Списък на публикациите

монографии

 1. Славянова Л. И. Специфика на общуването в английския и българския език. Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ-Плевен, 2016, стр. 144, ISBN 978-619-207-083-0.
студии
 1. Slavianova L.I. Politeness and Indirectness: Speech Stereotypes for Making Requests in Modern English and Bulgarian. Пенза, Русия, Научно- издательский центр Социосфера, 2012, pp. 129-142, ISBN 978-5-91990-099-3.
 2. Бенин, Н., И. Бенина. Франсоа Бонивар – затворникът от Шильон и „Шильонският затворник” от Джордж Байрон. Русе, GAIANA, 2016, ISBN 978-954-8633-88-8.
статии
 1. Benina I. G. The “Normal” Dursleys and the “Abnormal” Harry: The Binary Opposition “Normality” – “Abnormality” in the Text of the Harry Potter Series in Comparison with its representations in Fairy Tales..// Вестник современной науки, 2015, No 1, pp. 68 – 75, ISSN 2410-2563.
 2. Benina Iliyana. Representations of Knowledge – Ignorance Binary Opposition in the Text of the Harry Potter Series by J. K. Rowling and in Fairy Tales. International Journal of Language & Literature..// International Journal of Language and Literature, 2015, No 3(1), pp. 128-136, ISSN 2334-2358.
 3. Peter B. SMITH, Pavla KRUZELA, Reka CZEGLEDI, Sevda TSVETANOVA, Dana POP, Beata GROBLEWSKA and Daniela HALASOVA. Leadership in Europe: Euromanagement or the Footprint of History?.// European Journal of Work and Organizational Psychology, 1997, No VOL: 6, pp. pp. 357-386
 4. Peter B. SMITH, Pavla KRUZELA, Reka CZEGLEDI, Sevda TSVETANOVA, Dana POP, Beata GROBLEWSKA and Daniela HALASOVA. Managerial Leadership in Eastern Europe: from University to Diversity.// Managerial Behaviour and Practices European Research Issues, 1997, No 1, pp. pp. 13-27, ISSN 90-334-3806-2.
 5. Petrova R. , D. Stefanova. Evaluation in Biblical proverbs: A linguo-cultural study from a systemic functional perspective.// Proverbium: A Yearbook of International Proverb Scholarship, 2017, No 34, pp. 293-336
 6. Rizova M., R. A. Gatward, G. Cousin. Design Methodology for Developing Large Scale ODL Systems.// Dusseldorf, Proceedings of the 20th ICDE World Conference on Open Learning Distance Education, 2000, No 20, ISSN 3-934093-01-9.
 7. Slavianova, L. Evaluation and Perception of Physical Beauty in 21st Century English, American and Australian Literature.// Language and Education, 2017, No 6 (2), volum, pp. 749-756, ISSN 0950-0782. (Impact factor: 0.921 /2015, Journal Citation Reports®, Thomson Reuters)
 8. Бенина, И. „Жената първа на Адам“ – Лилит от едноименния роман на Джон Макдоналд: Антропогенни и зооморфни трансформации.// Известия, 2017, брой Книга X, Год, стр. 188 – 199, ISSN 1313-7395.
 9. Бенина, И. Литературно-естетически влияния върху фентъзи текстовете на Джордж Макдоналд.// Арнаудов сборник, 2017, брой Т. 10, стр. 363 – 372, ISSN 978-619-7058-64-2.
 10. Бенина, И, Н. Бенин. Крахът на педагогическите цели в системата на отвореното възпитание.// Отворено образование, 1994, брой 1, стр. 5 - 11
 11. Бенина, И., Бенин, Н. Книгите по западноевропейска литература в личната библиотека на Михаил Арнаудов. Интереси и пристрастия.// Арнаудов сборник, 2017, брой Т. 9, стр. 39–46, ISSN 978-619-7058-49-9.
 12. Бенина, И., Н. Бенин. Будизмът през погледа на Михаил Арнаудов.// Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев, 2017, брой книга първа, стр. 495 – 514, ISSN 978-954-712-696-1.
 13. Бенина. И. Смъртта и насилието в ревизиите на вълшебни приказки на Анджела Картър..// „Издател”, 2014, брой 1-2, стр. 33-38, ISSN 1310-4624.
 14. Камбуров, П. Presenting the Multimedia Package ‘English for Computing’.// IATEFL ESP SIG Newsletter, 1997, No March, 1997
 15. Славянова, Л. Анализ на речевите етикетни единици за поднасяне на съболезнования в английския и българския език.// Електронно списание LiterNet, 2017, брой 4 (209), ISSN 1312-2282.
 16. Славянова, Л. Емоционалност и емотивност в комуникацията на български и английски език.// Арнаудов сборник, 2014, брой 8, стр. 323-333, ISSN 978-619-7058.
 17. Славянова, Л. Културната картина на света в съзнанието на англоезичната езикова личност от началото на 21 век, изразена в концепта Beauty..// Сборник в чест на 70- годишнината на доц. д-р Люба Стоичкова, 2018, брой 1
 18. Славянова, Л. Ценностен компонент на концепта Beauty в англоезичната художествена литература oт началото на 21 век.// Арнаудов сборник, 2017, брой 10
 19. Славянова, Л. Ролята и мястото на речевия етикет в междукултурното общуване.// Електронно списание LiterNet, 2017, брой № 3 (208), ISSN 1312-2282.
доклади
 1. Benin, N., I. Benina. The Personality of Academician Mikhail Arnudov in the context of the ten Arnaudov readings. IN: – In: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists – Ruse. New Industries, Digital Economy, Society – Projections of the future, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. 240, ISBN 1311-3321.
 2. Benina I. Revising Traditional Fairy Tales: the Cases of Angela Carter and J. K. Rowling. IN: Comparisons and Interactions Within/Across Cultures, Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, pp. 170-178, ISBN 978-954-524-858-0.
 3. Benina, I. Aspects of the Concepts of the “Angel in the House” in the Fantasy Texts by George MacDonald. IN: Proceedings of University of Ruse - 2017, volume 56, book 6.3, Ruse, 2017, pp. 36 – 40
 4. Benina, I. Aspects of the Concepts of the “Angel in the House” in the Fantasy Texts by George MacDonald. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse University. Industry 4.0. Business Environment. Quality of Life. Sessions Schedule & Abstracts. „Angel Kanchev” University of Ruse, Union of Scientists, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. 262, ISBN 1311-3321.
