Списък на публикациите

монографии

 1. Atanassov G.,I.Iliev,C.Chassoul. Industrial flue gas scrubbing from particulates with superimposed heat recovery by means of condensing economizers state of the art. Utrecht, Holland, Office for official publications of the European Community, 1995, pp. 130, ISBN 92-825-4007-3.
 2. Hristo Beloev, Miroslav Pristavka, Vladimir Krocko. Quality control in production processes. Ruse, Uniwersity of Ruse, 2014, pp. 154, ISBN 978-619-7071-62-7.
 3. Hujo Ľ., P. Kangalov, J.Kosiba. Laboratory Test Devices for Evaluating the Lifetime of Tractor Hydraulic Components (Proceedings, Methods and Applications). Ruse, University of Ruse “Angel Kanchev”, 2015, ISBN 978-954-712-665-7.
 4. Iliev I, N.Kaloyanov, P.Gramatikov, A.Terziev, I.Palov, S.Stefanov, K.Sirakov,V.Kamburova. Energy Efficiency and Energy Management Handbook, Bulgaria Energy Efficiency for Competitive Industry Financing Facility (BEECIFF): Project Preparation, Capacity Building and Implementation Support. Sofia, Ministry of Economy, Energy and Tourism (“MoEET”), 2012, pp. 224, ISBN 978-619-90013-8-7.
 5. Juraj Jablonicky, Daniela Uhrinova, Mitko Nikolov. Consideration of the properties of selected biofuels. Русе, Русенски университет, 2013, pp. 88, ISBN 978-619-7071-32-0.
 6. Kollárová K., Š.Pogran, P. Kangalov. Precision Tillage: on the Way from Information to Decisions. Ruse, University of Ruse “Angel Kanchev”, 2015, ISBN 978-954-712-656-5.
 7. Maros Korenko, Hristo Beloev, Pavol Kaplik. Quality controls using PPAP method. Ruse, Uniwersiry of Ruse, 2013, pp. 154, ISBN 978-619-7071-12-2.
 8. Michl Kralik, Juraj Jblonicky, Mitko Nikolov. Monitoring of NOx emissions at selected diesel engine. Ruse, University of Ruse, 2015, pp. 94, ISBN 978-954-712-678-7.
 9. Monica Dubenova, Roman Galik, Kaloyan Stoyanov. Effect of breeding technology on production of ammonia and greenhouse gas emissions in facility for pigs. Ruse, Angel Kanchev University of Ruse, 2014, pp. 82, ISBN 978-619-7071-66-5.
 10. Stefan Gaspar, Jan Pasko, Hristo Beloev. Production technology of aluminium castings by die casting. Ruse, Uniwersiry of Ruse, 2013, pp. 198, ISBN 978-619-7071-13-9.
 11. Valach M., Ľ. Híreš, P. Kangalov,. Biofuels and biolubricants in agricultural machinery. Ruse, University of Ruse “Angel Kanchev”, 2015, ISBN 978-954-712-679-4.
 12. Алипиев, О. Геометрия на еволвентното зацепване. Русе, Русенски университет, 2010, стр. 152, ISBN 978-954-8467-34-6.
 13. Алипиев, О. Нетрадиционни зъбни предавки със симетрично и несиметрично зацепване. Русе, Дема прес, 2019, стр. 445, ISBN :978-954-92964-95.
 14. Алипиев, О. Циклоидни предавки с вътрешно зацепване. Русе, Дема прес, 2019, стр. 183, ISBN 978-954-92964-8-8.
 15. Белоев Х.И., П.Д.Димитров. Почвозащитни технологии - второ преработено и допълнено издание. Русе, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2019, стр. 223, ISBN 978-954-712-757-9.
 16. Белоев Х.И., П.Д.Димитров. Почвозащитни технологии - първо издание. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2017, стр. 191, ISBN 978-954-712-708-1.
 17. Белоев, Х. Технологии и система машини за минимална обработка на почвата на наклонени терени в условията на устойчиво земеделие. Дисертация за присъждане на ОНС "доктор на техническите науки". Русе, Русенски университет, 2009, ISBN 1234.
 18. Белоев, Х. Изследване на комбиниран работен орган за обработка на почвата. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". Русе, Русенски университет, 1997, ISBN 1234.
 19. Белоев, Х, П.Радулов, А.Ангелов, П.Димитров, К.Стоянов, Т.Билева. Използване на органични остатъци в земеделието. Русе, Русенски университет, 2011, стр. 152, ISBN 978-954-8467-17-9.
 20. Борисов, Б. Изследване на комбиниран наситняващ апарат за груби фуражи. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". Русе, Русенски университет, 1991, ISBN 1234.
 21. Борисов, Б.Г. Приложение на теорията на подобие при проектиране на земеделската техника. Авангард принт-Русе, Авангард принт-Русе, 2019, стр. 122, ISBN 978-954-337-386-4.
 22. Бурджиев, С. Д. Алтернативни политики по управление на риска от природни и предизвикани от човека бедствия. гр. София, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2012, ISBN 1313-8308.
 23. Владимиров, Л. Оценка на риска за възникване на критични аварийни ситуации. Русе, Медиатех, 2011, стр. 190, ISBN 978-954-8467-27-8.
 24. Владимиров, Л. Теория на трансграничната екологична сигурност. Варна, Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2012, стр. 636, ISBN 978-954-715-572-5.
 25. Владимиров, Л. Рискметрия в екологичната сигурност. Варна, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, 2009, стр. 277, ISBN 978-954-715-440-7.
 26. Георгиев, Ив., К.Василев, Ив. Дочев, Б.Борисов, П.Терзиев, М.Василева, Св. Митев, Ат.Ташев. Технологии и комплекси машини за прибиране на грубите фуражи.. Русе, ПБ на ВТУ, ВТУ, 1991, стр. 194, ISBN 15071951.
 27. Грозева, Т. ФОРМООБРАЗУВАНЕ ПРОФИЛИТЕ НА ЗЪБИТЕ НА АРКОИДНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА С НАДЛЪЖНА ЦИКЛОИДНА ЛИНИЯ НА ЗЪБА. Русе, Академично издателство Русенски университет, 2020, стр. 120, ISBN 978-954-712-795-1.
 28. Даниел Ликаса Бекана. Оптимизиране поддържането на аграрно-индустриалната техника. Русе, Академично издателство Русенски университет "А. Кънчев" Русе, 2020, стр. 136, ISBN 978-954-712-800-2.
 29. Димитров П.Д. Противоерозионни агротехническе метод, технологии и система машини за отглеждане на пшеница и царевица за зърно на наклонени терени. Русе, Инженеринг и изследвания за земеделието-Русе, 2019, стр. 287, ISBN 978-619-7135-15-2.
 30. Димитров П.Д. Технологии и система машини за почвозащитно земеделие.Дисертационен труд за придобиване на научна степен "доктор на науките". Русе, Издателски център на РУ, 2016, стр. 375, ISBN 0000.
 31. Димитров П.Д., Х.И. Белоев, Г.С. Кунчева. Ефективност на усъвършенствани системи за минимална и нетрадиционна обработка на почвата на наклонени земи. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2019, стр. 303, ISBN 978-954-712-754-8.
 32. Димитров П.Д.,Х.И.Белоев. Технико-експлоатационни показатели на система машини за почвозащитно земеделие. Русе, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2016, стр. 110, ISBN 978-954-712-705-0.
 33. Димитров, П. Д. Противоерозионни агротехнически методи, технологии и система машини за отглеждане на пшеница и царевица за зърно на наклонени терени. Хабилитационен труд за присъждане на научно звание - "професор".. София, ИП “Н.Пушкаров”,, 2008, стр. 286, ISBN 0000.
 34. Димитров, П. Д. Изследване прорязването с ходообразуване като агротехнически метод за намаляване водната ерозия върху карбонатен чернозем. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор” .. София, НИИПА “Н.Пушкаров”, 1994, стр. 156, ISBN 0000.
 35. Дойчинов, Й. Невъзможните фигури - между илюзия и реалност. Русе, Ахат, 2014, стр. 152, ISBN 978-964-9664-66-9.
 36. Иванка Желева, Веселка Камбурова, Петко Машков. Инфрачервено нагряване при технологии за топлинна обработка на тестени храни. България, Калояна, 2017, стр. 156, ISBN 978-619-90785-0-1.
 37. Илиев И. Методи и средства за ефективно оползотворяване на отпадъчна топлина от нископотенциални парогазови потоци. Русе, Университетски издателски център при РУ, 2013, стр. 152, ISBN 978-619-90013-9-4.
 38. Калоян Евгениев Стоянов. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ТУРБОКОМПРЕСОРНАТА СИСТЕМА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ АГРЕГАТ ЗА ОСНОВНА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА ВЪРХУ НЯКОИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ И ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ. Русе, Инженеринг и изследвания за земеделието“ - Русе, 2020, стр. 165, ISBN 978-619-7135-17-6.
 39. Кангалов П. Възстановителни покрития от електролитни сплави - научна монография. Русе, Академично издателство Русенски университет, 2019, стр. 170, ISBN 978-954-712-785-2.
 40. Ковачев, Н., Л. Владимиров. Анализ и оценка на риска от шум в производството. Русе, Медиатех, 2012, стр. 216, ISBN 978-954-8467-79-7.
 41. Колев, Б., К. Братоев, М. Михайлов. Инженеринг в земеделието. Русе, Дема Прес ООД, 2020, pp. 344, ISBN 978-619-7546-24-8.
 42. Кючуков Р., Т. Кючуков. Системен светлинен дизайн на монументални обекти. Русенски университет "Ангел Кънчев", Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, ISBN 978-954-712-447-9.
 43. Кючуков Т. Светлинен дизайн. Русенски универистет, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2015, стр. 253, ISBN 978-619-207-001-4.
 44. Нанева А., Везиров Ч. и др. Автоматизирана система за оптимално планиране на МТП в селското стопанство. София, Земиздат, 1989, ISBN 0000000.
 45. Никола Орлоев, Христо Белоев, Михаил Илиев, Йордан Василев, Камен Узунов. Висшето образование в икономиката на знанието. Русе, Примакс ООД-Русе, 2014, стр. 220, ISBN 978-954-8765-80-2.
 46. Николов М. Възстановителни вибронаварени покрития в защитни газове и техните смеси. Русе, Академично издателство Русенски университет, 2019, стр. 144, ISBN 978 954 712 756 2.
 47. Узунов Т.И. Динамични процеси на телферни електродвигатели с конусен ротор. Издателски център на Русенски университет „Ангел Кънчев“, „Дема прес“, 2020, стр. 130, ISBN 978-619-7546-12-5.
 48. Филипова М. Съвременни аспекти на екотоксикологията. В.Търново, Фабер, 2012, стр. 412, ISBN 978-954-400-768-3.
 49. Хвърчилков Вл. Проучвания върху етиологията, епизоотологията, терапията и профилактиката на салмонелозите в промишленото хибридно свиневъдство. София, ЦИНТИ, 1990, стр. 189, ISBN 978-954-338-156-9.
 50. Хвърчилков, Вл. Превенция на риска при силно контагиозни зооантропонози. Русе, Авангард принт, 2001, стр. 165, ISBN 978-954-337-145-7.
студии
 1. Alipiev, O. Geometric design of involute spur gear drives with symmetric and asymmetric teeth using the Realized Potential Method. Mechanism and Machine Theory , “Elsevier”, Vol. 46, № 1 ( Impact Factor – 2,796), 2011, pp. 10-32, ISBN 0094-114X.
 2. Burdzhiev at all. Development of tools needed to coordinate inter-sectoral power and transport CIP activities at situations of multilateral terrorist threat. Increasing of the protection capacity of key CIP in Bulgaria. Sofia, BAS, 2013, ISBN 978-954-92552-6-3.
 3. Ivanka Zheleva, Gencho Popov, Petar Rusev, Krasimir Tuzharov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev Editor Luminita DRAGASANU – COMOTI Iinstitute, ROMANIA. A PRACTICAL GUIDELINE FOR CONDUCTING A NOISE CASE STUDY. Русе, ПРИМАКС, 2012, pp. 28, ISBN 978-954-8675-56-7.
 4. Ivanka Zheleva, Gencho Popov, Petar Rusev, Krasimir Tuzharov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev Editor Victoria TELEABA – COMOTI Institute, ROMANIA И,. GUIDELINE Air Quality Assessment Based on Road Traffic Pollutants Dispersion Modelling. Русе, ПРИМАКС, 2012, pp. 44 стр., ISBN 978-954-8675-55-0.
 5. Ivanka Zheleva, Gencho Popov, Petar Rusev, Krasimir Tuzharov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev Editor Marian Nitulescu – COMOTI Institute, ROMANIA. GUIDELINE Screw Compressors Testing. Русе,, ПРИМАКС, 2012, pp. 32, ISBN 978-954-8675-55-9.
 6. Terziev A., V.Kamburova, I.Iliev, M.Velikanov. Good practices in risk management in the field of energy efficiency and renewable energy projects in large infrastructure enterprises. Project code ROBG-23 (15.3.1.017) „Risk Management for Large Scale Infrastructures in the Romanian-B, Ruse university printing center, 2017, pp. 1-22, ISBN TBD.
 7. Zheleva I., V. Kambourova. Modeling of Heating during Food Processing, Predictive Modeling and Risk Assessment, Kosta R., Kristbergson K.,. US, Springer, 2009, pp. 79 - 99, ISBN 978-0-387-33512-4.
 8. Ангелов Г., Герасимов Б.П., Желева И. М., Илиев О., Чурбанов А. Г. ,. Математическое моделирование гидродинамических процессов в многоступенчатом колонном химическом аппарате. Moskva, Института по приложна математика “М.В.Келдыш АН СССР, Препринт № 39 за 1991, 1991, стр. 14, ISBN 1.
 9. Белоев Х.И., П.Д. Димитров, Н.М. Марков, Г.А. Цанкова. Технологии за минимална обработка на почвата на склонови земи в условията на устойчиво земеделие.. София, Селскостопанска академия, 2008, стр. 43, ISBN 978-954-92304-2-0.
 10. Борис Борисов,Йордан Дойчинов,Ивайло Стоянов, Иванка Николова. ЕКО-ТУРИЗЪМ: ЕДНА ПЕРЕСПЕКТИВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДВЕ МАЛКИ ТРАНСГРАНИЧНИ ОБЩИНИ. Русе, ИК, 2013, стр. 102, ISBN 978-954-9664-63-8.
 11. Борисов, Б., Св.Митев. Технологични възможности и технически решения за прибиране на слама и слънчогледови стебла.. Русе, РУ, 2006, стр. 17, ISBN 5107155305.
 12. Борисов,Б, Св.Митев, Б.Колев. Основи на биологичното земеделие. Русе, Печатна база на РУ, 2012, стр. 92, ISBN 2355-4667-7-9.
 13. Бурджиев, С. Д. и колектив. Разработване на необходими инструменти за координиране на вътрешно-секторните дейности за защита на критичната инфраструктура в ситуация на многостранна/многовариантна терористична заплаха. Повишаване. София, БАН, 2013, ISBN 978-954-29552-7-0.
 14. Владимиров, Л. Сценарийно моделиране в екологичната сигурност. Русе, Медиатех, 2011, стр. 48, ISBN 978-954-8467-23-0.
 15. Владимиров, Л. Сценарии в трансграничната екологична сигурност. Варна, Годишник на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2010, стр. 453-504, ISBN 1310-800 X.
 16. Владимиров, Л. Предефиниране на екологичната сигурност. Варна, Годишник на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2007, стр. 288-338, ISBN 1310-800 X.
 17. Владимиров, Л. Аналитична рискметрия. Плевен, Медиатех, 2015, стр. 70, ISBN 978-619-7071-95-5.
 18. Владимиров, Л. Уязвимост в околната среда. Структурно-терминологично изследване. Русе, Медиатех, 2012, стр. 44, ISBN 978-954-8467-69-8.
 19. Владимиров, Л., К. Христова. Оценка на риска за околната среда при технологични опасности. Русе, Медиатех, 2014, стр. 63, ISBN 978-619-7071-47-4.
 20. Владимиров, Л., М. Тодорова, В. Томов. Замърсяване на атмосферния въздух в населени места по българския участък на р. Дунав. Сборник Образователни и информационни материали за експерти от „Партньорска мрежа за устойчиво развитие". Варна, Международна асоциация за устойчиво развитие МАУР, 2014, стр. 117 – 139, ISBN 1314-4138.
 21. Владимиров, Л., М. Тодорова. Моделиране и оценка на екологичната сигурност. Русе, Медиатех, 2014, стр. 68, ISBN 978-619-7071-37-5.
 22. Владимиров, Л., Н. Ковачев. Рискове от шум в ергономичните системи. Русе, Медиатех, 2011, pp. 64, ISBN 978-954-8467-28-5.
 23. Владимиров, Л., Н. Ковачев. Емисионни и имисионни рискове от шум в производството. Варна, Годишник на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2011, pp. 370-404, ISBN 1310-800Х.
 24. Димитров П., Т. Трифонова, С. Русева, Г. Кунчева, Х.Белоев, К. Стоянов, Д. Илиева. Усъвършенствани почвозащитни технологии за минимална и нетрадиционна обработка на почвата при производство на пшеница и царевица за зърно на наклонени терени. Усъвършенствани почвозащитни технологии з. Издателски център на РУ "Ангел Кънчев" гр. Русе, " Инженеринг и изследвания за земеделието",, 2016, стр. 62, ISBN 978-619-7135-08-4.
 25. Димитров П., Хр. Белоев, С. Русева, П. Радулов, Д. Димов. Уплътняване на почвата в земеделските земи на България и начини за неговото ограничаване. Печатна база при РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2007, стр. 54, ISBN 978-954-370-022-6.
 26. Димитров П.Д., А.Л. Лазаров, Д.С. Димитров, Х.И. Белоев, П.Т. Радулов, С.В. Вълчинков. Противоерозионна технология за производство на царевица за зърно на наклонени терени.. София, Национален център за аграрни науки,, 2008, стр. 56, ISBN 978-954-92137-3-7.
 27. Димитров П.Д., А.Л. Лазаров, Д.С. Димитров, Х.И. Белоев, П.Т. Радулов. Противоерозионна технология за производство на пшеница на наклонени терени.. София, Национален център за аграрни науки, 2008, стр. 41, ISBN 978-954-92137-4-4.
 28. Димитров П.Д.,Х.И.Белоев,Т.Т.Трифонова,С.С.Русева,К.Е.Стоянов,Д.К.Илиева,Г.С.Кунчева. Усъвършенствани почвозащитни технологии за минимална и нетрадиционна обработка на почвата на наклонени терени. София, ССА, Инженеринг и изследвания за земеделието-Русе, 2016, стр. 62, ISBN 978-619-7135-08-4.
 29. Димов Д., П.Димитров, Х.Белоев,П.Радулов. Актуални проблеми на комасацията на земята в България,. София, НЦАН - Национален център за аграрни науки, 2007, стр. 20, ISBN 0000.
 30. Желева И.М., Запрянов З.Д., Осипцов А.Н., Стулов В.П. Течения дисперсных смесей в условиях скоростной неравновесности частиц. Успехи механики, 1-2, 1982, стр. 183 – 208, ISBN 123456789.
 31. Митев, Св., Б.Борисов. Ресурсни възможности от оползотворяването на растителните остатъци от земеделието.. Русе, РУ, 2002, стр. 18, ISBN 19510715.
 32. Найденов, Н, Б.Борисов и др. Усъвършенстване на производствените и управленски процеси в земеделието чрез трансфер на иновации. Мениджмънт на фермата и производството - Управление на отпадъците в земеделието, РУ "А.Кънчев", Русе, 2013, стр. 88, ISBN 556612.
 33. Филипова, М., Димитрова,С. Екологичната кпиза и нейните икономически аспекти. В.Търново, Издателски комплекс при НВУ”В.Левски, 2007, стр. 65, ISBN 10:954-753-042-9;.
 34. Хвърчилков Вл. Създаване на диференцирана система за диагностика ,профилактика и терапия на респираторния синдром при свинете. Русе, Авангард принт, 2008, стр. 43, ISBN 978-954-337-156-3.
 35. Хвърчилков Вл. Усъвършенствани програмни продукти за идентифициране на ентеро и пневмо микропатогени с помощта на компютър. Русе, Авангард принт, 2007, стр. 47, ISBN 978-954-337-149-5.
 36. Хвърчилков Вл. Към профилактиката и терапията на колиинфекциите в промишленото хибридно свиневъдство. Русе, Авангард принт, 2005, стр. 27, ISBN 978-954-337-148-8.
 37. Хвърчилков Вл. Универсализирана схема за ефективна профилактика и терапия на салмонелозите по свинете, отглеждани при промишлени условия. Русе, Авангард принт, 2003, стр. 31, ISBN 978-954-337-157-0.
статии
 1. A. Stefanova I. Zheleva M. Filipova. Deviation analysis using applicable methodologies for impact assessment on the ambient air component from industrial site in Razgrad, Bulgaria.// AIP Conference Proceedings, 2018, No 2025, 040014 (SJR rank: 0.164 /2018, http://www.scimagojr.com)
 2. Ahmedov A., Ebrahimi K. M. Numerical modelling of an H-type Darrieus wind turbine performance under turbulent wind.// Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Под печат, 2016, No 1
 3. Aimbetova E., M.Filipova, G. Minzhanova,. Technology of new chemical – resistant composite materials based on slag aluminothermic reduction of niobium,.// 16th international multidisciplinary Scientific Geoconferance SGEM 2016, conf. Proceedings, 2016, No Book5 Vol. 2, pp. p. 791- 797, ISSN ISSN 1314-2704. (SJR rank: 0 /2016, http://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?rubrique295&debut_articles_rubrique=30#pagination_articles_rubrique)
 4. Alipiev O., S. Antonov, T. Grozeva. Generalized model of undercutting of involute spur gears generated by rack-cutters.// Mechanism and Machine Theory, “Elsevier”, 2013, No Vol.64, pp. 39-52, ISSN 0094-114X. (Impact factor: 2.796 /2013, Scopus)
 5. Alipiev O., S. Antonov, T. Grozeva. Regarding the effect of the rack - cutter fillet on the undercutting of gears.// Power Transmissions, Series: Mechanisms and Machine Science, “Springer”, 2013, No Volume 13, pp. 199-209, ISSN 2211-0984.
 6. Alipiev O., S. Marinov, T. Uzunov. Optimal tooth profile design of a gear shaper cutter when meshing with internal straight splines.// Mechanism and Machine Theory, 2018, No Vol.129, pp. 70-79, ISSN 0094-114X. (Impact factor: 2.796 /2018, Scopus)
 7. Alipiev, O. Spur gear drives with asymmetric involute–lantern meshing.// Acta technica corviniensis – Bulletin of engineering, Romania, 2011, No 3, tome IV, pp. 55-59, ISSN 2067-3809.
 8. Alipiev, O. Spur Gear Drives with a Small Number of Symmetric and Asymmetric Teeth.// Canadian Journal on Mechanical Sciences and Engineering, 2010, No 1, ISSN 1008-011.
 9. Alipiev, O. Formation of involute meshing by spur gears, modified in two directions.// Annals of faculty engineering Hunedoara – international journal of engineering, Romania, 2010, No 2, tome VII, pp. 62-66., ISSN 1584-2665.
 10. Alipiev, O. Method of geometric calculation of involute helical gear drives, modified in two directions..// Annals of faculty engineering Hunedoara – international journal of engineering, Romania, 2010, No 2, tome VII, pp. 81-88, ISSN 1584-2665.
 11. Alipiev, O. Кафедре „Теория механизмов и машин” Русенского университета им. А. Кынчева (Болгария) 55 лет.// Теория механизмов и машин, 2009, брой 1(13), Том 7, стр. 3-4, ISSN 2079-021X.
 12. Alipiev, O. Geometric calculation of involute spur gears defined with generalized basic rac (Геометрический расчет эвольвентных передач обобщенного исходного контура).// Теория механизмов и машин, Русия, 2008, брой 2(12),Том 6, стр. 60-70, ISSN 2079-021X.
 13. Alipiev, O., S. Antonov. Method for calculations of spur gear drives with asymmetric involute–lantern meshing.// Annals of faculty engineering Hunedoara – international journal of engineering, Romania, 2011, No 1, tome IX, pp. 21-26, ISSN 1584-2665.
 14. Angelov G., Zheleva I., Gerasimov B., Churbanov A. Mathematical Modeling of flow Hydrodynamics in a multistage column apparatus.// Hungarian journal of industrial chemistry, Vesprem,, 1993, No vol. 21,, pp. 45-50.
 15. Anna Lecheva, Ivanka Zheleva. Non-uniform grid construction for numerical solving of Navier-Stockes equations for hydrodynamic investigation of a chemical reactor with a mixer.// International Journal of Engineering, Annals of Faculty Engineering Hunedoara, Romania, 2012, No Tome X, Fasc, pp. 147-152, ISSN 1584-2673.
 16. Atanasov A, V.Dochev. An approach for technological management of mineral fertilization of crops.// Journal of Central European Agriculture, 2008, No Vol 9, pp. 147-153 (SJR rank: 0.197 /2018, SCImago Journal & Country Rank)
 17. Atanasov A., Ch.Vezirov, P.Kangalov, D.Dimitrov, G.Ginchev,V.Vlăduţ. A decision for plantgrowing in large agricultural farms by spreadsheets.// Journal INMATEH - Agricultural Engineering,, 2011, No Vol. 34, No., pp. 37-42 (SJR rank: 0.22 /2018, SCImago Journal & Country Rank)
 18. Atanasov A., K.Inoue, V.Vladut. Some investigation of efficient field work for tractor guidance system and seeder using GPS navigation.// Journal INMATEH Agricultural Engineering, 2009, No Volume 27,, pp. 104-109, ISSN 1583 – 1019. (SJR rank: 0.22 /2018, SCImago Journal & Country Rank)
 19. Atanasov A., L. Lyubenov, I. Hristakov, V. Dochev, M.Petrov. Decisions for profitably beekeeping in Northeast part of Bulgaria.// Ecologica, 2019, No 26, pp. 515-520, ISSN 0354-3285.
 20. Atanasov At, Z., Ch. Z. Vezirtov, L. Jovanovic, V. Dochev. Study on the training need for safe and healthy food for Bulgarian and Serbian consumers.// Ecologica, 2014, No 74, pp. 124-128, ISSN 0354-3285.
 21. Atanasov At., Hristakov I., Lubenov L., Vladut V., Dochev V., Biris St.S,. Organic apiary design in Bulgaria.// International symposium, ISB-INMA TEH' 2014., 2014, No 10, pp. pp.127-134, ISSN ISSN 2344 - 4126.
 22. Atanasov, A. An approach for design of transportation service in agriculture.// Annals of the faculty of engineering Hunedoara – Journal of Engineering, 2004, No Tome II, Fas, pp. 34-44, ISSN 1584-2673.
 23. Bargazov E., Uzunov T., Alipiev О., Antonov S., Bortyakov D. NEW STRUCTURE OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM.// MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS, 2018, No 1, pp. 3-7, ISSN 1314-507X.
 24. Bayryamov Stanislav; Vassilev Nikolay; Danalev Dantcho. A new approach for amides and peptides chemical svnthesis by means of phosphonic acid/alkylene oxide chemistry.// JOURNAL OF PEPTIDE SCIENCE, 2008, No 14 (8), pp. 66 (Impact factor: 1.654 /2008, Scopus)
 25. Bayryamov, S. G., Rangelov, M. A., Mladjova, A. P., Yomtova, V., Petkov, D. D. Unambiguous Evidence for Efficient Chemical Catalysis of Adenosine Ester Aminolysis by Its 2’/3’-OH.// J. Am. Chem. Soc., 2007, No 129 (18), pp. 5790-5791, ISSN 10.1021/ja068447g.
 26. Behched B., T. Delikostov, Iv. Mitev., E. Enchev. Research the influence of technical condition of the intake air filter on fuel consumption.// INTERNATIONAL VIRTUAL JOURNAL "MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS", 2011, No 5, pp. 22 - 23, ISSN 1313 - 0226.
 27. Beloev H, P. Dimitrov, P. Kangalov, K. Stoyanov, D.Ilieva. MACHINE OPERATION TESTS ON ANTI-EROSION MACHINE-TRACTOR AGGREGATES FOR COMPOSTING AND VERTICAL MULCHING.// MENDELTECH INTERNATIONAL 2012, 2012, No 1, pp. 000-000, ISSN ISBN 978 – 80 – 7.
 28. Beloev H, P. Kangalov, P. Dimitrov, K. Stoyanov, D. Ilieva. TECHNOLOGICAL SCHEMES FOR COMPOSTING PLANT RESIDUE ON THE FIELD USING A UNIVERSAL MACHINE.// MENDELTECH INTERNATIONAL 2012 – INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 2012, No 1, pp. 000-000, ISSN ISBN 978 – 80 – 7.
 29. Beloev H, V. Pencheva, J. Popova, T. Grozeva. The Museum „University of Ruse – Chronicles of Growth“.// 3rd International Conference of the Assotiation of University Museums, Trakya University, Edirne, 2016, No book Changin, pp. 110-115
 30. Beloev H., P. Dimitrov, P. Kangalov, K. Stoyanov, G. Popov, D. Ilieva, P. Máchal. Improvements in a Universal Composting Machine.// Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, No 01, pp. 383-386, ISSN 1211-8516.
 31. Beloev Hr., A. Atanasov. Some aspects electronic trade with organic agricultural products global internet network/Някои въпроси по електронната търговия с биологични продукти използвайки глобалната интернет мрежа/.// Scientific Journal ECOLOGICA, Belgrad, 2009, брой Vol 54, стр. 47 – 50
 32. Beloev, H., A. Smrikarov, O. Petrov, A. Ivanova, G. Ivanova. THE SYSTEM FOR ACADEMIC STAFF DEVELOPMENT AT THE UNIVERSITY OF RUSE (good practices).// STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION-STRATEGII NA OBRAZOVATELNATA I NAUCHNATA POLITIKA, 2012, No 20, pp. 270-276, ISSN 1310-0270.
 33. Beloev, H., A. Smrikarov, O. Petrov, A. Ivanova, G. Ivanova. The System for Academic Staff Development at the University of Ruse (good practices).// Strategies for Policy in Science and Education (WOS), 2012, No 3, pp. 270-276, ISSN 1310-0270.
 34. Beloev, H., N. Orloev, K. Uzunov, J. Doichinov. CREATIVITY AND INNOVATION IN INTERDISCIPLINARY AREAS OF KNOWLEDGE. Information Design as Highly Intellectual Technology..// 9-International congress MTM, 2012, No 4, pp. 84-85, ISSN 1310-3946.
 35. Beloev, Hr. Analyses of the Geometric Characteristics of Soil- cutting Cultivating Work Organ. (Изследване на геометричните характеристике на прорязващ почвообработващ орган)..// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Romania, 2008, брой Tome VІ, Fas, стр. 100-103, ISSN 1584-2673.
 36. Beloev, Hr. Operational and Power Producing Capacity Comparative Analyses of Machine Tractor Aggregates for Vertical Mulcing /Сравнителни енергетично-експлоатационни изследвания на машинно-тракторни агрегати за в.// Acta technologica agriculturae - The Scientific Journal for Agricultural Engineering, Volume 11,Nitra, Slovakia, 2008, брой 2, ISSN 1335-2555.
 37. Beloev, Hr. Static Dependences in the Soil Cutting Process with Soil-cultivating Work Organs (Статични зависимости при прорязване на почва с почвообработващи работни органи)..// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Romania, 2008, брой Tome VІ, Fas, стр. 95-99, ISSN 1584-2673.
 38. Beloev, Hr. Factors affecting the tillage systems (Фактори, влияещи върху системите за обработване на почвата)..// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Romania, 2007, брой Tome ІV, Fas, ISSN 1584-2665.
 39. Bogomilov, B., B. Kolev. METHODOLOGY FOR STUDYING OF SOME BASIC PARAMETERS IN THE GRANULATION PROCESS OF POULTRY MANURE Part 2 Analysis of the results of the study.// JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH IN FOOD, AGRICULTURE AND ENVIRONMENTAL SCIENCE, 2019, No Volume-5 | I, pp. 1-12, ISSN 2208-2417.
 40. Boris Borisov, Nguyễn Năng Nhượng. Đồng dạng và mô hình – Một phương pháp có thể ứng dụng hiệu quả trong lĩnh vực nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy nông nghiệp.// Journal of rural industry, Vietnamese Society of Agricultural Enegineering /VSAGE/, 2011, No 1, pp. 17-21
 41. Boris Borisov, Nguyễn Năng Nhượng. Теоретични аспекти при проектирането на фуражообработващи машини.// Journal of rural industry, Vietnamese Society of Agricultural Enegineering /VSAGE/, 2011, брой 2
 42. Boris Borisov, Sv.Mitev, Abdula Hasanov. Basic Principles in the Design of Agricultural Machinery.// CIGR Journal, Renewable Agriculture and Food System, 2011, No On line, pp. On line
 43. Boris Borissov. COMPARATIVE ANALYSIS OF FODDER COMMINUTION THEORIES.// Механізація та електрифікація сільського господарства Загальнодержавний збірник, 2016, No №4 (103), pp. 216-219, ISSN 0202-1927.
 44. Borisov B., B. Kolev. Graphical method for power-quality assessment of milling machine feed. ГРАФІЧНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ЕНЕРГОЗАТРАТ І ЯКОСТІ КОРМІВ ПІСЛЯ ПОДРІБНЕННЯ..// Механізація та електрифікація сільського господарства, 2015, брой Випуск №1 (1, стр. 121-126, ISSN 0202-1927.
 45. Borisov, B. Method of Justification of Multifunctional Device for Mechanical Processing of Fodder.// Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, 2011, No 3, pp. IX, ISSN 1584-2673.
 46. Borisov, B. Justification of Principles and Construction of Fodder Grinding Apparatus.// Sustainable development in the function of environment protection, 2011, No 4
 47. BORISOV,B.,B.KOLEV. EFFICIENCY IN THE DESIGN OF AGRICULTURAL MACHINERY BY THE CRITERIA OF SIMILARITY.// Механізація та електрифікація сільського господарства, 2015, No 2 (101), pp. 115-119, ISSN 0202-1927.
 48. Borissov, B. Comparative Analysis of Fodder Comminution Theories.// Lietuos zemes ukio universitetas. Редакция журнала “Agricultural Engineering”, 2011, No 53, pp. 4-164
 49. Borissov, B. Resistance of Operating Equipment and Agricultural Machinery During Progressive and Rotary Motion.// Bulg.J.Agric. Sci., 2007, No 13, pp. 141-149
 50. Borri C., R. Ivanov, H. Beloev, B. Angelov, V. Pencheva. Engineering Education of 21 st Century- Challenges of Curricula Development.// QUALITY OF HIGHER EDUCATION IN BULGARIA – PROBLEMS AND PERSPECTIVES, 2009, No 2, pp. 113-124, ISSN 1314-0051.
 51. Božiková M., V. Vozárová, P. Kangalov, M. Valach, Ľ. Híreš. Thermal Conductivity and Dynamic Viscosity of Biooil Samples.// Agricultural, Forest and Transport Machinery and Technologies, 2015, No V. II – Is.2, pp. 18-23, ISSN 2367 – 5888.
 52. Bran M., K. Vasilev, B. Kolev, S.D. Bran. Vegetal Agrobiodiversity in the Economic Dynamics of Bulgaria.// Economics of Agriculture, 2012, No SI, vol. 59, pp. 86-93, ISSN 0352-3462.
 53. Bratoev K, H. Beloev, A. Mitkov, G. Mitev. On the possibility of conducting fast and reliable soil tests.// AGRICULTURAL MACHINERY, 2020, No 1, pp. 75-80, ISSN ISSN:2535-0269.
 54. Bratoev K., Mitev G., Vezirska G. Practical advices to choosing appropriate soil tillage machines.// Mechanization in agriculture and conserving og the resources, 2018, No 1, pp. 25-28, ISSN 2534-8450.
 55. Bratoev K., Vezirska G., Mitev G. Challenges facing contemporary seed drills for reduced tillage, reviewing various technical solutions and discussing a method for evaluating their efficiency.// Mechanization in agriculture and conserving og the resources, 2018, No 1, pp. 21-25, ISSN 2534-8450.
 56. Bratoev K., Z. Demirev, V. Dobrinov. Experimental study of the grain loss in rapeseed harvesting.// Механизация на земеделието, 2013, No 1, pp. 11-13, ISSN 0861-9638.
 57. Bratoev K., Z. Demirev, V. Dobrinov. Experimental study of the loss in rapeseed harvesting.// Механизация на земеделието, 2013, No 1, pp. 11-13, ISSN 0861-9638.
 58. Bratoev K.P. Universal device for impruvement of seeders for operating in a reduced tillage mode.// Mechanization in agriculture & conserving of the resources, 2016, No 4, pp. 9-12, ISSN 0861-9638.
 59. Bratoev, Kr., G. Vezirska, G. Mitev, G. Gerdjikov. Study of the tillage and planting influence on the maize yields..// International Scientific Journal of Science, Business, Society, 2017, No 2, pp. 58-62
 60. Bratoev, Kr., G.V. Mitev. Universal device for improvement of seeders for operating in reduced tillage..// International Scientific Journal Mechanization in Agrecultute & Conserving of the Resources, 2016, No 4, pp. 9-12
 61. Bujna M., P. Kangalov, M. Nikolov. The Influence of the Deposition Rate of Application on the Thickness of the Molybdenum Layer.// Agricultural, Forest and Transport Machinery and Technologies, 2019, No VI, pp. 38-43, ISSN 2367-5888.
 62. Bulbul Ongar, Iliya K. Iliev, Vlastimir Nikolić, Aleksandar Milašinović. THE STUDY AND THE MECHANISM OF NITROGEN OXIDES’ FORMATION IN COMBUSTION OF FOSSIL FUELS.// FACTA UNIVERSITATIS, Series: Mechanical Engineering Vol. 16, No 2, 2018, No 2, pp. 273 - 283, ISSN 2335-0164. (Impact factor: 1.92 /2018, JCR)
 63. Christov C.I., Zheleva I.M. On the generalized Boussinesq Approximation for Flows of Reacting Mixtures.// Annuare de L’Universite de Sofia “Kliment Ohridski”,Faculte dr Mathematique et Mechanique, Livre 2 – Mechanique,, 1985, No 79,, pp. 247 – 252,
 64. Ciupercă R.,L.Popa, A. Nedelcu, B.Borisov, At.Atanasov. Braking of trailer endowed with inertial braking system, working in aggregate with tractor,.// Journal INMATEH - Agricultural Engineering,, 2010, No Vol. 32, No., pp. 48-54 (SJR rank: 0.219 /2018, SCImago Journal & Country Rank)
 65. Csillagova Z., Z. Polo, I. Beloev, P. Kangalov, L. Belan, M. Korenko. Guidance for technical inspection of twin tube shock absorbers.// AGRICULTURAL, FOREST AND TRANSPORT MACHINERY ANT TECHNOLOGIES, 2017, No Volume IV, I, pp. 70 - 77, ISSN 2367 - 5888.
 66. D.L.Danalev,R.N.Raykova, D.A.Marinkova, L.K.Yotova, S.G. Bayryamov, B.H.Hristova, V.S. Stoyanova. Synthesis of new hybrid cell penetrating peptides-medical drugs molecules.// Bulgarian Chemical Communications, 2012, No 44 (3), pp. 238-241
 67. Dancho L. Danalev, Stanislav G. Bayryamov and Nikolay G. Vassilev. Small Trinucleotides Synthesis in Solution Using a Novel General Modification of the H-Phosphonate Chemistry.// Proceedings of the 33rd European Peptide Symposium, European Peptide Society, 2014, PEPTIDES’ 2014, 2015, No 1, pp. 118-119, ISSN ISBN 978‐619‐9042.
 68. Dancho L. Danalev, Stanislav G. Bayryamov, Nikolay G. Vassilev and Dimiter D. Petkov. “Efficient Synthesis of Substrates for Model Intramolecular Aminolysis Reaction in the Aminoacyl-Adenosine and Aminoacyl-2’-Deoxy Adenosine Moieties..// ”Proceedings of the 33rd European Peptide Symposium, European Peptide Society, 2014. PEPTIDES’ 2014, 2015, No 1, pp. 217-218, ISSN ISBN 978‐619‐9042.
 69. Danciu A., E.Postelnicu,V.Vlădut, I.Voicea, M.Matache, M.Ludig, M.Martinov, A.Atanasov, C.Florea. EXPERIMENTATION OF TECHNOLOGY AND EQUIPMENTS FOR PRIMARY PROCESSING OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS. OBTAINING OF EXTRACTIVE SOLUTIONS FROM MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS.// INMATEH - Agricultural Engineering, 2011, No Vol. 34, No.
 70. Daniel Likasa Bekana, Krasimir Radevm, E. Enchev. Analysis of maintenance spare parts management for agricultural and transport machinery.// Научни трудове на Русенски Университет, 2017, No том 56, pp. 109-119
 71. Daulbaeva A. M.Filipova. Consumption of ozon-depleting substances.// Journal Scientific and Applied Research, 2017, No 11, pp. 73-77, ISSN 1314-6289.
 72. Daulbayeva A. N. Zhetpisbay D. Sh. M. V. Filipova. The spaitial distribution of nitrogen dioxide in atmospheric surface layer of Almaty city,.// J.Sci.and Applied Research, 2014, No 5, ISSN ISSN 1314-6289.
 73. Demirev Z. Combined machines and working units for minimum soil tillage and direct drilling.// Balkan agricultural engineering review, 2013, No 18, ISSN 1312-5443.
 74. Dimitar Kehayov Atanas Atanasov. MODELING HERBICIDEINSTALLATIONFOR THE TREATMENT OFPEACH PLANTATIONS.// INMATEH Agricultural engeenering, 2020, No Vol. 60, No., pp. 303-310, ISSN 2068 - 2239. (SJR rank: 0.219 /2018, SCImago Journal & Country Rank)
 75. Dimitrov K., S. Bozhkov, K. Stefanov, A. Aleksandrov, M. Mihaylov. Research on Cultivator Tools for Mechanical Control of the Weeds.// Bulgarian Journal of Agricultural Science, Sofia, 1997, No 5, pp. 667-673, ISSN 0310-0351.
 76. Dimitrov P., G. Kuncheva. Study on erosion control efficiency of advanced and unconventional system for minimum tillage at growing wheat on slope lands..// Agricultural, forest and transport machinery and technologies,, 2015, No Volume II – , pp. 43-49, ISSN 2367-5888.
 77. Dimitrov P., H. Beloev, D.Dimov. Negative Effects from Packing Haplic Kastanozem Soil and Methods of Diminishing Them (Отрицателни последствия от уплътняване на почва карбонатен чернозем и начини за тяхното огрничаване)..// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara-Jоurnal of Engineering, Hunedoara, Romania, 2007, брой Tome V, Fasc, стр. 9-12
 78. Dimitrov P., H. Beloev, G. Kuncheva, E. Enchev. Comparative research on advanced technologies for minimum and unconventional soil tillage with application of different mulching materials for growing wheat on sloping agricultural lands.// Agricultural, Forest and Transport Machineryand Technologies, 2018, No Volume0 5, pp. 28-37, ISSN ISSN: 2367–5888.
 79. Dimitrov P., Hr. Beloev. Soil Conservation Techniques for Diminishing the Water Erosion in the Agricultural Land in Bulgaria /Почвозащитни мерки за ограничаване на водната ерозия в земеделските земи на България/.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Tome ІV, Fascicole 3, 2006, брой 3, стр. 95-104, ISSN 1584-2665.
 80. Dimitrov P., Hr. Beloev, D. Dimov. Negative effects from Packing Haplic Kastanozem Soil and Methods of Diminishing them /Отрицателни последствия от уплътняване на почва карбонатен чернозем и начини за тяхното ограничаване/.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara-Jоurnal of Engineering, Hunedoara, Romania , Tome V, Fascicule 1, 2006, брой 1, стр. 9-12
 81. Dimitrov P., Hr. Beloev, E. Tzvetkova, P. Radulov. A Tillage System at Groving corn on Slopes in Bulgaria (Системи за обработка на почвата при отглеждане на царевица на наклонени терени в България).// Workshop Series of Agricultural Machinary Department Faculty of Agrikulture, Ege University, ISTRO Turkey Branch, Soil Dynamics Workshop, Bornova-Izmir, Turkey, 2007, брой 11, стр. 106 – 115
 82. Dimitrov P., Hr. Beloev. Technical and Technological Solutions for Diminishing Soil Packing in the Agricultural Land of Bulgaria (Технически и технологични решения за ограничаване на уплътняването на почвата в обработваемите.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering, Hunedoara, Romania, 2007, брой Tome V., Fas, стр. 89-92
 83. Dimitrov P., Hr. Beloev. A Research into Combined Erosion Control Tillage (Изследване на комбинирана противоерозионна обработка на почвата).// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering, Hunedoara, Romania, 2007, брой Tome V., Fas, стр. 82-88
 84. Dimitrov P., K. Stoyanov, H. Beloev, P. Kangalov, I. Tsonev, P. Máchal, M. Zach,. Machine for Importing Organic Matter in the Soil.// Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, No 1, pp. 395-398, ISSN 1211-8516.
 85. Dimitrov P.D., G.V. Мitev, P.T. Radoulov. Evaluation of the devices used against water erosion in arable crops in Republic of Bulgaria (Оценка на работата на устройства за борба с водната ерозия при окопните култури в Република България)..// International Sympasium, Chachak, Jugoslavia, 1998, брой 1, стр. --
 86. Dimitrov, M., M. Nikolov, N. Gospodinova, D. Pavlov. Running-in of repaired engines using friction modifiers.// Industrial Lubrication and Tribology, 2014, No 1, Vol. 66, pp. 62-65, ISSN 0036-8792. (Impact factor: 1.811 /2000, Journal Citation Reports на Thomson Reuters)
 87. Dimitrov, M., N. Gospodinova. Investigation of the exploitation capacity of semisynthetic oil with friction modifier in real working conditions.// Journal of the Balkan Tribological Association, 2020, No под печат
 88. Dimitrov, P. Anti-erosive Energy Efficiency of Soil – Protection Agricultural Methods, Technologies and Machines for the Cultivation of Cereals on Sloping Terrain (Енергийно агропротивоерозионна ефективност на поч.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara Journal of Engineering, Hunedoara, Romania, 2009, брой Tome VI, Fas
 89. Dimitrov, P. Utilization of Erosion Control Technologies for Conservation of Agricultural Land on Slopes from Water Erosion and Drought (Използване на противоерозионни технологии за защита на склоновите обработвае.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara – Journal of Engineering.Hunedoara, Romania,, 2007, брой Tome V., Fas, стр. 93-96
 90. Dimitrov, P., H. Beloev, P. Kangalov, V. Dobrinov, K. Soyanov, D. Ilieva, A. Atanasov. Technological Requirements for Growing Winter Oilseed Rape..// Balkan Agricultural Engeneering review (BAER) Е-Journal, 2012, No 18, ISSN 1312-5443.
 91. Dimitrov, P.D. A Theoretical Method of Determining the Optimum for Preventing Water Erosion (Теоретично определяне на оптимално разстояние между различните оттокозадържащи земни съоръжения за предотвратяване на водн.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara-Jurnal of Engineering , Hunedoara, Romania,, 2007, брой Tome V, Fasc, стр. 27-32
 92. Dimitrov, P.D. Field Management Methods and Techniques for Soil Water Erosion Control at Groving Wheat on Slopes (Агротехнически методи и технологии за защита на почвата от водна ерозия при отглеждане на пшеница на .// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara-Journal of Engineering ,Hunedoara, Romania, 2007, брой Tome V, Fasc, стр. 39-44
 93. Dobrinov, V., P. Dimitrov, P. Kangalov, K. Bratoev, K. Stoyanov, A. Atanasov. Choosing Soil – Cultivation and Sowing Machines for Growing of Winter Oilseed Rape.// Balkan Agricultural Engeneering review (BAER) E-Journal, 2012, No 18, ISSN 1312-5443.
 94. Doichinov. J, K. Uzunov. GENERATION OF ABSTRACT FORMS AND COMPOSITIONS BY TRANSITION FROM ONE FORM TO ANOTHER.// 9-International congress MTM, 2012, No 4, pp. 108-111, ISSN 1310-3946.
 95. Donkova B., J.Pencheva, M.Djarova. Influence of complex formation upon inclusion of Mn(II), Co(II), Ni(II) and Cu(II) in ZnC2O4.2H2O..// Cryst. Res. Technol ( Импакт ф-р 0.785 ), 2004, No 3, pp. 207-213, ISSN 02321300. (Impact factor: 0.785 /2004, Jornal Citation Reports на Thomson Reuters)
 96. DUDUSHKI Iv., D.BEKANA. RESEARCH AND OPTIMIZATION OF AGRICULTURAL MACHINERY MAINTENANCE SERVICE.// ANNALS OF FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA – INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING, University Politehnica Timisoara, Faculty of Engineering Hunedoara, 5, Revolutiei, 331128, Hunedoara, ROMANIA, 2010, No Tome VIII, pp. 335-343, ISSN 1584 – 2673.
 97. Dzhamburshyn, A.S., Atyhanov, A.K., Sagyndykova, A.Z., Beloev, H., Daskalov, P. Intensive energy saving method of grain drying.// Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2016, No 22(2), pp. 318-323 (SJR rank: 0.23 /2015, Scopus)
 98. Dzhurov K., Hr. Beloev. INTELLIGENT APPROACH FOR QUALITY DETERMINATION OF PHOTO MATERIAL DEPENDING ON THE PARAMETERS OF THE VIDEO CAMERA.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2011, No 1, ISSN 0974-6048.
 99. Dzhurov K., N. Orloev, Hr. Beloev. SERIOUS GAMES FOR CREATIVE AND INNOVATIVE TRAINING PRE-VISUALIZATION IN AUDIO-VISUAL CREATIVE PRODUCTS.// ICERI2011, 2011, No 2, ISSN 978-84-615-3323-7.
 100. E. Bargazov, D. Bortyakov, T. Uzunov, O. Alipiev, S. Antonov. OPTIMIZATION RESEARCH OF THE CARGO PENDULUM AND UNITS DISPLACEMENTS OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM..// INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, 2018, No 12, Issue 1, pp. 3-7, ISSN 1314-507X.
 101. Enchev E. T. Delikostov. Research on the influence of the moment of fuel delivery on components of exhaust gases of internal combustion engine.// Научни трудове на Русенски Университет, 2017, No том 56, pp. 120-124
 102. Filipova M. Challenges and problems modern ecotoxicology faces..// Journal Scientific and applied research, 2012, No 1, pp. 40-143, ISSN 1314-6289.
 103. Filipova M. Environmentally sound management of hospital waste,.// Research and results, Kazakh National Agrarian University, 2012, No 2 (054), pp. 113-117, ISSN 2304-3334-02.
 104. Filipova M. Nanoecotoxicology and the environment.// ECOLOGICA, 2012, No 21 (067), pp. 407-412, ISSN 0354-3285.
 105. Filipova M. Determination of integrated environmental indicators of the impact of pollutants into water bodies.// Journal scientific and applied research, 2012, No vol.2, pp. p.94 – 100, ISSN 1314-6289.
 106. Filipova M. I. Zheleva P. Roussev. Investigation of monitoring systems for water quality of the Danube River in the border region Romania – Bulgaria.// Investigation of monitoring systems for water quality of the Danube River in the border region Romania – Bulgaria, 2015, No 22
 107. Filipova M. S. Stojanovq. Satellite environmental monitoring of the atmosphere.// ECOLOGICA, 2012, No 21 (067), pp. 354 - 360, ISSN 354-360.
 108. Filipova M. Zheleva I. Suleljmenova N. Abildaev E. An analysis of growth factors of rapeseed at modern resource-saving technology.// AIP Conference Proceedings 1895, 030001, 2017, No 10.1063/1.50 (SJR rank: 0.164 /2017, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=aip+conference+proceedings%29)
 109. Filipova M., S. Stoqnov. Research of the influence of anthropogenic alterations of nitrogenic, hydrocarbonic and chlorine gas components over the distribution of ozone and the temperature in the atmosphere.// ECOLOGIKA, 2011, No 18 broj 62, ISSN 0354-3285.
 110. Filipova M., S. Stoqnov. Research of the radiation balance in the atmosphere.// ECOLOGIKA, 2011, No 18 , broj 63, ISSN 0354-3285.
 111. Filipova, M. Risk of radioactive scrap.// ECOLOGIKA, 2011, No 18 broj 63, ISSN 0354-3285.
 112. Filipova, M. Ecological safety strategy for work with hazardous waste.// ECOLOGIKA, 2011, No 18 broj 64, ISSN 0354-3285.
 113. Filipova, M. Elastification of polyolefins with butadienstyrene and polyisoprene elastomer.// Journal of the University of Chemical Tehnology, 2002, No 1
 114. Filipova, M., K.Kostadinov. Risk assessment of the intake of radionuclides in the human organism.// ECOLOGIKA, 2012, No 65, pp. 20-34, ISSN 0354-3285.
 115. Filipova, M., St.Vassileva. Microhardness of polymer blends of polyethylene and elastomers.// Journal of the University of Chemical Tehnology and Metallurgy, 2002, No 3
 116. Filipova, М., St.Vassileva. Crosslmking of Polyethylene-Elastomers Blends by Dicumylperoxide.// Oxid. Commun, 1999, No 22(3), pp. pp. 441-447, ISSN ISSN: 0209-4541. (SJR rank: 0.235 /1999, Scimago Jurnal & Country Rang)
 117. Findura P. Kocira S. Hara P. Pawłowska A. Szparaga A. Kangalov P. Extracts from artemisia vulgaris l. In potato cultivation—preliminary research on biostimulating effect.// Agriculture (Switzerland), 2020, No 10 (8), pp. 1-14, ISSN 2077-0472. (SJR rank: 0.481 /2019, Scopus)
 118. Fodorean G., Cioica N.,Nagy M.,Atanasov At.Covaliu C. INFLUENCE OF BLENDING CONDITIONS ON MORPHOLOGY AND RESISTANCE AT IMPACT OF TERNARY BIOPOLYMERS BLENDS OF PLA/PBAT/PA.// Journal INMATEH - Agricultural Engineering,, 2014, No 42 (SJR rank: 0.22 /2018, SJR)
 119. G. Mitev, Kr. Bratoev, J. Demirev, V. Dobrinov, T. Todorov. Machine injection of water holding materials under the plough layer-theoretical motivation of the pipeline parameters.// Macnines, Technologies, Materials, 2013, No 7, pp. 49-52
 120. Gašparovič D., J. Žarnovský, H. Beloev, P. Kangalov. Evaluation of the Quality of the Photographic Process at the Components Dimensions Measurement.// Agricultural, Forest and Transport Machinery and Technologies, 2015, No V. II – Is.1, pp. 17-24, ISSN 2367 – 5888.
 121. Genbach A A, K. K. Shokolakov, D. Yu. Bondartsev, I.K. Iliev, A. K. Terziev. Research of specific destruction energy of the porous coatings at power units.// Bulgarian Chemical Communications, 2020, No vol.51, F, pp. 5-10, ISSN 0324-1130. (SJR rank: 0.14 /2019, SJR)
 122. Genbach A, D. Bondartsev I. Iliev. INVESTIGATION OF A HIGH-FORCED COOLING SYSTEM FOR THE ELEMENTS OF HEAT POWER INSTALLATIONS.// Journal of Machine Engineering, 2018, No 2, pp. 106-117, ISSN 1895-7595. (SJR rank: 0.35 /2018, SJR)
 123. Genbach A, N Jamankulova and I Iliev. Application areas and calculation method for capillary-porous heat exchangers of the new heat-removing class.// Material Science and Engineering, 2019, No 1, vol.595, pp. 1-7, ISSN 1757-899X. (SJR rank: 0.2 /2019, SJR)
 124. Genbach A. A. , D. Yu. Bondartsev, I. K. Iliev. Modelling of capillary coatings and heat exchange surfaces of elements of thermal power plants.// Bulgarian Chemical Communications, 2018, No Volume 50, S, pp. 133-139, ISSN 0861-9808. (SJR rank: 0.16 /2018, SJR)
 125. Genbach A., D.Bondartsev, I.Iliev. Heat transfer crisis in the capillary-porous cooling system of elements of heat and power installations.// Thermal Science, 2018, No 4, ISSN 0354-9836. (Impact factor: 1.541 /2018, JCR)
 126. Genbach A., D.Yu. Bondartsev, I.K. Iliev. INVESTIGATION OF THE DESTRUCTION OF THE HEATING SURFACE COATED BY POROUS STRUCTURE IN ELEMENTS OF THERMAL POWER UNITS.// Научно-технический журнал, 2018, No 2, pp. 42-55, ISSN 1560-5655. (Impact factor: 0.073 /2017, RINC)
 127. Genbach A., K K Shokolakov, D Y Bondartsev and I Iliev. Research of the heat transfer crisis and limit state of the heat exchange surface covered by capillary porous medium.// IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 2019, No 1, vol.595, pp. 1-7, ISSN 1757-899X. (SJR rank: 0.2 /2019, SJR)
 128. Genbach A.A., D Yu. Bondartsev, I.K.Iliev. RESEARCH OF THE LIMIT THERMAL STRESSES FOR POROUS COATINGS OF ENERGY ELEMENTS.// Новости науки Казахстана, 2019, No 3 (141), pp. 71-85, ISSN 1560-5655. (Impact factor: 0.073 /2017, RINC)
 129. Genbach A.A., D. Yu. Bondartsev, I. K. Iliev, A. G. Georgiev. Scientific method of creation of ecologically clean capillary-porous systems of cooling of power equipment elements of power plants on the example of gas turbines.// Energy, 2020, No March, pp. TBD, ISSN 0360-5442. (Impact factor: 6.082 /2020, JCR)
 130. Genbach A.A., N. Jamankulova, H.Beloev, I.K.Iliev. ENERGY DIVIDER WITH INSERT FOR HEAT PROTECTION OF FRUIT TREES.// Acta Technologica Agriculturae 1, Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2018, No 1, pp. 8-13, ISSN 1338-5267. (Impact factor: 0.98 /2018, JCR)
 131. Genbach A.A., Оlzhabaeva K.S, Iliev I.K. Boiling process in oil coolers on porous elements.// Thermal Science, 2016, No vol.20, 5, pp. 1777-1789, ISSN 2334-7163. (Impact factor: 1.093 /2016, Cite Factor)
 132. Genbach A.A.,D.Yu.Bondartsev,I.K.Iliev. Heat Transfer Crisis in the Capillary-Porous Cooling System of Elements of Heat and Power Installations.// Thermal Science, 2019, No 2A, vol.23, pp. 849-860, ISSN 0354-9836. (Impact factor: 1.541 /2018, ISI)
 133. Gencho POPOV, Boris KOSTOV, Miglena HRISTOVA, Donka IVANOVA, Anka KRUSTEVA. OPTIMIZING THE ENERGY CONSUMPTION OF AN INDUSTRIAL WATER-SUPPLY PUMP SYSTEM BY ENSURING AN OPTIMAL FLOW RATE.// “HIDRAULICA”, 2014, No 42-50
 134. Georgi Mitev, Krasimir Bratoev, Jivko Demirev. Improvement of plant growing techniques in dry up and water scarcity conditions.// Journal of Enviromental Science and Engineering A, 2013, No 10, pp. 593-605, ISSN 2162-5298/2162-53.
 135. Georgiev Iv., B. Borisov. On the problem of fooder comminution.// Zemedelska Technika,Ceskoslovenska akademie zemedelska, Praha, CS., 1991, No 9, pp. 509-514
 136. Georgiev,I.R. Zheleva,I. FilipovaM. Numerical study of the influence of two-burner heating upon the heat transfer during pyrolysis process used for end-of-life tires (EOLT) treatment,.// AIP Conference Proceedings, 2019, No 2164 (SJR rank: 0.182 /2018, www.scimagojr.com)
 137. Glenna L., G.V. Mitev. Gobal neo-leberalism, global ecological modernization and swine SAFO in rural Bulgaria.// Journal of Rural Studies, 2009, No 25, pp. 289-298, ISSN 0743-0167.
 138. Gospodinova N., M. Nikolov, M. Dimitrov. Viscisity index improvers in a synthetic oil of ester type.// Journal of Balkan Tribological Association, 2007, No 2, vol. 13, pp. 218-22, ISSN 1310 4772. (Impact factor: 0.5 /2012, Scopus)
 139. Gospodinova, N., D. Pavlov, Iv. Glavchev. About the performance of some viscosity index improvers in a synthetic oil of ester type.// Industrial Lubrication and Tribology, 2007, No 3, Vol. 59, pp. 119-122, ISSN 0036-8792. (Impact factor: 1.811 /2000, Journal Citation Reports на Thomson Reuters)
 140. Gospodinova, N., D. Pavlov, Iv. Glavchev. Rheology of synthetic ester type oils.// Journal of the Balkan Tribological Association, 2005, No 4, vol. 11, pp. 479-483, ISSN 1310 4772. (Impact factor: 0.5 /2012, Scopus)
 141. Gusztáv Arz, András Tóth, Daniel Bratanov, Nikolay Zlatov, Roberto Guzmán Diana, Stefko Burdzhiev, Antonios Gasteratos, David Serras Pereira, Carlos Beltran, Uberto Delprato,. EU FP6 Project RESCUER: the development of a dexterous robot and intelligent information technologies for EOD/IEDD/rescue missions,.// Bolyai Szemle, Vol. 15., No. 1.,, 2006, No 15, pp. 21-27
 142. H. Beloev, P. Dimitrov, P. Kangalov, К. Stoyanov, G.Popov, D. Ilieva. IMPROVEMENTS IN A UNIVERSAL COMPOSTING MACHINE.// BALKAN AGRICULTURAL ENGINEERING REVIEW, 2014, No 1, ISSN 1312-5453.
 143. H.Al-Rifai, Y.Enakiev, B.Borisov, S.Mitev. Research on Practical Opprtunities for Utilization of Plant Lefts of the Corn Industry.// Energy Efficiency and Agricultural Engineering. Association of Agrcultural Engineering in Southeastern Europe. Rousse, Bulgaria, 2004, No 1, pp. 658-665.
 144. Hristo Hristov, Krasimir Bratoev, Jivko Demirev. Study of the working section performance for lay down of biodegradable band into the soil whit integrated seeds.// Механизация на земеделието, 2014, No 1, pp. 11-12, ISSN 0861-9638.
 145. Hristov H., Bratoev K., Demirev J. Study of the tool and working process for laying down of biodegradable band into the soil.// Механизация на земеделието, 2014, No 1, pp. 11-13
 146. Hvarchilkov,Vl. Diversity of types and medical sensibility of Salmonella strains, isolated from birds and pigs.// Second international conference” Bacterial, viral and parasitic infections in human and veterinary medicine”. Republic of Bulgaria, Sofia ,Medical University –Sofia, 2003, No 1
 147. Hvarchilkova D., M.Filipova, I. Zheleva. Study of the possibilities to reuse construction and demolition waste.// INTERNATIONAL SYMPOSIUM “THE ENVIRONMENT AND THE INDUSTRY”, SIMI 2019, ,, 2019, No PROCEEDINGS
 148. I. Tsvetanova I. Zheleva and M. Filipova. Statistical study of the influence of some atmospheric characteristics upon the particulate matter (PM10) air pollutant in the city of Ruse, Bulgaria.// AIP Conference Proceedings, 2018, No 2025, 110006 (SJR rank: 0.164 /2018, http://www.scimagojr.com)
 149. I. Zheleva E. Veleva M. Filipova. Analysis and modeling of daily air pollutants in the city of Ruse, Bulgaria.// Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Publishing, 2017, No 1895, pp. 030007-1 -10 (SJR rank: 0.164 /2017, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=aip+conference+proceedings%29)
 150. I.M.Zhrlrva, V.P.Stulov. Asymptotic investigation of two-phase couette flow.// Fluid Dynamics I, 1979, No 01, pp. 539-544 (Impact factor: 0.31 /1979, Impact Factor)
 151. I.Tsvetkov, B. Borisov. A Possibility Use Embedded Ip Devices For Telemetry And Remote Control Some Processes Bulgaria.// In. Agriculture. International Scientific Conference, Rousse,, 2006, No 1, pp. 660-665
 152. Iliev I., A. Terziev, and H. Beloev. Condensing economizers for large scale steam boilers.// E3S Web of Conferences, 2020, No 180, pp. 1-10, ISSN 22671242. (SJR rank: 0.174 /2019, Scimago Journal & Country rank)
 153. Iliev I., St.Lazarov. Usage of Thermosyphon for Avoiding of Low Grade Corrosion on the Surfaces of Air Heaters and Increasing of Thermal Efficiency of Steam Generators “PK-38-4”.// TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF FLUID-FLOW MACHINERY,Polish Academy of Sciences, Gdansk, Poland, Special Issue Devote to Professor Krzysztof Jesionek Anniversary, 2014, No 126, pp. 211-219, ISSN 0070-3205.
 154. Iliev I., Uzuneanu K., Kamburova V., Voutev V. STUDY OF INTEGRAL CHARACTERISTICS AND EFFICIENCY OF A HEAT EXCHANGER OF THERMOSYPHON TYPE WITH FINNED TUBES.// Thermal Science, 2016, No 5, vol.20, pp. 1227-1235, ISSN 0354-9836. (Impact factor: 1.093 /2016, JCR)
 155. Iliev I.,A.Terziev, V.Kamburova. Combined Heat and Power Production trough Biomass Gasification with „Heat Pipe-Reformer”.// Revista Termotehnica, 2013, No 1, pp. 128-131, ISSN 1222-4057.
 156. Iliev I.,V Kambourova, A.Terziev, M.Venev. Heat waste recovery from exhaust gases of heavy fuel oil boiler by using heat exchangers with heat tubes.// Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 2013, No 2, pp. 52-55, ISSN 1314-7773. (Impact factor: 0.412 /2013, GIF)
 157. Iliev I.K., A.A. Kibarin, M.B. Aliyarova, A.K. Terziev. Analysis of the possibilities for energy efficiency improvement of CHP power plants.// Journal of Engineering Science and Technology Review, 2020, No 2, pp. 137-142, ISSN 1791-2377. (SJR rank: 0.16 /2018, SJR)
 158. Iliev M. P., Borisov B., Bencheva N., Ruseva Y. The TTO – an essential future unit in the structure of Ruse university.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2005, No 5, pp. 7–10, ISSN 1311–9184.
 159. Iliev S., D. Gunev, E. Mitev. Design and Development of a Steering Wheel for an Energy Efficient Vehicle.// INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION, 2019, No 30, pp. 405-414, ISSN 978-3-902734-22-8. (SJR rank: 0.113 /2017, Scimago Journal & Country Rank)
 160. Iliev S., D. Gunev, V. Dobrev. Improving engineering education through the design and manufacture of electric car for the Shell Eco-marathon competition.// ERS Spectrum (Educational Research Service), 2017, No 29, pp. 101-108, ISSN 0740-7874.
 161. Ilieva D., S. Stoianova. Influence of some herbicides on the structural elements of ruse 424 maize hybrid and its parental lines.// JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, 2019, No 5, pp. 111-124, ISSN 1311-0489.
 162. Ilieva D., S. Stoianova. Effect of herbicides on yield and structural elements of extraction in hybrid RS 464 dnd partenal components.// Научни трудове на РУ " Ангел Кънчев ", 2018, No 1, pp. 23-31, ISSN 1311-3321.
 163. Ilieva D., S. Stoianova. Study on sensitivity of The maize hybrrid Ruse 424 and its parent forms to herbicides used against Sorghum halepense.// ISB-INMA TEN Agricultural and mechanical engineering, 2018, No 1, pp. 331-336, ISSN 2344-4118. (SJR rank: 0 /2018, SCOPUS)
 164. Ilieva D., V. Dochev. Productive Capacity of Varietes of Common Wheat ( Triticum Aestivum L. ) in North - Eastern Bulgaria..// Agricultural, Forest and Transport Machinery and Tehnologies, 2014, No 1, pp. 59-62, ISSN 2367-5888.
 165. Ishpekov, S., P. Petrov, A. Trifonov, I. Dimitrov, Z. Mihaylova, D. Aleksandrov, S. Stamatov, M. Deshev, B. Kolev. Investigation the indices for mechanized picking sesame capsules.// Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2012, No 18 (No 4), pp. 635-640, ISSN 1310-0351. (Impact factor: 0.136 /2012, Journal Citation Reports)
 166. Iv.Zheleva M. Filipova P. Rusev A. Daulbaeva. Groundwater monitoring in the Bulgarian border area along the Danube river.// ECOLOGICA, 2014, No 22 (79), pp. 345-349, ISSN 0354 -3285.
 167. Ivan T. Devedjiev, Stanislav G. Bairyamov and Vladimira S. Videva. Biomimetic Synthesis of Esters of Natural Amino Acids..// Heteroatom Chemistry, 2008, No 19 (3), pp. 252-255, ISSN DOI 10.1002/hc.
 168. Ivanka Zheleva, Gencho Popov, Petar Rusev, Krasimir Tujarov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev. Ruse University Department “Thermo Technique, Hydraulics and Ecology” Participation in The Cross Border Cooperation Program Romania – Bulgaria 2007 – 2013.// Научни трудове на РУ, 2012, No Том 51, сeри, pp. 87 – 191, ISSN 1311-3321.
 169. Ivanka Zheleva, Gencho Popov, Petar Russev, Krassimir Tuzharov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev, Victoria Teleaba. Stations for monitoring of the air quality in the cross border area Bulgaria-Romania.// Научни трудове на РУ, 2012, No Том 51, сeри, pp. 65 – 175, ISSN 1311-3321.
 170. Ivanova G., Kovachev N. A short review of the waste management legislation in the Republic of Bulgaria.// Posebno tematsko izdanje "ECOLOGICA" - Beograd, 2005, No 10, pp. 327-333, ISSN 0354-3285.
 171. Ivanova N. M. Filipova I. Zheleva. Methods of the end-use of end-of-life-tires.// INTERNATIONAL SYMPOSIUM “THE ENVIRONMENT AND THE INDUSTRY”, SIMI, 2019, No PROCEEDINGS
 172. K. Toncheva, L. Lakov, J. Dochev, P. Zlatev. A VARIANT OF A MATHEMATICAL MODEL REFERRING TO SOME AREAS OF AN INDUSTRIAL FURNACE MANUFACTURING FOAMGLASS INSULATION MATERIAL.// Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy Volume 47, 2012, No 4, pp. 459-464, ISSN 1311-7629.
 173. K.Bratoev, G.Mitev. ANALYSIS OF THE STRIP TILLING TECHNOLOGY – PART I.// NTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL SCIENCE. BUSINESS. SOCIETY, 2016, No 3, pp. 29-36, ISSN 2367 - 8380.
 174. Kambourova V., I. Zheleva. Temperature distributions in a tank of glass melting furnacе.// Comptes rendus de I’Academie bulgare des Sciences,Tome 55, 2002, No 8, pp. 41 - 46
 175. Kambourova V., I. Zheleva, Ya. Ivanov,. On the rheological properties of glassmelt, Optimisation in materials science,.// Одесса, “АстроПринт”, 1999, No 1, pp. 17 – 20.
 176. Kamburova V., A.Ahmedov, I.K.Iliev, I. Beloev, I.Pavlovic. NUMERICAL MODELING OF THE OPERATION OF A TWO-PHASE THERMOSYPHON.// Thermal Science, 2018, No 5, vol.22, pp. S1311-S1321, ISSN 0345-9836. (Impact factor: 1.541 /2018, JCR)
 177. Kamburova V., I. Zheleva, P. Mashkov. Optimization of the impulse thermal regime for bread baking with infrared heaters.// Доклади на Българската Академия на науките* ; Tome 56, № 12, 2003, No Tome 56, № 1, pp. стр. 65 – 70
 178. Kamburova V., I. Zheleva, P. Mashkov. Optimization of the impulse thermal regime for bread baking with infrared heaters..// Доклади на Българската Академия на науките*, 2003, No Tome 56,1, pp. стр. 65 – 70
 179. Kamburova V., I.Iliev, A.Terziev. Biogas Combined Heat and Power Production.// Revista Termotehnica, (Copernicus index), 2013, No 1, pp. 132-134, ISSN 1222-4057.
 180. Kangalov P., Beleva D.,. Study of the Change of the Moments of Friction for Electrolytic Recovery Iron Coatings.// Proceedings – Agricultural Machinery, 2019, No Y. III, V. 1, pp. 39 – 42, ISSN 2535-0269.
 181. KANGALOV P., M. NIKOLOV, T. DELIKOSTOV, M. STOYANOV. Synthesis of Titanium Tetraoleate and Investigation of its Anti-Wear Performance as a Friction Modifier.// JOURNAL OF THE BALKAN TRIBOLOGICAL ASSOCIATION, 2014, No 2, Vol 20, pp. 242-246, ISSN 1310-4772. (Impact factor: 0.318 /2012, JCR-Journal Citation Reports)
 182. Kangalov, P., N. Gospodinova, Z. Glavcheva-Laleva, I. Glavchev. Obtaining of friction modifiers from mixtures of glycerol oleates made by different catalysts.// Journal of the Balkan Tribological Association, 2016, No 22, № 3А-II, pp. 3403-3411, ISSN 1310-4772. (Impact factor: 0.5 /2012, JCR-Journal Citation Reports)
 183. Kartalska Y, Dimitrova К, Aladjadjiyan А, Zheleva Iv. Study on the development of lactic acid bacteria in cow's and sheep's milk treated with ultrasound.// Applied Science Reports ASR App. Sci. Report. © PSCI Publication., 2013, No 4 (3),, pp. 229-233, ISSN P-ISSN: 2311-0139.
 184. Kehayov D., Ch.Vezirov, At.Atanasov. Some Technical aspects of height cut of wheat harvest.// Journal Agronomy Research, 2004, No No2, pp. 181–186
 185. Kerekov, S., N. Gospodinova, T. Delikostov, M. Nikolov. Investigation of the anti-wear performance of adipic acid and polyethylene glycol-200 complex ester as a friction modifier in motor oils.// Journal of the Balkan Tribological Association, 2014, No 1, Vol. 20, pp. 111-115, ISSN 1310-4772. (Impact factor: 0.5 /2012, JCR-Journal Citation Reports)
 186. KEREKOV. S. N. GOSPODINOVA, L. DIMITROV, M. NIKOLOV. SELECTIVE SYNTHESIS OF MONOGLYCEROL OLEATE AND INVESTIGATION OF ITS ANTI-WEAR PERFORMANCE AS A FRICTION MODIFIER.// Journal of the Balkan Tribological Association, 2015, No Vol. 21, No , pp. 417–422, ISSN 1310-4772. (Impact factor: 0.5 /2012, JCR-Journal Citation Reports)
 187. Kiril Tishinov, Stanislav Bayryamov, Peter Nedkov, Nikolina Stambolieva, Boris Galunsky. A highly enantioselective aminopeptidase from sunflower seed—Kinetic studies, substrate mapping and application to biocatalytic transformations..// Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 2009, No 59 (1-3), pp. 106–110, ISSN 1381-1177.
 188. Klimentov K. Analysis of results from balance investigations of centrifugal pumps 6E20 and 6E32 with air-water two-phase flow performance.// Annals of Faculty Engineering Hunedoara, 2010, No VIII, pp. 163-166, ISSN 1584 – 2665.
 189. Koev, P. A. Concerning the optimization synthesis of a new class of steering systems for vehicles with four wheels.// Механика на машините -Proceedings of the Tenth World Congress on the Theory of Machines and Mechanisms, Oulu, Finland, June 20-24, 1999, 1999, No 1, pp. 21-26, ISSN 0861-9727.
 190. Kolev Z. D., S. Y. Kadirova, T. R. Nenov. Research of reversible heat pump installation for greenhouse heating.// INMATEH - Agricultural Engineering, 2017, No 2, pp. 77-84, ISSN 2068 – 2239. (SJR rank: 0.19 /2017, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100204508&tip=sid&clean=0)
 191. Kolev Z., S. Kadirova. Numerical modeling of the thermal conduction process in water-air convector's fins.// E3S Web of Conferences, 2020, No 180, ISSN E-ISSN:2267-1242. (SJR rank: 0.174 /2019, Scopus)
 192. Kolev Z., S. Kadirova. CFD simulation of forced heat transfer of gas in pipe.// E3S Web of Conferences 112, 2019, No 01008 (2019), ISSN E-ISSN:2267-1242. (SJR rank: 0.174 /2018, Scopus)
 193. Kolev Zh., P.Zlatev, V.Bobilov, I.Iliev, G.Genchev, P.Mushakov. Graph-Analytical Method for Estimation of Flows Distribution in Low-Pressure Gas Transport Systems.// Revista Termotehnica (Copernicus index), 2013, No 1, pp. 21-24, ISSN 1222-4057.
 194. Kolev, B., S. Stoyanov, A. Dobreva. Information Technologies In Education and Training on Agricultural Engineerung.// Proceedings of International Congress “Information Technology in Agriculture, Food and Environment – ITAFE’03”, 2003, No 1, pp. 140-145, ISSN 975-483-598-5.
 195. Kolev, Zh., S. Kadirova. Numerical Modelling of Heat Transfer in Convector’s Pipes by ABAQUS.// IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 595 (2019) 012006, 2019, No 1 (SJR rank: 0.192 /2018, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700200831&tip=sid)
 196. Kopchev V., A. Pavlikianova, P.Kopchev. Possibilities for alkaline transesterfication of rapeseed oil for biodiesel fuel production.// Bulgarian Chemical Communications Volume 39, 2007, No 1, pp. 20–25
 197. Kopchev V., G.Mitev, Kr. Bratoev. Seed protection during early sowing.// International Scientific Jornal "Science. Business. Society", 2018, No 3, Issue 4, pp. 158-162, ISSN 2367-8380.
 198. Kopchev V., Kr. Bratoev, M. Mihaylov, G. Mitev. Effect of Soil Temperature and Moisture over Germination of Seed Covered by Organic Polymer.// Mechanization in agriculture & Conserving of the resources, 2017, No 5 Vol 63, pp. 202-206, ISSN 0861-9638.
 199. Kostov B., G. Popov, K. Klimentov. Effective regulation of the flow rate of parallel working pumps.// International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, 2013, No 6, pp. 57-59, ISSN 1313-0226.
 200. Kostov, B., G. Popov, Kl. Klimentov. Energy Efficiency Of Pump Systems.// Механизация на земеделието, 2014, No 1, pp. 18-19, ISSN 0861-9638.
 201. Kovachev, N., L. Vladimirov. Influence of the sampling rate in noise measurement on the spectral-frequency risks from clothing and metal processing manufactures.// Sustainable development. International Journal, 2013, No 11, pp. 16-21, ISSN 1314-4138.
 202. Krasimir Bratoev. Study of the grain mixtures separation process by using of surface mechanical separators-part I.// Механизация на земеделието, 2014, No 1, pp. 16-17, ISSN 0861-9638.
 203. Krasimir Bratoev, Georgi Mitev, Tihomir Todorov. Theoretical interpretation of the working process on machine for exact fixing of seeds into biodegradable band.// Macnines, Technologies, Materials, 2013, No 6, pp. 60-66, ISSN 1313-0226.
 204. Kuncheva G., P.Dimitrov. Changes in physical, chemical and biological properties of the soil in the application of advanced soil protection technology for growing wheat on slope lands.// Agricultural, forest and transport machinery and technologies, 2016, No Agricultural, pp. 13-17, ISSN 2367-5888.
 205. Kuncheva G., P.Dimitrov. Changes in chemical and biological properties of the soil at the application of advanced technology for minimum and unconventional tillage for growing wheat on slope lands..// Agricultural, forest and transport machinery and technologies, 2015, No Volume II – , pp. 13-17, ISSN 2367-5888.
 206. Kамбурова В., М. Венев, И. Илиев, А. Терзиев. Математически модел на топлообменник с термосифони.// Топлотехника, 2014, брой 7, стр. 45-48, ISSN 1314-2550.
 207. Lecheva A., I. Zheleva. IN: AMiTaNS’15, 28 June–3 July 2015, Albena, Bulgaria, Volume 1684, USA, New York, AIP Conf. Proc., 2015, ISBN 978-0-7354-1331-3. Fluid flow structure around the mixer in a reactor with mechanical mixing..// AMiTaNS’15, 28 June–3 July 2015, Albena, Bulgaria, USA, New York, AIP Conf. Proc.,, 2015, No Volume 1684, ISSN 978-0-7354-1331-3. (SJR rank: 0.164 /2015, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=aip+conference+proceedings)
 208. Levi A., Beloev H., Kolev N. On the biaxial distribution of anisotropic elastic modulus of thin-plate polycrystalline elements and his identification in agricultural machinery with ultra-sonic methods.// Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 2013, No 2, pp. 383-386 (Impact factor: 0.189 /2012, Thomson Reuters ISI Journal IF)
 209. Lubomir Nujo, Juraj Jablonicky, Juraj Tulik, Mitko Nokolov, Vladislav Hajdak. Economic indikators evaluation of transport company in terms of individually composite indexes.// Agricultural, forest and transport machinery and technologies, 2014, No Volume 1, pp. 27...32, ISSN 2367-5888.
 210. Lyubenov L., Atanasov A., Hristakov I. LOGISTICS OF THE BEE HAVE FARMS IN THE REGION OF RUSE.// NTERNATIONAL SYMPOSIUM, ISB-INMA-THE, BUCHAREST, 2019, No 1, pp. 237-240, ISSN 2344-4118.
 211. M. Filipova I. R. Georgiev, I. Zheleva. Numerical study of the influence of the heater position upon the heat transfer during pyrolysis process used for end-of-life tires treatment.// AIP Conference Proceedings, 2018, No 2025, 040008 (SJR rank: 0.164 /2018, SJR rank: 0.164 /2017, http://www.scimagojr.com)
 212. M. Filipova I. Zheleva A. Lecheva P. Rusev. Analysis of Key Pollutant Surface Waters of the Tributaries of the Danube River in Bulgarian Section.// Pliska Stud. Math., 2015, No 24, pp. 151-162, ISSN 0204-9805.
 213. M. Filipova N. Sulejmenova G. Orinbasarova E. Raeva I. Zheleva. Statistical analysis of the implementation of resource-saving technologies for rapeseed production in Southeastern Kazakhstan.// AIP Conference Proceedings, 2018, No 2025, 040007 (SJR rank: 0.164 /2018, http://www.scimagojr.com)
 214. M. Filipova, I. Zheleva, I. Tsvetanova, А. Stefanova, P. Rusev. Analysis of the state of ambient air in the border region Bulgaria-Romania.// International Symposium “The Environmental and The Industry” SIMI 2016, Bucharest, 2016, No Symposium Pr, pp. 440-450
 215. M. Filipova, St. Vassileva, M. Natova. On the Long-Term Strength of Polymers under Static and time Dependent Stress.// Mechanics of time-depandent materials, 1999, No 7
 216. M.Filipova I.Zheleva P.Rusev. Characteristics of PM air pollution along Bulgaria - Romania Danube region.// ECOLOGICA, 2013, No 71, pp. 370-374, ISSN 0354-3285..
 217. M.Filipova :M, Iv. Zheleva, T. Dimitrov. Dj. Menseidov. Analysis of transport waste in Bulgaria.// ECOLOGICA, 2016, No vol.23, ( 8, pp. 82-88
 218. M.Filipova, Z. Mircheva, V. Ivanov. The possibility a chemical dosimeter kit to measure the absorbed dose in non-uniform gamma-neutron fields.// Trakia J. of Sci, 2006, No Voвл 4, №2
 219. Marinov, H., T.Grozeva, D.Zafirov. Synthesis and analysis of helical arcoidal gears.// IRMES’95, 1995, No 1, pp. 398-402
 220. Mashkov P., B. Gyoch, R. Kandilarov, H. Beloev, M. Varbanov, T. Pencheva. LED Lamp For Poultry Housing – Design and Thermal Management.// Proc. of 38th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2015, 2015, No 38, pp. 91 - 96
 221. Mashkov P., B. Gyoch, R. Kandilarov, H. Beloev, T. Pencheva. Tunable LED Lamp – Design and Thermal Management.// Proc. of 38th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2015, 2015, No 38, pp. 85 - 90
 222. Mashkov P., B. Gyoch, T. Pencheva, H. Beloev, R.Kandilarov. Energy effective LED Module For Poultry Lighting.// Proc. of International Conference ELECTRONICS, 2015, No 9, pp. 262- 265, ISSN 1314-0078.
 223. Mashkov P.,E. Teirumnieks, B. Gyoch, H. Beloev, T. Pencheva, R.Kandilarov. Design of LED Lamp with special spectral characteristics.// 10th International Scientific Practical Conference “Environment. Technology. Resources, 2015, No 10, pp. 147- 152
 224. Mashkov, P, Zheleva, I., Kambourova, V. Comparative Analysis of Processes of Baking Bread Using Conventional and Infrared Heaters.// Energetikha, 2003, No 6-7, pp. 20-24
 225. Mashkov, P, Zheleva, I., Kambourova, V. Comparative Analysis of Processes of Baking Bread Using Conventional and Infrared Heaters.//.// Energetikha,, 2003, No No 6-7, pp. pp. 20-24
 226. Mashkov, P., B. Gyoch, K. Asparuhova, H. Beloev, R. Kandilarov. LED Lamp for Application in Horticulture.// Proc. of International Conference ELECTRONICS, 2015, No 9, pp. 258-261, ISSN 1314-0078.
 227. Mhana Wesam, Gencho POPOV. Method For Investigation Of The Pressure variation In The Chambers Of Gear Pumps With Symmetric And Asymmetric Tooth Profiles Used In Electrohydraulic Drive Systems.// ELMA 2019 Proceedings, 2019, No IEEE Catalog, pp. 263-266, ISSN 978-1-7281-1412-5.
 228. Mhana Wesam, Gencho POPOV. Investigation Of The Pressure variation In The Chambers Of External Gear Pumps With Symmetric And Asymmetric Tooth Profiles Used In Electrohydraulic Drive Systems.// ELMA 2019 Proceedings, 2019, No IEEE Catalog, pp. 267-270, ISSN ISBN 978-1-7281-1.
 229. Mihaiella Cretu, Victoria Teleaba, Ivanka Zheleva, Peter Russev. Air Pollution: Concern, Monitoring and Interpretation.// Научни трудове на РУ, 2012, No Том 51, сeри, pp. 160 – 164, ISSN 1311-3321.
 230. Milan Koszel, Stanisław Parafiniuk,Agnieszka Szparaga, Andrzej Bochniak,Sławomir Kocira, Atanas Zdravkov Atanasov,Stepan Kovalyshyn. Impact of Digestate Application as a Fertilizer on the Yield and Quality of Winter Rape Seed.// Agronomy, 2020, No 10(6), 878;, ISSN 2073-4395. (Impact factor: 2.259 /2018, JCR category rank: 19/89 (Q1) in 'Agronomy)
 231. Miroslav M., Ivan J., Frantisek V.,Janko K., Nikolov M. Identification of Bottlenecks in a Selected Company.// Agricultural, forest and transport machinery and technologies, 2015, No 1, pp. 25-31, ISSN 2367-5888.
 232. Mitev E., S. Iliev, D. Gunev. A Study of Electric Vehicle Prototype for Shell Eco-marathon.// INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION, 2019, No 30, pp. 432-441, ISSN 978-3-902734-22-8. (SJR rank: 0.113 /2017, Scimago Journal & Country Rank)
 233. Mitev G., Bratoev K., Demirev J., Dobrinov V., Todorov T. Machine injection of water holding materials under the plough layer - theoretical motivation of the pipeline parameters.// Machines, Technologies, Materials, 2013, No 7, pp. 49-52
 234. Mitev I, Uzunov Т. Scissors-type Load-Lifting Platform, Design Variants and Realization Problems.// MOTAUTO'98, 1998, No Volume II, pp. 200-204
 235. Mitev, G.V. Applying SWOT analysis in assessing the capacity of Agricultural Production in conditions of drought and changing climate..// Mechanization in Agriculture, 2016, No 22, pp. 44-47, ISSN 0861-9638.
 236. Mitev, G.V. Types of tillage as a prerequisite for retention or alteration of physical and mechanical propertiers of soil..// Mechanization in Agriculture & Conserving the Resources, 2016, No 5, pp. 11-17, ISSN 0861-9638.
 237. Mitev, G.V. Expert evaluation of Technology and Technological complex of Machines Designed for Mechanization Production of Bulb-flower Bulbs.// Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 1996, No 2, pp. 275-281
 238. Mitev, G.V., Kr. bratoev. Experimental study to the machine for dressing of water holding materials into the soil..// Mechanization in Agriculture, 2017, No 4
 239. Mitev, G.V., P.D. Dimitrov, P.T. Radulov. Theoretical study of combine soil tillage method against erosion. (Теоретично изследване на метод за комбинирана противоерозионна обработка на почвата).// Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 1999, брой 4-6, стр. 2-9
 240. Mitev, Sv., B. Borisov, H. Al- Rifai. Engineless harvester- thrashers as an alternative to self- propelled harvesters.// Proceedings of the union of scientists- Rousse, “Energy efficiency and agricuetural engineering”, 2002, No 2, pp. 154-160, ISSN 1311- 9974.
 241. Monika Bozikova, Michal Valach, Mitko Nikolov, Lubomir Hires, Vlasta Vozarova. Effect ofTemperature Changes to Dynamic Viscosity and Thermal Conductivity.// Agricultural, forest and transport machinery and technologies, 2015, No Volune II, pp. 41-46, ISSN 2367-5888.
 242. N. Sh. Suleimenova E. M. Kuandykova M. Filipova. Innovative tachnologies of soybean cultivation.// Series of Agricultural sciences, 2018, No 5(47), pp. 5-12, ISSN 2224-526X.
 243. N. Sh. Suleimenova E. M. Kuandykova E.M. B. Zh. Makhamedova M. Filipova. Efficiency of innovative technologies in addressing environmental problems in the agroecosystem of soya in the conditions of southeastern Kazakhstan.// International Journal of Engineering and Technology, 2018, No 7 (4.38), pp. 1600-1607, ISSN 2227-524X.
 244. N.Suleimenova D.V.Kalykov M.Filipova G. Orynbasarova. Climate change and escalation of agroecosystem's ecological problems.// N E W S OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, 2020, No Volume 4, Nu, pp. 44-52, ISSN 2224-526X.
 245. Naydenov, V., G.V. Mitev, Alex Keen. Computer vision system for bulb separation from tulips (Компютърна визуална система за сортиране на луковици от лалета).// Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 1999, брой 5
 246. Nenova L., A.Atanasov. Productivity and qualitative indices of grain of winter common wheat, “YANTUR” variety, grown under conditions of biological agriculture.// Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2009, No vol.12, pp. 498-514
 247. Nenova L., A.Atanasov. Productivity and qualitative indices of grain of winter oats, grown under conditions of organic agriculture..// International Journal, Annals. Food Science and Technology., 2009, No Vol. 10, Iss, pp. 389-393
 248. Nikolov M. A Study of the Impact of Weld Overlay Speed on the Elektrical Parameters of Vibroarc Weld Overlay in Argon on Worn Components of Transport and Agricultural Machinery.// Agricultural, forest and transport machinery and technologies, 2017, No Volume IV, pp. 22-28, ISSN 2367-5888.
 249. Nikolov M. A RESEARCH ABOUT INFLUENCE OF WIRE ELECTRODE VIBRATION’S AMPLITUDE UPON TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF VIBRATING GAS METAL ARC OVERLAYING PROCESS IN A SHIELD OF ARGON.// Machines Technologies Materials, 2016, No 3, pp. 42-43, ISSN 1313-0226.
 250. Nikolov M. Research on the impact of amplitude of vibrations on electrical parameters of vibroarc weld overlay in argon.// Acta technologica agriculturae, 2015, No Vol 18, l 2, pp. 46-48, ISSN 1335-2555.
 251. Nikolov M. Trends in De velopment of Weld Overlaying during the 21st Century.// Acta technologica agriculturae, 2014, No 2, pp. 35...38, ISSN 1335-2555.
 252. Nikolov M., Todorov I., Zach M., Máchal P., Mareček J. A RESEARCH ABOUT WEAR-RESISTANCE OF APPLIED LAYERS OBTAINED BY GAS METAL ARC OVERLAYING PROCESS WITH INCREASED WIRE ELECTRODE VIBRATING FREQUENCY.// ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS, 2015, No 63, pp. 101...105, ISSN 1211-8516.
 253. Nikolov M., I. Todorov. A research about influence of overlaying speed upon electrical parameters the process during vibrating arc overlaying of worn parts of transportational and agricultural machinery in ashield of argon.// Agricultural, forest and transport machinery and technologies, 2016, No 1, Volume II, pp. 28-34, ISSN 2367-5888.
 254. Nikolov M., I. Todorov, V. Stoyanov, J. Valchev. Determination of the Structural Characteristics of the Parts of Agricultural Machinery Subject for Repair.// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019,, 2019, No v 58, b 1.1, pp. 44-48, ISSN 1311-3321.
 255. Nikolov M., Kangalov P. RESEARCH METHODS FOR TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF RESTORATIVE AND PREVENTIVE COATINGS IN DIFFERENT LUBRICATING MEDIA AT SLIDING FRICTION.// Acta technologica agriculturae, 2014, No 3, pp. 70...74, ISSN 1335-2555.
 256. Nikolov M., Máchal P., Mareček J. DYNAMICS OF CHANGE IN THE ROUGHNESS DUE TO FRICTION OF THE SLIDING SURFACES OF VIBROARC WELD OVERLAID COATINGS AGAINST STEEL AND CAST-IRON PARTS.// ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS, 2015, No 63, pp. 107...111, ISSN 1211-8516.
 257. Nikolov M., N.Gospodinova, D.Pavlov, M.Dimitrov. Tribological characteristics at running-in of repaired tractor engines using friction modifiers.// Industrial Lubrication and Tribology, 2009, No 4 Vol.61, pp. 209-212, ISSN 0036-8792. (Impact factor: 1.811 /2000, Journal Citation Reports на Thomson Reuters)
 258. Nikolov M., P. Kangalov. Benefits from maintenance and repair in utilization of resources.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 2012, No 1, pp. 24-27, ISSN 978-80-7375-625-3.
 259. Nikolov, M., P. Kangalov, S. Kerekov, N. Gospodinova. Investigation of the tribological characteristics of complex ester of adipic acid as a friction modifier for engine oils on SMC-2 tribotester.// Journal of the Balkan Tribological Association, 2016, No 22, 3A-II, pp. 3412-3419, ISSN 1310-4772. (Impact factor: 0.5 /2012, JCR-Journal Citation Reports)
 260. Ongar B., I. K. Iliev, G. K. Smagulova, A.I. Nurova. Numerical simulation of the formation of nitrogen oxides in pulverized furnaces.// Journal of Engineering Science and Technology Review, 2020, No 2, pp. 171-175, ISSN 1791-2377. (SJR rank: 0.16 /2020, SJR)
 261. Ongar B.,I.K.Iliev. Numerical simulation of the coal dust process to the emission of nitrogen oxides.// Bulgarian Chemical Communications, 2018, No Volume 50, S, pp. 146-152, ISSN 0324-1130. (SJR rank: 0.16 /2018, SJR)
 262. Păunescu D., Gh.Brătucu, S.Păunescu, At. Atanasov. Research regarding the use of the GPS in monitoring agricultural sowing,.// Journal INMATEH - Agricultural Engineering,, 2010, No Vol. 31, No., pp. 75-82
 263. Pavlov, D. J., N. N. Gospodinova, I. K. Glavchev. Synthesis and characterization of complex esters for motor and hydraulic oils.// Industrial Lubrication and Tribology, 2004, No 1, vol. 56, pp. 19-22, ISSN 0036-8792. (Impact factor: 1.811 /2000, Journal Citation Reports на Thomson Reuters)
 264. Pavlov, D. J., N. N. Gospodinova, I. K. Glavchev, N. T. Dishovski. Application of complex esters in poly(vinyl chloride) plastisols and plasticats.// Pigment & Resin Technology, 2005, No 3, vol. 34, pp. 154-157, ISSN 0369-9420. (Impact factor: 0.803 /2005, Journal Citation Reports на Thomson Reuters)
 265. Pavlov, D., Iv. Glavchev, N. Gospodinova, T. Totev. Preparation and application of polyesters: Activity of catalysts for esterification.// Surface Coatings International, Part B: Coating Transaction, 2004, No 4, Vol. 87, pp. 273-277, ISSN 1476-4865. (Impact factor: 0.867 /2009, Journal Citation Reports на Thomson Reuters)
 266. Pavlov, D., N. Gospodinova, I. Glavchev. Biodegradability of synthetic ester oils.// Oxidation Communications, 2002, No 4, vol. 25, pp. 520-523, ISSN 0209-4541. (Impact factor: 0.694 /2004, Journal Citation Reports на Thomson Reuters)
 267. Pavlov, D., N. Gospodinova, T. Totev, Iv. Glavchev. Thermal and IR-investigation of Complex Esters.// Proc. of Mongolian Academy of Sciences, Vol. 171, 2004, No 01, pp. 58-62, ISSN 99929-5-675-5.
 268. Pencheva J., B.Donkova, M.Djarova. Adsorption of 3d-elements onto zinc oxalate dihydrate in aqueous oxalate solutions.// Crystal Res. Technol. (IF 0,837|, 2005, No 4, pp. 370-379, ISSN 02321300. (Impact factor: 0.837 /2005, Thomson reuters)
 269. Pencheva V., P. Gagova, H. Beloev. Management of Transport Company Business in Accordance with the Policies for Sustainable Transport Development.// EKOLOGICA, 2011, No Godina XVIII, pp. 396-400
 270. Petar DIMITROV, Dimitar SIMEONOV, Kaloyan STOYANOV, Plamen KANGALOV. EFFECTIVE AGGREGATING OF TRACTORS FOR TRANSPORTATION.// TRANSPORT PROBLEMS , Katowice Poland, 2011, No 3, pp. 396-401
 271. Petar Dimitrov, Kaloyan Stoyanov, Hristo Beloev, Plamen Kangalov, Ivaylo Tsonev. Machine for importing organic matter in the soil.// BALKAN AGRICULTURAL ENGINEERING REVIEW, 2014, No 1, ISSN 1312-5443.
 272. Petar Lukač, Dario Knežević, Luka Šumanovac, Atanas Atanasov. An analysis of fruit detachment by oscillation of the stem and fruit through vibration.// Journal Balkan agricultural engineering review, 2012, No 17, pp. 1-9, ISSN 1312-5443.
