Списък на публикациите

монографии

 1. Georgieva, S., T. Balkandzieva. Pedagogical strategies for achieving emotionalstability whit childrenfrom incomplte families, В: Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране не емоциите и чувствата в образованието и социал. Ruse, RU MEDIATEX, 2019, стр. 141-151, ISBN 978-619-207-183-7.
 2. Georgieva, S., T. Mincheva. The interactive educational environment as an organizitiona form for improving comprehension by experiencing a ralette of emotions,В: Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране не емоциите. Ruse, RU MEDIATEX, 2019, стр. 134-141, ISBN 978-619-207-183-7.
 3. Ванева, В. Педагогика на овладяването на елементарните математически представи. Русе, УИЦ, 2006, стр. 212, ISBN 10:954-712-326-2.
 4. Ванева, В., Б. Личев, В. Христова, Г. Георгиева и др. 50 образователни системи, с.44-52. Русе, Печатна база при РУ, 2006, стр. 248, ISBN 10: 954-712-346-7.
 5. Василева В. Актуални проблеми на организацията и управлението на образованието. Училищно законодателство. София, Авангард Прима, 2016, стр. 198, ISBN 978-619-160-658-0.
 6. Велева, А. Проблеми на теорията на играта. Русе, МЕДИАТЕХ, 2014, ISBN 978-619-7071-42-9.
 7. Георгиева, С. Предучилищна педагогика, изд „Авангард-Принт”. Русе, „Авангард-Принт”, 2012, стр. 443, ISBN ISBN 978-954-337.
 8. Георгиева, С. Разбирането като педагогически проблем /начачална училищна възраст. Русе, Авангард-Принт-ООД, 2006, стр. 230, ISBN 10:954-337-010-9.
 9. Георгиева, С. Формиране на компетенции за работа с визуални модели. Русе, Авангард-Принт, 2017, стр. 158, ISBN 978-958-337-325-3.
 10. Георгиева, С. Педагогическа технология за обучение на студенти в интерактивна образователна среда. Русе, Авангард-Принт - ООД, 2017, стр. 170, ISBN 978-954-337-335-2.
 11. Георгиева, С. Феномени на възпитанието. Русе, Примакс” ООД, 2010, стр. 220, ISBN 978-954-8675.
 12. Георгиева, С. Компоненти на възпитанието. Русе, Примакс, 2010, стр. 265, ISBN 978-954-337.
 13. Георгиева, С. З. Дечев. Природозащитно образование-теория и практика. София, Ни плюс, 2016, стр. 139, ISBN 978-954-9464-16-0.
 14. Георгиева, С., Владимирова-Петрова, М.,. Спортът като фактор за детското възпитание (нравствени и организационни компетенции, В: Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране не емоциите и чувствата в образованието и социално-педаго. Русе, РУ MEDIATEX, 2019, стр. 76-82, ISBN 978-619-207-183-7.
 15. Динева, В. Синдром на професинално прегаряне в помагащите професии. Русе, Примакс, 2018, стр. 124, ISBN ISBN 978-619-7242.
 16. Дончева Ю. Преодоляване на формирани в семейството модели за агресивно поведение на детето. Печатна база при Русенски университет, ПРИМАКС - Русе, 2019, стр. 191, ISBN 978-619-7242-64-5.
 17. Дончева, Ю. Моделиране на развиваща образователно-творческа среда за деца със специални образователни потребности В: Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване на креативно. Русенски университет, Примакс, 2017, стр. 64-71, ISBN 978-619-7242-31-7.
 18. Дончева, Ю. Консолидиращите функции на българските детски фолклорни игри в предучилищна възраст (189 игри и броилки с вариантите им). Печатна база при Русенски университет, МЕДИАТЕХ - Плевен, 2014, стр. 238, ISBN 978-619-7071-84-9.
 19. Душков, Ж., Здравкова, Зл. и С. Вичев. Русенски университет - 60 години, исторически очерк. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2005, pp. 139-145; 154-172; 17, ISBN 954-712-292-.
 20. Здравкова, Зл. Дионис и теротеизмът. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2000, pp. 135 с., ISBN 2. 9548339-11-0..
 21. Здравкова, Зл., Ж. Душков, Р. Златева, И. Славова. Мястото на жената в античното и средновековното общество. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2011, стр. 156, ISBN 978-954-8467-20-9.
 22. Здравкова, Зл., Иванов, Д. Тракийското сребърно съкровище от Борово. В.Търново, Изд. Абагар, 2002, стр. 80 с., ISBN 954-427-490-1.
 23. Здравкова, Зл., С. Юлзари,, Т. Бакърджиева, М. Папазова, Р. Златева. Религиозните храмове в Русе. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2011, стр. 133, ISBN 978-054-8467-18-6.
 24. Здравкова, Златоживка, Виолета Ванева, Ренета Златева, Магбуле Папазова, Росица Игнатова. Образователното дело в Русе през Възраждането и Новото време. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2012, стр. 287(7-177;200-241, 2, ISBN 978-954-8467-58-2.
 25. Златев, Л. Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО)1923-1940. Русе, Лени Ан, 2009, стр. 272, ISBN 978-954-8190.67-1.
 26. Златев, Л. "Без борба - няма свобода!" Вътрешната Добруджанска Революционна Организация (ВДРО) 1923-1940. Второ допълнено и преработено издание.. Русе, "ЛЕНИ АН" - Русе, 2015, стр. 457, ISBN 978-619-7058-37-6.
 27. Златев, Л. Стопанското развитие на Русе 1878-1947.. Русе, Държавен архив - Русе, 2006, стр. 193, ISBN 10:954-8339-28-5.
 28. Златев, Л. Политическият живот в Русе 1879-1900.. Русе, "Държавен архив" - Русе, 1998, pp. 240, ISBN 954-8339-04-8.
 29. Иванов, с, А. Велева, Б. Илиева, В. Василева, С. Георгиева, Ю. Дончева, В. Динева, В. Радева, Д. Алипиева, Е. Стоянова, П. Стефанова, Р. Златева, Л. Радославова, П. Чешмеджиева, Д. Стайков, Е. Иванова, Д. Каравасилев, Й. Нечева, М. Трифонова, М. Петрова, П. Памукова, П. Пенчева, Т. Желязкова, Т. Минчева, М. Демкеш, М. Василева, Н. Тодорова, П. Томова, Р. Казаков, Х. Зюхтиева. Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране на емоциите и чувствата в образованието и социално-педагогическата сфера. Русе, Медиатех, 2019, стр. 46-50, ISBN 978-619-207-183-7.
 30. Иванов, с, А. Велева, Б. Илиева, В. Василева, С. Георгиева, Ю. Дончева, В. Динева, В. Радева, Д. Алипиева, Е. Стоянова, П. Стефанова, Р. Златева, Л. Радославова, П. Чешмеджиева, Д. Стайков, Е. Иванова, Д. Каравасилев, Й. Нечева, М. Трифонова, М. Петрова, П. Памукова, П. Пенчева, Т. Желязкова, Т. Минчева, М. Демкеш, М. Василева, Н. Тодорова, П. Томова, Р. Казаков, Х. Зюхтиева. Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране на емоциите и чувствата в образованието и социално-педагогическата сфера. Русе, Медиатех, 2019, стр. 46-50, ISBN 978-619-207-183-7.
 31. Иванова, Е. Формиране на творческия потенциал на детето от ранна детска възраст чрез мултимедия и мултимедийни приложения, В: Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване кре. Русе, ПРИМАКС, 2017, стр. 4-12, ISBN ISBN: 978-619-724.
 32. Игнатова, Т., В. Ванева и М. Божидарова. Математически занимания в детската градина. София, Просвета, 1991, стр. 67-147, ISBN 954-01-0052-6.
 33. Илиева, Б. Изследване познанията на децата и младите хора за явлението „трафик на хора”. ИЦ при Русенски университет, Медиатех-Плевен, 2017, стр. 143, ISBN 978-619-207-095-3.
 34. Колев,Г.,Ж.Военкинова,П.Петров,М.Янкова,М.Мануелян. Социално-педагогически професионален практикум на студентите в базите от социалната система. Шумен, Университетско издателство"К.Преславски", 2007, ISBN 978-954-577-584-0.
 35. Лора Радославова. Джендър измерения на образователния процес(в начална училищна възраст). Русе, STUDIO COLOR, 2014, стр. 128, ISBN 9789543372317.
 36. Пенев, С.Д. Емпатийни възможности на студентите-педагози. Русе, Русенски университет, 2000, ISBN -.
 37. Петров П., В.Василева. Общуване и обучение. София, Авангард Прима, 2014, стр. 173, ISBN 978-619-160-288-9.
 38. Петров П.; К.Белчева ;В.Василева. Системата за социално подпомагане и ценностните ориентации на хората от третата възраст. София, Авангард Прима, 2012, стр. 209, ISBN 978-619-160-048-9.
 39. Петров,П. Педагогическо общуване/теоретичен екскиз/. Русе, Лени-Ан, 2009, ISBN 978-954-8190-71-8.
 40. Петров,п. Педагогическо общуване.Теоретичен ескиз. Русе, Лени-Ан, 2009, ISBN 954-8190-30-3.
 41. Радков, Ив., Л. Златев. Русенската община 1878-1949.. Русе, "Държавен архив" - Русе, 2002, стр. 420, ISBN 954-8339-15-3.
 42. Стоянов, И. Любен Каравелов: Нови щрихи към живота и дейността му. Велико Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, стр. 130, ISBN 978-954-524-662-3.
 43. Стоянов, И. И някога, и днес, и завинаги... Памет за апостола. Велико Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, стр. 128, ISBN 978-978-8387-57-6.
 44. Стоянов, И., Д. Чаушева. Европейските измерения на Васил Левски. София, "Златен змей", 2011, стр. 135, ISBN 978-954-776-013-4.
 45. Стоянова, Д. Педагогически аспекти на взаимоотношенията в съвременното семейство. Русе, Медиатех-Плевен, 2013, стр. 139, ISBN 978-619-7071-27-6.
 46. Тодорова Н., Ю. Дончева. Обогатяване на емоционалния свят на децата чрез българския фолклор и етнология. В: Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране на емоциите и чувствата в образованието и социално-педагогичес. Медиатех, Медиатех, 2019, стр. 95, ISBN 978-619-207-183-7.
 47. Факирска Й. Предучилищна педагогика – съвременни проекции и проблеми.. РУ А. Кънчев, ИЦ при РУ „А. Кънчев”, 2012, стр. 168, ISBN 978-954-712-559-9.
 48. Факирска, Й. Педагогически технологии за стимулиране на познавателната дейност на 5-7-годишните. София, Интерклас, 2009, стр. 136, ISBN 978-954-91016-2-1.
 49. Факирска, Й. Детето - нашият домашен любимец. София, НИО, 2000, стр. 112, ISBN 954-9783-24-3.
 50. Факирска, Й. Готовност на 5-6 годишните деца за обучение в училище. 1998, 80 с.. София, Макрокосмос, 1998, стр. 80, ISBN 954-8917-13-0.
 51. Факирска, Й., Р. Милянкова. Предучилищното възпитание в развитите страни. София, Микрокосмос, 1994, стр. 115, ISBN 954-8355-05-1.
студии
 1. Fakirska, J. Requirements to proceedings in preschool group. Strategies for policy in science and education – Summaries,. София, НИО, 1998, pp. 26-27, ISBN 00.
 2. Ванева, В. Университетът като образователно пространство. Силистра, х, 2011, стр. 229-243, ISBN 978 – 954 – 84.
 3. Ванева, В. Тест за изследване на ориентирането в пространството в предучилищна възраст (чрез графични и условно-схематични модели). София, Веда Словена-ЖГ,, 2004, стр. 81-120, ISBN 954-8510-84-7(ч2).
 4. Василева В. Аспекти в подготовката на бъдещите учители. Русе Печатна база на Русенски университет, Медиатех, сб. Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие, 2014, стр. 71-91, ISBN 978-619-207-004-5.
 5. Василева В. Насилието и агресията сред подрастващите. Русе, Русенски университет„А.Кънчев“ сп. Педагогически новости бр.1с.50-67, 2013, стр. 17, ISBN ISSN 1314-7714.
 6. Василева В. Р. Златева Д. Алипиева П. Чернева К. Тодорова. Проектно-ориентираното обучение като стратегия за повишаване качеството на образователния процес във ВУЗ В: Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обучение за стимулиране ак. Русе, Примакс, 2018, стр. 67-87, ISBN 978-619-7242-56-0.
 7. Василева, В., Златева, Р., Алипиева,Д., Чернева, П., Тодорова, К. Проектобазираното обучение като стратегия за повишаване качеството на образователния процес. Русе, Примакс, 2018, стр. 31-66, ISBN 978-619-7242-56-0.
 8. Велева, А. Еволюционни предпоставки на играта. Русе, сп. Педагогически новости, 2013, стр. 27-52, ISBN 1314-7714.
 9. Велева, А. Формиране и диагностика на понятие за съхранение на количеството у деца в предучилищна възраст. София, "Ръководство за изследване на детето" ІІ част, Веда-Словена ЖГ, 2004, стр. 121-140, ISBN 954-8510-84-7.
 10. Георгиева, С. Да уважаваме другите, да сме в комфорт със себе си- първа част по проект към фонд Научни изследвания на РУ. Русе, „Примакс-ООД”, 2009, стр. 39, ISBN 978-954-86-7.
 11. Георгиева, С. Новая практика и инструкции для, пробуждения творческой активности студентов. Волгоград, сп. Учебный год, 2008, стр. с.124-136, ISBN ИД № 05329 от 09.
 12. Георгиева, С. Използване на учебните часовете като фундаментално различни до неисъизмеримост събития за целите на детското възпитаване/. Русе, Лени-Ан, 2005, стр. 52-73, ISBN 954-8190-46-Х.
 13. Георгиева, С. Изследване и развитие на вниманието и паметта при деца от начална училищна възраст. София, ЖГ-Веда -Совена, 2004, стр. 225-244, ISBN 954-8510-84-7(ч2).
 14. Георгиева, С. Практики за преодоляване на негативни психични състояния, свързани с обучението и възпитанието. София, СУ, 2005, стр. 214-231, ISBN -.
 15. Георгиева, С. и кол. Сватбата. Русе, Лени-ан, 2004, стр. 86, ISBN 954-8190-36-2.
 16. Георгиева, С. М. Пертова. Социални умения при деца от средното детство,(връзка със самооценката. Силистра, Известия на НЦ „Св. Дазий Доростолски”, 2011, стр. 273-293, ISBN ISBN 978-954-8467.
 17. Георгиева, С. П. Петров. Как да напишем дипломна работа. Русе, Парнас-Прес, 1997, стр. 64, ISBN -.
 18. Георгиева, С. П. Цанков. Енциклопедични знания за любопитковци-помощен материал по глобална тема: “Слънчева система”. София, Педагогика, 2012, стр. 297-315, ISBN 0861-3982.
 19. Динева, В., Б. Илиева, Д. Стоянова. За възможностите на проектния подход в академичното обучение на социалните педагози. В: Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обучение за стимулиране активността на учащите. Русе, Примакс, 2018, стр. 67-86, ISBN 978-619-7242-56-0.
 20. Дончева Ю. Моделни практически стратегии и техники за работа със семейства и деца с изявено предизвикателно поведение, I част. Българска школа по психоанализа, Психоанализа ЕООД, 2017, стр. 34-89, ISBN 2367-509Х.
 21. Дончева Ю. Дефинитивни същностни и функционални измерения на резилиентността чрез българските детски народни игри в прехода между предучилищна и начална училищна възраст. Психология - теория и практика, Варна, 2016, стр. 40-60, ISBN 2367-508Х.
 22. Дончева Ю. Мястото на историята за град Русе в уроците по „Роден край“, „Околен свят“ и „Човекът и обществото“ (научна студия). „Лени АН“ – Русе, „Лени АН“ – Русе, 2016, стр. 124-151, ISBN 1312-0980.
 23. Дончева Ю. Компаративен анализ на професионално-практическото обучение на студентите от педагогическите факултети у нас и в чужбина. Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ, 2015, стр. 47-64, ISBN 978-619-207-004-5.
 24. Дончева Ю. Научени уроци и предизвикателства за устойчиво развитие на човешките ресурси чрез проекти. Авангард принт, Авангард принт ЕООД, 2015, стр. 35, ISBN 978-954-337-276-8.
 25. Дончева, Ю., Д. Неделчева, Л. Радославова, Е. Иванова. Проектно-базираното обучение в контекста на стимулиране познавателната активност на учениците в начална училищна възраст В:Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обучение за. Печатна база на Русенски университет, ПРИМАКС, 2018, стр. 9-30, ISBN 978-619-7242-56-0.
 26. Здравкова, Зл. Село Божичен – древност, съвремие, ново време, - Алманах за историята на Русе, т. VІІ,. Русе, Лени-Ан, 2007, стр. 114-138, ISBN 1312-0980.
 27. Здравкова, Зл.,. Принос към старата история на Русе, - Алманах за историята на Русе, т. ХІ,. Русе, Лени-Ан, 2011, стр. 5-63., ISBN 1312-0980.
 28. Здравкова, Зл., Д. Иванов. Тракийското сребърно съкровище от Борово, в:Алманах за историята на Русе, т. І. Русе, Лени-Ан, 1996, стр. 12-41, ISBN 1312-0980.
 29. Златев, Л. Русе в периода между двете световни войни – демография и градска среда. Алманах за историята на Русе, т. 19, Лени АН – Русе, 2019, стр. с. 140–164, ISBN ISSN 1312–0980.
 30. Златев, Л. Българската криза през 1886 г. и русенският вестник "Славянин". Алманах за историята на Русе, т. 18, "Лени АН"–Русе, 2018, стр. 39–60, ISBN ISSN-1312–0980.
 31. Златев, Л. Народен съюз "Звено" в Русе и Русенско (1944–1949 г.). Алманах за историята на Русе, т. 17, Лени Ан – Русе, 2017, стр. 22–59, ISBN ISSN 1312–0980.
 32. Златев, Л. Взаимоотношенията между политическите партии в Русенска област (1944-1947). Алманах за историята на Русе т. 12, Лени Ан, 2012, стр. 119-200, ISBN ISSN 1312-0980.
 33. Златев, Л. Стопанското развитие на крайдунавските градове между двете световни войни. - Алманах за историята на Русе. т. ХІ. Русе, Лени Ан, 2011, стр. 133-184, ISBN 1312-0980.
 34. Златев, Л. Стопанското развитие на крайдунавските градове след Освобождението до войните (1878-1912). - Алманах за историята на Русе. т. Х.. Русе, Лени Ан, 2010, стр. 79-154, ISBN 1312-0980.
 35. Златев, Л. Демографското развитие на българските крайдунавски градове след Освобождението до войните (1878-1912). - Алманах за историята на Русе. т. ІХ.. Русе, Лени Ан, 2009, стр. 32-62, ISBN 1312-0980.
 36. Златев, Л. Към демографската картина на Североизточна България след Освобождението до войните (1878-1912). - Алманах за историята на Русе. т. VІІ.. Русе, Лени Ан, 2007, стр. 23-69, ISBN 1312-0980.
 37. Златев, Л. Русе - център на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО). Русе, Държавен архив - Русе, 2006, стр. 44-100, ISBN 1312-0980.
 38. Златев, Л. Политическите парти в Русенската община 1911-1923 г. Автореферат. Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 1992, стр. 29, ISBN няма.
 39. Златев, Л. Борбата на Русенската партийна организация за осъществяване общинската политика на БРСДП (т.с.)в периода 1911-1919 г. - ГКМЛ "История".. София, Министерство на народната просвета, 1989, стр. 3-62, ISBN 0205-2156.
 40. Златева, Р. Отражението на човека в българското писано право през епохата на Средновековието. – Алманах за историята на Русе. Т. XI, "Държавен архив" - Русе, 2011, стр. 64–111, ISBN 1312-0980.
 41. Златева, Р. Религиозно-провиденциалните възгледи в Средновековна България (VII–XIV в.). – Алманах за историята на Русе. Т. X, "Държавен архив" - Русе, 2010, стр. 25–78, ISBN 1312-0980.
 42. Иванова, К. Обществено-политическият живот след Първата световна война в спомените на Филип Симидов В: Алманах за история на Русе, т. ХV. Русе, Лени-Ан, 2015, стр. 319-348, ISBN 1312-0980.
 43. Илиева, Б., В. Динева, Д. Стоянова. ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПРОЕКТНИЯ ПОДХОД В АКАДЕМИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПЕДАГОЗИ. В:„Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обучение за стимулиране активността на учащите. по проект 18- ФПНО-02 от ФНИ на РУ, ПБ на Русенски университет, ПРИМАКС, 2018, стр. 67-87, ISBN 978-619-7242-56-0.
 44. Илиева,Б. Основни характеристики и тенденции на дневните центрове за хора от третата възраст. ., Издател: ФОНДАЦИЯ „ПРАВО НА ДЕТСТВО“, 2017, стр. 42, ISBN 978-619-7418-06-4.
 45. Кочев, И., В. Динева. Същност на изкуството. Има ли отговор?. Русе, УН при НУИ „Проф. Веселин Стоянов”, 2016, стр. 50, ISBN 978-954-92869-4-6.
 46. Папазова М. Създаване, развитие и дейност на банка „Гирдап”. Русе, Алманах за историята на Русе Лени Ан Т 12, 2012, стр. 51-84, ISBN 1312-0980.
 47. Папазова, М. По дирите на една от първите частни банки в страната - банка "Гирдап"-Русе. В: Алманах за историята на Русе, T. X, Русе, Лени Ан, 2010, стр. 154-195, ISBN 1312-0980.
 48. Пенев С.Д. Новая стандартизация теста Айзенка. Saabrueken, AV Akademikverlag GmbH&Co.KG, 2013, стр. 97, ISBN 978-3-659-43890-5.
 49. Стоянова, Д. Траектория на социализацията при липсата на семейна среда. сп.Педагогически новости, РУ, 2012, стр. 89-112;28-38, ISBN 1314-7714.
 50. Факирска, Й. Информационни компютърни технологии в детската градина. В: Компютърни дидактични игри в детската градина (методически насоки). Русе, РУ, 2012, стр. 2-25, ISBN 123.
 51. Факирска, Й. Превенция на насилието в предучилищна възраст. – Педагогика,. сп. Педагогика, 3, МОН, 2011, стр. 40-64, ISBN 0861-3982.
 52. Факирска, Й. Система на работа в подготвителена група за училище - Иновации, N2. София, НИО, 1997, стр. 36, ISBN 1310-9030.
 53. Факирска, Й. Особености във възпитанието и развитието на децата от домовете за деца от предучилищна възраст. - Резонанс,2,. София, НИО, 1997, стр. 36., ISBN 1310-9413.
 54. Факирска, Й. и др. Strategie National lors de l’utilisation des ordinaters dans l’ enseignmemt. Sofia. София, НИО, 1988, ISBN 000.
 55. Факирска, Й., Г.Близнаков, Д. Лазаров и др. Българското училище на 21 век. София, Тилиа, 1995, стр. 71, ISBN 000.
статии
 1. Alipieva, D. (2015), Identity and temporal perspective of adolescents with high achievements at school”.// Journal of Education, Culture and Society, 2015, No 2, pp. 171-183 (Impact factor: 92 /2015, Journal of Education, Culture and Science)
 2. Dineva, V. A study on the effect of the Solution Focused Approach in the treatment of psychoactive substances dependence during the phase of detoxification.// Knowledge International Journal, 2018, No 22, 5, pp. 1139-1144, ISSN 1857-923Х. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact Factor)
 3. Dineva, V. Training for planning and solutions for clients with alcohol dependence.// Knowledge - International Journal, 2017, No 20, 4, pp. 2069-2074, ISSN 1857-923Х. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact Factor (GIF))
 4. Doncheva J. PRINCIPLES OF TRAINING IN LINE WITH THE NEW THINKING AND ACTION.// SEA - Conf., 3 International Conference, Naval Academy, Constanta, 2017, No 3, pp. 74, ISSN 2457-144X.
 5. Doncheva J. EARLY IDENTIFICATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS.// SEA - Conf., 3 International Conference, Constanta, 2017, No 3, pp. 73, ISSN 2457-144X.
 6. Doncheva J., I. Ilieva. Practical and applied aspect of motivation role for game and physical activity in transition between preschool and school age.// Activities in physical education and sport, 2015, No 5, pp. 151-154, ISSN 1857-7687.
 7. Doncheva J.,B. Ilieva, I. Ilieva. MAIN REASONS FOR TRAFFICKING PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS.// KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, 2016, No 12.1, pp. 193-197, ISSN 1857-92.
 8. Doncheva Julia. Formation of a self-identification with the child of preschool age through the bulgarian children's folklore games.// KNOWLEDGE - International jouranal scientific papers, 2016, No 13.1, pp. 397-401, ISSN 1857-92.
 9. Doncheva Julia. EDUCATIONAL – PEDAGOGICAL WORK INTERACTION WITH CHILDREN WITH OPPOSITIONAL DEFIANT BEHAVIOR.// SCIENTIFIC BULLETIN,'MIRCEA CEL BATRAN' NAVAL ACADEMY PRESS, Constanta, Romania, 2015, No 2, pp. 244 – 247, ISSN 1454 - 864X.
 10. Doncheva Julia. Motivational role of behavioral psychology for physical activity, training and sport in the game transition between preschool and school age.// Activities and physical edication and sport, 2015, No 5, pp. 155-158, ISSN 1857-7687.
 11. Doncheva Julia, Desislava Stoyanova. IDENTIFYING WITH PARENTS FOR DETERMINATION PROSOCIAL AND AGGRESSIVE BEHAVIOR IN CHILDREN.// SCIENTIFIC BULLETIN, 'MIRCEA CEL BATRAN' NAVAL ACADEMY PRESS, Constanta, Romania, 2015, No 1, pp. 318 -m 320, ISSN 1454-864X.
 12. Doncheva, Julia. Theoretical aspects of the effective role of traditional folklore children's games in the pre-school and primary school education and training.// ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, International Journal of Scientific and Professional Issues in Phisical Education and Sport, 2015, No 5,1/2015, pp. 8-12, ISSN 1857-7687.
 13. Ekaterina Ivanova, Julia Doncheva, Tsvetelina Georgieva. Teaching roles and competences in the century of high technologies.// New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 2018, No 5, pp. 91-99, ISSN 2547-8818.
 14. Fakirska, Y. At the school threshold - new approach to children's preparation for school.// Scientific Bulletin - Education Sciences Series, 2011, No 1, pp. 92-108, ISSN 1584-5915.
 15. Georgieva, S. PROFESSIONAL - CIGNITIVE INTERESTS A WEY OF SUPPORT.// INTERNATIOLAL SCIENTIFIC JORNAL - INDUSTRY 4.0, 2019, No 4.0, pp. 198-200, ISSN 2534-8582; 2534-.
 16. Georgieva, S. BUILDING OF TEACHING STYLE DURING THE TRAINING OF STUDENTS ACCORDING TO CHILD’S NATURE.// International scientific periodical jornal “The Unity of science, 2015, No 4, pp. 28-31
 17. GEORGIEVA, S. VISUAL MODELS AND SOCIALLEARNING IN LINE WITH THE FUNCTIONS OF THE BRAIN.// The unity of science, VIENNA, AUSTRIA, 2015, No Vol.1, pp. 50-53, ISSN ISBN 9091-175Х.
 18. Georgieva, S. Новая практика и инструкции для побуждения творческой активности студентов.// Учебн год, 2008, брой 1, стр. 124-136, ISSN ИД 05329.
 19. Georgieva, S. Family violence and the impact children.// Todays children are tomorrows parents, 2006, No 17-18, pp. 26-30, ISSN 1582-1889.
 20. Ilieva I., Julia Doncheva. Training and refereeing as a pedagogical function management of teaching in physical education and sports - sports games.// ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, International Journal of Scientific and Professional Issues in Phisical Education and Sport, 2015, No 5,1/2015, pp. 60-63, ISSN 1857-7687.
 21. Ivanova E., Doncheva J., Georgieva C. Teaching roles and competences in the century of high technologies.// New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 2018, No 5, pp. 91-99, ISSN 2547-8818.
 22. Ivanova, E., J. Doncheva. The efficiency in training and knowledge development to students by integrating the information and communication technologies in the lesson of ‘Around the world’.// New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 2018, No 5, pp. 85-90, ISSN 2547-8818.
 23. L Zlatev D Minchev. Trade Entrepreneurship in the Bulgarian Pfrts along the River Danube from the Great Depression until the Beginning of World War ІІ.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2013, No 5, pp. 128-136, ISSN 1314 0167.
 24. Lyubomir Zlatev, Dyanko Minchev. Trade Entrepreneurship in the Bulgarian Ports along the River Danube from the End of the World War I until the Great Depression.// Journal of Entrepreneurship & Innovation Published Annually by the Ruse University Faculty of Business and Management, 2012, No 4, pp. 99-112, ISSN 1314-0167.
 25. Stoyanova D. TIPOLOGY OF THE MODERN PURPOSEFUL FAMILY EDUCATIONAL ORIENTATIONS.// Социосфера, 2013, No 1, pp. 87-90, ISSN 2078-7081.
 26. Vasileva V. Physical activity - decisive factor for the full life of people in elderly.// ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT APES(2015) Vol.5, No.2,UDC.: 796,, 2015, No Vol.43, No 1, pp. с.214-217, ISSN 1857-7687,.
 27. Vasileva, V. Delay the aging process and increase longevity through physical activity and sport.// APES (International Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport), 2016, No Vol.6,No.1, pp. 22-24, ISSN 1857-7687.
 28. Zdravkova, Zl., Ivanov, D.,. Contribution to Thracian religious Practice, Acta Associationis internationalis,.// Terra antiquа balcanica,Sofia,, 1990, No 1, pp. 101-112.
 29. Zdravkova, Zl., R. Zlateva. Resemblances in the wedding and natal customs of Azerbaijanis and Bulgarians.// – Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, 2011, No 2, Vol. 14, pp. 30–41, ISSN 2223-2613.
 30. Алипиева, Д. Тренинг: Разрешаване на конфликти без насилие.// сб. "„Интерактивни методи на обучение и възпитание“, 2014, брой 1, стр. 99-109
 31. Алипиева, Д. Кроскултурен анализ на атрибутите на идентичността при юношите.// Сборник по Проект № 2014 - ФПНО- 04, 2014, брой под печат
 32. Алипиева, Д. Надарените деца – стимул или проблем за българското образование?.// сп. "Педагогически новости", 2013, брой бр.1, стр. 79-88
 33. Алипиева, Д. Идентичност и постижения през ранна тийнейджърска възраст.// Психологични изследвания, Институт по психология, БАН, 2008, брой 2, ISSN 1311-4700.
 34. Ванева, В, А. Велева. Работа с компютър чрез елементи на логика и информатика.// Предучилищно възпитание, 2009, брой 7, стр. 5-10
 35. Ванева, В. Подходът Реджо Емилиа и предучилищното образование.// Предучилищно възпитание, 2010, брой 7, стр. 6, ISSN ХХХХ231.
 36. Ванева, В. Акмеология и педагогика.// Педагогика, 2009, брой 1, стр. 6, ISSN ХХХХ231.
 37. Ванева, В. Пропедевтика на работата с компютър в предучилищна възраст.// Предучилищно възпитание, 2009, брой 6, стр. 8, ISSN ХХХХ231.
 38. Ванева, В. Организация на предучилищното образование в страните членки на Европейскияя съюз.// Предучилищно възпитание, 2007, брой 1, стр. 5-10, ISSN ХХХХ231.
 39. Ванева, В. Българското образование в контекста на европейските практики.// Предучилищно възпитание, 2007, брой 2, стр. 5, ISSN ХХХХ231.
 40. Ванева, В. Примерни обучаващи ситуации по математика за 5-7 тодишните деца..// Дом, дете, детска градина, 2002, брой 2, стр. с.3-13, ISSN 896-456.
 41. Ванева, В. и колектив от 16 студента. Образователна система на Япония.// 50 образователни системи, 2006, брой 1, стр. 157-163, ISSN -10:954-712-346-7.
 42. Ванева, В. и Н. Тълпигова. Девическото образование в Русе.// Педагогика, 2003, брой 11, стр. 11, ISSN 456-789.
