Списък на публикациите

монографии

 1. Bohos Aprahamian, Maria Nikolova, Vanya Zaharieva. Application of Thin and Nanostructured PVD coatings for Protection and Performance Improvement of Current-Carrying Components of Electrical Equipment. Varna, Technical University of Varna, 2019, pp. 208, ISBN 978-954-20-0793-7.
 2. Dobreva, А., S. Stoyanov. Optimization Research of Gear Trains with Internal Meshing. Ruse, University Publishing Centre, 2012, pp. 144, ISBN 978-954-8467-76-6.
 3. Master Eng. Miglena Julianova Angelova, Prof. Eng. Veselin Grigorov. Prerequisites for the economic sustainability of higher education. Scholar`s Press, Scholar`s Press, 2018, ISBN 978-620-2-31636-1.
 4. R.Minev. Rapid Prototyping with Vacuum investment Casting. England, UK, Professional Engineering Publishing, 2003, pp. 91-104, ISBN 1-86058-390-3.
 5. Terziev V. Opportunities for improving the efficiency of the social adaptation of servicemen discharged from military service in Bulgaria:. Novosibirsk, Russia, CRNS, 2015, pp. 272, ISBN 978-5-00068-402-3.
 6. Terziev V. Assessment of active social policies impact of social policies on transformation processes in bulgarian economy. издателство, Москва, 2015, ISBN 978-500086-881-2.
 7. Terziev V. Impact of active social policies and programs in the period of active economic transformations in Bulgaria. Vienna, Austria, „East West” Association for Advanced Studies and Higher Education, 2015, pp. 434, ISBN 78-3-903063-44-0.
 8. Terziev V. Analyses of Labor Market Development in the Republic of Bulgaria and the influence of the transition period,. Novosibirsk, Russia, CRNS, 2015, ISBN xxxxxxx.
 9. Terziev V. Analysis ofthe national program „From social assistance to employment”. Novosibirsk, Russia, CRNS, 2015, pp. 244, ISBN 978-5-00068-3.
 10. Terziev V. OPPORTUNITIES FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE SOCIAL ADAPTATION OF SERVICEMEN DISCHARGED FROM MILITARY SERVICE IN BULGARIA. Novosibirsk, Russia, CRNS, 2015, pp. 272, ISBN 978-5-00068-402-3.
 11. Terziev V., E. Arabska. Theoretical and methodological basis of social programming and social activity,Колективная монография. Уфа, Россия, Аэтерна, 2015, ISBN 978-5-906808-20-2.
 12. Terziev V., E. Arabska. Organic production and management in the Republic of Bulgaria contributing to sustainable development and assurance of safe and healthy living environment. Уфа, Россия, Аэтерна, 2015, ISBN 978-906781-40-6.
 13. Terziev V., E. Arabska. Assessment of active social policies’ impacts on labor market in the Republic of Bulgaria. Уфа, Россия, Аэтерна, 2015, ISBN 978-5-906769-97-8.
 14. Terziev V., S. Dimitrova. Social Programming in the context of stimulating social activity and regulation of social development through active policies. Vienna, Austria, East West” Association for Advanced Studies and Higher Education, 2015, pp. 222, ISBN 978-3-903063-47-1.
 15. Terziev V., Дворкина М.А, Гичиев Н.С., Василенкова Н.С., Бухтиярова Т.И., Дубьнина А.В.,Шкиотов С.В.,Солоников И.В.,Соткин И.С.,Артухина М.В.,Соловьева Н.В.,Пахомова Е.В.,Шуклина З.Н. Социально-экономическое развитие на современном этапе:проблемьi и направления. Москва, издателство „Перо“, 2015, ISBN 978-5-00086-650-4.
 16. Terziev V., М.М.Брутян, А.А.Дамбовская, Ж.Ж.Захарова, Р.С.Златева, Т.Л.Короткова, С.С.Кузьмин, Н.Б.Куршакова, О.В.Кучеренко, А.Н.Левенцов, В.А.Левенцов, Н.В.Муханова. Современная модель эффективного бизнеса. Novosibirsk, Russia, ЦРНС, 2015, ISBN 978-500068-332-3.
 17. Бакърджиева, Р., В., Терзиев, Е., Арабска, В., Пиримова, И., Славова, М., Стефанова, Т., Тодорова, Т. Отговорният бизнес в България: съвременни предизвикателства и европейски измерения. Пловдив, СНЦ „Академия за иновации и устойчивост“ – Пловдив, 2017, стр. 216, ISBN 978-619-7246-09-4.
 18. Замфиров, Ив., М.Енчев. Технология на машиностроенето, ч.1. Русе, TEMPUS JEP 13417-97, 1999, стр. 142, ISBN УДК 621.7.04..
 19. Замфиров, Ив. Методи за насочено въздействие на силовите деформации при струговане. Русе., Хабилитационен труд за присъждане на научно звание, 2010, стр. 225, ISBN не.
 20. Замфиров, Ив. Конструиране на машинни приспособления. Русе, TEMPUS JEP 13417-97, 2000, стр. 100, ISBN УДК 621.9.06(075..
 21. Замфиров, Ив., М. Енчев. Технология на машиностроенето, ч.1. Русе, ПБ на РУ, 1999, ISBN TEMPUS JEP 12417-.
 22. Иванов В., Ал. Иванов. Профилиране на инструменти за формообразуване на винтови повърхнини. Русенски университет, Русенски университет, 2012, стр. 160, ISBN 978-954-712-575-9.
 23. Кънев М., И.Михайлов, В.Узунова, Р.Шишков. Вакуумно термично и химикотермично. София, Техника, 1984, стр. 158, ISBN 9533122211.
 24. Пламен Данев, Данаил Господинов, Мария Николова. Взаимодействия между нагрятото изделие, охлаждащи среда и средство за закаляване. Русе, Авангард принт, 2012, стр. 428, ISBN 978-954-337-161-7.
 25. Сакакушев, Б. Измервателни системи – теория и практика. Долна Митрополия, Факултет „Авиационен“, Национален Военен Университет „Васил Левски“, 2019, стр. 118, ISBN ISBN 978-954-713-.
 26. Севдалина Д., В. Терзиев. Основа стратегических решений правления ресурсами безопасности и обороны. Уфа, Россия, Аэтерна, 2015, ISBN ххххххх.
 27. Славянова Л. И. Специфика на общуването в английския и българския език. Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ-Плевен, 2016, стр. 144, ISBN 978-619-207-083-0.
 28. СОТИРОВ, Бранко. Двупрофилният метод за контрол на цилиндрични зъбни колела. Русе, Гаяна – Русе, 2014, стр. 120, ISBN 978-954-8633-44-4.
 29. Сучков А.Г., В.С.Костадинов, М.К.Кършаков, В.И.Григоров. Довършващо обработване чрез повърхностно пластично деформиране на вътрешни цилиндрични повърхнини. Русе, Издателска къща „Наука и практика, 1999, ISBN 954-8861-07-0.
 30. Терзиев В. Предизвикателства пред социалното програмиране в контекста на насърчаването на социалната активност и регулирането на социалното развитие чрез активни политики. Русе, Примакс -Русе, 2015, стр. 375, ISBN 978-619-7242-02-7.
 31. Терзиев В. Възможности за повишаване на ефективността на социалната адаптация на военнослужещи, освободени от военна служба. Русе, Примакс -Русе, 2014, стр. 438, ISBN 978-954-8675-88-8.
 32. Терзиев В. Въздействие на политиките на пазара на труда за осигуряване на заетост. Русе, Дема-прес, 2013, ISBN 978-954-92964-2-6.
 33. Терзиев В. , Е. Стоанов. ВЫЗОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Новосибрск, ЦРНС, 2015, стр. 318, ISBN 978-5-00068-445-0.
 34. Терзиев В., Е. Стоянов. Управленският контрол в социалното програмиране:Моделно усъвършенстване на процеса по социална адаптация. Русе, издателство „Авангарт Принт“, 2015, стр. 348, ISBN 978-954-337-283-6.
 35. Терзиев В., С. Димитрова. Социалното програмиране в контекста на насърчаването на социалната активност и регулирането на социалното развитие,издателство. Русе, издателство „Авангард принт”, 2015, стр. 322, ISBN 978-954-337-267-6.
 36. Терзиев, В. Социальная экономика и социальные предприятия: опыт Болгарии. Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), Креативная Экономика, Москва, Россия, 2020, стр. 222-233, ISBN 978-5-91292-317-3.
