Списък на публикациите

монографии

 1. Assenova Kamelia. Interest rate and Economic Growth. Saarbrucken, Germany, Lap Lambert Academic publishing, 2013, ISBN 978-3659-44647-4.
 2. Асенова Камелия. Кредитирането в България. София, Издателство „ Стопанство”, 2009, ISBN 978-954-644-074-7.
 3. Баташки, Г., В.Божков, М.Дочев, Г.Иванова, Д.Ималова, С.Панчева, Д. Крумова, К. Йоновски, В.Меразчиев, Р. Кръстева-Христова. Някои актуални въпроси при моделиране на счетоводната методология. Свищов, АИ, 2011, стр. 200-209, ISBN 978-954-23-0581-1.
 4. Баташки, Г., В.Божков, М.Дочев, Р.Сименова, Г.Иванова, Д.Ималова, С.Пенчева, Д.Крумова, Ц.Цветков, К.Йоновски, В.Меразчиев. Об актуалных вопросах моделирования методологии булхгалтерского учота. Москва, Московска финансова академия, 2011, стр. 354-363, ISBN 978-5-7942-0773-6.
 5. Баташки, Г., Й.Йотова, Е.Аверкович, В.Божков, Л.Петров, Г.Илиев, М.Дочев, Д.Дамянов, М.димитров, В.Меразчиев. Съвременни аспекти на счетоводството в България и Русия. Свищов, АИ "Ценов", 2002, стр. 102-111, ISBN 954-23-0112-Х.
 6. Баташки, Г., Й.Йотова, Е.Аверкович, В.Божков, Л.Петров, Г.Илиев, М.Дочев, Д.Дамянов, М.Димитров, Р.Симеонова, Г.Иванова, Д.Ималова, С.Панчева, С.Александров, В.Александров, А.Атанасов, В.Меразчиев. Проблеми на счетоводството в България и Русия. Свищов, АИ "Ценов", 2008, стр. 324-326; 208-221, ISBN 978-954-23-0390-9.
 7. Баташки, Г., Й.Йотова, Е.Аверкович, В.Божков, Л.Петров, Г.Илиев, М.Дочев, Д.Дамянов, М.Димитров, С.Александров, В.Меразчиев. Съвременные аспекты бухгалтерского отчета в Росии и Болгарии. Москва, Московска финансова академия, 2003, стр. 211-219, ISBN 5-7942-0370-6.
 8. Баташки, Г., Й.Йотова, Е.Аверкович, В.божков, Л.Петров, Г.Илиев, М.Дочев, Д.Дамянов, Р.Симеонова, Г.Иванова, Д.Ималова, С.Пенчева, С.Александров, В.Александров, Ат.Атанасов, В.Меразчиев. Учетная политика организации Росии и Болгарии. Москва, Московска финансова академия, 2006, стр. 254-259, ISBN 5-7942-0420-6.
 9. Баташки, Г., Й.Йотова, Е.Аверкович, В.Божков, Л.Петров, Г.Илиев, М.Дочев, Р.Симеонова, Г.Иванова, Д.Ималова, С.Панчева, C.Александров, В.Александров, А.Атанасов, Д.Дамянов, В.Меразчиев. Счетоводна политика в България и Русия. Свищов, АИ "Ценов", 2006, стр. 151-159, ISBN 978-954-23-0286-5.
 10. Баташки, Г.,Й.Йотова, В.Божков, Л.Петров, Г.Илиев, М.Дочев, Д.Дамянов, М.Димитров, Р.Симеонова, Г.Иванова, Б.Божилов, С.Панчева, Д.Крумова, К.Йоновски, С.Александров, В.Александров, В. Меразчиев, Р.Ма. Проблемы булгалтерского учота в России и Болгарии. Москва, Московска финансова академия, 2008, стр. 353-367, ISBN 978-5-7942-0564-0.
 11. Д Донева. ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛИТИКИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, COBISS.BG-ID - 1289285604. В. Търново, Фабер, 2001, стр. 156, ISBN 954-9541-93-5.
 12. Димитрова, И. Счетоводният анализ и счетоводната политика в предприятието. Русе, PRIMAX, 2016, стр. 166, ISBN 978-619-7242-18-8.
 13. Димитрова, И. Капитал, амортизации, амортизациионна политика (Фирмената амортизационна политика като средство за възпроизводство на капитала). Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ - Плевен, 2015, стр. 295, ISBN 978-619-207-030-4.
 14. Донева Д. Икономически механизми и инструменти на европейската екологична политика, В: “ЕВРОПЕЙСКО ПОЛИТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНТЕГРАЦИЯ. ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА БЪЛГАРИЯ”, Отг. ред. Георги Генов.. София, “Албатрос”, 2000, стр. 96-114, ISBN -954-751-015-0.
 15. Донева Д. Макроикономическа стабилност в условията на европейска интеграция на новите страни членки на Европейския съюз, В: “МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СТАБИЛНОСТТА В НОВИТЕ СТРАНИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”. В. Търново, Фабер, 2010, стр. 194, ISBN 978-954-400-288-6.
 16. Донева, Д. Икономика и природна среда: съвременни проблеми на взаимодействието, COBISS.BG-ID 1291693284. В. Търново, Ай анд Би, 2019, ISBN 978-619-7281-55-2.
 17. Ениманев, К. Енергоефективно осигуряване на микроклимата в затворени аграрни сгради чрез унифицирани модулни елементи. Факултет „Авиационен“, Национален Военен Университет „Васил Левски“, Долна Митрополия, Долна Митрополия, 2019, стр. 224, ISBN 978-954-713-130-9.
 18. Ениманев, К. Организация и управление на логистичната инфраструктура. Долна Митрополия, Национален Военен Университет „Васил Левски“, Факултет „Авиационен”, Долна Митрополия, 2019, стр. 160, ISBN ISBN 978-954-713-.
 19. Ениманев, К. Инфраструктурна осигуреност на устойчивото развитие. София, "Крисан - С", 2014, стр. 667, ISBN 978-954-655-61-3.
 20. Ениманев, К. Изследване на технологични показатели, осигуряващи микроклимата в животновъдна сграда с аерация. Русе, Печатна база при Русенски университет, 1999, ISBN 000.
 21. Илиев Др. А. Международна пазарна диверсификация. Свищов, АИ Ценов, 2011, стр. 104, ISBN 1310-2737.
 22. Илиева, Д. Повишаване на регионалната конкурентоспособност, основана на икономиката на знанието. Свищов, Академично издателство Ценов, 2018, стр. 219, ISBN 978-954-23-1717-3.
 23. Любенов Л. Пазари и реализация на земеделски продукти. Русе, Медиатех, 2016, стр. 144, ISBN 978-619-207-039-7.
 24. Минчев Д. Ренесанс на политическата икономия. Русе, Лени - Ан, 2013, стр. 362, ISBN 978-619-7058-02-4.
 25. Минчев, Д. Икономически подход към проблемите на висшето образование в контекста на обществената среда в България. Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 160, ISBN ISBN 978-619-7058.
 26. Нанева А., Г. Вълчев, Е. Трифонов, Л. Любенов, Л. Доганова, М. Косева, Ст. Николова. Надеждност на икономическите системи. Русе, Печатна база РУ, 2005, стр. 178-208, ISBN 954-712-271-1.
 27. Неделчева, Н. Управление на инвестициите в земеделско производство. Силистра, Печатница Ковачев, 2011, ISBN 978-954-8198-36-3.
 28. Трифонов, Е. Пазарът: микроикономически въпроси. Русе, Печатна база РУ "Ангел Кънчев", 2003, стр. 238, ISBN 954-712-197-9.
 29. Трифонов, Е. Макроикономически проблеми на пазарното стопанство. Русе, Печатна база РУ "Ангел Кънчев", 2003, стр. 522, ISBN 954-712-198-7.
 30. Царевски В., В. Иванова, Т. Хубенова, М. Тонев, Р. Къновски. Капиталовият пазар в България. В., ВСУ, 2009, ISBN 978-954-715-413-1.
студии
 1. Assenova Kamelia. Public spending, financed with European funds and its impact on the aggregate supply in Central and Eastern Europe. Zonguldak, Turkey, Black See and Balkans Economic and Political Studies, 2014, ISBN 978-975-92847-8-7.
 2. Assenova Kamelia. Credit activities of the commercial bank in Bulgaria – trends, problems and challenges. гр. Павлодар, Казахстан,, Научни трудове на Павлодарския университет, 2009, ISBN 0000000000.
 3. Lyubenov L. A priori study of marketing innovation strategies of agricultural enterprises in Bulgaria. Economic Studies, book 4, Sofia, BAS, 2012, pp. 20, ISBN -.
 4. Petar PENCHEV. “Emergence and Evolution of the Concept of the Agile Enterprise”. Варна, Университетска печатница, 2015, pp. 17, ISBN 978-954-21-0875-7.
 5. Асенова Камелия. Тенденции в кредитирането след приемането на България в ЕС. София, Публичната администрация – предизвикателства и перспективи, Университетско издателство” Стопанство”, 2009, ISBN 978-954-644-070-9.
 6. Асенова Камелия. Монетарната политика – от преход към присъединяване, в книгата „Перспективи за разширяването на Европейския съюз на Изток – от българска и немска гледна точка” (на български и немски език). София, ГорексПрес, 2002, ISBN 954-616-103-9.
 7. Асенова Камелия. Някои проблеми на използването на лихвения процент за въздействие върху предприятията, Първа награда на Студентската научна сесия на ТНТМ. София, Финансиране и кредитиране на самоуправляващите се организации, 1988, ISBN 0000000000.
 8. Банчев, П. Стратегически решения за комбиниране на елементите на маркетинговия микс. // И к о н о м и ч е с к и изследвания.. София, ИИ на БАН, 2007, стр. 117-143, ISBN 1312....
 9. Банчев, П., П. Горанова, Ж. Тананеева, В. Динкова. Развитие и приложение на стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиентите. // А л м а н а х научни изследвания. т. 8.. Свищов, АИ Ценов, 2008, стр. 47-79, ISBN 1312-3815.
 10. Баташки, Г. Актуални проблеми на счетоводството във финансовата система. Свищов, АИ "Ценов", 2011, стр. 265-267,290-298, ISBN 1312-3815.
 11. Баташки, Г. Съвременни аспекти на банковата счетоводна политика. Свищов, АИ "Ценов", 2008, стр. 125,126,127,145-148,, ISBN 1312-3815.
 12. Баташки, Г., Д.Ималова, Р.Маринова. Счетоводни теоретико-методологични проблеми при управлениетно на привлечения капитал на банките". Свищов, АИ "Ценов", 2008, стр. 79-80,111-112, ISBN 1312-3815.
 13. Баташки, Г., Д.Ималова, Т.Кънева, В.Александров. Финансовите отчети на банките и бюджетните предприятия при условията на глобализираща се икономика. Свищов, АИ, 2010, стр. 498-502,516-519, ISBN 1312-3815.
 14. Баташки, Г., Й.Йотова, Е.Аверкович, В.Божков, Л.Петров, Г. Илиев, М.Дочев, Д.Дамянов, М.Димитров, В.Меразчиев. Счетоводството в условията на европейската интеграция (теоретико-приложни аспекти). Свищов, АИ "Ценов", 2002, стр. 324-326, ISBN 954-23-0090-5.
 15. Батов С., И. Симеонов, А. Иванов, К. Ениманев, М. Колева, Р. Джубраилова, Р. Станимирова, С. Стоянов, Я. Янакиев. България и нейното място в реализацията на европейската политика за сигурност и отбрана. София, РИК „Диана” ООД, 2005, стр. 212, ISBN 954-91599-2-2.
 16. Богданова, М., Цветанова, Е., Тодоров, Е., Илиева, Д. Развитие на икономиката на знанието в Дунавския регион. Алманах научни изследвания.Изследване на фирми, човешки потенциал, региони и висше образование,т 17, Академично издателство „Ценов”, Свищов, 2012, стр. 362-393, ISBN 1312-3815.
 17. Велчева, Й., А. Петков, А. Любенова, И. Димитрова, Р. Димитрова. Финансово-икономически анализ. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2007, ISBN -.
 18. Вълчев., Кр. ОТРАЖЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ И СОЦИОКУЛТУРНАТА СРЕДА ВЪРХУ ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОТ ВИСОК КЛАС. БСУ - ГОДИШНИК - ТОМ XXXIV, 2016, "ЕКС-ПРЕС" ООД - Габрово, 2016, стр. 162-179, ISBN 1311-221-X.
 19. Горанова, П., П. Банчев, Н. Веселинова, Ж. Тананеева. Проектиране на маркетингови стратегии за производство и продажба на биогорива. // А л м а н а х научни изследвания. т. 10. Свищов, АИ Ценов, 2009, стр. 265-303, ISBN 1312-385.
 20. Дамянов, Ат., Др. Илиев, Н. Йорданов. Разработване на концептуален модел за системен подход при избор на международен пазар, Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 14, с. 264-290. Свищов, Академично издателство Ценов, 2011, стр. 27, ISBN 1312-3815.
 21. Димитрова, И. Финанси и отчетност (на неправителствените организации). Русе - издание по TEMPUS IB_14350-1999, РУ, 2000, стр. 74, ISBN 954-712-235-6.
 22. Димитрова,И. Петър Пенчев. Изследване на някои резултати от прилагани амортизационни политики.//Аспекти на неопределеността в икономическия живот (Сборник статии по проект ФНИ № 2015-ФБМ-01). Русе, Примакс, 2015, стр. 88-114, ISBN 978-619-724-2089.
 23. Димитър Колев. Споделяне и разпространение на неформалната потребителска информация (крос-културно изследване за Индия и България). Годишник на С.А. "Д.А. Ценов", Свищов, том CXVIII, Академично издателство "Ценов", 2015, ISBN ISSN 0861- 8054.
 24. Ениманев, К. Методически инструментариум за изследване и анализ на производствената инфраструктура и инфраструктурната осигуреност. София, "Крисан - С", 2014, стр. 55, ISBN 978-954-8655-57-6.
 25. Ениманев, К. Устройство на територията – основа на инфраструктурната осигуреност. София, "Крисан - С", 2013, стр. 63, ISBN 978-954-8655-56-9.
 26. Ениманев, К. Изпитване на технологично оборудване и разработване на иновационна технология за производство на антисептичен превързочен материал с нано слой сребърни йони и атоми. София, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, 2008, ISBN ххх.
 27. Захариева Г., Др. Илиев, Г. Стефанов, К. Саркисян-Дикова. Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС, Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 17, с. 305-336. Свищов, АИ Ценов, 2012, стр. 32, ISBN 1312-3815.
 28. Захариева, Г., Др. Илиев, К. Саркисян-Дикова. Анализ на търговските отношения между страните в региона на Югоизточна Европа, Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 7, с. 272-303. Свищов, Академично издателство Ценов, 2007, стр. 32, ISBN 1312-3815.
 29. Илиев, Д., Илиева, Д., Нейков, Й., Ангелов, Ив. Сценарии за развитие на европейската интеграция и възможните им ефекти върху българската икономика. // Алманах научни изследвания. Икономиката и управлението по пътя на интелигентния растеж, Академично издателство, 2015, стр. 235-260, ISBN 1312-3815.
 30. Илиев, Д., Илиева, Д., Трифонова, Д. Изследване на процесите на интеграция и диференциация в Европейския съюз.. // Алманах научни изследвания. Управление на знанието, информацията и икономическия растеж, том 24, , Академично издателство „Ценов”, Свищов, 2017, стр. 179-204, ISBN 1312-3815.
 31. Илиев, Др. Анализ на стокообмена на Германия с основните й търговски партньори за периода 2000-2010 година, Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследв. Свищов, Академично издателство Ценов, 2012, стр. 25, ISBN 978-954-23-0764-8.
 32. Илиев, Др. Нарастваща отвореност на световната икономика, Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, бр. 114, с. 131-163. Свищов, Академично издателство Ценов, 2011, стр. 33, ISBN 0323-9470.
 33. Илиева, Д. Маркетингово позициониране на България като туристическа дестинация на международния туристически пазар. // Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда, Сборник, Примакс, Русе, 2016, стр. 27-38, ISBN 978-619-7242-23-2.
 34. Илиева, Д. Знанието и иновациите - движеща сила на конкурентоспособността и фактор за икономически растеж на регионите // Aнтонова, Д., Минчев, Д., Петков, А., Илиева, Д., Николова, Ст., Бонева, М. и Георгиев,Г. Фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременни условия - сборник, Примакс, Русе, 2014, стр. 48-67, ISBN 978-954-8675-94-9.
 35. Илиева, Д. Измерители на регионалната конкурентоспособност, основана на икономиката на знанието // Годишен алманах Научни изследвания на докторанти, книга 5. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2012, стр. 59-91, ISBN 1313-6542.
 36. Илиева, Д. Регионално измерение на иновациите. // Годишен алманах Научни изследвания на докторанти, книга 4. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2011, стр. 21-46, ISBN 1313-6542.
 37. Любенов Л. Развитие на съвременните аграрни политики. Русе, Русенски университет, 2013, стр. 46, ISBN -.
 38. Любенов Л. Агропазари. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 44, ISBN -.
 39. Любенов, Л. Комуникационни политики на земеделските предприятия в България. София, БАН, списание Икономически изследвания, кн. 4, 2013, стр. 22, ISBN -.
 40. Любенов, Л. Брандиране на земеделски продукти. София, БАН, сп. Икономически изследвания, кн. 4, 2015, стр. 138 – 159, ISBN 0205-3292.
 41. Любенова, А., Л. Любенов,. Проблеми по формиране и моделиране на оборотния капитал. София, сп. Икономика и управление на селското стопанство, 2003, ISBN 0205-3845.
 42. Марчевски, Ив., Др. Илиев, В. Христова. Интернет като инструмент за преодоляване на бариери в международната дейност на българските предприятия, Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 2, с. 156-191. Свищов, Академично издателство Ценов, 2004, стр. 36, ISBN 1312-3815.
 43. Марчевски, Ив., Н. Янков, Т. Горчева, Др. Илиев. Изследване състоянието и перспективи за прилагане на активни методи на обучение (АМО) в процеса на обучение, Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 12, с. 152-203. Свищов, Академично издателство Ценов, 2002, стр. 52, ISBN 1312-3815.
 44. Минчев Д. Ценността като единство но полезност и стойност // Икономически изследвания № 4. София, Институт за икономически изследвания при БАН, 2012, стр. 47-79, ISBN 0205-3292.
 45. Минчев, Д. Процесът на глобализация и приоритетите в развитието на България Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в Европейския съюз. София, УИ Стопанство, 2011, стр. 15-42, ISBN 978-954-644-212-3.
 46. Найденов, Н., А. Петков, Е. Трифонов, Д.Йорданова, Н.Колев. Студенти в предприятието - Модел за повишаване на професионалната квалификация и за кариерно ориентиране на студенти от бизнес – факултети чрез участие в сътрудничество между университети и предприяти. Русе, Примакс, 2015, стр. 35, ISBN 978-354-8675-96-3.
 47. Неделчева, Н. Селският туризъм в България - състояние и насоки за усъвършенстване на организацията му с цел устойчивото му развитие. Бургас, сп.Бизнес посоки, 2012, ISBN 1312 - 6016.
 48. Николова, Ст. Фактори, определящи регионалните различия в икономическия растеж на България за периода 1999-2012 г. В: Фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременните условия. Русе, Примакс, 2014, стр. 14-47, ISBN 978-954-8675-94-9.
 49. Петър Пенчев Александър Петков. Резултати от пилотното изследване на хипотезата за адаптивното предприятие в условията на България. Русе, Университетски издателски център при РУ, 2014, стр. 52, ISBN 978-619-7071-72-6.
 50. Сакскобурготски С., Кр. Николов, П. Дулев, Ив. Симеонов, А. Ангелов, К. Ениманев, Л. Точев, Т. Симеонова. АЕЦ Белене в бъдещето на българската енергетика. София, "Симолини 94", 2004, стр. 103, ISBN 954-90845-6-6.
 51. Симеонов И., К. Ениманев и др. България и Румъния заедно в НАТО към ЕС. София, Център за информация и анализи на сигурността, 2005, стр. 171, ISBN 954-91599-3-0.
 52. Хубенова Т., В. Иванова, В. Царевски. Тенденции в развитието на българския пазар на ценни книжа в условията на членство в ЕС. В: Годишник на ВСУ Варна, т.13/2007 г.. В., ВСУ, 2007, ISBN 1310-800 Х.
 53. Цонева, Ив., Др. Илиев, К. Саркисян-Дикова. Фирмената репутация-конкуренция от нов тип в контекста на глобализацията, Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 9, с. 113-139. Свищов, Академично издателство Ценов, 2009, стр. 27, ISBN 1312-3815.
статии
 1. 1. Велчева, Й., Янкова. „Разходите за труд в индустриално предприятие – възможности за подобряване на контрола и управлението им“.// сп. ИДЕС, 2016, брой 4, стр. 16
 2. 1.Atanasov At., Hristakov I., Lubenov L., Vladut V., Dochev V., Biris St.S,. Organic apiary design in Bulgaria.// International symposium, ISB-INMA TEH' 2014., 2014, No 10, pp. pp.127-134, ISSN ISSN 2344 - 4126.
 3. A. Otsetova, I. Kurtev. Technology – Assisted Education and Innovative Experience of the College of Telecommunications and Post – Sofia.// Communication and Cognition, Volume 44, Nr. 2, (2011), 2011, No 2, pp. 85-94, ISSN 004-232-8.
 4. Assenova K. Current stage and perspectives for the advancing development of the Danube region - Factors of growth.// Knowledge, 2019, No 34.1, pp. 119-124, ISSN 2545-4439.
 5. Assenova K. Easy Birds or Sluggish Bears – Credit Boom or Restriction? Credit cycle – evidence from Central and Eastern Europe.// Global Policy and Governance, 2019, No 8, pp. pp. 45-53, ISSN print 2194-7740. (Impact factor: 1.14 /2018, RG)
 6. Assenova K. Credit cycle in Bulgaria.// Journal ”Transition Studies Review”, Publishing house ”Springer”, 2018, No 25(1), pp. 13-24 (Impact factor: 1 /2018, Research Gate)
 7. Assenova Kamelia. Credit cycle in Central and Eastern Europe- Determinants of demand and supply.// Vanguard Scientific Instruments in Managements, 2019, No под печат, ISSN 1314-0582.