 43. Ванева, В., Carl Wallhuter,Д. Алипиева. Сравнително образование и интеркултурна компетентност..// Стратегии, 2011, брой 5-6, стр. София, ISSN ХХХХ231.
 44. Ванева, В., Г. Георгиева. Време на кръга.// Предучилищно възпитание, 2007, брой 3, стр. 4, ISSN ХХХХ231.
 45. Ванева, В., Георгиева, Г. Методичният похват "Време на кръга" в английските детски градини.// Предучилищно възпитание, 2007, брой 7, стр. 12-13
 46. Василева В. Университетите за „третата възраст“ в контекста на перманентното образование.// сп.Педагогика, 2015, брой 6, стр. 833-846, ISSN 0861-3982.
 47. Василева В. Професионалната квалификация на учителите в контекста на „Учене през целия живот“.// Педагогически новости, 2017, брой 1, стр. 3-8, ISSN 1314-7714.
 48. Василева В. Валидиране на знания,умения и компетенции придобити чрез неформално и информално обучение.// сп. Педагогика, 2015, брой 8, стр. 1095-1102, ISSN 0861-3982.
 49. Василева В. Принципи за практическо обучение на възрастните.// сп.Педагогически новости, 2015, брой 1, ISSN 1314-7714.
 50. Василева В. Превенция на насилието в училище.// Организация и управление на училището и детската градина, 2007, брой 1, стр. 157-160, ISSN 1312-3181.
 51. Василева, В. Педагогическото общуване и хуманизирането на взаимоотношенията в училище.// Педагогика, 2017, брой 1, стр. 48-59, ISSN 1314 – 8540 (Onli.
 52. Василева, В. Дидактическото моделиране в обучението – основа за личностно развитие на учениците.// Педагогически новости, 2016, брой 1, стр. 78-83, ISSN 1314-7714.
 53. Велева, А. Ново теоретико-практическо изследване на детското творчество.// Педагогика, 2018, брой 7, стр. 1011-1014, ISSN 1861-3982 (Print).
 54. Велева, А. Възможности за игра в ежедневието на детската градина съобразно новите нормативни документи.// Педагогически новости, 2016, брой 1, ISSN 1314-7714.
 55. Велева, А. Насоки за формиране на обща психологическа готовност за училище.// Педагогически новости, 2013, брой 1, стр. 106-117, ISSN 1314-7714.
 56. Велева, А. Случайността и неопределеността като конституиращи характеристика на играта.// Международно научно on-line списание Наука и технологии, 2013, брой 3 (8), стр. 49-53, ISSN 1314-4111.
 57. Велева, А. Изисквания към компютърните игри за предучилищна възраст.// Международно научно on-line списание Наука и технологии, 2013, брой 3 (8), стр. 129-133, ISSN ISSN 1314-4111.
 58. Велева, А. Комерсиализиране на детската играчка.// Международно научно on-line списание Наука и технологии, 2012, брой 2 (8), стр. 19-23, ISSN 1314-4111.
 59. Велева, А. Значение на детската игра.// Педагогика, 2012, брой 4, стр. 660-665
 60. Велева, А. Експертиза на детската играчка.// Международно научно on-line списание Наука и технологии, 2012, брой 2 (8), стр. 24-28, ISSN ISSN 1314-4111.
 61. Велева, А. Съвременни предизвикателства пред педагогиката на играта.// Предучилищно възпитание, 2009, брой 9, стр. 19-22
 62. Велева, А. Хумористично развитие и динамична адаптивност.// Предучилищно възпитание, 2007, брой 8, стр. 11-14
 63. Велева, А. Хуморът и дивергентно-мисловните способности на децата в предучилищна възраст.// Предучилищно възпитание, 2006, брой 6, стр. 37-41
 64. Велева, А. Динамика на детското чувство за хумор.// Предучилищно възпитание, 2006, брой 5, стр. 13-20
 65. Велева, А. Стимулиране на дивергентно-мисловните способности посредством хумор в детската градина.// Психологични изследвания, 2005, брой 3, стр. 179-186
 66. Велева, А. Смехът и смешното в предучилищното детство.// Предучилищно възпитание, 2004, No 8, pp. 29-32
 67. Велева, А., С. Алексиева, В. Куцарова, Б. Минчева, Е. Трифонова. Творчество и хумор в ежедневието на детската градина.// Дом, дете, детска градина, 2006, брой 3, стр. 3-11
 68. Владимирова-Петрова, М. "Пресечни точки на компетентностите при петгодишните деца от подготвителна група”.// “Образование”, 2011, брой 2, стр. 225-235, ISSN 978-954-680-706-9.
 69. Владимирова-Петрова, М. Формирането на социални компетентности при децата от предучилищна възраст – условие за безпроблемно приобщаване към училищните условия.// сп. “Образование и технологии”, 2010, брой 1, стр. 84-86, ISSN 1314-1791.
 70. Геoргиева, С. Практическо моделиране на студентския преподавателски стил в условия на студентска практика.// В: Проучване и разработване на иновации в технологиятана реализирането насъвременни образователни стратегии, 2003, брой 1, стр. 50-52, ISSN 964-712-196-2.
 71. Георгиева, Г. Получаване на статус за квалифициран учител от студентите-педагози в Англия.// Педагогически новости, 2017, брой 1, стр. 115, ISSN 1314-7714.
 72. Георгиева, С. Възможности и предпоставки за използване на визуални модели за сближаване на различните в глобализиращия се свят (работа в мултикултурна среда).// Реторика и комуникации, 2016, брой 21
 73. Георгиева, С. Основание и смисъл за включване на визуалните модели в образователното пространство.// НОВА НАША РЕЧ, 2016, брой 7-8, стр. 53-61, ISSN ISBN 2217-737Х.1. (с импакт фактор: 2 /2016, Сърбия, Белград, НОВА НАША РЕЧ, ЛЕСКОВЕЦ)
 74. Георгиева, С. Интердисциплинарен подход при подготовката на бъдещи социални педагози за интеркултурен диалог.// РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ, 2015, брой 16, ISSN 1314-4464.
 75. Георгиева, С. Студентският педагогически стил-резултат от емпирично учене.// Професионално образование, 2014, брой 1, стр. 8, ISSN 1314-8567.
 76. Георгиева, С. Юридическое обоснование релогиозного образования в Билгарии и его реализация в интерактивной образовательной среде.// Задонские Свято-Тихоновские образовательнье чтения, 2014, брой 1, стр. 88-91, ISSN 978—5-906-2.
 77. Георгиева, С. Същност и особености на интерактивната образователна среда.// Интерактивни методи на възпитание и обучение, 2014, брой 1, стр. 36-45, ISSN 978-954-712-633-6.
 78. Георгиева, С. Образователни аспекти през възраждането-отражението им в Русе.// сп. “Образование”, 2013, брой 1, стр. 128-138, ISSN ISBN0861- 475Х.
 79. Георгиева, С. Интерактивното обучение-как и защо.// НТ РУ Том 52, 2013, брой серия 6.2, стр. 94-100, ISSN 1311-3321.
 80. Георгиева, С. Формиране на отношение към парите като към средство или цел – част от ценностната система на децата от средното детство,.// сп., 2013, брой 2, ISSN ISBN0861- 475Х.
 81. Георгиева, С. Альтернативы для воспитательной работы с детьми в рамках религиозного образования.// Задонские Свято-Тихоновские образовательнье чтения, 2013, брой 1, стр. 99-102, ISSN 978—5-906-269-03.
 82. Георгиева, С. Oбряды и традиции для осознания культурного наследия и формирования у дошкольников уважение к взрослым и социальным институтам,.// Культура-оснoва славянского братства, Волгоград, 2012, брой 1, стр. 34-45, ISSN ISBN 978-5-990421.
 83. Георгиева, С. Лидерство и нтелигентност - пресечни точки и перспективи, връзка с управленския стил,.// „Организация и управление на училището и детската градина”, 2012, брой кн. 5, стр. 87- 98, ISSN 1312-3181.
 84. Георгиева, С. Общуването с децата или магията да възпитаваш общувайки.// сп. Образование, 2011, брой 5, стр. 44-58, ISSN 0861- 475Х.
 85. Георгиева, С. Учебното съдържание и качеството на обучението /човекът и природата-III-IV клас.// сп. „Нача.но училище”, 2011, брой 4, стр. 10, ISSN ISSN 0204-4951.
 86. Георгиева, С. Воспитательные теории и новые взгледы на воспитание.// В: Актуальные вопросы совремменной психологии и педагогики, 2010, брой 1, стр. 112-114, ISSN 5-901510-05.
 87. Георгиева, С. Повишаване на възпитателния ефект чрез съчетаване на традиционни и личностно ориентирани методи изисквания.// Педагогика, 2006, брой 6, стр. 72-91, ISSN 0861-3982.
 88. Георгиева, С. Възпитаване на установки за преминаване от учене чрез отговаряне на въпроси към учене чрез задаване на въпроси.// сб. „Предизвикателства на съвремието и качеството на образованието”, 2006, брой 5, стр. 35-40, ISSN ISSN 0861- 475Х.
 89. Георгиева, С. Многоликата агресия.// Психология журнал, 2006, брой 19, стр. 11-15, ISSN 1312-3777.
 90. Георгиева, С. Возможности изучения предметов "Родной край" и "Окружающий мир"для эффективнной саореализации детей в мире взрослых.// Учебны год, 2005, брой 4, стр. Волгоград, ISSN 1811-4865.
 91. Георгиева, С. Регулация на функционалното състояние на обучавани от начална училищна възраст,базирана върху психили.// Начално училище, 2005, брой 5, стр. 3-17, ISSN 1310-0572.
 92. Георгиева, С. Ситуативно регулиране на ученици за промяна на отношението към употребата на алкохол с висока концентрация.// сб. „Предизвикателства на съвремието и качеството на образованието”, 2004, брой 1, стр. 44-50, ISSN 1310-0580.
 93. Георгиева, С. Технологизиране на взаимодействието между игровата имисловна активност като учителска стратегия и умение.// Проучване и разработване на иновации в технологиятана реализирането насъвременни образователни стратегии, 2003, брой 1, стр. 53-55
 94. Георгиева, С. Негативното вличние на психологическите стериотипи върху обучението и ученето в частните училища.// Образование, 2003, брой 5, стр. 72-78, ISSN 1310-0580.
 95. Георгиева, С. Интегиране на знания, опит и мотивация за качествена подготовка на студенти в условия на сътрудничество.// Образование, 2003, брой 4, стр. 26-42, ISSN 1310-0580.
 96. Георгиева, С. Основания за подобряване на училищното обучениев начална училищна възраст чрез ситуационни подходи.// Начално училище, 2001, брой 1, стр. 28-31, ISSN 1310-0572.
 97. Георгиева, С . Георгиев, Д. Програми за ранното детство в САЩ.// Предучилищна педагогика, 1993, брой 4, стр. 45-46, ISSN 954-8355-05-1.
 98. Георгиева, С. Мултикултурност и идентификаця – педагогически възможности за социална интеграция.// Риторика и комуникации, 2017, брой 26, ISSN 1314-4464.
 99. Георгиева, С. Задоволяване на потребностите чрез комуникация в общност в процеса на учене, електронно научно списание.// РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ, 2014, брой 2, стр. 32-38, ISSN ISSN 1314-4464.
 100. Георгиева, С. Подпомагане на студенти от специалност : Социална педагогика“ за превенция на отпадащите от училище деца от ромски произход.// сп. Интеркултурно образованиекато средство за намаляване отпадането на ромските деца от училището, 2014, брой 1, стр. 55-61, ISSN 978-954-92632-7-5.
 101. Георгиева, С. Границите на дигиталното обучение и използване на възможностите му при студенти-педагози.// сб. Научна конференция с международно участие „Дигиталното настояще и дигиталното бъдеще: Икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия”, 2013, брой 1, стр. 165-173, ISSN ISBN 978-954-2946.
 102. Георгиева, С. Мотивиращи функции на училищния ръководител.// изд. Център „Знание и сила“, 2013, брой 4, стр. 22-24
 103. Георгиева, С. Възпитаване чрез ръководство на конфликти за постигане на консенсус.// Психология журнал, 2006, брой 20, стр. 13-15, ISSN 1312-3777.
 104. Георгиева, С. Видове постъпки при трудности по време на урок.// Начално училище, 2005, брой 4, стр. 52-60, ISSN 1310-0572.
 105. Георгиева, С. Съображения и идеи за подобряване на уменията за човешко общуване чрез съвместни дейности на училищния съветник и учителя.// Начално училище, 2004, брой 5, стр. 57-69, ISSN 1310-0572.
 106. Георгиева, С. Сто тридесет и пет години от въвеждането на звучната метода в българското училище и отражението й в училищното дело.// сп. „Начално училище”, 2003, брой 6, стр. 70-75, ISSN 1310-0572.
 107. Георгиева, С. Степен на удовлетвореност на педагогическите кадри от социалните промени.// Образование и квалификация, 2003, брой март-април, стр. 59-66, ISSN 0861-976Х.
 108. Георгиева, С. Качествени промени в мисловните умения на деца от начална училищна възраст посредством придобиване на социални умения /сравнителен анализ България, Турция, САЩ/.// Интеграция в образованието, 2002, брой 1, стр. 48-53, ISSN 954-712-137-5.
 109. Георгиева, С. Основания за подобряване на училищното обучение в начална училищна възрасъ чрез ситуационни подходи.// Начално училище, 2001, брой 1, стр. 26-31, ISSN 1310-0572.
 110. Георгиева, С. Стимулиране на мисловната активност в детската градина.// Предучилищно възпитание, 1994, брой 5, стр. 31-36, ISSN 954-8355-051.
 111. Георгиева, С. Взаимодействието начален учител-училищен психолог.// Отворено образование, 1993, брой 5-6, стр. 46-49, ISSN 0861-0738.
 112. Георгиева, С. Дидактически алтернативи за квалификацията на педагогическите кадри.// Управление на образованието-Серия-А /МОН/, 1993, брой 1, стр. 18-25
 113. Георгиева, С. Спин-педагогика:началото.// Семейство и училище, 1989, брой март, стр. 20
 114. Георгиева, С. Здр. Новев. Училищен мениджмънт.// Педагогика, 1997, No 1, pp. 38-49, ISSN 0861-3982.
 115. Георгиева, С. Същност и особености на интерактивната образователна среда. интерактивната образователна среда.// В: Интерактивни методи на обучение, 2014, брой 1, стр. 36-45, ISSN 987-954-712-633-6.
 116. Георгиева, С., П. Георгиева-Алексова. Формиране на педагогически компетенции за работа с деца при усвояване на език, който не е майчин.// Реторика и комуникации, 2018, брой 32
 117. Георгиева, С., Сл. Атанасов. Храмовете в село Червен до Русе.// Архив за поселещни проучвания, 2010, брой 1, стр. 144-154, ISSN 0861-6507.
 118. Гепргиева, С. Развитие на интелектуалните способности.// Отворено образование, 1993, брой 2, стр. 21-25, ISSN 1312-4897.
 119. Деян Стайков. Учителят и децата в риск - промени и проблеми след приемането на Закона за предучилищно и училищно образование.// Педагогически новости, 2017, брой 1, ISSN 1314-7714.
 120. Динева, В. Взаимозависимости между удовлетвореността от учителския труд и индивидуално-демографски фактори.// Педагогически новости, 2015, брой 1, стр. 89-94, ISSN 1314-7714.
 121. Динева, В., И. Кочев. Възможности за развитие на творческия потенциал в професионалното обучение по класическа китара.// Педагогически новости, 2017, брой 1, стр. 71-76, ISSN 1314-7714.
 122. Динева, В., И. Кочев. Компетентности на диригентът-учител и учителят-диригент в китарната оркестрова практика.// Педагогически новости, 2017, брой 1, стр. 77-82, ISSN 1314-7714.
 123. Дончева Ю. Предизвикателства за младите хора пред европейската програма "Еразъм +".// Стратегии на образователната и научната политика, 2017, брой 6, стр. 593-599, ISSN 1314 – 8575.
 124. Дончева Ю. Коррекция и развитие культуры в коммуникативной деятельности будущих учителей.// ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ, Новокузнецк, 2016, брой 1, стр. 99-104, ISSN 978-5-8353-1990-9.
 125. Дончева Ю. КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ УЧИТЕЛЯ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА.// КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ УЧИТЕЛЯ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, Новокузнецк, 2016, брой 1, стр. 96-104, ISSN 978-5-8353-1991-6.
 126. Дончева Ю. ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОБЛЕМИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА СИТУАЦИИТЕ В СМЕСЕНАТА ПО ВЪЗРАСТ ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.// Педагогика, 2015, брой 8, стр. 1131, ISSN 1314 – 8540.
 127. Дончева Ю. Семейните междуличностни взаимоотношения и връзката им с детското агресивно поведение.// Педагогика, 2013, брой 8, стр. 1263 - 1272, ISSN 0861-3982/1314-85.
 128. Дончева Ю., С. Юлзари. Студентската оценка за преподавателската дейност (Преподавателят през очите на неговите студенти).// Педагогически новости, 2015, брой 1, стр. 30-38, ISSN 1314-7714.
 129. Дончева Юлия. АЛГОРИТЪМ ЗА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ В ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ.// Педагогика, 2020, брой 1, стр. 37 - 49, ISSN 0861-3982.
 130. Дончева, Ю. УСПЕШНА СОЦИАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ ЧРЕЗ ФОРМИРАНЕ НА КЛЮЧОВИ СОЦИАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И (МЕКИ) УМЕНИЯ.// Педагогика, 2018, брой 7, стр. 980 - 992, ISSN 1314-8540.
 131. Дончева, Ю. Познавателните интереси към околната действителност – референтен компонент в структурата на интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст.// Педагогика, 2014, брой 1, стр. 117-131, ISSN 0861-3982.
 132. Дончева, Ю. За квалификацията на непедагогическите кадри “Как да работим с агресивните деца?”.// Сп. Педагогика, 2012, брой 1, стр. 151-156
 133. Дончева, Ю. Детето и ситуациите по природен и социален свят.// Сп. Предучилищно възпитание, 2011, брой 8, стр. 24-28
 134. Дончева, Ю. Ефективни форми за обратна връзка с родителите.// Сп. Предучилищно възпитание, 2010, брой 10, стр. 9-11
 135. Дончева, Ю. Психолого-педагогическата помощ при взаимодействието учители - родители - деца.// Сп. Предучилищно възпитание, 2010, брой 6, стр. 31-34
 136. Дончева, Ю. Интернет комуникацията между педагога и родителя.// Сп. Предучилищно възпитание, 2009, брой 9, стр. 46-47
 137. Дончева, Ю. Модели за преодоляване на агресивното поведение.// Сп. Предучилищно възпитание, 2009, брой 4, стр. 2-6
 138. Дончева, Ю. Математическите представи за пространствените отношения.// Сп. Предучилищно възпитание, 2009, брой 7, стр. 20-22
 139. Дончева, Ю. Дидактични игри по математика.// Сп. Предучилищно възпитание, 2008, брой 3, стр. 17-20
 140. Дончева, Ю. Възпитаване на технологична култура в предучилищна възраст.// Сп. Предучилищно възпитание, 2006, брой 07, стр. 44-46
 141. Дончева, Ю. Възпитаване на технологична култура в предучилищна възраст във века на високите технологии и евроинтеграция.// TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, The Scientific Serial of Trakia University, 2005, брой 3, стр. 41 - 44, ISSN 1312-1723.
 142. Дончева, Ю. Какво трябва да знае и може малкият пешеходец.// Сп. Предучилищно възпитание, 2005, брой 01, стр. 13-15
 143. Дончева, Ю. Нежеланите докосвания.// Сп. Предучилищно възпитание, 2005, брой 02, стр. 19-21
 144. Дончева, Ю. Година на юбилеи за предучилищното възпитание в България.// Сп. Предучилищно възпитание, 2003, брой 10, стр. 27-29
 145. Дончева, Ю. За мене и професията ми, за хората и децата им.// Сп. Предучилищно възпитание, 2003, брой 01, стр. 8-9
 146. Дончева, Ю. Един поглед към гражданското образование в предучилищна възраст.// Сп. Предучилищно възпитание, 2002, брой 6-7, стр. 16-17
 147. Дончева, Ю. Един вариант на ситуация за есента.// Сп. Предучилищно възпитание, 2001, брой 7-8, стр. 65-66
 148. Дончева, Ю. Модел на пространствено ориентиране.// Сп. Предучилищно възпитание, 2001, брой 10, стр. 20-25
 149. Дончева, Ю. Пространствено ориентиране.// Сп. Предучилищно възпитание, 2001, брой 4, стр. 10-15
 150. Дончева, Ю. Акценти при възприемане на традициите.// Сп. Предучилищно възпитание, 2000, брой 02, стр. 30-31
 151. Дончева, Ю. Двигателната активност - предпоставка за развитие на личността.// Сп. Предучилищно възпитание, 1999, брой 6-7, стр. 60-64
 152. Дончева, Ю. Акценти при ориентирането в обичаите и традициите.// Сп. Предучилищно възпитание, 1999, брой 03, стр. 18-19
 153. Дончева, Ю. Детската градина и семейството за социализирането на децата.// Сп. Предучилищно възпитание, 1997, брой 7-8, стр. 45-47
 154. Дончева, Ю. Закономерности на речевото развитие в условията на билингвизъм.// Сп. Предучилищно възпитание, 1997, брой 09-10, стр. 10-13
 155. Дончева, Ю. Средства за развитие на изразителната реч.// Сп. Предучилищно възпитание, 1996, брой 04, стр. 6 - 8
 156. Дончева, Ю. Творческият разказ при 5-6 годишните деца.// Сп. Предучилищно възпитание, 1995, брой 02, стр. 36 - 39
 157. Дончева, Ю. Техника „Батик” и приложението и в ДГ.// Сп. Предучилищно възпитание, 1995, брой 10, стр. 36 - 38
 158. Здравкова Златоживка,. Светлината на Възраждането.// Светлината на Възраждането, 2012, брой 1, стр. 5-18, ISSN 978-954-8467-77-3.
 159. Здравкова, Зл. Русенският университет - 70 години възходящо развитие.// Педагогика, 2015, брой 8, стр. 1041-1051, ISSN 0861-3982.
 160. Здравкова, Зл. Автотранспортният факултет при Русенски университет,.// в Алманах за историята на Русе,, 2006, брой т. VІ, стр. 385-394., ISSN 1312-0980,.
 161. Здравкова, Зл. и Д. Иванов. За семантиката на трите ритона от Боровското съкровище.// Годишник на музеите от Североизточна България, 1989, брой 15, стр. 15-25.
 162. Здравкова, Зл. и Иванов, Д. Към характера на Боровското съкровище,.// Векове,, 1990, брой 6,, стр. 19-24.
 163. Здравкова, Зл.,. Към въпроса за инициацията, подземията и тракийската религиозна практика,.// Алманах за историята на Русе,, 2010, брой т. Х,, стр. 5-11, ISSN 1312-0980.
 164. Здравкова, Зл.,. Към въпроса за мястото на жената в средновековното общество,.// Алманах за историята на Русе,, 2010, брой т. Х,, стр. 12-24., ISSN 1312-0980.
 165. Здравкова, Зл.,. Жената в древнотракийското общество,.// Известия на Съюза на учените – Русе, серия 2 – Обществени науки,, 2006, брой т. 5,, стр. 98-103., ISSN 1311-1094.
 166. Здравкова, Зл.,. Юридическият факултет при Русенския университет “А.Кънчев”,.// Алманах за историята на Русе,, 2004, брой т. V,, стр. 272-284., ISSN 1312-0980.
 167. Здравкова, Зл.,. Русенският край и тракийските обитатели в древността,.// Алманах за историята на Русе,, 2002, брой т. ІV,, стр. 5-9., ISSN 1312-0980.
 168. Здравкова, Зл.,. Учебните пособия в Русенското учебно окръжие (1878-1900), , Русе,.// Научни трудове на Русенски университет “Анг. Кънчев”,, 2002, No т. 39, серия, pp. 77-80., ISSN 1311-3321.
 169. Здравкова, Зл.,. Змията и култът към Дионис,.// Алманах за историята на Русе,, 2002, брой т. ІІІ,, стр. 81-96., ISSN 1312-0980.
 170. Здравкова, Зл.,. Мистериите на Орфей и Трифон Зарезан,.// Известия на Съюза на учените-Русе, серия “Обществени науки”,, 1998, брой 2, стр. 48-52., ISSN 1311-1094.
 171. Здравкова, Зл.,. Една хипотеза за тракийски политически център в съвременния Русенски хинтерланд и за произхода на името Русе,.// Алманах за историята на Русе,, 1997, брой т. ІІ,, стр. 30-35., ISSN 1312-0980.
 172. Здравкова, Зл.,. Още една хипотеза за Родопското прорицалище на Дионис,.// Археология,, 1990, брой кн. 3,, стр. 3-9.
 173. Здравкова, Зл., Р. Златева. За някои паралели между дунавските и волжките българи.// Известия на Съюза на учените-Русе, серия 2, Обществени науки, 2011, брой т. 6, стр. 23-29, ISSN 1311-1094.
 174. Здравкова, Зл., Р. Златева. Мястото на децата в живота на средновековния българин..// Известия на Съюза на учените-Русе, серия 2, Обществени науки, 2011, брой т. 6, стр. 7-22, ISSN 1311-1094.
 175. Здравкова, Златоживка. Религиозната версия за произхода на живота.// Алманах за историята на Русе, 2012, брой ХІІ, стр. 5-18, ISSN 1312-0980.
 176. Здравкова, Златоживка. Гето-елинските взаимоотношения в областта на културата в доримския период.// Североизточна България – древност и съвремие, 1985, брой 1, стр. 138-147.
 177. Здравкова, Златоживка. Some newly discovered Megalithic Monuments in the Rhodope Mountains.// Pulpudeva, 1982, No 5, pp. 195-203
 178. Здравкова, Златоживка. Гето-елинските отношения през елинистическата епоха (по данни от Русенски окръг).// 75 години музейно дело в Русенски окръг, 1980, брой 1, стр. 36-43
 179. Здравкова, Златоживка. Гето-гръцките отношения в произведенията а античните автори.// Thracia antique, 1979, брой 5, стр. 103-115
 180. Златев Л. Един документ от архива на Коминтерна за опитите на д-р Петър Вичев и левицата да осъществят единодействие срещу десницата в Добруджанското движение.// Алманах за историята на Русе, 2014, брой 14, стр. 212-227, ISSN 1312-0980.
 181. Златев Л. Русе след Стамболов.// Алманах за историята на Русе, т. 14, 2014, брой 14, стр. 47-60, ISSN 1312-0980.
 182. Златев, Л. Румънски документи за ограничаване четническата пропаганда на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО).// Алманах за историята на Русе, 2019, брой т. 19, стр. с.383–392, ISSN ISSN 1312–0980.
 183. Златев, Л. Към политическата и социалната характеристика на русенското парламентарно представителство през първото десетилетие на ХХ век (1901–1911 г.).// Алманах за историята на Русе, 2017, брой т. 17, стр. 130–140, ISSN ISSN-1312–0980.
 184. Златев, Л. Политическият живот в Русе на прага на ХХ век и селските бунтове в Русенско (1899-1900 г.).// Алманах за историята на Русе, 2016, брой т. 16, стр. 88-98, ISSN ISSN1312-0980.
 185. Златев, Л. Един документ, маркиращ началната дейюност на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО).// Алманах за историята на Русе, 2016, брой т. 16, стр. 249–256, ISSN ISSN1312-0980.
 186. Златев, Л. Вътрешната Добруджанска революционна организация (ВДРО) в услуга на външнополитическия курс за възвръщането на Южна Добруджа към България.// Алманах за историята на Русе, 2015, брой т. 15, стр. 91-117, ISSN ISSN1312-0980.
 187. Златев, Л. Документи от полицейското досие на войводата на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО)Стефан Боздуганов (1925-1939).// Алманах за историята на Русе, 2013, брой т. 13, стр. 328-354, ISSN 1312-0980.
 188. Златев, Л. Слави Алексиев един от изтъкнатите дейци на ВДРО.// Алманах за историята на Русе., 2013, брой т. 13, стр. 218-234, ISSN ISNN 1312-0980.
 189. Златев, Л. Политическите борби в Русе през 1919 г..// Алманах за историята на Русе, 2012, No т. 12, pp. 85-96, ISSN 1312-0980.
 190. Златев, Л. Потенциалът на русенската промишленост в навечерието на национализацията в края на 1947 г..// Алманах за историята на Русе, 2012, брой т.12, стр. 306-320, ISSN 1312-0980.
 191. Златев, Л. Политическите партии в предизборните борби в Русе през 1923 г..// Известия на Съюза на учените - Русе. Серия 2. Обществени науки., 2011, брой т. 6, стр. 30-35, ISSN 1311-1094.
 192. Златев, Л. Деветият конгрес на Международната търговска камара в Берлин (28 юни - 3 юли 1937) през погледа на един българин..// Алманах за историята на Русе., 2011, брой т. ХІ, стр. 430-451, ISSN 1312-0980.
 193. Златев, Л. За някои недостатъчно изяснени моменти около създаването и дейността на Вътрешната добруджанска революционна организация.// Исторически преглед, 2010, брой 1-2, стр. 118-158, ISSN 0323-9748.
 194. Златев, Л. Поглед към организационната структура на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО)в светлината на новоиздирени документи от личния архив на председателя на Централния комитет Иван Хаджии.// Алманах за историята на Русе, 2009, брой т. ІХ, стр. 189-201, ISSN 1312-0980.
 195. Златев, Л. Един неизвестен документ за целите и уставната регламентация на четническия апарат на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО) от началото на 30-те години на ХХ век..// Алманах за историята на Русе, 2008, брой т. VІІІ, стр. 221-242, ISSN 1312-0980.
 196. Златев, Л. По въпроса за момента на създаването и председателството на ръководството на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО)..// Алманах за историята на Русе, 2008, брой т.VІІІ, стр. 36-50, ISSN 1312-0980.
 197. Златев, Л. Иван Хаджииванов - родови корени и общественополитическа дейност..// Алманах за историята на Русе, 2006, брой т. VІ, стр. 202-219, ISSN 1312-0980.
 198. Златев, Л. За предполагаемите връзки между братя Ботеви и националноосвободителното движение в Родопите.// Известия на Тракийския научен институт, 2004, брой кн. V, стр. 124-131, ISSN няма.
 199. Златев, Л. Стопанското развитие на Русе по време на Втората световна война (1939-1945 г.).// Алманах за историята на Русе, 2004, брой т. V, стр. 96-112, ISSN 1312-0980.
 200. Златев, Л. Русенският вариант на "Предисловието" към т. 1 на "Записки по Българските възстания (Разказ на очевидци)".// Алманах за историята на Русе, 2004, брой т. V, стр. 14-46, ISSN 1312-0980.
 201. Златев, Л. Началото на амбалажно-текстилната индустрия в Русе 1929-1933 г..// Известия на Съюза на учените - Русе, Серия 2, "Обществени науки", 2003, брой 4, стр. 114-117, ISSN 1311-1094.
 202. Златев, Л. Още към въпроса за създаването и началната дейност на Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) 1890/1895 - 1900 г..// Алманах за историята на Русе, 2002, брой т. ІІІ, стр. 158-191, ISSN 1312-0980.
 203. Златев, Л. Тенденции в стопанското развитие на Русе между двете световни войни (1918-1939 г.)..// Алманах за историята на Русе, 2002, брой т. 4, стр. 136-194, ISSN 1312-0980.
 204. Златев, Л. За някои по-съществени моменти в стопанското развитие на Русе на границата между ХІХ и ХХ век..// Известия на Съюза на учените - Русе, Серия "Обществени науки", 2001, брой 3, стр. 33-38, ISSN 1311-1094.
 205. Златев, Л. Отражение на следвоенната икономическа криза върху стопанското развитие на Русе (1918-1923 г.)..// Известие на Съюза на учените - Русе, Серия "Обществени науки", 1999, брой 2, стр. 80-83, ISSN 1311-1094.
 206. Златев, Л. Политически аспекти на Русофилския бунт в Русе от 19 февруари 1887 г..// Исторически преглед, 1998, брой 1-2, стр. 167-186, ISSN 0323-9748.
 207. Златев, Л. По въпроса за създаването на Свободна безмитна зона в Русе..// Известия на Съюза на учените - Русе, Серия "Обществени науки", 1998, брой 2, стр. 77-80, ISSN 1311-1094.
