferance SGEM 2016, conf. Proceedings, 2016, No Book5 Vol. 2, pp. 501-507, ISSN ISSN 1314-2704. (SJR rank: 0 /2016, http://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?rubrique295&debut_articles_rubrique=30#pagination_articles_rubrique)
 121. Terziev A.K., C I Iliev, I K Iliev, I H Beloev and E V Velkov. Experimental validation data for CFD of heat transfer processes in a heat exchanger thermosyphon type with complex geometry.// Material Science and Engineering, 2019, No 1, vol. 595, pp. 1-10, ISSN 1757-899X. (Impact factor: 0.53 /2018, ISI)
 122. Tsvetanova I. Zheleva M. Filipova A.Stefanova. Statistical analysis of ambient air PM10 contamination during winter periods for Ruse region, Bulgaria,.// MATEC Web of Conferences 145, 2018, No 01007 (SJR rank: 1.3 /2018, http://www.scimagojr.com/journalsearch)
 123. Tsvetanova I., I. Zheleva, M. Filipova,An.Stefanova. Statistical analysis of ambient air PM10 contami-nation during winter periods for Ruse region, Bulgaria.// MATEC Web Conf., 2018, No 01007, pp. 7, ISSN 2261-236X.
 124. Tujarov, Kr. Pressure measuring in a valve plate clearance and result analysis.// Science conference , Journal of Engineering annals of faculty of Тimishoara, 2009, No tom VII, pp. 167..170
 125. Tujarov, Kr. Estimation of gap leakages of valve plates in rotary piston hydromachinary.// Journal of Engineering annals of faculty of Тimishoara, 2009, No tom VII, pp. 152..154
 126. Tuzharov K., S. Iliev, D. Gunev. AERODYNAMIC STUDY OF THE ENVIRONMENTAL VEHICLE MODEL WITH THE FLOW SIMULATION CFD PROGRAM.// INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION, 2018, No 1 (SJR rank: 0.113 /2017, Scimago Journal & Country Rank)
 127. Tuzharov, Kr. The impact of the development angle of a helical paddle of a Darius rotor on the unsteadiness of the torque.// Journal of Engineering annals of faculty of Тimishoara, 2008, No tom VI, pp. 167..170
 128. Veleva E., I. Zheleva. GARCH Models for Particulate Matter PM10 Air Pollutant in the City of Ruse, Bulgaria.// Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Publishing, 2018, No 2025, pp. 040016-1-9 (SJR rank: 0.164 /2017, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=26916&tip=sid&clean=0))
 129. Veleva Е., I. Zheleva. Statistical modeling of particle mater air pollutants in the city of Ruse, Bulgaria.// MATEC Web of Conferences 145 (NCTAM 2017), 2018, No 01010 (SJR rank: 0.13 /2016, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100316064&tip=sid&clean=0)
 130. Velkov E, A Terziev, I Iliev. Head Loss Analysis of Thermosyphon Heat Exchanger with Complex Geometry.// WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer, 2019, No 14, pp. 51-55, ISSN 1790-5044. (SJR rank: 0.124 /2018, SCOPUS)
 131. Vladimirov L., M. Todorova. Risk measurement of Environmental danger economical activities.// Journal Scientific and Applied Research, 2013, No 3, pp. 35-41, ISSN 1314-6289.
 132. Vladimirov, L. Risk of the ignition of fluid fuels and soaked materials during oxyacetylene cutting of metals.// Journal Scientific and Applied Research, 2012, No 2, pp. 101-108, ISSN 1314-6289.
 133. Vladimirov, L. Analytical apparatus and procedure to justify the actions in the management of environmental security.// Journal of Scientific and Applied Research, 2013, No 3, pp. 26-34, ISSN 1314-6289.
 134. Vladimirov, L. Trend of Air Pollution during Electric Arc Welding and Oxyacetylene Cutting.// Scientific Journal of RTU. 15. series, Safety of Technogenic environment, 2012, No 3, pp. 61-65, ISSN 2255-6923.
 135. Vladimirov, L. A Riskmetric technology in the transbounder Environmental Security.// Sustainable Development. International Journal, 2012, No 5, pp. 41-46, ISSN 1314-4138.
 136. Vladimirov, L. Diagnostic of Trans-Boundary Environmental Security.// Scientific Journal of RTU. 15. series, Safety of Technogenic environment, 2012, No 3, pp. 56-60, ISSN 2255-6923.
 137. Vladimirov, L. Hazards and Threats in Environment of Transboundary Areas.// Journal of Environmental Nanotechnology, 2012, No 1, pp. 32-39, ISSN 2279-0748.
 138. Vladimirov, L. Determination, Analysis and Assessment of the transbounder Impacts upon the Environment.// Sustainable Development. International Journal, 2012, No 5, pp. 10-15, ISSN 1314-4138.
 139. Vladimirov, L. Risk Assessment and risk decrease of contamination of Waters with Blood in Slaughter Industry. Part IІ. Risk Decrease.// Journal of International Environmental Application & Science, 2008, No 3, pp. 175-179, ISSN 1307-0428.
 140. Vladimirov, L. Risk of dust contamination of air.// Belgrade, Proceedings of International Scientific Conference Quality of Air protection, Serbian chamber of commerce, Board of Environmental protection, 2008, No 2, pp. 103-111.
 141. Vladimirov, L. Risk Assessment for Air Contamination during Fire Works.// Ecologica, 2008, No 15(XV), pp. 39-44, ISSN 0354-3285.
 142. Vladimirov, L. Risk Assessment and risk decrease of contamination of Waters with Blood in Slaughter Industry. Part I. Risk Assessment.// Journal of International Environmental Application & Science, 2008, No 3, pp. 168-174, ISSN 1307-0428.
 143. Vladimirov, L. Method of Assessment of Environmental Security of dangerous Plants.// Journal of Material Science and Technology, Volume 16, 2008, No 3, pp. 214-222, ISSN 1003-0302.
 144. Vladimirov, L. Сriticality Assessment.// Ecologica International, 2007, No 50, pp. 23-29, ISSN 0354-3285.
 145. Vladimirov, L. Diagnostic of Environmental Security.// Ecologica, 2007, No 13, pp. 42-46, ISSN 0354-3285.
 146. Vladimirov, L., N. Kovachev. Study of the Environmental noise pollution in production economical activities.// Journal Scientific and applied research, 2013, No 4, pp. 146-153, ISSN 1314-6289.
 147. Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev. Poly-and monosituational riskmetric models of environmental security.// International scientific- practical conference, dedicated to the memory of prof. Balatzkiy O.F., Sumy State University, 2013, No 2, pp. 43-44, ISSN 2307-6283.
 148. Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev. Modeling of environmentally dangerous phenomenon occurrence from river water's pollution with slaughter blood.// International scientific- practical conference, dedicated to the memory of prof. Balatzkiy O.F., Sumy State University, 2013, No 1, pp. 45-46, ISSN 2307-6283.
 149. Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev, V. Tomov. Environment management in students higher education.// Journal Scientific and Applied Research, 2013, No 3, pp. 42-50, ISSN 1314-6289.
 150. Vladimirov, L., V. Tomov. Risk and Uncertainty in Diagnostic of Environmental Security.// Journal of Material Science and Technology, 2008, No 2, pp. 111-120, ISSN 1005-0302.
 151. Zapryanov Z., Zheleva I. On the diffusion boundary layer of the flow past a fixed sphere in a slowly rotating viscous fluid.// Bulgarian Academy of Sciences, Theoretical and Applied Mechanics,, 1977, No No 3,, pp. 11 – 15,
 152. Zharmenov A. A.Satbaev V.N. Aimbetova E.O. Filipova M.V. Minzhanova G.M. Rational use of metallurgical wastes with the prodaction of chemical-resistant composite materials.// Eurasian Journal of Ecology, 2017, No 4(53), pp. 42-54, ISSN 1563-034X.
 153. Zheleva I. Temperature Non-Homogeneieties in a Catalytic Reactor with a Periodic Change in the Direction of the Reaction Mixture Feed.// JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, 2015, No Volume 45, , pp. 75 – 90,
 154. Zheleva I. Georgiev M. Filipova, D. Menseidov. Mathematicalmodeling of the heat transfer during pyrolysis process used for end-of-life tires treatment.// AIP Conference Proceedings 1895, 030008, 2017, No 10.1063/1.50 (SJR rank: 0.164 /2017, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=aip+conference+proceedings%29)
 155. Zheleva I. I.Georgiev M.Filipova. Identification of the influence of the heating upon the heat transfer during pyrolysis process used for End-of-Life tires treatmen.// MATEC Web of Conferences 145, 2018, No 03016 (SJR rank: 1.3 /2018, http://www.scimagojr.com)
 156. Zheleva I., A. Lecheva. Numerical study of fluid motion in bioreactor with two mixers..// AMiTaNS’15, 28 June–3 July 2015, Albena,Bulgaria, USA, New York, AIP Conf.Proc, 2015, No 1684, ISSN 978-0-7354-1331-3. (SJR rank: 0.164 /2015, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=aip+conference+proceedings)
 157. Zheleva I., Kambourova V., Dimitrov P., Rusev R. Numerical algorithm for studying heat transfer in a glass melting furnace..// Lecture notes in computer science, 1196. Numerical analisis and its applications. First international workshop, WNAA’96, Rousse,, 1996, No 1, pp. 589-595, ISSN Springer.
 158. Zheleva I., Kambourova V., Rusev R., Dimitrov P.,. Analyce of circulation and non-linear heat transfer in a glass melting furnace.// Russian Journal of Engineering Thermophysics, 1997, No Vol. 7, No 3, pp. 211 - 220
 159. Zheleva I., Lecheva A. Numerical Study of Hydrodynamics in a Cylindrical Reactor with a Mixer.// Comptes rendus de l’Academie Bulgare des Sciences, Tome 56, 2003, No 12, pp. 23-28
 160. Zheleva I., V. Kambourova. Identification of heat and mass transfer processes in bread during baking.// Thermal science Vol 9, 2005, No 2, pp. 73 - 86
 161. Zheleva I., V. Kambourova, P. Dimitrov, R. Rusev. On modeling of the heat transfer in a glass melting furnace (Върху моделирането на топлопренасянето в стъкларска пещ),.// Comptes rendus de I’Academie Bulgare des Sciences, Tome 52, 1999, брой No 1-2, стр. 45 – 48,
 162. Zheleva I., V. Kambourova, P. Dimitrov, R. Rusev. On modeling of the heat transfer in a glass melting furnace.// Comptes rendus de I’Academie bulgare des Sciences, Tome 52,, 1999, No No 1-2, pp. 45 - 48
 163. Zheleva I., V. Kambourova, R. Rusev, P. Dimitrov,. Mathematical modeling of the melt heating processes in a furnace, producing flat glass (Математическо моделиране на топлинните процеси в пещ, произвеждаща плоско стъкло).// Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски” Факултет по математика и информатика, книга 2 – Приложна математика и информатика, 1998, брой Том 92, стр. 123 – 133.
 164. Zheleva Iv., Filipova M. Atmospheric characteristics statistic study of Ruse region, Bulgaria.// AIP Conference Proceedings 1773, 110019, 2016, No 110019 (2016 (SJR rank: 0.164 /2016, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=aip+conference+proceedings)
 165. Zlatev P., P. Docheva, J. Blanco, D. Alarcon. Efficiency Comparison of CPC Solar Collectors and a New Type of Flat-Plate Solar Collector with Liquid Absorber.// The IHP programme. Research Result at Plataforma Solar de Almeria within the Year 2003 Access Campaign 2003, 2004, No 1, pp. 35-42, ISSN 84-7834-474-8.
 166. Zlatev, P.,. Modelling of Flow in Flat Plate Solar Collectors with Liquid Absorber for Different Working Regimes of the Solar System.// Proceedings of the IHP programme, Research Results at Plataforma Solar de Almeria, 2004, No 1, pp. 27-34, ISSN 84-7834-474-8.
 167. Zlatev, P., D. Angelov, P. Docheva,. Investigation of Optical Properties of a Material for Flat-Plate Solar Collectors.// EE&AE'2002 - International Scientific Conference Rousseq Bulgaria, 2002, No Vol.2, pp. 208-215, ISSN 1311-9974.
 168. Zlatev, P., Zh. Kolev, V. Bobilov, P. Mushakov, G. Genchev. HEAT PUMP INSTALLATION “WATER TO WATER” WITH SOLAR ASSISTANCE IN HEAT SUPPLY WORKING CONDITIONS.// Revista Termotehnica, 2013, No 1, pp. 122-127, ISSN 1222-4057. (Impact factor: 0.034 /2013, ISI)
 169. Алипиев О., И. Николаев. Област на геометрично съществуване на циклопредавки с двустранно цевно зацепване.// Механика на машините, 2009, брой 81, стр. 3-9, ISSN 0861-9727.
 170. Алипиев, О., Г. Попов. Геометрично проектиране на зъбни помпи с несиметрично еволвентно зацепване.// Механика на машините, 2013, брой 100, стр. 71-76, ISSN 0861-9727.
 171. Алипиев, О., И Николаев, Г. Попов. Геометрично проектиране на зъбни помпи с двустранно цевно зацепване.// сп. Механика на машините, 2009, брой 80, стр. 86-92, ISSN 0861-9721.
 172. Ангелов Г., Желева И. Численное исследование течения в колонном контактном химическом аппарате.// В сб. “Механика V Национален конгрес – Варна, България, 1985, 1985, брой 1, стр. 522 – 527,
 173. Ангелов Г., Мюрате Ж., Желева И. Численное исследование течения в колонном контактном химическом аппарате.// Българска академия на науките, Теор. и прил. Мех., София,, 1986, брой 4, стр. 27- 34,
 174. Атанасов Г., И.Илиев, П.Мушаков. Стенд за изпитване на водни слънчеви инсталации.// ”Известия на Съюза на учените – Русе”, 1998, брой 1, стр. 66-69, ISSN 1311-106.
 175. Ахмедов A., Тужаров Кр., Попов Г., Желева И., Николаев Ив., Климентов Кл. Теоретични модели за изследване на ветротурбини с вертикална ос на въртене тип Дариус – Моментни модели.// Механика на машините, 2013, брой 2, стр. 27-32, ISSN 0861-9727.
 176. Бацов, Т., Г. Попов, Юл. А. Ангелов. Модел за изследване на силите, действащи върху ролките на ролкова помпа.// Механика на машините, 2005, брой кн. 55, стр. 120-123, ISSN 0861-9727.
 177. Белоев Хр., Ж. Колев, Д. Бекана. Изследване микротвърдостта в дълбочина на възстановителни покрития върху износени и дефектирали чугунени детайли от земеделската и автотракторната техника.// Селскостопанска техника, 2008, брой 5, стр. 20-25, ISSN 0037-1718.
 178. Белоев Хр., Ж. Колев, Д. Бекана. Многофакторно изследване на технология за нанасяне на възстановителни покрития при поддържането и ремонта на земеделска и автотракторна техника.// Селскостопанска техника, 2008, брой 6, стр. 25-36, ISSN 0037-1718.
 179. Бобилов В.В., Е. Велева. Методика за сравнително потребление на топлинна енергия.// Енергетика, 2002, брой 3, стр. 27-29, ISSN 0324-1521.
 180. Бобилов, В., Д. Радев, П. Златев, Ж. Колев, Пл. Мушаков. Система за поддържане температурния режим на пясъчни силози.// Топлотехника, Национално научно техническо дружество (Национален комитет по ТММ), издателство на Технически Университет – Варна, година 6, 2015, брой 2, стр. 45 - 48, ISSN 1314-2550.
 181. Бобилов, В., П. Златев, Ж. Колев, Пл. Мушаков, Г. Генчев. Анализ на топлинните загуби на блокова топлофикационна абонатна станция.// Топлотехника, Национално научно техническо дружество (Национален комитет по ТММ), издателство на Технически Университет – Варна, година 4, 2013, брой 2, стр. 20 - 23, ISSN 1314-2550.
 182. Бобилов, В.В. Хидравлична и топлинна устойчивост на двутръбна отоплителна инсталация присъединена по зависима елеваторна схема.// “Енергетика”, 1992, брой №7,8, стр. стр.34-38
 183. Бобилов, В.В. Топлинна ефективност на зависимо присъединена абонатна станция.// “Енергетика”, 1990, брой №8,9, стр. стр.10-13
 184. Бобилов, В.В. Водоструйният елеватор в режим на регулируем разход на смесителна вода.// “Енергетика”, 1990, брой №10, стр. стр.12-15
 185. Борис Звездов Костов. Impact of cold water temperature variation on the energy efficiency of a water supply pump system with variable demand.// International Review of Mechanical Engineering (IREME), 2018, No т.12 бр.7, pp. 604-612, ISSN 2532-5655. (SJR rank: 0.25 /2017, SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS)
 186. Братоев К., Ж. Демирев, В. Добринов. Preconditions for reduction of grain losses during the oil seed rape harvesting.// Механизация на земеделието, 2013, No 2, pp. 7-10, ISSN 0861-9638.
 187. Вайнштейн П. Б., Ганиев О. Р., Желева И. М., Хабеев Н. С. Траектории пузырьков при движении в вязкой жидкости.// Вестник МГУ, сер. 1, Мат., Мех., 1990, брой № 3,, стр. 95 – 97,
 188. Вайнштейн П. Б., Ганиев О. Р., Желева И. М., Хабеев Н. С. Исследование осесимметрического течения вязкой жидкости с пузырьками газа в цилиндрической трубе кругового сечения.// Теор. и прил. Мех., София,Българска академия на науките, 1990, брой № 2, стр. 51 – 55
 189. Вайнштейн П. Б., Ганиев О. Р., Желева И. М., Хабеев Н. С. Движение вязкой жидкости с пузырьками газа.// Материаллы VІ Конгресса по Механике, Варна, Болгария,, 1989, брой 1, стр. 72 – 76
 190. Венев М., И. Илиев, В. Камбурова, А. Терзиев, Ст. Лазаров. Утилизация на отпадна топлина чрез оребрени термосифонни водонагреватели.// Топлотехника, 2014, брой 7, стр. 41-44, ISSN 1314-2550.
 191. Венцислав Добринов, Живко Демирев, Красимир Братоев. Определяне на надлъжната равномерност на сеещ апарат за рапица.// Механизация на земеделието, 2013, брой 5, стр. 14-16, ISSN 0861-9638.
 192. Владимиров Л. В., Н. Ковачев. Emission models of sulfur and nitrogen oxides and expenditures of environmental protection in the in european union.// Устойчиво развитие, 2014, No 20, pp. 119-124
 193. Владимиров, Л. Опасност от прахово замърсяване на атмосферния въздух в гранична зона Русе - Гюргево.// Научен алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", серия "Юридически науки и обществена сигурност", 2012, брой 19, стр. 109-118, ISSN 1311-9222.
 194. Владимиров, Л. Система дескриптори за формализация на риска от трансгранични екологично опасни обекти.// Научен алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", серия "Юридически науки и обществена сигурност", 2012, брой 19, стр. 77-85, ISSN 1311-9222.
 195. Владимиров, Л. Моделиране на трансграничните екологични опасности.// Известия на Съюза на учените-Русе. Серия Технически науки, 2011, брой 1, стр. 54-61, ISSN 1311-106Х.
 196. Владимиров, Л. Утилизация на кланична кръв.// Известия на Съюза на учените-Русе. Серия Технически науки, 2011, брой 1, стр. 49-53, ISSN 1311-106Х.
 197. Владимиров, Л. Риск тези. Част ІІ. Рисков потенциал, вземане на решения, социализиране.// Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Природни науки, 2007, брой XVII, стр. 94-107, ISSN 1311-834X.
 198. Владимиров, Л. Експериментален метод за оценка на риска за околната среда при огневи работи. Част ІІ. Оценка на риска.// Научен алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Сборник "Морско търсене и спасяване",серия "Юридически науки и обществена сигурност", 2010, брой 13, стр. 149-163, ISSN 1311-9222.
 199. Владимиров, Л. Рискинформационна среда в екологичната сигурност - ситуационно моделиране при измерване на риска.// Научен алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Сборник "Морско търсене и спасяване",серия "Юридически науки и обществена сигурност", 2010, брой 14, стр. 66-73, ISSN 1311-9222.
 200. Владимиров, Л., В. Томов. Експериментален метод за оценка на риска за околната среда при огневи работи. Част І. Теоретични основи.// Научен алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Сборник "Морско търсене и спасяване",серия "Юридически науки и обществена сигурност", 2010, брой 13, стр. 137-148, ISSN 1311-9222.
 201. Владимиров, Л., В. Томов. Риск тези. Част І. Обективност, субективност, неопределеност.// Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Природни науки, 2007, брой XVII, стр. 78-93, ISSN 1311-834X.
 202. Владимиров, Л., В. Томов. Изследване на критични ситуации от запалване на материали и замърсяване на въздуха. Част ІІ. Ацетилено-кислородно рязане.// Известия на Съюза на учените-Русе. Серия “Технически науки”, 2007, брой 6, стр. 95-102, ISSN 1311-106Х.
 203. Владимиров, Л., Н. Ковачев, П. Мънев, В. Добринов. Моделиране на диференциалните и интегрални критичности от аварийни емисии на животинска кръв в отпадъчни води.// Научен алманах на Варненски свободен университет, 2012, брой 21, стр. 80-88, ISSN 1311-9222.
 204. Владимиров, Л., Н. Ковачев, П. Мънев, В. Добринов. Качество на водата в река Русенски Лом при замърсяване с кланична кръв.// Научен алманах на Варненски свободен университет, 2012, брой 19, стр. 101-106, ISSN 1311-9222.
 205. Владимиров, Л., П. Мънев, Н. Ковачев. Модел на опасностите в пречиствателна станция за отпадъчни води.// Научен алманах на Варненски свободен университет «Черноризец Храбър», Варна, 2014, брой 25, стр. 142-154, ISSN 1313-7263.
 206. Генчо Попов, Г. Гужгулов, С. Петров. Правилно да подберем и ефективно да използваме центробежните помпи в земеделието.// Механизация на земеделието, 2005, брой LVII, 2-3, стр. 11-14, ISSN 0861-9638.
 207. Генчо Попов, Уйсам Мхана, Огнян Алипиев, Ивайло Николае. Относно определяне работния обем на зъбни помпи с външно зацепване.// Научни известия на НТСМ, 2014, брой 5 (154), стр. 43-46, ISSN 1310-3946.
 208. Гужгулов Г., Г. Попов, Кр. Тужаров. Какво трябва да се знае за многофункционалния клапан на новата помпа на Сандстренд-Зауер.// Механизация на земеделието, 2008, брой бр. 1-2, стр. 6...9
 209. Гужгулов, Г., Ст. Стоянов, Г. Попов. Силов анализ на ротационна аксиално-бутална машина с наклонен цилиндров блок и с хидростатични опори.// Сп. “Механика на машините” 48,Варна, 2003, брой 4, стр. 3-6
 210. Демирев, Ж., В. Добринов. Изследване влиянието на различни сеитбени схеми върху добива при отглеждане на рапица.// Селскостопанска техника, 2004, брой 6
 211. Добринов В.,Ж.Демирев. Теоретично изследване изсяването на алвеолен сеещ апарат за рапица.// Селскостопанска техника, 2005, брой 4
 212. Добринов В.,Ж.Демирев. Изследване работата на сеещ апарат за сеитба на дребносеменни култури.// Селскостопанска техника, 2003, брой 5-6
 213. Дочев Я., И.Илиев, П. Граматиков. Начин на икономия на вторични енергийни ресурси при парни и водогрейни котли.// Енергетика, 1985, брой 5, стр. 28-30, ISSN 0324-1521.
 214. Желева И. Участието на Русенски университет «Ангел Кънчев» в Проектите ISEKI FOOD.// Научни трудове на Русенски Университет, 2009, брой том 48, сери, стр. 40 – 46
 215. Желева И. Числено изследоване на двуфазно течение на Кует.// Българска академия на науките, Теор. и прил. Мех., София,, 1978, брой № 1, стр. 58 – 62, .
 216. Желева И. М., Герасимов Б.П., Лесуновский А. В. Численный алгоритм для исследования гидродинамики в аппаратах с мешалками.// В Сб. Математика и математическо образование – 1991,, 1991, брой 1, стр. 221 – 229
 217. Желева И. М., Стулов В.П. Асимптотическое исследование двухфазного течения Куэтта между коаксиальными цилиндрами ,.// Изв. АН СССР Механика жидкости и газа,, 1978, брой № 4, стр. 67 – 73,
 218. Желева И. М., Стулов В.П. Асимптотическое исследование двухфазного течения Куэтта между коаксиальными цилиндрами (преведена от руски на английски език от Plenum Publishing Corporation 1979 (0015 – 4628 / 78 / 1304 0539507.50) .// Изв. АН СССР Механика жидкости и газа, 1978, брой 4, стр. 67 – 73
 219. Желева И., В. Камбурова, П. Машков. Математическо моделиране на процеса на топло и влагообмена при топлинна обработка на тестени изделия.// Механика на машините, година (Х), кн.1, 2002, брой година (Х), , стр. стр. 136 – 139
 220. Желева И., В. Камбурова, П. Машков,. Математическо моделиране на топло- и влагообмена при топлинна обработка на тестени изделия,.// “Дни на механиката”, Варна, септември, 2001, Механика на машините т.39,, 2002, брой 1, стр. 136 –139
 221. Желева И., Махвиладзе Г., Христов Хр. О расчете термогазодинамических процессов в химическом реакторе.// Българска академия на науките, Теор. и прил. Мех.София,, 1979, брой 3,, стр. 76 – 85,
 222. Желева И., Стулов В. Винтови движения на запрашен газ,.// Българска академия на науките, Теор. и прил. Мех., София, 1981, брой 3, стр. 44 - 53
 223. Желева И.М., Стулов В.П. Исследование одного класса винтовых движений запыленного газа преведена от руски на английски език от Plenum Publishing Corporation 1984 (0015 – 4628 / 83 / 1806 – 0900$07) рр 900 – 905)..// Известия АН СССР, МЖГ, 1983, брой 6, стр. 80 – 85
 224. Желева И.М., Стулов В.П. О винтовом движении запыленного газа.// В кн. Газодинамика неравновесных процессов, Новосибирск, Институт теор. и прикл. Математики СО АН СССР, 1981, брой 1, стр. 96 – 105
 225. Желева Ив., В. Камбурова,. Двумерен математически модел на топлинните процеси в стъкларска ванна пещ,.// 11th conference on glass and ceramic, Varna, October 1993, Sofia, “Marin Drinov”, 1994, брой 1, стр. 305 – 311.
 226. Желева, И. Винтово течение на идеален флуид в тръба с променливо сечение.// В сб. Математика и математическо образование,, 1984, брой 1, стр. 328 – 334
 227. Желева, И. За някои ососиметрични двуфазни течения.// Българска академия на науките, Теор. и прил. Мех., София, 1982, брой 2, стр. 46 – 54
 228. Желева, И. Числено изследоване на двуфазно течение на Кует.// Българска академия на науките, Теор. и прил. Мех., София,, 1979, брой № 1, стр. 58 – 62
 229. Златев П., П. Дочева, Д. Ангелов. Изследване оптичните свойства на флуид за течен абсорбер в плосък слънчев колектор.// Известия на СУ – Русе, 2002, брой 4, стр. 83-90, ISSN 1311-106Х.
 230. Златев, П., Кр. Тончева, Л. Лаков, Яс. Георгиев. Топлинно изследване и анализ чрез математичен модел на разпенваща секция на уредба за получаване на пеностъкло..// Сборник доклади ХVI-та научна конференция с международно участие ЕМФ'2011, 2011, брой Том 1, стр. 268-272, ISSN 1310-9405.
 231. И. Желева, М. Димитрова. Образованието – средство за управление на безработицата..// Доклади от международна научно-практическа конференция МЕНИДЖМЪНТ – съвременно развитие и практика, Издателство Макрос 2001, Пловдив,, 1998, брой 1, стр. 150 – 157.
 232. И.Желева, Хр. Сапунджиев, В. Курдюмов ,. Математически модел на периодичен каталитичен реактор.// В Сб. Математика и математическо образование – 1991, 1991, брой 1, стр. 230 – 237,
 233. Иванка Желева, Анна Лечева, Вярка Ронкова. Проектиране на лабораторен биореактор с механично разбъркване.// Българско списание за инженерно проектиране, Машиностроителен факултет на Технически университет София, 2014, брой 22, стр. 61-67, ISSN 1313-7530.
 234. Иванов В., В.Славова, В.Попзахариева, М.Филипова. Възможност за защита от въглероден оксид при масови поражения.// ”Българска медицина”,, 2002, брой т.Х, бр.6
 235. Илиев И, А Терзиев, А Кибарин, М Алиярова Г Садуакасова. НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕЦ.// Енергетика-енергийни ракурси, 2020, брой 2, стр. 40-49
 236. Илиев И, Х.M. Христов, С.Лазаров, Г.Киров. Използване на технология с топлинни тръби за въздухонагреватели първа степен на парогенератори ПК-38-4 в ТЕЦ”Марица Изток-2” ЕАД.// Енергетика, 2005, брой 6, стр. 28-34, ISSN 0324-1521.
 237. Илиев И. Направление "Топлотехника" на Русенския университет "Ангел Кънчев" отбелязва своя 60-годишен юбилей.// Енергетика, 2014, брой 6, стр. 69-70, ISSN 0324-1521.
 238. Илиев И. Въздухонагревател с топлинни тръби за парогенератор ТГМ-96-Б с променлива горивна база.// Топлотехника, 2013, брой 5, стр. 3-6, ISSN 1314-2550.
 239. Илиев И., Б.Онгар. К вопросу о термическом разложении биомассы в окислительной среде и о методах получения энергии из биомассы.// Топлотехника, 2015, брой 10, стр. 36-39, ISSN 1314-2550.
