Списък на публикациите

монографии

 1. Градинарова, Т. НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ. Медиатех- Плевен, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2015, pp. 322, ISBN 978-619-207-015-1.
 2. Димитров,К. Нотариални производства /Второ актуализирано издание/. София, Сиела, 2018, стр. 152, ISBN 978-954-28-2673-6.
 3. Димитров,К. Нотариални производства. София, Сиела, 2013, стр. 156, ISBN 978-954-28-1269-2.
 4. Димитров,К. Правно положение на нотариуса и Нотариалната камара. София, Сиела, 2011, стр. 152, ISBN 978-954-28-1116-9.
 5. Е.Мингов В . Мръчков, Ат. Василев и И.Шотлеков. Коментар на Кодекса за задължително обществено осигуряване.. София, ИК"Труд и право", 2000, стр. 576, ISBN не знам.
 6. Е.Мингов Илко Семерджиев, Бойко Пенков, Димитър Илиев, Хриско Хинков, Деница Сачева, Петър Николаков, Красимира Средкова. Здравното осигуряване в България. София, ИК"Труд и право, 1999, стр. 639, ISBN не знам.
 7. Е.Мингов Н.Гевренова, А.Цонева, С.Симеонова, В.Бенатов, Е.Мирославов , В.Цоневски. Трудово право за работодатели. София, Раабе, 2002, стр. 600, ISBN не знам.
 8. Милков, П. ДОГОВОРНАТА СИСТЕМА В СТРОИТЕЛСТВОТО. София, ИК ТРУД И ПРАВО, 2014, стр. 440, ISBN 978-954-608-219-0.
 9. Мингов, Е. Прекратяване на трудовия договор поради общи основания. София, Сиби, 2003, стр. 216, ISBN 954730206X.
 10. Мингов, Е. Обезщетения при временна неработоспособност. Сиби, С.2002, 218 с.. София, Сиби, 2002, стр. 218, ISBN 954730142X.
 11. Стефанов, Г. Търговска несъстоятелност. В.Търново, Сиби, 2011, ISBN 987-876-98.
 12. Стефанов, Г. Капиталови търговски дружества. София, сп.Труд и право, 2011, ISBN 978-954-608-180-3.
 13. Стефанов, Г. Модернизация на европейското и българското конкурентно право.. В. Търново, Авагар, 2010, ISBN --.
 14. Стефанов, Г. Модернизация на Европейското и българското конкурентно право. В.Търново, Фабер, 2010, ISBN 978-954-400-324-1.
студии
 1. Градинарова , Т. Страни в производството за отмяна на влезли в сила решения. Бургас, Бургаски свободен университет Юридически сборник, том.ІІ, 1994, стр. 38-56, ISBN 1311-3771.
 2. Димитров, K. Защита на личните данни и свободата на словото. София, РУ "Ангел Кънчев", 2006, стр. 134-145, ISBN 444.
 3. Димитров, К., А. Димитрова, А. Георгиев. Режими на имуществени отношения между съпрузите по Семейния кодекс от 2009 година. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2013, ISBN 978-619-7071-52-8.
 4. Мингов, Е. Защита на общия професионален интерес в трудовото право.-. София, Сиби, 2005, стр. 38, ISBN не знам.
 5. Мингов, Е. За особеностите на индивидуалното трудово и служебно правоотношение.-В. Актуални проблеми на трудовото и осигурително право.Т.І.. София, УИ”Св.Кл.Охридски,, 2004, стр. 27, ISBN не знам.
 6. Мингов, Е. Общите основания за прекратяване на трудовия договор.-В: Юбилеен сборник в памет на професор Витали Таджер,Сиби, 2003, с.304-327.. София, Сиби, 2003, стр. 23, ISBN 9547301683.
 7. Стефанов, Г. За разграничението между граждански и търговски сделки и намаляване на неустойката по тях. 2010, кн. 3. сп. Търговско и конкурентно право, кн.3, 2010, ISBN --.
 8. Стефанов, Г. Забраната на картелите според европейското и българското конкурентно право. сп. Социално-икономически анализи, ВТУ-Стопански факултет, 2010, ISBN 1313-6909.
статии
 1. Dimitrova, A. Legal Framework of Mediation and the Mediator Status under Bulgarian Law.// Societas et Iurisprudentia, Trnava University, Slovak Republic, 2014, No 3, pp. 67-78, ISSN 1339-5467.
 2. Yosifov, I. Development Risk Defence under Article 7 (E) of the Product Liability Directive – the Inevitable Clash of Negligence and Strict Liability Theories.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2017, No 9, pp. 110-120, ISSN 1314-0167.
 3. Боянов, Г.Б. Удостоверяване на право на собственост в България (исторически бележки).// Нотариален бюлетин, 2011, брой бр.2
 4. Боянов, Г.Б. Обекти на законовата съпружеска общност по чл.21 от СК..// Нотариален бюлетин, 2010, брой бр.1
 5. Боянов, Г.Б. Относно придобиването на недвижим имот чрез групов строеж.// Нотариален бюлетин, 2008, брой бр.3
 6. Градинарова, Т. Подлежат ли на отмяна по реда на глава 24 ГПК решенията на окръжния съд по жалби срещу действията на съдебния изпълнител.// Търговско право, 2016, брой 4, стр. 25-37, ISSN 08616892.
 7. Градинарова, Т. Основанията за отмяна по чл.231 „д” и „е” с оглед предстоящите промени в Гражданско - процесуалния кодекс.// Съвременно право, 1993, брой бр. 4, стр. 65-69, ISSN 0861-1815.
 8. Градинарова, Т. Правомощието на председателя на Върховния съд за задвижване на отменително производство по чл.233, ал.1 ГПК.// Правна мисъл, 1992, брой № 1, стр. 22-24, ISSN 1310-7348.
 9. Градинарова, Т. Компетентен съд в производството за отмяна на влезли в сила решения списание.// Правна мисъл, 1991, брой № 3, стр. 57-63, ISSN 1310-7348.
