Списък на публикациите

монографии

 1. Антонов С. Юридическата санкция и нейната реализация. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". Русе, Русенски университет, 2015, стр. 357, ISBN 1234.
 2. Владимиров, Р. Защита на финансово-данъчната система от правонарушения, монография, ІІ преработено и допълнено издание. София, Фенея, 2005, ISBN 954-8214-19-9.
 3. Владимиров, Р. Документни престъпления, Сборник съдебна практика по документните престъпления. София, Фенея, 2004, ISBN 954-8214-19-9.
 4. Георгиев, Л.Р. “Криминалистическият видеозапис при разследването”. София, ИК “Световит”, 2008, ISBN 978 954-9761-85-1.
 5. Желева, М. Държавната власт и общественият интерес. Варна, Стено, 2009, стр. 203, ISBN 978-954-449-425-4.
 6. Желева, М. Франция и България 1919-1923 /политико-дипломатически аспекти/. Варна, Стено, 2005, стр. 326, ISBN 954-20-0289-0.
 7. Иванов М.М. Инфраструктура на разузнаването. София, Профисек, 2012, стр. 215, ISBN 978-954-32927-1-8.
 8. Кремена Раянова. Правата на жените в системата на правата на човека. Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 257, ISBN 978-619-7071-46-7.
 9. Наумова, Ст. Социология на правото. Исторически традиции и перспективи на развитие. София, ИПН-БАН, 2012, стр. 535, ISBN 954-632-027-3.
 10. Наумова, Ст. Основни въпроси на екологичното право. София, Тракия-М, 2007, стр. 320, ISBN 931-429-054-07.
 11. Огнян Велев. „Мястото на пробацията сред наказателните санкции (съпоставително изследване по българското и френското наказателно право)“. София, изд. на Българската академия на науките, 2016, стр. 852, ISBN 978-954-9583-34-2.
 12. Русева Н. Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост. София, Сиела, 2018, стр. 242, ISBN 978-954-28-2626-2.
 13. Сълов, И. Съдът - разследващ орган обвинител или арбитър в наказателното производство. София, Фенея, 2002, стр. 171, ISBN 954-8214-57-1.
 14. Сълов, И. Оценката в наказателния процес. София, Академия на МВР, 1991, стр. 161, ISBN няма.
 15. Шопова П. Основи на приложната криминология. Русе, Медиатех, 2015, ISBN 978-619-207-013-7.
 16. Шопова П. Пробацията - наказателно-правен и криминологичен анализ. Русе, Русе, 2006, ISBN 978-954-370-001-1.
 17. Шопова П., Антонов С. Работа на институциите в Русенски регион с жените – правонарушители. Русе, Медиатех, 2015, ISBN 978-619-207-007-6.
студии
 1. Антонов С. Криминологична характеристика на предсъдебния доклад. Русе, Медиатех, 2016, ISBN 978-619-207-074-8.
 2. Георгиев, Л.Р. "Основни функции на участниците в огледите на местопроизшествия". Юбилеен сборник на ЮФ при РУ "А.Кънчев", Русенски университет, 2012, ISBN хх.
 3. Русева Н. - Наказателно правна характеристика на престъпленията убийство и телесни повреди, извършени в условията на професионална непредпазливост. Русе, Русенски университет, 2018, стр. 69, ISBN 978-619-7092-08-0.
 4. Шопова П., Антонов С. Женската престъпност в Русенски регион – тенденции, фактори, прогнози. Русе, Медиатех, 2013, ISBN 978-619-7071-40-5.
статии
 1. Shopova P. Co-defense in Germany - my experience as Bulgarian defense lawyer.// Conference of the International Criminal Defance Counsil Organization ICDC (International Criminal Defance Counsil) - Brussels, 05.10.2007, 2007, No /
 2. Sopova P. Lawyer`s Defense in Bulgaria.// Conference of the International Criminal Defance Consil Organization ICDC (International Criminal Defance Counsil) - Sofia, 26.09.2008, 2008, No /
 3. Zheleva, M. The Bulgarian exit from World War I regarded from the point of Hague Law.// Sibiu, Conference proceedings IV, Land forces academy publishing house11-th International conference “Man in the knowledge based organization”,, 2006, No --, pp. 32-35, ISSN 973-7809-51-3; 97.
