Списък на публикациите

монографии

 1. Божкова А., Илиева И., Стоилов И., Базелков Ст. Колективните спортове във висшите училища. София, Артграф, 2014, стр. 9-10; 14-62, ISBN 978-954-9401-83-7.
 2. Илиева, И. Мотивацията за спортуване в начална училищна възраст. Русе, Изд. център при РУ "А. Кънчев", 2012, ISBN 978-954-8467-43-8.
 3. Илчев И. Начално обучение на подрастващи бадминтонисти. Издателски център при РУ "А. Кънчев", МЕДИАТЕХ - Плевен, 2012, ISBN 978-954-8467-82-7.
 4. Симеонов, К. Оптимизиране на учебно-тренировъчния процес чрез средства за издръжливост на подрастващи футболисти. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2012, ISBN 978-954-8467-59-9.
статии
 1. Doncheva J., I. Ilieva. Practical and applied aspect of motivation role for game and physical activity in transition between preschool and school age.// Activities in physical education and sport, 2015, No 5, pp. 151-154, ISSN 1857-7687.
 2. Doncheva J.,B. Ilieva, I. Ilieva. MAIN REASONS FOR TRAFFICKING PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS.// KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, 2016, No 12.1, pp. 193-197, ISSN 1857-92.
 3. Doncheva, J.,Bagryana Ilieva, Iskra Ilieva. MAIN REASONS FOR TRAFFICKING PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS.// Eight International Scientific Conference (8-10.4.2016, Bansko, Bulgaria) „KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS”,.// Bansko, Bulgaria, 2016, No 1, pp. 193-199., ISSN 1857-92.
 4. Ilchev I, Z Markovic. Badminton for the physical fitness adolescents.// Reseach in kinesiology, 2014, No 2, pp. 140-145, ISSN 1857-7679.
 5. Ilchev, I. Mental toughness of young badminton players.// Fizicka Kultura, 2007, No b.1, pp. 180-184, ISSN 0350-3836.
 6. Ilieva I. CONTENT AND FORMS OF SPORTS EVENTS ORGANIZATION WITH STUDENTS FROM THE UNIVERSITY OF RUSE “ANGEL KANCHEV”.// ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, International Journal of Scientific and Professional Issues in Phisical Education and Sport, 2016, No 6/1, pp. 51-53, ISSN 1857-7687.
 7. Ilieva I. IMPORTANCE OF MORNING GYMNASTICS IN KINDERGARTEN.// ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, International Journal of Scientific and Professional Issues in Phisical Education and Sport, 2015, No 5/1, pp. 56-59, ISSN 1857-7687.
 8. Ilieva I. GUIDELINES FOR FORMING HEALTHY HABITS IN FEMALE STUDENTS IN AEROBICS CLASSES.// ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, International Journal of Scientific and Professional Issues in Phisical Education and Sport, 2015, No 5/2, pp. 211-213, ISSN 1857-7687.
 9. Ilieva I. Forming Basketball Movement Habits for Defensive and Offensive play of 9-11-year-old Players.// FIZICKA KULTURA, 2007, No 1, ISSN 0350 - 3836.
 10. Ilieva I., B. Popeska, G.Ignatov, D. Sivevska. Motives for enrollment in sports activities of students from Pedagogic faculties from Bulgaria and Macedonia.// “Mircea cel Batran” Naval Academy Scientific Bulletin; Voll.20, 2017, No 2, pp. 35-39, ISSN 1454-864X.
 11. Ilieva I., G.Ignatov. Physical activity during leisure time of students from RUSE UNIVERSITY ANGEL KANCHEV and SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, BULGARIA..// “Mircea cel Batran” Naval Academy Scientific Bulletin; Voll.20, 2017, No 2, pp. 31-34, ISSN 1454-864X.
 12. Ilieva I., Julia Doncheva. Training and refereeing as a pedagogical function management of teaching in physical education and sports - sports games.// ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, International Journal of Scientific and Professional Issues in Phisical Education and Sport, 2015, No 5,1/2015, pp. 60-63, ISSN 1857-7687.
 13. Ilieva, I. Training personal defense to 10-year-old basketball players.// Fizichka kultura, 2006, No 2, pp. 101-105, ISSN 0350 - 3836.
 14. Marković Ž., I. Ilchev, G. Šekeljić. Influence of two approaches of planning physical education lessons on student anthoropometric characteristic..// Uzdanica, 2010, No VII/1, pp. 103–110, ISSN 1451 – 673 X.
 15. Momchilova A., I. Ilieva. Optimized programe in physical education and sport for complex development of first grade students in primary school.// FIZICKA KULTURA, 2009, No 1, pp. 232 - 234, ISSN 0350-3836.
 16. Momchilova A., I. Ilieva, I. Ilchev. Psichological – pedagogical mechanisms for complex development the grown ups.// Fizicka kultura, 2007, No № 2, pp. 50 – 52, ISSN 0350-3836.
 17. Momchilova A., I. Ilieva. Complex strategy for improving the motional activity of growing up basketball players.// FIZICKA KULTURA, 2005, No бр. 2, pp. 23 - 25, ISSN 0350 - 3836.
 18. Momchilova А., I. Ilchev. Ways to develop the rapid motion response of young badminton players.// „Физичка култура”, 2006, No 2, pp. 55-57, ISSN 0350-3836.
 19. Momchilova А., I. Ilieva, K. Simeonov. Movement Activity and Motivation in the Training of Physical Education and Sport in Primary School.// FIZICKA KULTURA, 2008, No 2, pp. 53-57, ISSN 0350-3836.
 20. Popova S., M. Grigorova. Level of physical activity of students from „Angel Kanchev” University of Ruse.// Sport and science, 2014, No Extra I
 21. Živorad M. Marković Goran V. Šekeljić Dragoljub B. Višnjić Iliyan I. Ilchev. THE ADOLESCENTS’ ATTITUDES TOWARDS PHYSICAL EDUCATION - SEX DIFFERENCES.// Узданица, 2013, No 1, pp. 155-166, ISSN 1451-673Х.
 22. А. Момчилова, И. Илчев, К. Симеонов, И. Илиева. Физическото възпитание и спортът за адаптацията на студентите от чуждестранен произход.// Известия на Русенския университет, 2011, брой 2, стр. 66-70, ISSN 1311-1078.
 23. Бачев В., Ив. Иванов, Н. Здравков, В. Пейчев. Моделни характеристики на силовите възможности при скуловите гребци - мъже.// Научни трудове - ВИФ "Г. Димитров", изд.ЕЦНПКФКС, том XXIX, 1989, брой II, стр. 309-317
 24. Иванова В., Илиева И. Аеробната гимнастика за двигателната активност на децата.// Известия на Русенския университет, 2013, брой 1, стр. 70-74, ISSN 1311-1078.
 25. Иванова Д., Илиева И. Гимнастическите упражнения за профилактика на гръбначните изкривявания в детската градина.// Известия на Русенския университет, 2013, брой 1, стр. 61-66, ISSN 1311-1078.
 26. Илиева И. SWOT анализ и стратегии за физическа активност на спортуващи студенти.// Известия, 2018, брой 4, стр. 72-75, ISSN 1311-1078.
 27. Илиева И. Резултати от SWOT анализ и стратегии за физическа активност на неспортуващи студенти.// Известия, 2018, брой 1, стр. 44-47, ISSN 1311-1078.
 28. Илиева И. Спонсорска кампания за подпомагане на училищни спортни дейности.// Известия, 2017, брой 1, стр. 129-135, ISSN 1311-1078.