 10. Димитров, K. Задължението на нотариуса за справка в Националната база данни "Население".// Собственост и право, 2010, брой 12, стр. 54-59
 11. Димитров, K. Нотариалноправни проблеми при удостоверяване на брачен договор.// Нотариален бюлетин, 2010, брой 3, стр. 65-68
 12. Димитров, K. Практически проблеми при вписване на брачния договор във водените от нотариуса книги..// Собственост и право, 2010, брой 7, стр. 67-10
 13. Димитров, K. Проблемът с подреждането на брачния договор във водените от нотариуса книги.// Нотариален бюлетин, 2010, брой 4, стр. 55-58
 14. Димитров, K. Предоговаряне на обезпеченото с договорна ипотека вземане от една валута в друга.// Собственост и право, 2009, брой 4, стр. 50-55
 15. Димитров, K. Имуществени отношения между съпрузите по Новия Семеен кодекс.// Нотариален бюлетин, 2009, No 3, pp. 46-52
 16. Димитров, K. Фактически състав на преместването на нотариус в друг район на действие.// Собственост и право, 2007, брой 2, стр. 54-57
 17. Димитров, K. Отмяна на завещание с нотариален акт.// Собственост и право, 2007, брой 7, стр. 48-52
 18. Димитров, K. Заместване на нотариус.// Собственост и право, 2007, брой 11, стр. 48-55
 19. Димитров, K. Поправка на нотариален акт.// Собственост и право, 2006, брой 11, стр. 51-56
 20. Димитров, K. Защита на личните данни.// "Медийно право", 2005, брой 1, стр. 134-145, ISSN 4444.
 21. Димитров,К. Относно страните и участниците в нотариалното удостоверяване на договора за аренда в земеделието.// Собственост и право, 2017, брой 5, стр. 53-56
 22. Димитров,К. Относно процедурата по вписване на актове в различни съдебни райони.// Собственост и право, 2017, брой 11, стр. 53-56
 23. Димитров,К. Нотариалната реформа е най-успешната в юридическата сфера.// Нотариален бюлитин, 2012, брой 1, стр. 3-9
 24. Димитров,К. Правото на встъпване в брак и създаване на семейство според чл.12 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.// Научни трудове на РУ " Ангел Кънчев", 38, 2001, брой 1, стр. 203-215
 25. Димитров,К. Относно приложното поле на чл.38 от Закона за висшето образование.// Правна дискусия, 2001, брой 1, стр. 15-18
 26. Димитров,К.;Помакова,М. Относно задължението на нотариуса по чл.25, ал.2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.// Собственост и право, 2016, брой 11, стр. 58-63
 27. Димитров,К.;Помакова,М. Задължен ли е нотариуса при удостоверяване на правна сделка с недвижим имот да проверява и уведомява страните за наличие на ипотека?.// Собственост и право, 2016, брой 8, стр. 64-72
 28. Димитрова, А. Приложение на иска по чл. 135 ЗЗД при разпоредителните сделки с имот - съпружеска общност, за личен дълг на единия съпруг.// Собственост и право, 2019, брой 3
 29. Димитрова, А. Искът по чл. 135 ЗЗД относно разпоредителна сделка с имот СИО (продължение).// сп. Собственост и право, 2019, брой 4
 30. Димитрова, А. ПРАВНА УРЕДБА НА МЕДИАЦИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СПОРОВЕ СПОРЕД ФРЕНСКОТО И БЕЛГИЙСКОТО ПРАВО – ЧАСТ II.// сп. Норма, 2018, брой 10
 31. Димитрова, А. КЪМ ВЪПРОСА ЗА МОМЕНТА НА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪПРУЖЕСКАТА ОБЩНОСТ ПО ЧЛ. 27, АЛ. 4 ОТ СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС.// сп. Норма, 2018, брой 11
 32. Димитрова, А. ПРАВНА УРЕДБА НА МЕДИАЦИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СПОРОВЕ СПОРЕД ФРЕНСКОТО И БЕЛГИЙСКОТО ПРАВО – ЧАСТ I.// сп. Норма, 2018, брой 9
 33. Димитрова, А. Приложение на Павловия иск относно разпоредителните сделки с имот – съпружеска имуществена общност (Коментар на точка 1 от Тълкувателно решение № 5/2013 от 29.12.2014 г. по т.д. № 5/2013 г. на ОСГТК).// Сборник от научно-практическата конференция, посветена на живота и делото на проф. Г. Боянов, Русе, ИЦ при РУ, 2016, брой 1, стр. 93-101, ISSN 1311-3321.
 34. Димитрова, А. Медиацията в Република България - правна уредба и статут на медиатора.// сб. Социалните права на българските граждани - проблеми и перспективи, Русе, ИЦ при РУ, 2015, брой 1, стр. 224-238, ISSN 978-619-7092-02-8.
 35. Димитрова, А. Развитие на Европейското семейно право.// сб. Свобода, сигурност, правосъдие, Библиотека "Интердисциплинарни правни изследвания", Русе, ИЦ при РУ "А. Кънчев", 2013, брой 1, стр. 34-42, ISSN 978-954-712-581-0.
 36. Димитрова, А. Приложение на относителната недействителност по чл.615 ТЗ при действащата уредба на съпружеските имуществени отношения.// Юбилейна научна конференция - 20 години ЮФ, Русе, ИЦ при РУ "А. Кънчев", 2012, брой 1, стр. 85-99, ISSN 978-954-712-576-6.
 37. Димитрова, А. Прекратяване на съпружеска имуществена общност при търговска несъстоятелност. Част първа – материалноправни и процесуалноправни предпоставки.// сп. Собственост и право, 2011, брой 11
 38. Димитрова, А. Прекратяване на съпружеска имуществена общност при търговска несъстоятелност. Част втора – същност и особености на прекратителния способ.// сп. Собственост и право, 2011, брой 12
 39. Димитрова, А. Приложение на медиацията в семейните конфликти.// Конфликтология и съвременност, 2008, брой 1, ISSN 1313-0366.
 40. Димитрова, А. Медиацията като способ за уреждане на спорове между граждани.// сп. Съвременно право, 2007, брой 1
 41. Димитрова, А., С. Тасев. Имуществените отношения между съпрузите по проекта за нов Семеен кодекс.// Съвременно право, 2007, брой 6
 42. Маринов, Д. Правно положение на третото лице - ипотекарен длъжник в изпълнителния процес.// Търговско и облигационно право, 2018, брой 1, стр. 11, ISSN 1313-8133.
 43. Маринов, Д. Приложно поле на чл. 429, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс.// Търговско и облигационно право, 2017, брой 9, стр. 13, ISSN 1313-8133.
