Списък на публикациите

монографии

 1. Daniel Bratanov; Mirolyub Mladenov; Pavel Vitliemov, Todor Dоbrev, etc. The experience behind the REHAROB project. Pleven, MEDIATEN-PLEVEN, 2016, ISBN 978-619-207-067-0.
 2. Rozova, A., R. Tsankova: Editors, G. Ignatovska, A. Petkov. ERP – System’s Evolution.. Management of Public and Business Administration P, Technical University - Sofia, 2012, pp. 177-183, ISBN 978-954-438-971-0.
 3. Андреева М. Проектно управление. Велико Търново, Фабер, 2013, стр. 244, ISBN 978-954-400-851-2.
 4. Андреева М. Местно самоуправление. Велико Търново, Фабер, 2013, стр. 220, ISBN 978-954-400-878-9.
 5. Андреева, М. Ситуационен подход и ситуационно управление. Русе, A Group, 2011, стр. 228, ISBN 978-954-8039-11-6.
 6. Андреева, М. Векът на мениджмънта (ретроспективно-диагностичен анализ на управленската наука). Русе, AGroup, 2011, стр. 438, ISBN 978- 954- 8675 -1.
 7. Андреева, М. Проектно управление. Русе, A Grup, 2011, стр. 245, ISBN 978 – 954 – 8039 .
 8. Андреева, М. Основи на управлението. Варна, СТЕНО, 2003, стр. 363, ISBN 954-449-159-7.
 9. Андреева, М. Стратегически мениджмънт. Варна, Компас, 2001, стр. 320, ISBN 954-701-133-2.
 10. Андреева, М. Организационно поведение. Варна, Галактика, 1998, стр. 181, ISBN 954-418-113-Х.
 11. Андреева, М. Еволюция на управленската наука и на управленското мислене. София, Христо Ботев, 1997, стр. 207, ISBN 954-445-519-1.
 12. Андреева, М. Обща теория на мениджмънта. Варна, Галактика, 1996, стр. 269, ISBN 954- 418- 088- 5.
 13. Андреева, М. Управление на персонала. Варна, Галактика, 1995, стр. 150, ISBN 954- 418- 071- 0.
 14. Андреева, М. Коцев, Е. Йорданова, Д., Пенчева М. Новите тенденции на трудовия пазар в Европейския съюз и влиянието им върху организациите в България, глава ІV Организационна среда и отношение към труда. Русе, Примакс, 2010, стр. 86-96, ISBN 978-954-8675-04-8.
 15. Андреева, М. Коцев, Е., Йорданова, Д., Пенчева М. Новите тенденции на трудовия пазар в Европейския съюз и влиянието им върху организациите в България, глава ІІ Състояние на програмите и мерките по заетостта в България в контекста на глобална криза. Русе, Примакс, 2010, стр. 46-65, ISBN 978-954-8675-04-8.
 16. Андреева, М.,К. Каменов. Теория на стопанското управление. Варна, Галактика, 1993, стр. 229, ISBN 954- 418- 057- 5.
 17. Антонова, Д. Евристични методи в управлението. България, Primax, 2017, стр. 304, ISBN 978-619-7242-25-6.
 18. Антонова, Д. Използване на основани на знание клъстери за иновационно развитие на индустриалните предприятия. България, Primax, 2015, стр. 315, ISBN 978-619-7242-04-1.
 19. Антонова, Д. Възможности за управление на процесите при създаване на нови индустрии. Ruse, Изд. „А Group”, 2009, стр. 210, ISBN 978-954-8039-05-5.
 20. Антонова, Д. Иновации и обществено развитие. Bulgaria, Изд. „А Group”, 2008, стр. 340, ISBN 978-954-8039-03-1.
 21. Антонова, Д. Глава ІІІ. Глобален бизнес, човешки ресурси, синтетични култури. В: Кирова, М., Коцев, Е., Паскалева, М., Пенчева, М., Рускова, С. "Ситнетични култури и организационно поведение". Русе, Примах, 2005, стр. 37-60, ISBN 954-9972-61-5.
 22. Бонева, М., Петков, А., Недялков, А., Шелудко, И., Витлиемов, П. Приложение на интегрирани информационни системи за управление на процесите в организациите. Русе, Примакс, 2017, стр. 101, ISBN 978-619-7242-24-9.
 23. Велев Мл. Клъстърен подход за повишаване на конкурентоспособността. София, ИК “Софттрейд”, 2007, стр. 150, ISBN 978-954-334-045-3.
 24. Велев Мл., Накова Р. Методика за оценка на потенциала за растеж и повишаване на конкурентоспособността. София, Издателство на ТУ- София, 2010, ISBN 0000.
 25. Велев Мл., Цветанова А. Масова къстамизация – стратегия за повишаване на конкурентоспособността. С., Софттрейд, 2010, стр. 108, ISBN 978-954-334-111-5.
 26. Йорданова, Д. Раздел ІІ, т.4 "Нови подходи за въздействие върху пазара на труда в регионите". //В: Петков, А., Андреева, М., Кирова, М. и кол. Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи. Русе, AGroup, 2011, стр. 66- 84, ISBN ISBN 978-954-8039.
 27. Каменов, К., Е. Захариев, М. Андреева, М.Бакърджиева, А. Асенов. Лидерство и ръководство. Свищов, Академично издателство "Ценов", 2004, pp. 170, ISBN 954-23-0171-5.
 28. Кирова, М. Модел за сравнение и оценка на иновации в индустрията за постигане на устойчиво развитие. Русе, Авангард принт, 2019, стр. 205, ISBN 978-954-337-366-6.
 29. Кирова, М. Глава I. Измерения на социалното предприемачество. В: Социално предприемачество в контекста на ко-мениджмънта. Рецензенти:доц. В. Христова, доц.Л. Михайлова. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, стр. 5-28, ISBN 978-954-712-771-5.
 30. Кирова, М. Екологични аспекти в иновационната фирмена политика. Русе, РУ “Ангел Кънчев", 2003, ISBN 954-9972-44-5.
 31. Костадинова И. ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ - ВЛИЯЕЩ ФАКТОР ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЛЕКАРСКИЯ ТРУД. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, стр. 234, ISBN 978-954-712-760-9.
 32. Коцев, Е. Интегриране на индивида и групата в организацията. Русе, А Груп, 2008, стр. 124, ISBN 978-954-8039-01-7.
 33. Кючуков, Р., С. Кунев. Професионална реализация на завършилите студенти. Методология, емпирични изследвания, резултати. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2007, ISBN 978-954-712-396-0.
 34. Мария Андреева. Управление на човешките ресурси. В.Търново, Фабер, 2014, стр. 300, ISBN 978-619-00-0039-6.
 35. Мария Андреева. Проектно управление II-ро издание. Велико Търново, Фабер, 2013, стр. 244, ISBN 978-954-400-851-2.
 36. Михайлова, Л. Отчетността като информационна база на планирането в малките и средните предприятия. Русе, Авангард принт, 2011, стр. 1-103, ISBN 978-954-337-119-8.
 37. Михайлова, Л. Вътрешният контрол в управлението на лечебните заведения. Русе, Авангард принт, 2019, стр. 1-193, ISBN 978-954-337-359-8.
 38. Найденов, Н. Мениджмънт на техниката в земеделието. Русе, Авангард Принт, 2009, стр. 200, ISBN 978-954-337-091-7.
 39. Найденов,Н. Мениджмънт на сервиза. Русе, Печатна база на Русенски университет, 1998, стр. 94, ISBN 954-712-040-9.
 40. Недялков, А. Информационни системи в операционния мениджмънт на услугите. Русе, Авангард принт, 2019, стр. 152, ISBN 978-954-337-367-3.
 41. Недялков, А. Операционен мениджмънт на услугите. Русе, Примакс, 2018, ISBN 978-619-7242-33-1.
 42. Недялков, А. Проблеми на качеството в операционния мениджмънт на услугите (DOI: 10.13140/2.1.1416.7044). Русе, Примакс, 2012, стр. 144, ISBN 978-954-8675-41-3.
 43. Недялков, А., Петков, А., Кирова, М., Бонева, М. Интегриране на системата за управление в организациите. Русе, Примакс, 2018, стр. 272, ISBN 978-619-7242-34-8.
 44. Павел Витлиемов. Симулационен модел на жилище, включващ най-често използваните в бита електроуреди и тяхното косвено и пряко влияние върху енергийния и температурен баланс в дома. Русе, МЕДИАТЕХ, 2019, ISBN 978-619-207-177-6.
 45. Павел Витлиемов. Съвременни производствени системи. Русе, Примакс ООД, 2014, ISBN 978-954-8675-75-8.
 46. Павел Витлиемов. Иновационен мениджмънт. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2013, ISBN 978-619-7071-11-5.
 47. Павлов, Д. Бизнес моделът - елемент на система от управленски инструменти. Русе, АGrup, 2011, стр. 125, ISBN 978-954-8039-10-9.
 48. Панайотов, Д, М.Андреева, П.Бодурова и др. Основи на управлението. Варна, Университетско издателство "Черноризец Храбър", 2004, стр. 295, ISBN 954-715-225-4.
 49. Парашкевова, Л., А. Парашкевова. Аутсорсинг.. Варна, Изд-во Колор-принт, 2008, pp. 178, ISBN 978-954-760-168-0.
 50. Петков, А. Управленски информационни системи. Русе, ПРИМАКС ООД, 2004, стр. 132, ISBN 954-9972-58-5.
студии
 1. Mokreva, S., D. Antonova. PERMISSION MARKETING – Star Brand’s Use of Permission Marketing in a Marketing Communication Campaign (Communication, Advertising and Design Management). Ruse, A Group, 2009, pp. 104, ISBN 978-954-8039-04-8.
 2. Papazov, E., Mihaylova, L. Strategic Groups: Identification Techniques for Entrepreneurial Medium-Sized Enterprises. IN: Strategic Optimization of Medium-Sized Enterprises in the Global Market. USA, IGI Global (Indexed in: SCOPUS), 2019, pp. 287-311, ISBN 9781522557845.
 3. Paskaleva, M., S. Kunev. Centaurs and Entrepreneurs in the Bulgarian Equine Industry: The Case of Novex Horse Riding Club. In Case studies book on Entrepreneurship and Innovation & Business creation and management, STARTENT p. Русе, University of Ruse "Angel Kanchev", 2011, pp. 178-186, ISBN 978-954-712-517-9.
 4. авторски колектив: Диана Антонова, Миленa Кирова, Даниел Павлов, Свилен Кунев, Наталия Венелинова. Регионално развитие - среда за технологичен напредък. Русе, Примакс, 2015, ISBN 978-619-7242-10-2.
 5. академик Ст. Воденичаров, колектив, Павел Витлиемов. Collection of Materials with the results of the project: "Development of tools needed to coordinate inter-sectoral power and transport CIP activities at a situation of multilateral terrorist threat. I. София, БАН, 2013, ISBN 978-954-9255.
 6. Андреева, М. Стратегически проблеми на висшето икономическо образование в България в началото на XXI век. Свищов, Академично издателство, 2001, стр. 283 - 301, ISBN 954- 23- 0057- 3.
 7. Антонова, Д. Рентните отношения като атрибут на геоцивилизационен модел //В: авт. колектив „Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи”. България, A-Group, 2011, стр. 22-48, ISBN 978-954-8039-06-2.
 8. Антонова, Д. Основания за индустриални клъстерни формирования - един глобален подход //В: авт. колектив „Бизнес модели в условията на динамично променяща се среда”. Русе, Примакс, 2009, стр. 183-207, ISBN 978-954-9972-93-1.
 9. Антонова, Д. Глобализацията и потокът на знанието: география на индустрията//В: авт. колектив „Взаимовръзката иновации – мениджмънт на знанието, основа на зеления маркетинг”. Ruse, Примакс, 2007, стр. 77-102, ISBN 978-954-9972-77-1.
 10. Антонова, Д. Организационни стратегии за развитие на нов продукт (сравнителен анализ на производствени организации)//В: авт. колектив "Синтетични култури и организационно поведение". Ruse, Primax, 2005, стр. 109-131, ISBN 954-9972-61-5.
 11. Антонова, Д. Показатели за съответствия на лоялност към предпочитана търговска марка// В: авт. кол. "Иновационна политика и пазарен дял". България, Primax, 2003, стр. 5-20, ISBN 954-9972-44-5.
 12. Антонова, Д. Изследване на пазарния дял на „Сирма Приста” АД Русе на вътрешния пазар на млечни продукти// В: авт. кол. "Маркетинг-мениджмънт и стил на управление". България, Primax, 2001, стр. 5-36, ISBN 954-9972-26-7.
 13. Антонова, Д. Бенчмаркинг на Kлъстер “Автономна платформа за граждански въздушни услуги” в контекста на регионалното развитие. // В: Aнтонова, Д., Минчев, Д., Петков и кол., "Фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременните условия". България, Primax, 2014, стр. 94-135, ISBN 978-954-8675-94-9.
 14. Антонова, Д. Глава ІІІ. Глобален бизнес, човешки ресурси, синтетични култури. В: Кирова, М., Коцев, Е., Паскалева, М., Пенчева, М., Рускова, С. "Ситнетични култури и организационно поведение". Русе, Primax, 2005, стр. 37-60, ISBN 954-9972-61-5.
 15. Антонова, Д. Методически аспекти на взаимоотношенията между индустриални иновации, мезоикономически структури и устойчиво развитие. // В: авт. кол. „Стратегически аспекти на управлението на мезоикономически структури". България, Primax, 2008, стр. 38-96, ISBN 978-954-9972-85-6.
 16. Антонова, Д. Първа част, т.5 ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И УСТОЙЧИВОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ, с.25 -72//В: Михайлов, Н., Д. Антонова, С. Кунев, И. Костадинова. Сравнителни предимства и потенциал за развитие на местно ниво (колективна монография),сс.106. България, Primax, 2017, стр. 127, ISBN 978-619-724-29-4.
 17. Антонова, Д. Първа част. Методика на последваща оценка на Областна стратегия за развитие на Област Русе (т.1,т.2,т.3), с. 5-19. IN:/Антонова, Д., М. Кирова,С. Кунев, Н. Венелинова и кол. "Технологичното развитие - среда за технологичен напредък". България, Primax, 2016, стр. 98, ISBN 978-619-7242-10-2.
 18. Антонова, Д. раздел II. Мениджмънт на знанието. "Възможности за развитие на човешките ресурси в туризма на трансграничния регион". В: М. Бонева, Л. Велева, В. Гединач, М. Кирова и кол. "Мениджмънт на бизнес процеси". България, Primax, 2013, стр. 104-141, ISBN 978-954-867-5512.
 19. Антонова, Д. Раздел ІІ, т.4 "Нови подходи за въздействие върху пазара на труда в регионите". //В:Петков, А., Андреева, М., Кирова, М. и кол. "Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи". България, AGroup, 2011, стр. 66-84, ISBN 978-954-8039-06-2.
 20. Антонова, Д., К. Сидова Съвременни аспекти на знанието като процес – преглед на немскоезичната литература. //В авт. кол. „Аспекти на управление на знанието като катализатор на иновационния процес”.. България, Primax, 2007, стр. 46-83, ISBN 954-9972-70-2.
 21. Антонова, Д., М. Паскалева Нововъведения и реализация на пробен пазар при масовото производство. //В: авт. кол. Оценяване на потребителските предпочитания към алтернативни варианти на нов продукт. България, Primax, 2004, стр. 5-63, ISBN 954-9972-51-8.
 22. Богданова, З., Найденов, Н., Недялков, А. Изследване на икономическите дейности и нагласи в селските райони (управление чрез подхода „Лидер”). Силистра, РИТТ, 2009, стр. 68, ISBN 978-954-759-246-9.
 23. Бонева, М.; Петков, А. Специфични фактори, влияещи върху бизнес развитието в българския сектор за информационни и комуникационни услуги; във Фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременните условия. Русе, Примакс, 2014, стр. 68-94, ISBN 978-954-8675-94-9.
 24. Велев Мл. "Клъстърен подход за икономическо развитие”, Студии за ускорено развитие на българската икономика. С., БАН – Икономически институт, 2007, ISBN 0000.
 25. Велчева, Й., А. Петков, А. Любенова, И. Димитрова, Р. Димитрова. Финансово-икономически анализ. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2007, ISBN -.
 26. Владимир Витлиемов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов. РАЗРАБОТВАНЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН МОДУЛ НА ШПРИЦФОРМА СЪС СЛОЖЕН ПРОФИЛ, КОЙТО Е ИНТЕГРИРАН СЪС СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ И СЪБИРАНЕ НА ДАННИ MOULD JINI 4. ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ШПРИЦВАНЕ, ПРИМАКС ООД, 2013, ISBN ISBN:978-954-8675.
 27. Владимир Витлиемов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов. РАЗРАБОТВАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНА СЕНЗОРНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БИТА. МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА СЛЕДЕНЕ КРАЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В ДОМАКИНСТВАТА, ПРИМАКС ООД, 2013, ISBN ISBN:978-954-8675.
 28. Владимир Витлиемов, Милко Маринов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов, Цветелин Павлов, Славина Иванова. ЕДИН ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНА СИСТЕМА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНА В ШПРИЦВАЩАТА И ЛЕЯРСКА ИНДУСТРИИ. ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ШПРИЦВАНЕ, ПРИМАКС ООД, 2013, ISBN 978-954-8675.
 29. Илиева Л. ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ФОТОВОЛТАИЧНИ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ – ИНОВАЦИЯ С ПЕРСПЕКТИВА ЗА УСЛОВИЯТА НА БЪЛГАРИЯ. Русе, Примакс, 2012, стр. 177-203, ISBN 9789548675260.
 30. Йорданова, Д. Подходи за насърчаване на професионалната реализация на младежи с висше образование в България. Русе, под печат, 2016, стр. 19, ISBN под печат.
 31. Кенарова-Пенева, И. глава IX, ИНКОРПОРИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ БРАНД В МЕНИДЖМЪНТА НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ, // В: Социално предприемачество в контекста на ко-мениджмънта (авт. колектив).. Русе, АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО, 2019, стр. 206-259, ISBN 978-954-712-771-5.
 32. Кирова, М. Управление на търговски потоци с парникови газове. Русе, Примакс, 2008, стр. 180-196, ISBN 978-954-9972-85-6.
 33. Кирова, М. Модел за анализ на материалните потоци в единичен процес. Русе, Примакс, 2006, стр. 83-97, ISBN 954-9972-70-4.
 34. Кирова, М. Интегриране на рекламата с някои елементи на промоционния микс за повишаване ефективността на индустриалните фирми. Русе, РУ, 2001, стр. 36-84, ISBN 954-9972-26-7.
 35. Кирова, М. Значение на зелената енергия, управлението на отпадъците и рециклирането за устойчиво развитие на МСП в туризма. Русе, Примакс, 2012, стр. 395-424, ISBN 978-954-8675-51-2.
 36. Кирова, М. Иновационният процес – основен фактор за конкурентоспособност на фирмата. Русе, AGroup, 2011, стр. 49-65, ISBN 978-954-8039-06-2.
 37. Кирова, М. Критерии за оценка потенциала на иновациите. Русе, Примакс, 2009, стр. 33-55, ISBN 978-954-9972-93-1.
 38. Кирова, М. Концепцията „Зелен маркетинг” в машиностроенето. Русе, Примакс, 2007, стр. 127-165, ISBN 978-954-9972-77-1.
 39. Кирова, М. Оценката на жизнения цикъл – инструмент за определяне на екологичните аспекти на продукта. Русе, Примакс, 2004, стр. 81-106, ISBN 954-9972-51-8.
 40. Кирова, М.,. Организационната култура – устойчиво развитие и иновации. Русе, Примакс, 2005, стр. 61-78, ISBN 954-9972-61-5.
 41. Колев, Н. Обзор на процесите в снабдяването на индустриалното предприятие и методите за тяхното управление. В: "Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие". Русе, Примакс, 2012, стр. 117-140, ISBN 978-954-8675-26-0.
 42. Коцев, Е. Ценностни ориентации за трудова реализация при студентите в условията на глобална икономическа криза. Русе, Примакс, 2010, стр. 65-86, ISBN 978-954-8675-04-8.
 43. Коцев, Е. Влияние на индивидуалните различия в процеса на интегриране на индивида в организацията. Русе, Примакс, 2007, стр. 102-127, ISBN 978-954-9972-77-1.
 44. Коцев, Е., Б. Стойчева. Изследване влиянието на възрастта, пола и работата върху нагласата за иновативност. В: Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи, авт. колектив, AGroup, Русе, 2011, стр. 217-229, ISBN 978-954-8039-06-2.
 45. Кунев, С. Първа част, т.6 ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ, //В: Михайлов, Н., Д. Антонова, С. Кунев, И. Костадинова. Сравнителни предимства и потенциал за развитие на местно ниво (колективна монография),сс.127.. Русе, България, Primax, 2017, стр. 73-93, ISBN 978-619-724-29-4.
 46. Кунев, С. Първа част, т.4 и т.5. В: Антонова, Д., М. Кирова, Д. Павлов, С. Кунев, Н. Венелинова. Регионалното развитие - среда за технологичен напредък. с.19-44. България, Русе, Примакс, 2016, стр. 97, ISBN 978-619-724-2102.
 47. Кунев, С. Приоритети и мерки за развитие на регионалната инфраструктура у нас. В "Мениджмънт на бизнес процеси" (монография), авт. колектив, стр.33-52. Русе, Примакс, 2012, стр. 20, ISBN 978-954-8675-51-2.
 48. Кунев, С. Влияещи фактори върху иновационната активност на МСП - апробиране на методически подход. В "Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие" (авт. колектив), проект ФНИ 11-ФБМ-02. Русе, Примакс, 2012, стр. 204-227, ISBN 978-954-8675-26-0.
 49. Кунев, С. Възможности за анализ и оценка на факторите, влияещи върху иновационната активност на малки и средни предприятия. В „Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи“ (авт. колектив), Пр. Русе, АGroup, 2011, стр. 84-108, ISBN 978-954-8039-06-2.
 50. Кунев, С. Мебели Ergo – да създадеш марка (казус). В Сборник 20+10 казуса “Мениджмънт на промяната (Част 3). Русе, Примакс ООД, 2008, стр. 94-107, 136,137, ISBN 978-954-9972-90-0.
 51. Ласонин, А., В. Гединач. Иновации в бизнес модела на инструменталните производители в България. РУ „Ангел Кънчев”, AGrup, Проект ФНИ-10-БМ-01 към РУ „Ангел Кънчев”, AGrup, 2011, стр. 130-146, ISBN 978-954-8039-06-0.
 52. Маринова, С. „Маркетингови ефекти от интегриране на нови комуника¬ционни канали в корпоративното управление”// в Кирова, М. и кол. „Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие”. Русе, Примакс, 2012, стр. 141-154, ISBN 978-954-8675-26-0.
 53. Маринова, С. „Осъществяване на взаимодействие между комуникациите в бизнеса и интернет средата, основано на съвременните WEB технологии” в: Антонова, Д. и кол., „Мениджмънт на бизнес процеси", раздел II. Русе, Primax, 2013, стр. 357-382, ISBN 978-954-867-5512.
 54. Милко Маринов, Павел Витлиемов, Владимир Точев. СЪЗДАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТАЛНА СРЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА БАЗИ ОТ ДАННИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНИЯ В СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ ОТ ДОМАКИНСТВА. МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА СЛЕДЕНЕ КРАЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В ДОМАКИНСТВАТА, ПРИМАКС ООД, 2013, ISBN 978-954-8675.
 55. Минев, Б. Технологичните иновации - фактор за конкурентоспособност и бизнес развитие на българските предприятия. Русе, Примакс, 2012, стр. 36-48, ISBN 978-954-8675-26-0.
 56. Михайлова, Л. Основни въпроси на управлението на клъстерни образувания. В: Стратегически аспекти на управлението на мезоикономически структури. Русе, Примакс, 2007, стр. 23-37, ISBN 978-954-9972-85-6.
 57. Михайлова, Л. Иновативни аспекти на вътрешния контрол върху стопанските операции в предприятията от сферата на здравеопазването. В: Оценяване на потребителските предпочитания към алтеративни варианти на нов продукт. Русе, Примакс, 2004, стр. 137–178, ISBN 954-9972-51-8.
 58. Найденов, Н. Планиране на осигуряването с техника за земеделските стопанства в растениевъдството. Силистра, РИТТ, 2008, стр. 40, ISBN 10-954-759-218-1.
 59. Найденов, Н., А. Петков, Е. Трифонов, Д.Йорданова, Н.Колев. Студенти в предприятието - Модел за повишаване на професионалната квалификация и за кариерно ориентиране на студенти от бизнес – факултети чрез участие в сътрудничество между университети и предприяти. Русе, Примакс, 2015, стр. 35, ISBN 978-354-8675-96-3.
 60. Найденов, Н., Недялков, А., Стоянова, Н., Йотова, Д. Мениджмънт на услугите (DOI: 10.13140/2.1.3587.2327). Силистра, РИТТ, 2008, стр. 92, ISBN 978-954-759-200-1.
 61. Недялков, А. Качеството - база за разработване на интегрирана стратегия в сектора на услугите (DOI: 10.13140/2.1.3186.1765): В "Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие". Русе, Примакс, 2012, стр. 91-116, ISBN 978-954-8675-26-0.
 62. Недялков, А. Подобряване на обслужването на потребителите чрез иновации (DOI: 10.13140/RG.2.1.1988.2487): В "Изследване на цикличността на иновациите в икономическите системи". Русе, Примакс, 2011, стр. 111-129, ISBN 978-954-8675-10-9.
 63. Недялков, А., Велева, Л. Емпиричен поглед върху релацията "качество на услугите - удовлетвореност на потребителите" (DOI: 10.13140/2.1.4955.6486): В "Мениджмънт на бизнес процеси". Русе, Примакс, 2012, стр. 288-322, ISBN 978-954-8675-51-2.
 64. Недялков, А., Найденов, Н. Изследване на необходимостта от инженерно-технически услуги за малките и средните предприятия (DOI: 10.13140/2.1.3644.9281). Русе, Авангард принт, 2012, стр. 36, ISBN 978-954-337-171-6.
 65. Павлов, Д. Преглед на теории за социална размяна и социален капитал // Социално предприемачество в контектса на ко-мениджмънта. Русе, АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО, 2019, стр. 97-118, ISBN 978-954-712-771-5.
 66. Павлов, Д. Бизнес модели за начинаещи производители на пелети//Проект ФНИ 11 - ФБМ - 02 Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие. Русе, Примакс, 2012, стр. 229-243, ISBN 978-954-8675-26-0.
 67. Павлов, Д. Приложение на иновациите във веригата „Бизнес идея – Бизнес модел – Бизнес план” // Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи. Проект ФНИ-10-БМ-01 към РУ „А.Кънчев”, AGrup, 2011, стр. 191-205, ISBN 978-954-8039-06-2.
 68. Папазов, Е., Михайлова, Л. Условия и предпоставки за иновативно управление на семейни ферми: опитът на немската провинция Северен Рейн - Вестфалия. В: Бизнес модели за управление в условията на динамично променяща се среда. Русе, Примакс, 2009, стр. 57-79, ISBN 978-954-9972-93-1.
 69. Парашкевова, Л. Създаване и разпространение на държавата: цивилизационно-динамичен контекст. Варна, Годишник Варненски свободен университет, год. IX, книга IX, 2010, ISBN ISSN 1310-800Х.
 70. Парашкевова, Л. Екологическите цикли в динамиката на цивилизациите и държавата. Варна, Научен алманах на Варненски свободен университет, серия „Икономика и стопанско управление и", 2010, ISBN ISSN 1310-800 X.
 71. Парашкевова, Л. Анализ на опита на развитите страни при реформиране на държавния сектор през втората половина на XX век. Варна, Научен алманах на Варненски свободен университет, серия „Икономика и стопанско управление", кн. 6, 2009, стр. 7-35, ISBN ISSN 1311 -9222.
 72. Пенчев, П., А. Петков. Резултати от пилотно изследване на хипотезата за адаптивното предприятие в условията на България. Русе, Университетски издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 52, ISBN 978-619-7071-72-6.
 73. Петков, А. и Бонева, М. CRM - решения за управление и подобряване на връзките с клиенти, раздел ІV, част 2 Мениджмънт на бизнес процеси. Русе, Примакс, 2012, стр. 323-356, ISBN 978-954-8675-51-2.
 74. Петков, А., Г. Игнатовска. Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи, Раздел III Иновации и бизнес. 8.Иновациите в областта на информационните технологии в бизнеса,. Русе, AGroup, 2011, стр. 147-160, ISBN 978-954-8039-06-2.
 75. Петков, А., Г. Игнатовска. Иновациите в областта на информационните технологии в бизнеса. Русе, AGrup, 2011, стр. 147-160, ISBN 978-954-8039.
 76. Петър Пенчев Александър Петков. Резултати от пилотното изследване на хипотезата за адаптивното предприятие в условията на България. Русе, Университетски издателски център при РУ, 2014, стр. 52, ISBN 978-619-7071-72-6.
 77. Рускова, С. "Специфика на системи за управление на качеството, приложими в лозаро-винарската промишленост" в "Оценяване на потребителските предпочитания към алтернативни варианти на нов продукт" (авт. колектив). Русе, Примакс, 2004, стр. 107-136, ISBN 954-9972-51.
 78. Рускова, С. глава V, СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ-ОСНОВА НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ, // В: Социално предприемачество в контекста на ко-мениджмънта (авт. колектив). Русе, АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО, 2019, стр. 119-152, ISBN 978-954-712-771-5.
 79. Рускова, С. "Екотуризма като алтернативен вариант за постигане на устойчиво развитие в сферата на туризма", в "Мениджмънт на бизнес процеси",(авт. колектив). Русе, ПРИМАКС, 2012, стр. 475-498, ISBN 978-954-8675-51-2.
 80. Рускова, С. "Управление на качеството на екологичното производство път към зеления маркетинг" в "Взаимовръзката иновации-Мениджмънт на знанието" (авт. колектив). Русе, Примакс, 2007, стр. 166-217, ISBN 978-954-997.
 81. Рускова, С. Състояние и проблеми на лозаро-винарската индустрия" в "Аспекти на управление на знанието като катализатор на иновационния процес (авт. колектив). Русе, Примакс, 2006, стр. 98-131, ISBN 10: 954-9972.
 82. Рускова, С. "Социализция на висшия мениджмънт по време на промяна" в "Синтетични култури и организационно поведение" (авт. колектив). Русе, Примакс, 2005, стр. 95-107, ISBN 954-9972-61.
 83. Рускова, С., М. Тодорова. Влияние на комуникационните канали върху възприемането и дифузията на нов продукт, в „Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие” )авт. колектив). Русе, Примакс, 2012, стр. 154-176, ISBN 978-954-8675-26-0.
 84. Рускова, С., М. Тодорова. Изследване взаимовръзката между потребителското поведение и иновационната дейност на организацията" в "Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи. Русе, AGroup, 2011, стр. 161-190, ISBN 978-954-8039.
 85. Стойчева Б. ГЛАВА IV. Преглед на теориите за социална промяна. Русе, Академично издателство, 2019, ISBN 978-954-8675-51-2.
 86. Стойчева Б. Методика за изследване процесите за разработване на нови продукти в български индустриални предприятия. В: Мениджмънт на бизнес процеси, авторски колектив, Примакс, Русе, 2012, стр. 238-263, ISBN 978-954-8675-51-2.
 87. Стойчева Б. Линейни и нелинейни модели, отразяващи еволюцията на иновационния процес. В:"Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие" (авт. колектив), Примакс Русе, 2012, стр. 49-63, ISBN 978-954-8675-26-0.
 88. Шелудко, И. Оценка влиянието на риска през различните етапи на иновационния процес, Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие, Проект ФНИ-11-ФБМ-02. Русе, Примакс, 2012, ISBN 978-954-8675-26-0.
статии
 1. Alanssari, S., Mihaylova, L. Corporate strategy tendencies – a case study on Kuwait Businesses.// Journal of Entrepreneurship and Innovations, 2019, No 11, pp. 27-32, ISSN 1314-0167.
 2. Andonov K, N. Nedev, L. Ilieva, L. Mihaylov, K. Martev. A Unified Model for Enhancing Photovoltaic Project Efficiency and Electricity Generation.// Екология и Бъдеще, 2013, No 3-4, pp. 3-17, ISSN 1312-0751.
