Списък на публикациите

монографии

 1. Дачев, Л.И. Юридически дискурс. Русенски университет, Свида, 2004, ISBN 954-90421-4-6.
 2. Йорданова, З. Изборите в България - актуални конституционноправни проблеми. Русе, Медиатех - Плевен, 2017, стр. 260, ISBN 978-619-207-104-2.
 3. Йочев, Евг. Съдоустройството в България.История, принципи, институти (1879-1944). Второ допълнено и преработено издание. София, Сноумод, 2015, стр. 401, ISBN 978-619-90134-4-1.
 4. Йочев, Евг. Наказателният закон на Княжество България. Русе, РУ, 2009, стр. 292, ISBN 978-954-712-454-7.
 5. Йочев, Евг. Принципът на несменяемост на съдиите в Българското законодателство 1878-1944.. Русе, РУ, 2008, стр. 332, ISBN 978-954-712-398-4.
 6. Йочев, Евг. История на законодателството на Княжество България. Русе, РУ, 2006, стр. 425, ISBN 978-954-9906-95-0.
 7. Йочев,Евг. Съдоустройството в България. История, принципи, институти. (1879-1944). Русе, РУ, 2012, стр. 328, ISBN 978-954-712-535-3.
 8. Коларов, Е. Гарантиране на обществения ред. Русе, РУ, 2014, стр. 210, ISBN 978-954-712-608-4.
 9. Куманова Е. Политическите идеи на Джон Лок. Русе, Печатна база на РУ, 2012, ISBN 978-954-8467-80-3.
 10. Кучев, Ю. Държавен финансов контрол – Организация, обект, субекти и реализация на имуществената отчетническа отговорност. София, ЛиСтра, 2010, ISBN 0000000.
 11. Пенев, П. Нормативни и практически очертания на българското конституционно правосъдие - проблеми и перспектива. София, ИК "Светулка 44", 2013, стр. 332 /с приложенията/, ISBN 978-954-309-138-6.
 12. Пенев, П. Конституционно правосъдие. София, Сиела, 1997, ISBN 9789546490971.
 13. Пенев, П. Забава на доставчика според Общите условия за доставка СИВ. София, Българска търговско-промишлена палата, 1984, стр. 104, ISBN не.
 14. Пенов, С. Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите-членки. София, Сиби, 2011, стр. 238, ISBN 1.
 15. Пенов, С. Правен режим на корпоративеното подоходно облагане.Аспекти на хармонизацията с правото на Европейския съюз. София, Университетско издадетлство "Св. Кл. Охридски", 2000, стр. 180, ISBN 1.
 16. ХРУСАНОВ, Д., Д. КОСТОВ, Е. КЪНДЕВА, К. ЛАЗАРОВ. "Нови моменти в административния процес според АПК". София, Сиела, 2007, стр. 376, ISBN 978-954-28-0058-3.
студии
 1. Коларов, Е. Регионът. Правно понятие. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2007, стр. 80, ISBN 978-954-712-376-2.
 2. Коларов, Е. Регионите в България. Правни аспекти. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2005, стр. 136, ISBN 954-712-283-5.
 3. Коларов, Е. Комитет на регионите. Правни аспекти. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2005, стр. 80, ISBN 954-712-277-0.
 4. КОСТОВ, Д. Принципи на административни я процес. Скопjе, Универзитет, 2011, ISBN 978-9989-194-52-8.
 5. Куманова Е. Да защитаваме правата на децата сериозно. Русе, Университетски издателски център, 2015, ISBN 978-619-7092-02-8.
 6. Кюранов, Ч., Делиев, И., Пенев, П. Проблеми на децентрализацията и местното самоуправление в Република България. София, Фондация "Фридрих Еберт", 2002, ISBN 954-91018-5-1.
 7. Пенов, С. Правен режим на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане. София, Данъчен наблюдател, 1999, стр. 60, ISBN 1.
 8. Попова, Ю., Е. Коларов. Субективна култура. Субективни права. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2006, стр. 117, ISBN 954-712-321-2.
 9. Радева, М. Информираното съгласие - инструмент за защита правата на пациента. Уязвими групи пациенти. Русе, Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2015, стр. 175-213, ISBN 9786197092028.
 10. Тодоров, Ивайло , Надежда Йонкова. Актове на пуличната администрация. Ловеч, ИК, 2002, ISBN 954-784-021-5.
статии
 1. Angelova-Barbolova N. E.Kumanova, M.Radeva. Psychiatric Care in Bulgaria - Ethical and Legal Aspects.// Proceedings in Human and Social Sciences at the Common Conference, 2014, No 1, ISSN 978-80-554-0949-8.
 2. Kolarov, E. Offenses Against Public Order.// Verejna sprava a priestupky, 2016, No 1, pp. 83-86, ISSN 978-80-8155-064-5.
 3. Kolarov, E. Die Region zwischen Union, Staat und Gemeinde.// Mehnert, E. (Hrsg.), Gute Nachbarn – Schlechte Nachbarn? Grenzpfade. Materialien zum 6. Deutsch-Tschechischen Begegnungsseminar, Frankfurt am Main, 2004, 2004, No 1
 4. Kumanova E. The Principles of Foster Care in Bulgarian Legislation.// CRC Journal, 2016, No 2
 5. Kumanova E. Classic Dimensions of Social Contract.// CRC Journal, 2015, No 1
 6. Kumanova, E. John Locke Political Ideas of Tolerance.// Философськi, методологiчнi, соцологiчнi та психологiчнi проблеми права: матерiали 4- Мiжнл наук.-теор. конф., 2011, No 1, ISSN 978-966-423-196-8.
 7. Kumanova, E., M. Petrov. Children Participation in Legal Procedures.// Proceedings of Proceedings of International scientific conference “Right to a fair trial and the administrative punishment”, 2014, No 1
 8. Mihailov N, D.Antonova, S.Kadirova, A.Manukova, N.Evstatieva, E.Kumanova, K.Martev. Social problems existing in the market of renewable energy sources and opportunities to be resolved along the cross border region Bulgaria-Romania.// The Future of Renewable Energy Sector” RES-2011, 2011, No 1
 9. Panteleeva V.,. Transposition of Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 in Protection of Personal Data Act in Republic of Bulgaria..// 7th International Scientific conference, 2020, No 1
 10. Panteleeva V.,. LOCAL TAXES IN BULGARIA- A SOURCE OF REVENUES IN THE MUNICIPALITY BUDGETS.// Challenges of the Knowledge Society 2019, 2019, No 13, pp. 725-731, ISSN 2359-9227.
 11. Panteleeva V.,. Some theoretical aspects of justification of taxation.// International Journal of Economics and Management Systems, 2019, No 4, pp. 51-58, ISSN 2367-8925.
 12. Panteleeva V.,. INTERNATIONAL LEGAL MEASURES FOR AVOIDANCE OF SEA POLLUTION WITH PETROL.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "SCIENCE. BUSINESS. SOCIETY", 2016, No 6, pp. 38-40, ISSN 2534-8485, 2367-8.
 13. Radeva, M. About some aspects of Agreement on social security between the Republic of Bulgaria and Republic of Macedonia.// CRC Journal, 2015, No 3-4, pp. 119-123, ISSN 18579744.
 14. Yordanova, Z. ELECTORAL DISPUTE SETTLEMENT IN BULGARIA ACCORDING TO THE ELECTION CODE OF 2014.// CRC- journal, 2015, No 2, pp. 75-82, ISSN 1857-9744.
 15. Ангелова-Барболова Н.С., Радева М.И. Предварителни указания за лечение на пациента и психиатрични здравни грижи.// Международно научно on-line списание Наука и технологии, 2013, брой 1, стр. 356-359, ISSN 1314-4111.
 16. Веселин Гецов Гръцманов. Появата на държавата като сициален факт, обуславящ нейното теоретично обяснение, възникване на идеята за конституцията.// Европейски измерения на правото, Интердисциплинарни правни изследвания, РУ, 2012, брой 1, стр. 261-273, ISSN 978-954-712-556-8.
 17. Дачев, Л. Към въпроса за подходите в изучаването на правото.// Научни трудове на Русенски университет, 2010, брой том 49, стр. 17, ISSN 1311-3321.
 18. Дачев, Л. Юридически дискурс.// Научни трудове на Русенски университет, 2009, No том 48, pp. 7, ISSN 1311-3321.
 19. Дачев,Л. Същност и съдържание на държавното управление.// Научни трудове на Русенски университет, 2008, брой том 47, стр. 7, ISSN 1311-3321.
 20. Джафай, Й. "Rregullimi kushtetues i lirisë së marrjes së informacionit dhe lirisë së respektimit të jetës private" Превод:"Конституционното регулиране на правото на достъп до информация и правото на личен живот.// Научно списание, 2012, брой 9, стр. 10, ISSN 2222-5846.
 21. Джафай, Й. Data protection and privacy law- Albanian case.// International Scientific Conference Proceedings “Education in turbulent times – the Albanian case in European and global context”, 2011, No 1, pp. стр.55, ISSN 978-99956-92.
 22. Джафай, Й. The trade unions in the process of approaching the Albanian legislative to the aquis communautaire.// International Conference Proceedings" Challenges of Albanian 's Integration in European Union",, 2010, No брой 2,, pp. стр.110, ISSN ISBN: 978-99956-1.
 23. Джафай, Й. "Развитие на естествените права",.// Научно списание "Оptime",, 2010, брой брой 1,, стр. стр.21, ISSN 2220-461x.
 24. Джафай, Й. Аспекти на етиката в научното изледване.// Издание на Научна Конфернция" За качество и европейски стандарти в униврситетските научни изледвания и дейности",, 2010, брой брой 1,, стр. стр. 153, ISSN ISBN: 978-99956-1.
 25. Джафай, Й.,. Freedom of information and internationally protected human rights.// Обединеието на Социологическите Институти в Балканите по “Education in turbulent times – the Albanian case in European and global context”, Списание Social Studies,Tirane, 2012, No Vol.6 / No.1, pp. стр. 75-87, ISSN 978-9928-127-10-5.
 26. Йорданова, З. Гражданството като изискване за избираемост в конституциите на Република България и на държавите от Европейския съюз.// Свобода, сигурност, правосъдие /сборник/, 2013, брой 1, стр. 16-33, ISSN 978-954-712-581-0.
 27. Йорданова, З. Изисквания към кандидатите за президент в държавите членки на Европейския съюз.// Европейски измерения на правото /сборник/, 2012, брой 1, стр. 207-227, ISSN 978-954-712-556-8.
 28. Йорданова, З. Историческo развитие на изискванията за избираемост при заемане на публичнa длъжност.// Сборник от Юбилейна научна конференция "20 години Юридически факултет", 2012, брой 1, стр. 50-65, ISSN 978-954-712-576-6.
 29. Йорданова, З. ЗДРАВЕТО КАТО КОНСТИТУЦИОННО ОСНОВАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА.// Сборник "Социалните права на българските граждани - проблеми и перспективи", 2015, брой 1, стр. 163-173, ISSN 978-619-7092-02-8.
 30. Йочев Евг. Няколко думи за законите за устройството на съдилищата, съдебните райони и разположението на съдилищата в България (1878-1944 г.).// Съдебно право, 2016, брой 1
 31. Йочев Евг. Законът за измнение и допълнение на Закона за устройството на съдилищата от 1941 г..// Съдебно право, 2015, брой 1
 32. Йочев, Евг. Съборите на българските правници. Ще има ли Четвърти събор?.// Юридически свят, 2016, брой 1, стр. 43-65, ISSN 1311-3488.
 33. Йочев, Евг. Първият български закон за устройството на съдилищата.// Юридически свят, 2015, брой 2, стр. 73-93, ISSN 1311-3488.
 34. Йочев, Евг. 95 години Съюз на българските съдии. Учредявяне и дейност на Съюза на българскит съдии по време на управлението на БЗНС (1919-1923 г.).// Юридически свят, 2014, брой 2, стр. 54-76, ISSN 1311-3488.
 35. Йочев, Евг. Законопроектът за административното правосъдие - първи идеи, дискусии и подготовка.// Сборник Правото-изкуство за доброто и справедливото, 2013, брой 1, стр. 207-215, ISSN 978-954-423-874-2.
