Списък на публикациите

монографии

 1. Ангелова-Барболова Н.С. Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, права на лицата с психични увреждания и психично-здравна помощ в РБ. Русе, Хелт Консулт Русе ЕООД, 2013, ISBN 978-954-92702-5-9.
 2. Велчева K. В. Душков. ПУБЕРТЕТ И СОЦИУМ. Университетски издателски център при Русенски университет Ангел Кънчев, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2015, pp. 124, ISBN 978 619 7071 97 9.
 3. Велчева К. В. Душков. ПУБЕРТЕТ – АКСЕЛЕРАЦИЯ. Университетски издателски център при Русенски университет Ангел Кънчев, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2014, стр. 138, ISBN 978 619 7071 83-2.
 4. Вичева Д. Антибиотично лечение на острите инфекции на горните дихателни пътища и техните усложнения. Пловдив, „Лакс Бук”, 2017, ISBN ISBN 978-619-189-.
 5. Вичева Д. Съвременни методи за овладяване на епистаксиса в амбулаторна и клинична обстановка. Пловдив, Лакс бук, 2016, ISBN 978-619-189-045-3.
 6. Вичева Д. Някои оториноларингологични проблеми у децата. Пловдив, Райков, 2013, ISBN 978-954-9666-60-1.
 7. Геoргиева, Д.,Г. Колева, И. Христова. Концепция за промяна на традиционните с алтернативни методи и средства за хигиена на пациенти. Университетски издателски център при Русенски университет, Медиатех - Плевен, 2020, стр. 137, ISBN 978-619-207-193-6.
 8. Георгиева Д. ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ и професионална адаптация на медицинската сестра. Университетски издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”,, МЕДИАТЕХ- Плевен, 2015, ISBN 978-619-207-022-9.
 9. Досев Св. Цитомегаловирусната инфекция – недоразбрана и винаги актуална. Русе, Русенски университет, 2014, ISBN 978-619-7071-56-6.
 10. Иваничка Сербезова. Оптимизиране на обучението по Здравни грижи чрез видеометоди. Университетски издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2018, стр. 160, ISBN 978-619-207-142-4.
 11. Иваничка Сербезова. Видеофилмите в обучението на медицински и здравни специалисти. Русе, МЕДИАТЕХ Плевен, 2013, стр. 136, ISBN 978-619-7071.
 12. Константинова Д. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. Русе, Медиатех - Плевен, 2018, стр. 155, ISBN 978-619-207-145-5.
 13. О. Шербанов. Как да намалим риска от периоперативни сърдечно – съдови усложнения при несърдечна хирургия. Печатна база Русенски университет, Медиатех Плевен, 2018, ISBN 978-619-207-147-9.
 14. Панев А, Панайотов К,. Епидемология, етиология и профилактика на исхемичната болест на сърцето; теоретико – методологични основи. гр. Русе, Авангард принт ЕООД, 2015, ISBN 978-954-337-248-5.
 15. Парашкевов, Ал., Р. Костадино. Медицинско осигуряване на инцидент с масовост на пострадалите. ВМА, София, 2014, ISBN ..
 16. Стефанова Т.Ж., Ангелова-Барболова Н.С. Проект по созданию виртуальной учебно-исследовательской лаборатории и практическое изпользование проблемные кейсы для обучения медицинских сестер и акушерок в Республике Болгария. Новосибирск, РФ, Сибирская ассоциация консультантов, 2012, ISBN 978-5-4379-0044-4.
 17. Събев Н. Здраве и здравни рискове в общността. Русе, АВАНГАРД ПРИНТ, 2015, ISBN 978-954-337-254-6.
 18. Таня Тимева. ЕНДОМЕТРИУМЪТ ПРИ ЖЕНАТА И РОЛЯТА МУ В ПРОЦЕСА НА ИМПЛАНТАЦИЯ. София, София, 2018, стр. 116, ISBN 978-619-91134-0-0.
 19. Теодора Недева. Синдромът периоперативен делир - предизвикателство за лекуващия екип. Същност, детекция, мениджмънт, превенция. Печатна база Русенски университет, Медиатех Плевен, 2015, стр. 167, ISBN 978-619-207-006-9.
 20. Хубчев Г. ДИАГНОЗА И ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СТРЕС УРИНАРНАТА ИНКОНТИНЕНЦИЯ ПРИ ЖЕНИТЕ. Университетски издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ - Плевен, 2018, стр. 130, ISBN 978-619-207-135-6.
 21. Хубчев Г. Стрес уринарна инконтиненция и свръхактивен пикочен мехур при жените-съвременни аспекти. РУ "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ - ПЛЕВЕН, 2020, стр. 114, ISBN 978-619-207-202-5.
 22. Хубчев Г. Съвременно оперативно лечение на стрес уринарна инконтиненция при жените. РУ "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ - ПЛЕВЕН, 2020, стр. 167, ISBN 978-619-207-192-9.
студии
 1. Ангелова-Барболова Н. Насилие над дете. Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, ISBN 978-619-7092-02-8.
 2. Ангелова-Барболова Н.С. Митове и факти за психичните болести. Русе, Хелт Консулт Русе ЕООД, 2013, ISBN 978-954-92702-3-5.
 3. Георгиева Д., И. Христова, Г. Колева. Насоки за извършване на хигиенни грижи по метода „сухо къпане“. Университетски издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, МЕДИАТЕХ - Плевен, 2019, ISBN 978-619-207-181-3.
 4. Деспина Георгиева, Иринка Христова, Грета Колева. Насоки за извършване на хигиенни грижи по метода „сухо къпане“. МЕДИАТЕХ - Плевен, Университетски издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2019, стр. 67, ISBN 978-619-207-181-3.
 5. О. Шербанов. Поведение при сърдечно – съдовите заболявания по време на бременност. Печатна база Русенски университет, Медиатех Плевен, 2018, ISBN 978-619-207-141-7.
 6. Панев А., Панайотов К. Медицинска постановка на математико - статистическите методи за определяне тегловните коефициенти на рисковите фактори и застрашеността от исхемична болест на сърцето. гр. Русе, Авангард принт ЕООД, 2015, ISBN 978-954-337-250-8.
 7. Таня Тимева. БРЕМЕННОСТ СЛЕД АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ. Генетични рискови фактори. София, София, 2018, стр. 31, ISBN 978-619-91134-1-7.
 8. Тимчева Цв., Н. Събев, С. Даракчиев, И. Ковачева, Е. Фотева, Ю. Илиева, В. Ставрова, А. Чилева. Доклад върху състоянието на услугите, подходящи за младите хора в България. София, Найс Ан ЕООД, 2006, ISBN 954-335-028-0.
 9. Хубчев Г. Свръхактивен пикочен мехур. РУ "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ - ПЛЕВЕН, 2020, стр. 40, ISBN 978-619-207-203-2.
статии
 1. 1. Gil RJ, Bil J, Costa RA, Gil KE, Vassiliev D. 12-month intravascular ultrasound observations from BiOSS® first-in-man studies..// Int J Cardiovasc Imaging., 2016, No Sep;32(9):13 (Impact factor: 1.896 /2016, http://www.bioxbio.com/if/html/INT-J-CARDIOVAS-IMAG.html)
 2. 1. Gil RJ, Bil J, Grundeken MJ, Iñigo Garcia LA, Vassilev D, Kern A, Pawłowski T, Wykrzykowska JJ, Serruys PW. Long-term effectiveness and safety of the sirolimus-eluting BiOSS LIM® dedicated bifurcation stent in the treatment of distal left main stenosis: an international registry..// EuroIntervention., 2016, No Nov 20;12(10 (Impact factor: 5.125 /2016, http://www.bioxbio.com/if/html/EUROINTERVENTION.html)
 3. 1. Gil RJ, Bil J, Kern A, Iñigo Garcia LA, Formuszewicz R, Dobrzycki S, Vassilev D, Segiet A. Comparison of dedicated BIOSS bifurcation stents with regular drug-eluting stents for coronary artery bifurcated lesions: Pooled analysis from two randomized studies..// Cardiol J., 2017, No doi: 10.5603 (Impact factor: 1.256 /2017, http://www.bioxbio.com/if/html/CARDIOL-J.html)
 4. 1. Zuin M, Kuo WT, Rigatelli G, Daggubati R, Vassiliev D, Roncon L. Catheter-directed therapy as a first-line treatment strategy in hemodynamically unstable patients with acute pulmonary embolism: Yes or no?..// Int J Cardiol, 2016, No Dec 15;225:1 (Impact factor: 6.189 /2016, http://www.bioxbio.com/if/html/INT-J-CARDIOL.html)
 5. 18. Досев Св. Детската смъртност в Русенска област – България за периода 1946-2012.// Педиатрия, 2014, брой 2
 6. Anastasopoulos G, VICHEVA D. Eleni-Christina Tsiompanou, Elefterios Feredikis. The technique of dermoplasty to treat recurrent nasal polyps:preoperative evaluation, surgical details, postoperative endoscopic appearance and histopathologic analysis.// Romanian Journal of Rhinology, 2016, No Vol.6, no 24
 7. Anastasopoulos G, VICHEVA D.,et al. A Nobel technique for the treatment of intractable nasal polyposis: Surgical highlights of the dermoplasty technique.// Journal of otorhinolaryngology – ENT research, 2016, No 5(1), pp. 128-131
 8. Angelova-Barbolova N. E.Kumanova, M.Radeva. Psychiatric Care in Bulgaria - Ethical and Legal Aspects.// Proceedings in Human and Social Sciences at the Common Conference, 2014, No 1, ISSN 978-80-554-0949-8.
 9. Angelova-Barbolova N.S., Krushkova S., Danov G. Psychologival and personality aspects among prisoners with aggressive and auto-aggressive behavior.// 10-th Meting of the Balkan Akademy of Foransic Science, Alexandropolis, Greece, 2014, No 1, pp. 58-61
 10. Assoc. prof. d-r Nikola Sabev, PhD. Trust to the health system - attitudes and expectations among the community.// Knowledge international Journal, 2015, No Vol. 10.1, pp. 436 - 439, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, GIF Institute for Information Resources)
 11. Avramov T, Shirov T., VICHEVA, D. Valev D., Manolova A., Tafradgiiska M., Petkov R. Immunotherapy in the treatment of laryngeal recurrent respiratory papillomatosis (clinical study).// International Journal of Development research, 2015, No Vol. 5. Issu, pp. pp. 5019-5023
 12. Avramov T. Konov D, Valcheva S, VICHEVA, D. Manolova, A., Tafradgiiska, M., Valev, D., Strandzheva, M., Kostadinov, D. Tchalacov, I. The possibilities of otolaryngologysts for the treatment of obstructive sleep apnea.// International Journal of Development Research, 2015, No 2, pp. 3262-3265
 13. Bochev I.,Belemezova K.,Shterev A.,Kyurkchiev S. Effect of cryopreservation on the properties of human endometrium stromal cells used in embryo co-culture systems.// J.Assit.Reprod.Genetics, 2016, No 33, pp. 473-480
 14. Bълкова Л., Милачич Т., Тимева Т., Бандрева Б., Баров Д., Щерев А. Живо раждане след двуплодна бременност получена от размразени яйцеклетки и размразени сперматозоиди.// Репродуктивно здраве, 2018, брой 27, стр. 9-12, ISSN 1312-6180.
 15. Chenchev I, Neichev D, VICHEVA D, Atanasov D. Treatment of multiple adjacent gingival recessions with VISTA technique and platelet-rich fibrin membrane.// Hellenic Otorhinolaryngology, 2016, No Vol.37-Issuе, pp. 40
 16. Chenchev Iv, Atanasov D, VICHEVA D, Noncheva V. Comparative Evaluation of the Subjective Results from the Treatment of Gingival Recessions with Connective Tissue Graft and Platelet Rich Fibrin Membrane.// IOSR Journal of Dental and Medical Sciences, 2016, No 15, 5, pp. 73-78
 17. Chenchev Iv, Atanasov D, VICHEVA D, Noncheva V. Comparative Evaluation of the Subjective Results from the Treatment of Gingival Recessions with Connective Tissue Graft and Platelet Rich Fibrin Membrane..// IOSR Journal of Dental and Medical Sciences, 2016, No 5 (Impact factor: 1.576 /2016, НМБ)
 18. Chenchev Iv, Atanasov D, VICHEVA, D. The treatment of gingival recessions – Our expirience.// Romanian Journal of Rhnology, 2016, No Vol.6, No.22
 19. Denkova R, Bourneva V, Staneva-Dobrovski L, Zvetkova E, Baleva K, Yaneva E, Nikolov B, Ivanov I, Simeonov K, Timeva T, Yankov M. In vitro effects of inhibin on apoptosis and apoptosis related proteins in human ovarian granulosa cells..// Endocrine Regulations, 2004, No 38(2), pp. 51-55
 20. Denkova R., Bourneva V., Yaneva E., Baleva K., Nikolov B., Ivanov I., Simeonov K., Timeva T. Potential role of nitric oxide in endothelin-1 provoked inhibition of progesterone secretion by isolated ovarian granulosa cells..// Endocrine Regulations, 2002, No 36, pp. 19-22
 21. Denkova R., Bourneva V., Zvetkova E., Yaneva E., Baleva K., Nikolov B., Ivanov I., Simeonov K., Timeva T. Some mechanisms of in vitro endothelin-1 induced inhibition of progesterone synthesis in human ovarian granulosa cells..// Acta morphologica et anthropologica, 2002, No 7, pp. 37-42
 22. Despinа Georgieva, Teodora Todorova. EFFICIENT METHODS OF TEACHING - IMPLEMENTATION OF MIND MAP AND CONCEPT MAP IN HEALTH CARE TRAINING.// KNOWLEDGE – International Journal Budva, Montenegro; Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor), 2018, No 23.4, pp. 919-1330, ISSN 2545-4439.
 23. Dimitrov R., Kyurkchiev D., Timeva T., Yunakova M., Stamenova M., Shterev A., Kyurkchiev S. First-trimester human decidua contains a population of mesenchymal stem cells.// Fertility and Sterility, 2010, No 93(1), pp. 210-219 (Impact factor: 3.958 /2010, Scopus)
 24. Dimitrov R., Timeva T., Kyurkchiev D., Stamenova M., Shterev A., Kostova P., Zlatkov V., Kehayov I., Kyurkchiev S. Characterization of clonogenic stromal cells isolated from human endometrium.// Reproduction, 2008, No 135, pp. 1-9 (Impact factor: 3.773 /2008, Scopus)
 25. Dimitrov, R., Timeva, T., Stamenova, M., Kyurkchiev, D., Shterev, А., Kyurkchiev S. Effect of peritoneal fluid from patients with endometriosios on morphological characteristics of endosalpinx stromal cell culture..// Compt. Rend. Bulg. Acad. Sci, 2006, No 59(7), pp. 793-800 (Impact factor: 0.204 /2006, Scopus)
 26. Dosev Sv. Infant mortality and birthrate rates in the Ruse region – Bulgaria for the period 1946 – 2012.// Gyermekgyogyaszat, 2014, No 1
 27. Dr Kunev – Ruse, Bulgaria 2 linic of Gynecologic Oncology, University Hospital “Dr. Georgi Stranski”-Pleven, Bulgaria. 1. International Journal of Medical Science and Clinical Inventions 4(11): 3284-3288, 2017 DOI:10.18535/ijmsci/v4i11.04 ICV 2015: 52.82 e-ISSN:2348-991X, p-ISSN: 2454-9576 © 2017,IJMSCI Research Artic.// 1. International Journal of Medical Science and Clinical Inventions 4(11): 3284-3288, 2017 DOI:10.18535/ijmsci/v4i11.04 ICV 2015: 52.82 e-ISSN:2348-991X, p-ISSN: 2454-9576 © 2017,IJMSCI Research Artic, 2018, No 4/18, pp. 234--254, ISSN 2454-9576.
 28. Draganova, D; Ir, Hristova; D, Georgieva; Gr, Koleva. SOCIAL SERVICES FOR ELDERLY PEOPLE AND PEOPLE WITH DISABILITIES AND THEIR PLACE AMONG THE NEW SOCIAL SER-VICES-RESIDENTIAL TYPE.// Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, 2015, No Г XVIII, pp. 11-15, ISSN 2534-9392.
 29. Dunev V., N. Kolev, B. Stoykov, P. Genov, J. Atanasov, A. Vanov, P. Tonchev, I. Rachev. Postoperative complications following plastic surgery for paraffinomas of male genitalia.// Eur Urol Suppl, 2018, No 17-2
 30. Dunev V., N. Kolev, P. Genov. A rare clinical case of penile gangrene in a patient with chronic renal failure and diabetes mellitus.// Urology Case Reports - Elsevier, 2019, No 23 (SJR rank: 0.199 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/21100283795)
 31. Dunev V., N. Kolev, P. Genov. Late results of bilateral scrotal flap.// Urology Case Reports - Elsevier, 2019, No 27, pp. 100920, ISSN 2214-4420. (SJR rank: 0.199 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/21100283795)
 32. Dunev. V., N. Kolev, P. Genov, M. Sachdeva, M. Karaivanov. Classical form of Kaposi sarcoma localized in penis.// Urology Case Reports - Elsevier, 2019, No 24, pp. 100856 (SJR rank: 0.199 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/21100283795)
 33. G. Anastasopoulos, VICHEVA D., E.Tsiompanou, Ch. Karanastasi, El. Feredikis. A novel use of skin drafting nasal cavity: the severe polyposis.// Russian Rhinology, 2017, No 1 (25), pp. 50-53
 34. G. Georgieva-Tsaneva1, I. Serbesova2 1Institute of Robotics, Bulgarian Academy of Sciences (BULGARIA) 2Faculty of Public Health and Healthcare, Angel Kanchev University of Ruse (BULGARIA). INVESTIGATION OF THE IMPACT OF VIDEO METHODS AND SERIOUS GAMES IN THE PROCESS OF MEDICAL TRAINING IN BULGARIA G.// 14th annual International Technology, Education and Development Conference INTED 2020, Valencia, 2nd, 3rd and 4th of March,, 2020, No 2nd, 3rd and, pp. doi: 10.21125/inte, ISSN 978-84-09-17939-8.
 35. Gamakova N, Gamakova S. Dental fluorosis.// European Applied Sciences, 2014, No 7, pp. 10-12, ISSN 2195-2183.
 36. Gamakova N, Panayotov K, Gamakova P. Attention deficit hyperactivity disorder.// Современная наука: Теоретический и практический взгляд, 2015, No 1, pp. 225-227, ISSN 978-5-906769-79-4.
 37. Gamakova N, Panayotov K, Gamakova P. Child Maltreatment and its Prevention.// Теория и практика науки третьего трьiсячелетия. p, 2015, No 1, pp. 102-104, ISSN 978-5-906808-44-8.
 38. Gamakova N, Panayotov K, Gamakova Sv. Munchausen Syndrome by Proxy.// Роль науки в развитии общества. p, 2015, No 1, pp. 214-215, ISSN 978-5-906808-72-1.
 39. Gamakova N, Panayotov K, Gamakova Sv. Learning Disabilities Among Children.// Роль науки в развитии общества. p, 2015, No 1, pp. 215-217, ISSN 978-5-906808-72-1.
 40. Gamakova N, Panayotov K, Gamakova Sv. Obsessive compulsive disorder vs obsessive compulsive personality disorder.// Современная наука: Теоретический и практический взгляд, 2015, No 1, pp. 227-229, ISSN 978-5-906769-79-4.
 41. Gamakova N, Panayotov K, Gamakova Sv. Music Therapy for Preterm Neonates.// Теория и практика науки третьего трьiсячелетия. p, 2015, No 1, pp. 104-106, ISSN 978-5-906808-44-8.
 42. Genov P., N. Kolev, V. Dunev. A rare case of Bellini duct carcinoma.// Urology Case Reports - Elsevier, 2019, No 25, pp. 100899, ISSN 2214-4420. (SJR rank: 0.199 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/21100283795)
 43. Genov P.P., I. V. Kirilov, I.A. Hristova, N.H. Kolev, V.R. Dunev, B.A. Stoykov. Management and diagnosis of Nutcracker syndrome- a case report.// Urology Case Reports, 2020, No 29, ISSN 2214-4420. (SJR rank: 0.199 /2018, Scopus)
 44. Genov, P.P., D.P.Georgieva, G.V.Koleva, N.H.Kolev, V.R.Dunev, B.A.Stoykov. Management of Leydig cell tumors of the testis- a case report.// Urology Case Reports - Elsevier, 2019, No 27, pp. 101064, ISSN https://doi.org/1. (Impact factor: 0.41 /2018, Scopus)
 45. Genov. P., D. Georgieva, G. Koleva, N. Kolev, V. Dunev, B. Stoykov. Management of Leydig cell tumors of the testis- a case report.// Urology Case Reports - Elsevier, 2019, No 26 (SJR rank: 0.199 /2018, https://www.scimagoir.com/)
 46. Genova . P., N. Kolevb, V. Dunev. Premature ejaculation-operative management after failure of conservative treatment.// Urology Case Reports - Elsevier, 2019, No 26, pp. 100937 (SJR rank: 0.199 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/21100283795)
 47. Georgieva G., D. Konstantinova, Gr. Koleva. IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE APPROACHES TO TACKLING POVERTI AND SOCIAL EXCLUSION OF OLDER PEOPLE WITH DISABILITIES.// Science and technologies: Volume IV, 2014 Number 1: MEDICAL BIOLOGY STUDIES, CLINICAL STUDIES, SOCIAL MEDICINE AND HEALTH CARE, 2014, No Number 1,Vol, pp. 206-210, ISSN 1314-4111.
 48. Georgieva, D., Gr. Koleva, D. Draganova; Ir. Hristova. NURSING CARE FOR PATIENTS WITH CONGNITIVE IMPAIRMENT AND DEMENTIA.// Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, 2015, No серия Г ХVI, pp. 19-22, ISSN 2534-9392.
 49. Georgieva, D., Koleva, G., Hristova, I., Malakova, T., Konstantinov, D., Serbezova, I. Effect on Skin Microflora in Hygienic Bathing of Patients with Chlorhexidine Gluconate Disinfectant and Non-Rinse Product..// Health Science Journal, 2020, No Vol. 14 No., ISSN 1791-809X. (SJR rank: 0.13 /2018, Scopus)
 50. Georgieva.D., G.Koleva. Palliative nurse care - education and training.// Scripta Scientifica Salutis Publicae, 2016, No Vol 2, Suppl, pp. 166-170, ISSN http://dx.doi.org.
 51. Gil RJ, Bil J, Grundeken MJ, Kern A, Iñigo Garcia LA, Vassilev D, Pawłowski T, Formuszewicz R, Dobrzycki S, Wykrzykowska JJ, Serruys PW. Regular drug-eluting stents versus the dedicated coronary bifurcation sirolimus-eluting BiOSS LIM® stent: the randomised, multicentre, open-label, controlled POLBOS II trial..// EuroIntervention., 2016, No Dec 10;12(11 (Impact factor: 5.125 /2016, http://www.bioxbio.com/if/html/EUROINTERVENTION.html)
 52. Gil RJ, Bil J, Vassilev D. The BiOSS stent..// EuroIntervention., 2015, No 11 Suppl V:V (Impact factor: 3.863 /2015, http://www.bioxbio.com/if/html/EUROINTERVENTION.html)
 53. Gincheva V, Variaah G, Gospodinova K, Gospodinov D, Grozeva D,. Quality of life in patients with psoriasis in Bulgaria, Program and Abstracts of 16th Congress of the European Society for Dermatology and Psychiatry (PL29).// Acta Dermato-venereologica, 2015, No 95, pp. 16-17, ISSN 0001-5555.
 54. Grozeva D., Gospodinov D. Topical Treatment with Calcineurin Inhibitors in Dermаtology Practice.// Autonimic & Autacoid Pharmacology, 2010, брой 30
 55. Hristova Ir, D Georgieva, Gr Koleva. Skills and Competences of the Interventional Radiological Nurse in Preparing a Patient for an Invasive Cardiovascular Procedure - Condition in Bulgaria.// International Journal of Medical Physiology, 2019, No 4, pp. 1-5
 56. Hristova, I,; Gr, Koleva; D, Georgieva; D, Konstantinova. HISTORICAL DEVELOPMENT OF CARDIAC CATHETERIZATIO.// Научна конференция на СУБ-Пловдив, 2015, No серия Г, том, pp. 8-10, ISSN 1311-9427.
 57. Hristova, Tsv. ДИДАКТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА РОЛЯ НА CASE STUDY В КОРЕЛАЦИЯТА КЛИНИЧНО МИСЛЕНЕ ─ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ АКУШЕРКИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ.// SCIENCE & TECHNOLOGIES (S&T), Стара Загора, 2020, брой под печат
 58. Hristova, Tsv. APPLICATION OF CASE STUDY METHOD IN CREW MEMBERS' TRAINING PROGRAM.// Scientific Bulletin of Naval Academy, Constanta, 2019, No Vol. XXII, pp. 91 - 97, ISSN 2392 - 8956.
 59. Hristova, Tsv. PRE-GRADUATE STUDENTS INTERNSHIP FOR FORMING PROFESSIONAL COMPETENCES.// Известие, Съюз на учените - Русе, 2019, No серия 4, Мед, ISSN 1311 - 1078.
 60. Hristova, Tsv., I. Serbezova. MIDWIFE CARE FOR CERVICAL CANCER PREVENTION.// INTERNATIONAL JOURNAL Budva, Montenegro, 2018, No vol.23.2, pp. 559-567, ISSN 2545-4439 1857-92. (Impact factor: 1.822 /2017, Global Impact & Qualilty Factorhttp://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
 61. Hristova, Tsv., I. Serbezova, Tsv. Stancheva. Analysis of Health Care During Clinical Laboratory Tests.// Reports Awarded with, 2017, No 2, pp. 177-182, ISSN 978-954-712-733-3.
 62. Hristova, Tsv., I. Serbezova, Y. Lukanova Ц. Христова, И. Сербезова, Й. Луканова. KEY ISSUES IN THE ORGANIZATION AND QUALITY OF THE MIDWIFE'S HEALTH SERVICES /Водещи проблеми в организацията и качеството на работа на акушерката..// Известие, Съюз на учените - Русе, серия 4, Медицина и екология, 2019, брой том 9, стр. 39-44, ISSN 1311-1078.
 63. Hristova,I., Koleva G.,. COMPLEX PROGRAM FOR OPTIMIZATION OF HEALTH CARE AND ACTIVITIES IN CORONARY-VASCULAR PROCEDURES.// KNOWLEDGE – International Journal, Medical sciences and health, Budva, Montenegro, May, 2018, 2018, No Vol. 23.2, pp. 453-459, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor*)
 64. Hristova,Ir., D. Georgieva, Gr. Koleva. Interventional procedures in cardiovascular diseases—Training of nurses to work in a catheterization laboratory.// Journal of Vascular Nursing, 2019, No 2, pp. 144-149, ISSN 1062-0303. (SJR rank: 0.244 /2018, Scopus)
 65. Irinka Hristova, Despina Georgieva, Greta Koleva. Skills and competences of the interventional radiological nurse in preparing a patient for an invasive cardiovascular procedure-condition in Bulgaria.// International Journal of Medical Physiology, 2019, No 4
 66. Iv. Chenchev, D. Atanasov, VICHEVA, D. Comparative evaluation of the treatment of gingival recessions with connective tissue graft and platelet-rich fibrin membrane.// International Journal of Current Research, 2016, No 2
 67. Ivanichka Serbezova and Teodora Nedeva. INTERACTIVE COMPLEX MODULE FOR TEACHING MEDICAL AND HEALTH CARE SPECIALISTS Fedration of the sports pedagogues of the Republic of Macedonia.// // Activities in Physical Education and Sport, Veles, 2015, 2016, No Vol. 44, No., pp. pp. 8-13
 68. Ivanichka Serbezova, Teodora Nedeva, Ognyan Sherbanov. VIDEO ALGORITHMS INJECTION TECHNIQUE IN FAVOR OF THE ACQUISITION OF PROFESSIONAL COMPETENCE FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS.// International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, 2017, No 2(18), pp. 31-36, ISSN 2413-1032.
 69. Ivanichka Serbezova, Teodora Nedeva, Ognyan Sherbanov. VIDEO ALGORITHMS INJECTION TEHNIQUEN IN FAVOR OF THE ACQUISITION OF PROFESSIONAL COMPETENCE FOR HEATTH CARE PROFESSIONALS.// International Scientific and Practical Conferense "WORLD SCIENSE", 2017, No 2(18, VOL 5., pp. 31-36, ISSN 2413-1032.
 70. Ivanichka Serbezova, Teodora Nedeva, Ognyan Sherbanov. MODEL FOR VIDEO ALGORITHM OF INJECION TECNNIQUES FOR STUDENTS OF MEDICAL SPECIALITIES.// International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, 2017, No 2(18), pp. 53-58, ISSN 2413-1032.
 71. Ivanova-Todorova E., Mourdjeva M., Kyurkchiev D., Bochev I., Stoyanova E., Dimitrov R., Timeva T., Yunakova M., Bukarev D., Shterev A., Tivchev P. Kyurkchiev S. HLA-G expression is up-regulated by progesterone in mesenchymal stem cells.// American journal of Reproductive Immunology, 2009, No 62, pp. 25-33 (Impact factor: 2.172 /2009, Scopus)
 72. Ivanova-Todorova, E., Kyurkchiev, D., Mourdjeva, M., Dimitrov, R., Stoyanova, E., Timeva, T., Yunakova, M., Shterev, A., Kyurkchiev, S. Pre-decidual multipotent stromal cells (PreDMSc) constitutively express progesterone induced blocking factor (PIBF)..// Compt. Rend. Bulg. Acad. Sci, 2009, No 62(12), pp. 1567-1570 (Impact factor: 0.204 /2009, Scopus)
 73. Ivanova–Todorova E., Kyurkchiev D., Nalbanski A., Timeva T., Shterev A., Kyurkchiev S. Production and characterization of a novel monoclonal antibody against progesterone-induced blocking factor (PIBF).// J Reprod Immunol, 2008, No 78(2), pp. 94-101 (Impact factor: 2.778 /2008, Scopus)
 74. K. Zaharieva, T. Atanasova, D. Zambeva, O. Sherbanov. Psychological Problems of Women with Breast Cancer.// Multidisciplinary Scientific Edition, International Academy Journal, Web of Scholar, 2017, No 8(17), pp. 105-109, ISSN 2518-167X.
 75. Kiryazov K., Sv. Dossev, M. Georgieva, M. Stefova, P. Shivachev, R. Pancheva-Dimitrova. Hepatic vascular shunts in a newborn.// Gyermekgyogyaszat, 2014, No 1
 76. Koleva Gr, D Georgieva, Ir Hristova. Pedagogical observation of students for applying scales of assessing clinical states and symptoms in palliative nursing care.// International Journal of Medical Physiology, 2019, No 4, pp. 6-11
 77. Koleva, G., D. Georgieva, Y. Stefanov. A conceptual model of an electronic appendix called "Nursing file for palliative care", for training students from the speciality of Nurse.// Proceedings of the 18th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria — June 23 - 24, ACM New York, NY, USA ©, 2017, No 1369, pp. 296-301, ISSN 978-1-4503-5234-5.
 78. Koleva,Gr., Hristova, I.,. MONITORING AND TREATMENT OF PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION PERFORMED BY NURSE.// KNOWLEDGE – International Journal, Medical sciences and health, Budva, Montenegro, May, 2018, 2018, No Vol. 23.2, pp. 545-551, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor*)
 79. Konstantinova D. DEVELOPMENT OF LONG-TERM SOCIAL SERVICES FOR THE ELDERLY IN BULGARIA.// Science&Technologies, 2016, No 6, pp. 96-99, ISSN 1314-4111.
 80. Konstantinova D. The role of health care in social services for people with disabilities.// Първа конференция с международно участие, Варна,, 2016, No 1
 81. Konstantinova D., D. Georgieva, Gr. Koleva. RELATION BETWEEN SOCIAL STATUS AND HYPERTENSION.// Science and technologies: Volume IV, 2014 Number 1: MEDICAL BIOLOGY STUDIES, CLINICAL STUDIES, SOCIAL MEDICINE AND HEALTH CARE, 2014, No Number 1,Vol, pp. 196-200, ISSN 1314-4111.
 82. Kristina Zaharieva, Ognyan Sherbanov, Teodora Nedeva. ACTIONS OF MEDICAL SPECIALIST IN FEBRILE STATES DURING CHILDHOOD.// International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, 2017, No 6(22), pp. 22-27, ISSN 2413-1032.
 83. Krushkova S., Angelova N. Specifics of court psychological report of child victims of sexual abuse evaluation of specific behavioral markers.// 10-th Meting of the Balkan Akademy of Foransic Science, Alexandropolis, Greece, 2014, No 1, pp. 28-33
 84. Kunev A Petkova R. . Diagnosis of cervical factor as a cause of female infertility.// bucurest kongres of ART, 2015, No 1
 85. Kyurkchiev S., Shterev A., Dimitrov R. Assessment of presence and characteristics of multipotent stromal cells in human endometrium and decidua.// Reproductive BioMedicine Online, 2010, No 20(3), pp. 305-313
 86. M.D.Cobzeanu, V.Bâldea, M.C.Bâldea, C.Sarafoleanu, B.M.Cobzeanu, VICHEVA, D. Anatomic variations of the osteomeatal complex and their relationship with rhinosinusitis.// Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae, 2016, No Vol.22, № 1
 87. Milachich T.,Timeva T.,Ekmekci C.,Beyazyurek C.,Tac H.,Shterev A.,Kahraman S. Birth of a healthy infant after preimplantation genetic diagnosis by sequential blastomere and trophectoderm biopsy for ß-thalassemia and HLA genotyping.// European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 2013, No 169, pp. 261-267 (Impact factor: 1.627 /2013, Scopus)
 88. Milachich Т.,Shterev А. Are there optimal numbers of oocytes, spermatozoa and embryos in assisted reproduction?.// JBRA Assisted Reprodcution, 2016, No 20, pp. 142-149
 89. N. Angelova, N. Gamakova-Radkova, K. Panayotov. Clinical and Social Aspects of the Parental Alienation Syndrome..// Human and Social Sciences at the Common Conference., 2014, No November 17-
 90. N. Gamakova, K. Panayotov, P. Gamakova. Attention deficit hyperactivity disorder..// Современная наука: Теоретический и практический взгляд, 2014, No October 15,
 91. N. Gamakova, K. Panayotov, S. Gamakova. Obsessive compulsive disorder vs obsessive compulsive personality disorder..// Современная наука: Теоретический и практический взгляд, 2014, No October 15,
 92. Neagos A, Csiszer I, VICHEVA, D. M. Terzea. Correlations between quality of life, the degree of apneq and diseases associated pathology in patients with obstructive slepp apnea syndrome.// Journal of Otology and Rhinology, 2014, No 2, pp. 3-5
 93. Nedeva T., Sherbanov O. ANESTHETIC CONSIDERATIONS IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY JOINT DESEASES.// Вестник современной науки, 2016, No 5, pp. 108-117, ISSN 2410-2563.
 94. Nedeva T., Sherbanov O., Serbezova I. Totally implantible venous acess devices: indications, nursing care and education.// BULLETINOF MODERN SCIENCE, Scientific-theoretical journal, 2016. № 4 (16) in 2 parts: Part 1.,, 2016, No 4, pp. 141-149, ISSN 2410-2563.