 273. Petko Mashkov, Berkant Gyoch, Hristo Beloev, Stanislav Penchev. Design and Thermal Management Investigations of LED Lamps.// Journal of Energy and Power Engineering, USA, 2012, No No. JEPE1205, pp. 1-6, ISSN 1934-8975.
 274. Petko Mashkov, Berkant Gyoch, Stanislav Penchev, Hristo Beloev. Design of Rigid LED Strip and Application in Luminaires.// Journal of Energy and Power Engineering USA,, 2012, No 1, ISSN 1934-8975.
 275. Popov G A. Krasteva B. Kostov D. Ivanova Kl. Klimentov. Optimization of the energy consumption of a pump system used for industrial water supply..// ANNALS OF FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA – International Journal of Engineering, 2014, No Tome XII
 276. Popov G., B. Kostov, M. Hristova, D.Ivanova, A. Krusteva. Optimizing the energy consumption of an industrial watersupply pump system by ensuring an optimal flow rate.// HIDRAULICA, 2014, No 4, pp. 42-50, ISSN 1453 – 7303. (Impact factor: 1.345 /2014, http://hidraulica.fluidas.ro/)
 277. Popov Gencho, Yuliyan Angelov. Kinematic and dynamic irregularities of roller pumps. Part І. Modeling of kinematic and dynamic irregularities.// HIDRAULICA Magazine of Hydraulics, Pneumatics, Tribology, Ecology, Sensorics, Mechatronics, 2015, No 1, pp. 52-59, ISSN ISSN 1453 – 7303.
 278. Popov Gencho, Yuliyan Angelov. Kinematic and dynamic irregularities of roller pumps. Part ІІ Numerical research, results and analysis.// HIDRAULICA Magazine of Hydraulics, Pneumatics, Tribology, Ecology, Sensorics, Mechatronics, 2015, No 2, pp. 27-34, ISSN ISSN 1453 – 7303.
 279. Popov, G., A. Krasteva, B. Kostov, D. Ivanova, Kl. Klimentov. Optimization of the energy consumption of a pump system used for industrial water supply.// Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal Of Engineering, 2014, No Tome XII, ISSN 1584-2665.
 280. Popov, Г., Kr. Ormandjiev. Dynamic Processes Modeling In Measuring Of The Peak Pressure Of Hydrosystems Of Tractors Used In Agriculture.// Annals of "Dunarea De Jos" University of Galati, Fascicle V, Technologies in Machine Building, 2013, No Volume 1, pp. 9-14, ISSN 1221- 4566.
 281. Pronin, I.A., B.V. Donkova, D.Tz. Dimitrov, I.A. Averin, J.A. Pencheva, V.A. Moshnikov. Relationship between the photocatalytic and photoluminescence properties of zinc oxide doped with copper and manganese. – Semiconductors 48 (7) (2014) 842-847. Relationship between the photocatalytic and photoluminescence properties of zinc oxide doped with copper and manganese.// Semiconductors, 2014, No 48 (7), pp. 842-847 (Impact factor: 0.705 /2013, Journal Citation Reports на Thomson Reuters)
 282. Puscasu, Cristian / Grigorescu, Mihaela / Axene, Ghita / Voicu, Raluca / Stefanescu, Mariana / Teleaba, Victoria / Zheleva, Ivanka DOI: 10.2478/jtam-2013-0017. Simulation of Fluid Flow in Centrifugal Tricanter.// Journal of Theoretical and Applied Mechanics., 2013, No Volume 43, I, pp. 83–94,, ISSN 0861-6663.
 283. Radev, D., B.Borisov, A. Sojkova. Analysis of Modern Technologies for Dairy – Cow Breeding in Republic of Bulgaria.// Bau,Technik und Umwelt in der Landwirtschaftlichen Nutztierhaltung, Kiel, Deuchland, 1997, No 3, pp. 557-563.
 284. Raeva E., V. Mihova, I. Nikolaev. Using SPSS for Solving Engineering Problems.// 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE), 2019, No под печат
 285. Ramazanova G., Aldabergenov M., Kangalov P., Orynbayev N., Amirseit S.,. Calculation of energy indicators of three-stage bioreactor.// Eurasia J Biosci, 2019, No V. 13, I. 1, pp. 475-483, ISSN e-ISSN 1307-9867.
 286. Roman Galik, Stefan Bod'o, Eva Krcalova, Kaloyan Stoyanov. Infrared Thermography use for Monitoring of Silage Mateer Compaction.// Agricultural, forest and transport machinery and technologies, 2014, No Vol-1, pp. 81, ISSN 2367-5888.
 287. Rousseva S., Dimitrov P., Lazarov A., Mitova T., Kroumov V., Djodjov H., Malinov I., Lozanova L., Tsvetkova E., Nekova D. Climate Change Mitigating Agricultural Techniques – a Case Study from Bulgaria. (Смекчаване на климатичните промени върху земеделските технологии – проучване за България.).// Journal of Balkan Ecology, 2010, брой 13 (4)
 288. S Marinov, O Alipiev, T Uzunov. Interference of the profiles when meshing internal straight splines with gear shapers.// MATEC Web of Conferences, 2019, No 287, 01015
 289. S. Stoyanov ;. Filipova. SPECTROPHOTOMETER DEVICE FOR DISTANT RESEARCH OF THE ATMOSPHERIC OZONE.// ECOLOGICA, 2013, No 70, pp. 215-217, ISSN 0354-3285..
 290. S. Stoyanov M.Filipova. Research of the variations of the atmospheric ozone and change of the ultraviolet sun radiation over northeastern Bulgaria.// Journal scientific and applied research, 2012, No vol.2, pp. p.90 – 93, ISSN ISSN 1314-6289.
 291. Safta V., Dilea M., Constantin G.A., Atanasov A. Algorithm for computing capacity of water oxygenation.// INMATEH Agricultural Engineering, 2013, No Vol. 39, No., pp. 79-84 (SJR rank: 1 /2012, INMA BUCHAREST)
 292. Segeda T., I.K. Iliev, M. Tumenbayeva, N. Borissova. Thermophysical and thermodynamic properties of substances in gaseous phase used in heat-power engineering taking into account cluster structure.// Journal of Engineering Science and Technology Review, 2020, No 2, pp. 167-170, ISSN 1791-2377. (SJR rank: 0.16 /2018, SJR)
 293. Sfîru R., Meca A., Cârdei P.,Muraru V.,Mihailov N., Atanasov At. Optimizing Agricultural Equipment Choice by Using Databases.// INMATEH Agricultural Engineering, 2012, No Vol. 37, No., pp. 5-12 (SJR rank: 0.219 /2018, SCImago Journal & Country Rank)
 294. SfîruR., AtanasovA., Muraru V, Muraru S.L. ACOUSTIC COMPARATIVE ANALYSIS FOR TRACTORS.// INMATEH-Agricultural Engineering, 2019, No vol-58, №2, pp. 167-176, ISSN 2068-4215. (SJR rank: 0.219 /2018, SCImago Journal & Country Rank)
 295. Slivarov O I Todorov G Staneva. A Study of the Wear Resistance of Weld Overlay Coatings Produced By Using Flux Shielding In an Abrasive Environment.// Agricultural, Forest and Transport Machinery and Technologies, 2018, No Vol V – Issu, pp. 5-12, ISSN ISSN: 2367–5888.
 296. Stanislav Bayryamov, Dantcho Danalev, Nikolay Vassilev. Ribozymomimetic chemical synthesis of peptide bond using phosphoric acid /oxirane mediators.// Phosphorus, Sulfur and Silicon, 2011, No 186 (2), pp. 338-344, ISSN 10.1080/10426507..
 297. Stanislav G . Bayryamov, Nikolay G. Vassilev and Dimiter D. Petkov. Effective Orthogonal Protection of L-Ornithine as Amino Acyl Component for Amino Acylation of 5’-O-Pivaloyl Nucleosides. Synthesis of Bz(NO2)-Orn(Boc)-OCH2CN by the Orthoformate strategy.// Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences, 2010, No 63 (9), pp. 1287-1294
 298. Stanislav G. Bayryamov. A Novel General Methodology for Ribozyme-Mimetic Synthesis of Methyl Esters of Various Natural Amino Acids, Simulating the Prebiotic Biomolecule Creation.// Journal of Chemical Engineering & Process Technology, 2015, No 6 (6), pp. 1-11, ISSN 2157-7048.
 299. Stanislav G. Bayryamov and Dancho L. Danalev. Kinetic Study of Ribozyme-Mimetic Aminoacylation of 5’-O-Pivaloylated Adenosine and Its 2’-Deoxy Analogue Proves the Important Role of 2’-OH group in the Ribose Moiety.// Proceedings of the 33rd European Peptide Symposium, European Peptide Society, 2014, PEPTIDES’ 2014, 2015, No 1, pp. 219-220, ISSN ISBN 978‐619‐9042.
 300. Stanislav G. Bayryamov*, Nikolay G. Vassilev and Dimiter D. Petkov. Design and Synthesis of Two New Substrates For Model Ribosomal Reactions..// Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences., 2008, No 61 (2), pp. 187-192
 301. Stanislav G. Bayryamov, Dancho D. Danalev and Nikolay G. Vassilev. Two Individual Pathways for Synthesis of 2’/3’-Lysyl Adenosine and its 3’-Aminoacylated 2’-Deoxy Analogue as Substrates for Model Ribosomal Cyclization Reactions.// Proceedings of the 33rd European Peptide Symposium, European Peptide Society, 2014, PEPTIDES’ 2014, 2015, No 1, pp. 221-222, ISSN ISBN 978‐619‐9042.
 302. Stanislav G. Bayryamov, Dancho L. Danalev and Dmitry Kolpashchikov. Solution-Phase Synthesis of a Matrix Heptapeptide as a Template for the Peptide-Assisted Deoxyribozyme Technology.// Proceedings of the 33rd European Peptide Symposium, European Peptide Society, 2014, PEPTIDES’ 2014, 2015, No 1, pp. 116-117, ISSN ISBN 978‐619‐9042.
 303. Stanislav G. Bayryamov, Nikolay G. Vassilev and Dimiter D. Petkov. Effective Orthogonal Protection of L-Ornithine as Amino Acyl Component for Amino Acylation of 5’-O-Pivaloyl Nucleosides. Synthesis of Bz(NO2)-Orn(Boc)-OCH2CN by the Fmoc-strategy.// Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences, 2011, No 64 (2), pp. 211-218
 304. Stanislav G. Bayryamov, Nikolay G. Vassilev and Dimiter D. Petkov. The Two Pathways for Effective Orthogonal Protection of L-Ornithine, for Amino Acylation of 5’-O-Pivaloyl Nucleosides, Describe the General and Important Role for the Successful Imitation, During the .// Protein and Peptide Letters, 2010, No 17 (7), pp. 889-898, ISSN 0929-8665/10.
 305. Stanislav G. Bayryamov, Nikolay G. Vassilev, Miroslav A. Rangelov, Aneta P. Mladjova and Dimiter D. Petkov. Design and Synthesis of Substrates for Model Ribosomal Reactions.// Protein and Peptide Letters, 2009, No 16 (4), pp. 392-401
 306. Stefănoiu M.D.,Cârdei P., Pirnă I.,Bădescu M.,Boruz S.,Atanasov At. Studies and Researches on Energetics Optimization of Fodder Harvesting Combines - Bidimensional Models.// INMATEH Agricultural Engineering, 2012, No Vol. 38, No., pp. 15-22 (SJR rank: 0.219 /2018, SCImago Journal & Country Rank)
 307. Stefanova A. I.Zheleva M.Filipova I. Tsvetanova. Examination of the possibility of transborder pollution in the days with registered exceedances of pollutant dust in the city of Ruse,Bulgaria.// MATEC Web of Conferences 145, 2018, No 01004 (SJR rank: 1.3 /2018, http://www.scimagojr.com/journalsearch)
 308. Stefanova A., M.Filipova. Approaches to Predict the Impact of Air Atmospheric Component in Environmental Impact Assessment Reports in Assessing Extensions to Active Industrial Objects.// International Symposium “The environment and the industry”, SIMI 2018, Proceedings book, 2018, No DOI: http://
 309. Stefanova An., I. Zheleva, M. Filipova,I.Tsvetkova. Examination of the possibility of transborder pollution in the days with registered excee-dances of pollutant dust in the city of Ruse, Bulgaria.// MATEC Web of Conferences, 2018, No 01004, pp. 13, ISSN 2261-236X.
 310. Stojanov S., M. Filipova. Research of the Influence of Nuclear Explosions on the Contents of Ozone in the Atmosphere.// Research and results, Kazakh National Agrarian University, 2012, No 1 (053), pp. 103-107, ISSN 2304-3334-02.
 311. Stoyanov K, H Beloev, P Dimitrov, A Atanasov. Comparative evaluation of energy-performance indicator of agricultural units for plowing.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Romania, 2011, No Tome IX, Fas, pp. 243-246
 312. Stoyanov, K. Instalation for aerobic solid phase composting.// Annals of the Faculty of engineering Hunedoara Romania, 2011, No Tome IX, Fas
 313. Stoyanov, Kaloyan. Method and device for composting plant residues in the field.// International conference “SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE FUNCTION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION”, 2011, No 1
 314. Suleimanova N. Sh. M. Filipova Zharaspayeva S. Environmental and economic problems of agro-ecosysrem uner a agricultural intensification in conditions of southeastern Kazakhstan.// J.Sci. and Applied Research, 2014, No 6
 315. Suleimenova N E Kuandykova M Filipova. Innovative technologies of soybean cultivation.// News of the National Academy of Science oh the Republic of Kazakhstan, Series of Agricultural sciences, 2018, No Volume 5, Nu, pp. 5-11, ISSN ISSN 2224-526Х.
 316. Suleimenova N., M. Filipova, E. Kuandykova, G.Orynbasarova, K. Zholamanov, K. Erzhanova. Ecological aspects of agroecosystems of soybean in the conditions of t5he South-East of Kazakhstan climate change.// INTERNATIONAL SYMPOSIUM “THE ENVIRONMENT AND THE INDUSTRY”, SIMI, 2019, No PROCEEDINGS
 317. Sulejmenova N., M.Filipova, Makhamedova M., Zharaspayeva S., Kuandykova E. Methods of improving soil and productivity of soybean agro- ecosystems in conditions south-east of Kazakhstan.// ECOLOGICA, 2016, No vol.23, ( 8, pp. p.502- 506
 318. Sulejmenova N., M.Filipova, Zharaspayeva S., Kuandykova E. Inovative technology in the field of environmental safety today,.// 16th international multidisciplinary Scientific Geoconferance SGEM 2016, conf. Proceedings, 2016, No Book5 Vol. 2, pp. 501-507, ISSN ISSN 1314-2704. (SJR rank: 0 /2016, http://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?rubrique295&debut_articles_rubrique=30#pagination_articles_rubrique)
 319. Ştefănoiu, M. D.; Cârdei, P.; Vlăduţ, V.; Vezirov, C.; Bădescu, M.; Boruz, S.; Mihailov, N. STUDIES AND RESEARCHES ON ENERGETIC OPTIMIZATION OF FODDER HARVESTING COMBINES - THREE DIMENSIONAL MODELS.// INMATEH -Agricultural Engineering, 2013, No 39, pp. 23 - 28, ISSN 2068-4215.
 320. Temirbekova M., M. Aliyarova, I. Iliev, A. Yelemanova, and S. Sagintayeva. The generation of a mathematical model of the biogas production process from organic municipal solid waste.// E3S Web of Conferences, 2020, No 180, pp. 1-12, ISSN 22671242. (SJR rank: 0.174 /2019, Scimago Journal & Country rank)
 321. Terziev A.K., C I Iliev, I K Iliev, I H Beloev and E V Velkov. Experimental validation data for CFD of heat transfer processes in a heat exchanger thermosyphon type with complex geometry.// Material Science and Engineering, 2019, No 1, vol. 595, pp. 1-10, ISSN 1757-899X. (SJR rank: 0.2 /2018, SJR)
 322. Tihanov, G., B. Kolev, K. Trendafilov, N. Delchev, Y. Stoyanov. Justification of a method for determining the moment for switching on the level one signaling of filled grain harvester hoppers.// AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2017, No VOL. 9, No 3, pp. 218-222, ISSN 1313 - 8820.
 323. Todorov I. A Research about Wear Process of Details from Belt Conveyor.// Agricultural, forest and transport machinery and technologies, 2019, No Vol. VI, pp. 5-10, ISSN ISSN 2367-5888.
 324. Todorov I. Synthesis of Structural Schemes of Balance Mechanisms for of aPortal Crane Jib System.// Agricultural, Forest and Transport Machinery and Technologies, 2019, No Vol VI - Iss, pp. 52-57, ISSN ISSN: 2367–5888.
 325. Todorov I., M. Nikolov. A RESEARCH ABOUT COEFFICIENT AND MOMENT OF FRICTION DURING INTERACTION OF DEPOSITED LAYERS OBTAINED THROUGH INCREASED WIRE ELECTRODE VIBRATING FREQUENCY.// Machines technologies Materials, 2014, No 8, pp. 44-46, ISSN 1313-0226.
 326. Todorov I., M. Nikolov. Hardfacing process optimization with increased wire electrode frequency through methods of mathematical statistics.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 2012, No 1, pp. 28-32, ISSN 978-80-7375-625-3.
 327. Todorov I., M. Stoyanov, M. Nikolov, V. Ivanov. TRENDS AND PERSPECTIVES OF HOT METHODS FOR RECONDITIONING OF WEAR DETAILS.// Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 2018, No Vol. 6, No. , pp. 225-231, ISSN 1314-8788.
 328. Todorov, D., B. Kolev. Preliminary Studies on Horizontal Screw-type Dispenser with and without a Compensating Screw-conveyor Device.// International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 2019, No Vol. 06, Iss, pp. 18-28, ISSN 2395-0072. (Impact factor: 7.211 /2019, ISO 9001:2008 Certified Journal)
 329. Todorov, D., B. Kolev. Comparative Analysis of the Operation of Horizontal Screw-type Dispenser with and without a Compensating Screw-conveyor Device.// International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 2019, No Vol. 06, Iss, pp. 8-17, ISSN 2395-0072. (Impact factor: 7.211 /2019, ISO 9001:2008 Certified Journal)
 330. Tolerance of Ruse 464 maize hybrid dnd its parental forms to herbicides used in the control of Johnsongrass. Ilieva D., s. Stoianova.// JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, 2018, No 5, pp. 106-117, ISSN 1311-0489.
 331. Toni Uzunov, Stoyan Stoykov, Georgi Kenarov. Investigation methods of the influence of the times in transitional processes on the dynamic load for lifting device.// Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, 2010, No VIII, Fasc.1, pp. 189-192
 332. Trendafilov, K., N. Delchev, B. Kolev, G. Tihanov. Study on the emptying time of grain harvester hoppers.// AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2017, No 4, vol. 9, pp. 291-295, ISSN 1313 - 8820.
 333. Tsvetanova I. Zheleva M. Filipova A.Stefanova. Statistical analysis of ambient air PM10 contamination during winter periods for Ruse region, Bulgaria,.// MATEC Web of Conferences 145, 2018, No 01007 (SJR rank: 1.3 /2018, http://www.scimagojr.com/journalsearch)
 334. Tsvetanova I., I. Zheleva, M. Filipova,An.Stefanova. Statistical analysis of ambient air PM10 contami-nation during winter periods for Ruse region, Bulgaria.// MATEC Web Conf., 2018, No 01007, pp. 7, ISSN 2261-236X.
 335. Tsvetanova, I. Zheleva, I. Filipova, M. Statistical study of the influence of the atmospheric characteristics upon the particulate matter (PM10) air pollutant in the city of Silistra, Bulgaria,.// AIP Conference Proceedings, 2019, No 2164 (SJR rank: 0.161 /2019, Scopus)
 336. Tsvetkov, I., A. Andreev, B. Borisov, S. Mitev. Comparative Survey of the Relative GPS Fix Accuracy.// Journal of Agricultural Machinery Science, Antalya, Turkey, 2008, No 4, pp. 319-324
 337. Tsvetkov, I., B. Borisov, A. Andreev, S. Mitev. Implementation of ZigBee Telemetry Systems in Agriculture. , p. 349-357, , 2008..// AWICTSAE08 Conference proceedings, Alexandroupolis, Greеce, 2008, No 1, pp. 349-357
 338. Tujarov, Kr. Estimation of gap leakages of valve plates in rotary piston hydromachinary.// Journal of Engineering annals of faculty of Тimishoara, 2009, No tom VII, pp. 152..154
 339. Tujarov, Kr. Pressure measuring in a valve plate clearance and result analysis.// Science conference , Journal of Engineering annals of faculty of Тimishoara, 2009, No tom VII, pp. 167..170
 340. Tulík J., J. Kosiba, M. Szabo, F. Varga, P. Kangalov, J. Marecek,. Analysis of New Biodegradable Fluid During of The Operating Test.// Agricultural, Forest and Transport Machinery and Technologies, 2015, No V. II – Is.1, pp. 11-16, ISSN 2367 – 5888.
 341. Turker, U., T. Erdem, A. Tagarakis, S. Fountas, G. Mitev, B. Akdemir, T.A. Gemtos,. A feasibility study of Variable Rate Irrigation in Black Sea Area: Water and Energy Saving from the Application.// Journal of Information Techology in Agriculture, 2011, No 1
 342. Tuzharov K., S. Iliev, D. Gunev. AERODYNAMIC STUDY OF THE ENVIRONMENTAL VEHICLE MODEL WITH THE FLOW SIMULATION CFD PROGRAM.// INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION, 2018, No 1 (SJR rank: 0.113 /2017, Scimago Journal & Country Rank)
 343. Tuzharov, Kr. The impact of the development angle of a helical paddle of a Darius rotor on the unsteadiness of the torque.// Journal of Engineering annals of faculty of Тimishoara, 2008, No tom VI, pp. 167..170
 344. Uzunov, Toni. Experimental determination of dynamic characteristics of electric wire rope hoist.// Acta technica corviniensis – Bulletin of engineering, University Politehnica Timisoara, 2010, No III, Fasc. 1, pp. 113-116
 345. Uzunov, Toni. Investigation of the influence of the length of the flexible element on the dynamic loading in lifting device.// Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, 2010, No VIII,Fasc. 3, pp. 180-184
 346. Uzunov, Т. Concerning operating condition for a brake knot of an electric hoist motor.// International Virtual Journal “Machines, Technologies, Materials”, 2009, No III, iss.1-2, pp. 7-9
 347. V. S. Videva, S. G. Bairyamov, I. T. Devedjiev. Model of a biochemical reaction to obtain esters of natural amino acids.// Bulgarian Chemical Communications, 2007, No 39, (4), pp. 276-280
 348. Valentin V., K.Imre, S.Biriş, S.Bungescu, A. Atanasov. Researches regarding the influence of vibrations on the operator in the grain harvesters..// Annals of the faculty of engineering Hunedoara – Journal of Engineering,, 2006, No Tome IV, pp. 105 - 112, ISSN 1584 – 2665.
 349. Vavra, V., Hr. Beloev. Tillage energy demands..// Agricultural Engineering, Sofia, 2002, No 1
 350. Veleva E., I. Zheleva. GARCH Models for Particulate Matter PM10 Air Pollutant in the City of Ruse, Bulgaria.// Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Publishing, 2018, No 2025, pp. 040016-1-9 (SJR rank: 0.164 /2017, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=26916&tip=sid&clean=0))
 351. Veleva Е., I. Zheleva. Statistical modeling of particle mater air pollutants in the city of Ruse, Bulgaria.// MATEC Web of Conferences 145 (NCTAM 2017), 2018, No 01010 (SJR rank: 0.13 /2016, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100316064&tip=sid&clean=0)
 352. Velkov E, A Terziev, I Iliev. Head Loss Analysis of Thermosyphon Heat Exchanger with Complex Geometry.// WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer, 2019, No 14, pp. 51-55, ISSN 1790-5044. (SJR rank: 0.124 /2018, SJR)
 353. Veselin Dochev, Atanas Atanasov. Investigation productivity of some winter wheat (Triticum aestivum) varieties, grown under conditions of organic and conventional agriculture.// Ecologica, 2013, No 70, pp. 230-233, ISSN 0354-3285.
 354. Vesselin Dochev, Atanas Atanasov, Galina Dyakova, Ralitsa Mincheva, Svetlana Stoyanova. Effects of aminobest and biobest organic fertilizers on the technological qualities of winter common wheat (Triticum aestivum L.).// ECOLOGICA, 2016, No 84, pp. 833-836
 355. Vesselin Dochev, Atanas Atanasov, Galina Dyakova, Ralitsa Mincheva., Svetlana Stoyanova and Krasimira Tanova. Study on the effects of aminobest and biobest organic fertilizers on the productive layering capacity and grain yield in winter common wheat (Triticum aestivum L.).// International journal of current research, 2016, No Vol. 8, Issu (Impact factor: 6.226 /2016, SJIF)
 356. Vesselin Dochev, Atanas Atanassov, Ahmed Mehmed. Productivity of Venka 1 WheatVarietyGrown under Organic Farming.// Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2019, No 22 (1), pp. 152-159, ISSN 1311-0489.
 357. Vezirov Ch., At. Atanasov, V. Spiridonov. Optimization of linked processes on example of wheat and maize harvest.// Proceedings of University of Ruse, 2017, No 1.1, pp. 23-28, ISSN 1311-3321.
 358. Vezirov Ch., А. Atanasov, V. Dochev, D. Velikova, V. Spiridonov. Selection of crop rotation on sequence in order to protect environment in Bulgarian farms.// ECOLOGICA, 2016, No 82, pp. 299-303
 359. Vladimirov L., M. Todorova. Risk measurement of Environmental danger economical activities.// Journal Scientific and Applied Research, 2013, No 3, pp. 35-41, ISSN 1314-6289.
 360. Vladimirov, L. Risk of the ignition of fluid fuels and soaked materials during oxyacetylene cutting of metals.// Journal Scientific and Applied Research, 2012, No 2, pp. 101-108, ISSN 1314-6289.
 361. Vladimirov, L. Analytical apparatus and procedure to justify the actions in the management of environmental security.// Journal of Scientific and Applied Research, 2013, No 3, pp. 26-34, ISSN 1314-6289.
 362. Vladimirov, L. A Riskmetric technology in the transbounder Environmental Security.// Sustainable Development. International Journal, 2012, No 5, pp. 41-46, ISSN 1314-4138.
 363. Vladimirov, L. Trend of Air Pollution during Electric Arc Welding and Oxyacetylene Cutting.// Scientific Journal of RTU. 15. series, Safety of Technogenic environment, 2012, No 3, pp. 61-65, ISSN 2255-6923.
 364. Vladimirov, L. Diagnostic of Trans-Boundary Environmental Security.// Scientific Journal of RTU. 15. series, Safety of Technogenic environment, 2012, No 3, pp. 56-60, ISSN 2255-6923.
 365. Vladimirov, L. Determination, Analysis and Assessment of the transbounder Impacts upon the Environment.// Sustainable Development. International Journal, 2012, No 5, pp. 10-15, ISSN 1314-4138.
 366. Vladimirov, L. Hazards and Threats in Environment of Transboundary Areas.// Journal of Environmental Nanotechnology, 2012, No 1, pp. 32-39, ISSN 2279-0748.
 367. Vladimirov, L. Risk Assessment for Air Contamination during Fire Works.// Ecologica, 2008, No 15(XV), pp. 39-44, ISSN 0354-3285.
 368. Vladimirov, L. Method of Assessment of Environmental Security of dangerous Plants.// Journal of Material Science and Technology, Volume 16, 2008, No 3, pp. 214-222, ISSN 1003-0302.
 369. Vladimirov, L. Risk of dust contamination of air.// Belgrade, Proceedings of International Scientific Conference Quality of Air protection, Serbian chamber of commerce, Board of Environmental protection, 2008, No 2, pp. 103-111.
 370. Vladimirov, L. Risk Assessment and risk decrease of contamination of Waters with Blood in Slaughter Industry. Part I. Risk Assessment.// Journal of International Environmental Application & Science, 2008, No 3, pp. 168-174, ISSN 1307-0428.
 371. Vladimirov, L. Risk Assessment and risk decrease of contamination of Waters with Blood in Slaughter Industry. Part IІ. Risk Decrease.// Journal of International Environmental Application & Science, 2008, No 3, pp. 175-179, ISSN 1307-0428.
 372. Vladimirov, L. Сriticality Assessment.// Ecologica International, 2007, No 50, pp. 23-29, ISSN 0354-3285.
 373. Vladimirov, L. Diagnostic of Environmental Security.// Ecologica, 2007, No 13, pp. 42-46, ISSN 0354-3285.
 374. Vladimirov, L., N. Kovachev. Study of the Environmental noise pollution in production economical activities.// Journal Scientific and applied research, 2013, No 4, pp. 146-153, ISSN 1314-6289.
 375. Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev. Modeling of environmentally dangerous phenomenon occurrence from river water's pollution with slaughter blood.// International scientific- practical conference, dedicated to the memory of prof. Balatzkiy O.F., Sumy State University, 2013, No 1, pp. 45-46, ISSN 2307-6283.
 376. Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev. Poly-and monosituational riskmetric models of environmental security.// International scientific- practical conference, dedicated to the memory of prof. Balatzkiy O.F., Sumy State University, 2013, No 2, pp. 43-44, ISSN 2307-6283.
 377. Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev, V. Tomov. Environment management in students higher education.// Journal Scientific and Applied Research, 2013, No 3, pp. 42-50, ISSN 1314-6289.
 378. Vladimirov, L., V. Tomov. Risk and Uncertainty in Diagnostic of Environmental Security.// Journal of Material Science and Technology, 2008, No 2, pp. 111-120, ISSN 1005-0302.
 379. Voicea I., G.Panayotova, At.Atanasov, V.Vlădut, M.Matache, I.Tenu. Data processing methods for electro-conductivity and soil productivity,.// Journal INMATEH - Agricultural Engineering,, 2011, No Vol. 33, No., pp. 19-28
 380. Volodymyr Bulgakov, Valerii Adamchuk, Taras Gutcol, Hristo Beloev, Boris Borisov. The plane interaction theory of the cleaning vane with the head of a root crop.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2014, No т. 53, с.1.1, pp. 78-90, ISSN 1311-3321.
 381. Yordanova, D., Ivanov, V., Barzev, K., Kolev, I., Mitev, G., Bratanov, D. Encouragment of the Relationships Science – Business Through Establishment of Centers for Technology Transfer in Bulgaria (The Case of the University of Rousse).// European Integration Studies,Vol.3, 2009, No Vo.3 No1, pp. 23-29 (SJR rank: 0 /2009, Index Copernicus International)
 382. Zapryanov Z., Zheleva I. On the diffusion boundary layer of the flow past a fixed sphere in a slowly rotating viscous fluid.// Bulgarian Academy of Sciences, Theoretical and Applied Mechanics,, 1977, No No 3,, pp. 11 – 15,
 383. Zharmenov A. A.Satbaev V.N. Aimbetova E.O. Filipova M.V. Minzhanova G.M. Rational use of metallurgical wastes with the prodaction of chemical-resistant composite materials.// Eurasian Journal of Ecology, 2017, No 4(53), pp. 42-54, ISSN 1563-034X.
 384. Zheleva I. Temperature Non-Homogeneieties in a Catalytic Reactor with a Periodic Change in the Direction of the Reaction Mixture Feed.// JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, 2015, No Volume 45, , pp. 75 – 90,
 385. Zheleva I. Georgiev M. Filipova, D. Menseidov. Mathematicalmodeling of the heat transfer during pyrolysis process used for end-of-life tires treatment.// AIP Conference Proceedings 1895, 030008, 2017, No 10.1063/1.50 (SJR rank: 0.164 /2017, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=aip+conference+proceedings%29)
 386. Zheleva I. I.Georgiev M.Filipova. Identification of the influence of the heating upon the heat transfer during pyrolysis process used for End-of-Life tires treatmen.// MATEC Web of Conferences 145, 2018, No 03016 (SJR rank: 1.3 /2018, http://www.scimagojr.com)
 387. Zheleva I., A. Lecheva. Numerical study of fluid motion in bioreactor with two mixers..// AMiTaNS’15, 28 June–3 July 2015, Albena,Bulgaria, USA, New York, AIP Conf.Proc, 2015, No 1684, ISSN 978-0-7354-1331-3. (SJR rank: 0.164 /2015, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=aip+conference+proceedings)
 388. Zheleva I., Kambourova V., Dimitrov P., Rusev R. Numerical algorithm for studying heat transfer in a glass melting furnace..// Lecture notes in computer science, 1196. Numerical analisis and its applications. First international workshop, WNAA’96, Rousse,, 1996, No 1, pp. 589-595, ISSN Springer.
 389. Zheleva I., Kambourova V., Rusev R., Dimitrov P.,. Analyce of circulation and non-linear heat transfer in a glass melting furnace.// Russian Journal of Engineering Thermophysics, 1997, No Vol. 7, No 3, pp. 211 - 220
 390. Zheleva I., Lecheva A. Numerical Study of Hydrodynamics in a Cylindrical Reactor with a Mixer.// Comptes rendus de l’Academie Bulgare des Sciences, Tome 56, 2003, No 12, pp. 23-28
 391. Zheleva I., V. Kambourova. Identification of heat and mass transfer processes in bread during baking.// Thermal science Vol 9, 2005, No 2, pp. 73 - 86
 392. Zheleva I., V. Kambourova, P. Dimitrov, R. Rusev. On modeling of the heat transfer in a glass melting furnace.// Comptes rendus de I’Academie bulgare des Sciences, Tome 52,, 1999, No No 1-2, pp. 45 - 48
 393. Zheleva I., V. Kambourova, P. Dimitrov, R. Rusev. On modeling of the heat transfer in a glass melting furnace (Върху моделирането на топлопренасянето в стъкларска пещ),.// Comptes rendus de I’Academie Bulgare des Sciences, Tome 52, 1999, брой No 1-2, стр. 45 – 48,
 394. Zheleva I., V. Kambourova, R. Rusev, P. Dimitrov,. Mathematical modeling of the melt heating processes in a furnace, producing flat glass (Математическо моделиране на топлинните процеси в пещ, произвеждаща плоско стъкло).// Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски” Факултет по математика и информатика, книга 2 – Приложна математика и информатика, 1998, брой Том 92, стр. 123 – 133.
 395. Zheleva Iv., Filipova M. Atmospheric characteristics statistic study of Ruse region, Bulgaria.// AIP Conference Proceedings 1773, 110019, 2016, No 110019 (2016 (SJR rank: 0.164 /2016, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=aip+conference+proceedings)
 396. Zlatev P., P. Docheva, J. Blanco, D. Alarcon. Efficiency Comparison of CPC Solar Collectors and a New Type of Flat-Plate Solar Collector with Liquid Absorber.// The IHP programme. Research Result at Plataforma Solar de Almeria within the Year 2003 Access Campaign 2003, 2004, No 1, pp. 35-42, ISSN 84-7834-474-8.
 397. Zlatev, P.,. Modelling of Flow in Flat Plate Solar Collectors with Liquid Absorber for Different Working Regimes of the Solar System.// Proceedings of the IHP programme, Research Results at Plataforma Solar de Almeria, 2004, No 1, pp. 27-34, ISSN 84-7834-474-8.
 398. Zlatev, P., D. Angelov, P. Docheva,. Investigation of Optical Properties of a Material for Flat-Plate Solar Collectors.// EE&AE'2002 - International Scientific Conference Rousseq Bulgaria, 2002, No Vol.2, pp. 208-215, ISSN 1311-9974.
 399. Zlatev, P., Zh. Kolev, V. Bobilov, P. Mushakov, G. Genchev. HEAT PUMP INSTALLATION “WATER TO WATER” WITH SOLAR ASSISTANCE IN HEAT SUPPLY WORKING CONDITIONS.// Revista Termotehnica, 2013, No 1, pp. 122-127, ISSN 1222-4057. (Impact factor: 0.034 /2013, ISI)
 400. А.Атанасов И.Христаков М.Петров Ч.Везиров В.Дочев. Възможности и решения за изследване на микроклимата в пчелното семейство и извън него.// Известия на съюза на учените Русе, 2015, брой 7, стр. 122-125, ISSN 1311-1086.
 401. Алипиев О., И. Николаев. Област на геометрично съществуване на циклопредавки с двустранно цевно зацепване.// Механика на машините, 2009, брой 81, стр. 3-9, ISSN 0861-9727.
 402. Алипиев О., С Антонов, Т. Грозева. Гранична точка на подрязване при еволвентни колела с прави зъби, формообразувани със зъбен гребен.// Механика на машините, 2008, брой 75, стр. 56-62, ISSN 0861-9727.
 403. Алипиев, O. Зъбофрезоване на епи- и хипоциклоидни колела на машина за конусни колела по кинематичен метод.// Сп. Машиностроене, 1990, брой 4, стр. 170-172
 404. Алипиев, О. Класификация на еволвентните зъбни колела според начина на коригиране в радиално и тангенциално направление.// Механика на машините, 2017, брой 118, стр. 96-100, ISSN 0861-9727.
 405. Алипиев, О. Обобщена класификация на еволвентното зъбно зацепване. Механика на машините.// Механика на машините, 2017, брой 118, стр. 101-105, ISSN 0861-9727.
 406. Алипиев, О. Обобщен модел на еволвентното зъбно зацепване.// Механика на машините, 2016, брой 116, стр. 11-18, ISSN 0861-9727.
 407. Алипиев, О. Обобщен изходен контур при еволвентните зъбни колела и предавки.// Механика на машините, 2016, брой 116, стр. 19-24, ISSN 0861-9727.
 408. Алипиев, О. Геометрично проектиране на зъбни предавки с несиметрично еволвентно – цевно зацепване (част I − Геометрия на зацепването).// сп. Механика на машините, 2011, брой 94, стр. 16-20, ISSN 0861-9727.
 409. Алипиев, О. Геометрично проектиране на двустранно коригирани еволвентни предавки със симетрични и несиметрични зъби(Geometric design of bilaterally modified involute gearings with symmetric and asymmetric tooth).// Machines, technologies, materials – virtual journal, 2009, брой 1-2, стр. 3-6, ISSN 1313-0226.
 410. Алипиев, О. Потенциална област на съществуване на двустранно коригирано еволвентно колело с несиметрични зъби.// сп. Механика на машините, 2009, брой 80, стр. 80-85, ISSN 1313-0226.
 411. Алипиев, О. Обобщено определяне на коефициента на припокриване при еволвентното зацепване.// сп. Механика на машините, (пленарен доклад изнесен на конференцията „Дни на механиката-Варна’08”), 2008, брой 75, стр. 63-70, ISSN 0861-9727.
 412. Алипиев, О. Потенциални коефициенти на припокриване при еволветните предавки с външно симетрично и несиметрично зацепване.// сп. Механика на машините, 2008, брой 75, стр. 71-78, ISSN 0861-9727.
 413. Алипиев, О. Обобщени зависимости за дебелината на зъбите на еволвентни колела с профилна и тангенциална несиметричност.// сп. Механика на машините, 2007, брой 68, стр. 70-74, ISSN 0861-9727.
 414. Алипиев, О. Обобщено геометрично пресмятане на цилиндрични еволвентни предавки с външно симетрично и несиметрично зацепване.// сп. Механика на машините, 2007, брой 68, стр. 80-87, ISSN 0861-9727.
 415. Алипиев, О. Профилиране на зъбодълбачни колела за формообразуване на отвори с две успоредни стени.// сп. Механика на машините, 2004, брой 53, стр. 45-48, ISSN 0861-9727.
 416. Алипиев, О. Формообразуване на шестостенни отвори със зъбодълбачни колела.// сп. Механика на машините, 2004, брой 51, стр. 88-91, ISSN 0861-9727.
 417. Алипиев, О. Изследване на възможностите за формообразуване на квадратни отвори със зъбодълбачни колела, Част I – Профилиране на зъбодълбачни колела.// сп. Механика на машините, 2001, брой 39, стр. 127-130, ISSN 0861-9727.
 418. Алипиев, О. Изследване на възможностите за формообразуване на квадратни отвори със зъбодълбачни колела, Част II – Инструментално зацепване.// сп. Механика на машините, 2001, брой 39, стр. 131-135, ISSN 0861-9727.
 419. Алипиев, О. Изследване на зъбното зацепване при зъбообработване на вътрешни правостенни шлици със зъбодълбачно колело.// Сп. Механика на машините, 1995, брой 9, стр. 25-31, ISSN 0861-9727.
 420. Алипиев, О. Коефициенти на препокриване в циклопредавките с вътрешно зацепване.// Сп. Механика на машините, 1993, брой 2, стр. 3-7, ISSN 0861-9727.
 421. Алипиев, О. Инструментални предавки при формообразуване на епи- и хипоциклоидни колела с непрекъснат профил.// Сп. Машиностроене, 1992, брой 10, стр. 313-316
 422. Алипиев, О. Класификация на циклопредавките с вътрешно зацепване според вида на спрегнатите профили.// Сп. Машиностроене, 1992, брой 11, стр. 343-345
 423. Алипиев, О., Г. Попов. Геометрично проектиране на зъбни помпи с несиметрично еволвентно зацепване.// Механика на машините, 2013, брой 100, стр. 71-76, ISSN 0861-9727.
 424. Алипиев, О., И Николаев, Г. Попов. Геометрично проектиране на зъбни помпи с двустранно цевно зацепване.// сп. Механика на машините, 2009, брой 80, стр. 86-92, ISSN 0861-9721.
 425. Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Минимален брой зъби при симетрични и несиметрични правозъби еволвентни предавки с предавателно число единица.// сп. Механика на машините, 2010, брой 86, стр. 3-12, ISSN 0861-9727.
 426. Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Геометрично проектиране на двустранно коригирани цилиндрични предавки с външно еволвентно зацепване. (част I – Двустранно изместване).// сп. Машиностроене и машинознание, 2009, брой 6, стр. 28-32, ISSN 1312-8612.
 427. Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Геометрично проектиране на двустранно коригирани цилиндрични предавки с външно еволвентно зацепване. (част II – Методика за изчисляване).// сп. Машиностроене и машинознание, 2009, брой 6, стр. 33-38, ISSN 1312-8612.
 428. Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева. Гранична точка на подрязване при еволвентни колела с прави зъби, формообразувани със зъбен гребен.// сп. Механика на машините, 2008, брой 75, стр. 56-62
 429. Алипиев, О., С Антонов. Геометрично проектиране на зъбни предавки с несиметрично еволвентно – цевно зацепване (част II − Методика за изчисляване).// сп. Механика на машините, 2011, брой 94, стр. 21-27, ISSN 0861-9727.
 430. Алипиев, О., С. Антонов, Т. Грозева. Относно подрязването на еволвентни зъбни колела формообразувани с инструментален гребен.// Механика на машините, 2013, брой 100, стр. 56-65, ISSN ISSN 0861-9727.
 431. Алипиев, О., С. Антонов, Т. Грозева. Количествени показатели на подрязването при еволвентни зъбни колела.// Механика на машините, 2013, брой 100, стр. 66-70, ISSN ISSN 0861-9727.
 432. Алипиев, О., С. Антонов. Основно уравнение и задачи на обобщената геометрична теория при проектиране на еволвентни предавки с външно зацепване.// сп. Механика на машините, 2007, брой 68, стр. 75-79, ISSN 0861-9727.
 433. Алипиев, О., С. Антонов. Обобщен изходен контур в теорията на еволвентното зацепване.// сп. Механика на машините, 2006, брой 64, стр. 121-125, ISSN 0861-9727.
 434. Алипиев, О., С. Антонов. Външно еволвентно зацепване образувано с обобщен изходен контур.// сп. Механика на машините, 2006, брой 64, стр. 126-130, ISSN 0861-9727.
 435. Алипиев, О., С. Антонов. Апроксимация на циклоидни профили с дъги от окръжности по зададена допустима грешка.// сп. Механика на машините, 1994, брой 5, стр. 61-65, ISSN 0861-9727.
 436. Алипиев, О., Х. Маринов. Профилиране на универсално зъбодълбачно колело за обработване на епи- и хипоциклоидни колела.// Сп. Машиностроене, 1988, брой 9, стр. 403-406
 437. Ангелов Г., Желева И. Численное исследование течения в колонном контактном химическом аппарате.// В сб. “Механика V Национален конгрес – Варна, България, 1985, 1985, брой 1, стр. 522 – 527,
 438. Ангелов Г., Мюрате Ж., Желева И. Численное исследование течения в колонном контактном химическом аппарате.// Българска академия на науките, Теор. и прил. Мех., София,, 1986, брой 4, стр. 27- 34,
 439. Атанасов Г., И.Илиев, П.Мушаков. Стенд за изпитване на водни слънчеви инсталации.// ”Известия на Съюза на учените – Русе”, 1998, брой 1, стр. 66-69, ISSN 1311-106.
 440. Ахмедов A., Тужаров Кр., Попов Г., Желева И., Николаев Ив., Климентов Кл. Теоретични модели за изследване на ветротурбини с вертикална ос на въртене тип Дариус – Моментни модели.// Механика на машините, 2013, брой 2, стр. 27-32, ISSN 0861-9727.
 441. Б.Борисов, И.Христаков, Ст.Венев, И.Христаков. Брикетиране на растителни фуражни остатъци в животновъдната практика.// Научни трудове , РУ"Ангел Кънчев", 2005, брой том 44
 442. Байрямов, Станислав Г. Комбинативен подход за ефективна и селективна итеративна процедура за ензимо-химична защита на алфа-аминогрупата на функционални аминокиселини, използвайки ензима липаза. Хомогенен и хетерогенен синте.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2009, брой том 48, сери, стр. 9-16
 443. БАРГАЗОВ E., Т. УЗУНОВ, О. АЛИПИЕВ. Порталните кранове – развитие и перспективи.// Машиностроене и машинознание, 2016, брой 26, стр. 109-112, ISSN 1312-8612.
 444. Баргазов Е, Т. Узунов, О. Алипиев и Д. Бортяков. Изследване на влиянието на дължината на хобота върху работата на порталните кранове.// Механика на машините, 2017, брой 118, стр. 106-110, ISSN 1312-8612.
 445. Баргазов Е., Т. Узунов, О. Алипиев, С. Антонов и Д Бортяков. Изследване и оптимизация на системи за изменение на обсега на портални кранове.// Механика на машините, 2018, брой 120, стр. 16-20, ISSN 0861-9727.
 446. Басри С., О. Петров, Т. Кючуков. Количествена оценка на ефективността на управление на вътрешни осветителни уредби.// Списание „Енергетика”, 2010, брой 4, стр. 35-47
 447. Батанов С., М. Михайлов, Н. Станчева, М. Маринов. Лабораторно изследване на двукамерни разходомери за течни горива.// Селскостопанска техника, 2007, брой 6, стр. 24-29, ISSN 0037-1718.
 448. Бацов, Т., Г. Попов, Юл. А. Ангелов. Модел за изследване на силите, действащи върху ролките на ролкова помпа.// Механика на машините, 2005, брой кн. 55, стр. 120-123, ISSN 0861-9727.
 449. Бекана, Д. Изследване на комбиниран работен орган за основна обработка на тежка почва.// Селскостопанска техника, 1993, брой № 3-4, стр. ХХХ
 450. Бекана, Д. Изследване на комбиниран работен орган за основна обработка на тежка почва.// ФНТС-НТС, 1992, брой № 8, 9, 10, стр. № 8, 9, 10
 451. Белоев Х, К.Стоянов, П.Радулов, П.Димитров, А.Атанасов. Компостиране на органични материали върху обработваеми площи.// Почвознание, агрохимия и екология., 2011, брой 1-4, стр. 211-214, ISSN 0861-9425.
 452. Белоев Х, К.Стоянов, П.Радулов, П.Димитров, А.Атанасов. Компостиране на органични материали с многофункционално устройство..// Почвознание агрохимия и екология., 2011, брой 1-4, стр. 214-217, ISSN 0861-9425.
 453. Белоев Х., П. Димитров. Технологии и машини за защита от деградация на земеделските земи в Република България.// Известия на съюза на учените, 2015, брой том 7, стр. 18–28, ISSN 1311-1086.
 454. Белоев Х., П.Димитров, К.Стоянов. Обработваемите земи на наклонени терени - устойчиво управление.// Земеделие плюс, София, 2008, брой 10, стр. 7-9, ISSN 1310-7992.
 455. Белоев Х.И., П.Д. Димитров. Методика за енергетично-агроерозионна оценка на противоерозионните агротехнически методи и технологии..// Селскостопанска техника, 2008, брой 3, стр. 54-56
 456. Белоев Хр., В. Стоянов, Д. Бекана. Икономическата криза и тенденции за устойчиво развитие в земеделието.// Селскостопанска техника, София, 2009, брой 4
 457. Белоев Хр., Д. Бекана. Разработване на система за поддържане на аграрно-индустриална техника.// Селскостопанска техника, София, 2009, брой 4
 458. Белоев Хр., Ж. Колев, Д. Бекана. Изследване микротвърдостта в дълбочина на възстановителни покрития върху износени и дефектирали чугунени детайли от земеделската и автотракторната техника.// Селскостопанска техника, 2008, брой 5, стр. 20-25, ISSN 0037-1718.
 459. Белоев Хр., Ж. Колев, Д. Бекана. Многофакторно изследване на технология за нанасяне на възстановителни покрития при поддържането и ремонта на земеделска и автотракторна техника.// Селскостопанска техника, 2008, брой 6, стр. 25-36, ISSN 0037-1718.
 460. Белоев Хр., М. Бирхану, Д. Бекана. Изследване на възстановяването на детайли от земеделска и транспортна техника подложени но интензивно абразивно износване.// Селскостопанска техника, 2008, брой 2, стр. 22-28
 461. Белоев Хр., Н. Станчева, Б. Борисов, Д. Станчев. Проблеми на енергийната ефективност на земеделските и транспортни самоходни машини и възможности за решаването им.// Селскостопанска техника, София, 2006, брой 6, стр. 12-20
 462. Белоев Хр., О. Петров. Мониторинг на системата за управление на качеството чрез провеждане на вътрешни одити.// Национална научна конференция с международно участие “Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, 2009, брой 1, ISSN 1314-0051.
 463. Белоев Хр., П. Димитров, Д. Димов. Новите предизвикателства пред българското земеделие.// Земеделие плюс, 2008, брой 9, стр. 4-7, ISSN 1310-7992.
 464. Белоев Хр., П. Димитров, К. Стоянов. Обработваемите земи на наклонени терени. Устойчиво управление.// .Земеделие плюс, 2008, брой 11-12, стр. 13-16, ISSN 1310-7992.
 465. Белоев Хр., Чан Тхао, Кр. Мартев, А. Новакова. Нетни енергийни икономии от атмосферния въздух в условията на СР Виетнам.// Селскостопанска техника, 2015, брой 3
 466. Белоев Хр., Чан Тхао, Кр. Мартев, А. Новакова. Потенциал на атмосферния въздух в условията на СР Виетнам.// Селскостопанска техника, 2015, брой 4
 467. Белоев Хр., Чан Тхао, Кр. Мартев, А. Новакова. Нетни енергийни икономии от атмосферния въздух в условията на СР Виетнам.// Селскостопанска техника, 2015, брой 3
 468. Белоев Хр., Чан Тхао, Кр. Мартев, М. Новаков,. Енергоефективен модел за сушене на зърно и съхранение на свежи продукти.// Селскостопанска техника, 2015, брой 3
 469. Белоев, Х. Сравнително изследване на плуг с комбинирани работни органи и плуг със стандартни плужни тела.// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия 1 “Технически науки”, 1999, брой 2, стр. 32-35
 470. Белоев, Х. Експериментални изследвания на комбиниран работен орган за обработка на почвата..// Селскостопанска техника, София, 1997, брой 2-3, стр. 28-32
 471. Белоев, Х., Д. Даскалов. Теоретични изследвания на спирално- винтовия раздробител на комбиниран работен орган..// Селскостопанска техника, София, 1997, брой 1, стр. 27-31
 472. Белоев, Х.И., М.Д.Михайлов, С.Г. Стоянов. Опитна уредба и методика за изследване влиянието на смущенията върху работата на дисковите ботуши.// Селскостопанска техника, 2001, брой 5, стр. 33-39, ISSN 0037-1718.
 473. Белоев, Хр. Съвременни подходи за устойчиво земеделско производство в България.// Механизация на земеделието, 2009, брой 3
 474. Белоев, Хр. Анализ на компютърни системи за контрол на енергийната ефективност на земеделски и транспортни мобилни машини.// Селскостопанска техника, София, 2009, брой 3, стр. 2 – 8
 475. Белоев, Хр. Измерване на разхода на гориво на земеделски мобилни агрегати – проблеми и решения.// Селскостопанска техника, София, 2009, брой 3, стр. 9 – 20
 476. Белоев, Хр. Tехнология за устойчиво управление на обработваемите земи, чрез използване на биохумус от органични отпадъци, като развитие на добрите земеделски практики.// Механизация на земеделието, 2008, брой 3, стр. 6-11
 477. Белоев, Хр. Многофункционални земеделски агрегати за торене и листно подхранване с биохумус.// Механизация на земеделието, 2008, брой 4, стр. 5 – 14
 478. Белоев, Хр. Енергетични изследвания на комбинирана машина за вертикално мулчиране.// Селскостопанска техника, София, 2008, брой 1
 479. Белоев, Хр. Експлоатационни изследвания на противоерозионни машинно-тракторни агрегати за вертикално мулчиране.// Селскостопанска техника, София, 2008, брой 2, стр. 18-21
 480. Белоев, Хр. Метод за коригиране на параметрите на земните съоръжения за защита на почвата от водна ерозия.// Селскостопанска техника, София, 2008, брой 2, стр. 29-32
 481. Белоев, Хр. Методика за енергетично-агроерозионна оценка на противоерозионните агротехнически методи и технологии.// Селскостопанска техника, София, 2008, брой 3, стр. 54-56
 482. Белоев, Хр. Определяне коефициента на полезно действие на трансмисията на машинотракторен агрегат при използване на техника и технологии за противоерозионна защита по наклонени терени.// Селскостопанска техника, София, 2008, брой 3, стр. 2-12
 483. Белоев, Хр. Теоретични изследвания върху мощностния баланс на земеделски машинотракторен агрегат при използване на противоерозионни технологии върху напречен наклон.// Селскостопанска техника, София, 2008, брой 3, стр. 13-25
 484. Белоев, Хр. Теоретично изследване за влиянието на противоерозионните техники и технологии върху качествата на земеделските почви.// Селскостопанска техника, София, 2008, брой 4, стр. 36-44
 485. Белоев, Хр. Екпериментална проверка на теоретични постановки за буксуването на машинотракторен агрегат при работа напречно на наклона.// Селскостопанска техника, София, 2008, брой 4, стр. 28-35
 486. Белоев, Хр. Фактори, влияещи върху системите за обработване на почвата.// Селскостопанска техника, София, 2007, брой 5, стр. 12-15
 487. Белоев, Хр. Статика на процеса на прорязване на почвата.// Селскостопанска техника,София, 2007, брой 5, стр. 16-21
 488. Белоев, Хр. Теоретични изследвания на геометричните характеристики на почвообработващ, прорязващ работен орган.// Селскостопанска техника, София, 2007, брой 6, стр. 30-34
 489. Белоев, Хр. Комбинирани машини за обработка на почвата с обръщане на почвения пласт..// Селскостопанска техника, София, 2002, брой 2
 490. Белоев, Хр., Д. Бекана. Съпротивление на почвата при различни условия..// Известия на Съюза на учените-Русе, Серия 1 “Технически науки”, 2002, брой 4
 491. Белоев, Хр., Ж. Демирев. Производствен опит със сеялка за точна сеитба СМН-3.// Селскостопанска техника, София, 2001, брой 6, стр. 6-9
 492. Бердоносова Д.Г., Ж. Пенчева, Е.В. Бурлакова. Равновесный коэффициент сокристаллизации в системе ZnC2O4.2H2O - Mn(ІІ) - H2O.// Радиохимия ( Имп. ф-р 0,168 ), 1984, брой № 1, стр. 13 – 16, ISSN 0033-8311. (с импакт фактор: 0.168 /1984, НАЦИД)
 493. Бердоносова Д.Г., Ж.Пенчева, И.В.Мелихов. Адсорбционно-кинетический режим сокристаллизации. ІІ. Захват 54Mn при росте кристаллов ZnC2O4.2H2O.// Радиохимия ( Имп. ф-р 0,168 ), 1984, брой № 2, стр. 153 – 156, ISSN 0033-8311. (с импакт фактор: 0.168 /1984, НАЦИД)
 494. Бехчед. Б., Т. Деликостов, Ив. Митев, Е. Енчев. Методика за разработване на алгоритъм за диагностика на хранителна система на дизелови двигатели.// Научни трудове на Русенски Университет, 2013, брой том 52, стр. 305-310
 495. Бечев, Б., Б. Банев, И. Цветков, Б. Борисов. Сравнително изследване на преходните процеси в пулсационната система на доилен агрегат.// Селскостопанска техника, 2008, брой 6, стр. 8-13
 496. Бобилов В.В., Е. Велева. Методика за сравнително потребление на топлинна енергия.// Енергетика, 2002, брой 3, стр. 27-29, ISSN 0324-1521.
 497. Бобилов, В., Д. Радев, П. Златев, Ж. Колев, Пл. Мушаков. Система за поддържане температурния режим на пясъчни силози.// Топлотехника, Национално научно техническо дружество (Национален комитет по ТММ), издателство на Технически Университет – Варна, година 6, 2015, брой 2, стр. 45 - 48, ISSN 1314-2550.
 498. Бобилов, В., П. Златев, Ж. Колев, Пл. Мушаков, Г. Генчев. Анализ на топлинните загуби на блокова топлофикационна абонатна станция.// Топлотехника, Национално научно техническо дружество (Национален комитет по ТММ), издателство на Технически Университет – Варна, година 4, 2013, брой 2, стр. 20 - 23, ISSN 1314-2550.
 499. Бобилов, В.В. Хидравлична и топлинна устойчивост на двутръбна отоплителна инсталация присъединена по зависима елеваторна схема.// “Енергетика”, 1992, брой №7,8, стр. стр.34-38
 500. Бобилов, В.В. Топлинна ефективност на зависимо присъединена абонатна станция.// “Енергетика”, 1990, брой №8,9, стр. стр.10-13
 501. Бобилов, В.В. Водоструйният елеватор в режим на регулируем разход на смесителна вода.// “Енергетика”, 1990, брой №10, стр. стр.12-15
 502. Борис Звездов Костов. Impact of cold water temperature variation on the energy efficiency of a water supply pump system with variable demand.// International Review of Mechanical Engineering (IREME), 2018, No т.12 бр.7, pp. 604-612, ISSN 2532-5655. (SJR rank: 0.25 /2017, SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS)
 503. Борисов Б., К. Братоев. Теоретични и изходни предпоставки при проектиране на апарати и машини за наситняване на фуражите.// Селскостопанска техника, 2011, брой №1, стр. 5-10
 504. Борисов, Б, Б. Цветков, И.Мухтанов, Д.Бекана, Б.Колев, Св. Митев, М.Михов, Др.Георгиев, И.Ангелов. Нови машини за фермерството.// Селскостопанска техника, Сф., 1999, брой 5-6, стр. 17-25, ISSN 0037-1718.
 505. Борисов, Б, Ил. Мухтанов, Х.Хасанов, Н.Ламбов. Ефективност от използването на грубите фуражи при зърнопроизводството.// Научни трудове на ТУ-Варна, 2001, брой Годишник, стр. 1744-1750, ISSN 1311-896X.
 506. Борисов, Б. Земя, фураж, животни-човек, наука и машина..// Механизация на земеделието, Сф., 2011, брой 1, стр. 11-12
 507. Борисов, Б. Анализ на възможностите за практически оползотворяване на растителните остатъци от земеделието.// Механизация на земеделието, Сф., 2011, брой 2
 508. Борисов, Б. Изследвани нови принципи, работни органи и създадени машини за механична обработка на фуражите..// Механизация на земеделието, Сф., 2011, брой 3
 509. Борисов, Б. Обосноваване на конструкция на комбайн за прибиране на зрял фасул.// ССТ, Сф, 2008, брой 1, стр. 14-18
 510. Борисов, Б. Възможност за използване теорията на подобие в земеделската техника.// Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, Technical sciences, 2007, брой 6, стр. 60-66
 511. Борисов, Б. Ефективност при двустадийно и тристадийно наситняване на фуражите.// ССТ, София, 1995, брой 5-8, стр. 41-45
 512. Борисов, Б. Технологични решения за прибиране и обработване на фуражите при новите форми на земеделие.// ССТ, 1993, брой 5, стр. 37-41
 513. Борисов, Б. Нови конструкторски решения за прибиране и обработване на фуражите при новите форми на земеделие.// ССТ, 1993, брой 6-7, стр. 8-11
 514. Борисов, Б., Б. Колев и др. Нови технически решения в полза на практиката.// Известия на СУ - Русе, серия “Технически науки” №2, 1999, брой 1, стр. 82-88, ISSN 1311-1061.
 515. Борисов, Б., Б. Колев, Кр. Братоев. Теоретично моделиране влиянието на съпротивлението при движение на земеделската техника.// Механизация на земеделието, 2013, брой 5, стр. 9-13, ISSN 0861-9638.
 516. Борисов, Б., Б.Колев, Д.Бекана, Св.Митев. Нови технически решения в помощ на фермерите..// Известия на СУ-Русе, 1999, брой ТН-2, стр. 82-88
 517. Борисов, Б., Г.Гайдажиев. Механизиране на използването на вторични продукти от земеделието..// Механизация на земеделието, Сф., 1996, брой 4, стр. 7-8
 518. Борисов, Б., Й.Делев. Основни предпоставки при проектирането на машини за наситняване на фуражите.// Известия на СУ-Русе, 1998, брой ТН-1, стр. 41-44
 519. Борисов, Б., Св. Митев. Безмоторните зърнокомбайни, предимства и недостатъци за условията на България..// Механизация на земеделието, Сф., 2008, брой 9-10, стр. 2-6
 520. Борисов, Б., Св.Митев. Проучвания относно практическите възможности за оползотворяване на растителните остатъци от зърнопроизводството.// Научни трудове на РУ/СУ, 2003, брой 1, стр. 1-10.
 521. Борисов,Б.,Св.Митев,М.Овчаров,Ив.Христаков. Метод за оценка на качеството при наситняване на груби фуражи.// Механизация на земеделието, 2014, брой 5, стр. 22-24, ISSN 0861-9638.
 522. Борисовa, Б. Г. Применения измельчающего устройство для грубых кормов на практике. Applying a cutter device for rough fodder in practice. Lietuos zemes ukio universitetas..// Lietuos zemes ukio universitetas. Редакция журнала “Agricultural Engineering”, 2011, брой № 53, стр. 4-164
 523. Братоев К., Ж. Демирев, В. Добринов. Preconditions for reduction of grain losses during the oil seed rape harvesting.// Механизация на земеделието, 2013, No 2, pp. 7-10, ISSN 0861-9638.
 524. Вайнштейн П. Б., Ганиев О. Р., Желева И. М., Хабеев Н. С. Исследование осесимметрического течения вязкой жидкости с пузырьками газа в цилиндрической трубе кругового сечения.// Теор. и прил. Мех., София,Българска академия на науките, 1990, брой № 2, стр. 51 – 55
 525. Вайнштейн П. Б., Ганиев О. Р., Желева И. М., Хабеев Н. С. Траектории пузырьков при движении в вязкой жидкости.// Вестник МГУ, сер. 1, Мат., Мех., 1990, брой № 3,, стр. 95 – 97,
 526. Вайнштейн П. Б., Ганиев О. Р., Желева И. М., Хабеев Н. С. Движение вязкой жидкости с пузырьками газа.// Материаллы VІ Конгресса по Механике, Варна, Болгария,, 1989, брой 1, стр. 72 – 76
 527. Везиров Ч. Някои възможности за ограничаване манипулирането на хората от позицията на потърпевшия.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2014, брой 53, 6.2, стр. 143-147, ISSN 1311-3321.
 528. Везиров Ч. Съставяне на неравенства при линеен модел на машиноизползване в селското стопанство.// Селскостопанска техника, 1984, брой 6
 529. Везиров Ч. Моделиране работата на машинно-тракторен агрегат по данни от изпитването му.// Селскостопанска техника, 1984, брой 2
 530. Везиров Ч. За подготовката на информация за планиране на механизираните полски работи.// Селскостопанска техника, 1983, брой 8
 531. Везиров Ч. Разпределяне на механизираните работи за изпълнение от отделни агрегати.// Селскостопанска техника, 1983, брой 3
 532. Везиров Ч. Детерминиран метод при експлоатационно проектиране на машинно-тракторен парк.// Селскостопанска техника, 1983, брой 2
 533. Везиров Ч. Схема на механизирано определяне параметрите на селскостопанските агрегати.// Селскостопанска техника, 1980, брой 1
 534. Везиров Ч. Относно определяне на сцепното тегло при колесен трактор 4х2.// Селскостопанска техника, 1979, брой 5
 535. Везиров Ч. Определяне на плановите показатели за използване на машинно-тракторния парк с помощта на електронно-изчислителни машини.// Селскостопанска техника, 1978, брой 6
 536. Везиров Ч. Алгоритъм за изготвяне на планова заявка за техника въз основа на експлоатационното проектиране на машинно-тракторния парк.// Селскостопанска техника, 1978, брой 5
 537. Везиров Ч. З. Д. Великова, Хр. Я. Христов. За обоснования избор на зърнокомбайни за земеделски стопанства в България.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2014, брой т. 53, 1.1, стр. 72-77, ISSN 1311-3321.
 538. Везиров Ч. Зл., Ат. Здр. Атанасов, П. Д. Радева, Св. Ат. Костадинов, Хр. Я. Христов. Кинематични характеристики на енергетичните средства за земеделието.// Селскостопанска техника, 2012, брой 5-6, стр. 41-47, ISSN 0037-1718.
 539. Везиров Ч., Ат. Здр. Атанасов, Д. Великова, В. Спиридонов. За обосноваване на механизирани технологии в полевъдството.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой 54
 540. Везиров Ч., Й. Смилов. Аналитична връзка на ъгловата скорост на коляновия вал на дизелов двигател със съпротивленията.// Земеделска техника, 1994, брой 4
 541. Венев М., И. Илиев, В. Камбурова, А. Терзиев, Ст. Лазаров. Утилизация на отпадна топлина чрез оребрени термосифонни водонагреватели.// Топлотехника, 2014, брой 7, стр. 41-44, ISSN 1314-2550.
 542. Венев,Ст., Вл.Хвърчилков,Ат.Павлов, В.Филипов, Ц.Димитрова, Й.Данев,Б.Димитров,В.Златев, Н.Вълова, Г.Накова,С.Проданова, П.Маринова. Чувствителност на патогенните микроорганизми , изолирани от животни към РИФАМПИЦИН,ИКВМП-София.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ, 1994, брой том 3, стр. 252-254 стр.
 543. Венцислав Добринов, Живко Демирев, Красимир Братоев. Определяне на надлъжната равномерност на сеещ апарат за рапица.// Механизация на земеделието, 2013, брой 5, стр. 14-16, ISSN 0861-9638.
 544. Вин Ч., Ч. Везиров. Номограми за анализ икономическите възможности за селскостопанските агрегати.// Селскостопанска техника, 1989, брой 4
 545. Витлиемов, В.Г., Б.Г. Борисов. Теоретични предпоставки за усъвършенстване бързодействието на центробежно-дисков апарат с изгребваща лопатка.// Селскостопанска техника, Т. 34, 1997, брой 2/3, стр. 23-27, ISSN 0037-1718.
 546. Витлиемов, В.Г., Г.Г. Кенаров, Т.И. Узунов. Многокритериален синтез на постъпателно движение на тяло при преобразувано триене.// Механика на машините, Т. 14 (64), 2006, брой 3, стр. 100-104, ISSN 0861-9727.
 547. Владимиров Л. В., Н. Ковачев. Emission models of sulfur and nitrogen oxides and expenditures of environmental protection in the in european union.// Устойчиво развитие, 2014, No 20, pp. 119-124
 548. Владимиров, Л. Система дескриптори за формализация на риска от трансгранични екологично опасни обекти.// Научен алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", серия "Юридически науки и обществена сигурност", 2012, брой 19, стр. 77-85, ISSN 1311-9222.
 549. Владимиров, Л. Опасност от прахово замърсяване на атмосферния въздух в гранична зона Русе - Гюргево.// Научен алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", серия "Юридически науки и обществена сигурност", 2012, брой 19, стр. 109-118, ISSN 1311-9222.
 550. Владимиров, Л. Моделиране на трансграничните екологични опасности.// Известия на Съюза на учените-Русе. Серия Технически науки, 2011, брой 1, стр. 54-61, ISSN 1311-106Х.
 551. Владимиров, Л. Утилизация на кланична кръв.// Известия на Съюза на учените-Русе. Серия Технически науки, 2011, брой 1, стр. 49-53, ISSN 1311-106Х.
 552. Владимиров, Л. Риск тези. Част ІІ. Рисков потенциал, вземане на решения, социализиране.// Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Природни науки, 2007, брой XVII, стр. 94-107, ISSN 1311-834X.
 553. Владимиров, Л. Рискинформационна среда в екологичната сигурност - ситуационно моделиране при измерване на риска.// Научен алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Сборник "Морско търсене и спасяване",серия "Юридически науки и обществена сигурност", 2010, брой 14, стр. 66-73, ISSN 1311-9222.
 554. Владимиров, Л. Експериментален метод за оценка на риска за околната среда при огневи работи. Част ІІ. Оценка на риска.// Научен алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Сборник "Морско търсене и спасяване",серия "Юридически науки и обществена сигурност", 2010, брой 13, стр. 149-163, ISSN 1311-9222.
 555. Владимиров, Л., В. Томов. Експериментален метод за оценка на риска за околната среда при огневи работи. Част І. Теоретични основи.// Научен алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Сборник "Морско търсене и спасяване",серия "Юридически науки и обществена сигурност", 2010, брой 13, стр. 137-148, ISSN 1311-9222.
 556. Владимиров, Л., В. Томов. Изследване на критични ситуации от запалване на материали и замърсяване на въздуха. Част ІІ. Ацетилено-кислородно рязане.// Известия на Съюза на учените-Русе. Серия “Технически науки”, 2007, брой 6, стр. 95-102, ISSN 1311-106Х.
 557. Владимиров, Л., В. Томов. Риск тези. Част І. Обективност, субективност, неопределеност.// Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Природни науки, 2007, брой XVII, стр. 78-93, ISSN 1311-834X.
 558. Владимиров, Л., Н. Ковачев, П. Мънев, В. Добринов. Моделиране на диференциалните и интегрални критичности от аварийни емисии на животинска кръв в отпадъчни води.// Научен алманах на Варненски свободен университет, 2012, брой 21, стр. 80-88, ISSN 1311-9222.
 559. Владимиров, Л., Н. Ковачев, П. Мънев, В. Добринов. Качество на водата в река Русенски Лом при замърсяване с кланична кръв.// Научен алманах на Варненски свободен университет, 2012, брой 19, стр. 101-106, ISSN 1311-9222.
 560. Владимиров, Л., П. Мънев, Н. Ковачев. Модел на опасностите в пречиствателна станция за отпадъчни води.// Научен алманах на Варненски свободен университет «Черноризец Храбър», Варна, 2014, брой 25, стр. 142-154, ISSN 1313-7263.
 561. Волков П. К., Желева И. М. Движение деформируемых капель в вертикальных трубах с вязкой жидкостью.// В Сб. Математика и математическо образование – 1990, 1990, брой 1, стр. 332 – 339
 562. Габровски ,П., Вл.Хвърчилков. Селеновият дефицит в свиневъдството.// Сборник 90 години регионална ветеринарна лечебница, 1995, No 1, pp. 25-26
 563. Гацова Ст., Ч. Везиров и др.. Нов подход при нормиране на разхода на гориво в полевъдството.// Икономика на селското стопанство, 1986, брой 4
 564. Гачевска Н.,К.Стоянов,. Технология за отглеждане на охлюви..// Сборник от научни трудове на Студентска научна сесия, 2008, брой 0000, стр. 35-38
 565. Генчо Попов, Г. Гужгулов, С. Петров. Правилно да подберем и ефективно да използваме центробежните помпи в земеделието.// Механизация на земеделието, 2005, брой LVII, 2-3, стр. 11-14, ISSN 0861-9638.
 566. Генчо Попов, Уйсам Мхана, Огнян Алипиев, Ивайло Николае. Относно определяне работния обем на зъбни помпи с външно зацепване.// Научни известия на НТСМ, 2014, брой 5 (154), стр. 43-46, ISSN 1310-3946.
 567. Георги Митев, Красимир Братоев, Живко Демирев, Стилиян Манушков, Тихомир Тодоров. Обосноваване параметрите на работни органи за едновременно и послойно внасяне на водоакумулиращи материали в подорния слой на почвата.// Механизация на земеделието, 2013, брой 5, стр. 3-5, ISSN 0861-9638.
 568. Георгиев И., Ж.Демирев. Изследване на окачването на сееща секция върху браздообразуването при сеитба на рапица.// Селскостопанска техника, 2004, брой 6
 569. Георгиев, И., Б.Борисов. Машина для измельчения и погрузки грубых кормов.// МЭСХ, Москва, 1990, брой 6, стр. 63-64
 570. Георгиев, И., Ж. Демирев. Обосноваване на параметрите на браздообразуващ работен орган на дребни семена.// Селскостопанска техника, 2005, брой 5
 571. Георгиев, Ив., Б. Борисов и др. Усъвършенствани технологии и комплекс машини за прибиране на грубите фуражи.// Международно аграрно-промишлено списание, 1990, брой 6, стр. 87-90
 572. Георгиев, Ив., Б.Борисов, Св. Митев. Нов полунавесен зърнокомбайн „Устрем -Свищов” УС-101..// Механизация на земеделието, Сф., 1998, брой 4-5, стр. 5-6
 573. Господинова, Н. Синтетични смазочни материали – тенденции в употребата им в земеделската техника.// сп. Селскостопанска техника, 2010, брой № 4, стр. 4-6, ISSN 0037-1718.
 574. Грозева Т.П. Управлението на риска – съвременна академична традиция и неразделна част от управлението на Русенския университет.// Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, 2016, брой том 53, сери, ISSN ISSN 1311-3321.
 575. Грозева Т.П. За корелацията между университетското управление и студентската извънаудиторна активност.// Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев” том 53, серия 9, 2014, брой 53, стр. 45-51, ISSN 1311-3321.
 576. Грозева, Т. Върху геометрията на еволвентни зъбни съединители.// Машиностроене, 2001, брой 1, стр. 18-20
 577. Грозева, Т.П. Разширяване възможностите на зъбонарезен полуавтомат 5К32 за нарязване на цилиндрични и конусни зъбни колела с криволинейни зъби.// Машиностроене, 1998, брой 1-2, стр. 38 – 41
 578. Грозева, Т.П. Относно формообразуване повърхнините на зъбите на двойка полуобкатни зъбни колела с надлъжна циклоидна линия на зъба.// Механика на машините, 1994, брой 5, стр. 55-57
 579. Гужгулов Г., Г. Попов, Кр. Тужаров. Какво трябва да се знае за многофункционалния клапан на новата помпа на Сандстренд-Зауер.// Механизация на земеделието, 2008, брой бр. 1-2, стр. 6...9
 580. Гужгулов, Г., Ст. Стоянов, Г. Попов. Силов анализ на ротационна аксиално-бутална машина с наклонен цилиндров блок и с хидростатични опори.// Сп. “Механика на машините” 48,Варна, 2003, брой 4, стр. 3-6
 581. Данев П., В. Стоянов, С. Стойков. Възстановяване на детайлите от бутало-цилиндровата група по координирани технологични маршрути.// “Селскостопанска техника”, год ХХVІ, 1989, брой 6, стр. 53-58
 582. Данев.Й.,В.Филипов,Вл.Хвърчилков. Проучвания върху бактериалните аборти при крави.// Ветеринарна сбирка, 1988, брой Брой 4, стр. 52-54
 583. Даскалов П., В. Найденов, М. Михайлов. Идентификация на динамиката на хидростатична трансмисия на комбайн “Дон - 1500”.// Селскостопанска техника, София, 1998, брой 2, стр. 26-31, ISSN 0037-1718.
 584. Деликостов Т. Относно използването на турбинни преобразуватели за разход на гориво в тракторите.// Селскостопанска техника, София, 2006, брой 1
 585. Деликостов Т. Оптимизиране параметрите на подфлюсово наваряване при използване на електродна лента.// Селскостопанска техника, София, 2005, брой 3, стр. 14-18
 586. Деликостов Т., И. Митев, Д. Бекана. Влияние на кинематичните параметри при подфлюсово наваряване върху качеството на сформиране на изварения метал.// Известие на съюза на учените – Русе, Технически науки, Русе, 2000, брой № З, стр. 107-109
 587. Деликостов Т., И. Митев, Д. Бекана. Разработване алгоритъм за избор на рационален режим за наваряване на детайли под слой от флюс.// Механизация на земеделието, София, 1999, брой 9-10, стр. 26-28
 588. Демирев Ж. Обосноваване на дълбочината на почвообработка и технологичен процес на засяване на рапица.// Механизация на земеделието, 2013, брой 2, стр. 11-12, ISSN 0861-9638.
 589. Демирев Ж. Информационен модел на системата "сееща машина - поле".// Селскостопанска техника, 2012, брой 2
 590. Демирев Ж. Информационен модел на подсистемата "сеещ апарат - семепровод" при сеитба на рапица.// Селскостопанска техника, 2012, брой 3
 591. Демирев Ж. Информационен модел на подсистемата "сееща секция - поле" при сеитба на рапица.// Селскостопанска техника, 2012, брой 4
 592. Демирев Ж. Проф. Иван Георгиев навърши 75 години.// Селскостопанска техника, 2000, брой 4, стр. 50-51, ISSN 0037-1718.
 593. Демирев, В., Б. Колев. Приложение на кинетичната функция на Сабах за моделиране сушенето на зърно в дебел слой.// Селскостопанска техника, 2014, брой 1, стр. 3-7, ISSN 0037-1718.
 594. Демирев, Ж., В. Добринов. Изследване влиянието на различни сеитбени схеми върху добива при отглеждане на рапица.// Селскостопанска техника, 2004, брой 6
 595. Демирев, Ж., И. Георгиев. Изследване влиянието на различни почвообработващи схеми върху добива при отглеждане на рапица.// Селскостопанска техника, 2004, брой 6
 596. Демирев, Ж., М. Михайлов, Х. Белоев. Програми за проектиране на зъбни брани с персонален компютър.// Селскостопанска техника, София, 1997, брой 2-3, стр. 33-35, ISSN 0037-1718.
 597. Джарова М., Г.Иванова, Ж.Пенчева. Включване на сулфатни йони във ватеритна утайка.// Годишник на Софийския Университет, Химически факултет, 1992, брой 82, стр. 277- 291, ISSN 0324-1130.
 598. Димитров Д.П., Д.Г. Симеонов, П.Д. Димитров, А.И. Ташев. Агрегатиране на мощните високопроизводителни трактори за работа в полевъдството у нас..// Селскостопанска техника, София, 1987, брой 1, стр. 25-29
 599. Димитров П., Хр. Белоев. Технически и технологични решения за ограничаване на уплътняването на почвата в обработваемите земи на България.// Селскостопанска техника, София, 2007, брой 4, стр. 2-5
 600. Димитров П.Д., А.Л. Лазаров, П.Т. Радулов, С.Т. Стойчев. Механизирани средства за борба с почвената ерозия в трайните насаждения на България. Почвознание, агрохимия и екология.// Почвознание, агрохимия и екология, 2002, брой №1-3, стр. 166-168
 601. Димитров П.Д., В. Крумов, Г.Г. Дочев. Изследване на някои агротехнически способи за борба с водната ерозия в България..// Селскостопанска техника , София, 1997, брой 4-5, стр. 69-72
 602. Димитров П.Д., Г.В. Митев, П.Т. Радулов. 1. Ефективност на метода за комбинирана противоерозионна обработка на почвата..// Известие на Съюза на учените Русе, 1999, брой №1, стр. 35-37.
 603. Димитров П.Д., Г.В. Митев. Ново техническо средство за комбинирана противоерозионна обработка на площи с окопни култури на наклонени терени..// Известие на Съюза на учените Русе, 1998, брой 1, стр. 48-49
 604. Димитров П.Д., Г.Г. Дочев. Противоерозионна ефективност на оттокозадържащи бразди при отглеждане на царевица върху наклонени терени..// Екология и индустрия , том 1, София:, 1998, брой 1-3, стр. 29-30
 605. Димитров П.Д., Д. Димитров. Механизирана борба с водната ерозия..// Земеделска техника - София, 1994, брой 23, стр. 1-2
 606. Димитров П.Д., Й.Т. Даскалов. Влияние на почвообработката прорязване с ходообразуване върху водопропускливостта на почвата на карбонатен чернозем..// Почвознание, агрохимия и екология, София, 1994, брой 4-6, стр. 145-146
 607. Димитров П.Д., П.Т. Радулов. Агротехнически методи за борба с водната ерозия при окопните култури..// Земеделие плюс,София:, 2002, брой 12, стр. 21
 608. Димитров, Л.В., П.А. Коев, И.В. Иванов, В.Г. Витлиемов. Многокритериално проектиране на зъбен механизъм.// Механика на машините, Т. 14 (65), 2006, брой 4, стр. 3-7, ISSN 0861-9727.
 609. Димитров, П. Д. Ефективни методи и машини за борба с водната ерозия в условията на карбонатен чернозем..// Почвознание, агрохимия и екология, 2002, брой № 1-3,, стр. 164-165
 610. Димитров, П. Д. Борба с водната ерозия..// Земеделие плюс, София, 2002, брой 10, стр. 11-12
 611. Димитров, П. Д. Ограничаване на водно-ерозионните процеси чрез прорязване с ходообразуване..// Земеделие плюс, София, 2002, брой 11, стр. 26-27
 612. Димитров, П. Д. Сравнителна оценка на възможностите на лемежните плугове и разрохквачите за дълбоко разрохкване във връзка с борбата с ерозията..// Селскостопанска наука , София:, 1998, брой 4, стр. 47-50
 613. Димитров, П. Д. Влияние на дълбочината на прорязване с ходообразуване върху ерозионните показатели при отглеждане на царевица на наклонени терени на карбонатен чернозем..// Почвознание, агрохимия и екология , София:, 1998, брой 4, стр. 77-79
 614. Димитров, П. Д. Възможности за намаляване на водната ерозия при дълбока оран на наклонени терени..// Селскостопанска техника, София, 1997, брой 2-3, стр. 61-63
 615. Димитров, П. Д. Енергетична оценка на рационални почвообработващи машинно-тракторни агрегати, използвани за защита на почвата от ерозия..// Механизация на земеделието, София, 1997, брой 3-4, стр. 8-11
 616. Димитров, П. Д. Методика за изследване на работата на земеделската техника за защита на почвата от ерозия в България..// Селскостопанска техника София:, 1997, брой 4-5, стр. 66-68
 617. Димитров, П. Д. Някои резултати от енергетичните изследвания на почвозащитните машинно-тракторни агрегати за браздообразуване и прорязване с ходообразуване..// Селскостопанска техника София:, 1997, брой 6, стр. 48-50
 618. Димитров, П. Д. Прорезвач-ходообразувател ЩН-2-140 – ефикасно средство за борба с водната ерозия..// Механизация на селското стопанство, София, 1990, брой 3, стр. 24-25
 619. Димитров, П. Д. Нова машина за подобряване качеството на прибраното захарно цвекло..// Механизация на селското стопанство, София, 1987, брой 2, стр. 18-19
 620. Димитрова,А.,С.Йорданов,М.Драгойчева,Вл.Хвърчилков,Кр.Петкова,Т.Савова. Преваленс спектър и относителен дял на интестиналните Esherihia coli в зависимост от категорията и възрастта на прасетата в условията на промишлен свинекомплекс.// Сборник доклади от научната конференция на РУ, 2014, брой НК-2014, стр. 16-24
 621. Димитрова,Ц.,Ат.Павлов, Ст.Венев, Вл.Хвърчилков, В.Филипов,Б.Димитров,В.Златев,Й.Данев, Н.Вълова,Г.Накова,П.Маринова С.Проданова. Клинико-фармакологично изпитване на РИФАВЕТ-маслена суспензия при селскостопанските животни.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ том 3, 1994, брой том 3, стр. 202-204
 622. Димов Д., Б. Колев, Х. Белоев, П. Димитров. Многофакторни регресионни модели за определяне производителността и разхода на гориво на земеделски агрегат при оран..// Селскостопанска техника, София, 2007, брой № 1,, стр. 33-37.
 623. Димов Д., Б. Колев, Хр. Белоев, П. Димитров. Многофакторни регресионни модели за определяне производителността и разхода на гориво на земеделски агрегат при оран.// Селскостопанска техника, София, 2007, брой 1, стр. 33-37, ISSN 0037-1718.
 624. Димов Д., П.Димитров, Хр. Белоев, К.Стоянов. Относно необходимостта от определяне комплексното влияние на основните нормообразуващи фактори върху технико-експлоатационните показатели на земеделски агрегати.// Селскостопанска техника, София, 2006, брой 6, стр. 9-11
 625. Димов Д., П.Димитров, Хр. Белоев, П.Радулов. Теоретични предпоставки за оптимизиране размерите на работните участъци в растениевъдството за постигане на високи технико-икономически показатели на земеделските агрегати. Актуални проблеми на комаса.// НЦАН, 2007, брой 71-80
 626. Димов Д., П.Димитров, Хр. Белоев, П.Радулов. Причинно-следствени връзки между размерите на обработваемите участъци и преуплътняването на почвата. Актуални проблеми на комасацията на земята в България.// НЦАН, София, 2007, брой 81-91
 627. Димов, Д., Б. Колев и др. Енергоресурс и енергопотребление на земеделските агрегати.// Известия на СУ – Русе, серия “Технически науки”, 2000, брой 3, ISSN 1311-1062.
 628. Димов, Д.П., Г.В. Митев, Вл. Тодоров. Необходимост от изграждане на единна система за информационно осигуряване и оперативно управление на земеделското производство.// Селскостопанска техника, 1997, брой 4-5, стр. 54-59
 629. Динов Д., Ч. Везиров. Организационни форми на използване на техниката за агрохимически работи.// Международно селскостопанско списание, 1978, брой 5
 630. Динов Д., Ч. Везиров и др. Оценка на резултатите от машиноизползването в АПК.// Селскостопанска техника, 1985, брой 7
 631. Динов Д., Ч. Везиров и др. За избора на агрегат по себестойността на механизираните работи.// Селскостопанска техника, 1983, брой 6
 632. Динов Д., Ч. Везиров и др. За целесъобразността от автоматизирано изчисляване на показателите за машиноизползване в АПК.// Селскостопанска техника, 1983, брой 5
 633. Динов Д., Ч. Везиров, Бр. Нейков. Диференциране на сменната производителност в зависимост от условията на работа.// Селскостопанска техника, 1985, брой 5
 634. Добринов В.,Ж.Демирев. Теоретично изследване изсяването на алвеолен сеещ апарат за рапица.// Селскостопанска техника, 2005, брой 4
 635. Добринов В.,Ж.Демирев. Изследване работата на сеещ апарат за сеитба на дребносеменни култури.// Селскостопанска техника, 2003, брой 5-6
 636. Дойчинов Й., К.Узунов. “Модерните” пропорции.// Научна конференция на РУ, 2011, No 50, серия 1., pp. 151-155, ISSN 1311-3321.
 637. Дончева Ю., Т. Грозева. Характеристики на личностната подкрепа за приобщаващо образование в мултикултурна студентска среда.// Хармония в различията, 2017, брой 1, стр. 434-440, ISSN 2367-7899.
 638. Дочев Г.Г., П.Д. Димитров. Изследване влиянието на някои водно-физични свойства на почвата върху ерозионните процеси..// Геодезия, картография и земеустройство , София, 1994, брой 3-4, стр. 32-33
 639. Дочев Я., И.Илиев, П. Граматиков. Начин на икономия на вторични енергийни ресурси при парни и водогрейни котли.// Енергетика, 1985, брой 5, стр. 28-30, ISSN 0324-1521.
 640. Дудушки И, Х Белоев, К Стоянов. Изследване влиянието на някои геометрични параметри на режещите елементи на работните органи върху теглителното съпротивление на почвообработващи машини.// Селскостопанска техника, София, 2010, брой 1, стр. 46-51
 641. Дудушки И., К. Стоянов, Х. Белоев. Теоретични и експериментални изследвания на някой основни фактори, определящи рационалното използване на почвообработващите агрегати.// Селскостопанска техника, София, 2010, брой 2, стр. 31-35
 642. Дудушки И., Хр. Белоев., Д. Бекана. Оптимизиране мениджмънта на поддържане на земеделската техника.// Селскостопанска техника, София, 2008, брой 1, стр. 25 – 29
 643. Енакиев, Ю., Б. Борисов. Изследване на процеса овършаване на бобовите култури..// International Scientific Conference, Agriculture, Rousse, Bulgaria,, 2006, брой 1, стр. 709-713
 644. Енчев Е., Т. Деликостов. Разработване методика за диагностика на ДВГ, при известен коефициент на структурна информативност.// AGRICULTURAL MACHINERY, 2018, брой Volume 1, стр. 89-91, ISSN ISBN 2535-0269.
 645. Енчев K., C. Стойков. Съвместяване на екстремния и оптимизационния синтез при проектиране на направляващ механизъм за портален кран..// Механика на машините, 2008, брой №73, стр. 45-54
 646. Енчев Е. Анализ на възможността за оценка на техническото състояние на ДВГ.// Научни трудове на Русенски Университет, 2012, брой том 51, стр. 236-239
 647. Енчев Е., Т. Деликостов. Изследване влиянието на топлинните хлабини в клапановия механизъм върху състава на изгорелите газове.// Научни трудове на Русенския университет, 2014, брой том 53, стр. 192-196
 648. Енчев Е., Т. Деликостов. Изследване влиянието на замърсеността на горивния филтър върху състава на изгорелите газове.// Научни трудове на Русенски Университет, 2013, брой том 52, стр. 265-270
 649. Енчев К., С. Стойков. Совмещение экстремального и оптимиза¬ционного синтеза при проектирова¬нии направляющего меха¬низ¬ма портального крана..// Теория механизмов и машин , Русия, Электрон. журн, 2008, брой №2(12), Том , стр. 60-73
 650. Енчев, Е. Т. Деликостов. Определяне степента на влияние на основните структурни параметри върху техникоикономическите характеристики на ДВГ.// AGRICULTURAL MACHINERY, 2018, брой Volume 1, стр. 85-88, ISSN ISBN 2535-0269.
 651. Енчев, К., В. Пиргозлиев, П. Коев. Върху възможностите на два подхода на кинематичната геометрия за синтез на трапеца на Жанто.// Механика на машините, 2003, брой 2, стр. 62-66, ISSN 0861-9727.
 652. Енчев, К., П. Коев. Оптимизационен подход в екстремния синтез.// Механика на машините, 2004, брой 1, стр. 79-86, ISSN 0861-9727.
 653. Желева И. Участието на Русенски университет «Ангел Кънчев» в Проектите ISEKI FOOD.// Научни трудове на Русенски Университет, 2009, брой том 48, сери, стр. 40 – 46
 654. Желева И. Числено изследоване на двуфазно течение на Кует.// Българска академия на науките, Теор. и прил. Мех., София,, 1978, брой № 1, стр. 58 – 62, .
 655. Желева И. М., Герасимов Б.П., Лесуновский А. В. Численный алгоритм для исследования гидродинамики в аппаратах с мешалками.// В Сб. Математика и математическо образование – 1991,, 1991, брой 1, стр. 221 – 229
 656. Желева И. М., Стулов В.П. Асимптотическое исследование двухфазного течения Куэтта между коаксиальными цилиндрами (преведена от руски на английски език от Plenum Publishing Corporation 1979 (0015 – 4628 / 78 / 1304 0539507.50) .// Изв. АН СССР Механика жидкости и газа, 1978, брой 4, стр. 67 – 73
 657. Желева И. М., Стулов В.П. Асимптотическое исследование двухфазного течения Куэтта между коаксиальными цилиндрами ,.// Изв. АН СССР Механика жидкости и газа,, 1978, брой № 4, стр. 67 – 73,
 658. Желева И., В. Камбурова, П. Машков. Математическо моделиране на процеса на топло и влагообмена при топлинна обработка на тестени изделия.// Механика на машините, година (Х), кн.1, 2002, брой година (Х), , стр. стр. 136 – 139
 659. Желева И., В. Камбурова, П. Машков,. Математическо моделиране на топло- и влагообмена при топлинна обработка на тестени изделия,.// “Дни на механиката”, Варна, септември, 2001, Механика на машините т.39,, 2002, брой 1, стр. 136 –139
 660. Желева И., Махвиладзе Г., Христов Хр. О расчете термогазодинамических процессов в химическом реакторе.// Българска академия на науките, Теор. и прил. Мех.София,, 1979, брой 3,, стр. 76 – 85,
 661. Желева И., Стулов В. Винтови движения на запрашен газ,.// Българска академия на науките, Теор. и прил. Мех., София, 1981, брой 3, стр. 44 - 53
 662. Желева И.М., Стулов В.П. Исследование одного класса винтовых движений запыленного газа преведена от руски на английски език от Plenum Publishing Corporation 1984 (0015 – 4628 / 83 / 1806 – 0900$07) рр 900 – 905)..// Известия АН СССР, МЖГ, 1983, брой 6, стр. 80 – 85
 663. Желева И.М., Стулов В.П. Исследование одного класса винтовых движений запыленного газа.// Известия АН СССР, МЖГ, 1983, брой № 6,, стр. 80 – 85,
 664. Желева И.М., Стулов В.П. О винтовом движении запыленного газа.// В кн. Газодинамика неравновесных процессов, Новосибирск, Институт теор. и прикл. Математики СО АН СССР, 1981, брой 1, стр. 96 – 105
 665. Желева Ив., В. Камбурова,. Двумерен математически модел на топлинните процеси в стъкларска ванна пещ,.// 11th conference on glass and ceramic, Varna, October 1993, Sofia, “Marin Drinov”, 1994, брой 1, стр. 305 – 311.
 666. Желева, И. Винтово течение на идеален флуид в тръба с променливо сечение.// В сб. Математика и математическо образование,, 1984, брой 1, стр. 328 – 334
 667. Желева, И. За някои ососиметрични двуфазни течения.// Българска академия на науките, Теор. и прил. Мех., София, 1982, брой 2, стр. 46 – 54
 668. Желева, И. Числено изследоване на двуфазно течение на Кует.// Българска академия на науките, Теор. и прил. Мех., София,, 1979, брой № 1, стр. 58 – 62
 669. Желязкова И. И., Атанасов А. З. Един подход към преподаването на системи за поддръжка вземането на решения във фирмения мениджмънт.// Сп. „Автоматика и Информатика”, 2008, брой 1, стр. 62-28
 670. Зафиров, Д., О. Алипиев. Относно методиката за геометрични изчисления на ексцентрикови предавки с радиално подвижни елементи в зацепването.// Сп. Машиностроене, 1989, брой 5, стр. 197-200
 671. Златев П., П. Дочева, Д. Ангелов. Изследване оптичните свойства на флуид за течен абсорбер в плосък слънчев колектор.// Известия на СУ – Русе, 2002, брой 4, стр. 83-90, ISSN 1311-106Х.
 672. Златев, П., Кр. Тончева, Л. Лаков, Яс. Георгиев. Топлинно изследване и анализ чрез математичен модел на разпенваща секция на уредба за получаване на пеностъкло..// Сборник доклади ХVI-та научна конференция с международно участие ЕМФ'2011, 2011, брой Том 1, стр. 268-272, ISSN 1310-9405.
 673. И. Желева, М. Димитрова. Образованието – средство за управление на безработицата..// Доклади от международна научно-практическа конференция МЕНИДЖМЪНТ – съвременно развитие и практика, Издателство Макрос 2001, Пловдив,, 1998, брой 1, стр. 150 – 157.
 674. И.Желева, Хр. Сапунджиев, В. Курдюмов ,. Математически модел на периодичен каталитичен реактор.// В Сб. Математика и математическо образование – 1991, 1991, брой 1, стр. 230 – 237,
 675. И.Христаков,Ст.Венев. Методи за инвертиране на захарен сироп при изхранване на пчелните семейства..// Научни трудове РУ, 2005, брой том 44
 676. Иванка Желева, Анна Лечева, Вярка Ронкова. Проектиране на лабораторен биореактор с механично разбъркване.// Българско списание за инженерно проектиране, Машиностроителен факултет на Технически университет София, 2014, брой 22, стр. 61-67, ISSN 1313-7530.
 677. Иванов В., В.Славова, В.Попзахариева, М.Филипова. Възможност за защита от въглероден оксид при масови поражения.// ”Българска медицина”,, 2002, брой т.Х, бр.6
 678. Иванов, И.В., В.Г. Витлиемов, П.А. Коев. Процедура за селекциониране на намалено множество от Парето-оптимални решения.// Механика на машините, T. 13 (55), 2005, брой 1, стр. 104-105, ISSN 0861-9727.
 679. Иванов, И.В., П.А. Коев, В.Г. Витлиемов. Оптимално проектиране на двустъпален редуктор.// Механика на машините, T. 13 (56), 2005, брой 2, стр. 42-45, ISSN 0861-9727.
 680. Иванов.Ив , Е.Иванов, Н.Сандев, В.Хвърчилков, Д.Динков. Проучване на модели за оптимизиране на разходите за здравеопазване в животновъдството.// Journal of mountain agriculture on the Balkans, 2010, брой Volume 13, стр. 116-136
 681. Иванова Н., М. Николов. Оптимизиране на параметрите на система за управление на запасите при нормално разпределение на заявките за резервни части.// МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МАДИ УЧЕНИ, 2015, брой 1, стр. 157-164, ISSN 1314-4669.
 682. Илиев И, А Терзиев, А Кибарин, М Алиярова Г Садуакасова. НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕЦ.// Енергетика-енергийни ракурси, 2020, брой 2, стр. 40-49
 683. Илиев И, Х.M. Христов, С.Лазаров, Г.Киров. Използване на технология с топлинни тръби за въздухонагреватели първа степен на парогенератори ПК-38-4 в ТЕЦ”Марица Изток-2” ЕАД.// Енергетика, 2005, брой 6, стр. 28-34, ISSN 0324-1521.
