Списък на публикациите

монографии

 1. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев. Под общата редакция на Ангел Смрикаров. Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет). Русе, Издателство "Русенски университет", 2017, стр. 124, ISBN 978-954-712-709-8.
 2. Атанасова Г., П. Христова. Алгоритмите - средство за създаване на умения за моделиране на реалността. Издателски център при Русенски университет, Медиатех Плевен, 2017, стр. 116, ISBN 978-619-207-126-4.
 3. Баева Д. Компютърно базирани аудио-визуални технологии за формиране на чуждоезиков речев слух. Русе, Русенски университет, 2017, стр. 243, ISBN 978-619-207-112-7.
 4. Баева Д.,Д.Игнатова-Цонева, Цв. Харакчийска. Технологии за компютърно разпознаване на естествен език. Русе, Медиатех- Плевен, 2010, стр. 162, ISBN 978– 954 – 8467-2.
 5. Войноховска, В. РЕФЛЕКСИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ. Русе, Медиатех, Плевен, 2020, стр. 158, ISBN 978-619-207-195-0.
 6. Войноховска, В. Изследване влиянието на конструктивистка и съвременна високотехнологична среда като фактори за управление качеството на обучението - методически модел. Русе, Примакс, 2012, стр. 211, ISBN 978-954-8675-58-1.
 7. Войноховска, В. Информационните технологии и мултимедията като фактори за повишаване мотивацията на обучаемите и ефективността на учебния процес. Русе, Примакс, 2012, стр. 213, ISBN 978-954-8675-59-8.
 8. Войноховска, В. Модел за обучение на учители за създаване и използване на мултимедийни приложения в учебния процес. Русе, Примакс, 2013, стр. 177, ISBN 978-954-8675-64-2.
 9. Григорова К., К. Миронов. Моделиране на бизнес процеси. Конвертиране на моделите. Плевен, Медиатех, 2015, стр. 118, ISBN 978-619-207-011-3.
 10. Игнатова-Цонева, Д., Д.Баева. Система на функционалните варианти на фонемите в съвременния български език. Русенски университет "А. Кънчев", МЕДИАТЕХ-Плевен, 2014, стр. 149, ISBN 978-619-7071-75-7.
 11. Кръстев Г., М. Теодосиева. ПРОГРАМИРАНЕ НА МОБИЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕРМИНАЛИ СЪС С#. Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев", 2009, стр. 231, ISBN 978-954-92424-9-2.
 12. Кръстев Г., М. Теодосиева. ПРОГРАМИРАНЕ НА МОБИЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕРМИНАЛИ С MIDLETPASCAL. Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев, 2008, стр. 236, ISBN 978-954-712-425-7.
 13. Младенов Ю., Д. Атанасова. Червячни и дискови фрези за зъбни колела. Русе, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2014, стр. 132, ISBN 978-619-7071-82-5.
 14. Станев И., К. Крачанов, В. Вълева. Езикови процесори. Томове 1-2. Русе България, Русенски Университет “А. Кънчев”, 1998, pp. 234, ISBN 954-712-027-1.
 15. Станев И., К. Крачанов, В. Вълева. Теория на алгоритмите. Русе България, Русенски Университет “А. Кънчев”, 1997, стр. 210, ISBN 954-712-016-6.
 16. Теодосиева, М. ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОВИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ. Русе, Примакс, 2011, стр. 203, ISBN 978-954-8675-17-8.
 17. Цанков, Св. СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНИ ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ - методически модел към изследваната проблематика. Плевен, "МЕДИАТЕХ", 2014, стр. 196, ISBN 978-619-7071-92-4.
студии
 1. Stanev I. Method for Automated Programming of Robots. Knowledge Based Automated Software Engineering, Cambridge Scholars Press, Cambridge, UK, 2012, pp. 18, ISBN 978-1-4438-3771-2.
 2. Stanev I., K. Grigorova. KBASE Unified Process. Knowledge Based Automated Software Engineering, Cambridge Scholars Press, Cambridge, UK, 2012, pp. 19, ISBN 978-1-4438-3771-2.
 3. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров. Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет). Русе, Издателски център на Русенския университет, 2016, стр. 85, ISBN 978-954-712-697-8.
 4. Баева Д., Д. Игнатова-Цонева. Фонологични структури в съвременния български книжовен език.// За словото - нови търсения и подходи. Сборник статии в чест на 80 г. чл.-кор. проф. дфн Е. Пернишка, брой 1.. София, БАН, 2016, стр. 310 - 325, ISBN ISBN 978-954-322-.
 5. Цанков, Св., В. Войноховска, Е. Попандонова. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕГРАЛНИЯ ПОДХОД КАТО ИНОВАТИВЕН МЕТОД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА НАСОЧЕНОСТ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС. Издателски център на Русенски университет, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2015, стр. 76, ISBN 978-619-207-032-8.
статии
 1. Alipiev O., S. Antonov, T. Grozeva. Regarding the effect of the rack - cutter fillet on the undercutting of gears.// Power Transmissions, Series: Mechanisms and Machine Science, “Springer”, 2013, No Volume 13, pp. 199-209, ISSN 2211-0984.
 2. Alipiev O., S. Antonov, T. Grozeva. Generalized model of undercutting of involute spur gears generated by rack-cutters.// Mechanism and Machine Theory, “Elsevier”, 2013, No Vol.64, pp. 39-52, ISSN 0094-114X. (Impact factor: 2.796 /2013, Scopus)
 3. Alipiev, O., S. Antonov. Method for calculations of spur gear drives with asymmetric involute–lantern meshing.// Annals of faculty engineering Hunedoara – international journal of engineering, Romania, 2011, No 1, tome IX, pp. 21-26, ISSN 1584-2665.
 4. ANDONOV K., I. GRIGOROV, B. MANOLOVA, B. EVSTATIEV, K. GABROVSKA-EVSTATIEVA, K. MARTEV. Models of the Thermal Energy Consumption of Heating Company.// Journal of Ecology and Environment Sciences, 2016, No 3, pp. 38-44, ISSN 1312-0751.
 5. Andreeva Magdalena. THE CLOUD COMPUTING – AN APPLICATION OF GOOGLE APPS IN E-LEARNING.// International Journal Knowledge (IKM), 2019, No 30.6, pp. 1655-1662, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.822 /2018, http://http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
 6. Angela Slavova, Victoria Rashkova. Convection diffusion model for image processing.// C. R. Bulg. Acad. Sci. (IF 0.219), 2011, No 3, Vol 64, pp. 339-344, ISSN 1310-1331.
 7. Antonov S., R. Rusev, E. Minev. A Software System for Collecting, Processing and Analysing of Data for Accuracy Assessment in Layer Based Technologies.// 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, 2017, No 56
 8. Atanasov Ivo, Desislava Atanasova. Genetic Algorithms as a Toolkit for Automated Technological Design in CAD/CAM Environment.// Knowledge Based Automated Software Engineering (KBASE) (book), 2012, No 1, pp. 153-162, ISSN 978-1-4438-3771-2.
 9. Atanasova D., P. Hristova. Human-Computer Interface Teaching in Computer Science Education in Bulgaria.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, 2011, No 5, v.8, pp. 120-124, ISSN 1311-9974.
 10. Atanasova G. Business Process Simulation Essence and Component Based Conceptual Architecture.// International Journal of Computer Science and Information Security, 2018, No 6, Vol. 16, ISSN 1947-5500.
 11. Atanasova G., K. Grigorova. An Educational Tool for Novice Programmers.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, book 5, 2011, No 8, pp. 120-124, ISSN 1311-9974.
 12. Atanasova G., P.Hristova. Methodological aspects of the initial training of students for participation in programming contests.// CEUR-WS Proceedings BCI-AICT 2015 Balkan Conference on Informatics: Advances in ICT Proceedings of the 2015 Balkan Conference on Informatics: Advances in ICT Craiova, Romania, September 2-4, 2015., 2015, No Vol-1427, pp. 1-9, ISSN 1613-0073.
 13. Atanasova G., Pl. Hristova, K. Grigorova. An approach to flow charts comparing.// Proceedings of the Union of Scientists- Ruse, 2012, No 5, pp. 52 - 60, ISSN 1314-3077.
 14. Atanasova Galina. THE CRITICAL THINKING ESSENCE AND ITS RELATIONSHIP WITH ALGORITHM THINKING DEVELOPMENT.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE, 2015, No 12, ISSN 1314 - 3077.
 15. Atanasova Galina. CRITICAL THINKING SKILLS IMPROVEMENT VIA ALGORITHMIC PROBLEMS.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, 2015, No 12, ISSN 1314 - 3077.
 16. Atanasova, D. An approach of visualization of tooth-belt calculation results.// Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, book 5, Mathematics, Informatics and Physics, 2010, No 7, pp. 33-41, ISSN 1311-9184.
 17. Atanasova, D. Model of Expert System in Steel Welding.// Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, book 5, Mathematics, Informatics and Physics, 2006, No 6, pp. 24-28, ISSN 1311-9184.
 18. Atanasova, G. AN EMPIRICAL STUDY OF A MODEL FOR TEACHING ALGORITHMS.// PROCEEDINGS of the Union of Scientists - Ruse, 2014, No 5, ISSN 1314-3077.
 19. Atanasova, G. Didactic aims and perspectives in computer science teaching.// PROCEEDINGS of the Union of Scientists - Ruse, 2013, No 5, pp. 60-65
 20. Atanasova, G. Conventional knowledge testing in comparison with intelligent test in algorithm area – an experimental study.// Известия на съюза на учените – Русе, серия 5, “МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ФИЗИКА”, 2010, No 7
 21. Atanasova, G. Learning algorithms – an important precondition for qualitative teaching the programming.// Izvestia na US-Rousse, Seria 5, Mathematics, Informatics, and Physiscs, 2003, No Vol. 4
 22. Baeva D. Using Lindenmayer Systems For Generative Modeling Of Graphic Concepts, Set In Elements Of Bulgarian Folklore Embroidery.// Proceedings of the 20th International Conference on Computer Systems and Technologies, 2019, No 1 (SJR rank: 0.169 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/11600154611)
 23. Baeva D. Developing creativity and critical thinking with the help of visual programming.// Knowledge society, 2015, No 2, pp. 42, ISSN 2367-7198.
 24. Baeva D. C. A study on the effectiveness of educational interactive multimedia integration in the process of foreign language teaching.// Sociosphere, 2017, No 1, pp. 97-103, ISSN 2078-7081.
 25. Baeva D. C. Translating a SQL applivation data to semantic web.// PROCEEDINGS of the Union of Scientists - Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2015, No 12 - 5, pp. 75-80, ISSN 1314 - 3077.
 26. Baeva D. C. The interactive multimedia as a language learning resource on the initial level of language acquisition.// Paradigmata poznání, 2014, No 3, pp. 90-92, ISSN ISSN 2336-2642.
 27. Baeva D., D. Atanasova. Ontology Based Resource for History Education.// TEM Journal (Scopus, Web of Science), 2018, No 7, pp. 782-786., ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.148 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/21100831441)
 28. Baeva D., I. Ivanov. GRAPHIC EDITOR WITH NATURAL-LANGUAGE INTERFACE.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE, 2017, No 14, pp. 74-81
 29. Baeva D., S.Marinova. Semantic web in e-commerce.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, 2014, No Book 5, pp. 98, ISSN ISSN 1314-3077.
 30. Bargazov E., Uzunov T., Alipiev О., Antonov S., Bortyakov D. NEW STRUCTURE OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM.// MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS, 2018, No 1, pp. 3-7, ISSN 1314-507X.
 31. Beloev I., K. Gabrovska-Evstatieva, B. Evstatiev. Compensation of CO2 Emissions from Petrol Stations with Photovoltaic Parks: Cost-Benefit and Risk Analysis.// Acta Technologica Agriculturae. DOI: 10.1515/ata-2017-0017, 2017, No 20(4), pp. 85-90, ISSN 1335-2555. (SJR rank: 0.247 /2017, Scopus)
 32. Charmeux, J.-F., Minev, R., Dimov, S., (...), Minev, E., Harrysson, U. Benchmarking of three processes for producing castings incorporating micro/mesoscale features with a high aspect ratio.// Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2007, No 221(4), pp. 577-589, ISSN 0954-4054. (SJR rank: 0.68 /2012, Scopus)
 33. Daniela Tuparova Evgenia Goranova Valentina Voinohovska Petya Asenova Georgi Tuparov Iliya Gudzhenov. Teachers' attitudes towards use of e-Assessment – results from survey in Bulgaria.// Social and Behavioral Sciences, 2015, No volume 191, pp. 2236–2240, ISSN 1877-0428. (Impact factor: 0.42 /2014, http://www.journals.elsevier.com/procedia-social-and-behavioral-sciences, Scopus)
 34. Desislava Baeva. Ontologies as a Method for Displaying Domains of the World Cultural and Historical Heritage.// TEM Journal, 2019, No 8(4), pp. 1242-1246., ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.148 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/21100831441?origin=resultslist)
 35. Dimitrov, G., Sv. Tsankov, G. Panayotova. Didactic Bases for Using E-learning Resources for Raising the Quality of Training.// UNESCO International Workshop QED’16, 2016, No 1, pp. 170-176, ISSN 978-619-185-260-4.
 36. Dimitrov, M. Onboard electronics, communication and motion control of some self-reconfigurable modular robots.// Proceedings of the union of scientists - Ruse University of Ruse, 2015, No 5
 37. Dimitrov, M. Daily life applications of the modular self reconfigurable robots.// Proceedings of the union of scientists - Ruse University of Ruse, 2015, No 5, pp. 090-093, ISSN 1314-3077.
 38. Dimitrov, M., V. Rashkova. Possibilities of online freelance platforms.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2013, No 5,Vol 10, pp. 56-59, ISSN 1314-3077.
 39. Dimitrov, М. Mechanical design of the Radа self-reconfigurable robot.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, 2015, брой 1
 40. Dimitrov, М. Updating the records of the search engines due to a client request.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, Ruse, 2014, No 11, pp. 080-083, ISSN 1314-3077.
 41. Dimitrov, М., V. Rashkova. Web-based repository for pre-calculated mathematical equations.// Майски научни четения, РУ, филиал Силистра, 2013, No 11, Vol 52, pp. 97-100, ISSN 1311-3321.
 42. Dochev, V., Vassilev, T. A System for Dynamic Simulation of Dressed Walking Characters.// Information Technologies and Control, 2007, No 1, pp. 45-52
 43. E. Bargazov, D. Bortyakov, T. Uzunov, O. Alipiev, S. Antonov. OPTIMIZATION RESEARCH OF THE CARGO PENDULUM AND UNITS DISPLACEMENTS OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM..// INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, 2018, No 12, Issue 1, pp. 3-7, ISSN 1314-507X.
 44. Evstatiev B., I. Beloev, K. Gabrovska. Probabilities for prolonged periods of low and high energy output from photovoltaic generators in Ruse.// Ecologica (Serbia), 2015, No 78, pp. 192-195, ISSN 0354 - 3285.
 45. Evstatiev B., K. Gabrovska. Mathematical modeling of the microclimate in buildings with green roofs.// Journal of engineering studies and research (Romania), 2013, No 19 (4), pp. 12-18, ISSN 2068-7559.
 46. Evstatiev B., K. Gabrovska. Development of the server part of an automated ingredients traceability system in a packing-house.// Journal of engineering studies and research (Romania), 2011, No 17 (4), pp. 45-49, ISSN 2068-7559.
 47. F. Vandammе., M. Andreeva, N. Bencheva, , P. Kaczmarski, А. Vandammе. Content Management Tools in a Knowledge Management Perspective. A Content Management Features Overview..// E-LEARNING and the Knowledge society,Jurnal for the integrated study of artificial intelligence cognitive science and applied epistemology, 2005, No volume 20, pp. 91 – 98, ISSN 0773-4182.
 48. GABROVSKA-EVSTATIEVA K. Method and Algorithm of a System for Cost-Benefit Analysis of Investments in PV Energy Sources at Residential Buildings.// Journal of Ecology and Environment Sciences, 2016, No 15:3, pp. 45-51, ISSN ISSN 1312-0751.
 49. Gabrovska-Evstatieva K., B. Evstatiev. Cost-benefit analysis of PV generators at residential buildings in the region of Ruse, Bulgaria.// Journal of Applied Engineering Science, 2017, No 15(2), pp. 155-165, ISSN 1451-4117. (SJR rank: 0.321 /2016, Scopus)
 50. Galina Atanasova. BASIC USE CASES IN PROGRAMMING CONTESTS TRAINING SYSTEM.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE, 2017, No 14, pp. 96-102, ISSN 1314 - 3077.
 51. Galina Atanasova, I. Kamеnarov. BUSINESS PROCESS GENERATION OPPORTUNITIES.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE, 2016, No VOL . 13, pp. 68-73, ISSN 1314-3077.
 52. Galina Atanasova, K. Grigorova. THE PLACE AND THE ROLE OF BUSINESS PROCESSES GENERATION IN THEIR LIFE CYCLE.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE, 2016, No 13, pp. 62-67, ISSN 1314-3077.
 53. Georgi Krastev, Magdalena Andreeva. A Softwaere Tool for Experimental Study Leap Motion.// International Journal of Computer Science & Information Technologies (IJCSIT), 2015, No vol.7 No6 (Impact factor: 3.32 /2015, http://www.ijcsit.com/)
 54. Goranova, Evg., D.Tuparova, M. Teodosieva. One Approach for Development and Assessment of ICT Teachers Competencies in Multimedia Educational Environment.// Selected Paper of 4th World Conference on Information Technology (WCIT-2013).// Global Journalon of Technology, 2014, No No Vol 5, pp. pp. 184-190
 55. Grigorova K. K. Mironov. The art of fast web: Reducing the size of RESTful web services response.// IPASJ International Journal of Computer Science, 2015, No 3, pp. 5 - 10, ISSN 2321-5992.
 56. Grigorova K. K. Mironov. Comparison of business process modeling standarts.// International Journal of Engineering Sciences & Management Research, 2014, No 1, ISSN 2349-6193.
 57. Grigorova K., Mironov K. Bridging the Gap between Different Interfaces for Business Process Modeling.// International Journal of Computer and Information Engineering, 2015, No 2
 58. Grigorova K., Mironov K. The art of fast web: Increasing Database Performance for RESTful Applications.// International Journal of Computer Science and Software Engineering, 2015, No Volume 4, Is, pp. 88-92, ISSN 2409-4285.
 59. Grigorova K., P. Hristova. Extracurricular Training in Informatics in Ruse.// Informatics in Education, 2010, No 9, v.2, pp. 209–216
 60. Grigorova K., P. Hristova, G. Atanasova, J. Trelewicz. Levels of Business Structures Representation.// IBM Research Report, RJ10349 (A0506-007), 2005, No 1, pp. 1-8
 61. Hristova, P., N. Maneva. An innovative approach to informatics training for children.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, 2011, No 5, v.8, pp. 106-113, ISSN 1311-9974.
 62. I. Stanev, K. Grigorova. Unified KBASE Process.// Knowledge Based Automated Software Engineering (book), 2012, No 1, ISSN 978-1-4438-3771-2.
 63. Iliev M., V. Hadzhivasilev, R. Rusev. PAPR Reduction of OFDM Signals by PTS with Recursive Phase Weighting Method.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, UNIVERSITY OF RUSE, 2013, No 2, pp. 13-16, ISSN 1314-7455.
 64. K. Grigorova, E. Malysheva, S. Bobrovskiy. Application of Data Mining and Process Mining Approaches for Improving e-Learning Processes.// CEUR Workshop proceedings. Proceedings of the International conference Information Technology and Nanotechnology. Session Data Science, 2017, No 1903, pp. 115 - 121, ISSN 1613 - 0073.
 65. K. Grigorova, I. Kamenarov. Intelligent Business Process Repository.// Knowledge Based Automated Software Engineering (book), 2012, No 1, ISSN 978-1-4438-3771-2.
 66. K. Grigorova, K. Mironov, E. Malysheva. Applying process mining techniques and neural networks to creating and assessment of business process models.// CEUR Workshop proceedings. Proceedings of the International conference Information Technology and Nanotechnology. Session Data Science, 2018, No 2212, pp. 278-286, ISSN 1613 - 0073.
 67. K. Shoilekova, K. Grigorova, E. Malysheva. The Role of Subprocess-Connector in Business Process Modeling.// CEUR Workshop proceedings. Proceedings of the International conference Information Technology and Nanotechnology. Session Data Science, 2017, No 1903, pp. 110 – 114, ISSN 1613 - 0073.
 68. Kamenarov I., K. Grigorova. Data Model and Software Architecture for Business Process Model Generator.// JOIV, Cyber Security and Information Assurance, 2018, No 2, pp. 349 - 353, ISSN 2549-9610.
 69. Kostadinov S. Ontology Guided Assistance for Three Dimensional Scenes.// International Journal on Information Technologies and Security, 2014, No 3, pp. 13-20, ISSN 1313-8251.
 70. Kostadinov S., Ivanov S. Packaging Design Animation in PDF3D.// Proceedings of the Union of Scientists, 2015, No 12, pp. 91-97, ISSN 1314-3077.
 71. Kostadinov S., Vassilev T.I. Fast and Lightweight Solution to Visualising 3D Content on the Web.// International Journal on Information Technologies and Security, 2013, No 4, pp. 19-26, ISSN 1313-8251.
 72. Kostadinov S., Vassilev T.I. Mobile Virtual 3D Model of a Medieval Town.// International Journal on Information Technologies and Security, 2013, No 4, pp. 13-18, ISSN 1313-8251.
 73. Kostadinov S., Vassilev T.I. An Approach to Creating a Virtual 3D Model of a Medieval Town.// Computer Science and Technologies, 2013, No 1, pp. 128-133, ISSN 1312-3335.
 74. Kostadinova,I., G. Dimitrov, Sv. Tsankov. Good practices in the learning process of Digital” generation in Bulgaria.// Proceedings of the Union of Scientis - Ruse, 2016, No 5, Volume 13, pp. 99-106, ISSN 1314-3077.
 75. Krastev, G., V. Voinohovska. Designing Educational Computer Games to Enhance Teaching and Learning.// IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR - JCE), 2016, No Volume 18, I, pp. 01-10, ISSN 2278-0661, 2278-8. (Impact factor: 3.712 /2016, AQCJ)
 76. Krastev, G., V. Voinohovska, Sv. Tsankov. Designing the User Interface of a Logic Game.// IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME), 2016, No 6, Issue 4 V, ISSN 2320-7388. (Impact factor: 3.23 /2016, AQCJ Impact Factor)
 77. Krastev, G., V. Voinohovska, Sv. Tsankov. Web Based Reality With Structure Sensor.// International Journal of Computer Science and Technology - IJCST, 2016, No 7, Issue 4, pp. 90-93, ISSN 2229-4333. (Impact factor: 0.657 /2016, Global Impact Factor)
 78. Krastev, G., V. Voinohovska, Sv.Tsankov, V. Dineva. Controlling a 2D computer game with a Leap Motion.// IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE), 2017, No 19, 6, pp. 81-93, ISSN 2278-0661. (Impact factor: 3.712 /2017, AQCJ Impact Factor)
 79. Kratchanov K. D., I. N. Stanev, D. S. Sabotinova. A Fuzzy Computational Model Implementation.// Supplement to Kybernetika, 1992, No 28, pp. 97-102
 80. Kratchanov K. D., I.N.Stanev. "Computing" the Reflective Transitive Closure of a Fuzzy Graph Applications to Fuzzy Rule-Based System Interpreters.// Papers of Fuzzy Sets and Their Applications Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Zeszyty Naukowe, 1992, No Ser. 1, Zesz, pp. 35-49
 81. Maneva N., P. Hristova. A decision support method in Informatics teaching for beginners.// volume Knowledge Based Automated Software Engineering (KBASE) (book), 2012, No 1, pp. 137-152, ISSN 978-1-4438-3771-2.
 82. Manoilov P. K. Electroencephalogram Electrooculographic Artefacts Power Spectrum Analysis.// Aerospace Research in Bulgaria, 2008, No 22, pp. 142-150, ISSN 1313-0927.
 83. Minev E., K. Popov, R. Minev, S. Dimov, V. Gagov. Grid method for accuracy study of micro parts manufacturing.// Micro and Nanosystems, 2011, No 3, pp. 263-269, ISSN 1876-4029. (SJR rank: 0.161 /2011, Bentham Science Publishers)
 84. Minev Roussi, Dimitar Kamarinchev, Ekaterin Minev, Mariana Ilieva, Emil Yankov. Capability of Desktop 3D Printers to Produce Mezo-micro Features for Bio Implantable Meshes.// WCMNM 2018 the World Congress on Micro and Nano Manufacturing, 2018, No 1, pp. 331-334, ISSN 13-981-11-2728-1.
 85. Neal L., K. Kratchanov, I.Stanev. Developing a Western-style Information Systems Engineering Curriculum and Infrastructure.// International Journal for Engineering Education, 1998, No Vol.14. No 1, pp. 48 - 53
 86. Olga Gorelik Elena Malysheva Katalina Grigorova. Integrated model of educational process with elements of foreign educational programs.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, 2016, No 13 book 5, pp. 55 - 61, ISSN 1314-3077.
 87. Peter Sabev, Katalina Grigorova. Transforming Automated Software Functional Tests For Performance And Load Testing.// International Journal of Scientific Engineering and Applied Science (IJSEAS), 2015, No 1/3, pp. 447-453, ISSN 2395-3470.
 88. R. Minev, E. Minev. Technologies for RP – basic concepts, quality issues and modern trends.// Scripta Scientifica Medicinae Dentalis, 2016, No 2, pp. 12-22
 89. Rashkova, V. Design and Implementation of Knowledge Control Test System.// Proceedings of the Union of Scientists-Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2011, No 5, Vol 8, pp. 70-76, ISSN 1311- 9974.
 90. Rusev R. Software system for processing medical diagnostic images.// Proceedings Of The Union Of Scientists – Ruse vol. 10 / 2013, 2013, No 5, pp. 66-71, ISSN 1314-3077.
 91. Rusev R., A. Kaneva. Software Module For Spectral Analysis Of Audio Signals.// Proceedings Of The Union Of Scientists – Ruse vol. 9 / 2012, 2012, No 5, pp. 47-51
 92. Rusev R., M. Teodosieva, T. Vassilev. A Software System for the Needs of Medical Diagnostics in Non-Hospital Practice.// International Journal on Information Technologies & Security, 2014, No 3, pp. 31-38, ISSN 1313-8251.
 93. Rusev, I. R., R. I. Rusev, T. I. Vassilev. AN APPROACH FOR IMPLEMENTING AN INTELLIGENT USER INTERFACE.// International Journal on Information Technologies & Security, 2014, No 4, pp. 43-50, ISSN 1313-8251.
 94. Shoylekova K, K. Grigorova. Methods for Business Process Simulation Based on Petri Nets.// International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 2015, No 12, Vol: 9
 95. Shoylekova K. Information system "Kaneff centre".// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2015, No 5, Vol 12, pp. 80-84, ISSN 1314 - 3077.
 96. Shoylekova K. Business architecture of an e-commerce company.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2014, No 5, Vol 11, pp. 63-71, ISSN 1314-3077.
 97. Shoylekova K., K. Grigorova. The Bridge between Business and Software Architecture.// The XIV International Academic Congress, 2015, No vol II, pp. 421 - 428, ISSN 978-0-875-86525-8.
 98. Shoylekova K., K. Grigorova. CREATING A MODEL OF BUSINESS ARCHITECTURE.// International Journal of Information Technology and Business Management, 2014, No 26, pp. 44-48, ISSN 2304 - 0777.
 99. Shoylekova K., P. Sabev. TOOLS IMPLEMENTING INTEGRATED SOLUTIONS TO ANALYSIS AND TRANSFORMATIONS OF BUSINESS PROCESSES THROUGH PETRI NETS.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, 2016, No 5, vol. 13, pp. 74-80, ISSN 1314-3077.
 100. Slavova A., V. Ivanova. Travelling Waves in Newell-Whitehead Cellular Neural Model.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2008, No 2, Vol 1, pp. 67-72
 101. Slavova, A., V. Rashkova. A Novel CNN Based Image Denoising Model.// Proc. ECCTD 2011, Linkőping, Sweden, IEEE, 2011, No -, pp. 225- 228, ISSN 978-1-4577-0616-5.
 102. Slavova, A., V.Rashkova. Edge of chaos in reaction-diffusion CNN models.// Mathematical analysis, differential equations and their applications, Academic publishing house M. Drinov, 2011, No -, pp. 207-216, ISSN 978-954-322-454-8.
 103. Spanlang, B., Vassilev,T., Walters,J., Buxton,B. A Virtual Clothing System for Retail and Design.// Research Journal of Textile and Apparel, 2005, No 1, pp. 74-87
 104. Stanev I., M.Koleva. Why the standard methods, 5GL, common platforms and reusable components are the four pillars of the new computational paradigm Programming without programmers.// International Journal of Education and Information Technologies, 2019, No 13, pp. 49-58, ISSN 2074-1316.
 105. Stanev I., M.Koleva. Architecture Knowledge for Software Generation.// International Journal of Education and Information Technologies, 2018, No 12, pp. 46-57, ISSN 2074-1316.
 106. Teodosieva, M. INFORMATION SYSTEM FOR MEDICINЕS, Proceedings of the Union of Scientists – Ruse.// Mathematics, Informatics and Physics, 2011, No Book 5, Vol., ISSN 1311-9184.
 107. Teodosieva, M. ALTERNATIVE MODELS OF TEST CONTROL.// Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv Branch, Bulgaria, Fundamental Sciences and Applications, 2011, No Volume 16, B, ISSN 1310-9271.
 108. Teodosieva, M. USING WEB BASED TECHNOLOGIES ON TRAINING IN XHTML.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2011, No Book 5, Vоl., ISSN 1311-9184.
 109. Teodosieva, M. PROVIDING SOFTWARE FOR ELECTRONIC TRADE FROM A MOBILE TERMINAL.// Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv Branch, Bulgaria, Fundamental Sciences and Applications, 2011, No Volume 16, B, ISSN 1310-9271.
