Списък на публикациите

монографии

 1. Daniel Bratanov; Mirolyub Mladenov; Pavel Vitliemov, Todor Dоbrev, etc. The experience behind the REHAROB project. Pleven, MEDIATEN-PLEVEN, 2016, ISBN 978-619-207-067-0.
 2. Vodenicharov S., K. Stoichev, M. Dimitrov, G. Botev, D. Bratanov. Development of tools needed to coordinate inter-sectoral power and transport CIP activities at a situation of multilateral terrorist threat. Increasing of the protection capacity of key CIP objects in. Sofia, Bulgaria, BAS, Ministry of Interior, National Defence Academy, University of Ruse, 2013, pp. 504, ISBN 978-954-92552-6-3.
 3. Братанов Д. РОБОТИЗИРАНА ТЕРАПИЯ. Университетски издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ - Плевен, 2016, стр. 231, ISBN 978-619-207-062-5.
 4. Делева Р. Кинезитерапия при раменни периартропатии - импинджмънт синдром. Русе, Медиатех- Плевен, 2018, стр. 207, ISBN ISBN 978-619-207-.
 5. Караганова, И. Дисплазия на тазобедрените стави. Превантивни мерки и ставна гимнастика. Плевен, Медиатех-Плевен, 2016, стр. 192, ISBN 978-619-207-060-1.
 6. Крушкова С. Защо той/тя прави така?(Теоретични и практически опити в диференциалната и възрастова психодиагностика). Русе, Хелт Консулт, 2016, стр. 200, ISBN 978-619-7092-09-7.
 7. Крушкова С. Психотерапия в клиничната социална работа. Русе, Хелт Консулт, 2015, стр. 290, ISBN 978-619-7092-04-2.
 8. Миндова, С., А. Андреев, Ю. Пашкунова, Е.Великова. Функционални тестове и методи за изследване в неврорехабилитацията. Русе, Хелт Консулт Русе, 2019, ISBN 978-619-7092-10-3.
 9. Минчева П. Работа с родители на деца с увреждания в ранната ерготерапевтична интервенция. Плевен, Медиатех-Плевен, 2016, стр. 120, ISBN 978-619-207-071-7.
 10. Нунев, С. Социална работа в общност. Съвременна теория, модели и практика. София, „Парадигма“, 2019, стр. 209, ISBN 978-954-326-403-2.
 11. Нунев, С. Модел на антидискриминационно обучение по социална работа. Съвременна теория и практика.. София, Издателство, 2019, стр. 412, ISBN 978-954-326-384-4.
 12. Нунев, С. История на социалната работа. Развитие на социалнопомощната дейност и социалната работа в САЩ, Германия и България. София, „Парадигма“, 2019, стр. 217, ISBN 978-954-326-405-6.
 13. Нунев, С. Супервизия в социалната работа и практическото обучение на студенти. Актуални проблеми, нагласи за провеждане и възможни решения. София, Издателство „Парадигма“, 2019, стр. 403, ISBN 978-954-326-400-1.
 14. Нунев, С. Актуални аспекти на антидискриминационната политика на Европейския съюз.. Русе, ИК, 2016, стр. 284, ISBN 978-954-9664-80-5.
 15. Нунев, С. Антидискриминационна и антипотискаща социалната работа Съвременна теория и практика. София, Изд. „Парадигма”, 2009, стр. 664, ISBN 978-954-326-096-6.
 16. Нунев, С. Теоретико-приложни аспекти на социалната работа с деца в риск Актуално състояние и възможности за развитие. Шумен, Изд. ”Антос”, 2003, стр. 231, ISBN 954-8665-23-3.
 17. Парашкевова П., И. Стефанова, П. Минчева, Р. Делева, И. Караганова, Д. Василева. Функционално изследване в неврорехабилитацията при слединсултни състояния. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, стр. 134, ISBN 978-954-712-759-3.
 18. Пеев, И., Д. Ставрев. Пропедевтика на морската психология и морската дейност. Човешкият фактор и безопасността на корабоплаването.. Варна, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна, 2016, стр. 346, ISBN 978-619-7137-98-9.
 19. Ставрев Димитър. ИСТОРИЧЕСКИ МЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ НА ВОДНОТО СПAСЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ. Варна, МУ-Варна, 2016, стр. 140, ISBN 978-619-221-000-7.
 20. Стефанова, Ив. Роля на кинезитерапията за двигателното възстановяване след мозъчен инсулт. Университетски издателски център при РУ, Медиатех - Плевен, 2018, ISBN 978-619-207-133-2.
 21. Трайков Л., Н. Петрова. Рискови фактори за съдови когнитивни нарушения. Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, МЕДИАТЕХ, 2016, стр. 133, ISBN 978-619-207-058-8.
 22. Янев, С. Н. Комплексна кинезитерапия за деца с церебрална парализа. Шумен, Университетско издателство Шуменски университет, 2012, ISBN 978-954-577-613-7.
студии
 1. András Tóth, Gusztáv Arz, Gábor Fazekas, Daniel Bratanov, Nikolay Zlatov. Post Stroke Shoulder-Elbow Physiotherapy with Industrial Robots, Vol. 306, bien, Z.Zenn; Stefanov, Dimitar. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, Springer, 2004, pp. 442, ISBN 3-540-21986-2.
 2. Todorova, B. Training Technology in Creativity Found on Basic Principles of Natural Objects. Journal of International Scientific Publications, Educational Alternatives, No Volume 14, 2016, pp. 21, ISBN 1314-7277.
 3. Андонов Й. Приложение на хибридния външен фиксатор в травматологичната практика. Русенски университет, Русенски университет „Ангел Кънчев”, издателство, 2015, стр. 36, ISBN ISBN 978-619-7242.
 4. Анчева, А. НАРЪЧНИК за работещите в сферата на детското психично здраве и услугите за деца. София, Сдружение Дете и пространство, 2011, ISBN -.
 5. Братанов Д., Р. Братанова. Определяне на преходните процеси при позициониране на манипулатор на робот за обезвреждане на взривове. София, България, БАН, 2013, стр. 111-163, ISBN 978-954-92552-7-0.
 6. Владимир Витлиемов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов. РАЗРАБОТВАНЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН МОДУЛ НА ШПРИЦФОРМА СЪС СЛОЖЕН ПРОФИЛ, КОЙТО Е ИНТЕГРИРАН СЪС СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ И СЪБИРАНЕ НА ДАННИ MOULD JINI 4. ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ШПРИЦВАНЕ, ПРИМАКС ООД, 2013, ISBN ISBN:978-954-8675.
 7. Владимир Витлиемов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов. РАЗРАБОТВАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНА СЕНЗОРНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БИТА. МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА СЛЕДЕНЕ КРАЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В ДОМАКИНСТВАТА, ПРИМАКС ООД, 2013, ISBN ISBN:978-954-8675.
 8. Владимир Витлиемов, Милко Маринов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов, Цветелин Павлов, Славина Иванова. ЕДИН ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНА СИСТЕМА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНА В ШПРИЦВАЩАТА И ЛЕЯРСКА ИНДУСТРИИ. ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ШПРИЦВАНЕ, ПРИМАКС ООД, 2013, ISBN 978-954-8675.
 9. Крушкова С. Кризисни интервенции. Русе, Хелт Консулт, 2016, pp. 35, ISBN 978-619-7092-05-9.
 10. Крушкова С. Депресия в късна възраст - клинични и социални аспекти. Русе, Русенски Университет, 2015, стр. 25, ISBN 978-619-7092-02-8.
 11. Миндова, Ст. Оптимизиране на мускулното тестуване чрез използване на динамометрични апарати. Автореферат. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2014, ISBN ....
 12. Нунев, С. Добри образователни и професионални практики по социални дейности – знание и опит за растеж и развитие. Сборник с научно-приложни материали.. Русе, Изд. „Гаяна бук енд арт“, 2019, стр. 114, ISBN 978-619-7354-90-4.
 13. Нунев, С. Антипотискаща социална работа – обособяване и развитие в съвременните условия. Годишник на ВСУ ”Черноризец Храбър”, том XІІІ. Варна, ВСУ ”Черноризец Храбър”, 2007, стр. 37-76, ISBN 1310-800 Х.
 14. Нунев, С. Антидискриминационна социална работа - същност, развитие и перспективи. Годишник на ВСУ ”Черноризец Храбър”, том XІІ. Варна, ВСУ ”Черноризец Храбър”, 2006, стр. 313-351, ISBN 1310-800 Х.
 15. Нунев, С. Актуални измерения на социалната работа за включване на хора от уязвими групи. Годишник на ВСУ ”Черноризец Храбър”, том ХІ. Варна, ВСУ ”Черноризец Храбър”, 2005, стр. 471-497, ISBN 1310-800 Х.
 16. Нунев, С. Съвременни теоретико-приложни измерения на социалната работа. Годишник на ВСУ ”Черноризец Храбър”, том VІІ. Варна, ВСУ ”Черноризец Храбър”, 2001, стр. 297-331, ISBN 1310-800 Х.
 17. Нунев, С. Т. Стефанова, Д. Иванова, И. Петрова. Социализация без граници - Методически и диагностични аспекти на социалната услуга „Център за интегрирана подкрепа на деца и семейства в криза“. Русе, Проект BG051PO001—7.0.07-0062-C-0002 „Социална интеграция без граници“, 2014, стр. 64, ISBN Проект BG051PO001.
 18. Стефанова Т., С. Стоянов, Д. Роева, Б. Тодорова, А. Леви. Мобилна среда за дистанционнен модел на обучение по физика в Университет - предизивикателства, опит, переспективи. Русе, РИТТ - Силистра, 2002, стр. 74, ISBN 954-759-051-0.
 19. Тодорова, Б. Оценяване и самооценяване на познавателни и творчески умения при обучението на студенти по естествени науки. Русе, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2014, стр. 56, ISBN 978-619-7071-48-1.
статии
 1. Bratanov Daniel. Control of unmanned ground robotic system for reaction in emergency situations.// Materials science, hydro and aerodynamics and national security, 2013, No 3, pp. 339-343, ISSN 1313-8308.
 2. Bratanov Daniel, Rumyana Bratanova. Measurement of the suspension effect towards the gripper positioning in mobile robot’s manipulator.// Global Virtual Conference 8-12 April 2013, 2013, No 3, pp. 539 – 543, ISSN 978-80-554-0649-7.
 3. Bratoeva-Vasileva, E. T. Rеsearch of the physical condition and analysis of its impact on the quality of life of cancer patients.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 11 (79), pp. 584-590, ISSN 2308-4944.
 4. Gotlib, J., Białoszewski, D., Cavlak, U., Janev, St., Kunicka, I., Paz Lourido, B. Satisfaction with studying, opinion about curriculum, and self-assessment of one’s preparation to work as physiotherapist – a survey of physiotherapy students from some European countries in their fin.// Polish Journal of Physiotherapy, 2011, No 11, pp. 85-86, ISSN 1642-0136.
 5. Gotlib, J., Cabak, A., Cavlak, U., Janev, St., Kunicka, I., Lourido, B., Białoszewski, D.. Analiza planow zawodowych I opinii studentow ostatniego roku studio I stopnia reprezentujacych wybrane kraje Europy na temat zatrudnenia w zawodzie Fizjoterapeuty.// Fizjoterapia Polska, 2012, No 2
 6. Gotlib, J., Cabak, A., Cavlak, U., Janev, St., Kunicka, I., Lourido, B., Białoszewski, D.. Zadowolenie ze studiowania w grupe studentow ostatniego roku studio na kierunku Fizjoterapia w wybranych krajach Europy.// Fizjoterapia, 2011, No 4
 7. Gusztáv Arz, András Tóth, Daniel Bratanov, Nikolay Zlatov, Roberto Guzmán Diana, Stefko Burdzhiev, Antonios Gasteratos, David Serras Pereira, Carlos Beltran, Uberto Delprato,. EU FP6 Project RESCUER: the development of a dexterous robot and intelligent information technologies for EOD/IEDD/rescue missions,.// Bolyai Szemle, Vol. 15., No. 1.,, 2006, No 15, pp. 21-27
 8. J Donald Easton, Maria Aunes, Gregory W Albers, Pierre Amarenco, Sara Bokelund-Singh, Hans Denison, Scott R Evans, Peter Held, Marianne Jahreskog, Jenny Jonasson, Kazuo Minematsu, Carlos A Molina,Petrova N. et all. Risk for major bleeding in patients receiving ticagrelor compared with aspirin after transient ischemic attack or acute ischemic stroke in the socrates study.// Circulation, 2017, No 136/10, pp. 907-916, ISSN ISSN 0009-7322. (SJR rank: 8.95 /2017, SJR)
 9. Janev, S. The main principles and methodic for application of massage and passive exercises for children with cerebral palsy..// Физичка култура, 2004, No 1, ISSN 0350-3836.
 10. Karaganova I., S. Mindova. Bell’s palsy, Physical therapy and surface electromyography biofeedback.// The 3rd International Virtual Conference on Advanced Scientific Results – ScieConf, 2016, 2016, No Section Medi, pp. 243 - 247, ISSN 978-80-554-1059-3.
 11. Karaganova, I. Role of the physical therapy for sarcopenia. Prevention and treatment of sarcopenia in older people.// Medical and Health Sciences - Health sciences, 2015, No The 3rd Inte, pp. 281 - 284, ISSN 978-80-554-1059-3.
 12. Karaganova, I., S.Mindova. Bell’s palsy. Physical therapy and surface electromyography biofeedback.// Medical and Health Sciences - Health sciences, 2016, No The 3rd Inte, pp. 281 - 284, ISSN 978-80-554-1059-3.
 13. Kosev P , Sokolov C, Pavlova I,Valentinov B, Andonov J,Petrova N. Fast track surgery in total knee arthroplasty - a review.// J of IMAB, 2015, No 21 (3), pp. 837-839, ISSN 1312-773X. (Impact factor: 4 /2013, sjif)
 14. Kosev P , Sokolov C, Pavlova I,Valentinov B, Andonov J,Petrova N. Platelet rich plasma (prp) application in total knee arthroplasty (tka).// J of IMAB, 2015, No 21 (3), pp. 814-817, ISSN 1312-773X. (Impact factor: 4 /2013, sjif)
 15. Kosev P, Sokolov C, Andonov Y, Valentinov B. Minimally invasive total knee arthroplasty.// J of IMAB, 2015, No 1, pp. 732-735, ISSN 1312 773X. (Impact factor: 4 /2013, sjif)
 16. Kosev P, Valentinov B, Andonov Y, Sokolov C. Soft tissue balancing in total hip arthroplasty.// J of IMAB, 2015, No 1 (Impact factor: 4 /2013, sjif)
 17. Kosev P., Ts. Sokolov, I. Pavlova, B. Valentinov, J. Andonov, N. Petrova. Platelet-Rich Plasma (PRP) application in total knee arthroplasty (TKA).// Journal of IMAB, 2015, No 21(3), pp. 814-817, ISSN 1312-773X. (Impact factor: 4.303 /2013, SJIF (Scientific Journal Impact Factor))
 18. Kosev P., Ts. Sokolov, I. Pavlova, B. Valentinov, J. Andonov, N. Petrova. Fast-tracк surgery in total knee arthroplasty – a review.// Journal of IMAB, 2015, No 21(3), pp. 837-839, ISSN 1312-773X. (Impact factor: 5.548 /2015, SJIF (Scientific Journal Impact Factor))
 19. Krushkova S. The need for forensic psychological assessment in raising the hypotesis of a state of physiological or pathological affect in subects who have commited serious crimes against the person/attempted murd.// International Journal of Recent Scientific Research, 2020, No 11,04 B, ISSN 0976-3031. (Impact factor: 7 /2017, International Journal of Recent Scientific Research)
 20. Krushkova S. Crisis intervention for children and adolescents experienced a situation of disaster.// European Sciences review, 2014, No 7-8, pp. 97-99, ISSN 2310 – 5577.
 21. Krushkova S. Psychological insight into the functions of supervision in clinical social work.// Journal of Sciences, Scientific Serial Published by Trakia University, Series Biomedical Sciences, 2014, No 1, pp. 456-460, ISSN 1313-7050(print),.
 22. Krushkova S.,K. Ivanov. Simulation-a phenomenon and challenge in clinical practice and forensic psychological expertise.// International Journal of Recent Scientific Research, 2020, No 11,04 B, ISSN 0976-3031. (Impact factor: 7 /2017, International Journal of Recent Scientific Research)
 23. Krushkova S.,K. Ivanov. The personality of the diplomat - major factor in the national security process in the Republic of Bulgaria.// Globalization the state and the individual, 2019, No 1, pp. 57-63, ISSN 2367-4555.
 24. Kruvshkova S. A transformative approach to treaning reproductive problems in couples in fertile age.// European Sciences review, 2019, No 7-8, pp. 51-54, ISSN 2310-5577. (Impact factor: 2 /2018, European Science Review)
 25. Maciver D., M. Rutherford, S. Arakelyan, JM Kramer, J. Richmond, L. Todorova, D. Romero-Ayuso, H. Nakamura-Thomas, M. ten Velden, I. Finlayson, A. O’Hare, K. Forsyth. Participation of children with disabilities in school: A realist systematic review of psychosocial and environmental factors.// PLoS ONE, 2019, No 14(1), pp. 1-22, ISSN 1932-6203. (Impact factor: 2.766 /2017, Bioxbio Journal Impact)
 26. Mehrabian S., Raycheva M., Petrova N., Janian A., Traykov L. Neuropsychological and neuroimaging markers in prediction of cognitive impairment after ischemic stroke: a prospective follow-up study.// Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2015, No 11, pp. 2711–2719, ISSN 1311-8641. (Impact factor: 2.496 /2015, Scopus)
 27. Mindova S., I. Karaganova, I. Stefanova. Procedural options for measuring muscle strength.// ACTA MEDICA BULGARICA, Central Medical Library, 2016, No vol. XLIII, pp. 80-85 (SJR rank: 0.21 /2016, https://www.researchgate.net/journal/0324-1750_Acta_Medica_Bulgarica)
 28. Mindova S., I.Karaganova, D.Vassileva. PROCEDURES FOR APPARATUS MUSCLE TESTING - ESSENCE AND PERFORMANCE (Original article).// Journal of IMAB, 2019, No 2, pp. 2465-2470, ISSN 1312-773X (Online. (Impact factor: 7 /2018, https://publications.uni-ruse.bg/index.php?cmd=addpaper2&tip=3)
 29. Naidenova D., D. Stavrev, M. Yaneva. Anthropometric Survey of 18-20 Years Old Adolescents from Varna.// Acta morphologica et anthropologica, 2015, No 21, pp. 117-120, ISSN 0861-0509.
 30. Nikolay Zlatov, Daniel Bratanov, Janos Puspoki. Control Strategy of Two Robot Arms for Rescue and Bomb Disposal Missions – EU FP6 Project RESCUER.// Научни изследвания, Научно Технически Съюз по Машиностроене VIII, брой V, 2006, No 5, pp. 11-15, ISSN 13103946.
 31. Nunev S. Supervision in social work with students and models for its implementation.// Human And Social Sciences, 2014, No 2, pp. 150-155, ISSN 978-80-554-0949-8.
 32. Nunev S. Supervision practical training problems with social work students.// Trakia J. of Sceinces, 2014, No Vol. 12, pp. 461-466, ISSN 1313-7050.
 33. Nunev S. Anti-discrimination education model in the professional field of "Social activities".// International scientific on-line journal, 2012, No Vol. II № 7, pp. 136-140, ISSN 1314-4111.
 34. Nunev S T. Attitudes of social work students towards the application of supervision model in their practi-cal training.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 07 (75), pp. 301-313, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 35. Nunev S T. Providing supervision for social workers in the current professional and institutional environ-ment.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 08 (76), pp. 147-157, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 36. Nunev S T. Forming positive attitudes towards people from different ethnic backgrounds in social work students – education model and opportunities.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 08 (76), pp. 158-171, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 37. Nunev S. T. Conceptual justification of anti-discrimination perspectives in social work with people with disabilities.// Science progress in European countries: new concepts and modern solutions, 1st International Scientific Conference, 2013, ORT Publishing. Stuttgart – Germany., 2013, No Vol. 1, ISSN 978-3-944375-17-5.
 38. Nunev S. T. Anti-discrimination practical training of students majoring in social activities.// Science and Education: II International research and practice conference, Munich, 2012 / publishing office Vela Verlag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2012, No Vol. II, ISSN 978-3941352-81-0.
 39. Nunev S. T. Anti-discrimination perspectives of gerontological competence in social work.// Теория и практика современной науки: VIII Международной научно-практической конференции, Москва, 2012 г. В 3 т./ Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». Москва : Изд-во «Спецкн, 2012, No т. III, ISSN 978-5-91891-264-5.
 40. Nunev S. T. Development of education in social activities in bulgaria in under a changing system of social services.// Тенденции и перспективы развития современного научного знания, V Международной научно-практической конференции, 2012 г. В 2 т., Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». – Москва, 2012, No т.2, ISSN 978-5-91891-265-2.
 41. Nunev S. T. Development of social work with older people within the context of anti-discrimination perspectives.// European Applied Studies: modern approaches in scientific researches, 1st International scientific conference, 2012, ORT Publishing. Stuttgart – Germany, 2012, No Vol. І, ISSN 978-3-8-944375-00.
 42. Nunev S. T. Topical issues of social workers’ cultural competences and professional activity.// Science, Technology and Higher Education: International research and practice conference, Westwood, 2012 / publishing office Accent Graphics communications – Westwood – Canada, 2012, No Vol. II, ISSN 978-1-927480-57-1.
 43. Nunev S.T. Opportunities for development of culturally-competent supervision in social work.// Science and Education: III International research and practice conference, Munich, 2013 / publishing office Vela Verlag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2013, No Vol. II, ISSN 978-3941352-83-4.
 44. Nunev, S. Club forms of activities and creation of educational environment promoting the development of social work students..// Social Work Education. The International Journal, 2019, No 38(6), ISSN Print ISSN: 0261-. (SJR rank: 2 /2018, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5700166357&tip=sid&clean=0)
 45. Nunev, S. Attitudes of the students towards the conduct of supervision in their practical training in social work.// Journal of Education, Psychology and Social Sciences, 2015, No Vol.3, Iss.2, pp. 86-95, ISSN 1339-1488.
 46. Nunev, S. Innovation in social work and development of social services.// International scientific on-line journal "Science & Technolo-gies", 2013, No Vol. IIІ; N , pp. 46-51, ISSN ISSN 1314-4111.
 47. Nunev, S. Ethnic climate in the education of social workers and other helping professionals.// International scientific on-line journal, 2012, No Vol II № 7, pp. 131-135, ISSN 1314-4111.
 48. Nunev, S. The contemporary situation and future possibilities for foster care in Bulgaria.// European Journal of Social Work, Vol. 7, Published online: 09 Oct 2010, doi.org/10.1080/1369145042000291814, 2004, No 3, pp. 341- 351, ISSN I369-1457.
 49. Nunev, S. T. Conceptual orientation and value dimensions of the social work with children at risk in the modern conditions.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2020, No 04 (84), pp. 801-805, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.997 /2020, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 50. Nunev, S. T. Current theoretical and applied aspects of the social work in conceptualizing the problems of the community.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2020, No 04 (84), pp. 276-282, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.997 /2020, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 51. Nunev, S. T. Possibilities for conducting supervision in the practical training of social work students.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 06 (74), pp. 535-550, ISSN ISSN 2308-4944 (p. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 52. Nunev, S. T. Social work supervision with students and creation of conditions for stimulation and development of critical analysis and reflection.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 10 (78), pp. 444-452, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 53. Nunev, S. T. Creating conditions in the supervision with social work students for association of the values of profession and their development.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 09 (77), pp. 179-188, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 54. Nunev, S. T. Social work supervision with students as an environment for forming sensitivity towards clients and providing opportunities for change and development.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 10 (78), pp. 453-462, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 55. Nunev, S. T. Formation of positive attitudes towards persons with disabilities in social work students..// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 05(73), pp. 301-309, ISSN 2308-4944 (print). (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 56. Nunev, S. T. Current aspects of the communication in social work supervision with students in the practical training.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 09 (77), pp. 201-210, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 57. Nunev, S. T. Public assistance and social work development in Bulgaria from 1934 to 1944.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 11 (79), pp. 348-355, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 58. Parashkevova P., R. Deleva, P. Mincheva, A. Andreev. A STUDY ON USE OF NEURODYNAMIC TESTS AMONG NEUROREHABILITATION PROFESSIONALS.// Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers), 2019, No vol. 25, iss, pp. 2438-2442, ISSN 1312-773X. (SJR rank: 7 /2018, http://sjifactor.com/passport.php?id=17574)
 59. Petrova N., S. Mehrabian, M. Raycheva, A. Janyan A, L. Traykov. Medial temporal lobe atrophy in poststroke cognitive impairment: 2 years follow-up study.// Medimond, 2015, No 1, pp. 27-31, ISSN 978-88-7587-734-7.
 60. Setchi, Rositza, Daniel Bratanov. Three dimensional simulation of accommodation.// Assembly Automation Number 4 1998, 1998, No Vol.18, pp. 291-301, ISSN 0144-5154.
