Списък на публикациите

монографии

 1. Дойчинов, Й. Невъзможните фигури - между илюзия и реалност. Русе, Ахат, 2014, стр. 152, ISBN 978-964-9664-66-9.
 2. Кючуков Р., Т. Кючуков. Системен светлинен дизайн на монументални обекти. Русенски университет "Ангел Кънчев", Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, ISBN 978-954-712-447-9.
 3. Кючуков Т. Светлинен дизайн. Русенски универистет, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2015, стр. 253, ISBN 978-619-207-001-4.
студии
 1. Борис Борисов,Йордан Дойчинов,Ивайло Стоянов, Иванка Николова. ЕКО-ТУРИЗЪМ: ЕДНА ПЕРЕСПЕКТИВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДВЕ МАЛКИ ТРАНСГРАНИЧНИ ОБЩИНИ. Русе, ИК, 2013, стр. 102, ISBN 978-954-9664-63-8.
статии
 1. Beloev, H., N. Orloev, K. Uzunov, J. Doichinov. CREATIVITY AND INNOVATION IN INTERDISCIPLINARY AREAS OF KNOWLEDGE. Information Design as Highly Intellectual Technology..// 9-International congress MTM, 2012, No 4, pp. 84-85, ISSN 1310-3946.
 2. Doichinov. J, K. Uzunov. GENERATION OF ABSTRACT FORMS AND COMPOSITIONS BY TRANSITION FROM ONE FORM TO ANOTHER.// 9-International congress MTM, 2012, No 4, pp. 108-111, ISSN 1310-3946.
 3. Dzhurov K., Hr. Beloev. INTELLIGENT APPROACH FOR QUALITY DETERMINATION OF PHOTO MATERIAL DEPENDING ON THE PARAMETERS OF THE VIDEO CAMERA.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2011, No 1, ISSN 0974-6048.
 4. Dzhurov K., N. Orloev, Hr. Beloev. SERIOUS GAMES FOR CREATIVE AND INNOVATIVE TRAINING PRE-VISUALIZATION IN AUDIO-VISUAL CREATIVE PRODUCTS.// ICERI2011, 2011, No 2, ISSN 978-84-615-3323-7.
 5. Iliev S., D. Gunev, E. Mitev. Design and Development of a Steering Wheel for an Energy Efficient Vehicle.// INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION, 2019, No 30, pp. 405-414, ISSN 978-3-902734-22-8. (SJR rank: 0.113 /2017, Scimago Journal & Country Rank)
 6. Iliev S., D. Gunev, V. Dobrev. Improving engineering education through the design and manufacture of electric car for the Shell Eco-marathon competition.// ERS Spectrum (Educational Research Service), 2017, No 29, pp. 101-108, ISSN 0740-7874.
 7. Mitev E., S. Iliev, D. Gunev. A Study of Electric Vehicle Prototype for Shell Eco-marathon.// INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION, 2019, No 30, pp. 432-441, ISSN 978-3-902734-22-8. (SJR rank: 0.113 /2017, Scimago Journal & Country Rank)
 8. Tuzharov K., S. Iliev, D. Gunev. AERODYNAMIC STUDY OF THE ENVIRONMENTAL VEHICLE MODEL WITH THE FLOW SIMULATION CFD PROGRAM.// INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION, 2018, No 1 (SJR rank: 0.113 /2017, Scimago Journal & Country Rank)
 9. Басри С., О. Петров, Т. Кючуков. Количествена оценка на ефективността на управление на вътрешни осветителни уредби.// Списание „Енергетика”, 2010, брой 4, стр. 35-47
 10. Дойчинов Й., К.Узунов. “Модерните” пропорции.// Научна конференция на РУ, 2011, No 50, серия 1., pp. 151-155, ISSN 1311-3321.
 11. Конов Ц., К. Узунов. Промишлен дизайн. Компютърно и материално моделиране и макетиране.// Научни трудове – том 44, Допълнително издание, 2005, брой 44, стр. 206-211
 12. Конов Ц., К. Узунов. Компютърните технологии – нова ера в рекламата.// Промишлен дизайн 2. Giugiaro и ние, 1996, брой 1, стр. 188-191, ISSN н.а..
 13. Конов, Цв., К. Узунов, Й. Дойчинов. Виртуалното формообразуване и композиционно формоизграждане като елемент от дидактична технология.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том44, Допълнително издание, 2005, брой 1, стр. 154-157, ISSN -.