 4. Антонов С. Мерките за въздействие в проекта за нов Наказателен кодекс.// Затворно дело, 2010, брой 4, стр. 17-41
 5. Антонов С. Може ли пробационната мярка ограничения в свободното придвижване да бъде самостоятелно наказание за извършено престъпление.// Затворно дело, 2016, брой под печат
 6. Антонов С. Изпълнение на наказанието пробация при множество престъпления.// Сборник по случай 20 години ЮФ на РУ, 2012, брой 1
 7. Антонов,С.П. За системата на наказанията в проекта за нов Наказателен кодекс.// Затворно дело, 2010, брой 3, стр. 70-87
 8. Владимиров, Р. Относно проекта на Министерство на правосъдието за нов Наказателен кодекс.// Юбилеен сборник - 20 години Нов български университет, 2011, брой 1, стр. 18
 9. Владимиров, Р. Документни престъпления.// Правен преглед, 2007, No 1, pp. 40
 10. Владимиров, Р. Промените в НК от 2006 г. В областта на финансовите и данъчните престъпления.// АПИС-време, 2007, брой 1
 11. Владимиров, Р. Наказателният кодекс и приемането на България в Европейския съюз.// Юбилеен сборник - 15 годиини Нов български университет, 15 години департаамент "Право", 2006, брой 1, стр. 37
 12. Владимиров, Р. Данъчните престъпления, статия, с. 100-113, Сб. Наказателно правоприлагане и борба с престъпността, законодателни промени и процесуална практика.// Горекс Прес, 2005, брой 1
 13. Георгиев, Л.Р. Сравнителните образци при почерковите изследвания..// Сп. “Общество и право”,, 2012, брой 2
 14. Георгиев, Л.Р. “Слабости и грешки допускани при огледите на местопроизшествия”.// Трудове на Научно-изследователския институт по криминалистика и криминология, 2012, брой Том ХХХІІІ
 15. Георгиев, Л.Р. “Способи за фиксиране на резултатите от огледите и претърсванията на превозни средства”.// Информационен бюлетин на НИКК-МВР, 2009, брой 126-127, стр. 72-107
 16. Георгиев, Л.Р. “Местопроизшествието: необходими действия за запазването му и възможни опасности за разследващия екип по време на оглед и претърсване”.// Информационен бюлетин на НИКК-МВР, 2009, брой 128, стр. 39-51
 17. Георгиев, Л.Р. Вещото лице в съдебната зала.// Трудове на Научно-изследователския институт по криминалистика и криминология, 2008, брой том XXIX, стр. 172 – 176
 18. Георгиев, Л.Р. Действия и способи за идентифициране на труп с неустановена самоличност в процеса на разследването.// Информационен бюлетин на НИКК-МВР, 2008, брой 125, стр. 51-60
 19. Георгиев, Л.Р. Експертът в съдебната зала.// Сп. “Общество и право”, 2007, брой 8, стр. 72-75
 20. Джурова, Н. В. Превенция по отношение на престъпленията в данъчната и осигурителната система.// Международна научно-приложна конференция на тема „Приложни аспекти в превенцията, разкриването и разследването на престъпления“, Академия на МВР, 2016, брой под печат
 21. Джурова, Н. В. Деяния, свързани с укриване на ДДС по чл. 255 от НК.// Сборник от конференция в памет на проф.Георги Боянов на РУ "Ангел Кънчев", 2015, брой под печат
 22. Джурова, Н. В. Основен състав на престъплението против осигурителната система.// Сборник от ежегона научна конференция на РУ "Ангел Кънчев", 2015, брой под печат
 23. Желева, М. Функции на изпълнителната власт във връзка със защитата на държавния суверенитет според Търновската конституция. – В: Известия на Българското Историческо дружество.// /Материали от втората национална конференция на БИД на тема: „Българските институции през вековете”,, 2009, брой т.41
 24. Желева, М. Общественият интерес като функция на публичността..// Годишник на Техническия университет -Варна, 2009, брой том І, стр. 330-335, ISSN 1311-896X.
 25. Желева, М. Към въпроса за появата на държавата като форма на организация на обществото.// Морски научен форумФилологии. Обществознание, 2008, брой т.4, стр. 212-220, ISSN 1310-9278.
 26. Желева, М. Отново за Ал. Стамболийски, мирът и счупената писалка.// Известия на българското историческо дружество, 2008, брой т.40, стр. 346-354, ISSN 0081-1122.
 27. Желева, М. Факторите за формирането на модерната държава според Пиер Манан (Manent, Pierre. Histoire intellectuelle du liberalisme. Paris, Pluriel, 1987.).// Морски научен форум. Филологии. Обществознание, 2008, брой т.4, стр. 207-211, ISSN 1310-9278.
 28. Желева, М. Военната окупация: съпоставка с гражданскоправни институти.// В: Научни трудове на Русенски университет, 2008, брой т.47,серия 7, стр. 95-99, ISSN 1311-3321.
 29. Желева, М. Държавният суверенитет в условията на военна окупация.// Годишник на Техническия университет във Варна, 2008, брой --, стр. 206-211, ISSN 1311-896X.
 30. Желева, М. Съветското влияние в България 1923 – 1925 г. /От гледна точка на френските геостратегически интереси/.// В: България и Русия между признателността и прагматизма, 2008, брой --, стр. 359-367, ISSN 978-954-92392-1-8.
 31. Желева, М. Международноправна защита на гражданското население в райони на въоръжени конфликти..// Морски научен форум.Висше военноморско училище «Никола Йонков Вапцаров», Варна, 2006, брой т.4, стр. 93-100, ISSN 1310-9278.
 32. Желева, М. Към въпроса за причините и характера на Солунското примирие от 29 септември 1918 г. Военно-научен форум с международно участие.// Сборник научни трудове, В. Търново,, 2006, брой т.3, стр. 196-201, ISSN 1313-0390.
 33. Иванов М М. Принципи на дефанзивното контраразузнаване.// Национална сигурност, 2019, брой 1, ISSN 2682-941X.
 34. Иванов М.М. Наблюдение и проследяване.// Professional, 2015, брой 13, ISSN 1314-0574.
 35. Иванов М.М. Специалните служби и политическата класа.// Professional, 2015, брой 13
 36. Иванов М.М. Съвет за национална сигурност.// Professional, 2013, брой 12, ISSN 1314-0574.