 684. Илиев И. Направление "Топлотехника" на Русенския университет "Ангел Кънчев" отбелязва своя 60-годишен юбилей.// Енергетика, 2014, брой 6, стр. 69-70, ISSN 0324-1521.
 685. Илиев И. Въздухонагревател с топлинни тръби за парогенератор ТГМ-96-Б с променлива горивна база.// Топлотехника, 2013, брой 5, стр. 3-6, ISSN 1314-2550.
 686. Илиев И., Б.Онгар. К вопросу о термическом разложении биомассы в окислительной среде и о методах получения энергии из биомассы.// Топлотехника, 2015, брой 10, стр. 36-39, ISSN 1314-2550.
 687. Илиев И., В.Камбурова, А.Терзиев. Някои аспекти при математическото моделиране на процесите в реактор с газифициращ кипящ слой.// Енергетика, 2013, брой 5, стр. 5-11, ISSN 0324-1521.
 688. Илиев И., Камбурова В., Венев М. Изследване на интегралните характеристики на толообменник-утилизатор с оребрени термосифони.// Енергетика, 2015, брой 6, стр. 74-82, ISSN 0324-1521.
 689. Илиев И., Я.Дочев. Понижаване температурата на изходящите газове на котел ПК-62 в ТЕЦ "Марица изток-2".// Енергетика, 2002, брой 5, стр. 12-17, ISSN 0324-1521.
 690. Илиев И.,В.Камбурова,Х.Василев,П.Граматиков,А.Терзиев. Енергийна ефективност на уличното осветление на София.// Топлотехника, 2013, брой 1, стр. 52-59, ISSN 1314-2550.
 691. Илиев И.,Х.M.Христов,В.Пачеджиев. Обследване на работата на топлообменниците на СОИ на блок 7 и 8 в ТЕЦ "Марица Изток-2".// Енергетика, 2004, брой 7, стр. 23-27, ISSN 0324-1521.
 692. Илиев, И. Вятърните електроцентрали са най-бързо развиващият се отрасъл в енергетиката.// Ютилитис (снимка на автора на челна страница на списанието), 2009, брой 1, стр. 36-38, ISSN 1312-3017.
 693. Илиев, И. В България все още не мислим мащабно.// Ютилитис, 2008, брой 5, стр. 44-45, ISSN 1312-3017.
 694. Илиев, И. Оптимизиране на работните режими на инсталация за утилизация на нископотенциална топлина.// Енергетика, 2002, брой 1/2, стр. 33-37, ISSN 0324-1521.
 695. Илиев, И. Топлинна ефективност на кондензен икономайзер за котел, изгарящ твърда биомаса.// Енергетика, 1996, брой 3-4, стр. 22-25, ISSN 0324-1521.
 696. Илиева Д. Weed control in winter oilseed rape growing in view of the conditions in Bulgaria.// Balkan Agricultural Engineering Review, 2012, No 17, pp. 21-22, ISSN 1312-5443.
 697. Илиева Д.,. Чисти от плевели есенници.// Растителна защита, 1999, No 1, pp. 19
 698. Илиева Д.,. Рилей от “Zeneca Агрохимикали” решава проблема с плевелите в слънчогледовите посеви,.// Растителна защита, 1996, брой 2, стр. 14
 699. Илиева Д.,. Проучване на хербициди и хербицидни комбинации за борба с балура в посеви от царевица,.// Растениевъдни науки,, 1995, брой 9-10, стр. 164-166
 700. Илиева Д.,. Срещу плевелите при царевицата – средства много, химичните в повечето случаи “свирят първа цигулка”,.// Растителна защита,, 1995, брой 2, стр. 25-26
 701. Илиева Д., Г. Патенова,. Влияние на хербицидите и дозите им на приложение върху кълняемата енергия и лабораторната кълняемост на семена от слънчоглед,.// Растениевъдни науки,, 1999, брой 7-8, стр. 416-419
 702. Илиева Д., Г. Събев,. Проучване чувствителността на слънчогледовия хибрид САНТАФЕ и родителските му линии към някои хербициди,.// Растениевъдни науки, 1997, брой 3-4, стр. 124-127
 703. Илиева Д., Г. Събев,. Устойчивост на хибриди слънчоглед и техните родителски форми към набор от хербициди,.// Научни трудове, Юбилейна научна конференция – 90 год. ИЗС “Образцов чифлик”, 1995, брой 2, стр. 15-21
 704. Илиева Д., П. Василева,. Влияние на МАСТЪРБЛЕНД върху продуктивността и някои качествени показатели на пшеницата,.// Юбилейна научна конференция – 95 год. ИЗС “Образцов чифлик”, 2000, брой 2
 705. Илиева.Д.,. Рапицата переспективна биоенергийна култура за Българското земеделие..// Сп.Земеделие, 2009, брой 7, стр. 10-11
 706. Ильин И., А. Царс, В.Гривцов, Я.Георгиев, И.Илиев, П. Граматиков. Изследване на процесите на топло-и масообмен в контактен топлообменник-въздухонагревател.// Енергетика, 1988, брой 5, стр. 12-14, ISSN 0324-1521.
 707. Ильин И., А.Царс, Д.Блумберга, В.Гривцов, В.Гришин, Я.Георгиев, И.Илиев. Използване на топлината на парообразуване при изгаряне на мазут.// Енергетика, 1987, брой 4, стр. 14-16, ISSN 0324-1521.
 708. Ильин И., Д.Блумберга, И. Вайденберг, В. Гришин,А.Царс, В.Гривцов, Я.Дочев, И.Илиев. Възможности за икономия на топлина чрез контактни топлобменници с активен пълнеж.// Енергетика, 1986, брой 3, стр. 17-20, ISSN ISSN 0324-1521.
 709. Ильин И., Царс. А, В.Гривцов, С.Яундалдер, Я.Герогиев, И.Илиев. Анализ на интегралните характеристики на контактен топлообменник-въздухонагревател.// Селскостопанска техника, 1988, брой 6, стр. 77-82, ISSN 0037-1718.
 710. Иринчев,Д., Б.Борисов. Разход на механична енергия за земеделски операции..// Механізація та електрифікація сільського господарства, 2013, брой 2 (98), стр. 429-434, ISSN 0202-1927.
 711. Ишпеков, С., П. Петров, А. Трифонов, Б. Колев. Технологии за механизирано прибиране на сусам в България.// Механизация на земеделието, 2015, брой 4, стр. 13-15, ISSN 0861-9638.
 712. Йорданов, Л., Г. Кръстев, Б. Борисов. Система за обработване на информация от експериментални изследвания с ’Данни Комбайн’.// Научни трудове том 52, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2013, брой РУ ”А. Кънче, стр. 149-152, ISSN 1311-3321.
 713. Йорданов,С.,А.Димитрова,Вл.Хвърчилков. Еперитрозоонозата-нова болест по свинете в интензивното свиневъдство на България.// Ветеринарна сбирка, 2014, брой 4/5, стр. 26-31
 714. Йорданов,С.,М.Минев, Вл.Хвърчилков. Профилактика и борба със салмонелозите по свинете в ензоотични огнища.// Сборник –доклади „Четвърти симпозиум на младите научни работници и специалисти в системата на ДО”Вет.дело”, 1988, брой 1, стр. 120-126
 715. Йосифов Й.И., К.Братоев, Т. Тодоров. Изследване работните характеристики на вентилатор на зърнокомбайн “СК-5 Нива”.// Селскостопанска техника, 2003, брой №5-6
 716. Кадикянов, Г., В. Стоянов, Е. Маринов. Повърхностна обработка на алуминиеви детайли от зeмеделската и транспортна техника.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2007, брой Серия 1, Том, стр. 72-74, ISSN 1311-106X.
 717. Калоянов, Н., И. Попова, П. Златев,. Сравнителен технико-икономически анализ на слънчеви системи с течен абсорбент..// Сп. ЕНЕРГЕТИКА, 2005, брой 5, стр. 32-38, ISSN 0324-1521.
 718. Камбурова В. И. Илиев М. Великанов А. Терзиев А. Ахмедов К.Илиев. Енергийна ефективност на големи промишлени предприятия.// Енергетика, 2017, брой 3, стр. 40-50, ISSN 0324-1521.
 719. Камбурова В., И. Желева,. Размит модел на топлинните потоци под топящата се шихта и пяната в стъкларска ванна пещ.// Механика на машините 47, год. XI, 2003, брой 3, стр. 15 - 18
 720. Камбурова В., И. Желева, П. Димитров, Р. Русев,. Числено моделиране на температурата на стъкломасата в стъкларска ванна пещ,.// Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 37, серия 3, Русе, 1999, брой 1, стр. 436 – 440
 721. Камбурова, В., И. Желева,. Числено изследване на влиянието на дебелината на изпичания хлебен продукт върху разпределението на температурата и продължителността на процеса.// Механика на машините , год. XI, 2003, брой 4, стр. 54 - 57
 722. Кангалов П., Д. Белева, К. Дякова-Димитрова. Определяне на началните структурни характеристики на двоицата вал-плъзгащ лагер от автотракторни двигатели.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой т.54, с.1.1, стр. 210-216, ISSN 1311-3321.
 723. Кангалов П., М. Николов. Изследване износването на възстановителни покрития за лагери и валове от земеделската техника.// Agricultural Machinery, 2020, брой Volume 1/7, стр. 5-7, ISSN 2535-0269.
 724. Кангалов П., М. Николов, Г. Тасев. Тримата големи в науката надеждност и ремонт на машините.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой т.54, с.1.1, стр. 151-158, ISSN 1311-3321.
 725. Кангалов П., М. Николов, Н. Господинова, Т. Деликостов, М. Стоянов. Изследване противоизносните свойства на титанов тетраолеат като модификатор на триенето.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой т.54, с.1.1, стр. 159-162, ISSN 1311-3321.
 726. Кангалов, Пл., Д. Илиева, П. Димитров, П. Радулов. Рационално управление при използването на земеделската техника за зърнопроизводство в Русенска област.// Селскостопанска техника, 2012, брой 5-6
 727. Кангалов. П, М. Николов, Т. Деликостов, М. Стоянов. Изследване на противоизносните свойства на титанов тетраолеат като модификатор на триенето.// Научни трудове на Русенски Университет, 2015, брой 54, с. 1,1, стр. 164-167, ISSN 1311-3321.
 728. Кенанска, А., Б. Борисов, Б. Колев. Метод и устройство за овършаване на сусам.// Механизация на земеделието, 2014, брой 5, ISSN 0861-9638.
 729. Кенанска, А., Б. Колев. Сепариране на овършана смес от сусам.// Механизация на земеделието, 2015, брой 4, стр. 16-18, ISSN 0861-9638.
 730. Кенаров Г. ,Т. Узунов. Ограничител на товароподемност за електротелфери.// Сп."Механика на машините", ТУ - Варна, 2006, брой кн. 3, стр. 117 - 120, ISSN 0861-9727.
 731. Кереков, С., Н. Господинова, Д. Павлов, М. Кръпчанска. Изследване на физико-химичните свойства на комплексни естери от вида и съотношението на изходните суровини.// Инженерни науки - спис. на БАН, 2016, брой 1, стр. 67-74
 732. Кехайов Д., Ч.Везиров. Определяне шумовите характеристики на някои транспортьори, използвани в земеделието.// Сескостопанска техника, 2003, брой 2, стр. 39 - 39
 733. Киркова Е., Ж. Пенчева, Сн. Маринова. Върху механизма на включването на медни йони в кристалите на ZnC2O4.2H2O І..// Годишник на Софийския Университет, Химически факултет, 1982, брой 76, стр. 191-198, ISSN 0324-1130.
 734. Климентов К., П. Русев, К. Тужаров, И. Желева. Анализ на теоретични модели за изследване на центробежни помпи при работа с водо-въздушна смес.// Механика на машините, 2008, брой 79
 735. Климентов Кл., Г. Попов, Кр. Тужаров. Относно обемните загуби в центробежна помпа.// Механика на машините, 2010, брой 88, стр. 27-30
 736. Климентов Кл., Г. Попов, Кр. Тужаров. Уравнения на характеристиките при центробежни помпи.// Енергетика, 2008, брой 6-7
 737. Климентов Кл., И. Георгиев, П. Русев, Г. Попов, Б. Костов. Моделиране на процесите в работното колело на центробежни помпи при работа с водо-въздушна смес.// Топлотехника, 2010, брой 1, стр. 27-30
 738. Климентов, К. Влияние на хлабината в предното уплътнение на центробежна помпа върху характеристиките й при работа с двуфазна водо-въздушна смес (I част).// Енергетика, 2013, брой 5
 739. Климентов, К. Влияние на хлабината в предното уплътнение на центробежна помпа върху характеристиките й при работа с двуфазна водо-въздушна смес (II част).// Енергетика, 2013, брой 6
 740. Климентов, К. Методика за балансови изследвания на центробежни помпи при работа с водо-въздушна смес.// Енергетика, 2006, брой 4, стр. 55-59
 741. Коев П. А., С. Б. Стойков. Оптимален синтез на шестзвенен симетричен пространствен кормилен механизъм..// Селскостопанска техника, 1980, брой г.XVII,№2, стр. 63-68
 742. Коев, П. Относно дефинирането и употребата на някои термини на равнинните лостови механизми.// Механика на машините, 2011, брой 2, стр. 11-16, ISSN 0861-9727.
 743. Коев, П. Оптимизационен синтез на механизъм за управление на колесно транспортно средство.// Известия на Съюза на учените – Русе, Сер. "Технически науки", 1999, брой 2, стр. 19-22, ISSN 1311-106X.
 744. Коев, П.А., В.Г. Витлиемов, С.Д. Антонов. Оптимизационен синтез на зъбен механизъм по векторен критерий.// Механика на машините, Т. 10 (35), 2002, брой 1, стр. 121-126, ISSN 0861-9727.
 745. Коев, П.А., В.Г. Витлиемов. Двукритериален оптимизационен кинематичен синтез на кулисен механизъм.// Механика на машините, Т. 5 (20), 1997, брой 4, стр. 30-34, ISSN 0861-9727.
 746. Коев, П.А., Й.И. Йосифов, В.Г. Витлиемов. Оптимизационен синтез на механизъм за задвижване на режещ апарат.// Известия на Съюза на учените - Русе, Сер. “Технически науки”, 2000, брой 3, стр. 79-81, ISSN 1311-106X.
 747. Колев Ж., Хр. Белоев, Д. Бекана. Изследване режима на автоматично електродъгово наваряване в защитна среда от въглероден диоксид на износени чугунени детайли от автотракторната и земеделската техника.// Селскостопанска техника, София, 2006, брой 5, стр. 12-20, ISSN 0037-1718.
 748. Колев Ж., Хр. Белоев, Д. Бекана. Изследване на някои физико-механични свойства на наваръчни покрития върху износени чугунени детайли от земеделската и автотракторната техника.// Селскостопанска техника, София, 2007, брой 4, стр. 16-21, ISSN 0037-1718.
 749. Колев, Б., Б. Борисов. Изследване на вършачно-сепариращо устройство за дребни семена.// Известия на СУ - Русе, серия “Технически науки” №2, 1999, брой 1, стр. 38-41, ISSN 1311-1061.
 750. Колев, Б., С. Ишпеков, С. Стаматов. Механизирано овършаване на семенни кутийки от сусам.// Селскостопанска техника, 2012, брой 3, стр. 14-21, ISSN 0037-1718.
 751. Колев, Б., Хр. Белоев. Повреждане на пшенични зърна при механично въздействие.// Селскостопанска техника, 1997, брой 6, стр. 3-6, ISSN 0037-1718.
 752. Колев, Ж. Изследване на микроструктурата и микротвърдостта на наваръчни покрития върху износени чугунени детайли от автотракторната и земеделска техника.// Списание “Известия” на Съюза на учените - Русе, 2007, брой 6, серия 1, стр. 80-86, ISSN 1311-2864.
 753. Колев,В.,Вл.Хвърчилков. Африканска чума по свинете.// Брошура,НПО „Вет.дело”,София, 1982, брой VI
 754. Колев,В.,Вл.Хвърчилков. Чума по говедата.// Брошура,НПО „Вет.дело”,София, 1982, брой VI
 755. Колев,В.,Вл.Хвърчилков. Син език.// Брошура,НПО „Вет.дело”,София, 1982, No VI
 756. Конов Ц., К. Узунов. Промишлен дизайн. Компютърно и материално моделиране и макетиране.// Научни трудове – том 44, Допълнително издание, 2005, брой 44, стр. 206-211
 757. Конов Ц., К. Узунов. Компютърните технологии – нова ера в рекламата.// Промишлен дизайн 2. Giugiaro и ние, 1996, брой 1, стр. 188-191, ISSN н.а..
 758. Конов, Цв., К. Узунов, Й. Дойчинов. Виртуалното формообразуване и композиционно формоизграждане като елемент от дидактична технология.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том44, Допълнително издание, 2005, брой 1, стр. 154-157, ISSN -.
 759. Красимир Братоев. Методика за полски изследвания на почвите.// Механизация на земеделието, 2015, брой 9, стр. 11-14, ISSN 0861-9638.
 760. Красимир Братоев. Изследване на процеса на пресяване на зърнени смеси по повърхността на механични сепаратори - ІІ част.// Механизация на земеделието, 2014, брой 6, стр. 12-15, ISSN 0861-9638.
 761. Кръстева А., К., Андонов, К., Ениманев, Г., Попов. Изследване влиянието на режима на регулиране при помпените агрегати върху ефективното използване на електрическа енергия.// Селскостопанска техника, 2004, брой 4, стр. 18-22, ISSN ISSN 0037-1718.
 762. Кръстева, А., Д. Иванова, К. Андонов, Г. Попов. Оптимален по разход на електрическа енергия режим на работа във водоснабдителна система.// Енергетика, 2005, брой 6, стр. 44-48
 763. Кръстева, А., К. Андонов, Кр. Ениманев, Г. Попов. Влияние на регулирането на помпените агрегати върху ефективното използване на електрическа енергия.// Селскостопанска техника, 2004, брой 4, стр. 18-21
 764. Кючуков Р., О. Петров, С. Басри, Т. Кючуков. Генерален план на университетска светлинна инфраструктура.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
 765. Кючуков Р., О. Петров, Т. Кючуков. Основни принципи при изграждане на университетска светлинна инфраструктура.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
 766. Кючуков Т. Възрастовият фактор в системния светлинен дизайн.// Енергетика, 2015, брой 2/2015, стр. 41-54, ISSN 0324-1521.
 767. Кючуков Т. Култура на индустриалното осветление.// Енергетика, 2013, брой 6, ISSN 0324-1521.
 768. Кючуков Т. Основи на светлинното замърсяване.// Енергетика, 2012, брой № 2, ISSN 0324-1521.
 769. Кючуков Т. Съвременно улично осветление.// ТД Инсталации, 2012, No 3, ISSN 1314-3492.
 770. Лазаров Н., Т. Грозева. Формообразуване и технология за изработване на винтови аркоидни зъбни колела.// Механика на машините, 2004, брой 50, стр. 3-7
 771. Ламбов, Н., Б. Борисов. Проучване на възможност за пресоване на фуражите чрез нов принцип.// Agriculture International Scientific Conference, 2006, брой 1, стр. 698-703
 772. Лашев В. Движение на техниката в земеделските стопанства.// Механизация на селското стопанство, 2007, брой 12
 773. Любенов Д., И. Митев, Хр. Белоев. Изследване на производителността при наваряване на износени детайли от земеделска техника в защитна среда от СО2 и под слой от флюс.// Селскостопанска техника, София, 2007, брой 4, стр. 22-25
 774. Любенов Д.А., И. Митев, Т. Деликостов. Определяне границите на стабилно протичане на процесите при наваряване под слой от флюс и в защитна газова среда.// Списание “Известия” на Съюза на учените, 2007, брой 6, стр. 67 - 71
 775. М. Михайлов, Л. Йорданов Л., В. Витков. Развитие на електронните системи в зърнокомбайните.// Селскостопанска техника, 2008, брой 2, стр. 13-16, ISSN 0037-1718.
 776. М. Филипова, Ст. Василева, Μ. Натов. Модули на релаксация на еластифициран полиетилен.// Физико-химическа механика, 1999, брой 2
 777. Малинов И., Некова Д., Димитров П., Русева С., Крумов В., Джоджов Х., Илиева Д., Митова М. Практики за ограничаване на водната и ветрова ерозия на почвата в зоната на българските черноземи.// Почвознание, агрохимия и екология., 2014, брой т. 48, книжк, стр. 20-24
 778. Малинов И., С. Русева, А. Лазаров, В. Стефанова, Хр. Джоджов, Е. Цветкова, В. Крумов, Л. Лозанова, П. Димитров, В. Вътева, И. Маринов, И. Зъков. Картографиране на факторите и риска от ерозия на почвата в България..// Почвознание, Агрохимия и Eкология,, 2009, брой 43 (2), стр. 30-41
 779. Манолова Б., О. Динолов, К. Андонов, И. Илиев. Проучване електропотреблението на електрозадвижвания на машини в индустриални предприятия.// Енергетика, 2013, брой 4, стр. 28-35, ISSN 0324-1521.
 780. Манушков, Ст., Г.В. Митев, Ж. Демирев. Машини за обработване на почвата без обръщане на пласта..// Научни трудове на Русенския Университет "Ангел Кънчев", 2013, брой т. 52, стр. 191-197
 781. Маринов С., О. Алипиев, Т. Узунов. Относно избора на брой зъби на зъбодълбачните колела при формообразуване на вътрешни правостенни шлици.// Механика на машинитие, 2019, брой 123, стр. 100-107, ISSN 0861-9727.
 782. Маринов, С., Алипиев, О., Узунов Т. Профилиране на зъбодълбачни колела за формообразуване на вътрешни правостенни шлици.// Механика на машините, 2018, брой 120, стр. 21-25, ISSN 0861-9727.
 783. Маринов, Х., Д. Зафиров, О. Алипиев, М. Памукчиев. Високопроизводителен метод за нарязване на аркоидни зъбни колела със спирално-дискова фреза.// Сп. Машиностроене, 1982, брой 11, стр. 500-503
 784. Маринов, Х., Д. Зафиров, О. Алипиев, Т. Петкова. Метод за избягване на интерференцията на зъбите на аркоидни зъбни предавки.// Сп. Машиностроене, 1986, брой 9, стр. 394-395
 785. Маринов, Х., О. Алипиев, Д. Зафиров, М. Памукчиев. Избор на оптимална схема за планетен редуктор.// Сп. Машиностроене, 1984, брой 10, стр. 437-439
 786. Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Нов метод за обработване на профилни валове с равноосов контур.// Сп. Машиностроене, 1985, брой 1, стр. 28–29
 787. Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Метод за зъбодълбане на хипоциклоидни (епициклоидни) колела.// Сп. Машиностроене, 1984, брой 8, стр. 354–357
 788. Маринов, Х., О. Алипиев. Някои нови схеми на зъбни механизми с циклоидно зацепване.// сп. Машиностроене, 1986, брой 1, стр. 10-12
 789. Маринов, Х., О. Алипиев. Кинематични методи за формообразуване профила на зъбите на циклоидни колела.// Сп. Машиностроене, 1986, брой 10, стр. 460-453
 790. Маринов, Х., О.Л.Алипиев, Д. Зафиров, М. Памукчиев. Затворен диференциален редуктор.// Сп. Машиностроене, 1983, брой 6, стр. 253-254
 791. Маринов, Хр., М. Памукчиев, Т. Петкова. Изследване зоната на зацепване на аркоидни зъби предавки с две контактни линии.// Машиностроене, 1987, брой 7
 792. Маринов, Хр., Т. Грозева. Коефициент на припокриване на аркоидни зъбни предавки.// Машиностроене, 1995, брой 6, стр. 191-193
 793. Маринов, Хр., Т. Грозева, Д. Зафиров, Ал. Петров. Определяне уравненията на повърхнините на зъбите на конусни зъбни колела с надлъжна циклоидна линия на зъба.// Механика на машините, 1996, брой 14, стр. 31-34
 794. Маринов, Хр., Т. Грозева, С. Антонов. Синтез и анализ на двойка аркоидни зъбни колела, формообразувани с неконусна производяща повърхнина.// Механика на машините, 1995, брой 9, стр. 39-43
 795. Маринов, Хр., Т. Грозева, С. Антонов. Изследване зацепването на полуобкатни аркоидни зъбни колела с надлъжна циклоидна линия на зъба.// Механика на машините, 1994, брой 5, стр. 52-54
 796. Маринов, Хр., Т. Петкова, Д. Зафиров. Определяне на взаимното разположение между инструмента и заготовката на аркоидни зъбни колела с надлъжен циклоидален профил на зъба.// Машиностроене, 1987, брой 4
 797. Маркарян, М., Вл.Хвърчилков, Ат.Павлов,А.Ангелов, И.Жеков, Ив.Иванова,Ц.Георгиев. Идентифициране на микроорганизмите от сем.Enterobacteriaceae с помоща на компютър.// Известия на СУ-Русе,4/99, Серия „Аграрни и ветеринарномедицински науки”№ 2, 1999, брой 4, стр. 17-21, ISSN 1311-1086.
 798. Маркарян, М., Вл.Хвърчилков, Хр.Иванова. ЦЕЛУЛИТ ПРИ БРОЙЛЕРНИТЕ ПТИЦИ..// Известия на СУ Русе, Серия 3, „Аграрни и ветеринарномедицински науки“, 2011, No Серия 3, pp. 64-65, ISSN 1311-1086.
 799. Маркарян,М.,Ат.Павлов, Вл.Хвърчилков, Ц.Димитрова, Р.Христов,А.Ангелов,В.Минков,И.Иванова,Н.Сандев. Нетрадиционни ентеробактерии при животни и екообекти.// Известия на СУ-Русе,Серия „Аграрни и ветеринарномедицински науки”3/98, 1998, брой 3, стр. 27-30, ISSN 1311-1086.
 800. Маркарян,М.,Ат.Павлов,Вл.Хвърчилков. Използване на микрокомпютрите във ветеринарната бактериология.// Внедрени новости,ФНТД, 1991, брой Брой 5, стр. 22-28
 801. Маркарян,М.,Вл.Хвърчилков,Хр.Иванова,Ив.Христаков. Сравнителни лабораторни и клинични данни за медикаментозната чувствителност на различни бактериални причинители,изолирани от птици.// РУ,НАУЧНИ ТРУДОВЕ,Том 51,серия1.1 ЗТТ. АН и ВМ, Р и Н, 2012, брой 51, стр. 66-71, ISSN 1311-3321.
 802. Мелихов И.В., Д.Г.Бердоносова, Ж.Пенчева. Адсорбционно-кинетический режим сокристаллизации. Система ZnC2O4.2H2O - 54Mn C2O4.2H2O І.Адсорбция и поверхностная сокристаллизация 54Mn.// Радиохимия ( Имп. ф-р 0,168 ), 1984, брой № 1, стр. 16 – 20, ISSN 0033-8311. (с импакт фактор: 0.168 /1984, НАЦИД)
 803. Мелихов И.В., Ж.А. Пенчева, Д.Г. Бердоносова, Е.В. Бурлакова. Способ быстрого определения коэффициента сокристаллизации малорастворимых веществ в открытых системах.// Радиохимия ( Имп. ф-р 0,314 ), 1981, брой № 3, стр. 331-333, ISSN 0033-8311. (с импакт фактор: 0.314 /1981, НАЦИД)
 804. Мелихов И.В., Ж.А.Пенчева, Д.Г. Бердоносова. Изучение трансляционного движения и состава приповерхностной зоны смешанных кристаллов методами сокристаллизации и изотопного обмена.// Журнал физической химии ( Имп. ф-р 2,646 ), 1983, брой 10, стр. 2516 – 2520, ISSN 0044-4537. (с импакт фактор: 2.646 /1983, НАЦИД)
 805. Минев,М.,С.Йорданов,В.Конев, Вл.Хвърчилков,Ст.Пушкаров. Към етиологията на салмонелозите по свинете , отглеждани при промишлени условия.// СА,Ветеринарномедицински науки, XXIV, 1987, брой 7, стр. 26-31
 806. Минев,М.,С.Йорданов,Д.Гановски,Вл.Хвърчилков,Ив.Веселинов,Р.Кършелова. Епизоотология , профилактика и борба със салмонелозите по свинете.// СА,Ветеринарномедицински науки XXIV, 1987, брой 6, стр. 52-59
 807. Митев, Г. и Т. Тодоров. Методи за проектиране на механизирани технологии в растениевъдството..// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия “Технически науки”, 1999, брой 1, стр. 4-10
 808. Митев, Г.В. Проект "Опазване на почвите в България".// В-к Земеделска техника, 2016, брой 15, стр. 3-6
 809. Митев, Г.В. Принос в механизацията на земеделието: Направление 1 - "Български производител на земеделска техника". 1. Машина за полагане на семена в биоразградима лента. 2. Машина за полагане на биоразградима лен.// В-к "Земеделска техника", 2016, брой 25, стр. 6-6
 810. Митев, Г.В. Иновативна технология за опазване на земеделските земи от деградация.// Механизация на земеделието, 2015, брой 6, стр. 3-7, ISSN 0861-9638.
 811. Митев, Г.В. Принос в механизацията на земеделието: Направление 1: "Български производител на земеделска техника:. Категория: Работна машина за послойно и едновременно внасяне на водоакумулиращи материали и органи.// В-к "Земеделска техника", 2015, брой 22, стр. 6-7
 812. Митев, Г.В. Някои математически принципи и симулационни модели, използвани за описание на растежа на културните растения.// Известия на съюза на учените - клон Русе, 1999, брой 2, стр. 23-28
 813. Митев, Г.В. Изследване работата на приставка за лентово напояване.// Селскостопанска техника, 1996, брой 1, стр. 7-11
 814. Митев, Г.В., А. Павликянова, Кр. Братоев, Ст. Манушков. Изследване водозадържащата способност на почвени смеси с водоакумулиращи материали.// Нуачни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2011, брой т. 50, стр. 22-28
 815. Митев, Г.В., Вл. Тодоров, Ч. Везиров, Здр. Джандармова. Програмна система за автоматизирано преброяване на земеделската техника.// Механизация на земеделието, 1997, брой 1-2, стр. 17-18
 816. Митев, Г.В., Г.Н. Спиридонов. Програмна система за следене на разхода на резервни части при ремонта и поддържането на селскостопанската техника.// Селскостопанска техника, 1989, брой 1, стр. 87-94
 817. Митев, Г.В., К.А. Василев, Г.С.Георгиев. Изследване влиянието на течни добавки върхъ работата на смесители за груби фуражи.// Селскостопанска техника, 1990, брой 2, стр. 39-42
 818. Митев, Г.В., Ч. Везиров. Икономическа оценка на програмни продукти, използвани в земеделието.// Известия на съюза на учените - клон Русе, 1999, брой 4-6
 819. Митев, Св., Б.Борисов. Относно мястото на безмоторните зърнокомбайни.// Механизация на земеделието, Сф., 1999, брой 9-10, стр. 14-18
 820. Митков А.Л, К. Братоев. Калибриране на семена от хибридна царевица с плоски колебателни сита.// Селскостопанска техника, 2003, брой №3
 821. Митков А.Л.,К.Братоев. Изследване процеса на сепариране по дължина на плоски колебаещи се сита.// Селскостопанска техника, 2005, брой №1
 822. Михайлов M., К. Георгиева. Изследване на система за автоматичен контрол на плътен поток семена.// Селскостопанска техника, София, 1997, брой 2-3, стр. 36-39, ISSN 0037-1718.
 823. Михайлов M., Н. Неделчев. Автоматизирано изготвяне на технологични карти за производство на земеделска техника.// Машиностроене, София, 1997, брой 1, стр. 16-17, ISSN 0025-455X.
 824. Мушаков Пл. Определяне на енергийните характеристики на двустъпална хладилна машина.// ЕНЕРГЕТИКА, 2016, брой 5, стр. 57-61, ISSN 0324-1521.
 825. Мушаков Пл.,. Енергийна ефективност на нискотемпературни хладилни машини.// Енергетика, 2015, брой 3, стр. 36-40, ISSN 0324-1521.
 826. Мушаков, Пл. Определяне на специфичните топлинни характеристики на нискотемпературна камера.// Енергетика, 2014, брой 5, стр. 51-53, ISSN 0324-1521.
 827. Мхана Уисам, Г. Попов. Изменение на налягането в затворения обем при зъбни помпи с несиметрично еволвентно зацепване.// Механика на машините, 2015, брой 10, стр. 40-44, ISSN 1314-2550.
 828. Мхана, Уисам, Генчо Попов, Огнян Алипиев, Ивайло Николаев. Моментен теоретичен дебит на зъбни помпи с несиметрично еволвентно зацепване.// Топлотехника, 2014, брой 7
 829. Мънев, П., Л. Владимиров. Каталог за проектиране на екологичната и ергатична сигурност на икономическите дейности.// Устойчиво развитие. Международно списание, 2013, брой 11, стр. 22-27, ISSN 1314-4138.
 830. Н. Шукеневна П. Димитров М.Филипова В.Добринов И.Желева. Проблемы с водной эрозией почв в сельскохозяйственных земель в Республики Болгарии.// Известия Национальной Академии Наук Р Казахстана, 2014, брой 5 (23)
 831. Ненова Л., Д. Илиева, Ив. Стоянов,. Определяне икономическия праг на вредност на плевелите при хибридната царевица, том 4, 2003 г., 7-10..// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия “Аграрни и ветеринарномедицински науки”, 2003, брой 4, стр. 7-10
 832. Николаев, И. Работен обем на хидравлична машина с двустранно цевно зацепване.// Топлотехника, 2014, брой 3, стр. 46-52, ISSN 1314-2550.
 833. Николаев, И., Г. Попов, К. Тужаров. Моделиране обемния к.п.д. на пластинкови помпи при работа с нисковискозни течности.// Топлотехника 13, 2018, брой 10, ISSN 1314-2550.
 834. Николаев, И.А., Г.И.Цонев, В.В.Бобилов. Груповите абонатни станции в Русе.// “Енергетика”, 1990, брой №1, стр. стр.10-12
 835. Николов М. Изследване микротвърдостта на вибродъгово наварени покрития върху стоманени и чугунени детайли от автотракторната и земеделска техника при триене на плъзгане.// Agricultural Machinery, 2016, брой 3, стр. 15-17, ISSN 1310-3946.
 836. Николов М. Повишаване трайността на възстановени детайли от автотракторната и земеделска техника чрез вибродъгово наваряване в газови смеси.// Международен научен конгрес, 2019, брой 1/5, стр. 29-32, ISSN 2535-0269.
 837. Николов М. Повишаване качеството на ремонтираните машини чрез анализа на Парето.// Agricultural Machinery, 2017, брой 2, стр. 113-115, ISSN 2535-0269.
 838. Николов М. Изследване влиянието на амплитудата на вибрациите върху електрическите параметри при вибродъгово наваряване в СО2.// Механизация на земеделието, 2015, брой 12, стр. 22-24, ISSN 0861-9638.
 839. Николов М. Oпределяне трайността на вибродъгово наварени покрития в газови смеси върху стоманени и чугунени детайли от автотракторната и земеделска техника.// Механизация на земеделието, 2014, брой 6, стр. 3-5, ISSN 0861-9638.
 840. Николов М. Изследване момента и коефициента на триене при сработване на вибронаварени покрития върху стоманени и чугунени детайли от автотракторната и земеделска техника.// Механизация на земеделието, 2014, брой 3, стр. 12-14, ISSN 0861-9638.
 841. Николов М. Влияние скоростта на наваряване върху технологическите параметри при вибродъгово наваряване на износени детайли от транспортната и земеделска техника в аргон.// Транспорт, екология - устойчиво развитие - ЕКО Варна, 2014, брой XXI, стр. 72-75, ISSN 2367-6299.
 842. Николов М., Кангалов П. Пълното производствено поддържане като средство за осигуряване качеството на ремонтираните машини.// Agricultural Machinery, 2018, брой 1, стр. 40-42, ISSN 2535-0269.
 843. Николов М., П. Кангалов. Изследване грапавостта на възстановени детайли с различни материали на двоиците.// Международен научен конгрес, 2019, брой 1/5, стр. 26-28, ISSN 2535-0269.
 844. Николов М., П. Кангалов, Д. Белева, К. Дякова-Димитрова. Повишаване трайността на триещи се при плъзгане двоици чрез модификатори на триенето.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой т.54, с.1.1, стр. 206-209, ISSN 1311-3321.
 845. Николов М., П. Кангалов, Д. Белева, К. Дякова-Димитрова. Повишаване трайността на триещите се при плъзгане двоици чрез модификатори на триенето.// Научни трудове на Русенски Университет, 2015, брой 54, с. 1,1, стр. 214-217, ISSN 1311-3321.
 846. Николов М., Сливаров О., Станев Л. Изследване трайността на възстановителни покрития под слой от флюс с многофакторно планиране.// Научни трудове на Русенски Университет, 2012, брой 51, с. 1.1, стр. 231-235, ISSN 1311-3321.
 847. Николов М., Стоянов В. Технология и уредба за вертикално вибродъгово наваряване на голямо габаритни детайли.// Механизация на земеделието, 1999, брой 8, стр. 14-15
 848. Николов М., Тончев Г. Влияние на състава на газовите смеси върху електрическите параметри при вибродъгово наваряване на детайли от автотракторната и земеделска техника.// Селскостопанска техника, 1994, брой 6-7, стр. 27-29
 849. Николов, М., М. Стоянов, Н. Господинова. Производствено разработване на ремонтирани двигатели с модификатори на триенето.// сп. Селскостопанска техника, 2010, брой № 5-6, стр. 20-24, ISSN 0037-1718.
 850. Новаков, Н., Г. Попов. ОПРЕДЕЛЯНЕ КОЕФИЦИЕНТА НА ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ НА РЕГУЛИРУЕМИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ НА ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ.// Топлотехника 13, 2018, брой 10, ISSN 1314-2550.
 851. ОVCHAROV,M.,D.BEKANA,B.KOLEV,B.BORISOV. REGARDING CERTAIN THEORETICAL FORMULATION OF FORAGE CHOPPING.// Механізація та електрифікація сільського господарства, 2015, No 2 (101), pp. 121-127, ISSN 0202-1927.
 852. Овчаров, М., Б. Колев, Б. Борисов. Теоретичен анализ и обоснован избор на принцип за наситняване на фуражите.// Селскостопанска техника, 2015, брой 1, стр. 9-17, ISSN 0037-1718.
 853. Орлоев Н. , К. Узунов. Пропорция в дизайна. Принципи на пропорционирането с естетични критерии.// 8-ми Международен конгрес МТМ’ 11 във Варна, 2011, брой 3, стр. 32-36
 854. Орлоев Н. , К. Узунов. Многовариантен синтез на търсещи решения в дизайна.// 8-ми Международен конгрес МТМ’ 11 във Варна, 2011, брой 3, стр. 27-31
 855. Орлоев, Н. А. Промишлен дизайн - Информационен дизайн - Парадигма. Еволюция..// Научни трудове – том 40, серия 2 – Промишлен дизайн, 2003, брой 40, серия 2, стр. 7-34
 856. Острожлик М., О. Колембус, Ч. Везиров. Електронизация и автоматизация на селското стопанство в Чехословакия - основни въпроси, разглеждани на научно-технически конференции.// Селскостопанска техника, 1988, брой 3
 857. П. Кангалов, М. Николов, Г. Тасев. Тримата големи в науката надеждност и ремонт на машините.// Научни трудове на Русенски Университет, 2015, брой 54, с. 1,1, стр. 156-163, ISSN 1311-3321.
 858. Павлов,Ат.,В.Филипов, Вл.Хвърчилков,Йорд.Данев. Проучвания върху разпространението на Yersinia enterocolitica при лактиращи крави.// Ветеринарна сбирка, 1988, брой Брой 2, стр. 47-49
 859. Павлов,Ат.,В.Филипов, Й.Данев,Ст.Венев, Вл.Хвърчилков, Б.Димитров,Ц.Димитрова, В.Златев,Н.Вълова, Г.Накова, П.Маринова,С.Проданова. Фармакокинетични проучвания върху РИФАВЕТ –маслена суспензия при селскостопанските животни и определяне на карентните му срокове.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ том 3, 1994, брой том 3, стр. 197-201
 860. Павлов.Ат., Вл.Хвърчилков, Хр. Иванова, Ив. Христаков. УНИФИЦИРАН МЕТОД ЗА КОМПЛЕКСНА ДИАГНОСТИКА НА ГНИЛЦОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО ПЧЕЛНОТО ПИЛО..// Известия на СУ Русе, Серия 3, „Аграрни и ветеринарномедицински науки“ 2011, 2011, брой Серия 3, стр. 59-63, ISSN 1311-1086.
 861. Патенова г., Д. Добрев, Д. Илиева,. Отглеждане на полския фасул,.// в-к. Български фермер,, 1999, брой 3, стр. 25-31
 862. Пенчева Ж., Д.Г.Бердоносова, И.В.Мелихов. Адсорбционно-кинетический режим сокристаллизации. Захват Eu(ІІІ) кристаллами оксалата цинка.// Радиохимия ( Имп. ф-р 0,168 ), 1984, брой № 3, стр. 281 – 285, ISSN 0033-8311. (с импакт фактор: 0.168 /1984, НАЦИД)
 863. Пенчева Ж., Е.Киркова. Върху механизма на включването на медни йони в кристалите на ZnC2O4.2H2O ІІ..// Годишник на Софийския Университет, Химически факултет, 1982, брой 76, стр. 199-203, ISSN 0324-1130.
 864. Пенчева Ж., Получаване на бариеви соли с висока чистота. ІІ. Получаване на особено чист бариев нитрат ”, Годишник на Софийския Университет, Химически факултет, 87 ,1994, 91- 97. Получаване на бариеви соли с висока чистота. ІІ. Получаване на особено чист бариев нитрат.// Годишник на Софийския Университет, Химически факултет, 1994, брой 87, стр. 91- 97, ISSN 0324-1130.
 865. Пенчева Ж.А., Д.Г. Бердоносова. Изследование сорбции европия (ІІІ) осадком оксалата цинка.// Вестник МГУ, Химия , Деп. ВИНИТИ, 1979, брой №2919-79, стр. 1-11
 866. Пенчева, Ж. Кинетичен подход при изучаване включването в системата ZnC2O4.2H2O - Cu(ІІ) - C2O4 (ІІ) - H2O. ІІ. Включване на Cu(ІІ) в ZnC2O4.2H2O при изотермична съкристализация.// Годишник на Софийския Университет, Химически факултет, 1995, брой 88, стр. 13 - 18, ISSN 0324-1130.
 867. Пенчева, Ж. Кинетичен подход при изучаване включването в системата ZnC2O4.2H2O - Cu(ІІ) - C2O4 (ІІ) - H2O. І. Сорбция на Cu(ІІ) върху ZnC2O4.2H2O.// Годишник на Софийския Университет, Химически факултет, 1995, брой 88, стр. 5 - 11, ISSN 0324-1130.
 868. Пенчева, Ж. Получаване на бариеви соли с висока чистота. І. Получаване на особено чист бариев хлорид.// Годишник на Софийския Университет, Химически факултет, 1994, брой 87, стр. 85 - 90, ISSN 0324-1130.
 869. Петров О., С. Басри, Т. Кючуков. Изследване на електропотреблението на осветителни уредби с тръбни луминесцентни лампи при димиране.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
 870. Петров О., С. Басри, Т. Кючуков. Изследване на енергийно-икономическата ефективност на решения за университетска светлинна инфраструктура.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
 871. Пигулова Н. Семинар "Пътят:Дизайнът:Успехът" привлича студенти и ученици в РУ.// в-к Утро, 2015, брой 83/7393, ISSN 1311-9397.
 872. Пиргозлиев, В., Б. Борисов, С. Арсов. Резултати от изследвания върху кокоши яйца, като обект на механизация.// Селскостопанска техника, 1998, брой 1, стр. 16-19
 873. Попов Г., Б. Костов, К. Климентов. Ефективни работни режими при паралелна работа на центробежни помпи.// Топлотехника, 2013, брой 4, ISSN 1314-2550.
 874. Попов Г., Б. Костов, К. Климентов. Изследване на енергийно-ефективните работни полета на помпени агрегати.// Топлотехника, 2013, брой 4, ISSN 1314-2550.
 875. Попов Г., Б. Костов, Кл Климентов. Относно характеристиките на български центробежни помпи при подрязване на работното колело.// Топлотехника, 2010, брой 1
 876. Попов Г., Кл. Климентов, Б. Костов. Изследване влиянието на техническото състояние на помпените агрегати върху разхода на енергия в помпените системи.// Топлотехника, 2012, брой 3
 877. Попов Г., Кл. Климентов, Кр. Тужаров, М. Михайлов. Определяне на енерго-ефективните режими при паралелна работа на центробежни помпи.// Енергетика, 2009, брой 6-7
 878. Попов Г.С., П. Русев, Ив. Николаев. Изследване силовото натоварване върху пластините и механичните загуби при еднодействащи пластинкови помпи.// “Механика на машините” 39, Варна, 2002, брой 1, стр. 50-53
 879. Попов, Г. Влияние на плътността на атмосферния въздух върху разхода на енергия на вентилаторните системи.// Топлотехника 6, 2014, брой 1, стр. 72-75, ISSN ISSN 1314-2550.
 880. Попов, Г. Кл. Климентов, Б. Костов, Кр. Пушкашу, Р. Войку. Характеристики на центробежни помпи при транспорт на хидравлични смеси.// Селскостопанска техника, 2011, брой 4
 881. Попов, Г., М. Михайлов, Кр. Тужаров. Изследване ефективността на методите за регулиране дебита на обемните помпи.// Механика на машините 79, 2008, брой 7, стр. 9-12
 882. Попов, Г.С. Изследване на обемните загуби в пластинкови помпи при работа с вода. Част II. Експериментално изследване.// Сп. “Техническа мисъл”, Изд. на БАН, София, 2003, брой 1-2,, стр. 70-77.
 883. Попов, Г.С. Изследване на обемните загуби в пластинкови помпи при работа с вода. Част I. Теоретично изследване..// “Техническа мисъл” , Изд. на БАН, София, 2002, брой 3-4, стр. 63-73
 884. Попов, Генчо. Позициониране на буталото на хидроцилиндър при нарушаване на уплътнителния възел.// Топлотехника 6, 2014, брой 1, стр. 48-51, ISSN 1314-2550.
 885. Попов, Генчо, Уисам Мхана. ВЛИЯНИЕ НА ВИСКОЗИТЕТА ВЪРХУ ЕНЕРГЕТИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗЪБНИ ПОМПИ С НЕСИМЕТРИЧНИ ЗЪБНИ ПРОФИЛИ.// Топлотехника 13, 2018, брой 10, ISSN 1314-2550.
 886. Попов, Генчо, Уисам Мхана. ЕНЕРГЕТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗЪБНИ ПОМПИ СЪС СИМЕТРИЧНИ И НЕСИМЕТРИЧНИ ЕВОЛВЕНТНИ ЗЪБИ.// Топлотехника 14 (под печат), 2018, брой 11, ISSN 1314-2550.
 887. Попов. Г., О. Алипиев. Сравнителни експериментални изследвания на зъбни помпи със симетрично и несиметрично еволвентно зацепване.// Механика на машините, 2012, брой .
 888. Проданов, П., Б.Борисов, Св. Митев, Ил.Цветков, Я.Илиев. Изследване влиянието на надморското равнище върху производителността на вакуумни помпи.// ССТ, Сф, 2011, брой 1, стр. 36-43
 889. Пронин И.А.,Б.В.Донкова,Д.Ц.Димитров,И.А.Аверин,Ж.А.ПенчеваВ.А.Мошников,, 48 (7) (2014) 868-874 . Взаимозвязь фотокаталитических и фотолюминисцентных свойств оксида цинка, легированного медью и марганцем.// Физика и техника полупроводников, 2014, брой 48 (7), стр. 868--874 (с импакт фактор: 0.603 /2011, Journal Citation Reports нa Thomson Reuters)
 890. Радев Д., Д. Димов, Б. Борисов, М. Христова. Определяне скоростта на пренасяне на концентриран фураж с винтов дозиращ орган.// Селскостопанска техника, 1997, брой 6, стр. 26-30
 891. Рачев Д., Д. Бекана, Хр. Белоев. Изследване натоварването на сервиз за поддържане на земеделска и автотракторна техника.// Селскостопанска техника,София, 2007, брой 4, стр. 6-11
 892. Русев Д., Д. Илиева, М. Суванджиев, П. Радулов,. Уплътнено използване на земята в дворната зеленчукова градина,.// Поредица “Полезни съвети за практиката”, 1995, брой 0000
 893. Русева С., А. Лазаров, В. Стефанова, И. Малинов, Хр. Джоджов, Е. Цветкова, В. Крумов, Л. Лозанова, П. Димитров, В. Вътева. ГИС технологии за картографиране на податливостта към ерозиране на почвите и риска от ерозия..// Почвознание, Агрохимия и Eкология, 2009, брой 43 (2), стр. 21-29
 894. Сандев,Н.,Р.Бинев,И.Зарков,Р.Кацарова ,Вл.Хвърчилков. Проучване на някои хематологични и биохимични показатели при левкоза по говеда..// Известия на СУ-Русе,4/99, Серия „Аграрни и ветеринарномедицински науки”№ 2, 1999, брой 4, стр. 28-30, ISSN 1311-1086.
 895. Спирин Е., М. Михайлов, Д. Даскалов. Исследование пневматического распределителя плодоотрывающего рабочего органа.// Научно-Технич. Бюлл. ВИМ, Москва, 1995, брой 90
 896. Стойков С. Б., К. Ц. Енчев, В. Т. Пиргозлиев. Върху оптимизационния синтез на стреловия шарнирен четиризвенник на пристанищния портален кран с апарата на нелинейното програмиране..// БАН, Теоретична и приложна механика, 1985, брой г. XVI, №2, стр. 27-33.
 897. Стойков, С. К. Енчев, П. Коев, С. Антонов. Оптимизационен екстремен синтез на нов тип праволинейно направляващ осемзвенен стрелови механизъм на портален кран (I част).// Механика на машините, 2005, брой 2, стр. 25-33, ISSN 0861-9727.
 898. Стойков, С., К. Енчев, П. Коев. Структурен синтез на направляващи механизми за портален кран.// Механика на машините, 2007, брой 4, стр. 6-10, ISSN 0861-9727.
 899. Стойков, С., К. Енчев, П. Коев. Оптимизационен синтез на шестзвенен направляващ механизъм на портален кран.// Механика на машините, 2006, брой 2, стр. 25-28, ISSN 0861-9727.
 900. Стойков, С., П. Коев. Многокритериална оптимизация на шестзвенния механизъм от стреловата система на портален кран.// Механика на машините, 2006, брой 2, стр. 29-34, ISSN 0861-9727.
 901. Стойков, С., Т. Узунов. Усъвършенстване на използван в практиката уравновесяващ механизъм на портални кранове.// Сп. „Механика на машините”, 2011, брой кн. 3, стр. 12-15, ISSN 0861-9727.
 902. Стоянов В., Бекана Д., Манев Н., Деликостов Т., Николов М. Ремонт, ремонтно производство – състояние и перспективи.// Известия на съюза на учените – Русе, серия Технически науки, 2000, No 1, pp. 104-106
 903. Стоянов В., М. Николов, Д. Бекана, П. Кангалов. Проблеми на поддържането на земеделската техника в България.// Механизация на земеделието, 2015, брой 12, стр. 25-27, ISSN 0861-9638.
 904. Стоянов В., М. Николов, К. Цонве. Инженерни проблеми на селското стопанство.// Механизация на земеделието, 2014, брой 5, стр. 10-12, ISSN 0861-9638.
 905. Стоянов В., П. Данев. Почистване на метални детайли и изделия в разтопени основи и соли.// “Селскостопанска техника”, год ХХV, 1988, брой 2, стр. 77-82
 906. Стоянов К., Х Белоев. Изследване на степента на замърсеност на въздушния филтър върху разхода на гориво при земеделските агрегати.// Механизация на земеделието, 2007, брой 7-8
 907. Стоянов К., Х.Белоев, И.Христаков. Биологичното земеделие в България – промяна, перспектива и предизвикателство.// Механизация земеделието, 2007, брой 3, стр. 23-25
 908. Стоянов, К. Методика за изследване влиянието на системата за принудително пълнене на тракторния двигател върху някои технико-експлоатационни показатели на земеделски агрегат..// Селскостопанска техника №3, 2011, брой 3
 909. Стоянов, К. Съвременни екоенергийни принципи с енергоспестяващ потенциал при оранжерийното производство.,.// Механизация на земеделието, 2011, брой 1, стр. 20-22
 910. Стоянов, К. Метод и устройство за компостиране на растителни остатъци на полето..// Механизация на земеделието, 2011, брой 1, стр. 22-24
 911. Стоянов, С.Г., Х.И.Белоев. Векторна идентификация на механизъм за окачване и задълбаване на сеещи ботуши.// Механика на машините, 2002, брой 10 (40), стр. 115-120
 912. Стоянов, С.Г., Х.И.Белоев, М.Д.Михайлов. Оптимизиране на параметрите на механизъм за окачване и задълбаване на дискови ботуши.// Селскостопанска техника, 2002, брой 1, стр. 11-17, ISSN 0037-1718.
 913. Стоянова С. Д. Илиева, В. Дочев. Влияние на някои почвени хербициди върху добива на зърно и структурните елементи при пшеница сорт "Венка 1".// JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, 2017, брой 5, стр. 157-167, ISSN 1311-0489.
 914. Събков, Х., Б.Борисов., И.Иванов. Изследване на порционен винтов дозатор за концентрирани фуражи.// Известия на СУ-Русе, 2000, брой ТН-3, стр. 88-91
 915. Сюейменова Н.С., М.Филипова, Акылбекова Р., Абилдаев Е. Энергосберегающая технология возделивания сельскохозяйственых культур в условиях Юго-востока Казахстана.// International scientific and appleid and informational journal, 2015, брой LXI, 6, стр. 14-16
 916. Сюлейменова Н.,М.Филипова, В.Добринов, Ел Абилдаев, С. Жараспаева. Современные пестициды для выращивания рапса и сои.// Извистия НАНРК, 2015, брой 5 (29), стр. 42-48
 917. Т. Хараланова К. Гиргинов М. Филипова. Изследване на инхибиторните свойства на 2-(4-тризаместени фенир)-изохинолин 1,3 (2Н) диони.// Scince and Technology, 2013, брой 3
 918. Тасев Г., К. Георгиева, М. Михов, М. Николов. Указания за разработване на справка за приносите в дисертационно изследване.// МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МАДИ УЧЕНИ, 2017, брой 1, стр. 75-80, ISSN 1314-4669.
 919. Тасев Г., К. Георгиева, М. Михов, М. Николов. Въпроси на докторанти.// МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МАДИ УЧЕНИ, 2017, брой 1, стр. 81-86, ISSN 1314-4669.
 920. Тодоров, Т., Ат. Митков, Д. Бекана, Й. Йосифов. Експериментално изучаване кинематиката на плоските сита..// Селскостопанска техника, 2000, брой 3, стр. 30-32
 921. Томов В., Л. Владимиров. Изследване на критични ситуации от запалване на материали и замърсяване на въздуха. Част І. Методика на изследването.// Известия на Съюза на учените-Русе. Серия “Технически науки”, 2007, брой 6, стр. 87-94., ISSN 1311-106Х.
 922. Томов, В., А. Ненова, Л. Владимиров. Структура и съдържание на обучението на студенти от професионална област “Технически науки” по опазване и управление на околната среда.// Journal Ecology & Safety. International Scientific Publications. Volume 2, Part 2, 2008, брой 2, стр. 323-331, ISSN 1313-2563.
 923. Томов, В., Д. Бухов, Л. Владимиров. Несигурност на биоиндикаторните измервания при мониторинг на замърсяването на атмосферния въздух.// Научен алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Сборник "Морско търсене и спасяване",серия "Юридически науки и обществена сигурност", 2010, брой 14, стр. 122-136, ISSN 1311-9222.
 924. Томов, В., Л. Владимиров. Тенденции в обучението по мениджмънт на бедствията и спасителните дейности в европейски университети.// Научен алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", серия "Юридически науки и обществена сигурност", 2012, брой 20, стр. 88-102, ISSN 1311-9222.
 925. Тончев Г., Николов М. Влияние на състава на газовите смеси върху технологичните параметри при вибродъгово наваряване на детайли от автотракторната и земеделска техника.// Селскостопанска техника, 1994, брой 6-7, стр. 21-23
 926. Трендафилов, К., Н.Делчев, Б.Борисов. Сравнителни изследвания при прибиране на лавандула.// МЗ, Сф., 2007, брой 5-6, стр. 6-10
 927. Тужаров, К., Г. Попов, К. Климентов, И. Николаев. Влияние на броя на степените на ветроколело на Савониус върху неравномерността на въртящия момент.// Механика на машините, 2009, брой 88, стр. 22-26, ISSN 0861-9727.
 928. Тужаров, К., Г. Попов, К. Климентов, И. Николаев. Влияние на броя и ъгъла на развитие на винтовите лопатки на ветроколело на Дариус върху неравномерността на въртящия момент.// Механика на машините, 2009, брой 88, стр. 31-35, ISSN 0861-9727.
 929. Тужаров, Кр. Влияние на броя и ъгъла на развитие на винтовите лопатки на ветроколело на Дариус върху неравномерността на въртящия момент.// „Механика на машините” 88, гсдина ХVІII, 2010, брой 4, стр. 31..35
 930. Тужаров, Кр. Теоретична зависимост между безразмерния въртящ момент и бързоходността на ветроколело на Дариус..// Сп. Механика на машините 83, гсдина ХVІI, 2009, брой книга 4, стр. 43..47
 931. Узунов, К. Програмен продукт за пропорциониране при дизайн и редизайн на 2D и 3D обекти, форми и композиции с помощта на числени методи и средства.// Научна конференция на РУ, 2010, брой 40
 932. Узунов, К. 20 години катедра “Промишлен дизайн”. Мултимедийна DVD презентация.// Научни трудове – том 44, Допълнително издание, 2005, брой 44, стр. 206-211
 933. Узунов, К. Методически принципи на обучението при изграждане на проектна култура..// Научна конференция на РУ, 2005, брой 44, стр. 206-211
 934. Узунов, К. Промишлен дизайн – въведение в обучението по проектна култура..// Научна конференция на РУ, 2005, брой 44, стр. 206-211
 935. Узунов, К. Аспекти на обучението по специалност “Информационен дизайн” Русенски университет “А. Кънчев”.// Научни трудове, том 41, серия 1.3. Екология и опазване на околната среда. Промишлен дизайн, 2004, брой 41, стр. 151-156
 936. Узунов, К. Методика на Промишления дизайн. Обяснителна записка при комплексно проектиране на промишлени изделия..// Научна конференция на РУ, 2003, брой 40, серия 2, стр. 64-68
 937. Узунов, К. Презентационна техника в промишления дизайн. Синтез на презентационни решения..// Научна конференция на РУ, 2003, брой 40, серия 2, стр. 69-74
 938. Узунов, К. Свръх интелигентен помощник (СИП) - предвестник на изкуствения интелект (ИИ)..// Научна конференция на РУ, 2003, брой 40, серия 2, стр. 50-53
 939. Узунов, К. Цифрово видео, тримерна компютърна анимация и мултимедия – същност и приложение.// Промишлен дизайн 2. Giugiaro и ние, 1996, брой 1, стр. 192-197
 940. Узунов, К. Компютърно моделиране в дизайна – обучение и практика.// Промишлен дизайн. Специалност “Промишлен дизайн” обучение и практика., 1995, брой 1, стр. 119-126
 941. Узунов, К., Й. Дойчинов. Векторизиране на растерни изображения и изграждане на полилинии при пропорциониране на 2D и 3D обекти, форми и композиции с помощта на графични методи и средства..// Научна конференция на РУ, 2011, брой 50, серия 1., стр. 148-150, ISSN 1311-3321.
 942. Узунов, Т. Обосноваване проектните технически параметри на автоматичен палетизатор за подреждане на хляб в ролпалети.// Сп. "Машиностроене и машинознание" , ТУ-Варна, 2009, брой 6, кн.2, стр. 11-14, ISSN 1312-8612.
 943. Узунов, Т. Определяне коефициента на коравина в осово направление на еластичната система на телферен електродвигател.// Сп. "Механика на машините", ТУ-Варна, 2008, брой 1, стр. 83-86, ISSN 0861-9727.
 944. Узунов, Т. Стенд за изследване на демпфери за телферни електродвигатели.// Сп. "Механика на машините", ТУ-Варна, 2008, брой 1, стр. 79-82, ISSN 0861-9727.
 945. Узунов, Т. И. Определяне на динамични характеристики на гумени демпфиращи елементи при ударно натоварване.// Сп. "Механика на машините", ТУ-Варна, 2007, брой кн.2, стр. 92-95, ISSN 0861-9727.
 946. Узунов, Т. И. Изследване на динамичните процеси при включване на телферен електродвигател чрез числен експеримент.// Сп. "Механика на машините", ТУ-Варна, 2007, брой кн. 2, стр. 88-91, ISSN 0861-9727.
 947. Узунов, Т., Г. Кенаров, Ив. Митев. Механо - математическо моделиране на динамичните процеси при установена работа на телферен електродвигател с конусен ротор и статор.// Сп. "Механика на машините", ТУ-Варна, 2006, брой кн.3, стр. 113-116, ISSN 0861-9727.
 948. Узунов, Т., Г. Кенаров, Ив. Митев. Механо - математическо моделиране на динамичните процеси при включване на телферен електродвигател с конусен ротор и статор.// Сп. "Механика на машините", ТУ-Варна, 2006, брой кн. 3, стр. 109-112, ISSN 0861-9727.
 949. Узунов, Т., Г.Кенаров. Определяне характера и големината на осовите сили в конусен телферен електродвигател.// Сп. "Известия на съюза н учените" – Русе, серия “Технически науки”, 2000, брой 3, стр. 70-73
 950. Узунов,Т., Г.Кенаров. Изследване на възможности за честотно управление на телферен електродвигател с конусен ротор и статор.// Сп. „Машиностроене и машинознание” , ТУ-Варна, 2009, брой 6, кн. 2, стр. 7-10, ISSN 1312-8612.
 951. Филипова М. Мониторинговая система реки Дуная и редких видов в природных парках Р Болгарии как часть мониторинговой системы Европейского союза.// , Материалы Межд. Школы молодых ученых „Экологический мониторинг окружающей среды“, Новосибирск, Россия, 2016, 2016, брой Выпуск 1, стр. 178-191
 952. Филипова М., В.Иванов. Изследване на комбинираното и комплексното действие на някои пестициди в хранителната верига.// Известия на СУ – Варна, 2000, брой 1-2
 953. Филипова М., С.Стоянов, А.Манев. Спектрофотометър за регистриране на бързо протичащи процеси.// Екология и бъдеще, 2011, брой бр.1-2, ISSN 1312-0751.
 954. Филопова, М., М. Харалампиев. Свойства модифициранного эластомерами γ – облученного полиэтилена высокой плотности.// Пластичесские массы, 2001, брой 4
 955. Хараланова Т.,К.Гиргинов,М.Филипова. Изследване на инхибиторните свойства на 2-(4-заместенифенил)-изохинолин- 1,3(2н)диони.// Science & Technologies, 2014, брой Volume IV, N, стр. 84-89
 956. Хвърчилков, Вл.,П.Габровски. Нови аспекти в профилактиката и лечението на едемната болест.// Сборник 90 години регионална ветеринарна лечебница, 1995, брой 1, стр. 26-27
 957. Хвърчилков,Вл. OREGO – STIM-ефективна алтернатива на антибиотичните стимулатори.// Фуражи и хранене”,год.3,, 2003, брой 4, стр. 11-22
 958. Хвърчилков,Вл. Усъвършенствана оздравителна програма срещу тежко протичаща колибактериоза по прасетата..// Известия на СУ-Русе ,4/99 Серия „Аграрни и ветеринарномедицински науки” № 2,, 1999, брой 4, стр. 32-35, ISSN 1311-1086.
 959. Хвърчилков,Вл. Състояние и развитие на ветеринарно-медицинската наука в РНИВМИ –Русе.// Сборник с основните материали от юбилейния научен съвет, 1997, брой 1, стр. 9-13
 960. Хвърчилков,Вл. Респираторен синдром при свине-етиология.// селскостопанска наука и производство, 1996, брой 1
 961. Хвърчилков,Вл. Диференциране на класическата от африканската чума по свинете.// ОВМЦ-Русе, Бюлетин, 1984, брой 1, стр. 7-8
 962. Хвърчилков,Вл.,A.Георгиева. Чувствителност на някои бактерии, изолирани от свине с респираторни заболявания.// Известия на СУ-Русе ,серия 3 „Аграрни и ветеринарномедицински науки” том 4, 2003, брой 4, стр. 34-38, ISSN 1311-1086.
 963. Хвърчилков,Вл.,В.Филипов,Йорд.Данев. Лекарствена чувствителност на щамове Salmonella, изолирани от свине.// Ветеринарна сбирка, 1988, брой 8, стр. 23-25
 964. Хвърчилков,Вл.,Н.Сандев. Бактериалните зооантропонози в Русенски регион.// Българска медицина, том 8 , брой 3, 2000, брой 3, стр. 26-27, ISSN 0861-9883.
 965. Хвърчилков,Вл.,Н.Сандев. Комплексна профилактика и лечение на лептоспирозата по свинете в ензоотични огнища..// Известия на СУ-Русе,Серия „Аграрна и ветеринарномедицински науки”3/98, 1998, брой 3, стр. 31-34, ISSN 1311-1086.
 966. Хвърчилков,Вл.,Р.Памбукол. Приложение и ефективност на две ваксини против Ензоотична /микоплазмена/ пневмония по прасетата..// Вет.сбирка 2005 I, 2005, брой I1-2, стр. 23-25, ISSN 0205-3829.
 967. Хвърчилков,Вл.,Ст.Венев, Е.Молнар, Г.Димитров,В.Златев, В.Младенова, Ст.Стоянова,П.Ярмин. Създаване на диференцирана система за диагностика , профилактика и терапия на респираторен сидром при свинете.// НИТ,ССА, 1996, брой 1, стр. 37
 968. Хвърчилков.Вл., Хр. Иванова, Н.Сандев, Ив.Христаков. ВАРИАБИЛНОСТ НА ЕТИОЛОГИЧНИТЕ ФАКТОРИ ПРИ ПНЕУМОНИИТЕ ПО СВИНЕТЕ.// Известия на СУ Русе, Серия 3, „Аграрни и ветеринарномедицински науки“, 2011, брой Серия 3, стр. 66-70, ISSN 1311-1086.
 969. Христаков И., К Стоянов, Х Белоев. Значение на подбудителното подхранване при пчелите и устройство за инвертиране и хомогенизиран на захарен сироп.// Механизация на земеделието, София, 2009, брой 2, стр. 4-6
 970. Христаков, И. Билколечението при животните,нещо ново добре забравено старо или терапия без карентни срокове..// Механизация на земеделието, 2007, брой 9-10
 971. Христаков, И., Б. Колев. Метод за ензимно инвертиране на захарен разтвор.// Механизация на земеделието, 2014, брой 5, ISSN 0861-9638.
 972. Христаков.Ив, Вл.Хвърчилков. Влияние на екстракт от растението Tribulus terrestris/бабини зъби/ върху продължителността на живот при пчелите работнички през активния период..// Известия на СУ Русе, Серия 3, „Аграрни и ветеринарномедицински науки“ 2011, 2011, брой Серия 3, стр. 54-58, ISSN 1311-1086.
 973. Христо Белов, Петър Димитров, Калоян Стоянов. Нова машина за внасяне на органично вещество в почвата.// ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЮС, 2017, брой 1-2, стр. 22, ISSN 1310-7992.
 974. Цанков П., Желева И.,. Изследване на дроселни елементи на аеростатични опори (АС).// Механика на машините и механизмите,, 2008, брой книга 7, стр. 17-20
 975. Цанков П., Ив. Желева. Изследване на възможността за използване на пористи материали за ограничителни елементи в аеростатични опори,.// Механика на машините, Варна, 2010, брой 88, стр. 14 – 17
 976. Цонев, С., П. Коев, В.Г. Витлиемов. Многокритериален оптимизационен синтез на зъбните механизми в скоростна кутия.// Механика на машините, Т. 11 (45), 2003, брой 1, стр. 100-105, ISSN 0861-9727.
 977. Чешанков, Б.И., В.Г. Витлиемов, П.А. Коев. Многокритериален параметричен синтез на механични системи: Част I. Оптимизационен подход.// Механика на машините, Т. 8 (32), 2000, брой 4, стр. 97-102, ISSN 0861-9727.
 978. Чешанков, Б.И., П.А. Коев, В.Г. Витлиемов. Многокритериален параметричен синтез на механични системи: Част II. Практически приложения.// Механика на машините, Т. 9 (34), 2001, брой 2, стр. 64-69, ISSN 0861-9727.
 979. Якимов А., Желева И. Рак на панкреаса. VІІ. Честота и особености при аденокарцинома на панкреаса.// Хирургия, София,, 1991, брой № 1,, стр. 35 – 38,
 980. Якимов А., Желева И. Рак на панкреаса І. Възрастово разпределение и локализация на туморния процес в жлезата.// Хирургия, София,, 1990, брой № 1, стр. 4 – 8,
 981. Якимов А., Желева И. Рак на панкреаса ІІ. Хистологични форми и местни усложнения на карцинома на панкреаса.// Хирургия, София, 1990, брой № 1,, стр. 18 – 19,
 982. Якимов А., Желева И. Рак на панкреаса. ІV. Особености на възрастовото разпределение и локализацията на туморния процес в жлезата по пол.// Хирургия, София,, 1990, брой № 3, стр. 76 – 79,
 983. Якимов А., Желева И. Рак на панкреаса. V. Особености на хистологичните форми и местните усложнения на карцинома у двата пола.// Хирургия, София,, 1990, брой № 1,, стр. 56 -59,
 984. Якимов А., Желева И. Рак на панкреаса. VІ. Особености на локализацията и метастазирането на тумора на жлезата у двата пола.// Хирургия, София,, 1990, брой № 2,, стр. 6 – 11
 985. Якимов А., Желева И. Рак на панкреаса. ІІІ. Локализация и метастазиране на тумора в жлезата.// Хирургия, София,, 1989, брой № 6, стр. 7 – 11,
 986. Ян Йех, А. Слобода, Хр. Белоев. Конструкционное и прочностное решение стеблоподъемников полеглых сельхозяйственных культур.// Селскостопанска техника, София, 2006, No 3, pp. 2-8
доклади
 1. Adamchuk, V.,I.Petrychenko,M.Korenko M.,H.Beloev, B.Borisov. STUDY PLANE-PARALLEL MOTION MOVEMENT COMBINED SEEDING UNIT. IN: III INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY,Agricultural machines. Research and testing. New machine designs, Varna, Bulgaria, SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, 2015, pp. 7-1, ISBN 1310 – 3946.
 2. Ahmedov A., Tujarov K., Popov G. Methodology for Numerical Modeling the Performance of Vertical Axis Wind Turbines. IN: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 1.2, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
 3. Alipiev O., S. Antonov, T. Grozeva. Regarding the effect of the rack - cutter fillet on the undercutting of gears. IN: 4th International Conference on Power Transmissions - PT 12, Sinaia, Romania, 2012
 4. Alipiev, O. Geometric synthesis of symmetric and asymmetric involute meshing using the method of realized potential. IN: General Machine Design Conference GMD’09, Ruse (Пленарен доклад), 2009, pp. 43-50, ISBN 1313-9193.
 5. Alipiev, O., S. Antonov, T. Grozeva, D. Zafirov. Minimum number of teeth in symmetric and asymmetric involute spur gearings of a teeth ratio equal to one. IN: The 3rd international conference “Power transmissions’09”, Greece, 2009, pp. 51-58
 6. Alipiev, O., S. Antonov. Asymmetric involute–lantern meshing formed by identical spur gears with a small number of teeth. IN: International conference on gears, Munich, Germany, VDI-Berichte - 2108, 2010, pp. 925-940, ISBN 0083-5560.
 7. Alipiev, O., S. Antonov. Main thesis in the geometrical theory of the involute meshing, shaped by a generalized basic rack. IN: 3-rd International conference POWER TRANSMISSIONS’09, Kallithea, Greece, 2009, pp. 43-50, ISBN 978-960-243-662-2.
 8. Aliyarova M., I.Iliev. ADDITION TO THE CONCEPT OF CHOOSING A LOCATION FOR THE CONSTRUCTION OF THERMAL POWER PLANTS. IN: 55th Science Conference of Ruse University, volume 55, book 1.2, Ruse, Bulgaria, Printing house at Ruse University, 2016, pp. 75-78, ISBN 1311-3321.
 9. Atanas Atanasov, Ivailo Hristakov, Milen Petrov. An approach for determination of an optimum honeybee colony’s density based on the productive potential of the blooming vegetation in Northeast part of Bulgaria in Ruse region. IN: Ecologica, Belgarde, Serbia, 2017, pp. 221-224, ISBN 0354-3285.
 10. Atanasov A,. An approach for preparation and management of technological processes and market realization of agricultural production organically produced. IN: International Conference, “Environment Today”, Journal “Ecologica”, Belgrade, Serbia, 2008
 11. Atanasov A., Ch.Vezirov. Prospects for Sustainable development design and management on organic farms in Bulgaria. IN: Journal “Ecologica”, Belgrade, Serbia, 2007, pp. 47-53
 12. Atanasov A., Ch.Vezirov, S.Bungescu, V.Vlăduţ, V.Dochev, L.Nenova. Practical approach for preparation and control of linked transport and field operations for some cereals. IN: Proceedings of the VIIIth International Symposium „Young people and multidisciplinary research“, Timişoara, Romania, 2006, pp. 15-20
 13. Atanasov A., Ch.Vezirov, V.Vlăduţ. Predicting grain moisture of some cereals.. IN: Second International Conference “Advanced Concepts in Mechanical Engineering, Iasi, Romania, 2006, pp. 229 –234
 14. Atanasov A., I.Zeliazkova, P.Atanasova, V.Dochev, R.Kolev, Ch.Vezirov, L.Nenova. Creation of a network for application of a multi-disciplinary approach to sustainable development and management of the organic agriculture in Bulgaria and Romania. IN: Proceedings of the 2nd International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences", Lozenec, Bulgaria, 2009
 15. Atanasov A., L.Nenova V.Vlăduţ. Assessment stability and reliability on maize grain yield in long-term experiment.. IN: Scientific Papers, stage of technological research in Romanian agriculture and food industry on the brink of its accession to the e.u., Bucharest, Romania, 2006, pp. 71-76
 16. Atanasov A., P.Atanasova, V.Dochev. Effectiveness and applications of multi-lingual network of the organic agriculture in Bulgaria and Romania. IN: International Conference “Environment and Biodiversity”, Belgrade, Serbia, 2010
 17. Atanasov A., V.Dochev, Ch.Vezirov. Determination of moisture providing in some winter wheat varieties. IN: Proceedings of the 2nd International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences", Lozenec, Bulgaria, 2009
 18. Atanasov A., V.Dochev, S.Bungescu, V.Vlăduţ. Assessment Grain Yield Stability and Some Technological Grain Quality at Bulgarian Soft Wheat Cultivars (Triticum aestivum L.). IN: Proceedings of the IXth International Symposium „Young people and multidisciplinary research, Timişoara, Romania, 2007
 19. Atanasov A., P Kangalov, K Stoianov, I Angelov. Some aspects in preparation of transport in large Bulgarian farms by using GPS and Google Earth.. IN: 9 th International Scientific Conference Engineering or Rural Development, Jelgava, LATVIA, 2010, pp. 62-66
 20. Atanasov At., Ch.Vezirov, D.Knezević. Essentials and special features of fruit plantation design in Bulgaria.. IN: Proceedings of the 35. International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 2007, pp. 451-459
 21. Atanasov G., Y.Dochev, I.Iliev. Condenzing Economizer Plants for Steam Generators on Solid Fuel. IN: National Energy Conference, Neptun, Romania, section 5, 1994, pp. 110-116
 22. Atanasov, A. An approach for a crop rotation choice in conditions of transition from conventional to organic agriculture.. IN: Proceedings of the International Conference, Development of agricultural technologies and technical means in ecological and energetic aspects, Lithuania, 2006, pp. 67-71
 23. Atanasov, A. Essentials and special features of organic farm design in Bulgaria. IN: The second edition of the scientific conference with International Participation “Durable Agriculture-Agriculture of the future”, Craiova,Romania, 2006, pp. 22-25
 24. Avni Sfishta, Naser Sahiti, Iliya Iliev. Influence of Radiation Losses from Heat Emitting Body on Building Energy Performance. IN: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 1.2, Русе, Русенски университет, 2014, pp. 31-35, ISBN 1311-3321.
 25. Bargazov E., Uzunov T., Alipiev O., Antonov S., Bortyakov D. NEW STRUCTURE OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM. IN: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY, BOROVETS, BULGARIA, 2018, pp. 36-41
 26. Bargazov, E. I., T. I. Uzunov, O. L. Alipiev, S. D. Antonov, D. E. Bortyakov. A study of gantry cranes level-luffing jib system using SOLIDWORKS. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. 103-108, ISBN 1311-3321.
 27. Bargazov, E., T. Uzunov, O. Alipiev, D. Bortyakov. Studying the elasticity of the units of the level luffing jib system in gantry cranes using MATLAB. IN: Modern mechanical engineering: Science and Education MMESE-2017: Proceedings of an International Scientific and Practical Conference, Russia, St. Petersburg, June 22 – 23, 2017, Publishing Polytechnic University, 2017, pp. 746-756, ISBN ISSN 2223-0807.
 28. Bayryamov, Stanislav G. A Novel General Methodology for Oligodeoxyribonucleotide Synthesis, Using a Modification of the H-Phosphonate Procedure. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 50, серия 9.1, Русе, Русенски Университет, 2011, pp. 19-28, ISBN 1311-3321.
 29. Bayryamov, Stanislav G. A New Efficient Strategy For Amino-Acylation of 2’/3’ OH-group in Adenosine and 3’-OH group in 2’-deoxy Adenosine. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 50, серия 9.1, Русе, 2011, pp. 39-45, ISBN 1311-3321.
 30. Bayryamov, Stanislav G. A new mild and selective method for oxidation of primary and secondary alcohols and amines, as well as amino acids, using a modification of Swern, Pfitzner–Moffatt and Corey–Kim. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 49, серия 9.1, Ruse, 2010, pp. 20-26, ISBN 1311-3321.
 31. Bayryamov, Stanislav G. An efficient ribozyme - mimetic synthesis of methyl esters of various natural amino acids. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 49, серия 9.1, Русе, 2010, pp. 41-48, ISBN 1311-3321.
 32. Bayryamov, Stanislav G., Krasimira A. Zamfirova. Think Green: Ball-Milling Peptide Synthesis. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 50, серия 9.1, Русе, 2011, pp. 65-71, ISBN 1311-3321.
 33. Bekana D., Gueorguiev T., Vasilev T. Control plan of a process for rebuilding machinery parts. IN: Zborník vedeckých prác, 16. Medzinárodná vedecká konferencia ‘Kvalita a spoľahlivosť technických systémov’, Nitra, SLOVAKIA, 2011, pp. 14-18, ISBN 978–80–552–0595-3.
 34. Beloev H, A Terziev, I Iliev, M Ivanov. Energy efficiency improvement in farming vehicle equipment, for agricultural holdings. IN: XXVI Technical and Scientific Conference with International Participation ECO VARNA ‘2020 “TRANSPORT, ECOLOGY – SUSTAINABLE DEVELOPMENT”, Varna, 2020, pp. TBD
 35. Beloev H,, V. Pencheva, R. Kyuchukov. THE INTERNALIZATION IN THE NATIONAL QUALITY SYSTEM OF HIGHER EDUCATION. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 57, book 9, Русе, Русенски университет, 2018, pp. 9-15, ISBN 1311-3321.
 36. Beloev H., V Pencheva, N Mihailov, K Stoyanov. SWOT analysis of engineering education and proffesional realization of young egineers: case study of agro-industrial faculty. IN: INTERNATIONAL WORKSHOP ON AGRICULTURAL ENGINEERING AND POST-HARVEST TECHNOLOGY FOR ASIA SUSTAINABILITY, 5-6 Decenber 2013, Hanoi, Vietnam, SCIENCE AND TECHICS PUBLISHING HOUSE, 2013, pp. 28-34, ISBN 1599-2013.
 37. Beloev H., V. Pencheva, I. Evstatiev. THE CAREER DEVELOPMENT CENTER – KEY FACTOR FOR THE PROFESSIONAL REALIZATION OF STUDENTS. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, University of Ruse, Bulgaria, Русенски университет, 2017, pp. 68-76, ISBN 1311-3321.
 38. Beloev H., V. Pencheva, J. Popova. THE ACADEMIC VALUES IN THE CHANGING WORLD (THE UNIVERSITY OF RUSE, BULGARIA AS A SIGNATORY OF MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM). IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 57, book 9, Русе, Русенски университет, 2018, pp. 16, ISBN 1311-3321.
 39. Beloev H., V.Pencheva, J.Popova. REGIONAL IMPACT OF THE UNIVERSITY OF RUSE, BULGARIA – NATIONAL AND INTERNATIONAL DIMENSIONS. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 56, book 9, Bulgaria, University of Ruse, 2017, pp. 32-37, ISBN 2603-4123.
 40. Beloev H:, V: Pencheva, R: Kyuchukov. LEARNING SYSTEM FOR EXPERTS FOR INTERNAL AND EXTERNAL EVALUATION OF THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 57, book 9, Русе, Русенски университет, 2018, pp. 30-35, ISBN 1311-3321.
 41. Beloev Hr., D. Bekana, N. Stancheva, D. Stanchev. Research System for evaluating fuel economy of Automobiles with Petroleum Injection/Изследователска система за оценка на горивната икономичност на автомобили с бензинови двигатели с впръскване/. В: The1-st International Conference on Motor Vehicle and Transportation MVT, 15-17 november 2006, Politehnica University of Timisoara, Timisoara, Ro, 2006, стр. 19-23
 42. Beloev Hr., N. Mihailov. Tendencies in the development of the University of Ruse “Angel Kanchev” in the Socio-economic environment. IN: Првих 50 година Унивирзитета у Новом Саду, Novi Sad, Serbia, 2010, pp. 14-19, ISBN 978-86-499-0178-0.
 43. Beloev Hr., N. Stancheva, N. Nikolov, D. Stanchev. Some Results of Experimental Investigation of Computer Sistem for Energy Effectiveness of Mobile Machines /Някои резултати от експериментално изследване на компютърна система за енергийна ефективност . В: INMATEH 2008 – ІІІ, International Symposium “Engineering and Management of Sustainable development in Agriculture, Transports and Food Industry”, 19 July,Bucharest, 2008, стр. 51-55
 44. Beloev Hr., T. Delikostov, I. Mitev, N. Nikolov. A monitoring system for preventive diadnostics of mobile Machines in operating environments. IN: Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Jurnal of Engineering, Tome VІ, Fascicole 2, Editura MIRTON, Romania, 2008, pp. 175-178, ISBN 1584-2665.
 45. Beloev Hr., А. Atanasov, S. Ishpekov, G. Kostadinov. Current state of the third cycle university studies on agricultural engineering and emerging discipline of biosystems engineering in Bulgaria. IN: Workshop, Upsala, 2009
 46. Beloev Hristo, Nikola Mihailov. Die internationale Zusammenarbeit und die regionale Wasser- und Energieprobleme. IN: Wasser Berlin International, Fachmesse und Kongress Wasser und Abwasser, Berlin, 2-5 mai, 2011
 47. Beloev, H., P. Dimitrov, P. Кangalov., K. Stoyanov, D. Ilieva. Machine Operation Tests on Anti-ErosionMachine – Tractor Agregates for Composting and Vertical Mulching. IN: International scientific conference Mendelova univerzita v Brne,, Brno, Czech Republic, 2012, ISBN 978 – 80 – 7375 –.
 48. Beloev, H., P. Кangalov. P. Dimitrov, K. Stoyanov, D. Ilieva. Technological Schemes for Composting Plant Residue on The Field Using an Universal Machine.. IN: International scientific conference Mendelova univerzita v Brne, Brno, Czech Republic, 2012, ISBN 978 – 80 – 7375 –.
 49. BELOEV, H.,V. PENCHEVA, J. POPOVA, D. ANTONOVA & S. KUNEV. REGIONAL DIMENSIONS OF THE UNIVERSITY LEADERSHIP (THE CASE WITH THE UNIVERSITY OF RUSE, BULGARIA)/ISSN 1311-3321 (print); ISSN 2535-1028 (CD-ROM); ISSN 2603-4123 (on-line);. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 10, Ruse, University of Ruse, 2018, pp. 157-167
 50. Beloev, Hr. Computer system analysis for energy efficiency control of agricultural and mobile transport machines/Компютърни системи за контрол на енергийната ефективност на земеделски и транспортни мобилни машини. В: 14th International scientific conference, Quality and reliability of technical systems, Nitra, Slovakia, 2009, стр. 232 – 238, ISBN 978–80–552–0222-8.
 51. Beloev, Hr. Measuring Fuel Consumption of Agricultural Mobile Units-Problems and Solutions. /Измерване на разхода на гориво на земеделски мобилни агрегати/. В: 14th International scientific conference, Quality and reliability of technical systems, Nitra, Slovakia, 2009, стр. 239 - 250, ISBN 978–80–552–0222-8.
 52. Beloev, Hr. Multi-purpose machines for soil cultivation by ploughing the soil layer.. IN: Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in Ceske Budejovice, Series, 2002
 53. Beloev,H.,B.Borisov,V.Аdаmchuk,Iv.Petrychenko. Theory of movement of the combined seeding unit. IN: 7th International Scientific Symposium, Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture, Agriculture and Agricultural Science Procedia 7 ( 2015 ) , Gembloux, Belgium, 2015, pp. 21-26, ISBN 2210-7843.
 54. Biriş S.Şt., Maican E., Marin E., Bungescu S., Vlăduŝ V., Ungureanu N., Vlăduŝ D.I., Atanasov At. Structural Statical Analysis of Working Bodies of Agricultural Cultivators. IN: International Symposium ISB INMA TEH Agricultural and Mechanical Engineering, Bucharest, 2015
 55. Biris S.St., N.Ungureanu, E.Murad, M.Manea, V.Vladut, A.Atanasov. Theoretical study of the dynamics of all-terrain vehicles (ATV). IN: Proceedings of the 3rd International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences", Lozenec, Bulgaria, 2011, pp. 90-94
 56. Biriş S.Şt., Ungureanu N., Ionescu M., Atanasov A., Bungescu S. Trends in tire construction for heavy agricultural vehicles. IN: Proceedings of the Fourth International Conference, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec, Bulgaria, 2013
 57. Bobilov V., I.Iliev, P.Zlatev, Z.Kolev, G.Genchev, P.Mushakov. Graph-analytical method for estimation of flow's distribution in low-pressure gas transport systems. IN: TE-RE-RD 2013; 2nd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development Baile Olanesti 20-22 June, Romania (Copernicus index), Printech, 2013, pp. 9-14, ISBN 1843 - 3359.
 58. Bobilov, V., P. Zlatev, Zh. Kolev, P. Mushakov. Heat measure unit for centralized heat supply of direct subscriber stations. IN: TE-RE-RD 2014; 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Mamaia 12-14 June, Romania, 2014, pp. 17-20, ISBN ISSN:2359-7941.
 59. Bobilov, V., V. Kambourova, Zh. Kolev, P. Zlatev, P. Mushakov. Increasing the energy efficiency of thermal power plant. IN: TE-RE-RD 2014; 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Mamaia 12-14 June, Romania, 2014, pp. 21-26, ISBN ISSN:2359-7941.
 60. Boris Borisov, Bojidar Kolev, Setlozar Mitev, Krasimir Bratoev, Daniel Bekana. Opportunites for Investigation Energy Efficiency of Tractors. IN: International Scientific Conference EE&AE 17-18 may 2013, Ruse, Bulgaria,, Ruse University, 2013, pp. 532-538, ISBN 1311-9974.
 61. Borisov, S., P. Manev. Innovative methods and technology for derivation of carbohydrate-silicone containing materials from waste biomass. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, Volume 57, Book 1., Ruse, 2018, pp. 175-180, ISBN 1311-3321.
 62. Borisov,B., B.Kolev, K.Bratoev, M.Ovcharov. Theoretical Prerequisites for Creating a Combined Milling Machine Feed. IN: SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY EFFICIENCY AND AGRICULTURAL ENGINEERING, RUSE, BULGARIA, University of Ruse Angel Kanchev, 2015, pp. 476-480, ISBN 1311-9974.
 63. Borissova N G, I.K. Iliev, Т.А. Segeda, М.Т. Тumenbayeva. STUDY OF THERMODYNAMIC CHARACTERISTICS OF WATER VAPOR. IN: Proceedings of the all-Russian Scientific Conference with International Participation October 21-23, 2019, Saint-Peterburg, Russia, Peter the Great Saint-Peterburg Polytechnic University, 2019, pp. 70-71, ISBN 978-5-7422-6703-4.
 64. Bozhinov, A., S. Ibrahim, G. Popov, K. Klimentov. Turbo pump investigation based on ANSYS-CFX. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, 2019, Ruse, 2019
 65. Bulgakov V., V. Аdаmchuk, H. Beloev, B. Borisov, M. Korenko. Theory Lifting Mechanism Plants Product for Hydroponic. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕ, Том 52, серия 1.1, Русенски университет "А.Кънчев", Издателски център на РУ, 2015, pp. 20-33, ISBN 1311-3321.
 66. Bulgakov, V.,V.Аdаmchuk, H.Beloev, B.Borisov, L.Nozdrovicky. ТHEORY OF THE SEQUENTIAL OSCILATIONS OF THE SUGAR BEET ROOT DURING ITS VIBRATING DIGGING FROM THE SOIL. IN: Agricultural machines. Research and testing. New machine designs., Varna, Bulgaria, SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, 2015, pp. 16-20, ISBN 1310 – 3946.
 67. Bulgakov,V, H. Beloev, B. Borisov, A. Boris, M. Korenko. Mathematical Model of Service Working Body of Clenaer on Head Beet Roots. IN: Agriculture and Agricultural Science Procedia Volume 7, 2015,, Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture, Gembloux,Belgium, Elsevier, 7th International Scientific Symposium, 2015, pp. 45–49
 68. Bulgakov,V.; V.Adamchuk; Z.Ruzhylo; H.Beloev; B.Borisov. THEORY FOR ATTACHMENT OF TRACTOR-DRIVEN SUGAR BEET HARVESTING MACHINES. IN: IV SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY,Volume 1: Agricultural machines., Varna, Bulgaria, SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, 2016, pp. 22-24, ISBN 1310 – 3946.
 69. Bungescu S. T., J.Pape, W.Stahli., V.Vladut, S.Biris, A.Atanasov,. Research on the use of gyrocopter for granulated crop protection products administration. IN: Proceedings of the 3rd International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences", Lozenec, Bulgaria, 2011, pp. 125- 130
 70. Bungescu S., A.Atanasov, V.Vlăduţ, S.Biriş, M.Konstantinovic. The determination of the stresses and deformations, which appear on the surface of the lamellar type mouldboard of the advantages presented by the “Fine elements method”. IN: Proceedings, Volume 44, book1, University of Rousse “A. Kanchev”, Rousse,Bulgaria, 2005
 71. Bungescu S., V.Vlăduţ, S.Biris, A.Atanasov, M.Konstantinovic. Numerical analyse of the stresses and deformations state at some maximum stress mechanisms of the agricultural machinery, using “finite elements method”, respectively the “cosmos/m” programme.. IN: Jubilee scientific conference “State-of-the-art and problems of agricultural science and education”, Agricultural University - Plovdiv, Bulgaria, 2005
 72. Bungescu S., W.Stahli, A.Atanasov, S.Biriş, V.Vlăduţ. The Stress distribution modeling which appear in the nozzles of the pest and diseases control through chemical machinery using “Cosmos/M’ computer programme with finit element.. IN: Proceedings, Volume 45, book1, University of Rousse “A. Kanchev”, Bulgaria,, 2006
 73. Bungescu S.T., W.Stahli, S.S.Biris , V.Vladut, A.Atanasov. Thorough studies concerning the experimental determination of the stresses, which appear on the body of a plough, surface with a lamellar moldboard that equiped the modern ploughes.. IN: Proceedings of the 1st International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences", Lozenec, Bulgaria, 2007
 74. Burdzhiev, S. D. The Risk Of Cross-Border Smuggling Of Radioactive Materials. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, Volume 56, book 1.2., Ruse, 2017, pp. 139-143, ISBN 1311-3321.
 75. Burdzhiev, S. D. Model of decision making system in multivariate disasters “BUECHO”. IN: In: Institute of metal science equipment and technologies “Akad. A. Balevski” with Hydro aerodynamics centre – BAS, Sofia, 2013, ISBN 1313-8308.
 76. Cârdei P., Atanasov At., Ciupercă R., Muraru V., Sfîru R. Mathematical modeling in design of transport vehicles. IN: Proceedings of the Fourth International Conference, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec, Bulgaria, 2013
 77. Celijak I., Hr. Beloev. Tires as constituent parts of chassis of agrarian and forestry traffic mechsnization.. IN: Proceedings, Volume 39, book 4.1, Ruse, 2002
 78. Chavdar Vezirov, Atanas Atanasov. About selection of tractor’s trailer for linked processes in field husbandry. IN: Proceedings of University of Ruse - 2018, Ruse, 2018, pp. 50-55
 79. Chavdar Vezirov, Atanas Atanasov, Hristo Hristov. Illustrated multilanguage dictionaty of agricultural machinery for collaboration between farmers, producers, and scientists in balkan region,. IN: INTERNATIONAL CONFERENCE “IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE ENVIRONMENT AND THE ECONOMY” April, 22-24, Belgrade, 2013
 80. Chavdar Vezirov, Atanas Atanasov, Hristo Hristov, Veselin Lashev, V. Vlăduţ. Determination of capacity and fuel consumption for tractors transportation. IN: Proceedings of the Fourth International Conference, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec, Bulgaria, 2013
 81. Chavdar Zlatkov Vezirov, Atanas Zdravkov Atanasov, Hristo Yankov Hristov, Galin Georgiev Ginchev. Determination of resources necessities in agricultural production. IN: Proceedings of the 41. International symposium on Agricultural engineering, Actual Tasks on Agricultural Engineering, OPATIJA 19. – 22. February, 2013, pp. 24-33
 82. Chavdar Zlatkov Vezirov, Atanas Zdravkov Atanasov,Hristo Yankov Hristov, Veselin Yordanov Lashev. Methods for assessment of tractor and agricultural machines combinations. IN: Proceedings of the Fifth International Conference Energy efficiency and agricultural engineering, Ruse, Bulgaria, 2013, ISBN 1311-9974.
 83. Cheshankov, B., S. Tsonev, P. Koev, K. Prodanova, V.G. Vitliemov. Multicriteria Optimization of Spur Gear Pairs in a Two-Speed Gearbox. IN: Proceedings of the 15th International Conference on Systems Engineering, Las Vegas, Nevada, USA, 2002, pp. 68-74
 84. Cheshankov, B.I., I.V. Ivanov, V.G. Vitliemov, P.A. Koev. PSI-Method Multi-Criteria Optimization Contracting the Set of Trade-Off Solutions. IN: Proceedings of the 15th International Conference on Systems Science, Wrozlaw, Poland, Vol. 1, 2004, pp. 281-288, ISBN 83-7085-804-X.
 85. Cheshankov, B.I., P.A. Koev and V.G. Vitliemov. Optimal Design of a Class of Mechanisms Used in Hoists. IN: Proceedings of the 13th International Conference on Systems Science, Vol. 3, Wroclaw, Poland, 1998, pp. 206-211, ISBN 83-7085-359-5.
 86. Cheshankov, B.I., P.A. Koev, S.B. Stoykov, S.D. Antonov and V.G. Vitliemov. Multicriteria Optimization of a Front Loader Linkage. IN: Proceedings of the 13th International Conference on Systems Engineering, Paper EE-65, Las Vegas, Nevada, USA, 1999
 87. Cheshankov, B.I., P.A. Koev, V.G. Vitlemov. Multicriteria Optimization of a Spur Gear Pair in a Geometrical Aspect. IN: 14th International Conference on Systems Engineering, Coventry, UK, Vol. 1, 2000, pp. 98-101, ISBN 0905949943.
 88. Cheshankov, B.I., P.A. Koev, V.G. Vitliemov, S.D. Antonov. Multicriteria Design of a Spur Gear Pair. IN: Proceedings of the 14th International Conference on Systems Science, Wrozlaw, Poland, Vol. 3, 2001, pp. 137-144, ISBN 83-7085-576-8.
 89. Cheshankov, B.I., V.G. Vitliemov, P.A. Koev and I.T. Jordanov. Synthesis of Robust Parametric Dynamic Systems. IN: Proceedings of the 13th International Conference on Systems Engineering, Paper EE-235, Las Vegas, Nevada, USA, 1999
 90. Chirilă C., V.Vlăduţ, M.Matache, I.Voicea, At.Atanasov. Perspectives on the construction of combine harvesters, in the last years.. IN: Proceedings of the 3rd International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences", Lozenec, Bulgaria, 2011, pp. 210-220
 91. Constantinescu M., Vlăduț V., Muscalu A., Atanasov At., Ivaylo H., Lyubomir L., Dochev V. HIGH-TECH TECHNOLOGIES USED IN THE MODERN BEEKEEPING. IN: Inernational symposium, ISB-INMA TEH, Agricutural and mechanical engineering, Bucharest, 2019, pp. 94-99, ISBN ISSN 2537-3773.