 95. Nikola Sabev. Palliative care and euthanasia - convergence points and public attitudes.// Knowledge International Journal, 2019, No 31.4, pp. 1113 - 1118, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.832 /2017, Global Impact & Quality Factor)
 96. Nikola Sabev. Contemporary aspects of internet addiction in school age.// international journal knowledge, 2018, No vol. 23.1., pp. 185 - 190, ISSN 2545-4439; 1857-9. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor)
 97. Nikola Sabev. Quality management principles of clinical and laboratory activities.// Knowledge International Journal, 2018, No 28.2, pp. 689 - 693, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.832 /2017, Global Impact & Quality Factor)
 98. Nikola Sabev. Model of a complex program for health education, aimed at improving the quality of preventive care.// Knowledge international journal, 2018, No 22.5, pp. 1281-1281284, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.832 /2017, Global Impact & Quality Factor)
 99. Nikola Sabev. Contemporary issues and problems in recognition of professional qualifications in Bulgaria and the European Union.// Knowledge International Scientific papers, 2017, No Vol.16.2, pp. 589 - 593, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact and Quality Factor)
 100. Nikola Sabev. Problems of the sexual education - contemporary issues and perspectiv.// Knowledge international journal, 2017, No бр.1 17.1, pp. 283-288, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor)
 101. Nikola Sabev, Kiril Panayotov, Yoana Negrova. OCCUPATIONAL THERAPY WITH CHILDREN AND YOUTH PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS – PROBLEM AREAS.// Knowledge International journal, 2017, No Vol.20, №4., pp. 1901-1906, ISSN 2545-4439;1857-92. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor)
 102. Nikola Sabev, PhD. The evaluation of the social environment of the disabled people.// Knowledge International journal; Scientific Papers,, 2016, No Vol.13.2, pp. 197 - 202, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact & Quality Factor (GIF)/(http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)))
 103. Niya Boykova Mileva, Dobrin Iotkov Vassilev, Ivanichka Serbezova, Gianluca Rigatelli, Robert J Gill. Vertebral Artery Stenting in a Patient With Bow Hunter’s Syndrome.// JACC: Case Reports, 2019, No /6/1, tom1,b, pp. 73-74, ISSN DOI: 10.1016/j.ja. (Impact factor: 18.639 /2019, Journal Citation Reports(Clarivate Analyticsq 2020)
 104. P. Andreeva, P. Chaveeva, A. Shterev, T.Timeva, M. Ynakova, V. Stratieva, T. Milachich, V. Peicheva, G. Stancheva, N. Trchevska, M. Hristova-Savova, R. Kaneva, I. Dimova. Structural genome aberrations, associated with reduced fertility and recurrent fetal anomalies..// J Assist Reprod Genet, 2017, No 34, pp. 1385-1402 (Impact factor: 2.163 /2017, Scopus)
 105. Popivanov G., Ventsislav M., Mutafchiyski, E. Belokonski, P. Dimov, Parashkevov Al., I. Teodosiev. „Battlefield Gunshot Wounds with Focus on Abdominal Trauma A comparative Analysis of 56 Cases”.// In: Balkan Military Medical Review, 2013, No .
 106. Popivanov, G., Mutafchiwski, V., Belokonski, E., PARASHKEVOV, Al. „A modern combat trauma”.// In: Royal Army Medical Corps, 2014, No .
 107. Popivanov, G., Mutafchiwski, V., Belokonski, E., PARASHKEVOV, Al. „A modern combat trauma”.// In: Royal Army Medical Corps, 2014, No .
 108. Rigatelli G, Dell'Avvocata F, Giordan M, Vassilev D, Cardaioli P. Incomplete Cor Triatriatum Dexter and Its Clinical and Technical Implications in Interatrial Shunt Device-Based Closure: An Intracardiac Echocardiography Study..// Congenit Heart Dis., 2016, No Sep;11(5):42 (Impact factor: 1.278 /2016, http://www.bioxbio.com/if/html/CONGENIT-HEART-DIS.html)
 109. Rigatelli G, Dell'Avvocata F, Zuin M, Vassiliev D, Mazza A, Dinh HD. Complex coronary bifurcation revascularization by means of very minimal crushing and ultrathin biodegradable polymer DES: Feasibility and 1-year outcomes of the "Nano-crush" technique..// Cardiovasc Revasc Med., 2017, No Jan - Feb;18
 110. Rigatelli G, Zuin M, Dell'Avvocata F, Cardaioli P, Vassiliev D, Ferenc M, Nghia NT, Nguyen T, Foin N. Evaluation of potential substrates for restenosis and thrombosis in overlapped versus edge-to-edge juxtaposed bioabsorbable scaffolds: Insights from a computed fluid dynamic study..// Cardiovasc Revasc Med.pii: S1553-8389(17)30288-9., 2017, No doi: 10.1016
 111. Rigatelli G, Zuin M, Dell'Avvocata F, Vassilev D, Daggubati R, Nguyen T, Van Viet Thang N, Foin N. Evaluation of coronary flow conditions in complex coronary artery bifurcations stenting using computational fluid dynamics: Impact of final proximal optimization technique on different double-stent techniques. Evaluation of coronary flow conditions in complex coronary artery bifurcations stenting using computational fluid dynamics: Impact of final proximal optimization technique on different double-stent te.// Cardiovasc Revasc Med., 2017, No 233-240. doi
 112. Sabev N., D. Trancheva. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF CLINICAL AND LABORATORY ACTIVITIES - POSSIBILITIES AND PERSPECTIVES OF OPTIMIZATION.// Knowledge International journal, 2018, No 26.6, pp. 1721-1727, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.322 /2016, GIF Institute for Information Resources))
 113. Serbezova I, Nedeva T. Interactiva Complex Module for Teaching Medical and Health Care specialists.// Veles, Macedonia, Федерација на спортски педагози на Република Македонија, 2016, No Vol. 44, No, pp. pp. 8-13
 114. Serbezova, I., Tsv. Hristova. CASE STUDY WITHIN THE EDUCATION OF STUDENT MIDWIVES AND NURSES.// INTERNATIONAL JOURNAL Budva, Montenegro, 2018, No vol.23.2, pp. 439-447, ISSN 2545-4439 1857-9. (Impact factor: 1.822 /2017, Global Impact & Qualilty Factorhttp://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
 115. Serbezova, I., Tsv. Hristova, Y. Lukanova. E-LEARNING IN HEALTHCARE WITHIN HIGHER EDUCATION IN: XXII International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE.// International Journal KNOWLEDGE, 2019, No Vol. 34.2, pp. 475 - 482, ISSN 2545 - 4439. (Impact factor: 1.822 /2018, Global impactfactor)
 116. Sherbanov O. Port-a-cath- Indications for Use and Nursing education.// Евразийский Союз Ученьiх, Ежемесячный научный журнал, 2018, No 4, pp. 4-8, ISSN 2411-6467. (Impact factor: 0 /2015, Евразийский Союз Ученьiх)
 117. Sherbanov O., Nedeva T. Managing Nausea and Vomiting in Cancer Patients- Literature Review.// Евразийский Союз Ученьiх, Ежемесячный научный журнал, 2018, No 4, pp. 8-12, ISSN 2411-6467. (Impact factor: 0 /2015, Eurasian union of Scientists)
 118. Sherbanov O., Nedeva T. LUPUS AND ANESTHETIC MANAGEMENT.// BULLETIN OF MODERN SCIENCE, 2017, No 3(27), pp. 120-127, ISSN ISSN 2410- 2563.
 119. Sherbanov O., Nedeva T. PERIOPERATIVE DELIRIUM IN ORTHOPAEDIC WARD – RISK FACTORS, ETHIOLOGY,PATHOGENESIS.// BULLETIN OF MODERN SCIENCE, 2017, No 3(27), pp. 127-137, ISSN ISSN 2410- 2563.
 120. Sherbanov O., Nedeva T., Zaharieva K. ORPHAN DISEASE PROGERIA AND SOME CONSIDERATIONS FOR ANESTHESIA.// BULLETIN OF MODERN SCIENCE, 2017, No 5, pp. 75 - 81, ISSN ISSN 2410- 2563.
 121. Sherbanov Ognyan. Should We Stop Renin Angiotensin Aldosterone System Antagonists Perioperatively- Literature Review.// Евразийский Союз Ученьiх, Ежемесячный научный журнал, 2018, No 5(50), pp. 11-15, ISSN 2411-6467.
 122. Stefanova T., Nunev S., Angelova-Barbolova N. Bulgarian higher schools’ pedagogical models for the formation of multidisciplinary teams for integrated healthcare and social care services.// Science, Technology and Higher Education, 2012, No Vol. I, West, pp. 559-562, ISSN 978-1-927480-38-0.
 123. Stefanova T., Radkova R., Subev N. Development of a resours center to support the senior citizens in the city of Rousse, Bulgaria..// Knowledge International Scientific and Applicative papers, IKM - Skopje, GRAFOPROM - Bitola, 2015, No Vol. 9, pp. 294 - 297, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, Global Impact and Quality Factor (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)))
 124. Stefanova, T., S. Nunev, B. Todorova, I. Serbezova, D. Georgieva, K. Zaharieva, K. Velcheva. Conception of the Building up a Multidisciplinary Team as Educational Technology.// J. Procedia − Social and Behavioral Sciences, Imprint:Elsevier, doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.136, 2011, No Vol. 28, pp. 739-743, ISSN 1877-0428.
 125. Stoev S., Getov I., Timeva T., Naseva E., Lebanova Hr., Petkova B. Study of clinical experience with different approaches to controlled ovarian hyperstimulation: a focus on safety and efficacy..// European Journal of Hospital Pharmacy Published, 2019, No doi: 10.1136 (Impact factor: 0.717 /2018, Scopus)
 126. Stoykova B., N. Koleva, V. Duneva, P. Genovb. A rare case of iatrogenic vesicovaginal fistula arising from a forgotten gauze strip during Caesarean section.// , Urology Case Reports, 2019, No 26, pp. 101061 (SJR rank: 0.199 /2019, https://www.scimagoir.com/)
 127. T. Nedeva, O. Sherbanov. Some Anesthetic Considerations in Urology Patient with Down Syndrome - clinical case.// Web of Scholar, 2018, No 6(24), pp. 14-18, ISSN 2518-167X.
 128. Teodora Todorova, Despina Georgieva. HARDWARE TREATMENT TECHNIQUES FOR HEMODIALIZING TREATMENT.// KNOWLEDGE - International Jornal Budva, Montenegro, 2018, No 23.2, pp. 391-746, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor)
 129. Teodora Yaneva-Sirakova ,1 Ivanichka Serbezova,2 and Dobrin Vassilev1,2. Functional Assessment of Intermediate Vascular Disease.// BioMed Research International Hindawi, 2018, No vol.04. 2018, ISSN doi:10.1155/2018/. (Impact factor: 2.583 /2018, Clarivate Analytics)
 130. Timeva T., Milachich T., Antonova I., Arabaji T., Shterev A., Omar H. Correlation between number of retrieved oocytes and pregnancy rate after In Vitro Fertilization/Intra Cytoplasmic Sperm Injection..// The Scientific World Journal, 2006, No 6, pp. 686-690
 131. Timeva T., Vulkova L., Yunakova M., Shterev A. Endometrial thickness in assisted reproduction and treatment outcome..// Ultrasound in Medicine & Biology., 2019, No Volume 45, S, pp. Page S123 (Impact factor: 2.205 /2018, Scopus)
 132. Timeva T.,Shterev A.,Kyurkchiev S. Recurrent Implantation Failure: The Role of the Endometrium.// J Report Infertil, 2014, No 15, pp. 173-183
 133. Timeva, T., Milachich, T., Petkova, L., Barov, D., Shterev, A. Number of retrieved oocytes as a prognostic factor for IVF/ICSI outcome..// Compt. Rend. Bulg. Acad. Sci, 2006, No 59(7), pp. 785-788 (Impact factor: 0.204 /2006, Scopus)
 134. Todorka Z. Stefanova, Nikola E. Sabev. Educational Course “Health Economics” in the Training of Nurses and Midwives.// Procedia - Social and Behavioral Sciences - 4th WORLD CONFERENCE on EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCHES (WCETR-2014), 2015, No Volume 182, pp. Pages 338-340
 135. Todorova, T., Ts. Hristova. Education of Patients, Living on Hemodialysis.// International Journal of Medical Physiology, 2020, No 4, pp. 1-5, ISSN 2534-885X.
 136. Trpchevska N., Dimova I.,Arabadji T.,Milachich T.,Angelova S.,Dimitrova M.,Hristova-Savova M., Andreeva P.,Timeva T.,Shterev A. A family study of complex chromosome rearrangement involving chromosome 1, 8 and 11 and its reproductive consequences.// J Assist Reprod Genet, 2017, No 34, pp. 659–669. (Impact factor: 1.858 /2017, Scopus)
 137. Uzunov N., Trifonov M. VICHEVA, D., P. Nedev. Our experience with total and subtotal lower lip reconstruction using modified webster’s cheek advancement flaps after cancer resection.// Otorhinolaryngologia, Head and neck surgery, 2013, No 54, pp. 16-19
 138. Vassilev D, Dosev L, Collet C, Karamfiloff K, Stoikova J, Pancheva R, Shumkova M, Zlatancheva G, Naunov V, Rigatelli G, Kassab GS, Gil RJ, Serruys PW. Intracoronary Electrocardiogram to guide Percutaneous Interventions in Coronary Bifurcations: A proof of Concept: The FIESTA (Ffr vs. IcEcgSTA) study..// EuroIntervention., 2017, No pii: EIJ-D-1 (Impact factor: 5.125 /2017, http://www.bioxbio.com/if/html/EUROINTERVENTION.html)
 139. Vassilev D, Dosev L, Gil RJ. Is it possible to further improve clinical results with coronary bifurcation stenting, or what is more important - the technique or the stent?.// Kardiol Pol., 2017, No 75(2):91-100 (Impact factor: 1.341 /2017, http://www.bioxbio.com/if/html/KARDIOL-POL.html)
 140. Vassilev D, Dosev L, Rigatelli G, Karamfiloff K, Popov H, Nikolov L, Ivanov K, Entcheva-Dimitrov P, Golebiewski S, Gil RJ, Kassab GS, Bil J. Prediction of troponin elevation by means of intracoronary electrocardiogram during percutaneous coronary intervention of coronary bifurcation lesions (from COronary SIde Branch Residual IschemiA and .// Kardiol Pol., 2016, No 74(9):943-53 (Impact factor: 1.341 /2016, http://www.bioxbio.com/if/html/KARDIOL-POL.html)
 141. Vassilev D, Dosev L, Rigatelli G, Karamfiloff K, Popov H, Nikolov L, Ivanov K, Entcheva-Dimitrov P, Golebiewski S, Gil RJ, Kassab GS, Bil J. Prediction of troponin elevation by means of intracoronary electrocardiogram during percutaneous coronary intervention of coronary bifurcation lesions (from COronary SIde Branch Residual IschemiA and .// Kardiol Pol., 2016, No 74(9):943-53 (Impact factor: 1.341 /2016, http://www.bioxbio.com/if/html/KARDIOL-POL.html)
 142. Vassilev D, Karamfiloff K, Gil R. Aneurysm formation after paclitaxel-eluting balloon angioplasty used to treat coronary artery restenosis after plain old balloon angioplasty - case report and review of the literature..// Postepy Kardiol Interwencyjnej., 2015, No ;11(3):250-1 (Impact factor: 0.358 /2015, http://www.bioxbio.com/if/html/POSTEP-KARDIOL-INTER.html)
 143. Vlaykov A. , VICHEVA, D, V. Stoyanov. The role of Vitamin D in the pathogenesis of allergic rhinitis and atopy.// Turkish Archives of Otolaryngology, 2013, No 51, pp. 63-6
 144. Vlaykov A. D. Sharlanov, VICHEVA, D. Fourth mandibular molar in pediatric patient – case report.// Romanian Journal of Rhinology, 2015, No 5, pp. 20
 145. Vlaykov A. VICHEVA, D. Nasal pleomorphic adenoma – a case report.// International Journal of Science and Research, 2015, No 4/iss. 2
 146. Vlaykov A. VICHEVA, D. et al. A case of benign nasal tumor.// Otorhinolaringologiae et Pathologiae Respiratoriae, 2015, No 21/1, pp. 11-14
 147. Vlaykov A. VICHEVA, D., V. Stoyanov. Main epidemiological characteristics of allergic rhinitis.// Romanian Journal of Rhinology, 2014, No 4/13, pp. 45-48
 148. Vlaykov A., VICHEVA D. Dimov P. Stoyanov V. Assestment of quality of life in patients with allergic rhinitis.// Russian Rhonology, 2016, No 1, pp. 38-42
 149. Yunakova M.,Antonova I.,Bandreva B.,Timeva T.,Shterev A. Age is a prognostic factor for pregnancy even in patients with poor ovarian response.// Gynecological Endocrinology, Giornale Italiano di Ostetricia e Ginecologia, 297-299 (2014), 2014, No 36
 150. Yunakova M.,Antonova I.,Bandreva B.,Timeva T.,Shterev A. Influence of lifestyle on the reproductive capacity of women.// Gynecological Endocrinology, Giornale Italiano di Ostetricia e Ginecologia, 2014, No 1, pp. 300-304
 151. Zaharieva K., G. Mihaylova, K. Velcheva, O. Sherbanov,. Psychological aspects of Healthcare for Oncology Patients.// World Science, Dubai,№11(27), 2017, No 4, pp. 19-23
 152. Zaharieva K., T. Nedeva, O. Sherbanov. A STUDY OF STUDENTS ACQUAINTANCE WITH OBESITY AS A RISK FACTOR FOR HYPERTENSION.// International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, 2016, No № 7(11), Vol, pp. 5-10, ISSN 2413-1032.
 153. Zaharieva K.,Sherbanov O.,Nedeva T. The Influence of Physical Activity on Physical Work Capacity and Functional Condition of the Cardiovascular System.// Евразийский Союз Ученьiх, 2018, No 3948), pp. 11-15, ISSN 2411-6467. (Impact factor: 0.388 /2015, Eurasian union of Scientists)
 154. Zuin M, Conte L, Picariello C, Pastore G, Vassiliev D, Lanza D, Zonzin P, Zuliani G, Rigatelli G, Roncon L. TIMI Risk Index as a Predictor of 30-Day Outcomes in Patients with Acute Pulmonary Embolism..// Heart Lung Circ.., 2017, No 1443-9506(17 (Impact factor: 2.028 /2017, http://www.bioxbio.com/if/html/HEART-LUNG-CIRC.html)
 155. Zvetkova E., Fuchs D., Denkova R., Baleva K., Timeva T., Bourneva V., Yaneva E.,Ilieva I.,Katzarova E.,Nikolov B., Savov J. The role of neopterin in regulating human ovarian granulosa cells growth (proliferation/differentiation) and steroidogenesis in vitro..// Acta morphologica et anthropologica, 2002, No 7, pp. 28-31
 156. ¹П. Генов,1И. Сербезова, Б. Атанасов, Н. Колев, Р. Коцев, В. Дунев, Ф. Шаргаби, А. Ванов, Ж. Атанасов,. Ефективност на Тамсулозин при мъже с преждевременна еякулация.// УРОЛОГИЯ, 2018, брой 3, стр. in print, ISSN 19100058.
 157. А. Панев, К. Панайотов. Методични въпроси на профилактиката на исхемичната болест на сърцето.// Социална медицина; бр. 2/3 2013, 23-25, 2013, брой бр. 2/3 2013
 158. А. Панев, М. Вичев, К. Панайотов. Човешки ресурси в здравната система през периода 1970-2012г.// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери
 159. А. Панев, М. Вичев, К. Панайотов. Характеристика на хоспитализирани болни в Р. България в периода 1960 – 2013г..// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери, ISSN 1311-3321.
 160. Ангелова-Барболова Н. С. Интервенции за здравословен начин на живот при управление на физическото здраве на пациенти с шизофрения (литературен обзор и анализ на потребностите от разработване на комплексни програми за здравосл.// Съюз на учените Варна, секция Медицина и екология” 1, 2012, брой том 17, стр. 61-66, ISSN 1310-5833.
 161. Ангелова-Барболова Н. С., Стефанова Т. Ж. Развитие коммуникативной компетентности и наблюдательности медицинских специалистов в системе их личностно-ориентированного образования.// IV Международной заочной научно-практической конференции «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ», 2011, брой 4, стр. 550-562, ISSN 978-5-91891-106-8.
 162. Ангелова-Барболова Н. С., Стефанова Т. Ж. Нравственные нормы и этические принципы в медицинских этических кодексах - основа в работе медицинского специалиста в системе их личностно-ориентированного образования.// IV Международной заочной научно-практической конференции «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ», 2011, брой 4, стр. 544-550, ISSN 978-5-91891-106-8.
 163. Ангелова-Барболова Н.С. Суицид и религия /исторически обзор/.// Международно научно on-line списание Наука и технологии, 2013, No 1, pp. 360-364, ISSN 1314-4111.
 164. Ангелова-Барболова Н.С. Основни източни религиозни етични традиции и съвременната биомедицинска етика /исторически преглед/.// Социална медицина, 2013, брой 2, стр. 33-35, ISSN 1310-1757.
 165. Ангелова-Барболова Н.С. Психолого-педагогический тренинг "Сказкотерапия" и личностно-профессиональное развитие педагога.// Материалы 8-ма международная научно-практическая конференция личностно-профессиональное развитие педагога традиции и иновации, 2012, брой 4, стр. 49-52, ISSN 1991-0711.
 166. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Клинические и прововые аспекты недобровольной госпитализации в психиатрический стационар больных шизфренией в Республике Болгария.// Медицинское право, 2009, брой 4, стр. 37-42
 167. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Правовые аспекты недобровольной госпитализации в психиатрический стационар в республике Болгария и Российской Федерации.// Социальное и пенсионное право, 2008, брой 3, стр. 65-69
 168. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Недобровольная госпитализация в психиатрический стационар в Республике Болгария и Российской Федерации.// Российский психиатрический журнал, 2007, брой 4, стр. 47-52
 169. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Организационные и правовые аспекты недобровольной госпитализации в психиатрический стационар в Республике Болгарии и Российской Федерации.// Проблемы управления здравоохранением, 2007, брой 2, стр. 35-39
 170. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Правовые аспекты недобровольной госпитализации в психиатрический стационар в Республике Болгария и России.// Медицинское право, 2007, брой 3, стр. 39-44
 171. Ангелова-Барболова Н.С., Крушкова С.А. Взаимодействието "преподавател-студент" в контекста на непрекъснатото медицинско образование и практическото обучение на студенти и специализанти в ЦПЗ Русе.// Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, 2013, брой 2, стр. 391-394, ISSN 978-954-490-404-3.
 172. Ангелова-Барболова Н.С., Радева М.И. Предварителни указания за лечение на пациента и психиатрични здравни грижи.// Международно научно on-line списание Наука и технологии, 2013, брой 1, стр. 356-359, ISSN 1314-4111.
 173. Ангелова-Барболова, Н., Т. Стефанова, Б. Тодорова. Обучението в здравословен начин на живот при амбулаторни пациенти с шизофрения - част от индивидуалната им програма за психо-социална рехабилитация.// Списание „Science & Technologies”, Издание на СУ-Стара Загора, 2012, брой II, стр. 155-159, ISSN 1314-4111.
 174. Ангелова-Барболова, Н.С. Клинико-социална характеристика на болни с шизофрения и опасно поведение, които са недоброволно хоспитализирани (по материал от Република България).// Известия на съюза на учените – Русе, Серия „Медицина и екология”, 2011, брой 1, стр. 14-17
 175. Ангелова-Барболова, Н.С. Клинико-социальная характеристика больных шизофренией с агрессивными формами поведения, подвергнутых недобровльной госпитализации (по материалам Республики Болгария).// Российский психиатрический журнал, 2009, брой 4, стр. 4-11
 176. Ангелова-Барболова, Н.С. Клинико-социальные особенности больных шизофренией с агрессивными общественно опасным поведением, недобровльно госпитализированных в психиатрический стационар в Республике Болгария.// Психическое здоровье, 2009, брой 8, стр. 15-21
 177. Ангелова-Барболова, Н.С., Стефанова Т.Ж., Тодорова Б.И. Медицинские и образовательные стандарты в Республике Болгарии ─ основу для повышения качества медицинской помощи.// «СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ: ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ», 2011, брой 3, стр. 123-126, ISSN 978-5-43530011-6.
 178. Андреева П., Коновалова М., Тимева Т., Чавеева П., Щерев А. „ESSURE“ - нов подход за лечение на хидросалпингс преди „In Vitro“ оплождане.// Репродуктивно здраве, 2010, брой 17, стр. 2
 179. Антонова И., Милачич Т., Вълкова Л., Велева Л., Дюлгерова-Николова Д., Щерев А. Ембриотрансфер на ден 4 - предимства и недостатъци в сравнение с ден 3 и ден 5.// Репродуктивно здраве, 2012, брой 19, стр. 2
 180. Атанасов Б., Н. Колев, П. Генов. Импотентност през вековете.// Урология и Ендоурология, 2019, No 25/2, pp. 45-47
 181. Белемезова К., Магунска Н.,Бочев И.,Кюркчиев Д.,Щерев А.,Кюркчиев С. Изследвания върху мезенхимни стволови клетки, изолирани от ендометриални огнища.// Репродуктивно здраве, 2015, брой 22, стр. 3-8
 182. Бенишева Т., Н. Събев. Регулация на ценообразуване и реимбурсиране в България след присъединяването й към Европейската общност.// Knowledge International journal; Scientific and Applicative Papers, 2015, брой Vol. 8/1 201, стр. 271 - 275, ISSN 1857-92. (с импакт фактор: 1.023 /2015, Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.023 за 2015 година (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/))
 183. Бенишева Т., Н. Събев. Планиране и организация при разработване на нормативни актове в здравния и лекарствен сектор за системата на общественото здравеопазване.// Здравен мениджмънт, 2004, брой том4 №6, ISSN 1311-9982.
 184. Бечев Б.,Магунска Н.,Искилиева М.,Тимева Т.,Щерев А. Лапароскопско третиране на истмоцеле след Цезарово сечение.// Репродуктивно здраве, 2014, брой 21, стр. 19-23
 185. Богданов И., Гроздев И., Ботев И., Василева С., Господинов Д., Грозева Д., Грозева Л., Демерджиева З., Димитрова Л., Добрев Х., Дреновска К и съавт. Актуализиран консенсус за лечение на псориасис на Българското Дерматологичнo Дружество – 2016.// Дерматология и венерология, 2016, брой 1
 186. Бочев И., Вълкова Л., Кюркчиев С., Щерев А. Повишаване процента на успешни бременности след ко-култивиране на ембриони със свежи ендометриални стромални клетки.// Репродуктивно здраве, 2012, брой 19, стр. 8
 187. Бочев И.,Димчева А.,Юнакова М.,Тимева Т. Влияние на ко-култивирането с автоложни ендометриални стромални клетки върху качеството на човешки ембриони на ден 3..// Репродуктивно здраве, 2016, брой 23, стр. 19-22
 188. Велева Л.,Милачич Т.,Бочев И.,Цанов И.,Остромска Л.,Щерев А. Връзка на соматометричните показатели с подвижността и скоростните параметри на движение на сперматозоидите.// Репродуктивно здраве, 2015, брой 22, стр. 9-13
 189. Велчева К. Морфологично и функционално развитие на сърдечно-съдовата система.// Варненски медицински форум,том 4, 2015, брой прил.3, ISSN 2376-5500.
 190. Велчева К. Гръбначни изкривявания или неправилна стойка.// Варненски медицински форум том 4, 2015, брой прил.3, ISSN 2376-5500.
 191. Велчева К. Вегетативни промени в пубертетния период.// Варненски медицински форум том 4, 2015, брой прил.3, ISSN 2376-5500.
 192. ВИЧЕВА Д. Ринoсинуити в детската възраст.// Фьоникс Промо, 2017, брой 116, стр. 4-6
 193. ВИЧЕВА Д. УНГ инфекции в детска възраст: отити и риносинуити.// Топмедика, 2017, брой 1, стр. 32-34
 194. ВИЧЕВА Д. Водата в ухото развъжда опасни бактерии.// вестник „Монитор”, 2016, брой 03.08.2016 г
 195. ВИЧЕВА Д. Спешно поведение при вродени малформации на ларинкса.// Спешна педиатрия, 2014, брой 5, стр. 8-11
 196. ВИЧЕВА Д. Д. Дойков. Диагностична оценка и терапевтичен подход при „Задно-капещ синдром”.// GP news, 2016, брой 12, стр. 5-6
 197. ВИЧЕВА Д. Д. Дойков, С. Консулов, Д. Пазарджиклиев, Ст. Консулов, Ив. Ченчев. Клинично поведение при носна травма.// Медикъл Магазин, 2017, брой 6
 198. ВИЧЕВА Д. Д. Пазарджиклиев, Иван Ченчев. Нова клинична гледна точка за риносинуитите.// Мединфо, 2017, брой 2, стр. 38-41
 199. ВИЧЕВА, Д. Симптомът Оталгия – диагностика и терапевтично поведение.// Мединфо, 2017, брой 1, стр. 54-55
 200. ВИЧЕВА, Д. Оталгия – труден диагностичен проблем ли е?.// GP news, 2016, брой 2 (189, стр. 10-11
 201. ВИЧЕВА, Д. Медикаментозен ринит в детската възраст.// Медикал Магазин, 2016, брой 29, стр. 36-38
 202. ВИЧЕВА, Д. Нови насоки за алергичния ринит.// Мединфо, 2016, брой 4, стр. 36-41
 203. ВИЧЕВА, Д. Екзактна диагностика и адекватно лечение на тонзилитите.// Медикарт, 2016, брой 1, стр. 17-19
 204. ВИЧЕВА, Д. Серозен отит в детската възраст – точна диагностика и клинично поведение.// Медпост, 2016, брой 2 (14), стр. 8-11
 205. ВИЧЕВА, Д. Затруднено носно дишане в детска възраст.// Медпост, 2015, брой 2, стр. 46-49
 206. ВИЧЕВА, Д. Какво знаем за синузитите в детската възраст.// Мединфо, 2014, брой 3, стр. 14-17
 207. ВИЧЕВА, Д. Какво трябва да знаем за острия среден отит.// Топмедика, 2014, брой 1, стр. 15-16
 208. ВИЧЕВА, Д. Спешни състояния на острата ларингеална стеноза в детската възраст.// GP news, 2014, брой 3, стр. 10-14
 209. ВИЧЕВА, Д. Как да овладеем острия тонзилит и неговите усложнения?.// Медикъл Магазин, 2014, брой 11, стр. 20-22
 210. ВИЧЕВА, Д. Какво трябва да знаем за острия среден отит в детската възраст.// Мединфо, 2014, брой 10, стр. 36-43
 211. ВИЧЕВА, Д. Изберете българското ефективно симптоматично лечение при възпалителни заболявания на горните дихателни пътища.// Софарма, 2013, брой 1
 212. ВИЧЕВА, Д. Остър среден отит при българските деца.// Мединфо, 2013, брой 2, стр. 5-9
 213. ВИЧЕВА, Д. Функционално носно дишане и ринити.// Медикарт, 2013, брой 1, стр. 8-11
 214. ВИЧЕВА, Д. Специален гост – Доц. Д-р Диляна Вичева.// Мединфо, 2013, брой 3, стр. 10-12
 215. ВИЧЕВА, Д. Г. Петрова, М. Ничева. Ринит познат или неразпознат е?.// Мединфо, 2015, брой 5, стр. 72-74
 216. ВИЧЕВА, Д. Димитрова Й. Какво трябва да знаем за аденоидита.// Медикал магазин, 2015, брой 17, стр. 30-33
 217. ВИЧЕВА, Д. Ж. Баташка. Връзката на алергичния ринит и появата на орални деформации в детската възраст.// Топмедика, 2014, брой 2, стр. 8-10
 218. Вълкова Л.,Милачич Т.,Антонова И.,Бандрева Б.,Пенкова П.,Тимева Т.,Щерев А. Влияние на изкуствения колапс на бластоцистите преди витрификация върху преживяемостта им и резултата от размразения ембрио трансфер.// Репродуктивно здраве, 2016, брой 24, стр. 15-20
 219. Вълкова Л.,Милачич Т.,Антонова И.,Бандрева Б.,Пенкова П.,Юнакова М.,Тимева Т.,Щерев А. Прилагане на асистиран хетчинг с лазер при ембрио трансфер на размразени ембриони.// Репродуктивно здраве, 2016, брой 23, стр. 14-18
 220. Вълчев В., Грозева Д., Йорданова Ив., Господинов Д., Матеев Г.,. Ноктите – митове и настояще.// GP-news, 2009, брой 10(114)
 221. Вълчев. В., Грозева Д., Йорданова И., Алексиева М., Господинов Д. Herpes gestationis.// Дерматология и венерология, 2009, No 1
 222. Гамакова - Радкова Н. Eндокринни нарушения в неонаталния период.// GP News, 2018, брой 8, ISSN 1311-4727.
 223. Гамакова-Радкова Н, Гамакова Св, Гамакова П. Хипоксията-предразполагащ фактор за развитие на ранна неонатална тромбоцитопения.// Известия на съюза на учените – Сливен, том 28, 2014, брой 2
 224. Гамакова-Радкова Н, Гамакова Св, Гамакова П. Оценяване на железния статус и еритроцитните параметри на малки за гестационната възраст деца.// Известия на съюза на учените – Сливен, том 28, 2014, брой 2
 225. Гамакова-Радкова Н, Гамакова Св, Гамакова П. Хемокултура от пъпна връв за диагностика на ранен сепсис при новородени с висок риск.// Известия на съюза на учените – Сливен, том 28, 2014, брой 2
 226. Генов П Н Колев Вл Дунев Г Хубчев. Ефективност на циркумцизиото като метод на лечение при мъже с първична преждевременна еякулация.// Урология и ендоурология, 2018, брой 3
 227. Георгиева Д. Научно-обоснована роля и място на медицинската сестра в предоставяне на грижи за възрастни и стари хора в общността.// Здравни грижи, 2015, брой 3
 228. Георгиева Д. Профилактика и сестрински грижи при възрастни и стари хора с прояви на констипация и дехидратация,.// Списание Здравни грижи, 2015, брой 2
 229. Георгиева Д. Необходимост от познание на теоретичните постановки и закономерности за възникване на конфликти.// Известия на съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2014, брой Серия 4, ISSN 311-1078.
 230. Георгиева Д. Проблемност в общуването на съвременното общество. Възможна ли е позитивна промяна?.// Известия на съюза на учените- Русе, том 4, Медицина и екология, 2014, брой Серия 4, ISSN 311-1078.
 231. Георгиева Д. Оказване на подкрепа за психо-социална, педагогическа и професионална адаптацията в обучението по Клинична практика на студентите от първи курс - специалност „Медицинска сестра”.// Известия на съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2013, брой Серия 4
 232. Георгиева Д., Гр. Колева. Клинично наблюдение и оценка на най-често срещаните симптоми при болни нуждаещи се от палиативни грижи.// Здравни грижи, 2016, брой 3
 233. Георгиева М., Д. Найденова, Р. Панчева, Р. Станчева, Св. Досев. Хранителни влакнини и ролята им в диетата на възрастни и деца.// MEDINFO, 2014, брой 2, стр. 31-36
 234. Георгиева М., Н. Рашева, Кр. Колева, Б. Балев, А. Атанасова, М. Желева, Д. Константинова, М. Гаевски, Св. Досев. Остра чернодробна недостатъчност при болестта на Wilson.// Спешна педиатрия неонатология, 2012, брой 1, стр. 91-100
 235. Георгиева М., Н. Рашева, Кр. Колева, Св. Досев. Хронична чернодробна болест в педиатрията.// Спешна педиатрия гастроентерология, 2014, брой 1, стр. 385-397
 236. Георгиева, Д., Г. Колева, Д. Константинова, И. Христова,. Предипломният стаж значим фактор за бъдещата реализация на медицинската сестра,.// сп. Здравни грижи,, 2016, брой 1, стр. 71-76, ISSN 1312-2592.
 237. Георгиева, Д., Гр. Колева, И. Христова, Б. Сърталанска,. Мотивация и нагласи на професионалистите по здравни грижи за продължаващо обучение.// Известия на съюза на учените - Русе, 2017, брой том 7, стр. 62-66, ISSN 1311-1078.
 238. Грозева Д. Уртикария - предизвикателство за клинициста.// MEDICART, 2018, брой 8, стр. 23-26, ISSN 1312-9384.
 239. Грозева Д. Уртикария - какво ново?/под печат/.// MEDICART, 2018, брой 5
 240. Грозева Д. Ултравиолетова радиация, слънцезащитни средства и правилната им употреба.// MEDICART, 2018, брой XI, стр. 3-4, ISSN 1312-9384.