 29. Илиева И. Фитнес – възможности за постигане и поддържане на добра физическа форма на студенти.// Известия, 2016, брой 1, стр. 73-76, ISSN 1311-1078.
 30. Илиева И. Отношение на студентите към подготвителната и заключителната част в тренировките по фитнес.// Известия, 2016, брой 1, стр. 125-127, ISSN 1311-1078.
 31. Илиева И. Стрелба с лък – възможности за развитие като студентски спорт.// Известия, 2015, брой 1, стр. 89-94, ISSN 1311-1078.
 32. Илиева И. Методика на обучение в отборна тактика при лична защита на подрастващи баскетболисти.// Известия, 2015, брой 1, стр. 58-62, ISSN 1311-1078.
 33. Илиева И. Основи на техниката на обучение по баскетбол на ученици в начална училищна възраст.// Известия на Русенския университет, 2014, брой 1, стр. 82-86, ISSN 1311-1078.
 34. Илиева, И. Модел за повишаване на мотивацията за спортуване в начална училищна възраст.// „Спорт и наука”, 2010, брой изв. бр. 4, стр. 111-118, ISSN 1310-3393.
 35. Илиева, И. Училищният спортен празник – катализатор за спортно усъвършенстване в условията на “fair play”.// “Спорт и наука”, 2007, брой 1, стр. 99-105, ISSN 1310-3393.
 36. Илиева, И., Ю. Дончева. Педагогически приоритети на физическото образование чрез модела за Life-long learning в специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой 54,8.2, стр. 58-66, ISSN 1311-3321.
 37. Илиева, И./ Ilieva, I. ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ В МЕНИДЖМЪНТА НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ/THE PHYSICAL ACTIVITY OF THE STUDENTS IN THE LEISURE TIME MANAGEMENT.// Известия на Русенския университет, 2019, брой 9, серия 4, стр. 29-35, ISSN 1311-1078.
 38. Илиева, И./Ilieva, I. СРАВНИТЕЛЕН SWOT АНАЛИЗ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ ПРИ СПОРТУВАЩИ И НЕСПОРТУВАЩИ СТУДЕНТИ/SWOT ANALYSIS AND STRATEGIES FOR PHYSICAL ACTIVITY OF SPORTING STUDENTS.// Известия на Русенския университет, 2019, брой 9, серия 4, стр. 58-64, ISSN 1311-1078.
 39. Илчев И. Спортно-подготвителни игри с елементи от бадминтона в детската градина.// Известия, 2013, брой том 3 серия , стр. 67-69, ISSN 1311-1078.
 40. Илчев, И. Структурен анализ на движенията с тяло в бадминтона и значението им за спортната подготовка на подрастващи.// Известия, 2011, брой том 2 серия , стр. 71-76, ISSN 1311-1078.
 41. Илчев, И. Начинаем играть в бадминтон со старшими дошкольниками.// Инструктор по физкультуре, 2009, брой бр.4, стр. 105-111
 42. Йорданов В. Характеристики на постиженията на физическата работоспособност на момчетата от 5, 6 и 7 клас на училище „Христо Ботев” за учебната 2013/2014 година.// Спорт и наука, 2015, брой 6
 43. Йорданов В. Методически аспекти на модела за интензифицирано обучение по ядро „танци” – анализ и синтез.// Спорт и наука, 2015, брой 6
 44. Костов Хр., Пл. Станчев. Оптимални силови и скоростни характеристики при брустовото плуване - съотношение между моментна и средна скорост.// Спорт и наука, 1996, брой 8
 45. Костов Хр., Пл. Станчев. Взаимоотношениние между честотата на загребване, разстоянието и скоростта при плуване.// Спорт и наука, 1996, брой 5
 46. Костов Хр., Пл. Станчев. Някои предварителни изследвания относно качествените изменения при определени действия на човека.// Спорт и наука, 1995, брой 7
 47. Момчилова А., И. Илиева. Модел за педагогическа комуникация в обучението по баскетбол.// Известия на Русенския унивреситет, 2014, брой 1, стр. 30-35, ISSN 1311-1078.
 48. Момчилова А., И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов. Съвременното обучение на подрастващи спортисти.// “Спорт и наука”, 2007, брой Изв. бр. 1, стр. 354 – 358, ISSN 1310-3393.
 49. Обрешков, Д. Пулсовата честота - състояние, динамика и степен на тренираност.// Спорт и наука, 2010, брой 4, стр. 24-30, ISSN 1310-3393.
 50. Пенева П И Илчев. Нов подход за развиване на качеството бързина в занимания по бадминтон със средствата на леката атлетика..// Спорт и наука, 2007, брой 1, стр. 349-354, ISSN 1310-3393.
 51. Петкова М, И Илчев. Изследване на някои психически качества на 10-годишни бадминтонистиот гр. Велико Търново и гр. Русе след прилагане на нова методика.// Спорт и наука, 2013, брой 6, стр. 74-80, ISSN 1310-3393..
 52. Петкова М, И.Илчев. Сравнителен анализ на физическата дееспособност при 10-годишни ученици от Велико Търново и Русе, занимаващи се с бадминтон.// Педагогика, 2014, брой 3, стр. 412-419, ISSN 0861-3982.
 53. Симеонов К., И. Мардов. Система за обучение на технико-тактически действия при 13-15 годишни футболисти.// Физичка култура, 2006, брой Бр. 2, стр. 255-258, ISSN 0350-3836.
 54. Симеонов К., П. Пенева. Оптимизиране на скоростно-силовата подготовка на активно спортуващи ученици.// Известия, 2011, брой Том 2, с. 4, стр. 62-65
 55. Симеонов, К. Обучение елементам игры в футбол детей 6-7 лет.// Инструктор по физкультуре, 2009, брой № 4,, стр. 100-104
 56. Симеонов, К. Програма за подготовка на 15 годишни футболисти.// Спорт & Наука, 2007, брой изв. Брой 3, стр. 139-145
доклади
 1. Akaeva, R., I. Ilieva. Physical Exercises and Movement Games for the Family at Home. IN: 59th Science Conference of Ruse University - SSS, University of Ruse, 2020, ISBN ISSN 1311-3321.
 2. Akaeva, R., I. Ilieva. REFLECTION AS A FACTOR FOR MOTIVATION OF STUDENTS TO TEACH "PHYSICAL CULTURE" IN KINDERGARTEN/РЕФЛЕКСИЯТА КАТО ФАКТОР ЗА МОТИВАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА "ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА" В ДЕТСКАТА ГРАДИН. В: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, University of Ruse, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 3. Atanasova, A., I. Ilieva. READING OF THE STUDENTS OF THE SPECIALTY EDUCATION AND PRIMARY SCHOOL PEDAGOGY AT RUSE UNIVERSITY TO TEACH EDUCATIONAL DIRECTORY "PHYSICAL EDUCATION"/ГОТОВНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ПРЕДУЧИЛИ. В: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, University of Ruse, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 4. D. Obreshkov,T. Simeonova. The Effect of Six-month Training in Gymnastics on the Flexibilityq Speed and the Ability to Jum Among 10 – years – old girls. IN: Мегународна конференциjа, 27 -28 Maj, Велес, Р.Македония, 2011
 5. Dimitar, O., T. Stefanova. An Attempt for Defining the Somatotype of Female Students from the Specialized Fintness Grups. IN: RESEARCH IN KINEZIOLOGY, Skopje, Makedonia, FEDERATION OF THE SPORTS PEDAGOGUES OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA, 2012, pp. 25-30, ISBN 1857-7679, UDC 79.