 92. Croitoru Şt., Vlăduţ V., Atanasov At., Constantin N., Biriş S., Bungescu S., Matache M., Voicea I., Ludig M. Technology for mechanization of soil tillage in the arable substrate. IN: Proceedings of the Fourth International Conference, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec, Bulgaria, 2013
 93. Cujbescu D., Bolintineanu G., Atanasov At., Marin E., Vlăduţ V., Biriş S. Şt.,Dumitru I., Găgeanu I. Current status of the constructive achievements regarding machines for precision seeding. IN: Proceedings of the Fifth International Conference, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec,Bulgaria,, 2015
 94. Danev P.S., V. Stoyanov. Obtaining of intermetal Fe-Sn componnds in multi-layered electrolytic cootings during annealing. IN: 8-th International Scientific Conference, AMME `99, Poland, 1999, pp. 119-123
 95. Daskalov D., M. Mihaylov, K. Nikolov. Methods for Evaluation of Seeds Distribution after Dispersed Sowing. IN: Inventiveness as a Condition of Industrial Development, 10-11 October, Beograd, Federal Ministry for Development, Science and Environment, 1996, pp. 5.35-5.39
 96. Daskalov, P., A. Asenov, T. Georgieva, H. Beloev, V. Pencheva, D. Antonova. Analysis of the Results of Lecturers Qualification Enhancing through Participation in Specialized Courses. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018 , volume 57 , book 9, Bulgaria, University of Ruse, 2018, pp. 36-41, ISBN 2603 - 4123 on-li.
 97. Dediu,G., V. Vilag, J. Popescu, Kr. Tujarov, Iv. Zheleva, G. Popov. System instrumentation and data acquisition for TurboRiver-RB7. IN: University of Ruse, PROCEEDINGS, Volume 51, book 1.2., Ruse, 2012, pp. 148-152
 98. Delicostov T., P. Messarabova, I. Mitev. Determination of the limiting parameters in submerged arc surfacing with various of electrode materials. IN: AMMA 2002, Cluj-Napoka, Romania, Universitatea Tehnica, 2002, pp. 33-38
 99. Deltchev D. A.Terziev, I.Iliev. Review on existing Brown’s Gas (HHO) production’s systems and analysis of capabilities for its use in practice. IN: 6th International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Moesiu de Sus 8-10 June 2017 index Copernicus, Politehnica press, 2017, pp. 7-13, ISBN 2457-3302.
 100. Dimitrov P., Hr. Beloev. Evaluation of Erosion Control Efficiency of Soil Loosening Agricultural machinery /Оценка на противоерозионните качества на земеделските машини за разрохкване на почвата/. В: Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Tome ІV, Fascicole 3, Romania, 2006, стр. 89-94, ISBN 1584-2665.
 101. Dimitrov P., Hr. Beloev. Power research on a breaker and dead-furrower with a hopper for vertical mulching /Енергетично изследване на прорезвач-ходообразувател с бункер за вертикално мулчиране/. В: Energy efficiency and agricultural engineering, Third conference, Rousse, 2006, стр. 652-656
 102. Dimitrov P., Hr. Beloev. Patterns for primary tillage on slopes /Начини за обработка на почвата на наклонени терени/. В: Energy efficiency and agricultural engineering, Third conference, Rousse, 2006, стр. 657-659
 103. Dimitrov P., Hr. Beloev. Erosion control field management for protecting agricultural land in the republic of Bulgaria from water erosion /Противоерозионна агротехника за защита на земеделсксите земи от водна ерозия в Републ. В: International scientific conference, Jihocecka univerzita v Ceskych Budejovicich, Cesky Krumlov, 2006, стр. 410-414, ISBN 80-7040-861-8.
 104. Dimitrov P., Hr. Beloev. Metods and technical equipment for soil vertical mulching in areas affected by water erosion in the republic of Bulgaria /Начини и технически средства за вертикално мулчиране на площи засегнати от вод. В: Agriculture machinery usage and its current problems. International scientific conference, Jihocecka univerzita v Ceskych Budejovicich, Cesky Krumlov, 2006, стр. 415-420, ISBN 80-7040-861-8.
 105. Dimitrov P.D., H.I. Beloev, G.S. Kuncheva. Study on soil protection efficiency of certain minimum and mulch cultivation of the soil with the use of manure in the cultivation of wheat on slope lands (Изследване на почвозащитната ефективност на . В: 56 th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Ruse, Bulgaria, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2017, ISBN ISSN:1311–3321.
 106. Dimitrov P.D., H.I. Beloev, G.S. Kuncheva. Investigation of systems for minimum and unconventional soil tillage with the application of manure in the cultivation of maize on slope agricultural (Изследване на системи за минимална и нетрадиционн. В: 56 th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Ruse , Bulgaria, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2017, ISBN ISSN:1311–3321.
 107. Dimitrov P.D., H.I. Beloev, G.S. Kuncheva , I.I. Ivanova. Methodology for determining the emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases by different soil tillage methods.. IN: Methodology for determining the emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases by different soil tillage methods., Ruse, Bulgaria, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2019, ISBN ISSN:1311–3321.
 108. Dimitrov, L., P. Koev, I. Ivanov, V. Vitliemov. Multi-Objective Optimization in Spur Gear Design. IN: RECENT (Rezultatele Cercetarilor Noastre Tehnice), University of Transilvania, Brashov, Vol. 6, Nr. 2, (in English and Romanian), 2005, pp. 13-20, ISBN 1582-0246.
 109. Dimitrov, P., H. Beloev, P. Кangalov., K. Stoyanov. Energy Consumption Tests on the Universal Machine for Composing Plant Residue on the Field. IN: Mendeltech International 2012 – International scientific conference, Brno, Czech Republic, 2012, ISBN 978 – 80 – 7375 –.
 110. Dimitrov, P.D. A Method and an Equipment for Inter-row Erosion Control Tillage and Sowing Hoed Crops on Slopes (Метод и машина за междуредова противоерозионна обработка и сеитба на окопни култури по наклонени терен. В: Workshop Series of Agricultural Machinery Department Faculty of Agriculture, Ege University, Bornova-Izmir, Turkey, ISTRO Turkey Branch, Soil Dynamics Workshop, 2007, стр. 100-105
 111. Dinolov O., B. Manolova, L. Mihailov, T. Uzunov. Results from the application of a model for energy-efficiency investigation of mechanical handling machines and systems (Part 2). IN: International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, Association of Agricultural Engineering in Southeastern Europe, 2013, pp. 104-110, ISBN 1311-9974.
 112. Dinolov O., N. Mihailov, L. Mihailov, T. Uzunov. Research methodology for energy-efficiency evaluation in pneumatic-transport processes. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, 2015, pp. 749-754, ISBN 1311-9974.
 113. Djarova M.,G. Ivanova, J.Pencheva. Inclusion of Sulphate Ions in a Vaterite Precipitate. IN: in: Proceedings of the 11th Symposium on Industrial Crystallization, Garmisch-Partenkirchen, German, 1990, pp. 247- 252
 114. Dochev G.G., P.D. Dimitrov, S.M. Garvalska, V. Pencheva. Antierosion effectiveness of furrow for water keep back and maize growing onto the slope plots (Противоерозионна ефективност на оттокозадържащи бразди при отглеждане на соя и царевица върху наклонени . В: III International Congress “Man and Soil at the Third Millennium”, Logrono,Spania, -, 2002, стр. -
 115. Dochev G.G., P.D. Dimitrov. Effect of some anti-erosion measures and water Pnysical properties of soil on soil-erosion lasser (Влияние на някои противоерозионни мероприятия и водно-физични свойства на почвата върху почвено-ерози. В: 15 th National conferenceq Publicatiile SNRSS, vol 29A, Bucareshi, Romania, 1997, стр. 123-128
 116. Dochev V., A.Atanasov, S.Stoyanova, P.Vassileva. Influence of the black point of grain on some technological qualities of common wheat (Triticum aestivum l.). IN: Scientific Papers, Stage of technological research in Romanian agriculture and food industry on the brink of its accession to the E.U., INMATEH – Bucharest, Romania, 2006
 117. Dochev Y, I.Iliev, G.Atanasov. Condensing Economizer Plants for Low-Grade Heat Recovery. IN: National Energy Conference CNE'94, Neptun, Romania, section 5, 1994, pp. 102-109
 118. Dochev Y., I.Iliev, G.Atanasov. Experimental Method for Measuring Equilibrium Inner Zone Thiknes of Evaporating Meniscus on Metal Surface. IN: National Energy Conference, CNE'96, Neptun, Romania, 1996, pp. 38-42
 119. Dochev Y., N. Gazhev. Mathematical model of a direct-contact heat exchanger with active packing of heat pipes. IN: MEIME, Galati, Romania, 2009
 120. Dochev, Y., I.Iliev. Energy Saving Technologies using Condensing Economizers with active pack. IN: International Symposium, Novi Sad, Yugoslavia, 1995, pp. 326-334
 121. Donkova B.,J.Pencheva, M.Djarova. Mechnism of inclusion of M{II} ions { M=Mn, Co, Ni, Cu } into zinc oxalate dihydrate. IN: In Scientific Conference -115 Years of University Inorganic Chemistry wnd 4-th Applied Scientific Seminar "New Materials for the Industry, Sofia, 2004, pp. 20
 122. Doychinov Y.; I. Stoyanov; T. Iliev. The Golden ratio in the age of communication and information technology. IN: 2017 40th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatia, Croatia, IEEE, 2017, pp. 407 - 410, ISBN 978-953-233-090-8.
 123. E. Bargazov, D. Bortyakov, T. Uzunov, O. Alipiev, S. Antonov. OPTIMIZATION RESEARCH OF THE CARGO PENDULUM AND UNITS DISPLACEMENTS OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM. IN: XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS, VARNA, BULGARIA, SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, 2018, pp. 199-205, ISBN 2535-0021.
 124. E.Kirkova, J.Pencheva. Mechanism of Cooper Incorporation in Zink Oxalate. IN: International Conference on Industrial Crystallysation, Csechoslovakia, Liberec, 1983, pp. 45 – 46
 125. Evstatiev B., K. Gabrovska-Evstatieva, Y. Doychinov , I. Stoyanov, T. Iliev. Design and Implementation of a Virtual Multimeter in the EVEEE Environment. IN: 2019 11th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), Bucharest, Romania, IEEE, 2019, pp. 1-4
 126. Evstatiev B., Y. Doychinov, K. Gabrovska-Evstatieva. Method for Creating Virtual Copies of Real Labs in a 2D Environment, Representing a 3D Virtual Reality. IN: 2018 IEEE 24 th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Iasi, Romania, IEEE, 2018, pp. 138-141, ISBN 978-1-5386-5577-1.
 127. Evstatiev I., H.Beloev, B.Rashkov. Modelling of Energy and Mass Exchange in Plant for Processing Oil. IN: Proceedings of The 23rd International Scientific Conference NAV-MAR-EDU, Constanta, Romania, "Mircea cel Bartran" Naval Academy Publishing House, 2013, pp. 67-75, ISBN ISSN 1454-864X.
 128. Filipova M., S. Dimitrova. Sustainbility of Human Resurces. IN: 12TH International Scientific Conferense, Land Forces Academy”N.Balescu", Sibiu, Romania, 2007
 129. Filipova M., S. Dimitrova. Sustainable development ecologization and its economic aspect. IN: The 13TH International Scientific Conference KBO 2007, Sibiu, Romania, 2007
 130. Filipova M., S. Stoyanov. Influence of the Atmospheric Characteristics on the Flight of Aircraft. IN: GEO Alb 2011, Mitrovicë, Republic of Kosovo, 2011
 131. Filipova, M. Risk of toxic chemicals in the atmosphere. IN: GEO Alb 2011, Mitrovicë, Republic of Kosovo, 2011, ISBN 978-9951-612-00-5.
 132. Filipova, M. Determining the summation risk of radionuclides and toxic chemical substances. IN: GEO Alb 2011, Mitrovicë, Republic of Kosovo, 2011, ISBN 978-9951-612-00-5.
 133. Filipova, M. Ecological monitoring and chemical waste manarement. IN: Two jubilee international scientific conference ” 50 Years of flight of Y.Gagarin”, Chumen, 2011, pp. 10-13, ISBN 978-954-8557-10-8.
 134. Filipova, M. Risk in contact with radionuclides. IN: Two jubilee international scientific conference ” 50 Years of flight of Y.Gagarin”, Chumen, 2011, pp. 14-16, ISBN 978-954-8557-10-8.
 135. Filipova, M. Ecological monitoring and chemical waste management. IN: 14 NSCLand Forces Academy “Nikolae Balesku”,, Sibiu, Romania, 2009
 136. Filipova, M. New Ecological risks. IN: 13TH International Scientific Conferense, KBO 2007, Sibiu, Romania, 2007
 137. Filipova, M. Enviromental impact of chemical weaponsemployment,. IN: Leader ship si management la orizonturile secoulului al XXI – lea, v.XIII, 2005
 138. Filipova, M. Strength of polyethylene – elastomers blends by dicumilperoxide,. IN: Romania, Bucharest, The 30TH session of scientific presentations “MODE, 2003
 139. Filipova, M., Vasileva S. Long –Term – Strength of Polyethylene – Elastomers Blends. IN: NBС’2000, Haga, 2000
 140. Ganchev R., I.Iliev. Technology of Combustion of High-Ash Coal in a Gasifying Fluidized Bed- a Timely Possibility for Reconstruction of Pulverized Coal Boilers of Small and Medium Output. IN: 3-rd Symposium of South-East European Countries (SEEC) on Fluidized Beds in Energy Production, Chemical and Process Engineering and Ecology, 25-29.09.2001, Sinaia, Romania, 2001
 141. Ganchev R., I.Iliev. Providing explosion-proof conditions in burning coal with high output of volatiles in systems with an intermediate bin. IN: EMF`2000, 25-28.06.2000, Varna, 2000
 142. GENBACH A , David Yu. Bondartsev, Iliya K. ILIEV, Angel Terziev. ANALOGY IN THE PROCESSES OF HEAT EXCHANGE OF CAPILLARY-POROUS COATINGS IN ENERGY INSTALLATIONS. IN: ENVIRO 2018, Romania, E3S Web Conferences, 2019, pp. 1-8
 143. Genbach A. A., D. Yu. Bondartsev I. K. Iliev, A. G. Georgiev. Determination of the limiting possibility of energy and substance transfer in capillary-porous coating of heat and power plants. IN: Second International Scientific Conference Alternative energy sources, materials and technologies, Sofia, Publishing house “Imeon” Sole-owner, 2019, pp. 45-47, ISBN 2603-364X.
 144. Genbach A. A., K. K., Shokolakov, D. Yu. Bondartsev, I. K. Iliev, A. K. Terziev. Research of specific destruction energy of the porous coating at power unit. IN: Second International Scientific Conference Alternative energy sources, materials and technologies, Sofia, Publishing house “Imeon” Sole-owner, 2019, pp. 123-125, ISBN 2603-364X.
 145. Genbach A., D.Bondartsev, I.Iliev. Equipment for study of various heat exchange conditions in capillary-porous structures of power equipment. IN: 6th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Moieciu de Sus – Romania (Copernicus index), University POLITEHNICA of Bucharest, 2017, pp. 37-43, ISBN 2359-7941.
 146. Genbach A., K.Olzhabayeva, I.Iliev. Heat exchange in oil-cooler at power station. IN: 6th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Moieciu de Sus – Romania (Copernicus index), University POLITEHNICA of Bucharest, 2017, pp. 43-47, ISBN 2359-7941.
 147. Genbach A., N. O. Jamankulova, I. K. Iliev. Capillary-porous cooling systems for melting units. IN: 7th International Conference on TE-RE-RD 2018, Drobeta Turnu Severin – Romania, 2018, pp. 33-37, ISBN 2457 – 3302.
 148. Genbach A., N.Jamankulova, I.K.Iliev. The use of heat pipes in fruit growing. IN: 8th International conference on Thermal Equipment, Renewable energy and Rural development, Targoviste, Romania, 2019, pp. TBD, ISBN 2359-7941.
 149. Genbach A.,K. Olzhabayeva, I. Iliev. УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СПОСОБА ПОДВОДА ОХЛАДИТЕЛЯ И ОРИЕНТАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛООБМЕНА В КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ СИСТЕМАХ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ. В: 56th Science Conference of Ruse University, volume 55, book 1.2, Ruse, Bulgaria, Printing house at Ruse University, 2016, стр. 24-29, ISBN 1311-3321.
 150. Genbach A.A , K Olzhabayeva , I.K. Iliev. Installations for heat transfer rate study in capillary-porous systems of power equipment (index Copernicus). IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, Politechnika Press, 2016, pp. 63-69, ISBN ISBN 2359-7941.
 151. Genbach A.A, N. Jamankulova, I.K.Iliev, A.Terziev. Study of fragile capillary-porous coatings in power installations. IN: Sustainable solutions for Energy and Environment (ENVIRO 9-13.10.2018), Romania, E3S Web of Conferences 85, 05002, 2019, pp. 1-5, ISBN TBD.
 152. Genbach A.A., D. Yu. Bondartsev, I. K. Iliev. Investigation of porous coverage in cooling systems for turbine equipment elements. IN: 7th International Conference on TE-RE-RD 2018, Drobeta Turnu Severin – Romania, 31 May - 02 June 2018, 2018, pp. 37-43, ISBN 2457 – 3302.
 153. Genbach A.A., D.Yu. Bondartsev, I.K.Iliev, A.K.Terziev. Analogy in the processes of heat exchange of capillary-porous coatings in energy installations. IN: E3S Web of Conferences 85, EENVIRO 2018, Romania (SCOPUS), 2019, pp. 1-8
 154. Genbach A.A., D.Yu.Bondartsev, I.K.Iliev. TEST BENCH EQUIPMENT FOR ANALYSIS OF COOLANT FEED IN AND ORIENTATION OF THE HEAT TRANSFER SURFACE IN CAPILLARY-POROUS SYSTEMS. IN: 56th Science Conference of Ruse University, volume 56, series 1.2, Ruse, Bulgaria, Publishing house University of Ruse, 2017, pp. 18-22, ISBN 13113321.
 155. Genbach A.A., K. Olzhabayeva, K. Shokolakov, I. K. Iliev. Heating with heat pipes. IN: 7th International Conference on TE-RE-RD 2018, Drobeta Turnu Severin – Romania, 31 May - 02 June 2018, 2018, pp. 43-49, ISBN 2457 – 3302.
 156. Genbach Al., K.Olzhabayeva, I.Iliev. Analogy in processes of distribution of fragile capillary-porous covering and metallic steam-generating surfaces in power installations. IN: 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development (Copernicus index), Mamaia-Romania 12-14 June 2014, Politehnica Press, 2014, pp. 43-49, ISBN 2359-7941.
 157. Genbach Al., K.Olzhabayeva, I.K.Iliev. Development of the demanded information for introduction of porous systems in thermal power stations of power plants. IN: 4th International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Hotel Posada Vidraru – Arges County, Romania (Copernicus index), Politehnica Press, Bucharest, 2015, pp. 21-26, ISBN 2359-7941.
 158. Genbach Al., O.Baibekova, I.Iliev. Study of the conditions of fragile fracture of capillary-porous coatings in thermal power plants. IN: Mamaia-Romania 12-14 June 2014 (Copernicus index), 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Politehnica Press, 2014, pp. 49-55, ISBN 2359-7941.
 159. Genbach Al., V. Baibekova, I.K.Iliev. Optimization of the excess cooler in the capillary-porous cooling system in thermal power plants. IN: 4th International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Hotel Posada Vidraru – Arges County, 04-06 June, Politehnica Press, Bucharest, 2015, pp. 27-32, ISBN 2359-7941.
 160. Georgi Mitev, Krasimir Bratoev. Computing of crop water and irrigation requirements for 2009 - Rousse region, Bulgaria. IN: A Feasibility Study for Variable Rate Irrigation in the Black Sea region: Economical and Environmental Benefits, Istanbul, 2009
 161. Georgi Mitev, Krasimir Bratoev, Jivko Demirev. Improvement of plant growing techniques in drying up and water scarcity conditions. IN: 1st CIGR Inter-Regional Conference on Land and Water Challenges, Italy, 2013
 162. Georgiev Y., I.Iliev, G.Atanasov. Efficiency enhancement of some industrial steam generators combined with waste heat utilization. IN: XIII International conference on Industrial Engineering, 9-12.10.1990 Varna, 1990
 163. Glavchev, Iv., D. Pavlov, N. Gospodinova, K. Petrova, Iv. Devedjiev. On the activity of catalysts for ring opening and condensation reactions. IN: J. of the Univ. of Chem. Tech. and Met., XXXVIII, № 2, Sofia, 2003, pp. 331-336, ISBN 1311-7629.
 164. Gramatikov P., I. Iliev. European Credit Lines for Energy Efficiency - Tool to lighten the Global Crisis impact. IN: International Scientific Conference, Romania;, Targu Jiu, 2010
 165. Gramatikov P., I.Iliev, S. Andreev, I. Hristoskov. Assessment Of Opportunities For Landfill Gas Utilisation In Bulgaria. IN: Energy Forum, St. Constantine & Elena, Varna, 15th to 19th of June 2011, 2011, pp. 351-359
 166. Grozewa, T. Defination of instrumental surface, generating gears of parallel, circular and cycloid line of the tooth. IN: Bul. Stiint. Univ. Volume XV, Baia Mare, 1999
 167. Gusztáv Arz, András Tóth, Daniel Bratanov, Nikolay Zlatov, Roberto Guzmán Diana, Stefko Burdzhiev, Antonios Gasteratos, David Pereira, Carlos Beltran, Uberto Delprato. EU FP6 Project RESCUER: the development of a dexterous robot and intelligent information technologies for EOD/IEDD/rescue missions. IN: Сб. докл. на IX Международна конференция по роботика„ ПРАКТРО’ 2007”, Варна, 2007, pp. 7 - 13
 168. H. Станчева, Х. Белоев, Д. Станчев. Интелигентна компютърна система за контрол на енергийната ефективност на мобилни машини. В: Научни трудове на Интердисциплинарен форум” България и Русия – посоки на взаимност, Русе, 2008, стр. 335-342, ISBN ISBN – 978-954-71.
 169. Hr. Beloev, E. Marinov. The ecological education of students at transport faculty. IN: International scientific symposium Professional traiding of transport personnel in accordance with the European standards, Dnipropetrovsk, Ukraina, 23-24 april, 2009, pp. 64-65
 170. Hristakov,Iv,I.Zhelyazkova,Vl.Hvarchilkov. Researching the resistance of bees fattened up supplement of extract of Tribulus terrestris during wintering. IN: International conference- Oбща селск.политика на ЕС 2020 и развитие на агр.произв.в България, Стара Загора, ТУ-АФ, 2012, pp. 33-37
 171. Hubert G., V. Pencheva, Hr. Beloev, A. Asenov, S. Stoyanov. Le projet européen « Green Post ». IN: Scientific conference, Ruse University, 2009, pp. 89-101
 172. Hvarchilkov Vl. Picture of species and drug sensibility of salmonelas, isolated among birds and swine. IN: SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE- MEDICAL UNIVERSITI- SOFIA, SOFIA, 2003, pp. 35-41
 173. Hvarchilkov,V.,M.Minchev, M.Markov. Complex profylaxis and treatment of leptospirosis in swine in enzootic centers of disease. IN: First international conference “Bacterial, viral and parasitic infections in human and veterinary medicine, Varna, 2002, pp. 39-45
 174. Hvarchilkov,Vl.,M.Markarian. Hubrid swines associated bacterial infections.. IN: Eight Congress of the Microbiologists in Bulgaria,21-23 October ,,Bulgaria.5/2, Varna, 1993, pp. 6
 175. Hvarchilkov,Vl.,S.Venev,R.Stojanov. Respiratory sindome in pigs. IN: 35 th Science Week Lattakia,Syrian Arab Republic, Syrian Arab Republic, 1995
 176. I. L. Caba, A. Atanasov, V. Vladut, S. Biris, R. Ilea, and S.T. Bungescu. The lifting drums importance in constuction of self loading wagons. IN: Proceedings of the Fourth International Conference, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec,Bulgaria, 2013
 177. Iasen Dochev, Georgi Genchev, Plamen Mushakov, Nikolai Gazhev. Efficiency criteria of walste heat recoxery units of direct – contact heat exchangers with active packing. IN: MEIME, Galati, EDITURA, 2009, pp. 237-242, ISBN 978-973-627-442-8.
 178. Iliev I, St. Lazarov, V. Kamburova, A. Terziev, C. Iliev. COOLING OF COMPRESSED GAS WITH THERMOSYPHON HEAT EXCHANGERS. IN: 70-years traditions and innovations University of Ruse & Union of Scientifics –Ruse, Ruse, Bulgaria, IN: Scientific works of Ruse university, volume 54, serial 1.2, Ruse, Printing centre at Ruse Univer, 2015, pp. 47-51, ISBN 1311-3321.
 179. Iliev I, V.Kamburova, K.Uzuneanu, V.Vutev. Study of integral characteristics and efficiency of a finned tubes thermosyphon’s type heat exchanger. IN: 17th International Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, October 20-23, 2015, University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering in Niš, 2015, pp. 160-170, ISBN 9 97 78 8-8 86 6-.
 180. Iliev I. Providing explosion safety in intermediate dust bin system when burning coals with high volatile content. IN: Сборник с доклади Енергиен форум 12-15 юни 2013, Международен дом на учените "Ф.Ж.Кюри" КК "Св.Св. Константин и Елена"- Варна, България, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2013, pp. 40-48
 181. Iliev I. Heat waste recovery from corrosive flue gas streams (Plenary Section). IN: TE-RE-RD 2013; 2nd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development Baile Olanesti 20-22 June, Romania, PRINTECH, 2013, pp. 61-66, ISBN 1843 - 3359.
 182. Iliev I., A. Terziev, V. Kamburova. Combined heat and power production trough biomass gasification with „heat pipe-reformer” (plenary section). IN: 5th International Conference on Thermal Systems and Environmental Engineering, Galaţi, Romania, METIME, 2013, pp. 128-131, ISBN l 1222-4057.
 183. Iliev I., A.Terziev, I.Beloev, V.Kamburova. Experimental validation data for CFD of heat transfer in a new thermosyphon heat exchanger. IN: 8th International conference in Energy and Environment 2017, (Scopus Thomson & Reuters), University Politechnica of Bucharest, IEEE, 2017, pp. 202-206, ISBN 978-1-5386-3943-6.
 184. Iliev I., G.Atanasov, Y.Dochev. Thermal efficiency of condensing economizer on steam generator firing solid biomass. IN: 36-th Science week. 5-11.11.1996, Aleppo, Syria, 1996
 185. Iliev I., G.Atanasov, Y.Georgiev. Ecological Heat Recovery Plants for Coal Fired Steam Generators. IN: IV National Conference for Young Scientists, Varna, 1990
 186. Iliev I., G.Atanassov, Y.Dochev. Thermal efficiency of condensing economizer on steam generator firing solid biomass. IN: 36-th Science Week, 5-11.11.1996, Aleppo, Syria, 1996
 187. Iliev I., Jesionek K. Providing Explosion Safety in Intermediate Dustbin Systems When Burning Coals With High Volatile Content. IN: Thirtieth Annual International Pittsburgh Coal Conference (Scopus), Beijing, China; September 15-18, 2013, University of Pittsburgh, USA, 2013
 188. Iliev I., Sт. Lazarov. Heat waste recovery from steam generators PK-38 using heat pipe technology in TPP "Maritsa East-2". IN: Energy & Ecology Conference, 29-30 June, 2011,, Pristina, Kosovo, 2011
 189. Iliev I., V.Kamburova, A.Terziev. Analyses of landfill gas potential in Bulgaria. IN: EEA & AE 2013- International Scientific Conference 17-18.05.2013, Ruse, Bulgaria, Printing Centre at Ruse University, 2013, pp. 230-235, ISBN 1311-9974.
 190. Iliev I., V.Kamburova, A.Terziev. Assessment of the specific fuel consumption and the emission reduction level as a result of the replacement of outdated agricultural equipment. IN: EEA & AE 2013- International Scientific Conference - 17-18.05.2013, Ruse, Bulgaria, Printing Centre at Ruse Univeristy, 2013, pp. 236-241, ISBN 1311-9974.
 191. Iliev I., V.Kamburova, A.Terziev. Benchmarking the energy performance of six campuses of Ruse University. IN: TE-RE-RD 2013; 2nd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development Baile Olanesti 20-22 June, Romania, PRINTECH, 2013, pp. 67-72, ISBN 1843 - 3359.
 192. Iliev I., Y.Dochev. Two-dimensional Film Condensation on Horizontal Tube Banks. IN: National Energy Conference CNE'96, Neptun, Romania, section V, 1996, pp. 43-51
 193. Iliev I.,A.Terziev, H.Beloev, C.Iliev. Specifics in the operating modes of thermosiphon air heater of steam generators №1 and №2 in TPP "Republika" at fuel switch from coal to natural gas. IN: Sustainable solutions for Energy and Environment (ENVIRO 9-13.10.2018), Romania, E3S Web of Conferences 85, 2019, pp. TBD, ISBN TBD.
 194. Iliev I.K. A.A. Kibarin M.B. Aliyarova A.K. Terziev. Analysis of the possibilities for energy efficiency improvement of CHP power plants. IN: Proceedings of International Conference in Telecommunications, Informatics, Energy and Management (TIEM) September 12–14,, Kavala, Greece, TIEM, 2019, pp. 141-147, ISBN 2367-8437.
 195. Iliev, I. Bulgarian Energy Efficiency and Renewable Energy Credit Line Support Framework (BEERECL Extension) (Plenary Section). IN: 11-ти Икономически форум за Югоизточна Европа, Регионални отражения на глобалните икономически предизвикателства, НДК, София, София, 2009
 196. Iliev, I. Bulgarian Energy Efficiency and Renewable Energy Credit Line Support Framework (BEERECL). IN: 10-ти Икономически форум за Югоизточна Европа, Регионални отражения на глобалните икономически предизвикателства, 5 - 6 ноември 2008, НДК, София, 2008
 197. Iliev, I. Waste Heat Recovery from Boilers Firing Agricultural Biomass. IN: International Symposium "Energetics and Power Supply Technologies", Novi Sad, Yugoslavia, 1995, pp. 42-50
 198. Iliev, I. Influence of the Initial Humidity of Vapour-Gas Mixture on Heat-and Mass Transfer Process at Contact Heat Exchanger with active pack. IN: National Energy Conference CNE'94, Neptun, Romania, Energy Supplier-Consumer Relationship in the Marke, 1994, pp. 125-128
 199. Iliev, S., D. Gunev, S. Kadirova , T. Nenov, I. Ivanov , S. Kunev. Improving Practical Experience of Students in Pre-production and Production Stages of New Products. DOI 10.1109/SIITME.2018.8599282. ISBN: 978-1-5386-5578-8, Electronic ISBN: 978-1-5386-5577-1. IN: 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), October 25th–28th, Iasi, Romania, IEEE, 2018
 200. Iliev. I., P.Gramatikov. Encouraging the Use of Renewable Energy Sources by European Credit Lines for Energy Efficiency and Renewable Energy Sources (Plenary Section). IN: ENERGY & ECOLOGY CONFERENCE, 29-30 JUNE, 2011, PRISTINA, KOSOVO, 2011
 201. Ilieva D., D. Marinova. Herbicidal effects of alfalfa (MEDICAGO SATIVA L.,). IN: Internnational Scientific conference MENDELTECH INTERNATIONAL, Mendel University in Brno, 2014
 202. Ilieva D., E Hristova. Diversification of agricultural production in Ruse region in the context of sustainable agriculture. IN: Internnational Scientific conference MENDELTECH INTERNATIONAL, Mendel University in Brno, 2014
 203. Ilieva D., Е. Hristova. Nature and direction of sustainable agriculture development in Bulgaria. IN: Internnational Scientific conference MENDELTECH INTERNATIONAL, Mendel University in Brno, 2014
 204. Iliya Iliev, Hristo Beloev, Emilian Velkov, Angel Terziev, Christiyan Iliev, Krzysztof Jesionek. Experimental Validation Data for CFD of Heat Transfer Processes in a Thermosyphon Type Air Heater. IN: 58 Sympozjon "Modelowanie w mechanice, Ustron, Politechnika Slaska, 2019, pp. 47, ISBN 8360102759.
 205. Inoue K., N. Kazuhiro, Z. Yun, A. Atanasov. Tractor guidance system for field work using GPS and GYRO. IN: EE&AE’2006 – International Scientific Conference Rousse, Rousse,Bulgaria, 2009
 206. Ischpekov St., Hr. Beloev, G. Kostadinov. Current state and perspective of Biosystems Engineering in Bulgaria. IN: Workshop – Madrid, Espana, 2008, pp. 26 – 28
 207. Ishpekov S., A.Atanasov, Ch.Vezirov. Research activities in the first two cycles of Bulgarian agricultural engineering university studies. IN: Proceeding of the 4th ERABEE Workshop, Valetta, Malta, 2009
 208. Ishpekov S., Hr. Beloev. Expansion necessity for Agricultural Engineering study Programs in Bulgarian higher Education. IN: Proceedings of the 2 nd Erabee Workshop, Dablin, 2008, pp. 28 – 32, ISBN 978-960-6806-07-0.
 209. Ivanka Zheleva, Anna Lecheva, Anna Aladjadjyan. Fluid Flow Study of Bioreactors with Mechanical Mixing. IN: 3rd International ISEKI Food Conference “Food Science and Technology Excellence for a Sustainable Bioeconomy”, poster session, 21-23 May 2014, Athens, Greece, poster in my pocket Elsevier App, 2014
 210. Ivanov I., Y.Dochev, I.Iliev, L. Vulkov. Air Pollution of Energy Generating Plants and Steam Generating Installations-State and Tendencies in Evalutions and Protection Improvement. IN: VII Summer School, Bulgarian- Holland Workshop on Environmental Control, International House of Scientifics, Varna, 1987
 211. Ivanov R., Hr. Beloev, E. Marinov. The Bologna process and some aspects of engineering. IN: International scientific symposium Professional traiding of transport personnel in accordance with the European standards, Dnipropetrovsk, Ukraina, 23-24 april, 2009, pp. 50-63
 212. Ivanov,E.,N.Sandev,V.Hvarchilkov,D.Dinkov. INVESTIGATION OF MODELS FOR OPTIMIZATION OF ANIMAL HEALTH SERVICE COSTS. IN: Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Bulgaria, RIMSA-Troyan, 2010, pp. 116-137, ISBN 1311-0489.
 213. J.Pencheva, B.Donkova, M.Djarova, S.Maksimova. Mechanism of inclusionof 3d-ions into Zinc Oxalate Dihydrate. IN: 4-th International Conference of Solid State Crystals : Material Science and Applications and 7-th Polish Conference of Crystal Growth, Poland, 2004, pp. 16-20
 214. Jenzgiz Husein, Yanko Yankov, Ivailo Nikolaev. Automated Measuring System for Recording Hydraulic Magnitudes. IN: Proceedings of the 58-th Annual Scientific Conference of University of Ruse „Angel Kanchev“ and Union of Scientists - Ruse, Ruse, PUBLISHING HOUSE University of Ruse "Angel Kanchev", 2019, pp. 40-47, ISBN ISSN 2603-4123.
 215. K. Zamfirova, S. Bayryamov. A comparison between the yields, purity and reaction time for the preparation of Aspartame (H-Asp-Phe-OMe) by the ball-milling process under conditions, using different activated esters of Nα, COOHβ-d. IN: Научна конференция РУ „А. Кънчев” РУ § СУ ’12, том 51, серия 9.1, Русе, Русенски Университет, 2012, pp. 85-89, ISBN 1311-3321.
 216. Kadikyanov G., V. Stoyanov, D. Bekana, E. Marinov. Study of Friction Coefficient between Parts of Aluminum and Iron Containing Alloys. IN: Quality and Reliability of Technical Systems, Nitra, 2010, pp. 337-341, ISBN 978-80-552-0390-4.
 217. Kadikyanov, G., Zh. Kolev, S. Kadirova. The comparative assessment relating to CO2 emissions of cars air conditioning systems using different refrigerants. IN: Proceedings of XI International Conference Transport Problems, Silesian University of Technology, Poland, 2019, pp. 289-294, ISBN 978-83-945717-8-8.
 218. Kadirova, S. Y., I. B. Evstatiev, A. V. Manukova, Zh. D. Kolev, Ts. A. Gotsov. Investigation of the efficiency of an electronic system for control of the meal pretreatment temperature in vegetable oil extraction installation. IN: International symposium ISB-INMA TEH, Agricultural and mechanical engineering, Bucharest, 27-29 October, Romania, 2016, pp. 219-226, ISBN Print: ISSN 2344.
 219. Kadirova, S. Y., Nenov, T. R., Penev, P. B., Kandilarov, R. Y., Kolev, Z. D. Design of solar monitoring tracking system. IN: SIITME 2019 - 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, Cluj-Napoca, Romania, 2019, pp. 322-324
 220. Kadirova, S., A. Manukova, Zh. Kolev. METHODS FOR DETERMINATION OF THE DURATION OF MEAL TREATMENT IN A TOASTER BY CONTROL OF THE FLOW RATE. IN: Proceedings of The Union of Scientists - Energy Efficiency and Agricultural Engineering, University of Ruse, 2015, pp. 503-506, ISBN 1311-9974.
 221. Kalev V., P. Danev, V. Stoyanov. Microhardness of iron coatings obtained in a chloride elecrolite with additives of triethanolamine. IN: 8-th International Scientific Conference, AMME `99, Poland, 1999, pp. 273-277
 222. Kambourova V., I. Zheleva, P. Mashkov,. Mathematical modelling of temperature and moisture content of bread during baking in oven with infrared heating. IN: 9th Workshop on Transport phenomena in two-phase flow, Proceedings,, Borovets, Bulgaria, 2004, pp. 197 - 204
 223. Kambourova V., I. Zheleva, Ya. Ivanov,. On the rheological properties of glassmelt. IN: Optimisation in materials science, Одесса,, “АстроПринт”,, 1999, pp. 17 - 20
 224. Kamburova V, A. Ahmedov, I. K. Iliev, I. Beloev, M. Laković-Paunoviće. Numerical modeling of the operation of a two-phase thermosyphon with heat carrier desalinated water. IN: 18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 17–20, 2017, University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering in Niš, 2017, pp. 609-622, ISBN 978-86-6055-098-1.
 225. Kamburova V, I. Iliev, M. Venev. Study of Heat & Mass Transfer Characteristics of Ribbed Thermosyphon Water Heater. IN: Scientific works of Ruse university, volume 53, serial 1.2, Ruse, Printing centre at Ruse University, 2014, pp. 61-67, ISBN 1311-3321.
 226. Kamburova V., I.Iliev. Encouraging the use of renewable energy sources by European credit lines for energy efficiency and renewable energy sources. IN: Balkan Energy and Infrastructure Finance Forum, June 27-28, 2011, Bucharest, Romania, 2011
 227. Kamburova V., I.Iliev, A.Terziev. Simplified methodology for monitoring and assessment of the effect of energy saving measures in public buildings. IN: 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Mamaia-Romania 12-14 June 2014, Politehnica Press, 2014, pp. 59-65, ISBN 2359-7941.
 228. Kamburova V., I.Iliev, A.Terziev. Schemes for project financing of combined heat and power production through biomass gasification. IN: 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Mamaia-Romania 12-14 June 2014 (the best paper), Politehnica Press, 2014, pp. 65-71, ISBN 2359-7941.
 229. Kamburova V., I.Iliev, A.Terziev. Biogas combined heat and power production. IN: 5th International Conference Thermal Systems and Environmental Engineering", 1-2 November 2013, Galati, Journal TERMOTEHNICA/ THERMODYNMICS, indexed in international databases., 2013
 230. Kamburova V., I.Iliev, M.Velikanov, A.Terziev. Simplified methodology for monitoring and assessment of results of energy saving measures for agricultural equipment. IN: Sixth International Conference Energy Efficiency and agricultural engineering, 11-12 November 2015, Ruse, Bulgaria, Printing house, 2015, pp. 309-314, ISBN 1311-9974.
 231. Kamburova V., Il. Iliev. Risk analysis at construction and exploitation time of a co-generation biomass plant. IN: Project 15.3.1.017 "Risk Management for large scale infrastructures in the Romanian- Bulgarian cross-border area", volume 2, 30 June 2016 Ruse, Bulgaria, Mediatech Pleven, 2016, pp. 86-94, ISBN 978-619-207-092-2.
 232. Kangalov P., A.Pavlikianova. Investigation of some physicochemical properties and technological stability of sulphamatic baths without additives for iron electroplating. IN: Sixth International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern Europiean Countries, Sofia, 2008
 233. Kartalska Y.; Dimitrova, К. ; Aladjadjiyan А.; Zheleva Iv. Study on the development of lactic acid bacteria in cow's and sheep's milk treated with ultrasound. IN: ISEKI FOOd 2011, Bridging Training and Research for Industry and Wider Community, 2nd International ISEKI_FOOD Conference, Milan, Italy, 31.08.2011 – 02.09.2011, 2011, pp. p43
 234. Kehayov D., Ch. Vezirov. MTZ-80 NOISE LEVEL IN WORK PLACE OF OPERATOR OF TRACTOR PULLED OR MOUNTED MACHINES. IN: Proceedings of EE&AE Conference, Ruse, 2002
 235. Kenanska,A.,B.Borisov,B. Kolev B. METHOD AND DEVICE FОR THRESHING OF SESAME /МЕТОД И УСТРОЙСТВО ЗА ОВЪРШАВАНЕ НА СУСАМ/ /МЕТОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБМОЛОТА КУНЖУТА/. В: II-nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE AGRICULTURAL MACHINERY, Varna, PROCEEDINGS-SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, vol.5, SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, 2014, стр. 56-58, ISBN 1310 – 3946.
 236. Kirkova E., J.Pencheva. On the Mechanism of Copper Ion Inclusion into ZnC2O4.2H2O Crystals. IN: 31st International Congress of Pure and Applied Chemistry, Sofia, 1987, pp. 5.1-5-192
 237. Kirkova, E., J. Pencheva. On the Mechanism of Incorporation of Cu(II) in ZnC2O4.2H2O. IN: in: 10th Symposium on Industrial Crystallization, Csechoslovakia , Bechyne, Elsevier, Amsterdam, 1989, pp. 299 -302
 238. Knežević D., L.Šumanovac, T.Jurić, P.Lukač, A.Atanasov. The effect of wheels or tracks on soil.. IN: Proceedings of the 1st International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences", Lozenec, Bulgaria, 2007
 239. Kolev Z., D. Bekana. Research on gas arc welding coatings on cast iron machine parts. IN: Proceedings of Science Conference “Trans and Motoauto – 2006”, Volume 3, Sofia, 2006, pp. 52-55, ISBN 1313-0226.
 240. Kolev, Zh. Investigation the heat transfer coefficient of water-air convector. IN: Механізація та електрифікація сільського господарства - Загальнодержавний збірник, Випуск №3 (102), Національний науковий центр, Інститут механізації та електрифікації сільського господарства, Глехавa, України, 2016, pp. 172-180, ISBN ISSN 0202-1927.
 241. Kolev, Zh. Investigation the paremeters of reversible laboratory heat pump installation in “cooling” working regime. IN: Механізація та електрифікація сільського господарства - Загальнодержавний збірник, Випуск №3 (102), Національний науковий центр, Інститут механізації та електрифікації сільського господарства, Глехава, України, 2016, pp. 166-171, ISBN ISSN 0202-1927.
 242. Kolev, Zh., P. Mushakov, P. Zlatev. Numerical modeling of the heat transfer process at movement of air in tube. IN: Proceedings of Conference of University of Ruse, Ruse, Bulgaria, 2018, pp. 100-105, ISBN 1311-3321.
 243. Kolev, Zh., P. Mushakov, V. Bobilov, P. Zlatev. Investigation the influence of the water volume flow in the convector on the parameters of laboratory heat pump installation. IN: TE-RE-RD 2016; 5th International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, 02-04 June, hotel "Atlas" - Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 75-80, ISBN ISSN 2359-7941.
 244. Kopchev V., St. Bayryamov. Biodegradable oils, lubricants and additives. methods for their preparation. IN: Proceedings of University of Ruse-2019, vol. 58, book 10.1., Ruse, 2019, pp. 119-127
 245. Kostov, B. „Experimental Investigation Of The Energy Consumption In Regulating The Flow Rate Of Pump Systems”. IN: Сборник НАУЧНИ ТРУДОВЕ - ЛТУ (София), София, 2010, pp. 181-185, ISBN 1314-4669.
 246. Kostov,B., G. Popov, Kl. Klimentov. Energy Efficiency Of Pump Systems. IN: Младежка международна научна конференция „Технологии и иновационни решения 2011”, Одрин (Турция). 16.12, 2011
 247. Kozlev R, Ch. Vezirov, I. Stanev. An Approach and a Sample of Training System for Drivers and Farm Machinery Operators Training. IN: In Proceedings of the AAS’2000 International Symposium on Applied Automatic Systems, Ohrid. Republic of Macedonia, 2000, pp. 139-145
 248. Krasteva A., D. Ivanova, G. Popov, B. Kostov. Application of a genetic algorithm for analyzing the effective use of electrical energy in working pump systems. IN: ENERGY EFFICIENCY AND AGRICULTURAL ENGINEERING, Русе, 17-18 май, 2013, pp. 82-87
 249. Krasteva, A., K. Andonov, K. Enimanev. G. Popov. Energy efficiency of pump devices at the standard level. IN: International Scientific Conference EE&AE, Rouse, 3-5 June 2004, Rouse, 2004, pp. 671-675, ISBN ISSN 1311-9974.
 250. Kuncheva, G., P. Dimitrov. Influence of water erosion processes and application of soil erosion control technologies on sediment enrichment ratio (Изследване влиянието на водно-ерозионните процеси и на някои противоерозионни об. В: 57 th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Русе, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2018, ISBN ISSN:1311–3321.
 251. Kuncheva, G., P. Dimitrov, H. Beloev. Influence of water erosion and different tillage systems for growing corn on sloping agricultural lands on the loss of available forms of phosphorus and potassium from the soil (Влияние на водната еро. В: 57 th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Русе, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2018, ISBN ISSN:1311–3321.
 252. Kyuchukov R., T. Kyuchukov. The Light Environment in Bulgaria. IN: BalkanLight 2012, Proceedings, Belgrade, 2012, ISBN 978-86-7466-438-4.
 253. Kyuchukov R., T. Kyuchukov. Rational use of electrical energy for illumination towards multifunctional and multiple domestic lighting installations. IN: 4th International Congress for South-East Europe. Energy Efficiency & Renewable Energy Sources. Panel: Efficient Residential Lighting, Sofia, Bulgaria, 2008
 254. Kyuchukov T. Automotive Lighting Sculpture. Born Beyond Existing Borders. IN: Известия на съюза на учените - Русе, том 12, Русенски университет, 2015, ISBN 1311-106X.
 255. Kyuchukov T. Biomimetics in Lighting Composition and Design. IN: SFITES 2015, Kavala, Greece, Parnas Publishing House, 2015, ISBN 978-954-8483-34-6.
 256. Kyuchukov T. Bridge Lighting Design. Methodology and Realization. IN: SFITES 2015, Kavala, Greece, Parnas Publishing House, 2015, ISBN 978-954-8483-34-6.
 257. Kyuchukov T. Illusions in Human Visual Perception. IN: SFITES 2015, Kavala, Greece, Parnas Publishing House, 2015, ISBN 978-954-8483-34-6.
 258. Kyuchukov T. Rhythm in Lighting Organization and Modelling. IN: SFITES 2015, Kavala, Greece, Parnas Publishing House, 2015, ISBN 978-954-8483-34-6.
 259. Kyuchukov T. 2015 – INTERNATIONAL YEAR OF LIGHT AND LIGHT-BASED TECHNOLOGIES (IYL 2015). IN: International Energy Forum 2015, Varna, 2015
 260. Kyuchukov Т. Systematic and Methodical Approaches to Lighting Design. “SATI” System. IN: 9th International Congress, Varna, Bulgaria., 2012, ISBN 1313-0226.
 261. Kyuchukov Т. Automotive Lighting Sculpture. Definition аnd Realization. В: 9th International Congress, Varna, Bulgaria, 2012, ISBN 1313-0226.
 262. Kонстантинов Г., Хр. Белоев, Я. Илиев. Метод за флуидна сеитба на покълнали семена. В: Научни трудове, Том 39, серия 4.1, Русе, 2003, стр. 22-26
 263. Lachezar Apostolov, Gencho Popov, Krasimir Ormandzhiev. Requirements For Dynamic And Static Testing Of Tractor Hydraulic Systems (Изисквания за динамични и статични изпитвания на тракторни хидравлични системи). В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58., Ruse, 2019, стр. 74-80, ISBN ISSN 1311-3321 (p.
 264. Latinovic, T., S. Deaconu, G. Popov, M. Topor. Intelligent Workcell Robot System In Manufacturing With ABB IRB 2000. IN: VIII International Congress „Machinеs, Technolоgies, Materials” September 19 – 21, Varna, 2011, pp. 145
 265. Lecheva A., I. Zheleva. Fluid flow structure around the mixer in a reactor with mechanical mixing. IN: AMiTaNS’15, 28 June–3 July 2015, Albena, Bulgaria, Volume 1684, USA, New York, AIP Conf. Proc., 2015, ISBN 978-0-7354-1331-3.
 266. Lyubenov D.A., I. Mitev, D. Bekana. Researching of the weld pool size using arc weld coatings on worn out machine parts from agricultural and transport technique. IN: Trans & MOTAUTO. 2009. p.171 - 173, София, 2009
 267. Lyubenov L., Atanasov A., Hristakov I. LOGISTICS OF BEEKEEPING FARMS IN RUSE REGION. IN: Inernational symposium, ISB-INMA TEH, Agricutural and mechanical engineering, Bucharest, 2019, pp. 256-259, ISBN ISSN 2537-3773.
 268. Lyubenov L., Atanasov A., Hristakov I. BUILDING UP OWN MARKETS FOR ORGANIC BEE PRODUCTS. IN: International Symposium ISB-INMA TEH, Bucharest, 2018, pp. 694-699, ISBN 2537 – 3773.
 269. Manev, P., L. Vladimirov. Uncertainity of the information in analisys of the environmental and ergonomic risk of equipment for environmental protection. IN: Securitatea informaţional'ă 2013 conferinţă internaţională (ediţia a X-a Jubiliară), Chişinău – 2013, Academia de Studii Economice a Moldovei, 2013, pp. 78-81, ISBN 978-9975-75-640-2.
 270. Manolova В., I.Iliev. Set of indices for effective electronic power consumption control in ensuring thermal processes. IN: EEA & AE 2013- International Scientific Conference - 17-18.05.2013, Ruse, Bulgaria, Printing centre at Ruse University, 2013, pp. 100-103, ISBN 1311-9974.
 271. Manukova A., G. Kuncheva, S. Kadirova, P. Dimitrov. Modeling of soil compaction. IN: Proceedings of The Union of Scientists - Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, Bulgaria, Rousse, Bulgaria, 2015, pp. 405-413, ISBN 1311-9974.
 272. Marinov, C., O. Alipiev, R. Doltschinkov. Sinthese von zikloidengetrieben mit angenahertem hypo-epizikloideneingriff, tagung zahnradcetriebe. IN: Teil 2, Drezden, 1989, pp. 394-399
 273. Marinov, C., O. Alipiev. Profilbildung von Vorkzevgen fur die Herotollung enisykliacher Verzahnung. IN: Fachtagung Cetriebetechnik, Rostock, 1987
 274. Marinov, H., O. Alipiev, M. Pamuktschiev, D. Zafirov. Eine noue metode zur bearbeitung profilirter wellen mit gleihechsigen kontur. IN: Karl Marx State, DDR, 1983
 275. Marinov, H., T.Grozeva, D.Zafirov, N. Evtimova. Abuot the analysis of helical arcoidal gears of longitudinal cyrcular tooth profile. IN: Proceeding of the international congress, “Gear transmissions” 95, 26-28 September 1995, Sofia – Bulgaria, Volume 1 “Theorie and Experiment”, 1995, pp. 65-67
 276. Marinov, H., T.Grozeva, N.Lazarov. Three-dimensional and plane gears with ar¬coidal teeth. IN: IRMES 2/2, Jahorina, 2002, pp. 667
 277. Markarian,M.,A.Pavlov,Vl.Hvarchilkov. Interpretation of the results of tests for identification of Enterobacteriaceae,with and without computer .. IN: Eight Congress of the Microbiologists in Bulgaria,21-23 October, Varna,Bulgaria, 1993, pp. 5/202
 278. Markarjan ,M.,At.Pavlov,Vl.Hvartchilkov. Microcomputer utilization in veterinary bacteriologi ,Institute on Veterinary Medicine-Rousse,. IN: НТД,Национална конференция с международно участие на тема:”Микрокомпютри и микропроцесорни системи при производството и преработката на животинска продукция”28-29March,, Vratca, 1991
 279. Mashkov P., B. Gyoch, H. Beloev and S. Penchev. LED Lamp – Design and Thermal Management Investigations. IN: Proc. of 35th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2012, Bad Aussee, Austria, IEEE, 2012, pp. 101-106.
 280. Mashkov P., B. Gyoch, R.Kandilarov, H. Beloev, T. Pencheva. LED lamp with luminous flux resembling the solar radiation’s spectral distribution. IN: Proc. of 14th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems – ELMA 2015, Varna, Bulgaria, 2015, pp. 162 – 166, ISBN 1313-4965.
 281. Mashkov P., B. Gyoch, S. Penchev and H. Beloev. Method for in-situ Power LEDs’ Junction Temperature Measurements. IN: Proc. of 35th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2012, Bad Aussee, Austria, IEEE, 2012, pp. 95-100.
 282. Mashkov P., B. Gyoch, T. Pencheva, H. Beloev, R.Kandilarov. Multifunctional LED Module For Poultry Lighting. IN: Proc. of 14th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems – ELMA 2015, Varna, Bulgaria, 2015, pp. 172 – 176, ISBN 1313-4965.
 283. Mashkov, P., B. Gyoch, , H. Beloev,, S. Penchev, ,. LED lamp - Design and thermal management investigations. IN: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology , art. no. 6273117, IEEE, Austria, 2012, pp. pp. 101-106
 284. Mashkov, P., Gyoch, B.,Penchev, S., Beloev, H. Method for in-situ power LEDs' junction temperature measurements. IN: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology , art. no. 6273116 ,, IEEE, Austria, 2012, pp. pp. 95-100
 285. Mihailov N., A. Evtimov, H. Beloev, V. Pencheva. To The Issue of Applying Renewable Energy Sources in Farms. IN: International Workshop on Agricultural Engineering and Post-Harvest Technology for Asia Sustainability, Hanoi, Vietnam, Science and Technology Publishing House, 2013, pp. 117-125, ISBN 9786046701606.
 286. Mihaylov M., K. Bratoev, G. Mitev, G. Vezirska. Application of Electronic Systems for Control and Navigation in Agriculture. IN: Proceedings of III International Scientific Conference "Conserving Soils and Water", Sofia, Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, 2018, pp. 58-69, ISBN 2535-0234.
 287. Mihaylov M., Tzv. Pavlov. Design and development of IT services for resource saving in social housing. IN: EE&AE’2013 International Scientific Conference, Ruse, 2013, pp. 285-290, ISBN 1311-9974.
 288. Milen Petrov, Atanas Atanasov, Ivailo Hristakov, Hristo Beloev Sorin-Stefan Biris, Valentin Vladut. Evaluation honey yield of sunflower (Helianthus annuus l.) crop under climatic conditions for ruse region in Bulgaria. IN: International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy & Rural Development., Bucharest, Romania, 2017, pp. 439-444
 289. Mircea D. I., David L, Biriş S.Şt., Savin L., Atanasov A., Ciuperc R., Găgeanu I., Vlăduţ V., Neacşu Fl. Experimental Researches on Forces and Stresses Inside Coupling Devices – Review. IN: International Symposium ISB INMA TEH Agricultural and Mechanical Engineering, Bucharest, 2016, pp. 697-708, ISBN 2537 – 3773.
 290. Mitev G., Kalinova S., Bratoev K. Identiying the physical properties of the soil using proper soil software. IN: III international scientific conference"Conserving soils and water", scientific - technical union of mechanical engineering, 2018
 291. Mitev G.V., L.S. Pereira, M. Hristova-Stoyanova, S. Kalinova. Computing and evaluation of Crop Water Requirements in Northen Bulgaria. IN: 6th Inter-Regional Conference of Environment-Water, "Envirowater 2003", Abalsete, Spain, Albacete, 2003, pp. 240-259
 292. Mitev G.V.,Kr. Bratoev. Experimental study of strip till machine. IN: Mechanization in agriculture and conserving og the resources, Varna, 2017, pp. 21-26, ISBN 2534-8450.
 293. Mitev, G, K. Bratoev, M. Popova, B. Kolev, M.Nikolova. Innovative Moments in Training Bachelor Degree Students in „Crop Production“.. IN: Current Problems and Horizons for the Agricultural Education, Science and Business, Stara Zagora, 2016
 294. Mitev, G., J. Demirev, V. Tconev, B. Kolev, Ch. Vezirov, M. Mihajlov. Development of Masters Degree (MSc) Virtual Core Curricula at the Rousse University: Offering Agricultural Engineering Education (Развитие на учебния план за ОКС "Магистър" на специалност "Аграрно ин. В: Paper for EC Evaluators, Leuven, Belgium, 2004, стр. 31-37, ISBN 960-92379-3-2.
 295. Mitev, G., J. Demirev, V. Tconev, B. Kolev, Ch. Vezirov, M. Mihaylov. Development of Masters Degree (MSc) Virtual Core Curricula at the Rousse University, Offering Agricututal Engineering Education (Развитие на учебния план за ОКС "Магистър" на специалност "Аграрно инже. В: Proceedings of 4th USAEE Workshop - Leuven, Leuven, Belgium, USAEE, 2004, стр. 31-37, ISBN 960-92379-3-2.
 296. Mitev, G.V., S. Ishpekov, Kr. Trendafilov, V.Tconev, Zh. Demirev, B.Banev. ECTS and its application in Agricultural Engineering Higher Education in Bulgaria: University Studies of Agricultural Engineering in Europe; a Thematic Network. IN: Proceedings of the 4th USAEE Workshop, Printed in Greece, USAEE-TN, 2004, pp. 27-36, ISBN 960-92379-2-4.
 297. Mushakov P. Influence the method to regulate the cold power and external conditions on the efficiency of two-stage refrigeration compressors. IN: TE-RE-RD 2015, Posada Vidraru, Romania, 2015, pp. 73 - 78, ISBN 2359-7941.
 298. Mushakov, P., V. Bobilov, Zh. Kolev, P. Zlatev. Investigation the refrigertion cycle of heat pump “water-water”. IN: Proceedings of Conference of University of Ruse, Volume 55, book 1.2., Ruse, Bulgaria, 2016, pp. 30-35, ISBN 1311-3321.
 299. Mаркарян,М., Ат.Павлов, Вл.Хвърчилков,Й.Данев, В.Филипов, Пл.Хараламов. Създаване и усвършенствуване на програмни прдукти за идентифициране на бактериите. В: Завършващ отчет по тема Шифър:3.7.1.,ноември ,ССА,, София, 1993, стр. 35с
 300. N. Stancheva, M. Fartunova, D. Bekana, T. Delikostov, D. Stanchev. Needed Conditions for Guarantee of Quality Higher Education. IN: Proceedings of Scientific – Expert Meeting Research and Development of Mechanical Elements and Systems IRMES’06, Banijaluka – Mracovica, Баня Лука, Masinski Facultet, 2006, pp. 54-58, ISBN ISBN 999-3839-13-.
 301. N. Stancheva, T. Delikostov, D. Stanchev. Determination of the engine power and of the basic transmission ratios of the transmission gear of the agricultural tractor. IN: Proceedings of 8th international conference on accomplishment in electrical, mechanical and informatic engineering, Banijaluka,Republik of Srpska, Masinski Facultet, 2007, pp. 737-740, ISBN 978 – 99938.
 302. Naydenov V., Tzonev R., Mihaylov M., Munack A., Tantau HJ. An Approach to Pattern Recognition for Quality Control of Fruits Using Machine Vision. IN: Proceedings of the 3rd IFAC workshop, Hannover, Germany, 28 September-2 October, Oxford, Pergamon Press, 1998, pp. 181-185
 303. Nedkov, D., Zh. Kolev. Determination of heat convection coefficients by numerical modelling of heat transfer processes. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Ruse, Bulgaria, 2019, pp. 8-11, ISBN ISSN 1311-3321 (p.
 304. Nenova L., A.Atanasov. Productivity and biochemical qualities of grain of maize hybrid Rs 424, grown under conditions of organic agriculture. IN: International Conference “Environment and Biodiversity”, Belgrade, Serbia, 2010
 305. Nenova L., D.Grigorova, A.Atanasov, S.Stoyanova. Determination of parameters of economic threshold of harmfulness of weeds in beans.. IN: Scientific Papers, Stage of technological research in Romanian agriculture and food industry on the brink of its accession to the E.U., INMATEH – Bucharest, Romania, 2006
 306. Nenova L., A.Atanasov , I.Stoianov. Energy Efficiency of Fertilization of Corn, Cultivation Under Conditions of Strongly Leached Humus.. IN: EE&AE’2006 – International Scientific Conference Rousse,, Bulgaria, 2006
 307. Nikolov M., P. Kangalov. Benefits from maintenance and repair in utilization of resources. IN: MENDELTECH INTERNATIONAL 2012 – INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 2012, No 1, Brno, 2012, ISBN 978-80-7375-625-3.
 308. Nikolov, M., Tonchev G., Kangalov P., Todorov E. Research the influence of the amplitude of vibrations on the process of getting refurbishing surface in the medium of argon. IN: Autovehiculul, mediul simasina agficola AMMA 2002, Cluj-Napoca, 2002, pp. 23-26, ISBN 973 8335 60 4.
 309. Ongar B., I. K. Iliev, G. K. Smagulova, A.I. Nurova. Numerical simulation of the formation of nitrogen oxides in pulverized furnaces. IN: Proceedings of International Conference in Telecommunications, Informatics, Energy and Management (TIEM) September 12–14, Kavala, Greece, TIEM, 2019, pp. 197-202, ISBN 2367-8437.
 310. Orloev N., Hr. Beloev, K. Enimanev, Y. Vasilev, K. Dzhurov. Methodologikal Principles of Serious Games. IN: Machines Technologies Materials, Year 5, Issue 6/2011, Sofia, 2011, pp. 18-22, ISBN 1313-0226.
 311. Palov I., Zh.Demirov, D.Georgiev, P.Yankov. . , 20-21 September , pp. 135-140. Results from PreSowing Electromagnetic Treatment of Sunflower Seeds. IN: The international conference, Lithuanian Institute of Agricultural Engineering Raudonavaris, Lithuanian Institute of Agricultural Engineering, 2001
 312. Pencheva J., E.Kirkova, M.Djarova. A Kinetic Approach of Investigation of Inclusion into the System ZnC2O4.2H2O - Cu(ІІ) - C2O4 (ІІ) - H2O. IN: in:Proceedings of the 11th Symposium on Industrial Crystallization,Garmisch-Partenkirchen, German, 1990, pp. 677- 682
 313. Pencheva V., H. Beloev, M. Fartunova, R. Kyuchukov. NEW EDUCATIONAL PLATFORMS IN HIGHER EDUCATION. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 56, book 9, Bulgaria, University of Ruse,, 2017, pp. 9-15, ISBN 2603-4123.
 314. Pencheva V., H. Beloev, R. Kyuchukov, T. Kyuchukov. LIGHTING AND LIGHT DESIGN IN THE CONTEXT OF STANDARDS AND GUIDELINES FOR QUALITY ASSURANCE IN THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA (ESG). IN: Сборник с доклади "Енергиен форум, София, Научно технически съюзи на енергетиците, 2017, pp. 19-28, ISBN ISSN 1313-2962.
 315. Pencheva, V., H. Beloev, P. Daskalov, D. Antonova, A. Asenov, Ts. Georgieva. IMPROVING THE DEVELOPMENT OF HUMAN RECOURCES FOR SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION IN THE UNIVERSITY OF RUSE "ANGEL KANCHEV". IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 56, book 9, Bulgaria, University of Ruse, 2017, pp. 38-42, ISBN 2603-4123 (on-lin.
 316. Penev, Y, P. Zlatev, V. Bobilov. PERFORMANCE ASSESSMENT OF SORPTION REGENERATOR FOR DEHUMIDIFICATION IN AIR HANDLING UNIT. IN: Proceedings of Conference of University of Ruse, Ruse, Bulgaria, 2018, ISBN ISBN 1311-3321.
 317. Petar Dimitrov, Kaloyan Stoyanov, Plamen Kangalov, Hristo Beloev. Method of using vegetation and plant residues for protecting the soil from water arosion in Bulgaria. IN: INTERNATIONAL CONFERENCE “SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE FUNCTION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION”, Belgrade, Serbia, April,18-20.11, 2011
 318. Petrov G., C. Vezirov, M. Mihaylov. Bulgarian Agricultural Mechanization, Industry and Agriculture – some Tendencies in the End of the 20th Century. IN: Proceedings of Agricultural Mechanization Issues of Priorities in the new developtment stage, Hanoi, 2001, Nanoi, Vietnam, 2002
 319. Petrov S.L., P.R. Petrov, G.S. Popov, G. Atanasov. Application of dimensional analysis to studies on volumetric leakages through face seals. IN: CNE 94 ”Towards a sustainable energy in Romany”, section VII, June 13-16 ,, Romania, 1994, pp. 140-145
 320. Popov G., Kl. Klimentov, B. Kostov. Methods to estimate the energy consumption in regulating the flow rate of pump systems. IN: 10th Anniversary international conference an accomplishment in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, DEMI’2011, Banja Luka, 2011
 321. Popov G., Kl. Klimentov, B. Kostov. Investigation of the energy consumption in regulating the flow rate of pump systems. IN: 10th Anniversary international conference an accomplishment in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, DEMI’2011, Banja Luka, 2011
 322. Popov, G. , K. Klimentov, B. Kostov, A. Bozhinov. ANALYTICAL PRESENTATION OF THE DIMENSIONLESS CHARACTERISTICS OF CENTRIFUGAL FANS. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, Ruse, 2018, pp. 84
 323. Popov, G., K. Klimentov, B. Kostov. Investigation of the energy consumption in regulating the flow rate of fan systems. IN: XXIInd National Conference on Thermodynamics with International Participation NACOT, Galati, Romania, 2019
 324. Popov, G., K. Klimentov, B. Kostov, A. Bozhinov. DETERMINATION OF THE MAIN GEOMETRIC SIZES OF A CENTRIFUGAL FAN’S IMPELLER. IN: Топлотехника (под печат), Варна, 2018
 325. Pospolita W., K. Jasionek, A.Wierciak, I.Iliev. The effects of dimensions of combustion chamber on the heat transfer process in CFB boilers. IN: 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Mamaia-Romania 12-14 June 2014 (the best paper), Politehnica Press, 2014, pp. 131-137, ISBN 2359-7941.
 326. Presiyan Zhelyazkov, Atanas Atanasov, Ivaylo Hristakov. Study on the honey productive potential of the bee forage species in Northeast part of Bulgaria in Silistra region. IN: X International Scientific Symposium, Lublin, Poland, 2019, pp. 183-188, ISBN 978-83-66017-74-0.
 327. R.Ivanov, H.Beloev, E. Marinov. The three steps of international collaboration.. IN: Proceedings of 5th International Symposium of Transport Faculties,pp.45-49, Zilina, Slovakia, 2011
 328. Raev R, I.Iliev. Elastic Deformation of Double-Layer Ring under Uniform Normal Load. IN: National Energy Conference CNE'94, Neptun, Romania, 1994, pp. 117-122
 329. Raev R., I.Iliev. Determination of the Distribution and the Form of an Oil Spot in the Water Basin. IN: International Symposium, Novi Sad, Yugoslavia. 24-27 May, 1995, pp. 21-26
 330. Ralitsa Mincheva, Svetlana Stoyanova, Vesselin Dochev, Galina Dyakova, Atanas Atanasov. Technological properties and bread baking qualities of wheat varieties, treated with „bio-one“bacterial fertilizer and humic acid. IN: Proceedings of the Fifth International Conference, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec,Bulgaria, 2015
 331. Ralitsa Mincheva, Svetlana Stoyanova,Vesselin Dochev,Galina Dyakova,Atanas Atanasov. Study on the effects of “BIO-ONE” bacterial fertilizer and humic acid on winter common wheat varieties under conditions of IASS “Obraztsov chiflik”– Rousse. IN: ECOLOGICA, Belgrade, 2015
 332. Rouseva S., E. Tsvetkova, T. Mitova, P. Dimitrov. Agricultural Practices for Soil Erosion Prevention in Bulgaria – A Review (Земеделски практики за защита на почвата от ерозия в България). In: T.Mitova (Ed. В: Interndtional Conference ISTRO-09 Soil Tilage and Ecilogy,, Albena, Bulgaria, AMBROZIA NT Ltd., 2009, стр. 91-100, ISBN 978-954-90671-7-0.
 333. Rouseva S., P. Dimitrov, A.Lazarov, T. Mitova, V. Kroumov, H. Djodjov, I. Malinov, L. Lozanova, E. Tsvetkova, D. Nekova. Agricultural Techniques for Mitigating the Climate chance – Bulgarian case study (Земеделска техника смекчаваща климатичните промени – изучаване на последствията в България). In: T.Mitova (Ed),. В: Interndtional Conference ISTRO-09, Soil Tilage and Ecilogy,, Albena, Bulgaria, AMBROZIA NT Ltd, 2009, стр. 207-219
 334. Rousseva, S., A. Lazarov., V. Stefanova., I. Malinov., H. Dzhodzhov, E. Tcvetkova, V. Krumov, L. Lozanova, P.Dimitrov, V.Vateva. Soil erosion risk assessment using GIS technologies – Bulgarian experience. (Оценка от риска на почвенна ерозия при изплозване на ГИС – технологии – от опитите в България.). В: International conference “Global change – challenge for soil managemante, Serbia, Book of abstract:127.Full paper on CD, Sess.3, 2009
 335. S. Dimitrova, M. Filipova. Use and reading of ecological factors in the national finansikal balance,. IN: Leader ship si management la orizonturile secoulului al XXI – lea, v.IV, 2005
 336. S.Şt. Biriş, C-tin. Lăcătușu, V. Moise, A. Atanasov. A mathematical algorithm for the calculation of the optimum time for using of an agricultural machine. IN: Proceedings of the Sixth International Conference,, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec, 2019, pp. 295-300, ISBN 1313-7735.
 337. Said G., N. Stancheva, Hr. Beloev, D. Stanchev. Spezified Relation for the efficiency Coefficient of the Mechanical Transmission/Уточнена зависимост за определяне на коефициента на полезно действие на механична трансмисия/. В: The 1-st International Conference on Motor Vehicle and Transportation MVTq 15-17 november, Politehnica University of Timisoara, Romania, 2006, стр. 105-108
 338. Said,G., A.Smrikarov, T.Delikostov, D.Stanchev. Computer System for Research of the Fuel Economy of Mobile Machines. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’2007, Ruse, Bulgaria, Avangard Print Ltd., 2007, pp. VI.14-1 - VI.14-6
 339. Sandev, N., D.Ilieva,E.Iliev,N.Rusenowa,Vl.Hvarchilkov. STUDIES ON THE PREVALENCE OF ENZOOTIC LEUCOSIS IN BULGARIA DURING THE YEAR 2005-2009. IN: 20-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE JUNE 3-4, 2010, Stara Zagora, UNION OF SCIENTISTS- St.Zagora, 2010, pp. 53-57, ISBN 789-549-329-46-9.
 340. Segeda T., I.K. Iliev, M. Tumenbayeva, N. Borissova. Thermophysical and thermodynamic properties of substances in gaseous phase used in heat-power engineering taking into account cluster structure. IN: Proceedings of International Conference in Telecommunications, Informatics, Energy and Management (TIEM) September 12–14, Kavala, Greece, TIEM, 2019, pp. 179-183, ISBN 2367-8437.
 341. Simeon Marinov, Petar Dimitrov, Kaloyan Stoyanov. METHOD AND DEVICE FOR CONSERVATION AND INCREASE OF THE ORGANIC MATTER IN SOIL. IN: PROCEEDINGS Volume 58, book 1.2., University of Ruse "Angel Kanchev", 2019, pp. 13-18, ISBN ISSN 1311-3321.
 342. Sirakov К., M. Mihaylov. Results from laboratory studies after pre-sowing electromagnetic treatment seeds of rape, stored in conditions of natural aging. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, Ruse, 2018, ISBN 1311-3321.
 343. Șt. Biriș, V. Vlăduț, E. Marin, N. Ungureanu, S.T. Bungescu, A. Atanasov. Conservative tillage technologies - state of the art. IN: 4th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, TE-RE-RD 2015,, Posada-Vidraru, 2015, pp. 181-186, ISBN 2457 – 3302.
 344. Stancheva N., Hr. Beloev, D. Stanchev. Validity of the parameters of metric system for working regime of agricultural mobile machines over fuel consumption/Oбосноваване параметрите в земеделски машини/. В: International Congress Motor Vehicles & Motors, Kragujevac, October 8th-10th, 2008
 345. Stancheva, N., B. Kolev, A. Dobreva. Innovative Methods for the Improvement of Education Quality. IN: Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’ 04, Vol. III, Gabrovo, University Publishing House “V. Aprilov”, Gabrovo, 2004, pp. III-442-III-446, ISBN 954-683-305-3.
 346. Stanev I., Ch. Vezirov, R. Kozlev, R. Kozhuharov, S. Kalinova. Intelligent Product Manual - Definitions, Structure, and Application in Agricultural Engineering. IN: Proceeding of the XVI International Conference on "Material Flow, Machines and Devices in Industry" - ICMFMDI'2000, Belgrad, Yugoslavia, 2000, pp. 1-153 ¸ 1-156.
 347. Staneva G., Kangalov Pl., Stanev L. Researching the influence of conversional phosphate overlays upon the tribotechnical features in turn out process. IN: Balkantrib, Sozopol, 2008
 348. Staneva G., Kangalov Pl., Stanev L. Researching the influence of conversional phosphate overlays upon the working surface quality during the turning out process. IN: Balkantrib, Sozopol, 2008
 349. Stanislav G. Bayryamov and Vasil P. Kopchev. New frontiers in chemistry of lubricants: An efficient procedure for p-toluene sulfonic acid-catalyzed two-step synthesis of a mixed trimethylolpropyl/propyl ester of oleic acid as a potential biodegr. IN: EE & EA' 2015-VI-th International Scientific Conference, 2015, Ruse, Bulgaria, Ruse, Bulgaria, Printing House "Avangard Print LTD.", 2015, pp. 785-798, ISBN ISSN:1311-9974.
 350. Stanislav G. Bayryamov, Dancho Danalev and Nikolay G. Vassilev. Efficient Chemical Synthesis of Amides and Peptides using Phosphonic Acid/Alkylene Oxide Chemistry. IN: Proceedings of the 30th European Peptide Symposium, Finland, Copyright © 2008 The Finnish Peptide Society and T, 2009, pp. 130-131, ISBN 978-952-92-5.
 351. Stefanova An. ANALYSIS OF THE INVENTORY METHODS FOR POLLUTANTS IN AMBIENT AIR IN THE EIA REPORTS FOR INVESTMENT PROPOSALS IMPLEMENTED ON THE TERRITORY OF RIEW RUSE FOR THE 2013-2016. IN: 19 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM – SIMI 2016 “THE ENVIRONMENT AND THE INDUSTRY”, Bucharest 2016 October 13-14, Romania, 2016
 352. Stoyan Ishpekov, Dimitar Popov, Petar Petrov, Georgi Mitev, Chavdar Vezirov, Jivko Demirev, Kina Sivkova, Banko Banev, Krasimir Trendafilov. Restructuring agricultural engineering studies and employability in Bulgaria. IN: Proceedings of the 4th USAEE Workshop, Vilnius, 2006, pp. 26-30, ISBN 960-89313-0-4.
 353. Stoyan Stoykov, Toni Uzunov. Structural synthesis of balance mechanisms for the jib system of a portal crane. IN: International conference general machine design, University of Ruse, 2009, pp. 169-172
 354. Stoyan Stoykov, Toni Uzunov, Tanya Grozeva. Structural synthesis of linkage mechanisms for jib system of portal crane. IN: GMD-09, Ruse, 2009, pp. 173-176
 355. Stoyanov, Kaloyan. Method and device for composting plant residues in the field.. IN: International conference “SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE FUNCTION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, Belgrade, Serbia, 2011
 356. T. Delikostov, D. Stanchev, E. Marinov, N. Stancheva. Concerning Balance of the Fuel Consuption of the Car. IN: Proceedings of International Congress Motor Vehicles & Motors, Kragujevac, Serbia, Faculty of Mechanical Engineering, Kragujevac, 2006, pp. 47-52, ISBN 86-80581-94-.
 357. T. Delikostov, N. Stancheva, P.Petrov. Substantiation and research of the flow-meter characteristics for fuel consumption. IN: Proceeding of International Scientific- Technical Conference “ trans & MOTAUTO’08”, Sofia, Scientific – Technical Union of Mechanical Enginee, 2008, pp. 49-51
 358. Temirbayev D.,B. Ongar, I.K. Iliev. Ecological burning of gas fuel. IN: 4th International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Hotel Posada Vidraru – Arges County, Romania, Politehnica Press, Bucharest, 2015, pp. 135-140, ISBN 2359-7941.
 359. Terziev A., I. K. Iliev, A. G. Georgiev, H. I. Beloev. Analysis of energy production from wind farm on semi-complex terrains. IN: Second International Scientific Conference Alternative energy sources, materials and technologies, Sofia, Publishing house “Imeon” Sole-owner, 2019, pp. 81-83, ISBN 2603-364X.
 360. Terziev A., I.Iliev, V.Kamburova. Analysis of opportunities for energy savings in reciprocating and screw compressors depending on the operating mode. IN: Научна Конференция - РУ &СУ'13, Русе, 2013
 361. Terziev A., I.Iliev, V.Kamburova, D.Delchev. Analysis of degradation factor of photovoltaic modules operating under field conditions. IN: TE-RE-RD 2013; 2nd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development Baile Olanesti 20-22 June, Romania, PRINTECH, 2013, pp. 113-118, ISBN 1843 - 3359.
 362. Terziev A., V.Kamburova, I.Iliev, K.Mavrov, D.Deltchev. Study of the PV modules inclination angle on the energy production. IN: 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Mamaia-Romania 12-14 June 2014, Politehnica Press, 2014, pp. 163-169, ISBN 2359-7941.
 363. Todor Kertikov , Atanas Atanasov, Daniela Kertikova. Possibilities for cultivation of spring forage pea (Pisum sativum l.) cv. "Kerpo" for forage production in change of main technological factors. IN: Proceedings of University of Ruse - 2018, Ruse, 2018, pp. 32-37
 364. Todor Kertikov, Atanas Atanasov, Anna Ilieva , Daniela Kertikova. Biochemical characteristics of spring forage pea (Pisum sativum l.) cv. "KERPO" depending on the technology of cultivation. IN: Proceedings of University of Ruse - 2018, Ruse, 2018, pp. 38-43
 365. Todorov I. SYNTHESIS OF STRUCTURAL SCHEMES OF LINKAGE MECHANISMS FOR PORTAL GANTRY CRANE JIB SYSTEM. IN: Proceedings of ICTTE 2019, Inetrnational Conference on Technics, Technologies and Education, Yambol, 2019, pp. 606-612, ISBN ISSN 2603 – 445X.
 366. Todorov I., M. Nikolov. Hardfacing process optimization with increased wire electrode frequency through methods of mathematical statistics. IN: MENDELTECH INTERNATIONAL 2012 – INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 2012, No 1, Brno, 2012, ISBN 978-80-7375-625-3.
 367. Todorov, E., Nikolov M., Tonchev G., Kangalov P. The influence of the composition of the gas mixture on the electrical parameters of vibrating electrode arc welding of steels and cast irons parts from the sphere of automobile and tractor nd agricul. IN: Autovehiculul, mediul simasina agficola AMMA 2002, Cluj-Napoca, 2002, pp. 27-32, ISBN 973 8335 60 4.
 368. Tonchev G., Nikolov M., Kangalov P., Todorov E. The influence of the composition of the gas mixture on the technological parameters of vibrating electrode arc welding of steels and cast irons parts from the sphere of automobile and tractor and agr. IN: Autovehiculul, mediul simasina agficola AMMA 2002, Cluj-Napoca, 2002, pp. 19-22, ISBN 973 8335 60 4.
 369. Tran Hong Thao, Hristo Beloev, Krasimir Martev. Dynamic Modeling of Tower Type Com Grain Dryer in Vietnam. IN: Сборник с доклади на научна конференция на Русенски университет, РУ "А. Кънчев", Издателски център при Русенски университет, 2012, pp. 23-30, ISBN 1311-3321.
 370. Tujarov, Kr. Hydrotransmission with digital regulation of the capacity and revolutions. IN: Hydraulicke a pneumaticke mechanizmy, Bratislava, 2000, pp. 1..5
 371. Turker, U., T. Erdem, A. Tagarakis, S. Fountas, G. V. Mitev, B. Akdemir, T.A. Gemtos. A feasibility study of variable rate irrigation in black sea area: Design characteristics of a boom type traveller irrigator. IN: Proceedings of 3rd International Congress of Information and Technology in Agriculture, Food, Forestry and Environment (ITAFFE'10), Samsun, Turkey, Ondokuz Mayis University, 2010, pp. 178-185, ISBN 978-975-7636-71-7.
 372. Tuzharov, К., G. Popov, K. Klimentov, I. Nikolaev, B. Kostov. CHARACTERISTICS OF A MODELING HYDROCINETIC TURBINE. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Ruse, 2017
 373. Uzuneanu K., I.Iliev. Influence of elemental composition of ethanol - gasoline mixtures on heat transfer in engines. IN: 17th International Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, October 20-23, University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering in Niš, 2015, pp. 609-615, ISBN 9 97 78 8-8 86 6-.
 374. V. Dochev, D. Petkova, A. Atanasov, S.Bungescu. Tracing the after-effect of wheat and alfalfa predecessors on some biometric and chemical parameters in common wheat (Triticum aestivum L.). IN: Proceedings of the Fourth International Conference, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec, Bulgaria, 2013
 375. Vasil P. Kopchev and Stanislav G. Bayryamov. A kinetic comparison between p-toluene sulfonic acid-catalized esterification reaction of oleic acid with trimethylolpropane, under vacuo and Dean-Stark conditions. IN: EE & EA' 2015-VI-th International Scientific Conference, 2015, Ruse, Bulgaria, Ruse, Bulgaria, Printing House "Avangard Print LTD.", 2015, pp. 393-398, ISBN 1311-9974.
 376. Vávra V., Hr. Beloev, I. Celjak, M. Fried. The influence of the blunting shares on specific energy machine for soil cultivation. Agriculture machinery usage and its current problems. IN: International scientific conference, Univerzita v Brno, 2007, pp. 407-416, ISBN 80-7040-861-6.
 377. Venev M., I. Iliev, V. Kamburova, A. Ahmedov. NUMERICAL MODELLING OF A HEAT EXCHANGE WITH HEAT PIPES AND EXPERIMENTAL VALIDATION. IN: 55th Science Conference of Ruse University, Reports Awarded with BEST PAPER Chystal Prize, Ruse, Bulgaria, SAT-9.2-2-HT-04, University of Ruse Publishing Center, 2016, pp. 163-168, ISBN 1311-3321.
 378. Venev,St.,Vl.Hvarchilkov,R.Stojanov. Laser Treatment and Prophylaxis of endometritis in cows. IN: 35 th Science Week Lattakia,Syrian Arab Republic, Syrian Arab Republic, 1995
 379. Vergil G., P.Ion, V.Vlăduţ, M.Ganga, A.Atanasov, V.Dochev. Researches regarding the determination of pressures in soil, at the different depth, for the 45 HP tractor (U 445), via the testing in laboratory, using the hidropuls installation.. IN: Scientific Papers, Result and perspectives of mechanizing technologies and technical equipment for agriculture and food industry, INMATEH 80-th anniversary, Bucharest, Romania, 2007
 380. Veselin Dochev, Atanas Atanasov, Kalin Slanev. Technological qualities of Venka 1 wheat variety cultivated under biological conditions. IN: Proceedings of the Sixth International Conference, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec, 2019, pp. 361-366, ISBN 1313-7735.
 381. Vezirov C., At. Atanasov. Duration of Field and Transport Processes in Agriculture. IN: Proceedings of EE&AE Conference, Русе, 2002
 382. Vezirov C., R. Kozlev. Evaluation Process in Drivers’ and Farm Machinery Operators’ Training.. IN: In Proceedings of the AAS’2000 International Symposium on Applied Automatic Systems, Ohrid, Macedonia, 2000
 383. Vezirov Ch, A.Atanasov. Interaction simulation of connected transport and field operations in small farms. IN: Proceedings of the 31. International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 2003
 384. Vezirov Ch. ANOTHER VISION FOR AGRICULTURAL ENGINEERING DESIGN COURSE UNIT. IN: Conference AMMA, Cluj-Napoca, 2002
 385. Vezirov Ch. М. Mihaylov, А.Atanasov, P.Radeva. Creating of syllabus for information technology in agriculture.. IN: V. International Scientific PhD. Student's Conference, Slovakia, 2010
 386. Vezirov Ch., A.Atanasov, D.Kehayov. Founding on Transport Service Modes of Field Operations.. IN: EE&AE’2006 – International Scientific Conference Rousse, Bulgaria, 2006
 387. Vezirov Ch., A.Atanasov, D.Kehayov. Assessment stability of cereals harvesting process.. IN: EE&AE’2004 – International Scientific Conference, Rousse, Bulgaria,, 2004
 388. Vezirov Ch., A. Kozlev A., K. Stoyanov. A FARM EQUIPMENT DIAGNOSTIC EXPERT SYSTEM AND POSSIBILITY FOR TRAINING OF ITS CREATORS AND USERS. IN: Proceedings of EE&AE Conference, Ruse, 2002
 389. Vezirov Ch., A.Atanasov, P.Radeva. Simulation of simple headland turnings for mobile farm machinery. IN: International scientific conference on Sustainable Development in the Function of Environmental Protection, Belgrade, Serbia, 2011, pp. 18-20
 390. Vezirov Ch., At. Atanasov. DURATION OF CONNECTED TRANSPORT AND FIELD PROCESSES IN AGRICULTURE. IN: Proceedings of EE&AE Conference, Ruse, 2002
 391. Vezirov Ch., At. Atanasov, Hr. Y. Hristov, V. Lashev. Bulgarian road traffic law and founded tips for safe driving in single lane. IN: International conference “Sustainable Economics and Environment”, Belgrade, 2014
 392. Vezirov Ch., Br. Neykov, D. Velikova. Selection of machinery for harvest of rapeseed and other grain crops. IN: Conference "Biofuels - source of common sustainable development in the crossborder cooperation" - Ruse, Bulgaria, 16th -17th October 2012., Ruse, 2012, ISBN 1312-5443.
 393. Vezirov Ch., D.Kehayov. Some features of material and energy balance in agricultural engineering. IN: Научни трудове на Русенския университет, т. 44, сер. 1, Русе, 2005, pp. 21 - 25
 394. Vezirov, Ch, R Kozlev, K Stoyanov. Diagnostic Expert System for Agricultural Machinery and Possibility to Training Their Creators and Users.,. IN: International Scientific Conference EE&AE, University of Rousse, Bulgaria, Printing House of “Angel Kanchev”,, 2002, pp. 177-185
 395. Vezirov, Ch. Z.; At. Z. Atanasov, H. Y. Hristov, V. Vlăduţ. Approach, limits and criteria for farm machinery replacement in agriculture.. IN: ISB-INMA TEH' 2014. International Symposium: Agricultural and Mechanical Engineering, Bucurest, 2014, pp. 57-64
 396. Vezirov, Ch., G.V. Mitev, D. Kehayov. Agricultural Engineering Programmes meeting the FEANI and EURAGENS criteria in Bulgaria. IN: Proceedings of 6th USAEE Workshop - Budapest, September 19-20, 2005, Athens, Greece, USAEE-TN, 2005, pp. 24-29, ISBN 960-92379-5-9.
 397. Vladimirov L. V., N. Y. Kovachev. Information risks during measurements of noise pollution. IN: Securitatea informaţional'ă 2013 conferinţă internaţională (ediţia a X-a Jubiliară), Academia de Studii Economice a Moldovei,, Chişinău, 2013, pp. 51-53, ISBN 978-9975-75-640-2.
 398. Vladimirov, L. Logic and Structure of the course in Ecology and techniques for Environmental protection. IN: II International Spring Forum Innovation technologies in Business - education dedicated to the 30th anniversary of the creation of Information and Computer Systems Department and to the 10th annivers, Gomel, Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives, Information Educational Institut, 2013, pp. 83-86, ISBN 978-985-540-048-7.
 399. Vladimirov, L., К. Hristova. Measurement's and Application's Categorization of Methods for Risk Assessment. IN: 18 th Congress of Balkan military Medical Committee, May 22-26, 2013, Istambul, Turkish Medical Association, 2013, pp. 146-147.
 400. Vladimirov, L. Assessment of risk in management of Environmental Security of Production system. IN: Conferinţa naţională cu participare internaţională „Strategii şi politici de management în economia contemporană”, 29-30 mar. 2013, Chişinău, Academia de Studii Economice, Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2013, pp. 25-30, ISBN 978-9975-75-635-8.
 401. Vladimirov, L. Indicators of Environmental Management's Audit in transbounder economical activities. IN: International scientific conference „Accounting and auditing in the context of European economic integration: progresss and expectations”, April 5, 2013, Kishinev, Academy of Economic Studies of Moldova, Tipography CRIO, 2013, pp. 184-188, ISBN 978-9975-4242-7-1.
 402. Vladimirov, L. Criteria for assessment of the Environmental consequences of cross-border dangerous economics activities. IN: Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 20th anniversary of the establishment of the Department of International Economic Relations, Svishtov, The D. A. Tsenov Academy of Economics, 2013, pp. 253-260, ISBN 978-954-23-0867-6.
 403. Vladimirov, L. Risk assessment of dust contamination of air. IN: Proceedings of International Conference Modern Technologies in the Food Industry. Volume II, 1-3 november, 2012, Chisinau, Republic of Moldova, 2012, pp. 388-393, ISBN 978-9975-80-646-6.
 404. Vladimirov, L. Protection Technology of Contamination of river's water with animal blood. IN: Proceedings of International Conference Modern Technologies in the Food Industry. Volume II, 1-3 november, 2012, Chisinau, Republic of Moldova, 2012, pp. 394-397, ISBN 978-9975-80-646-6.
 405. Vladimirov, L. Аnalytical and graphyc Method of Assessting Environmental Security at hazardous manufacturing sites and activities. IN: International Scientific Conference Informatics in scientific knowledge, Varna, Varna Free University “Chernorizets Hrabar”, The Institute of Mathematics and Informatics at the Bul, 2010, pp. 299-306, ISBN 1313-4345.
 406. Vladimirov, L. Risk Assessment of Ignition of liquid Fuels during any Fire works. IN: Conference proceedings 5th International Conference Crisis management. Civil protection. Ministra vnitra Ceské republiky.Ministra práce a sociálních vecí Ceské republiky.Generálního reditele Hasicskéh, Brno, 2007, pp. 416-423, ISBN 978-80-86710-61-7.
 407. Vladimirov, L. Trend of air pollution during electric arc welding and oxyacetylene cutting. IN: Digest, Riga Technical University, 53rd International Scientific conference, dedicated to the 150th anniversary and 1st Cogress of World Engineers and Riga Politechnical Institute/RTU Alumni, 11-12 Oc, Riga, 2012, pp. 460, ISBN 978-9934-10-360-5.
 408. Vladimirov, L. Diagnostic of transboundary environmental security. IN: Digest, Riga Technical University, 53rd International Scientific conference, dedicated to the 150th anniversary and 1st Cogress of World Engineers and Riga Politechnical Institute/RTU Alumni, 11-12 Oc, Riga, 2012, pp. 461, ISBN 978-9934-10-360-5.
 409. Vladimirov, L. Riskmetric technology in Environmental security. IN: Informatics in the Scientific knowlenge. International Scientific conference. Varna free university, Institute of mathematics and informatics of the Bulgarian Academy of Science, Varna, 2008, pp. 108-122, ISBN 1313-4345.
 410. Vladimirov, L. A. Nenova, V. Tomov. Trend of appear of averages emissions in chemical industry. IN: International Scientific conference Quality of Air protection 2008, Proceedings. Part I, Belgrade, Serbian chamber of commerce, Board of Environmental protection and sustainable development, 2008, pp. 43-53.
 411. Vladimirov, L. V. Strategies and effects in the Management of Environmental security. IN: Международная научно-практическая конференция «Украйна-Болгария-Европейский союз». Современное состояние и перспективы. 12-18 сентября 2013 г, Херсон, ПП Вишемирьский В.С, 2013, pp. 15-20, ISBN ББК 66.4 (Укр)9.
 412. Vladimirov, L. V., N. Y.Kovachev. Morphology of the Impacts of Environmentally dangerous economical activities. IN: Международная научно-практическая конференция «Украина – Болгария – Европейский Союз: Современное состояние и перспективы». 12-18 сентября 2013 г, Херсон, ПП Вишемирьский В.С., 2013, pp. 11-15, ISBN ББК 66.4 (Укр)9.
 413. Vladimirov, L., M. Todorova. Influence on river water quality polluted by animal blood. IN: Proceedings of the 9th International Conference on Bionics and Prosthetics biomechanics and Mechanics Mechatronics and Robotics, June 17-21, Volume 9, Riga, Labroto, 2013, pp. 36-39, ISBN 978-9934-8409-0-6.
 414. Vladimirov, L., M. Todorova. Studing the lethal effects on fish indicators in water polluted with animal blood. IN: Proceedings of 9th International Conference on Bionics and Prosthetics biomechanics and Mechanics Mechatronics and Robotics, June 17-21, Volume 9, Riga, Labroto, 2013, pp. 32-35, ISBN 978-9934-8409-0-6.
 415. Vladimirov, L., M. Todorova. Risks and threats for cross-border environment in extreme solutions. IN: Jubilee International Congress Science, education, technologies "40 Years Bulgaria – Space country", Varna, 2012, pp. 386-394, ISBN 978-954-577-636-6.
 416. Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev. Scenarios situations of transboundary environmental impacts in border areas. IN: Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 20th anniversary of the establishment of the Department of International Economic Relations, Svishtov, The D. A. Tsenov Academy of Economics, 2013, pp. 253-260, ISBN 978-954-23-0867-6.
 417. Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev, V. Dobrinov. Study of ergo-critical events appear during economic activities. IN: Международна научна конференция "Съвременни методи и технологии в научните изследвания", Варна, Икономически университет - Варна, Издателство "Наука и икономика", 2013, pp. 365-370, ISBN 978-954-21-0630-2.
 418. Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev, V. Dobrinov. Descriptors of Uncertaity and Unclarity of Environmental dangers in border's zone. IN: International Scientifics conference Informatics in the Scientific knowledge 2012, Varna, Varna free university, The Institute of Mathematics and Informatics at Bulgarian Academy of Sciences, 2012, pp. 126-133, ISBN 1313-4345.
 419. Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev, V. Dobrinov. Dangers, Risk and Criticality in Environment of border's zone. IN: International Scientifics conference Informatics in the Scientific knowledge 2012, Varna, Varna free university, The Institute of Mathematics and Informatics at Bulgarian Academy of Sciences, 2012, pp. 134-140, ISBN 1313-4345.
 420. Vladimirov, L., N. Kovachev, V. Tomov. Industrial noise immissions investigation based on indiscrete Measurments. IN: Proceedings, Third International Congress, Volume VII, Varna, Technical University, 2012, pp. 99-104, ISBN 978-954-20-0556-8.
 421. Vladimirov, L., N. Kovachev, V. Tomov. Influence of Industral Noise Immissions upon the Risk Assessment. IN: Proceedings. Third International Congress, Volume VII, Varna, Technical University, 2012, pp. 105-109, ISBN 978-954-20-0556-8.
 422. Vladimirov, L., N. Kovachev. Transborder Risk desing from Environmentally-danger economical activities. Part II. Numerical models determination and Risk assessment. IN: Сборник материалов международной научно-практической конференции, том 1, Херсон, Украина, ПП Вишемирский В.С., 2012, pp. 27-32, ISBN ББК 66.4(Укр)9.
 423. Vladimirov, L., P. Manev. An investigation of the manifacture ergonomic hazards and criticalities. IN: Международна научна конференция „Съвременни методи и технологии в научните изследвания“, Варна, Икономически университет - Варна, Издателство „Наука и икономика“, 2013, pp. 371-377, ISBN 978-954-21-0630-2.
 424. Vladimirov, L., P. Manev. An investigation of the manufacture ergonomic hazards and criticalities. IN: Proceedings of International scientific conference Contemporary technologies and methods in economical research, Varna, University of Economics, 2012, pp. 371-377, ISBN 978-954-21-0630-2.
 425. Vladimirov, L., V. Tomov. Technology of Transboundary Environmental Security Management. IN: Proceedings of Scientific conference Management in dynamic variable security middle, Nov 30-Dec 1, 2011, Veliko Tarnovo, National military university, 2011, pp. 89-97, ISBN 978-954-753-089-8.
 426. Vladimirov, L., V. Tomov, M. Тodorova. Phases and procedures of the Diagnostic in Transboundary environmental security management. IN: Proceedings of Scientific conference Management in dynamic variable security middle, Nov 30-Dec 1, 2011, Veliko Tarnovo, National military university, 2011, pp. 74-79, ISBN 978-954-753-089-8.
 427. Vladimirov, L., V. Tomov, M. Тodorova. Systematization of Transboundary Environmental Dangers. IN: Proceedings of Scientific conference Management in dynamic variable security middle, Nov 30-Dec 1, 2011, Veliko Tarnovo, National military university, 2011, pp. 80-88, ISBN 978-954-753-089-8.
 428. Vladimirov, L.,N. Kovachev. Transborder Risk desing from Environmentally-danger economical activities. Part I.Structural models. IN: Сборник материалов международной научно-практической конференции, том 1, Херсон, Украина, ПП Вишемирский Ф.С., 2012, pp. 23-27, ISBN ББК 66.4(Укр)9.
 429. Vladimirov, N., N. Kovachev. Morphology of the impacts of environmentally dangerous economical activities. IN: Сборник материалов международной научно-практической конференции, том 1,, Херсон, Украйна, ПП Вишемирский В.С.,, 2013, pp. 11-15, ISBN ББК 66.4(Укр)9..