 8. Assenova Kamelia. Public Spending Effect and Components on GDP in Israel and in Bulgaria.// Journal Global Policy and Governance, 2015, No 4 (1) (Impact factor: 0.86 /2015, Research Gate)
 9. Assenova Kamelia. Effectiveness of Public Spending, Financed with European Funds in Central and Eastern Europe.// Journal of Contemporary Management, 2015, No 4 (1) (Impact factor: 0.654 /2015, Institute for Information Resources)
 10. Assenova Kamelia. Sovereign Risk and Its Impact on Interest rates level in non-Euro area member states of EU.// Business and Management Research Journal, 2013, No 3(1) (Impact factor: 0.26 /2013, Research Gate)
 11. Assenova Kamelia. Effectiveness of specific monetary policy by the Currency Board.// Journal ”Transition Studies Review”, Publishing house ”Springer”, 2013, No 20 - 3, ISSN 1614-4007. (Impact factor: 0.27 /2013, Research Gate)
 12. Dafina Georgieva Doneva. SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN BULGARIA..// Visnyk of the Lviv University. Series International Relations, 2014, No Issue 35., pp. 190–199, ISSN ISSN 2078–4333.
 13. Damyanov, At., Dr. Iliev. On the Length of the Transformation Period in Former Communist Countries.// South-Eastern Europe Journal of Economics, 2006, No 4, pp. 223-232, ISSN 1109-8597.
 14. Dimitrova, I., Y. Velcheva. FIXED BIOLOGICAL ASSETS – SPECIFICS OF THEIR REPORTING AND RELATED PROBLEMS.// Narodnostopanski arhiv, 2016, No 3, pp. 17-29, ISSN 0323-9004.
 15. Dimitrova,I. Comparative Analysis of the State Depreciation Policy of Bulgaria and other Countries.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2016, No 8, pp. 1-18, ISSN 1314-0175.
 16. Dimitrova,I., Y.Velcheva. Simulation Models for Evaluation and Selection of Depreciation Policy for Agricultural Companies in the Republic of Bulgaria.// Journal of Modern Accounting and Auditing, 2013, No Vol. 9, №10, pp. 1322-1333, ISSN 1548-6583.
 17. Doneva D. Recent Economic Development and Environmental Policy Challenges in Bulgaria.// NISPAcee, OCCASIONAL PAPERS IN PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY, 2002, No Volume III,, pp. 11-21, ISSN 1335-5945.
 18. Doneva D. V. Pirimova. Dynamics of General and Environmental Protection Investments and the Prospects for Bulgaria's Economic Growth.// SSRN ELECTRONIC PAPER COLLECTION, 2003, No May 8, pp. 2002
 19. Dyanko Minchev, St. Nikolova. Total Factor Productivity as a Projection of the Social Environment.// JEI, 2014, No Issue 6, pp. 50-58, ISSN 1314/0175.
 20. Enimanev Kr., K. Andonov, A. Novakova. Engineering Scheme for Reconstruction of Panel-Type Livestock Building.// Research reports Biotechnical faculty, University of Ljubljana, Volume 80, 2002, No 1
 21. Enimanev, K, Kolev, D., Stanev, E. Facebook Usage for Marketing Measurements Part 2: by the Example of Meat Industry Organizations in Bulgaria.// KSI Transactions of knowledge society: A publication of Knowledge society institute, 2016, No 2, ISSN 1313-4787.
 22. Enimanev, K. A model of a module element for unification of energy-economical livestock buildings.// EE&AE 2006- International Scientific Conference 07-09.06.2006, Energy efficiency agricultural engineering, Rousse, Bulgaria, 2006, No 1, pp. 205-213, ISSN ISSN 13112-9974.
 23. Iliev, D., Ilieva, D. The Impact of Cultural Heterogeneity on the European Integration Process.// Narodnostopanski arhiv, 2014, No 3, pp. 44-59, ISSN 0323-9004.
 24. Iliev, D., Ilieva, D., Neikov, Y. The potential for attracting chinese tourists to Bulgaria’s tourist market.// Narodnostopanski arhiv, 2015, No 3, pp. 33-52, ISSN 0323-9004.
 25. Ilieva, D. Strategic management of the innovation and the innovation activity in the SMEs in the Danube region of the Republic of Bulgaria.// Acta Oeconomica Universitatis Selye // Faculty of Economics at J. Selye University in Komárno, 2014, No 1, 3 Year, pp. 83-92, ISSN 1338-6581.
 26. Ivanova D., Kr. Enimanev, K. Andonov. Energy and economic effectiveness of a fruit and vegetable dryer.// Energy Coversion and Management, 2002, No 1
 27. Ivanova, D., K. Enimanev, K. Andonov. Energy and economic effectiveness of a fruit and vegetable dryer.// Energy Conversion and Management, 2003, No 44, pp. 763-769, ISSN ISSN 0196-8904.
 28. Kolev D., E. Stanev. Facebook usage for marketing measurement (by the example of meat industry organizations in Bulgaria).// e-journal Dialogue, 2013, No 2, pp. 72-82
 29. Kolev, D. Stanev, E. Facebook as a Tool for Marketing Measurements (By the Example of Telecommunication Operators in Bulgaria).// IJCRM, 2017, No Vol.8, ISSN 2456-0979.
 30. L Zlatev D Minchev. Trade Entrepreneurship in the Bulgarian Pfrts along the River Danube from the Great Depression until the Beginning of World War ІІ.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2013, No 5, pp. 128-136, ISSN 1314 0167.
 31. Lyubenov L., D. Pelovska. Marketing of Bulgarian Wines.// Journal of Montain, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, 2017, No 20 (4), pp. 137-150, ISSN 1311-0489.
 32. Lyubenova A. L. Lyubenov. Improving financial management of farms.// Scientific Journal Economics and Financ, 2017, No 7, pp. 16-23, ISSN 2311-3413.
 33. Lyubomir Zlatev, Dyanko Minchev. Trade Entrepreneurship in the Bulgarian Ports along the River Danube from the End of the World War I until the Great Depression.// Journal of Entrepreneurship & Innovation Published Annually by the Ruse University Faculty of Business and Management, 2012, No 4, pp. 99-112, ISSN 1314-0167.
 34. Minchev D. The modern stage in the history of economic development.// Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, 2014, No 5, pp. 114-118, ISSN ISSN 2043-085X.
 35. Minchev D. On Scarcity and its Neoclassical Interpretation.// SEPIKE Journal, 2014, No 5, pp. 158-164, ISSN ISSN: 2196-9531.
 36. Minchev D. About the Necessity of a New Model of Thinking in the General Theory of Economics.// APPLIED INTERDISCIPLINARY STUDIES IN THE AREA OF SOCIAL SCIENCES, 2013, No 1, pp. 5-9, ISSN 978-954-712-578-0.
 37. Minchev D. Revival of Political Economy Needed.// Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, 2012, No 3, pp. 62-67, ISSN 2043-085X.
 38. Minchev D. Population and Labour Force in Bulgariia at the End of the XX Century and Challenges of the New Millennium.// Europas Arbeitswelt von morgen, Vien, 2000, No 1, pp. 243-253, ISSN 83-88443-30-5.
 39. Minchev, D. The modern stage in the history of economic development..// Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, 2014, No 5, pp. 114 - 118, ISSN 2043-085X.
 40. Minchev, D., Kosuliev, A. A Framework for an Organic Approach for the Analysis of Institutional Transplants in the Economic Context.// Journal of Danubian Studies and Research, 2014, No Vol. 4, no. , pp. 32-41, ISSN 2392 – 8050.
 41. Naydenov, N. and L. Liubenov. Marketing Survey of Private Farmers and Services Needed in Agriculture.// Bulgarian Journal of Agricultural Science,, 1999, No 4, pp. 669 - 675
 42. Nedelcheva N. Health in Bulgaria - status, problems and guidelines for improvement of economic and policy framework for development.// Journal of Economics and Sustainable Development, 2015, No 9; has been , ISSN 2222-2855. (Impact factor: 7 /2015, of this journal)
 43. Nedelcheva N. Analysis of Risk Variables in Business with walnuts and its impact on the Production Program and Structure of farm.// European Journal of Business and management, 2012, No vol.4, ISSN 2222 - 1905 paper.
 44. Nedelcheva N. Leader - Catalyst of ideas and opportunities for improving the quality of life in rural areas in Bulgaria.// European Journal of Business and management, 2012, No vol.5, ISSN 2222 - 2639 onlin.
 45. Nedelcheva N. Sustainable Development of Regions in Bulgaria by instruments of Regional Policy.// Journal of Economics and Sustainable Development, 2012, No vol.3/ №9, ISSN 2222 - 1700.
 46. Nikolova, St. An investigation of relationships between economic growth factors in Bulgaria for the period 1991 - 2008.// JEI, 2011, No issue 3, ISSN 1334-0175.
 47. Otsetova, A., Enimanev, K. A Study on Customer Satisfaction of Courier Services in Bulgaria.// Entrepreneurship and Innovation, 2014, No 6, pp. 70-82, ISSN ISSN 1314-0175.
 48. Petar Penchev. Aspects of Challenges of Management of Enterprises.// International Journal of Economics and Management Systems, 2019, No 4, pp. 93-97, ISSN ISSN: 2367-8925.
 49. Terziev V., K. Enimanev, S. Enimaneva. Factors and a system of models for measuring their impact on the economic efficiency of investment in improving buildings condition.// Proceedings of the VII International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries”, 2017, No Volume VII, pp. 574-609, ISSN 978-0-875-83597-4. (Impact factor: 7.549 /2017, Cambridge University Press)
 50. Terziev V., K. Enimanev, S. Enimaneva. Theoretic and methodological aspects of making a model for management of buildings condition.// Proceedings of the VII International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries”, 2017, No Volume VII, pp. 533-573, ISSN 978-0-875-83597-4. (Impact factor: 7.549 /2017, Cambridge University Press)
 51. Trifonov, E., I. Dimitrova. Applying the accelerations factors in depreciation analysis.// Entrepreneurship&Innovation, 2015, No 7, pp. 28-43, ISSN 1314-0175.
 52. Zlatev, L., D. Minchev. Trade Entrepreneurship in the Bulgarian Ports along the Great Depression until the Beginning of Word War ІІ.// Journal of Entrepreneurship & Innovation Published Annually by the Ruse University Faculty of Business and Management, 2013, No 5, pp. 128-136, ISSN 1314-0167.
 53. Андонов K., Кр. Ениманев, А. Новакова. Модел за реинженеринг на системите за приготвянето на фуражите у нас.// Екология и бъдеще, 2007, брой 1
 54. Андонов К., А. Кръстева, К. Ениманев, Л. Михайлов. Модел за анализ на енергопотреблението на помпени агрегати.// Научна конференция, Русенски университет “Ангел Кънчев“, 2003, брой 1
 55. Андонов К., И., Евстатиев, Л., Михайлов, К., Ениманев. Алгоритъм за управление на енергопреобразуваща примка.// Селскостопанска техника, 2003, брой 3, стр. 23-26, ISSN ISSN 0037-1718.
 56. Андонов К., К. Ениманев. Агрегат и инсталация за приготвяне на фуражи.// Механизация на земеделието, 2001, брой 4, стр. 6-7, ISSN ISSN 0861-9638.
 57. Андонов К., К. Ениманев, Св. Иванова. Технико-икономически модел на енергийна примка II част.// Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев, Русе, 2003, брой 40 (1.1), стр. 162-165, ISSN ISSN 1311-3321.
 58. Андонов К., К. Коев, К. Ениманев, А. Новакова. Изследване на енергоикономични режими на камера за съхраняване на продукция.// Селскостопанска техника, 2001, брой 4, стр. 21-28, ISSN ISSN 0037-1718.
 59. Андонов К., К. Коев, К. Ениманев, Д. Димов. Технико – икономическа оценка на енергийния потенциал на атмосферния въздух при съхранение на продукция.// Селскостопанска техника, 2001, брой 2, стр. 17-22, ISSN ISSN 0037-1718.
 60. Андонов К., К., Ениманев. Алгоритъм за управление на хибридна схема за енергоосигуряване на камера за съхранение на продукция.// Селскостопанска техника, 2003, брой 4, стр. 15-20, ISSN ISSN 0037-1718.
 61. Андонов К., К., Ениманев, А., Новакова. Инженерингови схеми за организация на производството на сушени и съхраняване на пресни плодове и зеленчуци.// Механизация на земеделието, 2001, брой 10, стр. 5-7, ISSN ISSN 0861-9638.
 62. Андонов К., Кр.Ениманев, А. Новакова, Д. Иванова. Оценка икономическата ефективност на сушилня, използваща слънчева енергия.// Икономика и управление на селското стопанство, 2001, брой 3
 63. Андонов К., Л., Михайлов, Д., Димов, К., Ениманев. Аспекти на енергоикономични електрифицирани системи.// Селскостопанска техника, 2002, брой 6, стр. 17-22, ISSN ISSN 0037-1718.
 64. Андонов К., Я. Нейков, И. Евстатиев, К. Ениманев. Критерии за оценка на енергийното състояние на температурно-влажностните процеси.// Селскостопанска техника, 2001, брой 3, стр. 22-27
 65. Андонов К., Я. Нейков, И. Евстатиев, К. Ениманев. Критерии за оценка на енергийното състояние на температурно-влажностни процеси.// Селскостопанска техника, 2001, брой 3, стр. 22-27, ISSN ISSN 0037-1718.
 66. Андонов, К., К., Мартев, В., Стоянов, К., Ениманев. Моделиране енергетичните състояния на зоосгради и оранжерии.// Селскостопанска техника, XXXVI, 1999, брой 1, стр. 25-28, ISSN ISSN 0037-1718.
 67. Андонов, К., К. Ениманев, А. Новакова, Д. Иванова. Оценка на икономическата ефективност на сушилня използваща слънчева енергия.// Икономика и управление на селското стопанство, 2001, брой 3, стр. 56-65, ISSN ISSN 0205-3845.
 68. Андонов, К., К., Ениманев, А., Новакова. Един модел за реинженеринг на системите за приготвяне на фуражите у нас.// Механизация на земеделието, 2001, брой 4, стр. 6-7, ISSN ISSN 0861-9638.
 69. Андонов, К., К., Ениманев, А., Новакова. Метод за инженеринг при проектирането и експлоатацията на електрифицирани обекти.// Икономика и управление на селското стопанство, 2002, брой 1, стр. 43-53, ISSN ISSN 0205-3845.
 70. Асенова Камелия. Ефективност на специфичната парична политика при валутен съвет.// Списание „ Авангардни научни инструменти в управлението", 2013, брой том 2(7)
 71. Асенова Камелия. Кредитирането в България – състояние и перспективи.// списание „Български счетоводител”, 2009, брой 10
 72. Асенова Камелия. Лихвените проценти преди и след въвеждането на Валутен съвет.// списание „ Алтернативи”, 1998, брой 8-9
 73. Банчев, П., П.Горанова, Ж.Тананеева, В.Динкова. Развитие и приложение на стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиентите. //.// Д и а л о г, Свищов, 2008, брой 2, стр. 56-71
 74. Банчев,П. , Горанова, П., Веселино Н., Тананеева Ж. Стратегии за екологичен маркетинг при производството и продажбата на биогорива.// Диалог ( Юбилеен брой), 2009, брой 93-107
 75. Баташки, Г. Проблеми при счетоводното отчитане на балансово непризнатите активи и пасиви в бюджетните предприятия.// Български счетоводител, 2011, брой 1, стр. 10-13, ISSN 1310-7196.
 76. Баташки, Г. Модели при формиране на счетоводния финансов резултат в предприятието.// Български счетоводител, 2011, брой 4
 77. Баташки, Г. Годишно счетоводно приключване и финансови отчети на предприятията от публичния сектор.// Български счетоводител, 2010, брой 4, стр. 24-28, ISSN 1310-7186.
 78. Баташки, Г. Годишно счетоводно приключване и финансови отчети на бюджетните предприятия.// Български счетоводител, 2009, брой 1-2, стр. 59-69, ISSN 1310-7186.
 79. Баташки, Г. Проблеми на оповестяването на информацията във финансовите отчети на банките и бюджетните предп риятия/въведение и част 3.// Диалог, 2009, брой 2
 80. Баташки, Г. Счетоводно-информационно осигуряване управлението на привлечения капитал в търговските банки.// Диалог, 2009, брой 1
 81. Баташки, Г. Съвременни аспекти на банковата счетоводна политика.// Диалог, 2008, брой 1
 82. Баташки, Г. Разработване и представяне на счетоводната политика на бюджетното предприятие.// Български счетоводител, 2006, брой 3, стр. 9-11, ISSN 1310-7186.
 83. Баташки, Г. Данъчни и счетоводни аспекти при осъществяване на някои специфични търговски операции.// Български счетоводител, 1996, брой 4, стр. 24-28, ISSN 1310-7186.
 84. Баташки, Г., В.Вечев. Проблеми на текущото и периодично счетоводно отчитане в бюджетните предприятия.// Български счетоводител, 2010, брой 3, стр. 20-23, ISSN 1310-7196.
 85. Вълчев, К. Еврото и неговото въвеждане в България - предпоставки и последици.// Диалог, 2006, брой 2, стр. 69-88
 86. Вълчев, Кр. Значение на фирмените инвестиции в човешки капитал в условията на глобализация.// Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда, 2016, брой 1
 87. Вълчев, Кр. Националното в империята.Човешкия капитал и икономиката на Русчук на границата на две епохи (1864-⁠1880).// Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, том първи: Градското стопанство в българските земи през вековете, 2016, брой 1, стр. 353-364, ISSN 2534-9244.
 88. Вълчев,Кр. СЪЩНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛУКСОЗНИТЕ ЖИЛИЩНИ ИМОТИ.// НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС, 2019, брой том III (2), стр. 120-131, ISSN 2603-2767.
 89. Вълчев., К. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД КЪМ ТЕОРИЯТА ЗА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В КОНТЕКСТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА.// "Управление и устойчиво развитие" - под печат, 2016, брой 1
 90. Вълчев., Кр. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДЕЛ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА ЛУКСОЗНИ ЖИЛИЩНИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ.// УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, 2018, брой 5, стр. 61-66, ISSN 1311-4506.
 91. Гиндева Б., Иванова В., Оцетова А., Димитрова И., Димчева Г. Фактори за развитие на ценовата конкуренция при международните куриерски услуги.// сп. „Управление и образование”, том V (2) 2009, 2009, брой 2, стр. 149-159, ISSN 13126121.
 92. Гиндева Б., Иванова В., Оцетова А., Димитрова И., Димчева Г. Ценова конкуренция на пазара на междуселищни куриерски услуги.// сп. „Управление и образование”, том V (2) 2009, 2009, брой 2, стр. 139-149, ISSN 13126121.
 93. Горанова, П., П.Банчев, Н.Веселинова, Ж. Тананеева. Стратегии за екологичен маркетинг при производството и продажбатаа на биогорива.//.// Д и а л о г, Свищов, 2009, брой Юбилеен брой, стр. 93-107
 94. Д Донева. Енергетика и околна среда:ефективността срещу замърсяването KOBISS ID 1119641060.// ИКОНОМИКА, 2002, брой 5, стр. 16-18, ISSN 1312-2428.
 95. Д. Донева. Пазарни промени и екологични решения в енергийния сектор на Европейския съюз COBISS.BG-ID 1245441764.// Алтернативи, 2002, брой 1-2, стр. 26 - 29, ISSN 1311-1132.
 96. Дамянов, Ат., Др. Илиев. Измерване на фирмената интернационализация.// Народностопански архив, 2007, брой 3, стр. 13-17, ISSN 0323-9004.
 97. Дамянов, Ат., Др. Илиев. Трудната трансформация на България и Балканите.// Икономика, 2006, брой 2, стр. 47-50, ISSN 1314-376X.
 98. Дамянов, Ат., Др. Илиев. Експортният песимизъм срещу експортния оптимизъм.// Бизнес управление, 2000, No 2, pp. 44-55, ISSN 0861-6604.
 99. Димитрова И. Интернет страниците на мобилните оператори като съвременно средство за комуникация.// сп. „Управление и образование”, том VII (1) 2011, 2011, брой 1, стр. 165, ISSN 13126121.
 100. Димитрова И. Ролята на прес-съобщенията на мобилните оператори при изграждането на положителен корпоративен имидж.// сп. „Управление и образование”, том VII (1) 2011, 2011, брой 1, стр. 143, ISSN 13126121.
 101. Димитрова И. Прес – съобщението като фактор за изграждане на имиджа на мобилните оператори.// сп. „Управление и образование”, том VI (1) 2010, 2010, брой 1, стр. 189, ISSN 13126121.
 102. Димитрова И., Д. Николова. Практически анализ на ефекта и ефективността от дейността на предприятия от различни отрасли.// Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда (Сборник статии по Проект 01-ФБМ-2016), 2017, брой 1, стр. 85-97, ISSN 976-619-7242-23-2.
 103. Димитрова, И. Анализ и оценка на амортизационните методи за рационализиране на паричния поток в предприятието.// Български счетоводител, 2007, брой 14, стр. 7-16, ISSN 1310-7186.
 104. Димитрова, И. Амортизирането в счетоводната методология.// Български счетоводител, 2006, брой 18, стр. 10-15, ISSN 1310-7186.
 105. Димитрова, И. Амортизационната политика на предприятията - средство за повишаване на конкурентоспособността им.// Счетоводна политика, 2006, брой 9-10, стр. 36-44, ISSN 1312-2142.
 106. Димитрова, И. Творческият подход у счетоводните дейци в пазарните условия.// Български счетоводител, 2003, брой 15, стр. 3-7, ISSN 1310-7186.
 107. Димитрова, И. Бюджетирането в системата на управленското счетоводство.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия "Обществени науки", 2003, брой 4, стр. 18-27, ISSN 1311-1094.
 108. Димитрова, И. Предизвикателствата на заобикалящата ни икономическа среда в услуга на развитието на управленското счетоводство.// Български счетоводител, 2003, брой 6, стр. 2-5, ISSN 1310-7186.
