Списък на публикациите

монографии

 1. Баева Д.,Д.Игнатова-Цонева, Цв. Харакчийска. Технологии за компютърно разпознаване на естествен език. Русе, Медиатех- Плевен, 2010, стр. 162, ISBN 978– 954 – 8467-2.
 2. Димитрина Игнатова-Цонева. Моделиране на фонемната система на съвременния български книжовен език /Второ преработено и допълнено издание/. Русе, Димитрина Цонева-издател, 2019, стр. 130, ISBN 978-619-90981-1-0.
 3. Душкова, М. Semper idem: Константин Константинов. Поетика на късните разкази. Второ издание. Русе, Лени-Ан, 2013, стр. 298, ISBN 9789548090995.
 4. Душкова, М. Semper idem: Константин Константинов. Поетика на късните разкази. Русе, Лени-Ан, 2012, стр. 298, ISBN 9789548190961.
 5. Душкова, Мира. Memento vivere: Константин Константинов и неговите съвременници. Русе, Артцентрик, 2018, стр. 304, ISBN 978-619-9055-92-2.
 6. Иванов, с, А. Велева, Б. Илиева, В. Василева, С. Георгиева, Ю. Дончева, В. Динева, В. Радева, Д. Алипиева, Е. Стоянова, П. Стефанова, Р. Златева, Л. Радославова, П. Чешмеджиева, Д. Стайков, Е. Иванова, Д. Каравасилев, Й. Нечева, М. Трифонова, М. Петрова, П. Памукова, П. Пенчева, Т. Желязкова, Т. Минчева, М. Демкеш, М. Василева, Н. Тодорова, П. Томова, Р. Казаков, Х. Зюхтиева. Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране на емоциите и чувствата в образованието и социално-педагогическата сфера. Русе, Медиатех, 2019, стр. 46-50, ISBN 978-619-207-183-7.
 7. Игнатова-Цонева, Д., Д.Баева. Система на функционалните варианти на фонемите в съвременния български език. Русенски университет "А. Кънчев", МЕДИАТЕХ-Плевен, 2014, стр. 149, ISBN 978-619-7071-75-7.
 8. Манукова A., М. Душкова, Цв. Харакчийска, Ж. Душков. СТУДЕНТСКА ИСКРА. 60 ГОДИНИ ПРИЕМСТВЕНОСТ. Русе, Академично издателство на Русенския университет, 2018, стр. 338, ISBN 978-954-712-752-4.
 9. Недкова Е. Фразеологизмите като знаци в езика на културата, хабилитационен труд.. Русе, РУ, 2010, стр. 189, ISBN РУ.
 10. Недкова Е. Автореферат на дисертацията за присъждане на ОНС "доктор" на тема:"Фразеологизмите в творчеството на А. Константинов и преводът им на сръбски и руски език.. София, БАН, 2001, стр. 40, ISBN БАН.
 11. Недкова Е. Фразеологизмите в творчеството на А.Констанов и преводът им на сръбски и руски език, с приложение Речник на фразеологизмите в творчеството на А. Константинов и техните съответствия на сръбски и руски.. София, ИБЕ-БАН докт. дисертация, 2000, стр. 331, ISBN БАН.
 12. Недкова, Е. Фразеологизмите като знаци в езика на културата. Русе, ЛЕНИ-АН, 2011, стр. 145, ISBN 978-954-8190-83-1.
 13. Недкова, Е. Фразеологично богатство в творчеството на Алеко Константинов. Русе, ЛЕНИ-АН, 2003, стр. 182, ISBN 954-8190-26-5.
 14. Пометкова Я. И. Изречения с усложнена семантична структура в българския език. Русе, ЛЕНИ-АН, 2012, стр. 218, ISBN 978-954-8190-94-7.
 15. Пометкова, Я. Синонимни синтактични конструкции за изразяване на обстоятелствени и определителни отношения в съвременния български език (подчинени изречения и конструкции с отглаголно съществително име на -не). Русе, Лени - Ан, 2003, стр. 228, ISBN 954-8190-22-2.
 16. Русев Р., Минчев П., Ненов Н, Донева В., Стоилова В., Минчева Д., Тихолова Д., Попов Ал., Русева Ст., Ненова Цв., Маринчев Т. Тетово: Теренни материали и проучвания. Под общата редакция на Анчо Калоянов. Русе, НЦФЛ, 1995, стр. 232, ISBN няма.
 17. Русев Р.,Петрова Р., Мийдър В., Бхуванесвар Ч., Трендафилова П., Костова В., Бараков Вл., Недкова Е., Свободова И., Шаховски В., Тупикова Н., Дачева Св. В огледалния свят на езика и културата // За концептите сърце/душа/ум във фразеологичната семантика на българския език като отражение на националната ни менталност.. Русе, ЛЕНИ-АН, 2007, стр. 257, ISBN 978-954-8190-54-1.
 18. Русев, Р. Научният текст на Михаил Арнаудов: Наблюдения върху "Психология на литературното творчество". Русе, Лени-Ан, 1998, стр. 156, ISBN 954-8190-43-5.
 19. Русев, Р. Същност и особености на лексикалната художествена номинация в романите на Димитър Димов и Георги Караславов. Дисертация. Велико Търново, УИ, 1989, стр. 311, ISBN няма.
 20. Харакчийска, Цв. Когнитивни аспекти на усвояване на глаголните флексии от 9-11-годишните български деца, изучаващи английски език в начален етап. Русе, Академично издателство „Русенски университет”, 2019, стр. 260, ISBN 978-954-712-784-5.
 21. Цонева Димитрина. Фонемната система на българския книжовен език (нормативна и практическа фонология). Русе, Русенски университет, 1991, стр. 174, ISBN 954-712-068-0.
 22. Цонева, Д., Цв. Харакчийска. Контрастивeн анализ на фонемните системи на съвременния български и английски език. Русе, Русенски университет, 2006, стр. 135, ISBN 10:954-370-014-1.
 23. Цонева-Игнатова, Д. Моделиране на фонемната система на съвременния български книжовен език. Русе, Медиатех - Плевен, 2012, стр. 142, ISBN 978-954-8467-52-0.
 24. Цонева-Игнатова, Д. Развитие на речевия слух (на децата от предучилищна възраст; на учениците от началното училище; на логопатните деца; на сензорните афатици; при чуждоезиковото обучение). Русе, Русенски университет, 2002, стр. 157, ISBN 954-712-132-4.
студии
 1. Harakchiyska, T. A Processability Account of the L2 Article Acquisition by Bulgarian Young Learners of English. Пенза, Русия, Научно-издательский центр, 2012, pp. 31-41, ISBN 2078-7081.
 2. Harakchiyska, T. Applying the Processability Theory in Explaining the Development of Plural Marking in Child L2 Acquisition of English by Bulgarian Young Learners. Sandy, Utah (USA), Ecko House Academic Publishing, 2012, pp. 168-184, ISBN 978-1-4276-5388-8.
 3. Harakchiyska, T. The Role of Auditory Discrimination Tests in The Evaluation of Bulgarian Primary School Learners of English Phonological Awareness. Universidad del Turabo, Universidad del Turabo, 2010, pp. 27-42, ISBN 1931-7778.
 4. Баева Д., Д. Игнатова-Цонева. Фонологични структури в съвременния български книжовен език.// За словото - нови търсения и подходи. Сборник статии в чест на 80 г. чл.-кор. проф. дфн Е. Пернишка, брой 1.. София, БАН, 2016, стр. 310 - 325, ISBN ISBN 978-954-322-.
 5. Бенин, Н., Д. Досева. Фолклорни послания от с. Батишница. Русе, Авангард ПРИНТ, 2000, стр. 31 – 39, ISBN ISBN 954-9548-16-.
 6. Бенин, Н., И. Бенина. Франсоа Бонивар – затворникът от Шильон и „Шильонският затворник” от Джордж Байрон. Русе, GAIANA, 2016, ISBN 978-954-8633-88-8.
 7. Димитрина Игнатова Цонева. За колебанията при правописа на някои сложни думи в съвременния български език. Русе, Издателски център при Русенския университет, 2013, стр. 7 - 27, ISBN 978-619-7071-30-6.
 8. Донева, В. Иван Грозев и литературните проекции на библейския текст. Драматургът мистик. Електронно списание LiterNet, 11.10.2014, № 10 (179), LiterNet, 2014, стр. 47, ISBN 1312-2282.
 9. Донева, В. Разпятието на Христос и пътят на човека през историята. Проглас, Филологическо списание, год. ХV, бр. 2, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” (В. Търново), 2006, стр. 83-97, ISBN 9b4-8190-9.
 10. Душкова, М. Константин Константинов – хроника на непримиримостта (1944-1970). Сборник НРБ-литературата: история, понятия, подходи. Съст. П. Дойнов. Кн. 5. София, Изд. „Кралица Маб“, изд. „Силуети“, деп. „Нова българистика, 2012, стр. 390-416, ISBN 978-954-533-121-3.
 11. Недкова Е. Стереотипност и творчество при превода на фразеология в художествен текст. Нови Сад, Зборник Матице Српске за славистику, 2004, стр. 385-399, ISBN 0352-5007.
 12. Пометкова, Я. Прагматичен аспект на адвербиализациите и номинализациите. -В:Форум „Българска граматика.Т.2. Граматика и прагматика. 19 ноември 2015.. В.Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2016, стр. 113 – 126, ISBN 978-619-208-073-0.
 13. Русев, Р. Посланията на Михаил Арнаудов. Русе, Сдружение "Брод", сп. Брод, 5, 2008, стр. 59-74, ISBN 1312-1855.
 14. Русев, Р. Стихосбирката "Въпроси" и някои черти на езиковата личност на Стефан Гечев. - В:Стефан Гечев отвъд традицията. Русе, Лени-Ан, 2007, стр. 96-123, ISBN 978-954-8190-55-8.
 15. Стефанова П. Класификация на бароковите музикални фигури. София, Българско музикознание 3 - 4, БАН, Институт за изследване на изкуствата, 2013, стр. 75 - 98, ISBN 0204 - 823X.
 16. Цонева-Игнатова, Д. Семейна обредност. Сватбени обичаи.–В:кн.Бъзовец – теренни материали и проучвания. Русе, “Лени-Ан”- Русе, 2004, стр. 40, ISBN 954-8190-41-9.
статии
 1. Benin, N. "WE ARE IN A HELLISH SITUATION": FOLK SUFFERING IN THE NOVEL "UNDER THE YOKE" BY IVAN VAZOV.// Business Environment. Quality of life. Sessions schedule & Abstracts, 2017, No 56th Annual , pp. 259, ISSN 1311-3321.
 2. Benin, N.,I. Benina. The Personlity of Academician Mikhail Arnudov in the context of the ten Arnaudov readings.// "Best Paper" Crystal Prize’18, 2019, No 18, pp. 122 – 127, ISSN 978-954-712-753-1.
 3. Harakchiyska, T. The Role of the Language Instinct and Creativity in L2 Question Formation by Bulgarian Young Learners of English.// Journal of Learning, Development and Community, 2016, No 1, pp. 9-26, ISSN 2537 - 4354.
 4. Harakchiyska, T. Morphological Development in Bulgarian L1 Speakers of English: The Case of the Past Tense -ed Marker.// Язык для специальных целей: система, функции, среда, 2014, No 1, pp. 250-264, ISSN 978-5-7681-0927-1.
 5. Harakchiyska, T. Progressive -ing Morphology in Child English L2 Acquisition.// Scientific Journal, Series: Foreign Languages and Communication, 2013, No 1, pp. 6-19, ISSN 2068-8202.
 6. Harakchiyska, T. Training Teachers of Languages to Meet the Needs of Inclusive Classrooms.// Studies about Languages, 2011, No 18, pp. 116-121, ISSN 1684-2824.
 7. Harakchiyska, T., Katsarska, M. World Music for Citizens of the World.// Human Rights Education in the School Systems of Europe, Central Asia and North America: A Compendium of Good Practice, 2008, No 1, pp. 1-5
 8. Popova, J., Ts. Harakchiyska, Tz. Gueorguiev. Good Practices of Knowledge Management at the University of Ruse, Bulgaria.// Knowledge - International Journal Scientific Papers, 2016, No 13.1, pp. 71-75, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
 9. Stefanova.P.I. The musical rhetorical language in book of Carl Phillip Emanuel Bach's sonata for flute and harpsichord in e minor.// Научно - методический и теоретический журнал, 2013, No 3, pp. 75 - 81, ISSN 2078 - 7081.
 10. Tsvetkova, М., M. Dushkova. “Poetry is a Beautiful Craft”. Interviews with Anita Colarova in the Press–Reflections of a Creative Individual.// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, 2018, No volume 57, b, pp. 73-79, ISSN 2603-4123.
 11. Tzoneva, D., Ts. K. Harakchiyska. Differences in the contextual distribution of phonemes in Bulgarian and English.// BULETIN ŞTIINŢIFIC, STUDIES AND RESEARCHES, Series PRIMARY AND PRESCHOOL EDUCATION, volume II, EDITURA UNIVERSITĂTII DIN PITEŞTI, Romania,, 2007, No 1Year I, № 1, pp. 410-416, ISSN 1842 - 9289.
 12. Ангелова, М., М. Душкова. Професор Сава Василев – ръководител на литературния клуб „Емилиян Станев“ (90-те години на ХХ век).// Био-библиография на проф. дфн Сава Василев, 2017, брой 1, стр. 91-99, ISSN 978-619-7173-17-8.
 13. Бенин, Н. Високонсният ден на Габриела Цанева.// Картини с думи и багри, 2019, брой 1, стр. 57 - 58, ISSN 2603-5103.
 14. Бенин, Н. В тегобите на нищожното земно сществуване, където духът пребивава.// Картини с думи и багри, 2019, брой 3, ISSN 2603-5103.
 15. Бенин, Н. Спомените за Чудомир: да разберем човека и твореца.// Чудомир, другите, годините, 2018, брой 1, стр. 31 – 39, ISSN 978-619-168-195-2.
 16. Бенин, Н. Амбивалентността в „Есенна жътва”.// Издател. Научно списание за книгата. Год. XVII, 2015, брой 1–2, стр. 45, ISSN ISSN 1310-4624.
 17. Бенин, Н. Репрезентации на вярата в Бога в трилогията „Жътва” от Константин Пеканов.// Издател. Научно списание за книгата, 2013, брой 1 – 2, стр. с. 35 – 38, ISSN 1310-4624.
 18. Бенин, Н. Религиозната идентичност и/или усещането и разбирането на Константин Петканов в трилогията „Жътва” за вярата в Бога.// Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство. Велико Търново, FABER, 2012, брой 12 „Л, стр. 565–574, ISSN ISSN 1311-0209.
 19. Бенин, Н. Страдание и (съ)страдателна любов в „Песента на колелетата” от Йордан Йовков.// Добруджа. Сборник. Варна: Корс, 2014, брой 26–27, стр. 244–250, ISSN ISSN 0205-2210.
 20. Бенин, Н. Хачик Лебекян възкресява духа на Доходното здание в Русе.// Алманах. История на Русе, 2013, брой XIII, стр. 355–361, ISSN ISSN 1312-0980.
 21. Бенин, Н. Нравствената чистота в поезията на Йордан Йорданов.// Издател. Научно списание за книгата, 2012, брой 3, стр. 44 – 48, ISSN 1310-4624.
 22. Бенин, Н. „На брега на Лисабон” от Лъчезар Георгиев и/или пребиваване в пространството на един културен свят.// Издател. Научно списание за книгата, 2012, брой 3 – 4, стр. 59 – 62, ISSN 1310-4624.
 23. Бенин, Н. Родовото начало в романите на трима български автори.// Родна реч, 1998, брой 7, стр. 16 – 18
 24. Бенин, Н. Сприятеляване между децата от домовете за деца и юноши и децата с родители чрез програмите на неправителствени организации. – В: Специфични особености на работата с деца от Домовете за деца и юноши.// Методически сборник, 1998, брой 1/98, стр. 60–69, ISSN ISSN 1311-171X.
 25. Бенин, Н. Урокът по литература и екологичното възпитание на учениците.// Начално училище, 1995, брой 1, стр. 53 – 62
 26. Бенин, Н. Методически аспекти при работа над приказката с деца билингви.// Начално образование, 1994, брой 9, стр. 38 – 40
 27. Бенин, Никола. Малпенса: топос на събиране и разделяне на човешки съдби в „Полет до Малпенса” от Лъчезар Георгиев.// Литературен вестник, 2012, брой Год. 21, № 2, стр. 7
 28. Бенина, И, Н. Бенин. Крахът на педагогическите цели в системата на отвореното възпитание.// Отворено образование, 1994, брой 1, стр. 5 - 11
 29. Бенина, И., Бенин, Н. Книгите по западноевропейска литература в личната библиотека на Михаил Арнаудов. Интереси и пристрастия.// Арнаудов сборник, 2017, брой Т. 9, стр. 39–46, ISSN 978-619-7058-49-9.
 30. Бенина, И., Н. Бенин. Книгите по българска литература след Освобождението в личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов – изследователски търсения и библиографски ценности.// Арнаудов сборник, 2020, брой 11
 31. Бенина, И., Н. Бенин. Будизмът през погледа на Михаил Арнаудов.// Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев, 2017, брой книга първа, стр. 495 – 514, ISSN 978-954-712-696-1.
 32. Борисова, Т. ЕЗИКОВИ ПОЛИТИКИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – МНОГОЕЗИЧИЕ И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ И МЯСТОТО ИМ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В БЪЛГАРСКОТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ.// i- продължаващо образование, 2017, брой 12
 33. Д. Камаринчева. Графични особености на Панайот-Хитовите „Фамилиарни забележки. Спомени”.// Научни трудове на РУ, 2014, брой т.53, серия , стр. 62-66, ISSN 1311-3321.
 34. Десислава Баева, Димитрина Игнатова. Речевият слух през призмата на компютърните технологии.// Арнаудов сборник, 2018, брой Том 10, стр. 407 - 416, ISSN 978-619-7058-64-2.
 35. Донева В. Текст, паратекст и жанр в художествената стратегия на поета Иван Грозев.// Текст, паратекст и жанр в художествената стратегия на поета Иван Грозев, 2017, брой 1, стр. 471-479, ISSN 978-619-208-123-2.
 36. Донева В. "Че тъмни са душите, а сърцата груби". Сбогуването с века в най-ранната лирика на Иван Грозев.// Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Р. Русев, Университетски издателски център, 2016, брой 1, стр. 288-299, ISSN 978-954-712-696-1.
 37. Донева В. Мотивът страдание в интерпретацията на Страшимировата драма "Към слънцето и неговата интертекстуална връзка с библейското слово".// Дунав-Днестър, Годишник, Кишинев, 2007, брой 1, стр. 141-150
 38. Донева В. Димитър Маринов и Русенската държавна гимназия (педагогическа дейност на Д.Маринов в Русе).// Алманах за историята на Русе, том 2, 1997, брой 2, стр. 431-436, ISSN 954-8339-06-4.
 39. Донева В., В.Антонова, П.Стефанова. Първата световна война или как голямото събитие прекосява малкия живот.// Списание на Българската академия на науките, година СХХIХ, 2016, брой 1, стр. 87-92, ISSN 0007-3989.
 40. Донева В., Д. Камаринчева, М. Душкова. Катедра "БЪлгарски език" във Факултета за чуждестранни студенти (1979-1994).// Сборник, 2017, брой 1, стр. 29-52, ISSN 978-954-712-735-7.
 41. Донева, В. Животът вчера с продължение за утре.// Национална памет и личен дълг. При глаголемите на българската литература. Акадмик Иван Радев на 70 години. С.,, 2014, брой 1, стр. 124-133, ISSN ISSN 978-954-322-.
 42. Донева, В. Вазовата художествена стратегия за покоряване на драматургичния жанр.// Алманах „Извор”, изд. СОУ „Хр. Ботев”, 2013, брой ХХ, стр. 114-125, ISSN 1314-2747.
 43. Донева, В. Романтичният диалог с Библията в драматичната поема „Песен на песните” от Антон Страшимиров. The romantic dialogue wiht the Bible in An. Strashimirov’poem “Song of Songs”.// SCIENTIFICAL PAPERS, FAKULTY OF AGRIKULTURE (Timisoara), 2007, брой 1, стр. 627-631, ISSN 1221 - 5279.
 44. Донева, В. Символист-теософ с мистични видения (Ив. Грозев и литературните проекции на библейски текст).// Сборник в памет на проф. д-р Славчо Иванов, Фабер, Катедра по филологически науки към филиал -Силистра, 2007, брой 1, стр. 197-208, ISSN 978-954-775-788-2.
 45. Донева, В. Съдбата на един библейски мотив в драмата „Ревека” на Антон Страшимиров.// Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов (материалы Второй Международной научной конференции г. Волгоград, 22 – 24 апреля 2007г.). Том 1. Издательство Волгоградского госуда, 2007, брой 1, стр. 179-185, ISSN 978 - 5 - 98926 -.
 46. Донева, В. По друмищата на духа (драмата „Боян Магйосника” на Иван Грозев).// Известия, книга ІІ, в памет на проф. Славчо Иванов, Научен център „Св. Дазий Доростолски” към РУ „Ангел Кънчев”, печат Тибо (Силистра), 2007, брой 1, стр. 54-64, ISSN 10: 954759184-3.
 47. Донева, В. “Краят на потоците” и идеята за живота.// Родопите, човекът и песента. Сборник, посветен на Свилен Капсъзов (Неделино), 2001, брой 1, стр. 52-59
 48. Донева, В. Димитър Маринов и Русенската държавна гимназия.// Алманах за историята на Русе (Русе), 1997, брой 2, стр. 431-436, ISSN 954-8339-06-4.
 49. Донева, В. "Божи работи" на Ивайло Петров и българският Космос.// Сборник Библия, фолклор, литература (В. Търново), 1996, брой 1, стр. 224-230
 50. Донева, В. Художник, а не проповедник.// Интерпретация и оценка на литературната творба (книга), Русе, 1994, брой 1, стр. 104-108
 51. Донева, В. За някои страни на нравствено-етичното в повестта "Жетварят" на Й. Йовков.// Интерпретация и оценка на литературната творба (книга), Русе, 1994, брой 1, стр. 97-104
 52. Донева, В. Биография на войната в един личен дневник.// Горчиви спомени. Документален сборник., изд. Лени-Ан, Русе, 2018 г., 2018, брой 1, стр. 135-143, ISSN 978-619-7058-66-6.
 53. Донева, В. Неизлечимата самоличност, която носим.// Дневникът на един депутат. Иван Попконстантинов, Централен софийски затвор, 1945 г., 2014, брой 1, стр. 16-21, ISSN 978-619-7071-67-2.
 54. Донева, В., М. Душкова. Наблюдения върху представянето на някои категории думи в Официалния правописен речник на българския език.// Изследване речта на носителите на съвременния български език (сборник научни статии), 2013, брой 1, стр. 61-67., ISSN 978-6197071-30-6.
 55. Душков, Ж., М. Душкова. Слънчевият бард на Сребърният век. 150 години от рождението на Константин Балмонт.// Алманах Извор, 2017, брой XXIV, стр. 67-79, ISSN 1314-2747.
 56. Душкова, М. Литературната личност на Константин Константинов.// Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев, 2016, брой 1, стр. 300-314, ISSN 978-954-712-696-1.
 57. Душкова, М. Птици над пожарищата. Иво Андрич и Константин Константинов.// Матица српска. Зборник Матице српске за славистику, 2015, брой 88, стр. 185-199, ISSN 0352-5007.
 58. Душкова, М. Академик Иван Радев като съставител и редактор. В кадър - Йордан Вълчев.// Национална памет и личен дълг. При глаголемите на българската литература. Акадмик Иван Радев на 70 години, 2014, брой 1, стр. 115-123, ISSN 978-954-322-771-6.
 59. Душкова, М. Димчо Дебелянов и Константин Константинов.// В: Димчо Дебелянов. 125 години от рождението на поета. Нови изследвания, Архив, спомени, 2013, брой 1, стр. 152-160, ISSN 978-954-524-920-4.
 60. Душкова, М. По следите на две стихотворения. Публикациите на Димчо Дебелянов (Амер) в сборника „Театър и вечеринки“ (1910).// В: Димчо Дебелянов. 125 години от рождението на поета. Нови изследвания, Архив, спомени., 2013, брой 1, стр. 204-213, ISSN 978-954-524-920-4.
 61. Душкова, М. Диспозиция и композиция в разказа "Хотел "Ниагара" на Константин Константинов.// Пространствата на словото. Сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов. Издаден от: Институт за литература, Издателски център, 2012, брой 1, стр. 450-459, ISSN 978-954-8712-77-4.
 62. Душкова, М. Времевите категории “ден по ден” и “една нощ” в късните разкази на Константин Константинов.// Littera et Lingua Series Dissertationes 2. Време и пространство във фолклора и литературата, 2011, брой 2, стр. 59-66
 63. Душкова, М. Литературният дебют на Константин Константинов.// Света гора (Велико Търново), 2010, брой 11 (K), стр. 144-153
 64. Душкова, М., Ж. Николаева. Преводаческите изкушения на Светлозар Димитров по страниците на „Северянин“ (1926–1929).// Алманах „Извор“ ' 2013, 2013, брой ХХ, стр. 179-186, ISSN 1314-2747.
 65. Душкова, М., М. Ангелова. Мимолетност : стъкло : вечност.// Литературен вестник, 2009, No 20, pp. 16
 66. Игнатова-Цонева Д. За ревизия на становището за състава на българската фонемна система.// Proceedings of the International Scientific Conference TRUTHS AND LIES ABOUT FACTS, NEWS AND EVENTS. Vol 1, 2018, брой Том 10, стр. 186 - 195, ISSN 978-619-7404-03-6.
 67. Йорданова, В., М. Душкова. Ранните стихотворения на Николай Дончев в русенското списание „Юноша“ (1920–1923).// Извор, 2014, брой XXI, стр. 172-180, ISSN 1314-2747.
 68. Камаринчева, Д. Явлението „скрит предикат” в българската лингвистична литература.// Арнаудов сборник, 2010, брой 6, стр. 479, ISSN 978-954-8190-76-3.
 69. Камаринчева, Д. Семантични параметри на колективната неотчуждаема принадлежност – структурна единица в рамките на категорията свръхпосесивност.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2010, брой 49, стр. 23, ISSN 1311-3321.
 70. Камаринчева, Д. Характер на местоименния определител в посесивни конструкции с неотчуждаема принадлежност.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2009, брой 48, стр. 25, ISSN 1311-3321.
 71. Камаринчева, Д. Когнитивен анализ на категорията неотчуждаема принадлежност.// Арнаудов сборник, 2008, брой 5, стр. 492, ISSN 978-954-8190-57-2.
 72. Камаринчева, Д. Семантични граници на категорията неотчуждаема принадлежност.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2008, брой 47, стр. 61, ISSN 1311-3321.