 5. Benina, I. Functions and Meanings of the Various Names of the Wise Old Woman Archetype in the Fantasy Texts for Children by George MacDonald. IN: In: 55th Annual Science Conference of Ruse University “Smart Specialization – Innovative Strategy for Regional Economic Transformation”. Sessions Schedule & Abstracts. „Angel Kanchev” University of Ru, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2016, pp. 187, ISBN 1311-3321.
 6. Benina, I. Functions and Meanings of the Appearance and Age Transformations of the Wise Old Woman Character and the related Symbolism in the Fantasy Texts for Children by George MacDonald. IN: 55th Annual Science Conference of Ruse University “Smart Specialization – Innovative Strategy for Regional Economic Transformation”. Sessions Schedule & Abstracts. „Angel Kanchev” University of Ruse, , Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2016, pp. 234, ISBN 1311-3321.
 7. Benina, I. Death is a Beautiful Woman: An Original Portrait of Femininity in the At the Back of North Wind, a Fantasy for Children by George MacDonald. IN: 55th Annual Science Conference of Ruse University “Smart Specialization – Innovative Strategy for Regional Economic Transformation”. Sessions Schedule & Abstracts. „Angel Kanchev” University of Ruse, , Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2016, pp. 233, ISBN 1311-3321.
 8. Benina, I., N. Benin. Bologna Process and Quality of Еducation in Humanities. Danube Rectors Conference. University of Ruse. IN: 27th DRC Annual Meeting and Conference, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2010, pp. 162-168, ISBN 1311-3321.
 9. Connolly, T. M. Stansfield, M., Hainey, T., Cousins, I., Josephson, J., O’Donovan, A., Rodriguez Ortiz, C., Tsvetkova, N., Stoimenova, B., and Tsvetanova., S. ARGuing for multilingual motivation in Web 2.0: a games-based learning platform for language learning. IN: 3rd European Conference on Games-based Learning (ECGBL), 12-13 October 2009, Graz, Austria, Graz, Austria, 2009
 10. Connolly, T.M., Stansfield, M.H., Josephson, J., Lázaro, N., Rubio, G., Rodriguez Ortiz, C., Tsvetkova, N., Tsvetanova, S. Using Alternate Reality Games To Support Language Learning. IN: 7th IASTED International Conference on Web-Based Education (WBE), 17 - 19 March, 2008, Innsbruck, Austria, 2008
 11. Connolly, T.M., Stansfield, M.H., Josephson, J., Lázaro, N., Rubio, G., Rodriguez Ortiz, C., Tsvetkova, N., Tsvetanova, S. Arguing For Multilingual Motivation In Web 2.0: Using Alternate Reality Games To Support Language Learning. IN: 2nd European Conference on Games-based Learning (ECGBL), 16-17 October 2008, Barcelona, Spain, Barcelona, Spain, 2008
 12. Georgiev, T., M.Risova, E.Filipova. Some Ideas about Evaluation Resulting from the Development and Implementation Process of Multimedia Applications from the Modules “Business English” and “English for Electronics”. IN: Proceedings of the First International Conference, Ruse, Bulgaria, Avangard print Ltd. Ruse, 1998, pp. 74-82, ISBN 954-9548-04-X.
 13. Hainey, T., Connolly, T. M. Stansfield, M., Boyle, L., Josephson, J., O’Donovan, A., Rodriguez Ortiz, C., Tsvetkova, N., Stoimenova, B., Tsvetanova., S. ARGuing for multilingual motivation in Web 2.0: an evaluation of a large-scale European pilot. IN: 3rd European Conference on Games-based Learning (ECGBL), 12-13 October 2009, Graz, Austria, Graz, Austria, 2009
 14. Kamburov P., S. Rouve, S. Navassardian. ‘Professor Word’ – a Multimedia Lexicon: Concordancing and Beyond. IN: 'Multimedia CALL: Theory and Practice', edited by Keith Cameron, Exeter, Elm Bank Publications, 1998, pp. 229 - 238, ISBN 0_950295_9_4.
 15. Kamburov, P. Interviews as a Starting Point in FL Textbook Writing. IN: Third Conference of TEMPUS JEP 07604, May 2000, Voneshta Voda, Voneshta Voda, 2000
 16. Kamburov, P. Reflecting on Some Guiding Principles behind Multimedia Designing. IN: Proceedings of the International Conference on Multimedia and Language Learning of TEMPUS JEP 9349, Ruse, Avangard Print Ltd, 1998, pp. 83-86, ISBN 954-9548-04-X.
 17. O’Donovan, A., Tsvetkova, N., Stoimenova, B., Tsvetanova, S., Connolly, T.M., Stansfield, M.H., Hainey, T., Cousins, I., Josephson, J., O’Donovan, A., Rodriguez Ortiz, C. The Truth about Alternate Reality games: ARGs in Educational Method, ARGs as Educational Method. IN: 3rd European Conference on Games-based Learning (ECGBL), 12-13 October 2009, Graz, Austria, Graz, Austria, 2009
 18. Peter B. SMITH, Pavla KRUZELA, Reka CZEGLEDI, Sevda TSVETANOVA, Dana POP, Beata GROBLEWSKA and Daniela HALASOVA. Effective ways of handling work events in Central and Eastern Europe. IN: Organizational Psychology and Transition Processes in Central and Eastern Europe in Dubrovnik, Croatia, October 1998, Dubrovnik, Croatia, 1998
 19. Risova M., L. Slavianova (Slavyanova), D. Stefanova. Developing Multimedia Courseware for the Business English Module at Rousse University. IN: Proceedings of the First International European Studies Conference Europe From East to West, Varna, PIC Publishers, 1996, pp. 229-235, ISBN 954 8258 83 8.
 20. Shenkova, Tsvetana. The Use of Metacognitive Strategies in English Language Classes. IN: Владеенето на чужд език - условие за успешен бизнес, Варна, Наука и икономика, 2009, pp. 33 - 40, ISBN 978-954-21-0425.
 21. Shenkova, Tsvetana. Researching Learning Strategies. IN: НаучниТрудове на Русенски Университет, том 44, серия 6.2, Русе, 2005, ISBN 1311-3321.
 22. Slavianova (Slavyanova), L. Structural Analysis of Recruitment Messages. Teaching Students to Read and Write recruitment Advertisements.. IN: ''The Multimedia in Foreign Language Teaching, Varna, Avangard print Ltd. Rousse, 1998, pp. 125-131, ISBN 954-9548-04-X.