 37. Терзиев, В. Политики и инструменти за социално развитие (второ издание). Русе, Профи принт, Русе, 2019, стр. 588, ISBN 978-619-7557-00-8.
 38. Терзиев, В., О., Андреева. Системно-интегративный подход в исследовании социальной экономики и социальной эффективности. Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), Креативная Экономика, Москва, Россия, 2020, стр. 22-33, ISBN 978-5-91292-317-3.
 39. Тонев Д.Х. Приложение и метрологично осигуряване при възстановяване на повърхнини. гр. Русе, Регионална библиотека "Любен Каравелов", 2020, ISBN 978-619-7404-11-1.
 40. Шишков Р.И. Плазмено Вакуумно-дифузионно метализиране /ПВДМ/. Русе, Русенски университет, 2004, стр. 182, ISBN ХХХ-ХХХХ-ХХ-Х.
студии
 1. Dobreva A., N. Stancheva, K. Arnaudov, V. Dobrev, S. Stoyanov. Machine Design, Selected Themes. Ruse, Publishing house at the University of Ruse, 2006, pp. 63, ISBN 10: 954-9906-99-X.
 2. Dobreva A., N. Stancheva, K. Arnaudov, V. Dobrev, S. Stoyanov. Machine Design, Selected Themes. Ruse, “Publishing house” at the University of Ruse, 2006, pp. 63, ISBN -10: 954-9906.
 3. Ivanov I.V., D.S. Velchev, Tomasz Sadowski, Marcin Kneć. Computational models of laminated glass plate under transverse loading. Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, 2011, pp. 469-490, ISBN 3642218547.
 4. Slavianova L.I. Politeness and Indirectness: Speech Stereotypes for Making Requests in Modern English and Bulgarian. Пенза, Русия, Научно- издательский центр Социосфера, 2012, pp. 129-142, ISBN 978-5-91990-099-3.
 5. Venelin T., S. Dimitrova. Cost effectiveness analyses models in the defence system in Republic of Bulgaria. Ghina, China-USA Business Review, 2014, pp. 495-513, ISBN 1537-1514.
 6. Venelin T., S. Dimitrova. Social Adaptation as a Social Process in the Adaptation of Military Personnel. Istanbul, Turkey, EBES 2014 Anthology, 2014, ISBN 978-605-84468-0-9.
 7. Vodenicharov S. K. Stoichev M. Dimitrov G. Botev D. Bratanov. Development of tools needed to coordinate inter-sectoral power and transport CIP activities at a situation of multilateral terrorist threat. Increasing of the protection capacity of key CIP objects in. София, България, България, 2013, pp. 504, ISBN 978-954-9255.
 8. Бенин, Н., И. Бенина. Франсоа Бонивар – затворникът от Шильон и „Шильонският затворник” от Джордж Байрон. Русе, GAIANA, 2016, ISBN 978-954-8633-88-8.
 9. Братанов Д., Р. Братанова. Определяне на преходните процеси при позициониране на манипулатор на робот за обезвреждане на взривове. София, България, БАН, 2013, стр. 111-163, ISBN 978-954-92552-7-0.
 10. Венелин Т. Практики и модели в социалната адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба, с потенциал и приложение за постигане на успешна заетост на уязвими групи на пазара на труда. Велико Търново, Годишник на Национален военен университет, 2016, ISBN 1312-6148.
 11. Венелин Т. Приложение на социалното програмиране в регулирането на социалното развитие: ефективни социални политики чрез насърчаване на социалната активност на човешкия ресурс. Годишник на Стопанска академия, Стопанска академия, 2015, ISBN xxxxx.
 12. Венелин Т. Практики и модели в социалната адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба, с потенциал и приложение за постигане на успешна заетост на уязвими групи на пазара на труда. Годишник на Национален военен университет, Национален военен университет, 2015, ISBN xxxxx.
 13. Венелин Т. Възможности за повишаване на ефективността на социалната адаптация на военнослужещи, освободени от военна служба. ВУАРР - Пловдив, сп.Ново знание, 2014, стр. 15, ISBN 2367-4598.
 14. Венелин Т., Е. Арабска. Състояние на националния пазар на труда и реализация на активните политики в България. Велико Търново, Годишник на Национален военен университет, 2016, ISBN 1312-6148.
 15. Венелин Т., Н. Ничев, С. Банков. Приложение на ефективната методика на разследване на корупцията сред полицейските служители в България. Велико Търново, Годишник на Национален военен университет, 2016, ISBN 1312-6148.
 16. Венелин Т., Н. Ничев, С. Банков. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕФЕКТИВНА МЕТОДИКА НА РАЗСЛЕДВАНЕ НА КОРУПЦИЯТА СРЕД ПОЛИЦЕЙСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ. Велико Търново, Национален военен университет, 2015, стр. 42, ISBN хххххххх.
 17. Венелин Т., С. Димитрова. Трансформациите на българския пазар на труда в годините на преход. ВУАРР - Пловдив, сп.Ново знание, 2014, стр. 30-48, ISBN 2367-4598.
 18. Димитров Л., Т. Тодоров, С. Вичев, Хр. Дограмаджиян, К. Иванов, В. Киров,. Справочен материал за режещите свойства и режимите на рязане на инструменти, изработени от бързорежеща стомана Р6А2М5. Русе, Печатна база на ВТУ, 1990, ISBN УДК 66.017.
 19. Иванов, И. Компютърно моделиране на непрекъснати среди. Русе, РУ “Ангел Кънчев” – Русе, 2004, стр. 120, ISBN 9547122576.
 20. СОТИРОВ, Б., ИВАНОВ, С. История и развитие на уредите за измерване на цилиндрични зъбни колела. Русе, Гаяна – Русе, 2014, стр. 31, ISBN 978-954-8633-45-1.
 21. Терзиев, В., Е., Арабска. Научный механизм решения проблем инновационного развития университетов посредством экономической социализации студентов. Создание комфортной среды социализации учащихся, студентов и учёных, Академия за иновации и устойчив, Академия за иновации и устойчивост – Пловдив, 2018, стр. 61-64, ISBN 978-619-7246-17-9.
 22. Терзиев, В., Е., Арабска, В., Банабакова. Социально-экономическое положение незащищённых слоёв населения. Создание комфортной среды социализации учащихся, студентов и учёных, Академия за иновации и устойчив, Академия за иновации и устойчивост – Пловдив, 2018, стр. 87-89, ISBN 978-619-7246-17-9.
 23. Терзиев, В., Е., Арабска, В., Банабакова, М., Игнатова, Э., Ковалёв. Влияние творчества Г. В. Свиридова на качество социализации студенческой молодёжи. Создание комфортной среды социализации учащихся, студентов и учёных, Академия за иновации и устойчив, Академия за иновации и устойчивост – Пловдив, 2018, стр. 71-80, ISBN 978-619-7246-17-9.
 24. Терзиев, В., Е., Арабска, В., Банабакова, М., Игнатова, Э., Ковалёв. Проблемы и перспективы развития дошкольного отделения детского дома. Создание комфортной среды социализации учащихся, студентов и учёных, Академия за иновации и устойчив, Академия за иновации и устойчивост – Пловдив, 2018, стр. 33-42, ISBN 978-619-7246-17-9.
 25. Терзиев, В., Е., Арабска, В., Банабакова, Э., Ковалёв. Болгарско-Российское сотрудничество в области проектирования и реализации международных сетевых образовательных программ. // Создание комфортной среды социализации учащихся, студентов и учёных, Академия за иновации и устой, Академия за иновации и устойчивост – Пловдив, 2018, стр. 65-69, ISBN 978-619-7246-17-9.
 26. Терзиев, В., Е., Арабска, В., Банабакова, Э., Ковалёв. Влияние Китайско-Российско-Болгарского экономического сотрудничества на качество социализации молодёжи. Создание комфортной среды социализации учащихся, студентов и учёных, Академия за иновации и устойчив, Академия за иновации и устойчивост – Пловдив, 2018, стр. 51-56, ISBN 978-619-7246-17-9.
 27. Терзиев, В., Е., Арабска, В., Банабакова, Э., Ковалёв. Межведомственное Российско-Болгарское взаимодействие как фактор социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Создание комфортной среды социализации учащихся, студентов и учёных, Академия за иновации и устойчив, Академия за иновации и устойчивост – Пловдив, 2018, стр. 19-28, ISBN 978-619-7246-17-9.
