Списък на публикациите

монографии

 1. Dobreva, А., S. Stoyanov. Optimization Research of Gear Trains with Internal Meshing. Ruse, University Publishing Centre, 2012, pp. 144, ISBN 978-954-8467-76-6.
студии
 1. Dobreva A., N. Stancheva, K. Arnaudov, V. Dobrev, S. Stoyanov. Machine Design, Selected Themes. Ruse, Publishing house at the University of Ruse, 2006, pp. 63, ISBN 10: 954-9906-99-X.
 2. Dobreva A., N. Stancheva, K. Arnaudov, V. Dobrev, S. Stoyanov. Machine Design, Selected Themes. Ruse, “Publishing house” at the University of Ruse, 2006, pp. 63, ISBN -10: 954-9906.
 3. Трифонов,Т. Относно окачествяване на нови материали в условията на механично огъване и еднистранно топлинно натоварване. Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1985, стр. 32, ISBN 2308.
статии
 1. Angelova E. Refining the process of design an electrical resistance heating chamber for vacuum furnace in non-stationary process.// Machines,Techologies,Materials, 2018, No 7, pp. 270-272, ISSN 1313-0226.
 2. Angelova E., Dzhadzhev. A new approach to automated design of a minimum mass cardan coupling..// SCIENTIFIC PROCEEDINGS of the scientific-technical union of mechanical engineering, 2015, No 20, pp. 71-74, ISSN 1310-3946.
 3. Angelova E., V. Ronkova, P. Nenov. Increasing Load Capacity of Cylindrical Gear by Optimizing Their Geometric Parameters.// INMATEH – Agricultural Engineering, 2010, No vol 31,№2, pp. 40-46, ISSN 2068-2239, 2068-4.
 4. Angelova,E., V. Ronkova. GEOMETRIC METHOD FOR DETERMINIG RADIANT HEAT EXCHANGE IN VACUUME FURNACE.// International Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry MTM: Machines, Technologies, Materials, 2019, No 3, pp. 121-123, ISSN 1313-0226.
 5. Dimitroff, I., C. Groseff, D. Andreew, A. Dobrewa (Dobreva). Mechanische Vorrichtungen fuer Antrieb von Systemen mit Robetern.// Proceedings of the 7th World Congress on the Theory of Mashines and Mechanisms, 1987, No 3, pp. 1265-1268
 6. Dimitrov Y K Kamenov. Specific opportunities through CAD systems for profiling a real involute curves of a spur gear..// DAAAM International Scientific Book 2019, 2019, No Vol. 18, pp. 241-250, ISSN ISSN 1726-9687.
 7. Dimitrov, I., V. Dobrev, A. Dobreva. Suggestion for a Joint Elaboration of a Multifunctional Transport and Power Vehicle.// Proceedings of International Congress “Motor Vehicles & Motors 2006” - Kragujevac, 2006, No 1, pp. 47-, ISSN ISBN86-80581-94-1.
 8. Dobrev, V., A. Dobreva. POWER TRANSMISSIONS IN MACHINERY – PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE STRENGTH CALCULATIONS.// Scientific papers on “ENGINEERING AND MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN AGRICULTURE, TRANSPORTS AND FOOD INDUSTRY INMATEH, 2008, No II, pp. 61-63, ISSN 1583-1019.
 9. Dobrev, V., A. Dobreva, V. Ronkova, Y. Dimitrov, K. Kamenov. Method for the Determination of the Rotational Variability of Cardan Drive.// International Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry MTM: Machines, Technologies, Materials, 2016, No 6, pp. 17 - 20, ISSN 1313-0226.
 10. Dobrev, V., S. Stoyanov, A. Dobreva. Design, Simulation and Modal Dynamics of Gears and Transmissions. "International Conference on Gears 2015”, VDI-Bericht 2255, Munich.// VDI-Bericht 2255, 2015, No 3, pp. 695 - 707, ISSN 978-3-18-092255-3.
 11. Dobrev, V., S. Stoyanov, A. Dobreva, I. Spasov. TRANSMISSION ELEMENTS FOR TRANSPORT MACHINES.// Proceedings of International Congress Motor Vehicles & Motors 2008, MVM20080033, 2008, No 1, pp. 79-, ISSN 978-86-86663-38-9.
 12. Dobrev, V., Y. Dimitrov, A. Dobreva, K. Kamenov, V. Ronkova. Improved Methodology for Design and Elaboration of Test Machines and Equipment.// "Мachines. Technologies. Materials”, 2016, No 11, pp. 3-6, ISSN 1313-0226.
 13. Dobreva, A. Methods for Improving the Geometry Parameters and the Energy Efficiency of Gear Trains with Internal Meshing.// VDI – Berichte, 2013, No 2199.2, pp. 1291 – 1302, ISSN 978-3-18-092199-0. (SJR rank: 0.1 /2013, VDI)
 14. Dobreva, A. Theoretical Investigation of the Energy Efficiency of Planetary Gear Trains.// Mechanisms and Machine Science, 2013, No 13, pp. 289-298, ISSN 978-94-007-6558-0. (SJR rank: 1 /2013, Google Scholar)
 15. Dobreva, A., E. Rusinova, V. Dobrev. Special Characteristics of Interactive Methods in Higher Engineering Education.// Management and Sustainable Development, 2008, No Year 10, 3-4, pp. 431-433, ISSN 1311-4506.
 16. Dobreva, A., V. Dobrev. Innovative Methodology for Decreasing Mechanical Losses in Vehicles.// Proceedings of the 4th International Congress of Automotive and Transport Engineering (AMMA 2018), Springer Verlag, 2018, No 1, pp. 234 - 242, ISSN 978-3-319-94408-1. (SJR rank: 1 /2018, SCOPUS)
 17. Dobreva, A., V. Haralanova. Measuring and Evaluation in Machine Science and Design Education, based upon Diagnostic Research.// Procedia - Social and Behavioral Sciences, WCLTA, Brussels, 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 2013, No Volume 93, pp. 1190-1194, ISSN 1877-0428. (SJR rank: 1 /2013, Scopus)
 18. Dobreva, A., Y. Dimitrov, V. Dobrev, P. Pantileev, V. Ronkova, K. Kamenov, E. Angelova. PROFESSSIONAL REALIZATION OF STUDENTS – PROBLEMS AND SOLUTIONS.// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, Vol 56, 2017, No 4, pp. FRI-2.203-1-TMS-02, ISSN 1311-3321.
 19. Dobreva, А., V. Dobrev. Research of Technical Parameters of Transmissions for Vehicles and Agricultural Machines.// UPB: Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering, 2007, No Volume 69, N, pp. 103 – 109, ISSN 1454 – 2358. (SJR rank: 1 /2007, Scopus)
 20. Dobrewa, A. (Dobreva,A). Elastothermohydrodynamische Theorie bei Globoidschneckengetrieben.// Eighth World Congress on the Theory of Mashines and Mechanisms, 1991, No 1
 21. HARALANOVA V., V. RONKOVA. TEACHING STANDARDS IN HIGHER ENGINEERING EDUCATION – NECESSITY, OBJECTIVES AND APPROACHES.// ACTA TEHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering, 2014, No Tome VII, Fa, pp. 45-50, ISSN ISSN: 2067 – 3809.
 22. Iliev S., D. Gunev, V. Dobrev. Improving engineering education through the design and manufacture of electric car for the Shell Eco-marathon competition.// ERS Spectrum (Educational Research Service), 2017, No 29, pp. 101-108, ISSN 0740-7874.
 23. Kamenov, K., A. Dobreva, V. Ronkova. Advanced Engineering Methods in Design and Education.// Material Science and Engineeering, IOP Publishing, 2017, No 252, pp. 012033 - 37, ISSN 1757 - 8981. (SJR rank: 1 /2017, IOP)
 24. Kamenov, K., A. Dobreva, V. Ronkova. Interactive Technologies and New Teaching Models in Engineering Design based upon Multimedia Tools and Mobile Applications.// Fullpapers E-Book/ 4th World Congress on Education Research (WCER2016), 2016, No 1, pp. 90-95, ISSN 2258-6987. (SJR rank: 1 /2016, Google Scholar)
 25. Kolev, B., S. Stoyanov, A. Dobreva. Information Technologies In Education and Training on Agricultural Engineerung.// Proceedings of International Congress “Information Technology in Agriculture, Food and Environment – ITAFE’03”, 2003, No 1, pp. 140-145, ISSN 975-483-598-5.
 26. Ronkova, V., A.Dobreva, K.Kamenov, V.Dobrev, Y.Dimitrov. INCREASING THE EFFICIENCY OF THE STUDY PROCESS THROUGH IMROVING THE COMMUNICATION ACTIVITIES BETWEEN STUDENTS AND LECTURERS.// Management and Sustainable Development,Year 18, Volume 59, 2016, No 4, pp. 77 - 82, ISSN 1311-4506.
 27. Stoyanov, S., V. Dobrev, A. Dobreva. Investigation of the Opportunities for Experimental Research of Gear Train Vibrations.// MATEC Web of Conferences, Power Transmissions 2019, 2019, No 03001/287, pp. 248 - 252, ISSN 978-619-7383-12-6. (SJR rank: 1 /2019, Scopus)
 28. Stoyanov, S., V. Dobrev, A. Dobreva. Numerical Investigation of Planetary Gear Trains and Transmissions.// Mechanisms and Machine Science/ 5th International Conference on Power Transmission BAPT, Ohrid, 2016, No 1, pp. 155-162, ISSN 978-608-4624-25-7. (SJR rank: 1 /2016, Google Scholar)
 29. Stoyanov, S., V. Dobrev, A.Dobreva. Investigating Dynamic Behavior of Planetary Gear Trains through the Systematic Approach.// VDI Verlag GmbH Duesseldorf VDI Berichte, 2017, No 2294.1, pp. 197 - 208, ISSN 978 - 3 18 -09229. (SJR rank: 1 /2017, Google scholar)
 30. Stoyanov, S.V. Dobrev, A. Dobreva. Finite Element Contact Modelling of Planetary Gear Trains.// Material Science and Engineeering, IOP Publishing, 2017, No 252, pp. 012034 - 38, ISSN 1757 - 8981. (SJR rank: 1 /2017, IOP)
 31. Ангелов Б., В.Хараланова,Св.Матеев. Подготовката за производство-първи етап от жизнения цикъл на новата техническа система.// Машиностроене и машинознание, 2013, брой VIII,кн.1, стр. 19-22, ISSN 1312-8612.
 32. Ангелов Б., С. Матеев, В.Хараланова. Технологията в системата за преобразуване на материя, енергия и информация- изходна база за проектиране на новата техническа система.// Машиностроене и машинознание, брой IX, 2014, брой 1, стр. 60-63, ISSN 1312-8612.
 33. Ангелова Е. К. Каменов В. Ронкова. Компютърна система в помощ на обучението по дисциплината Машинни елементи- УЧЕБНИК БЕЗ ДУМИ.// SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2013, брой 3, стр. 110-114, ISSN 1314-4111.
 34. Ангелова Е., А. Тюфекчиян. Прецизиране влиянието на геометричната форма на зъбите върху товароносимостта им на огъване при якостното изчисляване по БДС на еволвентните цилиндрични зъбни предавки..// Машиностроене, 1997, брой 11-12
 35. Ангелова Е., В. Върбанов, П. Ненов. Изменение на размерите на зъбната предавка при вариране с предавателното число и относителната широчина, оценено чрез компютърни модели.// Механика на машините, 2007, брой година XV,3, стр. 66-69, ISSN 0861-9727.
 36. Ангелова Е., В. Ронкова. Сравнителен анализ на CAD системи за изчисляване на зъбни предавки.// Научни известия, 2011, брой 3(123), стр. 60-63, ISSN 1310-3946.
 37. Ангелова Е., В. Ронкова. Препоръки за основните проектни параметри на фамилии разгънати двустъпални цилиндрични редуктори, Национална конференция по машиностроене и машинознание.// Машиностроене и Машинознание 13, 2011, брой Година VІ, К, стр. 52-57, ISSN 1312-8612.
 38. Ангелова Е., П. Ненов. Оптимизиране разпределянето на предавателното число на двустъпални съосни цилиндрични редуктори.// Сп. "Селскостопанска техника", 1990, брой 3, стр. 73-77
 39. Ангелова Е.,Б.Калоянов. Нов модифициран вариант на геометричен блокиращ контур от вида aw - x.// Машиностроене, 1997, брой 9-10
 40. Ангелова, Е. Подобряване показателите на цилиндрични зъбни предавки чрез използване на параметрични блокиращи контури.// Машиностроене, 1997, брой 7-8
 41. Димитров В., Ив. Невянов, Н. Петров, Ир. Петрова. Проектиране на универсална комбинирана резбонарезно-зачистваща глава.// Машиностроителна техника и технологии, Варна, 2013, брой 1, стр. 45-49, ISSN 1312-0859.
 42. Димитров И., А.Добрева, В. Добрев. Изследване на червячно-цилиндрични предавки.// “Машиностроене”, 1996, брой 9-10, стр. 235-236, ISSN 0025-445X.
 43. Димитров, Ю., Й.Димитрова. Професионален клуб „SMARTinCAD” - едно решение за подобряване връзките между бизнеса и инженерните студенти в университета.// Management and Sustainable Development, 2018, брой 1, ISSN 1311-4506.
 44. Димитров,Ю. Съвременни подходи при обучението на студенти за процеса на конструиране и работа с CAD-системи.// Management & Sustainable Development, volume 59, година 18, 2016, брой 4, стр. 73-76, ISSN 1311-4506.
 45. Динев Г., Джаджев В. Оценяване на качеството на зъбни колела от колоосни редуктори.// Международен виртуален журнал ”Машини,технологии,материали", 2008, брой .4-5, стр. 19-22.
 46. Динев Г., К. Каменов, Н. Николов. Автоматизирано проектиране на червячна фреза за нарязване на зъбни колела тип "НОВИКОВ".// Машиностроене, 1990, брой 2, стр. 76 - 77
 47. Динев Г., П. Пантилеев. Профилиране на върховите участъци на червячни модулни фрези.// Механика на машините, том 9 (35), 2001, брой 3, стр. 6 – 9
 48. Динев Г.,В.Джаджев. Видове повреди на зъбните колела от колоосни редуктори на електрическите локомотиви..// Железопътен транспорт, 2003, брой 4, ISSN ххххххх.
 49. Динев Г.,В.Джаджев. Повреди в предавателния механизъм на електрическите локомотиви.// Железопътен транспорт, 2003, брой 7-8, ISSN хххххх.
 50. Динев, Г., Т. Трифонов. Автоматизирано проектиране на плужни работни повърхнини и изчертаване на шаблонните им сечения.// С е л с к о с т о п а н с к а техника, 1980, брой 6, стр. 55-60
 51. Динев, Г., Т. Трифонов, Б. Мирасчиев. Автоматизирано проектиране и изчертаване на някои плужни работни повърхнини.// С е л с к о с т о п а н с к а техника, 1982, брой 11, стр. 76-79
 52. Добрева А., Н. Станчева, В. Добрев, Д. Станчев. Подобряване качеството на учебния процес чрез интензивно въвeждане на информационни технологии.// “ Управление и устойчиво развитие “, 2007, брой 3-4, год.9, стр. 320 – 323, ISSN 1311 – 4506.
 53. Добрева А., В. Добрев. Топлинно изчисляване на планетни и ексцентрикови предавки.// “Машиностроене”, 1996, брой 11-12, стр. 292-293, ISSN 0025-445X.
 54. Добрева А., Е. Ангелова, В. Ронкова, В. Хараланова, Ю. Димитров. Участие на студентите в управление на качеството на учебния процес.// Management & Sustainable Development, 2012, брой 1, стр. 22-26, ISSN 1311-4506.
 55. Добрева, А., Е. Ангелова, В. Хараланова, В. Ронкова, Ю. Димитров. Участие на студентите в управление на качеството на учебния процес.// Управление и устойчиво развитие”, 2012, брой кн. 3-4, ISSN 1311-4506.
 56. Добрева, А., Ю. Димитров. Повишаване на ефективността на учебната работа чрез извънаудиторна дейност със студентите.// Management and Sustainable Development, 2012, брой 1, стр. 27-30, ISSN 1311-4506.
 57. Долчинков Р., В. Хараланова. Методика за пресмятане на хипоциклоидно-верижна предавка.// В: Механика на машините, година 8, ТУ-Варна, 2005, брой 1, стр. 159-162, ISSN 0861-9727.
 58. Иванка Желева, Анна Лечева, Вярка Ронкова. Проектиране на лабораторен биореактор с механично разбъркване.// Българско списание за инженерно проектиране, Машиностроителен факултет на Технически университет София, 2014, брой 22, стр. 61-67, ISSN 1313-7530.
 59. Калчева, С.,Т.Трифонов и др. Автоматизирано разпознаване взаимното положение на ротационни, примитивни в изображение на детайл.// НТС “Метрология, качество и автоматизация на инженерния труд в машиностроителното проектиране”, 1990, брой ПС- I-30, стр. 58-59
 60. Маринов, П., Т. Трифонов. Автоматизирано определяне на размерите и формата на нагревното пространство във вакуумни пещи.// НТС “Метрология, качество и автоматизация на инженерния труд в машиностроителното проектиране”, 1990, брой ПС-II-37, стр. 70-71
 61. Ненов П., Е. Ангелова, Т. Дюлгерян. Модернизиране на обучението по Общо-машиностроително конструиране.// Международно виртуално списание “Машини, Технологии, Материали”, 2009, брой 1-2, стр. с. 10-15, ISSN 1313-0226.
 62. Ненов П., Е. Ангелова. Рекомендации по оптимизации по оптимизации распределения передаточного числа двухступенчатых цилиндрических развернутых редукторов по различным критериям.// Сборник науч. метод статей "Детали машин" МПИ, Москва, 1991, брой 8, стр. 112-121
 63. Пантилеев П., А. Стойкова. Компютърен тест за обучение и контрол на знанията по тема “Резби и резбови съединения”.// ИЗВЕСТИЯ на съюза на учените – Русе, серия 5, “Математика, информатика и физика”, 2002, брой 3, стр. 64 - 69, ISSN 1311-9184.
 64. Пантилеев П., В. Иванов, И. Дунев, С. Русева, Т. Трифонов, Н. Николов. Автоматизирано проектиране на зъбодълбачни колела.// М а ш и н о с т р о е н е, 1991, брой 3, стр. 127-128
 65. Пантилеев П., В. Иванов, И. Дунев, С. Русева, Т. Трифонов, Н. Николов, К. Каменов. Автоматизирано проектиране на палцови модулни фрези.// М а ш и н о с т р о е н е, 1989, брой 6, стр. 251-252
 66. Пантилеев П., Г. Динев. Относно геометрията на преходната крива на зъбни колела от тягови редуктори на електрически локомотиви.// Механика на машините, том 9 (38), 2001, брой 5, стр. 13 – 16
 67. Пантилеев П., Г. Динев, И. Киров. Автоматизирано проектиране на червячни модулни фрези.// Механика на машините, том 10 (39), 2002, брой 1, стр. 82-85, ISSN 0861-9727.
 68. Пантилеев П., И. Петрова. Изследване точността на режещите ръбове на палцови модулни фрези с нова геометрия.// Българско списание за инженерно проектиране, 2013, брой 65, бр. 18, стр. 65-68, ISSN 1313-7580.
 69. Пантилеев П., Ир. Петрова,. Относно профилите на преходните участъци на зъбите на цилиндрични зъбни колела,обработени с палцови фрези.// Машиностроителна техника и технологии - под печат, 2014, брой 1
 70. Пантилеев, П. Възможности за заточване на зъбодълбачни колела с хиперболоидни предни повърхнини.// Механика на машините, том 14 (64), 2005, брой 3, стр. 43 – 46, ISSN 0861-9727.