 23. Slavianova L.I. Contrastive Analysis of the Means of Expressing Modality in the Speech Act of Apology in Contemporary Bulgarian and English. IN: Научна конференция на РУ&СУ’12, сб. Научни трудове, том 51, серия 6.3, Езикознание и литературознание, Русе, РУ, 2012, pp. 133-137, ISBN 1311-3321.
 24. Slavianova L.I. Various Means of Expressing Modality in the Speech Stereotypes of Apologies in Contemporary English. IN: Научнa конференция на РУ&СУ’12, сб. Научни трудове, том 51, серия 6.3, Езикознание и литературознание, Русе, РУ, 2012, pp. 138-142, ISBN 1311-3321.
 25. Slavianova(Slavyanova), L.I. Contrastive Anlysis of Compliments in English and Bulgarian. IN: Научна конференция РУ & СУ'11, сб. Научни трудове на РУ&СУ’11, т.50, с. 6.3, Русе, РУ, 2011, pp. 141-145, ISBN 1311-3321.
 26. Slavianova, L. Metonymic Representation of the Concept of Beauty. IN: сб. Научни трудове, том 55, серия 6.3, Езикознание и литературознание, РУ§СУ'16, Русе, 2016, pp. p.34-38, ISBN 1311-3321.
 27. Stefanova, D., T. Shenkova. Theoretical Aspects of Researching Beliefs about Language Learning. IN: Научни трудове на Русенския университет том 49 серия 6.3, Русе, 2010, pp. 146-151
 28. Tsvetanova, S. Developing a Portfolio of Materials Introducing Cross-cultural awareness into Teaching English for Business. IN: TEMPUS 09349-95 conference titled Multimedia and Foreign Language Teaching 7-9 June, Varna, 1998, ISBN 954-9548-04-X.
 29. Tsvetanova, S., Jones, D. Developing Foreign Language Teaching Materials for the Vocations. IN: 4th IATEFL EAST CONFERENCE/10th National IATEFL Bulgaria, Plovdiv, 2000
 30. Tsvetanova, S., Stoimenova, B., Tsvetkova, N., Connolly, T.M., Stansfield, M.H., Hainey, T., Cousins, I., Josephson, J., O’Donovan, A., Rodriguez Ortiz, C. ARGuing For Multilingual Motivation In Web 2.0: a tool for facilitating plurilingualism. IN: 3rd European Conference on Games-based Learning (ECGBL), 12-13 October 2009, Graz, Austria, Graz, Austria, 2009
 31. Tsvetkova, N., Stoimenova, B., Tsvetanova, S., Connolly, T.M., Stansfield, M.H., Hainey, T., Cousins, I., Josephson, J., O’Donovan, A., Rodriguez Ortiz, C. ARGuing For Multilingual Motivation In Web 2.0: the teacher training perspective. IN: 3rd European Conference on Games-based Learning (ECGBL), 12-13 October 2009, Graz, Austria, Graz, Austria, 2009
 32. Бенин Н., И. Бенина. Формиране на когнитивни качества чрез обучението по български език и литература в началното училище. В: Когнитивна дейност и обучение. Висше техническо училище „Ангел Кънчев”, Научна конференция, Русе, ноември 1994, Русе, Наука и практика, 1994, стр. 45 – 47.
 33. Бенин, Н., Бенина, И. Западноевропейската литература в библиотеката на Михаил Арнаудов: пристрастия и интереси. В: Девети Арнаудови Четения, Русе, ЛЕНИ - АН, 2016, стр. 39-46, ISBN 978-619-7058-49-9.
 34. Бенин, Н., И. Бенина. Традиции и новаторство в приказките на Пушкин. В: Национална юбилейна конференция с международно участие, посветена на 200-годишнината от рождението на А. С. Пушкин, СУ „Св. Климент Охридски”, 03 – 04 юни, София, 1999
 35. Бенин, Н., И. Бенина. Възпитаване у студентите на умения за реализиране на своите способности във време на безработица. В: Юбилейна научна конференция – Ямбол, 07 април, Ямбол, 1995
 36. Бенин, Н., И. Бенина. Ценностната система на ученика и неговото социализиране в условията на пазарната икономика. В: Юбилейна научна конференция – Ямбол, 07 април, Ямбол, 1995
 37. Бенин, Н., И. Бенина. Имплицитното закодиране (кодовете на адресатите) в образната система на детската литература. В: Юбилейна научна сесия на ВВУ „Г. Бенковски”, Долна Митрополия, 22 – 23 май, Долна Митрополия, 1995
 38. Бенин, Н., И. Бенина. Ценностните аспекти при ситуативното обучение по литература в началното училище. В: : Педагогически институт „Дичо Петров” – Смолян, семинар, 17 – 18 септември, Смолян, ПИ „Дичо Петров”, 1993, стр. 29
 39. Бенина И. Жанрът "реалистично" / "ниско" (low)фентъзи в творчеството за деца на Едит Незбит и Памела Травърз. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, Издателски център на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2016
 40. Бенина И. Репрезентации на доброто в приказките и в поредицата Хари Потър от Дж. К. Роулинг.. В: Арнаудов сборник. Т. 8, Русе, Лени – Ан, 2014, стр. 224 – 236, ISBN 978-954-619-7058-.
 41. Бенина И. Специфични репрезентации на женската независимост в романовата поредица Хари Потър от Джоан Роулинг. В: Арнаудов сборник, т. 7., Русе, ЛЕНИ-АН, 2013, стр. 265-272, ISBN 978-619-7058-06-2.
 42. Бенина И. Специфични репрезентации на женската независимост в ревизионистките приказки на Анджела Картър. В: Научни трудове, т 51, серия 6.3, Езикознание, литературознание, изкуствознание., Русе, Издателски център при Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2012, стр. 207-212, ISBN 1311-3321.
 43. Бенина И. Смъртта и насилието в поредицата "Хари Потър" от Джоан Роулинг. В: Научни трудове, т. 50, серия 6.3, Езикознание, литературознание., Русе, Издателски център при Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2011, стр. 17-22, ISBN 1311-3321.
 44. Бенина И.,Н. Бенин. „Това не е този тип свобода, Тръмп!”: Карикатурите на Доналд Тръмп за свободата. В: – В: Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?. Сборник доклади Международна научна конференция. Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе, 2017, Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, 2017, стр. 413–421, ISBN 978-619-7404-01-2.