 241. Грозева Д. 20та Научно практическа конференция, Трявна 2017.// Дерматология и венерология, 2018, брой LVII, брой 1, ISSN 0417-0792.
 242. Грозева Д. Ултравиолетова радиация, слънцезащитни средства и правилната им употреба.// MEDICART, 2017, брой 2, ISSN 1312-9384.
 243. Грозева Д. Акне - клиничен спектър и съвременнитерапевтични подходи.// MEDICART, 2017, брой 7, стр. 58-60, ISSN 1312-9384.
 244. Грозева Д. Акне - клиничен спектър и съвременни терапевтични подходи.// MEDICART, 2017, брой 7, ISSN 1312-9384.
 245. Грозева Д. Псориазис, метаболитен синдром и локална терапия.// GP-news, 2016, брой 1
 246. Грозева Д. Контактен дерматит – етиология, патогенеза, клиника. Методи на лечение.// MEDICAL, 2016, брой 1
 247. Грозева Д. Мелазма – етиология, патогенеза, клиника. Методи на лечение.// MEDICAL, 2015, брой 17
 248. Грозева Д. Локално лечение на псориазис – гледната точка на пациента.// GP-news, 2014, брой 11(174)
 249. Грозева Д. Приложение на Fucidin крем при лечение на стафилодермии при новородени – ефективност и безопасност.// GP-news, 2014, брой 5(168)
 250. Грозева Д. Прониквателна способност на локалните дерматологични комбинации антибиотик и стероид.// GP-news, 2014, брой 7(170)
 251. Грозева Д. Fucidin H и Fucicort – по-добрият избор при лечение на атопичен дерматит и екземи.// GP-news, 2011, брой 5(132)
 252. Грозева Д.,. Локално приложение на епителизиращи средства, антибиотици и кортикостероиди.// GP-news, 2014, брой 6(169)
 253. Грозева Д.,. Сърбежът като основен симптом в дерматологията.// GP-news, 2011, брой 6(133)
 254. Грозева Д., Велчева К. Ултравиолетови лъчи, влиянието им върху кожата и фотопротекция/под печат/.// PRO MEDIC, 2020, брой 2
 255. Грозева Д., Вълчев В. и сътр.,. „ Тревожност, депресия и суициден риск при пациенти с хронични кожни заболявания. Психосоматични дерматози.”.// Рецептор- български психиатричен журнал, 2005, брой 4
 256. Грозева Д., Вълчев В., Йорданова Ив., Алексиева М., Господинов Д. Случай на хиперимуноглобулин Е синдром с Molluscum contagiosum и приложение на Interferon.// Дерматология и венерология, 2009, брой 1
 257. Грозева Д., Вълчев В., Йорданова Ив., Господинов Д. Атопичен дерматит и емолиенти.// GP-news, 2009, брой 7(111)
 258. Грозева Д., Господинов Д. Епидемиологично проучване на атопичен дерматит при пациентите на Клиника по дерматология и венерология – Плевен за период 2000 – 2007 година.// Дерматология и венерология, 2009, брой 1
 259. Грозева Д., Господинов Д. Атопичен дерматит – патогенеза, клиника и терапия. Грижи за кожата.// GP-news, 2008, брой 103
 260. Грозева Д., Господинов Д. Пробиотиците като опция в съвременното лечение на атопичния дерматит.// Дерматология и венерология, 2011, брой 1
 261. Грозева Д., Господинов Д., Гечева С. Изследване на секреторен имуноглобулин А (s-IgA) от слюнка и общ имуноглобулин А при деца с атопичен дерматит.// Дерматология и венерология, 2011, брой 2
 262. Грозева Д., Господинов Д., Гинчева В., Попов А. Розацеята - предизвикателство пред дерматолога.// PRO MEDIC, 2019, брой 5, стр. 46-50, ISSN 2603-4727.
 263. Грозева Д., Господинов Д., Грозева Л., Дянкова Д.,. Епидемиологично проучване на атопичен дерматит при пациентите на стационарно лечение в окръжен диспансер по кожни и венерически заболявания със стационар – Д- р Владимир Горанов – Русе за периода 2000.// МедИнфо, 2010, брой 6
 264. Грозева Д., Йорданова И., Алексиева М., Господинов Д.,. Генерализиран пустулозен псориазис. Лечение с Cyclosporin.// Дерматология и венерология, 2009, брой 1
 265. Грозева Д., Йорданова И., Господинов Д., Василева С. IgA линеарна булозна дерматоза в детска възраст.// Дерматология и венерология, 2009, брой 1
 266. Грозева Д., Петрова Б. Перманентен грим и странични реакции.// GP News, 2019, брой брой 6(229), стр. 18-20, ISSN 1311-4727.
 267. Гълъбов И., М. Гълъбова, В. Колева, Св. Досев. Субхордален ларингит – диагноза и терапевтично поведение.// Наука пулмология, 2012, брой 4, стр. 5-7
 268. Гълъбов Ив., М. Гълъбова, Св. Досев. Инфекции на горните дихателни пътища.// MEDICAL, 2014, брой 6, стр. 10-11
 269. Д. Арабаджиева, С. Симеонов, В. Филипов, В. Цонев, О.Шербанов, Вл. Петров. Анестезия при пациенти с ревматоиден артрит..// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2015, брой 2, стр. 30-32, ISSN 1310-4284.
 270. Д. Арабаджиева, Т.Недева,дм, Вл. Петров. Периоперативни венозни инфузии на Лидокаин и постоперативно възстановяване.// сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2013, брой 1, стр. 50-56, ISSN 1310-4284.
 271. Д. Дойков, ВИЧЕВА Д, Ил. Дойков. Какво трябва да знаем за гастро-езофагеалния и ларинго-езофагеалния рефлукс.// Медикъл магазин, 2016, брой 36, стр. 54-56
 272. Д. Пазарджиклиев, И. Йовчев, ВИЧЕВА Д., М. Диба, Ил. Дойков. Възможности за рехабилитация на гласа и говора след ларингектомирани болни.// GP news, 2016, брой 2 (189), стр. 30-31
 273. Д.Георгиева, С Тончева, Р Дойновска, Г Колева, И Христова, М Бачева. Състояние на хигиенните здравни грижи в УМБАЛ „Канев”–Русе, МБАЛ–Шумен и МБАЛ–Благоевград.// Social Medicine, 2018, брой 3/4, стр. 55-60
 274. Дилков, Д., Ал. Парашкевов, Р. Костадинов. Основни насоки в управлението на човешкия фактор при кризисни ситуации, предизвикани от природни бедствия или терористични актове.// Военна медицина, 2013, брой .
 275. Димитров А., Шопова Е., Тимева Т. Gynalgin - още една възможност за лечение на бактериалната вагиноза.// Акушерство и гинекология, 2007, брой 46(1), стр. 46
 276. Димитров И.,Андреева П.,Чавеева Ч.,Коновалова М.,Щерев А. Ролята на колпоскопското изследване при профилактиката на цервикалният карцином.// Акушерство и гинекология, 2015, брой 7, стр. 11-15
 277. Димитров Р., Щерев А., Кюркчиев С. Мултипотентни стволови клетки в човешкия ендометриум и децидуа.// Репродуктивно здраве, 2010, брой 17, стр. 34
 278. Досев Св. Температурни състояния при деца.// НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – РУ & СУ’15, 2015, брой 1, ISSN 1311-3321.
 279. Досев Св. Науката за пробиотиците.// НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – РУ & СУ’15, 2015, брой 1, ISSN 1311-3321.
 280. Досев Св. Профилактика на HPV свързани заболявания.// GP news, 2014, брой 7, стр. 6-7
 281. Досев Св. Можем ли да засилим естествените човешки съпротивителни сили с бактериални лизати.// Педиатрия, 2014, брой 2
 282. Досев Св. Как да победим спастичната болка.// GP News, 2014, брой 1
 283. Досев Св. Нов подход при лечението на диария с желатинов танат.// Наука пулмология, 2014, брой 2, стр. 24-26
 284. Досев Св. Епидемиология, патогенеза и терапия на пирексията, хиперпирексията и болката в детската възраст.// Наука пулмология, 2014, брой 1, стр. 33-36
 285. Досев Св. Esberitox добрата профилактика срещу инфекции и през лятото.// Наука пулмология, 2014, брой 2
 286. Досев Св. Детската смъртност в Русенска област през периода - 1946 – 2006 г.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2011, брой 2, стр. 14-19
 287. Досев Св. Недоносеността в русенска област като проблем за намаляването на детската смъртност.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2011, брой 2, стр. 11-13
 288. Досев Св. К. Велчева. Респираторни заболявания и продуктивна кашлица.// ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – Русе Серия 4 МЕДИЦИНА И ЕКОЛОГИЯ Том 7, 2017, брой 7, стр. 6-11, ISSN 1311-1078.
 289. Досев Св. К. Велчева. В помощ на педиатрията с Есберитокса.// ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – Русе Серия 4 МЕДИЦИНА И ЕКОЛОГИЯ Том 6, 2016, брой 6, 2016, брой 4, ISSN 1311-1078.
 290. Досев Св., Б. Манчев. Бързо и ефективно лечение на острите гастроентерити при кърмачета и малки деца с пероралния рехидратиращ разтвор на HIPP(ORS 200).// Известия на Съюза на учените – Русе, 2014, брой 4
 291. Досев Св., Б. Манчев. HIPP чай – нови формули.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2014, брой 4
 292. Досев Св., М. Георгиева. Не подценяваме ли риска от поява на ротавирусен гастроентерит.// GP News, 2014, брой 1
 293. Досев Св., М. Георгиева. Приложение на Ка-Вит с оглед профилактиката на късната фаза на витамин К дефицит.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2014, брой 4
 294. Драганова Д. Демографски и клинико - социални особености на пациенти с психични заболявания,.// Здравни грижи, 2016, брой 1, стр. 71-76, ISSN 1312-2592.
 295. Драганова Д. Значение на участието на медицинската сестра в психосоциалната рехабилитация в услуги в общността за повишаване качеството на живот на психично болни.// сп. Здравни грижи, 2014, брой бр 1
 296. Драганова Д. Роля на медицинската сестра в екипа за психосоциална рехабилитация.// Научни трудове на Русенски университет, 2013, брой том 52, сери, стр. 96-99
 297. Драганова Д. Формиране на социална съпричастност и гражданска позиция при обучението на медицински сестри.// Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, 2013, брой том II,, стр. стр. 76-78, ISSN 978-954-490-404-3.
 298. Драганова Д., Н. Ангелова-Барболова. РАЗВИТИЕ НА СЕСТРИНСКИТЕ ГРИЖИ В ПСИХИАТРИЯТА.// Известия на СУ Варна, 2013, брой 2 том ХVІІІ, стр. 71-76
 299. Дюлгерова-Николова Д., Милачич Т., Бандрева Б., Христова К., Щерев А. Психологическа реакция на пола при безплодие и ин витро лечение.// Репродуктивно здраве, 2012, брой 19, стр. 16
 300. Дюлгерова-Николова Д.,Димчева Ал.,Милачич Т.,Бочев И.,Баров Д.,Щерев А. IMSI и качество на човешките предимплантационни ембриони.// Репродуктивно здраве, 2014, брой бр.21, стр. 9
 301. Ж. Баташка, ВИЧЕВА Д. Как да запазим функциите на орофаринкса при деца и възрастни?.// Медикал магазин, 2015, брой 13, стр. 24-27
 302. Ж. Казанджиева, Р. Дърленски, М. Герговска, Р. Янкова, С. Тонев, М. Кадурина, Д. Господинов, Е. Христакиева, Д. Ганчева, А. Николова, З. Демерджиева, М. Ганчева, Д. Грозева, Д. Етугов, П. Брезоев, Л. Цанкова, К. Кирчева, Р. Станева, К. Милкова, М. Гюрова, Р. Андасорова, Б. Борисов, Г. Матеев, С. Василева, Е. Обрешкова, Н. Цанков. Атопичен дерматит – Национален консенсус за диагностика и лечение на Българското Дерматологично Дружество (Секция по Дерматоалергология).// Дерматология и венерология, 2014, брой 1
 303. Ж. Казанджиева, Р. Дърленски, М. Герговска, Р. Янкова, С. Тонев, М. Кадурина, Д. Господинов, Е. Христакиева, Д. Ганчева, А. Николова, З. Демерджиева, М. Ганчева, Д. Грозева, Д. Етугов, П. Брезоев, Л. Цанкова, К. Кирчева, Р. Станева, К. Милкова, М. Гюрова, Р. Андасорова, Б. Борисов, Г. Матеев, С. Василева, Е. Обрешкова, Н. Цанков,. Екзема на ръцете – Национален консенсус за диагностика и лечение на Българското Дерматологично Дружество (Секция по Дерматоалергология).// Дерматология и венерология, 2014, брой 1
 304. Желева Е, И.Сербезова. Процесът на формиране на специалистите по здравни грижи.// Известия на Съюза на учените - Русе, 2013, брой серия 4, том, стр. 75-78, ISSN 1311-1078.
 305. Захариева К. Физическата активност фактор свързан с превенцията на хипертоничната болест.// Варненски медицински форум том 4, 2015, брой 3
 306. Захариева К. Разходка в света на витамините.// Известия, 2015, брой 5, ISSN 1311-1078.
 307. Захариева К Г Михайлова. Необходимост от повишаване нивото на знания и умения на болните от захарен диабет по отношение на хранителния режим.// Варненски медицински форум том 4, 2015, брой 3
 308. ЗАХАРИЕВА К Г Христова. Медико-социални аспекти в педиатрията - деца в риск.// Известия, 2015, брой 5, ISSN 1311-1078.
 309. Захариева К Д Замбева. Алкохолът рисков фактор за развитие на чернодробна цироза.// Варненски медицински форум том 4, 2015, брой 3
 310. Захариева К Т Атанасова О Шербанов. СИНДРОМ НА РАЗБИТОТО СЪРЦЕ – МИТ, МЕТАФОРА ИЛИ РЕАЛНОСТ.// Юбилейна научна конференция „Съвременни тенденции в здравните грижи“ гр. СливенВарненски медицински форум том 4, 2018, под печет, 2018, брой том 4
 311. Захариева К. Д. Замбева К. Велчева. Гърчови прояви в детска възраст.// Известия, 2015, брой 5, ISSN 1311-1078.
 312. Захариева К. К. Велчева. Медицинската педагогика определяща мястото на болния в учебния процес.// Известия, 2015, брой 5, ISSN 1311-1078.
 313. И. Сербезова. Методът „кожа до кожа“ - метод за качествена сестринска и акушерска грижа.// ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – Русе Серия 4 МЕДИЦИНА И ЕКОЛОГИЯ Том 6 , 2016, 2016, брой 6, стр. 39-45, ISSN 1311-1078.
 314. Иванова-Тодорова Е., Тимева Т., Налбански А., Кюркчиев Д. Увеличеният абсолютен брой NK клетки в периферната кръв корелира с увеличена експресия на HLA-DR и повишена секреция на IL-12 при жени със стерилитет.// Акушерство и гинекология, 2010, брой 49(2), стр. 20-24
 315. Й. Гроздев, И. Богданов, С. Василева, Д. Господинов, Д. Грозева, Л. Грозева, Л. Димитрова, Х. Добрев, Р. Дърленски, М. Кадурина, Ж. Казанджиева, К. Кирчева, Г. Матеев, Н. Методиева, Е. Обрешкова, К. Праматаров, М. Санкева, С. Тонев, М. Трашлиева, Е. Христакиева, Т. Черкезов, Р. Янкова, Н. Цанков. Консенсус за лечение на псориасис на Българското Дерматологичнo Дружество – 2013.// Дерматология и венерология, 2013, брой 2
 316. К. Дикова, М. Вичев, К. Панайотов. Смъртност от сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) в период на здравна реформа 1990-2012г.// Социална медицина. Тримесечник на дружеството по социална медицина, Информатика здравен мениджмънт социална епидемиология икономика медицинско право 2, 2014, брой 2, ISSN ISSN 1310-1757.
 317. К. Захариева, О. Шербанов, Т. Атанасова. Хиперактивност и дефицит на внимание – често свързани проблеми..// Известия на Съюза на учените - Русе серия 4, 2018, брой брой том 8, ISSN 1311-1078.
 318. К. Захариева, О. Шербанов, Т. Атанасова. Хиперактивност и дефицит на внимание – често свързани проблеми.// Известия на Съюза на учените - Русе серия 4, 2018, брой том 8, ISSN 1311-1078.
 319. К. Панайотов. Материални ресурси на здравната система в Република България за периода 1960 – 2012г.// Социална медицина, 2015, брой 1
 320. К. Панайотов. Нозологична структура на лицата диагностицирани и лекувани в „Специализиран медицински център”.// Социална медицина, 2015, брой 1
 321. К. Панайотов. Характеристика на здравното състояние на болните и физиотерапевтична дейност в СБАЛФРМ.// Социална медицина, 2015, брой 1
 322. К. Панайотов. Рисков профил на лицата с исхемична болест на сърцето /ИБС/.// Българско списание за обществено здраве, 2013, брой Електронно и
 323. К. Панайотов. Индикации за катетеризация на лицата с исхемична болест на сърцето /ИБС/ и анализ на резултатите.// Социална медицина, 2013, брой бр. 4/ 2013
 324. К. Панайотов. Организация на приема и характеристика на лицата с исхемична болест на сърцето /ИБС/, лекувани с интервенционални методи.// Българско списание за обществено здраве, 2013, брой Електронно и
 325. К. Панайотов, К. Дикова, М. Вичев. Възпроизводство на населението в България за периода 1890-2012г.// Българско списание за обществено здраве, 2014, брой том 6, кн.3, ISSN ISSN 1313-86 OX.
 326. К. Панайотов, К. Дикова, М. Вичев. Нозологична структура на смъртността в Република България в периода 1990-2012г..// Социална медицина, 2014, брой 2, ISSN ISSN 1310-1757.
 327. К. Панайотов, К. Дикова, М. Вичев. Характеристика и тенденции на здравно-демографските тенденции в България за периода 1880-2012г..// Българско списание за обществено здраве - издание на Националния център по обществено здраве и анализи, 2014, брой , том 6, кн.
 328. К.Панайотов. Здравно състояние на лицата с исхемична болест на сърцето /ИБС/..// Социална медицина, 2013, брой бр. 4
 329. Кадирова З Е. Неджиб Кр. Захариева Т Атанасова. ЕЛЕФАНТИАЗА /СЛОНСКА БОЛЕСТ/ eдна от 10 –те най-странни болести на съвремието.// Варненски медицински форум 2018Юбилейна научна конференция „Съвременни тенденции в здравните грижи“ гр. Сливен, 2018, брой том 4
 330. Кадирова З Е. Неджиб Кр. Захариева Т Атанасова. ЕЛЕФАНТИАЗА /СЛОНСКА БОЛЕСТ/ eдна от 10 –те най-странни болести на съвремието.// Варненски медицински форум Юбилейна научна конференция „Съвременни тенденции в здравните грижи“ гр. Сливен,, 2018, брой брой том 4
 331. Казанджиева Ж, Дърленски Р, Янкова Р, Берова Н, Богданов И, Василева С, Ганчева М, Герговска М, Грозева Д, Господинов Д, Демерджиева З, Кадурина М, Матеев Г, Николова А, Обрешкова Е, Праматаров К, Христакиева Е, Цанкова Л, Цанков Н. Себореен дерматит - съвременни данни за етиопатогенезата, клиниката, диагностиката и терапията.// Дерматология и венерология, 2018, брой LVII, брой 3, стр. 23-31, ISSN 0417-0792.
 332. Казанджиева Ж., Дърленски Р., Янкова Р., Берова Н., Богданов И., Василева С., Ганчева М., Герговска М., Грозева Д., Господинов Д., Демерджиева З., Йорданова И., Кадурина М., Матеев Г., Николова А., Обрешкова Е., Праматаров К., Трашлиева М., Христакиева Е., Цанкова Л., Цанков Н. Атопичен дерматит - съвременни данни за етиопатогенезата, клиниката, диагностиката и терапията.// Дерматология и венерология, 2019, брой LVIII, брой , стр. 21-33, ISSN 0417-0792.
 333. Калев В., Чавеева П., Тимева Т., Евтимова Н., Щерев Ат. Ултразвукова диагноза на вродена атрезия на трикуспидалната клапа в първи триместър на бременността. Клиничен случай..// Репродуктивно здраве,, 2018, брой 27, стр. 21-24
 334. Колева Г., Д., Георгиева. Използване на вербални и невербални скали за оценка на болката от медицинската сестра при палиативно болни.// Известия на съюза на учените- Русе; Медицина и екология, 2016, брой 6, стр. 99-104, ISSN 1311-1078.
 335. Колева Гр., Д. Георгиева. Компетентност на медицинската сестра във връзка с прилагането на аналгетична терапия в палиативното лечение.// Известия на съюза на учените- Русе; Медицина и екология, 2016, брой бр., стр. 158-163, ISSN 1311-1078.
 336. Колева, Гр., Д. Георгиева. Оценка на риска от възникване на декубитус.// Здравни грижи, 2016, брой 3
 337. Колева, Гр., Д. Георгиева, Ир. Христова. Нагласи и отношение на професионалистите по здравни грижи за продължаващо обучение и научна дейност.// Здравни грижи, 2018, брой 1, стр. 28-34, ISSN 1312-2592.
 338. Колева, Гр., Д. Георгиева, Цв., Станчева, Св. Нинова. Нагласи за продължаващо обучение на професионалистите по здравни грижи.// Известие на съюза на учените, 2017, брой том 7, стр. 98-102, ISSN 1311-1078.
 339. Колева,Гр. Храненето като фактор от стила на живот при пациенти с артериална хипертония.// Здравни грижи, 2018, брой 1, ISSN 1312-2592.
 340. Константинова Д. Мястото на здравните грижи в социалните услуги за хора с увреждания.// Здравни грижи, 2016, брой 4, стр. 10-13, ISSN 1312 2592.
 341. Кристина Захариева Татяна Атанасова Огнян Шербанов. НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО И ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО КАТО РИСКОВ ФАКТОР ЗА ЗДРАВЕТО В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия 4, 2018, брой том 8, ISSN ISSN 1311-1078.
 342. Кунев А, Петкова Р. Наличие на бактерии в еякулата при пациенти, подложени на вътрематочна инсеминация. Най-често намирани видове и тяхното значение / Кунев А, Петкова Р..// Сборник научна конференция РУ СУ 10.10.2015, 2015, брой 1
 343. Кунев А, Петкова Р. Изследване на процента успеваемост при процедури по IUI в зависимост от кръвните групи при пациентитите / Кунев А, Петкова Р. |научна конференция РУ СУ 10.10.2015 г..// научна конференция РУ СУ 10.10.2015 г, 2015, брой 1
 344. Кунев А. Предварителни резултати от проучване на факторите влияещи успеваемостта на процедурите по интраутеринна инсеминация.// списание-JBCR MU Pleven, 2017, брой 1
 345. Кунев А. 11 . Доклад " Спонтанни аборти в област Русе. Споделяне на 6 годишният ни опит при диагностика и лечение на сп.аборти с фокус имунните и ендокринни причини ..// Сборник наНационален конгрес по акушерсво и гинекология елените 2016 г. списание Акушерство и гинекология, 2016, брой 1
 346. Кунев А. Петкова Р. История на асистираната репродукция и място на изкуствената инсеминация в нея.// Сборник |научна конференция РУ СУ 10.10.2015 /, 2015, брой 1
 347. Кунев а. Петкова Р. . Съвременен алтернативен метод за диагностика на тубарен фактор при женски стерилитет. конференция Русенски университет и Софийски университет октомври 2016 г..// сборник на конференция Русенски университет и Софийски университет октомври 2016 г., 2016, брой 1
 348. Кунев Ал, Радкова Н. Съвременен алтернативен метод за диагностика на тубарен фактор при женски стерилитет.// Известия на съюза на учените – Русе, Медицина и екология, 2016, брой 6, стр. 18-21, ISSN 1311-1078.
 349. Луканова, Й.,. Методи, организационни форми и средства на обучение по време на клинична практика на студентите-акушерки.// Списание „Известия”, Съюз на учените,, 2015, брой 2
 350. М. Вичев, К. Панайотов. Динамика на детската смъртност в България за периода 1960-2012г..// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери, ISSN 1311-3321.
 351. М. Вичев, К. Панайотов. Здравен статус на населението в област Русе за периода 1996-2013г.Състояние, тенденции, перспективи.// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери, ISSN 1311-3321.
 352. М. Вичев, К. Панайотов. Материални ресурси и икономически параметри на здравната система в област Русе за периода 2000-2013г.// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери, ISSN 1311-3321.
 353. М. Вичев, К. Панайотов. Равнище и динамика на злокачествените новообразувания /зно/ за периода 1985-2012г..// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери, ISSN 1311-3321.
 354. М. Вичев, К. Панайотов. Естествено движение на населението в област Русе за периода 1996-2013г..// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери
 355. М. Вичев, К. Панайотов. Хоспитализирана заболеваемост в Република България за периода 1970-2013г..// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери, ISSN 1311-3321.
 356. М. Милков, Пл. Недев, Р. Бенчев, Д. Вичева, Цв. Тончев. Първи Национален симпозиум по обструктивна сънна апнея и хъркане.// Международен бюлетин по Оториноларингология, 2014, брой 4
 357. Мilachich T, Timeva T, Shterev A. Case Report: Five Years Post Allogenic Transplantation and Seven Years Post Preimplantation Genetic Diagnosis for β-halassaemia Major Combined with HLA Matching..// J Hematol Transfus., 2018, No 6(1), pp. 1079
 358. Магунска Н., Антонова И., Бочев И., Валериева Е., Юнакова М., Бечев Б., Тимева Т. Морфо-функционален анализ на овоцити по системата Овоскор при жени с ендометриоза..// Репродуктивно здраве, 2019, брой 29, стр. 7-10, ISSN 1312-6180.
 359. Магунска Н.,Антонова И.,Бечев Б.,Ганева Г.,Щерев А,Иванов Ст. Фертилност на жените с овариална ендометриоза, подложени на ин витро процедура.// Репродуктивно здраве, 2016, брой 24, стр. 9-14
 360. Магунска Н.,Бечев Б.,Тимева Т.,Щерев А.,Иванов Ст. Ефективност на методите на лечение на жени с овариална ендрометриома и инфертилитет.// Репродуктивно здраве, 2016, брой 24, стр. 21-28
 361. Миланова В., Св. Досев, В. Недкова. Социално-психологични фактори на кърменето.// Практическа педиатрия, 2014, брой 2, стр. 20-22
 362. Милачич Т., Петкова Л., Vanderzwalmen P., Баров Д., Щерев А. Замразяване на яйцеклетки и ембриони чрез витрификация – нови аспекти в запазването на фертилните функции на човека.// Репродуктивно здраве, 2008, брой 14, стр. 15
 363. Митрова Р., Св. Досев. Стволови клетки – настояще и бъдеще.// Практическа педиатрия, 2014, брой 7
 364. Михайлов Хр., Н. Митев, Д. Костов, Р. Янева, Н. Мънков, Е. Николаев, В. Обретенов, Ю. Крумов, Хр. Бозов, О. Шербанов, М. Янева. Комплексно мултиплициран подход при лечението на диабетното стъпало.// Списание Авиационна, морска и космическа медицина,, 2017, брой 2, стр. 38-41, ISSN 1314-5819.
 365. Н. Радкова, К. Панайотов. Хипертиреодизъм при новородени..// Научни трудове на Русенски университет, 2014, No том 53, сери, ISSN 1311-3321.
 366. Недева T., О. Шербанов, Г. Бозова. Анестезиологични съображения при пациенти със саркоидоза.// Авиационна, морска и космическа медицина, 2016, брой 1, стр. 27 - 31, ISSN 1314-5819.
 367. Недева T., О. Шербанов, Г. Бозова. Анестезиологични предизвикалтелства при пациенти с болест на Бехтерев.// Авиационна, морска и космическа медицина, 2015, брой 2, стр. 58 - 63, ISSN 1314-5819.
 368. Недева Т., О. Шербанов, Кр. Захариева. Рак на гърдата – някои психологически акценти.// Известия на Съюза на учените- Русе, 2017, брой под печат, ISSN 1311-1078.
 369. Недева Т., О. Шербанов, Хр. Бозов, Т. Михайлова, Вл. Петров, Гр. Бозова. Прием на билкови препарати и влияние върху анестезията.// Анестезиология и интензивно лечение, 2017, брой 3, стр. 53-61, ISSN 1310-4284.
 370. Недкова В., Н. Коларова-Янева, Св. Досев. Гастроезофагеален рефлукс в детска възраст.// Медик арт пулмология и педиатрия, 2014, брой 1, стр. 76-78
 371. Никола Събев. Поведенчески фактори на риска сред ученици на възраст 14-18 г. в област Русе.// Knowledge international journal, 2016, брой V. 15.1, стр. 343 - 348, ISSN 1857-92. (с импакт фактор: 1.322 /2016, GIF Institute for Information Resources)
 372. О. Шербанов. Приложение на калциеви антагонисти и небримкови диуретици при пациенти с изразена вариабилност на артериалното налягане.// Известия на Съюза на учените - Русе,, 2018, брой том8,серия4, стр. 20-22, ISSN 1311-1078.
 373. О. Шербанов, Т. Недева. "Антитромбозна терапия в периоперативния период при несърдечна хирургия.".// Русенски университет „Ангел Кънчев“, Научни трудове, 2015, брой том 54, сери, стр. 203-208, ISSN 1311-3321.
 374. О. Шербанов, Т. Недева. „Кардиологични медикаменти в периоперативния период при несърдечна хирургия”.// Известия на Съюза на учените- Русе, серия 4, Медицина и екология, том 3,, 2013, брой 3, стр. 16-19, ISSN ISSN 1311 – 1078.
 375. О. Шербанов, Т. Недева, Кр. Захариева. Здравословният начин на живот и хранене значимо намаляват риска от сърдечно- съдови заболявания.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия 4, 2018, брой том 8, стр. 9-13, ISSN 1311-1078.
 376. О. Шербанов, Т. Недева. Дълбока венозна тромбоза и белодробен тромбоемболизъм-участие на специалиста по здравни грижи в диагностиката, лечението и профилактиката..// Русенски университет „Ангел Кънчев“, Научни трудове, 2015, брой том 54, Сери, стр. 209-212, ISSN 1311-3321.
 377. О.Шербанов, Сн.Тишева. „Периоперативна медикаментозна стратегия за редукция на риска от сърдечно-съдови усложнения при несърдечни съдови оперции”.// Сп.”Българска кардиология”, 2012, брой 2, стр. 12-20, ISSN ISSN 1310-7488.
 378. О.Шербанов, Сн.Тишева. „Периоперативна стратификация на риска от сърдечно-съдови усложнения при несърдечна хирургия и подход при нискорискови и спешни интервенции”.// Сп.”Българска кардиология”, 2011, брой 3, стр. 16-21, ISSN ISSN 1310-7488.
 379. П. Манчева, Н. Събев. Полиморбидният хронично болен и проблемите на инвалидността.// Социална медицина, 2015, брой 1/2015, ISSN 1310-1757.
 380. П. Семова, Д.Арабаджиева, Т. Недева,Вл. Петров. Анестезия при редки заболявания: Холецистектомия при пациент със синдром на Laurence- Moon- Bardet- Biedel syndrome.// Anesteziologiq i intenziwno leènie, 2014, брой 1, стр. 34-35, ISSN 1310-4284.
 381. Палабуюк О., Валериева Е., Н. Магунска, Б. Бечев, Г. Хубчев, Г. Хаджидеков, Т. Тимева, А. Щерев.. The Herlyn-Werner-Wunderlich Syndrome - клиничен случай.// Репродуктивно здраве, 2018, брой 27, стр. 16-20, ISSN 1312-6180.
 382. Парашкевов, Ал. „Някои изводи от дейността на българският военномедицински екип в Хаити”.// Военна медицина, 2012, брой ., стр. 1-2, 91-96
 383. Парашкевов, Ал., Г. Попиванов, Е. Белоконски, В. Мутафчийски, С. Аждерян, Г. Кутин, К. Кьосев. Опитът от медицинските мисии в Афганистан в светлината на съвременните достижения на военната медицина: анализ на периода 2006-2010.// Военна медицина, 2013, брой ., стр. 1-2, 59-62
 384. Пенкова П., Милачич Т., Щерев А. Един перфектен ембрион или при лошо качество на ден трети за ЕТ, какво да очакваме?.// Репродуктивно здраве, 2011, брой 19, стр. 16
 385. Петкова Л., Милачич Т., Баров Д., Тимева Т., Савова Д., Димитров Р., Кюркчиев С., Щерев А. Култивиране на човешки клетки за автоложно ко-култивиране с ембриони: предварително съобщение.// Репродуктивно здраве, 2007, брой 13, стр. 14
 386. Попов А., Господинова К., Гинчева В., Грозева Д.,Господинов Д. Контактна алергия при лица с данни за атопия.// MedicPlus, 2019, брой I, стр. 68-70
 387. Радкова Н. Трансфонтанелна ехография и КТ за диагностициране на неонатална интракраниална исхемия и кръвоизлив.// Известия на съюза на учените – Русе, Медицина и екология, 2017, брой 7, ISSN 1311-1078.
 388. Радкова Н. Гризане на ноктите или онихофагия.// GP News, 2016, брой 6, стр. 20-21, ISSN 1311-4727.
 389. Радкова Н. Перинатални вътречерепни кръвоизливи.// Известия на съюза на учените – Русе, Медицина и екология, 2015, брой 1, стр. 11-14, ISSN 1311-1078.
 390. Радкова Н. Вирусни гастроентерити.// Medical Magazine, 2015, брой 12, стр. 56-60, ISSN 1314-9709.
 391. Радкова Н. Констипация.// GP News, 2015, брой 12, ISSN 1311-4727.
 392. Радкова Н. Хипоксично-исхемична енцефалопатия.// Известия на съюза на учените – Русе, Медицина и екология, 2015, брой 1, стр. 21-25, ISSN 1311-1078.
 393. Радкова Н. Перивентрикулна левкомалация.// Известия на съюза на учените – Русе, Медицина и екология, 2015, брой 1, стр. 31-34, ISSN 1311-1078.
 394. Радкова Н. Хранене при деца с аутизъм.// GP News, 2014, брой 8, стр. 18, ISSN 1311-4727.
 395. Радкова Н. Новородени на майки с диабет.// GP News, 2014, брой 10, стр. 11-12, ISSN 1311-4727.
 396. Радкова Н. Синдром на Poland.// Medical Magazine, 2014, брой 9, стр. 36-38, ISSN 1314-9709.
 397. Радкова Н. Бета-глюкан в ежегодната имуностимулация в детската възраст.// GP News, 2014, брой 11, стр. 29-30, ISSN 1311-4727.
 398. Радкова Н. Социална значимост на ранната физиотерапевтична интервенция при недоносени новородени с исхемични и хеморагични поражения на централната нервна система.// Социална медицина, 2013, брой 4
 399. Радкова Н, Панайотов К. Ползата от Спирулина и приложението и при деца.// Medical Magazine, 2015, брой 9, стр. 30-32, ISSN 1314-9709.
 400. Радкова Н, Панайотов К. Криминални прояви при хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието.// Medical Magazine, 2015, брой 1, стр. 90-93, ISSN 1314-9709.
 401. С. Гамакова, Н. Радкова, К. Панайотов. Неонална полицитемия.// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери
 402. С. Желева, Д. арабаджиева, Цв. Соколов, Т. Недева, Вл. Петров. Анестезия при редки заболявания - Алопластика на тазобедрена става при пациентки с амиотрофична латерална склероза.// Анестезиология и интензивно лечение, 2014, брой 2, стр. 34-35, ISSN 1310-4284.
 403. Савов, А., Христова Т., Тимева, Т., Щерев А., Кременски, И. У–хромозомата и мъжкия стерилитет? Начало на генетичен скрининг при българския мъж..// Репродуктивно здраве, 2003, брой 2(5), стр. 14-18, ISSN 1312-6180.
 404. Свилен Досев, Кина Велчева. Противопоказания по време на терапия при някои кортикостероидни препарати.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2018, брой Серия 4, ISSN 1311-1078.