 73. Камаринчева, Д. Категориите притежателност и партитивност – отношение и интерференция.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2007, брой 46, стр. 69, ISSN 1311-3321.
 74. Камаринчева, Д. Наблюдения върху функцията на кратките лични и посесивни местоимения във фолклорния песенен текст.// Арнаудов сборник, 2006, брой 4, стр. 376, ISSN 954-8190-49-4.
 75. Камаринчева, Д. Проблемът за неотчуждаемата принадлежност в руската лингвистична литература.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2005, брой 44, стр. 58, ISSN 1311-3321.
 76. Камаринчева, Д. Психолингвистичен анализ на едно асоциативно проучване.// Арнаудов сборник, 2003, брой 3, стр. 296, ISSN 954-8190-14.
 77. Камаринчева, Д. Антропоцентричната система в с.Бъзовец – прякори и прозвища.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2003, брой 40, стр. 19, ISSN 1311-3321.
 78. Камаринчева, Д. За една нетипична употреба на възвратното местоимение СИ.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2002, брой 39, стр. 23, ISSN 1311-3321.
 79. Камаринчева, Д. Функционална характеристика на категорията “неотчуждаема принадлежност” в романа на Свилен Капсъзов “Краят на потоците”.// Родопите, човекът и песента, 2001, брой 1, стр. 77, ISSN *3221-667.
 80. Камаринчева, Д. Семантична структура на категорията принадлежност.// Арнаудов сборник, 2001, брой 2, стр. 203, ISSN 954-8190-18-.
 81. Камаринчева, Д. Семантична характеристика на имената, назоваващи частите на човешкото тяло.// Арнаудов сборник, 2000, брой 1, стр. 2001, ISSN 954-8190-141.
 82. Камаринчева, Д. За отношението между членуване и посесивност.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 1999, брой 37, стр. 41, ISSN 1311-3321.
 83. Камаринчева, Д. Отношението базов учител-студенти в системата на образованието и квалификацията..// Квалификацията на учителите - реалности и перспективи, 1998, брой 1, стр. 128, ISSN 954-687-017-Х.
 84. Камаринчева, Д. На границата между грешките и словотворчеството.// Предучилищно възпитание, 1998, брой 9, стр. 12, ISSN 0204-7004.
 85. Марияна Георгиева, Цветелина Цветанова. „Историята“ на Паисий в училище – интерактивно четене през XXI в..// Български език и литература, книжка, 2013, брой 2
 86. Недкова Е. Активни словообразователни средства за адаптиране на англиийските заемки в българския език.// Interndcionalizmy v nove slovni zasobe. Praga.Ustav pro jazik cesku., 2003, брой 1, стр. 149-157, ISSN 1311-3321.
 87. Недкова Е. Български и хърватски фразеологизми със структура на въпросителни изречения. ИБЕ- БАН..// За словото-нови търсения и подходи. Сборник статии в чест на 80г. на чл.-кор. проф. дфн Е. Пернишка, 2016, брой 1, стр. 239-245, ISSN 978-954-322-835-5.
 88. Недкова Е. За един нов прочит наразказа "Нане Стоичковата върба" от Елин Пелин.// Българският език и ние.Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Р. Русев, 2016, брой 1, стр. 420-424, ISSN 978-954-712-696-1.
 89. Недкова Е. Доц. Руси Русев- опит за твочески портрет.// Българският език и ние.Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Р. Русев, 2016, брой 1, стр. 15-21, ISSN 978-954-712-696-1.
 90. Недкова Е. Фразеограматическа характеристика на фразеологичнити иновации в българския език.// Научное наследие акад. В. И. Борковского и современная русская словесность. Волгоград, 2015, брой 1, стр. 304-311, ISSN 978-5-9669-1480-6.
 91. Недкова Е. Лингвистични, културологични и прагматични аспекти на съпоставителното изследване на български и сръбски анималистични фразеологизми.// zbornik , Sveuciliste u Zagrebu Filozofski fakultet, 2014, брой 1, ISSN 978-953-175-513-9.
 92. Недкова Е. "Българско-сръбски речник" на М. Младенов-ценен влог в преводната лексикография.// Светът на речника, светът в речника, юбилеен сборник, посветен на 70год. на чл.-кор. д.ф.н. Е. Пернишка, 2006, брой ИБЕ-БАН, стр. 151-154 В. Търново, ISSN 954-8709-73-2.
 93. Недкова Е. Националноспецифични образи в български и руски фразеологизми с компоненти зооними за експресивно назоваване на човешки качества. Волгоград.// Наследие акад. Борковского и проблемы современной лингвистики (статьи,исследования, материалы), 2006, брой 1, стр. 175-180, ISSN 5-9669-0199-6.
 94. Недкова Е. О переводе фразеологизмов, служащих средством выразительности в художественной литературе.// Вестник ВГУ, 2003, брой 3, стр. 104-109, ISSN 5-85534-958-6.
 95. Недкова Е. Прояви на междуезикова симетрия и асиметрия при превода на фразеологизми в художествен текст.// Зборник Матице Српске за славистику, Нови Сад, 2002, брой 62, стр. 235-242, ISSN 0352-5007.
 96. Недкова Е. Аспекти на взаимовръзката вътрешна форма националнокултурна специфика на фразеологизмите в творчеството на А. Константинов ( с оглед на преводните им съответствия на сръбски и руски език).// Съпоставително езикознание, 2002, брой 3, стр. 129-137, ISSN 968.
 97. Недкова Е. Отрицателните фразеологизми в Алековата творба "Бай Ганьо" и в нейния превод на сърбохърватски език.// Български език. София, 1997, брой 4, стр. 78-81, ISSN 617.
 98. Недкова Е. Фразеологични варианти с компоненти "бог" и "дявол" в "Бай Ганьо" и сърбохърватският им превод.// Български език. София, 1996, брой 5, стр. 65-67, ISSN 407.
 99. Недкова Е. Религиозният светоглед на българина, отразен във фразеологичното богатство на езика ни.// Библия , фолклор, литература. унив. изд.ВТУ "СВ. СВ. Кирил и Методий", В. Търново, 1996, брой 1, стр. 68-71, ISSN ВТУ.
 100. Недкова Е.,Д. Цонева. Съпоставителен анализ на фонологичните системи на българския и сърбохърватския език.// Съпоставително езикознание. София, 2002, брой 2, стр. 24-30, ISSN 968.
 101. Недкова, Е. Защо кучето скача според тоягата или за оценъчната характеристика на български и сръбски фразеологизми с образни компоненти куче,пес/куче, пас. В. Търново.// Nomen Estomen. Научни изследвания в чест на 70- год. на проф. д-р К. Цанков, 2019, брой 1, стр. 453-463, ISSN 1.
 102. Недкова, Е. Структурно-семантични особености на български ФЕ с компоненти антропоними.// Арнаудов том, 2018, брой 10, стр. 439-448, ISSN 1.
 103. Недкова, Е. Фразеологични модификации с оказионален характер в художествено-документалната проза на Рангел Вълчанов.// Език свещен. Юбилеен сборник за 70-год. на проф. д-р П. Радева ,В.Търново, 2017, брой 1, стр. 479-486, ISSN 978-619-208-123-2.
 104. Недкова, Е. Интерпретация на културната семантика на различни типове фразеологизми. Русе.// 50-г. натедра БЕЛИ-традиции, научни търсения, постижения., 2017, брой 1, стр. 117-122, ISSN 978-954-712-735-7.
 105. Недкова, Е. Изразяване на представи за човека посредством фразеологизми с компоненти соматизми в български, сръбски и руски език.// Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова, Акад. изд. “М. Дринов”, С., БАН, 2011, брой 1, стр. 461-474, ISSN 978-954-332-430-2.
 106. Недкова, Е. Националноспецифични образи в български, сръбски и руски фразеологизми с компоненти зооними ( за назоваване на човешки качества ).// Зборник Матице српске за Славистику, Нови Сад, 2010, брой 77, стр. 83-91, ISSN 0352-5007.
 107. Недкова, Е. Български фразеологизми, образно обосновани от народни обичаи и вярвания.// Арнаудов сборник, Русе, ЛЕНИ-АН, 2010, брой 6, стр. 450-455, ISSN 978-954-8190.
 108. Недкова, Е. Жаргонните фразеологизми като специфичен поглед към света.// Проглас, Унив. изд. “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2009, брой 1, стр. 122-134, ISSN 0861-7902.
 109. Недкова, Е. Съпоставителен лингвокултурологичен анализ на фразеологизми с компоненти названия на цветове в български, сръбски и руски език.// Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 2009, брой 76, стр. 109-118, ISSN 0352-5007.
 110. Недкова, Е. Ролята на компонентите турцизми за постигане на хиперекспресивност в значението на българските фразеологизми.// Юбилеен Арнаудов сборник, Русе, ЛЕНИ-АН, 2008, брой 5, стр. 458-461, ISSN 978-954-8190-57-2.
 111. Недкова, Е. Фразеологизми с компоненти названия на цветове в български и руски език.// Вестник ВГУ, Волгоград, 2008, брой 17, стр. 129-133, ISSN 5-85534-958-6.
 112. Недкова, Е. Фразеологизми с компоненти названия на цветове в български и сръбски език.// Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография (в памет на проф. д.ф.н. К. Ничева), Акад. изд. “Проф. М. Дринов”, С., БАН, 2008, брой 1, стр. 119-125, ISSN 978-954-322-166-0.
 113. Недкова, Е., съавтор. Разкриване и ръководство на спец. Български език и история, на маг. и докт. програми към катедрата.// 50 г. катедра БЕЛИ- традиции,научнитърсения,постижения., 2017, брой 1, стр. 66-73, ISSN 978-954-712-735-7.
 114. Пенева Н. Аспекти от ценностната система в езика на съвременния протестиращ българин. Социални ценности.// Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева, 2017, брой 1, стр. 433-440, ISSN 978-619-208-123-2.
 115. Пометкова, Я. Катедра български език, литература и изкуство – 50 години утвърждаване и възход.// Арнаудов сборник. Том 10, 2018, брой 10, стр. 147 - 156, ISSN 978-619-7058-64-2.
 116. Пометкова, Я. Международна дейност на Катедрата по български език, литература и изкуство.// 50 години Катедра по български език, литература и изкуство - традиции, научни търсения, постижения, 2017, брой 1, стр. 80 - 95, ISSN 978-954-712-735-7.
 117. Пометкова, Я. Репрезентация на каузални отношения за отстъпване в българското изречение.// Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Унив. изд., 2017, брой 1, стр. 165 - 174, ISSN 978-619-208-123-2.
 118. Пометкова, Я. Номинация на уреди за бита в съвременния български език.// Арнаудов сборник, 2017, брой Том 9, стр. 379 - 388, ISSN 978-619-7058-49-9.
 119. Пометкова, Я. Синонимни конструкции за обусловеност (причина и цел) в българския език.// Известия на Научния център "Св. Дазий Доростолски". Книга Х, в чест на проф. д-р Иван Недев по случай 80 години от рождението му. Силистра. Изд. център на Русенския университет., 2017, брой Х, стр. 43 - 51, ISSN 1313-7395.
 120. Пометкова, Я. Ново дефиниране на понятието дума.// Сб. Българският език и ние. Сборник в чест на 65-годишнината на доц. д- Руси Русев. Русе, 2016, брой 1, стр. 109 - 115, ISSN 978-954-712-696-1.
 121. Пометкова, Я. Пунктуация на подчинените подложни да-изречения.// Арнаудов сборник, 2014, брой 8, стр. 352 - 356, ISSN 978-619-7058-33-8.
 122. Пометкова, Я. Д. В о ј в о д и ћ. Проблематика развоја футура и његове граматикализације у словенским језицима.// Съпоставително езикознание, 2014, брой 2, стр. 77 - 81, ISSN 0204-8701.
 123. Пометкова, Я. Номинализации в обектна позиция към каузативни глаголи.// Арнаудов сборник, 2008, брой 5, стр. 478 – 483, ISSN 978-954-8190-57-2.
 124. Пометкова, Я. Граматически характеристи на вторичнопредикативните структури в съвременния български език.// Наследие академика В.И.Борковского и проблемы современной лингвистики (статьи, исследования,материалы), 2006, брой 1, стр. 211 – 220, ISSN 5-9669-0199-6.
 125. Пометкова, Я. Специфика на конструкциите с отглаголно съществително име във функцията на подлог в научната реч.// Сборник Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей, 2006, брой 1, стр. 276 – 284, ISSN 10: 954-524-556-5.
 126. Пометкова, Я. Усложняване семантичната структура на българското просто изречение.// Арнаудов сборник, 2006, брой 4, стр. 360 – 364, ISSN 10:954-8190-49-4.
 127. Пометкова, Я. Синонимия на вторичнопредикативни конструкции в българския книжовен език (подчинени изречения и конструкции с деепричастия и с отглаголно съществително име на-не).// Научни трудове на РУ. Том 41, серия 7.1. Сборник, посветен на 10-годишнината от създаването на Педагогическия факултет (1994 г. – 2004 г.), 2004, брой 1, стр. 94 – 102, ISSN 1311-3321.
 128. Пометкова, Я. Мизийски и балкански езикови особености в говора на с. Бъзовец, Русенско.// Арнаудов сборник, 2003, брой 3, стр. 332 – 337, ISSN 954-8190-31-1.
 129. Пометкова, Я. По-голяма взискателност при съставянето на учебни помагала по български език за началното училище.// “Начално образование”, ХLІІ, 2002, брой 1, стр. 21 – 30, ISSN 0204-4951.
 130. Пометкова, Я. Интелектуализация на езика в областта на синтаксиса..// Арнаудов сборник, 2001, брой 2, стр. 176 – 179, ISSN 954-8190-18-4.
 131. Пометкова, Я. Семантично усложняване на българското просто изречение с номинализации и адвербиализации и установяване на синонимни отношения.// 50 години Катедра по български език, литература и изкуство - традиции, научни търсения, постижения, 2017, брой 1, стр. 113 - 117, ISSN 978-954-712-735-7.
 132. Пометкова, Я. Катедрата по български език, литература и изкуство носител на НАГРАДА РУСЕ 2017.// 50 години Катедра по български език, литература и изкуство - традиции, научни търсения, постижения, 2017, брой 1, стр. 7 - 21, ISSN 978-954-712-735-7.
 133. Пометкова, Я. Отглаголните съществителни имена в българския език – развой и употреба.// – В: Известия на Научен център "Св. Дазий Доростолски". Книга V. Изд. РУ., 2013, брой 5, стр. 75-83, ISSN ISSN 1313-7395.
 134. Пометкова, Я. Асиметрия на простото изречение..// Езикът е съдба. Сборник в чест на 75-годишнината на проф. дфн Стефка Петрова., 2013, брой 1, стр. 81 - 87, ISSN 978-954-07-3544-3.
 135. Пометкова, Я. Унификация и дублетност на някои пунктуационни правила в Официален правописен речник на българския език.// - В: Изследване речта на носителите на съвременния български език, 2013, брой 1, стр. 36 - 45, ISSN 978-619-7071-30-6.
 136. Пометкова, Я. Именни изречения с отглаголно съществително име на -не.// Арнаудов сборник, 2010, брой 6, стр. 441 – 446, ISSN 978-954-8190-76-3.
 137. Пометкова, Я. Функция девербативов в болгарском языке и их изучение.// Славянские языки: единицы, категории, ценностные константы: сб. науч. статей / Отв. ред. Н.А.Тупикова, 2010, брой 1, стр. 181 - 191, ISSN 978-5-9669-0790-7.
 138. Пометкова, Я. Говор (Фонетични особености; Морфологични особености; Синтактични особености; Текстове – илюстрация на диалектните особености.// Бъзовец. Селищно проучване, 2004, брой 1, стр. 229 – 245; 253 – 254, ISSN 954-8190-41-9.
 139. Пометкова, Я. И. Център и периферия на зависимия таксис в българския език.// Сборник научных статей к 60-летию профессора В. И. Супруна “У чистого источника родного языка”, 2008, брой 1, стр. 49 – 56, ISSN 978-5-9935-0046-1.
 140. Пометкова, Я. И. Мизийское и балканское влияние в говоре села Бызовец(Русенский регион).// Сборник научных статей к 60-летию профессора Р. И. Кудряшовой “Путь к родному слову”, 2006, брой 1, стр. 121 – 130, ISSN 5-88234-864-1.
 141. Попова, Ю. и Цв. Харакчийска. Интегрирани ресурси за иновативно интеркултурно обучение на дигиталното поколение.// Реторика и комуникации, 2015, брой 16, ISSN ISSN 1314-4464.
 142. Русев Р. Индивидуално-авторският маниер на назоваване в романите на Димитър Димов.// Алманах Извор, 2013., 2013, брой XX, стр. 187 -195, ISSN 1314-2747.
 143. Русев Р. Последната творба на Алеко Константинов.// Алманах "Извор", 2012, брой 19, стр. 186 - 192, ISSN 1314-2747.
 144. Русев, Р. Индивидуален стил и ценностната актуализация на дълбинния смисъл на художествения текст.// Граматика и семантика, 2010, брой 1, стр. 234-240, ISSN 978-954-524-724-8.
 145. Русев, Р. О некоторых характерных чертах и ценностных измерениях лексической номинации в романах двух болгарских писателей.// Славянские языки: единицы, категории, ценностные константы. Сборник научных трудов, 2010, брой 1, стр. 367 - 379, ISSN 978-5-9669-0790-7.
 146. Русев, Р. Психопоетика на разказа на Емилиян Станев "Вълкът".// Словото е отражение на живота, 2009, брой 1, стр. 46-67, ISSN 978-954-524-693-7.
 147. Русев, Р. Единство на поетичното и научното мислене в "Причинна връзка или изкупление".// Везни, година ХІХ, 2009, брой 4, стр. 75-81, ISSN няма.
 148. Русев, Р. За радостта от общуването с художествения текст.// Сборник в памет на проф д-р Славчо Иванов, 2007, брой 1, стр. 191 - 196, ISSN 978-954-775-788-2.
 149. Русев, Р. Лингвокултурология и дълбинен прочит на разказа на Елин Пелин "Нане Стоичковата върба".// В огледалния свят на езика и културата, 2007, брой 1, стр. 232-242, ISSN 978-954-8190-54-1.
 150. Русев, Р. Номинация, образен строеж и художествена идея в разказа на Елин Пелин "Започването на един ден".// Йорданка Маринова: Изследвания по случай нейния седемдесет годишен юбилей: Сб., 2006, брой 1, стр. 276 - 284, ISSN 10:954-524-556-5.
 151. Русев, Р. В плен на светлината(литературно-биографичен очерк за Димитър Добрев).// Брод, 2006, брой 3, стр. 88-99, ISSN няма.
 152. Русев, Р. За един нов тип речник на автор.// Светът на речника. Светът в речника: Юбил. сб. в чест на чл. кор. дфн Емилия Пернишка, 2006, брой 1, стр. 129 - 134, ISSN 954-8709-73-2; 13.
 153. Русев, Р. О поэтической семантике собстенного имени в одном болгарском романе.// Вестник Волгоградского государственного университета, сер.2 Языкознание, 2003, брой 3, стр. 116-118, ISSN няма.
 154. Русев, Р. Защото сме рожби на слънцето.// Дачева Св. Случаен пътник: Избрани стихове,афоризми и проза, 2003, брой 1, стр. 293-299, ISSN 954-9983-30-7.
 155. Русев, Р. Поетическият канон на Здравко Кисьов.// Брод, 2002, брой 1, стр. 77-79, ISSN няма.
 156. Русев, Р. Словото на Димитър Димов.// Проглас, V, 1996, брой 1, стр. 12-20, ISSN 0861-7902.
 157. Русев, Р. Номинация и художествен образ в романа "Снаха".// Родна реч, 1993, брой 9, стр. 6 - 10, ISSN 0204-5117.
 158. Русев, Р. Лексикална номинация и художествен текст: Наблюдения върху романа "Тютюн" на Димитър Димов.// Език и литература, 1992, брой 5, стр. 46 - 54, ISSN 0324-1270.
 159. Русев, Р. Собственото име в контекста на романа "Тютюн" от Димитър Димов.// Родна реч, 1992, брой 11, стр. 127 - 132, ISSN 0204-5117.
 160. Русев, Р. Някои фактори на повторната продуцираща номинация на персонажите посредством собствени имена в романите на Димитър Димов.// Език и литература, 1990, брой 2, стр. 49 - 57, ISSN няма.
 161. Сефанова П. Реторичната структура в бароковата музика.// Алманах, Национална музикална академия, София, 2012, брой 4, стр. 64-69, ISSN 1313-9886.
 162. Стефанова, П. Музикалното ателие – авторски модел на организация и творчески подход.// Алманах, Година 8 Национална музикална академия, София, 2016, брой Година 8, стр. 205-211, ISSN 1313-9886.
 163. Стефанова, П. Озвучаване на литературен текст като форма на развитие на творческото мислене на деца от предучилищна и начална училищна възраст.// Национална музикална академия, 2014, брой 6, стр. 35 - 40, ISSN 1313 - 9886.
 164. Стефанова, П., П.Стефанов. Водата в музикално-педагогическата практика.// Алманах, Национална музикална академия, София, 2017, брой Година 9, стр. 302-309, ISSN ISSN 1313-9886.
 165. Стефнова, П. Алтернативни перкусии в музикалното ателие.// Алманах, Национална музикална академия, София, 2015, брой Година 7, ISSN 1313-9886.
 166. Топалска, Н. Д. Игнатова-Цонева. Метонимична концептуализация на основни житейски категории в старозаветните премъдростни книги.// Език и литература, 2017, брой 3-4, стр. 177 - 188, ISSN ISSN: 0324 - 1270.
 167. Топалска, Н. Д. Игнатова-Цонева. Антропоморфизмът като когнитивен инструмент в концептуализацията на мъдростта в старозаветните премъдростни книги Притчи Соломонови, Иов и Еклисиаст.// Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. Руси Русев, 2016, брой 1, стр. 424 - 436, ISSN 978-954-712-696-1.
 168. Топалска, Н. Д. Игнатова-Цонева. Когнитивно изследване на старозаветния концепт мъдрост в неговата словеснообразна репрезентация. – В: , 63, 2016, кн. 2, с. 25 – 33..// Български език, 2016, брой 2, стр. 25 - 33, ISSN 1311 - 3321.
 169. Топалска, Н. Д. Игнатова-Цонева. Когнитивно изследване на старозаветния концепт мъдрост в неговата словеснообразна репрезентация.// Български език, 2016, брой 2, стр. 25 - 33, ISSN 0005-4283.
 170. Цветанова - Цанева, Ц. Теоретични постановки за ролята на езика при конструиране на идентичността.// 55-та годишна конференция на Русенския университет, Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация, Програма и резюмета, 2016, брой 28 – 29.10., стр. 72
 171. Цветанова-Цанева, Ц. Методът на асоциативния експеримент при определяне на националната идентичност на българи, родени зад граница.// Сп. Съвременна лингвистика, 2018, брой бр.1, стр. с. 80-89
 172. Цветанова. Ц. Понятието идентичност – обзорен преглед на основните становища.// Научни трудове, ,, Русенски университет „А. Кънчев“, 2015, брой Том 54, сери, стр. с. 278 – 284
 173. Цветелина Цветанова. Кризисът на робството – време на вълка” / Х глава на повестта „Немили-недраги”.// алманах Извор, сп. Думите, 2012, брой 1 , 3
 174. Цветелина Цветанова. За необходимостта от изучаване на българската езикова система / Лингвостилистичен анализ на романа”Хоро”.// алманах „Извор” , сп., 2011, брой 1
 175. Цветелина Цветанова. „Робинзон Крузо” или генетичната потребност на човека от себеподобни.// Български език и литература, 2010, брой 1
 176. Цонева - Игнатова, Д. Рожденият ден и речевото поведение на българите.// Арнаудов сборник, Русе, 2010, брой том 6, стр. 215 – 220, ISSN ISBN : 978 – 954-.
 177. Цонева - Игнатова,Д. За палаталността в българския и в другите славянски езици.// Русская словесность в контексте современных интеграционных процесcов. Волгоград,, 2007, брой 1, стр. 70-75, ISSN 978-5-9669-0306-0.
 178. Цонева Д. Игн. Значението на речевия слух за устната реч на децата.// Предучилищно възпитание, 1990, брой кн.5, стр. 24 - 28
 179. Цонева Димитрина. Влияние русского языка при определении граматического рода некоторых имен существительных в современном болгарском языке.// Интеграционные процесы в коммуникативном пространстве регионов, 2010, брой І том, стр. 316 - 323, ISSN 978 - 5-9669 - 07.
 180. Цонева, Д. За фонологичността на признака м е к о с т в българския език.// Известия, кн. ІІ „В памет на проф. Сл. Иванов”, 2007, брой ІІ, стр. 221-227, ISSN 954-759 .
 181. Цонева, Д. Позиции за реализация на гласните и съгласните фонеми в съвременния български език с оглед разработването на компютърни програми за разпознаване на реч.// Сб. Книгата, езикът, литературата., БАН, 2006, брой 1, стр. 227 - 237
 182. Цонева, Д. Благата ракия блага ли е.// Ракията на българина, Русе, 2005, брой І, стр. 11-18, ISSN 954-8190-44-3.
 183. Цонева, Д. Психолингвистични аспекти на слуховото възприемане на фонемите в начален етап на обучение по чужд език..// – IIIth International Conference. The Languages as Means for Education, Research and Professional Realisation [Езикът – средство за образование, наука и професионална реализация].8-10 June . Varna, Bu, 2004, брой ІІІ, стр. 131-136, ISSN 954-449-203-8.
 184. Цонева, Д. Норми за реализация на сонорните съгласни.// Арнаудов сборник, 2003, брой 3, стр. 327 - 331, ISSN 954-8190.31-1.
 185. Цонева, Д. Българските тостове..// Арнаудов сборник, 2001, брой 2, стр. 73 - 80, ISSN 954-8190-18-4.
 186. Цонева, Д. Контрастивен анализ на българския и арабския консонантизъм и изводи за практиката.// Съпоставително образование, 1990, брой 6, стр. 28 - 32, ISSN 0204 - 8701.
 187. Цонева, Д. Функции и компоненти на речевия слух.// Чуждоезиково обучение, 1989, брой 1, стр. 6 - 10, ISSN 0205 - 1834.
 188. Цонева, Д.,Ш. Алиш. От годежа – до сватбата в празнично-обредната система на българските турци.// Арнаудов сборник, 2003, брой 3, стр. 129 - 133, ISSN 954-8190-31-1.
 189. Цонева,Д., Цв. Харакчийска. Контрастивен анализ на фонологичните системи на българския и английския език.// Арнаудов сборник, 2006, брой 4, стр. 337 - 334, ISSN 10:954-8190-49-7.
 190. Цонева,Д.,В. Занглигер. Връзката между писането и фонематичния слух при чуждоезиковото обучение.// Чуждоезиково обучение, 1989, брой 5, стр. 20 - 25, ISSN 0205 - 1834.