 240. Илиев И., В.Камбурова, А.Терзиев. Някои аспекти при математическото моделиране на процесите в реактор с газифициращ кипящ слой.// Енергетика, 2013, брой 5, стр. 5-11, ISSN 0324-1521.
 241. Илиев И., Камбурова В., Венев М. Изследване на интегралните характеристики на толообменник-утилизатор с оребрени термосифони.// Енергетика, 2015, брой 6, стр. 74-82, ISSN 0324-1521.
 242. Илиев И., Я.Дочев. Понижаване температурата на изходящите газове на котел ПК-62 в ТЕЦ "Марица изток-2".// Енергетика, 2002, брой 5, стр. 12-17, ISSN 0324-1521.
 243. Илиев И.,В.Камбурова,Х.Василев,П.Граматиков,А.Терзиев. Енергийна ефективност на уличното осветление на София.// Топлотехника, 2013, брой 1, стр. 52-59, ISSN 1314-2550.
 244. Илиев И.,Х.M.Христов,В.Пачеджиев. Обследване на работата на топлообменниците на СОИ на блок 7 и 8 в ТЕЦ "Марица Изток-2".// Енергетика, 2004, брой 7, стр. 23-27, ISSN 0324-1521.
 245. Илиев, И. Вятърните електроцентрали са най-бързо развиващият се отрасъл в енергетиката.// Ютилитис (снимка на автора на челна страница на списанието), 2009, брой 1, стр. 36-38, ISSN 1312-3017.
 246. Илиев, И. В България все още не мислим мащабно.// Ютилитис, 2008, брой 5, стр. 44-45, ISSN 1312-3017.
 247. Илиев, И. Оптимизиране на работните режими на инсталация за утилизация на нископотенциална топлина.// Енергетика, 2002, брой 1/2, стр. 33-37, ISSN 0324-1521.
 248. Илиев, И. Топлинна ефективност на кондензен икономайзер за котел, изгарящ твърда биомаса.// Енергетика, 1996, брой 3-4, стр. 22-25, ISSN 0324-1521.
 249. Ильин И., А. Царс, В.Гривцов, Я.Георгиев, И.Илиев, П. Граматиков. Изследване на процесите на топло-и масообмен в контактен топлообменник-въздухонагревател.// Енергетика, 1988, брой 5, стр. 12-14, ISSN 0324-1521.
 250. Ильин И., А.Царс, Д.Блумберга, В.Гривцов, В.Гришин, Я.Георгиев, И.Илиев. Използване на топлината на парообразуване при изгаряне на мазут.// Енергетика, 1987, брой 4, стр. 14-16, ISSN 0324-1521.
 251. Ильин И., Д.Блумберга, И. Вайденберг, В. Гришин,А.Царс, В.Гривцов, Я.Дочев, И.Илиев. Възможности за икономия на топлина чрез контактни топлобменници с активен пълнеж.// Енергетика, 1986, брой 3, стр. 17-20, ISSN ISSN 0324-1521.
 252. Ильин И., Царс. А, В.Гривцов, С.Яундалдер, Я.Герогиев, И.Илиев. Анализ на интегралните характеристики на контактен топлообменник-въздухонагревател.// Селскостопанска техника, 1988, брой 6, стр. 77-82, ISSN 0037-1718.
 253. Калоянов, Н., И. Попова, П. Златев,. Сравнителен технико-икономически анализ на слънчеви системи с течен абсорбент..// Сп. ЕНЕРГЕТИКА, 2005, брой 5, стр. 32-38, ISSN 0324-1521.
 254. Камбурова В. И. Илиев М. Великанов А. Терзиев А. Ахмедов К.Илиев. Енергийна ефективност на големи промишлени предприятия.// Енергетика, 2017, брой 3, стр. 40-50, ISSN 0324-1521.
 255. Камбурова В., И. Желева,. Размит модел на топлинните потоци под топящата се шихта и пяната в стъкларска ванна пещ.// Механика на машините 47, год. XI, 2003, брой 3, стр. 15 - 18
 256. Камбурова В., И. Желева, П. Димитров, Р. Русев,. Числено моделиране на температурата на стъкломасата в стъкларска ванна пещ,.// Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 37, серия 3, Русе, 1999, брой 1, стр. 436 – 440
 257. Камбурова, В., И. Желева,. Числено изследване на влиянието на дебелината на изпичания хлебен продукт върху разпределението на температурата и продължителността на процеса.// Механика на машините , год. XI, 2003, брой 4, стр. 54 - 57
 258. Климентов К., П. Русев, К. Тужаров, И. Желева. Анализ на теоретични модели за изследване на центробежни помпи при работа с водо-въздушна смес.// Механика на машините, 2008, брой 79
 259. Климентов Кл., Г. Попов, Кр. Тужаров. Относно обемните загуби в центробежна помпа.// Механика на машините, 2010, брой 88, стр. 27-30
 260. Климентов Кл., Г. Попов, Кр. Тужаров. Уравнения на характеристиките при центробежни помпи.// Енергетика, 2008, брой 6-7
 261. Климентов Кл., И. Георгиев, П. Русев, Г. Попов, Б. Костов. Моделиране на процесите в работното колело на центробежни помпи при работа с водо-въздушна смес.// Топлотехника, 2010, брой 1, стр. 27-30
 262. Климентов, К. Влияние на хлабината в предното уплътнение на центробежна помпа върху характеристиките й при работа с двуфазна водо-въздушна смес (I част).// Енергетика, 2013, брой 5
 263. Климентов, К. Влияние на хлабината в предното уплътнение на центробежна помпа върху характеристиките й при работа с двуфазна водо-въздушна смес (II част).// Енергетика, 2013, брой 6
 264. Климентов, К. Методика за балансови изследвания на центробежни помпи при работа с водо-въздушна смес.// Енергетика, 2006, брой 4, стр. 55-59
 265. Колев Ж., Хр. Белоев, Д. Бекана. Изследване режима на автоматично електродъгово наваряване в защитна среда от въглероден диоксид на износени чугунени детайли от автотракторната и земеделската техника.// Селскостопанска техника, София, 2006, брой 5, стр. 12-20, ISSN 0037-1718.
 266. Колев Ж., Хр. Белоев, Д. Бекана. Изследване на някои физико-механични свойства на наваръчни покрития върху износени чугунени детайли от земеделската и автотракторната техника.// Селскостопанска техника, София, 2007, брой 4, стр. 16-21, ISSN 0037-1718.
 267. Колев, Ж. Изследване на микроструктурата и микротвърдостта на наваръчни покрития върху износени чугунени детайли от автотракторната и земеделска техника.// Списание “Известия” на Съюза на учените - Русе, 2007, брой 6, серия 1, стр. 80-86, ISSN 1311-2864.
 268. Кръстева А., К., Андонов, К., Ениманев, Г., Попов. Изследване влиянието на режима на регулиране при помпените агрегати върху ефективното използване на електрическа енергия.// Селскостопанска техника, 2004, брой 4, стр. 18-22, ISSN ISSN 0037-1718.
 269. Кръстева, А., Д. Иванова, К. Андонов, Г. Попов. Оптимален по разход на електрическа енергия режим на работа във водоснабдителна система.// Енергетика, 2005, брой 6, стр. 44-48
 270. Кръстева, А., К. Андонов, Кр. Ениманев, Г. Попов. Влияние на регулирането на помпените агрегати върху ефективното използване на електрическа енергия.// Селскостопанска техника, 2004, брой 4, стр. 18-21
 271. М. Филипова, Ст. Василева, Μ. Натов. Модули на релаксация на еластифициран полиетилен.// Физико-химическа механика, 1999, брой 2
 272. Манолова Б., О. Динолов, К. Андонов, И. Илиев. Проучване електропотреблението на електрозадвижвания на машини в индустриални предприятия.// Енергетика, 2013, брой 4, стр. 28-35, ISSN 0324-1521.
 273. Мушаков Пл. Определяне на енергийните характеристики на двустъпална хладилна машина.// ЕНЕРГЕТИКА, 2016, брой 5, стр. 57-61, ISSN 0324-1521.
 274. Мушаков Пл.,. Енергийна ефективност на нискотемпературни хладилни машини.// Енергетика, 2015, брой 3, стр. 36-40, ISSN 0324-1521.
 275. Мушаков, Пл. Определяне на специфичните топлинни характеристики на нискотемпературна камера.// Енергетика, 2014, брой 5, стр. 51-53, ISSN 0324-1521.
 276. Мхана Уисам, Г. Попов. Изменение на налягането в затворения обем при зъбни помпи с несиметрично еволвентно зацепване.// Механика на машините, 2015, брой 10, стр. 40-44, ISSN 1314-2550.
 277. Мхана, Уисам, Генчо Попов, Огнян Алипиев, Ивайло Николаев. Моментен теоретичен дебит на зъбни помпи с несиметрично еволвентно зацепване.// Топлотехника, 2014, брой 7
 278. Мънев, П., Л. Владимиров. Каталог за проектиране на екологичната и ергатична сигурност на икономическите дейности.// Устойчиво развитие. Международно списание, 2013, брой 11, стр. 22-27, ISSN 1314-4138.
 279. Н. Шукеневна П. Димитров М.Филипова В.Добринов И.Желева. Проблемы с водной эрозией почв в сельскохозяйственных земель в Республики Болгарии.// Известия Национальной Академии Наук Р Казахстана, 2014, брой 5 (23)
 280. Николаев, И. Работен обем на хидравлична машина с двустранно цевно зацепване.// Топлотехника, 2014, брой 3, стр. 46-52, ISSN 1314-2550.
 281. Николаев, И., Г. Попов, К. Тужаров. Моделиране обемния к.п.д. на пластинкови помпи при работа с нисковискозни течности.// Топлотехника 13, 2018, брой 10, ISSN 1314-2550.
 282. Николаев, И.А., Г.И.Цонев, В.В.Бобилов. Груповите абонатни станции в Русе.// “Енергетика”, 1990, брой №1, стр. стр.10-12
 283. Новаков, Н., Г. Попов. ОПРЕДЕЛЯНЕ КОЕФИЦИЕНТА НА ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ НА РЕГУЛИРУЕМИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ НА ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ.// Топлотехника 13, 2018, брой 10, ISSN 1314-2550.
 284. Попов Г., Б. Костов, К. Климентов. Ефективни работни режими при паралелна работа на центробежни помпи.// Топлотехника, 2013, брой 4, ISSN 1314-2550.
 285. Попов Г., Б. Костов, К. Климентов. Изследване на енергийно-ефективните работни полета на помпени агрегати.// Топлотехника, 2013, брой 4, ISSN 1314-2550.
 286. Попов Г., Б. Костов, Кл Климентов. Относно характеристиките на български центробежни помпи при подрязване на работното колело.// Топлотехника, 2010, брой 1
 287. Попов Г., Кл. Климентов, Б. Костов. Изследване влиянието на техническото състояние на помпените агрегати върху разхода на енергия в помпените системи.// Топлотехника, 2012, брой 3
 288. Попов Г., Кл. Климентов, Кр. Тужаров, М. Михайлов. Определяне на енерго-ефективните режими при паралелна работа на центробежни помпи.// Енергетика, 2009, брой 6-7
 289. Попов Г.С., П. Русев, Ив. Николаев. Изследване силовото натоварване върху пластините и механичните загуби при еднодействащи пластинкови помпи.// “Механика на машините” 39, Варна, 2002, брой 1, стр. 50-53
 290. Попов, Г. Влияние на плътността на атмосферния въздух върху разхода на енергия на вентилаторните системи.// Топлотехника 6, 2014, брой 1, стр. 72-75, ISSN ISSN 1314-2550.
 291. Попов, Г. Кл. Климентов, Б. Костов, Кр. Пушкашу, Р. Войку. Характеристики на центробежни помпи при транспорт на хидравлични смеси.// Селскостопанска техника, 2011, брой 4
 292. Попов, Г., М. Михайлов, Кр. Тужаров. Изследване ефективността на методите за регулиране дебита на обемните помпи.// Механика на машините 79, 2008, брой 7, стр. 9-12
 293. Попов, Г.С. Изследване на обемните загуби в пластинкови помпи при работа с вода. Част II. Експериментално изследване.// Сп. “Техническа мисъл”, Изд. на БАН, София, 2003, брой 1-2,, стр. 70-77.
 294. Попов, Г.С. Изследване на обемните загуби в пластинкови помпи при работа с вода. Част I. Теоретично изследване..// “Техническа мисъл” , Изд. на БАН, София, 2002, брой 3-4, стр. 63-73
 295. Попов, Генчо. Позициониране на буталото на хидроцилиндър при нарушаване на уплътнителния възел.// Топлотехника 6, 2014, брой 1, стр. 48-51, ISSN 1314-2550.
 296. Попов, Генчо, Уисам Мхана. ВЛИЯНИЕ НА ВИСКОЗИТЕТА ВЪРХУ ЕНЕРГЕТИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗЪБНИ ПОМПИ С НЕСИМЕТРИЧНИ ЗЪБНИ ПРОФИЛИ.// Топлотехника 13, 2018, брой 10, ISSN 1314-2550.
 297. Попов, Генчо, Уисам Мхана. ЕНЕРГЕТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗЪБНИ ПОМПИ СЪС СИМЕТРИЧНИ И НЕСИМЕТРИЧНИ ЕВОЛВЕНТНИ ЗЪБИ.// Топлотехника 14 (под печат), 2018, брой 11, ISSN 1314-2550.
 298. Попов. Г., О. Алипиев. Сравнителни експериментални изследвания на зъбни помпи със симетрично и несиметрично еволвентно зацепване.// Механика на машините, 2012, брой .
 299. Т. Хараланова К. Гиргинов М. Филипова. Изследване на инхибиторните свойства на 2-(4-тризаместени фенир)-изохинолин 1,3 (2Н) диони.// Scince and Technology, 2013, брой 3
 300. Томов В., Л. Владимиров. Изследване на критични ситуации от запалване на материали и замърсяване на въздуха. Част І. Методика на изследването.// Известия на Съюза на учените-Русе. Серия “Технически науки”, 2007, брой 6, стр. 87-94., ISSN 1311-106Х.
 301. Томов, В., А. Ненова, Л. Владимиров. Структура и съдържание на обучението на студенти от професионална област “Технически науки” по опазване и управление на околната среда.// Journal Ecology & Safety. International Scientific Publications. Volume 2, Part 2, 2008, брой 2, стр. 323-331, ISSN 1313-2563.
 302. Томов, В., Д. Бухов, Л. Владимиров. Несигурност на биоиндикаторните измервания при мониторинг на замърсяването на атмосферния въздух.// Научен алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Сборник "Морско търсене и спасяване",серия "Юридически науки и обществена сигурност", 2010, брой 14, стр. 122-136, ISSN 1311-9222.
 303. Томов, В., Л. Владимиров. Тенденции в обучението по мениджмънт на бедствията и спасителните дейности в европейски университети.// Научен алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", серия "Юридически науки и обществена сигурност", 2012, брой 20, стр. 88-102, ISSN 1311-9222.
 304. Тужаров, К., Г. Попов, К. Климентов, И. Николаев. Влияние на броя на степените на ветроколело на Савониус върху неравномерността на въртящия момент.// Механика на машините, 2009, брой 88, стр. 22-26, ISSN 0861-9727.
 305. Тужаров, К., Г. Попов, К. Климентов, И. Николаев. Влияние на броя и ъгъла на развитие на винтовите лопатки на ветроколело на Дариус върху неравномерността на въртящия момент.// Механика на машините, 2009, брой 88, стр. 31-35, ISSN 0861-9727.
 306. Тужаров, Кр. Влияние на броя и ъгъла на развитие на винтовите лопатки на ветроколело на Дариус върху неравномерността на въртящия момент.// „Механика на машините” 88, гсдина ХVІII, 2010, брой 4, стр. 31..35
 307. Тужаров, Кр. Теоретична зависимост между безразмерния въртящ момент и бързоходността на ветроколело на Дариус..// Сп. Механика на машините 83, гсдина ХVІI, 2009, брой книга 4, стр. 43..47
 308. Филипова М. Мониторинговая система реки Дуная и редких видов в природных парках Р Болгарии как часть мониторинговой системы Европейского союза.// , Материалы Межд. Школы молодых ученых „Экологический мониторинг окружающей среды“, Новосибирск, Россия, 2016, 2016, брой Выпуск 1, стр. 178-191
 309. Филипова М., В.Иванов. Изследване на комбинираното и комплексното действие на някои пестициди в хранителната верига.// Известия на СУ – Варна, 2000, брой 1-2
 310. Филипова М., С.Стоянов, А.Манев. Спектрофотометър за регистриране на бързо протичащи процеси.// Екология и бъдеще, 2011, брой бр.1-2, ISSN 1312-0751.
 311. Филопова, М., М. Харалампиев. Свойства модифициранного эластомерами γ – облученного полиэтилена высокой плотности.// Пластичесские массы, 2001, брой 4
 312. Хараланова Т.,К.Гиргинов,М.Филипова. Изследване на инхибиторните свойства на 2-(4-заместенифенил)-изохинолин- 1,3(2н)диони.// Science & Technologies, 2014, брой Volume IV, N, стр. 84-89
 313. Цанков П., Желева И.,. Изследване на дроселни елементи на аеростатични опори (АС).// Механика на машините и механизмите,, 2008, брой книга 7, стр. 17-20
 314. Цанков П., Ив. Желева. Изследване на възможността за използване на пористи материали за ограничителни елементи в аеростатични опори,.// Механика на машините, Варна, 2010, брой 88, стр. 14 – 17
 315. Якимов А., Желева И. Рак на панкреаса. VІІ. Честота и особености при аденокарцинома на панкреаса.// Хирургия, София,, 1991, брой № 1,, стр. 35 – 38,
 316. Якимов А., Желева И. Рак на панкреаса. VІ. Особености на локализацията и метастазирането на тумора на жлезата у двата пола.// Хирургия, София,, 1990, брой № 2,, стр. 6 – 11
 317. Якимов А., Желева И. Рак на панкреаса. ІV. Особености на възрастовото разпределение и локализацията на туморния процес в жлезата по пол.// Хирургия, София,, 1990, брой № 3, стр. 76 – 79,
 318. Якимов А., Желева И. Рак на панкреаса І. Възрастово разпределение и локализация на туморния процес в жлезата.// Хирургия, София,, 1990, брой № 1, стр. 4 – 8,
 319. Якимов А., Желева И. Рак на панкреаса. V. Особености на хистологичните форми и местните усложнения на карцинома у двата пола.// Хирургия, София,, 1990, брой № 1,, стр. 56 -59,
 320. Якимов А., Желева И. Рак на панкреаса ІІ. Хистологични форми и местни усложнения на карцинома на панкреаса.// Хирургия, София, 1990, брой № 1,, стр. 18 – 19,
 321. Якимов А., Желева И. Рак на панкреаса. ІІІ. Локализация и метастазиране на тумора в жлезата.// Хирургия, София,, 1989, брой № 6, стр. 7 – 11,
доклади
 1. Ahmedov A., Tujarov K., Popov G. Methodology for Numerical Modeling the Performance of Vertical Axis Wind Turbines. IN: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 1.2, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
 2. Aliyarova M., I.Iliev. ADDITION TO THE CONCEPT OF CHOOSING A LOCATION FOR THE CONSTRUCTION OF THERMAL POWER PLANTS. IN: 55th Science Conference of Ruse University, volume 55, book 1.2, Ruse, Bulgaria, Printing house at Ruse University, 2016, pp. 75-78, ISBN 1311-3321.
 3. Atanasov G., Y.Dochev, I.Iliev. Condenzing Economizer Plants for Steam Generators on Solid Fuel. IN: National Energy Conference, Neptun, Romania, section 5, 1994, pp. 110-116
 4. Avni Sfishta, Naser Sahiti, Iliya Iliev. Influence of Radiation Losses from Heat Emitting Body on Building Energy Performance. IN: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 1.2, Русе, Русенски университет, 2014, pp. 31-35, ISBN 1311-3321.
 5. Bobilov V., I.Iliev, P.Zlatev, Z.Kolev, G.Genchev, P.Mushakov. Graph-analytical method for estimation of flow's distribution in low-pressure gas transport systems. IN: TE-RE-RD 2013; 2nd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development Baile Olanesti 20-22 June, Romania (Copernicus index), Printech, 2013, pp. 9-14, ISBN 1843 - 3359.
 6. Bobilov, V., P. Zlatev, Zh. Kolev, P. Mushakov. Heat measure unit for centralized heat supply of direct subscriber stations. IN: TE-RE-RD 2014; 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Mamaia 12-14 June, Romania, 2014, pp. 17-20, ISBN ISSN:2359-7941.
 7. Bobilov, V., V. Kambourova, Zh. Kolev, P. Zlatev, P. Mushakov. Increasing the energy efficiency of thermal power plant. IN: TE-RE-RD 2014; 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Mamaia 12-14 June, Romania, 2014, pp. 21-26, ISBN ISSN:2359-7941.
 8. Borisov, S., P. Manev. Innovative methods and technology for derivation of carbohydrate-silicone containing materials from waste biomass. IN: Booklet of the 57th Science Conference of Ruse University "New Industries, Digital Economy, Society-Protections of the Future", Ruse, 2018
 9. Borissova N G, I.K. Iliev, Т.А. Segeda, М.Т. Тumenbayeva. STUDY OF THERMODYNAMIC CHARACTERISTICS OF WATER VAPOR. IN: Proceedings of the all-Russian Scientific Conference with International Participation October 21-23, 2019, Saint-Peterburg, Russia, Peter the Great Saint-Peterburg Polytechnic University, 2019, pp. 70-71, ISBN 978-5-7422-6703-4.
 10. Bozhinov, A., S. Ibrahim, G. Popov, K. Klimentov. Turbo pump investigation based on ANSYS-CFX. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, 2019, Ruse, 2019
 11. Burdzhiev, S. D. The Risk Of Cross-Border Smuggling Of Radioactive Materials. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, Volume 56, book 1.2., Ruse, 2017, pp. 139-143, ISBN 1311-3321.
 12. Burdzhiev, S. D. Model of decision making system in multivariate disasters “BUECHO”. IN: In: Institute of metal science equipment and technologies “Akad. A. Balevski” with Hydro aerodynamics centre – BAS, Sofia, 2013, ISBN 1313-8308.
 13. Dediu,G., V. Vilag, J. Popescu, Kr. Tujarov, Iv. Zheleva, G. Popov. System instrumentation and data acquisition for TurboRiver-RB7. IN: University of Ruse, PROCEEDINGS, Volume 51, book 1.2., Ruse, 2012, pp. 148-152
 14. Deltchev D. A.Terziev, I.Iliev. Review on existing Brown’s Gas (HHO) production’s systems and analysis of capabilities for its use in practice. IN: 6th International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Moesiu de Sus 8-10 June 2017 index Copernicus, Politehnica press, 2017, pp. 7-13, ISBN 2457-3302.
 15. Dochev Y, I.Iliev, G.Atanasov. Condensing Economizer Plants for Low-Grade Heat Recovery. IN: National Energy Conference CNE'94, Neptun, Romania, section 5, 1994, pp. 102-109
 16. Dochev Y., I.Iliev, G.Atanasov. Experimental Method for Measuring Equilibrium Inner Zone Thiknes of Evaporating Meniscus on Metal Surface. IN: National Energy Conference, CNE'96, Neptun, Romania, 1996, pp. 38-42
 17. Dochev Y., N. Gazhev. Mathematical model of a direct-contact heat exchanger with active packing of heat pipes. IN: MEIME, Galati, Romania, 2009
 18. Dochev, Y., I.Iliev. Energy Saving Technologies using Condensing Economizers with active pack. IN: International Symposium, Novi Sad, Yugoslavia, 1995, pp. 326-334
 19. Filipova M., S. Dimitrova. Sustainbility of Human Resurces. IN: 12TH International Scientific Conferense, Land Forces Academy”N.Balescu", Sibiu, Romania, 2007
 20. Filipova M., S. Dimitrova. Sustainable development ecologization and its economic aspect. IN: The 13TH International Scientific Conference KBO 2007, Sibiu, Romania, 2007
 21. Filipova M., S. Stoyanov. Influence of the Atmospheric Characteristics on the Flight of Aircraft. IN: GEO Alb 2011, Mitrovicë, Republic of Kosovo, 2011
 22. Filipova, M. Ecological monitoring and chemical waste manarement. IN: Two jubilee international scientific conference ” 50 Years of flight of Y.Gagarin”, Chumen, 2011, pp. 10-13, ISBN 978-954-8557-10-8.
 23. Filipova, M. Determining the summation risk of radionuclides and toxic chemical substances. IN: GEO Alb 2011, Mitrovicë, Republic of Kosovo, 2011, ISBN 978-9951-612-00-5.
 24. Filipova, M. Risk in contact with radionuclides. IN: Two jubilee international scientific conference ” 50 Years of flight of Y.Gagarin”, Chumen, 2011, pp. 14-16, ISBN 978-954-8557-10-8.
 25. Filipova, M. Risk of toxic chemicals in the atmosphere. IN: GEO Alb 2011, Mitrovicë, Republic of Kosovo, 2011, ISBN 978-9951-612-00-5.
 26. Filipova, M. Ecological monitoring and chemical waste management. IN: 14 NSCLand Forces Academy “Nikolae Balesku”,, Sibiu, Romania, 2009
 27. Filipova, M. New Ecological risks. IN: 13TH International Scientific Conferense, KBO 2007, Sibiu, Romania, 2007
 28. Filipova, M. Enviromental impact of chemical weaponsemployment,. IN: Leader ship si management la orizonturile secoulului al XXI – lea, v.XIII, 2005
 29. Filipova, M. Strength of polyethylene – elastomers blends by dicumilperoxide,. IN: Romania, Bucharest, The 30TH session of scientific presentations “MODE, 2003
 30. Filipova, M., Vasileva S. Long –Term – Strength of Polyethylene – Elastomers Blends. IN: NBС’2000, Haga, 2000
 31. Ganchev R., I.Iliev. Technology of Combustion of High-Ash Coal in a Gasifying Fluidized Bed- a Timely Possibility for Reconstruction of Pulverized Coal Boilers of Small and Medium Output. IN: 3-rd Symposium of South-East European Countries (SEEC) on Fluidized Beds in Energy Production, Chemical and Process Engineering and Ecology, 25-29.09.2001, Sinaia, Romania, 2001
 32. Ganchev R., I.Iliev. Providing explosion-proof conditions in burning coal with high output of volatiles in systems with an intermediate bin. IN: EMF`2000, 25-28.06.2000, Varna, 2000
 33. GENBACH A , David Yu. Bondartsev, Iliya K. ILIEV, Angel Terziev. ANALOGY IN THE PROCESSES OF HEAT EXCHANGE OF CAPILLARY-POROUS COATINGS IN ENERGY INSTALLATIONS. IN: ENVIRO 2018, Romania, E3S Web Conferences, 2019, pp. 1-8
 34. Genbach A. A., D. Yu. Bondartsev I. K. Iliev, A. G. Georgiev. Determination of the limiting possibility of energy and substance transfer in capillary-porous coating of heat and power plants. IN: Second International Scientific Conference Alternative energy sources, materials and technologies, Sofia, Publishing house “Imeon” Sole-owner, 2019, pp. 45-47, ISBN 2603-364X.
 35. Genbach A. A., K. K., Shokolakov, D. Yu. Bondartsev, I. K. Iliev, A. K. Terziev. Research of specific destruction energy of the porous coating at power unit. IN: Second International Scientific Conference Alternative energy sources, materials and technologies, Sofia, Publishing house “Imeon” Sole-owner, 2019, pp. 123-125, ISBN 2603-364X.
 36. Genbach A., D.Bondartsev, I.Iliev. Equipment for study of various heat exchange conditions in capillary-porous structures of power equipment. IN: 6th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Moieciu de Sus – Romania (Copernicus index), University POLITEHNICA of Bucharest, 2017, pp. 37-43, ISBN 2359-7941.
 37. Genbach A., K.Olzhabayeva, I.Iliev. Heat exchange in oil-cooler at power station. IN: 6th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Moieciu de Sus – Romania (Copernicus index), University POLITEHNICA of Bucharest, 2017, pp. 43-47, ISBN 2359-7941.
 38. Genbach A., N. O. Jamankulova, I. K. Iliev. Capillary-porous cooling systems for melting units. IN: 7th International Conference on TE-RE-RD 2018, Drobeta Turnu Severin – Romania, 2018, pp. 33-37, ISBN 2457 – 3302.
 39. Genbach A., N.Jamankulova, I.K.Iliev. The use of heat pipes in fruit growing. IN: 8th International conference on Thermal Equipment, Renewable energy and Rural development, Targoviste, Romania, 2019, pp. TBD, ISBN 2359-7941.
 40. Genbach A.,K. Olzhabayeva, I. Iliev. УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СПОСОБА ПОДВОДА ОХЛАДИТЕЛЯ И ОРИЕНТАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛООБМЕНА В КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ СИСТЕМАХ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ. В: 56th Science Conference of Ruse University, volume 55, book 1.2, Ruse, Bulgaria, Printing house at Ruse University, 2016, стр. 24-29, ISBN 1311-3321.
 41. Genbach A.A , K Olzhabayeva , I.K. Iliev. Installations for heat transfer rate study in capillary-porous systems of power equipment (index Copernicus). IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, Politechnika Press, 2016, pp. 63-69, ISBN ISBN 2359-7941.
 42. Genbach A.A, N. Jamankulova, I.K.Iliev, A.Terziev. Study of fragile capillary-porous coatings in power installations. IN: Sustainable solutions for Energy and Environment (ENVIRO 9-13.10.2018), Romania, E3S Web of Conferences 85, 05002, 2019, pp. 1-5, ISBN TBD.