 14. Кючуков Р., О. Петров, С. Басри, Т. Кючуков. Генерален план на университетска светлинна инфраструктура.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
 15. Кючуков Р., О. Петров, Т. Кючуков. Основни принципи при изграждане на университетска светлинна инфраструктура.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
 16. Кючуков Т. Възрастовият фактор в системния светлинен дизайн.// Енергетика, 2015, брой 2/2015, стр. 41-54, ISSN 0324-1521.
 17. Кючуков Т. Култура на индустриалното осветление.// Енергетика, 2013, брой 6, ISSN 0324-1521.
 18. Кючуков Т. Основи на светлинното замърсяване.// Енергетика, 2012, брой № 2, ISSN 0324-1521.
 19. Кючуков Т. Съвременно улично осветление.// ТД Инсталации, 2012, No 3, ISSN 1314-3492.
 20. Орлоев Н. , К. Узунов. Многовариантен синтез на търсещи решения в дизайна.// 8-ми Международен конгрес МТМ’ 11 във Варна, 2011, брой 3, стр. 27-31
 21. Орлоев Н. , К. Узунов. Пропорция в дизайна. Принципи на пропорционирането с естетични критерии.// 8-ми Международен конгрес МТМ’ 11 във Варна, 2011, брой 3, стр. 32-36
 22. Орлоев, Н. А. Промишлен дизайн - Информационен дизайн - Парадигма. Еволюция..// Научни трудове – том 40, серия 2 – Промишлен дизайн, 2003, брой 40, серия 2, стр. 7-34
 23. Петров О., С. Басри, Т. Кючуков. Изследване на енергийно-икономическата ефективност на решения за университетска светлинна инфраструктура.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
 24. Петров О., С. Басри, Т. Кючуков. Изследване на електропотреблението на осветителни уредби с тръбни луминесцентни лампи при димиране.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
 25. Пигулова Н. Семинар "Пътят:Дизайнът:Успехът" привлича студенти и ученици в РУ.// в-к Утро, 2015, брой 83/7393, ISSN 1311-9397.
 26. Узунов, К. Програмен продукт за пропорциониране при дизайн и редизайн на 2D и 3D обекти, форми и композиции с помощта на числени методи и средства.// Научна конференция на РУ, 2010, брой 40
 27. Узунов, К. Методически принципи на обучението при изграждане на проектна култура..// Научна конференция на РУ, 2005, брой 44, стр. 206-211
 28. Узунов, К. 20 години катедра “Промишлен дизайн”. Мултимедийна DVD презентация.// Научни трудове – том 44, Допълнително издание, 2005, брой 44, стр. 206-211
 29. Узунов, К. Промишлен дизайн – въведение в обучението по проектна култура..// Научна конференция на РУ, 2005, брой 44, стр. 206-211
 30. Узунов, К. Аспекти на обучението по специалност “Информационен дизайн” Русенски университет “А. Кънчев”.// Научни трудове, том 41, серия 1.3. Екология и опазване на околната среда. Промишлен дизайн, 2004, брой 41, стр. 151-156
 31. Узунов, К. Свръх интелигентен помощник (СИП) - предвестник на изкуствения интелект (ИИ)..// Научна конференция на РУ, 2003, брой 40, серия 2, стр. 50-53
 32. Узунов, К. Презентационна техника в промишления дизайн. Синтез на презентационни решения..// Научна конференция на РУ, 2003, брой 40, серия 2, стр. 69-74
 33. Узунов, К. Методика на Промишления дизайн. Обяснителна записка при комплексно проектиране на промишлени изделия..// Научна конференция на РУ, 2003, брой 40, серия 2, стр. 64-68
 34. Узунов, К. Цифрово видео, тримерна компютърна анимация и мултимедия – същност и приложение.// Промишлен дизайн 2. Giugiaro и ние, 1996, брой 1, стр. 192-197
 35. Узунов, К. Компютърно моделиране в дизайна – обучение и практика.// Промишлен дизайн. Специалност “Промишлен дизайн” обучение и практика., 1995, брой 1, стр. 119-126
 36. Узунов, К., Й. Дойчинов. Векторизиране на растерни изображения и изграждане на полилинии при пропорциониране на 2D и 3D обекти, форми и композиции с помощта на графични методи и средства..// Научна конференция на РУ, 2011, брой 50, серия 1., стр. 148-150, ISSN 1311-3321.
доклади
 1. Doychinov Y.; I. Stoyanov; T. Iliev. The Golden ratio in the age of communication and information technology. IN: 2017 40th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatia, Croatia, IEEE, 2017, pp. 407 - 410, ISBN 978-953-233-090-8.