 36. Йочев, Евг. Законотворческият процес и изворите за историята на българското право.// Studia Iuridico-Historica, 2013, брой 2, стр. 115-120, ISSN 1314-9296.
 37. Йочев, Евг. Сто години Върховен административен съд.// Юридически свят, 2013, брой кн. 2, стр. 56-80, ISSN 1311-3488.
 38. Йочев, Евг. Дискусияята на страниците на в. "Право" по въпроса за въвеждането на административното правосъдие в България.// Сборник 20 г. ЮФ на РУ, 2012, брой 1
 39. Йочев, Евг. Политическият подход при узаконяването на несменяемостта на съдиите и прокурорите в България (1879-1944).// Studia Juridico – historika, Блгр. УИ „Неофит Рилски”, 2012, брой 1, стр. 74-87, ISSN 1311-9296..
 40. Йочев, Евг. Из историята на административното правосъдие в България.// Юридически свят, 2012, брой 2, стр. 112-127, ISSN 1311-3488.
 41. Йочев, Евг. Законодателството на БЗНС в областта на съдоустройството.// Юбилеен сборник посветен на 100 г. от рождението на М. Андреев, 2011, брой 1, стр. 115-130
 42. Йочев, Евг. Изменение и допълнение на Закона за устройството на съдилищата (1910-1911 г.) и възприемането на европейския модел на съдоустройство.// Юридически свят, 2010, брой 2, стр. 111-129
 43. Йочев, Евг. Търновската конституция и несменяемостта на съдиите.// Юридически свят, 2009, брой 1, стр. 93-109
 44. Йочев, Евг. Законодателното уреждане на принципа на несменяемост на съдиите от правителството на Народната партия 1894-1899 г..// Юридически свят, 2008, брой 2, стр. 119-136
 45. Йочев, Евг. Промените в условната несменяемост на съдиите по време на управлението на кабинета на Димитър Греков.// Правна мисъл, 2008, брой 4, стр. 85-94
 46. Йочев, Евг. Първият български съдоустройствен закон. Институтът на мировия съдия.// Право без граници, 2006, брой 1-4, стр. 121-130
 47. Йочев, Евг. 110 години от приемането на първия български наказателен закон.// Юридически свят, 2006, брой 2, стр. 98-113
 48. Йочев, Евг. Позицията на Съюза на българските индустриалци по Закона за женския и детския труд в индустриалните заведения.// Алтернативи, УНСС, 2004, брой 1, стр. 22-24
 49. Йочев, Евг. Законът за женския и детския труд в индустриалните заведения от 1905 г..// Исторически преглед, 2004, брой 1-2, стр. 86-106
 50. Йочев, Евг. Дискусията по общата част на наказателния закон от 1896 г..// Право без граници, 2003, брой 1-2, стр. 84-89
 51. Йочев, Евг. Обсъждането на Закона за наследството от 1890 г..// Юридически свят, 2002, брой 2, стр. 106-117
 52. Йочев, Евг. Законът за изменение и допълнение на закона за наследството от 1896 г..// Алтернативи, УНСС, 2002, брой 10, стр. 31-33
 53. Йочев, Евг. Наказателният закон от 1896 г. и дискусията за смъртното наказание.// Правна мисъл, 2001, брой 4, стр. 89-98
 54. Калинова, Д. Правомощия на областния управител според Закона за администрацията и Устройствения правилник на областните администрации.// сп.Съвременно право, 2011, брой 2
 55. Коларов, Е. Проблеми на гарантирането на обществения ред в светлината на практиката на Върховния административен съд.// Сборник доклади "100 години Върховен административен съд", 2014, брой 1, ISSN 978-954-073-794-2.
 56. Коларов, Е. Децата и противообществените им прояви.// Социалните права на българските граждани - проблеми и перспективи, 2014, брой 1, стр. 111-132, ISSN 978-619-7092-02-8.
 57. Коларов, Е. Абсолютност и относителност на обществения ред.// Сборник от кръгла маса "Актуални проблеми на развитието на съвременното право", 2013, брой 1, стр. 125-130, ISSN 978-954-712-610-7.
 58. Коларов, Е. Осигуряване на правилно управление в Европейския съюз - парламентарен и обществен контрол.// Европейски измерения на правото. Библиотека "Интердисциплинарни правни изследвания", 2012, брой 1, стр. 295-314, ISSN 978-954-712-556-8.
 59. Коларов, Е. Административноправни въпроси на обществения ред.// Сборник, посветен на 20-годишнината на Юридическия факултет на Русенския университет, 2012, брой 1, стр. 66-70, ISSN 978-954-712-576-6.
 60. Коларов, Е. Правни основи на службата в Европейските общности.// Съвременно право, 2007, брой 5, стр. 34-50, ISSN 08611815.
 61. Коларов, Е. Правно положение на регионите в Европейския съюз.// Съвременно право, 2005, брой 2, стр. 55-69, ISSN 08611815.
 62. Коларов, Е. Проблемът "конституция" през призмата на изборите за Народно събрание и избирането на нов Министерски съвет.// Съвременно право, 2005, брой 3, стр. 74-92, ISSN 08611815.
 63. КОСТОВ, Д. За основните начала на администратнивмния процес.// сп."De jure", 2011, брой 1, ISSN 1314-2593.
 64. КОСТОВ, Д. За уеднаквяване на понятията относно органите на изпълнителната власт.// Общество закон - смисъл УИ Св.Кл.Охридски, 2011, брой 1, ISSN 9789540731957.
 65. КОСТОВ, Д. Правни аспекти на опазване на горския фонд.// Управление и устойчиво развитие ЛТУ, 2009, брой 1, ISSN 1311-4506.
 66. Куманова Е., Стойчева К. Медиацията – алтернативен способ за защита правата на децата.// Социално-икономическо развитие на България в Европейския съюз, 2005, брой 1
 67. Куманова, Е. Модерен поглед към същността на правото на защита.// Сборник «Европейски измерения на правото», 2012, брой 1
 68. Куманова, Е. Традиционните основания на дискурса.// Научни трудове на Русенския университет, серия 7., 2011, брой том 50, ISSN 1311-3321.
 69. Куманова, Е. Сущность традиционного права.// Философськi, методологiчнi, соцологiчнi та психологiчнi проблеми права: матерiали 4- Мiжнл наук.-теор. конф., 2011, брой 1, ISSN 978-966-423-196-8.
 70. Куманова, Е. Социалната легитимност на политикоправния ред.// Сборник Научни трудове, 2011, брой 1, ISSN 978-954-8557-09-2.
 71. Куманова, Е. Либералните идеи на Джон Лок.// В: Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения, 2011, брой 1
 72. Куманова, Е. Естествено право и естествено състояние.// Научни трудове на Русенския университет, серия 7, 2011, брой том 50, ISSN 1311-3321.
 73. Куманова, Е. Смисълът на мълчанието.// Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения, 2011, брой 1
 74. Куманова, Е. Модели в съдържанието на правните позиции.// Предизвикателства пред висшето образование и научнните изследвания в условията на криза, 2010, брой 1
 75. Куманова, Е. Традиционно vs. модерно право.// Научни трудове на Русенския университет, серия 7, 2010, брой том 49, ISSN 1311-3321.
 76. Куманова, Е. Същност на правния спор.// Научни трудове на Русенския университет, серия 7, 2009, брой том 48, ISSN 1311-3321.
 77. Куманова, Е. Правов ред и пазарен ред.// Научни трудове на Русенския университет, серия 7, 2008, брой том 47, ISSN 1311-3321.
 78. Куманова, Е. Относителна депривация.// Сборник доклади на научната конференция на Русенския университет, 2007, брой 1, ISSN 1311-3321.
 79. Куманова, Е. Субективното право в светлината на модерността.// Актуални проблеми на правото, контрола и екологията, 2006, брой 1
 80. Куманова, Е. Класически концепции за съпротивата като социално явление.// Научни трудове, серия 5.3, 2006, брой том 45, ISSN 1311-3321.
 81. Куманова, Е. Етичното неподчинение.// Научни трудове, серия 5.2, 2005, No том 44, ISSN 1311-3321.
 82. Куманова, Е. Юридически способи за защита на субективните права в гражданското общество.// Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност, 2005, брой 1
 83. Куманова, Е., Б. Рускова. Перспективи на опазването на културното наследство в Област Русе чрез използване на финансирането по Програма за развитие на селските райони.// Сборник Научни трудове, 2011, брой 1, ISSN ISBN 978-954-8557.
 84. Пенев, П. Конституционното правосъдие – проекция на общоевропейските стандарти за защита правата на човека.// Общество и право, 2014, брой 4, стр. 11-24, ISSN 0204-85-23.
 85. Пенев, П. Три основания за допускане на конституционна жалба.// Общество и право, 2014, брой 6, стр. 53-56, ISSN 0204-85-23.
 86. Пенев, П. Конституционна жалба. Възникване. Европейски модели. Българският дебат. Едно предложение за български вариант на конституционна жалба..// Общество и право, 2013, брой 3, стр. 3-21, ISSN 0204-85-23.
 87. Пенев, П. Българското конституционно правосъдие и защитата на основните права.// Адвокатски преглед, 2013, брой 12
 88. Пенев, П. Oще за конституционното ниво на регулиране на Висшия съдебен съвет.// Сборник от Юбилейна научна конференция „ 20 години Юридически факултет”, 2012, брой 1, стр. 33-37, ISSN 978-954-712-576-6.
 89. Пенев, П. Парламентарната квота страда от дефицит на демократична легитимност.// Общество и право, 2012, брой 2, стр. 34-37
 90. Пенев, П. Проблеми на нормативното регулиране на правомощията на Конституционния съд.// Общество и право, 2011, брой 7, стр. 25-35, ISSN 0204-85-23.
 91. Пенев, П. Великото народно събрание - сложно юридическо и политическо начинание.// Общество и право, 2008, брой 9, стр. 3-8, ISSN 0204-85-23.
 92. Пенев, П. Коментар на решение № 7 от 13 септември 2006 г. по конституционно дело № 6 от 2006 г.// Общество и право, 2006, брой 3-4, стр. 22-26, ISSN 0204-85-23.
 93. Пенев, П. Тълкувателното правомощие на Конституционния съд на Република България.// Сборник "Конституционният съд в демократичната държава"- изд. на Конституционния съд на РБ, 2006, брой 1, стр. 155-169
 94. Пенев, П. Коментар на Решение №8 от 2000г. на Конституционния съд относно мандата на конституционните съдии.// Лидер днес : Месечно списание за висшия управленски персонал, 2000, брой 9-10, ISSN 1311-1469.
 95. Пенев, П. По Решение № 8/12.V.1999г. /Противоконституционност на параграф 17 от Закона за изменение и допълнение на ЗППДОбП/.// Лидер днес : Месечно списание за висшия управленски персонал, 1999, брой 8, ISSN 1311-1469.
 96. Пенев, П. Коментар на Решение № 6 от 1999г. на Конституционния съд по искане за тълкуване на чл.85, ал.1, т.1 от Конституцията.// Лидер днес : Месечно списание за висшия управленски персонал, 1999, брой 5, ISSN 1311-1469.
 97. Пенев, П. Определение № 4/14.Х.1999г.// Лидер днес, 1999, No 11, pp. 14-18, ISSN 1311-1469.
 98. Пенев, П. Коментар на Решение №33 от 1998г. на Конституционния съд за установяване противоконституционност на разпоредби от Закона за далекосъобщенията.// Лидер днес : Месечно списание за висшия управленски персонал, 1999, брой 2, ISSN 1311-1469.
 99. Пенев, П. Коментар на Решение №8 от 1999г. на Конституционния съд по повод атакувани разпоредби на ЗППДОП.// Лидер днес : Месечно списание за висшия управленски персонал, 1999, брой 6, ISSN 1311-1469.
 100. Пенев, П. Коментар на Решение №1 от 1999г. на Конституционния съд относно конституционосъобразността на измененията и допълненията на Закона за съдебната власт.// Лидер днес : Месечно списание за висшия управленски персонал, 1999, брой 3, ISSN 1311-1469.
 101. Пенев, П. Конституционното дело в открито заседание /Смисъл и значение на откритите заседания на Конституционния съд/.// Лидер днес : Месечно списание за висшия управленски персонал, 1999, брой 7, ISSN 1311-1469.