 44. Маринов, Д. Пасивна процесуална легитимация на наследниците на длъжника в изпълнителния процес.// Собственост и право, 2016, брой 7, стр. 17, ISSN 1312-9473.
 45. Маринов, Д. Активна процесуална легитимация в изпълнителния процес.// Търговско и облигационно право, 2016, брой 2, стр. 12, ISSN 1313-8133.
 46. Маринов, Д. Суброгация в изпълнителния лист.// Търговско и облигационно право, 2016, брой 3, стр. 13, ISSN 1313-8133.
 47. Маринов, Д. Пасивна процесуална легитимация при преобразуване на юридическо лице без ликвидация.// Търговско и облигационно право, 2016, брой 4, стр. 10, ISSN 1313-8133.
 48. Маринов, Д. Свикване и провеждане на събрание на кредиторите с дневен ред по чл. 677, ал. 1, т. 8 от Търговския закон.// Търговско и облигационно право, 2015, брой 3, стр. 9, ISSN 1313-8133.
 49. Маринов, Д. Продажба на предприятието на длъжника или на обособена част от него в производството по търговска несъстоятелност.// Търговско и облигационно право, 2015, брой 11, ISSN 1313-8133.
 50. Маринов, Д. Разрешение от съда по несъстоятелността за извършване на продажба на имуществото на длъжника по реда на чл. 717 а-е ТЗ.// Търговско и облигационно право, 2014, брой 12, стр. 7, ISSN 1313-8133.
 51. Маринов, Д. Производство по осребряване при съдебна ликвидация според законодателствата на Франция, Германия, Англия и САЩ.// Търговско право, 2014, брой 1, стр. 25, ISSN 08616892.
 52. Маринов, Д. Възлагане на имуществени права в производството по несъстоятелност.// Търговско и облигационно право, 2013, брой 10, стр. 9, ISSN 1313-8133.
 53. Маринов, Д. Особени случаи на продажба в производството по несъстоятелност.// Търговско и конкурентно право, 2011, брой 10, стр. 0, ISSN 1313-8133.
 54. МИЛКОВ, П. Възможни проблеми с авторското право на проектанта при публикуването на инвестиционен проект в профила на купувача.// СОБСТВЕНОСТ И ПРАВО, 2015, брой 1, стр. 60-69
 55. Милков, П. "Постройки и сгради по смисъла на Закона за устройство на територията. Практическо значение на различния им правен статут".// сп. "Собственост и право", 2015, брой 7, стр. 59-63, ISSN 1312-9473.
 56. Милков, П. Някои въпроси във връзка с договора за проектиране и договора за авторски надзор съгласно Закона за устройство на територията.// СОБСТВЕНОСТ И ПРАВО, 2014, брой 1, стр. 57-70, ISSN 1312-9473.
 57. Милков, П. Договорната система между участниците в строителството.// СОБСТВЕНОСТ И ПРАВО, 2014, брой 8, стр. 57-68, ISSN 1312-9473.
 58. МИЛКОВ, П. "ИЗЧЕРПАТЕЛНО ЛИ Е ИЗБРОЯВАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО В ЧЛ. 160, АЛ. 1 ЗУТ".// сп. "Търговско и конкурентно право", 2012, брой 5, стр. 59-64
 59. МИЛКОВ, П. "ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ИЛИ УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА".// сп., 2012, брой 11, стр. 64-68
 60. Милков, П. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ПРИ ОБОСНОВАВАНЕ НА ДОГОВОРНАТА СИСТЕМА В СТРОИТЕЛСТВОТО СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – СИСТЕМОЛОГИЯ.// Сборник "Европейски измерения на правото", 2012, брой 1
 61. Милков, Пенчо. ВЪПРОСИ НА ЮРИДИЧЕСКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОГОВОРА МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛ И СТРОИТЕЛ ПО ЗУТ.// сп. Собственост и право, 2012, брой 8, стр. 64
 62. Мингов, Е. Особености на трудовото правоотношение в бюджетните организации..// Актуални проблеми на трудовото и осигурително право., 2010, брой т.ІV, стр. 77-94., ISSN не знам.
 63. Мингов, Е. Директива 91/533 ЕИО и необходимото съдържание на трудовия договор..// Актуални проблеми на трудовото и осигурително право., 2009, брой т..ІІІ, стр. 64-71., ISSN не знам.
 64. Мингов, Е. Проблеми на правната регламентация на трудовото възнаграждение в българското трудово право.// Съвременно право, 2007, брой 3, стр. 29-40., ISSN не знам.
 65. Мингов, Е. Особености на процедурата по уведомяване и консултации в случаите на чл.123 КТ.// Актуални проблеми на трудовото и осигурително право.Т.ІІ., 2006, брой т.ІІ, стр. 123-135, ISSN не знам.
 66. Мингов, Е. Трудовото правоотношение в държавната администрация..// Съвременно право, 2004, брой 1, стр. 7-19., ISSN не знам.
 67. Мингов, Е. За трудовото правоотношение и неговата правна уредба.// Съвременно право, 2003, брой №2, стр. 63-73., ISSN не знам.
 68. Мингов, Е. Понятията неработоспособност и нетрудоспособност в българското осигурително право.// Съвременно право, 2001, брой 2, стр. 22-33., ISSN не знам.
 69. Мингов, Е. За състоянието на правната уредба на администрацията и на държавния служител..// Съвременно право,, 2001, брой № 4, стр. 15-28., ISSN не знам.
 70. Мингов, Е. Активни мерки на пазара на младежкия труд.// Младежката безработица( социално и правни проблеми., 2000, брой 1, стр. 87-106., ISSN не знам.
 71. Мингов, Е. Активни мерки на пазара на труда..// Съвременно право, 1998, брой № 5, стр. 31-43., ISSN не знам.
 72. Мингов, Е. Особеното в общите основания за прекратяване на трудовия договор..// Закон, 1993, брой 2, стр. 42-46, ISSN не знам.
 73. Мингов, Е. Растежът на място-средство за осъществяване на професионалното развитие на работниците..// Сб.Кодексът на труда в действие, 1987, брой 1, стр. 168-173, ISSN ни знам.
 74. Мингов, Е. Съдържание на задължението на трудещия се да повишава професионалната си квалификация.// В: Правни проблеми в светлината на партийната концепция на новия Кодекс на труда, Профиздат,С.,,, 1984, брой 1, стр. .173-176., ISSN не знам.