 43. Genbach A.A., D. Yu. Bondartsev, I. K. Iliev. Investigation of porous coverage in cooling systems for turbine equipment elements. IN: 7th International Conference on TE-RE-RD 2018, Drobeta Turnu Severin – Romania, 31 May - 02 June 2018, 2018, pp. 37-43, ISBN 2457 – 3302.
 44. Genbach A.A., D.Yu. Bondartsev, I.K.Iliev, A.K.Terziev. Analogy in the processes of heat exchange of capillary-porous coatings in energy installations. IN: E3S Web of Conferences 85, EENVIRO 2018, Romania (SCOPUS), 2019, pp. 1-8
 45. Genbach A.A., D.Yu.Bondartsev, I.K.Iliev. TEST BENCH EQUIPMENT FOR ANALYSIS OF COOLANT FEED IN AND ORIENTATION OF THE HEAT TRANSFER SURFACE IN CAPILLARY-POROUS SYSTEMS. IN: 56th Science Conference of Ruse University, volume 56, series 1.2, Ruse, Bulgaria, Publishing house University of Ruse, 2017, pp. 18-22, ISBN 13113321.
 46. Genbach A.A., K. Olzhabayeva, K. Shokolakov, I. K. Iliev. Heating with heat pipes. IN: 7th International Conference on TE-RE-RD 2018, Drobeta Turnu Severin – Romania, 31 May - 02 June 2018, 2018, pp. 43-49, ISBN 2457 – 3302.
 47. Genbach Al., K.Olzhabayeva, I.Iliev. Analogy in processes of distribution of fragile capillary-porous covering and metallic steam-generating surfaces in power installations. IN: 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development (Copernicus index), Mamaia-Romania 12-14 June 2014, Politehnica Press, 2014, pp. 43-49, ISBN 2359-7941.
 48. Genbach Al., K.Olzhabayeva, I.K.Iliev. Development of the demanded information for introduction of porous systems in thermal power stations of power plants. IN: 4th International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Hotel Posada Vidraru – Arges County, Romania (Copernicus index), Politehnica Press, Bucharest, 2015, pp. 21-26, ISBN 2359-7941.
 49. Genbach Al., O.Baibekova, I.Iliev. Study of the conditions of fragile fracture of capillary-porous coatings in thermal power plants. IN: Mamaia-Romania 12-14 June 2014 (Copernicus index), 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Politehnica Press, 2014, pp. 49-55, ISBN 2359-7941.
 50. Genbach Al., V. Baibekova, I.K.Iliev. Optimization of the excess cooler in the capillary-porous cooling system in thermal power plants. IN: 4th International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Hotel Posada Vidraru – Arges County, 04-06 June, Politehnica Press, Bucharest, 2015, pp. 27-32, ISBN 2359-7941.
 51. Georgiev Y., I.Iliev, G.Atanasov. Efficiency enhancement of some industrial steam generators combined with waste heat utilization. IN: XIII International conference on Industrial Engineering, 9-12.10.1990 Varna, 1990
 52. Gramatikov P., I. Iliev. European Credit Lines for Energy Efficiency - Tool to lighten the Global Crisis impact. IN: International Scientific Conference, Romania;, Targu Jiu, 2010
 53. Gramatikov P., I.Iliev, S. Andreev, I. Hristoskov. Assessment Of Opportunities For Landfill Gas Utilisation In Bulgaria. IN: Energy Forum, St. Constantine & Elena, Varna, 15th to 19th of June 2011, 2011, pp. 351-359
 54. Gusztáv Arz, András Tóth, Daniel Bratanov, Nikolay Zlatov, Roberto Guzmán Diana, Stefko Burdzhiev, Antonios Gasteratos, David Pereira, Carlos Beltran, Uberto Delprato. EU FP6 Project RESCUER: the development of a dexterous robot and intelligent information technologies for EOD/IEDD/rescue missions. IN: Сб. докл. на IX Международна конференция по роботика„ ПРАКТРО’ 2007”, Варна, 2007, pp. 7 - 13
 55. Iasen Dochev, Georgi Genchev, Plamen Mushakov, Nikolai Gazhev. Efficiency criteria of walste heat recoxery units of direct – contact heat exchangers with active packing. IN: MEIME, Galati, EDITURA, 2009, pp. 237-242, ISBN 978-973-627-442-8.
 56. Iliev I, St. Lazarov, V. Kamburova, A. Terziev, C. Iliev. COOLING OF COMPRESSED GAS WITH THERMOSYPHON HEAT EXCHANGERS. IN: 70-years traditions and innovations University of Ruse & Union of Scientifics –Ruse, Ruse, Bulgaria, IN: Scientific works of Ruse university, volume 54, serial 1.2, Ruse, Printing centre at Ruse Univer, 2015, pp. 47-51, ISBN 1311-3321.
 57. Iliev I, V.Kamburova, K.Uzuneanu, V.Vutev. Study of integral characteristics and efficiency of a finned tubes thermosyphon’s type heat exchanger. IN: 17th International Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, October 20-23, 2015, University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering in Niš, 2015, pp. 160-170, ISBN 9 97 78 8-8 86 6-.
 58. Iliev I. Heat waste recovery from corrosive flue gas streams (Plenary Section). IN: TE-RE-RD 2013; 2nd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development Baile Olanesti 20-22 June, Romania, PRINTECH, 2013, pp. 61-66, ISBN 1843 - 3359.
 59. Iliev I. Providing explosion safety in intermediate dust bin system when burning coals with high volatile content. IN: Сборник с доклади Енергиен форум 12-15 юни 2013, Международен дом на учените "Ф.Ж.Кюри" КК "Св.Св. Константин и Елена"- Варна, България, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2013, pp. 40-48
 60. Iliev I., A. Terziev, V. Kamburova. Combined heat and power production trough biomass gasification with „heat pipe-reformer” (plenary section). IN: 5th International Conference on Thermal Systems and Environmental Engineering, Galaţi, Romania, METIME, 2013, pp. 128-131, ISBN l 1222-4057.
 61. Iliev I., A.Terziev, I.Beloev, V.Kamburova. Experimental validation data for CFD of heat transfer in a new thermosyphon heat exchanger. IN: 8th International conference in Energy and Environment 2017, (Scopus Thomson & Reuters), University Politechnica of Bucharest, IEEE, 2017, pp. 202-206, ISBN 978-1-5386-3943-6.
 62. Iliev I., G.Atanasov, Y.Dochev. Thermal efficiency of condensing economizer on steam generator firing solid biomass. IN: 36-th Science week. 5-11.11.1996, Aleppo, Syria, 1996
 63. Iliev I., G.Atanasov, Y.Georgiev. Ecological Heat Recovery Plants for Coal Fired Steam Generators. IN: IV National Conference for Young Scientists, Varna, 1990
 64. Iliev I., G.Atanassov, Y.Dochev. Thermal efficiency of condensing economizer on steam generator firing solid biomass. IN: 36-th Science Week, 5-11.11.1996, Aleppo, Syria, 1996
 65. Iliev I., Jesionek K. Providing Explosion Safety in Intermediate Dustbin Systems When Burning Coals With High Volatile Content. IN: Thirtieth Annual International Pittsburgh Coal Conference (Scopus), Beijing, China; September 15-18, 2013, University of Pittsburgh, USA, 2013
 66. Iliev I., Sт. Lazarov. Heat waste recovery from steam generators PK-38 using heat pipe technology in TPP "Maritsa East-2". IN: Energy & Ecology Conference, 29-30 June, 2011,, Pristina, Kosovo, 2011
 67. Iliev I., V.Kamburova, A.Terziev. Analyses of landfill gas potential in Bulgaria. IN: EEA & AE 2013- International Scientific Conference 17-18.05.2013, Ruse, Bulgaria, Printing Centre at Ruse University, 2013, pp. 230-235, ISBN 1311-9974.
 68. Iliev I., V.Kamburova, A.Terziev. Assessment of the specific fuel consumption and the emission reduction level as a result of the replacement of outdated agricultural equipment. IN: EEA & AE 2013- International Scientific Conference - 17-18.05.2013, Ruse, Bulgaria, Printing Centre at Ruse Univeristy, 2013, pp. 236-241, ISBN 1311-9974.
 69. Iliev I., V.Kamburova, A.Terziev. Benchmarking the energy performance of six campuses of Ruse University. IN: TE-RE-RD 2013; 2nd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development Baile Olanesti 20-22 June, Romania, PRINTECH, 2013, pp. 67-72, ISBN 1843 - 3359.
 70. Iliev I., Y.Dochev. Two-dimensional Film Condensation on Horizontal Tube Banks. IN: National Energy Conference CNE'96, Neptun, Romania, section V, 1996, pp. 43-51
 71. Iliev I.,A.Terziev, H.Beloev, C.Iliev. Specifics in the operating modes of thermosiphon air heater of steam generators №1 and №2 in TPP "Republika" at fuel switch from coal to natural gas. IN: Sustainable solutions for Energy and Environment (ENVIRO 9-13.10.2018), Romania, E3S Web of Conferences 85, 2019, pp. TBD, ISBN TBD.
 72. Iliev I.K. A.A. Kibarin M.B. Aliyarova A.K. Terziev. Analysis of the possibilities for energy efficiency improvement of CHP power plants. IN: Proceedings of International Conference in Telecommunications, Informatics, Energy and Management (TIEM) September 12–14,, Kavala, Greece, TIEM, 2019, pp. 141-147, ISBN 2367-8437.
 73. Iliev, I. Bulgarian Energy Efficiency and Renewable Energy Credit Line Support Framework (BEERECL Extension) (Plenary Section). IN: 11-ти Икономически форум за Югоизточна Европа, Регионални отражения на глобалните икономически предизвикателства, НДК, София, София, 2009
 74. Iliev, I. Bulgarian Energy Efficiency and Renewable Energy Credit Line Support Framework (BEERECL). IN: 10-ти Икономически форум за Югоизточна Европа, Регионални отражения на глобалните икономически предизвикателства, 5 - 6 ноември 2008, НДК, София, 2008
 75. Iliev, I. Waste Heat Recovery from Boilers Firing Agricultural Biomass. IN: International Symposium "Energetics and Power Supply Technologies", Novi Sad, Yugoslavia, 1995, pp. 42-50
 76. Iliev, I. Influence of the Initial Humidity of Vapour-Gas Mixture on Heat-and Mass Transfer Process at Contact Heat Exchanger with active pack. IN: National Energy Conference CNE'94, Neptun, Romania, Energy Supplier-Consumer Relationship in the Marke, 1994, pp. 125-128
 77. Iliev. I., P.Gramatikov. Encouraging the Use of Renewable Energy Sources by European Credit Lines for Energy Efficiency and Renewable Energy Sources (Plenary Section). IN: ENERGY & ECOLOGY CONFERENCE, 29-30 JUNE, 2011, PRISTINA, KOSOVO, 2011
 78. Iliya Iliev, Hristo Beloev, Emilian Velkov, Angel Terziev, Christiyan Iliev, Krzysztof Jesionek. Experimental Validation Data for CFD of Heat Transfer Processes in a Thermosyphon Type Air Heater. IN: 58 Sympozjon "Modelowanie w mechanice, Ustron, Politechnika Slaska, 2019, pp. 47, ISBN 8360102759.
 79. Ivanka Zheleva, Anna Lecheva, Anna Aladjadjyan. Fluid Flow Study of Bioreactors with Mechanical Mixing. IN: 3rd International ISEKI Food Conference “Food Science and Technology Excellence for a Sustainable Bioeconomy”, poster session, 21-23 May 2014, Athens, Greece, poster in my pocket Elsevier App, 2014
 80. Ivanov I., Y.Dochev, I.Iliev, L. Vulkov. Air Pollution of Energy Generating Plants and Steam Generating Installations-State and Tendencies in Evalutions and Protection Improvement. IN: VII Summer School, Bulgarian- Holland Workshop on Environmental Control, International House of Scientifics, Varna, 1987
 81. Jenzgiz Husein, Yanko Yankov, Ivailo Nikolaev. Automated Measuring System for Recording Hydraulic Magnitudes. IN: Proceedings of the 58-th Annual Scientific Conference of University of Ruse „Angel Kanchev“ and Union of Scientists - Ruse, Ruse, PUBLISHING HOUSE University of Ruse "Angel Kanchev", 2019, pp. 40-47, ISBN ISSN 2603-4123.
 82. Kadikyanov, G., Zh. Kolev, S. Kadirova. The comparative assessment relating to CO2 emissions of cars air conditioning systems using different refrigerants. IN: Proceedings of XI International Conference Transport Problems, Silesian University of Technology, Poland, 2019, pp. 289-294, ISBN 978-83-945717-8-8.
 83. Kadirova, S. Y., I. B. Evstatiev, A. V. Manukova, Zh. D. Kolev, Ts. A. Gotsov. Investigation of the efficiency of an electronic system for control of the meal pretreatment temperature in vegetable oil extraction installation. IN: International symposium ISB-INMA TEH, Agricultural and mechanical engineering, Bucharest, 27-29 October, Romania, 2016, pp. 219-226, ISBN Print: ISSN 2344.
 84. Kadirova, S. Y., Nenov, T. R., Penev, P. B., Kandilarov, R. Y., Kolev, Z. D. Design of solar monitoring tracking system. IN: SIITME 2019 - 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, Cluj-Napoca, Romania, 2019, pp. 322-324
 85. Kadirova, S., A. Manukova, Zh. Kolev. METHODS FOR DETERMINATION OF THE DURATION OF MEAL TREATMENT IN A TOASTER BY CONTROL OF THE FLOW RATE. IN: Proceedings of The Union of Scientists - Energy Efficiency and Agricultural Engineering, University of Ruse, 2015, pp. 503-506, ISBN 1311-9974.
 86. Kambourova V., I. Zheleva, P. Mashkov,. Mathematical modelling of temperature and moisture content of bread during baking in oven with infrared heating. IN: 9th Workshop on Transport phenomena in two-phase flow, Proceedings,, Borovets, Bulgaria, 2004, pp. 197 - 204
 87. Kambourova V., I. Zheleva, Ya. Ivanov,. On the rheological properties of glassmelt. IN: Optimisation in materials science, Одесса,, “АстроПринт”,, 1999, pp. 17 - 20
 88. Kamburova V, A. Ahmedov, I. K. Iliev, I. Beloev, M. Laković-Paunoviće. Numerical modeling of the operation of a two-phase thermosyphon with heat carrier desalinated water. IN: 18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 17–20, 2017, University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering in Niš, 2017, pp. 609-622, ISBN 978-86-6055-098-1.
 89. Kamburova V, I. Iliev, M. Venev. Study of Heat & Mass Transfer Characteristics of Ribbed Thermosyphon Water Heater. IN: Scientific works of Ruse university, volume 53, serial 1.2, Ruse, Printing centre at Ruse University, 2014, pp. 61-67, ISBN 1311-3321.
 90. Kamburova V., I.Iliev. Encouraging the use of renewable energy sources by European credit lines for energy efficiency and renewable energy sources. IN: Balkan Energy and Infrastructure Finance Forum, June 27-28, 2011, Bucharest, Romania, 2011
 91. Kamburova V., I.Iliev, A.Terziev. Schemes for project financing of combined heat and power production through biomass gasification. IN: 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Mamaia-Romania 12-14 June 2014 (the best paper), Politehnica Press, 2014, pp. 65-71, ISBN 2359-7941.
 92. Kamburova V., I.Iliev, A.Terziev. Simplified methodology for monitoring and assessment of the effect of energy saving measures in public buildings. IN: 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Mamaia-Romania 12-14 June 2014, Politehnica Press, 2014, pp. 59-65, ISBN 2359-7941.
 93. Kamburova V., I.Iliev, A.Terziev. Biogas combined heat and power production. IN: 5th International Conference Thermal Systems and Environmental Engineering", 1-2 November 2013, Galati, Journal TERMOTEHNICA/ THERMODYNMICS, indexed in international databases., 2013
 94. Kamburova V., I.Iliev, M.Velikanov, A.Terziev. Simplified methodology for monitoring and assessment of results of energy saving measures for agricultural equipment. IN: Sixth International Conference Energy Efficiency and agricultural engineering, 11-12 November 2015, Ruse, Bulgaria, Printing house, 2015, pp. 309-314, ISBN 1311-9974.
 95. Kamburova V., Il. Iliev. Risk analysis at construction and exploitation time of a co-generation biomass plant. IN: Project 15.3.1.017 "Risk Management for large scale infrastructures in the Romanian- Bulgarian cross-border area", volume 2, 30 June 2016 Ruse, Bulgaria, Mediatech Pleven, 2016, pp. 86-94, ISBN 978-619-207-092-2.
 96. Kartalska Y.; Dimitrova, К. ; Aladjadjiyan А.; Zheleva Iv. Study on the development of lactic acid bacteria in cow's and sheep's milk treated with ultrasound. IN: ISEKI FOOd 2011, Bridging Training and Research for Industry and Wider Community, 2nd International ISEKI_FOOD Conference, Milan, Italy, 31.08.2011 – 02.09.2011, 2011, pp. p43
 97. Kolev Z., D. Bekana. Research on gas arc welding coatings on cast iron machine parts. IN: Proceedings of Science Conference “Trans and Motoauto – 2006”, Volume 3, Sofia, 2006, pp. 52-55, ISBN 1313-0226.
 98. Kolev, Zh. Investigation the heat transfer coefficient of water-air convector. IN: Механізація та електрифікація сільського господарства - Загальнодержавний збірник, Випуск №3 (102), Національний науковий центр, Інститут механізації та електрифікації сільського господарства, Глехавa, України, 2016, pp. 172-180, ISBN ISSN 0202-1927.
 99. Kolev, Zh. Investigation the paremeters of reversible laboratory heat pump installation in “cooling” working regime. IN: Механізація та електрифікація сільського господарства - Загальнодержавний збірник, Випуск №3 (102), Національний науковий центр, Інститут механізації та електрифікації сільського господарства, Глехава, України, 2016, pp. 166-171, ISBN ISSN 0202-1927.
 100. Kolev, Zh., P. Mushakov, P. Zlatev. Numerical modeling of the heat transfer process at movement of air in tube. IN: Proceedings of Conference of University of Ruse, Ruse, Bulgaria, 2018, pp. 100-105, ISBN 1311-3321.
 101. Kolev, Zh., P. Mushakov, V. Bobilov, P. Zlatev. Investigation the influence of the water volume flow in the convector on the parameters of laboratory heat pump installation. IN: TE-RE-RD 2016; 5th International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, 02-04 June, hotel "Atlas" - Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 75-80, ISBN ISSN 2359-7941.
 102. Kostov, B. „Experimental Investigation Of The Energy Consumption In Regulating The Flow Rate Of Pump Systems”. IN: Сборник НАУЧНИ ТРУДОВЕ - ЛТУ (София), София, 2010, pp. 181-185, ISBN 1314-4669.
 103. Kostov,B., G. Popov, Kl. Klimentov. Energy Efficiency Of Pump Systems. IN: Младежка международна научна конференция „Технологии и иновационни решения 2011”, Одрин (Турция). 16.12, 2011
 104. Krasteva A., D. Ivanova, G. Popov, B. Kostov. Application of a genetic algorithm for analyzing the effective use of electrical energy in working pump systems. IN: ENERGY EFFICIENCY AND AGRICULTURAL ENGINEERING, Русе, 17-18 май, 2013, pp. 82-87
 105. Krasteva, A., K. Andonov, K. Enimanev. G. Popov. Energy efficiency of pump devices at the standard level. IN: International Scientific Conference EE&AE, Rouse, 3-5 June 2004, Rouse, 2004, pp. 671-675, ISBN ISSN 1311-9974.
 106. Lachezar Apostolov, Gencho Popov, Krasimir Ormandzhiev. Requirements For Dynamic And Static Testing Of Tractor Hydraulic Systems (Изисквания за динамични и статични изпитвания на тракторни хидравлични системи). В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58., Ruse, 2019, стр. 74-80, ISBN ISSN 1311-3321 (p.
 107. Latinovic, T., S. Deaconu, G. Popov, M. Topor. Intelligent Workcell Robot System In Manufacturing With ABB IRB 2000. IN: VIII International Congress „Machinеs, Technolоgies, Materials” September 19 – 21, Varna, 2011, pp. 145
 108. Lecheva A., I. Zheleva. Fluid flow structure around the mixer in a reactor with mechanical mixing. IN: AMiTaNS’15, 28 June–3 July 2015, Albena, Bulgaria, Volume 1684, USA, New York, AIP Conf. Proc., 2015, ISBN 978-0-7354-1331-3.
 109. Manev, P., L. Vladimirov. Uncertainity of the information in analisys of the environmental and ergonomic risk of equipment for environmental protection. IN: Securitatea informaţional'ă 2013 conferinţă internaţională (ediţia a X-a Jubiliară), Chişinău – 2013, Academia de Studii Economice a Moldovei, 2013, pp. 78-81, ISBN 978-9975-75-640-2.
 110. Manolova В., I.Iliev. Set of indices for effective electronic power consumption control in ensuring thermal processes. IN: EEA & AE 2013- International Scientific Conference - 17-18.05.2013, Ruse, Bulgaria, Printing centre at Ruse University, 2013, pp. 100-103, ISBN 1311-9974.
 111. Mushakov P. Influence the method to regulate the cold power and external conditions on the efficiency of two-stage refrigeration compressors. IN: TE-RE-RD 2015, Posada Vidraru, Romania, 2015, pp. 73 - 78, ISBN 2359-7941.
 112. Mushakov, P., V. Bobilov, Zh. Kolev, P. Zlatev. Investigation the refrigertion cycle of heat pump “water-water”. IN: Proceedings of Conference of University of Ruse, Volume 55, book 1.2., Ruse, Bulgaria, 2016, pp. 30-35, ISBN 1311-3321.
 113. Nedkov, D., Zh. Kolev. Determination of heat convection coefficients by numerical modelling of heat transfer processes. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Ruse, Bulgaria, 2019, pp. 8-11, ISBN ISSN 1311-3321 (p.
 114. Ongar B., I. K. Iliev, G. K. Smagulova, A.I. Nurova. Numerical simulation of the formation of nitrogen oxides in pulverized furnaces. IN: Proceedings of International Conference in Telecommunications, Informatics, Energy and Management (TIEM) September 12–14, Kavala, Greece, TIEM, 2019, pp. 197-202, ISBN 2367-8437.
 115. Penev, Y, P. Zlatev, V. Bobilov. PERFORMANCE ASSESSMENT OF SORPTION REGENERATOR FOR DEHUMIDIFICATION IN AIR HANDLING UNIT. IN: Proceedings of Conference of University of Ruse, Ruse, Bulgaria, 2018, ISBN ISBN 1311-3321.
 116. Petrov S.L., P.R. Petrov, G.S. Popov, G. Atanasov. Application of dimensional analysis to studies on volumetric leakages through face seals. IN: CNE 94 ”Towards a sustainable energy in Romany”, section VII, June 13-16 ,, Romania, 1994, pp. 140-145
 117. Popov G., Kl. Klimentov, B. Kostov. Methods to estimate the energy consumption in regulating the flow rate of pump systems. IN: 10th Anniversary international conference an accomplishment in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, DEMI’2011, Banja Luka, 2011
 118. Popov G., Kl. Klimentov, B. Kostov. Investigation of the energy consumption in regulating the flow rate of pump systems. IN: 10th Anniversary international conference an accomplishment in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, DEMI’2011, Banja Luka, 2011
 119. Popov, G. , K. Klimentov, B. Kostov, A. Bozhinov. ANALYTICAL PRESENTATION OF THE DIMENSIONLESS CHARACTERISTICS OF CENTRIFUGAL FANS. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, Ruse, 2018, pp. 84
 120. Popov, G., K. Klimentov, B. Kostov. Investigation of the energy consumption in regulating the flow rate of fan systems. IN: XXIInd National Conference on Thermodynamics with International Participation NACOT, Galati, Romania, 2019
 121. Popov, G., K. Klimentov, B. Kostov, A. Bozhinov. DETERMINATION OF THE MAIN GEOMETRIC SIZES OF A CENTRIFUGAL FAN’S IMPELLER. IN: Топлотехника (под печат), Варна, 2018
 122. Pospolita W., K. Jasionek, A.Wierciak, I.Iliev. The effects of dimensions of combustion chamber on the heat transfer process in CFB boilers. IN: 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Mamaia-Romania 12-14 June 2014 (the best paper), Politehnica Press, 2014, pp. 131-137, ISBN 2359-7941.
 123. Raev R, I.Iliev. Elastic Deformation of Double-Layer Ring under Uniform Normal Load. IN: National Energy Conference CNE'94, Neptun, Romania, 1994, pp. 117-122
 124. Raev R., I.Iliev. Determination of the Distribution and the Form of an Oil Spot in the Water Basin. IN: International Symposium, Novi Sad, Yugoslavia. 24-27 May, 1995, pp. 21-26
 125. S. Dimitrova, M. Filipova. Use and reading of ecological factors in the national finansikal balance,. IN: Leader ship si management la orizonturile secoulului al XXI – lea, v.IV, 2005
 126. Segeda T., I.K. Iliev, M. Tumenbayeva, N. Borissova. Thermophysical and thermodynamic properties of substances in gaseous phase used in heat-power engineering taking into account cluster structure. IN: Proceedings of International Conference in Telecommunications, Informatics, Energy and Management (TIEM) September 12–14, Kavala, Greece, TIEM, 2019, pp. 179-183, ISBN 2367-8437.
 127. Stefanova An. ANALYSIS OF THE INVENTORY METHODS FOR POLLUTANTS IN AMBIENT AIR IN THE EIA REPORTS FOR INVESTMENT PROPOSALS IMPLEMENTED ON THE TERRITORY OF RIEW RUSE FOR THE 2013-2016. IN: 19 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM – SIMI 2016 “THE ENVIRONMENT AND THE INDUSTRY”, Bucharest 2016 October 13-14, Romania, 2016
 128. Temirbayev D.,B. Ongar, I.K. Iliev. Ecological burning of gas fuel. IN: 4th International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Hotel Posada Vidraru – Arges County, Romania, Politehnica Press, Bucharest, 2015, pp. 135-140, ISBN 2359-7941.
 129. Terziev A., I. K. Iliev, A. G. Georgiev, H. I. Beloev. Analysis of energy production from wind farm on semi-complex terrains. IN: Second International Scientific Conference Alternative energy sources, materials and technologies, Sofia, Publishing house “Imeon” Sole-owner, 2019, pp. 81-83, ISBN 2603-364X.
 130. Terziev A., I.Iliev, V.Kamburova. Analysis of opportunities for energy savings in reciprocating and screw compressors depending on the operating mode. IN: Научна Конференция - РУ &СУ'13, Русе, 2013
 131. Terziev A., I.Iliev, V.Kamburova, D.Delchev. Analysis of degradation factor of photovoltaic modules operating under field conditions. IN: TE-RE-RD 2013; 2nd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development Baile Olanesti 20-22 June, Romania, PRINTECH, 2013, pp. 113-118, ISBN 1843 - 3359.
 132. Terziev A., V.Kamburova, I.Iliev, K.Mavrov, D.Deltchev. Study of the PV modules inclination angle on the energy production. IN: 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Mamaia-Romania 12-14 June 2014, Politehnica Press, 2014, pp. 163-169, ISBN 2359-7941.
 133. Tujarov, Kr. Hydrotransmission with digital regulation of the capacity and revolutions. IN: Hydraulicke a pneumaticke mechanizmy, Bratislava, 2000, pp. 1..5
 134. Tuzharov, К., G. Popov, K. Klimentov, I. Nikolaev, B. Kostov. CHARACTERISTICS OF A MODELING HYDROCINETIC TURBINE. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Ruse, 2017
 135. Uzuneanu K., I.Iliev. Influence of elemental composition of ethanol - gasoline mixtures on heat transfer in engines. IN: 17th International Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, October 20-23, University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering in Niš, 2015, pp. 609-615, ISBN 9 97 78 8-8 86 6-.
 136. Venev M., I. Iliev, V. Kamburova, A. Ahmedov. NUMERICAL MODELLING OF A HEAT EXCHANGE WITH HEAT PIPES AND EXPERIMENTAL VALIDATION. IN: 55th Science Conference of Ruse University, Reports Awarded with BEST PAPER Chystal Prize, Ruse, Bulgaria, SAT-9.2-2-HT-04, University of Ruse Publishing Center, 2016, pp. 163-168, ISBN 1311-3321.
 137. Vladimirov L. V., N. Y. Kovachev. Information risks during measurements of noise pollution. IN: Securitatea informaţional'ă 2013 conferinţă internaţională (ediţia a X-a Jubiliară), Academia de Studii Economice a Moldovei,, Chişinău, 2013, pp. 51-53, ISBN 978-9975-75-640-2.
 138. Vladimirov, L. Logic and Structure of the course in Ecology and techniques for Environmental protection. IN: II International Spring Forum Innovation technologies in Business - education dedicated to the 30th anniversary of the creation of Information and Computer Systems Department and to the 10th annivers, Gomel, Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives, Information Educational Institut, 2013, pp. 83-86, ISBN 978-985-540-048-7.
 139. Vladimirov, L., К. Hristova. Measurement's and Application's Categorization of Methods for Risk Assessment. IN: 18 th Congress of Balkan military Medical Committee, May 22-26, 2013, Istambul, Turkish Medical Association, 2013, pp. 146-147.
 140. Vladimirov, L. Criteria for assessment of the Environmental consequences of cross-border dangerous economics activities. IN: Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 20th anniversary of the establishment of the Department of International Economic Relations, Svishtov, The D. A. Tsenov Academy of Economics, 2013, pp. 253-260, ISBN 978-954-23-0867-6.
 141. Vladimirov, L. Assessment of risk in management of Environmental Security of Production system. IN: Conferinţa naţională cu participare internaţională „Strategii şi politici de management în economia contemporană”, 29-30 mar. 2013, Chişinău, Academia de Studii Economice, Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2013, pp. 25-30, ISBN 978-9975-75-635-8.