 61. Sokolov C, Valentinov V, Andonov J,Angelov S , Kosev P. Contaminated problematic skin wounds in diabetic patients treated with autologous platelet-rich plasma (prp): A case series study.// J of IMAB, 2016, No 1 (Impact factor: 5 /2014, sjif)
 62. Sokolov C, Valentinov V, Andonov J,Angelov S , Kosev P. Platelet-rich plasma (prp) and its application in the treatment of chronic and hard-to-heal skin wounds. A Review..// J of IMAB, 2015, No 4 (Impact factor: 4 /2013, sjif)
 63. Sokolov T., B. Valentinov, J. Andonov, S. Angelov, P. Kosev. Contaminated problematic skin wounds in diabetic patients treated with autologous platelet – Rich Plasma ( PRP ) : A case report.// Journal of IMAB, 2016, No vol. 22, iss
 64. Sokolov T., B. Valentinov, J. Andonov, S.Angelov, P. Kosev. Pletelet – rich Plasma (PRP) and its application in the treatment of chronic and hard – to – heal skin wounds. A Review.// Journal of IMAB, 2015, No vol. 21, iss, pp. 982 – 986., ISSN , ISSN : 1312-773.
 65. Sokolov, Ts., A. Manukova, S. Karakoleva, B. Valentinov, N. Petrova. ANALYSIS OF THE RESULTS OF APPLYING THE METHOD PLATELET-RICH PLASMA (PRP) FOR THE TREATMENT OF PROBLEMATIC SKIN WOUNDS.// Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers), 2017, No 23, pp. 1460-1465, ISSN 1312-773X. (Impact factor: 7.035 /2016, SJIF (Scientific Journal Impact Factor))
 66. Stavrev D. SOURCES OF BULGARIAN ANATOMICAL KNOWLEDGE. JOAN EXARCH - THE FIRST WELL KNOWN.// Folia medica, 2015, No VOLUME 57 Su, pp. 18, ISSN 0204-8043.
 67. Stavrev D. E-LEARNING IN TEACHING ANATOMY - EXPERIENCE, A LOT OF QUESTIONS AND SOME ANSWERS.// Folia medica, 2015, No VOLUME 57 Su, pp. 17 - 18, ISSN 0204-8043.
 68. Stavrev D., G. Marinov, V Kniajhev. Transatlantic Intersociety Consensus II for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II for PAD) - Microscopical Structure of the Femoral Artery (FA)Wall in Patients with PAD.// Acta morphologica et anthropologica,, 2015, No 21, pp. 134-138, ISSN 0861-0509.
 69. Stefanova T., Nunev S., Angelova-Barbolova N. Bulgarian higher schools’ pedagogical models for the formation of multidisciplinary teams for integrated healthcare and social care services.// Science, Technology and Higher Education, 2012, No Vol. I, West, pp. 559-562, ISSN 978-1-927480-38-0.
 70. Stefanova, T., S. Nunev, B. Todorova, I. Serbezova, D. Georgieva, K. Zaharieva, K. Velcheva. Conception of the Building up a Multidisciplinary Team as Educational Technology.// J. Procedia − Social and Behavioral Sciences, Imprint:Elsevier, doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.136, 2011, No Vol. 28, pp. 739-743, ISSN 1877-0428.
 71. Stoichev K., Bratanov D., Bourdzhiev S. Model of Decision Making System in multivariate disasters “BULECHO”.// Collection of materials with the results of the project HOME/2010/CIPS/AG/019,, 2013, No 2, ISSN 978-954-92552-7-0.
 72. Todorova B., T.Stefanova. System of Problematic Tasks in Biomechanics.// “Physika Makedonica”, 2008, No 58, ISSN 1409-7168.
 73. Todorova L., P. Mincheva. An Occupational Therapy approach for inclusion of children with disabilities in mainstream schools in Rousse.// Journal of the Network for Prevention of Child Maltreatment “Today’s Children Are Tomorrow’s Parents”, 2005, No 16, pp. 32 – 39, ISSN 1582–1889.
 74. Todorova L.,Mincheva P., Velikova E., Ivanova M. METHODOLOGY OF COMPETENCE BASED FIELDWORK EVALUATION IN OCCUPATIONAL THERAPY EDUCATION AT UNIVERSITY OF RUSE.// Sociobrains, 2017, No 31 (Impact factor: 4.308 /2015, http://sjifactor.com/passport.php?id=18513)
 75. Todorova, B. Training Technology in Creativity Found on Basic Principles of Natural Objects.// Journal of International Scientific Publications, Educational Alternatives, 2016, No Volume 14, pp. 447-460, ISSN 1314-7277.
 76. Todorova, B. On Students’ Motivation for Training at University of Ruse Tracked in the Context of the Main Functions of Education.// Journal of International Scientific Publications, Educational Alternatives, 2016, No Volume 14, pp. 460-470, ISSN 1314-7277.
 77. Todorova, L. Assessing Employment Needs оf Bulgarian Youths with Intellectual Impairments.// Occupational Therapy in Health Care: Special Edition MOHO in the International Context, 2008, No 22 (2-3), pp. 77 - 84, ISSN 0738-0577.
 78. Tz. Gueorguiev, St. Yanev. Human Quality Management System.// Proceedings / The 27th International Working Conference 'Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches', 3rd – 7th June, 2013, Belgrade, Serbia, 2013, No 1, pp. 149-153, ISSN ISBN 978-86-7083-.
 79. Vasileva - Decheva D. Practical efficiency of active physiotherapy and passive motion after total knee replacement.// Research in Kinesiology, 2015, No 2, pp. 58 - 61, ISSN 1857 - 7679.
 80. Vassileva - Decheva D., Cv.Sokolov. A Physiotherapy Program for Recovery of the Ankle/Foot Complex after Surgery to Correct a Cartilage Defect (Osteochondritis Dissecans) for Implementation in the Period of Home Recovery.// Acta Medica Bulgarica, 2017, No 44, pp. 30 - 36, ISSN 0324-1750. (Impact factor: 0.21 /2015, Research Gate)
 81. Vassileva D., I.Nedelcheva, S.Mindova, I.Karaganova. The Influence of Gait Pattern with Aids on the Patient’s Recovery in an Early Period of Total Knee Replacement.// Acta Medica Bulgarica, 2019, No 46 (2), pp. 36-41, ISSN 0324-1750. (Impact factor: 0.2 /2018, Researchgate.net)
 82. Vitliemov V., Mladenov M., Bratanov D. Electromechanical model of upper human limb.// Assistive Technology Research Series Volume 9, Integration of assistive technology in the information age, ICORR'2001, 2001, No 9, pp. 117-122
 83. Vitliemov Vladimir, Bratanov Daniel, Mladenov Mirolyub, Dobrev Todor. An artificial limb for investigation of spastic human arm behavior.// AMTECH 2001, Vol. 3, Modeling and CAD/CAM, 2001, No 3, pp. 50-55, ISSN 954-438-303-0.
 84. Vodenicharov S., Bratanov D., Mihaylova R., Stoychev K., Najdenov V. Underwater hull observation system ARMUS.// Trans & Motoauto World, 2017, No 6, pp. 215-218, ISSN 2367-8399.
 85. Yordanova, D., Ivanov, V., Barzev, K., Kolev, I., Mitev, G., Bratanov, D. Encouragment of the Relationships Science – Business Through Establishment of Centers for Technology Transfer in Bulgaria (The Case of the University of Rousse).// European Integration Studies,Vol.3, 2009, No Vo.3 No1, pp. 23-29 (SJR rank: 0 /2009, Index Copernicus International)
 86. Александрова В., И. Димитрова, Д. Ставрев. БЧК-Варна, създаване, развитие и хигиенно-противоепидемични аспекти..// Известия на съюза на учените - Варна, 2015, брой 1', Том XX, стр. 75-81, ISSN 1310-6031.
 87. Алексовска Р., В. Томова, Д. Ставрев. Сравнителен анализ на два сходни учебника (български и чуждестранен) със социална и медицинска тематика..// Известия на съюза на учените - Варна, 2015, брой 1',Том XX, стр. 70-74, ISSN 1310-6031.
 88. Ангелов С, Александров Д, Валентинов Б, Й. Андонов, С. Граматиков, И. Ванов. КАПИТУЛО-ТРОХЛЕАРНИ ФРАКТУРИ НА ДИСТАЛНИЯ ХУМЕРУС – РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ.// Ортопедия и травматология, 2016, брой 2, ISSN issn 0473-4378.
 89. Ангелова Н., С. Крушкова. Взаимодействието „Преподавател – студент” в контекста на непрекъснатото медицинско образование и практическо обучение на студенти и специализанти в ЦПЗ Русе.// Формиране на гражданина и професоиналиста в условията на универсистетското образование, Асоциация на професорите от славянските страни/АПСС/, 2013, брой 2, стр. 391-393, ISSN 978-954-490-404-3.
 90. Ангелова – Барболова Н. С., Крушкова. СЗдоровьi образ жизни. СТРЕСС, психосоциальньiе проблеми и стратегии для улучшения качества жизни в Европейском союзе/ЕС/..// Седлецкое Научное Общество, В Образование в созданию современной действительности. Возможности и ограничения, под редакцией Э. Яггелло, М. Висъневской, Том I, Седельце, Полша, 2013, брой 1, стр. 136-147, ISSN 978-83-936635-0-7.
 91. Ангелова-Барболова, Н., Т. Стефанова, Б. Тодорова. Обучението в здравословен начин на живот при амбулаторни пациенти с шизофрения - част от индивидуалната им програма за психо-социална рехабилитация.// Списание „Science & Technologies”, Издание на СУ-Стара Загора, 2012, брой II, стр. 155-159, ISSN 1314-4111.
 92. Ангелова-Барболова, Н.С., Стефанова Т.Ж., Тодорова Б.И. Медицинские и образовательные стандарты в Республике Болгарии ─ основу для повышения качества медицинской помощи.// «СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ: ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ», 2011, брой 3, стр. 123-126, ISSN 978-5-43530011-6.
 93. Андонов Й. Отдалечени функционални резултати при фрактури на дистална тибия лекувани с хибриден външен фиксатор..// Ортопедия и травматология, 2015, брой 4, стр. 164-169, ISSN issn 0473-4378.
 94. Андонов Й. Фрактури на тибиален пилон-сравнение между два лечебни метода.// Ортопедия и травматология, 2015, брой 4, стр. 170-178, ISSN issn 0473-4378.
 95. Андонов Й, Косев П, Соколов Ц. Фрактури на тибилано плато и пилон лекувани с артоскопски асистирана репозиция и хибриден външен фиксатор.// Ортопедия и травматология, 2015, брой 2, стр. 84-88
 96. Андонов Й, Соколов Ц. Етапно лечение на високоенергийните фрактури в проксималния край на подбедрицата.// Ортопедия и травматология, 2019, брой 1, стр. 4-11, ISSN issn 0473-4378.
 97. Андонов Й,Соколов Ц, Парашкевова П. STAGED TREATMENT OF HIGH ENERGY LOWER LIMB FRACTURES.// J of IMAB, 2019, No 3, ISSN ISSN: 1312-773X. (SJR rank: 0 /2019, Scopus Journal Metrics)
 98. Андреев А. М.Младенова, К.Панайотов. Изследване функционалното възстановяване при дисторзио на глезенната става след прилагането на мануални мобилизации.// Известия на Съюза на учените, 2017, брой том 7, стр. 114-116, ISSN 1311-1078.
 99. Андреев А., С. Янев, Л. Андреева. Терапевтични препоръки и медикаментозно лечение при анкилозиращ спондилит.// Известия на Съюза на учените, 2015, брой том5, стр. 121-126, ISSN 1311-1078.
 100. Андреев А., С.Янев, К.Панайотов. Изследване на ефекта от прилагане на кинезитерапия при пациенти с анкилозиращ спондилит.// Списание MD, 2018, брой брой 1 февру, стр. 71-73, ISSN 1312-4471.
 101. Баракова, П., И. Караганова. Ефективност на ранната рехабилитация при деца с леки форми на тазобедрена дисплазия.// Известия на Съюза на учените - Русе, 2013, брой 4, стр. 24 - 29, ISSN 1311 - 1078.
 102. Белева В., Л. Тодорова. Кинезитерапевтични проблеми в комплексното лечение на периартрита раменната става.// Известия на съюза на учените - Русе, 1999, брой 2, стр. 26-28
 103. Белчева, П., Ив. Стефанова. Училище за гръбнак - превенция на болката в гърба и кръста.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия-4, "Медицина и екология", 2017, брой 6, стр. под печат, ISSN 1311-1078.
 104. Братанов, Д., Янев, Ст., Стефанова, Ив., Миндова, Ст., Парашкевова, П., Делева Р. Роботизирана система за рехабилитация на горен и долен крайник.// Сп. Физиотерапия, 2012, брой 1
 105. Василева - Дечева Д., Ив. Неделчева. Кинезитерапевтична програма при реендопротезиране по повод на инфекция след тотална колянна артропластика – клиничен случай.// Известия, 2016, брой 4, стр. 89-94, ISSN 1311 - 1078.
 106. Василева Д.,Ст.Миндова,И.Караганова. Корективна техника чрез апликиране на кинезиотейп ленти за запазване позицията на глезенна става след инсулт в ранен период.// Известия, 2018, брой 4, стр. 83 - 90, ISSN 1311 - 1078.
 107. Витлиемов В., И. Пеева, П. Витлиемов, Д. Братанов. Съвременни иновационни технологии в инженерната дейност.// МIT-2000, Сп. Механика на машините, ТУ-Варна, 2000, брой 36, стр. 27-30
 108. Гавраилов, Й., С. Янев. Ефекта на постизометричната релаксация при пациенти с бронхиална астма..// Сп. Физиотерапия, 2012, брой 1
 109. Гавраилов, Й., Янев, Ст.. Алтернативни техника за дренаж на въздушните пътища в детска възраст.// Известия на СУБ – Русе, 2014, брой ......, ISSN 1311-1078.
 110. Делева Р. Функционална физиотерапевтична методика при pes planus в младежка възраст.// Известия на Съюза на учените – Русе • Серия 4 • Медицина и екология 2017, 2017, брой 6, ISSN 1311-1078.
 111. Делева Р. Масаж с мед методика и въздействие.// Известие, 2015, брой серия-5, стр. 147-150, ISSN 1311-106X.
 112. Делева Р.,. Мениджмънт на рехабилитацията на рамо- връзката на гръбначният стълби шийните прешлени с травмите на рамото.// Здравна икономика, 2017, брой 3, стр. под печат, ISSN 1311-9729.
 113. Делева Р.,. Мениджмънт на активната кинезитерапия при деца с церебрална парализа.// Здравна икономика, 2017, брой 2, стр. 18-23, ISSN 1311-9729.
 114. Делева Р.,. Мениджмънт на детската церебрална парализа- неизчерпаемите възможности на кинезитерапията.// Здравна икономика, 2017, брой 1, стр. 24-29, ISSN 1311-9728.
 115. Делева Р., В. Дачева. Уринарната инконтиненция - разпространение и кинезитерапия.// Известия на Съюза на учените – Русе • Серия 4 • Медицина и екология 2017, 2017, брой 6, стр. под печат, ISSN 1311-1078.
 116. Делева Р., Ив. Стефанова. Ефект от прилагане на пасивни движения в комплексната рехабилитационна програма след фрактури на проксималния хумерус.// сп. Известия на Съюза на учените – Русе, Серия 4,, 2017, брой 6, стр. под печат, ISSN 1311-1078.
 117. Делева Р., Н. Попов. Системен обзор на кинезилечението след фрактури на проксималния хумерус.// Известия на Съюза на учените – Русе • Серия 4 • Медицина и екология 2014, 2014, брой 4, стр. 115-121, ISSN 1311-1078.
 118. Делева Р., П. Парашкевова. Масажната маса – основен елемент за ергономичен масаж..// списание Известия, 2015, брой 1, стр. 127-131, ISSN 1311-1078.
 119. Димитрова И., Д. Ставрев. Водното спасяване във Варна до 60-те години. От осъзнаване на необходимостта през идеите, организирането до създаването на единна комплексна животосъхраняваща служба..// Авиационна, морска и космическа медицина, 2014, брой 1, стр. 6-13, ISSN 1314-5819.
 120. Караганова, И. Рискови фактори за развитието на дисплазия на тазобедрените стави.// Известия на Съюза на учените – Русе, Медицина и екология, 2016, брой 6, стр. 64 - 68, ISSN 1311 - 1078.
 121. Караганова, И. Превантивни мерки и ставна гимнастика срещу развитието на дисплазия на тазобедрените стави.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2015, брой 5, стр. 99 - 102, ISSN 1311 - 1078.
 122. Караганова, И., С. Миндова, Д. Василева. Връзката между хиподинамия, саркопения и загуба на физическа функция.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2017, брой 7, стр. 48 - 55, ISSN 1311 - 1078.
 123. Караганова, И., С. Миндова, И. Стефанова. Радиална нервна дисфункция – симптоми, функционална диагностика и физикална терапия.// Сп. Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2016, брой 6, стр. 111-119, ISSN 1311 - 1078.
 124. Косев П, Валентинов Б, АндоновЙ. Лечение на вродената псевдоартроза на тибията чрез компресионно-дистракционна външна фиксация и комнбинация от техники.Предизвикателства преди и след постигане на костно срастване.// Ортопедия и травматология, 2015, брой 2
 125. Косев П., Петрова Н., Арабаджиева Д., Соколов Ц. Актуални стратегии в периоперативния контрол на болката при колянно ендопротезиране.// Лекарска практика, 2015, брой год. ХVІІ, б, стр. 30-35, ISSN 1311-2589.
 126. Крушкова С. Хистерията в детско-юношеска възраст.// Научно списание Педагогика, 2015, брой 8, стр. 1110-1118, ISSN 0861-3982.
 127. Миндова С. Кинезитерапия при увреда на nervus ulnaris.// „Известия на Съюза на учените“ - Русе,, 2015, брой 5, стр. 137-141, ISSN 1311-1078.
 128. Миндова С., И. Караганова, И. Стефанова. Превенция на мускулно-скелетните смущения.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2015, брой 5, стр. 51 - 54, ISSN 1311 - 1078.
 129. Миндова С., И. Стефанова, И. Караганова. Кинезитерапевтично поведение при екзацербация на ХОББ.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2015, брой 5, стр. 111 - 115, ISSN 1311 - 1078.
 130. Миндова, С., И. Караганова. Клинични синдроми при медианна невропатия (CTS). Кинезитерапевтични препоръки.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2016, брой 6, стр. 59-63, ISSN 1311 – 1078.
 131. Миндова, С., И. Караганова. Съвременни възгледи за лечение на болковите синдроми в долната част на гърба.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2014, брой 4, стр. 127 - 129, ISSN 1311 – 1078.
 132. Миндова, С., И. Караганова. Критерии за употреба на мускулния тест – проблеми и препоръки.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2014, брой 4, стр. 101 - 105, ISSN 1311 – 1078.
 133. Миндова, С., И. Стефанова. Гастроптоза – кинезитерапия и препоръки.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2016, брой 6, стр. 120-124, ISSN 1311 – 1078.
 134. Минчева П. Аспекти на приложението на играта в ерготерапията.// Педагогика, 2015, брой 9, стр. 1231-1236, ISSN 1314-8540.
 135. Младенов М., Д. Братанов, М. Деянов, М. Мустафа. BULCIP Модел за вземане на решения в условия на многовариантна терористична заплаха.// Сборник материали с резултатите от изпълнението на задачите по проект HOME/2010/CIPS/AG/019, 2013, брой 2, стр. 101-110, ISSN 978-954-92552-7-0.
 136. Момчилова, А., Янев, С. Влияние занятий плаванием в детском саду на състояние здоровья дошкольников.// Научно-практический журнал "Инструктор по физкультуре", OOO „ТЦ Сфера”, Москва, 2009, брой 4, стр. 17-26
 137. Нунев С. Нагласи на социалните работници към провеждането на супервизия в социалните дейности.// Научни трудове на РУ, 2014, брой 53, с.8.1., стр. 52-60, ISSN 1311-3321.
 138. Нунев С. Културна компетентност и антидискриминационна социална работа.// Научни трудове на РУ, 2012, брой том 51 с.8.1, стр. 49-53, ISSN 1311-3321.
 139. Нунев С. Антидискриминационни измерения на социалната работа със стари хора.// Научни трудове на РУ, 2012, брой том 51 с.8.1, стр. 43-48, ISSN 1311-3321.
 140. Нунев С. Някои властни отношения като специфични ресурси в социално-педагогическата дейност.// Образование, 2000, брой 4, стр. 57-65, ISSN 0861-475X.
 141. Нунев С. Психотерапевтични аспекти на изобразителната дейност и творчество.// Педагогика, 1996, брой 4, стр. 41-54, ISSN 0861-3982.
 142. Нунев С. Структурни и функционални особености на съвместната изобразителна дейност на учениците от началното училище.// Начално училище, 1994, брой 5, стр. 24-36, ISSN 1310-0572.
 143. Нунев С. Сътрудничеството в процеса на обучение по изобразително изкуство в началното училище.// Начално училище, 1994, брой 1, стр. 18-25, ISSN 1310-0572.
 144. Нунев С. Съвместната изобразителна дейност на учениците от началното училище.// Образование, 1993, брой 2, стр. 48-55, ISSN 0861-475X.
 145. Нунев С. Сътрудничеството в учебния процес по изобразително изкуство.// Педагогика, 1993, брой 11, стр. 55-60, ISSN 0861-3982.
 146. Нунев С. Работното място на ученика от начална училищна степен - целево използване и многофункционалност.// Образование, 1993, брой 3, стр. 35-39, ISSN 0861-475X.
 147. Нунев С. Актуални аспекти на антидискриминационната политика на Европейския съюз в областта на уврежданията.// Летописи, 2017, брой т.2, кн.2, стр. 46-53, ISSN ISSN: 1314-703X.
 148. Нунев, С. Психотерапевтични аспекти на изобразителната дейност и изобразителното творчество.// Начално образование, 1996, брой 29-37, стр. 5, ISSN 0204-4951..
 149. Нунев, С. Модел на педагогическа среда с антидискриминационен компонент и формиране на позитивни нагласи към хора с различен етнически произход и хора с увреждания.// Педагогика (Pedagogy Bulgarian Journal of Educational Research and Practice) (Indexed in Web of Science)), 2019, брой 91(9), стр. 1243-1268, ISSN 0861 – 3982.
 150. Нунев, С. Регионален форум с международно участие „Добри образователни и професионални практики в областта на социалните дейности“.// Е-списание Социална работа, 2019, брой 2, г. VI, стр. 67-69, ISSN ISSN 1314-9644.
 151. Нунев, С. Актуални аспекти на антидискриминационната политика на Европейския съюз за справяне с бедността и социалното изключване..// Научни трудове на Русенски университет, 2016, брой 55, с. 8.1, стр. 38-43, ISSN 1311-3321.
 152. Нунев, С. Актуални аспекти на антидискриминационната политика на Европейския съюз в областта на активното стареене.// Научни трудове на РУ, 2016, брой 55, с.8.1., стр. 32-37, ISSN 1311-3321.
 153. Нунев, С. Актуални теоретико-приложни аспекти на социалната работа в общност.// Научни трудове на Русенски университет, 2015, брой том 54, с.8., стр. 64-69, ISSN 1311-3321.
 154. Нунев, С. Актуални аспекти на образованието по социални дейности в контекста на стратегическото планиране за развитие на социалните услуги.// Педагогика, 2012, брой 2, стр. 327-361, ISSN 0861-3982.
 155. Нунев, С. Чувствителна към религията и културата на мюсюлманите социална работа.// Педагогика, 2010, брой 4, стр. 59-81, ISSN 0861-3982.
 156. Нунев, С. Формиране и развитие на антидискриминационна и антипотискаща перспектива във феминистката социална работа.// Педагогика, 2009, брой 5-6, стр. 3-28, ISSN 0861-3982.
 157. Нунев, С. Културната компетентност в сферата на социалната работа.// Педагогика, 2008, брой 11, стр. 21-41, ISSN 0861-3982.
 158. Нунев, С. Формиране и развитие на антипотискащата социална работа.// Педагогика, 2008, брой 12, стр. 27-52, ISSN 0861-3982.
 159. Нунев, С. Идеология на антидискриминационната социална работа.// Педагогика, 2008, брой 1, стр. 42-64, ISSN 0861-3982.
 160. Нунев, С. Социална работа и включване на хора от уязвими групи.// Педагогика, 2007, брой 2, стр. 34-49, ISSN 0861-3982.
 161. Нунев, С. Модели на уврежданията - конструиране и влияние върху социалната политика и социалната работа.// Научен алманах на ВСУ ”Черноризец Храбър”, серия ”Общество и личност”, 2007, брой 15, стр. 95-113, ISSN 1311-9222.
 162. Нунев, С. Предизвикателствата на съвремието и обосноваването на социалната работа за включване на уязвими групи от хора.// Научен алманах на ВСУ ”Черноризец Храбър”, серия ”Общество и личност”, 2006, брой 13, стр. 107-120, ISSN 1311-9222 (кн.13).
 163. Нунев, С. Актуално състояние и възможности за използване на приемното семейство като алтернативна грижа за деца в институции.// Педагогика, 2003, брой 8, стр. 56-71, ISSN 0861-3982.
 164. Нунев, С. Актуални аспекти на взаимодействието между теория и практика в социалната работа.// Научен алманах на ВСУ ”Черноризец Храбър”, серия ”Общество и личност”, 2003, брой 7, стр. 92-96, ISSN 1311-9222 (кн.7).