 208. Златев, Л. Към началото на партийно-политическия живот в Русе след Освобождението до преврата от 27 април 1881 г..// Алманах за историята на Русе, 1997, брой 2, стр. 219-239, ISSN 1312-0980.
 209. Златев, Л. Стопанско и обществено-политическо развитие на Русе от Освобождението до войните..// Алманах за историята на Русе, 1996, брой т. І, стр. 126-134, ISSN 1312-0980.
 210. Златев, Л. Образуване и организационно изграждане на Обединената народнопрогресивна партия в Русе и Русенско (есента на 1921 - пролетта на 1923 г.)..// Архивен преглед, 1996, брой 1-2, стр. 107-115, ISSN 02048132.
 211. Златев, Л. Първа българска частна търговска камара..// Архив за поселищни проучвания, 1995, брой 2, стр. 67-73, ISSN 0861-6507.
 212. Златев, Л. Документални свидетелства за русенския период на Цани Гинчев..// Архив за поселищни проучвания, 1994, брой 2, стр. 97-104, ISSN 0861-6507.
 213. Златев, Л. Общинската криза и политическите партии в Русе (есента на 1921 - пролетта на 1923 г.)..// Архивен преглед, 1993, брой 3-4, стр. 50-58, ISSN 02048132.
 214. Златев, Л. Два документа за Добри Войников от фонда на Доростолочервенската митрополия в Русе..// Архив за поселищни проучвания, В. Търново, 1993, брой 2, стр. 68-74, ISSN 0861-6507.
 215. Златев, Л. Октомври и победата на Първата дунавска комуна.// ГКМЛ "История", 1988, брой 3, стр. 38-41, ISSN 0205-2156.
 216. Златев, Л. Нови документи за Капитан Петко войвода..// Военноисторически сборник, 1987, брой 5, стр. 197-201, ISSN 0204-4080.
 217. Златев, Л. Няколко писма от фонда на Доростолочервенската митрополия за Ботевата чета.// Известия на Държавните архиви, 1987, брой 53, стр. 309-322, ISSN няма.
 218. Златев, Л. Нови документи за Георги Илиев - Гаджал войвода..// Военноисторически сборник, 1986, брой 2, стр. 163-167, ISSN 0204-4080.
 219. Златев, Л. Документи за Априлското въстание..// Векове, 1986, брой 3, стр. 65-68, ISSN 0324-0967.
 220. Златев, Л. Още един документ за българското участие в Сръбско-турската война 1876 година..// Военноисторически сборник, 1985, брой 1, стр. 154-162, ISSN 0204-4080.
 221. Златев, Л. Сведение за тревненските живописци в Северна Добруджа..// Музеи и паметници на културата, 1984, брой 4, стр. 60, ISSN няма.
 222. Златев, Л. Няколко документа за въстаническото движение от 1875 година..// Векове, 1984, брой 4, стр. 72-74, ISSN 0324-0967.
 223. Златев, Л., З. Иванова. Земеделското стопанство на Общество "Бяло Братство" - Русе. Опит за периодизация (1921-1957 г.)..// Алманах за историята на Русе, 2002, брой т. ІV, стр. 430-437, ISSN 1312-0980.
 224. Златев, Л., З. Иванова. Създаване и начална дейност на Общество "Бяло Братство" - Русе (1921-1929).// Архивен преглед, 2002, брой 1-2, стр. 43-61, ISSN 02048132.
 225. Златев, Л., Ив. Димитров. Етнодемографското развитие на Русе и Русенско през османското иго (ХV-ХІХ в.)..// Исторически преглед, 1986, брой 10, стр. 58-68, ISSN 0323-9748.
 226. Златев, Л., Й. Борисов. Два документа от Доростолочервенската митрополия за въстаническите действия в Дряновския манастир, Габровско и Севлиевско..// Исторически преглед, 1988, брой 6, стр. 89-93, ISSN 0323-9748.
 227. Златева, Р. За "желязната Цола Драгойчева" или любопитни факти от живота на Ненка Стоянова - първата жена народен представител от русенския край.// Алманах за историята на Русе, 2018, брой Том XVIII, стр. 237-241, ISSN 1312-0980.
 228. Златева, Р. Как и защо в обучението по история трябва да се тълкуват първите стъпки в народопсихологията или осмислянето на историзма от дунавските българи.// Алманах за историята на Русе, 2016, брой Т. XVI, стр. 11-16, ISSN 1312-0980.
 229. Златева, Р. Сходства в сватбените обичаи на българи и азербайджанци.// Алманах за историята на Русе, 2014, брой Т. XIV, стр. 72-76, ISSN 1312-0980.
 230. Златева, Р. Някои аспекти от нрава на българския предхристиянски владетел.// Алманах за историята на Русе, 2012, брой Т. XII, стр. 32-41, ISSN 1312-0980.
 231. Златева, Р. Българският ранносредновековен воин - извор на доблест и сила.// Алманах за историята на Русе, 2012, брой Т. XII, стр. 19-31, ISSN ISSN 1312-0980.
 232. Златева, Р. Обичаи и обреди при бременност и раждане в село Широково.// Алманах за историята на Русе, 2008, брой Т. VIII, стр. 122-128, ISSN 1312-0980.
 233. Златева, Р. Вестник "Работник" - орган на Либералната партия в Русе.// Алманах за историята на Русе, 2006, брой Т. VI, стр. 30-35, ISSN 1312-0980.
 234. Златева, Р., М. Трифонова. Обреди и обичаи при раждане и кръщаване на дете в село Бръшлен, Русенско.// Алманах за историята на Русе, 2015, брой Т. XV, стр. 163-168, ISSN 1312-0980.
 235. Иванова, К. Русенският клон на съюз „Българска родна защита” (1925-1934).// Алманах за история на Русе, 2016, брой ХVІ, стр. 105 - 113, ISSN 1312-0980.
 236. Иванова, К. Неизвестни щрихи от политическата дейност на русенеца Димитър Сакакушев.// Алманах за история на Русе, 2016, брой ХVІ, стр. 225 - 229, ISSN 1312-0980.
 237. Иванова, К. Възстановяване и дейност на народнолибералните организации в Русе след края на Първата световна война.// Алманах за историята на Русе, 2015, брой ХV, стр. 84-90, ISSN 1312-0980.
 238. Иванова, К. Филип Тотю (исторически очерк).// Илюстрована енциклопедия БЕЛЕЖИТИ БЪЛГАРИ. БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ - ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА, 2012, No VІ, pp. 21-27, ISSN 978-954-574-086-2.
 239. Иванова, К. Нови данни за Червеноводската чета и смъртта на Върбан войвода.// Алманах за история на Русе, 2007, брой VІІ, стр. 10-22, ISSN 1312-0980.
 240. Илиева Б. Гласът на децата за явлението трафик на хора. В: VII Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие".// „Образование и технологии“ Бургас,, 2016, брой VII форум, ISSN 1314-1791.
 241. Илиева, Б. Заедно за правата на детето.// в. Студентска искра, 2017, брой 396, стр. 12, ISSN 1314-5932.
 242. Илиева, Б. Демографски дисбаланси и влиянието им върху живота на хората от третата възраст.// "Педагогически новости", 2016, брой 1, ISSN 1314-7714.
 243. Николова С., Ю. Дончева. Фолклорът като средство за интеграция на деца със специални образователни потребности.// Специална педагогика и логопедия, 2014, брой 3, стр. 27-33, ISSN 978-954-535-863-0.
 244. Папазова М. Как едно недобросъвестно банкиране прераства в самоизяждане.// Алманах за историята на Русе. Т. 13, 2013, брой 13, ISSN 1312-0980.
 245. Папазова, М. Някои аспекти от отношенията на банка "Гирдап" и нейната креация Българска македонска банка.// Известия на съюза на учените, 2011, брой 6, ISSN 1311-1094.
 246. Папазова, М. Банкрутът на "Гирдап" - надежди и разочарования.// Алманах за историята на Русе, Русе, 2011, брой T. XI, стр. 112-133, ISSN 1312-0980.
 247. Пенев ,Светломир Димитров, И.Маркова. Сравнение эмпатийных возможностей лиц разного возраста.// Общество и экономика постсоветского пространства Международный сборник научных статей, 2013, брой 2, стр. 153-157
 248. Пенев С.Д.,Дикова М. Висшата педагогическа подготовка-висша задача на българското образование.// Посоки, 1986, брой 8
 249. Пенев С.Д.,Живкова П. Изграждане на професионално умения в междуучилищните центрове.// Посоки, 2002, брой 6
 250. Пенев, С.Д. Субективни фактори,влияещи върху избора на професия при завършващите средно образование.// Педагогика, 2002, брой 3, стр. 043-045
 251. Пенев, С.Д. Сравнително изследване на професионално значимите качества на личността у студенти то педагогически и непедагогически специалности.// Педагогика, 2002, брой 10, стр. 051-059
 252. Пенев, С.Д. Професионални намерения на абитуриентите,завършващи средно техническо образование.// Образование, 2001, брой 4, стр. 031-035
 253. Пенев, С.Д. Митрополит Методи Кусев като педагог.// Педагогика, 2000, брой 3, стр. 090-100
 254. Пенев, С.Д. Индивидуални форми на обучение в училище.// Образование, 1999, брой 1, стр. 016-024
 255. Пенев, С.Д. Възпитателната работа в училище в условията на многопартийност и демокрация.// Образование, 1998, брой 1, стр. 034-039
 256. Пенев, С.Д. Актуални проблеми на обучението по религия в българското училище.// Начално училище, 1998, брой 1, стр. 073-075
 257. Пенев, С.Д. Основни професионално значими качества на студентите-педагози.// Посоки, 1997, брой 2-3, стр. 104-111
 258. Пенев, С.Д. Равнища на педагогическата дейност.// Образование и професия, 1996, брой 2, стр. 009-014
 259. Пенев, С.Д. Антихуманизмът на възпитанието чрез колектива.// Педагогика, 1995, брой 1, стр. 033-039
 260. Пенев, С.Д. Учебната дейност и алгоритмизацията в съвременното училище.// Образование и професия, 1995, брой 12, стр. 008-014
 261. Пенев, С.Д. Инженерно-педагогическото образование и неговите проблеми.// Образование и професия, 1994, брой 3, стр. 004-006
 262. Пенев, С.Д. Действителна алтернатива на оталитарната теория на възпитанието.// Педагогика, 1992, брой 3
 263. Пенев, С.Д. Възпитаване на добросъвестност,организираност, изпълнителност и точност в процеса на обучение.// Народна просвета, 1978, брой 6, стр. -, ISSN -.
 264. Пенев, С.Д. За самовъзпитанието на волята на учениците в средна училищна възраст.// Проблеми на комунистическото възпитание, 1978, брой 9
 265. Пенев, С.Д.,П.Живкова. Усвояване на ръчните бодове в началното училище.// Начално училище, 2001, брой 1
 266. Пенев, С.П. Проблеми на преподаване на религия в средното училище.// Педагогика, 2008, брой 2, стр. 063-069
 267. Пенев, С.П. Проблеми на оценяването на поведението на учениците в наше време.// Педагогика, 2006, брой 11, стр. 065-071
 268. Пенев, С.П. Интерес и необходимост в училищното обучение.// Педагогика, 2006, No 7, pp. 035-043
 269. Пенев, С.П. Отношението "учител-ученик"в светлината на демократичния стил на обучение.// Педагогика, 2005, брой 9, стр. 062-067
 270. Пенев, С.П. Урочната форма на обучение в съвременните условия.// сб.Урокът дидактически и методически аспекти, 2005, брой 1, стр. 022-040
 271. Пенев, С.П. Педагогическото управление в условията на демокрация.// Педагогика, 2004, брой 9, стр. 071-078
 272. Пенев, С.П., В.Грънчарова. Фактори,определящи избора на педагогическите специалности във висшите училища на Република България.// Посоки, 2006, брой 3
 273. Пенев,С.П.Ирена Маркова. Исследование эмпатийности среди населения города Силистры.// Экономика,Управление,Образование, 2014, брой 1, стр. 26-31, ISSN 978-5-93299-282-1.
 274. Петров П., Ю. Дончева. Творческото дело на Ян Амос Коменски в Шарошпатак.// Педагогически новости, 2013, брой 01, стр. 122 - 126, ISSN 1314-7714.
 275. Петров П.,В.Василева. Триадата „N-D-M“ структуроопределяща парадигма в интелектуалното развитие на личността.// ,,Наука, образование, култура”, бр.9/01.11.2016, 2016, брой 9, ISSN 1314-717 Х.
 276. Петров,П. Комуникативна компетентност и педагожка интеракция мегу наставнокот и часот физическо воспитуванjе и спорт.// Физичка култура, 2009, брой 1, стр. 54-56
 277. Петрова, П., Алипиева, Д. Петрова, П., Алипиева, Д., „Създаване на психология на успеха в класната стая“,сп. „Педагогически новости“, Русе, 2016 /под рецензиране/.// Педагогически новости, 2016, брой 1
 278. Радева, В. Трудовите злополуки в гр. Русе и региона от Освобождението до началото на Втората световна война /1878 г. – 1939 г./.// Алманах за историята на Русе, 2011, брой 11, стр. 359 – 372, ISSN 1312-0980.
 279. Радева, В. Законът за осигуряване на работниците и служащите в случай на злополука и болест от 1918 г. в българската осигурителна система.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2011, брой 6, стр. 43–49, ISSN 1311-1094.
 280. Радева, В. Д-р Янко Вайнщайн - първият лекар на фонда "Обществени осигуровки" в гр. Русе.// Алманах за историята на Русе, 2010, брой 10, стр. 305 – 312, ISSN 1312-0980.
 281. Радева, В. Доростолочервенската митрополия и протестантската общност в с. Хотанца, Русенско през 20-30 години на 20 век.// Алманах за историята на Русе, 2004, брой 5, стр. 113-119, ISSN 1312-0980.
 282. Радева, В. "За и "против" протестантството в Русе /1878 г. - 1939 г./.// Алманах за историята на Русе, 2002, брой 4, стр. 404-420, ISSN 1312-0980.
 283. Стоянова, Д. Проблеми на детско-родителските отношения и благополучие на детето в семейството. PROBLEMS OF CHILD-PARENT RELATIONSHIPS AND WELFARE OF THE CHILD IN THE FAMILY.// „SCIENCE & TECHNOLOGIES", Volume III, 2013, брой 8, ISSN 1314-4111.
 284. Стоянова, Д. Приложение на интерактивните методи при формирането на ключови компетенции у студентите – социални педагози за работа с неблагополучни семейства /под печат/.// проект, 2013, брой 13ФПНО-03
 285. Стоянова, Д. Влияние на джендърните стереотипи и модели върху функционално-ролевите възпитателни позиции в семейството. INFLUENCE OF GENDER STEREOTYPES AND MODELS ON FUNCTIONAL-ROLE EDUCATIONAL POSITIONS IN THE FA.// “SCIENCE & TECHNOLOGIES", Volume III Education, 2013, брой 8, ISSN 1314-4111.
 286. Стоянова, Д. Специфика и значение на интерактивната дидактическа технология при обучението на специалисти в системата на висшето образование /под печат/.// проект, 2013, брой 13ФПНО-03
 287. Стоянова, Д. Съвременното българско семейство като възпитателна среда.THE CONTEMPORARY BULGARIAN FAMILY AS EDUCATIONAL ENVIRONMENT.// SCIENCE & TECHNOLOGIES" VOLUME II: Education, 2012, брой 8, стр. 138-143, ISSN 1314-4111.
 288. Стоянова, Д. Педагогическото общуване и някои негови особености в ДОВДЛРГ.// Педагогика, 2005, брой 1, стр. 96-195, ISSN 0861-3982.
 289. Стоянова, Д. Социализиращи функции на педагогическото взаимодействие в ДОВДЛРГ.// Предучилищно възпитание, 2005, брой 5, стр. 20-24, ISSN 0204-7004.
 290. Стоянова, Д. ВЛИЯНИЕ НА ФЕНОМЕНИТЕ „РАННО“ И „КЪСНО“ РОДИТЕЛСТВО ВЪРХУ ЦЕЛЕВИТЕ СЕМЕЙНИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ ОРИЕНТАЦИИ /СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА/. INFLUENCE OF PHENOMENA „EARLY“ AND „LATE“ PARENTING ON THE TAR.// Педагогика, LXXXVII, 2015, брой 8,, стр. 1076-1088, ISSN 0861-3982.
 291. Стоянова, Д. Конфликтни ситуации при 5-7 годишните деца (сравнително изследване).// Педагогика, 2004, брой 8, стр. 58-67, ISSN 0861-3982.
 292. Стоянова,Д. Психолого – педагогически условия за повишаване равнището на социалната образованост на 5-7- годишните деца, отглеждани и възпитавани в институционална среда.// Предучилищно възпитание, 2006, брой 1, стр. 33-40, ISSN 0204-7004.
 293. Стоянова,Д. Психологични механизми и специфика в приложението на методи от арт-терапията при смущения в хода на социализацията на деца, лишени от родителски грижи.// Психологични изследвания (институт по психология на БАН), 2005, брой 3, стр. 283-292, ISSN 1311-4700.
 294. Факирска, Й. Възпиране на детската агресия чрез умения на емоционалната интелигентност.// Педагогически новости, 2013, брой 1, стр. 67-78, ISSN 1314-7714.
 295. Факирска, Й. Информационните технологии за развитие на емоционалната интелигентност у 5-7-годишните деца.// Педагогически новости, 2012, брой 1, стр. 3-12, ISSN 1314-7714.
 296. Факирска, Й. Изменение форм или разумное использование современных образовательных технологии в детском саду..// Современный детский сад , Москва., 2011, брой 1, стр. 47-55, ISSN 2221-1608.
 297. Факирска, Й. Ранно откриване на деца със специфични образователни потребности..// – Предучилищно възпитание,, 2009, брой 1, стр. 17-25, ISSN 0204-7004.
 298. Факирска, Й. Предучилищното образование на деца на мигранти в България..// Предучилищно възпитание,, 2009, брой 5, стр. 15-19, ISSN 0204-7004.
 299. Факирска, Й. Профилактика на агресията чрез формиране на нагласи за толерантно поведение.// Предучилищно възпитание, 2006, брой 7, стр. 22-27, ISSN 0204-7004.
 300. Факирска, Й. Проблемът за подготовката на децата за училище.// Предучилищно възпитание, 2004, брой 9, стр. 29-33, ISSN 0204-7004.
 301. Факирска, Й. Интеркултурното образование в детската градина..// Предучилищно възпитание, 2003, брой 9, стр. 6-10, ISSN 0204-7004.
 302. Факирска, Й. Превенция на ранното отпадане от училище на децата роми.(ІІ част).// Стратегии на образователната и научната политика, 2002, брой , стр. 170- 184, ISSN 1310-0270.
 303. Факирска, Й. Децата в риск и бъдещото им развитие.// Предучилищно възпитание, 2001, брой 2, стр. 30-35, ISSN 0204-7004.
 304. Факирска, Й. Подбор и структуриране на образователното съдържание за подготвителна група.// Предучилищно възпитание, 2000, брой 1, стр. 32-37, ISSN 0204-7004.
 305. Факирска, Й. Детската градина - място за защита правата на детето..// Предучилищно възпитание,, 1999, брой 3, стр. . 7-9,, ISSN 0204-7004.
 306. Факирска, Й. Традиции и тенденции в подготовката на децата за училище.// Предучилищно възпитание,, 1998, брой 4, стр. 18-23,, ISSN 0204-7004.
 307. Факирска, Й. Предучилищното обучение - предпоставка за успешно образование..// Предучилищно възпитание,, 1998, брой 2, стр. 45-48, ISSN 0204-7004.
 308. Факирска, Й. Съвременни аспекти на приемствеността между детската градина и училището..// Отворено образование, 1998, брой 6, стр. 113-120, ISSN 0861-0738.
 309. Факирска, Й. Изисквания към работата в подготвителна група за училище.// Стратегии на образователната и научната политика, 1997, брой 4, стр. 64-71, ISSN 1310-0270.
 310. Факирска, Й. Груповата работа - форма на възпитание и обучение..// Предучилищно възпитание, 1997, брой 10, стр. 12-19, ISSN 0204-7004.
 311. Факирска, Й. Единна възпитателна микросреда в детската градина и семейството.// Предучилищна възпитание, 1997, брой 9-10, стр. 7-8, ISSN 0204-7004.
 312. Факирска, Й. Система на възпиателно-образователна работа в подготвителна за училище група.// Предучилищно възпитание, 1997, брой 2-3-4, стр. 12-19, ISSN 0204-7004.
 313. Факирска, Й. Диагностика на готовността на децата за училище.// Стратегии на образователната и научната политика, 1997, брой 1, стр. 91-94, ISSN 1310-0270.
 314. Факирска, Й. Алтернативни форми за организация на педагогическия процес в детската градина.// Предучилищно възпитание, 1995, брой 5, стр. 34-37, ISSN 0204-7004.
 315. Факирска, Й. България и световните тенденции в предучилищното възпитание.// Дом, дете, детска градина, 1994, брой 6, стр. 24-32, ISSN 1310-0580.
 316. Факирска, Й. Иновации в дейността на ДДЮ.// Предучилищно възпитание, 1994, брой 5, стр. 26-30, ISSN 0204-7004.
 317. Факирска, Й. Образователни програми за предучилищните заведения.// Предучилищно възпитание, 1994, брой 1, стр. 45-48, ISSN 0204-7004.
 318. Факирска, Й. Социална дезадаптация на възпитаника от ДДЮ.// Обществено възпитание, 1994, брой 1, стр. 34-38, ISSN 0204-8515.
 319. Факирска, Й. Вариативност при организиране на педагогическия процес в детската градина.// Предучилищно възпитание, 1993, брой 2, стр. 40-41, ISSN 0204-7004.
 320. Факирска, Й. Специфика на психосоциалните потребности на децата от ДДПВ.// Предучилищно възпитание, 1992, брой 3, стр. 29-32, ISSN 0204-7004.
 321. Факирска, Й. Предучилищното възпитание в Скандинавските страни.// Предучилищно възпитание, 1992, брой 6, стр. 41-44, ISSN 0204-7004.
 322. Факирска, Й. Концептуалност при създаване на нова програма за детските градини (дискусия).// Предучилищно възпитание, 1991, брой 4, стр. 18, ISSN 0204-7004.
 323. Факирска, Й. Микрокомпютър в детската градина.// Предучилищно възпитание, 1990, брой 2, стр. 23-27, ISSN 0204-7004.
 324. Факирска, Й. Самодейността на детето и ръководенето на творческата игра.// Предучилищно възпитание, 1989, брой 4, стр. 22-24, ISSN 0204-7004.
 325. Факирска, Й. Развиващи функции на учебния процес.// Предучилищно възпитание, 1988, брой 1, стр. 19-20, ISSN 0204-7004.
 326. Факирска, Й. Проблеми при ползване на микрокомпютъра в детската градина.// Предучилищно възпитание, 1987, брой 5, стр. 47-52, ISSN 0204-7004.
 327. Факирска, Й. Готовност на 5-6 годишните деца за овладяване на учебната дейност.// Предучилищно възпитание, 1986, брой 4, стр. 2-4, ISSN 0204-7004.
 328. Факирска, Й. Играта и умственото възпитание.// Предучилищно възпитание, 1984, брой 3, стр. 30-21, ISSN 0204-7004.
 329. Факирска, Й. Възможности за усвояване на елементарни математически знания.// Предучилищно възпитание, 1981, брой 9, стр. 1-7, ISSN 0204-7004.
 330. Факирска, Й. Комплексния подход при многостранното формиране на детето.// Предучилищно възпитание, 1981, брой 5, стр. 9-14, ISSN 0204-7004.
 331. Факирска, Й. Някои съвременни разработки за формиране на елементарни математически представи..// Предучилищно възпитание, 1980, брой 10, стр. 39-40, ISSN 0204-7004.
 332. Факирска, Й. Условия за възпитаване на самостоятелност у децата чрез сюжетно-ролеви игри.// Предучилищно възпитание, 1980, брой 5, стр. 1-5, ISSN 0204-7004.
 333. Чернева П. Столарското училище - признание за значението на гр. Русе в индустриалното развитие на България (Исторически преглед на "Държавното практическо столарско училище" от 1895 до 1939 г.).// Алманах за историята на Русе, 2017, брой Т. XVII, стр. 149-161, ISSN 1312-0980.
 334. Чернева, П. Средното механо-електрическо училище – първият голям принос на РТИК за развитието на професионалното образование в Русе.// Алманах за историята на Русе - Под печат, 2019, брой XIX
 335. Чернева, П. Приносът на Земеделското училище в "Образцов чифлик" за развитието на модерното селско стопанство в България до Втората световна война..// Алманах за историята на Русе, 2018, брой XVIII, стр. 99-112, ISSN 1312-0980.
доклади
 1. Alipieva, D. Art-therapeutic Techiques for Psychological Support of Gifted Children and Adolescents. IN: Proceedings Book of 1st International Conference on Advances of Science and Art, Istanbul, Turkey, 2017
 2. Alipieva, D. Roma Families and Bulgarian School. IN: 9th International Balcan Educational and Science Congress -16-18 October 2014, Edirne, Turkey, 2014, pp. 570-575
 3. Deyan Staykov. Strategies to control and address aggression in school. IN: MIRCEA CEL BATRAN’ NAVAL ACADEMY, The 4th International Scientific Conference, SEA-CONF, Constanta, Romania, Constanta, Romania, 2018, pp. 15 - 22, ISBN 2392-8956.
 4. Dineva, V. Structural Aspects of the Socio-psychological Training. IN: Reports Awarded with “Best Paper” Crystal Prize, FRI-2G.307-2-PP-05, “Angel Kanchev” University of Ruse, 2017, pp. 142-146, ISBN 978-954-712-733-3.
 5. Dineva, V. About Motivational Methods and Behavioral Change at psychoactive substance dependence. IN: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук, XІХ Международная научно-практическая конференция, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2014, pp. 230-234, ISBN 978-5-91891-397-0.
 6. Dineva, V. Origin and Philosophy of the Solution Focused Brief Therapy. IN: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук, XVIII международная научно-практическая конференция, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2014, pp. 435-438, ISBN 978-5-91891-383-3.
 7. Dineva, V. Basic aspects of the Cognitive Behavioral Therapy related to psychoactive substance dependencies. IN: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук, XVIII международная научно-практическая конференция, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2014, pp. 438-441, ISBN 978-5-91891-383-3.
 8. Dineva, V. Researching the effectiveness of the program for the psychosocial rehabilitation of people with addictions to psychoactive substances. IN: Интеграция науки и практики как механизм эффективного развития современного общества, VII международная научно-практическая конференция, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2013, pp. 227-234, ISBN 978-5-91891-272-0.
 9. Dineva, V. Working out and approbation of a program for psychosocial rehabilitation of individuals with psychoactive substances addiction. IN: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук, XIV Международная научно-практическая конференция, т. 2, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2013, pp. 292-298, ISBN 978-5-91891-288-1.
 10. Dineva, V. Application of Solution Focused Brief Therapy at psychoactive substance addiction. IN: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук, ХII международная научно-практическая конференция, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2012, pp. 291-295, ISBN 978-5-91891-196-9.
 11. Dineva, V. Etiology of the psychoactive substance dependence. IN: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук, ХII международная научно-практическая конференция, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2012, pp. 296-301, ISBN 978-5-91891-196-9.
 12. Dobrev, V., S. Georgieva, E. Rusinova, A. Dobreva. HIGHER EDUCATION QUALITY IN AGRICULTURAL, TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL SPECIALTIES. IN: ENGINEERING AND MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN AGRICULTURE, TRANSPORTS AND FOOD INDUSTRY INMATEH 2008-II, Bucuresti, Romania, 2008, pp. 82-84, ISBN 1583-1019.
 13. Donçeva J., F. Yamakova. BULGARİSTAN CUMHURİYETİNİN ANA OKULLARINDAKİ KARIŞIK YAŞ GRUPLARI - GERÇEKLER VE EĞİLİMLER. IN: 9th International Balkans Education and Science Congress, Edirne, Turkey, 2014, pp. 154 - 168
 14. Doncheva J. FORMATION OF ETHICAL RULES (CODE) IN PRESCHOOLERS THROUGH THE BULGARIAN CHILDREN'S FOLKLORE GAMES. IN: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 'EDUCATION IN XXI CENTURY - CONDITIONS AND PERSPECTIVES, University 'Goce Delcev', Faculty of educational sciences, Shtip, R. Macedonia, University 'Goce Delcev', Faculty of educational sciences, Shtip, R. Macedonia, 2016, pp. 26-35, ISBN 978-608-244-275-4.
 15. Doncheva J. Research of the conflict zones in the system of interpersonal relationship of the child by Methodology Rene Gille. IN: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES "EDUCATION IN XXI CENTURY - CONDITIONS AND PERSPEKTIVES, University 'Goce Delcev', Faculty of Educational Science, Stip, R. Macedonia, University 'Goce Delcev', Faculty of Educational Science, Stip, R. Macedonia, 2016, pp. 356-359, ISBN 978-608-244-275-4.
 16. Doncheva J. TEMEL EĞİTİMİN BAŞLANGIÇ AŞAMASINDAKİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ENTEGRE ÖZELLİĞİ. IN: 9th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Turkey, 2014, pp. 169 - 172
 17. Doncheva J., E. Ivanova. CONTEMPORARY CHALLENGES AND EXPECTATIONS OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE REPUBLIC OF BULGARIA. IN: VI International Scientific Conference ‘Contemporary Education – Condition, Challenges and Perspectives’, 'Goce Delchev' University - Shtip, Macedonia, Faculty of educational sciences, 2018, pp. 152-160, ISBN 978-608-244-525-0.
 18. Doncheva J., E. Ivanova. Lesson parameters of ‘Around the world’ with an emphasis on inclusive education. IN: Scientific Bulletin of Naval Academy, Volume XXI 2018 ISSUE no.1 MBNA Publishing House Constanta 2018, Naval Academy 'Mirchea cel Batran', 2018, pp. 15-19, ISBN 1454 - 864X.
 19. Doncheva Julia. Analysis of the Expiring Programme Period and Expectations of Beneficiaries, Consumers of Projects in the Field of Education in the New Programming Period 2014-2020 Year. IN: YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Sciences, Yildiz Technical University, Besiktas Campus - Istanbul, Turkey, Pegem Akademi, 2014, pp. 402 - 412, ISBN 978-605-318-079-1.
 20. Doncheva Yuliya. FORMATION OF THE MENTAL PROCESSES IN CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS THROUGH THE GAMES-EXERCISES IN THE ENVIRONMENTAL SITUATIONS. IN: PROCEEDINGS Volume 56, book 6.2. Pedagogy and Psychology History, Ethnology and Folklore, 'Angel Kanchev' University of Ruse, 2017, pp. 53-59, ISBN 1311-3321.
 21. Doncheva, Julia. RESTRAINING PROBLEMS OF YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES IN THEIR IMPLEMENTATION FOR LEARNING IN UNIVERSITIES. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, Качество на висшето образование, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев”, PUBLISHING HOUSE University of Ruse "Angel Kanchev", 2018, pp. 63-70, ISBN 1311 - 3321 ( pri.
 22. Fakirska, Y. Computer Didactic Game for cognitive activity of the 5-7-year-old children.. IN: XV-th International Conference „Educational reform in the 21st century in Balkan countries”, Букурещ, Румъния, 2012
 23. Fakirska, Y. At the School Threshold – New Approach to Children’s Preparation for School. (под печат). В: Scientific bulletin., Pitesti University., 2012
 24. Fakirska, Y. Preparation of pre-school pedagogues to work in multi-cultural environment.. IN: “Quality education for all through improving teacher training”., Sofia, Paradigma,, 2010, pp. 159-164, ISBN 978-954-326-120-8.
 25. Fakirska, Y. The contribution of Professor Dr. Elka Petrova to Bulgarian pre-school theory and practice.. IN: mm, Thessalonica (Greece), nn, 2008, pp. nn, ISBN nn.
 26. Fakirska, Y. Preventing aggression by forming tolerant behavior. - International conference “Edu-world 2006” V. IN: International conference “Edu-world 2006” V, Pitesti, Romania., Editura Universitatii din Pitesti, 2006, pp. 26-35., ISBN (10)973-690-539-X.