 3. Andreeva, M, G.Tigu, A.M.Nica. Education and training needs in the field of visitors receiving structuries and tourism services in the Lower Danube region.// Amfiteatru Economic, 2010, No 4, pp. 735 - 760, ISSN 1582-9146.
 4. Anna Wojcik-Karpacz, Jaroslaw Karpacz, Daniel Pavlov, Joanna Rudawska. Wplyw orientacji przedsiebiorczej na wynik przedsiebiorstwa - moderujaca rola dynamizmu rynku.// PRZEGLAD ORGANIZACJI, 2019, No 1, pp. 11-18, ISSN 0137-7221.
 5. Anna Wójcik-Karpacz, Jarosław Karpacz, Daniel Pavlov, Joanna Rudawska. Entrepreneurial orientation and performance in the context of market dynamism: similarities and differences between Polish and Bulgarian companies..// Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2018, No 6 / 4, pp. 40-47, ISSN 2392-0025.
 6. ANTONOVA D. Common understanding of corporate social responsibility in Bulgaria.// Analele Universității ”Eftimie Murgu” Reșița. Fascicola II . Studii Economice, 2017, No Anul XXIV, pp. 7-23, ISSN 2344 – 6315. (SJR rank: 1 /2017, EBSCO)
 7. Antonova D., B. Stoycheva. Methods and Tools in Development of New Products in Bulgarian Industrial Enterprises - General, Sectoral and Comparative Analysis.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2016, No XXIII, pp. 27-43, ISSN 2344-6315.
 8. Antonova D., B. Stoycheva. Methods for Testing the Management Process of New Products Developing in Enterprises of Manufacturing Industry in Bulgaria.// //Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2016, No XXIII, pp. 18-26, ISSN 2344-6315.
 9. Antonova, D. Significance of Knowledge Production Function for Industrial Clustering.// Journal of Entrepreneurship and Innovation, 2009, No Vol.1, N°1, pp. 1-22, ISSN 1314-0167.
 10. Antonova, D. Model of Knowledge Sharing in Integrated Industrial Product Design.// BNSAE, Engineering and Research for Agriculture, 2009, No 1, pp. 872-882, ISSN 1311-9974.
 11. Antonova, D. Development of Competitive Advantage by Formation of Regional Knowledge Clusters.// Analle Universitati “E.Murgu”, Studii Economice, Fascicola II,, 2008, No N. II,Anul X, pp. 97-111, ISSN 1584-0972.
 12. Antonova, D. Export Requirements of Bulgaria.// Portugal Investor’s Guide ICEP, Investment, Trade and Tourism of Portugal, Lisbon, 1994, No X, pp. 32-38
 13. Antonova, D., B. Stoycheva, S. Kunev, I. Kostadinova. The Concept of Stakeholders in the Context of CSR (A Survey of Industrial Enterprises in Bulgaria).// Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, ISSN-L: 2537 - 5865; ISBN 2537-5865, 2018, No Vol I, No. 1, pp. 115-128
 14. Antonova, D., Pavlov, D. Science, research, knowledge, environment. Which are the driving forces behind the development of the region? / Наука, изследвания, знания, среда. Кои са движещите сили за развитие на регионите?.// Web Journal in Entrepreneurship and Innovation, 2010, брой 2, стр. 21-30, ISSN 1314-0175.
 15. Antonova, D., Pavlov, D. Development of Competitive Advantage by Formation of Regional Knowledge Clusters. (Постигане на конкурентно предимство чрез създаване на регионални клъстери на знание).// Notebooks of International Law, Resita, Romania, 2008, брой 19, стр. 49-59, ISSN 1584-0115.
 16. Antonova, D., S. Kunev, T. Hristov, M. Marinov. Concept of Online Distance Learning System on Sustainable Development in the Cross-border Region.// TEM Journal (Scopus, Web of Science), 2018, No 7(4), pp. 915-923, ISSN 2217-8309.
 17. Antonova, D., V. Gedinach. Model of the scientific and technological activities management in Bulgarian automotive enterprises.// Annals of “Eftimie Murgu” University Resita, Fascicle II – Economic Studies, 2011, No II, pp. 177-188, ISSN 1584-0972.
 18. Bencheva, N., D. Yordanova,Y. Ruseva. Opportunities for Development of the Photovoltaic Sector in Bulgaria.// Entrepreneurship and Innovation, Journal, 2009, No 1, pp. 213-225, ISSN 1314-0175.
 19. Bilgi, I., Mihaylova, L., Papazov, E. Internal Control Activities in Small Turkish Companies.// Management: Journal of Contemporary Management Issues, 2017, No 22, pp. 69-83, ISSN 1331-0194. (SJR rank: 0.223 /2016, SCOPUS, Web of Science, http://www.scimagojr.com/)
 20. Bogdanova, Z., Naydenov, N, Nedyalkov, A. Methodology for Investigation of Trends and Attitudes for Innovations in Rural Areas.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2009, No 1, pp. 63-72, ISSN 1314-0175.
 21. Boneva, M. Mobile Applications Support for Managers.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2016, No 8, pp. 61-80, ISSN 1314-0167.
 22. Boneva, M.and Petkov, A. Futures of e-Governance in ICT Services’ Sector.// Challenges, Solutions, Knowledge Models in e-Governance, Selected papers of the Vth International Scientific Conference “e-Governance”, 2013, No 1, pp. 81-93
 23. Chao, K-M., James, A.E., Nanos, A.G., Chen J-H.,Sergiu-Dan, S., Muntean, I., Figliolini, G., Rea, P., Bouzgarrou, C., Vitliemov, P., Cooper, J., van Capelle, J. Cloud E-learning for Mechatronics: CLEM.// Future Generation Computer Systems, 2015, No 1, ISSN 0167-739X. (Impact factor: 2.639 /2015, ELSEVIER)
 24. Gedinach, V. The Role of Global Value Chains and their Influence on the Development of Industrial Clusters in Automobile Industry.// Journal Entrepreneurship and Innovation, Issue 1, 2009, No 2, pp. 73-82, ISSN 1314-0175.
 25. Gedinach, V., D. Antonova – Importance of Global Value Chain in the Tourism Industry for SMEs, 10th SIM 2009, MANAGEMENT & COMPETITIVENESS IN KNOWLEDGE-BASED SOCIETY,6 - 7.11.2009, Timisoara, Romania. Importance of Global Value Chain in the Tourism Industry for SMEs.// Special issue of Review of Management and Economical Engineering,, CD-ROM Edition, 2009, No Vol. 9, No., ISSN 1583-624X.
 26. Georgia Aifadopoulou, Maria Morfoulaki, Glikeria Myrovali, Daniel Pavlov. Mapping Investments for Improvement of Some Rail Hubs in South East Europe.// Periodica Polytechnica Transportation Engineering, 2014, No Vol 42, Nom , pp. 103-110, ISSN 1587-3811.
 27. Ghinea, V., Mihaylova, L., Papazov, E. Organizational Culture Dynamics. Complex Systems Dynamics.// Quality – Access to Success, 2015, No 147, Vol. 16, pp. 99-105, ISSN 1582-2559. (SJR rank: 0.22 /2014, SCOPUS, Web of Science, http://www.scimagojr.com)
 28. Ignatovska, G., A. Petkov. ERP – System’s Evolution..// Management of Public and Business Administration., 2012, No 1, pp. 177-183, ISSN 978-954-438-971-0.
 29. Ilieva L. A Workbreakdown Structure and an Algorithm for Implementation of Photovoltaic Projects in Bulgaria.// Известия на Съюза на учените, 2015, No 12, pp. 67-80, ISSN 1311-106X.
 30. Ilieva L., Iliev S. Feasibility assessment of a solar-powered charging station for electric vehicles in the North Central region of Bulgaria.// Renewable Energy and Environmental Sustainability, 2016, No 12, pp. 1-5, ISSN 2493-9439.
 31. Irena KENAROVA-PENCHEVA. Brand and Trademark – The Challenge to Define the Difference.// International Journal of Economics and Management Systems, 2019, No 4, pp. 88-92, ISSN ISSN: 2367-8925.
 32. Irena KENAROVA-PENCHEVA, Diana ANTONOVA. The Role of Internal Branding to Increase the Engagement and Motivation of Human Resources.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2018, No XXV, pp. 102-108, ISSN ISSN 2344 – 6315,.
 33. Ivanova V., M. Kirova. Evaluation of the Potential for Development of the Economic Cooperation in Euro-region Ruse-Giurgiu after the end of the Programming Period 2007-2013.// Review of International Comparative Management, 2017, No 5, pp. 502-514, ISSN 1582-3458.
 34. Kirova, M. Graphical Presentation of Risk Assessment in Management Decision Making Process.// The 7-th International Scientific Conference Business and Management `2012 – Selected Papers, 2012, No 1, pp. 386-391, ISSN 2029-4441.
 35. Kirova, M. Comparison and assessment of innovation projects for achieving sustainable development in the small manufacturing business environment.// Economic Herald of National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, 2010, No 1
 36. Kirova, M. Management of Motivation Opportunities during the Introduction of a New Product.// Review of Management and Economic Engineering, 2009, No 5, pp. 8, ISSN 1583-624X.
 37. Kirova, M. NEW APPROACH FOR RISKS RANKING OF THE INITIAL INNOVATION IDEA USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS.// CONTEMPORARY ISSUES IN BUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICS ENGINEERING (Web of Science), 2019, No 1, pp. 230-237, ISSN 978-609-476-161-4.
 38. Kirova, M. A NEW APPROACH TO IDENTIFY RISKS IN INNOVATIONS, BASED ON THEIR GRAPHIC TIME COMPARISONS.// PROCEEDINGS OF THE 12th INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE November 1st-2nd, BUCHAREST, ROMANIA, Web of Science, 2018, No 1, pp. 233-240, ISSN 2286-1440.
 39. Kirova, M. Effective Combination of the Performance Characteristics of the Innovations.// Business and Management’2010 - Selected Papers, 2010, No 1, pp. 399–406, ISSN 2029-4441.
 40. Kirova, M., P. Velikova. Risk management method for small photovoltaic plants.// Management and Marketing, 2016, No Volume 11, pp. 498–512, ISSN 1842-0206. (SJR rank: 0.159 /2015, Scimago Journal & Country Rank, Scopus, Web of Science)
 41. Kirova, M., S. Ruskova. Barriers to the Innovation Activities of the Companies.// Analele Universitatii “Eftimie Murgu” – Studii Economice, Anul XV, 2009, No 1, pp. 210-215, ISSN 1584-0972.
 42. Kirova, М., P. Velikova. The Preferential Purchase Price of Electrical Energy from Photovoltaics in Bulgaria – Political Risk at Their Construction/Преференциалната изкупна цена на електроенергия от фотоволтаици в България -.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2013, брой 5, стр. 110-127, ISSN 1314-0175.
 43. Kirova,M. Methodic for evaluation of the innovation potential.// Journal of Entrepreneurship and Innovation, 2009, No 1, pp. 30-40, ISSN 1311-3321.
 44. Kolev, N. Challenges for the use of cost-benefit analysis in water sector projects in Bulgaria.// Annals of ”Eftimie Murgu” University Reșița, Fascicle II – Economic Studies, 2010, No 5, pp. 244-253, ISSN 1584-0972.
 45. Kostadinova I N Evgeniev. CHANGES IN ECONOMIC EFFECTIVENESS OF MEDICAL ORGANIZATIONS THROUGH EMOTIONAL AND SOCIAL COMPETENCE (E&SC) DEVELOPMENT OF DOCTORS.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2016, No XXIII, pp. 124-132, ISSN 2344 – 6315.
 46. Kostadinova I., D. Antonova. Integrated system for improving professional competence taking into account the impact of emotional and social intelligence on doctors’ practice.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2014, No XXI, pp. 88-101, ISSN 2344 – 6315. (SJR rank: 1.65 /2014, Copernicus)
 47. Kostadinova, I., S. Kunev. Integration of principles of responsible management education in regard of social resposibility’s learning needs.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reșița. Fascicle II. Economic Studies, (December 2019). Indexation at EBSCO and Index Copernicus International., 2019, No XXVI edition, pp. под печат, ISSN 2344-6315.
 48. Kotsev, E. A European Approach to Human Resource Development – the Experience of a Bulgarian Industrial Company.// Review of International Comparative Management, 2005, No 6, pp. 227-232
 49. Kunev S., D. Antonova. Approbation of methodological approach for innovation activeness of small and medium-sized enterprises in a dynamic environment(following the example of machine-building sector in Ruse region,Bulgaria.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2014, No XXI, pp. 102-118, ISSN 2344 – 6315. (SJR rank: 1.65 /2014, Copernicus)
 50. Kunev, S. Using Case Study in Entrepreneurship and Innovation Education: Methodological Aspects(на английски и български).// Journal of Entrepreneurship and innovation (web-based), year II, 2010, брой Issue 2, стр. 45-56, ISSN 1314-0167.
 51. Kunev, S., I. Kostadinova. Bio food “Harmonica” (Био храни “Harmonica”).// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2017, брой 9, Year IX, стр. 142-160, ISSN 1314-0167.
 52. Kunev, Sv., I. Kostadinova, B. Stoycheva. Business Governance and Corporate Social Responsibility in Bulgaria.// Annals of „Eftimie Murgu”, University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2017, No XXIV, pp. pp. 99-115, ISSN ISSN 2344-6315.
 53. Lecheva, B. The Role of Human Resources in Outsourcing of ICT Activiies.// Journal Entrepreneurship and Innovation, 2011, No Issue 3, pp. 109–125, ISSN 1314-0175.
 54. Lecheva, B. and D. Antonova. Efficiency of Human Resources when Outsourcing ICT Activities in Bulgaria.// Annals of “Eftimie Murgu” University Reshica, Economic Studies Fascicle, 2012, No III, pp. 487-499, ISSN 1584-0972.
 55. M. Hoveskog, D. Antonova. Collaboration and Innovation in Sweden and Bulgaria: A Study of а Mature Industry.// International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 2011, брой Vol. 4 Iss., стр. 121-151, ISSN 1791-3373. (със SJR ранг: 2 /2011, EconLit, EBSCO)
 56. M. Pencheva, D Antonova. A COMPARATABILITY BETWEEN THE NATIONAL PRIORITIES IN THE ADMINISTATIVE MANAGEMENT AND THE PERSONAL ATTITUDES OF THE EMPLOYEES IN THЕ PUBLIC SECTOR.// MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2008(21), 2008, No 3-4(21), pp. 398-403
 57. Mihailov N., D. Antonova, S. Kadirova, A. Manukova, N. Evstatieva, E. Kumanova, K. Martev. Social problems existing in the market of renewable energy sources and opportunities to be resolved along the cross border region Bulgaria-Romania.// Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион България-Румъния, 2012, No 1, pp. 46-54, ISSN 978-954-8675-36-9.
 58. Mihaylova, L. Systematisation of Corporate Planning.// Review of international comparative management, 2011, No 1, Vol. 12, pp. 165-171, ISSN 1582-3458. (SJR rank: 0 /2011, RePec, Index Copernicus)
 59. Mihaylova, L., Papazov, E. Strategic Outsourcing Directions: Examples of Good Practice.// Izvestia, Journal of the Union of Scientists, Varna. Economic Sciences Series, 2018, No 7(3), pp. 101-108, ISSN 1314-7390. (SJR rank: 0 /2018, RePec, EconPapers)
 60. Mihaylova, L., Papazov, E. Using Accounting Information for Strategic Decision-Making in a Multi-Segmented Company.// Copernican Journal of Finance & Accounting, 2018, No Vol. 7 (1), pp. 21-33, ISSN 2300-1240. (SJR rank: 0 /2016, ERIH PLUS, Index Copernicus)
 61. Mihaylova, L., Papazov, E., Bilgi, I. Traditional and Modern Aspects of the Internal Control in Organizations.// Izvestia – Journal of the Union of Scientists,Varna, 2016, No 1, pp. 91-98, ISSN 1314-7390. (SJR rank: 0 /2016, RePec, EconPapers)
 62. Milena Kirova, Igor Sheludko. Data Envelopmant Analysis for risk assessment.// Journal of Enterpreneurship & Innovation, 2015, No 7, pp. 44-51, ISSN 1314-0175.
 63. Milko Marinov, Nicola Magaletti, Tsvetelin Pavlov, Fabian Gaus, Domenico Rotondi, Pavel Vitliemov, Slavina Ivanova. An Approach to Designing Distributed Knowledge-Based Software Platform for Injection Mould Industry.// WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE and APPLICATIONS., 2010, No 7(11), pp. 1368-1382, ISSN 1790-0832. (SJR rank: 0.188 /2014, scopus)
 64. Milko Marinov, Pavel Vitliemov, Elitsa Popova. Towards Big Data and Internet of Things as Key Aspects of Energy Efficiency.// TEM Journal, 2017, No 6(3), pp. 427-435, ISSN 2217-8309.
 65. Naydenov N., I. D.Gedye. Agricultural Engineering in Bulgaria - the Way Forward.// The Agricultural Engineer ( United Kingdom), 1993. Autumn., 1993, No Autumn, pp. 84-88, ISSN 0000.
 66. Naydenov, N. A Contribution to the Issue of Establishing the High-Tech Business Incubator in the Euroregion Gourgiu-Ruse..// Proceedings of a Conference in the frame of The Stability Pact for Southeast Europe (Chief Editor Prof. Peter Schulte)., 2003, No 1
 67. Naydenov, N. Investigation of the Production Type and the Size of Private Farms in the Conditions of Bulgarian Agricultural Reform..// Proceedings of the twenty-fourth international conference of agricultural economists, Oxford., 2000, No 2000
 68. Naydenov, N. Choosing of Appropriate Capacity Machines within Investment Projects in Agriculture.// Bulgarian Journal of Agricultural Science, 1998, No Vol. 4,, pp. 118 - 123
 69. Naydenov, N. and L. Liubenov. Marketing Survey of Private Farmers and Services Needed in Agriculture.// Bulgarian Journal of Agricultural Science,, 1999, No 4, pp. 669 - 675
 70. Naydenov, N., A. Landers. Experiences gained from the TEMPUS exchange for mechanisation management teaching at the University of Rousse, Bulgaria..// Agricultural Progress (United Kingdom ), 1996, No Volume 71, pp. 0000, ISSN 0000.
 71. Nedyalkov, A. Staffing Issues of Information Systems from the Viewpoint of Operations Management of Services.// SocioBrains, 2014, No 1, pp. 155-164, ISSN 2367-5721. (Impact factor: 3.32 /2014, http://sjifactor.com/passport.php?id=18513)
 72. Nedyalkov, A. An Assessment on Perception Gaps between Front Office and Back Office: Evidence from a Taxi Company Survey.// Annals of "Eftimie Murgu" University of Resita, Fascicle II - Economic Studies, 2011, No 6, pp. 226-237, ISSN 1584-0972. (SJR rank: 3.97 /2011, Index Copernicus Value)
 73. Nedyalkov, A. Service Blueprints: Methodology for Development.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2010, No 2, pp. 31-40, ISSN 1314-0175.
 74. Nedyalkov, A. Methodology for Improvement of Information System for Operations Management in SMEs.// Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит, 2010, No 28 (1), pp. 318-325
 75. Nedyalkov, A. Aspects of Operations Management of Services.// Annals of "Eftimie Murgu" University of Resita, Fascicle II - Economic Studies, 2010, No 5, pp. 270-279, ISSN 1584-0972. (SJR rank: 3.47 /2010, Index Copernicus Value)
 76. Nedyalkov, A. Introducing Mobile Communication in Management of Agrocompanies Supplying Technical Services in Bulgaria.// Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит, 2001, No 11 (2), pp. 254-261
 77. Papazov, E., Mihaylova, L. Methodological Problems Of Entrepreneurship Education in Bulgarian Universities.// Yükseköğretim Dergisi/Journal of Higher Education, 2012, No 2, Vol. 2, pp. 73-79, ISSN p-2146-796X. (SJR rank: 0 /2012, ClarivateAnalytics, http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Yuksekogretim%20Dergisi)
 78. Papazov, E., Mihaylova, L. Interaction Bbetween Tactical and Operational Planning: Evidence from the Bulgarian Corporate Reality.// Review of Management and Economic Engineering, 2010, No 5, Vol. 9, pp. 1-7, ISSN 1583-624X.
 79. Papazov, E., Mihaylova, L. Information Provision for Strategic Planning in Bulgarian SMEs.// Review of International Comparative Management, 2010, No 4, Vol. 11, pp. 575-581, ISSN 1582-3458. (SJR rank: 4.67 /2010, RePec, Index Copernicus)
 80. Papazov, E., Mihaylova, L. Adapting the Growth-Share Model for Planning Purposes in SMEs.// The Annals of “Eftimie Murgu” University - Fascicle Economic studies, 2009, No 1, pp. 268-276, ISSN 1314-0167. (SJR rank: 3.47 /2009, RePec, Index Copernicus)
 81. Papazov, E., Mihaylova, L. Starting-up an Own Business.// Journal in Entrepreneurship and Innovation, 2009, No 1, pp. 50-56, ISSN 1314-0167.
 82. Papazov, E., Mihaylova, L. The Company 'Kraft Foods' in the Labyrinth of Bulgarian Business (Case Study).// Journal in Entrepreneurship and Innovation, 2009, No 1, pp. 184-194, ISSN 1314-0167.
 83. Papazov, E., Mihaylova, L. Using Key “Blue Ocean” Tools for Strategy Rethinking of a SME: A Case from the Bulgarian Knitwear Industry.// Economics and Business, 2016, No 29, pp. 104-110, ISSN 1407-7337. (SJR rank: 0 /2016, ProQuest)
 84. Papazov, E., Mihaylova, L. Accountancy-Based Sources of Information for Planning Purposes in SMEs.// Copernican Journal of Finance & Accounting, 2016, No 5(1), pp. 173-183, ISSN 2300-3065. (SJR rank: 8 /2014, Index Copernicus)
 85. Papazov, E., Mihaylova, L. Organization of Management Accounting Information in the Context of Corporate Strategy.// Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, No 213, pp. 309-313, ISSN 1877-0428. (SJR rank: 0.156 /2014, Web of Science)
 86. Papazov, E., Mihaylova, L. Approaches to Strategy - Driven Sectoral Competition Analysis of Business Organizations.// Perspectives of Business and Entrepreneurship Development (Selected Papaers), Brno University of Technology (Indexed in Web of Science), 2015, No 1, pp. 80-89, ISSN 978-80-214-5227-5. (SJR rank: 0 /2015, Web of Science)
 87. Papazov, E., Mihaylova, L. Using Systematic Planning Tools for Strategy Rethinking of SMEs in Hard Times.// The Annals of “Eftimie Murgu” University - Fascicle Economic Studies, 2012, No 1, Vol. 7, pp. 427-438, ISSN 1584-0972. (SJR rank: 0 /2012, RePec, Index Copernicus)
 88. Parashkevova, L. OUTSOURCING: NEW APPROACH OF STRATEGIC LOGISTICS MANAGEMENT, Финансовые проблемы РФ и пути их решения:.// теория и практика, ч. 2 (лиценз ЛР №020593), С. Петербург, Русия, 2014, брой 2
 89. Parashkevova, L. The improvement of the administrative service of citizens and the business: a strategic element of the Bulgarian municipality marketing.// Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, Poland. Warshava, 2010, No 1
 90. Parashkevova, L. Governmental and Municipal Contracts - Problems and Perspectives for SMEs in Bulgaria.// 6 International congress of Knowledge, Economy, Management, 2008, No 1, ISSN 978-9944-0203-0-5.
 91. Pavel Vitliemov. Smart Manufacturing and Cloud Computing: vision and state-of-the-art.// International Scientific Journal "Industry 4.0", 2018, No 6, pp. 233-236, ISSN 2534-8582; 2534-9.
 92. Pavel Vitliemov. FROM CLOUD MANUFACTURING TO CLOUD-BASED MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM.// Internationa Scientific Journal "Ïndustry 4.0", 2016, No 2, ISSN 2543-8582.
 93. Pavel Vitliemov. Specific Features in Management and Monitoring of the Production Process in Manufacturing Industry Using Integrated Information Technologies Solutions.// Entrepreneurship & Innovation, 2014, No 6, pp. 36-49, ISSN 1314-0167.
 94. Pavlov, D. ACADEMIC PRODUCTION OF ENTREPRENEURS – MYTH OR REALITY.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2014, No XXI, pp. 256-271, ISSN 2344-6315.
 95. Pavlov, D. Financial Limits to Small Starters in Pellet Production – the Case of NIK-05 Ltd / Финансови ограничения пред стартиращи микропредприятия за производство на пелети (по примера на НИК-05 ЕООД).// Web Journal in Entrepreneurship and Innovation, 2009, брой 1, стр. 176-183, ISSN 1314-0175.
 96. Pavlov, D. The importance of public funds for the implementation of a compulsory investment at the Govedarovi cow farm/ Значение на публичната финансова помощ за изпълнение на принудителна инвестиция в кравеферм.// Web Journal in Entrepreneurship and Innovation, 2011, брой 3, стр. 187-200, ISSN 1314-0175.
 97. Pavlov, D. RENEWABLE ENERGY SOURCES AND THIRD GENERATION UNIVERSITY.// International Journal of Emerging and Transition Economies, 2010, No Vol. 3, pp. 285-299
 98. Pavlov, D. University Support to Technostarters’ Business Models.// Serbian Journal in Management. University in Belgrade Technical Faculty in Bor, Serbia., 2010, No 5 (1), pp. 162-174, ISSN 1452-4864.
 99. Pavlov, D., Laszlo J. Kulcsar. The Growth Machine Concept in a Rural Area (The Case of Dve Mogili Municipality, Bulgaria).// Analele Universitatii “Eftimie Murgu”, Facultatea de Stinte Economice si Administrative. Resita, Romania, 2009, No Anul XVI, Nr, pp. 286-291, ISSN 1584-0972.
 100. Pavlov, Daniel; Sheresheva, Marina; Perello, Michelle. The Intergenerational Small Family Enterprises as Strategic Entities for the Future of the European Civilization - A Point of View / Малые межпоколенческие семейные преприятия как стратегические едини.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2017, брой 9, стр. 26-38, ISSN 1314-0175.
 101. Pencheva, M. Leadership style - evidence from manufacturing industry in Northeastern region Bulgaria.// Emerging Trends in Marketing and Management, 2018, No 1, pp. под печат
 102. Pencheva, M. Organizational culture - values and practices, evidence from manufacturing industry in northeastern Bulgaria.// Emerging Trends in Marketing and Management, 2018, No 1, pp. под печат
 103. Pencheva, M. Organizational Culture in Business, Public and Non Profit Sectors.// Review of International Comparative Management, 2009, No volume 10, 2, pp. 367-374, ISSN 1582-3458.
 104. Peter Schultea, Dragana Živković, Michael Graef, Jaka Vadnjal, Gelu Trisca, Ivan Mihajlović, Daniel Pavlov, Vasilika Kume, Živan Živković, Makedonka Dimitrova, Dževad Zečić, Jasmin Halebić and Adrian Tantau. RESITA NETWORK - ACADEMIC ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION NETWORK OF SOUTH EASTERN EUROPEAN UNIVERSITIES: AN EXAMPLE OF SUCCESSFUL NETWORKING IN ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION AT ACADEMIC LEVEL.// Serbian Journal of Management, 2013, No 8 (1), pp. 117 - 130, ISSN 2217-7159.
 105. Petkov A., J. Velcheva. Proteins Co. in diversification.// Scholar conference with international attendance, 1999, No 1, pp. 67-82
 106. Petkov, A. Information system for quality management.// Economy Informatics, A.S.E., Bucharest, 2002, No II/1, pp. 81-89, ISSN 1582-7941.
 107. Ruskova, S. Research of the Motivational Factors Affecting the Different Categories of Consumers according to the Rogers’ Model.// Entrepreneurship and Innovation, 2012, No 3, pp. 51-74, ISSN 1314-0175.
 108. Ruskova, S., M. Todorova. Comparative Analysis of Culture Influence of Bulgarian and Russian Consumer’s Behaviour.// Entrepreneurship and Innovation, 2016, No 8, pp. 81-102, ISSN 1314-0175.
 109. Ruskova. S., I. Ruseva. Empirical study on the impact of the conflicts on the motivation of the employees.// Annals of “Eftimie Murgu” University Resita, 2018, 2018, No XXV, pp. 206-215, ISSN 2344-6315.
 110. Shah N., C. Tsai, M. Marinov, J. Cooper, P. Vitliemov, K. Chao. Ontological On-line Analytical Processing for Integrating Energy Sensor Data.// IETE Technical Review, 2009, No 26, pp. 375-387, ISSN 0256-4602. (Impact factor: 1.339 /2017, IETE)
 111. Stoycheva B. Marketing Approaches in Managing the Organizations from the Sector of Performing Arts.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2015, No VII, pp. 52-65, ISSN 1314-0175.
 112. Stoycheva B. Administration of non-profit marketing in the third sector.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies,, 2015, No XXII, pp. 181-189, ISSN 2344-6315.
 113. Stoycheva, B., D. Antonova. Investigating Factor Interactions in Formalising the Process of Developing New Products.// Serbian Journal of Management, 2018, No vol 13, № 1, pp. 173-184, ISSN 978-80-245-2274-6. (SJR rank: 0.294 /2018, SCOPUS Scimago IF (2018): 0.294 SJR category Q2)
 114. Stoycheva, B., D. Antonova. Improving Management Functions in Developing New Products in Medium-sized and Large Enterprises (a Comparative Study of Bulgarian and American Processing Industry).Springer International Publishing Sw.// ”Dynamics in Logistics” Editors: Kotzab Herbert, Pannek Jürgen, Thoben Klaus-Dieter, Berlin-Heidelberg, Germany, 2016, No LDIC 2014, pp. 667-674, ISSN 978-3-319-23512-7.
 115. Todorova, M., S. Ruskova. Influence of learning on consumer behaveour.// Annals of “Eftimie Murgu” University Resita, 2016, No XXIII, pp. 268-278, ISSN 2344-6315.
 116. Todorova, M., S. Ruskova. Influence of learning on consumer behaviour.// Anals of "Eftimie Murgu" Univerisity Resita, 2016, No XXIII, pp. 268-278, ISSN 2344-6315.
 117. Todorova, M., S. Ruskova, V. Gedinach, C. Buciuman, I. Taucean. METHOD FOR STUDYING THE STUDENTS NEEDS OF TRAINING IN ENTREPRENEURSHIP.// SCIENTIFIC BULLETIN of "Politehnica" University of Timisoara, 2011, No 5, pp. 5-14, ISSN 1224-6050.
 118. Velev M, L Ilieva, T Todorov. Modeling Photovoltaic Electricity Production in Bulgaria.// Entrepreneurship & Innovation Journal, 2012, No 4, pp. 75-87, ISSN 1314-0175.
 119. Velikova, P. PROBLEMS OF MOTIVATION AS A FUNCTION OF MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS FROM THE SOCIAL SECTOR.// International scientific journal "Science. Business. Society", 2017, No 1, pp. 27-31, ISSN 2534-8485.
 120. Velikova, P., M. Kirova. Expert evaluation for risk management of the exploitation of photovoltaic installations.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2014, No XXI, pp. 383-391, ISSN 2344 – 6315. (SJR rank: 1.65 /2014, Copernicus)
 121. Velikova, М., L. Parashkevova. LOCAL AUTHORITY-ROMA COMMUNITY RELATION IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN AND NATIONAL POLICY ON ROMA INCLUSION.// NISPA, 2013, No 1
 122. Velikova, М., L. Parashkevova. Local authority_Roma community relation in the context of the European and national policy on Roma inclusion.// Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe. Macedonia, Ohriд, 2012, No 1
 123. Ventsislava Nikolova-Hristova, Daniel Pavlov, Sllavka Kurti, Djordje Nikolic. ECONT: Thinking More about the Society through Social Responsibility Actions.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2015, No 7, pp. 129-142, ISSN 1314-0175.
 124. Vitliemov, P., Kolev, N., Marinov, M. Economic evaluation of the implementation of policy actions in the field of energy efficiency.// International Journal of Energy Economics and Policy, 2019, No 3, pp. 106-113, ISSN 2146-4553. (SJR rank: 0.465 /2017, www.scopus.com)
 125. Yordanova, D., Ivanov, V., Barzev, K., Kolev, I., Mitev, G., Bratanov, D. Encouragment of the Relationships Science – Business Through Establishment of Centers for Technology Transfer in Bulgaria (The Case of the University of Rousse).// European Integration Studies,Vol.3, 2009, No Vo.3 No1, pp. 23-29 (SJR rank: 0 /2009, Index Copernicus International)
 126. Yorgova, Y. Analysis of Firm Resource Base in the Process of Resource-Based Strategies Formulation/Анализ на фирмената ресурсна база в процеса на формулиране на ресурсно-базирани стратегии.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2013, брой 5, стр. 19-37, ISSN 1314-0175.