 2. Evstatiev B., K. Gabrovska-Evstatieva, Y. Doychinov , I. Stoyanov, T. Iliev. Design and Implementation of a Virtual Multimeter in the EVEEE Environment. IN: 2019 11th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), Bucharest, Romania, IEEE, 2019, pp. 1-4
 3. Evstatiev B., Y. Doychinov, K. Gabrovska-Evstatieva. Method for Creating Virtual Copies of Real Labs in a 2D Environment, Representing a 3D Virtual Reality. IN: 2018 IEEE 24 th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Iasi, Romania, IEEE, 2018, pp. 138-141, ISBN 978-1-5386-5577-1.
 4. Iliev, S., D. Gunev, S. Kadirova , T. Nenov, I. Ivanov , S. Kunev. Improving Practical Experience of Students in Pre-production and Production Stages of New Products. DOI 10.1109/SIITME.2018.8599282. ISBN: 978-1-5386-5578-8, Electronic ISBN: 978-1-5386-5577-1. IN: 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), October 25th–28th, Iasi, Romania, IEEE, 2018
 5. Kyuchukov R., T. Kyuchukov. The Light Environment in Bulgaria. IN: BalkanLight 2012, Proceedings, Belgrade, 2012, ISBN 978-86-7466-438-4.
 6. Kyuchukov R., T. Kyuchukov. Rational use of electrical energy for illumination towards multifunctional and multiple domestic lighting installations. IN: 4th International Congress for South-East Europe. Energy Efficiency & Renewable Energy Sources. Panel: Efficient Residential Lighting, Sofia, Bulgaria, 2008
 7. Kyuchukov T. Automotive Lighting Sculpture. Born Beyond Existing Borders. IN: Известия на съюза на учените - Русе, том 12, Русенски университет, 2015, ISBN 1311-106X.
 8. Kyuchukov T. Bridge Lighting Design. Methodology and Realization. IN: SFITES 2015, Kavala, Greece, Parnas Publishing House, 2015, ISBN 978-954-8483-34-6.
 9. Kyuchukov T. Illusions in Human Visual Perception. IN: SFITES 2015, Kavala, Greece, Parnas Publishing House, 2015, ISBN 978-954-8483-34-6.
 10. Kyuchukov T. 2015 – INTERNATIONAL YEAR OF LIGHT AND LIGHT-BASED TECHNOLOGIES (IYL 2015). IN: International Energy Forum 2015, Varna, 2015
 11. Kyuchukov T. Rhythm in Lighting Organization and Modelling. IN: SFITES 2015, Kavala, Greece, Parnas Publishing House, 2015, ISBN 978-954-8483-34-6.
 12. Kyuchukov T. Biomimetics in Lighting Composition and Design. IN: SFITES 2015, Kavala, Greece, Parnas Publishing House, 2015, ISBN 978-954-8483-34-6.
 13. Kyuchukov Т. Automotive Lighting Sculpture. Definition аnd Realization. В: 9th International Congress, Varna, Bulgaria, 2012, ISBN 1313-0226.
 14. Kyuchukov Т. Systematic and Methodical Approaches to Lighting Design. “SATI” System. IN: 9th International Congress, Varna, Bulgaria., 2012, ISBN 1313-0226.
 15. Orloev N., Hr. Beloev, K. Enimanev, Y. Vasilev, K. Dzhurov. Methodologikal Principles of Serious Games. IN: Machines Technologies Materials, Year 5, Issue 6/2011, Sofia, 2011, pp. 18-22, ISBN 1313-0226.