 110. Tsankov, Sv. Cognitive approach to developing learning design for interactive multimedia training.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2014, No 5, Volume 11, pp. 84-90, ISSN 1314-3077.
 111. Tsankov, Sv. V. Voinohovska. (X)HTML E-handbook in the discipline "Multimedia systems and technologies" for teaching and learning purposes.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2012, No 5, Volume 9, pp. 79-84, ISSN 1314-3077.
 112. Tsankov, Sv., V. Voinohovska. Didactic Approaches to Introducing Concepts When Teaching the Discipline Multimedia Systems and Technologies.// Challenges in Engineering and Information Science, 2015, No 1, pp. 65-68, ISSN 978-954-8483-35-3.
 113. Tsankov, Sv., V. Voinohovska. COMPUTER-BASED CONCEPT MAPPING – PROMOTING STUDENTS' MEANINGFUL AND ACTIVE LEARNING.// „Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - SFITES, 2015, No 1, pp. 12-15, ISSN 978-954-8483-34-6.
 114. Tsankov, Sv., V. Voinohovska. INFORMATION SYSTEM PEDIATRICS AND MEDICAL GENETICS.// Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications”. International Conference on Engineering, Technologies and Systems TECHSYS, 2015, No 21, ISSN 1310-8271.
 115. Tsneva D., P. Hristova, K. Popov. Product Representation in Terms of PDM System.// Машиностроене, 2000, No 1, pp. 10-16, ISSN 0025-455X.
 116. Vassilev T.I., Kostadinov S. Planar Grid Generation for Simulation and Visualisation.// Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences, 2014, No 8, pp. 1061-1068, ISSN 1310-1331. (Impact factor: 0.284 /2014, Thomson Reuters)
 117. Vassilev T.I., Kostadinov S. An Approach to 3D on the Web Using Java OpenGL.// Proceedings of the Union of Scientists, 2010, No 7, pp. 67-72, ISSN 1314-3077.
 118. Vassilev, T. I. Garment Simulation and Collision Detection on a Mobile Device.// International Journal of Mobile Computing and Multimedia Communications, 2016, No 7 (3), pp. 1-15, ISSN 1937-9412. (SJR rank: 0.122 /2015, Scopus)
 119. Vassilev, T. I. Interactive sculpting with deformable nonuniform B-splines.// Computer Graphics Forum, 1997, No 16(4), pp. 191-199, ISSN 1467-8659. (Impact factor: 0.112 /1998, ISI WoS)
 120. Vassilev, T. I. Fair interpolation and approximation of B-splines by energy minimization and points insertion.// CAD Computer Aided Design, 1996, No 28(9), pp. 753-760, ISSN 0010-4485. (Impact factor: 0.77 /1997, ISI WoS)
 121. Vassilev, T. I., Spanlang, B., Chrysanthou, Y. Fast cloth animation on walking avatars.// Computer Graphics Forum, 2001, No 20 (3), pp. 260-267, ISSN 1467-8659. (Impact factor: 0.631 /2001, ISI WoS)
 122. Vassilev, T., Dochev V. Improving the Bending Properties of a Mass-Spring Cloth Model.// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия 5 "Математика, информатика и физика", 2005, No 5
 123. Vassilev, T.I. Comparison of Several Computing Paradigms for Smartphones.// Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences, 2019, No Vol 72-2, pp. 234-243, ISSN 1310–1331. (Impact factor: 0.321 /2018, Journal Citation Reports)
 124. Vassilev, T.I. An Approach to Teaching Introductory Programming for IT Professionals Using Games.// International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals, 2015, No 1, pp. 26-38, ISSN 1947-3478. (SJR rank: 0.377 /2014, Scopus)
 125. Vassilev, T.I. Collision Detection for Cloth Simulation Using Ray-Tracing on the GPU.// International Journal on Information Technology and Security, 2012, No 4, pp. 003-012
 126. Vassilev, T.I. Soft Shadows for GPU Based Ray-Tracing.// Proceedings of the Union of Scientists-Ruse, 2012, No 9, pp. 41-46, ISSN 1314-3077.
 127. Velikov V. WEB – based simulator of business processes.// International Journal of Software & Hardware Research in Engineering, 2018, No Volume 6 Iss, pp. 10 - 15, ISSN 2347-4890. (Impact factor: 5.717 /2017, IJSHRE)
 128. Velikov V. From Data Structure Modeling to Program Generation.// WASET-2015, CSEIT 2015 - Istambul,, 2015, No Vol:9, No12, pp. 2967-2970, ISSN 1307-6892. (Impact factor: 2.215 /2015, Gogle Scoolar Citations)
 129. Velikov V. Systems for automated software development.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Book 5 - Mathematics, Informatics and Physics, 2013, No 10
 130. Velikov V. Automatic program generation without internal machine representation.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Book 5 - Mathematics, Informatics and Physics, 2013, No 10
 131. Velikov V. Computer viruses and effectively protection of the home users.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Book 5 - Mathematics, Informatics and Physics, 2012, No 9, pp. 60-65, ISSN 1314-3077.
 132. Velikov V. Some possibilities for automatic programs generation.// Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, 2011, No 8, pp. 44-49, ISSN 1311-9974.
 133. Velikov V., A. Iliev. Simple systems aid the software development.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Book 5 - Mathematics, Informatics and Physics, 2014, No Vol. 11, pp. 44 - 52, ISSN 1314-3077.
 134. Velikov V., D. Mihaylov. HOME AND OFFICE SECURITY TRACKING VIA MOBILE DEVICES.// Proceedings of the union of scientist - Ruse, book 5 - Mathematics, Informatics and Physics, 2018, No 15, pp. 34 - 42, ISSN 1314-3077.
 135. Velikov V., Dobreva K. Generator from Java class-diagrams into Java source code.// ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ: УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ, Изд. ПВГУС, 2014, No 3, pp. 14-23, ISSN 978-5-9581-0340-9.
 136. Velikov V., I. Mitev. Graphical editor for Android.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Book 5 - Mathematics, Informatics and Physics, 2017, No 14, pp. 55 - 62, ISSN 1314-3077.
 137. Velikov V., I. Mutafov. Logical pre-processing for the Hearthstone game.// Proceeding of the Union of scientists - Ruse, 2016, No Book:5, Vol:, pp. 90-98, ISSN 1314-3077.
 138. Velikov V., Makarieva M. Parser Java-code to XML-file.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Book 5 - Mathematics, Informatics and Physics, 2014, No Vol. 11, pp. 72 - 79, ISSN 1314-3077.
 139. Velikov V., P. Marinova. Graphical interface "File Commander" for Android.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Book 5 - Mathematics, Informatics and Physics, 2017, No 14, pp. 63 - 73, ISSN 1314-3077.
 140. Velikov V., Petrova M. Subsystem for graphical user interface creating.// Proceeding of the union of scientists - Ruse, Book 5 - Methematics, Informatics and Phisics, 2015, No 12, pp. 58-65, ISSN 1314-3077.
 141. Velkova, Valentina, Lalev, Georgi M., Hirshy, Hassan, Omar, Fuad, Scholz, Steffen Gerhard, Minev, Ekaterin and Dimov, Stefan Simeonov. Process chain for serial manufacture of 3D micro- and nano-scale structures.// Journal of Manufacturing Science and Technology 4 (4) , pp. 340-346., 2011, No 4 (4), pp. 340-346
 142. Victoria Rashkova. Possibilities and protection capabilities of social networks.// Proceedings of the Union of Scientists-Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2016, No 5, Vol 13, pp. 81-89, ISSN 1314- 3077.
 143. Victoria Rashkova. Data Protection with digital signature.// Proceedings of the Union of Scientists –Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2015, No 5, Vol 12, pp. 66-74, ISSN 1314-3077.
 144. Victoria Rashkova. Data Encryption Software.// Proceedings of the Union of Scientists –Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2014, No 5, Vol 11, pp. 53-62, ISSN 1314-3077.
 145. Victoria Rashkova, Metodi Dimitrov. Proceedings of the Union of Scientists-Ruse, Mathematics, Informatics and Physics.// Creating an E-Textbook for the Course Workshop on Computer Networks and Communication, 2013, No 5, Vol. 10, pp. 49-55;, ISSN 1314- 3077.
 146. Victoria Rashkova, Mihaela Mihneva. Web-based system for a hospital pharmacy and inventory management.// Proceedings of the Union of Scientists –Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2017, No Vol 14, pp. 82-88, ISSN 1314-3077.
 147. Victoria Rashkova, Valentin Iliev. Web-based system to reflect the movement of trainee students and track the realization of graduate students.// Proceedings of the Union of Scientists –Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2018, No 5, pp. 43-48, ISSN 1314-3077.
 148. Voinohovska, V. ENCOURAGING STUDENTS’ CREATIVITY THROUGH INTERDISCIPLINARY-ORIENTED LEARNING PROCESS.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS, 2017, No 14, pp. 89-95, ISSN 1314-3077.
 149. Voinohovska, V. A course for promoting student’s visual literacy.// Списание известия на Съюза на учените, Серия 5 "Математика, информатика и физика", 2011, No 8, pp. 139-144, ISSN 1311-9974.
 150. Voinohovska, V. Computer – based conceptual mapping for facilitation of creative and meaningful learning in the course of “Multimedia Systems and technologies”.// Списание известия на Съюза на учените, Серия 5, 2011, No 8, pp. 125-131, ISSN 1314-3077.
 151. Voinohovska, V., Sv. Tsankov. CSS e-handbook in the discipline "Web design" for teaching and learning purposes.// Информационные технологии: Cовременные подходы к развитию економики региона, в колективная монография, 2012, No 1, pp. 87-94, ISSN 978-954-8675-32-1.
 152. Voinohovska, V., Sv. Tsankov. Corporate presence web site for Dental Clinic.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2012, No 5, Volume 9, pp. 70-75, ISSN 1314-3077.
 153. Voinohovska, V., Sv. Tsankov, R. Rusev. EDUCATIONAL MULTIMEDIA APPLICATION WITH SOFTWARE SIMULATIONS.// Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications” International Conference on Engineering, Technologies and Systems TECHSYS, 2013, No 2, Volume 19, pp. 275-280, ISSN 1310-8271.
 154. Voinohovska, V., Sv. Tsankov, R. Rusev. Use of computer games as an educational tool.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2013, No 9, Volume 10, pp. 39-43, ISSN 1314-3077.
 155. Voinohovska, V., Sv. Tsankov., R. Rusev. Educational computer games for different types of learning.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2013, No 5, Volume 10, pp. 44-48, ISSN 1314-3077.
 156. Voinohovska, Valentina, Tsankov, Svetlozar. Study of the integral approach as an innovative method of establishing conditions for an interdisciplinary-oriented learning process.// Journal EPS (Journal of Education, Psychology and Social Sciences), 2015, No vol. 2, pp. 143-157, ISSN 1339-1488.
 157. Voinohovska, Valentina, Tsankov, Svetlozar. From methodological principles to concrete strategies in the integral approach.// Proceedings ICTIC (Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences), 2015, No vol. 4,issue, pp. 116-120, ISSN 1339-9144.
 158. Voinoihovska, V., Sv. Tsankov. Increasing student’s engagement and motivation with game-based education – theoretical overview.// Information, communication and control systems and technologies, 2013, No 1, pp. 65-68, ISSN 1314-7455.
 159. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. Graph Application for Modeling the Answers of the Test Questions.// International Journal Information Technologies and Control, 2004, No 4, pp. 22-28
 160. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. Design Aspects of the Computer-Based Knowledge Testing Systems (A Survey).// International Journal Information Technologies and Control, 2003, No 1, pp. 20-26
 161. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Programming Environment for Knowledge Testing.// Известия на съюза на учените – Русе, серия 5, 2002, No 2, pp. 61-66
 162. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H., Kolev R. T. Knowledge Testing in Algorithms – An Experimental Study.// International Journal Information Technologies & Knowledge, 2007, No 1, pp. 26-33
 163. Zlatarov P, G. Ivanova, D. Baeva. AAC Intervention on Verbal Language in Children with Autism Spectrum Disorder.// Advances in Intelligent Systems and Computing, Intelligent Systems Applications in Software Engineering, Springer, 2019, No 1046, pp. 461-469, ISSN ISSN 2194-5357. (SJR rank: 0.174 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/5100152904?origin=resultslist)
 164. Zlatarov P., Ivanova G., Baeva D., Antonova D. Adaptive Software System for Optimization of the Admission and Management Process for Doctoral Students. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00184-1_30.// In: Silhavy R., Silhavy P., Prokopova Z. (eds) Intelligent Systems in Cybernetics and Automation Control Theory. CoMeSySo 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, (SCOPUS),Springer, 2018, No vol. 860, pp. 323-332, ISSN 978-3-030-00184-1. (SJR rank: 0.174 /2018, SCOPUS Scimago IF (2019): 1 SJR category Q3)
 165. Алипиев О., С Антонов, Т. Грозева. Гранична точка на подрязване при еволвентни колела с прави зъби, формообразувани със зъбен гребен.// Механика на машините, 2008, брой 75, стр. 56-62, ISSN 0861-9727.
 166. Алипиев О., С. Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Геометрично проектира¬не на двус¬транно коригирани цилиндрични предавки с външно еволвентно зацепва¬не. (част II–Методика за изчисляване).// Машиностроене и машинознание, 2009, брой 6, стр. 33-38
 167. Алипиев О., С. Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Геометрично проектиране на двустранно коригирани цилиндрични предавки с външно еволвентно зацепване. (част I–Двустранно изместване).// Машиностроене и машинознание, 2009, брой 6, стр. 28-32
 168. Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Минимален брой зъби при симетрични и несиметрични правозъби еволвентни предавки с предавателно число единица.// сп. Механика на машините, 2010, брой 86, стр. 3-12, ISSN 0861-9727.
 169. Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Геометрично проектиране на двустранно коригирани цилиндрични предавки с външно еволвентно зацепване. (част I – Двустранно изместване).// сп. Машиностроене и машинознание, 2009, брой 6, стр. 28-32, ISSN 1312-8612.
 170. Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Геометрично проектиране на двустранно коригирани цилиндрични предавки с външно еволвентно зацепване. (част II – Методика за изчисляване).// сп. Машиностроене и машинознание, 2009, брой 6, стр. 33-38, ISSN 1312-8612.
 171. Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева. Гранична точка на подрязване при еволвентни колела с прави зъби, формообразувани със зъбен гребен.// сп. Механика на машините, 2008, брой 75, стр. 56-62
 172. Алипиев, О., С Антонов. Геометрично проектиране на зъбни предавки с несиметрично еволвентно – цевно зацепване (част II − Методика за изчисляване).// сп. Механика на машините, 2011, брой 94, стр. 21-27, ISSN 0861-9727.
 173. Алипиев, О., С. Антонов, Т. Грозева. Относно подрязването на еволвентни зъбни колела формообразувани с инструментален гребен.// Механика на машините, 2012, брой .
 174. Алипиев, О., С. Антонов, Т. Грозева. Количествени показатели на подрязването при еволвентни зъбни колела.// Механика на машините, 2012, брой .
 175. Алипиев, О., С. Антонов. Основно уравнение и задачи на обобщената геометрична теория при проектиране на еволвентни предавки с външно зацепване.// сп. Механика на машините, 2007, брой 68, стр. 75-79, ISSN 0861-9727.
 176. Алипиев, О., С. Антонов. Обобщен изходен контур в теорията на еволвентното зацепване.// сп. Механика на машините, 2006, брой 64, стр. 121-125, ISSN 0861-9727.
 177. Алипиев, О., С. Антонов. Външно еволвентно зацепване образувано с обобщен изходен контур.// сп. Механика на машините, 2006, брой 64, стр. 126-130, ISSN 0861-9727.
 178. Алипиев, О., С. Антонов. Апроксимация на циклоидни профили с дъги от окръжности по зададена допустима грешка.// сп. Механика на машините, 1994, брой 5, стр. 61-65, ISSN 0861-9727.
 179. Ангелов,Б., Ц.Василев, Г. Иванова. Център за дистанционно обучение към Русенски университет "А.Кънчев" - организация и функции.// Електронното обучение в България – политики, практики, тенденции, под редакцията на доц. д-р Р. Пейчева-Форсайт, 2009, брой 1, стр. 132-137, ISSN 978-954-791-126-0.
 180. Андреева М. Електронно обучение - характеристики и стандарти.// Традиция и модерност в българската наука и образование, Известия на НЦ "Св.Д.Доростолски", 2011, брой IV, стр. 335-347, ISSN 978-954-8467-42-1.
 181. Андреева М. Технология на работа с интегрирана авторска среда за тестов контрол.// Автоматика и информатика, 2005, брой 1, стр. 68-70
 182. Антонов, С. Един алгоритъм за апроксимация и някои възможности за неговото приложение при решаване задачите за синтез на механизми.// Механика на машините, 2007, брой 68, стр. 123-129, ISSN 0861-9727.
 183. Антонов, С. Алгоритъм за симулиране процеса на формообразуване на колела от равнинни предавки. Част I – общи положения.// Механика на машините, 2005, брой 54, ISSN 0861-9727.
 184. Атанасова Д., Ст. Христов. Информационна система за избор на телове за електродъгово заваряване, произвеждани от Жити-АД, Русе.// Известия на СУ-Русе, сер.5, “Математика, информатика и физика”, 2002, брой 2
 185. Атанасова Д., Ю.Младенов. Софтуерна система за експлоатационна проверка на зъбодълбачни колела,.// Journal “Fundamental sciences and application АМTECH’09”, 2009, брой vol. 15, 200, стр. pp.53-59, ISSN 1310-8271.
 186. Атанасова, Г. Фундаменталните знания у бъдещите ИТ специалисти – изискване за развитие на софтуерния бранш.// Информационние технологии: Современние подходи к развитию економики региона. Монография, 2012, брой Русе Primax, ISSN 978-954-8675-32-1.
 187. Атанасова, Д. Експертна система за заваряване на стомани.// International virtual journal for science techniques and Innovations for the industry MTM, 2008, брой 1, стр. 21-24
 188. Баева Д., Д. Цонева. Подбор на езиков материал с оглед използване съвременни ресурси за формиране на фонематичен слух при чуждоезиковото обучение.// Сб. Научни трудове, Русенски университет, 2010, брой Т.49, Серия , стр. с. 13 – 17
 189. Баева Д.Ц. Анализиране нагласата за използване на образователна интерактивна мултимедия при чуждоезиковото обучение.// Педагогика (Web of science), 2016, брой Vol 88/9, стр. 1245-1255, ISSN ISSN 0861 – 3982.
 190. Баева, Д. Система упражнения за слухово възприемане на фонеми в начален етап на обучение по чужд език.// Езикът е съдба: Сборник в чест на 75-годишнината на проф. дфн Стефка Петрова, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013, брой 1, стр. с. 191 – 198, ISSN 978–954–07–3544-3.
 191. Баева, Д. За интегриране на образователната интерактивна мултимедия в чуждоезиковото обучение.// Традиция и модерност в българската наука и образование, Силистра, 2011, брой 1, стр. 310-322, ISSN 978–954–846.
 192. Баргазов Е., Т. Узунов, О. Алипиев, С. Антонов и Д Бортяков. Изследване и оптимизация на системи за изменение на обсега на портални кранове.// Механика на машините, 2018, брой 120, стр. 16-20, ISSN 0861-9727.
 193. Виктория Рашкова. Протоколи за мрежова защита.// Научни трудове. Майски научни четения - филиал Силистра, 2016, брой 11,Том 55, стр. 44-49, ISSN 1311-3321.
 194. Виктория Рашкова. Анализ на криптографските методи, криптографските режими и атаки.// Списание известия на Съюза на учените, 2014, брой Том 12, стр. 34 - 41, ISSN 1311-106X.
 195. Войноховска, В., Св. Цанков. Изследване на възможностите и ефекта от използване на конструктивистки модел за обучение на студенти-бъдещи учители.// Научни трудове на Русенски университет. Майски научни четения, РУ „А. Кънчев”, филиал Силистра, 2014, брой Серия 11, то, стр. 136-141, ISSN 1311-3321.
 196. Гагов В., Е. Минев, Р. Радев. Изследване на нестационарни деформационни процеси с помощта на координатни мрежи.// Машиностроене и машинознание, 2011, брой 13, стр. 36-39, ISSN 1312-8612.
 197. Георгиев С. И., Т. М. Тодоров, П. К. Маноилов. Автомат за поставяне на термосвиваеми капсули.// Машиностроене, 1993, брой 7-8, стр. 230-233, ISSN ISSN 0025-455X.
 198. Георгиев С. И., Т.М. Тодоров и др. Автомат за поставяне на капсули от пластмаса.// Машиностроене, 1993, брой 3, стр. 93-95
 199. Георгиев Ст.,С.Антонов, Т.Тодоров. Относно автоматизирано залепване на бандероли.// Известия на съюза на учените.Русе ,секция”Технически науки”№ 2, 1999, брой 1
 200. Георгиев, Г., М. Димитров. Интерпретатор към задачно ориентирана среда за моделиране и симулиране на динамични системи.// Автоматика и информатика, 2008, брой 3, стр. 57-61
 201. Григорова К., Пл. Христова. Извънкласна работа по информатика.// Известия на Съюза на учените в България, серия 5 "Математика, информатика и физика", 2002, брой 2, стр. 68-72
 202. Григорова К., С. Добриков. Визуализиране на процеси като елемент на СУРП.// Известия на Съюза на учените в България, серия 5 "Математика, информатика и физика", том 4,, 2003, брой Русе
 203. Григорова, К., Д. Тодорова. Паралелен алгоритъм за генериране на еквидистантни повърхнини.// Автоматика и Информатика, 1993, брой 11/12
 204. Д. Атанасова. Участието в международна рейтингова система - предимство или недостатък.// Научни трудове на РУ, 2015, брой 53/9
 205. Десислава Баева, Димитрина Игнатова. Речевият слух през призмата на компютърните технологии.// Арнаудов сборник, 2018, брой Том 10, стр. 407 - 416, ISSN 978-619-7058-64-2.
 206. Димитров М., О. Петров. Генериране на електрическа енергия в обществени сгради с помощта на пиезоелектрични модули.// SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2014, брой IV, стр. 117-122, ISSN 1314-4111.
 207. Димитров, Г., Г. Панайотова, И. Иванов, Й. Хаджийска, С. Цанков, И. Динева,. ПОВИШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА WEB САЙТОВЕ С УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ.// ТРАДИЦИОНЕН МЕЖДУНАРОДЕН ПЪТНВАЩ СЕМИНАР "СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО И НАНЧНО ПРОСТРАНСТВО. БЪЛГАРСКО-МАЛТИЙСКИ КЯЛТНРНИ ОБЩНВАНИЯ " МАЛТА, 01 - 08.06. 2015, 2015, брой под печат, стр. 124-133
 208. Димитров, Г., Г. Панайотова, И. Иванов,Й. Хаджийска,С. Цанков. Аспекти на оптимизацията на WEB страниците в браузърите.// Пътуващ семинар на УниБИТ, Истанбул, 2015, брой под печат
 209. Димитров, М. Времето като прекъсната величина. Теория за прекъснатото време.// Българска наука, 2010, брой 27, стр. 56-57
 210. Долчинков Р., С. Антонов. Изследване характера на контакт в двуточковите и триточковите зони на циклопредавки с две линии на зацепване.// Механика на машините, 1994, брой 5, стр. 65-68, ISSN 0861-9727.
 211. Е. Минев, Г. Попов. Компютърно моделиране на механизми на деформационно уякчаване.// ИЗВЕСТИЯ на Съюза на учените - Русе, Серия "Технически науки", 1998, брой TOM 1, ISSN ISSN 1311-106X.
 212. Енчев К., С. Антонов. Екстремален синтез при опериране със затварящ шестзвенен механизъм с нова структура (част първа).// Механика на машините, 1997, брой 20, стр. 27-30, ISSN 0861-9727.
 213. Енчев К., С. Антонов. Екстремален синтез при опериране със затварящ шестзвенен механизъм с нова структура (втора част).// Механика на машините, 1997, брой 20, стр. 31-34, ISSN 0861-9727.
 214. Желязкова И., Атанасова Г. Технология на работа в Задачно-Ориенитирана Среда за Разработване на Алгоритми (ЗОСРА).// Известия на съюза на учените – Русе, секция „Математика, Информатика и Физика”, 2004, брой 5, стр. 121-130
 215. Илиев В., К. Григорова, Д. Цанева. PDM системите и техническата подготовка на производството.// Автоматика и информатика, 2002, брой 1
 216. Илиев, В., М. Марков, К. Григорова. Програмно-технически комплекс за програмиране на машини с ЦПУ МНЕМО-16. Дефиниране на елементарни геометрични обекти.// Автоматика, изчисл.техн., автомат. системи, 1989, брой 4
 217. Коев, П.А., В.Г. Витлиемов, С.Д. Антонов. Оптимизационен синтез на зъбен механизъм по векторен критерий.// Механика на машините, Т. 10 (35), 2002, брой 1, стр. 121-126, ISSN 0861-9727.
 218. Маноилов П. К. Фотореле за автоматично включване на осветителни тела.// Радио, телевизия, електроника, 1987, брой 3, стр. 35-35, ISSN УДК 621.318.58:62.
 219. Маноилов П. К. Устройство за автоматично управление на акумулираща печка.// Радио, телевизия, електроника, 1983, брой 2, стр. 21-22, ISSN УДК 683.9:62-52.
 220. Маноилов, Пл. К., Г. Ст. Георгиев. Регулиране на ток при управление на асинхронен двигател с микропроцесорна система.// “Автоматика и информатика”, 1998, брой 2, стр. 41 - 45.
 221. Маноилож П. К. Устройство за автоматично изключване на консуматори.// Радио, телевизия, електроника, 1984, брой 12, стр. 22-22, ISSN УДК 681.365.74.
 222. Маринов, Хр., Т. Грозева, С. Антонов. Синтез и анализ на двойка аркоидни зъбни колела, формообразувани с неконусна производяща повърхнина.// Механика на машините, 1995, брой 9, стр. 39-43
 223. Маринов, Хр., Т. Грозева, С. Антонов. Изследване зацепването на полуобкатни аркоидни зъбни колела с надлъжна циклоидна линия на зъба.// Механика на машините, 1994, брой 5, стр. 52-54
 224. Минев Е., Е. Янков, Р. Минев. Влияние на технологичните параметри на REPRAP 3D принтер върху точността и граповостта на получаваните модели.// XXII International Scientific Technical Conference FOUNDRY 2015, Pleven, 2015, брой 12, стр. 29÷32, ISSN 1310-3946.
 225. Минев Е., Е. Янков, Р. Минев. Изработване и изгаряне на модели за леене по стопяеми модели от PLA чрез REPRAP 3D принтер.// XXII International Scientific Technical Conference FOUNDRY 2015, Pleven, 2015, брой 12, стр. 33÷36, ISSN 1310-3946.
 226. Младенов Ю. П., Д. Ст. Атанасова. ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ШКИВА ЗУБЧАТО-РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ.// Известия Тульского государственного университета. Технические науки, 2009, брой 4
 227. П. Маноилов. Регулатор към питатели за чукови дробилки.// “Механизация на селското стопанство”, 1983, брой 4, стр. 23-26
 228. Рашкова, В., М. Димитров. ИЗБОР НА КРИПТОГРАФСКИ ШИФЪР.// Майски научни четения, РУ „А. Кънчев”, филиал Силистра, 2013, брой 11, Том 52, стр. 92-96, ISSN 1311-3321.
 229. С. Капралов, К. Григорова. Балканска олимпиада по информатика.// Математика и информатика, 2005, брой 6
 230. Смрикаров А., Д. Станчев, К. Крачанов, Т. Тотев, С. Смрикарова, И. Станев, П. Хараламов, П. Данаилов, Г. Попов. Микропроцесорна измервателно-изчислителна система за теглително изпитване на трактори.// Селскостопанска техника, 1983, брой 8, стр. 51-56
 231. Станев, И. Генериране на програми за управление на робот специфицирани на ограничен естествен език.// Електротехника и електроника, 1999, брой 5/6, стр. 18 – 23
 232. Стойков, С. К. Енчев, П. Коев, С. Антонов. Оптимизационен екстремен синтез на нов тип праволинейно направляващ осемзвенен стрелови механизъм на портален кран (I част).// Механика на машините, 2005, брой 2, стр. 25-33, ISSN 0861-9727.
 233. Христова, П. Примерна система от базови задачи по темата „Делимост на числата” за начинаещи състезатели по информатика.// Математика и информатика, 2011, брой 4, стр. 21-32, ISSN 1310-2230.
 234. Христова, Пл. Обучение на начинаещи състезатели по информатика чрез система от задачи.// Математика и информатика, 2010, брой 4, стр. 31-39, ISSN 1310-2230.
 235. Цанков, Св., В. Войноховска. Ролята на съвременните информационни образователни технологии за повишаване мотивацията на обучаемите.// Научни трудове на Русенски университет. Майски научни четения, РУ „А. Кънчев”, филиал Силистра, 2014, брой Серия 11, то, стр. 142-147, ISSN 1311-3321.
 236. Шойлекова К. Модел на Захман.// Информационные технологии: современные подходы к развитию экономики региона, в Монография, 2012, брой 1, стр. 220 -228, ISSN 978-954-8675-32-1.
доклади
 1. A.Slavova, V.Rashkova. Cellular Nonlinear Network Model for Image Denoising. IN: Fifth Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM BGSIAM'10, 20-21.12.2010, pp.77-81, BAN, 2010
 2. Alexiev V., Kostadinov S., Parvanova J. RDF Data and Image Annotations in ResearchSpace. IN: Proceedings of the First International Workshop on Collaborative Annotations in Shared Environment: Metadata, Vocabularies and Techniques in the Digital Humanities, Florence, 2013, pp. 2517978.2517997, ISBN 978-1-4503-2199-0.