 75. Мингов, Е. Отвественость работников за невЫполнения обязаности по повышению профессиональной квалифкации..// Общие въпросы ответствености как средства укрепления дисциплины, 1983, брой 1, стр. 295-300, ISSN не знам.
 76. Русчев, И. Цената на иска за собственост и други вещни права върху недвижими имоти като предпоставка за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал.2 ГПК (критичен анализ на съдебната практика).// Норма, год. І, 2011, брой 1, стр. 55-66
 77. Русчев, И. Договорна ипотека върху недвижим имот - съпружеска общност, сключена без участието на другия съпруг (чл. 24, ал. 4 СК) в светлината на нотариалното производство.// Собственост и право, 2011, брой 1, стр. 56-66
 78. Русчев, И. Проблемът за органовата структура при персоналните търговски дружества (някои бележки по повод на съдебната практика).// Търговско и конкурентно право, 2011, брой 12, стр. 5-17
 79. Русчев, И. Правото на строеж и суперфициарната собственост на държавата, възникнала по реституция по ЗВСОНИ.// Собственост и право, 2011, брой 9, стр. І-ХХХVІ, 56-66
 80. Русчев, И., Д. Косев. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти от ООД при липса на решение на общото събрание (чл.137, ал.1, т.7 ТЗ).// Търговско и конкурентно право, 2011, брой 4, стр. 5-17
 81. Стефанов, Г. За търговското качество на физическите лица.// сп. Търговско и конкурентно право, 2011, брой кн.1
 82. Стефанов, Г. Заличаване на едноличния търговец от търговския регистър.// сп. Търговско и конкурентно право, 2010, брой кн.1
 83. Стефанов, Г. Неперсонифицираните образувания като субекти на конкурентни правоотношения.// сп. Търговско и конкурентно право, 2010, брой кн.4
 84. Стефанов, Г. Нищожност на забранени споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики между тях.// сп. Търговско и конкурентно право, 2010, брой кн.6
 85. Стефанов, Г. По някои въпроси на приключването и възобновяването на производството по несъстоятелност.// сп. Търговско право, 2010, брой кн.1
 86. Стефанов, Г. Сключване на извънсъдебно споразумение в производството по несъстоятелност.// сп. Търговско право, 2008, брой кн.1
доклади
 1. Георгиев А. Резултативен адвокатски хонорар. В: Научни трудове на Русенския университет, град Русе, Издателски център при Русенски университет, 2017, стр. 103-107, ISBN 1311-3321.
 2. Георгиев А. Новите положения при определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права, предоставяни от общината. В: Научни трудове на Русенския университет, град Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, ISBN 1311-3321.
 3. Георгиев А., Тодоров И. Подготовка на юридически документи. В: Актуални проблеми на правото, контрола и екологията, град Свищов, Академично издателство "Ценов"- Свищов, 2006, ISBN 954-23-0303-3.
 4. Георгиев, А. "Предприятия на социалната и солидарната икономика- правна уредба и същност". В: Международна научна конференция „Правни проблеми на икономическите отношения в Черноморския регион“, 21-23 юни 2019 година, град Варна, Варна, 2019
 5. Георгиев, А. "Възникване на юридическите лица според действащото законодателство". В: Научна конференция на Русенски университет "Ангел Кънчев", град Русе, 2019 година, Русе, Издателска база на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2019
 6. Георгиев, А. "Възлагане на управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала". В: Сборник от научна конференция на УНСС на тема "Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса", м.ноември 2017 година, София, 2019
 7. Георгиев, А. Новите положения при определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права, предоставяни от общината. В: Сборник доклади от научно-практическа конференция, посветена на живота и делото на проф. д-р Георги Боянов, Русенски университет, Печатна база, 2015, стр. 84-92
 8. Георгиев, А. Осъществяване на стопанска дейност от общината чрез граждански дружества по ЗЗД. В: Научни трудове на Русенския университет, град Русе, Издателски център при Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
 9. Георгиев, А. Въпроси на стопанската дейност на общината- осъществяване на стопанска дейност от общината чрез участие в дружествени форми. В: Кръгла маса на тема: "Актуални проблеми на развитието на съвременното право", град Русе, Издателски център при Русенски университет, 2014, стр. 15-27, ISBN 978-954-712-610-7.
 10. Георгиев, А. Въпроси на стопанската дейност на общината- новите положения за осъществяване на стопанска дейност, чрез участие в търговски дружества с общинско участие в капитала. В: Научни трудове на Русенския университет' 2013, Русе, Печатна база на РУ, 2013, ISBN 1311-3321.
 11. Георгиев, А. Стопанска дейност- понятие и правна същност. В: Юбилейна научна конференция, 20 години юридически факултет, град Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, стр. 100-105, ISBN 978-954-712-576-6.
 12. Георгиев, А. Някои въпроси на правното положение на общината като частноправен субект. В: Научни трудове, том 51, серия 7, правни науки, град Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, стр. 92-96, ISBN 1311-3321.
 13. Георгиев, А. Някои въпроси на стопанската дейност на общините. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2011
 14. Георгиев, А. Въпроси на имуществената отговорност на членовете на органите за управление на кооперацията и гаранционното обезпечение на отговорността за вреди. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2010
 15. Георгиев, А. Регистър на имуществените отношения на съпрузите. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база при Русенски университет "Ангел Кънчев", град Русе, 2009, стр. 31-34, ISBN 1311-3321.
 16. Георгиев, А. Въпроси на отговорността за управлението на членовете на съветите. В: Национална научна конференция, град Дряново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методи", гр.Велико Търново, 2006, стр. 270-280, ISBN 954-524-501-8.
 17. Георгиев, А. Осъществяване на стопанска дейност от общината- общински предприятия. В: Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност, град Свищов, Академично издателство "Ценов"- Свищов, 2005, стр. 24- 32, ISBN 954-23-0245-2.
 18. Градинарова, Т. Постъпването на исковата молба в съда и давността. В: Предизвикай : Давността (под печат), гр. София, Сиела, 2016
 19. Градинарова, Т. За допустимостта на доказателствени искания в производството по отмяна на влязло в сила решение. В: Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”. Т. 53. Правни науки (под печат), гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2016, ISBN 1311-3321.