 16. Джуров В., К. Джуров. Повишаване на разделителната способност на радиолокационни системи за наблюдение на самолети пето поколение. В: Сборник научни трудове, част втора, Шумен, 2008, стр. 107-111
 17. Джуров В., М. Костова, К. Джуров. 3 D-реконструиране на обекти Stealth-технология. В: Сборник научни доклади, ЮНК BAF’2006,”45 години от полета на Юрий Гагарин”, Шумен, 2006, стр. 154 -159
 18. Джуров К., В. Джуров, Н. Орлоев. АЛГОРИТМИ ЗА НАСТРОЙВАНЕ НА ДВУТОЧКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ ПРИ ЗАСНЕМАНЕ НА СЦЕНИЧНИ ОБЕКТИ. В: Втора юбилейна мeждународна научна конференция, 2011 “50 години от полета на Ю.Гагарин”, гр. Шумен, 2011, стр. 48-55
 19. Джуров, К. АЛГОРИТМИ ЗА НАСТРОЙВАНЕ ТРИТОЧКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ ПРИ НАБЛЮДЕНИЕ ИЛИ ЗАСНЕМАНЕ НА СЦЕНИЧНИ ОБЕКТИ. В: Научна сесия 2011 във факултет "Артилерия, ПВО и КИС", Шумен, 2011, стр. под печат
 20. Дойчинов,. Изследване на категориите на композицията като средство за управление на комуникативните стойности на изделието. В: Научна конференция на РУ/ НАУЧНИ ТРУДОВЕ, Русе, 2003
 21. Дойчинов, Й. Решаване на комплексни проблеми при проектиране на експозиционни модули. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 51, Серия 1.2, Русе, 2012, стр. 326=331, ISBN 1311-3321.
 22. Дойчинов, Й. Цвят и взаимодействие между категориите на композицията при различна степен на активност на пространствената структура. В: Научна конференция на РУ/ НАУЧНИ ТРУДОВЕ том 40, серия 2, Русе, 2003, стр. 105-109, ISBN 1311-3321.
 23. Дойчинов, Й, Т. Кючуков. Инертността на мисленето като евристичен праг при търсенето на композиционни решения. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 51, Серия 1.2, Русе, 2012, стр. 332-336, ISBN 1311-3321.
 24. Дойчинов, Й. Методологически аспекти на дизайна в контекста на историческата му периодизация. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2016, стр. 129-132, ISBN ISSN 2603-4123.
 25. Дойчинов, Й. Иновационни подходи спрямо казуса за дизайна на невъзможните фигури. В: Innovative Behavior, Entrepreneurship and Sustainable Development, София, Знание, 2014, стр. 499-515, ISBN 978-954-621-247-4.
 26. Дойчинов, Й. Дизайнът - накъде, докога или как?. В: Научна конференция на РУ/ НАУЧНИ ТРУДОВЕ, Русе, 2011, стр. 156-159, ISBN 1311-3321.
 27. Дойчинов, Й. Същност на модела за симулационно развитие на тримерни форми и композиции. В: Научна конференция на РУ/ НАУЧНИ ТРУДОВЕ, Русе, 2004, стр. 145-150, ISBN lSBN 1311-3321.
 28. Дойчинов, Й. Предпоставки за създаване на модел за симулационно развитие на тримерни форми и композиции. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том41, Серия 1.3, Русе, 2004, стр. 140-144, ISBN lSSN 1311-3321.
 29. Дойчинов, Й. Изследване на процесите на невербална комуникация при проектиране и потребление на дизайн-продуктите.. В: Научна конференция на РУ/ НАУЧНИ ТРУДОВЕ том 40, серия 2, Русе, 2003, стр. 110-117, ISBN 1311-3321.
 30. Дойчинов, Й. Изследване на концепциите за развитие на обемно-пространствената структура. В: Научна конференция на РУ/ НАУЧНИ ТРУДОВЕ том 40, серия 2, Русе, 2003, стр. стр. 118-122, ISBN 1311-3321.
 31. Дойчинов, Й. Възможните невъзможни фигури. IN: Промишлен дизайн. Джуджаро и ние, Русе, 1996
 32. Дойчинов, Й., К. Узунов. Особености при възприемането на размерите на хоризонтална и вертикална линия в зависимост от относителното им положение в равнината. В: В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 52, Серия 1.2, Русе, 2013, стр. 320-324, ISBN 1311-3321.
 33. Евстатиев И., Б. Евстатиев, Т. Кючуков. Изследване влиянието на параметрите на процеса в инсталация за влаготермична обработка на материали върху разхода на енергия. В: Енергиен форум 2011, Варна, 2011, стр. 288-294
 34. Евстатиева Н., И. Евстатиев, Т. Кючуков. Изследване на температурния режим на светодиоден осветител. В: XIV Национална конференция с международно участие BulLight / България Светлина 2010 10 – 12 Юни, Сборник с доклади, Варна, България, Български национален комитет по осветление, 2010, стр. III-7 – III-10, ISBN 1314-0787.
 35. Евстатиева Н., Т.Кючуков. Централизирана общинска система за управление и мониторинг на улично осветление. В: Сборник с доклади на Енергиен Форум, 12-15 юни, Варна, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2013, стр. 337-341, ISBN 2367-6728.