 3. Alipiev O., S. Antonov, T. Grozeva. Regarding the effect of the rack - cutter fillet on the undercutting of gears. IN: 4th International Conference on Power Transmissions - PT 12, Sinaia, Romania, 2012
 4. Alipiev, O., S. Antonov, T. Grozeva, D. Zafirov. Minimum number of teeth in symmetric and asymmetric involute spur gearings of a teeth ratio equal to one. IN: The 3rd international conference “Power transmissions’09”, Greece, 2009, pp. 51-58
 5. Alipiev, O., S. Antonov. Asymmetric involute–lantern meshing formed by identical spur gears with a small number of teeth. IN: International conference on gears, Munich, Germany, VDI-Berichte - 2108, 2010, pp. 925-940, ISBN 0083-5560.
 6. Alipiev, O., S. Antonov. Main thesis in the geometrical theory of the involute meshing, shaped by a generalized basic rack. IN: 3-rd International conference POWER TRANSMISSIONS’09, Kallithea, Greece, 2009, pp. 43-50, ISBN 978-960-243-662-2.
 7. Ancheva,V., V. Voinohovska. NTEGRATING THE STEM METHODOLOGY IN ROBOTICS EDUCATION IN AFTER SCHOOL ENRICHMENT CLASSES FOR STUDENTS. IN: 12th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, SPAIN, ICERI2019 Proceedings, 2019, pp. 4610-4616, ISBN 978-84-09-14755-7.
 8. Ancheva,V., V. Voinohovska. TEACHER EDUCATION FOR USING STEM PEDAGOGY IN THE DISCIPLINE INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES. IN: 12th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, SPAIN, ICERI2019 Proceedings, 2019, pp. 6154-6158, ISBN 978-84-09-14755-7.
 9. Andreeva Magdalena. Cloud Computing - the New Generaion of Web Services. IN: InfoTech - 2013, St. Konstantin&Elena - Bulgaria, 2013, pp. 124-131, ISBN 1314-1023.
 10. Andreeva, M.H. A Language for Testing Programs. IN: CompSysTech 2003, Sofia, Avangard Print Ltd, Rousse, 2003, pp. IV.28-1 - IV.28-6
 11. Atanasov I., D.Atanasova. Optimizing Turning Cutting Conditions on Technology Cost Criterion Using Genetic Algorithms. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - 2015, Kavala, Greece, 2015, PARNAS, 2015, pp. 119-122, ISBN 978-954-8483-34-6.
 12. Atanasov Ivo, D. Atanasova. Multimedia System in CAD/CAM Training. IN: Proceedings of the Union of Scientists vol. 6, Rousse, Mathematics, Informatics and Physics, 2006
 13. Atanasova D., I. Atanasov. Sofware System for Automated Selection of Cutting Tool for CNC Machines Turning Operation. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - 2015, Kavala, Greece, 2015, PARNAS, 2015, pp. 102-105, ISBN 978-954-8483-34-6.
 14. Atanasova D., St. Christov. An Information system for selecting of electrode wires and fluxes for steel welding. IN: Proceedings of the International conference CompSysTech’2001, Sofia, 2001, pp. III.24.1-III.24.4
 15. Atanasova D., Y. Mladenov,. A Software Program for tooth profiling of worm hobs for cutting gear pump cogwheels. IN: Proceedings of theInternational Conference on Manufacturing Systems – ICMaS’09, Vol. 4, Bucharest, 2009, pp. 183-186, ISBN 1842-3183.
 16. Atanasova D., Y. Mladenov,, I. Atanasov. A Software system for determining the cutting edge profile of disc cutter teeth. IN: Proceedings in Manufacturing Systems – ICMaS’12, Bucharest, Romania, 2012, pp. 177-182, ISBN 2067-9238.
 17. Atanasova G. Е., Zheliazkova I. I. An UML Project of a Task-Oriented Environment for Teaching Algorithms. IN: Proceedings of International Conference “Modern E-learning”, Varna, 2008, pp. 31-38
 18. Atanasova G., P. Hristova. PEDAGOGICAL APPROACH FOR FINDING AND TRAINING TALENTED STUDENTS FOR TAKING PART IN INFORMATICS COMPETITIONS. IN: Ninth international scientific conference “The teacher of the future”, Durres, Albania, (с импакт фактор: 1.023 /2015, Global Impact and Quality Factory), 2016, pp. 113-117, ISBN 1857-92.
 19. ATANASOVA G., Pl. HRISTOVA. SECONDARY SCHOOL KNOWLEDGE GAPS FILLING VIA INTRODUCTORY DISTANCE COURSE IN INFORMATICS. IN: The 11th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, June 04-07, Boston, MA. USA, 2015
 20. Atanasova, D. An Information system for electrode selection for steel welding. IN: Proceedings of the International conference CompSysTech’2003, Sofia, 2003, pp. IIIA.22.1-IIIA.22. 5
 21. Atanasova, G. Some Algorithmic Problems for Students’ Critical Thinking Skills Development. IN: Proceedings of the 7th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, Sofia/Dobriniste, Bulgaria, 2011
 22. Atanasova, G. A Model for Teaching and Learning algorithms. IN: Proceedings of the Anniversary International Conference Celabrating Prof. Sava Grozdev’s 60th anniversary, Bachinovo, Bulgaria, 2010, pp. 374-382
 23. Atanasova, G. E. Teaching about the human factor in the educational courses of specialists from field of business informatics. IN: III International Scientific-Practical Conference "Information Systems and Technology: Management and Security", Toliati-Ruse, 2014, ISBN 978-5-9581-0340-9.
 24. Atanasova, G., Hristova P. FLOW CHART INTERPRETER - an environment for software animation representation. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and technologies (e-Learning), Sofia, Bulgaria, 2003, pp. IIIA.8-1 - IIIA.8-6
 25. Baeva D. MANAGEMENT OF GRADUATE STUDENT’S THESIS WRITING THROUGH A SPECIALIZED SOFTWARE SYSTEM. IN: 7th International Conference, International Scientific Publications, Science Events Ltd, 2016, pp. 336-341, ISBN ISSN 1314-7277.
 26. Baeva D. Learning theories in computer-assisted foreign language acquisition. IN: Инновации и современные технологии в системе образования, Материалы III международной научно - практической конференции 20 – 21 февраля 2013 года, Прага, V ě decko vydavatelsk é centrum « Sociosf é ra - CZ », 2013., 2013, pp. 139-144, ISBN 978 - 80 - 87786.
 27. Baeva D. Main problems at integrating educational interactive multimedia in the foreign language teaching on a phonological level of language acquisition. IN: Proceeding of the Eighth International Conference INTERNET EDUCATION SCIENCE IES-2012, Vinnytsia VNTU, Укладання, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, 2012, pp. 60-61, ISBN 978-966-641.
 28. Baeva D., B. Baev. Semantic Approach in Encoding of the Meanings in Bulgarian Folklore Embroidery in Digital Libraries. IN: MIPRO Proceedings, Opatiq, Croqtiq (Scopus), GRAFIK, 2019, ISBN 1847-3946.
 29. Baeva D., Rashkova V. Ontology-Based Software System about the symbolic in National Reasons in the different Geographical Region of Europe and Asia. IN: Proceedinds of the Eleventh International Scientific-Practical Conference INTERNET-EDUCATION-SCIENCE-2018, Vinnytsia, VNTU, 2018, pp. 310, ISBN 978-966-641-728-5.
 30. Baeva D., Rashkova V., Ivanov I. Methodological approach to the construction of Cultural Heitare Ontology. IN: Proceedinds of the Eleventh International Scientific-Practical Conference INTERNET-EDUCATION-SCIENCE-2018, Vinnytsia, VNTU, 2018, pp. 244, ISBN 978-966-641-728-5.
 31. Baeva D., S. Marinova. Application of Communication Tools for Virtual Marketing among Buyers of Furniture from Bulgaria and Romania. IN: International Scientific Conference Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Sofia, The Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 2017
 32. Bargazov E., Uzunov T., Alipiev O., Antonov S., Bortyakov D. NEW STRUCTURE OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM. IN: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY, BOROVETS, BULGARIA, 2018, pp. 36-41
 33. Bargazov, E. I., T. I. Uzunov, O. L. Alipiev, S. D. Antonov, D. E. Bortyakov. A study of gantry cranes level-luffing jib system using SOLIDWORKS. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. 103-108, ISBN 1311-3321.
 34. Basri, S., M. Dimitrov. Power factor regulating system for domestic consumers based on microcontroller. IN: Научна конференция на УНСС-София „Приложение на информационнните и комуникационни технологии в икономиката и образованието”, София, 2011
 35. Basri, S., O. Petrov, M. Dimitrov. Evaluation the effectiveness of management of internal lighting systems for various periods of working time. IN: International Scientific Conference “Technologies and Innovation solutions 2011”, Edirne, Turkey, 2011
 36. Bencheva, N., Ts. Georgiev, K. Gabrovska. Computer System for Determination and Analysis of Theoretical Fuel Economy of Automobiles. IN: Proceedings of the International Conference on Computer System and Technologies, Ruse, 2002, pp. III-26-1 – III-26-25, ISBN 954-9641-28-7.
 37. Borodzhieva, A., G. Marinova and T. Vassilev. Interactive Learning Module Implementing Convolutional Encoding and Decoding in Presence of Noise. IN: 27th International Conference on Information Technologies InfoTech-2013, 19 – 20 September 2013, St.St. Constantine and Elena resort (Varna), Bulgaria, Proceedings, Edited by Prof. Radi Romansky, Sofia, Publishing House of Technical University – Sofia, 2013, pp. 276-285, ISBN 1314-1023.
 38. Borodzhieva, A., G. Marinova, T. Vassilev. Interactive Learning Module Implementing "Divide and Search" Procedure in Convolutional Encoders Analysis. IN: XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013, 26 - 29 June 2013, Ohrid, Republic of Macedonia, 2013, pp. 839-842, ISBN 978-9989-786-89-1.
 39. Borodzhieva, A., G. Marinova, T. Vassilev, P. Manoilov, S. Kostadinov. Machine Learning Techniques in Software System for Simulation of Convolutional Encoders and Decoders. IN: Proceedings of Fourth International Symposium on Radio Systems and Space Plasma ISRSSP 2014, Ruse, 2014, pp. 46 – 54, ISBN 978-619-90124-2-0.
 40. Borodzhieva, A., P. Manoilov. MATLAB-Based Software Tool for Implementation of Digrafid Ciphers Using a Modified Algorithm with 64-Symbol Alphabet. IN: 19-th International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’18, Ruse, 13-14 September 2018, Proceedings of the 19th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, 2018, pp. 152-159, ISBN 978-1-4503-6425-6.
 41. Borodzhieva, A., P. Manoilov. Decoder Synthesis in Teamwork Using Logisim. IN: Proceedings, XXVII International Scientific Conference Electronics – ET2018, 13-15 September 2018, Sozopol, Bulgaria, 2018, pp. 67-70, ISBN 978-1-5386-6691-3.
 42. Borodzhieva, A., P. Manoilov. Code Converter Synthesis in a Teamwork Using Logisim. IN: 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2018, 25-28 October 2018, Iași, Romania, Conference Proceedings, Iași, Romania, 2018, pp. in the press
 43. Borodzhieva, A., P. Manoilov. Software Tool for Simulating Convolutional Encoding and Decoding Used in Communication Systems. IN: Fourth International Bulgarian-Greek Conference – Computer Science’2008, Proceedings, International Workshop BioComputing’2008, Part III, Kavala, Greece, 2008, pp. 851–856
 44. Borodzhieva, A., P. Manoilov. Software Tool for Implementing Encryption and Decryption Processes Using Playfair Cipher. IN: International Symposium for Design and Technology of Electronic Packaging, 14th Edition, SIITME 2008, Conference proceedings, Predeal, Romania, 2008, pp. 140–144, ISBN 1843-5122.
 45. Borodzhieva, A., P. Manoilov. Simulating the Operation of Feed-forward Convolutional Encoders and Viterbi Decoders Applied in Additive White Gaussian Noise Communication Channels. IN: International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’08, Gabrovo, 2008, pp. IIIB.13-1–IIIB.13-6
 46. Borodzhieva, A., P. Manoilov. Software Tool for Implementing RSA Algorithm. IN: Fourth International Bulgarian-Greek Conference – Computer Science’2008, Proceedings, International Workshop BioComputing’2008, Part III, Kavala, Greece, 2008, pp. 804–809
 47. Borodzhieva, A., P. Manoilov. Description and Implementation of Merkle-Hellman Algorithm, Based on the Knapsack Problem Using MS Excel. IN: Proceedings of the Workshop: Infrastructures and Engineering for Knowledge Society, Romanian Academy Library, Bucharest, Romania, 2007, pp. 113–119, ISBN 978-973-0-05369-2.
 48. Borodzhieva, A., P. Manoilov. Description and Software Implementation of Diffie-Hellman Algorithm, El-Gamal Encryption Scheme, Using MATLAB. IN: Proceedings of the Workshop: Infrastructures and Engineering for Knowledge Society, Romanian Academy Library, Bucharest, Romania, 2007, pp. 41–46, ISBN 978-973-0-05369-2.
 49. Borodzhieva, A., T. Vassilev, S. Kostadinov, P. Manoilov, G. Marinova. Trifid Cipher Implementation in MATLAB for Latin and Cyrillic Texts. IN: Proceedings of Fourth International Symposium on Radio Systems and Space Plasma ISRSSP 2014, Ruse, 2014, pp. 55 – 62, ISBN 978-619-90124-2-0.
 50. Borodzhieva, A.N., P.K. Manoilov. Training Module with Graphical User Interface for Encryption and Decryption Using Affine Ciphers Applied in Cryptosystems. IN: 2014 IEEE 20th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2014, 23-26 October 2014, Conference Proceedings, Bucharest, Romania (СФ), 2014, pp. 281–286, ISBN 978-1-4799-6961-6.
 51. Borodzhieva, A.N., P.K. Manoilov. MATLAB-Based Module for Encryption and Decryption Using Bifid Ciphers Applied in Cryptosystems. IN: 2014 IEEE 20th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2014, 23-26 October 2014, Conference Proceedings, Bucharest, Romania (СФ), 2014, pp. 287–291, ISBN 978-1-4799-6961-6.
 52. Chernev S., Yankov R. Investigation on the influence of the boundary conditions by simulation with finite element method. IN: Mathematics and Education in mathematics, Sofia, 2007, ISBN 978-954-8880-25-1.
 53. Cheshankov, B.I., P.A. Koev, S.B. Stoykov, S.D. Antonov and V.G. Vitliemov. Multicriteria Optimization of a Front Loader Linkage. IN: Proceedings of the 13th International Conference on Systems Engineering, Paper EE-65, Las Vegas, Nevada, USA, 1999
 54. Cheshankov, B.I., P.A. Koev, V.G. Vitliemov, S.D. Antonov. Multicriteria Design of a Spur Gear Pair. IN: Proceedings of the 14th International Conference on Systems Science, Wrozlaw, Poland, Vol. 3, 2001, pp. 137-144, ISBN 83-7085-576-8.
 55. D. Atanasova, G. Atanasova. THE ROLE OF INTRODUCTORY PROGRAMMING COURSES IN UNIVERSITIES TO PROVIDE PROFESSIONAL COMPETENCE. IN: INTED2018 Proceedings - 12th International Technology, Education and Development Conference (Web of Science), Valencia, SPAIN, 2018, pp. 8879-8885, ISBN 978-84-697-9480-7.
 56. Dimitrov M. Structure of Heat Powered 'AND', 'OR' and 'NOT' Logic Gates. IN: Научни трудове на РУ, Математика, информатика и физика, Русе, 2015, pp. 177-181, ISBN 1311-3321.
 57. Dimitrov, M. On-board electronics of the Rada self-reconfigurable robot. IN: Scientific forum on innovative trends in engineering and science, Kavala, Greece, 2015, pp. 041-043, ISBN 978-954-8483-34-6.
 58. Dimitrov, M. Software Architecture of the Rada Self Reconfiguring Robot. IN: Challanges in engineering and information science, Sania, Romania, 2015, pp. 057-059, ISBN 978-954-8483-35-3.
 59. Dimitrov, M. Global repository for sequences оf robots instructions. IN: Proceedings of the union of scientists - Ruse University of Ruse, Ruse, 2012
 60. Dimitrov, M. Evaluation of the advantages of calculating mathematical equations using a hash-based structures, mapping key to value on Ubuntu platform. IN: Internet Educational Science 2012, Vinnytsia national technical university, Vinnytsia, 2012
 61. Dimitrov, M. Evaluation of the advantages of calculating mathematical equations using a hash-based structures mapping key to value. IN: Informatics in Scientific Knowledge 2012, Varna Free University, Varna, 2012
 62. Dimitrov, M., S. Basri. Real time internal company communication system. IN: Научна конференция на УНСС-София „Приложение на информационнните и комуникационни технологии в икономиката и образованието”, София, 2011
 63. Dobreva K., P. Hristova. THE TECHNIQUES FOR ANALYSIS OF THE RELIABILITY OF THE SOFTWARE SYSTEMS AND THE PROBLEMS FOR ENSURING THE RELIABILITY. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Ruse, Издателски център на РУ, 2018, ISBN 1311-3321.
 64. Dobreva K., P. Hristova. Exploring methods to ensure the reliability of software systems. IN: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AND STATISTICS IN ECONOMY AND EDUCATION (ICAICTSEE – 2017), Sofia, PUBLISHING COMPLEX - UNWE, 2017, pp. 540-549, ISBN 2367-7635.
 65. Dochev, V.S., Vassilev, T.I. Object Space Based Collision Detection for Cloth Simulation on the GPU. IN: Proceedings of the RU Conference 2010, Ruse, 2010
 66. Dushkova, M., Sv. Tsankov. THE USE OF MIND MAPS IN TEACHING LITERATURE WITH THE AID OF INFORMATION TECHNOLOGIES. IN: EDULEARN15 - The 7th International Conference on Education and New Learning Technologies 2015, Barcelona (Spain), EDULEARN15 Conference Proceedings, Published by IATED Academy, 2015, pp. 2720-2725, ISBN 978-84-606-8243-1.
 67. Dyulgerova K., D. Atanasova. GAME-BASED TRAINING - THE ROBODANCE PROJECT AND ITS APPLICATION. IN: 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI 2019 Proceedings (Web of Science), Spain, 2019, pp. 10010-10016, ISBN 978-84-09-14755-7.
 68. E. Bargazov, D. Bortyakov, T. Uzunov, O. Alipiev, S. Antonov. OPTIMIZATION RESEARCH OF THE CARGO PENDULUM AND UNITS DISPLACEMENTS OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM. IN: XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS, VARNA, BULGARIA, SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, 2018, pp. 199-205, ISBN 2535-0021.
 69. Evstatiev B., K. Gabrovska, D. Trifonov. Development of a monitoring system for three-phase motors based on an Arduino microcontroller. IN: Energy Efficiency and Agricultural Engineering. Sixth International Conference, Ruse, Bulgaria, 11-12 November, 2015, pp. 297-302, ISBN 1311-9974.
 70. Evstatiev B., K. Gabrovska, I. Enimanev. Experimental study of the heat exchange and accumulation processes of a green roof under summer conditions. IN: Proceedings of the University of Ruse, Ruse, 2011, pp. 74-78, ISBN 1311-3321.
 71. Evstatiev B., K. Gabrovska, I. Evstatiev. Green roof performance under winter conditions. IN: Proceedings of the Workshop “Renewable energy sources in the cross border region Romania – Bulgaria”. RES-OP-DEV MIS-ETC code:222, Ruse, 2012, pp. 212-216, ISBN 978-954-8675-36-9.
 72. Evstatiev B., K. Gabrovska-Evstatieva. Concept for development of 2D virtual reality laboratory in electrical circuits: basic equipment. IN: 15-th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Sofia, IEEE, 2017, pp. 490-493, ISBN 978-1-5090-6690-2.
 73. Evstatiev B., K. Gabrovska-Evstatieva, D. Trifonov, N. Mihailov. Solar energy potential to power the irrigation of orchards in Bulgaria. IN: Proceedings of the 47th international symposium Actual tasks on agricultural engineering, Opatija, Croatia, University of Zagreb, Faculty of Agriculture, 2019, pp. 213-221, ISBN 1848-4425.
 74. Evstatiev B., K. Gabrovska-Evstatieva, T. Iliev, I. Stoyanov. Web-based VR engine in electrical engineering: a proof of concept. IN: IEEE 23rd International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Constanța, Romania, IEEE, 2017, pp. 219-222, ISBN 978-1-5386-1626-0.
 75. Evstatiev B., K. Gabrovska-Evstatieva, V. Voynohovska, I. Beloev. Web-Based Environment for Virtual Laboratories in the Field of Electrical Engineering. IN: 2019 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, Bulgaria, IEEE, 2019, pp. 398-401, ISBN 978-1-7281-1413-2.
 76. Evstatiev B., K. Gabrovska-Evstatieva, V. Voуnohovska, I. Stoyanov, T. Iliev. Description of Virtual Equipment in the EVEEE Environment. IN: 2018 IEEE 24 th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Iasi, Romania, IEEE, 2018, pp. 49-52, ISBN 978-1-5386-5577-1.
 77. Evstatiev B., K. Gabrovska-Evstatieva, Y. Doychinov , I. Stoyanov, T. Iliev. Design and Implementation of a Virtual Multimeter in the EVEEE Environment. IN: 2019 11th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), Bucharest, Romania, IEEE, 2019, pp. 1-4
 78. Evstatiev B., K. Gabrovska. Evaluation of the optimal time for irrigation of green roofs.. IN: Fifth conference Energy efficiency and agricultural engineering, Ruse, 2013, pp. 47-52, ISBN 1311-9974.
 79. Evstatiev B., K. Gabrovska. Comparative analysis of the heat exchange between a green roof and a tile roof under summer conditions. IN: Proceedings of the University of Ruse, Ruse, 2011, pp. 79-83, ISBN 1311-3321.
 80. Evstatiev B., Y. Doychinov, K. Gabrovska-Evstatieva. Method for Creating Virtual Copies of Real Labs in a 2D Environment, Representing a 3D Virtual Reality. IN: 2018 IEEE 24 th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Iasi, Romania, IEEE, 2018, pp. 138-141, ISBN 978-1-5386-5577-1.
 81. F. Vandammе., M. Andreeva, N. Bencheva, , P. Kaczmarski, А. Vandammе. Content Management Tools in a Knowledge Management Perspective. IN: E-learning and the Knowledge Society, 6-8 September, Gent&Brussels, Belgium, Communication and Cognition, Gent, 2004, pp. 2.9.1. – 2.9.11, ISBN 90-70963-892.
 82. G. Atanasova. STUDENTS’ CRITICAL THINKING SKILLS IMPROVEMENT VIA ALGORITHMIC PROBLEMS SOLVING. IN: 11th International Conference on Education and New Learning Technologies, 1-3 July, Palma, Spain, 2019, pp. 8333-8340, ISBN 978-84-09-12031-4.
 83. G. Atanasova, I. Kamenarov. AN APPROACH TO PROVIDE SUCCESS TO PROGRAMMING TRAINING. IN: Proceedings of INTED2019 Conference, Valencia, Spain, 2019, pp. 1534-1540, ISBN 978-84-09-08619-1.
 84. G. Atanasova, P. Hristova. PROGRAMMING CONTESTS FOR STUDENTS AND A TRAINING SYSTEM PROJECT. IN: 11th International Conference on Education and New Learning Technologies, 1-3 July, Palma, Spain, 2019, pp. 8609-8613, ISBN 978-84-09-12031-4.
 85. G. Atanasova, P. Hristova. An approach for training talented secondary students for participation in competitions in programming. IN: ICERI2019 Proceedings, Seville, Spain, 2019, pp. 4853-4857, ISBN 978-84-09-14755-7.
 86. Gabrovska K., A. Smrikarov. Structural analysis and methods for development of software tool for design and energy simulation of PV-hybrid power supply systems in poultry farms. IN: CompSysTech’2005, Varna, 2005
 87. Gabrovska K., A. Wagner, N. Mihailov. Software System for Simulation of Electric Power Processes in Photovoltaic-Hybrid System. Proc. of the Int. Conference on Computer Systems and Technologies. IN: CompSysTech’2004, Rousse, 2004
 88. Gabrovska K., N. Mihailov. Development of a Physical Model of Photovoltaic System, Needed for Data Verification from Imitation Modelling. IN: Proc. of the 9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture & 27th International Conference of CIGR, Turkey, 2005
 89. Gabrovska K., N. Mihailov, I. Stoyanov. PS Assistant tool for education in Renewable Energy Sources – Study of photovoltaic cells. IN: Subregional Seminar on Education and Training in Renewable Energy Sources, OPEM 2003, Sozopol, TU Sofia, 2003, pp. 181-186
 90. Gabrovska K., N. Mihailov, S. Ruskov. Characteristics of Electrical Loads in a Broiler Breeding Farm during Spring Season. IN: EE&AE’2004, Rousse, 2004
 91. Gabrovska K., N.Mihailov. Software system for calculation and analysis of electrical power, derived from renewable energy sources.. IN: CompSysTech’2003, Sofia, 2003
 92. Gabrovska, K. Software modeling of stochastic climatic processes. IN: CompSysTech’2007, Rousse, 2007
 93. Gabrovska-Evstatieva K. Method for analysis of the hourly values of cloudiness used for modelling of the solar radiation. IN: Енергиен форум 2016, София, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2016, pp. 72-77, ISBN ISSN 2367-6728.
 94. Gabrovska-Evstatieva K. Method and algorithm for forming of typical climatic cloudiness models used for modelling of the solar radiation. IN: Енергиен форум 2016, София, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2016, pp. 66-77, ISBN ISSN 2367-6728.
 95. Gabrovska-Evstatieva K., B. Evstatiev, D. Trifonov, N. Mihailov. Autonomous powering of an orchard irrigation system and fruit storage. IN: Proceedings of the 47th international symposium Actual tasks on agricultural engineering, Opatija, Croatia, University of Zagreb, Faculty of Agriculture, 2019, pp. 203-211, ISBN 1848-4425.
 96. Gabrovska-Evstatieva K., B. Evstatiev, A. Evtimov, N. Mihailov. Opportunities to Use Photovoltaic Energy in Residential Buildings. IN: 2018 10th Electrical Engineering Faculty Conference (BulEF), Sozopol, Bulgaria, IEEE, 2018, pp. 1-4, ISBN 978-1-5386-7565-6.
 97. Gabrovska-Evstatieva K., B. Evstatiev, O. Dinolov, N. Mihailov. Sizing and optimization of cost-efficient PV generator system at residential buildings in the region of Ruse, Bulgaria. IN: Nearly Zero Energy Communities, CSE 2017, Springer Proceedings in Energy, Springer, 2018, pp. 395-404, ISBN 978-3-319-63214-8.
 98. Gagov V., N. Feschiev, D.-S. Comsa, E. Minev. Strain hardening evaluation by bulge testing of sheet metals. IN: Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice-Zakopane, Poland, 2003, pp. 331-334
 99. Gagov V., N. Feschiev, E. Minev, B. Tomov. Experimental investigations on the deformability of sheet metals. IN: Proceedings of Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, vol. III, Dublin City University, Ireland, 1995, pp. 1389-1395
 100. Georgiev G. T., Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. Technology of Using a Task-Oriented Environment for Design of Virtual Labs. IN: Сборник доклади на националната конференция по електронно обучение във висшето образование, София, 2004, pp. 53-57
 101. Goranova, E. and V. Voinohovska,. RESEARCHING THE COGNITIVE STYLES OF LECTURERS WHO DEVELOP MULTIMEDIA LEARNING ENVIRONMENTS. IN: ICERI2017 Proceedings, 10th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, IATED, 2017, pp. 749-754, ISBN 978-84-697-6957-7.
 102. Goranova, E., D. Tuparova, M. Teodosieva. One approach for development and assessment of ICT teachers competencies in multimedia educational environment. IN: In 4th World Conference on Information Technology - WCIT, 2013, Brusells, Belgium, Global Journal on Tehnolgy, 2013, ISBN 2147-5369.
 103. Goranova, E., Sv. Tsankov, V. Voinohovska. Benefits of learning through multimedia environment of teachers in computer science. IN: 7th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain), ICERI2014 Proceedings, Published by IATED Academy, Web of Science, 2014, pp. 4764-4769, ISBN 978-84-617-2484-0.
 104. Goranova, E., V. Voinohovska. STUDENTS’ ATTITUDES TOWARD THE USE OF M-LEARNING – A STUDY IN THE BULGARIAN SECONDARY SCHOOLS. IN: 11th International conference of education, research and innovation, Seville, Spain, Proceedings of ICERI2018 Conference, Proceedings of ICERI 2018 Conference, Seville, Spain, 2018, pp. 5257-5263, ISBN 978-84-09-05948-5.
 105. Goranova, E., V. Voinohovska, R. Rusev. RESEARCHING THE COGNITIVE STYLES OF STUDENTS TRAINED IN INFORMATIONAL TECHNOLOGIES THROUGH MULTIMEDIA LEARNING ENVIRONMENT. IN: EDULEARN 2016, 8th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, ISI Conference Proceedings, Barcelona (Spain), IATED Academy, 2016, pp. 7188-7196, ISBN 978-84-608-8860-4.
 106. Goranova, E., V. Voinohovska, Sv. Tsankov. Analysis of the results of measuring the polar-dependent and polar-independent cognitive style in training pupils in information technology through multimedia learning environment. IN: EDULEARN 2016, 8th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, ISI Conference Proceedings Citation Index, Barcelona (Spain), Published by IATED Academy, 2016, ISBN 978-84-608-8860-4.
 107. Grigorova K, Mironov K. Conversion of business process models using workflow patterns. IN: 5th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT)., IEEE, 2018, pp. 763-766
 108. Grigorova K., K. Mironov. Graph-based approach for representing business process models in case of measuring business logic dependencies. IN: Proceedings of the Eleventh Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS), Genoa, Italy, 2017
 109. Grigorova K., P. Hristova. Inter-component relations studies for product modification. IN: Proceeding of the International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech, Sofia, 2001, pp. II.6-1 – II.6-6, ISBN 954-9641-25-2.