 127. Yorgova, Y., E. Papazov. Application of the Resource-Based Strategy in Bulgarian Companies: Empirical Evidences.// The Annals of “Eftimie Murgu” University - Fascicle Economic Studies, 2014, No XXI, pp. 392-403, ISSN 2344 – 6315. (SJR rank: 3.47 /2013, Index Copernicus)
 128. Zagorcheva Denitsa, Daniel Pavlov. The Need for Elaboration of a New Economic Model for Business Environment Analysis (Необходимост от разработване на нов икономически модел за изследване на бизнес средата).// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2016, брой 8, стр. 19-27, ISSN 1314-0175.
 129. Zlatarov P., Ivanova G., Baeva D., Antonova D. Adaptive Software System for Optimization of the Admission and Management Process for Doctoral Students. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00184-1_30.// In: Silhavy R., Silhavy P., Prokopova Z. (eds) Intelligent Systems in Cybernetics and Automation Control Theory. CoMeSySo 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, (SCOPUS),Springer, 2018, No vol. 860, pp. 323-332, ISSN 978-3-030-00184-1. (SJR rank: 0.174 /2018, SCOPUS Scimago IF (2019): 1 SJR category Q3)
 130. А.Парашкевова Л.Парашкевова. Социальное предпринимательство в Р Болгария.// Финансовые решения XXI века: теория и практика, 2016, брой 2
 131. Аntonova, D. Vine and Wine Growing Branch in Bulgaria – Analysis of the Conditions – The University of Teesside, Teesside Business School.// Journal of Science Studies, 2000, No No4 (12), pp. 34-42
 132. Андреева , M. Ситуационният мениджмънт – фактор за устойчивост в условията на криза.// Управление и устойчиво развитие, 2009, брой 3-4, стр. 25 - 29, ISSN 1311-4506.
 133. Андреева , M. Целите на хилядолетието за развитие и устойчивото развитие.// Управление и устойчиво развитие, 2006, брой 3-4, стр. 129 - 135, ISSN 1311-4506.
 134. Андреева, М. Транспонирането на европейските директиви за околната среда – фактор за устойчиво развитие на българската икономика.// Управление и устойчиво развитие, 2005, брой 3-4, стр. 231 - 236, ISSN 1311-4506.
 135. Андреева, М. Устойчивото развитие и глобализацията – симбиоза или конфронтация?.// Управление и устойчиво развитие, 2004, брой 1-2, стр. 57 - 61, ISSN 1311-4506.
 136. Андреева, М. Международната и глобална стратегия на фирмата като фактор за устойчиво развитие.// Управление и устойчиво развитие, 2003, брой 1-2, стр. 179 - 183, ISSN 1311-4506.
 137. Андреева, М. Малкият и среден бизнес и проблемът за безработицата в България.// Управление и устойчиво развитие, 2002, брой 1-2, стр. 21 - 25, ISSN 1311-4506.
 138. Андреева, М. Стратегии, осигуряващи устойчиво развитие на фирмения пазар и конкурентни преимущества на фирмата.// Управление и устойчиво развитие, 2001, брой 1-2, стр. 63 - 70, ISSN 1311-4506.
 139. Андреева, М. Изисквания към стратегиите и стратезите при съвременния фирмен мениджмънт.// Годишник на Технически университет - Варна, 2001, брой 1, стр. 854 - 860, ISSN 1311-896Х.
 140. Андреева, М. Бедността като проблем на оцеляването и възпроизводството на човешките ресурси в България.// Управление и устойчиво развитие, 2000, брой 3- 4, стр. 96 - 102, ISSN 1311-4506.
 141. Андреева, М. Социални функции и отговорност на бизнеса.// Банки, инвестиции, пазари, 1998, брой 1, стр. 49 -52, ISSN 1310 -0114.
 142. Антонова, Д. Идентифициране на индустриални стратегии, базирани на знание (Методика на емпирично изследване).// сп. „Индустриален мениджмънт”, 2011, брой 14, ISSN 1312-3793.
 143. Антонова, Д. Екологични иновации: създаване на ноосфера.// сп. „Управление и устойчиво развитие”, 2009, брой 1, стр. 240-250, ISSN 1311-4506.
 144. Антонова, Д. Определяне на цената на продукти с търговска марка в условията на рецесия.// „Известия на съюза на учените”, секция Русе, 1998, брой 2, стр. 32-40
 145. Бебенова-Николова, Д., Попова, Ю., Михайлова, Л. Диалектически подход при синтезиране на „Интегриран процесен модел на интеркултурна компетентност”.// Реторика и комуникации, 2019, брой 40, стр. 105-116, ISSN 1314-4464.
 146. Бебенова-Николова, Д., Попова, Ю., Михайлова, Л. Изследване влиянието на комуникацията върху интеркултурната компетентност на членовете в трансграничен екип.// Реторика и комуникации, 2019, брой 41, стр. 19-33, ISSN 1314-4464.
 147. Велев М. Избор на изпълнители при проекти за публично-частно партньорство с използване на АНР метода.// Списание “Индустриален мениджмънт”, 2011, брой 1
 148. Велев Мл. Клaстърен подход за повишаване на конкурентоспособността, International Congress “Mechanical Engineering Technologies’06”, Varna.// сп.”Machines, technologies, materials”, 2007, брой issue 1
 149. Велев Мл., Фурнаджиева М. Усъвършенстване на контролинга на маркетинговата дейност на индустриалното предприятие,.// Списание “Индустриален мениджмънт”, 2008, брой 11
 150. Велчева Й., А.Любенова. Анализ, оценка и насоки на развитие на системата за вътрешен финансов контрол в земеделските предприятия.// Известия на СУ- Русе, 2006, брой Серия2,т.5, стр. 19-27, ISSN 1311-1094.
 151. Велчева Й., Ал. Петков. Оптимизиране на стопанските решения с помощта на електронни таблици.// Известия на съюза на учените - Русе, 1999, брой 3, стр. 42-50, ISSN 1311-1094.
 152. Велчева Й., Ал. Петков. Управление на паричните потоци на фирмите с помощта на електронни таблици.// Данъчна практика, баланс и финанси на фирмата, 1999, брой 6, стр. 88-96
 153. Велчева Й., Ал. Петков. Разработване на инвестиционен проект с помощта на електронни таблици.// Финанси на фирмата, 1998, брой 6, стр. 10-16
 154. Велчева Й., Ал. Петков. Финансово планиране във фирмата с помощта на електронни таблици.// Финанси на фирмата, 1996, брой 6, стр. 30-35, ISSN 1310-1358.
 155. Велчева Й.П., А.Харизанова. Насоки за усъвършенстване на Мениджърската информационна система в шивашка фирма.// Известия на СУ - Русе, 2003, брой Серия2,т.4, стр. 12-18, ISSN 1311-1094.
 156. Велчева, Й., А. Петков. Развитие на информационните системи и технологии в Русе.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2001, брой 3, стр. 5-10
 157. Велчева, Й., А. Петков. Контрол на ликвидността на фирмите с помощта на електронни таблици.// Известия на съюза на учените - Русе, 1998, брой 2, стр. 20-26, ISSN 1311-1094.
 158. Витлиемов В., И. Пеева, П. Витлиемов, Д. Братанов. Съвременни иновационни технологии в инженерната дейност.// МIT-2000, Сп. Механика на машините, ТУ-Варна, 2000, брой 36, стр. 27-30
 159. Витлиемов В.Д., Р.Сечи, П.Витлиемов. Монтажопригодност на изделията.// Научни известия на НТС по машиностроене, 1996, брой 7
 160. Витлиемов, П.,Ласонин А. Обновяване на бизнес процесите в индустриалните предприятия.// IX МНК Мениджмънт и инженеринг`11, 2011, брой ISBN 1310-39, стр. 246-255, ISSN 1313-7123.
 161. Гединач, В. Изследване делът на научнотехнологичните дейности в стойностната верига на автомобилната индустрия (методика и описателна статистика).// списание „Индустриален мениджмънт”, бр. 5, 2011, брой 5, ISSN 1313-3793.
 162. Е.Парашкева Л.Парашкевова. Трансфер инноваций с малого в крупный бизнес – инструмент государственной политики.// Финансовые решения XXI века: теория и практика, 2016, брой 2
 163. Ерменков, Т., Л. Михайлов, Кр. Мартев, М. Кирова. Моделиране показателите на електропроизводство при мощности на когенераторите под минималния товар на електропотреблението.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 8-18, ISSN ISSN 1312-0751.
 164. Игнатовска Г., А. Петков. Влияние на информационните технологии върху бизнес процесите.// Сборник трудове III, Е-управление, 2011, брой 3, стр. 105-111, ISSN 1313-8774.
 165. Игнатовска Г., А. Петков. Еволюция на ERP системите.// Сборник трудове II Е - управление, 2010, брой 2, стр. 131-136
 166. Илиева Л. Покривни фотоволтаични електрически централи. Методология и реализация.// Енергиен форум, 2015, брой 15/16, стр. 97-101, ISSN 1313-2962.
 167. Йоргова, Й. Въвеждане на ресурсно-базирана стратегия на индустриално предприятие: концептуален модел.// Индустриален мениджмънт, 2015, брой 1, стр. 21-31, ISSN 1312-3793.
 168. Йорданова, Д. Състояние на програмите и мерките по заетостта в България в контекста на глобална криза.// „Управление и устойчиво развитие”,, 2013, брой 5, стр. 169-173, ISSN 1311-4506. (със SJR ранг: 0 /2013, ВИНИТИ)
 169. Йорданова, Д. Предпоставки за устойчиво развитие на човешките ресурси в контекста на структурните фондове на ЕС.// Управление и устойчиво развитие, 2008, брой 3-4, стр. 381-386, ISSN ISSN 1311-4506. (със SJR ранг: 0 /2008, ВИНИТИ)
 170. Кирова, М. Стратегии за поддържане на иновационна квазирента.// Управление и устойчиво развитие, 2009, брой 3-4, стр. 96-101, ISSN 1311-4506.
 171. Кирова, М. Планиране на рекламната дейност на фирма от месопреработвателния бранш в русенски регион.// “Известия” на СУ – Русе, Серия 2, «Обществени науки», 2001, брой 3, стр. 39-43, ISSN 1311-1094.
 172. Кирова, М. Анализ на материалните потоци – основен елемент на оценката на жизнения цикъл.// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия 2 “Обществени науки”, 2006, брой 5, стр. 9-13, ISSN 1311-1094.
 173. Кирова, М. Основни теории за изследване на иновационните процеси.// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия 2 “Обществени науки”, 2003, брой 4, стр. 8-11, ISSN 1311-1094.
 174. Костадинова И. Природа на риска в бизнес процеси, в: (Колективна монография) Антонова, Д., М. Бонева, Л. Велева, и кол., раздел V, „Мениджмънт на бизнес процеси"..// Русе, 2012, брой 1, стр. 382-394, ISSN 978-954-867-5512.
 175. Костадинова И. Иновационен подход и модели за управление на емоционалната и социална интелигентност.// International journal for science and innovations for the industry, 2014, брой 1, стр. 38-44, ISSN 1314-8907.
 176. Коцев, Е. Ефективни техники за интегриране на индивиди и групи в организацията.// Бизнес посоки БСУ, 2008, брой 2
 177. Коцев, Е. Актуални аспекти на интегрирането на хората в организацията.// Известия ИУ Варна, 2008, брой 2, стр. 94-106
 178. Коцев, Е. Европейски императиви към производителите на облекла в България.// Известия на Съюза на учените – Русе сер. “Обществени науки”, 2006, брой 2, стр. 14-18
 179. Коцев, Е. Проект за диверсификация на ЕТ “Анаконда” в сферата на плетачния бизнес.// Бизнес управление, 1998, брой 2, стр. 76-89
 180. Кунев, С. Изследване на локализационни фактори сред машиностроителни фирми в област Русе(на български).// International virtual journal for science, technics and innovations for the industry “Machines, technologies, materials”, 2009, брой 3-4, стр. 9-12, ISSN 1313-0226.
 181. Л.Парашкевова А.Парашкевова. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ.// Финансовые решения XXI века: теория и практика, 2017, брой 1
 182. Л.Парашкевова А.Парашкевова. Инновации и инновационная система в Р Болгария – некоторые проблемы и перспективы (2014-2020 г.).// Финансовые решения XXI века: теория и практика, 2016, брой 2
 183. Ласонин, А. Влиянието на икономическата криза върху предприятията за производство на инструменти.// Научни трудове РУ, 2010, брой Том49 Серия5, стр. 87-92, ISSN 1311 3321.
 184. Ласонин, А. Новите бизнес модели-път за развитие на фирмата.// списание „Индустриален мениджмънт”, ТУ-София,, 2009, брой ISBN 1313-37
 185. Маринова, С Маринова, С. Взаимовръзка между бизнес възможности, директен маркетинг и социални мрежи..// Списание "Индустриален мениджмънт", 2013, брой 2, стр. 91-100, ISSN ISSN 1312-3793.
 186. Мартев, Кр., Т. Ерменков, Л. Михайлов, М. Кирова. Моделиране на електропотреблението при включени когенераторни и фотоволтаични мощности към системата.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 29-37
 187. Михайлов, Л., Т. Ерменков, Кр. Мартев, М. Кирова. Моделиране показателите на електропроизводство при мощности на когенераторите над максималния товар на електропотреблението.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 19-28, ISSN ISSN 1312-0751.
 188. Михайлова, Л. Принципи на съчетаване на стратегическото с тактическото фирмено планиране.// Индустриален мениджмънт, 2010, брой 12, стр. 23-26, ISSN 1312-3793.
 189. Михайлова, Л. Фирмено планиране и устойчиво развитие.// Управление и устойчиво развитие, 2009, брой 3-4, стр. 54-58, ISSN 1311-4506. (със SJR ранг: 0 /2009, VINITI)
 190. Михайлова, Л. Насоки на съвременния вътрешен контрол в лечебните заведения.// Финансов контрол, 2005, брой 4, стр. 21-26, ISSN 1311- 9478.
 191. Михайлова, Л. Процесната ориентация на вътрешния контрол в управлението на лечебните заведения.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2005, брой 5, Серия 2, стр. 67-72, ISSN 1311- 1094.
 192. Михайлова, Л., С. Рускова. Икономическата реформа и състоянието на лозарството и винарството в България.// Проблемы социалъной рыночной трансформации Росии и Болгарии, 2004, брой 1, стр. 80-91, ISSN 5-85534-857.
 193. Найденов, Н. Изследване на зависимости между цените и експлоатационни показатели на нови и употребявани трактори и зърнокомбайни..// Селскостопанска техника, 2009, брой 5, стр. 37-43
 194. Найденов, Н. Проблеми на осигуряването със земеделска техника.// Механизация на земеделието, 2009, брой 1, стр. 5-12
 195. Найденов, Н. Стратегии на заинтересованите страни при сервиза на земеделската и транспортната техника.// Научни трудове на Русенски ниверситет,, 2009, брой Том 48, сер., стр. 75-80
 196. Найденов, Н. Изследване на необходимостта от консултантски услуги и обучение за устойчиво развитие на селските райони.// Икономика и управление на селското стопанство, 2009, брой 2, стр. 39-43
 197. Найденов, Н. Симптоми за влошено състояние и дефекти на земеделската техника.// Механизация на земеделието, 2009, брой 2, стр. 9-14
 198. Найденов, Н. Методика за подбиране на необходимата техника в инвестиционни проекти за агробизнес.// Селскостопанска техника, 2009, брой 6, стр. 24-30
 199. Найденов, Н. Изследване на причинно-следствените връзки между дефекти и симптоми за влошено състояние на земеделската техника.// Селскостопанска техника, 2009, брой 5, стр. 29-36
 200. Найденов, Н. Изследване на енергоосигуреността на механизацията в растениевъдството в периода 2001– 2007год..// Механизация на земеделието, 2008, брой 4
 201. Найденов, Н. Програмна рамка за мениджмънт на техниката и производ-ствените услуги в земеделието..// Научни трудове на Русенски университет, том. 45, серия 1, 2006, брой 1, стр. 37-42
 202. Найденов, Н. Изследване на числеността и структурата на персонала и машинния парк в агрофирмите за технически услуги..// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 2, стр. 38-41
 203. Найденов, Н. Изследване на бизнес-портфейла на агрофирмите за технически услуги..// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 5, стр. 62-68
 204. Найденов, Н. Анализ на окръжаващата среда на агрофирмите за техни-чески услуги..// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 3, стр. 61–64
 205. Найденов, Н. Решения за маркетинговия микс на употребявана земеделска техника, внос от страните на Европейския съюз.// Икономика и управление на селското стопанство, 1998, брой 5, стр. 40 – 45
 206. Найденов, Н. Изследване на основни технико-икономически параметри на употребявани зърнокомбайни, предлагани в Германия.// Селскостопанска техника, 1998, брой 4, стр. 36–40
 207. Найденов, Н. Методика за прогнозиране на разходите за земеделска техника в растениевъдството при разработване на инвестиционен проект за придобиване на машини.// Селскостопанска техника, 1996, брой 3
 208. Найденов, Н. Вземане на мениджърско решение „собствена машина или механизирани услуги”.// Механизация на земеделието, 1995, брой 2
 209. Найденов, Н. Форми за сдружаване на фермерите в развитите европейски страни.// Механизация на земеделието, 1994, брой 6, стр. 19 – 21
 210. Найденов, Н. Земеделието и обслужващите отрасли в Швейцария.// Механизация на земеделието, 1993, брой 4
 211. Найденов, Н. Разработване и изследване на теоретичен модел за мениджмънт на сервизните услуги.// Земеделска техника, 1993, брой 3/4, стр. 52-56
 212. Найденов, Н. Информационна структура на микрокомпютърен модул за оперативно управление на ремонта и поддържането на ССТ в земеделските стопанства.- Селскостопанска техника,.// Селскостопанска техника, 1990, брой 4, стр. 86 – 90
 213. Найденов, Н., Д. Йотова. Изследване на производствената специализация, размера и необходимите услуги за семейни земеделски стопанства в Северен централен район на България..// Селскостопанска техника, 2008, брой 1, стр. 15-23
 214. Найденов, Н., Димитрова, И., Петков, А., Недялков, А. Изследване на икономически показатели, характеризиращи агрофирмите за технически услуги.// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 4, стр. 65-71, ISSN 0205-3845.
 215. Найденов, Н., и др. Изследване на икономическите показатели, характеризиращи размера на агрофирмите за технически услуги..// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 2, стр. 38-41
 216. Найденов, Н., Йотова, Д. Изследване на наситеността с техника на земеделските стопанства от Северен централен и Североизточен район на България.// Икономика и управление на селското стопанство, 2004, брой 6, стр. 35 - 44
 217. Найденов, Н., Недялков, А. Интегриране на моделите за мениджмънт на индустриалните услуги чрез концепцията за сервизния триъгълник.// Машиностроене и електротехника, 2009, брой 7-8, стр. 26-30, ISSN 0025-455X.
 218. Найденов, Н., С. Навасардян. Структура на експертна система за функционална диагностика на земеделската техника.// Научни трудове на Русенски университет, 2009, брой Том 48, сер., стр. 75-80
 219. Найденов, Н., С. Петкова. Анкетно проучване за формите на работа, размера и необходимите сервизни услуги на земеделските стопанства.// Механизация на земеделието, 1993, брой 3, стр. 15 – 17.
 220. Нанева, А., Н. Найденов. Определяне на оптималната наситеност с техника в земеделските стопанства..// Земеделска техника, 1993, брой 3 – 4
 221. Недялков, А. Разработване на информационен модул за оперативно управление на дейността в малки фирми за производствени услуги.// Индустриален мениджмънт, 2010, брой 7(12), стр. 53-60, ISSN 1312-3793.
 222. Недялков, А. Анализ на софтуерния пазар в България (Аналiз ринку програмного забезпечення в Болгарiї).// Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит, 2004, брой 2, стр. 279-291
 223. Недялков, А. Управлінськi інформаційнi системи в агрофірмах, що надають технічні послуги в рослинництві.// Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво, 2001, брой 3, стр. 78-83, ISSN 1814-1161.
 224. Недялков, А. Модулно изграждане на информационна система.// Известия на съюза на учените - Русе, 1999, брой 3 (2), стр. 35-41, ISSN 1311-1094.
 225. Недялков, А., Найденов, Н. Стоворення модуля оперативного управлiння сервiсною дiяльнiстю в агрофiрмах.// Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит, 2002, брой 12 (1), стр. 278-283
 226. Николова, В., Павлов, Д., Курти, С., Николич, Дж. ECONT: Отворено към обществото мислене чрез социално отговорни действия.// JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP & INNOVATION, 2016, брой 7
 227. П. Витлиемов, В. Витлиемов. Технологичен одит.// студията "Бизнес модели за управление в условията на динамично променяща се среда", изд. ПРИМАКС, 2009, No 1, pp. 16-22, ISSN 978-954-9972.
 228. Павлов, Д. Вертикална интеграция при производството на пелети и био-бриекти.// Списание “Икономика и управление на селското стопанство”, 2009, брой 1, стр. 29-34, ISSN 0205 - 3845.
 229. Павлов, Д. Алтернативен инструментариум за изследване на икономическите връзки в стопански комплекс.// Сп.Народностопански архив, Свищов, 2006, брой 4, стр. 46-56
 230. Павлов, Д. Подпомагане на техностартъри за производство на възобновяема енергия.// Списание „Индустриален мениджмънт”, 2009, брой 12, стр. 61-66, ISSN 1312-3793.
 231. Папазов, Е., Михайлова Л. Продуктовата диверсификация в МСП като антикризисна реакция.// Известия на Икономически университет – Варна, 2011, брой 2, стр. 122-127, ISSN 1310-0343. (със SJR ранг: 0 /2011, ERIH PLUS, CEEOL)
 232. Папазов, Е., Михайлова, Л. Балансът на знанията като управленски инструмент: основни характеристики и анализ на добри практики.// Авангардни научни инструменти в управлението, 2014, брой 2 (9), стр. 325-332, ISSN 1314-0582. (със SJR ранг: 0 /2014, EBSCO and Google Scholar)
 233. Парашкевова Л. Циклите на икономическата динамика.// Knowledge Society Institute, 2010, брой 3, ISSN ISSN 1313-4787.
 234. Парашкевова, А. Парашкевова, Л. Вопросы реляции общей ценности и корпоративной социальной ответственности.// Инновационное развитие социально-экономических систем, 2017, брой 1
 235. Парашкевова, Л. О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ БЕНЧМАРКИНГА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ, С. Петербург, Русия.// Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и практика, ч. 2 (лиценз ЛР №020593), 2013, брой 2
 236. Парашкевова, Л. Визови, стоящие перед государствами в XXI веке.// Ежегодник Санкт-Петербургского политехнического университета, Санкт-Петербург, Россия, 2011, брой 1
 237. Парашкевова, Л. Индикатори за измерване на взаимодействията между участниците в междуфирмените мрежи: проблеми и решения.// Науч. алманах ВСУ „Черноризец Храбър". Сер. „Икономика и стоп. управление", 2008, брой 5, стр. 52-66
 238. Паскалева, М. Д. Антонова. Индустриални мрежи за иновационно сътрудничество в Швеция и България – описателна статистика и експертни оценки.// „Индустриален мениджмънт”, 2009, брой бр.12, ISSN 1312-3793.
 239. Паскалева, М. Д. Антонова, Д. Мрежи за иновационно сътрудничество в индустрията за електрохимични и конверсионни покрития – методика на изследването,.// сп. „Индустриален мениджмънт”, 2009, брой бр. 12, ISSN 1312-3793.
 240. Паскалева, М., С Рускова. База-знания по проблемите на СУК – приложимо решение в контекста на мрежите за сътрудничество.// Entrepreneurship and Innovation, 2009, брой 1, стр. 122-133, ISSN 1314-0175.
 241. Паскалева,М., Антонова, Д. Характеризиране на потоците от знание в семейни компании – Изследователско проучване на индустрията за електрохимични и декоративни покрития в Швеция.// МТМ - Машини,технологии, материали”, 2009, брой год. III, бр, стр. 37-46, ISSN 1313-0226.
 242. Пенчева М. Теоретичен анализ на основни моменти свързани с трансфера на знание.// Списание, 2016, брой 1, стр. 145-156, ISSN 1314-7390.
 243. Пенчева, М. Д. Антонова. Съпоставимост между националните приоритети в административното управление и личностните нагласи на служителите от публичния сектор,.// „Управление и устойчиво развитие”,, 2008, брой год.10, vol., стр. 398-404, ISSN 1311-4506.
 244. Пенчева, М., Антонова, Д. Съпоставимост между националните приоритети в административното управление и личностните нагласи на служителите от публичния сектор.// Списание"Управление и устойчиво развитие", 2009, брой 3-4, стр. 398-403, ISSN 1311 - 4506.
 245. Петков, А. Е-управлението в интеграция със стандартите за управление на качеството.// Сборник трудове I, Е-управление, 2009, брой 1, стр. 52-58, ISSN 1313-8774.
 246. Петков, А. Модел на управленска информационна система за подпомагане вземане на решения.// Management and Engineering, 2004, брой XI,Vol 2, стр. 137-142, ISSN 1310-3946.
 247. Петков, А. Автоматизирано планиране на механизираните операции в земеделието.// Селскостопанска техника, 1996, брой 1, стр. 48-52, ISSN 0037-1718.
 248. Петков, А. Коефициент за използване на работния ход при комбинирани и еднородни машинно-тракторни агрегати.// Селскостопанска техника, 1988, брой 1, стр. 23-27, ISSN 0037-1718.
 249. Рускова, С. Анализ на състоянието на лозаро-винарската индустрия в България.// Известия на Съюза на учените- Русе, 2006, брой Серия 2, Общ, стр. 33-43, ISSN 1311 – 1094.
 250. Рускова, С. Примерна стратегия за развитие на екологичното лозарство и винарство в България.// Известия на Съюза на учените- Русе, 2003, брой Серия 2, Общ, стр. с.94-98, ISSN 1311 – 1094.
доклади
 1. Antonova, D. European Strategy for the Development of the Danube Region - priorities of the University of Ruse, Bulgaria. IN: Фан ва технологиялар тараккиети, Бухоро шахри, Ўзбекистон, Бухоро Мухандислик-технология институти 2/, 2015, pp. 115-118, ISBN ISSN 2181-8193.
 2. Antonova, D. Company strategies for successful new product development. IN: Scientific Conference with International Participation “Manifacturing and Management in 21th century”, Ohrid, Macedonia, Production and Industrial engineering Association, 2004, pp. 107-113
 3. Antonova, D. Forecasts for the Future Development of Eastern Europe. IN: Proceedings of the 39th ICSB World Conference, Strasbourg, France, Small Business and its Contribution to Regional and International Development, 1994, pp. 213-220
 4. Antonova, D. Gedinach V. Competition as a universal instrument for the regulation of socio-economic relations. IN: Science for Industry and Service - The IV International Scientific and PracticalConference, Togliatti, Rusia, ИПЦ ПВГУС, 2010, pp. 13-20, ISBN 978-5-9581-0217-4.
 5. Antonova, D., B. Stoycheva. Approved model of factors, influencing the management process in developing new products. IN: The 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018), Czech Republic, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica – Praha 2018 Nakladatelství Oeconomica, N, 2018, pp. 38-54, ISBN 978-80-245-2274-6.
 6. Antonova, D., M. Pencheva. Innovation Culture Building – Contemporary Dimensions and Challenges upon the Public Sector in Bulgaria. IN: 5th International HSSS Conference, Greece, Xanthi, 2009, pp. 82-90, ISBN 1751-0589.
 7. Antonova, D., S. Kunev. Potentialities of small business structures in machine-building industry for inventions of knowledge. IN: Proceedings of the 5th HSSS Conference, Xanthi, Greece, 2009, ISBN 1751-0589.
 8. Antonova,D. The Concept of Corporate Citizenship and Corporate Sustainability in Bulgaria.. IN: МНПК "Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения", Свищов, Академично издателство "Ценов", 2018, pp. 17-26, ISBN 978 954 231 702 9.
 9. Aslitdin Nizamov, Daniel Pavlov. MATCHES – TOWARDS THE MODERNISATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN UZBEKISTAN (BENEFITS FOR UZBEKISTAN FROM THE MOBILITY PROGRAM TO SPAIN AND POLAND). IN: TEMPUS IV IN UZBEKISTAN, Tashkent, Uzbekistan, National Erasmus+ Office (NEO) in Uzbekistan, 2015, pp. 158 - 163
 10. Avramova D, Pavlov D. ANALYSIS OF EXISTING MODELS FOR PPP (АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МОДЕЛИ ЗА ПУБЛИЧНОЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА). В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 5.3, Ruse, University of Ruse, 2019, стр. 10-17, ISBN 2603-4123.
 11. Avramova D, Pavlov D. METHODOLOGY FOR INITIATING A PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP WITH A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 5.1., Ruse, University of Ruse, 2018, pp. 46-50, ISBN 2603-4123.
 12. Avramova Diana. Benefits of public-private partnership in public procurement. IN: Annual conference INDUSRTRY 4.0. BUSINESS ENVIRONMENT. QUALITY OF LIFE. 27 - 28.10.2017, Ruse, University of Ruse, 2017, pp. 209-210
 13. BELOEV, H.,V. PENCHEVA, J. POPOVA, D. ANTONOVA & S. KUNEV. REGIONAL DIMENSIONS OF THE UNIVERSITY LEADERSHIP (THE CASE WITH THE UNIVERSITY OF RUSE, BULGARIA)/ISSN 1311-3321 (print); ISSN 2535-1028 (CD-ROM); ISSN 2603-4123 (on-line);. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 10, Ruse, University of Ruse, 2018, pp. 5-12
 14. Bencheva N., I. Ruseva, D. Yordanova. Current Situation in Photovoltaic Sector in Bulgaria. IN: Proceedings of the conference “Photovoltaik-Fachtagung Generalversammlung der Europäischen Technologieplatform Photovoltaik, Viena, 2009, pp. 33 – 40
 15. Bencheva, N., M. Iliev, D. Yordanova, Y. Ruseva. Reducing Greenhouse Emissions by Networking of Enterprises and Researchers – Network Project. IN: Proceedings of the Union of Scientists, Energy Efficiency and Agricultural Engeneering, Ruse, 2009, pp. 835 – 838, ISBN 1311-9974.
 16. Bilgi, I. Example of Turkish Banking System Internal Audit Process Capital and Foreign Banks. IN: International Scientific Conference UNITECH, Technical University - Gabrovo, 21-22 November, 2014, Gabrovo, 2014
 17. Bilgi, I., Mihaylova, L., Papazov, E. Aspects of the Internal Management Control in Turkey. IN: Proceedings of International Scientific Conference: Science and Technology for Sustainable Maritime Development, 13-14 May 2015, Varna, Bulgaria, Nikola Vaptsarov Naval Academy, 2015, pp. 179-182, ISBN 978-954-8991-81-0.
 18. Boneva, M. Challenges Related to the Digital Transformation of Business Companies. IN: The 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018), Prague, 2018, pp. 101-114, ISBN 978-80-245-2274-6.
 19. Boneva, M., Dzhambazova, M. Issues and Guidelines for Implementing Administrative Electronic Services. IN: IX International Scientific Conference "E-Governance and E-Communications", Sofia, TU-Sofia Publisher, 2017, pp. 131-136, ISBN ISSN 2534-8523.
 20. Borisova, V., Nedyalkov, A. Investigation of Management Information Systems in Large Agricultural Enterprises. IN: International Workshop „Large Farm Management”, Halle (Saale), Germany, IAMO, 2003, pp. 16, ISBN 3-9809270-0-8.
 21. Bratanov D., P. Vitliemov. Cloud E-learning for Mechatronics. IN: Cборник доклади от Двадесет и трета международна научна конференция АДП-2014, Созопол2014, ТУ-София, 2014, pp. 378-383, ISBN 1310-3946.
 22. Daniel Pavlov. THE ROLE OF THE RENEWABLE ENERGY SOURCES FOR IMPROVEMENT OF THE TOURIST COMPETITIVENESS. IN: Proceedings of V Scientific Conference With International Participation, Bosnia and Herzegovina, Faculty of Economics Pale, University of East Sarajevo, 2016, pp. 37-45, ISBN 2303-8969.