 102. Пенев, П. Коментар на Решение №30 от 1998г. на Конституционния съд по искане за обявяване противоконституционност на разпоредби от Закона за концесиите.// Лидер днес : Месечно списание за висшия управленски персонал, 1999, брой 4, ISSN 1311-1469.
 103. Пенев, П. Решения на КС :Коментар на Решение № 27 от 1998г. на Конституционния съд за обявяване за противоконституционни на текстове от Закона за уреждане на колективните трудови спорове.// Лидер днес : Месечно списание за висшия управленски персонал, 1999, брой 1, ISSN 1311-1469.
 104. Пенев, П. За прякото действие на конституционните норми в дейността на Конституционния съд и съдилищата.// Правна мисъл, 1998, брой 2, стр. 27–35
 105. Пенев, П. Някои конституционноправни аспекти на местното самоуправление.// Сборник "Проблеми на местното самоуправление и местната власт", 1997, брой 1
 106. Пенев, П. Конституционни гаранции за местното самоуправление.// Съвременно право, 1997, брой 3, стр. 48-54
 107. Пенев, П. Правни гаранции за местното самоуправление, взаимоотношението местна- централна власт и защитата на гражданите.// Сборник "Проблеми на местното самоуправление и местната власт", 1997, брой 1
 108. Пенев, П. Гражданство по рождение според Конституцията на Република България.// Съвременно право, 1996, брой 5, стр. 7-13
 109. Пенев, П. Президентът - олицетворяващ единството на нацията.// Съвременно право, 1996, брой 4, стр. 7-11
 110. Пенев, П. Относно правното действие на решенията на Конституционния съд.// Правна мисъл, 1996, брой 4, стр. 36-42
 111. Пенев, П. Двадесет и четвърто заседание на Съвещанието на СИВ по правните въпроси.// Социалистическо право, 1986, брой 3
 112. Пенев, П. Въпроси на производственото коопериране между стопанските организации на страните членки на СИВ.// Социалистическо право, 1985, брой 7
 113. Пенев, П. Двадесет и второ заседание на Съвещанието на СИВ по правните въпроси.// Социалистическо право, 1984, брой 4
 114. Пенев, П. Относно съотношението на задълженията за обезвреда при забавено изпълнение и при пълно неизпълнение според Общите условия за доставка СИВ.// Социалистическо право, 1980, брой 3
 115. Пенев, П. Правни проблеми във връзка със срока на доставка според Общите условия за доставка СИВ.// Социалистическо право, 1979, брой 1
 116. Пенев, П. Особености на делбата при прекратена по съдебен ред съпружеска имуществена общност.// Бюлетин на Съюза на юристите в България, 1979, брой 1
 117. Пенев, П. Кой и как управлява имуществото на Темида.// Общество и право, 2007, брой 9, стр. 45-50, ISSN 0204-85-23.
 118. Пенев, П., С .Тасев. Относно допустимостта за съединяване на исковете по чл.14 и 27 от Семейния кодекс с брачните искове.// Социалистическо право, 1977, брой 12
 119. Пенев, П., С .Тасев. Някои процесуални въпроси във връзка с упражняването на родителските права.// Социалистическо право, 1977, брой 11
 120. Пенев, П., С .Тасев. Относно отговорността при крайна необходимост.// Социалистическо право, 1976, брой 8
 121. Пенов, С. Определяне на лихви по чл.144 от ДПК и чл.1 от ЗЛДТДВ.// Адвокатски преглед, 2011, брой 11/12
 122. Пенов, С. Обжалване на ревизионните актове по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по администартивен ред.// Де юре, 2011, брой 1, стр. 8, ISSN 1.
 123. Пенов, С. Конституционни промени в организацията на местните данъци и измененията на Закона за местните данъци и такси.// Административно правосъдие, 2008, брой 2, стр. 6, ISSN 1.
 124. Пенов, С. Проблеми по прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществата.// Право без граници, 2002, брой 2
 125. Радева, М. Особености на трудовите правоотношения в търговското корабоплаване.// Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, 2015, брой том VII, стр. 132-142, ISSN 9789540739472.
 126. Радева, М. За някои правни и практически аспекти на листата на чакащите.// Международно научно on-line списание НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, 2014, брой volume IV, n, стр. 60-63, ISSN 1314-4111.
 127. Радева, М. Колективното трудово договаряне в здравеопазването.// Наука и технологии, 2013, брой 7, стр. 85-89, ISSN 1314-4111.
 128. Радева, М. Особености на трудово - правните отношения в лечебните заведения.// Известия на Съюза на учените – Варна, Серия „Хуманитарни науки”, 2013, брой 1/2012, стр. 36 – 39, ISSN 1310-6376.
 129. Радева, М. Административно-правни аспекти на употребата на алкохол и упойващи вещества във водния транспорт.// Mechanics Transport Communications, Academic journal, 2013, брой Vol. 22, Iss, стр. II-45 – II-51, ISSN 1312 – 3823.
 130. Радева, М. Застраховката „Професионална отговорност” в медицинската практика.// Известия на съюза на учените – Варна, 2013, брой 1, стр. 35-39, ISSN 1310-6376.
 131. Радева, М. Рекламата в медицинската практика – правни аспекти.// Известия на Съюза на учените Варна, Серия „Медицина и екология”, 2013, брой том XVIII, , стр. 66 – 70, ISSN 1310 5833.
 132. Радева, М. Задължителните имунизации – между правото на личен избор и защитата на обществения интерес.// Наука и технологии, 2012, брой 7, стр. 103 - 106, ISSN 1314-4111.
 133. Радева, М. Административно – правни аспекти на качеството на медицинската помощ.// Научни трудове на Института за държавата и правото, 2012, брой том VII, стр. 161-164, ISSN 1314-6459.
 134. Радева, М. Административното право и механизмите за защита правата в здравеопазването.// Известия на Съюза на учените – Русе, серия 4, Медицина и екология, том 2, 2011, брой 4, ISSN 1311-1094.
 135. Радева, М. Какво е публично дружество в болничния сектор?.// в-к Форум Медикус, 2011, брой 1-2
 136. Радева, М. Договорното начало в задължителното здравно осигуряване и регулираните отношения.// Административно правосъдие, 2011, брой 5, стр. 19 – 34
 137. Радева, М. Административни нарушения и административни наказания при неизпълнение на договорите, сключени с НЗОК, част II.// Здравна политика и мениджмънт, 2011, брой 1, стр. 72 - 76
 138. Радева, М. Юридическа отговорност на лекарите без специалност.// в-к Форум Медикус, 2010, брой 43
 139. Радева, М. Регутативни стандарти в извънболничната медицинска помощ, заплащана от НЗОК – развитие на нормативната уредба и съдебната практика.// Адвокатски преглед, 2010, брой 1-2, стр. 8-23
 140. Радева, М. Лекарската професия – между творчеството и отговорността.// Health.bg, 2010, брой 6
 141. Радева, М. Административни нарушения и административни наказания при неизпълнение на договорите, сключени с НЗОК, част I.// Здравна политика и мениджмънт, 2010, брой 2, стр. 80 - 85
 142. Радева, М. За споразумението: правителство – БЛС.// в-к Форум Медикус, 2010, брой 37
 143. Радева, М. Здравната система – функции и структура.// Здравна политика и мениджмънт, 2009, брой 4, стр. 34-37
 144. Радева, М. Непосредственият контрол, осъществяван от НЗОК/РЗОК, съгласно измененията на ЗЗО.// Административно правосъдие, 2009, брой 6, стр. 46-54
 145. Радева, М. Права на задължително здравноосигурените лица.// Здравна политика и мениджмънт, 2008, брой 6, стр. 18-25
 146. Радева, М. Държавна политика за защита при бедствия и управление на кризи.// Здравен мениджмънт, 2007, брой 4, стр. 52-57
 147. Радева, М. Социологически аспекти на ролята на НЗОК в системата на здравеопазването.// Здравен мениджмънт, 2007, брой 7, стр. 49-57
 148. Радева, М. За някои правни аспекти на здравната документация.// Известия на Съюза на учените Варна - Серия медицина и екология – под печат, 2014, брой ххх
 149. Тасев, С., П Пенев. По въпроса за обезщетението в случай на гледане и обслужване на пострадал при непозволено увреждане.// Социалистическо право, 1976, брой 10-11
 150. Тасев, С., П.Пенев. Възлагането на работа като елемент от фактическия състав на отговорността по чл. 49 от ЗЗД.// Правна мисъл, 1978, брой 4
доклади
 1. Dachev L. Legal Order and Legal of Values. IN: State University of Tetovo, Tetovo, FUROM, 2014
 2. E.Marinova, E. Kumanova,Z.Yordanova, D. Dimova,I. Velchev. The Actual Paradigm of Freedom of Movement in the Context of EU Migrants Rights. IN: 6 UBT Annual International Conference on law and political science, Durrës , Albania, UBT - Higher Education Institution, 2018, pp. 30-36, ISBN 978-9951-437-64-6.
 3. Kableshkova M. Internet - Virtual or Real Legal Space /in process of publishing/. IN: Conference of Univerdity of Trnava, Slovakia, Trnava, Slovakia, 2015
 4. Kalinova, D. Matters of Appealing Procedures of Penal Decrees. IN: Proceedings of University of Ruse, Ruse, 2019, ISBN ISBN 1311-3321.
 5. Kalinova, D. The Agreement in the Administrative Process - a Brief Overview of Administrative Proceedings, volume 56, book 7. IN: Proceedings of University of Ruse, Ruse, 2017, pp. 94-97, ISBN 1311-3321.
 6. Kolarov, E. Historical Approach to Administrative Law. IN: Proceedings University of Ruse, Ruse, 2018
 7. Kumanova E. Health Rights of Children. IN: НК на РУ&СУ, Русе, 2016
 8. Kumanova E. Legal Issues on Imposing Liability on Children. IN: Conference of Univerdity of Trnava, Slovakia, Trnava, Slovakia, 2015
 9. Kumanova E. Concept of Right of Information about Environment. IN: Naval Academy, Constanta, Constanta, Romania, 2015
 10. Kumanova E.,Angelova N. Protection of persons with non- chemical dependences. IN: Международна научна конференция „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето“, Русе, 2018
 11. Kumanova Elitsa, Doroteya Dimova. The contribution of John Locke's philosophical heritage to contemporary political concepts. IN: International Conference on “The philosophy of law, from the Enlightenment epoch till the contemporary period”, Bucurest, Romania, 2018
 12. Kumanova, E. Правни аспекти на управлението на публичните блага в котекста на социалната политика на държавата. В: Международна научна конференция "Съвременни управленски практики VIII", Бургас, 2014
 13. Kumanova, E. Правни аспекти на закрилата на деца с увреждания. В: Сборник доклади "Актуални проблеми на развитието на съвременното право", Русе, 2014, ISBN 978-954-712-610-7.
 14. Kumanova, E. Legal Aspects of Law Abuse. IN: Proceedings of Bratislava Law Forum, Bratislava, Slovakia, 2013
 15. Kumanova, E. Новото осево време. IN: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 16. Kumanova, E. Правни аспекти на процедурите по Закона за обществените поръчки при трансгранични проекти. В: Международна научна конференция на Бургаски свободен университет, Бургас, 2013
 17. Kumanova, E. Подходи на изследване на злоупотребата с право. В: Сборник Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2012, ISBN 1311-3321.
 18. Marinova, E., Kumanova, E., Yordanova, Z., Dimova, D., Velchev, I. The actual paradigm of freedom of movement in the context ot EU migrants rights. IN: UBT International Conference 2017, Dures, Albania, 2017
 19. Panteleeva V. Legal Treatment of Inheritance Tax. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 7, Ruse, 2018, pp. 69-73, ISBN 1311-3321.
 20. Panteleeva V.,. Trends in the development of the European public procurement framework - positives and weaknesses. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58,, Ruse, 2019
 21. Radeva, M. Development of administrative penalty in health insurance system in Republic of Bulgaria. IN: Pravo na spravodlivy proces a spravne trestanie, Trnave, 2015, pp. 159-163, ISBN 9788374908436.