 36. Ивайло Стоянов, Теодор Илиев, Йордан Дойчинов. Анализ и тенденции за развитие на професионалните направления към факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет „Ангел Кънчев“. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 9, Русе, Университетски издателски център, 2015, стр. 48-53, ISBN 1311-3321.
 37. Иванов Р., И. Евтимов, Д. Зафиров, Д. Гунев. Сравнителен анализ на показателите на малки градски електромобили. В: Сборник доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев, Русе, РУ”А.Кънчев, 2009, стр. 89-99, ISBN 1311-3321.
 38. Иванов, Р., Ив. Евтимов, Г. Кадикянов, Д. Зафиров, Д. Гунев. Експериментален електромобил. В: Сб. доклади на НТК с международно участие, Варна, ТУ Варна, 2010, стр. 333-338, ISBN 954 - 20 - 00030.
 39. Илиев С., Г. Кадикянов, Р. Иванов, И. Eвтимов, Д. Гунев. Разработване на електромобил за студентско състезание Shell Eco-Marathon. В: Сборник доклади на IV-та международна научна конференция ЕЛЕКТРОМОБИЛИ'14, Русе, РУ ”А.Кънчев”, 2014, стр. 51-55
 40. Кyuchukov R., T. Kyuchukov. Sustainable Lighting Solutions to Electrical Energy Compsumtion. Illumination Towards Multifunctional and Multiple Domestic Lighting Installations. IN: Proceedings Lighting Engineering 2008, BalkanLight 2008 Ljubljana, Slovenia, 2008, ISBN 978-961248-127-8.
 41. Кyuchukov R., Т. Kyuchukov. Sustainable Solutions by means of Multifunctional and Multicomponent Residential Lighting Installations. IN: Energy Forum 2008, Reports, Varna, 2008
 42. Конов Ц., Т Кючуков. Приложение на светлинния дизайн при създаването на уникална интериорна среда. В: Научни трудове на Русенски университет, том 50, серия 1.2, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011
 43. Конов Цв., Т. Кючуков. Развитие на рекламно-информационната светлинна среда в съвременния град. В: Годишник на технически университет София, том 60, книга 2, II-ра научна конференция, Созопол, 2010, ISBN 1311-0829.
 44. Кючуков Р., О. Петров, Т. Кючуков. Интегрирана система за университетски сграден електроинсталационен, електроенергиен, информационно-комуникационен и защитно-охранителен мениджмънт. В: Енергиен форум 2011 - Сборник Доклади, Варна, 2011
 45. Кючуков Р., О. Петров, Т. Кючуков. Енергийноефективно осветление на шевно предприятие. В: Международна научна конференция “Unitech” – Сборник доклади, Габрово, 2008
 46. Кючуков Р., Т. Кючуков. Архитектурно-художествено осветление на обществени сгради. В: International scientific Conference Unitech `08, Proceedings, Gabrovo, 2008
 47. Кючуков Т. Методология на качеството в образованието по светлинен дизайн. В: Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация. Качество на висшето образование, Русенски университет, 2016
 48. Кючуков Т. Методология на светлинния дизайн на смесено и биодинамично осветление. В: Сборник с доклади на Енергиен форум 2015, Варна, 2015
 49. Кючуков Т. FEEARA – АВТОМОБИЛНА СВЕТЛИННА СКУЛПТУРА. FEEARA – AUTOMOTIVE LIGHTING SCULPTURE. В: BulLight / България Светлина 2014. XV Национална конференция с международно участие, Минно-геоложки университет, София, Издателска къща "Св. Иван Рилски", 2014, ISBN 1314-0787.
 50. Кючуков Т. Графичен синтез „Бизнес и мениджмънт“. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 53, серия 1.2, Русенски университет, 2014, стр. 427-430
 51. Кючуков Т. Методология на естетическата оценка на светлинни системи за обществените поръчки. Methodology of the Aesthetic Quality Assessment of Lighting Systems in Public Procurement. В: Енергиен Форум 2014. Научно-технически съюз на енергетиците в България, Варна, 2014, стр. 352-365
 52. Кючуков Т. CBETЛИНИТЕ И СЕНКИТЕ – МЕТОДОЛОГИЯ И СЕМАНТИКА. LIGHTS AND SHADOWS – METHODOLOGY AND SEMANTICS. В: BulLight / България Светлина 2014. XV Национална конференция с международно участие, Минно-геоложки университет, София, Издателска къща "Св. Иван Рилски", 2014, ISBN 1314-0787.