 430. Vlăduţ D.I., Croitoru Şt., Atanasov At., Vlăduţ V., Biriş S.Şt., Paraschiv G., Duţu M.F., Dumitru I., Ungureanu N., Găgeanu I., Mircea I.D. Aspects regarding the factors influencing soil compaction. IN: Proceedings of the Fifth International Conference, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec,Bulgaria, 2015
 431. Vlăduţ V., D.Braharu, S.Băjenaru, S.Biriş, S.Bungescu, At.Atanasov. The operators protection securement who serve the agricultural tractors with narrow gauge by testing the protection devices in simulated and speedy regime.. IN: Proceedings of the 1st International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences", Lozenec, Bulgaria, 2007
 432. Vlăduţ V., D.Manea, S.Biriş, S.Bungescu, A.Atanasov. Test of an equipment which work in open air according to the requirements of D2000/14/EC. IN: Proceedings of the 35. International Symposium on Agricultural Engineering,, Opatija, Croatia, 2007
 433. Vlăduţ V., L.Ringheanu S.Biriş, A.Atanasov, S.Bungescu. Analysis of risks of which the operator is the subject, as a result of accidental overturning during the common exploitation of tractors, demarcation of tractors, demarcation of the releasing area wit. IN: Scientific Papers, Stage of technological research in Romanian agriculture and food industry on the brink of its accession to the E.U., INMATEH – Bucharest, Romania, 2006
 434. Vlăduţ V., S.Bajenaru, S.Biriş, S.Biriş, A.Atanasov. Researches regarding the mechanical test of swinging draw bar of Ceahlau 4601 tractor.. IN: Proceedings, Volume 45, book1, University of Rousse “A. Kanchev”, Bulgaria, 2006
 435. Vladuţ V., S.Băjenaru, S.Bungescu, S.Biris, At.Atanasov. Test of an equipment which works in open air according to the requirements of the directive regarding the noise emission (D2000/14/EC). IN: 34th International Symposium "Actual Tasks on Agricultural Engineering", Opatija, Croatia, 2006
 436. Vlăduţ V., S.Biriş, A.Atanasov, D.Gafiţianu, I.Kiss. Opportunity of setting up a research and testing network for technologies, processes and technical equipment in machine building, agriculture food industry and energetics sectors.. IN: Proceedings of the VIIIth International Symposium „Young people and multidisciplinary research“, Timişoara, Romania, 2006
 437. Vlăduţ V., S.Biriş, S.Bungescu, A.Atanasov, D.Paunescu. Setting up a research and testing network with multiple users for technologies, process and technical equipment in the sectors: Machine building, agriculture and food industry.. IN: Second International Conference “Advanced Concepts in Mechanical Engineering”, Iasi, Romania, 2006
 438. Vlăduţ V., S.Biriş, S.Bungescu , A.Atanasov, D.Manea. The using computer system for testing in simulated and accelerated of technical equipments and devices.. IN: EE&AE’2006 – International Scientific Conference Rousse,, Bulgaria, 2006
 439. Vlăduţ V., S.Bungescu, S.Biriş, D.Manea, A.Atanasov,. Researches regarding the seed separation analysis on the shaking system.. IN: Proceedings, Volume 44, book1, University of Rousse “A. Kanchev”, Rousse, Bulgaria, 2005
 440. Vlăduţ V., S.Bungescu, S.Biriş, A.Atanasov,. Studies regarding the seed separation, damaging and losses during the threshing-separating process of an axial-flow threshing machine B-90.. IN: Jubilee scientific conference “State-of-the-art and problems of agricultural science and education”, Agricultural University - Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria, 2005
 441. Vlăduţ V., A.Danciu, I.Voicea, M.Matache, S.Şt.Biriş, G.Paraschiv, E.Maican, S.Bungescu, At.Atanasov. Emission of polutants agro-pellets obtained from agricultural biomass.. IN: Proceedings of the 3rd International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences", Lozenec, Bulgaria, 2011, pp. 14-23
 442. Vlăduţ V., Atanasov At., Biriş S., Ungureanu N., Caba I., Olan M., Epure M., Cristea O. Production of biohumus -a biological method for the processing of organic waste. IN: Proceedings of the Sixth International Conference, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec, 2019, pp. 406-410, ISBN 1313-7735.
 443. Vlăduţ V., Croitoru Şt., Constantin N., Paraschiv G., Voicu Gh., Biriş S., Bungescu S., Ludig M., Atanasov At., Molder (Brencu) L. Soil tillage optimization by un-compaction and aeration of deficient deep soils. IN: Proceedings of the Fourth International Conference, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec, Bulgaria, 2013
 444. Vlăduţ V., I.Voicea, M. Matache, M.Militaru, M.Chiţoiu, L.Popa, S.Bungescu, G.Paraschiv, S.Şt.Biriş., E.Maican, At.Atanasov. Determination of tribology parameters of the eco biodegradable fluids.. IN: Proceedings of the 3rd International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences", Lozenec, Bulgaria, 2011, pp. 6- 13
 445. Vlăduţ V., S. Biriş, S. Bungescu, N. Faur, A. Cernescu, P. Cârdei, M. Matache, O. Kabaş, G. Paraschiv, At. Atanasov, Gh. Ivan,. The Verification of Stress by FEM Analysis/ Mechanical Testing of a Traction Bar. IN: Proceedings of the 43. Symposium, Opatija, Croatia, 2015, pp. 141-151, ISBN 1848-4425.
 446. Vlăduţ V., S.Biriş , S.Bungescu, A.Atanasov, D.Gafitianu. Analysis of methods and regulations in force in compliance with the EU lans regarding the noise emission of air-functioning equipment.. IN: Scientific Papers, The rapid turning into account of researches results in the field of mechanizing technologies and agricultural and food machinery. Trends and activity examples, Bucharest, Romania, 2006
 447. Vlăduţoiu L., V. Vlăduţ, I. Voiculescu, M. Matache, O. Radu, S. Biriş, I. Voicea, G. Paraschiv, At. Atanasov, M. Usenko. Increasing Agricultural Machinery Active Parts Durability by Hardening. IN: Proceedings of the 43. Symposium "Actual Tasks on Agricultural Engineering", Opatija, Croatia, 2015, pp. 153-164, ISBN 1848-4425.
 448. Volodymyr B., V. Аdаmchuk, H. Beloev, B. Borisov, L. Nozdrovicky. Development оf а New Design оf the Semi-Mounted Sugar Beet Topping Machine аnd Theory оf its Rotary Cutting Mechanism. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , Том 54, серия 1.1, Русенски университет "А.Кънчев", Издателски център на РУ, 2015, стр. 9-19, ISBN 1311-3321.
 449. Vuleva V., I. Stanev, Ch. Vezirov. A Prototype of a Farm Machinery Diagnostic Expert System. IN: Modeling and optimization in the machines building field, MOCM-6, Romanian Academy of Science, 2000
 450. Ward, S. M., G. Mitev, Br. Nejkov, T. Todorov. Agricultural Mechanisation Trends for Eastern Block Countries. IN: 4rd International Scientific Symposium “Kvalita a spoľahlivosť strojov”, 26-27.may, Nitra, 1999
 451. Yordanov L., M. Mihaylov, Vl. Vitkov. Advanced Microprocessor System with Serial Memory for Harvester Testing. IN: Proceedings of CompSysTech`07, Rousse, Bulgaria, 2007, pp. IIIA.11-1-IIIA.11-5, ISBN 978-954-9641-50-9.
 452. Zheleva I., A. Lecheva. Numerical study of fluid motion in bioreactor with two mixers. IN: AMiTaNS’15, 28 June–3 July 2015, Albena, Bulgaria, Volume 1684, USA, New York, AIP Conf. Proc., 2015, ISBN 978-0-7354-1331-3.
 453. Zheleva I., Kambourova V., Dimitrov P., Rusev R. Numerical algorithm for studying heat transfer in a glass melting furnace, First international workshop. IN: WNAA’96, Lecture notice in computer science, 1196. Numerical analysis and its applications, Rousse, Springer, 1996, pp. 589 - 595
 454. Zheleva I., Kambourova V., Dimitrov P., Rusev R. Identification of the heat-transfer in a glass melting furnace. IN: First international workshop, WNAA’96, Lecture notice in computer science, 1196. Numerical analysis and its applications, Rousse, Springer, 1996, pp. 596- 605
 455. Zheleva I., Kambourova V., Dimitrov P., Rusev R. On modeling of the heat-transfer in a glass melting furnace. IN: Seven International Colloquium on Differential Equations, Plovdiv,, 1996
 456. Zheleva I., Kambourova V., Rusev R., Dimitrov P. Numerical study of transport and heat-transfer processes in a glass melting furnace. IN: Conference “Differential methods”, Finite difference methods: Theory and applications, Rousse, Nova science, USA, 1997, pp. 252 - 260
 457. Zheleva I., Kambourova V., Rusev R., Dimitrov P.,. Numerical algorithm for studying hydrodinamics in a glass melting furnace. IN: Conference “Differential methods”, Finite difference methods: Theory and applications, Rousse,, Nova science, USA,, 1997, pp. 242 - 251
 458. Zheleva I., Kambourova V., Rusev R.,Dimitrov P. Numerical algorithm for studying hydrodynamics in a glass melting furnace. IN: Conference “Differencial methods”, Rousse, ,, USA,, NOVA SCIENCE, 1997, pp. 242-251
 459. Zheleva I., Lecheva A. Numerical Investigation of the Viscous Flow in a Bioreactor with a Mixer. IN: Lecture Notes in Computer Science, NAA, Berlin Heidelberg, Springer– Verlag, 2004, pp. 598-605
 460. Zheleva I., Lecheva A. Numerical Investigation of Hydrodynamics in Stirred Bioreactors with Multiple Impeller. IN: 9th workshop on Transport phenomena in two-phase flow, Borovets, August 27 – September 1, Borovets, Bulgaria, 2004, pp. 189-196
 461. Zheleva I., Lecheva A. Numerical algorithm for studying hydrodynamics in a chemical reactor with a mixer. IN: NAA 2000, Eds.: L. Vulkov, J. Wasniewski and P. Yalamov, Berlin Heidelberg, Springer – Verlag, 2001, pp. 749–755
 462. Zheleva I., V. Kambourova,. Temperature and moisture content predictions in dough foods. IN: , Theoretical and Applied Mechanics, Proceedings of the 9th National congres of theoretical and applied mechanics, V2, Varna, 2001, pp. 82 - 87
 463. Zheleva I., V. Kambourova,. The influence of the heat-insulation upon the temperature distribution in a glass melting furnace (Влияние на топлинната изолация върху разпределението на температурата в стъкларска пещ). В: 8 International symposium “Continuum models and discrete systems” CMDS8,, Varna,, 1995
 464. Zheleva I., V. Kambourova, R. Rusev, P. Dimitrov. Mathematical modeling of the melt heating processes in a furnace, producing flat glass,. IN: Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски” Факултет по математика и информатика, книга 2 – Приложна математика и информатика, Том 92,, София, 1998, pp. 123 - 133
 465. Zheleva Iv., G. Popov, P. Rusev, Kr. Tuzharov, Kl. Klimentov, Iv. Nikolaev, V. Teleaba. Stations for monitoring of the air quality in the cross border area Bulgaria - Romania. IN: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 51, сер. 1.2, Русе 2012, Русе, 2012, ISBN 1311-3321.
 466. Zheleva, I., V. Kambourova. Investigation on the influence of the heat flow upon the temperature fielding a glass melting furnace. IN: II International Ceramic Congress, Proceedings, V. 1,, Istanbul, 1994, pp. 359 - 365
 467. Zheleva,Iv., G. Popov, P. Rusev, Kr. Tujarov, Kl. Klimentov, Iv. Nikolaev. Ruse University Department “Thermo Technique, Hydraulics and Ecology” Participation in The Cross Border Cooperation Program Romania – Bulgaria 2007 – 2013. IN: University of Ruse, PROCEEDINGS. Volume 51, book 1.2, Ruse, 2012, pp. 186-190, ISBN 1311-3321.
 468. Zheleva,Iv., G. Popov, P. Rusev, Kr. Tujarov, Kl. Klimentov, Iv. Nikolaev. Guidelines for case studies developed for project “Support Actions to create New RDI partnerships in trans-border area in order to bring together Business and Research for accessing European Founds - . IN: University of Ruse, PROCEEDINGS. Volume 51, book 1.2., Ruse, 2012, pp. 191-193, ISBN 311-3321..
 469. Zlatev P., Zh.Kolev, V.Kamburova, I.Iliev, V.Bobilov, G.Genchev, P.Mushakov. Analysis of energy efficiency improvement of greenhouses by fuel switching. IN: TE-RE-RD 2013; 2nd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development Baile Olanesti 20-22 June, Romania, PRINTECH, 2013, pp. 129-132, ISBN 1843- 359.
 470. Zlatov N, C. Iliev, M. Velikanov, I. Iliev, K. Jesionek. Energy Efficiency in a Renewable Biomass RES Project using Animal and Plant Waste (Plenary Session), Copernicus Factor. IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, POLITEHNICA PRESS, 2016, pp. 541-547, ISBN 2359-7941.
 471. Zlatov N, I.Iliev, A.Terziev, V.Kamburova,. Influence of climatic data and degradation factor on the efficiency of the Photovoltaic modules. IN: 15th International Workshop on Research and Education in Mechatronics REM, El Gouna, Red Sea, Egypt, (9-11) September, Red Hook, NY 12571 USA (index Scopus), 2014, pp. 1-5, ISBN 978-1-4799-3029-6.
 472. Zlatov N., I.Iliev, A.Terziev, V.Kamburova. Estimation of the Photovoltaic modules energy production in respect of the PV inclination angle. IN: 15th International Workshop on Research and Education in Mechatronics REM, Elgouna, Red Sea, Egypt, (9-11) September, Red Hook, NY 12571 USA (index Scopus), 2014, pp. 1-5, ISBN 978-1-4799-3029-6.
 473. Zlatov N., M. Velikanov, I. Iliev. Development of the Efficient Biomass Heat Plant and Distribution. IN: IN: 70-years traditions and innovations University of Ruse & Union of Scientifics –Ruse, Ruse, Bulgaria, IN: Scientific works of Ruse university, volume 54, serial 1.2, Ruse, Printing centre at Ruse University, 2015, pp. 43-46, ISBN 1311-3321.
 474. Zlatov N., M.Velikanov, I.K.Iliev. Investigation of the development of the wind energy project, (Plenary session), awarded The best paper. IN: 4th International Conference on Thermal Equpment. Renewable Energy and Rural Develpment, Posada Vidraru, 4-6 June 2015, Politechnica, Bucharesti, 2015, pp. 169-174, ISBN 2359-7941.
 475. А. Даулбаева М.Филипова. Районирования територии города Алматы по уравню антропогенной нагрузки. В: Трета международна научна конференция „Наука, образование, иновации”,, Шумен, 2014
 476. А. Иванова, И. Желева, Г. Вачев. Cъздаване на програмна среда за симулиране на измервания на хидравлични величини. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2011, стр. 181 – 186,, ISBN 1311-3321.
 477. Аимбитова Э.О., Сатбаев Б.Н., Филипова М. Химически стойкие композиционные материал, из отходов металургических производств и их термодинамическая реакционная способность. В: Межд. Научно-практическая конференция „ устойчивое научно-технологическое развитие: тренд, и технологии“, Р Казахстан,Сб. Доклодов, Алматы, Казахстан, 2016, стр. 257-261, ISBN ISBN 978-601-7146.
 478. Алипиев О., С Антонов. Зъбни предавки с малък брой прави зъби, Част II –предавки с несиметрично еволвентно-цевно зацепване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 49 серия 1.2, 2010, стр. 69-75, ISBN 1311-3321.
 479. Алипиев, О. Зъбни предавки с малък брой прави зъби, Част I – предавки със симетрично и несиметрично еволвентно зацепване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 49 серия 1.2, 2010, стр. 61-68, ISBN 1311-3321.
 480. Алипиев, О. Потенциален коефициент на припокриване на обобщен зъбен гребен в теорията на еволвентното зацепване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 46, серия 1, 2007, стр. 116-121, ISBN 1311-3321.
 481. Алипиев, О. Потенциален коефициент на припокриване на зъбно колело в обобщената теория на еволвентното зацепване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 46, серия 1, 2007, стр. 122-128, ISBN 1311-3321.
 482. Алипиев, О. Обобщена методика за геометрично изчисляване на правозъби еволвентни предавки с външно зацепване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 45, серия 2.2, 2006, стр. 230-235, ISBN 1311-3321.
 483. Алипиев, О. Профилиране на зъбодълбачни колела за формообразуване на шестостенни отвори. В: Научни трудове на Русенски университет, том 40 , серия 7, 2003, ISBN 1311-3321.
 484. Алипиев, О. Обтъркалващ ход при двупрофилно инструментално зацепване имитирано при шлифоване на еволвентни колела с еднозъб гребен. Част I. В: Научни трудове на Русенски университет, том 37, серия 5, 1999, стр. 167-172, ISBN 1311-3321.
 485. Алипиев, О. Обтъркалващ ход при двупрофилно инструментално зацепване имитирано при шлифоване на еволвентни колела с еднозъб гребен, Част II. В: Научни трудове на Русенски университет, том 37, серия 5, 1999, стр. 173-178, ISBN 1311-3321.
 486. Алипиев, О. Еквивалентни изходни контури (зъбни гребени) при формообразуване на еволвентни зъбни колела, Част I. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев”-Русе, том 35, серия 4, 1994, стр. 90-97
 487. Алипиев, О. Профилиране на червячни фрези за нарязване на епициклоидни колела. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев” - Русе, том 32, серия 1, 1989, стр. 81-86
 488. Алипиев, О. Оптимален избор на коефициента на изместване на изходния контур за предавки с вътрешно цевно епициклоидно зацепване. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев" - Русе, том. 28, серия 11,, 1986, стр. 227-231
 489. Алипиев, О. Л. Геометрично проектиране на двустранно коригирани еволвентни предавки със симетрични и несиметрични зъби. В: VI Международен конгрес “Машини, технологии, материали”, София, 2009, стр. 70-73, ISBN 1310-3946.
 490. Алипиев, О., Ив. Николаев, Г. Попов. Трироторна хидравлична машина с двустранно цевно зацепване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 47, серия 1.2, 2008, стр. 18-25, ISBN 1311-3321.
 491. Алипиев, О., К. Иванов, М. Матеев. Изграждане на кинематични и конструктивни схеми на механизми свъзможност за компютърна анимация в система SolidWorks. В: Сборник доклади на студенска научна сесия - СНС”08, Русенски университет, 2008, стр. 75-82, ISBN 1311-3321.
 492. Алипиев, О., Р. Долчинков. Съществени различия в характера на зъбното зацепване на профилно-епициклоидните и цевно-епициклоидните циклопредавки. В: Шести конгрес по теоретична и приложна механика, Варна, 1989, стр. 43-46
 493. Алипиев, О., Р. Долчинков. Изследване характера на зацепването на профилно-епициклоидната предавка. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев”- Русе, том 32, серия 14, 1989, стр. 269-273
 494. Алипиев, О., Р. Долчинков. Зъбообработване на епи (хипо)циклоидни колела на универсална фреза по кинематичен метод. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев”- Русе, том 28, серия 3, 1986, стр. 131-136
 495. Алипиев, О., С Антонов. Несиметрично еволвентно – цевно зацепване, образувано от цилиндрични колела с малък равен брой зъби. В: Международна конференция ОМК’09, Русе, 2009, стр. 59-66, ISBN 1313-9193.
 496. Алипиев, О., С Антонов. Основни положения в геометричната теория на еволвентното зацепване, образувано с обобщен изходен контур. В: Научни трудове на Русенски университет, том 48, серия 1.2, 2009, стр. 27-39, ISBN 1311-3321.
 497. Алипиев, О., С. Антонов. Еквивалентни изходни контури (зъбни гребени) при формообразуване на еволвентни зъбни колела, Част II. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев”- Русе, том 35, серия 4, 1994, стр. 98-105
 498. Ангелов Ю. Г. Попов. Динамика на ролките на ролкова помпа. Част І Моделиране на силовото натоварване.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
 499. Ангелов Ю. И. Николаев. Динамика на ролките на ролкова помпа. Част ІІ Числено изследване динамиката на ролките. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
 500. Ангелов, Ив.,М.Ангелова, Б.Борисов. Мобилно устройство за овършаване на зърнено-бобови култури.. В: Юбилейна научна сесия 5г.Тр.Унв. и 36 г. ТК-Ямбол., Научни трудове, серия 4, „Земеделие, техника и тех, 2000, стр. 20-23
 501. Ангелова П., Д. Илиева. Сравнително изпитване на хибриди слънчоглед в Североизточна България. В: Научни трудове на РУ " Ангел Кънчев ", Издателски център при РУ " Ангел Кънчев " - Русе, Русе, 2013, стр. 106-108, ISBN 1311-3321.
 502. Андонов К., Б. Манолова, Л. Михайлов, О. Динолов, И. Илиев. Модел за структура на системите за управление на електропотреблението в индустриални предприятия. В: Енергиен форум, Варна, 2013, стр. 93-100
 503. Андреев А., П. Мънев, С. Митев. Приложение на директива 2009/128/ЕО за устойчиво използване на пестициди и неопределеност при изпитване на пръскачки. В: Научни трудове на Русенския университет – 2014, том 53, серия 1.2, Русе, 2014, стр. 346 - 351, ISBN 1311-3321.
 504. Андреев Д. Д., П. Р. Петров, П. В. Копчев, Г. С. Попов. Сравнителни изследвания на пластмасови материали за челни уплътнения.. В: Научни трудове на ВТУ ”А. Кънчев”, том XXXI, серия 9, Русе, 1988, стр. 78-83
 505. Анна Лечева, Иванка Желева, Милен Неделчев. Изследване влиянието на геометричните характеристики върху хидродинамиката в биореактор с механично разбъркване, оборудван с три бъркалки. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2015
 506. Анна Лечева, Иванка Желева, Милен Неделчев. Числени резултати за функцията на тока  при движението на флуид в цилиндричен реактор с механично разбъркване с две бъркалки за различни стойности на числото на Рейнолдс Re в интервала 100. В: Научни трудове на Русенски университет, Том 53, Серия 1.2, Русе, 2014, стр. 180 - 187, ISBN 1311-3321.
 507. Антониев,А., Д.Бекана. Анализ на модела на отказите и техния ефект върху аграрно-индустриалната техника. В: Сборник с доклади, Русе, РУ "А. Кънчев", 2011, стр. 88-91, ISBN 1311-3321.
 508. Антониев,А., Д.Бекана. Анализ на системите за мониторинг и диагностика на аграрно-индустриална техника. В: Сборник с доклади, Русе, РУ "А. Кънчев", 2011, стр. 92 - 97, ISBN 1311-3321.
 509. Антонов, С., Д. Бекана. Разработване на симулационен модел на система за масово обслужване при сервизна дейност. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013, том 52, серия 1.1, Русе, 2013, стр. 283-287, ISBN 1311-3321.
 510. Асенов А., В. Пенчева, Хр. Белоев. Теоретичен модел за оценяване отделяните газове от автомобилния транспорт в околната среда. В: TRANS & MOTAUTO `08, Technical Uniwersity, XV International scientific-technical conference, Volume 2, Technics, Sofia, 2008, стр. 69 – 72, ISBN 1313– 5031.
 511. Асенов А., Х. Белоев, Д. Станчев. Изследване на възможността за работа на разходомер за течни горива с предпазен клапан. В: ЮНК при Технически университет София, Филиал Пловдив, Пловдив, 2006
 512. Асенов А., Хр. Белоев, В. Пенчева. Една възможност за внедряване на алтернативни автомобили за пощенски услуги в градски условия. В: Научен семенар „Енергийна ефективност на транспорта в градски условия”, Русенски университет - Български пощи, 2009, стр. 10-14
 513. Атанасов А., И. Христаков, М. Петров. Технологии и методи за отглеждане на пчелните семейства в Русенска област: Анкетно проучване. В: Научни трудове на Русенски университет "А. Кънчев",, Русе, 2016
 514. Атанасов А., Х.Белоев, Ч.Везиров, Н.Пострак, Г.В.Роман , Л.Стоян. За обучението по биологично земеделие в България, Румъния и Словения.. В: Научни трудове на РУ&СУ2010, Русе, 2010, стр. 15 - 19
 515. Атанасов Г., И.Илиев. Мокро пречистване и утилизация на топлина от димни газове, изхвърляни от горивни съоръжения на твърдо гориво. В: ЮНС на ВТУ Ан.Кънчев, Русе, том XXXV, сер.5, 1994, стр. 101-107
 516. Атанасов Г., И.Илиев, С.Невенкин. Оптимизационен математичен модел на кондензен икономайзер. В: Научна конференция ЕМФ'98 с международно участие, Созопол, Сборник доклади II том, 1998, стр. 7-12
 517. Атанасов Г., И.Илиев, Я.Георгиев. Експлоатационни и технологични режими на кондензен икономайзер с вграден оросяем топлообменник и тяхното оптимизиране. В: ЕМФ`2000, 25-28.06.2000, Варна, Сборник доклади, т. І., Варна, 2000, стр. 126-132
 518. Атанасов, Г. Машини за вертикално мулчиране използвани в Република България. В: Сборник с доклади РУ&СУ 2011, Русе, 2011
 519. Атанасов, Г. Ефективни агротехнически методи за защита на почвата от водна ерозия в България. В: Сборник с доклади РУ&СУ 2010, Русе, 2010
 520. Ахмедов A., Кр. Тужаров, Г. Попов, И. Желева, И. Николаев; Кл. Климентов. Теоретични модели за изследване на ветротурбини с вертикална ос на въртене тип дариус – моментни модели. В: Механика на машините, Варна, 2012
 521. Ахмедов А, Тужаров Кр., Попов Г., Желева И., Климентов Кл., Николаев Ив. Вихров и каскаден модели за изследване на ветротурбини с вертикална ос на въртене тип Дариус. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 51, сер. 1.2, Русе, 2012, ISBN 1311-3321.
 522. Ахмедов А., Иванов Н., Николаев Ив. Измерване на дебит с конусен вход. В: Сб. доклади на студентска научна сесия - СНС'08, Русе, 2008, стр. 66-69, ISBN 1311-3321.
 523. Ахмедов А., Симеонов Цв., Желева Ив. Пневмотранспортни системи за зърно, зърнени продукти и фуражни компоненти при ниска концентрация на сместа. В: Сб. доклади на студентска научна сесия - СНС'09, Русе, 2009, стр. 12-18, ISBN 1311-3321.
 524. Ахмедов А., Тужаров Кр. Експериментално изследване на осово ветроколело. В: Сб. доклади на студентска научна сесия - СНС'10, Русе, 2010, стр. 81-85, ISBN 1311-3321.
 525. Ахмедов А., Тужаров Кр. Приложение на програмния продукт COSMOSFloWorks при обтечени тела. В: Сб. доклади на студентска научна сесия - СНС'09, Русе, 2009, стр. 29-32, ISBN 1311-3321.
 526. Ахмедов А., Тужаров Кр., Попов Г., Желева И., Климентов Кл., Николаев Ив. Моделиране на течението в конфузора на аеродинамична тръба. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 50, сер. 1.2, Русе, 2011, стр. 48-53, ISBN 1311-3321.
 527. Ахмедов, А. Методика за изследване на ветроколела с вертикална ос на въртене. В: Научни трудове на РУ, том 52, сер. 1.2, Русе, 2013, стр. 107 - 112, ISBN 1311-3321.
 528. Байрямов, Станислав Г. Междуфазов пептиден синтез. Техники и приложение. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 48, серия 9, Русе, 2009, стр. 98-102, ISBN 1311-3321.
 529. Баргазов Е, Т. Узунов и О. Алипиев. Изследване и анализ на стреловите системи на порталните кранове. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2015, стр. 173-180, ISBN 1311-3321.
 530. Баргазов Е, Т. Узунов, О. Алипиев и Д. Бортяков. Сравнително изследване на стрелови системи на портални кранове. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2016, стр. 146-156, ISBN 1311-3321.
 531. Батанов С., М. Михайлов, Н. Станчева. Режимометриране на товарни автомобили по разход на гориво в реални условия на работа. В: Сборник доклади от конференция МотоАуто’2008, Русе, 2008, стр. 23-26, ISBN 1313-5031.
 532. Батанов С., Н. Михайлов, Н. Станчева, Хр. Белоев. Резултати от режимометрирането на земеделски комбайни в реални условия на работа. В: Научна конференция на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том.47, серия 1.1, Русе, 2008, стр. 103–108, ISBN 1311-3321.
 533. Батанов С., Н. Станчева, Д. Станчев, Е. Маринов. Схема на система при измерване разхода на гориво на мобилни машини с два преобразувателя. В: Trans&MOTAUTO 2006, v.1, Варна, 2006, стр. 62-65
 534. Батанов С., Т. Деликостов, А. Асенов, Д. Станчев. Изследване на турбинни преобразуватели тип АРГО за измерване разхода на гориво. В: НС при РУ “А. Кънчев”,, Русе, 2005, стр. 22-28, ISBN 1311-3321.
 535. Батанов Ст., М. Михайлов, Н. Станчева. Изпитване и усъвършенстване на системи за оценка на енергийната ефективност на мобилни машини. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на РУ, 2009, стр. 77-81, ISBN 1311-3321.
 536. Батанов Ст., М. Михайлов, Н. Станчева, С. Стоянов. Приложение на бази данни в информационни системи за контрол енергийната ефективност на мобилни машини. В: XV научно-техническа конференция с международно участие ЕКОВАРНА’2009, Варна, 2009, стр. 209-215, ISBN 954-20-00030.
 537. Бекана Д. Изследване особеностите на конструкциите на съвременната аграрно индустриална техника при поддържането им. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том …, серия …, Русе Българиа, 2015
 538. Бекана Д., Драголов Е., Монов А., Любомиров И., С.Георгиев. Контролиране елементите на технологичните параметри за определяне процентното съдържание на кадмий в желязно- никелово- кадмиевото покритие. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том …, серия …, Русе Българиа, Русенски Университет ПБ, 2015
 539. Бекана Д., Драголов Е., Монов А., Любомиров И., С. Георгиев. Контролиране елементите на технологичните параметри за определяне процентното съдържание на никел в желязно- никелово- кадмиевото покритие. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том …, серия …, Русе, Българя, Русенски университет, ПБ, 2015
 540. Бекана Д., Й. Атанасов, Ю. Ангелов. Изследване спирачната система на автомобили при годишен технически прегледи в плевенски окръг. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
 541. Бекана Д., Й. Атанасов, Ю. Ангелов. Изследване на някои свойства на отработеното двигателно масло при земеделски трактори.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
 542. Бекана, Д. Биотехничност на дойлните системи и техните елементи. В: НТ на РУ “Ангел Кънчев”, Русе РУ “Ангел Кънчев”, Русе РУ “Ангел Кънчев”, 2001, стр. Сртия 5
 543. Бекана, Д., Ж. Колев. Оптимизиране параметрите на процеса на автоматично електродъгово наваряване на износени детайли от чугун. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 52, серия 1.1, Русе, 2013, стр. 271-275, ISBN 1311-3321.
 544. Белоев Х., Б. Ангелов, В. Пенчева, И. Евстатиев. Нови моменти във взаимодействието между Русенския университет „Ангел Кънчев“ и потребителите на кадри при реализацията на завършилите студенти. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 52, серия 9, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 43-46, ISBN 1311-3321.
 545. Белоев Х., Б. Ангелов, М. Кирова, В. Пенчева, П. Даскалов. Повишаване квалификацията на новопостъпилите преподаватели - институционална рамка. В: Сборник от научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев“, Русе, Издателски център на Русенския университет „А. Кънчев“, 2014, стр. 30-36, ISBN 1311-3321.
 546. Белоев Х., В. Пенчева, П. Даскалов, Б. Ангелов, М. Кирова, И. Евстатиев. Вътрешноуниверситетска система за повишаване квалификацията на новопостъпилите преподаватели. В: Тематиче сборник от доклади от НК "Система за кариерно израстване на преподавателите във висшите училища", НВУ „Васил Левски” Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, стр. 211-218, ISBN 978-954-753-217-5.
 547. Белоев Х., В. Русева, В. Пенчева. Социална значимост на Русенския университет при обучението на студенти в областите Русе, Разград, Силистра и Търговище. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 52, серия 9, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 99-103, ISBN 1311-3321.
 548. Белоев Х., Г.Тончев, Ж.Демирев. Биологичност на почвообработващата техника и технологии. В: Русенски университет “А.Кънчев”, Научни трудове, Русе, 2001
 549. Белоев Х., Ю. Попова, В. Пенчева. Проект HEInnovate и неговият потенциал за развитието на култура на предприемачество в системата на висшето образование в България. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 54, серия 9, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 18-23, ISBN 1311-3321.
 550. Белоев Х., Ю. Попова, В. Пенчева. ДОБРИ ПРАКТИКИ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ДИАЛОГ С БИЗНЕС СРЕДИТЕ И РАБОТА СЪС СТУДЕНТИТЕ. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 54, серия 9, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 93-113, ISBN 1311-3321.
 551. Белоев Х.И., П.Т. Радулов, А.И. Атанасов, П. Д. Димитров, К. Е. Стоянов, С.Е. Иванов, И. А. Цонев. Метод и устройство за внасяне на органичното вещество или мулч в почвата. В: Официален бюлетин на Патентното ведомство на Р. България,№7, София, 2015
 552. Белоев Хр., А. Асенов, В. Пенчева. Динамични свойства на пощенски електромобил Free Duck. В: Научен семенар „Енергийна ефективност на транспорта в градски условия”, Русенски университет - Български пощи, 2009, стр. 15-18
 553. Белоев Хр., Б Ангелов, В. Пенчева. Относно връзката между мисията, целта и задачите на Русенския университет "Ангел Кънчев" и провежданото обучение. В: Сборник от научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев“, Русе, Издателски център на Русенския университет „А. Кънчев“, 2013, стр. 7-12, ISBN 1311-3321.
 554. Белоев Хр., В. Пенчева. Реална алтернатива на енергийно ефективен и екологичен транспорт в градски условия. В: Научен семенар „Енергийна ефективност на транспорта в градски условия”, Русенски университет - Български пощи, 2009, стр. 5-9
 555. Белоев Хр., В. Пенчева. Партньорство между висшите училища и бизнеса. В: Втора национална научна конференция с международно участие – Качество на висшето образование в България-проблеми и перспективи,том І, Русе, Авантгард принт ООД, 3-4 декември, 2009, стр. 63-70, ISBN 1314ß0051.
 556. Белоев Хр., Д. Бекана, И. Дудушки. Развитие на системата за сервиз на земеделската техника с използване на съвременни компютърни технологии. В: Международна научна конференция „Европейски измерения на образованието и науката”, Технически колеж – Ямбол, Тракийски университет, 2009
 557. Белоев Хр., Д. Бекана, И. Дудушки. Обща методика за оптимизиране параметрите на сервиз на земеделската техника. В: Международна научна конференция „Европейски измерения на образованието и науката”, Технически колеж – Ямбол, Тракийски университет, 2009
 558. Белоев Хр., Н. Михайлов, С. Смрикарова. М. Фъртунова. Русенский университет Ангел Канчев и интеграционные процессы в европейском образовательном пространстве. В: Международная научная конференция «Международное сотрудничество в образовании и науке», Санкт-Петербургский государственый политехнический университет, Санкт- Петербург, Русия, 2008, стр. 18-25, ISBN 978-5-94955-101-1.
 559. Белоев Хр., О. Петров. Мониторинг на системата на качеството, чрез провеждане на вътрешни одити. В: Втора национална научна конференция с международно участие – Качество на висшето образование в България-проблеми и перспективи, том ІІ, Русе, Авантгард принт ООД, 3-4 декември, 2009, стр. 13-17, ISBN 1314ß0051.
 560. Белоев Хр., Т. Пехливанова. Математичен модел за оптимизиране периодичността на техническото обслужване на машините по гранични надеждностни характеристики. В: Международна научна конференция „Европейски измерения на образованието и науката”, Технически колеж – Ямбол, Тракийски университет, 2009
 561. Белоев Хр., Т. Пехливанова. Оптимизиране на периода на експлоатация на машините. В: Международна научна конференция „Европейски измерения на образованието и науката”, Технически колеж – Ямбол, Тракийски университет, 2009
 562. Белоев Хр., Я. Илиев, Г. Костадинав. Сеялка за точна сеитба на покълнали семена от дребносеменни култури и изследване на изсяващ апарат. В: РУ “А. Кънчев”, Научни трудове, Том 41, серия 4.1, Русе, 2004, стр. 24-29
 563. Белоев, Х., Д. Бекана. Теглително съпротивление на лемежни плугове при различни почви.. В: Юбилейна научна сесия “50 години НИМЕСС”, том VІІ, серия 2, София, 1999, стр. 10-15
 564. Белоев, Х., Д. Даскалов. Предварителни изследвания на плужно тяло със спирално-винтови раздробители.. В: Юбилейна научна сесия, том ХХХV, серия 3, Русе, РУ “А. Кънчев”, 1994, стр. 8-13
 565. Белоев, Х., Хайнц Кутцбах. Травмиране на зърната на пшеницата при механични въздействия.. В: Юбилейна научна конференция, ПИ-Ямбол, Ямбол, 1995, стр. 73-79
 566. Белоев, Х., Ю. Попова, Б. Ангелов. Позициониране на Русенския университет в международни рейтингови системи. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 52, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2013, стр. 37-41
 567. Белоев, Х., Ю. Попова, В. Пенчева. Интернационализация в действие: Участие на Русенския университет в новата европейска рейтингова система U-Multirank.. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 53, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2014, стр. 17-22
 568. Белоев, Хр. Относно системите за контрол на енергийната ефективност на земеделските самоходни агрегати. В: ХІV Научно-техническа конференция с международно участие, Том ХV Транспорт, екология, устойчиво развитие, Варна, ЕКОВАРНА, 2008, стр. 223-230
 569. Белоев, Хр. Русенския университет «Ангел Кънчев» в Европейското образователно пространство. В: Пленарен доклад на Научна конференция на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том.47, серия 5.1, Русе, 2008, стр. 16 – 21
 570. Белоев, Хр. Опазване на почвата от вредни въздействия.. В: Научни трудове, том 38, серия 5, РУ “А. Кънчев”, Русе, 2001, стр. 119-124
 571. Белоев, Хр., Г. Тончев, Д. Бекана. Биологичност на земеделската техника и технологии за прибиране и съхранение на зърнено-житни култури.. В: Научни трудове, том 38, серия 5, РУ “А. Кънчев”, Русе, 2001, стр. 113-118
 572. Белоев, Хр., Д. Йорданова, Ив. Евстатиев. Концепция за система за управление на база от данни за проследяване на професионалната реализация на завършили студенти. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, Русе, 2019
 573. Белоев, Хр., Д. Йорданова, Ив. Евстатиев, В. Пенчева, Пл. Даскалов, Цв. Георгиева. Дефиниране на някои показатели за оценка на качеството на подготовка на преподавателите с оглед обучение, ориентирано към пазара на труда. В: Научни трудове на Русенски университет - 2014, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
 574. Белоев, Хр., П. Сигалов, Б. Ангелов. Университетът на Русе и страните, говорещи немски език. В: НК „Германия в българското образование“, Русе, Лени-Ал, 2014, стр. 74-78, ISBN 978-619-7058-17-8.
 575. Белфаке А. Система машини за дребно селскостопанско производство. В: Селскостопанска техника, кн. 5, София, 1991
 576. Белфаке А. Изследване и прогнозиране цената на трактори. В: СНС на Техническо училище, Русе, 1991
 577. Белфаке А., Ч. Везиров. Някои механични характеристики на почвите в Йемен. В: Научни трудове на ВТУ, Русе, 1991
 578. Бердоносова Д.Г., Ж.Пенчева. Захват Mn(II) и Eu(ІІІ) кристаллами ZnC2O4.2H2O при сокристаллизации в адсорбционно-кинетическом режиме. В: сб. “ Тезисы докладов ІІІ всесоюзной конференции по массовой кристаллизации и кристаллизационным методам разделения смеси, Черкассы, 1985, стр. 61- 62
 579. Бехчед Б., П. Петров, Т. Деликостов, Д. Станчев. Изследване на горивната икономичност на товарни автомобили в реални условия на работа. В: Научни трудове на Русенски Университет, том 47, серия 1.1, Русе, 2008, стр. 97 – 102
 580. Бехчед Б., Т. Деликостов, Д. Бекана, Д. Станчев. Относно създаването на система за превантивна диагностика на мобилни машини. В: ЕКОВАРНА’2009, Варна, 2009, стр. 275 – 282
 581. Бехчед Б., Т. Деликостов, И. Митев. Анализ на факторите влияещи върху разхода на гориво. В: Научни трудове на Русенски Университет, том 48, серия 1.1, Русе, 2009, стр. 137 – 141
 582. Бехчед Б., Т. Деликостов, И. Митев. Състояние и перспективи за развитие на диагностиката в земеделската техника,. В: Научни трудове на Русенски Университет, том 47, серия 1.1, Русе, 2008, стр. 93 – 96
 583. Бехчед Б., Т. Деликостов, Ив. Митев, Е. Енчев. Изследване влиянието на топлинните хлабини в клапановия механизъм върху разхода на гориво. В: Научни трудове на Русенски Университет, том 49, серия 1.1, Русе, 2010, стр. 77 – 81
 584. Бехчед Б., Т. Деликостов, Н. Станчева, П. Петров. Обосноваване и изследване на характеристиките на първичен преобразувател за разход на гориво. В: trans&MOTAUTO’08, София, 2008, стр. 49 – 52
 585. Бехчет Б., А. Стоянов, Б. Христов, О. Стоянов, Т. Деликостов. Influence of the technical condition of the low pressure system on the fuel supply process. IN: trans&MOTAUTO'11, Варна, 2011, pp. 41-42
 586. Бехчет Б., Хр. Белоев, Т. Деликостов, Д. Станчев. Изследване горивната икономичност на земеделски комбайни в реални условия на работа. В: TRANS & MOTAUTO `08, Technical Uniwersity, XV International scientific-technical conference, Volume 2, Technics, Sofia, 2008, стр. 77 – 81, ISBN 1313– 5031.
 587. Биволарски,Б.,Г.Куцаров,Вл.Хвърчилков. Функционални състояния на сърдечно-съдовата система на телета, родени от юници , преминали пневмомасаж на вимето през втората половина на бремеността. В: Сборник от съобщения и доклади на научно- практическа конференция на –„Ветеринарномедицински проблеми при промишленото отглеждане на новородените и подрастващи животни „12-20 май,, Русе, 1988, стр. 68-74
 588. Биволарски,Б.,Г.Куцаров,Вл.Хвърчилков. Функционални състояния на някои физиологични системи при първотелки ,отглеждани в условията на промишления комплекс. В: Сборник научни доклади и съобщения „Научно-техническия прогрес”-решаващ фактор за качеството на нов растеж в селското стопанство и хранителната промишленост,ССА,19-20 май ,, Костинброд, 1988
 589. Бобилов В., Г. Генчев, П. Мушаков, Ж. Колев, Р. Жечев, Д. Радев, Р. Кочева. Алтернативно оползотворяване на соларна топлинна енергия в съществуващи топлофикационни системи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 48, серия 1.2, Русе, 2009, стр. 8–12, ISBN 1311-3321.
 590. Бобилов В., Г. Генчев, Пл. Мушаков, П. Златев, Ж. Колев. Методика за изследване коефициента на трансформация на реверсивна термопомпа „вода – вода”. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 591. Бобилов В., Г. Генчев, Пл. Мушаков, П. Златев, Ж. Колев. Резултати от изследване коефициента на трансформация на реверсивна термопомпа „вода – вода”. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 592. Бобилов В., Д. Радев, Г. Генчев, П. Мушаков, Ж. Колев. Влияние степента на засенчване на плоски слънчеви колектори върху топлинната им ефективност. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 49, серия 1.2, Русе, 2010, стр. 19–24, ISBN 1311-3321.
 593. Бобилов В., Пл.Ялъмов, И.Илиев. Софтуерен продукт “Thermo King” за анализ, диагностика и настройка на вътрешни отоплителни инсталации. В: Научна конференция на ЕМФ`97, 17-21.09.1997, Созопол, Сборник доклади, т.ІІ, ТУ-София, 1997, стр. 3-9, ISBN 1310-9405.
 594. Бобилов В.В., Г.Д. Генчев, Е.И. Велева. Проблеми при централизираното пароснабдяване през летния период на годината. В: Научна конференция ЕМФ’98 с международно участие, ТУ-София, том I, Созопол, 1998, стр. 5-11
 595. Бобилов, В., Г. Генчев, Пл. Мушаков, П. Златев, Ж. Колев. Методика за изследване коефициента на трансформация на реверсивна термопомпа „вода – вода”. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 50, серия 1.2, Русе, 2011, стр. 8-12, ISBN 1311-3321.
 596. Бобилов, В., Г. Генчев, Пл. Мушаков, П. Златев, Ж. Колев. Резултати от изследване коефициента на трансформация на реверсивна термопомпа „вода – вода”. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 50, серия 1.2, Русе, 2011, стр. 13-17, ISBN 1311-3321.
 597. Бобилов, В., Д. Радев, Ж. Колев, П. Златев, Г. Генчев, Пл. Мушаков. Особености при газозахранване на консуматори по пръстеновиден контур. В: Научни трудове на РУ, том 50, серия 1.2, Русе, 2012, стр. 78-82, ISBN 1311-3321.
 598. Бобилов, В., П. Златев, Ж. Колев, П. Мушаков. Водоструен подгревател за утилизация на отпадна топлина. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 53, серия 1.2, Русе, 2014, стр. 74-77, ISBN 1311-3321.
 599. Бобилов, В., П. Златев, Ж. Колев, Пл. Мушаков, Г. Генчев. Анализ на топлинните загуби на блокова топлофикационна абонатна станция. В: Сборник доклади „Топлотехника”, година 4, книга 2, Национално научно техническо дружество (Национален комитет по ТММ), Технически Университет – Варна, 2013, стр. 20 – 23, ISBN ISSN:1314-2550.
 600. Бобилов, В., П. Златев, Ж. Колев, Пл. Мушаков, Г. Генчев. Изследване на слънчева термична инсталация с допълнителен енергиен източник термопомпа „вода-вода”. В: Научни трудове на РУ, том 50, серия 1.2, Русе, 2012, стр. 83-89, ISBN 1311-3321.
 601. Бобилов, В.В. Относно топлинната ефективност на смесителен струен подгревател. В: Юбилейна научна сесия “120г. от Априлското въстание”, ВВОВУ”В. Левски” – В. Търново, В. Търново, 1996
 602. Бобилов, В.В. Утилизация на акумулираната топлинна енергия в строителните конструкции на топлофицирани обекти през летния период на годината. В: Юбилейна научна сесия “120г. от Априлското въстание”, ВВОВУ”В. Левски” – В. Търново, В. Търново, 1996
 603. Бобилов, В.В. Битовите топлофикационни съоръжения като охлаждаща система през лятото. В: Научна конференция “ЕМФ’96”, ТУ – София, Сб. доклади, том ІІ, София, 1996, стр. поз.16
 604. Бобилов, В.В. Усъвършенствуван експлоатационен режим на елеваторна двутръбна отоплителна инсталация. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев” - Русе, том ХХХV, серия 5,, Русе, 1994, стр. стр.108-114
 605. Бобилов, В.В. Камерна пещ на парогенератор с вътрешно регулируема аеродинамика. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев” - Русе, том ХХХV, серия 5, Русе, 1994, стр. стр. 128-134
 606. Бобилов, В.В. Стационарно температурно поле в двужилен проводник. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев” - Русе, том ХХХІV, Русе, 1990
 607. Бобилов, В.В. Определяне топлинните загуби на сгради по окрупнени показатели. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев” - Русе, том ХХХІV, Русе, 1990
 608. Богомилов, Б., Б Колев, Т Тодоров. ТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА КАНАЛИТЕ В МАТРИЦА НА МАШИНА ЗА ГРАНУЛИРАНЕ. В: 55-та годишна конференция на Русенския университет ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ-ИНОВАТИВНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев”, 2016, стр. 102, ISBN 1311-3321.
 609. Богомилов, Б., Б. Колев, Т. Тодоров. Теоретични предпоставки за определяне параметрите на каналите в матрица на машина за гранулиране. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Издателски център при РУ, 2016, стр. 114-120, ISBN 1311-3321.
 610. Бойкова, П., Г.В. Митев, М. Михайлов. Водната ерозия и деградация на земеделските земи. В: Сборник доклади от СНС на РУ, 2008, Печатна база към РУ, 2008, стр. 12-19, ISBN 1311-3321.
 611. Борисов Б.Г.,С.Й.Митев, М.А.Овчаров, И.С.Христаков. METHOD FOR QUALITY ASSURANCE FOR CUTED ROUGH FODDER МЕТОД ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО ПРИ НАСИТНЯВАНЕ НА ГРУБИ ФУРАЖИ. В: II-ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE AGRICULTURAL MACHINERY,19-20.06.2014 Varna, Bulgaria, PROCEEDINGS-SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, 5,2014, SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, 2014, стр. 50-52, ISBN 1310 – 3946.
 612. Борисов, Б., Б. Колев, Кр. Братоев. Теоретично моделиране влиянието на съпротивлението при движение на земеделската техника. В: International Scientific and Technical Conference Proceedings Agricultural Machinery, Varna-Bulgaria, SCIENTIFIC TECHICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, Научни известия, брой 5, 2013, стр. 81-85, ISBN 1310-3946.
 613. Борисов, Б., Ив. Георгиев. Теоретични аспекти към проектирането на селскостопанските машини. В: Научни трудове, том XXXV, серия 3, Селскостопанско машиностроене, ВТУ " А.Кънчев", Русе, ВТУ " А.Кънчев", Русе, 1994, стр. 44-50
 614. Борисов,Б., Б.Колев, Ал. Стоянов, Св. Митев. Проучване и анализ за приложение на международни стандарти при изпитване на трактори в България. В: Научни трудове на Русенския университет, том 52, серия 1.1, Издателски център на РУ, гр. Русе, 2013, стр. 152-157, ISBN 1311-33.
 615. Борисов,Б., Вл. Булгаков, А. Борис. Аналитическое исследование взаимодействия рабочего элемента очистителя головок корнеплодов. В: Научни трудове на Русенския университет, Русенски университет "А.Кънчев", том 52, серия 1.1, Издателски център на РУ, 2013, стр. 16-21, ISBN ISBN ISSN 1311-33.
 616. Боян Богомилов. Предимства на гранулирания птичи тор. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 1.1, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев”, 2015, стр. 53 до 57, ISBN 1311-3321.
 617. Братанов Д., К. Стойчев, Ст. Бурджиев, Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Георгиев, Г. Дамянов. Preventing explosive preparation placement trough examination and research. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 341-345, ISBN 1313-8308.
 618. Братоев К., А. Митков, Хр. Белоев. Влияние на фракциите на семената на царевицата върху качествата на работа на пневматичните сеещи апарати. В: Proceedings of the union of scientists, Second conference, Energy efficiency and Agricultural engineering, Rousse, 2004, стр. 766-773
 619. Братоев, К. Изследване на възможността за разделяне на семената на царевица на фракции с помощта на въздушен поток. В: Науч.тр.на РУ”Анг. Кънчев”, Русе, 2004
 620. Булгаков,Вл., А.Борис, Б.Бoрисов. Результаты экспериментальных исследований рабочего органа для уборки ботвы сахарной свеклы. В: Научни трудове на Русенския университет, Издателски център на РУ, гр. Русе, том 52, серия 1.1, 2013, стр. 11-15, ISBN 1311-3321.
 621. Бурджиев С. М. Филипова. Възможности за международното сътрудничество при трансгранични и трансрегионални преносr на опасности. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев“, Русе, 2014
 622. Бурджиев С., Г. Георгиев, Д. Братанов. Системи за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия - състояние и перспективи. В: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, стр. 291-298, ISBN 1313-8308.
 623. Бурджиев С., К. Стойчев, Д. Братанов, Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Дамянов, Г. Георгиев. Complex analysis and evaluation of hazardous environment. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 323-330, ISBN 1313-8308.
 624. Бурджиев Ст., Д. Братанов, К. Стойчев, Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Георгиев, Г. Дамянов. Strengthening the disaster response capacity of the Republic of Bulgaria in context of the development of social and economical prosperity. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 346-350, ISBN 1313-8308.
 625. Бурджиев, С. Д. Аспекти на вътрешната политика на Р. България в областта на намаляване на риска и последиците от бедствия с природен и технологичен характер. В: Научни трудове на Русенски университет, гр. Русе, 2012, стр. 55-60, ISBN 1311-3321.
 626. Бурджиев, С. Д. Програмно-целеви метод за предотвратяване на природни и предизвикани от човека бедствия. В: Научни трудове на Русенски университет, гр. Русе, 2012, стр. 61-65, ISBN 1311-3321.
 627. Бурджиев, С. Д., Г. Георгиев. Национална система за комплексен мониторинг. В: Сборник с материали от трета национална конференция с международно участие „Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност, гр. София, 2013, ISBN 1313-8308.
 628. Бурджиев, С. Д., Г. Георгиев. Международни интеграционни процеси за защита при бедствия. В: Научни трудове на Русенски университет, гр. Русе, 2012, стр. 66-70, ISBN 1311-3321.
 629. Бурджиев, С. Д., Д. Недевски. Влияние на обекти от критичната инфраструктура върху възникването и развитието на радиационна и химическа обстановка на територията на страната. В: Научна конференция „Управление на знанието в системата за сигурност – наука и образование, София, Военна академия „Георги Стойков Раковски”, 2011, стр. 256-264, ISBN 978-954-9348-27-9.
 630. Бурджиев, С. Д., Д. Недевски. Направления за изграждане на държавната политика за намаляване на риска и последствията от бедствия и аварии с природен техногенен характер. В: Научна конференция „Управление на знанието в системата за сигурност – наука и образование", София, Военна академия „Георги Стойков Раковски”, 2011, стр. 251-255, ISBN 978-954-9348-27-9.
 631. Бурджиев, С. Д., Л. Симеонова. Ядрени и радиационни аварии, причини за възникване, характеристика на радиоактивното замърсяване на обектите и околната среда и защита. В: Сборник от научно-практическа конференция по проблемите на сигурността и отбраната на страната „Сигурност в Югоизточна Европа”, София, 2010
 632. В. Бобилов Я. Дочев, , Г. Генчев, П. Мушаков. Възможности за повишаване енергийната ефективност на лентова сушилня за каолин тип “Cibec.. В: НК на Русенски университет, Русе, 2002, ISBN 1311-3321.
 633. В. Бобилов, Я. Дочев, Г. Генчев, П. Мушаков. Енергоефективни условия за промишлено съхранение на YSOCIANATE. В: НК на Русенски университет, Русе, 2006, ISBN 1311-3321.
 634. В. Яков, Н. Новаков, Г. Попов. Автоматизация при тестовите изпитания на ремонтирани потопени помпени агрегати. В: International Scientific Conference EE&AE 2006,, Rouse, 3-5 June, 2006, стр. 671-675
 635. В.Дочев, Т.Петрова,А.Атанасов. Студоустойчивост на районирани сортове зимна обикновена пшеница (Triticum aestivum l.). В: Изследвания върху полските култури, Том V, Книжка 1,, Генерал Тошево, 2009, стр. 45-49,
 636. В.Иванов, В.Хаджиилиев, В.Славова, М.Филипова,. Лиофилизирани кръв и плазмени протеини като сорбенти за противогази –механизъм на сорбция. В: Международна научна конференция “UNITEH’02”, PROCEDINGS, София, 2002
 637. В.Колев,М.Маркарян ,Ат.Павлов, Вл.Хвърчилков,Л.Янкулова. Разпространение на салмонелозите по животни и екологични обекти в Русенски окръг през периода 1971-1981г.. В: Трета научно-практическа конференция ,12-13 май ,ХЕИ-Русе, Русе, 1988, стр. 51-57
 638. Василев Т., Д. Бекана, Ж. Колев. Изследване възможностите за възстановяване на износени и дефектирали чугунени детайли от аграрно индустриална техника. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 49, серия 1.1, Русе, 2010, стр. 66–71, ISBN 1311-3321.
 639. Василев, К.А., Г. В. Митев, Хр. Христов. Влияние на алтернативните методи за точна сеитба върху някои от икономическите показатели при отглеждане и прибиране на слънчоглед. В: Сборник доклади от НК на РУ, РУ, 2009
 640. Василев, К.А., Г.В. Митев,. Обосновка на рационална технология за механизирано производство на луковици от луковични цветя. В: Юбилейна научна сесия на НИМЕСС, София, София, НИМЕСС, 1990
 641. Василев, М., Р. Рачева, П. Коев. Оптимизационен синтез на механизъм за сгъване на инвалидна количка. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2004, стр. 193-197, ISBN 1311-3321.
 642. Василева Ц.,К.Стоянов. Техника и технологии за инкубиране на яйца.,. В: Сборник с доклади от Студентска научна сесия, Русенски университет, Русенски университет, 2009, стр. 59-65
 643. Ватин Н., Хр. Белоев, Н. Михайлов, М. Илиев. Руско – българско сътрудничество в областта на подготовката на кадри за строителството на АЕЦ Белене, Булатом, Международен енергиен форум. В: Златни пясъци, 27-29 май, България, 2009
 644. Везиров Ч. З. Някои особености на механизираното земеделие при изследванията и представянето на резултатите от тях. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2016, ISBN 1311-3321.
 645. Везиров В., Бр. Нейков и др. За сравнението на тракторния транспорт извън трайната пътна мрежа. В: Научни трудове на ВНВУ, Велико Търново, 1988
 646. Везиров В., Кр. Найденов и др. За допустимата скорост на движение на транспортни агрегати. В: Научни трудове на МЕИ, София, 1987
 647. Везиров Ч, К Стоянов, Б Нейков. Приложение на електронни таблици при запасяване с горивото за растениевъдството. В: Сборник на научни трудове от научна конференция, Печатна база на РУ, 2003, стр. 53-57
 648. Везиров Ч. Проектиране на съвместната работа на транспортни средства с електронни таблици. В: Научни трудове на ВВОВУ, Велико Търново, 1997
 649. Везиров Ч. Определяне на предавателното число на трансмисията на натоварване в движение превозно средство. В: Научни трудове на ВВОВУ, Велико Търново, 1996
 650. Везиров Ч. Алгоритъм за решаване на проблеми при вероятностна информация. В: Научни трудове на ВВОВУ, Велико Търново, 1996
 651. Везиров Ч. Производителност при технологични процеси с едновременно транспортно обслужване. В: Научни трудове на ВВОВУ, Велико Търново, 1996
 652. Везиров Ч. Промени в подготовката на висшисти и особености при инженерите за земеделието. В: Научни трудове на НИМЕСС, София, 1996
 653. Везиров Ч. парк. НТВНВУ "Васил Левски", 1988. (кн. 4, 1987?) За разработката на технически нормативи за управление на механизацията в селското стопанство. В: Научни трудове на ВТУ, т. 30, сер.1, Русе, 1988
 654. Везиров Ч. Разпределяне на агрегатите за изпълнение на механизираните работи по полета. В: Научни трудове на ВТУ, т. 14, сер. 1, Русе, 1986
 655. Везиров Ч. За възпроизвеждане на времената при моделиране на производствено-транспортни процеси. В: Научни трудове на ВТУ, т. 17, сер. 1, Русе, 1985
 656. Везиров Ч. Някои въпроси при изграждане на моделираща система за производствено-транспортни процеси. В: Научни трудове на ВНВУ, Велико Търново, 1984
 657. Везиров Ч. За механизираното проектиране на технологични карти за растениевъдството. В: Научни трудове на ВТУ, т. 16, сер. 3, Русе, 1984
 658. Везиров Ч. За резервирането на ресурси при изпълнението на механизираните полски работи. В: Научни трудове на ВТУ, т. 16, сер. 3, Русе, 1984
 659. Везиров Ч. За изчисляването на общия кпд и ефективната мощност на теглително-приводен агрегат. В: Научни трудове на ВНВУ, Велико Търново, 1982
 660. Везиров Ч. Моделиране работата на машинно-тракторен агрегат за растителна защита. В: Научни трудове на ВТУ, т. 23, сер. 3, Русе, 1981
 661. Везиров Ч. Особености при диференциране и усредняване на нормите за механизираните работи в растениевъдството. В: Научни трудове на ВТУ, т. 22, сер. 1, Русе, 1980
 662. Везиров Ч. За проектирането на машинно-тракторен парк за аграрно-промишлените комплекси. В: Х републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти от селското стопанство и хранителната промишленост, Пловдив, 1979
 663. Везиров Ч. За приложението на частни алгоритми при проектирането на машинно-тракторен парк. В: Х републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти от селското стопанство и хранителната промишленост, Пловдив, 1979
 664. Везиров Ч. За аналитичното определяне на допустимото и оптималното натоварване на дизелов двигател. В: Научни трудове на ВНВУ, Велико Търново, 1979
 665. Везиров Ч. За имитационното изследване устойчивостта на плуг във вертикалната равнина. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т. 21, сер. 1, Русе, 1979
 666. Везиров Ч. Някои възможности за приложението на математическото програмиране при диференциране на техническите норми. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т. 19, сер. 7, Русе, 1977
 667. Везиров Ч. Влияние на буксуването върху някои експлоатационни показатели на тракторния транспортен агрегат. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т. 18, сер. 5, Русе, 1974
 668. Везиров Ч. З. Някои особености на механизираното земеделие при изследванията и представянето на резултатите от тях.. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2016, ISBN ISBN 1311-3321.
 669. Везиров Ч., А. Атанасов. Използване на компенсатори за ритмична работа при прибиращо-транспортни процеси.. В: Трудове на научната сесия, РУ, Русе,България, 2003
 670. Везиров Ч., А.Атанасов, Д. Кехайов. Възпроизвеждане на взаимодействието на техниката в свързани транспортно-прибиращи процеси.. В: Юбилейна научна конференция “Състояние и проблеми на аграрната наука и образование”,, Аграрен Университет- Пловдив,, 2005, стр. 239-244
 671. Везиров Ч., А.Атанасов, П.Радева. За необходимостта от информация за селскостопанска дейност: анкетно проучване. В: Научни трудове на РУ&СУ2010., Русе, 2010, стр. 20 - 27
 672. Везиров Ч., Христов Х. Я. Предпоставки за обоснован избор на техника за селското стопанство. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2012, стр. 150 - 154
 673. Везиров Ч., А. Атанасов, В. Спиридонов. Графично представяне на пряко транспортно обслужване на прибиране с бункерни комбайни в полевъдството. В: Научни трудове на Русенски университет "А. Кънчев", Русе, 2016, ISBN ISBN 1311-3321.
 674. Везиров Ч., А. Атанасов, В. Спиридонов. Графично представяне на пряко транспортно обслужване на прибиране с бункерни комбайни в полевъдството.. В: Научни трудове на Русенски университет "А. Кънчев",, Русе, 2016
 675. Везиров Ч., А. Белфаке. За енергетичния модел на селскостопанските агрегати. В: Научни трудове на ВТУ, Русе, 1991
 676. Везиров Ч., А.Атанасов. За достоверността на изследването. В: Трудове на научната сесия РУ’, Русе, 2004
 677. Везиров Ч., А.Атанасов, П. Радева. Кинематика на завоите на енергетични средства в полето при движение с отиване и връщане. В: сборник с доклади от Научна Конференция – РУ & СУ’11., Русе, 2011, стр. 29 - 34
 678. Везиров Ч., А.Атанасов, Хр. Я. Христов. Точност на данните при пресмятане на агрегати за оран. В: Научна Конференция – РУ & СУ’11, Русе, 2011, стр. 16 - 21
 679. Везиров Ч., Ат. Атанасов. Проектиране на транспортното обслужване в земеделието. В: Научна конференция в Добрич, Добрич, 2001
 680. Везиров Ч., Б. Пенев. Модели на машиноизползване според целевите функции и ограниченията. В: Научни трудове на ВТУ, т. 15, Русе, 1983
 681. Везиров Ч., Б. Пенев и др. За прогнозирането на буксуването при селскостопанските трактори. В: Научни трудове на НИМЕСС, София, 1989
 682. Везиров Ч., Бр. Нейков. Оптимизиране чрез приближени методи на превозите при екстремни условия. В: НТВНВУ, Долна Митрополия, 1985
 683. Везиров Ч., Бр. Нейков и др. За ефективността на агрегатите за разхвърляне на минерални торове. В: Сб. "Втора научна конференция на младите научни работници и специалисти от селскостопански институти и учреждения. ИППД "Н. Пушкаров", София, 1986
 684. Везиров Ч., Бр. Нейков и др. За изменението на задълбаващия момент при МТЗ-80 с плуг ПН-4-25М. В: Научни трудове на ВТУ, т. 17, сер. 1, Русе, 1985
 685. Везиров Ч., Бр. Нейков и др. Рационализиране на транспортно-разпределителните процеси в селското стопанство. В: Научни трудове на МЕИ, София, 1985
 686. Везиров Ч., Бр. Нейков и др. Някои характеристики при завиване на колесни трактори. В: Научни трудове на ВНВУ, Велико Търново, 1984
 687. Везиров Ч., В. Вълчев. За разпределяне на ресурсите за механизираните селскостопански работи по денонощия. В: Научни трудове на ВТУ, Русе, 1989
 688. Везиров Ч., В. Вълчев. Оптимални срокове за изпълнение на селскостопанските работи в България. В: Научни трудове на НИМЕСС, София, 1989
 689. Везиров Ч., В. Лашев. Методи за снемане кинематични характеристики на мобилни средства. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2005
 690. Везиров Ч., В. Лашев, Б. Нейков. Управление на безопасността при проектиране на движението по пътища. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2005
 691. Везиров Ч., Вл. Тодоров и др. За представянето на теглителните характеристики. В: Научни трудове на ВТУ, т. 30, сер. 1, Русе, 1988
 692. Везиров Ч., Г. Митев. За проектирането на полската пътна мрежа. В: Научни трудове на ВВОВУ, Велико Търново, 1998
 693. Везиров Ч., Г. Митев. Електронни таблица за пресмятане на технологични карти в растениевъдството. В: Научна конференция по селскостопанско инженерство “Надеждност, ремонт, експлоатация”, Русе, 1998
 694. Везиров Ч., Д. Георгиев. Алгоритъм на Фогел при разпределение на агрегатите и реализирането му. В: Научни трудове на ВТУ, т. 16, сер. 3, Русе, 1984
 695. Везиров Ч., И. Станев, Р. Козлев, Р. Кожухаров. Информационно осигуряване на аграрното инженерство в България с помощта на ИНТЕРНЕТ. В: Научна конференция по селскостопанско инженерство “Надеждност, ремонт, експлоатация”. Русенски Университет, Русе България, 1999, стр. 6 - 12
 696. Везиров Ч., Й. Смилов. За пресмятането на орни агрегати при променливо съпротивление. В: Научни трудове на ВТУ, т. 25, сер. 3, Русе, 1994
 697. Везиров Ч., Й. Смилов. работа на частични характеристики на дизелов двигател и ефективност на селскостопанския агрегат. В: Научни трудове на ВТУ, т. 25, сер. 3, Русе, 1994
 698. Везиров Ч., Й. Смилов. Опростено определяне на някои показатели за трактор в експлоатационни условия. В: Научни трудове на ВТУ, т. 25, сер. 3, Русе, 1994
 699. Везиров Ч., К Стоянов. Потребност от дизелово гориво в растениевъдството с оглед запасяването и разумното му разходване. В: Сборни научни доклади от Международна научна конференция, Печатна база на Лесотехнически уневурсиитет - София, 2003, стр. 259-261
 700. Везиров Ч., М.Михайлов, Д.Кехайов. Переспективи на сътрудничеството в Югоизточна Европа между инженерите в земеделието. В: Научни трудове на Аграрен университет Пловдив, т. XLVI, кн.5, Пловдив, 2000, стр. 79 - 82
 701. Везиров Ч., Нейков Б. и др. Сцепление и управляемост на колесна ходова система при навесен агрегат. В: Научни трудове на ВТУ, Русе, 1990
 702. Везиров Ч., П. Д. Димитров П. Д., Х.Я. Христов. Класификация и избор на машини за досеитбена обработка на почвата с пасивни работни органи. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2012, стр. 155 - 159
 703. Везиров Ч., Р. Козлев. За подготовката на инженери по въпросите на транспорта. В: Научни трудове на НИМЕСС, София, 1999
 704. Везиров Ч., Р. Козлев, И. Станев. Моделиране траекторията на завиване на мобилни средства. В: Научни трудове Том 37, Серия 1. Техника и технологии в земеделието. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 204-209
 705. Везиров Ч., Р. Козлев, К. Стоянов. Диагностична експертна система за селскостопанската техника и възможност за обучение на нейните създатели и потребители. В: ЕЕ§АЕ, Русе, 2002
 706. Везиров Ч., С. Савова и др. Алгоритъм, моделиращ техническото обслужване на разсъсредоточени технически средства. В: Научни трудове на ВНВУ, Велико Търново, 1984
 707. Везиров Ч., С. Савова и др. Подготовка на статистическо моделиране техническото обслужване на разсъсредоточени технически средства. В: Научни трудове на ВНВУ, Велико Търново, 1982
 708. Везиров Ч., Ст. Гацова. Електронни норми за земеделието - възможност и полезност. В: Научни трудове на НИМЕСС, София, 1996
 709. Везиров Ч., Ст. Гацова, Бр. Нейков, Б.Пенев. Автоматизирано определяне на параметри на мобилни агрегати и нормиране на селскостопанските работи. В: Научни трудове на ВТУ, т. 28, сер. 1, Русе, 1990
 710. Везиров Ч., Т. Христова. Някои особености на обслужването на сложни обекти от гледна точка на българския потребител. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2013, стр. 131 - 135
 711. Везиров Ч., Ф. Ш. Нгия. За терминологията при технологичното обновяване и проектиране. В: Конференция на ИППКУП, Ямбол, 1989
 712. Везиров Ч., Ч. В. Вин и др. За приблизителното определяне на механичния коефициент на полезно действие за трансмисията. В: Научни трудове на НИМЕСС, София, 1989
 713. Везиров, Ч., Б. Колев. За надеждността при различна интензивност на откази и възстановяване през денонощието. В: Юбилейна научна сесия на ВВОВУ, Велико Търново, 1993, ISBN 0861-9115.
 714. Везиров, Ч., Б. Колев и др. За проектиране надеждността на система от мобилни средства. В: Юбилейна научна сесия на ВВОВУ, Велико Търново, 1993, ISBN 0861-9115.
 715. Везиров, Ч., Б. Колев и др. Избор на технологичен вариант за селскостопанското производство. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”. –Русе, т. XXVIII, сер. 1, Русе, 1990, ISBN 1311-3321.
 716. Везиров, Ч., Б. Колев. Взаимно разположение и транспорт между машините. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXVII, серия 1, Русе, 1989, ISBN 1311-3321.
 717. Везиров, Ч., К Стоянов, И Христаков. Изисквания към на продуктите в българското земеделието. В: Сборник на научни трудове от научна конференция РУ, Русенски университет, Печатна база на РУ, 2008, стр. 42-46
 718. Везиров, Ч.,К.Стоянов. Понятия за диагностика в някои европейски езици. В: Н а у ч. конф.’ Добрич, Добрич, 2001
 719. Великова Д., Хр. Я. Христов. Формите на стопанска дейност в българското земеделие като предпоставка за ефективно машиноизползване. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2013, стр. 126 - 130
 720. Венев М., Ил. Илиев, В. Камбурова, А.Терзиев, Ст. Лазаров. изследване на ефективността на оребрени термосифонен водонагревател при различни режими на работа на парогенератор ПКГ-4. В: XIX Научна конференция с международно участие, Созопол, ТУ-София, 2014, стр. 240-248, ISBN 1314-5371.
 721. Венев,Ст., Вл.Хвърчилков, Т.Барбалов. Проучвания върху смущенията в заплождането на свинете в Нуклеусова база. В: Сборник –доклади „Четвърти симпозиум на младите научни работници и специалисти в системата на ДО”Вет.дело”, Казанлък, 1988, стр. 132-138
 722. Венев,Ст.,А.Павлов,Вл.Хвърчилков,В.Филипов,Ст.Станчев, Е.Молнар,Ц.Димитрова,Б.Димитров ,Й.Данев ,М.Миледжийска. Клинико-фармакологично изпитване на РИФАВЕТ маслена суспензия при селскостопански животни.. В: Отчет за завършена научноизследователска задача,възложител НИИА-Разград, изпълнител РНИВМИ-Русе,февруари, Разград, 1993, стр. 57с
 723. Венев,Ст.,Вл.Хвърчилков. Репродуктивни смущения при свинете в частна ферма.. В: Доклади юбилейна научна конференция с международно участие „60 години Районна ветеринарна станция-Варна”,, Варна, 1999, стр. 139-143
 724. Венев,Ст.,М.Маркарян,Вл.Хвърчилков. 60 години Районен ветеринарномедицински институт –Русе. В: Втори симпозиум по история на ветеринрната медицина -21-22 октомври, София, 1993
 725. Вин Ч., Ч. Везиров. За степента на използване на сменното време за механизираните работи. В: Научно-практическа конференция по селското стопанство, Чирпан, 1988
 726. Вин Ч., Ч. Везиров, В. Вълчев. За определяне технико-икономическите възможности на селскостопанските агрегати. В: XV републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, Албена, 1979
 727. Владимиров В., Н. Ковачев. Информационната несигурност на индискретно - измервани шумови имисии. Част I. Измерване и метод за оценка на несигурността. В: Сборник научни трудове от научна конференция “Проблеми на информационната сигурност през XXI век”. НВУ “ В. Левски”, Шумен, 2011, стр. 228-236, ISBN 978-954-9681-49-9.
 728. Владимиров В., Н. Ковачев. Информационна несигурност на индискретно - измервани шумови имисии. Част II. Оценка на несигурността. Измерване и метод за оценка на несигурността. В: Сборник научни трудове от научна конференция “Проблеми на информационната сигурност през XXI век”. НВУ “ В. Левски”, Шумен, 2011, стр. 236-245, ISBN 978-954-9681-49-9.
 729. Владимиров В., Ч. Везиров. Моделиране на напречната устойчивост на колесен трактор с ЦЕИМ. В: Научни трудове на ВТУ, т. 23, сер. 2, Русе, 1981
 730. Владимиров Л., В. Томов, М.Тодорова. Неопределеност и неяснота в оценката на риска от трансгранично екологично опасни обекти. В: Научна конференция “Проблеми на информационната сигурност през ХХІ век”. Сборник научни трудове, Шумен, Национален военен университет „Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО и КИС”, 2011, стр. 222-238, ISBN 978-954-9681-49-9.
 731. Владимиров Л., Н. Ковачев, П. Мънев, В. Томов. Безопасность эргономических систем сооружений защиты окружающей среды. В: 79 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті, Частина II, Київ, НУХТ, 2013, стр. 717-719
 732. Владимиров Л., П. Мънев, Н. Ковачев, В. Томов. Структура риска в производстве. В: 79 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті, Частина II, Київ, НУХТ, 2013, стр. 719-720
 733. Владимиров, Л. Моделиране на структурата на действие на екологично опасни събития в гранична зона. Част ІІ. Модели на въздействията. В: Сборник научни трудове от Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на Национален военен университет „Васил Левски”, Велико Търново, Национален военен университет „Васил Левски”, 2012, стр. 87-98, ISBN 978-954-753-095-9.
 734. Владимиров, Л. Аналитични модели на опасностите и заплахите за околната среда в гранична зона. В: Сборник научни трудове от Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на Национален военен университет „Васил Левски”, Велико Търново, Национален военен университет „Васил Левски”, 2012, стр. 109-117, ISBN 978-954-753-095-9.
 735. Владимиров, Л. Риск за запалване на текстилни, хартиени и дървесни материали при електродъгово заваряване. В: Сборник научни трудове, посветен на 130-годишнината от рождението на академик Кирил Попов, том 2, Шумен, Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски", 2011, стр. 103-109, ISBN 1314-3921.
 736. Владимиров, Л. Оценка на риска за замърсяване на въздуха от ацетилено – кислородно рязане. В: Сборник научни трудове, посветен на 130-годишнината от рождението на академик Кирил Попов, Шумен, Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски", 2011, стр. 110-118, ISBN 1314-3921.
 737. Владимиров, Л. Бедствия – терминологичен анализ. Част ІI. Катастрофи и аварии. В: Национален военен университет “Васил Левски”, Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция, том 4, Велико Търново, 2010, стр. 241-251, ISBN 978-954-753-095-9.
 738. Владимиров, Л. Метод за моделиране на критичностите в кризисни ситуации. В: Икономически университет. Световната криза и икономическото развитие. Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция, том 2, Варна, 2010, стр. 432-443, ISBN 978-954-21-0489-6.
 739. Владимиров, Л. Неопределеност и неяснота на рискинформационния фонд в екологичната сигурност. В: Съюз на учените в България-секция «Сигурност и отбрана», Сборник «Изграждане на сигурност, базирана на знания-предизвикателства и възможности», София, 2010, стр. 273-277, ISBN 978-954-9348-27-9.
 740. Владимиров, Л. Относно сигурността на критичната инфраструктура. В: Сборник доклади на Научна конференция с международно участие, Бургас, Бургаски свободен университет, 2010, стр. 323-330, ISBN 978-954-9370-87-4.
 741. Владимиров, Л. Ситуационно моделиране на риска. Част ІІ. Параметри и променливи. В: Научни трудове Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 49, серия 1.2, Русе, 2010, стр. 129-133, ISBN 1311-3321.
 742. Владимиров, Л. Ситуационно моделиране на риска. Част ІІІ. Функции и процедура. В: Научни трудове Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 49, серия 1.2, Русе, 2010, стр. 134-139, ISBN 1311-3321.
 743. Владимиров, Л. Систематизация на научните приноси в изследвания на риска. В: Научни трудове на Русенския университет, 2009, том 48, серия 1.2, Русе, 2009, стр. 137-143, ISBN 1311-3321.
 744. Владимиров, Л. Филтриране в рискметрията. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 47, серия 1.2, Русе, 2008, стр. 146-150, ISBN 1311-3321.
 745. Владимиров, Л. Оценка на риска за запалване на материали при абразивно рязане с ъглошлайф. В: Годишник на Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, том ХІV, Варна, 2008, стр. 316-325, ISBN 1310-800 X.
 746. Владимиров, Л. Систематизация на методите за риск анализи. Част І. Категория, клас, обект и предмет на риск анализа. В: Технически университет, Международна научна конференция “Унитех 07”, Габрово, 2007, стр. 289-295, ISBN 978-86-6075-007-7.
 747. Владимиров, Л. Систематизация на методите за риск анализи. Част ІІ. Област, обхват, приложна икономическа дейност и ранг на риск анализа. В: Технически университет, Международна научна конференция “Унитех 07”, част ІІ, Габрово, 2007, стр. 296-301, ISBN 978-86-6075-007-7.
 748. Владимиров, Л. Моделиране на критичностите. В: Механика, транспорт, комуникации, Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” , брой 3, Част І, Извънредно издание на XVI международна научна конференция “Транспорт 2007”, София, 2007, стр. 16-21, ISBN 1312-3823.
 749. Владимиров, Л. Количествена оценка на критичността. В: Българска академия на науките, Център за изследвания по национална сигурност и отбрана, Втора научна-практическа конференция по управление в извънредни ситуации, София, 2007, стр. 172-179, ISBN 978-954-91827-1-2.
 750. Владимиров, Л. Моделиране на риска от замърсяване на води от р. Дунав с кланична кръв. В: 27 th DRC Annual Meeting and conference. University of Ruse, Publishing Center, Ruse, 2007, стр. 218-225, ISBN 1311-3321.
 751. Владимиров, Л. Несигурност в изследването на риска. Част І. Ентропийност, йерархичност, комплектност, променливост и незнание. В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Шумен, Университетско издателство, 2006, стр. 52-61, ISBN 1311-834X.
 752. Владимиров, Л. Несигурност в изследването на риска. Част ІІ. Лингвистична неяснота, информационни различия и нормативност. В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Шумен, Университетско издателство, 2006, стр. 62-77, ISBN 1311-834X.
 753. Владимиров, Л. Оценка на риска за замърсяване на въздуха от ацетилено-кислородно рязане.. В: Шуменски университет, Факултет по математика и информатика, МАТТЕХ 2010, Сборник научни трудове, том 2, Шумен, 2010, стр. 110-118, ISBN 1314-3921.
 754. Владимиров, Л. Бедствия – терминологичен анализ. Част І. Социални аспекти. В: Национален военен университет “Васил Левски”, Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция, том 4, 2010, Велико Търново, 2010, стр. 230-240, ISBN 978-954-753-095-9.
 755. Владимиров, Л. Моделиране на риска при строително – монтажни работи. В: Наука и икономика, Строително предприемачество и недвижима собственост, Варна, 2009, стр. 149-161, ISBN 978-954-21-0317-2.
 756. Владимиров, Л. Оценка на риска при огневи работи в строителството. Част ІІ. Експериментално изследване и оценка. В: Строително предприемачество и недвижима собственост, Сборник с доклади от научна конференция с международно участие-ноември 2008, Наука и икономика, Икономически университет, Варна, 2008, стр. 197-207, ISBN 978-954-21-0317-2.
 757. Владимиров, Л. Международен опит и възможности за подготовка на специалисти по мениджмънт на бизнес риска у нас. В: Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, България в Европейския съюз. Сборник доклади от научна конференция, Университетско издателство, Варна, 2008, стр. 250-259., ISBN 1310-800X.
 758. Владимиров, Л. Структура и съдържание на обучението по дисциплината «Оценка на риска» на студенти от специалност «Национална сигурност-Защита от аварии и бедствия». В: Военна академия «Г.С.Раковски», Ролята на военното образование, следдипломната квалификация и научните изследвания за повишаване оперативните способности на въоръжените сили на Република България, София, 2008, стр. 48-54, ISBN 978-954-9348-07-1.
 759. Владимиров, Л. Анализ и оценка на несигурността в рискметрията. В: XV мeждународна научна конференция Тrans & Motauto '08. Сборник доклади. Част 2, Созопол, 2007, стр. 93-96.
 760. Владимиров, Л. Лингвистично моделиране на риска. Част І. Лингвистична определеност, яснота и смисленост. В: Русенски университет “Ангел Кънчев”, Сборник доклади на Научна конференция 2007, Русе, 2007, стр. 60-65, ISBN 1311-3321.
 761. Владимиров, Л. Лингвистично моделиране на риска. Част ІІ.Причинно-следствени отношения. В: Русенски университет “Ангел Кънчев”, Сборник доклади на Научна конференция 2007, Русе, 2007, стр. 66-71, ISBN 1311-3321.
 762. Владимиров, Л. Лингвистично моделиране на риска. Част ІІІ. Начини и средства за изразяване на причинно-следствени отношения. В: Русенски университет “Ангел Кънчев”, Сборник доклади на Научна конференция 2007, Русе, 2007, стр. 96-101, ISBN 1311-3321.
 763. Владимиров, Л. П. Мънев, Н. Ковачев. Аналитичен метод за оценка на опасностите за злополуки в икономическите дейности. В: Сборник доклади от Университетска годишна научна конференция, 27-28 юни 2013 г. Том 3, научно направление „Сигурност и отбрана”, Велико Търново, Национален военен университет, 2013, стр. 86-96, ISBN 1314-1937.
 764. Владимиров, Л., В.Томов. Оценка на риска при огневи работи в строителството. Част І. Метод за оценка на риска. В: Строително предприемачество и недвижима собственост, Сборник с доклади от научна конференция с международно участие-ноември 2008, Наука и икономика, Икономически университет, Варна, 2008, стр. 187-196, ISBN 978-954-21-0600-5.
 765. Владимиров, Л., В. Томов. Моделиране на структурата на действие на екологично опасни събития в гранична зона. Част І. Специфика на граничната околна среда. В: Сборник научни трудове от Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, Национален военен университет „Васил Левски”, 2012, стр. 76-86, ISBN 978-954-753-095-9.
 766. Владимиров, Л., Н. Ковачев, П. Мънев, В. Добринов, М. Тодорова. Изследване влиянието на времето на появяване на диференциалните рискове върху критичностите от замърсяване на граничната околна среда. В: Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, Направление „Сигурност и отбрана”, Велико Търново, 2012, стр. 109 - 114., ISBN 978-954-753-095-9.
 767. Вълев В., Ч. Везиров и др. За определянето на техническите и кадрови ресурси и сроковете за използването им. В: Научна конференция на ИППД "Н. Пушкаров", София, 1987
 768. Вълев, Р., Р. Иванов, Д. Зафиров, Т. Грозева. Модел за определяне реакциите върху колелата на двуосен автомобил. В: Сборник с научни трудове на РУ, Русе, 2006, стр. 241-247
 769. Вълева В., И. Станев, Ч. Везиров. Концептуален модел на хипермедийна адаптивна диагностична експертна система HADES. В: Научни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 321-325
 770. Вълчев В., Ч. Везиров. За състава на мобилните групи за механизираните селскостопански работи. В: Научно-практическа конференция по селското стопанство, Чирпан, 1988
 771. Вълчев В., Ч. Везиров и др. За базата от данни за автоматично проектиране и управление на машиноизползването в селското стопанство. В: XV републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, Албена, 1979
 772. Вълчев Г., Г.Раичков, А.Койчев, Я.Дочев, И.Илиев. Енергийни и екологични проблеми на силикатното производство. В: Научна конференция ЕМФ`97, 17-21.09.1997, Созопол, Сборник доклади, т.ІІ, 1997, стр. 9-15, ISBN 1310-9405.
 773. Г. Саид, Д. Станчев, Н. Станчева, Д. Бекана. Изследване на грешката при използване на два преобразувателя за измерване разхода на гориво на мобилни машини. В: Proceedings of XIII International Scientific – Technical Conference “trans & MOTAUTO’06”,, Sofia, Scientific – Technical Union of Mechanical Enginee, 2006, стр. 7-10, ISBN ISBN-10: 954-9322.
 774. Габровски ,П.,Ив.Байчев, Вл.Хвърчилков. Опазване на околната среда от меките кожени отпадъци от кожарските заводи и пътища на оползотворяването им за фуражни цели. В: Сборник първа научна конференция „Актуални проблеми по опазването на околната среда в Разградска област ,27-28 октомври, Русе, 1988, стр. 92-95
 775. Гавровски,П., М.Миледжийска, Вл.Хвърчилков. Проучвания върху съдържанието на / амоняк, нитрати и нитрити/ в някои местни източници, използвани за питейни цели в животновъдството. В: Сборник Първа научна конференция”Актуални проблеми по опазвне на природната среда в Разградска област, 27-28 октомври, Русе, 1988, стр. 211-213
 776. Гавровски,П.,Вл.Хвърчилков,Д.Гановски,И.Димитрова. Приложение на лимонената киселина за профилактика на храносмилателните разстройства при прасетата. В: Сборник - Втора научно-практическа конференция,30 май ,, Русе, 1986, стр. 30-32
 777. Галев, К., Д. Зафиров, С. Вичев, О. Алипиев, Г. Вичев. Трайностни изследвания на затиловани инструменти за зъбофрезоване на конусни зъбни колела с кръгови зъби. В: Научна конференция на ВМЕИ, Габровo, 1989
 778. Ганчев Р., И.Илиев. Технология за изгаряне на високобаластни въглища в газифициращ кипящ слой – актуална възможност за реконструкция на котли със средна и малка мощност с прахово горене. В: Енергиен форум 2001, 10-12.06.2001., Варна., Доклади том І, Варна, 2001, стр. 141-146
 779. Ганчев Р., И.Илиев, Хр.Маринов. Изгаряне на нискокалорични въглища в газифициращ “кипящ” слой. В: Сборник доклади, т.ІІ ЕМФ`99, 17-21.09.1999, Варна, 1999
 780. Генов, И., Р. Ганев, Н. Господинова, И. Главчев. Проницаемост на водни пари на полимерни филми. В: Годишник на ХТМУ, т. 45, № 2, София, 2010, стр. 213-214, ISBN 1311-7629.
 781. Генчев Г., В. Димов. Използване на диалого-обучаваща програма за органицзиране на производсвени процеси в условия на повишена радиоактивност. В: Научно методична конференция на преподавателите по ГО във ВУА и ПВУЗ, Варна, 1987
 782. Георги Митев, Красимир Братоев, Христо Христов. Предпоставки за намаляване на почвеното засушаване чрез внасяне на водоакумулиращи материали в подорния слой на почвата. В: Научни трудове на РУ"А. Кънчев", Русе, 2012
 783. Георгиев Г., Б. Борисов, Хр. Белоев, Т. Тодоров. Една възможност за пресоване на отпадъци от растения и дървесина с цел ефективното им оползотворяване. В: РУ “А. Кънчев”, Научни трудове, Том 44, Допълнително издание, Русе, 2005, стр. 103-107
 784. Георгиев Д., П.Янков. И.Палов, Ж.Демирев. Някои изследвания след сеитба на слънчоглед с електромагнитна обработка на семената. В: Юбилейна научна сесия “50- години ДЗИ”-Г.Тошево, "ДЗИ”-Г.Тошево, 2001
 785. Георгиев Др., Б. Борисов, Св. Митев, Ил. Мухтанов. Проучване при механизирано прибиране на фасула.. В: Н. трудове на ТУ-Варна, Варна, 2001
 786. Георгиев И., Ж.Демирев. Технологии и машини за обработка на почвата при сеитба на рапица. В: Научни трудове РУ”А.Кънчев”, Русе, 2002
 787. Георгиев Я, И.Илиев. Върху една технологична схема за очистване на димни газове от някои типове промишлени котли. В: Втора Национална Научно-техническа конференция с международно участие, Варна, Проблеми на енергопреобразуващите технологии и опазване на околната среда, 1991
 788. Георгиев Я., И.Илиев. Контактен топлообменик модулен тип. В: ЮНПК на Промишлена енергеика 19-21.10.1989, София, 1989, стр. 186-190
 789. Георгиев, Г., С. Бурджиев. Оценяване на вторичното въздействие от извънредни ситуации. В: Сборник с материали от трета национална конференция с международно участие „Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност, гр. София, 2013, ISBN 1313-8308.
 790. Георгиев, Г., С. Бурджиев. Индивидуална противохимическа и противорадиационна защита. В: Сборник с материали от трета национална конференция с международно участие „Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност, гр. София, 2013, ISBN 1313-8308.
 791. Георгиев, Д., Б.Борисов, Ил.Мухтанов, Ив.Ангелов. Машини за механизирано овършаване на зрял фасул, разработени в България. В: Научни трудове на ТУ-Варна, ДТК- Добрич, ТУ-Варна, ТУ-Варна, 2001, стр. 1720-1724, ISBN 1311-896X.
 792. Георгиев, Др., Б.Борисов, Ил.Мухтанов, Св.Митев, Ив.Ангелов. Тенденции при механизираното прибиране на зрелия фасул. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”,т.38, с.5, РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, 2001, стр. 25-28
 793. Георгиев, И., Б. Борисов, Б. Колев и др. Машина за овършаване и грубо почистване на семена от сухоплодни зеленчукови, дребносеменни бобови и други култури. В: Юбилейна научна сесия на ТИСЕМ, Русе, 1998
 794. Георгиев, И., Б.Борисов. Исследование нового типа аппарата для измельчения и загрузки грубых кормов. В: Poljoprivredno masinstvo i nauka, Югославия, VI Internacionalni simpozium, Pozarevac,, 1988, стр. 357-368
 795. Георгиев, И., Ж. Демирев. Влияние на агротехническите срокове при различни почвообработки върху добива от рапица. В: Научни трудове РУ “А. Кънчев”, Русе, 2004
 796. Георгиев, Я., И.Илиев, Г. Генчев, П. Мушаков, В. Бобилов. Изследване на топло- и масообменните процеси в контактен икономайзер с тристепенен активен пълнеж. В: НК РУ”А. Кънчев, Том 38, серия 5, Русе, 2001, стр. 53-59, ISBN 1311-3321.
 797. Георгиева Г., П. Димитров, С. Русева. Изследване ефективността на минималната обработка на почвата при отглеждане на пшеница на наклонени терени.. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев“том 52, серия 1.1, Русе, Издателски център на РУ"А.Кънчев", 2013, стр. 204-208, ISBN 1311-3321.
 798. Георгиева Г., П.Димитров., С.Русева. Изследване влиянието на противоерозионни метод вертикално мулчиране при отглеждане на пролетен ечемик на карбонатен чернозем. В: Сборник НТ на РУ "А.Кънчев", том.50, серия 1.1, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2011, стр. 35-39
 799. Георгиева, Г., П. Димитров, С. Русева, Х.Белоев. Сравнително изследване между традиционно прилагани технологии и технология за минимална обработка на почвата при отглеждане на царевица на наклонени терени.. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, том 51, серия, 1.1, Русе, Издателски център на Русенски университет, 2012
 800. Герасимов Б.П., Лесуновский А. В., Желева И. М., Лосев В. В. Численное моделирование гидродинамики промышленных аппаратов для получения антибиотиков. В: Научна конференция по Антибиотици, Разград, 1990
 801. Господинова Н., Ж.Пенчева, М.Стоянов, Д. Павлов. Синтез на амид/естер на олеинова киселина с анилин и триетаноламин в качеството им на модификатори на триене. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 52, серия 10.1, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2013, стр. 235-236, ISBN 1311-3321.
 802. Господинова, Н. Естери на дикарбоксилови киселини и на неопентилполиоли за синтетични смазочни масла. В: Н. тр. на Русенски университет, т. 48, серия 9, Русе, 2009, стр. 67-71, ISBN 1311-3321.
 803. Господинова, Н. Биоразградими масла от естерен тип. В: Н. тр. на Русенски университет, т. 39, серия 4.3, Русе, 2002, стр. 34-38
 804. Господинова, Н. Химичният език, разгледан в семиотичен аспект и неговото формиране при обучението на чуждестранни студенти. В: Сб. тр. Юбилейна научна сесия'88, ИЧС София, София, 1988
 805. Господинова, Н., Д. Павлов. Синтетично хидравлично масло. В: Сб. Транспорт, екология - устойчиво развитие, ТУ Варна, т. 11, Варна, 2004, стр. 191-195, ISBN 954-20-00030.
 806. Господинова, Н., Д. Павлов. Върху аеробно биоразграждане във водна среда на синтетично полиестерно масло и хидравлична течност. В: Н. тр. на Русенски университет, т. 38, серия 10, Русе, 2001, стр. 192-195
 807. Господинова, Н., Д. Павлов. Методика за синтез на сложни естери за смазочни масла. В: Н. тр. на Русенски университет, т 37, серия 10, Русе, 1999, стр. 133 - 135
 808. Граматиков П., И. Илиев. Грантови кредитни линии за енергийна ефективност. В: Сборник доклади на "Енергиен форум", София, НТСЕБ, 2010, стр. 61-66
 809. Грозева Т. П. Националната екосистема и мястото на Русенския университет в екосистемата на Русе и региона. В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, Русе, 2019
 810. Грозева Т.П. Повишаване мотивацията за учене на студентите от Професионално направление Машинно инженерство в Русенския университет. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, Русе, 2018
 811. Грозева Т.П. Синергичната политика между основните звена в Русенския университет. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, Русе, 2017
 812. Грозева Т.П. Вътрешноуниверситетските нормативни документи в полза на качеството на обучение в Русенския университет. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев” том 54, серия 9, Русе, 2015, стр. 7-12, ISBN 1311-3321.
 813. Грозева, Т. За корелацията между университетското управление и студентската извънаудиторна активност.. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев” том 53, серия 9, Русе, 2014, стр. 45-50, ISBN 1311-3321.
 814. Грозева, Т. Ефективно функциониране на информационното управление в Русенския университет. В: Втора национална научна конференция с международно участие “Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, Русе, 2009
 815. Грозева, Т. Върху идеята за използване на мотор-колела в транспортните средства. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 40, сер.8,, Русе, 2003, стр. 208-213
 816. Грозева, Т., Е. Якимова. Върху модела на електронно обучение в Русенския университет. В: Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Русе, 2014, стр. 42-49, ISBN 978-954-712-611-4.
 817. Грозева, Т., Т. Живкова. Съвременният познавателен модел на мислене – гаранция за качествено образование и конкурентна професионална реализация. В: Втора национална научна конференция с международно участие “Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, Русе, 2009
 818. Грозева, Т., Т. Живкова. Подготовката в елитните средни училища – част от качественото висше образование. В: Първа национална научна конференция с международно участие “Качество на висшето образование 2006”, Русе, 2006
 819. Гужгулов Г. В., П. Р. Петров, Г.С. Попов. Изследване влиянието на подрязването на работно колело върху работата на едностъпална центробежна помпа с nS=140. В: НТК с междунардно участие “Проблеми в развитието на динамичните помпи”, Видин, 1988
 820. Гужгулов Г., П. Русев, М. Минчев, Г. Попов. Комплекс уредби за изпитване на хидравлични машини и устройства.. В: Сборник доклади на ЮНС “50 години НИМЕСС”, том VII, сер. 1,, София, 1999, стр. 31-36
 821. Гужгулов, Г., Кр. Тужаров. Методика за комплексно изследване на челен разпределител за многоходов хидродвигател.. В: Сборник доклади НК ЕМФ’96, т. 3, София, 1996
 822. Гужгулов, Г., Х. Маринов, О. Алипиев. К вопросу о создании зубчатого насоса с арочными зубьями колес. В: XI INTERNATIONAL CONFERENCE ON FLUIDICS “JABLONNA’88”, Sofia, 1988, стр. 485-491
 823. Гъжев Н., Я. Дочев. Влияние на входните параметри върху процесите на топло- и масообмен в контактните топлообменници с активен пълнеж (КТАП). В: Енергиен форум - Варна 2001, Варна, 2001
 824. Д. Станчев, Д. Бекана, Н. Станчева, Е. Маринов. Относно схемите за измерване разхода на гориво на бензинови двигатели с вътрешно горене. В: Proceedings of XIII International Scientific – Technical Conference “trans & MOTAUTO’06”, Sofia, Technical Union of Mechanical Engineering, 2006, стр. 32-34, ISBN ISBN-10: 954-9322.
 825. Д. Станчев, Н. Станчева, Т. Деликостов. Един подход за повишаване качеството на подготовка на специалистите с висше образование. В: Proceedings of XII International Scientific – Technical Conference “ trans & MOTAUTO’05+”, 23-25 November 2005, Sofia, Scientific – Technical Union of Mechanical Enginee, 2005, стр. 101-104, ISBN ISBN 954-9322-14-.