 191. Цонева-Игнатова, Д. Сравнительная характеристика мягкости консонантов в современных славянских языках.// Славянские языки: единицы, категории, ценностные константы:- Изд-во ВолГУ., 2010, брой 1, стр. .120-133., ISSN 978-5-9669-0790-7.
 192. Цонева-Игнатова, Д. Палаталните консонанти в съвременните славянски езици.// Интердисциплинарен форум “България и Русия – посоки на взаимност”,, 2008, брой Русенски уни, стр. 227-235, ISSN 978-954-712-451-6.
 193. Цонева-Игнатова, Д. За някои проблеми на речевата култура на съвременната интелигенция.// Известия на Съюза на учените – Русе, серия 2. Обществени науки., 2006, брой Том 5, стр. 104-111, ISSN 1311-1094.
 194. Цонева-Игнатова,Д. Фонемните противопоставяния в съвременния български книжовен език и техните норми за реализация.// Наследие академика В. И. Борковского и проблемы современной лингвистикиВолгоград., 2006, брой 1, стр. 147-158, ISSN 5-9669-0199-6.
 195. Цонева-Игнатова,Д., П. Митева. Наблюдения върху речевия слух на деца с неравностойно социално положение..// Арнаудов сборник, 2000, брой 1, стр. 182 - 184, ISSN 954-8190-141.
 196. Цонева-Игнатова,Д., Цв. Харакчийска. Контрастивен анализ на алвеолните консонанти в български и английски език с оглед на позиционната им реализация.// Арнаудов сборник, 2008, брой 5, стр. 384 – 388, ISSN 978-954-8190-57-2.
 197. Я. Пометкова (съавт.). Разкриване и ръководство на специалност „Български език и история”, на магистърски и докторски програми към Катедрата.// 50 години Катедра по български език, литература и изкуство - традиции, научни търсения, постижения, 2017, брой 1, стр. 66 - 73, ISSN 978-954-712-735-7.
доклади
 1. Benin, N. Elin Pelin – „The singer of soial misery”. IN: 58th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists – Ruse. New Industries, Digital Economy, Society – Projections of the future II, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2019, pp. 277, ISBN 1311-3321.
 2. Benin, N. To assert the native: Konstantin Petkanov and the „Native art” movement. IN: Sessions schedule & abstracts. „Angel Kanchev” University of Ruse, Union of Scientists, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2016, pp. 230, ISBN 1311-3321.
 3. Benin, N. „We’re Bulgarians”: The identity of the natives of the village of Topola in the harvest trilogy by Konstantin Petkanov. IN: Sessions schedule & abstracts. „Angel Kanchev” University of Ruse, Union of Scientists, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2016, pp. 231, ISBN 1311-3321.
 4. Benin, N. Literature Debate: Culture of Speech Development of Talented Children. IN: Creativity in mathematics education and the education of gifted students. Third international Conference, Bulgaria, Rousse, august 3 – 9, 2003, Athens, V – publications, 2003, pp. 374–376, ISBN ISBN 960-8073-10-.
 5. Benin, N., I. Benina. The Personality of Academician Mikhail Arnudov in the context of the ten Arnaudov readings. IN: – In: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists – Ruse. New Industries, Digital Economy, Society – Projections of the future, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. 240, ISBN 1311-3321.
 6. Benin, N., I. Benina. The Personlity of Academician Mikhail Arnudov in the context of the ten Arnaudov readings. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists – Ruse. New Industries, Digital Economy, Society – Projections of the future, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. 240, ISBN 1311-3321.
 7. Benina, I., N. Benin. Bologna Process and Quality of Еducation in Humanities. Danube Rectors Conference. University of Ruse. IN: 27th DRC Annual Meeting and Conference, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2010, pp. 162-168, ISBN 1311-3321.
 8. Doneva, V., M. Dushkova. Generating ideas of Modern Education based on the messages of the books from the Revival Period (the compilation of a reader containing literary works from the Revival Period). IN: 58 th Annual Sciece Conference of Ruse University and Union of Scientists- Ruse "New industries, digital economy, society- projections of the future II", Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2019, pp. 279
 9. Dushkova, M., Sv. Tsankov. THE USE OF MIND MAPS IN TEACHING LITERATURE WITH THE AID OF INFORMATION TECHNOLOGIES. IN: EDULEARN15 - The 7th International Conference on Education and New Learning Technologies 2015, Barcelona (Spain), EDULEARN15 Conference Proceedings, Published by IATED Academy, 2015, pp. 2720-2725, ISBN 978-84-606-8243-1.
 10. Georgieva E, M. Dushkova. Axiological aspects иn the tale Medenata pita by Konstantin Konstantinov. IN: Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, N 7, Lublin, Poland, 2018, pp. 150-165, ISBN 2449-8297.
 11. Harakchiyska, T. 21st Century Language Teachers from the Perspective of 21st Century Curriculum Models. IN: Сборник научных статей VII Международной научно--практической конференции „Язык для специальных целей: система, функции, среда“, Курск, Юго-Западный государственный университет, 2018, pp. 345-359, ISBN 978-5-7681-1297-4.
 12. Harakchiyska, T. A Processability Approach to the Study of Questions in English by young L2 Learners. IN: Язык для специальных целей: система, функции, среда/ Сборник научных статей VI Mеждународной научно-практической конференции, Курск, Юго-Западный государственный университет, 2016, pp. 304-319, ISBN 978-5-7681-1.
 13. Harakchiyska, T. Cognitive Parameters оf the Acquisition оf English аs L2 by Young Learners. В: International Conference, Bucharest, Romania, Universitatea din Bucuresti, 2014, стр. 252-258, ISBN 978-973-558-696-6.
 14. Harakchiyska, T. Quality Assurance in the Pre-Service Training of Young Learner L2 Teacher Trainees. IN: Foreign Language Competence as an Integral Component of a University Graduate Profile IV, Brno, 2014, pp. 52-60, ISBN ISBN: 978-80-7231.
 15. Harakchiyska, T. Adapting your coursebook with technology. IN: 21st BETA-IATEFL Conference, Sofia, 2012, pp. 1-5
 16. Harakchiyska, T. The Acquisition of L2 Progressive Aspect Morphology by Bulgarian young learners of English. IN: 4th Annual International Colloquium. Modern Trends in Communication, Education and Interdisciplinarity, Bucharest, Romania, 2012
 17. Harakchiyska, T. Phonological awarness skills of university students: chalenges and limitations. IN: Conference Proceedings Volume of the, Brno, University of Defense, Brno, 2011, pp. 35-41
 18. Harakchiyska, T. Overgeneralization as a Strategy for the Acquisition of L1 and L2 Noun Morphology: the Category of Number. IN: В: Сб. Научни трудове РУ&СУ'11, т.50, Русе, РУ, 2011, pp. 115-121, ISBN 1311-3321.
 19. Harakchiyska, T. The Age Factor in the Acquisition of the English Article System by Bulgarian Learners of English. IN: Сб. Научни трудове РУ&СУ’10, т. 49, серия 6.3, Русе, 2010, pp. 120-126, ISBN 1311-3321.
 20. Harakchiyska, T. Learning Objects and Their Role in Enhancing the Quality of Web-Based Teacher Training Courses. IN: Conference Proceedings “eLearning and Software Education” (Papers from the 6th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education", eLSE 2010, Bucharest, Romania, April 15-16, 2, Bucharest, Editura Universitara, 2010, pp. 181-186
 21. Harakchiyska, T. The Role of Phonological Strategies in Learning to Spell in English. IN: Научни трудове РУ&СУ'09, т. 48, серия 5.3, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, pp. 60-65, ISBN 1311-3321.
 22. Harakchiyska, T. The Challenges of Working with Mixed Ability Classes. IN: Научни трудове РУ&СУ'08, т. 47, серия 5.3, 2008, Русенски университет, 2008, pp. 79-83, ISBN 1311-3321.
 23. Harakchiyska, T. and Popova, J. The Changing Identity: Student Mobility Programmes and the Global Self-Image. IN: Mobilities, Transitions, Transformations. Intercultural Education at the Crossroads: Conference Proceedings, Budapest, International Association for Intercultural Education (IAIE) and the Institute of Intercultural Psyc, 2017, pp. 192-219, ISBN 978-963-284-810-5.
 24. Harakchiyska, T., Georgieva, I. and Angelova, V. Quality in Foreign Language Teaching. IN: BETA Conference Proceedings 1999 – 2004, Sofia, 2004, pp. 1-4, ISBN ISSN 1311-7351..
 25. Harakchiyska, T., Popova, J. Education for Multicultural Purposes (in the Light of Roma Integration in Bulgaria). IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 5.2., Ruse, University of Ruse Publishing House, 2017, pp. 30-36, ISBN 1311-3321.
 26. Ilieva, T. ’Surfing’ the Pages of Identity. IN: BETA Conference Proceedings 1999 – 2004, Sofia, 2004, ISBN ISSN 1311-7351.
 27. Ilieva, T. and Nedkova, M. SIG: Supportive environment, innovation and get-togetherness. IN: BETA Conference Proceedings 1999 – 2004, Sofia, 2004, pp. 1-4, ISBN ISSN 1311-7351.
 28. Peneva, N. About some aspects of the language behavior of the protesting Bulgarian in 2013. IN: 58 th Annual Sciece Conference of Ruse University and Union of Scientists- Ruse "New industries, digital economy, society- projections of the future II, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2019, pp. 275
 29. Pometkova, Y. ANALYTICAL WORD COMBINATIONS, CONSISTING OF VERB AND VERBAL NOUN ENDING IN -NE IN BULGARIAN. IN: Scientifical papers agriculture. XXXІХ. Partea а ІІ – а, Timişoara, Agroprint, 2007, pp. 631 – 636, ISBN 1221-5279.
 30. Stefanova, P. Enrichment of children's creative potential through music games.. IN: 57th Sience Cinference of Ruse University., Ruse, 2018
 31. Stefanova, P. SUCCESSFUL PRACTICES IN NON-PROFESSIONALS MUSIC EDUCATION. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 6.3., Ruse, 2017
 32. Stefanova,P. Development of musical thinking of children of primary school age through modern sound technology. IN: Integral music theory, National Music Academy, Sofia, 2015, pp. 38-42
 33. Баева, Д. Д.Игнатова-Цонева. Контрастивен анализ на контактуващи системи с оглед създаване софтуерен продукт за формиране на речев слух. В: Международна научна конференция, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, стр. 55 - 60, ISBN 1311 - 3321.
 34. Бенин Н., И. Бенина. Формиране на когнитивни качества чрез обучението по български език и литература в началното училище. В: Когнитивна дейност и обучение. Висше техническо училище „Ангел Кънчев”, Научна конференция, Русе, ноември 1994, Русе, Наука и практика, 1994, стр. 45 – 47.
 35. Бенин, Н. Елин Пелин – „Певец на селската неволя”. В: 58-ма НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето - II“, “, Русе 24 - 26 октомври 2019 г., Русе, 2019
 36. Бенин, Н. Книгите за българската възрожданска литература в личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов: библиографски ценности и филологически пристрастия. В: Арнаудов сборник. Т. 10, Русе, ЛЕНИ АН, 2018, стр. 41-54, ISBN 978-619-7058-64-2.
 37. Бенин, Н. Книгите по литература през Възраждането в личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов: библиографски ценности и филологически пристрастия. В: Литературен вестник, год. 27, бр. 30, 19–25. 09, с. 9–11, София, 2018
 38. Бенин, Н. Тъгата на „уморените думи” в поезията на Иван Пейчев. – В: „Отидоха си моити пристанища”. В: Националната научна конференция „Проекти за свят“, посветена на 100-годишнината от рождението на Иван Пейчев и 70-годишнината от рождението на Иван Методиев. СУ „Св. Климент Охридски“,15 декември 2016, Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2018, стр. 978-619-201-223-6, ISBN 61–76.
 39. Бенин, Н. Картата на страдението в „Житие и страдания грешнаго Софрония” от св. Епископ Софроний Врачански. В: Сборник в чест на проф. Иван Недев, Силистра, 2017
 40. Бенин, Н. Страданието в поезията на Пейо К. Яворов: фундаментален начин да се пребивава в света. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 54, серия 6. 3. Езикознание, литературознание и изкуствознание, Русе, Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”, 2015, стр. 108–111, ISBN 1311-3321.
 41. Бенин, Н. Кънчо Бакалов впечатляваща личност и проникновен изследовател на миналото на Обретеник. В: Духовни спомени, Русе, Издателски център при РУ„Ангел Кънчев”, 2014, стр. 30–34, ISBN ISBN 978-619-7071.
 42. Бенин, Н. Рут – жената от страната Моав. Междутекстови връзки между Библията и трилогията „Жътва” от Константин Петканов. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 51, серия 10, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2012, стр. 44–50, ISBN 1311-3321.
 43. Бенин, Н. Ренесансовият код в „Декамерон” от Джовани Бокачо. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 51, серия 6. 3. Езикознание, литературознание и изкуствознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2012, стр. с. 161 – 167, ISBN 1311-3321.
 44. Бенин, Н. Терзанията на човека в „Легенда за Света София” от Стоян Загорчинов. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 50, серия 6. 3. Езикознание и литературознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2011, стр. с. 101 – 106, ISBN 1311-3321..
 45. Бенин, Н. Разпадът на българския род и семейство. В: Демографската катастрофа, Русе, Ахат, 2010, стр. с. 210 – 211.
 46. Бенин, Н. „Франкенщайн” или пораждането на демоничното. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 49, серия 6.3. Езикознание и литературознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2010, стр. 88 – 94, ISBN 1311-3321.
 47. Бенин, Н. Приказният и делничният свят в поезията на Дора Габе. В: Юбилеен сборник, 120 години от рождението., Добрич, Фабер, 2010, стр. с. 259 – 269, ISBN 978-854-400-339-5.
 48. Бенин, Н. Битовото пространство нива/поле в трилогията „Жътва” от Константин Петканов. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 48, серия 6.3. Езикознание и литературознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2009, стр. 102 – 106, ISBN 1311-3321.
 49. Бенин, Н. Срещата на човека с Бога в трилогията„Жътва” от Константин Петканов. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 47, серия 9. Майски научни четения, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2008, стр. 97–101, ISBN 1311-3321.
 50. Бенин, Н. „Тартюф” или смъкването маската на лицемера. В: Арнаудов сборник. Т. 5, Русе, Лени – Ан, 2008, стр. 329 – 339, ISBN ISBN 978-954-8190.
 51. Бенин, Н. Банско: град-музей. В: Регионален исторически музей – Русе, Известия, книга VІІІ, Град – етнология – музей. Юбилейна научна конференция по повод 20 години от откриването на музея на градския бит, Русе, Цанов Брос ЕООД, 2008, стр. 356–365, ISBN ISSN 1311-0942.
 52. Бенин, Н. Домът в трилогията „Жътва” от Константин Петканов. В: Годишник. Т. 2. Наука – образование – изкуство. 25 години Съюз на учените в България, клон Благоевград., Благоевград, УИ „Неофит Рилски”,, 2008, стр. 20–27
 53. Бенин, н. Образът на смъртта в приказките на Х. К. Андерсен. В: Непознатият Андерсен. Международна конференция СУ „Св. Климент Охридски”, 4 – 6 април 2005, София, УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, стр. 337–344, ISBN ISBN 978-954-9124.
 54. Бенин, Н. Мястото на средата в концепцията на Боян Пенев за литературното развитие. В: Боян Пенев / НЕ / забравеното наследство. Научна конференция, 125 години от рождението на Боян Пенев, община Шумен, Дружество на писателите – Шумен, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски, Шумен, Фабер, 2008, стр. 123–133, ISBN ISBN 978-954-775-.
 55. Бенин, Н. Стефан Гечев и европейската литература: типологически аналози. В: Стефан Гечев отвъд традицията, Русе, Лени – АН, 2007, стр. 69–86, ISBN ISBN 978-954-8190.
 56. Бенин, Н. Неочевидният смисъл на бита в трилогията „Жътва” от Константин Петканов. В: Сборник в памет на проф. д-р Славчо Иванов, Силистра, Фабер, 2007, стр. 234 – 244, ISBN 978-954-775-788-2.
 57. Бенин, Н. Отвореното образование: възможности за непрекъснато усъвършенстване на личността. В: Образованието в глобализиращия се свят. Сборник доклади, част І, Юбилейна научна конференция 20 години Педагогически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, стр. 495–500
 58. Бенин, Н. Путь от хаоса к гармонии в „Божественной комедии” Данте Алигьери. В: Классические и неклассические модели мире в отечественной и зарубежной литературах, Международная научная конференция, Волгоград, 12 – 15 апреля 2006, Волгоград, Волгоградского государственного университета, 2006, стр. 621–628, ISBN ISBN 5-9669-0160-.
 59. Бенин, Н. Живодар Душков: триптих. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 41, серия 6.2. Езикознание и литератуторознани, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2004, стр. 120 – 131, ISBN 1311-3321.
 60. Бенин, Н. Подходи за овладяване на демократически ценности чрез Образование за демократично гражданство. В: Проучване и разработване на иновации в технологията на реализирането на съвременни образователни стратегии, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2003, стр. 105 – 109, ISBN ISBN 954-712-195-.
 61. Бенин, Н. Съвременни стратегии за развиване на критичното мислене в обучението по литература. В: Проучване и разработване на иновации в технологията на реализирането на съвременни образователни стратегии, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2003, стр. 99 – 104, ISBN 954-712-195-2.
 62. Бенин, Н. Епичност и историчност в трилогията „Жътва” от Константин Петканов. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 40, серия 10,2. Български език, литература и изкуство, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2003, стр. 139 – 146, ISBN 1311-3321.
 63. Бенин, Н. Конфликтите в приказките – модел за решаване на конфликтите в живота. – В: Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания. В: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, филиал – Смолян, Юбилейна научно-практическа конференция, 28 – 29 май, Смолян, 2002, стр. 162–165, ISBN ISBN 954-91026-4-.
 64. Бенин, Н. Възприемане на приказките на Ханс Кристиян Андерсен от учениците в началното училище. В: Юбилейна научна конференция с международно участие, 30 години Педагогически колеж гр. Добрич, 24 – 25.10.2002, Добрич, 2002
 65. Бенин, Н. Закодиране на родовата принадлежност в приказката „Житената питка” от Ангел Каралийчев”. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 39, серия 10, Майски четения, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2002, стр. 34 – 37, ISBN 1311-3321.
 66. Бенин, Н. Човекът в битовото пространство в историческите романи „Жътва” от Константин Петканов. В: Арнаудов сборник. Т. 2, Русе, Лени – Ан, 2001, стр. 160 – 165.
 67. Бенин, Н. Езиците на Европа – вавилонски синдром или богатство на разнообразието. В: Обучение без граници. Език и култура. Научна конференция СУ „Св. Климент Охридски”, Департамент за езиково обучение, София, 15 – 17 ноември 2001 (на електронен носител)., София, 2001
 68. Бенин, Н. Романът „Под игото” на Иван Вазов – устойчив модел за развитието на българския исторически роман. В: За Вазов. Юбилейна научна сесия, 150 години от рождението на Вазов, Силистра, юни 2000 г, Силистра, РИТТ, 2000, стр. 98–105, ISBN ISBN 954-759-002-.
 69. Бенин, Н. Повишаване на качеството на учебния процес чрез образование за демократично гражданство. В: Международна конференция на качеството на висшето образование, Технически университет – Варна, 27 – 28 октомври 2000, Варна, ТУ – Варна, 2000, стр. 400–405, ISBN ISBN 954-9883-06-.
 70. Бенин, Н. Разказът „Другоселецът” от Йордан Йовков или проявлението на другостта. В: Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Международна научна конференция, В. Търново, 23 – 25 октомври 1998 г., в памет на доц. Христо Тодоров, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2000, стр. 212–220, ISBN ISBN 954-524-229-.
 71. Бенин, Н. Култът към патриархалните традиции в историческите романи на Константин Петканов. В: Традиции и новаторство в българското образование на границата на двете столетия. Научно-практическа конференция, Пазарджик, май 1998, Пловдив, ИТАЕСТ, 1999, стр. 189–192, ISBN ISBN 954-9601-06-.
 72. Бенин, Н. Протичането на историческите процеси от бит към събитие в историческите романи на Константин Петканов. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 37, серия 7, Български език и литература, чужди езици, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 1999, стр. 155 – 165.
 73. Бенин, Н. Диалогичното пространство на фантастичното и реалистичното в приказките на Александър С. Пушкин. В: : Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 37, серия 7, Български език и литература, чужди езици, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 1999, стр. 149 – 154.
 74. Бенин, Н. Проявленията на демокрацията в обучението по литература и развитието на учениковата личност. В: – В: Развитието на личността в условията на демократизация на образованието. І част, София, МКНП, 1998, стр. 168–171
 75. Бенин, Н. Диалогизмът между образът на детето и детето като адресат в детската литература. В: Научна сесия, ВВУАПВО „П. Волов” – Шумен, 16 – 17.10, Шумен, 1996
 76. Бенин, Н. Комуникативните доминанти в историческите романи на К. Петканов. В: Научна сесия, ВВУАПВО „П. Волов” – Шумен, 16 – 17.10., Шумен, 1996
 77. Бенин, Н. Използване на когнитивните стойности на художественото слово за формиране на образно-емоционалната реч на учениците в началното училище. Езиковото обучение и актуални проблеми на езиковата култура. В: Научно практическа конференция с международно участие – Смолян, 19 – 21 май 1995, Смолян, ППИ „Дичо Петров, 1996, стр. 30 – 34.
 78. Бенин, Н. Постижения и недостатъци в учебниците по български език от ІІ до ІV клас в началното училище. В: Учебните програми и учебниците в средното общообразователното училище в контекста на образователните стратегии. Национална конференция с международно участие ИПКУ „Ан. Тошева”, 28 – 30.06, Стара Загора, 1995
 79. Бенин, Н. Постижения и недостатъци в учебниците по литература (четене) от ІІ до ІV клас в началното училище. В: Учебните програми и учебниците в средното общообразователното училище в контекста на образователните стратегии. Национална конференция с международно участие ИПКУ „Ан. Тошева”, Стара Загора, 28 – 30.0, Стара Загора, 1995
 80. Бенин, Н. Свободата като катализатор при възприемане на общочовешките ценности в детската литература. В: Образованието и личността. Научна конференция, посветена на 1100-годишнината от Великия Преславски събор, Университет „К. Преславски”, Шумен, 15 – 16 май, Шумен, Алтос, 1993, стр. 14–16, ISBN ISBN 954-588-002-.
 81. Бенин, Н. Калокагатията като универсален модел при общуването с общочовешките ценности в детската литература. В: Хуманизиране на педагогическия процес. ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, 14 – 15 май, Благоевград, 1993
 82. Бенин, Н. Практически модели за адекватното възприемане на литературната творба. В: Педагогически институт „Дичо Петров” – Смолян, семинар, 17 – 18 септември, Смолян, ПИ „Дичо Петров", 1993, стр. 28
 83. Бенин, Н. Хуманизиране на обучението по литература и личностната изява на ученика в него. В: Хуманизиране на педагогическия процес. ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, 14 – 15 май, Благоевград, 1993
 84. Бенин, Н. Нали сме българи: идентичността на тополчанина в трилогията „Жътва” от Константин Петканов. В: Славянские чтения – 9, Тара, Полиграфический център КАН, 2014, стр. 125 – 133, ISBN 978-5-9931-0282-5.
 85. Бенин, Н. Непрочетеният Константин Петканов – критическата рецепция на неговото творчество. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 53, серия 6. 3. Езикознание, литературознание и изкуствознание, Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2014, стр. 122 – 127, ISBN 1311-3321.
 86. Бенин, Н. Неусмиреният търсач на правдата и нежният поет на българският свят. В: Духовни спомени, Русе, Издателски център при РУ„Ангел Кънчев”, 2014, стр. 16–24, ISBN ISBN 978-619-7071.
 87. Бенин, Н. Отлъченият Константин Петканов от социалистическия канон в литературата. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 53, серия 6. 3. Езикознание, литературознание и изкуствознание, Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2014, стр. 122 – 127, ISBN 1311-3321.
 88. Бенин, Н. Иронията и гротеската в Мисия Лондон от Алек Попов. В: Комичният роман, София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, стр. 111–128, ISBN ISBN 978-954-07-3.
 89. Бенин, Н. Скандалите около живота и личността на Никола Йонков Вапцаров. В: Арнаудов сборник. Т. 7, Русе, ЛЕНИ – АН, 2013, стр. 242–251, ISBN ISBN 978-619-7058.
 90. Бенин, Н. Езикът между образността и цинизма в „Мисия Лондон” от Алек Попов. В: Изследване на речта на носителите на съвременния български език, Русе, Издателски център при РУ„Ангел Кънчев”, 2013, стр. 68–78, ISBN ISBN 978-619-7071.
 91. Бенин, Н. Репрезентация на свободата в поезията на Стефан Гечев. В: Властта на духа: Алберт Гечев и Стефан Гечев, Русе, Издателски център при РУ„Ангел Кънчев”, 2013, стр. 49–63, ISBN ISSB 978-619-7071.
 92. Бенин, Н. От жътва до жътва и / или преходът от бит към историческа (съ)битийност в трилогията „Жътва” от Консатнтин Петканов. В: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални четения 19–21 април 2012. Том IІ. Литературознание. Фолклор. Ред. П. Карагьозов, К Бахнева, София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2012, стр. 256–262, ISBN ISBN 978-954-07-3.
 93. Бенин, Н. Комичното във фейлетоните на Алеко Константинов. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 50, серия 10. Майски научни четения, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2011, стр. 54–61, ISBN 1311-3321.
 94. Бенин, Н. Кръчмата в трилогията „Жътва” от Константин Петканов.. В: – В: Годишник. Т. 4. Наука – образование – изкуство през 21-ви век., Благоевград, УИ „Неофит Рилски”, 2010, стр. с. 41 – 48.
 95. Бенин, Н. Художествените функции на кръчмата във фолклора и литературата. – В: Годишник. Т. 4. Наука – образование – изкуство през 21-ви век.. В: – В: Годишник. Т. 4. Наука – образование – изкуство през 21-ви век, Благоевград, УИ „Неофит Рилски”, 2010, стр. с. 49 – 56.
 96. Бенин, Н. Михаил Арнаудов и Гьоте. В: Арнаудов сборник. Т. 6, Русе, ЛЕНИ – АН, 2010, стр. 44–53, ISBN ISBN 978-954-8190.
 97. Бенин, Н. Образът на Русия в ранната поезия на Иван Вазов.. В: – В: Научни трудове. Интердисциплинарен форум „България и Русия – посоки на взаимност”, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2010, стр. с. 88 – 94, ISBN ISBN 978-954-712-.