 20. Градинарова, Т. За правомощията на съда да констатира нищожност на арбитражно решение в производството за издаване на изпълнителен лист. В: Сборник с доклади от Научна конференция на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, посветена на 95-тата годишнина от рождението на доц. д-р Емил Георгиев (под печат), гр. София, 2016
 21. Градинарова, Т. Значение на отговора на въззивната жалба за развитието на въззивното производство. В: Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”. Т. 53. Правни науки (под печат), гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2016, ISBN 1311-3321.
 22. Градинарова, Т. За характера на срока за предявяване на иска при допуснато обезпечение. В: Сборник с доклади от Национална конференция „25 години департамент Право на НБУ“ (под печат), гр. София, 2016
 23. Градинарова, Т. Срокът за изменение на иска в производството по търговски спорове. В: Сборник с доклади от научна конференция на УНСС Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба, гр. София, Издателски комплекс УНСС, 2016
 24. Градинарова, Т. Въвод във владение срещу трето лице в изпълнителния процес. В: Сборник с доклади от Научна конференция на ЮФ на РУ, посветена на 125-год. от рождението на проф. Л. Владикин (под печат), гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2016
 25. Градинарова, Т. „Процесуална легитимация в производството по колективни искове в българския граждански процес”. В: „Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”,серия 7 Правни науки,, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2015, ISBN 1311-33211.
 26. Градинарова, Т. Преклузия за правата на ответника в производството по търговски спорове. В: Сборник „Юбилейна научна конференция на тема „Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа”, 21 ноември 2014 г., гр. София, Издателски център при УНСС, 2015, стр. 149-156
 27. Градинарова, Т. ”Особености на прякото изпълнение на чуждестранни съдебни решения по граждански и търговски дела, постановени в държавите-членки на Европейския съюз”. В: Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, серия 7 Правни науки, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2015, ISBN 1311-33211.
 28. Градинарова, Т. Подлежат ли на отмяна по реда на глава 24 ГПК влезлите в сила съдебни актове, постановени в производство по спорна съдебна администрация. В: сборник "Научна конференция в памет на проф.д-р Георги Боянов", гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А.Кънчев”, 2015
 29. Градинарова, Т. Процесуални последици на споразумението в производството по медиация. В: „Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том 53, серия 7 Правни науки, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2014, стр. 210-219, ISBN 1311-3321.
 30. Градинарова, Т. Началният момент на срока за предявяване на иска при допуснато обезпечение в светлината на тълкувателно дело № 6/2013 г. на Общото събрание на Гражданската и Търговска колегии при Върховния касационен. В: сборник „Кръгла маса на тема : „Актуални проблеми на развитието на съвременното право” ,Юридически факултет на Русенския университет, Русе, 9.11.2013 г., гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А.Кънчев”, 2014 г., 2014, стр. 37-49, ISBN 978-954-712-610-7.
 31. Градинарова, Т. Новооткрити обстоятелства и нови писмени доказателства при исковата защита срещу неприсъствено решение. В: „Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том 53, серия 7 Правни науки, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А.Кънчев”, 2014, стр. 194-200, ISBN 1311-3321.
 32. Градинарова, Т. Режим на решението на въззивния съд, постановено в производството по отмяна на неприсъствено решение. В: „Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том 53, серия 7 Правни науки, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2014, стр. 201-209, ISBN 1311-3321.
 33. Градинарова, Т. За задължението на съда да отмени служебно допуснатото обезпечение при липса на доказателства за предявяване на иска в определения от съда срок в светлината на тълкувателно дело № 6/2013 г. на Общото . В: сборник „Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том 52, серия 7 Правни науки, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”,, 2013, стр. 146- 152, ISBN 1311-3321.
 34. Градинарова, Т. Искова защита срещу постановено неприсъствено решение. В: „Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том 51, серия 7 Правни науки, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2012, стр. 203-210, ISBN 1311-3321.
 35. Градинарова, Т. Неприсъствено решение срещу ответник. IN: сборник Юбилейна научна конференция „20 години Юридически факултет 1992-2012”, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2012, pp. 131-142, ISBN 978-954-712-576-6.
 36. Градинарова, Т. Отмяна на постановено неприсъствено решение. В: сборник, Русенски университет, 2011, стр. том 50, серия 7, ISBN 1311-3321.
 37. Градинарова, Таня. Особености на производството по отказ за изпълнение на съдебно решение на държава членка на европейския съюз по регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността,. В: „Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж“, гр. София, Издателски комплекс - УНСС, 2016, стр. 76-85
 38. Градинарова,Т. Производство по отказ за изпълнение на съдебно решение на държава членка на Европейския съюз по Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, признаването и. В: Сборник „Актуални проблеми на действащото законодателство в контекста на правото на Европейския съюз“, Варненски свободен университет„Черноризец Храбър“, Варна, Албатрос, 2016, стр. 97-106, ISBN ISSN 1313-7263.
 39. Градинарова,Т. Производство по отказ за изпълнение на съдебно решение на държава-членка на Европейския съюз по Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, признаването и . В: Сборник „Предизвикай : изпълнителния процес“, гр. София, Сиела Норма АД, 2016, стр. 348-360, ISBN 978-954-28-1995-0.
 40. Гъчков, И.Г. Влияние на икономическата криза върху общественото отношение към института на несъстоятелността. В: Философськi, методологiчнi, соцологiчнi та психологiчнi проблеми права: матерiали 4- Мiжнл наук.-теор. конф., Чернiвцi, Чернiвецкький нац. ун-т, Чернiвцi, 2011
 41. Гъчков, И.Г. Преодоляване на отрицателните последици от несъстоятелността на търговците. В: НС Русенски университет - 2008, гр. Русе, 2008
 42. Гъчков, И.Г. Новата система за правна помощ в Република България. В: НС "Актуални проблеми на правото, контрола и екологията" с. Орешак, гр. Свищов, 2006
 43. Гъчков, И.Г. Контрол, упражняван от Комисията за финансов надзор относно задължителното предоставяне на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.. В: НС "Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност" с. Орешак, гр. Свищов, 2005
 44. Гъчков, И.Г. Отражения на промените в ЗППЦК върху дейността на инвестиционните посредници.. В: НК Дряново 2005, организирана от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Верико Търново, 2005
 45. Десподова,Д. Концепцията за фактическото съпружеско съжителство в българското семейно право. В: Научни трудове том 45 серия 5.3 История етнология фолклор и правни науки, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2006, стр. 6, ISBN 1311-3321.
