Списък на публикациите

монографии

 1. Кършакова, Р. Връзки с обществеността или бизнес на доверието. РУ ”А. Кънчев”, Русе, Печатна база, 2002, стр. 219 с., ISBN 954-712-158-8.
 2. Кършакова, Р. Степени на контекстова зависимост на изречението в писмения научен текст. Дисертация. София, БАН, Институт за български език, 1990, стр. 248, ISBN ВАК.
 3. Петрова, Р. Културемите в Книга на притчите (The Book of Proverbs) в Авторизираната версия на Библията (AV/KJB)(466 стр.). Русе, Лени Ан, 2012, ISBN 978-954-8190-95-4.
 4. Петрова, Р. (Румяна Петрова Стоянова). Културемите в Книгата на притчите (the Book of Proverbs) в Авторизираната версия на Библията (The Authorised Bible, AV/KJV). Хабилитационен труд, 470 стр. Русе, РУ, 2010, ISBN РУ.
 5. Петрова, Р. (Румяна Петрова Стоянова). Автореферат на дисертацията за присъждане на образователна и научна степен „доктор” „Лингвокултурологично съпоставително изследване на английски и български пословици”, 56 с. София /Русе, Печатна база на РУ, 2006, ISBN РУ.
 6. Петрова, Р. (Румяна Петрова Стоянова). Лингвокултурологично съпоставително изследване на английски и български пословици.Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, 265 стр. София, БАН - Институт за български език, 2006, ISBN ВАК.
 7. Петрова, Румяна. Аксиосфера на американизма. Лингвокултурно изследване на паремии. Дисертация за присъждане на научната степен "доктор на науките". Русе, РУ, 2016, стр. 465, ISBN 0000.
 8. Петрова, Румяна. Български паремии за присмех и похвала. Лингвокултурно изследване (скала на културемите) 289 стр.. Русе, Издателски център на РУ, 2013, стр. 289, ISBN 978-619-7071-36-8.
 9. Петрова, Румяна. Аксиосфера на американизма. Лингвокултурно изследване на паремии. Дисертация за присъждане на научната степен "доктор на науките". Русе, РУ, 2016, стр. 465, ISBN 0000. Аксиосфера на американизма. Лингвокултурно изследване на паремии. Автореферат към Дисертация за присъждане на научната степен "доктор на науките". Русе, Русенски университет, 2016, стр. 47, ISBN 0000.
 10. Попова, Ю. Представи за другостта в България в светлината на интеркултурната комуникация.. Русе, Изд. център на Русенски университет, 2014, стр. 181, ISBN 978-954-712-605-3.
 11. Р. Русев, Р. Петрова, В. Мийдър, Ч. Бхуванесвар, П. Трендафилова, В. Костова, В. Бараков, Е. Недкова, И. Свободова, В. Шаховски, Н. Тупикова, С. Дачева. В огледалния свят на езика и културата. Ред. Руси Русев. Изд. по научен проект на тема "Изследване на езикови факти и явления в лингвокултурологичен аспект". Русе, Лени Ан, 2007, стр. 257, ISBN 978-954-8190-54-1.
студии
 1. Kornazheva, M. Multi-level Governance in the European Union and the Social Construction of Regional Identity. Wien, Roerig Universitaetsverlag, 2015, pp. 183-204, ISBN 978-3-86110-578-7.
 2. Kornazheva, M. The European Army as a Project of (In)Security.. Sofia, Diplomatic institute, 2015, pp. 23-42, ISBN ISSN 1313-6437.
 3. Kornazheva, M. Risks and Opportunities of Trans-Frontier Cooperation in Higher Education. The Case of Bulgarian-Romanian Interuniversity Europe Centre. Русе, Русенски университет, 2004, pp. 177-197, ISBN 1311-3321.
 4. Petrova, Roumyana. The Fascinating World of Widespread Idioms: A Tribute to Elisabeth Piirainen (1943-2017). - In: Proverbium 2018: 35. Burlington, Vermont, University of Vermont, 2018, pp. 393-435, ISBN 0743 782X.
 5. Petrova, Roumyana. Truth in Anglo-American Proverbs. - In: Proverbium 2019: 36. Burlington, VT, USA, University of Vermont, 2019, pp. 277-340, ISBN 0743 782X.
 6. Petrova, Roumyana. Contrastive Study of Proverbs (Chapter 21). – In: Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina / Aleksa Varga, Melita (eds.): Introduction to Paremiology: A Comprehensive Guide to Proverb Studies. Warsaw: De Gr. Warsaw, De Gruyter Open Ltd, 2015, pp. 243-261, ISBN 9783110410167.
 7. Petrova, Roumyana. A Linguocultural Study of Religiosity in the Modern Anglo-American Proverbs. Русе, Научни трудове на Русенския университет -- 2014, т. 52, серия 5.2, Русе: Изд. център на РУ, 2014, pp. 143-172, ISBN 1311-3321.
 8. Petrova, Roumyana. Revisiting Linguistic Culturology and the Linguo-Cultural Approach. -In: J. Popova (ed.). Applied Interdisciplinary Studies in the Area of Social Sciences. Rousse, University of Rousse, Bulgaria, 2013, pp. 41-65, ISBN 978-954-712-578-0.
 9. Petrova, Roumyana. "If There Were No Clouds, We Shouldn't Enjoy the Sun": The Crosscultural View and Multifaceted Meaning of a Proverb. Proverbium 30 (2013). Burlington, The University of Vermont, 2013, pp. 255 - 280, ISBN 0743 782X.
 10. Petrova, Roumyana. Bulgarian Proverbs of Reciprocity: A Culturematic Study. – In: Proverbium. Yearbook of International Proverb Scholarship. No. 27, Wolfgang Mieder, ed. Burlington, University of Vermont, 2010, pp. 245–286., ISBN 0743–782X.
 11. Petrova, Roumyana. Петрова, Р. // Petrova, Roumyana, Vladimir Vitkov, Vassil Pentchev and Lilia Vassileva. The State Testing Center for Agricultural Machinery and Forestry Equipment in Rousse: A Case Study. – In: Confer. Rousse, Faculty of Busienss and Management, University of, 1999, стр. 63-75, ISBN RU.
 12. Petrova, Roumyana, Diana Stefanova. Evaluation in Biblical proverbs: A linguo-cultural study from a systemic functional perspective. Proverbium 2017: 34, University of Vermont, 2017, pp. 293-336, ISBN 0743 782X.
 13. авторски колектив: Диана Антонова, Миленa Кирова, Даниел Павлов, Свилен Кунев, Наталия Венелинова. Регионално развитие - среда за технологичен напредък. Русе, Примакс, 2015, ISBN 978-619-7242-10-2.
 14. Ангелова, П., М. Корнажева, Б. Станчева, Р. Собаджиева, И. Чавдарова, Л. Кутин. Политологични и културологични аргументи в контекста на кандидатурата на Русе за европейска столица на културата. Русе, Русенски университет, 2013, стр. 28-54, ISBN 1311-3321.
 15. Димитрова, З.Т. Die Sprache der Werbung aus der Sicht deutschsprachiger Forscher, Научни. Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", т. 46, серия, Печатна база на РУ"Ангел Кънчев", 2007, ISBN 1311 - 3321.
 16. Димитрова, З.Т. Еin Vorschlag zur Analyse von Werbetexten. Трудове на катедра Европеистика, Студии, в: Научни, Печатна база на РУ"Ангел Кънчев", 2004, ISBN 1311 - 3321.
 17. Дичева, Л. Британската рецепция на българската социокултурна среда върху материал от докладите на английските консули в края на деветнайсети и началото на двайсети век. Русе,в сб.: “Ние и другите”, РУ "А. Кънчев", 2004, стр. 79-97, ISBN 954-9906-66-3.
 18. Дичева, Л. , ISBN-, ИК “Витал”-Велико Търново, 1999, 90-115 с. Образователните реформи в България в края на деветнайсети век.. В сб. „Голямата промяна” под редакцията на доц. д-, ИК “Витал”-Велико Търново, 1999, ISBN 954-8259-47-8.
 19. Корнажева, M. За общността и езика или за една възможна среща на обществознанието и хуманитаристиката. Русе, Русенски университет, 2010, стр. 90-110, ISBN 978-954-712-488-2.
 20. Корнажева, M. Политики при управление на границите: български опит в процеса на подготовка за членство в ЕС. Русе, Русенски университет, 2005, стр. 138-166, ISBN 1311-3321.
 21. Корнажева, М. Глобални трансформации и езикова политика. Пловдив, Университетско издателство, 2014, стр. 23-47, ISBN 978-954-423-947-3.
 22. Корнажева, М. Принос към дискусията за сигурността като политически проблем и като предмет на изследване и обучение. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 35-57, ISBN 1311-3321.
 23. Корнажева, М. Социално конструиране на актуалната теоретична парадигма за сигурност. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 19-34, ISBN 1311-3321.
 24. Корнажева, М. Raison d’etre и методология за изследване на идентичности в Българо-румънския трансграничен регион. София, проект BRAINS, 2013, стр. 4-21, ISBN 978-619-7077-05-6.
 25. Корнажева, М. Стратегията на ЕС «Европа 2020» в контекста на Болонския процес: образование, заетост и устойчивост. София, Център за развитие на човешките ресурси, 2013, стр. 3-21, ISBN 978-619-7077-05-6.
 26. Корнажева, М. Езиковата политика като фактор за сигурност. Велико Търново, Великотърновски университет, 2013, стр. 66-82, ISBN 978-954-400-843-7.
 27. Корнажева, М. Иновативност на изследователски проект Bulgarian-Romanian Area Identities: Neighbourhood Study (BRAINS) по европейската програма за трансгранично сътрудничество „България-Румъния 2007-2013”. Русе, Русенски университет, 2011, стр. 11-26, ISBN 1311-3321.
 28. Корнажева, М. Култура и език. Велико Търново, Великотърновски университет, 2010, стр. 233-261, ISBN 978-954-524-770-5.
 29. Корнажева, М. За Българо-румънския интеруниверситетски Европа център или за еднa от практиките на трансгранично сътрудничество пpи Дунав мост. Русе, Русенски университет, 2004, стр. 1-16, ISBN 1311-3321.
 30. Кършакова, Р. Езиково общуване и скрита семантика. Научни трудове на РУ ”А.Кънчев”, т.38, серия 11, “, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2002, стр. 149-185, ISBN 1311-3321.
 31. Петрова, Р. Законът за отплатата според Книгата на притчите в Aвторизираната английска версия на Библията (лингвокултурно изследване с приложение на културемата). – В: Езиковедски изследвания. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2011, стр. 501–518, ISBN 978-954-322-430-2.
 32. Петрова, Р. Лингвокултурологично съпоставително изследване на пословици. – В: Теоретические и лингводидактические проблемы исследования русского и других славянских языков [Текст]: Сб. науч. тр. / ГОУ ВПО "ВолГУ". Волгоград, Изд-во ВолГУ, 2008, стр. 135-156, ISBN 978-5-9669-0509-5.
 33. Петрова, Р. Културемата – единица за лингвокултурологични съпоставително изследвания (върху материал от английски и български пословици). – В: В огледалния свят на езика и културата. Р. Русев и др., ред. Русе, Издателство „Лени–Ан”, 2007, стр. 9 - 28, ISBN 978-954-8190-54-1.
 34. Петрова, Р. Мъдростта през погледа на съвременни англоезични изследователи (опит за културематичен анализ). – В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 46, серия 5, Европеистика. Русе, Печатна база на РУ, 2007, стр. 133–144, ISBN 1311-3321.
 35. Петрова, Р. За пословиците и културата (студия). – В: Ние и другите // We and the Others. Библиотека „Европеистика”// European Studies Series. Русе / София, Русенски университет, 2004, стр. 7–79, ISBN 954–9906–66–3.
 36. Попова, Ю. Интеграция на ромската общност в България и Румъния. Русе, Сдружение БРТИМ, 2012, стр. 1-68, ISBN ФромРома-2012.
 37. Попова, Ю. Използване на техниката “семантичен диференциал” в интеркултурни изследвания. Русе, Печатна база при РУ, 2004, стр. 146-166, ISBN 1311-3321.
 38. Попова, Ю., Е. Коларов. Субективна култура. Субективни права. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2006, стр. 117, ISBN 954-712-321-2.
статии
 1. Chukov, V. Burning Middle East and Sleeping Balkans.// Journal Diplomacy, Diplomatic Institute, Ministry of Foreign Affairs, 2015, No 14, pp. 35 – 50, ISSN 1313-5437.
 2. Dicheva, L. Encyclopedic entry: Popov, Dimitar.// Europe Since 1945 - An Encyclopedia, volume II (K-Z) , ed. Bernard Cook, Garland Publishing, New York and London, 2001, No II, pp. 1025, ISSN 0 8153 4057 3.
 3. Dicheva, L. Encyclopedic entry: Georgiev Kimon.// Europe Since 1945 - An Encyclopedia, volume I (A-J) , ed. Bernard Cook, Garland Publishing, New York and London, 2001, No I, pp. 441-442, ISSN 0 8153 4057 5.
 4. Dicheva, L. Encyclopedic entry:Muraviev Konstantin.// Europe Since 1945 - An Encyclopedia, volumeI I (K-Z) , ed. Bernard Cook, Garland Publishing, New York and London, 2001, No II, pp. 882, ISSN 0 8153 4057 3.
 5. Dicheva, L. Encyclopedic entry: Dimitrov Filip.// Europe Since 1945 - An Encyclopedia, volume I (A-J) , ed. Bernard Cook, Garland Publishing, New York and London, 2001, No I, pp. 311, ISSN 0 8153 4057 5.
 6. Dicheva, L. The Ethnic Turks in Bulgaria-Past and Present.// сб. Europe:Real and Imagined, 1998, No 1, pp. 219-231, ISSN 9548258838.
 7. Dicheva, L. , Veliko Tarnovo, 1996, pp 25-33. Under Western Eyes, Europe:From East to West.// Europe from East to West, 1996, No 1, ISSN 9548258838.