 37. Иванов М.М. Съветите на ЦРУ.// Professional, 2013, брой 11, ISSN 1314-0574.
 38. Иванов М.М. Автомобилите MRAP – началото.// Professional, 2013, брой 12, ISSN 1314-0574.
 39. Иванов М.М. Арабската пролет в Египет.// Professional, 2013, брой 11, ISSN 1314-0574.
 40. Иванов М.М. Снайперските пушки - начин на употреба.// Professional, 2012, брой 10, ISSN 1314-0574.
 41. Иванов М.М. Сирийската кибер-война.// Professional, 2012, брой 10, ISSN 1314-0574.
 42. Иванов М.М. Средства и устройства за оказване на първа помощ за телохранители и охранители.// Professional, 2012, брой 10, ISSN 1314-0574.
 43. Иванов М.М. Лична охрана при движение пеш.// Professional, 2011, брой 8, ISSN 1314-0574.
 44. Иванов М.М. Научените уроци от 9/11.// Professional, 2011, брой 7, ISSN 1314-0574.
 45. Иванов М.М. Стрелба с пистолет в особени условия.// Professional, 2011, брой 9, ISSN 1314-0574.
 46. Иванов М.М. Стратегия в мениджмънта.// Professional, 2011, брой 7, ISSN 1314-0574.
 47. Иванов М.М. Езикът на тялото.// Professional, 2011, брой 6, ISSN 1314-0574.
 48. Иванов М.М. Стрелба – форми на тренировъчна дейност.// Professional, 2011, брой 6, ISSN 1314-0574.
 49. Иванов М.М. Осигуряване на безопасността на автомобила като охраняван обект.// Professional, 2011, брой 9, ISSN 1314-0574.
 50. Иванов М.М. Завършваща фаза на изстрела.// Professional, 2011, брой 7, ISSN 1314-0574.
 51. Иванов М.М. Сигурност на пощенските услуги.// Professional, 2011, брой 7, ISSN 1314-0574.
 52. Иванов М.М. Документална сигурност.// Professional, 2011, брой 9, ISSN 1314-0574.
 53. Иванов М.М. Охранително разузнаване.// Professional, 2010, брой 5, ISSN 1314-0574.
 54. Иванов М.М. Делови етикет и бизнес преговори.// Professional, 2010, No 3, ISSN 1314-0574.
 55. Иванов М.М. Втора награда не се присъжда. Как да се научим да стреляме и да улучваме.// Professional, 2010, брой 3, ISSN 1314-0574.
 56. Иванов М.М. Изграждане на система за сигурност на стопанския субект.// Professional, 2010, брой 2, ISSN 1314-0574.
 57. Иванов М.М. Психо-физиология на стрелковата подготовка.// Professional, 2010, брой 5, ISSN 1314-0574.
 58. Иванов М.М. Шофирането и проблемите на безопасността.// Professional, 2010, брой 4, ISSN 1314-0574.
 59. Иванов М.М. Действие в зони с повишен риск – психологически аспекти.// Professional, 2009, брой 1, ISSN 1314-0574.
 60. Иванов М.М. Личната охрана – начин на употреба.// Professional, 2009, брой 1, ISSN 1314-0574.
 61. Иванов М.М. Самоделни взривни устройства. Размери на елементите.// Professional, 2009, брой 1, ISSN 1314-0574.
 62. Наумова, Ст. Правно-социологически параметри и емпирични характеристики на антидискриминационното правосъзнание.// Правна мисъл, 2011, брой 1, стр. 72-93
 63. Огнян Велев. „Принудителният брак по българското наказателно право“.// „Трудове на Института по наказателноправни науки и правосъдие на Бордо“, 2017, брой 6, стр. 297-304
 64. Русева Н. Съдебните експертизи при разследването на престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост.// Общество и право, 2016, брой 8
 65. Русева Н. - Детето – пострадал от престъпление.// Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, 2015, брой 3-4
 66. Сълов, И. Теоретични положения и оценки по повод на някои изменения и допълнения на НПК от 1990 и 1995година.// Съвременно право, 1996, брой 1 и 2, стр. 31-41 и 62-69, ISSN 08611815.
 67. Сълов, И. Същност на доказателствата в наказателния процес.// Правна мисъл, 1991, брой 3, ISSN 0032-6968.
 68. Сълов, И. Актуални въпроси на образуването на предварителното производство и на разкриването на обективната истина.// Държава и право, 1990, брой 7, стр. 68-74, ISSN 0205-3985.
 69. Сълов, И. Актуални въпроси на образуването на предварително производство и на разкриването на обективната истина /неопределеност-вероятност-достоверност/.// Държава и право, 1989, брой 8/9, стр. 101-110, ISSN 0205-3985.
 70. Сълов, И. Уличеното лице и основните начала на наказателния ни процес.// Държава и право, 1988, брой 4, стр. 55-66, ISSN 0205-3985.
 71. Сълов, И. Бързото производство.// Правна мисъл, 1987, No 3, pp. 94-105, ISSN 0032-6968.
 72. Сълов, И. Относно някои изменения и допълнения на НПК.// Правна мисъл, 1987, брой 6, стр. 60-71, ISSN 0032-6968.