 46. Десподова,Д. Примерен подход за провеждане на семинарно упражнение по учебната дисциплина Семейно и наследствено право на тема "Развод по исков ред.Развод по взаимно съгласие". В: Научни трудове том 41 серия 5.1 Икономика и мениджмънт Право, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2004, стр. 8, ISBN 1311-3321.
 47. Десподова,Д. Гражданскоправен статут на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза. В: Научни трудове том 39 серия 5 Правни науки, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2002, стр. 7, ISBN 1311-3321.
 48. Димитрова, А. Правна уредба на медиацията по граждански спорове според белгийското и френското право. В: Сборник доклади от научна конференция: Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на ЕС, Велико Търново, 2019
 49. Димитрова, А. Споразумение, постигнато чрез медиация, по индивидуални трудови спорове. В: Научни трудове на Русенски университет, Том 57, серия 7, Русе, ИЦ при РУ, 2018
 50. Димитрова, А. Приложение на медиацията по колективни трудови спорове. В: Научни трудове на Русенски университет, Том 57, серия 7, Русе, ИЦ при РУ, 2018
 51. Димитрова, А. За момента на прекратяване на съпружеската общност по чл.27, ал.4 от Семейния кодекс. В: сб. „Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба”. Сборник доклади от Юбилейна научна конференция 2016, организирана по повод 25 години ЮФ на УНСС. Том I. Частно право, София, ИЦ при УНСС, 2017, стр. с.105-114, ISBN 978-954-644-991-7.
 52. Димитрова, А. По някои въпроси на (не)приемането на наследство от ненавършили пълнолетие лица. В: Научни трудове на РУ, том 54, серия 7, Русе, ИЦ при РУ, 2015, стр. 51-56, ISBN 1311-3321.
 53. Димитрова, А. Частично плащане на дълг преди и след изтичане на давностния срок. В: сб. Годишна научна конференция 2014 - Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа, Том 1, София, Издателски център при УНСС, 2015, стр. 129-133, ISBN 978-954-644-738-8.
 54. Димитрова, А. Искове за установяване на произход от бащата. В: Научни трудове на Русенски университет, Том 53, серия 7, Русе, ИЦ при РУ, 2014, стр. 135-138, ISBN 1311-3321.
 55. Димитрова, А. Приложимо право относно съпружеските имуществени отношения с международен елемент. В: сборник доклади "Актуални проблеми на развитието на съвременното право", Русе, ИЦ при РУ "А. Кънчев", 2014, ISBN 978-954-712-610-7.
 56. Димитрова, А. Относно срока за предявяване на иска по чл. 62, ал. 4 от Семейния кодекс. В: Научни трудове на Русенски университет, Том 53, серия 7, Русе, ИЦ при РУ, 2014, стр. 139-143
 57. Димитрова, А. Приложение на правилата на Семейния кодекс относно имуществата, придобити от съпрузите по заварени бракове. В: Научни трудове на РУ, Том 52, серия 7, Русе, ИЦ при РУ, 2013, стр. 125-129, ISBN 1311-3321.
 58. Димитрова, А. Прекратяване на съпружеската имуществена общност за личен дълг на единия от съпрузите (обща характеристика на правилото по чл.27, ал.4 СК). В: Научни трудове на РУ, Русе, ИЦ при РУ, Том 51, серия 7, 2012, стр. 157-161, ISBN 1311-3321.
 59. Димитрова, А. Правни възможности за защита на кредиторите при разпореждане от единия съпруг с вещни права съпружеска общност. В: Научни трудове на РУ, Том 49, серия 7, ИЦ при РУ, Русе, 2010, стр. 124-130, ISBN 1311-3321.
 60. Димитрова, А. Прекратяване на съпружеска имуществена общност при търговска несъстоятелност. В: Сборник доклади на студентска научна сесия на Русенския университет, Русе, ИЦ при РУ, 2009, стр. 13-18, ISBN 1311-3321.
 61. Желязкова, В., В. Иванов. CENTER OF MAIN INTERESTS – MEANING AND INTERPRETATION. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017
 62. Заранкова Н. Учредяване на залог върху търговско предприятие и дял от него Противопоставимост и вписвания. В: Юбилейна научна конференция "20 години юридически факултет", Русе, РУ "Ангел Кънчев, 2012, стр. 151-165
 63. Заранкова Н. Същност на договора за особен залог. В: Студентска научна сесия, Русе, РУ "Ангел Кънчев, 2012, стр. 12-15
 64. Заранкова Н. Права и задължения на страните (по договор за особен залог). В: Научни трудове на Р усенския университет, Русе, РУ "Ангел Кънчев, 2012, стр. 171-178
 65. Заранкова Н. Действие, ред и противопоставимост на особения залог. В: Научни трудове на Р усенския университет, Русе, РУ "Ангел Кънчев, 2012, стр. 179-184
 66. Заранкова, Н. Същност на заложното право при залог по реда на ЗОЗ. В: Научни трудове на русенския университет, Русе, РУ "Ангел Кънчев, 2011, стр. 249-252
 67. Заранкова, Н. Страни по договора за особен залог. В: Студентска научна сесия на Русенския университет, Русе, 2011, стр. 21-34
 68. Заранкова, Н. Място на особения залог сред кредиторовите обезпечения. В: Научни трудове на Русенския университет том 49 серия 7, Русе, 2010, стр. 194-201
 69. Заранкова, Н. Заповедно производство. В: Студентска научна сесия на Русенския университет, Русе, 2009, стр. 180-187
 70. Иванов, В. INSOLVENCY PROCEEDINGS OF MEMBERS OF A GROUP OF COMPANIES. IN: 57-ма НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2018
 71. Иванов, В. Insolvency of transport companies – legal consequences according to Bulgarian and EU law. IN: X INTERNATIONAL CONFERENCE - TRANSPORT PROBLEMS, Katowice, Katowice, Poland, 2018
 72. Йосифов, И. Lites finiri oportet или още веднъж за силата на пресъдено нещо и неравноправните клаузи в заповедното производство.. В: Сборник от научна конференция, посветена на 25-годишния юбилей на ЮФ на РУ, Русе, 2017
 73. Йосифов, И. Правото на справедлив процес, силата на пресъдено нещо и принципът „възможност за неучастие” в производство по колективен иск за вреди.. В: Сборник от научна конференция на УНСС на тема "Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса", София, 2017
 74. Йосифов, И. Проблеми на защитата на потребителите при прехвърляне на права по договор за потребителски кредит. В: Сборник от кръгла маса на тема "Актуални проблеми на развитието на съвременното право", Русе, Издателски център при Русенски университет, 2014, ISBN 978-954-712-610-7.