 98. Бенин, Н. Род, народ, родина: Междутекстови сплитове между „Под игото” от Иван Вазов и „Жътва” от Константин Петканов. В: Паисиеви четения. Интеркултурният диалог – традиции и перспективи. Литературознание. Пловдив, 27 – 28 ноември, 2008. Научни трудове. Том 46, кн. 1, сб. Б, 2008, Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски, 2009, стр. 170–182
 99. Бенин, Н. В началото бе словото – адаптация на Библията за деца. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 47, серия 9. Майски научни четения, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2008, стр. 101–106, ISBN 1311-3321.
 100. Бенин, Н. „Една българка” от Иван Вазов: митологични и исторически съвместявания. В: Арнаудов сборник. Т. 4, Русе, ЛЕНИ – АН, 2006, стр. 185–190, ISBN 13:978-954-8190-4.
 101. Бенин, Н. „Господи, видох”: виденията на дядо Йоцо. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 44, серия 6,2. Езикознание и литературознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2005, стр. 93–99, ISBN 1311-3321.
 102. Бенин, Н. Рачията в банските народни песни.. В: Ракията на българина, Русе, ЛЕНИ АН, 2005, стр. 165 – 176, ISBN 954-8190-44-3..
 103. Бенин, Н. Ограбената човешка душа в творчеството на Христо Смирненски. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 44, серия 7.1. Майски научни четния, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2005, стр. 103–107, ISBN 1311-3321.
 104. Бенин, Н. Знаци и знаковост в трагедията „Агамемнон” от Есхил. В: Арнаудов сборник. Т. 3, Русе, Лени – Ан, 2003, стр. 248–257, ISBN ISBN 954-8190-31-.
 105. Бенин, Н. Проблемът за истината и съдбата в „Абдулах земният и Абдулах морският” от „Приказки от 1001 нощ". В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 39, серия 10, Български език, литература и изкуство, Русе, РУ „Ангел Кънчев, Русе, РУ „Ангел Кънчев, 2002, стр. 84–89, ISBN 1311-3321.
 106. Бенин, Н. Аспекти на възприемането на приказката от деца в детската градина и учениците в началното училище. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 38, серия 6, Педагогика и обществознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2001, стр. 134 – 138, ISBN 1311-3321.
 107. Бенин, Н. Орел, рак и щука или разколът в българската общност. В: – В: Арнаудов сборник. Т, Русе, Лени – Ан, 2000, стр. 129–133, ISBN ISBN 954-8190-141.
 108. Бенин, Н. Преодоляване на ценностния праг у учениците при обучението по четене в началното училище. В: Съвременни подходи към педагогическия процес – проблеми и противоречия. Научна конференция Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград, 28.05., Благоевград, 1996
 109. Бенин, Н. Повествователската експликация в текст на авторска приказка. В: Теоретически и исторически аспекти на наратива. Научна сесия, ПУ „Паисий Хилендарски”, 23 – 24 февруари, Пловдив, 1996
 110. Бенин, Н. Библейските визии в историческите романи на К. Петканов. В: Библия, фолклор, литература. Научна конференция „Библията в европейската фолклорна и литературна традиция”, Русе, 27 – 28 октомври 1995, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1996, стр. 172 – 178, ISBN 954-524-152-7.
 111. Бенин, Н. Социокултурните предизвикателства пред авторовата концептуалност в историческите романи на Константин Петканов. В: Юбилейна научна сесия на ВВУ „Г. Бенковски”, Долна Митрополия, 22 – 23 май, 1995
 112. Бенин, Н. Нравствено-философският модус в публицистиката на Константин Петканов. В: Юбилейна научна сесия на ВВУ „Г. Бенковски”, 22 – 23 май, Долна Митрополия, 1995
 113. Бенин, Н. Изграждането на „Аз-образ” и обучението по литература. В: Когнитивна дейност и обучение. Висше техническо училище „Ангел Кънчев”, Научна конференция, Русе, ноември, Русе, Наука и практика, 1994, стр. 48–49
 114. Бенин, Н. Пътища за развиване когнитивното мислене на студентите в обучението по детска литература. В: Подготовка и квалификация на педагогическите кадри с висше образование. Научна конференция, Факултет за начална и предучилищна подготовка към СУ „Св. Климент Охридски”, 23 – 24 ноември, София, УИ „Св. Климент Охридски”, 1994, стр. 241–244
 115. Бенин, Н. Дискусията като форма за активиране на студентите при трактовката на литературните произведения от детската градина. В: Демократизацията и формирането на професионални интереси у студентите. Полувисш педагогически институт – Русе, Научно-практическа конференция, май, Русе, 1992, стр. 98–100
 116. Бенин, Н. Ролята на дискусията в часовете по литература за развитие на творческото мислене на учениците. В: Общуването в творческата дейност на личността. Научно-практическа конференция, Институт за подготовка на детски и начални учители „Вела Благоева”, Русе, 1989, стр. 101–102
 117. Бенин, Н., Бенина, И. Западноевропейската литература в библиотеката на Михаил Арнаудов: пристрастия и интереси. В: Девети Арнаудови Четения, Русе, ЛЕНИ - АН, 2016, стр. 39-46, ISBN 978-619-7058-49-9.
 118. Бенин, Н., Е. Кунчева. Игри и игрови упражнения за стимулиране речта на 5 – 6 -годишните. В: Когнитивна дейност и обучение. Висше техническо училище „Ангел Кънчев”, Научна конференция, Русе, ноември, Русе, Наука и практика, 1994, стр. 42–43
 119. Бенин, Н., И. Бенина. Будизмът през погледа на Михаил Арнаудов. В: Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев, Русе, УИ „Ангел Кънчев”,, 2016, стр. 495–514, ISBN ISBN 978-954-712-.
 120. Бенин, Н., И. Бенина. Традиции и новаторство в приказките на Пушкин. В: Национална юбилейна конференция с международно участие, посветена на 200-годишнината от рождението на А. С. Пушкин, СУ „Св. Климент Охридски”, 03 – 04 юни, София, 1999
 121. Бенин, Н., И. Бенина. Възпитаване у студентите на умения за реализиране на своите способности във време на безработица. В: Юбилейна научна конференция – Ямбол, 07 април, Ямбол, 1995
 122. Бенин, Н., И. Бенина. Ценностната система на ученика и неговото социализиране в условията на пазарната икономика. В: Юбилейна научна конференция – Ямбол, 07 април, Ямбол, 1995
 123. Бенин, Н., И. Бенина. Имплицитното закодиране (кодовете на адресатите) в образната система на детската литература. В: Юбилейна научна сесия на ВВУ „Г. Бенковски”, Долна Митрополия, 22 – 23 май, Долна Митрополия, 1995
 124. Бенин, Н., И. Бенина. Ценностните аспекти при ситуативното обучение по литература в началното училище. В: : Педагогически институт „Дичо Петров” – Смолян, семинар, 17 – 18 септември, Смолян, ПИ „Дичо Петров”, 1993, стр. 29
 125. Бенин, Н., Р. Данчовска. Усмивката под мустак и/или незлюбливата ирония в поезията за деца на Иван Коларов. В: Духовни спомени, Русе, Издателски център при РУ„Ангел Кънчев”, 2014, стр. 25–29, ISBN ISBN 978-619-7071.
 126. Бенин, Н., С. Василева. Свободата в Американската и в Европейската мечта. В: Либерален преглед. Годишник 2017. Част 1. Берлин: Екстаз, 2017, с. 813–823. Още: – В: Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?. Сборник доклади Международна нау, Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, 2017, стр. 208–215, ISBN 978-619-7404-01-2.
 127. Бенин,Н. Топоси: домът – гората – високото пространство в приказките и трилогията „Жътва” от Константин Петканов. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 46, серия 7. Езикознание и литературознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2007, стр. 142 – 149, ISBN 1311-3321.
 128. Бенин,Н. Малкият човек в големия свят: среща с общочовешките ценности в литературата за деца. В: Образованието в глобализиращия се свят. Сборник доклади, част І, Юбилейна научна конференция 20 години Педагогически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, стр. 155 – 159.
 129. Бенин,Н. Повишаване качеството в семинарните упражнения по литература. В: Първа национална конференция с международно участие, Русенски университет „Ангел Кънчев”,1–2 юни, 2006
 130. Бенина И.,Н. Бенин. „Това не е този тип свобода, Тръмп!”: Карикатурите на Доналд Тръмп за свободата. В: – В: Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?. Сборник доклади Международна научна конференция. Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе, 2017, Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, 2017, стр. 413–421, ISBN 978-619-7404-01-2.
 131. Бенина, И, Н. Бенин. "Спящата красавица” от Шарл Перо: магическата сила на словото. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 40, серия 10,2. Български език, литература и изкуство, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2003, стр. 107 – 117, ISBN 1311-3321.
 132. Бенина, И. , Н. Бенин. Личностният подход в обучението по български език и литература. В: Образованието и личността, Шумен, АЛТОС, 1993, стр. 16 - 17, ISBN 954-588-002-3.
 133. Бенина, И., Н. Бенин. Търсачът на правдини: Петко Ю. Тодоров – редактор на вестник “Законност”. В: НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 140 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТОНА ПЕТКО Ю. ТОДОРОВ, КАТЕДРА “БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА” ПРИ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ“ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ОБЩИНА ЕЛЕНА, 27 септември 2019 г., Велико Трново, 2019
 134. Бенина, И., Н. Бенин. От „Лъжлив Съби” до „Не съм от тях как’Сийке”: Комичното в разказите на Чудомир. В: Научна конференция „Чудомир между противоречията”, Казанлък, 2019
 135. Бенина, И., Н. Бенин. Възходът и падението по пътя към висшето общство (Френският роман на кариерата на Стендал и Оноре дьо Балзак). В: – В: Идеи, идеали. Възход & Крушение. Сборник доклади от Международна научна конференция. 23 – 24 апил 1919 г. Т. I, Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе, 2019, стр. 112 - 122, ISBN 978-619-7404-08-1.
 136. Бенина, И., Н. Бенин. Под плаща на лъжата: Измамниците и прелъстителите в „Декамерон” от Джовани Бокачо. В: и лъжи за факти, новини и събития: Сборник с доклади от Международна научна конференция, 24 – 25 април 2018, Т. 1, Русе, 2018, стр. 232 – 241, ISBN ISBN 978-619-7404.
 137. Бенина, И., Н. Бенин. Чудомир сред кръга “барабанисти”: Карикатурите на Чудомир в хумористичното списание. В: Чудомирови празници, Казанлък, 2017
 138. Бенина, И., Н. Бенин. „Дрипите мигом се превърнали в приказна рокля”: метаморфозните проявления на дрехата в „Пепеляшка” от Шарл Перо. В: Арнаудов сборник. Т. 4, Русе, Лени – Ан, 2006, стр. 191 – 194, ISBN 13:978-954-8190-4.
 139. Бенина, И., Н. Бенин. Ценностни подходи при трактуването от студентите на произведения за деца. В: Подготовка и квалификация на педагогически кадри с висше образование, София, СУ "Св. Климент Охридски", 1994, стр. 253 - 256
 140. Бенина, И., Н. Бенин. „Аз не от старост побелях”: неутешимата скръб в „Шильонският затворник” от Дж. Гордън Байрон.. В: Арнаудов сборник. Т. 8, Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 168 – 178, ISBN 978-954-619-7058-.
 141. Бенина. И. Н. Бенин. Нравствените послания и естетическите особености в приказките на Змей Горянин.. В: Конференция, посветена на Змей Горянин, организирана от катедра БЕЛИ, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2015, стр. 214-223, ISBN 978-954-9664-71-3.
 142. Бенина. И. Н. Бенин. Свои и чужди в трилогията „Дунавът тече” от Змей Горянин.. В: Да повикаш Бог. Книга за Змей Горянин., Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев”,, 2013, стр. 51-62, ISBN 978-954-8467-99-5.
 143. Бенина. И., Н. Бенин. Проблемно-естетически паралели в творчеството на Йордан Йовков и Константин Петканов.. В: Конференция на Регионален исторически музей – Добрич, Добрич, 2016
 144. Великова, Д., М. Душкова. Публицистиката на Змей Горянин във в. „Литературен глас“ през 30-те години на ХХ век. В: Змей Горянин – непознатият, Русе, Ахат, 2015, стр. 143-156, ISBN 978-954-9664-71-3.
 145. Гагарова, С., Цв. Харакчийска. Консултативният център за антидискриминационна оценка на учебните средства и неговите инструменти за анализ на учебниците и учебната среда. В: Доклади на Четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика при СУ “Св. Климент Охридски", София, Веда-Словена ЖГ, 2006, стр. 551-557, ISBN 954-8510-97-9.
 146. Гагарова, С., Цв. Харакчийска. Тенденции и проблеми в конструирането на социални идентичности в учебниците в България (първи клас). В: Доклади на Четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика при СУ “Св. Климент Охридски”, София, Веда-Словена ЖГ, 2006, стр. 558-565, ISBN 954-8510-97-9.
 147. Гачевска, В. , Я. Пометкова. Лингвометодически аспект на работата върху математически текст в началния етап на обучението по математика на чуждестранни студенти. В: Научни трудове на ВВОВУ "В. Левски", кн. 10, Филологии, В. Търново, ВВОВУ "В. Левски", 1988, стр. 408 - 413
 148. Д. Камаринчева. Биографията на една грамотност. В: Арнаудов сборник, т.8, Русе, ЛЕНИ-АН, 2014, стр. 301-305, ISBN 978-619-7058-33-8.
 149. Д. Камаринчева. Отчуждаемите корелати в сферата на неотчуждаемото притежание. В: Арнаудов сборник, т.7, Русе, ЛЕНИ-АН, 2013, стр. 324-328, ISBN 978-619-7058-06-2.
 150. Д. Камаринчева. Проблеми на акцентните колебания. В: Изследване речта на носителите на съвременния български език, Русе, Издателски център при РУ, 2013, стр. 56-61, ISBN 978-619-7071-30-6.
 151. Д. Камаринчева. Синтактико-семантичен аспект на свръхпосесивните отношения. В: Езикът и културата в съвременния свят. Сборник с материали от международна научна конференция. Бургас, Велико Търново, ИК "Знак'94", 2012, стр. 215-222, ISBN 978-954-8305-24-2.
 152. Донева В. Поетът Иван Грозев - посветителство в тайното знание. В: Арнаудов сборник, Том 10, гр. Русе, Лени-АН, 2018, стр. 172-178, ISBN 978-619-7058-64-2.
 153. Донева В. И затова, че аз обичам живота, аз зная, че ще обикна и смъртта. Рабиндранат Тагор и Иван Грозев. В: Арнаудов сборник Том 9, Арнаудови четения, Русе 2015, Русе, Лени Ан, 2017, стр. 219-224, ISBN 978-619-7058-49-9.
 154. Донева В. "Юбилеят на Калистена - един непознат текст на К. Мутафов". В: 55- та годишна конференция на РУ, Русе, Университетски издателски център, 2016, стр. 66-71, ISBN SAT- 2B. 407-1-LT.
 155. Донева В., Р. Русев. Говор. Антропоними. В: Тетово. Теренни материали и проучвания. Под общата редакция на Анчо Калоянов, Русе, НЦФЛ, 1995, стр. 205-226
 156. Донева В., Б.Николова, М.Цветкова. Дегероизирането на войната - "Горчиви спомени и чувства. 1916" на Атанас Иванов. В: Сборник с доклади от Международната научна конференция 4-7 октомври 2016 г., София, Благоевград, Добрич, Тутракан Първата световна война и България през 1916 година, София, Военна академия "Г.С.Раковски", 2016, стр. 385-389, ISBN 978-954-9348-82-8.
 157. Донева В., Д.Камаринчева. Езиковите тревоги на Константин Мутафов – един български интелектуалец от началото на XX век. В: 13 Международна конференция от цикъла "Кирил и Методий в езика и културата на славяните", организирана от Института по славянска филология на университета Мария Кюри-Склодовска 11-12 април 2017 г, Списание "Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie" ("Кирило-Методиевски записки"), 2017, стр. 158-166
 158. Донева В., Х. Хебибова. Университетът и мобилността на младите- превенция на рисковете. В: Мобилност на младите хора и рискове, Русе, 2016, стр. 30-37
 159. Донева Н. Образът на протестиращия българин от 2013 г. по данни от българския език. В: Арнаудов сборник том 8, Русе 2014, с.434-441, град Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 434-441, ISBN 978-619-7058-33-8.
 160. Донева Н. Структурна и семантична типология на фразеологизмите в лозунгите на протестиращия българин. В: Сборник доклади на студентска научна сесия- СНС′ 14, град Русе, Издателски център на РУ, 2014, стр. 42-45, ISBN 1311-3321.
 161. Донева Н. Паремиите в лозунгите на съвременния протестиращ българин. В: Сборник доклади на студентска научна сесия- СНС' 2014, гр. Русе, 2014, стр. 155-158, ISBN ISSN: 1311-3321.
 162. Донева, В. "Символизмът е език на храма." Концептуални наблюдения върху символизма на Иван Грозев. В: Научни трудове РУ § СУ' 2014. Т. 53, серия 6.3, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 112-116, ISBN 1311-3321.
 163. Донева, В. За един драматичен герой като посредник между традиции и модерност (Следи на Боян Магьосника в българската драма от първата четвърт на ХХ век). В: Научни трудове на РУ, том 52, серия 6.3, Русе, Издателство на Русенския университет, 2013, стр. 178-182, ISBN 1311-3321.
 164. Донева, В. Да повикаш Бог. В: Да повикаш Бог. Книга за Змей Горянин. Национална конференция за Змей Горянин - РУ 2012, Русе, Издателство на Русенския университет, 2013, стр. 129-137, ISBN 978-954-8467-99-5.
 165. Донева, В. „Боян Магесникът” на Кирил Христов – модерни идеи и език в стари драматургични схеми. В: Арнаудов сборник, том 7, Арнаудови четения 2012, РУ, Русе, Лени-Ан, 2013, стр. 222-228, ISBN 978-619-7058-06-0.
 166. Донева, В. Мярата живот върху литературно-критическите везни на Алберт Гечев. В: Властта на духа: Алберт Гечев и Стефан Гечев. Национална научна конференция, посветена на Алберт Гечев и Стефан Гечев, РУ 2012, Русе, Издателство на Русенския университет, 2013, стр. 11-16, ISBN 978-619-7071-01-6.
 167. Донева, В. Гостенин в Отсамното (драматичните поеми на Емануил Попдимитров). В: Научни трудове на РУ, том 51, серия 6.3, Русе, Издателство на Русенския университет, 2012, стр. 151-156, ISBN 1311-3321.
 168. Донева, В. Донева, В. Своечуждите Ибсен и Метерлинк – големите художествени прозрения на българската драма. В: Научни трудове на Русенския университет, т. 50, серия 6.3, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 85-91, ISBN 1311-3321.
 169. Донева, В. „Страданието привлича страдание” – един прочит от старозаветен сюжет в драмата „Йов” на Емануил Попдимитров. В: Научни трудове на Русенския университет, т. 49, серия 6.3, Русе, Русенски университет, 2010, стр. 7-11, ISBN 1311-3321.
 170. Донева, В. Транстекстуалното обръщане на един художествен образ към библейския текст в драмата ”Иуда” на Константин Мутафов. В: Арнаудов сборник, т. 6, Арнаудови четения, РУ 2009, Русе, Лени Ан, 2010, стр. 346-353, ISBN 978-954-8190-76-3.
 171. Донева, В. Добрата новина от евангелията, вградена в „храма” на Петко-Тодоровите „Зидари”. В: Научни трудове на Русенския университет, т. 48, серия 5.3, Русе, Русенски университет, 2009, стр. 107-112, ISBN 1311-3321.
 172. Донева, В. Реконтекстуализирането на модерната българска драма по посока на библейския текст (наблюдения върху драмата „Иуда” на К. Мутафов). В: Научни трудове, том 47, серия 5.3, Русе, Русенски университет, 2008, стр. 98-104, ISBN 1311-3321.
 173. Донева, В. Богооправданието в сюжета за Йов. Драмата „Йов” на Иван Грозев. В: Арнаудов сборник, т. 5, Русе, Лени Ан, 2008, ISBN 978-954-8190-57-2.
 174. Донева, В. ”Над живота” на К. Мутафов и пътят на модерната българска драма през утвърждаването и полемичността. В: Научни трудове, том 46, серия 7, Русе, Русенски университет, 2007, стр. 126-132, ISBN 1311-3321.
 175. Донева, В. Мъжкото и женското боготърсачество в света – един мотив в драмата „Йов” на Иван Грозев. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 45, серия 5.2, Русе, Русенски университет, 2006, стр. 92-96, ISBN 1311-3321.
 176. Донева, В. Функционирането на мотива грях в Страшимировата драма “Свети Иван Рилски с оглед интертекстуалния диалог с Библията. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 44, серия 6.2, Русе, Русенски университет, 2005, стр. 100-105, ISBN 1311-3321.
 177. Донева, В. Ракията в живота на русенеца от края на ХІХ и началото на ХХ век. В: Ракията на българина (книга), Русе, Лени Ан, 2005, стр. 27-34, ISBN 954-81-90-44-3.
 178. Донева, В. Библейски знаци и концепти в драмата “Далила” на Владимир Мусаков. В: Арнаудов сборник, т. 4, Русе, Лени Ан, 2004, стр. 207--217, ISBN 10:954-8190-49-4.
 179. Донева, В. Представи и вярвания, свързани с личното име (По теренни материали от село Бъзовец, Русенско). В: Арнаудов сборник, т. 3, Русе, Лени Ан, 2004, стр. 112-118, ISBN 954-8190-31-1.
 180. Донева, В. Функционалност на някои библейски мотиви в драмата “Далила” на Владимир Мусаков. В: Научни трудове на РУ - СУ 2004 с международно участие 29.10 – 30.10.2004 г., Русе, Русенски университет, 2004, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
 181. Донева, В. Автобиография, написана със симпатично мастило (А. Константинов в писмата си). В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев” с международно участие 31.10 – 01.11.2003 г., Русе, Русенски университет, 2003, стр. 128-135
 182. Донева, В. Обредни родилни практики от село Бъзовец, Русенско. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев” с международно участие 31.10 – 01.11.2003 г., Русе, 2003, стр. 155-160, ISBN 1311-3321.
 183. Донева, В. Номинационни практики в системата на личните имена (по теренни материали от с. Бъзовец). В: РУ “Ангел Кънчев”, Научни трудове, том. 39, серия 2.2. Български език, литература и изкуство. Математика и информатика, Русе, Университетски издателски център, 2002, стр. 54-64, ISBN 1311-3321.
 184. Донева, В. От групово-верска до общобългарска културна и общностна основа. В: Арнаудов сборник, т. 2. Доклади и съобщения, Арнаудови четения Русе, 2000, Русе, Лени Ан, 2001, стр. 57-64, ISBN 954-8190-18-4.
 185. Донева, В. Изграждане на театрална култура у децата в детската градина и първи клас. В: Научни трудове РУ “А. Кънчев”, т. 38, № 6. Педагогика и обществознание, Русе, Университетски издателски център, 2001, стр. 123-134, ISBN 1311-3321.
 186. Донева, В. Културно-религиозният диалог в България през ХVІ-ХVІІ век. В: Арнаудов сборник. Арнаудови четения. Сб. доклади и съобщения., Русе, Лени Ан, 2000, стр. 108-112, ISBN 954-81-90-141.
 187. Донева, В. История на българската литература на Д. Маринов - начало на литературната историография у нас. В: Живата старина: Юбилеен сборник по случай 150 години от рождението на Димитър Маринов, Русе, Лени Ан, 1999, стр. 49-61, ISBN 954- 8190-07-9.
 188. Донева, В. Обреден семиозис и католическа религиозна система. В: Научни трудове. РУ “А. Кънчев”, Т. 37, № 7, Български език и литература. Чужди езици, Русе, Университетски издателски център, 1999, стр. 107-113, ISBN 1311-3321.
 189. Донева, В. Религиозен култ и/или религия. IN: Научни трудове, РУ “А. Кънчев”. Т. 37, № 7. Български език и литература. Чужди езици, Русе, Университетски издателски център, 1999, pp. 113-119, ISBN 1311-3321.
 190. Донева, В. Текст и контекст – аз и моят приятел Елин Пелин. В: Змей Горянин – непознатият, Русе, Ахат, 2015, стр. 205-214, ISBN 978-954-9664-71-3.
 191. Донева, В. Истината, където животът е една непрекъсната теофания. В: Арнаудов сборник, Т. 8, Русе, ЛЕНИ-АН, 2014, стр. 179-185, ISBN 978-619-7058-33-8.
 192. Донева, В. Начало на българската историко-литературна мисъл през 80-те години на миналия век. В: Научни трудове ВТУ, Русе, 1994, стр. 157-163
 193. Донева, В., В. Антонова. Иновативни практики в партньорството между университет и архив в обучението на студенти от специалност „Български език и история“. В: Мотивация и интереси към ученето, Русе, Медиатех, 2015, стр. 121-125, ISBN 978-619-207-024-3.
 194. Донева, В., Н. Пенева. Първите възрожденски стъпки на театралното „позорище“ – принос на бъдущия наш народен театръ.. В: Арнаудов сборник, том 11, гр. Русе, Лени Ан, 2020
 195. Донева,В.,В. Антонова, П. Стефанова. Първата световна война или как голямото събитие прекосява малкия живот. В: Списание на Българска академия на науките, книжка 1/2016, Научна конференция 100 години от Първата Световна война -участие и последици, проведена на 24.11.2015 г във Военния клуб - Русе, София, 2016, стр. 98-92, ISBN 0007-3989.
 196. Душкова, М. М. Текстологични наблюдения върху първите две издания на романа „Кръв” на Константин Константинов (1933 и 1946 г.). В: 1946. 1946. Между Царството и Народната република. Годината на прокомунистически прелом. Поетика на новия канон. Кн. 7, София, Кралица Маб, 2019, стр. 345-366, ISBN 978-954-533-180-0.
 197. Душкова, М. Въпросът за гледната точка в „Унесът и страданието на Тома Галус” от Иво Андрич. Т. 12. В: Andrićs Sonnenseite. Andrićeva Sunčana strana, Grac, Beograd, Banjaluka, 2019, ISBN 978-3-9504299-5-4.
 198. Душкова, М. Конструиране на модел за създаване на частна литературна история. В: Арнаудов сборник, Русе, Лени Ан, 2017, стр. 182-187, ISBN 978-612-7058-49-9.
 199. Душкова, М. Социалните роли на Константин Константинов. В: Littera et Lingua, Електронно списание за хуманитаристика, С., 2017, стр. 10, ISBN 1312-6172.
 200. Душкова, М. Лирическите творби на Константин Константинов в списание „Оса“. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Т. 55, Сер. 6.3, Езикознание, литературознание и изкуствознание, Русе, Русенски университет, 2016, стр. с. 49-53, ISBN 1311-3321.
 201. Душкова, М. Писателят Константин Константинов и политическата конюнктура на 40-те години на ХХ век. В: 9 септември 1944: литература и политика. Съставител Пламен Дойнов, София, Кралица Маб, 2015, стр. 229-239, ISBN 978-954-533-142-8.