 71. Пантилеев, П. Автоматизирана експлоатационна проверка на зъбодълбачни колела.// ИЗВЕСТИЯ на съюза на учените–Русе, серия 5, “Математика, информатика и физика”,, 2002, брой 2, стр. 99 – 103, ISSN 1311-9184.
 72. Пантилеев, П. Относно геометрията на зъбодълбачни колела с предни хиперболоидни повърхнини.// Механика на машините, том 10 (41), 2002, брой 3, стр. 11 – 14, ISSN 0861-9727.
 73. Пантилеев, П. Входящ контрол на знанията по дисциплината “Техническо документиране”.// ИЗВЕСТИЯ на съюза на учените – Русе, серия 5, “Математика, информатика и физика”, 2002, брой 3, стр. 87-94, ISSN 1311-9184.
 74. Пантилеев, П. Изследване на точността на режещите ръбове на зъбодълбачни колела след презаточването им по предните хиперболоидни повърхнини.// , ИЗВЕСТИЯ на съюза на учените – Русе, серия 1, “Технически науки”, 2002, брой 4, стр. 41 – 44, ISSN 1311-106X.
 75. Пантилеев, П. Решени задачи за самостоятелна подготовка по тема “Правоъгълни проекции на тела с отрези и прорези”.// ИЗВЕСТИЯ на съюза на учените – Русе, серия 5, “Математика, информатика и физика, 2002, брой 3, стр. 82 -86, ISSN 1311-9184.
 76. Пантилеев, П. Геометрия на вътрешни правостенни шлици, обработени със зъбодълбачно колело.// ИЗВЕСТИЯ на съюза на учените – Русе, серия 5, “Математика, информатика и физика”, 2001, брой 1, стр. 161- 166
 77. Петрова И., П. Пантилеев. Повишаване точността на зъбния профил на цилиндрични зъбни колела с прави зъби, обработени с презаточена палцова модулна фреза.// Машиностроителна техника и технологии, Варна, 2013, брой 1, стр. 30-34, ISSN 1312-0859.
 78. Петрова И., П. Пантилеев. Изменения в теоретичния профил на зъба на цилиндрични зъбни колела с прави зъби, обработени с презаточена палцова модулна фреза.// Машиностроителна техника и технологии, Варна, 2012, брой 1, стр. 79-81, ISSN 1312-0859.
 79. Ронкова В. Проектиране на карданови съединители, насочено към минимизиране на габаритните им размери.// Българско списание за инженерно проектиране, 2013, брой 19, стр. 79-86, ISSN 1313-7530.
 80. Ронкова, В., В. Хараланова,. Стандартите и мястото им в учебния процес на инженерното образование.// "SCIENCE & TECHNOLOGIES", 2012, брой II - 4, стр. 114-118, ISSN 1314-4111.
 81. Русева С., Н. Николов, Т. Трифонов, С. Калчева, Д. Белкинова, Г. Динев, Ц. Цонева. Програмен комплекс АВТОИКАМ-1 за автоматизирано изработване на техническата документация при компоновка на агрегатни машини.// М а ш и н о с т р е н е, 1987, брой 10, стр. 454 - 456
 82. Русева С., С. Калчева, Т. Трифонов. Автоматизирано изпълнение на чертежи на детайли от типа "валове".// М а ш и н о с т р е н е, 1981, брой 11, стр. 519-520
 83. Русева Сл., Н.Николов, Тр.Трифонов, Ст.Калчева, Д.Белкинова, Г.Динев, Ц.Цонева. Програмен комплекс "АВТОИКАМ-1" за автоматизирано изработване на техническата документация при компоновка на агрегатни машини.// Машиностроене, 1987, брой 10, стр. 454 - 456
 84. Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Изследване на напрегнатото състояние на тришарнирен компенсиращ съединител след възстановяване.// Известия на съюза на учените - Русе, 2002, брой т. 4, сер.1, стр. с. 50-54
 85. Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян, Б. Н. Борисов. Машина за окачествяване и контрол на текстилни материали.// Известия на съюза на учените - Русе, 2002, брой т. 4, сер.1, стр. с. 55-59
 86. Станчева, Н., М. Попова, В. Добрев, С. Стоянов, А. Добрева. Приложение на специализиран софтуер при обучение на студенти по индустриално инженерство.// «Управление и устойчиво развитие», 2005, брой 3-4, год. 7, стр. 338-341, ISSN 1311-4506.
 87. Стойкова А., П. Пантилеев. Мултимедийна система за тестов контрол.// ИЗВЕСТИЯ на съюза на учените – Русе, серия 5, “Математика, информатика и физика”, 2002, брой 3, стр. 51 - 56, ISSN 1311-9184.
 88. Трифонов Д, Ю. Йорданова. «Иновационни технологии за изработване на биоиженерни конструкции за нуждите на медицината» ».// сп. Известия на съюза на учените – Русе, серия «Медицина и стоматология», 2010, брой 1, ISSN 1311-106X.
 89. Трифонов, Т. Л. Димитров. Автоматизирано якостно пресмятане на цилиндрични вакуумни камери и стандартизиране на конструкциите им.// НТС “Метрология, качество и автоматизация на инженерния труд в машиностроителното проектиране”, 1990, брой ПС-II-35, стр. 66-67
 90. Трифонов, Т., Г. Динев. Автоматизирано изчертаване на плужни отметателни повърхнини.// С е л с к о с т о п а н с к а техника, 1980, брой 8, стр. 48-52
 91. Трифонов, Т., Д. Белкинова. Автоматизирано тримерно моделиране на разрези на машиностроителни детайли.// М а ш и н о с т р о е н е, 1988, брой 5, стр. 203-205
 92. Трифонов, Т., Д. Белкинова, С. Калчева. Програмен комплекс за автоматизирано получаване на изображения в чертеж на детайл.// М а ш и н о с т р о е н е, 1989, брой 6, стр. 253-255
 93. Трифонов, Т., К. Каменов. Библиотека от програми за решаване на задачи със съставни геометрични обекти от равнината.// Н а у ч н и и з в е с т и я РАИТ’98 CAD/CAM/CAE , НТС по Машиностроене, 1998, брой 10
 94. Трифонов, Т., К. Каменов. Библиотека от програми за определяне взаимното разположение на елементарни геометрични обекти в равнината.// Н а у ч н и и з в е с т и я РАИТ’98 CAD/CAM/CAE , НТС по Машиностроене, 1998, брой 10
 95. Трифонов, Т., П. Митев. Система за автоматизирано поддържане на база данни за спецификации от конструкторска документация.// НТС “Метрология, качество и автоматизация на инженерния труд в машиностроителното проектиране”, 1990, брой ПС-II-32
 96. Трифонов, Т., С. Калчева. Автоматизирано изпълнение на изображението "сечение на детайл".// М а ш и н о с т р о е н е, 1986, брой 447-450
 97. Трифонов,Т.,П. Маринов. Автоматизирано определяне основните конструктивни размери на вакуумни пещи.// НТС “Метрология, качество и автоматизация на инженерния труд в машиностроителното проектиране”, 1990, брой ПС-II-38, стр. 72-73
 98. ХАРАЛАНОВА В. Относно Съдържанието на Обобщения Алгоритъм за Функционално-Структурен Анализ на Техническите Системи.// Машиностроене и машинознание, брой IX, 2014, брой 1, стр. 96-101, ISSN 1312-8612.
 99. Хараланова В.,Б. Ангелов. Относно възможността за обща класификация на техническите системи.// Машиностроене и машинознание, 2013, брой VIII,кн.1, стр. 23-28, ISSN 1312-8612.
 100. Хараланова, В., В. Ронкова,. Ролята на визуализацията в обучението по основополагащи инженерни дисциплини.// "SCIENCE & TECHNOLOGIES", 2012, брой II - 4, стр. 109 -113, ISSN 1314-4111.
доклади
 1. Angelov, B., V. Haralanova. The System for the Conversion of Matter, Energy and Information - the Missing Element in the Theory of Technical Systems. IN: International Symposium KOD 2012, Balatonfüred, Hungary, 2012, pp. 65-70, ISBN 978-86-7892-399-9.
 2. Angelova A.E., Ronkova T.V. Computer-Aided Design Of Involute Cylindrical Gear Drives For Portable Electric Tools. IN: МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ (ВЕБ-КОНФЕРЕНЦІЯ) „Комп’ютерні науки для інформаційного суспільства”, Луганськ, Видавництво «Ноулідж», 2011, pp. 261-262, ISBN 978-617-579-309-1.
 3. Angelova E., P. Angelov, P. Nenov, B. Kaloianov. Usage of 3D-models for optimization of the distribution of the gear ratio of cylindrical reducers.. IN: GENERAL MACHINE DESIGN , Ruse, Bulgaria., Русенски Университет,Русе, 2009, pp. 95-100, ISBN 1313-9193.
 4. Angelova E., Tr. Trifonov. Constructive and electrotechnical criteria designing electrical resistance heaters for vacuum furnaces. IN: Сборник научни трудове “AMTECH ‘07, Gabrovo, 2007, pp. 159-162
 5. Angelova E., Tr. Trifonov. Geometric Determination of the angle coefficients of mutual irradiation closed heat system. IN: Journal of the Technical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, Пловдив, Technical UniversityPlovdiv, 2006, pp. 70-75
 6. Angelova E., Tr. Trifonov. Determination of heater effectiveness in designing electrical resistance heaters for vacuum furnaces. IN: Международна научна конференция “AMTECH ’07, Gabrovo, 2006, pp. 165
 7. Angelova E., V. Ronkova,A. Tiufektchian. Computer-Aided Design Of Involute Cylindrical Gear Drives For Portable Electric Tools. IN: 2-nd Internacional Scientific and Practical Conference ‘’Technology, Materials, Transport and Logistics: Development Prospects” TMTL’11, Yalta (Crimea), Ukraine, 2011, pp. 14-18, ISBN 1998-7927.
 8. Angelova, E., A. Dobreva, V. Dobrev, S. Penchev, V. Ronkova. Experimental Research Of Energy Losses In Reducers. IN: Turkish – Bulgarian youth international scientific conference “Technology and innovative solutions 2011”, Edirne, Turkey, Русе, Печатна база Авангард принт ЕООД, 2011, ISBN 978-954-337-163-1.
 9. Belkinova, D. CAD-Anwendung in der Konstruktion. IN: 6. Maschinenbautage, TU Otto von Guericke, TU Otto von Guericke, Magdeburg, 2003
 10. Belkinova, D. Die konstruktionsmethodischen Gesichtspunkte bei der Gestaltung von CAD-Systemen. IN: 13-th International Conference on Model in Designing and construktions of Mashines, Zakopane Polen, 1989
 11. Belkinova, D. Maschinenzeichen mit CAD an der TH Russe, Bulgarien. IN: Kolloqium Maschinenelemente und Konstruktionslehre, Darmstadt BRD, 1987
 12. Belkinova, D. CAD im Lehrprozess des technischen Zeichnens an der TH "Angel Kantschev" Ruse, Bulgarien. IN: VIII. Internationaler Kolloqium "Konstruktionstechnik", TU "Otto von Guericke" Magdeburg DDR, 1984
 13. Belkinova, D. Konzipierung der EDV-Zeichenprogramme, Programmhierarchie, Programmaufbau. IN: Wiss. Arbeiten der bulgarischen Aspiranten und Studenten, TH Ilmenau, 1983
 14. Belkinova, D. Mathematische Modelle der grafischen Dokumente der ESKD. IN: Wiss. Arbeiten der bulgarischen Aspiranten und Studenten, TH Ilmenau DDR, 1983
 15. Belkinova, D. Beitrag zur Rationalisierung der Konstrukteurarbeit auf dem Gebiet des chemischen Apparatebaus. IN: Wiss. Arbeiten der bulgarischen Aspiranten und Studenten, TH Ilmenau DDR, 1982
 16. Belkinova, D. Das automatische Zeichnen von Einheitsdruckkoerpern des chemischen Apparatebaus. IN: VI. internationaler Kolloquium "Konstruktionstechnik", TU "Otto von Guericke" Magdeburg DDR, 1982
 17. Belkinova, D. Moeglichkeiten fuer Rationalisierung der Konstrukteurarbeit und Vorteile der neuen Methoden. IN: Wiss. Arbeiten der bulgarischen Aspiranten und Studenten, TH Ilmenau DDR, 1982
 18. Dimitrov I., V. Dobrev, A. Dobreva. Suggestion for a Joint Elaboration of a Multifunctional Transport and Power Vehicle. IN: International Congress “Motor Vehicle & Motors 2006”, Kragujevac, Kragujevac, Serbia, 2006, pp. of abstract – 47, ISBN 86-80581-94-1.
 19. Dimitrov Y. COMPARATIVE ANALYSIS OF TECHNICAL INDICATORS OF GEARBOXES.. IN: Technics.Technologies.Education.Safety ’15 Proceedings Volume 3, Veliko Tarnovo, Bulgaria, III International Scientific and Technical Conference, 2015, pp. 57-60, ISBN 1310 – 3946.
 20. Dimitrov, Y. Opportunities for work and distribution of technical documentation in small machine-building companies. IN: 57th Annual conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2018, ISBN ISBN 1313-3321.
 21. Dimitrov, Y., M. Paalits. Standards and Special Features of Theoretical Models of Planetary Gears. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse University. Industry 4.0. Business Environment. Quality of Life, 2017., Ruse, Unversity of Ruse, 2017, pp. 97-102, ISBN ISBN 1313-3321.
 22. Dimitrov, Y., V. Dobrev. A METHOD FOR DESIGN OF COAXIAL GEARBOXES.. IN: Technical Sciences and Industrial Management, Burgas, Bulgaria, IX International conference for young researchers, 2015, pp. 67-69, ISBN 1310-3946.
 23. Dimitrov.Y. System for automatic distribution and working with technical documentation in small and micro-sized industrial enterprises. IN: 29th DAAAM International Symposium, Zadar, Croatia, Vienna, Austria, DAAAM International, 2018, ISBN ISSN 1726-9679.
 24. Dimitrova Y H Alves J Ribejro. Improving students’ communication and problem solving skills during teamwork. IN: 58th Annual conference of Ruse University „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето - II“, Ruse, Unversity of Ruse, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 25. Dimitrova, Y., Y.Dimitrov. The non-traditional practice of professional student club to connect the business with the engineering students of University of Ruse. IN: 29th DAAAM International Symposium, Zadar, Croatia, Vienna, Austria, DAAAM International, 2018, ISBN ISSN 1726-9679.
 26. Dinev G., K. Kamenov. Computer aided design and constructive documentation of planetary gearbox. IN: International Congress- Mechanical Engenering Technologies, Vol 5, Varna,, 2004, pp. 212-215
 27. Dinev, G.,V.Djadjev,. Geometrical modeling of variants of gear from tractive reducer.. IN: 13th International conference on MECHANICAL ENGINEERING, Slovak University of Technology in Bratislava, 2010
 28. Dobrev V., A. Dobreva. POWER TRANSMISSIONS IN MACHINERY – PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE STRENGTH CALCULATIONS. IN: ENGINEERING AND MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN AGRICULTURE, TRANSPORTS AND FOOD INDUSTRY.INMATEH 2008-II, Bucuresti, Romania, 2008, pp. 61-63
 29. Dobrev V., A. Dobreva. Design Development of Truck Systems. IN: 1st International Conference “Motor Vehicles and Transportation MVT 2006”, Timisoara, Romania, Ed. ORIZONTURI UNIVERSITARE, 2006, pp. 49 – 52, ISBN –10:973–638–284-2.
 30. Dobrev, V., A. Dobreva, А. Kolev. Methods for Energy Efficiency Research of Power Transmissions. IN: Proceedings of the 8th International conference on Accomplishments in Electrical, Mechanical and Informatic Engineering “DEMI 2007”, Banjaluka, Bosnia and Herzegovina, Izd. Masinski Fakultet Banjaluka, 2007, pp. 69 – 72, ISBN 978–99938–39-15-6.
 31. Dobrev, V., S. Georgieva, E. Rusinova, A. Dobreva. HIGHER EDUCATION QUALITY IN AGRICULTURAL, TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL SPECIALTIES. IN: ENGINEERING AND MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN AGRICULTURE, TRANSPORTS AND FOOD INDUSTRY INMATEH 2008-II, Bucuresti, Romania, 2008, pp. 82-84, ISBN 1583-1019.
 32. Dobrev, V., S. Stoyanov, A. Dobreva, I. Spasov. Experimental research of elements for agricultural machinery. IN: INMATEH 2008 - III, Bucuresti, Romania, 2008
 33. Dobrev, V., S. Stoyanov, A. Dobreva, I. Spasov. TRANSMISSION ELEMENTS FOR TRANSPORT MACHINES. IN: Proceedings of International Congress Motor Vehicles & Motors, Kragujevac, Serbia, 2008, pp. MVM20080033, ISBN 9788686663382.
 34. Dobrev, V., Y. Dimitrov. Methods for Calculating Power Losses in Worm Gear Drives. IN: 57th Annual conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. FRI-2.203-1-TMS-02, ISBN 1313-3321.
 35. Dobrev, V., Y. Dimitrov. Methods for Experimental Research of Worm Gear Drives. IN: 57th Annual conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. FRI-2.203-1-TMS-03, ISBN 1313-3321.
 36. Dobreva, A., A. Wasowicz, V. Dobrev. Problems of the Implementation of the ECTS in Engineering Faculties from European Universities. IN: Proceedings of GENERAL MACHINE DESIGN 2009, Ruse, Bulgaria, Publ. House of University of Ruse, 2009, pp. 15 – 17, ISBN 1313-9193.
 37. Dobreva, A., N. Stancheva, V. Dobrev. Problems by Organizing Students Mobility for the Machine Engineering Specialties in the frame of Socrates / Erasmus Program. IN: Proceedings of First National scientific conference with international participation “Quality of Education 2006“, Ruse, Print. House of University of Rousse, 2006
 38. Dobreva, A., P. Petrov, S. Stoyanov, E. Rusinova, S. Misheva. Motivation for Improving the Quality of Lecturing through Obtaining Feedback from Students. IN: Сборник Научни доклади на РУ и ТУ - Габрово, Русе, Печ. база: Авангард принт ЕООД, 2011, pp. 548 – 552, ISBN 978-954-337-163-1.
 39. Dobreva, A., P. Petrov, S. Stoyanov, E. Rusinova, S. Misheva. Motivation for Improving the Quality of Lecturing through obtaining Feedback from Students. IN: Proceedings of the Second national conference with international participation "Quality of Higher education in Bulgaria - Problems and Perspectives '2009", Vol. II, Ruse, Publ. of “Аvangard Print”, 2009, pp. 27 - 30
 40. Dobreva, A., S. Stoyanov. MULTIMEDIA SYSTEM FOR EDUCATION IN THEMATIC BRANCH “BEARINGS”. IN: Proceedings of Twenty-seventh International Conference “INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND PROGRAMMING 2002”, Sofia, Bulgaria, FOI-COMMERCE, 2002, pp. 170-174, ISBN 954–16–0022-0.
 41. Dobreva, A., S. Stoyanov. APPLIED PROGRAM PACKAGE FOR LEARNING, CALCULATING AND PRESENTING WORM GEARING. IN: Zbornik radova sa naucnо-strucnog skupa “Iztrazivanje i razvoj masinskih elemenata i sistema”, JAHORINA – IRMES‘2002, 2/2, Jahorina, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, Stampa: FOPIS, 2002, pp. 857-861
 42. Dobreva, A., V. Dobrev (Dobrewa, A., W. Dobrew). Improving the Tribological Characteristics of Heavy Loaded Gear Boxes. IN: Proceedings of the First Balkan Conference on Tribology “Balkantrib’93”, Volume 2.3, Sofia, 1993, pp. 166-170
 43. Dobreva, A., V. Dobrev, S. Stoyanov. Experimental Research of Belt Truck Drive Systems. IN: Proceedings of the Union of Scienticts, Second Conference of “Energy Efficiency and Agricultural Engineering”, Ruse, Bulgaria, Printing House of RU, 2004, pp. 545-548, ISBN 1311 – 9974.