 142. Vladimirov, L. Indicators of Environmental Management's Audit in transbounder economical activities. IN: International scientific conference „Accounting and auditing in the context of European economic integration: progresss and expectations”, April 5, 2013, Kishinev, Academy of Economic Studies of Moldova, Tipography CRIO, 2013, pp. 184-188, ISBN 978-9975-4242-7-1.
 143. Vladimirov, L. Risk assessment of dust contamination of air. IN: Proceedings of International Conference Modern Technologies in the Food Industry. Volume II, 1-3 november, 2012, Chisinau, Republic of Moldova, 2012, pp. 388-393, ISBN 978-9975-80-646-6.
 144. Vladimirov, L. Protection Technology of Contamination of river's water with animal blood. IN: Proceedings of International Conference Modern Technologies in the Food Industry. Volume II, 1-3 november, 2012, Chisinau, Republic of Moldova, 2012, pp. 394-397, ISBN 978-9975-80-646-6.
 145. Vladimirov, L. Аnalytical and graphyc Method of Assessting Environmental Security at hazardous manufacturing sites and activities. IN: International Scientific Conference Informatics in scientific knowledge, Varna, Varna Free University “Chernorizets Hrabar”, The Institute of Mathematics and Informatics at the Bul, 2010, pp. 299-306, ISBN 1313-4345.
 146. Vladimirov, L. Risk Assessment of Ignition of liquid Fuels during any Fire works. IN: Conference proceedings 5th International Conference Crisis management. Civil protection. Ministra vnitra Ceské republiky.Ministra práce a sociálních vecí Ceské republiky.Generálního reditele Hasicskéh, Brno, 2007, pp. 416-423, ISBN 978-80-86710-61-7.
 147. Vladimirov, L. Diagnostic of transboundary environmental security. IN: Digest, Riga Technical University, 53rd International Scientific conference, dedicated to the 150th anniversary and 1st Cogress of World Engineers and Riga Politechnical Institute/RTU Alumni, 11-12 Oc, Riga, 2012, pp. 461, ISBN 978-9934-10-360-5.
 148. Vladimirov, L. Trend of air pollution during electric arc welding and oxyacetylene cutting. IN: Digest, Riga Technical University, 53rd International Scientific conference, dedicated to the 150th anniversary and 1st Cogress of World Engineers and Riga Politechnical Institute/RTU Alumni, 11-12 Oc, Riga, 2012, pp. 460, ISBN 978-9934-10-360-5.
 149. Vladimirov, L. Riskmetric technology in Environmental security. IN: Informatics in the Scientific knowlenge. International Scientific conference. Varna free university, Institute of mathematics and informatics of the Bulgarian Academy of Science, Varna, 2008, pp. 108-122, ISBN 1313-4345.
 150. Vladimirov, L. A. Nenova, V. Tomov. Trend of appear of averages emissions in chemical industry. IN: International Scientific conference Quality of Air protection 2008, Proceedings. Part I, Belgrade, Serbian chamber of commerce, Board of Environmental protection and sustainable development, 2008, pp. 43-53.
 151. Vladimirov, L. V. Strategies and effects in the Management of Environmental security. IN: Международная научно-практическая конференция «Украйна-Болгария-Европейский союз». Современное состояние и перспективы. 12-18 сентября 2013 г, Херсон, ПП Вишемирьский В.С, 2013, pp. 15-20, ISBN ББК 66.4 (Укр)9.
 152. Vladimirov, L. V., N. Y.Kovachev. Morphology of the Impacts of Environmentally dangerous economical activities. IN: Международная научно-практическая конференция «Украина – Болгария – Европейский Союз: Современное состояние и перспективы». 12-18 сентября 2013 г, Херсон, ПП Вишемирьский В.С., 2013, pp. 11-15, ISBN ББК 66.4 (Укр)9.
 153. Vladimirov, L., M. Todorova. Studing the lethal effects on fish indicators in water polluted with animal blood. IN: Proceedings of 9th International Conference on Bionics and Prosthetics biomechanics and Mechanics Mechatronics and Robotics, June 17-21, Volume 9, Riga, Labroto, 2013, pp. 32-35, ISBN 978-9934-8409-0-6.
 154. Vladimirov, L., M. Todorova. Influence on river water quality polluted by animal blood. IN: Proceedings of the 9th International Conference on Bionics and Prosthetics biomechanics and Mechanics Mechatronics and Robotics, June 17-21, Volume 9, Riga, Labroto, 2013, pp. 36-39, ISBN 978-9934-8409-0-6.
 155. Vladimirov, L., M. Todorova. Risks and threats for cross-border environment in extreme solutions. IN: Jubilee International Congress Science, education, technologies "40 Years Bulgaria – Space country", Varna, 2012, pp. 386-394, ISBN 978-954-577-636-6.
 156. Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev. Scenarios situations of transboundary environmental impacts in border areas. IN: Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 20th anniversary of the establishment of the Department of International Economic Relations, Svishtov, The D. A. Tsenov Academy of Economics, 2013, pp. 253-260, ISBN 978-954-23-0867-6.
 157. Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev, V. Dobrinov. Study of ergo-critical events appear during economic activities. IN: Международна научна конференция "Съвременни методи и технологии в научните изследвания", Варна, Икономически университет - Варна, Издателство "Наука и икономика", 2013, pp. 365-370, ISBN 978-954-21-0630-2.
 158. Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev, V. Dobrinov. Dangers, Risk and Criticality in Environment of border's zone. IN: International Scientifics conference Informatics in the Scientific knowledge 2012, Varna, Varna free university, The Institute of Mathematics and Informatics at Bulgarian Academy of Sciences, 2012, pp. 134-140, ISBN 1313-4345.
 159. Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev, V. Dobrinov. Descriptors of Uncertaity and Unclarity of Environmental dangers in border's zone. IN: International Scientifics conference Informatics in the Scientific knowledge 2012, Varna, Varna free university, The Institute of Mathematics and Informatics at Bulgarian Academy of Sciences, 2012, pp. 126-133, ISBN 1313-4345.
 160. Vladimirov, L., N. Kovachev, V. Tomov. Influence of Industral Noise Immissions upon the Risk Assessment. IN: Proceedings. Third International Congress, Volume VII, Varna, Technical University, 2012, pp. 105-109, ISBN 978-954-20-0556-8.
 161. Vladimirov, L., N. Kovachev, V. Tomov. Industrial noise immissions investigation based on indiscrete Measurments. IN: Proceedings, Third International Congress, Volume VII, Varna, Technical University, 2012, pp. 99-104, ISBN 978-954-20-0556-8.
 162. Vladimirov, L., N. Kovachev. Transborder Risk desing from Environmentally-danger economical activities. Part II. Numerical models determination and Risk assessment. IN: Сборник материалов международной научно-практической конференции, том 1, Херсон, Украина, ПП Вишемирский В.С., 2012, pp. 27-32, ISBN ББК 66.4(Укр)9.
 163. Vladimirov, L., P. Manev. An investigation of the manifacture ergonomic hazards and criticalities. IN: Международна научна конференция „Съвременни методи и технологии в научните изследвания“, Варна, Икономически университет - Варна, Издателство „Наука и икономика“, 2013, pp. 371-377, ISBN 978-954-21-0630-2.
 164. Vladimirov, L., P. Manev. An investigation of the manufacture ergonomic hazards and criticalities. IN: Proceedings of International scientific conference Contemporary technologies and methods in economical research, Varna, University of Economics, 2012, pp. 371-377, ISBN 978-954-21-0630-2.
 165. Vladimirov, L., V. Tomov. Technology of Transboundary Environmental Security Management. IN: Proceedings of Scientific conference Management in dynamic variable security middle, Nov 30-Dec 1, 2011, Veliko Tarnovo, National military university, 2011, pp. 89-97, ISBN 978-954-753-089-8.
 166. Vladimirov, L., V. Tomov, M. Тodorova. Systematization of Transboundary Environmental Dangers. IN: Proceedings of Scientific conference Management in dynamic variable security middle, Nov 30-Dec 1, 2011, Veliko Tarnovo, National military university, 2011, pp. 80-88, ISBN 978-954-753-089-8.
 167. Vladimirov, L., V. Tomov, M. Тodorova. Phases and procedures of the Diagnostic in Transboundary environmental security management. IN: Proceedings of Scientific conference Management in dynamic variable security middle, Nov 30-Dec 1, 2011, Veliko Tarnovo, National military university, 2011, pp. 74-79, ISBN 978-954-753-089-8.
 168. Vladimirov, L.,N. Kovachev. Transborder Risk desing from Environmentally-danger economical activities. Part I.Structural models. IN: Сборник материалов международной научно-практической конференции, том 1, Херсон, Украина, ПП Вишемирский Ф.С., 2012, pp. 23-27, ISBN ББК 66.4(Укр)9.
 169. Vladimirov, N., N. Kovachev. Morphology of the impacts of environmentally dangerous economical activities. IN: Сборник материалов международной научно-практической конференции, том 1,, Херсон, Украйна, ПП Вишемирский В.С.,, 2013, pp. 11-15, ISBN ББК 66.4(Укр)9..
 170. Zheleva I., A. Lecheva. Numerical study of fluid motion in bioreactor with two mixers. IN: AMiTaNS’15, 28 June–3 July 2015, Albena, Bulgaria, Volume 1684, USA, New York, AIP Conf. Proc., 2015, ISBN 978-0-7354-1331-3.
 171. Zheleva I., Kambourova V., Dimitrov P., Rusev R. Numerical algorithm for studying heat transfer in a glass melting furnace, First international workshop. IN: WNAA’96, Lecture notice in computer science, 1196. Numerical analysis and its applications, Rousse, Springer, 1996, pp. 589 - 595
 172. Zheleva I., Kambourova V., Dimitrov P., Rusev R. Identification of the heat-transfer in a glass melting furnace. IN: First international workshop, WNAA’96, Lecture notice in computer science, 1196. Numerical analysis and its applications, Rousse, Springer, 1996, pp. 596- 605
 173. Zheleva I., Kambourova V., Dimitrov P., Rusev R. On modeling of the heat-transfer in a glass melting furnace. IN: Seven International Colloquium on Differential Equations, Plovdiv,, 1996
 174. Zheleva I., Kambourova V., Rusev R., Dimitrov P. Numerical study of transport and heat-transfer processes in a glass melting furnace. IN: Conference “Differential methods”, Finite difference methods: Theory and applications, Rousse, Nova science, USA, 1997, pp. 252 - 260
 175. Zheleva I., Kambourova V., Rusev R., Dimitrov P.,. Numerical algorithm for studying hydrodinamics in a glass melting furnace. IN: Conference “Differential methods”, Finite difference methods: Theory and applications, Rousse,, Nova science, USA,, 1997, pp. 242 - 251
 176. Zheleva I., Kambourova V., Rusev R.,Dimitrov P. Numerical algorithm for studying hydrodynamics in a glass melting furnace. IN: Conference “Differencial methods”, Rousse, ,, USA,, NOVA SCIENCE, 1997, pp. 242-251
 177. Zheleva I., Lecheva A. Numerical Investigation of Hydrodynamics in Stirred Bioreactors with Multiple Impeller. IN: 9th workshop on Transport phenomena in two-phase flow, Borovets, August 27 – September 1, Borovets, Bulgaria, 2004, pp. 189-196
 178. Zheleva I., Lecheva A. Numerical Investigation of the Viscous Flow in a Bioreactor with a Mixer. IN: Lecture Notes in Computer Science, NAA, Berlin Heidelberg, Springer– Verlag, 2004, pp. 598-605
 179. Zheleva I., Lecheva A. Numerical algorithm for studying hydrodynamics in a chemical reactor with a mixer. IN: NAA 2000, Eds.: L. Vulkov, J. Wasniewski and P. Yalamov, Berlin Heidelberg, Springer – Verlag, 2001, pp. 749–755
 180. Zheleva I., V. Kambourova,. Temperature and moisture content predictions in dough foods. IN: , Theoretical and Applied Mechanics, Proceedings of the 9th National congres of theoretical and applied mechanics, V2, Varna, 2001, pp. 82 - 87
 181. Zheleva I., V. Kambourova,. The influence of the heat-insulation upon the temperature distribution in a glass melting furnace (Влияние на топлинната изолация върху разпределението на температурата в стъкларска пещ). В: 8 International symposium “Continuum models and discrete systems” CMDS8,, Varna,, 1995
 182. Zheleva I., V. Kambourova, R. Rusev, P. Dimitrov. Mathematical modeling of the melt heating processes in a furnace, producing flat glass,. IN: Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски” Факултет по математика и информатика, книга 2 – Приложна математика и информатика, Том 92,, София, 1998, pp. 123 - 133
 183. Zheleva Iv., G. Popov, P. Rusev, Kr. Tuzharov, Kl. Klimentov, Iv. Nikolaev, V. Teleaba. Stations for monitoring of the air quality in the cross border area Bulgaria - Romania. IN: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 51, сер. 1.2, Русе 2012, Русе, 2012, ISBN 1311-3321.
 184. Zheleva, I., V. Kambourova. Investigation on the influence of the heat flow upon the temperature fielding a glass melting furnace. IN: II International Ceramic Congress, Proceedings, V. 1,, Istanbul, 1994, pp. 359 - 365
 185. Zheleva,Iv., G. Popov, P. Rusev, Kr. Tujarov, Kl. Klimentov, Iv. Nikolaev. Ruse University Department “Thermo Technique, Hydraulics and Ecology” Participation in The Cross Border Cooperation Program Romania – Bulgaria 2007 – 2013. IN: University of Ruse, PROCEEDINGS. Volume 51, book 1.2, Ruse, 2012, pp. 186-190, ISBN 1311-3321.
 186. Zheleva,Iv., G. Popov, P. Rusev, Kr. Tujarov, Kl. Klimentov, Iv. Nikolaev. Guidelines for case studies developed for project “Support Actions to create New RDI partnerships in trans-border area in order to bring together Business and Research for accessing European Founds - . IN: University of Ruse, PROCEEDINGS. Volume 51, book 1.2., Ruse, 2012, pp. 191-193, ISBN 311-3321..
 187. Zlatev P., Zh.Kolev, V.Kamburova, I.Iliev, V.Bobilov, G.Genchev, P.Mushakov. Analysis of energy efficiency improvement of greenhouses by fuel switching. IN: TE-RE-RD 2013; 2nd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development Baile Olanesti 20-22 June, Romania, PRINTECH, 2013, pp. 129-132, ISBN 1843- 359.
 188. Zlatov N, C. Iliev, M. Velikanov, I. Iliev, K. Jesionek. Energy Efficiency in a Renewable Biomass RES Project using Animal and Plant Waste (Plenary Session), Copernicus Factor. IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, POLITEHNICA PRESS, 2016, pp. 541-547, ISBN 2359-7941.
 189. Zlatov N, I.Iliev, A.Terziev, V.Kamburova,. Influence of climatic data and degradation factor on the efficiency of the Photovoltaic modules. IN: 15th International Workshop on Research and Education in Mechatronics REM, El Gouna, Red Sea, Egypt, (9-11) September, Red Hook, NY 12571 USA (index Scopus), 2014, pp. 1-5, ISBN 978-1-4799-3029-6.
 190. Zlatov N., I.Iliev, A.Terziev, V.Kamburova. Estimation of the Photovoltaic modules energy production in respect of the PV inclination angle. IN: 15th International Workshop on Research and Education in Mechatronics REM, Elgouna, Red Sea, Egypt, (9-11) September, Red Hook, NY 12571 USA (index Scopus), 2014, pp. 1-5, ISBN 978-1-4799-3029-6.
 191. Zlatov N., M. Velikanov, I. Iliev. Development of the Efficient Biomass Heat Plant and Distribution. IN: IN: 70-years traditions and innovations University of Ruse & Union of Scientifics –Ruse, Ruse, Bulgaria, IN: Scientific works of Ruse university, volume 54, serial 1.2, Ruse, Printing centre at Ruse University, 2015, pp. 43-46, ISBN 1311-3321.
 192. Zlatov N., M.Velikanov, I.K.Iliev. Investigation of the development of the wind energy project, (Plenary session), awarded The best paper. IN: 4th International Conference on Thermal Equpment. Renewable Energy and Rural Develpment, Posada Vidraru, 4-6 June 2015, Politechnica, Bucharesti, 2015, pp. 169-174, ISBN 2359-7941.
 193. А. Даулбаева М.Филипова. Районирования територии города Алматы по уравню антропогенной нагрузки. В: Трета международна научна конференция „Наука, образование, иновации”,, Шумен, 2014
 194. А. Иванова, И. Желева, Г. Вачев. Cъздаване на програмна среда за симулиране на измервания на хидравлични величини. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2011, стр. 181 – 186,, ISBN 1311-3321.
 195. Аимбитова Э.О., Сатбаев Б.Н., Филипова М. Химически стойкие композиционные материал, из отходов металургических производств и их термодинамическая реакционная способность. В: Межд. Научно-практическая конференция „ устойчивое научно-технологическое развитие: тренд, и технологии“, Р Казахстан,Сб. Доклодов, Алматы, Казахстан, 2016, стр. 257-261, ISBN ISBN 978-601-7146.
 196. Алипиев, О., Ив. Николаев, Г. Попов. Трироторна хидравлична машина с двустранно цевно зацепване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 47, серия 1.2, 2008, стр. 18-25, ISBN 1311-3321.
 197. Ангелов Ю. Г. Попов. Динамика на ролките на ролкова помпа. Част І Моделиране на силовото натоварване.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
 198. Ангелов Ю. И. Николаев. Динамика на ролките на ролкова помпа. Част ІІ Числено изследване динамиката на ролките. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
 199. Андонов К., Б. Манолова, Л. Михайлов, О. Динолов, И. Илиев. Модел за структура на системите за управление на електропотреблението в индустриални предприятия. В: Енергиен форум, Варна, 2013, стр. 93-100
 200. Андреев А., П. Мънев, С. Митев. Приложение на директива 2009/128/ЕО за устойчиво използване на пестициди и неопределеност при изпитване на пръскачки. В: Научни трудове на Русенския университет – 2014, том 53, серия 1.2, Русе, 2014, стр. 346 - 351, ISBN 1311-3321.
 201. Андреев Д. Д., П. Р. Петров, П. В. Копчев, Г. С. Попов. Сравнителни изследвания на пластмасови материали за челни уплътнения.. В: Научни трудове на ВТУ ”А. Кънчев”, том XXXI, серия 9, Русе, 1988, стр. 78-83
 202. Анна Лечева, Иванка Желева, Милен Неделчев. Изследване влиянието на геометричните характеристики върху хидродинамиката в биореактор с механично разбъркване, оборудван с три бъркалки. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2015
 203. Анна Лечева, Иванка Желева, Милен Неделчев. Числени резултати за функцията на тока  при движението на флуид в цилиндричен реактор с механично разбъркване с две бъркалки за различни стойности на числото на Рейнолдс Re в интервала 100. В: Научни трудове на Русенски университет, Том 53, Серия 1.2, Русе, 2014, стр. 180 - 187, ISBN 1311-3321.
 204. Атанасов Г., И.Илиев. Мокро пречистване и утилизация на топлина от димни газове, изхвърляни от горивни съоръжения на твърдо гориво. В: ЮНС на ВТУ Ан.Кънчев, Русе, том XXXV, сер.5, 1994, стр. 101-107
 205. Атанасов Г., И.Илиев, С.Невенкин. Оптимизационен математичен модел на кондензен икономайзер. В: Научна конференция ЕМФ'98 с международно участие, Созопол, Сборник доклади II том, 1998, стр. 7-12
 206. Атанасов Г., И.Илиев, Я.Георгиев. Експлоатационни и технологични режими на кондензен икономайзер с вграден оросяем топлообменник и тяхното оптимизиране. В: ЕМФ`2000, 25-28.06.2000, Варна, Сборник доклади, т. І., Варна, 2000, стр. 126-132
 207. Ахмедов A., Кр. Тужаров, Г. Попов, И. Желева, И. Николаев; Кл. Климентов. Теоретични модели за изследване на ветротурбини с вертикална ос на въртене тип дариус – моментни модели. В: Механика на машините, Варна, 2012
 208. Ахмедов А, Тужаров Кр., Попов Г., Желева И., Климентов Кл., Николаев Ив. Вихров и каскаден модели за изследване на ветротурбини с вертикална ос на въртене тип Дариус. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 51, сер. 1.2, Русе, 2012, ISBN 1311-3321.
 209. Ахмедов А., Иванов Н., Николаев Ив. Измерване на дебит с конусен вход. В: Сб. доклади на студентска научна сесия - СНС'08, Русе, 2008, стр. 66-69, ISBN 1311-3321.
 210. Ахмедов А., Симеонов Цв., Желева Ив. Пневмотранспортни системи за зърно, зърнени продукти и фуражни компоненти при ниска концентрация на сместа. В: Сб. доклади на студентска научна сесия - СНС'09, Русе, 2009, стр. 12-18, ISBN 1311-3321.
 211. Ахмедов А., Тужаров Кр. Експериментално изследване на осово ветроколело. В: Сб. доклади на студентска научна сесия - СНС'10, Русе, 2010, стр. 81-85, ISBN 1311-3321.
 212. Ахмедов А., Тужаров Кр. Приложение на програмния продукт COSMOSFloWorks при обтечени тела. В: Сб. доклади на студентска научна сесия - СНС'09, Русе, 2009, стр. 29-32, ISBN 1311-3321.
 213. Ахмедов А., Тужаров Кр., Попов Г., Желева И., Климентов Кл., Николаев Ив. Моделиране на течението в конфузора на аеродинамична тръба. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 50, сер. 1.2, Русе, 2011, стр. 48-53, ISBN 1311-3321.
 214. Ахмедов, А. Методика за изследване на ветроколела с вертикална ос на въртене. В: Научни трудове на РУ, том 52, сер. 1.2, Русе, 2013, стр. 107 - 112, ISBN 1311-3321.
 215. Бекана, Д., Ж. Колев. Оптимизиране параметрите на процеса на автоматично електродъгово наваряване на износени детайли от чугун. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 52, серия 1.1, Русе, 2013, стр. 271-275, ISBN 1311-3321.
 216. Бобилов В., Г. Генчев, П. Мушаков, Ж. Колев, Р. Жечев, Д. Радев, Р. Кочева. Алтернативно оползотворяване на соларна топлинна енергия в съществуващи топлофикационни системи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 48, серия 1.2, Русе, 2009, стр. 8–12, ISBN 1311-3321.
 217. Бобилов В., Г. Генчев, Пл. Мушаков, П. Златев, Ж. Колев. Методика за изследване коефициента на трансформация на реверсивна термопомпа „вода – вода”. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 218. Бобилов В., Г. Генчев, Пл. Мушаков, П. Златев, Ж. Колев. Резултати от изследване коефициента на трансформация на реверсивна термопомпа „вода – вода”. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 219. Бобилов В., Д. Радев, Г. Генчев, П. Мушаков, Ж. Колев. Влияние степента на засенчване на плоски слънчеви колектори върху топлинната им ефективност. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 49, серия 1.2, Русе, 2010, стр. 19–24, ISBN 1311-3321.
 220. Бобилов В., Пл.Ялъмов, И.Илиев. Софтуерен продукт “Thermo King” за анализ, диагностика и настройка на вътрешни отоплителни инсталации. В: Научна конференция на ЕМФ`97, 17-21.09.1997, Созопол, Сборник доклади, т.ІІ, ТУ-София, 1997, стр. 3-9, ISBN 1310-9405.
 221. Бобилов В.В., Г.Д. Генчев, Е.И. Велева. Проблеми при централизираното пароснабдяване през летния период на годината. В: Научна конференция ЕМФ’98 с международно участие, ТУ-София, том I, Созопол, 1998, стр. 5-11
 222. Бобилов, В., Г. Генчев, Пл. Мушаков, П. Златев, Ж. Колев. Резултати от изследване коефициента на трансформация на реверсивна термопомпа „вода – вода”. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 50, серия 1.2, Русе, 2011, стр. 13-17, ISBN 1311-3321.
 223. Бобилов, В., Г. Генчев, Пл. Мушаков, П. Златев, Ж. Колев. Методика за изследване коефициента на трансформация на реверсивна термопомпа „вода – вода”. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 50, серия 1.2, Русе, 2011, стр. 8-12, ISBN 1311-3321.
 224. Бобилов, В., Д. Радев, Ж. Колев, П. Златев, Г. Генчев, Пл. Мушаков. Особености при газозахранване на консуматори по пръстеновиден контур. В: Научни трудове на РУ, том 50, серия 1.2, Русе, 2012, стр. 78-82, ISBN 1311-3321.
 225. Бобилов, В., П. Златев, Ж. Колев, П. Мушаков. Водоструен подгревател за утилизация на отпадна топлина. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 53, серия 1.2, Русе, 2014, стр. 74-77, ISBN 1311-3321.
 226. Бобилов, В., П. Златев, Ж. Колев, Пл. Мушаков, Г. Генчев. Анализ на топлинните загуби на блокова топлофикационна абонатна станция. В: Сборник доклади „Топлотехника”, година 4, книга 2, Национално научно техническо дружество (Национален комитет по ТММ), Технически Университет – Варна, 2013, стр. 20 – 23, ISBN ISSN:1314-2550.
 227. Бобилов, В., П. Златев, Ж. Колев, Пл. Мушаков, Г. Генчев. Изследване на слънчева термична инсталация с допълнителен енергиен източник термопомпа „вода-вода”. В: Научни трудове на РУ, том 50, серия 1.2, Русе, 2012, стр. 83-89, ISBN 1311-3321.
 228. Бобилов, В.В. Относно топлинната ефективност на смесителен струен подгревател. В: Юбилейна научна сесия “120г. от Априлското въстание”, ВВОВУ”В. Левски” – В. Търново, В. Търново, 1996
 229. Бобилов, В.В. Утилизация на акумулираната топлинна енергия в строителните конструкции на топлофицирани обекти през летния период на годината. В: Юбилейна научна сесия “120г. от Априлското въстание”, ВВОВУ”В. Левски” – В. Търново, В. Търново, 1996
 230. Бобилов, В.В. Битовите топлофикационни съоръжения като охлаждаща система през лятото. В: Научна конференция “ЕМФ’96”, ТУ – София, Сб. доклади, том ІІ, София, 1996, стр. поз.16
 231. Бобилов, В.В. Усъвършенствуван експлоатационен режим на елеваторна двутръбна отоплителна инсталация. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев” - Русе, том ХХХV, серия 5,, Русе, 1994, стр. стр.108-114
 232. Бобилов, В.В. Камерна пещ на парогенератор с вътрешно регулируема аеродинамика. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев” - Русе, том ХХХV, серия 5, Русе, 1994, стр. стр. 128-134
 233. Бобилов, В.В. Стационарно температурно поле в двужилен проводник. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев” - Русе, том ХХХІV, Русе, 1990
 234. Бобилов, В.В. Определяне топлинните загуби на сгради по окрупнени показатели. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев” - Русе, том ХХХІV, Русе, 1990
 235. Братанов Д., К. Стойчев, Ст. Бурджиев, Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Георгиев, Г. Дамянов. Preventing explosive preparation placement trough examination and research. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 341-345, ISBN 1313-8308.
 236. Бурджиев С. М. Филипова. , Възможности за международното сътрудничество при трансгранични и трансрегионални преносr на опасности. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев“, Русе, 2014
 237. Бурджиев С., Г. Георгиев, Д. Братанов. Системи за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия - състояние и перспективи. В: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, стр. 291-298, ISBN 1313-8308.
 238. Бурджиев С., К. Стойчев, Д. Братанов, Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Дамянов, Г. Георгиев. Complex analysis and evaluation of hazardous environment. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 323-330, ISBN 1313-8308.
 239. Бурджиев Ст., Д. Братанов, К. Стойчев, Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Георгиев, Г. Дамянов. Strengthening the disaster response capacity of the Republic of Bulgaria in context of the development of social and economical prosperity. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 346-350, ISBN 1313-8308.
 240. Бурджиев, С. Д. Аспекти на вътрешната политика на Р. България в областта на намаляване на риска и последиците от бедствия с природен и технологичен характер. В: Научни трудове на Русенски университет, гр. Русе, 2012, стр. 55-60, ISBN 1311-3321.
 241. Бурджиев, С. Д. Програмно-целеви метод за предотвратяване на природни и предизвикани от човека бедствия. В: Научни трудове на Русенски университет, гр. Русе, 2012, стр. 61-65, ISBN 1311-3321.
 242. Бурджиев, С. Д., Г. Георгиев. Национална система за комплексен мониторинг. В: Сборник с материали от трета национална конференция с международно участие „Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност, гр. София, 2013, ISBN 1313-8308.
 243. Бурджиев, С. Д., Г. Георгиев. Международни интеграционни процеси за защита при бедствия. В: Научни трудове на Русенски университет, гр. Русе, 2012, стр. 66-70, ISBN 1311-3321.
 244. Бурджиев, С. Д., Д. Недевски. Влияние на обекти от критичната инфраструктура върху възникването и развитието на радиационна и химическа обстановка на територията на страната. В: Научна конференция „Управление на знанието в системата за сигурност – наука и образование, София, Военна академия „Георги Стойков Раковски”, 2011, стр. 256-264, ISBN 978-954-9348-27-9.
 245. Бурджиев, С. Д., Д. Недевски. Направления за изграждане на държавната политика за намаляване на риска и последствията от бедствия и аварии с природен техногенен характер. В: Научна конференция „Управление на знанието в системата за сигурност – наука и образование", София, Военна академия „Георги Стойков Раковски”, 2011, стр. 251-255, ISBN 978-954-9348-27-9.