 27. Fakirska, Y. Computer didactic game in the kindergarten.. IN: Quality in education in the Balkans, Greece.Thessaloniki, Kyriakidis Brothers,, 2005, pp. 141-149,, ISBN 960-343-829-4.
 28. Fakirska, Y. Jocul didactic pe calculator in gradinita.. IN: Buletin stiintific - Education Sciences series 1, Romania., Universitatea din Pitesti, 2005, pp. 133-138, ISBN 1584-5915.
 29. Fakirska, Y. The Program “At the School Threshold” – New Approach to Children’s Preparation for School.. IN: І Balkan congress Educational Programs in Balkan Countries Education, Drama, Greece., Eпimeлнрio, 2004, pp. 145-156, ISBN 960-88106-0-4.
 30. Fakirska, Y. Intercultural Education in the Kindergarten.. IN: Intercultural Education in the Balkan Countries, Greece., Kyriakidis Brothers,, 2004, pp. 121-129, ISBN 960-343-763-8.
 31. Fakirska, Y. Educatia interculturala incepe inca din gradinita.. IN: Invatamantul primar, N 4, Romania., Editura Universitatii di Pitesti, 2004, pp. 48-53, ISBN 00.
 32. Fakirska, Y. National education for all. Plan of action of republic of Bulgaria.. IN: Preparation of National Plans of Action (2002-2015). Balkan Sub-Regional Consultative Seminar, Sofia, NIE, 2003, pp. 52-59
 33. Fakirska, Y. Prevention of ethnically conflicts through intercultural education.. IN: Symposium “Intercultural education. Groups with distinctive cultural identities.”, Greece., Thessaloniki, 2001, pp. 114-115, ISBN 00.
 34. Fakirska, Y. Andersen, the moral values and the children s ideas for good.. IN: In:“Hahs Christian Andersen a poet in Time”., Denmark., Odense Univesity Press, 1999, pp. 255-259, ISBN 87-7838-449-4.
 35. Fakirska, Y. Educational system of Bulgaria. National report.. IN: Резонанс, 1, София, НИО, 1997, ISBN 00.
 36. Georgieba, S. Empirikcal work with Visual Models to Increase the Practikak Skills of Students. IN: Пета международна научна конференция "Образование, наука, иновации", Европейски политехнически университет, Фабер, 2017, pp. 562-568, ISBN ISSN1314-5711.
 37. Georgieva S. Combining physical and mentalactivitiin the context of psihological trening with the purpose pfimporoving social sk. IN: Fizicka kultura Years 37, No 1,, Skopje, 2009, pp. 48-50, ISBN UDK: 796:159.9.
 38. Georgieva, S. THE POTENTIAL OF VISUAL MODELS FOR COMPLEX SUPPORTOF CILDREN IN LERNING FOR NARURAL AND SOCIAL WORLD. IN: 55 th Annual Science Conference og Ruse Univbersity, Ruse, Ruse University, 2016, pp. 209-313, ISBN 1311-3321.
 39. Georgieva, S. Highlights in the work with physical exercise to assist child in the shade,. IN: Vol. 1, 1/ 2011, Aktivities in physical education and sport, Skopje, 2011, pp. 95-98, ISBN 1857-7687.
 40. Georgieva, S. Intercultural moral educational – teory and practice. IN: 5-balgan kongress, Educational in Balkans Today, Turky-Edrine, 2010, pp. 305-307
 41. Georgieva, S & T. Balkandzhieva. Opportunities and focus on education in civil behavior(Primary School age). IN: 58-ма Научна конференция на РУ серия 6.6, Русе, РУ, 2019, pp. 35, ISBN ISBN 1311-3321.
 42. Georgieva, S,. ASPECTS OF PRACTICAL APPLIEND TRAINING OF EDUCATION STUDENTS. IN: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА ИНОВАЦИИ, Перник, Европейски политехнически университет, 2014, pp. 179-185, ISBN 1314-5711.
 43. Georgieva, S. Teaching opportunities for multicultural education and upbringing based on the social and environmental surroundings.. IN: In: Interculturality in the educational process, Shtip, Pedagogical fakulty, 2005, pp. 16-21
 44. Georgieva, S. А. Момchilova. Ghildrens agresive behavior prevention througha playng activity. IN: Teoretikal methodology and methodical aspects of physical education, Beugrad, 2008, pp. 106
 45. Georgieva,S., T.Mincheva,. PREPARING FOR CLOBAL EDUCATIONAL THROYCH LANGUAGE AND ACQUANTING WJTH THE TYPES OF INTERCULTURAL DIALOGUE. IN: ENGINEERING. TECHNOLOGIES. EDUCATION. SECURITY, SOFIA, Scientific technical union of mechanical engineering Ïndustry - 4,0, 2019, pp. 129-131, ISBN 2535-0315;2535-03.
 46. Ilieva, B. Children's right to opinion as an element of sustainable community development. IN: 56-th ANNUAL SCIENTIFIC CON¬FE¬RENCE of “Angel Kanchev” University of Ruse, Русе,, 2017
 47. Ilieva,B. The complex relationship between physical education and sport with children’s education. IN: 13th International Science Conference,17th and 18th April 2015, Veles, Republic of Macedonia, 2015
 48. Ilievа, В. THE CARE TRENDS IN ELDERLY POPULATION.9th International Balkans Education and Science Conference- Trakya University. IN: Edirne, Turkey, 2014
 49. Ivanova Ekaterina, Julia Doncheva. Ethno-cultural and social problems of a students in a multicultural educational environment. IN: Proceedings of The World Conference on Research in Teaching and Education, Barcelona, Spain, Diamond Scientific Publication, 2019, pp. 1-10, ISBN 978-609-485-028-8.
 50. Ivanova Ekaterina, Julia Doncheva. Modeling of educational and creative environment for children with special educational needs. IN: Proceedings of The World Conference on Research in Teaching and Education, Barcelona, Spain, Diamond Scientific Publication, 2019, pp. 1-9, ISBN 978-609-485-028-8.
 51. Ivanova, E. Current priorities of the program content ‘Around the world’, for first and second grade in primary school, with an accent inclusive education. IN: MIRCEA CEL BATRAN’ NAVAL ACADEMY, The 4th International Scientific Conference, SEA-CONF, Constanta, Romania, 2018, pp. 10-14, ISBN 2392-8956.
 52. Ivanova, E., Doncheva, J. The efficiency in training and knowledge development to students by integrating the information and communication technologies in the lesson of ‘Around the world’. IN: 7th International Conference on Education (IC-ED-2018), BAU International Berlin University of Applied Sciences, Berlin, Germany, 2018, pp. 85-90, ISBN 2547-8818.
 53. Lora Radoslavova. ТНЕ STRATEGIES TO OVERCOME EDUCATIONAL INEQUALITIES. IN: Conference: Annual University Scientific Conference 2018, "Vasil Levski"National Military University, Veliko Tyrnovo, 2018, pp. 94-100, ISBN 2367-7481.
 54. Lyubomir Zlatev. The members of Parliament of Rousse in the constituent Assembly. IN: Научни трудове на РУ, Русе, Издателство на Русенския университет, 2012, pp. 183-188, ISBN 1311-3321.
 55. Lyubomir Zlatev. The Experiment of the Chamber of commerce in Rousse of Creating Bulgarian Danubian shipping Company at the end of ХХ cenury. IN: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 51, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор., Русе, Издателство на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2012, pp. 199-203, ISBN 1311-3321.
 56. Momchilova,A.,P.Petrov. Strucna kominikacija y nasta vi fizickog vaspitania i sporta,factor fizicke aktivnosti ucenika. IN: International scientific conferans,80-83, Beograd, 2009, pp. 352-357
 57. Petrov,P. The ability of solving problems as an element of competency. IN: Education in Balkans Today, Edirne, 2009, pp. 245-447
 58. Stoianova D., V.Vasileva ,. Social work in school to overcome the aggressive behavior among students. IN: 9th International Balkans Education and Science Congress, Edirne, Trakya University, 2014, pp. 392-396
 59. Stoyanova, D. Family education in perceiving the image of the "Other" (intercultural aspects)/под печат/. В: 16eth Conference of Balkan Society for Pedagogy and Education “The Image of the “Other”/the Neighbour in the Educational Systems of the Balkan Countries”, Macedonia, Thessaloniki, 2013
 60. Vaneva, V. Constructive perspective of math education in primary school. IN: The Second Balkan Congress of Pedagogic, Edrine, , 8-10.2004, Turkеy, 2005, pp. 6, ISBN ХХХХ231.
 61. Vaneva, V. Development of the Mathematics Ideas in the Preparatory Group (5-7).. IN: EDU-WORLD 2, Pitesti, Romania, 27-29.05.2004, 2004, pp. 5, ISBN ХХХХ231.
 62. Vaneva, V., A. Veleva. Creating opportunities for using Computer Games in Mathematics in Preschool. IN: 15eth Conference of Balkan Society for pedagogy and Education, Bucuresti, под печат, 2012
 63. Vasileva V. Value orientation of the elderly as a factor in their self – esteem and social adaptation. IN: SEA-CONF 1st International Conference, Constanta,Romania, 2015, pp. 386-387, ISBN L-2457-144.
 64. Vasileva V. Communication in the teaching process. Interactive nature of communication. IN: сб. МЕЃУНАРОДНА научна конференција (2015 ; Штип) Образованието во XXI век : состојби и перспективи, ШТИП ,Македония, FES Conference ОБРАЗОВАНИЕТО ВО XXI ВЕК– СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ –МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА, УН, 2015, pp. 57-59, ISBN 978-608-244-275-4.
 65. Vasileva V. FORMATION OF TOLERANCE IN ADOLESCENTS. IN: FES Conference ОБРАЗОВАНИЕТО ВО XXI ВЕК– СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ –МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА, УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ “ – ШТИП,ФАКУЛТЕТ ЗА OБРАЗОВНИ НАУКИ, Штип : Универзитет "Гоце Делчев", Штип,Македония, Универзитет „Гоце Делчев“ Факултет за образовни науки, 2015, pp. 271-275, ISBN 978-608-244-275-4.
 66. Vasileva V. Some regular in the development of adult education in Bulgaria. IN: 9th International Balkans Education and Science Congress, Edirne, Trakya University, 2014, pp. 947-949
 67. Vasileva, V.,D.Stoyanova. Discovering language and speech pathologies in pre- school and primary school children. IN: 57 - ма годишна научна конференция на Русенски университет и Съюз на учените - Русе Нови индустрии, дигитална икономика, общество-проекции на бъдещето, Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2018, ISBN 1311-3321 (print).
 68. Veleva, A. Commercialization Of Children’s Toy. IN: 9th International Balkans Education and Science Conference in Edirne, Turkey, Turkey, 2014
 69. Veleva, A. Intercultural Education through game. IN: 16eth Conference of Balkan Society for Pedagogy and Education, Thessaloniki, под печат, 2013
 70. Zdravkova, Zl. Les relations entre le sistème des traditions ancestrales bulgares et les misters d’Orphée. IN: Buletin Ştiinţific, Studes and researches, serie Primery and preschool education, year I, No 1, Pitesti, University of Pitesti, 2007, pp. 113-119, ISBN 1842-9289.
 71. Zdravkova, Zl. The relationships between the “Tracian” griffin and the traditional folk festival “Brǎzaia”. IN: Studes and researches, Buletin Ştiinţific, serie Primery and preschool education, year I, No 1, vol. I, Pitesti, University of Pitesti, 2007, pp. 120-127, ISBN 1842-9289.
 72. Zlatev L. The Euphoria of the Return of South Dobrogea to Bulgaria and Rousses Sfciality. IN: Научни трудове на РУ, Русе, Издателство на Русенския университет, 2013, pp. 189-194, ISBN 1311-3321.
 73. Zlatev, L. The General intelligance Department of the Red Army in Bulgaria for the Soviet Union. IN: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 52, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор., Русе, Издателство на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2013, pp. 196-200, ISBN 1311-3321.
 74. Алипиева, Д. Gender specific of agressive behavior of women. IN: Сборник доклади от 57 научна конференция на РУ "Ангел Кънчев" и Съюза на учените - Русе, Русе, 2018
 75. Алипиева, Д. Взаимоотношение на Его-състоянията при студенти от педагогическите специалности. В: Сборник доклади от ХVІ Международна научна конференция "Приложна психология и социална практика", Варна, 2017, стр. 359-375
 76. Алипиева, Д. Значение на Его-състоянията Родител, Възрастен и Дете за избора на учителска професия. В: Сборник доклади от Научна конференция на РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2016
 77. Алипиева, Д. Агресията върху взаимоотношенията – феминизираният вариант на агресивния акт. В: Българо-френска научно-практична конференция на тема „Превенция на насилието в ежедневието, София, 2016
 78. Алипиева, Д. Проблеми при идентифицирането на надареността и на подкрепата на учениците с изявени способности в училище. В: , Международна научна конференция „Приложна психология: възможности и социална практика, Варна, 2015, стр. 473-488
 79. Алипиева, Д. „Идентичност и времева перспектива при юноши с постижения в разнообразни академични области“. В: Международна научна конференция „Приложна психология: възможности и социална практика, 2014, Варна, 2014, стр. 455-468
 80. Алипиева, Д. „Психосоциални особености на надарените деца и юноши“ (под печат). В: сборник с научни трудове от Международна научна конференция "Психология и общество" по повод 10-годишнината от създаване на професионално направление "Психология" в Пловдивски университет "Паисий Хиле, Пловдив, 2014
 81. Алипиева, Д. Атрибуции за постижения при подрастващи. В: Научни трудове на Русенски университет – 2013, том 52, серия 6.2., Русе, 2013, стр. 132-137
 82. Алипиева, Д. Фактори за формиране на идентичността през юношеството. В: Студентско-докторантска научна сесия на Русенския университет, Русе, 2012
 83. Алипиева, Д. Статуси на идентичността (апробация на въпросника EIS на Allan Tan и колеги в извадка от български юноши на възраст 11 – 18 г.). В: Научни трудове на Русенски университет, том 50, серия 6.2., Русе, стр. 55-63, 2011
 84. Алипиева, Д. Фактори за формиране на идентичността през ранното юношество. В: Сборник с научни трудове от Русенска конференция, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2008, ISBN 1311-3321.
 85. Алипиева, Д. „Влияние на механизмите и източниците на самоопределението върху изграждането на идентичността. Култура и контекст”,. В: Сборник с научни трудове от Русенска конференция, том 46, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2007, ISBN 1311-3321.
 86. Алипиева, Д. Аз-ът и светът при изграждането на идентичността през юношеска възраст. В: Научна конференция на ФНПП в Китен, София, 2006, стр. 821-828
 87. Алипиева, Д. “Стрес и самооценка в училище”. В: Сборник с научни трудове от Русенска конференция, том 45, серия 5.2., Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2006, ISBN 1311-3321.
 88. Алипиева, Д. “Локализация на идентичността, самооценка и постижения през юношеска възраст”. В: Сборник с научни трудове от Русенска конференция от конференция по психология в Благоевград, Благоевград, 2006
 89. Алипиева, Д. Ролята на образованието за изграждането на идентичността и отношението към семейството при юноши от ромски произход”. В: Студентски научни изследвания, Международна конференция с Волгоградския университет, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2006, ISBN 1311-3321.
 90. Алипиева,Д. Значение на Его-състоянията Родител, Възрастен и Дете за избора на учителска професия. В: Сборник доклади от Научна конференция на РУ, Русе, 2017
 91. Ахмедова, Д, Л. Радославова. A research of educational needs and motivational attitudes to education of adult learners. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 6.6., Русе, 2019, pp. 57-63, ISBN ISSN 2603-412.
 92. Ванева, В. Емоционални разстройства при децата и юношите. В: Научни трудове на РУ, Русе, УИЦ, 2009, стр. 8, ISBN ХХХХ231.
 93. Ванева, В. Сиблинговата позиция. В: Научни трудове на РУ, Русе, УИЦ, 2007, стр. 6, ISBN ХХХХ231.
 94. Ванева, В. Педагогическата соционика като технология за диагностика и корекция на образователни проблеми. В: Научни трудове на РУ том 45 серия 5.2, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2006, стр. 109-114, ISBN 1311-3321.
 95. Ванева, В. Конфликтите в училище. IN: сб. "Управление и качество на образованието", Русе, УИЦ, 2011, pp. 6, ISBN ХХХХ231.
 96. Ванева, В. Моделът на ван Йейл за развитие на геометричното мислене. В: Научни трудове, Русе, УИЦ, 2011, стр. 6, ISBN ХХХХ231.
 97. Ванева, В. Алтернативни подходи за начално образование. В: Конференция СОУЕЕ и РУ, Русе, 2010
 98. Ванева, В. Бедността и образованието. В: „Интердисциплинарен подход за изследване, промяна в обществените нагласи и преодоляване на детската бедност, Русе, УИЦ, 2010, стр. 5-18, ISBN 979-954-8467-22-3.
 99. Ванева, В. Педагогика и медицина. В: Научни трудове на РУ том 49 серия 6.2, Русе, ИЦ при РУ, 2010, стр. 74-77, ISBN 1311-3321.
 100. Ванева, В. Съвременен прочит на идеите на Фрьобел, Монтесори и Щайнер за предучилищното образование". В: Конференция Велико Търново, Велико Търново, УИ, 2009, стр. 7, ISBN ХХХХ231.
 101. Ванева, В. Предучилищното и началното образование във Валдорфските училища. В: Научни трудове на РУ, Русе, УИЦ, 2008, стр. 7, ISBN ХХХХ231.
 102. Ванева, В. Организация на професионалното развитие на началните учители в Англия.. В: сб. Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, ІV Нац. Конф. Китен 18-21.09, София, Веда Словена-ЖГ, 2006, стр. 383-390, ISBN ХХХХ231.
 103. Ванева, В. Пространството и поведението на детето.. В: сб.: Заедно в изграждането на един свят, който децата ни заслужават, Нац.научно-практическа конференция по предучилищно възпитание, Русе, УИЦ, 2006, стр. 6, ISBN ХХХХ231.
 104. Ванева, В. Педагогическата акмеология – проблеми и перспективи. В: Научни трудове на РУ, Русе, УИЦ, 2005, стр. 7, ISBN ХХХХ231.
 105. Ванева, В. Урокът по математика в началното училище. В: Урокът – дидактически и методически аспекти, Русе, Лени-Ан, 2005, стр. 104-113, ISBN ХХХХ231.
 106. Ванева, В. Игрови похвати за стимулиране творческото мислене на детето в предучилищна възраст. В: В: Предучилищно образование и интеграция. Втора българо-американска научно-пр17-19.10.2003актична конференция, София, СУ, 2004, стр. 79-84, ISBN 900-900.
 107. Ванева, В. Идеите на конструктивизма в обучението по математика в началния курс. В: Научни трудове на РУ, № 41, серия 7.1, Русе, УИЦ, 2004, стр. 50-55, ISBN ХХХХ231.
 108. Ванева, В. Педагогическа антропология – тенденции и перспективи. В: Научни трудове на РУ,, Русе, УИЦ, 2004, стр. 8, ISBN ХХХХ231.
 109. Ванева, В. Упражнения за развитие на символичната функция на съзнанието в обучението по математика в началните класове. В: Конференция на СУ, Китен, София, УИ "Св. Климент Охридски", 2004, стр. 6, ISBN ХХХХ231.
 110. Ванева, В. Развитие на творческото мислене в предучилищна и начална училищна възраст.. В: сб.Трета световна конференция (3-9.08.),, Русе, УИЦ, 2003, стр. 5, ISBN 890-764.
 111. Ванева, В. Когнитивни стратегии при обучението по математика в детската градина и началното училище. В: Проучване и разработване на иновации в технологията на реализирането на съвременни образователни стратегии, Русе, УИЦ, 2003, стр. 7-15, ISBN 954-712-195-2.
 112. Ванева, В. Технология и управление на конфликтни ситуации в училище. В: Научни трудове на РУ (31.10-1.11.2003)т. 40, серия 10.01, Русе, УИЦ, 2003, стр. 87-93, ISBN 897-0987.
 113. Ванева, В. Диагностика на пространствените представи в предучилищна възраст. В: Международна конференция на ОМЕП, 5-11.10.2003,, Кушадасъ, Турция, 2003, стр. 6, ISBN 890-345.
 114. Ванева, В. Нива на разбиране на математическите концепции от учениците в началния курс.. В: Научни трудове на РУ, т.39,с.10,, Русе, УИЦ, 2002, стр. с.116-121, ISBN 897-456.
 115. Ванева, В. и А. Велева. Пропедевтика на работата с компютър чрез елементи на информатика и логика в предучилищна възраст. В: Китен, София, Веда Словена-ЖГ, 2005, стр. 8, ISBN ХХХХ231.
 116. Ванева, В. и Г.Георгиева. Методическият похват „Кръгът на времето” в английските детски градини. В: сб. Заедно в изграждането на един свят, който децата ни заслужават, Нац.научно-практическа конференция по предучилищно възпитание, Русе, УИЦ, 2006, стр. 6, ISBN ХХХХ231.
 117. Ванева, В. и Н. Селимова. Обучението по математика в детските градини и началния курс в България и Турция – сравнителни аспекти.. В: сб. Първи балкански конгрес по педагогика (27-29 юни 2003), Стара Загораа, Стара Загора, 2003, стр. с. 156-160, ISBN 437-897.
 118. Ванева, В., А. Велева. Пропедевтика на работа с компютър в предучилищна възраст чрез елементи на логика и информатика. В: Осигуряване и оценяване качеството на обучение, София, Веда-Словена ЖГ, 2005, стр. 94-98, ISBN 954-8510-92-8.
 119. Ванева,В. Пространствено ориентиране и когнитивни карти.. В: сб. Конференция по психология (16-18 май), Варна, ВУ, 2003, стр. 6, ISBN 934-789.
 120. Василева В. Формиране на мотивация за учене у учениците. В: сб. Мотивация и интереси към ученето на Русенски университет и СОУЕЕ,, Русе, Университетско издателство на Русенски университет, 2015, стр. 5-9, ISBN 978-619-207-024-3.
 121. Василева В , Б.Илиева. Предизвикателства пред политиката на учене през целия живот в България. В: сб. Научни трудове – Русенски Университет „Ангел Кънчев”,- Педагогика и Психология, История, Етнология и Фолклор, Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2015, стр. 51-55, ISBN 1311-3321.
 122. Василева В. Социално-педагогическата работа с деца и младежи с девиантно поведение. В: Ролята на криминологията и сродните и наукив противодействието на престъпността, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2018, стр. 256-264, ISBN 978-619-207-150-9.
 123. Василева В. Подготовка на социалните педагози за сферата на обучение на възрастните. В: сб. Научни трудове – Русенски Университет „Ангел Кънчев”, –Педагогика и Психология, история, етнология и фолклор, Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2015, стр. 20-24, ISBN 1311-3321.
 124. Василева В. Улогата на комуникацијата во училишно - воспитниот процес. В: НАУЧНО - СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА СО МЕЃУНАРОДЕН КАРАКТЕР НА ТЕМА: СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ ВО ВОСПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА., Штип,Македония, Сб.НАУЧНО - СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА СО МЕЃУНАРОДЕН КАРАКТЕР НА ТЕМА:СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ , 2015, стр. 42-47, ISBN 978-608-242-021-9.
 125. Василева В. Някои тенденции в образованието на възрастните. В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“,томVIII D, Шумен, Университетско издателство на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, 2014, стр. 39-44, ISBN 1314-6769.
 126. Василева В. Приложение на педагогическия дизайн при обучението на възрастни. В: б. Научни трудове – Русенски Университет „Ангел Кънчев”,том 53, серия 6.2 –Педагогика и Психология, история, етнология и фолклор, Русе, 2014, стр. 118-123, ISBN 1311-3322.
 127. Василева В. Взаимодействието между семейство и училище – важен фактор за формиране на нравственото възпитание на детето. В: сб. От Международна практика-приложна конференция на СОУЕЕ И Волгоград,, Русе, 2014, стр. 23-27, ISBN 978-954-712-630-5.
 128. Василева В. Използване на интерактивното обучение във висшето образование. В: Сб. “Интерактивни методи на обучение и възпитание“, по проект по Фонд „Научни изследвания: 2013-ФПНО-03 „Проучване и прилагане възможностите на интерактивните методи на обучение и възпитание за повиша, Русе, Университетски издателски център-РУ “Ангел Кънчев“, 2014, стр. 87-91, ISBN 978-954-712-633-6.
 129. Василева В. Насилие сред момичетата. В: Доклади от петата есенна научна конференция "Приемственост и перспективи в развитието на научната теория и практика", Китен, София, Веда Словена-ЖГ, 2007, стр. 821-825
 130. Василева В. ,Арсова Д. Приоритетите в областта на професионалното развитие на преподавателските кадри.. В: сб. От Седма международна научно- практическа конференция Научни изследвания- Висше образование-Иновации,, МВБУ Ботевград, 2010, стр. 302- 305, ISBN 978-954-9432-42-8.
 131. Василева В., Е.Ибишева. Емпириско истражување на слободното време на учениците од град Русе. В: НАУЧНО - СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА СО МЕЃУНАРОДЕН КАРАКТЕР НА ТЕМА: СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ ВО ВОСПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА., Општина Штип,Македония, ОПШТИНА ШТИП КОМИСИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, СОВЕТ НА ОПШТИНА ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ ШТИП, 2015, стр. 37-42, ISBN 978-608-242-021-9.
 132. Василева, В. Емоционален стрес и възпитателни стратегии за регулиране на емоционалните състояния на подрастващите. По проект 19-ФПНО-02. В: PROCEEDINGS of University of Rus, Русе, Русенски университет, 2019
 133. Василева, В. Ролята на професионално-личностните качества на учителя за успешна педгогическа работа с подрастващите. В: Детето и педагогиката Юбилеен сборник в чест на 70- годишнината на проф.д-р Емилия Василева, София, "Просвета- София"-АД, 2018, стр. 366-370, ISBN 978-954-01-3806-0.
 134. Василева, В. Активни форми и методи при обучение на възрастни. В: Сб. Проект на катедра ППИ 17-ФПНО-02, „Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите“, Русе, Primax, 2017, стр. 104-109, ISBN 978-619-7242-31-7.
 135. Василева, В. Добри практики в професионалното развитие на педагогическите специалисти за подобряване качеството на образованието. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 55, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2016, стр. 80-84, ISBN 1311-3321.
 136. Василева, В. Технология на модулното обучение на възрастни. В: Сб. Научни трудове – Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 55, серия 11, МАЙСКИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ – Филиал Силистра, Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2016, стр. 58-62, ISBN 1311-3321.
 137. Василева, В. За превенцията и противодействието на проблема "трафик на деца". В: Сб. Проект на катедра ППИ, 2015-ФПНО-02 „Създаване на научно-иследователска лаборатория за социално-педагогическа дейност, съставна част от Центъра за културно-историческо наследство, образование и “М, Русе, Печатна база на Русенския университет, 2016, стр. 14-18, ISBN 978-619-207-045-8.
 138. Василева, В. Дейност на методическото обединение в училище. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 55, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология, фолклор., Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2016, стр. 62-66, ISBN 1311-3321.
 139. Василева, В. Насилието в училище - проблеми,свързани с жестокостта и агресията.. В: сб. Научни трудове – Русенски Университет „Ангел Кънчев”,том 47, серия 5.2- Педагогика и Психология, История, Етнология и Фолклор,, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2008, стр. 121 – 124, ISBN 1311-3321.
 140. Василева, В. Насилието между ученици през погледа на студента педагог. В: Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България, Ботевград, МВБУ, 2008, стр. 529-532, ISBN 978-954-943-231-2.
 141. Василева, В. Влиянието на семейната среда върху пораждането на насилие сред средношколците. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 46, серия 6.Математика, Информатика, Физика, Педагогика и психология., Русе, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев”, 2007, стр. 170-175
 142. Василева, В. Превенция на насилието между връстници. В: Четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика, София, Веда Словена - ЖГ, 2006
 143. Василева, В.,. Девиантното поведение на подрастващите (причини и превенция). В: Четвърти Балкански конгрес Образование на Балканите, Европа, Стара Загора, 2007, стр. 420-424, ISBN 978-954-314-043-5.
 144. Василева, В., Д. Стоянова. ЛОГОПЕДИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ И ДИАГНОСТИКА НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ. В: 57-ма годишна научна конференция на Русенски университет и Съюз на учените Русе Нови индустрии , дигитална икономика, общество- проекции на бъдещето, Русе, Университетско издателство на Русенски университет, 2018, ISBN 1311-3321 (print).
 145. Василева, В., М. Стоянова. Ролята на емоциите за регулиране на мотивационната дейност на възрастните учащи. В: сб. Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране на емоциите и чувствата в образованието и социално-педагогическата сфера, Русе, Медиатех, 2019, стр. 51-57, ISBN 978-619-207-183-7.
 146. Василкова, Е., Т. Тодорова, А. Велева. Развитие на творческите способности в обучението по математика в детската градина. В: Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите, Русе, Primax, 2017, стр. 25-29, ISBN 978-619-7242-31-7.
 147. Велева, А. Обучението на студентите-педагози в условията на „клипова култура“. В: Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие, Русе, 2014, стр. 42-46, ISBN 978-619-207-004-5.
 148. Велева, А. Развитие на детското чувство за хумор. В: Научни трудове на Русески университет, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 65-69, ISBN 1311-3321.
 149. Велева, А. Играта като метод на интеркултурното образование. В: Научни трудове на Русенски университет, филиал Силистра, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 63-67, ISBN 1311-3321.
 150. Велева, А. Интерактивните методи при обучението на студентите от специалност ПНУП по дисциплината „Педагогика и технология на играта". В: Сб. „Проучване и прилагане възможностите на интерактивните методи на обучение и възпитание за повишаване ефективността на учебно-възпитателния процес” към Фонд Научни изследвания, Русе, Русенски университет (под печат), 2013
 151. Велева, А. Критерии за оценка на социално-личностна готовност за училище. В: Научни трудове на Русенски университет, филиал Силистра, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 83-87, ISBN 1311-3321.
 152. Велева, А. Универсални схеми за разработване на автодидактични игри.. В: В сб. „Нови технологии в съвременното училище”, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 52-55, ISBN 978-954-712-577-3.
 153. Велева, А. Пръчиците на Кюизинер и развитие на детските математически представи. В: Научни трудове на Русески университет, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 32-36, ISBN 131-3321`.
 154. Велева, А. История на играчката. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Университетско издателство, 2011, стр. 11-16, ISBN 1311-3321.
 155. Велева, А. Хумор и динамична адаптивност в мултикултурното пространство. В: Сб. „Изследване на етническата идентичност на студенти и ролята й за работата им в етнокултурната среда” към Фонд Научни изследвания на РУ, Русе, ПРИМАКС, 2007, стр. 131-134
 156. Велева, А. Теоретичен анализ на връзката «творчество-хумор» и възможности за използването й в педагогическата практика на детската градина. В: Дунавските страни градини на мира за децата, Русе, 2007, стр. 19-31
 157. Велева, А. Стимулиране на творчеството посредством хумор в детската градина. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Университетско издателство, 2004
 158. Велева, А. Теоретичен анализ на връзката “творчество-смешно. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Университетско издателство, 2003, стр. 126-129, ISBN 1311-3321.
 159. Велева, А. Смешното в съвременните образователни стратегии на детската градина за възпитание в творчество. В: Проучване и разработване на иновации в технологията на реализирането на съвременни образователни стратегии, Русе, Университетско издателство, 2003, стр. 71-74, ISBN 954-712-195-2.
 160. Велева, А. The relation between Creative Work and the Funny (Humor) – a Possibility to Promote Creativity. IN: Creativity in Mathematics Education and the Education of Gifted Students, Русе, Университетско издателство, 2003, pp. 266-267
 161. Велева, А. Програма за образователна и възпитателна работа в детската градина в Германия. В: Интеграцията в образованието, Русе, Университетско издателство, 2002, стр. 53-58, ISBN 954-712-137-5.
 162. Велева, А. Място на смешното в образователно-възпитателната работа в детската градина. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Университетско издателство, 2002, стр. 22-28
 163. Велева, А. Коменски – за необходимостта от присъствие на смешното в обучението и възпитанието на децата. В: Идеите на Ян Амос Коменски и съвременното образование, Варна, 2002, стр. 59-64
 164. Велева, А. Възпитателни функции на смешното в детската литература. В: Арнаудов сборник, Русе, Университетско издателство, 2002, стр. 238-240
 165. Велева, А., Е. Иванова. Пикторално и таблично систематизиране и интерпретация на информация в предучилищна възраст. В: Научни трудове на Русески университет, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 55-59, ISBN 1311-3321.