 6. Dineva, K., Ilieva, I. Study of New Modern Systems for Physical Activity. IN: 59th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, University of Ruse, 2020, ISBN ISSN 1311-3321.
 7. Evstatiev B. I., I. S. Ilieva, A. T. Asenov and E. H. Yankov. A System for Measurement of the Asymmetry between Left and Right Shoulders. IN: 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Cluj-Napoca, Romania, IEEE, 2019, pp. 102-105
 8. Georgieva, M., I. Ilieva. STUDY OF THE PARENTS 'RELATIONS FOR PHYSICAL ACTIVITY/ПРОУЧВАНЕ НА ОТНОШЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ. В: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, University of Ruse, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 9. Ilieva I. SWOT ANALYSIS IN PHYSICAL EDUCATION FOR PROMOTION OF MOVEMENT ACTIVITY OF STUDENTS. IN: RU & SU, Ruse, University of Ruse, 2018, pp. 61-67, ISBN 1311-3321.
 10. Ilieva I., A. Momchilova, A. Veleva, E. Ivanova/ И. Илиева, А. Момчилова, А. Велева, Е. Иванова. GAMING APPROACH TO ACHIEVING AND MAINTAINING PROPER BODY POSTURE AT CHILDREN'S (ИГРОВ ПОДХОД ЗА ПОСТИГАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРАВИЛНА ТЕЛЕСНА СТОЙКА ПРИ ПОДРАСТВАЩИТЕ). В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, Изд. център при Русенски университет, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 11. Ilieva I., A. Momchilova. Motivation factors for sport activity of 9-11-old pupils. IN: Международна конференция – ХІІІ „ФИС КОМУНИКАЦИЯ”, Ниш, Сърбия, 2007, pp. 149-156
 12. Ilieva I., I. Ilchev, K. Simeonov, P. Peneva, M. Krumov. Teachers and parents-the motivators for the physical and personality development of 10-year-old pupils actively engaged in sport activities. IN: ХІІ международна конференция ФИС КОМУНИКАЦИJЕ , гр. Ниш, Сърбия, Университет у Нишу, Факултет Физичке културе, 2006, pp. 252-258
 13. Ilieva I., Momchilova A., Ilchev I.,Simeonov K. Aspects of pedagogic communication in physical education and sports’ lessons. IN: Rom, Romania, 2012
 14. Marinovska, P., I. Ilieva. INTEGRATIVE RELATIONSHIPS OF PHYSICAL CULTURE WITH OTHER EDUCATIONAL FIELDS/: ИНТЕГРАТИВНИ ВРЪЗКИ НА ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА С ДРУГИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ. В: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, Изд. център при Русенски университет, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 15. Markovic Z I Ilchev. Material-space conditions for the realization of physical education. IN: Научни трудове на Русенския Университет том 51, серия 8.2, Русе, 2012, pp. 122-124, ISBN 1311-3321.
 16. Markovic Z., I. Ilchev. Floors in the function of safeti and manifestation of motor abilities of younger school students. IN: Научни трудове на РУ, Русе, Изд. център при Русенски университет, 2011, pp. 120-125, ISBN 1311-3321.
 17. Marković, Ž., V Dragoljub, Z Bogdanović,I Ilčev. THE INFLUENCE OF DIFFERENT STRUCTURES OF PHYSICAL EDUCATION ON TRANSFORMATION OF MOTOR ABILITIES OF YOUNG SCHOOL EGE FEMALE STUDENTS. IN: EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION, Belgrade Serbia, 2012, pp. 587-595
 18. Momchilova A., I. Ilieva, I. Ilchev. Forming of cognitions in sports games training of 10 – 12 years old pupils. IN: Международна конференция, Halkidiki, Greece, 2007, ISBN 978-960-89923-0-6.
 19. Momchilova A., I. Ilieva. Psychological–pedagogical mechanisms for the development of motor coordination of 10–11-year old basketball players. IN: Third Balkan International Scientific Congres, Shtip, Macedonia, 2005, pp. 318-323, ISBN 9989-2260-2-2.
 20. Momchilova A., K. Simeonov. Psychological-pedagogical problems of professional training of future teachers in physical education and sports. IN: ХІІ Международна научна конференция ФИС КОМУНИКАЦИJЕ, Университет у Нишу, 2006, pp. 201-206
 21. Obreshkov, D. An attempt to improve the individual strenght training with women of 16-22 age group in the course of two academic years. IN: Физичка култура -Скопие, Македония, Физичка култура, 2009, pp. 21-23, ISBN 0350-3836.
 22. Obreshkov, D., A. Bozhkova, I. Ilieva. State and dynamics of the somatic types indexes and the fatty tissue for women, practising strength exercises with weights. IN: BOOK OF 10-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Constanta, Romania, 2010, pp. 111-116, ISBN 978-973-614-501-8.
 23. Obreshkov, D., I. Ilieva, I. Ilchev. Investigation of the development of the absolute and the relative tenacity of women practicing strength exercises with weights. IN: BOOK OF 10-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Constanta, Romania, 2010, pp. 117-121, ISBN 978-973-614-501-8.
 24. Rusanova, M., Ilieva, I. The Role and Importance of Imitation Exercises for the Proper Training of the Technique in Sports Motor Activity. IN: 59th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, University of Ruse, 2020, ISBN ISSN 1311-3321.
 25. Velcheva, T., Ilieva, I. Monitoring of the Warm-Up & Cool-Down Phases of the Physical Education and Sports lesson. IN: 59th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, University of Ruse, 2020, ISBN ISSN 1311-3321.
 26. Venkova, R., I. Ilieva. Research on Social Needs for Student Physical Activity. IN: 59th Science Conference of Ruse University - SSS, University of Ruse, 2020
 27. Venkova, R., I. Ilieva. NEEDS FOR THE PHYSICAL ACTIVITY OF STUDENTS FROM THE RUSE UNIVERSITY “ANGEL KANCHEV"/ПОТРЕБНОСТИ ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТИ ОТ РУ „А. КЪНЧЕВ“. В: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, University of Ruse, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 28. Zivorad Markovic, Iliyan Ilchev, Petya Peneva. Contribution of extracurricular activities – handball in transformation of motoric status of primary school female students in year eight. IN: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т. 46, 2007, Русе, 2007, pp. 55-60, ISBN 1311-3321.
 29. Баракова П., И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов. Здравна култура и физическа активност на студентите. В: Научни трудове РУ, т.49, с. 8.1, Изд. център при Русенски университет, 2010, стр. 7-12, ISBN 1311-3321.
 30. Божкова А., И. Илиев, Д. Обрешков, Г. Брестнички. Сравнителен анализ на интелектуалните качества на студенти от различни специалности спортуващи баскетбол и фитнес в часовете по физическо възпитание в РУ – Русе. В: RESEARCH IN KINESIOLOGY №2, vol39, Македония, Скопие "APES", 2011, стр. 165-169, ISBN 18577679.
 31. Великова, С., И. Илиева, А. Момчилова. Съвременни технологии за повишаване на двигателната активност на децата от подготвителната група в детската градина. В: Научни трудове на РУ , СНС 08, Изд. център при Русенски университет, 2008, стр. 25-29, ISBN 1311-3321.