 22. Radeva, M. Legal framwork of the public financing of the health system in the Republic of Bulgaria. IN: Proceedings in Global Virtual Conference Workshop, Žilina, Slovak Republic, 2013, pp. 96-98, ISBN 978-80-554-0649-7.
 23. Yordanova, Z. POSSIBLE CONSTITUTIONAL AMENDMENTS CONCERNING THE MAJORITY FOR VOTING IN THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 7, Русе, Печатна база на РУ, 2017, pp. 20-25, ISBN 1311-3321.
 24. Боряна М. Рускова-Салимова, Елица Г. Вълчева-Куманова. Преспективи на опозването на културното наследство в Област Русе чрез използване на финасирането по Програма за развитие на селските райони. В: Втора Международна юбилейна научна конференция "50 години от полета на Юрий Гагарин", Шумен, "Добри Войников " Шумен, 2011, стр. 139-145
 25. Велчев, Ивелин. CULTURE AS A CONSTITUTIONALLY RECOGNIZED MARK OF THE ETHNO-SOCIAL COMMUNITY. IN: Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени, 2019, Русе, 2019, pp. (9-16), ISBN ISSN 2603-4123.
 26. Велчев, Ивелин. Realizing Jean Jacques Rousseau's People's Sovereignty Ideas Through Electronic Voting. IN: International Scientific Conference : Ethical & Social Dimensions on Public Administration & Law, Suceava, Romania, 2018, pp. 336
 27. Велчев, Ивелин. Religion, Culture and Law as Inclusive Conditions and Criteria for Belonging to the European Civilization and the European Union. IN: 57th Annual scientific conference of University of Ruse and Union of Scientists, Bulgaria, 2018, Русе, 2018, ISBN 978-954-712-753-1.
 28. Велчев, Ивелин. Конституционни измерения на езикът като основен белег на етноса. В: Сборник с доклади от научна конференция на ЮФ на РУ "Ангел Кънчев, Русе, 2017
 29. Велчев, Ивелин. Constitutional Dimensions of Religion As a Major Feature of Ethnicity. IN: 56-та Международна годишна конференция на РУ§СУ/17, Русе, 2017, pp. 116-121, ISBN 2603-4123.
 30. Велчев, Ивелин. Историческо развитие на науката "Общо учение за държавата" в България. В: Сборник с доклади от научна конференция на ЮФ на РУ "Ангел Кънчев, Русе, Медиатех, 2016, стр. 197-204, ISBN 978-619-207-116-5.
 31. Веселин Гецов Гръцманов. Джереми Бентам: етични и функционални измерения на правото в контекста на идеите на класическия либерализъм. В: Сборник доклади от Кръгла маса на тема:"Актуални проблеми на развитието на съвременното право", Русенски университет "Ангел Кънчев" 09.11.2013г., Издателски център към РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 50-64, ISBN 978-954-712-610-7.
 32. Веселин Гецов Гръцманов. Развитие на идеята за парламентаризма в трактата на Джереми Бентам "Тактика на законодателните събрания". В: Сборник с доклади, Научни трудове, том 52, серия 7, правни науки, Русенски университет"Ангел Кънчев", Печатна база на РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 34-40, ISBN 1311-3321.
 33. Веселин Гецов Гръцманов. Мелфийската конституция на кралство Сицилия на Фридрих II Хохенщауфен от 1231г. В: Сборник с доклади от НК на Бургаски свободен университет том 2, Бургаски свободен университет, "ЕКС - ПРЕС" - Габрово, 2013, стр. 230-234, ISBN 978-954-9370-96-6.
 34. Веселин Гецов Гръцманов. Утопийте от Платон до Новото време. В: Сборник с доклади, Научни трудове, том 51, серия 7, Русенски университет "Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2012, стр. 41-48, ISBN 1311-3321.
 35. Веселин Гецов Гръцманов. Етически аспекти в концепцията на Талес за света и човека. В: Сборник с доклади от СНС-2011г., Русенски университет "Ангел Кънчев", Печатна база на РУ "Ангел Кънчев", 2011, стр. 7-10, ISBN 1311-3321.
 36. Веселин Гецов Гръцманов. Джон Локк и конец доминирования патерналистической теорий о структурировании государства и власти. В: Сборник Философскьи , методологични, социологични та психологични проблеми права Материали 4 Межнароднои науково-теоретичнои конференции, Черновцъй Национальнъи университет Юрий Федукович, На Националния университет "Юрий Федукович" Черновци, 2011, стр. 159-168, ISBN 978-966-423-196-8.
 37. Веселин Гецов Гръцманов. Джон Лок и края на доминацията на патерналистичната теория за структурирането на държавата и властта. В: Сборник с доклади Научни трудове том 49, серия 7, правни науки, Русенски университет"Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2010, стр. 173-179, ISBN 1311-3321.
 38. Веселин Гецов Гръцманов. Учението на Платон за универсалните принципи на законодателстване отразени в неговия последен диалог "Закони". В: Сборник с доклади от СНС-2010г., Русенски университет "Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2010, стр. 65-74, ISBN 1311-3321.
 39. Веселин Гецов Гръцманов. Националната специфика и външното влияние, като фактори, формирали конституционната уредба на субективните и гражданските права в Търновската конституция. В: Сборник с доклади от СНС-2009г., Русенски университет "Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2009, стр. 19-28, ISBN 1311-3321.
 40. Веселин Гецов Гръцманов. Статични и динамични проявления на конституционализъм в контекста на историческия подход и чистото учение за правото. В: Сборни с доклади Научни трудове , том 48, серия 7, правни науки, Русенски университет "Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2009, стр. 109-115, ISBN 1311-3321.
 41. Веселин Гецов Гръцманов. Предпоставки, съпътстващи явления и последици свързани с процеса на преосмисляне и трансформиране на наказанията след края на XVIIIвек. В: Сборник с доклади, Научни трудове том 47, серия 7, правни науки, Русенски университет "Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2008, стр. 65-71, ISBN 1311-3321.
 42. Веселин Гецов Гръцманов. Подходи на правната наука. В: Сборник доклади на СНС-2008г., Русенски университет"Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2008, стр. 66-75, ISBN 1311-3321.
 43. Гачевска В., Е. Коларов. Към въпроса за същността и ролята на етичните кодекси като стандарти за поведение на служителите в публичната администрация. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2006, ISBN 1311-3321.
 44. Гачевска В., Е. Коларов. Основни аспекти на работната програма по научно-изследователския проект „Етика и право на Европейския съюз”. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2006, ISBN 1311-3321.
 45. Дачев Л., Б. Рускова-Салимова. Публичноправни аспекти на националната политика за развитието на селските райони в България. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 46. Дачев Л., М. Желева. Толерантност, право на самоопределение и териториален интегритет. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 47. Дачев, Л. Държавознание, идеология и политология. В: Юбилеен научен сборник "20 години Юридически факултет", Русе, 2013, ISBN 978-954-712-576-6.
 48. Дачев, Л. Държавата като организация. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2012, ISBN 1311-3321.
 49. Дачев, Л. Димова, Д. Красноречие и аргументация. В: Сборник с научни трудове от МК на РУ&СУ 2018, Русе, 2018, стр. 10-15, ISBN 1311-3321-7-1.
 50. Джафай, Й. "Личната информация като обект на личен живот". В: IN: Научни трудове на Русенския Университет,, Русе,, Русенски Университет, 2012, стр. 5
 51. Джафай, Й. „Правото на информация- ключ към демокрацията”. В: Научни трудове на Института за Държавата и правото при Българската академия на науките, София, Българска академия на науките, 2012, стр. Том VII, ISBN 1312-3150.
 52. Джафай, Й. Right of information: Promoting Practical Access to Democracy;. IN: IN: Научна конференция РУ & СУ'11,, Русе,, Русенски Университет, 2011, pp. 5
 53. Джафай, Й., Лиценйи, А. "Mbikqyrja dhe siguria e te dhеnave personale" Превод: "Нардзор и сигурността на личните данни". В: Национална конференция на тема " Развитието и нововъведенията в правото", Тирана, Тирана Университет- Юридически факултет, 2011, стр. 15
 54. Джафай. Й,. "Ограничения на правото на личен живот",. В: Сборник с доклади "Студентска Научна сесия – СНС’12", Русе, Русенски Университет, 2012, стр. 5, ISBN 1311-3321.
 55. Джафай. Й,. Ridimensionimi i regjimit pasuror martesor ne Shqiperi. IN: Kонференция на тема " Tradita, zhvillime, risi", Научно списание " Optime", UFO PRESS, 2012, pp. 13, ISBN ISSN 2220-4611.
 56. Димов, Ж. Одитът за съответствие като способ за осъществяване на контрол в публичния сектор. В: Студентската научна сесия през 2019 г., Русенски университет "Ангел Кънчев", 2019
 57. Димов, Ж. Статутът и мястото на Сметната палата сред органите на държавно управление. В: 57-ма Научна Конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето“, Русе, 2018
 58. Димова- Северинова, Д.М. За структурата на юридическата аргументация.. В: Юбилейна научна конференция -Право, традиции и перспективи, Пловдив, Сиела, 2017, ISBN 978-954-28-2625-5.
 59. Димова-Северинова, Д.М. Правната теза като централен елемент на юридическата аргументация.. В: Юбилейна научна конференция на Юридически факултет на РУ, Русе, 2017
 60. Димова-Северинова, Д.М. LEGAL ARGUMENTATION AS PART OF THE CATEGORIES OF THE COMMON THEORY OF LAW. IN: Научна конференция на РУ&СУ Сборник с научни трудове на РУ, Русе, 2017
 61. Димова-Северинова, Д.М. Юридическа аргументация. Логика. Истина. В: Сб. доклади от научна конференция на ЮФ на РУ посветена на 125 годишнината от рождението на проф. Любомир Владикин, Русе, Университетски издателски център, 2016, стр. 165-171, ISBN 978-619-207-116-5.
 62. Димова-Северинова, Д.М. Зараждане на юридическата аргументация. В: Научна конференция на РУ&СУ, Сборник с научни трудове на РУ, том 55,стр.127, Русе, 2016
 63. Димова-Северинова, Доротея. Методология на юридическата аргументация при налагане на юридически санкции. Теоретични аспекти на юридическия и логическия процеси в правоприлагането.. В: Сборник с доклади от Научни четения, София, УИ, 2019, стр. 248-262, ISBN 978-954-07-4831-3.
 64. Димова-Северинова, Доротея. Мотивите на решаващия орган в акта по прилагане на правото.. В: Сборник научни трудове на РУ, Русе, 2019, стр. 17-21, ISBN 1311-3321-WED-SSS.
 65. Димова-Северинова, Доротея. Признаци на понятията в правото. Умозаключения за тъждество в процеса по прилагане.. В: Сборник с доклади от Научни четения на ПУ, Пловдив, Сиела, 2019, ISBN ISBN 978-954-28-3.
 66. Доротея Димова - Северинова. Реализиране на правото. Правоприлагане – същностни белези. Основания за включване на държавата. В: Сборник с научни трудове на РУ§СУ, Русе, Издателски център на Русенски университет, 2019, стр. 28-33, ISBN 1311-3321-7.1-4.
 67. Иванова, Д. Общински съвет и областен управител - правни взаимоотношения. В: сборник Научни трудове на РУ "А.Кънчев", том 45, серия 5.3, Русе, 2006
 68. Иванова, Д. За префекта във Франция и областния управител в България - сравнителен анализ. В: сборник Научни трудове на РУ , том 44, Русе, 2005
 69. Иванова, Д. Исторически обзор на административно-териториалното устройство на България след Освобождението и проследяване развитието на института на "областен управител". В: сборник Научни трудове на РУ , том 41, серия 5.1, Русе, 2004
 70. Ивелин, Велчев. LANGUAGE AS A CONSTITUTIONALLY RECOGNIZED MARK OF THE ETHNOSOCIAL COMMUNITY. IN: Конференцията в чест на проф. Цеко Торбов, София, 2019
 71. Ивелин, Велчев. Cultural identity as a function of the state. IN: 58-ма НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе, Русе, 2019
 72. Йорданова , З. Развитие на условията за назначаване на съдиите, прокурорите и следователите в България от Търновската конституция до наши дни. В: Научни трудове на Русенския университет, том 48, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2009, стр. 84-93, ISBN 1311-3321.