статии
 1. Abate G., D. Perez, D. Martinez Krahmer, R. Bigot, R. Radev. Forja en caliente en matriz cerrada: Influencia del flash y el peso del material de partida sobre la fuerza de conformado y el llenado de la matriz.// Técnica y tecnología, 2017, No 49, pp. 22-28, ISSN 2462-6090.
 2. Angelov Y. A. Multicriteria Optimization of Metal Cutting Machine's Main Drive.// Mechanika z. 80, 2010, No NR 274, pp. 7-13, ISSN 0209-2689.
 3. Angelov Y., I. Draganov. Some guidance in the designing of a roller for the automotive testers.// Transport problems, 2018, No Vol. 13, Iss, pp. 97-108, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.205 /2107, Scimago Institutions Rankings)
 4. Aprahamian B., V. Zaharieva, M. Nikolova. Nanostructured sintered metal electrical contacts - types, production technologies, properties and application.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2014, No 14, pp. 165-168, ISSN 1313-8995.
 5. Aprahamian B., Zaharieva V., Nikolova M., A. Gaydardzhiev. Multilayered Nanostructured PVD Coatings Deposited on Electrical Contacts – Structure and Properties.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2013, No 13, pp. 177-180, ISSN 1313-8995.
 6. Aprahamian B., Zaharieva V., Nikolova M., A. Gaydardzhiev. Influence of the Nanostructured Multilayered Architecture on the Mechanical Properties of TiN-type Coatings.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2013, No 13, pp. 173-176, ISSN 1313-8995.
 7. Arnaudov B, S. Evtimova. P. Docheva, I. Dermendjiev, G. Vassilev. Electrical properties of CuInSe2 Films Deposited by DC Magnetron Sputtering.// Annual School Lectures, 1999, No 2, pp. 26-30
 8. Atanasov Ivo, Desislava Atanasova. Genetic Algorithms as a Toolkit for Automated Technological Design in CAD/CAM Environment.// Knowledge Based Automated Software Engineering (KBASE) (book), 2012, No 1, pp. 153-162, ISSN 978-1-4438-3771-2.
 9. B. Aprahamian, M. Marinova, J. Argirov, M.Nikolova, E.Yankov, V.Zaharieva. IMPROVEMENT OF THE PERFORMANCE OF ELECTRICAL BUSBARS BY APPLICATION OF MAGNETRON SPUTTERED COATINGS.// Nanoscience & Nanotechnology: Nanostructured materials application and innovation transfer, 2018, No 18 (2), pp. 14-18, ISSN 1313-8995.
 10. B. B. Sakakushev, M. L. Kokalarov, S.D. Parvanov. PERSPECTIVES FOR THE APPLICATION OF THE PHOTOGRAPMETRIC METHOD FOR LARGE-SCALE DETAILS AND STRUCTURES..// 28th INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM METROLOGY AND METROLOGY ASSURANCE 2018, 2018, No 28, pp. 160 - 162, ISSN ISSN 1313-9126.
 11. Baltov A., C. Kouyumdgiev, N. Stancheva, I. Ivanov. On the Modelling of the Sliding Friction Process Between Elastic Solids in the Presence of a Thin Contact Interlayer.// Journal of Theiretical and Applied Mechanics, 1998, No 2, pp. 88-95
 12. Belev, Stefan, Miroslav Penchev. Simulation Model of coremaking plant..// Technological Developments in Networking, Education and Automation, 2010, No 1, pp. 247-251, ISSN 9048191505.
 13. Bencheva, N., V., Terziev, M., Tepavicharova, T., Stoeva, E., Arabska. The role of social entrepreneurship for rural development.// Agricultural Sciences, Agricultural University– Plovdiv, 2017, No 9.21, pp. 89-98, ISSN 1313-6577.
 14. Benina I. G. The “Normal” Dursleys and the “Abnormal” Harry: The Binary Opposition “Normality” – “Abnormality” in the Text of the Harry Potter Series in Comparison with its representations in Fairy Tales..// Вестник современной науки, 2015, No 1, pp. 68 – 75, ISSN 2410-2563.
 15. Benina Iliyana. Representations of Knowledge – Ignorance Binary Opposition in the Text of the Harry Potter Series by J. K. Rowling and in Fairy Tales. International Journal of Language & Literature..// International Journal of Language and Literature, 2015, No 3(1), pp. 128-136, ISSN 2334-2358.
 16. Bilge T., A. R. Motorcu, Al. Ivanov. OPTIMIZATION OF DRILLING PARAMETERS FOR DIMENSIONAL ACCURACY IN DRILLING OF COMPACT LAMINATE COMPOSITE USING GRAY RELATIONAL ANALYSIS.// SDU International Journal of Technological Sciences, 2017, No Vol. 9, №2, , pp. 1-22, ISSN 1309-1220.
 17. Bilge T., Motorcu A.R., Ivanov A. Evaluation of the Delamination Factor for Drilling of Compact Laminate Composite Material with Tungsten Carbide Tools.// Pamukkale University Journal of Engineering Sciences. Web of Science, 2017, No 23 (4), pp. 427-436, ISSN 13007009/21475881.
 18. Bilge T., Motorcu A.R., Ivanov A. Multi-Objective Optimisation of Drilling Parameters for Dimensional Accuracy in Drilling of Compact Laminate Composite Using Taguchi Based Grey Relational Analysis.// Gazi University Journal of Polytechnic, 2016, No Evaluation_o
 19. Bogdanova, M., V., Terziev. The academic capitalism and the new business model of the universities.// Knowledge International Journal Scientific August, 2019, 2019, No 33.1, pp. 33-40, ISSN ISSN 1857-923X.
 20. Bohos АPRAHAMIAN, Vanya ZAHARIEVA, Мaria NIKOLOVA, Meline APRAHAMIAN. Electrical wear and transient resistance of contact rivets of electrical apparatus covered with nanostructured multilayer coatings of Ti/TiN typе.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2017, No 17, pp. 36-39, ISSN 1313-8995.
 21. Bohos АPRAHAMIAN, Мaria NIKOLOVA, Vanya ZAHARIEVA, Emil YANKOV. Protective TiN Coatings Deposited on Copper and Aluminum Medium Voltage Busbars of Electrical Distribution Boards.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2016, No 16, pp. 44-46, ISSN 1313-8995.
 22. Bratanov Daniel, Rumyana Bratanova. Measurement of the suspension effect towards the gripper positioning in mobile robot’s manipulator.// Global Virtual Conference 8-12 April 2013, 2013, No 3, pp. 539 – 543, ISSN 978-80-554-0649-7.
 23. Can, H., V., Terziev. Climate change effect on energy production index.// Годишник на НВУ „Васил Левски” 2017 година, 2017, No ., pp. 68-73, ISSN ISSN 1312-6148.
 24. Can, H., V., Terziev. The relation between the migration, population aging, labor force productivity and economic growth: an analysis for Bulgaria.// Годишник на НВУ „Васил Левски” 2017 година, 2017, No ., pp. 74-83, ISSN ISSN 1312-6148.
 25. Can, H., V.,Terziev. The relationship economic growth and information technologies.// Годишник на НВУ „Васил Левски” 2016 година, 2016, No ., pp. 5-10, ISSN ISSN 1312-6148.
 26. Can, H., V.,Terziev. The challenges and prospects of mice industry: the case of Balkan countries.// Годишник на НВУ „Васил Левски” 2016 година, 2016, No ., pp. 11-20, ISSN ISSN 1312-6148.
 27. Charmeux, J.-F., Minev, R., Dimov, S., (...), Minev, E., Harrysson, U. Benchmarking of three processes for producing castings incorporating micro/mesoscale features with a high aspect ratio.// Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2007, No 221(4), pp. 577-589, ISSN 0954-4054. (SJR rank: 0.68 /2012, Scopus)
 28. Cheshankov, B.I., V.S. Bozdouganova, I.V. Ivanov, V.G. Vitliemov. Multi-objective Motion Synthesis of a Rolling Sphere in a Rectilinear Chute-conveyor with Transformed Dry Friction.// TECHNISCHE MECHANIK, Vol. 32, 2012, No 6, pp. 684-697, ISSN 0232-3869.
 29. Cheshankov, B.I., V.S. Bozdouganova, I.V. Ivanov, V.G. Vitliemov. Multi-objective motion synthesis of a rolling sphere in a rectilinear chute-conveyor with transformed dry friction.// TECHNISCHE MECHANIK, 2012, No Vol. 32, No., pp. 684-697, ISSN 0232-3869.