 405. Сербезова И. Видеоалгоритми за инжекционна техника - иновативна обучителна технология.// Здравни грижи, 2016, брой 2, стр. 39-45, ISSN 1312-2592.
 406. Сербезова И. Изграждане на умения за учене и изследователска дейност при студентите медицински сестри и акушерки.// Специални акушерски грижи за бременни, раждащи, родилки и новородени, 2013, брой 1, стр. 10-18, ISSN 978-619-7071-22-1.
 407. Сербезова И. Модел за изграждане на професионална компетентност при студентите медицински и здравни специалисти.// Сестринско дело 45, 2013, брой 2, стр. 3-7, ISSN 1310-7496.
 408. Сербезова И. Методика за реализиране на интерактивна техника чрез видеофилми.// Сестринско дело, 2013, брой 3, стр. 8-12, ISSN 1310-7496.
 409. Сербезова И. Интерактивна комплексна система за обучение на медицински и здравни специалисти във Факултет обществено здраве и здравни грижи –.// Известие на Съюза на учените - Русе, 2013, брой серия 4, том, стр. 79-85
 410. Сербезова И., Т. Стефанова. Интерактивна технологично базирана система на обучение по здравни грижи.// Медицински преглед Сестринско дело, 2011, брой 3-4, стр. 36-41, ISSN 1310-7496.
 411. Сербезова, И. Инсулинови помпи - предимства и недостатъци при оптимизиране на грижите за болни от диабет тип 1 и гестационен диабет.// //Известия на Съюза на учените, Русе, Серия 5,Медицина и екология, 2015, брой Book 5 MEDIC, стр. 46-50, ISSN 1311-1078..
 412. Сербезова, И. ВИДЕОФИЛМЪТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ И ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ – КОМПОНЕНТ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ.// Известия на Съюз на учените, Медицина и екология, 2014, брой серия 4том3,, ISSN 1311-1078.
 413. Сербезова, И., М. Сербезова-Великова. Опасности и рискове, пред които са поставени медицинските и здравни специалисти, полагащи грижи за пациенти, заразени с вируса „Ебола“.// // Здравни грижи,, 2015, брой брой 3, стр. с.40-45, ISSN 1312-2592.
 414. Сербезова, И., Ц. Христова. Методът „case study” в обучението по клинична практика на студентите акушерки.// ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – Русе Серия 4 МЕДИЦИНА И ЕКОЛОГИЯ Том 6 , 2016, 2016, брой 6, стр. 105-110, ISSN 1311-1078.
 415. Стефанова Т.Ж., Ангелова-Барболова Н.С. Категории "жизнь" и "смерть" в системе личностно-ориентированного образования для обучения студентов по специальности медицинских сестер и акушерок в русенском университете имени ангела кънчева, Болга.// IV Международной заочной научно-практической конференции «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ», 2011, брой 4, стр. 612-623, ISSN 978-5-91891-106-8.
 416. Стефанова, Т.Ж., Н.С. Ангелова-Барболова, Б.И. Тодорова. Идейный проект виртуальной лаборатории для обучения медицинских сестер в Русенском университете имени Ангела Кынчева в Болгарии.// Теория и практика современной науки: материалы ІV Международной научно-практической конференции, 2011, брой 4, стр. 623-627, ISSN 978-5-91891-106-8.
 417. Стоев С., Тимева Т., Гетов И., Насева Е. Рекомбинантни или уринарни хормони за контролирана овариална хиперстимулация? Сравнителен анализ на клиничен опит от гледна точка на ефективност и безопасност.// Репродуктивно здраве, 2019, брой 29, стр. 20-24, ISSN 1312-6180.
 418. Стоева Т., Р. Митрова, Й. Узунова, М. Ганева, Св. Досев. Риск от астма при малки деца с обструктивни симптоми.// Практическа педиатрия, 2014, брой 7
 419. Стоева Т., Р. Митрова, Л. Бояджиева, В. Данкова, М. Ганева, Св. Досев. Белодробна резистентност и бронходилататорен отговор при деца в предучилищна възраст с астма.// Наука пулмология, 2011, брой 2, стр. 62-67
 420. Стоева Т., Р. Митрова, М. Ганева, В. Данкова. Л. Бояджиева, Св. Досев. Фракция на издишан азотен оксид (FeNO) при деца под 7 години.// Наука пулмология, 2011, брой 1, стр. 30-35
 421. Събев Н. Повишен индекс на телесната маса - нива, честота и разпространение в общността.// GP News, 2015, брой 5(180), ISSN 1311-1757.
 422. Събев Н. Отношение към рисковите фактори и доверие към здравната система сред общността.// GP News, 2015, брой 7, ISSN 1311-4727.
 423. Събев Н., В. Среброва. Проучване на нивото на стрес на работното място по методика SLIC на работещите в Регионална здравна инспекция – Русе.// GP News, 2015, брой 6, ISSN 1311-4727.
 424. Събев Н., К. Панайотов. Здравни рискове, свързани с хронични неинфекциозни болести.// Социална медицина, 2014, брой 4/2014, ISSN 1310-1757.
 425. Събев Н., Петрова Н. Суицидни действия в област Русе-ситуационен анализ за периода 2004-2014 г..// Здравни грижи, 2015, брой 1/2015, стр. 16-22, ISSN 1312-2592.
 426. Т. Недева. Самолетни полети и венозен тромбемболизъм - можем ли да намалим риска?.// Авиационна, морска и космическа медицина, 2014, брой 1, стр. 62-66, ISSN 1314-5819.
 427. Т. Недева, , В. Платиканов, Ан. Велкова. „Предиктори за периоперативен делир при ортопедично- травматологични пациенти- І¬І част”.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2012, брой 2, стр. 31-36, ISSN 1310-4284.
 428. Т. Недева, В. Платиканов, А. Велкова. Предиктори за периоперативен делир при ортопедично – травматологични пациенти – ІІІ част,.// „Анестезиология и интензивно лечение”, 2013, брой 1, стр. 20-16, ISSN 1310-4284.
 429. Т. Недева, В. Платиканов, Ан. Велкова. „Предиктори за периоперативен делир при ортопедично- травматологични пациенти- І част”,.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2012, брой 2, стр. 23-30, ISSN 1310-4284.
 430. Т. Недева, Вл. Петров, В. Платиканов. „Болнично- свързани рискови фактори за делир- важни ли са и можем ли да ги управляваме?”.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”,, 2011, брой 4, стр. 43-47, ISSN 1310-4284.
 431. Т. Недева, Вл. Петров, В. Платиканов. „Влияние на интраоперативната хемодинамика и постоперативната аналгезия върху честотата на делир при ортопедични пациенти”.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2011, брой 2, стр. 18-22, ISSN 1310-4284.
 432. Т. Недева, Вл. Петров, В. Платиканов. Предоперативни рискови фактори за делир в Ортопедично отделение- значение и управление”.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2011, брой 4, стр. 38-43, ISSN 1310-4284.
 433. Т. Недева, Вл. Петров, В. Платиканов. Периоперативен делир при ортопедични пациенти в МБАЛ- Русе- АД”-.// Сп. „Известия на съюза на учените- Русе”, серия „Медицина и стоматология” ISSN 1311- 106X, Русе, 2009, 2009, брой ” ISSN 1311-
 434. Т. Недева, ИнтраВл. Петров, В. Платиканов. Интраоперативната седация с Пропофол може да повлияе честотата на постоперативен делир при ортопедични пациенти”-.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2010, 3: 11-14, 2010, брой 3, стр. 11-14, ISSN 1310-4284.
 435. Т. Недева, О. Шербанов. Постоянни подкожни централни венозни катетри – индикации за поставяне, усложнения, сестрински грижи.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2016, брой 6, стр. 22 - 27, ISSN ISSN 1311- 1078.
 436. Т. Недева, О. Шербанов. Имплантируеми венозни източници – какво е необходимо да знаем за тях, ако са ни поставили такова устройство.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2016, брой 6, стр. 12-17, ISSN ISSN 1311- 1078.
 437. Т. Недева, О. Шербанов. Медицина на пътуванията и сърдечно- съдови заболявания- клиничен случай.// Авиационна, морска и космическа медицина, 2014, брой 1, стр. 58-62, ISSN 1314-5819.
 438. Т. Недева, О. Шербанов, Вл. Петров. Послеродова церебрална венозна тромбоза.// Анестезиология и интензивно лечение, 2014, брой 5, стр. 28-30, ISSN 1310-4284.
 439. Т. Недева, О. Шербанов, Кр. Захариева. Някои клинични особености в кондиционирането на органен донор с мозъчна смърт.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2016, брой 6, стр. 28 - 31, ISSN ISSN 1311- 1078.
 440. Т. Недева, О. Шербанов. Роля на медицинската сестра в управление на пациент с делир..// Русенски университет „Ангел Кънчев“, Научни трудове, 2015, брой том 54, Сери, стр. 213-219, ISSN 1311-3321.
 441. Т. Стефанова, Н. Радкова, М. Георгиева, К. Панайотов. Академични ресурси на разработване на доклади-самооценка за специалност от регулирани професии „медицинска сестра и акушерка”..// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери
 442. Т.Недева, О. Шербанов. „Идентификация на рискови фактори за периоперативен делир в ортопедия и травматология”-.// Известия на Съюза на учените- Русе, серия 4, Медицина и екология, том 3,, 2013, брой 3, стр. 30-39
 443. Т.Недева, Св. Желева, Л. Стефанова, О. Шербанов. Анестезия при редки заболявания- Цезарово сечение при пациентка със синдром на Марфан.// Анестезиология и интензивно лечение, 2014, брой 4, стр. 47-49, ISSN 1310-4284.
 444. Тимева Т. Лутеална поддръжка с прогестерон при бременност след асистирана репродукция.// Credoweb, 2018, брой N
 445. Тимева Т. Нараства ли онкологичният риск след лечение на стерилитет..// MedPost, 2015, брой 3, стр. 42-45
 446. Тимева Т. Стратегията "Freezing all" и последващ ембриотрансфер като рутинен етап на IVF/ICSI..// Репродуктивно здраве, 2014, брой 21, стр. 24-27
 447. Тимева Т. Серумни нива на Лутеинизиращ хормон при пациентки с контролирана овариална хиперстимулация.// Репродуктивно здраве, 2011, брой 18, стр. 2-7
 448. Тимева Т., Георгиев С., Щерев А. Овариален хиперстимулационен синдром.// Българско списание за ултразвук в акушерството и гинекологията, 2010, брой 1, стр. 9
 449. Тимева Т.,Милачич Т.,Кюркчиев Ст.,Щерев А. Оценка на характеристиките на ендометриума, благоприятстващи имплантацията.// Репродуктивно здраве, 2017, брой 25, стр. 9-13
 450. Тимева, Т., Ганева, Г., Милачич, Т., Петкова, Л., Щерев, А. Вид, причини и продължителност на стерилитета като прогностични фактори за изхода от ART..// Репродуктивно здраве, 2006, брой 12, стр. 4-9, ISSN 1312-6180.
 451. Тимева, Т., Милачич, Т., Петкова, Л., Баров, Д., Щерев, А. Оценка на възрастта на жената като основен предимплантационен прогностичен фактор и влиянието му върху успеваемостта на новите репродуктивни методи..// Акушерство и гинекология, 2006, брой 45, стр. 22-27
 452. Тимева, Т., Щерев А. Ултразвукова диагностика при асистирана концепция..// Диагностичен и терапевтичен ултразвук, 2005, брой 1, стр. 11-17
 453. Тимева, Т., Щерев, А. Фактори с прогностично значение за изхода от приложение на асистирани репродуктивни технологии..// Репродуктивно здраве, 2005, брой 10, стр. 11-14
 454. Тодорова, Б., Н. Ангелова-Барболова. Самооценка на студенти върху общи компетенции, свързани с творчеството – анкетно проучване.// сп. "Педагогика", 2013, брой 4, стр. 583-595, ISSN 0861-3982.
 455. Тодорова, Т. Остеопороза и превенция.// Здравни грижи, 2020, брой 1, ISSN 1312-2592.
 456. Тодорова, Т. Сестрински грижи за пациенти на хемодиализа.// Здравни грижи, 2018, брой 1, стр. 35-40, ISSN 1312-2592.
 457. Тодорова, Т. Fluid intake management in patients on dialysis treatment.// Здравни грижи, 2018, No 4, pp. 29-34, ISSN 1312-2592.
 458. Тодорова, Т. Роля на комуникацията в управлението на конфликтните ситуации на работното място.// Здравни грижи, 2016, брой 4, стр. 31-35, ISSN 1312-2592.
 459. Тодорова, Т., С. Тончева, Д. Паскалев. Подобряване качеството на живот при пациенти на хемодиализа.// Здравни грижи, 2018, брой 3, стр. 39-42, ISSN 1312-2592.
 460. Христова Ир. Роля и място на медицинската сестра в инвазивната кардиология.// Известия на съюза на учените – Русе, 2017, брой том 7, стр. 125-128, ISSN 1311-1078.
 461. Христова Ир. Необходимост от обучение на медицински сестри за работа в лаборатория за инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания.// Здравни грижи, 2016, брой бр. 3, стр. 11, ISSN 1312-2592.
 462. Христова Ц. Значимата роля на акушерката в обучението и образованието на бременни.// Здравни грижи, 2016, брой 4, стр. 25 - 30, ISSN 1312 - 2592.
 463. Христова, Ир. ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В ОТДЕЛЕНИЯ ЗА ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ.// Здравни грижи, 2018, брой 3, стр. 11-16, ISSN 1312-2592.
 464. Христова, Ц. Модел на дидактически процес в обучението на студентите акушерки с използване на индивидуални клинични случаи case study.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2018, брой серия 4, том, стр. 90 - 96, ISSN 1311 - 1078.
 465. Христова, Ц., И. Сербезова. Пациентът в дидактическия процес на студентите акушерки – формиращ фактор за професионални компетенции.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2018, брой серия 4/том , стр. 69-76, ISSN 1311-1078.
 466. Хубчев Г. B-LYNCH SURGICAL TECHNIQUEFOR THE CONTROL OF MASSIVE POSTPARTUM HAEMORRHAGE:AN ALTERNATIVE TO HYSTERECTOMY.// RS Global, World Science, 2018, No 3
 467. Хубчев Г. DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIE APPROACH IN WOMEN WITH MIXED URINARY INCONTINENCE.// RS Global, World Science, 2018, No 4
 468. Хубчев Г. ENDOMETRIOSIS-SURGICAL LAPAROSCOPICTREATMENT AND POSTOPERATIVE CONCLUSIONS.// RS Global, World Science, 2018, No 3
 469. Хубчев Г. ANALYSIS OF RECURRENT STRESS URINARY INCONTINENCE IN WOMEN AFTER ADMINISTRATION OF SLING OPERATION.// RS Global, World Science, 2018, No 4
 470. Хубчев Г. PATHOGENESIS SIMPTOMS AND PREVENTION OF POST-OPERATIVE IN THE ABDOMINAL CAVITY.// RS Global, World Science, 2018, No 4
 471. Хубчев Г. ALGORITHM FOR DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF FEMALE STRESS AND MIXED INCONTINENCE.// RS Global, World Science, 2018, No 3
 472. Хубчев Г. THE HERLYN -WERNER-WUNDERLICH SYNDROME - клиничен случай.// Репродуктивно здраве, 2018, брой 27
 473. Хубчев Г Георгиева Г. ANALYSIS OF RISK FACTORS FOR STRESS URINARY INCONTINENCE IN WOMEN.// RS Global, World Science, 2019, No 3, ISSN 978-83-952507-8-1.
 474. Хубчев Г Георгиева Г. INTRAUTERINE GROWTH RETARDATION-ETIOLOGY, DIAGNOSIS, ULTRASOUND EXAM.// RS Global, World Science, 2019, No 3, ISSN 978-83-952507-8-1.
 475. Хубчев Г Иванова Н. A CASE OF CHORIOCARCINOMA AFTER NORMAL PREGNANCY AND VAGINAL DELIVERY.// RS Global, World Science, 2019, No 2, ISSN 978-83-952507-6-7.
 476. Хубчев Г Иванова Н. RESULTS OF ECTOPIC TUBAL PREGNANCY TREATMENT AT UMBAL KANEV AD RUSE.// RS Global, World Science, 2019, No 2, ISSN 978-83-952507-6-7.
 477. Хубчев Г Иванова Н. VOMITING IN EARLY PREGNANCY–ETIOLOGY TYPES MANAGEMENT.// RS Global, World Science, 2019, No 3, ISSN 978-83-952507-8-1.
 478. Хубчев Г Илиев В. PLACENTA PREVIA – ETIOLOGY, DIAGNOSIS, MANAGEMENT.// RS Global, World Science, 2019, No 2, ISSN 978-83-952507-6-7.
 479. Хубчев Г Илиев В. PLACENTA ABRUPTION – ETIOLOGY, DIAGNOSIS, CLINICAL PRESENTATION, MANAGEMENT.// RS Global, World Science, 2019, No 2, ISSN 978-83-952507-6-7.
 480. Хубчев Г Илиев В. SPONTANEOUS ABORTIONS-CLASSIFICATION, ETIOLOGY, MANAGEMENT.// RS Global, World Science, 2019, No 3, ISSN 978-83-952507-8-1.
 481. Хубчев Г Илиев В. PATHOGENESIS AND TREATMENT OF UTERINE FIBROIDS.// RS Global, World Science, 2019, No 3, ISSN 978-83-952507-8-1.
 482. Хубчев Г Йорданова Л. DOPPLER EFFECT. APPLICATION OF DOPPLER IN OBSTETRICS.// RS Global, World Science, 2019, No 2, ISSN 978-83-952507-6-7.
 483. Хубчев Г Йорданова Л. RISK FACTORS FOR OVARIAN ENDOMETRIAL CYST RECURRENCE.// RS Global, World Science, 2019, No 3, ISSN 978-83-952507-8-1.
 484. Хубчев Г Йорданова Л. SCREENING FOR FETAL GROWTH RESTRICTION, ASSESTMENT OF THE CONDITION OF THE FETUS, DIAGNOSIS OF FETAL SUFFERING..// RS Global, World Science, 2019, No 2, ISSN 978-83-952507-6-7.
 485. Хубчев Г Йорданова Л. ADENOMYOSIS AS A CONSEQUENCE OF CESAREAN SECTION.// RS Global, World Science, 2019, No 2, ISSN 978-83-952507-6-7.
 486. Хубчев Г. J-ПЛАЗМА -ПРИЛОЖЕНИЕ.// Medical Magazine, 2020, брой 77, стр. 32-37, ISSN 1314-9709.
 487. Хубчев Г. Рискови фактори за рецидив при ендометриални кисти на яйчника.// Репродуктивно здраве, 2020, брой 31, стр. 14-15, ISSN 1312-6180.
 488. Хубчев Г. Роля на сентинелните лемфни възли при хирургичното лечение на рак на шийкатана матката.// Medical Magazine, 2020, брой 77, стр. 52-55, ISSN 1314-9709.
 489. Хубчев Г. Ендометриоза - хирургично лапароендоскопско лечение и постоперативни заключения.// Репродуктивно здраве, 2020, брой 31, стр. 11-13, ISSN 1312-6180.
 490. Хубчев Г. Приложение на системата REMEEX(изкуствен сфинктер) при тежки форми на уринарна инконтиненция при жените.// Medical Magazine, 2020, брой 77, стр. 48-51, ISSN 1314-9709.
 491. Цв. Кертикова, Б. Валентинов, Д. Арабаджиева, Т. Недева, Вл. Петров. Анестезия при редки заболявания- Патологична фрактура на бедрена кост при дете с кампомиелична дисплазия.// Анестезиология и интензивно лечение, 2014, брой 4, стр. 44-46, ISSN 1310-4284.
 492. Чавеева П.,Персико Н.,Масларска Р.,Георгиев Цв., Димова И.,Щерев А. Втори етап на миниинвазивна фетална хирургия при вродена тежка диафрагмална херния. Клиничен случай.// Акушерство и гинекология, 2015, брой 5, стр. 40-44
 493. Чавеева П.,Стратиева В.,Персико Н.,Щерев А. Пренатална диагноза и първи етап на ендоскопска трахеална оклузия при тежка вродена диафрагмална херния. Клиничен случай..// Акушерство и гинекология, 2015, брой 1, стр. 31-34
 494. Чавеева П.,Стратиева В.,Щерев А. Въвеждане на ендоскопска лазер терапия при лечение на усложнена монохориална двуплодна бременност в България.// Акушерство и гинекология, 2015, брой 8, стр. 37-42
 495. Чавеева П.,Стратиева В.,Юнакова М.,Ганева Г.,Тимева Т.,Щерев А. Пренатална диагноза и поведение при монохориални моноамниални близнаци.// Репродуктивно здраве, 2014, брой 21, стр. 14-18
 496. Чавеева П.,Янкова М.,Милачич Т.,Тимева Т.,Стратиева В.,Щерев А. Нов скринингов метод за анеуплоидии чрез фетална ДНК в майчината кръв.// Акушерство и гинекология, 2015, брой 2, стр. 3-7
 497. Чобанов, Н., Ал Парашкевов, Ст. Колев. „Състояние на системата за здравеопазване на Сирия.”.// В: Наръчник за оценка на медицинската обстановка – Сирийска арабска република, 2012, брой ., стр. 128-139
 498. Чобанов, Н., Ал. Парашкевов, Ст. Колев. „Състояние на системата за здравеопазване на Емирство Катар.”.// В: Наръчник за оценка на медицинската обстановка в Емирство Катар., 2013, брой .
 499. Шербанов O, Т. Недева, Кр. Захариева,. Диагностициране и управление на делир при онкологични пациенти.// Медицина и екология Известия на Съюза на учените- Русе 2017, 2017, брой 6, ISSN ISSN 1311- 1078.
 500. Шербанов О., Т. Недева, Кр. Захариева. Може ли приемът на фитопрепарати, да окаже въздействие върху различните видове анестезии?.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2017, брой под печат, ISSN 1311-1078.
 501. Шербанов О., Т. Недева, Кр. Захариева. Диагностициране и управление на делир при онкологични пациенти..// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2017, брой под печат, ISSN 1311-1078.
 502. Щерев А. Комбинирани педагогически похвати за увеличаване на ефективността от преподаване.// Здравни грижи, 2016, брой 3, ISSN 1312-2592.
 503. Щерев А. Финансиране и разпределение на приходите в лечебните заведения.// Здравна политика и мениджмънт, 2008, брой 5, стр. 94
 504. Щерев А. За рационална социална политика.// Здравна политика и мениджмънт, 2008, брой 6, стр. 45
 505. Щерев А. За заплащането на българските лекари, намесата на държавата и корупцията в здравеопазването.// Здравен мениджмънт, 2008, брой 3, стр. 3
 506. Щерев А. Митове в българското здравеопазване.// Здравен мениджмънт, 2007, брой 2, стр. 11
 507. Щерев А. Проблеми на националната здравна карта.// Здравен мениджмънт, 2007, брой 1, стр. 26
 508. Юнакова М., Антонова И., Андреева П., Щерев А. Прогностична стойност на маркерите на яйчниковия резерв.// Репродуктивно здраве, 2010, брой 17, стр. 23
 509. Юнакова М., Антонова И., Бочев И., Тимева Т., Щерев А. Влияние на начина на живот и възрастта върху репродуктивния капацитет на жената..// MedPost, 2015, брой 10, стр. 56-61.
 510. Юнакова М., Валериева Е., Антонова И., Тимева Т., Костов И., Щерев Ат. Избор на стимулационен подход при асистираните репродуктивни технологии според възрастта на жената..// Репродуктивно здраве,, 2017, брой 26, стр. 3-8, ISSN 1312-6180.
 511. Юнакова М., Валериева Е., Палабуюк О., Бочев И., Тимева Т., Щерев А. Връзка между тубарния фактор като причина за стерилитет и яйчниковият отговор на контролирана овариална хиперстимулация..// MedPost, 2016, брой 15, стр. 12-15
 512. Янкова В.,Чавеева П.,Щерев А. Гестационният захарен диабет като специфично състояние на бременността.// Акушерство и гинекология, 2015, брой 9, стр. 29-33
доклади
 1. 1. Аналгезия преди извършване на спинална анестезия – проспективно сравнение на две техники. Т. Недева, Д. Арабаджиева, Вл. Петров, С. Симеонов, П. Николова V-та национална конференция за изследване и лечение на болката с международно участие, гр. Велико Търново, 03 – 05 юни 2010 година; сборник резюмета, стр. 59. Аналгезия преди извършване на спинална анестезия – проспективно сравнение на две техники.. В: V-та национална конференция за изследване и лечение на болката с международно участие, гр. Велико Търново, 03 – 05 юни 2010 година; сборник резюмета, стр. 59, V-та национална конференция за изследване и лечение на болката с международно участие, гр. Велико Тъ, 2010, стр. 59
 2. 2. Циркулаторни ефекти на продължителна спинална и комбинирана спинална-епидурална анестезия при периферни съдови реконструкции. Вл. Петров, Т. Недева, Д. Арабаджиева ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г., Новотел Пловдив; сборник резюмета, стр 45-46. Циркулаторни ефекти на продължителна спинална и комбинирана спинална-епидурална анестезия при периферни съдови реконструкции.. В: ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г., Новотел Пловдив; сборник резюмета, стр, ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г.,, 2011, стр. 45-46
 3. 3. Сравнение на ларингеална маска и ларингеална тръба, използвани за провеждане на обща анестезия при възрастни пациенти. Вл. Петров, Т. Недева, Д. Арабаджиева ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г., Новотел Пловдив; сборник резюмета, стр. 157 – 158. Сравнение на ларингеална маска и ларингеална тръба, използвани за провеждане на обща анестезия при възрастни пациенти.. В: ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г., Новотел Пловдив; сборник резюмета, стр. 157 – 158., ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г.,, 2011, стр. 157-158
 4. Ana-Maria Mladenova, Despina Georgieva. The increase of added sugar consumption and obesity among the adolescent. IN: PROCEEDINGS Volume 5 8 , Series 8.4. Health Promotion and Social Work , Health C are, Ruse, PUBLISHING HOUSE Uni versity of Ruse, 2019, pp. 124, ISBN ISSN 1311 - 3321.
 5. Andonova, E., T. Todorova. HEMODIALYSIS IS A UNIQUE, LIFE-SAVING TREATMENT. IN: 59th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, 2020, под печат, 2020
 6. Andreeva K., D. Georgieva, Gr. Koleva. The significance of antitubercular teams for prevention of tuberculosis. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Ruse, “Angel Kanchev” Univesity of Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 7. Andreeva P., Dimitrov I., Konovalova M., Kyurkchiev S., Shterev A. Methylenetetrahydrofolate reductase. C 677 T prolymorphisms do not affect ovarian activity. IN: 27th Annual meeting of the ESHRE, Stockholm, Sweden, 2011
 8. Angelova N, Gamakova-Radkova N, Panayotov K. Clinical and social aspects of the parental alienation syndrome. IN: Human and social sciences at the common conference, Slovakia, Publishing of the University of Zilnia, 2014, pp. 198-200, ISBN 978-80-554-0949-8.
 9. Angelova-Barbolova N.S. Emotional exhaustion /burnout/ and general work characteristics of medical specialists. IN: The 1st Global Virtual Conference, Slovakia, 2013, pp. 199-202, ISBN 978-80-554-0679-4.
 10. Angelova-Barbolova N.S., Krushkova S.A. Grashnov P.V. Psychological evaluation of psychopathic personality upon committing capital crimes. IN: Аbstract book ІV Congress of Balkan Academy of Forensic Science,, Stara Zagora, 2007
 11. Angelova-Barbolova N.S., Stefanova T.Zh. Research specifics of communication "medical worker-patient" in the context of continuous medical education. IN: International Conference on European Science and Technology, Munich, Germany, 2013, pp. 281-285, ISBN 978-3941352-89-6.
 12. Angelova-Barbolova Nikolina, Stefanova Todorka, Janev Stefan. Program on healthy lifestyle for patients with schizophrenia. IN: XVI International scientific congress "Olympic sport and sport for all and vi international scientific congress "Sport, stress, adaptation", София, 2012, pp. 718-719, ISBN 1310-3393.
 13. Angelova-Barbolova, N.S. The clinic-social characteristics of involuntary hospitalized schizophrenic patients in Bulgaria. IN: European psychiatry, Official journal of the European Psychiatric Assotiation, Munich, Germany, 2010
 14. Antonova I., Milachich T., Andreeva P., Shterev A. IVF or ICSI? Idiopathic infertility and embryo quality in combined cycles. IN: 20th World Congress on Fertility and Sterility, Munich, Germany, 2010
 15. Antonova I., Milachich T., Petkova L., Yunakova M., Chaveeva P., Shterev A. Morula stage embryos on day 5what to expect. IN: 26th Annual meeting of the ESHRE, Rome, Italy, 2010
 16. Antonova I., Veleva L., Petkova L., Shterev A. Correlation of oocyte grande based on cytoplasmic density and elasticity with fertilization rate after ICSI. IN: 27th Annual meeting of the ESHRE, Stockholm, Sweden, 2011
 17. Antonova I.,Bochev I.,Milachich T.,Valkova L.,Yunakova M.,Andreeva P.,Shterev A. Can we improve pregnancy and implantation rate in cases with non-selective embryo transfer when only 1 or 2 embryos are available?. IN: 14th International Symposium for Immunology of Reproduction “Progress in Reproductive Immunology”, Varna, 2015
 18. Belemezova K.,Bochev I.,Mourdjeva M.,Shterev A., Kyurkchiev S. Effect of GNRH analogues ganirelix and triporelin on human endometrial stromal cell decidualization in vitro. IN: Доклади на Българската академия на науките, София, 2014, pp. т. 67, № 1, с. 77
 19. Bilyana Velikova Daniela Draganova. CHANGES IN THE SPECIAL NURSING CARE FOR AGEING PEOPLE WITH MENTAL PROBLEMS. IN: СНС,, Русе, 2018
 20. Bochev I., Gavrilov P., Kyurkchiev S., Shterev A. Sperm motility improvement after magnetic-activated cell sorting in men with asteno/oligi-asthenozoospermia. IN: 13th International Symposium for Immunology of Reproduction, Varna, 2012
 21. Bochev I., Gavrilov P., Kyurkchiev S., Shterev A. Sperm motility improvement after magnetic activated cell sorting in men with astheno/oligo-asthenozoospermia. IN: 27th Annual meeting of the ESHRE, Stockholm, Sweden, 2011
 22. Bochev I., Mourdjeva M., Ivanova E., Kyurkchiev D., Stoyanova E., Dimitrov R., Timeva T., Yunakova M., Shterev A., Kyurkchiev S. Higher expression of HLA-G is detected in mesenchymal stem cells cultured with progesterone. IN: 7th European Congress of Reproductive Immunology, Marathon, Greece, 2009
 23. Bochev I., Valkova L., Kyurkchiev S., Shterev A. Marked pregnancy rate improvement after embryo co-culture with fresh endometrial stromal cells. IN: 28th Annual Meeting of the ESHRE, Istanbul, Turkey, 2012
 24. Bochev I., Valkova L., Kyurkchiev S., Shterev A. Freezing of endometrial stromal cells seems to impair their feeder cell potential in co-culture system.. IN: 13 International symposium of Immunology of reproduction, Varna, 2012
 25. Bochev I.,Belemezova K.,Shterev A.,Kyurkchiev S. GnRH analogues Ganirelix and Triptorelin do not influence the in vitro decidualization capacity of human endometrial stromal cells. IN: 14th International Symposium for Immunology of Reproduction “Progress in Reproductive Immunology”, Varna, 2015
 26. Bochev I.,Belemezova K.,Shterev A.,Kyurkchiev S. GnRH analogues Ganirelix and Troptorelin do not affect endometrial stromal cell decidualization in vitro. IN: ESHRE campus “From early preguancy to later in life”, Brussels, Belgium, 2013
 27. Bochev I.,Veleva L.,Shterev A. Endometrial stromal cell-secreted factors improve sperm motility. IN: 31st Annual Meeting of ESHRE. Human Reproduction – Abstract book, Lisbon, Portugal, 2015
 28. Boryana Petkova, Lyuboslava Valkova, Tanya Milachich, Tanya Timeva, Ginka Ganeva, Nadya Magunska, Maria Yunakova, Atanas Shterev. PERIPHERAL NATURAL KILLER CELLS IN INFERTILE WOMEN: CLINICAL PREGNANCY RATES AND MISCARRIAGE INCIDENCE. IN: Оral presentation at the 26th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), London, UK, 2018, pp. OP1-508
 29. Cholakova, I., Tsv. Hristova. DEVELOPMENTS IN BODY TEMPERATURE. IN: 59 Студентска научна конференция, Ruse University Angel Kanchev, 2020, ISBN под печат.
 30. Daniela Draganova. Development Of The Naval Medicine In Bulgaria. IN: The 5th International Scientific Conference. SEA-CONF 2019., Constantza, Romania, 2019, ISBN ISSN 2457-144X.
 31. Daniela Konstantinova Draganova, Nikolina Angelova-Barbolova. THE CHALLENGES FOR THE PROVISION OF CARE FOR HOSPITALS WITH DEMENTION.. IN: Seventeenth International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE, Budva, Montenegro, (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor), 2018, pp. vol. 23.2, pр. 703-7, ISBN ISSN 2545-4439, 1.
 32. Daniela Lyutakova Ivanichka Serbezova. THE IMPORTANCE OF VERNIX CASEOSA IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY MIDWFE LED CARE. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2019, volume 58, book 8.4., Ruse, Ruse University, 2019, pp. 203, ISBN 1311-3321(print)I.
 33. Daniela Lyutakova Ivanichka Serbezova. DELAYED FIRST BATH OF THE NEWBORN /ОТЛОЖЕНA ПЪРВА БАНЯ НА НОВОРОДЕНОТО/ THU-2G.205-1-SSS-HC-22. В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2019, volume 58, book 8.4., Ruse, Ruse University, 2019, стр. 193-203, ISBN 1311-3321(print)I.
 34. Daniela Lyutakova Ivanichka Serbezova. THE IMPLEMENTATION OF SKIN TO SKIN METHOD IN LOCAL MATERNITY WARDS – WHAT DO STUDENTS THINK. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, 2018, Ruse, University Publishing Center at Rousse University, 2018, pp. in print, ISBN 1311-3321.
 35. Daniela Lyutakova, Ivanichka Serbezova. THE IMPLEMENTATION OF SKIN TO SKIN METHODIN LOCAL MATERNITY WARDS –WHAT DO STUDENTS THIN. IN: ISSN 1311-3321(print)ISSN 2535-1028(CD-ROM)ISSN 2603-4123(on-line)UNIVERSITY OF RUSE “Angel Kanchev”РУСЕНСКИУНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев”BSc, MSc and PhD Students & Young ScientistsСтуденти, докторанти и, Ruse, ISSN 1311-3321(print)ISSN 2535-1028(CD-ROM)ISSN 2603-4123(on-line)UNIVERSITY OF RUSE “Angel Kanchev”, 2018, pp. 200-206, ISBN 2603-4123.
 36. Despina Georgieva. Alternative methods and means for the realization of quality and safe compensatory hygienic care. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Русе, Русенски университет, 2018, ISBN 1311-3321.
 37. Dilyana Vicheva Ilian Doykov Ivanichka Serbezova. QUALITY OF LIFE IN CHILDREN WITH ALLERGIC RHINITIS AND ITS RELATIONSHIP WITH BRONCHIAL ASTHMA. IN: 14th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology "Working Together for the Child" 2nd-5th June 2018, Stockholm, Sweden, 2018, pp. | Paper Number | 65
 38. Dimcheva A.,Milachich T.,Bochev I.,Barov D., Shterev A. Intracytolasmic morphologically selected sperm injection (IMSI) improves the embryo quality on day 3. IN: The 22nd World Congress on Controversies on Obstetrics Gynecology and Infertility (COGI). All About Women`s Health, Budapest, Hungary, 2015
 39. Dimitrov Al., Chupetlovski St., Parashkevov Al., Veselinova L. „The role and responsibilities of Military Medical Academy in disaster relief and medical support during the missions abroad”. IN: Сборник с доклади от международна конференция „Структури за управление на кризи на Балканите”, София, 2005
 40. Dimitrov R., Timeva T., Stamenova M., Kyurkchiev D., Kyurkchiev S. Isolation and characterization of multipotent stromal cells from human decidua. IN: X International congress of Reproductive Immunology, Croatia, 2007
 41. Dimitrova, Y., Tsv. Hristova. AUTISM NECESSARY OBSTETRIC CARE. IN: 59 Студентска научна конференция, Ruse University Angel Kanchev, 2020, ISBN под печат.