 53. Кючуков Т. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАТА СВЕТЛИННА СРЕДА НА ОБЛАСТЕН ГРАД. ADVERTISING AND INFORMATION LIGHTING ENVIRONMENT OF A DISTRICT TOWN. В: BulLight / България Светлина 2014. XV Национална конференция с международно участие, Минно-геоложки университет, София, Издателска къща "Св. Иван Рилски", 2014, ISBN 1314-0787.
 54. Кючуков Т. VIVALS NETWORK. IN: Научни трудове на Русенски университет, Научна конференция 2013, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013
 55. Кючуков Т. Съвременни индустриални осветители | Contemporary Industrial Luminaires. В: Научни трудове на Русенски университет, Научна конференция 2013, Русенски университет, 2013
 56. Кючуков Т. Архитектурно-художествено осветление на православни храмове в малки селища. Architectural Lighting of Orthdox Churches in Small Towns. В: Сборник доклади – Пета секция „Осветление”, Енергиен форум 2013 Варна, 2013
 57. Кючуков Т. Светлодиодни индустриални осветители | LED Industrial Luminaires. В: Научни трудове на Русенски университет, Научна конференция 2013, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013
 58. Кючуков Т., Й. Дойчинов. SWOT анализ на светлодиодното осветление. В: Научни трудове, серия 1.2, Русенски университет, 2012
 59. Кючуков Т., О. Петров. Светлинен дизайн на елементи на университетски сгради. В: XIV национална конференция с международно участие „България Светлина 2010",”BulLight 2010”, Варна, 2010, ISBN 1314-0787.
 60. Кючуков, T. Системен подход при класификацията на автомобилните светлини. Концепцията за автомобилна светлинна скулптура. В: XIV национална конференция с международно участие „България Светлина 2010”, Международен дом на учените "Фредерик Жолио-Кюри", 2010
 61. Кючуков, T. Автомобилна светлинна скулптура – поглед към биолуминесценцията. В: XIV национална конференция с международно участие „България Светлина 2010”, Международен дом на учените "Фредерик Жолио-Кюри", 2010
 62. Кючуков, T. Автомобилна светлинна скулптура – синергично взаимодействие между форма и светлина. Терминологично развитие на концепцията. В: XIV национална конференция с международно участие „България Светлина 2010”, Международен дом на учените "Фредерик Жолио-Кюри", 2010
 63. Кючуков, T. Развитие на светлинните системи в съвременните автомобили. В: Национална конференция „Инженерен дизайн и ергономия”, Технически университет София, 2009
 64. Кючуков, T. Автомобилна светлинна скулптура – илюзия или необходима реалност. В: Национална конференция „Инженерен дизайн и ергономия”, Технически университет София, 2009
 65. Кючуков, T. Автомобилна светлинна скулптура. В: Наунчи трудове на РУ, том 47, серия 1.1., Русенски университет "Ангел Кънчев", 2008
 66. Кючуков, T. Автомобилна светлинна скулптура „A'KIMONO”. В: International scientific Conference Unitech `08. Gabrovo, Технически университет Габрово, 2008
 67. Кючуков, T. Комплексен синтез на рекламни решения за фирмен образ, продукти услуга. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия - АИФ`2006, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2006
 68. Кючуков, T. Концептуално екстериорно решение Honda S2000 Evolution. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия - АИФ`2006, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2006
 69. Кючуков, T. Едно решение на задача на Алберт Айнщайн. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, том 44, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2005
 70. Кючуков, T. Комбинаторен синтез на козметичен продукт. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, том 44, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2005
 71. Кючуков, T. Евристичен комбинаторен синтез на графични форми и композиции. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, том 41, серия 1.3, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2004
 72. Митев К. , К. Узунов. Защита на авторските права на промишления дизайн. В: Биенале на българския дизайн 2008 г, София, 2008
 73. Михайлов, Н., И. Стоянов, Й. Дойчинов. Резултати от приложение на информационна система към проект RES-OP-DEV MIS-ETC code:222. В: Сборник с доклади от научно-технически семинар, Русе, 2012, стр. 177-180, ISBN ISBN 9780954-8675.