 32. Григорова М. Сравнителен анализ на постиженията от теста "Скок дължина от място" на студенти, обучавани през 1978 г. и 2014 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев. В: Сборник доклади от научна конференция - Европейски стандарти в спортното образование, Враца, 2015, стр. 133-137, ISBN 978-954-9689-94-5.
 33. Григорова М. Изследване антропометрични данни и постижения на скок дължина от място на студентки от Русенски университет през 1981 и 2015 година. В: сборник доклади от научна конференция-Европейски стандарти в спортното образование, Враца, 2015, ISBN 978-954-9689-94-5.
 34. Григорова М., Д. Обрешков. Оценка на качеството на живот чрез 8-точкова скала за студенти от РУ. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2014, стр. 140-147, ISBN 1311-3321.
 35. Григорова М., Т. Тодоров. Сравнителен анализ на показатели за развитие на двигателните качества издръжливост и гъвкавост на студентки от Русенски университет през 1981 и 2015 година. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2015
 36. Григорова М., Т. Тодоров. Характеристика на студентите от факултет „Обществено здраве и здравни грижи". В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2014, стр. т.53, с.8.2, ISBN 1311-3321.
 37. Денева, Н. „Psychological, morfofuntional and Coordination-motional characteristics of 12-13 years old students and their respective requirements for their training in Volleyball”. IN: Международна научна конференция, Федерация на спортните педагози в Македония, гр. Велес, Македония, 2011
 38. Денева, Н. „Мини волейболът в урока по физическо възпитание и спорт.”. В: Международна научна конференция на Русенски университет, гр. Русе, 2011
 39. Денева, Н. „Изследване на индивидуалните технико-тактически действия на разпределителите при организация на атаката по време на турнира за “Купа България” 2006/2007г.”. В: Студентска научна сесия, секция Физическо възпитание, спорт и кинезитерапия., гр. Русе, 2010
 40. Денева, Н. Денева Н., Изследване на индивидуалните технико-тактически действия на разпределителя на ЦСКА при организация на атаката по време на турнира за “Купа България” 2006/2007г.. В: Научни трудове, РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2010, стр. 153, гр. Русе, 2010
 41. Дончева Ю., И. Илиева. Атитюди на студентите, бъдещи педагози, към активна двигателна дейност. В: сборник с доклади от международна научно-практическа конференция на тема "Съвременни тенденции в предучилищното възпитание", Сандански, Бон, Благоевград, 2014, стр. 28 - 33, ISBN 2367-5284.
 42. Дончева, Ю., И. Илиева. Българските фолклорни игри в детската градина и началното училище. В: Научни трудове на русенския университет - 2014, том 53, серия 8.2, Русенски университет, 2014, стр. 126 - 130, ISBN ISSN:1311-3321.
 43. Друмева, И., И. Илчев. Причини за скъсване на Ахилесовото сухожилие при състезатели по бадминтон. В: Сборник Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, Русе, 2009, стр. 157-162, ISBN 1311-3321.
 44. Игнатов Г., Б. Попеска, Д. Сивевска, И. Илиева. Ролята на университета като фактор за организацията на свободното време на студентите от Педагогическите факултети В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ , Щипския университет „Гоце Делчев“ и. В: Съвременни тенденденции на Физическото възпитание и спорта; СУ, СУ, Университетско издателство, 2016, стр. 137-150, ISBN 1314-2275.
 45. Илиев И., А. Божкова, Д. Обрешков. Влияние на заниманията по тенис на маса и футбол върху интелектуалните качества на студенти от различни специалности в часове по физическо възпитание и спорт в РУ – Русе. В: RESEARCH IN KINESIOLOGY, vol39,№2, Македония, Скопие "APES", 2011, стр. 201-205, ISBN 18577679.
 46. Илиев И.Р., А.Т.Божкова, Д.Е.Обрешков. Влияние на заниманията по волейбол върху някои параметри на вниманието при студенти от ИУ. В: Физичка култура, Македония, Физичка култура-Скопие, 2009, стр. 65-69, ISBN 0350-3836.
 47. Илиева И. Ефективност на спорта Стрелба с лък, включен във фитнес програма. В: Научни трудове на Русенския университет, Изд. център при Русенски университет, 2015, стр. 93-96, ISBN 1311-3321.
 48. Илиева И. Социално-педагогически аспекти на баскетбола и неговите формати. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ ПРИ РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, т. 52, с. 8.2, Изд. център при РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 2013, стр. 139-143, ISBN ISSN 1311-3321.
 49. Илиева И. Определяне на основните параметри за провеждане на учебно-тренировъчния процес по баскетбол с представителния отбор на Русенски университет "Ангел Кънчев". В: NK 2012 RU&SU, Изд. център при Русенски университет, 2012, стр. 95-99, ISBN ISSN 1311-3321.
 50. Илиева И. Баскетбол 3х3 - тенденции за Олимпийски спорт. В: NK 2012 RU&SU, Изд. център при Русенски университет, 2012, стр. 80-84, ISBN 1311-3321.
 51. Илиева И., Д. Обрешков, И. Илчев, К. Симеонов. Динамика на училищния спортен живот. В: Международна научна конференция, СУ, София, 2010, стр. 96-101, ISBN 1314-2275.
 52. Илиева И., А. Момчилова, И. Илчев, К. Симеонов. Влияние на мотивацията за постижение при подрастващи спортисти върху цялостния интегритет на личността им,. В: “Личност, мотивация, спорт”, т. 12, НСА “Васил Левски”, София, 2007, стр. 148 – 155, ISBN 978-954-718-208-0.
 53. Илиева И., А. Момчилова. Формиране на спортни двигателни навици у подрастващи баскетболисти. В: Научни трудове на РУ , СНС 08, Изд. център при Русенски университет "А. Кънчев", 2008, стр. 44-48, ISBN 1311-3321.
 54. Илиева И., Д. Обрешков, И. Илчев, К. Симеонов. Динамика на училищния спортен живот. В: Втора международна научна конференция, СУ, София, Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 2010, стр. 96, ISBN 1314-2275.
 55. Илиева И., К. Симеонов, Д. Обрешков, И. Илчев. Потребности за занимания с фитнес на студентите от Русенски университет „Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ, т. 50, серия 8.2, Изд. център при Русенски университет, 2011, стр. 76-83, ISBN 1311-3321.
 56. Илиева И., М. Крумов. Реализационната ефективност на техниката на обучение по баскетбол на ученици в начална училищна възраст. В: “Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция”, СУ “ Св. Климент Охридски”, ФНПП, 2006, стр. 756 – 761, ISBN 15:978-954-8510-9.
 57. Илиева И., М. Крумов. Йерархия на потребностите на 9-10 годишните ученици и отношението на техните родители за активно участие в учебния процес по физическо възпитание и спорт. В: “Личност, мотивация, спорт”, т. 12, НСА “Васил Левски”, 2007, стр. 141 – 147, ISBN 978-954-718-208-0.
 58. Илиева И., П. Баракова, Д. Обрешков. Учебният процес по физическо възпитание и спорт в стратегията за промоция на здравето на студентите. В: Международна научна конференция, НСА – ТМФВ, НСА, гр. София, 2010, стр. 75-80, ISBN ISSN 1310-3393.
 59. Илиева И., П. Баракова, И. Илчев, К. Симеонов, Д. Обрешков. Готовност на студентите за активност при бедствени и кризисни ситуации. В: Научни трудове, т. 49, с. 8.2,, Изд. център при Русенски университет, 2010, стр. 69-74, ISBN ISSN 1311-3321.