 165. Нунев, С. Формиране и реализиране на социалнопедагогическата дейност/социалната работа в професионалната практика.// Педагогика, 2002, брой 1, стр. 63-73, ISSN 0861-3982.
 166. Нунев, С. Теоретико-приложни проблеми на кризисно ориентираната социалнопедагогическа дейност/социална работа (кризисна интервенция).// Педагогика, 2002, брой 5, стр. 36-47, ISSN 0861-3982.
 167. Нунев, С. ”Три-аспектен” модел на социалнопедагогическа дейност/социална работа – същност и възможности.// Педагогика, 2002, брой 7, стр. 45-53, ISSN 0861-3982.
 168. Нунев, С. Актуални аспекти на медицинския модел на социалнопедагогическа дейност/социална работа.// Педагогика, 2001, брой 7, стр. 11-23, ISSN 0861-3982.
 169. Нунев, С. Теоретико-приложни модели на социалнопедагогическа дейност/социална работа със системно-екологична ориентация.// Педагогика, 2001, брой 9, стр. 20-31, ISSN 0861-3982.
 170. Нунев, С. Модел за подкрепа при социална работа с отделен случай.// Научен алманах на ВСУ ”Черноризец Храбър”, серия ”Общество и личност”, 2000, брой 1, ISSN 954-715-113-4.
 171. Нунев, С. Проблемът за властните отношения в социалнопедагогическата дейност/социалната работа и професионално-личностните особености.// Педагогика, 2000, брой 1, стр. 46-54, ISSN 0861-3982.
 172. Нунев, С. Приемното родителство.// Обществено възпитание, 2000, No 2, pp. 4-8, ISSN 0204-8515.
 173. Нунев, С. Приютът за безнадзорни деца – актуални проблеми и възможности за развитие.// Педагогика, 2000, брой 3, стр. 3-13, ISSN 0861-3982.
 174. Нунев, С. Приютът за безнадзорни деца – актуални проблеми.// Обществено възпитание, 1999, брой 5, ISSN 0204-8515.
 175. Нунев, С. Професионалната адаптация на младия социален педагог и синдромът на ”емоционално изпепеляване”.// Образование, 1999, брой 6, стр. 43-50, ISSN 0861-475X..
 176. Нунев, С. Модел за социална защита в условията на преход.// Образование, 1999, брой 1, стр. 37-45, ISSN 0861-475X.
 177. Нунев, С. Тенденции и приоритети в професионално-практическата подготовка на социалните педагози/социалните работници.// Педагогика, 1999, брой 10, стр. 30-41, ISSN 0861-3982.
 178. Нунев, С. Значимите личностни качества на специалиста в професията на социалния педагог.// Посоки, 1999, брой 5, ISSN 1310 – 8751.
 179. Нунев, С. Супервизията при професионално-практическата подготовка на социалните педагози/социалните работници.// Педагогика, 1999, брой 12, стр. 44-55, ISSN 0861-3982.
 180. Нунев, С. Проблемът за децата – сираци в условията на съвременното общество.// Образование, 1998, брой 5, стр. 35-42, ISSN 0861-475X.
 181. Нунев, С. Аспекти на социалнопедагогическата дейност с юноши, употребяващи наркотици.// Педагогика, 1998, брой 6-7, стр. 56-71, ISSN 0861-3982.
 182. Нунев, С. Социалнопедагогическото взаимодействие и социалната компетентност при децата – сираци.// Педагогика, 1997, брой 10, стр. 57-67, ISSN 0861-3982.
 183. Нунев, С., Бютнер, К. Да живееш с агресивни деца/Прев. Сашо Нунев.// Компас : Чуждестранни педагогически публикации, 1996, брой 2, стр. с. 42-45, ISSN 0861-7961.
 184. П. Минчева, Н. Христова. Роля на ерготерапията в ранната интервенция на деца със синдром на Даун.// Известията на Съюза на учените – Русе, 2018, брой 4, стр. 60-64, ISSN 1311-1078.
 185. Парашкевова П. Кинезитерапевтично поведение при сърдечни операции по повод инфаркт на миокарда..// списание Известия, 2015, брой 1, стр. 95-98, ISSN 1311-1078.
 186. Парашкевова П. Методика на кинезитерапията при операции на млечната жлеза.// списание Известия, 2015, брой 1, стр. 55-57, ISSN 1311-1078.
 187. Парашкевова П. Място на водната аеробика по време на бременност..// списание Известия, 2015, брой 1, стр. 107-110, ISSN 1311-1078.
 188. Парашкевова П., Н. Попов. Кинезитерапия след фрактури на лакътна става лекувани оперативно - преглед и насоки.// списание, 2014, брой 4, стр. 106-114, ISSN 1311-1078.
 189. Парашкевова П., Ю. Пашкунова. Кинезитерапия в послеродовия период.// Списание"Известия"- Съюз на учените, клон Русе, 2018, брой 8, стр. 35-38, ISSN 1311-1078.
 190. Парашкевова П., Ю.Пашкунова. Кинезитерапия при възпалителни гинекологични заболявания.// Списание"Известия"- Съюз на учените, клон Русе, 2017, брой 7, стр. 45-47, ISSN 1311-1078.
 191. Пашкунова Ю. Анализ на болката и ограниченията на дейността при възрастни хора страдащи от хронична торако-лумбална болка след прилагането на комплексна физиотерапевтична програма.// Известия на Съюза на учените, 2016, брой Серия 4, Том, стр. 150-157, ISSN 1311-1078.
 192. Пашкунова Ю. Етиология, патогенеза и клинична картина на лумбална дискова болест.// Известия на Съюза на учените, 2015, брой Серия 5, стр. 142-146, ISSN 1311-1078.
 193. Пашкунова Ю. Анализ на приложената комплексна физиотерапевтична програма при възрастни хора с хронична торако-лумбална болка.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой Том 54, сери, стр. 127-132, ISSN 1311-3321.
 194. Пашкунова Ю., А.Андреев. Mускулно действие в раменната става.// Известия на Съюза на учените, 2017, брой том 7, стр. 103-107, ISSN 1311-1078.
 195. Пашкунова Ю., Е. Алиева. Клинично протичане и методи на изследване при лумбална спондилоартроза.// Известия на Съюза на учените, 2016, брой Серия 4, Том, стр. 138-143, ISSN 1311-1078.
 196. Пашкунова Ю., Е. Алиева. Физиотерапевтично лечение при лумбална спондилоартроза.// Известия на Съюза на учените, 2016, брой Серия 4, Том, стр. 164-168, ISSN 1311-1078.
 197. Пашкунова Ю., С. Янев. Диагностични тестове за установяване на двигателните качества при пациенти с мускулно-скелетни болки в торако-лумбалният дял.// Известия на Съюза на учените, 2015, брой Серия 5, стр. 160-165, ISSN 1311-1078.
 198. Пашкунова, Ю., Ст. Янев, Н. Попов. Лечение на болките в гърба.// Известия на СУБ – Русе, 2014, брой ......, ISSN 1311-1078.
 199. Пашкунова, Ю., Ст. Янев, Н. Попов. Сравнително проучване на физиотерапевтичните програми и методики за въздействие при болка в гърба у нас и в чужбина.// Известия на СУБ – Русе, 2014, брой ......, ISSN 1311-1078.
 200. Пенева, П., Янев. С. Лекоатлетическият урок сред природата – фактор за повишаване на физическата дееспособност на 10-годишните ученици.// „Известия на СУБ – Русе”, Том 2, „Медицина и екология”, 2011, брой 4, стр. 58 – 61, ISSN 1311-1078.
 201. Петров Вл, Арабаджиева Д, Граматиков Т, Андонов Й. Ниско дозирана спинална анестезия при 80 годишен пациент с миастения гравис и пертрохантерно счупване на бедрото.// Анестезиология и интензивно лечение, 2018, брой 2, стр. 36-37
 202. Петрова Н. Метаболитен синдром и съдово когнитивно нарушение.// Мединфо, 2015, брой 5, стр. 42-46, ISSN 1314-0345.
 203. Петрова Н. Невроизобразяване при съдова деменция.// Неврология и Невропсихология, 2017, брой Том1/2, стр. 5-11, ISSN 2534-9783.
 204. Петрова Н. Мозъчни инсулти в област Русе – анализ за периода 2005-2014 г..// Health.bg, 2015, брой 4, стр. 57-60, ISSN 1314-2569.
 205. Петрова Н., Мехрабиан Ш., Райчева М., Трайков Л. Честота на когнитивните нарушения и деменцията една година след исхемичен мозъчен инсулт при български пациенти.// Медицински преглед, 2014, брой 50, № 2, стр. 49-53, ISSN 1312-2193.
 206. Петрова Н., Мехрабиан Ш., Райчева М., Трайков Л. Хомоцистеин и когнитивни нарушения след исхемичен мозъчен инсулт при български пациенти.// Медицински преглед, 2014, брой 50, № 4, стр. 39-44, ISSN 1312-2193.
 207. Петрова Н., Мехрабиан Ш., Райчева М., Трайков Л. Съдови рискови фактори и когнитивни нарушения след исхемичен мозъчен инсулт при български пациенти и тяхната превенция.// Медикарт, 2014, брой брой 4, стр. 2-10, ISSN 1312-9384.
 208. Петрова Н., Мехрабиан Ш., Трайков Л. Исхемичен мозъчен инсулт и съдово когнитивно нарушение.// Българска неврология, 2013, брой Том 14/ брой, стр. 1-5, ISSN 1311-8641.
 209. Петрова Н., Ш. Мехрабиан, М. Райчева, Л. Трайков. Неврорадиологични предиктори за съдово когнитивно нарушение след исхемичен мозъчен инсулт.// Неврология и Невропсихология, 2017, брой Том 1/1, стр. 32-40, ISSN 2534-9783.
 210. Петрова Н., Ш. Мехрабиан, М. Райчева, Л. Трайков. Isaac`s Set Test като невропсихологичен скринингов маркер за когнитивна оценка при исхемичен мозъчен инсулт.// Медикарт, 2015, брой 5, стр. 11-16, ISSN 1312-9384.
 211. Петя Парашкевова; Юлиана Пашкунова. Кинезитерапия при консервативно лечение на вродени криви ходила.// Списание"Известия"- Съюз на учените, клон Русе, 2019, брой 4, стр. 51-53, ISSN 1311-1078.
 212. Р. Делева Ю. Пашкунова. Кинезитерапия при неусложнени фрактури на гръдните прешлени на гръбначния стълб.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2019, брой Серия 4, Мед, стр. 65-68, ISSN ISSN 1311 – 1078.
 213. Радослава Делева. Багуанфа- вендузен масаж приложения и ефект.// Известия на Съюза на учените – Русе • Серия 4 • Медицина и екология 2016, 2016, брой кн. 4 том 6, стр. 133-137, ISSN 1311-1078.
 214. С.Миндова, И.Караганова, Д.Василева. Weekend warriors и рискът от руптура на ахилесовото сухожилие – фактори, превенция и възстановяване.// Известия, 2018, брой 4, стр. 39-47, ISSN 1311 - 1078.
 215. Соколов Ц, Андонов Й. Биологично лечение на проблемни кожни рани с активирана обогатена тромбоцитна плазма.// Ортопедия и травматология, 2019, брой 4, стр. 210-213, ISSN issn 0473-4378.
 216. Стефанова Ив. Мускулният дисбаланс - предпоставка за развитие на постурални нарушения.// Сп. Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2015, брой том 5, стр. 72-75, ISSN 1311-1078.
 217. Стефанова Ив., Д. Братанов. Апарати за пасивно раздвижване – минало и настояще.// Сп. “Известия“ СУБ – клон Русе, 2014, брой 4, стр. 122-126, ISSN 1311-1078.
 218. Стефанова Ив., И. Караганова, С. Миндова. Значенето на изометричните мускулни контракции в ранния възстановителен период след фрактури на проксималния край на бедрената кост при възрастни и стари хора.// Известия на Съюза на учените - Русе, 2016, брой 6, стр. 84-88, ISSN 1311 - 1078.
 219. Стефанова Т., Св. Стоянов, Б. Тодорова, Д. Роева. Концепция за дистанционен курс “Физика, техника, технологии” за студенти от начална училищна педагогика.// Известия на Съюза на учените – Русе, серия 5 “Математика, информатика и физика”, 2002, брой 2, стр. 131-135, ISSN 1311-9184.
 220. Стефанова, Т.Ж., Н.С. Ангелова-Барболова, Б.И. Тодорова. Идейный проект виртуальной лаборатории для обучения медицинских сестер в Русенском университете имени Ангела Кынчева в Болгарии.// Теория и практика современной науки: материалы ІV Международной научно-практической конференции, 2011, брой 4, стр. 623-627, ISSN 978-5-91891-106-8.
 221. Събев Н., Петрова Н. Суицидни действия в област Русе-ситуационен анализ за периода 2004-2014 г..// Здравни грижи, 2015, брой 1/2015, стр. 16-22, ISSN 1312-2592.
 222. Тодорова Л. Интернационалните компетентности в обучението по здравни специалности в Русенския университет - равносметка и поуки.// Известия на Съюза на учените - Русе, 2016, серия 4, том 5, 2016, брой серия 4, том, стр. 77-83, ISSN 1311-1078.
 223. Тодорова Л. Инструменти за самооценка в детско-юношеска възраст в психолого-педагогическата и ерготерапевтичната практика.// Педагогика, 2015, брой 3, стр. 417 - 428, ISSN 0861 – 3982.
 224. Тодорова Л. Дейностите на детето през неговия поглед в съпоставка с гледната точка на семейството и персонала.// Педагогика, 2015, брой 8, стр. 1119 – 1130, ISSN ISSN 0861-3982.
 225. Тодорова Л., J. Kramer. Психометрични характеристики на българската версия на Дейностната самооценка на детето.// Българско списание по психология, 2014, брой 1-3, стр. 149-165, ISSN 0861-7813.
 226. Тодорова, Б. Относно изучаването на светлината и нейното значение за глобалното човешко познание.// Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии", 2016, брой 7, стр. 165-169, ISSN 1314–1791.
 227. Тодорова, Б. Прилагане на систематизирана процедура на познание при изучаване на основни понятия от биофизиката и биомеханиката.// сп. „Известия на Съюза на учените – Русе“, серия 4 “Медицина и екология“, 2014, брой 4, стр. 74-79, ISSN 1311-1078.
 228. Тодорова, Б. Система за диагностика и оценка на познавателни и творчески умения.// сп.„Педагогика“, 2014, брой 3, стр. 401-412, ISSN 0861-3982.
 229. Тодорова, Б. Биомеханиката като научна теория и учебна дисциплина в аспекта на теоретичното обобщение.// „Известия на Съюза на учените – Русе“, серия 4 “Медицина и екология“, 2013, брой 3, стр. 52-60, ISSN 1311-1078.
 230. Тодорова, Б. Онтодидактическият подход на теоретично обобщение в обучението по биомеханика за кинезитерапевти.// СУБ – Благоевград, Годишник “Наука – Образование – Изкуство”, 2007, брой І, част 1, стр. 140-146, ISSN 978-954-680-529-4.
 231. Тодорова, Б. Методи за стимулиране на творческото мислене в обучението по биомеханика за кинезитерапевти.// СУБ – Благоевград, Годишник “Наука – Образование – Изкуство”, 2007, брой І, част 1, стр. 132-140, ISSN 978-954-680-529-4.
 232. Тодорова, Б. И., Зл. Д. Ангелова. „Огънят" като понятие в контекста на единното познание.// Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии", 2018, брой 9/1, стр. 94-97, ISSN ISSN 1314–1791.
 233. Тодорова, Б., Ив. Стефанова. Адаптиран подход за прилагане на мисловни карти в обучението по кинезиология, основан на система от принципи на природни обекти.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия 4, 2017, брой 7, стр. 56-62, ISSN 1311 – 1078.
 234. Тодорова, Б., Ив. Стефанова. Анализ върху елементи от демографския, социалния и мотивационния профил на студенти, приети за обучение по здравни специалности в Русенския университет.// Известия на Съюза на учените – Русе, серия 4 „Медицина и екология“, 2016, брой 6, стр. 50-58, ISSN 1311-1078.
 235. Тодорова, Б., Н. Ангелова-Барболова. Самооценка на студенти върху общи компетенции, свързани с творчеството – анкетно проучване.// сп. "Педагогика", 2013, брой 4, стр. 583-595, ISSN 0861-3982.
 236. Тодорова, Л., П. Минчева. Приложение на модела на човешките дейности в български контекст.// Неврорехабилитация, 2007, брой том 1, стр. 45-50
 237. Ю. Пашкунова. Масаж при лумбална дискова болест.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2019, брой Серия 4, Мед, стр. 69-72, ISSN ISSN 1311 – 1078.
 238. Ю. Пашкунова. Кинезитерапия при плоскостъпие.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2018, брой Серия 4, Мед, стр. 76-78, ISSN ISSN 1311 – 1078.
 239. Ю. Пашкунова. Кинезитерапия при сколиотична болест.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2017, брой Серия 4, Мед, стр. 74-78, ISSN ISSN 1311 – 1078.
 240. Ю. Пашкунова А. Андреев. Мускулно действие в раменната става.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2017, брой Серия 4, Мед, стр. 103-107, ISSN ISSN 1311 – 1078.
 241. Ю. Пашкунова, С. Янев. Клинично изследване при хронична лумбална болка.// Известия на Съюза на учените, 2015, брой Серия 5, стр. 116-120, ISSN 1311-1078.
 242. Янев Ст., А. Андреев. Изследване на равновесието след отстраняване на вермиса - доклад на случай.// ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – Русе, 2019, брой Серия 4 МЕДИ, стр. 45-51
 243. Янев, С. Лечебна физкултура при студенти със заболявания.// Известия на СУБ – Русе”, Том 2, „Медицина и екология”, 2011, брой 4, стр. 55 – 57, ISSN 1311-1078.
 244. Янев, С. Хидротерапевтична програма за деца с церебрална парализа.// Спорт и наука, 2007, брой 3, стр. 285-291, ISSN 1310-3393.
 245. Янев, С. Преобучение на ходенето при деца с церебрална парализа чрез хидротерапия.// Кинезитерапия, 2005, брой 1-2, стр. 57 – 61
 246. Янев, С., В. Луканов. Опит за комплексна кинезитерапия при прогресивна мускулна дистрофия.// Сп. Физиотерапия, 2012, брой 1
 247. Янев, С., Друмева, И. Кинезитерапията в помощ на социалната адаптация на децата с церебрална парализа.// Известие на съюза на учените – Варна, Серия „Медицина и екология“,Том 14, 2009, брой 2, стр. 44 – 47, ISSN 1310-5833.
 248. Янев, Ст., Ал. Андреев. Анкилозиращ спондилит – клинична картина и съпътстващи заболявания.// Известия на СУБ – Русе, 2014, брой том 4, стр. 40-44, ISSN 1311-1078.
 249. Янев, Ст., Ал. Андреев. Класификационни и диагностични критерии при Анкилозиращ спондилит.// Известия на СУБ – Русе, 2014, брой 36-39, ISSN 1311-1078.
доклади
 1. 1. Ангелов С., Б. Валентинов, Й. Андонов. ULSON фиксацяи при фрактури на дисталния радиус.. В: Трудове на на научна сесия на Русенски Университет 1999.,, Русе, Трудове на на научна сесия на Русенски Университет 1999, 1999, стр. 37/10: 173 – 176, ISBN ISSN 1311-3321..
 2. 17. Валентинов Б, Ангелов С, Георгиев С, Андонов Й, Донев Е, Чуров Р, Косев П. Техниката на Metaizeau при фрактури на радиалната шийка: високо ефективна при деца, възможна алтернатива при възрастни. В: XI Национален Конгрес на Българската Ортопедична и Травматологична Аоциация (БОТА) с международно участие, София, 2010
 3. 31. П. Косев, Й. Андонов, Ев. Бурмов, С. Ангелов, Т. Колев, Д. Александров. Транскутанен интрамедуларен имплант за лечение на латералните малеоларни фрактури – предварително съобщение. В: IX конгрес на българските ортопеди и травматолози с международно участие, Sofiq, 2014
 4. 7. Vodenicharov S., Bratanov D., Mihaylova R., Stoychev K., Najdenov V. Underwater hull observation system ARMUS.. IN: Trans & Motoauto World, International scientific journal, 2017, pp. 215-218, ISBN ISSN 2367-8399.
 5. A.E. James, Kuo-Ming Chao, Weidong Li, A. Matei, A.G. Nanos, S.-D. Stan, G. Figliolini, P. Rea, C.B. Bouzgarrou, D. Bratanov, J. Cooper, A. Wenzel, J. Van Capelle, K. Struckmeier. An Ecosystem for E-Learning in Mechatronics: The CLEM Project. IN: e-Business Engineering (ICEBE), 2013 IEEE 10th International Conference on; 01/2013, Coventry, UK, 2013
 6. Aleksandar Ljubomirov Andreev. CLINICAL CASE: KINESIOTHERAPY IN THE EARLY POSTOPERATIVE STAGE AFTER MINIMALLY INVASIVE SAME TIME BILLATERAL TOTAL HIP REPLACEMENT. IN: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize -Научна конференция на РУ"Ангел Кънчев", Русе, 2016
 7. Andonov Y. Staged treatment of high energy distal femoral fractures. IN: 20th EFORT Congress, Lisbon, Portugal, 2019
 8. Andonov Y. Treatment of open fractures – where are differences?. IN: AOTrauma Seminar – Pediatric Fractures, София България, 2018
 9. Andonov Y. Мекотъканната увреда важен фактор за фрактурното лечение. В: AO Trauma Course-basic principles of Fracture Management, София България, 2017
 10. Andonov Y., P. Kosev, P. Chobanov, S. Angelov. The severity of the soft tissue damage as an indication for the treatment of the proximal tibial fractures. IN: 10th EFFORT Congress, Austria, Viena, Viena, 2009
 11. Andonov Y., P. Kosev, S. Angelov. Proximal tibial fractures in elderly patients treated by limited internal and small wire external fixation. IN: 11-th EFFORT Congress , Madrid, Spain, Madrid, 2010
 12. Andonov Y.. P. Kosev, S. Angelov, B. Valentinov. Small wire external fixation for the treatment of the distal tibial fractures – mid term result and complications. IN: Jaques Duparc Award at the 11-th EFFORT Congress, Madrid, 2010
 13. Andreev A. Deep oscillation, kinesiotaping and exercises in amateur football players after ACL reconstruction.. IN: Abstrakt book; XXIV International Conference on Sports Rehabilitation and Traumatology. London,, London, 2014, pp. 323-324
 14. Andreev A., Y.Pashkunova, K.Panayotov. CONTEMPORARY ASPECTS OF KINESITHERAPY IN PARKINSON'S DISEASE. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 8.1., Ruse, 2018, pp. 34-36
 15. Andreev, Al., St.Janev. Temporary aspects in Kinesitherapy (Physiotherapy) in treatment of Ankylosing Spondylitis.. IN: Research in Kinesiology, Veles, Macedonia, 2015, pp. 62-65
 16. Angelov S, Aleksandrov D, Valentinov B, Gramaticov S, Vanov I. Coronal shear fractures of the distal humerus – outcomes after operative treatment. IN: . FESSH Milan 17-22 June 2015 , Italy, Milan, Italy, 2015
 17. Angelov S., B. Valenmtinov. Treatment of radial neck fractures in children with Metaizeau technique.. IN: Българска конферанция по хирургия на ръката, Welingrad, Bylgariq, Sofiq, 2009
 18. Angelov S., B. Valentinov, J. Andonov. Treatment of subcapital fractures of the fifth metacarpal bone with Vives Percutaneus technique. IN: FESSH, Poznan, Poland, Poznan, 2009
 19. Angelov S., D Aleksandrov. Complex and unstable hand fractures - Results after operative repair. IN: FESSH , Antwerp, Belgium, Antwerp, Belgium, 2012
 20. Angelov S., D. Aleksandrov. The Treatment of Comminuted Intra – articular Fractures of the Distal Radius with Loking Plates Techniques. IN: IFSSH , Seoul, Korea, Seoul, Korea, 2010
 21. Angelov S., D. Aleksandrov, B. Hristov. Coronoid Process Fractures With Elbow Instability - Results After Operative Treatment. IN: EFFORT Congress, London , England, London , England, 2014
 22. Angelov S., D. Aleksandrov, B. Valentinov. Coronoid process fractures with elbow instability the significance of the associated injuries. IN: FESSH Paris, France, FESSH June 18 – 21 , 2014, Paris, France, 2014
 23. Angelov S., D. Aleksandrov, B. Valentinov. Open reduction and internal fixation of the radial head fractures. IN: FESSH Bucharest, Romania, Bucharest, 2010
 24. Angelov S., D. Alexandrov, B. Valentinov, S. Gramatikov. – Fractures of the Head of Radius – Results after open Reposition and internal Fixation. IN: XI National Congress of Bulgarian Orthopedic and Traumatologic Association and EFFORT FORA with International participation, Sofia, 2010
 25. Angelov S., D. Alexandrov, S. Gramatikov, I. Vanov, R. Churov. Our Experience with Polyacial Locking Distal Radial Plate. IN: Congress of Bulgarian Orthopedic and Traumatologic Association and EFFORT FORA with International participation, Sofia, 2010
 26. Angelova-Barbolova Nikolina, Stefanova Todorka, Janev Stefan. Program on healthy lifestyle for patients with schizophrenia. IN: XVI International scientific congress "Olympic sport and sport for all and vi international scientific congress "Sport, stress, adaptation", София, 2012, pp. 718-719, ISBN 1310-3393.