 8. Dimitrova,St.,R.Karshakova. Bulgarian Text Linguistics – Present State and Prospects.// Peter Godluck (Hrsg.). Text-Fachwort-Ubersetzen: Sprachwelten,Band 7, Frankfurt am Mein- New York,, 1992, No 7, pp. 9-41
 9. Karapchanski, S. Die Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die Donaustrategie – Bestandsaufnahme und Herausforderung.// Der europäische Fluss: Die Donau und ihre Regionen als Strategieraum. Europa-Analysen Schriften der Europäischen Akademie Berlin, 2011, No 2, pp. 105-113, ISSN 978-3-8305-1909-6.
 10. Karshakova, R. Content Analysis in the Research of Public Relations.// Methodology of Interdisciplinary Studies in the Area of Social Sciences, 2010, No 1, pp. 77-87, ISSN 978-954-712-488-2.
 11. Koev, K. The Role of Cultural Diplomacy for Intensification of International Cooperation within the Danube Region.// Journal of Danubian Studies and Research, 2013, No 1,Vol 3, pp. 59-68, ISSN 2284 – 5224.
 12. Koev, K. The Cooperation of the Danube Countries within the frames of the Priority Area 11 of the EU Strategy for the Danube Region /EUSDR/.// Journal of Danubian Studies and Research, 2014, No 2, Vol 4, pp. 22-30, ISSN 2284 – 5224.
 13. Koev, К. Topical Interpretations and Notions about the Concept of Security in the European Context.// Applied Interdisciplinary Studies in the Area of Social Sciences, 2013, No 1, pp. 95-103, ISSN 978-954-712-578-0.
 14. Kornazheva, M. Intercultural Aspects of BRIE Management.// Trans-Uni. Management Problems of Co- Operating International Universities in Border Regions., 2004, No 1, pp. 113 – 124, ISSN 3-938738-11-1.
 15. Kornazheva, M. Multi-level Governance.// Summer Seminar for Young Public Policy Professionals from Southeastern Europe and the Black Sea Region. Public policy Challenges – European and Regional Dimensions, 2014, No 1, pp. 99-107, ISSN ISSN: 1314-2151.
 16. Kornazheva, M. Strengthening Multilevel Governance in the European Union: the Case of Project BRAINS..// Европейският съюз на кръстопът. Софийски университет „Св.Климент Охридски“ и фондация „Ханс Зайдел“, 2014, No 1, pp. 201-211, ISSN 978-954-8702-30-0.
 17. Kornazheva, M. Bulgarian-Romanian Interuniversity Europe Center.// Higher Education Reform Projects in South-Eastern Europe, 2007, No 1, pp. 78 – 86, ISSN 3-938738-35.
 18. Kornazheva, M. Opportunities and Threats to the Efficiency of Cross-Border Co-operation.// Efficiency, Legality, Ethics, 2006, No 1, pp. 679-689, ISSN ISBN: 973-632-312.
 19. Kornazheva, M. Chances for Innovative Postgraduate Studies in Direct Cross-Border Cooperation.// South-North-Dialogue on Innovative Strategies in International Post-Graduate Education: Challenges, Obstacles and Best Practices, 2002, No 1, pp. 30-32, ISSN 3-87192-806.
 20. Kornazheva, M., C.- G. Apostol. BRIE – a Case of Intercultural Dialogue and Interaction..// Intercultural education in the context of Romania’s integration in European Union, 2006, No 1, pp. 48-56, ISSN 13 978-973-.
 21. Kyosya, M. and E. Parvanova. Unlocking the Potential of the Danube Region Strategy for Europeanization of Moldova.// Impulses for the Danube Region (European Danube Academy Ulm), 2019, No 1, pp. 232-250, ISSN 978-3-86281-141-0.
 22. M. Kornazheva. The Jewry in the Bulgarian Print Media After 1989..// Mediator. Series of the Centre for Jewish Culture and Civilization, 2001, No year 3, № 2, pp. 28 – 32
 23. Pavlov, V., R. Petrova. The Introduction of the First BSc Programme in Financial Mathematics in Bulgaria: A Conceptual Framework.// Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal. Elsevier International Publishers, 2013, No 164, ISSN 1877-0428. (SJR rank: 0.237 /2012, SCOPUS)
 24. Petrova R. , D. Stefanova. Evaluation in Biblical proverbs: A linguo-cultural study from a systemic functional perspective.// Proverbium: A Yearbook of International Proverb Scholarship, 2017, No 34, pp. 293-336
 25. Petrova, Roumyana. Happiness in Modern Anglo-American Proverbs: A Linguocultural Study.// Proverbium 33 (2016), 2016, No 33, pp. 381-410, ISSN 0743-782Х.
 26. Petrova, Roumyana. How Religious are The Modern Anglo-American Proverbs: A Linguocultural Study.// © IASS Publications & NBU Publishing House 2016, 2015, No 2015, ISSN 2414-6862.
 27. Petrova, Roumyana. Global English: a Linguocultural View.// RIJEC.Casopis za nauka o jeziku i knijievnosti // Journal of Studies in Language and Literature. New Series, 2012, No 8, pp. 148-165, ISSN 0354-6039.
 28. Petrova, Roumyana. Teaching English through Englishness or Englishness in English.// Journal of Linguistic Studies, G. Rata, general ed, 2009, No 2005, pp. 23−30, ISSN 2065–2429.
 29. Petrova, Roumyana. Review of Wolfgang Mieder's Proverbs: A Handbook (Westport, Connecticut & London, 2004).// Proverbium. Yearbook of International Proverb Scholarship, Wolfgang Mieder, ed, 2008, No 25, pp. 439– 446, ISSN 0743– 782X.
 30. Petrova, Roumyana. Comparing Proverbs as Cultural Texts.// Proverbium. Yearbook of International Proverb Scholarship. No. 20 (2003), Wolfgang Mieder, ed., 2003, No 20, pp. 331–344, ISSN 0743–782X.
 31. Petrova, Roumyana. Gender Aspects of English Proverbs.// Proverbium. Yearbook of International Proverb Scholarship. Wolfgang Mieder, ed., 2002, No 19, pp. 337–348, ISSN 0743–782X.
 32. Petrova, Roumyana. A Contrastive Approach to Studying English and Bulgarian Proverbs about Knowledge as Cultural Texts. © Bulgarian-American Commission for Educational Exchange.// Proceedings of the Fifth Fulbright Conference, Sofia, May 16–18, 2002, No 5, pp. 277–287.
 33. Petrova, Roumyana. Culture and Mass Culture.// Jura Soyfer: Internazionale Zeitschrift fuer Kulturwissenschaften, 1997, No 4, pp. 42-45, ISSN Jura Soyfer.
 34. Petrova, Roumyana. Language and Culture. One Step Further in the Search for Common Ground. A Study of Modern English Proverbs. – In: Europe: from East to West. Martin Dangerfield, Glyn Hambrook, Ludmilla Kostova, eds.// Варна. Europe: from East to West., 1996, No PIC, pp. 237–248, ISSN 954 8258 83.
 35. Petrova, Roumyana. English Metaphorical Proverbs and their Bulgarian Equivalents (12 pgs.).// The Eproverbiallinguist: An International, Interdisciplinary Journal of Proverb Studies, 2002, No Vol. I, pp. The Eproverbiallingu, ISSN 2002-2003.
 36. Petrova, Roumyana. Kosta Lulchev. – In: Europe Since 1945. Bernard Cook.// An Encyclopedia, 2001, No Vol. 1., pp. 799, ISSN N.Y. & London.
 37. Popova J., D. Bebenova-Nikolova. Intercultural Competence Acquisition of International Students Educators in Two Universities in Bulgaria and China.// Journal of Danubian Studies and Research, 2017, No Vol 7, No 2, ISSN 2392 – 8050.
 38. Popova, J. An Innovative Implication of the Atlas of European Values for Bridging Differences within the Danube Region.// Journal of Danubian Studes and Research, 2014, No 4/2, pp. 113-122
 39. Popova, J. Interdisciplinary Application of Semantic Differential Technique for Generating Clusters of Denotative Meanings and for Exploration of Cultural Otherness.// Applied Interdisciplinary Studies in the Area of Social Sciences, 2013, No 1, pp. 20-40, ISSN 978-954-712-578-0.
 40. Popova, J. Attitudes and Prerequisites for the Establishment of an Integtated Cultural Identity within Romanian-Bulgarian Cross-Border Region along the Danube River.// Journal of Danubian Studies and Research, 2013, No Vol. 3, N 1, pp. 258-269
 41. Popova, J. Common Cultural Identity on the Bulgarian-Romanian Border: the Case of the Bulgarian-Romanian Interuniversity Europe Centre /BRIE/.// Comparisons and Interactions within/across Cultures - L. Kostova, I. Sarieva and M. Irimia eds., 2012, No 1, pp. 35-47, ISSN 978-954-524-858-0.
 42. Popova, J. Contemporary Work-Related Values and Skills in Cross-Cultural Perspective.// Journal of Entrepreneurship and Innovation, 2011, No 1-2011, pp. 137-146
 43. Popova, J. The Attitudes Towards Intercultural Dialogue and Intercultural Cooperation and their Link with Cross-Border Relationships and Interactions.// 10-th IACCM Annual Conference and 3-rd CEMS/IACCM Doctoral Workshop "Cultural aspects of Cross-Border Cooperation", 2011, No 1, pp. 176-189, ISSN 1311-3321.
 44. Popova, J. Interdisciplinary Methods for Exploration of Intercultural Communication and Subjective Culture.// Methodology of interdisciplinary studies in the area of social sciences - Изд. център на РУ, 2010, No 1, pp. 65 – 78
 45. Popova, J. An Innovative Experience in the Assimilation of European Funds in Bulgaria.// Management of Meaning in Organizations - Poznan, Poland, 2008, No 1
 46. Popova, J. Approbation and Implementation of New Methods and Practices for Training in Intercultural Communication.// National Catalogue of Best Practices on Antidiscrimination – publication, supported by the Program for employment and social solidarity – Progress (2007-2013), European Community., 2008, No 1
 47. Popova, J. Value Aspects of National Self-Identification in the Subjective Semantic Space of the Bulgarian.// Narrative Konstruktion nationaler Identitat - Rohrig Universitatsverlag, 2000, No 1, pp. 283 – 292
 48. Popova, J. Corporate Culture of Bulgarian Business Organizations – Values and Norms of Organizational Behaviour in an Intercultural Context.// Kultur & Management. Arbeitspapier Wien, 1998, No 7, pp. 38 – 47
 49. Popova, J. The Atlas of Affective Meaning in the Training of Intercultural Communication.// Internationale Zeitschrift fuer Kulturwissenschaften Jura Soyfer – Bibliotheca Austriaca, 1997, No 4
 50. Popova, J., D.Counsell. Career Perceptions and Strategies in the New Market-oriented Bulgaria: An Exploratory Study.// Career Development International. Vol. 5, 2000, No 6-7, pp. 360-368
 51. Popova,J.,N.Venelinova. Reconstruction of the internal and external intergroup relations of the University of Ruse through the establishment of a communication strategy.// Rhetoric and Communications E-journal, 2018, No Issue 35, ISSN ISSN 1314-4464.
 52. Sokolova, H. Success as a new dimension of cultural variability: linear vs. relational cultures: aspects of success in Bulgaria and Hungary.// Rhetori and Communications' Special issue – papers of 4th ESTIDIA conference “Dialogues without borders: strategies of interpersonal and inter-group communication”, 2018, No 33, ISSN 1314-4464.
 53. Stancheva, B. Democracy and Identity in the Danube Region (The case of Romania and Hungary).// Journal of Danubian Studies and Research, 2014, No Vol 4, No 2 , pp. 31-41
 54. Ангелова П., М. Корнажева. Специалност Европеистика в Русенски университет: ex tempore, ex necessitate..// Бюлетин Европа. Издание на Център за европейски изследвания, бр. 7 /51/, 1998, брой бр. 7 /51/, стр. 9-11
 55. Ани Герасимова. Състояние на европеизацията на медийния сектор в България.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2015, брой том 54, стр. 91-101
 56. Бабанова, Е., М. Корнажева. Дискусия върху дефинициите за сигурност, човешка сигурност и екологична сигурност (с особен оглед към англоезични изследователски приноси)..// Научен алманах на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, серия „Юридически науки и обществена сигурност“, 2014, брой 26, стр. 187-196, ISSN ISSN 1313-7263..
 57. Бебенова-Николова, Д., Попова, Ю., Михайлова, Л. Диалектически подход при синтезиране на „Интегриран процесен модел на интеркултурна компетентност”.// Реторика и комуникации, 2019, брой 40, стр. 105-116, ISSN 1314-4464.
 58. Бебенова-Николова, Д., Попова, Ю., Михайлова, Л. Изследване влиянието на комуникацията върху интеркултурната компетентност на членовете в трансграничен екип.// Реторика и комуникации, 2019, брой 41, стр. 19-33, ISSN 1314-4464.
 59. Венелинова, Н. Имиджът в мрежата- нови възможности, проблеми и специфика при изграждането и трансформирането на публични образи в Интернет.София.// Във: Пъблик рилейшънс и новите медии, съставители и научна редакция Минка Златева, Тодор Петев, 2002, брой 1
 60. Денизов, Б. „ За някои проблеми на образованието в средните училища”.// „ Образование”, 2002, брой 5
 61. Денизов,Б. ( в съавторство с В. Монев и В. Радева). „ Поучителният опит от употребата на английска лексика ( Denglish) в немския език”.// електронно списание „ Диалог” –издание на СА „ Д. А. Ценов” гр. Свищов, 2004, брой 4
 62. Димитрова, З. Т. За немския опит в обучението чрез казуси /Статията е публикувана по презимето на авторката - Зоя Тодорова/. За немския опит в обучението чрез казуси.// Библиотека "Европеистика" - Обучение чрез казуси по междукултурна комуникация (теория и практика), 2010, брой 2, стр. 30 - 41, ISSN 978-954-712-487-5.