 45. Бенина, И. Лилит от едноименния роман на Джордж Макдоналд: История на архетипния образ, избор на интерпретационен подход и критически прочит. В: Национален филологически колегиум "Интердисциплинарни диалози" 2017 , Шумен, 9 – 10 май 2017 г, Шумен, 2017
 46. Бенина, И. Функции и значение на трансформациите във външния вид и възрастта на персонажа „мъдрата възрастна жена“ и на свързаната с тях символика във фентъзи текстовете за деца на Джордж Макдоналд. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 6.3, Русе, 2016, стр. 78 – 82
 47. Бенина, И. Нови представи за „героя”/ „героинята” в произведенията за деца на английски език след 60-те години на XX век. В: Език, Култура, Идентичност. Т. 1, Шумен, Фабер, 2010, стр. 273 – 281, ISBN 978-954-400-281-7.
 48. Бенина, И. Романът „Хари Потър”: Килерът под стълбището и боата удушвач. Юбилейна конференция на Катедра Обща и сравнителна литературна история. В: Юбилиеен сборник. 35 ГОДИНИ катедра, Велико Търново, Университетско издателство, 2010, стр. 210 – 217, ISBN 978-954-524-758-3.
 49. Бенина, И. От „имало едно време в едно царство господарство” до „тук и сега” в паралелния свят на романа „Хари Потър” (част І – проблеми на времето). В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 47, серия 9. Майски четения, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2008, стр. 107 - 111, ISBN 1311-3321.
 50. Бенина, И. Мъгъли, мътнороди и смъртожадни, великани и полувеликани: Аспекти на класата и расата в поредицата „Хари Потър” от Дж. К. Роулинг. В: Арнаудов сборник. Т. 5, Русе, ЛЕНИ – АН, 2008, стр. 319 - 328, ISBN 978-954-8190-57-2.
 51. Бенина, И. Деконструкция на опозицията гора/ пущинак/ хаос – дом/ ред/ цивилизация в поредицата "Хари Потър" от Джоан Роулинг (в съпоставка с вълшебните приказки). В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 46, серия 7. Езикознание и литературознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2007, стр. 155 - 158, ISBN 1311-3321.
 52. Бенина, И. The Transition from a Fairy tale to a Fairy Romance in "Harry Potter and the Philosopher's Stone" by Joanne Rowling. IN: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 44, серия 7.1. Майски научни четения, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2005, pp. 88 -92, ISBN 1311-3321.
 53. Бенина, И. „Не в Слидерин, не в Слидерин”: Аудиовизуален превод на „Хари Потър и философският камък” от Дж. К. Роулинг. В: Адаптацията като стратегия на детската литература. Международна конференция по детска литература. Пловдив, 13 – 17 май, Пловдив, Пловдивски университет, 2004, стр. 148 - 157, ISBN 954-516-592-8.
 54. Бенина, И. Националистични митове и понятия в пиесата "Животът на Хенри V" от Уйлям Шекспир. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 39, серия 10. Езикознание и литератуторознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2002, стр. 48 - 52, ISBN 1311-3321.
 55. Бенина, И. Themes in the Text of "Harry Potter and the Philisopher's Stone". IN: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 39, серия 2.2. Български език, литература и изкуство, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2002, pp. 79 - 84, ISBN 1311-3321.
 56. Бенина, И. Езикови и стилови особености в повестта на Николай Лесков "Главан, що го смърт не ловеше". В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 37, серия 7. Български език и литература. Чужди езици, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 1999, стр. 336 - 340, ISBN 1311-3321.
 57. Бенина, И. Изследване на потенциалните възможности на корелацията реч - речева ситуация в обучението по английски език в началното училище. В: Актулни проблеми на емпиричното педагогическо изследване, Смолян, П И, 1993, стр. 10
 58. Бенина, И, Н. Бенин. "Спящата красавица” от Шарл Перо: магическата сила на словото. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 40, серия 10,2. Български език, литература и изкуство, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2003, стр. 107 – 117, ISBN 1311-3321.
 59. Бенина, И. Репрезентации на джендър в текста на поредицата Хари Потър от Дж. К. Роулинг. В: Конференция на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2016
 60. Бенина, И. Функции и значение на различните имена на архетипния персонаж „мъдрата възрастна жена“ във фентъзи текстовете за деца на Джордж Макдоналд. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 5.2, Русе, 2016, стр. 8 – 12
 61. Бенина, И. Фентъзи: същност и тенденции в развитието на жанра за дeца и юноши на английски език след 60-те години на XX век. В: Език, Култура, Идентичност, Шумен, Фабер, 2010, стр. 282– 290, ISBN 978-954-400-281-7.
 62. Бенина, И. От „имало едно време в едно царство господарство” до „тук и сега” в паралелния свят на романа „Хари Потър” (част ІІ – проблеми на пространството). В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 47, серия 9. Майски четения, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2008, стр. 112 - 118, ISBN 1311-3321.
 63. Бенина, И. Красивото в приказките на Ханс Кристиян Андерсен. Международна научна конференция „Непознатият Андерсен”. В: Непознатият Андерсен, София, СУ "Св. Климент Охридски", 2008, стр. 330 - 336, ISBN 978-854-91249-4-1.
 64. Бенина, И. Междутекстови диалог между поредицата „Хари Потър” от Дж. К. Роулинг и трилогията „Властелинът на пръстените” от Дж. Р. Р. Толкин. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 41, серия 6.2. Езикознание и литературознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2004, стр. 93 – 98, ISBN 1311-3321.
 65. Бенина, И. Смяна на подхода на репрезентация с интерпретация - фактор за повишаване качеството на обучението в педагогическите университети. В: Международна конференция "Качество на висшето образование", 27 - 28 октомври 2000, Варна, ТУ-Варна, 2000, стр. 394 - 399, ISBN 954-9883-06-Х.
 66. Бенина, И. Възможности за използването на иновационни похвати в обучението по английски език. В: Когнитивна дейност и обучение, Русе, Наука и практика, 1994, стр. 44
 67. Бенина, И. , Н. Бенин. Личностният подход в обучението по български език и литература. В: Образованието и личността, Шумен, АЛТОС, 1993, стр. 16 - 17, ISBN 954-588-002-3.