 27. Aylin Jusufova, Shengul Murtaza, Irina Karaganova. Kinesitherapy and functional evaluation in post-stroke states. IN: Научни трудове на Русенския университет – 2018, Том 57, Серия 8.4., Русе, Издателски център към Русенски университет, 2018, pp. 52 - 57, ISBN ISSN 1311-3321.
 28. Bratanov D., P. Vitliemov. Cloud E-learning for Mechatronics. IN: Cборник доклади от Двадесет и трета международна научна конференция АДП-2014, Созопол2014, ТУ-София, 2014, pp. 378-383, ISBN 1310-3946.
 29. Bratanov, D. Robotized system for analysis of the upper human limb motion. IN: ПРАКТРО 2009, Созопол, 2009
 30. Bratanov, D. Prototype of rescue and bomb disposal robot- RESCUER. IN: Научни известия на НТС по машиностроене, год. XVI, бр. 2/112, XVIII ННТК с международно участие „АДП 2009”,, Созопол, 2009, pp. 245 – 250
 31. Bratanov, D. General algorithm for control of a complex mobile robot. IN: ПРАКТРО 2009, Созопол, 2009
 32. Bratanov, D. Test for certification of robotized upper limb's rehabilitation cell. IN: ПРАКТРО 2009, Созопол, 2009
 33. Bratanov, D. Prototype of rescue and bomb disposal robot. IN: ПРАКТРО 2009, Созопол, 2009
 34. Bratoeva, E. STUDY OF SOCIAL RELATIONSHIPS AS A COMPONENT OF QUALITY OF LIFE IN CLIENTS WITH ONCOLOGICAL DISEASES OF WORKING AGE. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS,, Bulgaria, 2018, ISBN ISSN 1311-3321.
 35. Bratoeva,E. PSYCHOSOCIAL WORK IN PATIENTS / CLIENTS WITH ONCOLOGICAL DISEASES. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 8.2., UNIVERSITY OF RUSE, 2017, ISBN FRI-2.114-1-SW-07.
 36. D T Pham, N Zlatov, E Eldukhri, S Dimov, D Bratanov, T Dobrev, M Packianather, A Fahmy. Modelling and Control of an 8-DoF Mehatronic Limb. IN: 8th IEEE Conference of Mechatronics and machine Vision in Practice, Hong Kong, M2VIP, 2001, pp. 314-317, ISBN 962-442-191-9.
 37. D. T. Pham, E. E. Eldukhri, N. B. Zlatov, S. S. Dimov and M. S. Packianather, D. Bratanov, A. Toth, G. Fazekas. INTELLIGENT ROBOTISED PHYSIOTHERAPY TESTED ON AN 8-DOF ANTHROPOMORPHIC ARM. IN: IFAC2002, Spain, 2002
 38. Gotlib, J., D. Bialoszewski, U. Cavlak, S. Janev, I. Kunicka, B.P. Lourido. Vocational Plans Of Final-Year First-Cycle Students Of Physiotherapy In Selected European Countries.. IN: 6th International Conference of Technology, Education and Development (INTED), Valencia, SPAIN, 2012, pp. 1686-1694, ISBN 978-84-615-5563-5.
 39. Gustav Arz, Andras Toth, Gabor Fazekas, Daniel Bratanov. Development of the REHAROB upper limb physiotherapy system. IN: RAAD 2002, Budapest, Hungary, 2002
 40. Gusztáv Arz, András Tóth, , Gábor Fazekas, Daniel Bratanov, Nikolay Zlatov,. Three-dimensional Anti-spastic Physiotherapy with the Industrial Robots of “REHAROB”. IN: ICORR 2003 The 8th International Conference on rehabilitation Robotics, Daejeon, Korea, Korea Advanced Institute of Science and Technology, 2003, pp. 215-218, ISBN 89-88366-09-39356.
 41. Gusztáv Arz, András Tóth, Daniel Bratanov, Nikolay Zlatov, Roberto Guzmán Diana, Stefko Burdzhiev, Antonios Gasteratos, David Pereira, Carlos Beltran, Uberto Delprato. EU FP6 Project RESCUER: the development of a dexterous robot and intelligent information technologies for EOD/IEDD/rescue missions. IN: Сб. докл. на IX Международна конференция по роботика„ ПРАКТРО’ 2007”, Варна, 2007, pp. 7 - 13
 42. Gusztáv Arz, Daniel Bratanov, András Tóth. Improvement of the Emergency risk Management through Secure Mobile mechatronic Support to Bomb Disposal. IN: International Conference on Risk and Emergency Management-Research and policy Perspectives 8-9 June 2005,, Hannover, Germany, 2005
 43. Ivan Nikolov, Irina Karaganova. Bowen technique. IN: Научни трудове на Русенския университет – 2018, Том 57, Серия 8.4., Русе, Издателски център към Русенски университет, 2018, pp. 12 - 17, ISBN ISSN 1311-3321.
 44. Ivanova V., L. Todorova. Game of states – analysis for therapeutic application in occupational therapy. IN: Proceedings of University of Ruse, Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, pp. 29-32, ISBN 1311-3321.
 45. Ivanova V., L. Todorova. Role of the occupational therapist in a daily centre for children with disabilities. IN: Proceedings of University of Ruse, Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, pp. 33 - 41, ISBN 1311-3321.
 46. Ivelina Stefanova. Effects of using continuous passive motion device in the rehabilitation upper limb following stroke. IN: Electronic International Interdisciplinary Conference, Slovakia, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2016, pp. 240-242, ISBN 978-80-554-1248-1.
 47. Janev, S. The meaning of hydrotherapy for children with neurological and orthopaedical illnesses. IN: First International Symposium for Teaching Physical Education, Sport and Sports Activities for Students in the Higher Education, Skopje, University “St. Kiril and Metodi” Skopje, 2005, pp. 66-68
 48. Janev, S. The importance of swimming exercises with children suffering from cerebral palsy.. IN: Осми международен симпозиум за спорт и физическо образование на младите, Охрид, сп. „Физичка култура”, бр.2,, 2003, pp. 43-44
 49. Karaganova, I. Resitance training with Tera-Band to reduce effects of sarcopenia in older people. IN: Научни трудове на Русенския университет – 2015, Том 54, Серия 8.1, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2015, pp. 133 - 140, ISBN 1311- 3321.
 50. Kosev, P ,Angelov, S. , ,Sokolov, C., - Aleksandrov, D. Chronic distal radioulnar subluxation treated with direct repair ¬ - a case report. IN: FESSH , Belek Antalya, Turkye, Belek Antalya, Turkye, 2013
 51. Krassimir Kossev, Encho Zlatanov, Plamen Velikov, Irina Karaganova. Functional diagnostics and kinesitherapy in facial nerve damage. IN: Научни трудове на Русенския университет – 2018, Том 57, Серия 8.4., Русе, Издателски център към Русенски университет, 2018, pp. 18 - 22, ISBN ISSN 1311-3321.
 52. Kroushkova S. Bio psychosocial wording of the case in psychiatric clinical practice. IN: Научни трудове, Том 55, серия 8.1, Здравна превенция и социални дейности, SAT-2.114-1-HPSW-09, Русенски Университет, Русенски Университет, 2016, pp. 48-51, ISBN 13-332.
 53. Mincheva P. Bulgarian experience in occupational therapy early intervention for children. IN: 1st International Conference in Occupational Therapy, Bacau, Romania, 2017
 54. Mincheva P. The role of occupational therapy in Early intervention services in Bulgaria. IN: 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists,18 – 21.06.2014, Yokohama, Japan, 2014
 55. Mincheva P. Early childhood intervention in the process of deinstitutionalization in Bulgaria. IN: 9th COTEC Congress of Occupational Therapy, 24-27.05., Stockholm, 2012
 56. Mincheva P., E. Velikova. ASPECTS OF OCCUPATIONAL THERAPY ASSESSMENT IN NEUROREHABILITATION. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2018, volume 57, book 8.1, Ruse, 2018, ISBN ISSN 1311-3321.
 57. Mincheva P., E. Velikova, L. Todorova. Development оf a Community-based Service for Children and Families in Bulgaria. IN: 1st COTEC-ENOTHE Congress, 15-19.06.2016, Galway, Ireland, 2016
 58. Mirolyub Mladenov, Daniel Bratanov,. Simulation of muscle resistance reactions during upper human limb rehabilitation using intelligent physical model. IN: 4th International Conference on Technology and Automation 5-6 October 2002, Thessalonica, Greece, 2002, pp. 173-178, ISBN 960-8050-98-7.
 59. Momchilova, A., P. Barakova, S. Janev. Professional competences of the kinesitherapist in Bulgaria and some results concerning their application.. IN: International scientific conference, Vinica, Macedonia, 2009
 60. Mитова Е., Л. Тодорова. Ерготерапията – история, настояще и бъдеще. В: Седми национален конгрес по спортна медицина и кинезитерапия, 1-2.04.2005 г., София, 2005
 61. Nikolay Zlatov, Daniel Bratanov. Web based concept for dexterous robots control. IN: Сб. докл. на IX Международна конференция по роботика ПРАКТРО’ 2007, Варна, 2007, pp. 13 - 18
 62. Nikolina Angelova, Temenujka Mateva, Militsa Ivanova, Eleonora Petrova. ЕSSENCE AND GOALS OF MENTAL HEALTH PSYCHOSOCIAL REHABILITATION. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2016, volume 55, book 8.3., RUSE, 2017
 63. Novakova D. J., S. Kroushkova. Importance of psychosocial rehabilitation for people with mental disorders. IN: Том 55, серия 8.1, Здравна превенция и социални дейности, SAT-2.114-1-HPSW-10, Русенски Университет, Русенски Университет, 2016, pp. 48-51, ISBN 13-332.
 64. Nunev S. Discrimination of people with disabilities on the labor market and current as-pects of the European Union's anti-discrimination policy. IN: Proceedings of University of Ruse – 2017, Ruse – 2017, University of Ruse, 2017, pp. 164-168, ISBN 978-954-712-733-3.
 65. Nunev, S. Extracurricular club forms of activity of social work students and formation of positive attitudes towards people of different ethnic background. IN: Proceedings of University of Ruse, vol. 57, book 8.2, University of Ruse, 2018, pp. 27-31, ISBN 1311-3321.
 66. Nunev, S. Supervision with social work students – an important factor for the interact ion between theory and practice.. IN: Social Work Education in Europe: towards 2025. Milan, Italy, 29th June - 2nd July 2015. European Association of Schools of Social Work – EASSW. Abstract book., Milan, Italy, EASSW, 2015, pp. 350, ISBN 9788890975318.
 67. Parashkevova P.,. Physical therapy approach for ankle injuries. Algorithm for therapeutic behavior after football players soft tissue injuries (grade I to II). IN: The 3rd International Virtual Conference on Advanced Scientific Results, The 3rd International Virtual Conference on Advanced Scientific Results, 2015
 68. Pashkunova J. Complex physiotherapeutic program for impact on individuals with chronic pain in the back and low back. IN: Research in Kinesiology, Republic of Macedonia, 2015
 69. Petrova N. Evaluation of cognitive function and risk factors in the first 6 months after ischemic stroke. IN: 21 European Stroke Conference, Lisboa, Cerebrovasc. Diseases, 33 (suppl 2), 2012, pp. 392-393, ISBN 978-3-318-02119-6.
 70. Petrova N., M. Raycheva, S. Mehrabian, L. Traykov. Neuropsychological screening test for cognitive impairment after ischemic stroke. IN: 24 European Stroke Conference, Vienna, Cerebrovasc. Dis, 39 (suppl 2): 1-2, 2015, pp. 227-228, ISBN 978-3-318-05502-3.
 71. Petrova N., Mehrabian S., Raycheva M., Traykov L. The frequency of cognitive impairment and dementia one year after ischemic stroke in Bulgarian patients. IN: 2-nd International Conference on Alzheimer`s Disease and Dementia, Valencia, Journal of Alzheimars Disease & Parkinsonism, 2014, pp. 83, ISBN 2161-0460.
 72. Petrova N., Raycheva M., Меhrabian S., Traykov L. A profile of cognitive decline in patients after ischemic stroke. IN: 22 European Stroke Conference, London, Cerebrovasc. Diseases, 35 (suppl 3), 2013, pp. 514-515, ISBN 978-3-318-02439-5.
 73. Petrova N., Меhrabian S., Raycheva M., Traykov L. Neuroimaging markers for vascular dementia after ischemic stroke. IN: Archives of the Balkan Medical Union, Vol.52, Supplement 1, Sofia, 2017, pp. A19, ISBN ISSN 2558-815X.
 74. Petrova N., Меhrabian S., Raycheva M., Traykov L. Poststroke cognitive impairment in Bulgarian patients: 2 years prospective study. IN: Archives of the Balkan Medical Union, Vol.52, Supplement 1, Sofia, 2017, pp. A17, ISBN ISSN 2558-815X.
 75. Petrova. N. Poststroke cognitive impairment in Bulgarian patients: prospective follow-up study. IN: 23ʳ ͩ Multidisciplinary International Neuroscience and Biological Psychiatry Conference “Stress and Behavior”, St. Petersburg, Stress, Brain and Behavior, Vol. 5, 1-52, 2016, pp. 39, ISBN 2374-3565.
 76. Ramis H., L. Todorova. Occupational therapy for enhancing daily activities of a famile adult with bilateral coxarthrosis. IN: Proceedings of University of Ruse, Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, pp. 45 - 50, ISBN 1311-3321.
 77. Ramis H., L. Todorova. Analysis of the Hopscotch game as a therapeutic media in occupational therapy. IN: Proceedings of University of Ruse, Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, pp. 42 - 44, ISBN 1311-3321.
 78. Rositsa Sechy and Daniel Bratanov,. Simulation of the accommodation process during single and multiple insertion of round rigid parts with clearance. IN: RAAD 1998, Smolenice, Slovakia, 1998, pp. 383-388
 79. Stavrev, D., G.Ivanova. Systematically Control on the Effectiveness of Anatomy Teaching Based Upon E-Shell Learning. IN: Proceeding of the XX National Congress of the Bulgarian Anatomy Society and IX International Symposium of Clinical Anatomy, Varna, Volume 43(2), 2011, ISBN 0582-3250.
 80. Stefanov G. Supervison in foster care. IN: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Trakia University, Trakia Journal of Sciences, 2014, pp. 478-483, ISBN 1313-7069.
 81. Stefanova A. THE DEINSTITUTIONALIZATION OF CHILDRЕN. IN: 56th Science Conference of Ruse University 2017, Русенски Университет "Ангел Кънчев", 2017
 82. Stefanova T., B. Todorova, J. Ivanova, S. Diakovska, A. Mihova, M. Ianakieva. One Conception for Physical Education in the Rousse University. IN: Abstract Book of 11th General Conference “Trends in Physics” of the European Physical Society, London, The Institute of Physics, 1999, pp. 69
 83. Stefanova T., B.Todorova. A Physics Course Conception for Primary School Teachers. IN: 2nd General Conference of the Balkan Physical Union, Ismir, Turkey, 1994
 84. Stefanova T., V. Dimov, B. Todorova. A modeling Complex for Biomonitoring of Environment Physical Parameters. IN: 3rd General Conference of the Balkan Physical Union, Cluj Napoca, Romania, 1997, pp. 569
 85. Stefanova T., V. Dimov, B. Todorova, V. Kercheva. Didactic Conception for Using of Physical Models for Biological Objects and Physical Processes. IN: Abstract Book of 11th General Conference “Trends in Physics” of the European Physical Society, London, 1999, pp. 27
 86. Stefanova T.,K. Shtereva, J. Ivanova, S. Djakovska, B. Todorova. A Research of the Properties of Electromagnetic Waves in the Laboratory Works on Physics for Teaching Engineers in Communication Technique. IN: 3-rd General Conference of the Balkan Physical Union, Cluj-Napoca, Romania, 1997, pp. 568
 87. Stefanova, T., L. Velikova, B. Todorova, V. Pencheva. Youth Expedition for Observation of the Total Solar Eclipse in Bulgaria on August, 11th, 1999. IN: 12th General Conference of the European Physical Society “EPS-12”,volume 26G, Budapest, European Physical Society, 2002, pp. 285
 88. Ten Velden, M., J. Kramer, L. Todorova, J. O'Brien, J. Harden. Enhancing the Child Occupational Self Assessment (COSA): Creating a meaningful and culturally appropriate Self Assessment for youth. IN: 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists, 18 – 21.06.2014, Yokohama, Japan, 2014
 89. Todorova B., I. Stoyanova, L. Todorova, L. Venova. Quality Control in Russe University, Bulgaria – Impact on the Physiotherapy Programme Development. IN: ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education) “Quality management in competence-based physiotherapy education”, Sofia, Bulgaria, 2007, pp. 41-43
 90. Todorova B., Iv. Stoyanova, L. Todorova, L. Venova. Quality Control in Russe University, Bulgaria – Impact on the Physiotherapy Programme Development. IN: ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education) “Quality management in competence-based physiotherapy education”, Sofia, Bulgaria, 2007, pp. 41- 42
 91. Todorova B., T.Stefanova. Ecological Monitoring of the Coastal Waters of the River Danube in the District of Rousse – Bulgaria. IN: 22nd General Conference of the Condensed Matter Division of the European Physical Society, Rome, Italy, 2008, pp. 40
 92. Todorova B., T.Stefanova. A Phylosophical System in the Astronomical Picture of the World. IN: Proceedings of the 5th International Conference on Teaching Astronomy, Villa nova i la Geltru, Spain, 1995, pp. 275-278, ISBN 84-89190-17-8.
 93. Todorova B., T.Stefanova. Building up Models in Teaching Biomechanics. IN: 2nd General Conference of the Balkan Physical Union, Ismir, Turkey, 1994
 94. Todorova L, J. Kramer. Validity Evidence for the Bulgarian Translation of the Child Occupational Self Assessment. IN: 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists, 18 – 21.06.2014, Yokohama, Japan, 2014
 95. Todorova L, Venova L. Bologna Process and the follow-up development of BSc in Physiotherapy programme at Russe University, Bulgaria. IN: 1st Balkan Congress of Physiotherapy, 27-29 May 2005, Drama, Greece, 2005
 96. Todorova L. Challenges to ensuring sustainability of a new study programme in a competitive context. IN: Proceedings of University of Ruse, volume 58, book 9, Ruse, PUBLISHING HOUSE University of Ruse "Angel Kanchev", 2019, pp. pp. 42 – 47, ISBN 1311-3321.
 97. Todorova L. Occupational Self-Assessment of Children with Disabilities and Social Disadvantage. IN: 9th COTEC Congress of Occupational Therapy, 24-27.05.2012, Stockholm, 2012
 98. Todorova L., P. Mincheva. Starting From Zero: Developing Occupational Therapy as a New Profession – Bulgarian experiencе. IN: 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists, 18 – 21.06.2014, Yokohama, Japan, 2014
 99. Todorova L., P. Mincheva. Challenges of introducing occupational therapy as a new study programme and profession (poster). IN: 8th European Congress of Occupational Therapy, 22-25.05.2008, Hamburg, 2008
 100. Todorova L., P. Mincheva, E. Velikova, , In:. Community-Based Participatory Approaches Applied to Community-based Services for Children. IN: 1st COTEC-ENOTHE Congress, 15-19.06.2016, Galway, Ireland, 2016
 101. Todorova, B. ON THE SYNTHESIS IN THE COGNITION AND BUILDING OF INTERDISCIPLINARY IN THE TRAINING PROCESS. IN: PROCEEDINGS of UNIVERSITY OF RUSE “Angel Kanchev” , Volume 57, book 6.4. Education – Research and Innovations, Ruse, 2018, pp. 34-41, ISBN 2603-4123.
 102. Todorova,B., Zl. Angelova. INTERDISCIPLINARITY IN THE STUDY OF THE AIR CONCEPT IN THE CONTEXT OF THE UNITED COGNITION. IN: PROCEEDINGS of UNIVERSITY OF RUSE “Angel Kanchev” , Volume 57, book 6.2 “Pedagogy and Psychology. History, Ethnology and Folklore ”, Ruse, 2018, pp. 35-42, ISBN 2603-4123.
 103. Valentinov B, Kosev T, Alexandrov A, Donev E, Georgiev S, Angelov S, Kosev P. Closed intramedullary reduction and fixation for displaced radial neck fractures in children. IN: 3rd International Congress of Macedonian Association of Orthopedics and Traumatology, Ohrid, Ohrid, Abstract book, 2009, pp. 224:128
 104. Valentinov B., S. Angelov. Treatment of radial neck fractures in children with Metaizeau technique. IN: Treatment of radial neck fractures in children with Metaizeau technique., Poznan, 2009
 105. Van Bruggen H., L. Todorova. The Development of a European Course on Social Inclusion of Persons with Disabilities from an Occupational Perspective (poster). IN: 8th European Congress of Occupational Therapy, 22-25.05.2008, Hamburg, 2008
 106. Velikova E., P. Mincheva. ASSESSMENT TOOLS OF THE ACTIVITIES OF DAILY LIVING IN PEDIATRIC OCCUPATIONAL THERAPY. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2018, volume 57, book 8.1., Ruse, 2018, ISBN ISSN 1311-3321.
 107. Venova L., L. Todorova. Physiotherapy education in Bulgaria: history and state of the art. IN: 3rd Balkan congress on the history of medicine, 29.11. – 1.12.2007, Thessaloniki, 2007, pp. 144
 108. Venova L., Parashkevova P., Georgieva A., Mindova S., Osman B., Saidov E., Petkov M. Importance of Clinical Education and Clinical Practice in the Framework of the Physiotherapy Programme of Russe University, Bulgaria. IN: ENPHE Conference Istambul-Turkey, Istambul-Turkey, 2006
 109. Vitliemov V., Belev S., Setchi R., Bratanov D and Vitliemov P. Hybrid Device for Automatic Assembly. IN: 7th Inter Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region; RAAD 98, Slovakia, 1998, pp. 255-260
 110. Vitliemov V., Bratanov D. Robotics application in neoro-motor rehabilitation. IN: Научно-техническа конференция, „АДП-2000”, Созопол, 2000
 111. Vitliemov, P., D. Bratanov, M. Marinov. An approach to design a distributed knowledge-based platform for energy efficient cities. IN: International Conference “Smart Underground Space & Infrastructures”, Lille, France, (SJR rank 2018 0.169), MATEC Web of Conferences, vol. 295(3):01002, 2019, ISBN 2261-236X.
 112. Y. Pashkunova. KINESITHERAPY OF FRONT GLENOHUMERALNA INSTABILITY TREATED SURGICALLY. IN: volume 56, book 8.1., PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, 2017
 113. Y. Pashkunova A. Andreev. MASSAGE APPLIED IN BELL’S PALSY. IN: volume 57, book 8.1., PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, 2018
 114. Zlatov N, D. Bratanov, X. Zhao, Ch. Kostadinov. Control of the dexterous teleoperated robot arms for rescue and bomb disposal missions – method and devices. IN: 6th International Conference IEEE on Bionics and prosthetics, Biomechanics and mechanics, Mechatronic and robotics, Varna, 2008
 115. Анастасов Ст., Миндова С. Клинични методи на изследване подвижността на сакроилиачните стави. В: Научни трудове РУ том 39, серия 6 КТ, Русе, 2002, ISBN 1311-3321.
 116. Ангелов С., Вл. Петров, С. Георгиев, В. Филипов, Ев. Бурмов, Т. Колев. Приложение на регионална интравенозна анестезия с лидокаин и тилкотил в хирургията на ръката. В: IX конгрес на българските ортопеди и травматолози с международно участие, София, 2014
 117. Ангелов С., Д. Александров. Открита репозиция с вътрешна фиксация при фрактури на главата на радиуса с използването на мини Хъртбърт винтове. В: Българска конферанция по хирургия на ръката, Велинград, България, София, 2009
 118. Ангелов С., Д. Александров, Б. Валентинов, Р. Чуров. Капитуло – трохлеарни фрактури на хумеруса.. В: IV Национална конференция н а” Дружеството по хирургия на ръката - България „ с международно участие, София, 2014
 119. Ангелов С., Й. Андонов, Б.Христов. Възможности на външната фиксация при фрактури на дисталния радиус. Предимства на екстраартикуларната фиксация. В: TECHNOMAT & INFOTEL, MEDBIOPHARM, TECHNOOIL., Варна, 2006
 120. Ангелова Н., С. Крушкова. Психологични аспекти на клинична социална работа по случай или как един клиничен социален случай да не бъде само формуляр. В: Научна конференция с Международно участие на Научни трудове на РУ, Русе, 2013, том 52, серия 8.3, Русенски Университет, Русенски Университет, 2013, стр. 143-145, ISBN 1311-321.