 30. Christov S.H., M. Ts. Trifonov, S. I. Raevska. About the Severity of some Cold - Cracking Welding Tests.// . Journal of Materials Science and Technology, 1998, No 1, pp. 56 - 63, ISSN -.
 31. Danev Pl. S., Balcheva M., Nikolova M. Pl. Оxy-carbonitration in vacuum of High-Strenght Ferrito-Perlite Cast Iron GGG 50.// Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv, “Fundamental Sciences and Applications”,, 2009, No Vol. 14, pp. 97-103
 32. Danev, P., D.D.Gospodinov. Influence of cooling medium and cooling conditions on hardness and distortions after steel quenching.// International Journal of Microstructure and Materials Properties, 2016, No 11 (3-4), pp. 162-173, ISSN 1741-8410. (SJR rank: 0.244 /2015, Scopus)
 33. Dikova Ts., M. Nikolova, E. Yankov. ADHESION ANALYSIS OF TITANIUM OXIDE NANOCOATINGS ON TITANIUM SURFACE.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "MATERIALS SCIENCE. NON-EQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS", 2016, No 2, pp. 46-51, ISSN 2367-749X.
 34. Dikova, Ts., D. Tsaneva, M. Ilieva, N. Panova, B. Galunska. Investigation of the Electro-Chemical Corrosion of Laser Melted Layers of Stainless Steel in Articial Saliva.// Advances in Materials and Processing Technologies, 2015, No 1, ISSN 2374-068X (Print).
 35. Dimitar Dimitrov, Tamas Szecsi. Machining accuracy on CNC lathes under the lack of unity of the process and design data.// PROCEDIA CIRP, 2016, No VOLUME 41, pp. 824-828, ISSN 2212-8271. (Impact factor: 0.725 /2018, Elsevier)
 36. Dimitar, K., V, Terziev. Behavioral economics: development, condition and perspectives.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III, 8, pp. 413-423, ISSN 2411-183X.
 37. Dimitar, K., V., Terziev. Behavioural economics: development, condition and perspectives.// Business Economics, 2017, No Vol. 52, 4(2, pp. 387-409, ISSN 1554-432X. (Impact factor: 1.017 /2017, Business Economics)
 38. Dimitrov D. ANALYSIS OF ACCURACY OF COORDINATE MEASUREMENTS WITH 3D TOUCH PROBE OF MACHINING CENTERS.// International Journal - Institute of Knowledge Management, 2016, No 13.1, 2016, No 13.1, pp. 321-326, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal)
 39. Dimitrov D. AUTOMATIC SELECTION OF PROCESING WITH LESS ERROR IN THE POSITIONING OF MACHNINIG CENTERS.// International Journal - Institute of Knowledge Management, 2016, No 13.1, pp. 327-332, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal)
 40. Dimitrov D. COMPENSATION OF SYSTEMATIC ERRORS OF 3D TOUCH PROBE USING A TOUCH SIGNAL.// International Journal - Institute of Knowledge Management, 2016, No 13.1, pp. 349-354, ISSN ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal)
 41. Dimitrov D., Geotgiev I.,Karachorova V. METHOD FOR TECHNOLOGY PROCESS CONTROL OF ALIGNMENT TO MACHINING CENTER WITH TWO SPINDLES.// INTERNATIONAL JOURNAL for sciense, technics and innovations for the industrtry, 2017, No 4, pp. 174-177, ISSN ISSN PRINT1313-02.
 42. Dimitrov D., Malchev N.,Karachorova V. RESEARCH THE ACCURACY OF THE GROUP APPROACH FOR RAPID DETERMINATION COST OF THE MACHINING PRODUCT.// INTERNATIONAL JOURNAL for sciense, technics and innovations for the industrtry, 2017, No 3, pp. 121-122, ISSN ISSN PRINT1313-02.
 43. Dimitrov D., V.Karachorova, V.Mihov, T.Szecsi. Investigating the possibilities of compensating systematic errors of three-coordinate touch probes using contact signal.// Elsevier, Procedia Manufacturing, 2017, No Volume 13, pp. 450-457, ISSN ISSN: 2351-9789. (Impact factor: 0.76 /2017, www.resurchifg.com)
 44. Dimitrov, D., Karachorova, V., Szecsi, T. Accuracy and reliability control of machining operations on machining centres.// Key Engineering Materials, 2014, No Volume 615, pp. 32-38, ISSN 1013-9826. (Impact factor: 0.39 /2015, Researchgate)
 45. Dimitrov, D., Karachorova, V., Nenov, G. Research the possibilities of the method for determining the Tolerances in geometric precision of machining center.// Internacional journal for science, technics and inovations for the industry, 2017, No 3, pp. 118-120, ISSN 1313.
 46. Dimitrov, D., Karachorova, V., Szecsi, T.,. System for Controlling the Accuracy and Reliability of Machining Operations on Machining Centres.// Procedia Engineering, 2013, No 63, pp. 108-114, ISSN 18777058. (Impact factor: 0.47 /2012, Researchgate)
 47. Dimov S., E. Brousseau, R. Minev, S. Bigot. Micro and Nano Manufacturing: Challenges and Opportunities.// IMEchE Part C, Journal of Mechanical Engineering Science, 2012, No 226, pp. 3-15, ISSN 20412983, 0954406. (SJR rank: 2 /2012, http://www.scimagojr.com/)
 48. Dinev G., P. Angelov. COMPUTER AIDED DESIGN AND PRODUCTION ANALYSIS OF VANE PUMP.// RECENT, 2014, No 15, pp. 170-174, ISSN 1582-0246.
 49. Dinev G., P. Angelov, E. Chalakova. Virtual Analysis of Manufacturability of Vane Pumps.// Applied Mechanics and Materials, 2014, No 555, pp. 479-484 (SJR rank: 0 /2014, Scimago Journal and CountryRank)
 50. Dobrev, D., D. Tzaneva, S. Grudeva. Texture of silver films obtained by flash evaporation in vacuum on glass.// Comptes rendus de l’Academie Bulgare des Sciences, 1986, No V. 39, 5, pp. 67-69
 51. Dobrev, V., S. Stoyanov, A. Dobreva. Design, Simulation and Modal Dynamics of Gears and Transmissions. "International Conference on Gears 2015”, VDI-Bericht 2255, Munich.// VDI-Bericht 2255, 2015, No 3, pp. 695 - 707, ISSN 978-3-18-092255-3.
 52. Docheva P, A. Shopov. ITO films deposited by reactive D.C. Magnetron Sputtering using argon-oxygen-hydrogen atmosphere.// Известия на СУ – Русе, 2002, No 3, pp. 83-90
 53. Draganov I., D. Gospodinov. Experimental data and simulation by the finite element method of the cylindrical steel shaft quenching in water.// International Scientific Journal, 2018, No Year IV, 3, pp. 96-98, ISSN 2367-749X.
 54. Duminica D., B. Popescu, T. Gueorguiev, C. G. Alionte, H.Pop, Gh. Popescu, A.Battistuta. Euro-QLIO, an opportunity for education and professional development in quality, metrology and logistics.// Revista Română de Mecanică Fină, Optică şi Mecatronică, 2010, No 38, ISSN 1584-5982.
 55. E. H. Yankov and M. P. Nikolova. Orientation of the Digital Model for SLA 3D Printing and Its Influence on the Accuracy of the Manufactured Physical Objects for Micro- and Nano Technologies.// Materials Design and Applications II. Advanced Structured Materials, vol 98. Springer, Cham, 2018, No 98, pp. 283-291, ISSN 978-3-030-02257-0. (SJR rank: 0.19 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100222542&tip=sid&clean=0))
 56. Edneral N, Minev R., Kirko V., Panteleeva D. Structure and Properties of Amorphous Metallic Alloys Produced by Shock-Wave Compacting.// Soviet Metallurgy and Metal Ceramics, 1992, No 31(5), pp. 426-429, ISSN 0038-5735.