 44. Dobreva, A., V. Dobrev, S. Stoyanov, Y. Neykov. Experimental Research of Power Transmissions: Methods, Results and Discussions. IN: Proceedings of the Third international conference "POWER TRANSMISSIONS '09", Thessaloniki, Greece, Sofia publications, 2009, pp. 507 - 510, ISBN 978-960-243-662-2.
 45. Dobreva, A., V. Haralanova, M. Popova. Theoretical Research of Dynamic Loading of Cardan Drive Shafts with Computer Modeling and Applications. IN: Proceedings of International Conference on Information Technologies (InfoTech-2012), 26th issue, 20-21 September 2012, Varna, Sofia, Publishing House of Technical University – Sofia, 2012, pp. 98 – 105, ISBN 1314-1023.
 46. Dobreva, A., Y. Dimitrov, V. Dobrev, P. Pantileev, V. Ronkova, K. Kamenov, E. Angelova. Professional Realization of Students – Problems and Solutions. IN: Proceedings of University of Ruse, Vol 56 (4), Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. FRI-2.203-1-TMS-02, ISBN 1311-3321.
 47. Dobreva, А., S. Khoshaba, V. Dobrev. Improving the quality of education process through multidisciplinary and European training technologies and practices. IN: First international Conference “Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences”, Lozenec, 2007
 48. Dobreva, А., V. Dobrev. Research of Power Transmissions – Calculation, Methods and Discussion. IN: Zbornik prednasok – 48. Medzinarodna konferencia katedier casti strojov a mechanizmov 2007, Bratislavа, Slovakia, Slovak University in Bratislava, 2007, pp. 45 – 49, ISBN 978-80-227-2707-2.
 49. Dobrewa, A. (Dobreva, A). Geometry and Efficiency of Globoidal Worm - Helical Gear Drives. IN: Proceedings of the 1994 International Gearing Conference. Mechanical Engineering, Newcastle, UK, Publications Limited, UK, 1994, pp. 485-488, ISBN 0852989180.
 50. E.Angelova, P. Angelov, P. Nenov, B. Kaloyanov. Usage of 3D-models for optimization of the distribution of the gear ratio of cylindrical redusers. IN: Proceedings of the International conference GENERAL MACHINE DESIGN GMD-09, University of Ruse, 2009, pp. 95-112
 51. Etarski, W., T. Trifonow. Das Thermozyclische Kriechen von Bimetalen. IN: W e r k s t o f f t e c h I s c h e r t a g u n g “Ermudung und Bruch Wechseleanspruchter Werkstoffe”, Dresden, TU Dresden, 1979
 52. Georgiev, T., A. Dobrewa (Dobreva), P. Stamatow, W. Dobrew (V. Dobrev). Three Dimensional Modelling of a Cardan Drive. IN: Proceedings of the expert conference on “Mechanical systems and elements. Research and Development”, IRMES’95, Volume 1, Nis, Yugoslavia, 1995, pp. 415-418
 53. Georgiev, Ts., A. Dobreva, P. Stamatov, W. Dobrev. Three dimensional moddeling of a cardan drive. IN: Proceedings of Expert Conference on Mechanical Systems and Elements Research and Development (ИРМЕС’95), Nis, Yugoslavia, 1995, pp. 415-418
 54. Haralanova V., K. Kamenov, V. Ronkova. CHALLENGES IN TRAINING ON ENGINEERING GRAPHICS - EXPERIENCES FROM TWO EUROPEAN UNIVERSITIES. IN: Proceedings of EDULEARN18 Conference, Palma, Mallorca, Spain, 2018, pp. 7502-7513, ISBN 978-84-09-02709-5.
 55. Haralanova V., S. Khoshaba. DEVELOPING A BICYCLE EXAMPLE AS SUPPORT FOR TEACHING PRODUCT DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION. IN: Proceedings of INTED2014, Valencia, Spain, 2014, pp. 198-207, ISBN 978-84-616-8412-0.
 56. Haralanova V.,S. Khoshaba. Regular student feedback concerning education quality-good practice to follow. IN: International Conference on Engineering &Business education, Innovation and Entrepreneueship, Sibiu, Romania, 2012, pp. 401-406, ISBN 1843-6730.
 57. Haralanova, V. V. Ronkova. Appraising Methodology Concerning Students` Results in Course of Applied Geometry and Engineering Graphics. IN: MENDELTECH INTERNATIONAL 2012 – International Scientific Conference, Brno, Czech Rrpublic, 2012, ISBN 978-80-7375-625-3.
 58. Haralanova, V., B. Angelov. Generalized Algorithm for a Functional – Structural Analysis of Technical Systems. IN: International Symposium KOD 2012, Balatonfüred, Hungary, 2012, pp. 71-74, ISBN 978-86-7892-399-9.
 59. K Каменов Ю Димитров. Приложение на AutoCAD .NET API за симулация на профилиране на цилиндрични зъбни колела. В: International BAPT Conferece POWER TRANSMISSIONS 2019, Варна, 2019, стр. 219-222, ISBN ISBN 978-619-7383.
 60. Kamenov K. Precize modeling of the involute gear for external gear teeth in AutoCad environment. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, 2017, ISBN ISSN 1311-3321.
 61. Khoshaba S., V. Haralanova. PLANNING, ACCOMPLISHING, AND EXAMINING OF AN INDUSTRIAL PROJECT- BASED COURSE WITHIN THE FIELD OF PRODUCT DEVELOPMENT. IN: Proceedings of INTED2014, Valencia, Spain, 2014, pp. 189-197, ISBN 978-84-616-8412-0.
 62. Khoshaba S., V. Haralanova. CHALLENGES IN TEACHING PRODUCT DEVELOPMENT USING INDUSTRIAL PROJECTS- EXPERIENCES FROM LINNAEUS UNIVERSITY. IN: Proceedings of INTED2013 Conference, Valencia, Spain, 2013, pp. 4659-4667, ISBN 978-84-616-2661-8.
 63. Kosmanis, T., S. Krol, M. Pecqueur, A. Dobreva, G. Georgiev, V. Dobrev. THE CONTRIBUTIONS OF PROJECT MANAGEMENT AND INTERNATIONAL COLLABORATION IN THE AREA OF ENERGY EFFICIENCY AND LOW FRICTION DESIGN.. IN: Conference proceeding of Global Management Conference, Gödöllő, Hungary, Published by Szent István University, Hungary, 2011, pp. 403-406, ISBN 978-963-269-233-3.
 64. Kosmanis, T., S. Krol, M. Pecqueur, A. Dobreva, G. Georgiev, V. Dobrev. THE CONTRIBUTIONS OF PROJECT MANAGEMENT AND INTERNATIONAL COLLABORATION IN THE AREA OF ENERGY EFFICIENCY AND LOW FRICTION DESIGN. IN: Conference proceedings of Global Management Conference, Gödöllő, Hungary, Hungary, Published by Szent István University, Hungary, 2011, pp. pp. 403-406, ISBN 978-963-269-233-3.
 65. Mirka Kans, Valentina Haralanova, Samir Khoshaba. Interdisciplinary, International and Industrial Cooperation Efforts Within the Mechanical Engineering Department. IN: CDIO Conference, Barcelona, Spain, 2014, ISBN ISBN-13: 978-84-6.
 66. Mollova, G., A. Dobreva. Differences in Calculations of Involute Gear Trains in Three Main Standards. IN: 57th Annual Conference of Ruse University and Union of Scientists, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. FRI-2.203-1-TMS-04, ISBN 1311-3321.
 67. Nenov P., E. Anguelova, V. Varbanov, S. Ivanov. Software for Self-learning on the Subjects of Cylindrical Involute Gear Meshing. IN: International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering (CIS2E 05), University of Bridgeport , USA., 2005, pp. 123-128
 68. Nenov P., E. Anguelova, V. Varbanov, S. Ivanov. Modernization of the Educational Process on The Subject of Machine Elements With the Help of Wider Usage of Authors’ Software.. IN: Conference on Education and Information Systems,Technologies and Applications (EISTA 2004),Vol 2 ,, Orlando, USA, 2004, pp. p.48-53, ISBN ISBN 980-6560-11-.
 69. Nenov P., E. Angelova, K. Kamenov, V. Ronkova. Visualization Packages for Quick Accumulation of Experience in High Quality Design Of Reducers. IN: 3 rd International Symposium on Computing in Science & Engineering (ISCSE 2013), Kuşadası, Aydın, Türkiye, Gediz University Publications, 2013, pp. 193-198, ISBN 2147-9097.
 70. Nenov P., E. Angelova, T. Diulgerian. Modernization of education process of the subjectes from the group machine design.. IN: Международно виртуално списание “Машини, Технологии, Материали”, ”), Year III, Issue 1-2 / 2009, София, 2009, pp. 10 -15, ISBN ISSN 1313-0226.
 71. Nenov P., E. Angelova, T. Diulgerian, B. Kaloyanov, V. Varbanov. Achievement of Higher Quality of the Educational Process on General Machine Design Trough Computerization of the Textbooks.. IN: . Nenov P., E. Angelova, T. Diulgerian, B. Kaloyanov, V. Varbanov. Achievement of Higher Quality of the Educational Process on General Machine Design Trough Computerization of the Textbooks. The XXVII, Clug-Napoca, Romania, 2007, pp. 21-32, ISBN 1221-5872.
 72. Nenov P., E.Angelova, P.Stamatov, T.Diulgerian, V.Varbanov. Interuniversity Centre for High-Tech Machine Design.. IN: Proceeding of Second Regional Conference on Engineering Education, София, 2003, pp. 57-70
 73. Nenov P., Tr. Trifonov, D. Velchev, V. Ronkova. Irregular speed of rotation of the output shaft of the hook’s joint– vizualization and study of its influence on the fork’s strongness. IN: POWER TRANSMISSIONS The 4th International Conference on Power Transmissions, Sinaia, ROMANIA, Springer Scienie+Business Media Dordreeht, 2013, pp. 367-377, ISBN 978-94-007-6558-0.
 74. Nenov P., V. Ronkova, E. Angelova, T. Trifonov. Almanac of Information Materials, 3D Images, Animations and Other Visualizations As An Aid in Studying Machine Elements. IN: IRMES 2011, The 7th International Scientific Conference, Research and Development of Mechanical Elements and Systems, Zlatibor, Serbia, 2011, pp. 119-126, ISBN 978-86-6055-012-7.
 75. Nenov P., V. Varbanov, E. Angelova, B. Kaloianov. Design of cylindrical gear drives with optimal parameters , in accordance with ISO 6336.. IN: Proceedings of the 3rd international conference "POWER TRANSMISSIONS '09", Thessaloniki, Greece, Sofia publications, 2009, pp. 113-118, ISBN 978-960-243-.
 76. Nenov P.,B Kalojanov,E.Angelova. Geometrikal Bloking contours as an instrument for high-technology design of geometry of involute external and internal gear drives,power transmissions.. IN: The 4th Intrnational Conference on Power Transmissions,Sinaia,Romania,2012, to be published, 2012
 77. Orzech, K., S. Khoshaba, A. Dobreva. Development and Design of a Two Speed Transfer Gearbox for a Truck. IN: Proceedings of GENERAL MACHINE DESIGN 2009, Ruse, Printing House of RU, 2009, pp. 177 - 180, ISBN 1313 - 9193.
 78. Popov, K., W.Dobrev, S. Deneva, A. Dobreva. New Technologies in Academic Education for Transport and Mechanical engineering specialties. IN: Proceedings of 6-а Conferinta internationala ESFA’98, Volumul 1, Bucuresti, Bucuresti, Romania, FISITA, 1998, pp. 49-53
 79. Popova, J., A. Dobreva, A. Ahmed. Cooperation with Industry and Work Placements at the University of Ruse. IN: 4TH VALENCIA GLOBAL 2014, VALENCIA, UPV, 2014, pp. 296-299, ISBN 978-84-616-8236-2.
 80. Ronkova V Y Dimitrov. Education in engineering–challenges and contributions.. IN: 30th DAAAM International Symposium ''Intelligent Manufacturing & Automation'', Zadar, Croatia, Volume 30, No.1, 2019, pp. 0717-0723, ISBN ISSN 1726-9679.
 81. Ronkova V., E. Angelova, P. Nenov. Visualization as a Modern Medium in Teaching Machine Elements. IN: Turkish – Bulgarian youth international scientific conference “Technology and innovative solutions 2011”, Edirne, Turkey, Русе, Печатна база Авангард принт ЕООД, 2011, ISBN 978-954-337-163-1.
 82. Ronkova V., V. Haralanova. Model for student course in subject “Applied Geometry and Engineering Graphics”. IN: Turkish – Bulgarian youth international scientific conference “Technology and innovative solutions 2011”, Edirne, Turkey, Русе, Печатна база Авангард принт ЕООД, 2011, ISBN 978-954-337-163-1.
 83. Ruseva Sl., Tr.Trifonov, N.Nikolov, D.Belkinova, St.Kaltscheva, Z.Zoneva. Automatisierte Herstellung von Konstruktionsunterlagen fuer Werkzeugmaschinen und Werkzeuge. IN: Internationale Wissenschaftliche Konferenz der TU Karl-Marx-Stadt, TU Karl-Marx-Stadt DDR, 1986
 84. Ruseva, S., T. Trivonov. Automatisierte Herstelung von Konstruktionsunterlagen fur Werkzeugmaschinen und Wekzeuge. IN: Wissenschaftlihe Konferenz, Karl-Marksstadt, ТU Karl-Marksstadt, 1985
 85. Ruseva, S., T.Trifonov. Automatisierte Auspurung einer konstruktiven Dokumentation fur Meherspindelkopfe. IN: Koferenc INFERT, Dresden, 1986
 86. Russeva S., T. Trifonov, S. Kaltcheva, N. Nikolov. AUTOMATISIERTE AUSFUHRUNG EINER KONSTUKTIVEN DOKUMENTATION FUR MEHRSPINDELKOPFE. IN: Konferennz " INFERT 86", Vortrage der Fachsektion II - Rechnerintegrierte Fertigungstechnik, Drezden, TU - Drezden, 1986
 87. Rybinska, E, A. Dobreva, R. Ivanov. Contributions of Intensive Program for the Education of Students in the Area of Energy Efficiency and Ecology of Vehicles. IN: Proceedings of Danube Rectors’ Conference, Ruse, Publishing center of the University of Ruse, 2010, pp. 72-77
 88. Spasov I., T. Dyulgeryan. A model of a virtual department and virtual laboratories for the general mechanical engineering design course. Proceedings of International conference on general mechanical engineering design. IN: GMD-09, University of Ruse, 2009, pp. 11-14, ISBN ISSN 1313-9193.
 89. Stamatov, P., A. Dobrewa (Dobreva), D. Andreew. Grundlagen der Dimensiomering von Extenter - Umlaufradergetrieben mit Geringer Zaehnezahl differenz auf der Basis eines Maximalen Verzahnungswirnungs grades. IN: Tagung “Zahnradgetriebe”, Dresden, 1989
 90. Stancheva, N., B. Kolev, A. Dobreva. Innovative Methods for the Improvement of Education Quality. IN: Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’ 04, Vol. III, Gabrovo, University Publishing House “V. Aprilov”, Gabrovo, 2004, pp. III-442-III-446, ISBN 954-683-305-3.
 91. Stoyanov S., V. Dobrev, A.Dobreva. Design and Manufacturing of a Device for Experimental Research of the Tractive Capacity of Rubber Caterpillar Drive Systems. IN: International Congress: “Information Technology in Agriculture, Food and Environment – ITAFE’03”, Izmir, Turkey, 2003, pp. 324-329, ISBN 975-483-598-5.
 92. Stoyanov, S., A. Dobreva. Development, Design and Optimization of Planetary Gear Trains for Vehicles – Computer Aided Frequency Analysis of Planetary Gears. IN: Сборник Научни доклади на РУ и ТУ - Габрово, Русе, Печ. база: Авангард принт ЕООД, 2011, pp. 586 – 589, ISBN 978-954-337-163-1.
 93. Stoyanov, S., A. Dobreva. Development, Design and Optimization of Planetary Gear Trains for Vehicles – Computer Aided Frequency Analysis of Planetary Gears. IN: VDI – Berichte 2108.2, International Conference on Gears in Munchen, Munich, Germany, VDI Verlag GmbH – Duesseldorf, VDI-Society for Product and Process Design, 2010, pp. 1423 – 1426, ISBN 978-3-18-092108-2.
 94. Stoyanov, S., A. Dobreva. Analysis of the Traction Capability of Truck System Researched as Belt Transmission. IN: Proceedings of International Conference of “trans & MOTAUTO’04”,14 - 17 October 2004, Plovdiv, Ed. Scientific – Technical Union of Mechanical Engineering of Bulgaria, 2004, pp. 34 – 37, ISBN 954-9322-07-6.
 95. Stoyanov, S., A. Dobreva. A Software System for Researching of the Traction Capability of Belt Transmissions with Flexible Bandage. IN: Proceedings of the International Conference on “Computer Systems and Technologies (e-learning)” ComSysTech’2004”, 17-18 June 2004, Ruse, Bulgaria, Pr. in Avangard Print Ltd, 2004, pp. II.15-1 – II.15-5, ISBN 954–9641-38-4.
 96. Stoyanov, S., A. Dobreva. Theoretical Investigation of Traction Characteristic of Belt Transmissions. IN: Proceedings of International conference “Power Transmissions’03”, Vol. 1, Varna, Bulgaria,, Ed. Scientific – Technical Union of Mechanical Engineering of Bulgaria, 2003, pp. 104-107, ISBN 954-90272-9-5.
 97. Stoyanov, S., A. Dobreva. MACROMEDIA SYSTEM FOR DESIGN EDUCATION. IN: Zbornik radova sa naucnо-strucnog skupa “Iztrazivanje i razvoj masinskih elemenata i sistema”, JAHORINA – IRMES‘2002, 2/2, Jahorina, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, Stampa: FOPIS, 2002, pp. 853-857
 98. Stoyanov, S., A. Dobreva, V Dobrev. Upgrading of a Theoretical Model of a Belt Track System. IN: Proceedings of XIII International Scientific – Technical Conference “trans & MOTAUTO’06”, Vol. 2, Varna, Bulgaria, Ed. by Scientific – Technical Union of Mechanical Engineering of Bulgaria, 2006, pp. 11-13, ISBN 10: 954-9322-17-3.
 99. Stoyanov, S., A. Dobreva, V. Dobrev. Tribological Research of Traction Capability of Belt Track Systems. IN: 11th International Symposium “Materials 2006”, Pamukkale University, Denizli, Turkey, 2006, pp. 567 – 569
 100. Stoyanov, S., A. Dobreva, V. Dobrev. Tribological Research of Traction Capability of Belt Track Systems. IN: Proceedings of the 11th International Symposium “Materials 2006”, Pamukkale University, Denizli, Turkey, Ed. By Volkan KOVAN, 2006, pp. 567 – 569
 101. Stoyanov, S., A. Dobreva, V. Dobrev. Design System for Gear Trains in the Environment of Solidworks. IN: Proceedings of the 2nd International Conference “Power Transmissions 2006’ - Novi Sad, Novi Sad, Serbia and Montenegro, Publisher: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 2006, pp. 91-94, ISBN 86-85211-78-6.
 102. Stoyanov, S., K. Popov, A. Dobreva. Intuitive User-friendly Interface of Test System in Machine Elements. IN: Proceedings of Twenty-fifth International Conference “Information and Communication Technologies and Programming 2000”: Human-Computer Intergaces for All, Sofia, Bulgaria, FOI-COMMERCE, 2000, pp. 91-95, ISBN 954-8986-06-X.