 109. Димитрова, И. Възможности за реализиране на социално-икономическата същност на счетоводството.// Български счетоводител, 2002, брой 10, стр. 10-14, ISSN 1310-7186.
 110. Димитрова, И. Как да обосновем необходимостта от привлечен капитал за фирмения бизнес.// Български счетоводител, 2000, брой 9, стр. 3-11, ISSN 1310-7186.
 111. Димитрова, И. Изследване на методи и показатели за оценка на инвестиционни проекти.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия "Обществени науки", 1999, брой 3, стр. 28-34, ISSN 1311-1094.
 112. Димитрова, И. Счетоводната теория и практика в България и международните счетоводни системи.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия "Обществени науки", 1998, брой 2, стр. 27-33, ISSN 1311-1094.
 113. Димитрова, И. Необходимост от засилване анализаторската роля на счетоводството при пазарната икономика.// Български счетоводител, 1997, брой 10, стр. 20-26, ISSN 1310-7186.
 114. Димитрова, И. Нови моменти в Закона за счетоводството.// Български счетоводител, 1996, брой 6, стр. 34-37, ISSN 1310-7186.
 115. Димитрова, И. Необходимостта от мениджърско счетоводство в условията на пазарна икономика.// Български счетоводител, 1995, брой 9, стр. 20-22, ISSN 1310-7186.
 116. Димитрова, И. Роля на мениджърското счетоводство в управленските процеси.// Български счетоводител, 1995, брой 10, стр. 26-27, ISSN 1310-7186.
 117. Димитрова, И. Отчитане на вземанията по липси и начети.// Български счетоводител, 1995, брой 5, стр. 3-4, ISSN 1310-7186.
 118. Донева Д. Икономика и околна среда: интегриране на политиките на европейско равнище KOBISS.BG ID 1157497572.// МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ, 2000, брой 4, стр. 81-100, ISSN 0324-1092.
 119. Донева Д. Финансово-икономически аспекти на екологичната политика в Германия KOBISS.BG ID 1138581988.// ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ RePEc, EBSCO, SCOPUS, 1998, брой 1, стр. 169-193, ISSN 02053592-7 print.
 120. Донева Д. Външни ефекти, права на собственост и проблеми на опазването на околната среда KOBISS.BG ID 1135968228.// Икономическа мисъл, 1997, брой 3, стр. 93-106, ISSN 0013-2993.
 121. Донева Д. В Пиримова. Динамика на общите и екологични инвестиции и перспективи на растежа в България, CEEOL.// ДиалоГ, 2002, брой бр. 3, стр. 31-40, ISSN ISSN 1311-9206,.
 122. Един модел за реинженеринг на системите за приготвяне на фуражите у нас. Андонов, К., К., Ениманев, А., Новакова.// Научно списание за селскостопанска и горска техника, Екология и бъдеще, 2007, брой 6 (2), стр. 10-19, ISSN ISSN 1312-0751.
 123. Ениманев К., А. Новакова, К. Андонов. Обобщен технико-икономически модел на модулен елемент за ергономични и енергоефективни индустриални зоосгради.// VII International Scientific conference “Management and engineering” 09, June 22-24, 2009, Sozopol, Bulgaria, 2009, брой 3 (113), стр. 324-329, ISSN ISSN 1310-3946.
 124. Ениманев К., К. Андонов. Модел за управление на качеството при проектиране ограждащите стени на селскостопанските сгради.// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 6, стр. 33-39, ISSN ISSN 0205-3845.
 125. Ениманев К., К. Андонов. Модел за управление на бизнеспроекти при разработване на зоосгради.// Селскостопанска техника, 2000, брой 5, стр. 19-26, ISSN ISSN 0037-1718.
 126. Ениманев К., К., Андонов, А., Новакова. Модел за реинженеринг на производството на животновъдна продукция.// Селскостопанска наука, 2007, брой 2, стр. 34-39, ISSN ISSN 1311-3534.
 127. Ениманев К., Н. Стоянова, И. Дудушки. Оптимизиране дейността на автосервизи на територията на Русе.// Индустриален мениджмънт, 2009, брой 12
 128. Ениманев К., С., Ениманева, К., Андонов. Обследване индексите на топлоизолационните материали за саниране на сгради.// Индустриален мениджмънт, 2006, брой 7, стр. 54-58, ISSN ISSN 1312-3793.
 129. Ениманев, К. Механизация и автоматизация в животновъдството.// Селскостопанска техника, 2007, брой 3, стр. 29-36, ISSN ISSN 0037-1718.
 130. Ениманев, К. Резервът на армията ни още не е за НАТО.// Дума, 2005, брой 21, стр. 11, ISSN ISSN 0861-1343.
 131. Ениманев, К. Модел и бизнесплан за преустройство на панелни животновъдни сгради.// Икономика и управление на селското стопанство, 2001, брой 2, стр. 76-84, ISSN ISSN 0205-3845.
 132. Ениманев, К. Изследване параметрите на огражденията към зоосгради.// Селскостопанска техника, XXXVI, 1999, брой 1, стр. 34-38, ISSN ISSN 0037-1718.
 133. Ениманев, К, К. Мартев, В. Стоянов. Изследване влиянието на конструктивните размери на зоосграда с естествена вентилация върху въздухообмена.// Селскостопанска техника, XXXVI, 1999, брой 1, стр. 39-42, ISSN ISSN 0037-1718.
 134. Ениманев, К. Търговия с вредните емисии от енергоикономична сграда.// Ecology and Future, 2009, брой 1
 135. Ениманев, К. Оптимални параметри на гамите от модули за ергономични и енергоефективни индустриални зоосгради.// Конференция "Мениджмънт и инженеринг' Созопол", 2009, брой 1
 136. Ениманев, К. Нетни икономии от енергоикономична сграда с аерация.// Ecology and Future, 2009, брой 1
 137. Ениманев, К. Резултати от изследване на модулите за ергономични и енергоефективни индустриални зоосгради.// Ecology and Future, 2009, брой 1
 138. Ениманев, К. Алгоритъм и програма за оптимално оразмеряване изолацията на енергоикономични стопански сгради.// Селскостопанска техника, 2007, брой 3, стр. 29-36, ISSN ISSN 0037-1718.
 139. Ениманев, К. Модулен унифициран елемент за индустриални сгради.// Cientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering 07, 2007, брой 14, 2(97), стр. 374-377, ISSN ISSN 1313-7123.
 140. Ениманев, К. Влияние на ролетните щори върху икономическата ефективност от санирането на сградите.// Индустриален мениджмънт, 2006, брой 6, стр. 54-60, ISSN ISSN 1312-3793.
 141. Ениманев, К. Структура на инженеринговата система на обект за екотуризъм.// II International conference “ Management and Engineering” 03, Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2004, брой 2 (70), стр. 95-98, ISSN ISSN 1310-3946.
 142. Ениманев, К. Енергоекологична схема и бизнес план за преустройство на животновъдна сграда тип „Джи- Джи“.// Механизация на земеделието, 2001, брой 5, стр. 19-25, ISSN ISSN 0861-9638.
 143. Ениманев, К. Инженеринг на моделна животновъдна сграда с аерация.// Селскостопанска техника, 2001, брой 5, стр. 13-23, ISSN ISSN 0037-1718.
 144. Ениманев, К. Оценка влиянието на климатичните райони при разработването на бизнеспроекти за строителство на плодохранилища.// Механизация на земеделието, 2001, брой 4, стр. 14-18, ISSN ISSN 0861-9638.
 145. Ениманев, К. Ефективни бизнес-схеми при строителство на обекти в селското стопанство.// Механизация на земеделието, 2001, брой 2, стр. 10-12, ISSN ISSN 0861-9638.
 146. Ениманева С., К. Андонов, К. Ениманев. Влияние на икономията на енергия върху икономическата ефективност на изолацията при санирането на сгради.// Икономика и управление на селското стопанство, 2005, брой 50 (2), стр. 33-40, ISSN ISSN 0205-3845.
 147. Ениманева Св., К. Ениманев. Моделиране на минималните специфични приведени годишни разходи при санирането на сгради.// Научни трудове, серия 5.1 Икономика и мениджмънт, Русенски университет, 2005, брой 44
 148. Ениманева, Св. Икономически ефективни схеми за саниране на сгради.// Проект 05-БМ-04 на Русенски университет „Аспекти на управление на знанието като катализатор на иновационния процес”, 2006, брой 1, стр. 134-143
 149. Ениманева, Св. Моделиране и изследване на дисконта при санирането на сгради.// Икономика и управление на селското стопанство, 2004, брой 5, стр. 51-56
 150. Захариев, В.,. По въпроса за ликвидността и платежоспособността на застрахователните дружества.// София, 2008, брой 5, ISSN -.
 151. Захариева, Г., Др. Илиев, К. Саркисян-Дикова, Г. Стефанов. Българската външнотърговска специализация и фирмено поведение в условията на криза.// Диалог, 2012, брой 1, стр. 140-159, ISSN 1311-9206.
 152. Иванова Д., К. Андонов, К. Ениманев. Определяне на енергоефективен профил на затворена колекторна повърхнина за сушилня, използваща слънчева енергия.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1, стр. 5-9, ISSN ISSN 0037-1718.
 153. Иванова Д., К. Андонов, К. Ениманев. Метод за определяне на площта на затворена колекторна повърхнина за сушилня, използваща слънчева енергия.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1, стр. 10-13, ISSN ISSN 0037-1718.
 154. Иванова, Д., К. Ениманев, К. Андонов. Оптимизиране на процеса в сушилня за плодове и зеленчуци.// Селскостопанска техника, 2001, брой 1, стр. 22-25, ISSN ISSN 0037-1718.
 155. Илиев, Др. Измерението на международния бизнес в публикационната дейност на списание "Бизнес управление".// Бизнес управление, 2011, брой 4, ISSN 0861-6604.
 156. Илиев, Др. Диверсифицираните търговски потоци - средство за преодоляване на регионалната зависимост.// Бизнес управление, 2011, брой 2, стр. 59-74, ISSN 0861-6604.
 157. Коев К., К. Ениманев, К. Андонов. Изследване мощността на вентилатора на камера за съхраняване на продукция.// Селскостопанска техника, 2001, брой 5, стр. 28-32, ISSN ISSN 0037-1718.
 158. Косулиев, А. Трета национална научна конференция по политическа икономия.// Икономическа мисъл, 2016, брой 6, стр. 150-156, ISSN 0013-2993.
 159. Кръстева А., К., Андонов, К., Ениманев, Г., Попов. Изследване влиянието на режима на регулиране при помпените агрегати върху ефективното използване на електрическа енергия.// Селскостопанска техника, 2004, брой 4, стр. 18-22, ISSN ISSN 0037-1718.
 160. Кръстева, А., К. Андонов, Кр. Ениманев, Г. Попов. Влияние на регулирането на помпените агрегати върху ефективното използване на електрическа енергия.// Селскостопанска техника, 2004, брой 4, стр. 18-21
 161. Любенов, Л. Българските потребителски пазари на храни и напитки.// Икономическа мисъл, 2016, брой 1, стр. 23 – 34, ISSN 0013-2993.
 162. Любенов, Л. Създаване на собствени пазари на земеделски производители.// Икономическа мисъл, 2015, брой 3, стр. 38 – 48, ISSN 0013-2993.
 163. Любенов, Л. Развитие и състояние на съвременните агропазари.// Бизнес управление, 2015, брой 2, стр. 46 – 66, ISSN 0861-6604.
 164. Любенов, Л. Мястото и ролята на агробизнеса в икономиката на Русенска област.// сп. Механизация на земеделието, 2007, брой 4
 165. Любенов, Л. Русенският университет като лаборатория на идей за създаване на малки и средни предприятия.// сп. Механизация на земеделието, 2007, брой 4
 166. Любенов, Л. Целеполагането – принципи и проблеми.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2006, брой Серия “Общес
 167. Любенов, Л. Научният потенциал и развитието на младите учени в България.// Наука, 2006, брой 6
 168. Любенова, А. Проучване на необходимостта от усъвършенстване финансите на земеделските предприятия.// сп. Икономика и управление на селското стопанство, 2011, брой 2
 169. Любенова, А. Финансовите показатели - инструмент за финансово-икономически анализ в земеделските предприятия.// сп. Български счетоводител, 2007, брой 17, стр. с.11-18, ISSN 1310-7186.
 170. Любенова, А. Приложение на финансово-счетоводния анализ (ФСА) в земеделските предприятия.// сп. Български счетоводител, 2007, брой 2, стр. с.16-21, ISSN 1310-7186.
 171. Любенова, А. Счетоводството - основен източник на информация за анализиране стопанската дейност на земеделските предприятия.// сп. Български счетоводител, 2007, брой 20, стр. с.14-22, ISSN 1310-7186.
 172. Мартев, К., К., Ениманев, В.. Стоянов. Обновяване топлинната изолация на зоосгради.// Известие на Съюза на учените - Русе, 1/ 99, Серия „Технически науки“, 1999, брой 2, стр. 42-44, ISSN ISSN 1311-106X.
 173. Минчев Д. За друг подход в общата теория на икономиката.// Икономическа мисъл, 2012, брой 6, стр. 65-86, ISSN 0013-2993.
 174. Минчев Д. Модифицираната рационалност като алтернатива на неокласическото схващане за „homo economicus”.// Икономически и социални алтернативи, 2012, брой 2, стр. 21-35, ISSN 1314-6556.
 175. Минчев Д. Развитието на науката и образованието в Русе – стратегически приоритет на гражданството, бизнеса и общинското управление.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2/2001, серия Обществени науки, №3, 2001, брой 3, стр. 44-47, ISSN 1311-1094.
 176. Минчев, Д. Обществената среда- фундаментален фактор на макроикономическата политика.// Aнтонова, Д., Минчев, Д., Петков, А., Илиева, Д., Николова, Ст., Бонева, М. и Георгиев,Г. Фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременните условия - сборник, 2014, брой сборник, стр. 7-14, ISSN 978-954-8675-94-9.
 177. Минчев, Д. Кейнс и съвременната икономическа теория.// Икономика, 1996, брой 7
 178. Минчев, Д. Условия и фактори за постигане на оживление в българската икономика.// Икономическа мисъл, 1996, брой 5
 179. Минчев, Д. Икономическите знания в техническите факултети.// Икономика, 1996, брой 5
 180. Минчев, Д. Кейнсианство или монетаризъм-кое е приложимо у нас днес.// Икономика, 1996, брой 11
 181. Минчев, Д. Кейнс и социално-икономическите проблеми на труда.// Проблеми на труда, 1996, брой 7
 182. Минчев, Д. Структурната реформа и проблеми на трудовия пазар.// Проблеми на труда, 1996, брой 11
 183. Минчев, Д. Повишаване на пенсионната възраст- неизбежен, но постепенен процес.// Икономика, 1995, брой 7
 184. Минчев, Д. Пазарните отношения във висшето образование.// Икономика, 1991, брой 7
 185. Минчев, Д. Работната сила при социализма.// Икономическа мисъл, 1990, брой 7
 186. Найденов, Н., Димитрова, И., Петков, А., Недялков, А. Изследване на икономически показатели, характеризиращи агрофирмите за технически услуги.// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 4, стр. 65-71, ISSN 0205-3845.
 187. Нанева А., Л. Любенов. Надеждност на икономическите системи (проблеми на теорията и практиката).// Икономика и управление на селското стопанство, 2006, брой 2
 188. Неделчева Н., Б. Каменова,. Анализ на проблемите и тенденциите в устройството и развитието на населените места в област Русе, Изследователска дейност,.// Vocational Education, Volume 20, 2018, брой 3, стр. p.249 – 255.
 189. Неделчева Н., Х. Коларова. Приложение на SWOT – анализа като оперативен инструмент при управлението на регионалната икономика, Пътят към успеха,.// Vocational Education, Volume 20, 2018, брой Number 4, стр. p.406 – 412.
 190. Неделчева, Н. Приложение на SWOT - анализа като инструмент и предпоставка за ефективно управление на икономиката на селските райони В България.// сп.Бизнес посоки, 2012, брой 2, ISSN 1312 - 6016.
 191. Неделчева, Н. Рискови променливи при бизнеса с лешници.// Земеделие плюс, 2012, брой 3, ISSN 1319-7952.
 192. Неделчева, Н. Рискови променливи при бизнеса с орехи.// Земеделие плюс, 2012, брой 2, ISSN 1319-7952.
 193. Неделчева, Н. Анализ и оценка на риска при производството на орехоплодни трайни насаждения.// сп.Икономика и управление на селското стопанство, 2004, брой 5, ISSN 0205-3845.
 194. Неделчева, Н. Финансиране на инвестиционни проекти за орехоплодни трайни насаждения.// сп.Икономика и управление на селското стопанство, 2004, брой 4, ISSN 0205-3845.
 195. Николова, Ст. Особености на управлението на маркетинговия микс в публичния сектор ( на примера на Община Русе). Методика на изследване.// Известия, изд. Съюз на учените - гр. Русе, 2006, брой серия 2, том
 196. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов. Изследване на нетните икономии на влага от атмосферния въздух при съхранение на продукция.// Селскостопанска техника, 2007, брой 3, стр. 20-28, ISSN ISSN 0037-1718.
 197. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов. Изследване на нетните икономии на енергия от атмосферния въздух при съхранение на продукция.// Научно списание за селскостопанска и горска техника, Екология и бъдеще, 2007, брой 6 (3), стр. 3-13, ISSN ISSN 1312-0751.
 198. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов, T. Ерменков. Изследване на нетните икономии на влажния въздух при сушене.// Икономика и управление на селското стопанство, 2007, брой 6, стр. 27-33, ISSN ISSN 0205-3845.
 199. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов, Даскалов. Моделиране на оборотните средства за доставка на горива и енергия.// Икономика и управление на селското стопанство, 2003, брой 5, стр. 72-81, ISSN ISSN 0205-3845.
 200. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов, Т. Ерменков. Обобщен модел с оглед управлението на нетните икономии от енергия за процеси с агент влажен въздух (сушене и съхранение на продукция).// Международна конференция “Мениджмънт и инженеринг”, София, 2008, брой 1
 201. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов. Икономическа ефективност на комбинирани системи за енергоосигуряване с агент влажен въздух.// Известия на Съюза на учените - Русе. Серия Обществени науки, 2002, брой 4 (2), стр. 50-58, ISSN ISSN 1311-1094.
 202. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов. Модел за оценка и управление на средствата за доставка на гориво и направа на отоплителните инсталации в оранжериите.// Селскостопанска техника, 2000, брой 4, стр. 25-30, ISSN ISSN 0037-1718.
 203. Оцетова А. Анализ на удовлетвореността на студентите от Висше училище ”Колеж по телекомуникации и пощи” от качеството на предлаганата им образователна услуга.// сп. „Управление и образование”, том VI (1) 2010, 2010, брой 1, стр. 166-173, ISSN 13126121.
 204. Оцетова А. Технологията “Бизнес Интелиджънс” – нови възможности за по-ефективни управленски решения и контрол.// сп. „Управление и образование”, том VII (1) 2011, 2011, брой 1, стр. 179-189, ISSN 13126121.
 205. Оцетова А. Изграждане на ефективна интерент стратегия – от идеята до реализацията.// сп. „Управление и образование", том VII (1) 2011, 2011, брой 1, стр. 171-178, ISSN 13126121.
 206. Оцетова А. Електронното обучение – основа за оптимизиране на учебния процес и неговото приложение във Висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи” - София.// сп. „Управление и образование”, том VI (1) 2010, 2010, брой 1, стр. 161-165, ISSN 13126121.
 207. Стоянов, В., К., Мартев, К., Андонов, К., Ениманев. Моделиране на температурно - влажностни процеси при климатизация на животновъдни сгради.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1, стр. 29-33, ISSN ISSN 0037-1718.
 208. Стоянова Н., К. Ениманев, И. Дудушки. Изследване на модел за периодична профилактика, възстановяваща техническата изправност на земеделските машини.// Индустриален мениджмънт, 2010, брой 13, стр. 31-37, ISSN ISSN 1312-3793.
 209. Трифонов, Е. Икономиките в прехода и цивилизационните парадигми.// Диалог, 2003, брой 1, стр. 50-69
 210. Трифонов, Е. Икономиките в прехода и цивилизационните парадигми.// Право без граници, 2003, брой 3-4, стр. 30-40
 211. Трифонов, Е. Идеологически елементи в икономическата теория и стопански реформи.// Алтернативи, 2002, брой 5-7, стр. 49-51
 212. Трифонов, Е. Някои проблеми на икономическата теория като метод и икономически реформи.// Алтернативи, 2002, брой 1-2, стр. 44-49, ISSN 1311-1132.
 213. Трифонов, Е. Някои проблеми на икономическата теория и икономически реформи.// Алтернативи, 2002, брой 1-2, стр. 44-48
 214. Трифонов, Е. Икономически анализ на правото и стопанските реформи.// Алтернативи, 2001, брой 1-2, стр. 52-59, ISSN 1311-1132.
 215. Трифонов, Е. Икономическата теория като "инструментално знание" - някои особености.// Алтернативи, 2001, брой 9-10, стр. 18-22, ISSN 1311-1132.
 216. Трифонов, Е. Съвременният пазар и преходът към пазарна икономика.// Банки Инвестиции Пари, 1999, брой 9-10, стр. 12-21, ISSN 1310-0114.
 217. Трифонов, Е. Политически фактори и държавна икономическа политика.// Банки Инвестиции Пари, 1998, брой 4, стр. 3-15
 218. Трифонов, Е., Л. Доганова. Икономическата теория като интелектуален инструмент.// Известия, 1999, брой 3, стр. 13-18, ISSN 1311-1094.
 219. Царевски, В. Глобалната финансова-икономическа криза- възможни въпроси и отговори.// Икономическа мисъл, 2010, брой 3
 220. Царевски, В. Валутно-финансови проблеми на съвременната българска икономика.// Родопи, 2009, брой 5-6
 221. Царевски, В. Международное сотрудничество: финансовие аспекти.// Бизнес контакти, 2007, брой 4
 222. Цонева, Ив., Др. Илиев, К. Саркисян-Дикова. Фирмената репутация - важен актив за увеличаване конкурентоспособността на българските фирми.// Диалог, 2009, брой 5, стр. 134-150, ISSN 1311-9206.