 60. Илиева И., Ю. Дончева. Анализ на отношението към Физическото възпитание и спорта на студентите от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика при Русенски университет. В: Научни трудове на Русенския университет, т. 52, с. 8.2, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2013, стр. 123 - 130, ISBN ISSN 1311-3321.
 61. Илиева, И. 11.SAT-2.113-2-PES-02 Primary training personal defense in basketball to 10-year-old players Начално обучение в лична защита на 10-годишни баскетболисти. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Издателски център на Русенски университет, 2016, стр. 57-61, ISBN 1311-3321.
 62. Илиева, И. Обучението в стрелба с една ръка над рамо на 9-10–годишни ученици в учебния процес по баскетбол. В: Известия на Русенския университет, Изд. център при Русенски университет, 2011, стр. 75-77, ISBN 1311-1078.
 63. Илиева, И. Основни акценти в проучването на потребностите за занимания с фитнес и постигнати резултати на студентите от Русенски университет „Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ, т. 50, серия 8.2, Изд. център при Русенски университет, 2011, стр. 61-66, ISBN 1311-3321.
 64. Илиева, И. Изследване на потребности за занимания по аеробика и каланетика на студенти. В: Межд. Научна конф. „Личност. Мотивация. Спорт”, НСА, 2011, стр. 94-99, ISBN 978-954-718-302-5.
 65. Илиева, И. Фитнес и личностен комфорт. IN: Межд. Научна конф. „Личност. Мотивация. Спорт”, НСА, 2011, pp. 88-93, ISBN 978-954-718-302-5.
 66. Илиева, И. Ролята на холистичния подход в спортната дейност. В: “Личност, мотивация, спорт”, том 15, НСА, 2010, стр. 7-11, ISBN 978-954-718-279-0.
 67. Илиева, И. Wellness и фитнес за здравословен начин на живот. В: Научни трудове на РУ, т. 49, с. 8.2, Изд. център при Русенски университет, 2010, стр. 104-107, ISBN 1311-3321.
 68. Илиева, И. Холистичен подход и спортни занимания. В: Научни трудове на РУ СНС 09, Изд. център при Русенски университет, 2009, стр. 117-120, ISBN ISSN 1311-3321.
 69. Илиева, И. Оптимизирани подходи за повишаване на мотивацията за спортуване при 9-10-годишни ученици. В: “Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията", Изд. център при Русенски университет, 2009, стр. 44-48
 70. Илиева, И. Възможности за развиване на психомоториката в урока по баскетбол. В: Научни трудове на РУ, т. 48, с. 8.2, Изд. център при Русенски университет, 2009, стр. 85-90, ISBN ISSN 1311-3321.
 71. Илиева, И. Мисленето и ролята на съзнанието за двигателното обучение на 9-10-годишни ученици. В: кн. “Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията", Изд. център при Русенски университет "А. Кънчев", 2009, стр. 49-53
 72. Илиева, И. Баскетболът за подобряване на общата физическа подготовка на учениците от четвърти клас. В: Научни трудове на РУ, т. 48, с. 8.2, Изд. център при Русенски университет, 2009, стр. 103-106, ISBN ISSN 1311-3321.
 73. Илиева, И. Обучението в стрелба с една ръка над рамо на 9-10-годишни ученици в учебния процес по баскетбол. В: Научни трудове на РУ , СНС, Издателски център при Русенски университет, 2008, стр. 13-16, ISBN 1311-3321.
 74. Илиева, И. Интензификация на обучението по баскетбол при 9-10-годишни ученици/ Подходи за повишаване на мотивацията за спортуване при 9-10-годишни ученици. В: Научни трудове на РУ, Изд. център при Русенски университет "А. Кънчев", 2008, стр. 185-188, ISBN 1311-3321.
 75. Илиева, И. Анализ на факторите за спортна подготовка на подрастващи баскетболисти. В: Международна конференция „Кинезиология 2007”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Т., 2007, стр. 168-171, ISBN 1313-244Х.
 76. Илиева, И. Особености на мотивацията за обучението по баскетбол и възможности за формирането й при 9-11-годишни ученици. В: Научни трудове, Издателски център при РУ”А. Кънчев”, Русе, 2007, стр. 50-54, ISBN 1311-3321.
 77. Илиева, И. Организиране и провеждане на спонсорска кампания за подпомагане на училищен спортен празник. В: Национална научно-практическа конференция “Физическо възпитание и спорт в училище”, РИО –Варна, 2006, стр. 63-69, ISBN 13: 978-954-775-6.
 78. Илиева, И. Развиване на скоростна издръжливост чрез средствата на баскетбола при 9-10 годишни ученици. В: Научни трудове РУ, Издателски център при РУ “А. Кънчев”, 2006, стр. 52-56, ISBN 1311-3321.
 79. Илиева, И. Баскетболната игра на един кош в учебно-тренировъчния процес на групови и отборни тактически действия при 10-годишни ученици. В: 4-ти Международен научен конгрес “Спорт, стрес, адаптация”, НСА “Васил Левски”, 2006, стр. 298-302, ISBN 978-954-723-006-4.
 80. Илиева, И. Проучване отношението на 10–11-годишните ученици към баскетболната игра. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Том 44, серия 6.3, Издателски център при Русенския университет „Ангел Кънчев, 2005, стр. 222-226, ISBN ISSN 1311-3321.
 81. Илиева, И., Ю. Дончева. Педагогически приоритети на физическото образование чрез модела за Life-long learning в специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”. В: Научни трудове на Русенския университет, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 58-66, ISBN 1311-3321.
 82. Илиян Илчев, Живорад Маркович. Основни предпоставки за успешна спортна подготовка на подрастващи бадминтонисти. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т. 46, 2007, Русе, 2007, стр. 60-64, ISBN 1311-3321.
 83. Илчев И. Развитие на представителният студентски отбор по бадминтон на РУ „А. Кънчев“ през годините. В: Сборник научни трудови на РУ „А. Кънчев“, Русе, 2013, стр. 131-135
 84. Илчев И. Плажен тенис. В: Научна конференция на РУ&СУ, Русе, 2012
 85. Илчев, И. Понятиен апарат на използваните технически умения с ракета в бадминтона.. В: Научни трудове на РУ, Русе, Изд. център при Русенски университет, 2011, стр. 67-72, ISBN 1311-3321.
 86. Илчев, И. Саморегулацията на двигателните действия,като предпоставка за усъвършенстване на началната спортна подготовка на подрастващи бадминтонисти. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2010, стр. 134-138, ISBN 1311-3321.
 87. Илчев, И. Предпоставки за ефективно провеждане на учебно-тренировъчния процес по бадминтон. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2010, стр. 62-68, ISBN 1311-3321.
 88. Илчев, И. Механизми за придобиване на двигателни навици в структурата на движенията от техниката на бадминтона. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2009, стр. 111-116, ISBN 1311-3321.
 89. Илчев, И. Усъвършенстване на обучението в началният удар при 9 – 11 годишни начинаещи бадминтонисти. В: Сборник Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, Русе, 2009, стр. 54-58
 90. Илчев, И. Основни фактори необходими за изграждане на специфични за бадминтона умения и навици. В: Сборник Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, Русе, 2009, стр. 58-62
 91. Илчев, И. Основи на тактическата подготовка при 9-11-годишни бадминтонисти. В: Студентска научна сесия-СНС-09, Русе, 2009, стр. 121-125, ISBN 1311-3321.