 63. Дичева, Л. Обучението с казуси в САЩ и Великобритания.// Обучение чрез казуси по междукултурна комуникация (Теория и практика) - Изд. център на РУ, брой 1, 2010, брой 1
 64. Кирова, С. С поглед в бъдещето: Европейска година за развитие 2015.// "Поколение Европа", 2015, брой 4
 65. Кирова, С. Стаж в Европейския парламент.// „Образование и специализация в чужбина“, 2011, брой 30, стр. 46-48
 66. Коев, К. Въпросът за религиозните малцинства в Стратегията за национална сигурност на България.// Сп. „Международни отношения“, 2012, брой 6, стр. 33-40, ISSN 0324-1092.
 67. Коев, К. Политики за интеграция на религиозните малцинства в България, Франция и Великобритания.// Сп. „Геополитика, 2012, брой 5, стр. 111-119, ISSN 1312-4579.
 68. Корнажева М. Специалност Европеистика в Русенски университет - една образователна програма с интеграционна мисия.// Европейски тенденции в пъблик рилейшънс, 1999, брой 1, стр. 55 - 60, ISSN ISBN: 954-8194-36.
 69. Корнажева М., Ю.Попова. Предпоставки и стратегии за изграждане на потенциалния еврорегион при Дунав мост.// Българо-румънски интеруниверситетски Европа център, 2003, брой 1, стр. 65 – 75
 70. Корнажева, М. Европейската политика за висше образование: накъде след Букурещ, 2012.// Болонски процес. Развитие на висшето образование., 2012, брой 1, стр. 39-47
 71. Корнажева, М. Европейски езикови политики и сигурност.// Българската езикова политика в условията на европейска интеграция и глобализация, 2012, No 1, pp. 121-131, ISSN ISBN: 978-954-423.
 72. Кършакова, Р. Пресупозитивен аспект на интродукцията и идентификацията в процеса на текстовото разгръщане.// Български език, 1999, брой №3, стр. 9-16
 73. Кършакова, Р. Аспекти на груповата комуникация и т. нар. "възможни светове" (върху материал от български печатни медии).// Български език, 1997, брой №3, стр. 38-42
 74. Кършакова, Р. Public Relations - едно предизвикателство на социалната динамика пред българската образователна практика.// Връзки с обществеността, 1997, брой №4, стр. 38-42
 75. Кършакова, Р. Пресупозитивни закономерности при употребата на изречението в писмения научен текст.// Български език, 1991, брой №1, стр. 22-29
 76. Кършакова, Р. Комуникативно-прагматичен аспект на непълнотата на изречението.// Български език, 1991, брой №6, стр. 532-535
 77. Кършакова,Р. Езиково послание и контекстова сегментация на екстралингвистичната среда.// Проглас, Велико Търново, 1998, брой №1,VII, стр. 56-67
 78. Кършакова,Р. Социално въздействие чрез езика : “скрита семантика” и структуриране на комуникативното послание.// Връзки с обществеността, София,, 1997, брой №3, стр. 96-107
 79. Петрова Р. , Вл. Бараков. За културния концепт СВОБОДА в англо-американските пословици.// Свободата вчера, свободата днес, свободата утре -- на върха на копието ли е? Сборник статии. Ред. кол. Регионална библиотека, 2017, брой 1 Русе, стр. 347-355.
 80. Петрова, Р. Към лингвокултурологията на текста.// Юбилеен сборник в чест на чл. кор. проф. Емилия Пернишка. София, Инст. за бълг. език, 2016, брой 2016, стр. предадена за печат
 81. Петрова, Р. Родители и деца в Книгата на притчите в авторизираната версия на Библията (The Authorised Version of the Bible) (лингвокултурно изследване с приложение на културемата).// Арнаудов сборник, т. 7, ред.: Р. Русев и др., Русе:, 2013, брой T. 7, стр. 459–469, ISSN 978-954-8190-76-3.
 82. Петрова, Р. К пониманию мудрости как культурного феномена в библейской книге Притчи царя Соломона // Славянские языки: единицы, категории, ценностные константы: сб. науч. статей. Отв. ред. Н. А. Тупикова. Волгог.// Славянские языки, 2011, брой 2011, стр. 69–76, ISSN 978-5-9669-0790-7.
 83. Петрова, Р. Някои бележки към културематичния анализ на лингвокултурния концепт "мъдрост" в Книгата на притчите, Библията на Крал Джеймс.// Проглас. Филологическо списание, 2009, брой ХVІІІ, стр. 144-149, ISSN 0861-7902.
 84. Петрова, Р. Culturemes in the Book of Proverbs: The Hymn of the Virtuous Woman.// Арнаудов сборник, Р. Русев и др., ред, 2008, No Том 5, pp. 459–468, ISSN 978-954-8190.
 85. Петрова, Р. Любовта в английските и българските пословици. – В: Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов [Текст]: материалы Второй междунар. науч. конф., г. Волгоград, 24–26 апр. 2007.// Второй междунар. науч. конф., г. Волгоград, 24–26 апр. 2007 г.: в 2 т. Т. 1/ ВолГУ; оргкомитет конф.: О. В. Иншаков (пред.) [и др.] .]., 2007, брой Т. 1, стр. 196–201.
 86. Петрова, Р. За културната асиметрия в английските и българските пословици.// Научни изследвания в чест и в памет на академик Иван Дуриданов. Сборник с материали от национална конференция в чест на неговата 85-годишнина на тема “Ономастика. Лексикология. Етимология. Етнолингвис, 2006, брой 2005, стр. 293–297, ISSN 10:954–524–5.
 87. Петрова, Р. Най-ценните човешки качества според английските и българските пословици.// Арнаудов сборник, том 4, Н. Ненов, Р. Русев, съст, 2006, брой Том 4, стр. 258–268, ISSN 10: 954–8190–49–4.
 88. Петрова, Р. За синхронията и за tertium comparationis в съпоставителната паремиология.// Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов. Материалы международной научной конференции г. Волгоград 24–27 апр. 2005 г. Волгоград: Изд. ВГУ, 2005, брой 2005, стр. 97–101, ISSN 5–9669–0022-1.
 89. Петрова, Р. Лингвокултурно съпоставително изследване на английски и български пословици: описание на методиката.// Арнаудов сборник, т. 3, Н. Ненов, Р. Русев, съст, 2003, брой Том 3, стр. 258–268, ISSN 954–8190–31–1.
 90. Петрова, Р. По въпроса за съпоставителното изследване на английските пословици и техните български аналози. – В: Арнаудов сборник, том 2. Съст.: Н. Ненов, Р.Русев. Русе: "Лени Ан", 2001г..// Арнаудов сборник, 2001, брой т. 2, стр. 213–216, ISSN Русе:.
 91. Петрова, Румяна. Лингвокултурно изследване на англо-американски пословици за истината.// Арнаудов сборник, Русе: Изд.во "Лени-Ан", 2018, брой том 10, стр. 461-471
 92. Петрова, Румяна. По въпроса за отраслите и разделите в лингвокултурологията.// Лексикографията в началото на ХХІ век. Д. Благоева, С. Колковска (съст. и ред.). София: Изд-во на БАН, 2016, брой 1, стр. 707-716.
 93. Петрова, Румяна. Към лингвокултурното тълкуване на концепта "мъдрост" в книга "Притчи Соломонови".// Българска електронна лингвистична библиотека, Ст. Гърдев (ред.), 2009, брой 1
 94. Петрова, Румяна, Владимир Бараков. За концептите култура и логика.// Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев (ред. и съст. доц. д-р Емилия Недкова и доц. д-р Яна Пометкова. Русе: Издателски център на РУ „Ангел Кънчев”, 2016, брой 1, стр. 439-456.
 95. Петрова, Румяна. За някои лингвокултурни измерения на американизма (върху най-нови англо-американски паремии).// Арнаудов сборник, т. 8, ред. и съст.: Р. Русев и др. , Русе:, 2014, брой т. 8, стр. 304-315, ISSN 978-619-7085-33-8.
 96. Попова, Ю, М.Корнажева. Немският принос за създаването на Българо-румънския интеруниверситетски Европа център.// Немското присъствие в гр. Русе от средата на 19 век до наши дни, 2003, брой 1, стр. 39 – 45
 97. Попова, Ю. Субективно значение и ценностна реконцептуализация в българския медиен дискурс.// Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Минка Златева, 2012, брой 1, стр. 277-286, ISSN 978-954-8194-79-2.
 98. Попова, Ю. Представи за другостта в региона на Балканите: Случаят с Българо-румънския интеруниверситетски Европа център /Брие/.// Диалогът с другия: Балкански измерения на европейската идентичност, 2012, брой 1, стр. 227-238, ISSN 978-954-07-3268-8.
 99. Попова, Ю. Личностният диференциал и неговото приложение за изследване на героизацията в културата.// Филология и културология в обрат - Унив. изд. “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011, брой 1, стр. 262-279
 100. Попова, Ю. Обучение чрез казуси по междукултурна комуникация -теоретични принципи и практически резултати.// Обучение чрез казуси по междукултурна комуникация (Теория и практика) - Изд. център на РУ, 2010, брой 1, стр. 5-17
 101. Попова, Ю. Приложение на техниката “семантичен диференциал” за измерване на атитюда в светлината на интеркултурната комуникация.// Известия на Съюза на учените – Русе. Серия 2 Обществени науки, 2006, брой 5, стр. 117 – 122
 102. Попова, Ю. и Цв. Харакчийска. Интегрирани ресурси за иновативно интеркултурно обучение на дигиталното поколение.// Реторика и комуникации, 2015, брой 16, ISSN ISSN 1314-4464.
 103. Попова, Ю., А. Харизанова. Калина ООД - Русе - между традицията и пазарните предизвикателства - казус за обучение.// Case Research in the Area of Management, 1999, брой 1, стр. 30 – 39
 104. Първанова, Е. Регионалното сътрудничество между страните от Западните Балкани като предпоставка за членство в ЕС.// Инициатива на Президента на Република България, 2014, брой 1
 105. Сабриева, М. Опит за сравнение на термините концепт и културема.// Арнаудов сборник – доклади и съобщения, ред. и съст.: Р. Русев и др., Русе:, 2016, брой том 9, стр. (под печат)
 106. Сабриева, М. Корпусен анализ на концептуални метафори за цвят във френски паремии.// Арнаудов сборник – доклади и съобщения, ред. и съст.: Р. Русев и др., Русе:, 2014, брой том 8, стр. 404-416, ISSN 978-619-7058-33-8.
 107. Соколова, Х. Интеркултурни аспекти на представите за успех сред българите и унгарците: измерението линейност vs. свързаност.// РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ, 2017, брой 26 - 01/2017, ISSN ISSN 1314-4464.
 108. Соколова, Х. Операционализация на успеха в европейските култури и приложението ѝ в образователни и управленски практики – теоретични допускания.// Под печУправленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда, 2017, брой 1, стр. 70-84, ISSN 978-619-7242-23-2.
 109. Чуков, Вл. Профил на търговско-икономическите отношения между България и Ирак.// Международни отношения, 2015, брой 3, стр. 88- 101, ISSN 9789547511262.
 110. Чуков, Вл. Абу Катада - духовният лидер на Ал Кайда в Европа.// Геополитика & геостратегия, 2007, брой 2, стр. 146-156, ISSN 1312-4579.
 111. Чуков, Вл. Международните отношения в радикалната ислямистка теория.// Международни отношения, 2007, брой 5-6, стр. 131-154, ISSN 0324-1092.
 112. Чуков, Вл. Степени на зависимост в релацията ислямски фундаментализъм - национална сигурност.// Геополитика & геостратегия, 2006, брой 2, стр. 126-133, ISSN ISSN 1312-4579.
 113. Чуков, Вл. Хибридният характер на армията на ИДИЛ и подходите на САЩ, ЕС и Русия спрямо групировката.// Международни отношения, 2017, брой 1, ISSN 9789547511262.
 114. Чуков, Вл. Социално-племенна структура на ИДИЛ.// сп. „Социално-политически анализи“, 2017, брой 1, ISSN 1313-6909.
 115. Чуков, Вл. „Ислямска държава” (ИДИЛ) – генезис, идеология, фанатизъм.// Международни отношения, 2016, брой 4, ISSN 9789547511262.
 116. ЧУКОВ, Вл. Горящият Близък Изток, скачащата Турция и спящите Балкани.// Дипломация, 2015, брой 14, стр. 37-42, ISSN 1313-6437.
 117. Чуков, Вл. Експлодиращият Близък Изток и Балканският общ пазар.// Геополитика, 2015, брой 4, стр. 67 – 79, ISSN 1312-4579.
 118. ЧУКОВ, Вл. Политическият ислям и Арабската пролет.// Дипломация, 2012, брой 7, стр. 22-38, ISSN ISSN 1313-6437.
 119. ЧУКОВ, Вл. Ислямът в Западна Европа.// Международни отношения, 2009, брой 1, стр. 103-122, ISSN ISSN 0324-1092.
 120. Чуков, Вл. Конфликтът в Газа и "централната" външна политика на Турция.// Международна политика, 2009, брой 1, стр. 50-76, ISSN ISSN 1312-5435.
 121. Чуков, Вл. Абдула Азам - създателят на идеологическата "отрова" на Ал Кайда.// Международна политика, 2008, брой 1, стр. 153-177, ISSN ISSN 1312-5435.
 122. Чуков, Вл. Салафитски прочит на българската история.// Философски форум, 2008, брой 1, стр. 190-197, ISSN 1311-1213.
 123. Чуков, Вл. Юсеф ал Йири - военният идеолог и енциклопедист.// Международна политика, 2008, брой 2, стр. 85-112, ISSN ISSN 1312-5435.
 124. Чуков, Вл. Ал Кайда: от енциклопедия на джихада към реална държава.// Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2006, брой 13, стр. 166-173, ISSN 1313-7255.
 125. Чуков, Вл. Теоретични модели на противодействие срещу радикалния ислям.// Международни отношения, 2006, брой 3, стр. 53-67, ISSN ISSN 0324-1092.