 73. Сълов, И. Върху проблема за т нар диференцирана процесуална форма.// Правна мисъл, 1986, брой 5, стр. 51-60, ISSN 0032-6968.
 74. Сълов, И. По някои въпроси на прокурорския надзор за законност в предварителното производство.// Правна мисъл, 1985, брой 3, стр. 70-77, ISSN 0032-6968.
 75. Сълов, И., А.Гиргинов. Негодността на дееца да понесе наказателна отговорност и разпоредбата на чл 21 ал 1 НПК.// Правна мисъл, 1989, брой 5, стр. 6, ISSN 0205-3985.
 76. Сълов, И., Г.Георгиев. По въпроса за същността на предварителното разследване и доказателственото значение на свидетелските показания.// Правна мисъл, 1985, брой 6, стр. 77-85, ISSN 0032-6968.
 77. Тагарова, Н. В. Практически проблеми при погасяването по давност на данъчните задължения.// Предизвикай давността, 2017, брой 2, ISSN 978-954-28-2354-4.
 78. Шопова П. Ролята на криминологията и сродните й науки в противодействието на престъпността.// Сборник на Юридически факултет на Русенски университет, 2018, брой /, стр. 4-14, ISSN 9786192071509.
 79. Шопова П. Ролята на криминологията за формиране на държавната политика за противодействие на престъпността в България.// Сборник на БАК "Перспективи за развитието на криминологията в България", 2017, брой /, стр. 37-56, ISSN 9786199020074.
 80. Шопова П. Проблеми на социалната система за превенция на престъпността.// Сборник "Актуални проблеми на превенцията на престъпността" - Международна научна конференция на ЮФ на Пловдивския университет, 2006, брой /, стр. 262-269
 81. Шопова П. Същност и особености на приложната криминология.// Списание "Общество и право", 2017, брой 1
 82. Шопова П. Законодателният процес и превенцията на престъпността.// Бюлетин на правен институт на БАН, 2015, брой /
 83. Шопова П. Ролята на министъра на правосъдието в превенцията на престъпността.// Научна конференция на Русенски университет, 2015, брой /
 84. Шопова П. Работа с момичетата-правонарушители на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Русенски регион.// Научна конференция на Русенски университет, Юридически факултет, 2014, брой /
 85. Шопова П. Тенденции на женската престъпност в Русенски регион.// Научна конференция на Русенски университет, Юридически факултет, 2013, брой /
 86. Шопова П. Криминологията в съвременна България.// Научна конференция на Русенски университет, Юридически факултет, 2012, брой /
 87. Шопова П. Формиране на националната превантивна политика.// Юбилейна конференция на Българската асоциация по криминология, 05.2011 г., 2011, брой /
 88. Шопова П. Организация, учебни програми и осъществяване на обучение в пробационен център - Русе.// Народна култура, 2005, брой /
 89. Шопова П. Преступность в Болгарии: состояние, тенденции, перспективы.// Саратов, 2005, брой /
 90. Шопова П. Развитие на идеите за законодателната рамка на пробацията в България.// ГДИН, фондация "Франц Зайдел", Институт за политически и правни изследвания, 2004, брой /
 91. Шопова П. Превъзпитание, но не зад решетките.// /, 2004, брой /
 92. Шопова П. Криминологични аспекти на пробацията.// Затворно дело, 2004, брой 3
 93. Шопова П. Правно регулиране и организация на работата в пробационен център - Русе.// Народна култура, 2003, брой /
доклади
 1. Geleva, M. Lawful deviations of the principle of Separation of Powers.. IN: Journal of Legal Theory, HU, 2009, ISBN 1588-080X.
 2. Ivanov I. Punishment imposed for hooliganism in the Republic of Bulgaria. IN: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2018, ISBN Под печат.
 3. Ivanov I. Personality of the hooligan in Bulgaria. IN: Научни трудове на Русенски университет Том 55 серия 7 Правни науки, Русе, 2017, ISBN 13113321.
 4. Zheleva, M. Separation of Powers during Times of Conflict. IN: Journals, Series B. Volume 2, no.2, Sibiu Alma Mater University, 2009, pp. 1-4, ISBN 2065-2364.
 5. Zheleva, M. French policy concerning formation and consolidation of the Little Entente. IN: Juridical science, Land forces academy publishing house,, 12-th International conference “The knowledge base, 2007, pp. 44-51, ISBN 978-973-7809-71-1.
 6. Zheleva, M. – In: /2009 (Law and Adminirtrative Sciences). . ISSN . Civil society and State in the works of Jean-Jacques Rousseau. IN: Jurnals, Series B. Volume 2, no.1, Sibiu Alma Mater University, 2009, pp. 1-5, ISBN 2065-2364.
 7. Антонов С. Мерките за пробационен надзор в българската наказателноправна система. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2016, стр. 328-335, ISBN 1311-3321.
 8. Антонов С. Функционална характеристика на наказанието. В: Сб. Доклади от научна конференция посветена на 125г. от рождението на проф. Любомир Владикин – гр. Русе, Русе, 2016, стр. под печат
 9. Антонов С. Юридическата санкция. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, том 54, серия 7, 2015, стр. 128-138
 10. Антонов С. Необходима ли е ал.2 на чл.47 от Наказателния кодекс. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, том 54, серия 7, 2015, стр. 139-143
 11. Антонов С. Принципи и функции на юридическата отговорност. В: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 7, Русе, 2014, стр. 56-66
 12. Антонов С. Приспадане на предварителното задържане при изпълнение на наказанието пробация. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база на РУ, 2012, ISBN 1311-3321.