 92. Илчев, И. Особености на началното обучение в основните елементи от техниката на бадминтона при начинаещи бадминтонисти. В: Сборник доклади на СНС-2008 на РУ „А. Кънчев”, Русе, 2008, стр. 40-44, ISBN 1311-3321.
 93. Илчев, И. Основни параметри за качествено и ефективно провеждане на учебно-тренировъчния процес по бадминтон. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т. 47,с-5.4, Русе, 2008, стр. 196-201, ISBN 1311-3321.
 94. Илчев, И. Анализ на използваните технико-тактически действия в бадминтона. В: ІV Балкански конгрес "Образованието, Балканите, Европа" 22-24 юни Ст. Загора, Стара Загора, 2007, стр. 335-339
 95. Илчев, И. Регулация и саморегулация на предстартови психически състояния на състезатели по бадминтон. В: „Личност, мотивация, спорт” том 12 Дванадесета научна конференция, София, 2007, стр. 171-177, ISBN 978-954-718-208-0.
 96. Илчев, И. Изследване на скоростно – силовите способности на 13 годишни ученици занимаващи се с бадминтон. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Русе, 2006, стр. 66-71, ISBN 1311-3321.
 97. Илчев, И. Влияние на бадминтона върху развитието на физическото качество гъвкавост при 11 годишни ученици. В: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, Доклади от Четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика, Китен, 18-23 се, София, 2006, стр. 772-777, ISBN 954-8510-92-8.
 98. Илчев, И. Влияние на бадминтона върху развитието на физическата дееспособност на 13 годишни ученици. В: Четвърта национална научно-практическа конференция Варна 26-29 април 2006 г МОН ДАМС БОК НФ”спорт в училище” Община Варна Физическо възпитание и спорт в училище, Варна, 2006, стр. 198-204, ISBN 954-775-654-0.
 99. Илчев, И. Особености на психологическата и физическата подготовка на 10 годишни бадминтонисти. В: Спорт, стрес, адаптация, Четвърти международен научен конгрес, София, 17-18 ноември 2006 г., НСА ”В. Левски”,, София, 2006
 100. Йорданов В. Изследване на психофизическите възможности на момчета от 5,6 и 7 клас за участие в научен експеримент. В: Конференция РУ, Русе, 2015
 101. Йорданов В. Динамика на психо-физическите качества на момчета от 5 клас. В: Конференция РУ, Русе, 2016
 102. Йорданов В. Изследване на психо-физическите способности на момичета от 5., 6. и 7. клас. В: Конференция ШУ, Шумен, 2016
 103. Йорданов В. Тодоров Т. Характеристики на постиженията на момичета от 5, 6 и 7 клас на училище „Хр. Ботев” за учебната 2013/2014 година. В: Конеференция на РУ СУБ - Русе, Русе, 2014
 104. Крумов М., И. Илиева. Възможности за оптимизиране на подготвителната част на урока по баскетбол при 10-годишни ученици. В: Научни трудове, РУ “А. Кънчев”, 2006, стр. 97-101, ISBN 1311-3321.
 105. Момчилова А., В. Пейчев. Проучване на силовия потенциал на студенти от Русенски университет “Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски цетър на РУ, 2004
 106. Момчилова А., В. Пейчев. Комплексно – интегрален подход за здравно, физическо и интелектуално развитие и възпитание на 5 – 6 годишните деца. В: Научни трудове на РУ, том. 38, серия 6, Русе, Издателски цетър на РУ, 2001
 107. Момчилова А., В. Пейчев. Програмираното обучение за оптимизирането на физическата подготовка на подрастващите. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски център на РУ, 1999
 108. Момчилова А., И. Илиева. Професионално-личностната култура на спортния педагог. В: ІV Балкански конгрес “Образованието, Балканите, Европа”, том 2, ТУ, ПФ, Ст. Загора, 2007, стр. 434-440, ISBN 978-954-314-042-8.
 109. Момчилова А., И. Илиева. Научноизследователската дейност – основна компетенция на спортния педагог,. В: кн. “Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията", Изд. център при Русенски университет "А. Кънчев", 2009, стр. 14-17
 110. Момчилова А., И. Илиева. Кинестетичната диференцировка и пространствената ориентировка като основни фактори за интелектуално развитие на подрастващи баскетболисти. В: 4-ти Международен научен конгрес “Спорт, стрес, адаптация”, НСА “Васил Левски”, 2006, стр. 332-336, ISBN 978-954-723-006-4.
 111. Момчилова А., И. Илиева. Правилната мотивация при обучението по баскетбол за двигателната активност на подрастващите. В: Национална научно-практическа конференция “Физическо възпитание и спорт в училище”, Варна, 2006, стр. 150-156, ISBN 13: 978-954-775-6.
 112. Момчилова А., И. Илиева. Силата на мотива – фактор за двигателната активност при малките баскетболисти. В: “Личност, мотивация, спорт”, том 11, НСА “Васил Левски”, София, 2005, стр. 112-118, ISBN 978-954-718-191-5.
 113. Момчилова А., И. Илиева. Обучението по баскетбол за успешната адаптация на първокласниците. В: “Осигуряване и оценяване качеството на обучение”, СУ “ Св. Климент Охридски”, ФНПП, 2005, стр. 284-287, ISBN 954-8510-92-8.
 114. Момчилова А., И. Илчев. Съвременна методическа подготовка на бъдещия начален учител по Физическо възпитание и спорт. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т. 47,с-5.4, Русе, 2008, стр. 130-134, ISBN 1311-3321.
 115. Момчилова А., Илиева И., Илчев И., Симеонов К. Методиката на обучение по физическо възпитание и спорт за адаптацията на студентите от чуждестранен произход. В: Научни трудове, т. 48, с. 8.2, Изд. център при Русенски университет, 2009, стр. 9-16, ISBN 1311-3321.
 116. Момчилова А., М. Григорова. Аеробика и каланетика като фитнес дисциплини в програмите по физическо възпитание и спорт в Русенски университет “Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т.41, серия 7.1., Русе, Издателски център на РУ, 2004
 117. Момчилова А., М. Григорова. Възможности за оптимизиране на скоростно – силовата подготовка и развитието на бързината на студенти от русенския университет. В: Юбилейна научна конференция - 60 години НСА, София, 2002
 118. Момчилова А., П. Пенева, И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов, Р. Момчилова. Двигателната координация за ефективното обучение по физическо възпитание и спорт. В: “Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция”, СУ “Св. Климент Охридски”, ФНПП, 2006, стр. 372 - 376, ISBN 10:954-8510-97-9.
 119. Обрешков Д, Т. Симеонова. Опит за оптимизиране и анализ на тренировъчни натоварвания, характеризиращи се с абсолютна силова издръжливост. В: 15 Симпозиум за спорт и физичко образование на младите, 16-17 септември, Охрид, Македония, 2011
 120. Обрешков Д. Български колоездачен съюз (БКС) – значки и медали от началния период.. В: Четвърта международна научна конференция, СУ, София СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ, София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2012, стр. 330-335, ISBN 1314-2275.
 121. Обрешков Д. Фитнес тренироката за жени прилики и разлики с мъжката. В: Международна научна конференция 4-5 май, гр. Велес, Македония, 2012
 122. Обрешков Д., И. Илиева, И. Илчев. Състояния и динамика на соматотипните показатели и мастната тъкан при жени занимаващи се със силови упражнения с тежести. В: BOOK OF 10-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE"PERSSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, Constanta, Romania, 2010, стр. 111, ISBN 978-973-614-501-8.