 57. Elkaseer A., S. Dimov, K. Popov, R. Minev. Tool Wear in Micro-Endmilling: Material Microstructure Effects, Modeling, and Experimental Validation.// Journal of Micro and Nano-Manufacturing, 2014, No 2(4), ISSN 2166-0468. (SJR rank: 1 /2018, SCOPUS)
 58. Elkaseer A., S.Dimov, K.Popov, M.Negm, R.Minev. Modeling the Material Microstructure Effects on the Surface Generation Process in Microendmilling of Dual-Phase materials.// Jourmal of Manufacturing Science and Engineering, 2012, No 134(4), pp. 044501-1 to 044501-1, ISSN 15288935, 1087135. (SJR rank: 1 /2012, http://www.scimagojr.com/)
 59. Eng. M. Angelova Prof. V. Grigorov. METHODOLOGY FOR IDENTIFICATION OF TRAINING COURSES EXPENDITURE BY STRUCTURAL DEPARTMENTS.// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, 2018, No 57
 60. Erkul H., O. Okcu, T. Bilge. A STUDY ON EDUCATION OF FURNITURE DECORATION IN ÇANAKKALE VOCATIONAL COLLEGE.// Mesleki Bilimler Dergisi (MBD), 2014, No 1(1), pp. 8 – 17, ISSN 2146-7420.
 61. F.M. Mwema, E.T. Akinlabi, O.P. Oladijo, Maria P. Nikolova, Emil H. Yankov. Microstructure and mechanical characterization of aluminum thin films on steel substrates.// Materials Today: Proceedings, 2019, No 18, pp. 2415–2421 (Impact factor: 1.09 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/21100370037?origin=resultslist)
 62. Ferdinandov N. V., D. D. Gospodinov, M. D. Ilieva, R. H. Radev. Mechanical properties of arc welded in vacuum Ti-6Al-4V alloy.// Proceedings of ICAMS 2018, 2018, No 7, pp. 319 - 324, ISSN 2068-0783.
 63. Ferdinandov N. V., D. D. Gospodinov, M. D. Ilieva, R. H. Radev. Structure and pitting corrosion of Ti-6Al-4V alloy and Ti-6Al-4V welds.// Proceedings of ICAMS 2018, 2018, No 7, pp. 325-330, ISSN 2068-0783.
 64. FERDINANDOV N., D. GOSPODINOV, St. DIMITROV. Welding of Titanium and Titanium Alloys with Hollow Cathode Arc in Vacuum.// International Journal “NDT Days”, 2019, No Volume II, pp. 519-527, ISSN 2603-4018.
 65. Ferdinandov N.V., D.D. Gospodinov. Hardfacing of metal-cutting tools by arc welding in vacuum.// Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2020, No 2 (99), pp. 49-56, ISSN 1734-8412. (SJR rank: 0.272 /2019, https://www.scimagojr.com)
 66. Gagov V., B. Tomov, R. Radev, E. Yankov. About the sheet metal testing by hydraulic bulging.// International Journal of Microstructure and Materials Properties, 2009, No 6, pp. 640-648, ISSN 1741-8410. (Impact factor: 0.32 /2009, Inderscience Enterprises Ltd.)
 67. Gagov V., D.-S. Comsa. Methods for mechanical and technological testing of sheet materials.// Машиностроителна техника и технологии, 2003, No 4, pp. 53-58, ISSN 1312-0859.
 68. Gagov V., R. Radev, M. Stanoeva, D. Gospodinov, E. Yankov. Some backgrounds of obtaining ultrafine grained metals by severe plastic deformation.// Машиностроене и машинознание, 2011, No 14, pp. 61-65, ISSN 1312-8612.
 69. Galin R. G., Biryukov A. I., Zakharyevich D. A., Batmanova T. V., Yankov E., Fisckuchev S. CORROSION PROPERTIES OF DIFFUSIONAL ZINC COATINGS OBTAINED BY NANOGALVANIZING.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "MATERIALS SCIENCE. NON-EQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS", 2017, No 3, pp. 165-166, ISSN 2367-749X.
 70. Galin R.1, Zakharievich D., Yankov E., Fisckuchev S., Semenov V. MECHANICAL PROPERTIES OF STEELS WITH DIFFUSIONAL ZINC COATING OBTAINED BY NANOGALVANIZING PROCESS.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS.", 2017, No 8, pp. 417-420, ISSN 1313-0226.
 71. Georgiev N., C. Kouyumdjiev. Analytical Modeling for Bend Stress Relaxation Tests Facilitating the Identification of Creep Parameters.// Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2005, No 35, pp. 19-28, ISSN 0861-6663.
 72. Georgiev N., C. Kouyumdjiev, D. Tatchev, S. Armyanov. Isothermal Investigation of Stress Relaxation in Metallic Glass Co58Ni10Fe5B16Si11.// Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2003, No 33, pp. 53-60, ISSN 0861-6663.
 73. Georgieva T., Tz. Gueorguiev, S. Kadirova, B. Evstatiev, N. Mihailov. Analysis of using digital learning materials in engineering laboratory courses.// Journal of Engineering Studies and Research, 2018, No 24(1), pp. 24-29, ISSN 2068-7559.
 74. Georgieva, N., Petrov, P. About the accuracy of the shape and dimensions of the hydraulic cylinders machined through the combined tools for surface plastic deformation.// International Journal of Modern Manufacturing Technologies, 2019, No 11(2), pp. 31-36, ISSN 2067-3604. (Impact factor: 0.88 /2019, https://www.ijmmt.ro/)
 75. Georgieva, N., Petrov, P., Karshakov, M., Zlatev, Z.,. A study of precision in turning external cylindrical surfaces with movable two-blade block.// Engineering Review, 2019, No 39(2), pp. 205-212, ISSN 1849-0433. (SJR rank: 2 /2018, http://er.riteh.hr/index.php/ER)
 76. Gospodinov D. D., N. V. Ferdinandov, M. D. Ilieva, R. H. Radev, St. P. Dimitrov. Welding of Grade 1 titanium by hollow cathode arc discharge in vacuum.// Proceedings of III International Scientific Conference Industry 4.0, 2018, No 1, pp. 39 - 41, ISSN 2535-0153.
 77. Gospodinov D., M. Nikolova, P. Danev. Influence of External Factors on the Cooling Ability of Vacuum Quenching Oils.// АSTM International, Materials Performance and Characterization, Advances in Methods; Quenchants, and Equipment for Hardening Steel, 2014, No Vol. 3, pp. DOI: 10.1520/MPC2013, ISSN 2165-3992. (SJR rank: 0.123 /2014, http://www.scimagojr.com)
 78. Grigorov V., B. Sakakushev, S. Kostadinov. RELATIVEMENT À LA VARIANTE CONSTRUCTIVE DU BLOC-SEMELLE MOBILE QUI A DES PROPRIÉTÉS ÉLASTIQUES ET DONT DES COUTEAUX À CHARIOTER ONT UN DÉPLACEMENT AXIAL.// Сп. Извесия на Съюза на учените - Сливен, 2006, No том 11, кн. , pp. 36 - 39, ISSN 1311 - 2864.
 79. Grigorov V.I., M.K.Karshakov. Shaping the distribution of plastic deformation the degh surface plastic deformation by means of tools employing once – only or periodic radial feeding.// Journal of Materials processing technology, 1995, No 2, pp. 385-387
 80. Grigorov W., B. Sakakushev, S. Kostadinov. INFLUENCE OF THE ELASTIC DEFORMATIONS IN A MOBILE BLOCK WITH TWO OPPOSITE CUTTING ELEMENTS WHEN MACHINING SHAFTS.// Journal of Materials Processing Technology, 2006, No 17, pp. 185 - 189
 81. Grigorov, V. I. . About the non-identity of the technological impact upon its repeat realization in the case of SPD. , – ,.// Journal TEHNOMUS: New Technologies and Products in Machine Manufacturing Technologies, 2013, No № 20, pp. pp.70-73, ISSN 1224-029Х.
 82. Grigorov, V. I., M. K. Karshakov, S. I. Savov, V. V. Vasilev. Neutralising the influence of spread on the diameter of processed holes by means of surface plastic deformation.// Journal of Materials Processing Technology, 1999, No 87, pp. 64-68
 83. Gueorguiev Tz. K. An Updated Model for Optimization of Quality Management Systems’ Documentation.// Prospects for development of education and science: Collection of scientific articles, 2016, No 1, pp. 273-276, ISSN 978-617-7214-28-0.
 84. Gueorguiev Tz. K. Social Responsibility as a Key Performance Indicator for the Quality of Educational Processes.// Journal of Thermal Engineering, 2015, No 1, pp. 35-41, ISSN 2148-7847.
 85. Gueorguiev Tz., B. Sakakushev. Current Advances in the Standardization of Management Systems.// Journal of Thermal Engineering, 2016, No 6, pp. 971-977, ISSN 2148-7847.