 166. Велева, А., М. Делиганева. Асоциативният метод и творческите задачи със смешни ефекти – компоненти на продуктивната педагогическа технология в урока. В: Урокът, Русе, ЛЕНИ-АН, 2005, стр. 84-96, ISBN 954-8190-46.
 167. Владимирова-Петрова М., Георгиева С. "Свободата да бъдеш себе си като философия на възпитанието – възможна парадигма за подкрепяща среда". В: сб. “Водим бъдещето за ръка”, Ловеч, изд. “Инфовижън”, 2010, стр. 188-190, ISBN 978954-8105-09-5.
 168. Владимирова-Петрова, М. Адаптацията на 3-4-годишните деца към живота в детската градина – резултат от социални умения. В: сб. “Иновации в образованието”, Варна, изд. "Фабер", 2010, ISBN 978-954-400-298-5.
 169. Войноховска, В., Св. Цанков, Зл. Здравкова. Мултимедиен продукт за оценяване знанията на студентите по средновековна история на България – модул Първа българска държава. В: Научна конференция РУ&СУ, Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 52, серия 6.1 - Математика, информатика и физика, Издателски център на Русенски университет, 2013, стр. 66-71, ISBN 1311-3321.
 170. Гаев Г., Дончева Ю. Стопери на младите хора с увреждания при реализацията им за учене. В: Пета международна научнопрактическа конференция на тема: Мотивация и интереси към ученето, Университетски издателски център при Русенски университет, МЕДИАТЕХ, 2015, стр. 126 - 130, ISBN 978-619-207-024-3.
 171. Георгиeвa, С., С. Стефанов. Сайтът на училището като дигитална витрина на детското творчество. В: „Водим бъдещето за ръка”, Ловеч, 2010, стр. 199-201, ISBN 978-954-8105-09-5.
 172. Георгиева С. М Владимирова-Петрова. Хронология и перспектива на идеята за социалната компетентност при деца от предучилищното детство. В: сб. Съвременно образование, мисия и визии, Благоевград, УИ “Н. Рилски, 2010, стр. 225-235
 173. Георгиева С. М. Владимирова-Петрова. "Ролята на семейството като фактор за нравствено възпитание чрез запознаване с библейски добродетели. В: сб. “Диалогът между поколенията и обществените структури чрез училищната институция”, София, ИК “Образование”, 2010, стр. 404-411, ISBN 978-954-40.
 174. Георгиева С., С. Стоянов. Паралел между "Сетивния свят в картини"на Я. А. Коменски и комиксите с дидактична насоченост. В: Идеите на Коменски и съвременното образование, Варна, Дружество на българо-чешкото и словашко приятелств, 2002, стр. 108-111
 175. Георгиева, Г. Да се развиваш според себе си. В: Художественият свят на българската литература за деца и юноши, Русе, Лени Ан, 2001, стр. 54, ISBN 954-8190-16-8.
 176. Георгиева, Г. Диференцираност в обучението по математика в смесена възрастова група в детската градина. с.168-172. В: Научни трудове Русенски университет "Ангел кънчев", Том 53, серия 6.2, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 260, ISBN 1311-3321.
 177. Георгиева, Г. Междупредметният подход в обучението по математика в Англия(4 – 16 г.), с.56-58. В: Сборник доклади на студентската научна сесия, СНС-13, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 187, ISBN 1311-3321.
 178. Георгиева, Г. Демографски промени в Дунавския регион и Европа, с. 63-68. В: Сборник доклади на студентската научна сесия, СНС-13, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 187, ISBN 1311-3321.
 179. Георгиева, Г. Организация на работата по математика в смесена възрастова група. Примерно разпределение на целите по ядро "Равнинни фигури и форми", с.11-15. В: Научни трудове Русенски университет "Ангел Кънчев", Том 52, серия 6.2, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 238, ISBN 1311-3321.
 180. Георгиева, Г. Предпоставки за работа в смесена възрастова група в детската градина по метода на Мария Монтесори, с.37-41. В: Научни трудове Русенски университет "Ангел Кънчев", Том 51, серия 6.2, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2012, стр. 240, ISBN 1311-3321.
 181. Георгиева, Г. Личностно-дейностният подход като основа на организацията на обучението по чужд език, с.30-32. В: Научни трудове Русенски университет "Ангел Кънчев", Том 39, серия 1, Русе, Лени Ан, 2002, стр. 137, ISBN 1311-3321.
 182. Георгиева, С. Методически насоки за организация и провеждане на работа сред природата (за учители от детска градина). В: РУ "А. Кънчев", НК - 2014 том 53, серия 6.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2014, стр. 61-68, ISBN 1311-3321.
 183. Георгиева, С. Учителската компетентност и детските потребности. В: сб. Учителят- призвание, компетентност, признание, София, 2011, стр. 317-327, ISBN 1312-899Х.
 184. Георгиева, С. Методи и и средства за възпитание в православните църковни училища,. В: сб. Девети «Светиниколаевски православни образователни четения, Бургас, Диамант, 2011, стр. 60-75, ISBN 1313-9541.
 185. Георгиева, С. Аспекти на адаптирането на студенти-педагози с различен етнически произход, към работа в мултиетническа среда. В: Да уважаваме другите, да сме в комфорт със себе, Русе, Примакс-ООД, 2009, стр. 19-22, ISBN 978-954-86-7.
 186. Георгиева, С. Нравственото възпитание като предпоставка за сила на духа и победа над битието. В: Седми «Светиниколаевски православниабразователни четения», Бургас, 2009, стр. 105-113, ISBN 13139541.
 187. Георгиева, С. Структура на органите извършващи превантивна дейност при борбата с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В: Научни трудове на РУ, Том 48, серия 6.2, Русе, 2009, стр. 110-114, ISBN 1311-3321.
 188. Георгиева, С. Методите за възпитание и децата на 21 век, годишник на РУ. В: Том 47, серия 5.2., Русе, 2008, стр. 125-130
 189. Георгиева, С. Разнообразието от педагогически cтилове в помощ на религиозното възпитание. В: Шести «Светиниколаевски православниабразователни четения», Бургас, 2008, стр. 61- 70, ISBN 97 8-954-73.
 190. Георгиева, С. Подходите за осмисляне на практически решения в условия на екипна работа. В: годишник на РУ, Том 46, серия 6, Русе, 2007, стр. 121-128, ISBN 1311-3321.
 191. Георгиева, С. „Четенето за себе си” и възможностите за усъвършенстване на социалните умения. В: сб. “Приложна психология и социална практика, Варна, 2007, стр. 136-144, ISBN 978-954-715.
 192. Георгиева, С. Изследване на просициалната мотивацияпри деца от средното детство. В: сб. Социална педагогика, история, теория, практика, София, Фираго, 2007, стр. 241-249, ISBN 978-954-8641.
 193. Георгиева, С. Възпитателни въздействия за подобряване на социалните умения, чрез посредничество. В: сб. „Предизвикателства на съвремието и качеството на образованието”, Шумен, “Фабер”, 2005, стр. 161-167, ISBN 978-954-775.
 194. Георгиева, С. Обучение на деца от различни етноси за адаптиране към училищния живот. В: Образование и толерантност, Шумен, Университетско издателство, 2005, стр. 97-107, ISBN 954-577-336-7.
 195. Георгиева, С. Самоопределянето на АЗ-ефективността в процеса на учене/начална училищна възраст/. В: годишник на РУ, Том 41, серия 7.1, Русе, РУ, 2004, стр. 85-94, ISBN 1311-3321.
 196. Георгиева, С. Създаване на учебни умения чрез дидактични карти с кигнитивна потенция /втори клас-"Околен свят"/. В: РУ Том 41, серия 6.3, Русв, РУ, 2004, стр. 23-29, ISBN 1311-3321.
 197. Георгиева, С. Установяване на психо-сициалните фактори,предизвикващи конфликти при децата към околната среда и идеи за регулирането им. В: Научни трудове на РУ, Том 40, серия 10.1, Русе, РУ, 2003, стр. 142-148, ISBN 1311-3321.
 198. Георгиева, С. За деформациите в процеса на учене, породени от нарушаването на принципите на обучение въведени от Коменски. В: Идеите на Ян Амос Коменски и съвременното образование, Варна, Дружество на българо-чешкото и словашко приятелств, 2002, стр. 77-80
 199. Георгиева, С, М.Владимирива-Петрова, Цв. Иванова. Организация на среда за подобряване на преподавателската компетентностс рефлексия към самооценката при деца от подготвителна група. В: НК, РУ "А. Кънчев" Том 53, серия 6.2, Русе, Том 54, серия 6.2, РУ "А. Кънчев", 2014, стр. 90-97, ISBN 1311-3321.
 200. Георгиева, С. Обогатяване на традиционното общуване в детската градина, чрез арттерапевтични практики. В: Педагокическата комуникация_традиционна и дигитална, В. Търново, Фабер, 2019, стр. 163-173, ISBN 978-619-00-0929-0.
 201. Георгиева, С. Мониторинг на идеята за националното самосъзнание в учебниците по Околен свят. В: Общество, памет, образование, СУ "Кл. Охридски", Исторически факултет и Център за съвременно образование - София, 2018, стр. 156-170, ISBN 978-619-194-038-7.
 202. Георгиева, С. Мотивиране на студенти за разработване на дидактични материали, оптимизиращи педагогическата комуникация. В: международната научна конференция на тема: „ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ: НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ“,, София, „Фабер“, 2018, стр. 105-112, ISBN 978-619-00-0712-8.
 203. Георгиева, С. Приказките в помощ на социалното учене чрез подобряване на критическото мислене. В: Осма международна пролетна конференция "Изкуството в работата на учителя", Варна, 2017
 204. Георгиева, С. Формиране на компетенции за работа с деца при усвояване на език, който не е майчин у студенти от педагогическите специалности. В: Интеркултурализъм и билингвизъм, София, Сиатар, 2017
 205. Георгиева, С. Визуални модели за представяне на приказния свят в помощ на възпитанието. В: Sixth International Conference “"Education, Science, Innovations", EPU, ЕПУ, Фебер, 2016, стр. 253-257, ISBN ISSN 1314-5711.
 206. Георгиева, С. Възможности на визуалните модели за опознаване на природния и социален свят. В: SAT-2G.307-2-PP-03, НК, 2016, Русе, РУ, 2016
 207. Георгиева, С. Съчетаване на активни модели с визуални модели за оптимизиране на педагогическите взаимодействия. В: НК, РУ "А. Кънчев" Том 54, серия 6.2, Русе, Том 54, серия 6.2, Русе, 2015, стр. 31-36, ISBN 1311-3321.
 208. Георгиева, С. Аспекти на съвременното обучение на студенти и учители за работа с деца със с деца със специални образователни потребности. В: проект, РУ, МЕДИАТЕХ, 2015, стр. 26-35, ISBN 978-619-207-004-5.
 209. Георгиева, С. Смисълът на изграждането на умениетоза работа в общност и отражението му върху студентската компетентност. В: Психология-реория и практика-I част, Варна, 2015, стр. 33-43, ISBN 2367-508Х.
 210. Георгиева, С. Смисълът на педагогическия професионализъм в съответствие с мисията на детската градина-социалното учене. В: Водим бъдещето за ръка към света на мечтите, Осма национална конференция. 22-24 арил, 2015 Плевен, Плевен, МЕДИАТЕХ, 2015, стр. 280-263, ISBN 078-619-207-016-8.
 211. Георгиева, С. Подпомагане на студенти от специалност "Социална педагогика" за превенция на отпадащи от училище деца от ромски произход. В: Интеркултурно образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище, В. Търново, Център за междуетнически диалог и толерантност, 2014, стр. 6, ISBN 978-954-9263.
 212. Георгиева, С. Аспекти на практико-приложно обучение за студенти-педагози. В: Образование, наука, иновации, Перник, Европейски политейнически университет, 2014, стр. 179-185, ISBN 1314-5711.
 213. Георгиева, С. Методически насоки за организиране и провждане на работа сред природата. В: Том 52, секция 6.2, Русе, РУ"А. Кънчев", 2014, стр. 61-65
 214. Георгиева, С. Альтернативы для воспитательной работы с детьми в рамках религиозного образования. В: Задонские Свято-Тихоновские образовательнье чтения, Липетск, Лопетской и Елецкой епархуии, 2012, стр. 99 -102, ISBN 978—5-906-2.
 215. Георгиева, С. Формиране на интеркултурна компетентност в средното детство. В: Иновации и интерактивни технологии в образованието, Шумен, РБ "Стилиян Чилингиров", 2012, стр. 245-252, ISBN 978-954-2936-04-6.
 216. Георгиева, С. Особоности на съвременното дете в ранното детство и специфика на ефективните педагогически въздействия. В: Сб. Съвременото обучение между теарията и практиката, София, 2010, стр. 184-194, ISBN 978-954.
 217. Георгиева, С. Възпитанието в нравственост като ценност и парадокс,. В: сб. Подготовка, социална реализация и социален статус на социалния рабтник, Софиясб. Подготовка, социална реализация и социале, СУ, 2009, стр. 517-524, ISBN 978-954-07-2.
 218. Георгиева, С. Медийното влияние на детските предавания върху възпитанието на 3-7 годишните деца. В: , сб. Водим бъдещето за ръка, Ловеч, 2008, стр. с. 289-295
 219. Георгиева, С. Идентификация на студентите педагози и социална активност. В: Активност и адаптация на личността в условията на промени, София, СУ, 2006, стр. 247-254, ISBN 954-07-2263-2254.
 220. Георгиева, С. Възпитателни техники заподпомагане нагласите за полова идентификация при 5-6 годишните. В: Заедно в изграждането на един свят, който децата заслужават, Русе, 2006, стр. 163-171, ISBN 978-954-370-020-2.
 221. Георгиева, С. Интерактивно ориентирани възпитателни практики за разширяване на ценностите. В: Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на европейктата интеграция, София, СУ "Кл. Охридски", 2006, стр. 526-532, ISBN 10; 954-8510-97-9.
 222. Георгиева, С. Студентската самоактуализация в условията на сътрудничество по време на изследователска работа. В: Висшето образование-проблеми постижения и тенденции, София, СУ, 2005, стр. 386-393
 223. Георгиева, С. Влияние на комуникативната ситуация върху преодоляване на трудности в процеса на обучение и възпитание. В: Нова филисофия в образованието, Шумен, 2005, стр. 188-195, ISBN 954-577-292-1.
 224. Георгиева, С. Подобряване на разбиранети чрез онагледяване. В: годишник на РУ, Том 44, серия 7.1, Русе, РУ, 2005, стр. 121-136, ISBN 1311-3321.
 225. Георгиева, С. Ролеви очаквания,претенции и удовлетвореност от брака / изследване на две поколения-сравнителен анализ/. В: Приложна психология и социална практика, Варна, СУ "Черноризец Храбър", 2005, стр. 127-132, ISBN 10; 954-715-293-9.
 226. Георгиева, С. Аспекти при подготовката на начални учители през 21 век. В: Осигуряване о оценяване качеството на обучение, София, 2005, стр. 299-302, ISBN 954-8510-92-8.
 227. Георгиева, С. Семинарните упражнения като възможност за използване на методи, развиващи мисловните умения. В: Преподавне, учене и контрол във висшето образование, Ботевград, МВБУ, 2004, стр. 120-125, ISBN 954-577-216-6.
 228. Георгиева, С. Консултиране за подпомагане на агресивни деца при адаптацията им към училищните условия. В: Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, София, СУ, 2004, стр. 391-397
 229. Георгиева, С. Псигологическа диагностика на семейните ценностии връзка с функционалното състояние на ученика. В: , сб. “Приложна психология и социална практика", Варна, СУ, 2004, стр. 83-92, ISBN 954-715-252-1.
 230. Георгиева, С. Иновационни методи за развиване на критичните мисловни умения при работа в екип. В: сб. Приложна психология и социална практика, Варна, СУ, 2003, стр. 189-197, ISBN 954-715-197-5.
 231. Георгиева, С. Подпомагане на познавателната активностпри деца от 5-7 годишна възраст, съобразно с мвждунаридните образователни стандарти. В: Психолого-педагогическа характеристика на детството, София, СУ, 2003, стр. 83-89, ISBN 954-07-1952-6.
 232. Георгиева, С. Рационализиране на учебни умения при 6-7 годишни деца. В: годишник на РУ, Том 38, серия 6, Русе, РУ, 2001, стр. 223-278, ISBN 1311-3321.
 233. Георгиева, С. Обучение на учители за преподаване на критични мисловни умения. В: Образованието днес-образование за утре, София, СУ, 1998, стр. 144-148
 234. Георгиева, С. Някой подходи в процеса на квалификация, съобразно с оценката на педагогическия труд. В: Актуални проблеми на квалификацията на педагогическите кадри, Ст. Загора, 1991, стр. 10-12
 235. Георгиева, С. Прилагане на нетрадиционни подходи по време на педагогическа практика за демократизиране на объуването във ВУЗ. В: Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-хаучния процес във ВУЗ, Шумен, Хелиос, 1991, стр. 52-59
 236. Георгиева, С. Някой социологически аспекти на социално-психологическите управленски методи. В: Демократизиране на училищното самоуправление, София, СУ, 1990, стр. 76-82
 237. Георгиева, С., Сл. Анастасов. Причини за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – идеи за преодоляване. В: Научни трудове на РУ, 2010, Русе, 2010, стр. . 88-92, ISBN 978-954-8105.
 238. Георгиева, С., Сл. Анастасов. Възможности за здравно съзпитание, базирано на етническата характеристика на циганските групи, Научни трудове на РУ. В: Научни трудове на РУ, Том 48, серия 6.2, Русе, 2009, стр. 173-177, ISBN 1311-3321.
 239. Георгиева, С., В. Грънчарова. Опит за класификация на трудности по време на изпълнение на задачи в часовете по роден край, околен свят, родино и пиродознание. В: Юбилейна кинференция на Шуменски университет, Шумен,, Университетско издателство, 2005, стр. 8-16, ISBN 954-577-218-2.
 240. Георгиева, С., Д. Георгиев. Преодоляване на предразсъдъците, свързани с различията чрез промяна на стереотипите свързани с дискриминацията. В: сб. Многообразие без граници, Шумен, 2008, стр. 234-243, ISBN 978-954-775-8.
 241. Георгиева, С., Д. Георгиев. Проактивна житейска мисия-възпитаване чрез ценности. В: сб. Между традицията и новите реалности, София, 2008, стр. 426-432, ISBN 978-954-07-2.
 242. Георгиева, С., Д. Цанев. Фактори за създаване на общност и ролята й върху мотивацията за учене при студенти. В: 58-ма Научна конференция на РУ, seriq 6.6, Русе, РУ, 2019, стр. 45-48, ISBN 978-954-712-XXX-X.
 243. Георгиева, С., Е. Русинова. Качеството на образованието-последица от ръководство на педагогическото взаимодействие. В: В: Управление и устойчиво развитие” кн. 3-4/, Габрово, 2008, стр. с. 434-436, ISBN 1311-4506.
 244. Георгиева, С., М. Владимирова-Петрова. "Социални умения на деца от средното детство (връзка със самооценката)". В: сб. “Традиция и модерност в българската наука и образование”, Силистра, изд. РУ, 2011, стр. 273-292, ISBN 978-954-8467-42-1.
 245. Георгиева, С., П. Георгиева-Алексова. Алтернативи на педагогически компетенции. В: Международна научна конференция, юни, 2017, Перник, Европейски политехнически университет, 2018, стр. 346-352, ISBN 1314-5711.
 246. Георгиева, С., С. Крумов. Дигитално представяне на български обреди и традиции за повишаване на националното самосъзнание - предпоставка за гражданско поведение. В: 58-ма Научна конференция на РУ, seriq 6.6, Русе, РУ, 2019, стр. 49-56, ISBN ISBN 1311-3321.
 247. Георгиева, С., С. Стоянов. Основания и идеи за развиване на детското мислене чрез използване на комикси /5-7 годишни деца/. В: годишник на РУ, Том 38, серия 6, Русе, 2001, стр. 229-235, ISBN 1311-3321.
 248. Георгиева, С., Сл. Анастасов. Храмът-същност и смисъл. В: Светиниколаевски православни образователни четения, Бургас, 2010, стр. 337-340, ISBN 078-954-731-407-8.
 249. Георгиева, С., Ст. Стефанов. Училищният уебсайт в помощ на родителите. В: сборник „Диалогът между поколенията и обществените структури чрез училищната институция”, София, 2010, стр. 199-201, ISBN 978-954-552.
 250. Георгиева, С., Хр. Христов. Хронология и перспективи пред гражданското образование и възпитание. В: 58-ма Нучна конференция на РУ, seriq 6.6, Русе, РУ, 2019, стр. 40-44, ISBN ISBN 1311-3321.
 251. Георгиева, С., Цв. Иванова. М.Владимирова-Петрова. Организация за подобряване на преподавателската компетентност с рефлексия към саморефлексия на деца от подготвителна група. В: НК, РУ, Том 53, серия 6.2, Русе, Том 54, серия 6.2, РУ"А. Кънчев", 2014, стр. 90-94
 252. Гепргиева, С., З. Новев. Общуването пъководител-подчинен в условията на утвърждаване на училището като самоуправляваща се оргализация. В: Общуването в творческата дейност на личността, Русе, РУ, 1989, стр. 60-62
 253. Деян Стайков. Наркотичните зависимости - фактор за девиантното поведение при децата и юношите. В: Студентска научна сесия СНС’18, Русе, 2018
 254. Деян Стайков. Училищните комисии за противообществени прояви - форма за борба с агресията. В: 56 - та годишна конференция на Русенския университет, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2017, ISBN 1311-3321.
 255. Динева, В. Основни методологични принципи и подходи в терапевтичната работа със семейства. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 179-186, ISBN 978-619-7246-20-9.
 256. Динева, В. Базисни аспекти на семейството като система. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 174-178, ISBN 978-619-7246-20-9.
 257. Динева, В. За семейната терапия при зависимост към психоактивни вещества. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 187-191, ISBN 978-619-7246-20-9.
 258. Динева, В. Езикът на решенията в консултативната практика при зависимост към психоактивни вещества. В: Психологията - традиции и перспективи, ЮЗУ, Благоевград, 2015, стр. 200-204, ISBN 1314-9792.
 259. Динева, В. За валидността на диагностичните критерии при компютърна зависимост и дисфункционална употреба на Интернет. В: Научни трудове, Русенски университет, т. 54, с. 6.2., 2015, стр. 74-78.
 260. Динева, В. Основни аспекти на Фокусираната към решения супервизия. В: Научни трудове, Русенски университет, т. 53, с. 6.2., 2014, стр. 101-105.
 261. Динева, В. За възможностите на Фокусираната към решения кратка терапия при зависимост към психоактивни вещества. В: Научни трудове, Русенски университет, т. 52, с. 6.2., 2013, стр. 138 -141.
 262. Динева, В. Разработване и апробиране на програма за психосоциална рехабилитация на лица със зависимост към психоактивни вещества. В: Приложната психология – възможности и перспективи, ВСУ "Черноризец Храбър", Варна, 2013, стр. 286-295, ISBN 1314–0507.
 263. Динева, В. Изследване ефективността на програма за психосоциална рехабилитация при лица със зависимост към психоактивни вещества. В: Приложната психология – възможности и перспективи, ВСУ "Черноризец Храбър", Варна, 2013, стр. 296-304, ISBN 1314–0507.
 264. Динева, В. Развитие на зависимостта към психоактивни вещества. В: Научни трудове, Русенски университет, т. 51, с. 6.2., 2012, стр. 88 - 92.
 265. Динева, В. Рискови и протективни фактори, свързани с употребата на психоактивни вещества. В: Научни трудове, Русенски университет, т. 51, с. 6.2., 2012, стр. 134-138.
 266. Динева, В., М. Дуканова. Музикалният конкурс като публична среда за творческа изява. В: Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите (колективна монография, съст. Ю. Дончева), Русе, Примакс, 2017, стр. 46-50, ISBN 978-619-7242-31-7.
 267. Динева, В., М. Дуканова. Фестивалният проект като форма на художествена дейност, стимулираща творческото развитие. В: Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите (колективна монография, съст. Ю. Дончева), Русе, Примакс, 2017, стр. 40-45, ISBN 978-619-7242-31-7.
 268. Дончева Јулија. „Опонентното“ однесување на детето провоцирано од семејната средина. В: СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ ВО ВОСПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОПШТИНА ШТИП, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НУ-УБ „Гоце Делчев“ Штип, 2015, стр. 89-93, ISBN 978-608-242-021-9.
 269. Дончева Јулија, Фатме Јамакова. Ефективноста на проектно ориентираната дејност на студентите во нивната подготовка за професионална педагошка реализација. В: СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ ВО ВОСПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОПШТИНА ШТИП,РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НУ-УБ „Гоце Делчев“ Штип, 2015, стр. 32-37, ISBN 978-608-242-021-9.
 270. Дончева Јулија,Нурсал Ахмедова. Интерактивни технологии во наставата со рана училишна возраст со помош на информациско-комуникациска технологија. В: СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ ВО ВОСПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОПШТИНА ШТИП, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НУ-УБ „Гоце Делчев“ Штип, 2015, стр. 155-160, ISBN 978-608-242-021-9.
 271. Дончева Ю. Ефективни модели на взаимодействие между предучилищните заведения, децата и родителите. В: Международна научно - практическа конференция на тема "Съвременни тенденции в предучилищното възпитание", гр. Сандански, Бон, Благоевград, 2019, стр. 60 - 66, ISBN 2367 - 5284.
 272. Дончева Ю. ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДИСКРИМИНАТИВНИ МОДЕЛИ СРЕД МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ. В: Научна конференция "Хармония в различията", УниБИТ, За буквите - О писменехь, Академично издателство, 2019, стр. 547 - 555, ISBN 2367-7899.
 273. Дончева Ю. Приложение на методиката на Мария Монтесори като корекционно-компенсаторен метод за развитие на сензорни и предметно-манипулативни възможности при деца със СОП от предучилищна възраст (втора част – ап. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 64-73, ISBN 2367-7481.
 274. Дончева Ю. Приложение на методиката на Мария Монтесори като корекционно-компенсаторен метод за развитие на сензорни и предметно-манипулативни възможности при деца със СОП от предучилищна възраст (трета част – ан. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 74-84, ISBN 2367-7481.
 275. Дончева Ю. Приложение на методиката на Мария Монтесори като корекционно-компенсаторен метод за развитие на сензорни и предметно-манипулативни възможности при деца със СОП от предучилищна възраст (първа – теорети. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 55-63, ISBN 2367-7481.
 276. Дончева Ю. Аспекти на изявеното предизвикателно поведение в училищна възраст. В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", 2017, стр. 60, ISBN 2367-7481.
 277. Дончева Ю. СПЕЦИФИКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗAИМОДЕЙСТВИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ. В: Десета научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“, Международна научна конференция „Нови концепции и перспективи за развитие на предучилищното възпитание след 2015 г.“, Велико Търново, 2017, стр. 98-106, ISBN 978-619-7281-28-6.
 278. Дончева Ю. Аспекти на изявеното предизвикателно поведение в предучилищна възраст. В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски",, Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", 2017, стр. 54, ISBN 2367-7481.
 279. Дончева Ю. Аспекти на изявеното предизвикателно поведение в юношеска възраст. В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", 2017, стр. 68, ISBN 2367-7481.
 280. Дончева Ю. Познаване, отношение и нагласи у бъдещите учители към националните традиции. В: Предизвикателства пред съвременното възпитание, Софийски университет, факултет по педагогика, Университетско издателство, 2016, стр. 440 - 450, ISBN 978-954-07-4201-4.
 281. Дончева Ю. От традициите към иновациите чрез българските детски фолклорни игри. В: Девета научно-практическа конференция по предучилищно образование, Пазарджик, 2016, стр. 184-186, ISBN 978-954-561-409-5.
 282. Дончева Ю. Развиващите функции на дискусионните методи в обучението по учебния предмет "Човекът и обществото". В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", 2016, стр. 87-94, ISBN 2367-7481.
 283. Дончева Ю. Дидактически проблеми при организацията на работата в разновъзрастова (смесена) група в детската градина. В: Научни трудове на Русенския университет, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 50-55, ISBN 1311-3321.
 284. Дончева Ю. Рефлексивни характеристики на интерактивната образователна среда в началното училище. В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", 2016, стр. 94-101, ISBN 2367-7481.
 285. Дончева Ю. Междуетническите дистанции - социални и образователни измерения. В: Пета международна научнопрактическа конференция на тема: "Мотивация и интерес към ученето", Университетски издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ, 2015, стр. 173 - 177, ISBN 978-619-207-024-3.
 286. Дончева Ю. Интерактивните методи на обучение - неразделна част от цялостната система на дидактичните методи. В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", 2015, стр. 61, ISBN 2367-7481.
 287. Дончева Ю. Българските детски фолклорни игри в съвременната педагогическа теория и практика на детската градина. В: Кръгла маса на тема: Образование и възпитание за утре - между традицията и иновациите (предизвикателства и хуманистични перспективи), Фондация "Човещина", София, Авангард Прима, 2015, стр. 414-426, ISBN 978-954-9865-19-6.
 288. Дончева Ю. Технологична образователна среда в началното училище. В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", 2015, стр. 68, ISBN 2367-7481.
 289. Дончева Ю. Интерактивни практико-приложни (праксеологически) методи на обучение в началните класове. В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", 2015, стр. 78, ISBN 2367-7481.
 290. Дончева Ю. Нагласите за предприемачество на студентите педагози – предизвикателство към кандидатстването за проекти в новия програмен период (2014 – 2020 г.). В: Научни трудове на Русенския университет, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 11-18, ISBN 1311-3321.
 291. Дончева Ю. Съдържание съставките на учениковата личност, типични за формиране на учебно-възпитателния процес по "Човекът и обществото". В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", 2014, стр. 14-20, ISBN 1314-1937.
 292. Дончева Ю. Национална стратегия за учене през целия живот (период 2014 - 2020 година). В: Научни трудове на русенския университет - 2014, том 53, серия 6.2, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 71-78, ISBN 1311-3321.
 293. Дончева Ю. Теории за детското развитие конгруентни с особеностите при формирането на детето от прехода между предучилищна и начална училищна възраст. В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", 2014, стр. 21-33, ISBN 1314-1937.
 294. Дончева Ю. Историко - педагогическа ретроспекция от системите и методите за преподаване до електронно - базираните форми на дистанционно обучение. В: Сборник с доклади от Научна конференция, Център за дистанционно обучение към НВУ, Издателски комплекс при НВУ, 2014, стр. 65 - 71, ISBN 978-954-753-208-3.
 295. Дончева Ю. Активно учене чрез интерактивни технологии в ситуация на тема „Мениджмънт на икономическо образование и възпитание в детската градина – транслиране на компетентност в поведенческа практика“. В: във връзка с проект по фонд „Научни изследвания“: 2013 – ФПНО-03, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2014, стр. 45-59, ISBN 978-954-712-633-6.
 296. Дончева Ю. Интегриране образа на етнически другия в началния етап на българското образование. В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", 2014, стр. 7-13, ISBN 1314-1937.
 297. Дончева Ю. Интегриране на информационните и комуникационни технологии в обучението и познавателното развитие на учениците в урокът по "Човекът и обществото". В: Сборник от конференция с международно участие и научно-практическа насоченост на тема "Електронното обучение в образованието - алтернатива или интеграция?", София, "Офис Спот" ЕООД, 2013, стр. 149 - 153, ISBN 978-619-7150-01-8.
 298. Дончева Ю. Анализ на изтичащия програмен период и очакванията на бенефициентите, потребители на проекти в сферата на образованието, през новия програмен период 2014 - 2020 година. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2013, стр. 122 - 126, ISBN 1311-3321.
 299. Дончева Ю. Мениджмънт на проекти в социалната сфера. В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски”, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ, 2013, стр. 119 - 125, ISBN 1314-1937.