 223. Янкова Д. Специфични особености на документирането, счетоводното отчитане и данъчното облагане на дейността на електронен магазин.// списание Бизнес управление, 2019, брой 2, стр. 14, ISSN ISSN 0861-6604.
 224. Янкова, Д. „Инвестициите в човешки капитал - необходимо условие за успешен бизнес“.// Кръгла маса на тема: „Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда“, 2017, брой 1, ISSN ISBN: 978-619-724.
доклади
 1. Andonov K., D. Ivanova, K. Koev, K. Enimanev, D. Dimov. Model of installation with combined energy supply for drying and storage of production. IN: “Energy Efficiency and agricultural engineering” 2002 International Scientific Conference, Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, Русе, Union of Scientists – Rousse, 2002, pp. 182-192
 2. Andonov K., D. Ivanova, Kr. Martev, Kr. Enimanev, D. Dimov. Model of Instalation with Combined Energy Supply for Drying and Storage of Production. IN: Proceedings of the International Workshop on Strengthening the Application of Agricultural Engineering and Post-harvest Technology for Effective and Sustainable Development in Agricultural Production, Hanoi, 2005, pp. 182-187
 3. Andonov K., K. Enimanev, K. Martev, P. Daskalov, V. Stoyanov. Model of energy-economical livestock buildings. IN: “Energy Еfficiency & Agricultural Engineering’2002” International Scientific Conference, Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, Русе, Union of Scientists – Rousse, 2002
 4. Andonov K., Y. Neikov, I. Evstatiev, Kr. Enimanev. Criteria for Assessment the Energy State of Temperature - Humidity Process. IN: International Scientific Conference - Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, 2002, pp. 176-181
 5. Andonov, K., D., Ivanova, K., Koev, K., Enimanev, D., Dimiv. Models of energyeconomical livestock buildings. IN: EE&AE 2002- International Scientific conference 04-06. 04. 2002, Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, Energy efficiency and agricultural engineering, Rousse, 2002, pp. 1-9, ISBN ISSN 1311-9974.
 6. Andonov, K., K., Enimanev, K., Martev, P., Daskalov, V., Stojanov. Model of installation with combined energy supply for drying and storage of production. IN: EE&AE 2002- International Scientific conference 04-06. 04. 2002, Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, Energy efficiency and agricultural engineering, Rousse, 2002, pp. 182-192, ISBN ISSN 1311-9974.
 7. Assenova K. Does Sovereign risk impact interest rates level in Bulgaria. IN: Научна конференция на РУ, Русе, 2017
 8. Assenova Kamelia. Economic Empowerment of women in Central and Eastern Europe, Annual Conference of EURAM – 2015. IN: Annual Conference of EURAM – 2015, Warsaw, Poland, 2015
 9. Assenova Kamelia. Trends and problems in the lending in Bulgaria. IN: 12 vedecko – odborna konferencia s medzinarodnou ucastou LOGVD 2009, Zilinska univerzita v Ziline, Zilina, Slovakia, 2009
 10. Assenova Kamelia. Monetary transmission mechanisms and economic growth in Bulgaria. IN: Современные подходи к исследаванию и моделированию в экономике, финансах и бизнесе, Санкт- Петербургский экономико – математический институт РАН и ЕУ, Санкт Петербург, Русия, 2008
 11. Assenova Kamelia. Health care and Public sector. IN: UWE Conference “ Environment Protection & Health “, Dubrovnik , Croatia, 2002
 12. Assenova Kamelia. The interest rate and its influence on the economic growth in Bulgaria by the Currency Board. IN: Predvstupove strategie v narodnom hospodarstve, Rackova dolina, Slovakia, 2002
 13. Dafina Doneva. Current trends in sustainable economic and social development in Bulgaria. Ivan Franko National University of Lviv St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo [Bulgaria) Institute for M. IN: Second International Scientific Conference ECOLOGICAL AND ECONOMIC PROBLEMS OFINTERNATIONAL TRADE AND INVESTMENTS, Lviv, Ukraine, October 22-23, 2013, Lviv, Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv,, 2013, pp. 82, ISBN ISBN 978-617-10-0.
 14. Damyanov, At., Dr. Iliev. European Integration and Its Strategic Consequences for Production SMEs in Bulgaria. IN: Entrepreneurship in United Europe – Challenges and Opportunities: Proceedings of the International Conference - Sunny Beach, Bulgaria, 13-17 September, Sofia, BAMDE, 2007, pp. 348-363, ISBN 954-9827-04-6.
 15. Damyanov, At., Dr. Iliev. On the length of transformation period in former communist countries. IN: Regional Economic Cooperation in Southeastern Europe : 3-rd international conference of the Association of South Eastern Europe Economic Universities - May 11-14, 2006, Svishtov, 2006, pp. 25-32, ISBN 954-23-0327-0.
 16. Damyanov, At., I. Marchevski, Dr. Iliev. Business support services for SME’s in Bulgaria – current situation and their potentials a tool for overcoming the barriers for internationalization. IN: Economic Cooperation in South Eastern Europe: transition process and accession to European Union (Papers in proceedings) - Beograd, November 6-9 2003, Beograd, CUGURA Print, 2003, pp. 321-333, ISBN 86-403-0528-5.
 17. Dimitrova, I. The web sites of mobile operators as a means of informing customers. IN: Zborník prednáŝoka prispevkov VI medzinárodná vedecká konferncia “Diagnostika podniku, controlling a logistika”, Zilina, Slovakia, 2012, pp. 66, ISBN 978-80-554-0502-5.
 18. Doneva D. EU Regional Policy Principles and Their Implementation in Bulgaria. IN: READINESS OF THE CANDIDATE COUNTRIES FOR THE EU REGIONAL POLICY, Conference Almanac,3-5 November 2003, Bratislava, Slovak Republic, Edited by Vladimír Benč, Bratislava, 2003, pp. 127-131
 19. Dsc. Krasimir Ivanov Enimanev ,PhD Dimitar Kolev Kolev,Elizar Aleksiev Stanev. FACEBOOK USAGE FOR MARKETING MESUREMENTS PART 2, By the example of meat industry organizations in Bulgaria. IN: KSI Transactions of knowledge society: A publication of Knowledge society institute, Sofia, 2016, ISBN ISSN 1313-4787/IS.
 20. Enimaneva S, D. Antonova. Priorities in determining indicator for economic efficiency of a building renovation project. IN: Proceedings of the 5th National & International Conference Hellenic Society for Systemic Studies, Xanthi, Greece, 2009, pp. 40-47, ISBN 1751-0589.
 21. Enimaneva S., A.P. Pugna, G. Negru-Strauti. Index approach to determine the entrepreneurial competence profile. IN: Proceedings of Annual Scientific Conference of University of Rousse, Rousse, 2011
 22. Enimaneva, S. About the Economic Effectiveness of the Reconstruction of Panel Buildings Walls. IN: Proceedings of the Second International Conference “Energy Efficiency and Agricultural Engineering’ 2004”, Rousse, Union of Scientists - Rousse, 2004, pp. 681-686
 23. Evstatiev B., K. Gabrovska, I. Enimanev. Experimental study of the heat exchange and accumulation processes of a green roof under summer conditions. IN: Proceedings of the University of Ruse, Ruse, 2011, pp. 74-78, ISBN 1311-3321.
 24. Eниманев, К. Комплексна пространствена зависимост на инфраструктурните елементи при планирано изграждане на териториалните системи. В: Международна научна конференция, Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания, 09-10 ноември 2016, Свищов, Свищов, 2016, стр. 331-335, ISBN ISBN 978-954-23-1.
 25. Georgiev G. Avoiding international financial crises. IN: Mеждународная научная студенческая конференция по економике, политике и менеджменту, София, Издателски комплекс УНСС, 2016, pp. 106-110, ISBN 978-954-644-851-4.
 26. Idirizov, B. L. Lyubenov. Model of Liquidity Analysis with Excel. IN: Научни трудове на Русенски университет, том 57, серия 6.5, Финансова математика & Информатикa, Русе, Русенски университет, 2018, pp. 34-40, ISBN 1311-3321.
 27. Ilieva, D. Strategic Management of the Innovation and the Innovation Activity in the SMEs in the Danube Region of the Republic Of Bulgaria. IN: International May Conference on Strategic Management - IMKSM2014, 23-25 May 2014, Bor, Serbia, 2014, pp. 87-95, ISBN 978-86-6305-019-8.
 28. Irena KENAROVA-PENCHEVA Petar PENCHEV. “The Impact of Internal Branding on Employee Engagement in the Tourism Sector of Bulgaria”. IN: Tourism: Trends, Prospects and Implications for Enterprises and Destinations, Santorini, Greece, Heliotopos Conferences Ltd., 2017, pp. 12-13, ISBN 978-960-6746-16-1.
 29. Kolev, D., K. Enimanev. Impact of the employees on generating and spreading negative information for the organization. IN: JUBILEE Xth INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Sozopol, Bulgaria, TECHNICAL UNIVERSITY - SOFIA, 2012, pp. 439-450, ISBN 1310-3946.
 30. Kosuliev, A. The Higher Education Reform in Bulgaria - Weaknesses and Possible Improvements. IN: 55th Science Conference of Ruse University, Ruse, 366-371, 2016, ISBN 1311-3321.
 31. Krasteva, A., K. Andonov, K. Enimanev. G. Popov. Energy efficiency of pump devices at the standard level. IN: International Scientific Conference EE&AE, Rouse, 3-5 June 2004, Rouse, 2004, pp. 671-675, ISBN ISSN 1311-9974.
 32. Minchev D. About the Principles of Devising Curricula as Reflection of Objective Laws and Reality. IN: The 9th international scientific conference “Management of innovations- enterprises, banks, universities, Varna, 2012, pp. с.435-437, ISBN 978-954-635-008-4.
 33. Minchev D. Modified rationality with a firm as an economic subject.. IN: Proceedings, Volume 51, Book 5.1 Economics and Management, Ruse, 2012, pp. 110 -113, ISBN 1311-3321.
 34. Novakova, A., K., Andonov, K., Еnimanev. Energy ecological model for reengineering of the production of dried and storage of fresh products. IN: Ecology and future 6(2), Sofia, 2007, pp. 33-41, ISBN ISSN 1312-076X.
 35. Orloev N., Hr. Beloev, K. Enimanev, Y. Vasilev, K. Dzhurov. Methodologikal Principles of Serious Games. IN: Machines Technologies Materials, Year 5, Issue 6/2011, Sofia, 2011, pp. 18-22, ISBN 1313-0226.
 36. Otsetova A. Business Intelligence and Proactive Business Management. IN: Zborník prednášok a príspevkov, Zilina, 2012, pp. 376-382, ISBN 978-80-554-0502-5.
 37. Otsetova Anna, Gocalova Livia. Robinson list as a support of Customer Satisfaction in Direct Marketing. IN: 7-th International Scientific Conference POSTPOIN 2007 “Customer satisfaction”, Zilina, September 12-th – 14th 2007, Zilina, Slovakia, 2007, ISBN 978-80-8070-729-3.
 38. Otsetova Anna, Kurtev Ivan. E-Learning – Advantages, Good Practice and Innovative Experience in the College of Telecommunications and Post – Sofia. IN: International Conference on e-Learning and Knowledge Society “E-Learning`10”, Riga Technical University, Riga, Latvia, August 26th – 27th 2010, Riga, Latvia, 2010, pp. 185-191, ISBN 978-9984-30-181-5.
 39. Petar PENCHEV. THE AGILE ENTERPRISE – A CASE STUDY IN BULGARIA. IN: под печат, под печат, под печат, 2020, pp. под печат, ISBN под печат.
 40. Petar PENCHEV Irena KENAROVA-PENCHEVA. TOURISM IN BULGARIA: REASONS FOR ITS DEVELOPMENT AND OPPORTUNITIES FOR CREATING SUSTAINABILITY,. IN: Regional Economy and Sustainable Development, Conference Proceedings 2017, Varna, Bulgaria, Research Institute, University of Economics – Varna, 2018, pp. 528-537, ISBN 978-954-21-0956-3.
 41. Petar PENCHEV Irena KENAROVA-PENCHEVA. "Tourism Market Analysis in Bulgaria-Current Condition and Perspectives”. IN: Tourism: Trends, Prospects and Implications for Enterprises and Destinations, Santorini, Heliotopos Conferences Ltd., 2017, pp. 11-12, ISBN 978-960-6746-16-1.
 42. Petar PENCHEV Irena KENAROVA-PENCHEVA. EMPLOYMENT IN THE TOURISM SECTOR OF BULGARIA - PROBLEMS AND PERSPECTIVES. IN: Научни трудове на Русенския университет 2017, Русе, Университетски издателси център при РУ, 2017, pp. 69-74 volume 56, boo, ISBN 1311-332, 2535-10.
 43. Petrova, A. Contemporary dimensions of the international competitiveness. IN: Proceedings of University of Ruse – 2019, vol.58, Ruse, 2019
 44. Petrova, A. FOREIGN DIRECT INVESTMENT–IMPORTANCE MAIN CHANGES AND TRENDS. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2018, volume 57, book 5.1., Ruse, 2018
 45. Pugna A.P., G. Negru-Strauti, S. Enimaneva. Model to assess the competencies acquired from browsing entrepreneurial education program. IN: Buletinul Ştiinţific al Universităţii “Politehnica” din Timişoara, tom 56 (70), Timişoara, Romania, 2011
 46. Stanev, E. The Bulgarian Banking System in 2016: A Costly Safe Box for the Small Depositor. IN: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize - 55th Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, Bulgaria, 2016, pp. 267-274, ISBN 1311-3321.
 47. Stanev, E. A Study on the Fees and Commissions Burden on the Small Savers of the Bulgarian Banking Sector in 2019. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, Rousse, Bulgaria, 2019, ISBN 2603-4123.
 48. Terziev V., K. Enimanev, S. Enimaneva. Theoretic and methodological aspects of making a model for management of buildings condition. IN: Twelfth international cientific conference vol. 16.2, Knowledge without borders, Vrnjacka Banja, Serbia, 2017, pp. 653-676, ISBN 1857-923x.
 49. Terziev V., K. Enimanev, S. Enimaneva. Testing the system of theoretic models. IN: Twelfth international scientific conference vol 16.2 Knowledge without borders, Vrnjacka Banja, Serbia, 2017, pp. 625-651, ISBN 1857-923x.
 50. Terziev V., K. Enimanev, S. Enimaneva. Factors and a system of models for measuring their impact on the economic efficiency of investment in improving buildings condition. IN: Twelfth international scientific conference vol 16.2 Knowledge without borders,, Vrnjacka Banja, Serbia, 2017, pp. 601-620, ISBN 1857-923x.
 51. Андонов К, К.Ениманев, И.Евстатиев, К.Коев, А.Кръстева. Изследване на вентилаторната мощност на схема за аерация. В: Научна конференция на Русенски университет, Русе, том 47, серия 3.1, 2008, стр. 58-62, ISBN ISSN 1311-3321.
 52. Андонов К., А. Кръстева, К. Ениманев, Л. Михайлов. Модел за анализ енергоефективността на помпени уредби. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, т. 40, серия 1.1, Русе, 2003, стр. 166-170, ISBN ISSN 1311-3321.
 53. Андонов К., В. Кирчев, К. Ениманев, О. Динолов. Нива за мониторинг на електропотреблението в индустриалните предприятия. В: Vth International Scientific Conference Management and Engineering ’07, Sozopol, Bulgaria, 2007, стр. 384–389, ISBN ISSN 1313-7123.
 54. Андонов К., К.Ениманев, И.Евстатиев, К.Коев. Изследване на енергийната ефективност на модулен елемент за аерация. В: Научна конференция на Русенски университет “Ангел Кънчев, Русе, том 47, серия 3.1, 2008, стр. 53 - 57, ISBN ISSN 1311-3321.
 55. Асенова К. Влияние на държавния дълг върху равнището на лихвените проценти в страните от ЕС извън Еврозоната. В: Юбилейна научно- практическа конференция " Българската мечта - позитивната концепция", NBU, София, 2019
 56. Асенова К. Публичните разходи и влиянието им върху БВП. В: 57 годишна научна конференция на РУ "Нови индустрии, дигитална икономика,общество - проекции на бъдещето", Русе, 2018
 57. Асенова К., Айсел Н. Билял. Сравнителен анализ на подоходните данъци в Република България и Република Турция. В: Студентска научна сесия 2019, Русенски университет, 2019
 58. Асенова К., Есин Б. Хаджийонуз. Сравнителен анализ на косвените данъци в Република България и република Турция. В: Студентска научна сесия 2019, Русенски университет, 2019
 59. Асенова Камелия. Динамика на кредитирането на фирмите и домакинствата в България за периода 2005 – 2015 година. В: 55 годишна конференция на РУ ”Интелигентна специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация”, Русе, 2016
 60. Асенова Камелия. Дизайн на националните фискални рамки и влиянието им върху икономическия растеж в Централна и Източна Европа. В: Конференция на катедра Управление, УНСС, София, 2015
 61. Асенова Камелия. Ефективност на публичните разходи в Централна и Източна Европа. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 54, серия 5.1, Русе, 2015
 62. Асенова Камелия. Кредитният цикъл в България – влияние на търсенето и предлагането. В: Международна научна конференция „ Иновации в икономиката”, Нов български университет, София, 2015
 63. Асенова Камелия. Влияние на публичните разходи и техните компоненти върху икономическия растеж в България и Израел – сравнителен анализ. В: Международна научна конференция „ Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения", Икономически университет – Варна, Варна, 2015
 64. Асенова Камелия. Публичните разходи, финансирани с Европейски фондове и влиянието им върху икономическия растеж. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 52, серия 5.1, Русе, 2013
 65. Асенова Камелия. Публичните разходи, финансирани с национални фондове и влиянието им върху величината на БВП. В: Научна конференция на младите научни работници, УНСС, София, 2013
 66. Асенова Камелия. Тенденции в кредитирането в България по време на световната финансова криза. В: Научна конференция на катедра „ Управление”, УНСС, София, 2009
 67. Асенова Камелия. Повишаване знанията на студентите относно кредитирането в България в периода на членството ни в ЕС, Сборник Студентските стажове – инвестиция за бъдещето на младите хора”. В: Научно – практическа конференция „ Развитие на практическите умения и компетенции на студентите посредством провеждане на студентски практики в реална работна среда”, София, 2009
 68. Асенова Камелия. Влияние на кредита върху икономическия растеж в България в първите години след присъедняването към ЕС. В: Научна конференция „ Глобализация и регионализъм. Предизвикателства за икономическата теория”, София, 2009
 69. Асенова Камелия. Проблеми пред кредитирането в България като следствие от световната финансова криза. В: Научна конференция на младите научни работници „ България в Европейския съюз” , УНСС, София, УИ ”Стопанство”, 2009
 70. Асенова Камелия. Промени в паричното предлагане в България и влиянието им върху лихвеното равнище за периода 2007-2008. В: Научна конференция на МИО, УНСС, София, 2008
 71. Асенова Камелия. Влияние на лихвените проценти върху икономическия растеж в първите години след присъединяването към ЕС. В: Научна конференция на катедра „ Управление”,, София, 2008
 72. Асенова Камелия. Кредитите като фактор за растеж на индустриалното производство. В: Научна конференция «Конкурентоспособен растеж на българската индустрия», София, 2008
 73. Асенова Камелия. Кредитната експанзия – последици за икономическия растеж в България. В: Конференция на МИО, УНСС, София, УИ ”Стопанство”, 2007
 74. Асенова Камелия. Лихвените проценти като инструмент за реализиране на икономически растеж в България. В: Шеста конференция на младите научни работници, УНСС, София, УИ ”Стопанство”, 2007
 75. Асенова Камелия. Анализ на промените в паричното предлагане в България за периода м. юли 1997 – 2005 година. В: Научна конференция на младите научни работници „ Икономиката на България – до 2007 година и след това”, УНСС, София, УИ „Стопанство”, 2006
 76. Асенова Камелия. Анализ на промените в паричното предлагане в България за периода 1997 – 2006 година. В: Научна конференция на младите научни работници, УНСС, София, УИ ”Стопанство”, 2005
 77. Асенова Камелия. Влияние на лихвения процент върху съвкупното производство при кредитния трансмисионен канал. В: Научна конференция на младите научни работници, УНСС, София, УИ ”Стопанство”, 2004
 78. Асенова Камелия. Лихвеният процент и икономическия растеж в България в рамките на модела ISLM. В: Юбилейна научна конференция на ФСФ, УНСС, София, УИ ”Стопанство”,, 2002
 79. Асенова Камелия. Канали на монетарния трансмисионен механизъм (теоретични аспекти). В: Научна конференция на младите научни работници, УНСС, София, УИ ”Стопанство”, 2002
 80. Асенова Камелия. Лихвените проценти и влиянието им върху промените в съвкупното производство в България при Валутен съвет. В: Научна конференция на младите научни работници, УНСС, София, УИ ”Стопанство”, 2002
 81. Асенова Камелия. Промените в паричното предлагане и влиянието им върху икономическия растеж в България в условията на Валутен съвет. В: Научна конференция на младите научни работници, УНСС, София, УИ ”Стопанство”, 2000
 82. Асенова Камелия. Висок лихвен процент – “ за “ и “ против “. В: Българският бизнес в период на преход към пазарна икономика, София, 1997
 83. Банчев ,П. Модели за поведение на крайните точки на дистрибуция спрямо производителите. В: Маркетингът - реалност и проекции в бодещето, Икономически университет - гр. Варна, 2012
 84. Банчев П. Модели на поведение на крайните точки на дистрибуция спрямо производителите. В: Маркетингът - реалност и проекции в бодещето, Икономически университет - гр. Варна, 2012
 85. Банчев П. Още веднъж за същността, обхвата и процедурата на плановата задача в икономиката. В: Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието, Свищов, Сборник от научни публикации, 2012
 86. Банчев П.,Григорова В. Стратегически анализи - съвременен подход за бизнесинтеграция. В: Проблеми и перспективи на развитието и сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество, Свищов -Десета международна научно-практическа кон, Сборник доклади - Албена, 2012
 87. Банчев П.,Тананеев Ж. Комплексно оценяване на знанията при електронното обучение. В: Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето училище, Свищов, "Ценов", 2010
 88. Банчев П.,Тананеев Ж. Комплексно оценяване на знанията при електронно обучение. В: Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето училище, Свищов, "Ценов", 2009, стр. 271-274
 89. Банчев, П. Един модел за комбиниране на елементите на маркетинговия микс. // С ъ в р е м е н н и управленски практики V.. В: Научна конференция. т. II, Бургас, БСУ, 2007, стр. 222-236, ISBN 978-954-9370-52-2.