 13. Антонов, С. Развитие на наказанията без лишаване от свобода. В: Сб. Доклади от научна конференция на тема: „Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство”, София, 2018, стр. под печат
 14. Антонов, С. Тъждествени ли са правните термини „противоправен“ и „неправомерен“?. В: Сб. Доклади от научна конференция на тема: „Наказателното правораздаване – традиции и перспективи”, София, 2018
 15. Антонов, С. Може ли медиацията да бъде алтернатива на наказанието лишаване от свобода?. В: Сб. Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2018, стр. под печат
 16. Антонов, С. Разграничение на превантивната дейност от превантивната функция на наказателната отговорност. В: Сб. Доклади от научно-приложна конференция на тема: "Ролята на криминологията и сродните ѝ науки в противодействието на престъпността", Русе, 2018, стр. 28-35, ISBN 978-619-207-150-9.
 17. Антонов, С. Ниската ефективност на санкционната дейност на административните органи като благоприятстващ фактор за увеличаване на корупционните прояви. В: Сб. Доклади от научно-приложна конференция на тема: "Проблеми на корупцията в Република България", Русе, 2018, стр. под печат
 18. Антонов, С. Правна характеристика на предвидените възпитателни мерки в Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В: Сб. Научни трудове на Русенския университет, том 56, серия 7, Русе, 2017, стр. 122-128
 19. Антонов, С. Развитие на обучението и изследователската дейност по криминология в Русенския университет „Ангел Кънчев“. В: Сб. Доклади от научна конференция посветена на 30г. от учредяването на Българската асоциация по криминология, София, 2017, стр. 139-156, ISBN 9786199020074.
 20. Антонов, С. Държавна политика за противодействие на организираната престъпност. В: Сб. Доклади от международна научна конференция на тема: „Противодействие на радикализацията и тероризма”, София, 2017, стр. 93-120, ISBN 978-954-348-145-3.
 21. Антонов, С. Електронното наблюдение като способ за контрол на поведението на правонарушители. В: Сб. Доклади от международна научно-приложна конференция на тема „Приложни аспекти в превенцията, разкриването и разследването на престъпления“ – гр. Пловдив, София, 2016, стр. 356-383, ISBN 978-954-348-137-8.
 22. Георгиев, Л.Р. "Криминалистическо изследване на ксерографски и други копия на подписи". В: Сборник с доклади от Международна конференция на ЮФ, Русенски университет, 2012
 23. Желева, М. Вътрешнодържавни и задгранични органи за защита на държавния суверенитет. В: Научна конференция с международно участие, сборник „Научни трудове” в НВУ „Васил Левски” – гр, 2008
 24. Желева, М. Създаването на Обществото на народите като гарант за колективната сигурност след Първата световна война.В: ХХІ век. Толерантност и нетърпимост в международните отношения.. В: Сборник доклади от научна конференция, ВСУ «Ч. Храбър»,, 2007, стр. 485-494, ISBN 978-954-715-346-2.
 25. Желева, М. Насилието над цивилното население по време на Първата световна война. В: Морски научен форум,т.4, Висше военноморско училище «Никола Йонков Вапцаров, 2006, стр. 211-217, ISBN 1310-9278.
 26. Желева, М. Версайската дипломатическа система и иредентизмът. В: сборник от доклади на Юбилейна научна сесия «130 години от Априлското въстание»,, НВУ «В. Левски», факултет «Авиационен», Д. Митропо, 2006, стр. 145- 152, ISBN 978-954-713-079-1.
 27. Желева, М. Франция и въпросът за ревизията на военните клаузи на Ньойския договор при управлението на Демократическия сговор. В: Юбилейна научна сесия «130 години от Априлското въстание»,, НВУ «В. Левски», факултет «Авиационен», Д. Митропо, 2006, стр. 153- 160, ISBN 1-978-954-713-079.
 28. Иванов И. Хулиганството - престъпление, административно нарушение и противообществена проява. В: Сборник доклади от научна конференция на тема: Наказателното правораздаване - традиции и перспективи, организирана от ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски", София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, ISBN 978-954-07-4405-6.
 29. Иванов И. Формиране на наказателната политика и политиката по превенция на престъпността. В: Сборник с доклади от проведена конференция на тема: Ролята на криминологията и сродните й науки в противодействието на престъпността, Русе, Медиатех, 2018, стр. 36-45, ISBN 978-619-207-150-9.
 30. Иванов М М. Разузнавателната дейност - пропуснати възможности за ефективно противодействие на миграционния натиск. В: Юридически сборник том XXVI, Бургаски свободен университет Център за юридически науки, 2019, ISBN 1311-3771.
 31. Иванов М М. Усъвършенстване на дейността на дирекция "Вътрешна сигурност" чрез въвеждане на съвременни методи и форми за противодействие на корупцията. В: Заедно срещу корупцията, София, 2019, ISBN 978-954-348-179-8.