 123. Обрешков Д., М. Войкова. Динамика на морфо-функционалните промени у момичета и девойки системно занимаващи се със силови упражнения с тежести. В: Международна конференция 5-6 юни, Стара Загора, 2008, стр. 13-16
 124. Обрешков Д., С. Базелков, К. Симеонов. Спортносъстезателната дейност във ВУ през погледа на студентите спортисти. В: Научни трудове, том 49, серия 8.2, Русе, ИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2010, стр. 165-169, ISBN 1311-3321.
 125. Обрешков, Д. Мотивация за занимания със спорт на студенти от Русенски университет „Ангел Кънчев”. В: ACTIVITIES EDUCATION AND SPORT,vol 1, Македония,Скопие, 2011, стр. 51-54, ISBN 18577687,UDK7.
 126. Обрешков, Д. Силова подготовка при хора със специални нужди. В: Физичка култура, №38, брой 2, Скопие, Македония, Физичка култура, 2010, ISBN 03503836.
 127. Обрешков, Д. Проучване върху развитието на абсолютната и относителна силова издръжливост при жени, занимаващи ес със силови упражнения с тежести. В: BOOK OF 10-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Romania, OVIDIUS UNIVERSITY, PRESS Constanta, 2010, стр. 111, ISBN 9789736145018.
 128. Обрешков, Д. Разсъждения върху влиянието на силовите упражнения с тежести и менструалния цикъл на жени между 16 и 22 години. В: Физичка култура, Македония, Физичка култура-Скопие, 2009, стр. 91-92, ISBN 0350-3836.
 129. Обрешков, Д. Морфологични различия между женския и мъжкия организъм и опит за обясняване на влиянието на силовите упражнения с тежести при жени от 16 до 22 годишна възраст. В: Физичка култура, бр.1,Vol.37, Македония, Физичка култура-Скопие, 2009, стр. 55-56, ISBN 0350-3836.
 130. Обрешков, Д. Проучвания върху развитието на абсолютната сила при момичета и девойки, занимаващи се със силови упражнения с тежести. В: Научни трудове на РУ, ФВС, том 47, серия 5.4, РУ “Ангел Кънчев”, ИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2008, стр. 180-184, ISBN 1311-3321.
 131. Обрешков, Д. Хипотензивният ефект на силовите упражнения с тежести при момичета и девойки, системно занимаващи се със силови упражнения с тежести. В: Международна научна конференция, Съюз на учените, Стара Загора, 5-6 юни, Стара Загора, 2008, стр. 42-46
 132. Обрешков, Д. Изследване динамиката на развитие на абсолютната сила при момичета и девойки системно занимаващи се със силови упражнения с тежести. В: Физичка култура, Македония, Физичка култура-Скопие, 2008, стр. 199-201, ISBN 0350-3836.
 133. Обрешков, Д. Динамика на развитието на относителната сила у момичета и девойки, системно занимаващи се със силови упражнения с тежести. В: Научнитрудове на РУ, ФВС, том 47, серия 5.4, Русе, ИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2008, стр. 192-195, ISBN 1311-3321.
 134. Обрешков, Д. Динамика на антропометричните промени у момичета и девойки в резултат на системно натоварване със силови упражнения. В: Физичка култура, Македония, Физичка култура-Скопие, 2008, стр. 68-71, ISBN 0350-3836.
 135. Обрешков, Д.Е. Оптимизиране на някои силови тренировъчни натоварвания при жени от 16 до 22 годиша възраст. В: Международна научна конференция, Съюз на учените, Стара Загора, 4-5 юни, Стара Загора, 2009, стр. 42-46
 136. Обрешков, Д.Е. Проучване върху развитието на взривната сила при жени от 16 до 22 годишна възраст, занимаващи се със силови упражнения с тежести. В: Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес, София, УИ "Св. Климент Охридски", 2009, стр. 162-168, ISBN 978954-07-2987-9.
 137. Обрешков, Д.Е. Развитието на спорта и физическото натоварване с тежести при жените през вековете. В: Научни трудове на РУ, том 48 серия 8.2, Русе, ИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2009, стр. 126-128, ISBN 1311-3321.
 138. Пенева П., И. Илиева. Влияние на извънурочните форми на работа по физическо възпитание и спорт върху двигателната активност на учениците. В: Научни трудове на Русенския университет, Изд. център при Русенски университет, 2014, стр. 111-115, ISBN ISSN:1311-3321.
 139. Пенева П., К. Симеонов. Игровият характер на обучението по физическо възпитание и спорт – фактор за комплексното развитие на подрастващите. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 49, серия 8.2, Русе, 2010, стр. 108-113, ISBN 1311-3321.
 140. Пенева П., К. Симеонов. Влияние на лекоатлетическите занимания на открито върху развитието на вниманието на учениците. В: Научна конференция РУ “ Ангел Кънчев”, том 48, серия 8.2, Русе, 2009, ISBN 1311-3321.
 141. Пенева П., К. Симеонов. Сравнителен анализ на показателите за физическата дееспособност на 16 годишни ученици трениращи футбол и лека атлетка. В: ІV Балкански конгрес, Стара Загора, 2007, стр. Том 1 стр. 352 – 355, ISBN 978-954-314-041-1.
 142. Пенева, П. А. Момчилова, И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов, Р. Момчилова. Двигателната координация за ефективното обучение по физическо възпитание и спорт,. В: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, Доклади от Четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика, Китен, 18-23 се, София, 2006, стр. 772-776, ISBN 954-8510-92-8.
 143. Пенева, П., К. Симеонов. Сравнителен анализ на интелектуалните параметри на 10-годишни ученици активно занимаващи се с лека атлетика и футбол. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 47, серия 9, Русе, 2008, стр. 240-244, ISBN 1311-3321.
 144. Попова С., Д.Обрешков, М. Сарачева. Сравнителен анализ на физическата издръжливост при студенти от НСА „Васил Левски” и РУ „Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ, том 49, серия 8.2, Русе, ИЦ при РУ “Ангел Кънчев”, 2010, стр. 55-58, ISBN 1311-3321.
 145. Попова-Добрева Д., Д. Обрешков. Различия в разпространението на симптоми на дисфункция на долния уринален тракт при студентки от НСА»Васил Левски» и РУ «Ангел Кънчев». В: Научни трудове на РУ, том 49, серия 8.2, Русе, ИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2010, стр. 170-173, ISBN 1311-3321.
 146. Попова-Добрева Д., С. Попова, Д. Обрешков. Различия в особеностите на менструалния цикъл на студентки от НСА „Васил Левски” и РУ „Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ, том 49 серия 8.2, ИЦ при РУ “Ангел Кънчев”, ИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2010, стр. 160-164, ISBN 1311-3321.
 147. Симеонов К. Волевата подготовка като фактор за формиране личността на подрастващите футболисти. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2012
 148. Симеонов К., А. Момчилова. Особености в развитието на скоростно-силовите качества на подрастващи футболисти. В: Сборник доклади на СНС, Русе, 2008, стр. част първа, стр. 54 , ISBN 1311-3321.
 149. Симеонов К., Пенева П. Сравнителен анализ на интелектуалните параметри на 13-годишни ученици активно занимаващи се със спорт. В: Сборник доклади на СНС, Русе, 2008, стр. част първа, стр. 34 , ISBN 1311-3321.