 110. Grigorova K., P. Hristova, G. Atanasova, J. Q. Trelewicz. Extracting Business Structures from XML Documents. IN: International Conference Automatics and Informatics’05, Sofia, 2005, pp. 95-98
 111. Grigorova, K. Process Modelling using Petri Nets. IN: CompSysTech'2003, Sofia, 2003
 112. Grigorova, K. A concept of supporting engineering change management. IN: Science conference research and development of mechanical elements and systems, Srpsko Sarajevo - Jahorina, 2002
 113. Grigorova, K. Process manipulation within DBMS environment. IN: CompSysTech'2002, Sofia, 2002
 114. Grigorova, K. Workflow Representation within DBMS environment. IN: CompSysTech’2001, Sofia, 2001
 115. Hristova, P. Best practices in training informatics competition participants. IN: Proceedings of the 7th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science 2011, Sofia, 2011, pp. 371-384, ISBN 1313-8624.
 116. Hristova, P., Atanasova G., Dimov H. “BulCASE” – a Prototype of Environment for Software Development. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and technologies (e-Learning), Sofia, Bulgaria, 2002, pp. IV.28-1 - IV.28-6
 117. Hristova, Pl. The “Cycles” Subject In The Informatics Classes. IN: Proceedings of the 4th Annual international workshop on computer science and education in computer science, София, НБУ, 2008, pp. 61-71, ISBN 10: 954-535-430-5.
 118. Hristova, Pl. Аlgorithm teaching in specialized informatics schools. IN: 3rd Annual international workshop on computer science and education in computer science, Bulgaria, 2007, pp. 29-38, ISBN 10: 954-535-430-5.
 119. I. Kamenarov. Classification of Events in the EPC Standard. IN: Information Systems & Grid Technologies, Sofia, Bulgaria, 2013, pp. 320-327, ISBN 1314-4855.
 120. Ilieva M., D. Kamarinchev, D. Godpodinov, E. Minev, E. Yankov, R. Minev. Dissolution and mechanical properties of 3d printed polylactic acid for bio-implants. IN: Mechanical Engineering and Machine-building Technologies, University of Ruse, UNIVERSITY OF RUSE “Angel Kanchev”, 2018, pp. 45-52, ISBN ISBN ISSN 2603-41.
 121. Isov, Metin. KBASE technological framework for automatic software generation. IN: 2nd Training on Software Services, Timisoara, Romania, 2011
 122. Isov, Metin. Java based application for automation the work of civil registration clerks in municipalities. IN: 1nd Training on Software Services, Timisoara, Romania, 2010
 123. Ivanova, Victoria. Nonlinear dynamic and complete stability. IN: 4th Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM, December 21-22, BAN, 2009, pp. 70-74
 124. Ivaylo Kamenarov and Katalina Grigorova. Visualizing a business process control-flow. IN: International Conference on Computer Science and Information Technology, Amsterdam, Netherlands, 2015
 125. Ivaylo Kamenarov, Katalina Grigorova. Versioning in a business process repository. IN: Докторантска конференция по математика и информатика, София, 2015
 126. J-F. Charmeux, R. Minev, S. Dimov, E. Minev. Modelling the Solidification-Structure of Al Micro-Castings as a function of their Aspect Ratio and Mould Pouring Temperature. IN: Multi-Material Micro Manufacture 4M2008, Cardiff, Whittles Publishing Ltd., 2008
 127. J-F. Charmeux, R. Minev, S. Dimov, E. Minev. Metallographic Investigation and Solidification-Structure Modelling of Al Micro Castings. IN: 4M2007 Conference on Multi-Material Micro Manufacture 3-5 October, Borovetz, Bulgaria, Scotland, UK, Whittles Publishing, 2007, pp. 217-220, ISBN 978-1904445-53-1.
 128. Jones, K., Reid, J., Bartlett, R., Vassilev, T.I. Cheating Engineers: A View Across Three Countries. IN: Proceeding of the Engineering Education Conference, Liverpool, 2006
 129. Jones, K.O., Reid, J.M., Bartlett, R., Vassilev, T. Student Perspectives on Cheating: UK and Bulgaria. IN: Proceedings of the International Conference SAER-2005, Varna, 2005
 130. K. Gabrovska, B. Evstatiev. Software module for simulation of electrical energy derived from wind generator for the region of Rousse. IN: EE&AE 2009, Rousse, 2009, pp. 587-590
 131. K. Grigorova, E. Malysheva, S. Bobrovskiy. APPLICATION OF DATA MINING AND PROCESS MINING APPROACHES FOR IMPROVING E-LEARNING PROCESSES. IN: Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2017), Samara, 2017, pp. 1960 - 1966
 132. K. Grigorova, I. Kamenarov. Object Oriented Business Process Repository. IN: ComSysTech'12, Ruse, 2012, pp. 72-78, ISBN 978-1-4503-1193-9.
 133. K. Grigorova, K. Mironov, E. Malysheva. Applying process mining techniques and neural networks to creating and assessment of business process models. IN: Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2018), Самара, 2018, pp. 2590 – 2594
 134. K. Shoilekova, K. Grigorova, E. Malysheva. THE ROLE OF SUBPROCESS-CONNECTOR IN BUSINESS PROCESS MODELIN. IN: Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2017), Samara, 2017, pp. 1898 - 1901
 135. Kamenarov I. Business Process Repository. IN: Information System and Technology: Management and Security, Tolyatti, 2013, pp. 13-19, ISBN 978-5-9581-0314-0.
 136. Kamenarov, I., K. Grigorova. EPC – better option for business process generating. IN: Information Systems & Grid Technologies, Sofia, Bulgaria, 2014, pp. 25-31, ISBN 1314-4855.
 137. Kandilarov J.D., S.D. Chernev. Numerical simulation of the effect of defect structures on catalytic surfaces. IN: Applications of Mathematics in Engineering and Economics, Proceedings of the 25-th Jubilee Summer School, Sozopol, 1999, Ed. by B.I. Chesankov, M.D. Todorov, Sofia, Heron Press, 1999, pp. 119-121
 138. Kostadinov S. GPU Accelerated Planar Grid Generation for Cloth Simulation. IN: Proceedings of the RU Conference 2016, Ruse, 2016, ISBN 1311-3321.
 139. Kostadinov S., Mihaylov P., Kirov K. An Approach for Rendering 3D Content for Online Shopping. IN: Proceedings of the RU Conference 2017, Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 140. Kostadinov S., Vassilev T.I. A Direct Optimisation Method with Non-uniform Weights for 3D Terrain Grid Generation. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science 2015, Kavala, Greece, 2015
 141. Kostadinov S., Vassilev T.I. Modelling the Medieval Town of Cherven. IN: InfoTech 2013, Varna, 2013, pp. 98-104, ISBN 1314-1023.
 142. Kostadinov S., Vassilev T.I. Planar Grid Generation for Cloth Simulation. IN: Proceedings of the RU Conference 2012, Ruse, 2012, pp. 53-58, ISBN 1311-3321.
 143. Kotsev V., I. Stanev, K.Grigorova. BPMN EPC BPMN Converter. IN: Научна конференция РУ/СУ, Русе, 2011
 144. Kozlev R, Ch. Vezirov, I. Stanev. An Approach and a Sample of Training System for Drivers and Farm Machinery Operators Training. IN: In Proceedings of the AAS’2000 International Symposium on Applied Automatic Systems, Ohrid. Republic of Macedonia, 2000, pp. 139-145
 145. Krastev G., M. Teodosieva. EDITOR FOR A LIGHT SHELL FOR EXPERT SYSTEM WORKING ON A MOBILE INFORMATION TERMINAL. IN: Proceedings of the International Conference on E-Learning and the Knowledge Society, Riga, Latvia, 2010
 146. Krastev G., M. Teodosieva. SIMPLE EXPERT SYSTEM SHELL RUNNING OF MOBILE INFORMATION TERMINAL DEVICE. CONSULTATION MODULE. IN: Proceedings of the 5th Annual international conference on computer science and education in computer science 2009, Boston university, USA, 2009
 147. Krastev G., M. Teodosieva. SURVEY OF PUBLIC TRANSPORT SCHEDULE SYSTEMS ORIENTATED TO MOBILE USERS. IN: Proceeding of the 4th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, Borovetz, 2008
 148. Krastev G., M. Teodosieva. АLGORITHM INSURANCE OF PORTAL FOR A MOBILE INFORMATION TERMINAL FOR PUBLIC TRANSPORT SCHEDULES. IN: National Conference with Foreign Participation TELЕCOM’2008, 9-10 October, Sv. Constantine, Varna, 2008
 149. Krastev G., M. Teodosieva. DATA ORGANIZATION AND PROGRAM REALIZATION OF PORTAL FOR MOBILE INFORMATION TERMINAL FOR PUBLIC TRANSPORT SCHEDULES. IN: National Conference with Foreign Participation TELЕCOM’2008, 9-10 October, Sv. Constantine, Varna, 2008
 150. Krastev G., M. Teodosieva. SOFTWARE FOR DEVICES BASED ON THERMOCHRON IBUTTON™ ТECHNOLOGY. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’2007, Rousse, 2007
 151. Krastev G., St. Smrikarova, M. Teodosieva. SOFTWARE FOR PROCESSING GPS RECEIVER DATA. IN: Proceedings of the 4th International Е-Learning Conference “Computer Science Education”, Istanbul, Turkey, 2007
 152. Kratchanov K. D., I. N. Stanev. Fuzzy Rule-Based Systems, Fuzzy Algorithms, Fuzzy Reasoning. IN: 1-st Joint IFSA-EC and Euro-WG Workshop on Progress in Fuzzy Sets in Europe, Warsaw, 1986 (J.Kacprzyk and A.Straszak - eds.), Warszawa Republica Polska, Prace IBS PAN, 1988, pp. 155-166
 153. Kratchanov K. D., I. N. Stanev. A Rule-Based System for Fuzzy Natural Language Robot Control. IN: Proc. 4-th Intern. Conf. Artificial Intelligence and Information-Control Systems of Robots, Smolenice, Czechoslovakia, 1987 (I. Plander - ed.), Smolenice Cshez Republic, North-Holland, 1987, pp. 304-309
 154. Kratchanov K. D., I. N. Stanev. Morphological Analysis Aspects of a Data-Driven System for Bulgarian Language Understanding. IN: Intern. Conf. Artificial Intelligence: Methodology, Systems, Applications AIMSA 84, Varna Bulgaria, 1984
 155. Kratchanov K. D., I. N. Stanev. Rule-Based Systems and the Fifth Generation Computer Architecture. IN: 10-th National School "Application of Mathematics in Engineering", Varna Bulgaria, 1984, pp. 364-367
 156. Kratchanov K. D., I. N. Stanev et al. Rule Networks: A Style of Programming and an Expert System Tool kit. IN: Artificial Intelligence III. Methodology, Systems, Applications (T.O.Shea and V.Sgurev - eds.)., North-Holland, 1988
 157. Kratchanov K. D., I. N. Stanev, Y. N. Stereva. Mathematical Model of a Rule-Based System and Its Implementations. IN: East-European Category Seminar, Predela Bu;lgaria, 1987
 158. Kratchanov, K., T. Golemanov, E. Golemanova, I. Stanev. Control Network Programming in SPIDER: Built-in Search Control Tools. IN: NEW TRENDS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE & NEURAL NETWORKS, Ankara, Turkey, EMO Scientific Books, 1997
 159. M. Isov, K. Grigorova. Arhitecture Vision Mapping between TOGAF and ZACHMAN Arhitecture Frameworks. IN: Proceedings of the Eighth International Conference, Internet Education Science, IES -2012, Vinnytsia, 2012, pp. 122-123, ISBN 978-966–641–491-8.
 160. Maniolov P. K. Eye-Blinking Artefacts' Duration Analysis. IN: ICEST'2007, Ohrid, Macedonia, 2007, pp. 463-466
 161. Manoilov P. Eye-Blinking Artefacts Analysis. IN: International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’07, 14-15 June 2007, Rousse, Bulgaria, pp. IIIB.5-1—IIIB.5-6., Ruse, 2007
 162. Manoilov P. EEG Power Spectrum Analysis During Mental Task Performance. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’06, V. Tarnovo, Bulgaria, 15-16 June 2006, pp. IIIA.4-1—IIIA.4-6., Ruse, 2006
 163. Manoilov P. EEG Eye-Blinking Artefacts Power Spectrum Analysis. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’06, V. Tarnovo, Bulgaria, 15-16 June 2006, pp. IIIA.3-1—IIIA.3-5., Ruse, 2006
 164. Manoilov P. K. BCI Control Protokol Pseudocode. IN: CompSysTech'07, Rousse, Bulgaria, 2007, pp. IIIA.21-1-IIIA.21-6
 165. Manoilov P. K. BCI Mental Tasks Pattern Determination. IN: ICEST'2007, Ohrid, Macedonia, 2007, pp. 451-454
 166. Manoilov P. K. BCI-Oriented Multichannel Data Analysis. IN: Сборник доклади на Юбилейна научна сесия ’2006, НВУ “В. Левски” Факултет “Авиационен”, Долна Митрополия, 20-21 април 2006, стр. 188-193, Д. Митрополия, 2006
 167. Manoilov P. K. Classifying User Activities Based on EEG Analysis. IN: Сборник доклади на Юбилейна научна сесия ’2006, НВУ “В. Левски” Факултет “Авиационен”, Долна Митрополия, 20-21 април 2006, стр. 180-187, Д. Митрополия, 2006
 168. Manoilov P. K., O. Fratu, S. Halunga. EEG Eye-Blinking Artefacts Duration Analysis. IN: Proceedings of the Workshop "Services and Software Architectures, Infrastructures and Engineering for enchancing EU Citizen's Quality of Life", Bucharedt, Romania, 2007, pp. 140-147
 169. Manoilov P., M. P. Iliev. EOG Artefacts’ Duration Analysis. IN: Proceedings of the Conference ELECTRONICS ET’06, Sozopol, Bulgaria, 2006, pp. 98-103
 170. Manoilov P., V. Mateev, M. P. Iliev. Graphical User Interface of an Interactive System for Schemes Design, Used in Distance Learning. IN: International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech, Rousse, Bulgaria, 2004, pp. VI.20-1--VI.20-5
 171. Manoilov, P., A. Borodzhieva. An Algorithm for Eye-Blinking Artefacts Duration Determination. IN: Fourth International Bulgarian-Greek Conference – Computer Science’2008, Proceedings, International Workshop BioComputing’2008, Part III, Kavala, Greece, 2008, pp. 846-850
 172. Manoilov, P., A. Borodzhieva. An Algorithm for Studying Mental Tasks’ Power Spectra Along the Time. IN: International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’08, Gabrovo, 2008, pp. IIIB.12-1–IIIB.12-8
 173. Manoilov, P., A. Borodzhieva. Studying Eye-Blinking Artefacts Power Spectrum. IN: Fourth International Bulgarian-Greek Conference – Computer Science’2008, Proceedings, International Workshop BioComputing’2008, Part III, Kavala, Greece, 2008, pp. 798–803
 174. Manoilov, P., A. Borodzhieva. Application of Independent Component Analysis in Electroacoustics. IN: Proceedings of the Workshop: Infrastructures and Engineering for Knowledge Society, Romanian Academy Library, Bucharest, Romania, 2007, pp. 67–71, ISBN 978-973-0-05369-2.
 175. Manoilov, P., A. Borodzhieva. Pattern Finding Method. IN: Proceedings of the Workshop: Infrastructures and Engineering for Knowledge Society, Romanian Academy Library, Bucharest, Romania, 2007, pp. 80–94, ISBN 978-973-0-05369-2.
 176. Manoilov, P., A.Borodzhieva. Led Lamps – Money or Health. IN: Proceedings, XXVII International Scientific Conference Electronics – ET2018, 13-15 September 2018, Sozopol, Bulgaria, 2018, pp. 9-12, ISBN 978-1-5386-6691-3.
 177. Manoilov, P., V. Mateev. Interactive Tutoring Tool for Learning of Electronic Schemes. IN: Proceedings IEEE International Spring Seminar on Electronics Technology 27th ISSE 2004, Sofia, Bulgaria, 2004, pp. 358 – 360
 178. Marinova S. Tz, D. Baeva. Firms' Online Catalogues - Provoking Interest In Customes. IN: V international scentific vonference, Prague, Vedecko vydavatelske centum, 2015, pp. 42-46, ISBN 978-80-87966-89-1.
 179. Mateev V., P. Manoilov, M. Iliev. Tutoring Tool for Logical Schemes Design. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech'04, Rousse, Bulgaria, 2004, pp. I.9-1--I.9-5
 180. Mateev, V., P. Manoilov. Graphical User Interface Logical Schemes Design Tool. IN: Proceedings IEEE International Spring Seminar on Electronics Technology 27th ISSE 2004, Sofia, Bulgaria, 2004, pp. 371 – 373
 181. Mihailov N., K. Gabrovska. Computer informational system for solar radiation analysis. IN: EE&EA’2002-International Scientific Conference, Rousse, 2002
 182. Mihailov N., O. Dinolov, K. Gabrovska-Evstatieva, B. Evstatiev. On the problem of the contemporary building energy systems. IN: Nearly Zero Energy Communities, CSE 2017, Springer Proceedings in Energy, Springer, 2018, pp. 120-128, ISBN 978-3-319-63214-8.
 183. Mihailov, N., K. Gabrovska. A Computer System for Measurement of Solar Radiation for the Region of Rousse. IN: Proceedings of the 33. International Simposium on Agricultural Engineering, Croatia, 2005
 184. Minev E. Research and Commercial Application of Focused Ion Beam. IN: Challenges in Engineering and Information Science (CEIS 2015), Sinaia, Romania, Ruse, Bulgaria, Parnas Publishing House, 2015, pp. 3-6, ISBN 978-954-8483-35-3.
 185. Minev E, E. Yankov, R. Minev. The RepRap 3D Printers for metal Casting Pattern making - Capabilities and Application. IN: On Innovative Trends in Engineering and Science (SFITES 2015),, Kavala, Greece, Parnas Publishing House, 2015, pp. 122-127, ISBN 978-954-8483-35-6.
 186. Minev E, Popov KB, Minev R. Grid Method for Improving the Accuracy of Layer Based RP Parts. IN: 11th National Conference on Rapid Design, Prototyping and Manufacturing, Lancaster, UK, Lancaster University, Lancaster, 2010, pp. 163-171, ISBN 978-0-9566643-0-3.
 187. Minev E., E.Yankov, R.Minev. The RepRap printer for metal casting patternmaking - capabilities and application. IN: Труды VIII Международной нучно-практической конференции „Прогрессивные литейные технологии“, НИТУ МИСиС, Москва, 2015, pp. 300-303, ISBN 978-5-9903239-3-3.
 188. Minev E., K. Popov, R. Minev, S. Dimov, V. Gagov, M. Packianather. Utilizing a grid method for accuracy study of micro SLA parts. IN: Proceedings of the 7th International Conference on Multi-Material Micro Manufacture, Bourg en Bresse and Oyonnax, France, Research Publishing, 2010, pp. 254-260
 189. Minev E., R. Rusev, S. Antonov, A. Dunicov, R. Minev. INVESTIGATION AND METHODS TO REDUCE CURLING IN 3D PRINTING. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, Ruse University, 2017
 190. Minev R, Vella P, Brousseau EB, Dimov SS, Minev E, Matthews C. Methodology for capability maturity assessment of MNT chains. IN: Sixth International Conference on Multi-Material Micro Manufacture (4M2010), Bourg en Bresse and Oyonnax, France, Research Publishing, 2010, pp. 141-146
 191. Minev R., R. Rusev, S. Antonov, E. Minev. INVESTIGATION OF SAMPLES ACCURACY TO MODEL THE PROCESSES IN 3D PRINTING. IN: MATHMODEL 2017, Borovets, Sofia, Научно - технически съюз по машиностроене, 2017
 192. Minev,R., N.Bencheva, Y.Ruseva, E.Minev. Microsystems and Nanotechnologies – Training Opportunities in the Context of Romanian-Bulgarian Transborder Cooperation. IN: Information Technology Based Higher Education and Training - ITHET, York, GB, 2014, pp. Code 114093, ISBN 978-1-4673-6730-1.
 193. Mironov K, Vl. Kotsev. Solar Tracking System Using Computer Vision. IN: ICDD 2012, Sibiu, Romania, 2012, ISBN 2069-964X.
 194. Mironov K. Web-based EPC to BPMN converter. IN: ICDD 2013, Sibiu, Romania, 2013, ISBN 2069-964X.
 195. Mironov K. Solar tracking algorithm using computer vision. IN: IES 2012, Vinnytsia, Ukraine, 2012
 196. Mironov K. Robotic Arm Playing Tic-Tac-Toe Game. IN: ICDD 2012, Sibiu, Romania, 2012, ISBN 2069-964X.
 197. Mironov K. Building and programming a robotic arm. IN: ICDD 2011, Sibiu, Romania, 2011, ISBN 2069-964X.
 198. Mitkov A., N. Noorzad, K. Gabrovska-Evstatieva, N. Mihailov. Forecasting the Energy Consumption in Afghanistan with the ARIMA Model. IN: 2019 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, Bulgaria, IEEE, 2019, ISBN 978-1-7281-1413-2.
 199. Mladenov Y., D. Atanasova, I. Atanasov. Profiling of a disc cutter for cutting large wheels. IN: Proceedings in Manufacturing Systems – ICMaS’12, Bucharest, Romania, 2012, pp. 199-204, ISBN 2067-9238.
 200. Neal L., K. Kratchanov, I. Stanev. Developing a western-style Curriculum for Information Systems Engineering in a rapidly changing country. IN: WCCE/95 - Proceedings of the Sixth IFIP World Conference Computers in Education, Birmingham. UK, 1995, pp. 23 - 28
 201. P. Hristova, D. Atanasova. THE ROLE OF COMPETITION INFORMATICS WHEN TRAINING QUALITATIVE SOFTWARE SPECIALISTS. IN: INTED2018 Proceedings - 12th International Technology, Education and Development Conference (Web of Science), Valencia, SPAIN, 2018, pp. 8816-8825, ISBN 978-84-697-9480-7.
 202. Peter Sabev, Katalina Grigorova. A Survey on State of Software Quality Assurance in Bulgaria. IN: CompSysTech'19, 21-22 June 2019, University of Ruse, Bulgaria, Ruse, ACM, 2019, pp. 124-130, ISBN 978-1-4503-7149-0.
 203. Peter Sabev, Katalina Grigorova. Manual to Automated Testing: An Effort-Based Approach for Determining the Priority of Software Test Automation. IN: ICCCISE 2015 : 17th International Conference on Computer, Communication and Information Sciences, and Engineering, Лондон, Великобритания, International Scholarly and Scientific Research & Innovation, 2015, pp. 1098-1103, ISBN eISSN 1307-6892.
 204. Petrov, O., M. Dimitrov, V. Ruseva. A Specialised System for Dynamic Control and Adjustment of the Color Temperature and Illumination of a Lighting System. IN: 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC) 2011, Rome, Italy, 2011
 205. Petrov, O., S. Basri, M. Dimitrov. Electricity consumption cost determination method of dimmable lighting systems. IN: International Scientific Conference “Technologies and Innovation solutions 2011”, Edirne, Turkey, 2011
 206. Petrova M., D. Atanasova. ANALYSIS OF THE TECHNOLOGY TO DEVELOP A WEB-BASED VIRTUAL LABORATORY AND SELECTION OF ENVIRONMENT. IN: 11th International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI (Web of Science), Seville, SPAIN, 2018, pp. 1593-1601, ISBN 978-84-09-05948-5.
 207. Petrova M., D. Atanasova. SEARCHING ALGORITHMS AND A COMPARISON METHODOLOGY, USED IN STUDYING ARTIFICIAL INTELLIGENCE. IN: 11th International Conference of Education, Research and Innovation (Web of Science), Seville, SPAIN, 2018, pp. 1767-1775, ISBN 978-84-09-05948-5.
 208. Petrova M., D. Atanasova. Development of e-learning – learning management systems and virtual laboratories. IN: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AND STATISTICS IN ECONOMY AND EDUCATION (ICAICTSEE – 2017), Sofia, 2017
 209. Pl. Hristova,. The Informatics Competitions for Group E During the School 2009-2010 Year. IN: Proceedings of the Anniversary International Conference Celabrating Prof. Sava Grozdev’s 60th anniversary, Bulgaria, 2010, pp. 409 - 417
 210. Popandonova, E., Sv. Tsankov. METHODOLOGICAL FOUNDATIONS AND ARGUMENTATION OF ANALYZING FOREIGN LANGUAGE VOCABULARY FOR SPECIFIC PURPOSES IN MULTIMEDIA INTERACTIVE ENVIRONMENT WITHIN THE FRAME OF ACTION RESEARCH METHODOLOGY. IN: INTED 2015, 9th International Technology, Education and Development Conference, ISI Conference Proceedings Citation Index, Madrid (Spain), 2015, pp. 3141-3149, ISBN 978-84-606-5763-7.
 211. Popandonova, E., Sv. Tsankov. APPLYING INTERACTIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF ACQUISITION OF ENGLISH VOCABULARY FOR SPECIFIC PURPOSES FOR THE IMPLEMENTATION OF HIGH QUALITY FOREIGN LANGUAGE TEACHING. IN: 7th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain), ICERI2014 Proceedings, Published by IATED Academy, 2014, pp. 4754-4763, ISBN 978-84-617-2484-0.
 212. Popandonova, E., Sv. Tsankov. A constructivist approach in the organization of an effective and high quality foreign language learning process based on interactive educational technologies. IN: EDULEARN14: Proceedings - 6th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 7th - 9th, 2014, Barcelona, Spain, Published by IATED Academy, 2014, pp. 6195-6204, ISBN 978-84-617-0557-3.
 213. Raeva I., Kostadinov S. Semantically Directed Parsing Techniques. An Interpretation Algorithm. IN: Proceedings of the RU Conference 2007, Ruse, 2007, pp. 39-42, ISBN 1311-3321.
 214. Rusev R. A Module for Visualization and Analysis of Digital Images in DICOM File Format. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTeh’2003, Sofia, Bulgaria, 2003, pp. III.11-1…III.11-6
 215. Rusev R., I. Rusev. Study of the possible usage of Internet of Things devices in the sphere of healthcare. IN: PROCEEDINGS UNIVERSITY OF RUSE “Angel Kanchev”, Volume 58, book 6.5, Ruse, Publishing house University of Ruse"Angel Kanchev", 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 216. Rusev R., J. Vassilev. Automated crack detection in seals – an approach for determination of the area for inspection. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTeh’2001, Sofia, Bulgaria, 2001, pp. p. III.21-1…III.21-5
 217. Rusev R., V. Ruseva, V. Kozov, I. Chalov. WEB BASED APPLICATION FOR IMPROVING THE QUALITY OF THE FINANCIAL SERVICE OF STUDENTS IN THE UNIVERSITY OF RUSE. IN: 57-ма НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето - I“, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2018, ISBN 1311-3321.
 218. Ruseva V., S. Stefanov, R. Rusev, N. Mihailov. A Method for Modeling of the Round – the – clock Electrical Load Carts of Private Household Consumers. IN: Energy forum, Varna, 2001, pp. 186-189.
 219. Sabev P, K Grigorova. A Comparative Study of GUI Automated Tools for Software Testing. IN: SOFTENG, International Conference on Advances and Trends in Software Engineering, Venice, Italy, IARIA, ThinkMind, 2017, pp. 7-15, ISBN 978-1-61208-553-1.
 220. Samuel Bigot, Minev R, Minev E. How to implement the grid method analyses for capability studies of MNTs. IN: In proceeding of: 9th International Conference on Multi-Material Micro Manufacture, Singapore, Research Publishing, 2014
 221. Shoylekova K. Service Science in Master of Software Engineering Education. IN: 1nd Training on Software Services, Timisoara, Romania, 2010
 222. Shoylekova K., K. Grigorova. Methods for Business Process Simulation Based on Petri Nets. IN: 17th International Conference on Computer, Communication and Information Sciences, and Engineering, London, United Kingdom, 2015, ISBN 1307-6892.
 223. Shoylekova K., K. Grigorova. Business Processes through the Prism of BPMN and Petri nets. IN: 17th International Conference on Software Engineering and Information Technology, Istanbul, Turkey, 2015, ISBN 1307-6892.
 224. Shoylekova K., K. Grigorova. Service oriented business architecture. IN: Proceedings of the Eighth International Conference, Internet Education Science, IES -2012, Vinnytsia, Ukraine, Укладання, Вiнницький нацiоналньний технiчний унiверситет, 2012, pp. 132 - 133, ISBN 978-966–641–491-8.
 225. Smrikarov A.S., T.I. Vassilev, Y. Stefanov. Adapting the Education System to the Digital Generation. IN: Proceedings of the International Conference on e-Learning’15, Berlin, Germany, 2015, pp. 10-15, ISBN 2367-6698.
 226. Smrikarova St., M. Teodosieva. COMPARATIVE ANALYSIS OF VIDEO INFORMATION PROCESSING APPLICATIONS. IN: Proceedings of the 4th International Е-Learning Conference “Computer Science Education”, Istanbul, Turkey, 2007
 227. Smrikarova, S., A. Smrikarov, T.I. Vassilev. Doctoral Education in Computing. IN: Third International Bulgarian-Turkish Conference Computer Science'2006, Istanbul, 2006, pp. 212-220
 228. Stanev I., Ch. Vezirov, R. Kozlev, R. Kozhuharov, S. Kalinova. Intelligent Product Manual - Definitions, Structure, and Application in Agricultural Engineering. IN: Proceeding of the XVI International Conference on "Material Flow, Machines and Devices in Industry" - ICMFMDI'2000, Belgrad, Yugoslavia, 2000, pp. 1-153 ¸ 1-156.
 229. Stanev I., L. Georgiev. Robovisor - Psychotherapist’s selfsupervision robotic assistant in positive psychotherapy. Ruse. 2014.. IN: Proceedings of the Union of Scientists Ruse. Vol. 11 / 2014, Book 5 Mathematics, Informatics, and Phisics., Ruse, 2014, pp. Pp. 103 - 108.