 300. Дончева Ю. Характеристика на екологичната възпитаност като комплексно психическо образование в предучилищна възраст. В: сборник от Научна конференция „Наука, околна среда и устойчиво развитие”, Съюз на учените в България, клон В.Търново, Faber, 2002, стр. 208 - 215, ISBN 954-775-154-9.
 301. Дончева Ю., Д. Шаханова. Трафикът на хора - предизвикателства, престъпни аспекти, психични травми, интеграция и финансови измерения. В: Мобилност на младите хора и рискове, Печатна база при Русенския университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ, 2016, стр. 24-30, ISBN 978-619-207-045-8.
 302. Дончева Ю., Е. Георгиева. Обмен на информация, знания, социална компетентност и етно-традиционни ценности чрез нематериалното културно наследство. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 157-163, ISBN 2367-7481.
 303. Дончева Ю., Е. Георгиева. Педагогически аспекти на фолклора за деца. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 147-156, ISBN 2367-7481.
 304. Дончева Ю., Е. Юсеинова. Основен мотив при трафика на хора със специални потребности. В: Мобилност на младите хора и рискове, Печатна база при Русенския университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ, 2016, стр. 19-24, ISBN 978-619-207-045-8.
 305. Дончева Ю., И. Илиева. Атитюди на студентите, бъдещи педагози, към активна двигателна дейност. В: сборник с доклади от международна научно-практическа конференция на тема "Съвременни тенденции в предучилищното възпитание", Сандански, Бон, Благоевград, 2014, стр. 28 - 33, ISBN 2367-5284.
 306. Дончева Ю., С. Николова. Развиващите функции на българските детски фолклорни игри при деца със специални образователни потребности в интегрирана среда. В: Сборник доклади от Научна конференция с международно участие, Нов български университет, Нов български университет, 2015, стр. 118 - 122, ISBN 978-954-535-863-0.
 307. Дончева Ю., Т. Грозева. Характеристики на личностната подкрепа за приобщаващо образование в мултикултурна студентска среда. В: Научна конференция "Хармония в различията", Университет по библиотекознание и информационни технологии, За буквите - О писменехь, 2017, стр. 434-440, ISBN 2367-7899.
 308. Дончева Юлия. ПРОЦЕСУАЛНИ И РЕЗУЛТАТИВНИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ В МУЛТИКУЛТУРНА И РАЗНОВЪЗРАСТОВА СРЕДА. В: В юбилеен сборник „Детето и педагогиката“ в чест на 70-годишнината на проф. д-р Емилия Василева, Софийски университет "Св. Климент Охридски", „Просвета - София“ АД,, 2018, стр. 359 -366, ISBN 978-954-01-3806-0.
 309. Дончева, Ю. Подготовката на педагогическите кадри - мисия, стратегия и отговорност за бъдещето. В: Осма научно-практическа конференция по предучилищно образование "Водим бъдещето за ръка към света на мечтите, Плевен, МЕДИАТЕХ, 2015, стр. 121-123, ISBN 978-619-207-016-8.
 310. Дончева, Ю. Редуциране на агресивното поведение чрез игрите - драматизации, като интерактивен метод, в ситуациите по социален и природен свят (алгоритъм от цикъл надграждащи игри). В: ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА “50 ГОДИНИ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТʺ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, стр. 148-154, ISBN 978-619-208-001-3.
 311. Дончева, Ю. Интеракция детский сад - начальная школа в контѝнууме социальной роли „школьник“. В: Сборник с доклади от Четвърта международна научно-практическа конференция, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2014, стр. 32 - 37, ISBN 978-954-712-630-5.
 312. Дончева, Ю. ИНТЕГРИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБРАЗОВАНИЯ В БОЛГАРИИ. В: Материалы XΙΙΙ Международных педагогических чтений ОТ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ: ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ВОСХОЖДЕНИЯ, Россия, Волгоград, Издательство лицея № 8 «Олимпия», Издательство ВГАПО, 2013, стр. 117 - 124, ISBN 978-5-906745-02-6.
 313. Дончева, Ю. Overcoming the aggression in children’s behaviour via studying the relation in family. IN: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски”, Велико Търново, Издателски комплекс на Национален военен университет, 2013, pp. 85 - 90, ISBN 1314-1937.
 314. Дончева, Ю. Ефективност на екскурзиите и разходките в ситуациите по природен и социален свят. В: Четиринадесета международна научно-практическа конференция на тема ”Съвременни тенденции в предучилищното възпитание”, Сандански, 2013, стр. 377 - 380, ISBN 978-954-395-094-2.
 315. Дончева, Ю. A Comparative Analysis on the topic of ethnicities developed by various teams of authors of curriculum systems of pre-school education in the Republic of Bulgaria. IN: 16th Conference of the Balkan Society for Pedagogy and Education “The Image of the “Other”/the Neighbour In the Educational Systems of the Balkan Countries”, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, University of Macedonia Press,, 2013, pp. 491 - 499, ISBN 978-960-8396.
 316. Дончева, Ю. Приложение на интерактивните техники в урока по „Човекът и обществото”. В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски”, Велико Търново, Издателски комплекс на Национален военен университет, 2013, стр. 91 - 100, ISBN 1314-1937.
 317. Дончева, Ю. Екологично възпитание чрез игрова активност с природни материали в природна среда. В: Национална научно-практическа конференция с международно участие, Добрич, Булвест 2000, 2013, стр. 171 - 174, ISBN 978-954-18-0846-7.
 318. Дончева, Ю. Редуциране на агресивното поведение чрез ситуациите по социален свят в детската градина. В: сборник с доклади от Научно-практическа конференция "Превенция на аагрсията в предучилищна възраст", Шумен, РБ "Ст. Чилингиров" Шумен, 2012, стр. 66 - 73, ISBN 978-954-2936-06-0.
 319. Дончева, Ю. Възможности и приложения на усвоените от студентите компетенции в учебната дисциплина "Разработване на социално - педагогически проект". В: Научни трудове на РУ - 2012, том 51, серия 6.2, Русенски университет, Печатна база при Русенски университет, 2012, стр. 156 - 159, ISBN 1311-3321.
 320. Дончева, Ю. Художествено-илюстративните материали в ситуациите по социален и природен свят в детскатa градина. В: сборник от Международна научно - практическа конференция „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание”, Сандански, 2012, стр. 367 - 369, ISBN 978-954-359-078-2.
 321. Дончева, Ю. Взаимоотношенията в семейството като предпоставка, превенция и корекция на агресивното поведение на децата. В: сборник от Международна научно - практическа конференция „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание”, Сандански, Бон, Благоевград, 2011, стр. 47 - 50, ISBN 978-954-395-061-4.
 322. Дончева, Ю. Подбор и ръководство на дидактичните игри в ситуациите по природен и социален свят. В: сборник от Научно-практическа конференция, „Иновационни практики в образованието”, 35 години Факултет по педагогика, Благоевград, Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2011, стр. 221 - 226, ISBN 978-954-680-780-9.
 323. Дончева, Ю. Агресивното поведение в предучилищна възраст. В: сборник от Международна научно-практическа конференция „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание”, Сандански, 2010, стр. 26 - 30, ISBN 978-954-395-043-0.
 324. Дончева, Ю. Фрустриране на детето в семейството като условие за провокиране на агресивно поведение. В: сборник от Научно-практическа конференция с международно участие „Иновации в образованието”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, Фабер, 2010, стр. 411 - 419, ISBN 978-954-400-298-5.
 325. Дончева, Ю. Позицията на детето в семейството и усвоеният поведенчески модел – предпоставки за агресивното поведение в предучилищна възраст. В: сборник от Н а ц и о н а л н а к о н ф е р е н ц и я с международно участие „Предучилищно детство и отговорностите на съвременното общество”, Бургас, Либра Скорп, 2009, стр. 443 - 451, ISBN 978-954-471-095-8.
 326. Дончева, Ю. Преодоляване на агресивността в поведението на детето чрез изследване на взаимоотношенията в семейството му. В: сборник от Научна конференция с международно участие – 25 години Педагогически факултет, В. Търново, Фабер, 2009, стр. 236 - 240, ISBN 978-954-400-422-4.
 327. Дончева, Ю. Детето в семейството и преодоляване на агресивното му поведение чрез целенасочени педагогически ситуации. В: сборник от Международна научно – практическа конференция „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание”, Сандански, 2009, стр. 180 - 184, ISBN 978-954-395-017-1.
 328. Дончева, Ю. Изграждане на ново, алтернативно, ниво на партньорство с родителите чрез Интернет комуникациите. В: сборник от Юбилейна научна конференция „ България и българите в Европа”, Съюз на учените, клон В. Търново, В. Търново, Фабер, 2009, стр. 359 - 365, ISBN 978-954-400-301-2.
 329. Дончева, Ю. Възпитателните системи в предучилищна възраст и модели на връзка със семейството през XXI век. В: сборник от Международна научна конференция „Българското образование – национални ориентири и европейски измерения”, Национален музей на образованието, Габрово, 2008, стр. 230 - 237, ISBN 978-954-490-044-1.
 330. Дончева, Ю. Идентифициране с родителите за определяне на просоциално и агресивно поведение у децата. В: сборник от Първа национална среща по предучилищно възпитание и подготовка „Водим бъдещето за ръка”, Ловеч, 2008, стр. 91 - 93, ISBN няма.
 331. Дончева, Ю. Интеракциите семейство – дете – детска градина, като предпоставка и корекция на агресивното поведение у децата от предучилищна възраст. В: сборник от Национална научно – приложна конференция с международно участие „115 години предучилищно възпитание в Добрич – традиции и иновации”, Добрич, 2008, стр. 78 - 82, ISBN няма.
 332. Дончева, Ю. Агресията – усвоен модел на поведение у малките деца. В: II Balkan Scientific Conference The Science, the Education and the Art in 21 st Century, Годишник „Наука – образование – изкуство”, В: Том 2. Съюз на учените – Благоевград, Благоевград, 2008, стр. 206 - 211, ISBN няма.
 333. Дончева, Ю. Психологическата готовност на детето за обучение в училище. В: сборник от IV Балкански конгрес „Образованието, Балканите, Европа”, Стара Загора, 2007, стр. 394 - 401, ISBN 978-954-314-041-1.
 334. Дончева, Ю. Детска агресия, семейство, взаимовръзка. В: сборник от Международна конференция по предучилищно възпитание „ Дунавските страни – градини на мира за децата”, Русе, 2007, стр. 31 - 38, ISBN няма.
 335. Дончева, Ю. Семейството – един от факторите за формиране агресивно поведение у децата. В: сборник от Международна научна конференция „Възрастните и децата, децата и възрастните”, София, 2007, стр. 76 - 85, ISBN 978-954-617-030-9.
 336. Дончева, Ю. Заедно във взаимодействие с родителите за изграждане на свят, който децата заслужават. В: сборник от Национална научно - практическа конференция по предучилищно възпитание, Русе, 2006, стр. 7 - 12, ISBN 978-954-370-020-2.
 337. Дончева, Ю. Мястото на приказките за хляба от етнокултурата на българина в глобализиращия се свят. В: Сборник от Юбилейна научна конференция „Образованието в глобализиращия се свят”, 20 години Педагогически факултет, В. Търново, Университетско издателство, 2004, стр. 102 - 104, ISBN 978-954-524-608-1.
 338. Дончева, Ю. След 120 години да кажем недоизказаното за Вела Живкова-Благоева”. В: сборник от Юбилейна научна конференция „120 години предучилищно възпитание”, В. Търново, Слово, 2004, стр. 82 - 89
 339. Дончева, Ю., И. Илиева. Българските фолклорни игри в детската градина и началното училище. В: Научни трудове на русенския университет - 2014, том 53, серия 8.2, Русенски университет, 2014, стр. 126 - 130, ISBN ISSN:1311-3321.
 340. Дочнева Ю. Социална интеграция на деца в неравностойно положение, чрез българските детски фолклорни игри. В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", 2016, стр. 101-109, ISBN 2367-7481.
 341. Здравкова, Зл. Ролята на елинката в древността. В: Научни трудове на РУ, т.48, серия 6.2., Русе, Печатна база на Русенски университет, 2009, стр. 209-215, ISBN 1311-3321.
 342. Здравкова, Зл. Тракийското присъствие в Русенския край през античната епоха. В: 85 години Тракийско дружество Тракия – Русе, Русе, Трак. Научен институт, филиал-Русе, 2007, стр. 36-42
 343. Здравкова, Зл. Има ли място ракията сред божествените питиета. В: Ракията на българина, Русе, Лени-ан, 2005, стр. 106-114
 344. Здравкова, Зл. Една хипотеза за семантиката на “Тракийския грифон”. В: Арнаудов сборник, т. І, Русе, Лени-Ан, 2000, стр. 60-63
 345. Здравкова, Зл. Принос към портретната характеристика на Дионис. В: Майски научни четения (доклади и съобщения), Силистра, РИТТ, 1998, стр. 132-142
 346. Здравкова, Зл. За някои паралели относно божествения портрет в Библията и Тракийския орфизъм. В: Библия, фолклор, литература, В.Търново, Абагар, 1996, стр. 244-247
 347. Здравкова, Зл. и Антонова, В. Колекция “Захарий Стоянов” в Русе (Русе и историческото наследство на Захарий Стоянов), в: Захарий Стоянов и нашето време,. В: Доклади и научни съобщения по повод 150-годишнината на Летописеца,, София,, 2000, стр. 249-254.
 348. Здравкова, Зл. и Ботева, Мл. Към въпроса за образователното дело на с. Брестовене, Разградско,. В: Научни трудове на Русенски университет “Анг. Кънчев,т. 41, серия 6.2,, Русе,, Печатна база на Русенски университет, 2004, стр. 215-218., ISBN 1311-3321.
 349. Здравкова, Зл. и Ганчева, М. Към въпроса за просветното дело в град Мартен, Русенска област,. В: Научни трудове на Русенски университет “Анг. Кънчев, т. 45, серия 5.3., Русе,, Печатна база на Русенски университет, 2006, стр. 19-24., ISBN 1311-3321,.
 350. Здравкова, Зл. и Доковски, Ем. Eдна хипотеза за присъствието в Югоизточна Азия и Австралия в древността (по топонимични данни), в. В: Научни трудове на РУ, т. 44, с. 6.2.,, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2005, стр. 131-136., ISBN 1311-3321.
 351. Здравкова, Зл. и Златева, Р. Позицията на жената в Първата българска държава. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 45, серия 5.3., Русе, Печатна база на Русенски университет, 2006, стр. 7–13, ISBN 1311-3321.
 352. Здравкова, Зл. и Игнатова, Р. Целодневна детска градина „Незабравка” – създаване и развитие. В: Научни трудове на РУ “Анг.Кънчев”, т. 45, серия 5.3., Русе, Печатна база на Русенски университет, 2006, стр. 25-29, ISBN 1311-3321.
 353. Здравкова, Зл. и Славова, И. Царица Хатшепсут – пример за успешно управление в Древен Египет. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”,т. 47, серия 5.2, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2008, стр. 147-152, ISBN 1311-3321.
 354. Здравкова, Зл.,. Църквата „Света Богородица”,. В: Научни трудове на Русенски университет “Анг. Кънчев,т. 49, серия 6.2,, Русе,, Печатна база на Русенски университет, 2010, стр. 132-135., ISBN 1311-3321.
 355. Здравкова, Зл.,. Жената в Древна Месопотамия (по данни от някои законодателни текстове). В: Научни трудове на РУ, т. 48, серия 6.2., Русе, Печатна база на Русенски университет, 2009, стр. 215-221., ISBN 1311-3321.
 356. Здравкова, Зл.,. Гетското присъствие в Русенския край през бронзовата и желязната епоха. В: Известия на регионален исторически музей, т. ХІІ, Светът на гетите, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2008, стр. 20-27, ISBN 1313-7336.
 357. Здравкова, Зл.,. Урокът по религия в началното училище – организация, съдържание, предназначение,. В: Урокът – дидактически материали,, Русе,, Лени-Ан, 2005, стр. 140-149., ISBN 054-8190-46-Х.
 358. Здравкова, Зл.,. Педагогическият факултет при Русенския университет “А. Кънчев” – 10 години развитие,. В: Научни трудове на Русенски университет “Анг. Кънчев”, т. 41, серия 6.2,, Русе,, Печатна база на Русенски университет, 2004, стр. 139-154., ISBN 1311-3321.
 359. Здравкова, Зл.,. Идеята за построяване на катедрален храм в Русе в края на ХІХ в.,. В: Научни трудове на Русенски университет “Анг. Кънчев,т. 41, серия 6.2,, Русе,, Печатна база на Русенски университет, 2004, стр. 219-222., ISBN 1311-3321.
 360. Здравкова, Зл.,. Учебният предмет “Религия” в началното училище,. В: Проучване и разработване на иновации в технологията на реализирането на съвременни образователни стратегии,, Русе,, Печатна база на Русенски университет, 2003, стр. 42-44.
 361. Здравкова, Зл.,. Към въпроса за първите забавачници в Русе след Освобождението,. В: Научни трудове на Русенски университет “Анг. Кънчев”, т. 40, серия 10.1,, Русе,, Печатна база на Русенски университет, 2003, стр. 33-37., ISBN 1311-3321.
 362. Здравкова, Зл.,. Учебни програми в Русенското учебно окръжие 1878-1900 г.,. В: Научни трудове на Русенски университет “Анг. Кънчевт. т. 39, серия 2.1,, Русе,, Печатна база на Русенски университет, 2002, стр. 73-76., ISBN 1311-3321.
 363. Здравкова, Зл.,. Ангел Кънчев като съратник на Васил Левски,. В: Ангел Кънчев, материали от Кръглата маса 150 години от рождението на революционера,, Русе,, Лени-Ан, 2001, стр. 26-32.
 364. Здравкова, Зл., Йорданова, Д. Принос към историята на образованието в Русе (Висшият педагогически курс в Русе, 1909 – 1924). В: Научни трудове на РУ “Анг.Кънчев”, том 37, серия 7, Русе, Печатна база на Русенски университет, 1999, стр. 11-17, ISBN 1311-3321.
 365. Здравкова, Зл., Р. Златева. Позицията на жената във Втората българска държава. В: Научни трудове на Русенския университет, Т. 54. серия. 6.2., Русе, Печатна база при Русенския университет, 2015, стр. 151–159., ISBN 1311-3321.
 366. Здравкова, Златоживка. Към въпроса за някои растителни превъплъщения на Дионис. В: Юбилеен сборник “35 години нумизматично дружество Червен”, Русе, Лени-Ан, 2002, стр. 8-17
 367. Здравкова, Златоживка. Учебната екскурзия като метод за повишаване качеството на учебно-възпитателната работа с чуждестранни студенти. В: Научни трудове на ВТУ , т. ХХV, сер. 12, Русе, Печатна база на ВТУ "А. Кънчев", 1984, стр. 101-105
 368. Здравкова, Златоживка. Елинският внос и влияние всред гетското общество в доримския период. IN: Доклади от юбилейна научна сесия, посветена на 1300- годишнината от Българската държава и 10- годишнината на ВПИ, Шумен, 1982, pp. 176-180
 369. Здравкова, Златоживка. Към въпроса за икономическия живот на Русе (15-17 в.). В: Научни трудове на ВТУ, Русе, Печатна база на ВТУ "Ангел Кънчев", т. ХХІІІ, сер. ІІ, 1981, стр. 173-177
 370. Здравкова, Златоживка. За някои последици от османското завладяване на Русенския край. В: Научни трудове на ВТУ, т. ХХІІІ, сер. ІІ, Русе,, Печатна база на ВТУ "Ангел Кънчев", 1981, стр. 167-172
 371. Златев Л. Филип Симидов оневинява поп Кръстю. В: Светлината на Възраждането. Сборник материали от кръгла маса, посветена на годишнини на възрожденски дейци, ноември, 2012, Русе, Издателство на Русенския университет, 2012, стр. 24-27, ISBN 978-954-8467-77-3.
 372. Златев, Л. Методически похвати в семинарните занятия по Нова и съвременна история на България І и ІІ част. В: Университетска дидактика и подготовка на учителите в нашето съвремие, Русе, Университетски издателски център - РУ "Ангел Кънчев", 2015, стр. 35-36, ISBN 978-619-207-004-5.
 373. Златев, Л. Кнажеският акт от 27 април 1881 г. и политическият живот в Русе. В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев". т. 54, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2015, стр. 160-163, ISBN 1311-3321.
 374. Златев, Л. Използване на интерактивни методи на обучението по Нова и съвременна история на България І и ІІ част. В: Интерактивни методи на обучение и възпитание, Русе, Университетски издателски център - РУ, 2014, стр. 20-23, ISBN 978-954-712-633-6.
 375. Златев, Л. Използване на интерактивни методи на обучение по Нова и съвременна история на България І и ІІ част. В: Интерактивни методи на обучение и възпитание, Русе, Университетски издателски център - РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 20-23, ISBN 978-954-712-633-6.
 376. Златев, Л. Руските архиви за формирането на ЦК на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО). В: Научни трудове на РУ, т. 53, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор., Русе, Издателски център при РУ, 2014, стр. 238-243, ISBN 1311-3321.
 377. Златев, Л. Русенската общественост и Съединението. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски център при РУ, 2011, стр. 20-23, ISBN 1311-3321.
 378. Златев, Л. Как е ликвидиран Йон Патони, убиецът на видния български общественик от Добрич Христо Стефанов?. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски център при РУ, 2011, стр. 224-227, ISBN 1311-3321.
 379. Златев, Л. Авиацията в Итало-турската война 1911-1912 г. и българската военна мисъл.. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 49, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор., Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2010, стр. 113-117, ISBN 1311-3321.
 380. Златев, Л. Развитие на банково-кредитното дело в крайдунавските градове след Освобождението до войните (1878-1912).. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 48, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор., Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2009, стр. 272-279, ISBN 1311-3321.
 381. Златев, Л. Политическите партии в Русе и изборните борби през 1911 г.. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 47, серия 5.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор., Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2008, стр. 166-175, ISBN 1311-3321.
 382. Златев, Л. Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО)в началото на 30-те години на ХХ век.. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 41, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор., Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2004, стр. 223-227, ISBN 1311-3321.
 383. Златев, Л. Стопанското развитие на Русе по време на войните (1912-1918 г.). В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 40, серия 10.1. Педагогика, психология и история., Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2003, стр. 38-46, ISBN 1311-3321.
 384. Златев, Л. Създаване и по-значими изяви на Русенското поборническо-опълченско дружество.. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 39, серия 2.1. Педагогика, психология и история., Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2002, стр. 105-108, ISBN 1311-3321.
 385. Златев, Л. Русенските стопански дейци в защита на държавно-административния статут на своя град (1934-1941 г.).. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 39, серия 2.1. Педагогика, психология и история., Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2002, стр. 100-104, ISBN 1311-3321.
 386. Златев, Л. Историзмът на Захарий Стоянов - сравнителен анализ между непубликувания и публикувания вариант на "Предисловието" към т. 1 на "Записките ...".. В: Захарий Стоянов и нашето време. Доклади и научни съобщения по повод 150-годишнината на Летописеца., София, Народно събрание на Република България, 2000, стр. 67-74, ISBN 954-22-0295-4.
 387. Златев, Л. Документални материали съхранявани в Държавен архив - Русе за Силистренския край в периода на войните и следвоенната окупация (1913-1919 г.).. В: Майски научни четения (Доклади и съобщения)., Силистра, Педагогически факултет към РУ "А. Кънчев" филиал -, 1998, стр. 159-163, ISBN няма.
 388. Златев, Л. Членове на Русенското поборническо-опълченско дружество от Габрово и Габровския край.. В: 120 години от Освобождението на Габрово. Сборник материали от научна конференция "Габрово - твърдина на българския дух", Габрово, Исторически музей - Габрово, 1997, стр. 215-222, ISBN 90030-3-5.
 389. Златев, Л. Политическите борби около Русенската градска община 1921-1924 г.. В: 125 години Русенска община (1865-1990)., Русе, Русенска община, 1990, стр. 4-22, ISBN няма.
 390. Златев, Л., Д. Минчев. Стопанска история и институционална промяна:ролята на Русенската търговско-индустриална камара за откриването на Свищовската стопанска академия. В: 75-години Стопанска академия - Свищов. Международна юбилейна научна конференция, Свищов, Академично издателстно "Ценов", 2011, стр. 219-225, ISBN 978-954-23.0677-1.
 391. Златева, Р. About the Toponym Vanand. IN: Reports Awarded with "Best paper" Crystal Prize, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. 147-151, ISBN 978-954-712-733-3.
 392. Златева, Р. Морските и речните пътища в живота на дунавските българи. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база при Русенския университет, 2016, стр. 108-110, ISBN 1311-3321.
 393. Златева, Р. Присъствието на ордалията в наказателната практика на дунавските и волжките българи. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2014, стр. 224-226, ISBN 1311-3321.
 394. Златева, Р. Проблемът за възпитаването на личността в уважение към правните норми на Средновековна България. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база при Русенския университет, 2012, стр. 190-193, ISBN 1311-3321.
 395. Златева, Р. Регламентираната благодарност към средновековния български войн (По данни от законовите постановки). В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2011, стр. 219-222, ISBN 1311-3321.
 396. Златева, Р. Варварският нрав на кан Крум (803–814) – между легендата и реалността (Опит за нравствен портрет на владетеля). В: Сб. Докторантите в диалог с науката, Благоевград, Университетско издателство, 2010, стр. 128–141, ISBN 978-954-680-.
 397. Златева, Р. Български следи в Азербайджан. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2010, стр. 126–131, ISBN 1311-3321.
 398. Златева, Р. Религиозно-провиденциалните възгледи в живота на българина езичник (VII-ср. IX в.). В: Научни трудове, Русе, Т. 48, серия 6.2, 2009, стр. 242-247, ISBN 1311-3321.
 399. Иванова, Е. ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ ЧРЕЗ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО „ОКОЛЕН СВЯТ” ЗА ВТОРИ КЛАС. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на НВУ „Васил Левски” 2019, Велико Търново, 2019, стр. 146-152, ISBN ISSN 2367-7481.
 400. Иванова, Е. МОДЕЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ОКОЛЕН СВЯТ”. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на НВУ „Васил Левски” 2019, Велико Търново, 2019, стр. 127-136, ISBN ISSN 2367-7481.
 401. Иванова, Е. ИНТЕГРИРАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПО ТЕМАТА „КАК ВЪЗПРИЕМАМ СВЕТА?” ОТ УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ОКОЛЕН СВЯТ”. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на НВУ „Васил Левски” 2019, Велико Търново, 2019, стр. 137-145, ISBN ISSN 2367-7481.
 402. Иванова, Е. FORMATION OF SOCIAL COMPETENCIES THROUGH LEARNING CONTENT “AROUND THE WORLD” FOR FIRST GRADE. IN: PROCEEDINGS Volume 56, book 6.2. Pedagogy and Psychology History, Ethnology and Folklore, 'Angel Kanchev' University of Ruse, Ruse, 2017, pp. 17-22, ISBN 1311-3321..
 403. Иванова, К. Предаден ли е Върбан войвода?. В: Сборник с доклади от международна конференция, Русе, Регионална библиотека "Любен Каравелов" - гр. Русе, 2018, стр. 82 - 87, ISBN 978-619-7404-03-6.
 404. Иванова, К. Демократическата партия в Русе (1918 - 1923 г.). В: НТ на Русенския университет „Ангел Кънчев”, т. 55, серия 6.2., Русе, 2016, стр. 146-151, ISBN 1311-3321.
 405. Иванова, К. Политическият живот в Русе (1923-1934). IN: НТ на РУ, Русе, 2015, pp. 139-146, ISBN 1311-3321.
 406. Иванова, К. Русенските либерали (1919-1923). В: НТ на РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2014, стр. 227-233, ISBN 1311-3321.
 407. Иванова, К. Александър Хаджипетров в политическия живот на Русе.. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2013, стр. 207-211, ISBN 1311-3321.
 408. Иванова, К. Деветоюнският преврат в Русе. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2012, стр. 204-208
 409. Иванова, К. Политическите борби в Русе от края на 20-те и началото на 30-те години в писмата на Васил Кръстев.. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2011, стр. 251-255, ISBN 1311-3321.
 410. Иванова, К. Борбите сред Демократическия сговор в Русе през 1927 г. и акцията на 14-те обединисти.. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2010, стр. 173-178, ISBN 1311-3321.
 411. Иванова, К. Политическата кариера на русенеца Кънчо Кънчев. В: Сборник с доклади от студентско-докторантска научна сесия 2014, Русе, 2014, стр. 204-208
 412. Иванова, К. Партийните страсти в Русе (1931 - 1934). В: НТ на РУ, Русе, 2009, стр. 286-290, ISBN 1311-3321.
 413. Иванова, К. Народна вяра от русенския край (по материали от теренни проучвания в с. Чилнов и с. Широково). В: Сборник от СНС 2008, Русе, 2008, стр. 151-154, ISBN 1311-3321.
 414. Илиева И., Ю. Дончева. Анализ на отношението към Физическото възпитание и спорта на студентите от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика при Русенски университет. В: Научни трудове на Русенския университет, т. 52, с. 8.2, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2013, стр. 123 - 130, ISBN ISSN 1311-3321.
 415. Илиева, Б. Мултидисциплинарност в подкрепата на възрастни и стари хора. В: Годишна университетска научна конференция, Национален военен университет, 2018, стр. 809-814, ISBN 2367-7481.
 416. Илиева, Б. Социални аспекти на подкрепа за запазване здравето на възрастните и стари хора. В: Годишна университетска научна конференция, Национален военен университет "Васил Левски", 2018, стр. 815-822, ISBN 2367-7481.
 417. Илиева, Б. Приемната грижа в контекста на реформата на системата за закрила на деца. В: Годишна университетска научна конференция, Национален военен университет "Васил Левски", 2018, стр. 823-828, ISBN 2367-7481.
 418. Илиева, Б. Здравословното състояние на членовете от Клуб на пенсионера в гр. Две могили. В: Национален военен университет "Васил Левски", Годишна университетска научна конференция,, ИК на НВУ "В.Левски" В. Търново, 2017, стр. 594-601, ISBN 2367-7481.
 419. Илиева, Б. Приемната грижа като споделена грижа. В: Национален военен университет "Васил Левски", Годишна университетска научна конференция, ИК на НВУ "В.Левски" В. Търново, 2017, стр. 601-610, ISBN 2367-7481.
 420. Илиева, Б. Предизвикателства на връзката теория-практика в подготовка на студенти специалност „Социална педагогика”. В: Национален военен университет "Васил Левски", Годишна университетска научна конференция, ИК на НВУ "В.Левски" В. Търново, 2017, стр. 610-618, ISBN 2367-7481.
 421. Илиева, Б. Социални услуги в подкрепа на жертва на трафик. В: сб. Годишна университетска научна конференция. Научно направление „Социални, стопански и правни науки” на НВУ „В. Левски”, ИЦ на НВУ В. Търново, 2016, стр. 69-75, ISBN 1314-1937.
 422. Илиева, Б. Клубна университетска дейност-гарант за устойчиво научно и практическо развитие. В: сб. Научна конференция с международно участие „Иновации в образованието”., Шумен, 2016, стр. 83-89, ISBN 1314-6769.
 423. Илиева, Б. Институционален модел на грижа или социални услуги в общността за възрастни и стари хора. В: сб. 55-та Годишна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”- Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация, ИЦ при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 217, ISBN 1311-3321.
 424. Илиева, Б. Социално-педагогическа работа по случай в отделите за закрила на детето. В: сб. Годишна университетска научна конференция. Научно направление „Социални, стопански и правни науки” на НВУ „В. Левски”, ИК на НВУ "В.Левски" В. Търново, 2016, стр. 62-69, ISBN 1314-1937.
 425. Илиева, Б. Планирани и (не)реализирани дейности в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015,том 54, серия 6.2, ИЦ при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 46-50, ISBN 1311-3321.
 426. Илиева, Б. Кризисен център за подкрепа на деца жертви на трафик. Проект № 2015 - ФПНО- 02 от фонд „НИ” на тема: „Създаване на учебно-изследователска лаборатория за соц.-педагогическа дейност”. В: /, ИЦ при Русенски университет "Ангел Кънчев", Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 65-70, ISBN 978-619-207-045-8.
 427. Илиева, Б. Ролята на скаутското движение за развитието на неформалния образователен процес. Збiрник наукових праць:. В: „Развиток професiонала I професiонализму: Теорiя i практика., Украiнська Aкадемiя Aкмеологii., 2014, стр. 41-48, ISBN 978-966-9730-23-7.