 32. Иванов М М. Оперативноиздирвателните мероприятия - правни диспропорции и парадокси. В: Научни четения посветени на 140-годишнина от приемането на Търновската конституция, Пловдивски университет, Сиела Норма АД, 2019, ISBN 978-954-28-3.
 33. Иванов М М. ABOUT THE UNIONS OF THE STATE. IN: – CKS 2019 – Challenges of the Knowledge Society Bucharest, 17th - 18th May 2019, 13th Edition, Bucharest, 2019, ISBN ISSN 2359-9227.
 34. Иванов М.М. Проучвания за сигурност на персонала. В: 57та Годишна конференция на Русенския университет НОВИ ИНДУСТРИИ, ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО – ПРОЕКЦИИ НА БЪДЕЩЕТО, Русе, “Angel Kanchev” University of Ruse, 2018, ISBN 2603-4123.
 35. Иванов М.М. Нацизъм и ислям. В: Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, Шумен, Университетско издателство “Свети Константин Преславски", 2018, ISBN 1314-3921.
 36. Иванов М.М. Време, пространство… хибридна война. В: Годишна научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана”, „Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната“ 19 и 20 май 2016 г., Военна академия „Г. С. Раковски“, София, 2017, ISBN 978-954-9348-89-7.
 37. Иванов М.М. Илюзиите при моделирането на сигурността. В: Годишна научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана”, Военна академия "Г.С. Раковски", София, 2013
 38. Иванов М.М. Информационно-психологическата война в съвременните въоръжени конфликти. В: Международна научна конференция „Военното образование и научните изследвания в сферата на отбраната и сигурността: традиции, настояще и бъдеще” – Военна академия, София, 2012
 39. Иванов М.М. Либия – новата война. В: Сборник на МИИО АБ, София, 2011, ISBN 1313-5589.
 40. Иванов М.М. Задачи на разузнавателния анализ. В: „Общественият ред и сигурност – предизвикателство пред второто десетилетие на XXI век”, София, 2011
 41. Иванов М.М. Армия и полиция – дифузия на функции и задачи. В: Национална конференция с международно участие “Металознание, хидро- и аеродинамика и национална сигурност 2014”, София, БАН, Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" с център по хидроаеродина, 2011, ISBN 1313-8308.
 42. Иванов М.М. Форми на геополитическо противоборство. Специални методи за водене на война. В: Национална конференция „Младежта на България, европейската ни идентичност и иновативни постижения“, БАН. 20.05.2008 г., София, 2008
 43. Иванов М.М. Информационно – психологическа война. Развитие на понятието. В: Научна поддръжка на трансформацията на сектора за сигурност - 2008 : [сборник доклади от национална конференция, 6 ноември 2008 г., София], София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2007, ISBN 978-954-322-331-2.
 44. Иванов М.М. Информационно-психологически операции. В: Научна конференция „Тероризъм, медии, сигурност”, НБУ, София, 2007
 45. Иванов М.М. Информационната война – теория и практика. В: Научна поддръжка на трансформацията на сектора за сигурност - 2008 : [сборник доклади от национална конференция, 6 ноември 2008 г., София], София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2007, ISBN 978-954-322-331-2.
 46. Иванов М.М. Форми и методи на проучване за надеждност и контрол на надеждността на лицата кандидатстващи и/или получили достъп до КИ. В: “Проблеми на контрола от страна на компетентните органи в областта на защитата на класифицираната информация” – АМВР, София, 2005
 47. Иванов М.М. Контраразузнавателни мерки за противодействие на терористични формирования. В: Щабна тренировка “Заедно срещу тероризма” – Военна академия "Г.С. Раковски", София, 2005
 48. Кремена Раянова. Европейският съюз и проблемите на държавния суверенитет. В: Научно-практическа конференция посветена на живота и делото на проф. Георги Боянов, Русенски университет, Печатна база - под печат, 2015
 49. Кремена Раянова. Развитие на института за правата на жените - взаимодействие между международното и националното право. В: Научни трудове на Русенски университет, Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2014
 50. Кремена Раянова. Политическите права на жените. В: Сборник доклади "Кръгла маса на ЮФ", Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 152-160, ISBN 978-954-712-610-7.
 51. Кремена Раянова. Защита правата на жените в рамките на Съвета на Европа. В: Научни трудове на Русенски университет, Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2014
 52. Кремена Раянова. Екологичната защита, като нова организационна функция на държавата. В: Сборник на Юридическия факултет, Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2012
 53. Кремена Раянова. Европейски измерения на концепцията за устойчиво развитие. В: Научни трудове на Русенски университет, Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2012
 54. Кремена Раянова. Развитие на международното екологично право. В: Научни трудове на Русенски университет, том 47, серия 7, Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2008, стр. 49-53
 55. Кремена Раянова. Хармонизиране на българското законодателство с това на Европейския съюз в областта на околната среда, Национална научна конференция, Социално-икономическо развитие на България в Европейския съюз. В: Сборник доклади Великотърновски университет, Велико Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2006, стр. 250-257
 56. Кремена Раянова. Международноправни мерки за предотвратяване на замърсяването на морето с нефт. В: Научни трудове на Русенски университет, том 45, серия 1, Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2006, стр. 255-261
 57. Кремена Раянова. Международноправни аспекти на опазването на черно море от замърсяване Научни трудове на Русенски университет. В: Научни трудове на Русенски университет, 41, серия, Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2004, стр. 71-76
 58. Кремена Раянова. Опазване и използване водите на река Дунав, Международноравни актове в областта на околната среда. В: Научни трудове на Русенски университет, 41, серия, Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2004, стр. 407-411
 59. Кремена Раянова КР. Теоретични аспекти, особености и последици на нормите на международното право. В: Научни трудове, том 54, серия 7, Правни науки, Русенски университет, Печатна база - под печат, 2015, ISBN 1311-3321.