 68. Бенина, И., М. Душкова, Д. Илиева, И. Илиева, В. Михайлова, Г. Михайлова. Функция на ролевите игри при формиране навици за професионално общуване на руски език. В: Общуването в творческата дейност на личността, Русе, 1989, стр. 120
 69. Бенина, И., Н. Бенин. Под плаща на лъжата: Измамниците и прелъстителите в „Декамерон” от Джовани Бокачо. В: и лъжи за факти, новини и събития: Сборник с доклади от Международна научна конференция, 24 – 25 април 2018, Т. 1, Русе, 2018, стр. 232 – 241, ISBN ISBN 978-619-7404.
 70. Бенина, И., Н. Бенин. Чудомир сред кръга “барабанисти”: Карикатурите на Чудомир в хумористичното списание. В: Чудомирови празници, Казанлък, 2017
 71. Бенина, И., Н. Бенин. „Дрипите мигом се превърнали в приказна рокля”: метаморфозните проявления на дрехата в „Пепеляшка” от Шарл Перо. В: Арнаудов сборник. Т. 4, Русе, Лени – Ан, 2006, стр. 191 – 194, ISBN 13:978-954-8190-4.
 72. Бенина, И., Н. Бенин. Ценностни подходи при трактуването от студентите на произведения за деца. В: Подготовка и квалификация на педагогически кадри с висше образование, София, СУ "Св. Климент Охридски", 1994, стр. 253 - 256
 73. Бенина, И., Н. Бенин. „Аз не от старост побелях”: неутешимата скръб в „Шильонският затворник” от Дж. Гордън Байрон.. В: Арнаудов сборник. Т. 8, Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 168 – 178, ISBN 978-954-619-7058-.
 74. Бенина,И. Смъртта е красива жена: оригинален образ на женствеността във фентъзи текста за деца Зад гърба на Северния вятър. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 6.3, Русе, 2016, стр. 72 – 77
 75. Бенина. И. Репрезентации на персонажа „вещица” във вълшебните приказки в съпоставка със същите в романовата поредица Хари Потър: различни портрети на другостта.. В: Научна конференция „Хуманитарните науки днес”, София, 2016
 76. Бенина. И. Репрезентации на жената във властта в поредицата Хари Потър от Дж. К. Роулинг.. В: Девети Арнаудови Четения, Русе, 2016
 77. Бенина. И. Трансформации на наративните структури и дискурсивните стратегии на вълшебната приказка в романовата поредицата Хари Потър от Дж. К. Роулинг.. В: XIII-та национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации”, Велико Търново, 2016
 78. Бенина. И. Феминистката литературна теория относно репрезентациите на джендър във вълшебните приказки.. В: Научни трудове. Том 53, серия 6.3, Езикознание, Литературознание, Изкуствознание., Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 128-132, ISBN 1311-3321.
 79. Бенина. И. Различните лица на злото в в романовата поредицата Хари Потър от Дж. К. Роулинг.. В: Научни трудове. Том 52, серия 6.3, Езикознание, Литературознание, Изкуствознание. Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 210 - 214, ISBN 1311-3321.
 80. Бенина. И. Стратегията на деконструкция в литературната теория: един възможен постмодерен поглед към художествения текст.. В: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 5.2, Русе, Издателски център на Русенски университет, 2014, стр. 216 – 220, ISBN 1311-3321.
 81. Бенина. И. Жанрът фентъзи: проблеми на хронологията, терминологията и дефинирането”. В: Научни трудове. Том 53, серия 6.3, Езикознание, Литературознание, Изкуствознание. Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 128 -132, ISBN 1311-3321.
 82. Бенина. И. Н. Бенин. Нравствените послания и естетическите особености в приказките на Змей Горянин.. В: Конференция, посветена на Змей Горянин, организирана от катедра БЕЛИ, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2015, стр. 214-223, ISBN 978-954-9664-71-3.
 83. Бенина. И. Н. Бенин. Свои и чужди в трилогията „Дунавът тече” от Змей Горянин.. В: Да повикаш Бог. Книга за Змей Горянин., Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев”,, 2013, стр. 51-62, ISBN 978-954-8467-99-5.
 84. Бенина. И., Н. Бенин. Проблемно-естетически паралели в творчеството на Йордан Йовков и Константин Петканов.. В: Конференция на Регионален исторически музей – Добрич, Добрич, 2016
 85. Георгиева, Е., Р.Демиркова, Д. Стефанова. Focus on Bulgaria – Designing a Task for the ESP Classroom. IN: Деветите майски научни четения, 2005, Русе, 2005
 86. Георгиева,Е.,Р.Демиркова. Reading Comprehension in the Foreign Language Classroom – Making Inferences from Text. IN: Съвременно образование и чужд език, 2007, Велико Търново, ИК Астарта, 2008, pp. 63-72, ISBN 1313-4086.
 87. Георгиева,Е.Д., Р.Демиркова. Applying Discourse Analysis in the EFL Classroom: Teaching Cohesive Devices. IN: Пета международна конференция – “Езикът – феномен без граници, Варна, 2008, ISBN 978-954-9685-43-5.
 88. Григорова Д., Л. Славянова (L. Slavianova). Мултимедията в чуждоезиковото обучение. В: Шеста научна и научно-приложна конференция с международно участие ЕТ'97, с. Научни трудове, т.3, Созопол, 1997, стр. 116-121
 89. Демиркова,Р., Е.Д. Георгиева. A tough nut to crack: learning and teaching idioms. IN: Съвременно образование и чужд език, 2004, Велико Търново, ИК Астарта, 2006, pp. 171-183, ISBN 10:954-8324-98-9.
 90. Игнатова-Цонева Д., Л. Славянова. Специфика на модалните средства за изразяванe на благодарност в съвременния английски и български език. В: сб. Научни трудове, том 53, серия 11, Майски научни четения, РУ§СУ'14, Силистра, Русе, 2014, стр. 29-34, ISBN 1311-3321.
 91. Камбуров П. Опит за усъвършенстване на оценяването по чужд език на студентите в Русенския университет чрез използване на Общоевропейската референтна езикова рамка. В: ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТА НА ИНТЕРКУЛТУРНАТА КОМУНИКАЦИЯ, ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, Велико Търново, Ивис, 2014, стр. 75-82, ISBN 978-954-2968-77-1.