 202. Душкова, М. Константин Константинов във "Вестник на жената". В: Научни трудове на Русенски университет. Т. 54, Русе, 2015, стр. 112-116, ISBN 1311-3321.
 203. Душкова, М. Константин Константинов и Димитър Шишманов в разлома на историята. В: 9 септември 1944: литература и политика. Съставител Пламен Дойнов, София, Кралица Маб, 2015, стр. 283-299, ISBN 978-954-533-142-8.
 204. Душкова, М. Духовни пресичания: Константин Константинов и Иля Еренбург (България, 1945). В: Арнаудов сборник, Т. 8, Русе, Лени Ан, 2014, стр. 197-203, ISBN 978-619-7058-33-8.
 205. Душкова, М. Прилагане на метода „Световно кафене“ в обучението по литература. В: Научни трудове. Русенски университет „Ангел Кънчев”, Том 53, серия 6.3. Езикознание, Литературознание, Изкуствознание, Русе, 2014, стр. 133-137, ISBN 1311-3321.
 206. Душкова, М. Убежища духа: встреча Ильи Эренбурга и Константина Константинова в Болгарии в 1945. В: Сталинградская гвозидка, Волгоград, 2013, стр. 214-224, ISBN 978-5-9904211-7-2.
 207. Душкова, М. Птици над пожарищата. Иво Андрич и Константин Константинов. В: Паисиеви четения. Иво Андрич и балканското историческо битие. Научни трудове. Т. 50, кн. 1, сб. Б, 2012, Пловдив, 2013, стр. 108-121, ISBN 0861–0029.
 208. Душкова, М. Българските сюжети в книгата "Моите гръцки приятели" на Стефан Гечев. В: Властта на духа: Алберт Гечев и Стефан Гечев, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 29-34, ISBN 9786197071016.
 209. Душкова, М. Литературно-езикова игра с нонсенсово стихотворение. В: Научни трудове РУ § СУ' 2013, Русе, 2013, стр. 187-191, ISBN 1311-3321.
 210. Душкова, М. Градското и частното пространство в романа “Кръв” на Константин Константинов. В: Арнаудов сборник, Русе, Лени Ан, 2013, стр. 229-241
 211. Душкова, М. Константин Константинов и българският канон (1945-1947). В: Представи за българския литературен канон, книга II, Велико Търново, Фабер, 2010, стр. 188-207
 212. Душкова, М. Собствените имена на героите в разказите на Константин Константинов. В: Сборник доклади на студентска научна сесия’ 09, Русе, 2009, стр. 60-66
 213. Душкова, М. 1934 година: дебатът за “Кръв” на Константин Константинов. В: Арнаудов сборник. Юбилеен том 5, Русе, 2008, стр. 282-291
 214. Душкова, М. Временният дом (наблюдения върху сборника “Седем часът заранта” от Константин Константинов). В: Словото: образи и отражения. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти – Пловдив, 2006 и 2007, Пловдив, 2008, стр. 400-407
 215. Душкова, М. Закон и справедливост. Героите на Константин Константинов от съдебната система. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – 08, Част втора, Русе, 2008, стр. 81-85
 216. Душкова, М. Всекидневието в разказите на Константин Константинов. В: Научни трудове. Т. 46, серия 7. Езикознание и литературознание, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2007, стр. 150-154
 217. Душкова, М. Покой и движение в стихосбирката “Бележник” (1967) на Стефан Гечев. В: Стефан Гечев – отвъд традицията., Русе, Лени Ан, 2007, стр. 16-27
 218. Душкова, М. Естетическата платформа на списание “Звено” (1914). В: Студентски научни изследвания - Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2006, стр. 74-77
 219. Душкова, М. Литературни трансформации на “Шуми Марица”. В: Арнаудов сборник, №4, Русе, 2006, стр. 225-232
 220. Душкова, М. Храната в българската литература. Щрихи към “Под игото” от Иван Вазов и “Чеда на Балкана” от Кирил Христов. В: Арнаудов сборник, №3, Русе, 2002, стр. 233-237
 221. Душкова, М. Преводна и критическа рецепция в България на романа „Омер паша Латас“ от Иво Андрич. В: Andrićev Latas, Grac, Bucurest, Beograd, Banjalika, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Departman za rusku i slovensku filologiju, 2018, стр. 281-298, ISBN ISBN 978-3-950429.
 222. Душкова, М. Невидимый ток: страницы о Иване Бунине. Неопубликованная переписка между Александром Бабореко и Константином Константиновым. В: Культура – основа славянского братства, Волгоград, 2012, стр. 240-248, ISBN ISBN 978-5-990421.
 223. Душкова, М. Проблемът за “чуждото” пространство в разказите на Константин Константинов. В: Арнаудов сборник. Том 6, Русе, 2010, стр. 338-345
 224. Душкова, М. Картичка, афиш, телеграма. Функция на предметите в разказите на Константин Константинов. В: Сборник в памет на проф. д-р Славчо Иванов, Велико Търново, Фабер, 2007, стр. 226-233
 225. Душкова, М., Ж. Николаева. Ранните публикации на Светлозар Димитров в "Северянин" (1926-1929). В: Да повикаш Бог. Книга за Змей Горянин, Русе, Русенски универистет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 33-40, ISBN 9789548467995.
 226. Неделчева Д., Н. Бенин. Критическото мислене: практически стратегии в урока по литература във втори клас. В: Научни трудове на РУ, Русе, РУ „А. Кънчев”, 2004, стр. 85 – 92, ISBN 1311-3321.
 227. Недкова Е. Индивидуално авторско използване на фразеологизмите в разказите на Станислав Сивриев. В: Арнаудов сборник т.7, русе, ЛЕНИ-АН, 2013, стр. 328-336, ISBN 978-619-7058-06-2.
 228. Недкова Е. Диалектните фразеологизми в българския език. В: Научни трудове РУ т.51, Русе, РУ, 2012, стр. 15-22, ISBN 1311-3321.
 229. Недкова Е. Основни концептосфери на фразеологичните иновации в българския език. В: Арнаудов сборник, т. 9, Русе, ЛЕНИ-АН, 2016, стр. 1, ISBN 1.
 230. Недкова Е. Български и сръбски жестови фразеологизми. В: сборник доклади от конференция, Русе, РУ, 2016, стр. 5, ISBN 1311-3321.
 231. Недкова Е. Някои образни и семантични паралели между български и сръбски фразеологизми с компоненти фитоними за характеризиране на човешки качества. В: Лексикографска и лексиколожка конференция, София , ИБЕ- БАН, Акад. изд. " Проф. М. Дринов", 2016, стр. 1, ISBN 1.
 232. Недкова Е. Диалектните фразеологизми в огледалото на книжовната фразеология / наблюдения върху някои родопски фразеологизми/. В: Научни трудове на РУ, Русе, РУ, 2014, стр. 50-55, ISBN 1311-3321.
 233. Недкова Е. Характеризиране на отрицателни човешки качества посредством субстантивни и адективни фразеологизми в българския език. В: Арнаудов сборник том 8, Русе, ЛЕНИ-АН, 2014, стр. 341-346, ISBN 978-619-7058-33-8.
 234. Недкова Е. Адективни фразеологизми в сръбския език за характеризиране на човешки качества. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2013, стр. 76-82, ISBN 1311-3321.
 235. Недкова Е. Фразеологизми с компоненти соматизми в български и руски език. В: Научни трудове на РУ, Майски четения, Филиал Силистра, Русе, РУ, 2010, стр. 1, ISBN 1311-3321.
 236. Недкова Е. Експресивно назоваване на човешки качества посредством фразеологизми с компоненти зооними в българския език. В: Арнаудов сборник, т. 4, Русе, Лени-Ан, 2006, стр. 328-336, ISBN 978-954-8190-49-7.
 237. Недкова Е. Националноспецифични образи в български и сръбски фразеологизми с компоненти зооними за експресивно назоваване на човешки качества. В: Научни трудове на РУ, т.44, Русе, РУ, 2005, стр. 44-48, ISBN 1311-3321.
 238. Недкова Е. За "алкохолните" фразеологизми в българския език. В: Ракията на българина, Русе, Лени-Ан, 2005, стр. 115-118, ISBN 954-8190-44-3.
 239. Недкова Е. Теорията за еквивалентността на превода като теория за нейната относителност при превеждането на фразеология в художествен текст. В: Научни трудове на РУ, Русе, РУ, 2004, стр. 102-112, ISBN 1311-3321.
 240. Недкова Е. Учебното помагало "Лексикалната работа в урока по литература 2-4 клас"- в помощ на началния учител. В: Научни трудове на РУ,т.41, Русе, РУ, 2004, стр. 132-135, ISBN 1311-3321.
 241. Недкова Е. За опозицията бял / черен в българската фразеология(лингвокултурологичен аспект). В: Научни трудове на РУ, т. 40, Русе, РУ, 2003, стр. 26-30, ISBN 1311-3321.
 242. Недкова Е. Тематични полета на жаргонните фразеологизми в българския език. В: Арнаудов сборник , т.3, Русе, Лени-Ан, 2003, стр. 341-347, ISBN 954-8190-31-1.
 243. Недкова Е. Фразеологично новаторство в творчеството на А. Константинов (с оглед превода му на сръбски и руски език). В: Арнаудов сборник ,т. 1, Русе, Лени-Ан, 2000, стр. 171-173, ISBN 954-8190-141.
 244. Недкова Е. Фразеологизмите синоними в творчеството на А.Константинов и в преводите му на сръбски и руски език. В: Научни трудове на РУ , т. 37, Русе, РУ, 1999, стр. 55-61, ISBN 1311-3321.
 245. Недкова Е. Фразеологични модификации в творчеството на А. Константинов( с оглед превода му на сръбски и руски език). В: Научни трудове на РУ, Т.37, Русе, РУ, 1999, стр. 61-67, ISBN 1311-3321.
 246. Недкова Е. Русенският периодичен печат в края на миналия век - принос към фразеологичното богатство на българския език. В: Алманах за историята на Русе, Русе, Лени-Ан, 1998, стр. 409-412, ISBN том 2.
 247. Недкова Е. Особености в употребата на звателен падеж на собствените лични имена в съвременния български и съвременния сърбохърватски език. В: Научни трудове на ВТУ , т.35, Русе, РУ, 1994, стр. 68-73, ISBN 1311-3321.
 248. Недкова Е. Някои особености в употребата на формите за звателен падеж на съществителните нарицателни имена в съвременния български и съвременния сърбохърватски език. В: Научни трудове на ВТУ, т.35, Русе, РУ, 1994, стр. 74-79, ISBN 1311-3321.
 249. Недкова, Е. За лексикалните иновации в българския език и кога тяхната употреба е нежелателн. В: Научна конференция на РУ"А. Кънчев", Русе, РУ, 2019, стр. 1, ISBN 1.
 250. Недкова, Е. Експресивният потенциал на българските фразеологизми с антропонимен компонент. В: Научни трудове на РУ, Русе, Русенски университет, 2017, стр. 1, ISBN 1.
 251. Недкова, Е. Експресивният потенциал на български ФЕ с компоненти антропоними. В: Научни трудове на РУ, Русе, РУ, 2017, стр. 1, ISBN 1.
 252. Недкова, Е. Основни тематични области и източници на лексикалните иновации в съвременния български език. В: Научни трудове на РУ, т.50, Русе, 2011, стр. 43-49, ISBN 1311-3321.
 253. Недкова, Е. Фразеологизми с образни елементи от народния бит. В: Научни трудове на РУ, т.48, Русе, 2009, стр. 42-45, ISBN 1311-3321.
 254. Недкова, Е. За познавателния потенциал на българските фразеологизми с лексикални компоненти фитоними. В: Научни трудове на РУ, т.47, Русе, 2008, стр. 71-74, ISBN 1311-3321.
 255. Недкова, Е. Пожелателните формули като носители на културната памет на народа. В: Научни трудове на РУ, т.46, Русе, 2007, стр. 87-90, ISBN 1311-3321.
 256. Недкова, Е., А. Васунг. Сравнителен анализ на българската и хърватската фразеографска традиция. В: Научни трудове на РУ, Русе, РУ, 2015, стр. 1, ISBN 1311-3321.
 257. Нина Топалска. "Добро нещо е мъдростта" – няколко метафори за ценност в художественото изображение на старозаветната премъдрост. В: Научни трудове на РУ, т. 54, серия 6.3., Русе, 2015, стр. 45 - 49, ISBN 1311-3321.
 258. Нина Топалска. Дърво, посадено край водни потоци – основна концептуална метафора за мъдростта в старозаветните премъдростни книги. В: Известия на НЦ "Св. Дазий Доростолски", Русе, 2015, ISBN 1313-7395.
 259. Нина Топалска. Метафорите за пътя в старозаветните премъдростни книги - между универсалната символика и тайнствения смисъл. В: Арнаудов сборник, т. 9, Русе, 2015
 260. Нина Топалска. Старозаветната канонична трилогия на мъдростта: Притчи Соломонови, Иов и Еклисиаст. В: Научни трудове на Русенския университет, Майски научни четения, т. 54, серия 11, Русе, 2015, стр. 32 - 36, ISBN 1311-3321.
 261. Нина Топалска. Образът на настъпващата старост в последните две глави на книгата "Еклисиаст". В: Сборник доклади на Студентска научна сесия - СНС'14, Русе, 2014, стр. 22 - 26
 262. Нина Топалска. Езикът на метафората в старозаветната книга "Притчи Соломонови". В: Арнаудов сборник, т. 8, Русе, ЛЕНИ - АН, 2014, стр. 383 - 390, ISBN 978-619-7058-33-8.
 263. Нина Топалска. Старозаветната литература на мъдростта - палитра на словесната образност. В: Известия на НЦ "Св. Дазий Доростолски", Русе, Университетски издателски център, 2013, стр. 54 - 61, ISBN 1313-7395.
 264. Памукова, П., В. Радева. Водещи образователни стратегии в познавателните книжки по изобразително изкуство от ПС "Златно ключе". В: XII НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ - „Водим бъдещето за ръка“, Русе, РБ "Любен Каравелов" - Русе, 2019, стр. 123 - 129, ISBN 978-619-7404-06-7.
 265. Пенева Н. За някои синтактични особености на протестните лозунги от 2013 г.. В: Арнаудов сборник Том 10, гр. Русе, Лени-Ан, 2018, стр. 417-424, ISBN 978-619-7058-64-2.
 266. Пенева Н. Структура и семантика на речевите номинации на протестиращите през 2013 г. в интернет пространството. В: Арнаудов сборник Том 9, гр. Русе, Лени-Ан, 2017, стр. 423-427, ISBN 978-619-7058-49-9.
 267. Пенева Н. Езиковата игра в лозунгите на съвременния протестиращ българин. В: Проблеми на устната комуникация, кн.10, гр. Велико Търново, Университетско издателство, 2016
 268. Пенева Н., В. Донева. Творческата и извънаудиторна работа в екип - пълноценно учене: отворено, адаптивно, мобилно. В: 57-ма НК на РУ 2018, в Научни трудове на РУ, том 57, 2018, гр. Русе, 2018
 269. Пенева, Н., В. Донева. Първите възрожденски стъпки на театралното „позорище“ – принос на бъдущия наш народен театръ. В: Арнаудов сборник, том 11, гр. Русе, Лени Ан, 2020
 270. Пометкова Я. Изучаване на прилагателното име в часовете по български език в началното училище. В: Научни трудове на РУ, т. 51, серия 6.3, Русе, 2012, стр. 69-73, ISBN 1311 - 3321.
 271. Пометкова Я. Синтактични средства за интелектуализация на езика и обучението по български език. В: Езикът и културата в съвременния свят. Сборник с материали от международна научна конференция Бургас, 2012 г., В. Търново, ИК "Знак'94", 2012, стр. 373 - 383, ISBN 978-954-8305-24-2.
 272. Пометкова, Я. Графика и правопис на повестта „Кнезъ Иванъ Кулинъ“ от Змей Горянин. В: Научни трудове на РУ, Русе, Унив. изд-во, 2015, ISBN 1311-3321.
 273. Пометкова, Я. Активна употреба на девербативи в един необичаен контекст. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”. Том 53, серия 6.3, Русе, Издателски център към русенския университет, 2014, стр. 43 - 50, ISBN 1311-3321.
 274. Пометкова, Я. Терминът усложнено просто изречение в граматичната литература. В: Научни трудове на РУ. Том 47, серия 5.3, Русе, РУ, 2008, стр. 34 – 39, ISBN 1311-3321.
 275. Пометкова, Я. Вметнати деепричастни конструкции в българския език. В: Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга ІІ, Силистра, ТИБО, 2007, стр. 232 – 236, ISBN 954 759 184-3.
 276. Пометкова, Я. Съчетание от глагол и отглаголно съществително име на -не в българския език. В: Научни трудове на Русенския университет. Том 46, серия 7, Русе, РУ "А. Кънчев", 2007, стр. 64 – 68, ISBN 1311-3321.
 277. Пометкова, Я. Номинализации в обектна позиция към модусни глаголи. В: Научни трудове на Русенския университет “А. Кънчев”. Том 45, серия 5.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2006, стр. 36 – 42, ISBN 1311-3321.
 278. Пометкова, Я. Отглаголното съществително име във функцията на подлог в българското изречение. В: Известия на Научния център “Свети Дазий Доростолски”. Книга І. Международна научна конференция, 1 – 3 септември 2006 г., посветена на 1900 години град Силистра, Силистра, RITT bg, 2006, стр. 129 – 136, ISBN 10: 954-759-146-0.
 279. Пометкова, Я. Адвербиализация на изречения в българския език. В: Научни трудове на Русенския университет “А. Кънчев”. Том 44, серия 6.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2005, стр. 16 – 21, ISBN 1311-3321.
 280. Пометкова, Я. Синонимия симметричных и асимметричных предикативных структур в современном болгарском литературном языке. В: Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов (материалы Международной научной конференции г. Волгоград, 24 – 27 апреля 2005г.), Волгоград, Русия, ВолГУ, 2005, стр. 149 – 157, ISBN 5-9669-0022-1.
 281. Пометкова, Я. Адвербиализациите и номинализациите като компоненти на таксиса. В: Научни трудове на Русенския университет “А. Кънчев”. Том 41, серия 6.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2004, стр. 21 – 26, ISBN 1311-3321.
 282. Пометкова, Я. Асиметрични предикативни структури в българския книжовен език. В: Научни трудове на Шуменския университет “Епископ К. Преславски”, Педагогически колеж – Добрич. Том ІІІ, Шумен, УИ "Еп. К. Преславски", 2003, стр. 32 – 36, ISBN 1312-2347.
 283. Пометкова, Я. Установяването на морфологични норми в българския книжовен език и езикът на Алеко Константинов. В: Научни трудове на Русенския университет “А. Кънчев”. Том 40, серия 10.2. Български език, литература и изкуство, Русе, РУ "А. Кънчев", 2003, стр. 47 – 52, ISBN 1311-3321.
 284. Пометкова, Я. Правописни и стилистични грешки в учебно-помощната литература по математика за началното училище. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. Том 38, серия 6. Педагогика и обществознание, Русе, РУ "А. Кънчев", 2001, стр. 110 – 116, ISBN 1311-3321.
 285. Пометкова, Я. По-голяма прецизност при съставянето на учебни помагала по български език за началното училище. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. Том 38, серия 6. Педагогика и обществознание, Русе, РУ "А. Кънчев", 2001, стр. 116 – 123, ISBN 1311-3321.
 286. Пометкова, Я. Лексикални (семантични) и структурни ограничения на синонимните отношения между подчинени изречения и конструкции с отглаголно съществително име на -не. В: Арнаудов сборник. Том 1, Русе, Лени - Ан, 2000, стр. 176 – 179, ISBN 954-8190-141.
 287. Пометкова, Я. Синонимни изразни средства в творчеството на Д. Маринов.. В: Живата старина. Юбилеен сборник по случай 150 години от рождението на Димитър Маринов, Русе, Лени-Ан, 1999, стр. 69 – 74, ISBN 954-8190-07-9.
 288. Пометкова, Я. Синтактична синонимия на обособени части и подчинени изречения в творчеството на Д. Маринов. В: Научни четения по случай 150-год. от рожд. на Д.Маринов, Русе, 1999
 289. Пометкова, Я. Стилистична функция на синтактичните конструкции с отглаголно съществително име на -не в научната реч. В: Научни трудове на ВВОВУ "В. Левски", кн. 50, Филологии, част I, В. Търново, 1997, стр. 128 - 135
 290. Пометкова, Я. Синонимни синтактични конструкции за изразяване на значението темпорална последователност в СБЕ. В: Научни трудове на ВВОВУ "В. Левски", кн. 46, Филологии, част I, В. Търново, 1996, стр. 77 - 85
 291. Пометкова, Я. Синонимни синтактични конструкции за изразяване на обстоятелствено отношение за цел в СБЕ. В: Научни трудове на ВВОВУ "В. Левски", кн. 46, Филологии, част I, В. Търново, 1996, стр. 71 - 76
 292. Пометкова, Я. За синонимията на служебни думи в научен текст. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. 35, серия 9, Русе, 1994, стр. 22 - 29
 293. Пометкова, Я. Някои наблюдения върху синонимията на препинателни знаци в научен текст. В: Научна сесия на кат. "Чужди езици", ВТУ “А. Кънчев”, Русе, 1990
 294. Пометкова, Я. Интонацията – важно звено в системата на обучението по български език като чужд. В: "ЮНС 10 г. ФЧС", Русе, 1989, стр. с. 114 - 117
 295. Пометкова, Я. За необходимостта от работа по интонация в обучението по български език като чужд. В: Пролетен колоквиум на ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", Велико Търново, 1987
 296. Пометкова, Я. Интерактивност в практическото обучение на студентите педагози. В: : Научни трудове на РУ «А. Кънчев»., т. 52, Серия 6.2., Русе, Русенски университет, 2013, стр. 120 - 124, ISBN 1311-3321.
 297. Пометкова, Я. КОНТЕКСТОВИ ОСОБЕНОСТИ НА ОТГЛАГОЛНОТО СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ НА -НЕ И ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД. В: Сборник от Юбилейна научна конференция, СУ, Унив. изд-во, 2013, стр. 610 - 616, ISBN 978-954-07-3610-5.
 298. Пометкова, Я. Обучението по синтаксис (части на изречението) в V клас. В: Научни трудове на РУ. Том 50, серия 6.3, Русе, РУ, 2011, стр. 55 - 61, ISBN 1311-3321.
 299. Пометкова, Я. Синтактични редове за изразяване на значението ’темпоралност’ в полипредикативните изречения. В: Научни трудове на РУ. Том 47, серия 5.3, Русе, РУ, 2009, стр. 7-13, ISBN 1311-3321.
 300. Пометкова, Я. Синтактични средства за интелектуализацията на езика и обучението по български език. В: Научна конференция, проведена от Шуменския университет “Еп. К. Преславски”, Варна, ШУ, 2004
 301. Пометкова, Я. Интелектуализация на езика чрез номинализирани конструкции. В: Научни трудове на Русенския университет “А. Кънчев”. Том. 39, серия 2.2. Български език, литература и изкуство. Математика и информатика, Русе, РУ, 2002, стр. 26 – 29, ISBN 1311-3321.
 302. Пометкова, Я. Езикови грешки в учебнопомощната литература по математика за началното училище. В: Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция на тема: Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания. Том 1. Български език и литература, Смолян, Пловдивския университет ”П. Хилендарски”, филиал , 2002, стр. 59 – 63, ISBN 954-91026-4-5.
 303. Пометкова, Я. Специфика на замяната на подчинени изречения и синонимните им конструкции с отглаголно съществително име на -не. В: Научни трудове на РУ. Том 37, серия 7, Български език и литература. Чужди езици, Русе, 1999, стр. 23 - 29
 304. Пометкова, Я. Членуване / нечленуване на отглаголното съществително име на –не. В: Научни трудове на РУ. Том 37, серия 7, Български език и литература. Чужди езици, Русе, 1999, стр. 29 - 35
 305. Пометкова, Я. Някои случаи на синтактична синонимия в съвременния български език. В: Трети колоквиум по езикознание, В.Търново, 1995
 306. Пометкова, Я. Относно връзката между пунктуацията и интонацията в обучението по български език като чужд. В: Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”, Том ХХХІІ, серия 15, Филологически науки, Русе, 1989, стр. 51 - 56
 307. Пометкова, Я. И. Синтаксическая функция отглагольных существительных от фазисных глаголов. В: Динамика и функционирование русского языка: факторы и векторы. Материалы Международной научной конференции, Волгоград, 10 – 12 октября 2007г, Волгоград, Русия,, Издательство Волгоградского гос. пед. ун-та, 2007, стр. 131 – 134, ISBN 978-5-98926-033-1.
 308. Пометкова, Я. И. Адвербиализации и номинализации, подчиняващи изречения в българския език. В: Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов (материалы Второй Международной научной конференции г. Волгоград, 22 – 24 апреля 2007г.). Том 1, Волгоград, Русия, ВолГУ, 2007, стр. 115– 120, ISBN 978-5-9669-0306-0.
 309. Пометкова, Я. И. Семантични отношения в усложненото с деепричастна конструкция българско изречение. В: Научные традиции славистики и актуальные вопросы современного руского языка (Материалы международной научной конференции языковедов, посвященной 100- летию со дня рождения профессора С.В. Фроловой,, Самара, Русия, Самарского государственного педагогического у-та, 2006, стр. 85 – 95, ISBN 5-8428-0516-2.
 310. Радева В.,П.Стефанова. Иновативни форми на работа с деца от начална училищна степен в естетическа среда:синтез на изкуствата. В: Научни трудове на Русенския университет - 2014, том 53, серия 6.3, Русе, 2014, стр. 173-178
 311. Радева, В. Различен поглед върху изследване процедурите на творческа дейност при децата. В: Годишник на Шуменския университет, Т. XX D, Университетско издателство ШУ, 2016, стр. 107-114, ISBN 1314-6769.
 312. Радева, В. Модел на проблемно-екологична задача в контекста на синергетичния подход. В: Научни трудове на Русенския университет, том 54, серия 6.3, 2015, Русе, ИЦ при Русенски университет, 2015, стр. 147-153, ISBN 1311-3321.
 313. Радева, В. Приложни аспекти на визуалната подкрепа в познавателните книжки "Малко криво, но красиво". В: VI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ СЕТИВНОТО КЪМ ВИЗУАЛНОТО „ТВОРЧЕСКИ КЪМ РЕАЛНОСТТА“, Велико Търново, Издателски комплекс на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Факултет по изобразително изкуство, 2019
 314. Радева, В. Образователен модел на синергетично взаимодействие между решаването на учебен проблем и творчески процедури. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НВУ, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2019, стр. 310-317, ISBN 2367-7481.
 315. Радева, В. Алтернативни варианти на някои популярни живописни техники в обучението по изобразително изкуство. В: Научни трудове на Русенския университет - том 55, серия 6.3., Русе, ИЦ при РУ, 2016, стр. 89-93, ISBN 1311-3321.