 826. Д.Драголов, И.Митев, М.Николов, Ц.Цанков. Интегрален подход в обучението на курсантите при дисциплината "Техническа безопасност". В: НТ на РУ “А.Кънчев”, Русе , т.39, сер.4.1, Русе, 2002, стр. 201-203
 827. Данев П., В. Стоянов. Почистване на окисите на термообработени изделия в нискотемпературни стопилки на основи и соли. В: ЮНС на ВМЕИ, Варна, 1987
 828. Данев П., П. Копчев. Водные среды на основе полимеров для закалки металлов и сплавов. В: Международный семинар “Полимеры в машиностроении ФЭНТО, Варна, 1988
 829. Данев П., П. Копчев и др. Трайност на полимерни среди за закаляване. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХІ, сер. 3, Русе, 1988
 830. Даскалов, Д., Ж. Демирев, Х. Белоев, М. Михайлов, Е. Спирин. Автоматизирана система за технологично изследване на земеделски машини.. В: Юбилейна научна конференция, ТУ-София, филиал-Сливен, 1997, стр. 66-70
 831. Делийски М., П.Динев, И.Илиев, К.Велев. Технология на влагочуствителните вентилационни системи за осигуряване на вътрешния климат и енергийна ефективност на сградите. В: научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 1.2, Русе, Русенски университет, Русе, Русенски Университет, 2012, стр. 54-60, ISBN 1311-3321.
 832. Деликостов Т. Методика за определяне константата на турбинни първични преобразуватели за гориво по данни за калибровъчната им характеристика. В: Юбилейна научна конференция “10 години Тракийски университет”, Ст. Загора, 2005, стр. 205-208
 833. Деликостов Т., Д. Бекана, И. Митев. Определяне рационален метод за поддържане в работоспособно състояние на размилни системи. В: НТ на РУ “А. Кънчев”, т. 38, Разград, 2001, стр. 246-249
 834. Деликостов Т., И. Митев, Б. Бехчед, Е. Енчев. Изследване влиянието на замърсеността на горивния филтър върху разхода на гориво. В: ЕКОВАРНА’2010, Варна, 2010, стр. 27 – 31
 835. Деликостов Т., И. Митев, Д. Бекана. Изследване влиянието на легиращите елементи върху трайностните показатели на наварения метал. В: НТ на РУ “Ангел Кънчев”, т. 38, Русе, 2001, стр. 97-103
 836. Деликостов Т., И. Митев, Д. Бекана. Определяне границите на стабилно протичане на наваръчните процеси с шихтови електроди. В: НК, том 31, Русе, РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 1999, стр. 53-58
 837. Деликостов Т., И. Митев, Д. Бекана. Методика за избор на рационална форма и размер на електродния материал при подфлюсово наваряване. В: Сб. докл. ЮНС “50 години НИММЕСС”, т. VII, София, 1999, стр. 105-109
 838. Деликостов Т., И. Митев, П. Месарабова. Методика за определяне рационален вариант на наваряване под слой от флюс. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев"; том 39, серия4.1., Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев", 2002, стр. 194-197
 839. Деликостов Т., И. Митев, П. Месарабова. Определяне рационален вариант на наваряване под слой от флюс. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев"; том 39, серия4.1, Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев", 2002, стр. 197-201
 840. Деликостов Т., Ив. Митев, Д. Бекана. Определяне на относителната себестойност на възстановените детайли. В: НТ на РУ "А. Кънчев", серия "Механизация, земеделска техника и технологии", т.38, Русе, 2001, стр. 103-106
 841. Деликостов Т., Н. Тончев, Ал. Монов. Многокритериално оптимизиране на параметрите на качеството при подфлюсовото наваряване с различни електродни материали. В: XVI Международна научна конференция “Транспорт 2006“, София, 2006, ISBN 978-954-12-0130-5.
 842. Деликостов Т., П. Месарабова, Г. Иванов, И. Митев. Оптимизиране параметрите на подфлюсово наваряване при използване на електроден тел. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев"; том 40, серия4.1, Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев", 2003, стр. 198-203
 843. Демирев Ж., М.Михайлов. Прибор за измерване твърдостта на почвата. В: Юбилейна научна конфер. ПИ Ямбол, 6-7 април, Ямбол, 1995, стр. 80-84
 844. Демирев Ж., П.Димитров. Сравнителни изследвания при сеитба на пшеница. В: Научни трудове РУ”А.Кънчев”, Русе, 2002
 845. Демирев Ж., Хр. Белоев. Машина за термична рекултивация на засолени почви. В: Юбилейна научна сесия "50 години НИМЕСС", София, 1999
 846. Демирев Ж.,В.Добринов,К.Братоев. Избор на подходяща технология за отглеждане и прибиране на рапица. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2012
 847. Демирев Ж.,Х.Белоев. Обосноваване на конструкцията на механичен сеещ апарат за точна сеитба. В: Годишник на Технически университет – Варна, Варна, 2001
 848. Демирев, В., Б. Колев, М. Михайлов. Изчисляване на плужна работна повърхнина по конкретна методика. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Издателски център при РУ, 2016, стр. 43-46, ISBN 1311-3321.
 849. Демирев, В., Б. Колев. Моделиране на сушилен експеримент с алтернативна кинетична зависимост. В: Годишник на ТУ- Варна, том 2, Варна, 2013, стр. 36-38, ISBN 1311-896X.
 850. Демирев, Ж., В Добринов. Изследване влиянието на параметрите на семепровода върху равномерността на изсяване при точна сеитба на рапица. В: Научна конференция Русенски Университет 2009, Русенски Университет, Русенски Университет, 2009
 851. Демирев, Ж., М. Михайлов, Х. Белоев. Проектиране на плужна работна повърхнина с помоща на персонален компютър.. В: Юбилейна научна конференция, ТУ-София, филиал-Сливен, 1997, стр. 61-65
 852. Джуров В., К. Джуров. Повишаване на разделителната способност на радиолокационни системи за наблюдение на самолети пето поколение. В: Сборник научни трудове, част втора, Шумен, 2008, стр. 107-111
 853. Джуров В., М. Костова, К. Джуров. 3 D-реконструиране на обекти Stealth-технология. В: Сборник научни доклади, ЮНК BAF’2006,”45 години от полета на Юрий Гагарин”, Шумен, 2006, стр. 154 -159
 854. Джуров К., В. Джуров, Н. Орлоев. АЛГОРИТМИ ЗА НАСТРОЙВАНЕ НА ДВУТОЧКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ ПРИ ЗАСНЕМАНЕ НА СЦЕНИЧНИ ОБЕКТИ. В: Втора юбилейна мeждународна научна конференция, 2011 “50 години от полета на Ю.Гагарин”, гр. Шумен, 2011, стр. 48-55
 855. Джуров, К. АЛГОРИТМИ ЗА НАСТРОЙВАНЕ ТРИТОЧКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ ПРИ НАБЛЮДЕНИЕ ИЛИ ЗАСНЕМАНЕ НА СЦЕНИЧНИ ОБЕКТИ. В: Научна сесия 2011 във факултет "Артилерия, ПВО и КИС", Шумен, 2011, стр. под печат
 856. Димитров И., П. Копчев, В. Добрев, М. Минчев, И. Караилиев, Ж. Душиновски. Екологично земеделие. IN: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе 2002, том 39 сер. 4.1, Русе, 2002, pp. 67-70
 857. Димитров М., М. Николов, Д. Павлов. Противоизносни и противозадирни свойства на моторно масло с модификатори на триенето. В: Стан та перспективи розвиткунауки словянских краiн, Миколаiв, 2008, стр. 64-67
 858. Димитров М., М. Николов, Д. Павлов. Противоизносни и противозадирни свойства на моторно масло с модификатори на триене. В: Транспорт, екология, устойчиво развитие, ЕКОВАРНА 2006, Варна, 2006, стр. 463-466, ISBN 954-20-0003-0.
 859. Димитров М., Н. Господинова, М. Николов. Изменение грапавостта на триещите се повърхности при сработване на ремонтирани автотракторни двигатели с добавка на синтетично естерно масло. В: Техника, технология и образование, Ямбол, Технически колеж - Ямбол, 2007, стр. 38-43, ISBN 978-954-9999-54-9.
 860. Димитров П. Почвозащитно земеделие – нова форма на земеделие в България.. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев“том 52, серия 1.1, Русе, Издателски център на РУ, 2013, стр. 220-224, ISBN 1311-3321.
 861. Димитров П, Белоев Х, , К Стоянов,Д Илиева, Г Георгиева. Изследване ефективността на технология за минимална обработка на почвата при отглеждане на царевица за зърно на склонови земи. В: Сборник от Международна конференция по Обработка на почвата и екология, ISTRO. 01-05.09.2009 Албена, България, 2009, стр. 49-55
 862. Димитров П, Х Белоев, Е Цветкова, Д Илиева, К Стоянов. Изследване на почвозащитния метод вертикално мулчиране при отглеждане на пшеница на наклонени терени.,. В: Сборник от Международна конференция по Обработка на почвата и екология, ISTRO. 01-05.09.2009 Албена, България, 2009, стр. 42-48
 863. Димитров П., Г. Кунчева. Почвозащитна ефективност на усъвършенствани технологии за минимална и нетрадиционна обработка на почвата при отглеждане на царевица за зърно на наклонени терени.. В: Международна конференция „Почвата и агротехнологиите в променящия се свят“, 11–15май, София, 2015
 864. Димитров П., Г. Николова. Сравнително изследване на традиционно прилагани и на усъвършенствани почвозащитни технологии при отглеждане на пшеница на наклонени терени.. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев“, том 53, серия 1.1, Русе, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2014, стр. 65–71, ISBN 1311-3321.
 865. Димитров П., Г. Николова. Изследване на усъвършенствани системи за минимални и нетрадиционни обработки на почвата при отглеждане на царевица на склонови земеделски земи.. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев“том 52, серия 1.1, Русе, Издателски четър на РУ "А.Кънчев", 2013, стр. 198-203, ISBN 1311-3321.
 866. Димитров П., М. Филипова, В. Добринов, И .Желева. ПРОБЛЕМЫ С ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ ПОЧВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИИ.. В: Известия, Национальной академии наук Республики Казахстан, серия Аграрных наук 5( 23 ), Казахстан, Национальной академии наук Республики Казахстан, 2014, стр. 62–67
 867. Димитров П., М. Филипова, В. Добринов, И .Желева. ПРОБЛЕМЫ С ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ ПОЧВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИИ. В: Известия, Национальной академии наук Республики Казахстан, серия Аграрных наук 5( 23 ), Астана, Казахстан, 2014, стр. 62–67
 868. Димитров П., Х. Белоев, Г. Кунчева. Стопанска ефективност на усъвършенствани системи за минимална и нетрадиционна обработка на почвата за отглеждане на пшеница на наклонени земеделски земи.. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев“, том 55, серия 1.1, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2016, ISBN 1311-3321.
 869. Димитров П., Х. Белоев, Г. Кунчева. Стопанска ефективност на усъвършенствани системи за минимална и нетрадиционна обработка на почвата за отглеждане на царевица за зърно на наклонени терени.. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев“том 55, серия 1.1, Русе, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2016, ISBN 1311-3321.
 870. Димитров П., Х. Белоев, Г. Кунчева. Стопанска ефективност на усъвършенствани системи за минимална и нетрадиционна обработка на почвата за отглеждане на царевица за зърно на наклонени терени. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев“, том 55, серия 1.1, Русе, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2016, ISBN ISSN:1311–3321.
 871. Димитров П., Х. Белоев, Г. Кунчева. Стопанска ефективност на усъвършенствани системи за минимална и нетрадиционна обработка на почвата за отглеждане на пшеница на наклонени земеделски земи. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев“, том 55, серия 1.1, Русе, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2016, ISBN ISSN:1311–3321.
 872. Димитров П.Д., А.И. Ташев. Икономическа ефективност на агротехническото противоерозионно мероприятие прорязване с ходообразуване. Русе.. В: Втора научна конференция с международно участие “Актуални проблеми по опазване на природната среда “ЕКО-Русе,90”,, Русе, 1990, стр. -
 873. Димитров П.Д., Г.В. Митев, П.Т. Радулов. Комбиниран метод и устройство за противоерозионна обработка на междуредията на окопните култури на наклонени терени.. В: Национална научно-приложна конференция “Съвременни технологии в земеделието – гаранция за качество и конкурентноспособност”,, София, 1998, стр. 16-19
 874. Димитров П.Д., Г.Р. Русанов. Нова технология за опазване на обработваемите площи от водна ерозия.. В: Втора научна конференция “ЕКО-Русе,90”, Русе, изд. “Дунав прес”, 1990
 875. Димитров П.Д., Д.П. Димитров, М.П. Цаков. Допълнително почистване на захарното цвекло на корен за получаване на качествена суровина.. В: Научна сесия “30 години в служба на техническия прогрес”,, Русе, МИС - Русе, 1986, стр. -
 876. Димитров П.Д., Д.П. Димитров. Някои проучвания по обрязването на кореноплодите на захарното цвекло с цел подобряване качеството на прибираната маса.. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”,том 28, серия 1,, Русе, Печатна база на ВТУ “А. Кънчев”, Русе, 1986, стр. 161-165.
 877. Димитров П.Д., Е.В. Цветкова, Т. Митова, П.Т. Радулов. Сравнителни изследвания на различни противоерозионни методи и технологии при отглеждане на царевица в условията на карбонатен чернозем.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, серия 1.2,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”,, 2004, стр. 26-30
 878. Димитров П.Д., Л.П. Кирилов, Д.П. Димитров. Някой резултати от изследванията на ерозионните процеси на почвата у нас и механизираната борба за предотвратяването им.. В: Национална научно-техническа конференция с международно участие, ТИССМ, Русе, “Дунав прес”,, 1988, стр. 9-13
 879. Димитров П.Д., П.Й. Данаилов, П.Т. Радулов. Енергетично изследване на противоерозионно устройство за сеитба на окопни култури с едновременно прорязване на почвата.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, серия 1.2,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”,, 2004, стр. 31-34
 880. Димитров П.Д., П.Й. Данаилов. Енергетични изследвания на агрегат за прорязване и ходообразуване на почвата.. В: Симпозиум с международно участие на тема: “Почвозащитни методи и технологии в интензивното земеделие”,, Русе, Федерация на научно-техническите дружества, 1989
 881. Димитров П.Д., П.Т. Радулов, С.Т. Стойчев. Изследване влиянието на почвообработката прорязване върху добива на царевица при поливни условия.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 39, серия 4.1,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2002, стр. 117-120.
 882. Димитров П.Д., П.Т. Радулов, Т.Ц. Тодоров. Изследване ефективността на противоерозионния метод вертикално мулчиране.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, серия 1.2,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2004, стр. 22-25
 883. Димитров П.Д., П.Т. Радулов. Енергийна ефективност на комбинирани машини за противоерозионна обработка на почвата.. В: Научни доклади от национална конференция с международно участие “Управление, използване и опазване на почвените ресурси”, София, “Пъблиш Сайт Сет – Еко”,, 2005, стр. 366-369
 884. Димитров П.Д., П.Т. Радулов. Почвозащитни технологии и машини за отглеждане на зърнено-житни култури на наклонени терени.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 40, серия 4.1.,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2003, стр. 62-64
 885. Димитров П.Д., П.Т. Радулов.198. Приспособяване на култиваторите КРН-5,6 и КНП-4,2 за прорязване с ходообразуване при окопаване на пролетни култури.. В: Симпозиум с международно участие: “Почвозащитни методи и технологии в интензивното земеделие”, Русе, ЦИНТИ-Русе, 1989, стр. -
 886. Димитров П.Д., С.А. Венев, П.Т. Радулов. Последици от сезонното повърхностно преовлажняване на почвите в Русенски регион и начини за предотвратяването им.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 40, серия 4.1,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2003, стр. 35-38
 887. Димитров П.Д., С.Т. Стойчев, П.Т. Радулов. Изследване на устройство за противоерозионна обработка на почвата по наклона на склона.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 39, серия 4.1,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”,, 2002, стр. 121-123.
 888. Димитров П.Д.,Г.С.Николова. Изследване на усъвършенствани системи за минимални и нетрадиционни обработки на почвата при отглеждане на царевица на склонови земеделски земи. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев“, том 52, серия 1, Русе, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2013, стр. 198–203, ISBN 1311-3321.
 889. Димитров, П. Сравнително изследване между традиционно прилагани и противоерозионни технологии за отглеждане на царевица за зърно на наклонени терени.. В: Научни доклади от международна конференция “60 години Институт по почвознание “Н.Пушкаров”, София, Втора част, изд. “Пъблиш Сай Сет - Еко”,, 2007, стр. 562-565
 890. Димитров, П. Д. Агротехнически методи, технологии и система машини за защита на земеделските земи в България от водна ерозия.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 45, серия 1, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”,, 2006, стр. 94-98.
 891. Димитров, П. Д. Система машини за защита на почвата от водна ерозия при отглеждане на зърнено-житни култури на наклонени терени.. В: Научни доклади от национална конференция с международно участие “Управление, използване и опазване на почвените ресурси”, София, “Пъблиш Сай Сет - Еко”, 2005, стр. 370-373.
 892. Димитров, П. Д. Начини за борба с наводненията и водната ерозия в земеделските земи на Русенска област.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, серия 1,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”,, 2005, стр. 59-61.
 893. Димитров, П. Д. Нова терминология при трактовката на начините за борба с почвената ерозия в България.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 40, серия 4.1, Русе, изд. Печатна база при РУ “А. Кънчев”,, 2003, стр. 80-82
 894. Димитров, П. Д. Почвозащитна система от машини за земеделието на България.. В: Научна конференция с международно участие “90 години борба с ерозията на почвата в България”,, София, изд. “Лотос”,, 1995, стр. 126-129
 895. Димитров, П. Д. Противоерозионно отглеждане на царевица на наклонени терени при неполивни условия на карбонатен чернозем.. В: Четвърта научна конференция с международно участие “Актуални проблеми по опазване на околната среда”, “ЕКО-Русе,94”,, Русе, изд. “Наука и практика” ООД, 1994, стр. 121-124
 896. Димитров, П. Д. Нов метод и машини за защита на площите засяти с окопни култури от водна ерозия.. В: Трета научна конференция “Актуални проблеми по опазване на околната среда”, “ЕКО-Русе,92”, Русе, Печатна база на ВТУ “А. Кънчев”,, 1992, стр. 40-45.
 897. Димитров,Б.,Вл.Хвърчилков,С.Гергов. Нашият опит при приложението на съветските препарати хлорофости азидин в промишленото животновъдство на Русенски окръг. В: Сборник –Втора научно-практическа конференция ,30 май, Русе, 1986, стр. 23-26
 898. Димов В.,Маджаров С., Г.Генчев. Възможности за осигуряване на нагледност в обучението по превенция и защита от радиоактивна опасност. В: Втора международна конференция, Пловдив, 1998
 899. Димов Д, К.Стоянов. Причинно следствени връзки между техническото състояние на турбокомпресора и експлоатационно-икономически показатели на земеделския агрегат. В: Н а у ч. тр. РУ “А. Кънчев”, Русенски университет, 2004, стр. 34-38
 900. Димов Д.П., Б.Р. Колев, П.Д. Димитров. Адаптиране на съществуващи машини в технологически комплекс за торене с лубрикогенен биотор.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, допълнително издание, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2005, стр. 113-116., ISBN 1311-3321.
 901. Димов Д.П., П.Д. Димитров, Б.Р. Колев. Алтернативна технология за възстановяване и повишаване на почвеното плодородие чрез торове с лумбрикогенен биотор. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, серия 1, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2005, стр. 55-58, ISBN 1311-3321.
 902. Димов Д.П., П.Д. Димитров, С.А. Венев, Б.Р. Колев. Нови насоки за развитие на селскостопанското производство на България – необходимост и реални възможности.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, серия 1,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”,, 2005, стр. 50-54., ISBN 1311-3321.
 903. Димов К., В. Стоянов, П. Месарабова, Д. Бекана. Системи за реализиране на затворен жизнен цикъл за трайни изделия. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев"; том 39, серия4.1., Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев", 2002, стр. 217-221
 904. Димов, Д., Б. Колев. Влияние на техническото състояние на трактора върху енергетичните му показатели. В: Confererence Proceedings Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Русе, 2004, стр. 640-646, ISBN 1311-9974.
 905. Димов, Д., Б. Колев, Бр. Нейков. Химмоторологията като елемент на технологическата диагностика на земеделските агрегати. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, –Русе, т. 40, серия 4.1, Русе, 2003, стр. 17-21, ISBN 1311-3321.
 906. Димов, Д., Б. Колев, Л. Рабаджийска. Механизирана технология за производство на лумбрикогенен биохумус. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. –Русе, т. 44, Допълнително издание, Русе, 2005, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
 907. Димов, Д., Б. Колев, П. Димитров. Адаптиране на съществуващи машини в технологичен комплекс за торене с лумбрикогенен биотор. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. –Русе, т. 44, Допълнително издание, Русе, 2005, стр. 113-116, ISBN 1311-3321.
 908. Димов, Д., Б. Колев, П. Димитров, Хр. Белоев. Многофакторни регресионни модели за определяне производителността и разхода на гориво на земеделски агрегат при оран. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. –Русе, т. 45, Допълнително издание, Русе, 2006, ISBN 1311-3321.
 909. Димов, Д., Бр. Нейков, Б. Колев. Технологична диагностика на земеделските агрегати. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 39, сер. 4.1, Русе, 2002, ISBN 1311-3321.
 910. Димов, Д., К. Стоянов, Б. Колев. Причинно-следствени връзки между техническото състояние на турбокомпресора и експлоатационно-икономическите показатели на земеделския агрегат. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. –Русе, т. 41, серия 4.1, Русе, 2004, ISBN 1311-3321.
 911. Димов, Д., К.Стоянов. Фактори, влияещи върху разхода на гориво от земеделските агрегати. В: Н а у ч. тр. РУ “А. Кънчев”, Русенски университет, 2001, стр. 67-71
 912. Димов, Д., К.Стоянов, В.Пенев. Контрол и възстановяване на работоспособността на турбокомпресори на трактори и комбайни. В: Н а у ч. тр. РУ “А. Кънчев”, Русенски университет, 2003, стр. 43-47
 913. Димов, Д., П. Димитров, Б. Колев. Алтернативна технология за възстановяване и повишаване на почвеното плодородие чрез торене с лумбрикогенен биотор. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. –Русе, т. 44, сер. 1, Русе, 2005, стр. 55-58, ISBN 1311-3321.
 914. Димов, Д., П. Димитров, С. Венев, Б. Колев. Нови насоки за развитие на селскостопанското производство на България – необходимост и реални възможности. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. –Русе, т. 44, сер. 1, Русе, 2005, стр. 50-54, ISBN 1311-3321.
 915. Димов, Д., Христова М., Тужаров Кр., Кръстева А. Изследване на синхронен генератор с постоянни магнити. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", Русе, 2005
 916. Димов, Д.П., Вл.Ст. Тодоров, Г.В. Митев. Елементи на подсистема от първо ниво за информационно обезпечаване на механизираните селскостопански работи в НРБ. В: Научно-техническа конференция, 24-27, Ленинградски селскостопански институт, Ленинградски селскостопански институт, 1989, стр. 10
 917. Динков Й., Я.Георгиев, И.Илиев. Екологична и икономическа ефективност на инсталация за утилизация на отпадна топлина от димни газове. В: II Национална Научно-техническа конференция с международно участие, Варна, Теория и практика на флуидизираните ситеми, 1992
 918. Динов Д., Ч. Везиров и др. Сравнение на икономическите показатели на превозни средства с номограми. В: Научни трудове на НИМЕСС, София, 1989
 919. Добрев, В., Б. Колев, М. Попова, А. Добрева. Модел за практическа обвързаност на инженерното образование с индустрията. В: Научни трудове на РУ ”А. Кънчев ”, Tом 47, серия 4 “Транспорт и машинознание”, Русе, Печ. база на РУ, 2008, стр. 106-109, ISBN 1311-3321.
 920. Добрева, А., Б. Колев, Н. Станчева, Л. Вълчева. Приложение на Европейската квалификационна рамка в системата на висшето образование в България: Проблеми и възможни решения. В: Сборник доклади на научна конференция на РУ, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2007, стр. 148-152, ISBN 1311-3321.
 921. Добринов В., Н. Ковачев. Ефективност на рапицата, като изходна суровина за получаване на биогорива. В: Сборник доклади на Десета национална младежка научно-практическа сесия, София, Национален Дом на Науката и Техниката, 2012, стр. 273-276
 922. Добринов В.,Ж.Демирев. Технологии и машини за засяване на рапица. В: Научни трудове РУ”А.Кънчев”, Русе, 2002
 923. Добринов В.,Ж.Демирев,К.Братоев. Сравнителни изследвания при сеитба на тикви. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2012
 924. Добринов, В. Анализ на почвената твърдост при различни предсеитбени почвообработки. В: Научна конференция Русенски Университет, Русенски Университет, Русенски Университет, 2011
 925. Добринов, В. Определяне на активната почвена киселинност на територията на община Русе. В: Научна конференция Русенски Университет, Русенски Университет, Русенски Университет, 2010
 926. Добринов, В. Запазване на агроекосистемите чрез намаляване уплътняването на почвите. В: Научна конференция Русенски Университет, Русенски Университет, Русенски Университет, 2009
 927. Добринов, В., Ж. Демирев. Влияние на агротехническите срокове при различни схеми на сеитба върху добива от рапица. В: Научни трудове РУ “А. Кънчев”, Русе, 2004
 928. Дойчинов,. Изследване на категориите на композицията като средство за управление на комуникативните стойности на изделието. В: Научна конференция на РУ/ НАУЧНИ ТРУДОВЕ, Русе, 2003
 929. Дойчинов, Й. Решаване на комплексни проблеми при проектиране на експозиционни модули. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 51, Серия 1.2, Русе, 2012, стр. 326=331, ISBN 1311-3321.
 930. Дойчинов, Й. Цвят и взаимодействие между категориите на композицията при различна степен на активност на пространствената структура. В: Научна конференция на РУ/ НАУЧНИ ТРУДОВЕ том 40, серия 2, Русе, 2003, стр. 105-109, ISBN 1311-3321.
 931. Дойчинов, Й, Т. Кючуков. Инертността на мисленето като евристичен праг при търсенето на композиционни решения. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 51, Серия 1.2, Русе, 2012, стр. 332-336, ISBN 1311-3321.
 932. Дойчинов, Й. Методологически аспекти на дизайна в контекста на историческата му периодизация. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2016, стр. 129-132, ISBN ISSN 2603-4123.
 933. Дойчинов, Й. Иновационни подходи спрямо казуса за дизайна на невъзможните фигури. В: Innovative Behavior, Entrepreneurship and Sustainable Development, София, Знание, 2014, стр. 499-515, ISBN 978-954-621-247-4.
 934. Дойчинов, Й. Дизайнът - накъде, докога или как?. В: Научна конференция на РУ/ НАУЧНИ ТРУДОВЕ, Русе, 2011, стр. 156-159, ISBN 1311-3321.
 935. Дойчинов, Й. Предпоставки за създаване на модел за симулационно развитие на тримерни форми и композиции. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том41, Серия 1.3, Русе, 2004, стр. 140-144, ISBN lSSN 1311-3321.
 936. Дойчинов, Й. Същност на модела за симулационно развитие на тримерни форми и композиции. В: Научна конференция на РУ/ НАУЧНИ ТРУДОВЕ, Русе, 2004, стр. 145-150, ISBN lSBN 1311-3321.
 937. Дойчинов, Й. Изследване на процесите на невербална комуникация при проектиране и потребление на дизайн-продуктите.. В: Научна конференция на РУ/ НАУЧНИ ТРУДОВЕ том 40, серия 2, Русе, 2003, стр. 110-117, ISBN 1311-3321.
 938. Дойчинов, Й. Изследване на концепциите за развитие на обемно-пространствената структура. В: Научна конференция на РУ/ НАУЧНИ ТРУДОВЕ том 40, серия 2, Русе, 2003, стр. стр. 118-122, ISBN 1311-3321.
 939. Дойчинов, Й. Възможните невъзможни фигури. IN: Промишлен дизайн. Джуджаро и ние, Русе, 1996
 940. Дойчинов, Й., К. Узунов. Особености при възприемането на размерите на хоризонтална и вертикална линия в зависимост от относителното им положение в равнината. В: В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 52, Серия 1.2, Русе, 2013, стр. 320-324, ISBN 1311-3321.
 941. Донкова Б., Ж.Пенчева, М.Джарова, Ив.Йорданов. Получаване на малкоразтворими и умереноразтворими вещества с желан дисперзитет. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев, Русе, 2002, стр. 16 - 19, ISBN 1311-3321.
 942. доц. д-р инж.Кангалов Пл., д-р инж. Станева Г. Многофакторно изследване на процеса за получаване на конверсионно фосфатно покритие. В: Сб. Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 48, серия 1.1, Русе, 2009
 943. Дочев В., А.Кръстева, А.Атанасов. Влияние на метеорологичните условия върху добива и гъстотата на посева при чужди сортове зимен ечемик.. В: EE&AE’2006 – International Scientific Conference Rousse, Bulgaria, 2006
 944. Дочев В., А.Кръстева, А.Атанасов. Проучване влиянието на метеорологичните условия върху добива и гъстотата на посева при чужди сортове зимен и пролетен ечемик.. В: Proceedings of the 1st International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences", Lozenec, Bulgaria, 2007
 945. Дочев В., И.Илиев, В.Кирякова, А.Атанасов. Устойчивост на някои болести на районирани сортове зимна обикновена пшеница (Triticum aestivum L.),. В: Изследвания върху полските култури, Том V, Книжка 1,, Генерал Тошево, 2009, стр. 39-44
 946. Дочев Г.Г., П.Д. Димитров. Влияние на прорязването с ходообразуване върху почвено-ерозионните процеси при дъждуване на царевица в условията на карбонатен чернозем.. В: Юбилейна научна конференция с международно участие “90 години Институт “Образцов чифлик”,, Русе, изд. “Наука и практика” ООД, 1995, стр. 108-111
 947. Дочев Я, И.Илиев, К.Салакова, Г.Атанасов. Пресмятане на икономическия ефект от осъществяването на природозащитни мероприятия и оценка щетите, причинявани на народното стопанствоот замърсяването на околната среда. В: ЮНС на ВТУ Ан.Кънчев 5-6.10.1989, Русе, Секция Обществено-икономически науки, сер.13, 1989, стр. 248-259
 948. Дочев Я., И.Илиев. Относно някои възможности за комплексна утилизация на отпадъчна топлина от димни газове с последващо очистване от вредни газови компоненти. В: ЮНС на ВХВП, Пловдив, том XLI, св.5, 1993, стр. 317-323
 949. Дочев Я., И.Илиев. Влияние на началното влагосъсдържание на парогазова смес върху топломасообмена в контактните топлообменници с активен пълнеж. В: Сборник от трудове на Втора научно-техническа конференция с международно участие "Теория и практика на флуидизираните системи", Пловдив, 1992
 950. Дочев Я., И.Илиев. Математичен модел на топломасообменните процеси в контактен топлообменник с активен пълнеж. В: НС на ТУ- Габрово 22-24.10.1991, Габрово, 1991, стр. 17-23
 951. Дочев Я., И.Илиев. Инсталация за термовлажностна обработка на въздух. В: ЮНС на ВТУ Ан.Кънчев, Русе, Сборник от научни трудове, Природо-математически н, 1989, стр. 90-96
 952. Дочев Я., И.Илиев. Някои резултати от експериментално изследване на нискотемпературен топлообменник с топлинни тръби от типа "въздух-газ". В: ЮНС на ВТУ "Ан.Кънчев", Русе, т.XXVI, сер.10, 1984, стр. 29-34
 953. Дочев Я., И.Илиев, Г.Генчев. Топлинна ефективност на контактните топлообменници в режими на изпарение и кондензация. В: Научна конференция ЕМФ`96., 10-11.10.1996, Сборник доклади т.ІІ, София, 1996
 954. Дочев Я., И.Илиев, Г.Генчев, П. Мушаков. Топлинна ефективност на контактните топлообменници в режими на изпарение и кондензация. В: Сборник доклади, т.2, Научна конференция ЕМФ, ТУ, 1996, ISBN 1310-9405.
 955. Дочев Я., И.Илиев, И.Илин, Д.Блумберга. Утилизационно съоръжение за очистване на димни газове. В: НС на ВМЕИ, София, Статията е издадена на микрофилм, 1989
 956. Дочев Я., Н. Гъжев. Върху някои резултати от първи изследвания на топлообменник с активен пълнеж от топлинни тръби. В: Механика на машините, година ХІІ, том 3, Варна, 2004
 957. Дочев Я., Н. Гъжев. Влияние на интегралните характеристики върху изходните параметри на контактните топлообменници с активен пълнеж. В: Сборник доклади на НК на РУ "А. Кънчев", Русе, 2002
 958. Дочев Я., Н. Гъжев. Оптимизация на работните режими на контактен топлообменник с активен пълнеж - въздухонагревател. В: Енергиен форум - Варна 2001, Варна, 2001
 959. Дочев Я., Н. Гъжев. Върху едно изследване на енергийните характеристики на определен тип контактен топлообменник с активен пълнеж, РУ “А. Кънчев”. В: Сборник доклади на НК на РУ "А. Кънчев", Русе, 1998
 960. Дочев Я., Н. Гъжев. Ексергиен анализ на контактен топлообменник с активен пълнеж. В: Сборник доклади на НК на РУ "А. Кънчев", Русе, 1998
 961. Дочев, Я., В. Бобилов, Г. Генчев И. Илиев, П. Мушаков Н. Гъжев. Критерии за ефективност на процесите в топлообменните апарати тип контактни топлообменници с активен пълнеж (КТАП) за утилизация на отпадна топлина. В: НК на Русенски университет, Русе, 2002, ISBN 1311-3321.
 962. Дочев, Я., И. Илиев, В. Бобилов, Г. Генчев, П. Мушаков. Върху възможността за внедряване на въздухоподгреватели на топлинни тръби за котел N 3(4) в ТЕЦ “Русе – Изток. В: НК на УХТ, Академично издателство на УХТ-Пловдив, Том XLIX, 2003, стр. 445-451
 963. Дочев, Я., И. Илиев, В. Бобилов, Г. Генчев, П. Мушаков. Избор и схеми на контактни топлообменници с активен пълнеж. В: НК на УХТ, том XLIX, Пловдив, Академично издателство на УХТ, 2003, стр. 440-445
 964. Драголов Е., Бекана Д., Монов А. Изследване влиянието на различни режими от отлагане на желязно-никелово-кадмиевите покрития върху сцеплението им с основата. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том …, серия …, Русе Българиа, Русенски Университет ПБ, 2015
 965. Драголов, Д., Л. Владимиров. Състояние на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване през 2007 г. по поречието на р. Янтра. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 47, серия 1.2, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2008, стр. 151-154, ISBN 1311-3321.
 966. Драголов, Д., Л. Владимиров. Основни десет правила за построяване на "зелени" сгради. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 47, серия 1.2, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2008, стр. 155-158, ISBN 1311-3321.
 967. Драголов, Д., Л. Владимиров. Изследвания върху качеството на атмосферния въздух в региона на Велико Търново и Габрово. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 46, серия 1.2, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2007, стр. 48-53, ISBN 1311-3321.
 968. Драголов, Д., Л. Владимиров. Анализ и оценка на демографските и икономическите фактори върху водосборната област на река Янтра. В: Международна научна конференция “Trans & Motauto 2007”, Динамика и якост. Обучение, Русе, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Научно-технически съюз по машиностроене, 2007, стр. 45-48, ISBN 978-954-9322-24-8.
 969. Дудушки И., П. Ангелова. Определяне разположението на сервизни станции, обслужващи земеделски машини. В: XVI Научно-техническа конференция с международно участие „ЕкоВарна 2010”, Транспорт, екология - устойчиво развитие, Варна, ТУ-Варна, 2010, стр. 32-35
 970. Евстатиев И., Б. Евстатиев, Т. Кючуков. Изследване влиянието на параметрите на процеса в инсталация за влаготермична обработка на материали върху разхода на енергия. В: Енергиен форум 2011, Варна, 2011, стр. 288-294
 971. Евстатиева Н., И. Евстатиев, Т. Кючуков. Изследване на температурния режим на светодиоден осветител. В: XIV Национална конференция с международно участие BulLight / България Светлина 2010 10 – 12 Юни, Сборник с доклади, Варна, България, Български национален комитет по осветление, 2010, стр. III-7 – III-10, ISBN 1314-0787.
 972. Евстатиева Н., Т.Кючуков. Централизирана общинска система за управление и мониторинг на улично осветление. В: Сборник с доклади на Енергиен Форум, 12-15 юни, Варна, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2013, стр. 337-341, ISBN 2367-6728.
 973. Енакиев Ю., Б. Борисов, Ил. Мухтанов, Др. Георгиев. Резултати от изследване и обосноваване на конструкция на комбайн за прибиране на фасул.. В: Н. трудове том 40 серия 4.1., Русе, РУ "А. Кнънчев", 2004
 974. Енакиев, Ю., Б. Борисов, Св. Митев. Проучване и анализ на развитието на безмоторните зърнокомбайни.. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, том. 39, серия 4.1, РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, 2002, стр. 95-99
 975. Енакиев, Ю., Б.Борисов, Св.Митев, В.Димитрова. Прецизното земеделие-тенденции и развитие, чрез използване на GPS системи.. В: Н. тр. на РУ”А.Кънчев”, том. 39, серия 4.1, РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, 2002, стр. 100-105
 976. Енакиев, Ю., И. Иванов, Б. Богомилов. Анализ на методите за обработка на птичи тор за последващо оползотворяване. В: 55-та годишна конференция на Русенския университет ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ-ИНОВАТИВНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев”, 2016, стр. 101, ISBN 1311-3321.
 977. Енакиев,Ю.,Б.Богомилов,Д.Домущи,Б.Борисов. ANALYSIS AND CLASSIFICATION OF PRESS MACHINES FOR PELLETING. IN: International Scientific Conference „Conserving Soils and Water 2016”, Sarafovo district, Burgas, Bulgaria, Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, Sofia, Bulgaria, SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, 2016, pp. 95-99, ISBN 1310 – 3946.
 978. Енчев К. Ц., С. Б. Стойков. Върху уравновесяването на стреловия шарнирен четиризвенник на порталния кран.. В: Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев” – Русе, Русе, 1981, стр. т.XXIII, с.8, 201-20
 979. Енчев, К., П. Коев, С. Стойков, С. Антонов. Екстремният синтез и оптимизационният подход в синтеза – ръка за ръка (I част).. В: Научни трудове на РУ, т. 41, сер. 2, Русе, 2004, стр. 166-171, ISBN 1311-3321.
 980. Енчев, К., С. Стойков, П. Коев. Едно семейство направляващи стрелови механизми за портални кранове. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2006, стр. 241-244, ISBN 1311-3321.
 981. Жеков Ж., М. Филипова, Р. Коджейков. Логистични средства за изследване качествата на атмосферния въздух. В: В: Трудове на ШУ”К.Преславски, ,В: Сб.Научни трудова, посветен на 130-годишнината от рождението на акад. К.Попов,Университетско издателство „Епископ К.Преславски” MATHTECH, т.2, 2010
 982. Желева И., А. Лечева,. Числен алгоритъм за изследване на хидродинамиката в реактор с три бъркалки,. В: II Научна конференция “15 години ТК – Разград”,, Разград, 2001, стр. 250 –256,
 983. Желева И., В. Камбурова, П. Димитров, Р. Русев. Математически модел на преносните процеси в стъкларска ванна пещ. В: Научна конференция ЕМФ’98, Сборник доклади, том 3, София, 1998, стр. 47 - 52
 984. Желева И., В. Камбурова, П. Машков. Изследване на температурното поле при печене на хляб в пещ с инфрачервени нагреватели. В: Научни трудове на РУ, т. 39, с. 4.2, Bul;garia, 2002, стр. стр.115 - 121
 985. Желева И., В. Камбурова, П. Машков. Числено изследване на топлообменните и влагообменните процеси при топлинна обработка на тестени изделия. В: Научна конференция ЕМФ'2001 с международно участие; 19 – 21 септември, Созопол; Сборник доклади, том. 2; Топлинна и хладилна техника, Bulgaria, 2001, стр. стр. 123 – 128
 986. Желева И., Лечева А. Математическо моделиране на движението на двуфазна среда в реактор с бъркалка. В: Научни трудове на РУ, Том 38, Серия 5, Русе, РУ, 2002, стр. 83-91
 987. Желева И., Лечева А. Алгоритъм за числено изследване на въртящо се вискозно течение в цилиндричен съд с бъркалка. В: Научни трудове на РУ, Том 39, Серия 2.2, Русе, РУ, 2002, стр. 128–133
 988. Желева И., Лечева А. Изследване влиянието на разположението на бъркалките върху хидродинамиката в химически реактор с три бъркалки. В: Научни трудове на РУ, Том 38, Серия 9, Русе, РУ, 2001, стр. 86 – 90
 989. Желева И., Лечева А. Числен алгоритъм за изследване на хидродинамиката в реактор с три бъркалки. В: Научни трудове на РУ, Том 38, Серия 10, Русе, РУ, 2001, стр. 250–256
 990. Желева И.М., Стулов В.П. Винтови течения на запрашен газ. В: МЕХАНИКА – Четвърти национален конгрес, Септември 1981, Варна, България, 1981, стр. 834 – 838
 991. Желева Ив., В. Камбурова. Двумерен математически модел на топлинните процеси в стъкларска ванна пещ. В: 11th conference on glass and ceramic,Varna, October 1993, Sofia,, “Marin Drinov”, 1994, стр. 305 - 311
 992. Желева, И. Тематичните мрежи по програмата ЕРАЗМУС ISEKIFood (2001 – 2011). В: Трудове на РУ – НК – 2010, т.49, с.9.2,, Русе, 2010, стр. 132 – 139
 993. Желева, И. Участието на Русенски университет «Ангел Кънчев» в Проектите ISEKI FOOD,. В: Научни трудове на Русенски Университет,, Русе, 2009, стр. 40 – 46
 994. Желева, И. Винтовое движение дисперсной смеси в трубе переменного радиуса. В: В сб. “Механика V Национален конгрес – Варна, България, 1985", Варна, България, 1985, стр. 600 – 603
 995. Желева, И. Винтовое движение запыленнога газа. В: Proceedings of the Conference of the Institute of Hydrodynamics CSAN, Прага, 1983, стр. 116 – 121
 996. Желева, И., Лечева А. Числено изследване на хидродинамиката в химически реактор с бъркалки. В: Научни трудове на РУ, Том 38, Серия 5, Русе, РУ, 2001, стр. 83-91
 997. Желева, И., Т. Тодоров, Л. Стоянова. Рак на млечната жлеза - статистическо проучване на заболяването в Община Разград. Анкета и характеристика на анкетираните жени.. В: Научн. конф. РУ&СУ’10, Русе, 29-30.10, 2010
 998. Желева, Ив., Г. Попов. Модел за обучение и оценяване на студентите по дисциплината „Механика на флуидите” в Русенски университет „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”. В: Втора национална конференция „Качество на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, Русе, 2009
 999. Желязов П., Г. Карабенчев, М. Илиев, П. Златев, Д. Ангелов. Метод за предаване на електрическа енергия посредством СВЧ колебания. В: ВВУАПО, Шумен, Военно училище Шумен, 2000
 1000. З.Мирчева, М.Филипова, В.Иванов. Лиофилизирани кръв и плазмени протеини като средства за защита от радиоактивни аерозоли. В: НК на НВУ"ВлЛевски", Велико Търново, т.3, 2004
 1001. Зафиров, Д., К. Галев, С. Вичев, О. Алипиев, Г. Вичев. Мощностни изследвания на процеса зъбофрезоване на конусни зъбни колела с кръгови зъби. В: Научна конференция на ВМЕИ, Габрово, 1989
 1002. Зафиров, Д., К. Галев, С. Вичев, О. Алипиев. Влияние на геометрията на режещия клин върху трайността на затиловани инструменти за зъбонарязване на конусни зъбни колела с кръгови зъби. В: Научна конференция на ВМЕИ Габрово, Габрово, 1989
 1003. Зафиров, Д., К. Галев, С. Вичев, О. Алипиев. Относно определянето на ъглите в работната система при зъбофрезоване на конусни зъбни колела с кръгови зъби. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев”- Русе, том 32, серия 1, 1989
 1004. Зафиров, Д., О. Алипиев. Относно методиката за геометрични пресмятания по ексцентрикови предавки с радиално подвижни елементи в зацепването. В: Научна сесия на ВМЕИ - Варна, том 1, 1987, стр. 141-144
 1005. Зафиров, Д., О. Алипиев. Относно заострянето на профилите на колелата от ексцентрикови предавки с радиално подвижни ролки в зацепването. В: Научна сесия на ВМЕИ, Габрово, 1987
 1006. Зафиров, Д., О. Алипиев. К .Галев. Относно геометрията на инструменти за нарязване на конусни зъбни колела с криволинейни зъби. В: Научна сесия на ВНВУ “В.Левски”, Научни трудове, кн. 7, 1988, стр. 382-386
 1007. Зафиров, Д., Т. Петкова. Относно геометрията на инструменти за нарязване на аркоидни зъбни колела с надлъжна циклоидна линия на зъба. В: НС на ВМЕИ Варна, Варна, 1987
 1008. Зафиров, Д., Т. Петкова, Хр. Маринов. Определяне на ъглите в работната система на инструменти за нарязване на аркоидни зъбни колела с надлъжна циклоидна линия на зъба. В: НС на МЕИ Габрово, Габрово, 1987
 1009. Златев П., В. Бобилов, Д. Радев, Ж. Колев, П. Мушаков. Изследване процеса на поддържане температурния режим на пясъчни силози. В: НК на Русенски Университет, том 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 106-110, ISBN 1311-3321.
 1010. Златев, П., Д. Ангелов,. Устройство за изследване топлинните характеристики на система от полимерни плоски слънчеви колектори с течен абсорбер. В: Трудове на научна сесия РУ, Русе, 2002, стр. 102-106, ISBN 1311-3321.
 1011. Златев, П., Д. Ангелов, Г. Карабенчев,. Пиранометър за измерване интензивността на слънчевата радиация достигаща земната повърхност.. В: Трудове на научна сесия РУ, Русе, 2002, стр. 97-101, ISBN 1311-3321.
 1012. Златев, П., Ж. Колев, В. Бобилов, Г. Генчев, Пл. Мушаков. Енергийно ефективна промишлена слънчева термична инсталация. В: Сборник доклади на Научна конференция ЕМФ 2013 – гр. Созопол, Енергомашиностроителен факултет, Технически Университет – София, том 1, София, 2013, стр. 322 – 326, ISBN ISSN:1314-5371.
 1013. Златев, П., П. Дочева,. Моделиране енергийните загуби на нов тип слънчев колектор.. В: Трудове на научна сесия РУ, Русе, 2003, стр. 224-229, ISBN 1311-3321.
 1014. И.Палов, Ст.Стефанов, Ж.Пенчева, Ж.Ганев. Резултати от сравнителни изследвания на озонатори. В: Трета научна конференция "Актуални проблеми по опазване на околната среда" - ЕКО Русе' 92, СНР-Русе, 1992
 1015. Ив. Желева, А. Лечева. Вычисление вихря скорости при исследованием гидродинамики в биореактором с механическим перемешивением. В: Днi науки'2005, 15-27 квiтня 2005 року, Том 18, Днiпропетровськ, 2005, стр. 31-35
 1016. Ив. Желева, А. Лечева. Разработване на тест по дисциплината Приложна математика. В: Научни трудове на РУ, Майски научни четения, Том 44, серия 7.1, Русе, РУ, 2005, стр. 223-227, ISBN 1311-3321.
 1017. Ив.Желева М. Филипова Т. Димитров Д. Менсеидов. Правна регламентация за третирането на излезли от употреба автомобилни акумулатори и батерии. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев“, Русе, РУ"А.Кънчев", 2014
 1018. Ивайло Стоянов, Теодор Илиев, Йордан Дойчинов. Анализ и тенденции за развитие на професионалните направления към факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет „Ангел Кънчев“. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 9, Русе, Университетски издателски център, 2015, стр. 48-53, ISBN 1311-3321.
 1019. Иванка Желева. Tематичните мрежи по програмата ЕРАЗМУС ISEKI Food (2001 – 2011). В: Научни трудове на РУ, Русе, 2010, стр. 132 – 139
 1020. Иванка Желева, А. Лечева. Изследване на влиянието на геометричните характеристики върху хидродинамиката в реактори с бъркалка. В: Научни трудове на РУ, Майски научни четения, Том 41, серия 7.2, Русе, РУ, 2004, стр. 192-197, ISBN 1311-3321.
 1021. Иванка Желева, Анна Лечева. Математически модел на хидродинамиката в биореактори с механично разбъркване. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2015
 1022. Иванка Желева, Анна Лечева. Описание на структурата на флуидния поток в цилиндричен реактор с механично разбъркване. В: Научни трудове на РУ, Том 50, Серия 1.2, Русе, РУ, 2011, стр. 60-65, ISBN 1311-3321.
 1023. Иванка Желева, Анна Лечева. Изследване на концентрацията на вещество при химическа реакция от типа АВ, протичаща в реактор с механично разбъркване. В: Научни трудове на РУ, Том 49, серия 1.2, Русе, РУ, 2010, стр. 53-60, ISBN 1311-3321.
 1024. Иванка Желева, Анна Лечева. Изследване На Концентрацията На Вещество При Химическа Реакция От Типа А→В, Протичаща В Реактор С Механично Разбъркване. В: Трудове на РУ – НК – 2010, Том 49, срия 1.2,, Русе, 2010, стр. 53 – 60
 1025. Иванка Желева, Анна Лечева. Метод на променливите направления за числено решаване на уравненията на Навие-Стокс в цилиндрична координатна система. В: Научни трудове на РУ, Том 47, серия 9, Русе, РУ, 2008, стр. 178-182
 1026. Иванка Желева, Анна Лечева. Математически модел на хидродинамичните процеси при производство на вододисперсни бои. В: Научни трудове на РУ, Майски научни четения, Том 46, серия 7.3, Русе, РУ, 2007, стр. 128-133, ISBN 1311-3321.
 1027. Иванка Желева, Анна Лечева. Числено изследване на полето на концентрацията в биореактор с три бъркалки. В: Научни трудове на РУ, Том 41, Серия 1.2, Русе, РУ, 2004, стр. 150-156
 1028. Иванка Желева, Тодор Тодоров, Любка Стоянова. Рак на млечната жлеза – статистическо проучване на заболяването в Община Разград. Анкета и характеристика на анкетираните жени. В: Трудове на РУ – НК – 2010, т.49, с. 8.1,, Русе, 2010, стр. 79 - 85
 1029. Иванов Г., П. Месарабова, Т. Деликоствов, Д. Бекана, И. Митев. Определяне влиянието на режима на подфлюсово наваряване върху трайностните показатели на възстановените детайли. В: НТ на РУ"Ангел Кънчев"; том 41, серия 1.1, Русе, ПБ на РУ"А. Кънчев", 2004, стр. 133-137
 1030. Иванов Н., Бекана Д. Компютъризирана система за мениджмънт в поддържането на аграрната техника – възможности, развитие и тенденции. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том …, серия …, Русе Българиа, 2015
 1031. Иванов Р., И. Евтимов, Г. Кадикянов, Д. Зафиров, Д. Гунев. Експериментален автомобил. В: ЕКО Варна`10, Варна, 2010
 1032. Иванов Р., И. Евтимов, Д. Зафиров, Д. Гунев. Сравнителен анализ на показателите на малки градски електромобили. В: Сборник доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев, Русе, РУ”А.Кънчев, 2009, стр. 89-99, ISBN 1311-3321.
 1033. Иванов Р., Х. Грозев, Д. Зафиров, Т. Грозева, Д. Иванова. Възможности за използване на слънчевата енергия за задвижване на мини електромобил в условията на България. В: TRANS&MOTAUTO’ 05, В. Търново, 2005
 1034. Иванов, Р., Ив. Евтимов, Г. Кадикянов, Д. Зафиров, Д. Гунев. Експериментален електромобил. В: Сб. доклади на НТК с международно участие, Варна, ТУ Варна, 2010, стр. 333-338, ISBN 954 - 20 - 00030.
 1035. Иванова Г., Ковачев Н. Преглед на нормативното уреждане на управлението на отпадъците в Република България. В: Трудове на юбилейната научна конференция 2005 – том 44, серия 1, РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 2005, стр. 339-345
 1036. Иванова, А., И. Желева, Г. Вачев. Софтуерна среда за симулиране на измервания на хидравлични величини. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 3.2, Русе, 2011, стр. 181-186, ISBN 1311-3321.
 1037. Иванова, В., Г.В. Митев, М. Михайлов. Земеделското проиводство и опазване на околната среда. В: Сборник доклади от СНС на РУ, РУ, Печатна база към РУ, 2008, стр. 7-12, ISBN 1311-3321.
 1038. Илиев И, Я.Дочев, В.Бобилов, Г.Генчев, П.Мушаков. Понижаване температурата на изходящите газове на парогенератор П-62 в ТЕЦ “Марица-Изток-2”. В: Научна конференция на ТУ-София ЕМФ-2002, Созопол, 2002, ISBN 1310-9405.
 1039. Илиев И. Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в България. В: XIII Научна конференция с международно участие ЕМФ‘2008, Созопол, Технически Университет-София, 2008, стр. 247-250
 1040. Илиев И. Я.Дочев, Г.Атанасов, Р.Раев. Топлинна ефективност на кондензните икономайзери от типа "активен" пълнеж. В: ЮНС на ВТУ "Ан.Кънчев", Русе, том XXXV, сер.5, 1994, стр. 148-154
 1041. Илиев И., А. Терзиев, В. Камбурова. Използване на ежектор за газо-въздушно сушене при парогенератори, използващи въглища с висок добив на летливи. В: Научна конференция ЕМФ 2013, София, Технически университет София, 2013, стр. 35-39, ISBN 1314-5371.
 1042. Илиев И., А.Терзиев, В.Камбурова. Комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, посредством газификация на биомаса с "топлинни тръби-реформър". В: Сборник доклади XVIII научна конференция с международно участие, София, Технически университет София, 2013, стр. 126-131, ISBN 1314-5371.
 1043. Илиев И., В. Камбурова, А. Терзиев, П. Граматиков. Анализ на скоростта на вятъра, определена чрез измерване и моделиране. В: Научни трудове на Русенския Университет, том 50, серия 1.2, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 18 - 24, ISBN 1311-3321.
 1044. Илиев И., В. Камбурова, А. Терзиев, Пл. Граматиков. Сравнителен анализ на прогнозно и реално енергопроизводство от фотоволтаичен парк „Пауново”. В: Сборник доклади на Юбилейна научна конференция на Русенски Университет (the best paper), Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2010, стр. 8-13, ISBN 1311-3321.
 1045. Илиев И., В.Камбурова, А.Терзиев. Нови концепции за уличното осветление на София, в: научни трудове на Русенския университет. В: том 51, серия 1.2, Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 22-31, ISBN 1311-3321.
 1046. Илиев И., Дж. Трендафилис, М.Михайлов, Е. Иванов. Относно параметрите на бордови компютър за земеделски трактори. В: ЕКО Варна ‘96 - Транспорт, екология, устойчиво развитие ТУ-Варна, Т.3, Варна, 1996, стр. 185-192
 1047. Илиев И., Дочев Я., Бобилов В., Генчев Г., Мушаков П. Възможност за повишаване температурата на нагрявания топлоносител в контактните топлообменници с активен пълнеж. В: Научна конференция ЕМФ`2001, Созопол, 2001, стр. 118-122, ISBN 1310-9405.
 1048. Илиев И., М.Венев. Възможности за утилизация на отпадна топлина при изгаряне на високосернист петрококс. В: Научна конференция РУ&СУ'13, Русе, РУ, Том 52, сер.1.2, 2013, стр. 19-22, ISBN 1311-3321.
 1049. Илиев И., М.Венев. Оптимизация на работните режими на въздухонагревател с топлинни тръби в ТЕЦ „Марица Изток-2”. В: научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 1.2, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 32-38, ISBN 1311-3321.
 1050. Илиев И., С. Лазаров, В. Бобилов, Г. Генчев, П. Мушаков. Използване на технология с топлинни тръби за заместващи въздухонагреватели в ТЕЦ”Марица изток-2”. В: ЕМФ`2007 с международно участие, 16-18.09.2007 Созопол, Сборник доклади I том, София, 2007, стр. 83-90, ISBN 1310-9405.
 1051. Илиев И., Я. Дочев, В. Бобилов, Г. Генчев И. Илиев, П. Мушаков. Ефективност на инсталацията с топлообменник с топлинни тръби за въздухонагреватели първа степен на парогенератори ПК-38 в ТЕЦ”Марица изток-2". В: НК на Русенски университет, Русе, Том 44, сер.1, 2005, стр. 253-257, ISBN 1311-3321.
 1052. Илиев И., Я. Дочев, В. Бобилов, Г. Генчев И. Илиев, П. Мушаков. Изследване на корозионната устойчивост на топлообменник с топлинни тръби.. В: . НК на Русенски университет, Русе, Том 41, серия 1.2, 2004, стр. 157-161, ISBN 1311-3321.
 1053. Илиев И., Я. Дочев, В.Бобилов, Г.Генчев. Анализ на кондензни икономайзери изгарящи растителна биомаса. В: Научна конференция ЕМФ`97, 17-21.09.1997, Созопол, ТУ София, 1997, стр. 18-22, ISBN 1310-9405.
 1054. Илиев И., Я.Дочев. Относно критериалното уравнение в контактен топлообменник с активен пълнеж. В: Научна сесия на Технически университет Габрово, Габрово, 1991, стр. 24-27
 1055. Илиев И.,В.Бобилов, Я.Георгиев, Г.Генчев. Относно определянето на топлинните загуби от паропроводни участъци. В: ЮНС'96 ВВВУ "Г.Бенковски", Долна Митрополия, 1996
 1056. Илиев И.,В.Камбурова,П.Граматиков,А.Терзиев. Енергийна ефективност на уличното осветление на София. В: Научна конференция ЕМФ 2012 Технически университет София, София, Технически университет София, 2012, стр. 189-197, ISBN 1314-5371.
 1057. Илиев И.,Я.Дочев, В.Бобилов, Г.Генчев, П.Мушаков. Ефективност на инсталация на топлообменник с топлинни тръби за въздухонагреватели първа степен на парогенератори ПК-38 в ТЕЦ "Марица Изток-2". В: НК на РУ, Русе, Том 44, сер.1, 2005, стр. 249-252, ISBN 1311-3321.
 1058. Илиев С., Г. Кадикянов, Р. Иванов, И. Eвтимов, Д. Гунев. Разработване на електромобил за студентско състезание Shell Eco-Marathon. В: Сборник доклади на IV-та международна научна конференция ЕЛЕКТРОМОБИЛИ'14, Русе, РУ ”А.Кънчев”, 2014, стр. 51-55
 1059. Илиев, И. Екологични и енергийни аспекти при въздухонагревателите с топлинни тръби. В: Сборник от доклади Международна конференция по енергийна ефективност и селскостопанско машиностроене, Русе, 2009, стр. 683-689
 1060. Илиев, И. Оптимизиране режимите на работа на инсталация за утилизация на отпадна топлина. В: Енергиен форум 2001,10-12.06.2001.,Варна., Доклади том І, Варна, 2001, стр. 95-99
 1061. Илиев, И. Влияние на началното влагосъдържание на парогазовата смес върху топлообмена в контактните топлообменници с активен пълнеж. В: II Научно-техническа конференция с международно участие "Теория и практика на флуидизираните ситеми", Пловдив, 1992
 1062. Илиева Д. Сравнително изпитване на обикновена пшеница в района на Североизточна България. В: Научни трудове на РУ " Ангел Кънчев " 2011, Издателски център при РУ " Ангел Кънчев " - Русе, 2011, стр. 58-61, ISBN 1311-3321.
 1063. Илиева Д. Химични средства за борба с плевелите при царевицата. В: Научни трудове, ССА,, Костинброд, " Виктус " ООД, 1996, стр. 50-52, ISBN 1310-4462.
 1064. Илиева Д. Нови възможности за химическа борба с плевелите при соята.. В: Научни трудове, Юбилейна научна конференция - 90 г. ИЗС "Образцов чифлик", Русе, ИК " Наука и практика " - ООД гр. Русе, 1995, стр. 26-29
 1065. Илиева Д., Е. Христова. Опазване на почвеното плодородие - политики, програми и иновации.. В: Научни трудове на РУ " Ангел Кънчев ", Русе, Издателски център на РУ " Ангел Кънчев", 2014, ISBN 1311-3321.
 1066. Ильин И., А.Царс, В.Гривцов, Я.Георгиев, И.Илиев, П. Граматиков. Използване на методите на експеримента в изследването режимите на работа на контактен топлообменник с активен пълнеж-въдухонагревател. В: ЮНС на ВМЕИ, София, 1987
 1067. Ильин И., В.Гривцов, А.Царс, В. Зариньш, Я.Герогиев, И.Илиев. Утилизация теплоты нископотенциальных парогазовых потоков. В: VII Национална научно-техническа конференция, Варна 2-4.06 1988, Топло-и ядрени енергийни проблеми на НРБ, 1988, стр. 39-40
 1068. инж. Станева Г., доц. д-р инж. Кангалов Пл., доц. д-р инж. Станев Л. Критерии за контрол и оценка на сработващи конверсионни фосфатни покрития. В: сб. Доклади, Смолян, 2007
 1069. инж. Станева Г., доц. д-р инж. Кангалов Пл., доц. д-р инж. Станев Л. Износоустойчивост на възстановени детайли с нанесено конверсионно фосфатно покритие при триене на плъзгане. В: Сб. Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”,, Русе, 2007
 1070. Иринчев,Д.,Б.Борисов. Разход на механична енергия за земеделски операции. В: Механiзацiя та електрифiкацiя сiльського господарства, Випуск 98.Т.2.-Глеваха,2013, 590 с., Нацiональна академiя аграрних наук, Украiни, XIV Мiжнародна науково-технiчна конференцiя "Сучаснi проблеми землеробськоi meхaniки", 2013, стр. 429-434, ISBN 0202-1927.
 1071. Йорданов Л., Кръстев Г., Борисов Б. Програмно осигуряване на система „Данни Комбайн”. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2013,, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2013, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2013, стр. 149-152, ISBN 1311-3321..
 1072. Йорданов, Л., Г. Кръстев, Б. Борисов. Система за обработване на информация от експериментални изследвания с ’Данни Комбайн’. В: Научни трудове том 52,, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, РУ ”А. Кънчев”,, 2013, стр. 149-152, ISBN 1311-3321.
 1073. Йорданов, Л., М. Михайлов, Вл. Витков. Микропроцесорна система със серийна памет за изследване на зърноприбиращ комбайн. В: Research People And Actual Tasks On Multidisciplinary Sciences, Lozenec, Bulgaria, 6-8 Juni 2007, Vol. 2, Русе, 2007, стр. 65 - 70, ISBN 978-954- 911.
 1074. Йорданов,С.,Д.Гановски, Вл.Хвърчилков. Разпространение и динамика на патогените за свинете Е.коли щамове .. В: Научна сесия”Ветеринарно-санитарни,технологични и икономически проблеми при сезонното опрасване на свинете”, Ямбол, 1988
 1075. Йорданов,С.,Д.Гановски, Я.Пеев,А.Петков,П.Алицина, Вл.Хвърчилков, Ив.Веселинова,В.Ангелова ,П.Матеев. Проучване върху разпространението и профилактиката на колибактериозата в промишлените свинекомплекси. В: Шифър: 3.4.4.2., Отчет, ЦНИВМИ, София, 1988, стр. 43
 1076. Йосифов, Й., К. Братоев и Т. Тодоров. Качествена характеристика на нов вид вентилатор за зърнокомбайн “СК – 5 Нива". В: Научна сесия РУ/СУ’ – 2003, секция “Земеделска техника и технологии, Русе, 2003
 1077. К. Замфирова, С. Байрямов. Някои от възможните нежелани странични реакции при провеждането на рибозимометричен синтез на метилови естери на природните алфа-аминокиселини. В: Научна конференция РУ „А. Кънчев” РУ § СУ ’12, том 51, серия 9.1, Русе, Русенски Университет, 2012, стр. 191-194, ISBN 1311-3321.
 1078. Кyuchukov R., T. Kyuchukov. Sustainable Lighting Solutions to Electrical Energy Compsumtion. Illumination Towards Multifunctional and Multiple Domestic Lighting Installations. IN: Proceedings Lighting Engineering 2008, BalkanLight 2008 Ljubljana, Slovenia, 2008, ISBN 978-961248-127-8.
 1079. Кyuchukov R., Т. Kyuchukov. Sustainable Solutions by means of Multifunctional and Multicomponent Residential Lighting Installations. IN: Energy Forum 2008, Reports, Varna, 2008
 1080. Кадикянов, Г., В. Стоянов, Д. Любенов, Е. Маринов. Изследване стабилността на процеса за нанасяне на противозадирно покритие върху алуминиеви детайли от земеделската и транспортната техника. В: ЕКО Варна`11, Варна, 2011, стр. 213-217, ISBN 954-20-00030.
 1081. Кадикянов, Г., В. Стоянов, Е. Маринов. Проблеми при анодиране на алуминиеви бутала от ДВГ. В: Trans&MOTAUTO’06, Варна, 2006, стр. 29-31
 1082. Кадикянов, Г., Е. Маринов, В. Стоянов. Еволюция и трайност на съвременните бутала за ДВГ. В: НК при РУ “А. Кънчев”, Русе, 2005, стр. 74-77, ISBN 1311-3321.
 1083. Калев В., П. Данев, В. Стоянов. Структурни изменения настъпващи в желязно електролитно покритие след отгряване. В: НТК “Надежност-Ремонт-Експлоатация” Русе, Русе, 1998
 1084. Камбурова В., А. Ахмедов, С. Баева. Числено моделиране на топлообменник с топлинни тръби, SAT-9.2-2-HT-03. В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2016, Volume 55, book 1.2. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016, Том 55, серия 1.2, Русе, 2016, стр. 79-84
 1085. Камбурова В., Желева И. Управление на режимите на инфрачервено нагряване в камера за топлинна обработка на хлебни изделия. В: Трудове на научната сесия на РУ, Том 42, Серия 4.2, Русе, 2003, стр. 99 - 106
 1086. Камбурова В., Желева И. Изследване на топлообмена при стерилизация на месни и рибни консерви. В: Научни трудове на Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и техологии 2005”, Том LII, Свитък, Пловдив, 2005, стр. 317 - 322
 1087. Камбурова В., И. Желева. Модел на топлината, консумирана по време на процеса на пържене на храни. В: Трудове на научната сесия на РУ, том 47, серия, Русе, 2008, стр. 87 – 90
 1088. Камбурова В., И. Желева, П. Димитров, Р. Русев,. Числено моделиране на температурата на стъкломасата в стъкларска ванна пещ. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 37, серия 3, Русе, 1999, стр. 436 - 440
 1089. Камбурова В., И. Желева, Ц. Прокопов,. Изследване на топлообмена при стерилизация на консерви гроздов сок. В: Трудове на научната сесия на РУ, том 44, серия 1, Русе, 2005, стр. 213 - 218
 1090. Камбурова В., И. Илиев,М.Венев. Изследване на топломасообменните характеристики на оребрен термосифонен водонагревател. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – 2014, том 53, серия 1.2, Русе, 2014, стр. 62-68
 1091. Камбурова В., И.Илиев, А.Терзиев. Анализ на топлотехническите характеристики на шест от учебните корпуси на Русенския университет. В: научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 1.2, Русенски университет, Русе, 2012, стр. 39-46, ISBN 1311-3321.
 1092. Камбурова В., И.Илиев, А.Терзиев, К.Ангелов. Оптимизация на параметрите на топлинна изолация на сграда от икономическа гледна точка. В: Научна Конференция - РУ &СУ'13, Русе, том 52, сер.1.2, Русенски Университет, 2013, стр. 14-18, ISBN 1311-3321.
 1093. Камбурова В., И.Илиев, В.Рашева, Ст.Ташева. предложения за повишаване на енергийната ефективност на завод за хавлиени изделия "Яна" АД гр. Панагюрище. В: XIX Научна конференция с международно участие, том I, Sozopol, ТУ- София, 2014, стр. 207-215, ISBN 1314-5371.
 1094. Камбурова В., Ив. Желева. Изследване влиянието на някои безразмерни критерии при сушенето и печенето на хранителни продукти. В: VII научна конференция с международно участие ЕМФ’2002, Сборник доклади, том 2, Варна, 2002, стр. 17 -23
 1095. Кангалов П., Николов М., Деликостов Т. Изследване противоизносните свойства на анилид от анилин и олеинова киселина в качеството на модификатор на триене в моторни масла. В: Научни трудове на РУ, том 52, серия 1.1, Русе, ПБ при РУ, 2013, стр. 301...304, ISBN 1311-3321.
 1096. Кангалов П.Г., Е.Д. Драголов. Влияние на основните технологични параметри върху сцеплението на електролитната сплав от желязо, никел, кобалт и манган.. В: Втора юбилейна международна научна конференция, Шумен, 2011
 1097. Кангалов П.Г., Е.Д. Драголов. Изолинии за съдържанието на кобалт в електролитните желязно- никелово-кобалтово-манганови покрития в зависимост от два фактора при фиксирани значения на останалите два фактора.. В: Майски четения „Дни на науката 2011”, Велико Търново, 2011
 1098. Кангалов П.Г., Е.Д. Драголов. Изолинии за съдържанието на никел в електролитните желязно- никелово-кобалтово-манганови покрития в зависимост от два фактора при фиксирани значения на останалите два фактора. В: Майски четения „Дни на науката 2011”, Велико Търново, 2011
 1099. Кангалов П.Г., Е.Д. Драголов. Методика за статистическо изследване разпределението на структурните характеристики за възстановяване на износените детайли от земеделската и автотракторна техника чрез електролитни сплавни покрития. В: Международна научна конференция-2011г., НВУ „В.Левски”, В.Търново, 2011
 1100. Кангалов П.Г., Е.Д. Драголов. Анализ на структурните характеристики на съединенията свързващи ротационните детайли от земеделската и автотракторна техника.. В: Международна научна конференция-2011г., НВУ „В.Левски”, В.Търново, 2011
 1101. Кангалов П.Г., Е.Д. Драголов. Изследване предварителната подготовка на детайлите от земеделската и автотракторна техника преди възстановяване с желязно-никелово-кобалтово-манганови електролитни покрития. В: Научна конференция-2011, НВУ „В.Левски”, В.Търново, 2011
 1102. Кангалов П.Г., Е.Д. Драголов. Изследване якостта на опън на електролитно почистените детайли в стопилка от основи преди възстановяването им чрез желязно-никелово-кобалтово-манганови електролитни покрития. В: Научна конференция-2011, НВУ „В.Левски”, В.Търново, 2011
 1103. Кангалов П.Г., Е.Д. Драголов. Методика на интервалния подход за решаване на задачи от областта на електролитните покрития.. В: сб. Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев” 2011, том 50, Русе, ПБ при РУ “Ан. Кънчев”, 2011
 1104. Кангалов П.Г., Е.Д. Драголов. Приложение на интервалния подход при определяне влиянието на режима на отлагане на желязно-никелово-кобалтово-мангановите покрития върху микротвърдостта им. В: сб. Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, 2011, том 50, Русе, ПБ при РУ “Ан. Кънчев”, 2011
 1105. Кангалов П.Г., Е.Д. Драголов. Изследване процесите за отлагане на електролитните желязно-никелово-кобалтово-манганови покрития. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 49, Русе, ПБ при РУ “Ан. Кънчев”, 2010
 1106. Кангалов П.Г., Е.Д. Драголов, М.В. Филипова. Tеоретичен анализ на процесите при електролитното почистване на детайли в стопилка от основи.. В: Научна конференция-2011, НВУ „В.Левски”, В.Търново, 2011
 1107. Кангалов П.Г., Е.Д.Драголов. Изследване структурните характеристики на работните повърхности на износените детайли от земеделската и автотракторна техника възстановени чрез желязно-никелово-кобалтово-манганови покрития. В: Международна научна конференция-2011г., НВУ „В.Левски”, В.Търново, 2011
 1108. Кангалов Пл., Станева Г. Методика за изследване на триботехническите свойства на конверсионно фосфатно покритие. В: Сб. Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, т.40, серия 4.1, Русе, 2003
 1109. Кангалов Пл., Стоянов В., Станева Г. Методика за изследване процеса за получаване на конверсионно фосфатно покритие. В: Сб. Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, т.40, серия 4.1, Русе, 2003
 1110. Кангалов Пл., Тончев Г., Николов М. Изследване износването на електрохимична оловна сплав за плъзгащи лагери с различни материали на шийките на валовете. В: “Юбилейна научна конференция Сливен ‘97”, том 2, Сливен, 1998, стр. 60-65
 1111. Кангалов. П, М. Николов, Т. Деликостов, М. Стоянов. Изследване на противоизносните свойства на титанов тетраолеат като модификатор на триенето. В: Научни трудове на РУ-2015, том 54, с. 1.1, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2015, стр. 164-167, ISBN 1311-3321.
 1112. Караджов К., К. Каменов, П. Мънев. Програмен продукт за моделиране на опасностите. В: Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 1.2, Русе, 2008, стр. 191-196, ISBN 1311-3321.
 1113. Караджов К., П. Мънев. Метод за оценка на безопасността на ергономични системи. В: Сборник доклади на Научна конференция на РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 2007, стр. 117-121.
 1114. Караджов, К., Л. Владимиров, П. Мънев. Сценарии за определяне на риска за потребителите поради изтичане на горими вещества. В: Научна конференция ”Защита на потребителите в Европейския съюз”, Варна, 2008, стр. 172-182, ISBN 1311-9222.
 1115. Кенанска, А., Б. Колев. Сусам - предизвикателства пред механизираното прибиране. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 51, серия 1.1, Русе, 2012, стр. 103-107, ISBN 1311-3321.
 1116. Кенаров Г., Т. Узунов. Относно възможността на портален кран “Ганц” за работа като плаващ. В: Научни трудове том 44, серия 4, РУ "А.Кънчев", Русе, 2005, стр. 170 - 174
 1117. Кенаров Г., Т.Узунов. Изследване големината на аксиалната електромагнитна сила при включване на конусен телферен електродвигател. В: Научни трудове том, 41, серия 4, РУ "А.Кънчев", Русе, 2004, стр. 207-211, ISBN 1311-3321.
 1118. Кенаров Г., Т.Узунов. Определяне закона на движение на ротора в осово направление при включване на конусен телферен електродвигател. В: Научни трудове, том 41, серия 4, РУ "А.Кънчев", Русе, 2004, стр. 211-216, ISBN 1311-3321.
 1119. Кенаров Г., Т.Узунов. Относно осовото движение на вала на конусен телферен електродвигател и възникналите откази в него. В: Научни трудове том 37, серия 5, РУ "А.Кънчев", Русе, 1999, стр. 307-312
 1120. Кертиков Т., А. Атанасов, Д. Кертикова, Г. Кунчева. Влияние на системите на отглеждане при пролетен фий (Vicia sativa L.). върху добива на фураж и суров протеин. В: Proceedings of University of Ruse, volume 58, Русе, 2019
 1121. Кертиков Т., Г. Кунчева, Д. Кертикова, А. Атанасов. Промени в биохимичната характеристика на фуража от пролетен фий (Vicia sativa L.) сорт „Темпо“ в зависимост от системите на отглеждане. В: Proceedings of University of Ruse - 2019, Русе, 2019
 1122. Кехайов Д., С.Мандраджиев, Ч.Везиров. Експлоатационни параметри на кран-товарач за зареждане на редосеялки. В: Научни трудове на Русенския университет, т. 45, сер.1, Русе, 2006, стр. 22 - 25
 1123. Кехайов Д., Ч. Везиров. Определяне коефициента на триене при семена от някои житни култури. В: Proceeding of the union scientists EE&AE, Русе, 2006, стр. 792 - 796
 1124. Кехайов Д., Ч. Везиров, С.Мандраджиев. Моделиране броя на транспортни и транспортно-зареждащи средства при сеитба. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2008, стр. 38 - 41
 1125. Климентов К. В., К. Тужаров, Б. Костов, И. Николаев. Относно определянето на външния диаметър на работното колело на центробежна помпа. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016, Русе, 2016
 1126. Климентов Кл., Г. Попов, Б. Костов. Моделиране характеристиките на центробежни помпи при работа с водо - въздушна смес. В: Научна конференция РУ&СУ 2011, Русе, 2011
 1127. Климентов Кл., С. Петров, П. Русев. Движение на сферични газови частици в двуфазен поток от течност и газ. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 39, сер. 4.2, Русе, 2002, стр. 54-59
 1128. Климентов, К. Изследване работата на центробежна помпа с предвключено осово колело при транспорт двуфазна водо-въздушна смес. В: Научна конференция РУ&СУ 2013, Русе, 2013
 1129. Климентов, К. Влияние на разтворимостта на въздуха във водата върху разпределението на енергията на центробежна помпа 6Е32 при работа с водо-въздушна смес. В: Научни трудове на Русенския университет Том 47, серия 1.2, Русе, 2008, стр. 8-12
 1130. Климентов, К. Баланс на мощността на центробежна помпа 6Е20 при работа с вода и водо-въздушна смес. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 45, серия 1, Русе, 2006, стр. 215-220
 1131. Климентов, К., Г. Попов, Б. Костов. Изследване енергийната ефективност на центробежни помпи при работа с двуфазни водо-въздушни смеси. В: Сборник доклади XVIII научна конференция с международно участие - Том II, Созопол, 2013, стр. 93-100
 1132. Климентов, Кл., Г. Попов, Ив. Николаев. Методика и уредба за изпитване на центробежни помпи при работа с водовъздушна смес. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 40, сер. 4.2,, Русе, 2003, стр. 106-111, ISBN 1311-3321.
 1133. Климентов, Кл., Г. Попов, П. Русев. Регулиране дебита на центробежни помпи чрез подаване на въздух в смукателния тръбопровод.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 40, сер. 4.2,, Русе, 2003, стр. 112-116
 1134. Ковачев М., К. Дякова, М. Николов, П. Коев. Оптимизационен синтез на манипулатор за гравитационно наваряване на плоски детайли. В: Научни трудове на РУ ”Ангел Кънчев”, т. 50, сер. 1.1, Русе, 2011, стр. 98-103, ISBN 1311 3321.
 1135. Ковачев Н. Мониторинг на риска от шум в производството. I част. Методика на емисионните и имисионните изследвания на риска от шум.. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, 2013, стр. 231-235, ISBN 1311-3321.
 1136. Ковачев Н. Мониторинг на риска от шум в производството. II част. Наблюдение, контрол и прогнозиране на риска от шумовите емисии и имисии.. В: Научни трудове на Русенски Университет "Ангел Кънчев". Том 52, серия 1.2, Русе, 2013, стр. 236-240, ISBN 1311-3321.
 1137. Ковачев Н. Изследване на вътрекварталния шум от железопъния транспорт в град Русе. В: Научни трудове на Русенски Университет "Ангел Кънчев". Том 53, серия 1.2, Русе, 2014, стр. 330-335, ISBN 1311-3321.
 1138. Ковачев Н., В. Добринов. Оценка на риска от шум от роторен зърнокомбайн. В: Сборник доклади на Десета национална младежка научно-практическа сесия, София, Национален Дом на Науката и Техниката, 2012, стр. 304-309
 1139. Ковачев Н., Г. Иванова. Някои тенденции и аспекти в получаването и използването на биогорива – био-етанол, био-дизел и био-метан на територията на Европа. В: Русенски университет «Ангел Кънчев», Научни трудове, том 45, серия 1, Русе, 2006, стр. 268-271
 1140. Ковачев Н., Г. Попов, К. Климентов. Уредба за кавитационни изпитвания на малкодебитни центробежни помпи”. В: МНК “Унитех’04”, Сборник доклади том. II, 18-19 ноември, Габрово, 2004, стр. 491-494
 1141. Ковачев Н., Г. Попов, Кл. Климентов. Уредба за кавитационни изпитвания на малкодебитни центробежни помпи. В: Int. Sc. Conference “UNITECH’2004”, vol. II, 18-19 Nov., Gabrovo, 2004, стр. II-491/II-494
 1142. Ковачев, Н. Динамика на шума от хидравличен чук при извършване на строително-ремонтни работи. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 50, серия 1.2, Русе, 2011, стр. 128-132
 1143. Ковачев, Н. Идентификация на шума в риск мениджмънта. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 49, серия 1.2, Русе, 2010, стр. 180-184
 1144. Ковачев, Н. Оценка на шума от битова прахосмукачка. В: Сборник с доклади от XI научна конференция с международно участие „Качество и безопасност на стоките”. Икономически Университет, Варна, Издателство “Наука и икономика”, 2010, стр. 196-205
 1145. Ковачев, Н. Оценка на шума в купето на лек автомобил. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 48, серия 1.2, Русе, 2009, стр. 150-154
 1146. Ковачев, Н. Метод за измерване на шума при етикетиране на битови уреди. Част I. Mетодика за измерване на шума, продължителност и ред на измерванията. В: Научна конференция „Защита на потребителите в ЕС”. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Варна, 2008, стр. 207-213
 1147. Ковачев, Н. Метод за измерване на шума при етикетиране на битови уреди. Част II. Измерване и моделиране на шума на битова прахосмукачка. В: Научна конференция „Защита на потребителите в ЕС”. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Варна, 2008, стр. 214-227
 1148. Ковачев, Н. Сравнително измерване и анализ на шума на вентилационна уредба. В: XV Международна научно-техническа конференция, trans & motauto, IX., Созопол, 2008, стр. 102-105
 1149. Ковачев, Н. Методично усъвършенстване на измерването на шумови емисии. Част II. Измерване на шума, емитиран от електрически сешоар с използване на усъвършенствана методика. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 47, серия 1.2, Русе, 2008, стр. 186-190
 1150. Ковачев, Н. Методично усъвършенстване на измерването на шумови емисии. Част I. Методика за измерване на шума с виртуален инструмент, разработен в LabView 8.5, продължителност и ред на измерванията. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 47, серия 1.2, Русе, 2008, стр. 181-185
 1151. Ковачев, Н. Неопределеност при измерване шумовите имисии в помещение. Част I. Методика за измерване на шума. В: Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, Факултет по природни науки, Tом. ХVIII B4 2008, Варна, Университетско издателство “Епископ Константин Пре, 2008, стр. 108-117
 1152. Ковачев, Н. Неопределеност при измерване шумовите имисии в помещение. Част II. Критерии, анализ и оценка. В: Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, Факултет по природни науки, Tом. ХVIII B4, Варна, Университетско издателство “Епископ Константин Пре, 2008, стр. 117-128
 1153. Ковачев, Н. Изследване диференциалния риск от шума на уредби с водни центробежни помпи. В: Четвърта научна конференция „Пожарната и аварийната безопасност”. 15-16 март, Сборник доклади, София, 2007, стр. 281-286
 1154. Ковачев, Н. К. Study of the noise, generated from different car’s tyres. IN: 56та Научна конференция на Русенски университет, FRI-2.209-1-EC-09, Русе, 2017, pp. 154-160
 1155. Ковачев, Н. К. Оценка на шума в купето на лек автомобил, в зависимост от вида на пътната настилка. В: Научни трудове на Русенски Университет, Том 55, серия 1.2, Русе, 2016, стр. 231-237
 1156. Ковачев, Н., Й. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ШУМА, ГЕНЕРИРАН ОТ ХИДРАВЛИЧНА УРЕДБА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВЕ ПАРАЛЕЛНО РАБОТЕЩИ ЦЕНТРОБЕЖНИ ПОМПИ – СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА НИВАТА. В: 57-ма годишна научна конференция на русенски Университет и Съюз на учените - Русе: Нови индустрии, дигитална икономика, общество - проекции на бъдещето, Русе, Русенски Университет, 2018
 1157. Ковачев, Н., Л. Владимиров. Динамика на неопределеността при измерване на шум в помещения. Част І. Закони на разпределение и числени характеристики. В: Сборник доклади на научна конференция. Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2007, стр. 84-89, ISBN 1311-3321.
 1158. Ковачев, Н., Л. Владимиров. Динамика на неопределеността при измерване на шум в помещения. Част ІІ. Времеви модели. В: Сборник доклади на научна конференция. Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2007, стр. 90-95, ISBN 1311-3321.
 1159. Коджейков Р., Г.Мардиросян, М.Филипова, Ж.Жеков. Контрол и управление на качеството на атмосферния въздух. В: В:Сборник науни трудове от научна сесия на НВУ»В.Левски», факултете «Артилерия ПВО и КИС», т.1, 2010
 1160. Коев П. А., С. Б. Стойков. Оптимален синтез на шестзвенен симетричен кормилен механизъм с използване на ЦЕИМ.. В: Научни трудове на ВИММЕСС – Русе, т.XXI, с.10, Русе, Печатна база на ВИММЕСС, 1979, стр. 35-38., ISBN 1311-3321.
 1161. Коев, П. Математичен модел за кинематичен анализ на механизма на Рцепа. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев“ т. 49, Русе, 2010, стр. 76-81, ISBN 1311-3321.
 1162. Коев, П. Върху формулировката на една оптимизационна задача за синтез на клас лостови механизми. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", т.37, сер. 5, Русе, 1999, стр. 179-184, ISBN 1311-3321.
 1163. Козлев Р., И. Станев, Ч. Везиров, Я. Цанов. Инструментална среда за компютърна симулация на мобилни превозни средства. В: Научни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 336-340
 1164. Козлев Р., И. Станев, Ч. Везиров. Архитектура на интелигентна система за обучение на водачи на мобилни превозни средства. В: Научни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе, 1999, стр. 341-345
 1165. Колев Б., Б. Борисов, М. Михов. Изследвания при механизирано овършаване на лук за семе. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 37, сер. 1, Русе, Печатна база на РУ, 1999, стр. 96-101, ISBN 1311-3321.
 1166. Колев Б., К. Стоянов. Влияние на системата за принудително пълнене на дизелов двигател върху експлоатационните показатели на земеделски агрегат.. В: Proceedings of International Scientific Conference EE&AE, University of Rousse, Printing House of “Angel Kanchev”, 2006, стр. 772-776, ISBN 1311-9974.
 1167. Колев Б.,М.Попова, И. Раева, Г.Драганова. Студентските практики и адаптирането на бъдещите специалисти в реална производствена среда. В: Сборник материали по проект BG051PO001/07/3.3-01/09 от Научно-приложна конференция 12-13 декември 2009г., Русе, Академично издателство на Русенски университет, 2009, стр. 9-16
 1168. Колев Б.,М.Попова, И.Раева, Г.Драганова. „Проектите по структурните фондове – възможност за повишаване на качеството на обучение на студентите”. В: Конференция по „Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, Сборник материали на конференцията., Русе, 2009
 1169. Колев Ж., Д. Бекана. Изследване приложението на чугуните като конструкционен материал в земеделската, автотракторната и автомобилната техника. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2006, стр. 9-13, ISBN 311-3321.
 1170. Колев Ж., Д. Бекана. Изследване на комбинирана технология за нанасяне на възстановителни покрития върху износени чугунени детайли от земеделски машини. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, допълнително издание, Русе, 2005, стр. 53-57, ISBN 1311-3321.
 1171. Колев Ж., П. Златев, П. Мушаков, В. Бобилов. Методика за определяне топлообменните параметри на водо-въздушен конвектор в лабораторна термопомпена инсталация. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 101-105, ISBN 1311-3321.
 1172. Колев Ж., П. Златев, П. Мушаков, В. Бобилов. Изследване топлообменните параметри на водо-въздушен конвектор в лабораторна термопомпена инсталация. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 111-115, ISBN 1311-3321.
 1173. Колев Ж., С. Топалски, Д. Бекана. Моделиране и анализ на методите и процесите при възстановяване на детайли чрез електродъгово заваряване и наваряване. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, серия 1.1., Русе, 2004, стр. 111-115, ISBN 1311-3321.
 1174. Колев, Б. Производство на листностеблени и кореноплодни зеленчуци в България. В: Confererence Proceedings Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Русе, 2004, стр. 725-729, ISBN 1311-9974.
 1175. Колев, Б. Изследване на кълняемостта при семедобиване с новосъздадено устройство. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. –Русе, т. 41, серия 4.1, Русе, 2004, стр. 19-23, ISBN 1311-3321.
 1176. Колев, Б. Експресна диагностика на дизелов двигател по виброакустически параметри. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 37, сер. 1, Русе, 1999, стр. 265-270, ISBN 1311-3321.
 1177. Колев, Б. и др. Създаване на машина за овършаване и почистване на сухоплодни дребносеменни култури. В: Научни трудове на ССА, т. 4, София, 1996, стр. 135-139
 1178. Колев, Б. и Т. Тодоров. Изследване и математическо моделиране на физико-механични характеристики на материал за овършаване: Част 2. Степен на деформация при малки натоварвания. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев” . –Русе, т. 44, сер. 1, Русе, 2005, стр. 67-71, ISBN 1311-3321.
 1179. Колев, Б., А. Кенанска, Б. Борисов, И. Палов, К. Сираков, С. Захариев. Резултати от лабораторни изследвания след предсеитбени електрически обработки на семена от сусам. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Издателски център при РУ, 2013, ISBN 1311-3321.
 1180. Колев, Б., Д. Бекана. Механизирано овършаване и почистване на семената от сухоплодни зеленчукови култури. В: Сборник “Съвременни технологии в земеделието - гаранция за конкурентноспособност на продукцията” от Национална научно-практическа конференция, София, 1998, стр. 48-53
 1181. Колев, Б., К. Стоянов. Влияние състоянието на системата за принудително пълнене на дизелов двигател върху експлоатационните показатели на земеделски агрегат. В: Third Confererence Proceedings Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, Bulgaria, 2006, стр. 772-776, ISBN 1311–9974.
 1182. Колев, Б., М. Попова, И. Раева и Г. Драганова. Проектите по структурните фондове – възможност за повишаване качеството на обучение на студентите. В: Сборник доклади от Втората национална научна конференция с международно участие “Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, т.1, Русе, Печатна база на Русенски Университет, 2009, стр. 48-53, ISBN 1314-0051.
 1183. Колев, Ж., Д. Бекана. Оптимизиране параметрите на процеса на възстановявне на чугунени детайли с електроден тел с диаметър dt = 0,6 mm. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 51, серия 1.1, Русе, 2012, стр. 245-251, ISBN 1311-3321.
 1184. Колев, Й., Кр. Тужаров. Технология за изработване на работно колело на микротурбина. В: Научни трудове на Русенския университет, том 44, серия 1, Русенския университет, 2005, стр. 228..233
 1185. Конов Ц., Т Кючуков. Приложение на светлинния дизайн при създаването на уникална интериорна среда. В: Научни трудове на Русенски университет, том 50, серия 1.2, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011
 1186. Конов Цв., Т. Кючуков. Развитие на рекламно-информационната светлинна среда в съвременния град. В: Годишник на технически университет София, том 60, книга 2, II-ра научна конференция, Созопол, 2010, ISBN 1311-0829.
 1187. Копчев В. Използване на отпадни растителни масла като суровина за получаване на биодизелови горива. В: Сборник доклади от Научно-технически семинар „Възобновяеми източници в трансграничния регион Румъния-България”, Русе, 2012, стр. 233-237, ISBN 987-954-8675-36-9.
 1188. Копчев В. Влияние на параметрите на реакцията върху ефективността на получаване на биодизел от отпадни масла. В: Сборник доклади от Научно-технически семинар „Възобновяеми източници в трансграничния регион Румъния-България”, Русе, 2012, стр. 265-270, ISBN 987-954-8675-36-9.
 1189. Копчев В. Влияние на киселинното число върху алкално-катализираната преестерификация на рапично масло. В: Трудове на научната сесия РУ’ 2012,Том 51, серия 9, Русе, 2012, стр. 225-230, ISBN 1311-3321.
 1190. Копчев В. Ст. Байрямов. Възможности за използване на различни растителни масла като суровина за получаване на биодизелово гориво. В: Трудове на научната сесия РУ’ 2013, Том 52, серия 10.1, Русе, 2013, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
 1191. Копчев В. Ст. Байрямов. Сравнителен анализ на енергията на активация при процеса на алкална преестерификация на растителни масла с високо киселинно число и на съпътстващите го реакции. В: Трудове на научната сесия РУ’ 2013, Том 52, серия 10.1, Русе, 2013, стр. 197-203, ISBN 1311-3321.
 1192. Копчев В. Ст. Байрямов, П. Копчев. Анализ на факторите на влияние, целящ оптимизиране на условията при алкалнокатализирана трансестерификация на триглицериди (ТАГ). В: Трудове на научната сесия РУ’ 2012, Том 51, серия 9, Русе, 2012, стр. 215-220, ISBN 1311-3321.
 1193. Копчев В., Копчев П. Алтернативни масла и смазочни продукти на база растителни масла – получаване, свойства и приложение. В: Научна конференция РУ „А. Кънчев” РУ§СУ ’ 09, том 48, сер. 9, Русе, 2009, стр. 57-61
 1194. Копчев В., С. Байрямов, П. Копчев. Кинетични изследвания и измервания на моделната реакция на киселинно-катализираната естерификация на олеинова киселина с триметилолпропан. В: Научна конференция РУ „А. Кънчев” РУ § СУ ’ 10, том 49, сер. 9.1, Русе, 2010, стр. 109-116, ISBN 1311-3321.
 1195. Копчев В., С. Байрямов, П. Копчев. Методи за получаване на триметилолпропилови естери на висши мастни киселини. В: Научна конференция РУ „А. Кънчев” РУ § СУ ’ 10. том 49, сер. 9.1, Русе, 2010, стр. 144-151, ISBN 1311-3321.
 1196. Копчев П., В. Копчев. "Предимства и недостатъци на биодизеловите горива”. В: Трудове на научната сесия РУ, Русе, 2003, стр. 41-46, ISBN 1311-3321.
 1197. Копчев П., Г. Кенаров, Т. Узунов. Безазбестови фрикционни материали за спирачни възли. В: Научни трудове, том 37, серия 10, РУ "А.Кънчев", Русе, 1999, стр. 143-148
 1198. Копчев П., Е. Маринов, Л.Цветанков, В.Копчев. Изследване на биопродукти като съставки и заместители на стандартно дизелово гориво. В: MOTAUTO’09, Vol.1, София, 2009, стр. 29-31
 1199. Копчев, В. Използване на възобновяеми ресурси за получаване на синтетични масла от естерен тип.. В: "Еко-Варна", Варна, 2011
 1200. Копчев, В., А. Павликянова, П. Копчев. Възможност за алкална преестерификация на рапично масло с високо киселинно число при производство на биодизелово гориво. В: 7th Workshop NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY, София, 2005
 1201. Копчев. П., В. Копчев. Възможности за получаване на биодизелови горива от растителни масла. В: "Еко-Варна", Варна, 2004
 1202. Костадинов Ч., П. Златев, И. Пеева. Автоматизирана система за анализ и управление на енергийна ефективност. В: НИ на НТС по машиностроене, год 23, брой 9/172, АДП - 2015, Созопол, 2015., София, ТУ - София, 2015, стр. 372-377, ISBN 1310-3946.
 1203. Костадинов Ч., П. Златев, Ив. Пеева . Автоматизирана система за анализ и управление на енергийната ефективност. В: XХIV МНТК „Автоматизация на дискретното производство - 2015”, Созопол, ТУ София, 2015, стр. 372-377, ISBN 1310-3946.
 1204. Костов, Б. (ръководители: Г. Попов и Кл. Климентов). „Влияние на честотата на въртене на работното колело върху обемните загуби на центробежна помпа 12Е20”. В: Студентски научни трудове - СНС'09, Русе, 2009, стр. 19-23, ISBN 13113221.
 1205. Красимира Замфирова, Петър Копчев, Станислав Байрямов, Виктория Tелеба и Иванка Желева. Анализ на води от река Дунав за наличие на замърсявания с петролни продукти. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 50, серия 9.1, Русе, 2011, стр. 140-147, ISBN 1311-3321.
 1206. Кунчева Г., П. Димитров. Влияние на водно-ерозионните процеси върху загубите на почва и органично вещество на наклонени терени.. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев“, том 55, серия 1.1, Русе, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2016, ISBN 1311-3321.
 1207. Кунчева Г., П. Димитров. Влияние на водно-ерозионните процеси върху загубите на почва и органично вещество на наклонени терени. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев“, том 55, серия 1.1, Русе, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2016, ISBN ISSN:1311–3321.
 1208. Кунчева Г., П. Димитров. Зависимост на загубата на макроелементи и органично вещество от приложените противоерозионни обработки и от отглежданата култура при протичане на водно–ерозионните процеси на наклонени земеделски земи. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев“, том 54, серия 1.1, Русе, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2015, стр. 65–71, ISBN 1311-3321.
 1209. Кунчева Г., П. Димитров. Влияние на усъвършенствани противоерозионни технологии върху някои физични свойства на почвата, хумусни показатели и микробиологична активност, при отглеждане на царевица на наклонени терени.. В: Международна конференция „Почвата и агротехнологиите в променящия се свят“, 11–15май, София, 2015
 1210. Кършакова Р., В. Пенчева, Т. Грозева, Цв. Павлов. Реструктуриране на сайта на Русенския университет: PR аспекти и комуникационна ефективност. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 48, серия 5.2. Русе. 2009, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2009, стр. 19-24, ISBN 1311-3321.