 230. Stanev I., M. Koleva. Knowledge Based Automated Software Engineering Platform Used for the Development of Bulgarian e-Customs. IN: Proceedings of the 19th International Conference on Applied Computer Science and Engineering, London, 2017
 231. Stanev I., M. Koleva. Method for Information Systems Automation Programming. IN: Proceedings of the 11th Mediterranean Conference on Information Systems, Genoa, 2017
 232. Stanev I., M.Koleva. Bulgarian Health Information System based on the Common Platform for Automated Programming. IN: Proceedings of the 10th Mediterranean Conference on Information Systems, 04-06.09.2016, Cyprus, 2016
 233. Stanev I., M.Koleva. Bulgarian eGovernment Information System Based on the Common Platform for Automated Programming – Technical Solution. IN: Proceedings of the 10th Jubilee International conference Information Systems & Grid Technologies, Sofia, 30.09.-01.10.2016, Sofia, 2016, pp. 134 - 151, ISBN 1314-4855.
 234. Stanev I., M.Koleva. Bulgarian eGovernment Information System Based on the Common Platform for Automated Programming – Requirements. IN: Proceedings of the 10th Jubilee International conference Information Systems & Grid Technologies, Sofia, 30.09.-01.10.2016, Sofia, 2016, pp. 125 - 133, ISBN 1314-4855.
 235. Stanev I., M.Koleva. KBASE Technological framework and Its Requirements. IN: Proceedings of ICSII 2015 17th International Conference on Semantic Interoperability and Integration, Rome, 3-4.12.2015, Rome, 2015
 236. Stanev I., M.Koleva. A Common Automated Programming Platform for Knowledge Based Software Engineering. IN: Proceedings of ICSII 2015 17th International Conference on Semantic Interoperability and Integration, Rome, 3-4.12.2015, Rome, 2015
 237. Stanev I., S. Ninova-Kozleva, S. Todorova . An Intelligent Product Manuals Generator. IN: In proceedings of the CompSysTech'2000, Sofia. Bulgaria., 2000, pp. V.7-1 – V.7-6
 238. Stanev I., S. Stoianov, S. Kalinova. A. Generator of Adaptive Extraction Systems. IN: In proceedings of the CompSysTech'2000, Sofia. Bulgaria, 2000, pp. V.6-1 – V.6-6
 239. Stanev, I. Module for Automated Programming of Robots - Software Architecture. IN: International Scientific Conference Informatics in the Scientific Knowledge, Varna Free University “Chernorizets Hrabar” Varna , The Institute of Mathematics and Informatics at th, 2010, pp. 253 – 268
 240. Stanev, I. A Bulgarian Linguistic Processor Based on the Formal Model Control Networks - General Concepts. IN: In proceedings of the CompSysTech'2002, Sofia. Bulgaria, 2002, pp. III.7-1 – III.7-5
 241. Stanev, I. A Bulgarian Linguistic Processor Based on the Formal Model Control Networks - Control Networks Solution. IN: In proceedings of the CompSysTech'2002, Sofia. Bulgaria, 2002, pp. III.8-1 – III.8-5
 242. Stanev, I. Formal Programming Language Net. Part II - Syntax Diagrams. IN: In proceedings of the CompSysTech'2001, Sofia. Bulgaria, 2001, pp. I.17-1 – I.17-5
 243. Stanev, I. Formal Programming Language Net. Part I – Conception of the Language. IN: In proceedings of the CompSysTech'2001, Sofia. Bulgaria, 2001, pp. I.16-1 – I.16-5
 244. Stanev, I. Generation of Computer Programs Specified through Natural Language Texts. IN: Systems Engineering Division, Cardiff, UK, University of Wales, 2000, pp. 47
 245. Stapelfeld C., N. Doynov, D. Atanasova, V. Michailov. Calculation of Welding Distortions in Large Structures Using the Maximum Temperature Model and the Coupled Analytic-Numerical Shrinkage Force Model. IN: ESI Global Forum, Munich, Germany, 2010
 246. Stojanov I., T. Nedeva, R. Rusev. Project of Information System of Tissue Donation in Bulgaria. IN: 15-th International Congress of the European Association of Tissue Banks, Varna, 2006
 247. Teodosieva M., G. Krastev. SIMPLE EXPERT SYSTEM SHELL RUNNING ON MOBILE INFORMATION TERMINAL DEVICE. DATA ORGANIZATION. IN: Proceeding of the 5th International Conference E-Learning and the Knowledge Society, Berlin, Germany, 2009
 248. Teodosieva M., G. Krastev. LOGICAL MODEL OF PORTAL FOR MOBILE INFORMATION TERMINAL FOR PUBLIC TRANSPORT SCHEDULES. IN: Proceedings of the Fourth International Bulgarian-Greek Conference “Computer science’2008”, Kavala, Greec, 2008
 249. Teodosieva, M. DEVELOPING A SOFTWARE PLATFORM FOR DISTANCE LEARNING IN AUDIO-VIDEO PRODUCING. IN: Научна конференция'2011, Национален военен университет “Васил Левски”, Долна Метрополия, 2011
 250. Tihomirova N., D. Atanasova. A BULGARIAN PLATFORM FOR A BLENDED LEARNING FROM A TEACHER'S VIEW - CHALLENGE OR POSSIBILITY. IN: 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI 2019 Proceedings (Web of Science), Spain, 2019, pp. 7852-7859, ISBN 978-84-09-14755-7.
 251. Tomov B., V. Gagov, N. Feschiev, E. Minev. Some applications of the coordinate grid method at sheet metal testing. IN: Proceedings of 9th Machine Tool Conference, vol. 9, Bucharest, Romania, Politechnica University of Bucharest, 1994, pp. 264-269, ISBN 973-31-0633-8.
 252. Tsankov, Sv. V. Voinohovska. The integral approach - an innovative method used in the Informatics and Information Technologies training in the academic-disciplines educational. IN: III International Conference on Interdisciplinary Research in Education, Milano (Italy), Higher Education Springer (SSCI), Social Behavior and Personality: an international journal (SSCI), 2014
 253. Tsankov, Sv., E. Popandonova-Zhelyazova, V. Voinohovska. Model of Systematic Approach for Designing Curriculum or Training Course. IN: 55th Annual Science Conference of Ruse University. Smart Specialization-Innovative Strategy for Regional Economic Transformation, Ruse, Bulgaria, 2016, ISBN 1311-3321.
 254. Tsankov, Sv., V. Voinohovska. COMPUTER EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND INTERACTIVE MULTIMEDIA IN EDUCATION – INTRODUCTION TO THE PROBLEMS UNDER EXAMINATION. IN: Proceedings of the Ninth International Scientific-Practical Conference, INTERNET-EDUCATION-SCIENCE IES-2014, VINNYTSIA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY, Vinnytsia, Ukraine, 2014, pp. 172-174, ISBN 978-966-641-491-8.
 255. Tsankov, Sv., V. Voinohovska. USING EDUCATIONAL COMPUTER GAMES – AN OVERVIEW OF STRENGTHS AND WEAKNESSES. IN: EDULEARN14 Proceedings - 6th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 7th - 9th, 2014, Barcelona, Spain, Published by IATED Academy, 2014, pp. 6183-6188, ISBN 978-84-617-0557-3.
 256. Tsankov, Sv., V. Voinohovska. A MODEL FOR E-LEARNING RESOURCES DEVELOPMENT. IN: Proceedings of International Conference “Innovations, Challenges and Tendencies in the Post Modern Education, Trakia Univercity, Faculty of Education, Stara Zagora, 2013, ISBN 978-954-314-076-3.
 257. Tsankov, Sv., V. Voinohovska, G. Dimitrov. Research on the impact of interactive educational multimedia at student’s motivation to study different informatics disciplines. IN: 10th annual International Technology, Education and Development Conference, ISI Conference Proceedings Citation Index, Valencia (Spain), Published by IATED Academy, 2016, pp. 5785-5791, ISBN 978-84-608-5617-7.
 258. Tsankov, Svetlozar; Voinohovska, Valentina. The Positive Effect of Using the Integral Approach for Improving Quality of Learning and Students' motivation. IN: Proceedings of the National Conference on, Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, 2015, pp. 158-165, ISBN 1314-0752.
 259. Tsankov, Svetozar; Voynohovska, Valentina. Group Work as a Strategy to Improve the Effectiveness of the Learning Process. IN: Proceedings of the National Conference on "Education in the Information Society", Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, 2013, pp. 258-267, ISBN 1314-0752.
 260. V. Voinohovska, E. Goranova. STUDENT PEER TEACHING – AN INNOVATIVE INSTRUCTIONAL METHOD TO FOSTER STUDENT PROBLEM-SOLVING AND IN-DEPTH LEARNING. IN: ICERI2017 Proceedings 10th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, IATED, 2017, pp. 741-748, ISBN 978-84-697-6957-7.
 261. V. Voinohovska, S. Tsankov, E. Goranova. METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF THE GROUP FORM OF LEARNING AS A NECESSARY SKILL AND STRATEGY FOR ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL PROCESS. IN: 13th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2019, ISI Conference Proceedings Citation Index, Valencia (Spain), Published by IATED Academy, 2019, pp. 5311-5316, ISBN 978-84-09-08619-1.
 262. Vandamme, F., M. Vandamme, U. van Hulce, M.Andreeva, I. Valova, V. Dochev, N. Bencheva, P. Kaczarski, N. van Kosselen. Demonstrations e-learning and collaborative management tools, 6-9 September, 2004,. IN: E-Learning Conference 6-9 September, 2004, Brussels-Gent, Belgium, 2004
 263. Vassilev T. I., M.H. Andreeva. Web-Based Transport Management System - System Prototype. IN: Прикладная математика и информатика: Современные исследования в области естественных и технических наук - IV научно-практической международной конференции молодых ученых 23-25 апреля 2018, Тольяти, Русия, Тольятский государственный университет, 2018, pp. 341-345, ISBN 978-5-6041225-3-2.
 264. Vassilev T. I., M.H. Andreeva. Web-Based Transport Management System - System Designing. IN: Прикладная математика и информатика: Современные исследования в области естественных и технических наук - IV научно-практической международной конференции молодых ученых 23-25 апреля 2018, Тольяти, Русия, Тольятский государственный университет, 2018, pp. 337-340, ISBN 978-5-6041225-3-2.
 265. Vassilev T.I., Kostadinov S. An Approach to 3D on the Web Using Java OpenGL. IN: Proceedings of the RU Conference 2009, Ruse, 2009, pp. 55-59, ISBN 1311-3321.
 266. Vassilev, I.I., B. Spanlang. Fast GPU Garment Simulation and Collision Detection. IN: Peoceedings of 20th International Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision WSCG 2012, Pilzen, Czech Republic, 2012, pp. 19-26, ISBN 978-80-86943-79-4.
 267. Vassilev, T. I. Mass-spring Cloth Simulation with Shape Matching. IN: Proceedings of the 18th International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’17, June 23-24, Ruse, Bulgaria, ACM International Conference Proceeding Series, Vol. 1369, N.Y. USA, ACM Inc., N.Y. USA, 2017, pp. 257-264, ISBN 978-1-4503-5234-5.
 268. Vassilev, T. I. Accelerating Computations on an Android Mobile Device. IN: Proceedings of the RU Conference, Ruse, 2016
 269. Vassilev, T.I. Collision Detection between Cloth and Other Objects Using a GPU Based Ray-Tracing. IN: Proceedings of the RU Conference 2011, Ruse, 2011
 270. Vassilev, T.I, Rousev, R.I. Algorithm and Data Structures for Implementing a Mass-spring Deformable Model on GPU. IN: Proceedings of the RU conference 2008, Ruse, 2008
 271. Vassilev, T.I. Try-on of Virtual Garments on Virtual Bodies. IN: International Conferenceon Engineering Technologies (ICENTE'19) - proceedings, Konya, Turkey, 2019, pp. 133-143, ISBN 978-605-68537-9-1.
 272. Vassilev, T.I. An Approach to Teaching Object-Oriented Programming Using Games. IN: The First International Scientific-Practical Conference (In Absentia) “Informational Systems And Technologies: Management And Security”, Togliatti, Russia, 2012
 273. Vassilev, T.I. Comparison of Parallel Algorithms for Modelling Mass-springs Systems with Several APIs on Modern GPUs. IN: Proceedings of CompSysTech'2011, NY, USA, ACM, 2011
 274. Vassilev, T.I. Comparison of Several Parallel API for Cloth Modelling On Modern GPUs. IN: Proceedings of CompSysTech'2010, NY, USA, ACM, 2010
 275. Vassilev, T.I. Comparison of Two Parallel Algorithms for Cloth Simulation. IN: Proceedings of InfoTech-2010, Varna, 2010
 276. Vassilev, T.I. Implementing Common Array Algorithms on modern GPUs. IN: Proceedings of CompSysTech'2009, NY, USA, ACM, 2009
 277. Vassilev, T.I. Parallelizing A Mass-Spring Cloth Model With Velocity Modification To Run On GPU. IN: Proceedings of the International Conference InfoTech-2008, Varna, 2008
 278. Vassilev, T.I., B.I. Mutev. An Approach to Teaching Introductory Programming Using Games. IN: Proceedongs of the International Conference on e-Learning, Tenerife, Spain, 2014
 279. Vassilev, T.I., Spanlang, B. Comparison of Two Colour Calibration Techniques for Digital Photography. IN: Proceedings of CompSysTech'2008, NY, USA, ACM, 2008
 280. Velikov V., Dobreva K. SYSTEMS FOR SIMULATION ON BUSINESS PROCESSES IN TRAINING AND EDUCATION. IN: конференция, сборник с доклади, Тольятти, Тольяттинский государственный университет, 2018, pp. 92 - 97, ISBN 978-5-6041225-3-2.
 281. Velikov V., G. Shefkedov. J2XML Metro Converter. IN: International Students Conference on Informatics, 15-17. May. 2014, Sibiu, 2014
 282. Velikov V., K. Dobreva. SYSTEMS FOR MODELING ON BUSINESS PROCESSES IN TRAINING AND EDUCATION. IN: конференция, сборник с доклади, Тольятти, Тольяттинский государственный университет, 2018, pp. 88 - 92, ISBN 978-5-6041225-3-2.
 283. Velikov, V., I. Kamenarov. Software development aid systems. IN: ITHET/ IEEE Xplore Digital Library - DOI 10.1109/ITHET.2014.7155668, September 11-13, York, England, UK / http://www.york.ac.uk/conferences/ithet2014/, IEEE Xplore Digital Library, 2014, ISBN INSPEC 15295700.
 284. Vella P, Dimov S, Whiteside B, Brousseau EB, Tuinea-Bobe C, Gant C, Minev E, Petkov PV. Validation of a new process chain for producing bulk metallic glass replication masters with micro and nano-scale features. IN: In proceeding of: 10th International Conference on Multi-Material Micro Manufacture, (4M2013), San Sebastián, Spain, Research Publishing, 2013, pp. 341-346, ISBN 978-981-07-7248-2.
 285. Vella PC, Dimov SS, Brousseau EB, Minev E, Dobrev T, Petkov PV, Velkova V. Length scale integration: implementation of a new process chain for producing replication masters with micro and nano scale features. IN: 8th International Conference on Multi-Material Micro Manufacture (4M2011), Stuttgart, Germany, Research Publishing, 2011, pp. 103-108, ISBN 978-981-07-0320-2.
 286. Vella, Pierre C., Dimov, Stefan Simeonov, Kolew, Alexander, Minev, Ekaterin, Popov, Krastimir Borisov, Lacan, Franck Andre, Griffiths, Christian Andrew, Hirshy, Hassan and Scholz, Steffen Gerhard. Bulk Metallic Glass based Tool-Making Process Chain for Micro- and Nano- Replication.. IN: Proceedings of the 9th International Conference on Multi-Material Micro Manufacture, Singapore, Research Publishing, 2012, pp. 309-314, ISBN 9789810733544.
 287. Victoria Rashkova. Need for network security and network attacks. IN: Scientific Forum 'Challenges in Engineering and Information Science' - CEIS 2015, 25.06 - 27.06.2015, Sinaia, Romania, 2015, pp. 73-77, ISBN 978-954-8483-35-3.
 288. Victoria Rashkova. Email security. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science, 2015 - SFITES 2015, 29.05 - 30.05.2015, Kavala, Greece, 2015, pp. 20-24, ISBN 978-954-8483-34-6.
 289. Victoria Rashkova. Creating GUI and using NNTOOL to study the static equation of linear CNN. IN: Mathematics in Industry, Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp. 299-314
 290. Victoria Rashkova. MDC cryptographic hash functions for information security. IN: International Academic Conference on Engineering, Internet and Technology in IAC-EIaT2014, Czech Institute of Academic Education z.s.,Prague, 2014, pp. 197-204, ISBN 978-80-905791-1-8.
 291. Victoria Rashkova. WEB-based encryption and decryption system for block substitution cryptographic ciphers. IN: CSCCA '14, North Atlantic University Union, Florence, Italy, 2014, pp. 207-210, ISBN 978-960-474-399-5.
 292. Vionohovska, V., E. Goranova. THE POTENTIAL OF SCRATCH TO SUPPORT PROJECT-BASED LEARNING ACROSS DIFFERENT SUBJECTS. IN: 11th International conference of education, research and innovation, Seville, Spain, Proceedings of ICERI2018 Conference, Seville, Spain, 2018, pp. 5264-5271, ISBN 978-84-09-05948-5.
 293. Voinohovska V. REFLECTIVE MODEL FOR TEACHER TRAINING IN THE DISCIPLINE COMPUTER MODELING IN THE 3RD AND 4TH GRADE. IN: 14th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2020, Valencia (Spain), 2020
 294. Voinohovska V. FOSTERING TEACHERS’ CREATIVITY THROUGH THE CREATION OF EDUCATIONAL INTERDISCIPLINARY GAMES. IN: 14th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2020, Valencia (Spain), 2020
 295. Voinohovska V, Sv. Tsankov, E. Goranova. DEVELOPMENT OF THE STUDENTS’ COMPUTATIONAL THINKING SKILLS WITH PROJECT-BASED LEARNING IN SCRATCH PROGRAMMING ENVIRONMENT. IN: 13th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2018, ISI Conference Proceedings Citation Index, Valencia (Spain), Published by IATED Academy, 2019, pp. 5254-5261, ISBN 978-84-09-08619-1.
 296. Voinohovska V, Sv. Tsankov, E. Goranova. Research on the impact of integrating teaching and learning constructivist principles in the educational process. IN: 12th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2018, ISI Conference Proceedings Citation Index, Valencia (Spain), Published by IATED Academy, 2018, pp. 0697-0701, ISBN 978-84-697-9480-7.
 297. Voinohovska, V. Foster students’ creativity and motivation through active learning. IN: International Workshop on, 24 May, Bucharest, Romania, EDITURA, CONSPRESS, 2017, pp. 40-47, ISBN 978-973-100-438-9.
 298. Voinohovska, V. Constructivist teaching and learning for improving educational quality and effectiveness. IN: 1st International Workshop on Mathematics and ICT: Education, Research and Applications, Technical University Of Civil Engeneering, Romania, Bucharest, 2010
 299. Voinohovska, V. Teachers – Designers of Hypermedia Instruction - Theoretical Approach. IN: 4rd Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, Bulgaria, Borovets, New Bulgarian University, 2008
 300. Voinohovska, V. Аctive Learning with Production of Multimedia – Theoretical Approach. IN: 3rd Аannual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, Bulgaria, Borovets, New Bulgarian University, 2007
 301. Voinohovska, V., E. Goranova. METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR CREATIVE COMPUTING AT 3RD AND 4TH GRADE. IN: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN18 Conference, Palma, Mallorca, Spain, 2018, pp. 1530-1536, ISBN 978-84-09-02709-5.
 302. Voinohovska, V., E. Goranova. DEVELOP TEACHERS' CREATIVITY WHILE WORKING IN A BUILDING-BLOCK VISUAL PROGRAMMING ENVIRONMENT. IN: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN18 Conference, Palma, Mallorca, Spain, 2018, pp. 1515-1523, ISBN 978-84-09-02709-5.
 303. Voinohovska, V., E. Popandonova, Sv. Tsankov. RESEARCH ON TEACHER’S ATTITUDE TOWARS THE USE OF INNIVATIOVE METHODS AND TECHNOLOGICAL TOOLS FOR STUDENT’S COMPETENCIES ASSESSMENT. IN: 10th annual International Technology, Education and Development Conference, ISI Conference Proceedings Citation Index, Valencia (Spain), Published by IATED Academy, 2016, pp. 5979-5985, ISBN 978-84-608-5617-7.
 304. Voinohovska, V., E. Popandonova-Zhelyazova, Sv. Tsankov. Assesstment of Audivuzual Materials Created by Lectures for Illustrating Educational Content. IN: 55th Annual Science Conference of Ruse University. Smart Specialization-Innovative Strategy for Regional Economic Transformation, Ruse, Bulgaria, 2016, ISBN 1311-3321.
 305. Voinohovska, V., Sv. Tsankov. ENCOURAGING STUDENTS’ CREATIVITY AND MOTIVATION THROUGH ACTIVE LEARNING WITH DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL RESOURCES. IN: EDULEARN15 - The 7th International Conference on Education and New Learning Technologies 2015, Barcelona (Spain), EDULEARN15 Conference Proceedings, Published by IATED Academy, 2015, pp. 6818-6823, ISBN 978-84-606-8243-1.
 306. Voinohovska, V., Sv. Tsankov. METHODOLOGICAL GUIDANCE ON THE INTEGRATION OF INFORMATION TECHNOLOGY EDUCATION WITH OTHER ACADEMIC DISCIPLINES. IN: INTED 2015, 9th International Technology, Education and Development Conference, ISI Conference Proceedings Citation Index, Madrid (Spain), 2015, pp. 3150-3156, ISBN 978-84-606-5763-7.
 307. Voinohovska, V., Sv. Tsankov. A NEW WAY TO STRUCTURE WEB PAGES WITH HTML5. IN: Proceedings of the Ninth International Scientific-Practical Conference, INTERNET-EDUCATION-SCIENCE IES-2014, VINNYTSIA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY, Vinnytsia, Ukraine, 2014, pp. 175-177, ISBN 978-966-641-491-8.
 308. Voinohovska, V., Sv. Tsankov. CONCEPT MAPS AS A TOOL FOR IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL PROCESS. IN: Proceedings of International Conference “Innovations, Challenges and Tendencies in the Post Modern Education, Trakia Univercity, Faculty of Education, Stara Zagora, 2013, ISBN 978-954-314-076-3.
 309. Voinohovska, V., Sv. Tsankov. Building effective training and performance support tools with Adobe Flash CS3. IN: International Science-Pactical Conference of Yоung Scientists and Students, Information Processes and technologies “Computer Science-2012”, Sevastopol, 2012, pp. 134-136
 310. Voinohovska, V., Sv. Tsankov. HTML, CSS AND PHOTOSHOP - CREATIVE INTEGRATION FOR PROFESSIONAL WEB DESIGN PROJECTS. IN: Proceedings of the Eighth International Scientific-Practical Conference, INTERNET-EDUCATION-SCIENCE IES-2012, VINNYTSIA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY, Vinnytsia, Ukraine, 2012, pp. 188-189, ISBN 978-966-641-491-8.
 311. Vuleva V., I. Stanev, Ch. Vezirov. A Prototype of a Farm Machinery Diagnostic Expert System. IN: Modeling and optimization in the machines building field, MOCM-6, Romanian Academy of Science, 2000
 312. W.Iliew, M.Markow, K.Popow, K.Grigorowa, I.Atanasow, S.Nawasardjan, R.Rusew. Ein Soft- und Hardwarekomplex fuer Programierung von CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen. IN: INFERT'86, Dresden, DDR, TU-Dresden, DDR, 1986, pp. 89-94
 313. Wu, J., Xu, H., Vassilev, T. I. Design of 3D Rendering Platform based on cloud computing. IN: Proceeding of the 4-th International Conference on Enterprise Systems, ES 2016, Melbourne, Australia, IEEEXplore, 2016, pp. 153-159, ISBN 978-1-5090-3790-2.
 314. Yakubovskyi V. V., G. P. Dimitrov, O. S. Bychkov, P. Petrov, S. S. Tsankov, A. O. Shcherba. General neural network model for comparative approach to tangible and intangible assets valuation. IN: Proceeding of the 2nd Wold Multi-Conference on Global Science - ATTENTIS 2016, Published by EDIS, Publishing Institution of the University of Zilina, 2016, pp. 47-52, ISBN 978-80-554-1302-0.
 315. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Environment for Knowledge Testing. IN: E- learning and the Knowledge Society, Gent & Brussels, 2004, pp. 3.13.1-3.13.24
 316. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. Theoretical Background of an Intelligent Environment for Knowledge Testing. IN: Proceedings of the International Conference SAER 2004, Varna, 2004, pp. 212-216
 317. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. A Technology for Knowledge Testing by Means of an Intelligent Multimedia Environment. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning), Sofia, 2002, pp. IV.12-1-IV.12-6
 318. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Test Constructor. IN: Proceedings of the 14th International Conference SAER'2000, Varna, 2000, pp. 215-219
 319. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Knowledge Tester. IN: Proceedings of the 14th International Conference SAER'2000, Varna, 2000, pp. 220-224
 320. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Software Environment for Knowledge Testing. IN: Proceedings of the Second Congress of the Mathematicians and Informaticians, Ohrid, 2000, pp. 195-201
 321. Zheliazkova I. I., Atanasova G. E. Practical Skills Acquisition in a Task-Oriented Environment for Algorithm Flowcharts Construction. IN: Proceedings of the International Conference Computer Science '08 - Kavala, part II, Sofia, 2008, pp. 462-467
 322. Zheliazkova I. I., Atanasova G. E. A Visual Language For Algorithm Knowledge Representation. IN: Proceedings of the International Conference Computer Systems and Technologies (e-Learning), Rousse, 2004, pp. IV.24-1 - IV.24-6
 323. Zheliazkova I. I., Atanasova G. E. Computer-Aided Teaching and Learning Algorithms (A survey). IN: Proceedings of the 15th Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering, Sofia, 2004, pp. 49-58
 324. Zheliazkova I. I., Georgiev G. T., Andreeva M. H. A Technology for Simulation-Based Training by Means an Intelligent Multimedia Environment. IN: Proceedings of the 17th International Conference SAER, Varna, 2003, pp. 225-229
 325. Zheliazkova I. I., Kolev R. T., Andreeva M. H. Knowledge Testing in Algorithms by Means of a Word Technology. IN: Сборник доклади на втората национална конференция по електронно обучение във висшето образование - Китен, София, 2006, pp. 21-25
 326. Zlatarov P., G. Ivanova, D. Baeva. A Web-Based System for Personalized Learning Path Tracking of Doctoral Students. IN: MIPRO Proceedings 2019/CE - Opatija, Croatia (Scopus), GRAFIK, 2019, pp. 893-898, ISBN ISSN 1847-3946.
 327. Zlatarov P., G. Ivanova, D. Baeva, E. Ibryamova. A User-Centered Software System for Admission Optimization and Education Process Management for Ph. D. Students. IN: The 14 th International Scientific Conference eLearning and Software for Education (Web of Science), Bucharest, Bucharest, 2018, ISBN 10.12753/2066-026.
 328. Zlatarov, P., G. Ivanova, D. Baeva. A Knowledge-Based Algorithm for Alternative/Augmentative Communication in Education of Children with Speech Disorders. IN: INTED 2019 Proceedings, Spain, (Web of Science), 2019, pp. 7059-7065, ISBN 2340-1079.
 329. Алипиев О., С Антонов. Зъбни предавки с малък брой прави зъби, Част II –предавки с несиметрично еволвентно-цевно зацепване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 49 серия 1.2, 2010, стр. 69-75, ISBN 1311-3321.
 330. Алипиев, О., С Антонов. Несиметрично еволвентно – цевно зацепване, образувано от цилиндрични колела с малък равен брой зъби. В: Международна конференция ОМК’09, Русе, 2009, стр. 59-66, ISBN 1313-9193.
 331. Алипиев, О., С Антонов. Основни положения в геометричната теория на еволвентното зацепване, образувано с обобщен изходен контур. В: Научни трудове на Русенски университет, том 48, серия 1.2, 2009, стр. 27-39, ISBN 1311-3321.
 332. Алипиев, О., С. Антонов. Еквивалентни изходни контури (зъбни гребени) при формообразуване на еволвентни зъбни колела, Част II. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев”- Русе, том 35, серия 4, 1994, стр. 98-105
 333. Ангелов Б., Ц. Василев, Г. Ивановa. Център за дистанционно обучение към РУ "А. Кънчев" – организация и функции.. В: Втора национална конференция по електронно обучение във висшето образование, Китен, 2006, стр. 80-83, ISBN 10: 954-07-2413-9.
 334. Андреева М. Оптимизация на Интернет форум за нуждите на образованието. В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ Том 49, серия 6.1, Русе, 2010, стр. 92-97
 335. Андреева М. Web-базирана обучаваща система по "Информатика и информационни технологии". В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ Том 47, серия 5.1, Русе, 2008, стр. 97-101
 336. Андреева М. Х., Желязкова И. И. Средство за статистическа обработка на експериментални данни. В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ, Том 39, Серия 3.1, Русе, 2002, стр. 145-150
 337. Андреева, М. Облачни технологии - приложение в електронното обучение. В: Научни трудове на РУ, Том 56, Серия 11, Русе, 2017, стр. 59-63, ISBN 2603-4123.
 338. Андреева, М. Web-базирана система за проследяване на поръчки. В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ, Русе, 2013
 339. Антонов С., Кр. Кръстев, Р. Ангелов. Триканална система за събиране на данни при индициране на дизелов двигател. В: РУ “Ан. Кънчев”, Научни трудове, т. 39, серия 8, Русе, 2002
 340. Антонов, С., Д. Бекана. Разработване на симулационен модел на система за масово обслужване при сервизна дейност. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013, том 52, серия 1.1, Русе, 2013, стр. 283-287, ISBN 1311-3321.