 42. Doncheva, A., V. Todorova, Tsv. Hristova. THE PLACENTA - VIEWED FROM ANOTHER ANGLE. IN: 59 Студентска научна конференция, Ruse University Angel Kanchev, 2020, ISBN под печат.
 43. Emilova, G., T. Todorova. DEPRESSION IN OUR EVERYDAY LIFE. IN: 59th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, 2020, под печат, 2020
 44. Evgenieva,E., R. Yordanova, Tsv. Hristova. Types of ovarian tumors and model for obstetrics care. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Vol. 57, Book 8.4., Ruse University, 2018, pp. 243 - 249, ISBN 2603 -4123.
 45. Feimova,F., Tsv. Hristova. Preeclampsia and influence on pregnancy. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Vol. 57, Book 8.4., Ruse University, 2018, pp. 250 - 255, ISBN 2603 - 4123.
 46. Feimova,F., Tsv. Hristova. Treatment of myoma uteri by the embolization method. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Vol. 57, Book 8.4., Ruse University, 2018, pp. 238 - 242, ISBN 2603 - 4123.
 47. G. Muhlfay, VICHEVA D. Multidisciplinary approaches in allergic rhinits – romanian expirience. IN: 17th Panhellenic otorhinology – nead and neck surgery congress, Alexandroupolis, Greece, 2013
 48. Gamakova N. The costs of disability and how to improve the condition of neonates with hypoxic and ischemic impairment of the central nervous system. IN: The 5th Congress of the European academy of paediatric societies, Barcelona, Spain, 2014
 49. Gamakova N, Gamakova P. Developmental delays in children placed in institutional care. IN: 11th International scientific conference “European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches”, Stuttgart, Germany, 2014, pp. 32-36, ISBN 978-3-944375-41-0.
 50. Gamakova N, Gamakova P. The effect of economic, environmental and health factors on mortality in Bulgaria. IN: 8th International scientific conference “Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings”, New York, USA, 2014, pp. 3-9, ISBN 978-1-940260-20-4.
 51. Gamakova N, Gamakova S. Effects of preterm birth on oral growth and development. Enamel hypoplasia. IN: 11th International scientific conference “European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches”, Stuttgart, Germany, 2014, pp. 29-31, ISBN 978-3-944375-41-0.
 52. Gamakova N, Lubenova D. Early physiotherapy intervention for preterm neonates with hypoxic impairment of the central nervous system. IN: 16th World Neurosonology Meeting, Sofia, 2013, ISBN 1312-6431.
 53. Gamakova, N. Comparison between traditional and family-centered physiotherapy intervention for preterm neonates with hypoxic impairment of the central nervous system. IN: 4th International scientific conference “Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings”, New York, USA, 2013, pp. 21-22, ISBN 978-1-940260-15-0.
 54. Georgieva D, Gr Koleva, Ir Hristova. TIME OF ALTERNATIVE PERFORMANCE COMPARED TO TRADITIONAL METHODS HYGIENE IN THE FIELD OF HEALTH CARE. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE- 2019, volume 58, 2019, ISBN 1311-3321.
 55. Georgieva D., Koleva G., Hristova I.,. Strtegies for Burnot syndrome prevention in the nurses practice. IN: 55th Science Conference of Ruse University,, Buigaria, Ruse University, 2016, pp. 53-58, ISBN 1311-3321.
 56. Georgieva G., Gr. Koleva, Ir. Hristova, B. Sartalanska. Мotivation and attitude of the health care professionals to research work. IN: списание Известия на съюз на учените – Русе, Ruse, Съюз на учените Русе, 2017, pp. 62-66, ISBN 1311-1078.
 57. Georgieva,D. Increase of the crew’s well - being and reduction of stress. IN: Scientific Bulletin of Naval Academy, Vol. XXI I 201 9 , pg. 83 - 90, Constantza, Romania, 2019, pp. 83-90, ISBN ISSN: 2392 - 8956.
 58. Gergana Stoyanova, Despina Georgieva, Irinka Hristova. Prophylaxis of overweight and obesity in school age. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Ruse, “Angel Kanchev” Univesity of Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 59. Gincheva V, Variaah G, Gospodinova K, Gospodinov D, Grozeva D. Quality of life in patients with psoriasis in Bulgaria. IN: 16th Congress of the European Society for Dermatology and Psychiatry, Saint-Peterburg, Russia, 2015
 60. Greta Koleva,Irinka Hristova,Despina Georgieva, Danela Draganova, Ivanichka Serbezova. Level of awareness of Republic Bulgarias population for treatment of ischemic stroke via thrmblysis. IN: Sea-international conference, Constanta, Publishing House Naval academy, 2016, ISBN 2457-144X, L 2457.
 61. Gyulben Yosifova, Hava Orhanova, Daniela Konstantinova. Nurse satisfaction in quality of training. IN: СНС,, Русе, 2019, ISBN 1311-3321.
 62. Hasanova, D., Tsv. Hristova. DOWN SYNDROME – TASKS OF THE MIDWIFE. IN: 59 Студентска научна конференция, Ruse University Angel Kanchev, 2020, ISBN под печат.
 63. Hristova Ir. Need for training of seafarers in first aid and medical matters. IN: SeaConf 2019, Scientific Bulletin of Naval Academy, 2019, pp. 133 - 1 3 7, ISBN 2392-8956.
 64. Hristova Ir, D Georgieva, Gr Koleva. INCREASING THE QUALITY OF HEALTH CARE THROUGH TECHNICAL SHEETS FOR HYGIENE CARE BY DRY BATHING. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE- 2019, volume 58, 2019, ISBN 1311-3321.
 65. Hristova Ir., Gr. Koleva., D. Georgieva. The invasive cardiovascular procedures as a factor for economic efficiency in healthcare. IN: Analele Universitatii'Eftimie Murgu'Resita. Fascicola II. Studii Economice, Romania, 2017, pp. 127-134, ISBN 2344 – 6315.
 66. Hristova, Ir. THE BASIC HYGIENIC HEALTH CARE AS A FACTOR FOR THE RISE OF INFECTIONS DUE TO MEDICAL SERVICE (IDMS). IN: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет 2018, Русенски университет, 2018
 67. Hristova, Ts.,. Problem-posing education – a key factor in clinical decision-making skills in practical education of midwifery students. IN: 55th Annual Science Conference of Ruse University Volum 55 book 8.3, Angel Kanchev University of Ruse, 2016, pp. 37 - 42, ISBN 1311 - 3321.
 68. Hristova, Tsv., D. Stoyanova. Problem-Posing Education as a Didactic Concept and a Methodical Direction. IN: Reports Awarded with ,,Best Paper,, Crystal Prize, In: 56th Annual Science Conference of Ruse University, „Angel Kanchev“ University of Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. 223 - 227, ISBN 978 - 954 712 733.
 69. Hristova, Tsv., I. Serbezova, Tsv. Stancheva. Analysis of Health Care During Clinical Laboratory Tests TESTS. IN: In: Reports Awarded with ,,Best Paper,, Crystal Prize, 56th Annual Science Conference of Ruse University, „Angel Kanchev“ University of Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. 177 - 181
 70. Hristova, Tsv., T. Todorova. MIDWIFERY AND NURSING SPECIAL CARE REQUIRED IN PREECLAMPSIA PREVENTION. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, volume 58, Ruse University, 2019, ISBN 1311-3321.
 71. Hristova, Tsv.,T. Todorova, G. Milanova. The case study method and health care coordination among midwifery and nursing students. IN: World Conference On Research In Teaching And Education, Barcelona, 2019, pp. под печат, ISBN DOI.
 72. I. Serbezova. Experience from the implementation of multimedia approach to teaching for developing professional competence doi: 10.21279/1454-864X-19-I1-009. IN: Scientific Bulletin of Naval Academy Volume XXII 2019 ISSUE no.1 MBNA Publishing House, Constanta 2019, Scientific Bulletin of Naval Academy, 2019, pp. 66-77, ISBN ISSN: 2392-8956; .
 73. Ilieva M.,D. Georgieva. THE DISEASE PROCESS AND RELATED INDIVIDUAL, PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL FACTORS. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 8.4, Ruse, 2020, ISBN ISSN 2603-4123.
 74. Irina Todorova, Despina Georgieva. Anorexia neuroza, e ye s in e yes with dis e as e. To find out you. IN: PROCEEDINGS Volume 5 8 , Series 8.4. Health Promotion and Social Work , Health C are, Ruse, PUBLISHING HOUSE Uni versity of Ruse "Angel Kanchev", 2019, pp. 132, ISBN ISSN 1311 - 3321 .
 75. Ivanichka Serbezova. VIRTUAL EDUCATION FOR HEALTHCARE EXPERTS – RESEARCH ON THE INTERNATIONAL EXPERIENCE. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2019,, Ruse, Ruse University, 2019, pp. под печат
 76. Ivanichka Serbezova. CONFLICTS IN STUDENTS ' GROUPS AND THEIR MANAGEMNT КОНФЛИКТИТЕ В СТУДЕНТСКИЯ КОЛЕКТИВ И ТЕХНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ. IN: 57-ма годишна научна конференция на Русенски университет и Съюза на учените - Русе, Русе, Издателски център на Русенски университет, 2018, pp. 266-267, ISBN 2603-4123.
 77. Ivanichka Serbezova Daniela Lyutakova. ATTITUDES TOWARDS IMPLEMENTING VIRTUAL EDUCATION IN HIGHER HEALTHCARE EDUCATION IN BULGARIA. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2019,, Ruse, Ruse University, 2019, pp. под печат
 78. Ivanichka Serbezova Despina Georgieva Daniela Konstantinova. RESEARCH WORK OF NURSES AND MIDWIVES STUDENTS IN THE UNIVERSITE OF ROUSSE "ANGEL KANCHEV". IN: SEA - CONF 2017 3 RD INTERNATIONAL CONFERENCE Constanta, ROMANIA, 2017, pp. 158 - 164, ISBN 1454-864X.
 79. Ivanichka Serbezova,Despina Georgieva,Danela Draganova. Assessment of applied competence after using video algorithms for injection tecnique among medical students. IN: Sea-international conference, Constanta, Publishing House,, 2016, ISBN 2457-144X, L 2457.
 80. Ivanitchka Serbezova. Лечебната гимнастика по време на раждането - акценти в обучението на акушерки. В: Осма международна научна конференция, София, Университетско издателство, 2016, стр. 58-64, ISBN 1314-2275.
 81. Ivanova-Todorova E., Kyurkchiev D., Mourdjeva M., Dimitrov R., Bochev I., Stoyanova E., Timeva T., Yunakova M., Shterev A., Kyurkchiev S. Detection of progesterone induced blocking factor in pre-decidual miltipotent stromal cells. IN: 7th European Congress of Reproductive Immunology, Marathon, Greece, 2009, pp. P3 - 152
 82. Ivanova-Todorova E., Kyurkchiev D., Mourdjeva M., Dimitrov R., Bochev I., Stoyanova E., Timeva T., Yunakova M., Shterev A., Kyurkchiev S. Detection of progesterone induced blocкing factor in pre-decidual multipotent stromal cells. IN: 12-ти международен симпозиум по имунология на репродукцията, Varna, 2009, pp. 96
 83. Ivanova-Todorova E., Kyurkchiev D., Mourdjeva M., Dimitrov R., Bochev I., Stoyanova E., Timeva T., Yunakova M., Shterev A., Kyurkchiev S. Detection of progesterone induced blocing factor in pre-decidual multipotent stromal cells.. IN: 12 th International symposium for Immunology of reproduction, Varna, 2009
 84. J. Magnan, Iv. Stankov… VICHEVA, D. Otology and rhinology health system in Bulgaria and EU standarts. IN: 2nd EAORL_HNS, St.St. Konstantin and Helena, Varna, Bulgaria, 2013
 85. Kina Velcheva Кristina Zaharieva. Obesity in Bulgarian adolescents at the age from 11 to 17 years. IN: ScieConf Decembar 16-18, Slovak Republi, 2015
 86. Kirilova, K., Tsv. Hristova. SACRAL BODY ARCHITECTURE - SBA DURING PREGNANCY. IN: 59 Студентска научна конференция, Ruse University Angel Kanchev, 2020, ISBN под печат.
 87. Koleva G., D., Georgieva, Ts.,Stancheva, S., Ninova,. ATTITUDES FOR CONTINUING EDUCATION OF HEALTHCARE PROFESSIONALS. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, University of Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 88. Koleva Gr., D. Georgieva, Ts. Stancheva, Sv. Ninova. Аttitudes for continuing education of healthcare professionals. IN: Известия на Съюза на учените – Русе • Серия 4 • Здравеопазване и спорт, Ruse, 2017
 89. Koleva Greta,. DEHYDRATION AT SEAFARERS – PREVENTION, SYMPTOMS AND APPROACHES. IN: The 5th International Scientific Conference SEA-CONF 2019 May 17-18, 2019 — Constantza, Romania, Scientific Bulletin of Naval Academy, Vol. XXII, 2019, pp. 78-82., ISBN ISSN: 2392-8956;.
 90. Koleva, G., I. Hristova. Models of intervention, which are applied by the nurse and aimed at changing the behavior of hypertensives – review. IN: IN: SEA – Conf 2017, 3 INTERNATIONAL CONFERENCE Constanta, Румъния, Констанца, 2017, pp. 454-461
 91. Koleva, G., I. Hristova,D. Georgieva, D. Draganova, I.Serbezova. Level of awareness of Republic Bulgaria's population for treatment of ischemic stroke via thrombolysis. IN: SEA – Conf 2016, 2 INTERNATIONAL CONFERENCE Constanta, Румъния, Констанца, 2016, ISBN 2457-144Х.
 92. Koleva, G; D, Draganova; Ir, Hristova; D, Georgieva. POSITION OF THE NURSE IN PREVENTION OF CHRONIC DISEASES. IN: Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, Пловдив, СУБ-Пловдив, 2015, pp. 15-19, ISBN 1311-9427.
 93. Koleva,Gr., Stancheva, Ts.,. CURRENT STATE OF THE HYGIENE HEALTH CARE IN THE CONTEXT OF QUALITY AND PATIENTS’ SAFETY. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, 2018, Русе, Русенски университет, 2018, ISBN 1311-3321.
 94. Konstantinova D. STRATEGIES FOR IMPLEMENTING LONG-TERM CARE OF MENTAL HEALTH IN THE COMMUNITY. IN: 57-ма годишна конференция на Русенски университет и съюз на учените - Русе, Русе, University of Ruse Publishing Center, 2018, ISBN 1311-3321.
 95. Konstantinova,D., Yul.Georgieva,G.Darakeva. THE DIFFERENT FACES OF DEMENTIA AND THE SPECIFICS OF PATIENT CARE. IN: РУ "Анг. Кънчев" и СУБ, Русе, 2017
 96. Kristina Zaharieva Galina Mihaylova Kina Velcheva Ognyan Sherbanov. PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF HEALTHCARE FOR ONCOLOGY PATIENTSIV. IN: International Scienti c and Practical Conference "Modern Scienti c Achievements and Their Practical Application" October 31 2017 Dubai UAE WORLD SCIENCE № 11(27) Vol.4 November 2017, Dubai UAE, 2017, pp. p. 19-23
 97. Kristina Zaharieva Tatyana Atanasova Desislava Zambeva Ognyan Sherbanov. PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WOMEN WITH BREAST CANCER. IN: ; IV International Scienti c and Practical Conference "Modern Scienti c Achievements and Their Practical Application" October 31 2017, October 31 2017 Dubai UAE, 2017, pp. p. 105-109, ISBN ISSN 2518-167X.
 98. Krushkova S.A., Angelova-Barbolova N.S. Psychological evaluation of psychopathic personality upon committing capital crimes. IN: Аbstract book, ІІ Congress of Balkan Academy of Forensic Science, Serres, Greece, 2005
 99. Kumanova E., Angelova N. Legal trends in the model of children justice. IN: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ СБОРНИК С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУ, Русе, 2017
 100. Kutincheva,G., Tsv. Hristova. The role of midwife in prevention of elected abortion. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Vol. 57, Book 8.4., Ruse University, 2018, pp. 229 - 233, ISBN 2603 - 4123.
 101. Kyazimova, N.; S. Mustafa; D. Georgieva. THE IMPACT OF EMOTIONS ON THE HUMAN BODY. THE INTEERELATION BETWEEN THE MENTAL STATE AND THE OCCURRENCE OF VARIOUS SOMATIC DISEASE. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria,, Ruse, Русенски университет под печат, 2018, ISBN Copyrights© 2018.
 102. Kyurkchiev S., Dimitrov R., Ivanova-Todorova E., Kyurkchiev D., Mourdjeva M., Bochev I, Stoyanova E., Shterev A., Timeva T., Yunakova M. Progesterone up-regulates the expression of HLA-G in mesenchymal stem cells in human endometrium. IN: 25th Annual Meeting of ESHRE, Amsterdam, the Netherlands, 2009, pp. P-426, i171.
 103. Kyurkchiev S., Dimitrov R., Kyurkchiev D., Timeva T., Yunakova M., Shterev A. Pre decidual stromal cells in human deciduas are multipotent adult stem cells. IN: Abstracts of the 24th annual meeting of the ESHRE, Spain, Barcelona, 2008, pp. O-020, i9.
 104. Kyurkchiev S., Dyulgerova-Nikolov, D., Milachich T., Shterev A. Is the semen quality affected by stress on the day of oocyte pick up?. IN: 27th Annual meeting of ESHRE, Stockholm, Sweden, 2011
 105. Lyutakova, D., Tsv. Hristova. Modern midwife care through social media. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Vol. 57, Book 8.4., Ruse University, 2018, pp. 200 - 205, ISBN 2603 - 4123..
 106. Lyutakova,D., Tsv. Hristova. Communication in midwifery. IN: PROCEEDINGS Volume 58, book 8.4. Health Promotion and Social Work, Health care, Русенски университет ,,Ангел Кънчев“, РУ Ангел Кънчев, 2019, pp. 187 - 192, ISBN 1311-3321.
 107. M. Milkov, P. Nedev, D. Marev, VICHEVA, D., I, Tsenev et al. Comperative evaluation of the methods of electrocoagulation, radiofrequency reduction and cobletion for inrerior turbinate reduction. IN: 2nd Bulgarian – Italian meeting on rhinology, Trieste, Italy, 2013
 108. M. Milkov, P. Nedev, VICHEVA D., Tonchev, Latev. Treatment approach in cases of snoring and OSA with light airway resistance.. IN: 25th congress of the ERS, 32nd international symposium of infection and allergy of the nose, Amsterdam, The Netherlands, 2014
 109. M. Milkov, P. Nedev. Tz. Tonchev, VICHEVA, D. Causes of acute middle ear inferctions in children. IN: 86 Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft fur Hals-Nasen_Ohren-Heilkunde, Kopf – und Hals Chirurgie e.V, Berlin, Germany, 2015
 110. Martina Dobreva – Student Assoc. Prof. Daniela Konstantinova, PhD. PARENTS FOR IMMUNOPROPHYLAXIS- FOR AND AGAINST. IN: СНС,, Русе, 2019, ISBN 1311-3321.
 111. Milachich T., Petkova L., Barov D., Shterev A. Predictive value of embryos with top quality score does not correlate with female age. IN: 26th Annual meeting of the ESHRE, Rome, Italy, 2010
 112. Mincheva, S.; D.Georgieva. CARE FOR EMOTIONAL HEALTH IN GERIATRIC AGE. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria,, Ruse, Русенски университет под печат, 2018, ISBN Copyrights© 2018.
 113. Miteva, Sn.,Koleva, Gr.,. PALLIATIVE CARE - DUTY IN NURSING PRACTICE. IN: 57th Sciens Conference of Ruse University - SCC, Bulgaria, 2018, Ruse, http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dPage&pid=proc18, 2018, pp. 115-119, ISBN 1311-3321.
 114. Miteva, Sn.,Koleva, Gr.,. THE MOST COMMON SYMPTOMS IN CANCER. IN: 57th Sciens Conference of Ruse University - SCC, Bulgaria, 2018, Ruse, Русенски университет, 2018, pp. 120-125, ISBN 1311-3321.
 115. Mourdjeva M., Ivanova E., Kyurkchiev D., Bochev I., Stoyanova E., Dimitrov R., Timeva T., Yunakova M., Shterev A., Kyurkchiev S. HLA G expression in mesenchimal stem cells. IN: 12 th International symposium for immunology of reproduction, Varna, 2009, pp. 97
 116. Mourdjeva M., Ivanova-Todorova E., Kyurkchiev D., Bochev I., Stoyanova E., Dimitrov R., Timeva T., Yunakova M., Shterev A., Kyurkchiev S. HLA-G expression in mesenchymal stem cells. IN: 12-ти международен симпозиум по имунология на репродукцията, Varna, 2009, pp. 97
 117. Nedelcheva S.,G. Koleva. ARTERIAL HYPERTENSION AND METABOLITE SYNDROME. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 8.4., Русенски университет, 2019, pp. 126-131, ISBN ISSN 2603-4123.
 118. Nedelcheva,S.,D.Georgieva. CYSTIC FIBROSIS -AWARENESS AND MEDICOSOCIAL PROBLEMS. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 8.4, Ruse, 2020, ISBN ISSN 2603-4123.
 119. Nevin Ahmedova Kyazimova, Sibel Aydan Mustafa, Daniela Konstantinova. BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER. THE ROLE OF THE NURSE IN THE TREATMENT AND PREVENTION OF THE DISEASE. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, Том 57, серия 8.3. Здравни грижи, Русе, 2018, ISBN 1311-3321.
 120. Nikolina Angelova-Barbolova, Daniela Konstantinova Draganova. BURNOUT SYNDROME IN MENTAL HEALTH PROFESSIONALS – PSYCHIATRISTS. IN: Seventeenth International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE - под печат, Budva, Montenegro, (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor), 2018, pp. vol. 23.2, pр.438-43, ISBN 2545-4439, 1.
 121. Nikolina Angelova-Barbolova, Daniela Konstantinova, Despina Georgieva. The role of social support in the prevention of professional stress and burnout of medical professionals. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Ruse, “Angel Kanchev” Univesity of Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 122. Nikolina Angelova-Barbolova, Daniela Konstantinova, Despina Georgieva. The role of social support in the prevention of professional stress and burnout of medical professionals. IN: 56th Science Conference of Ruse University,, Bulgaria, Ruse, “Angel Kanchev” Univesity of Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 123. Nikolova, R., Ts. Hristova. CHORIOCARCINOMA NECESSARY OBSTETRIC CARE. IN: PROCEEDINGS Volume 58, book 8.4. Health Promotion and Social Work, Health care, Ruse University, РУ Ангел Кънчев, 2019, pp. 166 - 170, ISBN ISSN 1311-3321.
 124. Nikolova, R., Tsv. Hristova. PATERNITY SUPPORT. IN: 59 Студентска научна конференция, Ruse University Angel Kanchev, 2020, ISBN под печат.
 125. Nikolova, R., Tsv. Hristova, Y. Lukanova. THE ROLE OF THE MIDDLE IN THE ACTIVE PATERNITY. IN: VII Национална студентска сесия, МУ Плевен, 2020, pp. под печат
 126. O. Sherbanov. Application of direct oral anticoagulants in Bulgaria – Literature review. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse UniversityIndustry 4.0 Business Environment Quality of Life, Ruse, 2017, pp. 289
 127. O. Sherbanov, T. Nedeva. How to manage sleep – wake disturbances in cancer patients. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse UniversityIndustry 4.0 Business Environment Quality of Life, 10.2017, Ruse, 2017, pp. 290
 128. Parashkevov Al., Popivanov G, Mutafchiyski M, Ajderian S, Koutin G, Kjossev K. Specificity of the management of blast burns in a field setting: a brief report of 12 cases. IN: In: Balkan Military Medical Review, ., 2013
 129. Parashkevov Al., St. Chupetlovki, K. Penev. „Psychological Problems in the Period Immediately After the Terrorist Attack through the Eyes of a Surgeon Who Was a Participator in the Events”. IN: Book NATO Security through Science Series - E: Human and Societal Dynamics, Volume 15: „The Integration and Management of Traumatized People After Terrorist Attacks”, Ankara, Turkey, 2007
 130. Parashkevov, Al., St. Tonev, K. Ramshev, K. Kanev. „Multinational approach to medical support in operations and missions – The experience of Military Medical Academy”. IN: International High-level Conference on „Smart Defence – Pooling and Sharing: Eastern European View on Multinational and Innovative Approaches for Capabilities Development”, Сборник доклади, 2012
 131. Petkova L., Ganov I., Milachich T., Shterev A. Influence of physiological factor in homologous intrauterine nidation outcome. IN: 26th Annual meeting of the ESHRE, Rome, Italy, 2010
 132. Redzhebova, D., Tsv. Hristova. THE DA VINCI ROBOT AND ITS APPLICATION IN GYNECOLOGY. IN: 59 Студентска научна конференция, Ruse University Angel Kanchev, 2020, ISBN под печат.
 133. Refka, G.,Tsv. Hristova. A midwife’s duty in ovarian cancer treatment care – a case study report. IN: PROCEEDINGS Volume 58, book 8.4. Health Promotion and Social Work, Health care, Ruse University, РУ Ангел Кънчев, 2019, pp. 170 - 176, ISBN 1311-3321.
 134. Sabrieva, S., Koleva, G.,. CHRONOMETRATION OF HEALTH CARE SPECIALISTS IN DEPARTMENT NEUROSURGY OF UMBAL-RUSE AD. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, University of Ruse, 2017, pp. 70-73, ISBN 1311-3321.
 135. Savova-Foteva D.,Bochev I.,Shterev A. Effectiveness of different protocols with fostimon PFS 150 IU in patients undergoing ICSI. IN: 21st World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Guilin, China, 2015
 136. Selen Ayrieva, Shukran Syuleyman, Daniela Konstantinova. The satisfaction of patients about health care services provided by students. IN: СНС,, Русе, 2019, ISBN 1311-3321.
 137. Serbezova, I., Ts. Hristova. The Case Study Metod - an Active Learning Metod for Midwives and Nurses. IN: 55th Annual Sciense Conference of Ruse University SMART SOECIALIZATION - INOVATIVE STRATEGY FOR REGIONAL ECONOMOIC TRANSFORMATION, Ruse, Bulgaria, 2016, pp. 59 - 65, ISBN 1311-3321.
 138. Serbezova, I., Tsv. Hristova, Y. Lukanova. E-LEARNING IN HEALTHCARE WITHIN HIGHER EDUCATION. IN: XXII International Scientific Conference THE POWER KNOWLEDGE, Kavala, Grece, Skopje, Macedonia, Institute of Knowledge Management, 2019, pp. 475 - 482, ISBN 2545 - 4439.
 139. Serbezova, I.,D.Konstantinova, Ts.Hristova. Role of health care professionals in neonatal jaundice. IN: Sea-conf 2017, 3 international conference, Constanta,, ,,Mircea cel Batran, Publishing House Constanta, 2017, pp. 165-168, ISBN 1454-864X.
 140. Serbezova,I, D. Georgieva, D. Konstantinova. Research work of nurses and midwives students in the University of Rousse “Angel Kanchev”. IN: 3 INTERNATIONAL CONFERENCE Constanta, Румъния, Констанца, 2017, ISBN 2457-144Х., Konstanca, Romania, 2017, ISBN 2457-144X.
 141. Siuleymanova, A., Tsv. Hristova. MODEL OF OBSTETRIC CARE IN RADIATION THERAPY. IN: 59 Студентска научна конференция, Ruse University Angel Kanchev, 2020, ISBN под печат.
 142. Stefanova T., S. Nunev, B. Todorova, I. Serbezova, D.Georgieva, K.Zaharieva, K.Velcheva. Multidisciplinary Team as Educational Technology : Conception of the Building. IN: Международна педадагогическа конференция, Kiper, 2011
 143. Stefanova Т., D. Georgieva,. Assessment of the skills and competences during the nurse’s education. IN: 4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCHES, Barcelona – Spain, 2014
 144. Stojanov I., T. Nedeva, R. Rusev. Project of Information System of Tissue Donation in Bulgaria. IN: 15-th International Congress of the European Association of Tissue Banks, Varna, 2006
 145. Stoqnova, D.,A. Ismailova, Tsv. Hristova. Physical treatment of Gynecologycal inflammatory diseases. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Vol. 57, Book 8.4., Ruse University, 2018, pp. 246 - 252, ISBN 2603 - 4123..
 146. Syuleymanova, A., Tsv. Hristova. Breast cancer - the essential role of the midwife in regard to prevention, prophylaxis and and healthcare. IN: PROCEEDINGS Volume 58, book 8.4. Health Promotion and Social Work, Health care, Русенски университет ,,Ангел Кънчев“, РУ Ангел Кънчев, 2019, pp. 177 - 182, ISBN 1311-3321.
 147. Syuleymanova, A., Tsv. Hristova, Y. Lukanova. MIDWIFE TASKS OF CARE IN A HOSPITAL. IN: VII Национална студентска сесия, МУ Плевен, 2020, pp. под печат
 148. Syulyuman,A., Tsv. Hristova. Attending women's counseling and risk of pregnancy. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Vol. 57, Book 8.4., Ruse University, 2018, pp. 234 - 337, ISBN 2603 - 4123.
 149. Terzi, N., Tsv. Hristova. OBSTETRIC CARE AT PLACENTA PRAEVIA. IN: 59 Студентска научна конференция, Ruse University, 2020, ISBN под печат.
 150. Timeva T. Recurrent implantation failure: endometrium vs embryos. IN: “From lab to clinic - Controversy in the Era of Reproductive Technology”, Bucharest Embryology Symposium sixth edition, 2017
 151. Timeva T. Controlled ovarian stimulation: protocols. IN: “From lab to clinic - Controversy in the Era of Reproductive Technology”, Bucharest Embryology Symposium sixth edition, 2017
 152. Timeva T. Possibilities to get pregnant after being diagnosed with breast cancer. IN: Зимното училище от Клуб Млад онколог, Пловдив, 2017
 153. Timeva T., Junakova M., Petkova L., Shterev A. Multiple pregnancy rates after IVF/ICSI depend on the experience of gynecologist. IN: The 3rd International IVF congress, Madrid, Spain, 2009, pp. 97
 154. Timeva T., Yunakova M., Petkova L., Ganeva G., Kyurkchiev S., Shterev A. Presence of degenerated oocytes after controlled ovarian stimulation does not predict the pregnancy rate after IVF/ICSI. IN: 24th Annual meeting ESHRE, European Society of Human Reproduction & Embryology, CCIB (forum), Spain, Barcelona, 2008, pp. P-304, i124.
 155. Timeva T., Yunakova M., Petkova L., Ganeva G., Shterev A. Multiple pregnancy rates after IVF/ICSI depend on the experience gynecologist.. IN: The 3rd International IVI Congress, Madrid, Spain, 2009
 156. Timeva T.,Georgiev S.,Shterev A. Recommended actions in cases of life-threatening bleeding in obstetrics. IN: 24th European congress EBCOG, Torino, Italy, 2016
 157. Timeva T.,Milachich T.,Yunakova M.,Vulkova L., Bochev I.,Shterev A. Reconsideration of Recommendations for natural cycle in ART. IN: 21st Congress on Innovation in reproductive medicine, Frankfurt, Germany, 2015
 158. Todorova, T., Tsv. Hristova. ACUTE RENAL IMPAIRMENT IN THE CASE OF IN VITRO: A CASE REPORT. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS,PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, Ruse University, 2019, ISBN 1311-3321.
 159. Tsoneva L., Ir. Hristova. SPANISH FLU PANDEMIC. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Ruse, Ruse University, 2018, pp. 171-176, ISBN ISSN 2603 - 4123.
 160. Tимева Т. Контрацепция за повече желани деца. В: ХХI Национална гинекологична конференция,, Боровец, 2018
 161. Valkova L.,Milachich T.,Antonova I.,Timeva T., Andreeva P.,Yunakova M.,Shterev A. Influence of the embryo quality before vitrification on the result of frozen embryo transfer. IN: 21st Congress on Innovation in reproductive medicine, Frankfurt, Germany, 2015
 162. Veleva L.,Bochev I.,Nikolova D.,Milachich T., Shterev A. Comparison of sperm progressive motility and kinematics between three morphology groups. IN: 6th International IVI Congress, Alicante, Spain, 2015
 163. Veleva L.,Canov I.,Milachich T.,Bochev I.,Ostromska L.,Shterev A. Affect of waist circumference and waist-hip ratio on sperm motility parameters. IN: International IVI Congress, Seville, Spain, 2013
 164. Veleva L.,Milachich T.,Bochev I.,Antonova I.,Shterev A. Female age and number of retrieved oocytes in cases with oligoasthenozoospermia. IN: ESHRE, 29th Annual Meeting, London, 2013
 165. Velikova B., D. Georgieva. EMERGENCIES IN PEDIATRICS AND TRAINING FOR THEIR PREVENTION. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria,, Ruse, Русенски университет под печат, 2018, ISBN Copyrights© 2018.
 166. Velikova B., Ir. Hristova. CORONARY DISEASE AND MODERN METHODS OF TREATMENT. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Ruse, Ruse University, 2018, pp. 143-149, ISBN ISSN 2603 - 4123.