 90. Банчев, П. Възможности за оптимално комбинииране на елементите на маркетинговия микс.// М а р к е т и н г ъ т през 21 век. Парадигми, стратегии, тактики.. В: Сборник с доклади от научна конференция с международно участие., Варна, Наука и икономика. ИУ, 2007, стр. 108-117, ISBN 978-954-21-0333-2.
 91. Банчев, П., Ж. Тананеева. Комплексно оценяване на знанията при електронното обучение.// Т р е т а национална конференция с международно участие по електронно обучение. Т.II.. В: Сборник доклади, Свищов, 2010, стр. 253-256, ISBN 978-954-23-0487-6.
 92. Баташки, Г. Проблеми при текущото счетоводно отчитане на задбалансовите активи и пасиви в предприятията от публичния сектор. В: Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие, Свищов, АИ "Ценов", 2011, ISBN 978-954-23-0592-7.
 93. Баташки, Г. Модели при формиране на счетоводния финансов резултат в предприятието. В: Международна юбилейна научна конференция, Свищов, АИ "Ценов", 2011
 94. Баташки, Г. Проблеми на текущото и периодичното счетоводно отчитане в бюджетните предприятия. В: Юбилейна научно-практическа конференция на тема "Счетоводството - наука, практика, независимост", София, 2010, стр. 66-71
 95. Баташки, Г. Нови моменти при обучението на студентите по счетоводните дисциплини. В: Национална научна конференция на тема, Пловдив, 2006, стр. 84-90
 96. Баташки, Г. Создание системы управления качество обучения в Хозяйственны академии. В: Международная научно-методическая конференция состояние и перспективы развития экономического образования в России, Москва, 2005
 97. Баташки, Г. Гармонизация бухутчета на предприятиях системы бюджета. В: Ежегодная международная научно-методическая конференция, Москва, 2005
 98. Баташки, Г. Вызовы интерактивных форм обучения булгартескому учету финансовы-кредитной системы. В: Международная научно-методическая конференция "Проблемы и перспективы развития интерактивных форм обучения при подготовке специалистов финансово-экономического, Москва, 2004
 99. Баташки, Г. Възможности за преподаване на дисциплината "Международни счетоводни стандарти в публичния сектор". В: Сборник от доклади за научно-методическа конференция на тема "Преподаване на счетоводството във висшите училища", Свищов, АИ "Ценов", 2002
 100. Бозушки, Н., К., Андонов, К., Ениманев. Инженерингов модел на шато винарен комплекс с използване на възобновяеми източници на енергия. В: Сборник с доклади от научно-технически семинар "Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния - България", Русе, 14-15 юни 2012 г, Русе, Примакс, Русе, 2012, стр. 133-138, ISBN ISBN 978-954-8675.
 101. Боряна М. Рускова-Салимова, Елица Г. Вълчева-Куманова. Преспективи на опозването на културното наследство в Област Русе чрез използване на финасирането по Програма за развитие на селските райони. В: Втора Международна юбилейна научна конференция "50 години от полета на Юрий Гагарин", Шумен, "Добри Войников " Шумен, 2011, стр. 139-145
 102. Вълчев, Г., Л. Доганова. За необходимостта от приложението на програмното бюджетиране в общините на Р България. В: Научна конференция-РУ"А.Кънчев", Русе, 2005
 103. Вълчев, Г., Л. Доганова. Местното икономическо развитие:състояние и перспективи. В: Научна конференция-РУ, Русе, 2005
 104. Вълчев, К. Перспективи пред инвестициите в човешки капитал. В: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС, Свищов, издателство „Фабер“, 2016, 2016, стр. 13-21, ISBN ISBN 978-619-00-4.
 105. Вълчев, Кр. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА ЛУКСОЗНИ ЖИЛИЩНИ ИМОТИ. В: СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция – ноември 2019, Варна, Издателство „Наука и икономика“ Икономически университет – Варна, 2019, стр. 201-210, ISBN ISSN 2683-0280.
 106. Вълчев, Кр. Разработване на базови характеристики за луксозност на жилищни имоти. В: Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници - 2018, Варна, СТЕНО - Варна, 2018, стр. 5-11, ISBN 1314-4812.
 107. Вълчев, Кр. ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИТЕ АСПЕКТИ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ ФОРМИРАН В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ. В: Сборник доклади по тематично направление Икономика, държава, общество, Свищов, Академично издателство "Ценов", 2016, стр. 192-196, ISBN 978-954-23-1185-0.
 108. Вълчев, Кр. Институционално развитие и профил на човешкия капитал в системата на разузнавателните служби в България. В: Сборник с доклади от международна научна конференция, том III, Варна, Издателство „Наука и икономика, 2015, стр. 102-110, ISBN 978-954-21-0835-1.
 109. Вълчев., К. МЯСТОТО НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ В СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОРМИРАНЕТО НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ. В: Сборник с доклади от национална научна кръгла маса: Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008г. 25 юни 2016, Варна, "Наука и икономика", 2016, стр. 308-314, ISBN 978-954-21-0909-9.
 110. Вълчев., К. Инвестициите в човешки капитал в сферата на образованието като основа за икономическото развитие на нацията. В: Юбилейна научна конференция с международно участие. Новата идея в образованието., том първи, Бургас, Печатница "ЕКС-ПРЕС" - Габрово, 2016, стр. 220-225, ISBN 978-619-7126-27-3.
 111. Вълчев., К. Образованието като основен фактор на човешкия капитал след глобализацията. В: Юбилейна научна конференция на тема: РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – 25 ГОДИНИ МЕЖДУ ОЧАКВАНИЯТА И РЕАЛНОСТИТЕ Свищов, 20-21 ноември 2015 г., Свищов, АИ "Ценов", 2015, стр. 129-133, ISBN 978-954-23-1105-8.
 112. Вълчев., Кр. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЯВЕНИТЕ ЗА ЛУКСОЗНИ, ГРАДСКИ ИМОТИ В СОФИЯ, ЛОНДОН, ПАРИЖ И МАДРИД. В: Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция-ноември 2017, Варна, "Наука и икономика" ИУ-Варна, 2017, стр. 272-280, ISBN 1313-2369.
 113. Вълчев., Кр. СЪСТОЯНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ, ФОРМИРАН В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ. В: 56-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот. 27 - 28.10.2017 г., Русе, 2017, стр. под печат, ISBN 1311-3321.
 114. Вълчев., Кр. КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И НЕГОВАТА РЕФЛЕКСИЯ ВЪРХУ ПАЗАРА НА ЛУКСОЗНИТЕ ЖИЛИЩА И ТЕХНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. В: 56-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот. НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 56, серия 5.1. Икономика и мениджмънт, Русе, 2017, стр. 51-56, ISBN 1311-3321.
 115. Вълчев., Кр. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ПАЗАРА НА ЛУКСОЗНИ ЖИЛИЩА В СВЕТОВЕН МАЩАБ. В: Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция-ноември 2017, Варна, "Наука и икономика" ИУ-Варна, 2017, стр. 264-271, ISBN 1313-2369.
 116. Вълчев., Кр. Човешкият капитал като фактор за повишаване на благосъстоянието на нациите. В: Национална научна конференция по политическа икономия. Сборник с доклади, Русе, 2016, стр. 180-186, ISBN 978-954-712-706-7.
 117. Ганчев, М. Методически подход при избора на показатели, формиращи икономическия потенциал на индустриално предприятие.. В: Сборник научни трудове на ШУ „Епископ К. Преславски“, ШУ „Епископ К. Преславски“, Университетско издателство“Епископ К.Преславски“–Шумен, 2012, стр. 443-452
 118. Ганчев, М. Влияние на вътрешните и външни фактори върху формирането на икономическия потенциал.. В: Сборник научни трудове на ШУ „Епископ К. Преславски“, ШУ“Епископ К.Преславски“– Шумен, Университетско издателство “Епископ К.Преславски“– Шумен, 2012, стр. 452-460
 119. Ганчев, М. Н. Цена на финансиране и определящото и влияние върху икономическия потенциал на фирмите в областта на машиностроителния бранш. В: Научна конференция РУ&СУ'11, Русенски университет "Ангел Кънчев", Русенски университет, 2011
 120. Ганчев,М. Относно необходимостта от формирането на икономическия потенциал на машиностроително предприятие в условия на криза.. В: Сб. докл. от междунар.конференция. Икон. унив. – Варна, Икон. унив. – Варна, Унив.изд.Икон.унив.–Варна, 2012, стр. 195-200
 121. Ганчев,М. Методически подход при избора на показатели, формиращи икономическия потенциал на индустриално предприятие.. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев“, Русенски университет, Изд. център при РУ“А.Кънчев“ – Русе, 2012, стр. с. 125-129
 122. Ганчев,М. Влияние на вътрешните и външни фактори върху формирането на икономическия потенциал.. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев“, РУ „Ангел Кънчев“, Изд. център при РУ“А.Кънчев“ – Русе, 2012, стр. 130-134
 123. Ганчев,М. Икономическият потенциал като обект на управление.. В: Сб. докл. от студентска научна сесия-СНС’12 на РУ „Ангел Кънчев“/Фак. Бизнес и мениджмънт., РУ „Ангел Кънчев“ – Русе, Изд. център при РУ“А.Кънчев“ – Русе, 2012, стр. с.34-37
 124. Ганчев,М. Използване на системния подход при изследването на икономическия потенциал на индустриално предприятие. 2011, с... В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев“, том 52, РУ“А.Кънчев“–Русе, Изд.център при РУ“А.Кънчев“–Русе, 2011, стр. 251-255
 125. Генова Л. Контролингът в системата на маркетинга. В: Сборник с доклади от международна научна конференция Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката, Варна, Наука и икономика, Икономически университет - Варна, 2012, ISBN 9789542106036.
 126. Генова Л. Икономически основи на маркетинга. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "МАТТЕХ 2012" - 22 - 24 ноември 2012 г., Шуменски университет, 2012
 127. Генова, Лиляна. Новости в съвременния маркетинг. В: НК, РУ,2011, том 50, серия 5.1, Русе, 2011, стр. 71-75, ISBN 1311-3321.
 128. Георгиев Г. Изкуствен интелект в сферата на връзките с обществеността при публичните институции. В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС'17, Русе, 2017, стр. 8-12, ISBN 1311-3321.
 129. Георгиев Г. Научно-практически модел за намиране на настояща стойност на франчайзинг. В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС'16, Русе, 2016, стр. 40-44, ISBN 1311-3321.
 130. Георгиев Г. Възможности за правителствено влияние при регионална икономическа нестабилност в България. В: Сборник Изследване на фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременните условия, Русе, 2014, стр. 133-139, ISBN 978-954-8675-94-9.
 131. Георгиев Г. Игри и икономическо планиране. В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС'14, Русе, 2014, стр. 25-28, ISBN 1311-3321.
 132. Георгиев Г. Енергийни инвестиции на България до 2020 година. В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС'13, Русе, 2013, стр. 49-53, ISBN 1311-3321.
 133. Гиндева Б., Димитрова И. Методически подход за разработване на учебно съдържание за електронно дистанционно обучение по дисциплина ''Фирмено управление''. В: сборник с доклади на ВУ, София, 2014, стр. 35-40, ISBN 978-954-680-964-3.
 134. Гиндева Б., Иванова В., Оцетова А., Димитрова И., Димчева Г. Уеб сайтовете на куриерските фирми, като фактор за техния имидж. В: Сборник с доклади Телеком 2009г, Варна, България., 2009, ISBN 978-954-397-014-8.
 135. Д.Донева. Фискалната политика на България в условията на глобална икономическа криза. В: ИКОНОМИКАТА и социалната политика на Българияв условията на съвременната глобална криза:доклади от юбилейната научно-практическаконференция посветена на 60-годишнината от създаването на Икономическия , София, ГорексПрес, 2010, стр. 114-121, ISBN 978-954-616-210-6.
 136. Дафина Донева. Разходи за социална защита и неравнество в България. В: Национална научна конференция по Политическа икономия. Сборник с доклади, Русе, Издателски център към РУ, 2016, стр. 128-134, ISBN 978-954-712-706-7.
 137. Деница Пеловска. Състояние и перспективи на българския износ на маслодайни култури. В: "Научни трудове", том 53, серия 5.1 Икономика и мениджмънт, Русе, 2014, стр. 56-59, ISBN 1311-3321.
 138. Десислава Д. Л. Ценностен профил на българина. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’11, Русе, 2011, стр. 72-73
 139. Джумалийски Б. Структурни характеристики на олигополните пазари. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 09-10.10.2015 г. 70 години традиции и иновации, Русе, 2015
 140. Джумалийски Б. Основни методи при регулиране на олигополните пазарни структури. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 09-10.10.2015 г. 70 години традиции и иновации, Русе, 2015
 141. Джумалийски Б. Олигополната пазарна структура и проблема за паралелното поведение. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 53, серия 5.1. Икономика и мениджмънт, Русе, Русенски Университет, 2014, стр. 24-28
 142. Джумалийски Б. Видове паралелно поведение, съгласно практиката на Комисията за защита на конкуренцията.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 53, серия 7, правни науки, Русе, Русенски Университет, 2014, стр. 165-172
 143. Диана Янкова,доц Йорданка Велчева. Показатели за анализ на разходите за труд в индустриалните предприятия. В: Научна конференция на РУ и СУ 2015 г, Русе, 2015
 144. Димитрова Д. Л. Културни предпоставки за икономически растеж: краткосрочна или дългосрочна ориентация. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’13, Русе, 2013, стр. 7 - 12
 145. Димитрова И. Приложение на метод контент - анализ при изследване на управленски проблеми на телекомуникационни предприятия. В: сборник "Моделиране и управление на информационните процеси", София, 2013, стр. 62-74, ISBN 1314 – 2771.
 146. Димитрова И. Прес – съобщението като PR – техника използвана от телекомуникационните оператори. В: Сборник с доклади от VII – Национална младежка научно-практическа сесия, София, 2009, стр. 103, ISBN 978-954-92219-5-4.
 147. Димитрова И. Сравнителен анализ на начините за организиране на дейността по връзки с обществеността. В: Сборник с доклади от VI – Национална младежка научно-практическа сесия, София, 2008, стр. 48, ISBN 978-954-92219-1-6.
 148. Димитрова И. Вътрешнофирмена комуникация в малка организация. В: Сборник с доклади от V – Национална младежка научно-практическа сесия, София, 2007, стр. 56, ISBN 978-954-91547-5-7.
 149. Димитрова И. Идентифициране и ранжиране по значимост на управленските проблеми на мобилните оператори. В: сборник с доклади от I –ва годишна научна конференция, Висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи”, София, том I, 2014, стр. стр. 123, ISBN 2367 – 6426.
 150. Димитрова И., Д. Янкова. Специфични особености при калкулирането и оценката на земеделската продукция. В: Международна научно-практическа конференция, Свищов, Академично издателство "Ценов", 2019, стр. 208-215, ISBN 978-954-23-1762-3.
 151. Димитрова И., Ениманев К. Изследване на хипотези за връзка на управленските проблеми на мобилните оператори с техния корпоративен имидж. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, том 53, серия 5.1 Икономика и мениджмънт, 2014, стр. стр. 65, ISBN 1311 – 3321.
 152. Димитрова И., Ениманев К. Изследване на проблемите на организацията и управлението на мобилните оператори. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, том 52, серия 5.1 Икономика и мениджмънт, 2013, стр. 97-104, ISBN 1311 – 3321.
 153. Димитрова И., Ениманев К. Приложение на средства за електронна комуникация при изграждане на корпоративен имидж. В: Научни трудове на Русенски университет, том 51, серия 5.1 Икономика и мениджмънт, Русе, 2012, стр. 135-141, ISBN ISSN 1311 – 3321.
 154. Димитрова И., Ениманев К. Проучване на управленски проблеми и насоки за усъвършенстване на управлението на българските мобилни оператори. В: сборник с доклади от ХII международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’ 14”, София, 2014, стр. 88-99, ISBN 1310 – 3946.
 155. Димитрова И., Ениманев К. Качеството на услугата – основен фактор за лидерство на мобилните опрератори в условията на конкуренция. В: Сборник с доклади XIth International Scientific Conference “Management and Engineering’13”, София, 2013, стр. 136-146, ISBN ISSN 1310-3946.
 156. Димитрова И., Ениманев К.,. Управленски проблеми на българските мобилни оператори и тяхното отражение върху корпоративния имидж. В: сборник с доклади от Международна научна конференция „Мениджмънт на промяната”, Стара Загора, 2014, стр. 230-240, ISBN 978-954-8675-82-6.
 157. Димитрова, И. Вътрешнофирмена комуникация – състояние, проблеми и перспективи. В: Научни известия г. IV, кн. 1, Правно – исторически факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2008, стр. 270 - 288, ISBN 1312 – 6385.
 158. Димитрова, И. Финансиране на инвестициите и амортизационна политика в земеделските предприятия. В: Научни трудове на Русенския университет, том 54 серия 5.1, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 70-75, ISBN 1311-3321.
 159. Димитрова, И. Счетоводството и счетоводните кадри в условията на преструктуриране на икономиката. В: Научна конференция на РУ, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2002, стр. 220-225, ISBN 1311-3321.
 160. Димитрова, И., Й. Велчева. Критерии за избор на амортизационната политика в земеделските предприятия. В: Научни трудове на РУ, том 51, серия 5.1, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2012, стр. 167-172, ISBN 1311-3321.
 161. Димитрова, И., Й. Велчева. Финансово-счетоводен анализ на предприятията в неплатежоспособност, несъстоятелност и ликвидация. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2009, стр. 68-73, ISBN 1311-3321.
 162. Димитър Колев. Програми за стимулиране на положителната неформална потребителска информация. В: Научни трудове том 51, серия 5.1 Икономика и Мениджмънт, Русенски Унивеситет „Ангел Кънчев“, Русе, Издателски център при Русенски Унивеситет, 2012, стр. 141-147, ISBN 1311-3321.
 163. Димитър Колев. Методи за формиране и разпространение на неформална информация между потребителите. В: ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА, Сборник с доклади от меджународна научна конференция том IV, Варна, Издателство „Наука и икономика", Икономически университет - Варна, 2012, стр. 332-345, ISBN 978-954-21-0603-6.
 164. Донева Д. Българската енергетика и екологичните изисквания на Европейския съюз,. В: БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА – 2007, Международна научно-практическа конференция 2-4юни 2006 г. / Институт за икономически изследвания при БАН, Великотърновски унив. “Св.св. Кирил и Методий”., София, ГорексПрес, 2006, ISBN 954-616-170-5, 97.
 165. Донева Д. Околна среда и енергетика: основни тенденции и перспективи за интеграция. В: БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД, Научно-практическа конференция, 31 май -1 юни 2003 г., София/Великотърновски унив.”Св. св. Кирил и Методий”, Икономически институт, БАН, В. Търново, Горекс Прес, 2003, стр. 50 – 56, ISBN 954-616-115-2.
 166. Донева Д. Динамика на разходите за опазване на околната среда в периода на икономическите реформи. В: БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК – ИКОНОМИЧЕСКА, ПРАВНА И СОЦИАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ, В. Търново, 2002
 167. Донева Д. Финансиране на екологичните инвестиции в процеса на присъединяване към ЕС. В: БЪЛГАРИЯ – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ: СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, В. Търново, 2002
 168. Донева Д. Икономически аспекти на разширяването на Европейския съюз и предизвикателства за България. В: КРИТЕРИИТЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОСТИГНАТИЯ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАПРЕДЪК ПРИ ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ: Научно-практическа конференция, Велико Търново, 26 май, 2001г., Велико Търново, Абагар, 2001, стр. 83-88, ISBN 954-427-450-2.
 169. Донева Д. Данъчни инструменти за опазване на околната среда: екологична ефективност. В: ИКОНОМИЧЕСКА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПРОМЯНА ПРИ ПРЕХОДА КЪМ РЕАЛНО ФУНКЦИОНИРАЩА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА: научна конференция, 30 ноeм. - 1 дек., София, Унив. изд. Стопанство, 2001, стр. 422 – 428, ISBN 954-494-481-8.
 170. Донева Д. Европейските финансови институции и екологичните предизвикателства на присъединяването към Европейския съюз. В: КАПИТАЛОВИ ПОТОЦИ И МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ, София, 2001
 171. Донева Д. Принципи на екологичната политика на Европейския съюз и тяхното прилагане в България: устойчиво развитие. В: Юбилейна международна конференция: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК Т1, Свищов, Акад. изд. "Д.А. Ценов",, 2001, стр. 125-130, ISBN 954-23-0054-9.
 172. Донева Д. Подходи за регулиране на външните ефекти в условията на фискална децентрализация. В: ИКОНОМИКАТА И РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО, Т.2 Варна:Наука и икономика, Иконимически унивeрситет, Варна, Иконимически университет, 2000, стр. 366 – 371, ISBN 978-954-21-0125-2.
 173. Донева, Д. Индикатори и инструменти за устойчиво регионално развитие. В: Научно - практическа конференция с международно участие, Велико Търново, 2000
 174. Донева, Д. Към по-добро заплащане за замърсяването на околната среда,. В: Материали на конференцията, Китен, 1994 , NACID, N Hg 34/95, NACID, N Hg 34/95, 1994
 175. Донева, Д. Някои проблеми на прехода към пазарна икономика. В: ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕФОРМИ В ЦЕНТРАЛНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЕВРОПЕЙСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО,, Свищов, Стопанска академия, 1991, стр. 111 – 113
 176. Ениманев И.,ЕНИМАНЕВ К. "Формиране на подземно урбанизирано пространство в Русенски регион". В: Международна научна конференция, Варна, 2016, стр. 112-116
 177. Ениманев К., И. Евстатиев, К. Андонов, Б. Евстатиев. Обект и компютърна система за изследване на модулни ергономични унифицирани елементи за индустриален инженеринг на стопански сгради. В: Научни известия на НТС по машиностроене: VІ международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’08”, София, 2008, стр. 135-138, ISBN ISSN 1310-3946.