 92. Камбуров П. Опит за усъвършенстване на оценяването по чужд език на студентите в Русенския университет чрез използване на Общоевропейската референтна езикова рамка. В: Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, 2013
 93. Камбуров П., А. Григорова, Л. Славянова. Методика за разработване и използване на компютърни програми за чуждоезиково обучение. В: ЮНС на катедра, Русе, 1990
 94. Камбуров П., Караиванова Т., Собаджиева Р., Димитрова З. Интензивният езиков семестър - нова форма на обучение по западни езици във ВТУ "Ангел Кънчев", Русе. В: Сборник с доклади. ЮНС на ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, Русе, 1989
 95. Камбуров П., М. Габровска и др. За формите на обучение по западни езици във ВТУ "А. Кънчев" до въвеждането на езиков семестър. В: ЮНС на ВТУ – Русе, 1989 г., Русе, 1989
 96. Камбуров П., М. Иванова, С. Цветанова. Комплекс от компютърни програми при онтензивното обучение по английски език. В: ЮНС на катедра, Русе, 1990
 97. Камбуров П., Т. Караиванова и др. Интензивен езиков семестър – нова форма на обучение във ВТУ "А. Кънчев". В: ЮНС на ВТУ – Русе, 1989 г., Русе, 1989
 98. Камбуров, П. Обучението по чужд език и новите технологии. IN: Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение, В. Търново, Ивис, 2010, ISBN 978-954-8387-87-3.
 99. Камбуров, П. Представяне комплект учебни материали “GET REAL Lingua” за брокери на недвижими имоти. В: „Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес”, Варна, Наука и икономика, 2009, ISBN 978-954-21-0425-4.
 100. Камбуров, П. Представяне на проект GET REAL по Програма Леонардо - предизвикателства и реализация. В: Научна конференция на РУ и СУ ’08, Научни трудове том 47, серия 6.2, Русе, РУ „А. Кънчев”, 2008, ISBN 1311-3321.
 101. Камбуров, П. Reflections on English Exam Grammar Sections. IN: Юбилейна международна научна конференция на РУ „А. Кънчев”, Научни трудове, том 44, Русе, 2005, pp. 279-283, ISBN 1311-3321.
 102. Камбуров, П. Thematic Range and Topic Overlapping in Modern Textbooks of English. IN: Юбилейната научна сесия на РУ, октомври 1999, Русе, 1999
 103. Камбуров, П. A Study of Exercise Diversity in EFL Materials; Textbooks v/s Multimedia. IN: Proceedings of the Second International Conference of TEMPUS JEP 07604, Варна, 1997
 104. Камбуров, П. A study of grammar material sequencing in modern coursebooks. IN: First IATEFL Congress in Bulgaria., Sofia, 1992
 105. Камбуров, П. Чуждоезикова мини база данни – идеен проект. В: ЮНС на ФЧС във ВТУ – Русе, 1988 г., Русе, 1988
 106. Камбуров, П. Авторска система на базата на чуждоезикова мини база данни – идеен проект. В: ЮНС на ФЧС във ВТУ – Русе, 1988 г., Русе, 1988
 107. Камбуров, П. Съпоставителен анализ на словообразувателните суфикси "-ful" и "-less" в английски език. В: Четвърта национална младежка школа в гр. Пловдив, 1987 г., гр. Пловдив, 1987
 108. Петрова Р. Д. Стефанова. Ролята на културемата за разкриване на културната семантика на библейски паремии. В: Научни трудове на РУ том 54 серия 5.2, Русе, 2015, стр. 249-253, ISBN 1311-3321.
 109. Петрова, Р., Д. Стефанова. Културематичният анализ - един метод за откриване на културна информация във фразеологизмите. В: Научни трудове на РУ том 53 серия 5.2, Ruse, 2014, стр. 193 - 197, ISBN 1311-3321.
 110. Рашкова, Р. За необходимостта от стратегии за учене. В: Седма научно- техническа сесия, София, Висше военно транспортно училище, 1995, стр. 468- 472
 111. Рашкова, Р. Параметри на интегративност в специализирано чуждоезиково обучени. В: Юбилейна научна сесия, Русе, 1990
 112. Рашкова,Р. Езиковата бариера- препятствие или трудност?. В: Научно- методическа конференция, Пловдив, ВСИ, 1992
 113. Ризова, М. Г. Развиване на най-необходимите специфични умения за професионалистите в областта на техниката и бизнеса чрез мултимедийни уроци”,. В: гр. Варна, Multimedia and Foreign Language Training,, Avangard print Ltd. Rousse, Avangard print Ltd. Rousse, 1998, ISBN 954-9548-04-X;.
 114. Ризова, М. Г. Развиване на умения за изнасяне на презентация”,. В: ВВУАПВО „П. Волов”, гр. Шумен;, ВВУАПВО „П. Волов”, гр. Шумен;, 1996
 115. Ризова, М. Г. Разработване на мултимедийни учебни материали по бизнес английски. В: гр. Варна, Научна сесия „Европеистика и чуждоезиково обучение, PIC Publishers, PIC Publishers, 1996, стр. 229-235, ISBN 954-8258-83-8;.
 116. Ризова, М. Г. Развиване на уменията за четене, слушане, говорене и писане у обучаемите при преподаване на английски език за специализирани цели. В: ВВУАПВО „П. Волов”, гр. Шумен;, ВВУАПВО „П. Волов”, гр. Шумен;, 1996
 117. Ризова, М. Г. Писането на писма – средство за развитие на продуктивна реч и подобряване на комуникативните умения в обучението по английски език. В: ВВОВУ „В. Левски”, гр. В. Търново;, ВВОВУ „В. Левски”, гр. В. Търново;, 1996
 118. Ризова, М. Г. „Някои идеи за повишаване на уменията за слушане с разбиране на изучаващите английски език в групи за напреднали. В: ВВУАПВО „П. Волов”, гр. Шумен;, ВВУАПВО „П. Волов”, гр. Шумен;, 1996
 119. Славявянова, Л. КОНОТАЦИЯТА – ЕКСТРАЛИНГВИСТИЧЕН ИЛИ ЛИНГВИСТИЧЕН ФЕНОМЕН. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, В. Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, стр. 95-100, ISBN ISSN 2367-7481.
 120. Славянова, Л. Лингвокултурологията и хипотезата на Сапир-Уорф за лингвистичната относителност.. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, В. Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 198-203, ISBN ISSN 2367-7481.
 121. Славянова, Л. Съвременен прочит на теорията за лингвистичната относителност.. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, В. Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 204-209, ISBN ISSN 2367-7481.
 122. Славянова, Л. Философия на езика и начало на лингвокултурологията.. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, НВУ "Васил Левски" В. Търново, Велико Търново, 2018, стр. 192-197, ISBN ISSN 2367-7481.