 103. Stoyanov, S., V. Dobrev, A. Dobreva. Experimental Examination of the Mathematical Model of the Tractive Characteristics of Belt Transmissions. IN: Proceedings of International conference “Power Transmissions’03”, Vol. 3, Varna, Bulgaria, Ed. Scientific – Technical Union of Mechanical Engineering of Bulgaria, 2003, pp. 49-52, ISBN 954-90272-9-5.
 104. Trifonov T., E. Angelova. Optimization of Heater construction and power for vacuum resistance furnace. IN: International Conference General Machine Design GMD -09, Ruse, 2009, pp. 197
 105. Trifonov. T., D. Belkinova. Ansichten und Schnitte - Modellierung IN 3-D Darrstelung fur Meschinenbauelemeente. IN: Vortrad am XII, Internationalen Kolloguium “Konstruktionstechnik”, Magdeburgq DDR, TU Magdeburgq, 1988
 106. V. Ronkova. INTEGRATION OF HIGHER AND SECONDARY EDUCATION IN BULGARIA. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Ruse, 2018
 107. Valentina Haralanova, Samir Khoshaba, J.Kooiker, K. Roil Beto. Development of an Automated System for Assembling Cold Pressed Segments-Industrial Application of a Degree Project. IN: TrISToMM Symposium on Theory of Machines, 14-17 June 2015, Izmir, TURKEY, Izmir Institute of Technology, 2015
 108. Y Dimitrov. Digitization of technical documentation for its application in manufacturing in the context of Industry 4.0. IN: Научен форум "Предизвикателствата на Индустрия 4.0, Букурещ Румъния, 2019
 109. Ангелов, П. Н., Томов, Л. Т., Трифонов, Т. И., Иванов, И. К. Система для автоматизиранного проектирования и изготовления многошпиндельных головок агрегатных станков. В: ЮНС ' 98, ВВОВУ, В. Търново, 1998
 110. Ангелов, П., Л. Томов, Т. Трифонов. Система для автоматизированного проектирования и изготовления многошпиндельных головок агрегатных станков. В: С б о р н и к докладов Микропроцесорная и компютерная техника в машино-и приборостроении, Красноярск, 1990, стр. 14
 111. Ангелова Е, Б.Калоянов. Оптимално проектиране на цилиндрични зъбни предавки с вътрешно зацепване.. В: конференция ЮТНК 96, Силистра, 1993
 112. Ангелова Е, П. Ненов, В. Петкова. Количествена оценка на възможностите за намаляване масата на разгънати цилиндрични редуктори чрез оптимизиране на зъбните предавки.. В: НК Съвременни машиностроителни технологии, Златни пясъци, Варна, 1986, стр. 32-36, ISBN НД 2062/87.
 113. Ангелова Е,П.Ненов,В.Ронкова. Възможности за повишаване на енергийната ефективност на еволвентни зъбни предавки на ниво проектиране.. В: Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния - България, под печат, 2012
 114. Ангелова Е. В. Върбанов В. Ронкова. Якостно изчисляване на еволвентни цилиндрични зъбни предавки, съпоставяне на стандартите ГОСТ, БДС и ISO. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 51, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2012, стр. 192-197, ISBN 1311-3321.
 115. Ангелова Е., П. Ненов, Б. Калоянов, В. Върбанов. Usage of 2D-Models for Optimization of the Gear Ratio of Cylindrical Reducers. Научна конференция ADEMS’09 Технически университет Клуж-Напока, Румъния. В: Технически университет Клуж-Напока, Румъния, Научни трудове, Клуж-Напока, Румъния, 2009, стр. 85-93
 116. Ангелова Е., П. Ненов, В. Върбанов. Нови възможности за проектиране на цилиндрични зъбни предавки и редуктори - част I. В: Научни трудове на РУ, том 47,серия 4 Транспорт и машинозноние, РУ -Русе, 2008, стр. 110-114, ISBN 1311-3321.
 117. Ангелова Е., П. Ненов, П. Сигалов, Б. Калоянов, В. Петкова. Оптимизиране параметрите на цилиндрични зъбни предавки с помощта на силови блокиращи контури. В: НК ТУ - Габрово, Габрово, 1995, стр. 127-135
 118. Ангелова Е., П. Ненов, П. Сигалов, Б.. Калоянов, В. Петкова. Оптимизиране параметрите на цилиндрични зъбни предавки с помощта на силови блокиращи контури.. В: НК Състояние, проблеми иперспективи в развитието на телферостроенето, Златни пясъци, Варна, 1986, стр. 28-32, ISBN НД 4022/86.
 119. Ангелова Е., П. Ненов. Оптимизиране параметрите на зъбни предавки на редуктори за трансманипулатори. В: Научно технически семинар "Зъбни предавки и техника на задвижването" Сборник доклади, София, 1993, стр. 22-26
 120. Ангелова Е., Т.Дюлгерян. Подобряване показателите на цилиндрични редуктори. Визуален информационен пакет.. В: Науч. трудове на РУ “А.Кънчев, серия 2.2 Транспорт и машинознание, том 45, , 2006, с.236-240., Русенски Университет, Русе, 2006, стр. 236-240, ISBN 1311 - 3321.
 121. Ангелова Е., Т.Трифонов. Геометричен подход за определяне ъгловите коефициенти на облъчване във вакуумна пещ. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база РУ "А.Кънчев", 2004
 122. Ангелова Е., Т.Трифонов. Приложение на специализиран програмен модул за ешаване на реални топлинни задачи за вкуумна пещ. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база РУ "А.Кънчев", 2003
 123. Ангелова Е.,П.Ненов,Б.Калоянов. Програмна версия на Българския стандарт за изчисляване на цилиндрични зъбни предавки- структора и особености.. В: Сб. доклади на ВВУАПВО -ч 2, Шумен, 1996
 124. Ангелова Евг., Ц. Цонева. Проучване на CAD/CAM системи и използване графичните и възможности в обучението по Техническо чертане. В: Сборник научни доклади АМТЕCH, Русе, Печатна база ВТУ, 1995
 125. Ангелова, Е. Усъвършенстване на учебния процес по дисциплината Машинни елементи-лабораторни упражнения чрез автоматизиране на предварителния тестов контрол. В: Сб. научни трудове на ВВУПВО,част 1, ВВУПВО, Шумен, 1996, стр. 56-59
 126. Ангелова, Е. Программная система для оптимизациии распределения передаточного числа цилиндрических редукторов. В: НТК "Зубчатые передачи - современность и погресс", Одеса, 1990
 127. Ангелова, Е., П.Ненов. Програмна система LUMEL,предназначена за използване в учебния процес при провеждане на лабораторни упражнения по машинни елементи. В: сб. доклади на Русенски университет,т 35,сер.4, Русенски Университет, Русе, 1994, стр. 203-209
 128. Ангелова, Е., П. Ненов, В. Ронкова,. Възможности за повишаване на енергийната ефективност на еволвентни зъбни предавки на ниво проектиране. В: Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България”, Русе, Печатна база Авангард принт ЕООД, 2012, стр. 217 -220, ISBN 978-954-337-163-1.
 129. Ангелова, Е., П. Ненов. Оптимизиране разпределянето на предавателното число на двустъпални редуктори по различни критерии - методика.. В: Сборник научни трудове ВТУ "А. Кънчев" т. 30, сер. 1-4, Русе, 1988, стр. 248-253
 130. Ангелова, Евг. Особености при проектиране на вакуумни електросъпротивителни пещи. В: Сборник научни доклади, Русе, Печатна база РУ, 2001, стр. т. 38, 104-108
 131. Ат.Колев, В.Хараланова. Поява и развитие на инженерната графика в Русе до края на XIX век. В: Научни трудове на РУ, том 39, серия 8 „Транспорт и машинознание”, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2002, стр. 128-132, ISBN 1311-3321.
 132. Ат.Колев, В.Хараланова. Първите машинни чертежи и началото на техническото чертане в Русе през XIX век. В: Научни трудове на РУ, том 39, серия 8 „Транспорт и машинознание”, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2002, стр. 133-137, ISBN 1311-3321.
 133. Белкинова Д., Ем.Пенева. Създаване на библиотека от типови чертежи - съставна част на САПР на щанци за дълбоко изтегляне. В: Научно-технически семинар "Актуални проблеми на пластичната обработка на металите", Варна, 1988
 134. Белкинова Д., Ем.Пенева. Алгоритми за конструиране на работните детайли на щанци за дълбоко изтегляне. В: V. Международна конференция "Автоматизация на конструирането и проектирането на технологични процеси в машиностроенето", САПР'88, Пловдив, 1988
 135. Белкинова Д., Ем.Пенева. Геометрични модели в системата за автоматизирано проектиране на щанци за дълбоко изтегляне. В: Юбилеен научно-технически симпозиум "Съвременни металорежещи машини и автоматични производствени комплекси в машиностроенето", Сливен, 1988
 136. Белкинова Д., Кр.Каменов. Подготовка и моделиране на данни за стандартизирани детайли при автоматизираното проектиране на инструменти за нарязване на конусни зъбни колела с кръгови зъби. В: НС'89 "Наука, обучение, производство", ВТУ"Ангел Кънчев" Русе, 1989
 137. Белкинова, Д. Методични акценти при преподаване на "Компютърна графика". В: Technomat & Infotel 11-th International Symposium, Scientific Publications: Materials, Methods&Techno, 2009, стр. 72-85, ISBN 1313-2539.
 138. Белкинова, Д. Електронните учебни материали - предизвикателство за преподавателите и шанс за студентите. В: Technomat & Infotel International Symposium, Technomat & Infotel International Symposium, 2008, стр. 145-152, ISBN 1313-2539.
 139. Белкинова, Д. Предимства и недостатъци при използване на 2D-CAD графична система Microsoft Office VISIO 2003. В: Technomat & Infotel International Symposium, Technomat & Infotel International Symposium, 2008, стр. 132-144, ISBN 1313-2539.
 140. Белкинова, Д. 21-ви вek и работната среда на университетския преподавател. В: Technomat & Infotel 1o-th International Symposium, Technomat & Infotel, 2007, стр. 163-175, ISBN 978-954-9368-24-6.
 141. Белкинова, Д. Акценти при използване на 2D-CAD графична система Microsoft Office VISIO в дисциплината "Компютърна графика". В: Technomat & Infotel 10-th International Symposium, Technomat & Infotel 10-th International Symposium, 2007, стр. 176-184, ISBN 978-954-9368-24-6.
 142. Белкинова, Д. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ. В: ТРАНС&МОТАУТО’06, Варна, Варна, 2006, стр. S-V 01/3121
 143. Белкинова, Д. EВОЛЮЦИЯ НА ПРОЦЕСА ПРОЕКТИРАНЕ - ОТ ВРЕМЕТО НА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ ДО СЪВРЕМЕННИЯ ВИРТУАЛЕН ПРОДУКТ. В: ТЕХНОМАТ + ИНФОТЕЛ , Бургас, ТЕХНОМАТ + ИНФОТЕЛ , Бургас, 2006, стр. 279-294, ISBN 954-9368-15-7.
 144. Белкинова, Д. Интерактивните медии в помощ на университетския преподавател. В: ТЕХНОМАТ + ИНФОТЕЛ , Бургас, ТЕХНОМАТ + ИНФОТЕЛ , Бургас, 2006, стр. 295- 308, ISBN 954-9368-15-7.
 145. Белкинова, Д. Модерните технологии при разработване на нови технически изделия. В: ТЕХНОМАТ + ИНФОТЕЛ , Бургас, ТЕХНОМАТ + ИНФОТЕЛ , Бургас, 2005
 146. Белкинова, Д. 2D- и 3D CAD системи в помощ на конструктора. В: ТЕХНОМАТ + ИНФОТЕЛ , Бургас, ТЕХНОМАТ + ИНФОТЕЛ , Бургас, 2004
 147. Белкинова, Д. Интегрирано разработване на продукти във виртуална среда. В: CAD/CAM/CAE конференция, Пловдив, Пловдив, 2002
 148. Белкинова, Д. Моделиране на детайли с 3 - D CAD система Solid Edge. В: CAD/CAM/CAE конференция, Пловдив, Пловдив, 2002
 149. Белкинова, Д. Актуални тенденции при разработването на продукти. В: Втора научна конференция , Технологичен колеж Разград, Технологичен колеж Разград, 2001
 150. Белкинова, Д. Бързото производство на прототипи и 3-D дигитализирането в помощ на конструктора. В: САD/САМ/САЕ конференция Пловдив, Пловдив, 2000
 151. Белкинова, Д. Съвременни средства и техники за създаване на продукти. В: Втори международен конгрес "Машиностроителни технологии' 99", София, 1999
 152. Белкинова, Д. Възможности за оптимизиране на процеса моделиране на машиностроителни детайли с тримерни графични системи. В: НС'89 "Наука, обучение, производство", ВТУ"Ангел Кънчев" Русе, 1989
 153. Белкинова, Д. Моделиране на машиностроителни детайли с тримерни графични системи. В: Юбилеен научно-технически симпозиум "Съвременни металорежещи машини и автоматични производствени комплекси в машиностроенето", Сливен, 1988
 154. Белкинова, Д. Изпитваща програма на тема проектиране на ръбести тела. В: Научни трудове ВТУ"Ангел Кънчев" Русе т. XXIX серия 2, ВТУ"Ангел Кънчев" Русе, 1987
 155. Белкинова, Д. Проблеми на издигане качеството на професионалната подготовка на учениците на равнището на съвременните достижения на научно-техническия прогрес в областта на чертожната дейност. В: III. научна школа на младите педагози, Шумен, 1984
 156. Белкинова, Д. Избор на конструктивните характеристики за получаване на чертежи с помощта на ЕИМ. В: Сборник с научните трудове на българските студенти и аспиранти в ГДР, Дрезден, ГДР, 1983
 157. Белкинова, Д. Автоматизация на чертожния труд в областта на химическото машиностроене. В: IV. Национална научно-техническа конференция РАИТ'83, Пловдив, 1983
 158. Белкинова, Д. Възможности на системата програми "DRUKSA" и организация на необходимите данни. В: Сборник с трудовете на българските студенти и аспиранти в ГДР, Карл-Маркс-Щат, 1982
 159. Белкинова, Д. Чертожните автомати, решаващ фактор за рационализиране на конструкторския труд. В: Сборник с научните трудове на българските студенти и аспиранти в ГДР, Темплин ГДР, 1981
 160. Белкинова, Д. Приложение на машинната графика в химическото машиностроене. В: Научни трудове ВТУ"Ангел Кънчев" Русе, ВТУ"Ангел Кънчев" Русе, 1981
 161. Белкинова, Д., Т. Трифонов. Интерактивната машинна графика в учебния процес по техническо чертане. В: Н а у ч н и трудове, В. Търново, ВНВУ “В.Левски”, 1987
 162. В. Ронкова, В. Хараланова. Връзката със студентите - условие за повишаване качеството на учебния процес по Инженерна графика. В: НК РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 2013
 163. Веlкinovа, D. Die пеuеп Аrbеitsbedingungen des Коnstrukteurs. В: International Conference CIM`99, Сomputег Integrated manufacturing, WNT Wаrschawa, WNT Wаrschawa, 1999
 164. Велчев, С., И. Ерусалимов, С. Русева, П. Ангелов, И. Иванов, Т. Трифонов. Системи за автоматизирано конструктивно пресмятане на конусни зъбни предавки с модулна структура. В: Н а у ч н и трудове, Русе, П е ч а т н а база ВИММЕСС, 1980, стр. т.XXII, с.23-29
 165. Велчев, С., Ерусалимов, И., Русева, С., Ангелов, П., Иванов, И., Трифонов, Т. Система за автоматизирано конструктивно пресмятане на конусни зъбни предавки с модулна структура. В: Сб. Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев", т. ХХII, сер. 2, Русе, 1980
 166. Върбанов В., Б.Калоянов, Е.Ангелова, П.Ненов. AUTOMATED BUILDING OF COMPLEX PARAMETRICAL MODELS OF EXTERNAL GEAR DRIVES. IN: POWER TRANSMISSIONS '06, Novi Sad, Serbia & Montenegro, Novi Sad, Serbia & Montenegro, 2006, pp. 103-110, ISBN 86-85211-78-6.
 167. Георгиев, Г. Относно определянето коефициента на неравномерност в планетни предавки. В: Научни трудове, на РУ, Том 50, с. 4, Русе, РУ-Русе, 2011, стр. стр. 186-190, ISBN ISSN 1311-3321..
 168. Георгиев, Г., А. Добрева, В. Добрев. Причини за поява на шум в планетните предавки и мероприятия за намаляването му. В: Научни трудове на РУ, Том 49, с. 4, Русе, Печ. база на РУ, 2010, стр. 111-115, ISBN 1311-3321.
 169. Георгиев, Г., А. Добрева, В. Добрев. Проблеми в планетните предавки и начини за отстраняването им. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 48, серия 4 „ Транспорт и машинознание”, Русе, Печ. база при РУ, 2009, стр. 166 -170, ISBN 1311-3321.
 170. Георгиев, Г., А. Добрева, В. Добрев. Причини за поява на шум в планетните предавки и мероприятия за намаляването му.. В: Научни трудове на РУ, Том 49, с. 4,, Русе, РУ-Русе, 2010, стр. стр. 111-115, ISBN 1311-3321.
 171. Георгиев, Г., А. Добрева, В. Добрев. Проблеми в планетните предавки и начини на отстраняването им.. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 48, серия 4, Русе, РУ-Русе,, 2009, стр. 166 -170 стр.
 172. Георгиев, Ц., А. Манукова, А. Добрева, П. Стаматов, В. Добрев. Програмно моделиране на карданова предавка. В: Сборник доклади от научна конференция “Прогесивни машиностроителни технологии “АМТЕСН’95”, Русе, Печ. база на РУ, 1995, стр. 164-168
 173. Георгиева Ц., О. Петров, В. Ронкова. Постдокторанти – добри практики в областта на научните изследвания и иновациите. В: НК РУ “Ангел Кънчев”, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 64-68, ISBN 1311-3321.
 174. Грозев Х., С. Черешаров, В. Добрев. Конструктивни особености на планетна предавка тип 3К с двувенцов сателит. В: Научни трудове на ВТУ ”А.Кънчев“, т. XXVIII, сер. 9, Русе, РУ-Русе, 1986, стр. 55-60
 175. Денева, С., А. Добрева. Новости и различия в съдържанието на БДС ISO в областта на проектирането. В: Научни трудове, том XXXVI от Юбилейна научно-техническа конференция на ТК-Силистра, Русе, 1996, стр. 226-229
 176. Джаджев В. Нов подход при автоматизирано проектиране на карданов съединител с минимална маса - част втора.. В: НК на РУ& СУ, Русе, 2015
 177. Джаджев В. Поява и развитие на кардановия съединител,част втора. В: Научна конференция РУ & СУ 14, Русе, 2014
 178. Джаджев В.,Ангелова E. Поява и развитие на кардановия съединител,част първа.. В: Научна конференция РУ & СУ 14, Русе, 2014
 179. Джаджев В.,Г.Динев. Относно връзката между аксонометричното проектиране и пространственото мислене при обучението на чуждестранните студенти. В: Юбилейна научна сесия посветена на 75 г. от рождението на Н.Й.Вапцаров, ВНВМУ "Н.Вапцаров"-Варна, 1985
 180. Джаджев, В. Някои проблеми в обучението по машинознание на чуждестранните студенти от подготвителния курс при ВТУ"Ангел Кънчев"-Русе. В: Научно-практически семинар "Основни въпроси на качеството и ефективността в обучението начуждестранните студенти", ВТУ-Русе, 1984
 181. Димитров И. П., С. Н. Любенов, И. Й. Караилиев, В. И. Добрев, Т. Н. Дюлгерян. Безстепенна трансмисия с импулсни вариатори за верижна машина. В: Пета научно-техническа конференция “Актуални пробеми в развитието на транпортното машиностроене”,, Червен Бряг, 1988
 182. Димитров И. П., Т. Н. Дюлгерян, В. И. Добрев, И. Й. Караилиев. Динамичен анализ на регулиращия механизъм на импулсен вариатор. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXVIII, сер. 9, Русе, РУ-Русе, 1986, стр. 79-84
 183. Димитров И., П. Копчев, В. Добрев, М. Минчев, И. Караилиев, Ж. Душиновски. Екологично земеделие. IN: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе 2002, том 39 сер. 4.1, Русе, 2002, pp. 67-70
 184. Димитров И.П., Т. Н. Дюлгерян, В. И. Добрев, И. Й. Караилиев, С. Н. Любенов. Безстепенни трансмисии с импулсен вариатор. В: Научни трудове – ЮНС – 87, ВНВУ “В. Левски”, В.Търново, 1987, стр. 60-65
 185. Димитров И.П., Т. Н. Дюлгерян, И. Й. Караилиев, В. И. Добрев, С. П. Кирков. Планетен имулсен вариатор. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т.XXХII, сер.4, Русе, РУ-Русе, 1990, стр. 14-19
 186. Димитров Ю., Кр. Каменов. Ролята на човека при работа със съвременни CAD-CAM системи. В: МНК РУ 2016г, Русенски университет, том 55, серия 4, 2016, стр. 61-65, ISBN 1311 – 3321.