 73. Йорданова, З. ОСЪЖДАНЕТО КАТО КОНСТИТУЦИОННО ОСНОВАНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ПУБЛИЧНА ДЛЪЖНОСТ. В: Научни четения, посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция - ЮФ на ПУ, София, Сиела, 2019, стр. 45-62, ISBN 978-954-28-3043-6.
 74. Йорданова, З. ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ В СВЕТЛИНАТА НА РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 2019 Г. НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД. В: Сборник с доклади от Международна научна конференция "Правни проблеми на икономическите отношения в Черноморския регион", Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 2019, стр. под печат
 75. Йорданова, З. ОСЪЖДАНЕТО НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА КАТО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ. В: Сборник от НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ по повод 120 години от рождението на проф. Цеко Торбов, НБУ, 15 май 2019 г., София, под печат, 2019
 76. Йорданова, З. CONSTITUTIONAL COURT’S CASE-LAW IN 2019 CONCERNING THE CONDITIONS FOR APPOINTMENT AND FOR DISMISSAL OF CIVIL SERVANTS. IN: Научни трудове на РУ, Русе, Изд.център на РУ, 2019, pp. 50-62, ISBN 2603-4123 (on-lin.
 77. Йорданова, З. ПРЕДСРОЧНОТО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ – АКТУАЛНА НОРМАТИВНА УРЕДБА И ПРАКТИКА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД. В: Научни четения на тема "Санкциите в правото" (сборник с доклади от конференция на СУ), София, Унив.издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр. 177-196, ISBN 978-954-07-4831-3.
 78. Йорданова, З. ПРОБЛЕМИ НА ДЕЙСТВАЩАТА ПРАВНА УРЕДБА НА МЕСТНИТЕ РЕФЕРЕНДУМИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. В: "Правото - традиции и перспективи" /сборник от Юбилейната научна конференция на ПУ/, София, Сиела, 2018, стр. 412-426, ISBN 978-954-28-2625-5.
 79. Йорданова, З. Политическите права на гражданите съгласно Конституцията на Република България след присъединяването към Европейския съюз. В: Национална научна конференция на НБУ "10 години България в ЕС", София, Издателство на НБУ, 2018, стр. 122-133, ISBN 978-619-233-025-5.
 80. Йорданова, З. ОТНОСНО ЯВНОТО ГЛАСУВАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. В: Сборник с доклади "Предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията" -ЛНС на ЮФ на ВСУ - 29 юни-1 юли 2018 г., Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, стр. 46-53, ISBN 1313-7263.
 81. Йорданова, З. Изискванията за несъвместимост спрямо общинските съветници в контекста на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. В: "Противодействие на корупцията в Репубика България" (сборник с доклади от Научно-приложна конференция), Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2018, стр. 39-51, ISBN 978-954-712-758-6.
 82. Йорданова, З. Resignation as a reason for the expiration of the prerogatives of a national representative/ ОСТАВКАТА КАТО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ МАНДАТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ. В: Научни трудове на РУ'2018 г., Русе, Академично издателство на РУ, 2018, стр. 37-48, ISBN 1311-3321.
 83. Йорданова, З. ТЕРИТОРИЯТА И ГРАНИЦИТЕ НА ДЪРЖАВАТА СЪГЛАСНО КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. В: "Право и граници" - сборник с доклади от НК на КТИДП на ЮФ на Соф.унив., 15.05.2018 г., София, Унив.издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр. 241-255, ISBN 978-954-07-4543-5.
 84. Йорданова, З. За съотношението между народния суверенитет и законовата уредба на националния референдум. В: Сборник с доклади от Научна конференция на ЮФ, посветена на 125-годишнината от рождението на проф. Л. Владикин, Русе, Медиатех, 2017, стр. 72-83, ISBN 978-619-207-116-5.
 85. Йорданова, З. Използването на езици, различни от официалния, в предизборната кампания в Република България. В: Сборник доклади от научен семинар “България и Балканите в условията на динамична международна среда, Пловдив, 2016, стр. под печат, ISBN 978-619-202-207-5.
 86. Йорданова, З. Законови аспекти на финансирането на изборите в България. В: „ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА И ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ./НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р БОРИС ЛАНДЖЕВ/, София, Издателски комплекс - УНСС, 2016, стр. 348-357, ISBN 978-954-644-848-4.
 87. Йорданова, З. По въпроса за избирателните права на осъдените лица. В: Научни трудове на Русенския университет' 2016, Русе, Печатна база на РУ, 2016, стр. 65-72, ISBN 1311-3321.
 88. Йорданова, З. Оспорването законността на изборите за членове на Европейския парламент от Република България. В: Актуални проблеми на действащото законодателство в контекста на правото на Европейския съюз, Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 2016, стр. 178-190, ISBN 1313-7263.
 89. Йорданова, З. Развитие на правната уредба на гласуването извън страната в съвременното българско изборно законодателство. В: Сборник с доклади "Развитие на правото в контекста на хум.криза.."/ЛНС на ЮФ/, Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 2016, стр. 249-265, ISBN 1313-7263.
 90. Йорданова, З. Тълкувателна практика на Конституционния съд на Република България по изборни въпроси. В: Научно-практическа конференция на ЮФ на РУ в памет на проф. д-р Георги Боянов, Русе, изд. на диск, 2015, стр. 244-259, ISBN 1311-3321.
 91. Йорданова, З. Местните избори в практиката на Конституционния съд на Република България. В: Научни трудове на Русенския университет - 2015 , том 54, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2015, стр. 27-36, ISBN 1311-3321.
 92. Йорданова, З. КЪМ ВЪПРОСА ЗА ОСПОРВАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ПРЕД КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. В: Научна конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието" /сборник доклади/, Бургас, Бургаски свободен университет, 2015, стр. 340-348, ISBN 978-619-7126-11-2.
 93. Йорданова, З. За уседналостта на кандидатите в парламентарните избори. В: Научни трудове на Русенския университет '2013, Русе, Печатна база на РУ, 2013, стр. 90-94, ISBN 1311-3321.
 94. Йорданова, З. Правна уредба на мажоритарния вот в парламентарните избори в България след 1991г. - развитие и перспективи. В: Сборник доклади от Международна научна конференция на БСУ "Знанието- традиции, иновации, перспективи", Бургас, 2013, стр. 141-147, ISBN 978-954-9370-96-6.
 95. Йорданова, З. Някои проблематични съотношения между Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Конституцията. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база на РУ, 2012, стр. 75-82, ISBN 1311-3321.
 96. Йорданова, З. Преглед на практиката на Конституционния съд на Република България по въпросите на избираемостта и несъвместимостта в държавното управление. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база на РУ, 2012, стр. 65-74, ISBN 1311-3321.
 97. Йорданова, З. Несъвместимост и конфликт на интереси. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2011, стр. 143-151, ISBN 1311-3321.
 98. Йорданова, З. Зависимост между видовете държавни органи и изискванията за избираемост/назначаване. В: Сборник научни доклади от Международната конференция на Бургаския свободен университет „Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения”, Бургас, 2011, стр. 192-199, ISBN 978-954-9370-79-9.
 99. Йорданова, З. Изисквания за придобиване и упражняване на активно и пасивно избирателно право според Конституцията на Република България от 1991г.. В: Сборник научни доклади от Международната конференция на Бургаския свободен университет „Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”, том III, Бургас, 2010, стр. 461-468, ISBN 978-954-9370-72-0.
 100. Йорданова, З. Към въпроса за несъвместимостта в държавното управление. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев”, том 49, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2010, стр. 136-142, ISBN 1311-3321.
 101. Йорданова, З. Развитие в правната регламентация на имунитета на съдиите, прокурорите и следователите в съвременния български конституционен модел. В: Научни трудове на Русенския университет, том 48, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2009, стр. 76-82, ISBN 1311-3321.
 102. Йорданова, З. ОТНОСНO ПРАВОТО НА РАВЕН ДОСТЪП ДО ДЪРЖАВНА СЛУЖБА СЪГЛАСНО КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. В: Сборник "Научна конференция "Правата на човека - 70 г. след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека", София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр. 426-443, ISBN 978-954-07-4779-8.
 103. Йорданова, З. ПРОЕКТЪТ ЗА ДИСТАНЦИОННО ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ В БЪЛГАРИЯ – ВЕРСИЯ 2016. В: Юридически сборник на ЦЮН при БСУ, том XXIII, Бургас, 2016, стр. 215-223, ISBN 1311-3771.
 104. Йорданова, З. Правомощия и правни възможности на президента по Изборния кодекс от 2014г.. В: Сборник научни трудове на РУ - 2014, том 53, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2014, стр. 107-113, ISBN 1311-3321.
 105. Йорданова,З. Oспорването на президентските избори в България. В: Научни трудове на Русенския университет-2015, том 54, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2015, стр. 18-26, ISBN 1311-3321.
 106. Йорданова,З. Публичният интерес, обществените ценности и държавното управление. В: Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2010, стр. 143-148, ISBN 1311-3321.
 107. Йочев, Евг. Конституирането на ВАС. Първа поправка на Закона за административното правосъдие. В: Сборник доклади 100 години Върховен административен съд, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр. 36-53, ISBN 978-954-07-3794-2.
 108. Йочев, Евг. Административното правосъдие по време на управлението на БЗНС. В: Сборник с доклади, Русе, РУ, 2013
 109. Йочев, Евг. Измененията и допълненията на Закона за административното правосъдие през управлението на Демократическия сговор. В: Научна конференция на РУ 2013 г. Научни трудове, т. 52, серия 7, Правни науки, , , с. ., Русе, РУ, 2013, стр. 20-23
 110. Йочев, Евг. Административното правосъдие в Източна Румелия. В: Сборник с доклади научна конференция на РУ 2011 г, Русе, РУ, 2011
 111. Йочев, Евг. Наредбата-закон за устройството на съдилищата от 1934 г. В: Научна конференция на РУ с международно участие 2010 г, Русе, РУ, 2010
 112. Йочев, Евг. Влиянието на обичайното право върху закона за наследството. В: Научни трудове, т. 39, серия 5, Правни науки, Русе, РУ, 2002, стр. 41-47
 113. Йочев, Евг. История на написването на Наказателния закон от 1896 г.. В: Научни трудове, т. 37, серия 6 “Право, Бизнес, Мениджмънт”, Русе, РУ, 1999, стр. 22-28
 114. Каблешкова М. Електронно гласуване /под печат/. В: Научна конференция на ЮФ на ВСУ, Варна, 2015
 115. Каблешкова М. Електронна идентификация. В: Конференция, посветена на на проф. Георги Боянов, Русе, 2015
 116. Каблешкова М. Електронно свидетелство за съдимост. В: СНС на РУ, Русе, 2015
 117. Каблешкова М. Електронните запорни съобщения като юридически факти с виртуално битие. В: НК на РУ, Русе, 2014
 118. Каблешкова М., Каблешков К. Електронен регистър на спортните клубове. В: Научна конференция с международно участие "Право и интернет" БСУ, Бургас, 2016
 119. Калинова, Д. Ролята на областния управител в дейността на регионалния съвет за развитие. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 55, серия 7 Правни науки, Русе, 2016, стр. 84-88
 120. Калинова, Д. Райони по смисъла на Закона за регионалното развитие. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2015
 121. Калинова, Д. Регионални съвети за развитие. В: сборник по проект 2015-ЮФ-01 "Интердисциплинарни правни изсладвания на актуални проблеми на държавното управление, под печат, Русе, 2015
 122. Калинова, Д. Подготовка за защита при бедствия и обявяване на бедствено положение в областта. В: сборник доклади от Научно-практическа конференция посветена на живота и делото на проф. д-р Георги Боянов, Русе, изд. на диск, 2015, стр. 232-243
 123. Калинова, Д. Участие на областния управител при подготовката и приемането на областните стратегии за развитие. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 53, серия 7, Русе, 2014
 124. Калинова, Д. Контролът по чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация – обща характеристика. В: сборник Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, Русе, 2011
 125. Калинова, Д. Регионално ниво на управление. В: сборник Научни трудове на РУ „А.Кънчев”, том 49, серия 7, Русе, 2010
 126. Калинова, Д. Заместник областни управители – правен статут. В: сборник Научни трудове на РУ „А.Кънчев”, том 48, серия 7, Русе, 2009
 127. Калинова,Д. Координацията и организацията - част от дейността на областния управител. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 52, серия 7, Русе, 2013
 128. Коларов, Е. Общи административни актове. В: Сборник "Научни трудове на Русенския университет", Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 95-97, ISBN 1311-3321.