 341. Атанасов И., Д. Атанасова. РЕЛАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИЧНИ БАЗИ ДАННИ И ЗНАНИЯ, ПРИЛАГАНИ В CAD/CAM СИСТЕМИТЕ. В: XXVIII MНТК "АДП 2019", СОЗОПОЛ, 29 ЮНИ - 02 ЮЛИ 2019 г., София, ТУ-София, 2019, стр. 344-349, ISBN 2582-9584.
 342. Атанасов И., Д. Атанасова. Съвременни тенденции при разработване и практическо приложение на интегрирани CAD/CAM среди. В: XXVII МНТК "АДП 2018", Созопол, 21 - 24 юни, 2018 г., ТУ - София, ТУ - София, 2018, стр. 298 - 303, ISBN ISSN - 1310 - 394.
 343. Атанасов И., Д. Атанасова. ПОДХОД ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ОПЕРАЦИЯ ФРЕЗОВАНЕ ЗА БУТИЛКОВИ ФОРМИ В СРЕДАТА НА САМ СИСТЕМАТА FeatureCAM – МОДУЛ MILL. В: XXVI MНТК "АДП 2017", София, ТУ-София, 2017
 344. Атанасов И., Д. Атанасова. Автоматизиран избор на стругови режещи инструменти с приложение на генетичните алгоритми в CAM среда. В: XXIV МНТК "АДП - 2015", Созопол, юни, 2015, Издателство на ТУ - София, 2015, стр. 526 - 531
 345. Атанасов И., Д. Атанасова. Генетичните алгоритми като инструментариум за автоматизирано технологично проектиране в CAD/CAM среда. В: XXIII Международна научно-техническа конференция АДП'2014, София, Издателство на ТУ-София, 2014, стр. 547-551, ISBN 1310-3946.
 346. Атанасов И., Д. Атанасова. Оптимизиране режимите на рязане при струговане в CAD/CAM среда с приложение на генетични алгоритми. В: XXII МНТК "АДП 2013", София, ТУ-София, 2013, стр. 545-550, ISBN 1310-3946.
 347. Атанасов И., Д.Атанасова. Метод за автоматизирано технологично проектиреане на операция струговане с приложение на функцията AFR в CAM система FeatureCAM. В: Двадесет и пета международна научно - техническа конференция АДП - 2016, Созопол, юни, 2016, Издателство на ТУ - София, 2016, стр. 367 - 373, ISBN ISSN - 1310 -3946.
 348. Атанасов И., Д.Атанасова. Генетичните алгоритми като инструментариум при механичната обработка на ротационно-симетрични детайли в CAD/CAM среда. В: XX МНТК “АДП-2011”, кат.АДП, ТУ-София Созопол, 2011, София, Издателство на ТУ- София, 2011, стр. 630-635, ISBN 1310-3946.
 349. Атанасов И., Д.Атанасова. Приложение на генетичните алгоритми за оптимизиране на технологичната операция в CAM среда. В: Научни трудове на Русенски университет, серия 2, том 48, Русе, Издателство на РУ, 2009, стр. 43-47, ISBN 1311-3321.
 350. Атанасов И., Д.Атанасова, К.Куцаров. CAD/CAM система AutoCAD/МНЕМО за типови ротационно-симетрични детайли. В: 5. International Conference on Advanced Mechanical Engineering @ Tehnology, AMTECH'99, Beyond 2000, Proceedings CAD/CAM System, Пловдив, НТС - Пловдив, 1999
 351. Атанасов И., М. Теодосиева, Ив. Колев. Концепция за проектиране на технологичната операция с генетични алгоритми в CAD/CAM среда. В: Конференция на РУ и СУ 2012, Русенски университет, 2012
 352. Атанасов, И., Д.Атанасова. Приложение на генетичните алгоритми за създаване на интегрирана база знания в CAM среда. В: XIX ННТК с международно участие, София, Издателство на ТУ- София, 2010, стр. 601-606, ISBN 1310 -3946.
 353. Атанасова Г, П. Христова, П. Панов. Технологични аспекти на модела „3Vs” за представяне на големи обеми от данни. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", Печатна база на РУ, 2014, ISBN 1311-3321.
 354. Атанасова Г., М. Димитров, П. Христова. Характерни особености на състезателното програмиране,. В: РУ "А. Кънчев", Научни трудове Том....., серия ...., Математика, информатика и физика, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 355. Атанасова Г., П., Христова. Проблемите в обучението на начинаещите програмисти и възможности за тяхното преодоляване. В: ІV национална конференция “ОБРАЗОВАНИЕТО В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО”, Пловдив, 2011, стр. 321-328, ISBN 13140752.
 356. Атанасова Д., И. Атанасов. Генериране на постпроцесорни структури в средата на CAM системата FeatureCAM. В: Двадесет и пета международна научно - техническа конференция АДП - 2016, Созопол, юни, 2016, Издателство на ТУ - София, 2016, стр. 374 - 379, ISBN ISSN - 1310 -3946.
 357. Атанасова Д., Ю. Младенов. Програмна система за проверка на зъбно-ремъчна шайба. В: сборник с доклади, Варна, VI Международен конгрес МТМ’09 , Proceedings, Vol.5/108, 2009, стр. 66-70, ISBN 1310-3946.
 358. Атанасова, Г. Теоретични основи за осигуряване на професионална компетентност в областта на алгоритмите. В: I International Scientific-Practical Conference “Information Systems and Technology: Management and Security”, Toliati - Ruse, 2012, ISBN 978-5-9581-0302-7.
 359. Атанасова, Г. Системи за визуализация на софтуер и анимирано представяне на алгоритми. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – ФПНО, Русе, 2007
 360. Атанасова, Д. Модул за превенция от студени пукнатини при електродъгово заваряване на стомани. В: Трудове на Научна конференция на РУ “А. Кънчев” и СУ-Русе, Русе, 2006
 361. Атанасова, Д. Информационна система за избор на съответствие между стомани и допълнителни заваръчни материали съобразно европейските нормативи. В: Международен конгрес МТ’04, Варна, 2004
 362. Баева Д. Лингводидактичен модел за чуждоезиково обучение с интегриране на компютърни технологии. В: Майски научни четения, Силистра, Издателски център РУ, 2014
 363. Баева Д. Ц. Съвременни форми на обучение в информационното общество. В: Педагогически новости, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, гр. Русе, 2015, ISBN ISSN 1314-7714.
 364. Баева, Д. За корпусите като езикови ресурси и тяхното приложение. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Издателски център при Русенски унверситет, 2011, стр. 49-53, ISBN 1311-3321.
 365. Баева, Д. Определяне фонологичните варианти на фонемите в съвременния български език с оглед компютърна обработка на текст. В: Сб. Научни трудове, т.50, серия 6.3, Русенски университет, 2011, стр. с. 9 - 17
 366. Баева, Д. Д.Игнатова-Цонева. Контрастивен анализ на контактуващи системи с оглед създаване софтуерен продукт за формиране на речев слух. В: Международна научна конференция, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, стр. 55 - 60, ISBN 1311 - 3321.
 367. Борисова Д, П. Христова. Мултимедийно ръководство по HTML. IN: Сборник доклади на студентска научна сесия – ФПНО, Русе, Печатна база на РУ, 2007, pp. 52-57
 368. Бороджиева, А. Н., П. К. Маноилов. Изследване на линейни, дискретни и инвариантни във времето системи, описвани чрез диференчни уравнения от втора степен, при използване на MS EXCEL. В: Юбилейна научна сесия 2008 – "100 години от обявяване независимостта на България", Сборник от доклади, Долна Митрополия, 2008, стр. 378–383, ISBN 978-954-713-092-0.
 369. Василев Ц., Костадинов С. Програмни средства за обучение на студенти по геометрично моделиране. В: Трудове на Научна Сесия РУ 2007, Русе, 2007, стр. 43-49, ISBN 1311-3321.
 370. Везиров Ч., И. Станев, Р. Козлев, Р. Кожухаров. Информационно осигуряване на аграрното инженерство в България с помощта на ИНТЕРНЕТ. В: Научна конференция по селскостопанско инженерство “Надеждност, ремонт, експлоатация”. Русенски Университет, Русе България, 1999, стр. 6 - 12
 371. Везиров Ч., Р. Козлев, И. Станев. Моделиране траекторията на завиване на мобилни средства. В: Научни трудове Том 37, Серия 1. Техника и технологии в земеделието. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 204-209
 372. Великов В, В. Великов. Приложение за обработка на аудиофайлове в Android. В: Научни трудове на РУ, том 55, серия 6.1, Русе, Русенски университет, 2016, ISBN 1311-3321.
 373. Великов В. Генерация на програми за създаване и обслужване на бази от данни по задание на ограничен естествен език. В: Научни трудове на РУ & СУ, т. 51, серия 6.1 - Математика, информатика и физика, Русе, РУ & СУ, 2012, стр. 103 - 107, ISBN 1311-3321.
 374. Великов В., И. Мутафов. Приложение за логическа обработка на данните към играта HEARTHSTONE. В: Научни трудове на РУ, 2015, т.54, с.6.1, Русе, Русенски университет, 2015
 375. Великов В., К. Крачанов, К.Андонов. Автоматизирано работно място "Бригадир" за следене на възпроизводството в стоков свинекомплекс. В: сборник научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", Русе, 1989
 376. Великов В., М. Хрингов. Информационна система „Детска педагогическа стая". В: Сборник-доклади на Студентска научна сесия – ФПНО, Русе, РУ, 2007
 377. Великов В., П. Колицов. Възпроизвеждане на видео-файлове. В: студентска научна сесия, кат. ИИТ, РУ "А. Кънчев", 2010
 378. Великов В., С. Узунова. Възпроизвеждане на тонални звуци. В: студентска научна сесия, кат. ИИТ, РУ "А. Кънчев", 2010
 379. Великов В., Х. Кънева. SlideShow –„ГАЛЕРИЯ”. В: студентска научна сесия, кат. ИИТ, РУ "А. Кънчев", 2010
 380. Великов, В. Информационна система „Йовис”. В: Научни трудове на РУ”Ангел Кънчев”, том 49, серия 6.1, Русе, РУ ”Ангел Кънчев”, 2010, ISBN 1311-3321.
 381. Великов, В. Информационна система „ФИНТЕКС”. В: Научни трудове на РУ”Ангел Кънчев”, том 48, серия 6.1, Русе, РУ, 2009, стр. 76-80, ISBN 1311-3321.
 382. Великов, В. Компютърните вируси и ефективна защита на домашния потрбител. В: Научни трудове на РУ”Ангел Кънчев", том 41, серия 6.1, Русе, РУ ”Ангел Кънчев", 2006
 383. Великов, В. Складови информационни системи за подпомагане управлението на малък и среден бизнес. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев” том 41, серия 6.1, Русе, РУ "А. Кънчев", 2004, ISBN 1311-3321.
 384. Великов, В. Информационни системи за стоматологични кабинети. В: сборник научни трудове, Шумен, университетско издателство на Шуменския университет, 2002, стр. 3-9, ISBN 954-577-160-7.
 385. Великов, В., К. Григорова, А. Илиев. Графичен редактор за създаване и редактиране на Java клас-диаграми. В: Научни трудове на РУ & СУ, т.53, с.6.1, Русе, 2014, стр. 121-126, ISBN 1311-3321.
 386. Виктория Рашкова. Wеб- базирана система за анкетиране и обработване на анкетна информация за нуждите на обазованието. В: Международна научна конференция “Информационните технологии в бизнеса и образованието”, Икономически университет- Варна, 2014, стр. 272-280, ISBN 978-954-21-0780-4.
 387. Виктория Рашкова. Web- базирана система за криптиране и декриптиране на блокови транспозиционни криптографски шифри. В: Списание известия на Съюза на учените, Русе, 2014, стр. 83-89, ISBN 1311-3321, 2014.
 388. Виктория Рашкова, Десислава Баева. Съвременни решения за защита на мрежовата сигурност на бизнеса клиентите от DDos атаки,. В: Национален военен университет „Васил Левски”, Том 10 "Сигурност и отбрана", В. Търново, 2015, стр. 150-155, ISBN 1314-1937.
 389. Войноховска, В. Обзор на стандартите, методите и средствата за управление на риска за информационна сигурност. В: Информационные системы и технологии: управление и безопасность. I международная заочная научно-практическая конференция, Поволжский государственный университет сервиса, Русе, Издательско-полиграфический центр Поволжский государственный университет сервиса, Тольятти, 2012, стр. 32-38, ISBN 978-5--9581-0302-.
 390. Войноховска, В. Обучение на учители за създаване на електронни образователни ресурси. В: Научна конференция РУ&СУ, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011
 391. Войноховска, В. Проблемно – базиран подход за обучение по дисциплината „Мултимедийни системи и технологии”. В: Научна конференция РУ&СУ, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2010
 392. Войноховска, В. Създаване на уеб – базирано мултимедийно учебно пособие – работа по проект. В: Научната конференция “120 години специалност Педагогика – традиции и нови реалности”, София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2008
 393. Войноховска, В. M. Теодосиева. Обучение на учители по използване на мултимедия. В: Научно-приложна конференция по математика, информатика и компютърни науки, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", 2006
 394. Войноховска, В. Г. Енчева. Използване на мултимедията в обучението. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – ФПНО, Русенски университет, 2007
 395. Войноховска, В., Св. Цанков. Изследване на възможностите и ефекта от използване на конструктивистки модел за обучение на студенти-бъдещи учители. В: Майски научни четения, РУ „А. Кънчев”, филиал Силистра, 2014
 396. Войноховска, В., Св. Цанков. Основни типове заплахи за компютърните системи и мрежи. В: Научна конференция РУ&СУ, Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 53, серия 6.1, Математика, информатика и физика, Издателски център на Русенски университет, 2014, стр. 77-82, ISBN 1311-3321.
 397. Войноховска, В., Св. Цанков. Въведение и ключови понятия, свързани с информационната сигурност. В: Научна конференция РУ&СУ, Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 53, серия 6.1, Математика, информатика и физика, Издателски център на Русенски университет, 2014, стр. 71-76, ISBN 1311-3321.
 398. Войноховска, В., Св. Цанков. Използване на конструктивисткия подход в професионалното обучение – теоретичен обзор. В: Национална конференция с международно участие, Сливен, 28-30 юни, Издателство на Технически университет - Варна, 2013, стр. 119-123, ISBN 1312-8612.
 399. Войноховска, В., Св. Цанков. Изследване на иновативни методи за оценяване на компетенции в среди за електронно обучение. В: Научна конференция РУ&СУ, Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 52, серия 6.1 - Математика, информатика и физика, Издателски център на Русенски университет, 2013, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
 400. Войноховска, В., Св. Цанков, Зл. Здравкова. Мултимедиен продукт за оценяване знанията на студентите по средновековна история на България – модул Първа българска държава. В: Научна конференция РУ&СУ, Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 52, серия 6.1 - Математика, информатика и физика, Издателски център на Русенски университет, 2013, стр. 66-71, ISBN 1311-3321.
 401. Войноховска, В., Св. Цанков. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОТИВАЦИЮ К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛА. В: XVI Международной научно-практической дистанционной конференции. Теоретические и методологические проблемы современного образования, Москва, Институт стратегических исследований, 2013, стр. 42-44, ISBN ISBN 978-5-91891.
 402. Войноховска, В., Св. Цанков. Обзор на основните технологии и инструменти в уеб дизайна. В: Научна конференция РУ&СУ, Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 51, серия 6.1 - Математика, информатика и физика, Издателски център на Русенски университет, 2012, стр. 66-70, ISBN 1311-3321.
 403. Войноховска, В., Светлозар Цанков, Искра Иванова. Създаване на информационно-рекламен пакет. В: Научна конференция РУ&СУ, Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 51, серия 6.1 - Математика, информатика и физика, Издателски център на Русенски университет, 2012, стр. 71-75, ISBN 1311-3321.
 404. Вълева В., И. Станев. Архитектура на хипермедийна адаптивна диагностична експертна система HADES. В: Научни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 326-330
 405. Вълева В., И. Станев. Инструменталната среда Sintagtor като средство за компютърна генерация на резюмета на български научни текстове. В: Научни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 331-335
 406. Вълева В., И. Станев, Ч. Везиров. Концептуален модел на хипермедийна адаптивна диагностична експертна система HADES. В: Научни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 321-325
 407. Габровска К., Б. Евстатиев. Адаптивна система за управление на уличното осветление. В: Сборник с доклади на Енергиен форум, част II, Варна, 24-26 юни, София, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2015, стр. 23-31, ISBN 2367-6728.
 408. Габровска, К. Програмна симулация на енергийните процеси във фотоволтаична-хибридна система. В: Студентска научна сесия, РУ „А. Кънчев”, Русе, 2007
 409. Габровска, К. Анализ на някои теоретични модели на фотоволтаични системи, преобразуващи слънчевата радиация в електрическа енергия. В: Школа по ВЕИ на Български център по слънчева енергия към БАН, Варна, 2004
 410. Габровска-Евстатиева К., Евстатиев Б., Манолова Б., Григоров И., Трифонов Д. Зависимост на потребяваната от абонати на топлофикационни дружества енергия от температурата на околната среда. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ-2016, том 55, серия 3.1, Русе, 2016, стр. 47-52
 411. Гагов В., Е. Минев, В. Кръстев. Някои особености на формирането на субструктурата в мед при ударновълново натоварване. В: Международна научно-техническа конференция по актуални проблеми на пластичната обработка на металите, Варна, 1990
 412. Гагов В., Е. Минев, Г. Веселинова. Оценка на точността при експериментално определяне на деформациите по метода на координатните мрежи. В: Научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев”, том XXXV, серия 2, Русе, 1994, стр. 265-271, ISBN 1311-3321.
 413. Гагов В., Е. Минев, Г. Попов. Върху поведението на дефектите в кристалния строеж при динамично натоварване на металите. В: Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски”, книжка 31, Велико Търново, 1993, стр. 346-351
 414. Гагов В., Е. Минев, И. Давидов. Приложение на координатните мрежи за оценка на граничните деформации при дълбоко изтегляне на листови материали. В: Сборник доклади от Научна сесия на Инженерно-педагогически факултет, том II, Сливен, 1994, стр. 204-209
 415. Гагов В., Р. Радев, Б. Томов, Е. Минев. Сравнителен анализ на предварителни преходи за горещо щамповане. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България, 1999, стр. 74-80, ISBN 1311-3321.
 416. Георгиев Ст.,С.Антонов, Т.Тодоров. Проектиране на работния и преходните участъци на гърбичен механизъм за залепване на бандероли. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 37,серия 2,”Машиностроителна техника и технологии”, Русе, 1999, стр. 262-268
 417. Георгиев, Г. Ст., Пл. К. Маноилов. Апаратна реализация на цифров ПИД - регулатор. В: Сборник научни трудове на Национална конференция с международно участие АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА’ 96, София, Съюз по автоматика и информатика, 1996, стр. 190 - 191.
 418. Георгиева Е., Цв. Георгиев, М. Теодосиева. Мобилни приложения – съществуващи архитектури и средства за разработване. В: НС, РУ „А. Кънчев”, Научни трудове, т. 46, серия 3.2. Комуникационна и компютърна техника и технологии, Русе, 2007, стр. 110-115, ISBN 1311-3321.
 419. Големанов Ц. Д., И. Н. Станев. Един подход за разработване на семантични процедури при възходящ синтактичен анализ на езици за програмиране. В: Научни трудове – ВТУ "А. Кънчев"- Русе. Том XXXII, Серия 9, Русе България, 1989
 420. Големанов Ц. Д., И. Н. Станев, К. Д. Крачанов. Диалогова информационно-търсеща система. В: Семинар "Автомати, езици, системи", София. България, 1986
 421. Големанов Ц. Д., И. Н. Станев, К. Д. Крачанов. Видеоредактор на мрежи. В: Научни трудове ВТУ "А. Кънчев",Т. 28 сер.6, Русе България, 1986, стр. 49-54
 422. Големанов, Ц., И. Станев, Е. Големанова. Технически средства за транслиране на LADDER – диаграми в управляваща мрежа на управляема продукционна система. В: Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”, 32, серия 9, Русе, 1990
 423. Григорова К. Моделирование бизнес процессов. В: Информационные системы и технологии. Управление и безопасность. Третья международная заочная научно – практическая конференция, Тольятти, 2014, стр. 39 - 47, ISBN 978-5-9581-0340-9.
 424. Григорова К. Интернационализацията на обучението – още един начин за повишаване на качеството. В: Научна конференция РУ & СУ, Русе, 2014
 425. Григорова К. Контролирование знаний с помощью тестов. В: Сборник трудов II Международной научно-практической Интернет конференции „Иновационные технологии в современном образовании, Наукоград Королев, Московская область, 2014, стр. 79 - 83, ISBN 978-5-906099-85-3.
 426. Григорова К., Д.Баева. Използване на мултимедийна компютърна система при формиране чуждоезиков фонематичен слух. В: Трети международен научен конгрес 50 год. ТУ-Варна - Том 4, Технически университет - Варна, 2012, стр. 113-117, ISBN 978-954-20-0.
 427. Григорова, К. Един подход за генериране на траектория на режещия инструмент при обработване на сложни повърхнини. В: Научни трудове, том 37, серия 8, Русе., РУ "А. Кънчев", 1999
 428. Димитров, Г., Г. Панайотова, Св. Цанков. Анализ на често използвани методи за оптимизация на производителността в браузъра. В: Научна конференция РУ&СУ, том .., серия .., Научни трудове на Русенски университет, Издателски център на Русенски университет, 2015
 429. Димитров, М. Анализ и съпоставка на използваемостта на някои PHP платформи. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2013
 430. Димитров, М. Архитектура на система за предварително изчисляване на математически уравнения. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2012
 431. Димитров, М. Специализиран програмен продукт за измерване и контрол на светлинният климат в сгради - "Indoor color control". В: Научна конференция на СУ-Варна, Варна, 2012
 432. Димитров, М. Уеб базирана система за управление на потребителските акаунти в интернет. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2011
 433. Димитров, М. Методика за пресмятане на разходите от консумираната електрическа енергия на осветителни уредби с плавно регулиране на светлинния поток. В: Енергиен форум, Варна, 2011
 434. Димитров, М. Алгоритъм за измерване на корелираната цветната температура на светлината с помощта на web камера. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2010, стр. 131-136
 435. Димитров, М. Интелигентни осветителни уредби. IN: Бургаски свободен университет „Студентско Научно Творчество”, Бургас, 2010, pp. 262-267
 436. Димитров, М. ActiveX контрола интерпретатор на авторски програми към задачно-ориентирана среда. В: Бургаски свободен университет „Студентско Научно Творчество”, том 18, Бургас, 2008
 437. Димитров, М., Кючуков Р. Лятното часово време. В: Дни на науката на ТУ – София, II научна конференция ЕФ 2010, София, 2010
 438. Димитров, М., Р. Кючуков. Метод и алгоритъм за управление на осветлението в помещения в зависимост от дневната естествена светлина. В: Енергиен Форум, Варна, 2011
 439. Добрева К. научен ръководител: Пламенка Христова. Автоматизиране на услугата "Обслужване на клиенти". В: Студентска научна сесия на РУ "А. Кънчев:", Русе, Издателски център на РУ "А. Кънчев", 2014, стр. 247-251, ISBN 1311-3321.
 440. Дуницов A., Е. Минев. RepRap проект- особености, осъществяване и възможности за използване в обучението на студенти и в практиката. В: Студентска Научна Конференция, Русе, РУ, 2014
 441. Евгения Горанова, Маргарита Теодосиева. Интерактивно електронно обучение по компютърни науки. В: Научни трудове на Русенски университет Том 53 Серия 11, Русе, 2014, ISBN 13113-3321.
 442. Евстатиев Б., К. Габровска. Обосновка на материала на чувствителния елемент на електронна система за определяне на сумарната слънчева радиация. В: Енергиен Форум 2012, Св. Св. Константин и Елена - Варна, 2012, стр. 414-421
 443. Евстатиев Б., К. Габровска. Теоретична обосновка на мониторингова система за птицевъдни комплекси. В: Научни трудове на Русенския Университет, том 49, серия 3.1, Русе, 2010, стр. 84-89, ISBN 1311-3321.
 444. Евстатиев Б., К. Габровска. Разработване на отчетна система за автоматизиране планирането и отчитането на учебното натоварване.. В: Научни трудове на Русенския университет- 2013, том 52, серия 3.2, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 445. Енчев, К., П. Коев, С. Стойков, С. Антонов. Екстремният синтез и оптимизационният подход в синтеза – ръка за ръка (I част).. В: Научни трудове на РУ, т. 41, сер. 2, Русе, 2004, стр. 166-171, ISBN 1311-3321.
 446. Желязкова И. И., Андреева М. Х., Грозданова Е. Експериментално изследване на ефективността на компютърно-базираното тестване в средното образование. В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ Том 40, серия 1.2, Русе, 2004, стр. 95-100
 447. Желязкова И. И., Андреева М. Х., Николова М. Експериментално изследване на компютърно-базираното тестване на знания в средното образование. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, том 40, серия 1.2, Русе, 2004, стр. 89-94
 448. Желязкова И. И., Шопов С., Чернев С. Организация и обработка на информационните масиви от подсистемата “Показатели НА НИР във ВУЗ”. В: Научни трудове на ВИММЕСС, Серия “Изчислителна техника и автоматизация на производствените процеси”, том XXI, Русе, 1979, стр. 91-94
 449. Желязкова И., Андреева М. Експериментално изследване на компютъризирания тестов контрол на знания. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на Русенския университет, том 40, серия 3, Русе, 2003, стр. 48-52
 450. Желязкова И., Г. Атанасова. Редактор-генератор на програми за описание на алгоритмични знания (проект). В: Научни трудове на РУ, Русе, 2004, ISBN 1311-3321.
 451. Иванова, Г., Д. Баева, П. Златаров, Е. Ибрямова. Концептуален модел на софтуерна система за организиране и проследяване приема и обучението на докторанти. В: EDUCATION, SCIENCE, ECONOMICS AND TECHNOLOGIES, Педагогика и качество на образованието, Том XIII (3) Бургас, 2017, стр. 96-100, ISBN 13126121.
 452. Илиев В., К. Григорова. Постпроцесор за пробивно разстъргваща машина РВ501-16/24. В: Научни трудове ВТУ "А.Кънчев", серия 8, Русе, 1986
 453. Илиев В., К. Попов, К. Григорова,Р. Русев ,М. Марков, И. Атанасов, Д. Тодорова,С. Попова, Н.Чолакова 9-ая международная конференция КОМПКОНТРОЛЬ'89 "Применение 3ВМ в машиностроительном производстве". Програмно-технический комплекс автоматизированного программирования станков с ЧПУ "МНЕМО-16. В: 9-ая международная конференция КОМПКОНТРОЛЬ'89, Братислава, 1989
 454. Илиев В., К.Григорова. Генериране на повърхнини в системата МНЕМО-16. В: Научни трудове ВТУ "А.Кънчев", серия 6, Русе, ВТУ "А.Кънчев", 1988
 455. Илиев В., К.Попов, К.Григорова, Р.Русев, М.Марков, И.Атанасов, Д.Тодорова, Н.Чолакова. Програмно-технический комплекс автоматизированного программирования станков с ЧПУ "МНЕМО-16". В: 9-ая международная конференция КОМПКОНТРОЛЬ'89 "Применение 3ВМ в машиностроительном производстве, ЧССР, Братислава, 1989, стр. 97-99
 456. Илиев В., К.Попов, К.Григорова, Р.Русев, М.Марков, И.Атанасов, Тр.Русков, Пл.Хараламов, Д.Тодорова, Н.Чолакова. Програмно-технически комплекс за програмиране на машини с ЦПУ - "МНЕМО-16". В: САПР'88, Пета международна конференция "Автоматизация на конструирането и проектирането на технологични процеси в машиностроенето, Пловдив, ТУ - Пловдив, 1988, стр. микрофиш номер 15
 457. Илиев В., К.Попов, М.Марков, К.Григорова, И.Атанасов, С.Навасардян, Р.Русев. Програмно-технически комплекс за програмиране на машини с ЦПУ. В: Научно-практическа конференция "Приложение на компютърната техника в производството и управленческата дейност", Ямбол, НТС- Ямбол, 1986
 458. Илиев В., М. Марков, К. Попов, К. Григорова, Р. Русев, И. Атанасов, С.Навасардян, Ст.Попова. Програмно-технический комплекс для программирования машин с ЧПУ. В: 8-ая международная конференция КОМПКОНТРОЛЬ'87, Москва, Станкин, Москва, 1987, стр. 385-389
 459. Илиев В., М.Марков, К.Попов, К.Григорова, И.Атанасов, Р.Русев, С.Навасардян, Ст.Попова. Автоматизирано програмиране на машини с ЦПУ. В: Юбилейна научна сесия "Съвременни машиностроителни технологии", София, ЦМИ - София, 1986
 460. Илиев В., М.Марков, К.Попов, К.Григорова, Р.Русев, И.Атанасов. Програмно-технически комплекс за програмиране на машини с ЦПУ. В: Юбилейна научна сесия, Научни трудове том XXVI серия 12, ВТУ, Издателство на ВТУ, 1984, стр. 209-213, ISBN УДК 691.3.06:621..