 187. Димитров, И., В. Добрев, А. Добрева. Трибология на вълновите редуктори. В: Втора национална младежка научна школа-симпозиум с международно участие „Научно-техническият прогрес за високо качество в тежкото машиностроене”, Варна, 1984
 188. Димитров, И., П. Стаматов, А. Добрева. Специфично плъзгане при зъбни предавки с вътрешно зацепване. В: Сборник Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев” – Русе, т. XXX, с. 1, 2, 3, 4, Русе, Печ. база на РУ, 1988, стр. 266-272
 189. Димитров, И., Х. Грозев, А. Добрева, С. Черешаров. Геометрични и трибологични особености на вълновите K-Н-V предавки. В: Сборник „Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев” , т. XXVII, с. 1, Русе, Печатна база на ВТУ „А. Кънчев”, 1985, стр. 54- 59
 190. Димитров, Ю., В. Добрев. Начини за разширяване на възможностите при проектиране на фамилия еднотипни редуктори. В: НК РУ 2014, Русенски университет Русе, Печатна база на Русенски университет, 2014, стр. 160-164, ISBN ISSN: 1311 – 3321.
 191. Димитров, Ю., В. Добрев. Сравнително изследване на техническите показатели на фамилии редуктори. В: Машиностроене и Машинознание, НК по машиностроене и машинознание, Варна, ТУ Варна, 2014, стр. 91-94, ISBN 1312-8612.
 192. Димитров, Ю., В. Добрев. Mатериали за изработване на зъбни колела на редуктори от общото машиностроене. В: НК РУ 2013, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2013, стр. 141 - 147, ISBN 1311 - 3321.
 193. Димитров, Ю., В. Добрев. Възможности и методи за повишаване на конкурентоспособността на промишлени изделия. В: НК РУ 2012, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2012, стр. 171 - 176, ISBN 1311 - 3321.
 194. Динев Г. К. Каменов. Възможности за повишаване работоспособността на зъбни колела от колоосни редуктори. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 39,серия 8, Русе, 2002, стр. 113-117
 195. Динев Г., Кр. Каменов. Стандартизационната осигуреност за анализ на конструкторски решения. В: Сборник доклади Единадесета национална конференция с международно участие „Стандартизация- Европейска интеграция- Потребители * 2003“, София, 2003, стр. 84- 87
 196. Динев Г.,В.Джаджев. Обосноваване на методи за диагностика и контрол на колоосни редуктори. В: 7 МНТК по напредничави производствениоперации-АМО"2006,Сборник с доклади, Созопол, 2006, стр. 120-124
 197. Динев Г.,В.Джаджев. Някои виждания относно оценяване на знанията по инженерно-графични дисциплини. В: Юбилейна научна конференция ТУ-Пловдив.Сборник т.13, ТУ-Пловдив, 2006, стр. 31-36
 198. Динев Г.,В.Джаджев. Относно повишаването на обективността на контрола на качеството в обучението. В: 10 юбилейна национална научно-практическа конференция с международно участие "Качеството за по-добър живот", София, 1999
 199. Динев Г.,В.Джаджев. Относно ролята на подготвителния курс по проекционно чертане за работата на чуждестранните студенти във ВТУЗ. В: Юбилейна научна сесия "40 години ВНВУ"Г.Бенковски", Долна Митрополия, 1985
 200. Динев Г.,В.Джаджев. Техническите срадства за обучение в упражненията потехническо чертане. В: Научно-практическа конференция, ВТУ-Русе, 1982
 201. Динев, Г., Т. Трифонов, М. Тодорова. Автоматизирано проектиране на матрици с отражателни повърхнини на пръскачки за растителна защита. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1986
 202. Добрев, В., А. Добрева. Една идея за екологично земеделие. В: Сборник доклади на Мeждународна конференция “Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията”, Том 3, Бургас, България, Изд. „ИРИТА ПРИНТ” ООД, 2004, стр. 228-233, ISBN 954-9370-14-3.
 203. Добрев, В., А. Добрева. Иновативен подход при съставяне на комбинирани учебни пособия. В: Юбилеен научен сборник доклади на ТК Ямбол, Секция 1 „Ремонт и експлоатация на транспортна и земеделска техника”, Стара Загора, Изд. от Тракийски университет – Стара Загора, 2000, стр. 45 – 48
 204. Добрев, В., А. Добрева. Особености при изчисляването на тежконатоварени зъбни предавки. В: Сборник доклади от Шеста научно-техническа сесия с международно участие на ВВТУ “Т. Каблешков”, София, 1993, стр. 137-141
 205. Добрев, В., Б. Колев, М. Попова, А. Добрева. Модел за практическа обвързаност на инженерното образование с индустрията. В: Научни трудове на РУ ”А. Кънчев ”, Tом 47, серия 4 “Транспорт и машинознание”, Русе, Печ. база на РУ, 2008, стр. 106-109, ISBN 1311-3321.
 206. Добрев, В., К. Георгиева, А. Добрева. Интердисциплинарен подход при разработването на конструкторска документация за ново изделие. В: Сборник статии на Научно-технологична сесия КОНТАКТ’98, София, Общество на триболозите в България, 1998, стр. 151-155
 207. Добрев, В., К. Попов, А. Добрева. Съвременни тенденции в развитието на Машинознанието и Инженерното конструиране. В: Сборник “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки” (в 4 тома), том 3, Стара Загора, Изд. от Съюз на учените в България, Стара Загора, 1999, стр. 126-131
 208. Добрев, В., С. Стоянов, А. Добрева. Опитна уредба за експериментална проверка на теоретичен модел на влиянието на контакта между двигателна шайба и армиран ходов ремък върху теглителната способност на ходовите системи. В: Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Third Conference “Energy Еfficiency & Agricultural Еngineering”, Ruse, Printing House of RU, 2006, стр. 782 – 785, ISBN 1311 - 9974.
 209. Добрева А, Е.Ангелова, В.Ронкова, В.Хараланова, Ю.Димитров. Участие на студентите в управление на качеството на учебния процес. В: XIV -та МНК "Управление и устойчиво развитие" Юндола, София, Лесотехнически университет София, 2012
 210. Добрева, A. Оптимизиране на геометричните параметри на вътрешното зацепване по критерия якост на огъване. В: Научни трудове на РУ, Том 51, серия 4, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2012, стр. 182-186, ISBN 1311-3321.
 211. Добрева, A. Оптимизиране на геометричните параметри на вътрешното зацепване по критерия контактна якост. В: Научни трудове на РУ, Том 51, серия 4, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2012, стр. 165-170, ISBN 1311-3321.
 212. Добрева, A., В. Добрев, Г. Георгиев. Иновативни конструкции на цилиндрични и планетни предавки с повишена енергийна ефективност и подобрено разпределение на натоварването. В: Научни трудове на РУ, Том 49, сeрия 4 „Транспорт и машинознание”, Русе, Печ. база на РУ, 2010, стр. 116 – 120, ISBN 1311-3321.
 213. Добрева, A., С. Стоянов. Обучение по “Машиностроителна информатика” с равнопоставеност и с висока степен на избираемост на дисциплините. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, Том 40, серия 8 “Транспорт и машинознание”, Русе, Печатна база на РУ, 2003, стр. 204-207, ISBN 1311 – 3321.
 214. Добрева, А. Иновативен конструкторски подход, отчитащ особеностите на изделията при монтаж. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 50, сeрия 4 “Транспорт и машинознание”, Русе, Издателски център при Русенския университет, 2011, стр. 169 – 174, ISBN 1311-3321.
 215. Добрева, А. Подобряване на трибологичните характеристики на предавки с вътрешно зацепване. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 50, сeрия 4 “Транспорт и машинознание”, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2011, стр. 175 – 180, ISBN 1311-3321.
 216. Добрева, А., В. Добрев. Прилагане на интердисциплинарния подход при разработването на курсови проекти. В: Балканска научно-техническа сесия КОНТКТ’95, София, 1995
 217. Добрева, А., В. Добрев. Загряване и смазване на тежконатоварени зъбни предавки. В: Дни на машиностроителната наука и практика. Научно-технически семинар “Зъбни предавки и техника на задвижването”, София, 1993
 218. Добрева, А., П. Стаматов, В. Добрев, Д. Андреев. Особености на якостното изчисляване при вътрешното зацепване. В: Сборник доклади от Третата научно-техническа сесия с международно участие на ВВТУ “Т. Каблешков”, част II, София, 1992, стр. 139-144
 219. Добрева, А., А. Манукова, П. Стаматов, В. Добрев. Автоматизирана система за вариантно конструиране. В: Сборник доклади от Седма научно-техническа сесия на ВВТУ „Т.Каблешков”, София, 1995, стр. 519-524
 220. Добрева, А., Б. Колев, Н. Станчева, Л. Вълчева. Приложение на Европейската квалификационна рамка в системата на висшето образование в България: Проблеми и възможни решения. В: Сборник доклади на научна конференция на РУ, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2007, стр. 148-152, ISBN 1311-3321.
 221. Добрева, А., В. Добрев. Проблеми и възможности за изследвания в областта на механични предавки. В: Научни трудове на Русенски университет, Том 45, серия 2.2 “Транспорт и машинознание”, Русе, Печ. база при РУ, 2006, стр. 225 – 229, ISBN 1311 – 3321.
 222. Добрева, А., В. Добрев. Диагностични и комбинирани тестове по “Основи на конструирането”. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Том 38, серия 2 „Транспорт”, Русе, Печ. база на РУ, 2001, стр. 75-77, ISBN 1311-3321.
 223. Добрева, А., В. Добрев. Коефициент на триене при глобоидно-цилиндрични предавки. В: Юбилейна научна сесия, Ямбол, 1995
 224. Добрева, А., В. Добрев. Методологични аспекти на вариантното конструиране. В: Сборник доклади от Осма научно-техническа сесия на ВВТУ “Т. Каблешков”, София, 1995
 225. Добрева, А., В. Добрев. Планетни предавки тип ЗК с едновенцов сателит - граници на приложението им. В: Сборник доклади от Седма научно-техническа сесия на ВВТУ “Т. Каблешков”, част I, София, 1994, стр. 492 - 495
 226. Добрева, А., В. Добрев. Влияние на допълнителните динамични сили в зацепването върху товароносимостта на планетните предавки. В: Сборник доклади от Третата научно-техническа сесия с международно участие на ВВТУ “Т. Каблешков”, част II, София, 1992, стр. 174-178
 227. Добрева, А., В. Добрев, Д. Андреев. Методика за експериментално изследване на глобоидно-цилиндрични предавки. В: Сборник доклади от Седма научно-техническа сесия на ВВТУ “Т. Каблешков”, част I, София, 1995, стр. 525-530
 228. Добрева, А., В. Добрев, Д. Димитров. Възможности за оптимизиране на червячни предавки. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Том 38, серия 2 „Транспорт”, Русе, Печ. база на РУ, 2001, стр. 68-71, ISBN 1311-3321.
 229. Добрева, А., В. Хараланова. Интердисциплинарни съвременни образователни технологии. В: Научни трудове на РУ, Том 49, сeрия 4 „Транспорт и машинознание”, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2010, стр. 121 -124, ISBN 1311-3321.
 230. Добрева, А., Г. Динев, В. Добрев. Подобряване качеството на учебния процес чрез използване на интердисциплинарния подход при приложението на компютърни графични системи. В: Юбилейна научна сесия, Ямбол, 1995
 231. Добрева, А., Е. Русинова. Приложение на интерактивните методи на обучение от инженерните специалности. В: Сборник доклади на научна конференция на РУ, Русе, Печатна база при РУ, 2007, стр. 153 – 156, ISBN 1311 – 3321.
 232. Добрева, А., П. Стаматов. Изчисляване трайността на зъбни предавки при циклично и ударно натоварване. В: Сборник доклади от Национален семинар с международно участие “Трибология’92”, Созопол, София, 1992, стр. 231-235
 233. Добрева, А., П. Стаматов, В. Добрев, Д. Андреев. Изследване на контактната якост и трибологичните характеристики на вътрешното зацепване. В: Сборник доклади от Национален семинар с международно участие “Трибология’92”, Созопол, София, 1992, стр. 81-86
 234. Добрева, А., Р. Йочев, П. Стаматов. Оптимизиране на геометрията на зацепването на K-Н-V предавки с малка разлика в броя на зъбите. В: Сборник Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев” – Русе, т. XXXII, с. 4, Русе, Печатна база на ВТУ „А. Кънчев”, 1990, стр. 37-42
 235. Добрева, А., С. Русева. Основни различия в правилата при оформянето на конструкторска документация според БДС и Британския стандарт 308. В: Трета национална научно-техническа конференция с международно участие “Стандартизация’95”, София, 1995, стр. 131-133
 236. Добрева, А., С. Русева, А. Манукова. Автоматизирано проектиране и изчертаване на втулков съединител. В: Сборник Научни трудове на ВТУ “Ан.Кънчев”, т.ХХХI, серия 1, Русе, Печатна база на ВТУ “Ан.Кънчев”, 1995, стр. 229-234
 237. Добрева, А., С. Стоянов. Основни теоретични положения и противоречия в областта на ремъчните предавки. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, Том 40, серия 8 “Транспорт и машинознание”, Русе, Печатна база на РУ „А.Кънчев”, 2003, стр. 200-203, ISBN 1311 – 3321.
 238. Добрева, А., С. Стоянов. Апробация на компютърна тестова система. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Том 38, серия 2 „Транспорт”, Русе, Печатна база на РУ “А.Кънчев”,, 2001, стр. 78-80, ISBN 1311-3321.
 239. Добрева, А., С. Стоянов. Специфика на компютърната тестология в областта на машинознанието и машинните елементи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Том 38, серия 2 „Транспорт”, Русе, Печатна база на РУ “А.Кънчев”, 2001, стр. 72-74, ISBN 1311-3321.
 240. Добрева, А., С. Черешаров. Прецизирана методика за изчисляване на карданови предавки. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Том. 37, серия 5 „Механика, машинознание и метрология”, Русе, Печатна база на РУ, 1999, стр. 249-254, ISBN 1311-3321.
 241. Добрева,А., А. Ахмед, В. Добрев, Е. Русинова. Развиване на практически умения на студенти в предприятия и университети, в различна социална среда. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - том 53, серия 9, Русе, Печатна база на Русенския университет, 2014, стр. 82-86, ISBN 1311-3321.
 242. Дограмаджиян Х., Р. Кузов, И. Дунев, Т. Трифонов, Н. Николов, К. Каменов. Автоматизирано проектиране на червячни шлицеви фрези за правостенни шлици. В: Научни трудове на ВТУ, Русе, ВТУ, 1988, стр. 128-133
 243. Дюлгерян Т. Н., В. И. Добрев. Двойно действащ импулсен вариатор. В: Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”, т. ХХХV, сер.4, Русе, РУ-Русе, 1994, стр. 180-185
 244. Дюлгерян Т. Н., В. И. Добрев, К. Н. Стойчев. Управляващи системи на регулиращ механизъм за импулсен вариатор. В: Научни трудове на ВТУ ”А. Кънчев“, т. ХХVIII, сер. 9, Русе, РУ-Русе, 1986, стр. 85-90
 245. Дюлгерян Т. Н., И. П. Димитров, В. И. Добрев. Зъбно-лостов импулсен вариатор. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т.XXVII, сер.1, Русе, РУ-Русе, 1985, стр. 66-71
 246. Дюлгерян Т. Н., И. П. Димитров, В. И. Добрев, И. Й. Караилиев. Зубчато – рычажные импульсные вариаторы. Состояние вопроса и тенденции развития. В: Всесоюзная научная конференция ”Зубчатые передачи – современность и прогресс “, Одесса, СССР, 1990
 247. Дюлгерян Т. Н., И. П. Димитров, В. И. Добрев, И. Й. Караилиев. Експериментално изследване на зъбно-лостов импулсен вариатор. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXХII, сер.4, Русе, РУ-Русе, 1990, стр. 115-120
 248. Енчева В., Н. Николов ,В. Джаджев, К.Каменов. Олимпиада по техническо чертане- анализ и препоръки. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 41, серия 4, Русе, РУ "А. Кънчев", 2004, стр. 166-169
 249. Енчева В., Р. Митева, Кр. Каменов. Учебни графични примери. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 44, СЕРИЯ 4, Русе, 2005, стр. 146- 149
 250. Етърски В., А. Букев, Т. Трифонов. Обработка на електронно-микроскопски фотоплаки с помощта на ЕИМ. В: Д о к л а д и Международна конференция по "Металознание и термична обработка", Варна, 1980, стр. I-13, с. 9
 251. Етърски, В., Т. Трифонов. Биметални чела на бутала за ДВГ заварени в процеса на заливане с кокил. В: Н а у ч н и трудове, В. Търново, ВНВУ “В. Левски”, 1979, стр. 9,
 252. Етърски, В., Т.Трифонов. Относно енергоемкостта на релаксационните процеси при термоциклиране при постоянни напреженови хоризонти. В: Н а у ч н и трудове, София, ВМЕИ “Ленин”, 1979, стр. N2, с. 31-32
 253. Етърски, В., Т.Трифонов. Изследване топлинното поле върху челото на бутало с помощта на ЕИМ. В: Н а у ч н и трудове, Варна, ВМЕИ, 1978, стр. т.II, 212-213
 254. Етърски, В., Т.Трифонов. Изследване на биметали за челата на бутала за ДВГ на топлинна умора. В: Н а у ч н и трудове, Варна, НТС Д о к л а д и на научна конференция по “ Тран, 1978, стр. 4, 53-63
 255. Иванов В., П. Пантилеев. Високопроизводителна конструкция райбери. В: доклад депониран в ЦНТБ под № Нд 2684/82, София, 1982
 256. Иванов В., Д. Димитров, П. Пантилеев. Профилиране на инструменти за изшлифоване на винтови стружкови канали на райбер – прошивки. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ том ХХХІІ, серия 1, ВТУ “Ангел Кънчев” – Русе, Русе, 1989, стр. 230 - 234
 257. Иванов И., Евг. Ангелова. Мястото на машинната графика при решаване на задачи с CAD/CAM системи.. В: Сборник научни доклади, Русе, Печатна база РУ, 1995
 258. Иванов И., П. Мускоров Евг. Ангелова. Теоретично изследване на структурата на и създаване на методика за експлоатация на CAD/CAM системи ANVIL за 32 битови ЕИМ. В: Сборник научни доклади, Русе, Печатна база РУ, 1988
 259. Иванов И., П. Мускоров Евг. Ангелова, С. Минчева. Изследване и анализ на принципите на проектиране с CAD/CAM системи DOGC. В: Сборник научни доклади, Русе, Печатна база РУ, 1988
 260. Йорданова Ю., Т. Трифонов. Конструкция на вакуумна пещ и технологични решения за повърхностно и обемно обработване на стомани. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база РУ "А.Кънчев", 2010
 261. Йорданова, Ю. „Предварителни експерименти за навъглеродяване с пулсиращ тлеещ разряд и закаляване с газ при повишено налягане във вакуумна пещ”. В: Научни трудове на Русенския университет – 2011, Русе, 2011
 262. Йорданова, Ю., Тр. Трифонов - научен ръководител. Конструктивни и технологични решения за опорен изолатор и проходен електрод-катод. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база РУ "А.Кънчев", 2011
 263. Калчева, С., Т. Трифонов. Автоматизиран избор на броя на изображенията в чертеж на детайл. В: Четвърта научно-техническа конференция “Автоматизация на инженерния труд”, София, 1996, стр. 12 6-130
 264. Каменов К. Приложение на OCR софтуер с отворен код при разпознаване на графични символи от машиностроителни чертежи. В: НК РУ, Русе, 2013
 265. Каменов Кр. Методи за конвертиране „растер-вектор” при графични документи- предимства и недостатъци. В: Научни трудове на Русенския университет - 2012, Русе, 2012
 266. Каменов Кр. Контурният анализ – възможности за извличане на информация от машиностроителни чертежи. В: Научни трудове на Русенския университет - 2012, Русе, 2012
 267. Каменов Кр., П.Пантилеев. Програмна система за геометрично пресмятане на конусни зъбни предавки с кръгови зъби. В: НК РУ, Русе, 2011, стр. 164- 167
 268. Каменов, Кр. ОТНОСНО ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ РЕЖИМИ НА РАБОТА В AutoCAD® 2006. В: Научни трудове на Русенския университет- 2009, том 47, Русе, 2009, ISBN 171- 174.