 167. VICHEVA D. Not another nose bleed. IN: ERS 2016, Sweden, 2016
 168. VICHEVA D. Runny nose in children. IN: 10th Croatian ORL congress, Sibenik, Croatia, 2017
 169. VICHEVA D. Balloon Dilatation – how, wehn and how. IN: IFOS 2017, Paris, 2017
 170. VICHEVA D. Cinnabsin in acute and chronic rhinosinusitis. IN: 10th Croatian ORL congress, Sibenik, Croatia, 2017
 171. VICHEVA D. Snoring in children and teenagers. IN: 4th Makedonian ENT congress with international participation, Ohrid, Makedonia, 2017
 172. VICHEVA D. Measurement of the upper nasal airways. IN: 51st Rhinology Course in Graz, Austria. FESS – Basic and Advances, Endoscopic Rhino-Neurosurgery, Graz Austria, 2017
 173. VICHEVA D. Update on Non-allergic Rhinitis. IN: IFOS 2017, Paris, 2017
 174. VICHEVA D. Sleep apnea in children. IN: Annual Traditional Autumn Conference of Ukrainia ORL society “Modern methods of conservative and surgical treatment in otorhinolaryngology”, Kiev, Ukraine, 2016
 175. VICHEVA D. Obstructive sleep apnea in women. IN: Second national Symposium on abstructive sleep apnea and snoring with international participation, Varna, 2016
 176. VICHEVA D. Post nasal drip syndrome and chronic cough in childre. IN: ERS 2016, Sweden, 2016
 177. VICHEVA D. Intergrative medicine. IN: Spring meeting of the Ukrainian ORL Society, Odessa, Ukraine, 2016
 178. VICHEVA D. Sindromul de apnea de somn la copil. IN: National Romanian congress of ORL and cervico-facial surgery with international participation, Oradea, Romania, 2016
 179. VICHEVA D. Eosinophilic inflammation – the truth of chronic rhinosinusitis. IN: Spring meeting of the Ukrainian ORL Society., Odessa, Ukraine, 2016
 180. VICHEVA D. Runny nose in children. IN: International Conference Rhinology and rhinoallergology, 5th Bulgarian Italian rhinology meeting, Senigallia, Italy, 2016
 181. VICHEVA D. Management of pediatric rhinosinusitis. IN: 3rd congress of European ORL-HNS, Prague, Czech Republic, 2015
 182. VICHEVA D. Management of pediatric rhinosinusitis. IN: 25th congress of the ERS, 32nd international symposium of infection and allergy of the nose, Amsterdam, The Netherlands, 2014
 183. VICHEVA D. Allergic rhinitis and the influence of environmental factors. IN: 25th congress of the ERS, 32nd international symposium of infection and allergy of the nose, Amsterdam, The Netherlands, 2014
 184. VICHEVA, D. Rhinology and Middle Ear – otology I. IN: ENT update Europe, Vienna. Austria, 2016
 185. VICHEVA, D. Pediatric Rhinosinusitis and the role of adenoidectom. IN: XXIX Marius Plouzhnikov International Conference of Young Otorhinolaryngologists, St. Petersburg, Russia, 2016
 186. VICHEVA, D. Round table – Maxillary Sinus approach. IN: XXIX Marius Plouzhnikov International Conference of Young Otorhinolaryngologists, St. Petersburg, Russia, 2016
 187. VICHEVA, D. Special considerations of the management of rhinosinusitis in children.. IN: 16th Panhellenic Rhinologic course, Thessaloniki, Greece, 2016
 188. VICHEVA, D. International Rhinoplasty School and 4th Bulgarian – Italian Meeting on rhinology. IN: Autumn conferences: International Rhinoplasty School and 4th Bulgarian – Italian Meeting on rhinology, Ruse, Bulgaria, 2015
 189. VICHEVA, D. Round table – Pediatric rhinology. IN: 3rd Congress of the Romanian Rhinologic society, Sighisoara, Romania, 2015
 190. VICHEVA, D. Sinus headache in childhood. IN: 18th Panhellenic otorhinology – nead and neck surgery congress, Patra, Greece, 2015
 191. VICHEVA, D. 3rd Bulgarian – Italian Meeting on rhinology. IN: 3rd Bulgarian – Italian Meeting on rhinology, Rovereto, Italy, 2014
 192. VICHEVA, D. Allergic rhinitis in infancy. IN: ESPO 2014, Dublin Ireland, 2014
 193. VICHEVA, D. Round table - Pediatric ORL.. IN: 3rd Croatian congress, Zagreb, Croatia, 2014
 194. VICHEVA, D. 9th Balkan congress of ORL. IN: 9th Balkan congress of ORL, Budva, Montenegro, 2014
 195. VICHEVA, D. Pediatric Round table. IN: ARS – 60th Annual Meeting, Orlando, Fl, USA, 2014
 196. VICHEVA, D. 10 years Bulgarian Rhinologic Society. IN: 10 years Bulgarian Rhinologic Society, Pomorie, 2014
 197. VICHEVA, D. Pediatric nasal obstruction.. IN: IV Winter symposium of otorhinolaryngology, head and neck, Balkan school, Nis, Serbia, 2014
 198. VICHEVA, D. 8th international Pan ARABFOS conference, 4th Emirates Rhinology &Otology Conference, 3rd arab &GCC Otology and Audiology Conference, 1st advance Arab Academy of Audio-vestibular Conference. IN: 8th international Pan ARABFOS conference, 4th Emirates Rhinology &Otology Conference, 3rd arab &GCC Otology and Audiology Conference, 1st advance Arab Academy of Audio-vestibular Conference, Dubai, UAE, 2014
 199. VICHEVA, D. Rhinosinusitis in pediatric practice. IN: XXVIII Marius Plouzhnikov International conference of young otorhinolaryngologists, St. Petersburg, Russia, 2014
 200. VICHEVA, D. Use of physical therapy in the prevention and treatment of rhinosinusitis in children. IN: Functional Surgery in Otology and rhinology, St.St. Konstantin and Helena, Varna, Bulgaria, 2013
 201. VICHEVA, D. Free papers. IN: 2nd congress of the Romanian Rhinologic Society, Piatra Nempt, Romania, 2013
 202. VICHEVA, D. Postnasal drip syndrome in childhood. IN: 2nd Congress of the Romanian Rhinologic Society, Romania, 2013
 203. VICHEVA, D. Acoustic rhinometry in rhinologic practice.. IN: 10th GCC otorhinolaryngology Head and neck surgery conference, 3rd Emirates Rhinology congress & 2nd Arab & Emirates Otology & audiology conference, Dubai, UAE, 2013
 204. VICHEVA, D. The 2nd meeting of European academy of EAORL-HNS. IN: The 2nd meeting of European academy of EAORL-HNS, Nice, France, 2013
 205. VICHEVA, D. OSAS, 2nd congress of the Romanian Rhinologic Society. IN: 2nd congress of the Romanian Rhinologic Society, Piatra Nempt, Romania, 2013
 206. VICHEVA, D. Pediatric ENT. IN: 2nd Congress of the Romanian Rhinologic Society, Romania, 2013
 207. VICHEVA, D. Allergic rhinitis in children. IN: IFOS 20th world congress, South Korea, 2013
 208. VICHEVA, D. Turkish Otorhinolaringology and head and neck surgery society, Bulgarian rhinologic Society, Turkish Rhinologic Soceity. IN: Bulgarian – Turkish friendship meeting on Rhinology, Plovdiv, Bulgaria, 2013
 209. VICHEVA, D. Updating pediatric rhinosinisitis. IN: IFOS 2013 20th world congress, South Korea, 2013
 210. VICHEVA, D. What is the role of fungi in chronic rhinosinusitis. IN: Un Update 2nd Bulgarian – Italian meeting on rhinology, Trieste, Italy, 2013
 211. VICHEVA, D. P. Nedev. Otitis media with effusion in childhood.. IN: ESPO 2014, Dublin, Ireland, 2014
 212. Yasharova G, Gr Koleva, D Georgieva, Ir Hristova. SAVANT SYNDROME: PAST, PRESENT, FUTURE. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE- 2019, volume 58, 2019, ISBN 1311-3321.
 213. Yasharova G, I Hristova. INFORMING STUDENTS OF A NURSING SPECIALTY AT UNIVERSITY OF RUSE ABOUT ALTERNATIVE METHODS OF HYGIENIC CARE. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 8.4. Health Promotion and Social Work, Health care, UNIVERSITY OF RUSE “Angel Kanchev”, PUBLISHING HOUSE University of Ruse "Angel Kanchev", 2019, pp. 85-91, ISBN 2603-4123.
 214. Yashova G., Ir Hristova. NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE WITH GADOLINIUM CONTRAST - GENERAL AWARENESS OF THE POPULATION. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Ruse, Ruse University, 2018, pp. 176-180, ISBN ISSN 2603 - 4123.
 215. Yordanova I., Grozeva D., Gospodinov D., Vassileva S. IgA linear bullous dermatosis in childhood. IN: IMAB, Varna, 2014
 216. Yunakova M.,Antonova I.,Bandreva B.,Timeva T.,Shterev, A. Age is a prognostic factor for pregnancy even in patients with poor ovarian response. IN: 16th World Congress of Gynecological endocrinology, Firenze, Italy, 2014
 217. Yunakova M.,Bochev I.,Antonova I.,Timeva T.,Shterev A. Influence of lifestyle on the reproductive capacity of women. IN: 16th World Congress of Gynecological endocrinology, Firenze, Italy, 2014
 218. Zaharieva K. Functional tests of cardiovascular system as a way to determine the need for improving health of students from the University of Ruse. IN: ScieConf Slovak Republic May 25 29, Slovak Republic, 2015
 219. Zehra Ahmed, Kristina Zaharieva. Prophylahis – significant part of the comprehensive treatment of varicose disease. IN: СНС РУ, РУ Ангел Кънчев, 2019
 220. Zerin Ahmed, Despina Georgieva. Psychosocial problems of people with foreign accent syndrome. IN: PROCEEDINGS Volume 5 8 , Series 8.4. Health Promotion and Social Work , Health C are, Ruse, PUBLISHING HOUSE Uni versity of Ruse "Angel Kanchev", 2019, pp. 113, ISBN ISSN 1311 - 3321 .
 221. А. Кунев, Р. Петкова. Първи резултати от прилагане на Privigen за лечение на бременни с болестта на Хашимото. /постер на шестнадесети конгрес на БАСРЗ- Боровец 2015 г. В: София, София, 2015
 222. А. Кунев, Р. Петкова. Алтернативи за лечение на мъжки стерилитет. /постер на шестнадесети конгрес на БАСРЗ- Боровец 2015 г. В: Сборник, София, 2015
 223. Айкова В Т Атанасова. Сънна апнея. Същност на заболяването и лечение. В: В: 57 - ма Научна конференция на Русенски университет - Студентска научна сесия, Университетски издателски център при Русенски университет, ISBN 1311-3321, 2018, гр.Русе, 2018
 224. Ангелова-Барболова Н. Шахматната терапия или... животът като партия шах. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ СБОРНИК С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУ, Русе, 2018
 225. Ангелова-Барболова Н. Самоубийството - исторически, религиозни и медицински аспекти. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ СБОРНИК С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУ, Русе, 2016
 226. Ангелова-Барболова Н. Етични и правни граници на медицинската грижа при лица с деменции. В: Етични и правни граници на съвременните медицински грижи, София, УИ"Св. Климент Охридски", 2015, ISBN 97895440740256.
 227. Ангелова-Барболова Н. Специализацията по психиатрични грижи в контекста на непрекъснатото медицинско образование. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ СБОРНИК С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУ, Русе, 2014
 228. Ангелова-Барболова Н. Концептуални модели за сестрински грижи - исторически обзор. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ СБОРНИК С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУ, Русе, 2014
 229. Ангелова-Барболова Н. Особености на експертната оценка при посмъртни съдебно психиатрични експертизи. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ СБОРНИК С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУ, Русе, 2014
 230. Ангелова-Барболова Н. С. Психотерапия, религия и психическое здоровья. В: Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития научной мысли», Одеса, Украйна, 2012, стр. 66-68, ISBN 978-1-909137-02-0.
 231. Ангелова-Барболова Н., Матева Т., Иванова М., Петрова Е. Същност и цели на психиатричната психосоциална рехабилитация. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ СБОРНИК С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУ, Русе, 2016
 232. Ангелова-Барболова Н.С. Историческое обозрение организации психиатрической помощи в Республике Болгария в 1948-2012 годах. В: Интеграция науки и практики как механизм еффективного развития современного общества, Москва, 2013, стр. 216-223, ISBN 978-5-91891-272-0.
 233. Ангелова-Барболова Н.С. Оказване на психиатрична помощ - между морала и правото. В: Годишна конференция на Русенски Университет 25-26 октомври 2013, Русе, 2013
 234. Ангелова-Барболова Н.С. Психосоциальная терапия и реабилитация лиц, находящихся на принудительном лечении в психиатрическом стационаре в городе Русе в Республике Болгария. В: Образование в созданию современной действительности. Возможности и ограничения., Седльце, Полша, 5-13, 2013, ISBN 978-83-936635-0-7.
 235. Ангелова-Барболова Н.С. Етични и юридически аспекти на Хипократовата клетва и на Сестринското обещание на Флоранс Найнтингел. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 8.3, Русе, 2012, стр. 34-41, ISBN 1311-3321.
 236. Ангелова-Барболова Н.С. Клинико-социальные аспекты агрессивных форм поведения больных шизофренией в Республике Болгария. В: Материалы общороссийской конференции Реализация подпрограмы, Москва, 2008, стр. 113-114
 237. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Вопросы совершествования законодательной базы в области охрана психического здоровья, недобровольной госпитализации в психиатрические учереждения и недобровльного психиатрического лечения. В: Научные труды IV Всероссийского съезда (национального конгресса) по медицинскому право, Москва, 10-11 декабря 2009, Москва, Руска федерация, 2009, стр. 172-174
 238. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Правовые аспекты недобровольной госпитализации в психиатрический стационар в Республике Болгарии. В: Правовые и этические проблемы психиатрической помощи, материалы научно-практической конференции, 30 ноебря 2009, Москва, Москва, Руска Федерация, 2009
 239. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Клинико-социална характеристика недоброволно хоспитализирани пациенти с шизофрения в България. В: Сборник с материали от Първи национален конгрес на Българската психиатрична ассоциация, София, 2008
 240. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Клинико-социална характеристика на недоброволно хоспитализирани пациенти с шизофрения в България. В: Сборник с материали от Първи национален конгрес на Българската психиатрична асоциация, София , 7-9 ноември 2008г., София, 2008, стр. 9-11
 241. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Критерии оценки риска совершения общественно опасных действий лицами с тяжелыми психическими расстройствами в Республике Болгария. В: Проблемы профилактики общественно опасных действий психически больных, Москва-Троицкое, 2007, стр. 128-132
 242. Ангелова-Барболова Н.С., Крушкова С. Здравни неравенства при оказване на психиатрична помощ на лица с опасно поведение на боледуване. В: В 50 годишен юбилей на катедра "Социална медицина и организация на здравеопазването" МУ Варна, Варна, 2014
 243. Ангелова-Барболова Н.С., Крушкова С.А. Здоровы образ жизни. СТРЕСС, психосоциальные проблеми и стратегии для улучшения качества жизни в Европейском союзе /ЕС/. В: Образование в созданию современной действительности. Возможности и ограничения., Седельце, Полша, 2013, стр. 136-147, ISBN 978-83-936635-0-7.
 244. Ангелова-Барболова Н.С., Крушкова С.А., Дечкова-Новакова Т.М. Психообразованието като част от вътреболничната психосоциална рехабилитация при лица, които провеждат задължително стационарно лечение в ЦПЗ Русе. В: 21-ва годишна конференция на българската психиатрична асоциация, Варна, 2013
 245. Ангелова-Барболова Н.С., Матева-Дечкова Т. Организация на вътреболничната психосоциална терапия и рехабилитация в ЦПЗ Русе ЕООД. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 8.3, Русе, 2012, стр. 147-152, ISBN 1311-3321.
 246. Ангелова-Барболова Н.С., Стефанова Т.Ж. Ключови компетентности и формиране на медицински професионализъм при обучение на студенти по специалност Медицинска сестра. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 8.3, Русе, 2012, стр. 46-51, ISBN 1311-3321.
 247. Ангелова-Барболова Н.С., Стефанова Т.Ж., Михайлова Р.Н. Програма за тренинг- обучение в комуникативна компетеност на медицински сестри в общността. В: "Национална конференция за преподаватели и студенти на тема „Здравни грижи - традиции и перспективи", Медицински колеж „Й. Филаретова" – София, София, 2012, стр. 326-329, ISBN 1314-3360.
 248. Ангелова-Барболова, Н.С. Клинико-правовые аспекты недобровольной госпитализации в психиатрический стационар в Республике Болгария. В: Социальная психиатрия будущего. Материалы третьего национального конгресса по социальной психиатрии, Москва, 2008
 249. Ангелова-Брболова Н., Николов Н. Физиологичният афект - медицински, правни и приложни аспекти. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ СБОРНИК С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУ, Русе, 2018
 250. Андонова, Е., Т. Тодорова. Специални сестрински грижи при болни на диализа. В: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, под печат, 2019
 251. Андреев А., Йордан Йорданов,Доц. д-р Кирил Панайотов, д.м;. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА МЕТОДА КИНЕЗИОТЕЙПИНГ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД АРТРОСКОПСКА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕДНАТА КРЪСТНА ВРЪЗКА В РАНЕН СЛЕДОПЕРАТИВЕН ПЕРИОД – АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ. В: ИЗВЕСТИЯ-Медицина и екология на Съюза на учените - Русе, Русе, 2016, стр. 95-98, ISBN 1311-1078.
 252. Андреева П., Чавеева П., Щерев А. Доплер сонографска оценка на маточния кръвоток в периимплантационния период при пациенти провеждащи асистирана репродукция.. В: 10 Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормоналнозаместителна терапия с международно участие, Сол Несебър Ризот, 2009
 253. Андреева П., Щерев А. Първа успешна бременност в България след хистероскопска Essure стерилизация и IVF. В: 12 ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 2011
 254. Андреева, К., Г. Стоянова, Гр., Колева. Какво е да живееш с множествена склероза. В: Студентска научна сесия на Русенски университет, Русе, 2015, стр. 109-113, ISBN 1311-3321.
 255. Антонова И., Милачич Т., Вълкова Л., Щерев А. Неселективен ембриотрансфер – кога и защо?. В: ХIII Национален Конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 2012
 256. Антонова И.,Милачич Т.,Вълкова Л.,Щерев А. Кой е най-правилният избор при цикли с лошо качество на ембрионите?. В: 14-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2013
 257. Атанасова Т. Отравяния в детската възраст. В: ХІІ Национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2016, стр. 127, ISBN 978-619-221-081-6.
 258. Атанасова Т К Захариева А Спасова. Дейности на медицинската сестра при хранене и грижи за деца с вродена цепнатина на устната и небцето. В: Научни трудове на Русенски университет, Русенски университет, Русенски университет том 56 8.3., 2017, стр. 97ст., ISBN ISSN 2603-4123.
 259. Атанасова Т. К. Захариева К. Велчева. Детска смъртност в Русенска област. В: Национална конференция Общественото здраве - глобален приоритет в науката и практиката, Варненски медицински форум, 2017, ISBN view 4203 3761.
 260. Атанасова Т. К.Захариева А. Спасова. Дейности на медицинската сестра при хранене и грижи за деца с вродена цепнатина на устната и небцето. В: Научни трудове на Русенския университет том 56, Русе, РУ, 2017
 261. Атанасова Т. М. Марчева. Акценти в храненето на кърмачетата. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 8.3, том 51, РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2012, стр. 71, ISBN 1311-3321.
 262. Балчева, Т., Гр. Колева. План за сестрински грижи в дома на пациент с артериална хипертония. В: Сборник доклади СНС,15 Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 123-127, ISBN 1311-3321.
 263. Балчева, Т., И., Христова,. Състояния на кома, дефиниция, видове. Процедури при приемане на коматозен пациент.. В: СНС-2016, Русенски университет, 2016, стр. 201, ISBN 1311-3321.
 264. Балчева., Т., И., Христова,. Болест на Крон – същност, диагностика и лечение. Принос на медицинската сестра.. В: СНС-2016, Русенски университет, 2016, стр. 196, ISBN 1311-3321.
 265. Бандрева Б., Милачич Т., Пенкова П., Щерев А. Повишени нива на FSH при жени до 35 г. – индикация ли е за прилагане на метода Асистиран хетчинг?. В: ХIII Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хромонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия, Боровец, 2012
 266. Белемезова К.,Магунска Н.,Тимева Т.,Кюркчиев Д.,Иванова-Тодорова Е.,Кюркчиев С. Изолиране и характеризиране на мезенхимни стволови клетки от менструална кръв при синдрома на Ашерман.. В: Седма работна среща по репродуктивна имунология, Плевен, 2017
 267. Бойчев Л., Крушкова С., Ангелова-Барболова Н.С. Клинични, психологични и социални аспекти при консултиране в донорски програми. В: Годишна конференция на Русенски Университет 25-26 октомври 2013, Русе, 2013
 268. Бочев И., Кюркчиев С., Щерев А. Техника на магнитно клетъчно сепариране (MACS) оказва положителен ефект върху подвижността на сперматозоидите при мъже с астено/олигоастенозооспермия.. В: 12 ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 2011
 269. Велева Л.,Милачич Т.,Бочев И.,Антонова И.,Щерев А. Прогностичен фактор ли е броя на аспирираните при фоликулярната пункция яйцеклетки за изхода от АРТ в случай на Oligoasthenozoospermia?. В: 14-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2013
 270. Великова, Б., Гр., Колева. Роля на медицинската сестра при профилактиката и лечението на декубитус. В: Стедентска научна сесия на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 82-86, ISBN 1311-3321.
 271. Великова,Б., Константинова, Д. Редките заболявания и трудностите на медицинския специалист в борбата с тях. В: СНС, Русе, 2017, Русе, 2017
 272. Велчева К. Пубертета – рисков период от нормалното биологично и физиологично развитие на подрастващите. В: НК на РУ и СУ - 2013, Русе, РУ, 2013, стр. 4
 273. Велчева К. Актуалност на проблема свързан с полово предавани болести. Необходимост от изготвяне на алгоритъм по здравни грижи за пациенти с полово предавани болести. В: Научни трудове на Русенския университет -2017, Русенския университет ,, Ангел Кънчев, 2017
 274. Велчева К. Идеали за бъдещото развитие. В: Сборник научни трудове, Велико Търново, Национален военен университет, В.Т,, 2015, ISBN ISSN 1314-1937.
 275. Велчева К. Ускорено морфологично и функционално развитие на дихателната система. В: Научни трудове на Русенския университет -2015, том 54, серия 8.3, Русе, Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2015, стр. 79-80, ISBN 1311-3321.
 276. Велчева К. Разстройства в поведението през пубертетна възраст, свързани със склонността за употреба на алкохол - токсикомания. В: Сборник научни трудове, Национален военен университет, В.Т, 2015, ISBN 1314-1937.
 277. Велчева К. Бременност, майчинство и аборти в пубертетна възраст. В: Научни трудове на Русенския университет -2015, том 54, серия 8.3, Русе, Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2015, стр. 70-74, ISBN 1311-3321.
 278. Велчева К. Маргиналността на границата на девиантното поведение в пубертетния период.. В: Сборник научни трудове, Велико Търново, Национален военен университет, В.Т, 2015, ISBN ISSN 1314-1937.
 279. Велчева К. Семейството като фактор при развитието в пубертетна възраст. В: Научни трудове на Русенския университет -2015, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
 280. Велчева К. Семейството като фактор при развитието в пубертетна възраст. В: Научни трудове на Русенския университет -2015, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
 281. Велчева К. Краят на възходът на параметъра „РЪСТ” в рамките на акселерационния процес. В: МНК на СУ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ” ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТ- 2013, София, СУ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ” ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТ, София, 2013
 282. Велчева К. Особености в развитието на морфофункционалния субстрат в пубертетна възраст. В: НК на РУ и СУ - 2012, РУ, 2012
 283. Велчева К. Актуални проблеми на акцелерацията през пубертетна възраст. В: НК на РУ и СУ - 2012, Русе, РУ"Ангел Кънчев" Русе, 2012
 284. Велчева К. Развитие на физическия работен капацитет в пубертетната възраст - основни фактори, които влияят. В: НК на РУ и СУ - 2012, Русе, РУ, 2012
 285. Веселинова Л., Ал. Парашкевов, Ал. Димитров. Соматопсихичната рехабилитация – необходимост в ранния възстановителен период след мисии. В: Сборник доклади от 20-та Юбилейна научна конференция „Съвременни предизвикателства пред медицинското и психологическото осигуряване на мисии и операции извън страната”, София, 2012
 286. Вълкова Л., Милачич Т., Баров Д., Антонова И., Бандрева Б., Тимева Т., Ганева Г., Андреева П., Юнакова М., Кюркчиев С., Щерев А. Преживяемост и клинични бременности след прилагане на витрификация на ембриони.. В: 12 ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 2011
 287. Вълкова Л., Милачич Т., Баров Д., Антонова И., Бандрева Б., Тимева Т., Ганева Г., Андреева П., Юнакова М., Кюркчиев С., Щерев А. Преживяемост и клинични бременности след прилагане на витрификация на ембриони. В: XII Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 2011, стр. 18
 288. Гамакова П, Радкова Н, Панайотов К. Хипотиреоидизъм при новородени. IN: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, pp. 209-213, ISBN 1311-3321.
 289. Гамакова Св, Радкова Н, Панайотов К. Неонатална полицитемия. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, стр. 184-187, ISBN 1311-3321.
 290. Гамакова – Радкова Н. Neonatal Pain. IN: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове том 57, Русе, 2018, ISBN 1311-3321.
 291. Гамакова-Радкова Н. 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017. IN: Burnout sydrome among physicians, Русе, 2017, ISBN 1311-3321.
 292. Гамакова-Радкова Н. Привързаността у осиновеното дете. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове том 55, серия 8.3, Русе, 2016, стр. 48-52, ISBN 1311-3321.
 293. Гамакова-Радкова Н. Симулационно обучение на студентите по здравни грижи. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове том 55, серия 8.3, Русе, 2016, стр. 356-359, ISBN 1311-3321.
 294. Гамакова-Радкова Н, Досев Св. Оценяване на груповото представяне при симулационно базирано обучение. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове том 55, серия 8.3, Русе, 2016, стр. 33-36, ISBN 1311-3321.
 295. Генов П Г Хубчев. Късни резултати при пациентите след микрохирургична денервация на пениса по повод на първична преждевременна еякулация. В: XII национален конгрес по урология, Правец, 2018
 296. Георгиева Д, Кр. Захариева. Промяна в нагласите и моделите на комуникация между медицинска сестра и пациент.. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русенски университет,, Русенски университет, Русе, 2011
 297. Георгиева Д. Промоция и профилактика на болестите- компетентност на медицинската сестра.. В: Научни трудове на РУ; том 54; серия 8.3, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 53-58, ISBN 1311-3321.
 298. Георгиева Д. Особености в комуникацията на медицинската сестра при оказване на сестрински грижи при възрастни и стари хора. В: Научни трудове на РУ том 53, серия 8.3, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 104-108, ISBN 1311-3321.
 299. Георгиева Д. Емоционални промени при стареене. Грижи за емоционалното здраве на възрастния човек. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
 300. Георгиева Д. Използване на нови модели за обучение и учене. Прилагане на Мисловни карти при обучението на студенти от специалност “Медицинска сестра”. В: ВАРНЕНСКИ МЕДИЦИНСКИ ФОРУМ, МУ- Варна, Варна, 2014, стр. 211-218, ISBN 2376-5500.
 301. Георгиева Д. Формиране на умения за клинична комуникация при обучението на медицински специалисти. В: Международната научна конференция, Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование Китен 2 - 6 септември, Том втори, книга втора стр. 374-377, Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2013, ISBN 978-954-490-404-3.
 302. Георгиева Д. Извънаудиторната студентска заетост като възможност за постигане на успешна адаптация на студентите от първи курс - специалност „Медицинска сестра”. В: Научна конференция РУ и СУ- Русе том 52 серия 8.3 Здравни грижи стр. 75- 80, Русе, Русенски университет, 2013, ISBN 1311- 3321.
 303. Георгиева Д. Възможност за прилагане на проективен метод “ Нарисувай себе си” при изграждане на “Аз-образ”. В: Научна конференция РУ и СУ- Русе, том 47 серия 5.2,, Русе, Русенския университет,, 2008, ISBN 1311-3321.
 304. Георгиева Д. Организационно-психологически анализ на факторите, обуславящи потенциалните и реални конфликти между персонала в болничното заведение. В: Том 46, серия 6,, Русе, Русенски университет, 2007, ISBN 1311-3321.
 305. Георгиева Д., Гр. Колева, Д. Константинова, Ир. Христова. Сестрински грижи при когнитивни нарушения и деменция. В: Ежегодна научна сесия „Дни на науката 2015” Научни трудове серия Г том 18, Пловдив, СУБ- Пловдив, 2015, ISBN 1311-9427.
 306. Георгиева Д., Д. Константинова,Гр. Колева. Прилагане на иновационни подходи за преодоляване на бедността и социалната изолация на възрастни хора с увреждания. В: XXIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, Съюз на учените - Стара Загора, Volume ІV, Number І, Меdicine, Стара Загора, Съюз на учените - Стара Загора, 2014, стр. 204-210
 307. Георгиева Д., Захариева К. Афекто - въздействащ компонент на комуникативното послание. Избор на думи при общуването.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 8.1, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - 2009,, 2009
 308. Георгиева Д., К. Захариева. Промяна в нагласите и моделите на комуникация между медицинска сестра и пациент.. В: Научни трудове на Русенски университет; том 50; серия 8.1, Русе, Русенски университет, 2011, ISBN 1311-3321.
 309. Георгиева Д., Кр. Захариева. Афекто - въздействащ компонент на комуникативното послание. Избор на думи при общуването.. В: Научни трудове на русенския университет - 2009, том 48, серия 8.1, Русе, Научни трудове на русенския университет, 2009, стр. с. 156-159
 310. Георгиева Д., Р. Иванова. Роля на наставниците от клиничните бази за професионалната адаптация на студентите от първи курс специалност- „Медицинска сестра”. В: Научни трудове на РУ&СУ’12 том 51 серия 8.3, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 51-56
 311. Георгиева Д.,Кр.Захариева. Роля на медицинската сестра в мултидисциплинарния екип за предоставяне на извънболнични здравни грижи. В: Сборник статии от Националната конференция на БАПЗГ, Шумен,, 2011
 312. Георгиева М, Радкова Н. Хеморагичен шок в акушерството. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, стр. 48-53, ISBN 1311-3321.
 313. Георгиева М, Радкова Н, Панайотов К. Репродуктивното здраве-медико-социални проблеми на жените. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, стр. 228-232, ISBN 1311-3321.
 314. Георгиева, Д., Й. Луканова. Нормално раждане във вода. В: Студентска научна сесия 17.05.2018г., Секция Здравни грижи, Русе, 2018
 315. Георгиева,Д.,Т.Стефанова. Промяна на нагласите и личната мотивация за преодоляване на бедността. В: Интердисциплинарен подход за проучване и преодоляване на нагласите към бедността,, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2010
 316. Георгиева. Г., И. Христова. Проблемът на XXI век. Захарен диабет – същност, лечение и превенция. В: СНС-2016, Русенски университет, 2016, стр. 116, ISBN 1311-3321.
 317. Грета Колева, Деспина Георгиева, Ирина Христова. Нагласи и отношение на професионалистите по здравни грижи за продължаващо обучение и научна дейност. В: , Conference Proceedings, МU-VARNA, МU-VARNA, Scientific Online Resource System, 2017, стр. 85-91, ISBN ISBN: 978-619-978.
 318. Грозева Д, Гинчева В, Вариаах Г, Господинов Д,. Случай на тежък атопичен дерматит при жена, обострен след контакт с пластмаси. В: Национална научно-практическа конференция „Пролетни варненски дерматологични дни”, Варна, 2015
 319. Грозева Д. Фортекал за лечение на хронична уртикария в детска възраст. В: Експертна среща, Русе, 2019
 320. Грозева Д. Представяне на клиничен случай. В: XXII-та Национално-практическа конференция по дерматология и венерология, Трявна, 2019
 321. Грозева Д. Атопичен дерматит - генезис. В: Национална Научно-практическа конференция Пролетни Варненски Дерматологични дни, Комплекс "Слънчев ден", Варна, 2019
 322. Грозева Д. Молекула и механизъм на действие в основата на всеки успех. В: Експертна среща Novartis, Варна, 2019
 323. Грозева Д. Лечение на псориазис със Stalara – клиничен случай на жена.. В: Среща Референтен лекар, Велико Търново, 2016
 324. Грозева Д. Лечение на псориазис със Stalara – клиничен случай на мъж. В: Среща Референтен лекар, Велико Търново, 2016
 325. Грозева Д. Идеалният емолиент в помощ на клинициста. В: Научни трудове на Русенски университет - 2015, Русе, 2015
 326. Грозева Д. Гергиева Р. Терапевтичен педикюр, шиниране на нокти и ортези в помощ на дерматолога. В: XXII-та Национално-практическа конференция по дерматология и венерология, Трявна, 2019
 327. Грозева Д.,. Проактивно лечение на атопичен дерматит с Protopic за дълготраен контрол на заболяването, лекция, изнесена на Втора Научна среща на Сдружението на Общопрактикуващите лекари към НСОПЛБ. В: Втора Научна среща на Сдружението на Общопрактикуващите лекари към НСОПЛБ, София, 2014
 328. Грозева Д., Филчев С. Атопичен дерматит. Хомеопатичен подход. В: XVIII-та Национална конференция по клинична хомеопатия, Несебър, 2019
 329. д-р Кирил Панайотов, д.м, Александър Андреев, Кристиян Бахдасарян;. ПРОУЧВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА НА McKENZIE ПРИ БОЛКИ В ЛУМБАЛНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ- Доклад от Национална конференция на тема:Медицинска рехабилитация - задължителен етап в комплекс. В: Медицинска рехабилитация – задължителен етап в комплексното лечение при заболяванията на нервната система, Сборник с абстракти, 2016
 330. Даниел Монов Геновева Рагьовска Кристина Захариева. Оценка и самооценка на знанията по дезинфекция на медицинските и здравните специалисти. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016 том 55 серия 8.3, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 2016, ISBN 1311-3321.
 331. Даниела Лютакова, Иваничка Сербезова. ВЪВЕЖДАНЕТО НА МЕТОДА ''КОЖА ДО КОЖА'' В МЕСТНИТЕ РОДИЛНИ ОТДЕЛЕНИЯ – КАКВО МИСЛЯТ СТУДЕНТИТЕ?.. В: 57 - ма Научна конференция на Русенски университет - Студентска научна сесия, Bulgaria, 2018, Русе, Университетски издателски център при Русенски университет, 2018, стр. под печат, ISBN 1311-3321.
 332. Джевдет, Г., Т. Тодорова. Живот с хемодиализно лечение и удовлетвореност. В: VII Национална студентска сесия, Плевен, 2020
 333. Димитров, Ал., Костадинов, Р., Ал. Парашкевов. „Необходимост от промяна в нормативната база за подготовка на специалисти за медицинско осигуряване при бедствени ситуации”. В: Симпозиум по медицинска география и медицина на бедствените ситуации с международно участие „Традиции и съвременност в медицинската география и медицината на бедствените ситуации”, София, 2012
 334. Димитров, Ал., Ст. Чупетловски, Ал. Парашкевов, П. Стоянов. "Мобилни медицински формирования в условия на кризи". В: Сборник с доклади от международна конференция „Структури за управление на кризи на Балканите”, София, 2005
 335. Досев Св. Температурни състояния при деца. В: Научно–практична конференция „Горещи точки в педиатрията“, Русе, 2015
 336. Досев Св. ДЕСИБЕЛ в помощ на педиатъра. В: Научно–практична конференция „Горещи точки в педиатрията“, Русе, 2015
 337. Досев Св. Съвременна имуномодулация от Sevex Pharma. В: Научно–практична конференция „Горещи точки в педиатрията“, Русе, 2015
 338. Досев Св. Esberitox и Elephant помощници в ежедневната профилактична и лечебна дейност. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2013
 339. Досев Св. Профилактика на HPV свързаните заболявания с четири валентна ваксина Silgard. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2013
 340. Досев Св. Пирексията и болката в детската възраст. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2013
 341. Досев Св. Профилактика и лечение при децата през есенно-зимния сезон. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2010
 342. Досев Св. Ротавирусна инфекция. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2010
 343. Досев Св. Съвременен научно-изследван медикамент за лечение на кашлицата – Prospan. В: Семинар на фирма „Либра”, Русе, 2009
 344. Досев Св. Prevenar – показания и необходимост за прилагането на ваксината. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2008
 345. Досев Св. Rotarix – нов момент във ваксиннопрофилактиката. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2008
 346. Досев Св. Пет годишен клиничен опит при прилагането на „Ериус” във второ детско отделение – МБАЛ гр. Русе. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2007
 347. Досев Св. Съвременни дезинфектанти и съвременно използване на дезинфектанти в клиничната практика. В: Национална конференция по инфекциозни болести, Русе, 2005
 348. Досев Св. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ИНФЕКЦИОЗНА МОНОНУКЛЕОЗА. В: Х – ти Юбилеен Конгрес по Педиатрия с международно участие, София, 2005
 349. Досев Св. Цитомегаловирусна инфекция при новородени /ЦМВИ/, клинико-имунологични и лабораторни аспекти. В: IX педиатричен конгрес с международно участие, Пловдив, 2001
 350. Досев Св., Д. Досев. Детска смъртност при недоносени деца в Русенски регион /бивш Русенски окръг/ през периода 1977 – 1989г.. В: Трети Дунавски симпозиум по профилактика и социална медицина, Русе, 1990
 351. Досев Св., Д. Досев. Детска смъртност в Русенски окръг през периода 1970 – 1986год.. В: VI Национален педиатричен конгрес с международно участие, Бургас, 1988
 352. Драганова Д. Специфични здравни проблеми на възрастните хора и роля на медицинската сестра за преодоляването им условията на подкрепяща семейна среда. В: 50 годишен юбилей на Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“, МУ Варна, 2014
 353. Драганова Д., Ир. Христова, Д. Георгиева, Гр. Колева. Социални услуги за възрастни и хора с увреждания и мястото им сред новите социални услуги – резидентен тип. В: Ежегодна научна сесия „Дни на науката 2015” Научни трудове серия Г том 18, Пловдив, СУБ- Пловдив, 2015, ISBN 1311-9427.