доклади
 1. Bebenova-Nikolova D. In Search of a Model on Intercultural Competence. IN: XVIII – та международна научна конференция THE POWER OF KNOWLEDGE, KNOWLEDGE International Journal, Vol. 26, Macedonia, 2018
 2. Bebenova-Nikolova D. Application of the Integrated Process Model of Intercultural Competence in the Design of Survey Tools. IN: Journal of Applied Linguistic and Intercultural Studies, Ruse University, 2018
 3. Bebenova-Nikolova D. Integrated Process Model on Intercultural Competence. IN: Journal of Danubian Studies and Research, Vol 6, No 2 (2016), Romania, Galati, Danubius University Press, 2016
 4. Bebenova-Nikolova D. Do Cultural Differences Matter in Development Education. IN: Journal of Danubian Studies and Research, Vol 5, N0 1, Romania, Galats, Danubuis University Press, 2015
 5. Bebenova-Nikolova D. Intercultural Competence – Key Competence of Multicultural Teams. IN: Journal of Danubian Studies and Research, Vol 4, No 2 (2014), Romania, Danubius University Press, 2014
 6. Bratkova S., A. Angelov, K. Nikolova, E. Babanova. REMOVAL OF Cu(II) IONS FROM WATERS USING BIOGENIC HYDROGEN SULPHIDE. IN: XІ -th NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION OF THE OPEN AND UNDERWATER MINING OF MINERALS, Varna, 2011
 7. Dicheva, L. The Importance of Stereotypes to International Relations ( The Case of Bulgaria.). IN: 10th IACCM Annual Conference - 2011, Ruse-Bulgaria, Ruse, 2011
 8. Dicheva, L. In Search of the Bulgarian National Character (В търсене на българския национален характер). В: Third International Conference in European Studies and Foreign Languages, Voneshta Voda-2000, В.Търново, 2000
 9. Dicheva, L. Nineteenth Century Education Reform in Bulgaria, The Big Change-Problems and Achievements of Modernization in XIXth Century Europe. IN: Британско-български проект по проблемите на модернизацията в Европа през деветнайсети век, Wolverhampton, UK, 1999
 10. Dicheva-Sokolova, L. The Course in “Professional Communication in English” for European Studies Students – Objectives and Outcomes. IN: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 44, серия 5.3, Русе, 2005, pp. 100-104, ISBN 1311-3321.
 11. Dicheva-Sokolova,L. Developing Intercultural Learning and Awareness through the Business English Course programme at BRIE – Giurgiu, Romaniа. В: Master of International Business Informatics Handbook, Editura ASE, Bucuresti, 2003, стр. 183-188, ISBN 973-594-313-1.
 12. Dimitrov,M,N.Venelinova. Smart, Secure and Safe Energy Management Approach – An Education Framework Improving the Competence Grid of the Professionals in the Energy Sector. IN: 25th International conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, vol. XXV, No 1, Sibiu, Romania, 2019, pp. 213-218, ISBN 2451-3113.
 13. Fugunt, H., S. Karapchanski. Romania – Bulgaria Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013. A Case Study of the Ruse-Giurgiu Cross-Border Region. IN: 10th Annual Conference of IACCM, 29.06. – 01.07.2011, Ruse, Русе, 2011
 14. Karapchanski, S. Entwicklungsperspektiven Bulgariens im Kontext der Strategie der Europäischen Union über den Donauraum. IN: Donaurektorenkonferenz, 25-27.11.2010, Ruse, Русе, 2010
 15. Koev, K. The Role of Public Diplomacy for the Stability and Security of the Danube Region. IN: Danubius International Conference Centre, 5th International Conference The Danube - Axis of European Identity, Novi Sad`, 2015
 16. Kornazheva, M., E. Parvanova. The Young Generation in European Politics: Beneficiaries or Policy-Makers?. IN: Proceedings from Conference HOPE (под печат), Русе, 2019
 17. Kornazheva, M., J.Popova,. Power Lines and Manager-Subordinate Relationships in Post-Totalitarianism. IN: VI ICCEES World Congress, Tampere, Finland, 2000
 18. Koрнажева, М. Комуникационни равнища на професионалното поведение.. В: Giugiaro и ние. Промишлен дизайн 2., Русе, Русенски университет, 1996, стр. с. 178-183
 19. Parvanova, E. Is European Separatism today a Result of EU or State Weakness?. IN: Proceedings from Conference HOPE (под печат), Русе, 2019
 20. Pencheva, M. H. Sokolova. Intercultural Training in Business and Education: the case of the Danube Region. IN: Proceedings of the 8th International Conference The Danube - Axis of European Identity, June 26, 2018., Kyiv National University of Culture and Arts, Kiev, Ukraine, под печат, 2018
 21. Petrova, Roumyana. ALLAN BLOOM’S BOOK "THE CLOSING OF THE AMERICAN MIND" AND ITS MODERN-DAY IMPLICATIONS. IN: Reports Awarded with, Ruse, University of Ruse, 2017, pp. 274-279, ISBN 1311-3321.
 22. Petrova, Roumyana. Humour in the Most Recent Anglo-American Proverbs. IN: Phraseology in Multilingual Society // Фразеология в многоязычном обществе. В двух томах. Т. І. Е.Ф.. Арсентьева, науч. ред..Сб. статей междунар. фразеолог. конф. EUROPHRAS, Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2013, pp. 173-179, ISBN 978-5-94113-425-0.
 23. Petrova, Roumyana. ‘Global English’: Pro et Contra.. IN: – In: Conference Proceedings of 10th IACCM Annual Conference and 3rd CEMS/IACCM Doctoral Workshop “Cultural Aspects of Cross-Border Cooperation”, 29 June – 01 July, 2011, Ruse,, Ruse, 2011, pp. 75-83, ISBN 1311-3321.
 24. Petrova, Roumyana. The Academic Essay in Anglophone Area Studies. IN: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 1999, pp. 202–204.
 25. Popova, J. Identifying the Level of Expertise in Intercultural Knowledge Management: Analysis of the Current Situation in Bulgarian Firms. IN: III Euroworkshop – InterKnow, Eisenstadt, Austria, 2004
 26. Popova, J. Motivation, Performance and Personal Satisfaction of the Personnel in Bulgarian Business Organizations in Intercultural Context. IN: VII-th International Conference "Culture and Management – Management and Culture", Vienna, Austria, 1996
 27. Popova, J. A Free Association Experiment Aimed at Studying the Content Range of Key Business Related Concepts in the Bulgarian Mass Consciousness /From the Point of View of Intercultural Communication. IN: Международeн симпозиум “Език и съзнание", Варна, 1995
 28. Popova, J., A. Dobreva, A. Ahmed. Cooperation with Industry and Work Placements at the University of Ruse. IN: 4TH VALENCIA GLOBAL 2014, VALENCIA, UPV, 2014, pp. 296-299, ISBN 978-84-616-8236-2.
 29. Sabrieva, M. La place de la linguoculturologie dans la linguistique contemporaine. IN: PROCEEDINGS. Volume 53, book 5.2. European Studies, Ruse, University publishing centre, 2014, pp. 178-182, ISBN 1311-3321.
 30. Sokolova, H. APPROACHES TO INTERCULTURAL TRAINING IN THE DANUBE REGION. IN: Proceedings of Ruse University Scientific Conference: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize‘17, Ruse, Bulgaria, Ruse University Press, 2017, pp. 109-113, ISBN 78-954-712-733-3.
 31. Sokolova, H. Application of the Linear and Contextual Dimensions of Success in Cultural Compatibility Tests. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2016, volume 55, book 5.2., Ruse, Bulgaria, Ruse University Press, 2016, pp. 43-52, ISBN 1311-3321.
 32. Sokolova, H. Achievement, Happiness and Trust – Hungary’s Location on the Map of Cultural Values. IN: Journal of Danubian Studies and Research, Vol 5, No 1 (2015), Galati, Romania, Danubius University Press, 2015, pp. 34-43, ISBN 2284 – 5224.
 33. Sokolova, H. Success as a Cultural Value: a Comparison Between the Notions of Success and Well-being in Bulgaria and Hungary. IN: Journal of Danubian Studies and Research, Vol. 4, No. 2 (2014), Galati, Romania, Danubius University Press, 2014, pp. 159-168, ISBN 2284 – 5224.
 34. Sokolova, H. Understanding the Value of Cultural Dialogue in Bulgaria, Romania and Hungary (The Cases of Cluj-Napoca /Kolozsvár/ and BRIE – Ruse – Giurgiu). IN: 10th IACCM Annual Conference and 3rd CEMS/IACCM Doctoral Workshop “Cultural Aspects of Cross-Border Cooperation”, 29th June-1st July 2011, Ruse, Bulgaria., Ruse, 2011, pp. 250-259
 35. Venelinova,N. Discours Europeen Sur L’environnement. IN: 1-ere Conference European sur, Varna, MFA, 2000, pp. 11-14
 36. Venelinova,N. Changes in Corporate Identities: Corporate Advertisement as PR Tool in Case of Rebranding. IN: INTERNATIONAL CONFERENCE - THE DANUBE – AXIS OF EUROPEAN IDENTITY 6Th EDITION, GALATI, DANUBIUS UNIVERSITY, 2016
 37. Yordanova D. The Impact of English Language as a Basic Tool to Achieve Cultural Dialogue and Mutual Knowledge between the Countries of the Danube Region. IN: Journal of Danubian Studies and Research , Vol 4, No 2, Galati, 2014, pp. 169-176
 38. Ангелов, Б., Ю. Попова. Студентската и преподавателската мобилност – фактор за повишаване качеството на висшето образование в България. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 52, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2013, стр. 18-21
 39. Ангелова, П., М. Корнажева, Б. Станчева, Р. Собаджиева, И. Чавдарова, Л. Кутин. Политологични и културологични аргументи в контекста на кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата. В: Научни трудове на Русенския университет – 2013, том 52, серия 5.2., Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 28-53
 40. Бабанова Е. Застрашена ли е екологичната сигурност? Връзка между околната среда и сигурността. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, том 52 серия 1.2, 2013, стр. 260-266, ISBN 1311-3321.
 41. Бабанова Е. Пречистване на води от тежки метали посредством микробно генериран сероводород. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, том 51, серия 1.2, 2012, стр. 226-230, ISBN 1311-3321.
 42. Бебенова-Николова, Д., Попова, Ю., Михайлова, Л. Кроскултурни знания в китайската “културна раница-невидимка”. В: Научни трудове на Русенския университет, том 56, кн. 11 Майски научни четения, Русе, Русенски университет, 2017, стр. 9-14, ISBN 1311-3321 (НАЦИД).
 43. Белоев, Х., Ю. Попова, Б. Ангелов. Позициониране на Русенския университет в международни рейтингови системи. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 52, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2013, стр. 37-41
 44. Белоев, Х., Ю. Попова, В. Пенчева. Интернационализация в действие: Участие на Русенския университет в новата европейска рейтингова система U-Multirank.. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 53, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2014, стр. 17-22
 45. Бондиков,В., Н.Венелинова. Четири истини за връзките с обществеността.. В: Във: РУ, Научни трудове,т.39, серия 9, Русе, РУ "А. Кънчев", 2002
 46. Боян Денизов. Текст, текстолингвистика и интертекстуалност. В: (под печат), Русе, 2016
 47. В. Гачевска, И. Кошарова. За манипулацията в политическата комуникаця. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2012
 48. Венелинова, Н. Комуникационни проблеми на българския национален имидж: от “българския чадър” до Симеон II.. В: Във: Политическият имидж – парадокс по български, София, изд.НБУ, 2001
 49. Венелинова, Н. Р. Кършакова. Комуникационни проблеми на българския евроинтеграционен процес. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Том 44, серия 5.3 “Европеистика, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2005, стр. 56-61, ISBN 1311-3321.
 50. Венелинова,Н. Аспекти на публичността в PR 2.0. В: Във: Научни трудове на РУ, том 54, серия 5.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2015, стр. 188-190, ISBN 1311-3321.
 51. Венелинова,Н. Стратегията за Дунавското пространство на ЕС като пример за проектиране и интеграция на регионална идентичност. В: Във: РУ, Научни трудове,т.52, серия 5.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2013, стр. 157-170, ISBN 1311-3321.
 52. Венелинова,Н. Дефинитивни аспекти на връзката „имидж“ – „идентичност“. В: Във: РУ, Научни трудове,т.51, серия 5.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2012, стр. 135-142, ISBN 1311-3321.
 53. Венелинова,Н. Фактори на публичния образ. В: Във: РУ,Научни трудове, т.46, серия 5, Русе, РУ "А. Кънчев", 2007
 54. Венелинова,Н. Виртуалната реалност и политическите пъблик рилейшънс – тактически измерения на употребите на Интернет в политическите кампании.. В: Във: РУ, Научни трудове,т.40, серия 9, Русе, Русенски университет, 2003
 55. Венелинова,Н. Моделиране на национален имидж: комуникационни параметри в кризисни ситуации. В: Комуникация в кризисни ситуации,, София, Фондация „Фридрих Еберт", (състав.и науч.ред.) М.Златева, Т.Петев, 2002, ISBN 978-86-87043-08-4.
 56. Венелинова,Н. Актуални идеи за оптимизиране на европейския имидж на България в светлината на връзките с обществеността. В: сборник доклади от Международна конференция “Homo Communicativus: Европейският гражданин на 21-ви век”, Русе,т.38, серия 11, РУ "А. Кънчев", 2002
 57. Венелинова,Н. Тактически измерения на пъблик рилейсшънс при компютърно-опосредстваната комуникация. В: РУ,Научни трудове,т.39,серия 9,, Русе,, РУ "А. Кънчев", 2002
 58. Венелинова,Н. и студентски екип от специалност „Европеистика и глобалистика”: Лора Христова, Иван Димов, Николай Паричев, Михаела Недялкова, Косара Христофорова, Силвия Славкова, Мария Ковачева. Използване на метода "случай от практиката" за изследване на интеракцията между различни видове имидж. Анализ на визуални материали, свързани с аспекти на имиджа на американския президент Барак Обама. В: Във: РУ, Научни трудове,т.52, серия 5.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2013, стр. 171-178, ISBN 1311-3321.