 129. Коларов, Е. Образоването на човека като гаранция за обществения ред. В: Сборник "Научни трудове на Русенския университет", Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 85-89, ISBN 1311-3321.
 130. Коларов, Е. Британски възгледи за обществения ред. В: Сборник Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 105-108, ISBN 1311-3321.
 131. Коларов, Е. Гарантиране на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. В: Сборник Научни трудове на Русенския университет, Русе, РУ, 2012, стр. 83-91, ISBN 1311-3321.
 132. Коларов, Е. Съображението за обществен ред като възможност за ограничаване действието на правото на Европейския съюз от държава-членка. В: Международна научна конференция, посветена на 20-годишнината на Бургаския свободен университет, Бургас, БСУ, 2011, стр. 82-89, ISBN 978-954-9370-79-9.
 133. Коларов, Е. Политика на Европейския съюз в областта на научните изследвания, технологиите и космическото пространство. В: Международна научна конференция, посветена на 50 години от полета на Юрий Гагарин, Шумен, Изд. "Добри Войников" - Шумен, 2011, стр. 72-78, ISBN 978-954-8557-10-8.
 134. Коларов, Е. Систематизация на източниците на правото на Европейския съюз. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 68-73, ISBN 1311-3321.
 135. Коларов, Е. Видове източници на правото на Европейския съюз. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 74-79, ISBN 1311-3321.
 136. Коларов, Е. Ограничаване действието на правото на Европейския съюз от държавите-членки. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2010, стр. 53-60, ISBN 1311-3321.
 137. Коларов, Е. Към понятието за обществен ред. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2009, стр. 20-25, ISBN 1311-3321.
 138. Коларов, Е. Европейскоправни аспекти на борбата с трафика на хора. В: Проект на Каритас-Русе, Русе, ИК, 2009, стр. 38-50
 139. Коларов, Е. Общи положения на пространството на свобода, сигурност и правосъдие в Европейския съюз. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2008, стр. 14-18, ISBN 1311-3321.
 140. Коларов, Е. Към въпроса за източниците на административното право. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2008, стр. 22-30, ISBN 1311-3321.
 141. Коларов, Е. Проблеми при прилагането на Шенгенското законодателство в България. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2008, стр. 31-40, ISBN 1311-3321.
 142. Коларов, Е. Предпазната клауза в договора за присъединяване към Европейския съюз. В: РУ, Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2005, ISBN 1311-3321.
 143. КОСТОВ, Д. За приложимостта на условията зазаконосъобразност на индивидуалните административни актове към общите и нормативните административни актове. В: Научни трудове, Русе, РУ, 2011, стр. т 50 серия 7, ISBN 1311-3321.
 144. КОСТОВ, Д. "Основни въпроси на процедурата по налагане на административни наказания за нарушения на Закона за горите". В: ХII международна научна конференция, София, Лесотехнически университет, 2010
 145. КОСТОВ, Д. Гаранции за законност на конкурса за държавни служители. В: Научни трудове, Русе, РУ, 2010, ISBN 1311-3321.
 146. КУМАНОВА Е. ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВСУ СБОРНИК С ДОКЛАДИ, ВАРНА, 2017
 147. КУМАНОВА Е, Н. БАРБОЛОВА. LEGAL TRENDS IN THE MODEL OF LEGAL JUSTICE. IN: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ СБОРНИК С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУ, РУСЕ, 2017
 148. Куманова Е. Защита на субективните права в българското трудово законодателство. В: Национална научна конференция "Актуални правни предизвикателства в икономиката", Варна, 2018
 149. Куманова Е. Корупцията като правно явление. В: Национална конференция, Русе, 2018
 150. Куманова Е. Полагане на клетва – същност и последици. В: Конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на проф. Любомир Владикин, Русе, 2017
 151. Куманова Е. Правен режим на екологичния аспект на устойчивото развитие. В: Международната научна конференция "Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е?", Русе, 2017
 152. КУМАНОВА Е. СЪЩНОСТ НА ПРАВОСПОСОБНОСТТА. В: ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", РУСЕ, 2017
 153. Куманова Е. Ресурсно обезпечаване на закрилата на децата в България. В: Юбилейна конференция на БСУ, Бургас, 2016
 154. Куманова Е. Мярата на правните императиви. В: Конференциа, посветена на на проф. Георги Боянов, Русе, 2016
 155. Куманова Е. Свобода на придвижване и глобализация - нови измерения. В: Интердисциплинарни изследвания на актуални проблеми в държавното управление, Русе, 2016
 156. Куманова Е. Правен режим на телесните модификации. В: IV национална конференция по биоетика и биопрафд, София, 2016
 157. Куманова Е. Правен режим на закрилата на деца, жертви на военни конфликти. В: Научна конференция на РУ 2 015, Русе, 2015
 158. Куманова Е. Дете с дете - проблеми на бременността в детска възраст. В: Втора годишна национална конференция по биоетика и биоправо, София, 2014
 159. Куманова Е. Децата като страни в юридическияя дискурс. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
 160. Куманова Е. Злоупотреба с право на защита. В: Юбилеен научен сборник "20 години Юридически факултет", Русе, 2013, ISBN 978-954-712-576-6.
 161. Куманова Е. Злоупотреба с права в контекста на юридическия дискурс. В: Трети международен научен конгрес 50 години ТУ Варна, ТУ-Варна, 2012, ISBN 978-954-20-0555-1.
 162. Куманова Е., М.Каблешкова. Виртуални блага в юридическия дискурс. В: Юбилейна научна конференция на УНСС, София, 2014
 163. Куманова Елица. Истина и правда. В: МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИСТИНИ И ЛЪЖИ ЗА ФАКТИ, НОВИНИ И СЪБИТИЯ“, Русе, 2018
 164. Куманова Елица. Антидискриминационни аспекти на закрилата на правата на децата. В: Национална научна конференция "Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции", Варна, 2018
 165. Кучев, Ю. 135 години български парламентаризъм. В: Научна конференция, организирана от Народното събрание, Историческия факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и юридическите факултети на Великотърновския университет и Соф, София, 2014
 166. Кучев, Ю. Реализация на имуществената отчетническа отговорност по реда на ГПК. В: Международна конференция „Римско и съвременно публично право”, София, 2012
 167. Маринова Е. Принципът за справедливост на данъчното облагане. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база на РУ, 2012, ISBN 1311-3321.
 168. Маринова Е. Публичноправните задължения на лицата - основания на функционално ниво. Публични задължения и функции на държавата. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 7, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 169. Маринова Е. Историческо развитие на теориите за данъка. В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС, Русенски университет, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 170. Маринова Е. Принципът за законоустановеност на данъчните задължения. В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС, Русенски университет, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 171. Маринова Е. Публичноправните задължения на лицата - основания на онтологично ниво. Публичноправните задължения и човешката коекзистенция. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2011, ISBN 1311-3321.
 172. Маринова Е. Понятието правно задължение (основни теоретични концепции). В: Сборник научни доклади от Международната конференция на Бургаския свободен университет, Бургас, 2010, ISBN 978-954-9370-72-0.
 173. Маринова Е. Публичното право и теорията за юридическия дискурс. В: Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия 7, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
 174. Маринова Е. За смисъла на правото, отразен в модела на комуникацията. В: Научни трудове на Русенския университет,том 48, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2009, ISBN 1311-3321.
 175. Маринова Е. Моралните задължения като субективни задължения. Право и морал. В: Сборник доклади на студентска научна сесия- СНС, Русенски университет, Русе, 2009, ISBN 1311-3321.
 176. Маринова Е. Задължения за non facere и правна забрана. В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС, Русенски университет, Русе, 2009, ISBN 1311-3321.
 177. Маринова Е. Субективни и обективни правни задължения. В: Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2008, ISBN 1311-3321.
 178. Маринова, Е. Данъчна политика на Европейския съюз - цели и перспективи. В: 58-ма Научна конференция на РУ„Ангел Кънчев“, Русе, 2019
 179. Маринова, Е. Съвременни тенденции в данъчното облагане - сътрудничество и прозрачност. В: VI Международна научна конференция, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, Русе, 2019
 180. Маринова, Е. Обмен на данъчна информация и защита на личните данни. В: Международна научна конференция "Предизвикателства пред правото в контекста на дигитализацията", Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 2018
 181. Маринова, Е. Международно двойно данъчно облагане и двойно данъчно не-облагане. Мерки за преодоляване. В: 57-ма НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на РУ, Русе, 2018
 182. Маринова, Е. Принципът на истинността в данъчния процес. В: Международна научна конференция, Русе, Изд. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, Т. 2 с ISBN 978-619-7404-04-3, 2018
 183. Маринова, Е. Публичност и корупция. IN: Научно-приложна конференция "Проблеми с корупцията в Република България", Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2018
 184. Маринова, Е. Понятието административно сътрудничество в контекста на взаимното сътрудничество между данъчните органи на държавите членки на Европейския съюз. В: Юбилейна конференция на Юридическия факултет при РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2017
 185. Маринова, Е. „Административно сътрудничество по данъчни въпроси в рамките на Европейския съюз“. В: сборник „Правото – традиции и перспективи“, Пловдивски университет, Пловдив, 2017, ISBN 9789542826255.
 186. Маринова, Е. Правна защита на данъкоплатците в светлината на административното сътрудничество по данъчни въпроси между държавите членки на Европейския съюз. В: 56 та- Научна конференция на РУ, Русе, 2017
 187. Маринова, Е. Същност на ревизионния акт и условия за действителност. В: Сборник с доклади от Научна конференция на ЮФ на РУ, посветена на 125-год. от рождението на проф. Л. Владикин, Русе, Медиатех, 2017, ISBN 978-619-207-116-5.
 188. Маринова, Е. Сътрудничество между държавите членки на ЕС във връзка с данъчния контрол. В: Научна конференция на УНСС "Актуални правни аспекти на регулирането на бизнеса", София, 2017
 189. Маринова, Е. Електронното правителство и електронни данъчно-административни услуги. В: Интердисциплинарни изследвания на актуални проблеми в държавното управление, Русе, 2016
 190. Маринова, Е. Е-данъци в България – състояние и перспективи. В: Юридически сборник на ЦЮН при БСУ, том XXIII, Бургас, 2016, ISBN ISBN 1311-3771.
 191. Маринова, Е. Данъчни правоотношения. В: Научни трудове на Русенския университет' 2016, Русе, Печатна база на РУ, 2016, ISBN 1311-3321.
 192. Маринова, Е. Данъчно облагане и пряка демокрация - примерът на Швейцария. В: Научна конференция в памет на проф. д-р Георги Боянов, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 193. Маринова, Е. Многообразие, хармонизиране и координиране на националните данъчни системи в рамките на Европейския съюз. В: Сборник на проект 2011-ЮФ-01 „Интердисциплинарни изследвания на европейските измерения на правото”, Русе, 2012, ISBN 978-954-712-556-8.
 194. Маринова, Е. История на данъчното облагане. В: Сборник, посветен на 20-годишнината на Юридическия факултет на Русенския университет, Русе, 2012, ISBN 978-954-712-576-6.
 195. Маринова, Е. Конституционни основи на публичноправните задължения на лицата. В: Сборник по проект 2009 - ФЮ - 02 "Изследване на същността на правния спор", Русе, 2010
 196. Маринова, С. Настойничество на лица с психически увреждания в Древен Рим. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2020, ISBN под печат.
 197. Маринова, С. Съвременни предизвикателства пред правосубектността на физическите лица с психически увреждания. В: Сборник с доклади от Международна научна конференция "Правни проблеми на икономическите отношения в Черноморския регион", Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 2019, ISBN под печат.
 198. Маринова, С. Подкрепеното вземане на решения като алтернатива на заместващото волеизявление. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2019, стр. 26-29, ISBN 2603-4123.