 354. Драганова,Д.,. Проучване мнението на медицински специалисти от психиатрични лечебни заведения за прилагане на съвременни здравни грижи. В: Научна конференция за студенти и докторанти на РУ,, Русе, 2015, стр. 288, ISBN 1311-3321.
 355. Душков В. Велчева К. Основни фактори,които влияят за развитието на девиантно поведение в пубертетната възраст. В: НК на РУ и СУ - 2012, Русе, РУ, 2012
 356. Душков В. Н. Бакев К. Велчева. Гръбначни изкривявания - статистика и реалности. В: НК на РУ и СУ - 2012, Русе, РУ, 2012
 357. Захариевa K., Манукян В.,. Социална работа с деца в риск. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 8.1, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 8.1, 2009
 358. Захариева К. Физическата активност компонент от комплексната програма за превенция и лечение на остеопорозата. В: Научни трудове на Русенския университет том 54, Русе, 2015
 359. Захариева К. Физическата активност фактор за здравето свързан с превенцията и лечението на захарния диабет. В: Сборник научни трудове Национален военен университет, Велико Търново, 2015
 360. Захариева К. Мотивация за изследване информираността на студентите от РУ Ангел Кънчев за долекарската помощ. В: Сборник научни трудове Национален военен университет, Велико Търново, 2015
 361. Захариева К. Физичската активност фактор за превенция на наднорменото тегло затлъстяване. В: Седма международна научна концеренция Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, София, 2015
 362. Захариева К. Здравното образование фактор за превенция на полово предаваните болести. В: Сборник научни трудове Национален военен университет, Велико Търново, 2015
 363. Захариева К. Мотивация студентов к исследователъской деятелности в сфере формирования здорового образа жизни. В: 3 Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и преподавателей, Санкт-Петербург, Издателъство НИЦ-АРТ Санкт-Петербург, 2015
 364. Захариева К. Комплексна обучителна програма за цветно хранене. В: Сборник научни доклади том втори ХV Юбелейна международна научно практическа конференция, ЕКС-ПРЕС Габрово, 2015
 365. Захариева К. Здравното образование- фактор за преодоляване и предотвратяване на тютюнопушенето при студентите от ФОЗЗГ при РУ„ Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на Русенския университет, том 53, Русе, 2014
 366. Захариева К. Здравното образование като фактор за подобряване на физическата активност на студентите от ФОЗЗГ при РУ Ангел Кънчев. В: Шеста международна научна концеренция Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, София, 2014
 367. Захариева К. Физическа активност –източник на здраве. В: Шеста международна научна концеренция, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, София, 2014
 368. Захариева К К Велчева Т Атанасова. Здравно възпитание –фактор за формиране на сексуален мироглед при подрастващите в гр. Русе. В: XIII Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, БАПЗГ, Варненски медицински форум том 4, 2018, стр. под печет., 2018
 369. Захариева К К Велчева Т Атанасова. Бременността и нейното развитие през погледа на медицинския специалист. В: ХІІ Национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2016, стр. 64, ISBN 978-619-221-081-6.
 370. Захариева К Т Атанасова К Велчева О Шербанов. Здравно образование и неговото значение за здравословният начин на живот на подрастващите. В: ХІІІ Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, Шумен, 2017, стр. под печат, ISBN 97861997861922116.
 371. Захариева К Т Атанасова К Кутровска. Орален мукозит - нежелана реакция при лъчетерапия и химеотерапия Задачи и дейности на медицинската сестра. В: Научни трудове на Русенски университет, Русенски университет, Русенски университет том 56, 8.3., 2017, стр. 108 ст, ISBN ISSN 2603-4123.
 372. Захариева К. Т. Атанасова К. Кутровска. ОРАЛЕН МУКОЗИТ – НЕЖЕЛАНА РЕАКЦИЯ ПРИ ЛЪЧЕТЕРАПИЯ И ХИМЕОТЕРАПИЯ- ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА. В: Научни трудове на Русенския университет том 56, Русе, РУ, 2017
 373. Захариева Кр Недева Т Т Атанасова. ИСТОРИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СИМВОЛИ И СПЕШНАТА ПОМОЩ. В: 57 - ма Научна конференция на Русенски университет - Студентска научна сесия, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2018
 374. Захариева Кр., Д. Георгиева. Трафик на хора - ниво на информираност на младите хора.. В: Научни трудове на Русенски университет, том50; серия 8.1, Русе, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 2011
 375. Захариева Кр., Д. Георгиева. Необходимостта от ранна диагностика и профилактика на наследствените болести при човека.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – 2009, том 48, серия 8.1, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 2009
 376. Захариева Кр., Д. Георгиева. Необходимостта от ранна диагностика и профилактика на наследствените болести при човека.. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Научни трудове на русенския университет, 2009
 377. Захариева, К.,. Педагогическата среда във висшето училище като условие за формиране на здравословен стил на живот у бъдещите медицински специалист. В: Сборник с научни статии, Китен, АПСС, 2013, стр. втора книга,том втор
 378. Захариева, К.,. Здравната култура на студентите като фактор в преодоляването на рисковите фактори за здравето. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, под печат, 2013
 379. Захариева, К.,. Физическо и здравно възпитание на студентите от Факултет „Обществено здраве и Здравни грижи” при Русенкия унивирситет "Ангел Кънчев". В: Международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", София, под печат, 2013
 380. Захариева, К.,. Здравословен начин на живот,здравословно хранене и здравословно ли e храненето на студентитe. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 2012, стр. том 51, серия 8.3
 381. Захариева, Кр. МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ КАТО ОБЕКТ И СУБЕКТ НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ. В: Сборник статии от Националната конференция, Варна, 2011
 382. Захариева, Кр. Клиничната практика при формирането на професионално значимите ценности на медицинските специалисти. В: Научни трудове на Русенски университет 2011, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 2011
 383. Иваничка Сербезова. Характеристика на дигиталното поколение студенти в контекста на образованието по здравни грижи. В: XIII Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, БАПЗГ, МУ - Варна, Филиал Шумен, Варна, 2018, стр. под печет
 384. Иваничка Сербезова. Предлагане на качествена акушерска и сестринска грижа чрез метода "кожа до кожа". В: XVIII Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно учестие, Боровец, https://wasteels.bg/bg/congresno-subitie/xviii-nacionalen-kongres-po-sterilitet-i-reproduktivno-zdra, 2017
 385. Иваничка Сербезова. Характеристика на дигиталното поколение студенти в контекста на образованието по здравни грижи. В: XIII Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие,БАПЗГ, МУ - Вара, Филиал Шумен, БАПЗГ, МУ-Варна, Филиал - Шумен, 2017, 2017, стр. под печат
 386. Иванова, П., Е. Иванова, Й. Луканова. ”CARE FOR PREGNANT” – приложение в мобилна платформа по акушерски грижи. В: Студентска научна сесия – 2014, секция ‘’Здравни грижи’’, Русе, 2014
 387. Иванова, Т., Й. Луканова. TERATOGENIC EFFECT ON THE FETUS. IN: Студентска научна конференция, 09.05.2019г., Секция Здравни грижи, Гр. Русе, 2019
 388. Кадирова З Е Неджиб Кр Захариева. МАСАЖ И ГИМНАСТИКА-ЗАКАЛИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ ДО ЕДНА ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НА ДЕТЕТО.. В: 57 - ма Научна конференция на Русенски университет - Студентска научна сесия, Университетски издателски център при Русенски университет, ISBN 1311-3321, 2018
 389. Калинова, К., Гр. Колева. Развитието на професията медцинска сестра през погледа на студентка от първи курс. В: Стедентска научна сесия на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 11-14, ISBN 1311-3321.
 390. Караахметоглу, М., Т. Тодорова. Роля и място на медицинската сестра при информиране на обществото за възможностите за трансплантация. В: VII Национална студентска сесия, Плевен, 2020
 391. Колева Гр. Модел за наблюдение на пациент с неоптимален контрол на артериалното налягане. В: Научна конференция на Русенски университет и Съюз на учените - Русе, Научни трудове, 2015 серия 8.3 том 54, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 17-22, ISBN 1311-3321.
 392. Колева Гр. Хиперхолестеролемия – превенция и профилактика. В: Научна конференция на РУ и СУ , серия 8.3 том 54, Русе, Русенски Университет, 2015, стр. 59-63, ISBN 1311-3321.
 393. Колева Гр. Кръвно налягане – правила при измерване. В: Научна конференция на Русенски университет Съюз на учените - Русе,серия 8.3, том 53, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 88-92 с., ISBN 1311-3321.
 394. Колева Гр., Ир. Христова. Рискови фактори за артериална хипертония. В: Научна конференция на Русенски университет и Съюз на учените - Русе, Научни трудове серия 8.3 том 53, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 93-98 с, ISBN 1311-3321.
 395. Колева И., Милачич Т., Андреева П., Ганева Г., Щерев А. Възрастово съотношение на жените за интраутеринна инсеминация преди и след въвеждане на „Фонд за асистирана репродукция”. В: 12 ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 2011
 396. Колева, Гр. Солта като модифицируем рисков фактор при мениджмънта на артериална хипертония. В: XII Национален форум на специалистите по здравни грижи 11-12 ноември 2016, Варна, 2016, стр. 226-230, ISBN 978-619-221-081-6.
 397. Константинова Д. Качество на живот на болни с психически и поведенчески разстройства от отделения за лечение и социални услуги. В: СУБ Русе, Русе, University of Ruse Publishing Center, 2016, стр. 324, ISBN 1311-3321.
 398. Константинова Д., Д. Георгиева, Гр. Колева,. Зависимост между социален статус и артериална хипертония. В: XXIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, Стара Загора Volume ІV, Number І, Меdicine, стр.196-200, Стара Загора, Съюз на учените Стара Загора, 2014
 399. Константинова, Д.,. Деменцията като сериозен медико-социален проблем и участието на медицинската сестра в планиране на грижите. В: ХІІІ Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, Шумен, 2017, стр. 79-85, ISBN 978-619-978-619-2.
 400. Константинова,Д.,. Медико-социални грижи за възрастни и хора с увреждания през погледа на медицински и социални специалисти. В: Научна конференция РУ, Русе, University of Ruse Publishing Center, 2015, стр. 40-44, ISBN 1311-3321.
 401. Константинова,Д.,. Необходимост от социална подкрепа и здравни грижи за хората с увреждания в България. В: Научна конференция РУ, Русе, University of Ruse Publishing Center, 2014, стр. 58-62, ISBN 1311-3321.
 402. Кристина Захариева Татяна Атанасова Кристина Мариянова. Проучване необходимостта от обучение на родители на деца до 6 годишна възраст за контролиране на ларенгиален пристъп. В: Сборник резюмета III Национална научно практична конференция по здравни грижи с международно участие, София, 2019
 403. Кристина Захариева Теодора Недева Татяна Атанасова. НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ ОТ ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ПОДХОДИ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ НА БОЛНИ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. В: НК РУ Ангел Кънчев, РУ Ангел Кънчев, 2019
 404. Крушкова С., Ангелова-Барболова Н.С. Социална диагноза на когнитивни нарушения при шизофрения. В: В 50 годишен юбилей на катедра "Социална медицина и организация на здравеопазването" МУ Варна, Варна, 2014
 405. Крушкова С.А, Ангелова-Барболова Н.С. Психологични аспекти на клиничната социална работа или как един клиничен социален случай да не бъде само формуляр. В: Годишна конференция на Русенски Университет 25-26 октомври 2013, Русе, 2013
 406. Крушкова С.А. Ангелова-Барболова Н.С. Психологична оценка и подкрепа при двойки с репродуктивни проблеми. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 8.3, Русе, 2012, стр. 152-155, ISBN 1311-3321.
 407. Куманова Е, Ангелова-Барболова Н. Нехимически зависимости - медицински и правни аспекти. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ СБОРНИК С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУ, Русе, 2018
 408. КУМАНОВА Е, Н. БАРБОЛОВА. LEGAL TRENDS IN THE MODEL OF LEGAL JUSTICE. IN: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ СБОРНИК С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУ, РУСЕ, 2017
 409. Кунев А. Петкова Р. Фактори, влияещи върху успеваемостта на процедурите по интраутеринна инсиминация. В: 16 конгрес по стерилитет Боровец 2015 г., София, 2015
 410. Кунев А. Петкова Р. . Цервикалният канал и фактори, свързани с него като причина за женския стерилитет.. В: статия в Healt. Bg. бр.1, март 2015 г./, София, Екофарм, 2015, стр. 49-52
 411. Кутинчева, Г., Й.Луканова. Необходимостта на акушерката при превенция на заболяванията. Етичен и морален избор за ваксинация.. В: 59-та Студентска научна сесия, под печат, Гр. Русе, 2020
 412. Кьосев П., Ангелова-Барболова Н., Крушкова С. Основни фактори, влияещи върху биологичната възраст и продължителността на живота. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ СБОРНИК С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУ, Русе, 2014
 413. Кьосев П., Ангелова-Барболова Н., Крушкова С. Транскултурални аспекти при консултиране на клиенти с тревожни разстройства /Русия-България/. В: Годишна конференция на Русенски Университет 25-26 октомври 2013, Русе, 2013
 414. Лебикян, Е. Формиране на здравословен начин на живот при болни със захарен диабет чрез групово обучение в " малки групи". В: Научна конференция, Русенски университет, 2011
 415. Лебикян, Е. Компетенциите на медицинските сестри в променящото се съвременно общество. В: Научна конференция, Русенски университет, Русенски университет, 2009
 416. Лебикян,Е. " Бърнаут синдром "- един от рисковите на професията.. В: Сборник с доклади, Русенски унеиверситет, 2012
 417. Левент, Й., Й.Луканова. Студентите и контрацепцията. В: 59-та Студентска научна сесия, под печат, Гр. Русе, 2020
 418. Луканова, Й. Модели за оптимизиране на клиничната практика на студентите акушерки чрез прилагане на практическо ръководство за клинична практика "Реагирай бързо". В: 58 научна конференция на Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюз на учените, Гр. Русе, 2019
 419. Луканова, Й. Кинезитерапия в послеродовия период. В: Десета международна научна конференция Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, София, 2018
 420. Луканова, Й. Затлъстяване и бременност. В: Национална конференция, БАПЗГ, 19.10-20.10.2018, под печат, Шумен, 2018
 421. Луканова, Й. Развитие на акушерското образование в Русия. В: Научна конференция – 2015, секция „Здравни грижи”, 10.10.2015, Русе, 2015
 422. Луканова, Й. Спорт и гимнастика по време на бременност. В: Шеста международна научна конференция, 11.2015, София, 2015
 423. Луканова, Й. Изграждане на умения за масаж и гимнастика в периода на новороденото у студентите-акушерки. В: , Шеста международна научна конференция, 11.2014, София, 2014
 424. Луканова, Й. Начало на акушерското образование в България – литературен обзор. В: Студентска научна сесия – 2014, Русе, 2014
 425. Луканова, Й. Ретроспекция и развитие на акушерското образование в България от края на XIX век и началото на XX век - литературен обзор. В: Научна конференция – 2014, секция „Здравни грижи”, 20.11. 2014, Русе, 2014
 426. Луканова, Й. Развитие на акушерското образование в Европейските страни. В: Научна конференция – 2014, секция „Здравни грижи”, 20.11.2014, Русе, 2014
 427. Луканова, Й. Начини на обезболяване на раждането – ретроспекции, перспективи и специализирани здравни грижи. В: Седма национална научна студентска сесия 18-19 май 2006, Плевен, 2006
 428. Луканова, Й., Ц.Христова. Физическа активност по време на бременност. В: 11-та международна научна конференция, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, СУ ,,Св. Климент Охридски“, Департамент по спорт, София, Университетско издателство ,,Св. Климент Охридски“, 2019, стр. 234 - 238, ISBN 1314 - 2275.
 429. Лютакова, Д., И. Сербезова, Ц. Христова. Съвременни подходи на акушерката при ПАП теста.. В: XIII Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, БАПЗГ, МУ - Варна, Филиал Шумен, Варна, МУ-Варна, 2017, ISBN 978 - 619 - 221 -.
 430. Лятиф С К Захариева. Цветно и лечебно хранене източник на здраве. В: Трета национална студентска сесия МУ Плевен, Плевен, 2015
 431. Мариянова Кр Е Андонова Кр. Захариева Т Недева. ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА - ДЕЦА РАЗЛИЧНИ, НО ПРЕКРАСНИ.. В: 57 - ма Научна конференция на Русенски университет - Студентска научна сесия, Университетски издателски център при Русенски университет, 2018, ISBN ISBN 1311-3321..
 432. Маркова Лиляна, Д. Георгиева. Тежка комбинирана имунна недостатъчност - случаят Дейвид Ветър. В: ХІІI Национален форум на специалистите по здравни грижи, Варна, МУ Варна, 2017
 433. Милачич Т., Петкова Л., Тимева Т., Баров Д., Щерев А. Влияние на различни фактори при ембриотрансфер върху успеваемостта при IVF циклите. В: XII Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 2011, стр. 17
 434. Милачич Т., Петкова Л., Тимева Т., Баров Д., Щерев А. Влияние на различни фактори при ембриотрансфер върху успеваемостта при IVF циклите.. В: 12 ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 2011
 435. Мильов, Й., Ст. Чупетловски, Ал. Димитров, Ал. Парашкевов. „Логистично-организационни принципи на медицинското осигуряване при кризи.”. В: Сборник с доклади от международна конференция „Структури за управление на кризи на Балканите”, София, 2005
 436. Митева, С., Т. Тодорова. Остра бъбречна недостатъчност. В: СНС, Научните трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2016
 437. Михайлова Г Д Замбева К Захариева. Мотивация за изследване тютюнопушенето при студентите от РУ Ангел Кънчев. В: Трета национална студентска сесия МУ Плевен, Плевен, 2015
 438. Монов Д Захариева К и колектив. Здравен контрол на замърсителите на атмосферния въздух в гр Русе и гр Добрич. В: Научни трудове на Русенския университет том 54, Русе, 2015
 439. Мустафа С Т Атанасова. Гейминг поведение. IN: В: 57 - ма Научна конференция на Русенски университет - Студентска научна сесия, Университетски издателски център при Русенски университет, ISBN 1311-3321, 2018, гр Русе, 2018
 440. Мустафа, С., Гр. Колева. Роля на българското дружество "Червен кръст" за развитието на сестринството в Република България. В: XIII национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, Варна, 2017, стр. 438-442, ISBN 978-619-221-168-4.
 441. Мустефа С Т Атанасова. Интернет зависимост и номофобия - модерното психично разстройство. В: В: 57 - ма Научна конференция на Русенски университет - Студентска научна сесия, Университетски издателски център при Русенски университет, ISBN 1311-3321, 2018, гр. Русе, 2018
 442. Нешева. Г, И. Христова. Сестрински грижи при деца с ревматична болест. В: СНС-2016, Русенски университет, 2016, стр. 111, ISBN 1311-3321.
 443. Николова Д.,Милачич Т.,Антонова И.,Щерев А. Фрагментацията на ДНК при сперматозоиди сама по себе си не е водещ фактор за изход от IVF. В: 14-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2013
 444. О. Шербанов, Т. Недева. Използване на калкулатора на LEE за определяне на риска от големи сърдечно – съдови усложнения при несърдечна хирургия. В: Русенски университете "Ангел Кънчев, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Печатна база Русенски университет, 2014, стр. 199, ISBN 1311-3321.
 445. О. Шербанов, Т. Недева. Приложение на статини при пациенти с периферна артериална болест. В: Русенски университете "Ангел Кънчев, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Печатна база Русенски университет, 2014, стр. 195
 446. Панайотов К, Радкова Н, Гамакова П. Поведенческа оценка на новороденото. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, 2015, стр. 157-159, ISBN 1311-3321.
 447. Панайотов К, Радкова Н, Гамакова Св. Хранeне на новороденото с кърма и с адаптирано мляко. В: Научни трудове, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2015, стр. 177-181, ISBN 1311-3321.
 448. Панайотов К, Радкова Н, Гамакова Св. Обучение на родителите в грижа за новороденото. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, 2015, стр. 186-189, ISBN 1311-3321.
 449. Панайотов К, Радкова Н, Хубчев Г, Гамакова Св. Грижи за новородено на майка с алкохолна и наркозависимост. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, 2015, стр. 168-171, ISBN 1311-3321.
 450. Петкова Л., Баров Д., Щерев А. Морфологични характеристики на ембрионите предопределящи развитието на бластоцисти с добро качество. В: 8 ми Национален конгрес по стерилитет,контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия, Боровец, 2007
 451. Помакова, С., Й.Луканова. Бременност и ХИВ. IN: 59-та Студентска научна сесия, под печат, Гр. Русе, 2020
 452. Пълева Д., Е. Иванов, И. Сербезова Е.Лебикян. Комуникации между nervus medianus и nervus musculocutaneus, проксимално и дистално спрямо musculus coracobrachialis. В: Научни трудове на русенския университет, Русе, Русенски университет, 2009, стр. 47-51, ISBN 1311-3321.
 453. Пълева, Д., Е Иванов, И Сербезова, Е Лебикян. Комуникации между nervus medianus и nervus musculocutaneus проксимално и дистално спрямо musculus coracobrachialis. В: Научни трудове, Русенски университет, 2009
 454. Радкова Н. Сравнително проучване на умбиликална и периферна венозна катетеризация за ПХ при недоносени деца МБАЛ-Русе – АД. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 50, серия 8.1, Русе, 2011, стр. 83-84, ISBN 1311-3321.
 455. Радкова Н. Постоперативна грижа за новородени. Специфика на ПХ МБАЛ – Русе–АД. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 50, серия 8.1, Русе, 2011, стр. 85-88, ISBN 1311-3321.
 456. Радкова Н. Тотално парентерално хранене при новородени деца МБАЛ – Русе – АД. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 50, серия 8.1, Русе, 2011, стр. 89-92, ISBN 1311-3321.
 457. Радкова Н. Парентерално хранене при недоносени новородени МБАЛ – Русе – АД. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 50, серия 8.1, Русе, 2011, стр. 53-55, ISBN 1311-3321.
 458. Радкова Н, Гамакова Св, Гамакова П. Ранна физикална интервенция при деца със синдром на Даун. В: Шеста международна научна конференция, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014, стр. 332-340, ISBN 1314-2275.
 459. Радкова Н, Гамакова Св, Гамакова П. Релаксация при бременност. В: Шеста международна научна конференция, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014, стр. 341-350, ISBN 1314-2275.
 460. Радкова Н, Гамакова Св, Гамакова П. Техники на дишане по време на раждане. В: Шеста международна научна конференция, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014, стр. 351-355, ISBN 1314-2275.
 461. Радкова Н, Панайотов К. Физикална подготовка за безболезнено раждане. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, стр. 214-217, ISBN 1312-6431.
 462. Радкова Н, Панайотов К. Аутизъм и китайска медицина. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, стр. 218-221, ISBN 1312-6431.
 463. Радкова Н, Панайотов К. Хипертиреоидизъм при новородени. IN: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, pp. 204-208, ISBN 1312-6431.
 464. Радкова Н, Панайотов К, Гамакова П. Оценка на новороденото. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, 2015, стр. 164-167, ISBN 1312-6431.
 465. Радкова Н, Панайотов К, Гамакова П,. Неврологична и сензорна (възприятелна) адаптация на новороденото. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, 2015, стр. 153-156, ISBN 1312-6431.
 466. Радкова Н, Панайотов К, Гамакова П,. Грижи за новородени малки за гестационната възраст, големи за гестационната възраст и преносени. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, 2015, стр. 172-176, ISBN 1312-6431.
 467. Радкова Н, Панайотов К, Гамакова Св,. Хранителна оценка на новороденото и установяване на адекватен модел за хранене. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, 2015, стр. 160-163, ISBN 1312-6431.
 468. Радкова Н, Панайотов К, Гамакова, Св. Хемолитична болест на новороденото. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, 2015, стр. 190-194, ISBN 1312-6431.
 469. Радкова-Гамакова Н. Клинично обучение на студенти по програма за ранна физиотерапевтична интервенция на новородени с двигателни нарушения в резултат на исхемични и хеморагични увреждания на централната нервна система. В: ХІІІ Международна научно-практическа конференция на тема „Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, Китен, 2013, стр. 104-108, ISBN 978-954-490-403-6.
 470. Райкова, В., К.Зайко, Й.Луканова. Бърнаут - синдром на професионалното изгаряне в медицинските професии. В: 59-та Студентска научна сесия, под печат, Гр. Русе, 2020
 471. Рефкъ, Г., Й.Луканова. Акушерската грижа при жени с нормален пуерпериум. В: 59-та Студентска научна сесия, под печат, Гр. Русе, 2020
 472. Сабрие Демир, Кина Велчева, Свилен Досев. РОЛЯТА НА ПОМОЩНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕДВИЖВАНЕ В ДОМ ЗА ВЪЗРАСНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 5 8 , серия 8 . 4 ., РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев”, 2019, стр. 147, ISBN 1311 - 3321.
 473. Сабриева, С., Гр. Колева. Удовлетвореност на пациентите от здравните грижи при приемането и престоя в отделение Неврохирургия при УМБАЛ-Русе АД. В: ХІІI Национален форум на специалистите по здравни грижи, Варна, МУ Варна, 2017, стр. 125-128, ISBN 978-619-221-168-4.
 474. Савова, Д., Милачич, Т., Баров, Д., Щерев, А. Прогностична стойност на Прогестерона P в деня на ЧXГ за изхода на КОX/IVF цикли. В: 8 ми Национален конгрес по стерилитет,контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия, Боровец, 2007
 475. Свилен Досев, Кина Велчева. ТРАДИЦИ И НОВОСТИ ПРИ ИНХАЛАТОРНИ КОРТИКОСТЕРОИДИ. В: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, Ruse, Русенски университет под ппечат, КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ, 2018, ISBN 1311-3321.
 476. Сербезова И. Участие и роля на акушерката при изграждане на физически навици у родилката през периода на пуерпериума чрез гимнастика. В: Международна Научна конференция, София, Университетско издателство, 2014, стр. 308-314, ISBN 1314-2275.
 477. Сербезова И. Методиката за разработване на проблемно-ситуационни задачи за усвояване на професионална компетентност при студентите медицински и здравни специалисти. В: ХІІІ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: « ФОРМИРОВАНЕ НА ГРАЖДАНИНА И ПРОФЕСИОНАЛИСТА В УСЛОВИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ», Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2013, стр. 108-112, ISBN 978-954-490-403-6.
 478. Сербезова И. Резултати от проучване влиянието на комплексна интерактивна система върху обучаващи се медицински и здравни специалисти в Русенски университет „Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на Рудендси университет Ангел Кънчев том 52 сер.83, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2013, стр. 46-56, ISBN 1311-3321.
 479. Сербезова И. Проблемно базираното обучение като педагогическа техника за медицински и здравни специалисти. В: Научни трудове на Русенски университет Ангел Кънчев том 51 серия 83, Русе, 2012, стр. 64-71, ISBN 1311-3321.
 480. Сербезова И. Оптимизиране работата на медицинската сестра в детски стоматологичен кабинет чрез технически фиш. В: Първи национален конгрес по здравни грижи с международно участие "Здравните грижи през 21 век - наука и професионализъм", София, 2001, стр. 21-25
 481. Сербезова И. Оптимизиране работата на две сестри при участие в обменно кръвопреливане чрез алгоритъм. В: Първи Национален Конгрес по здравни грижи с международно участие "Здравните грижи през 21 век - наука и професионализъм", София, 2001, стр. 26-28
 482. Сербезова И, Гр. Колева. Задължения на акушерка/медицинска сестра при подготовка и участие на раждаща жена за епидурална анестезия. В: Научна конференция на Русенски университет Съюз на учените - Русе,серия 8.3, том 52, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 62-67, ISBN 1311-3321.
 483. Сербезова И, Й. Луканова. Задачи на акушерката, свързани с бързо ориентиране и определяне риска в хода на адаптация на новороденото. APGAR SCOR. В: Научни трудове на Русенски университет Ангел Кънчев том 51 серия 83, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2013, стр. 67-71, ISBN 1311-3321.
 484. Сербезова И, Т Стефанова. Интерактивна технологично - базирана система за обучение по здравни грижи. В: Сборник научни трудове от Втора Международна Юбилейна научна конференция, Шумен, Добри Войников Шумен, 2011, стр. 145-151, ISBN 978-954-8557-09-2.
 485. Сербезова И. К. Велчева Й. Луканова. Студентите акушерки и необходимостта от оптимизиране на обучението по инжекционна техника. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2015, стр. 45-50, ISBN 1311-3321.
 486. Сербезова, И. Необходимост от промяна в образователните технологии на здравните специалисти. В: Научни трудове на Русенски университет - 2015, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2015, стр. 65-72, ISBN 1311-3321.
 487. Сербезова, И. Образователни акценти в обучението на акушерки по проблеми на кинезитерапията през климактериума. В: , Международна Научна конференция, София, Университетско издателство, 2015, стр. 69-76, ISBN 1314-2275.
 488. Сербезова, И. Интерактивните технологии в обучението на бъдещите медицински специалисти. В: Научни трудове на русенския университет, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, ISBN 1311-3321.
 489. Сербезова, И. Познавателен и психолого-педагогически профил на настоящото поколение студенти във Факултета за обществено здраве и здравни грижи. В: Двадесет и осма научнотехнологична сесия «Интердисциплинарната идея в действие», Интердисциплинарна гражданска академия, София, октомври 2011г, София, 2011
 490. Сербезова, И. Професионално значими ценности у медицинските специалисти и тяхното формиране. В: Научни трудове на русенския университет, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2010, стр. 30-35, ISBN 1311-3321.
 491. Сербезова, И. Оптимизиране на сестринските и акушерски грижи за болни от диабет тип 1 и гестационен диабет чрез инсулинови помпи. В: Научни трудове на Русенски университет - 2014, том..53, серия.83, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
 492. Сербезова, И. Участие и роля на акушерката при обучение на бременни в Йога упражнения през периода на бременността. В: Шеста международна научна конференция. Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр. 494 - 499, ISBN 1314-2275.
 493. Сербезова, И., М. Георгиева, Е. Ванкова. Изписване на медикаменти в електронна информационна система в отделение на МБАЛ АД Русе. В: Научни трудове на русенския университет, Русе, 2012, стр. 47-51, ISBN 1311-3321.
 494. Сербезова, И., Т. Недева. Разговор със семейството на потенциален органен донор. В: Научни трудове на Русенски университет - 2014, том53. серия8.3, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
 495. Сербезова, И., Т. Шербанова. Създаване на модел за видеоалгоритми за инжекционна техника при студентите медицински специалисти. В: Съвременното дистанционно обучение: тенденции, политики и добри практики, Тринадесета международна научна конференция, "Преподаване, учене и качество на висшето образование",, София, Международно висше бизнес училище, 2016, стр. 166-171, ISBN 978-954-9432-70-1.
 496. Сербезова, И., Ц. Христова. Анализ на корелацията двигателна активност - телесна маса - здраве при бременните жени. В: IX Международна научна конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“, СУ „Св. Климент Охридски“ и Департамент по спорт, СУ „Св. Климент Охридски“, 2017, стр. 217 - 223, ISBN 1314 - 2275.
 497. Сербезова, И., Ц. Христова. Методът case study в дидактическата концепция за формиране на компетенции у бъдещите акушерки. В: Сборник доклади от юбилейна научна конференция с международно участие „Образование, наука и иновации в здравните грижи“, Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - Враца, Медицински университет София, Централна медицинска библиотека, 2017, стр. 12 - 16, ISBN 978-954-9318-89-0.
 498. Сербезова, И., Ц. Христова. Структура и етапи на разработка на case study за медицински сестри и акушерки. В: Четиринадесета международна научна конференция Развитие на висшите училища в контекста на Европейските изисквания за качество на образователните услуги, София, Международно висше бизнес училище, 2017, стр. 586-591, ISBN 987-954-9432-70-1.
 499. Сербезова, И., Ц. Христова, Д. Лютакова. Оптимизиране на акушерската грижа при скрининг за рак на маточната шийка. В: XIII Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие,БАПЗГ, МУ - Вара, Филиал Шумен, Медицински университет Варна, 2017, стр. 69 - 77, ISBN 978 - 619 - 221 -.
 500. Сербезова, И., Цв. Христова. Методът Case study – метод за активно обучение на акушерки и медицински сестри. В: Научни трудове на Русенски университет Ангел Кънчев том серия, Русе, РУ, 2016, ISBN 1311-3321.
 501. Сербезова-Великова, М., И. Сербезова. Рискове за медицинския персонал, полагащ грижи за болни от Eбола. В: Научни трудове на Русенски университет - 2014, том.53, серия.81, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
 502. Спасова A. Т. Атанасова. ЕСТЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ В КЪРМАЧЕСКА ВЪЗРАСТ– ФАКТОР ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 55, серия 8.3, том 55, РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2016, стр. 83, ISBN 18.SAT-2G.105-2-.
 503. Ставрев Д., И. Сербезова, Е. Лебикян, В. Манукян. Използване на web-базирани тестове в обучението по анатомия на опорно-двигателния апарат. В: Научни трудове на русенския университет, 2008, том 47, серия 5.4, с. 10-15, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2008, стр. 10-13, ISBN 1311-3321.
 504. Стефанова Т, Радкова Н, Панайотов К, Георгиева М. Академични ресурси за разработване на доклади-самооценка за специалност от регулирани професии „медицинска сестра и акушерка”. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, стр. 113-116, ISBN 1312-6431.
 505. Стефанова Т. Ж., Ангелова-Барболова Н.С. Планиране на психо-социални интервенции за възрастни с тежки психически разстройства в Защитено жилище /Дидактически и медико-социални аспекти/. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 8.3, Русе, 2012, стр. 139-143, ISBN 1311-3321.
 506. Стефанова Т., Д. Георгиева, Р. Иванова. Концепция за организация на Преддипломния стаж за регулирана професия “Медицинска сестра”. В: Юбилейна научна конференция: „Обществено здравеопазване – традиции и перспективи“, МУ- Варна,, МУ- Варна, 2014
 507. Стефанова Т., Н. Ангелова-Барболова, Д. Георгиева. Комплексен подход за адаптиране на студенти-първокурсници към учебния процес по регулирани професии. В: Научни трудове на Русенски университет, том 50, серия 8.1, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 64-67, ISBN 1311-3321.
 508. Стефанова Т.Ж., Ангелова-Барболова Н.С. Синергетичен подход в естествено научните и хуманитарни науки. В: Годишна конференция на Русенски Университет 25-26 октомври 2013, Русе, 2013
 509. Стефанова Т.Ж., Ангелова-Барболова Н.С. Обучение чрез проблемно базирани модули по учебни дисциплини от природонаучния и медико-социалния цикъл. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 8.3, Русе, 2012, стр. 134-139, ISBN 1311-3321.
 510. Стоянава, Г., К., Андреева, Гр. Колева. Превенция на редките заболявания. В: Студентска научна сесия на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 71-74, ISBN 1311-3321.
 511. Стоянова Г., К. Андреева, Д. Георгиева. Проучване на нагласите и отношението на трудоспособното население към профелактичните прегледи. В: Втора национална студентска сесия, стр. 77, МУ- Плевен, МУ- Плевен, 2014
 512. Стоянова, А., С.Мехмедова, Й.Луканова. Раждане без епизиотомия - ролята на акушерката. В: 59-та Студентска научна сесия, под печат, Гр. Русе, 2020
 513. Стоянова, Д., Ц. Христова. Организационна форма на образователния процес с метода case study в практическото обучение на акушерките. В: ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ,,ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“, Научни трудове от конференция, ,,Иновации в образованието“, Т XXI D, Педагогически факултет, Шумен, Университетско издателство ,,Епископ Константин Преславски“, 2017, стр. 200 - 208, ISBN 1314 - 6769.
 514. Стоянова, Д; Христова,Цв. ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС С МЕТОДА CASE STUDY В ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА АКУШЕРКИТЕ.. В: В : Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“-Т.ХХI D Педагогически факултет, Шумен, 2017, стр. 200-209, ISBN ISSN-1314-6769.