 23. Daniel Pavlov. Education in Entrepreneurship at the University of Ruse “Angel Kanchev”.. IN: Scientific Conference, Проблемы и решения повышения конкурентоспособности региональной экономики., Букхара, Узбекистан, Бухарский инженерно-технологический институт, 2015, pp. 357-360, ISBN 978-9943-4504-9-3.
 24. Daniel Pavlov, Aslitdin Nizamov, Asliddin Komilov, Adhamjon Tuychiev. BENEFITS FOR UZBEKISTAN FROM THE INTERACTIVE TRAININGS IN BUKHARA, KARSHI AND NAMANGAN UNDER THE MATCHES PROJECT. IN: TEMPUS IV IN UZBEKISTAN, Tashkent, Uzbekistan, National Erasmus+ Office (NEO) in Uzbekistan, 2015, pp. `152 - 157
 25. Daskalov, P., A. Asenov, T. Georgieva, H. Beloev, V. Pencheva, D. Antonova. Analysis of the Results of Lecturers Qualification Enhancing through Participation in Specialized Courses. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018 , volume 57 , book 9, Bulgaria, University of Ruse, 2018, pp. 36-41, ISBN 2603 - 4123 on-li.
 26. Enimaneva S, D. Antonova. Priorities in determining indicator for economic efficiency of a building renovation project. IN: Proceedings of the 5th National & International Conference Hellenic Society for Systemic Studies, Xanthi, Greece, 2009, pp. 40-47, ISBN 1751-0589.
 27. Fishkin, G., M. Boneva. The Cloud Technologies - a Contemporary View and Potential. IN: BSc, MSc and PhD Students & Young Scientists, Univercity of Ruse “Angel Kanchev” Proceedings Volume 57, book 5.3. Economics and Management, Русе, Русенски университет, 2018, pp. 45-50, ISBN 2603-4123 (on-lin.
 28. Gedinach, V. D. Antonova. Investigating S&T Activities in the Global Value Chain of the Bulgarian Automotive Enterprises. IN: Proceedings of the 2012 International Conference on Logistics and Maritime Systems, Germany, Imprint: University of Bremen, Faculty 7: Business Studies & Economics, Chair of Logistics, Prof. Dr, 2012, pp. 261-273
 29. Iliev, S., D. Gunev, S. Kadirova , T. Nenov, I. Ivanov , S. Kunev. Improving Practical Experience of Students in Pre-production and Production Stages of New Products. DOI 10.1109/SIITME.2018.8599282. ISBN: 978-1-5386-5578-8, Electronic ISBN: 978-1-5386-5577-1. IN: 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), October 25th–28th, Iasi, Romania, IEEE, 2018
 30. Irena Kenarova-Pencheva. DETERMINANTS FOR MEASURING THE VALUE OF THE INTERNAL BRAND IN TEXTILE ENTERPRISES IN BULGARIA. IN: под печат, под печат, 2020
 31. Irena KENAROVA-PENCHEVA. TRENDS AND MAIN ISSUES OF THE BULGARIAN TEXTILE INDUSTRY. IN: Научна Конференция на Русенски Университет, Русенски Университет, Русе, 2018, pp. 65-74, volume 57, bo, ISBN 1311-3321 (print).
 32. Irena KENAROVA-PENCHEVA Petar PENCHEV. “The Impact of Internal Branding on Employee Engagement in the Tourism Sector of Bulgaria”. IN: Tourism: Trends, Prospects and Implications for Enterprises and Destinations, Santorini, Greece, Heliotopos Conferences Ltd., 2017, pp. 12-13, ISBN 978-960-6746-16-1.
 33. Ivanov Sv., P. Vitliemov, T. Dobrev. Parametric design of robotic grippers (slider-cranks). IN: MAS 99, Vienna, Austria, 1999
 34. Ivanov Sv., Pavel Vitliemov. Table-driven parametric re-design of robotic grippers. IN: RAAD 99, Munich, Germany, 1999
 35. Ivanov Sv., Р. Vitliemov. Parametric design of robotic grippers. IN: EUROCAST 99, Vienna, Austria, 1999
 36. Kirova M., I.Sheludko, P.Velikova. RANKING OF RISKS IN THE OPERATION OF SMALL ENERGY PLANTS. IN: Contemporary Issues in Business, Management and Education ‘2012, Vilnus, Lithuania, 2012, pp. 26 - 40, ISBN 978-609-457-323-1.
 37. Kirova, M. The Importance of the System for Energy Management in the Modern Production. IN: Conference Proceedings, University of Chemical Technology and Metallurgy - Sofia, Academic Publishing, 2015, pp. 484-491, ISBN 978-954-2940-19-8.
 38. Kirova, M., N. Kolev. Application of Monte Carlo simulation for risk assessment in organic honey production. IN: International Scientific Conference "Management of Change", Ruse, Stara Zagora, Bulgaria, Primax, 2014, pp. 103-111, ISBN 978-954-8675-82-6.
 39. Kirova, M., Nedyalkov, A., Pencheva, M., Yordanova, D. University as Prerequisite for Sustainable Regional Development in International Context. IN: Proceedings of the 18th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences, University of Zilina, Slovak Republic, 10-11 October 2018, Web of science, 2018, pp. 2578-2585, ISBN 2454-0943.
 40. Kirova, M., P. Velikova. Empirical research on the risks at the stage of design of the innovation process conducted in Bulgaria. IN: 4th International Conference on Governance and Strategic Management, Bourgas, 2017, pp. 207-224, ISBN 978-619-7126-39-6.
 41. Kirova, M., P. Velikova. Monte Carlo simulation for risk assessment of photovoltaic installations. IN: ICTIC - Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences, Slovak Republic, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014, pp. 82-87, ISBN 978-80-554-0865-1.
 42. Kirova, М. Analysis of the external environment for development of tourism in the Ruse region. IN: Conference proceedings International scientific conference "Modern Management Paradigms in the Continuous Change Context", Sofia, University of Chemical Technology and Metallurgy, 2019, pp. 277-282, ISBN 978-954-2940-22-7.
 43. Kolev, N. Steps towards the development of model for supplier selection in industrial enterprises. IN: Proceedings of the 6th International Conference for Entrepreneurship Innovation and Regional Development, Istanbul, Turkey, Lookus Scientific, 2013, pp. 525-535, ISBN 978-9944-380-09-6.
 44. Kolev, N. Supplier Evaluation and Selection Decision Making Methods. IN: Proceedings from the 2012 International Conference on Logistics and Maritime Systems, University of Bremen, Germany, 2012, pp. 285-292
 45. Kostadinova I. Digital Models for Transformation of Corporate Social Responsibility Education. IN: Conference Proceedings of 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering – EAEEIE 2019, IEEE Digital Xplore., DOI 10.1109.EAEEIE46886.2019, 2019, pp. 277-81, ISBN 978-1-7281-3222-8.
 46. Kostadinova I. New social dimensions of relationship in health care organizations. IN: International scientific conference "Management of Change", Ruse, Stara Zagora, Bulgaria, Ruse, PRIMAX, 2014, pp. 273-280, ISBN 978-954-8675-82-6.
 47. Kostadinova I S Ahmedova. EVALUATION OF MOTIVATION AS AN ELEMENT OF EMOTIONAL AND SOCIAL INTELLIGENCE IN NON-PROFIT ORGANIZATION. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 5.1. Ruse, Русе, University of Ruse, 2019, 2019, pp. 43-52, ISBN ISSN 2603-4123.
 48. Kostadinova I., S. Kunev. ANALYSIS OF RESULTS FROM SURVEY REPORT ON SOCIAL RESPONSIBILITY'S LEARNING NEEDS. IN: 57-th ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE of University of Ruse, Ruse, 2018, pp. 75-83, ISBN 1311-3321.
 49. Kostadinova, I., D. Antonova. Key Competencies in Sustainability: Assessment of Innovative Factors Influencing the Development of Human Resources in Health Care System. IN: : The 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018), Czech Republic, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica – Praha 2018 Nakladatelství Oeconomica,, 2018, pp. 577-591, ISBN 978-80-245-2274-6.
 50. Kostadinova, I., D. Antonova, S. Kunev. Influence of University Graduates’ Skills and Attitudes on the Current Status and Future Development of Organisations with Innovation Activities in Ruse Region (Bulgaria). IN: Proceedings of the University of Ruse, Volume 58, book 5.1. Economics and Management, Ruse, University of Ruse, 2019, pp. 133-139, ISBN ISSN: 2603-4123.
 51. Kostadinova, I., D. Antonova, S. Kunev. DIGITAL MODELS OF TECHNOLOGICAL ENTREPRENEURSHIP. A METHODOLOGICAL GUIDE TO STARTING A BUSINESS IN DIGITAL TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP.. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 9, Ruse, University of Ruse, 2019, pp. 130-138, ISBN ISSN 2603-4123.
 52. Kostadinova, I., S. Kunev, D. Antonova. Integrating the principles of responsible management education according to the needs of CSR learning. IN: The 7th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019), Vysoká škola ekonomická v Praze, Czech Republic, Prague, Nakladatelství Oeconomica - Praha, 2019, pp. 369-380, ISBN 978-80-245-2274-6.
 53. Kostadinova,I. D. Antonova. Оценяване на мотивацията като елемент на емоционалната и социалната интелигентност в организационен контекст. В: Единадесета международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии”, Варна, 2018, стр. 469-480, ISBN 978-619-7026-28-3.
 54. Kotsev E, Y. Dimitrov. How to make a profit in the training and consultancy business – a true story of a Bulgarian organization. IN: Proceedings of international conference “Internationalization of Entrepreneurship Training and Education - IntEnt’99”, Sofia, 1999
 55. Kotsev E. N. PERSPECTIVE OPPORTUNITIES ON LABOR MARKET SUPPLY: A COLLATERAL IMPLICATION OF THE INNOVENTER PROJECT. IN: Proceedings of the University of Ruse, University of Ruse, 2019
 56. Kotsev, E. Small Businesses and External Consultants: Is It Time for New Relations,. IN: International Conference “The European Entrepreneurship in the Globalising Economy – Challenges and Opportunities”, Varna, 2008
 57. Kotsev, E. The Case Method as an Effective Tool for Human Resource Development – International Opportunities. IN: International Conference “Human Resource Management - an Important Factor for European Integration”, Varna, 2000
 58. Kotsev, E. The Rousse Business and Management Centre. IN: Proceedings of the North American Case Research Association Annual Meeting, Santa Rosa, California, 1999
 59. Kunev, S. Improving alumni network potential of business students for building entrepreneurial ecosystem in the region of Ruse (Bulgaria). IN: Републиканская научно-практическая конференция "Проблемы и решения повышения конкурентоспособности региональной экономики", Букхара (Узбекистан), Бухарский инженерно-технологический институт Ташкентский государственный экономический университет. , 2015, pp. 319-322, ISBN 978-9943-4504-9-3.
 60. Kunev, S., D. Antonova, S. Ruskova. Algorithm for factor determination of innovation activeness of machine-building SMEs (the case of Bulgaria, example of Ruse region). IN: 2nd International Conference on Logistics and Maritime Systems, University of Bremen, Germany, Imprint: University of Bremen, Faculty 7: Business Studies & Economics, Chair of Logistics, Prof. Dr, 2012, pp. 293-302
 61. Kunev, S., D.Antonova. Selection and evaluation of factors influencing the innovation activeness of small and medium enterprises. IN: 6th International conference for entrepreneurship innovation and regional development, Istanbul (Turkey), Lookus Scientific, 2013, pp. 541-551, ISBN 978-9944-380-09-6.
 62. Kunev, S., I. Kostadinova, G.Angelova. Methodological approach for internal assessment of influential factors on the innovation activity of an industrial enterprise. IN: Научни трудове на Научна конференция на РУ - 2018, Том , серия, Русе, 2018, pp. 55-59, ISBN 1311-3321 (print).
 63. Kunev, S., N. Mihailov. Study of possibilities of using renewable energy sources among economic entities in the Vetovo municipality (Bulgaria): methodology of the survey. IN: 6th International conference "Energy efficiency and agricaltural engineering" 11-12 November 2015. Proceedings of the Union of scientist Ruse, Ruse, Avangard print Ltd., 2015, pp. 646-653, ISBN 1311-9974.
 64. M. Todorova. Marketing Decisions Based on Consumers’ Behaviour Study. IN: Републиканская научно-практическая конференция "Проблемы и решения повышения конкурентоспособности региональной экономики", Букхара (Узбекистан), Бухарский инженерно-технологический институт Ташкентск, Uzbekistan, 2015, ISBN 978-9943-4504-9-3.
 65. Matei TAMASILA, Daniel PAVLOV. Organizational Aspects of a Bilateral Scientific Project. IN: Conference: Management. Economic Engineering. Transportation Engineering, Timisoara, Buletinul Stiintific al Universitatii “Politehnica, 2011, pp. 9-23, ISBN 1224-6050.
 66. Mihailov N, D.Antonova, S.Kadirova, A.Manukova, N.Evstatieva, E.Kumanova, K.Martev. Social problems existing in the market of renewable energy sources and opportunities to be resolved along the cross border region Bulgaria-Romania. IN: Proceedings of the Workshop “Renewable energy sources in the cross border region Romania – Bulgaria”, RES-OP-DEV MIS-ETC code:222, Ruse, 2012, pp. 46-54, ISBN 978-954-8675-36-9.
 67. Mihaylova, L., Papazov, E. The Outsourcing as a Strategic Decision in SMEs. IN: Zbornik radova. Šesta majska konferencija o strategijskom menadžmentu – Kladovo, Srbija, Beograd, Univerzitet u Beogradu, 2010, pp. 103-112, ISBN 978-86-80987-77-4.
 68. Mihaylova, L., Papazov, E., Bilgi, I. Evaluation Model of Internal Control Activities in Industrial Enterprises. IN: Contemporary Issues in Economy & Technology - CIET 2018 (Indexed in: EconBiz, EBSCO, ResearchBible), Split, Croatia, University of Split, 2018, pp. 138-148, ISBN 978-953-7220-29-7.
 69. Mihaylova, L., Papazov, E., Kirova, M. Specificities of Strategic Controlling in Innovative Enterprises (After the Example of the Bulgarian Knitwear Industry). IN: 21-st International Scientific Conference, Brno, Czech Republic (Indexed in: Web of Science), 2016, pp. 573-578, ISBN 9788021454132.
 70. Naydenov N., Landers, A.J. Experiences gained from the TEMPUS exchange for mechanisation management teaching at the University of Rousse, Bulgaria. Proceeding of The Agricultural and Biological Engineering. IN: Conference “New Horizons, New Challenfes”, Newcastle, 20-23 September, 1995., Newcastle, 20-23 September, 1995., 1995
 71. Naydenov, N. Pathways towards efficient levels of machinery investments needed for the sustainable development of arable farms in Bulgaria. IN: Proceedings of IAMO Conference “Agriculture in the Face of Changing Markets, Insitutions and Policies – Challenges, Halle (Saale), Germany,, 2006, pp. pp. 350 - 362, ISBN ISSN 1436-221.
 72. Naydenov, N. Development of alternative strategies of agri-technical services. IN: Proceedings of “Approaching Agricultural Technology and Economic Development of Central and Eastern Europe”,Halle, Germany, pp., Halle, Germany, 2001, pp. 105-110
 73. Naydenov, N., Bogdanova, Z. Policies and Expectations for Sustainable Development of Rural Areas of Rousse District in Bulgaria.. IN: Symposium “CAP & Rural Areas Development”,, Bucharest, Romania,, 2006
 74. Nedyalkov, A., Borisova, V. Strategic Information Management in Agriculture and Rural Areas (DOI: 10.13140/RG.2.1.4778.1361). IN: Proceedings of the First Green Week Scientific Conference, Berlin, Margraf Publishers, 2007, pp. 163-169, ISBN 978-3-8236-1499-9.
 75. Nedyalkov, A., Borisova, V. Improving Information Management: A Pathway Toward Efficient Agricultural Enterprises. IN: IAMO Forum 2006 : Agriculture in the Face of Changing Markets, Institutions and Policies: Challenges and Strategies, Halle (Saale), Germany, IAMO, 2006, pp. 16, ISBN 3-938584-12-2.
 76. Nedyalkov, A., Borisova, V. Internet Penetration in Agricultural Markets: The Pattern of Bulgaria and Ukraine. IN: IAMO Forum 2005 : How effective is the invisible hand: Agricultural and Food Markets in Central and Eastern Europe, Halle (Saale), Germany, IAMO, 2005, pp. 16, ISBN 3-938584-02-5.
 77. Nedyalkov, A., Borisova, V. The Impact of Information Society on Agriculture and Rural Areas Development. IN: Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe, Halle (Saale), Germany, IAMO, 2004, pp. 325-338, ISBN 3-9809270-4-0.
 78. Nedyalkov, A., Borisova, V. Comparative Analysis of East German, Bulgarian and Ukrainian Agriculture: Condition of Agricultural Enterprises Transition. IN: Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe, IAMO, Germany, Kiel: Wiss.-Verl. Vauk, 2002, pp. 394-397, ISBN 3-8175-0366-0.
 79. Nedyalkov, A., Borisowa, V. Vergleichende Anaylse der Landwirtschaft in Ostdeutschland, Bulgarien und der Ukraine während des Transformationsprozesses der Agrarbetriebe. IN: Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe, IAMO, Germany, Kiel: Wiss.-Verl. Vauk, 2002, pp. 398-401, ISBN 3-8175-0366-0.
 80. Nedyalkov, A., Naydenov, N. Investigation of Necessity of Management Information Systems in Agrocompanies Supplying Technical Services. IN: Proceedings of IAMO/ATB Workshop “Approaching Agricultural Technology and Economic Development of Central and Eastern Europe”, Halle (Saale), Germany, IAMO, 2001, pp. 159-160, ISBN 0947-7314.
 81. Nedyalkov, А. Staffing Aspects of Support Systems Within Service Triangle Model. IN: Zbornik radova Majska konferencija o strategijeskom menadžmentu, Kladovo, Srbija, 2010, pp. 894-906, ISBN 978-86-80987-77-4.
 82. Papazov, E., Mihaylova, L. Linking Accounting Information with Business Planning in Bulgarian SMEs. IN: Proceedings of the 8-th International Management Conference, Bucharest, Romania, ASE-Bucharest (Indexed in: Web of Science), 2014, pp. 321-327, ISBN 2286-1440.
 83. Papazov, E., Mihaylova, L. A Quantitative Approach to Identification of Latent Industrial Clusters Within the Regional Planning Process. IN: Proceedings of 8-th Research/Expert International Conference “Quality 2013”, Bosnia and Herzegovina, University of Zenica (Indexed in Index Copernicus), 2013, pp. 603-608, ISBN 1512-9268.
 84. Papazov, E., Mihaylova, L. Sustained and Balanced Growth of a Small Quasi-Diversified Company: Strategic Aspects. IN: Proceedings of 7-th International Management Conference “New Management for the New Economy”, The Bucharest University of Economic Studies, 07-08.11.2013, Bucharest, Romania, ASE (Indexed in: Web of Science), 2013, pp. 441-445, ISBN 2286-1440.
 85. Papazov, E., Mihaylova, L. Quasi-Institutional Formation of a Control Environment (After the Example of the Bulgarian Brewery Industry). IN: Proceedings of 6-th International Conference “Approaches in Organizational Management – AOM 2012”, Te Bucharest University of Economic Studies, 15-16.11.2012, Bucharest, Romania, ASE, Bucharest, Romania (Indexed in Web of Science), 2012, pp. 132-136, ISBN 2286-1440.
 86. Papazov, E., Mihaylova, L. Modern Approach to Strategic Control in SMEs. IN: Proceedings of MIBES International Scientific Conference 2012 – Innovation & Sustainability, 25-27 May, 2012, Larissa, Greece, TEI - Greece (Indexed in: Google Scholar), 2012, pp. 250-260, ISBN 978-960-9510-06-6.
 87. Papazov, E., Mihaylova, L. Using Benchmarking for Strategic Analyses in SMEs. IN: Proceedings of International Scientific Conference „The European Entrepreneurship in the Globalizing Economy – Challenges and Opportunities”, Sofia, BAMDE, 2008, pp. 122-135, ISBN 954-9827-09-5.
 88. Parashkevova, L. Governmental and Municipal Contracts - Problems and Perspectives for SMEs in Bulgaria -. IN: Macedonia, Ohrid, 2008
 89. Parashkevova, L. PUBLIC-PRIVATE PALRNERSHIP - LOOL FOR GOVERNMENT REGULATION. IN: 9 International congress of Knowledge, Economy, Management, Bulgaria, 2010, ISBN 978-9944-0203-0-5.
 90. Parashkevova, L. Development of big and small and medium-sized enterprises in global economy - Enterprise management: diagnostics, strategy, effectiveness. IN: Eallin, Estoniq, 2008
 91. Paskaleva, M. D.Antonova. Industrial Networks for Innovative Collaboration in Sweden and Bulgaria. IN: 5th International HSSS Conference"From Systemic Thinking to Systems Design and SystemsPractice", Greece, Xanthi, 2009, pp. 115-130, ISBN 1751-0589.
 92. Pavel Vitliemov. Features in management and monitoring of production process in manufacturing industry using integrated information technologies solutions. IN: 8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “TechSys 2019” – ENGINEERING, TECHNOLOGIES AND SYSTEMS, Plovdiv, Bulgaria, (SJR rank 2018 0.169), 2019, ISBN 1757-8981.
 93. Pavel Vitliemov. Sensor Platform for Data Management Services in the European Tool Making Industry. IN: International Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment 2019, Sevastopol, Russia, (SJR rank 2018 0.169), 2019, ISBN 1757-8981.
 94. Pavel Vitliemov. SMART MANUFACTURING. IN: ХXV международна научно-техническа конференция Автоматизация на Дискретното Производство“ АДП – 2016, ТУ- София, 2016, ISBN 1310-3946.
 95. Pavel Vitliemov. Innovation and sustainability transition in becoming an energy smart city. IN: 55th Science Conference of Ruse University, Ruse, 2016, ISBN 1311-3321.
 96. Pavel Vitliemov. Towards a cloud-based manufacturing execution system. IN: Научна Конференция РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2015
 97. Pavel Vitliemov. Cloud manufacturing: vision and state-of-the-art. IN: Научна Конференция РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2015
 98. Pavel Vitliemov. ABOUT MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS. IN: Научна Конференция РУ „Ангел Кънчев”, 2013, Русе, 2013
 99. Pavel Vitliemov, Peychin Ivanov. Technological design in accordance with product life cycle. IN: Jubilee X International Scientific Conference “Management and Engineering” 12, June 17-20, 2012, Sozopol, Bulgaria, 2012, pp. 112-120, ISBN 1310-3946.
 100. Pavlov, D. Bulgarian-Romanian Study on the Student Willingness to Become Entrepreneurs. IN: Jubilee International Scientific Conference - The Future of Integration, the Future of the European Union 17 May 2013, Svishtov, Tsenov, 2013, pp. 261-268, ISBN 978-954-23-0967-6.
 101. Pavlov, D. A New Linkage Approach to the River economic complex development. IN: CASEE Conference 28-29 Apr 2011, “The EU Strategy for the Danube Region – with specific emphasis on Land and Water Management and the Environment”, Godollo, Hungary, Bulletin of Szent Istvan University, 2011, pp. 79-94, ISBN 1586-4502.
 102. Pavlov, D. A new Approach to Regional Development Evaluation: Intersectoral Linkages in the Rousse River Complex. IN: Cornell University–CRP830 and 24th Annual Meeting of Northeastern Regional Science Association, Ithaca, NY, USA, 2004, pp. 16
 103. Pavlov, D. Development of the partnership element in the business model of a pellet-producer – the case of NIK-05 Ltd. IN: Case studies book on Entrepreneurship and Innovation & Business creation and management. STARTENT project., Rousse, Rousse University, 2011, pp. 211-225, ISBN 978-954-712-517-9.
 104. Pavlov, D., Johan G. Wissema, Vasil B. Penchev, Yavor D. Dimitrov. The University of Ruse: following the 3GU concept. IN: Case studies book on Entrepreneurship and Innovation & Business creation and management. STARTENT project., Rousse, Rousse University, 2011, pp. 36-47, ISBN 978-954-712-517-9.
 105. Pavlov, D., Nizamov, A. The role of social entrepreneurship trainings for improving the social capital under INNOVENTER project. IN: Научно - технический журнал “Развитие науки и технологий” №5 / 2019, Bukhara, Uzbekistan, 2019, pp. 275-279, ISBN 2181-8193.
 106. Pavlov, D., Tamasila, M. Methodological approach for questionnaires development in Bulgarian-Romanian scientific project. IN: Proceedings of University of Ruse, Vol.50, book 5.2, Ruse, Ruse University, 2011, pp. 34-41, ISBN 1311-3321.
 107. Pencheva M. Organizational Culture in Public Sector and Non Profit Organizations. IN: In: Proceedings of international Conference on Business and Economy, Constantza, Romania, Editura Montenia, 2008, pp. 122-128, ISBN 978-973-692-233-6.
 108. Pencheva, M. Methodological aspects of examination of leadership and organizational culture influence on knowledge conversion in public administration. IN: , Proceedings of the International Conference on Business Excellence, Vol.12, Issue 1, pp. 760 – 771., Bucharest, Romania, 2018
 109. Pencheva, M. H. Sokolova. Intercultural Training in Business and Education: the case of the Danube Region. IN: Proceedings of the 8th International Conference The Danube - Axis of European Identity, June 26, 2018., Kyiv National University of Culture and Arts, Kiev, Ukraine, под печат, 2018
 110. Pencheva, V., D. Antonova, D. Pavlov, S. Kunev. The Cluster Approach and RTD Potential of Bulgaria for Development of Automotive Industry. IN: CONFERENCE PROCEEDINGS A European research strategy for intermodal transport - Las Palmas de Gran Canarias, e-book, Primax, 2013, pp. 99-108, ISBN 978-954-8675.
 111. Pencheva, V., H. Beloev, P. Daskalov, D. Antonova, A. Asenov, Ts. Georgieva. IMPROVING THE DEVELOPMENT OF HUMAN RECOURCES FOR SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION IN THE UNIVERSITY OF RUSE "ANGEL KANCHEV". IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 56, book 9, Bulgaria, University of Ruse, 2017, pp. 38-42, ISBN 2603-4123 (on-lin.
 112. Petar PENCHEV Irena KENAROVA-PENCHEVA. TOURISM IN BULGARIA: REASONS FOR ITS DEVELOPMENT AND OPPORTUNITIES FOR CREATING SUSTAINABILITY,. IN: Regional Economy and Sustainable Development, Conference Proceedings 2017, Varna, Bulgaria, Research Institute, University of Economics – Varna, 2018, pp. 528-537, ISBN 978-954-21-0956-3.
 113. Petar PENCHEV Irena KENAROVA-PENCHEVA. "Tourism Market Analysis in Bulgaria-Current Condition and Perspectives”. IN: Tourism: Trends, Prospects and Implications for Enterprises and Destinations, Santorini, Heliotopos Conferences Ltd., 2017, pp. 11-12, ISBN 978-960-6746-16-1.
 114. Petar PENCHEV Irena KENAROVA-PENCHEVA. EMPLOYMENT IN THE TOURISM SECTOR OF BULGARIA - PROBLEMS AND PERSPECTIVES. IN: Научни трудове на Русенския университет 2017, Русе, Университетски издателси център при РУ, 2017, pp. 69-74 volume 56, boo, ISBN 1311-332, 2535-10.
 115. Petkov, A. Computer simulated business model. IN: The 5th international symposium on economic informatics, Bucharest, ASE, 2001, pp. 646-651
 116. Rasheva N, Pavlov D. OPPORTUNITIES FOR SMALL ENTERPRISES GROWTH IN RUSE DISTRICT. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 5.3, Ruse, University of Ruse, 2019, pp. 17-22, ISBN 2603-4123.
 117. Rasheva N, Pavlov D. ANALYSES OF THE INNOVATION ACTIVITY AND PROTECTION OF THE INNOVATIVE PRODUCTS THROUGH INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AT THE SMALL BULGARIAN BUSINESSES. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 5.1., Ruse, University of Ruse, 2018, pp. 09-13, ISBN 2603-4123.
 118. Sheludko I. Approaches for organization of delivery functions in Bulgarian SME in furniture production. IN: Единадесета международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии", Варна, 2018
 119. Sheludko I., М. Kirova. MODIFICATION OF DATA ENVELOPMENT ANALYSIS FOR RISK RANKING IN INTERNATIONAL BUSINESS. IN: 18 th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences, Zilina, Slovakia, Web of Science, 2018, pp. 2789-2796, ISBN 978-80-8154-249-7.
 120. Simeonova, A. Lean 5S - Is it triumph of industrial organization or overexposure?. IN: Proceedings of the International Scientific Conference "Ideas, Ideals – Upsurge and Wreck, vol. 2, 23-24 April 2019, Ruse, Lyuben Karavelov Regional Library, 2019, pp. 140-151, ISBN 978-619-7404-09-8.
 121. Simeonova, A. Poka-yoke – Ender's Game or Mistake-Proofing Toolbox. IN: Proceedings of Jubilee International Scientific Conference "Contemporary Management Practices X - Connectivity and regional partnerships, Burgas, Burgas Free University, 2019
 122. Simeonova, A. Six Sigma and Human Sigma. IN: Proceedings of the International Scientific Conference, Ruse, Lyuben Karavelov Regional Library, 2018, pp. 108-112, ISBN 978-619-7404-04-3.
 123. Simeonova, A., Nedyalkov, A. A Priori Research on Lean Tools in Business (DOI: 10.13140/RG.2.2.16083.94249). IN: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize from 58th Annual Scientific Conference of University of Ruse and Union of Scientists, Ruse, University of Ruse, 2019, pp. 59-65, ISBN 978-954-712-793-7.
 124. Simeonova, A., Nedyalkov, A. Crisis Management: Is it Possible to Solve Organizations’ Problems by Lean Six Sigma?. IN: Challenges to Industrial Growth: Anniversary Industrial Growth Scientific Conference, 12-14 October 2018, Sofia, 2018, pp. 8-17, ISBN 978-619-7009-12-5.
 125. Stoycheva, B. Management Decisions Related to the depreciation of Budget Organizations. IN: 57-ма научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето", Русе, 2018
 126. Stoycheva, B., D. Antonova. Concerning the Innovative Products Portfolio Management and Organization of the New Product Development Process in Bulgarian Industry. IN: МНК, Варна, Наука и икономика, ИУ-Варна, 2015, pp. 271-282, ISBN 978-954-21-0833-7.
 127. Stoycheva, B., D. Antonova. “Improving Management Functions in Developing New Products in Medium-sized and Large Enterprises (a Comparative Study of Bulgarian and American Processing Industry)”. IN: LDIC 2014 Conference “Dynamics in Logistics”, Editors: Kotzab Herbert, Pannek Jürgen, Thoben Klaus-Dieter, Berlin-Heidelberg, Germany, SPRINGER-Verlag, 2014, pp. 480-490, ISBN 2004-1345.
 128. TODOROVA M., D. Antonova. Investigating the process of adoption and diffusion of product innovations in depositing and credit granting services. IN: 6-th International conference for entrepreneurship innovation and regional development Regional Economic Resilience Through Innovation and Enterprise, Istanbul, Turkey, 2013, pp. 552-561, ISBN 978-9944-380-09-6.
 129. Todorova M., D. Pencheva. Factors influencing adoption and diffusion of organic cotton clothes on Bulgarian market. IN: 3rd International Conference on Business Administration and Economics “People. Ideas. Experience”, 23-25 October. 2014, Resita, Romania, 2014, pp. 368-377, ISBN 2344-6315.
 130. TODOROVA M., S. Ruskova, C. Buciuman, I. Taucean, V. Gedinach. WILLINGNESS AND READINESS OF STUDENTS TO BECOME ENTREPRENEURS. IN: Научна конференция на Русенски Университет 2011, Русе, 2011, pp. 150-155, ISBN 1311-3321.
 131. Todorova, A., Boneva, M. Online Trade - Development and Digital Management. IN: Reports Awarded with, Ruse, Silistra, Razgrad, “Angel Kanchev” University of Ruse, 2019, pp. 216-222, ISBN ISBN 978-954-712-.