 246. Бурджиев, С. Д., Л. Симеонова. Ядрени и радиационни аварии, причини за възникване, характеристика на радиоактивното замърсяване на обектите и околната среда и защита. В: Сборник от научно-практическа конференция по проблемите на сигурността и отбраната на страната „Сигурност в Югоизточна Европа”, София, 2010
 247. В. Бобилов Я. Дочев, , Г. Генчев, П. Мушаков. Възможности за повишаване енергийната ефективност на лентова сушилня за каолин тип “Cibec.. В: НК на Русенски университет, Русе, 2002, ISBN 1311-3321.
 248. В. Бобилов, Я. Дочев, Г. Генчев, П. Мушаков. Енергоефективни условия за промишлено съхранение на YSOCIANATE. В: НК на Русенски университет, Русе, 2006, ISBN 1311-3321.
 249. В. Яков, Н. Новаков, Г. Попов. Автоматизация при тестовите изпитания на ремонтирани потопени помпени агрегати. В: International Scientific Conference EE&AE 2006,, Rouse, 3-5 June, 2006, стр. 671-675
 250. В.Иванов, В.Хаджиилиев, В.Славова, М.Филипова,. Лиофилизирани кръв и плазмени протеини като сорбенти за противогази –механизъм на сорбция. В: Международна научна конференция “UNITEH’02”, PROCEDINGS, София, 2002
 251. Василев Т., Д. Бекана, Ж. Колев. Изследване възможностите за възстановяване на износени и дефектирали чугунени детайли от аграрно индустриална техника. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 49, серия 1.1, Русе, 2010, стр. 66–71, ISBN 1311-3321.
 252. Венев М., Ил. Илиев, В. Камбурова, А.Терзиев, Ст. Лазаров. изследване на ефективността на оребрени термосифонен водонагревател при различни режими на работа на парогенератор ПКГ-4. В: XIX Научна конференция с международно участие, Созопол, ТУ-София, 2014, стр. 240-248, ISBN 1314-5371.
 253. Владимиров В., Н. Ковачев. Информационната несигурност на индискретно - измервани шумови имисии. Част I. Измерване и метод за оценка на несигурността. В: Сборник научни трудове от научна конференция “Проблеми на информационната сигурност през XXI век”. НВУ “ В. Левски”, Шумен, 2011, стр. 228-236, ISBN 978-954-9681-49-9.
 254. Владимиров В., Н. Ковачев. Информационна несигурност на индискретно - измервани шумови имисии. Част II. Оценка на несигурността. Измерване и метод за оценка на несигурността. В: Сборник научни трудове от научна конференция “Проблеми на информационната сигурност през XXI век”. НВУ “ В. Левски”, Шумен, 2011, стр. 236-245, ISBN 978-954-9681-49-9.
 255. Владимиров Л., В. Томов, М.Тодорова. Неопределеност и неяснота в оценката на риска от трансгранично екологично опасни обекти. В: Научна конференция “Проблеми на информационната сигурност през ХХІ век”. Сборник научни трудове, Шумен, Национален военен университет „Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО и КИС”, 2011, стр. 222-238, ISBN 978-954-9681-49-9.
 256. Владимиров Л., Н. Ковачев, П. Мънев, В. Томов. Безопасность эргономических систем сооружений защиты окружающей среды. В: 79 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті, Частина II, Київ, НУХТ, 2013, стр. 717-719
 257. Владимиров Л., П. Мънев, Н. Ковачев, В. Томов. Структура риска в производстве. В: 79 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті, Частина II, Київ, НУХТ, 2013, стр. 719-720
 258. Владимиров, Л. Моделиране на структурата на действие на екологично опасни събития в гранична зона. Част ІІ. Модели на въздействията. В: Сборник научни трудове от Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на Национален военен университет „Васил Левски”, Велико Търново, Национален военен университет „Васил Левски”, 2012, стр. 87-98, ISBN 978-954-753-095-9.
 259. Владимиров, Л. Аналитични модели на опасностите и заплахите за околната среда в гранична зона. В: Сборник научни трудове от Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на Национален военен университет „Васил Левски”, Велико Търново, Национален военен университет „Васил Левски”, 2012, стр. 109-117, ISBN 978-954-753-095-9.
 260. Владимиров, Л. Оценка на риска за замърсяване на въздуха от ацетилено – кислородно рязане. В: Сборник научни трудове, посветен на 130-годишнината от рождението на академик Кирил Попов, Шумен, Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски", 2011, стр. 110-118, ISBN 1314-3921.
 261. Владимиров, Л. Риск за запалване на текстилни, хартиени и дървесни материали при електродъгово заваряване. В: Сборник научни трудове, посветен на 130-годишнината от рождението на академик Кирил Попов, том 2, Шумен, Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски", 2011, стр. 103-109, ISBN 1314-3921.
 262. Владимиров, Л. Метод за моделиране на критичностите в кризисни ситуации. В: Икономически университет. Световната криза и икономическото развитие. Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция, том 2, Варна, 2010, стр. 432-443, ISBN 978-954-21-0489-6.
 263. Владимиров, Л. Ситуационно моделиране на риска. Част ІІ. Параметри и променливи. В: Научни трудове Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 49, серия 1.2, Русе, 2010, стр. 129-133, ISBN 1311-3321.
 264. Владимиров, Л. Неопределеност и неяснота на рискинформационния фонд в екологичната сигурност. В: Съюз на учените в България-секция «Сигурност и отбрана», Сборник «Изграждане на сигурност, базирана на знания-предизвикателства и възможности», София, 2010, стр. 273-277, ISBN 978-954-9348-27-9.
 265. Владимиров, Л. Ситуационно моделиране на риска. Част ІІІ. Функции и процедура. В: Научни трудове Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 49, серия 1.2, Русе, 2010, стр. 134-139, ISBN 1311-3321.
 266. Владимиров, Л. Относно сигурността на критичната инфраструктура. В: Сборник доклади на Научна конференция с международно участие, Бургас, Бургаски свободен университет, 2010, стр. 323-330, ISBN 978-954-9370-87-4.
 267. Владимиров, Л. Бедствия – терминологичен анализ. Част ІI. Катастрофи и аварии. В: Национален военен университет “Васил Левски”, Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция, том 4, Велико Търново, 2010, стр. 241-251, ISBN 978-954-753-095-9.
 268. Владимиров, Л. Систематизация на научните приноси в изследвания на риска. В: Научни трудове на Русенския университет, 2009, том 48, серия 1.2, Русе, 2009, стр. 137-143, ISBN 1311-3321.
 269. Владимиров, Л. Оценка на риска за запалване на материали при абразивно рязане с ъглошлайф. В: Годишник на Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, том ХІV, Варна, 2008, стр. 316-325, ISBN 1310-800 X.
 270. Владимиров, Л. Филтриране в рискметрията. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 47, серия 1.2, Русе, 2008, стр. 146-150, ISBN 1311-3321.
 271. Владимиров, Л. Систематизация на методите за риск анализи. Част ІІ. Област, обхват, приложна икономическа дейност и ранг на риск анализа. В: Технически университет, Международна научна конференция “Унитех 07”, част ІІ, Габрово, 2007, стр. 296-301, ISBN 978-86-6075-007-7.
 272. Владимиров, Л. Моделиране на критичностите. В: Механика, транспорт, комуникации, Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” , брой 3, Част І, Извънредно издание на XVI международна научна конференция “Транспорт 2007”, София, 2007, стр. 16-21, ISBN 1312-3823.
 273. Владимиров, Л. Количествена оценка на критичността. В: Българска академия на науките, Център за изследвания по национална сигурност и отбрана, Втора научна-практическа конференция по управление в извънредни ситуации, София, 2007, стр. 172-179, ISBN 978-954-91827-1-2.
 274. Владимиров, Л. Систематизация на методите за риск анализи. Част І. Категория, клас, обект и предмет на риск анализа. В: Технически университет, Международна научна конференция “Унитех 07”, Габрово, 2007, стр. 289-295, ISBN 978-86-6075-007-7.
 275. Владимиров, Л. Моделиране на риска от замърсяване на води от р. Дунав с кланична кръв. В: 27 th DRC Annual Meeting and conference. University of Ruse, Publishing Center, Ruse, 2007, стр. 218-225, ISBN 1311-3321.
 276. Владимиров, Л. Несигурност в изследването на риска. Част І. Ентропийност, йерархичност, комплектност, променливост и незнание. В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Шумен, Университетско издателство, 2006, стр. 52-61, ISBN 1311-834X.
 277. Владимиров, Л. Несигурност в изследването на риска. Част ІІ. Лингвистична неяснота, информационни различия и нормативност. В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Шумен, Университетско издателство, 2006, стр. 62-77, ISBN 1311-834X.
 278. Владимиров, Л. Оценка на риска за замърсяване на въздуха от ацетилено-кислородно рязане.. В: Шуменски университет, Факултет по математика и информатика, МАТТЕХ 2010, Сборник научни трудове, том 2, Шумен, 2010, стр. 110-118, ISBN 1314-3921.
 279. Владимиров, Л. Бедствия – терминологичен анализ. Част І. Социални аспекти. В: Национален военен университет “Васил Левски”, Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция, том 4, 2010, Велико Търново, 2010, стр. 230-240, ISBN 978-954-753-095-9.
 280. Владимиров, Л. Моделиране на риска при строително – монтажни работи. В: Наука и икономика, Строително предприемачество и недвижима собственост, Варна, 2009, стр. 149-161, ISBN 978-954-21-0317-2.
 281. Владимиров, Л. Международен опит и възможности за подготовка на специалисти по мениджмънт на бизнес риска у нас. В: Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, България в Европейския съюз. Сборник доклади от научна конференция, Университетско издателство, Варна, 2008, стр. 250-259., ISBN 1310-800X.
 282. Владимиров, Л. Структура и съдържание на обучението по дисциплината «Оценка на риска» на студенти от специалност «Национална сигурност-Защита от аварии и бедствия». В: Военна академия «Г.С.Раковски», Ролята на военното образование, следдипломната квалификация и научните изследвания за повишаване оперативните способности на въоръжените сили на Република България, София, 2008, стр. 48-54, ISBN 978-954-9348-07-1.
 283. Владимиров, Л. Оценка на риска при огневи работи в строителството. Част ІІ. Експериментално изследване и оценка. В: Строително предприемачество и недвижима собственост, Сборник с доклади от научна конференция с международно участие-ноември 2008, Наука и икономика, Икономически университет, Варна, 2008, стр. 197-207, ISBN 978-954-21-0317-2.
 284. Владимиров, Л. Лингвистично моделиране на риска. Част ІІ.Причинно-следствени отношения. В: Русенски университет “Ангел Кънчев”, Сборник доклади на Научна конференция 2007, Русе, 2007, стр. 66-71, ISBN 1311-3321.
 285. Владимиров, Л. Лингвистично моделиране на риска. Част І. Лингвистична определеност, яснота и смисленост. В: Русенски университет “Ангел Кънчев”, Сборник доклади на Научна конференция 2007, Русе, 2007, стр. 60-65, ISBN 1311-3321.
 286. Владимиров, Л. Анализ и оценка на несигурността в рискметрията. В: XV мeждународна научна конференция Тrans & Motauto '08. Сборник доклади. Част 2, Созопол, 2007, стр. 93-96.
 287. Владимиров, Л. Лингвистично моделиране на риска. Част ІІІ. Начини и средства за изразяване на причинно-следствени отношения. В: Русенски университет “Ангел Кънчев”, Сборник доклади на Научна конференция 2007, Русе, 2007, стр. 96-101, ISBN 1311-3321.
 288. Владимиров, Л. П. Мънев, Н. Ковачев. Аналитичен метод за оценка на опасностите за злополуки в икономическите дейности. В: Сборник доклади от Университетска годишна научна конференция, 27-28 юни 2013 г. Том 3, научно направление „Сигурност и отбрана”, Велико Търново, Национален военен университет, 2013, стр. 86-96, ISBN 1314-1937.
 289. Владимиров, Л., В.Томов. Оценка на риска при огневи работи в строителството. Част І. Метод за оценка на риска. В: Строително предприемачество и недвижима собственост, Сборник с доклади от научна конференция с международно участие-ноември 2008, Наука и икономика, Икономически университет, Варна, 2008, стр. 187-196, ISBN 978-954-21-0600-5.
 290. Владимиров, Л., В. Томов. Моделиране на структурата на действие на екологично опасни събития в гранична зона. Част І. Специфика на граничната околна среда. В: Сборник научни трудове от Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, Национален военен университет „Васил Левски”, 2012, стр. 76-86, ISBN 978-954-753-095-9.
 291. Владимиров, Л., Н. Ковачев, П. Мънев, В. Добринов, М. Тодорова. Изследване влиянието на времето на появяване на диференциалните рискове върху критичностите от замърсяване на граничната околна среда. В: Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, Направление „Сигурност и отбрана”, Велико Търново, 2012, стр. 109 - 114., ISBN 978-954-753-095-9.
 292. Вълчев Г., Г.Раичков, А.Койчев, Я.Дочев, И.Илиев. Енергийни и екологични проблеми на силикатното производство. В: Научна конференция ЕМФ`97, 17-21.09.1997, Созопол, Сборник доклади, т.ІІ, 1997, стр. 9-15, ISBN 1310-9405.
 293. Ганчев Р., И.Илиев. Технология за изгаряне на високобаластни въглища в газифициращ кипящ слой – актуална възможност за реконструкция на котли със средна и малка мощност с прахово горене. В: Енергиен форум 2001, 10-12.06.2001., Варна., Доклади том І, Варна, 2001, стр. 141-146
 294. Ганчев Р., И.Илиев, Хр.Маринов. Изгаряне на нискокалорични въглища в газифициращ “кипящ” слой. В: Сборник доклади, т.ІІ ЕМФ`99, 17-21.09.1999, Варна, 1999
 295. Генчев Г., В. Димов. Използване на диалого-обучаваща програма за органицзиране на производсвени процеси в условия на повишена радиоактивност. В: Научно методична конференция на преподавателите по ГО във ВУА и ПВУЗ, Варна, 1987
 296. Георгиев Я, И.Илиев. Върху една технологична схема за очистване на димни газове от някои типове промишлени котли. В: Втора Национална Научно-техническа конференция с международно участие, Варна, Проблеми на енергопреобразуващите технологии и опазване на околната среда, 1991
 297. Георгиев Я., И.Илиев. Контактен топлообменик модулен тип. В: ЮНПК на Промишлена енергеика 19-21.10.1989, София, 1989, стр. 186-190
 298. Георгиев, Г., С. Бурджиев. Оценяване на вторичното въздействие от извънредни ситуации. В: Сборник с материали от трета национална конференция с международно участие „Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност, гр. София, 2013, ISBN 1313-8308.
 299. Георгиев, Г., С. Бурджиев. Индивидуална противохимическа и противорадиационна защита. В: Сборник с материали от трета национална конференция с международно участие „Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност, гр. София, 2013, ISBN 1313-8308.
 300. Георгиев, Я., И.Илиев, Г. Генчев, П. Мушаков, В. Бобилов. Изследване на топло- и масообменните процеси в контактен икономайзер с тристепенен активен пълнеж. В: НК РУ”А. Кънчев, Том 38, серия 5, Русе, 2001, стр. 53-59, ISBN 1311-3321.
 301. Герасимов Б.П., Лесуновский А. В., Желева И. М., Лосев В. В. Численное моделирование гидродинамики промышленных аппаратов для получения антибиотиков. В: Научна конференция по Антибиотици, Разград, 1990
 302. Граматиков П., И. Илиев. Грантови кредитни линии за енергийна ефективност. В: Сборник доклади на "Енергиен форум", София, НТСЕБ, 2010, стр. 61-66
 303. Гужгулов Г. В., П. Р. Петров, Г.С. Попов. Изследване влиянието на подрязването на работно колело върху работата на едностъпална центробежна помпа с nS=140. В: НТК с междунардно участие “Проблеми в развитието на динамичните помпи”, Видин, 1988
 304. Гужгулов Г., П. Русев, М. Минчев, Г. Попов. Комплекс уредби за изпитване на хидравлични машини и устройства.. В: Сборник доклади на ЮНС “50 години НИМЕСС”, том VII, сер. 1,, София, 1999, стр. 31-36
 305. Гужгулов, Г., Кр. Тужаров. Методика за комплексно изследване на челен разпределител за многоходов хидродвигател.. В: Сборник доклади НК ЕМФ’96, т. 3, София, 1996
 306. Гъжев Н., Я. Дочев. Влияние на входните параметри върху процесите на топло- и масообмен в контактните топлообменници с активен пълнеж (КТАП). В: Енергиен форум - Варна 2001, Варна, 2001
 307. Делийски М., П.Динев, И.Илиев, К.Велев. Технология на влагочуствителните вентилационни системи за осигуряване на вътрешния климат и енергийна ефективност на сградите. В: научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 1.2, Русе, Русенски университет, Русе, Русенски Университет, 2012, стр. 54-60, ISBN 1311-3321.
 308. Демирев Ж.,В.Добринов,К.Братоев. Избор на подходяща технология за отглеждане и прибиране на рапица. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2012
 309. Демирев, Ж., В Добринов. Изследване влиянието на параметрите на семепровода върху равномерността на изсяване при точна сеитба на рапица. В: Научна конференция Русенски Университет 2009, Русенски Университет, Русенски Университет, 2009
 310. Димитров П., М. Филипова, В. Добринов, И .Желева. ПРОБЛЕМЫ С ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ ПОЧВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИИ.. В: Известия, Национальной академии наук Республики Казахстан, серия Аграрных наук 5( 23 ), Казахстан, Национальной академии наук Республики Казахстан, 2014, стр. 62–67
 311. Димитров П., М. Филипова, В. Добринов, И .Желева. ПРОБЛЕМЫ С ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ ПОЧВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИИ. В: Известия, Национальной академии наук Республики Казахстан, серия Аграрных наук 5( 23 ), Астана, Казахстан, 2014, стр. 62–67
 312. Димов В.,Маджаров С., Г.Генчев. Възможности за осигуряване на нагледност в обучението по превенция и защита от радиоактивна опасност. В: Втора международна конференция, Пловдив, 1998
 313. Димов, Д., Христова М., Тужаров Кр., Кръстева А. Изследване на синхронен генератор с постоянни магнити. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", Русе, 2005
 314. Динков Й., Я.Георгиев, И.Илиев. Екологична и икономическа ефективност на инсталация за утилизация на отпадна топлина от димни газове. В: II Национална Научно-техническа конференция с международно участие, Варна, Теория и практика на флуидизираните ситеми, 1992
 315. Добринов В., Н. Ковачев. Ефективност на рапицата, като изходна суровина за получаване на биогорива. В: Сборник доклади на Десета национална младежка научно-практическа сесия, София, Национален Дом на Науката и Техниката, 2012, стр. 273-276
 316. Добринов В.,Ж.Демирев. Технологии и машини за засяване на рапица. В: Научни трудове РУ”А.Кънчев”, Русе, 2002
 317. Добринов В.,Ж.Демирев,К.Братоев. Сравнителни изследвания при сеитба на тикви. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2012
 318. Добринов, В. Анализ на почвената твърдост при различни предсеитбени почвообработки. В: Научна конференция Русенски Университет, Русенски Университет, Русенски Университет, 2011
 319. Добринов, В. Определяне на активната почвена киселинност на територията на община Русе. В: Научна конференция Русенски Университет, Русенски Университет, Русенски Университет, 2010
 320. Добринов, В. Запазване на агроекосистемите чрез намаляване уплътняването на почвите. В: Научна конференция Русенски Университет, Русенски Университет, Русенски Университет, 2009
 321. Добринов, В., Ж. Демирев. Влияние на агротехническите срокове при различни схеми на сеитба върху добива от рапица. В: Научни трудове РУ “А. Кънчев”, Русе, 2004
 322. Дочев Я, И.Илиев, К.Салакова, Г.Атанасов. Пресмятане на икономическия ефект от осъществяването на природозащитни мероприятия и оценка щетите, причинявани на народното стопанствоот замърсяването на околната среда. В: ЮНС на ВТУ Ан.Кънчев 5-6.10.1989, Русе, Секция Обществено-икономически науки, сер.13, 1989, стр. 248-259
 323. Дочев Я., И.Илиев. Относно някои възможности за комплексна утилизация на отпадъчна топлина от димни газове с последващо очистване от вредни газови компоненти. В: ЮНС на ВХВП, Пловдив, том XLI, св.5, 1993, стр. 317-323
 324. Дочев Я., И.Илиев. Влияние на началното влагосъсдържание на парогазова смес върху топломасообмена в контактните топлообменници с активен пълнеж. В: Сборник от трудове на Втора научно-техническа конференция с международно участие "Теория и практика на флуидизираните системи", Пловдив, 1992
 325. Дочев Я., И.Илиев. Математичен модел на топломасообменните процеси в контактен топлообменник с активен пълнеж. В: НС на ТУ- Габрово 22-24.10.1991, Габрово, 1991, стр. 17-23
 326. Дочев Я., И.Илиев. Инсталация за термовлажностна обработка на въздух. В: ЮНС на ВТУ Ан.Кънчев, Русе, Сборник от научни трудове, Природо-математически н, 1989, стр. 90-96
 327. Дочев Я., И.Илиев. Някои резултати от експериментално изследване на нискотемпературен топлообменник с топлинни тръби от типа "въздух-газ". В: ЮНС на ВТУ "Ан.Кънчев", Русе, т.XXVI, сер.10, 1984, стр. 29-34
 328. Дочев Я., И.Илиев, Г.Генчев. Топлинна ефективност на контактните топлообменници в режими на изпарение и кондензация. В: Научна конференция ЕМФ`96., 10-11.10.1996, Сборник доклади т.ІІ, София, 1996
 329. Дочев Я., И.Илиев, Г.Генчев, П. Мушаков. Топлинна ефективност на контактните топлообменници в режими на изпарение и кондензация. В: Сборник доклади, т.2, Научна конференция ЕМФ, ТУ, 1996, ISBN 1310-9405.
 330. Дочев Я., И.Илиев, И.Илин, Д.Блумберга. Утилизационно съоръжение за очистване на димни газове. В: НС на ВМЕИ, София, Статията е издадена на микрофилм, 1989
 331. Дочев Я., Н. Гъжев. Върху някои резултати от първи изследвания на топлообменник с активен пълнеж от топлинни тръби. В: Механика на машините, година ХІІ, том 3, Варна, 2004
 332. Дочев Я., Н. Гъжев. Влияние на интегралните характеристики върху изходните параметри на контактните топлообменници с активен пълнеж. В: Сборник доклади на НК на РУ "А. Кънчев", Русе, 2002
 333. Дочев Я., Н. Гъжев. Оптимизация на работните режими на контактен топлообменник с активен пълнеж - въздухонагревател. В: Енергиен форум - Варна 2001, Варна, 2001
 334. Дочев Я., Н. Гъжев. Ексергиен анализ на контактен топлообменник с активен пълнеж. В: Сборник доклади на НК на РУ "А. Кънчев", Русе, 1998
 335. Дочев Я., Н. Гъжев. Върху едно изследване на енергийните характеристики на определен тип контактен топлообменник с активен пълнеж, РУ “А. Кънчев”. В: Сборник доклади на НК на РУ "А. Кънчев", Русе, 1998
 336. Дочев, Я., В. Бобилов, Г. Генчев И. Илиев, П. Мушаков Н. Гъжев. Критерии за ефективност на процесите в топлообменните апарати тип контактни топлообменници с активен пълнеж (КТАП) за утилизация на отпадна топлина. В: НК на Русенски университет, Русе, 2002, ISBN 1311-3321.
 337. Дочев, Я., И. Илиев, В. Бобилов, Г. Генчев, П. Мушаков. Избор и схеми на контактни топлообменници с активен пълнеж. В: НК на УХТ, том XLIX, Пловдив, Академично издателство на УХТ, 2003, стр. 440-445
 338. Дочев, Я., И. Илиев, В. Бобилов, Г. Генчев, П. Мушаков. Върху възможността за внедряване на въздухоподгреватели на топлинни тръби за котел N 3(4) в ТЕЦ “Русе – Изток. В: НК на УХТ, Академично издателство на УХТ-Пловдив, Том XLIX, 2003, стр. 445-451
 339. Драголов, Д., Л. Владимиров. Основни десет правила за построяване на "зелени" сгради. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 47, серия 1.2, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2008, стр. 155-158, ISBN 1311-3321.
 340. Драголов, Д., Л. Владимиров. Състояние на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване през 2007 г. по поречието на р. Янтра. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 47, серия 1.2, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2008, стр. 151-154, ISBN 1311-3321.
 341. Драголов, Д., Л. Владимиров. Изследвания върху качеството на атмосферния въздух в региона на Велико Търново и Габрово. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 46, серия 1.2, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2007, стр. 48-53, ISBN 1311-3321.
 342. Драголов, Д., Л. Владимиров. Анализ и оценка на демографските и икономическите фактори върху водосборната област на река Янтра. В: Международна научна конференция “Trans & Motauto 2007”, Динамика и якост. Обучение, Русе, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Научно-технически съюз по машиностроене, 2007, стр. 45-48, ISBN 978-954-9322-24-8.
 343. Жеков Ж., М. Филипова, Р. Коджейков. Логистични средства за изследване качествата на атмосферния въздух. В: В: Трудове на ШУ”К.Преславски, ,В: Сб.Научни трудова, посветен на 130-годишнината от рождението на акад. К.Попов,Университетско издателство „Епископ К.Преславски” MATHTECH, т.2, 2010
 344. Желева И., А. Лечева,. Числен алгоритъм за изследване на хидродинамиката в реактор с три бъркалки,. В: II Научна конференция “15 години ТК – Разград”,, Разград, 2001, стр. 250 –256,
 345. Желева И., В. Камбурова, П. Димитров, Р. Русев. Математически модел на преносните процеси в стъкларска ванна пещ. В: Научна конференция ЕМФ’98, Сборник доклади, том 3, София, 1998, стр. 47 - 52
 346. Желева И., В. Камбурова, П. Машков. Изследване на температурното поле при печене на хляб в пещ с инфрачервени нагреватели. В: Научни трудове на РУ, т. 39, с. 4.2, Bul;garia, 2002, стр. стр.115 - 121
 347. Желева И., В. Камбурова, П. Машков. Числено изследване на топлообменните и влагообменните процеси при топлинна обработка на тестени изделия. В: Научна конференция ЕМФ'2001 с международно участие; 19 – 21 септември, Созопол; Сборник доклади, том. 2; Топлинна и хладилна техника, Bulgaria, 2001, стр. стр. 123 – 128
 348. Желева И., Лечева А. Алгоритъм за числено изследване на въртящо се вискозно течение в цилиндричен съд с бъркалка. В: Научни трудове на РУ, Том 39, Серия 2.2, Русе, РУ, 2002, стр. 128–133
 349. Желева И., Лечева А. Математическо моделиране на движението на двуфазна среда в реактор с бъркалка. В: Научни трудове на РУ, Том 38, Серия 5, Русе, РУ, 2002, стр. 83-91
 350. Желева И., Лечева А. Числен алгоритъм за изследване на хидродинамиката в реактор с три бъркалки. В: Научни трудове на РУ, Том 38, Серия 10, Русе, РУ, 2001, стр. 250–256
 351. Желева И., Лечева А. Изследване влиянието на разположението на бъркалките върху хидродинамиката в химически реактор с три бъркалки. В: Научни трудове на РУ, Том 38, Серия 9, Русе, РУ, 2001, стр. 86 – 90
 352. Желева И.М., Стулов В.П. Винтови течения на запрашен газ. В: МЕХАНИКА – Четвърти национален конгрес, Септември 1981, Варна, България, 1981, стр. 834 – 838
 353. Желева Ив., В. Камбурова. Двумерен математически модел на топлинните процеси в стъкларска ванна пещ. В: 11th conference on glass and ceramic,Varna, October 1993, Sofia,, “Marin Drinov”, 1994, стр. 305 - 311
 354. Желева, И. Тематичните мрежи по програмата ЕРАЗМУС ISEKIFood (2001 – 2011). В: Трудове на РУ – НК – 2010, т.49, с.9.2,, Русе, 2010, стр. 132 – 139
 355. Желева, И. Участието на Русенски университет «Ангел Кънчев» в Проектите ISEKI FOOD,. В: Научни трудове на Русенски Университет,, Русе, 2009, стр. 40 – 46
 356. Желева, И. Винтовое движение дисперсной смеси в трубе переменного радиуса. В: В сб. “Механика V Национален конгрес – Варна, България, 1985", Варна, България, 1985, стр. 600 – 603
 357. Желева, И. Винтовое движение запыленнога газа. В: Proceedings of the Conference of the Institute of Hydrodynamics CSAN, Прага, 1983, стр. 116 – 121
 358. Желева, И., Лечева А. Числено изследване на хидродинамиката в химически реактор с бъркалки. В: Научни трудове на РУ, Том 38, Серия 5, Русе, РУ, 2001, стр. 83-91
 359. Желева, И., Т. Тодоров, Л. Стоянова. Рак на млечната жлеза - статистическо проучване на заболяването в Община Разград. Анкета и характеристика на анкетираните жени.. В: Научн. конф. РУ&СУ’10, Русе, 29-30.10, 2010
 360. Желева, Ив., Г. Попов. Модел за обучение и оценяване на студентите по дисциплината „Механика на флуидите” в Русенски университет „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”. В: Втора национална конференция „Качество на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, Русе, 2009
 361. Желязов П., Г. Карабенчев, М. Илиев, П. Златев, Д. Ангелов. Метод за предаване на електрическа енергия посредством СВЧ колебания. В: ВВУАПО, Шумен, Военно училище Шумен, 2000
 362. З.Мирчева, М.Филипова, В.Иванов. Лиофилизирани кръв и плазмени протеини като средства за защита от радиоактивни аерозоли. В: НК на НВУ"ВлЛевски", Велико Търново, т.3, 2004
 363. Златев П., В. Бобилов, Д. Радев, Ж. Колев, П. Мушаков. Изследване процеса на поддържане температурния режим на пясъчни силози. В: НК на Русенски Университет, том 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 106-110, ISBN 1311-3321.