 461. Илиев В., П. Панов, К. Григорова, Кр. Попов. Една възможност за засилване използуването на ИТ в курсовото и дипломно проектиране. В: Докл. на научно практическа конференция Научна организация на учебния процес, Русе, 1982
 462. Илиев. В., К. Попов, К. Григорова, Р. Русев, М. Марков, И. Атанасов, Тр. Русков, Пл. Хараламов, Д. Тодорова, С. Попова, Н. Чолакова. Програмно-технически комплекс за програмиране на машини с ЦПУ МНЕМО-16. В: Научно техническа конференция. с международно участие САПР-88, Пловдив, 1988
 463. Илиев. В., М. Марков, К. Григорова, К. Попов, И. Атанасов, Р. Русев, С. Навасардян, С. Попова. Программно-технический комплекс для программирования машин с ЧПУ. В: Комконтрол'87, Москва, 1987
 464. Илиев. В., М. Марков, К. Попов, К. Григорова, Р. Русев, И. Атанасов. Програмно технически комплекс за програмиране на мaшини с ЦПУ. В: Научни тудове ВТУ "А.Кънчев", серия 12, Русе, 1984
 465. Исов, Метин. Инструменти и технологии за дизайн на графични потребителски интерфейси за JAVA програми. В: Сборник доклади на студентска научна сесия, Русе, 2010
 466. Кабаиванова С., Асенова П., Чернев С. Знанията на студентите първокурсници по Информационни технологии, придобити в училище. В: Математика и математическо образование, София, 2004, стр. 388-391, ISBN 954-8880-17-2.
 467. Казаков Н., М. Теодосиева. ВИДЕООБРАБОТКА С WINDOWS MOVIE MAKER. В: Студентска научна сесия, РУ, Научни трудове „А. Кънчев”, Русе, 2007
 468. Каменаров И., К. Григорова. Хранилище за бизнес процеси. Преизползваемост на създадените модели. В: Научни трудове на РУ”Ангел Кънчев” 2014, Русе, том 53, серия 6.1, 2014, стр. 101-105, ISBN 1311-3321.
 469. Каменаров И., К. Григорова. Функционални характеристики на хранилище за бизнес процеси. В: Научни трудове на РУ”Ангел Кънчев” 2012, Русе, том 51, серия 6.1, 2012, стр. 90-93, ISBN 1311-3321.
 470. Катерина Габровска-Евстатиева. Ефективност при проектиране на фотоволтаична хибридна система. В: Енергиен форум 2017, Варна, 2017, стр. 359-369
 471. Катерина Габровска-Евстатиева. Методика за симулационно моделиране на облачността. В: Енергиен форум 2017, Варна, 2017, стр. 352-358
 472. Киряков, Р. К., П. К. Маноилов, А. Н. Бороджиева. Приложение на метода анализ на независимия компонент в аудио-техниката. В: Юбилейна научна сесия 2008 – "100 години от обявяване независимостта на България", Сборник от доклади, Долна Митрополия, 2008, стр. 371–377, ISBN 978-954-713-092-0.
 473. Кожухаров Р., И. Станев. Среда за разработване на интелигентна продуктова документация. В: Научни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 346-350
 474. Козлев Р., И. Станев, Ч. Везиров, Я. Цанов. Инструментална среда за компютърна симулация на мобилни превозни средства. В: Научни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 336-340
 475. Козлев Р., И. Станев, Ч. Везиров. Архитектура на интелигентна система за обучение на водачи на мобилни превозни средства. В: Научни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе, 1999, стр. 341-345
 476. Костадинов С. Подход за създаване на виртуални дрехи за нуждите на Интернет базирани приложения. В: Трудове на Научна Сесия РУ 2014, Русе, 2014, стр. 127-131, ISBN 1311-3321.
 477. Костадинов С., Митев А. Реализация на подход "Разработка чрез използване на модели". В: Трудове на Студентска Научна Сесия РУ 2012, Русе, 2012, стр. 98-102, ISBN 1311-3321.
 478. Крачанов К. Д., А. С. Смрикаров, И. Н. Станев, П. И. Хараламов, А. Г. Хараламова. Архитектура и математическо осигуряване на една микропроцесорна система за събиране и обработка на данни. В: Национална младежка школа "Автоматизация на производството '83", Приморско България, 1983
 479. Крачанов К. Д., А. С. Смрикаров, П. И. Хараламов, И. Н. Станев, М. П. Джамбазова. Реализация на десетична аритметика с фиксирана запетая за микропроцесор СМ601 с използване на макроасемблер. В: Семинар "Автомати, езици, системи", София. България, 1986
 480. Крачанов К. Д., И. Н. Станев, А. М. Чалъкова. Интерпретатор с връщане при неуспех на управляема система базираща се на правила. В: Научни труд. ВТУ "А. Кънчев" , Т.27, Сер. 3, Русе България, 1985, стр. 33-38
 481. Крачанов К. Д., И. Н. Станев, А. М. Чалъкова. Върху стратегията връщане при неуспех (backtracking). В: Научни труд. ВТУ "А. Кънчев", Т.27, Сер.3., Русе България, 1985, стр. 111-116
 482. Крачанов К. Д., И. Н. Станев, А. М. Чалъкова. Интерпретатор с връщане при неуспех на управляема система, базираща се на правила. В: Научни труд. ВТУ "А. Кънчев", Т.27, Сер. 3, Русе България, 1985, стр. 33-38
 483. Крачанов К. Д., И. Н. Станев, В. Й. Вълева. Реализации интерпретаторов систем, основанных на правилах. В: ХIII нац. млад. школа с междун. участие "Приложение на математиката в техниката", Варна България, 1987, стр. 257-260
 484. Крачанов К. Д., И. Н. Станев, В. Й. Вълева. От математической модели системы, основанной на правилах, к множеству алгоритмов интерпретатора. В: Научни трудове ВТУ "А. Кънчев", 29, Русе България, 1987
 485. Крачанов К. Д., И. Н. Станев, Я. Н. Стерева. Методика применения одного типа систем, основанных на правилах для реализации естественноязыкового интерфейса. В: Научни труд. ВТУ "А.Кънчев"-Русе, 29, Русе България, 1987
 486. Крачанов К. Д., П. И. Хараламов, И. Н. Станев, А. Г. Хараламова. Върху генерирането на основната програма с макроасемблер за микропроцесор СМ601. В: Републикански научно-технически симпозиум "Изчислителна техника - програмно осигуряване, технология и елементна база", София. България, 1983
 487. Крачанов К., И.Станев, В. Вълева, В. Великов и др. "Интелектуална система за решаване на словесни задачи за движение, задавани на български език". В: Научни трудове на ВТУ, т,28, Русе България, 1986
 488. Крачанов К., И.Станев, В. Вълева, В. Великов и др. "Интерпретатор с връщане при неуспех в системите, базиращи се на правила и тяхното използуване в интелектуалната система "Умчо-1". В: Семинар "Автомати, езици, системи", София, 1986
 489. Кръстев Г., М. Теодосиева. СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПРОГРАМИРАНЕ НА ИГРИ ЗА МОБИЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСТРОЙСТВA. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, т. 46, серия 3.1. Комуникационна и компютърна техника и технологии,, Русе, 2007
 490. Кръстева Ю. Изследване подготовката на бъдещите учители за преподаване чрез мултимедия. В: Научна конференция - РУ&СУ 14, Русенски университет, 2014
 491. Кючуков, Р., Димитров М. Метод за количествена оценка на ефекта от въвеждането на лятно часово време в осветителните уредби. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2007, стр. 190-194
 492. Кючуков, Р., М. Димитров. Демонстрационна осветителна уредба, управлявана чрез DALI – протокол. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2008, стр. 207-211
 493. Кючуков, Р., М. Димитров, С. Басри. Изследване на енергийно-икономическите показатели на изкуственото осветление през периода на въвеждане на лятно часово време. В: Енергиен форум, Варна, 2008, стр. 391-394
 494. Магдалена Андреева. Web-базиран модул за създаване на тестови въпроси. В: Научна конференция на РУ &СУ 2014, Русе, 2014
 495. Магдалена Андреева, Александър Раданов. Web-базиран модул "Тестер". В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ Том 54, серия 6.1,, Русе, Русенски университет, 2015
 496. Манева Н., П. Христова. Обектен подход към извънкласната работа по информатика за начинаещи ученици. В: Математика и математическо образование, Сборник доклади на XXXIX Пролетна конференция на СМБ, България, 2010, стр. 359-367, ISBN 1313-3330.
 497. Маноилов P. Анализ продължителността на ЕЕГ участъци повлияни от ЕОГ артефакти. В: РУ “А. Кънчев, Научни трудове, том. 45, серия 3.1, Електротехника, електроника, автоматика, Русе, 10-11 ноември 2006, стр. 235-239, Русе, 2006
 498. Маноилов П. Анализ на методи за филтриране на белия шум в електроенцефалограми. В: Втора конференция с международно участие SENS'2006, Варна, 14-16 юни 2006 г., C1.pdf (докладите издадени само на CD), София, 2006
 499. Маноилов П. Анализ на електроокулографски артефакти в електроенцефалограми. В: Доклади на Национална конференция с международно участие, “ЕЛЕКТРОНИКА 2006”, София, 1-2 юни 2006 г., стр. 156-161., София, 2006
 500. Маноилов П. ЕЕГ- базирани системи за комуникация – устройство, проблеми, перспективи. В: РУ “А. Кънчев, Научни трудове, том 44, серия 3.2, Комуникационна и компютърна техника и технологии,Русе,10-12 ноември, 2005 г., стр. 200-204, Русе, 2005
 501. Маноилов П. К. Симулационно моделиране с VHDL на модул за поточно шифриране / дешифриране. В: Сборник научни трудове от Втора юбилейна международна научна конференция, посветена на "50 години от полета на Юрий Гагарин", Шумен, 2011, стр. 116-120
 502. Маноилов П. К. Симулационни модели на цифрови IIR филтри с VHDL. В: Сборник научни трудове от Втора юбилейна международна научна конференция, посветена на "50 години от полета на Юрий Гагарин", Шумен, 2011, стр. 121-125
 503. Маноилов П. К. Симулационни модели на цифрови FIR филтри с VHDL. В: Сборник научни трудове от Втора юбилейна международна научна конференция, посветена на "50 години от полета на Юрий Гагарин", Шумен, 2011, стр. 109-115
 504. Маноилов П. К. Преглед на ЕЕГ-базирани системи за комуникация. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев" - Русе, том 44, серия 3.2 Комуникационна и компютърна техника и технологии, Русе, 2005, стр. 195-199
 505. Маноилов П. К. Един метод за стартиране на InterBase и InterClient като процеси под Linux RH 7.X. В: Научни трудове на РУ’2002, стр. 60-63, Русе, 2002
 506. Маноилов П. К. Относно инсталиране на InterBase под Linux RH 7.X. В: Научни трудове на РУ’2002, стр. 57-59, Русе, 2002
 507. Маноилов П. К. Изследване на антена Ground Plane с деформирана характеристика на насоченост в хоризонталната равнина. В: Научна конференция ЕЕА’2001, Научни трудове’2001, стр. 176-177, Русе, 2001
 508. Маноилов П. К. Изследване на гумени (гъвкави) антени, предназначени за работа в CB band-27 MHz. В: Научна конференция’2000, Научни трудове на ВВУАПВО-2000 “П. Волов” – Шумен, стр. 179-180, Шумен, 2000
 509. Маноилов П., В. Матеев, М. П. Илиев. Приложение на теорията на графите за сравняване на принципни схеми в електронното обучение. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 41, серия 3.2, Русе, 2004, стр. 53-59
 510. Маноилов, П., А. Бороджиева. MATLAB-базиран модул за реализация на афинни шифри, прилагани в криптографските системи. В: Научна конференция РУ&СУ’15, Научни трудове на Русенския университет - 2015, том 54, серия 6.1, Русе, 2015, стр. 182-186, ISBN 1311-3321.
 511. Маноилов, П., А. Бороджиева. Обучаващ модул с графичен потребителски интерфейс за криптиране и декриптиране при използване на двутаблични вертикални и хоризонтални шифри, базирани на шифъра на Playfair. В: Научна конференция РУ&СУ’14, 24.10.2014 г., Научни трудове на Русенския университет - 2014, том 53, серия 6.1, Русе, 2014, стр. 90-94, ISBN 1311-3321.
 512. Маноилов, П., А. Бороджиева. Модел за оценка на смущенията, внесени от премигвания в сигнала на ЕЕГ. В: Национална конференция с международно участие "ЕЛЕКТРОНИКА 2008", Сборник доклади, София, 2008, стр. 117–122, ISBN 1313-3985.
 513. Маноилов, П., В. Матеев, Б. Беджев. Анализ на възможност за приложение теорията на графите за идентифициране на принципни схеми. В: Сборник научни трудове на научна сесия ’2004, НВУ “В. Левски”, Шумен, 14-15 октомври, 2004, стр. 177 – 182
 514. Маноилов, П., В. Матеев, О. Фетфов. Относно необходимостта от въвеждане на инструментални средства за самооценка в електронното обучение. В: Сборник научни трудове на научна сесия ’2004, НВУ “В. Левски”, Шумен, 14-15 октомври, 2004, стр. 171 – 176
 515. Маринова, С., Д. Баева. За облачните структури и тяхното приложение в директния маркетинг. В: Научна конференция, Русенски университет, РУ, 2013, стр. 77- 83, ISBN 1311-3321.
 516. Марко М., Р. Русев. Програмна система за изготвяне на учебен разпис. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 1999, Русе, 1999
 517. Матеев В., М. П. Илиев, П. Маноилов. WEB базирано инструментално средство за самоподготовка по проектиране на комбинационни схеми. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 41, серия 3.2, Русе, 2004, стр. 60-64
 518. Матеев, В., П. Маноилов, Н. Кулев. Обектно ориентиран подход при определяне таблицата на истинност на комбинационни схеми за справяне със състезанията на сигналите. В: Сборник научни трудове на научна сесия ’2004, НВУ “В. Левски”, Шумен, 14-15 октомври, 2004, стр. 183 – 188
 519. Матеев, В., П. Маноилов, О. Фетфов. Компютърно приложение за проектиране на комбинационни схеми в отслабен базис. В: Сборник научни трудове на научна сесия ’2004, НВУ “В. Левски”, Шумен, 14-15 октомври, 2004, стр. 166 -170
 520. Минев Е., Р. Радев, В. Гагов, П. Данев, Р. Радева. Приложение на компютрите за подпомагане на учебната и научната дейност. В: Сборник научни трудове на ТУ-Габрово, Габрово, България, 2001, стр. 65-70
 521. Миронов К. Удостоверяване на самоличност в две стъпки за web приложения чрез RFID и SMS. В: Научна конференция на РУ, Русе, 2013, ISBN 1.
 522. Миронов К. Диалогов интерфейс за управление на роботизирана ръка. В: Научни трудове на РУ, том 49, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
 523. Миронов К. Web-services с помощта на JADE – визуализация чрез Applets. В: Сборник доклади на СНС'10,, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
 524. Михайлов Н., И. Евстатиев, К. Габровска. Лабораторен стенд за моделиране на техническите характеристики и параметри на фотоволтаичен модул.. В: В: Трудове на научната сесия РУ'2003,, Русенски университет,Русе, 2003, стр. стр. 82-85, ISBN 1311-3321.
 525. Михайлов Н., К. Габровска. Особености на температурните изменения на околната среда – източник на повишено електропотребление. В: Енергиен форум, Варна, 2001
 526. Михайлов, Н., Ив. Евстатиев, И. Стоянов, К. Габровска. Изследване на слънчевото радиационно излъчване за условията на регион Русе през есенния сезон. В: Научни трудове на Русенски университет Ангел Кънчев, том 41, серия 3.1 „Електротехника, електроника и автоматика”, Русе, Печатна база на РУ, 2004, стр. 114-118, ISBN 1311-3321.
 527. Михайлов, Н., К. Габровска, Д. Иванов. Приложение на възобновяеми източници на енергия в промишленото птицевъдство. В: XXIII международна конференция - Птицевъдство 2001, Международен дом на учените "Жулио Кюри", Варна, 2001
 528. Младенов Ю., Атанасова Д. Софтуерна програма за профилиране на дискови фрези за нарязване на големогабаритни зъбни колела. В: сборник с доклади, София, VIІ Международен конгрес МТМ’10, 2010, ISBN 1310-3946.
 529. Младенов Ю., Атанасова Д. Определяне профила на работната част на червячна фреза с нулев профилен ъгъл. В: сборник с доклади, кранево, АМО’09, 2009, стр. 149-155
 530. Младенов Ю., Атанасова Д. Автоматизирано проектиране на профила на зъбите на червячна шлицева фреза. В: сборник с доклади, РУ, Научна конференция на РУ и СУ-Русе, том 48, серия, 2009, стр. 40-42, ISBN 1311-3321.
 531. Младенов Ю., Атанасова Д. Червячна фреза за нарязване на зъбно-ремъчни шайби – профилиране и експлоатационна проверка, .. В: сборник с доклади, Варна, VI Международен конгрес МТМ’09, Proceedings, Vol.5/108, 2009, стр. 63-66, ISBN 1310-3946.
 532. Младенов, Ю. , Д. Атанасова. Софтуерна система за профилиране зъбите на червячна фреза за нарязване на цилиндрични еволвентни колела. В: сборник с доклади, Варна, Международен конгрес „Машиностроителни технологии , 2004
 533. Младенов, Ю. , Д. Атанасова. Софтуерна система за проверяване междузъбието на зъбно колело, нарязано с червячна фреза. В: сборник с доклади, РУ, Научни трудове, том 40, серия 7, 2003
 534. Младенов, Ю., Д. Атанасова. Софтуерная системма для определения профиля зубьев червячной фрезой модифициранной голове. В: IX Международная научно-практическая конференция “Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности”, Санкт Петербург, Издательство Политехнического университета, 2010
 535. Младенова Ю., К. Шойлекова. MOODLE – система за електронно обучение. В: Научни трудове на Русенски университет, том 47, серия 5.1, Математика, информатика и физика, Русе, 2008, стр. 115-119, ISBN 1311 – 3321.
 536. Младенова, Ю. , Р. Василева. Сравнение на обучението по Информатика между България и Гърция – страни – членки на ЕС. В: Студентска научна сесия, Русе, 2007
 537. Младенова, Ю. , Р. Овчарова. Осъвременяване обучението на студентите от педагогически профил по информатика и информационни технологии. В: Научни трудове, Русе, 2001
 538. Младенова, Юлия. Дистанционното обучение в средното училище – предизвикателство към образователната система. В: Научна конференция, Русенски университет, 2010
 539. Овчарова Р., Чернев С. Принципи и методи на дистанционното обучение. В: НК на РУ том 43, Русе, 2006
 540. П. К. Маноилов, Г. Д. Петков, В. Иванов. Теоретичен анализ на времето необходимо за идентифициране на принципни схеми. В: Сборник доклади на Юбилейна научна сесия ’2005, том 2, НВУ “В. Левски” Факултет “Авиационен”, Долна Митрополия, 21-22 април 2005, стр. 98-107, Д. Митрополия, 2005
 541. П. К. Маноилов, Г. Д. Петков, В. Иванов. Псевдокод на алгоритъм за идентифициране на принципни схеми. В: Сборник доклади на Юбилейна научна сесия ’2005, том 2, НВУ “В. Левски” Факултет “Авиационен”, Долна Митрополия, 21-22 април 2005, стр. 92-97., Д. Митрополия, 2005
 542. Павлина Христова, Румен Русев. Един подход за повишаване на качеството на информационното обслужване и информационната сигурност на общинската администрация. В: Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2019, стр. 503-509, ISBN ISSN 2367-7473.
 543. Памукчиев, М., С. Антонов, М. Рамълчанов. Аналитично представяне на експериментални зависимости. В: Юбилейна сесия “150 години от раждането на В. Левски”, В. Търново, 1987
 544. Петров П. П., Фетфов О. М., Маноилов П. Ефективност на алгоритмите за декодиране, използвани в мобилните комуникации. В: РУ “А. Кънчев, Научни трудове том 41, серия 3.2, Комуникационна и компютърна техника и технологии, Русе, 29-30 октомври, 2004 г., стр. 108-114., Русе, 2004
 545. Петрова М. научен ръководител: доц. д-р Десислава Атанасова. Анализ на техниките и методите на обучение в областта на изкуствения интелект. В: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’17, Русенски университет, 2017, стр. 154-158, ISBN 1311-3321.
 546. Петрова, M., В. Войноховска. Интердисциплинарна насоченост на обучението по информационни технологии. В: Международно научно on-line списание, „Наука и технологии”, Стара Загора, Съюз на учените Стара Загора, 2014, стр. 63-68, ISBN 1314-4111.
 547. Попов Г., Н. Фесчиев, В. Гагов, П. Петров, Н. Нанчева, Е. Минев. О некоторых проблемах обработки металлов взрывом. В: V юбилейная научно практическая конференция по импульсными процессами обработки материалов, Новосибирск, СССР, 1989
 548. Радев Д., М. П. Илиев, П. Маноилов. Софтуерен инструмент за анализ на енцефалограми /структура/. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 46, серия 3.2, Русе, 2007, стр. 153-157
 549. Радев Д., М. П. Илиев, П. Маноилов, Р. Киряков. Софтуерен инструмент с графичен интерфейс за анализ на енцефалограми. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 46, серия 3.2, Русе, 2007, стр. 147-152
 550. Рашкова, В., Д. Ангелова. Web- базирано приложение за дистанционно обучение по дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации” - Windows NT Server 4.0”,. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – ФПНО, Русенски университет, 2007, стр. 25-30
 551. Русев Р. Реализация на подход за получаване на изображения от медицински устройства за директна образна диагостика. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, РУСЕ, 2014
 552. Русев Р., В. Русева, Ц. Павлов, К. Кръстев, С. Стефанов. Подобряване на системата за управление и контрол на студентските положения чрез софтуерна система за автоматизация на работни процеси. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, Русе, 2014
 553. Русева В, Р. Русев, Ц. Павлов, Н. Иванов. Повишаване на качеството на изготвяне и използване на учебни планове чрез приложение на софтуерна система е-Учебен план. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, Русе, 2014
 554. Русева В., Р. Русев. Единна информационна система в Русенския университет – необходимост за осигуряване на качествен учебен процес. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – РУ & СУ’13, Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2013
 555. Русева В., Р. Русев, Ст. Стефанов. Програмен продукт за обработка и визуализация на данни от статичен електромер. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 44, с.3.1, Русе, 2005, стр. 25-29
 556. Русева В., Р. Русев, Ст. Стефанов. Програмна реализация на аналитичен метод за моделиране на товарови графици на битови електропотребители. В: Енергиен форум с международно участие, Варна, НЕК, НТС, 2002, стр. 183-185
 557. Русева В., С. Стефанов, Р. Русев. Автоматизирана информационна система за баланс на битовото електропотребление. В: Енергиен форум с международно участие, Варна, 1999, стр. 226-229
 558. Савакова А., Чернев С. Информационна WEB-базирана система за извънкласна работа. В: Студентска научна сесия ФПНО, Русе, 2007
 559. Станев И, С. Нинова, С. Тодорова. Архитектура на инструментална среда AMTG за автоматизирано генериране на шаблони за изграждане на интелигентна потребителска документация. В: Научни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 311-315
 560. Станев И. Н., А. М. Чалъкова, К. Д. Крачанов. Система, базираща се на правила, за морфологичен анализ на българския език. В: Научни труд. ВТУ "А. Кънчев" , Т 27, Сер.3, Русе България, 1985, стр. 117-122
 561. Станев И. Н., К. Д. Крачанов. Използване на управляеми продукционни системи за машинно разпознаване на ограничен български език. В: Сборник материали на V международна младежка школа по езикознание'89. Ловеч, Ловеч България, Институт по български език. БАН, 1989
 562. Станев И. Н., К. Д. Крачанов, С. П. Стоева. Инструментална среда за преход от ограничен естествен език към машинна реализация. В: IX нац школа "Приложение на математиката в техниката - математически методи в информатиката, Варна България, 1983, стр. 47-49
 563. Станев И. Н., К. Д. Крачанов, Ц. Д. Големанов, С. П. Стоева, А. М. Чалъкова. Интелектуална система за размито управление на робот. В: Научни труд. ВТУ "А. Кънчев". Т.28, Сер.6, Русе България, 1986, стр. 43-48
 564. Станев И. Н., Л. П. Микренска, Д. С. Съботонова. Интерпретаторът Waynodefunc като евристична техника за активиране на знания в управляема продукционна система. В: Научни трудове на ТУ-Русе. Том XXXII. Серия 9, Русе България, 1990
 565. Станев И. Н., Ч. З. Везиров, Н. В. Манев. Възможности за автоматизиран контрол на работоспособността на мобилни средства. В: В сборник на Юбилейна научна конференция на ВНВУ “В. Левски”, Велико Търново. България, 1998, стр. 8-16
 566. Станев И. Н., Ч. З. Везиров, Р. А. Козлев. За използването на компютри при подготовката на водачи на МПС. В: В сборник на Юбилейна научна конференция на ВНВУ “В. Левски", Велико Търново. България, 1998, стр. 17-25
 567. Станев И., М.Колева. Изграждане на Български електронни митници на базата на Обща платформа за автоматизирано програмиране – Изисквания. В: Трудове от Международна научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените – Русе, 28-29.10.2016, Русе, 2016
 568. Станев И., М.Колева. Изграждане на Български електронни митници на базата на Обща платформа за автоматизирано програмиране – Технологична рамка. В: Трудове от Международна научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените – Русе, 28-29.10.2016, Русе, 2016
 569. Станев И., М.Колева. KBASE – изисквания към технологичната рамка. В: Трудове от Международна научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените – Русе, 9-10.10.2015, Русе, 2015
 570. Станев И., М.Колева. KBASE – технологична рамка. В: Трудове от Международна научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените – Русе, 9-10.10.2015, Русе, 2015
 571. Станев И., Р. Кожухаров, С. Калинова. Понятието Разпределена интелигентна потребителска документация. В: Научни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 296-300
 572. Станев И., С. Калинова, Р. Кожухаров. Понятието Интелигентна потребителска документация. В: аучни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 291-295
 573. Станев И., С. Нинова, С. Тодорова. Архитектура на инструментална среда AMG за автоматизирано генериране на интелигентна потребителска документация. В: Научни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 316-320
 574. Станев, И. Декларативен език за програмиране Net – софтуерна архитектура. В: Научни трудове Том 49, Серия 5.1. Математика, Информатика, Физика., Русе, Русенски Университет “А. Кънчев”, 2010, стр. 81-85
 575. Станев, И. Метод за автоматизирано програмиране на роботи - Изисквания към метода. В: Научни трудове Том 48, Серия 5.1. Математика, Информатика, Физика, Русе, Русенски Университет “А. Кънчев”, 2009, стр. 81-85
 576. Станев, И. Метод за автоматизирано програмиране на роботи - Описание на метода. В: Научни трудове 48, Серия 5.1.. Математика, Информатика, Физика, Русе, Русенски Университет “А. Кънчев”, 2009, стр. 86-90
 577. Станев, И. Метод за сравнителен анализ на езици за програмиране. В: В сборник доклади на конференция CompSysTech'2000, София. България, 2000, стр. II.10-1 – II.10-8.
 578. Станев, И. Н. Интерпретация предметной области "Двукоординатное движение по плану" в системе ОСКАР. В: Сборник материалов конкурса молодых научных работников, София. България, ИТКР БАН, 1989
 579. Станев, И., С. Калинова, А. Найденова, С. Нинова. Методика за автоматизирано генериране на интелигентна потребителска документация. В: Научни трудове, Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет "А. Кънчев", Русе, 1999, стр. 301-305
 580. Станев, И., С. Калинова, С. Стоянов, А. Бороджиева, Р. Кожухаров. Методика за адаптиране на потребителска документация към изискванията на крайния потребител. В: Научни трудове, Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет, Русе, 1999, стр. 306-310
 581. Стефанов С., В. Великов. Демонстрационен калкулатор за GSM. В: студентска научна сесия, кат. ИИТ, РУ "А. Кънчев", 2010
 582. Стефанов С., В. Русева, Р. Русев. Моделиране и прогнозиране на битовото електропотребление в зависимост от температурата. В: Енергиен форум с международно участие, Варна, 2001, стр. 183-185
 583. Стойков, С., К. Енчев, П. Коев, С. Антонов. Екстремният синтез и оптимизационният подход в синтеза – ръка за ръка (II част).. В: Научни трудове на РУ, т. 41, сер. 2, Русе, 2004, стр. 172-178
 584. Съботинова Д. С., И. Н. Станев. Интерпретация на размити програми за управление на робот. В: Научни трудове- ВТУ "А.Кънчев"-Русе. Том 32, Сер.9, Русе България, 1989
 585. Теодосиева М., С. Антонов. ОБОБЩЕН АЛГОРИТЪМ ЗА СИМУЛИРАНЕ НА РАВНИННО ЗЪБНО ЗАЦЕПВАНЕ. В: Научни трудове РУ „А. Кънчев”, том 47, серия 1.2, Русе, 2008
 586. Теодосиева, M. ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО КОМУНИКАЦИОННИ И ГЕОИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. В: Научна конференция'2011, Национален военен университет “Васил Левски”, Долна Метрополия, 2011
 587. Теодосиева, М. ПРОГРАМНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОМПЮТЪРНИ ИГРИ. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТРАЕКТОРИИ. В: Втора международна научна конференция, посветена на 50 год. oт полета на Юрий Гагарин, Българско австронавтическо дружество, Шумен, 2011
 588. Теодосиева, М. С., М. М. Тодоров, Св. С. Цанков. БАЗИСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА РАБОТА С ВИДЕОТЕРМИНАЛ. В: Научни трудове, том XXXII, серия 8, “САПР в машиностроенето, електротехниката и електрониката", ВТУ "А. Кънчев", ВТУ "А. Кънчев", 1989, стр. 186-190
 589. Тодоров М., П. Христова. Автоматично генериране на мрежи от крайни елементи. В: Сборник научни трудове и доклади VI Международна конференция "САИТНИ'92" - Варна, Варна, SAER'92, 1992, стр. 130-135
 590. Тодорова Д., Р. Русев. Филтриране и компресиране на изображения с трансформация на Haar за паралелен компютър CM-2. В: Първа национална конференция ИНФОРМАТИКА’94, София, 1994
 591. Томов Б., Е. Минев, В. Гагов. Компютърно обработване на деформирани координатни мрежи. В: Сборник доклади от научна конференция „Авангардни технологии и нови материали за машиностроенето”, ВМЕИ, Габрово, 1992, стр. 192-196
 592. Фесчиев Н., В. Гагов, Е. Минев. Изпитване на листови материали с помощта на координатни мрежи. В: Сборник доклади от научна конференция „Авангардни технологии и нови материали за машиностроенето”, ВМЕИ, Габрово, 1992, стр. 187-191
 593. Харакчийска, Цв., Д. Баева. Интензифициране развитието на фонематичния слух у 9-10-годишните деца, изучаващи английски език в начален етап. В: Език, култура, идентичност, т.2 - Културология, методика и педагогика, Велико Търново, Фабер, 2010, стр. 230-238, ISBN 978-954-400-282-4.