 123. Славянова, Л. Лингвокултурологичен и когнитивно-семантичен подход при осмислянето на лингвистичните категории значение, смисъл и концепт. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, В. Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, стр. 89-95, ISBN ISSN 2367-7481.
 124. Славянова, Л. Структурен модел на основните и допълнителни признаци на концепта BEAUTY. В: сб. Научни трудове, том 55, серия 11, РУ§СУ'17, Издателски център при РУ"Ангел Кънчев", 2017
 125. Славянова, Л. Изграждане на областен модел на концепта BEAUTY, базиран върху тектове от съвременната англоезична литература. В: Научна конференция с международно участие "Майски научни четения 2017", РУ, печатна база при РУ, 2017
 126. Славянова, Л. Концептът като основна единица на културата в менталния свят на човека. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, В. Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, стр. 81-89, ISBN ISSN 2367-7481.
 127. Славянова, Л. Специфика на емоционалното преживяване на концепта BEAUTY. В: сб. Научни трудове, том 56, серия 11, Майски научни четения, РУ§СУ'17, Филиал Силистра, Издателски център при РУ"Ангел Кънчев", 2017
 128. Славянова, Л. Мястото на оценката и концепта в езиковата картина на света. В: сб. Научни трудове, том 55, серия 11, Майски научни четения, РУ§СУ'16, Русе, 2016, стр. 156-161
 129. Славянова, Л. Анализ на областите на концепта красота, изразени в комплименти и похвали в съвременната англоезична литература. В: сб. Научни трудове, том 54, серия 11, Майски научни четения, РУ§СУ'16, Русе, 2016, стр. 150-155
 130. Славянова, Л. Теоретична основа на концепта: същност и виждания. В: сб. Научни трудове, том 55, серия 11, Майски научни четения, РУ§СУ'16, Русе, 2016, стр. 161-166
 131. Славянова, Л. Развиване на комуникативни умения у обучаваните в часовете по чужд език. В: сб. Трудове, част Първа, Научна сесия'96 с международно участие, ВВУАПВО „П. Волов”, гр. Шумен, 1997, стр. 207-217
 132. Славянова, Л. Ролята на граматичната диктовка в езиковото обучение. В: сб. Научни трудове, кн.47, Филологии, част втора. НК'96, ВВОВУ „В. Левски”, гр. В. Търново, Велико Търново, 1996, стр. 72-77, ISBN 0881-0312.
 133. Славянова, Л. Разработване на компютърен урок за целите на езиковото обучение - Сегашно перфектно време. В: Юбилейна научна сесия, ТУ - Русе, 1992
 134. Славянова, Л., А.Спасова, М. Ризова. Развиване на умения за четене, слушане, говорене и писане у обучаваните при преподаване на английски език за специализирани цели. В: сб. Трудове, част Първа, Научна сесия'96 с международно участие, ВВУАПВО „П. Волов”, гр. Шумен, 1997, стр. 197-207
 135. Стефанова Д. Библейските пословици и културните концептуализации в лингвокултурната общност. В: Научни трудове на РУ том 56, Русе, 2018
 136. Стефанова Д. Семиотичен поглед към културемата в библейските пословици на английски език – знакова същност, индексикални характеристики и аксиологическа маркираност. В: Арнаудов сборник том 10, Русе, 2018
 137. Стефанова Д. Приложение на модела "метафората за голямата верига" за експлициране значението на библейски паремии. В: Арнаудов сборник том 9, Русе, ЛЕНИ-АН, 2017, стр. 478-487, ISBN 978-619-7058-49-9.
 138. Стефанова Д. Аксиологически аспекти на библейските пословици. В: Научни трудове на Русенския университет,том 55, серия 5.2, Русе, 2016, стр. 13-17
 139. Стефанова Д. Интертекстуалност и аксиологически аспекти на библейски паремии и фразеологизми. В: Научни трудове на РУ том 54 серия 5.2, Русе, 2015, стр. 254-257, ISBN 1311-3321.
 140. Стефанова, Д. Елементи от езиковата картина на света в пословиците от Уелс. В: Арнаудов сборник том 8, Русе, ЛЕНИ-АН, 2014, стр. 315 -322, ISBN 978-613-7058-33-8.
 141. Стефанова, Д. За типологията на фразеологизмите от гледна точка на когнитивната лингвистика. В: Научни трудове на РУ том 53 серия 5.2, Русе, 2014, стр. 172 -177, ISBN 1311-3321.
 142. Стефанова, Д. Да се поправят или да не се поправят грешките. В: Сборник доклади Седма научно-техническа сесия ВВТУ "Т.Каблешков", София, 1995, стр. 456-461
 143. Цветозар Георгиев, Стоянка Смрикарова, Цветана Шенкова. Еvaluation of Distance Learning Materials (Based on the Trailling of the Active Learning Techniques Module Developed as Part of the Teachers in Action Leonardo Project. IN: Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, Свищов, 2009, ISBN 978-954-23-0427-2.
 144. Шенкова, Цв. Проблеми на изучаването на стратегиите за учене. Срявняване на съществуващите класификации. В: Научни трудове на Русенски Университет, том 41, серия 6.2, Русе, 2004, ISBN 1311-3321.
учебници
 1. Anthony Grice, Pencho Kamburov, Milena Popova, Sevda Tsvetanova. English for Industrial Design (An English Course for designers). Rousse, Avanguard Print, 2001, pp. 100, ISBN 978-954-712-405-9.
 2. Anthony Grice, Sevda Tsvetanova, Lilyana Slavyanova, David Jones. English for Nursing (An English Course for Nurses). Rousse, Avanguard Print, 2001, pp. 100, ISBN 954-712-118-9.
 3. Anthony Grice, Sevda Tsvetanova, Lilyana Slavyanova, Ivelina Petrova. English for Fashion Design (An English Course for Fashion designers). Rousse, Avanguard Print, 2007, pp. 113, ISBN 978-954-712-404-2.
 4. Grice A., S. Tsvetanova, L. Slavyanova(Slavianova), D. Jones. English for Nursing. Rousse, Avangard Print Ltd., 2001, ISBN 954-712-118-9.
 5. Grice A., S.Tsvetanova, L.Slavianova(Slavyanova), I. Petrova. English for Fashion Design. Rousse, Avangard Print Ltd., 2007, ISBN 978-954-712-404-2.