 1211. Кючуков Р., О. Петров, Т. Кючуков. Интегрирана система за университетски сграден електроинсталационен, електроенергиен, информационно-комуникационен и защитно-охранителен мениджмънт. В: Енергиен форум 2011 - Сборник Доклади, Варна, 2011
 1212. Кючуков Р., О. Петров, Т. Кючуков. Енергийноефективно осветление на шевно предприятие. В: Международна научна конференция “Unitech” – Сборник доклади, Габрово, 2008
 1213. Кючуков Р., Т. Кючуков. Архитектурно-художествено осветление на обществени сгради. В: International scientific Conference Unitech `08, Proceedings, Gabrovo, 2008
 1214. Кючуков Т. Методология на качеството в образованието по светлинен дизайн. В: Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация. Качество на висшето образование, Русенски университет, 2016
 1215. Кючуков Т. Методология на светлинния дизайн на смесено и биодинамично осветление. В: Сборник с доклади на Енергиен форум 2015, Варна, 2015
 1216. Кючуков Т. CBETЛИНИТЕ И СЕНКИТЕ – МЕТОДОЛОГИЯ И СЕМАНТИКА. LIGHTS AND SHADOWS – METHODOLOGY AND SEMANTICS. В: BulLight / България Светлина 2014. XV Национална конференция с международно участие, Минно-геоложки университет, София, Издателска къща "Св. Иван Рилски", 2014, ISBN 1314-0787.
 1217. Кючуков Т. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАТА СВЕТЛИННА СРЕДА НА ОБЛАСТЕН ГРАД. ADVERTISING AND INFORMATION LIGHTING ENVIRONMENT OF A DISTRICT TOWN. В: BulLight / България Светлина 2014. XV Национална конференция с международно участие, Минно-геоложки университет, София, Издателска къща "Св. Иван Рилски", 2014, ISBN 1314-0787.
 1218. Кючуков Т. FEEARA – АВТОМОБИЛНА СВЕТЛИННА СКУЛПТУРА. FEEARA – AUTOMOTIVE LIGHTING SCULPTURE. В: BulLight / България Светлина 2014. XV Национална конференция с международно участие, Минно-геоложки университет, София, Издателска къща "Св. Иван Рилски", 2014, ISBN 1314-0787.
 1219. Кючуков Т. Методология на естетическата оценка на светлинни системи за обществените поръчки. Methodology of the Aesthetic Quality Assessment of Lighting Systems in Public Procurement. В: Енергиен Форум 2014. Научно-технически съюз на енергетиците в България, Варна, 2014, стр. 352-365
 1220. Кючуков Т. Графичен синтез „Бизнес и мениджмънт“. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 53, серия 1.2, Русенски университет, 2014, стр. 427-430
 1221. Кючуков Т. Архитектурно-художествено осветление на православни храмове в малки селища. Architectural Lighting of Orthdox Churches in Small Towns. В: Сборник доклади – Пета секция „Осветление”, Енергиен форум 2013 Варна, 2013
 1222. Кючуков Т. VIVALS NETWORK. IN: Научни трудове на Русенски университет, Научна конференция 2013, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013
 1223. Кючуков Т. Съвременни индустриални осветители | Contemporary Industrial Luminaires. В: Научни трудове на Русенски университет, Научна конференция 2013, Русенски университет, 2013
 1224. Кючуков Т. Светлодиодни индустриални осветители | LED Industrial Luminaires. В: Научни трудове на Русенски университет, Научна конференция 2013, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013
 1225. Кючуков Т., Й. Дойчинов. SWOT анализ на светлодиодното осветление. В: Научни трудове, серия 1.2, Русенски университет, 2012
 1226. Кючуков Т., О. Петров. Светлинен дизайн на елементи на университетски сгради. В: XIV национална конференция с международно участие „България Светлина 2010",”BulLight 2010”, Варна, 2010, ISBN 1314-0787.
 1227. Кючуков, T. Автомобилна светлинна скулптура – поглед към биолуминесценцията. В: XIV национална конференция с международно участие „България Светлина 2010”, Международен дом на учените "Фредерик Жолио-Кюри", 2010
 1228. Кючуков, T. Автомобилна светлинна скулптура – синергично взаимодействие между форма и светлина. Терминологично развитие на концепцията. В: XIV национална конференция с международно участие „България Светлина 2010”, Международен дом на учените "Фредерик Жолио-Кюри", 2010
 1229. Кючуков, T. Системен подход при класификацията на автомобилните светлини. Концепцията за автомобилна светлинна скулптура. В: XIV национална конференция с международно участие „България Светлина 2010”, Международен дом на учените "Фредерик Жолио-Кюри", 2010
 1230. Кючуков, T. Автомобилна светлинна скулптура – илюзия или необходима реалност. В: Национална конференция „Инженерен дизайн и ергономия”, Технически университет София, 2009
 1231. Кючуков, T. Развитие на светлинните системи в съвременните автомобили. В: Национална конференция „Инженерен дизайн и ергономия”, Технически университет София, 2009
 1232. Кючуков, T. Автомобилна светлинна скулптура „A'KIMONO”. В: International scientific Conference Unitech `08. Gabrovo, Технически университет Габрово, 2008
 1233. Кючуков, T. Автомобилна светлинна скулптура. В: Наунчи трудове на РУ, том 47, серия 1.1., Русенски университет "Ангел Кънчев", 2008
 1234. Кючуков, T. Концептуално екстериорно решение Honda S2000 Evolution. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия - АИФ`2006, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2006
 1235. Кючуков, T. Комплексен синтез на рекламни решения за фирмен образ, продукти услуга. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия - АИФ`2006, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2006
 1236. Кючуков, T. Едно решение на задача на Алберт Айнщайн. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, том 44, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2005
 1237. Кючуков, T. Комбинаторен синтез на козметичен продукт. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, том 44, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2005
 1238. Кючуков, T. Евристичен комбинаторен синтез на графични форми и композиции. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, том 41, серия 1.3, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2004
 1239. Лазаров С.,Г.Атанасов, Я.Дочев, И.Илиев. Инсталация с паро-воден топлообменник за подгряване на топлоносител за вакуумни сушилни. В: ЮНС на ВИХВП, Пловдив, т. XLI, св.4, 1993, стр. 191-195
 1240. Ламбов, Н., Б.Борисов. Проучвания относно възможността за ефективност от вторичната земеделска продукция. В: Годишник на ТУ-Варна, ТУ-Варна, ТУ-Варна, 2001, стр. 1737-1743, ISBN 1311-896X.
 1241. Ламбов, Н., Ил. Мухтанов, Св. Митев, Б. Борисов. Опитна уредба за лабораторни изследвания при наситняване на груби фуражи. В: Н. трудове том 39 серия 4.1., Русе, РУ "А. Кнънчев", 2003
 1242. Ламбов, Н., Св.Митев, Б.Борисов. Анализ на възможностите за оползотворяване на растителните остатъци, чрез брикетиране. В: Н. тр. на РУ”А.Кънчев”, том. 39, серия 4.1, РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, 2002, стр. 105-110
 1243. Ланг Ф., Ч. Везиров и др. Агрегати за оран и фрезуване на оризищата във Виетнам с оптимални параметри. В: Сб. "30 години в служба на техническия прогрес", МИС - Русе, Русе, 1986
 1244. Ланг Ф., Ч. Везиров и др. За избора на орен агрегат за оризищата във Виетнам. В: Научни трудове на ВТУ, т. 17, сер. 1, Русе, 1985
 1245. Лечева А., Желева И. Числен алгоритъм за изследване на полето на концентрацията в химически реактор с бъркалка. В: Научни трудове на РУ, Том 39, Серия 4.2, Русе, РУ, 2003, стр. 93-98
 1246. Лечева А., Желева И., Неделчев М. Изследване на хидродинамичните характеристики на флуид в биореактор с механично разбъркване с три бъркалки за различни стойности на числото на Рейнолдс Re в интервала 60 ≤ Re ≤ 960. В: Научни трудове на Русенски университет, Tом 52, Cерия 1.2, Русе, 2013, стр. 129-134, ISBN 1311-3321.
 1247. Любенов Д., Ив. Митев, Т. Деликостов. Сравнителна оценка на методите за възстановяване на детайлите чрез автоматично наваряване под слой от флюс, вибродъгово наваряване и наваряване в защитна газова среда. В: НТ на РУ ”Ангел Кънчев”, т.44, Русе, 2005, стр. 31-35
 1248. Любенов Д.А., Д.Л. Бекана. Изследване на износоустойчивостта при възстановяване на износени детайли от земеделска техника чрез наваряване. В: Trans & MOTAUTO, ?, 2008, стр. 126 – 128.
 1249. Любенов Д.А., И.А. Митев, Д.Л. Бекана. Изследване и оптимизиране режимите на наваряване на износени детайли от земеделската и автотракторната техника. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ на РУ, 2009, том, Русенски университет, 2009, ISBN 1311-3321.
 1250. Любенов Л., И. Христаков. Пазари и реализация на биологични пчелни продукти. В: Научни трудове, Русенски университет “А. Кънчев”, 2014
 1251. М. Filipova, St Vassileva, M. Haralampiev. Poiymer-Elastomer Blends. IN: 8 Int. Conf. on Mechan and Techn. of Composite Materials, Sofia, September 29- October 2, 1997, , Proceedings, Sofia, BAN, 1997, p. 329-333, 1997
 1252. М. Николов, Димитров М. Структура и класификация на корозионните процеси при автотракторната и земеделска техника. В: Техника, технология и образование, Технически колеж - Ямбол, Ямбол, 2007, стр. 32...37, ISBN 978-954-9999-54-9.
 1253. М. Филипова, Ст. Василева. Омрежване на еластифициран полиетилен под действие на γ - радиационно облъчване. В: НК, сб. резюм., IIIД 4, 1999
 1254. М. Филипова, Ст. Василева. Изследване адитивността на разрушителните процеси при еластифициран и радиационно облъчен полиетилен. В: НК " Полимер. 99", Бургас, 23-25 октомври 1999, НК " Полимер. 99", Бургас, 23-25 октомври 1999, 1999
 1255. М.Николов, М.Стоянов, Н.Господинова. Производствено разработване на ремонтирани двигатели с модификатори на триене. В: Техника, технология и образование, Ямбол, 2010, стр. 48-53, ISBN 978-954-9999-54-9.
 1256. М.Филипова С. Бурджиев П.Маринова. Спектрофотометричен анализ на повърхностни води в Дунавския регион. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев“, Русе, 2014
 1257. М.Филипова, С. Бурджиев. Анализ на отпадъци от производство на изкуствена коприна. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев“ том 53, серия 1.2., Русе, 2015, стр. 314-318
 1258. Маджаров С., В.Димов, Г.Генчев. Моделиране на йонизираща радиация в обучението - възможност за осъзнаване на рисковата превантивност. В: Международна конференция, София, 1997
 1259. Маджаров С., В.Димов.,Г.Генчев. Върху някои аспекти на педагогическата концепция и обучението по превенция на рисковете на училищно ниво. В: Втора международна конференция, Пловдив, 1998
 1260. Манушков, Ст., Г.В. Митев. Технология и комплекс машини за създаване на ново лозе. В: Сборник доклади от СНС на РУ, РУ "Ангел Кънчев" - Русе, Печатна база към РУ, 2008, стр. 24-30
 1261. Мардиросян Г., С.Стоянов, М.Филипова. Абсорбционен озонометър. IN: В:сборник ”Дни на науката 2010”, СУБ, В.Търново, 2010
 1262. Маринов Е., П.Копчев, Л.Цветанков. Актуални проблеми на използването на биогорива в дизеловите двигатели. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе 2002, том 39, сер. 8, Русе, 2002, стр. 42-47
 1263. Маринов, И., О. Алипиев, Д. Зафиров, М. Памукчиев. Върху някои нови методи за формообразуване профила на зъбите на циклоидни колела. В: Национална конференция “Зъбни предавки” с международно участие, Варна, 1985
 1264. Маринов, Х, О. Алипиев. Относно използването на нееволвентно зацепване при планетните предавки. В: Симпозиум с международно участие “Планетни предавки”, Перник, 1987
 1265. Маринов, Х., Д. Зафиров, T. Петкова, О. Алипиев, М. Памукчиев. Изследване инструменталното зацепване на спирално-дискова фреза при нарязване на аркоидни зъбни колела. В: Научна сесия на ВМЕИ, Габрово, 1983
 1266. Маринов, Х., Д. Зафиров, T. Петкова, О. Алипиев, М. Памукчиев. Определяне геометрията на затилованата повърхнина на челна сглобяема фреза за нарязване на аркоидни зъбни колела. В: Научна сесия на ВМЕИ, Габрово, 1983
 1267. Маринов, Х., Д. Зафиров, О. Алипиев, Т. Петкова. Изследване закона на движение на супорта на затиловъчен струг 1Б811. В: Научна сесия на ВНВУ “В.Левски” кн. 15 “Технология на обработването на металите”, В.Търново, 1985, стр. 85–91
 1268. Маринов, Х., М. Памук¬чиев, Д. Зафиров, О. Алипиев, Ц. Памукчиева. Възстановяване на голямомодулни и големогабаритни зъбни колела чрез ремонтно коригиране. В: Научна сесия на ВМЕИ “Ленин”, София, 1983
 1269. Маринов, Х., М. Памукчиев, Д. Зафиров, О. Алипиев. Модернизиране на универсална фрезова машина за изработване на аркоидни зъбни колела. В: Втора национална младежка научна школа-симпозиум с международно участие, Варна, 1984
 1270. Маринов, Х., М. Памукчиев, Д. Зафиров, О. Алипиев. Формообразуване профилите на зъбите на аркоидни зъбни колела нарязани с коронна производяща повърхнина. В: Научна сесия на ВМЕИ - Габрово, том 7, “Технология на машиностроенето”, 1982, стр. 155-160
 1271. Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Аркоидни зъбни колела – предимства, методи за нарязване и област на използване. В: Научна сесия на ВНВУ “В.Левски”, В.Търново, 1982
 1272. Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Заостряне на зъбите при аркоидни зъбни колела. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев” - Русе, том 23, серия 8, 1981, стр. 231-236
 1273. Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Модификация профилите на зъбите при полуобкатни аркоидни зъбни предавки. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев” - Русе, том 23, серия 8, 1981, стр. 237-241
 1274. Маринов, Х., О. Алипиев, Т. Петкова. Върху използването на синуидно цевно зъбно зацепване в планетни предавки. В: Научна сесия на ВНВУ “В. Левски”, кн. 15 “Технология на обработването на металите”, В.Търново, 1985, стр. 79–84
 1275. Маринов, Х., О. Алипиев. Относно методиката за геометрични пресмятания на коригирани предавки с вътрешно цевно епициклоидно зацепване. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев”- Русе, том 28, серия 11, 1986, стр. 203–208
 1276. Маринов, Х., О. Алипиев. Нов метод за обработване на епициклоидни зъбни колела от предавки с вътрешно цевно зацепване. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”- Русе, том 26, серия 8, 1984, стр. 85–91
 1277. Маринов, Х., О.Алипиев, Д. Зафиров, Т. Петкова. Сравнителен анализ на машинните времена необходими за зъбофрезоване на правозъби и аркоидни колела. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев”- Русе, том 32, серия 1, 1989, стр. 200-205
 1278. Маринов, Х., С. Вичев, Д. Зафиров, М. Памукчиев, О. Алипиев. Определяне на ъглите в системата на инструмента на челни сглобяеми фрези за нарязване на аркоидни зъбни колела. В: Научна сесия на ВМЕИ “Ленин”, София, 1983
 1279. Маринов, Х., С. Вичев, Д. Зафиров, М. Памукчиев, О. Алипиев. Определяне на ъглите в работната система на челна сглобяема фреза за нарязване на аркоидни зъбни колела. В: Научна сесия на ВМЕИ “Ленин”, София, 1983
 1280. Маринов, Х., Ц. Памукчиева, М. Памукчиев, Д. Зафиров, О. Алипиев. Възстановяване качествата на износени зъбни предавки. В: Втора национална младежка научна школа-симпозиум с международно участие, Варна, 1984
 1281. Маринов, Х., Ц. Памукчиева, М. Памукчиев, Д. Зафиров, О. Алипиев. Върху използването на аркоидни предавки в тежкото машиностроене. В: Втора национална младежка научна школа-симпозиум с международно участие, Варна, 1984
 1282. Маринов, Х.И., Д.И.Зафиров, О.Л.Алипиев, Т.П.Петкова. Изследване закона на движение на супорта на затиловъчен струг 1Б811.. В: кн. 15 “Технология на обработването на металите”, Научна сесия на ВНВУ “В.Левски”, 1985, стр. 85-91
 1283. Маринов, Хр., Т. Грозева, Д. Зафиров. Синтез и анализ на винтова аркоидна зъбна предавка с надлъжна циклоидна линия на зъба. В: Н. конф. на ТУ-Габрово, Сб. доклади том 2, Габрово, 1995, стр. 136-143
 1284. Маринов, Хр., Т. Петкова. Изследване зацепването на аркоидни зъбни колела с надлъжен циклоидален профил на зъба. В: НС на ВТУ”Ангел Кънчев”, Русе, 1986
 1285. Маринов,Х.И., Д.И.Зафиров, T. Петкова, О.Л.Алипиев, М.Памукчиев. Опре¬деляне геометрията на затилованата повърхнина на челна сглобяема фреза за нарязване на аркоидни зъбни колела. В: Научна сесия на ВМЕИ-Габрово, Габрово, 1983
 1286. Маркарян, М.,Вл.Хвърчилков, И.Найденов. Същност и характеристика на ветеринарномедицинския диагностичен процес. В: Юбилеен сборник научни доклади Лесотехнически университет, ЛТУ-София, 2000, стр. 101-108
 1287. Маркарян,М., Вл.Хвърчилков,Йорд.Данаилов. Анаболна терапия при хипотрофични прасета. В: Сборник за съобщенията и докладите на юбилейната научна конференция –метаболитните нарушения и отражението им върху здравето и продуктивността на животните, Русе, 1984, стр. 169-172
 1288. Маркарян,М.,Ат.Павлов, Вл.Хвърчилков, Ц.Димитрова, А.Ангелов,И.Иванова,Й.Господинов,Т.Христов. Идентифициране на микроорганизмите от сем.Pasteurellaceae с помоща на компютър. В: Отчет по НИТ-ССА, София, 1997, стр. 20
 1289. Маркарян,М.,Ат.Павлов, Вл.Хвърчилков, Ц.Димитрова, А.Ангелов,И.ТракиИванова,Р.Христов,Т.Христов. Идентифициране на микроорганизмите от сем.Pasteurellaceae с помоща на компютър. В: национална научна конференция по зоонозните заболявания с международно участие, Стара Загора, Тракийски университет, 1998, стр. 11
 1290. Маркарян,М.,Ат.Павлов, Вл.Хвърчилков, Ц.Димитрова, Й.Данев А.Ангелов,И.Жеков,И.Иванова,Й.Господинов,Ц.Георгиев,Е.Ганчев. Идентифициране на микроорганизмите от сем.Enterobacteriaceae с помоща на компютър. В: Отчет по НИТ-ССА, София, 1997, стр. 18
 1291. Маркарян,М.,Ат.Павлов,Вл.Хвърчилков,Йорд.Данев, В.Филипов, П.Хараламов. Създаване и усъвършенстване на програмни продукти за идентификациране на бактериите. В: ССА, ССА, НИТ, 1993, стр. 31
 1292. Маркарян,М.,Ат.Павлов,Вл.Хвърчилков,П.Хараламов. Интерпретиране на резултатите от тестовете за идентифициране на микроорганизмите от сем.Enterobacteriaceae с и без компютър. В: Eight Congress of the Microbiologists in Bulgaria, Varna,Bulgaria, 1993
 1293. Маркарян,М.,Вл.Хвърчилков,,Йорд.Данев,В.Филипов. Случаи на недостиг на пантогенова киселина у пилета. В: Сборник –доклади,Четиринадесети Републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти от селското стопанство и хранително- вкусовата промишленост ,22-24 април ,К.К.”Албена”-, Толбухин, 1987
 1294. Маркарян,М.,Вл.Хвърчилков,Б.Димитров. Лечебни дози на лекарствените средства при птиците. В: Сборник”Нови постижения на научно-техническия прогрес въвветеринарната медицина”,, София, 1985, стр. 236-290
 1295. Маркарян.М., Вл.Хвърчилков,Б.Димитров. Диарийният синдром като ориентировъчен тест при болестите по птиците и свинете. В: Сборник от съобщения и доклади на научно- практическа конференция-„Ветеринарномедицински проблеми при промишленотоотглеждане нановородените и подрастващи животни”,19-20 май, Русе, 1988, стр. 177-182
 1296. Машков П., Ив. Желева, В. Камбурова. Приложение на малкоинерционни инфрачервени нагреватели при печене на хляб. В: Юбилейна научна конференция с международно участие: „Хранителна наука, техника и технологии” – 2003; 50 години УХТ: Научни трудове на УХТ – Пловдивтом L, свитък 4, 2003, Bulgaria, 2003, стр. стр. 379 – 385
 1297. Менсеидов Дж., М. Филипова, И. Желева. Пиролизата като съвременен метод за третиране на излезли от употреба автомобилни гуми. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев“ том 54, серия 1.2., Русе, 2015, стр. 344—349
 1298. Месарабова П., Т. Деликостов, Г. Иванов, Д. Бекана, И. Митев. Определяне относителната износоустойчивост на наварени детайли от чугун в условията на абразивно износване. В: НТ на РУ"Ангел Кънчев"; том 41, серия 1.1, Русе, ПБ на РУ"А. Кънчев", 2004, стр. 120-124
 1299. Месарабова П., Т. Деликостов, И. Митев. Възстановяването на износени детайли - форма на ресурсооползотворяващи технологии. Състояние и перспективи на развитие. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев",том 39, серия4.1, Русе, ПБ на РУ, 2002, стр. 208-212
 1300. Месарабова П., Т. Деликостов, И. Митев. Възстановяването на износени детайли - форма на ресурсооползотворяващи технологии. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев",том 39, серия4.1, Русе, 2002, стр. 194-201
 1301. Месарабова П., Т. Деликостов, И. Митев, Г. Иванов. Анализ на структурните характеристики на детайлите от чугун, от земеделската техника, подлежащи на възстановяване. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев"; том 40, серия4.1, Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев", 2003, стр. 193-198
 1302. Месарабова, П. Изследване изменението на микротвърдостта в зависимост от микроструктурата на наваръчния шев при наваряване под слой от флюс. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев" допълнително издание, Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев", 2006
 1303. Месарабова, П. Влияние на режима на наваряване върху коефициента на размесване на наварения с основния метал при наваряване на чугуни. В: НТ на РУ"Ангел Кънчев"; том 44, Русе, ПБ на РУ"А. Кънчев", 2005, стр. 58-62
 1304. Месарабова, П. Избор на рационален химически състав за шихтови лентови електроди. В: НТ на РУ"Ангел Кънчев"; том 44, ПБ на РУ"Ангел Кънчев", ПБ на РУ"Ангел Кънчев", 2005, стр. 63-68
 1305. Милен Овчаров, Борис Борисов. ”Анализ на принципите и теориите за наситняване на фуражите”. В: Годишна Научна конференция на Русенския университет и СУБ-Русе на 25 и 26 октомври 2013г., Научни трудове на РУ-2013, 2013
 1306. Милен Петров, Атанас Атанасов, Ивайло Христаков. Проектиране на пчеларското производство. В: Научни трудове на Русенски университет, том 53, серия 1.2, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 1307. Мирчева З., М.Филипова. Радиотоксичен риск. В: В:сборник „Дни на науката 2009”, СУБ, В.Търново, 2009
 1308. Мирчева З., М.Филипова. Пресмятане на радиотоксичния риск при поглъщане на плутоний. В: В:Сборник доклади от годишна научна сесия на НВУ „В.Левски”, В.Търново, 2009
 1309. Мирчева, З., М.Филипова. Радиоекология на радона. В: Международна научна конференция “UNITEH’04, т.II, 2004
 1310. Мирчева, З., М.Филипова. Полиетиленов дозиметър за контрол на облъчвани материали. В: Сб. .”Дни на културата’2001", В.Търново, 2001
 1311. Митев Г., Кр. Братоев, В. Добринов, М. Михайлов. Комплексна технологична линия за обработване на почвата без обръщане на пласта при отглеждане на окопни култури. В: Научни трудове на Русенски университет том. 54, сер. 1.1, Русе, 2015, стр. 148-151
 1312. Митев Г.В.,. Основни аспекти и екологично съответствие на системите за земеделско производство. В: Сборник доклади от НК на РУ, РУ, Печатна база към РУ, 2002
 1313. Митев Г.В., А.Павликянова,Кр.Братоев,Ст.Манушков. Изследване на водозадържащата способност на почвени смеси с водоакумулиращи материали. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", Русе, 2011
 1314. Митев И., Д. Бекана, Ж. Колев. Изследване влиянието на основните фактори при възстановяването на детайли от чугун върху технико-икономическите им показатели. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 48, серия 1.1, Русе, 2009, стр. 112–116, ISBN 311-3321.
 1315. Митев Ив., Г. Кенаров, Т. Узунов. Сравнителна оценка на задвижвания за подемния механизъм на трансманипулатори. В: ЮНС на ВТУ, Научни трудове том 34, серия 7, Русе, 1990, стр. 92-97
 1316. Митев К. , К. Узунов. Защита на авторските права на промишления дизайн. В: Биенале на българския дизайн 2008 г, София, 2008
 1317. Митев, Г.В. Фактори, влияещи върху растежа и развитието на луковичните цветя. В: Сборник доклади от НК на РУ, Печатна база на РУ, 2002
 1318. Митев, Г.В. Специфични особености на луковичните цветни култури и основни производствени аспекти. В: Сборник доклади от НК на РУ, РУ "Ангел Кънчев" - Русе, Печатна база към РУ, 2002
 1319. Митев, Г.В. Влияние на равномерността на напояване върху развитието на кореновата система на растенията и дълбокото проникване на водата в почвата. В: Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев", ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе, Печатна база на ВТУ, 1994, стр. 143-147, ISBN УДК 631,67.
 1320. Митев, Г.В. Разделяне на луковиците в размерни групи. В: Сборник научни трудове ВТУ "Ангел Кънчев", ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе, Печатна база на ВТУ "Ангел Кънчев", 1994, стр. 136-141, ISBN УДК 631,52.
 1321. Митев, Г.В., К. Василев. Рискови фактори в системата за механизирано производство на луковици от луковични цветя. В: Научна сесия по Бизнес и маркетинг при Дом на Техниката - Русе, Дом на техниката, НТС, 1994, стр. 8
 1322. Митев, Г.В., К. Василев. Анализ на използваните технологии, работни органи и машини за механизирано отглеждане и прибиране на луковици. В: Юбилейна научна сесия на НИМЕСС, София, НиМЕСС, 1990
 1323. Митев, Г.В., Н. Цеков. Уплътняването на почвата от земеделските машини и начини за намаляване на отрицателното и влияние. В: Сборник доклади от НК на РУ, РУ "Ангел Кънчев" - Русе, Печатна база към РУ, 2002
 1324. Митев, Г.В., С. Калинова, М. Христова-Стоянова. Програмен модул и проектиране на база данни за изчисляване на еталонната евапотранспирация. В: Сборник доклади от НК на РУ, Печатна база на РУ, 2002
 1325. Митев, Г.В., Св. Стойчев. Влияние на обработката на почвата върху ерозията и промяната на физичните и механичните и свойства. В: Сборник доклади от НК на РУ, РУ "Ангел Кънчев" - Русе, Печатна база към РУ, 2002
 1326. Митев, Св., Б.Борисов. Относно мястото на безмоторните зърнокомбайни. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, том 37, с-я 1, Русе, РУ”А.Кънчев”, 1999, стр. 5-11
 1327. Михайлов M., К. Георгиева. Система за контрол на притока на семена при машини за подпластова сеитба. В: Юбилейна научна конфер. ПИ Ямбол, 6-7 април, Ямбол, 1995, стр. 65-69
 1328. Михайлов М., К Братоев, Т. Тодоров. Изследване на устройство за точна сеитба. В: Науч.тр.на РУ”Анг. Кънчев”, Русе, 2004
 1329. Михайлов М., Л. Йорданов, Х. Христов. Система за контрол на полагането на биоразградима лента в почвата при машини за точна сеитба. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2011, стр. 144-149, ISBN 1311-3321.
 1330. Михайлов М., Н. Станчева, Ц. Рашкова, И. Илиев, Д. Станчев. Компютърно симулиране на земеделски тракторен агрегат. В: Сборник доклади на Трета международна конференция “Транспорт, Екология, Устойчиво развитие” ЕКО Варна'97 том IV, Варна, 1997, стр. 70-74, ISBN 954-20-00030.
 1331. Михайлов М., Цв. Павлов. Приложение на SharePoint сървър като платформа за университетски уеб сайт. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на РУ, 2009, стр. 48-53, ISBN 1311-3321.
 1332. Михайлов М., Цв. Павлов. Архитектура и инфраструктура на университетска информационна система. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на РУ, 2009, стр. 21-26, ISBN 1311-3321.
 1333. Михайлов М., Цв.Павлов. Интеграция на LESS интерпретатор и SharePoint сървър. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на РУ, 2012, стр. 160-165, ISBN 1311-3321.
 1334. Михайлов М., Цв.Павлов, В. Йорданов. Приложение на инжектирана верига отговорности в университетска информационна система. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на РУ, 2010, стр. 95-99, ISBN 1311-3321.
 1335. Михайлов М., Цв.Павлов, В.Йорданов. Приложна обвивка за университетска информационна система. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на РУ, 2010, стр. 143-148, ISBN 1311-3321.
 1336. Михайлов, Н., И. Стоянов, Й. Дойчинов. Резултати от приложение на информационна система към проект RES-OP-DEV MIS-ETC code:222. В: Сборник с доклади от научно-технически семинар, Русе, 2012, стр. 177-180, ISBN ISBN 9780954-8675.
 1337. Мухтанов, Ил., Б.Борисов. Биологичното земеделие - тенденции и переспективи за развитие у нас. В: Научни трудове на ТУ-Варна, ДТК- Добрич, ТУ-Варна, ТУ-Варна, 2001, стр. 1616-1620, ISBN 1311-896X.
 1338. Мушаков П. Експериментално определяне скоростта на охлаждане в нискотемпературна камера. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2015
 1339. Мушаков П., В. Бобилов, Г. Генчев, Ж. Колев. Определяне на хладилният коефициент и ексергийния к.п.д. на компресорна хладилната машина. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 47, серия 1.2, Русе, 2008, стр. 58–62, ISBN 311-3321.
 1340. Мушаков Пл.,. Методика за непряко определяне на студопроизводството на нискотемпературна хладилна машина. В: НК, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 1341. Мушаков, Пл., В. Бобилов, П. Златев, Ж. Колев. Физически модел на експериментална нискотемпературна двустъпална хладила камера. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 52, серия 1.2, Русе, 2013, стр. 57-60, ISBN 1311-3321.
 1342. Мушаков, Пл., Желева Ив.,Георгиев Ив. Моделиране и изследване на температурата в камерата с двустъпална хладилна машина. В: НК на Русенски Университет "А. Кънчев", Русе, 2014
 1343. Мънев, П. Екологосъобразно третиране на отпадъчните водни потоци от животновъдни ферми. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 1.2, Русе, 2011, стр. 138-142, ISBN 1311-3321.
 1344. Мънев, П. Ергономични рискове, генерирани от системи и съоръжения за пречистване на отпадъчни води. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 1.2, Русе, 2011, стр. 133-137, ISBN 1311-3321.
 1345. Мънев, П. Изкуствено създадените влажни зони (CW) - алтернативен начин за третиране на отпадъчни водни потоци от агломерации с население под 2 000 еквивалент жители (ЕЖ). В: Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия 1.2, Русе, 2010, стр. 150-157, ISBN 1311-3321.
 1346. Мънев, П. Изкуствено създадените влажни зони (CW) - алтернативен начин за намаляване на натоварването на водоприемниците по отношение на биогенните елементи. В: 27 Конференция на Ректорите на дунавските университети, секция 4, Русе, 2010, стр. 207-217
 1347. Мънев, П. Класификация на риска от експлоатация на пречиствателни устройства и системи за отпадъчни газове. В: Научни трудове на Русенския университет, том 48, серия 1.2, Русе, 2009, стр. 142-149, ISBN 1311-3321.
 1348. Мънев, П. Таксономия на опасностите в управление на риска от пречиствателни системи за отпадъчни води. В: XV Международна научно – техническа конференция по транспортна, строително – пътна и подемно – транспортна техника и технологии “trans&MOTAUTO'08”, Созопол, 2008, стр. 56– 59, ISBN 1313 – 5031.
 1349. Мънев, П. Информационен модел на опасностите. Част I. Опасни явления. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев, Русе, 2008, стр. 171-175, ISBN 1311-3321.
 1350. Мънев, П. Информационен модел на опасностите. Част II. Опасни действия и опасни ефекти. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2008, стр. 176-181, ISBN 1311-3321.
 1351. Мънев, П. Класификация на риска от пречиствателни устройства и системи. В: Четвърта научна конференция с международно участие “Пожарната и аварийната безопасност 2007”, София, Академия на МВР, факултет "ПАБ", 2007, стр. 253-258, ISBN 978-954-348-012-8.
 1352. Мънев, П. Метод за редукция на риска от пречиствателни системи. В: Годишник на шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Варна, 2007, стр. 128 – 138, ISBN 1311-834Х.
 1353. Мънев, П. Процедури за търсене и избор на решения за редукция на риска от пречиствателни системи. Част I. Търсене на решения. В: Сборник доклади на Научна конференция на РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 2007, стр. 102-106.
 1354. Мънев, П. Процедури за търсене и избор на решения за редукция на риска от пречиствателни системи. Част II. Решения за редуциране на риска. В: Сборник доклади на Научна конференция на РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 2007, стр. 107-112.
 1355. Мънев, П. Анализ на дефинициите и класификациите на видовете риск. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т. 45, с. 1, Русе, 2006, стр. 277-282, ISBN 1311-3321.
 1356. Мънев, П. Съответствие с най – добрите налични техники в пречистването на отпадъчните води от градската канализационна мрежа и пречиствателните станции. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т. 45, с. 1, Русе, 2006, стр. 272-276, ISBN 1311-3321.
 1357. Мънев, П. Компостирането като алтернативен метод за управление на биоразградими битови отпадъци. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т. 44, с. 1, Русе, 2005, стр. стр. 346-350, ISBN 1311-3321.
 1358. Мънев, П. Природен парк ”Персина” – част от проекта за възстановяване на влажните зони по поречието на река Дунав. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2004, ISBN 1311-3321.
 1359. Мънев, П. Развитие на модулните системи за пречистване на двучерупчести организми. В: 55 годишна конференция на Русенски университет "Интелигентната специализация - иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация", гр. Русе, Университетски издателски център, 2016, стр. 144, ISBN 1311-3321.
 1360. Мънев, П. Модулна циркулационна пречиствателна система за пречистване на двучерупчести организми. В: 55 годишна конференция на Русенски университет "Интелигентната специализация - иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация", гр. Русе, Университетски издателски център, 2016, стр. 145, ISBN 1311-3321.
 1361. Мънев, П. Процедури за избор на технологична схема на пречистване, терен за изграждане и компановка на ПСОВ. В: Научни трудове на Русенския университет, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 241 - 247, ISBN 1311 - 3321.
 1362. Мънев, П. Относно обективността на таксономията на опасностите в стандарта EN 1050. В: Международна научна конференция “UNITECH’ 08” на Технически университет – Габрово, Габрово, Университетско издателство "Васил Априлов", 2008, стр. III-489, ISBN 1313-230X.
 1363. Мънев, П. Проблеми на преценяването на риска. В: Международна научна конференция “UNITECH’ 08” на Технически университет – Габрово, Габрово, Университетско издателство "Васил Априлов", 2008, стр. III-493, ISBN 1313-230Х.
 1364. Мънев, П., Д. Драголов. Мониторинг на водите в Дунавския басейн. В: Научни трудове на Русенския университет, том 48, серия 1.2, Русе, 2009, стр. 111-116, ISBN 1311-3321.
 1365. Мънев, П., Л. Владимиров. Ретроспективен анализ на опасностите и критичностите в ергономичните системи. Част I. Информационен модел. В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2012, том 51, серия 1.2, Русе, 2012, стр. 306-311, ISBN 1311-3321.
 1366. Мънев, П., Л. Владимиров. Ретроспективен анализ на опасностите и критичностите в ергономичните системи. Част II. Експериментален модел. В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2012, том 51, серия 1.2, Русе, 2012, стр. 312-316, ISBN 1311-3321.
 1367. Мънев, П., Л. Владимиров. Несигурност на информационното осигуряване при оценка на риска от експлоатация на пречиствателни съоръжения. В: Научна конференция 2011, Проблеми на информационната сигурност през XXI век, НВУ „Васил Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен, 2011, стр. 214-220, ISBN 978-954-9681-49-9.
 1368. Мънев, П., С. Митев. Анализ на добрите практики при пречистване на двучерупчести. В: Научни трудове на Русенския университет, том 54 серия 1.2, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 1369. Мънев, П., С. Митев. Алтернативни решения за изпълнение на изискванията на Директива 91/676/ЕИО. В: Научни трудове на Русенския университет, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2013, стр. 247 - 253, ISBN 1311 - 3321.
 1370. Мънев, П., С. Митев, Е. Върбанов, А. Антонов. Мобилна пречиствателна система за пречистване на двучерупчести. В: Научни трудове на Русенския университет, том 54 серия 1.2, Русе, Удостоен с приза "THE BEST PAPER", 2015, ISBN 1311-3321.
 1371. Мънев, П., С. Митев, Е. Върбанов, А. Антонов. Придънна приставка за екологосъобразно събиране на двучерупчести с водоподаваща система. В: Научни трудове на Русенския университет – 2014, том 53, серия 1.2, Русе, 2014, стр. 336 - 340, ISBN 1311-3321.
 1372. Н. Станчева, Д. Станчев, Т. Деликостов, Б. Бехчед, В. Петров. Избор и обосноваване на схемата на разходомер за течни горива с два разпределителя. В: Сборник доклади на XVI научно-техническа конференция с международно участие, Варна, т. 17, 2010, стр. 15-18, ISBN 954-20-00030.
 1373. Н.Станчева,Б. Бехчед, П. Петров, Д. Станчев . Изследване на разходомер за течни горива с два хидравлични разпределителя. В: Научни трудове на РУ “ А. Кънчев”, Русе, Русенски университет, 2008, стр. 75-79, ISBN 1311-3321.
 1374. Недева Ц., Ч. Везиров и др. Програмна реализация на метод за проектиране на машинно-тракторен парк при отчитане вероятностния характер на информацията. В: Научни трудове на ВТУ, т. 15, сер. 3, Русе, 1983
 1375. Ненова Л., Д. Илиева. Икономическа ефективност от използването на някои хербициди срещу балура при царевицата. В: Научни трудове, Юбилейна научна конференция - 90 г. ИЗС "Образцов чифлик" - Русе, Русе, ИК " Наука и практика " - ООД гр. Русе, 1995, стр. 22-25
 1376. Ненова Л., Д. Илиева. Определяне на икономическия праг на вредност на плевелите при соята. В: Научни трудове, Юбилейна научна конференция - 90 г. ИЗС "Образцов чифлик" - Русе, Русе, ИК " Наука и практика " - ООД гр. Русе, 1995, стр. 30-35
 1377. Нешкова М., Г.Г. Дочев, П.Д. Димитров. Възможности за предотвратяване на иригационната ерозия при дъждуване на царевица.. В: Научна конференция с международно участие, “90 години борба с ерозията на почвата в България”,, София, изд. “Лотос”,, 1995, стр. 219-222
 1378. Николаев И., Г.Попов, К. Тужаров, У. Мхана. Математичен модел за изследване обемните загуби на трироторна зъбна помпа с двустранно цевно зацепване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 280-287, ISBN 1311-3321.
 1379. Николаев И., И. Георгиев, Г. Попов, К. Тужаров, Кл. Климентов. Изследване процесите на пълнене с вода на хидрофорен съд в помпена система. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 49, сер. 1.2, Русе, 2010, стр. 34 – 39, ISBN 1311-3321.
 1380. Николаев Ив., О. Алипиев, Г. Попов, Кр. Тужаров, Кл. Климентов. Определяне обема на работните камери на трироторна, хидравлична машина с двустранно цевно зацепване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 48, серия 1.2, Русе, 2009, стр. 19-26, ISBN 1311-3321.
 1381. Николаев Ив., П. Русев, Г. Попов. Разработване на програма за пресмятане неравномерността на дебита при ролковите помпи. В: Научни известия на НТС по машиностроене, брой 5, година ІV,, София, 1999, стр. 224-228
 1382. Николаев Ив., С. Петров. Уредба за количествено и качествено изследване структурата на въздушен поток във фасонните части на тръбопровода. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 39, сер. 4.2, Русе, 2002, стр. 82-86, ISBN 1311-3321.
 1383. НИКОЛАЕВ Ивайло, Генчо ПОПОВ, Уисам МХАНА, Kрасимир ТУЖАРОВ, Юлиан АНГЕЛОВ. Автоматизирана уредба за изпитване на зъбни помпи. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 53, сер. 1.2, Русе, 2014, стр. 239-246, ISBN 1311-3321.
 1384. Николай Фердинандов, Венцислав Добринов. Изследване влиянието на параметрите на режима на работа върху дълбочината на стопяване при използване на електродъгов разряд с кух катод във вакуум.. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, 2010
 1385. Николов М, Тончев Г., Кангалов Пл. Динамика на изменение на микротвърдостта на триещите се при плъзгане повърхност от наварени покрития в газови смеси с различни антифрикционни сплави. В: “Надеждност и ремонт на машините в земеделието”, ЮНС “80 години агрономическо образование в България”,, София, ЛУ-София, 2001, стр. 65-70
 1386. Николов М., Бекана Д. Изследване износването на детайли от ролкови транспортьори. В: “Научни трудове на РУ Ан. Кънчев”, том 37, серия 1, Русе, 1999, стр. 44-48, ISBN 1311 3321.
 1387. Николов М., Г. Тончев, Тодоров Е. Методика за изследване на трибологическите характеристики на възстановителни вибронаварени в газови смеси покрития върху чугунени детайли от автотракторната и земеделска техника. В: Научни трудове на РУ ”Ангел Кънчев”, том 40, серия 4.1, Русе, 2003, стр. 208-212, ISBN 1311 3321.
 1388. Николов М., Д. Бокана, М. Димитров. Класификация на антикорозионните покрития и материали за автотракторната и земеделска техника. В: Научни трудове на РУ ”Ангел Кънчев”, том 50, серия 1.1, Русе, 2011, стр. 109-114, ISBN 1311 3321.
 1389. Николов М., И. Тодоров,. Вибродъгово наваряване – състояние и развитие. Влияние на вибрациите на електродния тел върху разпръскването на разтопения метал. В: Научни трудове на РУ ”Ангел Кънчев”, том 44, Русе, 2005, стр. 40-42, ISBN 1311 3321.
 1390. Николов М., Кангалов П. Пълното производствено поддържане като средство за осигуряване качеството на ремонтираните машини. В: Agricultural Machinery 2018, Volume 1, Бургас, 2018, стр. 40-42, ISBN 2535-0269.
 1391. Николов М., М. Димитров. Структура и класификация на корозионните процеси при автотракторната и земеделска техника. В: Стан та перспективи розвиткунауки словянских краiн, Миколаiв, 2008, стр. 34-41
 1392. Николов М., М. Димитров, Н. Господинова. Изследване грaпавостта на триещите се повърхности при ускорено сработване с модификатори на триенето. В: Транспорт, екология, устойчиво развитие, ЕКОВАРНА 2007, Варна, 2007, стр. 407-411, ISBN 954-20-0003-0.
 1393. Николов М., М. Димитров, Н. Господинова. Повишаване трайността на ремонтирани автотранспортни двигатели чрез сработване с цинков олеат. В: Научни трудове на РУ ”Ангел Кънчев”,, Русе, 2006, стр. 68-71, ISBN 1311 3321.
 1394. Николов М., М. Стоянов, Н. Господинова. Оптимизиране процеса на ускорено сработване на ремонтирани двигатели чрез многофакторно изследване. В: Научни трудове на РУ ”Ангел Кънчев”, том 48, серия 1.1, Русе, 2009, стр. 127-131, ISBN 1311 3321.
 1395. Николов М., Н. Господинова, М. Димитров. Изследване големината и скоростта на износване на триещи се при плъзгане повърхности в моторно масло с добавка на синтетично естерно масло. В: Научни трудове на РУ ”Ангел Кънчев”, том 46, серия 1,, Русе, 2007, стр. 47-51, ISBN 1311 3321.
 1396. Николов М., Н. Господинова, М. Димитров. Изследване момента и коефициента на триещи се при плъзгане повърхности при сработване в моторно масло с добавка на синтетично естерно масло. В: Научни трудове на РУ ”Ангел Кънчев”, том 46, серия 1, Русе, 2007, стр. 52-56, ISBN 1311 3321.
 1397. Николов М., Н. Господинова, М. Димитров. Динамика на изменение на момента на триене при ускорено сработване на ремонтирани двигатели с меден и цинков олеат. В: Trans & MOTAUTO ’07, София, 2007, стр. 60-62, ISBN 978-954-9322-21-7.
 1398. Николов М., П. Кангалов, Д. Белева, К. Дякова-Димитрова. Повишаване трайността на триещите се при плъзгане двоици чрез модификатори на триенето. В: Научни трудове на РУ-2015, том 54, с. 1.1, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2015, стр. 214-217, ISBN 1311-3321.
 1399. Николов М., Сливаров О. Изследване трайността на наварени под слой от флюс покрития в абразивна среда. В: International scientific and technical conference “Agricultural Machinery”, Варна, 2013, стр. 70-73, ISBN 1310-3946.
 1400. Николов М., Станев Л., Сливаров О. Методика за изследване износоустойчивостта на наварени покрития в абразивна среда. В: International scientific and technical conference “Agricultural Machinery”, Варна, 2013, стр. 74-77, ISBN 1310-3946.
 1401. Николов М., Т. Тодоров. Оптимизиране на дюза смесител за вибродъгово наваряване в газови смеси от разделни струи. В: Научни трудове на РУ ”Ангел Кънчев”,, Русе, 2006, стр. 33-38, ISBN 1311 3321.
 1402. Николов М., Т. Тодоров. Състояние и развитие на наваряването в защитни газове. В: Научни трудове на РУ ”Ангел Кънчев” том 41 серия 1.1, Русе, 2004, стр. 138-141, ISBN 1311 3321.
 1403. Николов М., Тодоров И. Методика за изследване възстановяването на детайли с вибронаварени покрития при повишена честота на вибрациите на елктродния тел. В: Научни трудове на РУ, том 52, серия 1.1, Русе, ПБ при РУ, 2013, стр. 288...292, ISBN 1311-3321.
 1404. Николов М., Тончев Г. Оптимизиранепроцеса на вибродъгово наваряване в газови смеси за възстановяване на детайли от автотракторната и земеделска техника. В: Надеждност и ремонт на машините в земеделието”, ЮНС “80 години агрономическо образование в България, София, ЛУ-София, 2001, стр. 27-32
 1405. Николов М., Тончев Г. Подобряване качеството на наварени покрития в защитни газове за възстановяване на детайли от автотракторната и земеделска техника. В: “Надеждност, Ремонт и Експлоатация на техниката”, серия 4, Русе, 1998, стр. 37-42
 1406. Николов М., Тончев Г. Изследване трайността на наварени покрития в газови смеси при триене на плъзгане. В: Надеждност, 96”, част III, София, 1996, стр. 51-56
 1407. Николов М., Тончев Г. Влияние скоростта на наваряване върху електрическите параметри на електродъговия процес в СО2. В: “AMTECH ’95”, секция 2, Русе, 1995, стр. 163-168
 1408. Николов М., Тончев Г., Кангалов Пл. Износоустойчивост на наварени покрития в газови смеси при триене на плъзгане с различни антифрикционни сплави. В: “Юбилейна научна конференция Сливен ‘97”, том 2, Сливен, 1998, стр. 96-101
 1409. Николов М., Тончев Г., Кангалов Пл. Изследване грапавостта на триещите се при плъзгане повърхности на двоици от различни материали. В: “Юбилейна научна конференция Сливен ‘97”, том 2, Сливен, 1998, стр. 90-95
 1410. Николов М., Тончев Г., Кангалов Пл. Динамика на изменение на грапавостта на триещите се повърхности при плъзгане от наварени покрития в газови смеси с различни антифрикционни сплави. В: “MOTAUTO ‘97”, Volume I, Русе, 1997, стр. 189-192
 1411. Николов М., Тончев Г., Стоянов В. Повишаване трайността на ролкови транспортьори чрез вибродъгово наваряване в газови смеси. В: “Надеждност, Ремонт и Експлоатация на техниката”, серия 4, Русе, 1998, стр. 22-25
 1412. Николов, М. Многофакторно изследване формирането на възстановителни покрития в газови смеси. В: Научни трудове на РУ ”Ангел Кънчев”, том 48, серия 1.1, Русе, 2009, стр. 132-136, ISBN 1311 3321.
 1413. Николов, М. Вибродъгово заваряване инаваряване на тънкостенни стоманени детайли от автотракторната и земеделска техника в защитни газове. В: Надеждност и ремонт на машините в земеделието”, ЮНС “80 години агрономическо образование в България, София, 2001, стр. 33-39
 1414. Николов, М. Многофакторно изследване формирането на възстановителни покрития в газови смеси. В: Надеждност и ремонт на машините в земеделието”, ЮНС “80 години агрономическо образование в България, София, ЛУ-София, 2001, стр. 59-64
 1415. Николов, М. Оптимизиране на газовата смес при вибродъгово наваряване на чугунени детайли от автотракторната и земеделска техника. В: Юбилейна научна сесия 50 – години НИМЕСС”, том VII, серия 1, София, 1999, стр. 99-104
 1416. Николов, М., М. Димитров, Д. Павлов. Ускорено сработване на ремонтирани автотракторни двигатели с меден олеат. В: Транспорт, екология, устойчиво развитие, ЕКОВАРНА 2006, Варна, 2006, стр. 387-391, ISBN 954-20-0003-0.
 1417. Николов, М., М. Димитров, Н. Господинова. Ускорено сработване на ремонтирани двигатели с калаен двухлорид. В: Транспорт, екология, устойчиво развитие, ЕКОВАРНА 2009, Варна, 2009, стр. 235-239, ISBN 954-20-0003-0.
 1418. Николова Г., П. Димитров. Изследване на промените в съдържанието на хранителни елементи и органично вещество в почвата при отглеждане на царевица на ерозиран карбонатен чернозем. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев“, том 53, серия 1.1, Русе, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2014, стр. 59–64, ISBN 1311-3321.
 1419. Новаков Б., Ч. Везиров. Върху концентрацията и специализацията на производството на резервни части за вносната селскостопанска техника. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т. 15, сер. 3, Русе, 1973
 1420. Овчаров М.А., И.С.Христаков, Б.Р.Колев, Б.Г.Борисов. ОТНОСНО НЯКОЙ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ОПТИМИЗИРАНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА НАСИТНЯВАНЕ НА ФУРАЖИ. В: Научни трудове на РУ - 2014, Научна конференция на РУ и СУБ-Русе , 24-25 Октомври 2014, 2014, ISBN 1311-3321.
 1421. Овчаров, М., И. Христаков, Б. Колев, Б. Борисов. Относно някои основни принципи при създаване на оптимизирана конструкция за наситняване на фуражи. В: НАНАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 1.1, Русе, Печтана база на Русенски университет, 2014, стр. 112-117, ISBN 1311-3321.
 1422. Овчаров,М., Б.Бoрисов. Анализ на принципите и теориите за наситняване на фуражите. В: Научни трудове на Русенския университет, том 52, серия 1.1, Издателски център на РУ, гр. Русе, 2013, стр. 142-147, ISBN ISBN ISSN 1311-33.
 1423. Озерова И., Е. Кравченко, И. Илиев, В. Камбурова. Логико-вероятностное моделирование надежности распределенных систем трубопроводного транспорта. В: 55-ta Научна конференция на РУ и СУ, tom 55, seriq 1.2, Русе, Печатна база на РУ, 2016, стр. 36-40, ISBN 1311-3321.
 1424. Онгар Б., Ил.Илиев, Кш.Есионек. Математически модел на процесите в реактор с газифициран кипящ слой. В: XIX Научна конференция с международно участие, Созопол, ТУ София, 2014, стр. 84-91, ISBN 1314-5371.
 1425. Орлоев Н. , К. Узунов. Дизайн на дизайна в „икономиката на знанието. В: Биенале на българския дизайн 2008 г, София, 2008
 1426. Орлоев Н. А., Хр. Белоев, Й. Василев. Висшето образование в... икономиката на знанието.. В: Клуб на младия преподавател, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 130
 1427. Орлоев Н.А., К.А. Узунов, А.З. Николов. Трансфер на знания /информация. В: Научна конференция на РУ 2003 г., Научни трудове на РУ.том 40, серия 2, Русенски университет, 2003, стр. 75-79
 1428. Орлоев, Н. А. Университетският преподавател. Мисия и дълг в Alma Mater. В: Клуб на младия преподавател, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 25
 1429. Орлоев, Н. А. Висшето образование – приоритет на лична и национална идентичност.. В: Научна конференция на РУ, Русе, Русенски университет, 2003, стр. 94
 1430. Орлоев, Н. А. Можем ли да станем богати? Пазарно-ориентирано мислене, практическа реализация!. В: За служебно ползване, Русе, Русенски университет, 2003, стр. 27
 1431. П. Кангалов, М. Николов, Г. Тасев. Тримата големи в науката надеждност и ремонт на машините. В: Научни трудове на РУ-2015, том 54, с. 1.1, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2015, стр. 156-163, ISBN 1311-3321.
 1432. П. Мушаков, В. Бобилов, Г. Генчев. Някои особености при избора на въздушен кондензатор за ниско температурна хладилна камера. В: НК на Русенски университет,, Русе, 2007
 1433. П. Мушаков, Я. Дочев, Г. Генчев. Избор на алтернативен хладилен агент за нискотемпературна хладилна инсталация. В: НК на Русенски университет, Русе, 2006
 1434. Павлов, Д., Н. Господинова. Методика за определяне на максималната степен на аеробно биоразграждане на синтетични масла и техни компоненти в смазочно охлаждащи течности и смазки. В: Н. тр. на Русенски университет, т 38, серия 10, Русе, 2001, стр. 187 - 191
 1435. Павлов, Д., Н. Господинова. Анализ на резултати от синтезирани сложни естери на база полиетиленгликол и дикарбонови киселини. В: Н. тр. на Русенски университет, т 37, серия 10, Русе, 1999, стр. 127 - 131
 1436. Павлов, Д., Н. Господинова. Изследване антикорозионните свойства на някои присадки за антифризи. В: Сб. Транспорт, екология - устойчиво развитие, ВМЕИ Варна, т. 2, Варна, 1996, стр. 136-140, ISBN 954-20-00030.
 1437. Павлов, Д., Н. Господинова. Възможности за синтез на естери, пригодни за моторни масла. В: Сб. Транспорт, екология, устойчиво развитие, ВМЕИ Варна, Варна, 1996, стр. 141-144, ISBN 954-20-00030.
 1438. Павлов, Д., Н. Господинова, Ив. Главчев. Изследване кинетиката на синтеза на сложни естери. В: Н. тр. на Русенски университет, т 38, серия 5, Русе, 2001, стр. 73 - 76
 1439. Павлов, Д., Н. Господинова, С. Кереков. Синтез на комплексни естери на дикарбоксилови киселини с полиакиленгликоли, както и естери на неопентилполиоли с монокарбоксилови киселини. В: Сб. Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2014, стр. том 53, серия 1.1, 2, ISBN 1311-2321.
 1440. Павлов,Ат., Вл.Хвърчилков,Г.Монов, К.Киров. Исследование наличия чужих вешеств в брънзе. В: Rigas un sadraudzibas pilsetu veterinarоarstu,Seminars partikas produktu ekologiskas kontroles un arstnieciskos,Riga, Riga, 1991
 1441. Павлов,Ат.,Вл.Хвърчилков. Организация ветеринарно-санитарново контроля в република Болгария для обеспечения безвреднъх и Екологически чистъх продуктов. В: Rigas un sadraudzibas pilsetu veterinarоarstu jautajumos, Riga, 1991
 1442. Павлов,Ат.,М.Маркарян,Г.Монов, Вл.Хвърчилков,Ц.Димитрова, Г.Николов, В.Филипов,Й.Данев,Е.Ганчев. Идентифициране на аеробни- микроаерофилни подвижни, спираловидно- виброидни и други сходни грам – негативни бактерии с помоща на компютър. В: Отчет по НИТ, ССА, 1996, стр. 37
 1443. Павлов,Ат.,М.Маркарян,Г.Монов, Р.Христов,Т.Христов, Вл.Хвърчилков. Създаване на програмни продукти за идентифициране на микроорганизми с помоща на компютър. В: НИП-ССА, София, 2001, стр. 22
 1444. Памукчиев, М., Т. Петкова. Определяне положението на мигновената площадка на контакт при аркоидна предавка с две линии на зацепване. В: Н. трудове на ВТУ”Ангел Кънчев’, Русе, 1985
 1445. Пантилеев П., В. Дочев, К. Костов. Автоматизирано проектиране на дискови модулни фрези. В: Научни известия на научно-технически съюз по машиностроение, №1, София, 1995, стр. 56 – 60
 1446. Пенев Б., Ч. Везиров и др. Една възможност за проектиране на машинно-тракторен парк при отчитане вероятностния характер на информацията. В: Научни трудове на ВТУ, т. 15, Русе, 1983
 1447. Пенчева В., Белоев Хр., Д. Грозев, А. Асенов. Изследване тенденцията за използване на електромобили в лекотоварните таксиметрови превози и оценка на възможни решения за стимулиране на процеса. В: Научен семенар „Енергийна ефективност на транспорта в градски условия”, Русенски университет - Български пощи, 2009, стр. 70-74
 1448. Пенчева В., Хр. Белоев. Осигуряване на качество във висшето образование-условие за ефективно присъствие на българските висши училища в европейското образователно пространство. В: Втора национална научна конференция с международно участие – Качество на висшето образование в България-проблеми и перспективи,том ІІ, Русе, Авантгард принт ООД, 3-4 декември, 2009, стр. 71-77, ISBN 1314ß0051.
 1449. Пенчева Ж., Б.Донкова, М.Джарова. Сорбция на Mn(II), Co(II) и Cu(II) върху ZnC2O4.2H2O във водно - оксалатни разтвори. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, 2002, стр. 11-15, ISBN 1311-3321.
 1450. Пенчева Ж., Б.Донкова, М.Джарова. Фактори, оказващи влияние върху количеството на включените Mn(II),Co(II),Ni(II) и Cu(II) в ZnC2O4.2H2O при изотермичната му кристализация из водно-оксалатни разтвори. В: Научни трудове на РУ, Русенски университет, 2013, стр. 147-152, ISBN 1311-3321.
 1451. Пенчева Ж., Б.Донкова, М.Джарова. Влияние на комплексообразуването върху равновесните коефициенти на съкристализация в системата ZnC2O4.2H2O - H2O - C2O4(II) – 3d-елементи. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, 2009, стр. 120– 124, ISBN 1311-3321.
 1452. Пенчева Ж., Б.Донкова, М.Джарова. Адсорбция на Cu в системата ZnC2O4.2H2O – Me2+ (Me = Mn, Co, Ni) – 1.10-4 М C2O42- – H2O. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, 2008, стр. 107– 111., ISBN 1311-3321.
 1453. Пенчева Ж., Б.Донкова, М.Джарова. Адсорбция на Cu в системата ZnC2O4.2H2O – Me2+ (Me = Mn, Co, Ni) – 4,5.10-4 М C2O42- – H2O. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, 2008, стр. 102– 106., ISBN 1311_3321.
 1454. Пенчева Ж., Б.Донкова, М.Джарова. Определяне на равновесни коефициенти на съкристализация в системи на малкоразтворими комплексни оксалати IІ. Определяне на равновесни коефициенти на съкристализация в системата ZnC2O4.2H2O – Me2+. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, 2007, стр. 38– 42, ISBN 1311_3321.
 1455. Пенчева Ж., Б.Донкова, М.Джарова. Определяне на равновесни коефициенти на съкристализация в системи на малкоразтворими комплексни оксалати I. Определяне на равновесни коефициенти на съкристализация в системата ZnC2O4.2H2O – Me2+ (. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, 2007, стр. 33– 37, ISBN 1311_3321.
 1456. Пенчева Ж., Б.Донкова, М.Джарова, Ив.Атанасов. Включване на Cu(ІІ), Co(ІІ), Ni(ІІ) и Mn(ІІ) в ZnC2O4.2H2O при спонтанна кристализация из водно-оксалатни разтвори. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, 1999, стр. 99 – 101, ISBN 1311-3321.
 1457. Пенчева Ж.А., Б.В. Донкова, М.Д. Джарова. Влияние комплексообразования на равновесные коэффициенты сокристаллизации в системах с высокодисперсными оксалатами 3d-металлов. В: Сб. V Международная научная конференция “Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация для нанотехнологий, техники и медицины”, Иваново, Россия, 2008, стр. 182, ISBN 978-5-85229-293-3.
 1458. Пенчева Ж.А., Б.В. Донкова, М.Д. Джарова. Влияние комплексообразования на адсорбцию 3d-элементов в системах ‹‹ Высокодисперсный ZnC2O4.2H2O – M2+ (M2+ = Mn, Co, Ni) – 4,5.10-4 М C2O42- - H2O››. В: Сб. V Международная научная конференция “Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация для нанотехнологий, техники и медицины”, Иваново, Россия, 2008, стр. 183, ISBN 978-5-85229-293-3.
 1459. Пенчева Ж.А., Бердоносова Д.Г. Сокристаллизация и сорбция Eu{III}и Mn{II}кристаллами дигидрата оксалата цинка. В: Всесоюзный семинар по кристаллизации и соосождения при ВХО им.Д.Менделеева, Москва, Москва, ТОХТ, 1981, стр. 474-476
 1460. Пенчева, В., Д.Йорданова, Цв. Христов, Ив. Евстатиев, М.Михайлов, Б. Ангелов, Ив. Белоев. Университетски информационен портал за бизнес партньори – основа за професионално ориентиране на възпитаниците на Русенски университет. В: Научни трудове на Русенски университет - 2015, Качество на висшето образование, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 1461. Пенчева, В., Х. Белоев, Б. Ангелов, Ю. Попова. Външното оценяване на висшите училища-условие за повишаване качеството на обучението и преподавателския състав. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 52, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2013, стр. 30-36
 1462. Пенчева, Ж. Върху въпроса за преподаване на темата “Силни електролити” в групи със засилено изучаване на химия. В: Сб.” Юбилейна научна сесия “ 10 години факултет за чуждестранни студенти, ВТУ “А.Кънчев”-Русе”, Русе, 1989, стр. 321- 323
 1463. Пенчева, Ж.А. Определяне на скоростната константа на разпадане на [Cu(C2O4)2]2- до [CuC2O4]0 с използване на сорбционно-кинетични данни. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев”, Русе, 1989, стр. 73-77, ISBN 1311-3321.
 1464. Пенчева, Ж.А. Сокристаллизация и сорбция Eu(ІІІ) и Mn(ІІ) кристаллами дигидрата оксалата цинка. В: Материалы конференции молодых ученых Химфака МГУ, Москва , Деп. ВИНИТИ, 1981, стр. 250-254
 1465. Петко Машков, Беркант Гьоч, Христо Белоев, Тамара Пенчева. Оптимизация на работата на светодиоди, чрез активно охлаждане при високи температури на околната среда. В: XV Национална конференция по осветление с междунарадно участие LulLigt 2014, София, Издателска къща "Св. Иван Рилски", 2014, стр. 48-52, ISBN 1314-0787.
 1466. Петко Машков, Беркант Гьоч, Христо Белоев, Тамара Пенчева. Спектрални характеристики и термични изследвания на светодиодна лампа. В: XV Национална конференция по осветление с междунарадно участие LulLigt 2014, София, Издателска къща "Св. Иван Рилски", 2014, стр. 53-57, ISBN 1314-0787.
 1467. Петков Е., Пл. Кангалов. Разработване на сулфаматен електролит за нанасяне на железни възстановителни покрития.. В: Сборник доклади от НК 2006 на РУ “Ангел Кънчев”, Русе, ПБ при РУ “Ан. Кънчев”, 2006
 1468. Петков,П.,В.Атанасов,Вл.Хвърчилков. Върху някои морфологични и биохимични показатели на кръвта при паракератозата по прасетата. В: Сборник от съобщенията и докладите на юбилейната научна конференция „Метаболитни нарушения и отражението им върху здравето и продуктивността на животните”29 ноември, Русе, 1984, стр. 127-132
 1469. Петков,П.,В.Йорданова,С.Симеонов,В.Хаджистоев, Вл.Хвърчилков. Проучване влиянието на”Микрозал-НЕО”припрасета за угояване. В: Сборник от съобщенията и докладите на юбилейната научна конферения –метаболитни нарушения и отражението им върху здравето и продуктивността на животните ,29 ноември -1 декември, Русе, 1984, стр. 128-132
 1470. Петкова, Т. Определяне уравненията на повърхнините на зъбите на аркоидни зъбни колела с циклоидален надлъжен профил на зъба. В: НС на ВТУ”Ангел Кънчев”, Русе, 1986
 1471. Петкова, Т., М. Памукчиев, Д. Зафиров. Относно формообразуването на контактното петно при аркоидни зъбни колела с надлъжен циклоидален профил на зъба. В: НС на ВТУ”Ангел Кънчев”, Русе, 1986
 1472. Петров О., Т. Кючуков, Р. Кючуков. Енергийноефективна реконструкция на външното осветление на жилищен квартал на областен град. В: Международна научна конференция “Unitech” – Сборник доклади, Габрово, 2009
 1473. Петров С.Л., П. Русев, Г.С.Попов. Относно прилагане методите на подобие при обемните помпи. В: НК на ТУ София ЕМФ’96, том. III, 10-11 октомври, София, 1996
 1474. Петров, В. П., П Мушаков, Я Дочев. Анализ на видовете хладилни камери за съхраняване на промишлени и селскостопански стоки. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на научна конференция – 2006, Научна конференция на Русенски Университет „, 2006, стр. стр.77, ISBN 1311-3321.
 1475. Петров, С., Г. Гужгулов, Г. Попов, П. Русев. Приближено моделиране на течения през хлабини. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 39, сер. 4.2, Русе, 2002, стр. 39-43
 1476. Петров, С., Г. Гужгулов, Г. Попов. Относно процеса на самозасмукване при бутални помпи. В: Годишник на ТУ Варна, Варна, 2001, стр. 1757-1762
 1477. Пехливанова Т., Хр. Белоев. Изследване на надеждността на електрооборудването на трактори чрез експертно проучване. В: Научна конференция на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том.47, серия 1.1, Русе, 2008, стр. 88 – 92
 1478. Попов Г. С., Б. Зв. Костов, Кл. В. Климентов. Оценка разхода на енергия при паралелна работа на центробежни помпи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 51, сер. 1.2, Русе 2012, Русе, 2012
 1479. Попов Г. С., С. Л. Петров, , П. В. Копчев, П. Р. Петров. Сравнителни изследвания на роторни пластинкови помпи за хранително-вкусовата промишленост. В: Научни трудове на ВИХВП, том XLI, св. 4, Пловдив, 1993, стр. 101-107
 1480. Попов Г., Б. Костов, Кл. Климентов. Възможности за подобрение ефективността на асинхронните двигатели, използвани в помпените и вентилаторните системи. В: Научна конференция РУ&СУ 2011, Русе, 2011
 1481. Попов Г., Б. Костов, Кл. Климентов. Фактори, влияещи върху ефективното използване на енергията при помпени и вентилаторни системи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 49, сер. 1.2, Русе, 2010, стр. 40 – 46
 1482. Попов Г., Г. Николов, М. Бояджиев, Кл. Климентов. Изследване на грешките при пресмятане на коефициента на триене в кръгли тръби. В: Годишник на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ София, София, 2010
 1483. Попов Г., П. Копчев, Кр. Тужаров, Кр. Николов. Сравнителни изследвания на антифрикционни материали за пластинкови вакуумпомпи и компресори. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, том 47, сер. 1.2, Русе, 2008
 1484. Попов Г., П. Русев, К. Климентов, Н. Ковачев. Експериментално изследване на антикавитационните качества на малкодебитни центробежни помпи. В: Русенски Университет, Том 41, серия 32, Трудове на научната сесия, Русе, 2004, стр. 132-136
 1485. Попов Г., П. Русев, Н. Ковачев, Кл. Климентов. Експериментално изследване на антикавитационните качества на малкодебитни центробежни помпи.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, сер. 3.2,, Русе, 2004, стр. 132-136.
 1486. Попов Г., С. Петров, П. Русев. Сравняване показателите на пластинкови помпи чрез методите на анализа на размерностите. В: Научни трудове на ВТУ ”А. Кънчев”, том XXXV, серия 5, Русе, 1994, стр. 168-173
 1487. Попов Г.С., П. Русев. Относно геометрията на разпределение на течността при ролкови помпи.. В: Научни трудове на РУ “А, Кънчев”, том 37, сер. 9., Русе, 1999, стр. 106-110
 1488. Попов Г.С., П. Русев. Неравномерност на дебита при ролкови помпи.. В: Научни трудове на РУ “А, Кънчев”, том 37, сер. 9,, Русе, 1999, стр. 102-105
 1489. ПОПОВ Генчо, Уисам МХАНА, Огнян АЛИПИЕВ, Ивайло НИКОЛАЕВ. Определяне на затворения обем в междузъбията при зъбни помпи с несиметрични еволвентни зъби. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 53, сер. 1.2, Русе, 2014, стр. 230-238, ISBN 1311-3321.
 1490. Попов, Г. Хидрофицирана уредба за изпитване на навесната система на земеделски трактори. В: Научни трудове на РУ, том 52, сер. 1.2, Русе, 2013, стр. 102-106, ISBN 1311-3321.
 1491. Попов, Г. Изпитване на хидравлични системи на земеделски трактори. В: Научни трудове на РУ, том 52, сер. 1.2, Русе, 2013, стр. 140-144, ISBN 1311-3321.
 1492. Попов, Г. Критериални уравнения за хидравлично пресмятане на тръбопроводи.. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2011, стр. 54-59
 1493. Попов, Г. Определяне основните конструктивни размери на пластинкови помпи, предназначени за работа с вода.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, сер. 3.2,, Русе, 2004, стр. 132-136
 1494. Попов, Г. Неравномерност на въртящия момент при еднодействащи пластинкови машини с неуравновесени пластини.. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 39, сер. 4.2,, Русе, 2002, стр. 44-49
 1495. Попов, Г., Ив. Желева, Р. Танев. Икономическа оценка ефективността от използване на честотно регулиране дебита на помпени системи. В: Научни трудове на РУ, т. 51, сер. 1.2 175-179, Русе, 2012, стр. 175-179
 1496. Попов, Г., Ив. Николаев, С. Петров. Оценка на грешката при прилагане на ламинарно течение между успоредни безкрайно широки плочи за хлабини. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 40, сер. 4.2, Русе, 2003, стр. 132-136, ISBN 1311-3321.
 1497. Попов, Г., Маджаров Д., Тужаров Кр., Ахмедов А., Ганчев Д. Моделно изследване на хидрокинетична турбина за река Дунав. В: Научни трудове на РУ, том 52, сер. 1.2, Русе, 2013, стр. 135-139, ISBN 1311-3321.
 1498. Попов, Г., Р. Тодоров, Ив. Желева. Изследване влиянието на атмосферните условия върху разхода на енергия на вентилаторните агрегати. В: Научни трудове на РУ, том 52, сер. 1.2, Русе, 2013, стр. 113-117, ISBN 1311-3321.
 1499. Попов, Г., Ст. Станчев. Сравнително изследване работата на зъбна помпа с растително масло от рапица и с минерално масло.. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев” том 44 допълнително издание,, Русе, 2005, стр. 85-89, ISBN 1311-3321.
 1500. Попов, Г., Т. Бацов, П. Русев. Сравнителен анализ на енергетичните характеристики на ролкови помпи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, сер. 3.2,, Русе, 2004, стр. 132-136
 1501. Попов, Г., Т. Бацов, П. Русев. Някои резултати от опитното изследване на ролкови помпи.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 40, сер. 4.2,, Русе, 2003, стр. 117-121
 1502. Попов, Г., У. Мхана, О. Алипиев, И. Николаев. Изследване неравномерността на дебита на зъбни помпи с несиметрично еволвентно зацепване.. В: Сборник доклади на XIX научна конференция с международно участие ЕМФ 2014.Том II, Созопол , 14 – 17 септември, 2014 г., ТУ София, 2014, стр. 140-145
 1503. Попов, Г., Уисам Мхана, О. Алипиев. Шум в хидравлични системи със зъбни помпи. В: Научни трудове на РУ, том 52, сер. 1.2, Русе, 2013, стр. 118-123, ISBN 1311-3321.
 1504. Попов, Г.С. Уточнена зависимост за теоретичния дебит при еднодействащи пластинкови помпи.. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 38, сер. 5,, Русе, 2001, стр. 77-81
 1505. Попов, Г.С., П.В.Копчев, Р. Маковски. Трибологични изследвания на композиционни материали за водни пластинкови помпи.. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 37, сер. 9, Русе, 1999, стр. 111-115
 1506. ПОПОВ, Генчо, Уисам МХАНА, Огнян АЛИПИЕВ, Ивайло НИКОЛАЕВ. Изследване неравномерността на дебита на зъбни помпи с несиметрично еволвентно зацепване. В: Сборник доклади на XIX научна конференция с международно участие ЕМФ 2014, Том II, Созопол, 14 – 17 септември, 2014, стр. 140-145
 1507. Попова Цветанка. Безопасност на съществуващите асансьори и управлението на риска. В: Научни трудове на Русенския Университет 2012, Научна конференция, Русенски Университет "Ангел Кънчев", 2012
 1508. Попова, Ю., Х. Белоев, Б. Ангелов. Интернационализация на висшето образование в Русенския университет. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 52, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2013, стр. 13-17
 1509. проф. Борисов Б.Г.¹, доц. Митев С.Й.¹, инж.Овчаров М.А.², гл.ас.д-р Христаков И.С. МЕТОД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА НАСИТНЕНИТЕ ГРУБИ ФУРАЖИ. В: AGRICULTURAL MECHANIZATION ISSUE 6/2014, София, България, 2014, ISBN 0861-9638.
 1510. Р. Одоеме, В. Харалaнова, Д. Бекана, Н. Станчева, Д. Станчев. Относно загубите на празен ход в автомобилната трансмисия. В: Proceedings of XII International Scientific – Technical Conference “ trans % MOTAUTO’05+”, Sofia, Scientific – Technical Union of Mechanical Enginee, 2005, стр. 194-197, ISBN ISBN 954-9322-10-.
 1511. Р.Одоеме, В.Хараланова, Д.Бекана, Н.Станчева, Д.Станчев. Относно загубите на празен ход в автомобилна трансмисия. В: Международна НТК " Trans & Motoauto`05", НВУ В.Търново, 2005
 1512. Радева П. РАЗПОЛАГАНЕ НА КУЛТУРИТЕ В ПОЛЕВЪДСТВОТО И ИЗБОР НА ДВИЖЕНИЕ НА ТЕХНИКАТА. В: Сборник доклади на СТС'12, Русе, 2012, стр. 7 - 11
 1513. Радулов П.Т., П.Д. Димитров, Б.М. Муталибов. Обосноваване, избор и принцип на работа на електронен дъждограф.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, серия 1.2,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2004, стр. 8-12.
 1514. Радулов П.Т., П.Д. Димитров. Симулатор на ерозионни валежи.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, серия 1.2,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”,, 2004, стр. 20 – 21.
 1515. Радулов, П.Т., П.Д.Димитров, В.В.Бобилов, С.Т.Стойчев. Усъвършенстване измерването на влажността на почвата.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 39, серия 4.1,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”,, 2002, стр. 168-170
 1516. Рамадан, Н., Г.В.Митев, М. Михайлов. Модул за определяне на поливни графици и поливни норми. В: Сборник доклади от СНС на РУ, РУ, Печатна база към РУ, 2008, стр. 19-24, ISBN 1311-3321.
 1517. Раянова К. M.Филипова. Формиране на екологичната функция на държавата и нейната възпитателна роля. В: , Юбилеен международен конгрес: Наука, обучение, технологии „”40 години България – космическа държава”, Шумен, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ”, 2012, стр. 381-386, ISBN ISBN 978-954-577-.
 1518. Ронкова В., И. Желева, А. Лечева, А Кръстева. Проектиране на лабораторен биореактор с механично разбъркване. В: НК РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 2013
 1519. Русанов Г.Р., П.Д. Димитров. Некоторые резултаты от приложенного метода по прорезиванию с ходообразованием междурядий при выращивании пшеницы на эрозийном карбонатном черноземе. Международная научная сесия, Пулавы, Польша.. В: Международная научная сесия, Пулавы,, Пулавы, Польша., 1990
 1520. Русев Д., Б. Борисов, И. Цветков. Проучване на ефективността от използването на различните марки зърнокомбайни в условията на България. В: научна конференция РУ “Ангел Кънчев”/СУ, Русе, 2006
 1521. Русев П., М. Минчев, Г. Попов. Уредба за изпитване на херметичност на тръбни елементи. В: Сборник доклади на НК “Енергийна техника”, Габрово, 7-8 ноември, Габрово, 1996, стр. 101-107
 1522. Русев, П., Г. Попов. Теоретичен дебит при ролковите помпи.. IN: НК на ТУ София ЕМФ’96, том. III, 10-11 октомври, София, 1996
 1523. С. Бурджиев М.Филипова Г. Георгиев. Фактори на риска при аварии на химически опасни обекти. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев“, Русе, 2014
 1524. Саид Г., Н. Станчева, Т. Деликостов, Д. Станчев. Методика и теоретичен модел за компютърно изследване разхода на гориво на мобилни машини. В: Русенски университет “ А. Кънчев”, 2006, том 45, серия 2, Русе, Научни трудове на Научна конференция, Русе, 10-11, 2006, стр. 185-195, ISBN 1311-3321.
 1525. Саид Г., В. Стойкова, Т. Деликостов, Д. Станчев. Относно необходимостта и възможността за използване на турбинни преобразователи за измерване разхода на гориво на мобилни машини с дизелови двигатели. В: Трудове на ЮНК на РУ “А. Кънчев”, т. 44, серия 4, Русе, 2005, стр. 39-44
 1526. Саид Г., Д. Станчев, Н. Станчева, Т. Деликостов. Изследване на грешката при използване на два първични преобразувателя за измерване на разхода на гориво на мобилни машини. В: Trans&MOTAUTO2006, v.2, Варна, 2006, стр. 7-10
 1527. Саид Г., Д. Станчев, Т. Деликостов. Основни задачи при изследване на горивната икономичност на мобилни машини чрез компютърно симулиране. В: Юбилейна научна конференция “10 години Тракийски университет”, Ст. Загора, 2005, стр. 209-212
 1528. Саид, Г., Б. Христов, Т. Деликостов. Уредба и методи за изследване на турбинни разходомери. В: НС РУ'2005, том 44, серия 4, Русе, 2005, стр. 45-49
 1529. Сираков К., Г. Гинчев, М. Михайлов, Ив. Палов. Влияние на предсеитбените електромагнитни обработки върху посевните качества на семена от фасул, съхранявани в условия на естествено стареене. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.55, с.3.1., Русе, 2016, стр. 94-100, ISBN 1311-3321.
 1530. Сираков, К., Св. Захариев, Б. Колев, А. Кенанска, Б. Борисов, Ив. Палов. Резултати от предварителни лабораторни изследвания на кълняемостта на семена от сусам след предсеитбени електрически обработки семена. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, т.52, с.1.1, Издателски център на РУ, гр.Русе, 2013, стр. 209-213, ISBN 1311-3321.
 1531. Сливаров О., М. Николов. Повишаване производителността и трайността на хидравличен кран, монтиран на товарен автомобил IFA L 60. В: Научни трудове на РУ ”Ангел Кънчев”, том 49, серия 1.1, Русе:, 2010, стр. 87-89, ISBN 1311 3321.
 1532. Сливаров О., М. Николов, Л. Станев. Уред за измерване на външни размери. В: Научни трудове на РУ ”Ангел Кънчев”, том 49, серия 1.1, Русе, 2010, стр. 90-92, ISBN 1311 3321.
 1533. Сливаров О., М. Николов, Л. Станев. Изследване износването на наварени образци в свободна абразивна среда. В: Транспорт, екология, устойчиво развитие ЕКОВАРНА 2010, Варна, 2010, стр. 671-676, ISBN 954-20-0003-0.
 1534. Сливаров О., М. Николов, Л. Станев. Изследване вътрешните напрежения на наварени образци. В: Транспорт, екология, устойчиво развитие ЕКОВАРНА 2010, Варна, 2010, стр. 666-670, ISBN 954-20-0003-0.
 1535. Смрикаров А., Д. Станчев, С. Смрикарова, Т. Тотев, Д. Михайлова, М. Михайлов, П. Данаилов, Г. Попов. Фамилия приборов для измерения разхода топлива. В: Сборник докладов МК СЭВ, Прага, 1985
 1536. Сотиров,Л.,Ц.Яблански,Б.Биволарски,Вл.Хвърчилков. Фенотипна характеристика и хипотеза за вероятния начин на наследяване,активността на лизозима и комплемента при различни породи свине и някои кръстоски между тях. В: Генетика и селекция,Genetics and breeding,, София, БАН, 1991, стр. 273-282
 1537. Спиридонов В. Г. За информирания избор на техника в полевъдството. В: 57th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Русе, 2018, ISBN ISSN 2603 - 4123.
 1538. Станев И. Н., Ч. З. Везиров, Н. В. Манев. Възможности за автоматизиран контрол на работоспособността на мобилни средства. В: В сборник на Юбилейна научна конференция на ВНВУ “В. Левски”, Велико Търново. България, 1998, стр. 8-16
 1539. Станев И. Н., Ч. З. Везиров, Р. А. Козлев. За използването на компютри при подготовката на водачи на МПС. В: В сборник на Юбилейна научна конференция на ВНВУ “В. Левски", Велико Търново. България, 1998, стр. 17-25
 1540. Станислав Байрямов. Дизайн и синтез на Boc-Thr[Z-Phe(NO2)]-OMe като субстрат за моделните реакции на ензимо-химичен семисинтез на човешки инсулин. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев" '2015, том 54, серия 10.1, Русе, Русенски Университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 236-239, ISBN 1311-3321.
 1541. Станислав Байрямов. Химичен стъпков синтез в разтвор на тетрануклеотида d(AGCT) от 5’→3’ както и от 3’→5’ край, прилагайки модификация на Н-фосфонатната химия. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 10.1, Русе, Русенски Университет, 2015, стр. 244-249, ISBN 1311-3321.
 1542. Станислав Байрямов. "Ултразвук–подпомогнат пептиден синтез". В: Научни трудове на Русенския университет, 2014, том 53, серия 10.1, Русе, Русенски Университет, 2014, стр. 215-220, ISBN 1311-3321.
 1543. Станислав Байрямов. Синтез на моделни съединения на аминолизната реакция, протичаща в рибозомата. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, 2013, том 52, серия 10.1, Русе, Русенски Университет, 2013, стр. 132-136, ISBN 1311-3321.
 1544. Станислав Байрямов. Някои от възможните нежелани странични реакции при провеждането на рибозимомиметичен синтез на метилови естери на природните алфа-аминокиселини. Част II. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, 2013, том 52, серия 10.1, Русе, Русенски Университет, 2013, стр. 172-177, ISBN 1311-3321.
 1545. Станислав Байрямов. Химичен синтез в разтвор на малки олигонуклеотиди с използването на модификация на Н-фосфонатната химия. В: Научна конферен¬ция РУ „А. Кънчев” РУ § СУ ’12, том 51, серия 9.1, Русе, Русенски Университет, 2012, стр. 164-168, ISBN 1311-3321.
 1546. Станислав Байрямов. Рибозимомиметично фосфонилиране на захари и аминокиселини. В: Научна конференция РУ „А. Кънчев” РУ § СУ ’12, том 51, серия 9.1, Русе, Русенски Университет, 2012, стр. 220-224, ISBN 1311-3321.
 1547. Станислав Байрямов, Васил Копчев. Адитивен реагент- и субстрат-подпомогнат катализ при алкално катализираната преестерификация на растително масло при синтеза на биодизелово гориво. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев" '2015, том 54, серия 10.1, Русе, Русенски Университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 213-220, ISBN 1311-3321.
 1548. Станислав Байрямов, Десислава Йорданова, Красимира Замфирова. Синтез на производни на пролинил-захарозата (пролинил-сукрозата), пролинил-глюкозата, както и пролинил-фруктозата като потенциални антихипертензивни средства, използвайки метода на цианметиловите акт. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 48, серия 9, Русе, 2009, стр. 180-185, ISBN 1311-3321.
 1549. Станчев Д., Н. Куе, Т. Деликостов, П. Васильонов, М. Минков. Експериментално изследване на обобщена характеристика на буксуването на задвижващи колела на колесни машини. В: Транспорт, екология устойчиво развитие, Варна, 1995, стр. 247-255
 1550. Станчев Д., Н. Станчева, И. Илиев, М. Михайлов, Ц. Рашкова. Meтодика за определяне и използване на ъгловите коефициенти на линиите на регулаторните клонове на въртящия момент и разхода на гориво. В: Proceedings of MOTAUTO'97 Russe 15-17 October 1997 vol. I, Русе, ВТУ “Ангел Кънчев”, 1997, стр. 215-219, ISBN 954-90272-1-X.
 1551. Станчев Д., Н. Станчева, И. Илиев, М. Михайлов, Ц. Рашкова. Относно възможността за управление на земеделските трактори по максимален теглителен коефициент на полезно действие. В: Proceedings of MOTAUTO'97 Russe 15-17 October 1997 vol.II, Русе, ВТУ “Ангел Кънчев”, 1997, стр. 285-288, ISBN 954-90272-2-8.
 1552. Станчев Д., Т. Деликостов, Г. Саид, С. Батанов. Изследване на икономическите показатели на лек автомобил в градски условия. В: НТ на РУ “А. Кънчев”, т. 45, с. 2.2, Русе, 2006, стр. 161-164
 1553. Станчев Д., Т. Деликостов, Д. Бекана, Б. Борисов. Относно възможността за използване на два първични преобразувателя при определяне икономическата характеристика на мобилни машини. В: Trans&MOTAUTO2006, v.2, Варна, 2006, стр. 3-6
 1554. Станчев, Д., А. Смрикаров, Цв. Георгиев, Т. Деликостов. Относно графичния модел на процеса на ускоряване на автомобила. В: Сборник "Техника, технологии и образование", Стара Загора, 2002, стр. 41-45
 1555. Станчев, Д., Н. Станчева, Хр. Белоев, Т. Деликостов. Относно мотивацията на студентите и качеството на висшето образование. В: SCIENTIFIC-TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING OF BULGARIA, Trans & MOTAUTO’06, Vol. 5, Training Theory and Scientific Researches.25-28 October 2006, Varna, Sofia, 2006
 1556. Станчев, Д., Т. Деликостов, Н. Бенчева, Н. Станчева. Възможност за експериментално изследване на горивната икономичност на автомобили с бензинови двигатели с впръскване на горивото. В: Международна научно-техническа конференция MOTAUTO’05, Велико Търново, том 2, 2005, стр. 184 - 185
 1557. Станчева Н., Хр. Белоев, Д. Станчев. За ролята на висшите училища и качеството на подготовка на студентите. В: Х-та юбилейна международна конференция «Управление и устойчиво развитие», Лесотехнически университет, 21-23 март, Юндола, 2008
 1558. Станчева Н., Ц. Рашкова, И. Илиев, М. Михайлов. Теоретичен модел за оценка режима на работа на земеделски тракторен агрегат. В: Proceedings of MOTAUTO'97 Russe 15-17 October 1997 vol.II, Русе, ВТУ “Ангел Кънчев”, 1997, стр. 289-292, ISBN 954-90272-2-8.
 1559. Станчева, Н., Б. Колев, А. Добрева. Система от дейности за създаване на мотивация за учене. В: Сборник научни доклади от Научно – приложна конференция с международно участие “Наука, техника, технологии и образование”, том III, Ямбол, Тракийски университет, Стара Загора, Ямбол, Изд. Издателска къща “Желю Учков”, 2004, стр. 61-66, ISBN 954-9999-36-Х.
 1560. Статева П., В. Енчева, В. Дочев, Г. Динев, Н. Николов, С. Калчева, Т. Трифонов, Р. Митева,Ц. Цонева. Условности на БДС в аксонометричните чертежи за каталози. В: Сборник с доклади на Седма научно-техническа сесия на ВВТУ "Т. Каблешков", София, ВВТУ "Т. Каблешков", 1994
 1561. Статева П., В. Енчева, Г. Динев, В. Дочев, С. Калчева, Р. Митева, Н. Николов, Т. Трифонов, Ц. Цонева. Комбайн самоходен силажоприбиращ и товарач - каталог за резервни части на КСС-ЛООТ. В: ММЕТРИЩ, Русе, 1982, стр. 220
 1562. Стефанова, Т., Н. Господинова. Системата физико-химични знания в курса по Природознание като начален етап в единния дидактически процес на двете науки. В: Сб. тр. Научна сесия '94, ВВМУ Варна, Варна, 1994
 1563. Стойков С. Б., П. А. Коев. Приложение на компютъра при разработване на една курсова задача по Теория на механизмите и машините. В: Научно-практически семинар “Компютъ¬ризация на обучението във ВУЗ”, Русе, 1987, стр. 86-91
 1564. Стойков, С. Програма за тестов контрол на знанията.. В: Научно-практически семинар “Компютъризация на обучението във ВУЗ”, Русе, 1987, стр. 40-44.
 1565. Стойков, С. Б. Алгоритъм за кинематичен анализ на произ¬волен равнинен лостов механизъм от втори клас.. В: Научни тру¬дове на ВИММЕСС, Русе, Печатна база на ВИММЕСС-Русе, 1979, стр. т.XXI, с.10, 39-42
 1566. Стойков, С., К. Енчев, П. Коев, С. Антонов. Екстремният синтез и оптимизационният подход в синтеза – ръка за ръка (II част).. В: Научни трудове на РУ, т. 41, сер. 2, Русе, 2004, стр. 172-178
 1567. Стойков, С., Т. Узунов. Оптимизационен синтез по съседни положения на уравновесяващия шарнирен четиризвенник на портален кран. В: Научни трудове том 49, серия 1.2, РУ "А.Кънчев", Русе, 2010, стр. 82-85
 1568. Стойкова В., Д. Станчев, И. Гинков. Изследване на турбинен разходомер за течни горива FT-110. В: ЮНК на Тракийски университет, Ст. Загора, 2005, стр. 201-204
 1569. Стойкова В., Т. Деликостов, И. Гинков, Д. Станчев. Анализ на схеми за регистриране на информацията при система за оптимално управление на земеделски тракторен агрегат. В: НТ на ТК-Ямбол, Русе, 2006
 1570. Стойкова В., Т. Деликостов, И. Гинков, Д. Станчев. Блок-схема на система за оптимално управление на земеделски тракторен агрегат. В: Сб. Научни доклади, т.1, ТК-Ямбол, Ямбол, 2004, стр. 92-97
 1571. Стойкова В., Т. Деликостов, И. Гинков, Д. Станчев. Алгоритъм на програма за управление на земеделски трактор по горивна икономичност. В: Сб. Научни доклади, т.1, ТК-Ямбол, Ямбол, 2004
 1572. Стойчев К., Д. Братанов, С. Бурджиев Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Дамянов,. Complex disaster risk assessment and cost effectiveness of of decision making. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 331-335, ISBN 1313-8308.
 1573. Стойчев К., Д. Братанов, Ст. Бурджиев, Д. Димитров, В. Пъневски, А. Тумбарска, Г. Дамянов. Improving and enhance the tools needed to coordinate intersectoral actions to protect critical infrastructure in a situation of complex terrorist threats (CISCOT). IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 356-359, ISBN 1313-8308.
 1574. Стойчев К., Д. Братанов, Ст. Бурджиев, Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Георгиев, Г. Дамянов. Improvement of the urban security and defense trough the implementation of advanced detection sensors'system. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 351-355, ISBN 1313-8308.
 1575. Стойчев С.Т., П.Т. Радулов, П.Д. Димитров. Теоретично изследване на устройство за противоерозионна обработка на почвата с взаимосвързани работни органи.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 38, серия 5,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2001, стр. 61-65
 1576. Стоянов В., Бекана Д., Манев Н., Николов М. Изследване на остатъчния ресурс на фрикционни дискове от маслени съединители. В: “Юбилейна научна сесия 50 – години НИМЕСС”, том VII, серия 1, София, 1999, стр. 123-127
 1577. Стоянов В., Бекана Д., Николов М . Перспективи на ремонта и възстановяването на детайли. В: РЕТЕХ-Варна, Варна, 2001, стр. 27-33
 1578. Стоянов В., Д. Бекана, Т. Деликостов. Ремонтът като форма за рециклиране. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев", т. 38, Русе, 2001, стр. 93-96
 1579. Стоянов В., К. Димов, П. Месарабова, Д. Бекана, Г. Станева. Устойчиво развитие и предизвикателствата му към промишлеността и земеделието в България. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев"; том 39, серия4.1., Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев", 2002, стр. 212-217
 1580. Стоянов В., Николов М. Осигуряване на надеждността при ремонта на техниката. В: “Надеждност, 96”, част III, София, 1996, стр. 19-22
 1581. Стоянов В., Николов М., Кангалов Пл. Технология за ремонт на зъбни помпи от силова хидравлика тип НШ-К. В: Надеждност, Ремонт и Експлоатация на техниката”, серия 5, Русе, 1998, стр. 19-24
 1582. Стоянов В., П. Данев. Регенериране на електролити за твърдо хромиране замърсени с желязо. В: ЮНС Сливен `97, ТУ, Сливен, 1997, стр. 50-54
 1583. Стоянов В., П. Данев и др.,. Изследване формирането на интерметални съединения в желязокалаени покрития. В: ЮНС Сливен `97, ТУ, Сливен, 1997, стр. 129-133
 1584. Стоянов В., П. Данев, В. Калев. Влияние на нагряването върху структурата и свойствата на покритията от електролитно желязо получено от хлориден електролит с ТЕА като добавка. В: Национален конгрес “Машиностроителни технологии `97”, 17-19.09., София, 1997, стр. 33-44
 1585. Стоянов И., Т. Илиев, Й. Дойчинов. Предпоставки за практическо обучение на студенти в съответствие с изискванията на пазара на труда. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Университетски издателски център, 2014, стр. 67-71, ISBN 1311-3321.
 1586. Стоянов К., Д. Димов. Осигуряване на работоспособността на турбокомпресорите в Българското земеделие. В: Сборник на научни трудове от научна конференция РУ’2002, Русенски университет, 2002, стр. 175-179
 1587. Стоянов К., И. Дудушки, Х. Белоев. Анализ на състоянието на хидромелиоративните съоръжения в България. В: Сборник на научни трудове от научна конференция РУ’2009, том 48, серия 1.1, Русе, Печатна база на РУ, 2009, стр. 68-72
 1588. Стоянов К., С. Дончев. Състояние и проблеми на водоразпределението в земеделието.. В: Сборник на научни трудове от научна конференция РУ, Русенски университет, Печатна база на РУ, 2007, стр. 28-32
 1589. Стоянов К., Х Белоев. Анализ на енергетичната земеделска техника в България. В: Сборник на научни трудове от научна конференция РУ, том 47, серия 1.1, Русе, Печатна база на РУ, 2008, стр. 47-52
 1590. Стоянов, А., О. Стоянов, Б. Христов, Б. Борисов. СЪЗДАВАНЕ НА ИЗМЕРВАТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ. В: International Scientific and Technical Conference Proceedings Agricultural Machinery, Varna, Bulgaria, SCIENTIFIC TECHICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, Научни известия, бр. 5, 2013, стр. 77-80, ISBN 1310-3946.
 1591. Стоянов, К. Енергетично изследване на земеделски агрегат за оран. В: International Scientific Conference EE&AE, University of Rousse, Printing House of “Angel Kanchev”, University of R, 2006, стр. 768-771
 1592. Стоянов, К. Приложение на експертна система за диагностика на турбокомпресори на дизелови двигатели в селското стопанство. В: Proceedings of the Union of Scientists Rousse. Second conference Energy efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, RU “Angel Kanvev”,, 2004, стр. 757-762
 1593. Стоянов, Ст., Г.В. Митев. Технология и комплекс машини за отглеждане и прибиране на пшеница. В: Сборник доклади от СНС на РУ, РУ "Ангел Кънчев" - Русе, Печатна база към РУ, 2008, стр. 30-35
 1594. Стоянова С., Д. Илиева, В. Дочев. Проучване селективността на група хербициди при пшеница сорт „Венка 1” в условията на Североизточна България. В: Научни трудове на РУ " Ангел Кънчев ", Русе, Издателски център при РУ " Ангел Кънчев " - Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 1595. Стратева Н., Желева И., Камбурова В.,Атанасова Н. Математическо моделиране натопло-и масообмена при сушене на рибни продукти. В: Научна сесия на РУ "Ангел Кънчев" том 44,серия 1, Русе РУ "Ангел Кънчев", 2005, стр. 219-224
 1596. Стратева Н.,Желева И.,Камбурова В. Математическо моделиране на топло-и масообмена при сушене на месни продукти. В: Научна сесия на РУ "Ангел Кънчев" том 41, серия 1.2, Русе РУ "Ангел Кънчев", 2004, стр. 139-144
 1597. Сулейманова Н. А.Даулбаева М.Филипова. роль ветрового режима в загрязнении воздушного басейна. В: Материалы международной научно-практической конференции "Перспективные технологии возделывания масличных, зернобобовых культур и регулирование плодородия почвы, Алматы, 2013, стр. с. 437-442, ISBN 978-601-241-440-0.
 1598. Сулейманова Н.Ш. М.Филипова Жараспаева С.М. Эколого-экономические проблемы агроэкосистемы при применеии удобрении в условиях юго-востока Казахстана. В: Трета международна научна конференция „Наука, образование, иновации”,, Шумен, 2014
 1599. Сулейменова Н. Баглан Махамедова М. Филипова Жараспаева С. Эколого-экономическая эффективность ресурсосберегающей технологии в условиях агроэкосистемы Юго-востока Казахстана. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев“, Русе, 2014
 1600. Т. Деликостов, Н. Станчева, Д. Станчев. Изследване на турбинни първични преобразователи за течни горива. В: Proceedings of XII International Scientific – Technical Conference “ trans & MOTAUTO’05+” , 23-25 November 2005, Sofia, Scientific – Technical Union of Mechanical Engine, 2005, стр. 187-189, ISBN ISBN 954-9322-10-.