 178. Ениманев Кр., К. Андонов, Л. Михайлов. Реинженеринг на сградите в промишлените животновъдни ферми. В: IV международна научна конференция „Мениджмънт и инженерство”, Созопол, Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2006, стр. 406-409, ISBN ISSN 1313-7123.
 179. Ениманев, К. Обобщен технико- икономически модел на модулен елемент за ергономични и енергоефективни индустриални зоосгради. В: VII International Scientific conference “Management and engineering” 09, June 22-24, 2009, Sozopol, Bulgaria, Sozopol, Bulgaria, 2009, стр. 330-335, ISBN ISSN 1310-3946.
 180. Ениманева С., К. Ениманев. Моделиране на минималните специфични приведени годишни разходи при санирането на сградите. В: Научни трудове, том 44, серия 5.1, секция „Икономика и мениджмънт”, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2005, стр. 239-244, ISBN ISSN 1311-3321.
 181. Захариев, В. Финансови аспекти на иновацията във фирмите. В: Национална конференция посветена на 50-та годишнина от създаването на кат. “ФК”,, Свищов, 2002, ISBN -.
 182. Захариев, В. Източници на информация за анализ на финансовото състояние на фирмата. В: Международна конференция посветена на 50-та годишнина от създаването на кат. “ФК”,, В. Търново, "Абагар, 2002, ISBN 954-427-477-4.
 183. Захариев, В. Оптимизиране на финансовата политика на фирмата – фактор за ускоряване на икономическия растеж. В: Юбилеен алманах, Свищов, АИ, 2001, ISBN -.
 184. Захариев, В. Задълженията на застрахователя при риска земетресение. В: сп. Застраховател, С., 2000, ISBN -.
 185. Захариев, В. Граници на бюджетното управление във фирмата, Икономически проблеми на Р. България в началото на 21-ви век. В: Юбилеен алманах, Свищов, АИ "Ценов", 2000, ISBN -.
 186. Захариева, Г., Др. Илиев. Експортно представяне на България и конкурентоспособност. В: Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие - Варна, 9-10 юни 2005 г., Варна, Наука и икономика, 2005, стр. 348-357, ISBN 954-21-0227-5.
 187. Захариева, Г., К. Саркисян-Дикова, Др. Илиев. Реализиране на външнотърговска дейност със страните от ЮИЕ - стимули и бариери. В: Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция - Свищов, 9-10 ноември 2006 г., Свищов, Академично издателство Ценов, 2006, стр. 352-359, ISBN 954-23-0323-8.
 188. Златев, Л., Д. Минчев. Стопанска история и институционална промяна:ролята на Русенската търговско-индустриална камара за откриването на Свищовската стопанска академия. В: 75-години Стопанска академия - Свищов. Международна юбилейна научна конференция, Свищов, Академично издателстно "Ценов", 2011, стр. 219-225, ISBN 978-954-23.0677-1.
 189. Иванова E. Приложението на ОП “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007 - 2013”, СХЕМА “АЗ МОГА”: квалификационни услуги и обучения за заети лица – един от факторите за развитие на човешкия потенциал. В: Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2012, 22-24 ноември, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, 2012
 190. Иванова Е., Л. Генова. Маркетингът - път към културните аспекти на глобализацията. В: НК, СА, Свищов, 2011, стр. 227-231, ISBN 978-954-23-0593-4.
 191. Иванова, Е. Дистанционното обучение – една съвременна възможност за иновации в сектора на образованието.. В: Сборник с доклади на Международна научна конференция "Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката", том III, Варна, Издателство “Наука и икономика”, 2012, стр. 200-207, ISBN ISBN 978-954-21-0.
 192. Иванова, Е. Проучване на потребителските предпочитания в областта на чуждоезиковото обучение. В: Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия 5.1, Русе, Печатна база на РУ, 2010, стр. 219-225, ISBN 1311-3321.
 193. Илиев, Д., Илиева, Д. Преосмисляне на локални маркетингови решения в международния туризъм. В: Международна научна конференция, посветена на 20 години от създаването на катедра Маркетинг при Икономически университет - Варна, България, 29-30 юни 2017 г., сборник с доклади, Икономически университет - Варна, "Наука и икономика", 2017, стр. 635-644, ISBN 978-954-21-0931-0.
 194. Илиев, Др. Ролята на системния подход при избора на международен пазар. В: Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция - Свищов, 23-24 април 2010 г, Свищов, Академично издателство Ценов, 2010, стр. 188-192, ISBN 978-954-23-0455-5.
 195. Илиев, Др., Карина Саркисян-Дикова. Приложение на казусния метод в дистанционна форма на обучение. В: Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сборник доклади - Свищов, 15-17 май 2009 г., Свищов, Академично издателство Ценов, 2009, стр. 198-202, ISBN 978-954-23-0487-6.
 196. Илиев, Др., Н. Йорданов. Прилагането на системен подход при избор на международен пазар за повишаване на конкурентоспособността на фирмата. В: Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл] - Свищов, 7-8 октом. 2010 г, Свищов, Академично издателство Ценов, 2010, стр. 283-289, ISBN 978-954-23-0480-7.
 197. Илиева, Д. Икономика на знанието - концептуален модел за съвременно развитие, благосъстояние и просперитет. В: Национална научна конференция по политическа икономия, Русе, Издателски център към РУ "А. Кънчев", 2016, стр. 195-202, ISBN 978-954-712-706-7.
 198. Илиева, Д. Иновационен индекс за измерване на регионалната конкурентоспособност. В: Юбилейна международна научна конференция на тема: „Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХI век“, 10-11 май 2013, Свищов, Академично издателство „Ценов“, 2013, стр. 162-172, ISBN 978-954-23-0884-3.
 199. Илиева, Д. Системният подход в регионалното развитие. В: Кръгла маса на тема: „Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието“, 14 юни, 2012, Свищов, Академично издателство „Ценов“, 2012, стр. 191-197, ISBN 978-954-23-0760-0.
 200. Илиева, Д. Формиране на иновативно мислене и креативни способности, посредством активен тренинг, базиран на когнитивния подход. В: Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, 11-13 май 2012 г., Сборник доклади и резюмета, Свищов, Академично издателство „Ценов“, 2012, стр. 477-483
 201. Илиева, Д. Роля на агенциите за регионално развитие в Дунавския регион за местно икономическо развитие. В: Международна юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в XXІ век – решения за стабилност и растеж“, сборник доклади, том 5, Свищов, Академично издателство „Ценов“, 2011, стр. 229-235, ISBN 978-954-23-0681-8.
 202. Илиева, Д. Понятието „икономика на знанието” – произход, същност, развитие. В: Юбилейна международна научнопрактическа конференция – Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса, том I, Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2010, стр. 290-296, ISBN 978-954-23-0480-7.
 203. Илиева, Д., Илиев, Д. Роля на маркетинговите способности в международното пазарно представяне. В: Международна научна конференция "Интеграционни процеси в глобалната икономика", 25 години катедра "МИО", 11-12 май 2018, Свищов, Академично издателство, 2018, стр. 369-374, ISBN 978-954-23-1666-4.
 204. Илиева, Д., Илиев, Д. Регионални и глобални аспекти на външнотърговската обвързаност на ЕС. В: Научни трудове на Русенския университет, том. 53, серия 5.1, Научна конференция РУ&СУ´14, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2014, стр. 14-19, ISBN 1311-3321.
 205. Илиева, Д., Нейков, Й. Въздействие на терористичния атентат в Бургас върху туристопотока в Република България. В: 20 юбилейна международна научно-практическа конференция "Глобални предизвикателства пред международния бизнес", Свищов, Академично издателство „Ценов“, 2016, стр. 59-63, ISBN 978-954-23-1131-7.
 206. Ирена Кенарова-Пенчева и Петър Пенчев. Ролята на човешките ресурси в туристическия сектор и влиянието на вътрешния брандинг върху ангажираността на персонала. В: Научни трудове, Том 56, серия 5.1., Икономика и мениджмънт, Русе, България, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 86-90, ISBN 1311-3321.
 207. Иронов И.,Генова, Л.,Петрова, П., Димитров, Св. Състоянието на факторите за локализация в област Русе и влиянието им върху дейността на бизнес организациите. В: РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ,СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’08, Русе, 2008, стр. 29-35, ISBN 1311-3321.
 208. Йорданова, Д., Косулиев, А. Изследване на връзката между Кохезионната политика на ЕС и развитието на регионите в България , RePEc. В: Регионална икономика и устойчиво развитие, Варна, Издателство „Наука и икономика”, 2018, стр. 86-98, ISBN 978-954-21-0956-3.
 209. Йорданова, Д., Косулиев, А. Разпределение на средствата от оперативните програми в периода 2007-2013 година по региони в България. В: Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи, Свищов, Академично издателство „Ценов“, 2017, стр. 141-149, ISBN 978-954-23-1378-6.
 210. Каменова Б., Н.Неделчева. Анализ на проблемите и тенденциите в устройството и развитието на населените места в област Русе. В: "Младеж, наука, съвременност", ВСУ - Варна, 2017
 211. Коларова Х., Н.Неделчева. Изследване влиянието на стреса върху производителността на труда и насоки за борба със стресогенните фактори. В: "Младеж, наука, съвременност", ВСУ - Варна, 2017
 212. Колев, Димитър. Предпоставки за ниската мотивация на работната сила в България. В: ХХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ 2011 Г., София, ССКБ, 2011, стр. 47-51, ISBN 1314-4669.
 213. Косулиев А. Влияние на дохода и стопанския цикъл върху раждаемостта в България, 2000-2016 г.. В: Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр. 246-256, ISBN 978-954-07-4727-9.
 214. Косулиев А. Заплатата (не) е посочена - анализ на обяви за работа от Русе. В: PROCEEDINGS of University of Ruse - 2019, volume 58, Русе, 2019, ISBN 2603-4123.
 215. Косулиев А. Are employees paid their marginal product? Analysis of wage setting practices from Bulgaria. IN: PROCEEDINGS of University of Ruse - 2019, volume 58, Русе, 2019, ISBN 2603-4123.
 216. Косулиев А. Ограничение на теоремата на Коуз при разрешаването на проблеми, произтичащи от външни ефекти. В: Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия, Варна, Издателство „Наука и икономика”, 2017, стр. 163-173, ISBN 978-954-21-0951-8.
 217. Косулиев, А. Структурна декомпозиция на доходното регионално неравенство в България за периода 2008-2016 г. В: Регионална икономика и устойчиво развитие, Варна, Издателство „Наука и икономика”, 2018, стр. 115-128, ISBN 978-954-21-0956-3.
 218. Косулиев, А. Някои проблеми на теорията за фирмата във въвеждащия курс по икономика. В: Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г., Варна, Наука и икономика, 2016, стр. 297-307, ISBN 978-954-21-0909-9.
 219. Косулиев, А. Регионално неравенство и производствени фактори. В: Национална научна конференция по политическа икономия, Русе, 2016, стр. 153-163, ISBN 978-954-712-706-7.
 220. Косулиев, А. Защо съществува фирмата – опит за интегриран подход. В: Аспекти на неопределеността в икономическия живот, Русе, Примакс, 2015, стр. 43-71, ISBN 978-619-724-2089.
 221. Косулиев, А. Регионална социо-икономическа идентичност в контекста на изследване по проект BRAINS. В: Научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 5.2, Русе, 2012, стр. 44-51, ISBN 1311-3321.
 222. Косулиев, А. Мястото на еволюционната теория в обяснението на социалната промяна. В: Methodology of Interdisciplinary Studies in the Area of Social Sciences, Русе, 2010, ISBN 978-954-712-488-2.
 223. Косулиев, А. Институционална среда, дерегулация и естественото равнище на транзакционни разходи. В: Научни трудове на Русенския университет 2009, том 48, серия 5.1, Русе, 2009
 224. Косулиев, А., Тодоров, Т. Potential for an Integrated Identity of the Romanian-Bulgarian Cross-Border Region according to Economic Actors. Bulgarian Point of View. IN: Green Book on Romanian-Bulgarian Cross-Border Identity Policy, Sofia, Tea Design, 2013, pp. 76-85, ISBN 978-954-91660-6-4.
 225. Красимир Иванов Ениманев. "Устройството на територията – задължително условие за инфраструктурна осигуреност и устойчивото развитие". В: Международна научна конференция, Варна, 2016, стр. 32-36
 226. Любeнов Л., Е. Иванова. Маркетингoв инструментариум на образователните услуги в условията на дигитална икономика. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 5.1, Русе, Печатна база на РУ, 2011, стр. 116-120, ISBN 1311-3321.
 227. Любенов Л. За конкурентоспособност на агропазарите. В: “Св. Св. Кирил и Методий”, Юбилейна международна научна конференция, В.Търново, Великотърновски университет, 2013
 228. Любенов Л. Маркетингов инструментариум на сервизните услуги за земеделска техника. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2013
 229. Любенов Л. Кабинетно проучване стратегиите на сектори зърнопроизводство и пчеларство. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2017, ISBN 1311-3321.
 230. Любенов Л. Пазари на средства за производство в българския агробизнес. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2016, ISBN 1311-3321.
 231. Любенов Л. Влияние на цените върху агропазарите. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2015
 232. Любенов Л. Пазари и ценообразуване на земеделските продукти. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Русенски университет, 2012
 233. Любенов Л.,. Възможности за диференциране на земеделските продукти. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2009
 234. Любенов Л., Д. Пеловска. Пазари на българското вино. В: Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе, 2016
 235. Любенов Л., Е. Ангелова. Пазарната подкрепа и директните плащания в Русенска област. В: Научни трудове, Русенски университет “А. Кънчев”, 2014
 236. Любенов Л., Е. Иванова. Маркетингов инструментариум на образователните услуги в условията на дигитална икономика. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, том 50, серия 5.1., Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2011
 237. Любенов Л., И. Христаков. Пазари и реализация на биологични пчелни продукти. В: Научни трудове, Русенски университет “А. Кънчев”, 2014
 238. Любенов, Л. Сегментиране пазарите на пчелен мед в област Русе. В: Международна научно-практическа конференция, Стопанска Академия ''Димитър Ценов'', Свищов., 2019
 239. Любенов, Л. Предизвикателства и възможности за иновации в сферата на агромаркетинга. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2011
 240. Любенов, Л. Възможности и условия за ефективен агромаркетинг в България. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2010
 241. Любенов, Л. Качеството – основен проблем на българското земеделие. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2008
 242. Любенов, Л. Особености на маркетинговата логистика в земеделието. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2007
 243. Любенов, Л. Перспективи в развитието на агромаркетинга през XXI век. В: Трудове на научната конференция на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2006
 244. Любенов, Л. Анализ на възможностите за по-активно приложение на агромаркетинга у нас. В: Трудове на научната сесия на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2005
 245. Любенов, Л. Изследване и анализ на осигуреността с земеделска техника в Русенска област. В: Трудове на научната сесия на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2004
 246. Любенова, А. Факторингът – алтернатива за финансиране на предприятията с оборотни средства. Факторингът – алтернатива за финансиране на предприятията с оборотни средства. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, том 50, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 247. Любенова, А., В. Пенчев. Проблеми на висшето образование и ролята на университетите в икономиката, основана на знанието”. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, том 46, серия 4, Русе, 2007
 248. Мартев К., В.Стоянов, К. Ениманев. Обосноваване топлоизолацията на животновъдна сграда. В: Известия на Съюза на учените – Русе, серия ”Техни-чески науки”, № 1, Русе, 1999, стр. 42-44, ISBN ISSN 1311-106X.
 249. Марчевски, Ив., Др. Илиев. Ефикасност на дидактическите инструменти, използвани в дистанционното обучение в СА "Д. А. Ценов". В: Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сборник доклади и резюмета - Свищов, 11-13 май 2012 г., Свищов, Академично издателство Ценов, 2012, стр. 163-169, ISBN 978-954-23-0747-1.
 250. Минчев Д. Предизвикателствата пред България и общата теория на икономиката. В: Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България, София, Стопанство, 2014, стр. 203-208, ISBN ISBN 978-954-644-.
 251. Минчев Д. Общата теория на икономиката е в криза и се нуждае от обновление. В: Политическа икономия и икономическа теория, София, Стопанство, 2014, стр. 88-93, ISBN ISBN 978-954-644-.
 252. Минчев Д. Към критиката на теорията за избора на съвременната икономическа теория. В: Научни и методически проблеми на преподаването на икономическата теория, София, УНСС, "Стопанство", 2005, стр. 90-95, ISBN 954-494-654-3.
 253. Минчев Д. Някои аспекти на институционалните фактори на благосъстоянието. В: Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика, София, УНСС, "Стопанство" - УНСС, 2003, стр. 56-61, ISBN 954-494-558-Х.
 254. Минчев Д., Вълчев Кр. Влияние на обществената среда върху качеството на човешкия капитал. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 5.1, Русе, 2014
 255. Минчев Д., Т. Тодоров. Абсолютно или относително оценяване на студентите- изводи от една емпирична проверка. В: Научни трудове т 50 серия 5.1, Русе, 2011, стр. 80-85, ISBN 1311-3321.
 256. Минчев Дянко. За обекта и предмета на съвременната политическа икономия. В: Национална научна конференция по политическа икономия - сборник с доклади, Русе, Русенски университет, 2016, стр. 37-42, ISBN 978-954-712-706-7.
 257. Минчев, Д. Преходът в развитието на българската икономика и общата теория на стопанството. В: Пазарното развитие на българската икономика – две десетилетия след промяната, Свищов, АИ „Ценов, 2010, стр. 51-55, ISBN 978-954-23-0484-5.
 258. Минчев, Д. Проблеми на качеството на висшето образование в държавните висши училища в контекста на отношенията принципал-агент. В: Качество на висшето образование в България-проблеми и перспективи, Русе, Русенски университет, 2009, стр. 236-242
 259. Минчев, Д. Процесите на глобализация и претенциите на неокласическата школа за глобална теория. В: Глобализация и регионализъм. Предизвикателства за икономическата теория, София, УИ Стопанство, 2008, стр. 89-95, ISBN 978-954-644-028-0.
 260. Минчев, Д. Икономическа теория е на кръстопът. В: Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория, Варна, УИ Наука и икономика, 2007, стр. 123-133, ISBN 978 – 954 – 21 – .
 261. Минчев, Д. Децентрализация на университетския бюджет – първо ниво на конкретизация на принципите на децентрализация и схема на разпределение и движение на държавната субсидия. В: Научни трудове на Русенски университет А. Кънчев - Икономика и мениджмънт, Русе, Русенски университет, 2007, стр. 33-39, ISBN 1311-3321.
 262. Минчев, Д. Ограничения пред успешната макроикономическа политика за устойчиво развитие. В: Икономическа политика за устойчиво развитие на България, София, УИ Стопанство, 2007, стр. 117-121, ISBN 978-954-494-837-5.
 263. Минчев, Д. Микроикономика и икономика на фирмата- субективни заблуждения и интереси. В: научна конференция във УНСС- София, 1994 г., Икономикс- смяна на научната парадигма”, София, Стопанство, 1995, стр. 129-135
 264. Минчев, Д., Л. Златев. Русенската индустриална камара и професионалното образование. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски център при РУ, 2011, стр. 38-43, ISBN 1311-3321.
 265. Минчев,Д. Дерегулирането - научна заблуда на неокласиката или удобна идеологическа доктрина. В: национална кръгла маса - 24 юни 2016, варна, Наука и икономика, 2016, стр. 157-166, ISBN 978-954-21-0909-9.
 266. Найденов, Н., Д. Йорданова, Н. Колев, А.Петков, Ем. Трифонов. Методика за изследване на проблемите на сътрудничеството „университети – предприятия” с цел повишаване пригодността за заетост на студентите. В: Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, София, Университетско издателство, 2016, стр. 695-702, ISBN 978-954-07-4129-1.
 267. Найденов, Н., Л. Любенов. Проект на маркетингово проучване за техническите услуги в условията на структурната реформа в земеделието. В: „Новости, Трансфер, Съобщения”, Варна, 1997, стр. стр. 4-6, ISBN 1310-8573.
 268. Найденов, Н., Л. Любенов. Проект на маркетингово проучване за техническите услуги в условията на структурната реформа в земеделието. В: „Новости, Трансфер, Съобщения”, Варна, 1997, стр. 4-6, ISBN ISSN 1310-8573.
 269. Неделчева Н. Анализ на проблемите и перспективите в устройството и развитието на селските общини в област Русе. В: Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони, Издателски комплекс - УНСС - София, 2018, ISBN 978-619-232-093-5.
 270. Неделчева Н. Корупцията в България - фактор за икономическа нестабилност. В: Проблеми на корупцията в Република България, Русе, 2018
 271. Неделчева Н. Проблеми и предизвикателства пред банковия контрол в България. В: „Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа", СА "С. Ценов" - Свищов, 2017
 272. Неделчева Н. Влияние на регионалната икономическа среда върху предприемачеството в аграрния сектор. В: "Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж", ИУ - Варна, 2017
 273. Неделчева Н. Влияние на производствената структура върху финансово-икономическите резултати на стопанството в условията на пазарна икономика. В: Научно-практическа конференция с международно участие "Агробизнесът и селските райони - настояще и бъдещо развитие", Варна, ИК "Геа - Принт" Варна, 2015, ISBN 9786191840168.
 274. Неделчева Н. Социокултурната среда и ролята й за развитието на селските райони в България. В: Научно-практическа конференция с международно участие "Агробизнесът и селските райони - настояще и бъдещо развитие", Варна, ИК "Геа - Принт" Варна, 2015, ISBN 9786191840168.
 275. Неделчева Н. Социалната уязвимост в България - мит или тенденция за развитие. В: РУ, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
 276. Неделчева Н. Концепцията "икономика на знанието" в управлението на информационните и материално-веществени потоци на бизнеса в хранително-вкусовата индустрия. В: UFT - Plovdiv, Пловдив, 2013
 277. Неделчева Н. Насоки за подобряване на организацията и управлението на селския туризъм в България - концептуални решения и тенденции за практическата им приложимост. В: Предизвикателства пред туризма през 21 век, София, 2012, ISBN 1314 - 7236.