 75. Йосифов, И. Неравноправните клаузи в контекста на заповедното производство – критични бележки и проблеми на съдебната практика. В: Научни трудове на Русенския университет, том 52, серия 7, Русе, 2013, стр. 191-195
 76. Йосифов, И. Някои въпроси на отговорността на лечебните заведения за вреди, причинени от дефектно оборудване. В: Научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 7, Русе, 2012, стр. 220-224
 77. Калинков С. Правната уредба на владението според законодателствата на други държави. В: Студентска научна сесия на юридическия факултет, Русе, 2017
 78. Калинков, С. Анализ и коментар на точка 2 от ТР № 8/2012г. на ОСГТК на Върховния касационен съд във връзка със защитата субективните вещни права. В: Научни трудове на Русенския университет, Правни науки, Русе, 2018 (под печат), Русе, 2018
 79. Калинков, С. Ограничаване на автоматичното действие на чл. 78, ал. 2 от Закона за собствеността. В: Научно приложна конференция на тема: Ролята на криминологията и сродните й науки в противодействието на престъпността, Русе, 2017
 80. Калинков, С. Добросъвестно придобиване на движими вещи с международен елемент. В: Научно приложна конференция на тема: Ролята на криминологията и сродните й науки в противодействието на престъпността, Русе, 2017
 81. Калинков, С. Кратък коментар на ТР № 1/2012 година ОСГК на ВКС във връзка с придобиване по давност на чужди идеални части при наследяване.. В: Научни трудове на Русенския университет, Правни науки, Русе, 2017
 82. Калинков, С. Правата на добросъвестния владелец според Римското право. В: Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 125 – годишнината от рождението на проф. Любомир Владикин, Русе, 2016
 83. Кънева Й. НЕЛОЯЛНИ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ ПРИ ДОГОВОРИТЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. В: 57-ма НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето“, Русе, 2019
 84. Кънева Й. Distance contracts. IN: Annual Student Conference „Nicolae Titulescu” - „CONSTANT”, Букурещ, 2018, ISBN 2246-9214.
 85. Кънева Й. Съдържание на договора от разстояние според Закона за защита на потребителите. В: Научна конференция "Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса" - УНСС, София, 2017
 86. Кънева Й. Договори от разстояние - правна уредба, предмет, страни и сключване.. В: Научни трудове, Том 55, серия 7 Правни науки, Русе, Университетско издателство на РУ "Ангел Кънчев", 2017, ISBN 1311-3321.
 87. Маринов, Д. Производството по осребряване като вид граждански процес и като обективно право. В: Сборник научни трудове на Русенския университет, Русе, 2012
 88. Маринов, Д. Развитие на универсалното принудително изпълнение в България. В: Сборник доклади на студентска научна сесия, Русе, Русе, 2012
 89. Маринов, Д. Цели и принципи на производството по осребряване. В: Юбилейна научна конференция за 20-годишнината на юридически факултет, Русе, 2012
 90. Маринов, Д. Осребряването като фаза от производството по несъстоятелност и връзката му с останалите фази в производството по несъстоятелност. В: Сборник научни трудове на Русенския университет, Русе, 2012
 91. Маринов, Д. Продажба на бързоразвалящи се вещи в производството по несъстоятелност. В: Сборник научни трудове на Русенския университет, Русе, 2011
 92. Милков, П. УКАЗАНИЯТА НА МРРБ И ДНСК - СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИ РЕГЛАМЕНТИРАНЕТО НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. В: Сборник доклади от научна сесия на Русенски университет 2011, Юридически факултет, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 93. Милков, П. ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И ОСНОВНИ ВЪПРОСИ НА ОТНОШЕНИЯТА В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1945 - 1990 ГОДИНА. В: Сборник доклади на студентска научна сесия на Русенски университет 2011, том 50, серия 7, Правни науки, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 94. Милков, П. ПРОМЯНА В ПРАВНАТА РЕГУЛАЦИЯ НА ОТНОШЕНИЯТА В СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. В: Сборник доклади на студентска научна сесия на Русенски университет 2011, Юридически факултет, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 95. Милков, П. ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ПРАВИЛНИКА ЗА КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО ОТ 1973 ГОДИНА. В: Сборник с доклади от международна конференция "Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения", том 2, Бургаски свободен университет, Бургас, 2011, ISBN 978-954-9370-79-9.
 96. Милков, П. ДОГОВОРНА СИСТЕМА МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО. В: Научни трудове на Русенски университет, том 49, серия 7, Правни науки, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
 97. Милков, П. ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ НА ФИДИК - ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. В: Научни трудове на Русенски университет, том 49, серия 7, Правни науки, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
 98. Милкова, Б. Измененията на Гражданския процесуален кодекс с Параграф 3 и Параграф 4 на ЗИДГПК от 21 декември 2010 година и тяхното отражение върху доказването в общия исков процес. В: Сборник от международна научна конференция на Бургаски свободен университет, Том 2, Бургас, 2011, стр. 141-146, ISBN 978-954-9370-79-9.
 99. Милкова, Б. Процесуални преклузии, свързани с упражняване на права по доказването в първоинстанционното гледане на делото. В: Сборник с доклади от Научна конференция на Русенски университет, Том 50, серия 7, Русе, 2011, стр. 122-125, ISBN 1311-3321.
 100. Милкова, Б. Разпоредбата на чл. 133 от Гражданския процесуален кодекс – опит за анализ с оглед на промените с ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 година. В: Сборник от международна научна конференция, Шумен, 2011, стр. под печат
 101. Милкова, Б. Процесуални преклузии, свързани с редовното предявяване на първоначален иск от ищеца с исковата молба. В: Сборник с доклади от Научна конференция на Русенски университет, Том 49, серия 7, Русе, 2010, стр. 103-106, ISBN 1311-3321.
 102. Милкова, Б. Процесуални преклузии, свързани с упражняване на процесуални права на ответника с отговора на исковата молба. В: Сборник с доклади от Научна конференция на Русенски университет, Том 49, серия 7, Русе, 2010, стр. 107-110, ISBN 1311-3321.
 103. Милкова, Б. Право на иск и процесуални преклузии по ГПК. В: Сборник от международна научна конференция на Бургаски свободен университет, Том 3, Бургас, 2010, стр. 417-423, ISBN 978-954-9370-72-0.