 1601. Т. Деликостов, Н. Станчева, Д. Станчев, А. Асенов. Икономически показатели на автобус “ Мерцедес – Бенц 0405G “. В: The Scientific Serial of the Trakia University, 29 September 2005, Stara Zagora, Trakia Journal of Sciences, Vol.3, Suppl. 3, 2005, стр. 205-208, ISBN ISBN 1312-1723.
 1602. Тасев Г., М. Николов. Обосноваване на новостта на дисертационното изследване. В: XXIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО" ЗА МЛАДИ УЧЕНИ" 2016, София, Авангард Прима, 2016, стр. 276, ISBN 978-619-160-679-5.
 1603. Терзиев А., И.Илиев, В.Камбурова. Анализ на възможностите за енергийни икономии при бутални и винтови компресори в зависимост от работния режим. В: Научна конференция на РУ&СУ'13, Русе, РУ, Том 52, сер.1.2, 2013, стр. 8-13, ISBN 1311-3321.
 1604. Терзиев А.,И. Илиев, В. Камбурова, Пл. Граматиков. Система за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от отпадна дървесина. Финансов анализ. В: Сборник доклади XVI Научна конференция с международно участие ЕМФ, том II, Созопол, 2011, стр. 87- 92, ISBN 1310-9405.
 1605. Терзиев А.,И. Илиев, В. Камбурова, Пл. Граматиков. Сравнителен анализ на прогнозно и реално енергопроизводство от вятърен парк „Св.Евклипс”, разположен в североизточна България”. В: Сборник доклади XV Научна конференция с международно участие ЕМФ 2010, том II, с.115-120, 16-19.09.2010, Созопол;, София, Специално издание на сп., 2010, ISBN 1310-9405.
 1606. Тодоров В., Ч. Везиров и др. Информационна система за техническа експлоатация на машинния парк. В: Научни трудове на ВНВУ, Велико Търново, 1988
 1607. Тодоров Е., Г. Тончев, М.Николов. Влияние състава на газовите смеси върху твърдостта при вибронаваряване на чугунени детайли от автотракторната и земеделска техника. В: Научни трудове на РУ ”Ангел Кънчев”, том 40, серия 4.1, Русе, 2003, стр. 203-207, ISBN 1311-3321.
 1608. Тодоров И. Т. Узунов. Експериментално изследване разхода на енергия на пневматичен транспортьор. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016, том 55, серия 1.1, Русе, 2016, стр. 97-101, ISBN SAT-1.202-1-RR-07.
 1609. Тодоров И., М. Николов. Влияние на честотата на вибрациите на електродния тел върху технологичните параметри на режима при вибродъгово наваряване на детайли от автотракторната и земеделска техника. В: Научни трудове на РУ ”Ангел Кънчев”, том 49, серия 1.1, Русе, 2010, стр. 93-97, ISBN 1311 3321.
 1610. Тодоров И., Николов М. Влияние на честотата на вибрациите на електродния тел върху електрическите параметри на режима при вибродъгово наваряване на детайли от автотракторната и земеделска техника. В: Научни трудове на РУ, том 52, серия 1.1, Русе, ПБ при РУ, 2013, стр. 297...300, ISBN 1311-3321.
 1611. Тодоров Ил., Т. Узунов. Експериментално изследване на основни характеристики на винтов транспортьор. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2015, стр. 168-172, ISBN 1311-3321.
 1612. Тодоров Т., М. Николов. Разработване на дюза смесител за вибродъгово наваряване в газови смеси от разделни струи. В: Научни трудове на РУ ”Ангел Кънчев”, Русе, 2006, стр. 28-32, ISBN 1311 3321.
 1613. Тодоров, И. Влияние на амплитудата на вибрациите върху технологичните параметри на режима при вибродъгово наваряване на детайли от автотракторната и земеделска техника. В: Научни трудове на РУ ”Ангел Кънчев”, том 52, серия 1.1, Русе, ПБ при РУ, 2013, стр. 293-296, ISBN 1311-3321.
 1614. Тодоров, Т. и Б. Колев. Изследване и математическо моделиране на физико-механични характеристики на материал за овършаване: Част 1. Коефициент на съпротивление при претриване. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. –Русе, т. 44, сер. 1, Русе, 2005, стр. 62-66, ISBN 1311-3321.
 1615. Тодоров, Т. и Г. Митев. Моделиране на технологични схеми на работа на дъждовални апарати.. В: Международна научна конференция Стара Загора, 7 – 8 юни 2007, Стара Загора, 2007
 1616. Томов В., В. Димов, Г. Генчев. Уредба за моделиране на радиоактивно замърсяване на местност. В: Научно методична конференция на преподавателите по ГО във ВУА и ПВУЗ, Варна, 1988
 1617. Томов В., Н. Ковачев. Mетодични аспекти на риска от шума на водни центробежни помпи. В: Национален военен университет «Васил Левски», Военно-научен форум'2006, 26-28.10.2006, Велико Търново, 2006
 1618. Томов, В., П. Христов, Л. Владимиров. Критични ситуации от запалване на материали при огневи работи. В: Българска академия на науките, Център за изследвания по национална сигурност и отбрана, Втора научна-практическа конференция по управление в извънредни ситуации, София, 2007, стр. 145-153, ISBN 978-954-91827-1-2.
 1619. Томов, В. Л. Владимиров. Относно влиянието на ТЕЦ - Изток върху праховото замърсяване на атмосферния въздух в гр. Русе. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Том 37, серия 11, Русе, 1999, стр. 48-53, ISBN 1311-3321.
 1620. Томов, В., Л. Владимиров. Ситуационно моделиране на риска. Част І. Рискситуации. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 49, серия 1.2, Русе, 2010, стр. 123-128, ISBN 1311-3321.
 1621. Томов, В., Л. Владимиров. Рискметрия в екологичната сигурност. В: Военна академия “Георги Стойков Раковски”, Сборник доклади на Юбилейна научна конференция “95 години Военна академия “Георги Стойков Раковски”, София, 2007, стр. 46-54, ISBN 978-954-9348-28-6.
 1622. Томов, В., Л. Владимиров, А. Ненова. Дисертабилност на изследванията в екологичната сигурност. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 51, серия 1.2, Русе, 2012, стр. 253-267, ISBN 1311-3321.
 1623. Тончев Г., Николов М., Кангалов Пл. Изследване микротвърдостта на наварени покрития в газови смеси при триене на плъзгане. В: Надеждност, 96”, част III, София, 1996, стр. 57-60
 1624. Тончев Г., Николов М., Стоянов В., Кангалов Пл. Сравнително изследване на двоици с различни материали на триещите се при плъзгане повърхности. В: “Надеждност, 96”, част III, София, 1996, стр. 45-50
 1625. Тончев Г., Николов М. Състояние и перспективи на горещите методи за възстановяване на детайли. В: РЕТЕХ-Варна, Варна, 2001, стр. 34-39
 1626. Тончев Г., Николов М. Влияние скоростта на наваряване върху технологическите параметри на електродъговия процес в СО2. В: “AMTECH ’95”, секция 2, Русе, 1995, стр. 200-206
 1627. Тончев Г., Николов М., Станев Л. Многофакторно изследване износването на триещи се двоици при сработване. В: Надеждност и ремонт на машините в земеделието”, ЮНС “80 години агрономическо образование в България”,, София, ЛУ-София, 2001, стр. 45-52
 1628. Тончев Г., Николов М., Стоянов В. Изследване грапавостта на наварени покрития в газови смеси при триене на плъзгане. В: Юбилейна научна конференция Сливен ‘97”, том 2, Сливен, 1998, стр. 84-89
 1629. Тончев Г., Николов М., Стоянов В., Кангалов Пл. Изследване микротвърдостта на триещите се при плъзгане повърхности от различни материали. В: “MOTAUTO ‘97”, Volume I, Русе, 1997, стр. 233-236
 1630. Тужаров К.И. ЕНЕРГЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЕТРОКОЛЕЛО НА САВОНИУС СЪС CFD ПРОГРАМАТА FLOSIMULATION. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016, Русе, Русенски университет, 2016
 1631. Тужаров, К., Г. Попов, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Неравномерност на въртящия момент на ветроколело на Дариус. В: Int. Sc. Conference “UNITECH’2009”, vol. II, Gabrovo, 2009, стр. II-534/II-538, ISBN 1313-230X.
 1632. Тужаров, К., Г. Попов, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Влияние на ъгъла на развитие на винтовите лопатки на ветроколело на Савониус върху неравномерността на въртящия момент. В: Научна конференция РУ&СУ’09, Русе, 2009, ISBN 1311-3321.
 1633. Тужаров, Кр. Влияние на броя на секциите на ветроколело на Савониус върху неравномерността на въртящия момент. В: „Механика на машините” 88, гсдина ХVІII, книга 4, Варна, 2010, стр. 22..26
 1634. Тужаров, Кр. Резултати от теоретичното пресмятане на характеристиката на ветроколело на Дариус. В: XIII Научна конференция ЕМФ 2008 на Техническия университет – София, том II, Созопол, 2008, стр. 110..116
 1635. Тужаров, Кр. Влияние на броя на лопатките на ветроколело на Дариус върху неравномерността на въртящия момент. В: XIII Научна конференция ЕМФ 2008 на Технически университет – София, том II, Созопол, 2008, стр. 106..110
 1636. Тужаров, Кр. Явления при ламинарни течения през лагерни и уплътнителни хлабини.. В: НТ РУ, том 39, серия 1, Русе, 2002
 1637. Тужаров, Кр., Г. Попов, , Ив. Николаев, Кл. Климентов, М. Михайлов. Теоретична зависимост между безразмерния въртящ момент и бързоходността на ветроколело на Савониус. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 46, сер. 1, Русе, 2007, стр. 101 – 107, ISBN 1311-3321.
 1638. Тужаров, Кр., Г. Попов, И. Желева, К. Климентов, И. Николаев, Б. Костов, А. Ахмедов. Теоретично изследване на тахометричен дебитомер със CFD продукт Flow Simulation. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 253-258, ISBN 1311-3321.
 1639. Тужаров, Кр., Г. Попов, Ив. Николаев, Кл. Климентов, М. Михайлов. Резултати от теоретичното пресмятане на характеристиката на ветроколело на Савониус. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 46, сер. 1, Русе, 2007, стр. 108 – 115, ISBN 1311-3321.
 1640. Тужаров, Кр., Г. Попов, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Резултати от изпитване на вентилатор, задвижван от вятъра за подобряване на вертикалната тяга на вентилационните шахти и комини. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 47, сер. 1.2, Русе, 2008, ISBN 1311-3321.
 1641. Тужаров, Кр., Ив. Николаев. Измерване на малки въртящи моменти при опитно изпитване на ветроколела. В: Научни трудове на Русенския университет, том 44, серия 1, Русе, 2005, стр. 238..241, ISBN 1311-3321.
 1642. Узунов Т.И.,С. Б. Стойков. Усъвършенстване на използвани в практиката стрелови механизми на портални кранове. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - том 51, серия 1.1, Русе, 2012, стр. 160-164, ISBN 1311-3321.
 1643. Узунов, К., Й. Дойчинов. Анализ на програмни продукти използвани при синтез на интериорен дизайн. В: В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 52, Серия 1.2, Русе, 2013, стр. 325-328, ISBN 1311-3321.
 1644. Узунов, К., Й. Дойчинов. Дали автомобилите на бъдещето ще имат фарове? Система за безопсаност с използвана на устройства за нощно виждане и светлинно „татуиране“ на превозните средства. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 51, Серия 1.2, Русе, 2012, стр. 359-362, ISBN lSSN 1311-3321.
 1645. Узунов, К., Н. Орлоев. Комплексно проектиране на промишлени изделия. Методика за обучение по промишлен дизайн.. В: Русенски университет. Научни трудове – том 40, серия 2 – Промишлен дизайн, Русе, Издаделски център на Русенски университет, 2003, стр. 59-63
 1646. Узунов, Т. Подемно-транспортни системи за палетизиране на хляб в ролпалети. В: Научни трудове, РУ "А.Кънчев", т. 46, сер. 1,, Русе, 2007, стр. 129 - 133, ISBN 1311-3321.
 1647. Узунов, Т. И., Ив. Митев. Изследване и оптимизиране на ножична товароподемна платформа с ролков задвижващ механизъм и активни работни сектори. В: Сб.доклади "Надеждност, ремонт и експлоатация" , серия 7, РУ "А.Кънчев", Русе, 1998, стр. 55-60
 1648. Узунов, Т., Г. Кенаров, Ю. Кандиларов. Изследване влиянието на масовите инерционни моменти в задвижването на електротелфер върху динамичното му натоварване. В: Научни трудове, РУ "А.Кънчев", Русе, 2007, стр. 22-26, ISBN 1311-3321.
 1649. Узунов,Т., Г.Кенаров. Опитно изследване на динамичното натоварване на подемен механизъм на електротелфер с честотно управление. В: Научни трудове, РУ "А.Кънчев", т. 47, сер. 1.2, Русе, 2008, стр. 63-68, ISBN 1311-3321.
 1650. Филипов,В., Ат.Павлов, Вл.Хвърчилков,Йорд.Данев. Проучвания върху разпространението на Yersinia enterocolitica при крави. В: Сборник –Доклади ,Четиринадесети републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост,22-24 април,К.К”Албена”, Толбухин, 1987
 1651. Филипова М. Реологични изследвания на еластифициран полиетилен с оглед възможностите за вторичната му преработка. В: Научни трудова на РУ ”А.Кънчев”, Русе, 2012, стр. 240-249, ISBN 1311-3321.
 1652. Филипова М. Анализ на възможностите и перспективите за добив на биогаз от депонирани отпадъци. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев“, 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 344—349
 1653. Филипова М. Методически аспекти при анализа на кумулативни ефекти в процеса на оценка на въздействието върху околната среда,. В: Юбилеен международен конгрес: Наука, обучение, технологии „”40 години България – космическа държава”, Шумен, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ”, 2012, стр. 319-326, ISBN ISBN 978-954-577-.
 1654. Филипова М. С. Бурджиев,. Развитие на международната система на мониторинг и прогнозиране на бедствия и аварии с природен и техногенен проидход. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев“, Русе, 2014
 1655. Филипова М. Андросик Р. М.Огнянова. Синтез на структурни аналози на аурони. В: Научни трудова на РУ ”А.Кънчев”, Русе, 2012, стр. 231-235, ISBN 1311-3321.
 1656. Филипова М. И.Желева Дж. Менсеидов Т.Димитров. Правна регламентация за третирането на излезли от употреба гуми от транспорта. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев“, Русе, РУ"А.Кънчев", 2014
 1657. Филипова М., В.Иванов,. Мониторинг и оценка на биологичната обстановка при биологично заразяване. В: В:Сборник на Военно-научен форум с международно участие на НВУ»В.Левски» : «130 години военно образование»,, в.Търново, 2008
 1658. Филипова М., Драголов. Количествена оценка на здравината на сцепление на желязно-никелови-кобалтово-мангановите покрития. В: В:Сборник но университетска НК на НВУ”В.Левски”, т.7, 2010
 1659. Филипова М., Драголов Е. Многофакторна оптимизация на технологичните режими, осигуряващи компромисно максимално отлагане на никел, кобалт и манган в електролитните желязно-никелови-кобалтово-манганови покрития. В: В:Сборник но университетска НК на НВУ”В.Левски”, т.7, 2010
 1660. Филипова М., Драголов Е. Методика за определяне износоустойчивостта на желязно-никелови-кобалтово-мангановите покрития в триеща се двойка с машина СМЦ-2. В: В:Сборник но университетска НК на НВУ”В.Левски”, т.7, 2010
 1661. Филипова М., К.Костадинов. Нови формирования за действие в критични ситуации и тяхното информационно осигуряване. В: В: сб. Научни трудове на НК „Проблеми на информационната сигурност през ХХI век”, НВУ”В.Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен, 2011
 1662. Филипова М., М.Бурова. Аспекти при прилагане на националния план за действие за енергията от възобновяеми източници. В: Научне трудове на РУ "А.Кънчев" т.50, серия 1.2, Русе, 2011
 1663. Филипова М., Мирчева З. Кадмиране на полистирол за нуждите на радиационната безопасност. В: НТК ”Контакт’97, София, 1997
 1664. Филипова М.В., Иванов В..А., Младенова Ир. Екологична и медицинска защита при събития с контаминиращ характер. В: Тtans Motoauto’09, sofia, 2009
 1665. Филипова, М. Проблеми при определяне на риска от късни здравни ефекти при въздействие на някои ксенобиотици. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев”, 2011, т.50, серия 1.2, Русе, 2011
 1666. Филипова, М. Екологизация на устойчивото развитие и нейните икономически аспекти. В: В: Сборник от Научен форум на ВА ”Г.С.Раковски”, София, 2009
 1667. Филипова, М. Екологичен мониторинг и управление на отпадъци от химическата промишленост. В: В: Сборник от Научен форум на ВА”Г.С.Раковски”, София, 2009
 1668. Филипова, М. Екологична безопасност – тенденции и принципи. В: В:Сборник на Военно-научен форум с международно участие на НВУ»В.Левски» : «130 години военно образование»,, В.Търново, 2008
 1669. Филипова, М. Химична устойчивост на полиетиленови елестифицирани състави в токсичини вещества. В: Trans and motauto, ‘05, vol.6, 2005
 1670. Филипова, М. Съвременни представи за възможни кризи с използване на биологично оръжие,. В: Съюз на учените, клон В.Търново, 2005
 1671. Филипова, М. Тенденции във възможното развитие на потенциалните бойни и бактериологични токсични вещества,. В: НК на НВУ"В.Левски" В.Тъпново, т.3, 2004
 1672. Филипова, М., Димитрова С. Методи за оценка на икономическите загуби от замърсяването на околната среда с полимерни отпадъци. В: Международна научна конференция “UNITEH’02”, PROCEDINGS, София, 2002
 1673. Филипова, М., С.Димитрова. Технико- икономически аспекти при оценка на ефективността от използването на отпадъчни продукти в химическата промишленост. В: Сб.”Наука, околна среда и устойчиво развитие”, В.Търново, 2002
 1674. Хараланова Т., Камбурова В., Желева И. Изследване на тегловните загуби на метал в процеса на корозия на стомана в 0.1 М H2SO4 с добавка на N-(p-толил)малеимид. В: Русенски университет “А. Кънчев” Научни трудове “Трета научна конференция 20 години Технологичен колеж - Разград”, том 45, сер. 1,, Русе, 2006, стр. 88 - 92.
 1675. Хараланова, Т. , В.Камбурова, И.Желева. Изследване на корозионното отнасяне на стомана 08КП в кисел разтвор с добавка на органично вещество. В: Сборник с доклади, РУ, 2007
 1676. Хараланова, Т. , В.Камбурова, И.Желева. Изследване на тегловните загуби на метал в процеса на корозия на стомана в 0.1Мсярна киселина с добавка на N-(p-толил)малеимид. В: Сборник с доклади, РУ, 2006
 1677. Хараланова, Т. , В.Камбурова, И.Желева. Изследване на тегловните загуби на метал и скоростта на корозия на стомана в 0.1 М разтвор на H2SO4 с добавка на N-(p-толил)малеимид. В: Сборник с доклади, РУ, 2005
 1678. Хараланова, Т. , В.Камбурова, И.Желева. Изследване на динамиката на корозия на стомана в агресивна среда с разтворено органично вещество. В: Сборник с доклади, РУ, 2004
 1679. Хараланова, Т. , И. Желева, В.Камбурова. Инхибиторен ефект на N-(p-толил)малеимид при корозията на желязо в сярно-кисела среда. В: конференция, Стара Загора, 2005
 1680. Хасанов, Х., Б. Борисов, Ил. Цветков, Св.Митев. Обосноваване конструкция на класификатор за оценка качеството при наситнените груби фуражи. В: сборник научни трудове на РУ "А. Кънчев", Русе, том 40, серия 4.1, 2003, стр. 83-88
 1681. Хасанов, Х., Н. Ламбов, Б. Борисов, Ил.Мухтанов. Възможност за механизиране на някой от процесите при отглеждане на хибридна царевица.. В: Н. тр. на РУ”А.Кънчев”, том. 39, серия 4.1, РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, 2002, стр. 87-90
 1682. Хвърчилков, Вл. Асоциирани бактериални инфекции по свинете. В: Юбилеен сборник научни доклади- Лесотехнически университет София, ЛТУ-София, 2000, стр. 105-110
 1683. Хвърчилков, Вл.,Н.Сандев. Бактериалните зооантропонози в русенския регион. В: Национална научна конференция по зоонозните заболявания с международно участие, Стара Загора, Тракийски университет, 1998, стр. 23-25
 1684. Хвърчилков,Вл. Чувствителност на патогенни микроорганизми изолирани от животни към Рифампицин. В: Научна сесия на НИКВС-София,11-12 април, София, 1994
 1685. Хвърчилков,Вл. Случаи парвовирозъ в Русенском крае. В: Rigas pilsetas tautasdeputatu padomes izpildkomiteja valsts veterinarias departaments rigas pilsetas veterinara parvalde,Rigas un sadraudzibas pilsetu veterinaro arstu.Seminars partikas produktu ekolo, Riga, 1991
 1686. Хвърчилков,Вл. Екологични аспекти на салмонелоносителството при клинично здрави свине. В: Втора научна конференция”Актуални проблеми по опазване на природната среда”ЕКО-Д-Русе’90, Русе, 1990
 1687. Хвърчилков,Вл. Микрофлора на трупове от свине, подлежащи на обезвреждане. В: Втора научна конференция „Актуални проблеми по опазване на природната среда”ЕКО-90, Русе, 1990
 1688. Хвърчилков,Вл. Pseudomonas aeruginosa-причинител на инфекции у хибридни прасета. В: Сборник –доклади „Четвърти симпозиум на младите научни работници и специалисти в системата на ДО”Вет.дело”,, Казанлък, 1988, стр. 127-131
 1689. Хвърчилков,Вл. Етиологични проучвания на салмонелозите по свинете в Русенски окръг за периода 1978-1984г.. В: Сборник”Нови постижения на научно-техническия прогрес във ветеринарната медицина”, София, 1985, стр. 112-115
 1690. Хвърчилков,Вл. Етиологични проучвания върху салмонелозите по свинете в Русенски окръг. В: Сборник”Нови постижения на научно-техническия прогрес във ветеринарната медицина, София, 1985, стр. 127-131
 1691. Хвърчилков,Вл. Върху разпространението на лептоспирозата в промишлените свинекомплекси на Русенски окръг. В: Втори симпозиум на младите научни работници и специалисти от системата на НПО”Вет.дело”, НАПС,СА,НПО”Вет. дело”,ЦНИВМИ София, 1983, стр. 33-36
 1692. Хвърчилков,Вл., М.Маркарян, Ат.Павлов, В.Филипов, Й.Данев. Итензификация на диагностичния процес във ветеринарномедицинската лабораторна практика при бактериалните инфекциозни заболявания по свинете. В: НИП,ССА, ССА, 1997, стр. 13
 1693. Хвърчилков,Вл.,A.Георгиева. Чувствителност на някои бактерии, изолирани от свине с респираторни заболявания. В: Юбилейна научна сесия с международно участие „70 години Районен ветеринарномедицински институт-Велико Търново, В.Търново, 2002
 1694. Хвърчилков,Вл.,Б.Биволарски. Серотипове, принадлежност и лекарствена чувствителност на колибактерии, изолирани от хибридни прасета. В: Сборник от съобщения и доклади на науно-практическа конференция –„Ветеринарномедицински проблеми при промишленото отглеждане на новородените и подрастващи животни „, Русе, 1988, стр. 159-164
 1695. Хвърчилков,Вл.,Б.Биволарски. Ново,ефикасно средство за терапия на салмонелозата и колибактериозата по прасетата. В: Сборник научни доклади и съобщения-”Научно-техническия прогрес –решаващ фактор за качествено нов растеж в селското стопанство и хранителната промишленост,ССА, Костинброд, 1988, стр. 12-23
 1696. Хвърчилков,Вл.,Б.Биволарски. Изпитване на схеми за профилактика и борба с колибактериозата по свинете. В: Първа научна конференция на младите научни работници ,15 декември,, СНР Ст.Загора, 1988
 1697. Хвърчилков,Вл.,Йорд.Данев, В.Филипов. Заразните заболявания в патологията на хибридното свиневъдство. В: Сборник-доклади, Четиринадесети Републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, 23-24 април,, Толбухин, 1987
 1698. Хвърчилков,Вл.,М.Маркарян. Имунен отговор на птици, третирани с бруцелен тест-антиген на Райт. В: Сборник доклади от юбилейната научна сесия ,посветена на 45-годишнината от основанието на Научно-изследователския и производствен ветеринарномедицински институт по имунология , 18-19 ноември, София, 1987
 1699. Хвърчилков,Вл.,П.Габровски. Приложение на натриевия селенит в комбинация с вит.В в профилактиката на миопатиите и за повишаване плодовитостта и ускоряване на растежа при хибридни прасета. В: Сборник с отличени материали на конкурса”Имам идея”,декември 1987г.,Русе ,Заповед за внедряване № 1732-ВМЦ,10.11., Русе, 1987, стр. 55-56
 1700. Хвърчилков,Вл.,С.Маринова. Проучвания върху качеството на отпадните води след причествателна инсталация на кожарски завод. В: Сборник първа научна конференция „Актуални проблеми по опазване на природната среда в Разградска област, Русе, 1988
 1701. Хр. Белоев. Д. Бекана, В. Стоянов. Промяна на концепциите за поддържането на земеделската техника. В: Научна конференция на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том.47, серия 1.1, Русе, Русенски университет, 2008, стр. 113–118
 1702. Христо Б.в, В. Терзиев. Проблеми и тенденции в социалното развитие и политики по заетостта и безработицата. В: Seventh International Scientific Conference KNOWLEDGE FOR CAPABILITIES AND SKILLS, Bansko, 2015, ISBN 1857-92.
 1703. Христо Белоев, Чан Куок Хоан, Дау Тхе Нху. Принцип и устройство на машина за намаляване влажността на твърдите отпадъци при преработка на маниока. В: Сборник научни трудове на Русенски университет, том.51, серия1.1., Русе, Издателски център при Русенски университет, 2012, стр. 18-23, ISBN 1311-3321.
 1704. Христо Христов, Георги Митев, Кр. Братоев. Алттернативен метод за точна сеитба на кръмно цвекло и отражението му върху икономическите показатели. В: Научни трудове на РУ"А. Кънчев", Русе, 2012
 1705. Христов Б, Т. Деликостов, Д. Станчев, Д. Бекана. Система за режимомертиране на мобилни и стационарни машини. В: Тр.У.- Ст. Загора, Технически колеж –Ямбол, 2004, стр. 104-108, ISBN 954-9999-33-5.
 1706. Христов Б., Т. Деликостов, А. Асенов, А. Смрикаров. Алгоритъм на програма за обработка на данните от система за режимометриране на мобилни и стационарни машини. В: Научно-приложна конференция с международно участие Ямбол 2004, ТК-Ямбол, 2004, стр. 109 – 112, ISBN 954-9999-33-5.
 1707. Христов Б., Т. Деликостов, М. Степанов, Д. Станчев. Относно развитието на средствата и методиките за отчитане разхода на течни горива.. В: Научно-приложна конференция Варна, Варна, НТК ЕКО ВАРНА, 2004
 1708. Христов Хр. Я., Н. Игнатов, Ат. Ив. Атанасов. Автоматизирани изчисления при избора на подходящи теглителни агрегати за полевъдството на пример за сеитба. В: Сборник доклади на СНС'13, Русе, 2013, стр. 65 - 71
 1709. Христова Д., Л. Тодорова. Здравната култура на студентите - отражение на здравно-образователната програма в училище. В: Национална научно-практическа конференция, Горна Оряховица, 2002
 1710. Христова Е., Д. Илиева. Алтернативата биологично земеделие - традиция със съвременно звучене. В: Научни трудове на РУ " Ангел Кънчев ", Издателски център при РУ " Ангел Кънчев " - Русе, 2013, стр. 117-121, ISBN 1311-3321.
 1711. Христова Е., Д. Илиева. Зеленчукопроизводството и овощарството - потенциална възможност за повишаване на заетостта в селските райони на Русенска област. В: Научни трудове на РУ " Ангел Кънчев ", Издателски център при РУ " Ангел Кънчев " - Русе, 2013, стр. 122-125, ISBN 1311-3321.
 1712. Христова М., Г.В. Митев, Цв. Стоянов. Приложение на база данни за изчисляване на стандартната евапотранспирация. В: Second Conference of Energy and Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse - Bulgaria, Printing House of "Angel Kanchev" University of Ro, 2004, стр. 618-625, ISBN 1311-9974.
 1713. Христова, Д. Някои виждания относно мотивацията на студентите за учене. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т.50, серия 1.2, Русе, 2011
 1714. Христова, Д. Мястото на тематиката за биоразнообразието на България в обучението на студенти еколози. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т.49, серия 1.2, Русе, 2010
 1715. Христова, Д. Някои виждания относно кандидатстудентския изпит по биология в РУ. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т.49, серия 1.2, Русе, 2010
 1716. Христова, Д. Развитие на процесите на мисловната дейност - основа за създаване на творческа личност. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т. 48, серия 1.2, Русе, 2009
 1717. Христова, Д. Стимулиране на паметта у студентите - предпоставка за успеваемост в процеса на обучение. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т.47, серия 1.2, Русе, 2008
 1718. Христова, Д. Някои стресови фактори и тяхното влияние върху адаптацията на студентите в процеса на обучение във ВУЗ. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”,, Русе, 2007
 1719. Христова, Д. Комплексен подход при изграждане на научен стил на речта при обучението по биологичните дисциплини на студенти от специалност "ЕООС". В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т.45, серия 1, Русе, 2006
 1720. Христова, Д. Някои аспекти при разработването на ръководство за упражнения по екология. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т.41, серия 1.3, Русе, 2004
 1721. Христова, Д. Ролята на въвеждащия курс при изучаване на биологичните дисциплини в обучението на студенти от специалност "ЕООС". В: Научни трудове на РУ "А.Кънчев", т.40, серия 4.2, Русе, 2003
 1722. Христова, Д. Мястото на биомониторинга в обучението на студенти от специалността "ЕООС" по дисциплината екомониторинг. В: Научни трудове на РУ "А.Кънчев" т.39, серия 4.3, Русе, 2002
 1723. Христова, Д., П.Князова. Опазване на биоразнообразието на природен парк Русенски Лом. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т.44, серия 1, Русе, 2005
 1724. Христова, Д., Д.Ангелова. Проучване на мониторингови системи на територията на община Русе и мястото им в обучението на студенти от специалността "ЕООС". В: Научни трудове на РУ т.39, серия 4.3, Русе, 2002
 1725. Цветков, И., Б. Борисов, И. Мухтанов, Хр. Белоев. Възможност за използване на устройства за телеметрия и дистанционен контрол при някои процеси в земеделието. В: РУ “А. Кънчев”, Научни трудове, Том 44, Допълнително издание, Русе, 2005, стр. 95-102
 1726. Цветков, Пл., И. Цветков, Б. Колев, Б. Борисов. Изследване работата на конвективна слънчева сушилня. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. –Русе, т. 50, сер. 1.1, Русе, 2011, стр. 62-66
 1727. Цветков, Пл., И. Цветков, Б. Колев, Б. Борисов. Изследване работата на конвективна слънчева сушилнa. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 50, сер. 1.1, Русе, Издателски център на РУ А. Кънчев, 2011, стр. 62-66, ISBN 1311-3321.
 1728. Цветкова Е. , П. Димитров, Т.Митова, В.Кутев. Влияние на традиционната и някои почвозащитни технологии при отглеждане на царевица върху износа на почва и хранителни елементи. Р. Дилкова и др. (ред.). В: Научни трудове от международна конференция “60 години Институт по почвознание “Н.Пушкаров”, Втора част,, София, изд. “Пъблиш Сай Сет – Еко”, 2007, стр. 636-639
 1729. Цветкова Е.В., П.Д. Димитров, Т. Митова, В. Кутев. Намаляване на ерозията и износа на въглерод и хранителни елементи с редуцирани обработки на карбонатен чернозем.. В: Научни доклади от национална конференция с международно участие “Управление, използване и опазване на почвените ресурси”,, София, “Пъблиш Сай Сет – Еко”,, 2005, стр. 404-408
 1730. Цеков Н., Г.В. Митев. Изследване степента на разрохкване при изпитване на работен орган за дълбоко разрохкване без динамичен интензфикатор. В: Сборник научни трудове на РУ, РУ "Ангел Кънчев" - Русе, Печатна база към РУ, 2003, стр. 89-94
 1731. Чавдар Везиров, Атанас Здравков Атанасов, Диляна Великова, Валери Спиридонов. За обосноваването на механизирани технологии в полевъдството. В: Научни трудове на Русенски университет, том 53, серия 1.2,, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 1732. Чакъров, Т., П. Русев, Климентов, Кл., Ив. Николаев. Изследване на загубите в работното колело на центробежна помпа. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 39, сер. 4.2, Русе, 2002, стр. 50-53, ISBN 1311-3321.
 1733. Челебиев, Хр., Св.Митев, Б.Борисов. Някой нови технически решения за сушене на земеделската продукция. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, том. 39, серия 4.1, РУ”А.Кънчев”, РУ „А.Кънчев”, 2002, стр. 80-87
 1734. Яков, В., Е. Енчев, Г. Попов. Моделиране на пусково-спирачни процеси в помпени агрегати със софтстартери. В: Научни трудове на РУ и СУ - Русе, Русе, 2011
учебници
 1. Алипиев, О. Теория на механизмите и машините. Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2011, стр. 166, ISBN 978-954-712-528-5.
 2. Бахчеванов Т., С. Маджаров, Г. Генчев, В. Димов. Противопожарна охрана. Русе, Държавна печатница, 1990, стр. 100, ISBN 0000.
 3. Белоев Х., А. Митков, К. Братоев. Земеделски машини-II/Прибираща техника. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2017, ISBN 978-954-712-737-1.
 4. Белоев Хр. Земеделски машини - ІІ /Машини за прибиране на реколтата,. Русенски университет, Издателски център на РУ „Ангел Кънчев”,, 2012, стр. 250, ISBN 00-000.
 5. Белоев Хр., Г. Тасев. Наръчник на докторанта. Русе, Печатна база на РУ „Ангел Кънчев”, 2009, стр. 182, ISBN 978-954-712-427-1.
 6. Борисов, Б. Записки по механизция в животновъдството, част 1, том 1. РУ «А.Кънчев», РУ «А.Кънчев», 2006, стр. 242, ISBN 954 712 325-4.
 7. Василев В., И. Митев, В. Манев, В. Стоянов, Г. Тончев, С. Стойков, П. Кангалов, М. Ковачев, М. Николов. Технология на възстановяване на детайлите. Русе, Печатна база при РУ “Ангел Кънчев”, 1996, ISBN 16.
 8. Василева, Н., В. Томов, Л. Владимиров, П. Мънев, Н. Ковачев. Пречистване на отпадъчни води. Първа част. Русе, Медиатех, 2013, стр. 312, ISBN 978-619-7071-06-1.
 9. Везиров Ч. Технологично проектиране в земеделието. Русе, ИИЗЗ, 2000, ISBN 954712091-3.
 10. Везиров Ч. Проектиране на селскостопански агрегати и технологични комплекси. Русе, Русенски университет, 1985, ISBN 0000000.
 11. Везиров Ч., Б. Борисов, Бр. Нейков, Ст. Венев, Вл. Томов, Св. Митев, Г.В. Митев. Проектиране на механизирани технологии в земеделието. РУ "Ангел Кънчев" - Русе, Пеатна база към РУ, 2004, стр. 120-131, ISBN УДК 631.37.001.5.
 12. Везиров Ч., Р. Козлев. Технологично обслужване в земеделието. Русе, ИИЗЗ, 2002, ISBN 954-911-47-1-6.
 13. Везиров, Ч., К.Стоянов ,А.Атанасов. Използване и обслужване на земеделска техника. Русе, Издателство Сдружение с нестопанска цел ИИЗЗ, 2009, стр. 192, ISBN 978-954-91147-5-1.
 14. Везиров, Ч., П.Димитров, Кр.Ениманев, Ал.Нанева, Т.Георгиева, Д.Кехайов, Р.Попова, А.Атанасов, К.Стоянов, И.Христаков. Проектиране на механизирани технологии в земеделието II. Русе, Сдружение с нестопанска цел ИИЗЗ, 2009, стр. 176, ISBN 978-954-91147-6-8.
 15. Велева М., Д. Стойчев, П. Копчев, К.Обрешков. Химия на експлоатационните и конструктивни материали. София, Мултипринт, 1999, стр. 396, ISBN 954-03-0102-5.
 16. Владимир Хвърчилков Христина Иванова Ивайло Христаков. Анатомия физиология и биохимия на селскостопанските животни. Русе, Авангард принт, 2014, стр. 245, ISBN 978-954-337-211-9.
 17. Владимиров, Л. Отпадъчно стопанство. Част II. Управление на отпадъците. Русе, Медиатех, 2013, стр. 235, ISBN 978-619-7071-07-8.
 18. Владимиров, Л. Отпадъчно стопанство. Част І. Дефиниране, класификации и нормативна уредба. Русе, Медиатех, 2012, стр. 177, ISBN 978-954-8467-73-5.
 19. Владимиров, Л. Теория на риска. Част II. Идентификация и анализ на риска. Русе, Медиатех, 2012, стр. 183, ISBN 978-954-8467-72-8.
 20. Владимиров, Л. Теория на риска. Част І. Опасности и заплахи, рискове и критичности. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет “Ангел Кънчев, 2011, стр. 170, ISBN 978–954–712-510-0.
 21. Владимиров, Л., М. Кирова, Н. Ковачев, П. Мънев. Екологично индустриално производство. Плевен, Медиатех, 2015, стр. 325, ISBN 978-619-7071-79-5.
 22. Д. Илиева, П. Ангелова. УЧЕБНИК ПО БОТАНИКА. Издателски център при РУ " Ангел Кънчев " - Русе, МЕДИАТЕХ - ПЛЕВЕН, 2014, стр. 146, ISBN 987-619-7071-57-3.
 23. Д.Димов, К.Стоянов. Техническо обслужване на машините. Русе, Русе, 2010, стр. 156, ISBN 978-954-93715-1-0.
 24. Даниел Ликаса Бекана. Технология на поддържането и ремонта на машините. Русе, Академично издателство Русенски университет "А. Кънчев" Русе, 2019, стр. 242, ISBN 978-954-712-782-1.
 25. Демирев Ж. Основи на проектирането на земеделска техника. Русе, ИИЗЗ, 2013, ISBN 978-619-90013-2-5.
 26. Демирев Ж., К. Братоев. Земеделски машини I. Русе, ИИЗЗ, 2012, ISBN 978-954-91147-9-9.
 27. Димитров П.Д. Проектиране и специализирани технологии в земеделието.. Русе, Русенски университет "А.Кънчев", 2014, ISBN 978-954-91147-6-8.
 28. Димитров П.Д.,С.С.Русева,И.С.Малинов. Ерозия на почвата и мерки за защита. Издателски център при Русенски университет,,Ангел Кънчев, Инженеринг и изследвания за земеделието-Русе, 2014, стр. 182, ISBN 978-619-7135-02-2.
 29. Димитров, П. Д. Ерозия на почвата и противоерозионни методи и технологии,. Русе, Печатна база на Русенски Университет “А.Кънчев”,, 2004, стр. 115, ISBN 954-9906-01-7.
 30. Евтимов И., Р. Иванов, Г. Попов. Възобновяеми енергийни източници. Издателски център при Русенски университет "Ангел , ПРИМАКС-Русе, 2012, pp. 242, ISBN 978-954-8675-39-0.
 31. И. Желева и колектив. Висша математика – елементи на математическия анализ, част втора. София, МАРТИЛЕН, 1995, стр. 135, ISBN 954 - 598 - 037 -.
 32. И. Желева и колектив. Висша математика - елементи на алгебрата и аналитичната геометрия, част първа,. София, МАРТИЛЕН, 1994, стр. 112., ISBN 954-598-031-1.
 33. Илиев И. Топлообменни апарати. Русе, Издателски комплекс при Русенски Университет, 2013, стр. 174, ISBN 978-619-90013-6-3.
 34. Илиев И., В.Камбурова, А.Терзиев. Промишлена топлоенергетика и възобновяеми енергийни източници, Второ допълнено издание. Русе, Инженеринг и изследвания за земеделието, 2015, стр. 174, ISBN 978-619-7135-06-0.
 35. Илиев И., В.Камбурова, А.Терзиев. Промишлена топлоенергетика и ВЕИ. Русе, Издателски комплекс при Русенски Университет, 2014, стр. 165, ISBN 978-619-7135-01-5.
 36. Илиев И.К. ТОПЛООБМЕННИ АПАРАТИ (Второ издание, допълнено и преработено). Русе, Издателски комплекс при Русенски Университет, 2018, стр. 191, ISBN 978-619-7135-12-1.
 37. Илиева Д. Растителна защита и технологии в растителната защита . гр. Русе - Издателси център при РУ " Ангел Кънчев ", МЕДИАТЕХ - Плевен, 2012, стр. 74, ISBN 978-954-8467-86-5.
 38. Илиева, Димитрия. УЧЕБНИК ПО ИНТЕГРИРАНА БОРБА С ПЛЕВЕЛИТЕ. Русе, Печатна база НИКИ - Ивайло Начев, 2010, стр. 128, ISBN 978-954-92613-1-1.
 39. М Филипова, К.Раянова. Опазване на околната среда. Pусе, Русенски университет, 2013, стр. 155, ISBN 978-954-712-585-8.
 40. Маринов Хр., Д. Зафиров, Т. Грозева. Теория на механизмите и машините. Русенски университет, Печатна база при РУ, 2003, ISBN 954-712-203-7.
 41. Махал. П., Х.Белоев, В.Крочко. Проектное управление. Русенского университета имени «Ангела Кынчева», Издателский центр Русенского университета имени «Ангела Кынчева», 2013, стр. 160, ISBN 978– 954-8467-95-.
 42. Минчев, Н., В. Живков, П. Стоянов, О. Алипиев. Теория на механизмите и машините. С., Софттрейд, 2011, стр. 595, ISBN 978-954-334-120-7.
 43. Митев И. Т. Деликостов. Надеждност и диагностика на земеделската техника. Русе, ПБ при РУ "А. Кънчев", 2005, стр. 200, ISBN 954-712-309-2.
 44. Митев И., Д. Бекана, Т. Деликостов, П. Кангалов. Ремонтно-технологични процеси. Русе, ПБ при РУ "А. Кънчев", 2012, pp. 160, ISBN 978-954-712-566-7.
 45. Митев И., Т. Деликостов. Надеждност и диагностика. Русе, ПБ при РУ "А. Кънчев", 2011, стр. 208, ISBN 978-954-712-544-5.
 46. Митев И., Т. Деликостов, Д. Бекана, П. Ангелова. Теория на диагностиката. Русе, ПБ при РУ "А. Кънчев", 2012, стр. 152, ISBN 978-954-712-567-4.
 47. Митев, Г., Б. Колев, М. Михайлов, К. Братоев. Технологии и системи за земеделско производство. Специфичност на системите за земеделско производство. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, стр. 233, ISBN 978-954-712-765-4.
 48. Николов М., В. Стоянов. Оползотворяване на ресурсите при поддържането и ремонта на машините. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2014, стр. 95, ISBN 978-954-712-607-7.
 49. Николов М., Г. Тончев, В. Стоянов. Основи на поддържането на машините. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2012, стр. 128, ISBN 978-954-712-550-6.
 50. Николов М., Д. Бекана. Технология на ремонта и възстановяването. Русе, Академично издателство "Русенски Университет", 2020, стр. 256, ISBN 978-954-712-805-7.
 51. Николов М., Димитров М. Ремонт на автотранспортна и земеделска техника. Ямбол, Издателски център при Русенски университет, 2016, стр. 238, ISBN 978-954-9999-98-3.
 52. Николов М., Стоянов В. Оползотворяване на ресурсите при поддържането и ремонта на машините. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2015, стр. 126, ISBN 978-954-712-607-7.
 53. Окружающая среда и чиловек. Сулейменова Н. Б.Мехмедова, М.Филипова. Алмати, ЗВЕРО, 2016, стр. 282, ISBN 978-601-310.797-4.
 54. Пенчева, Ж. Учебник по химия ( за чуждестранни студенти ). Русе, Печатна база при РУ"А.Кънчев", 1992, стр. 260, ISBN -.
 55. Попов, Г. Обемни хидравлични машини. Русе, Университетски издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 200, ISBN 978-619-90013-7-0.
 56. С. Стоянов , М.Филипова. Инженерни методи в екологията. Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2013, ISBN 978-954-5.
 57. Томов, В., И Иванов, Г Генчев. Охрана на тпуда и околната среда. София, Земиздат, 1987, стр. 151, ISBN УИК 15.74.
 58. Томов, В., Л. Владимиров. Управление на риска. Електронно издание. Велико Търново, Издателски комплекс на Национален военен университет "Васил Левски", 2013, стр. 149, ISBN 978-954-753-173-4.
 59. Томов, В., Л. Владимиров, В. Добринов, Н. Ковачев, П. Мънев. Техническа безопасност. Второ преработено и допълнено издание. Русе, Медиатех, 2014, стр. 172, ISBN 978-619-7071-24-5.
 60. Томов, В., Л. Владимиров, Н. Ковачев. Ергодизайн. Част I. Работна среда и рискове в ергономичните системи. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, стр. 132, ISBN 978-954-712-524-7.
 61. Филипова М., С. Стоянов, Екологичен мониторинг и Филипова М., С.Стоянов. Екологичен мониторинг и упхравление на околната среда. София, Фабер, 2011, стр. 338, ISBN 978-954-400-508-5.
 62. Филипова, М. Екология и опазване на околната среда. Екологичен риск. Екологична сигурност. В.Търново, Издателски комплекс при НВУ”В.Левски”, печатна баз, 2006, стр. 312, ISBN 10:954-753-040-2;.
 63. Хвърчилков Вл. Здравеопазване на животните. Русе, Авангард принт, 2013, стр. 229, ISBN 978-954-337-187-7.
 64. Хвърчилков Вл. Зоология. Русе, Авангард принт, 2013, pp. 172, ISBN 978-954-337-192-1.
 65. Хвърчилков Вл. Селекция и репродукция на животните. Русе, Авангард принт, 2012, стр. 210, ISBN 978-954-337-180-8.
 66. Цонев, С., В.Г. Витлиемов, П.А. Коев. Методи за оптимизация. 2. попр. изд., [Библиотека за докторанта], Русенски университет, Русе, 2004, стр. 248, ISBN 954-712-229-0.
 67. Цонев, С., В.Г. Витлиемов, П.А. Коев. Методи за оптимизация. 1. изд., [Библиотека на докторанта], Русенски университет, Русе, 2003, стр. 248, ISBN 954-712-193-6.
учебни пособия
 1. Iliev I, Kamburova V.,Terziev A., Surugiu R., Melenciuc A.,Glingean N. GHID DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ ŞI RESURSE REGENERABILEFROM. Chişinău, Moldova, Tipogr. „Almor-Plus” (Romanian language), 2013, pp. 67, ISBN 978-9975-9975-6-0.
 2. Mitev, G.V. Special Course in Agriculture. Book for Institutional Building and Public Administration Training. TEMPUS Project SJ9140-98, Rousse - Bulgaria, Printing House of, 2000, pp. 120, ISBN 954-712-059-6.
 3. Mitev, G.V.,. Governmental intervention for the Promotion of Organic Agriculture, Case study, LUSO-Americana Workshop of Bioethics, 27 June - 08 July. Lisbon, Portugal, LUSO-Americana Workshop, 2002, pp. 10, ISBN 2935-5-9-12.
 4. Алипиев, О. Механизми – сборник от фигури. Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2011, стр. 47, ISBN 978-954-712-528-5.
 5. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Кузов, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров и Христо Белоев. Наръчник по иновационни образователни технологии. Русе, Издателство, 2017, стр. 134, ISBN 978-954-712-720-3.
 6. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Кузов, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров и Христо Белоев. Наръчник по иновационни образователни технологии. Второ преработено и допълнено издание.. Русе, Издателство, 2017, стр. 134, ISBN 978-954-712-720-3.
 7. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Орлин Кузов, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров и Христо Белоев. Наръчник по иновационни образователни технологии. Трето преработено и допълнено издание (интерактивно, мултимедийно).. Русе, Издателство, 2018, стр. 256, ISBN 978-954-712-736-4.
 8. Байрямов, Ст., Н. Господинова. Биохимия - ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2017, ISBN 978-954-712-714-2.
 9. Белоев Хр., Димов Д., П. Димитров. Новите предизвикателства пред българското земеделие. Земеделското бъдеще – Ръководство /Министерство на земеделието и храните/. София, Сириус-4, 2008, стр. 15-25, ISBN 978-954-8582-27-8.
 10. Белоев, Х.И.,П. Димитров, В. Хвърчилков и др. Интегриран курсов проект за студентите от специалност "Растениевъдство". Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2017, стр. 24, ISBN 978-954-712-725-8.
 11. Белоев, Хр. Задачи пред образователните институции за генериране на научно-преподавателски потенциал за устойчиво управление на земите в България. Земеделското бъдеще – Ръководство /Министерство на земеделието и. София, Сириус-4, 2008, стр. 205-220, ISBN 978-954-8582-27-8.
 12. Борисов Б.,К. Братоев. Ръководство за упражнения по машини за животновъдството. Русе, Печатна база при РУ, 2010, стр. 97, ISBN 978-954-712-483-7.
 13. Бурджиев, С. Д., И. Димитров, Г. Георгиев, С. Богданов. Методика на изпитване и изследване на мобилен робот за обезвреждане на взривове и спасителни операции „RESCUER”. София, БАН, 2013, ISBN 1313-8308.
 14. Василев, К. А., Г. В. Митев, Б. Р. Колев. Ръководство за лабораторни упражнения по общо земеделие. Русе, Печатна база при Русенски университет "А. Кънчев", 1998, ISBN 954-712-057-3.
 15. Василев, К. А., Г. В. Митев, Б. Р. Колев и др. Ръководство по механизирани технологии в земеделието. Русе, Печатна база при Русенски университет "А. Кънчев", 1998, ISBN 954-712-058-1.
 16. Везиров Ч. Ръководство за курсово проектиране на селскостопански агрегати и технологични комплекси. Русе, Печатна база на РУ, 1989, ISBN 0000000.
 17. Великанов М., В.Камбурова, И. Илиев, А.Терзиев. Управление на риска и екологическа безопасност при въвеждане на енергоефективни мерки в големи индустриални предприятия (лекционен курс). Русе, Печатна база на Русенски университет "Ан.Кънчев", 2017, стр. 122-146, ISBN 978-619-207-098-4.
 18. Великанов М., И. Илиев, В. Камбурова, А. Терзиев. Комуникационни умения при енергийно обследване на големи инфраструктурни обекти (лекционен курс). Проект 15.3.1.017 "Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична. Русе, Печатна база на Русенски университет "Ан.Кънчев", 2017, стр. 66-121, ISBN 978-619-207-098-4.
 19. Владимиров, Л. Теория на риска. Ръководство за активна форма на обучение. Русе, Медиатех, 2014, стр. 32, ISBN 978-619-7071-65-8.
 20. Владимиров, Л. Управление на фирмената сигурност. Ръководство за упражнения. Русе, Медиатех, 2013, стр. 56, ISBN 978-619-7071-16-0.
 21. Владимиров, Л. Протоколна тетрадка за практически упражнения по Теория на риска. Русе, Медиатех, 2012, стр. 28, ISBN 978-954-8467-68-1.
 22. Владимиров, Л. Отпадъчно стопанство. Учебен справочник. Част 1. Русе, Медиатех, 2011, стр. 87, ISBN 978-954-8467-45-2.
 23. Владимиров, Л. Отпадъчно стопанство. Учебен справочник. Част 2. Русе, Медиатех, 2011, стр. 51, ISBN 978-954-8467-49-0.
 24. Владимиров, Л. Ръководство за упражнения по Теория на риска. Русе, Примакс, 2010, стр. 52, ISBN 978-954-8675-09-3.
 25. Владимиров, Л., В. Добринов, Н. Ковачев, П. Мънев. Ръководство за упражнения по Техническа безопасност. Второ издание. Преработено и допълнено от Л. Владимиров. Русе, Примакс, 2013, стр. 48, ISBN 978-954-8675-73-4.
 26. Владимиров, Л., В. Добринов., Н. Ковачев, П. Мънев. Ръководство за упражнения по Техническа безопасност. Русе, Примакс, 2010, стр. 48, ISBN 978-954-8675-07-9.
 27. Владимиров, Л., Н. Ковачев. Ергодизайн. I част. Ръководство за активна форма на обучение. Русе, Медиатех, 2013, стр. 46, ISBN 978-619-7071-17-7.
 28. Владимиров, Л., Н. Ковачев. Ергодизайн I част. Ръководство за практически упражнения. Русе, Медиатех, 2013, стр. 48, ISBN 978-619-7071-23-8.
 29. Владимиров, Л., Н. Ковачев, М. Тодорова. Замърсяване на въздуха и въдействие върху екосистемите. Учебен справочник. Част 1. Русе, Медиатех, 2014, стр. 60, ISBN 978-619-7071-51-1.
 30. Владимиров, Л., Н. Ковачев, М. Тодорова. Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите. Учебен справочник. Част 2. Русе, Медиатех, 2014, стр. 74, ISBN 978-619-7071-64-1.
 31. Владимиров, Л., П. Мънев. Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите. Учебен справочник. Русе, Медиатех, 2012, стр. 94, ISBN 978-954-8467-74-2.
 32. Господинова, Н., В. Копчев, Д. Павлов. Ръководство за лабораторни упражнения по Експлоатационни материали. Русе, Печатна база при Русенски университет "А. Кънчев", 2010, стр. 64, ISBN 978-954-712-478-3.
 33. Господинова, Н., Ст. Байрямов. Ръководство за упражнения по Органична химия. Русе, Издателски център при Русенски университет "А. Кънчев", 2013, стр. 48, ISBN 978-954-712-586-5.
 34. Грозева Т., С. Стойков. Методически указания за разработване на курсови работи по дисциплината ”Теория на механизмите и машините”. Русе, Печатна база на РУ "А.Кънчев", 2004, стр. 44, ISBN -....
 35. Гужгулов, Г., М. Минчев, Б. Николов, С. Петров, Г. Попов, П. Русев, Кр. Тужаров. Ръководство за лабораторни упражнения по хидро- пневмо машини и задвижвания. Русе, Печатна база на ВТУ, 1991, ISBN 000.
 36. Гужгулов, Г., М. Минчев, Б. Николов, С. Петров, Г. Попов, П. Русев, Кр. Тужаров. Ръководство за лабораторни упражнения по механика на флуидите.. Русе, Печатна база на ВТУ, 1991, ISBN 000.
 37. Демирев Ж.,К.Братоев. Механизация в растениевъдството I (ръководство за упражнения). Русе, Печатна база при РУ"А.Кънчев", 2011, ISBN 978-954-712-529-2.
 38. Димитров П.Д.,. Стратегия за устойчиво управление на земите по наклонени терени и борбата с опустиняването. Земеделското бъдеще (ръководство|.. София, Сириус 4, 2008, стр. 220-238., ISBN 0000.
 39. Димов, Д., П. Радулов, Бр. Нейков, Хр. Станков, Г. Митев, Б. Колев, Ч. Везиров, А. Петков. Ръководство за упражнения по експлоатация на селскостопанската техника. София, Земиздат, 1992, стр. 104, ISBN 954-05-035-4.
 40. Динолов О., А. Кръстева, К. Андонов, Г. Попов, Кл. Климентов. Обследване за енергийна ефективност на помпени и вентилаторни уредби. Методични указания за провеждане на експериментални изследвания. Русе, МЕДИАТЕХ, 2011, стр. 56, ISBN 978-954-8467-12-4.
 41. Динолов О., Т. Узунов, К. Андонов. Обследване за енергийна ефективност на подемно-транспортна техника. Методични указания за провеждане на експериментални изследвания. Русе, МЕДИАТЕХ, 2011, стр. 41, ISBN 978-954-8467-13-1.
 42. Дочев В., В. Ронкова. „Приложна геометрия и инженерна графика 1”- кратък курс лекции. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2010, ISBN 978-954-712-495-0.
 43. Дочев Я., И. Илиев, Г. Атанасов, В. Бобилов. Сборник задачи по топлотехника в земеделието. Русе, Русенски Университет, 1997, стр. 84, ISBN 954-712-007-7.
 44. Дочев, В. Т,Трифонов. Методични указания за курсови работи по техническо чертане ( задочно обучение машиносроителни специалности ). Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1985, ISBN 2307.
 45. Енчев К., П. Коев, С. Стойков. Теория на механизмите и машините. Ръководство за решаване на задачи с компютър.. Русе, Печатна база на РУ "А.Кънчев", 1986, стр. 88, ISBN ...
 46. Енчева В., Т. Трифонов, В. Дочев Н. Николов, П.Пантилеев, М. Дочева, К. Каменов, С. Цомпов. Техническо чертане - ръководство за упражнения за машинни специалности. Русе, П ечатна база РУ “А. Кънчев”, 1995, стр. 75, ISBN 2312.
 47. Енчева В.,В.Дочев, Д.Белкинова, Р.Митева, Г.Динев, М.Тодорова, Д.Русанов. Атлас от чертежи за детайлиране. ТУ"Ангел Кънчев" Русе, Печатна база при ТУ Русе, 1992, ISBN ХХХХХХХХХХ.
 48. Желева И., Г. Попов, Кр. Тужаров, Ив. Николаев, Кл. Климентов, М. Михайлов. Ръководство за упражнения по механика на флуидите. Русе, Печатна база на РУ "Ангел Кънчев", 2006, ISBN 10:954-712-345-9.
 49. Илиев И., В. Бобилов, В. Камбурова, Ж. Колев, П. Златев, П. Мушаков. Сборник задачи по топлообмен и топлообменни апарати. Русе, Инженеринг и изследвания за земеделието, 2015, стр. 200, ISBN 978-619-7135-07-7.
 50. Илиев И., В. Бобилов, Г. Генчев, Пл. Мушаков, Ж. Колев. Ръководство за упражнения по топлотехника. Русе, Печатница - ЕТ „НИКИ – Ивайло Начев”, 2011, стр. 154, ISBN 978-954-91147-8-2.
 51. Илиев И., С.Чернев. Ръководство за лабораторни упражнения по топлотехника. Русе, ТУ-Русе, 1992, стр. 72, ISBN 954-712-007-7.
 52. Илиев И.,Н. Калоянов, П. Граматиков, А. Терзиев, И. Палов, С. Стефанов, К. Сираков, В. Камбурова. Наръчник по енергийна ефективност и енергиен мениджмънт. София, Програма Енергийна ефективност и зелена икономика, 2013, стр. 225, ISBN 978-619-90013-8-7.
 53. Кенаров Г., Т. Узунов. Проектиране на механизми за товароподемни машини - ръководство за курсово проектиране. Печатна база, РУ "А.Кънчев", Русе, 2009, стр. 64, ISBN 978-954-712-466-0.
 54. Ковачев, Н., П. Мънев, Л. Владимиров. Опазване от шум и вибрации. Ръководство за практически упражнения. Русе, Медиатех, 2012, стр. 98, ISBN 978-954-8467-78-0.
 55. Колев, Б. и др. Методическо пособие за студентски практики. Русе, Ксеропринт, 2008, стр. 28, ISBN 954-05-428-02.
 56. Леви С., Хр. Станков, Д. Димов, Ч. Везиров, П. Радулов. Пособие за лабораторни и лабораторно-полеви упражнения. Русе, Печатна база на ВТУ, 1979, ISBN 0000000.
 57. Леви С., Хр. Станков, Д. Димов, Ч. Везиров, П. Радулов, Б. Нейков. Сборник задачи по експлоатация на машинно-тракторния и автомобилния парк. Русе, Печатна база на ВТУ, 1983, ISBN 0000000.
 58. Леви С., Хр. Станков, Д. Димов, Ч. Везиров, П. Радулов, Б. Нейков. Ръководство за научно-производствена практика по експлоатация на машинно- тракторния и автомобилния парк. Русе, Печатна база на ВТУ, 1982, ISBN 0000000.
 59. Леви С., Хр. Станков, Д. Димов, Ч. Везиров, П. Радулов, Б. Нейков. Сборник нормативи за курсов проект по експлоатация на машинно-тракторния и автомобилния парк. Русе, Печатна база на ВТУ, 1981, ISBN 0000000.
 60. М.Филипова Н.Шукеновна Б. Махамедова. Окружающая среда и человек. Алмати, Казахский Национальный Аграрный университет, 2014, стр. 151, ISBN 6D060800.
 61. Маринов, Х., Д. Зафиров, О. Алипиев, Т. Грозева. Методично пособие за семинарни упражнения по ТММ. Русе, ВТУ„Ангел Кънчев”, 1989, стр. 88, ISBN -.
 62. Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев. Елементи на фината механика – методично ръководство за разработване на курсова работа. Русе, ВТУ„Ангел Кънчев”, 2002, стр. 108, ISBN -.
 63. Митев И., В. Стоянов, Д. Бекана, В. Манев, М. Николов, П. Кангалов, М. Ковачев, Т. Деликостов. Технология на ремонта на земеделската техника. Русе, РУ “Ангел Кънчев”, 2003, ISBN 954 712 190 1.
 64. Михайлов M. , И. Евстатиев, Я. Нейков, Н. Евстатиева. "Приложна електроника в селското стопанство". Ръководство за практически упражнения. Русе, Русенски университет, 2010, стр. 56, ISBN 978-954-712-471-4.
 65. Михайлов М. Електронни системи в земеделската техника. Русе, Web-базирано пособие, 2013, ISBN -.
 66. Михайлов М., Ив. Евстатиев, Яв. Нейков. Ръководство за упражнения по Приложна електроника в селското стопанство. Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2003, стр. 45, ISBN 954-712-199-5.
 67. Михайлов М., Иван Евстатиев, Явор Нейков. Приложна електроника в селското стопанство. Ръководство за упражнения. Русе, Русенски университет, 2003, стр. 45, ISBN 954-712-199-5.
 68. Михайлов, М. Ръководство за упражнения по електронни системи в земеделската техника. Русе, Печатна база на РУ, 1999, стр. 56, ISBN 954-712-083-2.
 69. Мухтанов, Ил. Ръководство за упражнения по "Основи на растениевъдството и животновъдството". Русе, РУ, 2001, стр. 69, ISBN 979-954-712-445-2.
 70. Мънев П., Л. Владимиров. Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите. Ръководство за упражнения. Русе, Медиатех, 2012, стр. 94, ISBN 978-954-8467-75-9.
 71. Мънев П., Н. Василева. Реагентно стопанство – ръководство за упражнения. РУ, Издателска база при Русенски университет „Ангел Кънчев", 2011, стр. 84, ISBN 978-954-712-507-0.
 72. Найденов Н.;Х.Белоев;Б.Борисов;А.Атанасов;И.Христаков. Обучително ръководство по проек-Improfarm"Мениджмънт на фермата и производството". Русе, Печатна база РУ, 2013, стр. 88, ISBN -.
 73. Павлов Д., П. Копчев, Ж. Пенчева, К. Обрешков, Н. Господинова. Ръководство за лабораторни упражнения по химия. Русе, Печатна база при Русенски университет "А. Кънчев", 2001, стр. 64, ISBN 954-712-113-8.
 74. Павлов, Д., П. Копчев, Ж. Пенчева, К. Обрешков, Н. Господинова. Ръководство за лабораторни упражнения по химия. Русе, Печатна база при Русенски университет "А. Кънчев, 2009, стр. 64, ISBN 954-712-113-8.
 75. Парашкевов, Ив., Б. Борисов. Ръководство за упражнения по машини за животновъдството.. Русе, РУ „А.Кънчев”, 2001, стр. 111, ISBN 954–712–121–9.
 76. Пенчева Ж., Н.Господинова. Ръководство за лабораторни упражнения по химия. Русе, Печатна база при РУ "А. Кънчев", 1987, стр. 90, ISBN 61.
 77. Пенчева Ж., Н.Господинова. Уводен езиков курс по химия. Русе, Печатна база при РУ "А. Кънчев", 1987, pp. 32, ISBN 9/37.
 78. Попов И., И. Митев, Г. Кенаров, Т. Узунов, Н. Недялков. Подемно-транспортна техника, лабораторни упражнения. Русе, Печатна база на РУ "А.Кънчев", 1998, стр. 44, ISBN 954-712-042-5.
 79. Попов, Г. Ръководство за упражнения по турбопомпи, вентилатори и компресори. Част I Турбопомпи + CD. Русе, ПБ, 2004, ISBN 000.
 80. Попов, Г., Ив. Желева, Кр. Тужаров, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Методическо ръководство по механика на флуидите. Русе, УИЦ, 2009, стр. 32, ISBN -.
 81. Попов, Г., Кр. Тужаров, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Изпитване на хидравлични и пневматични машини. Сборник отчети за лабораторни упражнения. Русе, УИЦ, 2009, стр. 32, ISBN -.
 82. Попов, Г.П., Кл. Климентов. Ръководство за упражнения по турбопомпи и вентилатори. Русе, НИКИ, 2009, стр. 116, ISBN 978-954-92342-3-7.
 83. Попов, Г.П., Кл. Климентов. Ръководство за курсово проектиране на центробежни помпи. Русе, УИЦ при Русенски университет, 2013, ISBN -.
 84. Русева С., В. Енчева, В. Дочев, Н. Николов. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ - Ръководство за упражнения, машинни специалности. Русе, ВТУ "А. Кънчев", 1985, стр. 100, ISBN ХХХХХ.
 85. Русева С., В. Енчева, В. Дочев, Р. Митева, С. Калчева, Г. Динев, Т. Трифонов, Ц. Цонева, Н. Николов, В. Джаджев. СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ ПО ПРОЕКЦИОННО ЧЕРТАНЕ. София, ТЕХНИКА, 1984, стр. 230, ISBN УДК 621.7 : 744.
 86. Русева С., В.Енчева, Г. Динев, Д. Белкинова, П. Статева, В. Дочев, Р. Митева, Т.Трифонов, Н. Николов, С. Калчева, Ц. Цонева. Сборник задачи по проекционно чертане - част 2. Русе, П е ч а т н а б а з а ВТУ “А. Кънчев”, 1986, стр. 282, ISBN 2310.
 87. Сливаров О., Николов М., Станева Г. Поддържане и ремонт на транспортна техника. Издателски център при Русенски университет, Медиатех, 2016, стр. 93, ISBN 978-619-207-049-6.
 88. Спасов, И., О. Алипиев, Т. Дюлгерян, С. Стойков. Машинознание. РУ „Ангел Кънчев”, Електронно учебно пособие, 2002, ISBN -.
 89. Статева П., В.Енчева, Д.Белкинова, В.Дочев. БДС 2.ХХХ-ХХ Аксонометрични проекции на изделия за каталожни и други материали. София, Комитет за стандартизация, София, Комитет за стандартизация, 1989, ISBN ХХХХХХХХХХ.
 90. Тончев Г., И. Митев, М. Николов, Д. Бекана, В. Манев, В. Василев, П. Кангалов, Т. Деликостов. Технология на възстановяване на детайлите. Русе, РУ “Ангел Кънчев”, 2003, ISBN 954 712 189 8.
 91. Тончев Г., И. Митев, М. Николов, Д. Бекана, П. Кангалов, В. Василев, В. Манев, Т. Деликостов. Надеждност и диагностика. Русе, РУ “Ангел Кънчев”,, 2006, ISBN 978 954 712 358 8.
 92. Узунов, К., В. Молнар, М. Михайлов, А. Киин,. Компютърно моделиране. Промишлен дизайн. Земеделска техника. Русе, Печатна база при РУ, 1995, стр. 128, ISBN -.
 93. Филипова м., Пашов М. Токсични химични вещества. В.Търново, Издателски комплекс при НВУ”В.Левски”, печатна ба, 2002, стр. 302, ISBN 13:978-954-753-04.
 94. Филипова М., С.Статев, З.Мирчева, П.Пенева. Справочник по ядрена,химическа, биологическа защита и екоология, част първа:"Еколотична защита". В.Търново, Издателски комплекс при НВУ”В.Левски”, печатна баз, 2005, стр. 237, ISBN 954-753-032.1.
 95. Филипова, М., Мирчева,З.Р. Справочник по ядрена, химическа, биологическа защита и екология, част втора :"Радиационна защита". гр.В.Търново, Издателски комплекс при НВУ”В.Левски”, печатна баз, 2008, стр. 370, ISBN 13:978-954-041-6.
 96. Христова, Д. Ръководство за упражнения по екология. Русе, Русенски унивелситет ”А. Кънчев”, 2003, ISBN 954-712-242-8.
книги
 1. Белоев Х., П. Димитров, Ч. Везиров, А. Атанасов, К. Стоянов, В. Копчев, В. Добринов, Д. Илиева, П. Копчев, Б. Нейков. Технологии за отглеждане и прибиране на зимна маслодайна рапица и за производство на биодизел от рапични семена. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2012, стр. 123, ISBN 978-619-90013-1-8.
 2. Белоев Х., П. Димитров, Ч. Везиров, А. Атанасов,К. Стоянов,В.Копчев, В. Добринов, Д. Илиева, П.Копчев,Б. Нейков, Д.Великова, П.Радева, П.Атанасова, И.Христаков. Технологии за отглеждане и прибиране на зимна маслодайна рапица и за производство на биодизел от рапични семена.. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2012, стр. 123, ISBN 978-619-90013-1-8.
 3. Белоев Х.И., П.Д.Димитров. Почвозащитни технологии. Русе, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2017, стр. 191, ISBN 978-954-712-708-1.
 4. Белоев Хр, П. Димитров. Проектиране и използване на агротехнически методи, технологии и система машини за защита на земеделските земи от водна ерозия. Русе, Печатна база на РУ „Ангел Кънчев”, 2009, стр. 101, ISBN -954-92342-9-9.
 5. Белоев Хр., Д. Станчев. Показатели на машинотракторните агрегати при използване на почвозащитни технологии за отглеждане на земеделски култури на наклонени терени. Русе, Печатна база при РУ „Ангел Кънчев”, 2008, стр. 112 с., ISBN 978-954-92304-3-7.
 6. Владимиров, Л., Н. Ковачев. Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите. Плевен, Медиатех, 2016, стр. 395, ISBN 978-619-7071-80-1.
 7. Орлоев Н. А., Й. В. Василев. Навигатор по ПРЕДпредприемачество 1. Най-добрите практики.. Русе, Примакс, 2011, стр. 567, ISBN -.
 8. Орлоев Н. А., Й. В. Василев. Навигатор по ПРЕДпредприемачество 2. Преди предприемачеството.. Русе, Примакс, 2011, стр. 579, ISBN -.
 9. Орлоев Н., К. Узунов, В. Молнар, А. Атанасов. Уеб дизайн. Дизайн на уеб сайт. Русе, Примакс, 2008, стр. 253, ISBN -.
 10. Орлоев, Н. А. Творческо мислене 1. Основни логически и интуитивни операции.. Русе, Примакс, 2012, стр. 280, ISBN -.
 11. Орлоев, Н. А. Творческо мислене 2. Основни евристични операции. Русе, Примакс, 2012, стр. 318, ISBN -.
 12. Орлоев, Н. А. Творческо мислене 3. Основни евристични операции. ПРИЛОЖЕНИЯ.. Русе, Примакс, 2012, стр. 347, ISBN -.
 13. Орлоев, Н. А. Лидер на лидера 1. Ключове на успеха. Русе, Примакс, 2012, стр. 380, ISBN -.
 14. Орлоев, Н. А. Лидер на лидера 2. Стратегеми на доминацията.. Русе, Примакс, 2012, стр. 420, ISBN -.
 15. Орлоев, Н. А. МАРКЕТИНГ тезаурус 2: Маркетинг. Стратегия. Тактика.. Русе, Бизнес център за подпомагане на малки и средни пре, 2005, стр. 198, ISBN -.
 16. Орлоев, Н. А. Овцата на Бокачо. Анекдоти.. Русе, Примакс, 2005, стр. 200, ISBN -.
 17. Орлоев, Н. А. МАРКЕТИНГ тезаурус 1: Закони на маркетинга.. Русе, Бизнес център за подпомагане на малки и средни пре, 2004, стр. 228, ISBN -.
 18. Орлоев, Н. А. (ЪЪЪ)2 Епиграми, каламбури, афоризми, пародии, миниатюри. Русе, Примакс, 2004, стр. 301, ISBN -.
 19. Орлоев, Н. А. Синтез и анализ на сложни системи. Русе, ДЗЗД “МВ-Прес 2001”, 2003, стр. 209, ISBN -.
 20. Орлоев, Н. А. Методология на научните изследвания. Русе, ДЗЗД “МВ-Прес 2001”, 2002, стр. 172, ISBN -.
 21. Орлоев, Н. А. Късото хилядолетие. Русе, АВАНГАРД ПРИНТ, 2001, pp. 185, ISBN -.
 22. Орлоев, Н. А. Вземане на управленски решения.Методи за творчество. Русе, Русенски университет, 2000, стр. 140, ISBN -.
 23. Орлоев, Н. А. Вземане на управленски решения. Анализ.Оценка.Избор.. Русе, Русенски университет, 2000, стр. 236, ISBN -.
 24. Орлоев, Н., Х.Белоев, Й.Василев. Висшето образование в огледалото за обратно виждане на икономиката на знанието. Плевен, Издателство МЕДИАТЕХ, 2012, стр. 119, ISBN 978–954-8467-62-9.
 25. Симеонов Д.Г., Д.П. Димитров, А.И. Ташев, Ж.Л. Адам, В. Пенков, П.Д. Димитров. Енергонаситени трактори (рационално агрегатиране и използване).. София, Земиздат, 1986, стр. 223, ISBN 0000.
 26. Статева П., В. Енчева, Г. Динев, В. Дочев, В. Джаджев, С. Калчева, Р. Митева, Н. Николов, Т. Трифонов, Ц. Цонева. Комбайн самоходен силажоприбиращ и товарач КСС 100Т - Каталог за резервни части. Русе, Машиностроителен комбинат "Г. Димитров", 1982, стр. 398, ISBN ххххх.
други трудове
 1. Алипиев, О. Обобщена теория на еволвентното зацепване., Дисертация за присъждане на научната степен "Доктор на науките", 2018
 2. Алипиев, О. Геометрия и формообразуване на епи- и хипоциклоидни колела от коригирани циклопредавки, Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "кандидат на науките", 1990
 3. Бобилов, В.В. Усъвършенстван експлоатационен режим на директно свързана абонатна станция към топлопреносна мрежа, Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен “Доктор”, 2000
 4. Венев,Ст.,М.Маркарян,Вл.Хвърчилков. Юбилеен библиографски сборник 65 години ветеринарномедицинска наука в Русе, сборник публикации, 1997,АГАВА- Русе, стр. 75
 5. Владимиров, Л. Мениджмънт на трансграничната екологична сигурност, Дисертация за придобиване на научна степен "доктор на науките". София, ВА "Г. С. Раковски", 2012, стр. 556, прил. 226 стр.
 6. Владимиров, Л. Рискметрия в екологичната сигурност, Дисертация за придобиване на образователната и научна степен "доктор". Варна, ВСУ, 2009, стр. 179, прил. 156 стр.
 7. Господинова, Н. Изследване на синтеза и биоразграждането на синтетични масла от естерен тип, Автореферат, Научна специалност 01.05.15. Нефтохимия и нефтохимичен синтез, 2003
 8. Господинова, Н. Изследване на синтеза и биоразграждането на синтетични масла от естерен тип, ДИСЕРТАЦИЯ за получаване на научно-образователна степен "ДОКТОР", 2003, стр. 178
 9. Гунев Д.И., В.Молнар. Графичен стандарт за лого и фирмена документация на фирма “ВАПРЕС” АД – гр. Плевен,( НИС – РУ “Ангел Кънчев”)., дизайн проект, 2007
 10. Гунев Д.И., В.Молнар. Графичен стандарт за лого и фирмена документация на фирма “ВАПХИДРО” АД – гр. Плевен, ( НИС – РУ “Ангел Кънчев”)., дизайн проект, 2007
 11. Гунев, Д. И. Трикоординатна CNC фреза за макетни материали ( Тема /13/2009г.-ФНИ)., дизайн проект, 2009
 12. Гунев, Д. И. Дизайн проект на градски електромобил ( Тема /13/2009г.-ФНИ)., дизайн проект, 2009
 13. Гунев, Д. И. Дизайн проект на серия “С-образни” ексцентър преси по поръчка на фирма “ВАПРЕС” – АД (Договор № 25/02.11.2006г., НИС – РУ “Ангел Кънчев”), с пресово усилие: - I група – 20,30, 45 тона - II група –, дизайн проект, 2006
 14. Гунев, Д. И. Осмото изкуство? В кн. "Промишлен дизайн - 2. Джуджаро и ние", статия, 1996
 15. Гунев, Д. И. Стайлингът - грозното пате на дизайна. В кн. "Промишлен дизайн - 2. Джуджаро и ние", статия, 1996
 16. Гунев, Д. И. Принципът на формообразуване - основен фактор за намаляване себестойността на продуктите (изделията). В. кн. "Промишлен дизайн - обучение и практика", статия, 1995
 17. Желева, И. Числени и асимптотични изследвания на винтови течения на дисперсни смеси, дисертация, 1984, стр. 125
 18. Илиев И. Изследване на топло- и масообмена в контактните топлообменници с "активен" пълнеж, дисертация за научна степен, 1994, стр. 150
 19. Ковачев, Н. Сезоните на България, Албум фотографии на природни забележителности и календар. Печат: Studio color, 2015, стр. 15
 20. Маркарям,М.,А.Павлов,Вл.Хвърчилков,Й.Данев,В.Филипов,П.Хараламов. Създаване и усъвършенстване на програмни продукти за идентифициране на бактериите, Отчет по завършен научно-изследователски проект, 1993, стр. 39
 21. Маркарян,М.,А.Павлов,Вл.Хвърчилков,Ц.Димитрова,Р.Христов,А.Ангелов,И.Иванова,Й.Господинов,Т.Христов. Идентифициране на микроорганизмите от сем.PASTEURELLACEAE с помощта на компютър, Отчет на завършен научноизследователски проект, 1997, стр. 20
 22. Минчев, М. Пролетен салон на дружеството на художниците - Русе, м. май, Изложба, 2011
 23. Минчев, М. Класически подход към пейзажа, портрета и натюрморта - Русе, Авторска изложба, 2010
 24. Минчев, М. Пролетен салон на дружеството на художниците - Русе, м. май, 2010;, Изложба, 2010
 25. Минчев, М. Участие в две регионални художествени изложби в Русе през 2007 г., Изложби, 2007
 26. Минчев, М. "Via Lomea" - парк "Русенски лом - гр.Русе, Изложба, 2006
 27. Минчев, М. Участие в колективна изложба-живопис "БОРИСОВА", Изложба, 2006
 28. Минчев, М. Участие в обща изложба -"Стария град" - Пловдив, Изложба, 2005
 29. Минчев, М. Участие в изложба-живопис,"Малки форми" - Плевен, Изложба, 2004
 30. Минчев, М. Участие в национална изложба - "Портрет" - София, Изложба, 2004
 31. Минчев, М. Участие в изложба-живопис - "Есенен салон" - Русе, Изложба, 2004
 32. Минчев, М. Русе "Борисова"39, съвместно с колеги от Сент Уа - Франция, Изложба, 2003
 33. Минчев, М. Участие в изложба-живопис "Пролетен салон", "Борисова" 39 - Русе,, Изложба, 2003
 34. Минчев, М. Участие в групова изложба-живопис - галерия "Дъга" - Русе, Изложба, 2002
 35. Минчев, М. Участие в обща изложба-живопис - галерия "Грифон" - Русе, Изложба, 2002
 36. Николов, М. Изследване възстановяването на детайли от автотракторната и земеделска техника с наварени покрития в газови смеси, Дисертация, 2000, стр. 170
 37. Павлов,Ат.,М.Маркарян, Г.Монов,Вл.Хвърчилков,Ц.Димитрова,Г.Николов,В.Филипов,Й.Данев,Е.Ганчев. Идентифициране на аеробно-микроаерофилни, подвижни, спираловидно-виброидни и други сходни грам-негативни бактерии с помощта на компютър, Отчет по завършен научноизследователски проект, 1996, стр. 37
 38. Попов, Г.С. Изследване на енергетичните характеристики на пластинкови помпи при работа с вода и водни разтвори, дисертация, 2002
 39. Стойков, С. Б. Оптимизационен синтез на механизми за стреловата система на портален кран с участие на екстремен синтез., Автореферат на дис. за прис. на ОНС „доктор”., 2010, стр. 32
 40. Стоянов, И., Й. Дойчинов. Стандарти за обслужване на туристи при селски туризъм., В кн. Еко-туризъм. Една перспектива за развитие на две малки трансгранични общини, 2012, стр. 24-38
 41. Стоянов, И., Й. Дойчинов. Новости при текстообработка и презентации, В кн. Еко-туризъм. Една перспектива за развитие на две малки трансгранични общини, 2012, стр. 48-69
 42. Тони Узунов. Подемно-транспортна и манипулационна техника, Уеб-базиран курс за обучение, 2016,www.e-learning.uni-ruse.bg
 43. Тони Узунов. Товарно-разтоварна техника., Уеб-базиран курс за обучение, 2013,www.e-learning.uni-ruse.bg
 44. Тони Узунов. Изследване на динамични процеси на телферен електродвигател, Дисертация за присъждане на ОНС "Доктор", 2007, стр. 148
 45. Узунов Т.И. Техника и технологии на товарно-разтоварните процеси, Уеб-базиран курс за обучение, 2020,https://e-learning.uni-ruse.bg/indexc.php?cid=20712150208020800970
 46. Узунов Т.И. Селскостопански сгради и складови технологии, Уеб-базиран курс за обучение, 2020,https://e-learning.uni-ruse.bg/indexc.php?cid=92419241929092700260
 47. Хвърчилков,Вл. Проучвания върху етиологията, епизоотологията, терапията и профилактиката на салмонелозите в промишленото хибридно свиневъдство, дисертация, 1990, стр. 189
 48. Хвърчилков,Вл.,М.Маркарян. Сборник с основните материали от юбилейния научен съвет "65 години ветеринарномедицинска наука в Русе, сборник материали, 1997, стр. 48
патенти и др.
 1. Алипиев, О. Цилиндрична правозъба предавка с външно зацепване, Патент за изобретение, No 66144,2011.
 2. Алипиев, О. Х. Маринов. Циклоидна зъба предавка с вътрешно зацепване, Авторско свидетелство за изобретение, No 43286,1988.
 3. Алипиев, О., И. Николаев, Г. Попов, Д. Зафиров. Хидромашина с вътрешно зацепване, Патент за изобретение, No 66143,2011.
 4. Алипиев, О., Р. Долчинков, Д. Зафиров. Зъбна предавка с вътрешно зацепване, Авторско свидетелство за изобретение, No 48773,1991.
 5. Алипиев, О., Х. Маринов. Зъбодълбачно колело за обработване на епициклоидни колела, Авторско свидетелство за изобретение, НОУ-ХАУ, No 47535,1986.
 6. Алипиев, О., Х. Маринов Р. Долчинков. Зъбно-ексцентриков редуктор, Авторско свидетелство за изобретение, No 41598,1987.
 7. Алипиев, О., Х. Маринов, Д. Зафиров, Д. Димитров. Червячен инструмент за зъбообработване на епициклоидни колела, Авторско свидетелство за изобретение, No 82669,1989.
 8. Андонов К., Б. Манолова, И. Илиев, О. Динолов, Л. Михайлов. Пакет от показатели индекси Q(J)-А и Q(T)-А − за ефективно управление на електропотреблението при топлинни процеси за осигуряване на системата тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, No 14022013/5,2013.
 9. Андонов К., О. Динолов, Б. Манолова, Л. Михайлов, И. Илиев. Структура на система за управление на електропотреблението тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, No 14022013/1,2013.
 10. Атанасов Г., И.Илиев, Я.Дочев. Инсталация за очистване на димни газове, Патент, No 51079,1995.
 11. Атанасов Г., И.Илиев, Я.Дочев. Инсталация за очистване на димни газове, патент, No 51080,1995.
 12. Белоев Х.И., П.Т. Радулов, А.И. Атанасов, К.Е. Стоянов, П.Д. Димитров. Метод за компостиране на растителни остатъци., Патент за изобретение, No 110522А,2011.
 13. Белоев Х.И., П.Т. Радулов, А.И. Атанасов, П.Д. Димитров, К.Е. Стоянов. Устройство за компостиране., Патент за изобретение, No 66579,2017.
 14. Белоев Х.И., П.Т. Радулов, А.И. Атанасов, П.Д. Димитров, К.Е. Стоянов, С.Е. Иванов, И.А. Цонев. Метод и устройство за внасяне на органично вещество в почвата, Патент за изобретение, No 66773 В1,2018.
 15. Белоев Хр., П.Радулов, А.Атанасов, К.Стоянов. Метод за отглеждане на зеленуци, разсад, зветя и други растения, патент, No 110374,2009.
 16. Белоев Хр., П.Радулов, А.Атанасов, К.Стоянов. Инсталация за отглеждане на зеленчуци, разсад, цветя и други растения, патент, No 110373,2009.
 17. Белоев Хр., П.Радулов, А.Атанасов, К.Стоянов. Инсталация за аеробно твърдофазно компостиране, патент, No 110409,2009.
 18. Бобилов, В.В. Система за регулиране на температурата в камерна пещ на парогенератор, Авторско свидетелство №90290, “ИНРА”, No №90290,1990.
 19. Борис Борисов и др. Устройство за маркиране, патент, No G 01 M 1/26 (2006,2015.
 20. Борис Борисов и др. Устройство за изпитване на навесни системи на трактори, патент, No А 01 B 59/04 (200,2015.
 21. Борисов, Б. Машина за прибиране на груби фуражи, Авторско свидетелство за изобретение, No 44542,1989.
 22. Борисов, Б. и др. Устройство за гранулиране, Патент за полезен модел, No 956 U1 A01 F 15/0,2008.
 23. Борисов, Б. и др. Комбайн за зрял фасул, Патент за полезен модел, No 735 Y1, BG 16361,2005.
 24. Борисов, Б. и др. Машини за прибиране на зърнено-житни култури, Патент за полезен модел, No 611 Y 1, A 01 D 4,2003.
 25. Борисов, Б. и др. Устройство за овършаване на бобови култури, Патент за изобретение, No 62376 B 1, А 01 D,1999.
 26. Борисов, Б. и др. Устройство за овършаване и почистване на сухоплодни зеленчукови култури, Патент за полезен модел, No 340 Y 1, 1999, С.,1999.
 27. Борисов, Б. и др. Устройство за класоотделяща жътва, Патент за изобретение, No 102-180, 1998, (1,1999.
 28. Борисов, Б., и др. Устройство за развиване на връзващата нишка от рулонни бали, Авторско свидетелство за изобретение, No 49391,1992.
 29. Борисов, Б., и др. Устройство за насиняване на грубите фуражи към зърнокомбайните, Авторско свидетелство за изобретение, No 50732,1992.
 30. Борисов, Б., и др. Апарат за насиняване на груби фуражи, Авторско свидетелство за изобретение, No 50953,1992.
 31. Борисов, Б., Св.Митев, Г.Георгиев, Т.Тодоров, Хр.Белоев. Устройство за гранули, Регистрация на полезен модел, No №956,2008.
 32. Булгаков Володомир, Белоев Христо, Борисов Борис и др. Пристрий для транспортурования и очистки кореноплодив, Патент на ВИНАХИД,Украйна, No 112686,2016.
 33. Булгаков Володомир, Белоев Христо, Борисов Борис и др. Пристрий для транспортурования и очистки кореноплодив, Патент на ВИНАХИД,Украйна, No 112687,2016.
 34. Георгиев, И., Б. Борисов, Б. Колев, А. Атанасов, Д. Бекана. Устройство за овършаване и почистване на сухоплодни зеленчукови култури, патент, No BG 340 Y1,1999.
 35. Даскалов Д., Б. Мирасчиев, Ж. Демирев, М. Михайлов, Н. Ковачев, Т. Димитров, С. Илиев. Твърдомер за почва, патент, No 44663,1987.
 36. Даскалов Д., Георгиева К., Демирев Ж., Михайлов М. Комбинирана машина за почвообработка и подпластова разпръсната сеитба, патент, No 61152,1997.
 37. Даскалов, Д., Ж.Демирев, Хр.Белоев, Е.Спирин. Секция за точна сеитба, патент, No 61372,1998.
 38. Даскалов,Д., Хр.Белоев. Плужно тяло, патент, No 43531,1987.
 39. Димитров П Д., П.Т Радулов, Й Т Даскалов. Метод и устройство за междуредова противоерозионна обработка на окопни култури по наклонени терени., Патент за изобретение, No 48821А,1991.
 40. Димитров П., Хр. Белоев и др. Устройство за вертикално мулчиране., патент, No 65393,2008.
 41. Димитров П.Д., А.Л. Лазаров, П.Т. Радулов. Машина за междуредова противоерозионна обработка и сеитба на окопни култури по наклонени терени., Патент за изобретение, No 64521В1,2005.
 42. Димитров П.Д., А.Л. Лазаров, П.Т. Радулов, С.Т. Стойчев. Устройство за междуредова противоерозионна обработка на трайни насаждения с редове, ориентирани по наклона на склона, Патент за изобретение, No 64187В1,2004.
 43. Димитров П.Д., П.Т.Радулов, Г.В.Митев. Метод и устройство за комбинирана противоерозионна обработка на почвата на наклонени терени., Утвърден научен продукт за масово внедряване., No № 8,1998.
 44. Дочев Я., И.Илиев. Метод и инсталация за термовлажностна обработка на въздух, патент, No 47305,1995.
 45. Дочев Я., И.Илиев, Г.Атанасов. Инсталация за оползотворяване на горими дървесни отпадъци, патент, No 49782,1995.
 46. Дочев Я., И.Илиев, Г.Атанасов. Контактен топлообменник, патент, No 50798,1995.
 47. Дочев Я., И.Илиев, Г.Атанасов. Инсталация за оползотворяване на отпадна топлина от димни газове, патент, No 50356,1995.
 48. Дочев Я., И.Илиев, Г.Атанасов. Контактен топломасообменен апарат, патент, No 49856,1995.
 49. Дочев Я., И.Илиев, Г.Атанасов. Инсталация за охлаждане на въздух, патент, No 49327,1995.
 50. Енчев К.Ц., С.Б. Стойков. Механизъм за уравновесяване на стреловия шарнирен четиризвенник на портален кран., А.С.№42064,B 66, С 19/00 (НРБ), No 42064, В 66,1987.
 51. Зафиров, Д., О. Алипиев. Сачмено-зъбна предавка, Авторско свидетелство за изобретение, No 42792,1988.
 52. Златев П., С. Монев, Д. Ангелов. Плосък слънчев колектор, Патент, No 64927,2002.
 53. Илиев И. Инсталация за оползотворяване на отпадъчна топлина, патент, No 50575,1995.
 54. Илиев И., Г.Атанасов, Я.Дочев. Инсталация за очистване на димни газове, патент, No 51189,1995.
 55. Илиев И., Г.Атанасов, Я.Дочев. Инсталация за очистване на димни газове, патент, No 51188,1995.
 56. Илиев И., Я.Дочев, Г.Атанасов. Сушилня с термопомпа, патент, No 51220,1995.
 57. Илиев И., Я.Дочев, Г.Атанасов. Абсорбционна термопомпа, Патент, No 50796,1995.
 58. Илиев И.,Ст. Лазаров, В.Камбурова, А.Терзиев. Топлообменник, Патент, No 2600,2017.
 59. Маринов Хр, И.Илиев. Топлообменник с топлинни тръби, Патент, No 745,2005.
 60. Маринов, Х., Д. Зафиров, О. Алипиев, М. Памукчиев. Метод за заточване на затиловани ножови глави с ножове, наредени по спирала, Авторско свидетелство за изобретение, No 35641,1984.
 61. Маринов, Х., Д. Зафиров, О. Алипиев, Т. Петкова. Метод за обработване на аркоидни зъбни предавки с надлъжен локализиран контакт, Авторско свидетелство за изобретение, No 39343,1986.
 62. Маринов, Х., О. Алипиев, Д. Зафиров, М. Памукчиев. Метод за обработване на зъбни колела с нееволвентен профил и профилни валове, Авторско свидетелство за изобретение, No 35637,1984.
 63. Маринов, Х., О. Алипиев, Д.Зафиров, М.Памукчиев. Затворен диференциален редуктор, Авторско свидетелство за изобретение, No 35552,1984.
 64. Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Метод за обработване на епициклоидни зъбни колела, Авторско свидетелство за изобретение, No 36669,1985.
 65. Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Зъбен съединител, Авторско свидетелство за изобретение, No 35548,1984.
 66. Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Устройство за обработване на сложни профилни детайли, Авторско свидетелство за изобретение, No 35213,1984.
 67. Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Метод за нарязване на аркоидни зъбни колела с вътрешни зъби за полуобкатни предавки, Авторско свидетелство за изобретение, No 33325,1983.
 68. Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, И. Бухов. Метод за възстановяване на цилиндрични зъбни колела чрез ремонтно коригиране, Авторско свидетелство за изобретение, No 40850,1985.
 69. Маринов, Х., Т. Петкова, О.Алипиев. Устройство за обработване на аркоидни зъбни колела, Авторско свидетелство за изобретение, No 42551,1986.
 70. Маркарян,М.,Ат.Павлов,Вл.Хвърчилков,Йорд.Данев. Компютеризиране на диагностичния процес в бактериологията.Идентифициране на микроорганизмите от сем. Enterobacteriaceae с помоща на персонален компютър "Правец-82", рационализация, No Заповед XIII-39,1989.
 71. Маркарян,М.,Вл.Хвърчилков. Анаболна терапия при хипотрофични прасета, внедряване, No Заповед № 1732-ВМ,1987.
 72. Минев,М.,Д.Гановски ,С.Йорданов, Ил.Македонски Вл.Хвърчилков ,Ив.Веселинова, В.Конов, Р.Кършелова ,Ст.Пушкаров, Хр.Петров. Схема за профилактика и борба със салмонелозите по свинете в ензоотични огнища, Внедряване - ДО”Вет.дело”, No заповед № XIII- 5,1987.
 73. Митев Г., В. Иванов, Х. Христов, К. Братоев, Ж. Демирев, Б. Колев, Т. Тодоров, М. Михайлов. Метод и устройство за точна сеитба на семена от окопни и зеленчукови култури чрез полагане в почвата на биоразграждащи се ленти, патент, No 111132,2012.
 74. Муталибов Б., Хр.Белоев и др. Устройство за измерване на времетраене, количество и интензивност на валежите, патент, No 109182,2005.
 75. Ненова, Л., Б.Борисов и др. Технология за отглеждане на полски фасул, Патентована технология, No 84000266,2003.
 76. Станчев Д., Хр. Белоев, Д. П. Петров. Разходомер за течни горива с механичен клапан., патент, No 9518,2009.
 77. Станчева, Н., А. Смрикаров, Хр. Белоев, Д. Станчев. Метод и устройства за измерване разхода на гориво на двигатели с вътрешно горене, по специално с директен клапан, който е елемент от първичния преобразовател., патент, No 110328,2009.
 78. Тодоров, Д., Б. Борисов, Б. Колев, Р. Бориславов. Устройство за дозиране на концентриран фураж, Заявка за патент, No 4197,2018.
 79. Х. Маринов, Д. Зафиров, М. Памукчиев, О. Алипиев. Фреза за нарязване на зъбни колела с аркоидни зъби, Авторско свидетелство за изобретение, No 32886,1982.
 80. Хвърчилков Вл. Метод за лабораторна диагностика на туберкулоза, НТП Внедряване, No 00106 НТ,2002.
 81. Хвърчилков Вл. Метод за лабораторна диагностика на кампилобактер, НТП Внедряване, No 00119,2002.
 82. Хвърчилков Вл. Метод за диагностика на хламидиоза по хората, НТП Внедряване, No 00146,2002.
 83. Хвърчилков Вл. Метод за диагностика на ензоотична левкоза по говедата Реакция имунодифузия в агар гел (РИДАГ), НТП Внедряване, No 00170 НТ,2002.
 84. Хвърчилков Вл. Метод за диагностика на заразен ринотрахеит, НТП Внедряване, No 0017 НТ,2001.
 85. Хвърчилков Вл. Метод за лабораторна диагностика на антракс, НТП Внедряване, No 0042 НТ,2001.
 86. Хвърчилков Вл. Метод за лабораторна диагностика на микоплазмена пневмония, НТП Внедряване, No 0056 НТ,2001.
 87. Хвърчилков Вл. Метод за диагностика на Ку треска, НТП Внедряване, No 0071,2001.
 88. Хвърчилков Вл. Метод за диагностика на бруцелозата по говедата, НТП Внедряване, No 0078 НТ,2001.
 89. Хвърчилков,Вл. Противохипотрофична терапия при хипотрофични прасета, Рационализация, No Удостоверение № К,1988.
 90. Хвърчилков,Вл.,П.Габровски. Приложение на натревия селенит в комбинация с вит.Е в профилактиката на миопатиите и за повишаване плодовитостта и ускоряване на растежа при хибридни прасета, внедряване, No Заповед за внедря,1987.
 91. Христо Белоев, Петър Радулов, Ангел Атанасов, Петър Димитров, Калоян Стоянов. Устройство за компостиране, ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ, No 1380U1,2010.
 92. Христо Белоев, Петър Радулов, Ангел Атанасов, Петър Димитров, Калоян Стоянов, Страхил Енчев, Ивайло Цонев. Метод и устройство за внасяне на органично вещество в почвата., Патент, No 66773 B1,2015.
 93. Христо Иванов Белоев Петър Тодоров Радулов Ангел Илиев Атанасов Петър Димитров Димитров Калоян Евгениев Стоянов Страхил Енчев Иванов Ивайло Анастасов Цонев. МЕТОД И УСТРОЙСТВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ОРГАНИЧНО ВЕЩЕСТВО В ПОЧВАТА, Патент, No BG 66773 B1,2018.