 428. Илиева, Б. Развитие на социалните услуги за деца в общността в процеса на деинституционализация.//В:IV международна научно-практическа конференция „Съвременни тенденции за сътрудничество между училището и семе. В: Русе, ИЦ при Русенски университет "Ангел Кънчев", Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 18-23, ISBN 978-954-712-630-5.
 429. Илиева, Б. Новый подход к оказанию социальных услуг детям и лицам в группе риска.// „От компетентности учителя к компетентности учащегося: факторы и условия восхождения”. В: XΙΙΙ Международных педагогических чтений, Волгоград., под ред. Кузибецкого А.Н., Мак¬симова Л.К. — Волгоград, Издательство лицея № 8 «Олимпия», Издатель¬ство ВГАПО, 2014, стр. 108-116, ISBN 978-5-906745-02-6.
 430. Илиева, Б. Използване на интерактивни методи в учебната дисциплина ”Социална работа при възрастни и инвалиди’’, В: сборник материали разработени във връзка с проект по фонд „Научни изследвания“: 2013-ФПНО-03 на . В: /, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 92, ISBN 978-954-712-633-6.
 431. Илиева, Б. Нов модел на планиране на социалните услуги. В: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 6.2,, ИЦ при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 84-89, ISBN 1311-3321.
 432. Илиева, Б. Функции на социалния работник. В: Трета международна научно-практическа конференция „Нови технологии в съвременното училище”- Регионален инспекторат по образованието, гр. Русе, Русенски университет „А. В: /, ИЦ при Русенски университет "Ангел Кънчев", Медиатех-Плевен, 2012, стр. 59 - 64, ISBN 978-954-712-577-3.
 433. Илиева, Б. Дейността на социалния работник в отделите за закрила на детето. В: Научна конференция – РУ “А. Кънчев”, том 51, серия 6.2,, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2012, стр. 151-155, ISBN 1311-3321.
 434. Илиева, Б. Натовареност на социалните работници от отделите за закрила на детето. В: Научна конференция - РУ “ А. Кънчев” с международно участие – 2, том 50, 2011, брой серия 6.2, ИЦ при Русенски университет, 2011, стр. 138-144, ISBN 1311-3321.
 435. Илиева, Б, В. Василева. Дейности за повишаване физическата активност на нацията. В: Сб. Научни трудове – Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 54, серия 11, МАЙСКИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ – Филиал Силистра, Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“,, 2015, стр. 106-110, ISBN 1311-3321.
 436. Илиева, Б. Нарушени права на жертвите на трафик. В: В: Национална научна конференция „Майски научни четения – Силистра”, филиал Силистра,, Русе, 2016, стр. 74
 437. Илиева, Б., В. Василева. Предоставяне на социални услуги в общността и в институциите. В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“,том XIX, Шумен, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2015, стр. 61-67, ISBN 1314-6769.
 438. Илиева, Б., И. Дандовска. Приложение на цветознанието. В: Юбилейна международна научна конференция на тема: „СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ И РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО - ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ”, Свищов, АИ "Ценов", 2015, стр. 296-302, ISBN 978-954-23-1093-8.
 439. Илиева, Б., С. Йончева. Образование към права на детето в предучилищна възраст. В: Сборник с доклади от първа научно-практическа конференция „Права на детето”, Русе, 2017, стр. 11-16, ISBN 978-619-7418-00-2.
 440. Илиева, И., Ю. Дончева. Педагогически приоритети на физическото образование чрез модела за Life-long learning в специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”. В: Научни трудове на Русенския университет, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 58-66, ISBN 1311-3321.
 441. Илиева,Б. Съдържателна промяна на помощта в социалната работа. В: сб. Годишна университетска научна конференция. Научно направление „Социални, стопански и правни науки” на НВУ „В. Левски”, ИК на НВУ "В.Левски" В. Търново, 2016, стр. 75-82, ISBN 1314-1937.
 442. Илиева,Б. Предизвикателства в управлението на процеса по деинституционализация на деца. В: Юбилейна международна научна конференция на тема: „СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ И РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО - ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ”, Свищов, АИ”Ценов”-Свищов, 2015, стр. 289-296, ISBN 978-954-23-1093-8.
 443. Илиева,Б, Данева-Върбанова, К., Д. Дерменджиев. Условия за формиране на положителна мотивация за учене. В: В: V международна научно-практическа конференция „Мотивация и интереси към ученето”-Регионален инспекторат по образованието, гр. Русе, УИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2015, стр. 14-19, ISBN 978-619-207-024-3.
 444. Илиева,Б. Организация на практическото обучение на студентите от специалност „Социална педагогика”. В: Проект № 2014 - ФПНО- 04" Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие", Русе, УИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2014, стр. 65-70, ISBN 978-619-207-004-5.
 445. Илиева,Б.,Терзиева,Й. Приложение на клинични теории в работата по случай на застрашени от отпадане от училище деца и техните семейства - IV международна научно-практическа конференция „Съвременни тенденции за сътрудничес. В: РИО-Русе, РУ „Ангел Кънчев”, СОУЕЕ, УИЦ при РУ „А.Кънчев, 2014, стр. 27-32, ISBN 978-954-712-630-5.
 446. Кръстева Н., Ю. Дончева. СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕТЕТО ОТ МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ГРУПИ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ СЕМЕЙСТВОТО И ДЕТСКАТА ГРАДИНА THE CHILD'S SOCIALIZATION FROM MARGINALIZED GROUPS BY COOPERATION BETWEEN THE FAMILY. В: Годишна университетска научна конференция, Национален военен университет "Васил Левски", гр. Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ, 2019, стр. 105 - 111, ISBN 2367-7481.
 447. Лора Радославова. НАУЧНО-ПРОЦЕСУАЛНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО. В: Годишник на Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски“, Научни трудове от конференция „Иновации в образованието“,27-29.10, Шумен, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 2017, стр. 385-389, ISBN 1314-6769.
 448. Минчев, Д., Л. Златев. Русенската индустриална камара и професионалното образование. В: Научни трудове т 50 серия 5.1, Русе, 2011, стр. 38-43, ISBN 1311-3321.
 449. Неделчева Д., Н. Бенин. Критическото мислене: практически стратегии в урока по литература във втори клас. В: Научни трудове на РУ, Русе, РУ „А. Кънчев”, 2004, стр. 85 – 92, ISBN 1311-3321.
 450. Неделчева, Д. Някои аспекти от възгледите за постигане на качество на образованието през 16-18 век. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев" том 46, серия 6, Русе, РУ „А. Кънчев”, 2007, стр. с.176 - 181
 451. Неделчева, Д. Хуманизмът в педагогическите възгледи на йезуитите. В: Доклади на Четвърта есенна научна конференция на СУ, София, издателство "Веда Словена - ЖГ", 2006, стр. с. 816-821
 452. Неделчева, Д. Традиции в йезуитското образование. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев" том 45, серия 5.2, Русе, 2006, стр. 139 – 143
 453. Николова С., Ю. Дончева. Развитие на когнитивната дейност при деца с множество увреждания чрез Методиката на Мария Монтесори. В: Сборник доклади от Научна конференция с международно участие, Нов български университет, Нов български университет, 2015, стр. 9 - 13, ISBN 978-954-535-863-0.
 454. Папазова М. Банка Гирдап в българската историография. В: Научни трудове на Русенски университет. т. 52, серия 6. 2., Русе, 2013, стр. 212-216, ISBN 1311-3321.
 455. Папазова М. Банка "Гирдап" и нейните дъщерни дружества. В: Научни трудове на Русенски университет. т. 51, серия 6. 2., Русе, 2012, стр. 209-215, ISBN 1311-3321.
 456. Папазова, М. Ще бъде ли БНБ спасител от последна инстанция или екзекутор на "Гирдап". В: Сборник с доклади - СНС'11, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 457. Папазова, М. Как се саморазруши банка "Гирдап". В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2010, стр. 146-150, ISBN 1311-3321.
 458. Папазова, М. Някои аспекти от развитието на банка "Гирдап" до войните. В: Сборник с доклади - СНС'09, Русе, 2009, стр. 82-87, ISBN 1311-3321.
 459. Папазова, М. Банка "Гирдап" като център на българския финансов капитал. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2009, стр. 280-286, ISBN 1311-3321.
 460. Папазова, М. Първи стъпки към модернизиране на банково-кредитната система в страната след Освобождението до войните (1878-1912). В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 461. Пенев С. Координация между основните агенти на социализацията - семейство-училище. В: четвърта международна научно-практическа конференция "Съвременни тенденции за сътрудничество между семейството и училището, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 13-18, ISBN 978-954-712-630-5.
 462. Пенев С.П.,В.Грънчарова. Изграждане на съзнанието за принадлежност към европейската общност в условията на ранно чуждоезиково обучение. В: Русенски унив. "А.Кънчев" научни трудове,том 41,серия 6.3,, Русе, Русенски университет, 2004, стр. 009-012
 463. Пенев С.П.,М.Димитрова. Сравнително изследване на базисните личностни свойства у студенти от педагогически и непедагогически специалности. В: Научни трудове на РУ-ПФ, т.39,с.2.1Педагогика,психология и история, Русе, Русенски университет, 2002, стр. 020-023
 464. Пенев, С.Д. Някои проблеми на интерактивното обучение в наше време. В: Интерактивни методи на обучение и възпитание, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 15-19, ISBN 978-954-712-633-6.
 465. Пенев, С.Д. Динамика эмпатии у студентов психологических специальностей. В: Актуальные вопросы совремнной психологии и педагогики, Липецк, Де факто, 2009, стр. 261-265
 466. Пенев, С.Д. Усвояване на ръчните бодове в съвременното начално училище. В: Научни трудове на РУ-ПФ, т.38,серия Педагогика и обществознание, Русе, Русенски университет, 2002, стр. 150-157
 467. Пенев, С.Д. Фактори за избора на педагогическите специалности в Русенския университет. В: Научни трудове на РУ-ПФ, т.39,с.2.1Педагогика,психология и история, Русе, Русенски университет, 2002, стр. 024-027
 468. Пенев, С.Д. Сравнително проучване на интеграцията " детска градина-начално училище" в България и чужбина. В: Научни трудове на РУ-ПФ, т.38,с.6, Русе, Русенски университет, 2001
 469. Пенев, С.П. Нова стандартизация на теста на Айзенк. В: РУ "А.Кънчев" Научни трудове.том 51,серия 10,филиал Силистра, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 35-38
 470. Пенев, С.П. Новая стандартизация теста Эйзенка на основании исследований в Болгарии. В: Актуальные вопросы современной психологии и педагогики, ч.2, Липецк, Гравис, 2011, стр. 035-039, ISBN 978-5-4353-0004-8.
 471. Пенев, С.П. Тенденции на емпатийността в България. В: Русенски унив. "А.Кънчев" научни трудове,том 49,филиал Силистра Майски научни четения, Русе, Русенски университет, 2010, стр. 058-061, ISBN 1311-3321.
 472. Пенев, С.П. Динамика личностных свойствв период 1984 по 2008 гг.По вопроснику Эйзенка проблема агрессивности в болгарском обществе. В: Актуальные вопросы современной психологии и педагогики, Липецк, Де факто, 2009, стр. 056-059
 473. Пенев, С.П. Динамика эмпатии у студентов Педагогических специальностей. В: Актуальные вопросы современной психологии и педагогики, Липецк, Де факто, 2009, стр. 261-265, ISBN 5-901510-07-0.
 474. Пенев, С.П. Динамика на емпатията на студентите от педагогическите специалности. В: Русенски унив. "А.Кънчев" научни трудове,том 48,серия 6.2,, Р, Русенски университет, 2009, стр. 177-180
 475. Пенев, С.П. Динамика на психотизма у студентите в периода 1996-2006. В: Приложна психология и социална практика, Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 2007, стр. 107-110
 476. Пенев, С.П. Базисни личностни свойства на студентите-педагози. В: Русенски унив. "А.Кънчев" научни трудове,том 45,серия 5.2, Русе, Русенски университет, 2006, стр. 115-119
 477. Пенев, С.П. Педагогически аспекти на проблема за дисциплината. В: Доклади на Трета есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика, София, Веда Словена ЖГ, 2005, стр. 424-426
 478. Пенев, С.П. Аспекти на професионалния избор на учениците , завършващи средно образование. В: Русенски унив. "А.Кънчев" научни трудове,том 40,серия 10.1,Педагогика,психология и история, Русе, Русенски университет, 2004, стр. 079-084
 479. Пенев, С.П. Еволюция на базисните свойства на личността на студентите-педагози. В: Русенски унив. "А.Кънчев" научни трудове,том 41,серия 7.1, Русе, Русенски университет, 2004, стр. 063-067
 480. Пенев, С.П. Професионално значими качества на личността на съвременния учител. В: Обучение и възпитание в началните училища,детските градини и специалните учебни заведения, София, Веда Словена ЖГ, 2004
 481. Пенев, С.П. Сравнително изследване на базисните личностни свойства у студенти от педагогически и непедагогически специалности. В: Научна конференция "Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика", София, Веда Словена ЖГ, 2003, стр. 377-382
 482. Пенев, С.П., В.Грънчарова. Сравнително изследване на базисните личностни свойства у ученици и студенти. В: Образование и изкуство, Шумен, Шуменски университет, 2004, стр. 487-495
 483. Пенев,С.Д. Емпатийни тенденции в българското общество през последните години. В: Русенски университет “Ангел Кънчев”,Научни трудове,т.50,серия 6.2,, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 106-112
 484. Пенев,С.Д. Динамика личностных свойств в период 1984 по 2008 гг.по вопроснику Эйзенка и проблема агрессивности в болгарском обществе. В: Актуальные вопросы совремнной психологии и педагогики, Липецк, Де факто, 2009, стр. 261-265
 485. Петкова, М., В. Василева. Ролевите игри като метод за развитие на творческото мислене на възрастните учащи. В: Сб. Проект на катедра ППИ 17-ФПНО-02, „Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите“, Русе, Primax, 2017, стр. 116-120, ISBN 978-619-7242-31-7.
 486. Петров П. Подходи за работата с лицата, лишени от свобода в условията на пенитенциарния режим – част от подготовката за ефективно справяне с личностните проблеми на ресоциализацията. В: Национална научно - практическа конференция по психология. Теория и практика. Сборник доклади - Част 2, гр. Варна, Българска школа по психоанализа, 2016, стр. 236-266, ISBN 2367-508Х.
 487. Петров П. Вербуването и трафикът на хора- ключов елемент на хибридната война и тероризма. В: Мобилност на младите хора и рискове - проект по Фонд "Научни изследвания":2015 - ФПНО - 02 - "Създаване на учебно -изследователска лаборатория за социално педагогическа дейност, съставна част от центъ, Русе, Печатна база на Русенския Университет, 2016, стр. 42-47, ISBN 978-619-207-045-8.
 488. Петров П. Местата за лишаване от свобода – условие за превъзпитание или лична деградация. В: Научна конференция на Русенския университет "Ангел Кънчев" и Съюз на учените - Русе, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 6.2, гр. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 60-64
 489. Петров П., Ю. Дончева. Ян Амос Коменски в Шарошпатак. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2013, стр. 24 - 27, ISBN 1311-3321.
 490. Петров,П,В.Василева. Насилието в семейството и агресивното поведение на юношите. В: ВСУ"Ч.Храбър", Варна, 2007, стр. 85-91
 491. Петров,П. Escape from war - time in the uncertainties of life of refugees in Bulgaria - fundamental rights of persons seeking international protection in terms of the bereaucratic system in Bulgaria. IN: International scientific congerence "Edication in XXI century - conditions and perspectives, Република Македония, Университет "Гоце Делчев" в гр. Щип, 2015, ISBN 978-608-244-238-9.
 492. Петров,П. Дидактические измерения образователньiх технологий в начальной школе в Болгарии.. В: Управление и качество на образованието.СОУ за европейски езици"Св.Константин-Кирил Философ", Русе, 2011, ISBN 978-954-8467-46-9.
 493. Петров,П. Съвременни аспекти на дидактиката на висшето училище. В: Преподаване,учене и качество на висшето образование, Правец, 2011, ISBN 978-954-9432-43-5.
 494. Петров,П. За научния статут на герагогиката. В: Годишник на ШУ"Константин Преславски"т.1, Шумен, 2011, стр. 424-428, ISBN 978-954-577-582-6.
 495. Петров,П. Понятийни и съдържателни характеристики на дидактическата комуникация. В: Традиция и модерност в българската наука и образование.Известия,т.4., Силистра, 2011, стр. 249-257, ISBN 978-954-8467-42-1.
 496. Петров,П. Джендър образователната технология-актуална педагогическа реалност. В: Иновации в образованието, Шумен, 2010, стр. 129-133, ISBN 978-954-400-298-5.
 497. Петров,П. Развитието на дидактиката и потребностите на педагогическата практика. В: Между традицията и новите реалности, София, Университетско издателство, 2008, стр. 312-316, ISBN 978-954-07-2776-9.
 498. Петров,П. Проблемът за педагогическия речник в андрагогиката. В: Национална научна конференция, Правец, 2008, стр. 37-41
 499. Петров,П. Педагогическият речник и утвърждаването на научния статут на андрагогиката. В: Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България, Правец, 2008, стр. 37-41, ISBN 978-954-9432-31-2.
 500. Петров,П. Развитието на дидактиката и потребностите на педагогическата практика. В: Национална научно-практическа конференция, Китен, 2008, стр. 312-316
 501. Петров,П. Изследване стила на учене при деца със специфични образователни потребности в масовото българско училище. В: Тараклийски дуржавен университет-Кишинев.Годишник.т.1, Кишинев, Дунав-Днестър, 2007, стр. 204-208
 502. Петров,П. Деморализацията и депедагогизацията на българското образование. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев",т.46,серия6, Русе, 2007, стр. 182-185
 503. Петров,П. Съвременно състояние и тенденции в развитието на общата дидактика. В: Веда-Словена, София, 2007, стр. 728-734
 504. Петров,П. Комуникативната дидактика в структурно-функционален модел в педагогическата теория на обучението. В: Балкански конгрес,т.1, Ст.Загора, 2007, стр. 144-148
 505. Петров,П. Педагогически мениджмънт на класната стая. В: Балкански конгрес, Одрин, 2000, стр. 445-447
 506. Петров,П.,Л.Радославова. Икономическа дидактика:научна аргументация и модели. В: Висшето икономическо образование,изследване, обучение, иновации, Правец, 2009, стр. 346-349, ISBN 978-954-9432-37-4.
 507. Петров,П.,Л.Радославова. Комуникативна дидактика:научна ориентация и модели. В: Шеста международна научно-практическа конференция, Ботевград, Издателство на МВБУ, 2009
 508. Петров,П.,Л.Радославова. Гендерна педагогика и гендерно образование(Основни идеи и теоретични основания). В: Научни трудове, Русе, Печатна база при Русенски Университет, 2009, стр. 105-110, ISBN 1311-3321.
 509. Петрова, М. "Обогатяване на социалната компетентност на 5-6 годишните чрез религиозното възпитание". В: Сб "Девети Светиниколаевски православни образователни четения", Бургас, Изд. "Димант", 2011, стр. 112-116, ISBN 1313-9541.
 510. Р. Златева, Ж. Душков. Средновековни женски български облекла и накити (Опит за обобщение). В: Арнаудов сборник, Русе, "ЛЕНИ-АН", 2008, стр. 174-180, ISBN 978-954-8190-57-2.
 511. Радева, В. Осигуряване за трудова злополука и професионална болест в периода между двете световни войни /1919 г. – 1939 г./. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2011, стр. 63-67, ISBN 1311-3321.
 512. Радева, В. Осигуряването за майчинство в периода между двете световни войни (1919-1939 г.). В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 6.2, Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, стр. 246-250, ISBN 1311-3321.
 513. Радева, В. Храмът "Св. Богоявление" - с. Пиргово, Русенско в архивните документи и живите спомени. В: Девети Св. Николаевски православни образователни четения, Бургас, Димант, 2011, стр. 290-299, ISBN 1313-9541.
 514. Радева, В. Проблемът със свободния лекарски избор през 20-30-те години на ХХ век. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев" т. 49 серия 6. 4, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2010, стр. 179 – 183, ISBN 1311-3321.
 515. Радева, В. Фашизъм и антифашизъм в българската пенсионна система през 40-те-60-те години на ХХ век. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев" серия 6. 2, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2009, стр. 282-285, ISBN 1311-3321.
 516. Радева, В. Пенсионните досиета като исторически извор. В: Сборник доклади от Студентска научна сесия на РУ "Ангел Кънчев", Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2009, стр. 78-81, ISBN 1311-3321.
 517. Радева,В. Крайдунавските каменни кариери в с. Пиргово, Русенско в отношенията между местната и централната власт през 20-30-те години на ХХ в.. В: Река Дунав – поминък и култура, Тутракан, Исторически музей - гр. Тутракан, 2006, стр. 256-264, ISBN 10:954-8775-46-8.
 518. Радославова,Л. Джендър конфликтите между студенти във ВУЗ. IN: Висшето образование в България и стратегия „Европа2020”, Ботевград, Издателство на МВБУ, 2011, pp. 1141-1146, ISBN 978-954-9432-43-5.
 519. Радославова,Л. Джендър различията като предпоставка за дивергенция в начална училищна възраст. В: Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие, Шумен, Университетско издателство, 2011, стр. 307-310, ISBN 978-954-577-582-6.
 520. Радославова,Л. Относно понятията в гендерната педагогика. В: Сборник с научни студии и стати"Докторантите в диалог с науката", Благоевград, Университетско издателство, 2010, стр. 118-124, ISBN 978-954-680-695-6.
 521. Радославова,Л. Дидактически технологии. Проблемни области и направления.. В: Сборник доклади на Студентска Научна Сесия, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2009, стр. 180-184, ISBN 1311-3321.
 522. Радославова,Л. Джендър особености на учениците в НУВ. В: Научни трудове, Русе, Издателски център при РУ, 2011, стр. 44-48, ISBN 1311-3321.
 523. Райс П., Юлия Дончева. Приобщаване на децата мигранти в Австрийската образователна среда. В: Сборник научни трудове от научно-практическа конференция „Предизвикателствата на съвремието и качеството на образование“,, Шуменски университет "Еп. К. Преславски", Университетско издателство на Шуменски университет "Еп. К. Преславски", 2019, стр. 191 - 197, ISBN 978-619-201-329-5.
 524. Стайков Д. В. Василева. Насилието в училище - мерки за противодействие. В: Ролята на криминологията и сродните и науки в противодействието на престъпността, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2018, стр. 323-330, ISBN 978-619-207-150-9.
 525. Стоянова, Д. Координацията между основните агенти на социализацията- семейство и училище /актуални проблеми и предизвикателства/-/под печат/. В: сб. доклади - Четвърта международна научно-практическа конференция, Русе, 2014
 526. Стоянова, Д. Традиционни и актуални измерения на функционално – ролевата насоченост на прародителските позиции в контекста на семейното възпитание. В: сб: Научни трудове - Русенски Университет “Ангел Кънчев”Филиал Силистра, Майски научни четения, том 52, серия 11, Русе, 2013, стр. 77-81, ISBN 1311-3321.
 527. Стоянова, Д. Парадокси на семейното възпитание. В: сб: Научни трудове - Русенски Университет “Ангел Кънчев”Филиал Силистра, Майски научни четения, том 52, серия 11, Русе, 2013, стр. 57-62, ISBN 1311-3321.
 528. Стоянова, Д. Влияние на съвременната социокултурна реалност върху формирането на нравствени ценности в семейството. В: Трета международна научно – практическа конференция, Русе, 2012, стр. 56-58, ISBN 978-954-712.
 529. Стоянова, Д. Концептуални и технологични подходи за педагогизация на родителите в контекста на позитивно-ориентираното семейно възпитание. В: сб: Научни трудове - Русенски Университет “Ангел Кънчев” том 51, серия 6.2, Русе, 2012, стр. 129- 133, ISBN 1311-3321.
 530. Стоянова, Д. Фокусираното към решения образование - алтернативен подход за оптимизация на педагогическото взаимодействие. В: сб.Научни трудове,том 49, серия 6.2, Русе, 2010, стр. 18- 22, ISBN 1311-3321.
 531. Стоянова, Д. Начален старт за децата в неравностойно социално положение. В: Национална научно-практическа конференция по предучилищно възпитание, Русе, 2006, стр. 125 – 131, ISBN 978-954-370-020-2.
 532. Стоянова, Д. Динамика на социалното развитие на детето от предучилищна възраст. В: Международна научна конференция Русе-Волгоград, Русе, 2006, стр. 103-110, ISBN 1311-3321.
 533. Стоянова, Д. Сравнително изследване на степента на социална изява при 5 – 7 годишните деца, лишени от родителски грижи и деца, растящи в семейна среда. В: Нова философия в образованието, Шумен, 2005, стр. 61-70, ISBN 954-577-292-1.
 534. Стоянова, Д. Значение и приложение на проблемно – ситуационните методи за актуализирането на класическата технология на урока в началните класове. В: Урокът-дидактически и методически аспекти, Русе, 2005, стр. 73-83, ISBN 954-8190-46-Х.
 535. Стоянова, Д. Изследване на просоциалното поведение на 5 – 6 годишните деца от ЦДГ и децата в ДОВДЛРГ – резултати и тенденции за оптимизиране. В: Образование и изкуство, том ІІ, Шумен, 2004, стр. 189 – 193, ISBN 954-577-216-6.
 536. Стоянова, Д. Характеристика на педагогическото общуване във възпитателния процес с деца, настанени за отглеждане в ДДПВ – актуални изследвания и изводи. В: Научни трудове,том 40, серия 10.1, Русе, 2003, стр. 131 – 136, ISBN 1311-3321.
 537. Стоянова, Д. Еволюционни аспекти и актуални диспозиции на семейната педагогика в системата на педагогическото знание. В: сб: Научни трудове - Русенски Университет “Ангел Кънчев” том 52, серия 6.2, Русе, 2013, стр. 79-84, ISBN 1311-3321.
 538. Стоянова, Д. Технологичен модел за социална адаптация на деца в неравностойно положение. Интердисциплинарен подход за изследване, промяна в обществените нагласи и преодоляване на детската бедност.. В: Научноизследователски проект 2010-ФПНО-02, фонд, РУ, 2010, стр. 28, ISBN ISBN 978-954-8467.
 539. Стоянова, Д. Изследване равнището на академичната мотивация на студентите от педагогическите специалности. В: сб:Научни трудове,том 48, серия 6.2, Русе, 2009, стр. 184- 189, ISBN 1311-3321.
 540. Стоянова, Д. Сравнително изследване на състоянието на представите за “себе си “ и “другите” при деца, лишени от родителски грижи и деца, растящи в семейна среда. В: Научни трудове,том 41, серия 6.3, Русе, 2004, стр. 35-41, ISBN 1311-3321.
 541. Стоянова, Д. Педагогическото общуване за създаване на реален "Аз – образ" у децата в неравностойно социално положение. В: 120 години Предучилищно възпитание, Велико Търново, 2004, стр. 172 – 177, ISBN 954-439-796-5.
 542. Стоянова, Д. Сравнителна психолого – педагогическа характеристика на детството на деца, лишени от родителски грижи и деца, растящи в семейна среда. В: Психолого-педагогическа характеристика на детството, Шумен, 2003, стр. 166 - 173, ISBN 954-07-1952-6.
 543. Стоянова, Д. Традиционните детски фолклорни игри за социализацията на деца, лишени от родителски грижи. В: Арнаудов сборник, том 3, Русе, 2003, стр. 134 – 138, ISBN 954-8190-31-1.
 544. Стоянова, Д. Педагогическите въздействия с психотерапевтичен ефект – иновационна стратегия в педагогическото общуване с деца от предучилищна възраст. В: сб: Проучване и разработване на иновации в технологията на реализирането на съвременни образователни стратегии, Русе, 2003, стр. 66 – 70, ISBN 954-712-195-2.
 545. Стоянова, Д. Теоретичен модел на психолого – педагогически способи за корекции в поведението на деца, отглеждани и възпитавани в институционална среда. В: Научни трудове,том 39, серия 2.1, Русе, 2002, стр. 11-16, ISBN 1311-3321.
 546. Стоянова, Д. Корелация между развитието на мелодичния слух и вокалната интонация при 5 – 6- годишните деца. В: Научни трудове,том 39, серия 10, Русе, 2002, стр. 111 – 116, ISBN 1311-3321.
 547. Стоянова, Д., В.Василева, И.Илиева, Д. Стойков. РОДИТЕЛИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ КАТО МОТИВАТОРИ ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ. В: PROCEEDINGS of University of Ruse, Русе, Русенски университет, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 548. Стоянова, Д; М. Илиева. Потребности и мотиви в поведението на студентите - педагози, изследвани с цветовия тест на Макс Люшер. В: Научни трудове,том 41, серия 6.3, Русе, 2004, стр. 29-34, ISBN 1311-3321.
 549. Стоянова, Д; М. Илиева. Психологически аспекти на задръжките в социалните нагласи и изменения на личността в съвременното общество. В: Дунав-Днестър:човек и общество. Годишник.Том І, Кишинев, 2007, стр. 234-238, ISBN 978-9975-9568-8-8.
 550. Стоянова, Д; М. Илиева. Развитие на активността и творческото мислене на студентите педагози. В: Научни трудове,том 44, серия 6.3, Русе, 2005, стр. 23-30, ISBN 1311-3321.
 551. Стоянова, М., В. Василева. Тренинг за развитие на креативността на хората от третата възраст. В: Сб. Проект на катедра ППИ 17-ФПНО-02, „Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите“, Русе, Primax, 2017, стр. 121-125, ISBN 978-619-7242-31-7.
 552. Стоянова,Д. Актуални параметри на социално- педагогическата работа в училище. В: Научни трудове,том 50, серия 6.2, Русе, 2011, стр. 127-131, ISBN 1311-3321.
 553. Стоянова,Д. Социальная образованность и познавательные компетенции 5-7-летних детей (сравнительное исследование).. В: Докладов международной научной заочной конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ» Российская Федерация, г. Липецк, Том I Педагогические науки Книга II, Липецк, 2010, стр. 49-52, ISBN 5-901510-05-4.
 554. Стоянова,Д. Формиране на интеркултурални компетенции при подготовката на педагогическите кадри. В: Изследване на етническата идентичност на студенти и ролята й за работата им в етнокултурна среда, Русе, 2009, стр. 126-130, ISBN 978-954-8675-01-7.
 555. Стоянова,Д. Възприемане и разбиране на емоционалната експресия при децата от предучилищна възраст. В: Научни трудове,том 46, серия 6, Русе, 2007, стр. 99- 103, ISBN 1311-3321.
 556. Стоянова,Д. Психологическата компетентност на педагога от ДОВДЛРГ – необходим социализиращ фактор. В: Научни трудове,том 44, серия 7.1, Русе, 2005, стр. 116-121, ISBN 1311-3321.
 557. Стоянова,Д. Психологическа помощ за преодоляване затрудненията в процеса на социализация при деца, лишени от родителски грижи (5-7 години). В: Осигуряване и оценяване качеството на обучение, София, 2005, стр. 578- 583, ISBN 954-8510-92-8.
 558. Факирска, Й. Способи за саморегулация и преодоляване на детския гняв.. В: Научни трудове на Русенския университет, Русенски университет, Издаделски център на РУ, 2014, стр. ----, ISBN 1311-3321.
 559. Факирска, Й. Формиране на умения на емоционалната интелигентност в предучилищна възраст. В: Научни трудове на Русенския университет, РУ „А. Кънчев”, ИК, РУ "А. Кънчев", 2013
 560. Факирска, Й. Способи за активизиране на познавателната дейност на студентите първокурсници. В: Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, СУ "Св. Кл. Охридски", АПСС., ЕКС-ПРЕС, 2013
 561. Факирска, Й. Тенденции в организацията и развитието на предучилищното образование и възпитание в страни от ЕС. В: Водим бъдещето за ръка. 6. национална конференция по предучилищно образование - 21-23. 04. 2013, Варна, Славена, 2013, стр. 21-23, ISBN 978-954-579-971-6.