 59. Венелинова,Н.,В.Ранев. Типология на кризисните контексти в управлението на публични инвестиционни проекти. В: Във: Научни трудове на РУ, том 54, серия 5.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2015, стр. 180-186, ISBN 1311-3321.
 60. Габровска М,Караиванова Т.,Димитрова З. Т. Концепция за учебно - методически комплекс по немски език за задължителното обучение във ВТУЗ. Част I. Основен учебник. В: Сборник с доклади. Част I. Национална научно - практическа конференция по чужд език в нефилологически ВУЗ - ВИХП, Пловдив, София, 1986, стр. 48 - 52
 61. Габровска М., Димитрова З., Караиванова Т. За развитието на репродуктивно - продуктивни умения при интензивното обучение по чужд език. В: Сборник с доклади. ЮНС на катедра "Чужди езици", ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, 1990
 62. Габровска М., Караиванова Т., Димитрова З. Т. Концепция за учебно - методически комплекс по немски език за задължителното обучение в нефилологически ВУЗ. Част II. Учебни помагала. В: Сборник с доклади. Част II. Национална научно - практическа конференцияпо чужд език в нефилологичиски ВУЗ - Пловдив, София, 1987, стр. 10 - 14
 63. Габровска, М., Иванова, Р. Петрова, З. Димитрова. За формите на обучение по западни езици във ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе до въвеждането на интензивен езиков семестър. В: Сборник с доклади. ЮНС на ВТУ, Русе, 1989
 64. Гачевска, В. Обучението по професионална етика - добро намерение или стратегически императив. В: Научни трудове на РУ том 46 серия 5, Русе, Русенски университет, 2007
 65. Гачевска, В., И. Кошарова. Към въпроса за манипулацията в политическата комуникация. В: Научни трудове на РУ, Русе, Русенски университет, 2011
 66. Гачевска, В., И. Кошарова. Манипулативната реклама като форма на нелоялна конкуренция. В: Научни трудове на рУ "Ангел Кънчев" том 49 серия 5.2, Русе, Русенски университет, 2010
 67. Гачевска, В., И. Кошарова. Относно Националния етичен кодекс за реклама в България. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев" том 48 серия 5.2, Русе, Русенски университет, 2009
 68. Гачевска, В., И. Кошарова. Към въпроса за манипулативното въздействие в рекламния текст. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 47, серия 6.2, Русе, Русенски университет, 2008
 69. Гачевска, В., И. Кошарова. КошароваКъм въпроса за манипулативното въздействе в рекламния текст. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 47, серия 6.2, Русе, Русенски университет, 2008
 70. Гачевска, В., И. Кошарова. Професионалната етика като фактор за изграждане на организационна репутация и култура. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 47, серия 6.2, Русе, Русенски университет, 2008
 71. Гачевска, В., И. Кошарова. Професионалната етика като фактор в изграждането на организационната репутация и култура. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 47, серия 6.2, Русе, Русенски университет, 2008
 72. Герасимова, А. Роля на националните телевизии в процеса на европеизация на българското обществото. В: Научна конференция на Русенски университет "Ангел Кънчев" 24-25.10.2014, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014
 73. Господинова, П. Ю.Попова. Практическо обучение по граматика на българския език за чужденци – категорията “спрежение на глагола”. В: Научни трудове от ЮНС “150 години от рождението на В.Левски”. книжка 10, В. Търново, 1988, стр. 413-418
 74. Господинова, П., Ю.Попова. Кумулативна и гносеологическа функция на думата. В: Сборник доклади от ЮНС 40 години ВНВВУ “Г.Бенковски”, Д. Митрополия, 1985, стр. 234-239
 75. Господинова, П., Ю.Попова. Ролята на лексикалния фон на думата за натрупването на страноведска информация. В: Основни въпроси на качеството и ефективността в обучението на чуждестранни студенти, Русе, 1986, стр. 187-191
 76. Господинова, П., Ю.Попова. Подбор и организация на материала в учебен лингвострановедски текст. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев”, том ХХVІІ, серия 4, Русе, 1985, стр. 192-198
 77. Денизов Б. Лингвокултурното значение на книгата на Анна Вежбицка „ Разбиране на културите чрез техни ключови думи”. В: Научна конференция РУ октомври 2015, Русе, 2016
 78. Денизов, Б. Предизвикателства пред съвременната британска идентичност. В: Участие в кръгла маса по проекта „Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда” към катедра „Икономика” ФБМ РУ, Русе, 2016, стр. 17-26, ISBN 978-619-7242-23-2.
 79. Денизов, Б. Лингвокултурологичен анализ на употребата на думата "England" и нейните производни в романите на У. С. Моъм "Луна и грош" и "Острието на бръснача". В: Арнаудови четения том 8, Русе, 2014, стр. 333-340, ISBN 978-619-7058-33-8.
 80. Денизов, Б. Далеч от родната страна: темата за изгнанието в някои произведения на У. С. Моъм. В: Научни трудове на Русенски университет - том 52, серия 6.3 Европеистика, Русе, Издателски център при РУ, 2013, стр. 206-209, ISBN 1311-3321.
 81. Денизов, Б. Шпионажът според Моъм: анализ на цикъла разкази "Ашендън". В: Научни трудове на Русенски университет - том 52, серия 5.2 Европеистика, Русе, Издателски център при РУ, 2013, стр. 132-136, ISBN 1311-3321.
 82. Денизов,Б. Нови културни ( литературни ) тенденции в англоезичния свят в периода 1920-1929г.. В: Арнаудов сборник том 9, Русе, „ЛЕНИ-АН”, 2017, стр. 315-325, ISBN 978-619-7058-49-9.
 83. Денизов,Б. „ Актуални проблеми на преподаването на чужд език във ВУЗ”. В: Доклад, изнесен на 3 международна конференция „ Езикът—средство за образование, наука и професионална реализация” 10-12 юни 2004г. Варна, Варна, „Стено” Варна, 2004, стр. 79-83, ISBN 954-449-203-8.
 84. Диана Бебенова-Николова. Lingua franca или “изгубени в превода”. В: Научни трудове на Русенски университет – 2016, том 55, серия 5.2, Русе, Русенски университет, 2016
 85. Диана Бебенова-Николова. Приложим модел за анализ и развитие на интеркултурната компетентност на преподавателите в мултикултурната класна стая. В: Научни трудове на Русенски университет – 2015, Русе, България, Русенски университет, 2015
 86. Диана Бебенова-Николова. Интеркултурна компетентност при работа с етнически общности с фокус върху ромската културна група. В: Научни трудове на Русенски университет – 2014, том 53, серия 5.2, Русе, България, Русенски университет, 2014
 87. Димитрова З., Караиванова Т., Габровска М. Възможности за работа по тематичен кръг"Международни научни прояви" - Немски език. В: Сборник доклади. ЮНС на ВМЕИ - Варна, т. 3, Варна, 1988, стр. 285 - 288
 88. Димитрова, З. Т. За организацията на езиковото обучение в немските висши училища. В: Научни трудове,т.50, серия 5.2., РУ "Ангел Кънчев", Русе, Печатна база на РУ "Ангел Нънчев", 2011, стр. 112 - 115
 89. Димитрова, З., Р. Петрова. Едно предложение за съкращаване на пътя към професионализма на преподавателите по чужд език във ВТУЗ. В: Сборник с доклади. ЮНС на катедра, Русе, 1990
 90. Димитрова, З., Т. Комуникативният модел "аргументиране" и неговото представяне в учебника "Fit für den TestDaf". В: Научни трудове, т. 48, Русе, 2009, стр. 107 - 111
 91. Димитрова, З.Т. За условията за успешно осъществяване на езикови действия. В: Научни трудове , т. 46, серия 5, РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2007
 92. Димитрова, З.Т. Инструменти за стимулиране на многоезичността в Обединена Европа: Европейски езиков паспорт. В: Научни трудове, том 41. с.5.2, РУ"Ангел Кънчев", Русе, 2004
 93. Димитрова, З.Т. Die Beziehung Kommunikator – Werbeobjekt – Kommunikant und Ihre Gestaltung in der Werbung für Investitionsgüter. IN: Научни трудове , т. 38, серия 9, РУ"Ангел Кънчев", Русе, 2002
 94. Димитрова, З.Т. Възможности за реконструиране на стратегическите интервенции на вербалния комуникатор. В: Научни трудове , т. 36, серия 6, РУ"Ангел Кънчев", Русе, 1999
 95. Димитрова,З. За дефинирането на дефиницията. В: Научни трудове на Русенския увиверситет, 49, серия5.2., Русе, Печатна база на РУ "Ангел Кънчев", 2010, стр. 98 –102
 96. Димитрова,З. За лингвистичното разбиране на дефиницията. В: Научни трудове на Русенския увиверситет, 49, серия5.2., Русе, Печатна база на РУ "Ангел Кънчев", 2010, стр. 103 - 107
 97. Димитрова,З.Т. Инструменти за стимулиране на многоезичността в Обединена Европа: Европейска езикова рамка. В: Научни трудове, том 41. с.5.2, РУ"Ангел Кънчев", Русе, 2004
 98. Дичева, Л. Британски визии за България и Балканите през 18 и 19 век. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”,, Русе, 2011
 99. Дичева, Л. Двеста години от приемането на законодателство, забраняващо търговията с роби в Британската империя. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 46, серия 5, Русе, 2007, стр. 30-35, ISBN 1311-3321.
 100. Дичева, Л. Още веднъж за Балканите, “балканските призраци” и Великите сили. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 41, серия 5.2, Русе, 2004, стр. 139-141, ISBN 1311-3321,.
 101. Дичева, Л. Интересите на Великобритания и Германия на Балканите в края на 19 век. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 40, серия 9, Русе, 2003, ISBN 1311-3321.
 102. Дичева, Л. Образът на България в докладите на британските консули в края на XIX и началото на XX век. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 39, серия 9, Русе, 2002, стр. 63-66, ISBN 1311-3321.
 103. Дичева, Л. Британската рецепция на България и Българите през първата половина на двайсети век. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, том 38, серия 1,, Русе, 2001, стр. 147-150
 104. Дичева, Л., Петрова, Р. Програмата по англоезична социокултурна Среда към специалност “Европеистика” - изграждане на разбиране за другостта. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, том 37, серия 6, Русе, 1999, стр. 123-128
 105. Дичева, Л., Собаджиева, Р. Перифериите от гледна точка на европейския център: Великобритания, Франция и България в интеграционен контекст. Перифериите от гледна точка на европейския център: Великобритания, Франция и България в интеграционен контекст. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, том 38, серия11, Русе, 2002, стр. 65-69, ISBN 1311-3321.
 106. Дичева,Л. Фолклендската криза или защо империята отвърна на удара. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, РУ "А. Кънчев", 2010, ISBN 1311-3321.
 107. Дичева,Л. Англо-американски поглед към България в периода 1876-1914. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 46, серия 6.2, Русе, РУ, 2008, ISBN 1311-3321.
 108. Дичева,Л. Отражение на британската външна политика по отношение на България през Втората световна война в неуспешната мисия на майор Франк Томпсън. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 46, серия 5,, Русе, 2007, стр. 26-29, ISBN 1311-3321.
 109. Живановски, Ненад. Различни гледни точки за езика на омразата и неговото отношение към свободата на словото в американската и европейската теория и практика. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2010, том 49, серия 5.2, Русе, 2010
 110. Живановски, Ненад. Eзикът на омразата и медийната пропаганда по време на гражданската Война в бивша Югославия – как лидерите на националистите манипулираха общественото мнение. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 5.2, Русе, 2009
 111. Живановски, Ненад. Some aspects of the Kosovo’s crisis – Kosovo between historical myths and real regional problem. IN: Balkan Identitaten, University of Muenster, Muenster, Germany, 2007
 112. Йорданова Д. Културна конотация на лексикалните заемки в езика на българските печатни медии. В: Научни трудове на Русенския университет – 2014, том 53, серия 5.2 – Европеистика, Русе, 2014, стр. 252-257
 113. Йорданова Д. Неологизмите с английски произход, появили се в българския език през последното десетилетие на XX-ти век и началото на XXI-ви век. В: Научни трудове на Русенския университет – 2013, том 52, серия 5.2 – Европеистика, Русе, 2013, стр. 137-140
 114. Йорданова, Д. Актуални лингвистични процеси в езика на българските печатни медии. В: Научни трудове на Русенския университет – 2015, том …, серия … – Европеистика, Русе, 2015
 115. Йорданова, Д. Венелинова, Н. Мястото на мениджмънта на проекти и регионалното развитие в Дунавски регион. В: Конференция “Европейски идентичности”, Русе, Годишник на РУ, Русе, 2001, стр. 165-170
 116. Камбуров П., Караиванова Т., Собаджиева Р., Димитрова З. Интензивният езиков семестър - нова форма на обучение по западни езици във ВТУ "Ангел Кънчев", Русе. В: Сборник с доклади. ЮНС на ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, Русе, 1989
 117. Карапчански, С. Макрорегионалният подход на управление и координация на процесите на териториално сближаване в Европа: Стратегията на Европейския съюз за развитие на Дунавското пространство. В: Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия 5.2, Русе, Печатна база на РУ, 2010, стр. 37-40
 118. Карапчански, С., Б. Станчева. Ролята на стратегиите за интелигентна специализация в контекста на реформираната Кохезионна политика на ЕС. В: Научна конференция РУ&СУ’15. В: Научни трудове на Русенския университет – 2015, том 54, серия 5.2., Европеистика (под печат), Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015
 119. Карапчански, С., Б. Станчева. Европейските групи за териториални сътрудничество като инструмент за икономическо, социално и териториално сближаване през програмния период 2014 – 2020 г.. В: Научни трудове на Русенския университет – 2014, том 53, серия 5.2., Европеистика, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 86-91
 120. Карапчански, С., Б. Станчева. Участието на Русе в инициативата „Европейска столица на културата“ – перспективи и предизвикателства. В: Научни трудове на Русенския университет – 2013, том 52, серия 5.2., Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 22-27
 121. Кирова, С. Значение и предизвикателства на Черноморския регион за България. В: Научни трудове на Русенския университет - 2015 (под печат), Русе, Издателски център при Русенски университет, 2015
 122. Кирова, С. Аналитични подходи за изследване влиянието на България върху външната политика на ЕС. В: Научни трудове на Русенския университет - 2014, том 53, серия 5.2., Русе, Издателски център при Русенски университет, 2014, стр. 74-78
 123. Коев, К. Проекции на „меката сила” в международните отношения. В: Сборник научни трудове на научната конфернция на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 54, серия 5.2, секция ”Европеистика, Русе, Издателски център при Русенскси университет, 2015, ISBN 1311-3321.