 86. Gueorguiev Tz., M. Krasteva. Social Responsibility as a Means for the Sustainable Development in the Lower Danube River Basin.// Journal of Danubian Studies and Research, 2014, No 1, pp. 52-62, ISSN 2284-5224.
 87. Gueorguiev Tz., N. Dimitrova. The Latest Trends in the Standardization of Automotive Quality Management Systems.// International Journal 'Knowledge, 2017, No 16.1, pp. 443-449, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
 88. Gueorguiev, Tz. K., Tonev, D.H, Sotirov, B.S. SIPOC Diagrams- a Solution for Leaner Management Systems.// Материалы X международной научно-практической конференции, 2013, No 10, pp. 36-42, ISSN 978-5-91891-349-9.
 89. Gueorguiev, Tz., B. Sakakushev, N. Dimitrova. Risk Management in the Automotive Industry.// Journal of Thermal Engineering, 2017, No 4, ISSN 2148-7847.
 90. Gueorguiev, Tz.K., Parvanov, S.D., Sotirov, B.D., Tonev, D.H. Quality costs associated with production of spheroidal graphite iron.// Науково-виробничий журнал Метрологiя та прилади, 2014, No 1, pp. 10-12, ISSN 2307-2180.
 91. Haralanova T.,M.Ilieva, C.Girginov. A STUDY ON THE CORROSION OF MILD STEEL IN A SOLUTION WITH ADDED ORGANIC COMPOUND.// proceedings volume 55 book 10.1. chemical technologies, 2016, No 10.1., pp. 68-73, ISSN 1311-3321.
 92. Hristova M., E.Yankov, N.Tontchev. Comparative Analysis of Models DSAT-16 and MOTP_VTU to Calculate the Properties of the Layer in the Welding Area.// IINTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS.", 2016, No 10, pp. 21-24, ISSN 1313-0226.
 93. ILIEV S., R. MINEV, N. FERDINANDOV. Possibilities and Limitations of Modern Technologies and Equipment for Welding in a Protective Gas Environment.// International Journal “NDT Days”, 2019, No Volume II, pp. 528-534, ISSN 2603-4018.
 94. Implementation of the strategy card in the system of military education. Terziev, V., M., Georgiev, N., Nichev, D., Solovev, P., Bogdanov.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, Vol. VI, Issue 17, August, 2020, 2020, No 6 (17), pp. 168-177, ISSN ISSN: 2411-1821.
 95. Ivanov A., Ivanova M., Anchev A. Mathematical Models Incorporated in a Digital Workflow for Designing an Anthropomorphous Robot.// Cybernetics and Automation Control Theory Methods in Intelligent Algorithms, 2019, No 986, pp. 306-314, ISSN 978-3-030-19812-1. (SJR rank: 0.174 /2018, Scopus)
 96. Ivanov Al., G. Ivanova, K. Krastev. An Interactive Learning Tool for Measuring of Disk Type Gear Shaper Cutters.// Machines, Technologies, Materials, 2013, No 3, pp. 44-47, ISSN 1313-0226.
 97. Ivanov I. V. T. Sadowski D. Pietras. Crack propagation in functionally graded strip under thermal shock.// European Physical Journal: Special Topics, 2013, No 222, pp. 1587-1595 (Impact factor: 0.801 /2012, Scopus)
 98. Ivanov I., D. Velchev, M. Todorov. Modeling Of Laminated Glasses For Finite Element Analysis.// Challenges in Higher Education & Research in the 21st Century, 2004, No 2, pp. 260-263, ISSN 954-580-158-1.
 99. Ivanov I., A. Tabiei. Flexible woven fabric micromechanical material model with fiber reorientation.// Mechanics of Advanced Materials and Structures, 2001, No 9, pp. 37-51, ISSN 1537-6494.
 100. Ivanov I., A. Tabiei. Loosely woven fabric model with viscoelastic crimped fibers for ballistic impact simulations.// International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2004, No 61, pp. 1565-1583
 101. Ivanov I., A. Tabiei. Collapsible shell finite element for composite materials.// Finite Elements in Analysis and Design, 2003, No 39, pp. 343-354
 102. Ivanov I., A. Tabiei. Three-dimensional computational micro-mechanical model for woven fabric composites.// Composite Structures, 2001, No 54, pp. 489-496, ISSN 0263-8223.
 103. Ivanov I., D. Velchev, N. Georgiev, I. Ivanov, T. Sadowski. A plate finite element for modelling of triplex laminated glass and comparison with other computational models.// Meccanica, 2016, No 51 (2), pp. 341-358, ISSN 0025-6455. (Impact factor: 1.828 /2016, Springer)
 104. Ivanov I., D. Velchev,N. Penkova, K. Krumov, V. Iliev. Stress analysis of insulating glass units under transient thermal loadings.// Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 2018, No 53 (6), pp. 1095-1102, ISSN 13147471. (SJR rank: 0.331 /2017, Scimago Lab)
 105. Ivanov I.V. , T. Sadowski. Micromechanical material model of wooden veneers for numerical simulations of plywood progressive failure.// Key Engineering Materials, 2009, No 399, pp. 169-176
 106. Ivanov I.V. T. Sadowski, M. Filipiak, M. Knec. Experimental and numerical investigation of plywood progressive failure in CT tests.// Budownictwo I Architektura (Wydawnictwa Uczelniane, Lublin), 2008, No 2, pp. 79-94
 107. Ivanov I.V., Svetlana Paskaleva. Blank-holder force optimization for improving the stability of deep drawing.// RECENT (Rezultatele Cercetarilor Noastre Tehnice). University of Transilvania, Brashov, 2009, No 10, pp. 32-38, ISSN 1582-0246.
 108. Ivanov I.V., T. Sadowski. Numerical modelling and investigation of plywood progressive failure in CT tests.// Computational Material Science, 2009, No 45, pp. 729-734
 109. Ivanov V., Al. Ivanov. Rolling of rotationally shaped surfaces with tangential feeding of blanks. Force characteristics. Part 2.// Journal for Technology of Plasticity, 2004, No Volume 29, N, pp. 67– 76, ISSN 0354-3870.
 110. Ivanov V., Al. Ivanov. Rolling of rotationally shaped surfaces with tangential feeding of blanks. Kinematics and output. Part 1.// Journal for Technology of Plasticity, 2003, No Volume 28, N, pp. 109 – 120, ISSN 0354-3870.
 111. Ivanov, I. V. Finite Element analysis and modelling of Active Fibre Composites including damages.// Computational Materials Science, 2011, No 50, pp. 1276-1282
 112. Ivanov, I. V. Analysis, modeling, and optimization of laminated glasses as plane beam.// International Journal of Solids and Structures, 2006, No 43, pp. 6887–6907, ISSN 0020-7683.
 113. Ivanov, I.V. Mesh sensitivity of strain localization in finite element impact simulations of strain-softening composite materials models.// Механика на машините, 2002, No 46, pp. 50-53, ISSN 0861-9727.
 114. Ivelin V. Ivanov, Tomasz Sadowski. Numerical investigation of laminated glass impact.// ASPECTS OF FRACTURE AND CUTTING MECHANICS OF MATERIALS, 2010, No 1, pp. 81-87, ISSN 978-83-62025-08-4.
 115. Jordanova S.Koleva. DEFINING THE GEOMETRICAL ACCURASY OF INSTRUMENTAL DATUM SURFACES OF CNC LATHES.// «Актуальная наука», Международный научный журнал, 2018, No 10 (15), pp. 30-35, ISSN 2587-9022.