 6. Grice А., M. Rizova, A. Spassova, D. Jones;. English for Telecommunications. Avangard Print, Ltd. Rousse, Avangard Print, Ltd. Rousse, 2001, ISBN 954-712-117-0,.
 7. Kamburov P., M. Ivanova, A. Grice, D. Jones. English for Tourism - From the Big Idea to the Final Report. Ruse, Avangard print Ltd, 2001, pp. 170, ISBN 954-712-116-2.
 8. Rashkova,R, R.Koleva, M.Rizova, N.Boyadjieva. English- Pre-Intermediate Level. Gabrovo, Publishing House Alma Mater International, 2001, ISBN 964 9577 48- 1.
 9. Rizova M. Technical English for Telecommunications. Ruse, University Publishing Ruse, 2017, pp. 227, ISBN 954 9577 48 - 2.
 10. Rizova M. Business English for International Economic Relations. Ruse, University Publishing Ruse, 2017, pp. 293, ISBN 954 9577 48 - 3.
 11. Rizova М., R. Rashkova, R. Koleva, N. Boiadjieva. English – Pre-Intermediate Level. Publishing House “Alma Mater International”, Publishing House “Alma Mater International”, 2001, ISBN 954 9577 48 - 1.
 12. Slavianova, L. English for Occupational Therapy Student's Book. Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ-Плевен, 2016, pp. 108, ISBN 978-619-207-082-3.
 13. Tsvetanova S., L. Slavianova(Slavyanova), I.Rashkova, A. Spassova, Y. Marinova. Business English. Gabrovo, Alma mater International, 2001, ISBN 954 9577-54-6.
 14. Бенина, И., Г. Михайлова. Русский язык. Технический модуль. Габрово, Alma Mater International, 2001, pp. 106, ISBN 954 9577 51 - 1.
 15. Камбуров П., Д. Камаринчева, В. Донева, А. Спасова. Въвеждащ курс по български език за чужденци - учебник и DVD. Русе, Авангард принт, 2009, стр. 194, ISBN 9 789543 370634.
 16. Камбуров, П. General English - Intermediate Level. Габрово, Alma Mater International 2000, 2001, pp. 127, ISBN 954 9577 47-3.
 17. Петрова, И & all. English for Fashion Design. Русе, Авангард Принт, 2007, ISBN 978-954-712-404-2.
 18. Петрова, И, Парис, А. Español de Diseño de Moda. Русе, Авангард Принт, 2007, ISBN 978-954-712-407-3.
 19. Петрова, И, Парис, А. Español de Diseño Industrial. Русе, Авангард Принт, 2007, ISBN 978-954-712-406-6.
учебни пособия
 1. Kamburov P., A. Spassova et al. Lexicon - trilingual real estate dictionary on CD. Стара Загора, Медийни системи, 2009, ISBN 9 780956 101518.
 2. Бенина. И. Литература за деца и юноши на английски език. Пособие за семинарни упражнения (магистри).. Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 160, ISBN 978-954-712-660-2.
 3. Бенина. И. Литература за деца и юноши на английски език. Пособие за семинарни упражнения (бакалаври).. Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 160, ISBN 978-954-712-659-6.
 4. Бенина. И., Н. Бенин. Литература за деца и юноши. Класика и модерност. Том 1.. Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 147, ISBN 978-954-712-590-2.
 5. Диков, В., И.Петрова. Supplementary English Exercises and Tests. Свищов, Академично издателство, 2000, ISBN 12.
 6. Камбуров П. Технически английски език за специалност КСТ. РУ, Уеб-базирано пособие, 2013, ISBN 11111111.
 7. Камбуров П., Д. Камаринчева, В. Донева, А. Спасова. Български за брокери на недвижими имоти - интерактивно мултимедийно пособие в DVD формат. Стара Загора, Медийни системи, 2009, ISBN 9 789547 124301.
 8. Камбуров, П. Английски език за докторанти. Русе, РУ „А. Кънчев”, 2009, стр. 160, ISBN 978-954-712-450-9.
 9. Камбуров, П. English for Academic Purposes. Русе, Печатна база при РУ, 2002, pp. 158, ISBN 954-712-160-X.
 10. Камбуров, П. An English Course for Local Government Administrative Staff, Pre-Intermediate Level with a Quick Start Guide. Русе, Авангард Принт ООД, 2000, pp. 77, ISBN 954-712-086-7.
 11. Камбуров, П. A Specialized English Course for Public Administration, Intermediate and Upper-Intermediate Level. Русе, Авангард принт ООД, 2000, pp. 99, ISBN 954-712-087-5.
 12. Петрова, И. Pruebas de ingreso. Свищов, Академично издателство, 2003, ISBN 123.
 13. Петрова, И & all. EL tests. Свищов, Академично издателство, 2003, ISBN 123.
 14. Ризова М. Английски език II за специалност Икономика. РУ, Уеб-базирано пособие, 2019, ISBN 11111111.
 15. Ризова М. Английски език I за специалност Икономика. РУ, Уеб-базирано пособие, 2019, ISBN 11111111.
 16. Ризова М. Бизнес английски за специалност Международни икономически отношения. РУ, Уеб-базирано пособие, 2014, ISBN 11111111.
 17. Ризова М. Технически английски език за специалност ТКС. РУ, Уеб-базирано пособие, 2013, ISBN 11111111.. РУ, Уеб-базирано пособие, 2013, ISBN 11111111.
книги
 1. Бенин, Н., Бенина, И. Литература за деца и юноши. Класика и модерност. Т. I. Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2012, стр. 147, ISBN ISBN 978-954-712-.
други трудове
 1. Бенина И. Метаморфози на вълшебната приказка в романовата поредица "Хари Потър" от Дж. К. Роулинг, автореферат, 2014, стр. 67
 2. Бенина И. Метаморфози на вълшебната приказка в романовата поредица "Хари Потър" от Дж. К. Роулинг, дисертационен труд, 2014, стр. 380
 3. Камбуров П., М. Расъл. Типични грешки, допускани от българи изучаващи английски език, при употребата на миналите времена. Статия, подадена към списание Чуждоезиково обучение, 1989 г., статия, 1989
 4. Славянова, Л. Специфика на модалните средства за езиков контакт в български и английски език и владеенето им от интернет поколението, автореферат, 2014, стр. 44
 5. Славянова, Л. Специфика на модалните средства за езиков контакт в български и английски език и владеенето им от интернет поколението, дисертационен труд, 2014, стр. 270