 150. Симеонов, К. Аспекти на контрола в спортната подготовка на младите футболисти. В: Научно изследователски проект, Русе, 2009, стр. 68-73
 151. Симеонов, К. Подвижните игри като средство за развитие на двигателни качества и формиране на специфични умения в обучението по минифутбол. В: Сборник доклади на СНС, Русе, 2009, стр. 125-128, ISBN 1311-3321.
 152. Симеонов, К. Развиване на бързината във възрастов аспект при 13-15 годишни футболисти. В: Научна конференция РУ “ Ангел Кънчев”, том 47, серия 5.4, Русе, 2008, стр. 206-209, ISBN 1311-3321.
 153. Симеонов, К. Психолого-педагогически особености на съвременната учебно-тренировъчна дейност на 15-годишни футболисти. В: Сборник доклади на СНС, Русе, 2008, стр. част първа,стр. 17, ISBN 1311-3321.
 154. Симеонов, К. Сравнителен анализ на скоростно-силовите качества на млади футболисти. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 47, серия 9, Русе, 2008, стр. 235-239, ISBN 1311-3321.
 155. Симеонов, К. Съвременни тенденции и проблеми на спортната подготовка на подрастващи футболисти. В: Физичка култура, гр. Виница, Македония, 2007, стр. 61-63, ISBN 0350-3836.
 156. Симеонов, К. Система за подбор на 13-15 годишни футболисти. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 46, серия 8, Русе, 2007, стр. 69-73, ISBN 1311-3321.
 157. Симеонов, К. Психологически проблеми на техническата подготовка на 13–15 годишни футболисти. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 45, серия 5.4, Русе, 2006, стр. 61 – 65, ISBN 1311 – 3321.
 158. Симеонов, К. Ефективност на специализираните средства за развиване на бързината и скоростно – силовите качества на 14–15 годишни футболисти. В: ІV-та Национална научно – практическа конференция “Физическо възпитание и спорт в училище”, Варна, 2006, стр. 191-197, ISBN 10:954-775-654-0;.
 159. Симеонов, К. Психологични предпоставки за развиване на физическата подготовка при 13–15 годишни футболисти. В: ІV–ти Международен научен конгрес на НСА “Васил Левски”, “Спорт, Стрес, Адаптация”, София, 2006, стр. 88-89
 160. Симеонов, К. Система за обучение на технико – тактически действия при 10–11 годишни футболисти. В: Четвъртата есенна научна конференция “Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция”, СУ “Св. Климент Охридски”, 2006, стр. 762 – 766, ISBN 10:954-8510-97-9.
 161. Симеонов, К. Изследване на пресата във футбола, осъществена в шестте времеви части от срещата, прилагана от финалистите на Световното първенство по футбол в Япония и Южна Корея – 2002 г.. В: Научна конференция с Международно участие “Физическо възпитание и спорт в образователната система”, Благоевград, 2005, стр. 106-110
 162. Симеонов, К. Анализ на тактическото действие преса, прилагана от финалистите на Световното първенство по футбол в Япония и Южна Корея – 2002 г.. В: Научни трудове на РУ “ Ангел Кънчев”, том 44, серия 6.3, Русе, 2005, стр. 253-257, ISBN 1311-3321.
 163. Симеонова Т., Д. Обрешков. Оценяване в спортните игри – модел баскетбол за 11 клас. В: Национална конференция с международно участие „40 години шуменски университет 1971 – 2011”, ПФ, Част І, стр. 670 – 674, Шумен, Университетско издателство "Епископ К.Преславски", 2011, стр. 670-674, ISBN 978-954-557-582-6.
 164. Симеонова Т., Д. Обрешков, Н. Василева. Спортното ориентиране – път за повишаване на физическата и психическа подготовка. В: Научна конференция с международно участие „40 години шуменски университет 1971 – 2011”, ПФ, Част І, стр. 675 – 678, Шумен, Университетско издателство, 2011, ISBN 978-954-557-582-6.
 165. Снежина Дамянова, Теодора Симеонова,Димитър Обрешков. Комплексно възпитаване на двигателни качества в предучилищна възраст. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 50, серия 8.2, Русе, ИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2011, стр. 130-134, ISBN 1311-3321.
 166. Софка Попова, Димитър Обрешков, Милена Сарачева-Григорова. Сравнителен анализ на физическата издръжливост при студенти от НСА "Васил Левски" и РУ "Ангел Кънчев". В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т.49, серия 8.2., Русе, Издателски център на РУ, 2010, стр. 55-58, ISBN 1311-3321.
 167. Стоянова, Д., В.Василева, И.Илиева, Д. Стойков. РОДИТЕЛИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ КАТО МОТИВАТОРИ ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ. В: PROCEEDINGS of University of Ruse,, Русе, Русенски университет, 2019, стр. 72-77, ISBN ISSN 1311-3321.
 168. Христова, Ц., И. Илиева, Й.Луканова. Изследване на потребности за занимания с физическа активностна студенти от специалност "Акушерка", При Русенски университет "Ангел Кънчев" и тяхната мотивация за участие. В: 58 научна конференция на Русенски университет, Гр. Русе, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
учебни пособия
 1. Бенин, Н., А. Велева, Ю. Дончева, В. Ванева, П. Стефанова, И. Илиева, В. Василева, В. Радева, И. Илчев, К. Симеонов. Ръководство за провеждане на педагогическа практика на студентите от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика и чужд език в Русенския университет "Ангел. Плевен, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2015, стр. 101, ISBN 987-619-207-035-9.
 2. Момчилова А., Б. Стефанов, Д. Андонов, П. Станчев,Д. Обрешков, М. Войкова В. Пейчев, М. Григорова. Ръководство по физическо възпитание и спорт. Русе, Издателски център на РУ, 2006, ISBN 978-954-712-362-5.
 3. Момчилова А., И. Илиева. Методическо ръководство за обучение по физическо възпитание и спорт в начална училищна възраст. Русе, Печатна база при РУ, 2011, ISBN 978-954-8467-26-1.
 4. Момчилова А., И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов. Методически насоки за провеждане на спортноподготвителни упражнения и игри в предучилищна възраст. Русе, Издателска база при РУ "А. Кънчев", 2013, ISBN 978-954-8467-92-6.
 5. Момчилова А., И. Илчев, К. Симеонов. Методическо ръководство по физическа култура в детската градина. Русе, Печатна база при РУ, 2010, стр. 159, ISBN 978-954-8467-10-0.
книги
 1. Илиева И., И. Илчев, К. Симеонов. Фитнес и балансирано хранене за повишаване на физическата и здравната култура на студентите. Русе, Издателски център при РУ, 2012, ISBN 978-954-8467-96-4.
 2. Симеонов, К., И. Илиева, И. Илчев. Спортът в Русенски университет – постижения и успехи през годинитe. Изд. център при РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, Университетско издателство, 2014, ISBN 978-619-7071-39-9.
други трудове
 1. Илиева И. Мотивацията за спортуване като фактор за интензификация на обучението по баскетбол в началното училище, Автореферат, 2008
 2. Илчев И. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НАЧАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ПОДРАСТВАЩИ БАДМИНТОНИСТИ, автореферат, 2011
 3. Илчев И. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НАЧАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ПОДРАСТВАЩИ БАДМИНТОНИСТИ, дисертационен труд, 2011
патенти и др.
 1. Русенски университет"Ангел Кънчев", Емил Христов Янков, Асен Цветанов Асенов, Борис Иванов Евстатиев, Искра Стефанова Илиева. "СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ ФИЗИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЧОВЕКА", Полезен модел, No 3737,2020.