 121. Андонов Й. ДИРЕКТНА РЕПОЗИЦИЯ И ФИКСАЦИЯ НА ЗАДНОМАЛЕОЛАРНИ ФРАКТУРИ. В: XIV-ти Национален Конгрес на Българската ортопедична и травматологична асоциация, Зл.Пясъци България, 2019
 122. Андонов Й, Георгиев С, Донев Е, Граматиков С. Вискокоенергийни фрактури на тибиално плато лекувани с хибриден фиксатор- 10 години по-късно.. В: XIII-ти Национален Конгрес на Българската ортопедична и травматологична асоциация, София България, 2016
 123. Андонов Й, Косев П, Валентинов. Предно-латерален достъп при етапното лечение на пилонните фрактури. В: XXI Конференция „ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“, Трявна , България, 2015
 124. Андонов Й, Соколов Ц. Трансфибуларен достъп при стабилизация на фрактури на тибиално плато със задна депресия. В: XXIII Конференция „ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“, Трявна , България, 2018
 125. Андонов Й,Владин П,Арабаджиева Д. ASSESSEMENT OF PAIN AND ITS INFLUENCE ON ELDERLY DEMENTIA PATIENTS WITH INTERTROCHANTERIC HIP FRACTURE - INITIAL EXPERIENCE WITH BULGARIAN-LANGUAGE VERSION OF TWO NONVERBAL SCALES. IN: Aug 10, 2019EFIC Congress 2019 - Pain in Europe XI, Валенсия, Испания, 2019
 126. Андонов Й. , Ангелов С., Филипов В., Бурмов Е., Александров Д. Комплексни счупвания на проксимална тибия лекувани с хибриден фиксатор. В: X конгрес на BOTA, Боровец, България, София, 2007, стр. 183 – 185., ISBN ISBN 978–954–561–.
 127. Андонов Й., С. Ангелов, Д. Александров, Ив. Ванов, Вл. Цонев. Достъп с разделяне на triceps brachii, като алтернатива на остеотомията на олекранона при фрактури на дисталния хумерус.. В: XII Национален Конгрес на БОТА, София, 2013
 128. Андреев А, С.Янев. Андреев А.,С Янев, Мануални мобилизационни техники за подобряване на подвижноста при пациенти с анкилозиращ спондилит- анализ на получените резултати. В: Сборник доклади на студентската научна сесия, Русе- 2015, Русе, 2015, стр. 53-59, ISBN 1311-3321.
 129. Андреев А., Йордан Йорданов,Доц. д-р Кирил Панайотов, д.м;. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА МЕТОДА КИНЕЗИОТЕЙПИНГ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД АРТРОСКОПСКА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕДНАТА КРЪСТНА ВРЪЗКА В РАНЕН СЛЕДОПЕРАТИВЕН ПЕРИОД – АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ. В: ИЗВЕСТИЯ-Медицина и екология на Съюза на учените - Русе, Русе, 2016, стр. 95-98, ISBN 1311-1078.
 130. Андреев Ал., Х.Христов. Функционални резултати от кинезитерапия със специализирани изправителни игри при неправилна сколиотична поза. В: СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2013 г том 52 серия 8.1, Русе, 2014, стр. 42-46
 131. Андреев, Ал., Ст. Янев. Изследване дихателна функция и подвижност на гръбначния стълб при пациенти с Анкилозиращ спондилит – анализ на получените резултатите. В: Научна конференция СУ – РУ „А. Кънчев”, РУ „А. Кънчев”, 2014, ISBN 1311-3321.
 132. Анчева А., Б. Мечкунова. Mетодика за интегрирана здравно-социална услуга Център за психологическа подкрепа за деца и семейства - “Детски кът за развитие”.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2011, том 50, серия 8.1, Русе, 2012
 133. Анчева, А. Модели на социалната адаптация за деца- сираци и деца, лишени от родителската грижа: примери от България. В: "Изследване на подходи за социална адаптация на деца-сираци, деца, лншени от родителска грижа. Опитът на Украйна, България и Република Беларус", Одеса, 2011
 134. Анчева, А. Детски кът за развитие-място в което да си различен не е недостатък, а предимство и възможност. В: НАРЪЧНИК за работещите в сферата на детското психично здраве и услугите за деца, София, 2011
 135. Анчева, А. Пространството като форма аромат и звук. В: НАРЪЧНИК за експертния и технически персонал, обслужващ децата, настанени в ЦСРИ, социални работници , здравни работници от общността , НПО и други регионални институции, София, Група на Фройдистко поле в България, 2010, стр. 79-81
 136. Анчева, А. Дейности в подкрепа на родителите на деца с увреждане. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - том 47, серия 5.4, Русе, 2008, стр. 67-70
 137. Анчева, А. Адаптационни механизми за преодоляване на емоционалният стрес у детето, породен от смяна на средата. В: Юбилейна конференция посветена на 70 години от създаването на ДМСГД- Шумен, Шумен, 2005
 138. Аспарухова М., П. Минчева. Роля на ерготерапевта за подобряване на писането на деца със специални образователни потребности. В: Сборник доклади от научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“ 04 – 06 Ноември, том 2, София, 2016, стр. 147-151, ISBN 978-954-535-863-0.
 139. Банова В.,А.Анчева. Добри практики в сферата на здравно- социалните услуги за деца и родители- ранна интервенция. В: НАРЪЧНИК за работещите в сферата на детското психично здраве и услугите за деца, София, 2011
 140. Баракова П., А.Георгиева, Ст.Миндова, Б.Тодорова. Популяризиране биомеханиката на J.Kapandji в обучението на студентите – кинезитерапевти. В: Научни трудове на РУ, том 40, серия 6 “Кинезитерапия и медицина”, Русе, 2003, стр. 29-37, ISBN 1311-3211.
 141. Баракова П., Георгиева А., Миндова С., Парашкевова П. КТ- програма след артроскопия на глезенна става. В: Научни трудове РУ том 44, серия 6.3, Русе, 2005, ISBN 1311- 3321.
 142. Баракова П., П. Парашкевова, Ив. Стефанова. Фрактури на карпалните кости и кинезитерапевтичните проблеми при тяхното възстановяване. В: Рехабилитационна медицина и качество на живот, І ва Национална Конференция по медицинска рехабилитация и ерготерапия, Плевен, 2007, стр. 42-43, ISBN 1313-1826.
 143. Баракова П., П. Парашкевова, Ив. Стефанова. Мястото на PNF- техниката при кинезитерапевтично възстановяване на пациенти с неврит на n. ulnaris. В: Юбилейна научна конференция - 60 години Кинезитерапия в България, София, 2007
 144. Баракова П., Парашкевова П., Стефанова Ив. Кинезитерапевтично лечение при комбинирани фрактури в областта на лакътна става, съчетани с ендопротезиране на радиалната глава. В: І Балканска Конференция, годишник “Наука, образование и изкуството през 21век”, том 1, Благоевград, 2007, стр. 127-131, ISBN 978-954-680-529-4.
 145. Баракова П., Ст. Миндова, А. Георгиева, Л. Тодорова. Кинезитерпевтична програма след артроскопия на раменна става по повод на impingement syndrome. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 40, Русе, 2003, ISBN 1311-3321.
 146. Баракова П., Ст. Миндова, Л. Тодорова. Оптимизиране на кинезитерапевтичните средства при дегенеративни промени на гръбначния стълб. В: Научни трудове от конференция с международно участие по проблеми на човешкото движение, Русе, 2003, стр. 94-96, ISBN 954-712-202-9.
 147. Баракова П., Ст. Миндова, Л. Тодорова. Кинезитерапия при колянна артропластика. В: Юбилейна научна конференция 30 години ВМИ Плевен, Плевен, 2004
 148. Баракова П., Ст. Миндова, Л. Тодорова. Апробиране на кинезитерапевтична програма при колянно ендопротезиране (предварително съобщение). В: Научни трудове от конференция с международно участие по проблеми на човешкото движение,, Русе, 2003, стр. 138-140, ISBN 954-712-202-9.
 149. Баракова П., Ст. Миндова, Л. Тодорова. Апробиране на кинезитерапевтична програма при колянно ендопротезиране. В: Конференция на СКТБ, Велико Търново, 2003
 150. Баракова П.,Миндова Ст., Делева Р. Мануална PNF- техника в помощ на борбата с хематом на m. sternocleidomastoideus при деца. В: І ва Национална Конференция по медицинска рехабилитация и ерготерапия, Плевен, 2007
 151. Баракова П.,Миндова Ст., Делева Р. Големите кинезитерапевтични проблеми при възстановяването след фрактури на os scafhoideum. В: І Балканска Конференция, “Наука, образование и изкуството през 21век, Благоевград, 2007
 152. Баракова П.,Миндова Ст., Делева Р. Модели на кинезитерапевтични програми при развитие на Алгоневродистрофия след травми на горен крайник. В: Юбилейна научна конференция по Кинезитерапия, София, 2007
 153. Бозов, Х., Д Ставрев., В. Платиканов, А. Клисарова, Б. Медникаров, С. Златева, М. Янева, Н. Петров, К. Георгиев, И. Пеев, Н. Шопов. Изучаване на медицинските аспекти на водното спасяване – част от обучението по Морска медицина. В: Сборник материали от втора научно-практическа конференция по водно спасяване, Варна, Дружество на специалистите по водно спасяване, ОС на БЧК-Варна, 2009, стр. 65-70
 154. Бозов, Х., М. Янева, К. Георгиев, Д. Ставрев. Режими хипербарна оксигенация в комплексната терапия на диабетното стъпало.. В: Сборник от четвърта национална конференция по проблемите на термичната травма и пластична хирургия – Варна, Варна, Славена, 2010, стр. 56-59
 155. Бойчев Л., Н. Ангелова, С. Крушкова. Клинични психологични и социални аспекти при консултиране в донорски програми /на яйцеклетки/. В: Научна конференция с Международно участие на РУ, Научни трудове на РУ, том 52, серия 8.3, Русенски Университет, Русенски Университет, 2013, стр. 140-142, ISBN 1311-321..
 156. Братанов Д., К. Стойчев, Ст. Бурджиев, Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Георгиев, Г. Дамянов. Preventing explosive preparation placement trough examination and research. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 341-345, ISBN 1313-8308.
 157. Братанов Д., Румяна Братанова. КОНФИГУРИРАНЕ НА МОДУЛНИ МАНИПУЛАТОРИ НА МОБИЛЕН РОБОТ. В: Научна конференция МАТТЕХ 2012, 22-24 ноември, гр. Шумен, 2012
 158. Братанов Д., Румяна Братанова. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕЛАСТИЧНАТА ДЕФОРМАЦИЯ ПРИ СТАТИЧНО НАТОВАРВАНЕ В МОДУЛЕН МАНИПУЛАТОР. В: Научна конференция МАТТЕХ 2012, 22-24 ноември, гр. Шумен, 2012
 159. Братанов Д., С. Янев, Ив. Стефанова, С. Миндова, П. Парашкевова, Р. Делева. Работизирана система за рехабилитация на горен и долен крайник. В: VІ национален конгрес и 20- годишен юбилей на Асоциацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България, София, 2011
 160. Братанов, Даниел. Роботизированная система для одновременной реабилитации верхних и нижних конечности. В: Proceedings pf the 8th Baltic-Bulgarian Conference on Bionics and Prostetics, Varna, Bulgaria, RTU Printing House, Riga, Latvia, 2012, стр. 47-49, ISBN 978-9934-10-299-8.
 161. Братанова Р., Д. Братанов. Опростен метод за измерване на отклонението от равновесна позиция в манипулаторите на мобилен робот. В: Научна конференция, гр. Русе, Научни трудове на Русенския университет, 2011, стр. 88-92, ISBN 1311-3321.
 162. Братоева Е. "Проучване на социалните взаимоотношения като компонент от качеството на живот при клиенти с онкологични заболявания в трудоспособна възраст". В: 57-ма годишна научна конференция на Русенски университет и Съюз на учените -Русе "Нови индустрии, дигитална икономика, общество- проекции на бъдещето", PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, 2018
 163. Братоева Е. "РОЛЯТА НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ". В: 56-та годишна конференция на Русенския университет "Индустрия 4.0. Бизнес среда.Качество на живот.", PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 8.2., 2017, ISBN FRI-2.114-1-SW-07.
 164. Братоева Е. Психо-социални потребности на пациентите/клиентите с онкологични заболявания и клинична социална работа. В: Втора научно-практическа конференция с международно участие "Социална работа, мениджмънт и социално развитие:съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики", Технически университет Варна, 2017, стр. 99-103
 165. Братоева Е. "Влияние на онкологичната диагноза върху психичното здраве на болния човек.". В: 56-та годишна конференция на Русенския университет "Индустрия 4.0. Бизнес среда.Качество на живот.", PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 8.2., 2017, ISBN FRI-2.114-1-SW-08.
 166. Братоева Е. Модел на психо-социална грижа при клиенти с онкологични заболявания в Германия в контекста на клиничната социална работа. В: Втора научно-практическа конференция с международно участие "Социална работа, мениджмънт и социално развитие:съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики", Технически университет Варна, 2017, стр. 104-107
 167. Братоева Е. "Ролята на социалната работа за подобряване на качеството на живот". В: Научна конференция "10 години специалност Социални дейности- Медицински колеж Плевен", Медицински колеж Плевен, 2017
 168. Братоева Е. ДУХОВНОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА. В: XXIХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Съюз на учените - Стара Загора, SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2019, стр. 76-84, ISBN 1314-4111.
 169. Братоева Е. ИНТЕГРИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА ПРИ ЛИЦА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ПАЛИАТИВНАТА ГРИЖА. В: XXIХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ - СТАРА ЗАГОРА, SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2019, стр. 85-90, ISBN 1314-4111.
 170. Братоева, Е. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ СТЕПЕНТА НА ИЗПИТВАНА БОЛКА И ДИСКОМФОРТ ОТ ЛИЦА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ЗАВИСИМОСТТА ИМ ОТ УПОТРЕБА НА ВЕЩЕСТВА. В: III научно-практическа конференция с международно участие "Социална работа, мениджмънт и социално развитие:съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики 2019", Технически университет Варна, 2019, стр. 138-141, ISBN 978-954-20-0803-3.
 171. Братоева, Е. RESEARCH ON THE LEVEL OF RECEIVED SUPPORT FROM PERSONS WITH ONCOLOGICAL DISEASES FROM THE NEAR FAMILY ENVIRONMENT. IN: 58-ма годишна научна конференция на Русенски университет и Съюз на учените -Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето - II", UNIVERSITY OF RUSE, 2019
 172. Братоева, Е. ВЛИЯНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ ВЪРХУ ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ НА ЗАБОЛЕЛИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВЪЗРАСТОВАТА ГРУПА 35-60 ГОДИНИ.. В: Трета научно-практическа конференция с международно участие "Социална работа, мениджмънт и социално развитие: съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики 2019, Технически университет Варна, 2019, стр. 133-137, ISBN 978-954-20-0803-3.
 173. Бурджиев С., Г. Георгиев, Д. Братанов. Системи за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия - състояние и перспективи. В: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, стр. 291-298, ISBN 1313-8308.
 174. Бурджиев С., К. Стойчев, Д. Братанов, Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Дамянов, Г. Георгиев. Complex analysis and evaluation of hazardous environment. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 323-330, ISBN 1313-8308.
 175. Бурджиев Ст., Д. Братанов, К. Стойчев, Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Георгиев, Г. Дамянов. Strengthening the disaster response capacity of the Republic of Bulgaria in context of the development of social and economical prosperity. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 346-350, ISBN 1313-8308.
 176. Валентинов Б, Косев П, Ангелов. Хронични неглижирани Monteggia-увреди в детската възраст – предизвикателства и решения. В: XIX Дни на Българската Ортопедия и Травматология, Трявна, София, 2012
 177. Валентинов Б, Косев П, Ангелов С, Георгиев С, Граматиков С. Дистракционно-ангулираща остеотомия на улната и открита репозиция на радиалната глава при деца с неразпознати хронични Monteggia-увреди. В: XII Национален Конгрес на Българската Ортопедична и Травматологична Аоциация (БОТА) с международно участие, София, 2013
 178. Валентинов Б., С. Ангелов, Д. Александров, Р. Чуров, В. Цонев, А. Хайдар. Техниката на Metaizeau при счупване на радиалната шийка – 10 годишен опит. В: IV Национална конференция н а” Дружеството по хирургия на ръката - България „ с международно участие, София, 2014
 179. Валентинов Б., Ц. Соколов, С. Ангелов, Е. Донев, В. Цонев, Р. Чуров, П. Косев. Приложение на минимално инвазивни техники за възстановяване при пресни руптури на Ахиловото сухожилие.. В: Дни на Българската Ортопедия и Травматология , Трявна, София, 2011
 180. Василева - Дечева Д. Алгоритъм на кинезитерапевтичното възстановяване при пациенти с артропластика на колянна става. В: Научни трудове на Русенски университет,СУ и РУ, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2012, стр. 68 - 73
 181. Василева - Дечева Д., Нели Петрова, Ивалинка Неделчева. Възстановяване на кожната сетивност при пациенти с тотална колянна артропластика след приложена кинезитерапевтична програма. В: Сборник с научни трудове на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет; том 54, серия 8.1, 2015, стр. 91 - 96, ISBN 1311-3321.
 182. Василева - Дечева Д., Пенка Баракова, Пенчо Косев, Ивалинка Неделчева. Сравнителна характеристика на ефективността от приложението на активна кинезитерапия и пасивни движения в хода на възстановяването след тотално колянно ендопротезиране. В: Студентска научна сесия, Русенски Университет, 2015
 183. Василева - Дечева Д.,П.Баракова. Проучване новостите в диагностиката и консервативното лечение на остеоартритът на колянна става. В: Научни трудове на Русенски университет СУ и РУ, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2014
 184. Василева - Дечева Д.,П.Баракова. Промени в някои функционални показатели при пациенти с тотално колянно ендопротезиране след проведен курс на лечение по кинезитерапия. В: Научни трудове на Русенски университет СУ и РУ, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2013, стр. 66 - 70
 185. Василева Д.,И.Маринова. Танцова терапия – новост в кинезитерапията при Паркинсонова болест. В: Научни трудове на Русенски университет СНС, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2010, стр. 81 - 86
 186. Венова Л., Л. Тодорова. Болонският процес и развитието на програмата по кинезитерапия в Русенския университет “Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 44, серия 6.3, Русе, 2005, стр. 177 – 181, ISBN 1311-3321.
 187. Витлиемов В., П.Витлиемов, Д.Братанов. Ролята на научните програми на Европейския съюз за иновационната дейност на фирмите. В: Трета научно-техническа конференция „Инвестиции в бъдещето 2001”, Варна, България, 2001, стр. 16-20
 188. Витлиемов В.Д., Д.М.Братанов, П.В.Витлиемов. Мехатронна система за спасителни операции и обезвреждане на взривове. В: 3та международна научна конференция ХЕМУС 2006, Пловдив, България, 2006
 189. Владимир Витлиемов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов. РАЗРАБОТВАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНА СЕНЗОРНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БИТА. В: Методи и средства за следене крайното потребление на електроенергия в домакинствата, Русе, България, Примакс, 2013, ISBN 978-954-8675-67-3.
 190. Владимир Витлиемов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов. РАЗРАБОТВАНЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН МОДУЛ НА ШПРИЦФОРМА СЪС СЛОЖЕН ПРОФИЛ, КОЙТО Е ИНТЕГРИРАН СЪС СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ И СЪБИРАНЕ НА ДАННИ MOULD JINI 4. В: Иновативни методи за усъвършенстване на процеса на шприцване, РУсе, България, Примакс, 2013, ISBN 978-954-8675-68-0.
 191. Владимир Витлиемов, Милко Маринов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов, Цветелин Павлов, Славина Иванова. ЕДИН ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНА СИСТЕМА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНА В ШПРИЦВАЩАТА И ЛЕЯРСКА ИНДУСТРИИ. В: Иновативни методи за усъвършенстване на процеса на шприцване, Русе, България, Примакс, 2013, ISBN 978-954-8675-68-0.
 192. Георгиев Г, Д. Братанов. Анализ на възможностите за автоматизиране на оценката на елементите на критична инфраструктура посредством мобилни роботи. В: ХХ МНТК "АДП-2011", Созопол, ТУ-София, 2011, стр. 514-520, ISBN 1310-3946.
 193. Георгиева А., Парашкевова П. Предложение за кинезитерапевтична програма в първите дни след артроскопия на колянна става. В: Научни трудове РУ том 44, серия 6.3, Русе, 2005, ISBN 1311- 3321.
 194. Герганова Т., М. Недева, А. Атанасов, П. Минчева,. Аутизъм и енцефалопатия в психомоторната практика в ДМСГД – Русе. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”,том 39, Русе, 2002, стр. 93 - 98
 195. д-р Кирил Панайотов, д.м, Александър Андреев, Кристиян Бахдасарян;. ПРОУЧВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА НА McKENZIE ПРИ БОЛКИ В ЛУМБАЛНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ- Доклад от Национална конференция на тема:Медицинска рехабилитация - задължителен етап в комплекс. В: Медицинска рехабилитация – задължителен етап в комплексното лечение при заболяванията на нервната система, Сборник с абстракти, 2016
 196. Даниел Братанов, П. Витлиемов, Владимир Витлиемов. Иновативна дейност в областта на роботизацията. В: XIX ННТК с международно участие „АДП-2010”, Созопол, България, 2010, стр. 37-45, ISBN 1310-3946.
 197. Даниел Братанов, Павел Витлиемов. Поддържаща рехабилитация с помощта на промишлени роботи за раздвижваща терапия на горен крайник IST-1999-13109. В: Първи Национален Конгрес по Медицинска Рехабилитация и Ерготерапия,, 4-6.11.2010, хотел Самоков, к.к. Боровец, България, 2010
 198. Дачева, В., Панайотова, Й., Колева, Н. Кинезитерапевтични мероприятия при пациенти с декубитални рани. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на научна конференция'2016, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’16, 2016
 199. Дачева, В., Стаматова, В. Значимостта на проблема "Нозокомиални инфекции" за студентите кинезитерапевти. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на научна конференция'2016, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’16, 2016
 200. Делева Р. Ергономични правила за масаж- да съхраним равновесието. В: научни трудове на РУ том 54, серия 8.1, русенски университет, издателски център на русенски университет, 2015, стр. 162-168, ISBN 1311-3321.
 201. Делева Р. Възстановяване на комплексната функция в раменната става след фрактура на проксималния хумерус. В: Юбилейна конференция с международно участие "20 години специалност Кинвзитерапия" ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, СМИЛКОВ ЕООД, 2014
 202. Делева Р. Стабилизaция гленохумералната става- механизми и значение. В: Научни трудове РУ том53, серия 8.1, Русе, 2014,, Русе, 2014, стр. 118-122, ISBN ISBN 1311- 3321.
 203. Делева Р. Методика за възстановяване на мускулния баланс и цялостния двигателен синергизъм в раменния пояс след фрактури на проксималния хумерус. В: Годишник на Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски"том XVII D, Шумен, Университетско издателство"Епископ Константин Преславски", 2013, стр. 477- 481, ISBN 1314-6769.
 204. Делева Р. Методика за самостоятелна тренировка след фрактури на проксимален хумерус. В: Научни трудове РУ том 52, серия 8.1, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 205. Делева Р. Ролята на скапулата при възстановяване на функцията на горен крайник след фрактури на проксималния хумерус. В: Списание "Наука и технологии", Стара Загора, 2013
 206. Делева Р.,. Подобряване на постуралния контрол на " ходещото дете с церебрална парализа.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2017, том 56, серия 8.1., Русе, Русенски университет, 2017, ISBN 1311-3321.
 207. Делева Р., П. Парашкевова. Мобилизации по Mulligan - средство за преодоляване на болката при раменни патологии. В: Конференция Русенски университет, Русенски университет, 2012
 208. Делева Р., П. Парашкевова. Ролята на безусловните рефлекси диагностиката и физиотерапията в кърмаческа възраст. В: Научна конференция РУ, Русе, 2011
 209. Делева Р., П.Парашкевова. NEURODYNAMIC TESTS FOR FUNCTIONAL EXAMINATION OF THE SCIATIC NERVE. IN: Научни трудове на РУ, том, Русенски университет, 2018
 210. Делева, Р. Ролята на кинезитерапията при работа с деца и юноши настанени в специализирани институции. В: Научни трудове РУ том 47, серия 5.4, Русе, 2008, стр. 58- 62, ISBN 1311-3321.
 211. Делева, Р. Методиката Swiss Ball в кинезитерапията на деца с Детска церебрална парализа. В: Научни трудове РУ том 46, серия 8, Русе, 2007, ISBN 1311-3321.
 212. Иванов И.В. , Й. Андонов. Изследване на ортопедичен хибриден фиксатор на Илизаров по метода на крайните елементи. В: Сборник доклади на научна конференция, Русенски университет, Русе, 2006, стр. 271-275, ISBN 1311-3321.
 213. Иванова, М. Ерготерапевтични подходи при неврологични увреждания след тумор в главен мозък - клиничен случай. В: СНС 2013г., Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 214. Иванова, М. 16 годишна среща на Европейската мрежа по Ерготерапия във висшето образование (ENOTHE) Стокхолм, Швеция. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ СНС 2011г., Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 215. Иванова,М. Да поемем предизвикателството за преодоляване на детската бедност. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ СНС 2011г., Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 216. Иванова,М., Салиева, Р. Проучване на мрежа от социални услуги за социално включване на деца и лица с увреждания в Русенска област за периода 2010-2011г.. В: СНС 2013, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 217. Ивелина Стефанова, Стефка Миндова, Ирина Караганова. Значението на кинезитерапията в профилактиката на остеопорозата. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 8.1, Русе, 2016, стр. 90-94, ISBN 1311-3321.