 562. Факирска, Й. Откриване и взаимодействие с агресивните деца в детската градина. 2012.. В: конференцията в РУ, 26-27.10., РУ А. Кънчев, 2012
 563. Факирска, Й. Формиране на професионални умения у студентите от предучилищна и начална училищна педагогика за работа с „нестандартни” деца в детската градина.. В: Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование. т. 1., България, АПСС, екс-прес,, 2012, стр. с. 191-197, ISBN 978-954-490-335-0.
 564. Факирска, Й. Подготовка дошкольных педагогов к работе в мультикультурной среде. 2012.. В: Повышение профессиональной квалификации руководящих и педагогических работников в условиях модернизации образования., Москва,, МГПУ, 2012, стр. 168-171, ISBN 978-5-8429-1092-2.
 565. Факирска, Й. Подготовка дошкольных педагогов к работе в мультикультурной среде.. В: Конф. Повышение профессиональной квалификации руководящих и педагогических работников в условиях модернизации образования., Москва, МГПУ, ГБОУ, 2012
 566. Факирска, Й. Формиране на професионални умения у студентите от предучилищна и начална училищна педагогика за работа с нестандартни деца в детската градина. В: Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование. т. I, гАБРОВО, СУ, АПСС, 2012, стр. 191-197, ISBN 978-954-490-335-0.
 567. Факирска, Й. Информационно-педагогическата среда на ВУЗ фактор за стимулиране на познавателната активност на студентите.. В: Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист. сб. доклади, книга ІІ, т. І, Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2011, стр. 138-140,, ISBN 978-954-490-244-5.
 568. Факирска, Й. Причини за прояви на агресия в предучилищна възраст.. В: Научни трудове на Русенския университет,, Русе, РУ, 2011, стр. 0, ISBN 0.
 569. Факирска, Й. Детската агресивност. Психо-социални и педагогически измерения.. В: Обучението като път към образованието., Пловдив, УИ „П. Хилендарски”,, 2011, стр. 148-159, ISBN 978-954-423-667-0.
 570. Факирска, Й. Взаимоотношенията учители-родители и образованието на учениците.. В: В: Международен семинар „Образование за всички”, Предучилищно и начално училищно образование. т.1,, Шумен, УИ „Епископ К. Преславски”, 2010, стр. 15-23, ISBN 1313-4310.
 571. Факирска, Й. Доверие, Эмоциональная отзывчивость и требовательность – педагогические оружия против ранней агресии.. В: Jezuk wspotczesnej pedagogiki, Poland, Siedlece, 2008, стр. 87-94, ISBN 978-83-923928-3-5.
 572. Факирска, Й. Тенденции и перспективи пред ранното чуждоезиково обучение.. В: Годишник, ПК Дупница, Дупница, ИИА "Девора-МарБи", 2005, стр. 135-141, ISBN 1311-9354.
 573. Факирска, Й. Причини за ранното отпадане от училище (ученици до ІV клас). В: Годишник, ПК Дупница,, Дупница, ИИА "Девора-МарБи", 2005, стр. 141-148, ISBN 1311-9354.
 574. Факирска, Й. Правата на детето в практиката на българското предучилищно възпитание.. В: Детската градина – институция за закрила на детето и помощник на семейството при отглеждането и възпитанието му, Добрич, 2004, стр. 10-13
 575. Факирска, Й. Отношение на учители и родители към образованието и отпадащите ученици.. В: В: Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения.,, София, Веда-Словена - ЖГ, 2004, стр. 461-464, ISBN 954-8510-87-1.
 576. Факирска, Й. Ранно отпадане от училище (начален етап) – състояние и проблеми.. В: Общество на знанието и образование за всички,, София, НИО, 2003, стр. 193-203, ISBN 954-9783-54-5.
 577. Факирска, Й. Компютърът – условие и средство за усъвършенстване на учебния процес в подготвителна група за училище. В: Научни съобщения на СУБ, клон Добрич т. 5, N 2., Добрич, „Етна”, 2003, стр. 256-263, ISBN 1311-2708.
 578. Факирска, Й. Съвременни образователни технологии за постигане на готовност за училище.. В: Съвременни образователни тенденции в предучилищна възраст, София, Свят, 2001, стр. 66-70
 579. Факирска, Й. Интеркултурното образование – перспектива пред образованието на Балканите. В: Образованието на Балканите. Традиции и перспективи,, Благоевград, ЮЗУ "Неофит Рилски", 2001, стр. 94-99,, ISBN 954-680-210-7.
 580. Факирска, Й. Игрови образователни технологии.. В: 65 години институционализирани изследвания в образованието, София, НИО, 2001, стр. 156-160, ISBN 9783-28-6.
 581. Факирска, Й. Готовността за училище – фактор за реализиране на интеграцията между детска градина и начално училище.. В: Научни трудове - Педагогика и обществознание, т.38, серия 6, РУ “А. Кънчев, Русе, 2001, стр. 192-198, ISBN 1311-3321.
 582. Факирска, Й. Ранно чуждоезиково обучение – проблеми и тенденции.. В: В: сб. Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 век, международна научно-практическа конференция,, Варна, Славена, 2001, стр. 185-188, ISBN 954-579-169-1.
 583. Факирска, Й. Превенция на ранното отпадане от училище на децата роми.. В: Юбилеен годишник, НИО, София, НИО, 2000, стр. 48-56
 584. Факирска, Й. Детската градина - микросреда за семейно и обществено възпитание. В: Семейството и променящият се свят, Международна година на семейството - 1994, София, Национален статистически иститут, 1995, стр. 137-139
 585. Факирска, Й. Световни тенденции в подготовката и квалификацията на детските учители. В: Подготовка и квалификация на педагогически кадри с висше образование, София, ФНПП, 1994, стр. 146-150
 586. Факирска, Й. Алтернативни форми, подходи и методи на обучение при формиране на ЕМПП. В: Детето и математиката 1-3 и 4 клас, Ст. Загора, 1992, стр. 54.55
 587. Факирска, Й. Подготовка на децата за училище чрез формиране на елементи на учебна дейност. В: Постижения и перспективи в научноизследователската работа на НИИО, София, НИО, 1989, ISBN 0000.
 588. Факирска, Й. Творческата игра за умственото възпитание на децата. В: Взаимодействие между естетическото и умственто възпинатие в учебно-възпитателния процес на детската градина, София, МКНП, НИО, 1988, стр. 120-130
 589. Факирска, Й. Микрокомпютърът - средство за оптимизиране на учебния процес в детската градина.. В: Образованието в условията на преустройство, София, МКНП, 1988, стр. 118-122, ISBN 0000.
 590. Факирска, Й. Взаимовръзката на умственото и естетическото възпитание на децата в играта. В: Известия на НИИО, N. 33, София, НИИО, 1987, стр. 35-39, ISBN 000.
 591. Факирска, Й. Готовност на 5-6 годишните деца за обучение в училище. В: Образование и възпитание в условията на съвременната научно-техническа революция, София, МНП, 1987, стр. 179-187, ISBN 0000.
 592. Факирска, Й. Педагогически и методически проблеми на използване на компютъра в детската градина. В: Известия на НИИО, N 33, София, НИИО, 1987, стр. 201-207
 593. Факирска, Й. Педагогически изисквания към компютърните дидактически игри за предучилищна възраст. В: Подходи за разработване на компютърни програми за обучение, София, МНП, 1987, стр. 46-53
 594. Факирска, Й. Интегралния подход при обучението в детската градина. В: Първа национална школа по социални и педагогически проблеми на образователното дело., София, МНП, 1984, стр. 206-212
 595. Факирска, Й. Доклад на конференцията в РУ, 26-27.10. 2012. Откриване и взаимодействие с агресивните деца в детската градина. В: Научни трудове на русенски университет, Русе, Русенски университет, 2013
 596. Факирска, Й. Ст.Даскалова и др. Образование за всички. Национална оценка 2000. В: Образование за всички. Национална оценка 2000, София, МОН, 1999, стр. 135
 597. Факирска, Й., С. Стефанов. Създаване на е-книга на класа. В: Нови технологии в съвременното училище, Русе, 2012, стр. 48-51, ISBN 978-954712577-3.
 598. Цонева Р. Участниците в традиционен и кибер тормоз и виктимизация от връстниците. Сравнение. В: Научна конференция СУ – РУ „Ангел Кънчев”, РУСЕ, 2015
 599. Чернева П. Детските градини в Русе в периода между двете световни войни.. В: Научни трудове на Русенския университет, том 57, серия 6.2., Печатна база при Русенския университет, 2018, стр. 110-115, ISBN 1311 - 3321.
 600. Чернева, П. Начало на морското образование в България. В: Научни трудове на Русенския университет, том 56, серия 6.2., Печатна база при Русенския университет, 2017, стр. 80-85, ISBN 1311 - 3321.
 601. Чернева, П. Развитие на килийното училище и ролята на даскалите в гр. Русе. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 6.2., Печатна база при Русенския университет, 2016, стр. 126 - 130, ISBN 1311-3321.
учебници
 1. Алипиева, Д. Психология. E-learning shell, ЦДО на РУ, 2018, ISBN 1.
 2. Василева В. Андрагогика. Русе, Авангард принт, 2015, стр. 191, ISBN 978-954-337-291-1.
 3. Велева, А. Педагогика на играта.. Русе, МЕДИАТЕХ, 2013, ISBN 978-619-7071-09-2.
 4. Велева, А. Педагогика на творчеството. Русе, Печатна база при РУ, 2012, стр. 214, ISBN 978-954-712-548-3.
 5. Георгиева, С. Играта за педадогически цели /практикум за педагози-учебно помагало/. Русе, Авангард-Принт, 2014, стр. 101, ISBN 978-954.
 6. Георгиева, С. Начален учител-въведение в специалността. Русе, Авангарт-Принт, 2005, стр. 163, ISBN 954-8952-33-5.
 7. Георгиева, С. История на българското образование. Русе, изд. „Авангард-принт”, 2004, стр. 159, ISBN 964-9548-73-2.
 8. Георгиева, С. Теория на възпитанието (ръководство за упражнения). Русе, изд. „Авангард-принт”,, 2010, стр. 183, ISBN 978-954-337-.
 9. Динева, В. Семейна терапия. Русе, Примакс, 2018, стр. 114, ISBN 978-619-7242-38-6.
 10. Дончева Ю. Теоретични и методически основи на запознаване с околния свят в детската градина. "Лени Ан" Русе, "Лени Ан" Русе, 2018, стр. 212, ISBN 978-619-7058-67-3.
 11. Здравкова, Златоживка (в съавт.). История на България за чуждестранни студенти, ІІ преработено издание. Русе, Печатна база при ВТУ, 1988, стр. 148, ISBN -.
 12. Здравкова, Златоживка и Иван Радков. История на България за чуждестранни студенти. Русе, Печатна база ва ВТУ, 1983, стр. 197, ISBN -.
 13. Здравкова, Златоживка,. Тракология,. Русе,, Печатна база на Русенски университет, 2007, стр. 98 с., ISBN 078-954-712-394-6.
 14. Здравкова, Златоживка,. Всеобща история на държавата и правото,. Силистра,, РИТТ, 2002, стр. 178 с., ISBN 954-90097-4-2..
 15. Здравкова, Златоживка,. История на България,. Силистра, РИТТ, 2001, стр. 300, ISBN 954-759-013-8..
 16. Здравкова, Златоживка,. История на религиите,. Русе,, Печатна база на Русенски университет, 2000, стр. 152 с, ISBN 954-8339.
 17. Здравкова, Златоживка, Ж. Душков,. Стара история,. Русе,, Печатна база на Русенски университет, 2006, стр. 195 с., ISBN 4. 10:954-7.
 18. Златев, Л. Нова и съвременна история на България ІІ част (1919 г. до наши дни). Русе, "Лени-Ан" - Русе, 2012, стр. 209, ISBN 978-954-8190-89-3.
 19. Златев, Л. Нова и съвременна история на България І част 1878-1918 (Лекционен курс). Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2011, стр. 205, ISBN 978-954-712-506-3.
 20. Илиева, Б. СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА НА ВЪЗРАСТНИ И СТАРИ ХОРА (теоретични основи). ИЦ при Русенски университет "Ангел Кънчев", Издатал: ФОНДАЦИЯ „ПРАВО НА ДЕТСТВО“ Русе, 2017, стр. 138, ISBN 978-619-7418-07-1.
 21. Минчев, Д., Л. Златев. Стопанска история (Учебно помагало). Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2000, стр. 256, ISBN 954-712-094-8.
 22. Пенев, С.Д. Записки по педагогика. Русе, Русенски университет, 2011, стр. 175, ISBN -.
 23. Пенев, С.Д. Учебник по педагогика. Русе, Русенски университет, 1999, ISBN -.
 24. пенев.С.П. Записки попедагогика. Русе, Русенски университет, 2011, ISBN nnnnnnnnnn.
 25. Стефанова, Т., Ю. Дончева, Г. Ананиева, С. Димитрова. Учебник по околен свят за първи клас. Варна, "Бит и техника", 2016, стр. 64, ISBN 978-954-9412-51-2.
 26. Стоянова. Д. Семейна педагогика. Русе, Медиатех-Плевен, 2013, ISBN 978-619-7071-02-3.
 27. Юлзари С., Ю. Дончева. Педагогика на взаимодействието "Дете - среда". Русенски университет, Печатна база при Русенски университет, 2013, стр. 164, ISBN 978-954-712-583-4.
учебни пособия
 1. Бижков, Г. В. Ванева, К. Танева, Р. Захариева, Л. Джалев, В. Трайкова, Ф. Стоянова. Тест за диагностика на готовността на децата за училище. Книга за учителя (експериментален материал). София, УИ "Св. Климент Охридски" Сдружение "Национален те, 2011, стр. 104, ISBN 978-954-07-3208-4.
 2. Бижков, Г., В. Ванева, К. Танева, Л. Джалев, В. Трайкова, Ф. Стоянова. Тест за диагностика на готовността на децата за училище. София, УИ "Св. Климент Охридски" Сдружение "Национален те, 2011, стр. 34, ISBN 978-954-07-3208-4.
 3. В. Ванева, Ю. Гарчева-Янева. Колко и защо? - книжка за подготвителна група в детската градина и училище. София, Просвета - София, 2007, стр. 36, ISBN 978-954-01-1486-6.
 4. Ванева, В и колектив от 16 студента (съставител и съавтор). Българското образование в контекста на европейските практики. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2006, стр. 6-14, ISBN 10:954-712-346-7 .
 5. Ванева, В. и А.Момчилова. Примерни разпределения по математика и физическо възпитание за детските градини.. Русе, УИЦ, 2002, стр. 80, ISBN 456-987.
 6. Ванева, В. и М. Натина. Букви, цифри и още нещо №1. София, Просвета, 2002, pp. 48, ISBN 954-01-1030-0.
 7. Ванева, В. и М. Натина. Букви, цифри и още нещо №3. София, Просвета, 2001, pp. 48, ISBN 954-01-1032-7.
 8. Ванева, В. и М. Натина. Букви, цифри и още нещо №2.. София, Просвета, 2001, pp. 48, ISBN 954-01-1031.
 9. Ванева, В. и Т. Велинова. Колко и защо? Дидактическа тетрадка за 4-5 годишните. София, Просвета, 2004, стр. 36 с, ISBN 980-678.
 10. Ванева, В. и Т. Велинова. Колко и защо? Дидактическа тетрадка за 5-6 годишните,. София, Просвета, 2005, стр. 36, ISBN ХХХХ231.
 11. Ванева, В. и Т. Велинова. Колко и защо? Книжка за 3-4 годишните. София, Просвета, 2004, стр. 36, ISBN 9890-34.
 12. Ванева, В. и Ю. Гарчева. Когнитивното развитие и математическите разсъждения на 5-7 годишните деца.. София, Просвета, 2003, стр. 48, ISBN 978-345.
 13. Ванева, В. и Ю. Гарчева. Колко и защо? Дидактична тетрадка по математика за подготвителна група (6-7 г. деца). София, Просвета, 2003, стр. 48, ISBN 987-453.
 14. Ванева, В., А. Велева и др. Математиката е лесна, даже интересна. [Познавателна книжка по математика за трета подготвителна възрастова група]. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-954-91325-0-2.
 15. Ванева, В., А. Велева и др. Математиката е лесна, даже интересна. [Познавателна книжка по математика за четвърта подготвителна възрастова група 1.част]. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-954-9412-94-9.
 16. Ванева, В., А. Велева и др. Математиката е лесна, даже интересна. [Познавателна книжка по математика за четвърта подготвителна възрастова група 2.част]. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-954-9412-94-9.
 17. Ванева, В., С. Витанова и М. Стоилова. Игри с числа. Тетрадка за упражнения по математика за подготвителна група/клас.. София, Просвета, 2004, стр. 48, ISBN ХХХ231.
 18. Ванева, В., Т. Игнатова. Уча се да смятам (5-7 години). София, Просвета, 2001, стр. 48, ISBN 954-01-1072.
 19. Ванева, В.и Г.Стоилова. Самостоятелни работи по математика за ІІ клас. София, Просвета, 2002, стр. 36, ISBN 954-01-1358-Х.
 20. Ванева, В.и Д.Маринкева. Самостоятелни работи по математика за І клас. София, Просвета, 2002, стр. 48, ISBN 980-678.
 21. Василева В. Формиране на комуникативни умения. Русе, Авангард принт ЕООД, 2016, стр. 118, ISBN 978-954-337-292-8.
 22. Василева В. , Б. Илиева. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКО ПОМАГАЛО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНО – ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“. Плевен, МЕДИАТЕХ, 2015, ISBN 978-619-207-034-2.
 23. Велева, А. Ръководство за семинарни упражнения по Педагогика на играта. Русе, МЕДИАТЕХ, 2013, ISBN 978-619-7071-10-8.
 24. Велева, А., Ю. Дончева и др. Ръководство за провеждане на педагогическата практика на студентите от специалностите ПНУП и НУПЧЕ в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Плевен, МЕДИАТЕХ, 2015, стр. 215, ISBN 978-619-207-035-9.
 25. Велева, А., Ю. Дончева, В. Василева и др. Методика на дейността на преподавателите като педагог на практическото обучение на студентите в детската градина и началното училище. Ръководство за провеждане на педагогическата практика на студентите. МЕДИАТЕХ - Плевен, МЕДИАТЕХ - Плевен, 2015, стр. 43 - 51, ISBN 978-619-207-035-9.
 26. Георгиева, С, М. Тодорова. Четало - второ издание, преработено в съответствие с новите изисквания на МОН. Русе, "Авангард-принт"-ООД, 2018, стр. 154, ISBN 978-954-337.
 27. Георгиева, С. История на Българското образование (задачи за упражнение). Русе, Авангард Принт - ООД, 2016, стр. 216, ISBN 978-954-337-298-0.
 28. Георгиева, С., М. Тодорова. Обичам България. Русе, Авангард-Принт-ООД, 2018, стр. 50, ISBN 978-954-337-340-6.
 29. Георгиева, С., М. Тодорова. Четало /визуализирано помагало за педагози и ученици/. Русе, Авангард Принт - ООД, 2016, стр. 390, ISBN 978-954-337-299-7.
 30. Георгиева, С., М. Тодорова. Думите /визуализирано помагало за педагози и ученици/. Русе, Авангард Принт - ООД, 2016, стр. 67, ISBN 978-954-337-297-3.
 31. Георгиева, С., М. Тодорова. Части на речта /визуализирано помагало за педагози и ученици/. Русе, Авангард Принт - ООД, 2016, стр. 42, ISBN 978-954-337-296-6.
 32. Георгиева, С., М. Тодорова. Геометрични фигури /визуализирано помагало за педагози и ученици/. Русе, Авангард Принт - ООД, 2015, стр. 60, ISBN 978-954-337-270-6.
 33. Гюров, В. В.Гюрова, И. Колева, В.Ванева и др. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина (3-4 г.). Програма “Ръка за ръка”,. София, Просвета, 2004, стр. 120, ISBN 9087-45.
 34. Гюров, В., В. Гюрова, И. Колева, С. Вълкова, В. Ванева и др. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина (5-6 г.). Програма “Ръка за ръка”. София, Просвета, 2005, стр. 100, ISBN ХХХХ231.
 35. Гюров, Д., В. Гюрова, И. Колева, В. Ванева и др. Книга за учителя за диагностиката в подготвителната група. Програма "Ръка заръка". София, Просвета, 2004, стр. 120, ISBN ХХХХ231.
 36. Гюров, Д., В. Гюрова, И. Колева, Ванева, В. и др. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина (4-5г.). Програма “Ръка за ръка”. София, Просвета, 2004, стр. 73-104, ISBN 789-092.
 37. Гюров, Д., В. Гюрова, И. Колева, С. Вълкова, М. Стоилова, В. Ванева и др. Знам и мога - в първи клас ще бъда Аз (диагностични задачи). София, Просвета - София, 2004, стр. 47-66, ISBN 954-01-1552-3.
 38. Дончева Ю. Методика на обучението по човекът и обществото. Ръководство за семинарни упражнения. Трето преработено и допълнено издание с тестове за самоподготовка, саморазвитие и самооценка. Русе, "Лени - Ан", 2017, стр. 132, ISBN 978-619-7058-53-6.
 39. Дончева Ю. Околен свят в детската градина. Методическо ръководство за семинарни упражнения. Трето преработено и допълнено издание с тестове за самоподготовка, саморазвитие, самоконтрол и самооценка. Русе, "Лени - Ан", 2017, стр. 154, ISBN 978-619-7058-54-3.
 40. Дончева Ю. Учебно ръководство за семинарни упражнения по Методика на обучението по "Човекът и обществото", второ преработено и допълнено издание. Русенски университет "Ангел Кънчев", Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 112, ISBN 978-954-712-689-3.
 41. Дончева Ю. Методическо ръководство за семинарни упражнения по Педагогика на взаимодействието "Дете - среда", второ преработено и допълнено издание. Русенски университет "Ангел Кънчев', Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 131, ISBN 978-619-7071-53-5.
 42. Дончева Ю. Методика на обучението по "Човекът и обществото" Ръководство за семинарни упражнения. Русенски университет, Издателски център при Русенски университет, 2014, стр. 92, ISBN 978-954-712-606-0.
 43. Дончева Ю. Педагогика на взаимодействие "Дете-среда" Методическо ръководство за семинарни упражнения. Русенски университет "Ангел Кънчев", Издателски център при Русенски университет, 2012, стр. 101, ISBN 978-954-712-568-1.
 44. Дончева Ю., Г. Ананиева, С. Димитрова, Т. Стефанова. Учебно помагало по Околен свят за първи клас. Варна, "Бит и техника", 2016, стр. 64, ISBN 978-954-9412-52-9.
 45. Здравкова, Златоживка. История на България. Учебно помагало за чуждестранни студенти. Русе, Печатна база при ВТУ, 1988, стр. 100, ISBN -.
 46. Здравкова, Златоживка (в съавт.). Христоматия по история на България (за чуждестранни студенти). София, ДИ “Наука и изкуство”, 1987, стр. 165, ISBN 0295346233114805-.
 47. Здравкова, Златоживка, Ж. Душков,. Христоматия по история на България,. Русе,, Печатна база на Русенски университет, 2009, стр. 416 с., ISBN 978-954-712-438-7.
 48. Златев, Л. Учебно помагало по Нова и съвременна история на България ІІ част (Христоматия) 1919 г. - до наши дни.. Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2010, стр. 197, ISBN 978-954-712-475-2.
 49. Златев, Л. Учебно помагало по Нова и съвременна история на България І част (Христоматия) 1878-1918.. Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2009, стр. 267, ISBN 978-954-712-444-8.
 50. Илиева, Б. Ръководство за провеждане на учебна практика по социална педагогика. ИЦ при Русенски университет, Русенски университет, 2013, стр. 96, ISBN 978-954-8467-97-1.
 51. Илиева, Б. и екип. Програма за правата на децата. Помагало за професионалисти, работещи с деца. Фондация "Право на детство", "Дизайнер България" ЕООД, 2017, стр. 27, ISBN 978-619-7418-04-0.
 52. Илиева, Б., В. Василева. Учебно-методическо помагало за провеждане на социално-педагогическата практика на студенти от специалност „Социална педагогика”. Русе,, Медиатех-Плевен, 2015, стр. 60, ISBN 978-619-207-034-2.
 53. Манова, А.,Р.Рангелова и В. Ванева. Тетрадка по математика за І клас, № 2.. София, Просвета, 2002, стр. 56, ISBN 907-765.
 54. Манова, А.,Р.Рангелова и В. Ванева. Тетрадка по математика за І клас, № 1.. София, Просвета, 2002, стр. 56, ISBN 987-089.
 55. Манова, А.,Р.Рангелова и В. Ванева. Тетрадка по математика за І клас, № 3. София, Просвета, 2002, стр. 48, ISBN 986-435.
 56. Стефанова Т., Г. Ананиева, С. Димитрова, Ю. Дончева. Книга за учителя по Околен свят за първи клас. Варна, "Бит и техника", 2016, стр. 64, ISBN 978-954-9412-64-2.
 57. Стоянова.Д. Семейно възпитание (ръководство за упражнения). Русе, РУ, 2013, ISBN 978-954-712-591-9.
 58. Терзиева, М. и д-р. Книга за учителя по всички образователни направления за трета подготвителна възрастова група в детската градина и в училище. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-619-7457-66-7.
 59. Терзиева, М. и др. Годишно тематично разпределение за трета подготвителна група. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-954-9412-ХХ-Х.
 60. Терзиева, М. и др. Книга за учителя по всички образователни направления за четвърта подготвителна възрастова група в детската градина и в училище. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-619-7457-67-4.
 61. Терзиева, М. и др. Годишно тематично разпределение за четвърта подготвителна група. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-954-9412-ХХ-Х.
 62. Терзиева, М. и др. Портфолио за постиженията на детето в трета подготвителна група. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN ISBN 978-619-7457.
 63. Терзиева, М. и др. Портфолио за постиженията на детето в четвърта подготвителна група. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-619-7457-58-2.
 64. Факирска, Й. Играя, мисля, смятам. София, Тилия, 1999, стр. 32, ISBN 00.
 65. Факирска, Й., С. Стефанов и др. Компютърни дидактични игри в детската градина (учебно-методическо пособие) - "За децата, компютрите и... мъдростта" (60 идеи за използване на ИКТ в детската градина) - стр. 35-44. Русе, РУ, 2012, стр. 46, ISBN 978-954-8467-88-9.
книги
 1. Sahara, J. in collaboration with L. Zlatev, T. Bilchev, Y. Takamatsu. An Eastern Orthodox Community During the Tanzimat. Document from a Register of the Bulgarian Society in Ruse (1860-1872). Tokyo, Institute for the Study of Languages and Cultures, 1997, pp. 3-513, ISBN 1340-5306.
 2. Ванева, В. Методика на обучението по математика в началните класове (теория, тестове, план-конспекти). Русе, УИЦ, 2009, стр. 360, ISBN (978-954-92342-7-.
 3. Ванева, В. История на психологията. Русе, УИЦ, 2004, стр. 272, ISBN 954-9906-80-9.
 4. Ванева, В. История на педагогиката – имена, дати, водещи идеи. Русе, УИЦ, 2002, стр. 300, ISBN 954-712-171-5.
 5. Ванева, В. Математическата активност в предучилищна възраст. Русе, Парнас, 2001, стр. 303, ISBN 954-8560-58-8.
 6. Георгиев, Л., Л. Златев, Т. Билчев. Захари Стоянов - редактор и издател. Документи, писма, телеграми.. В. Търново, Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методи, 1999, стр. 174, ISBN 954-524-204-3.
 7. Динева, В. Интегриран подход за психосоциална рехабилитация при алкохолна и опиатна зависимост. Русе, Примакс, 2018, стр. 120, ISBN 978-619-7242-53-9.
 8. Златев, Л., З. Иванова. Общество "Бяло Братство" - Русе 1921-1957. Русе, Лени Ан, 2007, стр. 313, ISBN 954-8339-17-Х.
 9. Златев, Л., Р. Велинова, Т. Билчев. 100 години Русенска търговско-индустриална камара. Документален сборник.. Русе, Издателска къща "Наука и практика", 1995, стр. 297, ISBN няма.
 10. Златев, Л., Р. Стоянова. Русенските парламентаристи 1878-1946 г. Русе, Лени Ан, 2011, стр. 247, ISBN 978-954-8190-85-5.
 11. Златев, Л., Ст. Маринова. Русенско поборническо-опълченско дружество 1856-1878. Документален сборник. Русе, Издателство на "Държавен архив" - Русе, 2003, стр. 566, ISBN 954-8339-13-7.
 12. Златев, Л., Т. Билчев. Филип Симидов. Васил Левски. Две непубликувани биографии.. В. Търново, Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методи, 1994, стр. 175, ISBN 954-524-059-8.
 13. Златев, Л., Т. Билчев. Филип Симидов. Войводата капитан Петко Киряков. Непубликувани биографии.. В. Търново, Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методи, 1994, стр. 150, ISBN 954-524-086-5.
 14. Златев, Л., Х. Лебикян. Иван Хаджииванов. Родови корени, общественик и деен ръководител на борбата за освобождението на Добруджа. Русе, Авангард принт, 2005, стр. 159, ISBN 954-9548-91-0.
 15. Кънчев, К., Й. Борисов, Л. Златев, Р. Велинова, Н. Стоянова, М. Бърчева, Т. Билчев. 125 години Русенска община. Русе, "Дунав прес", 1990, стр. 399, ISBN няма.
 16. Пенев С.Д., Спиров К.,Близнашка Е.,Паунов Д.,Тошков Г.,Боянова А. Разработване на методика и съоръжения за учебни площадки,учебно технически средстваи дидактически материали за обучение на децата по безопасност на движението. София, Сирена,рег.№ 82036080, 1991, ISBN -.
 17. Радков, И., Л. Златев. Русенските кметове 1878-2005. Русе, Държавен архив - Русе, 2005, pp. 179, ISBN 954-8339-26-9.
 18. Съставители: Здравкова Зл., Т. Георгиева, П. Трендафилова, Я. Пометкова, Р. Лебедова. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга V. Русе, Унив. изд. РУ, 2013, стр. 164, ISBN ISSN 1313-7395.
 19. Факирска, Й. Предучилищното образование - съизмеримо с новите реалности. В сб: Образованието на 21 век - национални проекции.. София, UNESCO, НИО, 1998, стр. 153-156, ISBN 954-9783-02-2.
 20. Факирска, Й. Концепция за предучилищното възпитание. - В: Концепции за предучилищно възпитание (проекти). София, НИИО, 1991, стр. 57-80, ISBN 0000.
 21. Факирска, Й. и колектив. Груповата организация в подготвителната група за училище. - В кн.: Групова организация на образователния процес в училище. София, НИО, 1998, стр. 229-271, ISBN 954-9783-03-0.
 22. Факирска, Й. О. Занков, Ф. Даскалова, М. Колева и др. Книга за учителя на подготвителна група за училище.. София, НИО, 2001, стр. 244, ISBN 954-9783-34-0.
 23. Факирска, Й. О. Занков, Ф. Даскалова, М. Колева и др. Пред прага на училището (програма за подготвителна група за училище). София, Труд, 2000, стр. 100, ISBN 954-528-180-4.
 24. Факирска, Й. П. Балкански и др. Гражданското образование в предучилищна възраст. - В кн.: Въведение в гражданското образование. София, ИК Ласка, 1998, стр. 159 - 164, ISBN 00.
 25. Факирска, Й., Ст.Станев и др. Методология и технология за създаване на държавните образователни изисквания. София, НИО, 2000, стр. 175-187, ISBN 954-9783-20-0.
други трудове
 1. Златев, Л. Вътрешната добруджанска революционна организация (1923-1940 г.), Дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на науките", 2014, стр. 498
 2. Златев, Л. Вътрешната добруджанска революционна организация (1923-1940 г.)., Автореферат, 2014, стр. 45
 3. Златев, Л. Политическите партии в Русенската община 1911-1923 г., Дисертация за кандидат на историческите науки, 1991, стр. 267
 4. Иванова, К. В. Николова, Р. Стоянова. Политиката като отговорност и изпитание. Теодор Иванов Теодоров (1859 - 1924). Кореспонденция, речи, спомени на съвременници, С., 2014, ИК „Петко Венедиков”, 418 с. с ил., рецензия, 2015,Алманах за историята на Русе, том ХV, стр. 349-350
 5. Папазова М. Създаване, развитие и дейност на банка "Гирдап" 1881-1926, Автореферат, 2012