 515. Т Недева О Шербанов Кр Захариева. Някои клинични особености в кондиционирането на органен донор с мозъчна смърт. В: Известия на Съюза на учените - Русе, Русе, 2016, стр. стр 28 - 31, ISBN ISN ISSN 1311- 10.
 516. Т. Недева. Може ли да се прогнозира изявата на периоперативен делир. В: Русенски университете "Ангел Кънчев, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Печатна база Русенски университет, 2014, стр. 250, ISBN 1311-3321.
 517. Т. Недева. Детекция на мозъчна смърт. В: Русенски университете "Ангел Кънчев, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Печатна база Русенски университет, 2014, стр. 233, ISBN 1311-3321.
 518. Т. Недева. Детекция на периоперативен делир – роля на медицинската сестра. В: Русенски университете "Ангел Кънчев, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Печатна база Русенски университет, 2014, стр. 11, ISBN 1311-3321.
 519. Т. Недева. Управление на пациент с периоперативен делир. В: Русенски университете "Ангел Кънчев, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Печатна база Русенски университет, 2014, стр. 244, ISBN 1311-3321.
 520. Т.Атанасова К.Захариева К. Велчева. Ротавирусни инфекции и профилактика с ROTARIH. В: Втора конференция с международно участие Здраните грижи -принос за качеството на живот Варна, Варна, 2019
 521. Тimeva T. Relationship between LH concentrations and pregnancy outcome after IVF/ICSI cycles. IN: 14th Word Congress on controversies in obstetrics, gynecology and infertility, Paris, 2011, pp. A-54
 522. Тimeva T. Advanced reproductive age - basics definitions. Лечение на стерилитета в напреднала репродуктивна възраст - резултати и усложнения. В: 2-nd Sofia Symposium, София, 2008
 523. Татяна Драганова Кристина Захариева Кина Велчева. Болнична среда Стрес и детска психика. В: Сборник резюмета III Национална научно практична конференция по здравни грижи с международно участие, София, 2019
 524. Тимева Т. Esmya (UPA) в помощ на репродуктивните намерения на жените с миома. В: XX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие, Боровец 07-10.03, 2019
 525. Тимева Т. Какво още може да кажем за добавянето на Rec-LH по време на овариална стимулация. В: XIII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие, София, октомври, 2019
 526. Тимева Т. Родоразрешение след асистирана репродукция. В: 6-то Модерно училище по акушерство и гинекология, Плевен, 12-14.04, 2019
 527. Тимева Т. Токофобия – диагноза или път към цезарово сечение по желание. В: XX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие, Боровец 07-10.03, 2019
 528. Тимева Т. 10 въпроса, свързани с овариална стимулация и 10 базирани на доказателства отговора. В: XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие., Боровец, 2018
 529. Тимева Т. Асистирана репродукция и чернодробна патология. В: IV Национална конференция по хепатология, НДК, София, 2018
 530. Тимева Т. Негативни ефекти от контролираната овариална хиперстимулация.. В: XVIII Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие, Боровец, 2017
 531. Тимева Т. Методи за оценка на ендометриума, използвани при асистирана репродукция. В: XIV Национален конгрес по АГ,, Пловдив, 2017
 532. Тимева Т. Асистирана репродукция през XXI век - доклад. В: III-то Модерно училище по акушерство и гинекология, Плевен, 2016
 533. Тимева Т. Нива на серумен прогестерон по време на КОХ - доклад. В: X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина, София, 2016
 534. Тимева Т. Ефект на прогестерона върху ендометриума, имплантацията и бременността - пленарен доклад.. В: XVII Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие, Боровец, 2016
 535. Тимева Т. Повтарящи се имплантационни неуспехи - опит за класификация.. В: XVI Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие, Боровец, 2015
 536. Тимева Т. Терапевтични цели при лечение на пациенти с повтарящи се имплантационни неуспехи.. В: IX Софийски симпозиум с международно участие, София, 2015
 537. Тимева Т. Увеличава ли се риска от рак след лечение на инфертилитета?. В: VIII Софийски симпозиум с международно участие, София, 2014
 538. Тимева Т. Влияние на овариалната стимулация върху яйцеклетката, ембриона, ендометриума и перинаталния изход. В: XIV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2013
 539. Тимева Т. Ехографски находки при пациенти с повтарящи се имплантационни неуспехи. В: VII Софийски симпозиум с международно участие, София, 2013
 540. Тимева Т. Брой, интервал и последователност на поредни IVF/ICSI процедури. В: 10-ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопиа с международно участие, Сол Несебър Ризот, 2009
 541. Тимева Т., Щерев А. Поликистозна яйчникова болест и лечение на стерилитета. В: 3-ти симпозиум с международно участие, Гранд-хотел „София“, гр. София, 2009
 542. Тимева, Т., Юнакова, М. Мониторинг на данните за прилагане на асистирани репродуктивни технологии.. В: 4-ти ESHRE симпозиум, Фокус, 2007, стр. 1-2
 543. Тодорова Т. Пациентът на хемодиализа като задължителен и специфичен субект на процеса обучение - трудности по привличане.. В: Научна конференция РУ&СУ`15, Русе, 2015
 544. Тодорова Т. Основни насоки в повишаване качеството на здравните грижи. В: Научна конференция РУ&СУ`14, Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев” – 2014, 2014
 545. Тодорова Т.,Станчева Цв., Стоянова Р. Звено за централно снабдяване със стерилни материали на МБАЛ-Русе-АД - стерилизация от ново поколение. В: Научна конференция РУ&СУ`15, Русе, 2015
 546. Тодорова, Т. Специализация на медицинската сестра - предпоставка за качество на положените здравни грижи. В: XXX Юбилейна международна online научна конференция на Съюза на учените - Стара Загора, Стара Загора, под печат, 2020
 547. Тодорова, Т. Роля и място на медицинската сестра в многопрофилния екип при обгрижване на диализно болни. В: Сборник доклади „Здравните грижи – настояще и бъдеще“, Варна, МУ Варна, 2017, стр. 63-68, ISBN 978-619-978-619-2.
 548. Тодорова, Т. Комуникация в организация. В: Научна конференция РУ&СУ, Русе, 2016
 549. Тодорова, Т., Д. Паскалев. Дейности, извършвани от медицинските сестри, при провеждане на хемодиализна процедура. В: Юбилейна научна конференция "СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ", МУ Варна, филиал Сливен, Варна, МУ Варна, 2018
 550. Тодорова, Т., Д. Паскалев. Качество на живот при пациенти на хемодиализа. В: 56-та годишна конференция на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените - Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2017, ISBN под печат.
 551. Тодорова, Т., С. Тончева, Д. Паскалев. Лечение на уремията - от горещите бани до съвременната диализа. В: XIV Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, МУ Варна, филиал Шумен, под печат, 2018
 552. Томова Н Л Цонева Кр Захариева. ПРИВЪРЗАНОСТТА КЪМ ПАРТНЬОРА/СЕМЕЙСТВОТО-ФАКТОР ЗА ЕМОЦИОНАЛНО БЛАГОПОЛУЧИЕ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ НА ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИЯ. В: 57 - ма Научна конференция на Русенски университет - Студентска научна сесия, Университетски издателски център при Русенски университет, Университетски издателски център при Русенски университет, 2018, стр. ISBN 1311-3321
 553. Томова, Н., Т. Тодорова. Употребата на алкохол в детска възраст. В: СНС, Научните трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе, 2017
 554. Феимова, Ф., Й. Луканова. Изоимунизация - хемолитична болест на плода. В: Студентска научна сесия 17.05.2018г., Секция Здравни грижи, Русе, 2018
 555. Христова И., Д. Георгиева, Г. Колева, Д. Константинова,. Историческо развитие на сърдечната катетеризация. В: Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, Пловдив, СУБ-Пловдив, 2015, стр. 8-11, ISBN 2534-9392.
 556. Христова Ир. Оценка на артериалното кръвоснабдяване на дланта чрез тест на Allen. В: Студентска научна сесия на Русенски университет 2015, Русе, 2015, стр. 132-134, ISBN 1311-3321.
 557. Христова Ир., Гр. Колева. Отговорност на медицинската сестра при подготовка на пациенти за сърдечна катетеризация. В: Научна конференция на Русенски университет, СУБ - Русе серия 8.3 том 53, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 50-52, ISBN 1311-3321.
 558. Христова Ир., Д. Георгиева, Гр. Колева. Мотивация за избор на специалността медицинска сестра и нагласа към професията. В: ХІІ-ти Национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2016, стр. 249-253, ISBN 978-619-221-081-6.
 559. Христова Ир., Д. Георгиева, Гр. Колева, Д. Константинова. Историческо развитие на сърдечната катетеризация. В: Научна конференция на СУБ-Пловдив, серия Г, том 18, Пловдив, Съюз на учените Пловдив, 2015, стр. 8-10, ISBN 1311-9427.
 560. Христова Ц. Двигателен режим през бременността в обучението на студентите акушерки. В: Осма международна научна конференция, СУ Св Климент Охридски Департамент по спорт, Университетско издателство София, 2016, стр. 122 - 128, ISBN 1314 - 2275.
 561. Христова, Ц. Физически упражнения при кърмещата жена и нужната здравна грижа. В: X Международна научна конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“, СУ „Св. Климент Охридски“ и Департамент по спорт, Софийски университет ,,Св. Климент Охридски“, Департамент по спорт, Университетско издателство ,,Св. Климент Охридски“, 2018, стр. 229 - 235, ISBN 1314 - 2275.
 562. Христова, Ц. Корелацията case study – пациент – студенти-акушерки. В: XIV Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, Медицински университет Варна, Филиал Шумен, 2018
 563. Христова, Ц. Бременната като субект на дидактическата категория. В: IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, 2018, Русе, ., Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2018, ISBN 1311-3321.
 564. Христова, Ц. Методът case study като аспект на проблемно ориентираната дидактическа технология. В: СДНС, Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Печатна база на РУ „Ангел Кънчев“, 2017, стр. 13 - 17, ISBN 1311 - 3321.
 565. Христова, Ц. Исторически данни за създаването на вагиналния спекулум. В: Сборник доклади СНС 2017, Научните трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Печатна база на Русенски университет, 2017, стр. 131 - 135, ISBN 1311 - 3321.
 566. Христова, Ц., И. Илиева, Й.Луканова. Изследване на потребности за занимания с физическа активностна студенти от специалност "Акушерка", При Русенски университет "Ангел Кънчев" и тяхната мотивация за участие. В: 58 научна конференция на Русенски университет, Гр. Русе, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 567. Христова, Цв., Й. Луканова. СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА КОРЕЛАЦИЯТА CASE STUDY − ПРОФЕСИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЯ В ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ АКУШЕРКИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ. В: Втора конференция с международно участие, Гр. Варна, 2019
 568. Хубчев Г. РОЛЯ НА СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА УРИНАРНА ИНКОНТИНЕНЦИЯ - ОБЗОР. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев" 2019 и Съюз на учените Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2019, стр. под печат, ISBN 26034123.
 569. Хубчев Г. СЪВРЕМЕННИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ВЪЗПАЛИТЕЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОРГАНИТЕ В МАЛКИЯ ТАЗ - ОБЗОР. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев" 2019 и Съюз на учените Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2019, стр. под печат, ISBN 26034123.
 570. Хубчев Г. УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЛАПАРОСКОПСКИ ОПЕРАЦИИ В ГИНЕКОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев" 2019 и Съюз на учените Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2019, стр. под печат, ISBN 26034123.
 571. Хубчев Г. РЕКТОЦЕЛЕ ПРИ ЖЕНИТЕ И НЕГОВАТА КОРЕКЦИЯ. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев" -2019 и Съюз на учените - Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2019, стр. под печат, ISBN 26034123.
 572. Хубчев Г. ANALYSIS OF TVT OPERATIONS FOR TREATMENT OF STRESS INCONTINENCE IN WOMEN-OWN RESULTS. IN: Съюз на учените -Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2017
 573. Хубчев Г. TVT-OPHIRA IN TREATMENT OF STRESS INCONTINENCE IN WOMEN. IN: Съюз на учените -Русе, РУ, 2017
 574. Хубчев Г. LAPAROSCOPIC MYOMECTOMY DURING PREGNANCY. IN: Съюз на учените -Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2017
 575. Хубчев Г. ARTIFICIAL SPHINCER - THE ONLY DEVICE THAT EFFECTIVELYTREATS FEMALE SEVERE URINARY INCONTINENCE. IN: Съюз на учените -Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2017
 576. Хубчев Г. TRT REMEEX SYSTEM - ИНОВАЦИЯ В МИКРОИНВАЗИВНИТЕ ТЕХНИКИ ПРИ ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СТРЕС ИНКОНТИНЕНЦИЯ. В: v-та Национална конференция по минимално инвазивна гинекологична хирургия, Стара Загора, 2015
 577. Хубчев Г. ДЕБРИДМАН - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО КЪМ ОПЕРАТИВНАТА ТЕХНИКА НА ХИРУРГА. В: v-та Национална конференция по минимално инвазивна гинекологична хирургия, Стара Загора, 2015
 578. Шербанова., Т, И. Сербезова. Мениджмънт на система за продължителна венозна инфузия PORT-A-CATH. В: Съвременното дистанционно обучение: тенденции, политики и добри практики, Тринадесета международна научна конференция, "Преподаване, учене и качество на висшето образование",, София, Международно висше бизнес училище, 2016, стр. 403-411, ISBN 978-954-9432-70-1.
 579. Щерев А. Тенденции, проблеми и решения в акушерството и гинекологията от края на XIX век до началото на XXI век. В: 18-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2017
 580. Щерев А. The benefits of antagonist protocol in COS. IN: 17-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2016
 581. Щерев А. Някои мерки и стъпки за подобряване на здравеопазването в България. В: Форум „Здравен дебат“, София, 2015
 582. Щерев А. Проследяване на бременност в женската консултация при нормално развитие на бременността и плода. В: IX Софийски Симпозиум с международно участие, "Асистирани репродуктивни технологии, бременност и раждане", София, 2015
 583. Щерев А. Запазване на фертилността при онкологични заболявания. В: 15-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2014
 584. Щерев А. Онкологични заболявания и свързаните с тях репродуктивни проблеми. В: VIII Софийски симпозиум с международно участие „Репродуктивна медицина и онкологични заболявания“, София, 2014
 585. Щерев А. Фетална инвазивна диагностика и терапия. В: 3-ти конгрес по акушерство и гинекология, Охрид, Македония, 2013
 586. Щерев А. Фетална инвазивна диагностика и терапия. В: 7-ми Софийски симпозиум с международно участие "Ултразвук в репродуктивната медицина", София, 2013
 587. Щерев А.,Тимева Т. Съвременни тенденции на асистираната репродукция. В: 17-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2016
 588. Юмеров, К., Гр., Колева. Ранна диагностика и превенция на сърдечно-съдовите заболявания. В: Стедентска научна сесия на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 114-117, ISBN 1311-3321.
 589. Юнакова М., Андреева П., Тимева Т., Магунска Н., Петкова Л., Щерев А. Прогностична стойност на факторите за оценка на яйчниковия резерв. В: 10-ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопиа с международно участие, Сол Несебър Ризот, 2009, стр. 21-22
 590. Юнакова М., Андреева П., Тимева Т., Магунска Н., Петкова Л., Щерев А. Прогностична стойност на факторите за оценка на яйчниковия резерв.. В: 10 ти Национален конгрес по стерилитет,контрацепция,хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопиа с международно участие, Сол Несебър Ризот, 2009
 591. Юнакова М., Савова Д., Петкова Л., Щерев А.,. Сравнение на изхода на КОX с дълъг протокол с агонист и протокол с антагонист при жени със слаб яйчников отговор.. В: 9 ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Ривиера, 2008
 592. Юнакова М., Щерев А., Савова Д., Петкова Л. Оценка на приложението на минимална стимулация при лечение на стерилитет. В: 8 ми Национален конгрес по стерилитет,контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия, Боровец, 2007
 593. Янев, Ст., Д. Георгиева. Психологичният проблем при родителите с деца страдащи от церебрална парализа. В: Научни трудове, том 47, Русенския университет, 2008, стр. 64-66, ISBN 1311-3321.
 594. Яшарова Г., Ир. Христова. Обществена информираност относно Булозна епидермолиза. В: XIII национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2017, стр. под печат
учебници
 1. Ангелова-Барболова Н.С. Психиатрия (учебник за студенти от специалност "Акушерка"). Русе, МЕДИАТЕХ Плевен, 2018, стр. 150, ISBN 978-619-207-157-8.
 2. Ангелова-Барболова Н.С., Крушкова С.А. Психопатология и диагностика в психиатрията и в клиничната психология. Русе, Хелт Консулт Русе ЕООД, 2013, ISBN 978-954-92702-4-2.
 3. Гамакова - Радкова, Н. Неонатология - учебник за акушерки и медицински сестри. Част 1. Русе, Академично издателство Русенски университет, 2017, ISBN 978-954-712-719-7.
 4. Гамакова – Радкова Н. Неонатология за специалисти по здравни грижи. Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, Издател МЕДИАТЕХ - Плевен, 2015, ISBN 978-619-207-009-0.
 5. Георгиева Д. Сестрински грижи за възрастни. Академично издателство "Русенски университет", Русенски университет, 2015, ISBN 978-954-712-651-0.
 6. Георгиева, Д., Гр., Колева. Палиативни сестрински грижи. Университетски издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, Медиатех Плевен, 2017, стр. 148, ISBN 978-619-207-100-4.
 7. Захариева К. Умения за здравословен наин на живот. РУ, МЕДИАТЕХ Плевен, 2014, ISBN 978-619-7071-69-6.
 8. Иваничка Сербезова. Специални акушерски грижи при бременни и родилки със соматични заболявания. Русе, Академично издателство Русенски университет "Ангел Кънчев", 2019, стр. 122, ISBN 078-954-712-768-5.
 9. Иваничка Сербезова. Специални акушерски грижи при бременни и родилки със соматични заболявания. Учебник за акушерки. Университетски издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2018, стр. 120, ISBN 978-619-207-143-1.
 10. Иваничка Сербезова. Специални акушерски грижи за бременни, раждащи, родилки и новородени Второ издание. Русе, МЕДИАТЕХ Плевен, 2014, стр. 288, ISBN 987-954-712-619-0.
 11. Иваничка Сербезова. Специални акушерски грижи за бременни, раждащи, родилки и новородени. Русе, Русе Прес, 2013, стр. 288, ISBN 978-619-7071.
 12. Константинова, Д.,. Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания. Русе, Медиатех - Плевен, 2017, стр. 163, ISBN 978-619-207-124-0.
 13. Петрова Н., К. Захариева, Т. Атанасова. Неврологични заболявания. Плевен, МЕДИАТЕХ, 2019, стр. 124, ISBN 978-619-207-154-7.
 14. Събев Н. Лекарствена политика. Ценова регулация в лекарствения сектор – методи, проблемни области и концепция. Русе, АВАНГАРД ПРИНТ, 2015, ISBN 978-954-337-255-3.
 15. Щерев А., ред. А.Димитров, В.Златков. Гинекологична ендокринология, стр. 118, Гинекология, учебник за студенти. София, АРСО, 2013, ISBN 9789549301373.
 16. Щерев А.,ред. А.Димитров. Нормална бременност, Оплождане. Акушерство, учебник за студенти. София, АРСО, 2014, ISBN 978-954-9301-99-1.
учебни пособия
 1. Ангелова-Барболова Н.С. Психично здраве (избрани теми). Русе, Хелт Консулт Русе ЕООД, 2013, ISBN 978-954-92702-2-8.
 2. Ангелова-Барболова Н.С., Стефанова Т.Ж. Обучение в здравословен начин на живот при лица с психични заболявания (учебно пособие за професионалисти, за потребители на психично-здравна помощ и за членове на семействата им). Русе, Хелт Консулт Русе ЕООД, 2013, ISBN 978-954-92702-6-6.
 3. Велчева К. Пубертет и Сексуално развитие. Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, МЕДИАТЕХ, 2016, стр. 119, ISBN 978 619 207 096 0.
 4. Георгиева Д. ОЦЕНКА НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ на студенти от специалност „Медицинска сестра”- Сборник протоколи за педагогическо наблюдение. Университетски издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, МЕДИАТЕХ- Плевен, 2015, ISBN 978-619-207-020-5.
 5. Георгиева Д. Сестрински грижи при възрастни- ръководство за практически упражнения. Плевен, МЕДИАТЕХ- Плевен, 2015, ISBN 978-619-207-021-2.
 6. Георгиева Д. ВЪВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТТА програма за адаптация на студенти първи курс специалност „Медицинска сестра”. Русе, Примакс, 2012, ISBN 978-954-8675-46-8.
 7. Грозева Д. Кратка обща дерматология. Русе, МедиаТех, 2016, ISBN 978-619-207-066-3.
 8. Грозева Д.,. Кратка специална дерматология. Русе, МедиаТех, 2016, ISBN 978-619-207-065-3.
 9. Захариева К. Ръководство за практически упражнения по физиология. РУ, Издателство МЕДИАТЕХ Плевен, 2015, ISBN ISBN 978-619-207-.
 10. Захариева К. Помагало за учебно клинична практика. РУ, Издателство МЕДИАТЕХ Плевен, 2015, ISBN ISBN 978-619-207-.
 11. Захариева К Д Христова. Биология и здравно образование. РУ, Издателство МЕДИАТЕХ Плевен, 2015, ISBN ISBN 978-619-207-.
 12. Колева Гр., Кр. Герова. Операционна техника - ръководство за медицински сестри. Университетски издателски център при Русенски университет, Медиатех - Плевен, 2018, стр. 288, ISBN 978-619-207-148-6.
 13. Кристна Захариева Татяна Атанасова. СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ В ПЕДИАТРИЯ. Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ ПЛЕВЕН, 2018, ISBN 978-619-207-155-4.
 14. Луканова, Й. Опорни точки за клинична практика на акушерки „Реагирай бързо”. Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2015, ISBN 978-954-712-653-4.
 15. Луканова, Й. Опорни точки за клинична практика на акушерки „Реагирай бързо”. Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2014, ISBN 978-619-7071-74-0.
 16. съст.С.Попова, Е.Маринова; ред.В.Проданов,Ц.Воденичаров. Етика и управление на здравеопазните дейности.//Етиката в българското здравеопазване. София, Симел, 2007, стр. 33-46, ISBN 978-954-9487-26-8.
 17. Тимева Т. Сборник с тестове по акушерство и гинекология. София, Бетаконсулт БГ ЕООД, 2015, ISBN 978-619-188-037-9.
 18. Христова Е, Гамакова Н. Новородени с увреждания на централната нервна система - учебно помагало за родители. Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, Издател МЕДИАТЕХ - Плевен, 2015, ISBN 978-619-207-010-6.
 19. Христова Ир. Инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания - Ръководство за медицински сестри. Плевен, МЕДИАТЕХ, 2017, ISBN 978-619-207-125-7.
 20. Христова Ц. Специални акушерски грижи при нормална бременност. Печатна база Русенски университет Ангел Кънчев, МЕДИАТЕХ - Плевен, 2017, стр. 145, ISBN 978-619-207-118-9.
 21. Христова, Ц. Индивидуални клинични случаи case study, учебно пособие за студенти акушерки и медицински сестри. Русенски университет „Ангел Кънчев“, МЕДИАТЕХ - Плевен, 2018, стр. 100, ISBN 978 - 619 -207 - .
книги
 1. Събев Н. Ръководство за учебни занятия по „Икономика на здравеопазването“, първа част. Русе, АВАНГАРД ПРИНТ, 2015, ISBN 978-954-337-245-4.
 2. Хубчев Г. Усложнения при оперативно лечение на стрес уринарна инконтиненция при жените. РУ "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ - ПЛЕВЕН, 2020, стр. 142, ISBN 978-619-207-191-2.
други трудове
 1. 10. Т. Недева, Вл. Петров- „Периоперативен делир в Ортопедично отделение- можем ли да променим честотата му?”- XVII-ти конгрес по Анестезиология и интензивно лечение, 270 30. 10. 2011г, Пловдив, сборник резюмета,стр.198. „Периоперативен делир в Ортопедично отделение- можем ли да променим честотата му?”, XVII-ти конгрес по Анестезиология и интензивно лечение,, 2011, стр. 198
 2. 4. Перкутанната химическа лумбална симпатектомия като елемент от лечението на хроничните артериални съдови заболявания на долните крайници. Вл. Петров, Г. Георгиев, М. Томов, Т. Недева ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г., Новотел Пловдив; сборник резюмета, стр. 195 – 196. Перкутанната химическа лумбална симпатектомия като елемент от лечението на хроничните артериални съдови заболявания на долните крайници. Вл. Петров, Г. Георгиев, М. Томов, Т. Недева, ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г.,, 2011, стр. 196
 3. 5. Оценка на болката и нейното повлияване при възрастни пациенти с комуникативни проблеми- пилотно сравнение на две невербални скали. Т. Недева, Д. Арабаджиева, Вл. Петров VI Национална конференция за изследване и лечение на болката, с международно участие, 31.05- 02.-6.2012, сборник резюмета, стр. 65. Оценка на болката и нейното повлияване при възрастни пациенти с комуникативни проблеми- пилотно сравнение на две невербални скали., VI Национална конференция за изследване и лечение на болката, с международно участие, 31.05- 02.-6., 2012, стр. 65
 4. 6. Затлъстяването- предизвикателство при лечението на постоперативната болка Д. Арабаджиева, Вл. Петров, Т. Недева VI Национална конференция за изследване и лечение на болката, с международно участие, 31.05- 02.-6.2012, сборник резюмета,стр.29. Затлъстяването- предизвикателство при лечението на постоперативната болка, VI Национална конференция за изследване и лечение на болката, с международно участие, 31.05- 02.-6.2, 2012, стр. 29
 5. 8. Т. Недева, Вл. Петров- „Делир в периоперативния период”- XVI- ти национален конгрес по Анестезиология и интензивно лечение с международно участие, гр. София, 01- 04. 10.2009 г., сборник с резюмета, стр. 144. „Делир в периоперативния период”-, XVI- ти национален конгрес по Анестезиология и интензивно лечение с международно участие, гр. София,, 2009, стр. 144
 6. 9. Т. Недева, Вл. Петров, П. Косев- „Влияние на интраоперативната седация с пропофол върху честотата на постоперативен делир при ортопедични пациенти”- XI-ти национален конгрес по Ортопедия и травматология с международно участие, Зл. Пясъци, 06-10.10.2010г., сборник резюмета, стр.14. „Влияние на интраоперативната седация с пропофол върху честотата на постоперативен делир при ортопедични пациенти”-, XI-ти национален конгрес по Ортопедия и травматология с международно участие, Зл. Пясъци, 06-10.10.2, 2010, стр. 14
 7. Belemezova K., M. Rizov, M. Hristova-Savova, E. Nikolova, T. Timeva, T. Milachich, M. Yunakova, P. Andreeva, P. Chaveeva, A. Shterev, V. Djonov, I. Dimova. Numerical and structural genomic aberrations in spontaneous abortions, detected by array CGH/NGS analysis., постер, 2018,European Human Genetics Conference, Milan, Italy,
 8. Petkova B., Dyulgerova-Nikolova D., Petkova R.,Milachich T.,Timeva T., Arabadji T, Shterev A. Antisperm antibodies in infertile couples, награда за най-добър постер, 2018,15th International symposium for immunology of reproduction. Varna; Jun 15-17:
 9. Timeva T. member of Guideline development group. ESHRE GUIDELINE OF OVARIAN STIMULATION, Европейски правилник, 2018
 10. Valkova L., Milachich T.,Yunakova M., Timeva T., Shterev A. Freeze all strategy for patients with advanced maternal age., The 6th World Congress of the International society for fertility preservation (ISFP), November, 2019, pp. постер
 11. Вл. Петров, К. Славова, П. Кожухаров, М. Павлова, Т. Недева, И. Славова. Честотата на усложненията като показател за качеството в детската анестезия – ретроспективен анализ на 945 случая, научно съобщение, 2007, стр. 57
 12. Вл. Петров, Т. Недева, С. Симеонов, К. Славова, М. Шопов, Т. Михайлова. Спинална анестезия при операции в областта на сакрума – кардио-циркулаторни усложнения при хипербрна и хипобарна техника, научно съобщение, 2007, стр. 77
 13. Вл.Петров, Т. Недева, К. Славова, М. Чулев, С. Симеонов. Предоперативната оценка като фактор за идентификация на рисковите пациенти – сравнение на ASA-class и POSSUM, научно съобщение, 2008
 14. Вълчев В. Бактериални, вирусни и неинфекциозни дерматози при спортисти, рецензия, 2019
 15. Грозева Д. Уртикарията - съвременни концепции и препоръки за лечение от гайдлайните, пленарна лекция, 2018,www.varnaderma.com
 16. Грозева Д. Как да подобрим грижата за пациентите с хронична уртикария?, пленарна лекция, 2017
 17. Грозева Д. Отново здрава и витална коса, популярна статия, 2020,www.graziaonline.bg, стр. 120-121
 18. Грозева Д. Сияйна кожа с Eucerin, пленарна лекция, 2019
 19. Грозева Д. Заздрави, подхрани, реактивирай с Revalid продукти за суха и изтощена коса, пленарна лекция, 2019
 20. Грозева Д. Eucerin и слънцезащита, пленарна лекция, 2019
 21. Грозева Д. Hyaluron Filler Vitamin C Booster, пленарна лекция, 2019
 22. Даниела Константинова Драганова. РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ЕКИПА ЗА КОМПЛЕКСНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПСИХИЧНО БОЛНИ, дисертационен труд, 2015,www.mu-varna.bg, стр. 151
 23. Досев Св. Съвременна имуномодулация и ваксинно профилактика. Какво трябва да знае майката на малкото дете, Вестник Бряг, 2009
 24. Досев Св. Broncho vaxom – модерна необходимост в есенно-зимния период, Вестник Бряг, 2008
 25. Досев Св. От какво боледува най-често детето през първите 6 години, лекция в директно здравно телевизионно предаване по ТВ „Кис 13”, 2007
 26. Досев Св. Ролята на фармацевта в клиничната педиатрия – профилактика, информация и конултация, лекция в програма Pharmassist, 2005
 27. Иваничка Сербезова. Интерактивни технолигии за обучение на медицински и здравни специалисти, дисертационен труд, 2012
 28. Иваничка Сербезова. Интерактивни технологии за обучение на медицински и здравни специалисти във висшите училища, Автореферат на дисертационен труд, 2012, стр. 51
 29. Колева Гр. Артериална хипертония - роля на медицинската сестра в амбулаторния контрол, дисертационен труд - резюме, 2017,DOI: 10.13140/RG.2.2.15769.06246; http://eprints.mu-varna.bg/324/
 30. Колева, Гр. АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ – РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В АМБУЛАТОРНИЯ КОНТРОЛ, автореферат, 2017,DOI: 10.13140/RG.2.2.22479.94883
 31. Кунев А. ,Стойнев Д., Димитрова Д. МЦ д-р Кунев,“и РУ Ангел Кунчев „ катедра Здравни грижи 2. МБАЛ Медика АГ отделение. 2. СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТА НИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ВАГИНАЛЕН ХЕРПЕС ПРИ БРЕМЕННИ, постер, 2018,http://www.bsobgyn.com/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/190-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-xxxvi-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0, стр. 4-5
 32. Кунев А. ,Стойнев Д., Димитрова Д. 1.МЦ д-р Кунев,“ и РУ Ангел Кунчев „ катедра Здравни грижи 2. МБАЛ Медика АГ отделение. НАШ АЛГОРИТЪМ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ПОВТАРЯЩИ СЕ РЕПРОДУКТИВНИ НЕУДАЧИ ., постер, 2018,http://www.bsobgyn.com/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/190-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-xxxvi-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0, стр. 4-5
 33. М. Шопов, Т. Михайлова, Т. Недева, Вл. Петров, Д.Арабаджиева, Р. Плачкова. Релаксометрията като инструмент за намаляване на разходите за обща анестезия., научно съобщение, 2009, стр. 146
 34. Парашкевов, Ал. Планиране на медицинското осигуряване при инцидент с масово пострадали в съюзнически операции, Курсова работа, 2011, стр. 58
 35. Парашкевов, Ал. Аспекти на хирургичната помощ при участие в мисии. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, Дисертационен труд, 2011, стр. 53 стр.
 36. Парашкевов, Ал. Аспекти на хирургичната помощ при участие в мисии. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, Дисертационен труд, 2011, стр. 187 стр.
 37. Парашкевов, Ал. и съавтори. Национална публикация 4.10 – Доктрина за медицинско осигуряване, Доктрина за медицинско осигуряване, 2014
 38. Сербезова И. Създаване на частно заведение за здравни грижи по домовете, Здравни проекти - учебник с автори К. Юрукова ,П.Салчев, И . Стамболова, Г. Чанева, 1998, стр. 130-140
 39. Сербезова И. Методическа разработка на практическо занятие на тема: Профилактика и лечение на Рахит., научно съобщение в учебник по Медицинска педагогика с автори Ц. Воденичаров, М. Митова, 1995, стр. 101-105
 40. Сербезова, И. Обучаваща програма по темата "Определяне на кръвни групи", Методика на практическото обучение на специалистите по здравни грижи, 2008,ISBN 978-954-9365-23-8, стр. 53 -60
 41. Спинална анестезия с ниска доза бупивакаинили левобупивакаин при трансуретрална резекция на простатата - Вл. Петров, Т. Недева, дм, Д. Арабаджиева, XVIII Национален конгрес по Анестезиология и интензивно лечение, с международно участие, Несебър 24 – 27.10.2013; сборник с резюмета стр.136. Спинална анестезия с ниска доза бупивакаинили левобупивакаин при трансуретрална резекция на простатата, Национален конгрес по Анестезиология и интензивно лечение, с международно участие, Несебър 24 – 27.1, 2013, стр. 136
 42. Стоев С., Тимева, Т., Гетов И., Симеонова Й. Нежелани лекарствени реакции при контролирана овариална хиперстимулация, XX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие, март, Боровец, 2019, стр. постер
 43. Т. Граматиков, Ел. Петров, Т. Недева, Д. Арабаджиева, С. Симеонов, М. Косатева. Спинална анестезия при пациенти над 75 години – честота на усложненията при 1 387 случая, научно съобщение, 2009, стр. 143
 44. Т.Недева, дм, В. Петров, Д. Арабаджиева, К. Теодосиев. Оценка на аналгетичния ефект на декскетопрофен – трометамол, при пациенти след абдоминална хирургия, научно съобщение, 2014, стр. 86-87
 45. Тимева Т. Усложнения на асистираната репродукция – овариален хиперстимулационен синдром, обучителна платформа, 2017,https://www.credoweb.bg/course/97798/mk‐d‐rshterev‐v‐polza‐na‐lekarite/course
 46. Христова Ир. Оптимизиране на здравните грижи и дейности при коронарно-съдови процедури., АВТОРЕФЕРАТ, 2018,http://www.mu-varna.bg/BG/Research/Documents/Irinka%20Atanasova%20Hristova/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.pdf, стр. 54
 47. Христова Ир. Оптимизиране на здравните грижи и дейности при коронарно-съдови процедури., ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД, 2018,http://eprints.mu-varna.bg/444/, стр. 189
 48. Христова, Ц. Технологичен модел за оптимизиране на клиничната практика на студентите акушерки и медицински сестри чрез използване на метода case study, Русенски университет, дисертационен труд, 2018
 49. Христова, Ц.,. Технологичен модел за оптимизиране на клиничната практика на студентите акушерки и медицински сестри чрез използване на метода case study, ФПНО, Русенски университет ,,Ангел Кънчев“, автореферат, 2018, стр. 52
 50. Цв. Соколов, П. Косев, Т. Недева, Вл. Петров. Постоперативна аналгезия след ендопротезиране на колянната става: ефекти на периартикуларната инфилтрация с локален анестетик, научно съобщение, 2014, стр. 116
патенти и др.
 1. Панайотов К., Шербанов О. Свидетелство за регистрация на полезен модел, "КРИОГЕННА КАМЕРА", No 2450,2017.