 199. Маринова,Е. Заобикаляне на данъчния закон. В: Научни четения, посветени на 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция, ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2019
 200. Маринова,Е. По някои въпроси, свързани с изпълнението на глобата като публично вземане. В: Научни четения на тема "Санкциите в правото", СУ "Св. Климент Охридски", София, 2019
 201. Маринова,Е. Данъчни задължения на чуждестранните физически лица у нас. В: Научна конференция „Развитие на правото в контекста на хуманитарната криза в Близкия Изток и Украйна”, Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 2016, ISBN ISBN 1313-7263.
 202. Пантелеева В. Финансови политики на модерната държава. В: сборник по Проект 2014-ЮФ-01 "Социалните права на българските граждани" Интердисциплинарни изследвания, Русе, 2015, стр. 239-250
 203. Пантелеева В. Финансово осигуряване на държавното управление и публичните функции на държавата. В: сборник Научни трудове на РУ, Русе, 2014, стр. 67-70
 204. Пантелеева В. Към въпроса за възникването на държавата и потребността от ресурсно осигуряване на нейната издръжка. В: сборник Научни трудове на РУ, Русе, 2011, стр. 165-170
 205. Пантелеева В. Данъкът като компонент на фискалната политика на държавата. В: сборник Научни трудове на РУ, Русе, 2009, стр. 105-108
 206. Пантелеева, В. Фискален федерализъм, фискална децентрализация и има ли Европейският съюз своя система на фискален федерализъм.. В: Научни трудове на Русенски университет-2010, том 49, серия 7, Русе, 2010, стр. 156-161, ISBN 2603-4123.
 207. Пенев, П. Необходими промени в Закона за Конституционния съд, а защо не и цялостна нова редакция. В: Научни трудове на Русенския университет '2013, Русе, Печатна база на РУ, 2013, стр. 58-66, ISBN 1311-3321.
 208. Пенев, П. Конституционно основание на частните училища в България. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база на РУ, 2012, стр. 56-59, ISBN 1311-3321.
 209. Пенев, П. Участие на съдилищата в конституционното правосъдие на Република България. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база на РУ, 2012, стр. 60-64, ISBN 1311-3321.
 210. Пенев, П. Висш съдебен съвет- какви промени са необходими и защо. В: Стенограма , архив НПО "Риск монитор", София, 2012
 211. Пенев, П. Конституционни правомощия на президента по отношение на съдебната власт. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2012, стр. 52-55, ISBN 1311-3321.
 212. Пенев, П. Доклад на конференция „Индикатори за обществено доверие в правосъдието: инструменти за оценка на политики”. В: Индикатори за обществено доверие в правосъдието: инструменти за оценка на политики, София, 2009
 213. Пенев, П. Високият професионализъм- необходимо условие за магистратска независимост. В: Доклад на конференция, орг. от Френския културен институт под патр. на посланик Е. дьо Понсен, София, 2008
 214. Пенев, П. Лекция «Неустойка за забава според Общите условия за доставка СИВ”. В: Лекции за следдипломна квалификация на юристи от системата на Министерството на външната търговия, София, СУ "Климент Охридски", 1985, стр. 175-195
 215. Пенев, П. Отговорност за забава и пълно неизпълнение по правото на СИВ. В: Сборник «Втори международен симпозиум по проблемите на правото на СИВ», София, Българска търговско-промишлена палата, 1976
 216. Радева М. Идва ли краят на Европейския социален модел?. В: Научни трудове на Русенския университет – 2013, том 52, серия 7, Русе, 2013, стр. 40-44
 217. Радева, М. Информираното съгласие - от етиката до правото. В: Етични и правни граници на съвременните медицински грижи, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015
 218. Радева, М. За някои аспекти на работата на повече от едно място (в публичния и частния сектор) в системата на здравеопазването. В: Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България, София, Издателски комплекс - УНСС, 2015, стр. 118-124, ISBN 9789546447395.
 219. Радева, М. Автономност на пациента - развитие на правната уредба в България. В: Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знането, Бургас, 2015, стр. 349-354, ISBN 9786197126112.
 220. Радева, М. Електронните услуги, предоставяни от Национална здравноосигурителна каса. В: VII международна научна конференция „Е-УПРАВЛЕНИЕ”, София, Издателство на ТУ - София, 2015, стр. 37-40, ISBN 13138774.
 221. Радева, М. За някои наказателно-правни аспекти на задължението за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В: Военен университет, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2014, стр. 241-247, ISBN 13141937.
 222. Радева, М. Професията „Медицинска сестра” и приложението на медицинските стандарти. В: Научни трудове на Русенския университет - 2014, том 53, серия 8.3,, Русе, 2014, стр. 117-121, ISBN 1311-3321.
 223. Радева, М. Основният трудов договор в системата на задължителното здравно осигуряване. В: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 7, Русе, Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 177-181, ISBN 1311-3321.
 224. Радева, М. Е-правосъдие в Република България – състояние и тенденции. В: Сборник трудове от VI Международна научна конференция „Е-Управление”, Созопол, Издателство на ТУ-София, 2014, стр. 125 - 132, ISBN 1313-8774.
 225. Радева, М. Дисциплината „Социално и здравно законодателство” в обучението по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”. В: Варненски медицински форум, том 3, 2014, приложение 2, Варна, Университетско издателство МУ – Варна, 2014, стр. 327 - 331, ISBN 1310-6376.
 226. Радева, М. Към понятието "свободна професия". В: Научни трудове на Русенския университет - 2014, том 53, серия 7, Русе, Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 182-186, ISBN 1311-3321.
 227. Радева, М. Стратегическо управление на Районна здравноосигурителна каса. В: Сборник от научна конференция на Бургаски свободен университет, Бургас, под печат, 2014
 228. Радева, М. Медицинският туризъм в България – състояние и предизвикателства. В: Сборник с доклади Интелигентна специализация в България, Международното висше бизнес училище, 1001 - 1006, Ботевград, Издателство на МВБУ, 2014, стр. 1001-1006, ISBN 978-954-9432-64-0.
 229. Радева, М. Правна рамка на доброволното здравно осигуряване. В: Научни трудове на Русенския университет – 2012, том 51, серия 7, Русе, Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2013, стр. 241 - 245, ISBN 1311-3321.
 230. Радева, М. Държавната здравна политика – формиране и реализация. В: Юбилеен научен сборник "20 години Юридически факултет", Русе, 2013, стр. 124 – 131, ISBN 978–954–712–576-6.
 231. Радева, М. Публично-частното партньорство – нови възможности за развитие на социалната инфраструктура. В: Четвърта национална научна конференция за докторанти, том 4/2013, София, Авангард Прима, 2013, стр. 22-26, ISBN 9786191602483.
 232. Радева, М. Информационните технологии и юридическата професия – за някои практически аспекти в обучението на студентите от специалност “Право”. В: Сборник с доклади от Първа национална тематична школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационни технологии, Русе, Издателски център на РУ, 2013, стр. 154-158, ISBN 1314-9024.
 233. Радева, М. Правата на пациента в международното право. В: Правото – изкуство за доброто и справедливото - сборник, Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2013, стр. 649 – 659, ISBN 9789544238742.
 234. Радева, М. Европейският съюз и българската здравна система. В: Съвременният модел на Европейският съюз и мястото на България в него, Сборник с доклади от X-та международна научна конференция, Ботевград, Издателство на Международното бизнес висше училище, 2013, стр. 479-486, ISBN 978-954-9432-61-9.
 235. Радева, М. Медицинската сестра и акушерката - като субект на административнонаказателна отговорност. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 52, серия 8.3, Здравни грижи, Русе, Издателски център на РУ, 2013, стр. 129-134, ISBN 1311-3321.
 236. Радева, М. Регулирани професии в здравеопазването - професионална компетентност. В: Научни трудове на Русенския университет - 2012, том 510, серия 8.3, Русе, Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2013, стр. 41 - 45, ISBN 1311-3321.
 237. Радева, М. Задължителното здравно осигуряване в България – от договорното начало до публичното право. В: Сборник статии и доклади от Международна научна конференция на ЮФ на Пловдивски университет, Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2013, стр. 371 – 383, ISBN 9789544238766.
 238. Радева, М. Възможностите на местната власт за развитието на здравеопазването в региона. В: Сборник с доклади от Юбилейна национална научна конференция с международно участие „Традиции, посоки, предизвикателства”, Пловдив, Издателство ПУ „Паисий Хилендарски“, филиал – Смолян, 2013, стр. 511-519, ISBN 978-954-8767-41-5.
 239. Радева, М. Правни аспекти на професията "Парамедик". В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 52, серия 8.3, Здравни грижи, Русе, Издателски център на РУ, 2013, стр. 135-139, ISBN 1311-3321.
 240. Радева, М. Административни и гражданско-правни аспекти на трудовата злополука. Преглед на съдебната практика. В: Научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи”, Бургаски свободен университет,, Бургас, 2013, стр. 264 – 269, ISBN 9789549370966.
 241. Радева, М. Електронното здравеопазване в България – от стратегическите цели до практическата реализация. В: Сборник трудове от V Международна научна конференция „Е-Управление”, София, Издателство на ТУ-София, 2013, стр. 82-90, ISBN 1313-8774.
 242. Радева, М. Правото на достъп до медицинска помощ – конституционни и административноправни аспекти. В: Правната наука – традиции и актуалност, Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2012, стр. 259 – 266
 243. Радева, М. Медицински стандарти в денталната медицина. В: Известия на Съюза на учените Варна - Серия "Медицина и екология", Том 17, бр. 1’2012, Варна, 2012, стр. 67-70, ISBN 1310 - 5833.
 244. Радева, М. Административно - наказателната отговорност, съгласно Закона за здравето, като средство за защита правата на пациентите. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 7, Русе, 2011, стр. 239 - 243
 245. Радева, М. Етични и правни норми в медицината. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 8.1, Русе, 2011, стр. 14 - 18
 246. Радева, М. За някои аспекти на понятието "трудова дейност" по смисъла на КСО. Съдебна практика. В: Международна научна конференция, Свищов, Академично издадетство, 2014, стр. 157-163, ISBN 9789542310051.
 247. Радева, М. Трансграничното здравно обслужване – развитие на идеята и правната уредба. В: Сборник от Международна научна конференция УНСС, София, под печат, 2014
 248. Радева, М. Трансграничното здравно обслужване – развитие на идеята и правната уредба. В: Mеждународна научна конференция “Членството на България в европейския съюз: седем години по-късно”, София, УНСС, 2013, ISBN под печат.
 249. Радева, М. О НЕКОТОРЬIХ АСПЕКТАХ МОДЕЛИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ. В: Материалы VI Международой научно-практической конференции Политика и право в социально-экономической системе общества, Москва, 2013, стр. 128-132, ISBN 978-5-91891-270-6.
 250. Тодоров, Ивайло. Държавен банкрут. В: Научни трудове Том 50 серия 7, Русе, 2011
 251. Тодоров, Ивайло. Данъчни процедури при прекратяване натърговски дружества с ликвидация. В: Научни трудове Том 49 серия 7, Русе, 2010
 252. Тодоров, Ивайло. Правната клиника - по-добрият начин за преподаване на право. В: Научни трудове Том 37 серия 1, Русе, 2001
 253. Тодоров, Ивайло. Някои аспекти на имуществената отговорност в областта на финансите. В: Научни трудове Том 37 серия 6, Русе, 1999
 254. Чакълджиян, М. Нормативна регулация на медицинските изделия - гарант за защита правата на пациентите като потребители на здравни услуги в Република България. В: XXII-ра международна научна конференция The power of knowledge 11-13.10.2019 Кавала Гърция, Кавала Гърция, Grafoprom - Bitola, 2019, стр. 1567-1572, ISBN ISSN: 2545-4439/I.
 255. Чакълджиян, М. Потребителят. IN: Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени - 2019 РУ ,,Ангел Кънчев, Русе, 2019
 256. Чакълджиян, М. Проявление за правото на информираност за стоките в глава II, раздели , III и IV от Закона за защита на потребителите и контрол по осъществяването му в лицето на Комисията за защита на потребителите. В: Годишна университетска научна конференция на НВУ ,,Васил Левски" - 27-ми-28-ми Юни 2019-та година, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ ,,Васил Левски", 2019, стр. 55-65, ISBN ISSN: 1314-1937.