 316. Радева, В. Ситуации с екологично съдържание в контекста на основните принципи за устойчиво развитие. В: Научни трудове на Русенски университет том 50, серия 6.3, Русе, ИЦ при РУ, 2011, ISBN 1311-3321.
 317. Радева, В. Сравнителен поглед между художествената фотография и рисунката като изкуства на визуалния контакт в творческия образователен процес в начален курс. В: Научни трудове на Русенския университет Том 49 серия 6.2, Русе, ИЦ при РУ, 2010, ISBN 1311-3321.
 318. Радева, В. Един щрих към интеграцията между изкуствата с оглед на педагогическата й приложимост. В: Научни трудове на Русенския университет Том 48 серия 6.2, Русе, ИЦ при РУ, 2009, ISBN 1311-3321.
 319. Радева, В., П. Стефанова. Иновативни форми на работа с деца от начална училищна степен в естетическа среда: синтез на изкуствата. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 53, серия 6.3, Русе, ИЦ при РУ, 2014, ISBN 1311-3321.
 320. Радева, В., Т. Стефанова. Онтодидактически подход за разработване съдържанието на интегративен конструкт. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 52, серия 6.3, Русе, ИЦ при РУ, 2013, ISBN 1311-3321.
 321. Радева, В., Т. Стефанова. Някои проекции на личностно-развиващия подход от общите нормативни актове в специалната предучилищна документация. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 51, серия 6.3, Русе, ИЦ при РУ, 2012, ISBN 1311-3321.
 322. Русев Р. Художествен текст и авторско съзнание в поезията на Владимир Попов. В: "Тихата лирика" в българската литература. Съставители Пламен Дойнов, Иван Станков, София - Велико Търново, "Кралица Маб", 2015, стр. 323-342, ISBN ISBN 978-954-533-.
 323. Русев Р. Стефан Гечев и Змей Горянин като художници на словото. В: Научные наследие академика В.И.Борковского и современная русская словесность. Материалы Международной научной конферпенции г. Волгограда, 8-11 сентебря 2015 г., Волгоград, ВолГУ, 2015, стр. 378-382, ISBN ISBN978-5-9669-.
 324. Русев Р. "Българете" в "Записки за България и българете" на Любен Каравелов - минало и съвремие в огледалото на себепознанието. - В: Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития. Годишник. Том 15.. В: Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития. Годишник. Том 15.Общобългарски комитет "Васил Левски", София, "Златен змей", 2014, стр. 158-167, ISBN 1311-1337.
 325. Русев Р. Анкета с академик Иван Радев. В: Национална памет и личен дълг. При глаголемите на българската литература. Академик Иван Радев на 70 години, София, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2014, стр. 146-170, ISBN ISBN 978-954-322-.
 326. Русев Р. Индивидуален стил и езикова личност. В: Арнаудов сборник.Том 8, Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 288-293, ISBN ISBN: 978-619-705.
 327. Русев Р. "Причастията" на Змей Горянин и Стефан Гечев. В: Да повикаш Бог. Книга за Змей Горянин., Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 87 - 92, ISBN 978-954-8467-99-5.
 328. Русев Р. Стефан Гечев в чудния свят на думите,модерната физика и поезията. В: Властта на духа: Алберт Гечев и Стефан Гечев, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 64 - 74, ISBN 978-619-7071-01-6.
 329. Русев Р. Учебникът по стилистика на Божан Ангелов. В: Русенски университет "Ангел Кънчев". Научни трудове. Том 52, серия 6.3. Езикознание. Литературознание. Изкуствознание., Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 39-43, ISBN 1311-3321.
 330. Русев Р. Неосъщественият лексикографски проект на писателя Йордан Вълчев. В: 70 години българска академична лексикография. Доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2013, стр. 195-202, ISBN 978-954-322-578-1.
 331. Русев Р. Хипотезите на писателя Йордан Вълчев за глаголицата. В: Научен център "Св. Дазий Доростолски" - Силистра към Русенския университет "Ангел Кънчев". Известия. Книга V., Силистра, 2013, стр. 20-36, ISBN ISSN 1313-7395.
 332. Русев Р. Отново за знаковата ситуация в лингвосемиотиката. В: Научни трудове. Том51, серия 6.3 Езикознание, Литературознание, Изкуствознание, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, стр. 32 - 35, ISBN 1311-3321.
 333. Русев Р., Д. Иванова, В. Коева. Система от упражнения в учебно помагало за интензивно обучение по български език на чуждестранни студенти. В: Научни трудове на ВНВУ "Васил Левски", №10, Велико Търново, ВНВУ "Васил Левски", 1988, стр. 395-400
 334. Русев Р., Д. Иванова, В. Коева. Подбор на учебните текстове в помагалото за интензивно обучение по български език на чуждестранни студенти, завършили първи курс. В: Научни трудове на ВНВУ "Васил Левски", №10, Велико Търново, ВНВУ "Васил Левски", 1988, стр. 391-394
 335. Русев Р., Д. Иванова, В. Коева. Научна организация на учебния процес по български език с чуждестранните студенти от І и ІІ курс във ВТУ "А. Кънчев". В: Докл. на науч.-практ. конф. "Научна организация на учебния процес и на труда на преподаване на студенти от ВТУЗ, серия 5, Чужди езици и физ. култура, 4-26 февруари 1982, Русе, ВТУ "Ангел кънчев", 1983, стр. 59-64
 336. Русев Р., Пенчева В. Основни интеграционни моменти в преподаването на български език и математика на чуждестранните студенти от подготвителния курс. В: Основни въпроси на качеството и ефективността в обучението на чуждестранните студенти:Науно-практически семинар, Русе, ВТУ "Ангел кънчев", 1986, стр. 118-122
 337. Русев, Р. Индивидуально-авторская интерпретация мотива "Святой Георгий побеждает дракона" в стихотворении Стефана Гечева "День Святого Георгия". В: Русское слово. Выпуск 3, Волгоград, Лицей №8, 2011, стр. 290 - 305, ISBN 978-5-904776-23-7.
 338. Русев, Р. Към определението на думата. В: Проф. Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник, Велико Търново, Знак 94, 2011, стр. 349-356, ISBN 978-954-524.
 339. Русев, Р. Художественият текст като личност. В: Известия на научен център "Св. Дазий Доростолски", книга 4, Силистра, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2011, стр. 179-188, ISBN 978-954-8467-42-1.
 340. Русев, Р. Езиковедските изследвания на Михаил Арнаудов. В: Арнаудов сборник: Доклади и съобщения: Т. 6, Русе, Лени-Ан, 2010, стр. 63-67, ISBN 978-954-8190-76-3.
 341. Русев, Р. Литературните опити на Михаил Арнаудов. В: Михаил Арнаудов .Разкази, Русе, Лени-Ан, 2010, стр. 5-9, ISBN 978-954-8190-78-7.
 342. Русев, Р. Към въпроса за художествената антропонимия в романа "Тютюн" на Димитър Димов. В: Научни трудове на Русенския университет "А. Кънчев", 48, серия 6.3, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, стр. 98-101, ISBN 1311-3321.
 343. Русев, Р. Единство эмоционального и научного мышления в поэтическом тексте Стефана Гечева "Причинная связь или искупление". В: Язык и емоции: номинативные и коммуникативные аспекты, Волгоград, Волгоградское научное издательство, 2009, стр. 260-267, ISBN 978-5-98461-556-3.
 344. Русев, Р. Индивидуално-авторска интерпретация на мотива "Св. Георги побеждава дракона" в стихотворението на Ст. Гечев "Гергьовден". В: Диалози за човека и човешкото. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината от рождението на проф. Тодор Ив. Живков, Бургас, Бряг, 2009, стр. 99 -112, ISBN 978-954-8752-13-8.
 345. Русев, Р. Проблемът за доминиращата функция на художественото слово. В: Арнаудов сборник:Доклади и съобщения. Т.5, Русе, Лени-Ан, 2008, стр. 243 - 247, ISBN 978-954-8190-57-2.
 346. Русев, Р. К характеристике языковой личности Захария Стоянова. В: У чистого источника родного языка. Сборник научных статей к 60-летию профессора В. И. Супруна, Волгоград, "Перемена", 2008, стр. 56-67, ISBN 978-5-9935-0046-1.
 347. Русев, Р. Михаил Арнаудов(1878-1978). В: Бележити русенци.Том 1, Русе, Ахат, 2008, стр. 78-88, ISBN 978-954-9664-11-9.
 348. Русев, Р. Проблемът за структурата на езиковата личност. В: Научни трудове на Русенския университет 46, серия 7, Русе, Русенски университет, 2007, стр. 7-10, ISBN 1311-3321.
 349. Русев, Р. Повторната субективно-оценъчна антропонимна номинация в полупряката реч на романите "Тютюн" и "Осъдени души" на Димитър Димов. В: Известия на Научния център "Св. Дазий Доростолски" към РУ"Ангел Кънчев", Силистра, печатница RITTbg издателство, 2007, стр. 15-21, ISBN 1313-7395.
 350. Русев, Р. Мисловноречевата дейност на Михаил Арнаудов като български учен хуманитарист. В: Академик Михаил Арнаудов - ученият и творецът, София, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2006, стр. 266 - 275, ISBN 954-322-117-0;978.
 351. Русев, Р. За два основни типа лексикална художествена номинация в белетристичния текст. В: Научни трудове на Русенския университет "А. Кънчев", 45, №5.2, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2006, стр. 17-21, ISBN 1311-3321.
 352. Русев, Р. Субективно-оценъчната номинация на персонажите посредством собствени имена в романите на Димитър Димов. В: Известия на Научния център "Св. Дазий Доростолски" към РУ"Ангел Кънчев", Силистра, РИТТ, 2006, стр. 177-186, ISBN 954-759-146-0;13 .
 353. Русев, Р. Разказите на Михаил Арнаудов. В: Арнаудов сборник:Доклади и съобщения. Т.4, Русе, Лени-Ан, 2006, стр. 178-184, ISBN 954-8190-49-4;13 .
 354. Русев, Р. Лексикална номинация, белетристичен текст и художествено-естетическа функция на словото. В: Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов: Материалы международной научной конференции. Волгоград, 24-27 април, 2005, Волгоград, Издательство Волгоградского университета, 2005, стр. 13-19, ISBN 59669-022-1.
 355. Русев, Р. Още едно виждане за езиковата личност(с оглед на трактовката й в руското езикознание). В: Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, стр. 299-303, ISBN 954-524-485.
 356. Русев, Р. Езиковата личност на разказвача в повестите на Йордан Вълчев. В: Змей със змейовете и човек с човеците: Йордан Вълчев. Изследвания, материали, спомени, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, стр. 85-86, ISBN 954-524-479-8.
 357. Русев, Р. Об образно-эстетической трансформации языковых единиц в художественном тексте. В: Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Серия "Филологические науки", Волгоград, ВГПУ "Перемена", 2005, стр. 72-74, ISBN няма.
 358. Русев, Р. Един испански образ художествен образ на българската ракия(или за гроздовата и хомосексуализма). В: Ракията на българина, Русе, Лени-Ан, 2005, стр. 141-148, ISBN 954-524-072-5.
 359. Русев, Р. Романът "Девети" на Анчо Калоянов - роман на българското преломно време. В: Научни трудове на Русенския университет "А. Кънчев", 44, №62, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2005, стр. 110-114, ISBN 1311-3321.
 360. Русев, Р. Фолклорен еротикон. IN: Бъзовец, Русе, Лени-Ан, 2004, pp. 291-302, ISBN 954-8190-41-9.
 361. Русев, Р. Ловджийски истории. IN: Бъзовец, Русе, Лени-Ан, 2004, pp. 291-302, ISBN 954-8190-41-9.
 362. Русев, Р. Хлябът в патриархалното всекидневие на българите от село Бъзовец, Русенско. В: Годишник на Асоциация ОНГЪЛ, ІV, София, Импресарско-издателска къща "Род", 2004, стр. 106-109, ISBN няма.
 363. Русев, Р. Човекът и слънцето в есето на Николай Хайтов "Слънце ненагледно". В: Научни трудове на Русенския университет "А. Кънчев", 41, №7.1, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2004, стр. 81-84, ISBN 1311-3321.
 364. Русев, Р. Кирилицата в огледалото на асоциативния експеримент. В: Арнаудов сборник:Доклади и съобщения. Т.3, Русе, Лени-Ан, 2003, стр. 277-292, ISBN 954-8190-31-1.
 365. Русев, Р. Номинация, предикация и художествено-естетическа функция на словото в творчеството на Ангел Каралийчев. В: Научни трудове на Русенския университет "А. Кънчев", 39, 2003, 2.2, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2003, стр. 70-74, ISBN 1311-3321.
 366. Русев, Р. Слово и подсъзнание. В: Научни трудове на Русенския университет "А. Кънчев", 40, №10.2, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2003, стр. 7-10, ISBN 1311-3321.
 367. Русев, Р. Хлебното зърно на арменците. В: Тихите арменци. Сборник с научни материали, София, Импресарско-издателска къща "Род", 2002, стр. 1-17, ISBN 954-476-026-1.
 368. Русев, Р. Прозата в стихове на Алеко Константинов. В: Научни трудове на Русенския университет "А. Кънчев", 38, №8, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2001, стр. 53-55, ISBN 1311-3321.
 369. Русев, Р. Интегративната функция на лингвоестетическия подход в езиковото и литературното обучение на децата от детската градина и началното училище. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", 38, №6, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2001, стр. 45-48, ISBN 1311-3321.
 370. Русев, Р. Михаил Арнаудов и българската идентичност. В: Арнаудов сборник:Доклади и съобщения. Т.2, Русе, Лени-Ан, 2001, стр. 7-12, ISBN 954-8190-18-4.
 371. Русев, Р. "Краят на потоците" от Свилен Капсъзов или романът-песен за Таланта и Властта. В: Родопите, човекът и песента: Сборник, посветен на Свилен Капсъзов, Смолян, Отзук прес ООД, 2001, стр. 39-41, ISBN няма.
 372. Русев, Р. Ангел Кънчев - език и личност. IN: Ангел Кънчев. Материали от кръглата маса по повод 150-годишнината от рождението на революционера., Русе, Авангард-принт ООД, 2001, pp. 60-65, ISBN 954-9548-30-9.
 373. Русев, Р. Пораждане на повторните названия на персонажите в художествената проза на Димитър Димов. В: Изследвания по български език: Сб. с материали от нац. науч. конференция, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, стр. 224 - 230, ISBN няма.
 374. Русев, Р. Академик Михаил Арнаудов - език и личност. В: Арнаудов сборник: Доклади и съобщения: Т. 1, Русе, Лени-Ан, 2000, стр. 13-16, ISBN 954-8190-141.
 375. Русев, Р. Издателят Захари Стоянов - аспекти на езиковата личност. В: Захарий Стоянов и нашето време: Доклади и научни съобщения по повод 150-годишнината на Летописеца, София, Народно събрание на РБ, 2000, стр. 185-190, ISBN 954-22-0295-4.
 376. Русев, Р. За образно-естетическата трансформация на езиковите единици в художествения текст. В: Лингвистика на литературния текст. Теория на литературата; Международна научна конференция. Велико Търново, 23-25 октомври 1998, Велико Търново, УИ, 2000, стр. 295-299, ISBN 954-524-229-9.
 377. Русев, Р. За антропонимичното пространство на езика в Русенския университет. В: Научни трудове на Русенския университет "А. Кънчев", 37, 1999, 7, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 1999, стр. 49-54, ISBN 1311-3321.
 378. Русев, Р. Текст и личност в книгата на Димитър Маринов "Спомени из моя живот" или "Моята биография". В: Живата старина. Юбилеен сборник по случай 150-години от рождението на Димитър Маринов, Русе, Лени-Ан, 1999, стр. 31-37, ISBN 954-8190-07-09.
 379. Русев, Р. Наблюдения върху текста на първата научна работа на Михаил Арнаудов. В: Извор, 98: Алманах: кн.5, Русе, Авангард-Принт, 1998, стр. 59-64, ISBN няма.
 380. Русев, Р. Град Русе през погледа на двама чужденци - културно-семиотични аспекти на градското пространство. В: Алманах за историята на Русе: Т.2, Русе, Държавен архив, 1997, стр. 425-430, ISBN 954-8339-06-4.
 381. Русев, Р. За смисъла на един художествен образ(Женда от "Постолови воденици". В: Библия. Фоклор. Литература: Сб. материали от науч. сесия Библията в европейската фолклорна и литературна традиция, 27-28 окт. 1995, Русе, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1996, стр. 195-203, ISBN 954-427-162-7.
 382. Русев, Р. "В сянката на назарянина" - библейски образ и художествено-естетическата му интерпретация. В: Библия. Фоклор. Литература: Сб. материали от науч. сесия Библията в европейската фолклорна и литературна традиция, 27-28 окт. 1995, Русе, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1996, стр. 166-171, ISBN 954-524-152-7.
 383. Русев, Р. Говор. Лексикални особености. В: Тетово. Теренни материали и проучвания. Под общата редакция на Анчо Калоянов, Русе, 1995, стр. 199-204, ISBN няма.
 384. Русев, Р. Авторската индивидуалност в изграждането на научен текст. В: Лингвистика на текста: Международна научна коференция. ВТУ "Св. Кирил и Методий", Велико Търново, Знак 94, 1995, стр. 51-58, ISBN 954-8709-12-0.
 385. Русев, Р. Структурно-семантична характеристика на двукомпонентните атрибутивни словосъчетания в поезията на Александър Геров. В: Лингвистични студии: Юбилейна научна сесия. В. Търново, 15-16 октомври 1992, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1994, стр. 319-325, ISBN 954-524-072-5.
 386. Русев, Р. За речевото въздействие на българските народни клетви. В: Втори колоквиум по езикознание. Сборник доклади и съобщения, Велико Търново, ВТУ "Кирил и Методий", 1994, стр. 55-61, ISBN 954-427-162-7.
 387. Русев, Р. Семиотика на философския текст. В: Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, ВТУ "Ангел Кънчев", 1994, стр. 127-132, ISBN 1311-3321.
 388. Русев, Р. Език и пол в разказа "Постолови воденици" от Йордан Йовков. В: Лингвистични студии: Юбилейна научна сесия. В. Търново, 15-16 октомври 1992, Велико Търново, УИ, 1994, стр. 125-131, ISBN 954-524-072-5.
 389. Русев, Р. За избора и поетическата семантика на един антропоним в романа "Осъдени души" на Димитър Димов. В: Юбилейна научна сесия . 10 години Факултет за чуждестранни студенти.8-9 юни 1989, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 1989, стр. 243-245, ISBN няма.
 390. Русев, Р. Вторичната номинация на лица посредством зооними и обучението на чуждестранни студенти. В: Юбилейна научна сесия. 10 години Факултет за чуждестранни студенти, Русе, ВТУ "Ангел Кънчев", 1989, стр. 117 -120
 391. Русев, Р. Номинация и текст. С оглед на обучението по български език на чуждестранните студенти от подготвителния курс. В: Основни въпроси на качеството и ефективността в обучението на чуждестранните студенти:Науно-практически семинар, Русе, ВТУ "Ангел Кънчев", 1986, стр. 276-280
 392. Русев, Р. За един подход в анализа на художествената лексика и обучението по български език на чуждестранните студенти. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", 27, №4, Ч.1, Русе, ВТУ "Ангел Кънчев", 1985, стр. 90-95
 393. Русев, Р. За един подход в изследване езика на художествената литература. В: Единадесети пролетен колоквиум на възпитаниците на ВТУ"Кирил и Методий", Велико Търново, ВТУ "Кирил и Методий", 1985, стр. 73-79, ISBN няма.
 394. Русев, Р. Изграждане на умения у чуждестранните студенти за конспектиране на научно-технически текст. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", 27, №4, Ч.1, Русе, ВТУ "Ангел кънчев", 1985, стр. 85-89
 395. Русев, Р. Лексикална художествено-естетическа номинация на страха и гнева у Юрталана в романа "Снаха" на Георги Караславов. В: Десети пролетен колоквиум на възпитаниците на ВТУ"Кирил и Методий", 1984, Велико Търново, ВТУ "Кирил и Методий", 1984, стр. 15-16, ISBN няма.
 396. Русев, Р. Пораждане на научен текст и обучението по български език на чуждестранните студенти от подготвителния курс. В: Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев" , 26, №11, Ч. 2, Русе, ВТУ "Ангел Кънчев", 1984, стр. 15-20
 397. Русев, Р. Изграждане на речеви навици и умения у чуждестранните студенти от подготвителния курс за възприемане смисловото съдържание на устен научно-технически текст. В: Български език за чужденци. Актуални проблеми на обучението, София, ИЧС, 1983, стр. 111-116
 398. Русев, Р. Към въпроса за повторната номинация в романа "Осъдени души" на Димитър Димов. В: Пролетен колоквиум "Проф. д-р Пеньо Русев",, Велико Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 1983, стр. 57 - 62, ISBN няма.
 399. Русев, Р. Смисловото възприемане на научно-техническия текст и обучението по български език на чуждестранните студенти от подготвителния курс. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", 23, №11, Русе, ВТУ "Ангел Кънчев", 1981, стр. 127-132
 400. Стефанова П. Възгледите на Йохан Йоаким Кванц за интерпретацията на бароковата музика. В: Научни трудове на русенския университет, том 51, серия 6.3, Русе, 2012
 401. Стефанова, П. Алтернативните музикални инструменти-поглед към бъдещето в музикалната педагогика. В: Научна конференция на НБУ, София, Нов български университет, 2018, стр. 14-15, ISBN 1313-342X.
 402. Стефанова, П. Нено Димов и духът на музикалното време. В: Седми академични пролетни четения, НМА "Проф. П.Владигеров", София, "Маркус 09", 2017, стр. 322-328, ISBN 1314-9261.
 403. Стефанова, П. Виното в музиката. В: Виното-история и вдъхновение, РБ Любен Каравелов, БАН, 2016
 404. Стефанова, П. Творчески акценти в процесът на създаването на музикална приказка. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2016
 405. Стефанова, П. Музика поетика и теория на афектите. В: НБУ Научна конференция с международно участие, бр.6, София, НБУ Департамент, 2012, ISBN 1313-342X.
 406. Стефанова, П. Барокови музикални фигури в първа част на сонатата за флейта и чембало в сол мажор от Карл Филип Емануел Бах. В: Изкуствоведски четения, Институт за изследване на изкуствата при БАН, София, 2012
 407. Стефанова, П. Реторичната изразност на Карл Филип Емануел Бах в първата част на соната в ми минор за флейта и чембало. В: РУ Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 6:3, Русе, 2011, стр. 161-166, ISBN 1311-3321.
 408. Стефанова, П. Музиката и етосът - някои исторически аспекти. В: Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия 6:3, Русе, Издателски център при Русенския университет, 2010, ISBN 1311-3321.
 409. Стефанова,П.,П.Стефанов. Компютърът като звукозаписно студио: ролята на звуковото многообразие в началното образование. В: Научни трудове на Русенския университет Том 54, серия 6.3, Русе, 2015, стр. 131 - 137, ISBN 1311 - 3321.
 410. Стефанова. П. Интепретационни проблеми на бароковите музикални фигури през погледа на Карл Филип Емануел Бах. В: Изкуствоведски четения, БАН, София, БАН, 2013
 411. Стефнова,П. Съпоставяне на бароковите музикални фигури с афекта, който предизвикват в соната за флейта и чембало в ре мажор от Карл Филип Емануел Бах. В: Научни трудове на Русенския университет - 2013,том 52, серия 6.3, Русе, 2013, стр. 233 - 237, ISBN 1311-3321.
 412. Харакчийска Цв., А. Манукова. КОМУНИКАЦИОННАТА ПОЛИТИКА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ИМИДЖА НА УНИВЕРСИТЕТА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ВЕСТНИК „СТУДЕНТСКА ИСКРА“. В: Сборник с доклади от Международна научна конференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития“, 24 април 2018 г. – 25 април 2018 г., том 2, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, 2018, стр. 201–213, ISBN 978-619-7404-04-3.
 413. Харакчийска, Цв. Теорията за преработваемостта на входящата езикова информация и нейното приложение при изследване езиковото развитие на деца, усвояващи английски език в начална училищна възраст. В: Научни трудове на РУ и СУ'12, т. 51, серия 6.3, Русе, 2012, стр. 81-88, ISBN 1311-3321.
 414. Харакчийска, Цв. Когнитивни перспективи на усвояването на чужд език. В: Научни трудове на РУ и СУ'12, т.51, серия 6.3, Русе, 2012, стр. 89-95, ISBN 1311-3321.
 415. Харакчийска, Цв. Фонетико-фонологични грешки, свързани със замени на гласни звукове в устната реч на 9-10-годишните деца, изучаващи английски език в начален етап. В: Език, литература, многоезичие, София, Издателство на Нов Български Университет, 2011, стр. 418-430, ISBN 978-954-535-619-3.
 416. Харакчийска, Цв. Типични фонетико-фонологични грешки, свързани със замените на съгласни звукове в писмената реч на 9-10-годишните деца, изучаващи английски език в начален етап. В: Студентски научни изследвания, Русе, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2006, стр. 36-45, ISBN 1311-3321.
 417. Харакчийска, Цв., Д. Баева. Интензифициране развитието на фонематичния слух у 9-10-годишните деца, изучаващи английски език в начален етап. В: Език, култура, идентичност, т.2 - Културология, методика и педагогика, Велико Търново, Фабер, 2010, стр. 230-238, ISBN 978-954-400-282-4.