 132. Todorova, M., D. Antonova. Investigation the Processes of Adoption and Diffusion of Product Innovations in Depositing and Credit Granting Services. IN: 6th International conference for entrepreneurship innovation and regional development, Istanbul (Turkey), Lookus Scientific, 2013, pp. 552-563, ISBN 978-9944-380-09-6.
 133. Todorova, M., S. Ruskova. Trends in Bulgarian Consumers’ Behavior Regarding Bio Foods. IN: “Journal of Emerging Trends in Marketing and Management”, Bucharest, The Bucharest University of Economic Studies Publishing House, 2019, pp. 126-136, ISBN 2537-5865.
 134. Todorova, M., Sv. Ruskova, S. Kunev. Research of Bulgarian consumers’ reactions to organic foods as a new product. IN: The 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018), DOI 10.18267/pr.2018.dvo.2274.0, Czech Republic, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica – Praha 2018 Nakladatelství Oeconomica, 2018, pp. 1057-1070, ISBN 978-80-245-2274-6.
 135. Velev M., O. Andreev, T. Panayotova. Using AHM Approach to Position CODP. IN: First International Sympozium Business Modeling and Software Design, Sofia, 2011, pp. 80-87, ISBN 978-989-8425-68-3.
 136. Velev, М., Atanasova, S., Vergiev, D. Consumer-oriented product packages evaluation and selection. IN: Zbornik VIII May conference on strategic management, Serbia, 2012
 137. Velikova, P. ANALYSIS OF U-MULTIRANK RESULTS FOR PROFESIONAL FIELD “ADMINISTRATION AND MANAGEMENT” OF “ANGEL KANCHEV” UNIVERSITY OF RUSE, BULGARIA. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Ruse, Bulgaria, 2017, pp. 10-15, ISBN 2603-4123.
 138. Velikova, P., S. Yanev, V. Kalchev. Building a Network from Energy Agencies and Producers of Renewable Energy Technologies by the Danube River. IN: 27th DRC Annual Meeting and Conference, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2010, pp. 234 - 239
 139. Victoriya Ivanova, Daniel Pavlov. The role of the academic community for the cross-border cooperation between Bulgaria and Romania. IN: Proceedings of 3rd International Conference on Business Administration and Economics 23-25 October 2014, Resita, Romania, Resita University, 2014, pp. 22-32, ISBN 2360-6207.
 140. Vitliemov P, S. Ivanov. Parametric assembly design. IN: Advances in Manufacturing Technology, XV, Cardiff, UK, 2001
 141. Vitliemov V., Belev S., Setchi R., Bratanov D and Vitliemov P. Hybrid Device for Automatic Assembly. IN: 7th Inter Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region; RAAD 98, Slovakia, 1998, pp. 255-260
 142. Vitliemov, P., D. Bratanov, M. Marinov. An approach to design a distributed knowledge-based platform for energy efficient cities. IN: International Conference “Smart Underground Space & Infrastructures”, Lille, France, (SJR rank 2018 0.169), MATEC Web of Conferences, vol. 295(3):01002, 2019, ISBN 2261-236X.
 143. Yordanova D., T. Hristov, M. Kirova, M. Pencheva, I.Evstatiev. Opportunities for study of university graduates professional realisation by use of web based tools. IN: Proceedings of the 18th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences, Part III. – Behavioural Economics, University of Zilina, Slovak Republic, 10-11 October 2018, Web of science, 2018, pp. 2399-2406, ISBN 978-80-8154-249-7.
 144. Yordanova, D. University-industry cooperation for encouragement of graduating employability – methodology for evaluation. IN: Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 12(1), Bucharest, Volume/Issue: Volume 12: Issue 1 Published: 15 Jun 2018, Web of science, 2018, pp. 1048–1058
 145. Yordanova, D. The Role of European Structural and Investment Funds for development of transport infrastructure in Bulgaria. IN: International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2016, Sofia, Technical University Academic Publishing House, 2016, pp. 197-200, ISBN 1313-955X.
 146. Yordanova, D. Effective design and delivery of Megaprojects in European union. IN: БултТранс 2015, Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии, Созопол, 2015, София, Технически университет- София, 2015, pp. 209-212, ISBN 1313-955X.
 147. Yordanova, D. Creation of relationship between universities and industry (the case of the University of Ruse). IN: Proceedings from UNIversite dans la SOciete, UNiSO 2009, L’insertion professionnelle des étudiants, Amiens, France, SCRIB, 2010, pp. 120-130, ISBN ISSN 2068-7168.
 148. Yordanova, D., Pencheva, M. Bulgarian policy for regional development and its implications on air transport system. IN: International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2018, Sozopol, 15th-17th September 2018, TU-Sofia, 2018
 149. Антонова, Д. Социално отговорният маркетинг на медиите. В: Сборник доклади на МНК Перспективи пред индустриалния бизнес, Варна, ИУ, 2013, стр. 19-25, ISBN 978-954-8235-09-9.
 150. Антонова, Д. Методика за идентифициране на индустриални стратегии, основани на знание. В: VIII МНПК „Мениджмънт на иновациите”, София, ТУ, 2010, стр. 109-115, ISBN 978-954-635-004-6.
 151. Антонова, Д. Клъстерите на знание - аспекти на методологическата им същност. В: „Икономика и мениджмънт”, I МНПК, Варна, ТУ, 2010, стр. 53-60, ISBN 1314-197X.
 152. Антонова, Д. Модел за обмен на знание при интегрирано разработване на индустриални продукти - Хипотези на изследователското проучване,year XVIII, vol.1/117. В: VIII ISCME “Management & Engeneering’ 10”, София, ТУ, 2010, стр. 437-446, ISBN 1310-3946.
 153. Антонова, Д. Интегрирано разработване на индустриални продукти - Резултати от изследователско проучване на индустрията, year XVIII, vol.1/117,. В: VIII ISCME “Management & Engineering’ 10”, year XVIII, vol.1/117, София, ТУ, 2010, стр. 446-455, ISBN 1310-3946.
 154. Антонова, Д. Технологични иновации и постиндустриално общество. В: VI МНТК „Мениджмънт и инженеринг ’08”,, София, ТУ, 2008, стр. 336 -342, ISBN 1310-3946.
 155. Антонова, Д. Циклични закономерности в иновационното обновление на обществото. В: МНПК ”Стратегически насоки в бизнеса през XXI век и качество на висшето образование, Варна, ВУМК, 2008, стр. 448-457, ISBN 978-954-20-0.
 156. Антонова, Д. Проникване в черната кутия на географското пространство – локализация на иновациите –. В: V международна научноприложна конференция „Съвременни проблеми в теорията и практиката на управлението на предприятията”,, Варна, ТУ - Варна, 2006, стр. с. 46-52, ISBN 10:954-20-03.
 157. Антонова, Д. Съвременен поглед върху мениджмънта на знанието, глобализацията и регионите. В: IV международна конференция „Мениджмънт и инженеринг’06”, Созопол, TУ - София, 2006, стр. с.138-143, ISBN 1310-3946.
 158. Антонова, Д. Въвеждане на продуктов дизайн за устойчива околна среда. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев” – том 44, серия 5.1 „Икономика и мениджмънт”., Русе, РУ, 2005, стр. с.133-139, ISBN 1311-3321.
 159. Антонова, Д. Съвременни аспекти при управлението на търговски марки – пазарни лидери – доклад на V международна научно-приложна конференция „Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприяти. В: Технически университет – Варна, България, 2004, стр. 365-371, ISBN 954-20-0269-6.
 160. Антонова, Д. Относно формирането на корпоративна харта на търговски марки – пазарни лидери. В: Международна научна сесия „Мениджмънт и инженеринг’04”, Scientific proceedings of the scientific-technical union, София, Jan. XI, Vol. 2(70), 2004, стр. 190-194., ISBN 1310-3946.
 161. Антонова, Д. Корелации на лоялност към първата търговска марка. В: Трудове на НС на РУ, том 9, Русе, РУ "А. Кънчев", 2002, стр. 190-196, ISBN 1311-3321.
 162. Антонова, Д. Значение на етикирането в маркетинг-мениджмънта на хранителни стоки. В: Международна научна конференция, AMTECH’01 – Созопол, София, ТУ, 2001, стр. 215-224, ISBN 954-438-303-0.
 163. Антонова, Д. Аспекти и тенденции в развитието на световния винен пазар. В: МНПК „Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията”, Международен център по мениджмънт, Технически Университет - Варна, 2000, стр. 66-72
 164. Антонова, Д. Променливи формиращи потребителското поведение и сегментиране на винения пазар във Великобритания. В: Международна конференция – Food and Quality of Life, Пловдив, ВХВПИ, 2000, стр. 28-36
 165. Антонова, Д. Стратегически насоки за нарастване на пазарния дял на българските вина във Великобритания според Теорията за поетия риск. В: МНК, Пловдив, ВХВПИ, 2000, стр. 112-18
 166. Антонова, Д. Съвременни маркетингови аспекти на концепцията за привързаност към продукта. В: Международна научно-практическа конференция “Конкурентоспособност и пазарна политика – „Инвестиции в бъдещето 99”, Община - Варна, НТС, Икономически университет и ТУ, Икономически университет, 1999, стр. 38-44
 167. Антонова, Д. SWOT-анализ на рекламната политика на винарската индустрия в България. В: Международна юбилейна научна конференция посветена на 25 г. от създаването на ВНВУ, „В. Левски”, В. Търново, 1998, стр. 64-70
 168. Антонова, Д. Потребителски подход към маркови вина при навлизане на глобални пазари. В: Научно практическа конференция, „ТИПА ’98”, Варна, 1998, стр. 68-74
 169. Антонова, Д. Двигателни механизми на пазарната икономика през 90-те години в Европа. В: Научно практическа конференция „ТИПА ’98”, Варна, ТУ, 1998, стр. 23-31
 170. Антонова, Д. Рационализиране и структурна промяна на аграрното производство – тенденции в развитието на продоволствените комплекси на България и Германия. В: Международна научна конференция „Интернационализация и глобализация на бизнеса”, Свищов, ВФСИ, 1998, стр. 194-201
 171. Антонова, Д. Условни класификационни единици в българското винопроизводство и хармонизирането им с изискванията на Европейския съюз. В: Научна сесия’ 98, Русе, РУ „А. Кънчев”, 1998, стр. 164-170
 172. Антонова, Д. Маркетингови концепции, застъпени в политиката на някои големи български винопроизводители. В: МЮНК, ВНВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 1998, стр. 48-56
 173. Антонова, Д. Избор на рекламна агенция в зависимост от стойността на търговската марка. В: Юбилейна научна сесия, ВНВМУ “Н. Вапцаров”, Варна, ВНВМУ, 1998, стр. 210-216
 174. Антонова, Д. Форми на диверсификация в селскостопанското машиностроене. В: Международна научна конференция AMTECH’97, Габрово, ВТУ, 1997, стр. 32-40
 175. Антонова, Д. Целеви маркетинг и основни методи за прогнозиране в предприемаческата дейност. В: Сборник под редакцията на проф. д-р К. Рамчев, София, УНСС, 1994, стр. 128-134
 176. Антонова, Д. Оптимизиране на размерите на завод за производство на селскостопански машини. В: Научна конференция на ВИИ „К. Маркс”, София, ВИИ, 1989, стр. 120-126
 177. Антонова, Д. Някои насоки за усъвършенстване на териториалната организация на селскостопанското машиностроене. В: Сборник доклади от научна сесия ’88 “Нови материали и технологии в машиностроенето", Русе, ВТУ „А. Кънчев”, 1988, стр. 112-118
 178. Антонова, Д. Влияние на научнотехническия прогрес върху териториалното разположение на производството на селскостопански машини. В: Сборник доклади от III международна юбилейна научна конференция, посветена на 35 г. от създаването на катедра „ИУП” при ВИНС „Д. Благоев”, Варна, ВИНС, 1988, стр. 112-118
 179. Антонова, Д. Възможности за използване на положителните елементи на диверсификацията в развитието на селскостопанското машиностроене у нас. В: Сборник доклади на международната научна сесия - 25 години, ВМЕИ, Варна, 1987, стр. 94-100
 180. Антонова, Д. За необходимост от прогресивна териториална структура на селскостопанското машиностроене. В: Сборник доклади на научна сесия - секция II – „Машиностроителни технологии”, София, ВМЕИ, 1987, стр. 112-118
 181. Антонова, Д. С. Рускова. Пазарни и социални механизми, стимулиращи производството на зелена електроенергия от биомаса. В: Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион БГ-РОМ, България, Примакс, 2012, стр. 14-24, ISBN 978-954-8675-36-9.
 182. Антонова, Д., В. Василева. Влияние на потребителското поведение върху производството на модни облекла. В: Научни трудове РУ „А. Кънчев”, том 37, серия 6 – Право, бизнес, управление, България, РУ, 1999, стр. 123-130
 183. Антонова, Д., В. Гединач. Глобализация на стойностните вериги в индустрията. В: VII Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, 2009, стр. 420-425, ISBN 1310-3946.
 184. Антонова, Д., В. Гединач. Конкуренцията като универсален инструмент за регулиране на социалноикономическите отношения. В: Сборник научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 47, серия 6.1, секция „Икономика и мениджмънт”, Русе, 2008, стр. 58-63, ISBN 1311-3321.
 185. Антонова, Д., В. Киров. Някои характеристики на пазара на части за селскостопански машини. В: Научна конференция AMTECH’ 95, Русе, ВТУ, 1995, стр. 112-118
 186. Антонова, Д., Д. Павлов, С. Кунев. Университетът от трето поколение - маркетинг ориентация, иновации и глобален контекст на целите и оценъчните критерии. В: Сборник с доклади от ХІV НПК "Предпоставки и възможности за индустриален растеж в България", София, Изд. комплекс - УНСС, 2013, стр. 117-130, ISBN 978-954-644-494-3.
 187. Антонова, Д., М. Букурова. Анализ на състоянието на лозарoвинарския сектор у нас. В: МНПК „Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията”, Международен център по мениджмънт, Технически Университет - Варна, 2000, стр. 124-130
 188. Антонова, Д., М. Паскалева. Алгоритъм и етапи при разработване на ново изделие. В: V международна научно-приложна конференция “Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията” Брайтънски университет – Великобритания, Пермски държавен университет - Русия,, ТУ – Варна, България, 2004, стр. 371-377, ISBN 954-20-0269-6.
 189. Антонова, Д., М. Паскалева. Значение на продуктовите иновации за фирменото развитие. В: Годишник на ТУ - Варна, том 3, Варна, 2004, стр. 686-696, ISBN 1311-896X.
 190. Антонова, Д., М. Паскалева. Успешната иновация – ключов фактор за конкурентоспособността на бизнеса. В: Научна сесия на РУ "Ангел Кънчев”, България, РУ, 2003, стр. 220-226, ISBN 1311-3321.
 191. Антонова, Д., С. Рускова. Пазарни и социални механизми, стимулиращи производство на зелена електроенергия от биомаса. В: Научно-технически семинар, Русе, 2012, стр. 16-26, ISBN 978-954-86.
 192. Антонова, Д., С. Рускова. Еко бизнесът – маркетингови стратегии. В: Екологични трансгранични действия за интегрирана бизнес зона ЕСО BIZ, Русе, 2012, стр. 18-25, ISBN 978-954-8675-35-2.
 193. Антонова, Д., С. Рускова. Стратегически променливи за определяне на потребителското поведение при сегментиране на британския винен пазар според теорията за поетия риск. В: THE 9th CONFERENCE “MANAGEMENT OF INNOVATOINS-ENTERPRISES, BANKS, UNIVERSITIES”, Варна, 2012, стр. 347-362, ISBN 978-954-63.
 194. Антонова, Д., С. Цонева. Използване на компютърната среда в мениджмънта на рекламата (Изследване ползването на INTERNET в Русенския регион). В: Научна сесия ’98, Русенски университет, Русе, РУ, 1998
 195. Ахмедова, Н., Зекяева, С., Недялков, А. Анализ на административна услуга при подаване на заявление за отпускане на еднократна финансова помощ. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘17, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 70-77, ISBN 1311-3321.
 196. Бебенова-Николова, Д., Попова, Ю., Михайлова, Л. Кроскултурни знания в китайската “културна раница-невидимка”. В: Научни трудове на Русенския университет, том 56, кн. 11 Майски научни четения, Русе, Русенски университет, 2017, стр. 9-14, ISBN 1311-3321 (НАЦИД).
 197. Белоев Х., Б. Ангелов, М. Кирова, В. Пенчева, П. Даскалов. Повишаване квалификацията на новопостъпилите преподаватели - институционална рамка. В: Сборник от научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев“, Русе, Издателски център на Русенския университет „А. Кънчев“, 2014, стр. 30-36, ISBN 1311-3321.
 198. Белоев Х., В. Пенчева, П. Даскалов, Б. Ангелов, М. Кирова, И. Евстатиев. Вътрешноуниверситетска система за повишаване квалификацията на новопостъпилите преподаватели. В: Тематиче сборник от доклади от НК "Система за кариерно израстване на преподавателите във висшите училища", НВУ „Васил Левски” Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, стр. 211-218, ISBN 978-954-753-217-5.
 199. Белоев, Хр., Д. Йорданова, Ив. Евстатиев. Концепция за система за управление на база от данни за проследяване на професионалната реализация на завършили студенти. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, Русе, 2019
 200. Белоев, Хр., Д. Йорданова, Ив. Евстатиев, В. Пенчева, Пл. Даскалов, Цв. Георгиева. Дефиниране на някои показатели за оценка на качеството на подготовка на преподавателите с оглед обучение, ориентирано към пазара на труда. В: Научни трудове на Русенски университет - 2014, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
 201. Бисет, В., Пенчева, В. Недялков, А., Бонева, М. Анализ на процеса на обслужване в малко предприятие за строително-ремонтни дейности. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘15, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 50-56, ISBN 1311-3321.
 202. Богданова, З., Н. Найденов. Насоки за изследване на икономически и управленски въпроси, относно прилагането на подхода „Лидер” в селските райони на Русенска област. В: Управление и устойчиво развитие (Юндола) ., София, ЛТУ, 2009
 203. Бонева М. Управление на бизнес процеси при технологично базирани услуги. В: Научи трудове на Русенския университет том 54, серия 5.1, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 106-112, ISBN 1311-3321.
 204. Бонева М. Презентационни умения и подкрепящи е-инструменти. В: VIII Международна научна конференция "Е-управление и е-комуникации", Созопол, Технически университет - София, 2016, стр. 107-112, ISBN 2534-8523.
 205. Бонева М., Недялков, А., Петков, А. Дистанционното обучение в професионално направление „Администрация и управление“ – стъпки напред (DOI: 10.13140/RG.2.1.5133.7846). В: Сборник трудове от VIII Международна научна конференция „Е-управление и Е-комуникации”, София, Технически университет - София, 2016, стр. 157-168, ISBN 2534-8523.
 206. Бонева, М. Цифровата бизнес трансформация - прояви и перспективи. В: Единадесета международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии”, Варна, 2018, стр. 453-462, ISBN 978-619-70.
 207. Бонева, М. Дигиталната трансформация в публичния сектор. В: Юбилейна Х международна научна конференция, Е-управление и Е-комуникации, Созопол, ТУ-София, 2018, стр. 177-188, ISBN 2534-8523.
 208. Бонева, М. Технологични възможности на българските колцентрове и методика за изследването им. В: Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда, Русе, Примакс, 2017, стр. 123-137, ISBN 978-619-7242-23-2.
 209. Бонева, М. Човешкият фактор в бизнеса с услуги – роли и посоки. В: Научни трудове на Русенския университет - 2013, том. 52, серия 5.1, Икономика и мениджмънт, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 133-142, ISBN 1311-3321.
 210. Бонева, М. Състояние на сектора за ИКТ услуги в България. В: Сборник научни трудове девета международна научно-приложна конференция, Варна, 2012, стр. 274-279, ISBN 978-954-635-008-4.
 211. Бонева, М. Новости в управленските информационни системи. В: Научни трудове на Русенския университет - 2012, том 51, серия 5.1, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2012, стр. 95-103, ISBN 1311-3321.
 212. Бонева, М. Тенденции в ИТ услугите. IN: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС`12, Русе, 2012, pp. 23-28, ISBN 1311-3321.
 213. Бонева, М. и А. Петков. Специфика на е-управлението в предприятия за ИКТ услуги. В: V-та международна научна конференция "Е-управление", Созопол, ТУ София, 2013, стр. 236 - 247, ISBN 1313-8774.
 214. Бонева, М., Петков, А., Недялков, А. Методика за изследване на системи за взаимоотношенията с клиенти (DOI:10.13140/RG.2.1.5038.3206/1). В: Сборник трудове от VII Международна научна конференция „Е-управление“ 13-14 юни 2015, Созопол, Технически университет - София, 2015, стр. 239-248, ISBN 1313-8774.
 215. Бонева, М., Петков, А., Недялков, А. Иновативни подходи за обучение и сътрудничество с местната власт (DOI: 10.13140/2.1.1072.6407). В: Сборник трудове от VI-а Международна научна конференция „Е-управление“, София, Технически университет - София, 2014, стр. 233-244, ISBN 1313-8774.
 216. Василева, В., Данчева, К., Кънева, В., Недялков, А. Анализ на административното обслужване при предоставяне на услугата „Издаване на разрешение за настоящ адрес”. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘16, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 31-39, ISBN 1311-3321.
 217. Василева, В., Недялков, А. Анализ на ресурсното осигуряване на административна услуга. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘16, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 27-30, ISBN 1311-3321.
 218. Велев М. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНОВ И СТРАНЫ. В: IX Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА, 24-25 мая 2012 г., ЭЖЕКОН, Санкт- Петербург, 2012
 219. Велев М., Маринов И. КОНЦЕПЦИЯТА „СИСТЕМИ ПРОДУКТ-УСЛУГА” – МОДЕРНО БИЗНЕС-РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ РАЗРАБОТВАНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ. В: Международната юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж”, СА’Д.А.Ценов” - Свищов, Свищов, 2011
 220. Велев М., Милушева В. Количествена оценка на факторите на средата. В: Международна научна конференция „Управление на проекти”, гр.Трявна, 2011
 221. Велев М., Милушева В. Оценка на вътрешните фактори за конкурентоспособност на предприятията. В: IX международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’11”, Созопол, София, 2011, ISBN 1313 – 7123.
 222. Велев М., Цветанова А. Вземане на решение за аутсорсинг при реализацията на стратегията за масова къстамизация. В: Трети международен научен конгрес „50 години Технически университет – Варна", Сборник доклади, Варна, 2012
 223. Велев М., Цветанова А. Модел на вземане на решение за аутсорсинг при реализация на стратегия за масова къстамизация. В: Юбилейна X международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’12”, Созопол, София, 2012, ISBN 1310-3946.
 224. Велев М., Цветанова А. Подход за приложение на аутсорсинга при реализаация на стратегията за масова къстамизация. В: Международна юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж”, СА’Д.А.Ценов” - Свищов, Свищов, 2011
 225. Велев Мл. Конструиране на продуктите от потребителите. В: VII международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’10”, Сборник научни доклади, Созопол, 2010, ISBN ISBN 1310-3946.
 226. Велев Мл. Влияние на маркетинговите иновации върху стопанските резултати и конкурентоспособността на предприятията. В: Юбилейна научно-практическа конференция на тема “Конкурентоспособен растеж на българската икономика”, УНСС, 2008
 227. Велев Мл. Влияние на индустриалните кластъри върху пазарната адаптивност на предприятията. В: Сборник от научни трудове ”Международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг ‘07, С., 2007
 228. Велев Мл. Концептуален модел на кластърния подход за повишаване на конкурентоспособността. В: Стратегия за ускорено икономическо развитие на Република България, София, 2007, стр. 113-118
 229. Велев Мл., Накова Р. Методически подход за избор на маркетингови иновации. В: Международна научна конференция „Управление на проекти”, гр.Трявна, 2011
 230. Велев Мл., Накова Р.,. Изследване на факторите за иновационна активност в областта на маркетинга. В: VI международна научно-приложна конференция “Стратегически насоки в бизнеса през 21-ви век и качеството на висшето образование”, Варна, 2008
 231. Велев Мл., Фурнаджиева М. Контролинг на маркетинговата дейност на индустриалното предприятие. В: Сборник от научни трудове – Международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг ‘08”,Созопол, ТУ-София, София, 2008, ISBN 1310-3946.
 232. Велев, М., Атанасова, С. Предварителна преценка и подбор на варианти на технологичен трансфер. В: Сборник доклади - Девета международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите – предприятия,банки,университети”, Варна, 2012
 233. Велева, Л., Недялков, А. Подходи за преодоляване на несъответствията при обслужването на клиентите (DOI: 10.13140/RG.2.1.2567.0007). В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС’11, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, стр. 7-11, ISBN 1311-3321.
 234. Великова, П. Тенденции в развитието на пазара на фотоволтаици в България. В: Научни трудове на русенския университет, Русе, 2012, стр. 119 - 124, ISBN 1311-3321.
 235. Велчева Й., Ал. П. Петков. Информационната система и информационен мениджмънт в малката фирма. В: Научна сесия, УНСС Малко и средно предприемачество, гражданско общество, София, Издателство на УНСС, 1994, стр. 141-153
 236. Велчева Й., Ал. П. Петков. Информационно осигуряване на управлението на персонала. Мениджмънт на персонала. В: Сборник доклади - Първи конгрес на НСДСП, София, 1994, стр. 52-59
 237. Велчева Й., Р.Димитрова. Концептуален модел на оперативния контролинг в хлебарството и сладкарството. В: Сб. доклади, Научна сесия РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2003, Русе, Печатна база при РУ, 2003, стр. 181-188, ISBN 1311-3321.
 238. Велчева Й., Х.Къделкова. Концептуален модел на компютъризирана планово-бюджетна система в машиностроително предприятие. В: Научни трудове, РУ, Русе, Печатна база при РУ, 2004, стр. 54-58, ISBN 1311-3321.
 239. Велчева, Й. Статистическите извадки в одиторския контрол - инструмент за по-висока степен на обективност. В: Сб. доклади, Ннационална конференция на ИДЕС, Русе, 2004, София, 2004
 240. Велчева, Й. Лизингът - усъвършенстване на избора и оценката на приложението му. В: Научни трудове, РУ, т.39, Русе, Печатна база при РУ, 2002, стр. 116-120, ISBN 1311-3321.
 241. Велчева, Й., Недялков, А. Планиране оборота на търговска фирма с помощта на електронни таблици (DOI: 10.13140/RG.2.1.2507.2245). В: Научни трудове на Русенски университет, 37 (6), Русе, 1999, стр. 221-227, ISBN 1311-3321.
 242. Витков, Вл., С. Кунев. Ротарианското клубно членство като отражение на развитието на русенския бизнес. В: НК на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Ноември 2009 г. // Сборник “Научни трудове”, том 48, серия 5.1, Русе, Печатна база на Русенски университет "Ангел Кънчев, 2009, стр. 24-29, ISBN 1311-3321.
 243. Витлиемов В. Д., Ч. Г. Костадинов, П. Вл. Витлиемов. Роботизирано манипулиране на нетвърди материали. В: Сборник АДП, София, 1998
 244. Витлиемов В., Ив. Пеева, Ч. Костадинов, П.Витлиемов. Robotic handling of fabric products. IN: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 37, серия 2, Русе, България, 1999, pp. 190-197
 245. Витлиемов В., П.Витлиемов, Д.Братанов. Ролята на научните програми на Европейския съюз за иновационната дейност на фирмите. В: Трета научно-техническа конференция „Инвестиции в бъдещето 2001”, Варна, България, 2001, стр. 16-20
 246. Витлиемов В.Д., Д.М.Братанов, П.В.Витлиемов. Мехатронна система за спасителни операции и обезвреждане на взривове. В: 3та международна научна конференция ХЕМУС 2006, Пловдив, България, 2006
 247. Витлиемов В.Д., П.Вл.Витлиемов. Интегрирана инженерна дейност при проектиране и сервиз на инструменти. В: 8ма международна конференция „Авангардни машиностроителни обработки”, Кранево, България, 2008
 248. Витлиемов, П. Относно роботизираното манипулиране на обекти от нетвърди материали. В: сборник доклади „АДП-2009", Созопол, България, 2009
 249. Гединач, В. Перспективи за участието на българската автомобилна индустрия в глобална стойностна верига. В: VIII Научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите”, Варна, 2010, стр. 460-466, ISBN 978-954-635-004-6.
 250. Даниел Братанов, П. Витлиемов, Владимир Витлиемов. Иновативна дейност в областта на роботизацията. В: XIX ННТК с международно участие „АДП-2010”, Созопол, България, 2010, стр. 37-45, ISBN 1310-3946.
 251. Даниел Братанов, Павел Витлиемов. Поддържаща рехабилитация с помощта на промишлени роботи за раздвижваща терапия на горен крайник IST-1999-13109. В: Първи Национален Конгрес по Медицинска Рехабилитация и Ерготерапия,, 4-6.11.2010, хотел Самоков, к.к. Боровец, България, 2010
 252. Димитрова, И., Й. Велчева. Финансово-счетоводен анализ на предприятията в неплатежоспособност, несъстоятелност и ликвидация. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2009, стр. 68-73, ISBN 1311-3321.
 253. Дочева, В., Тодорова, И., Александрова, Г., Недялков, А., Петков, А., Бонева, М. Анализ на административното обслужване при подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘14, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 44-48, ISBN 1311-3321.
 254. Захариева, Е., Недялков, А. Рейтинговата система на българските висши училища – състояние и проблеми. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘14, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 55-58, ISBN 1311-3321.
 255. Иванов, Д., Каменова, Б., Недялков, А. Анализ на услугата по предоставяне на данъчна и осигурителна информация в Община Русе. В: Научни трудове на Русенски университет, 57 (5.3), Русе, Русенски университет, 2018, стр. 23-30, ISBN 1311-3321.
 256. Игнатовска, Г., А. Петков. Изследване на обхвата и възможностите за приложение на ERP-системите в бизнеса. В: Русенски университет, Научни трудове, Русе, Издателство на РУ, 2009
 257. Игнатовска,Г. Възможности за изграждане на функционална стратегия за електронен бизнес в организациите.. В: Русенски университет, Русе, РУ, 2012
 258. Игнатовска,Г.,А.Петков. Системи за бизнес разследване (Business Intelligence) – oбхват и приложение в управлението. В: Русенски университет, Русе, Издателство на РУ, 2010
 259. Илиев, П., Л. Илиева. Ценообразуване на жилищните кредити в България за периода 2005 - 2010 г.. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Том 49, серия 5.1, Икономика и мениджмънт, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
 260. Илиева Л. Методически указания за анализ на потребността от човешки ресурси във фотоволтаичния отрасъл в България. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, 2012, стр. 76-83, ISBN 1311-3321.
 261. Илиева, Л. Алгоритъм за оценка икономическата целесъобразност на инвестициите във фотоволтаични системи в България. В: X Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг'12", Созопол, България, 2012, стр. 861-871, ISBN 1310-3946.
 262. Илиева, Л. Подход за сравнение на икономическата целесъобразност на инвестициите във фотоволтаични системи и други енергийни технологии за условията на България. В: X Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг'12", Созопол, България, 2012, стр. 872-881, ISBN 1310-3946.
 263. Илиева, Л. Анализ на състоянието на производството на енергия от фотоволтаични системи в България. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
 264. Ирена Кенарова-Пенчева и Петър Пенчев. Ролята на човешките ресурси в туристическия сектор и влиянието на вътрешния брандинг върху ангажираността на персонала. В: Научни трудове, Том 56, серия 5.1., Икономика и мениджмънт, Русе, България, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 86-90, ISBN 1311-3321.
 265. Йоргова, Й. Методически аспекти на изследване приложението на ресурсно-базирания подход в дейността на български индустриални предприятия. В: Сборник трудове от Международна научна конференция, Русе, Примакс, 2014, стр. 156-165, ISBN ISBN 978-954-8675.
 266. Йоргова, Й. Роля и значение на ресурсно-базирания възглед в стратегическия мениджмънт. В: Сб. доклади на XI международна научна конференция, Созопол, Технически университет – София, Том I, 2013, стр. 214-220, ISBN 1310-3946.
 267. Йоргова, Й. Теоретико-методологически аспекти на ресурсно-базираните фирмени стратегии. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Том 51, серия 5.1, 2012, стр. 21-28, ISBN 1311-3321.