 218. Караганова, И. Равнопоставеност и равни шансове. Интеграция за хората с увреждания чрез спорт. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие, Национален военен университет, 16 – 17 юли 2015 год., Том 1, „Педагогически и хуманитарни науки”, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015, стр. 173 – 177, ISBN 1314-1937.
 219. Караганова, И. Адаптирана физическа активност. Същност и перспективи. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция с международно участи, Национален военен университет, 16 – 17 юли 2015 год., Том 1, „Педагогически и хуманитарни науки”, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015, стр. 185 -189, ISBN 1314-1937.
 220. Караганова, И. Медико-социални проблеми на стареенето и старостта. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие, Национален военен университет, 16 – 17 юли 2015 год., Том 1, „Педагогически и хуманитарни науки”, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015, стр. 173 – 177, ISBN 1314-1937.
 221. Караганова, И. Адекватност на прилаганите рехабилитационни услуги спрямо нуждите на лица с хронични заболявания и трайни увреди. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 53, Серия 8.1., Русе, Издателски център към Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
 222. Караганова, И. Оценка на съществуващите бариери на съществуващите бариери, ограничаващи достъпа до комплексна рехабилитация на социално-значимите заболявания у нас. В: Юбилейна конференция с международно участие „20 години специалност Кинезитерапия„ ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2014, стр. 23 – 25
 223. Караганова, И. Факт или Заблуда? Проучване на информираността на бъдещите родители относно опасността от развитие на дисплазия на тазобедрените стави. В: Научни трудове на Русенския университет – 2012, Том 51, Серия 8.1, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2012, ISBN 1311- 3321.
 224. Караганова, И. Неонатален скрининг за дисплазия на тазобедрените стави – ползи и рискове. В: Научни трудове на Русенския университет – 2010, Том 49, Серия 8.1, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2010, стр. 95 – 101, ISBN 1311- 3321.
 225. Караганова, И. Н. Пенчева, П. Баракова. Медико-социално и икономическо значение на Luxatio coxae congenita. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2009, стр. 116 - 120, ISBN 1311-3321.
 226. Караганова, И., Б. Валентинов. Алгоритъм за ранна диагностика и периодичен мониторинг на вродена тазобедрена дисплазия при новородени и малки деца. В: Научни трудове на Русенския университет - 2011, Том 50, Серия 8.1, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2011, стр. 115 – 123, ISBN 1311- 3321.
 227. Караганова, И., Н. Пенчева, П Баракова. Проучване на ефекта от включването на кинезитерапията в общия план за профилактика и лечение на Luxatio coxae congenita. В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС 09, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2009, стр. 9 - 16, ISBN 1311-3321.
 228. Караганова, И., П. Баракова. Ролята на неонаталното физикално изследване за ранното диагностициране на дисплазия на тазобедрената става. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС'10, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2010, стр. 48 – 53, ISBN 1311-3321.
 229. Караганова, И., П. Баракова. Как да предпазим бебето си от инвалидизиране?. В: Научни трудове на Русенския университет – 2009, Том 48, Серия 8.1, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2009, стр. 121 – 125, ISBN 1311-3321.
 230. Косев П., Й. Андонов, Ев. Бурмов, С. Ангелов, Т. Колев, Д. Александров. Транскутанен интрамедуларен имплант за лечение на латерални малеоларни фрактури. В: Сборник доклади на IX Конгрес на БОТА, Пловдив, Пловдив, Анима, Пловдив, 2005, стр. 254 – 255, ISBN ISSN 954-9752-33-.
 231. Костадинов Ч. Г., Д. М. Братанов. Алгоритъм за управление на аварийно-спасителeн робот. В: XVIII ННТК с международно участие „AДП-2009”, Созопол, 2009
 232. Костадинов Ч. Г., Д. М. Братанов. Хващачи на мобилен робот за обезвреждане на армейски боеприпаси и аварийно-спасителни операции. В: X ЮМК „ПРАКТРО’2009”, Созопол, 2009
 233. Крушкова С. Основни теоретични и практични аспекти на социалната фобия при работа с клиенти с репродуктивни проблеми. В: РУ, Научни трудове, том 54, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски Университет, Русенски Университет, 2015, стр. 118-122, ISBN 1311-3321.
 234. Крушкова С. Основни стъпки в организиране на програма по психосоциална рехабилитация при лица с хронични психични заболявания /шизофрения/ в центрове за дневни грижи. В: , РУ, Научни трудове, том 54, серия 8.1, Здравна превенция и социални дейности, Русенски Университет, Русенски Университет, 2015, стр. 80-84, ISBN 1311-3321.
 235. Крушкова С. Агресивното поведение през призмата на социалната психология. В: РУ, Научни трудове, том 54, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски Университет, Русенски Университет, 2015, стр. 123-127, ISBN 1311-3321.
 236. Крушкова С. Социална психология и право. В: РУ, Научни трудове, том 54, серия 7, Правни науки, Русенски Университет, Русенски Университет, 2015, стр. 119-122, ISBN 1311-3321.
 237. Крушкова С. Супервизия в клиничното социално консултиране при деца в криза от развод на родителите. В: , В Годишна Конференция на Русенския Университет, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Русенски Университет, Русенски Университет, 2014, стр. 160-164, ISBN 1311-3321.
 238. Крушкова С. Синдромът на Мюнхаузен – предизвикателство за специалистите в клиничната практика /симптоми и социално значение/. В: В Годишна Конференция на Русенския Университет, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Русенски Университет, Русенски Университет, 2014, стр. 165-168, ISBN 1311-3321.
 239. Крушкова С. Използване на психотерапевтични техники в клиничното социално консултиране. В: Национална Конференция „Психология в медицината” Стара Загора, февруари, 2014, Сборник Научни доклади,, Стара Загора, Тракийски Университет, 2014, стр. 43-46, ISBN 978-954-305-374.
 240. Крушкова С., Г. Данов. Личностов профил на извършителя на сексуални посегателства върху деца – представяне на случаи от практиката. В: Научна конференция по криминалистика РУ, Ролята на криминологията и сродните й науки в противодействието на престъпленията, Русенски Университет, Русенски Университет, 2018, стр. 249-255, ISBN 978-619-207-150-9.
 241. Крушкова С., Г. Данов. Значение на съдебно-психиатричната и съдебно-психологичната експертна оценка за установяване на патологичен афект при субекти, извършили престъпления. В: РУ, Научни трудове, том 54, серия 7, Правни науки, Русенски Университет, Русенски Университет, 2015, стр. 115-118, ISBN 1311-3321.
 242. Кьосев П., Н. Ангелова, С. Крушкова. Основни фактори влияещи върху биологичната възраст и продължителността на живота. В: Основни фактори влияещи върху биологичната възраст и продължителността на живота, В Годишна Конференция на Русенския Университет, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Русенски Университет, Русенски Университет, 2014, стр. 109-112, ISBN 1311-3321.
 243. Кьосев П., Н. Ангелова, С. Крушкова. Транскултурални аспекти при консултиране по метода на позитивната психотерапия на клиенти с тревожни разстройства /Русия-България/. В: Научна конференция с Международно участие на РУ,Русе, 2013. Научни трудове на РУ, том 52, серия 8.3, Русенски Университет, Русенски Университет, 2013, стр. 146-149, ISBN 1311-321.
 244. Лишев, Н., Ст. Анастасов, Ст. Миндова. Предложение към функционалното изследване на таза. В: Научни трудове, Том 38, серия 7, Русе, 2001, стр. 20-23, ISBN 1311-3321.
 245. М.Личев, А.Андреев,К. Панайотов. RESEARCHING FOR THE EFFECTS OF MOBILIZATION TECHNIQUES FOR IMPROVING THE MOVEMENT IN THE CERVICAL SPINE BY PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 8.1., Русе, 2017, pp. 29-34
 246. Маноилов П., Ч. Костадинов, Д. Братанов. Методика за изпитване на хващащо устройство на мобилен робот за обезвреждане на армейски боеприпаси. В: V МКСНК “130 години Българска конституция”, НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, Велико Търново, 2009
 247. Матева Т., С. Крушкова, Г. Данов. Радикализацията – на ганицата между абнормната личност и психичната болест. В: Международна научна Конференция „Продиводействие на радикализацията и тероризма”, Сборник с доклади, Hanns Seidel Stiftung, Академия на МВР, Академия на МВР София, Академия на МВР София, 2017, стр. 129-138, ISBN 978-954-348-145-3.
 248. Миндова С. Пробация на апаратното мускулно тестуване в практиката. В: Годишник на шуменския университет брой Том XVII D, Шумен, 2013
 249. Миндова С. Механизми и взаимодействия между мускулите в процесите на оценка, възстановяване и трениране на мускулната сила. В: Научни трудове РУ, том 52, серия 8.1, Русе, 2013
 250. Миндова С., И. Стефанова, А. Върбанова. Систематизиране и оптимизиране на тестове и методи за функционална оценка при увреди на нервната система като инструмент в учебно клиничната практика. В: Научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 8.1, Русе, 2012, стр. 84-88, ISBN 1311-3321.
 251. Миндова С.,Д. Братанов. Мануално мускулно тестуване при роботизирана рехабилитация. В: Научни трудове на РУ, том 50, серия 8.1., Русе, 2011
 252. Миндова Ст. , Ив. Стефанова. Практически насоки за овладяване на метода Бутейко. В: Научни трудове на РУ, том 50, серия 8.1, Русе, 2011, стр. 134-137, ISBN 1311-3321.
 253. Миндова Ст., Ив. Стефанова, П. Парашкевова. Система за ефикасно и пълноценно дишане по метода Бутейко. В: Научни трудове РУ том 48, серия 8.1, Русе, 2009, стр. 130 - 132, ISBN 1311- 3321.
 254. Миндова, С., И. Караганова. Правила за прилагане на апаратно мускулно тестуване с HHD (Hand held dynamometer) в детска възраст. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 53, Серия 8.1., Русе, Издателски център към Русенски университет, 2014, стр. 238 - 141, ISBN 1311-3321.
 255. Миндова, С., И. Караганова. Изходни позиции за прилагане на апаратно мускулно тестуване. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 53, Серия 8.1., Русе, Издателски център към Русенски университет, 2014, стр. 130 -137, ISBN 1311-3321.
 256. Миндова, Ст., Р. Тодорова, Ст. Анастасов. Мотоскопия на деца с церебрална парализа в ранна възраст. В: Научни трудове, Том 38, серия 7, Русе, 2001, стр. 26-29, ISBN 1311-3321.
 257. Миндова., С., Ив. Стефанова. Нарушения в хранителното поведение на подрастващите. В: Научни трудове по фонд "Научни изследвания" - Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията, Русе, 2009, стр. 89 - 91
 258. Минчева П. Дейности на ерготерапевта в условията на семейно-центрирана практика. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", гр. Русе, 2013
 259. Минчева П. Ерготерапевтичното изследване в ранната нтервенция. В: Юбилейна конференция в чест на 65 години от създаването на Медицински колеж - Стара Загора, Стара Загора, 2012
 260. Минчева П., В. Христова, А. Иванова, А. Атанасов. Ранното комплексно лечение на ДЦП – профилактика на двигателното и психическо инвалидизиране на децата в ДМСГД – Русе,. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”,том 3, Русе, 2002, стр. стр.89 – 93
 261. Минчева П., М. Иванова. АПРОБИРАНЕ НА ОЦЕНКА БАЗИРАНА НА КОМПЕТЕНЦИИ НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТ ЕРГОТЕРАПИЯ. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 8.1, 55-та юбилейна конференция на Русенския университет, Русе, 2016, стр. 16-21, ISBN 1311-3321.
 262. Минчева П., Тончева В. Комплексен подход за ранна интервенция при деца със зрителни нарушения. В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев", том 54, Русе, Русенски университет, 2015
 263. Минчева П.,А. Анчева. Развитие на ранната интервенция и мястото на ерготерапевта в комплексния подход към клиентa. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев том 49 серия 8.1, Русе, 2010, стр. 50 – 55
 264. Минчева, П. Методи и средства за позициониране в ранната интервенция на деца с увреждания. В: Юбилейна конференция, ЮЗУ Благоевград, 2014
 265. Митова Е., П. Минчева. ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИВОТ ПРИ ЛИЦА В НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ. В: Конференция с международно участие "СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ" 18-19 май 2017 г, Тракийски университет, Медицински колеж, Стара Загора, 2017
 266. Момчилова, А., Маринов, М., Янев, С. За здравето на здравите деца. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев” Научни трудове, Том 40, Русе, 2003, стр. 137-141, ISBN 1311-3321.
 267. Момчилова, А., С. Янев. Профилактика и борба срещу деформациите на тялото на 10-годишни ученици.. В: Научни трудове, Том 48, Русенски университет, 2009, стр. 20 - 22, ISBN 1311-3321.
 268. Момчилова, А., Янев, С. Плувните занимания за развитие на когнитивните възможности на децата. В: Девета научна конференция „Личност, мотивация, спорт”, София, НСА „В. Левски”, 2003, стр. 159-163
 269. Недева М., Т. Герганова, П. Минчева, А. Атанасов, А. Николова. Играта в релационната психомоторика на деца , отглеждани в ДМСГД –Русе. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”,том 38, Русе, 2001, стр. стр.38 – 41
 270. Неделчева И., Нели Петрова, Деница Василева - Дечева. Кинезитерапия при исхемичен мозъчен инсулт в основен възстановителен период. В: Сборник с научни трудове на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет; том 54, серия 8.1;, 2015, стр. 50 - 55, ISBN 1311-3321.
 271. Неделчева И., Нели Петрова, Деница Василева - Дечева. Ранно функционално възстановяване при пациент с алопластика на колянна става и дискова болест. В: Сборник с доклади на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет; том 54, серия 8.1, 2015, стр. 85 - 91, ISBN 1311-3321.
 272. Нунев, С. Продуктивният конфликт в супервизията в социалната работа. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2013, стр. 56-60, ISBN 1311-3321.
 273. Нунев, С. Съвременни модели на супервизия в социалната работа. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2013, стр. 61-65, ISBN 1311-3321.
 274. Нунев, С. Развитие на образованието по социални дейности в контекста на стратегическото планиране за развитие на социалните услуги. В: Научни трудове на РУ, 2011, том 50, с.8.1., Русе, 2012, стр. 48-52, ISBN 1311-3321.
 275. Нунев, С. Социалната работа като феномен в съвременното социокултурно пространство. В: Научна конференция ”Обществото и предизвикателствата на ХХІ век”, месец на науката 2001, Варна. Известия на съюза на учените – Варна, серия ”Хуманитарни науки” 2’ 2000, 1’ 2001, Варна, Съюз на учените - Варна, 2002, ISBN 1310-6376.
 276. Нунев, С. Организационно-методически аспекти на професионално-практическото обучение на студентите от специалност ”Социални дейности”. В: Юбилейна научно-практическа конференция ”България в началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация”, Велико Търново, 4 април 2002 г., ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, Стопански факу, Велико Търново, Изд. ”Фабер”, 2002, ISBN 954-775-122-0.
 277. Нунев, С. Актуални аспекти на взаимодействието между теория и практика в социалната работа. В: Първа университетска конференция по социална педагогика и социално дело, Китен, 17 – 21 юни 2002. СУ ”Св. Климент Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика, София, СУ "Св. Кл. Охридски", 2002
 278. Нунев, С. Професионално-личностни качества на социалния работник/социалния педагог. В: Юбилейна научна конференция ”25 години Шуменски университет ”Еп. Константин Преславски”, Шумен, 30. Х. – 1.ХІ. 1996 г. , Доклади, кн. Педагогика, Шумен, УИ ”Еп. Константин Преславски”, 1999
 279. Нунев, С. Модел за профилактична работа с деца и юноши с отклонения в поведението. В: Юбилейна научна конференция ”25 години Шуменски университет ”Еп. Константин Преславски”, Шумен, 30. Х. – 1.ХІ. 1996 г., Доклади, кн. Педагогика, Шумен, УИ ”Еп. Константин Преславски”, 1999
 280. Нунев, С. Оптимизиране на структурно-функционалната организация на модела за обучение на социални работници/социални педагози във висшите училища. В: Международна конференция ”Съвременни тенденции в обучението по социални дейности и развитие на професията социална работа”, Бургас, 18 – 19.07.1998 г., Доклади, Бургас, Бургаски свободен университет, 1998
 281. Нунев, С. Оптимизиране на възпитателното взаимодействие за повишаване на социалната компетентност на децата от начална училищна възраст в домовете за деца и юноши. В: Проблеми на възпитателната работа. Доклади от научна конференция. ШУ ”Еп. Константин Преславски”, Педагогически факултет, Шумен, Изд. "Антос", 1996, ISBN 954-8901-16.
 282. Павел Витлиемов, Даниел Братанов, Милко Маринов, Владимир Витлиемов. Метод за изграждане на сензорна система за инструменти за преработване на пластмаси. В: XX ННТК с международно участие „АДП-2011”, Научни известия на НТС по Машиностроене, Созопол, България, 2011, стр. 727-735, ISBN 1310-3946.
 283. Парашкевова П. Кинезитерапевтична програма за профилактика и преодоляване на болките в кръста по време на бременност.. В: Доклади от годишна университетска научна конференция; 16-17.07.2015; том 1, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ, 2015, стр. 190-192, ISBN 1314-1937.
 284. Парашкевова П. Приложение на мануални мобилизационни техники при фрактури на глезенна става лекувани оперативно. В: Доклади от годишна университетска научна конференция; 16-17.07.2015; том 1, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ " Васил Левски", 2015, стр. 193-195, ISBN 1314-1937.
 285. Парашкевова П. Методика на кинезитерапията след операции на стомах и дуоденум.. В: Научни трудове на РУ - 2015, том 54, серия 8.1, Русенски университет, 2015, стр. 159-161
 286. Парашкевова П. Методика за възстановяване на мускулната сила и контрол след фрактури в лакътна става лекувани оперативно. В: Научни трудове РУ, том 52, серия 8.1., Русе, Русенски университет, 2013, ISBN 1311-3321.
 287. Парашкевова П. Методика за преодоляване на болката и миускулният гард след оперативно лекувани фрактури в лакътна става. В: Годишник на Шуменски университет; Педагогически факултет, Шумен, Университетско издателство" Епископ Константин Преславски", 2013, стр. 451- 455, ISBN 1314-6769.
 288. Парашкевова П. Делева Р. Кинезитерапия след фрактури в проксималната част на раменната кост. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 8.1., русе, Печатна база при Русенски университет „ Ангел Кънчев“;, 2009, стр. 133-135, ISBN 1311-3321.
 289. Парашкевова П.,. Приложение на мануални техники за преодоляване на функционалния дефицит след фрактури в лакътна става, лекувани оперативно. В: Юбилейна конференция с международно участие "20 години специалност Кинвзитерапия" ЮЗУ "Неофит Рилски", ЮЗУ " Неофит Рилски"- Благоевград, 2014
 290. Парашкевова П., И. Стефанова, Ст. Миндова. Практическото обучение по Кинезитерапия- основа за изграждането на специфични компетенции. В: Научни трудове РУ том 48, серия 8.1, Русе, 2009, стр. 136 - 138, ISBN 1311- 3321.
 291. Парашкевова П., Р. Делева. Апарати за пасивно раздвижване на лакътна става- обзор на съществуващите средства в България. В: Научна конференция РУ, Русе, 2011
 292. Парашкевова, П. Роля на кинезитерапията в лечението на гръбначните изкривявания. В: Научни трудове РУ ''Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията'', Русе, 2009, стр. 84- 86
 293. Парашкевова, П. Кинезитерапия при фрактури на радиуса на типично място. В: Научни трудове РУ том 47, серия 5.4, Русе, 2008, ISBN 1311- 3321.
 294. Парашкевова, П. Кинезитерапия при супракондилни фрактури при деца. В: Научни трудове РУ том 46, серия 8, Русе, 2007, ISBN 1311- 3321.
 295. Парашкевова, П. Примерна кинезитерапевтична програма след супракондилни фрактури на раменна кост. В: Сборник доклади, Русе, 2006, ISBN 1311- 3321.
 296. Парашкевова, П., С. Миндова. Възстановяване на мускулната сила след оперативно лечение на фрактури в областта на лакътната става. В: Научни трудове РУ том53, серия 8.1, Русе, 2014,, Русенски университет, 2014
 297. Пашкунова Ю. Профилактични методи при лица с хронична болка в гърба и кръста. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС`14, Русе, 2014
 298. Пашкунова Ю. Представяне дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания „Детелина” – гр. Борово. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2016
 299. Пашкунова Ю., Е. Алиева. Оценяване ефективността на fit-ball метода при лумбална спондилоартроза. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2016
 300. Пенчева, Н. Foot Abduction bracing (FAB ) - oртезно лечение при pes equinovarus congenita. IN: Научни трудове на Русенският университет, Русе, Издателски център към Русенският университет, 2011, ISBN 1311-3321.
 301. Пенчева, Н. Консервативното лечение – „френска физиотерапия” при вродени деформитети на ходилото – „криви крачета”. В: Научни трудове - Здравна промоция и превенция, Русе, Издателски център към Русенският университет, 2010, стр. 90-95, ISBN 1311-3321.
 302. Пенчева, Н., И. Караганова, Доц. П. Баракова. Кинезитерапия при деца с вродени деформитети на ходилото – „криви крачета”. В: Сборник доклади на научна студентска сесия - СНС 09, Русе, Издателски център към Русенският университет, 2009, стр. 16 - 21, ISBN 1311-3321.
 303. Пенчева, Н., И. Караганова, П. Баракова. Патоанатомични промени и диагностични методи при congenital metatarsus adductus. В: Сборник доклади на научна студентска сесия - СНС 10, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2010, стр. 71-76, ISBN 1311-3321.
 304. Пенчева, Н., И. Караганова, П. Баракова. Скринингово проучване на честота на разпространение на деформацията „криви крачета” в детска възраст. В: Научни трудове на Русенския университет – 2009, Том 48, Серия 8.1, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2009, стр. 126 – 129, ISBN 1311-3321.
 305. Пенчева, Н.н И. Краганова, доц.П. Баракова. Скринингово проучване на честота на разпространение на деформацията „криви крачета” в детска възраст -. В: Научни трудове на Русенският университет, Русе, Издателски център към Русенският университет, 2009, стр. 126-129, ISBN 1311-3321.
 306. Петрова Н., С. Петрова. Приложение на електроенцефалографията в клиничната неврология. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, РУ; том 54, серия 8.3, 2015, стр. 125-129, ISBN 1311-3321.
 307. Петрова Н. Когнитивни нарушения сред възрастното население. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Печатна база на Русенски университет; том 53, серия 8.3, 2014, стр. 174-178, ISBN 1311-3321.
 308. Петрова Н. Когнитивни нарушения при пациенти след исхемичен мозъчен инсулт, свързани с хомоцистеин като рисков фактор. В: Сборник с научни трудове на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет; том 52, серия 8.3, 2013, стр. 56-61, ISBN 1311-3321.
 309. Петрова Н. Съдово когнитивно нарушение – клинични критерии и рискови фактори. В: Сборник с научни трудове на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет; том 51, серия 8.3, 2012, стр. 30-33, ISBN 1311-3321.
 310. Петрова Н., А. Щрос. Приложение на невропсихологичните изследвания в неврологичната практика. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, Издателство на РУ; том 54, серия 8.3, 2015, стр. 115-119, ISBN 1311-3321.
 311. Петрова Н., Ивалинка Павлова, Деница Василева - Дечева, Ева Цонкова. Детска церебрална парализа - клинични прояви, рехабилитация и лечение. В: Сборник с научни трудове на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет; том 54, серия 8.1, 2015, стр. 122 - 127, ISBN 1311-3321.
 312. Петрова Н., М. Георгиева. Родови травми на нервната система на новороденото. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, РУ; том 54, серия 8.3, 2015, стр. 120-124, ISBN 1311-3321.
 313. Петрова Н., Райчева М., Мехрабиан Ш., Трайков Л. Невропсихологични изследвания и съдови рискови фактори при пациенти след исхемичен мозъчен инсулт. В: Сборник с научни трудове на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет, том 51, серия 8.3, 2012, стр. 25-29, ISBN 1311-3321.
 314. Петрова Н., Руменова А., Събев Н. Мозъчен инсулт – социална значимост, лечение и ефективна превенция. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Печатна база на Русенски университет; том 53, серия 8.3, 2014, стр. 179-186, ISBN 1311-3321.
 315. Петрова Н., Ц. Соколов, Д. Арабаджиева, И. Славова. Мултимодален подход за обезболяване при тотална колянна артропластика. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, Издателство на РУ; том 54, серия 8.1, 2015, стр. 36-40, ISBN 1311-3321.
 316. Петя Минчева. РОЛЯТА НА ЕРГОТЕРАПЕВТА В РАННАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА И ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ. В: Първи национален конгрес по медицинска рехабилитация и ерготерапия, 4-6.10.2010 г., Боровец,, София, 2010
 317. Петя Парашкевова. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОБЕМА НА ДВИЖЕНИЕ СЛЕД ФРАКТУРИ В ЛАКЪТНА СТАВА ЛЕКУВАНИ ОПЕРАТИВНО. В: списание "Наука и технологии", Стара Загора, съюз на учените- Стара Загора, 2013, стр. 313-316
 318. Радослава Делева. Истината за синината след масаж. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016, том 55, серия 8.1., Русе, Печатна база при Русенски университет „ Ангел Кънчев“, 2016, стр. 95-99, ISBN 1311-3321.