 124. Коев, К. Индекс на провалените държави: Случаят България през призмата на сигурността. В: Сборник научни трудове на научната конфернция на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 53, серия 5.2, секция ”Европеистика", Русе, Издателски център при Русенскси университет, 2014, ISBN 1311-3321.
 125. Коев, К. Кризата в Сирия: предизвикателства пред България. В: Сборник научни трудове на научната конфернция на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 52, серия 5.2, секция ”Европеистика", Русе, Издателски център при Русенскси университет, 2013, стр. 7-13, ISBN 1311-3321.
 126. Коев, К. Икономическата среда като фактор за маргинализация на българските малцинствени общности в контекста на Стратегията за национална сигурност на Р. България. В: Сборник научни трудове на научната конфернция на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 51, серия 5.2, секция ”Европеистика", Русе, Издателски център при Русенскси университет, 2012, стр. 94-98, ISBN 1311-3321.
 127. Коев, К. Съвременни аспекти на сътрудничеството между ЕС и НАТО в обастта на сигурността. В: Сборник научни трудове на научната конфернция на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 50, серия 5.2, секция ”Европеистика", Русе, Издателски център при Русенскси университет, 2011, стр. 74-81, ISBN 1311-3321.
 128. Коев, К. Еволюция на възгледите в концепцията за национална сигурност на Франция в европейски контекст. В: Сборник научни трудове на научната конфернция на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 49, серия 5.2, секция "Европеистика", Русе, Издателски център при Русенски университет, 2010, стр. 46-52, ISBN 1311-3321.
 129. Коев, К. Културна дипломация или за евентуалните ефекти от турските сериали върху международните отношения и външната политика. В: Сборник научни трудове на научната конфернция на Русенски университет "Ангел Кънчев" , том 48, серия 5.2, секция "Европеистика", Русе, Издателски център при Русенски университет, 2009, стр. 53-58, ISBN 1311-3321.
 130. Корнажева М., Ю. Попова. Комуникационна кампания “Гражданите ЗА площад, улица или алеи Европа в Русе. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 40, серия 9, Русе, 2003, стр. 46-50
 131. Корнажева, М., Е. Бабанова. Многостепенното управление на сигурността като подход за решаване на проблема "замърсена околна среда". В: Научни трудове на Русенския университет-2014, том 53, серия 5.2 Европеистика, Русе, Русенския университет, 2014, стр. 58 – 65, ISBN 1311-3321.
 132. Корнажева, M. Език и идентичност. Опит за диахронен анализ в европейски контекст.. В: Научни трудове на Русенски университет, том 48, серия 5.2. Европеистика, Русе, Русенски университет, 2009, стр. 7-18, ISBN 1311-3321.
 133. Корнажева, M. Българо-румънски интеруниверситетски Европа център при Русенски университет – принос към развитието на европейско образователно пространство. В: Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи, Русе, Русенски университет, 2009, стр. 159-166, ISBN ISSN:1314-0051.
 134. Корнажева, M. Магистърската програма по Европеистика към БРИЕ. В: «15 години Европеистика в Русенски университет»Национална конференция, Русе, Русенски университет, 2009, стр. 121-126, ISBN 1311-3321.
 135. Корнажева, M. Учебна програма по дисциплината Въведение в европейската интеграция от учебния план на специалност Европеистика. В: Научни трудове на Русенски университет. Том 44, серия 5.3. Европеистика., Русе, Русенски университет, 2005, стр. 114-122, ISBN 1311-3321.
 136. Корнажева, M. Европейската регионална идентичност в интеграционен контекст. В: Научни трудове на Русенски университет. Том 38, серия 1. Европеистика. Европейски идентичности., Русе, Русенски университет, 2001, стр. 105-112, ISBN 1311-3321.
 137. Корнажева, М. Потенциал за ревизия на езиковата политика на Европейския съюз в контекста на многостепенното управление. В: Научни трудове на Русенски университет, том 52, серия 5.2. Европеистика, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 54-60, ISBN 1311-3321.
 138. Корнажева, М. Иновативен подход в подкрепа на трансгранична идентичностна политика. Резултати на проект BRAINS. В: Научни трудове на Русенски университет, том 51, серия 5.2. Европеистика, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 20 – 26, ISBN 1311-3321.
 139. Корнажева, М. Опит за анализ на казуса с 12-те карикатури на Мохамед, публикувани в датския вестник “Юландс постен” през 2005 г.. В: Научни трудове на Русенски университет, том 49, серия 5.2. Европеистика, Русе, Русенски университет, 2010, стр. 30-36, ISBN 1311-3321.
 140. Корнажева, М. Каква Европа искаме или Европейската интеграция като празнота в политическата комуникация. В: Научни трудове на Русенски университет. Том 38, серия 2. Европеистика. Homo Communicativus: Европейският гражданин на 21 век, Русе, Русенски университет, 2002, стр. 51-56, ISBN 1311-3321.
 141. Корнажева, М. Специалност Европеистика шест години по-късно. В: Научни трудове на Русенски университет, Том 37, серия 6, Право, бизнес, управление, Русе, Русенски университет, 1999, стр. 91-104, ISBN 1311-3321.
 142. Корнажева, М., Б. Станчева. Младите демокрации в Европейския съюз като дилема за интеграционния процес. В: Научни трудове на Русенския университет – 2013, том 52, серия 5.2., Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 68-76
 143. Корнажева, М., Б. Станчева. Младите демокрации в Европейския съюз като дилема на интеграционния процес. В: Научни трудове на Русенски университет, том 52, серия 5.2 Европеистика, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 68-76, ISBN 1311-3321.
 144. Корнажева, М., И. Цочев. EURES – един неизследван инструмент на политиката на Европейския съюз относно заетостта в български контекст. В: Научни трудове на Русенски университет, том 52, серия 5.2. Европеистика, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 82-89, ISBN 1311-3321.
 145. Корнажева, М., Р. Шипкова. Актуална потребност от изследване на информационната и комуникационна политика на Европейския съюз. В: Научни трудове на Русенски университет, том 52, серия 5.2. Европеистика, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 77-81, ISBN 1311-3321.
 146. Корнажева, М., С. Кирова. Актуални предизвикателства пред Европейската политика за съседство. В: Научни трудове на Русенския университет - 2013, том 52, серия 5.2., Русе, Издателски център при Русенски университет, 2013, стр. 61-67
 147. Корнажева, М., С.Ганева. Едно необходимо завръщане към европейскатка идея в контекста на европейските избори през 2014 г. В: Научни трудове на Русенски университет, том 52, серия 5.2. Европеистика, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 90-95, ISBN 1311-3321.
 148. Кошарова, И. Асоциативният експеримент - метод за оценка на международната реклама. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 48, серия 5.2, Русе, Русенски университет, 2009
 149. Кошарова, И. Към въпроса за въздействието в рекламната комуникация. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев" том 46, серия 5,, Русе, Русенски университет, 2007
 150. Кършакова , Р. Социално приложими знания и умения в обучението по Европеистика. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 48, серия 5.2., Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2009, стр. 127-130, ISBN 1311-3321.
 151. Кършакова Р., В. Пенчева, Т. Грозева, Цв. Павлов. Реструктуриране на сайта на Русенския университет: PR аспекти и комуникационна ефективност. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 48, серия 5.2. Русе. 2009, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2009, стр. 19-24, ISBN 1311-3321.
 152. Кършакова, Р. Публични комуникации, конфликтни контексти и проблеми на целевото сегментиране. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, том 39, серия 9, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2002, стр. 67-71, ISBN 1311-3321.
 153. Кършакова, Р. Брандиране и други подходи в подкрепа на регионалната идентичност. В: Научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 5.2.Европеистика, Русе, 2013, стр. 52-60, ISBN 1311-3321.
 154. Кършакова, Р. Основни аспекти на комуникационната стратегия и провеждане на публична кампания по проекта „GREEN POST”. В: Научен семинар „Енергийна ефективност на транспорта в градски условия 2009”, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2009, стр. 24-38
 155. Кършакова, Р. Маркетинговият PR: между “добавената стойност” и алтернативната комуникационна философия. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Том 40, серия 9 “Европеистика, Икономика и мениджмънт”, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2003, стр. 37-42, ISBN 1311-3321.
 156. Кършакова, Р., В. Гачевска. Бизнес комуникациите: комуникационно познание и социална практика. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, том 39, серия 9, Русе, РУ, 2002, стр. 87-90, ISBN 1311-3321.
 157. Кършакова, Р., В. Гачевска. Битуващи представи за евроинтеграцията в ежедневното публично съзнание : предварителни индикации. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, т.38, серия 11, “Homo Communicativus: европейският гражданин на 21 век”, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2002, стр. 77-81, ISBN 1311-3321.
 158. Кършакова, Р., Н. Венелинова. Kомуникационни параметри на доверието към публичните администрации. В: Научна сесия “РУ 2002” Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, том 39, серия 9, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2002, стр. 95-98, ISBN 1311-3321.
 159. Кършакова, Р., Н. Венелинова. Дефинитивни аспекти на понятието "имидж". В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, Русенски университет, 2013, стр. 151-156, ISBN 1311-3321.
 160. Кършакова, Р., Н. Венелинова. Комуникационни аспекти на европейските проекти. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Том 45, серия 4. “Европеистика, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2006, стр. 225-230, ISBN 1311-3321..
 161. Кършакова,Р. Политиката по връзки с обществеността на общините: комуникационни параметри на прозрачността и гражданският диалог. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, т.38, серия 11, “Homo Communicativus: европейският гражданин на 21 век”, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2002, стр. 85-90, ISBN 1311-3321.
 162. Кършакова,Р. Европейската тема в публичния образ на Русенския университет: някои количествени измерения на масмедийния отзвук. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 48, серия 5.2., Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2009, стр. 31-38, ISBN 1311-3321.
 163. Кършакова,Р.,Н.Венелинова. Етични измерения на онлайн PR. В: Във: Научни трудове на РУ, том 53, серия 5.2, Русе, РУ, 2015, стр. 221-225, ISBN 1311-3321.
 164. Найденов, Н., Попова, Ю., Недялков, А., Кирова, М. Проучване на отношението към проблемите на докторантурата във факултет „Бизнес и мениджмънт” на Русенски университет (DOI: 10.13140/2.1.1218.4641). В: Научни трудове от Международната научно практическа конференция „Висшето икономическо образование – изследване, обучение, иновации”, Ботевград, Международно висше бизнес училище, 2009, стр. 27-36, ISBN 978-954-9432-37-4.
 165. Пенчева, В., Х. Белоев, Б. Ангелов, Ю. Попова. Външното оценяване на висшите училища-условие за повишаване качеството на обучението и преподавателския състав. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 52, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2013, стр. 30-36
 166. Пенчева, В., Ю.Попова. Работа със символни величини от учебната програма по информатика за студенти-чужденци от подготвителен курс. В: Научно-тематичен сборник на Висше военноморско училище “Н. Вапцаров”. том 4, Варна, 1994, стр. 68-74
 167. Пенчева, В., Ю.Попова. Контролираща компютърна програма за обобщение на раздел и подготовка на писмен текущ контрол по български език. В: ЮНС “10 години Факултет за чуждестранни студенти”, Русе, 1989, стр. 404-406
 168. Петков, А., М. Корнажева, Б. Станчева. Изследване на силни страни за българската част на регион БРОД (с оглед на анкетно проучване по проект BRAINS).. В: Научни трудове на Русенски университет, том 51, серия 5.2. Европеистика, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 27-35, ISBN 1311-3321.
 169. ПЕТКОВ, А., М. КОРНАЖЕВА, Б. СТАНЧЕВА. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИЛНИ СТРАНИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ЧАСТ НА РЕГИОН БРОД (С ОГЛЕД НА АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ПО ПРОЕКТ BRAINS). В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ТОМ 51, СЕРИЯ 5.2 ЕВРОПЕИСТИКА, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, стр. 27-35
 170. Петрова Р. Американска рецепта за щастие: лингвокултурно изследване на паремии. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 5.2. Под общата редакция на: доц. д-р Румяна Петрова, Русе, Издателски център на Русенския университет, 2015, стр. 210-224, ISBN 1311-3321.
 171. Петрова Р. За сложните културеми ‘добро (+)’ и ‘зло (−)’ в книгата на Николай Бердяев "Предназначението на човека.Опит за парадоксална етика" (II). В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 5.2. Под общата редакция на: доц. д-р Румяна Петрова, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2015, стр. 225-231, ISBN 1311-3321.
 172. Петрова Р., Д. Стефанова. Ролята на културемата за разкриване културната семантика на библейски паремии. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 5.2 . Под общата редакция на: доц. д-р Румяна Петрова, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2015, стр. 249-253, ISBN 1311-3321.
 173. Петрова, Р. За понятието „сетивна култура“ на Питирим Сорокин. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 5.2. Европеистика, Русе, Изд. център на РУ "А. кънчев", 2012, стр. 123-127, ISBN 1311–3321.
 174. Петрова, Р. Културни аспекти на новаторската теоретична методология на изследоватеския проект Bulgarian-Romanian Area Identities: Neighbourhood Study (BRAINS) по европейската програма за трансгранично сътрудничес. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 5.2. Европеистика, Русе, Изд. център на РУ "А. Кънчев", 2012, стр. 16-19, ISBN 1311–3321.