 116. K. Kannan, D Radhika, M.P. Nikolova, K.K. Sadasivuni, H. Mahdizadeh, U. Vermae. Structural Studies of Bio-Mediated NiO Nanoparticles for Photocatalytic and Antibacterial Activities.// Inorganic Chemistry Communications, 2020, No 107755 (Impact factor: 1.82 /2019, https://www.scopus.com/sourceid/25267?origin=resultslist)
 117. K. Kannan, D Radhika, M.P. Nikolova, V. Andal, K.K. Sadasivuni, S.K. Lakkaboyana. Facile microwave-assisted synthesis of metal oxide CdO-CuO nanocomposite: photocatalytic and antimicrobial enhancing properties.// Optik, 2020, No in press (Impact factor: 1.914 /2019, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=110152&tip=sid)
 118. K. Karthik, Maria P. Nikolova, Anukorn Phuruangrat, S. Pushpa, V. Revathi & M. Subbulakshmi. Ultrasound-assisted synthesis of V2O5 nanoparticles for photocatalytic and antibacterial studies.// Materials Research Innovations, Taylor&Francis, 2019, No in press (SJR rank: 0.19 /2018, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=20536&tip=sid&clean=0)
 119. K. Karthik, Maria P. Nikolova, Anukorn Phuruangrat, S. Vijayalakshmi, Hakimeh Mahdizadeh, D. Radhika, Adaeze A. Ojiaku, A. Rherari, V. Revathi, Urvashi Verma. Microwave-assisted bioengineered CdS nanoparticles for photocatalytic and biological applications.// Catalytica, 2019, No 1 (1), pp. 40-50
 120. Karshakov, M. Researching the behaviour of movable two-cutter blocks in case of skiving apertures.// MECHANIKA-2009 , Technologija,Kaunas, 2009, No 4
 121. Karthik Kannan, D. Radhika, Maria P. Nikolova, Kishor Kumar Sadasivuni & Namitha R. Structural and functional properties of rare earth-based (NiO-CGO) nanocomposite produced by effective multiple doping approach via coprecipitation.// Materials Technology Advanced Performance Materials, 2020, No in press (Impact factor: 1.82 /2018, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=27301&tip=sid)
 122. Koleva S. M. Enchev T. Szecsi. Analysis of the Mechanical Deformations of Boring Tools.// Procedia Engineering (MESIC Manufacturing Engineering Society International Conference 2015), 2015, No 132, pp. 529-536, ISSN 1877-7058. (Impact factor: 0.73 /2015, ResearchGate)
 123. Koleva S. M. Enchev T. Szecsi. The Influence of the Mechanical Deformations on the Machining Accuracy of Complex Profiles on CNC Lathes..// Procedia Engineering (MESIC Manufacturing Engineering Society International Conference 2015), 2015, No 132, pp. 521-528, ISSN 1877-7058. (Impact factor: 0.73 /2015, ResearchGate)
 124. Koleva S., M. Enchev, T. Szecsi. Automatic dimension measurement on CNC lathes using the cutting tool.// Procedia CIRP, 9th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering - CIRP ICME '14, 2015, No 33, pp. 568-575, ISSN 2212 8271. (SJR rank: 0.725 /2018, Elsevier)
 125. Korijkov, Ts., Dogramadjian, E., SOTIROV, B. Methods and techniques implemented for control of measuring, inspection and test equipment.// Научни трудове на Русенския университет “А.Кънчев”, Русе, 2001, No 38, серия 4, pp. 62-68, ISSN 1311-3321.
 126. Kostadinov Ch., I. Peeva. Simulation modeling of RTM with parallel structure.// Journal of the technical University - Sofia Plovdiv Branch, 2019, No 1, ISSN 2603-459 X.
 127. Kostadinov V., М.Karshakov. Processing of the grooves through surface plastic deformation.// Mechanics 2008, Proceedings of the international Scientific Conference, Poland, Rzeszów, 2008, No 2, pp. 181-184
 128. Koukarenko E, G. Vassilev, N. Nancheva, P. Docheva, J. Tedenac, N.Freti. V. Shepelevich. Defects in Sb2-xBixTe3 foils.// Journal of Alloys and Compounds, 1999, No 287, pp. 239-242
 129. Kouymdjiev C., N.Stancheva. Validity of Theoretical Models for Determination of Stress in Coatings.// Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1993, No 2, pp. 115-121
 130. Kouyumdjiev C., N.Stancheva, M.Todorov. An examination of the State of Stress in Coated Flat pieces by the Finite element Method.// Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1992, No 1, pp. 92-107
 131. Kouyumdjiev, C.N., I.V. Ivanov, R.R. Tanov. Determination of stress in coatings by the bending strip method in the case of large displacements.// Surface and Coating Technology, 1999, No 113, pp. 113-119, ISSN 0257-8972.
 132. Kouyumdjiev, C.N., Ivanov, I.V. Mathematical Models of Thin Interlayer between Contacting Solids.// Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2001, No 31, pp. 78-86, ISSN 0204-6185.
 133. Kouyumdjiev, C.N., Ivanov, I.V. Determination of the Average Residual Stress in Orthotropic Elastic Coating by the Bending Strip Method.// Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1998, No 4, pp. 81-88, ISSN 0204-6185.
 134. Kouyumdjiev, C.N., P.E. Hovsepyan, I.V. Ivanov, R.R. Tanov. Determination of Stress in Isotropic Multilayer Thin Coatings.// Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1997, No 2, pp. 92-99, ISSN 0204-6185.
 135. L.A. Dobrzański, W. Kwaśny, Z. Brytan, R. Shishkov, B. Tomov. Structure and properties of the Ti + Ti(C,N) coatings obtained in the PVD process on sintered high speed steel.// • ARTICLE • Journal of Materials Processing Technology, 2004, No 157-158, pp. 312-316
 136. L.A.Dobrźanski, W.Kwasny, R.Shishkov, J.Madejski. Efect of The deposition parameters of the properties of the two-layer surface coatings obtained using magnetron sputtering.// Journalof Materials Processing Technology, 2001, No 113, pp. 493-501
 137. Lalev G., S.Dimov, J.Kettle, F van Delft, R.Minev. Data preparation for focused ion beam machining of complex three-dimentional structures.// J. of Engineering Manufacture (IMechE) Part B, 2007, No 222, pp. 67-76, ISSN 09544054, 2041297. (SJR rank: 2 /2007, http://www.scimagojr.com/)
 138. Latyshev, O., V., Terziev, E., Arabska. Scientific mechanism for solving problems of innovative development of universities through the economic socialization of students.// International Journal Of Applied And Fundamental Research, 2017, No 3
 139. Latyshev, О., V., Terziev, E., Arabska. Opportunities of university students’ socialization in contemporary world.// Knowledge – International Journal, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2017, No 18.1, pp. 37-45, ISSN 1857-923X.
 140. Liopo V, I. Liaushuk, Y. Auchynnikau, A. Sabutz, V. Sarokin, E. Yankov. Analysis of The Point Group of Diamond Crystal.// International Scientific Journal, Industry 4.0, YEAR I, ISSUE 6, 12-15.12.2018, Borovets, Bulgaria,, Scientific-Technical Union Of Mechanical Engineering,, 2018, No 3, pp. 319-322, ISSN 2534-8582.
 141. Liopo V., Liaushuk I., Auchynnikau Y., Sabutz A., Sarokin V., Yankov E. Debye’s temperature and dimensional border between macro – and nano states.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS.", 2019, No XIII, pp. 49-52, ISSN 1313-0226.
 142. Liopo V., Liaushuk I., Auchynnikau Y., Sabutz A., Sarokin V.,Yankov E. The maximal values of packing coefficient for particles with different forms.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS.", 2019, No 13, pp. 194-197, ISSN 1313-0226.
 143. Liopo V., S. Avdejchik, V. Struk, V. Sarokin, E. Yankov. The Geometrical Criterions of Nanoparticles.// Scientific Technical Union of Mechanical Engineering,, 2018, No 12, pp. 503-505, ISSN 1313-0226.
 144. Loukanov I. A., S. P. Stoyanov. Experimental Determination of Dynamic Characteristics of a Vibration-Driven Robot.// IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE), 2015, No 12 (3), pp. 62-73 (Impact factor: 1.485 /2014, African Quality Centre for Journals)
 145. Loukanov, I., S. Stoyanov. DESIGN AND CONSTRUCTION OF A GYROSCOPIC PROPULSION MECHANISM.// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, 2019, No 58
 146. Loukanov, I.A., V.G. Vitliemov, I.V. Ivanov. Dynamics of a Vibration-Driven One-way Moving Wheeled Robot.// IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering, Vol. 13, 2016, No 3, pp. 14-22, ISSN 2320-334X. (Impact factor: 1.753 /2012, http://iosrjournals.org/impact-factor.html)
 147. Loukanov, I.A., V.G. Vitliemov, I.V. Ivanov. Dynamics of a Mobile Mechanical System with Vibration Propulsion (VibroBot).// International Journal of Research in Engineering and Science (IJRES), Vol. 4, 2016, No 6, Ver. 3, pp. 44-51, ISSN 2320-9356. (Impact factor: 3.541 /2015, http://www.ijres.org/)
 148. Loukanov, I.A., V.G. Vitliemov, I.V. Ivanov. Multi-criteria Identification of VibroBot Dynamic Characteristics.// IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN), Vol. 6, 2016, No 7, Ver. 1, pp. 26-35, ISSN 2278-8719. (Impact factor: 1.645 /2012, http://www.aqcj.org/ej.html)
 149. Luisetto, M., O., Latyshev, V., Terziev, T., Almaliky, B., Arnout, A., Barman, K., Edbey, M, Georgiev, G, Ibrahim, A, Khatib, P., Latysheva, V., Massara, D., Monte-Serrat. Climate Change, Pollution and Related Effect in Some Neurological Condition like Autism Spectrum Disorders and Related Pathology. A Sociological Neuro Toxicological Analisys: State Of Evidence.// Open Access Journal of Public Health, 2019, No 2(4), ISSN ISSN: 2637-7713.