 319. Салиева Р., Л. Тодорова. Приложение на скалата за постигане на целите в ерготерапията при деца с увреждания. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2014
 320. Соколов Ц., Н. Петрова. Проблемни кожни рани при пациенти със захарен диабет тип 2 и дистална сетивно-моторна полиневропатия, лекувани с обогатена тромбоцитна плазма. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, Издателство на РУ; том 54, серия 8.1, 2015, стр. 9-13, ISBN 1311-3321.
 321. Ставрев Д., И. Сербезова, Е. Лебикян, В. Манукян. Използване на web-базирани тестове в обучението по анатомия на опорно-двигателния апарат. В: Научни трудове на русенския университет, 2008, том 47, серия 5.4, с. 10-15, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2008, стр. 10-13, ISBN 1311-3321.
 322. Ставрев, Д. 40 години от създаването на “БЮЛЕТИН НА ВСС-ВАРНА”. В: Сборник материали от втора научно-практическа конференция по водно спасяване, Варна, Дружество на специалистите по водно спасяване, ОС на БЧК-Варна, 2009, стр. 24-28
 323. Ставрев, Д. „Бюлетин на ВСС-Варна” - уникален източник за историята на водното спасяване. В: Сборник на варненско дружество по история на медицината „Доц. д-р Владимир Василев”, I, Варна, Колор Принт-ПАК, 2009, стр. 48-51
 324. Ставрев, Д. , Г. Иванова. Електронно обучение в преподаването на анатомия – натрупан опит и перспективи. В: Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, Свищов, Стопанска академия, 2012, стр. 301-308, ISBN 978-954-23-0747-1.
 325. Ставрев, Д., Г. Иванова. Изследване на ефекта от прилагане на електронно обучение, като част от комплексния метод в преподаването. В: Сборник с доклади на Международна научна конференция, Варна, Наука и икономика, 2012, стр. 186-192, ISBN 978-954-21-0630-2.
 326. Ставрев, Д., Г. Маринов. Морфометрична оценка на преоперативния статус на стените на бедрените кръвоносни съдове, като част от предвидения в препоръка №76 мултидисциплинарeн подход на “Трансатлантически международен консенсу. В: Сборник от седмата национална конференция по проблемите на термичната травма и пластична хирургия- Варна. Сдружение за термична травма и пластична хирургия-Варна, Варна, Славена, 2013, стр. 42-49
 327. Стефанов Г. Изследване на развитието на социалната услуга „Приемна грижа“ в област Русе, при междинна оценка на областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе 2012. В: Сборник с доклади, Сборник доклади на студентска научна сесия 2013, РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 46-50, ISBN 1311 3321.
 328. Стефанов Г. Сравнителен анализ на приемната грижа в европейски контекст. В: XXIII Международна научна конференция, Съюз на учените Стара Загора, Международно научно on-line списание НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, 2013, стр. 52-56, ISBN 1314-4111.
 329. Стефанов Г С. Съвременен поглед върху отклоненията в детското поведение. В: Сборник с доклади от научната сесия на РУ за студенти и докторанти, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, ISBN 1311-3321.
 330. Стефанов Г С. Социална работа с деца с отклоняващо се поведение – актуално състояние и перспективи. В: Сборник с доклади на научната конференция на РУ§СУ 2015, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, ISBN 1311-3321.
 331. Стефанов Г С. Мултидисциплинарна научна основа при социална работа с деца с отклоняващо поведение. В: Сборник с доклади на научната конференция на РУ§СУ 2015, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, ISBN 1311-3321.
 332. Стефанов Г.С.,. Обществени нагласи към социалната услуга „Приемна грижа“ в Община Русе. В: Двадесет и втора международна научна конференция, Международно научно on-line списание, Наука и технологии, Съюз на учените - Стара Загора, 2012, стр. 73-77, ISBN 1314-4111.
 333. Стефанов Г.С.,. Изграждане на привързаност в условията на приемна грижа. В: Научна конференция РУ§СУ 2012, Сборник научни трудове на Русенския университет, Том 51, серия 8.1, 2012, стр. 54-58, ISBN 1311-3321.
 334. Стефанова Т., Б. Тодорова. Система от критерии и показатели за изграждане на учебен курс по физика за технически ВУЗ. В: Сборник “Научна конференция, направление природоматематически и хуманитарни науки”, Габрово, 1991, стр. 133 - 137
 335. Стефанова А. Ролята на социалния работник в интегрирането на деца с увреждания. В: Втора научно - практическа конференция с международно участие, ТУ - Варна, 2017
 336. Стефанова А. ПСИХО-СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА ПРИ ОТКАЗ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕ. В: Втора научно - практическа конференция с международно участие, ТУ - Варна, 2017
 337. Стефанова Ив. Необходимостта от интензивна кинезитерапия за двигателното възстановяване след мозъчен инсулт. В: Научни трудове на РУ, том 54, серия 8.1, Русе, 2015, стр. 146 - 149, ISBN 1311-3321.
 338. Стефанова Ив. Примерна кинезитерапевтична програма след реконструкция на предна кръстна връзка при спортуващи студенти. В: Варненски медицински форум, том 4, приложение 3, Варна, Медицински университет, 2015, стр. 135-137
 339. Стефанова Ив. Приложение на апаратите за пасивно раздвижване в кинезитерапевтичната практика. В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2013, стр. 242 - 245, ISBN 1314 - 6769.
 340. Стефанова Ив. Включване на апарат за пасивно раздвижване в рехабилитацията на пациенти с хемиплегия. В: Научни трудове на Русенски университет, том 53, серия 8.1, РУ, 2014, стр. 7-10, ISBN 1311-3321.
 341. Стефанова Ив., Ст. Миндова. Потенциал за прилагане на автоматизирани средства в пасивната рехабилитация. В: Научни трудове на РУ, том 50, серия 8.1, Русе, 2011, стр. 155-158, ISBN 1311-3321.
 342. Стефанова Т., Б. Тодорова. Курсът по Физика и астрономия в подготовката на началните учители – средство за формиране на интерес към физиката. В: сборник доклади от ХХІІ Национална конференция по въпросите на обучението по физика: “Да възвърнем интереса към физиката”, Стара Загора, 1994, стр. 119 - 125
 343. Стефанова Т., Б. Тодорова. Използване на знанията от термодинамиката при обучението по ДВГ в средно техническо училище. В: Сборник “Научна конференция на ТУ”, Габрово, 1992
 344. Стефанова Т., Б. Тодорова. Една онтодидактическа концепция за разработване на учебна програма по физика за чуждестранни студенти от подготвителния курс. В: Сборник “Научна конференция, направление природоматематически и хуманитарни науки", Габрово, 1991, стр. 138 - 142
 345. Стефанова Т., Б. Тодорова. Един подход за конструиране на учебното съдържание за професионално ориентиран курс по физика в технически университет. В: Сборник “Научна сесия Сливен`91”, т.II, Сливен, 1991, стр. 28-33
 346. Стефанова Т., Б. Тодорова, В. Пенчева. Проектни дейности, като форма в екологичното образование по физика в основното, средното и висшето училище. В: Сборник доклади от ХХХ Научна конференция на Съюза на физиците в България, Пловдив, 2002, стр. 150-153
 347. Стефанова Т., Б.Тодорова. Модел на класическата електродинамика като теоретично обобщение. В: Сборник доклади “Юбилейна научна сесия 45 години ВНВВУ”, т.IV, Долна Митрополия, 1990, стр. 154 - 161
 348. Стефанова Т., Б.Тодорова. Система от проблемни задачи по физика за самостоятелна работа за технически университет. В: Сборник от ХVIII методическа конференция на ПУ “П.Хилендарски”, Пловдив, 1990, стр. 10-12
 349. Стефанова Т., Б.Тодорова, Вс.Петков. Диференцирано прилагане на подхода на теоретичното обобщение при структуриране на учебното съдържание по физика за подготвителния курс на чуждестранни студенти - инженерни и медицински специалности. В: Депозиран в ЦИНТИ - ЦНТБ под N НД 1754/90, София, 1990, стр. 8
 350. Стефанова Т., Б.Тодорова, Вс.Петков. Диференцирано прилагане на подхода на теоретичното обобщение при подбора на учебното съдържание по физика за подготвителния курс на чуждестранни студенти - инженерни и медицински специалности. В: Депозиран в ЦИНТИ - ЦНТБ под N НД 1755/90, София, 1990, стр. 7
 351. Стефанова Т., Б.Тодорова, М.Нинова. Экологические проекты - средство экологического восспитания. В: Матерiали Мiжнародноi науково-практичноi конференцii “Днi науки`2005”, том 49 “Екологiя”, Днiпропетровськ, 2005, стр. 19-22, ISBN 966-7191-86-9.
 352. Стефанова Т., В. Пенчева, Б. Тодорова. Концепция за разкриване на специалност „Инженер – педагог“ в Технически висши учебни заведения. В: Сборник “Научна сесия на ВВМУ”, том 4, Варна, 1994, стр. 75 - 80
 353. Стефанова Т., М.Велева, Б.Тодорова. Конструиране съдържанието на лекционен курс по физика за медицински групи в подготвителния курс за чуждестранни студенти. В: Юбилейна научна сесия на ВМИ - Пловдив, Пловдив, 1990
 354. Стефанова Т., П.Баракова, С. Миндова, Ив. Раева. Стратегия за развитие на специалността "Кинезитерапия" в Русенски университет. В: В: Научни трудове по фонд "Научни изследвания" - Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията, Печатна база при Русенски университет, 2009, стр. 26 - 33
 355. Стефанова, Ив. TOOLS TO ASSESSING REHABILITATION AFTER STROKE// Инструменти за оценка на рехабилитационния потенциал на пациенти след мозъчен инсулт. В: Научни трудове на Русенски университет, Университетски издателски център при РУ, 2018, ISBN 978-954-712-753-1.
 356. Стефанова, Ив. Значението на кинезитерапията в комплексното лечение на хроничната артериална недостатъчност на крайниците. В: Научни трудове на РУ, том 50, серия 8.1, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2011, стр. 151-154, ISBN 1311-3321.
 357. Стефанова, Ив. Кинезитерапевтично поведение при фрактури в областта на глезенната става, лекувани с метална остеосинтеза. В: Научни трудове РУ том 46, серия 8, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2007, стр. 117-120, ISBN 1311- 3321.
 358. Стефанова, Ив., С. Миндова. Кинезитерапията – средство за предотвратяване на плоскостъпието при деца и подрасващи. В: В: Научни трудове по фонд "Научни изследвания" - Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията, Русе, Печатна база при РУ, 2009, стр. 86 - 88
 359. Стефанова, Т., П. Баракова., Ст. Миндова. Стратегия за развитието на специалност „Кинезитерапия”. В: Научни трудове, 2009, Русе, 2009, стр. 26-34
 360. Стефанова,Т.,Т. Богданова, Б. Тодорова. Концепция за изграждане на система училищен физичен експеримент по класическа електродинамика в СОУ. В: Научни трудове на РУ, том 37, серия 3 "Електротехника, електроника, автоматика. Физика", Русе, 1999, стр. 441-444, ISBN 1311-3321.
 361. Стойчев К., Д. Братанов, С. Бурджиев Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Дамянов,. Complex disaster risk assessment and cost effectiveness of of decision making. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 331-335, ISBN 1313-8308.
 362. Стойчев К., Д. Братанов, Ст. Бурджиев, Д. Димитров, В. Пъневски, А. Тумбарска, Г. Дамянов. Improving and enhance the tools needed to coordinate intersectoral actions to protect critical infrastructure in a situation of complex terrorist threats (CISCOT). IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 356-359, ISBN 1313-8308.
 363. Стойчев К., Д. Братанов, Ст. Бурджиев, Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Георгиев, Г. Дамянов. Improvement of the urban security and defense trough the implementation of advanced detection sensors'system. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 351-355, ISBN 1313-8308.
 364. Тодорова Б. Проектни дейности за формиране и утвърждаване на нагласи за здравословен и хуманен начин на живот на учениците. В: Сборник доклади от Националната научно-практическа конференция на МОН “Здравословно и хуманно образование”, Горна Оряховица, 2002, стр. 35-38
 365. Тодорова Б. Принципи на познание и творчество в природните науки. В: Юбилейна научна конференция с международно участие “10 години Бургаски Свободен Университет”, В: “Университетът през третото хилядолетие”, том 3, Бургас, 2001, стр. 250 – 255, ISBN 1311-221 X.
 366. Тодорова Б. Въвеждане елементи на биофизиката в курса по физика за медицински групи във ФЧС. В: Юбилейна научна сесия на ВМИ - Пловдив, Пловдив, 1990, стр. 77
 367. Тодорова Б., Ж. Иванова. Методите на де Боно за развитие на мисловната дейност – предпоставка за познавателни и творчески умения в обучението по физика. В: І Балканска конференция “Образованието – глобална идентичност и културно разнообразие”, том 3, Стара Загора, Тракийски университет - Стара Загора, 2003, стр. 138 – 144, ISBN 954-314-005-7.
 368. Тодорова Б., Ж. Иванова, Св. Дяковска. Методы формирования экологических ценностей у школьников. В: Матерiали Мiжнародноi науково-практичноi конференцii “Днi науки`2005”, том 49 “Екологiя”, Днiпропетровськ, Наука i освiта, 2005, стр. 22-25, ISBN 966-7191-86-9.
 369. Тодорова Б., Ж. Иванова. Възможности за развитие на мисловната дейност в часовете по физика. В: Научни трудове от Научна сесия`2001 на ПУ “П. Хилендарски” – “Проблеми на обучението по физика”, том 34, кн.4, Пловдив, 2001, стр. 273-277
 370. Тодорова Б., Миндова Ст., Анастасов Ст. Кинезиологични аспекти на работното пространство на студентите. В: Научни трудове РУ том 39, серия 6, Русе, 2002, стр. 39-44, ISBN 1311-3321.
 371. Тодорова Б., Ст.Миндова. Динамометрия и анализ на силовите захвати на ръката. В: Научни трудове на РУ, том 40, серия 6 “Кинезитерапия и медицина”, Русе, 2003, стр. 23-29, ISBN 1311-3321.
 372. Тодорова Б., Т. Стефанова, Ж. Иванова, Св. Дяковска. Развиване на общи компетенции чрез интердисциплинарни връзки физика – биомеханика. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, серия 8.1 "Здравна промоция и превенция", том 48, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев", 2009, стр. 147-149, ISBN 1311-3321.
 373. Тодорова Б., Т. Стефанова, Ж. Иванова, Св. Дяковска. Ролята на мисленето за развиване на общи компетенции у студентите чрез активни форми по биофизика. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, серия 8.1 "Здравна промоция и превенция", том 48, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев, 2009, стр. 142-146, ISBN 1311-3321.
 374. Тодорова Б., Т. Стефанова, М. Нинова. Екологичен мониторинг на крайбрежните води на р.Дунав в Русенска област. В: Научни трудове на РУ, том 39, серия 4.3 “Химични технологии и биотехнологии. Екологични проблеми”, Русе, 2002, стр. 177 – 182, ISBN 1311-3321.
 375. Тодорова Б., Т. Стефанова, М. Стоилова. Технология за конструиране на дидактически тестове по електротехника. В: ІV национална конференция на младите научни работници, Стара Загора, Депозиран в ЦИНТИ - ЦНТБ под N НД 6694/93, 1993, стр. 8
 376. Тодорова Б., Т.Стефанова. Междупредметност между физика и общотехнически дисциплини в условията на теоретичното обобщение. В: Сборник от Юбилейна научна конференция на ВВМУ "110 години морско образование в България", т. 1, Варна, 1991, стр. 41-44
 377. Тодорова Б., Т.Стефанова. Онтодидактически аспект на междупредметността в преподаването на електронната теория на проводимостта в курса по физика във ВУЗ и елементи от металознанието. В: Сборник от Юбилейна научна конференция на ВВМУ, т. 1, Варна, 1991, стр. 44-47
 378. Тодорова Л. Самооценка на дейностите – съпоставка между деца с увреждания и деца в институции. В: Сборник доклади от Юбилейна научна конференция "Стратегии и иновации в развитието на медицинското образование”, Стара Загора, Академично издателство Тракийски университет, 2012, стр. 37-42, ISBN 978-954-338-044-2.
 379. Тодорова Л., А. Ангелова, П. Минчева. Ерготерапевтичен подход при комплексното лечение на болни с депресивни състояния. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 44, серия 6.3., Русе, 2005, стр. 266 – 269, ISBN 1311-3321.
 380. Тодорова Л., Б. Тодорова. Физиологични изменения в сърдечната дейност след натоварване. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 40, серия 6 "Кинезитерапия и медицина", Русе, 2003, стр. 89 – 92, ISBN 1311-3321.
 381. Тодорова Л., Е. Великова. Методика за провеждане и оценка на практическото обучение по специалност Ерготерапия, базирана на компетенции. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 8.1., Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2016, ISBN 1311-3321.
 382. Тодорова Л., П. Минчева. Ерготерапевтични подходи в помощ на приобщаващото образование. В: Конференция с международно участие “Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа”, СУ "Климент Охридски", София, 2012
 383. Тодорова Л., П. Минчева. Партньорството като компонент на ерготерапевтичен подход за социално приобщаване на млади хора с увреждания чрез насърчаване на трудова заетост. В: Балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството през 21ви век”, ЮЗУ – Благоевград, 23–24.06.2007 г., Годишник „Наука – образование – изкуство”, том 1, част 1, Благоевград, УИ "Неофит Рилски”, 2007, стр. 72 – 78, ISBN 978-954-680-529-4.
 384. Тодорова Р., В. Христова, Г. Андреева, М. Герова, З. Огнянова, А. Николова, П. Минчева. Дихателна кинезитерапия при новородени с много ниска телесна маса. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 37, Русе, 1999, стр. стр.177 – 181
 385. Тодорова, Б. Качеството на образованието – елемент на качеството на обществото. В: Сборник доклади: Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи, Втора национална научна конференция с международно участие, том II, Русе, 2009, стр. 108-114, ISBN 1314-0051.
 386. Тодорова, Б. Обучението в работа по проекти – възможност за повишаване качеството на висшето образование. В: Сборник доклади: Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи, Втора национална научна конференция с международно участие, том II, Русе, 2009, стр. 114-119, ISBN 1314-0051.
 387. Тодорова, Б. Иновативни форми на педагогическа среда и похвати при извънаудиторната учебно-изследователска работа на студентите в областта на естествените науки. В: Научни трудове на РУ и СУ-Русе, том 52, серия 8.1 “Здравна промоция и превенция”, Русе, 2013, стр. 31-37, ISBN 1311-3321.
 388. Тодорова, Б. Ценности и ценностна система на индивида като фактори за познание и творчество. В: Научни трудове на РУ, том 51, серия 6.2 “Педагогика и психология. История, етнология и фолклор”, Русе, 2012, стр. 99-104, ISBN 1311-3321.
 389. Тодорова, Б. Основни принципи на естествознанието – база за формиране на компетенции при обучението на студенти по Кинезитерапия и Ерготерапия. В: Сборник доклади на Научна конференция на Русенски университет «Ангел Кънчев», Русе, 2007, стр. 377-382, ISBN 1311-3321.
 390. Тодорова, Б. Метод за разработване на дидактически тестове, основан на принципите на естествознанието и подхода на теоретичното обобщение в природните науки. В: Сборник доклади от Научна конференция на Русенски университет «Ангел Кънчев», Русе, 2007, стр. 382-387, ISBN 1311-3321.
 391. Тодорова, Б. Определяне на някои биомеханични параметри на мускулната сила при човека. В: Научни трудове на РУ, том 41, серия 6.1 “Математика, информатика и физика”, Русе, 2004, стр. 153-157, ISBN 1311-3321.
 392. Тодорова, Б. Проектни дейности като педагогически практики за формиране и утвърждаване на ценности. В: Сборник доклади: І Балканска конференция “Образованието – глобална идентичност и културно разнообразие”, Стара Загора, том 3, 2003, стр. 144 -151, ISBN 954-314-005-7.
 393. Тодорова, Б., Т. Стефанова. Творчески процедури в обучението по природни науки (биомеханика). В: Научни трудове на РУ и СУ, том 47, серия 5.4 “Здравна промоция и превенция. Физическо възпитание и спорт”, Русе, 2008, стр. 84-88, ISBN 1311-3321.
 394. Тодорова, Б., Т. Стефанова. Проблемност в обучението по биомеханика. В: Научни трудове на РУ и СУ, том 47, серия 5.4 “Здравна промоция и превенция. Физическо възпитание и спорт”, Русе, 2008, стр. 79-84, ISBN 1311-3321.
 395. Тодорова, Л. Аспекти на самооценката в детска възраст. В: Научни трудове на РУ, 2011, том 50, серия 6.2., Русе, Издателски център при РУ, 2012, стр. 48-54, ISBN 1311-3321.
 396. Тодорова, Л. Компетентност и значение на дейностите в ежедневието на деца с увреждания и деца в институции. В: Научни трудове на РУ, 2011, том 50, серия 8.1., Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2012, стр. 96-100, ISBN 1311-3321.
 397. Тодорова, Л. Дейностната саомооценка на детето – инструмент за активно участие на детето в терапевтичния процес. В: Първи национален конгрес по медицинска рехабилитация и ерготерапия, 4-6.10.2010 г., Боровец, София, 2010
 398. Тодорова, Л. Инструменти за самооценка в ерготерапията. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 49, серия 8.1, Русе, 2010, стр. 44-49
 399. Тодорова, Л. Процесът TUNING и подготовката на обучението по ерготерапия в Русенския университет. В: Първа национална научна конференция “Качество на висшето образование”, 1-2.06.2006 г., Русе, 2006
 400. Тодорова, Л. Тютюнопушене и употреба на алкохол – анкетно проучване сред студенти. В: Здравословно и хуманно образование, Горна Оряховица, 2002, стр. 198-202
 401. Тодорова, Л. Оценка на двигателната активност на студенти от РУ “Ангел Кънчев". В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 39, серия 6, Русе, 2002, стр. 102-106, ISBN 1311-3321..
 402. Тодорова, Л. Мониторинг на фактическото хранене на студенти от Русенския университет. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 38, серия 7, Русе, 2001, стр. 122-125
 403. Тодорова, Л. Физиологичен ефект на физическото натоварване върху сърдечно-съдовата дейност при студенти-кинезитерапевти. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 37, серия 10 “Биология, химия, химични и биотехнологии”, Русе, 1999, стр. 183-188
 404. Тодорова, Л., П. Минчева. Учебната практика по ерготерапия в Центъра за настаняване от семеен тип – модел за тристранно партньорство. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 48, серия 8.1, Русе, 2009
 405. Тодорова, Л., П. Минчева. Ерготерапевтичен подход при деца в риск от дейностна депривация. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев” том 47 серия 5.4., Русе, 2008, стр. 75 – 79
 406. Тодорова, Л., П. Минчева. Интензивнa програмa за социално включване в дейностен аспект. В: II Балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството през 21ви век”, Годишник „Наука – образование – изкуство”, том 2, УИ, Благоевград, 2008, стр. 622 – 623
 407. Тодорова, Л., П. Минчева. Интензивнa програмa “Европейски перспективи за социално приобщаване” и нейното интегриране в обучението по Ерготерапия в Русенския университет. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев, Русе, 2007, стр. 387-392, ISBN 1311-3321.
 408. Тодорова, Л., П. Минчева. Приложение на модела на човешките дейности в български контекст. В: Първа национална конференция по медицинска рехабилитация и ерготерапия при заболявания на опорно-двигателния апарат, 4–6.10.2007, Плевен, Медицински университет, 2007
 409. Тодорова, Л., П. Минчева. Професионалното профилиране – средство за насърчаване на трудовата интеграция на младежи с увреждания и в неравностойно положение. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 44, серия 6.3., Русе, 2006, стр. 177 – 181
 410. Тодорова, Л., П. Минчева. Ерготерапията в помощ на социалното приобщаване на младежи с увреждания и в неравностойно положение. В: Научна конференция с международно участие “Присъединяването на България Европейския съюз – предизвикателства, проблеми, перспективи”, БСУ, 9-11.06.2006 г., Бургас, 2006, стр. 359 – 364
 411. Тодорова, Л., П. Минчева. Ерготерапевтичен подход за приобщаване на деца с увреждания в масовото образование. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 44, серия 6.3., Русе, 2005, стр. 109 – 113, ISBN 1311-3321.
 412. Тодорова, Р., В. Христова, Н. Стефанова, В. Немецова, Ст. Миндова, А. Атанасов. Отклонения в двигателното развитие на новородени с повишен риск. В: Научни трудове, Том 38, серия 7, Русе, 2001, стр. 30-34, ISBN 1311-3321.
 413. Точев Вл., Д. Братанов, Ч. Костадинов. Система за управление на мобилен робот за обезвреждане на армейски боеприпаси. В: V МКСНК “130 години Българска конституция”, НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, Велико Търново, 2009
 414. Христова В. ,А. Анчева. Разширяване на дейността на ДМСГД- Русе и разкриване на Дневен център. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2008, том 47, серия 5.4, Русе, 2008, стр. 71-74
 415. Христова Д., Л. Тодорова. Здравната култура на студентите - отражение на здравно-образователната програма в училище. В: Национална научно-практическа конференция, Горна Оряховица, 2002
 416. Христова Й., Л. Тодорова. Роля на груповата работа в ерготерапията за оптимизиране дейностния баланс при лица с умствена изостаналост. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, ИЦ на РУ "Ангел Кънчев", 2015, ISBN 1311-3321.