 418. Цветанова-Цанева, Ц. Модел на изследване на лингвокултурологичните маркери на национална идентичност на млади българи, родени зад граница. В: Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник от Тринадесетите международни славистични четения, София, София, 21-23.04. Т. I Лингвистика., Фабер, В.Търново, 2017
 419. Цветанова-Цанева, Ц. Номинации на концепта „родина” в съзнанието на млади българи, родени зад граница. В: Филологически форум , – брой 2 ( 4 ), София, СУ „Кл . Охридски“,, 2016, стр. с. 30
 420. Цветелина Цветанова. Критиката като изкуство да сътвориш живота според есеистиката на Оскар Уайлд. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, 2012, стр. том 51
 421. Цветелина Цветанова. „Портретът на У.Х" като протороман на „Портретът на Дориан Грей". В: / сб. „Седми Арнаудови четения”, Русе, 2010
 422. Цветелина Цветанова - Цанева. Основни теории за национализма от гледна точка на съвременността. В: Арнаудов сборник Том 9, Русе, 2015
 423. Цветелина Цветанова, Марияна Георгиева. Проект „С болка по изчезващата родина“ – опит за интерактивна рефлексия на Паисиевата история в училище. В: Проект „С болка по изчезващата родина“ – опит за интерактивна рефлексия на Паисиевата история в училище, Русе, Лени Ан, 2013
 424. Цонева Д. Влияние на родноезиковата интерференция при обучението на араби по български език.. В: Теория и практика на чуждоезиковото обучение, София, 1984, стр. 124 - 129
 425. Цонева Д. Игн. За слуховите тестове при чуждоезиковото обучение. В: ЮНС "45 години ВНВВУ "Г. Бенковски", Плевен, 1990
 426. Цонева Д. Игн. За някои пропуски в работата по фонетика при чуждоезиковото обучение. В: Десет години Факултет за чуждестранни студенти, Русенски университет, 1989, стр. 25 -35
 427. Цонева Д.Игн. Особености на работата по фонетика при чуждоезиковото обучение. В: Бюлетин на ИЧС, София, 1992
 428. Цонева Д.Игн. Особености на работата по фонетика при чуждоезиковото обучение. В: Бюлетин на ИЧС, София, 1991, стр. 17 -25
 429. Цонева Димитрина. Ролята на фонематичния слух при аудиране на чуждоезиковата реч. В: Основни въпроси на качеството и ефективността в обучението на студентите, София, 1986, стр. 218 - 223
 430. Цонева Димитрина. Експериментално-фонологични изследвания на речевия слух у арабите, изучаващи български език. В: Основни въпроси на качеството и ефективността в обучението на студентите, София, 1986, стр. 223- 227
 431. Цонева Димитрина. Подбор на езиков материал за формиране на фонематичен слух. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", Русенски университет "А. Кънчев", 1984, стр. 78 - 85
 432. Цонева, Д. Усъвършенстване на речевия слух - основа за повишаване качеството на труда на преподавателя по чужд език.. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", Русенски университет "А. Кънчев", 1985, стр. 185 - 195
 433. Цонева, Д. Кратка съпоставителна характеристика на българския и арабския вокализъм с оглед усвояването на българската фонологична система от арабски учащи се.. В: Пролетен колоквиум "Проф. Пеньо Русев", Велико Търново, 1983, стр. 86 - 92
 434. Цонева, Д. , Д. Христова. Нов подход за езикова работа по биология в начален етап на обучаване чуждестранни учащи се. В: ЮНС "10 години Факултет за чуждестранни студенти", Русенски университет "А. Кънчев", 1989, стр. 385 - 389
 435. Цонева, Д. , Р. Кършакова. Информационната роля на словореда и овладяването му от чуждестранните студенти в подготвителния курс. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", том ХХІІІ, серия 11, Русе, 1981, стр. 307 - 312
 436. Цонева, Д. Игн. Типове рецептивни упражнения за начален етап на обучение по чужд език. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", том ХХVІІІ, серия 7, Русе, 1991, стр. 27 - 35
 437. Цонева, Д. Игн. Нов подход във фонетичната работа при чуждоезиковото обучение. В: Лингвистични и методически проблеми на обучението по чужди езици във ВУЗЦонева, Русенски университет "А. Кънчев", 1991
 438. Цонева, Д. Игн. Възможности за развитие на чувството за хумор у 5 - 7-годишните деца. В: Научна сесия на преподавателите от полувисшите институти, Русе, 1989, стр. 1 - 7
 439. Цонева, Д. Игн. Вербалната зрителна опора във фонетичната работа при чуждоезиковото обучение. В: Научните изследвания и технологичният трансфер - фактори за обновление на ХВП, Пловдив, 1988, стр. 251 - 259
 440. Цонева, Д. Игн. Кратка съпоставителна характеристика на българския и арабския консонантизъм. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", том ХХVІІ, серия 4, Русе, 1985, стр. 103 - 109
 441. Цонева, Д. Игн. , И. Борисова. Научна организация на учебния процес по български език с чуждестранни студенти за запознаването им с научния стил на речта. В: Научна организация на учебния процес и на труда на преподавателите и студентите от ВТУЗ, Русенски университет "А. Кънчев", 1983, стр. 51 - 58
 442. Цонева, Д., Цв. Харакчийска. Контрастивен анализ на консонантните системи на съвременния български и английски език и изводи за работата по фонология при обучението по английски език. В: Сборник научных трудов „Теоретические и лингводидактические проблемы исследования славянских языков, Волгоград, ГОУ ВПО „ВолГУ”, 2008, стр. 331-352
 443. Цонева, Д., Цв. Харакчийска. За ролята на слуховия тест в обучението по английски език. В: Научни трудове РУ'07, т. 46, серия 7, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2007, стр. 94-100, ISBN 1311-3321.
 444. Цонева, Д., Цв. Харакчийска. Позиционна характеристика на българските и английските лабиални съгласни. В: Научни трудове на Русенския университет, т. 45, серия 5.2, Русе, Русенски университет, 2006, стр. 7-17, ISBN 1311-3321.
 445. Цонева, Д., Цв. Харакчийска. Контрастивен анализ на алвеолните съгласни в бългaрски и английски език с оглед на позиционната им реализация. В: Арнаудов сборник, Русе, Лени-Ан, 2006, стр. 384-389
 446. Цонева, Д.Игн. Система упражнения за развитие на интонационния слух у чуждестранните учащи се. В: ІV Национална научнометодична школа по чуждоезиково обучение, София, 1991, стр. 49 - 59
 447. Цонева, Д.Игн. Родноезиковата интерференция и чуждоезиковото обучение. В: Лингвистични и методически проблеми на обучението по чужди езици във ВУЗ, Русе, 1991, стр. 49 - 57
учебници
 1. Harakchiyska, T. (Ed.). Learner-Centred Teaching Manual (A Training Pack for University Teaching Staff). Brno, Masaryk University, 2018, pp. 240, ISBN 978-80-210-9057-6.
 2. Димитрина Игнатова Цонева. Български език и речева култура. Русенски университет "А.- Кънчев", Primax, Русе, 2013, стр. 255, ISBN ISBN 978-954-8675.
 3. Игнатова-Цонева, Д. Култура на речта и поведението. Русенски университет "А. Кънчев", МЕДИАТЕХ, 2014, стр. 140, ISBN 978-619-7971-86-3.
 4. Камбуров П., Д. Камаринчева, В. Донева, А. Спасова. Въвеждащ курс по български език за чужденци - учебник и DVD. Русе, Авангард принт, 2009, стр. 194, ISBN 9 789543 370634.
 5. Папазов, Б., В. Радева и др. Изобразително изкуство за 1 клас./Одобрен със заповед No РД09–1597/ 08.02.2017г. на Министъра на образованието и науката. Варна, Бит и техника ООД, 2016, стр. 88, ISBN 978-954-9412-60-4.
 6. Пометкова, Я. Морфология на съвременния български език. Русе, Университетско издателство, 2015, стр. 151, ISBN 978-954-712-657-2.
 7. Пометкова, Я. Синтаксис на съвременния българския език. Русе, Университетско издателство, 2015, стр. 136, ISBN 978-954-712-636-7.
 8. Пометкова, Я. Синтаксис. Курс лекции за дистанционно обучение. Русе, Русенски университет, 2013, стр. 170, ISBN http://e-learning.
 9. Пометкова, Я. Морфология. Курс лекции за дистанционно обучение. Русе, Русенски университет, 2013, стр. 170, ISBN http://e-learning.
 10. Радева, В., Зл. Димитрова. Изобразително изкуство за 4 клас. Варна, Бит и техника ООД, 2019, стр. 76, ISBN 978-619-7523-34-8.
 11. Радева, В., Зл. Димитрова, Н. Петрова. Изобразително изкуство за 3 клас. Варна, Бит и техника ООД, 2018, стр. 76, ISBN 978-619-7457-37-7.
 12. Радева, В., Н. Петрова. Изобразително изкуство за 2 клас. Варна, Бит и техника ООД, 2017, стр. 76, ISBN 978 - 954 - 9412.
 13. Харакчийска, Цв. Граматика на съвременния английски език (фонетика и лексикология). Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2018, стр. 130, ISBN 978-954-712-748-7.
 14. Харакчийска, Цв. Граматика на съвременния английски език (морфология и синтаксис). Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2018, стр. 126, ISBN 978-954-712-749-4.
 15. Харакчийска, Цв. Лингвистични особености при усвояване на английския език в детска възраст. Русе, Университетски издателски център при Русенския университет "Ангел Кънчев", 2012, стр. 162, ISBN 978-954-712-551-3.
 16. Харакчийска, Цв. Методика на обучението по английски език в начална училищна степен. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, стр. 152, ISBN 978-954-712-511-7.
 17. Цонева, Д.,В.Райнов. Нормативна и практическа фонетика и фонология на съвременния български език. Русе, Русенски университет, 2009, стр. 216, ISBN 978-954-712-477-6.
 18. Цонева-Игнатова, Д. Култура на речта(Второ преработено и допълнено издание).. Русенски университет, Издателски център на Русенския университет, 2008, стр. 285, ISBN 978-954-712-417-2.
 19. Цонева-Игнатова, Д. Култура на речта (Правописни особености при някои категории думи и форми. Тестови задачи по български език за самоподготовка. Тестове за самопроверка). Русе, Русенски университет, 2004, стр. 268, ISBN 954 – 712 – 243 –.
учебни пособия
 1. Ангелова, М., М. Душкова, Св. Цанков. Арт-академия на открито. Неформално обучение чрез изкуство. Учебен диск. Русе, Артцентрик, 2015, ISBN 978-619-90559-0-8.
 2. Бенин, Н, Р. Вълчев, К. Темков, К. Дамянова, М. Йорданова, Ц. Николова, В. Вълова, Т. Демирова, В. Георгиева, Р. Колева, Ж. Цирков, М. Станкова, Д. Ангелова. Образование за демократично гражданство. Книга за учителя. Начален курс. Второ преработено издание. София, Център „Отворено образование”, 2003, стр. 343, ISBN 954-8983-29-Х.
 3. Бенин, Н., А. Велева, Ю. Дончева, В. Ванева, П. Стефанова, И. Илиева, В. Василева, В. Радева, И. Илчев, К. Симеонов. Ръководство за провеждане на педагогическа практика на студентите от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика и чужд език в Русенския университет "Ангел. Плевен, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2015, стр. 101, ISBN 987-619-207-035-9.
 4. Гачевски Г., В. Гачевска, Я. Пометкова. Учебно помагало за обучение на чуждестранни студенти по математика. Русе, ВТУ "А. Кънчев", 1987, ISBN 80.
 5. Донева, В. WEB базиран курс по проект „Дистанционни форми на обучение” на РУ – „Куклено-театрално изкуство”. Русе, Русенски университет, 2013, ISBN http://e-learning.
 6. Донева, В. Словесно-изпълнителско изкуство. Теория. Упражнения. Русе, Русенски университет, 2016, стр. 132, ISBN 978-619-7058-38-3.
 7. Драголова, Е., К. Йорданова, В. Радева, П. Памукова и др. Портфолио за постиженията на детето за първа възрастова група (по изобразително изкуство). Варна, Бит и техника ООД, 2019, ISBN 978-619-7457-63-6.
 8. Драголова, Е., К. Йорданова, В. Радева, П. Памукова и др. Портфолио за постиженията на детето за втора възрастова група (по изобразително изкуство). Варна, Бит и техника ООД, 2019, ISBN 978-619-7457-63-6.
 9. Душкова, М., В Радева. Портфолио за участие в извънаудиторни дейности. Варна, Бит и техника, 2019, стр. 28, ISBN 978-619-7523-67-6.
 10. Камбуров П., Д. Камаринчева, В. Донева, А. Спасова. Български за брокери на недвижими имоти - интерактивно мултимедийно пособие в DVD формат. Стара Загора, Медийни системи, 2009, ISBN 9 789547 124301.
 11. Любенов, Д., Гелков, Ж. Стилов редактор Н. Бенин. Анализ и реконструкция на пътнотранспортните произшествия. Русе, Академично издателство „Русенски университет”, 2017, стр. 63, ISBN 978-954-712-717-3.
 12. Недкова Е. Фонетика и лексикология.Съвременен български език. Материали и текстове за упражнения. Русе, Лени-Ан, 2013, стр. 85, ISBN 978-954-8190-97-8.
 13. Недкова, Е. Помагало по фразеология на българския език. Русе, ЛЕНИ-АН, 2009, стр. 128, ISBN 978-954-8190-64-0.
 14. Недкова, Е., Кр. Георгиева. Лексикалната работа в урока по литература (2-4 клас). Русе, Образование, 2005, ISBN 954-91715-1-5.
 15. Пометкова, Я. Български език за чуждестранни студенти. Текстове. Упражнения. Ниво 2Б. Русе, Университетско изд-во, 2015, стр. 85, ISBN 978-954-712-672-5.
 16. Пометкова, Я. Морфология на съвременния български език. Упражнения. Русе, Университетско изд-во "А. Кънчев", 2015, стр. 147, ISBN 978-954-712-658-9.
 17. Пометкова, Я. Синтаксис на съвременния български език. Упражнения. Русе, Университетско изд-во "А. Кънчев", 2015, стр. 119, ISBN 978-954-712-671-8.
 18. Пометкова, Я. Кратка българска граматика в слайдове (електронно издание). Русе, Университетско издателство, 2014, стр. 800 слайда, 367 MB, ISBN 978-954-712-615-2.
 19. Пометкова, Я. Морфология. Семинарни упражнения за дистанционно обучение. Русе, Русенски университет, 2013, стр. 130, ISBN http://e-learning.
 20. Пометкова, Я. Синтаксис. Семинарни упражнения за дистанционно обучение. Русе, Русенски университет, 2013, стр. 130, ISBN e-learning.uni-ru.
 21. Пометкова, Я. Съвременен български език. Морфология (Упражнения. Тематичен справочник). Русе, Русенски университет, 2006, стр. 107, ISBN 10: 954-712-336-Х.
 22. Пометкова, Я. Съвременен български език. Синтаксис (Упражнения. Тематичен справочник). Русе, РУ, 2006, стр. 193, ISBN 10: 954-712-335-1.
 23. Радева, В. Книга за учителя по изобразително изкуство за 4 клас. Варна, Бит и техника ООД, 2019, ISBN 978-619-7523-16-4.
 24. Радева, В. Книга за учителя по Изобразително изкуство за 3 клас. Варна, Бит и техника ООД, 2018, стр. 48, ISBN 978-619-7457-36-0.
 25. Радева, В. Книга за учителя по Изобразително изкуство за 2 клас. Варна, Бит и техника ООД, 2017, стр. 48, ISBN 978-954-9412-80-2.
 26. Радева, В., Б. Папазов. Книга за учителя по Изобразително изкуство за 1 клас. Варна, Бит и техника ООД, 2016, стр. 60, ISBN 978-954-9412-67-3.
 27. Радева, В., П. Памукова. "Малко криво, но красиво" - Познавателна книжка по изобразително изкуство за втора възрастова група. Варна, Бит и техника ООД, 2019, ISBN 978-619-7457-93-3.
 28. Радева, В., П. Памукова. "Малко криво, но красиво" - Познавателна книжка по изобразително изкуство за първа възрастова група. Варна, Бит и техника ООД, 2019, ISBN 978-619-7523-02-7.
 29. Радева, В., П. Памукова. "Малко криво, но красиво" - Познавателна книжка по изобразително изкуство за четвърта подготвителна възрастова група. Одобрена със заповед № РД 09–605/ 28.03.2018 г. на МОН. Варна, Бит и техника ООД, 2018, стр. 34, ISBN 978-954-9412-91-8.
 30. Радева, В., П. Памукова. "Малко криво, но красиво" - Познавателна книжка по изобразително изкуство за трета подготвителна възрастова група. Одобрена със заповед № РД 09–556/ 27.03.2018 г. на МОН. Варна, Бит и техника ООД, 2018, стр. 34, ISBN 978-954-9412-99-4.
 31. Терзиева, М., К. Йорданова, В. Радева, П. Памукова и др. Портфолио за постиженията на детето за четвърта подготвителна възрастова група (по изобразително изкуство). Варна, Бит и техника ООД, 2018, ISBN 978-619-7457-58-2.
 32. Терзиева, М., К. Йорданова, В. Радева, П. Памукова и др. Портфолио за постиженията на детето за трета подготвителна възрастова група (по изобразително изкуство). Варна, Бит и техника ООД, 2018, ISBN 978-619-7457-63-6.
 33. Терзиева, М., М. Лазарова, В. Радева, П. Памукова и др. Книга за учителя за трета подготвителна възрастова група в детската градина и в училище (по изобразително изкуство). Варна, Бит и техника ООД, 2018, стр. 222, ISBN 978-619-7457-66-7.
 34. Терзиева, М., М. Лазарова, В. Радева, П. Памукова и др. Книга за учителя за четвърта подготвителна възрастова група в детската градина и в училище (по изобразително изкуство). Варна, Бит и техника ООД, 2018, стр. 254, ISBN 978-619-7457-67-4.
 35. Харакчийска, Цв. Учебно помагало по методика на обучението по английски език в начална училищна степен. Русе, Медиатех Плевен, 2011, стр. 136, ISBN 978-954-8467-24-7.
 36. Цонева Д., Д. Христова, Л. Тодорова. Уводен езиков курс по биология за чуждестранните студенти от подготвителния курс. Русе, Русенски университет, 2014, ISBN ISBN 978-619-7071.
 37. Цонева, Д. Слято, полуслято и разделно писане ( За ученици, кандидат-студенти и студенти).. Русе, "Гордим"ООД, 2001, стр. 152, ISBN 954 – 712 – 122 –.
 38. Цонева, Д. Тестове по български език. ( Учебно помагало). Русенски университет, 2000 г., с. 135. ISBN. Русе, "Лени-Ан",Русе, 2000, стр. 135, ISBN 954 – 712 - 067 .
 39. Цонева, Д., Ив. Борисова, Р. Кършакова. Учебно помагало за интензивно обучение по български език на чуждестранни студенти,завършили подготвителен курс. Русе, Русенски университет "А. Кънчев", 1983, стр. 127, ISBN хххххх.
 40. Цонева, Д., Р. Кършакова, Д. Христова. Въвеждане в специалността. Русе, Русенски университет, 1989, стр. 179, ISBN хххххх.
 41. Цонева,Д., И.Борисова и др. Учебно помагало по български език за чуждестранни студенти - медици, стоматолози и фармацевти. Русе, Русенски университет, 1981, стр. 165, ISBN хххххх.
 42. Цонева-Игнатова, Д. Практическа фонетика на българския език ( за чуждестранни студенти). Русе, Русенски университет, 1996, стр. 136, ISBN 954-712-102-2.
книги
 1. Byram, M.,Botsmanova, M.,Gagarova, S.,Georgieva, I.,Georgieva, V.,Davcheva, L., Zareva, D.,Karastateva, V.,Katsarska, M.,Madjarova, T., Markova, D.,Stefanova, D.,Fay, R., Filipova, F., Harakchiyska, T. Frameworks for analysis of marginalisation practices and discriminatory attitudes in learning materials. Evaluation model for the potential of learning materials in Bulgaria to fulfill the objectives . Sofia, Zebra Publishing House, 2006, pp. 50, ISBN 954-91834-1-6.
 2. Harakchiyska, T. (ed.), Popova, J. and Georgiev, T. National Guidelines for Knowledge Retention in VET Organisations in Bulgaria. Ruse, Printing House of the University of Ruse, 2017, pp. 114, ISBN 978-954-712-730-2.
 3. Harakchiyska, T., Stefanova, E., Jordanova, M., Angelova, V., Ivanova, I., Velikova, S., Geshev, G., Dimitrova, S., Tashevska, S. Quality in Foreign Language Teaching: Assessment Criteria for Secondary Schools. Sofia, British Council Bulgaria, 2006, pp. 48, ISBN 13: 978-954-91830.
 4. Harakchiyska, Ts. - Editor, S. Tsoneva, T. Dimchev, D. Ivanova, I. Ivanova, S. Ivanov, E. Petrov, K. Dimitrov, R. Arnaudov, J. Popova, Ts. Harakchiyska, Tz. Gueorguiev. National Guidelines for Knowledge Retention in VET Organizations in Bulgaria. Ruse, Printing House of the University of Ruse "Angel Kanchev", 2017, pp. 115, ISBN 978-954-712-730-2.
 5. Tellioglu, H., Harakchiyska, T. (Eds.). European Evaluation Framework for Computing Education and Training 2020 (EEFCET 2020). Vienna, TU Verlag, Vienna, 2016, pp. 124, ISBN 978-3-903024-27-4.
 6. Авторски колектив, В. Донева (съавтор). Бъзовец. Обичаи при бременност, раждане и отглеждане на детето(с. 82-91), Културно-просветен живот (с.30-43), Детски фолклор (с.209-225), Антропонимия (с.255-260),Представи и вярвания, свързани с лич. Русе, Лени - Ан, 2004, стр. 388, ISBN 954-8190-41-9.
 7. Антонова, В., В. Донева - увод, съставителство, редакция и бележки. Дневникът на един депутат. Иван Попконстантинов, Централен софийски затвор, 1945 г.. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 182, ISBN 978-619-7071-67-2.
 8. Бенин, Н. Българска литература. Критически прочити. Т. II. Русе, Издателски център при РУ„Ангел Кънчев”, 2015, ISBN ISBN 978-954-712-.
 9. Бенин, Н. Българска литература. Критически прочити. Т. I. Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2012, ISBN ISBN 978-954-712-.
 10. Бенин, Н., А.Джамбазов, В.Донева, Д.Камаринчева, Д.Димитрова, Д.Цонева, Е.Недкова, И.Сиракова, Н.Ненов, Р.Русев, Я.Пометкова. Бъзовец. Селищно проучване. Русе, Лени-Ан, 2004, стр. 387, ISBN 954-8190-41-9.
 11. Бенин, Н., Бенина, И. Литература за деца и юноши. Класика и модерност. Т. I. Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2012, стр. 147, ISBN ISBN 978-954-712-.
 12. Бенин, Н., Р. Вълчев, В. Вълова, А. Маринова, Ц. Николова, М. Станкова, В. Георгиева, Д. Ангелова, Т. Демирова, П. Бакалов, К. Дамянова. Граждански паспорт на младия българин. Какво трябва да зная, за да живея по-добре. София, Център „Отворено образование”, 1999, стр. 163, ISBN ISBN 954-8989-15-.
 13. Бенин, Н., Р. Русев, Й. Палежев, М. Душкова, П.Дойнов, С.Иванов, П. Пенев, С. Дачева, Ц.Балевска, Н. Еремиева, К. Гергицов, Г. Василев, Р. Горанов, Ж. Душков, З. Михайлова, Ю.Жилиев, Марагос. Стефан Гечев - отвъд традицията. Русе, Лени-Ан, 2007, стр. 251, ISBN 978-954-8190-69-5.
 14. Бенин, Н., С. Атанасов, Б. Дишев, Х. Станчев, Д. Хамзе, К. Коджабашева. Комичният роман. Анализи и прочити. София, УИ „Св. Климент Охридски, 2013, стр. 184, ISBN 978-954-07-3613-6.
 15. Бенина, И., Н. Бенин. Литература за деца и юноши. Класика и модерност. Русе, Академично издателство Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2019, стр. 156, ISBN 978-954-712-763-0.
 16. В. Донева (съавтор), Русев Р., П. Минчев, Н. Ненов, В. Стоилова, Д. Минчева, Д. Тихолова, Ал. Попов, Ст. Русева, Цв. Ненова, Т. Маринчев. Тетово: Теренни материали и проучвания. Под общата редакция на Анчо Калоянов. Русе, НЦФЛ, 1995, стр. 232, ISBN няма.
 17. В. Донева, В.Антонова, С. Вичев. Константин Мутафов. Животоописание. Творчество.. Русе, Издателски център на русенски университет, 2017, стр. 339, ISBN ISBN 978-954-712-.
 18. В.Донева, Д.Цонева, Даниела Камаринчева, Е.Недкова, Р.Русев,Р.Горанов. Семантичен анализ на стихотворението “Сиво” от Валери Петров. Русе, ВТУ, 1994, стр. 159, ISBN **678-243-025.
 19. Д.Камаринчева, Д.Димитрова, Д.Цонева, Е.Недкова, И.Сиракова, Н.Ненов, Р.Русев, Бенин, Н., А.Джамбазов, В.Донева,Я.Пометкова. Бъзовец. Селищно проучване.. Русе,, Лени-Ан,, 2004, стр. 387, ISBN 954-8190-41-9..
 20. Димитрина Игнатова Цонева, Даниела Камаринчева, Никола Бенин. Ракията на българина. Русенски университет "А. Кънчев", "ЛЕНИ-АН", 2005, стр. 187, ISBN 954-8190-44-3.
 21. Донева, В., В. Антонова, М. Душкова, Ю. Попова, Р. Русев - съставителство, бележки; В. Донева, М. Душкова, Ю. Попова - идеен проект и редакция. Ректорите. Спомени, интервюта, документи. Русе, Университетски издателски център Русенски университет, 2015, стр. 248, ISBN 978-954-712-667-1.
 22. Донева, В., М. Душкова, Р. Русев - съставители и редактори. Властта на духа: Алберт Гечев и Стефан Гечев. Русе, Издателство на Русенския университет, 2013, стр. 105, ISBN 978-619-7071-01-6.
 23. Донева, В., М. Душкова, Р. Русев - съставители и редактори. Да повикаш Бог. Книга за Змей Горянин. Русе, Издателство на Русенския университет, 2013, стр. 162 с., ISBN 978-954-8467-99-5.
 24. Душкова, М. Ангели и сняг над Монреал. Поезия. Пловдив, Жанет-45, 2018, стр. 54, ISBN 9786191864393.
 25. Душкова, М. Невидими неща (разкази). Пловдив, Жанет-45, 2014, стр. 96, ISBN 978-954-491-997-9.
 26. Душкова, М. Мириси и гледки. Поезия. Пловдив, Жанет-45, 2004, pp. 68, ISBN 954-491-197-9.
 27. Душкова, М. Упражнение върху чучело. Поезия. Русе, Авангард Принт, 2000, стр. 48, ISBN 954-9548-13-9.
 28. Душкова, М. Пробвам историите като дрехи. Поезия. Велико Търново, Пан-ВТ, 1998, стр. 48, ISBN 954-9507-49-1.
 29. Недкова ,Е. съставител. Арнаудов том. Русе, ЛЕНИ- АН, 2018, стр. 500, ISBN 1.
 30. Недкова Е. В.Донева Д. Камаринчева и др.-съставител. Бъзовец-селищно проучване. Русе, ЛЕНИ-АН, 2004, стр. 400, ISBN 954-8190-41-9.
 31. Недкова Е. и авт. колектив. Обогатяване на речниковия състав на българския език чрез нови думи и изрази с домашно градиво В:Изследване речта на носителите на съвременния български език. Русе, РУ, 2013, стр. 45-56, ISBN 978-619-7071-30-6.
 32. Недкова Е. и др. Оценка и интерпретация на литературната творба // Темата за "благородния разбойник" в историческите предания на българи, руси и словаци. Русе, РУ, 1994, стр. 29-35, ISBN РУ.
 33. Недкова Е. Р. Русев и др.-съставител. Арнаудов сборник т.6. Русе, ЛЕНИ-АН, 2010, стр. 528, ISBN 978-954-8190-73-6.