 74. Орлоев Н. , К. Узунов. Дизайн на дизайна в „икономиката на знанието. В: Биенале на българския дизайн 2008 г, София, 2008
 75. Орлоев Н. А., Хр. Белоев, Й. Василев. Висшето образование в... икономиката на знанието.. В: Клуб на младия преподавател, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 130
 76. Орлоев Н.А., К.А. Узунов, А.З. Николов. Трансфер на знания /информация. В: Научна конференция на РУ 2003 г., Научни трудове на РУ.том 40, серия 2, Русенски университет, 2003, стр. 75-79
 77. Орлоев, Н. А. Университетският преподавател. Мисия и дълг в Alma Mater. В: Клуб на младия преподавател, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 25
 78. Орлоев, Н. А. Висшето образование – приоритет на лична и национална идентичност.. В: Научна конференция на РУ, Русе, Русенски университет, 2003, стр. 94
 79. Орлоев, Н. А. Можем ли да станем богати? Пазарно-ориентирано мислене, практическа реализация!. В: За служебно ползване, Русе, Русенски университет, 2003, стр. 27
 80. Петров О., Т. Кючуков, Р. Кючуков. Енергийноефективна реконструкция на външното осветление на жилищен квартал на областен град. В: Международна научна конференция “Unitech” – Сборник доклади, Габрово, 2009
 81. Стоянов И., Т. Илиев, Й. Дойчинов. Предпоставки за практическо обучение на студенти в съответствие с изискванията на пазара на труда. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Университетски издателски център, 2014, стр. 67-71, ISBN 1311-3321.
 82. Узунов, К., Й. Дойчинов. Анализ на програмни продукти използвани при синтез на интериорен дизайн. В: В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 52, Серия 1.2, Русе, 2013, стр. 325-328, ISBN 1311-3321.
 83. Узунов, К., Й. Дойчинов. Дали автомобилите на бъдещето ще имат фарове? Система за безопсаност с използвана на устройства за нощно виждане и светлинно „татуиране“ на превозните средства. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 51, Серия 1.2, Русе, 2012, стр. 359-362, ISBN lSSN 1311-3321.
 84. Узунов, К., Н. Орлоев. Комплексно проектиране на промишлени изделия. Методика за обучение по промишлен дизайн.. В: Русенски университет. Научни трудове – том 40, серия 2 – Промишлен дизайн, Русе, Издаделски център на Русенски университет, 2003, стр. 59-63
учебни пособия
 1. Узунов, К., В. Молнар, М. Михайлов, А. Киин,. Компютърно моделиране. Промишлен дизайн. Земеделска техника. Русе, Печатна база при РУ, 1995, стр. 128, ISBN -.
книги
 1. Орлоев Н. А., Й. В. Василев. Навигатор по ПРЕДпредприемачество 1. Най-добрите практики.. Русе, Примакс, 2011, стр. 567, ISBN -.
 2. Орлоев Н. А., Й. В. Василев. Навигатор по ПРЕДпредприемачество 2. Преди предприемачеството.. Русе, Примакс, 2011, стр. 579, ISBN -.
 3. Орлоев Н., К. Узунов, В. Молнар, А. Атанасов. Уеб дизайн. Дизайн на уеб сайт. Русе, Примакс, 2008, стр. 253, ISBN -.
 4. Орлоев, Н. А. Творческо мислене 3. Основни евристични операции. ПРИЛОЖЕНИЯ.. Русе, Примакс, 2012, стр. 347, ISBN -.
 5. Орлоев, Н. А. Лидер на лидера 1. Ключове на успеха. Русе, Примакс, 2012, стр. 380, ISBN -.
 6. Орлоев, Н. А. Творческо мислене 1. Основни логически и интуитивни операции.. Русе, Примакс, 2012, стр. 280, ISBN -.
 7. Орлоев, Н. А. Лидер на лидера 2. Стратегеми на доминацията.. Русе, Примакс, 2012, стр. 420, ISBN -.
 8. Орлоев, Н. А. Творческо мислене 2. Основни евристични операции. Русе, Примакс, 2012, стр. 318, ISBN -.
 9. Орлоев, Н. А. МАРКЕТИНГ тезаурус 2: Маркетинг. Стратегия. Тактика.. Русе, Бизнес център за подпомагане на малки и средни пре, 2005, стр. 198, ISBN -.
 10. Орлоев, Н. А. Овцата на Бокачо. Анекдоти.. Русе, Примакс, 2005, стр. 200, ISBN -.
 11. Орлоев, Н. А. (ЪЪЪ)2 Епиграми, каламбури, афоризми, пародии, миниатюри. Русе, Примакс, 2004, стр. 301, ISBN -.
 12. Орлоев, Н. А. МАРКЕТИНГ тезаурус 1: Закони на маркетинга.. Русе, Бизнес център за подпомагане на малки и средни пре, 2004, стр. 228, ISBN -.