 269. Караджов К., К. Каменов, П. Мънев. Програмен продукт за моделиране на опасностите. В: Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 1.2, Русе, 2008, стр. 191-196, ISBN 1311-3321.
 270. Караджов К., Кр. Каменов. ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ОЦЕНКА И РАНЖИРАНЕ НА РИСКА ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА. В: 4. научна конференция “Пожарната и аварийна безопасност ’2007”, София, 2007, стр. 258- 262
 271. Караджов К., Кр. Каменов. Определяне на шума в промишлено предприятие в етапа на проектиране. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 45, СЕРИЯ 1, Русе, 2006
 272. Караилиев И. Й., И. П. Димитров, С. Любенов, Т. Н. Дюлгерян, В. И. Добрев. Двупоточна безстепенна трансмисия. В: Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”,т. ХХХII, сер.4, Русе, РУ-Русе, 1990, стр. 26-30
 273. Колев Н., В. Ронкова. Влияние на анодното покритие върху ресурсоопределящи повърхнини на бутала. В: НК Русе - РУ “Ангел Кънчев”, Научни трудове, Том 41, серия 4, Русе, 2004, стр. 142-146, ISBN 1311-3321.
 274. Колев Н., В. Ронкова. Някои изследвания относно износването на бандажи на локомотиви. В: Девета научно-техническа конференция с международно участие “ЕкоВарна’2003”, Варна, 2003, стр. 336-341, ISBN 954-20-00030.
 275. Колев Н., В.Ронкова. Изследване изменението на техническото състояние на елементи от пневматичната система на локомотивите. В: НК Русе - РУ “Ангел Кънчев” Том 40, серия 8, Русе, 2003, стр. 170-174, ISBN 1311-3321.
 276. Лепаров M., К.Каменов. Инженерен анализ на техническа документация. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 41, СЕРИЯ 4, Русе, 2004, стр. 197-201
 277. Лепаров М., К.Каменов. По въпроса за трансформации на реално изделие. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 41, СЕРИЯ 4, Русе, 2004, стр. 202-206
 278. Лепаров М., Кр. Каменов, К. Караджов. Относно мултиплицирането на функциите на реално изделие. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 44, СЕРИЯ 4, Русе, 2005
 279. Лепаров М., Кр. Каменов, К. Караджов. Някои начини за търсене на варианти на реално изделие. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 44, СЕРИЯ 4, Русе, 2005
 280. Митева Р., Н. Николов. Методика за ергономична оценка на металорежещи машини. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", том. 23, сер.8, Русе, ВТУ "А. Кънчев", 1981
 281. Михайлова Р., Сл.Русева, Евг. Ангелова, М. Маринов. Опит за приложение на тест "Разрези и сечния в обучението по Техическо чертане". В: Сборник научни доклади, Ямбол, 1995
 282. Младенов Ю., П. Пантилеев, И. Петрова. Условия за правилно профилиране на преходните участъци на палцова модулна фреза. В: НК, РУ, Русе, 2013- под печат, Русе, 2013
 283. Ненов П,Б.Калоянов,Е.Ангелова. Програмна система KOMPLEX1 и нейните възможности за проектиране и оптимизиране на цилиндрични зъбни предавкис външно и вътрешно зацепване. В: Сб.доклади на Национален научен симпозиум Планетни Предавки - 87, Перник, 1987, стр. 87-91
 284. Ненов П,Е. Ангелова. Геометрические блокирующие контуры связанных цилиндрицеских зубчатых передач.. В: Современные проблемы машиноведения, Гомел, 1996, стр. 126-128
 285. Ненов П. Е. Ангелова, В. Върбанов. Модернизиране на учебния процес по машинни елементи чрез разширено използване на авторски софтуерни продукти (пленарен доклад).. В: конф. с международно участие по Машинознание и машинни елементи, том 1, София, 2004, стр. 16-28, ISBN ISBN 954-580-173-.
 286. Ненов П., А. Тюфекчиян, Б. Калоянов, Е. Ангелова. Программная система для геометрического расчета эвольвентных зубчатых передач с внешним зацеплением с применением персональных компютеров. В: Сборник научни трудове РПТИ, Рига, 1988, стр. 200-210
 287. Ненов П., Е. Ангелова. Програмен вариант на опростения метод на ISO/ТС 60 за якостно изчисляване на цилиндрични еволвентни зъбни предавки. В: ЮНС "25 години ЦМИ", Златни пясъци, Сборник Технология на машиностроенето кн. 5, Варна, 1981, стр. 25-29
 288. Ненов П., Е. Ангелова, А. Тюфекчиян, Вл. Попов. Восстановление путем повторного зубофрезования изношенных зъбчатых колес с малой толщиной обода. В: НК "Taransmmisii su angrenade, Chisinau Moldova, 1992, стр. 145-146
 289. Ненов П., Е. Ангелова, Б. Калоянов, В. Петкова. Алгоритъм за оптимизиране разпределянето на предавателното число на цилиндрични редуктори между отделните стъпала.. В: НК Зъбни предавки Варна - Дружба, Сборник фотокопия, фотоплака 6, Варна, 1985, стр. 12-18
 290. Ненов П., Е. Ангелова, Т. Дюлгерян. Цилиндрични зъбни предавки и редуктори – нови възможности за проектиране - част ІІ. В: Научна конф. на РУ.Научни трудове на РУ, том 47,серия 4 Транспорт и машинознание, Русенски Университет, 2008, стр. 115-119, ISBN 1311 - 3321.
 291. Ненов П., Е. Ангелова, Т. Дюлгерян, И. Спасов. Повишаване ефективността на обучението по общо-машиностроително проектиране чрез засилено използване на компютърни технологии. В: Интердисциплинарен форум “България и Русия – посоки на взаимност”, гр. Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2008, стр. 219-243, ISBN 978-954-712-451-6.
 292. Ненов П., Е. Ангелова, Т. Дюлгерян, И. Спасов. Повишаване ефективността на обучението по общо машиностроително проектиране чрез засилено използване на компютърни технологии.. В: Интердисциплинарен форум „България и Русия – посоки на взаимност” Научни трудове, Русенски Университет, Русе, 2008, стр. 222-243, ISBN 978-954-712-451-6.
 293. Ненов П., Е. Ангелова. Препоръки за оптимизиране разпределянето на предавателното число на двустъпални редуктори по различни критерии.. В: НК ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, 1988, стр. 44-48
 294. Ненов П., Е.Ангелова. Примерна оценка на възможностите за олекотяване на цилиндрични зъбни предавки и едностъпални редуктори, вследствие оптимизиране на параметрите им.. В: сб. доклади на Русенски университет,т 27,сер.1, Русенски Университет, Русе, 1985, стр. 102-107
 295. Ненов П., Е.Ангелова. Използване на компютрите при проектиране на зъбни предавки. В: НК ICED-83, V2 (WDK IO), Копенхаген, 1983, стр. 849-856
 296. Ненов П., Е.Ангелова, П.Сигалов,Б.Калоянов. Оптимизация параметров цилиндрических зубчатых передач с помощью силовых блокирующих контуров. В: Celostatni konference kateder casti a mechznismu stroji s mezinarodni ucasti,Brno, Brno, 1988, стр. 146-150
 297. Ненов П., И. Митев, Е. Ангелова, Р. Сотиров, В. Петкова, Ф. Григоров. Оценяване на износването и възстановяване на голямомодулни зъбни колела чрез повторно зъбофрезоване.. В: Сборник научни трудове ВТУ, Русе, 1986, стр. 61-66
 298. Ненов П., Калоянов, Е. Ангелова. Програмна система КОМРLЕХ1 и нейните възможности за проектиране и оптимизиране на цилиндрични зъбни предавки с външно и вътрешно зацепване с помощта на 16 разредни персонални компютри. В: Сборник научни трудове на Национален симпозиум "Планетни предавки - 87", Перник, 1987, стр. 34-38
 299. Ненов П.,E.Ангелова,В.Джаджев,В.Ронкова. Модел за електронно обучение по дисциплината машинни елементи,част лабораторни упражнения.. В: Национална конференция по Машиностроене и Машинознание, Варна, Машиностроене и машинознание, 2015, стр. 95-98, ISBN ISSN 1312-8612.
 300. Ненов, П. Е. Ангелова. Проектиране на цилиндрични зъбни предавки по метода на проф. Ж. Енрио.. В: Сборник научни трудове ВТУ "А. Кънчев" т. 23, сер. 8, Русе, 1981, стр. 105-111
 301. Ненов, П., Е. Ангелова, А. Добрева. Комплексен подход за хармонизиране на обучението по конструиране и дизайн на Университетите от региона на Балканите. В: Първа Балканска Регионална конференция по Инженерно образование, София, Изд. от ФНИ, 1998, стр. 19-
 302. Ненов, п., Е. Ангелова, Б. Калоянов. Проектирование оптимизированных зубчатых передач.. В: НК Закопане, Гливице, Закопане, Полша, MECHANIKA, Z 82, 1985, стр. 67-75
 303. Ненов, П., Т. Трифонов. Модернизиране на проектирането на центробежни съединители. В: Н а у ч н и трудове, Русе, П е ч а т н а база ВИММЕСС, 1977, стр. т. XIX,157-160
 304. Николов Н, С. Русева, С. Калчева, Д. Белкинова. Цифрово моделиране с помощта на ЕИМ на изображения за чертежи на агрегатни машини. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", том. 30, сер.2, Русе, ВТУ "А. Кънчев", 1988
 305. Николов Н., В. Долчинкова. Пазарното управление на фирмите и обучението на инженерни кадри. В: Сборник с доклади на Международна конференция, Габрово, ВМЕИ - Габрово, 1993, стр. 181 - 185
 306. Николов Н., В. Долчинкова. Пазарното управление на фирмите и обучението на инженерни кадри.. В: Сборник с доклади на Международна конференция, Габрово, ВМЕИ - Габрово, 1993, стр. 181 - 185
 307. Николов Н., Ц. Цонева, Г. Динев. Програми за цифрово описание на типови изображения за чертежи на агрегатни машини. В: Сборник с доклади на Седма научно-техническа сесия на ВВТУ "Т. Каблешков", София, ВВТУ "Т. Каблешков", 1995
 308. Николов Н.,Кр.Каменов. Автоматизирано представяне на процеса на създаване на чертежи в три проекции на геометрични обекти. В: Научни трудове на РУ "А.Кънчев", т.44, серия 4,“ Транспорт и машинознание”., Русе, РУ – “Ангел Кънчев”, 2004, стр. 181-186
 309. Николов Н.,Сл.Русева, Ст.Калчева, Д.Белкинова. Цифрово моделиране с помощта на ЕИМ на изображения на чертежи на агрегатни машини. В: Национална младежка научна школа по ГАПС и автоматични линии, Приморско, 1985
 310. Николов, Н. Тримерно представяне с помощта на компютър на задачи за намиране точките и линиите на пресичане на геометрични обекти в чертежите. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том49, сер.4, Русе, РУ" А. Кънчев", 2010, стр. 100 - 105
 311. Николов, Н. Тримерно представяне с помощта на компютър на задачата за намиране на истинската големина на отсечка и фигура в чертежите. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том47, сер.4, Русе, РУ “А. Кънчев”, 2008, стр. 101 - 105
 312. Николов, Н. Алгоритми за геометрични операции при получаване на съставни изображения.. В: Научни трудове на РУ " А. Кънчев", том 37,сер. 5, Русе, РУ "А. Кънчев", 1999, стр. 209 - 214
 313. Николов, Н. Цифрово моделиране с ЕИМ на двумерни геометрични обекти. В: Сборник с доклади на Юбилейна научна сесия на ВНВМУ "Н. Й. Вапцаров", Варна, ВНВМУ "Н. Й. Вапцаров", 1985
 314. Николов, Н. Каталог от типови изображения за възли за агрегатни машини и програми за тяхното автоматизирано чертане. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", том. 26, сер. 12, Русе, РУ "А. Кънчев", 1984
 315. Николов, Н., T. Трифонов и др. Автоматизирано формиране и начертаване на типови компоновъчни решения на работните позиции на агрегатни и металорежещи машини. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1985
 316. Пантилеев П., В. Дочев, К. Костов. Автоматизирано проектиране на дискови модулни фрези. В: Научни известия на научно-технически съюз по машиностроение, №1, София, 1995, стр. 56 – 60
 317. Пантилеев П., В. Иванов. Относно профилирането на върховите участъци на палцови модулни фрези. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ том ХХVІІІ, серия 3 – Технология на машиностроенето и роботизация на машиностроителното производство, ВТУ “Ангел Кънчев” – Русе, Русе, 1986, стр. 149 - 153
 318. Пантилеев П., В. Джаджев. Възможности за повишаване на работоспособността на зъбни колела от колоосни редуктори. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ ТОМ 44, СЕРИЯ 4 “ Транспорт и машинознание”, РУ – “Ангел Кънчев”, Русе, 2005, стр. 165 - 169, ISBN 1311-3321.
 319. Пантилеев П.,В.Джаджев. Профилиране на призматични радиални профилни ножове за обработване на конични повърхнини. В: научни трудове на Русенския университет, т.48,сер.4, Печ.база на РУ, Русе, 2009, стр. 175-179, ISBN 1311-3321.
 320. Пантилеев П.,В.Джаджев. Изменение в геометрията на конични повърхнини , обработени с радиални профилни ножове. В: научни трудове на Русенския университет, т.48,сер.4, Печ.база на РУ, 2009, стр. 171-174, ISBN 1311-3321.
 321. Пантилеев, П. Схема за профилиране на шлифовачен диск за обработване на хиперболоидни повърхнини. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 4, Русе, печатна база, 2009, стр. 160 - 165, ISBN 1311-3321.
 322. Пантилеев, П. Пресмятане на стойностите на контролирани параметри на зъбодълбачни колела с хиперболоидни предни повърхнини. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ том ХХХVІІІ, серия 2, РУ - “Ангел Кънчев” – Русе, Русе, 2001, стр. 94 - 98
 323. Пантилеев, П. Профилиране на зъбодълбачни колела за предварително обработване. В: УНИТЕХ ’01, Сборник доклади от Международна научна конференция – том ІІ, ТУ – Габрово, Габрово, 2001, стр. 121 – 126
 324. Пантилеев, П. Автоматизирано разработване и отпечатване на чертежи на зъбодълбачни колела. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, том ХХХVІІІ, серия 2, РУ - “Ангел Кънчев” – Русе, Русе, 2001, стр. 99 - 103
 325. Пантилеев, П. Определяне стойностите на някои специфични конструктивни и геометрични параметри на палцови модулни фрези с наклонени зъби. В: УНИТЕХ ’01, Сборик доклади от Международна научна конференция – том ІІ, ТУ–Габрово, Габрово, 2001, стр. 127– 131
 326. Пантилеев, П. Повишаване на точността на зъбодълбачни колела чрез усъвършенстване на задните им повърхнини. В: Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене - брой 10, Пловдив, 1998, стр. 47-51
 327. Пантилеев, П. Реализиране на части от вътрешни хиперболоидни повърхнини с дискови инструменти. В: Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене - брой 10, Пловдив, 1998, стр. 38-42
 328. Пантилеев, П. Проектиране на зъбодълбачни колела чрез отчитане на условията в машинното зацепване: обработвано зъбно колело – инструмент. В: Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене - брой 10, Пловдив, 1998, стр. 43-46
 329. Пантилеев, П. Един метод за профилиране на зъбодълбачни колела за вътрешни правостенни шлици. В: ЮНК, Ямбол, Ямбол, 1995
 330. Пантилеев, П. Зъбодълбачни колела с хиперболоидна предна повърхнина. В: Международна Научна конференция AMTECH’95, сборник доклади – секция 1 – Технология на машиностроенето, Русе, 1995, стр. 118-123
 331. Пантилеев, П. Профилиране на палцови модулни фрези с наклонени зъби. В: AMTECH’ 95, секция 1 – Технология на машиностроенето, Русе, 1995, стр. 115 – 117
 332. Пантилеев, П. Възможности за увеличаване на базовите предни и задни ъгли на зъбодълбачни колела. В: Юбилейна научна конференция на “Висше военно техническо училище” – В. Търново, В. Търново, 1993
 333. Пантилеев, П. Теоретична точност на профилите на зъбите на зъбни колела, нарязани със зъбодълбачни колела. В: Юбилейна научна конференция с международно участие “Съвременни технологии и индустриално преструктуриране”, ТУ – Варна, Варна, 1992
 334. Пантилеев, П. Определяне на коригирания профилен ъгъл на зъбодълбачни колела. В: Юбилейна научна конференция с международно участие “Съвременни технологии и индустриално престуктуриране”, Технически университет – Варна, Варна, 1992
 335. Пантилеев, П. Определяне отклонението на проекциите на страничните режещи ръбове на зъбодълбачни колела от еволвентния профил. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ том XXXI, серия 6 (ч.I), ВТУ “Ангел Кънчев” – Русе, Русе, 1988, стр. 207-211
 336. Пантилеев, П. Определяне на минималното необходимо удебеляване на зъба на зъбодълбачни колела с прави еволвентни зъби. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ том XXXI, серия 6 (ч.I), ВТУ “Ангел Кънчев” – Русе, Русе, 1988, стр. 213-217
 337. Пенева Е., Д.Белкинова. Автоматизирано определяне на размерите и конфигурацията на заготовката при дълбоко изтегляне на квадратни и правоъгълни кутии. В: Научни трудове ЮНС'87 ВНВУ "Васил Левски", Ввелико Търново, 1987
 338. Пенева Ем., Д.Белкинова. Автоматизирано изчертаване на ротационни детайли, получени чрез дълбоко изтегляне. В: V. Национална младежка научна конференция "Материалознание и материали, получени в условията на газово противоналягане", Варна, 1988
 339. Пенева Ем., Д.Белкинова. Автоматизирано определяне на заготовката при дълбоко изъегляне на ротационни детайли. В: Научни трудове ЮНС'87 ВНВУ "Васил Левски", Велико Търново, 1987
 340. Петров О., Ц. Георгиева, В. Ронкова. Увеличаване на потенциала на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени. В: НК РУ “Ангел Кънчев”, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 59-63, ISBN 1311-3321.