 594. Христова П., Г. Атанасова. Подготовка на ръководители на школи по информатика. В: ІV национална конференция “ОБРАЗОВАНИЕТО В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО”, Пловдив, 2011, стр. 303-310, ISBN 13140752.
 595. Христова П., Г. Атанасова, П. Панов. Как да се подготвим за предизвикателството “Облачни изчисления”. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев” – 2011, том 50, серия 6.1, Русе, Печатна база на РУ “А. Кънчев”, 2011, стр. 67-71, ISBN 1311-3321.
 596. Христова П., М. Теодосиева. Мултимедийно помагало за самоподготовка за състезания по математика до IV клас. В: Научно-приложна конференция по математика, информатика и компютърни науки, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2006, стр. 367-372
 597. Христова П., М. Тодоров. Един подход за дискретизация на конструкциите при решаване на задачи по метода на крайните елементи. В: Научни трудове на ВТУ"А. Кънчев", том XXXII, серия 8, Русе, Печатна база РУ, 1989, стр. 192-197, ISBN УДК 519.6.
 598. Христова П., Н. Манева. Ролята на обектния подход при обучението на начинаещи състезатели по информатика. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев” – 2010, том 49, серия 6.1, Русе, Печатна база на РУ “А. Кънчев”, 2010, стр. 87-91, ISBN 1311-3321.
 599. Христова, П. Изучаване на UML в магистратурата по Информатика. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев” – 2008, том 47, серия 5.1, Русе, Печатна база на РУ “А. Кънчев”, 2008, стр. 92-96, ISBN 1311-3321.
 600. Христова, П. Обучение чрез задачи. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, 2007, том 46, серия 6, Русе, Печатна база на РУ “А. Кънчев”, 2007, стр. 50-55, ISBN 1311-3321.
 601. Христова, Пл. Изучаване на базови числови алгоритми в школите по информатика за начинаещи. В: Научна конференция “120 години специалност Педагогика – традиции и нови реалности”, София, 2008, стр. 246-251
 602. Христова, Пл. Извънкласната работа по информатика до осми клас. В: Сборник доклади от Научно-приложна конференция по математика, информатика и компютърни науки, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2006, стр. 473-477, ISBN 978-954-07-2776-9.
 603. Христова, Пл. Подготовка на младите таланти за състезания по информатика. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев” – 2006, том 45, серия 5.1 Математика, информатика и физика, Русе, 2006, стр. 46-50
 604. Цанков, Св. Мултимедийна среда за обучение със софтуерни симулации за създаване на интерактивни обучаващи продукти. В: Международна научна конференция, ИУ Варна, Наука и икономика, 2014, стр. 264-271, ISBN 978-954-21-0780-4.
 605. Цанков, Св. Web базирано обучение по аудио-обработка. В: Научна конференция РУ&СУ, Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 50, серия 6.1 - Математика, информатика и физика, Издателски център на Русенски университет, 2011, стр. 72-76, ISBN 1311-3321.
 606. Цанков, Св. Web базирано обучение по видеообработка с InterVideo WinDVD Creator. В: Научна конференция РУ&СУ, Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 50, серия 6.1 - Математика, информатика и физика, Издателски център на Русенски университет, 2011, стр. 77-81, ISBN 1311-3321.
 607. Цанков, Св., В. Войноховска. Ролята на съвременните информационни образователни технологии за повишаване мотивацията на обучаемите. В: Майски научни четения, РУ „А. Кънчев”, филиал Силистра, 2014
 608. Цанков, Св., В. Войноховска. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНТЕРАКТИВНХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ПО РАЗЛИЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ. В: XVI Международной научно-практической дистанционной конференции. Теоретические и методологические проблемы современного образования, Москва, Институт стратегических исследований, 2013, стр. 111-114, ISBN 978-5-91891.
 609. Цанков, Св., В. Войноховска. Основни принципи и техники на Аdobe Flash за представяне на факти и понятия при разработване на учебен дизайн. В: Национална конференция с международно участие 28-30 юни, Сливен, Издателство на Технически университет - Варна, 2013, стр. 115-118, ISBN 1312-8612.
 610. Цанков, Св., В. Войноховска. Критерии за оценяване на интерфейса на електронните образователни ресурси. В: Международна научна конференция “Съвременни методи и технологии в научните изследвания”, Икономически университет – Варна, Идателство "Наука и икономика", 2012, стр. 232-236, ISBN 978-954-21-0630-2.
 611. Цанков, Св., В. Войноховска. Критерии за оценяване на полезността на електронните образователни ресурси. В: Международна научна конференция “Съвременни методи и технологии в научните изследвания”, Икономически университет – Варна, Идателство "Наука и икономика", 2012, стр. 237-241, ISBN 978-954-21-0630-2.
 612. Цанков, Св., Г. Димитров. Стратегии за представяне на понятия чрез електронни образователни ресурси. В: ХІІІ национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, УниБИТ и БАН, 2015
 613. Цанков, Св., М. Теодосиева. Резултатно-ориентиран подход за обучение. В: Научна конференция РУ&СУ 2012, Научни трудове на Русенски университет, Издателски център на Русенски университет, 2012, стр. 81-84, ISBN 1311-3321.
 614. Цанков, Св., П. Асенова. Стратегии за представяне на факти чрез електронни образователни ресурси. В: Научна конференция РУ&СУ 2012, Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 51, серия 6.1 - Математика, информатика и физика, Издателски център на Русенски университет, 2012, стр. 76-80, ISBN 1311-3321.
 615. Шойлекова K., М. Исов, К. Григорова. Средства и начини за сближаване на бизнес и ИТ моделите. В: Научни трудове, Том 48, серия 6.1, Математика, информатика и физика, Русе, 2009, стр. 71-75, ISBN 1311-3321.
 616. Шойлекова K., К. Григорова. Анализ и оценка на софтуерна архитектура. В: Международна научна конференция, Икономически университет – Варна, катедра "Информатика", 2014, стр. 395-402, ISBN 978-954-21-0780-4.
 617. Шойлекова К. Информационна система Педиатрия и медицинска генетика. В: Научни трудове, том 55, серия 11, Майски научни четения, Филиал Силистра, 2016, стр. 15-20, ISBN 1311-3321.
 618. Шойлекова К. Yasper: инструмент за моделиране, анализиране и симулиране на автоматизирани бизнес процеси. В: Научни трудове на Русенски университет, Том 54, серия 6.1, Русе, 2015, стр. 141-145, ISBN 1311-3321.
 619. Шойлекова К. Оптимизация на бизнес приложение. В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС'10, Русе, 2010, стр. 62-66, ISBN 1311 – 3321.
 620. Шойлекова К., К. Григорова. Проектирование многоуровневой бизнес архитектуры,. В: Information processes and technologies “Computer science - 2012”, Sevastopol, СевНТУ, 2012, стр. 281 - 282
 621. Шойлекова К., К. Григорова. Изграждане на план, стратегия и бизнес модел на организация от гледна точка на бизнес архитектурата. В: Научни трудове, Том 51, серия 6.1, Математика, информатика и физика, Русе, 2012, стр. 85-89, ISBN 1311-3321.
учебници
 1. Андреева М., С. Калинова, К. Шойлекова. Информационни системи. Web - базиран курс. Русе, Русенски университет, 2013, ISBN -.
 2. Атанасова Г., Пл. Христова. Софтуерни технологии. Web - базиран курс. Русе, Русенски Университет, 2013, ISBN -.
 3. Атанасова Д. Непроцедурно програмиране, Web-базиран курс. Русе, Русенски университет, 2013, ISBN -.
 4. Атанасова Д., М. Теодосиева. Увод в програмирането, Web-базиран курс. Русе, Русенски университет, 2013, ISBN -.
 5. Атанасова Д., Пл. Христова. Човеко-машинен интерфейс, Web-базиран курс. Русе, Русенски университет, 2013, ISBN -.
 6. Атанасова, Д., В. Великов, М. Димитров. Интернет технологии. Web - базиран курс. Русе, Русенски Университет, 2013, ISBN _.
 7. В. Рашкова, Д. Баева. Програмиране с MS Office. Web-базиран курс. Русе, Русенски университет, 2017, ISBN _.
 8. Василев, Ц.И., Р.И. Русев. Приложение на компютрите, Учебник по Програмиране и използване на компютрите. Русе, Русенски университет, 2012, стр. 142, ISBN 978-954-712-564-3.
 9. Великов В. Компонентно-ориентирано програмиране - Въведение в Java.. Русе, РУ, 2013, ISBN -.
 10. Великов, В. Програмиране на мобилни устройства - част1 - J2ME. Русе, РУ, 2008, стр. 168, ISBN 978-954-712-437-0.
 11. Войноховска, В., Св. Цанков. УЕБ ДИЗАЙН С CSS. Русе, Издателство "ПРИМАКС", 2013, стр. 170, ISBN 987-954-8675-63-5.
 12. Войноховска, В., Св. Цанков, Р. Русев. ADOBE INDESIGN CS5. Русе, Издателство "ПРИМАКС", 2013, pp. 206, ISBN 987-954-8675-72-7.
 13. Г. Кръстев, М. Теодосиева. ВИДЕОКОНФЕРЕНТНИ СИСТЕМИ. ЧАСТ 1. ПРОГРАМИРАНЕ С JAVA. Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев”, 2003, стр. 205, ISBN 954-762-018-1.
 14. Григорова К., Г. Атанасова, К. Шойлекова-Николова. Структури от данни и програмиране. Web - базиран курс. Русе, Русенски университет, 2013, ISBN -.
 15. Григорова К., С. Калинова, К. Шойлекова-Николова. Бази от данни и информационни системи. Web - базиран курс. Русе, Русенски университет, 2013, ISBN -.
 16. Григорова К., С. Калинова, К. Шойлекова-Николова. Бази от данни. Web - базиран курс. Русе, Русенски университет, 2013, ISBN -.
 17. Григорова, К. Бази от данни. Русе, РУ "А. Кънчев", 2003, ISBN ...............
 18. Илиев В., Василев. Ц., Теодосиева, М. OБЕКТНО-ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ НА C++. Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев", 2007, стр. 124, ISBN 978-954-712-378-6.
 19. Илиев В., К. Григорова. Структури от данни и програмиране. Русе, РУ "А. Кънчев", 2005, ISBN .........
 20. Илиев В., К. Григорова, К. Попов, Пл. Христова. Програмиране и използване на компютрите – част II Програмиране. Русе, “Авангард принт” ООД, 1998, ISBN 954-712-033-.
 21. Илиев В., М. Марков, К. Григорова, С. Чернев, К. Попов, П. Сигалов, Р. Русев, Пл. Христова. Програмиране. Русе, “Дунав прес” ООД, 1993, ISBN 954-712-033-6.
 22. Илиев В., П. Сигалов, К. Попов, М. Марков, К. Григорова, Пл. Христова, Р. Русев, С. Чернев. Програмиране Турбо Паскал. Русе, “Дунав прес” АД, 2001, стр. 176, ISBN 954-712-981.
 23. Илиев, В., Ц. Василев. Обектно-ориентирано програмиране на С++. Русе, Издателство на РУ, 2011, стр. 126, ISBN 978-954-712-545-2.
 24. Илиев, В., Ц. Василев. Увод в програмирането. С++. Русе, Издателство на РУ, 2011, стр. 152, ISBN 978-954-712-532-2.
 25. М. Теодосиева. ПРОГРАМИРАНЕ С TURBO PASCAL. Русе, Примакс, 2003, стр. 273, ISBN 978-954-8675-14-7.
 26. Станев И., Р. Кожухаров, С. Калинова, Я. Тръпков. Програмиране и използване на компютри. Русе България, Фондация “Отворено общество”, Русенски Университет, 1998, стр. 200, ISBN 954-712-026-3.
 27. Теодосиева М., Г. Кръстев. EXCEL ЗА ИНЖЕНЕРИ. Русе, Изд. АГруп, 2011, стр. 205, ISBN 978-954-8039-12-3.
 28. Теодосиева М., Г. Кръстев. Визуално програмиране с EXCEL. Русе, ПБ на РУ”А. Кънчев, 2009, стр. 254, ISBN 978-954-92342-1-3.
 29. Теодосиева М., Пл. Христова, Д. Атанасова, Г. Атанасова. Информатика – Word, Excel, PowerPoint. Русе, Печатна база на РУ “А. Кънчев”, 2009, стр. 288, ISBN 978-954-92342-6-8.
 30. Теодосиева М., Пл. Христова, Д. Атанасова, Г. Атанасова, Св. Цанков. Информационни технологии. Web-базиран курс, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
 31. Теодосиева М., Пл. Христова, Д. Атанасова, М. Андреева, Цв. Василев. Информатика – Windows, Word, Excel, PowerPoint. Русе, РУ “А. Кънчев”, 2006, стр. 302, ISBN 10:954-712-3.
 32. Теодосиева, М.,. WEB ПРОГРАМИРАНЕ С HTML. Русе, АГруп, 2005, стр. 205, ISBN 978-954-8039-09-3.
 33. Теодосиева, М., В. Войноховска., Св. Цанков. УЕБ ДИЗАЙН С(X)HTML. Русе, Издателство "ПРИМАКС", 2012, стр. 238, ISBN 987-954-8675-37-6.
 34. Христова Пл., Г. Атанасова. Въведение в информатиката. Web - базиран курс. Русе, Русенски Университет, 2013, ISBN -.
 35. Христова Пл., К. Григорова. Извънкласна работа по информатика, Web - базиран курс. Русе, Русенски Университет, 2013, ISBN -.
 36. Цанков, Св., В. Войноховска. ПРОГРАМИРАНЕ С JAVASCRIPT. Плевен, Издателство "МЕДИАТЕХ", 2014, стр. 321, ISBN 978-619-7071-91-7.
учебни пособия
 1. Mihailov, N., I. Stoyanov, B. Evstatiev, K. Gabrovska, I. Evstatiev, D. Kiryakov. Advanced Technical Measurements in Agricultural Engineering, Handbook for Laboratory Exercises. Rousse, Print house University of Rousse, 2005, pp. 50, ISBN 1311-ХХХХ.
 2. Tеодосиева, М. , Цв. Василев, WINDOWS XP, WEB САЙТ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА. Windows, Word, Excel, PowerPoint. София, МИНИСТЕРСТВОТО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА, 2006, ISBN 111111111111.
 3. Ангелова, М., М. Душкова, Св. Цанков. Арт-академия на открито. Неформално обучение чрез изкуство. Учебен диск. Русе, Артцентрик, 2015, ISBN 978-619-90559-0-8.
 4. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Кузов, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров и Христо Белоев. Наръчник по иновационни образователни технологии. Русе, Издателство, 2017, стр. 134, ISBN 978-954-712-720-3.
 5. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Кузов, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров и Христо Белоев. Наръчник по иновационни образователни технологии. Второ преработено и допълнено издание.. Русе, Издателство, 2017, стр. 134, ISBN 978-954-712-720-3.
 6. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Орлин Кузов, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров и Христо Белоев. Наръчник по иновационни образователни технологии. Трето преработено и допълнено издание (интерактивно, мултимедийно).. Русе, Издателство, 2018, стр. 256, ISBN 978-954-712-736-4.
 7. Атанасова Д. POWERPOINT 2003, WEB сайт за дистанционно обучение на служителите от министерството на администрацията. София, ...., 2006, ISBN .....
 8. Атанасова, Д. Непроцедурно програмиране. Lisp, Prolog. Ръководство за упражнения. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2010, стр. 56, ISBN 978-954-8467-04-9.
 9. Атанасова, Д. CD и WEB сайт на Ръководство по непроцедурно програмиране. Русе, РУ, 2008, ISBN 000-000.
 10. Бороджиева, А., Пл. Маноилов. Цифрова обработка на сигнали – ръководство за упражнения. Русе, Авангард принт ЕООД, Печатница: Студио Колор ЕООД (СФ), 2011, стр. 80, ISBN 978-954-337-116-7.
 11. Василев Цв., П. Христова, М. Марков, К. Григорова. WEB сайт на дисциплината Програмиране и използване на компютрите, част II, направен по учебника Ръководство за упражнения по ПИК – II част. Русе, ...., 2005, ISBN .....
 12. Василев Цв., П. Христова, М. Марков, К. Григорова. Ръководство за упражнения по ПИК – II част. Русе, Печатна база на РУ “А. Кънчев”, 2005, ISBN 954-712-981-.
 13. Василев, Ц. И., В. И. Илиев. Програмиране на С++ - уеб-базиран курс: лекции, тестове, упражнения. Русенски университет, Русенски университет, 2013, ISBN XXXX-XXXX.
 14. Василев, Ц. И., В. И. Илиев. Увод в програмирането - уеб-базиран курс: лекции, тестове, упражнения. Русенски университет, Русенски университет, 2013, ISBN XXXX-XXXX.
 15. Василев, Цв., В. Войноховска. Операционни системи – лекции, упражнения и тестове. Русенски университет, Русенски университет, 2013, ISBN XXXX-XXXX.
 16. Великов В., П.Сигалов. WEB – базирано пособие по дисциплината "Инструментални среди за програмиране – Въведение в Java". Русе, РУ, 2007, ISBN 954-712-310-6.
 17. Великов, В. WEB –базирано пособие по дисциплината „Програмиране на мобилни устройства”. Русе, РУ "А. Кънчев", 2009, ISBN 978-954-712-437-0.
 18. Виктория Колева Рашкова. ПРОЕКТИРАНЕ НА ДИАЛОГОВИ ПРОЗОРЦИ С VBA В MS EXCEL. РЕШЕНИ ЗАДАЧИ. РУ, МЕДИАТЕХ - Плевен, 2015, стр. 162, ISBN 978-619-207-033-5.
 19. Войноховска, В. Ръководство за работа с Macromedia Flash. Електронно издание на CD, ,, 2008, ISBN ,.
 20. Войноховска, В. HTML 5. РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАЖНЕНИЯ. Русе, Медиатех, Плевен, 2020, стр. 82, ISBN 978-619-207-196-7.
 21. Войноховска, В. ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ. РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАЖНЕНИЯ. Русе, Медиатех, Плевен, 2020, стр. 85, ISBN 978-619-207-197-4.
 22. Войноховска, В. Ръководство за работа с Macromedia Dreamweaver MX2004. Електронно издание на CD, ,, 2009, ISBN ,.
 23. Войноховска, В., М. Теодосиева. Издателски системи – лекции, упражнения и тестове. Русенски университет "Ангел Кънчев", ?, 2013, ISBN ?.
 24. Войноховска, В., Св. Цанков, М. Теодосиева. Мултимедийни системи и технологии – лекции, упражнения и тестове. Уеб базиран курс, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
 25. Г. Кръстев, М. Теодосиева. ПРОГРАМИРАНЕ С JAVA. ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ. Русе, ПБ на РУ”А. Кънчев, 2004, стр. 83, ISBN 954-9906-68-X.
 26. Г. Кръстев, М. Теодосиева. ПРОГРАМИРАНЕ С JAVA. ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ. Русе, ПБ на РУ”А. Кънчев”, 2004, стр. 72, ISBN 1111111.
 27. Григорова К., С. Калинова. Бази от данни. Ръководство за практически упражнения. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 142, ISBN 978-954-712-623-7.
 28. Душкова, М., Св. Цанков. Интерактивен мултимедиен продукт - Тестове за самоподготовка по дисциплината Най-нова българска литература за студенти от специалност Български език и история. Русе, "Артцентрик", 2016, ISBN 978-619-90559-1-5.
 29. Евстатиев Б., Д. Киряков. Теоретична електротехника. Ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Академично издателство на "Русенски университет", 2019, стр. 44, ISBN 978-954-712-780-7.
 30. Илиев В., К.Попов, К.Григорова, М.Марков, И.Атанасов, Р.Русев, Ст.Попова. Програмна система МНЕМО - Ръководство за потребителя. Русе, ФПК при ВТУ, 1987, стр. 79, ISBN няма.
 31. Илиев В., М. Марков, Пл. Христова, Р. Русев. Програмиране и използване на компютрите – I част. Алгоритми. Ръководство за упражнения, второ преработено издание. Русе, печатна база на РУ, 2004, стр. 100, ISBN 954-712-280-.
 32. Илиев В., М. Марков, Пл. Христова, Р. Русев. Ръководство за упражнения по Програмиране и използване на компютрите – I част Алгоритми. Русе, РУ “А. Кънчев”, 2005, стр. 101, ISBN 954-712-280-.
 33. Илиев В., М. Марков, Пл. Христова, Р. Русев. WEB сайт по дисциплината ПИК1 част. Алгоритми. Русе, ...., 2004, ISBN ......
 34. Илиев В., П. Сигалов, К. Попов, М. Марков, К. Григорова, Пл. Христова, Р. Русев, С. Чернев. WEB сайт на дисциплината Програмиране и използване на изчислителни системи, направен по учебника Програмиране Турбо Паскал. Русе, ...., 2005, ISBN .....
 35. Илиев В., Пл. Христова, М. Марков, Р. Русев, А. Стойкова. Текстообработка, електронни таблици, бази от данни, Ръководство за упражнения, второ преработено издание. Русе, „Алис” ООД, 1995, ISBN TEMPUS JEP 4016.
 36. Крачанов К. Д., И. Н. Станев. (Ред. В.Тодоров). Система за управление на робокар с ограничен български език. "Ръководство за лабораторни упражнения по роботика". - II част. София. България, ТУ София, 1989, стр. 218-273, ISBN П-No 367 / 89.
 37. Маноилов, Пл., А. Бороджиева, М. Желязов. Симулиране на устройства за цифрова обработка и пренасяне на сигнали с VHDL. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2009, стр. 160, ISBN 978-954-712-459-2.
 38. Младенов, Ю., Д. Атанасова. Проверяване на инструменти за нарязване на зъбни колела с еволвентен профил (ръководство за упражнения). Русе, Печатна база на РУ, 2004, ISBN 954-712-312-2.
 39. Николай Христов Фесчиев, Руси Минев Минев, Екатерин Минев Минев. Материалознание II. Русенски университет, Русенски университет, 1996, ISBN ISSN 1311-106X.
 40. Рашковa Ц., Пл. Христова. Теми за кандидатстудентски изпити 2004 - теми, критерии за оценяване. Русе, РУ”А. Кънчев”, 2005, ISBN 954-712-033-.
 41. Рашкова Ц., Пл. Христова. Кандидатстудентски изпити 2004, теми и критерии за оценяване. Русе, РУ “Ангел Кънчев”, 2005, стр. 116, ISBN -.
 42. Теодосиева M., В. Рашкова. ПРОЕКТИРАНЕ НА ДИАЛОГОВИ ПРОЗОРЦИ С VBA. Русе, Примакс, 2011, стр. 140, ISBN 978-954-8675-18-5.
 43. Теодосиева М., В. Рашкова. Проектиране на диалогови прозорци с VBA. Ръководство. Русе, Издателство Примакс, 2011, ISBN 978-954-8675-18-5.
 44. Теодосиева М., Пл. Христова, Д. Атанасова. WEB САЙТ НА ДИСЦИПЛИНАТА „ПРАКТИКУМ ПО OФИС СИСТЕМИ”. Русе, РУ "А. Кънчев", 2007, ISBN 33 33 33 333.
 45. Теодосиева М., Пл. Христова, Д. Атанасова. WEB САЙТ НА ДИСЦИПЛИНАТА „ПРАКТИКУМ ПО OФИС СИСТЕМИ. Русе, РУ "А. Кънчев",, 2007, ISBN 33 33 33 333..
 46. Теодосиева М., Пл. Христова, Д. Атанасова, Г. Атанасова, Св. Цанков. Информационни технологии - упражнения и тестове. Уеб базиран курс, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
 47. Теодосиева, М. POWERPOINT за дисциплината Инженерен софтуер. Русе, РУ, 2003, стр. 93, ISBN 111111111.
 48. Теодосиева, М. ПРЕЗЕНТАЦИИ С POWERPOINT. Русе, Примакс, 2002, стр. 57, ISBN 978-954-8675-19-2.
 49. Теодосиева, М. ВИДЕООБРАБОТКА С INTER VIDEO WINDVD CREATOR. Русе, АГруп, 2011, стр. 83, ISBN 978-954-8039-14-7.
 50. Теодосиева, М. AУДИООБРАБОТКА СЪС SOUND FORGE. Русе, РУ "А. Кънчев", 2007, ISBN 33 33 33 333.
 51. Христова П., Г. Атанасова. Софтуерни технологии. Ръководство за упражнения. Русе, Академично издателство "Русенски Университет", 2017, стр. 64, ISBN 978-954-712-724-1.
 52. Христова П., К. Григорова. Извънкласна работа по информатика, Ръководство за упражнения, част 1. Русе, Печатна база на РУ “А. Кънчев”, 2011, стр. 88, ISBN 978-954-712-509-4.
 53. Христова,П. EXEL 2003, WEB сайт за дистанционно обучение на служителите от министерството на администрацията. София, ...., 2006, ISBN .....
 54. Цанков, Св. Обучение по видео обработка с Ulead VideoStudio. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, ISBN -.
 55. Цанков, Св. Интерактивен обучаващ мултимедиен продукт - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, ISBN -.
 56. Цанков, Св. Обучение за работа с програма за растерна обработка на компютърна графика Photoshop CS. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, ISBN _.
 57. Цанков, Св. Обучение по видео обработка с InterVideo WinDVD Creator. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, ISBN -.
 58. Цанков, Св. Обучение по аудио обработка със Sound Forge. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, ISBN -.
 59. Цанков, Св., В. Войноховска. Интерактивен мултимедиен продукт за оценяване знанията на студентите по средновековна история на България-модул Първа българска държава. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
 60. Цанков, Св., В. Войноховска. Интерактивен мултимеден продукт за обучение по Microsoft Word 2010. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
 61. Цанков, Св., В. Войноховска. ИНТЕРАКТИВНО МУЛТИМЕДИЙНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ADOBE FLASH. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
 62. Цанков,Св., В. Войноховска, М. Теодосиева. Web дизайн – лекции, упражнения и тестове. Уеб базиран курс, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
книги
 1. Stanev I., K. Grigorova (Editors). Knowledge Based Automated Software Engineering. Cambridge, UK, Cambridge Scholars Press, 2012, pp. 162, ISBN 978-1-4438-3771-2.
други трудове
 1. Minev, Ekaterin. Grid method studies of the geometrical uncertainties in free form and micro processes, PhD thesis from Cardiff University, 2012,http://orca.cf.ac.uk/32291/
 2. Tsankov, Sv. GROWW SINERGEE Website by International Project - ERAZMUS+, funded with support from the EC, Education Website, 2017,http://groww.info/groww2/index.php
 3. Андреева М. Х., Желязкова И. И. (научен р-л). Модели и средства за създаване на интелигентна авторска среда за тестов контрол, дисертационен труд, 2006
 4. Атанасова, Г. Ролята на алгоритмите за изграждане на професионална компетентност в областта на компютърните науки, Автореферат, 2014, стр. 44
 5. Баева Д.Ц. Интегриране средствата на приложния софтуер за интензифициране формирането на чуждоезиков фонематичен слух, Автореферат, 2013, стр. 41
 6. Виктория Рашкова. Изследване на динамичното поведение на Клетъчно Невронни Модели с приложения в разпознаване и обработка на образи, Автореферат, 2012, стр. 48
 7. Войноховска, В. Модел за управление на качеството на обучението в условията на конструктивистка и високотехнологична среда, Автореферат, 2011, стр. 51
 8. Станев И. Метод за автоматизирано програмиране на роботи., Дисертация.Катедра Информатика и информационни технологии. Русенски уноверситет. Русе., 2014, стр. 141
 9. Цанков, Св. XXIX Републиканска студентска олимпиада по програмиране (РСОП), Уеб сайт, 2017,http://www.bcpc.eu/XXIX/
 10. Цанков, Св. Модел за обучение за създаване и използване на интерактивни електронни образователи ресурси, Aвтореферат на дисертационен труд, 2013, стр. 39
 11. Шойлекова К. Проектиране и анализ на многослойни бизнес архитектури, Автореферат, 2014, стр. 39
патенти и др.
 1. Stanev I. A Bulgarian Linguistic Procesosor Based on the Formal Model Control Networks - General Concept, Copy Right Certificate, No 12032014-01,2014.
 2. Stanev I., K. Grigorova. KBASE Unified Process, Copy Right Certificate, No 12032014-02,2014.
 3. Vassilev T. I., Chrysanthou Y., Spanlang B. METHOD FOR DRESSING AND ANIMATING DRESSED CHARACTERS, Патент, No G06T15/70,2005.
 4. Андонов К., Б. Евстатиев, Б. Манолова, И. Белоев, А. Новакова, К. Габровска-Евстатиева. Автоматизирана система за управление на нетните приходи от възобновяеми енергийни източници, Сертификат за защитени авторски права, No 06.07.2016,2016.
 5. Василев, Ц.И. Метод и програма за откриване на колизии при симулация на плат с трасиране на лъчи, извършвано от графичен процесор, Сертификат за авторски права, No 02092014,2014.
 6. Василев, Ц.И., Б. Мутев. Софтуерна библиотека за разработване на игри с цел обучение на студенти по Програмиране и Обектно-ориентирано програмиране, Сертификат за авторски права, No 01092014,2014.
 7. Маноилов, П., А. Бороджиева, Ц. Василев, В. Войноховска. Устройство за фитнес, Свидетелство за регистрация на полезен модел, No 2230,2016.
 8. Пламенка Тодорова Христова. НАБОР ЗАДАЧИ ЗА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОГРАМИРАНЕ, сертификат, No 21.06.2011,2011.