 268. Йорданова, Д. Yordanova D. Изисквания на работодателите към компетенциите на завършващите висше образование: методика за оценка; Requirements of employer s concerning university graduates’ transferable skills: methodology f. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2017
 269. Йорданова, Д. Въздействие на кохезионната политика на ЕС върху регионите в България. В: Конференция Регионалното развитие и факторите за успех: образование, икономика и социална политика в регионите, София, БАН, 2019
 270. Йорданова, Д. Концепция за уеб базирано решение за оценка на заетостта на завършилите висше образование // CONCEPT OF WEB BASED SOLUTION FOR EVALUATION OF UNIVERSITY GRADUATES EMPLOYMENT. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, Русе, 2018
 271. Йорданова, Д. Изисквания на заинтересованите страни в съответствие с Критериалната система на НАОА за програмна акредитация: Методика за оценка // Shtakeholders Requirements Iin Corespondence of NEAA Criteria Syst. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, Русе, 2018
 272. Йорданова, Д. Проучване на сътрудничеството „университет- предприятия“ сред университетите от България и ЕС. В: Юбилейна научна конференция с международно участие, Бургас, 2016, стр. 181-198, ISBN 978-619-7126-27-3.
 273. Йорданова, Д. Изследване на нагласите за професионална реализация при завършващите висшисти. В: Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието, Научна конференция с международно участие, Бургас, Еко-прес, CEEOL, 2015, стр. 357-368, ISBN 978-619-7126-10-5.
 274. Йорданова, Д. Преход от висше образование към професионална реализация – специфики, проблеми и заинтересовани страни. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013, том 52, серия 5.1, Русе, 2013, стр. 182-186, ISBN 1311-3321.
 275. Йорданова, Д. Концептуален модел на фактори за трудова реализация при завършващи висше образование. В: Годишник на Висше училище "Международен колеж", Том IV, Четвърта международна научно-приложна конференция на младите изследователи "Модерни методи на образование", Добрич, ВУМК - гр. Добрич, 2013, стр. 65-71, ISBN 1312-6539.
 276. Йорданова, Д. Изследване на подходи за насърчаване на професионалната ориентация и трудовата реализация на завършващите висшисти. В: Доклади от ІХ международна научна конференция Мениджмънт и инженеринг’11, Созопол, 19-22 юни 2011, Том І, София, 2011, стр. 340-349, ISBN ISSN1313-7123.
 277. Йорданова, Д. Анализ на нуждите и съответствие на инструментите на европейските политики за стимулиране на инвестициите в изостаналите малки общини. В: Научна конференция с международно участие „Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи”, сборник доклади том 2, Бургас, 09.06 -11.06.2006, Бургас, 2006, ISBN 954-937.
 278. Йорданова, Д. Влияние на глобализацията върху пазара на труда. В: Трудове на юбилейна научна конференция на РУ „Ангел Кънчев” – Том 44, сер., Русе, 2005, стр. 75-81
 279. Йорданова, Д. Подходи и инструменти за привличане на инвестиции в българските общини. В: Известия на Съюза на учените – Русе, Серия 2 “Обществени науки”, том 4, Русе, 2003, стр. 68-74
 280. Йорданова, Д. Комуникационный микс свободных беспошлинных зон. В: Сборник доклади от конференция “Свободните безмитни зони в страните с икономики в преход”, Украйна, Тернополь, Издателство "Економiчна думка", 1998, стр. 93-98, ISBN 966-95230-2-8.
 281. Йорданова, Д. Венелинова, Н. Мястото на мениджмънта на проекти и регионалното развитие в Дунавски регион. В: Конференция “Европейски идентичности”, Русе, Годишник на РУ, Русе, 2001, стр. 165-170
 282. Йорданова, Д., Г. Милева. Политики и мерки за насърчаване на младежката заетост: проучване на мнението на работодателите. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2017
 283. Йорданова, Д., Косулиев, А. Изследване на връзката между Кохезионната политика на ЕС и развитието на регионите в България , RePEc. В: Регионална икономика и устойчиво развитие, Варна, Издателство „Наука и икономика”, 2018, стр. 86-98, ISBN 978-954-21-0956-3.
 284. Йорданова, Д., Косулиев, А. Разпределение на средствата от оперативните програми в периода 2007-2013 година по региони в България. В: Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи, Свищов, Академично издателство „Ценов“, 2017, стр. 141-149, ISBN 978-954-23-1378-6.
 285. Йорданова, Д., М. Кирова. Туристически потенциал на област Русе. В: 58-ма годишна научна конференция на Русенски университет и Съюз на учените - Русе Нови индустрии, дигитална икономика, общество - проеккции на бъдещето ІІ, Силистра, Русе, Разград, Научни трудове на Русенски университет, 2019, стр. 17-22, ISBN 1311-3321.
 286. Йорданова, Д., М. Кирова. Методика за проучване на мнението на заинтересованите страни във връзка с професионалната реализация на завършилите студенти. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, Русе, 2019
 287. Йорданова, Д., О. Петров. Анализ на практическата ориентация на обучението в Русенския университет "Ангел Кънчев" Analysis of Practical Aspects of Education in University of Ruse. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русе, Русенски университет, 2017
 288. Йорданова, Д., О. Петров. Ролята на научноизследователската дейност за повишаване на качеството на висшето образование. В: Научни трудове на Русенски университет - 2016, Качество на висшето образование, Русе, Русенски университет, 2016, стр. 25-30, ISBN 1311-3321.
 289. Йорданова, Д., Пенчева, М., Великова, П., Недялков, А. Ценностна ориентация и нагласи за професионална реализация - резултати от проучване на мнението на завършващи студенти. В: Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, стр. 47-54, ISBN 1311-3321.
 290. Йорданова, Д., Пенчева, М., Недялков, А., Великова, П. Методика за оценка на ценностната ориентация и нагласите за професионална реализация на завършващи студенти. В: Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, стр. 42-46, ISBN 1311-3321.
 291. Карапачов, М., Недялков, А., Бонева, М. Анализ на обслужването и планиране на операциите в предприятие за козметични услуги. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘15, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 57-62, ISBN 1311-3321.
 292. Киров, В., М. Кирова. Относно основните аспекти на международния машиностроителен мениджмънт. В: ЮНК - ВВОВУ - В. Търново, В. Търново, 1998
 293. Киров,В., М. Кирова. Ефективно машиностроене чрез мениджмънт на изпълнението. В: ЮНК - ПИМЕ, Силистра, 1997
 294. Киров,В., М.Кирова. Някои аспекти на системите за интелигентно машиностроене. В: ЮНК - ПИМЕ, Силистра, 1997
 295. Кирова М., И.Шелудко. Анализ на сравнителната ефективност за оценка на рискове. В: Научни Трудове на Русенския Университет, Русе, 2015
 296. Кирова, М. Еко-бизнесът – перспективи и проблеми. IN: Екологични трансгранични действия за интегрирана бизнес зона Eco Biz, Семинар “How to Eco Biz”, Русе, Примакс, 2012, pp. 3-17, ISBN 978– 954-8675-35-.
 297. Кирова, М. Идентификация на рисковия портфейл при иновациите. В: IX International Scientific Conference “Management and Engineering”, Sozopol, Bulgaria, 2011, стр. 635-643, ISBN 1313 – 7123.
 298. Кирова, М. Методика за класифициране елементите на допълнителната потребителна стойност на иновациите. В: VII International Scientific Conference “Management and Engineering”, Sozopol, Bulgaria, 2009, стр. 189-194, ISBN 1310-3946.
 299. Кирова, М. Факторни влияния върху иновационната дейност. В: Сборник научни трудове на седмата международна научно-приложна конференция “Стратегически насоки в бизнеса през 21-ви век и качеството на висшето образование”, Варна, ТУ – Варна, Пермски държавен технически университе, 2008, стр. 464-468, ISBN 978-954-20-0426-4.
 300. Кирова, М. Екологосъобразно проектиране на продуктите и конкурентоспособност. В: ІV Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, том 2, Созопол, 2006, стр. 83-86, ISBN 1310-3946.
 301. Кирова, М. Иновационна стратегия за устойчиво развитие. В: Шеста международна научно-приложна конференция по съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията, Варна, 2006, стр. 137-142, ISBN 978-954-20-0340-3.
 302. Кирова, М. Екологосъобразно проектиране жизнения цикъл на продуктите. В: Научни трудове, т. 40, серия 9, Европеистика, икономика и мениджмънт, Русе, РУ ”Ангел Кънчев”, 2003, стр. 199-203, ISBN 1311-3321.
 303. Кирова, М. Иновационна рамка за развитие на фирмата, съобразена с еко равновесието. В: Научни трудове, т. 39, серия 9, Европеистика, икономика и мениджмънт, Русе, РУ «Ангел Кънчев», 2002, стр. 247-251, ISBN 1311-3321.
 304. Кирова, М. Сравнителен анализ на разпределението на разходите за реклама при индустриални фирми и фирми в сферата на услугите. В: ЮМК Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото но ХХІ век, том 1, Свищов, Академично издателство «Ценов», 2001, стр. 353-358, ISBN 954-23-0054-9.
 305. Кирова, М. Маркетингови комуникации в съвременната индустриална фирма. В: ЮНК - ВВОВУ - В. Търново, В. Търново, 1998, стр. 169-173, ISBN 954-20-0137-1.
 306. Кирова, М. Приложимост на DEA в иновационния мениджмънт. В: МНПК "Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения, Свищов, Академично издателство "Ценов", 2018, стр. 211-218, ISBN 978-954-23-1702-9.
 307. Кирова, М. Иновационна стратегия за бърза печалба. В: Икономика и управление в турбулентна бизнес среда, София, Академик Пъбликейшънс, ХТМУ, 2014, стр. 386-395, ISBN 933-954-2320-13-9.
 308. Кирова, М., Б. Ангелов. Проучване потребностите от повишаване квалификацията на младите преподаватели в РУ "Ангел Кънчев". В: Перспективи пред индустриалния бизнес / Международна научна конференция, Варна, 2013, стр. 240-244, ISBN 978-954-8235-09-9.
 309. Кирова, М., В. Киров,. Относно ефективността на индустриалната реклама. В: Научна конференция AMTECH’97 Прогресивни техники и технологии в машиностроенето, Габрово, 1997, стр. 356-359
 310. Кирова, М., И. Петрова. РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ПОСРЕДСТВОМ БЕНЧМАРКИНГ. В: МНПК, Варна, Наука и икономика, 2018, ISBN 978-954-21-0982-2.
 311. Кирова, М., И. Шелудко. Ранжиране на рискове при оценка на иновации. В: Девета международна научно-приложна конференция «Мениджмънт на иновациите – предприятия, банки, университети, Варна, 2012, стр. 92-97, ISBN 978– 954-635-008-.
 312. Кирова, М., П, Великова, И. Шелудко. Анализ на риска на производствено предприятие. В: Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания, Сборник доклади по тематично направление, Свищов, 2016, стр. 250-255, ISBN 978-954-23-1187-4.
 313. Кирова, М., П. Великова. Приложение на симулационен метод за оценка на риска при технологично обновление на производствено предприятие. В: Международна конференция: „Модели за управление на знанието”, 4-6.7.2016 г., Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, ISBN 1311-3321.
 314. Кирова, М., П. Великова. Оценка на риска на производствено предприятие. В: Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, ISBN 1311-3321.
 315. Кирова, М., С. Рускова. Анализ на взаимовръзката между потребителската удовлетвореност и гъвкавост на производството. В: VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”MANAGEMENT AND ENGINEERING’10”, Созопол, 2010, стр. 118-125, ISBN 1310-3946.
 316. Кирова,М. Особености при рекламирането на строителна фирма. В: Сборник научни трудове - Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията, том 3, Варна, ТУ- Варна, 2000, стр. 169-173, ISBN 954-20-0137-1.
 317. Коларова, Х., Недялков, А. Анализ на услугата по издаване на разрешение за строеж. В: Научни трудове на Русенски университет, 57 (5.3), Русе, Русенски университет, 2018, стр. 9-16, ISBN 1311-3321.
 318. Колев, Н. Предварителен подбор на доставчици чрез анализ на сравнителната ефективност.. В: Сборник доклади от X-та Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг, Созопол, 2012, ISBN 1310-3946.
 319. Колев, Н. Разработване на базова рамка за анализ разходи-ползи на проекти във водния сектор. В: Сборник трудове, III международна научна конференция "Е-Управление", Созопол, Издателство на Технически университет - София, 2011, стр. 135-140, ISBN 1313-8774.
 320. Колев, Н. Избор и оценяване на дейността на доставчиците посредством анализ на сравнителната ефективност. В: Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет, том 46, серия 4 - Икономика и мениджмънт, Русе, 2007, стр. 84-89, ISBN 1311-3321.
 321. Колев, Н. Относно значимостта на критериите за избор на доставчици в индустриални предприятия. В: Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет, том 45, серия 4 - Икономика и мениджмънт, Русе, 2006, стр. 67-71, ISBN 1311-3321.
 322. Колев, Н. Съвременни методи за избор на доставчици в индустриалното предприятие. В: Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет, том 4, серия 5.1 - Икономика и мениджмънт, Русе, Русе, 2005, стр. 214-218, ISBN 1311-3321.
 323. Константинова, Н., Павлов, Д. Организационен модел на тамбурашки фаркашки оркестър(по примера на СОУ „Христо Ботев”, гр.Русе). В: Научни трудове на РУ ”А.Кънчев”, том 49, серия 6.2, секция “История, етнология и фолклор”, Русе, ПБ на РУ, 2010, стр. 193-197, ISBN 1311-3321.
 324. Костадинов Ч. Г., П. Вл. Витлиемов. Система за управление потреблението на енергия от домакинствата DEHEMS. В: 6та НКМУ на АБЕА „Стратегии и политики на здравия разум – ЕЕ и ВЕИ решения за енергийна независимост, конкурентни цени и излизане от кризата”, Пловдив, 2010
 325. Костадинова И. ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЛЕКАРИТЕ ЧРЕЗ МЕТОДА НА 360° ОБРАТНА ВРЪЗКА. В: МНК XIII ISC, Созопол, България, 2015, ISBN 1314-6327.
 326. Костадинова И. Дефиниране на категориите „емоционална и социална интелигентност” за целите на практикоприложни изследвания. В: Научни трудове на Русенския университет Русе Том 52 серия 5.1, Русе, 2013, стр. 85-89
 327. Коцев Е. Н. Нагласата за социално предприемачество - фактор за привличане и задържане на служители. В: Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност, Икономически университет - Варна, "Наука и икономика", 2019, стр. 25-34, ISBN 978-954-21-1005-7.
 328. Коцев, Е. Обучение и развитие на човешките ресурси с помощта на европейски фондове. В: Научна конференция на Бургаски свободен университет, Бургас, 2006
 329. Коцев, Е. Възможности за подобряване на подбора чрез партньорско участие в проекти: на примера на две шивашки организации. В: Сборник с доклади от международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, 2006
 330. Коцев, Е. Потенциални източници на стрес в съвременната организация. В: Сборник с доклади, Юбилейна научна конференция Русенски университет, том 44, сер. 5.1. Икономика и мениджмънт, Русе, 2005
 331. Коцев, Е. Съвременна концепция за властта като социално-икономическа категория. В: Сборник с доклади "Икономика 2002", Бургас, БАН, 2002
 332. Кунев, С. Методически подход за изследване на влияещи фактори върху иновационната активност на малки и средни предприятия. В: IX МНК “Мениджмънт и инженеринг 11”. Сборник научни доклади, том 2(122), Созопол, 2011, стр. 685-692, ISBN 1313-7123.
 333. Кунев, С. Локализационни фактори и условия – емпирично изследване сред икономически субекти и приложение в регионалното планиране. В: VІ-та международна конференция “Мениджмънт и инженеринг”. Сборник “Научни трудове”, том 1 (104), София, 2008, стр. 39-42, ISBN 1310-3946.
 334. Кунев, С. Локализационните фактори и тяхното значение за фирмената дейност и регионалното развитие. В: Юбилейна научна конференция с международно участие “Управление развитието на организациите”, Варна, Изд. Наука и икономика при ИУ-Варна, 2007, стр. 539-546, ISBN 978-954-21-0346-2.
 335. Кунев, С. Интегриране на първокурсници в динамична университетска среда. В: Научни трудове на Научна конференция на РУ - 2015, Том 54, серия 9, Русе, Печатна база при РУ, 2015, стр. 73, ISBN 1311-3321.
 336. Кунев, С. Енергийната ефективност като елемент от екомаркировка на туристическите услуги. В: V МНК "Енергийна ефективност и селскостопанско инженерство", Русе, Авангард Принт, 2013, стр. 588-595, ISBN 1311-9974.
 337. Кунев, С. Методически инструментариум за проучване иновационната активност на малки и средни предприятия. В: IX международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите – предприятия,банки,университети”, Варна, 2012, стр. 140-146, ISBN 978-954-635-008-4.
 338. Кунев, С. Основни характеристики на иновационната активност при бизнес ориентирани бизнес единици. В: VІІ МНК “Мениджмънт и инженеринг 10”. Сборник научни доклади, том 3(313), Созопол, 2010, ISBN 1310-3946.
 339. Кунев, С. Разработване на казуси в областта на предприемачеството и иновациите: методически аспекти. В: МНК на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Ноември 2010 г. // Сборник “Научни трудове”, том 48, серия 5.1, Русе, Печатна база на Русенски университет "Ангел Кънчев, 2010, стр. 289-295, ISBN 1311-3321.
 340. Кунев, С. Проблеми и възможности пред малките и средни машиностроителни предприятия в област Русе. В: VIII МНПК „Мениджмънт на иновациите“, Сборник с научни трудове, Варна, 2010, стр. 450-454, ISBN 978-954-635-004-6.
 341. Кунев, С. Аналитичен икономически обзор на малките и средни предприятия в България и Европейския съюз. В: VІІ МНК “Мениджмънт и инженеринг 09”. Сборник научни доклади, том 3(313), Созопол, 2009, ISBN 1310-3946.
 342. Кунев, С. Изследване на локализационни фактори сред машиностроителни фирми в област Русе. В: VІ Международен конгрес “Машини, технологии, материали”, София, г. Сборник доклади, том 1, София, 2009, стр. 16-19, ISBN 1310-3946.
 343. Кунев, С. Съгласуваност между стратегически и оперативни планове и тяхното приложение в регионалното развитие. В: ІІІ-та международна конференция “Мениджмънт и инженеринг”. Сборник “Научни трудове”, том 2 (80), София, 2005, ISBN 1310-3946.
 344. Кунев, С. Научноизследователската и развойна дейност – фактор за формирането на икономически различия в контекста на регионалното развитие. В: НК “60 години Съюз на учените – Русе”, Сборник “Научни трудове”, том 41, серия 5.1, Русе, 2004, стр. 64-69, ISBN 1311-3321.
 345. Кунев, С., Ал. Караиванова. Изграждане на система от критерии и показатели за оценка на резултати на производствени работници. В: Сборник научни трудове на ХІ Междунардна научно-приложна конференция "Цифрова икономика и блокчейн технологии", Варна, 2018, стр. 481-488, ISBN 978-619-7026-28-3.
 346. Кунев, С., Ал. Петков. Възможности за подобряване качеството на обучение на студенти от бизнес специалности: примери от Русенски университет „Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на Русенския университет - 2016, том 55, серия 9, Русе, 2016, стр. 56-61, ISBN 1311-3321.
 347. Кунев, С., В. Георгиева. Развиване на бизнес дейност с помощта на европейски финансиращи програми. В: І МНК „Икономика и мениджмънт`2010”, Варна, Унив. изд. при ТУ-Варна, 2010, стр. 193-198, ISBN 1314-197X.
 348. Кунев, С., Р. Димитрова. Методическа рамка за изследване иновационния потенциал на микро, малки и средни индустриални предприятия. В: МНК "Перспективи пред индустриалния бизнес" 6-7 Декември 2013, Варна, Изд. "Ико-консулт", 2013, стр. 125-128, ISBN 978-954-8235-09-9.
 349. Лечева, Б. Разработване на модел на аутсорсинг, насочен към повишаване на ефективността на човешките ресурси в ИКТ предприятията. В: ІХ Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, 2011, стр. 358–367, ISBN 1313-7123.
 350. Лечева, Б. Апробиране на модел на аутсорсинг, насочен към повишаване на ефективността на човешките ресурси. В: ІХ Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, 2011, стр. 367–376, ISBN 1313-7123.
 351. Лечева, Б. Анализ на потребността и стратегиите за управление на аутсорсинга. В: VІІІ Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, 2010, стр. 637–647, ISBN 1310-3946.
 352. Лечева, Б. Сравнителен анализ на методологическия инструментариум за вземане на решение за аутсорсинг. В: VІІІ Научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновацииите”, Варна, 2010, стр. 172–181, ISBN 978-954-635-004-6.
 353. Лечева, Б. Роля на човешкия капитал в процеса на възлагане на ИКТ услуги. В: Сборник научни трудове, том 49, серия 5.1 „Икономика и мениджмънт”, РУ, 2010, стр. 92–99, ISBN 1311-3321.
 354. Маринова, С., Д. Баева. За облачните структури и тяхното приложение в директния маркетинг. В: Научна конференция, Русенски университет, РУ, 2013, стр. 77- 83, ISBN 1311-3321.
 355. Мехмедова, Г., Мехмед, А., Недялков, А. Анализ на административната услуга за издаване на удостоверение за съпруг/а. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘17, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 57-63, ISBN 1311-3321.
 356. Минев, Б. Насоки за подобряване на техническото осигуряване в машиностроителни предприятия. В: XІ Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, 2013, стр. 744-753, ISBN 1310-3946.
 357. Минев, Б. Априорен анализ на българския машиностроителен сектор. В: Научни трудове на русенския университет, Русе, 2012, стр. 113-118, ISBN 1311-3321.
 358. Минев, Б., Найденов, Н., Недялков, А. Методика за изследване на осигуряването с техника в машиностроителни предприятия (DOI: 10.13140/2.1.1039.8727). В: Сборник трудове от Международна научна конференция "Мениджмънт на промяната", Русе, Примакс, 2014, стр. 145-155, ISBN 978-954-8675-82-6.
 359. Митев, И., Н. Колев. 10 години катедра “Индустриален мениджмънт”. 10 години за утвърждаване на специалност “Индустриален мениджмънт” в Русенски университет. В: Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет, том 48, серия 5.1 - Икономика и мениджмънт, Русе, 2009, стр. 53-62, ISBN 1311-3321.
 360. Митев, И., Н. Колев. Анализ на методи за определяне на оптималното количество на доставката. В: Сборник доклади от II-ра международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг‟, София, 2004, ISBN 1310-3946.
 361. Митев, И., Н. Колев. Методологични основи и добра практика за изграждане на системи за управление на логистични вериги. В: Сборник доклади от I-ва международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг‟, София, 2003, ISBN 1310-3946.
 362. Митев, И., Н. Колев. Сравнително проучване на академичното обучение по Логистика - I част. В: Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет, том 40, серия 9 - Европеистика, икономика и мениджмънт, Русе, 2003, стр. 117-121, ISBN 1311-3321.
 363. Митев, И., Н. Колев. Сравнително проучване на академичното обучение по Логистика - II част.. В: Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет, том 40, серия 9 - Европеистика, икономика и мениджмънт, Русе, 2003, стр. 122-127, ISBN 1311-3321.
 364. Михайлова, Л. Счетоводната информация по бизнес сектори за целите на стратегическото управление. В: Сб. научни трудове на 8-ма Международна научнопрактическа конференция „Мениджмънт на иновациите”, Варна, АПИУИ, 2010, стр. 239-244, ISBN 978-954-635-004-6.
 365. Михайлова, Л. Акценти на проучването и анализа на дейността на фирмите при тяхното бизнес консултиране. В: Сб. доклади на международната научнопрактическа конференция, на тема: „Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаващата адаптация”, Варна, ИУ-Варна, 2008, стр. 431-435 (НАЦИД), ISBN 978-954-21-0370-7.
 366. Михайлова, Л. Алтернативни форми на вътрешен контрол в бизнес организациите. В: Сб. доклади на Шестата научно-приложна конференция с международно участие “Инвестиции в бъдещето - 2007”, Варна, НТС, 2007, стр. 164-168, ISBN 1314-3719.
 367. Михайлова, Л. Функционалните стратегии в управлението на предприятията. В: Сб. доклади на научнопрактическата конференция с международно участие „Управление развитието на организациите”, Варна, ИУ-Варна, 2007, стр. 329-333 (НАЦИД), ISBN 978-954-21-0346-2.
 368. Михайлова, Л. Адаптиране на управленски средства и способи от корпоративните организации към лечебните заведения. В: Научни трудове на РУ ”А. Кънчев”, серия 5.1, Икономика и мениджмънт, том 44, Русе, ПБ при РУ „Ангел Кънчев”, 2005, стр. 159-163, ISBN 1311-3321 (НАЦИД).
 369. Михайлова, Л. Отражение на здравната реформа в България върху вътрешния управленски контрол на лечебните заведения. В: Научни трудове на РУ ”А. Кънчев”, серия 9, Европеистика, Икономика и мениджмънт, том 40, Русе, ПБ при РУ „Ангел Кънчев”, 2003, стр. 166-170, ISBN 1311-3321 (НАЦИД).
 370. Михайлова, Л. Ролята на вътрешния икономически контрол и регулирането в управлението на предприятията. В: Научни трудове на РУ ”А. Кънчев”, серия 9, Европеистика, Икономика и мениджмънт, том 39, Русе, ПБ при РУ „Ангел Кънчев”, 2002, стр. 172-174, ISBN 1311-3321 (НАЦИД).
 371. Михайлова, Л., Папазов, Е. Стратегически аспекти на финансовата отчетност на публично финансирани проекти в МСП. В: Сб. Доклади на международната научна конференция „Управление на проекти”, София, АПИУИ, 2011, стр. 215-221, ISBN 1314-345Х.
 372. Михайлова, Л., Рускова, С. Изследване на разходите за управление на качеството при контролинга на финансовия резултат. В: Сб. на Четвърта международна научна конференция “Инвестиции в бъдещето – 2003”, Варна, НТС, 2003, стр. 187-193, ISBN 1314-3719.
 373. Михайлова, Л., Рускова, С. Атрибутивният анализ – елемент на иновативния инструментариум във винопроизводството. В: Сб. доклади на Научнопрактическа конференция с международно участие „Предприятието на ХХІ век – проблеми и предизвикателства”, Свищов, Изд., 2003, стр. 312-316 (НАЦИД), ISBN 954-23-0135-9.
 374. Михайлова, Л., С. Рускова. Изследване на разходите за управление на качеството при контролинга на финансовия резултат. В: Fourth international scientific conference “INVESTMENTS IN THE FUTURE-2003”, Варна, 2003, стр. 94-98, ISBN 954-90919-5-3.
 375. Михайлова, Л., С. Рускова. Особености на рекламата в областта на винарската промишленост и аспекти на вътрешния икономически контрол. В: Научни трудове, том 39, серия 9, Европеистика, Икономика и мениджмънт, РУ “А. Кънчев’, Русе, 2002, стр. 197-202 (НАЦИД), ISBN 1311 – 3321.
 376. Момчилова, С., Акифова, М., Недялков, А. Анализ на административната услуга по възстановяване или промяна на име. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘17, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 78-84, ISBN 1311-3321.
 377. Найденов, Н. Изследване на бизнеса за услуги на малки ферми за мляко. В: Научни трудове на ВТУ «А. Кънчев», том XXXV, серия 10, с. 119 – 125., Русе, 1994, стр. 119-125
 378. Найденов, Н., Д. Антонова, К. Рамчев. Методика за стратегическо планиране на факултет БМ на РУ „А. Кънчев”. В: Международна конференция за SWOT- анализ (TEMPUS проект СМЕ1072-95), Русе, РУ, 1996, стр. 16-24, ISBN 954-9972-20-8.
 379. Найденов, Н., Д. Йорданова, Н. Колев, А.Петков, Ем. Трифонов. Методика за изследване на проблемите на сътрудничеството „университети – предприятия” с цел повишаване пригодността за заетост на студентите. В: Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, София, Университетско издателство, 2016, стр. 695-702, ISBN 978-954-07-4129-1.
 380. Найденов, Н., Добрев, М. Концептуални въпроси на устойчивото развитие на регионите.. В: Научни трудове на Русенски университет, Том 44, Серия 5.1, Русе, 2005, стр. 219-222
 381. Найденов, Н., З. Богданова. Иденфициране на проблеми и формулиране на проект за организация на земеделски стопани за съвместно използване на техниката. В: Научни трудове на Русенски ниверситет, Том 48, сер. 5.1, Русе, 2009, стр. 104-108
 382. Найденов, Н., З. Богданова. Иденфициране на проблеми и формулиране на проект за организация на земеделски производители. В: Конференция на ВУ «Земеделски колеж», Велико Търново, Велико Търново, 2009
 383. Найденов, Н., Л. Любенов. Проект на маркетингово проучване за техническите услуги в условията на структурната реформа в земеделието. В: „Новости, Трансфер, Съобщения”, Варна, 1997, стр. 4-6, ISBN ISSN 1310-8573.
 384. Найденов, Н., Н. Стоянова. Априорно проучване на основните характеристики и класификацията на техническите услуги.. В: Научни трудове на Русенски университет, 2004, No 1., Русе, 2004
 385. Найденов, Н., Недялков, А. Концепция за интегриране на моделите за мениджмънт на индустриални услуги. В: Научни трудове от VII-та международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, 113, София, 2009, стр. 117-122, ISBN 1310-3946.
 386. Найденов, Н., Попова, Ю., Недялков, А., Кирова, М. Проучване на отношението към проблемите на докторантурата във факултет „Бизнес и мениджмънт” на Русенски университет (DOI: 10.13140/2.1.1218.4641). В: Научни трудове от Международната научно практическа конференция „Висшето икономическо образование – изследване, обучение, иновации”, Ботевград, Международно висше бизнес училище, 2009, стр. 27-36, ISBN 978-954-9432-37-4.
 387. Недев, С. Дифузия на властта при масова къстамизация. В: IX Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’11”, Созопол, 2011
 388. Недев, С. Продуктови иновации в сътрудничество с клиента. В: Осма международна научна конференция „Мениджмънт на иновациите”, Варна, 2010
 389. Недялков, А. Проблеми на кадровото осигуряване в дистанционното обучение. В: Сборник трудове от X Международна научна конференция „Е-управление и Е-комуникации”, София, Технически университет - София, 2018, стр. 95-104, ISBN 2534-8523.
 390. Недялков, А. Приложение на мисловните карти в електронното обучение (DOI:10.13140/RG.2.1.1050.0722). В: Сборник трудове от VIII Международна научна конференция „Е-управление и Е-комуникации”, София, Технически университет - София, 2016, стр. 99-106, ISBN 2534-8523.
 391. Недялков, А. Качество на образователната услуга - концептуална рамка (DOI: 10.13140/2.1.2219.5206). В: Сборник трудове от Международна научна конференция "Мениджмънт на промяната", Русе, Примакс, 2014, стр. 243-252, ISBN 978-954-8675-82-6.
 392. Недялков, А. Концептуални аспекти на проектирането на производствения процес при услугите (DOI: 10.13140/2.1.5103.1043). В: Сборник доклади от Международна научна конференция, Варна, Икономически университет - Варна, 2013, стр. 70-74, ISBN 978-954-8235-09-9.
 393. Недялков, А. Профил на българския сервизен персонал - хипотези и реалност (10.13140/RG.2.1.4735.6967/1). В: Научни трудове от IX-та международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите”, Варна, 2012, стр. 307-312, ISBN 978-954-635-008-4.
 394. Недялков, А. Анализ на взаимовръзката между удовлетвореност на потребителите и качество на услугите (DOI: 10.13140/RG.2.1.4014.8000/1). В: Научни трудове от IX-та международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите”, Варна, 2012, стр. 159-164, ISBN 978-954-635-008-4.
 395. Недялков, А. Емпирично изследване на нагласи във фронт и бек офиса (DOI: 10.13140/2.1.2698.7528). В: Научни трудове на Русенски университет, 51 (5.1), Русе, 2012, стр. 152-157, ISBN 1311-3321.
 396. Недялков, А. Методика за измерване на качеството на услугите (DOI: 10.13140/2.1.2791.3285). В: Научни трудове от IX-та Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, 2/122, София, 2011, стр. 228-237, ISBN 1310-3946.