 364. Златев, П., Д. Ангелов,. Устройство за изследване топлинните характеристики на система от полимерни плоски слънчеви колектори с течен абсорбер. В: Трудове на научна сесия РУ, Русе, 2002, стр. 102-106, ISBN 1311-3321.
 365. Златев, П., Д. Ангелов, Г. Карабенчев,. Пиранометър за измерване интензивността на слънчевата радиация достигаща земната повърхност.. В: Трудове на научна сесия РУ, Русе, 2002, стр. 97-101, ISBN 1311-3321.
 366. Златев, П., Ж. Колев, В. Бобилов, Г. Генчев, Пл. Мушаков. Енергийно ефективна промишлена слънчева термична инсталация. В: Сборник доклади на Научна конференция ЕМФ 2013 – гр. Созопол, Енергомашиностроителен факултет, Технически Университет – София, том 1, София, 2013, стр. 322 – 326, ISBN ISSN:1314-5371.
 367. Златев, П., П. Дочева,. Моделиране енергийните загуби на нов тип слънчев колектор.. В: Трудове на научна сесия РУ, Русе, 2003, стр. 224-229, ISBN 1311-3321.
 368. Ив. Желева, А. Лечева. Разработване на тест по дисциплината Приложна математика. В: Научни трудове на РУ, Майски научни четения, Том 44, серия 7.1, Русе, РУ, 2005, стр. 223-227, ISBN 1311-3321.
 369. Ив. Желева, А. Лечева. Вычисление вихря скорости при исследованием гидродинамики в биореактором с механическим перемешивением. В: Днi науки'2005, 15-27 квiтня 2005 року, Том 18, Днiпропетровськ, 2005, стр. 31-35
 370. Ив.Желева М. Филипова Т. Димитров Д. Менсеидов. Правна регламентация за третирането на излезли от употреба автомобилни акумулатори и батерии. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев“, Русе, РУ"А.Кънчев", 2014
 371. Иванка Желева. Tематичните мрежи по програмата ЕРАЗМУС ISEKI Food (2001 – 2011). В: Научни трудове на РУ, Русе, 2010, стр. 132 – 139
 372. Иванка Желева, А. Лечева. Изследване на влиянието на геометричните характеристики върху хидродинамиката в реактори с бъркалка. В: Научни трудове на РУ, Майски научни четения, Том 41, серия 7.2, Русе, РУ, 2004, стр. 192-197, ISBN 1311-3321.
 373. Иванка Желева, Анна Лечева. Математически модел на хидродинамиката в биореактори с механично разбъркване. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2015
 374. Иванка Желева, Анна Лечева. Описание на структурата на флуидния поток в цилиндричен реактор с механично разбъркване. В: Научни трудове на РУ, Том 50, Серия 1.2, Русе, РУ, 2011, стр. 60-65, ISBN 1311-3321.
 375. Иванка Желева, Анна Лечева. Изследване На Концентрацията На Вещество При Химическа Реакция От Типа А→В, Протичаща В Реактор С Механично Разбъркване. В: Трудове на РУ – НК – 2010, Том 49, срия 1.2,, Русе, 2010, стр. 53 – 60
 376. Иванка Желева, Анна Лечева. Изследване на концентрацията на вещество при химическа реакция от типа АВ, протичаща в реактор с механично разбъркване. В: Научни трудове на РУ, Том 49, серия 1.2, Русе, РУ, 2010, стр. 53-60, ISBN 1311-3321.
 377. Иванка Желева, Анна Лечева. Метод на променливите направления за числено решаване на уравненията на Навие-Стокс в цилиндрична координатна система. В: Научни трудове на РУ, Том 47, серия 9, Русе, РУ, 2008, стр. 178-182
 378. Иванка Желева, Анна Лечева. Математически модел на хидродинамичните процеси при производство на вододисперсни бои. В: Научни трудове на РУ, Майски научни четения, Том 46, серия 7.3, Русе, РУ, 2007, стр. 128-133, ISBN 1311-3321.
 379. Иванка Желева, Анна Лечева. Числено изследване на полето на концентрацията в биореактор с три бъркалки. В: Научни трудове на РУ, Том 41, Серия 1.2, Русе, РУ, 2004, стр. 150-156
 380. Иванка Желева, Тодор Тодоров, Любка Стоянова. Рак на млечната жлеза – статистическо проучване на заболяването в Община Разград. Анкета и характеристика на анкетираните жени. В: Трудове на РУ – НК – 2010, т.49, с. 8.1,, Русе, 2010, стр. 79 - 85
 381. Иванова Г., Ковачев Н. Преглед на нормативното уреждане на управлението на отпадъците в Република България. В: Трудове на юбилейната научна конференция 2005 – том 44, серия 1, РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 2005, стр. 339-345
 382. Иванова, А., И. Желева, Г. Вачев. Софтуерна среда за симулиране на измервания на хидравлични величини. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 3.2, Русе, 2011, стр. 181-186, ISBN 1311-3321.
 383. Илиев И, Я.Дочев, В.Бобилов, Г.Генчев, П.Мушаков. Понижаване температурата на изходящите газове на парогенератор П-62 в ТЕЦ “Марица-Изток-2”. В: Научна конференция на ТУ-София ЕМФ-2002, Созопол, 2002, ISBN 1310-9405.
 384. Илиев И. Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в България. В: XIII Научна конференция с международно участие ЕМФ‘2008, Созопол, Технически Университет-София, 2008, стр. 247-250
 385. Илиев И. Я.Дочев, Г.Атанасов, Р.Раев. Топлинна ефективност на кондензните икономайзери от типа "активен" пълнеж. В: ЮНС на ВТУ "Ан.Кънчев", Русе, том XXXV, сер.5, 1994, стр. 148-154
 386. Илиев И., А. Терзиев, В. Камбурова. Използване на ежектор за газо-въздушно сушене при парогенератори, използващи въглища с висок добив на летливи. В: Научна конференция ЕМФ 2013, София, Технически университет София, 2013, стр. 35-39, ISBN 1314-5371.
 387. Илиев И., А.Терзиев, В.Камбурова. Комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, посредством газификация на биомаса с "топлинни тръби-реформър". В: Сборник доклади XVIII научна конференция с международно участие, София, Технически университет София, 2013, стр. 126-131, ISBN 1314-5371.
 388. Илиев И., В. Камбурова, А. Терзиев, П. Граматиков. Анализ на скоростта на вятъра, определена чрез измерване и моделиране. В: Научни трудове на Русенския Университет, том 50, серия 1.2, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 18 - 24, ISBN 1311-3321.
 389. Илиев И., В. Камбурова, А. Терзиев, Пл. Граматиков. Сравнителен анализ на прогнозно и реално енергопроизводство от фотоволтаичен парк „Пауново”. В: Сборник доклади на Юбилейна научна конференция на Русенски Университет (the best paper), Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2010, стр. 8-13, ISBN 1311-3321.
 390. Илиев И., В.Камбурова, А.Терзиев. Нови концепции за уличното осветление на София, в: научни трудове на Русенския университет. В: том 51, серия 1.2, Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 22-31, ISBN 1311-3321.
 391. Илиев И., Дочев Я., Бобилов В., Генчев Г., Мушаков П. Възможност за повишаване температурата на нагрявания топлоносител в контактните топлообменници с активен пълнеж. В: Научна конференция ЕМФ`2001, Созопол, 2001, стр. 118-122, ISBN 1310-9405.
 392. Илиев И., М.Венев. Възможности за утилизация на отпадна топлина при изгаряне на високосернист петрококс. В: Научна конференция РУ&СУ'13, Русе, РУ, Том 52, сер.1.2, 2013, стр. 19-22, ISBN 1311-3321.
 393. Илиев И., М.Венев. Оптимизация на работните режими на въздухонагревател с топлинни тръби в ТЕЦ „Марица Изток-2”. В: научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 1.2, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 32-38, ISBN 1311-3321.
 394. Илиев И., С. Лазаров, В. Бобилов, Г. Генчев, П. Мушаков. Използване на технология с топлинни тръби за заместващи въздухонагреватели в ТЕЦ”Марица изток-2”. В: ЕМФ`2007 с международно участие, 16-18.09.2007 Созопол, Сборник доклади I том, София, 2007, стр. 83-90, ISBN 1310-9405.
 395. Илиев И., Я. Дочев, В. Бобилов, Г. Генчев И. Илиев, П. Мушаков. Ефективност на инсталацията с топлообменник с топлинни тръби за въздухонагреватели първа степен на парогенератори ПК-38 в ТЕЦ”Марица изток-2". В: НК на Русенски университет, Русе, Том 44, сер.1, 2005, стр. 253-257, ISBN 1311-3321.
 396. Илиев И., Я. Дочев, В. Бобилов, Г. Генчев И. Илиев, П. Мушаков. Изследване на корозионната устойчивост на топлообменник с топлинни тръби.. В: . НК на Русенски университет, Русе, Том 41, серия 1.2, 2004, стр. 157-161, ISBN 1311-3321.
 397. Илиев И., Я. Дочев, В.Бобилов, Г.Генчев. Анализ на кондензни икономайзери изгарящи растителна биомаса. В: Научна конференция ЕМФ`97, 17-21.09.1997, Созопол, ТУ София, 1997, стр. 18-22, ISBN 1310-9405.
 398. Илиев И., Я.Дочев. Относно критериалното уравнение в контактен топлообменник с активен пълнеж. В: Научна сесия на Технически университет Габрово, Габрово, 1991, стр. 24-27
 399. Илиев И.,В.Бобилов, Я.Георгиев, Г.Генчев. Относно определянето на топлинните загуби от паропроводни участъци. В: ЮНС'96 ВВВУ "Г.Бенковски", Долна Митрополия, 1996
 400. Илиев И.,В.Камбурова,П.Граматиков,А.Терзиев. Енергийна ефективност на уличното осветление на София. В: Научна конференция ЕМФ 2012 Технически университет София, София, Технически университет София, 2012, стр. 189-197, ISBN 1314-5371.
 401. Илиев И.,Я.Дочев, В.Бобилов, Г.Генчев, П.Мушаков. Ефективност на инсталация на топлообменник с топлинни тръби за въздухонагреватели първа степен на парогенератори ПК-38 в ТЕЦ "Марица Изток-2". В: НК на РУ, Русе, Том 44, сер.1, 2005, стр. 249-252, ISBN 1311-3321.
 402. Илиев, И. Екологични и енергийни аспекти при въздухонагревателите с топлинни тръби. В: Сборник от доклади Международна конференция по енергийна ефективност и селскостопанско машиностроене, Русе, 2009, стр. 683-689
 403. Илиев, И. Оптимизиране режимите на работа на инсталация за утилизация на отпадна топлина. В: Енергиен форум 2001,10-12.06.2001.,Варна., Доклади том І, Варна, 2001, стр. 95-99
 404. Илиев, И. Влияние на началното влагосъдържание на парогазовата смес върху топлообмена в контактните топлообменници с активен пълнеж. В: II Научно-техническа конференция с международно участие "Теория и практика на флуидизираните ситеми", Пловдив, 1992
 405. Ильин И., А.Царс, В.Гривцов, Я.Георгиев, И.Илиев, П. Граматиков. Използване на методите на експеримента в изследването режимите на работа на контактен топлообменник с активен пълнеж-въдухонагревател. В: ЮНС на ВМЕИ, София, 1987
 406. Ильин И., В.Гривцов, А.Царс, В. Зариньш, Я.Герогиев, И.Илиев. Утилизация теплоты нископотенциальных парогазовых потоков. В: VII Национална научно-техническа конференция, Варна 2-4.06 1988, Топло-и ядрени енергийни проблеми на НРБ, 1988, стр. 39-40
 407. Камбурова В., А. Ахмедов, С. Баева. Числено моделиране на топлообменник с топлинни тръби, SAT-9.2-2-HT-03. В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2016, Volume 55, book 1.2. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016, Том 55, серия 1.2, Русе, 2016, стр. 79-84
 408. Камбурова В., Желева И. Управление на режимите на инфрачервено нагряване в камера за топлинна обработка на хлебни изделия. В: Трудове на научната сесия на РУ, Том 42, Серия 4.2, Русе, 2003, стр. 99 - 106
 409. Камбурова В., Желева И. Изследване на топлообмена при стерилизация на месни и рибни консерви. В: Научни трудове на Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и техологии 2005”, Том LII, Свитък, Пловдив, 2005, стр. 317 - 322
 410. Камбурова В., И. Желева. Модел на топлината, консумирана по време на процеса на пържене на храни. В: Трудове на научната сесия на РУ, том 47, серия, Русе, 2008, стр. 87 – 90
 411. Камбурова В., И. Желева, П. Димитров, Р. Русев,. Числено моделиране на температурата на стъкломасата в стъкларска ванна пещ. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 37, серия 3, Русе, 1999, стр. 436 - 440
 412. Камбурова В., И. Желева, Ц. Прокопов,. Изследване на топлообмена при стерилизация на консерви гроздов сок. В: Трудове на научната сесия на РУ, том 44, серия 1, Русе, 2005, стр. 213 - 218
 413. Камбурова В., И. Илиев,М.Венев. Изследване на топломасообменните характеристики на оребрен термосифонен водонагревател. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – 2014, том 53, серия 1.2, Русе, 2014, стр. 62-68
 414. Камбурова В., И.Илиев, А.Терзиев. Анализ на топлотехническите характеристики на шест от учебните корпуси на Русенския университет. В: научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 1.2, Русенски университет, Русе, 2012, стр. 39-46, ISBN 1311-3321.
 415. Камбурова В., И.Илиев, А.Терзиев, К.Ангелов. Оптимизация на параметрите на топлинна изолация на сграда от икономическа гледна точка. В: Научна Конференция - РУ &СУ'13, Русе, том 52, сер.1.2, Русенски Университет, 2013, стр. 14-18, ISBN 1311-3321.
 416. Камбурова В., И.Илиев, В.Рашева, Ст.Ташева. предложения за повишаване на енергийната ефективност на завод за хавлиени изделия "Яна" АД гр. Панагюрище. В: XIX Научна конференция с международно участие, том I, Sozopol, ТУ- София, 2014, стр. 207-215, ISBN 1314-5371.
 417. Камбурова В., Ив. Желева. Изследване влиянието на някои безразмерни критерии при сушенето и печенето на хранителни продукти. В: VII научна конференция с международно участие ЕМФ’2002, Сборник доклади, том 2, Варна, 2002, стр. 17 -23
 418. Кангалов П.Г., Е.Д. Драголов, М.В. Филипова. Tеоретичен анализ на процесите при електролитното почистване на детайли в стопилка от основи.. В: Научна конференция-2011, НВУ „В.Левски”, В.Търново, 2011
 419. Караджов К., К. Каменов, П. Мънев. Програмен продукт за моделиране на опасностите. В: Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 1.2, Русе, 2008, стр. 191-196, ISBN 1311-3321.
 420. Караджов К., П. Мънев. Метод за оценка на безопасността на ергономични системи. В: Сборник доклади на Научна конференция на РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 2007, стр. 117-121.
 421. Караджов, К., Л. Владимиров, П. Мънев. Сценарии за определяне на риска за потребителите поради изтичане на горими вещества. В: Научна конференция ”Защита на потребителите в Европейския съюз”, Варна, 2008, стр. 172-182, ISBN 1311-9222.
 422. Климентов К. В., К. Тужаров, Б. Костов, И. Николаев. Относно определянето на външния диаметър на работното колело на центробежна помпа. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016, Русе, 2016
 423. Климентов Кл., Г. Попов, Б. Костов. Моделиране характеристиките на центробежни помпи при работа с водо - въздушна смес. В: Научна конференция РУ&СУ 2011, Русе, 2011
 424. Климентов Кл., С. Петров, П. Русев. Движение на сферични газови частици в двуфазен поток от течност и газ. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 39, сер. 4.2, Русе, 2002, стр. 54-59
 425. Климентов, К. Изследване работата на центробежна помпа с предвключено осово колело при транспорт двуфазна водо-въздушна смес. В: Научна конференция РУ&СУ 2013, Русе, 2013
 426. Климентов, К. Влияние на разтворимостта на въздуха във водата върху разпределението на енергията на центробежна помпа 6Е32 при работа с водо-въздушна смес. В: Научни трудове на Русенския университет Том 47, серия 1.2, Русе, 2008, стр. 8-12
 427. Климентов, К. Баланс на мощността на центробежна помпа 6Е20 при работа с вода и водо-въздушна смес. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 45, серия 1, Русе, 2006, стр. 215-220
 428. Климентов, К., Г. Попов, Б. Костов. Изследване енергийната ефективност на центробежни помпи при работа с двуфазни водо-въздушни смеси. В: Сборник доклади XVIII научна конференция с международно участие - Том II, Созопол, 2013, стр. 93-100
 429. Климентов, Кл., Г. Попов, Ив. Николаев. Методика и уредба за изпитване на центробежни помпи при работа с водовъздушна смес. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 40, сер. 4.2,, Русе, 2003, стр. 106-111, ISBN 1311-3321.
 430. Климентов, Кл., Г. Попов, П. Русев. Регулиране дебита на центробежни помпи чрез подаване на въздух в смукателния тръбопровод.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 40, сер. 4.2,, Русе, 2003, стр. 112-116
 431. Ковачев Н. Мониторинг на риска от шум в производството. I част. Методика на емисионните и имисионните изследвания на риска от шум.. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, 2013, стр. 231-235, ISBN 1311-3321.
 432. Ковачев Н. Мониторинг на риска от шум в производството. II част. Наблюдение, контрол и прогнозиране на риска от шумовите емисии и имисии.. В: Научни трудове на Русенски Университет "Ангел Кънчев". Том 52, серия 1.2, Русе, 2013, стр. 236-240, ISBN 1311-3321.
 433. Ковачев Н. Изследване на вътрекварталния шум от железопъния транспорт в град Русе. В: Научни трудове на Русенски Университет "Ангел Кънчев". Том 53, серия 1.2, Русе, 2014, стр. 330-335, ISBN 1311-3321.
 434. Ковачев Н., В. Добринов. Оценка на риска от шум от роторен зърнокомбайн. В: Сборник доклади на Десета национална младежка научно-практическа сесия, София, Национален Дом на Науката и Техниката, 2012, стр. 304-309
 435. Ковачев Н., Г. Иванова. Някои тенденции и аспекти в получаването и използването на биогорива – био-етанол, био-дизел и био-метан на територията на Европа. В: Русенски университет «Ангел Кънчев», Научни трудове, том 45, серия 1, Русе, 2006, стр. 268-271
 436. Ковачев Н., Г. Попов, К. Климентов. Уредба за кавитационни изпитвания на малкодебитни центробежни помпи”. В: МНК “Унитех’04”, Сборник доклади том. II, 18-19 ноември, Габрово, 2004, стр. 491-494
 437. Ковачев Н., Г. Попов, Кл. Климентов. Уредба за кавитационни изпитвания на малкодебитни центробежни помпи. В: Int. Sc. Conference “UNITECH’2004”, vol. II, 18-19 Nov., Gabrovo, 2004, стр. II-491/II-494
 438. Ковачев, Н. Динамика на шума от хидравличен чук при извършване на строително-ремонтни работи. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 50, серия 1.2, Русе, 2011, стр. 128-132
 439. Ковачев, Н. Оценка на шума от битова прахосмукачка. В: Сборник с доклади от XI научна конференция с международно участие „Качество и безопасност на стоките”. Икономически Университет, Варна, Издателство “Наука и икономика”, 2010, стр. 196-205
 440. Ковачев, Н. Идентификация на шума в риск мениджмънта. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 49, серия 1.2, Русе, 2010, стр. 180-184
 441. Ковачев, Н. Оценка на шума в купето на лек автомобил. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 48, серия 1.2, Русе, 2009, стр. 150-154
 442. Ковачев, Н. Неопределеност при измерване шумовите имисии в помещение. Част I. Методика за измерване на шума. В: Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, Факултет по природни науки, Tом. ХVIII B4 2008, Варна, Университетско издателство “Епископ Константин Пре, 2008, стр. 108-117
 443. Ковачев, Н. Методично усъвършенстване на измерването на шумови емисии. Част II. Измерване на шума, емитиран от електрически сешоар с използване на усъвършенствана методика. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 47, серия 1.2, Русе, 2008, стр. 186-190
 444. Ковачев, Н. Неопределеност при измерване шумовите имисии в помещение. Част II. Критерии, анализ и оценка. В: Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, Факултет по природни науки, Tом. ХVIII B4, Варна, Университетско издателство “Епископ Константин Пре, 2008, стр. 117-128
 445. Ковачев, Н. Методично усъвършенстване на измерването на шумови емисии. Част I. Методика за измерване на шума с виртуален инструмент, разработен в LabView 8.5, продължителност и ред на измерванията. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 47, серия 1.2, Русе, 2008, стр. 181-185
 446. Ковачев, Н. Метод за измерване на шума при етикетиране на битови уреди. Част II. Измерване и моделиране на шума на битова прахосмукачка. В: Научна конференция „Защита на потребителите в ЕС”. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Варна, 2008, стр. 214-227
 447. Ковачев, Н. Сравнително измерване и анализ на шума на вентилационна уредба. В: XV Международна научно-техническа конференция, trans & motauto, IX., Созопол, 2008, стр. 102-105
 448. Ковачев, Н. Метод за измерване на шума при етикетиране на битови уреди. Част I. Mетодика за измерване на шума, продължителност и ред на измерванията. В: Научна конференция „Защита на потребителите в ЕС”. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Варна, 2008, стр. 207-213
 449. Ковачев, Н. Изследване диференциалния риск от шума на уредби с водни центробежни помпи. В: Четвърта научна конференция „Пожарната и аварийната безопасност”. 15-16 март, Сборник доклади, София, 2007, стр. 281-286
 450. Ковачев, Н. К. Study of the noise, generated from different car’s tyres. IN: 56та Научна конференция на Русенски университет, FRI-2.209-1-EC-09, Русе, 2017, pp. 154-160
 451. Ковачев, Н. К. Оценка на шума в купето на лек автомобил, в зависимост от вида на пътната настилка. В: Научни трудове на Русенски Университет, Том 55, серия 1.2, Русе, 2016, стр. 231-237
 452. Ковачев, Н., Й. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ШУМА, ГЕНЕРИРАН ОТ ХИДРАВЛИЧНА УРЕДБА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВЕ ПАРАЛЕЛНО РАБОТЕЩИ ЦЕНТРОБЕЖНИ ПОМПИ – СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА НИВАТА. В: 57-ма годишна научна конференция на русенски Университет и Съюз на учените - Русе: Нови индустрии, дигитална икономика, общество - проекции на бъдещето, Русе, Русенски Университет, 2018
 453. Ковачев, Н., Л. Владимиров. Динамика на неопределеността при измерване на шум в помещения. Част ІІ. Времеви модели. В: Сборник доклади на научна конференция. Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2007, стр. 90-95, ISBN 1311-3321.
 454. Ковачев, Н., Л. Владимиров. Динамика на неопределеността при измерване на шум в помещения. Част І. Закони на разпределение и числени характеристики. В: Сборник доклади на научна конференция. Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2007, стр. 84-89, ISBN 1311-3321.
 455. Коджейков Р., Г.Мардиросян, М.Филипова, Ж.Жеков. Контрол и управление на качеството на атмосферния въздух. В: В:Сборник науни трудове от научна сесия на НВУ»В.Левски», факултете «Артилерия ПВО и КИС», т.1, 2010
 456. Колев Ж., Д. Бекана. Изследване приложението на чугуните като конструкционен материал в земеделската, автотракторната и автомобилната техника. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2006, стр. 9-13, ISBN 311-3321.
 457. Колев Ж., Д. Бекана. Изследване на комбинирана технология за нанасяне на възстановителни покрития върху износени чугунени детайли от земеделски машини. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, допълнително издание, Русе, 2005, стр. 53-57, ISBN 1311-3321.
 458. Колев Ж., П. Златев, П. Мушаков, В. Бобилов. Методика за определяне топлообменните параметри на водо-въздушен конвектор в лабораторна термопомпена инсталация. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 101-105, ISBN 1311-3321.
 459. Колев Ж., П. Златев, П. Мушаков, В. Бобилов. Изследване топлообменните параметри на водо-въздушен конвектор в лабораторна термопомпена инсталация. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 111-115, ISBN 1311-3321.
 460. Колев Ж., С. Топалски, Д. Бекана. Моделиране и анализ на методите и процесите при възстановяване на детайли чрез електродъгово заваряване и наваряване. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, серия 1.1., Русе, 2004, стр. 111-115, ISBN 1311-3321.
 461. Колев, Ж., Д. Бекана. Оптимизиране параметрите на процеса на възстановявне на чугунени детайли с електроден тел с диаметър dt = 0,6 mm. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 51, серия 1.1, Русе, 2012, стр. 245-251, ISBN 1311-3321.
 462. Колев, Й., Кр. Тужаров. Технология за изработване на работно колело на микротурбина. В: Научни трудове на Русенския университет, том 44, серия 1, Русенския университет, 2005, стр. 228..233
 463. Костадинов Ч., П. Златев, И. Пеева. Автоматизирана система за анализ и управление на енергийна ефективност. В: НИ на НТС по машиностроене, год 23, брой 9/172, АДП - 2015, Созопол, 2015., София, ТУ - София, 2015, стр. 372-377, ISBN 1310-3946.
 464. Костадинов Ч., П. Златев, Ив. Пеева . Автоматизирана система за анализ и управление на енергийната ефективност. В: XХIV МНТК „Автоматизация на дискретното производство - 2015”, Созопол, ТУ София, 2015, стр. 372-377, ISBN 1310-3946.
 465. Костов, Б. (ръководители: Г. Попов и Кл. Климентов). „Влияние на честотата на въртене на работното колело върху обемните загуби на центробежна помпа 12Е20”. В: Студентски научни трудове - СНС'09, Русе, 2009, стр. 19-23, ISBN 13113221.
 466. Красимира Замфирова, Петър Копчев, Станислав Байрямов, Виктория Tелеба и Иванка Желева. Анализ на води от река Дунав за наличие на замърсявания с петролни продукти. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 50, серия 9.1, Русе, 2011, стр. 140-147, ISBN 1311-3321.
 467. Лазаров С.,Г.Атанасов, Я.Дочев, И.Илиев. Инсталация с паро-воден топлообменник за подгряване на топлоносител за вакуумни сушилни. В: ЮНС на ВИХВП, Пловдив, т. XLI, св.4, 1993, стр. 191-195
 468. Лечева А., Желева И. Числен алгоритъм за изследване на полето на концентрацията в химически реактор с бъркалка. В: Научни трудове на РУ, Том 39, Серия 4.2, Русе, РУ, 2003, стр. 93-98
 469. Лечева А., Желева И., Неделчев М. Изследване на хидродинамичните характеристики на флуид в биореактор с механично разбъркване с три бъркалки за различни стойности на числото на Рейнолдс Re в интервала 60 ≤ Re ≤ 960. В: Научни трудове на Русенски университет, Tом 52, Cерия 1.2, Русе, 2013, стр. 129-134, ISBN 1311-3321.
 470. М. Filipova, St Vassileva, M. Haralampiev. Poiymer-Elastomer Blends. IN: 8 Int. Conf. on Mechan and Techn. of Composite Materials, Sofia, September 29- October 2, 1997, , Proceedings, Sofia, BAN, 1997, p. 329-333, 1997
 471. М. Филипова, Ст. Василева. Омрежване на еластифициран полиетилен под действие на γ - радиационно облъчване. В: НК, сб. резюм., IIIД 4, 1999
 472. М. Филипова, Ст. Василева. Изследване адитивността на разрушителните процеси при еластифициран и радиационно облъчен полиетилен. В: НК " Полимер. 99", Бургас, 23-25 октомври 1999, НК " Полимер. 99", Бургас, 23-25 октомври 1999, 1999
 473. М.Филипова С. Бурджиев П.Маринова. Спектрофотометричен анализ на повърхностни води в Дунавския регион. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев“, Русе, 2014
 474. М.Филипова, С. Бурджиев. Анализ на отпадъци от производство на изкуствена коприна. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев“ том 53, серия 1.2., Русе, 2015, стр. 314-318
 475. Маджаров С., В.Димов, Г.Генчев. Моделиране на йонизираща радиация в обучението - възможност за осъзнаване на рисковата превантивност. В: Международна конференция, София, 1997
 476. Маджаров С., В.Димов.,Г.Генчев. Върху някои аспекти на педагогическата концепция и обучението по превенция на рисковете на училищно ниво. В: Втора международна конференция, Пловдив, 1998
 477. Мардиросян Г., С.Стоянов, М.Филипова. Абсорбционен озонометър. IN: В:сборник ”Дни на науката 2010”, СУБ, В.Търново, 2010
 478. Машков П., Ив. Желева, В. Камбурова. Приложение на малкоинерционни инфрачервени нагреватели при печене на хляб. В: Юбилейна научна конференция с международно участие: „Хранителна наука, техника и технологии” – 2003; 50 години УХТ: Научни трудове на УХТ – Пловдивтом L, свитък 4, 2003, Bulgaria, 2003, стр. стр. 379 – 385
 479. Менсеидов Дж., М. Филипова, И. Желева. Пиролизата като съвременен метод за третиране на излезли от употреба автомобилни гуми. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев“ том 54, серия 1.2., Русе, 2015, стр. 344—349
 480. Мирчева З., М.Филипова. Радиотоксичен риск. В: В:сборник „Дни на науката 2009”, СУБ, В.Търново, 2009
 481. Мирчева З., М.Филипова. Пресмятане на радиотоксичния риск при поглъщане на плутоний. В: В:Сборник доклади от годишна научна сесия на НВУ „В.Левски”, В.Търново, 2009
 482. Мирчева, З., М.Филипова. Радиоекология на радона. В: Международна научна конференция “UNITEH’04, т.II, 2004
 483. Мирчева, З., М.Филипова. Полиетиленов дозиметър за контрол на облъчвани материали. В: Сб. .”Дни на културата’2001", В.Търново, 2001
 484. Митев Г., Кр. Братоев, В. Добринов, М. Михайлов. Комплексна технологична линия за обработване на почвата без обръщане на пласта при отглеждане на окопни култури. В: Научни трудове на Русенски университет том. 54, сер. 1.1, Русе, 2015, стр. 148-151
 485. Митев И., Д. Бекана, Ж. Колев. Изследване влиянието на основните фактори при възстановяването на детайли от чугун върху технико-икономическите им показатели. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 48, серия 1.1, Русе, 2009, стр. 112–116, ISBN 311-3321.