 417. Я. Папатанасиу, Ю. Пашкунова, Т. Троев, С. Янев, Х. Елкова. Ефективни физикални средства при лечение на хроничната мускулно-скелетна болка при възрастни индивиди. В: Научни трудове на Съюза на учените в България, Пловдив, 2016
 418. Янев, С. Познания за нормалното двигателно развитие – помощ в рехабилитацията на деца с церебрална парализа. В: Научни трудове „Изследване на ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията”, Русе, 2009, стр. 34-38
 419. Янев, С. Настоящи проблеми в обучението на студенти в областта на кинезитерапията.. В: Втора научна конференция с международно участие „Качество на висшето образование в България – проблеми и перспективи”,, Сборник доклади, Том II,, Авангард Принт”, Русе, 2009, стр. 119-123, ISBN 1314-0051.
 420. Янев, С. Електронна база данни – помощ в изследването на децата с церебрална парализа.. В: II-ра Балканска научна конференция „Наука, образование и изкуство в 21-ви век”, Том 2, Благоевград, 2008, стр. 624-630
 421. Янев, С. Изследване на влиянието на специализираните кинезитерапевтични методики и хидротерапията при деца с ДЦП.. В: Научни трудове, Том 45, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2006, стр. 141-146, ISBN 1311-3321.
 422. Янев, С. Изходни позиции и видове захват при провеждане на хидротерапия за деца с церебрална парализа.. В: Научни трудове, Том 44,, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2005, стр. 218-221, ISBN 1311-3321.
 423. Янев, С. Комплекс от тестове за диагностика и отчитане на резултатите от лечението на деца страдащи от церебрална парализа.. В: Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, София, „Веда Словена – ЖГ”, 2004, стр. 341-343, ISBN 954-8510-87-1.
 424. Янев, С. Упражнения върху надуваема топка за деца с церебрална парализа.. В: Научни трудове, Том 41, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2004, стр. 209-211, ISBN 1311-3321.
 425. Янев, С. Кинезитерапевтични методики за въздействие при деца с церебрална парализа.. В: “Стрес, спорт, адаптация”, НСА “В. Левски”, София,, 2004, стр. 368-371, ISBN 954-8964-61-9.
 426. Янев, С., З. Иванова. Кинезитерапия при деца с церебрална парализа.. В: Сборник доклади на студентска научна сесия, Русе, 2008, стр. 49-53, ISBN 1311-3321.
 427. Янев, С., С. Миндова. Анализ на корелационните зависимости след проведено комплексно лечение за деца с церебрална парализа.. В: Научни трудове „Изследване на ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията”, Русе,, 2009, стр. 39-43
 428. Янев, Ст., Д. Георгиева. Психологичният проблем при родителите с деца страдащи от церебрална парализа. В: Научни трудове, том 47, Русенския университет, 2008, стр. 64-66, ISBN 1311-3321.
 429. Янева, М., Д. Ставрев, Х. Бозов. Мястото на раните от съдов произход и следтравматичните състояния всред заболяванията лекувани с ХБО в отделението по хипербарна медицина на ВМА, МБАЛ- Варна. В: Сборник от шестата национална конференция по проблемите на термичната травма и пластична хирургия – Варна, Варна, Славена, 2012, стр. 29 - 36
 430. Янева, М., Х. Бозов, Д. Ставрев. Приложение на хипербарна оксигенация /ХБО/ при пациенти с труднозарастващи рани - 10 годишен обзор.. В: Сборник от четвърта национална конференция по проблемите на термичната травма и пластична хирургия – Варна, Варна, Славена, 2010, стр. 51-55
учебници
 1. Ангелов С. Анатомия и Физиология. Русе, РУ, Ангел Кънчев, 2016, ISBN 978-954-712-684-8.
 2. Ангелова – Барбалова Н., С., Крушкова. Психопатология и диагностика в психиатрията и клиничната психология. Русе, Хелт Консулт, 2013, стр. 210, ISBN 978-954-92702-4-2.
 3. Андонов Й, Косев П, Валентинов Б,Соколов Ц. Ръководство по травматология на крайниците. Русе, България, Русенски университет „Ангел Кънчев”, издателство, 2015, ISBN ISBN 978-954-712-.
 4. Братанов Даниел. Ерготерапевтични средства за адаптиране на средата I. Русе, Печатна база при Русенки университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 134, ISBN 978-954-712-599-5.
 5. Караганова, И. Кинезитерапия при по-чести гериатрични заболявания. Плевен, Медиатех-Плевен, 2016, стр. 134, ISBN 978-619-207-064-9.
 6. Караганова, И. Основи на кинезитерапията в гериатрията. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 62, ISBN 978-954-712-687-9.
 7. Караганова, И. Адаптирана физическа активност. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 164, ISBN 978-954-712-686-2.
 8. Крушкова С. Медицинска психология. Плевен, МЕДИАТЕХ ЕSTD Плевен, 2018, стр. 103, ISBN 978-619-207-161-5.
 9. Крушкова С. Психология на личността. Русе, Хелт Консулт, 2016, стр. 80, ISBN 987-619-7092-07-3.
 10. Крушкова С., Г. Данов, Н. Добрева,. Наръчник за организиране на психосоциалната дейност в Комплекс за социални услуги за възрастни хора с увреждания. Русе, Хелт Консулт, 2018, стр. 32, ISBN 978-619-7092-06-6.
 11. Митева- Георгиева Радослава. Масаж ІІ. Русе, Медиатех- Плевен, 2018, стр. 127, ISBN 978-619-207-128-8.
 12. Нунев С. Уеб базиран лекционен курс „Основи на социална работа - І част (история и теория на социалната работа). Проект № BG051P0001-4.3.04-0007. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Русенски университет, 2014, ISBN Проект № BG051P00.
 13. Нунев С. Уеб базиран лекционен курс „Основи на социална работа - ІІ част (професионална дейност и сфери на социалната работа). Русенски университет, Проект № BG051P0001-4.3.04-0007. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 2014, ISBN Проект № BG051P00.
 14. Нунев, С. История на социалната работа. Учебник за студентите в професионално направление „Социални дейности“. София, „Парадигма“, 2019, стр. 236, ISBN 978-954-326-406-3.
 15. Нунев, С. Методика за предоставяне на социална услуга „Център за интегрирана подкрепа на деца и семейства в криза“. Русе, Авангард Принт, 2019, стр. 140, ISBN 978-954-337-391-8.
 16. Нунев, С. Социална работа в общност. Учебник за студентите в професионално направление „Социални дейности“. София, „Парадигма“, 2019, стр. 220, ISBN 978-954-326-407-0.
 17. Нунев, С. Ръководство за практическо обучение по социална работа.. Русе, Изд. на Русенски университет „А. Кънчев“, 2015, стр. 84 стр., ISBN ISBN: 978-954-712.
 18. Нунев, С. Основи на социалната работа. Шумен, Изд ”Антос”, 2001, стр. 284, ISBN 954-8901-62-5.
 19. Нунев, С. Професионално-практическата подготовка на социалните педагози/социалните работници Теоретични основи и методически насоки. Шумен, Изд. ”Антос”, 1999, стр. 183, ISBN 954-8901-36-6.
 20. Парашкевова П. Кинезитерапия при хирургични заболявания. Русенски университет, Печатна база при Русенски университет " Ангел Кънчев", 2015, стр. 138, ISBN 978-954-712-676-3.
 21. Парашкевова П. Кинезитерапия в акушерството и гинекология. Русенски университет, Печатна база при Русенски университет " Ангел Кънчев", 2015, стр. 75, ISBN 978-954-712-677-0.
 22. Петрова Н., К. Захариева, Т. Атанасова. Неврологични заболявания. Плевен, МЕДИАТЕХ, 2019, стр. 124, ISBN 978-619-207-154-7.
 23. Попов. Н., Д. Попова, Ст. Янев, З. Цветанова, Е. Николова, Ц. Пантева, Н. Михайлова, Т. Мегова, Л. Стоянова, Р. Костов. Въведение в кинезитерапията: Основни средства и методи. София, НСА Прес, 2009, ISBN 978-954-718-258-5.
 24. Радослава Делева. Масаж I. Русе, Печатна база при Русенски университет „ Ангел Кънчев“;, 2017, стр. 127, ISBN 978-954-712-718-0.
 25. Стефанова, Ив. Кинезиологични основи на кинезитерапията. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2017, ISBN 978-954-712-729-6.
 26. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова, В. Ананиев. ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА /учебник за трети клас/. Варна, Издателство „Бит и техника“ ООД, 2004, стр. 72, ISBN 954-91325-6-0.
 27. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова, С. Димитрова, Ж. Марина, Г. Ананиева. Човекът и природата 3 клас. Варна, "Бит и техника" ООД, 2018, стр. 68, ISBN 978-619-7457-31-5.
 28. Тодорова Л. Ерготерапия за психично здраве. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, стр. 170, ISBN 978-954-712-766-1.
 29. Тодорова Л. Теоретични основи на ерготерапевтичния процес. Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2012, стр. 130, ISBN 978-954-712-561-2.
 30. Тодорова, Л. Ерготерапия и психично здраве. В Ерготерапия – трета част, под ред. на Ив. Топузов. София, РИК „Симел”, 2009, стр. 130 -140, ISBN 978-954-9487-62-6.
 31. Тодорова, Л. Ерготерапия за социално приобщаване на хората с увреждания. В Ерготерапия – втора част (специална), под ред. на Иван Топузов. София, РИК „Симел”, 2008, стр. 278-302, ISBN 978-954-9487-41-1.
учебни пособия
 1. Косев П., Б. Валентинов, Й. Андонов, Ц. Соколов, Н. Петрова. Лекционен курс по ортопедия за студенти по Кинезитерапия. Русе, Издателски център на РУ „Ангел Кънчев“, 2015, стр. 100, ISBN 978-954-712-646-6.
 2. Миндова, С. „КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ НЕРВНИ И ПСИХИЧНИ БОЛЕСТИ“. Русе, Издателсво на Русенски университет, 2015, ISBN 978-954-712-650-3.
 3. Миндова, С. МЕТОДИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА В КИНЕЗИТЕРАПИЯТА. Русе, Издателсво на Русенски университет, 2015, ISBN 978-954-712-649-7.
 4. Минчева П. Ерготерапия в педиатрията (Учебник за студенти по ерготерапия). гр. Русе, Академично издателство, 2018, стр. 130, ISBN 978-954-712-745-6.
 5. Минчева П. Ерготерапия в педиатрията, Ръководство за практически упражнения. гр. Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2016, стр. 99 стр., ISBN 978-954-712-694-7.
 6. Нунев, С. Ръководство за практически упражнения по социална работа. Въведение, професионална дейност и сфери на социална работа. София, „Парадигма“, 2020, стр. 129, ISBN 978-954-326-422-3.
 7. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова. Тетрадка за трети клас ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА. Варна, Издателство „Бит и техника“ ООД, 2004, стр. 32, ISBN 954-91325-7-9.
 8. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова. Книга за учителя ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за трети клас. Варна, Издателство „Бит и техника“ ООД, 2004, стр. 76, ISBN 954-91325-8-7.
 9. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова, С. Димитрова. Книга за учителя ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за трети клас. Варна, Издателство „Бит и техника“ ООД, 2018, стр. 56, ISBN 978-619-7457-34-6.
 10. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова, С. Димитрова, Ж. Марина, Г. Ананиева. Учебна тетрадка ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за трети клас. Варна, Издателство „Бит и техника“ ООД, 2018, стр. 36, ISBN 978-619-7457-30-8.
 11. Тодорова Л. Теоретични основи на ерготерапията (работна тетрадка). Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2018, стр. 56, ISBN 978- 954-712- 747.
 12. Тодорова Л. Аналитични и терапевтични методи и средства в ерготерапията II (учебно пособие). Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2018, стр. 69, ISBN 978-954-712-746-3.
 13. Тодорова, Б. Биомеханика (учебно помагало). Русе, Университетско издателство „Ангел Кънчев“, 2014, стр. 64, ISBN 978-954-712-609-1.
 14. Цонева Д., Д. Христова, Л. Тодорова. Уводен езиков курс по биология за чуждестранните студенти от подготвителния курс. Русе, Русенски университет, 2014, ISBN ISBN 978-619-7071.
 15. Янев С., Караганова И., Стоянова-Раева И., Пенчева Н.,Панайотов Е. Под ръководството на Братанов Д. ТЕРАПЕВТИЧНИ ОСНОВИ И СРЕДСТВА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА Ръководство за практически упражнения на студенти от специалност Кинезитерапия. Университетски издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ - Плевен, 2016, стр. 116, ISBN 978-619-207-063-2.
 16. Янев, С. Н. Функционална и образна диагностика на опорно-двигателния апарат.. Уеб-базиран курс, http://e-learning.uni-ruse.bg/indexc.php?cid=9410944193510130, 2013, ISBN -.
 17. Янев, С. Н., И. Караганова, Ив. Стефанова, Н. Пенчева, Е. Панайотов. Терапевтични основи и средства на кинезитерапията. Ръководство за практически упражнения на студенти от специалност Кинезитерапия. Русенски университет, Медиатех, 2016, ISBN 978-619-207-063-2.
 18. Янев, Ст. Лекционен курс по масаж. Велико Търново, Фабер, 2010, ISBN 978-954-400-379-1.
книги
 1. Bogeas Th., S. Kantartzis, M. Ammeraal, L.A. Todorova, S.S. Algado, M.C. Burger, V. Apostologlou, D. Karamitsos, M. Karampetsou, S. Lazopuolus, K. Meermans, V. Tsonou. Empowering social inclusion in challenging times. In: Sakellariou D., N. Pollard. Occupational Therapies Without Borders, 2nd edition, Elsevier, 2017, pp. 390-400, ISBN 978-0-7020-5920-9.
 2. Todorova, L. Practice Scenario 21.3. Occupational Therapy taking part in the development of inclusive education. Bruggen, H. Working towards inclusive communities. In Curtin, M., M. Molineux, J.Supyk-Mellson, Occu. London, Churchill Livingstone Elsevier, 2010, pp. 309-310, ISBN 978 0 08 045084 1.
 3. Todorova, L. Implementing competences at a national level, Case study 1. Bulgaria, In “Tuning educational structures in Europe. Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Occupational The. Deusto, Spain, Publicaciones de la Universidad de Deusto,, 2008, pp. 114 – 127, ISBN 978-84-9830-150-2.
 4. Петрова Н., А. Манукова-Маринова. Методи и апарати за изследване в клиничната неврология. Издателски цетър при Русенски унуверситет, Издателство МЕДИАТЕХ, Плевен, 2016, стр. 90, ISBN 978-619-207-059-5.
 5. Ставрев Д., И. Капинчева. Параскев Стоянов /1871-1940/. Варна, Медицински университет, 2008, стр. 146, ISBN 978-954-9685.
други трудове
 1. Fattinger E., A. Christopher, S. Hendriks, C. Merklein-De Freitas, U. Pott, M. Prellwitz, H. Strebel, L. Todorova, E. Url, S. Vandemaele. Meet the COPILOTs! Cooperative Online Peer and Intercultural Learning in Occupational Therapy, 25th ENOTHE Annual Meeting, Athens, Greece, 17-19 October, 2019,https://enothe2019.exordo.com/programme/session/27
 2. Fattinger E., S. Vandemaele, M. Prellwitz, S. Hendriks, L. Todorova. COPILOT Cooperative Online Peer-assisted Learning in Occupational Therapy, Workshop, 24th ENOTHE Annual Meeting, Estoril, Portugal, 4-6 October, 2018,https://enothe.eu/wp-content/uploads/2018/10/24th-ENOTHE-AM-Book-of-Abstracts.pdf
 3. Nunev S. Together for cultural diversity, tolerance and non-discrimination. Department of Public Health and Social activities at University of Ruse “Angel Kanchev” ISBN 978-3-906820-08-8, доклад от конкурс на European Observatory. Global Agenda for Social Work and Social Development: SR, 2016,https://www.iassw-aiets.org/files/2016_Global-Agenda-2nd-Report-PDF-Edition-WEB.pdf, pp. 92
 4. Nunev S. Together for cultural diversity, tolerance and non-discrimination. Department of Public Health and Social activities at University of Ruse “Angel Kanchev”, доклад за участие в конкурс. Report 2016 European Observatory of the Global Agenda for Social Work a, 2016,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2017/04/REPORT-European-observatory-2016-v3-1.pdf, pp. 24
 5. Nunev, S. Collection with scientific and applied materials on the project of the Social Worker’s Club and partners was presented at the University of Ruse. European Association of Schools of Social Work. 21.02., scientific notification, 2020,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2020/02/INFO-EASSW-UNIVERSITY-OF-RUSE-02-02-2020.pdf, pp. 5
 6. Nunev, S. The social worker’s club at the “Angel Kanchev” University of Ruse finalized project “Educational and social platform for knowledge, creativity, growth and development”. European Association of School, научно съобщение, 2019,https://www.eassw.org/project-educational-and-social-platform-for-knowledge-creativity-growth-and-development/, pp. 3
 7. Nunev, S. SOCIAL WORK STUDENTS FROM UNIVERSITY OF RUSE AND SOCIAL WORKERS ACQUIRE BASIC KNOWLEDGE AND SKILLS IN SIGN LANGUAGE AS A PART OF A PROJECT. June 12, 2019. European Association of Schools of Social Wo, notification, 2019,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2019/03/INFO-EASSW-WSWD-2019.pdf, pp. 1-4
 8. Nunev, S. THE SOCIAL WORKER’S CLUB AT THE UNIVERSITY OF RUSE CELEBRATES THE WORLD SOCIAL WORK DAY – 19TH MARCH 2019. March 25, 2019. European Association of Schools of Social Work., notification, 2019,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2019/03/INFO-EASSW-WSWD-2019.pdf, pp. 1
 9. Nunev, S. Regional Forum with International Participation which was held on March 28th and 29th, 2019 at the University of Ruse, Bulgaria, April 9, 2019, scientific notification, 2019,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2019/04/INFO-EASSW-EN.pdf, pp. pp. 5
 10. Nunev, S. THE SOCIAL WORKER’S CLUB IN UNIVERSITY OF RUSE COMMEMORATED INTERNATIONAL DAY FOR THE ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN 25 NOVEMBER. European Association of Schools of Social Work., notification, 2018,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2018/11/INFO-EASSW-26-11-2018.pdf, pp. рр.1
 11. Nunev, S. THE SOCIAL WORKER’S CLUB AT THE UNIVERSITY OF RUSE CELEBRATES THE 75TH ANNIVERSARY OF THE SALVATION OF THE JEWS IN BULGARIA.European Association of Schools of Social Work., notification, 2018,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2018/11/INFO-EASSW.pdf, pp. pp.2
 12. Todorova L. Challenges to ensuring sustainability of OT education in the Balkan area – matching present situation with future trends, keynote lecture, 25th ENOTHE Annual Meeting, Athens, Greece, 17-19 October, 2019,https://enothe2019.exordo.com/programme/session/45
 13. Братанов Даниел, Румяна Братанова. РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАЖНЕНИЯ ПО ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНИ СРЕДСТВА ЗА АДАПТИРАНЕ НА СРЕДАТА I, ръководство, 2009
 14. Василев, А., Хр. Христов, Б. Тодорова. Хармонията на числото фи и антропометричните показатели, Сборник доклади на секция “Здравна промоция и превенция” на СНС на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2012, стр. 9-19
 15. Василева - Дечева Д. Сравнителна характеристика на съвременните кинезитерапевтични методики при колянно ендопротезиране по повод на гонартроза и избор на най - ефективните от тях, Автореферат, 2015, стр. 53
 16. Иванова, Г., Н. Цмел, Б. Тодорова. Включване на студенти кинезитерапевти в проект по европейската програма Youth in action, Сборник доклади на секция “Здравна промоция и превенция” от СНС на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2011, стр. 89-93
 17. Ивелина Стефанова. Влияние на автоматизираните рехабилитационни средства върху възстановителните процеси в кинезитерапията, Автореферат, 2014
 18. Караганова, И. Изследване на ефекта от включването на кинезитерапия в общия план за превенция и ранна интервенция на вродените деформации на бедрото., Автореферат, 2013, стр. 58
 19. Минчева П. Ерготерапевтичен подход при работата с детето и неговото семейство, Наръчник за работещите в сферата на детското психично здраве и услугите за деца, 2011
 20. Минчева П. Ерготерапевтични подходи в ранната комплексна рехабилитация на деца в риск от неврологични увреждания и изоставане в нервно-психическото развитие, автореферат, 2015,http://kr.uni-ruse.bg/index.php?r=procedure/index&closed=true
 21. Нунев С. Развитие на антидискриминационната и антипотискащата социална работа: Съвременна теория, практика и модели., Автореферат на дисертационен труд за присъждане на науч. степен, 2018,http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/d954dd8c-b0bb-48b5-b872-33e5736ef83f?tk=2VTdjLC7SLW4cjPlc274PwAAAABb8Hsw.oA_vmecBGNVjwBfnGDJzqQ, стр. 77
 22. Нунев С. Бедността, децата и социалната политика, Подбор и превод от руски език. УНИЦЕФ: ”Бедността, децата и социалната политика”. Педагогика 10, 1996
 23. Нунев, С. Развитие на антидискриминационната и антипотискащата социална работа. Съвременна теория, практика и модели, Дисертационен труд за придобиване на научна степен Доктор на науките в ПН 3.4 Социални дейности, 2018,https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/proceduri_za_nauchni_stepeni_i_akademichni_dl_zhnosti/proceduri_po_pridobivane_na_nauchni_stepeni/pridobivane_na_nauchna_stepen_doktor_na_naukite/a, стр. 1038
 24. Нунев, С. Усъвършенствуване системата на съвместната изобразителна дейност на учениците от начална училищна степен., Дисертационен труд, 1994. Кандидат на педагогическите науки (доктор по педагогика), 1994, стр. 408
 25. Парашкевова П. Кинезитерапия след фрактури на лакътна става лекувани оперативно, дисертационен труд, 2014, стр. 175
 26. Парашкевова П. Кинезитерапия след фрактури в лакътна става лекувани оперативно, автореферат, 2014, стр. 49
 27. Пашкунова Ю. Комплексна физиотерапевтична програма при хронична торако-лумбална болка, Дисертационен труд, 2015, стр. 182
 28. Тодорова Л. Дейностната самооценка в ерготерапията при деца с увреждания и неравностойно положение, автореферат, 2015,http://kr.uni-ruse.bg/, стр. 48
 29. Тодорова, Б. Методическа система за познание и творчество в обучението по естествени науки, автореферат, 2013, стр. 74
 30. Тодорова, Б. Методическа система за познание и творчество в обучението по естествени науки, дисертационен труд, 2013, стр. 274
 31. Христов, Хр., А. Василев, (научен ръководител гл. ас. Б. Тодорова). Гръбначни проблеми, възникващи в следствие на „седящите“ професии, Сборник доклади на секция “Здравна промоция и превенция” на СНС на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2013, стр. 51-55
 32. Христов, Хр., А. Василев, (научен ръководител гл. ас. Б. Тодорова). Профилактика на гръбначните проблеми, възникващи в следствие на „седящите“ професии, Сборник доклади на секция “Здравна промоция и превенция” на СНС на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2013, стр. 56-61
патенти и др.
 1. Bratanov Daniel. Ортеза предмишница, Certificate of registration trade mark and design, No 002309484-0001,2013.
 2. Bratanov Daniel. Ортеза мишница, Certificate of registration trade mark and design, No 002309484-0002,2013.
 3. Daniel Bratanov. Ортеза долен крайник, Certificate of registration trade mark and design, No 002309484-0003,2013.
 4. Братанов Даниел. Роботизирана система за едновременна рехабилитация на горен и долен крайник, Свидетелство за регистрация на полезен модел, No 1768 U1,2013.
 5. Даниел Братанов. Мобилна лаборатория, EUIPO certificate of registration for Community Design, No 004494441-0001,2017.
 6. Даниел Братанов. Мехатронна система за обезвреждане на взривове и провеждане на спасителни операции, Авторско свидетелство, No 02.04.2012/05,2012.
 7. Даниел Братанов ПАВЕЛ ВИТЛИЕМОВ МИЛКО МАРИНОВ. СИСТЕМА ЗА СИМУЛИРАНЕ РАБОТАТА НА ШПРИЦФОРМИ, СЕРТИФИКАТ за АВТОРСКИ ПРАВА, No 02.04.2012/04,2012.
 8. Даниел Михайлов Братанов. Роботизирана система за едновременна рехабилитация на горен и долен крайник, патент, No BG66669B1,2018.
 9. ПАВЕЛ ВИТЛИЕМОВ МИЛКО МАРИНОВ ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ ДАНИЕЛ БРАТАНОВ. РАЗПРЕДЕЛЕНА СИСТЕМА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНА В ШПРИЦВАЩАТА И ЛЕЯРСКАТА ИНДУСТРИИ, СЕРТИФИКАТ за АВТОРСКИ ПРАВА, No N:02.04.2012/03,2012.