 175. Петрова, Р. Лингвокултурен поглед върху най-новите англо-американски пословици в Речник на съвременните пословици. В: Доклади от Шестата национална конференция с межд. уч. по лексикография и лексикология. София, Институт за български език - БАН, 24-25 окт. 2012 . Ред. проф. дфн Л. Крумова-Цветкова, София, Акад. изд-во "Проф. Марин Дринов", 2013, стр. 536-543, ISBN 978-954-322-578-1.
 176. Петрова, Р. Лингвокултурологично тълкуване на понятието „световен английски език“.. В: Научни трудове на Русенски университет – 2011, том 50, серия 5.2. Европеистика, ред. Р. Петрова, Русе, Издателски център при РУ „Ангел Кънчев“, 2011, стр. 57-62., ISBN 1311–3321.
 177. Петрова, Р. За праведника и нечестивеца в Книгата на притчите в авторизираната версия на Библията (лингвокултурно изследване). В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, РУ, 2010, стр. 7-14, ISBN 1311-3321.
 178. Петрова, Р. За някои паралели в драмата Хамлет от Уилям Шекспир и библейската Книга на притчите. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, РУ, 2010, стр. 69-71.
 179. Петрова, Р. Англоезичното странознание през погледа на студентите. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2009, стр. 77-82.
 180. Петрова, Р. Развитие на комуникативна и културна компетентност чрез езиково обучение за напреднали в специалност „Европеистика” в Русенски университет „Ангел Кънчев”.. В: В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2009, стр. 131–136, ISBN РУ.
 181. Петрова, Р. Дейвид Нортън за мястото на Библията на Крал Джеймс (1611 г.) в историята на английската литература. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе / София, РУ, 2008, стр. 34-39, ISBN 1311-3321.
 182. Петрова, Р. За езика на английската Библия (І). Бележки към преводите на Библията. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Печатна база на РУ, 2008, стр. 27–31.
 183. Петрова, Р. За езика на английската Библия (ІІ). Бележки към семантиката на Първа глава от Proverbs (Притчи) в два преводни варианта на английската Библия. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе / София, РУ, 2008, стр. 32–38.
 184. Петрова, Р. Лингвистичен модел за установяване на каузалност при пословиците. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, РУ, 2008, стр. 67–72, ISBN 1311-3321.
 185. Петрова, Р. Николай Бердяев за културата (І). В: Научни трудове на Русенски университет "А. Кънчев"р том 46, серия 5, Европеистика, Русе, РУ "А. Кънчев", 2007, стр. 80–87, ISBN 131–3321.
 186. Петрова, Р. Николай Бердяев за културата (II). В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 46, серия 5, Русе, Печатна база на РУ "А. Кънчев", 2007, стр. . 87−89, ISBN 131–3321.
 187. Петрова, Р. Страданието според английските и българските пословици (ІI).. В: B: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2006, стр. 237–240., ISBN 1311–3321.
 188. Петрова, Р. Страданието според английските и българските пословици (І). В: В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2006, стр. 231–236, ISBN 1311–3321.
 189. Петрова, Р. Ползата от “доброто” според английските и българските пословици.. В: В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев". Том 41, серия 5.2, Русе, 2004, стр. 79–84, ISBN 1311–3321.
 190. Петрова, Р. Ten Years of Anglophone Area Studies. IN: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2003, pp. 10–14, ISBN 1311–3321.
 191. Петрова, Р. Едно от лицата на справедливостта в българските пословици: лингвокултурологичен анализ. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2003, стр. 50–54, ISBN 1311–3321.
 192. Петрова, Р. Популярни ли са пословиците днес? Установяване на паремиологичния минимум на студенти, изучаващи дисциплини на английски език. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 39, серия 9, Русе, 2002, стр. 47–51, ISBN 1311-3321.
 193. Петрова, Р., Денизов,Б. За понятията "езикова личност" и "лингвокултурна личност" в лингвокултурологията. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 194. Петрова, Р., Денизов,Б. За прецедентните текстове в лингвокултурологията. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 195. Петрова, Р., М. Сабриева. Опит за културематичен анализ на френски паремии в пресата (II). В: Научни трудове на Русенския университет – 2014, том 53, серия 5.2 – Европеистика, Русе, Издателски център при РУ, 2014, стр. 198-203, ISBN 1311-3321.
 196. Петрова, Р., М. Сабриева. Опит за културематичен анализ на френски паремии в пресата (I). В: Научни трудове на Русенския университет – 2013, том 52, серия 5.2 – Европеистика, Русе, Издателски център при РУ, 2013, стр. 127-131, ISBN 1311-3321.
 197. Петрова, Румяна. За сложните културеми "добро (+)" и "зло (-)" в книгата на Николай Бердяев "Предназначението на човека: опит за парадоксална етика" (1). В: Научни трудове на Русенския университет -- 2014, Русе, Русе: Издателски центор при РУ, 2014, стр. 211−215, ISBN 1311-3321.
 198. Петрова, Румяна. За приносa на архиепископ Ричард Ченевикс Тренч (1807–1886) към лингвокултурната паремиология. В: Научни трудове на Русенски университет – 2013, том 52, серия 5.2. Европеистика, Русе, Издателски център при РУ, 2013, стр. 119-126, ISBN 1311-3321.
 199. Петрова, Румяна. Пословиците в светлината на културата и аксиологията. В: Научни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, 2002, стр. 58-62, ISBN 1311-3321.
 200. Петрова, Румяна. Относно предмета на дисциплината странознание на англоезичните народи при комуникациите в деловата сфера. В: Научни трудове - Висше техническо училище, Русе, 1994, стр. 112-118, ISBN 0205-3322.
 201. Петрова, Румяна и Боян Денизов. За прецедентните текстове в лингвокултурологията. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русе: Издателски център при РУ, 2014, стр. 204−210, ISBN 1311-3321.
 202. Петрова, Румяна и Боян Денизов. За понятията "езикова личност" и "лингвокултурна личност" в лингвокултурологията. В: Научни трудове на Русенския университет -- 2014, Русе, Русе: Издателски център при РУ, 2014, стр. 183−192, ISBN 1311-3321.
 203. Петрова, Румяна и Диана Стефанова. Културематичният анализ -- един метод за откриване на културна информация във фразеологията. В: -- В: Научни трудове на Русенски университет -- 2014, Русе, Русе: Издателски център при РУ, 2014, стр. 193−197, ISBN 1311-3321.
 204. Попова, Ю. Кроскултурни вариации на джендър неравенството в академичния свят.. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2014, стр. 231-236
 205. Попова, Ю. Интеграция на ромската общност в България и Румъния: интеркултурни аспекти. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 51, серия 5.2 Европеистика, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2012, стр. 61-68
 206. Попова, Ю. Концептуални основи на културната идентичност, приложими към българо-румънския трансграничен регион край река Дунав. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 50, серия 5.2, Русе, Издателски център при Русенски университет "А.Кънч, 2011, стр. 27-33
 207. Попова, Ю. Ценности и умения, съотносими с професионалната реализация на индивидите: кроскултурни аспекти. В: International Conference “Knowledge management and Criteria for the Development of regions. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 49, серия 5.1, Русе, Издателски център на Русенски университет "А.Кънче, 2010, стр. 75-81
 208. Попова, Ю. Понятието “глобална организация” в България. В: Арнаудов сборник, том 6, Русе, Лени Ан, 2010, стр. 405-414
 209. Попова, Ю. Мястото на България в “Изследване на културните ценности в Европа". В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 49, серия 5.2, Русе, 2010, стр. 72-77
 210. Попова, Ю. Обучението по Европеистика в Русенския университет на бакалавърско ниво. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 48, серия 5.2, Русе, Изд. център на РУ "А.Кънчев", 2009, стр. 116-120
 211. Попова, Ю. Развитие на чувствителност към другостта чрез интеркултурен тренинг. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 48, серия 5.2, Русе, Изд. център на РУ "А.Кънчев", 2009, стр. 69-76
 212. Попова, Ю. Обучение чрез казуси по дисциплината “Междукултурна комуникация”. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 47, серия 6.2, Русе, Изд. център на РУ "А.Кънчев", 2008, стр. 7-12
 213. Попова, Ю. Ценности на прехода, отразени в социалните представи на българина /Върху материали от печатни медии/. В: Арнаудов сборник, том 5, Русе, Лени-Ан, 2008, стр. 470-477
 214. Попова, Ю. Национално-културни особености на усвояването на европейски фондове в България. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 46, серия 5, Русе, Изд. център на РУ "А.Кънчев", 2007, стр. 45-50
 215. Попова, Ю. Придобивани компетенции чрез обучението по дисциплините “Организационна комуникация” и “Междукултурна комуникация” от учебния план на специалност “Европеистика”. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 44, серия 5.3, Русе, 2005, стр. 105-109
 216. Попова, Ю. Вечните послания или в границите на европейската безграничност. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 41, серия 5.2, Русе, 2004, стр. 142-144
 217. Попова, Ю. Акценти в новата учебна програма по междукултурна комуникация. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 41, серия 5.2, Русе, Изд. център при РУ "А.Кънчев", 2004, стр. 56-60
 218. Попова, Ю. Профил на етнически хетерогенна група от гледна точка на междукултурната комуникация. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 40, серия 9, Русе, 2003, стр. 56-61
 219. Попова, Ю. Въпросът за културната идентичност в бъдещия разширен Европейски съюз. В: Дискусионен форум “Ние в европейския дебат”,, София, 2003
 220. Попова, Ю. Българинът и другостта: аспекти на междукултурната комуникация. В: Научни трудове на РУ, том 38, серия 11 - Homo Communicativus – европейският гражданин на 21 век, Русе, 2002, стр. 125-129
 221. Попова, Ю. Универсалии в европейското езиково пространство. В: Научни трудове на РУ, том 39, серия 9, Русе, 2002, стр. 53-57
 222. Попова, Ю. Специфики в употребата на квалификаторите в българския език. В: Арнаудов сборник, том 2, Русе, 2001, стр. 179-186
 223. Попова, Ю. Етноидентификация чрез системата за афективно значение на понятията в българския език. В: Научни трудове на РУ, том 38, серия 1 -Европейски идентичности, Русе, 2001, стр. 155-159
 224. Попова, Ю. Актуалност на учебната програма по европейски междукултурен мениджмънт в контекста на евроинтеграционните процеси в България. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 37, серия 6, Русе, 1999, стр. 105-111
 225. Попова, Ю. Техниката на семантичния диференциал и нейното съвременно приложение в интеркултурните изследвания /С оглед културната специфика на афективното значение в българския език/. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 37, серия 7, Русе, 1999, стр. 67-76
 226. Попова, Ю. Балканска вселена или европейски микрокосмос е субективната култура на българина? / С оглед на ценностите, изразявани от българските народни умотворения. В: Трети Международен симпозиум “Елиас Канети”, Русе, 1998
 227. Попова, Ю. Критерии за установяване интереса на чуждестранните учащи се към образователното съдържание по български език. В: ЮНС “10 години Факултет за чуждестранни студенти”, Русе, 1989, стр. 373-375
 228. Попова, Ю., В. Гачевска. За корупцията в етически и интеркултурен план. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 44, серия 5.3, Русе, 2005, стр. 56-61
 229. Попова, Ю., Н. Иванова, Х. Соколова. Възгледи за успеха в съвременните социални и хуманитарни изследвания. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 5.2, РУ, 2015, стр. 175-179, ISBN 1311-3321.
 230. Попова, Ю., П. Господинова. Фонова лексика със страноведски културен компонент и възможностите за нейното представяне. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев”, том ХХVІ, серия 11, Русе, 1984, стр. 179-185
 231. Попова, Ю., С.Рашкова. Вътрешноорганизационни комуникации и фирмена култура. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев”, том ХХХV, серия 10, Русе, 1994, стр. 91-97
 232. Попова, Ю., Х. Белоев, Б. Ангелов. Интернационализация на висшето образование в Русенския университет. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 52, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2013, стр. 13-17
 233. Р. Петрова. Темата за децата в англо-американските паремии: линггвокултурно изследване.- В: Арнаудов сборник, т. 9. Ред. колегия (Р. Русев и др.). В: Арнаудов сборник, т. 9, Русе, 2017, стр. 468-477, ISBN ISBN 978-954-8190.
 234. Сабриева, M. Опит за културематичен корпусен анализ на български и френски паремии на тема „добрата жена“. В: Студентска научна сесия - СНС'15, Русе, Издателски център при РУ, 2015, стр. 105-110, ISBN 1311-3321.
 235. Сабриева, М. Опит за културологичен анализ на английски, френски и английски паремии с положителната културема ‘парите (+)’. В: Научни трудове на Русенския университет – 2016, факултет Бизнес и мениджмънт, том 55, серия 5.2 – Европеистика и международни отношения, Русе, Издателски център при РУ, 2016, стр. 34-42, ISBN 1311-3321.
 236. Сабриева, М. Френски паремии от български произход и техните еквиваленти, аналози и варианти в българския език. В: Научни трудове на Русенския университет – 2015, том 54, серия 5.2 – Европеистика и международни отношения, Русе, Издателски център при РУ, 2015, стр. 242-248., ISBN 1311-3321.
 237. Сабриева, М. Опит за културематичен анализ на български, френски и английски паремии на тема „добрият съсед“. В: Научни трудове на Русенския университет – 2015, факултет Бизнес и мениджмънт, том 54, серия 5.2 - Европеистика и международни отношения, Русе, Издателски център при РУ, 2015, стр. 238-241., ISBN 1311-3321.
 238. Сабриева, М. Френският срещу английското нашествие. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС’13 на Русенски Университет, Русе, Издателски център при РУ, 2013, стр. 41-44, ISBN 1311-3321.
 239. Соколова, Х. «Дефицитът на съчувствие» в контекста на бежанската криза в Европа. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 5.2, РУ, 2015, стр. 171-174, ISBN 1311-3321.