 341. Петрова И., Е. Ангелова, П. Ненов. Определяне на граничните положения на завъртане на вилките на шарнир на Хук, в равнината на двете оси.. В: В: Сборник доклади на II-ра научна конференция с международно участие по ЕЛЕКТРОМОБИЛИ, РУ, Русе, 2012, стр. 53-59, ISBN 978-954-8675.
 342. Петрова И., П. Ненов, Е. Ангелова. Генериране на математичен модел за изследване характеристиките на шарнир на Хук. В: В: Сборник доклади на II-ра научна конференция с международно участие по ЕЛЕКТРОМОБИЛИ, РУ, Русе, 2012, стр. 47-52, ISBN 978-954-8675.
 343. Попов, К., В. Добрев, С. Попова, А. Добрева. Програмен интерфейс CAD/PDM в областта на проектирането на машинни елементи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Том. 37, серия 2 „Машиностроителна техника и технологии”, Русе, Печ. база на РУ, 1999, стр. 283-289, ISBN 1311-3321.
 344. Р.Одоеме, В.Хараланова, Д.Бекана, Н.Станчева, Д.Станчев. Относно загубите на празен ход в автомобилна трансмисия. В: Международна НТК " Trans & Motoauto`05", НВУ В.Търново, 2005
 345. Радостин Долчинков, Валентина Хараланова. Редуктор с хипоциклоидно-верижно зацепване и голямо предавателно число. В: Международна конференция предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията, Сборник доклади-том 3, Бургас, 2004, стр. 202-206, ISBN 954-9370-14-3.
 346. Ронкова В. Възможности за подобряване на образователния процес по Инженерна графика чрез използването на графични системи. В: Международна научна конференция “УНИТЕХ’13”, Сборник доклади, Том 4, Габрово, 2013, стр. 299-302, ISBN 1313-230Х.
 347. Ронкова В. МОДЕЛ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНЖЕНЕРНА ГРАФИКА ЗА СТУДЕНТИ СПЕЦИАЛНОСТ ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН. В: Международна научна конференция “УНИТЕХ’13, Сборник доклади, Том 4,, Габрово, 2013, стр. 295-298, ISBN 1313-230Х.
 348. Ронкова В., В. Хараланова. Връзката със студентите - условие за повишаване качеството на учебния процес по Инженерна графика. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013, том 52, серия 9, Русе, 2013, стр. 88-91, ISBN 1311-3321.
 349. Ронкова В., Георгиева Ц., О. Петров. Стажантската програма възможност за успешен старт в кариерата. В: НК РУ “Ангел Кънчев”, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 74-77, ISBN 1311-3321.
 350. Ронкова В., Е. Ангелова. Използване на CAD - системи, нови възможности за проектиране на еволвентни зъбни предавки. В: НК РУ “Ангел Кънчев” Том 49, серия 4, Русе, 2010, стр. 125-131, ISBN 1311-3321.
 351. Ронкова В., Н. Колев. Разработване на физичен модел за определяне на разпределението на топлинния поток в бутала за дизелови двигатели. В: НК Русе - РУ “Ангел Кънчев”, Научни трудове, Том 44, серия 4, Русе, 2005, стр. 126-131, ISBN 1311-3321.
 352. Ронкова В., Н. Колев. Повърхностната обработка като метод за подобряване надеждността на транспортните средства. В: Международна конферунция “Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията”, Бургас, 2004, стр. 281-286, ISBN 954-9370-14-3.
 353. Ронкова В., Н. Колев, М. Михайлов, С. Бабанов, П. Тепавичаров. Експериментално изследване на показателите на дизелов двигател при работа със сериино и анодирано бутало. В: ХІІІ международна научно-техническа конференция trans&MOTAUTO’06, Варна, 2006, стр. 25-29, ISBN -10:954-9322-16-5.
 354. Ронкова В., Н. Колев, П. Тепавичаров. Математично моделиране температурните полета на серийни и анодирани бутала за дизелов двигател. В: Единадесета научно-техническа конферунция с международно участие “ЕкоВарна’2005”, Варна, 2005, стр. 165-173, ISBN 954-20-00030.
 355. Ронкова, В. Разширяване на достъпа до кариерно ориентиране и развитие на студенти. В: НК РУ “Ангел Кънчев”, Том 50, серия 4, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, стр. 181-185, ISBN 1311-3321.
 356. Ронкова, В. Повърхностна обработка на детайли на транспортни средства – възможност за подобряване на надеждността. В: Десета научно-техническа конферунция с международно участие “ЕкоВарна’2004”,, Варна, 2004, стр. 240-245, ISBN 954-20-00030.
 357. Ронкова, В. Транспортна инфраструктура и методи на обучение. В: „Кръгла маса –река Дунав” Студентска сесия-2004, „Река Дунав –вътрешен транспортен коридор на Европа”, Русе, 2004, стр. 16-19
 358. Русева С. , Г. Стефанов, Т. Трифонов, Ц. Цонева, С. Калчева, Н. Николов. Автомотизирано изпълнение на конструктивна документация за инструментални приставки. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ, 1988, стр. т 31,сер. 6,с. 128-1
 359. Русева С., В. Енчева, С. Калчева, Ц. Цонева, Н. Николов. Необходимост от разработване на стандарти за правила за изработване на чертежи с чертожен автомат. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", том. 25, сер.1, Русе, РУ "А. Кънчев", 1983
 360. Русева С., Н. Николов. Методика за провеждане на лабораторно упражнение по резби и резбови съединения. В: Сборник с доклади на Юбилейна научна сесия на ВНВУ "В. Левски", кн. 12, В. Търново, ВНВУ "В. Левски", 1982
 361. Русева Сл., Г.Динев, В.Енчева, Д.Белкинова. Технологична карта по техническо чертане за машиностроителни специалности. В: Научни трудове ВТУ"Ангел Кънчев" Русе т. XXVII серия 2, ВТУ"Ангел Кънчев" Русе, 1985
 362. Русева Сл., М. Михайлова, Евг. Ангеловам М. Маринов. Методика за раззработване на модули обучаващи програми за автоматизиран курс на обучение. В: Сборник научни доклади, Ямбол, 1995
 363. Русева Сл., П. Пантилеев, Р. Моравска. Опит за разработване на тест по техническо чертане. В: ХХ-та Научно-методическа конференция на ПУ “Паисий Хилендарски”, Пловдив, Пловдив, 1999
 364. Русева Сл.,В.Джаджев. Учебното помагало по техническо чертане-същност,цели и задачи. В: Юбилейна научна сесия посветена на 10-тата годишнина от създаването на ФЧС, ВТУ "Ан. Кънчев"-Русе, 1989
 365. Русева Сл.,Д.Белкинова, Г.Динев, В.Енчева. Технологична карта по техническо чертане за електроспециалности. В: Научни трудове ВМЕИ Габрово, Габрово, 1986
 366. Русева Сл.,Тр.Трифонов, Н.Николов, Д.Белкинова, Ст.Калчева, Ц.Цонева. Автоматизирано изпълнение на конструктивна документация за агрегатни машини и инструментални приставки за агрегатни машини. В: Семинар "Компконтрол", София, 1986
 367. Русева, С., Г. Куртев, А. Добрева, Р. Михайлова. Методика за изработване на автоматизиран учебен курс по Техническо чертане. В: Сборник доклади от Осма научно-техническа сесия на ВВТУ “Т. Каблешков”, София, 1995
 368. Русева, С., Г. Куртев, А. Добрева, Р. Михайлова. Методика за изработване на модули обучаващи програми. В: Сборник доклади от Осма научно-техническа сесия на ВВТУ “Т. Каблешков”, София, 1995
 369. Русева, С., М. Гроздева, А. Добрева, Г. Куртев. Състояние и перспективи в компютъризираното тестово изпитание. В: Научно-техническа конференция’95 - Добрич, “Наука и образование в съвременните условия”, Добрич, 1995
 370. Русева, С., Т. Трифонов, и др. Необходимост от разработване на стандарти за правила за изработване на чертежи с чертожен автомат. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1983, стр. т. XXV, с. 157-161
 371. Русева, С., Т. Трифонов, Н. Николов и др. Автоматическое виполнение конструкторской документации для агрегатних машин и инструментальних насадок для агрегатних машин. В: Д о к л а д и на семинар "КОМПКОНТРОЛ", София, ЦТБ на НЦИД, 1986
 372. Русева, С., Т.Трифонов. Автоматизирано изпълнение сборен чертеж на инструментални приставки. В: Научно-приложна конференция, БРВ"ТЕСМА", Габрово, 1981
 373. Русева, С., Ц. Цонева, Т. Трифонов. ППП за автоматизирано изпълнение на чертежи на конусни зъбни колела. В: Д о к л а д и на машиностроене и ТММ, Шумен, 1980, стр. 40-45
 374. Севев С., Е. Ангелова. Автоматизирано проектиране на заготовките на детайли с успоредни оси на огъване.. В: НК "Съвременни машиностроителни технологии", ЦМИ - София, Варна,, 1986, стр. 56-61, ISBN НД 2230/87.
 375. Севев С.,Е. Ангелова. Моделиране на изковки за ротационни детайли, изработвани чрез горещо, обемно щамповане.. В: сб.докради АМТЕСН 97, Габрово, 1997
 376. Сигалов П.,В.Джаджев,Н.Николов. Относно едно приложение на машинната графика при процеса на машиностроителното конструиране. В: Симпозиум на младите научни работници, София, 1983
 377. Стаматов, П., А. Добрева. Алгоритъм за създаване на информационна система за проектиране на дискови съединители. В: Сборник доклади от научна сесия Сливен’94, т. 2, Сливен, 1994, стр. 274-277
 378. Станев Ст.,Г.Динев,В.Сотиров,В.Джаджев. Изследване на сонди за механизирано вземане на зърнени проби. В: Републиканска студентска научна сесия, ВИММЕСС-Русе, 1979
 379. Станчева, Н., Б. Колев, А. Добрева. Иновативни подходи за повишаване качеството на учебния процес. В: International Scientific Conference Proceedings UNITECH’04, Gabrovo, Bulgaria, 2004, стр. 442-446
 380. Станчева, Н., Б. Колев, А. Добрева. Система от дейности за създаване на мотивация за учене. В: Сборник научни доклади от Научно – приложна конференция с международно участие “Наука, техника, технологии и образование”, том III, Ямбол, Тракийски университет, Стара Загора, Ямбол, Изд. Издателска къща “Желю Учков”, 2004, стр. 61-66, ISBN 954-9999-36-Х.
 381. Статева П., В. Енчева, В. Дочев, Г. Динев, Н. Николов, С. Калчева, Т. Трифонов, Р. Митева,Ц. Цонева. Условности на БДС в аксонометричните чертежи за каталози. В: Сборник с доклади на Седма научно-техническа сесия на ВВТУ "Т. Каблешков", София, ВВТУ "Т. Каблешков", 1994
 382. Статева П., В. Енчева, Г. Динев, В. Дочев, С. Калчева, Р. Митева, Н. Николов, Т. Трифонов, Ц. Цонева. Комбайн самоходен силажоприбиращ и товарач - каталог за резервни части на КСС-ЛООТ. В: ММЕТРИЩ, Русе, 1982, стр. 220
 383. Статева, П. Т.Трифонов и др. Условностите на БДС в аксонометричните чертежи за каталози. В: С б о р н и к доклади - седма научно-техническа сесия, София, ВВТУ “Т. Каблешков”, 1995, стр. 555-559
 384. Стоянов, С., А. Добрева. Система за автоматизирано проектиране на карданова предавка в работната среда на SolidWorks. В: Сборник доклади от Осмата международна конференция “PRACTRO’2005”, Варна, Tempora Ltd, 2005, стр. 98-101
 385. Стоянов, С., А. Добрева. Задвижване на гумено-гъсенична машина. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, Том 39, серия 8 „Транспорт и машинознание”, Русе, Печатна база на РУ „А. Кънчев”, 2002, стр. 138-142, ISBN 1311-3321.
 386. Стоянов, С., А. Добрева, В. Добрев. Експериментална проверка на теоретичен модел на влиянието на контакта на двигателна шайба с ходов ремък върху теглителната способност на ходовите системи (част първа). В: Научни трудове на РУ, Том 41, серия 4 „Транспорт и машинознание”, Русе, Печ. база при РУ, 2004, стр. 186 – 191, ISBN 1311 – 3321.
 387. Стоянов, С., А. Добрева, В. Добрев. Експериментална проверка на теоретичен модел на влиянието на контакта на двигателна шайба с ходов ремък върху теглителната способност на ходовите системи (част втора). В: Научни трудове на РУ, Том 41, серия 4 „Транспорт и машинознание”, Русе, Печ. база при РУ, 2004, стр. 192 – 196, ISBN 1311 – 3321.
 388. Трифонов, Д., Т. Трифонов. Автоматизирано пресмятане на процеса отгряване след навъглеродяване. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1986
 389. Трифонов, Т. Графичен програмен модул за диалогово опростено моделиране на обекти. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база РУ "А.Кънчев", 2001, стр. том 38,серия 2
 390. Трифонов, Т. Метод за автоматизирано получаване на обекти съставени от повече от два многостена. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1986
 391. Трифонов, Т. Изработване на спецификация на агрегатни машини с помощта на ЕИМ. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1985
 392. Трифонов, Т. Автоматизирано чертане на щриховки и контури. В: Н а у ч н и трудове, Русе, П е ч а т н а база ВИММЕСС, 1980, стр. т.XXII, с. 89-93
 393. Трифонов, Т. , Д. Белкинова. Обучение в интерактивен режим на тема сечения. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1987, стр. том XXIX, серия 2,
 394. Трифонов, Т. и др. Автоматизирано синтезиране на допълнителни изображения на сборни чертежи за агрегатни металорежещи машини. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1984, стр. т. XXVIII,
 395. Трифонов, Т. и др. Автоматизирано проектиране и конструиране на металорежещи инструменти. В: С б о р н и к доклади на Осма научно-техническа сесия, София, ВВТУ “Т. Каблешков”, 1995, стр. 51-53
 396. Трифонов, Т., В. Джаджев. Тенденции в стандартизацията на основни конструкции на разглобяеми вакуумни съоръжения. В: С б о р н и к доклади на Осма научно-техническа сесия, София, ВВТУ “Т. Каблешков”, 1995, стр. 54-60
 397. Трифонов, Т., Г. Динев, Н. Николов. Автоматизированное конструирование зубонарезних долбяков. В: С б о р н и к доклади на Международен симпозиум “Развитие геометрической теории зубчатих зацеплении”, Ижевск, 1993, стр. 66-67
 398. Трифонов, Т., Г. Динев, Н. Николов. Автоматизирано изчертаване на зъбодълбачни колела. В: С б о р н и к доклади, София, ВВТУ “Т. Каблешков”, 1991, стр. 359-364
 399. Трифонов, Т., Д. Белкинова. Обучение в интерактивен режим на тема разрези. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1987, стр. том XXIX, серия 2
 400. Трифонов, Т., Д. Трифонов. Автоматизиран графичен извод на твърдостта на навъглероден слой след закаляване. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1986
 401. Трифонов, Т., Евг. Ангелова. Избор на числен метод за за решаване на аналитичен модел за нестационарни процеси във вакуумна пещ. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база РУ "А.Кънчев", 2003
 402. Трифонов, Т., Евг. Ангелова. Аналитичен модел на температурно състояние на вакуумна електросъпротивителна пещ при нестационарен топлообмен. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база РУ "А.Кънчев", 2002
 403. Трифонов, Т., Н. Николов, П. Пантилеев, Г. Динев, К. Каменов. Автоматизирано проектиране и конструиране на металорежещи инструменти. В: Д о к л а д и Осма научно-техническа сесия, София, ВВТУ “Т. Каблешков”, 1995, стр. част 2, 51-53
 404. Трифонов, Т., П. Ненов. Номограми за определяне на произведението mr при проектно пресмятане на центробежни съединители. В: Н а у ч н и трудове, Русе, П е ч а т н а база ВИММЕСС, 1977, стр. т. XIX,,179-182
 405. Трифонов, Т., С. Калчева. Алгоритъм и програма за автоматизирано нанасяне на означения за отклонение от формата и взаимното разположение на повърхнини върху машиностроителни чертежи. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1982, стр. т.XXIII, 177-182
 406. Трифонов, Т., С. Калчева. Тестов контрол по техническо чертане с помощта на ЕИМ. В: Н а у ч н и трудове, Русе, П е ч а т н а база ВИММЕСС, 1979, стр. 233- 236
 407. Трифонов, Тр., Ст.Калчева, Ц.Цонева, Д.Белкинова, Н.Николов. Автоматично синтезиране на допълнителните изображения на сборни чертежи за агрегатни металорежещи машини. В: Научни трудове ВТУ"Ангел Кънчев" Русе т. XXVIII серия 8, ВТУ"Ангел Кънчев" Русе, 1984
 408. Трифонов,Т. Автоматизирано решаване на някои проблеми при навъглеродяване във вакуум в условията на тлеещ разряд. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1987
 409. Трифонов,Т. Автоматизирано получаване на изглед на ръбесто геометрично тяло при ортогонално проектиране. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1986
 410. Трифонов,Т. Автоматизирано получаване на изглед на два взаимнопресичащи се многостена. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1985
 411. Хараланова В. Инженерна графика в различни етапи на проектиране на продукт. В: НК „Хоризонти в развитиетона човешките ресурси и знанието“, том II, Бургас, 2015, стр. 453-460
 412. Хараланова В. Методология на проектирането - теория и практика пример от шведското инженерното образование. В: НК „Хоризонти в развитиетона човешките ресурси и знанието“, том II, Бургас, 2015, стр. 461-468
 413. Черешаров, С., А. Добрева. Относно влиянието на абразивното износване в някои шарнирни двойки върху оптималната грапавост на повърхнините им. В: Сборник „Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев” – Русе”, т. XXVII, с. 1, Русе, Печатна база на ВТУ „А. Кънчев”, 1985, стр. 120 - 125
учебници
 1. Ненов П., Е. Ангелова, Т. Дюлгерян. Цилиндрични зъбни предавки и редуктори. Нови възможности за проектиране. РУ Ангел Кънчев, РУ Ангел Кънчев, 2008, стр. 160, ISBN 978-954-712-397-7.
 2. Ненов, П., Е. Ангелова, А. Добрева, В. Добрев. Машинни елементи (с алманах). Русе, Издателски център на Русенския университет, 2010, стр. 311, ISBN 978-954-712-504-9.
 3. Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Машинни елементи – част1. Русе, РУ, 2010, стр. 176, ISBN 978-954-712-485-1.
 4. Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Машинни елементи – част2. Русе, РУ, 2010, стр. 94, ISBN 978-594-712-496-7.
 5. Трифонов, Т, И. Инженерна графика част втора - лекции, упражнения, тестове, курсови задачи. Русе, РУ „ А. Кънчев”, 2010, стр. 175, ISBN 976-978.
 6. Трифонов, Т. И. Инженерна графика част първа - лекции, упражнения, тестове, курсови задачи. Русе, РУ „ А. Кънчев", 2010, стр. 171, ISBN 976-974.
учебни пособия
 1. Dobreva, A. Energy Efficiency and Mechanical Losses in Vehicles. Intensive Program, Radom, Poland, Politechnika Radomska, 2013, ISBN XX.
 2. Dobreva, A. Introduction to Mechanical Drivetrains. Bradford, UK, Intesive Program - Bradford, UK, 2012, ISBN XX.
 3. Dobreva, A. Design for Assembly. Lectures for Mechanical engineering specialty. Linneaus University, Sweden, LNU, 2011, ISBN not available.
 4. Dobreva, А. Design for Manufacturing. Lectures for Mechanical engineering specialty. Linneaus University, Sweden, LNU, 2011, ISBN not available.