 60. Наумова, Ст. Функционални особености на антидискриминационното правосъзнание. В: Русенски университет"А.Кънчев", Русе, 2011, стр. 13-17, ISBN 1311-3321.
 61. Огнян Велев. „Криминологично съдържание на понятието „превенция“. В: сборник с доклади от конференция на РУ „Ангел Кънчев“, на тема „Ролята на криминологията и сродните ѝ науки в противодействието на престъпността“, Русе, МЕДИАТЕХ, 2018, стр. 23-27, ISBN 978-619-207-150-9.
 62. Огнян Велев. „Юридическа същност на принудителното лечение на психичноболни индивиди по българското право“. В: сборник „Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева“, Велико Търново, ИВИС, 2013, стр. 342-361, ISBN 978-954-2968-50-4.
 63. Огнян Велев. „Критични бележки за наказанието по българското наказателно право“. В: сборник „Дни на науката 2009“, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, Велико Търново, Фабер, 2010, стр. 95-108, ISBN 978-954-400-276-2.
 64. Огнян Велев. „Наказанията по френското наказателно право“. В: сборник „Дни на науката 2009“, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, Велико Търново, Фабер, 2010, стр. 109-124, ISBN 978-954-400-276-2.
 65. Огнян Велев. „Условното осъждане по френското наказателно право“. В: сборник „България и българите в Европа“, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, Велико Търново, Фабер, 2010, стр. 226-244, ISBN 978-954-400-301-2.
 66. Раянова К. M.Филипова. Формиране на екологичната функция на държавата и нейната възпитателна роля. В: , Юбилеен международен конгрес: Наука, обучение, технологии „”40 години България – космическа държава”, Шумен, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ”, 2012, стр. 381-386, ISBN ISBN 978-954-577-.
 67. Раянова, Кремена Божидарова. Обща характеристика на концепцията за устойчиво развитие. В: Научни трудове, том 50, Русе, 2011, стр. 134-138
 68. Раянова, Кремена Божидарова. Принципи на международното екологично право. В: Научни трудове, том 49, Русе, 2010, стр. 117 – 124
 69. Раянова, Кремена Божидарова. Механизъм на адаптиране на международноправните норми. В: Научни трудове, том 48, Русе, 2009, стр. 56-65
 70. Русева Н. Обстоятелства, подлежащи на установяване и доказване при разследване на корупционни престъпления. В: Научно-приложна конференция в Русенски университет на 02.05.2018 г. „Проблеми на корупцията в Република България“, Русе, 2018
 71. Русева Н. Разпитът като способ за събиране на нематериални следи от престъпление. В: Международна научна конференция - Русенски университет и Съюз на учените - Русе, 2018 г., Русе, 2018
 72. Русева Н. Духовните училища в България – какво не знаем. В: Сборник доклади от МНК,гр. София, април 2017г., на тема: :Противодействие на радикализацията и тероризма“, София, 2017
 73. Русева Н. Принудата в наказателното право – съдържание и форми, разследване, доказване. В: Научна конференция в Русенски университет, Юридически факултет, октомври 2017, Русе, 2017
 74. Русева Н. Престъпления против личността, извършени при професионална непредпазливост. Причини и условия, обуславящи извършването им. В: Научно-приложна конференция на тема: „Ролята на Криминологията и сродните й науки в противодействието на престъпността“, Русе, 2017
 75. Русева Н. Характерни следствени ситуации при разследване на промишлени аварии с пострадали лица. В: Международна научно приложна конференция, рег. № 8089/10.09.2016 г. на Академия на МВР., София, 2016
 76. Русева Н. Значението на огледа на местопроизшествие при разследване на промишлени аварии. В: СНС 2016 – Русенски университет, Сборник програма и резюмета. Русенски университет и Съюз на учените - Русе, 2016 г., Русе, 2016
 77. Русева Н. Обстоятелства подлежащи на изясняване и доказване при разследване на убийство и телесни повреди в условията на професионална непредпазливост. В: Научно-приложна конференция, посветена на Научно-практическата конференция, посветена на живота и делото на проф. д-р Георги Боянов, Русе, 2015
 78. Русева Н, Стаматова Й. Детето като участник в наказателното производство - в ролята на пострадал от пътно-транспортно произшествие. В: Научна конференция в Софийски университет „Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство”, май 2018, София, 2018
 79. Русева Н, Христова М. Тактика на провеждане на разпит на дете, пострадало от престъпление. В: Сборник програма и резюмета. Русенски университет и Съюз на учените - Русе, 2017, Русе, 2017
 80. Сълов, И. Актуални въпроси на предварителното разследване от съответните органи на МВР в досъдебното производство. В: Сборник "Роля и място на органите на МВР в досъдебното производство", София, Академия на МВР, 2005
 81. Сълов, И. Конституционосъобразността и последователността на наказателнопроцесуалната ни система-предпоставка за ефективност на органите на съдебната власт в производството по наказателни дела. В: Бюлетин на Асоциация на прокурорите в България, София, 2000, стр. 37-45, ISBN 954-9639-.