 278. Неделчева Н., М.Петров. Изследване на необходимостта от усъвършенстване на икономическата рамка в сферата на здравеопазването. В: ИУ - Варна, Варна, 2015
 279. Неделчева Н., Х.Коларова. Приложение на SWOT - анализа като оперативен инструмент при управлението на регионалната икономика. В: "Младеж, наука, съвременност", ВСУ - Варна, 2017
 280. Неделчева, Н. Приложение на концепцията "икономика на знанието" в теорията и практиката на агробизнеса. В: Научно-практическа конференция, Варна, 2012, ISBN приет за печат.
 281. Неделчева, Н. Висшето образование в условията на дигитална икономика - проблеми и насоки за развитие. В: МНК - НВУ "В.Левски", В.Търново, 2012
 282. Неделчева, Н. Насоки за усъвършенстване на организацията на производството в ХВП сектора на примера на производството на разфасовани меса и месни продукти за търговската мрежа. В: МНК - НВУ "В.Левски", В.Търново, 2012
 283. Неделчева, Н. Факторна обусловеност на устойчивото развитие на селските райони в България и политиката на промяна - мит или реалност. В: Научно-практическа конференция, Варна, 2012, ISBN приет за печат.
 284. Неделчева, Н. Устойчиво развитие на регионите в България чрез инструментариума на регионалната политика. В: МНК - УНСС, София, 2012
 285. Неделчева, Н. Прилагането на HACCP - системата в производствените предприятия като инструмент за управление на бизнеса и предпоставка за устойчивото му развитие. В: Сборник с научни трудове - УХТ, Пловдив, при УХТ - Пловдив, 2011, ISBN 0477 - 0250.
 286. Неделчева, Н. Идентифициране на възможности за намаляване на корупционните практики в системата на МВР - иновативни подходи за управление на човешките ресурси. В: НК - НВУ, В.Търново, 2011
 287. Неделчева, Н. Диверсификация на дейностите в селските райони - предизвикателство и предпоставка за устойчивото им развитие. В: Сборник с доклади от научно - практическа конференция, В.Търново, Център за евроинтеграция и култура при ВУ "Земедел, 2010, ISBN 978-954-8498-57-8.
 288. Неделчева, Н. Развитие на българските предприятия чрез използване на капиталовите пазари. В: НК - Съюз на икономистите в България, София, Съюз на икономистите в България, 2008, стр. 10
 289. Неделчева, Н. Изследване на бизнеса с арония за устойчиво развитие на семейните земеделски стопанства. В: Сборник с научни трудове - Съюз на учените, Русе, 2008
 290. Неделчева, Н. Проблеми на финансирането и кредитирането на земеделието в България в съвременните условия. В: НК - РУ "Ангел Кънчев", Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2003
 291. Николова, Ст. Преки чуждестранни инвестиции и икономическия растеж в България след приемането ни в ЕС. В: Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда, Русе, Примакс, 2017, стр. 138-148, ISBN 978-619-7242-23-2.
 292. Николова, Ст. Преодоляване на регионалните различия в България за нарастване на благосъстоянието. В: Национална научна конференция ПИ, Русе, Издателски център към РУ, 2016, стр. 166-173, ISBN 978-954-712-706-7.
 293. Николова, Ст. Факторна обусловеност на икономическия растеж в България за периода 1991 - 2008 г. В: Научни трудове, РУ&СУ, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
 294. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов, Б. Евстатиев,T. Ерменков. Нетни икономии от бенчмарка на вредните емисии при сушене на продукция. В: Научни известия на НТС по машиностроене: VІ международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’08”, София, 2008, стр. 264-267
 295. Оцетова А. Приложение на стандарти за управление на удовлетвореността на клиентите от куриерските фирми в България – обективна необходимост, проблеми и предизвикателства. В: ХV‐та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“, София, 2013
 296. Оцетова А. Сравнителен анализ на интересите и нагласите на студенти и преподаватели от ВУ „Колеж по телекомуникации и пощи” – София към новите методи на преподаване, предлагани от платформите за електронно обуче. В: Национална конференция с международно участие „Електроника” 2010, Технически университет – София, София, 2010, стр. 360-366, ISBN 1313-3985.
 297. Оцетова А., Дудин Е., Арнаудов Д. Модели и методи за електронно обучение. В: Конференция Астел 2010, София, София, 2010
 298. Оцетова А., Ениманев К. Влияние на информационните технологии върху нивото на потребителска удовлетвореност при предоставяне на куриерски услуги. В: Сборник с доклади от Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг“ 2014, София, ТУ София, 2014
 299. Оцетова А., Ениманев К. Методически аспекти при изследване на потребителската удовлетвореност сферата на куриерските услуги. В: Годишник на Висше училище "Колеж по телекомуникации и пощи", София, 2014, стр. 193-205, ISBN ISSN 2367-6426.
 300. Оцетова А., Ениманев К. Управление на взаимоотношенията с клиентите при куриерските услуги. В: Сборник с доклади от Международна научна конференция „Мениджмънт на промяната в бизнес организациите“, Русе, 2014
 301. Оцетова А., Ениманев К. Изследване и приложение на CRM системите в управлението на куриерските организации. В: XI International Scientific Conference “Management and engineering” June 23-26, 2013, Sozopol, Bulgaria, София, 2013, стр. 176-185, ISBN ISSN 1310-3946.
 302. Оцетова А., Ениманев К. Фактори за избор на куриерски оператор. В: Научни трудове на Русенски университет - 2013 г., Том 52, Серия 5.1, Русе, 2013, стр. 111-117, ISBN 1311-3221.
 303. Оцетова А., Ениманев К. Сертификация по управленски стандарти на куриерските фирми в България. В: Научни трудове на Русенски университет, том 51, серия 5.1, Русе, РУ, 2012, стр. 29-34, ISBN 1311-3321.
 304. Оцетова А., Неделчев Л. Управление и моделиране на информационните процеси при предоставяне на куриерски услуги. В: Сборник трудове ИИКТ-БАН, ИМИ-БАН, ВУ “КТП“, „Моделиране и управление на информационните процеси”, София, ВУ, 2013, ISBN ISSN 1314-2771.
 305. Петров М. Интеграция на хората с увреждания на пазара на труда. Състояние и тенденции за развитие.. В: Научни трудове на Русенския университет - 2014, том 53, серия 5.1, Русе, Издателски център при Русенски Университет, 2014, стр. 34-38, ISBN 1311-3321.
 306. Петров М. Пазар на труда - идентифицране на основните проблеми. Насоки за разрешаването им.. В: Сборник с научни трудове на Русенски университет 2014 том 53, серия 5.1, Русе, Издателски център при Русенски Университет, 2014, стр. 29-33, ISBN 1311-3321.
 307. Петров М., Неделчева Н. Изследване на необходимостта от усъвършестване на икономическата рамка в сферата на здравеопазването.. В: Сборник с доклади от международна научна конференция "Икономиката в променящия се свят, национални, регионални и глобални измерения" 2015, том 2, Варна, Издателство "Наука и икономика" Варна, 2015, стр. 52-57, ISBN 978-954-210834-4.
 308. Петров, Мирослав. „Системата за финансиране на здравеопазването в България – кратък анализ”. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените – Русе – 09-10 октомври 2015 г, гр. Русе, Под печат, 2015
 309. Петров, Мирослав. „Повишаване ефективността на здравния мениджмънт чрез развитие и усъвършенстване на системата за електронно здравеопазване”. В: (ІV-та Международна научна конференция на Икономически университет Варна и Херсонския национален технически университет в Украйна на тема „УКРАЙНА- БЪЛГАРИЯ – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ: СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ И П, гр. Варна, Наука и икономика, 2015, ISBN 978-617-7273-16-4.
 310. Петрова, A. Съвременни реалности на отворената глобална икономика. В: Сборник с доклади от Международна научна конференция „Идеи, идеали – възход и крушение“, т.2, Русе, 2019
 311. Петрова, А. Безопасност и качество на храните в България. В: Сборник с доклади от Международна научна конференция "Истини и лъжи за факти, новини и събития", Том 2, Русе, 2018
 312. Петрова, А. Европейски фондове и българската хранително-вкусова промишленост. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’17, Русе, 2017
 313. Петър Пенчев Ирена Кенарова-Пенчева. ТУРИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ: ПРИЧИНИ ЗА НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ. В: Научни трудове на Варненския университет 17.11.2017, Варна, Университетска печатница, 2018, стр. 528-537, ISBN 978-954-21-0956-3.
 314. Петър Пенчев. Въздействие на дефлацията върху европейската икономика. В: Научни трудове на Русенския университет 2015, том 54, серия 5.1, Русе, Университетски издателски център при РУ, 2015, стр. 36-38, ISBN 1311-3321.
 315. Петър Пенчев. Дефлационни рискове. В: Научни трудове на Русенския университет 2015, том 54, серия 5.1, Русе, Университетски издателски център при РУ, 2015, стр. 39-41, ISBN 1311-3321.
 316. Петър Пенчев. Методология за постигане на адаптивност в производствените организации. В: Научна конференция РУ&СУ '11, Русенски университет, Русенски университет, 2011, стр. 107-111, ISBN 1311-3321.
 317. Петър Пенчев. Хипотезата за адаптивното предприятие в условията на България. Литературен обзор. В: Научна конференция РУ&СУ '11, том 50, серия 5.1, Русенски университет, Русенски университет, 2011, стр. 112-115, ISBN 1311-3321.
 318. Петър Пенчев и Ирена Кенарова-Пенчева. Заетост в туристическия сектор в България – проблеми и перспективи. В: Научни трудове, Том 56, серия 5.1., Икономика и мениджмънт, Русе, България, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 69-74, ISBN 1311-3321.
 319. Пиримова, В., Русева, Г. Краткосрочни ефекти от инвестициите в строителство и машини върху БВП в България. В: Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия, Варна, Издателство „Наука и икономика”, 2017, стр. 300-308, ISBN 978-954-21-0951-8.
 320. Проф.д.н.инж. Красимир Иванов Ениманев. ИНФРАСТРУКТУРАТА – САМОСТОЯТЕЛНА ЧАСТ ОТ ОБЩЕСТВЕНОТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО В РЕГИОН РУСЕ. В: KSI Transactions of Knowledge Society: A publication of Knowledge Society Institute, Sofia, 2016, ISBN ISBN 1313-4787/IS.
 321. Русева, Г. Краткосрочни кейнсиански ефекти от инвестициите върху БВП на България. В: Научни трудове, Том 56, серия 5.1., Икономика и мениджмънт, Русе, България, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 75-79, ISBN 1311-3321.
 322. Русева, Г. Дългосрочни ефекти от инвестициите в строителство и машини върху БВП в България. В: Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия, Варна, Издателство „Наука и икономика”, 2017, стр. 309-318, ISBN 978-954-21-0951-8.
 323. Русева, Г. Дългосрочни неокласически и ендогенни ефекти от инвестициите върху БВП и растежа в България. В: Научни трудове, Том 56, серия 5.1., Икономика и мениджмънт, Русе, България, Русенски университет, 2017, стр. 80-85, ISBN 1311-3321.
 324. Рускова-Салимова, Б. Порочните практики в българското земеделие приложени чрез мярка 112 от Програмата за развитие на селските райони в транграничния регион по поречието на р. Дунав. В: Научни трудове на Русенския университет, Печатна База на Русенския университет, 2012, стр. 76-82, ISBN 1311-3321.
 325. Рускова-Салимова,Б. По-големите възможности на селските райони които предлата Програмата за развитие на селските райони на Румъния в сравнение стази на България. В: Научни трудове от Х-та международна научна ковференция, том 2, София, 2012, стр. 936-945, ISBN 1310-3946,1314-63.
 326. Рускова-Салимова,Б. Разпределение на средствата на мярка 112 на ОС1 от европейската програма за развитие на селските райони. Млади фермери в област Русе - илюзия или реалност. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 5.2 ,Русе, Печатна база на РУ, 2011, стр. 42 - 46
 327. Рускова-Салимова,Б. Възможността на Програмата за развитие на селските райони и нейното финансиране за повишаване конкурентноспособността на земеделието в Област Русе. В: Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия5.1,Русе, Печатна база на РУ, 2010, стр. 188-193
 328. Сиракова Л. Маркетингов комплекс и маркетингов мениджмънт в системата на предприемачеството. В: Научна конференция на Русенски университет "Ангел Кънчев" 25-26/10/2013 г, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013
 329. Станев, Е. Разкриване на времевите лагове при навлизането на глобалната финансова криза в българския банков сектор. В: Сборник с доклади от международна научна конференция "Икономиката в променящия се свят : национални, регионални и глобални измерения", том 3, ИУ Варна, 2015, стр. 66-72, ISBN 978-954-21-0835.
 330. Станев, Е. SCDS като измерител на системен риск и доверие в контекста на глобалната финансова криза. В: Сборник с доклади от СНС'15, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 331. Станев, Е. Рискове на антикризисната парична политика. В: Научни трудове на русенския университет, Русе, 2014, стр. 20-23, ISBN 1311-3321.
 332. Станев, Е. Капиталова адекватност на банковата система в България в контекста на глобалната финансова криза. В: Научни трудове на русенския университет, Русе, 2014, стр. 156-159, ISBN 1311-3321.
 333. Т. Хубенова, В. Иванова, В. Царевски. Капиталовите пазари в България. В: ВСУ, В, 2008
 334. Тодоров, Т., Рускова-Салимова,Б. Анализ на бенефициентите по мярка 112 от ПРСР в трансграничния регион по поречието на р. Дунав към 31.12.2009 г.. В: Научни трудове на Русенския университет, Печатна База на Русенския университет, 2012, стр. 69-76, ISBN 1311-3321.
 335. Трифонов, Е. Валутен съвет и икономическа стабилизация. В: Макроикономическа стабилизация и икономически растеж, София, Университетско издателсто "Стопанство", 2002, стр. 77-83
 336. Трифонов, Ем. Пет въпроса относно предмета на икономическата теория. В: Национална научна конференция по Политическа икономия - Сборник с доклади, Русе, Печатна база към РУ "Ангел Кънчев", 2016, стр. 49-57, ISBN 978-954-712-706-7.
 337. Христова, Л. Сравнителен анализ на предприемаческата активност в България посредством показателя „гъстота на новия бизнес“. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС’16, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенски университет, 2016, стр. 7-12, ISBN 1311-3321.
 338. Христова, Л. Съвременни тенденции в предприемаческата активност в България. В: Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „Развитието на българската икономика – 25 години между очакванията и реалностите", Свищов, Академично издателство, 2016, стр. 134-140, ISBN 978-954-23-1.
 339. Христова, Л. Влияние на регулирането върху предприемаческата активност в България. В: Сборник с доклади от "56-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот." на РУ "Ангел Кънчев" (под печат), Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенски университет, 2018, ISBN 1311-3321.
 340. Христова, Л. Регулиране на навлизането на пазара в България. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия - СНС'17, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенски университет, 2017, стр. 51-56, ISBN 1311-3321.
 341. Царевски, В. Някои специфични аспекти на глобалната финансово-икономическа криза.. В: Конференция на СИБ, С., 2011
 342. Царевски, В. Структурни проблеми на външно-търговския стокообмен.. В: Конференция на СИБ, С., 2011
 343. Царевски, В. Проблеми на структурата на българския износ.. В: Конференция на ИИИ на БАН, С., 2011
 344. Царевски, В. Проблеми на платежния баланс на България.. В: Конференция в ИИ на БАН, С., 2009
 345. Царевски, В. Развитие на търговско-икономическите отношения между България и Русия.. В: България и Русия- в миналото, настоящето и бъдещето., С., 2009
 346. Янкова, Д. „Изследване и анализ на управлението на разходите за труд в индустриалните предприятия и възможности за подобряването му“. В: Студентска научна сесия, Русе, 2017, ISBN ISSN 1311-3321.
учебници
 1. Assenova, K., Raleva S., Borisowa R., Vazov R., Yochkolovska K. Case – studies in Finance and Economics. Sofia, Publishing house “ Stopanstvo”, 2011, ISBN 0000000000.
 2. Асенова К., Александрова М., Атанасов Б., Иванова В., Митев П., Ненкова П., Петкова Т., Томова М., Шутилова К. Финанси - теория и практика. София, Издателство „ Стопанство”, 2000, ISBN 954-494-407-9.
 3. Асенова Камелия. Финанси. Русе, Издателски комплекс на РУ „ Ангел Кънчев”, 2017, ISBN 978-954-712-721-0.
 4. Асенова,К., Йонкова Б., Григоров Б., Мишев Г., Александрова М., Пейчева М., Симеонов Ог., Башева С., Бонева С. Управленски анализи и счетоводство. София, Издателство„ Стопанство”, 2009, ISBN 978-954-644-013-6.
 5. Банчев ,П. Количествени методи в планирането. Свищов, книгоиздателство Ценов, 2011, ISBN няма.
 6. Банчев, П. Количествени методи в планирането. Свищов, АИ "Ценов", 2010, стр. 200, ISBN 978 ....
 7. Банчев, П. Маркетинг. В.Търново, Фабер, 2010, стр. 647, ISBN 978-954-400-202-2.
 8. Банчев, П. Пазарни проучвания. В.Търново, Фабер, 2010, стр. 360, ISBN 978-954-400-115-5.
 9. Баташки, Г. Отчитане на външнотърговските сделки. Свищов, АИ "Ценов", 2010, стр. 190, ISBN 978-954-23-0483-8.
 10. Баташки, Г. Счетоводни стандарти в публичния сектор. Свищов, АИ "Ценов", 2009, ISBN 10:95423-0267-1.
 11. Баташки, Г. Стандарти за одит в публичния сектор. Свищов, АИ "Ценов", 2006, ISBN 10:954-23-0296-7.
 12. Баташки, Г. Банково счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 1996, стр. 284, ISBN 978-954-23-0337-4.
 13. Баташки, Г., Ж.Михайлова. Банково счетоводство. София, Дионис, 1997, стр. 288, ISBN 978-954-23-0337-4.
 14. Баташки, Г., В. Меразчиев. Банково счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 2010, стр. 336, ISBN 978-954-23-0037-4.
 15. Баташки, Г., В. Меразчиев. Бюджетно счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 2006, pp. 280, ISBN 10:95423-0268-1.
 16. Баташки, Г., В. Меразчиев. Отчитане на външнотърговските сделки. Свищов, АИ "Ценов", 2003, ISBN 954-23-0147-2.
 17. Баташки, Г., В. Меразчиев. Бюджетно счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 2002, pp. 239, ISBN 95423-0071-9.
 18. Баташки, Г., В. Меразчиев. Банково счетовоство/Второ преработено и допълнено издание. Свищов, АИ "Ценов", 2002, ISBN 954-23-0097.
 19. Баташки, Г., В. Меразчиев. Отчитане на външнотърговските сделки. Свищов, АИ "Ценов", 2000, ISBN 954-23-0147-2.
 20. Баташки, Г., В. Меразчиев. Банково счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 2000, стр. 283, ISBN 978-954-23-0037-4.
 21. Баташки, Г., В. Меразчиев. Бюджетно счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 1999, pp. 188, ISBN 10:95423-0268-1.
 22. Баташки, Г., В. Меразчиев. Банково счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 1998, стр. 263, ISBN 978-954-23-0037-4.
 23. Баташки, Г., В.Меразчиев, Д.Ималова. Бюджетно счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 2009, pp. 308, ISBN 954-23-0268-1.
 24. Баташки, Г., В.Меразчиев, Й.Йотова, Н.Колев, С.Александров. Бюджетно счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 1994, pp. 168, ISBN 954-23-0268-1.
 25. Баташки, Г., Д.Ималова, В.Меразчиев. Банково счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 2007, стр. 350, ISBN 978-954-23-0337-4.
 26. Божков, В., Й. Велчева, И. Димитрова. Счетоводство на предприятието. Силистра, Печатница "РИТТ", 2009, стр. 323, ISBN 978-954-712-440-0.
 27. Божков, В., Й. Велчева, И. Димитрова. Обща теория на счетоводството. Силистра, Печатница "РИТТ", 2007, стр. 155, ISBN 978-954-712-385-4.
 28. Везиров, Ч., П.Димитров, Кр.Ениманев, Ал.Нанева, Т.Георгиева, Д.Кехайов, Р.Попова, А.Атанасов, К.Стоянов, И.Христаков. Проектиране на механизирани технологии в земеделието II. Русе, Сдружение с нестопанска цел ИИЗЗ, 2009, стр. 176, ISBN 978-954-91147-6-8.
 29. Велчева Й., И. Димитрова. Управленско счетоводство. Силистра, Печатница "РИТТ", 2012, стр. 264, ISBN 978-954-759-284-1.
 30. Даков И., К. Ениманев. Индустриален инженеринг. София, Петекстон, 2004, стр. 243, ISBN 954-457-020-9.
 31. Даков Ив., К. Ениманев. Индустриален инженеринг, 2-ро прераб. и доп. изд.. София, "Софттрейд", 2006, стр. 244, ISBN -10:954-334-029-3.
 32. Дамянов, Ат., Др. Илиев. Международен маркетингов мениджмънт. Велико Търново, Фабер, 2008, стр. 380, ISBN 978-954-775-989-3.
 33. Дамянов, Ат., Др. Илиев, Здр. Любенов. Фирмена интернационализация. Велико Търново, Фабер, 2010, стр. 191, ISBN 978-954-400-309-8.
 34. Дамянов, Ат., Др. Илиев, Здр. Любенов. Международен маркетинг. Велико Търново, Фабер, 2008, стр. 239, ISBN 978-954-775-947-3.
 35. Дамянов, Ат., Др. Илиев, Здр. Любенов. Фирмена интернационализация. Свищов, Академично издателство Ценов, 2007, стр. 218, ISBN 978-954-23-0363-3.
 36. Дамянов, Ат., Др. Илиев, Ив. Марчевски. Международен бизнес. Свищов, Академично издателство Ценов, 2002, стр. 433, ISBN 954-23-0104-9.
 37. Дамянов, Ат., Др. Илиев, С. Момчев. Международни стратегии. Велико Търново, Фабер, 2010, стр. 188, ISBN 978-954-400-360-9.
 38. Дамянов, Ат., Ив. Марчевски, Др. Илиев, Здр. Любенов. Международен бизнес. Велико Търново, Фабер, 2012, стр. 340, ISBN 978-954-400-771-3.