 486. Мушаков П. Експериментално определяне скоростта на охлаждане в нискотемпературна камера. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2015
 487. Мушаков П., В. Бобилов, Г. Генчев, Ж. Колев. Определяне на хладилният коефициент и ексергийния к.п.д. на компресорна хладилната машина. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 47, серия 1.2, Русе, 2008, стр. 58–62, ISBN 311-3321.
 488. Мушаков Пл.,. Методика за непряко определяне на студопроизводството на нискотемпературна хладилна машина. В: НК, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 489. Мушаков, Пл., В. Бобилов, П. Златев, Ж. Колев. Физически модел на експериментална нискотемпературна двустъпална хладила камера. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 52, серия 1.2, Русе, 2013, стр. 57-60, ISBN 1311-3321.
 490. Мушаков, Пл., Желева Ив.,Георгиев Ив. Моделиране и изследване на температурата в камерата с двустъпална хладилна машина. В: НК на Русенски Университет "А. Кънчев", Русе, 2014
 491. Мънев, П. Екологосъобразно третиране на отпадъчните водни потоци от животновъдни ферми. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 1.2, Русе, 2011, стр. 138-142, ISBN 1311-3321.
 492. Мънев, П. Ергономични рискове, генерирани от системи и съоръжения за пречистване на отпадъчни води. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 1.2, Русе, 2011, стр. 133-137, ISBN 1311-3321.
 493. Мънев, П. Изкуствено създадените влажни зони (CW) - алтернативен начин за намаляване на натоварването на водоприемниците по отношение на биогенните елементи. В: 27 Конференция на Ректорите на дунавските университети, секция 4, Русе, 2010, стр. 207-217
 494. Мънев, П. Изкуствено създадените влажни зони (CW) - алтернативен начин за третиране на отпадъчни водни потоци от агломерации с население под 2 000 еквивалент жители (ЕЖ). В: Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия 1.2, Русе, 2010, стр. 150-157, ISBN 1311-3321.
 495. Мънев, П. Класификация на риска от експлоатация на пречиствателни устройства и системи за отпадъчни газове. В: Научни трудове на Русенския университет, том 48, серия 1.2, Русе, 2009, стр. 142-149, ISBN 1311-3321.
 496. Мънев, П. Информационен модел на опасностите. Част II. Опасни действия и опасни ефекти. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2008, стр. 176-181, ISBN 1311-3321.
 497. Мънев, П. Таксономия на опасностите в управление на риска от пречиствателни системи за отпадъчни води. В: XV Международна научно – техническа конференция по транспортна, строително – пътна и подемно – транспортна техника и технологии “trans&MOTAUTO'08”, Созопол, 2008, стр. 56– 59, ISBN 1313 – 5031.
 498. Мънев, П. Информационен модел на опасностите. Част I. Опасни явления. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев, Русе, 2008, стр. 171-175, ISBN 1311-3321.
 499. Мънев, П. Метод за редукция на риска от пречиствателни системи. В: Годишник на шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Варна, 2007, стр. 128 – 138, ISBN 1311-834Х.
 500. Мънев, П. Процедури за търсене и избор на решения за редукция на риска от пречиствателни системи. Част I. Търсене на решения. В: Сборник доклади на Научна конференция на РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 2007, стр. 102-106.
 501. Мънев, П. Процедури за търсене и избор на решения за редукция на риска от пречиствателни системи. Част II. Решения за редуциране на риска. В: Сборник доклади на Научна конференция на РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 2007, стр. 107-112.
 502. Мънев, П. Класификация на риска от пречиствателни устройства и системи. В: Четвърта научна конференция с международно участие “Пожарната и аварийната безопасност 2007”, София, Академия на МВР, факултет "ПАБ", 2007, стр. 253-258, ISBN 978-954-348-012-8.
 503. Мънев, П. Анализ на дефинициите и класификациите на видовете риск. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т. 45, с. 1, Русе, 2006, стр. 277-282, ISBN 1311-3321.
 504. Мънев, П. Съответствие с най – добрите налични техники в пречистването на отпадъчните води от градската канализационна мрежа и пречиствателните станции. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т. 45, с. 1, Русе, 2006, стр. 272-276, ISBN 1311-3321.
 505. Мънев, П. Компостирането като алтернативен метод за управление на биоразградими битови отпадъци. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т. 44, с. 1, Русе, 2005, стр. стр. 346-350, ISBN 1311-3321.
 506. Мънев, П. Природен парк ”Персина” – част от проекта за възстановяване на влажните зони по поречието на река Дунав. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2004, ISBN 1311-3321.
 507. Мънев, П. Развитие на модулните системи за пречистване на двучерупчести организми. В: 55 годишна конференция на Русенски университет "Интелигентната специализация - иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация", гр. Русе, Университетски издателски център, 2016, стр. 144, ISBN 1311-3321.
 508. Мънев, П. Модулна циркулационна пречиствателна система за пречистване на двучерупчести организми. В: 55 годишна конференция на Русенски университет "Интелигентната специализация - иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация", гр. Русе, Университетски издателски център, 2016, стр. 145, ISBN 1311-3321.
 509. Мънев, П. Процедури за избор на технологична схема на пречистване, терен за изграждане и компановка на ПСОВ. В: Научни трудове на Русенския университет, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 241 - 247, ISBN 1311 - 3321.
 510. Мънев, П. Относно обективността на таксономията на опасностите в стандарта EN 1050. В: Международна научна конференция “UNITECH’ 08” на Технически университет – Габрово, Габрово, Университетско издателство "Васил Априлов", 2008, стр. III-489, ISBN 1313-230X.
 511. Мънев, П. Проблеми на преценяването на риска. В: Международна научна конференция “UNITECH’ 08” на Технически университет – Габрово, Габрово, Университетско издателство "Васил Априлов", 2008, стр. III-493, ISBN 1313-230Х.
 512. Мънев, П., Д. Драголов. Мониторинг на водите в Дунавския басейн. В: Научни трудове на Русенския университет, том 48, серия 1.2, Русе, 2009, стр. 111-116, ISBN 1311-3321.
 513. Мънев, П., Л. Владимиров. Ретроспективен анализ на опасностите и критичностите в ергономичните системи. Част I. Информационен модел. В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2012, том 51, серия 1.2, Русе, 2012, стр. 306-311, ISBN 1311-3321.
 514. Мънев, П., Л. Владимиров. Ретроспективен анализ на опасностите и критичностите в ергономичните системи. Част II. Експериментален модел. В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2012, том 51, серия 1.2, Русе, 2012, стр. 312-316, ISBN 1311-3321.
 515. Мънев, П., Л. Владимиров. Несигурност на информационното осигуряване при оценка на риска от експлоатация на пречиствателни съоръжения. В: Научна конференция 2011, Проблеми на информационната сигурност през XXI век, НВУ „Васил Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен, 2011, стр. 214-220, ISBN 978-954-9681-49-9.
 516. Мънев, П., С. Митев. Анализ на добрите практики при пречистване на двучерупчести. В: Научни трудове на Русенския университет, том 54 серия 1.2, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 517. Мънев, П., С. Митев. Алтернативни решения за изпълнение на изискванията на Директива 91/676/ЕИО. В: Научни трудове на Русенския университет, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2013, стр. 247 - 253, ISBN 1311 - 3321.
 518. Мънев, П., С. Митев, Е. Върбанов, А. Антонов. Мобилна пречиствателна система за пречистване на двучерупчести. В: Научни трудове на Русенския университет, том 54 серия 1.2, Русе, Удостоен с приза "THE BEST PAPER", 2015, ISBN 1311-3321.
 519. Мънев, П., С. Митев, Е. Върбанов, А. Антонов. Придънна приставка за екологосъобразно събиране на двучерупчести с водоподаваща система. В: Научни трудове на Русенския университет – 2014, том 53, серия 1.2, Русе, 2014, стр. 336 - 340, ISBN 1311-3321.
 520. Николаев И., Г.Попов, К. Тужаров, У. Мхана. Математичен модел за изследване обемните загуби на трироторна зъбна помпа с двустранно цевно зацепване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 280-287, ISBN 1311-3321.
 521. Николаев И., И. Георгиев, Г. Попов, К. Тужаров, Кл. Климентов. Изследване процесите на пълнене с вода на хидрофорен съд в помпена система. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 49, сер. 1.2, Русе, 2010, стр. 34 – 39, ISBN 1311-3321.
 522. Николаев Ив., О. Алипиев, Г. Попов, Кр. Тужаров, Кл. Климентов. Определяне обема на работните камери на трироторна, хидравлична машина с двустранно цевно зацепване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 48, серия 1.2, Русе, 2009, стр. 19-26, ISBN 1311-3321.
 523. Николаев Ив., П. Русев, Г. Попов. Разработване на програма за пресмятане неравномерността на дебита при ролковите помпи. В: Научни известия на НТС по машиностроене, брой 5, година ІV,, София, 1999, стр. 224-228
 524. Николаев Ив., С. Петров. Уредба за количествено и качествено изследване структурата на въздушен поток във фасонните части на тръбопровода. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 39, сер. 4.2, Русе, 2002, стр. 82-86, ISBN 1311-3321.
 525. НИКОЛАЕВ Ивайло, Генчо ПОПОВ, Уисам МХАНА, Kрасимир ТУЖАРОВ, Юлиан АНГЕЛОВ. Автоматизирана уредба за изпитване на зъбни помпи. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 53, сер. 1.2, Русе, 2014, стр. 239-246, ISBN 1311-3321.
 526. Николай Фердинандов, Венцислав Добринов. Изследване влиянието на параметрите на режима на работа върху дълбочината на стопяване при използване на електродъгов разряд с кух катод във вакуум.. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, 2010
 527. Озерова И., Е. Кравченко, И. Илиев, В. Камбурова. Логико-вероятностное моделирование надежности распределенных систем трубопроводного транспорта. В: 55-ta Научна конференция на РУ и СУ, tom 55, seriq 1.2, Русе, Печатна база на РУ, 2016, стр. 36-40, ISBN 1311-3321.
 528. Онгар Б., Ил.Илиев, Кш.Есионек. Математически модел на процесите в реактор с газифициран кипящ слой. В: XIX Научна конференция с международно участие, Созопол, ТУ София, 2014, стр. 84-91, ISBN 1314-5371.
 529. П. Мушаков, В. Бобилов, Г. Генчев. Някои особености при избора на въздушен кондензатор за ниско температурна хладилна камера. В: НК на Русенски университет,, Русе, 2007
 530. П. Мушаков, Я. Дочев, Г. Генчев. Избор на алтернативен хладилен агент за нискотемпературна хладилна инсталация. В: НК на Русенски университет, Русе, 2006
 531. Пантилеев П., В. Дочев, К. Костов. Автоматизирано проектиране на дискови модулни фрези. В: Научни известия на научно-технически съюз по машиностроение, №1, София, 1995, стр. 56 – 60
 532. Петров С.Л., П. Русев, Г.С.Попов. Относно прилагане методите на подобие при обемните помпи. В: НК на ТУ София ЕМФ’96, том. III, 10-11 октомври, София, 1996
 533. Петров, В. П., П Мушаков, Я Дочев. Анализ на видовете хладилни камери за съхраняване на промишлени и селскостопански стоки. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на научна конференция – 2006, Научна конференция на Русенски Университет „, 2006, стр. стр.77, ISBN 1311-3321.
 534. Петров, С., Г. Гужгулов, Г. Попов, П. Русев. Приближено моделиране на течения през хлабини. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 39, сер. 4.2, Русе, 2002, стр. 39-43
 535. Петров, С., Г. Гужгулов, Г. Попов. Относно процеса на самозасмукване при бутални помпи. В: Годишник на ТУ Варна, Варна, 2001, стр. 1757-1762
 536. Попов Г. С., Б. Зв. Костов, Кл. В. Климентов. Оценка разхода на енергия при паралелна работа на центробежни помпи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 51, сер. 1.2, Русе 2012, Русе, 2012
 537. Попов Г. С., С. Л. Петров, , П. В. Копчев, П. Р. Петров. Сравнителни изследвания на роторни пластинкови помпи за хранително-вкусовата промишленост. В: Научни трудове на ВИХВП, том XLI, св. 4, Пловдив, 1993, стр. 101-107
 538. Попов Г., Б. Костов, Кл. Климентов. Възможности за подобрение ефективността на асинхронните двигатели, използвани в помпените и вентилаторните системи. В: Научна конференция РУ&СУ 2011, Русе, 2011
 539. Попов Г., Б. Костов, Кл. Климентов. Фактори, влияещи върху ефективното използване на енергията при помпени и вентилаторни системи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 49, сер. 1.2, Русе, 2010, стр. 40 – 46
 540. Попов Г., Г. Николов, М. Бояджиев, Кл. Климентов. Изследване на грешките при пресмятане на коефициента на триене в кръгли тръби. В: Годишник на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ София, София, 2010
 541. Попов Г., П. Копчев, Кр. Тужаров, Кр. Николов. Сравнителни изследвания на антифрикционни материали за пластинкови вакуумпомпи и компресори. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, том 47, сер. 1.2, Русе, 2008
 542. Попов Г., П. Русев, К. Климентов, Н. Ковачев. Експериментално изследване на антикавитационните качества на малкодебитни центробежни помпи. В: Русенски Университет, Том 41, серия 32, Трудове на научната сесия, Русе, 2004, стр. 132-136
 543. Попов Г., П. Русев, Н. Ковачев, Кл. Климентов. Експериментално изследване на антикавитационните качества на малкодебитни центробежни помпи.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, сер. 3.2,, Русе, 2004, стр. 132-136.
 544. Попов Г., С. Петров, П. Русев. Сравняване показателите на пластинкови помпи чрез методите на анализа на размерностите. В: Научни трудове на ВТУ ”А. Кънчев”, том XXXV, серия 5, Русе, 1994, стр. 168-173
 545. Попов Г.С., П. Русев. Относно геометрията на разпределение на течността при ролкови помпи.. В: Научни трудове на РУ “А, Кънчев”, том 37, сер. 9., Русе, 1999, стр. 106-110
 546. Попов Г.С., П. Русев. Неравномерност на дебита при ролкови помпи.. В: Научни трудове на РУ “А, Кънчев”, том 37, сер. 9,, Русе, 1999, стр. 102-105
 547. ПОПОВ Генчо, Уисам МХАНА, Огнян АЛИПИЕВ, Ивайло НИКОЛАЕВ. Определяне на затворения обем в междузъбията при зъбни помпи с несиметрични еволвентни зъби. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 53, сер. 1.2, Русе, 2014, стр. 230-238, ISBN 1311-3321.
 548. Попов, Г. Хидрофицирана уредба за изпитване на навесната система на земеделски трактори. В: Научни трудове на РУ, том 52, сер. 1.2, Русе, 2013, стр. 102-106, ISBN 1311-3321.
 549. Попов, Г. Изпитване на хидравлични системи на земеделски трактори. В: Научни трудове на РУ, том 52, сер. 1.2, Русе, 2013, стр. 140-144, ISBN 1311-3321.
 550. Попов, Г. Критериални уравнения за хидравлично пресмятане на тръбопроводи.. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2011, стр. 54-59
 551. Попов, Г. Определяне основните конструктивни размери на пластинкови помпи, предназначени за работа с вода.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, сер. 3.2,, Русе, 2004, стр. 132-136
 552. Попов, Г. Неравномерност на въртящия момент при еднодействащи пластинкови машини с неуравновесени пластини.. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 39, сер. 4.2,, Русе, 2002, стр. 44-49
 553. Попов, Г., Ив. Желева, Р. Танев. Икономическа оценка ефективността от използване на честотно регулиране дебита на помпени системи. В: Научни трудове на РУ, т. 51, сер. 1.2 175-179, Русе, 2012, стр. 175-179
 554. Попов, Г., Ив. Николаев, С. Петров. Оценка на грешката при прилагане на ламинарно течение между успоредни безкрайно широки плочи за хлабини. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 40, сер. 4.2, Русе, 2003, стр. 132-136, ISBN 1311-3321.
 555. Попов, Г., Маджаров Д., Тужаров Кр., Ахмедов А., Ганчев Д. Моделно изследване на хидрокинетична турбина за река Дунав. В: Научни трудове на РУ, том 52, сер. 1.2, Русе, 2013, стр. 135-139, ISBN 1311-3321.
 556. Попов, Г., Р. Тодоров, Ив. Желева. Изследване влиянието на атмосферните условия върху разхода на енергия на вентилаторните агрегати. В: Научни трудове на РУ, том 52, сер. 1.2, Русе, 2013, стр. 113-117, ISBN 1311-3321.
 557. Попов, Г., Ст. Станчев. Сравнително изследване работата на зъбна помпа с растително масло от рапица и с минерално масло.. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев” том 44 допълнително издание,, Русе, 2005, стр. 85-89, ISBN 1311-3321.
 558. Попов, Г., Т. Бацов, П. Русев. Сравнителен анализ на енергетичните характеристики на ролкови помпи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, сер. 3.2,, Русе, 2004, стр. 132-136
 559. Попов, Г., Т. Бацов, П. Русев. Някои резултати от опитното изследване на ролкови помпи.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 40, сер. 4.2,, Русе, 2003, стр. 117-121
 560. Попов, Г., У. Мхана, О. Алипиев, И. Николаев. Изследване неравномерността на дебита на зъбни помпи с несиметрично еволвентно зацепване.. В: Сборник доклади на XIX научна конференция с международно участие ЕМФ 2014.Том II, Созопол , 14 – 17 септември, 2014 г., ТУ София, 2014, стр. 140-145
 561. Попов, Г., Уисам Мхана, О. Алипиев. Шум в хидравлични системи със зъбни помпи. В: Научни трудове на РУ, том 52, сер. 1.2, Русе, 2013, стр. 118-123, ISBN 1311-3321.
 562. Попов, Г.С. Уточнена зависимост за теоретичния дебит при еднодействащи пластинкови помпи.. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 38, сер. 5,, Русе, 2001, стр. 77-81
 563. Попов, Г.С., П.В.Копчев, Р. Маковски. Трибологични изследвания на композиционни материали за водни пластинкови помпи.. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 37, сер. 9, Русе, 1999, стр. 111-115
 564. ПОПОВ, Генчо, Уисам МХАНА, Огнян АЛИПИЕВ, Ивайло НИКОЛАЕВ. Изследване неравномерността на дебита на зъбни помпи с несиметрично еволвентно зацепване. В: Сборник доклади на XIX научна конференция с международно участие ЕМФ 2014, Том II, Созопол, 14 – 17 септември, 2014, стр. 140-145
 565. Попова Цветанка. Безопасност на съществуващите асансьори и управлението на риска. В: Научни трудове на Русенския Университет 2012, Научна конференция, Русенски Университет "Ангел Кънчев", 2012
 566. Радулов, П.Т., П.Д.Димитров, В.В.Бобилов, С.Т.Стойчев. Усъвършенстване измерването на влажността на почвата.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 39, серия 4.1,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”,, 2002, стр. 168-170
 567. Раянова К. M.Филипова. Формиране на екологичната функция на държавата и нейната възпитателна роля. В: , Юбилеен международен конгрес: Наука, обучение, технологии „”40 години България – космическа държава”, Шумен, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ”, 2012, стр. 381-386, ISBN ISBN 978-954-577-.
 568. Ронкова В., И. Желева, А. Лечева, А Кръстева. Проектиране на лабораторен биореактор с механично разбъркване. В: НК РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 2013
 569. Русев П., М. Минчев, Г. Попов. Уредба за изпитване на херметичност на тръбни елементи. В: Сборник доклади на НК “Енергийна техника”, Габрово, 7-8 ноември, Габрово, 1996, стр. 101-107
 570. Русев, П., Г. Попов. Теоретичен дебит при ролковите помпи.. IN: НК на ТУ София ЕМФ’96, том. III, 10-11 октомври, София, 1996
 571. С. Бурджиев М.Филипова Г. Георгиев. , Фактори на риска при аварии на химически опасни обекти. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев“, Русе, 2014
 572. Статева П., В. Енчева, В. Дочев, Г. Динев, Н. Николов, С. Калчева, Т. Трифонов, Р. Митева,Ц. Цонева. Условности на БДС в аксонометричните чертежи за каталози. В: Сборник с доклади на Седма научно-техническа сесия на ВВТУ "Т. Каблешков", София, ВВТУ "Т. Каблешков", 1994
 573. Статева П., В. Енчева, Г. Динев, В. Дочев, С. Калчева, Р. Митева, Н. Николов, Т. Трифонов, Ц. Цонева. Комбайн самоходен силажоприбиращ и товарач - каталог за резервни части на КСС-ЛООТ. В: ММЕТРИЩ, Русе, 1982, стр. 220
 574. Стойчев К., Д. Братанов, С. Бурджиев Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Дамянов,. Complex disaster risk assessment and cost effectiveness of of decision making. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 331-335, ISBN 1313-8308.
 575. Стойчев К., Д. Братанов, Ст. Бурджиев, Д. Димитров, В. Пъневски, А. Тумбарска, Г. Дамянов. Improving and enhance the tools needed to coordinate intersectoral actions to protect critical infrastructure in a situation of complex terrorist threats (CISCOT). IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 356-359, ISBN 1313-8308.
 576. Стойчев К., Д. Братанов, Ст. Бурджиев, Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Георгиев, Г. Дамянов. Improvement of the urban security and defense trough the implementation of advanced detection sensors'system. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 351-355, ISBN 1313-8308.
 577. Стратева Н., Желева И., Камбурова В.,Атанасова Н. Математическо моделиране натопло-и масообмена при сушене на рибни продукти. В: Научна сесия на РУ "Ангел Кънчев" том 44,серия 1, Русе РУ "Ангел Кънчев", 2005, стр. 219-224
 578. Стратева Н.,Желева И.,Камбурова В. Математическо моделиране на топло-и масообмена при сушене на месни продукти. В: Научна сесия на РУ "Ангел Кънчев" том 41, серия 1.2, Русе РУ "Ангел Кънчев", 2004, стр. 139-144
 579. Сулейманова Н. А.Даулбаева М.Филипова. роль ветрового режима в загрязнении воздушного басейна. В: Материалы международной научно-практической конференции "Перспективные технологии возделывания масличных, зернобобовых культур и регулирование плодородия почвы, Алматы, 2013, стр. с. 437-442, ISBN 978-601-241-440-0.
 580. Сулейманова Н.Ш. М.Филипова Жараспаева С.М. Эколого-экономические проблемы агроэкосистемы при применеии удобрении в условиях юго-востока Казахстана. В: Трета международна научна конференция „Наука, образование, иновации”,, Шумен, 2014
 581. Сулейменова Н. Баглан Махамедова М. Филипова Жараспаева С. Эколого-экономическая эффективность ресурсосберегающей технологии в условиях агроэкосистемы Юго-востока Казахстана. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев“, Русе, 2014
 582. Терзиев А., И.Илиев, В.Камбурова. Анализ на възможностите за енергийни икономии при бутални и винтови компресори в зависимост от работния режим. В: Научна конференция на РУ&СУ'13, Русе, РУ, Том 52, сер.1.2, 2013, стр. 8-13, ISBN 1311-3321.
 583. Терзиев А.,И. Илиев, В. Камбурова, Пл. Граматиков. Система за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от отпадна дървесина. Финансов анализ. В: Сборник доклади XVI Научна конференция с международно участие ЕМФ, том II, Созопол, 2011, стр. 87- 92, ISBN 1310-9405.
 584. Терзиев А.,И. Илиев, В. Камбурова, Пл. Граматиков. Сравнителен анализ на прогнозно и реално енергопроизводство от вятърен парк „Св.Евклипс”, разположен в североизточна България”. В: Сборник доклади XV Научна конференция с международно участие ЕМФ 2010, том II, с.115-120, 16-19.09.2010, Созопол;, София, Специално издание на сп., 2010, ISBN 1310-9405.
 585. Томов В., В. Димов, Г. Генчев. Уредба за моделиране на радиоактивно замърсяване на местност. В: Научно методична конференция на преподавателите по ГО във ВУА и ПВУЗ, Варна, 1988
 586. Томов В., Н. Ковачев. Mетодични аспекти на риска от шума на водни центробежни помпи. В: Национален военен университет «Васил Левски», Военно-научен форум'2006, 26-28.10.2006, Велико Търново, 2006
 587. Томов, В., П. Христов, Л. Владимиров. Критични ситуации от запалване на материали при огневи работи. В: Българска академия на науките, Център за изследвания по национална сигурност и отбрана, Втора научна-практическа конференция по управление в извънредни ситуации, София, 2007, стр. 145-153, ISBN 978-954-91827-1-2.
 588. Томов, В. Л. Владимиров. Относно влиянието на ТЕЦ - Изток върху праховото замърсяване на атмосферния въздух в гр. Русе. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Том 37, серия 11, Русе, 1999, стр. 48-53, ISBN 1311-3321.
 589. Томов, В., Л. Владимиров. Ситуационно моделиране на риска. Част І. Рискситуации. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 49, серия 1.2, Русе, 2010, стр. 123-128, ISBN 1311-3321.
 590. Томов, В., Л. Владимиров. Рискметрия в екологичната сигурност. В: Военна академия “Георги Стойков Раковски”, Сборник доклади на Юбилейна научна конференция “95 години Военна академия “Георги Стойков Раковски”, София, 2007, стр. 46-54, ISBN 978-954-9348-28-6.
 591. Томов, В., Л. Владимиров, А. Ненова. Дисертабилност на изследванията в екологичната сигурност. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 51, серия 1.2, Русе, 2012, стр. 253-267, ISBN 1311-3321.
 592. Тужаров К.И. ЕНЕРГЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЕТРОКОЛЕЛО НА САВОНИУС СЪС CFD ПРОГРАМАТА FLOSIMULATION. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016, Русе, Русенски университет, 2016
 593. Тужаров, К., Г. Попов, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Неравномерност на въртящия момент на ветроколело на Дариус. В: Int. Sc. Conference “UNITECH’2009”, vol. II, Gabrovo, 2009, стр. II-534/II-538, ISBN 1313-230X.
 594. Тужаров, К., Г. Попов, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Влияние на ъгъла на развитие на винтовите лопатки на ветроколело на Савониус върху неравномерността на въртящия момент. В: Научна конференция РУ&СУ’09, Русе, 2009, ISBN 1311-3321.
 595. Тужаров, Кр. Влияние на броя на секциите на ветроколело на Савониус върху неравномерността на въртящия момент. В: „Механика на машините” 88, гсдина ХVІII, книга 4, Варна, 2010, стр. 22..26
 596. Тужаров, Кр. Резултати от теоретичното пресмятане на характеристиката на ветроколело на Дариус. В: XIII Научна конференция ЕМФ 2008 на Техническия университет – София, том II, Созопол, 2008, стр. 110..116
 597. Тужаров, Кр. Влияние на броя на лопатките на ветроколело на Дариус върху неравномерността на въртящия момент. В: XIII Научна конференция ЕМФ 2008 на Технически университет – София, том II, Созопол, 2008, стр. 106..110
 598. Тужаров, Кр. Явления при ламинарни течения през лагерни и уплътнителни хлабини.. В: НТ РУ, том 39, серия 1, Русе, 2002
 599. Тужаров, Кр., Г. Попов, , Ив. Николаев, Кл. Климентов, М. Михайлов. Теоретична зависимост между безразмерния въртящ момент и бързоходността на ветроколело на Савониус. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 46, сер. 1, Русе, 2007, стр. 101 – 107, ISBN 1311-3321.
 600. Тужаров, Кр., Г. Попов, И. Желева, К. Климентов, И. Николаев, Б. Костов, А. Ахмедов. Теоретично изследване на тахометричен дебитомер със CFD продукт Flow Simulation. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 253-258, ISBN 1311-3321.
 601. Тужаров, Кр., Г. Попов, Ив. Николаев, Кл. Климентов, М. Михайлов. Резултати от теоретичното пресмятане на характеристиката на ветроколело на Савониус. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 46, сер. 1, Русе, 2007, стр. 108 – 115, ISBN 1311-3321.
 602. Тужаров, Кр., Г. Попов, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Резултати от изпитване на вентилатор, задвижван от вятъра за подобряване на вертикалната тяга на вентилационните шахти и комини. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 47, сер. 1.2, Русе, 2008, ISBN 1311-3321.
 603. Тужаров, Кр., Ив. Николаев. Измерване на малки въртящи моменти при опитно изпитване на ветроколела. В: Научни трудове на Русенския университет, том 44, серия 1, Русе, 2005, стр. 238..241, ISBN 1311-3321.
 604. Филипова М. Реологични изследвания на еластифициран полиетилен с оглед възможностите за вторичната му преработка. В: Научни трудова на РУ ”А.Кънчев”, Русе, 2012, стр. 240-249, ISBN 1311-3321.