учебници
 1. Г. Томов, М. Радева, В. Стоев. Учебник за Асистента на лекаря по дентална медицина. София, ЦПО Хипократ, 2015, стр. 384, ISBN 9789543341757.
 2. Дачев, Л.И. История на политическите и правни учения (От буржоазните революции до XX век). София, Свида, 2001, ISBN 954-90421-1-1.
 3. Дачев, Л.И. Учение за държавата. София, Свида, 2001, ISBN 954-90421-2-Х.
 4. Дерменджиев Ив,Д.Костов, Д.Хрусанов,. Административно право на Република България - обща част. София, Сиби, 2012, стр. 400, ISBN 978-954-730-794-0.
 5. ЗЛАТАРЕВ, Е., Д МИЛКОВА, Д КОСТОВ, И МУЛЕШКОВА. "Основи на правото - книга първа". София, Сиела, 2007, стр. 444, ISBN 978-954-28-0100-9.
 6. Йочев, Евг. История на българската държава и право (от Освобождението до 40-те години на ХХ век). София, Сноумод дф, 2014, стр. 484, ISBN 978-619-90134-3-4.
 7. Коларов, Е. Европейска сравнителна публична администрация. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2007, ISBN 978-954-712-374-8.
 8. Коларов, Е. Европейско право. Обща част. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2007, ISBN 978-954-712-373-1.
 9. Коларов, Е. Международни отношения. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2007, ISBN 978-954-712-375-5.
 10. Коларов, Е. Европейският съюз. Институции и вземане на решения. Русе, РУ, 2006, ISBN 978-954-712-320-3.
 11. КОСТОВ, Д., Д. ХРУСАНОВ. Административен процес на Република България. София, Сиби, 2011, стр. 374, ISBN 978-954-730-734-6.
учебни пособия
 1. Д.Костов. Административно право и административен процес /Сб.Нормативни актове/,. София, Сиела, 2012, стр. 783, ISBN 978-954-28-0986-9.
 2. Йочев, Евг. Законодателството в Царство България (1879-1944 г.)конституция, закони, мотиви, доклади, укази, наредби, наредби-закони.. софия, фондация, 2000, стр. 613, ISBN 954-9906-95-6.
 3. Коларов, Е. (предговор). Договор за присъединяване на Република България към Европейския съюз. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2005, стр. 96, ISBN 954-712-276-2.
 4. Коларов, Е. (съставител). Договори за Европейския съюз. Актуален текст и изменения с Договора от Лисабон. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2008, стр. 366, ISBN 978-954-712-419-6.
 5. КОСТОВ, Д. Административно право и административен процес. София, Сиела, 2011, ISBN 978-954-28-0986-9.
 6. КОСТОВ, Д. Административно право и административен процес. София, Сиела, 2009, ISBN 978-954-28-0594-6.
 7. Лъчезар Дачев, Доротея Димова. Увод в изучаването на правото. Издателски център при РУ, Медиатех, 2017, стр. 65, ISBN 978-619-207-117-2.
 8. Маринова, Е. Финансово право - обща част. Ръководство за студенти. Плевен, МЕДИАТЕХ, 2018, ISBN 978-619-207-136-3.
 9. Михайлов Н., Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, Н. Евстатиева, К. Мартев, А. Манукова, Д. Павлов, О. Динолов, Е. Куманова, С. Кадирова, Р. Иванов, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Русе, Примакс, 2012, ISBN 978-954-8675-42-0.
 10. Пенев, П. , З.Йорданова. Учебно помагало по Конституционно право. Русе, Печатна база на РУ, 2014, стр. 215, ISBN 978-954-712-612-1.
 11. Средкова, К., К Димитров, Дж Джейкъбс, Я Тянкова, И Тодоров, А Георгиев, С Димитрова-Симеонова, Д Дончева, З Герасомова, Б Гяурова-Вегертседер. Правна клиника. София, СИБИ, 2006, ISBN 954-730-343-0.
книги
 1. Samoilescu G., B. Ali, F. Nicolae, C. Moroianu, C. Ciobanu, M. Bejan, C. Popa, A. Barbu, L. Cizer, Z. Viorel, Н. Михайлов, К. Андонов, Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, В. Стоянов, К. Мартев, Н. Евстатиева, А. Манукова, Д. Димов, О. Динолов, Е. Куманова, Р. Иванов, С. Кадирова, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Русе, ПРИМАКС, 2012, pp. 291, ISBN 978-954-8675-52-9.
 2. Дачев, Л. История на политическите и правни учения (От древността до буржоазните революции). София, СВИДА, 2007, стр. 270, ISBN 978-954-9042.
 3. Пенев, П. Съдебната власт в България 1989-2014г.. София, СИБИ, 2014, стр. 256, ISBN 978-954-730-909-8.
 4. Пенев, П. , Т.Тодоров /съставителство и резюмета/. Сборник "Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1996г.". София, Акад. издателство "Проф. М. Дринов", 1997, ISBN 954-430-517-3.
 5. Пенев, П. , Т.Тодоров /съставителство и резюмета/. Сборник "Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1995г.". София, Акад. издателство "Проф. М. Дринов", 1996, ISBN 954-430-476-2.
 6. Пенев, П., Я.Зартов. Конституционно правосъдие на Република България. София, Сиела, 2004, ISBN 9546497134.
 7. Радева, М. Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО. Русе, Хелт Консулт, 2011, ISBN 978-954-92702-1-1.
 8. Радева, М. Здравната система в България – справочник. Варна, Стено, 2008, ISBN 978-954-449-361-5.
 9. Радева, М. и колектив. Безценни съвети за управлението на вашата дентална практика - част 2. София, "Евър - С. Пенов" ЕООД, 2014, стр. 200, ISBN ххх.
 10. Русев Р., Колев А., Душков Ж., Коларов Е., Павлов Д., Ангелова П., Иванова З., Гергицов Кр., Попов Ив. Антонова В., Стамболиев С. Бележити русенци. Т.1. Русе, Ахат, 2008, pp. 132, ISBN 978-954-9664-11-9.
други трудове
 1. Дачев Л., Е.Куманова, И. Гъчков. Судац, студия, 2007
 2. Дачев, Лъчезар; Велчев, Ивелин. Конспект по Общо учение за държавата, Учебно пособие, 2016,https://e-learning.uni-ruse.bg/indexc.php?open_item=238124202431242024400671, стр. 213
 3. Йорданова, З. ПРАВНО МНЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТА НА КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 7/2019 г., Правно мнение по конст.дело, 2019,http://constcourt.bg/bg/Cases/Details/562
 4. Йорданова, З. Правно мнение по предмета на конституционно дело № 16/2018 г., Правно мнение по конст.дело, 2019,http://constcourt.bg/bg/Cases/Details/554
 5. Йорданова, З. ПРАВНО МНЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТА НА КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 9/2019 г., Правно мнение по конст.дело, 2019,http://constcourt.bg/bg/Cases/Details/564
 6. Куманова Е. Право на съпротива, автореферат, 2009
 7. Пенев, П. Научно съобщение на кръгла маса, организирана от Съюза на юристите в България, относно правната уредба на Висшия съдебен съвет, конституционни и законови основания на ВСС, научно съобщение, 2011
 8. Пенев, П. Научно съобщение, представено на Гражданския конвент за конституционни реформи на тема "Какво ще променят промените в Конституцията", научно съобщение, 2006
 9. Пенев, П. / съавторство и обща редакция/. Наръчник по организиране на преки връзки между стопанските организации на НРБ с партньори от другите страни членки на СИВ и създаване на съвместни стопански организации на територията на НРБ. Изд.БТПП, наръчник, 1988, стр. 143
 10. Радева, М. Кой може да упражнява родителските права и да представлява учениците? Част II, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 10, 2015
 11. Радева, М. Медицинските бележки на учениците - правила, проблеми, възможни решения, Част II, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 5, 2015, стр. 57-59
 12. Радева, М. Длъжен ли е работодателят да осигури медицинско обслужване на служителите, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 6, 2015, стр. 54-60
 13. Радева, М. Медицинските бележки на учениците - правила, проблеми, възможни решения, Част I, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 2, 2015, стр. 32-36
 14. Радева, М. Кой може да упражнява родителските права и да представлява учениците? Част I, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 7, 2015, стр. 60-62
 15. Радева, М. Личните данни в лечебните заведения за дентална медицина, популярна публикация, сп. ДЕА - Дентални Европейски Аспекти, бр. 3, 2013,http://www.addb.bg/downloads/DEA_3_0b8039d39f14489ec338cdc0f24fba57.pdf, стр. 17-22
 16. Радева, М. Наемане на служители - на трудов или граждански договор, популярна публикация, сп. ДЕА - Дентални Европейски Аспекти, бр. 1, 2013,http://www.addb.bg/downloads/DEA_48_2bd03ae0417ce1f0c7b9e7d4496e55a2.pdf, стр. 17-18
 17. Радева, М. Някои практически съвети за започващите собствен бизнес лекари по дентална медицина, популярна публикация, сп. ДЕА - Дентални Европейски Аспекти, бр. 2, 2013,http://www.addb.bg/downloads/DEA_02_2013_bfe97130e41b0c7ef27e497713fafc54.pdf
 18. Радева, М. Необнародваните приложения към НРД – не са част от действащото право, популярна публикация, www.ipai-bg.eu, интернет-страница на Института за правни анализи и изследвания, 2011,http://www.ipai-bg.eu/bg/publication_details.php?id=25&page=73
 19. Радева, М. Здравни изисквания за изготвяне на седмичните учебни разписания, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 8-9, 2014, стр. 77, ISSN: 1314 – 238
 20. Радева, М. Комуникацията с пациента - необходимост, имение, статегия, популярна публикация, в-к Стоматологичен свят, бр. 5, 2014
 21. Радева, М. Предоставянето на обществена информация – на кого, кога и как?, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр.5, 2014, стр. 19, ISSN: 1314 – 238
 22. Радева, М. Правото на пациента да бъде информиран - предпоставка за валидно изразено информирано съгласие, популярна публикация, в-к Стоматологичен свят, бр. 1, 2014
 23. Радева, М. Кога заповедта за дисциплинарно наказание е мотивирана?, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 10, 2014, стр. 26, ISSN: 1314 – 238
 24. Радева, М. Видеозаписът в лечебните заведения за дентална медицина, популярна публикация, в-к Стоматологичен свят, бр. 6, 2014
 25. Радева, М. Учене през целия живот – от европейските политики до националните реалности, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 6, 2014, стр. 30, ISSN: 1314 – 238
 26. Радева, М. Кой е застрахованият - лекарят или лечебното заведение?, популярна публикация, в-к Стоматологичен свят, бр. 3, 2014
 27. Радева, М. Защо да застраховаме професионалната си дейност?, популярна публикация, в-к Стоматологичен свят, бр. 2, 2014
 28. Радева, М. От практиката на Комисията за защита на личните данни, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 11, 2014, стр. 26, ISSN: 1314
 29. Радева, М. Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 8-9, 2014, стр. 59, ISSN: 1314 – 238
 30. Радева, М. Да защитиш авторитета си и доброто име на лекаря и на лечебното заведение, популярна публикация, в-к Стоматологичен свят, бр. 4, 2014
 31. Радева, М. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014 – 2020, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр.4, 2014, стр. 17, ISSN: 1314 – 238
 32. Радева, М. Информираното съгласие в процес, а не готова за попълване бланка, интервю, в-к Dental Tribune Bulgarian Edition, април, 2013
 33. Радева, М. Санкции, налагани от съсловната организация или нарушения и наказания по ЗСОЛЛДМ, популярна публикация, в-к Стоматологичен свят, бр. 1, 2013
 34. Радева, М. Повишаване на професионалната квалификация - еднакво необходимо и на работодателя и на служителя, популярна публикация, в-к Dental Tribune Bulgarian Edition, ноември, 2013
 35. Радева, М. Други медицински стандарти, приложими в денталната медицина, популярна публикация, в-к Стоматологичен свят, бр. 5-6, 2013
 36. Радева, М. Дезинфекцията в денталните практики - нормативни изисквания, популярна публикация, в-к Стоматологичен свят, бр. 7, 2013