 13. Орлоев, Н. А. Синтез и анализ на сложни системи. Русе, ДЗЗД “МВ-Прес 2001”, 2003, стр. 209, ISBN -.
 14. Орлоев, Н. А. Методология на научните изследвания. Русе, ДЗЗД “МВ-Прес 2001”, 2002, стр. 172, ISBN -.
 15. Орлоев, Н. А. Късото хилядолетие. Русе, АВАНГАРД ПРИНТ, 2001, pp. 185, ISBN -.
 16. Орлоев, Н. А. Вземане на управленски решения.Методи за творчество. Русе, Русенски университет, 2000, стр. 140, ISBN -.
 17. Орлоев, Н. А. Вземане на управленски решения. Анализ.Оценка.Избор.. Русе, Русенски университет, 2000, стр. 236, ISBN -.
други трудове
 1. Гунев Д.И., В.Молнар. Графичен стандарт за лого и фирмена документация на фирма “ВАПРЕС” АД – гр. Плевен,( НИС – РУ “Ангел Кънчев”)., дизайн проект, 2007
 2. Гунев Д.И., В.Молнар. Графичен стандарт за лого и фирмена документация на фирма “ВАПХИДРО” АД – гр. Плевен, ( НИС – РУ “Ангел Кънчев”)., дизайн проект, 2007
 3. Гунев, Д. И. Дизайн проект на градски електромобил ( Тема /13/2009г.-ФНИ)., дизайн проект, 2009
 4. Гунев, Д. И. Трикоординатна CNC фреза за макетни материали ( Тема /13/2009г.-ФНИ)., дизайн проект, 2009
 5. Гунев, Д. И. Дизайн проект на серия “С-образни” ексцентър преси по поръчка на фирма “ВАПРЕС” – АД (Договор № 25/02.11.2006г., НИС – РУ “Ангел Кънчев”), с пресово усилие: - I група – 20,30, 45 тона - II група –, дизайн проект, 2006
 6. Гунев, Д. И. Осмото изкуство? В кн. "Промишлен дизайн - 2. Джуджаро и ние", статия, 1996
 7. Гунев, Д. И. Стайлингът - грозното пате на дизайна. В кн. "Промишлен дизайн - 2. Джуджаро и ние", статия, 1996
 8. Гунев, Д. И. Принципът на формообразуване - основен фактор за намаляване себестойността на продуктите (изделията). В. кн. "Промишлен дизайн - обучение и практика", статия, 1995
 9. Минчев, М. Пролетен салон на дружеството на художниците - Русе, м. май, Изложба, 2011
 10. Минчев, М. Класически подход към пейзажа, портрета и натюрморта - Русе, Авторска изложба, 2010
 11. Минчев, М. Пролетен салон на дружеството на художниците - Русе, м. май, 2010;, Изложба, 2010
 12. Минчев, М. Участие в две регионални художествени изложби в Русе през 2007 г., Изложби, 2007
 13. Минчев, М. Участие в колективна изложба-живопис "БОРИСОВА", Изложба, 2006
 14. Минчев, М. "Via Lomea" - парк "Русенски лом - гр.Русе, Изложба, 2006
 15. Минчев, М. Участие в обща изложба -"Стария град" - Пловдив, Изложба, 2005
 16. Минчев, М. Участие в национална изложба - "Портрет" - София, Изложба, 2004
 17. Минчев, М. Участие в изложба-живопис - "Есенен салон" - Русе, Изложба, 2004
 18. Минчев, М. Участие в изложба-живопис,"Малки форми" - Плевен, Изложба, 2004
 19. Минчев, М. Русе "Борисова"39, съвместно с колеги от Сент Уа - Франция, Изложба, 2003
 20. Минчев, М. Участие в изложба-живопис "Пролетен салон", "Борисова" 39 - Русе,, Изложба, 2003
 21. Минчев, М. Участие в групова изложба-живопис - галерия "Дъга" - Русе, Изложба, 2002
 22. Минчев, М. Участие в обща изложба-живопис - галерия "Грифон" - Русе, Изложба, 2002
 23. Стоянов, И., Й. Дойчинов. Новости при текстообработка и презентации, В кн. Еко-туризъм. Една перспектива за развитие на две малки трансгранични общини, 2012, стр. 48-69
 24. Стоянов, И., Й. Дойчинов. Стандарти за обслужване на туристи при селски туризъм., В кн. Еко-туризъм. Една перспектива за развитие на две малки трансгранични общини, 2012, стр. 24-38