 39. Дамянов, Ат., Ив. Марчевски, Др. Илиев, Здр. Любенов. Международен бизнес. Велико Търново, Фабер, 2009, стр. 264, ISBN 978-954-400-023-3.
 40. Дафина Донева. Икономика на публичния сектор, Учебник за дистанционна форма на обучение.E-learning shell RU. Русе, ИЦ към Русенски университет, 2015, ISBN -.
 41. Димов, И. Д. Донева и др. Обща икономическа теория Кратък курс. София, Нова звезда, 2003, ISBN -.
 42. Димов, И., Д. Донева, Д. Златева и др. Обща икономическа теория. Ч. І Основи на икономическата система и ч. ІІ Микроикономика. Девето издание. Глава 8, 12 (т. 1-7), 13, 19, 20. София, Нова звезда, 2009, стр. 527, ISBN ISBN 954-8981-459.
 43. Димов, И., Донева, Д. и др. Обща икономическа теория. Кратък курс. Теми: 6, 7, 9, 13, 14. София, Нова звезда, 2005, стр. 388, ISBN -.
 44. Донева, Д. Икономика и природна среда, Учебник за дистанционна форма на обучение. Русе, РУ, 2019, ISBN -.
 45. Донева, Д. Бизнесикономика. Учебник за дистанционно обучение.. Велико Търново, Център за дистанционно обучение, ВТУ, 2010, ISBN -.
 46. Донева, Д. Обща икономическа теория. Учебник за дистанционно обучение.. Велико Търново, Център за образователни технологии, ВТУ, 2008, ISBN -.
 47. Ениманев, К. Архитектура на инжерните съоръжения: Програмни лекции. Силистра, "RITT-bg", 2008, стр. 206, ISBN -10: 954-759-199-.
 48. Ениманев, К. Териториално устройство и инфраструктура. София, Петекстон, 2007, стр. 148, ISBN 978-954-457-034-7.
 49. Ениманев, К. Сградостроителство и архитектура: Програмни лекции. Силистра, "RITT-bg", 2007, стр. 399, ISBN -10:954-759-215-7.
 50. Ениманев, К. Управление на фирмата, 2-ро прераб. и доп. изд.. Русе, Примакс, 2006, стр. 236, ISBN -10:954-9972-56-9.
 51. Захариев, В., и др. Бюджетно управление на фирмата. В. Търново, "Абагар", 2003, ISBN 954-427-507-4.
 52. Захариев, В., и др. Финанси. В. Търново, "Абагар", 2001, ISBN 954-427-205-4.
 53. Любенов, Л. Маркетинг. Русе, Русенски университет, 2013, ISBN -.
 54. Любенов, Л. Маркетинг в сервизната дейност, WEB базиран курс. Русе, Русенски университет, 2013, ISBN -.
 55. Любенов, Л. Агромаркетинг, WEB базиран курс. Русе, Русенски университет, 2013, ISBN -.
 56. Любенов, Л. Агромаркетинг. Русе, Медиатех, 2016, ISBN 978-619-207-040-3.
 57. Любенов, Л. Маркетинг, второ издание. Русе, Русенски университет, 2014, ISBN 978-954-712-617-6.
 58. Любенов, Л. Цени и ценообразуване, второ издание. Русе, ПБ на Русенски университет, 2012, ISBN -.
 59. Любенов, Л. Икономически основи на фирмата. Русе, Център за дистанционно обучение, Русенски универси, 2011, ISBN -.
 60. Любенов, Л. Продуктова и иновационна политика. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2009, ISBN 978-954-712-467-7.
 61. Любенов, Л. Цени и ценообразуване. Русе, Център за дистанционно обучение, Русенски универси, 2008, ISBN -.
 62. Любенов, Л. Агромаркетинг. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2006, ISBN 954-712-313-0.
 63. Любенов, Л., А. Нанева. Икономика на земеделието. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2006, ISBN -.
 64. Минчев Д. Световна икономика. Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 179, ISBN 978-619-7058-14-7.
 65. Минчев Д. Световна икономика. Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2002, стр. 204, ISBN 954-712-155-3..
 66. Минчев Д Трифонов Е Доганова Л. Икономика. Русе, Лени - Ан, 2014, стр. 302, ISBN 978-619-7058-18-5.
 67. Минчев Д., Е. Трифонов, Л. Доганова. Икономика. Русе, Печатна база РУ "Ангел Кънчев", 2006, ISBN 978-954-712-324-3.
 68. Минчев Д., Е. Трифонов, Л. Доганова. Икономика. Русе, Печатна база РУ "Ангел Кънчев", 2001, ISBN 954-712-095-6.
 69. Минчев, Д., Л. Златев. Стопанска история (Учебно помагало). Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2000, стр. 256, ISBN 954-712-094-8.
 70. Найденов, Н., К. Ениманев, М. Кирова, Д. Йорданова. Устойчиво развитие на регионите. Русе, РУ “А. Кънчев”, 2008, стр. 144, ISBN 978-954-759-205-6.
 71. Неделчева, Н. Агромениджмънт. Русе, Издателски център при РУ "А..Кънчев", 2012, ISBN 978-954-712-549-0.
 72. Трифонов, Е. Поглед върху развитието на икономическите теории. Русе, Печатна база РУ "Ангел Кънчев", 2007, стр. 264, ISBN 954-712-261-4.
 73. Трифонов, Е. Поглед върху развитието на икономическите теории. Русе, Печатна база РУ "Ангел Кънчев", 2004, стр. 264, ISBN 954-712-261-4.
 74. Трифонов, Е., Минчев, Д., Косулиев, А., Петър Пенчев. Икономикс за дистанционна форма на обучение. Русе, Университетски издателски център при РУ, 2015, ISBN -.
 75. Трифонов, Е.,Д. Донева, Е. Сотирова. Микроикономика,Учебник за дистанционна форма на обучение.E-learning shell RU. Русе, Издателски център към РУ, 2014, ISBN -.
 76. Трифонов, Е.,Д. Донева, Л. Доганова. Въведение в общата теория на икономиката.Учебник за дистанционна форма на обучение. Русе, E-learning shell RU. Русе, Издателски център към РУ, 2014, ISBN -.
 77. Трифонов, Ем., Доганова,Л. Икономически теории за дистанционна форма на обучение. Русе, РУ, 2014, ISBN -.
 78. Царевски, В. Международни финанси. В., ВСУ, 2010, ISBN 978-954-715-462-9.
 79. Царевски, В. Финанси на ЕС. В., ВСУ, 2008, ISBN в електронна форм.
 80. Царевски, В. Капиталови пазари и финансиране. ВТ, ВТУ, 2007, ISBN в електронна форм.
учебни пособия
 1. Assenova K., Pirimova V., Glaveva M., Kral M., Kostov I., Vazov R., Marchev A., Nenkov D., Goleva M., Borisova V. Courses syllabus in Financial management. Sofia, Publishing house “ Stopanstvo”, 2009, ISBN 0000000000.
 2. Assenova K., Raleva S., Borisova R., Vazov R., Yochkolovska K. Course syllabus in Monetary Economics. Sofia, Publishing house “ Stopanstvo”, 2006, ISBN 0000000000.
 3. Assenova, K., Raleva S, Borisova R., Vazov R., Yochkolovska K. Courses syllabus in Finance and Economics. Sofia, Publishing house “Stopanstvo”, 2003, ISBN 0000000000.
 4. Анна Оцетова. Маркетинг – Ръководство за упражнения и самоподготовка. София, Издателски център – ВУ „КТП”, 2011, ISBN 978-954-9332-66-7.
 5. Анна Оцетова, Ваня Иванова. Мениджърски информационни системи - Ръководство за семинарни упражнения и практики. София, Издателски център ВУ „КТП”, 2011, ISBN 978 – 954 – 9332.
 6. Асенова К. Застраховане. Русенски университет, web базиран курс, 2019, ISBN E learning.
 7. Асенова К. Финансов анализ. Русенски университет, web базиран курс, 2019, ISBN E learning.
 8. Асенова К. Банково дело. Русенски университет, web базиран курс, 2019, ISBN Е learning.
 9. Банчев ,П. Количествени методи в планирането.Свитък с изпитни материали. Свищов, книгоиздателство Ценов, 2011, ISBN няма.
 10. Банчев ,П. Количествени методи в планирането.Свитък с учебни материали за самоподготовка. Свищов, книгоиздателство Ценов, 2011, ISBN няма.
 11. Баташки Г., И. Димитрова. Основи на счетоводство. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2013, ISBN e-learning.
 12. Баташки Г., И. Димитрова. Счетоводство на предприятието. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2013, ISBN e-learning.
 13. Баташки Г., Й. Велчева, И. Димитрова. Счетоводство. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2014, ISBN e-learning.
 14. Баташки, Г. Методика за разработване и защита надипломна работа по счетоводство на банките в публичния сектор. Свищов, АИ "Ценов", 2011, стр. 131, ISBN 978-954-23-0490-6.
 15. Баташки, Г. Методика за разработване на дипломна работа по счетоводство в публичния сектор. Свищов, АИ "Ценов", 2007, ISBN 978-954-23-0330-5.
 16. Баташки, Г. Методика за написване на студентска научна работа. Свищов, АИ"Ценов", 1997, ISBN 978-954-23-0330-5.
 17. Баташки, Г., В. Меразчиев. Отчитане на външнотърговските сделки (нормативни документи и задачи). Свищов, АИ "Ценов", 2001, ISBN 954-23-0043-3.
 18. Баташки, Г., В.Меразчиев, В.Александров, Т.Кънева, И.Папазов. Бюджетно счетоводство/нормативни документи и задачи. Свищов, АИ "Ценов", 2002, ISBN 95423-0268-1.
 19. Баташки, Г., В.Меразчиев, Й.Йотова. Задачи по банково счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 1996, ISBN 954-23-0146-4.
 20. Баташки, Г., В.Меразчиев, Й.Йотова, С.Александров, Т.Кънева. Бюджетно счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 1998, ISBN 954-23-0268-1.
 21. Баташки, Г., Е.Аверкович, В.Божков, Г.Илиев, Д.Дамянов. Държавен изпит по счетоводство (2005-2006). Свищов, АИ "Ценов", 2007, стр. 191, ISBN 954-23-0227-4.
 22. Баташки, Г., И.Папазов, В.Меразчиев, Т.Кънева. Банково счетоводство(нормативни актове, задачи и тестове). Свищов, АИ "Ценов", 2003, стр. 162, ISBN 954-23-0146-4.
 23. Баташки, Г., И.Папазов, В.Меразчиев, Т.Кънева. Банково счетоводство (нормативни документи, задачи и тестове). Свищов, АИ "Ценов", 1999, стр. 158, ISBN 954-23-0146-4.
 24. Баташки, Г., Й.Йотова, Е.Аверкович, В.Божков, Л.Петров, Г.Илиев ,М.Дочев, Д.Дамянов, М.Димитров, Р.Симеонова, С.Александров, В.Меразчиев. Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 2004, ISBN 254-23-0203-7.
 25. Велчева Й., И. Димитрова. Управленско счетоводство. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2014, ISBN e-learning.
 26. Велчева, Й., А. Любенова. Финансов мениджмънт, ръководство за упражения. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2011, ISBN 978-954-712-527-8.
 27. Гиндева Б Димитрова И. ФИРМЕНО УПРАВЛЕНИЕ Ръководство за семинарни упражнения и самоподготовка. София, Издателски център - ВУ, 2012, ISBN 987-954-9332-79-7.
 28. Димитрова, И. Счетоводен анализ. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2019, ISBN e-learning.
 29. Димитрова, И. Преддипломен семинар. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2019, ISBN e-learning.
 30. Димитрова, И. Ръководство за упражнения по счетоводство. Русе, "Авангард принт", 2014, стр. 185, ISBN 978-954-337-208-9.
 31. Димитрова, И. Ръководство за упражнения по счетоводство на предприятието. Силистра, Печатница "РИТТ", 2011, стр. 107, ISBN 978-954-759-277-3.
 32. Димитрова, И. Ръководство за упражнения по обща теория на счетоводството. Силистра, Печатница "РИТТ", 2011, стр. 94, ISBN 954-759-265-3.
 33. Димитрова, И. Ръководство за упражнения по счетоводство. Силистра, Печатница "РИТТ", 2010, стр. 172, ISBN 654-759-242-4.
 34. Димитрова, И. Сборник от задачи и казуси по счетоводство. Русе, Печатна база при Русенски университет, 2005, стр. 124, ISBN 954-712-299-1.
 35. Димитрова, И. Управленско счетоводство (примери, задачи, въпроси, тестове, казуси). Русе, Печатна база при Русенски университет, 2004, стр. 102, ISBN 954-712-231-2.
 36. Димитрова, И., Д. Янкова. Счетоводно отчитане с програмен продукт. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2019, ISBN e-learning.
 37. Димитрова, И., Д. Янкова. Банково счетоводство. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2019, ISBN e-learning.
 38. Димитрова, И., Й. Велчева. Ръководство за упражнения по счетоводство на предприятието (Сборник с примери и задачи). Русе, Печатна база при Русенски университет, 1996, стр. 66, ISBN 954-712-233-4.
 39. Донвеа, Д. ЕКОЛОГИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ГЛОБАЛНОТО РАЗВИТИЕ. Учебно пособие за дистанционно обучение. Велико Търново, Център за образователни технологии, ВТУ, 2011, ISBN -.
 40. Донева, Д. Икономика на Европейския съюз, Учебно пособие за дистанционно обучение.. Велико Търново, Център за образователни технологии, ВТУ, 2009, ISBN -.
 41. Донева, Д. Микроикономика, Учебно полагало за дистанционно обучение. Велико Тървово, ВТУ, Център за образователни технологии, 2003, стр. 90, ISBN -.
 42. Донева, Д. Макроикономика, Учебно полагало за дистанционно обучение.. В. Търново, Център за образователни технологии, ВТУ, 2003, ISBN -.
 43. Ениманев К., К. Андонов. Ръководство за семинарни упражнения по инженеринг. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2002, ISBN 000000.
 44. Ениманев, К. Управление на фирмата: Сборник лекции. Русе, Примакс, 2003, ISBN 954-9972-55-0.
 45. Ениманев, К. Европейски бизнес. Русе, АлисА, 1999, ISBN 0000.
 46. Ениманев, К., Тончева, Н., Недялков, А. Организация и управление на индустриалното производство, 2. прераб. изд.. Силистра, РИТТ, 2008, стр. 120, ISBN 954-759-156-8.
 47. Ениманев, К., Тончева, Н., Недялков, А. Организация и управление на индустриалното производство. Силистра, РИТТ, 2006, стр. 130, ISBN 978-954-759-156-1.
 48. Захариев В. и др. Методика за написване на магистърски проект. В. Търново, "Абагар", 2003, ISBN 954-427-533-9.
 49. Захариев В. и др. Методика за написване на магистърски проект (Ръководство за дистанционно обучение). Свищов, АИ "Ценов", 2000, ISBN -.
 50. Илиева, Д. Икономика на знанието и човешки капитал. Русе, Русенски университет, уеб-базиран курс, 2019, ISBN e-learning.
 51. Любенова, А. Финанси, учебно помагало. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2011, ISBN -.
 52. Любенова, А. Финанси на предприятието, учебно помагало -WEB. Русе, Център за дистанционно обучение, 2008, ISBN -.
 53. Любенова, А.,. Финанси на предприятието, учебно помагало. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2008, ISBN -.
 54. Н.Найденов, Неделчева,Н. Ръководство за упражнения по агромениджмънт. Русе, Печатна база при РУ, 2010, ISBN 976-954-712-501-8.
 55. Неделчева Н. Икономикс (учебно помагало). Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2018, ISBN 978-954-712-750-0.
 56. Неделчева Н. Укономика на труда (учебно помагало). Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2017, ISBN 978-954-712-727-2.
 57. Неделчева Н. Агромениджмънт (учебно помагало). Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2016, ISBN 978-954-712-692-3.
 58. Неделчева Н. Регионална икономика (учебно помагало). Русе, Издателски център при Русенски университет, 2015, ISBN 9789547126619.
 59. Неделчева Н. Учебно помагало по икономика на труда. Силистра, Печатница Ковачев, 2012, ISBN 978-954-8198-48-6.
 60. Неделчева Н. Регионална икономика, ръководство за упражнения. Силистра, Печатница Ковачев, 2012, ISBN 978-954-8198-47-9.
 61. Неделчева, Н. Ръководство за упражнения по Микроикономика. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2011, ISBN 976-954-712-506-7.
 62. Неделчева, Н. Ръководство за практически упражнения по управление на програми и проекти в агробизнеса. Силистра, Печатница Ковачев, 2011, ISBN 978-954-8198-37-0.
 63. Неделчева.Н. Ръководство за упражнения по Икономика на труда. Русе, Издателски център при РУ, 2013, ISBN 978-954-712-595-7.
 64. Трифонов, Е., Донева, Д., Косулиев, А., Петър Пенчев. Упражнения по Микро и Макроикономика. Проект №BG051PO001-4.3.04-007 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет".. Русе, Русенски университет, 2013, ISBN -.
книги
 1. Adrian Pugna, Cella Buciuman, Daniel Pavlov, Gabriela Negru-Strauti, Ilie Taucean, Matei Tamasila, Milena Todorova, Svetoslava Enimaneva, Svilena Ruskova, Viktoriya Gedinach. COMPARATIVE STUDY REGARDING THE TRAINING NEEDS FOR DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL COMPETENCES IN THE CONTEXT OF E.U. POST-INTEGRATION. Ruse, PRIMAX, 2012, pp. 77, ISBN 978 – 954 – 8675 .
 2. Велчева, Й., И. Димитрова. Счетоводство на аграрния сектор. Силистра, Печатница "РИТТ", 2008, стр. 159, ISBN 978-954-712-402-8.
 3. Димитрова, И. Амортизационната политика като средство за възпроизводство на капитала. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 48, ISBN NA.
 4. Димов, Иван Димитров, Донева, Дафина Георгиева Златева, Добринка Петкова Димов, Емил Димов. Обща икономическа теория. София, Нова звезда, 2003, стр. 384, ISBN 954-8981-45-9.
 5. Еленкова А., Дафина Георгиева Донева. Маркетинг. Текстове, задачи, казуси. Варна, Славена, 1994, стр. 160, ISBN 954-579-013-Х.
 6. Минчев,Д. Въведение в теорията на пазарното стопанство. Русе, Алис-ООД, 1996, стр. 212, ISBN 954-799-529-4.
 7. Нанева, А., Л. Любенов, А. Любенова. Терминологичен четириезичен (български, немски, английски и руски) речник по земеделска техника и свързаните с нея области. Тематично направление: Икономика, финанси, маркетинг и мениджмънт на земедел. Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2015, стр. 140, ISBN 978-954-712-643-5.
 8. Нанева, А., Л. Любенов, А. Любенова. Многоезичен тълковен речник по икономика, маркетинг и мениджмънт на използването на земеделската техника. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2010, ISBN -.
 9. Устапеткова, Живка И. Донева, Дафина Георгиева Златева, Добринка Петкова. Микроикономика, 4. изд.. Велико Търново, Фабер, 2009, стр. 340 с., ISBN 978-954-400-164-3.
 10. Устапеткова, Живка И. Донева, Дафина Георгиева Златева, Добринка Петкова. Микроикономика,2 изд.. Велико Търново, Фабер, 2004, стр. 339, ISBN 954-775-366-5.
 11. Устапеткова, Живка И. Донева, Дафина Георгиева Златева, Добринка Петкова. Микроикономика Ч. 1. Велико Търново, Абагар, 2001, стр. 358, ISBN 954-427-462-6.
други трудове
 1. Assenova Kamelia. Courses syllabus in Financial management, Publishing house “Stopanstvo”, Sofia, 2009, научна редакция, 2009
 2. Асенова Камелия. България в Европейската икономика, Сборник Шеста конференция на младите научни работници, София, научна редакция, 2007
 3. Вълчев., Кр. Жените в образователната система през Възраждането, статия, 2017
 4. Вълчев., Кр. Добри практики в сферата на образованието и възможности за внедряването им в България, статия, 2017
 5. Генова, Л. Фискална консолидация и икономически растеж, есе, участие в конкурс на БНБ за 2013 г., 2013
 6. Генова, Л. ДЪРЖАВА, ДАНЪЦИ, ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И ТЯХНАТА ВЗАИМНА ВРЪЗКА И ОБУСЛОВЕНОСТ, УЧАСТИЕ В КОНКУРСА НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ МЛАД ИКОНОМИСТ 2012 Г., 2012
 7. Донева, Д. Механизми и форми на финасиране на екологичната политика в развитите индустриални страни, дисертационен труд, БАН, 1997
 8. Ениманев, К. Инфраструктурна осигуреност на устойчивото развитие. Варна, ВСУ "Черноризец Храбър"., Автореферат, 2014, стр. 55
 9. Косулиев, А. Същност и особености на социалния капитал, ФНИ проект 08-БМ-04, 2009,https://www.academia.edu/30052610/Същност_и_особености_на_социалния_капитал
 10. Николова, Ст. Обща факторна производителност и регионални различия в икономическия растеж на България (1999 - 2012), дисертационен труд, 2015, стр. 161
патенти и др.
 1. Андонов К., Б. Евстатиев, Б. Манолова, И. Белоев, К. Ениманев. Компютърна програма за оптимизация на изолацията на сгради с аерация VENTS 1.0, Сертификат за защитени авторски права, No 08.07.2016,2016.
 2. Андонов К., Кр. Ениманев, Вл. Славов, Пл. Минков, Л. Михайлов. Устройство за отглеждане на птици, патент, No 60772,1997.
 3. Андонов К., Кр. Ениманев, Вл. Славов, Пл. Минков, Л. Михайлов. Устройство за комплексна механизация на животновъдна сграда, патент, No 60771,1997.
 4. Андонов, К. Й., Кр. Ениманев, Д. Иванова, Р. Иванов, К. Коев, В. Стоянов, Д. Димов. Устройство за сушене и съхранение на селскостопанска продукция, патент BG, No 64325 В1,2004.
 5. Станчев Т., К. Андонов, И. Евстатиев, К. Ениманев. Устройство за определяне на топлофизичните характеристики на ограждение, патент за изобретение, No BG 66325 B1,2013.