 397. Недялков, А. Качество на услугите: Контент-анализ на заглавията в българските научни издания (DOI: 10.13140/2.1.1480.6080). В: Научни трудове на Русенски университет, 50 (5.1), Русе, 2011, стр. 91-100, ISBN 1311-3321.
 398. Недялков, А. Приложение на мисловните карти в управлението на проекти (DOI: 10.13140/2.1.3643.2964). В: Сборник доклади от Международна научна конференция „Управление на проекти”, София, Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията, 2011, стр. 183-191, ISBN 1314-345X.
 399. Недялков, А. Подобряване на обслужването на потребителите чрез технологични иновации. В: Научни трудове от VIII-та международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, 1/117, София, 2010, стр. 464-469, ISBN 1310-3946.
 400. Недялков, А. Насоки за съвместно развитие на информационната система за управление на предприятието и системата за контролинг (DOI: 10.13140/2.1.3839.9041). В: Контролингът в условията на криза 2010, София, Българска книжница, 2010, стр. 10-17, ISBN 978-954-380-182-4.
 401. Недялков, А. Аспекти при разработването на подход за усъвършенстване на информационната система за операционен мениджмънт. В: Научни трудове от VIII международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите”, 1/117, Варна, 2010, стр. 445-449, ISBN 978-954-635-004-6.
 402. Недялков, А. Разработване на методически подход за съставяне на сервизни планове. В: Научни трудове на Русенски университет, 49 (5.1), Русе, 2010, стр. 82-86, ISBN 1311-3321.
 403. Недялков, А. Ресурсно осигуряване на информационната система за операционен мениджмънт. В: Научни трудове от I-ва международна научно-практическа конференция „Икономика и мениджмънт 2010”, Варна, 2010, стр. 536-540, ISBN 1314-197X.
 404. Недялков, А. Методични аспекти при изследване на обслужването на клиенти (DOI: 10.13140/2.1.2922.4008). В: Научни трудове на Русенски университет, 48 (5.1), Русе, 2009, стр. 113-118, ISBN 1311-3321.
 405. Недялков, А. Изследване на информационни системи в малки фирми за производствени услуги (DOI: 10.13140/RG.2.1.2732.2001). В: Научни трудове на НТС по машиностроене от VІ-та международна конференция “Мениджмънт и инженеринг”, 1 (104), София, 2008, стр. 310-313, ISBN 1310-3946.
 406. Недялков, А. Теоретични аспекти при разработването на управленски информационни системи (DOI: 10.13140/2.1.4338.5923). В: Научни трудове на Русенски университет, 47 (6.1), Русе, 2008, стр. 23-28, ISBN 1311-3321.
 407. Недялков, А. Анализ на системи с ниска степен на контакт с клиента (DOI: 10.13140/2.1.1628.0640). В: Научни трудове на Русенски университет, 45 (4), Русе, 2006, стр. 10-17, ISBN 1311-3321.
 408. Недялков, А. Управленската структура на агрофирмите за технически услуги след тяхната приватизация. В: Научни трудове на IV Международна научно-приложна конференция „Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията”, Варна, 2002, стр. 226-231, ISBN 954-20-0205-X.
 409. Недялков, А. Методика за проучване на потребността от информационно-управленски системи в селското стопанство (DOI: 10.13140/RG.2.1.4342.2327). В: Икономиката и управлението на фирмите в условията на преход: Научна конференция, София, УНСС, 1998, стр. 164-169
 410. Недялков, А., Бонева, М. Изследване на готовността за дистанционно обучение в професионално направление „Администрация и управление“ на Русенския университет (DOI: 10.13140/RG.2.1.4183.5123). В: Сборник трудове от VII Международна научна конференция „Е-управление“ 13-14 юни 2015, Созопол, Технически университет - София, 2015, стр. 157-168, ISBN 1313-8774.
 411. Недялков, А., Бонева, М., Петков, А. Интегриране на системата за управление в публични организации. В: Сборник трудове от IX Международна научна конференция „Е-управление и Е-комуникации”, София, Технически университет - София, 2017, стр. 33-44, ISBN 2534-8523.
 412. Недялков, А., Велева, Л. Изследване на качеството на бизнес-към-бизнес услуги (DOI: 10.13140/2.1.3577.7602). В: Научни трудове на Русенски университет, 50 (5.1), Русе, 2011, стр. 85-90, ISBN 1311-3321.
 413. Недялков, А., Захариева, Е. Рейтинговата система на българските висши училища в аналитична и дискусионна перспектива (DOI: 10.13140/RG.2.1.3259.4888/1). В: Научни трудове на Русенски университет, 53 (9), Русе, Русенски университет, 2014, стр. 56-61, ISBN 1311-3321.
 414. Недялков, А., Найденов, Н. Изследване изменението на числеността на персонала във фирми за производствени услуги (DOI: 10.13140/RG.2.1.1640.4886). В: Научни трудове на Русенски университет, 46 (4), Русе, 2007, стр. 12-17, ISBN 1311-3321.
 415. Недялков, А., Найденов, Н. Структура на информационен модул за оперативно управление на сервизната дейност в агрофирмите (DOI: 10.13140/2.1.4839.3280). В: Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, 9 (2), София, 2003, стр. 297-301, ISBN 1310-3946.
 416. Николова, В., Аршич, С. THE STAKEHOLDER APPROACH IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. IN: Engineering management 3 (1) (2017) 24-35, Бор, Сърбия, 2017
 417. Павел Витлиемов. STUDY AND APPLICATION OF THE CONCEPT OF CONCURRENT ENGINEERING IN TOOL DESIGN AND SERVICE. IN: 58-ма НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето - II“, Русе, 2019
 418. Павел Витлиемов. ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО. В: IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "INDUSTRY 4.0", София, 2019, стр. 256-260, ISBN 2535 - 0161.
 419. Павел Витлиемов. ВИРТУАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕЙТАЛИ ЧРЕЗ ШПРИЦВАНЕ. В: ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "INDUSTRY 4.0 '2017", София, 2017, стр. 77-81, ISBN ISSN- 2535 -0161.
 420. Павел Витлиемов. Съвременни тенденции в инструменталната индустрия. В: АДП 2013, Созопол, България, ТУ-София, 2013, стр. 596-601, ISBN ISSN-1310-3946.
 421. Павел Витлиемов. Виртуално предприятие за производство на детайли чрез шприцване. В: XXVII Международна Научна Конференция МТФ'2012, ТУ-София, България, 2012, стр. 295-301, ISBN ISBN 978-954-438-.
 422. Павел Витлиемов. ОТНОСНО ОЦЕНЯВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ. В: Научна Конференция РУ „Ангел Кънчев”, РУ "Ангел Кънчев", 2012
 423. Павел Витлиемов, Владимир Витлиемов. Технологичен одит на ИПС с висока степен на автоматизация. В: VIII International Scientific Conference “Management and Engineering” 10, Созопол, България, 2010, стр. 470-476, ISBN 1313-7123.
 424. Павел Витлиемов, Даниел Братанов, Милко Маринов, Владимир Витлиемов. Метод за изграждане на сензорна система за инструменти за преработване на пластмаси. В: XX ННТК с международно участие „АДП-2011”, Научни известия на НТС по Машиностроене, Созопол, България, 2011, стр. 727-735, ISBN 1310-3946.
 425. Павел Витлиемов, Иванка Пеева. Относно силовото взаимодействие на детайли при автоматично сглобяване. В: XIX ННТК с международно участие „АДП-2010”, Созопол, България, 2010, стр. 215-219, ISBN 1310-3946.
 426. Павел Витлиемов, Мария Пеева. Относно класификацията на видовете предприемачество. В: XI International scientific conference "Management and Engineering" 13, Созопол, България, 2013, ISBN 1310-3946.
 427. Павел Витлиемов; Мария Пеева; Владимир Витлиемов. ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ БАЗА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ В ИНДУСТРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО. В: Научна Конференция РУ&СУ, Русе, 2014
 428. Павлов Д. INNOVENTER – AN INTERNATIONAL WAY TO SUPPORT THE SOCIAL ENTREPRENEURSHIP EDUCATION. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 9, Ruse, University of Ruse "Angel Kanchev", 2018, pp. 42-47, ISBN 2603-4123.
 429. Павлов Д. Обучението по социално предприемачество по проект INNOVENTER като фактор за формиране на социален капитал. В: Международна конференция "Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения", Свищов, АИ Ценов, 2018, стр. 59-64, ISBN 978-954-23-1734-0.
 430. Павлов, Д. Учебна компания за студенти - иновация в академичното обучение. В: Научни трудове, том 52, серия 9, Качество на висшето образование, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 69-73, ISBN 1311-3321.
 431. Павлов, Д. Сравнително проучване на нагласи за предприемаческа дейност. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 27-28 юни 2013, Том 7, Национален Военен Университет "Васил Левски", Издателски комплекс, 2013, стр. 137-143, ISBN 1314-1937.
 432. Павлов, Д. Нови инструменти за контролинг на междуотрасловите връзки в условията на криза. В: Сборник доклади от Първи международен симпозиум на Асоциацията на контролерите в България „Контролингът в условията на криза 2010”, Варна 18-19.09.2010., София, „Българска Книжнина”, 2010, стр. 18-22, ISBN 978-954-380-182-4.
 433. Павлов, Д. Изследване устойчивостта на междуотрасловите връзки (Речен стопански комплекс Русе). В: Национална научна конференция на тема “Социално-икономическо развитие на България в Европейския съюз – проблеми и перспективи”, Велико Търново, УИ “Св.св.Кирил и Методи”, 2006, стр. 147-160, ISBN 10: 954-524-501-8.
 434. Павлов, Д. Икономическият потенциал на река Дунав – фактор за развитие на българо-руските отношения. В: Сборник научных трудов “Проблемы социальной рыночной трансформации Росси и Болгарии", Российской Федерации, Волгоградски Госсударственый Университет, 2004, стр. 118-129, ISBN 5-85534-857-1.
 435. Павлов, Д. Трета генерация университет – стратегия за развитие на военната академична общност. В: Сборник доклади научно направление „Социални, стопански и правни науки”, Годишна университетска научна конференция с международно участие 23-24.06.2011, том 4., Велико Търново, Национален Военен Университет „Васил Левски”, 2011, стр. 89-100, ISBN 1314-1937.
 436. Павлов, Д. Производство на възобновяема енергия и техностартъри. В: Научни трудове на РУ, том 47, серия 6.1, Русе, 2008, стр. 38-42, ISBN 1311 3321.
 437. Павлов, Д. Алтернативна методика за оценяване на студенти. В: Научни трудове на РУ ”А.Кънчев”, ПБ на РУ, 2006, стр. 23-28, ISBN 1311-3321.
 438. Павлов, Д. Моделът на Леонтиев: старо вино в нови чаши (Методика за изчисляване на пълните разходи rij чрез MS Excel). В: Юбилеен Алманах “В криза ли е планирането?” Том 2, Свищов, АИ “Ценов”, 2005, стр. 232-239, ISBN 13: 978-954-23-03.
 439. Павлов, Д., Антонова, Д. Прогнозиране развитието на стопански комплекс чрез изследване на генезиса на междуотрасловите му връзки. В: Сборник научни трудове от Първата международна научнопрактическа конференция „Икономика и мениджмънт 2010” на тема „Бизнесът и публичният сектор в икономическа криза – проблеми и перспективи”,, Варна, Университетско издателство Технически университет, 2010, стр. 385-389, ISBN 1314-197X.
 440. Павлов, Д., Висема, Х., Пенчев, В., Димитров. Я. Русенският университет – трета генерация (казусно описание). В: Сборник 20+10 казуса: Мениджмънт на промяната (част 3), Русе, 2008, стр. 82-93, 134-135, ISBN 978-954-9972-90-0.
 441. Папазов, Е., Михайлова, Л. Техники за установяване на съществуващи преки бизнес конкуренти. В: Сб. Доклади на МНК “Предизвикателства пред индустриалния растеж в България”, София, УНСС (Indexed in Google Scholar), 2018, стр. 106-118, ISBN 978-619-7009-12-5.
 442. Папазов, Е., Михайлова, Л. Анализ на добри практики по отчитане на устойчивото развитие на организациите. В: Сб. доклади от Международна научна конференция "Перспективи пред индустриалния бизнес", Икономически университет - Варна, Варна, 2013, стр. 61-64, ISBN 978-954-8235-09-9.
 443. Папазов, Е., Михайлова, Л. Възможности за използване на матрични модeли за нуждите на стратегическия контролинг в МСП. В: Сб. научни трудове на 9-та Международна научнопрактическа конференция „Мениджмънт на иновациите - предприятия, банки, университети”, Варна, АПИУИ, 2012, стр. 103-108, ISBN 978-954-635-008-4.
 444. Папазов, Е., Михайлова, Л. Стратегически реакции при различни нива и степени несигурност на фирмената среда. В: Сб. доклади на международната научна конференция „Мениджмънт и инженеринг 12”, София, Технически университет – София, 2012, стр. 458-466 (НАЦИД), ISBN 1310-3946.
 445. Папазов, Е., Михайлова, Л. Успешният бизнес модел: методологически и практически аспекти. В: Сб. доклади на международната научна конференция „Мениджмънт и инженеринг 10”, София, Технически университет – София, 2010, стр. 46-51 (НАЦИД), ISBN 1310-3946.
 446. Папазов, Кр., Антонова, Д. Приоритети на стратегията за производство на селскостопански машини в условията на ограниченост на материални ресурси. В: Сборник доклади от научна сесия ’88 „Нови материали и технологии в машиностроенето”, Русе, ВТУ „А. Кънчев”, 1988, стр. 26-32
 447. Парашкевова Л. Прогнозиране на катастрофите в (държавните) системи. В: ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ' 2010" „БИЗНЕСЪТ И ПУБЛИЧНИЯТ СЕКТОР В ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА - ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ", Варна, 2010
 448. Парашкевова Л. Административно-бюрократичният код и цивилизационната реалност. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2010
 449. Парашкевова, Л. Еосударственное регулирование научно-инновационной деятельности. В: Международная научно-практическая конференция на тему: „Стратегия инновационного регионов Росии в посткризисннй период", Орловская региональная академия государственной служби, 2010
 450. Парашкевова, Л. Модел на организация на системата за взаимодействие между малките и големите предприемачески структури. В: Мениджмънт и инженеринг, год. XV, vol. 1 (104), София, 2008, стр. 54-57, ISBN 1310-3946.
 451. Парашкевова. Л. Алгоритъм за изграждане на система за взаимодействие между малкия и големия бизнес. -. В: Международна конференция "Мениджмънт и инженеринг", год. XV. vol. 1 (104), Созопол, София, 2008, стр. 58- 62, ISBN 1310-3946.
 452. Паскалева, М., Св. Рускова, С. Кунев. Професионалната реализация на завършилите, предпоставка за участие на РУ “Ангел Кънчев” в клъстър на знанието. В: НК “60 години Русенски университет “Ангел Кънчев”. Сборник “Научни трудове”, том 44, серия 5.1, Русе, Печатна база на Русенски университет "Ангел Кънчев, 2005, стр. 174-178, ISBN 1311-3321.
 453. Пенчева М. Профил на ръководител от публичната администрация (по примера на Северен централен и Северозападен район). В: Научна конференция, Варна, 2017
 454. Пенчева М. Методически аспекти на изследване на поколенчески различия в предпочитанията за начина на учене. В: Научни трудове на научна конференция организирана от РУ „Ангел Кънчев” и СУ – Русе, Русе, 2017
 455. Пенчева М. Лидерство и практики за трансфер на знание в публичната администрация. В: Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2016, стр. 358-365
 456. Пенчева М. Различия между поколенията и техни проекции върху процеса на учене. В: Научни трудове на научна конференция организирана от РУ „Ангел Кънчев” и СУ – Русе, Русе, под печат, 2016
 457. Пенчева М. Организационна култура и трансфер на знание в публичната администрация. В: Меджународна конференция "Лидерство и организационно развитие", София, Университетско издателство, 2016, стр. 827-834
 458. Пенчева М. Необходимост от изследване влиянието на организационната култура и лидерството върху управление на знанието в публичната администрация. В: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема: Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения, Варна, 2015, стр. 88-96, ISBN 978-954-21-0835-1.
 459. Пенчева М. Организационната култура като модератор на лидерството и практиките за управление на знанието. В: Сборник с доклади от международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, София, Университетско издателство "Свети Климент Охридски", 2015, стр. 726-732, ISBN 978-954-07-3946-5.
 460. Пенчева М. Взаимоотношения между частен, публичен и трети сектор в аспект организационна култура. В: Научни трудове на научна конференция организирана от РУ „Ангел Кънчев” и СУ – Русе, том 45, серия 4, Русе, 2006, стр. 56-60, ISBN 1311 - 3321.
 461. Пенчева М. Социална и организационна култура или модел на културната пригодност. В: Научни трудове на научна конференция организирана от РУ „Ангел Кънчев” и СУ – Русе, том 44, серия 5.1-5.2, Русе, 2005, стр. 179-183, ISBN 179-183.
 462. Пенчева, В., Д.Йорданова, Цв. Христов, Ив. Евстатиев, М.Михайлов, Б. Ангелов, Ив. Белоев. Университетски информационен портал за бизнес партньори – основа за професионално ориентиране на възпитаниците на Русенски университет. В: Научни трудове на Русенски университет - 2015, Качество на висшето образование, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 463. Пенчева, М. Спорни аспекти в популярни мотивационни теории. В: Международната научна конференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития“, Русе, под печат, 2018
 464. Пенчева, М. Характеристики на ефективността (ефикасността) в публичните организации и връзката им със социокултурните фактори. В: : Сборник с доклади от юбилейна научно-практическа конференция организирана от Икономически университет - Варна, Варна, 2008, ISBN 978-954-21-0369-1.
 465. Пенчева, М. Организационна култура в публичната администрация. В: Сборник с доклади от научна конференция с международно участие "Управление развитието на организациите", посветена на 40-годишнината от създаването на катедра „Стопанско управление” организирана от Ик, Варна, 2007, стр. 284-291, ISBN 978-954-21-0346-2.
 466. Пенчева, М. Организационна култура и публичен сектор. В: Сборник от научни трудове на научна конференция организирана от РУ „Ангел Кънчев” и СУ – Русе, Русе, 2006, ISBN 1311-3321.
 467. Пенчева, М. Частни аспекти на междукултурния модел на Хеерт Хофстеде. В: Сборник научни трудове от V - та Международна научно-приложна конференция „Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията”, Варна, 2004, ISBN 954-20-0269-6.
 468. Пенчева, М., Д. Йорданова. Неравенство на половете при обучението и реализацията на жените с инженерни специалности. В: Научни трудове на Русенския университет - 2009, том 48, серия 5.1, Русе, 2009, стр. 99 – 103
 469. Петков Ал. П., Н. Колев. Моделиране на демографските процеси. В: Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет, том 44, серия 4 - Икономика и мениджмънт, Русе, Русе, Издателство на РУ, 2005, стр. 56-61, ISBN 1311-3321.
 470. Петков Ал.П., Митве Г. Система за определяне на оптималните хранителни дажби за селскостопанските животни. В: Юбилейна научна сесия ВТУ “Ангел Кънчев”, Русе, Издателство на ВТУ “Ангел Кънчев”, 1994, стр. 156-162
 471. Петков, А. Проучване на разпространението и развитието на е-търговията в България. В: VIII Международна научна конференция „Е-Управление и е-комуникации“, София, ТУ София, 2016, стр. 145-156, ISBN 2534-8523.
 472. Петков, А. Изследване приложението на е-комуникациите за целите на администрацията. В: VII международна научна конференция, Созопол, ТУ-София, 2015, стр. 191-198, ISBN 1313-8774.
 473. Петков, А. Приложение на е-проучванията в системите за управление на качеството. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 54, сер.9, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 474. Петков, А. Приложение на бизнес симулациите в е-обучението. В: VI международна научна конференция „Е-управление”, София, ТУ-София, 2014, ISBN ISBN 1313-8774.
 475. Петков, А. База данни за управление на кадровия и научен потенциал във факултет. В: Сборник с доклади, Том 2, Втора национална научна конференция с международно участие, МОМН, Русе, Издателство на РУ, 2009
 476. Петков, А. Създаване на управленска информационна система в производствена фирма.. В: Предприятието на XXI век – проблеми и предизвикателства, Научно-практическа конференция с международно участие, Свищов, Академично издателство Ценов, 2003, стр. 188-197, ISBN 954-23-0135-9.
 477. Петков, А. Оптимизиране разпределението на задачи. В: Русенски университет, Научни трудове, Русе, Издателство на РУ, 2003, ISBN 1311-3321.
 478. Петков, А. Автоматизирано планиране с Visual Basic в Excel. В: Русенски университет, Научни трудове, Русе, 2002, стр. 111-115, ISBN 1311-3321.
 479. Петков, А. Усъвършенстване на ценообразуването във фирма чрез съвременни информационни технологии. В: Русенски университет, Научни трудове, Русе, Издателство на РУ, 1999, стр. 213-220
 480. Петков, А., Г. Игнатовска. Е-проучванията в съвременните изследвания. В: IV International Scientific Conference “E-governance”2012, София, ТУ-София, 2012, стр. 145-153, ISBN ISSN1313-8774.
 481. Петков, А., М. Корнажева, Б. Станчева. Изследване на силните страни в българската част на регион БРОД с оглед на анкетно проучване по проект BRAINS. В: Русенски университет, Научни трудове Том 5.1, серия 5.2, Русе, Издателски център Русенски Университет "Ангел Кънчев", 2012, стр. 27-35, ISBN 1311-3321.
 482. Петков, А., Недялков, А., Бонева, М. Изследване на системи за оценка на качеството във висшето образование. В: Сборник трудове от IX Международна научна конференция „Е-управление и Е-комуникации”, София, Технически университет - София, 2017, стр. 99-108, ISBN 2534-8523.
 483. Петков, Ал. Иновативни методи в управленските информационни системи. В: Пета среща на клуб Наука и Бизнес, РТИК, Русе, 2005
 484. Петков, К., Ал. Петков, Ю. Йоргова-Форд. Оценка на ефективността от реализацията на продукт на международни пазари. В: Научна конференция БСУ, Бургас, Издателство БСУ, 2006
 485. Петкова, С., Аккъ, Г., Недялков, А. Издаване на удостоверение за сключен брак – административна гледна точка. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘17, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 85-90, ISBN 1311-3321.
 486. Петров,О., Д. Йорданова. Влияние на Закона за развитие на академичния състав върху структурата на академичния състав. В: Научни трудове на Русенски университет - 2016, Качество на висшето образование, Русе, Русенски университет, 2016, стр. 31-41, ISBN 1311-3321.
 487. Петрова, Й., Недялков, А. Анализ на услугата по издаване на удостоверение за настоящ адрес. В: Научни трудове на Русенски университет, 57 (5.3), Русе, Русенски университет, 2018, стр. 17-22, ISBN 1311-3321.
 488. Петър Пенчев Ирена Кенарова-Пенчева. ТУРИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ: ПРИЧИНИ ЗА НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ. В: Научни трудове на Варненския университет 17.11.2017, Варна, Университетска печатница, 2018, стр. 528-537, ISBN 978-954-21-0956-3.
 489. Петър Пенчев и Ирена Кенарова-Пенчева. Заетост в туристическия сектор в България – проблеми и перспективи. В: Научни трудове, Том 56, серия 5.1., Икономика и мениджмънт, Русе, България, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 69-74, ISBN 1311-3321.
 490. Рускова С. М. Тодорова. Възможности за моделиране дифузията на нов продукт. В: Десета Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’12”, Созопол, 17-20 юни 2012 г, Созопол, 2012, ISBN 1310-3946.
 491. Рускова, С. Методика за изследване на потребителските реакции в условията на стагниран пазар. В: Научна конференция на Русенски Университет 2011, Русе, 2011, стр. 139-143, ISBN 1311-3321.
 492. Рускова, С. Регионално емпирично изследване на потребителските реакции в условията на стагниран пазар. В: Научна конференция на Русенски Университет 2011, Русе, 2011, стр. 144-149, ISBN 1311-3321.
 493. Рускова, С. Оценка ефективността на иновациите. В: SIXTH INTERNATIONAL CONGRESS-MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS, volume 2, София, 2009, стр. 31-35, ISBN 1310-3946.
 494. Рускова, С. Одобрява ли се производството на екологично чисто вино в България. В: Шеста международна научно-приложна конференция „Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията”, Варна, 2006, стр. 92-98, ISBN 10: 954-20-0.
 495. Рускова, С. Системи за управление на качеството, прилагани в отраслова индустрия. В: IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “MANAGEMENT AND ENGINEERING’06”, Созопол, 2006, стр. 108-112, ISBN 1310 – 3946.
 496. Рускова, С. Проблеми в българския виноекспорт. В: Научни трудове, том 41, серия 5.1, Икономика и мениджмънт, Право, РУ “А. Кънчев”, Русе, 2004, стр. 87-92, ISBN 1311 – 3321.
 497. Рускова, С. Изисквания на съвременните потребители към хранителните стоки. В: Научни трудове, том 41, серия 5.1, Икономика и мениджмънт, Право, РУ “А. Кънчев”, Русе, 2004, стр. с.93-98, ISBN 1311 – 3321.
 498. Рускова, С. Необходимост от усъвършенстване на методите за управление на качеството в лозаро-винарските предприятия. В: Научни трудове, том 40, серия 9, Европеистика, Икономика и мениджмънт, РУ “А. Кънчев’, Русе, 2003, стр. ISSN: 1311 – 3321, ISBN 176-181.
 499. Рускова, С., А. Ябанозова. THE ORGANIZATIONAL ENERGY - THE BASIS OF ENERGY MANAGEMENT. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, том 58, серия 5.3., Икономика и мениджмънт, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2019, pp. 32-38, ISBN 1311-3321.
 500. Рускова, С., А. Ябанозова. Decreased motivation in the health sector - reasons, effects and possible solutions. IN: Научни трудове на Русенски университет, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2018, pp. 60-64, ISBN 1311-3321.
 501. Рускова, С., А. Ябанозова. Фактори и инструменти за повишаване мотивацията на медицинския персонал. В: Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, стр. 38-42, ISBN 1311-3321.
 502. Рускова, С., И, Русева. STRESS MANAGEMENT AS A TOOL FOR PREVENTION OF BURNOUT SYNDROME. IN: Научни трудове на Русенски университет, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2019, pp. 36-41, ISBN 1311-3321.
 503. Рускова, С., И. Русева. Theoretical aspects of the impact of conflicts on employee motivation. IN: Научни трудове на Русенски университет, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2018, pp. 41-45, ISBN 1311-3321.
 504. Рускова, С., М. Кирова. Повишаване конкурентоспособността на организацията чрез оценка на потребителските решения. В: Перспективи пред индустриалния бизнес / Международна научна конференция, Варна, "Ико-консулт", 2013, стр. 52-57, ISBN 978-954-8235-09-9.
 505. Рускова, С., М. Кирова. Анализ на мотивацията на персонала във факултет “Бизнес и мениджмънт” на РУ “Ангел Кънчев”. В: X International Scientific Conference “Management and Engineering”, Sozopol, 2012, стр. 274-284, ISBN 1310 – 3946.
 506. Рускова, С., М. Кирова. Анализ на мотивацията на персонала във факултет „Бизнес и мениджмънт” на РУ „Ангел Кънчев”. В: JUBILEE X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”MANAGEMENT AND ENGINEERING’12”, Созопол, 2012, стр. 421-430, ISBN 1310-3946,.
 507. Рускова, С., М. Тодорова. Възможности за моделиране на дифузията на нов продукт. В: JUBILEE X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”MANAGEMENT AND ENGINEERING’12, Созопол, 2012, стр. 421-430, ISBN 1310-3946,.
 508. Рускова, С., М. Тодорова. Изследване ролята на комуникационните канали при възприемането и дифузията на нов продукт. В: IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”MANAGEMENT AND ENGINEERING’11”, Созопол, 2011, стр. 507-517, ISBN 1313-7123.
 509. Рускова, С., М. Тодорова. Подходи за диференциране на потенциалните потребители при възприемане и дифузия на иновациите. В: EIGHT CONFERENCE “MANAGEMENT OF INNOVATOINS”, Варна, 2010, стр. 135-141, ISBN 9878-954-635-004-.
 510. Рускова, С., М. Тодорова. Извеждане на причините, възпрепятстващи възприемането на иновациите. В: VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”MANAGEMENT AND ENGINEERING’10”, Созопол, 2010, стр. 477-485, ISBN 1310-3946.
 511. С. Рускова. Профил на българския потребител, според доходите и социалната класа. В: THE 9th CONFERENCE “MANAGEMENT OF INNOVATOINS-ENTERPRISES, BANKS, UNIVERSITIES”, Варна, 2012, стр. 341-346, ISBN 978-954-63.
 512. Светлозар Иванов, Павел Витлиемов, Даниела Николова. Structure of intelligent system for the design of robotic grippers for non-rigid materials. IN: 8 Международна конференция; AДП, София, 1997
 513. Стоилов, Л., Павлов, Д. Перспективи пред управлението на крайбрежната зона в област Русе. В: Международна научна конференция „Мениджмънт на промяната”, Стара Загора, 11-13.04.2014 г. // Sector and Regional Policies in Change Management, Русе, 2014, стр. 290-302, ISBN 978-954-8675-82-6.
 514. Стойчева Б. Методи за набор и подбор на персонал в сектор сценично изкуство. В: Единадесета международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии”, Варна, 2018, стр. 463-468, ISBN 978-619-7026-28-3.
 515. Стойчева, Б. Анализ на външната среда в сектор сценично изкуство. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 5.1, Русе, 2016, стр. 43-47, ISBN 1311-3321.
 516. Стойчева, Б. Управление на знанието в индустриалните предприятия при разработване на нови продукти. В: МНК "Модели на знанието" - БЛЕК СИЙ РАМА, В: Научна конференция "Интелигентна специализация - иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация ", Русе, 2016, ISBN 1311-3321.
 517. Стойчева, Б., Д. Антонова. Общ процес на разработване на нови продукти - изследване на българските индустриални предприятия. В: XIII ISC, Созопол, България, 2015, стр. 776-787, ISBN 1314-6327.
 518. Стойчева, Б., Д. Антонова. Сравнителен анализ на състоянието и тенденциите в изследователската активност при разработката на нови продукти в българските индустриални предприятия. В: XIII ISC, Созопол, България, 2015, стр. 764-775, ISBN 1314-6327.
 519. Стойчева, Б., Д. Антонова. Същност и значение на генериращата фаза в системата за управление на иновационния процес. В: X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Созопол, България, 2012, стр. 1107-1113, ISBN 1310-39461.
 520. Стойчева, Б., Д. Антонова. Концептуални модели на генериращата фаза при управление на иновационния процес. В: X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "MANAGEMENT AND ENGINEERING'12", Созопол, 2012, стр. 1114-1123, ISBN 1310-39461.
 521. Стоянова, Н., Недялков, А. Теоретичен анализ на проектирането на услуги (DOI: 10.13140/RG.2.1.2011.3046). В: Научни трудове на Русенски университет, 45 (4), Русе, 2006, стр. 72-76, ISBN 1311-3321.
 522. Стоянова, Н., Недялков, А., Найденов, Н. Изследване на показатели за качество на операциите и обслужването в автосервизни предприятия (DOI: 10.13140/2.1.3856.2887). В: Научни трудове на Русенски университет, 47 (6.1), Русе, 2008, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
 523. Тихолов Ч., Митев И. Теория на ограниченията - един подход за адаптиране към новите изисквания на бизнеса. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Том 49, серия 5.1, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
 524. Тихолов Ч., Митев И. Възможности за България при аутсорсинг в областта на машиностроителното производство в рамките на ЕС. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2009
 525. Тодорова М. Профил на потребителите, възприели влогово-кредитните кооперации и техните услуги в Русенския регион. В: Сборник с доклади, Международна научна конференция, посветена на 60 год. Юбилей на катедра Икономика и управление на индустрията, Варна, Икономически университет – Варна, 2013, стр. 161-166, ISBN 978-954-8235-09-9.
 526. Тодорова, М. Специфики на функционирането на влогово-кредитните кооперации в България - Част I. В: Научна конфернция на РУ “А.Кънчев”, РУ "Ангел Кънчев", 2011
 527. Тодорова, М. Специфики на функционирането на влогово-кредитните кооперации в България - Част II. В: Научна конфернция на РУ “А.Кънчев”, РУ “А.Кънчев”, 2011
 528. Христов Х., Ив. Митев. Анализ на организацията на доставките в индустриална фирма. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2010, Том 49, серия 5.1, Русе, 2010
 529. Христов Х., М.Димитров, Ив. Митев. Възможности за ефективен мениджмънт на доставни вериги в индустриалната сфера. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "А. Кънчев" - 2006, Том 45, серия 4, Русе, 2006, ISBN 1311-3321.