 82. Сълов, И. Актуални проблеми на наказателния процес на Република България. В: Сборник "Сто години наказателен закон и актуални проблеми на наказателното законодателство 1896-1996", София, Министерство на правосъдието, 1996
 83. Шопова П. Законът за трафик на хора и неговото приложение. В: Конференция на "Каритас", Русе, 2008
 84. Шопова П. Корупцията в България - криминологични и наказателно-правни аспекти. В: Конференция на Инфраню-Германия и Инфраню-България, Берлин, 2008
 85. Шопова П. Престъпност и криминологични изследвания. В: Конференция на СУ "Свети Климент Охридски", София, 2007
 86. Шопова П. Проект "Престъпността в България - тенденции и фактори". В: Институт "Отворено общество", /, 2006
 87. Шопова П. Тенденции на престъпността и особености на правонарушителите при български граждани от ромски произход. В: Британско-български проект за обучение на пробационни служители, /, 2005
 88. Шопова П. Изследване на тенденциите и факторите на престъпността на територията на квартал "Факултета" - София и квартал "Нов път" - Видин. В: /, /, 2005
 89. Шопова П. Приложни аспекти на пробацията. В: /, Стара Загора, 2004
 90. Шопова П. Политика по наказване и тенденции на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В: Анализ от изследване - институт "Отворено общество", /, 2004
 91. Шопова, П. Законът за защита срещу домашното насилие и неговото приложение. В: Конференция на "Каритас", Русе, 2010
учебници
 1. Желева, М. Въведение в теорията на държавата и правото /записки по лекции/. Варна, Технически университет, 2009, ISBN 978-954-20-0463-9.
 2. Иванов М.М. Оперативноиздирвателните мероприятия. София, Академия на МВР, 2014, стр. 104, ISBN 978-954-348-0975.
 3. Иванов М.М. Съвременният тероризъм – същност, видове и проблеми на противодействието му. София, Академия на МВР, 2012, стр. 202, ISBN 978-954-348-0760.
 4. Иванов М.М., Й.Й.Пенев, Р.В.Янев, С.М.Марков. Противодействие на организираната престъпност. София, Академия на МВР, 2011, ISBN 978-954-348-053-1.
 5. М Филипова, К.Раянова. Опазване на околната среда. Pусе, Русенски университет, 2013, стр. 155, ISBN 978-954-712-585-8.
 6. Шопова П. Наказателно-изпълнително право. Русе, Русенски университет, 2015, ISBN 978-954-712-640-4.
учебни пособия
 1. Георгиев, Л.Р. Казуси по криминалистика и по съдебни експертизи.. София, ИК "Фенея", 2012, ISBN хх.
 2. Георгиев, Л.Р. Разпознаване на фалшиви и подправени документи /научна редакция и увод към българското издание/. София, ИК Атея", 2012, ISBN хх.
 3. Георгиев, Л.Р. Практическо ръководство по криминалистика. Разкриване и разследване на престъпления. Част – 2.– съавторство, съставителство, научна редакция.. София, ИК “Световит”, 2010, ISBN 954-9761-56-8.
 4. Георгиев, Л.Р. Практическо ръководство по криминалистика. Разкриване и разследване на престъпления. Част – 1.. ИК “Световит”, София, 2009, ISBN 954-9761-56-8.
 5. Георгиев, Л.Р. Методическо ръководство за разследване на палежи. съавторство, съставителство, научна редакция;. София, ИК “Световит”, 2007, ISBN 954-9761-26-6.
 6. Георгиев, Л.Р. Методическо ръководство. Разкриване и разследване на сексуални престъпления.съавторство, съставителство, научна редакция. София, ИК “Световит”, 2007, ISBN 978-954-9761-50-9.
 7. Кремена Раянова. Българско екологично законодателство -сборник нормативни актове. Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 305, ISBN 978-619-7071-45-0.
 8. Румен Владимиров, съавторство. Наказателно право /теоретично положения тестове, казуси и съдебна практика/, Учебно помагало, второ преработено издание. София, Сиела, 2011, стр. 250, ISBN 978-954-28-0590-8.
 9. Румен Владимиров, съавторство. Схеми и определения, обща част по Наказателно право, учебно помагало, второ преработено издание. София, Сиела, 2011, стр. 241, ISBN 13:978-954-28-021.
книги
 1. Георгиев, Л.Г. "От местопрестъплението - Bulgaria" - Сборник с полицейско-криминални разкази и литературен сценарий". София, ИК "Атея", 2012, ISBN хх.
 2. Иванов М М. Оперативноиздирвателна дейност на службите за сигурност. Плевен, НИМА, 2019, стр. 470, ISBN 978-619-162-673-1.
 3. Иванов, М. Контраразузнаването - тайни инструменти за влияние. Плевен, НИМА, 2019, стр. 265, ISBN 978-619-162-670-0.
други трудове
 1. Георгиев, Л.Р. "С вятър, платна и уиски", Журналистиески репортаж във вестник "Българска армия"-30.11.2012г., 2012
 2. Шопова П. Наказателно-изпълнително право, Електронен курс на обучение, 2013