 240. Соколова, Х. Основни ценностни сходства и различия между българите и унгарците в началото на 21 век. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 5.2, Русе, 2014, стр. 242-247
 241. Соколова, Х. Унгарци в Русе през втората половина на XIX век. В: Унгаристични изследвания: юбилеен сборник, София, Изток - Запад, 2014, стр. 177-186, ISBN 978-619-152-483-9.
 242. Соколова, Х. Просперитет или оцеляване: успех „по български”. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 5.2, Русе, 2014, стр. 248-251
 243. Соколова, Х. Успехът в езика на българи и унгарци (изследване от гледна точка на междукултурната комуникация). В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013, том 52, серия 5.2, Русе, 2013, стр. 141 – 144
 244. Станчева, Б. Социално конструиране на понятието за демокрация в контекста на европейската интеграция. В: Научна конференция РУ&СУ’15. В: Научни трудове на Русенския университет – 2015, том 54, серия 5.2., Европеистика (под печат), Русенски университет, 2015
 245. Станчева, Б. Динамика в социалното конструиране на понятието за демокрация. В: Научни трудове на Русенския университет – 2014, том 53, серия 5.2., Европеистика, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 124-133
 246. Станчева, Б. и екип на Клуб Европеистика. Кампания „Магистър по европейските въпроси". В: Сборник доклади на студентска научна сесия, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, стр. 23-25
 247. Станчева, Б., И. Маркова, Е. Първанова. ДВЕ ГОДИНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РАВНОСМЕТКА, ОЧАКВАНИЯ, НАГЛАСИ. В: Сборник доклади на студентска научна сесия, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, стр. 7-13
 248. Цонева, Д. , Р. Кършакова. Информационната роля на словореда и овладяването му от чуждестранните студенти в подготвителния курс. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", том ХХІІІ, серия 11, Русе, 1981, стр. 307 - 312
 249. Чуков, Вл. Поведението на Ердоган в Сирия- догматичен казус. В: Тематичен сборник Хуманизъм. Наука. Религия, БАН, Институт по междурелигиозен диалог, Национален съвет на религиозните общности в България, България, София, 2018, стр. 110 - 118, ISBN 978-619-7472.
 250. Чуков, Вл. Поведението на Ердоган в Сирия – догматичен казус. В: Тематичен сборник Хуманизъм. Наука. Религия, БАН, Институт по междурелигиозен диалог, Национален съвет на религиозните общности в България, София, 2018, стр. 110 - 118, ISBN 978-619-7472.
учебници
 1. Кършакова, Р. Научна комуникация. Поредица “Библиотека на докторанта”. РУ “А. Кънчев”, Русе, Печатна база, 2009, стр. 125 с., ISBN 978-954-712-442-4.
 2. Кършакова, Р. Основи на комуникацията. РУ ”А.Кънчев”, Русе, електронно издание, 2002, стр. 192с., ISBN 954-712-146-4.
 3. Кършакова, Р. Език, общество и комуникация. Русе, РУ "А. Кънчев", 1996, стр. 163, ISBN 954-712.
 4. Попова, Ю. Лекции и упражнения по дисциплината Междукултурна комуникация. Русе, Платформа за дистанционно обучение на Русенския университет, 2014, ISBN 978-954-712.
 5. ЧУКОВ, Вл. История на политическите учения. София, Национална асоциация за международни отношения, 1995, стр. 300, ISBN COBISS.BG-ID 1030.
учебни пособия
 1. Дичева, Л. Учебно помагало по Професионална комуникация в англоезична среда. Русе, Русенски университет, 2005, стр. 96, ISBN 954 712 306 8.
 2. Кършакова Р.,И.Борисова,В.Джаджев. Научен стил на речта /обучение на български език на чуждестранни студенти с инженерно-технически профил/. ВТУ"Ангел Кънчев"-Русе, Печатна база на ВТУ, 1987, ISBN ххххх.
 3. Кършакова, Р., В. Гачевска. Бизнес комуникации. Ръководство за упражнения.. РУ ”А. Кънчев”, Русе, Печатна база, 2002, стр. 103 с., ISBN 954-712-156-1.
 4. Кършакова,Р. Връзки с обществеността. Русе, РУ "А. Кънчев", 1999, стр. 105, ISBN TEMPUS IB_JEP-135.
 5. Кършакова,Р.,Б.Байков,К.Саркисян. Връзки с обществеността на неправителствени организации. Русе, РУ “А.Кънчев”,СА “Д.А.Ценов”-Свищов,ВТУ “Св.Св.Кир, 2000, стр. 110, ISBN TEMPUS IB_JEP- 14.
 6. Кършакова,Р.,Н.Венелинова. Лобиране и групи по интереси. Русе, РУ “А.Кънчев”, 2001, стр. 107, ISBN TEMPUS IB_JEP 114.
 7. Попова, Юлиана. Ръководство по организационна комуникация. Русе, Изд. център при Русенски университет “А.Кънчев”, 2010, стр. 114, ISBN 978-954-712- 502-.
 8. Попова, Юлиана. Ръководство по организационна комуникация. Русе, Печатна база при Русенски университет, 2005, стр. 100, ISBN 954-712-303-3.
 9. Рот, Юлиана, Юлиана Попова. Ръководство по интеркултурна комуникация. Русе, Изд. център при Русенски университет “А.Кънчев”, 2010, стр. 94, ISBN 978-954-712-503-2.
 10. Рот, Юлиана, Юлиана Попова. Ръководство по интеркултурна комуникация. Русе, Печатна база при Русенски университет, 2005, стр. 121, ISBN 954-712-272-Х.
книги
 1. Kornazheva, M. (Ed.). Mediator. Series of the Centre for Jewish Culture and Civilization, Year 3, No 2. Русе, Русенски университет, 2001, pp. 32, ISBN 1311-3321.
 2. Kornazheva, M. (Ed.). Mediator. Series of the Centre for Jewish Culture and Civilization, Year 1, No 1. Русе, Русенски университет, 1999, pp. 32, ISBN ISSN 1313-6437.
 3. Petrova, Roumyana. Anglophone Area Studies: An Introduction, Part One and Part Two // Увод в англоезичното странознание и културознание. Първа и втора част, 386 стр.. Русе, Издателство „Лени Ан”, 2010, ISBN 978–954–8190–72–5.
 4. Ангелова, П. и М. Корнажева, (Ред.). Научни трудове, т. 38, серия 1. Европеистика.. Русе, Русенски университет, 2001, стр. 222, ISBN 1311-3321.
 5. Бузера, Й., Е.Димитрова, О. Кайтер, Н.Паня, Ю.Попова, Ю. Рот, А. Тенеску. Основи на интеркултурната комуникация. Велико Търново, Фабер, 2012, стр. 227, ISBN 978-954-400-834-5.
 6. Донева, В., В. Антонова, М. Душкова, Ю. Попова, Р. Русев - съставителство, бележки; В. Донева, М. Душкова, Ю. Попова - идеен проект и редакция. Ректорите. Спомени, интервюта, документи. Русе, Университетски издателски център Русенски университет, 2015, стр. 248, ISBN 978-954-712-667-1.
 7. Коев, К. Религиозните малцинства в доктрините за сигурност на България, Франция и Великобритания. Сравнителен анализ. София, SNOWMOD, 2018, стр. 357, ISBN 978-619-90916-0-9.
 8. Корнажева, М. (Ред.). Научни трудове, т. 52, серия 5.2. Европеистика. Русе, Русенски университет, 2013, стр. 178, ISBN 1311-3321.
 9. Корнажева, М. (Ред.). Научни трудове, т. 51, серия 5.2. Европеистика. Русе, Русенски университет, 2012, стр. 145, ISBN 1311-3321.
 10. Корнажева, М. (Ред.). Сборник доклади на студентска научна сесия –СНС 15. Русе, Русенски университет, 2015, стр. 115, ISBN 1311-3321.
 11. Корнажева, М. (Ред.). Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 5.2 Европеистика. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 280, ISBN 1311-3321.
 12. Корнажева, М. и колектив (Ред.). Българо-румънски области за добросъседство. Русе, проект BRAINS, 2012, стр. 99, ISBN ISBN: 978-954-916.
 13. Корнажева, М. и колектив (Ред.). Българо-румънски интеруниверситетски Европа център. Русе, Русенски университет, 2003, стр. 165, ISBN 1311-3321.
 14. Корнажева, М. и колектив. Зелена книга за българо-румънска трансгранична идентичностна политика. София, проект BRAINS, 2013, стр. 200, ISBN ISBN: 978-954-916.
 15. Стоицова,Т., М.Куманова, Н.Венелинова. Добрият имидж – залог за успех (в частите управление на конфликти и кризисни комуникации). София, Институт по публична администрация и европейска интеграция към Министерски съвет, 2002, ISBN ISBN 954-535-287-.
 16. Чавдарова, И., П. Ангелова, Л. Кутин, М. Корнажева, Р. Собаджиева, Б.Станчева, Н. Локмаджиева, Г. Гоев, П. Лангер, К. Хусман. Русе – град на свободния дух. Русе, Русе прес, 2013, стр. 80, ISBN 1311-3321.
 17. Чуков Вл., П. Колева. Западноевропейският ислям : Регионализъм, структури, персонификация. София, Изток-Запад, 2011, стр. 316, ISBN 978-954-321-831-8.
 18. ЧУКОВ, Вл. ДАЕШ: (не)ислямска държава. София, Изток-Запад, 2016, стр. 400, ISBN 978-619-152-859-2.
 19. ЧУКОВ, Вл. Арабският Близък Изток и Централна Азия : Проблеми на политиката, икономиката и сигурността. София, Изток-Запад, 2006, стр. 507, ISBN 954-321-240-6.
 20. ЧУКОВ, Вл. Ислямският фундаментализъм : От теоретични рамки към регионални измерения. София, Изток-Запад, 2004, стр. 439, ISBN 954-321-054-3.
 21. ЧУКОВ, Вл. Външна политика и идеи. София, Парадигма, 1999, стр. 400, ISBN 954-9536-11-4.
 22. ЧУКОВ, Вл. Зараждане на ислямската държавност. София, Медиаком, 1994, стр. 546, ISBN COBISS.BG-ID 1029.
 23. ЧУКОВ, Вл., В. Георгиев. Философия и теория на ислямското право. София, ЛИК, 1997, стр. 344, ISBN 954-607-093-9.
 24. ЧУКОВ, Владимир Стефанов. Ал Кайда с перо и сабя. София, Изток-Запад, 2007, стр. 356, ISBN 978-954-321-380-1.
други трудове
 1. Coordinating Lead Authors: Verena Winiwarter and Gertrud Haidvogl. Contributing Authors and Commentators: Barben Daniel, Contin Marco, Cutura Marija, Domany Bruno, Dorondel Stefan, Egner Heike, Gajski Goran, Garcia-Santos Glenda, Gueorguiev Tzvetelin, Hartl Martina, Hein Thomas, Hudecz Ferenc, Ivan Oana, Jelen Igor, Jungmeier Michael, Kopliku Bresena, Laci Sabri, Lenhardt Mirjana, Tamáska Máté David, Mihalca Andrei, Miho Aleko, Papp Leila, Petrovic Ana, Pont Didier, Pop Ana-Maria, Popova Juliana, Sandu Cristina, Sendzimir Jan, Šmid Hribar Mateja, Stoica Georgeta, Stöglehner Gernot, Tabakovic Momir, Terzic Aleksandra, Torkar Gregor, Žlender Vita, Zojer Hans. Danube:Future White Paper on Integrated Sustainable Development of the Danube River Basin, White Paper, 2015,http://www.danubefuture.eu/sites/default/files/DanubeFuture_WhitePaper.pdf, pp. 46
 2. Авторски колектив:Ст. Савова-Михайлова,Т.Христова,Н. Венелинова,И.Христов,Д. Василев, Н.Данкинова,М. Куманова. Европейските фондове и общините – възможности, проблеми, решения (част II: Управление и изпълнение на проекти), наръчник, 2010,https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/07774.pdf, стр. 19-45
 3. Коев, К. Религиозните малцинства в доктрините за сигурност на България, Франция и Великобритания. Сравнителен анализ, Автореферат на дисертационен труд (40 стр.). Печатна база на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012
 4. колектив на Асоциация за регионално развитие на Област Русе (Венелинова,Н. Съавтор). МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРОВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020, оценителен доклад, 2017,http://www.borovo.org/bg/Docs/2017/12/18-12/Pril.t.1.%D0%9C%D0%95%D0%96%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9D%D0%90_%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%90_%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E_%D0%9D%D0%9E%D0%95%D0%9C
 5. Корнажева, М. Субнационалното равнище в многостепенното управление на Европейския съюз. Оптимизъм за българските региони, хабилитационен труд, 2013, стр. 160
 6. Корнажева, М. Езиковата политика – фактор за сигурност в европейското трансгранично сътрудничество., дисертационен труд, 2010, стр. 222
 7. Корнажева, М. Езиковата политика – фактор за сигурност в европейското трансгранично сътрудничество, автореферат, 2010, стр. 36
 8. Попова, Ю. Методи за изследване на интеркултурната комуникация. Приложение на семантичния диференциал в интеркултурни изследвания, Хабилитационен труд, 2006, стр. 150
 9. Попова, Ю. Културна специфика на афективното значение в българския език /психолингвистични аспекти/, Дисертационен труд, 2002, стр. 306
 10. Соколова, Х. Операционализация на успеха в ценностните ориентации на обществата в България и Унгария (сравнително интеркултурно изследване), Дисертационен труд, 2016, стр. 270
 11. ЧУКОВ, Вл. Ислямският фундаментализъм като заплаха за националната сигурност / Владимир Стефанов Чуков, дисертационен труд, 2004
 12. ЧУКОВ, Владимир Стефанов. Ислямският фундаментализъм като заплаха за националната сигурност, автореферат, 2005, стр. 62
 13. ЧУКОВ, Владимир Стефанов. Политическата партия в арабския свят през последните две десетилетия /1970-1990/, автореферат, 1992, стр. 29