 530. Христов, Р., Михайлова, Л. Приложение на процесно-ориентирания вътрешен контрол в индустриални предприятия. В: Научни трудове Том 58, серия 5.3. Икономика и мениджмънт, Русе, Русенски университет, 2019, стр. 24-28, ISBN 1311-3321.
 531. Шелудко И. Управление на запасите в съвременните информационни системи. В: X Международна младежка научна конференция, София, 2016, стр. 47-50, ISBN 1310-3946.
 532. Шелудко И., М.Кирова. Анализ на икономическите показатели за подобряване на фирменото представяне. В: Международна конференция: „Модели за управление на знанието”, Русе, Русенски университет, 2016, ISBN 1311-3321.
 533. Штирой, К., Недялков, А. Анализ на административното обслужване при подаване на молба за придобиване на българско гражданство. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘17, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 64-69, ISBN 1311-3321.
учебници
 1. Luban, F., Al. Petkov. Business Simulation, Master of International Business Informatics Handbook. Bucharest, Academy of Economic Studies, 2003, pp. 63-86, ISBN 973-594-313-1.
 2. Антонова, Д. Публична и пространствена икономика - второ преработено и допълнено издание. Русе, Примакс, 2006, стр. 476, ISBN 954-9972-680.
 3. Антонова, Д. Икономика – тестове и отговори - трето преработено и допълнено издание. Русе, Примакс, 2006, стр. 285, ISBN ISBN10: 954-9972.
 4. Антонова, Д. Публична и пространствена икономика - първо издание. Русе, Примакс, 2005, стр. 476, ISBN 10: 954-9972-.
 5. Антонова, Д. Записки по микроикономика – акценти, тестове, задачи, отговори. Русе, Примакс, 1996, стр. 196, ISBN 954-90139-1-X.
 6. Божков, В., Й. Велчева, И. Димитрова. Счетоводство на предприятието. Силистра, Печатница "РИТТ", 2009, стр. 323, ISBN 978-954-712-440-0.
 7. Божков, В., Й. Велчева, И. Димитрова. Обща теория на счетоводството. Силистра, Печатница "РИТТ", 2007, стр. 155, ISBN 978-954-712-385-4.
 8. Велчева Й., А. Любенова. Финансов мениджмънт. Русе, Печатна база при РУ, 2006, ISBN 57-2005.
 9. Велчева Й., Ал. Петков. Информационни системи и технологии в бизнеса. Русе, Печатна база на РУ, 2002, стр. 180, ISBN 954-712-147-2.
 10. Владимиров, Л., М. Кирова, Н. Ковачев, П. Мънев. Екологично индустриално производство. Плевен, Медиатех, 2015, стр. 325, ISBN 978-619-7071-79-5.
 11. Кирова, М. Управление на иновациите. Русе, Примакс, 2011, стр. 224, ISBN 978-954-8675-25-3.
 12. Коцев Н., Е. Коцев. Управление на човешките ресурси в организацията. Велико Търново, Абагар, 2008, стр. 230, ISBN 978-9-54427-809-0.
 13. Коцев, Е. Организационно поведение. Русе, А Груп, 2008, стр. 325, ISBN 978-954-8039-02-4.
 14. Коцев, Е. Организационно поведение. Русе, Примакс, 2004, стр. 150, ISBN 954-9972-59-3.
 15. Коцев, Н., Е. Коцев, С. Рускова. Теория на управлението. Русе, Авангард принт, 2012, ISBN 978-954-337-168-6.
 16. Маринов Г., Велев Мл., Гераскова О. Икономика и конкурентоспособност на предприемаческата дейност. София, “Информа интелект”ООД, 2008, стр. 730, ISBN 978-954-849-269-0.
 17. Найденов, Н. Управление на проекти. Силистра, РИТТ, 2009, стр. 160, ISBN 0000.
 18. Найденов, Н. Управление на проекти. Силистра, РИТТ, 2007, стр. 160, ISBN 0000.
 19. Найденов, Н. Мениджмънт на проекти. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2005, стр. 160, ISBN 954-712-296-7.
 20. Найденов, Н., К. Ениманев, М. Кирова, Д. Йорданова. Устойчиво развитие на регионите. Русе, РУ “А. Кънчев”, 2008, стр. 144, ISBN 978-954-759-205-6.
 21. Найденов, Н., Недялков, А. Управление на реалните активи в бизнеса (уеб базиран курс). Русе, Русенски университет, 2014, ISBN NA.
 22. Найденов, Н., Недялков, А. Управление на операциите (DOI: 10.13140/2.1.4495.2643). Русе, Авангард принт, 2009, стр. 112, ISBN 954-337-069-6.
 23. Найденов, Н., Недялков, А. Операционен мениджмънт. Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2006, стр. 112, ISBN 978-954-712-338-0.
 24. Нанева, Н., Н. Найденов и др. Mениджмънт на земеделието(под ред. на A. Нанева и Н. Найденов). Русе, Печатна база на Русенски университет, 1994, стр. 380, ISBN 0000.
 25. Недялков, А. Производствен мениджмънт (уеб базиран курс). Русе, Русенски университет, 2020, ISBN NA.
 26. Недялков, А. Дигитален операционен мениджмънт (уеб базиран курс). Русе, Русенски университет, 2019, ISBN NA.
 27. Недялков, А., Найденов, Н. Операционен мениджмънт (уеб базиран курс). Русе, Русенски университет, 2014, ISBN NA.
 28. Недялков, А., Петков, А., Бонева, М. Организация на административното обслужване (уеб базиран курс). Русе, Русенски университет, 2014, стр. 164, ISBN NA.
 29. Павлов, Д. Бизнес модели за предприемачи. Русе, Примакс, 2011, стр. 161, ISBN 978-954-8675-11-6.
 30. Папазов, К., Папазов, Е., Михайлова, Л. Икономически аспекти на научните изследвания. Русе, ПБ при РУ „А. Кънчев”, 2008, стр. 65-95, ISBN 978-954-712-426-4.
 31. Папазов, К., Папазов, Е., Павлов, Д. Планиране и прогнозиране. Русе, ПБ при РУ „А. Кънчев“, 2003, стр. 124-152, ISBN 954-712-237-1.
 32. Папазов, К., Папазов, Е., Павлов, Д. Управление на инвестиционни проекти. Русе, ПБ при РУ „А. Кънчев“, 2002, стр. 120, ISBN 954-712-172-3.
 33. Парашкевова, Л. Социология. Русе, Призма, 2014, ISBN 0000.
 34. Парашкевова, Л. Социология. Варна, Изд-во Колор-принт, 2012, ISBN 0000.
 35. Петков, А., Недялков, А. Интегрирани системи за управление (DOI: 10.13140/RG.2.1.1572.0408). Русе, Русенски университет, 2015, стр. 176, ISBN NA.
 36. Рускова, С. Избрани теми по потребителско поведени. Въпроси и тестове. Русе, ПРИМАКС, 2012, стр. 260, ISBN 978-954-8675-44-4.
учебни пособия
 1. Antonova, D. “The Milk Odyssey 2000” or is Danon guilty for the chaos on the Bulgarian Market – Case Research in the Area of Management (edited by Tim Singleton) - North American Case research Association. Bulgaria, Primax, 1999, pp. 38-49, ISBN 954 – 9972 – 01.
 2. Kirova, М. at al. The Risk From Introducing New Product, Case Studies Book on Entrepreneurship and Innovation & Business Creation and Management. Ruse, STARTENT, Ruse University, 2011, pp. 125-129, ISBN 978-954-712-517-9.
 3. Pavlov, D. Risk Management for Erasmus students at Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen. Rousse, PRIMAX, 2007, pp. 79, ISBN 978-954-9972-82-5.
 4. Антонова Д. Конкурентното предимство – българските топ 100, 20+10 Казуса – Мениджмънт на промяната (част 3) – Intercase Leonardo da Vinci. Русе, Примакс, 2008, стр. 9-47, ISBN 978-954-9972.
 5. Антонова Д. – Публична и пространствена икономика – ръководство за упражнения, РУ “А. Кънчев” 2005, първо издание, ISBN 978-954-9972-97-9. Публична и пространствена икономика. РУ “А. Кънчев”, Примакс, 2005, стр. 78, ISBN ISBN 978-954-9972.
 6. Антонова Д., М. Паскалева. 20+3 Казуса – Мениджмънт на промяната – Intercase Leonardo da Vinci – За граховото зърно в европейската приказка или дилемата в „Електра Ко”. Русе, Примакс, 2004, стр. 11-17; 37-42, ISBN 954-9972-53-4.
 7. Антонова, Д. Мениджмънт на туризма – ръководство за упражнения. Русе, Primax, 2005, стр. 142, ISBN 978-954-9972-98-6.
 8. Антонова, Д. Селекта пере най-добре или занаятът да произвеждаш мляко, Казуси за обучение в областта на мениджмънта – II част, авторски колектив. Русе, Примакс, 2001, стр. 101-113., ISBN 954-9972-25-9(II).
 9. Антонова, Д. Ръководство за бизнес обучение (как да започнем нов бизнес) – Ч. 2 Маркетингово проучване, Ч. 3 Методи на продажба, Ч. 6 Планиране на бизнеса - II, Авт. кол. под ред. на доц. В. Пенчев. Русе, Център по мениджмънт и фирмено развитие, 1997, стр. 124, ISBN 954-9972.
 10. Антонова, Д. Маркетинг и продажби (програмирани лекции). Русе, Център по мениджмънт и фирмено развитие, 1997, стр. 68, ISBN 954-20-0269-X.
 11. Антонова, Д. Проблеми на икономическата организация при пазарната икономика, тестове, отговори. Русе, Примакс, 1996, стр. 72, ISBN 954-90139-5-2.
 12. Антонова, Д., В. Киров. Маркетинг (ръководство за упражнения, I част. Русе, Примакс, 1997, стр. 42, ISBN 954-90139-3-6.
 13. Антонова, Д., М. Кирова, С. Рускова. Потребителско поведение - програмирани лекции (електронен вариант). Русе, РУ “А. Кънчев”, 2003, стр. 81-106, ISBN 978-954-9972-96-2.
 14. Антонова, Д., Н. Щерева. Бизнес план – акценти - методическо ръководство. Русе, Примакс, 1998, стр. 68, ISBN 954-90139-4-4.
 15. Бонева, М. Електронни услуги в бизнеса и публичния сектор. уеб базиран курс, Русенски университет, 2019, ISBN -.
 16. Бонева, М. Електронен бизнес. Русе, Русенски университет, 2019, ISBN -.
 17. Велчева Й., А.Любенова. Ръководство за упражнения по финансов мениджмънт. Русе, Печатна база при РУ, 2004, стр. 77, ISBN 954-712-258-4.
 18. Велчева Й., Ал. Петков. Учебно помагало по дисциплината “Информационни системи и технологии в бизнеса. Русе, http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/, 2002, ISBN 000000.
 19. Велчева Й., Ал. Петков. Ръководство за упражнения по информационни технологии в бизнеса. Русе, Печатна база на РУ, 1998, ISBN 954-712-013-1.
 20. Велчева, Й., А. Любенова. Финансов мениджмънт, ръководство за упражения. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2011, ISBN 978-954-712-527-8.
 21. Димитрова, И., Й. Велчева. Ръководство за упражнения по счетоводство на предприятието (Сборник с примери и задачи). Русе, Печатна база при Русенски университет, 1996, стр. 66, ISBN 954-712-233-4.
 22. Димов, Д., П. Радулов, Бр. Нейков, Хр. Станков, Г. Митев, Б. Колев, Ч. Везиров, А. Петков. Ръководство за упражнения по експлоатация на селскостопанската техника. София, Земиздат, 1992, стр. 104, ISBN 954-05-035-4.
 23. Ениманев, К., Тончева, Н., Недялков, А. Организация и управление на индустриалното производство, 2. прераб. изд.. Силистра, РИТТ, 2008, стр. 120, ISBN 954-759-156-8.
 24. Ениманев, К., Тончева, Н., Недялков, А. Организация и управление на индустриалното производство. Силистра, РИТТ, 2006, стр. 130, ISBN 978-954-759-156-1.
 25. Кирова, М. Ръководство за упражнения по управление на иновациите. Русе, А-Груп, 2010, стр. 81, ISBN 978-954-8039-06-2.
 26. Кирова, М. Методически указания към ръководство за упражнения по управление на иновациите. Русе, А-Груп, 2010, стр. 28, ISBN 978-954-8039-07-9.
 27. Кирова, М. Проучвания за когенерация, 20+10 Казуса: Мениджмънт на промяната (част 3) – Intercase Leonardo da Vinci. Русе, Примакс, 2008, стр. 54-69; 128-133, ISBN 978-954-9972-90-0.
 28. Кирова, М. ЕлеКТриН; Корпорация «Титан валве – BG”, Казуси за обучение в областта на мениджмънта, ІІ част. Русе, Примакс, 2001, стр. 83-93; 94-100, ISBN 954-9972-25-9.
 29. Кирова, М., Недялков, А., Витлиемов, П. Управление на процеси в индустрията – курсов проект (уеб базиран курс). Русе, Русенски университет, 2014, ISBN NA.
 30. Коцев, Е. Мениджмънт. Русе, Примакс, 2005, pp. 159, ISBN 10:954-9972-71-2.
 31. Коцев, Е. Основи на управлението - част 2 - теория, тестове, казуси. Русе, Примакс, 1999, стр. 64, ISBN 954-90139-9-5.
 32. Коцев, Е. Основи на управлението - част 1 - тестове, теория, казуси. Русе, Примакс, 1998, стр. 68, ISBN 954-90139-6-0.
 33. Михайлов Н., Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, Н. Евстатиева, К. Мартев, А. Манукова, Д. Павлов, О. Динолов, Е. Куманова, С. Кадирова, Р. Иванов, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Ръководство за упражнения. Русе, ПРИМАКС, 2012, стр. 73, ISBN 978-954-8675-42-0.
 34. Михайлов Н., Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, Н. Евстатиева, К. Мартев, А. Манукова, Д. Павлов, О. Динолов, Е. Куманова, С. Кадирова, Р. Иванов, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Русе, Примакс, 2012, ISBN 978-954-8675-42-0.
 35. Михайлова, Л. Фирмено планиране (курс за дистанционно обучение). Русе, Платформа за дистанционно обучение на Русенски Университет “Ангел Кънчев”, 2014, ISBN 000000.
 36. Михайлова, Л. Контролинг (курс за дистанционно обучение). Русе, Платформа за дистанционно обучение на Русенски Университет “Ангел Кънчев”, 2014, ISBN 000000.
 37. Н.Найденов, Неделчева,Н. Ръководство за упражнения по агромениджмънт. Русе, Печатна база при РУ, 2010, ISBN 976-954-712-501-8.
 38. Найденов Н., А. Ландерс, Ал. Нанева, К. Рамчев, Ал. Петков. Ръководство за упражнения по мениджмънт на земеделието. Русе, Печатна база на РУ, 1995, ISBN 000000.
 39. Найденов Н., А. Ландерс, Ал. Нанева, К. Рамчев, Ал. Петков. Ръководство за упражнения по мениджмънт на земеделието.. Русе, Печатна база на РУ, 1995, стр. 92, ISBN 0000.
 40. Найденов, Н. Ръководство за разработване и управление на малки проекти. Русе, Авангард Принт, 2003, стр. 123, ISBN 0000.
 41. Найденов, Н., Д. Йорданова. Ръководство за упражнения по управление на проекти. Русе, Издателски център при Русенски Университет “Ангел Кънчев”, 2014, стр. 39, ISBN 978-954-712-634-3.
 42. Найденов, Н., Н. Тончева. Ръководство за упражнения по основи на мениджмънта, Русе: Печатна база на ВТУ, 91 с.. Русе, Печатна база на Русенски университет, 1996, стр. 91, ISBN 0000.
 43. Недялков, А. Операционен мениджмънт (ръководство за упражнения) (DOI: 10.13140/2.1.3778.6565). Русе, Primax, 2014, стр. 56, ISBN 978-954-8675-84-0.
 44. Павлов Д. Планиране и прогнозиране. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев" по проект BG051PO001-4.3.04-0007 „Развитие на електронни форми н, 2013, стр. 103, ISBN -.
 45. Павлов Д. Риск мениджмънт. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев" по проект BG051PO001-4.3.04-0007 „Развитие на електронни форми н, 2013, pp. 67, ISBN -.
 46. Павлов, Д. Как да подготвим ефективен план за еко-бизнес. Сборник доклади от семинар „HOW TO ECO BIZ”, 17.05.2012, гр. Русе, Проект Ref. No. MIS-ETC 216 „Екологични трансгранични действия за интегрирана бизнес з. Русе, ПРИМАКС, 2012, стр. 26-39, ISBN 978-954-8675-35-2.
 47. Павлов, Д. Стопанска инфраструктура. Ръководство за семинарни и самостоятелни упражнения. Русе, Примакс, 2011, стр. 58, ISBN 978-954-8675-13-0.
 48. Павлов, Д., Костадинова, И. Бизнес план в 20 думи – възможна невъзможност // Мениджмънт на бизнес процеси. Русе, Примакс, 2012, стр. 91-103, ISBN 978-954-8675-51-2.
 49. Папазов, Е., Михайлова, Л. Стратегически мениджмънт. Ръководство за упражнения. Русе, Авангард принт, 2008, стр. 1-126, ISBN 978-954-712-423-3.
 50. Папазов, Е., Михайлова, Л. Управление на кредитни институции в игрова среда. Русе, Авангард принт, 2009, стр. 1-98, ISBN 978-954-712-423-0.
 51. Пенчев, В., М. Пенчева. Основни принципи за разрешаване на обществени диспути и конфликти. Русе, Печатна база на РУ, 2005, стр. 153, ISBN 000000.
 52. Пенчева, М. Нужно ли е по-добро от най-доброто В: 20+3 казуса Сборник с казуси и бележки за обучаващия: Интерказус – Мениджмънт на промяната. Русе, Примакс ООД, 2004, ISBN 954-9972-53-4.
 53. Петков А., Й. Велчева. Стопанско и финансово управление на фирмата, Учебни пособия за дистанционна форма на обучение за спец. Технология и управление на транспорта. http://e-learning.uni-ruse.bg/, E-learning shell RU, 2011, ISBN 000000.
 54. Петков Ал., Н. Колев, Д. Уайт. Методи за анализ в регионалното планиране. Русе, Печатна база на РУ, 2005, стр. 116, ISBN 000000.
 55. Петков, А. Бизнес симулации и оптимизации. Русе, Русенски университет, 2019, ISBN 2019.
 56. Петков, А. Е-маркетинг. Русе, Русенски Университет, фак. Бизнес и мениджмънт, 2012, ISBN 000000.
 57. Петков, А. Е-бизнес. Русе, Русенски Университет, фак. Бизнес и мениджмънт, 2011, ISBN 000000.
 58. Петков, А. Бизнес симулация и анализи. Русе, fbm.uni-ruse, 2010, ISBN 000000.
 59. Петков, А. Теория на управлението. Русе, fbm.uni-ruse.bg/d/, 2002, ISBN 000000.
 60. Петков, А. Програмни лекции по Управленски информационни системи. Русе, www.ecs.ru.acad.bg/fbm/uis, 2002, ISBN 000000.
 61. Петков, А., М. Бонева. Кибератаки и национална сигурност.(уеб базиран курс). Русе, Русенски университет, 2018, ISBN 2018.
 62. Петков, А., Н. Колев. Методи за анализ в регионалното планиране. Русе, www.ecs.ru.acad.bg/fbm/mrpa, 2005, ISBN 000000.
 63. Петков, А., Н. Колев, Р. Димитрова. Информационни системи и технологии 2 част. Русе, fbm.uni-ruse.bg/d/, 2006, ISBN NA.
 64. Петков, А., Недялков, А. Информационен мениджмънт. Русе, www1.ecs.ru.acad.bg/fbm/im, 2008, ISBN 000000.
 65. Петков, А., Недялков, А., Игнатовска, Г. Интегрирани информационни системи в управлението (уеб базиран курс). Русе, Русенски университет, 2014, ISBN NA.
 66. Рускова, С. „Основи на управлението – I част”, Ръководство за семинарни упражнения. Русе, Примакс, 2011, ISBN 978-954-8675-23-9.
 67. Рускова, С. “Във Виното е истината”, 20+10 Казуса: Мениджмънт на промяната (част 3) – Intercase Leonardo da Vinci. Русе, Примакс, 2008, стр. 70-82, ISBN 978-954-9972-90-0.
 68. Тихомир Михайлов, Павел Витлиемов. СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА ДИНАМИЧНО ПЛАНИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ- методически указания за работа. Русе, Примакс ООД, Русе, 2015, ISBN 978-619-7242-09-6.
 69. Тихомир Михайлов, Павел Витлиемов. Ръководство за управление на процеси в индустриално предприятие с MES система. Русе, Примакс ООД, Русе, 2014, ISBN 978-954-8675-85-7.
 70. Тодорова М. Ръководство по Комуникационна политика. Русе, Примакс, 2014, ISBN 978-954-8675-90-1.
 71. Тончева, Н., Недялков, А. Производствен и операционен мениджмънт (DOI: 10.13140/RG.2.1.4014.5526). Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2002, стр. 64, ISBN 954-712-157-X.
книги
 1. Adrian Pugna, Cella Buciuman, Daniel Pavlov, Gabriela Negru-Strauti, Ilie Taucean, Matei Tamasila, Milena Todorova, Svetoslava Enimaneva, Svilena Ruskova, Viktoriya Gedinach. COMPARATIVE STUDY REGARDING THE TRAINING NEEDS FOR DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL COMPETENCES IN THE CONTEXT OF E.U. POST-INTEGRATION. Ruse, PRIMAX, 2012, pp. 77, ISBN 978 – 954 – 8675 .
 2. Aleksander Petkov, Daniel Pavlov, Diana Antonova, Nikolay Kolev, Svilen Kunev, Aslitdin Nizamov, Bobir Azimov, Bobur Urinov, Komil Shokirov, Nodira Namazova, Abdimalik Berdiev, Asliddin Komilov, Shuhrat Nasirov, Zair Uzakov, Adhamjon Tuychiev, Alisher Anvarov, Azimjon Adashev, Klara Ismanova, Nafisa Yavmionva, Sherzod Kenjaboev, Shuhrat Koraboev, Natalia Luba-Chudzik, Joanna Rudawska, Ana Kaminska, Marcin Szplit, Rosa Batista Canino, Orlando Maeso Fortuny, Artemis Rivero González, Lucie Milcent, Michelle Perello, Valentina Platzugmmer. DELIVERABLE 2.1 DEVELOPMENT AND DELIVERY OF THE TRAINING PROGRAMME - Towards the Modernizatiion of High Education Institutions in Uzbeksitan (MATcHES). Bulgaria, PRIMAX, 2016, pp. 343, ISBN 978-619-7242-16-4.
 3. Diana Antonova, Daniel Pavlov, Anton Nedyalkov, Svilen Kunev, Aslitdin Nizamov, Nodira Namazova, Komil Shokirov, Bobir Azimov, Bobur Urinov, Asliddin Komilov, Abdimalik Berdiev, Fazliddin Diyarov, Adhamjon Tuychiev, Alisher Anvarov, Sherzod Kenjaboev, Joanna Rudawska, Szymon Mazurkiewicz, Ana Kaminska, Anna Depczynska, Gregorio Rodríguez-Herrera, Antonio Falcón-Martel. WP 1 "BUILDING THE KNOWLEDGE BASIS" - Towards the Modernisation of Higher Education Institutions in Uzbeksitan (MATcHES). Bulgaria, PRIMAX, 2016, pp. 343, ISBN 978-619-7242-15-7.
 4. Margarita Bakracheva, Daniel Pavlov, Aleksandr Gudkov, Andra Diaconescu, Andrey Kostov, Aneta Deneva, Anisa Kume, Anna Wójcik-Karpacz, Denitsa Zagorcheva, Diana Zhelezova-Mindizova, Elena Dedkova, Erila Haska, Evgeni Stanimirov, Gabriela Strauti, Ilie Taucean, Ivan Jovanović, Jarosław Karpacz, Jeanina Ciurea, Joanna Rudawska, Larisa Ivascu, Laura Milos, Manciu Venera, Marina Sheresheva, Matei Tamasila, Milica Veličković, Stanka Damyanova, Suzana Demyen, Vasilika Kume, Violeta Blazheva. THE INTERGENERATIONAL FAMILY BUSINESSES AS A STRESS MANAGEMENT INSTRUMENT FOR ENTREPRENEURS (Volume 1). Ruse (Bulgaria), Academic Publisher University of Ruse “Angel Kanchev”, 2020, pp. 126, ISBN 978-954-712-794-4.
 5. Pavlov, D. A New Approach to The River Economic Complex Development. Rousse, AVANGARD PRINT, 2010, pp. 63, ISBN 978-954-337-096-2.
 6. Samoilescu G., B. Ali, F. Nicolae, C. Moroianu, C. Ciobanu, M. Bejan, C. Popa, A. Barbu, L. Cizer, Z. Viorel, Н. Михайлов, К. Андонов, Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, В. Стоянов, К. Мартев, Н. Евстатиева, А. Манукова, Д. Димов, О. Динолов, Е. Куманова, Р. Иванов, С. Кадирова, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Русе, ПРИМАКС, 2012, pp. 291, ISBN 978-954-8675-52-9.
 7. Антонова, Д. М. Кирова, Св. Рускова, Св. Кунев. Европейска екомаркировка и системи за управление на околната среда, 3. Кодекс на корпоративната устойчивост;5. ЕМАС- поддържаща система на екомениджмънта;7. Европейска схема за екомаркировка. Русе, Primax, 2013, стр. 278, ISBN 978 954 8675765.
 8. Антонова, Д. М. Кирова, Св. Рускова, Св. Кунев. Европейска екомаркировка и системи за управление на околната среда 1. Тенденции и предизвикателства пред устойчивото развитие - общ преглед; 9. Политики за устойчиво потребление и производство (SCP). Русе, Primax, 2013, стр. 278, ISBN 978 954 8675765.
 9. Антонова, Д., Глава 2 и Глава 4.//В: М. Кирова, С. Рускова, С. Кунев. Европейска екомаркировка и системи за управление на околната среда. Русе, Primax, 2013, стр. 71-97, ISBN 978-954-8675-76-5.
 10. Антонова, Д., М. Кирова, Св. Рускова, Св. Кунев. Европейска екомаркировка и системи за управление на околната среда. Раздел VІ и Раздел VІІІ. Русе, Primax, България, 2013, стр. 71, 97, ISBN 978 954 8675765.
 11. Велчева, Й., И. Димитрова. Счетоводство на аграрния сектор. Силистра, Печатница "РИТТ", 2008, стр. 159, ISBN 978-954-712-402-8.
 12. Д. Антонова, Раздел 7. Възможности за развитие на човешките ресурси.// В: М. Кирова, Св. Рускова, Св. Кунев. Повишена информираност на туристически клъстер за управление и опазване на околната среда. Русе, Primax, 2013, стр. 248, ISBN 978 954 8675 772.
 13. Йорданова, Д. Ръководство за привличане на инвестиции в малки общини. Русе, Авангард принт, 2003, стр. 46, ISBN 1.
 14. Кирова, М. Иновационни алтернативи за технологично развитие. Русе, Примакс, 2012, стр. 196, ISBN 978-954-8675-27-7.
 15. Кирова, М. Д. Антонова, Св. Рускова, Св.Кунев. Повишена информираност на туристически клъстер за управление и опазване на околната среда, Раздел 3. Политика за устойчиво регионално развитие, Раздел 6. Значение на регионалната инфраструктура.. Русе, Primax, 2013, стр. 248, ISBN 978 954 8675 772.
 16. Кирова, М., Д. Антонова, С. Рускова, С. Кунев. Повишена информираност на туристически клъстер за управление и опазване на околната среда. Русе, ПРИМАКС, 2013, стр. 248, ISBN 978-954-8675-77-2.
 17. Кирова, М., Д. Антонова, С. Рускова, С. Кунев. Повишена информираност на туристически клъстър за управление и опазване на околната среда. Русе, ППРИМАКС, 2013, стр. 248, ISBN 978-954-8675-77-2.
 18. Кирова, М., Д. Антонова, С.Рускова, С. Кунев. Повишена информираност на туристически клъстер за управление и опазване на околната среда, т.5 Развитие на свързаните с туризма сектори на икономиката. Хранително-вкусова и мебелна индустрии, зeмедели. гр. Русе, ПРИМАКС, 2013, стр. 85-106, ISBN 978-954-8675-77-2.
 19. Кунев, С. Корпоративната социална отговорност – проблемни области и практики (второ преработено и допълнено издание). Ред. проф.д-р Д. Антонова. Русе, Primax, България, 2019, стр. 109, ISBN 978-619-7242-61-4.
 20. Кунев, С. Корпоративна социална отговорност. Проблемни области и практики. Русе, Primax, България, 2015, стр. 92, ISBN 978-619-7242-11-9.
 21. Найденов Н., Ал. Петков, Йорданова Д. Мениджмънт на проекти. София, Фондация за реформа в местното самоуправление, 1999, стр. 120, ISBN 954-712-063-8.
 22. Недялков, А. Изследване и усъвършенстване на информационната система за операционен мениджмънт в малки и средни предприятия. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор” (DOI: 10.13140/RG.2.1.22. Русе, ПБ на Русенски университет, 2010, стр. 40, ISBN N/A.
 23. Папазов, Е., Михайлова, Л. Българският бизнес в динамични условия – тенденции и възможности за развитие. В: Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи, авт. колектив. Русе, Примакс, 2011, стр. 206-216, ISBN 978-954-8675-10-9.
други трудове
 1. Антонова Д. „Териториална организация на селскостопанското машиностроене” (по примера на СО „Агромашина” – Русе), дисертационен труд, 1990, стр. 196
 2. Антонова, Д. Използване на основани на знание клъстери за иновационно развитие на индустриалните предприятия - РУ „А.Кънчев” Русе, хабилитационен труд, 2009, стр. 305
 3. Антонова, Д. Интердисциплинарна програма за обучение на специалисти в областта на приватизацията – Агенция за приватизация – РБ, Русе; РУ „А. Кънчев” – ФПК ISBN 954-9972-19-4, Програма, 1993, стр. 36
 4. Костадинова И. Управление на икономически, медицински и социални резултати на лекарския труд, автореферат, 2016,Издателски център: Русенски университет "Ангел Кънчев", стр. 51
 5. Кунев, С. Изследване на факторно въздействие върху иновационната активност на малките и средните предприятия, Автореферат на дисертационен труд (42 стр.). Печатна база на РУ, 2012
 6. Михайлов, Н., Д. Антонова, С. Кунев, И. Костадинова. Сравнителни предимства и потенциал за развитие на местно ниво (колективна монография). Втора част, PRIMAX, 2017,ISBN 978-619-7242-29-4, стр. 111-122
 7. Михайлова, Л. Вътрешният контрол в управлението на лечебните заведения, Дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен "доктор", 2006, стр. 1-193
патенти и др.
 1. Даниел Братанов ПАВЕЛ ВИТЛИЕМОВ МИЛКО МАРИНОВ. СИСТЕМА ЗА СИМУЛИРАНЕ РАБОТАТА НА ШПРИЦФОРМИ, СЕРТИФИКАТ за АВТОРСКИ ПРАВА, No 02.04.2012/04,2012.
 2. ПАВЕЛ ВИТЛИЕМОВ МИЛКО МАРИНОВ ВЛАДИМИР ТОЧЕВ. ИНСТРУМЕНТАЛНА СРЕДА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗИ ОТ ДАННИ ПРИ СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНИЯ, СЕРТИФИКАТ за АВТОРСКИ ПРАВА, No 02.04.2012/02,2012.
 3. ПАВЕЛ ВИТЛИЕМОВ МИЛКО МАРИНОВ ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ ДАНИЕЛ БРАТАНОВ. РАЗПРЕДЕЛЕНА СИСТЕМА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНА В ШПРИЦВАЩАТА И ЛЕЯРСКАТА ИНДУСТРИИ, СЕРТИФИКАТ за АВТОРСКИ ПРАВА, No N:02.04.2012/03,2012.