 104. Милкова, Б. Проявления на процесуалните преклузии при отклоненията от нормалното развитие на гражданското производство във връзка със страните по делото. В: Сборник с доклади от Научна конференция на Русенски университет, Том 48, серия 7, Русе, 2009, стр. 41-44, ISBN 1311-3321.
 105. Милкова, Б. Проявления на процесуалните преклузии в уредбата на неприсъственото съдебно решение по новия ГПК. В: Сборник с доклади от Научна конференция на Русенски университет, Том 48, серия 7, Русе, 2009, стр. 45-49, ISBN 1311-3321.
 106. Милкова, Б. Същност и особености на процесуалните преклузии по новия ГПК като вид процесуални преклузивни срокове. В: Сборник с доклади от Научна конференция на Русенски университет, Том 48, серия 7, Русе, 2009, стр. 50-55, ISBN 1311-3321.
 107. Милкова, Б. Проявления на процесуалните преклузии при отклоненията от нормалното развитие на гражданското производство във връзка с предмета на делото. В: Сборник с доклади от Научна конференция на Русенски университет, Том 48, серия 7, Русе, 2009, стр. 34-40, ISBN 1311-3321.
 108. Милкова, Б. Същност и особености на съдебното решение при признание на иска. В: Сборник с доклади от Научна конференция на Русенски университет, Том 47, серия 7, Русе, 2008, стр. стр.41-47, ISBN 1311-3321.
 109. Милкова, Б. Проблемът с местно компетентния да издаде изпълнителен лист съд при изпълнителните основания по чл. 237 б. “и” ГПК. В: Сборник с доклади от Научна конференция на Русенски университет, Русе, 2007, стр. 326-332, ISBN 1311-3321.
 110. Николова, А. Договор за корабен мениджмънт. В: Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на проф. Любомир Владикин, Русе, 2016
 111. Николова, А. Коносамент. В: Научни трудове на Русенския университет, том.54 серия 7, правни науки, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 112. Николова, А. Развитие на нормативната уредба на корабоплаването по Дунав. В: Сборник доклади на СНС, Русе, 2015
 113. Николова, А. СБОРНИК ДОКЛАДИ от научно-практическата конференция посветена на живота и делото на проф. д-р Георги Боянов. В: Приложимо право към договора за международен речен превоз на товари, Русе, 2015
 114. Николова, А. Коносамент и товарителница, издавани при превоз на товари съгласно изискванията на Кодекса на търговското корабоплаване. В: Научни трудове на Русенския университет, том.53 серия 7, правни науки, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
 115. Николова, А. За понятието търговски кораб според разпоредбите на Кодекса на търговското корабоплаване. В: Сборник доклади на СНС, Русе, 2009
 116. Николова,А. За понятието корабопритежател съгласно Кодекса на търговското корабоплаване. В: Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на проф. Любомир Владикин, Русе, 2016
 117. Русчев, И. Проблемът за органовата структура на персоналните търговски дружества. В: Сборник доклади от международна научна конференция, ВСУ «Ч. Храбър», 2011
 118. С. Калинков. Първични придобивни основания на субективни вещни права по законодателствата на Република България и Руската Федерация. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ от научно-практическата конференция посветена на живота и делото на проф. д-р Георги Боянов, Русе, 2015
учебници
 1. Боянов, Г.Б. Основи на гражданското право. София, ИК"Авалон", 2011, ISBN 11--.
 2. Боянов, Г.Б. Вещно право. София, ИК "Авалон", 2009, ISBN 09--.
 3. Градинарова, Т. ГРАЖДАНСКО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО (КУРС ЛЕКЦИИ) - втора част. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2016, стр. 283, ISBN 978-954-712-698-5.
 4. Градинарова, Т. ГРАЖДАНСКО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО (КУРС ЛЕКЦИИ) - първа част. Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2015, стр. 337, ISBN 978-954-712-662-6.
 5. Димитров, K. Нотариално право – Обща част. София, Сиела, 2009, стр. 168, ISBN 9542805675, 97895.
 6. Стефанов, Г. Европейско дружествено право.. В.Търново, Авагар, 2011, ISBN 978-954-427-955-4.
 7. Стефанов, Г. Търговско право. Обща част. В.Търново, Авагар, 2011, ISBN 987-954-427-925-7.
 8. Стефанов, Г. Основи на гражданското право. В.Търново, Авагар, 2007, ISBN 978-954-427-951-2.
учебни пособия
 1. Георгиев А., Тодоров И. "Правна клиника- практическо ръководство", Глава ХІ "Съставяне на юридически документи". град София, Сиби, 2006, стр. 222- 247, ISBN 954-730-343-0.
 2. Градинарова, Т. Учебно помагало по Гражданско процесуално право казуси и тестове. Русе, Издателски център при Русенски университет А. Кънчев, 2013, стр. 138, ISBN 978-619-7071-44-3.
 3. Десподова,Д. Учебно помагало по Семейно и наследствено право (за студенти в редовна и задочна форма на обучение). Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2009, стр. 110, ISBN 978-954-712-463-9.
 4. Десподова,Д. Учебно помагало по Семейно и наследствено право (за студенти в редовна и задочна форма на обучение). Второ издание. Русе, Печатна база при РУ, 2013, стр. 116, ISBN 978-954-712-463-9.
 5. Стефанов, Г. Правото на държавна и общинска собственост( за дистанционно обучение). ВТУ, В.Търново, 2007, ISBN електронен.
 6. Стефанов, Г.Ст. Наследствено право( за дистанционно обучение). ВТУ, 2007. ВТУ, Сиби, 2007, ISBN електронен.
други трудове
 1. Градинарова, Т. Отмяна на влязло в сила решение по чл. 231 от Гражданско-процесуалния кодекс, Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „кандидат на юридическите науки”, 1992, стр. 29
 2. Градинарова, Т. Отмяна на влязло в сила решение по чл. 231 ГПК от Гражданско-процесуалния кодекс, дисертационен труд, 1991, стр. 316
 3. Димитрова, А. Прекратяване на съпружеска имуществена общност при принудително изпълнение, дисертационен труд, 2011, стр. 246
 4. Димитрова, А. Прекратяване на съпружеска имуществена общност при принудително изпълнение, автореферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС "доктор", Русе, 2011, стр. 39