 5. Dobreva, А. Selected lectures in “Energy Efficiency and Mechanical Losses in Vehicles”. IP – Radom, Poland, Politeknika Radomska, 2011, ISBN not available.
 6. Dobreva, А. Selected lectures in “Mechanical Drivetrains”. IP - Terrassa, Spain, UPC, 2011, ISBN not available.
 7. Dobreva, А. Selected lectures in “Energy Efficiency and Mechanical Losses in Vehicles”. IP-Turku, Finland, TUAS, 2010, ISBN not available.
 8. Ангелов Н Д Белкинова Е Ангелова Л Георгиева Ю Ангелов С Калчева. Сборник тестови задачи по общотeхническа подготовка. (първо издание). Русе, Печатна база при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2005, стр. 80, ISBN 954-712.
 9. Ангелов Н Д Белкинова Ем Ангелова Л Георгиева Ю Ангелов С Калчева. Сборник тестови задачи по общотехническа подготовка (трето издание). Печатна база на Русенски университет, Русенски университет, 2007, стр. 80, ISBN 954-712.
 10. Ангелов Ю Д Белкинова Л Георгиева Е Ангелова С Калчева Т Стоянова. Сборник тестови задачи по общотехническа подготовка (шесто издание). Русе, Печатна база при Русенски университет „Ангел Кънче, 2011, стр. 80, ISBN 954-712.
 11. Ангелова, Е., Т. Трифонов, Б. Калоянов, П. Ангелов, А. Добрева, В. Ронкова, В. Върбанов, В. Добрев, К. Каменов. АЛМАНАХ с онагледяващи и информационни материали” -към учебник –Ненов, П., Е. Ангелова, А. Добрева, В. Добрев. Машинни елементи (с алманах). Русе, Издателски център на Русенския университет, 2010, ISBN 978-954-712-504-9.
 12. Белкинова Д.,Кр.Каменов. Техническо документиране - Ръководство за упражнения и курсова работа по дисциплините: "Техническо документиране", "Основи на инженерното проектиране" и "Компютърна графика". Издателски център на Русенски университет, Русенски университет, 2009, ISBN 978-954-712-457-8.
 13. Белкинова Д.,Тр.Трифонов, Ст.Калчева,Ц.Цонева. Техническо документиране, Ръководство за упражнения. РУ"Ангел Кънчев" Русе, Печатна база при РУ Русе, 2000, ISBN ХХХХХХХХХХ.
 14. Бокова, М.,..Т. Трифонов и др. Техническо чертане - ръководство за упражнения машинни специалности. Русе, П е ч а т н а база ВИММЕСС, 1977, ISBN 2305.
 15. В. Ронкова. Приложна геометрия инженерна графика - част първа. Русе, Русенски университет, 2014, ISBN XX.
 16. Данов Й., Д.Белкинова. Сборник от задания и ръководство за изпълнение. ВНВМУ "Никола Йонков Вапцаров" Варна, ВНВМУ "Никола Йонков Вапцаров" Варна, 1990, ISBN ХХХХХХХХ.
 17. Димитров, Ю., В. Добрев. Методика за проектиране на винтов крик. Русенски университет, Академично издателство, 2017, стр. 39, ISBN 978-954-712-713-5.
 18. Добрева, А., В. Добрев. Машинни елементи 2, Избрани теми. Русе, Печ. база, подготвено за печат, 2019, стр. 30, ISBN 978-620-7484.
 19. Добрева, А., С. Русева, Ц. Георгиев. Ръководство за упражнения по Основи на проектирането. Русе, Печатна база при РУ “А.Кънчев”, 1995, стр. 127, ISBN не е известен.
 20. Дочев В. В. Ронкова. „ПГИГ1 Работна тетрадка за студенти редовно обучение – машиностроителни специалности”. Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2009, ISBN ХХ.
 21. Дочев В. В. Ронкова. „Основи на конструирането 1 - Работна тетрадка за практически упражнения и курсова работа за студенти спец. ТУТ – задочно обучение”. Русе, РУ „Ангел Кънчев", 2009, ISBN ХХ.
 22. Дочев В., В. Ронкова. „Приложна геометрия и инженерна графика 1”- кратък курс лекции. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2010, ISBN 978-954-712-495-0.
 23. Дочев, В. Т,Трифонов. Методични указания за курсови работи по техническо чертане ( задочно обучение машиносроителни специалности ). Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1985, ISBN 2307.
 24. Дюлгерян Т. Н., И. Г. Спасов. Машинни елементи и машинознание. Русе, РУ, 2011, ISBN WEB сайт.
 25. Енчева В., Р. Митева, Н. Николов, К. Каменов, С. Калчева, В. Джаджев, Д. Белкинова, Т. Трифонов. СПРАВОЧНИ МАТЕРИАЛИ. Русе, РУ "А. Кънчев", 1998, стр. 48, ISBN ХХХХХ.
 26. Енчева В., Т. Трифонов, В. Дочев Н. Николов, П.Пантилеев, М. Дочева, К. Каменов, С. Цомпов. Техническо чертане - ръководство за упражнения за машинни специалности. Русе, П ечатна база РУ “А. Кънчев”, 1995, стр. 75, ISBN 2312.
 27. Енчева В.,В.Дочев, Д.Белкинова, Р.Митева, Г.Динев, М.Тодорова, Д.Русанов. Атлас от чертежи за детайлиране. ТУ"Ангел Кънчев" Русе, Печатна база при ТУ Русе, 1992, ISBN ХХХХХХХХХХ.
 28. Калчева Ст., Тр.Трифонов Ц.Цонева, Д.Белкинова, Г.Динев. Техническо чертане - записки на лекциите за студенти от направления Електроника, Автоматика и Електротехника. Държавна печатница "Дунав" Русе, Държавна печатница "Дунав" Русе, 1990, ISBN ххххххххххх.
 29. Калчева,С., Т.Трифонов и др. Техническо чертане-Записки на лекции за студенти направления Електроника и автоматика и електротехника. Русе, ДП Д у н а в, 1988, стр. 126, ISBN 2311.
 30. Каменов Кр., В. Ронкова. Сборник от задачи по инженерна графика. Русе, Академично издателство Русенски университет, 2018, стр. 53, ISBN 978-954-712-744-9.
 31. Каменов, К., В. Ронкова. Сборник по инженерна графика. Задачи и решения. Русе, Академично издателство Русенски университет, 2019, стр. 60, ISBN 978-954-712-773-9.
 32. Кършакова Р.,И.Борисова,В.Джаджев. Научен стил на речта /обучение на български език на чуждестранни студенти с инженерно-технически профил/. ВТУ"Ангел Кънчев"-Русе, Печатна база на ВТУ, 1987, ISBN ххххх.
 33. Маринов Е.,В.Джаджев,В.Коева. Технически албум по Машинознание за чуждестранни студенти от подготвителен курс.. ВТУ"Ангел Кънчев"-Русе, Печатна база на ВТУ, 1986, ISBN ххххх.
 34. Ненов П., Е. Ангелова, В. Ронкова, К. Каменов. „УЧЕБНИК БЕЗ ДУМИ” – АЛМАНАХ с 2D, 3D визуализации и анимации в помощ на обучението по дисциплините "Машини елементи", "Основи на конструирането". Русе, Издателски център на Русенския университет, 2013, ISBN ХХ.
 35. Ненов П., Т. Н. Дюлгерян и колектив. Лабораторни упражнения по Машинни елементи. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2003, стр. 84, ISBN 954-712-185-5.
 36. Ненов П.,Д. Андреев,П. Стаматов,И. Спасов,Е. Ангелова,Т. Дюлгерян. Лабораторни упражнения по машинни елементи. Русе, Русенски университет, 2002, стр. 84, ISBN 954-712-185-5.
 37. Ненов, П., Е. Ангелова, А. Добрева, В. Добрев. Машинознание и машинни елементи. Задания за курсови работи/ проекти. Отчети за лабораторни упражнения, Под ред. на П. Ненов – Заслужил професор на РУ. Русе, Издателски център при Русенския университет, 2012, стр. 32, ISBN XX.
 38. Пантилеев П., Кр. Каменов, В. Джаджев. Техническо документиране. Русе, Русенски университ "Ангел Кънчев", 2002, стр. 23, ISBN 8806.
 39. Ронкова, В. ПРИЛОЖНА ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНА ГРАФИКА ЧАСТ ВТОРА. Русе, Русенски университет, 2018, ISBN 1234.
 40. Ронкова, В., В. Хараланова. ПГИГ2 - Работна тетрадка за практически упражнения. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, ISBN 978-954-712-547-6.
 41. Русева С., В. Енчева, В. Дочев, Н. Николов. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ - Ръководство за упражнения, машинни специалности. Русе, ВТУ "А. Кънчев", 1985, стр. 100, ISBN ХХХХХ.
 42. Русева С., В. Енчева, В. Дочев, Р. Митева, С. Калчева, Г. Динев, Т. Трифонов, Ц. Цонева, Н. Николов, В. Джаджев. СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ ПО ПРОЕКЦИОННО ЧЕРТАНЕ. София, ТЕХНИКА, 1984, стр. 230, ISBN УДК 621.7 : 744.
 43. Русева С., В.Енчева, Г. Динев, Д. Белкинова, П. Статева, В. Дочев, Р. Митева, Т.Трифонов, Н. Николов, С. Калчева, Ц. Цонева. Сборник задачи по проекционно чертане - част 2. Русе, П е ч а т н а б а з а ВТУ “А. Кънчев”, 1986, стр. 282, ISBN 2310.
 44. Русева Сл.,В.Джаджев. Учебно помагало по техническо чертане за чуждестранни студенти от подготвителен курс.. ВТУ, Печатна база на ВТУ, 1985, ISBN ххххх.
 45. Русева, С., Л. Хубенова,С. Калчева, Т. Трифонов. Ръководство по машинна графика. София, Т е х н и к а, 1986, ISBN 2309.
 46. Русева, С.,В.Енчева,Т. Трифонов и др. Сборник задачи по проекционно чертане. София, Т е х н и к а, 1984, стр. 228, ISBN 2306.
 47. Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Машинни елементи – част2. Русе, РУ, 2011, ISBN WEB сайт.
 48. Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Машинни елементи – част1. Русе, РУ, 2010, ISBN WEB сайт.
 49. Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Машинни елементи - Курсова работа, Лабораторни упражнения. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2010, ISBN -.
 50. Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Машинни елементи и механизми - Лекции, Курсова работа, Лабораторни упражнения. Русе, РУ, 2010, ISBN WEB сайт, CD.
 51. Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Машинни елементи - Лекции, Курсова работа, Лабораторни упражнения. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2009, ISBN CD.
 52. Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Задания за курсова работа и курсов проект, отчети за лабораторни упражнения. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2008, ISBN -.
 53. Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Отчети за лабораторни упражнения по дисциплината Машинознание. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2003, ISBN CD.
 54. Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Машинознание. Русе, РУ, 2003, ISBN WEB сайт.
 55. Спасов, И., О. Алипиев, Т. Дюлгерян, С. Стойков. Машинознание. РУ „Ангел Кънчев”, Електронно учебно пособие, 2002, ISBN -.
 56. Статева П., В.Енчева, Д.Белкинова, В.Дочев. БДС 2.ХХХ-ХХ Аксонометрични проекции на изделия за каталожни и други материали. София, Комитет за стандартизация, София, Комитет за стандартизация, 1989, ISBN ХХХХХХХХХХ.
 57. Стоянов С., Е. Ангелова, Н. Ангелов, Л. Георгиева, Д. Белкинова, С. Калчева. Общотехническа подготовка, Тест за кандидатстване. Русе, ПБ РУ”А.Кънчев”, 2001, стр. 82 стр., ISBN ххххххххххххх.
 58. Томов Вл., Кр. Каменов. Методично ръководство за дипломанти. Русе, Русенски университ, 2005, стр. 98, ISBN 24138.
 59. Трифонов, Т., В. Ронкова. Инженерна графика 1, работна тетрадка за упражнение и курсови задачи. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, ISBN 978-954-712-453-0.
книги
 1. Aрнаудов, К., Д. Караиванов, А. Добрева, В. Иванов. Еволвентно вътрешно зацепване Зъбна геометрия. Материали и термообработка. Товароносимост и дълготрайност. Изработване и контрол. Приложение. София, Изд. на ТУ София, 2019, стр. 88, ISBN 978-619-167-382-7.
 2. Динев Г., В.Енчева, Д.Белкинова, Р.Митева, М.Тодорова, Д.Русанов, Р.Андреев, Стр.Цомпов, Пл.Митев. Каталог за резервни части на Комбайн "Димитровец" Д-101. МК "Г.Димитров" Русе, МК "Г.Димитров" Русе, 1988, ISBN ХХХХХХХХХХ.
 3. Ненов П., Е. Ангелова. Програмен вариант на опростения метод на ISO/TC 60 за изчисляване на цилиндрични зъбни предавки. Русенски Университет, Русе, печатна база Русе, 1982, стр. 92, ISBN 621.831/833.681.3.
 4. Статева П., В. Енчева, Г. Динев, В. Дочев, В. Джаджев, С. Калчева, Р. Митева, Н. Николов, Т. Трифонов, Ц. Цонева. Комбайн самоходен силажоприбиращ и товарач КСС 100Т - Каталог за резервни части. Русе, Машиностроителен комбинат "Г. Димитров", 1982, стр. 398, ISBN ххххх.
други трудове
 1. A. Dobreva, V. Dobrev. Internationalisation of Higher Education, Presentation for the 6th Staff Training Week organised at Aristotle University of Thessaloniki, 2016, pp. 17
 2. Dobrev, V., A. Dobreva. International cooperation and mobility, Presentation for the First Staff Training Week in STU, Bratislava, 2017, pp. 1-7
 3. Dobreva, A. Innovative Study in the Area of Students’ Training, Presentation for staff training week organized by University of Foggia, 2019, pp. 29 slides
 4. Dobreva, A. Innovative Study and Research Practices at Transport Faculty of University of Ruse, Participation in 6th Int. Week Seminar: Erasmus + Program Added Value, 2019, pp. 21 slides
 5. Dobreva, A. Good practices at the University of Ruse, Presenation for the Staff Training week at Otto von Guericke University Magdeburg, 2018, pp. 57
 6. Dobreva, A. Good practices of International activities at the University of Ruse, Presentation for the Staff Training Week organized by University of Foggia, Italy, 2017, pp. 1-10
 7. Dobreva, A. Global village at the University of Ruse, Presentation within CBC Life; Ruse Chamber of Commerce & Industry, 2015
 8. Dobreva, A. Dimensiomering von Extenter - Umlaufraedergetrieben mit Geringer Zaehnezahl differenz., Diss. A. Technische Universitaet “Otto von Guericke”, Magdeburg, Deutschland, 1989
 9. Dobreva, A., V. Dobrev. Students' motivation for becoming Erasmus + participants, Presentation within Erasmus staff training week in UPV - Alcoy, 2015, pp. 27
 10. Dobreva. A., V. Dobrev. Opportunities for International cooperation between Balkan countries, Presenation at “St Kliment Ohridski” University – Bitola, 2018, pp. 30 Slides
 11. K. Nachev, A. Dobreva. Theoretical Investigation of Planetary Gear Trains, доклад на студентска научна сесия, 2018,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2018/TF.pdf, pp. 37-40
 12. Mollova, G. WED-SSS-TMS-2: Design and Research of Worm Gear Trains, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019 , volume 58 , book 4.1, Supervisor: Prof. A. Dobreva, 2019,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2019/TF.pdf, pp. 15 -18
 13. Mollova, G., B. Pencheva. Investigation of Dynamic Behaviour of Gear Trains., доклад за студентска научна сесия - научен ръководител, 2018,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2018/TF.pdf, pp. 16 - 21
 14. Pavlov, P. Student internship at international companies – Benefits and challenges, доклад за студентска научна сесия - научен ръководител, 2017,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2017/TF.pdf, pp. 65 - 67
 15. Pencheva, B., Y.Dimitrova. Effect of shape of the vehicle parts on their reliability, студентска научна сесия СНС'18 - научен ръководител,, 2018,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2018/TF.pdf, pp. 33-36
 16. Penev, S. Antwerp Warehouse Management System, доклад за студентска научна сесия - научен ръководител, 2017,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2017/TF.pdf, pp. 18 - 22
 17. Põlluste, M. G., M. Pärtel. WED-SSS-TMS-3: Comparison of Mechanical Engineering Cirricula, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 4.1; Supervisor: Prof. A. Dobreva, 2019,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2019/TF.pdf, pp. 19-22
 18. Благоев, М., Д.Димитров. Съвременен подход при конструиране на елементи и възли от автомобилите със CAD системи, студентска научна сесия СНС'15 - научен ръководител,, 2015,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2015/TF.pdf, стр. 22-26
 19. Димитров Ю. Theoretical fundamentals of calculation of a screw jack, друго, 2016
 20. Добрева, А. Уеб базиран курс: ОКС магистър за дистанционно обучение e-Learning Shell.2, Инженерно конструиране, 2013,http://e-learning.uni-ruse.bg/, стр. над 200
 21. Иванов, Д., В.Стоянов, Д.Стефанов, А.Яхя. Разработване на рама на електромобил за състезанието Shell Eco-Marathon, студентска научна сесия СНС'14 - научен ръководител,, 2014,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2014/TF.pdf, стр. 11-14
 22. Начев, К.,П. Боримечкова. Създаване на нови анкети от студенти за повишаване качеството на учебния процес, доклад за студентска научна сесия - научен ръководител, 2017,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2017/TF.pdf, стр. 61 - 64
 23. Ненов П. Е. Ангелова В. Ронкова К. Каменов. „УЧЕБНИК БЕЗ ДУМИ” – АЛМАНАХ с 2D, 3D визуализации и анимации в помощ на обучението по дисциплините "Машини елементи", "Основи на конструирането", софтуерна програма, 2013
 24. Пенев, C. Приложение на редуктори и зъбни предавки в подемно- транспортната техника, доклад за Студентска научна сесия - науче ръководител, 2014,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2014/TF.pdf, стр. 71 - 75
 25. Пенчева, Б. Създаване на нови анкети с цел подобряване качеството на лекционното преподаване, доклад за студентска научна сесия - научен ръководител, 2017,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2017/TF.pdf, стр. 68 - 73
 26. Пенчева, Б., П.Боримечкова. Втори живот на употребяваните автомобилни части – връзката на инженера с изкуството, студентска научна сесия СНС'17 - научен ръководител,, 2017,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2017/TF.pdf, стр. 52-56
патенти и др.
 1. Добрева, А. Метод за подобряване на трибологичните показатели на зъбни предавки с вътрешно зацепване и малка разлика в броя на зъбите, Удостоверение за авторско право, No 1153/АД/ЮВП,2012.
 2. Добрева, А., С. Стоянов. Метод за оптимизиране на геометричните параметри на зъбни предавки с вътрешно зацепване и малка разлика в броя на зъбите по критериите контактна якост и якост на огъване, базиран на софтуерна система, Удостоверение за авторско право, No 1176/АД/ЮВП,2012.
 3. Е. Ангелова, В. Ронкова, А. Тюфекчиян. Компютъризирано проектиране на еволвентни цилиндрични зъбни предавки за преносими електрически инструменти, базиран на софтуерна система GEOMER”., Удостоверение за авторско право, No 1264,2013.
 4. Е. Ангелова, К. Каменов, В. Ронкова. „Компютърна система в помощ на обучението по дисциплината Машинни елементи- УЧЕБНИК БЕЗ ДУМИ”, Удостоверение за авторско право, No 1303,2013.
 5. П. Пантилеев, В. Иванов. Резбовалцовъчна глава, изобретение, No А.С. № 39833,1985.
 6. Пантилеев П., В. Иванов. Райбер, изобретение, No А.С. № 31834,1981.
 7. Юлиян Илиев Димитров, Борислав Колев Тотев. Устройство за разпределяне и работа с техническа документация, полезен модел, No BG2431U1,2017.