 34. Недкова Е. Р. Русев и др.-съставител. Арнаудов сборник т.4. Русе, ЛЕНИ-АН, 2006, стр. 446, ISBN 978-954-8190-49-7.
 35. Недкова Е. Р.Русев и др.- съставител. Арнаудов сборник т.5. Русе, ЛНИ-АН, 2008, стр. 506, ISBN 978-954-8190-57-2.
 36. Недкова Е. Р.Русев и др.-съставител. Арнаудов сборник т.7. Русе, ЛЕНИ-АН, 2013, стр. 446, ISBN 978-619-7058-06-2.
 37. Недкова Е. Р.Русев- съставител. В огледалния свят на езика и културата. Русе, ЛЕНИ-АН, 2008, стр. 258, ISBN 978-954-8190-54-1.
 38. Недкова Е. Я.Пометкова- съставител. Изследване речта на носителите на съвременния българския език. Русе, Ру, 2013, стр. 80, ISBN 978-619-7071-30-6.
 39. Недкова Е., Р. Русев и др.съставител. Арнаудов сборник том 8. Русе, ЛЕНИ-АН, 2014, стр. 465, ISBN 978-619-7058-33-8.
 40. Недкова Е., Р.Русев,Д.Цонева,В. Донева и др. Бъзовец, селищно проучване //Локални прояви на народната памет/ предания/. Русе, Лени-Ан, 2004, стр. 21-25, ISBN 978-954-8190-54-1.
 41. Недкова Е.,Р.Русев, Д.Цонева,В. Донева и др. Бъзовец,селищно проучване// Народна вяра. Русе, Лени-Ан, 2007, стр. 146-163, ISBN 954-8190-41-9.
 42. Недкова Е.,Я. Пометкова- редактори и съставители. Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Р.Русев. Русе, Издателски център на РУ" А. Кънчев", 2016, стр. 540, ISBN 978-954-712-696-1.
 43. Недкова, Е. съставител и редактор. Арнаудов сборник, т. 9. Русе, ЛЕНИ- АН, 2017, стр. 540., ISBN 1.
 44. Недкова, Е., Я. Пометкова- редактори и съставители. 50 г. катедра БЕЛИ- традиции, научни търсения, постижения.. Русе, Русенски у-т, 2017, стр. 203, ISBN 978-954-712-735-7.
 45. Русев Р.(предговор,съставителство, бележки и редакция), Й.Вълчев. Апология на българския език. Русе, Лени-Ан, 2012, стр. 231, ISBN 978-954-8190-90-9.
 46. Русев Р.,. Приноси към изучаването на личността и творчеството на Михаил Арнаудов. Русе, "Лени Ан", 2013, стр. 144, ISBN 978-619-7058-09-3.
 47. Русев Р., Колев А., Душков Ж., Коларов Е., Павлов Д., Ангелова П., Иванова З., Гергицов Кр., Попов Ив. Антонова В., Стамболиев С. Бележити русенци. Т.1. Русе, Ахат, 2008, pp. 132, ISBN 978-954-9664-11-9.
 48. Русев, Р. Словото - начин на живот. Русе, Лени-Ан, 2011, стр. 278, ISBN 978-954-8190-86-2.
 49. Русев, Р. Отдадени на призванието си. Русе, Лени-Ан, 2004, стр. 71, ISBN 954-8190-43-5.
 50. Русев, Р. Филологически пристрастия. Русе, Лени-Ан, 1997, стр. 148, ISBN 954-8190-03-6.
 51. Съставител: Бенин, Н. Поетично слово 2000. Антология.. Русе, ЛЕНИ АН, 2000, стр. 53, ISBN ISBN 954-8190-15-.
 52. Съставители и редактори: Пометкова, Я., Недкова, Е. "50 години Катедра по български език, литература и изкуство - традиции, научни търсения, постижения". Русе, Акад. изд. на РУ, 2017, стр. 203, ISBN 978-954-712-735-7.
 53. Съставители: Бенин, Н., Д. Цонева-Игнатова, Д. Камаринчева. Ракията на българина. Русе, ЛЕНИ-АН, 2005, стр. 188, ISBN 954-8190-44-3.
 54. Съставители: Бенин, Н., Р. Русев, Н. Ненов и др. Арнаудов сборник.Т.5. Русе, ЛЕНИ – АН, 2008, стр. 506, ISBN 978-954-8190-57-2.
 55. Съставители: Бенин, Н., Р. Русев, Н. Ненов, В. Донева, М. Душкова, Н. Бенин, Я. Пометкова, Е. Недкова, Д. Камаринчева. Арнаудов сборник. Том 7. Русе, Лени-Ан, 2013, стр. 445, ISBN 978-619-7058-06-2.
 56. Съставители: Бенин, Н., Т. Билчев. Духовни спомени. Иван Коларов и Кънчо Бакалов. Русе, Издателски център при РУ„Ангел Кънчев”, 2014, стр. стр. 73, ISBN 978-619-7071-43-6.
 57. Съставители: Бенин., Н, Р. Русев, Н. Ненов, В. Донева, М. Душкова, Я. Пометкова, Е. Недкова. Арнаудов сборник. Том 6. Русе, Лени-Ан, 2010, стр. 526, ISBN 978-954.8190-76-3.
 58. Съставители: В. Донева, В. Антонова. Дневникът на един депутат.. Русе, Издателски център към Русенския университет, 2004, стр. 180, ISBN 978-619-7071-67-2.
 59. Съставители: Е. Недкова, Я. Пометкова. Изследване речта на носителите на съвременния български език. Русе, Русенски университет, 2013, стр. 80, ISBN 978-619-7071-30-6.
 60. Съставители: Здравкова Зл., Г. Лечева, Т. Георгиева, П. Трендафилова, Я. Пометкова, Р. Лебедова,. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга VІІІ.. Русе, Университетски издателски център на Русенския университет, 2015, стр. 122, ISBN 1313-7395..
 61. Съставители: Здравкова Зл., Т. Георгиева, П. Трендафилова, Я. Пометкова, Р. Лебедова. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга V. Русе, Унив. изд. РУ, 2013, стр. 164, ISBN ISSN 1313-7395.
 62. Съставители: Ненов Н,В. Донева, Р. Русев, М. Душкова, Е. Недкова, Я. Пометкова. Арнаудов сборник, том 5. Русе, Лени-Ан, 2008, стр. 506, ISBN 978-954-8190-57-2.
 63. Съставители: проф. Ив. Недев, доц. Т. Георгиева, доц. П. Трендафилова, д-р Я. Пометкова, доц. Р. Русев. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга ІІ. В памет на проф. Славчо Иванов. Силистра, ТИБО, Силистра, 2007, стр. 453, ISBN 954 759 184 - 3.
 64. Съставители: Р. Русев, Я. Пометкова, Е. Недкова и др. Арнаудов сборник, Том 9. Русе, Лени-Ан, 2017, стр. 580, ISBN 978-619-7058-49-9.
 65. Съставители: Русев,Р.,.. Я. Пометкова и др. Арнаудов сборник, Том 8. Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 465, ISBN 978-619-7058-33-8.
 66. Съставители: Я. Пометкова и колектив. Арнаудов сборник. Том 10. Русе, Лени-Ан, 2018, стр. 516, ISBN 978-619-7058-64-2.
 67. Харакчийска, Цв., Байръм, М. Ботсманова, М., Гагарова, С., Георгиева, И., Гоергиева, В., Давчева, Л., Зарева, Д, Карастатева, В., Кацарска, М., Маджарова, Т., Маркова, Д., Стефанова, Д., Фей, Р., Фили. Рамки за анализ на учебни материали от гледна точка на маргинализационни практики и дискриминативни нагласи.. София, Издателска къща, 2006, стр. 50, ISBN 954-91834-1-6.
 68. Харакчийска, Цв., Стефанова, Е., Йорданова, М., Ангелова, В., Иванова, И., Великова, С., Гешев, Г., Димитрова, С., Ташевска, С. Качествено преподаване на чужд език: критерии за оценяване на преподавателската практика в прогимназиален и гиманзиален етап, Британски съвет България. София, Британски съвет България, 2006, стр. 55, ISBN 10: 954-91830-2-5.
 69. Цонева-Игнатова,Д. Вицове за тъщите. Русе, Медиатех - Плевен, 2010, стр. 98, ISBN 978-954-8467-03-2.
 70. Чиприянова, А., М. Ангелова, М. Душкова - съставители. М. Ангелова, М. Душкова - редактори. Случайността е другото име на Бога. Книга за актьора Никола Чиприянов. Русе, Авангард принт, 2014, стр. 148, ISBN 978-954-337-232-4.
други трудове
 1. Dushkova, M. THE HISTORY OF THE BULGARIAN REVIVAL IN 100 ARTEFACTS. - In: Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, N 7, Рецензия за Ненов, Н. 100 артефакта от героичното време. Визуални разкази за музея. София: Импресарс, 2018,http://journals.umcs.pl/zcm/article/view/8397, pp. 214-217
 2. Harakchiyska, T. and Soghomonyan, E. Lifelong Learning Assessment Guidelines, Project report, 2014,http://tempusleague.eu/wp-content/uploads/2015/12/WP2.1_LLL_Assessment_Guidelines1.pdf, pp. 101
 3. Бенин, Н. Тодор Билчев. Във вечността на ада. Русе: Издателски център при Русенския университет „Ангел Кънчев. ISBN 978-619-7463-09-5., рецензия, 2019
 4. Бенин, Н. "Много шум за нищо" от Уйлям Шекспир, рецензия, 2019,https://www.academia.edu/38170106/_%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%83%D0%BC_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%BE_%D0%BE%D1%82_%D0%A3%D0%B9%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0
 5. Бенин, Н. "Турандот" от Пучини на сцената на Държавна опера – Русе, хроника, 2019,https://www.academia.edu/39876194/_%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%9E%D0%A2_%D0%BE%D1%82_%D0%9F%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
 6. Бенин, Н. Премиера на „Казимир и Каролине или И любовта никога не спира” в Драматичен театър „Сава Огнянов” – Русе, рецензия на спектакъл, 2019,https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=28870&sid=3
 7. Бенин, Н. Международният фестивал „Мартенски музикални дни“ в Русе с награда „Remarkable Arts Festival“, хроника, 2019,https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=29155&sid=36
 8. Бенин, Н. Международният фестивал „Мартенски музикални дни“ в Русе с награда „Remarkable Arts Festival“. За четвърти пореден път Международният фестивал „Мартенски музикални дни“ получи престижната награда, хроника, 2019,https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=29155&sid=36
 9. Бенин, Н. Тодор Билчев. Къде си, Господи, когато... Русе: Издателски център при Русенския университет „Ангел Кънчев, рецензия, 2019
 10. Бенин, Н. Документални доказателства по Дневниците на Старозагорския митрополит Павел (За периода 1924 – 1939). Съст. Т. Билчев. Русе: АВАНГАРД ПРИНТ. ISBN 978-954-337-376-5, Научен редактор, 2019, стр. 198
 11. Бенин, Н. „Търсен от хората, следен от властта” - представяне на сборника в Русе. Възпоменателният сборник е посветен на живота и делото на Проватски епископ Антоний (1915-2002), представяне на книга, 2019,https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=29418&sid=31
 12. Бенин, Н. „Сблъсък” от Магда Борисова, хроника, 2019,https://www.academia.edu/38356751/_%D0%A1%D0%B1%D0%BB%D1%8A%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0.doc
 13. Бенин, Н. Дж. А. Ортега “Тайната на Балбо” (“El secreto de los Balbo”, de J. A. Ortega), рецензия на книга, 2018,https://www.academia.edu/34233351/%D0%94%D0%B6._%D0%90._%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%BE_El_secreto_de_los_Ba
 14. Бенин, Н. „Карнавал на животните или звездният миг на малкия Стефчо” в Държавна опера – Русе. Балетен спектакъл за деца по музика на Камий Сен-Санс, рецензия на спектакъл, 2018,https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=28680&sid=3
 15. Бенин, Н. Държавна опера – Русе приключва успешната 2018 година с „Прилепът” от Йохан Щраус, рецензия на спектакъл, 2018,https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=28791&sid=3
 16. Бенин, Н. Почитане паметта на Змей Горянин. – Литературен вестник, год. 23, 2014, бр. 4, 29.01–4.02, с. 2., статия в специализиран вестник, 2018,http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1370.pdf
 17. Бенин, Н. ДЕМОНЪТ КАТО ИЗОБЛИЧИТЕЛ НА ОБЩЕСТВОТО В DECCAL INCILI ОТ ФИРАТ КАНЕР.doc, рецензия на книга, 2018,https://www.academia.edu/38305245/%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%AA%D0%A2_%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%98%D0%97%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B_%D0%9D%D0%90_%D0%9E%D0%91%D0%A9
 18. Бенин, Н. Снахата на Чен Уангу (Chen Wangyou’s Daughter-in-Law 陳王猷子 妇 , рецензия на книга, 2017,https://www.academia.edu/34352717/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D0%BD_%D0%A3%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83_Chen_Wangyou_s_Daughter-in-Law_%E9%99%B3%E7%8E%8B%E7%8C%B7%E
 19. Бенин, Н. Тодор Билчев. Прашинки от безкрая. Русе: Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”, с. 393., редактор, 2016
 20. Бенин, Н. „Селското стопанство на Обретеник (1878–2015)” от Тодор Билчев - история на труда и дръзновението на селскостопански кооператори, рецензия на книга, 2016,https://www.academia.edu/33311241/_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD
 21. Бенин, Н. Афоризмите на Йордан Йорданов между философията и нравствеността. – В: Кактус в джоба. Афоризми и сатирични миниатюри. Русе: Авангард принт. ISBN 978-954-337-315-4, Предговор на книга, 2016,https://literature888.wordpress.com/2019/01/18/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B9%D0%B, стр. 5–9
 22. Бенин, Н. Хипатия от Александрия (IPAZIA DI ALESSANDRIA) - женатафилософ, биография, 2015,https://www.academia.edu/34246376/%D0%A5%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F_IPAZIA_DI_ALESSANDRIA_-_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%
 23. Бенин, Н. Поезия – родена в сърцето. – В: Иванова, А. Следа в сърцето. Русе, Силоам прес. ISBN 978-954-8952-51-4, предговор, 2010, стр. 3 – 6
 24. Бенин, Н. „Слава Богу, пиша само за удоволствие!...”. – В. Душков, Ж. Билет за живот. Стихотворения. Русе, Авангард принт. ISBN 13: 978-954-337-018-4, предговор, 2007, стр. 43 – 54
 25. Бенин, Н. Митологичният свят и/или реално – нереалният свят в поезията на Пенка Николова. – В: Николова, П. Реален свят. [Стихове и още нещо]. Русе: Авангард ПРИНТ. ISBN 954-9548-42-2, предговор, 2002, стр. 3
 26. Бенин, Н. Лунно цвете и / или метежното търсене на щастието. – В: Николова, П. Лунно цвете. Стихове, предговор, 2000, стр. 654-90356-3-8
 27. Бенин, Н. Болезнено екзистенциално търсене. – В: Николова, П. Да достигнеш луната. Стихове, предговор, 1999, стр. 3
 28. Бенин, Н. Мюзикълът „Бразилски нощи” на русенска сцена, рецензия на спектакъл, 2019,https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=28854&sid=3
 29. Бенин, Н. Поезия, която говори с живота. – В: Йорданов, Й. Помилвани от чудо. Русе: Авангард принт, ISBN 978-954-337-355-0, предговор, 2019, стр. 4 – 6
 30. Бенин, Н. Йордан Йорданов. Помилвани от чудо. Русе: Авангард принт, ISBN 978-954-337-355-0, редактор, 2019, стр. 4 – 6
 31. Бенин, Н. Тодор Билчев. Жажда за полет. Русе: Издателски център при Русенския университет „Ангел Кънчев, 2019. ISBN 978-619-7463-07-1, редактор, 2019, стр. 103
 32. Бенин, Н. "Моменти” – изложба на Моника Тошева в Художествена галерия – Русе, рецензия, 2019,https://www.academia.edu/39875918/_%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8_-_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0
 33. Бенин, Н. В тегобите на нищожното земно съществуване, където дутът пребивава. – В: Билчев, Т. Във вечността на ада. Русе: Издателски център при Русенския университет „Ангел Кънчев. ISBN 978-619-7463-09-5, предговор, 2019, стр. 3 - 4
 34. Бенин, Н. Русенската филхармония чества своя 70-годишен юбилей. Първият концерт на Държавния симфоничен оркестър в Русе се е състоял се на 4 януари 1948 година, хроника, 2018,https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=28565&sid=31
 35. Бенин, Н. Бит и историчност в трилогията "Жътва" от Константин Петканов. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Дисертационен труд, 2016, стр. 204
 36. Бенин, Н. Бит и историчност в трилогията "Жътва" от Константин Петканов. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Автореферат, 2016
 37. Бенин, Н. Съдби, събития и родова памет, събрани в една книга. – В: Досева, Д. Една епоха, едно семейство, два рода. Русе: РУ „Ангел Кънчев”, предговор, 2010, стр. 3 – 4
 38. Бенин, Н. Неувяхващи цветя от пъстрата градинка. – В: Йоргова, З. Моята градинка. ISBN 954-9631-07-9, предговор, 2001, стр. 3
 39. Бенин, Н. Поетичното слово като такова. – В: Поетично слово 2000. Антология, предговор, 2000, стр. 3 - 4
 40. Бенин, Н. Вместо предговор – В: Досева, Д., Н. Бенин. Фолклорни послания от с. Батишница, предговор, 2000, стр. 954-9548-16-3
 41. Бенин, Никола. Бенин, Н. Афоризмите на Йордан Йорданов между философията и нравствеността. – В: Кактус в джоба. Афоризми и сатирични миниатюри. Русе: Авангард принт. ISBN 978-954-337-315-4, редактор, 2016,https://literature888.wordpress.com/2019/01/18/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%B2-%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%
 42. Бенин,Никола. Паметник на 5й пеши дунавски полк, рецензия, 2012,https://www.researchgate.net/publication/330451851_PAMET_ZA_PAMETNIKA_NA_5-j_PESI_DUNAVSKI_POLK
 43. Борисова, Е., М. Душкова. Към Слънчевата страна на Иво Андрич [Фийчър], Култура, N 1, 2019, стр. 44-57
 44. В. Донева. Минувачи и пътници, Рецензия за книгата "Улици и кораби" на Иван Станков, изд. Фабер, В.Търново 2017 в "Литературен вест, 2017, стр. с. 5
 45. В. Донева. Руси Русев- Предизвикан портрет "словото ме изповядва", литературна анкета в сп. " Брод", бр. 13, 2016
 46. Велислава Донева. Моят Господ е силен и храбър, Рецензия за книгата "В Русе с Елиас Канети" на Веселина Антонова и Иво Жейнов, в: Алманах за история, 2017, стр. 384-386
 47. Донева В. "Татко беше един необикновен човек! Аз обожавах баща си", интервю със Стоянка Мутафова в, 2014, стр. 6-7
 48. Донева, В. Три километра в час. - Литературен вестник, N 4, 28.01.-03.02.2015, Рец. за "Спомени за вода", книга от Иван Станков, Велико Търново, Фабер, 2014., 2015,http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1431.pdf, стр. 5
 49. Донева, В. Знаци на човечност. Рец. за "Приноси към изучаването на личността и творчеството на Михаил Арнадуов" от Руси Русев. Русе, 2013, Проглас. Филологическо списание, Книга 2, ISSN 0861-7902, 2014, стр. 119-122
 50. Донева, В. Библията и българската модерна драма от първата четвърт на ХХ век, Дисертация, 2011, стр. 530
 51. Донева, В. Библията и българската модерна драма от първата четвърт на ХХ век, Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, Русенски , 2011, стр. 30
 52. Донева, В. Горе, при камбаната, Литературен вестник, бр.17, 10-16.05.2017, с.3, Рецензия за книгата "Камбаната" на Недялко Славов, ИК "Хермес", Пловдив, 2016, 2017
 53. Донева, В. Моят Господ е силен и храбър В:Алманах за историята на Русе, том XVIII, Русе, изд. Лени-Ан, ISSN: 1312-0980, Рецензия, 2017, стр. 384-386
 54. Донева, В. За верността на изследователя. Рец. за монографията "Semper Idem : Константин Константинов. Поетика на късните разкази" от М. Душкова. - Литературен вестник, №2, 15-21.01.2014, рецензия, 2014,http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1368.pdf, стр. 5
 55. Душкова, М. Публикации на доц. д-р Мира Душкова за Константин Константинов (2006–2018), Библиография. – LiterNet, 16.03.2019, № 3 (232), 2019,https://liternet.bg/publish/mdushkova/mira-dushkova-konstantinov.htm
 56. Душкова, М. Българското възраждане в 100 артефакта. - Култура, Рец. за Ненов, Н. 100 артефакта от героичното време. Визуални разкази за музея. София: Импресарско-и, 2018,http://www.kultura.bg/media/file/phpUkVcot8878.pdf, стр. 58-59
 57. Душкова, М. Константин Мутафов – идеалист и съзидател. - Литературен вестник, Рец. за Донева, В., В. Антонова, Ст. Вичев. Константин Мутафов. Животоописание. Творчество. Русе, 2017,http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1545.pdf, стр. 3
 58. Душкова, М. Русе 2014. - Света гора, № М (13). Велико Търново. Изд. Фабер, Литературен обзор, 2014, стр. 458-462
 59. Душкова, М. “И сякаш наистина нищо и никога не е било…”. – Литературен вестник, N 7, Рецензия за Силвия Томова, “Тит от Никомедия” [роман], ИK „Жанет-45“, Пловдив, 2012, 2013,http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1320.pdf, стр. 5
 60. Душкова, М. В безкрая на Словото. Рец. за Русев, Р. Словото –начин на живот. Русе., Лени-Ан, 2011., Литературен вестник. N 24, 20-26.06.2012, 2012,https://litvestnik.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%, стр. с. 5
 61. Душкова, М. Формули за живот: свобода, човечност, духовна сила. Рец. за Константинов, К. Път през годините. Неиздадени спомени. С., НБКМ, 2011., Електронно списание LiterNet, 29.01.2012, № 1 (146), 2012,http://liternet.bg/publish/mdushkova/kkonstantinov.htm
 62. Душкова, М. Поетика на Константин-Константиновия разказ, Автореферат, 2010, стр. 35
 63. Душкова, М. Литературно Русе 2010-2011. Рец. за Брод, VII, (Русе), 2011, N 10. Маринова, Й. Аз и насекомото в главата ми. Три Консултин ЕООД. Русе, 2010. Арнаудов, М. Разкази. Лени Ан Русе. 2010, Редактор: Руси Р, Света гора, № К (11). Велико Търново. Изд. Фабер, 2010, стр. с. 672-675.
 64. Душкова, М. Поетика на Константин-Константиновия разказ. Научни ръководители: проф. д-р Славчо Иванов (до 2005) и доц. д-р Руси Русев. Резензенти: проф. дфн Симеон Янев, доц. д-р Татяна Ичевска, Дисертация, 2010, стр. 285
 65. Душкова, М. Матей Вишниек и абсурдната реалност. Рец. за "Град с единствен жител" от М. Вишниек, Литературен вестник, No 13, 7-13.04.2010, с. 6. Също: Света гора. Велико Търново, 2009, No 10 (“Й”),, 2010,http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1086.pdf, стр. с. 6
 66. Душкова, М. Литературно Русе 2009. Рец. за Недков, Ал., Г. Стефанова. Вестникарят, вестникът, Русе, 2010; Пигулева, Н. Храмът “Светлоструй”. Русе, [2009]. Гергицов, К. Русе – преживени театрални мигове. Спомени, , Света гора. Велико Търново, 2009, No 10 (“Й”), 2009, стр. 454-456
 67. Душкова, М. „Не се гаси туй, що не гасне“ [Фийчър], Култура. Портал за култура, изкуство и общество, 2019,http://kultura.bg/web/%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D1%82%D1%83%D0%B9-%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5/?fbclid=IwAR0Zvh4HLWVu5tFDy1zy4YE3-ST9A8gocS0YQK4mg
 68. Недкова Е. Похвално слово за народните будители . BCSBC Newsletter В-к на Българо-канадско д-во в Британска Колумбия, Ванкувър Канада, др., 2006, стр. 1-3 бр.3
 69. Пенева Н. Образът на протестиращия българин в началото на XX век по данни от българския език, Дисертационен труд, 2018, стр. 245 с.
 70. Пенева Н. Образът на протестиращия българин в началото на XX век по данни от българския език., Автореферат, 2018, стр. 37 с.
 71. Пометкова, Я. Семантично усложняване на българското просто изречение с адвербиализации и номинализации, Хабилитационен труд (СНС към ВАК), 2007, стр. 211 с.
 72. Пометкова, Я. Синтактична синонимия на подчинени изречения и конструкции с отглаголно съществително име на -не в съвременния български език. София, Автореферат, 1999, стр. 28 с.
 73. Пометкова, Я. Синтактична синонимия на подчинени изречения и конструкции с отглаголно съществително име на -не в съвременния български език.София, БАН, Дисертационен труд, 1999, стр. 335
 74. Радева, В. Водещи образователни приоритети в дейностите по изобразително изкуство за деца в предучилищна възраст (3-7 годишни). Одобрена със заповед №РД09-1123/04.07.2018 на Министъра на образованието и науката., Програма за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, 2018
 75. Радева, В. Актуални образователни стратегии за подкрепа творческия потенциал на учениците в началното обучение по изобразително изкуство./Одобрена със заповед № РД09-1041/25.01.2017 на Министъра на образованието, Програма за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, 2017
 76. Стефанова, П. Барокови музикални фигури: теоретически, творчески и изпълнителски аспекти, дисертационен труд, 2012
 77. Стефанова,П. Барокови музикални фигури: теоретически, творчески и изпълнителски аспекти, автореферат, София, 2012
 78. Съставител: Билчев, Т., Научен редактор: Бенин, Н. Старозагорски митрополит Павел. Дневници. Русе: АВАНГАРД ПРИНТ, книга, 2017,https://nbenin.blogspot.com/2017/07/1919-1940.html, стр. 487
 79. Цонева, Д.И. Формиране на фонематичен слух у чужденци в начален етап на обучение по български език, дисертационен труд, 1988, стр. 296
 80. Цонева, Димитрина Игнатова. Култура на речта (лекции и семинарни упражнения), e-Learning Shell.02, 2013
 81. Цонева, Димитрина Игнатова. Култура на речта и поведението, e-Learning Shell.02, 2013
 82. Я. Пометковa, В. Донева, М. Душкова, Е. Недкова, Н. Бенин, Н. Ненов, Цв. Харакчийска, редакционна колегия и съставители. Арнаудов сборник. Юбилеен 10 том, Сборник с доклади и съобщения. Русе: ЛЕНИ АН, 2018, стр. 524. ISBN 978-619-7058-64-2, сборник, 2018