 605. Филипова М. Анализ на възможностите и перспективите за добив на биогаз от депонирани отпадъци. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев“, 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 344—349
 606. Филипова М. Методически аспекти при анализа на кумулативни ефекти в процеса на оценка на въздействието върху околната среда,. В: Юбилеен международен конгрес: Наука, обучение, технологии „”40 години България – космическа държава”, Шумен, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ”, 2012, стр. 319-326, ISBN ISBN 978-954-577-.
 607. Филипова М. С. Бурджиев,. Развитие на международната система на мониторинг и прогнозиране на бедствия и аварии с природен и техногенен проидход. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев“, Русе, 2014
 608. Филипова М. Андросик Р. М.Огнянова. Синтез на структурни аналози на аурони. В: Научни трудова на РУ ”А.Кънчев”, Русе, 2012, стр. 231-235, ISBN 1311-3321.
 609. Филипова М. И.Желева Дж. Менсеидов Т.Димитров. Правна регламентация за третирането на излезли от употреба гуми от транспорта. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев“, Русе, РУ"А.Кънчев", 2014
 610. Филипова М., В.Иванов,. Мониторинг и оценка на биологичната обстановка при биологично заразяване. В: В:Сборник на Военно-научен форум с международно участие на НВУ»В.Левски» : «130 години военно образование»,, в.Търново, 2008
 611. Филипова М., Драголов. Количествена оценка на здравината на сцепление на желязно-никелови-кобалтово-мангановите покрития. В: В:Сборник но университетска НК на НВУ”В.Левски”, т.7, 2010
 612. Филипова М., Драголов Е. Многофакторна оптимизация на технологичните режими, осигуряващи компромисно максимално отлагане на никел, кобалт и манган в електролитните желязно-никелови-кобалтово-манганови покрития. В: В:Сборник но университетска НК на НВУ”В.Левски”, т.7, 2010
 613. Филипова М., Драголов Е. Методика за определяне износоустойчивостта на желязно-никелови-кобалтово-мангановите покрития в триеща се двойка с машина СМЦ-2. В: В:Сборник но университетска НК на НВУ”В.Левски”, т.7, 2010
 614. Филипова М., К.Костадинов. Нови формирования за действие в критични ситуации и тяхното информационно осигуряване. В: В: сб. Научни трудове на НК „Проблеми на информационната сигурност през ХХI век”, НВУ”В.Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен, 2011
 615. Филипова М., М.Бурова. Аспекти при прилагане на националния план за действие за енергията от възобновяеми източници. В: Научне трудове на РУ "А.Кънчев" т.50, серия 1.2, Русе, 2011
 616. Филипова М., Мирчева З. Кадмиране на полистирол за нуждите на радиационната безопасност. В: НТК ”Контакт’97, София, 1997
 617. Филипова М.В., Иванов В..А., Младенова Ир. Екологична и медицинска защита при събития с контаминиращ характер. В: Тtans Motoauto’09, sofia, 2009
 618. Филипова, М. Проблеми при определяне на риска от късни здравни ефекти при въздействие на някои ксенобиотици. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев”, 2011, т.50, серия 1.2, Русе, 2011
 619. Филипова, М. Екологизация на устойчивото развитие и нейните икономически аспекти. В: В: Сборник от Научен форум на ВА ”Г.С.Раковски”, София, 2009
 620. Филипова, М. Екологичен мониторинг и управление на отпадъци от химическата промишленост. В: В: Сборник от Научен форум на ВА”Г.С.Раковски”, София, 2009
 621. Филипова, М. Екологична безопасност – тенденции и принципи. В: В:Сборник на Военно-научен форум с международно участие на НВУ»В.Левски» : «130 години военно образование»,, В.Търново, 2008
 622. Филипова, М. Съвременни представи за възможни кризи с използване на биологично оръжие,. В: Съюз на учените, клон В.Търново, 2005
 623. Филипова, М. Химична устойчивост на полиетиленови елестифицирани състави в токсичини вещества. В: Trans and motauto, ‘05, vol.6, 2005
 624. Филипова, М. Тенденции във възможното развитие на потенциалните бойни и бактериологични токсични вещества,. В: НК на НВУ"В.Левски" В.Тъпново, т.3, 2004
 625. Филипова, М., Димитрова С. Методи за оценка на икономическите загуби от замърсяването на околната среда с полимерни отпадъци. В: Международна научна конференция “UNITEH’02”, PROCEDINGS, София, 2002
 626. Филипова, М., С.Димитрова. Технико- икономически аспекти при оценка на ефективността от използването на отпадъчни продукти в химическата промишленост. В: Сб.”Наука, околна среда и устойчиво развитие”, В.Търново, 2002
 627. Хараланова Т., Камбурова В., Желева И. Изследване на тегловните загуби на метал в процеса на корозия на стомана в 0.1 М H2SO4 с добавка на N-(p-толил)малеимид. В: Русенски университет “А. Кънчев” Научни трудове “Трета научна конференция 20 години Технологичен колеж - Разград”, том 45, сер. 1,, Русе, 2006, стр. 88 - 92.
 628. Хараланова, Т. , В.Камбурова, И.Желева. Изследване на корозионното отнасяне на стомана 08КП в кисел разтвор с добавка на органично вещество. В: Сборник с доклади, РУ, 2007
 629. Хараланова, Т. , В.Камбурова, И.Желева. Изследване на тегловните загуби на метал в процеса на корозия на стомана в 0.1Мсярна киселина с добавка на N-(p-толил)малеимид. В: Сборник с доклади, РУ, 2006
 630. Хараланова, Т. , В.Камбурова, И.Желева. Изследване на тегловните загуби на метал и скоростта на корозия на стомана в 0.1 М разтвор на H2SO4 с добавка на N-(p-толил)малеимид. В: Сборник с доклади, РУ, 2005
 631. Хараланова, Т. , В.Камбурова, И.Желева. Изследване на динамиката на корозия на стомана в агресивна среда с разтворено органично вещество. В: Сборник с доклади, РУ, 2004
 632. Хараланова, Т. , И. Желева, В.Камбурова. Инхибиторен ефект на N-(p-толил)малеимид при корозията на желязо в сярно-кисела среда. В: конференция, Стара Загора, 2005
 633. Христова Д., Л. Тодорова. Здравната култура на студентите - отражение на здравно-образователната програма в училище. В: Национална научно-практическа конференция, Горна Оряховица, 2002
 634. Христова, Д. Някои виждания относно мотивацията на студентите за учене. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т.50, серия 1.2, Русе, 2011
 635. Христова, Д. Мястото на тематиката за биоразнообразието на България в обучението на студенти еколози. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т.49, серия 1.2, Русе, 2010
 636. Христова, Д. Някои виждания относно кандидатстудентския изпит по биология в РУ. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т.49, серия 1.2, Русе, 2010
 637. Христова, Д. Развитие на процесите на мисловната дейност - основа за създаване на творческа личност. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т. 48, серия 1.2, Русе, 2009
 638. Христова, Д. Стимулиране на паметта у студентите - предпоставка за успеваемост в процеса на обучение. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т.47, серия 1.2, Русе, 2008
 639. Христова, Д. Някои стресови фактори и тяхното влияние върху адаптацията на студентите в процеса на обучение във ВУЗ. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”,, Русе, 2007
 640. Христова, Д. Комплексен подход при изграждане на научен стил на речта при обучението по биологичните дисциплини на студенти от специалност "ЕООС". В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т.45, серия 1, Русе, 2006
 641. Христова, Д. Някои аспекти при разработването на ръководство за упражнения по екология. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т.41, серия 1.3, Русе, 2004
 642. Христова, Д. Ролята на въвеждащия курс при изучаване на биологичните дисциплини в обучението на студенти от специалност "ЕООС". В: Научни трудове на РУ "А.Кънчев", т.40, серия 4.2, Русе, 2003
 643. Христова, Д. Мястото на биомониторинга в обучението на студенти от специалността "ЕООС" по дисциплината екомониторинг. В: Научни трудове на РУ "А.Кънчев" т.39, серия 4.3, Русе, 2002
 644. Христова, Д., П.Князова. Опазване на биоразнообразието на природен парк Русенски Лом. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т.44, серия 1, Русе, 2005
 645. Христова, Д., Д.Ангелова. Проучване на мониторингови системи на територията на община Русе и мястото им в обучението на студенти от специалността "ЕООС". В: Научни трудове на РУ т.39, серия 4.3, Русе, 2002
 646. Чакъров, Т., П. Русев, Климентов, Кл., Ив. Николаев. Изследване на загубите в работното колело на центробежна помпа. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 39, сер. 4.2, Русе, 2002, стр. 50-53, ISBN 1311-3321.
 647. Яков, В., Е. Енчев, Г. Попов. Моделиране на пусково-спирачни процеси в помпени агрегати със софтстартери. В: Научни трудове на РУ и СУ - Русе, Русе, 2011
учебници
 1. Бахчеванов Т., С. Маджаров, Г. Генчев, В. Димов. Противопожарна охрана. Русе, Държавна печатница, 1990, стр. 100, ISBN 0000.
 2. Василева, Н., В. Томов, Л. Владимиров, П. Мънев, Н. Ковачев. Пречистване на отпадъчни води. Първа част. Русе, Медиатех, 2013, стр. 312, ISBN 978-619-7071-06-1.
 3. Владимиров, Л. Отпадъчно стопанство. Част II. Управление на отпадъците. Русе, Медиатех, 2013, стр. 235, ISBN 978-619-7071-07-8.
 4. Владимиров, Л. Теория на риска. Част II. Идентификация и анализ на риска. Русе, Медиатех, 2012, стр. 183, ISBN 978-954-8467-72-8.
 5. Владимиров, Л. Отпадъчно стопанство. Част І. Дефиниране, класификации и нормативна уредба. Русе, Медиатех, 2012, стр. 177, ISBN 978-954-8467-73-5.
 6. Владимиров, Л. Теория на риска. Част І. Опасности и заплахи, рискове и критичности. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет “Ангел Кънчев, 2011, стр. 170, ISBN 978–954–712-510-0.
 7. Владимиров, Л., М. Кирова, Н. Ковачев, П. Мънев. Екологично индустриално производство. Плевен, Медиатех, 2015, стр. 325, ISBN 978-619-7071-79-5.
 8. Евтимов И., Р. Иванов, Г. Попов. Възобновяеми енергийни източници. Издателски център при Русенски университет "Ангел , ПРИМАКС-Русе, 2012, pp. 242, ISBN 978-954-8675-39-0.
 9. И. Желева и колектив. Висша математика – елементи на математическия анализ, част втора. София, МАРТИЛЕН, 1995, стр. 135, ISBN 954 - 598 - 037 -.
 10. И. Желева и колектив. Висша математика - елементи на алгебрата и аналитичната геометрия, част първа,. София, МАРТИЛЕН, 1994, стр. 112., ISBN 954-598-031-1.
 11. Илиев И. Топлообменни апарати. Русе, Издателски комплекс при Русенски Университет, 2013, стр. 174, ISBN 978-619-90013-6-3.
 12. Илиев И., В.Камбурова, А.Терзиев. Промишлена топлоенергетика и възобновяеми енергийни източници, Второ допълнено издание. Русе, Инженеринг и изследвания за земеделието, 2015, стр. 174, ISBN 978-619-7135-06-0.
 13. Илиев И., В.Камбурова, А.Терзиев. Промишлена топлоенергетика и ВЕИ. Русе, Издателски комплекс при Русенски Университет, 2014, стр. 165, ISBN 978-619-7135-01-5.
 14. Илиев И.К. ТОПЛООБМЕННИ АПАРАТИ (Второ издание, допълнено и преработено). Русе, Издателски комплекс при Русенски Университет, 2018, стр. 191, ISBN 978-619-7135-12-1.
 15. М Филипова, К.Раянова. Опазване на околната среда. Pусе, Русенски университет, 2013, стр. 155, ISBN 978-954-712-585-8.
 16. Окружающая среда и чиловек. Сулейменова Н. Б.Мехмедова, М.Филипова. Алмати, ЗВЕРО, 2016, стр. 282, ISBN 978-601-310.797-4.
 17. Попов, Г. Обемни хидравлични машини. Русе, Университетски издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 200, ISBN 978-619-90013-7-0.
 18. С. Стоянов , М.Филипова. Инженерни методи в екологията. Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2013, ISBN 978-954-5.
 19. Томов, В., И Иванов, Г Генчев. Охрана на тпуда и околната среда. София, Земиздат, 1987, стр. 151, ISBN УИК 15.74.
 20. Томов, В., Л. Владимиров. Управление на риска. Електронно издание. Велико Търново, Издателски комплекс на Национален военен университет "Васил Левски", 2013, стр. 149, ISBN 978-954-753-173-4.
 21. Томов, В., Л. Владимиров, В. Добринов, Н. Ковачев, П. Мънев. Техническа безопасност. Второ преработено и допълнено издание. Русе, Медиатех, 2014, стр. 172, ISBN 978-619-7071-24-5.
 22. Томов, В., Л. Владимиров, Н. Ковачев. Ергодизайн. Част I. Работна среда и рискове в ергономичните системи. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, стр. 132, ISBN 978-954-712-524-7.
 23. Филипова М., С. Стоянов, Екологичен мониторинг и Филипова М., С.Стоянов. Екологичен мониторинг и упхравление на околната среда. София, Фабер, 2011, стр. 338, ISBN 978-954-400-508-5.
 24. Филипова, М. Екология и опазване на околната среда. Екологичен риск. Екологична сигурност. В.Търново, Издателски комплекс при НВУ”В.Левски”, печатна баз, 2006, стр. 312, ISBN 10:954-753-040-2;.
учебни пособия
 1. Iliev I, Kamburova V.,Terziev A., Surugiu R., Melenciuc A.,Glingean N. GHID DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ ŞI RESURSE REGENERABILEFROM. Chişinău, Moldova, Tipogr. „Almor-Plus” (Romanian language), 2013, pp. 67, ISBN 978-9975-9975-6-0.
 2. Бурджиев, С. Д., И. Димитров, Г. Георгиев, С. Богданов. Методика на изпитване и изследване на мобилен робот за обезвреждане на взривове и спасителни операции „RESCUER”. София, БАН, 2013, ISBN 1313-8308.
 3. Великанов М., В.Камбурова, И. Илиев, А.Терзиев. Управление на риска и екологическа безопасност при въвеждане на енергоефективни мерки в големи индустриални предприятия (лекционен курс). Русе, Печатна база на Русенски университет "Ан.Кънчев", 2017, стр. 122-146, ISBN 978-619-207-098-4.
 4. Великанов М., И. Илиев, В. Камбурова, А. Терзиев. Комуникационни умения при енергийно обследване на големи инфраструктурни обекти (лекционен курс). Проект 15.3.1.017 "Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична. Русе, Печатна база на Русенски университет "Ан.Кънчев", 2017, стр. 66-121, ISBN 978-619-207-098-4.
 5. Владимиров, Л. Теория на риска. Ръководство за активна форма на обучение. Русе, Медиатех, 2014, стр. 32, ISBN 978-619-7071-65-8.
 6. Владимиров, Л. Управление на фирмената сигурност. Ръководство за упражнения. Русе, Медиатех, 2013, стр. 56, ISBN 978-619-7071-16-0.
 7. Владимиров, Л. Протоколна тетрадка за практически упражнения по Теория на риска. Русе, Медиатех, 2012, стр. 28, ISBN 978-954-8467-68-1.
 8. Владимиров, Л. Отпадъчно стопанство. Учебен справочник. Част 1. Русе, Медиатех, 2011, стр. 87, ISBN 978-954-8467-45-2.
 9. Владимиров, Л. Отпадъчно стопанство. Учебен справочник. Част 2. Русе, Медиатех, 2011, стр. 51, ISBN 978-954-8467-49-0.
 10. Владимиров, Л. Ръководство за упражнения по Теория на риска. Русе, Примакс, 2010, стр. 52, ISBN 978-954-8675-09-3.
 11. Владимиров, Л., В. Добринов, Н. Ковачев, П. Мънев. Ръководство за упражнения по Техническа безопасност. Второ издание. Преработено и допълнено от Л. Владимиров. Русе, Примакс, 2013, стр. 48, ISBN 978-954-8675-73-4.
 12. Владимиров, Л., В. Добринов., Н. Ковачев, П. Мънев. Ръководство за упражнения по Техническа безопасност. Русе, Примакс, 2010, стр. 48, ISBN 978-954-8675-07-9.
 13. Владимиров, Л., Н. Ковачев. Ергодизайн. I част. Ръководство за активна форма на обучение. Русе, Медиатех, 2013, стр. 46, ISBN 978-619-7071-17-7.
 14. Владимиров, Л., Н. Ковачев. Ергодизайн I част. Ръководство за практически упражнения. Русе, Медиатех, 2013, стр. 48, ISBN 978-619-7071-23-8.
 15. Владимиров, Л., Н. Ковачев, М. Тодорова. Замърсяване на въздуха и въдействие върху екосистемите. Учебен справочник. Част 1. Русе, Медиатех, 2014, стр. 60, ISBN 978-619-7071-51-1.
 16. Владимиров, Л., Н. Ковачев, М. Тодорова. Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите. Учебен справочник. Част 2. Русе, Медиатех, 2014, стр. 74, ISBN 978-619-7071-64-1.
 17. Владимиров, Л., П. Мънев. Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите. Учебен справочник. Русе, Медиатех, 2012, стр. 94, ISBN 978-954-8467-74-2.
 18. Гужгулов, Г., М. Минчев, Б. Николов, С. Петров, Г. Попов, П. Русев, Кр. Тужаров. Ръководство за лабораторни упражнения по хидро- пневмо машини и задвижвания. Русе, Печатна база на ВТУ, 1991, ISBN 000.
 19. Гужгулов, Г., М. Минчев, Б. Николов, С. Петров, Г. Попов, П. Русев, Кр. Тужаров. Ръководство за лабораторни упражнения по механика на флуидите.. Русе, Печатна база на ВТУ, 1991, ISBN 000.
 20. Динолов О., А. Кръстева, К. Андонов, Г. Попов, Кл. Климентов. Обследване за енергийна ефективност на помпени и вентилаторни уредби. Методични указания за провеждане на експериментални изследвания. Русе, МЕДИАТЕХ, 2011, стр. 56, ISBN 978-954-8467-12-4.
 21. Дочев В., В. Ронкова. „Приложна геометрия и инженерна графика 1”- кратък курс лекции. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2010, ISBN 978-954-712-495-0.
 22. Дочев Я., И. Илиев, Г. Атанасов, В. Бобилов. Сборник задачи по топлотехника в земеделието. Русе, Русенски Университет, 1997, стр. 84, ISBN 954-712-007-7.
 23. Дочев, В. Т,Трифонов. Методични указания за курсови работи по техническо чертане ( задочно обучение машиносроителни специалности ). Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1985, ISBN 2307.
 24. Енчева В., Т. Трифонов, В. Дочев Н. Николов, П.Пантилеев, М. Дочева, К. Каменов, С. Цомпов. Техническо чертане - ръководство за упражнения за машинни специалности. Русе, П ечатна база РУ “А. Кънчев”, 1995, стр. 75, ISBN 2312.
 25. Енчева В.,В.Дочев, Д.Белкинова, Р.Митева, Г.Динев, М.Тодорова, Д.Русанов. Атлас от чертежи за детайлиране. ТУ"Ангел Кънчев" Русе, Печатна база при ТУ Русе, 1992, ISBN ХХХХХХХХХХ.
 26. Желева И., Г. Попов, Кр. Тужаров, Ив. Николаев, Кл. Климентов, М. Михайлов. Ръководство за упражнения по механика на флуидите. Русе, Печатна база на РУ "Ангел Кънчев", 2006, ISBN 10:954-712-345-9.
 27. Илиев И., В. Бобилов, В. Камбурова, Ж. Колев, П. Златев, П. Мушаков. Сборник задачи по топлообмен и топлообменни апарати. Русе, Инженеринг и изследвания за земеделието, 2015, стр. 200, ISBN 978-619-7135-07-7.
 28. Илиев И., В. Бобилов, Г. Генчев, Пл. Мушаков, Ж. Колев. Ръководство за упражнения по топлотехника. Русе, Печатница - ЕТ „НИКИ – Ивайло Начев”, 2011, стр. 154, ISBN 978-954-91147-8-2.
 29. Илиев И., С.Чернев. Ръководство за лабораторни упражнения по топлотехника. Русе, ТУ-Русе, 1992, стр. 72, ISBN 954-712-007-7.
 30. Илиев И.,Н. Калоянов, П. Граматиков, А. Терзиев, И. Палов, С. Стефанов, К. Сираков, В. Камбурова. Наръчник по енергийна ефективност и енергиен мениджмънт. София, Програма Енергийна ефективност и зелена икономика, 2013, стр. 225, ISBN 978-619-90013-8-7.
 31. Ковачев, Н., П. Мънев, Л. Владимиров. Опазване от шум и вибрации. Ръководство за практически упражнения. Русе, Медиатех, 2012, стр. 98, ISBN 978-954-8467-78-0.
 32. М.Филипова Н.Шукеновна Б. Махамедова. Окружающая среда и человек. Алмати, Казахский Национальный Аграрный университет, 2014, стр. 151, ISBN 6D060800.
 33. Мънев П., Л. Владимиров. Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите. Ръководство за упражнения. Русе, Медиатех, 2012, стр. 94, ISBN 978-954-8467-75-9.
 34. Мънев П., Н. Василева. Реагентно стопанство – ръководство за упражнения. РУ, Издателска база при Русенски университет „Ангел Кънчев", 2011, стр. 84, ISBN 978-954-712-507-0.
 35. Попов, Г. Ръководство за упражнения по турбопомпи, вентилатори и компресори. Част I Турбопомпи + CD. Русе, ПБ, 2004, ISBN 000.
 36. Попов, Г., Ив. Желева, Кр. Тужаров, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Методическо ръководство по механика на флуидите. Русе, УИЦ, 2009, стр. 32, ISBN -.
 37. Попов, Г., Кр. Тужаров, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Изпитване на хидравлични и пневматични машини. Сборник отчети за лабораторни упражнения. Русе, УИЦ, 2009, стр. 32, ISBN -.
 38. Попов, Г.П., Кл. Климентов. Ръководство за упражнения по турбопомпи и вентилатори. Русе, НИКИ, 2009, стр. 116, ISBN 978-954-92342-3-7.
 39. Попов, Г.П., Кл. Климентов. Ръководство за курсово проектиране на центробежни помпи. Русе, УИЦ при Русенски университет, 2013, ISBN -.
 40. Русева С., В. Енчева, В. Дочев, Н. Николов. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ - Ръководство за упражнения, машинни специалности. Русе, ВТУ "А. Кънчев", 1985, стр. 100, ISBN ХХХХХ.
 41. Русева С., В. Енчева, В. Дочев, Р. Митева, С. Калчева, Г. Динев, Т. Трифонов, Ц. Цонева, Н. Николов, В. Джаджев. СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ ПО ПРОЕКЦИОННО ЧЕРТАНЕ. София, ТЕХНИКА, 1984, стр. 230, ISBN УДК 621.7 : 744.
 42. Русева С., В.Енчева, Г. Динев, Д. Белкинова, П. Статева, В. Дочев, Р. Митева, Т.Трифонов, Н. Николов, С. Калчева, Ц. Цонева. Сборник задачи по проекционно чертане - част 2. Русе, П е ч а т н а б а з а ВТУ “А. Кънчев”, 1986, стр. 282, ISBN 2310.
 43. Статева П., В.Енчева, Д.Белкинова, В.Дочев. БДС 2.ХХХ-ХХ Аксонометрични проекции на изделия за каталожни и други материали. София, Комитет за стандартизация, София, Комитет за стандартизация, 1989, ISBN ХХХХХХХХХХ.
 44. Филипова м., Пашов М. Токсични химични вещества. В.Търново, Издателски комплекс при НВУ”В.Левски”, печатна ба, 2002, стр. 302, ISBN 13:978-954-753-04.
 45. Филипова М., С.Статев, З.Мирчева, П.Пенева. Справочник по ядрена,химическа, биологическа защита и екоология, част първа:"Еколотична защита". В.Търново, Издателски комплекс при НВУ”В.Левски”, печатна баз, 2005, стр. 237, ISBN 954-753-032.1.
 46. Филипова, М., Мирчева,З.Р. Справочник по ядрена, химическа, биологическа защита и екология, част втора :"Радиационна защита". гр.В.Търново, Издателски комплекс при НВУ”В.Левски”, печатна баз, 2008, стр. 370, ISBN 13:978-954-041-6.
 47. Христова, Д. Ръководство за упражнения по екология. Русе, Русенски унивелситет ”А. Кънчев”, 2003, ISBN 954-712-242-8.
книги
 1. Белоев Х., П. Димитров, Ч. Везиров, А. Атанасов, К. Стоянов, В. Копчев, В. Добринов, Д. Илиева, П. Копчев, Б. Нейков. Технологии за отглеждане и прибиране на зимна маслодайна рапица и за производство на биодизел от рапични семена. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2012, стр. 123, ISBN 978-619-90013-1-8.
 2. Белоев Х., П. Димитров, Ч. Везиров, А. Атанасов,К. Стоянов,В.Копчев, В. Добринов, Д. Илиева, П.Копчев,Б. Нейков, Д.Великова, П.Радева, П.Атанасова, И.Христаков. Технологии за отглеждане и прибиране на зимна маслодайна рапица и за производство на биодизел от рапични семена.. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2012, стр. 123, ISBN 978-619-90013-1-8.
 3. Владимиров, Л., Н. Ковачев. Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите. Плевен, Медиатех, 2016, стр. 395, ISBN 978-619-7071-80-1.
 4. Статева П., В. Енчева, Г. Динев, В. Дочев, В. Джаджев, С. Калчева, Р. Митева, Н. Николов, Т. Трифонов, Ц. Цонева. Комбайн самоходен силажоприбиращ и товарач КСС 100Т - Каталог за резервни части. Русе, Машиностроителен комбинат "Г. Димитров", 1982, стр. 398, ISBN ххххх.
други трудове
 1. Бобилов, В.В. Усъвършенстван експлоатационен режим на директно свързана абонатна станция към топлопреносна мрежа, Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен “Доктор”, 2000
 2. Владимиров, Л. Мениджмънт на трансграничната екологична сигурност, Дисертация за придобиване на научна степен "доктор на науките". София, ВА "Г. С. Раковски", 2012, стр. 556, прил. 226 стр.
 3. Владимиров, Л. Рискметрия в екологичната сигурност, Дисертация за придобиване на образователната и научна степен "доктор". Варна, ВСУ, 2009, стр. 179, прил. 156 стр.
 4. Желева, И. Числени и асимптотични изследвания на винтови течения на дисперсни смеси, дисертация, 1984, стр. 125
 5. Илиев И. Изследване на топло- и масообмена в контактните топлообменници с "активен" пълнеж, дисертация за научна степен, 1994, стр. 150
 6. Ковачев, Н. Сезоните на България, Албум фотографии на природни забележителности и календар. Печат: Studio color, 2015, стр. 15
 7. Попов, Г.С. Изследване на енергетичните характеристики на пластинкови помпи при работа с вода и водни разтвори, дисертация, 2002
патенти и др.
 1. Алипиев, О., И. Николаев, Г. Попов, Д. Зафиров. Хидромашина с вътрешно зацепване, Патент за изобретение, No 66143,2011.
 2. Андонов К., Б. Манолова, И. Илиев, О. Динолов, Л. Михайлов. Пакет от показатели индекси Q(J)-А и Q(T)-А − за ефективно управление на електропотреблението при топлинни процеси за осигуряване на системата тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, No 14022013/5,2013.
 3. Андонов К., О. Динолов, Б. Манолова, Л. Михайлов, И. Илиев. Структура на система за управление на електропотреблението тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, No 14022013/1,2013.
 4. Атанасов Г., И.Илиев, Я.Дочев. Инсталация за очистване на димни газове, Патент, No 51079,1995.
 5. Атанасов Г., И.Илиев, Я.Дочев. Инсталация за очистване на димни газове, патент, No 51080,1995.
 6. Бобилов, В.В. Система за регулиране на температурата в камерна пещ на парогенератор, Авторско свидетелство №90290, “ИНРА”, No №90290,1990.
 7. Дочев Я., И.Илиев. Метод и инсталация за термовлажностна обработка на въздух, патент, No 47305,1995.
 8. Дочев Я., И.Илиев, Г.Атанасов. Контактен топлообменник, патент, No 50798,1995.
 9. Дочев Я., И.Илиев, Г.Атанасов. Контактен топломасообменен апарат, патент, No 49856,1995.
 10. Дочев Я., И.Илиев, Г.Атанасов. Инсталация за охлаждане на въздух, патент, No 49327,1995.
 11. Дочев Я., И.Илиев, Г.Атанасов. Инсталация за оползотворяване на горими дървесни отпадъци, патент, No 49782,1995.
 12. Дочев Я., И.Илиев, Г.Атанасов. Инсталация за оползотворяване на отпадна топлина от димни газове, патент, No 50356,1995.
 13. Златев П., С. Монев, Д. Ангелов. Плосък слънчев колектор, Патент, No 64927,2002.
 14. Илиев И. Инсталация за оползотворяване на отпадъчна топлина, патент, No 50575,1995.
 15. Илиев И., Г.Атанасов, Я.Дочев. Инсталация за очистване на димни газове, патент, No 51189,1995.
 16. Илиев И., Г.Атанасов, Я.Дочев. Инсталация за очистване на димни газове, патент, No 51188,1995.
 17. Илиев И., Я.Дочев, Г.Атанасов. Сушилня с термопомпа, патент, No 51220,1995.
 18. Илиев И., Я.Дочев, Г.Атанасов. Абсорбционна термопомпа, Патент, No 50796,1995.
 19. Илиев И.,Ст. Лазаров, В.Камбурова, А.Терзиев. Топлообменник, Патент, No 2600,2017.
 20. Маринов Хр, И.Илиев. Топлообменник с топлинни тръби, Патент, No 745,2005.