 150. M Ormanova, M Nikolova, V Angelov and P Petrov. Investigation of the microstructure and the thermal processes in a Ti6Al4V alloy surface-modified by scanning electron beam.// Journal of Physics: Conference Series, 2020, No 1492, pp. 012065 (SJR rank: 0.22 /2018, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=130053&tip=sid&clean=0)
 151. M P Nikolova, A Genov, S Valkov, E Yankov, D Dechev, N Ivanov, R. Bezdushnyi, P Petrov. Application of TiN/TiO2 coatings on stainless steel: composition and mechanical reliability.// IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series, 2018, No 992 (1), pp. 012032 (SJR rank: 0.24 /2017, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=130053&tip=sid&clean=0)
 152. M P Nikolova, S Valkov, E Yankov and P Petrov. Composition, structure and adhesion of cathodic-arc and glow-discharge deposited TiN/TiO2 coatings: a case study.// Journal of Physics: Conference Series, 2020, No 1492, pp. 012037 (SJR rank: 0.22 /2018, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=130053&tip=sid&clean=0)
 153. M. Ilieva, R. Radev. Effect of severe plastic deformation by ECAP on corrosion behaviour of aluminium alloy AA 7075.// Archives of Materials Science and Engineering, 2016, No 81(2), pp. 55-61, ISSN 18972764. (SJR rank: 0.294 /2015, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19500157808&tip=sid&clean=0)
 154. M. K. Enamala, A. B. Supangat, K. Chandrashekar, S. R. Pamanji, M. Chavali, M. P. Nikolova. Section 1: Nanoscale Materials: Design, Manufacture, and Physicochemical Properties, Chapter 3: Assessing interactions of microalgae in synthesizing nanoparticles.// Nanotechnology in Biology and Medicine: Research Advancements & Future Perspectives, (Eds) P.R. Rauta, Y.K. Mohanta, D. Nayak, 2019, No 1, ISSN 9780367200503.
 155. M. P. Nikolova and E. H. Yankov. Corrosion Study of Ti5Al4V and Ti6Al4V in Different Simulated Body Fluids.// Materials Design and Applications II. Advanced Structured Materials, vol 98. Springer, Cham, 2018, No 98, pp. 39-58, ISSN 978-3-030-02257-0. (SJR rank: 0.19 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100222542&tip=sid&clean=0)
 156. M. P. Nikolova, E. Yankov, T. Hikov, D. Dechev, N. Ivanov, S. Parchorov, V. Zaharieva, P. Petrov. Comparison of the Corrosion Behavior of Differently Deposited PVD TiN/TiO2 Coatings on Electron Beam Modified Ti5Al4V Alloy.// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, No 416, pp. 012058 (SJR rank: 0.2 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700200831&tip=sid&clean=0)
 157. M. P. Nikolova, E.Yankov, D. Nikolov, D. Tonev, V. Zaharieva, M. Ormanova, S. Valkov, T. Hikov, P. Petrov. Influence of the Chemical Composition, Structure and Heat Treatment on the Topography and Mechanical Properties of Ti5Al4V and Ti6Al4V after Electron Beam Surface Treatment.// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, No 416, pp. 012031 (SJR rank: 0.2 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700200831&tip=sid&clean=0)
 158. M. P. Nikolova, S. Valkov, R.Iosub, E. Yankov, P. Petrov. Electrochemical Impedance Spectroscopy of Complex Titanium Nitride Coating with Thin Surface Oxide Film Deposited on Pure Titanium.// Revista Romana de Materiale/ Romanian Journal of Materials, 2019, No 49 (1), pp. 42-50, ISSN 2457-502X. (Impact factor: 0.66 /2017, https://www.scijournal.org/impact-factor-of-REV-ROM-MATER.shtml)
 159. M. Йорданов, Б. Табакова, В. Димитрова, М. Николова. Получаване и изследване на едно- и многослойни покрития на циркониева основа, нанесени върху стомани за едноканални палцови фрези.// Машиностроителна техника и технологии, Варна, 2016, брой 1, стр. 83-86, ISSN 1312-0859.
 160. M.P. Nikolova, P.S. Danev, I.D. Dermendjiev, D.D. Gospodinov. Vacuum Oxy-nitrocarburization of Ultra Fine Electrolytic Iron.// Procedia Engineering Vol.10, 11th International Conference on Mechanical Behavior of Materials (ICM11), 2011, No 10, pp. 2447–2452, ISSN 18777058. (SJR rank: 0.504 /2011, http://www.scimagojr.com)
 161. M.P. Nikolova, V. Nikolova, V.L. Ivanova, S. Valkov, P. Petrov, M.D. Apostolova. Mechanical Properties and In Vitro Biocompatibility Evaluation of TiN/TiO2 Coated Ti6Al4V Alloy.// Materials Today Proceedings, 2020, No in press (Impact factor: 1.09 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/21100370037?origin=resultslist)
 162. Maria Nikolova and Murthy Chavali. Recent Advances in Biomaterials for 3D Scaffolds: A Review.// Bioactive materials, 2019, No 4, pp. 271-292 (Impact factor: 8.72 /2019, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100854881&tip=sid&clean=0)
 163. Maria Nikolova, Danail Nikolov, Emil Yankov, Bora Derin & Slavcho Topalski. Vacuum Oxy-nitro carburizing of tool steels: structure and mechanical reliability.// Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, 2020, No 27, pp. 5-18 (Impact factor: 0.79 /2018, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=29812&tip=sid)
 164. Maria Nikolova, Murthy Chavali. Metal Oxide Nanoparticles as Biomedical Materials.// Biomimetics MDPI, 2020, No 5, pp. 27 (Impact factor: 2 /2019, https://www.scopus.com/sourceid/21100944489)
 165. Maria P. Nikolova, Stefan Valkov, Stoyan Parshorov, Emil Yankov, Peter Petrov. Biomineralization of Titanium Alloy with Surface Micro - and Nanoscaled Modifications.// Key Engineering Materials, Surface Modification Technologies, 2019, No 813, pp. 165-170 (SJR rank: 0.18 /2018, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=12378&tip=sid&clean=0)
 166. Maria P. Nikolova, Vesselin Nikolov, Stefan Valkov, Emil Yankov, Vanya Zaharieva, Peter Petrov. Ethylene Oxide Sterilization of TiN/TiO2 Coated Titanium Implant Material.// Key Engineering Materials, Surface Modification Technologies, 2019, No 813, pp. 178-184 (SJR rank: 0.18 /2018, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=12378&tip=sid&clean=0)
 167. Mednev A., I. Radoslavov, R. Radev. Using RP Patterns from Abroad for Investment Casting is Infectious.// SARE - Newsletter of the Thematic Network Incorporation of New Technologies in the European Precision Foundry Industry, 2004, No 10, pp. 2-3
 168. Mednev A., R. Radev. Modern Investment Casting and RP: the Role of Education.// SARE - Newsletter of the Thematic Network Incorporation of New Technologies in the European Precision Foundry Industry, 2004, No 12, pp. 2-4
 169. Miettinen J., P. Docheva, G. Vassilev,. Thermodynamic description of the Cu–Pb–Sn system at the Cu–Pb side,.// Calphad, 2010, No 4, pp. 415-420
 170. Mihailov N., B. Evstatiev, S. Kadirova, T. Gueorguiev, T. Georgieva, A. Evtimov. Load Profile of Typical Residential Buildings in Bulgaria.// IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2018, No 172(1), ISSN 1755-1307. (SJR rank: 0.149 /2017, Scopus)
 171. Minev E., K. Popov, R. Minev, S. Dimov, V. Gagov. Grid method for accuracy study of micro parts manufacturing.// Micro and Nanosystems, 2011, No 3, pp. 263-269, ISSN 1876-4029. (SJR rank: 0.161 /2011, Bentham Science Publishers)
 172. Minev R. Rapid Investment Casting of Metals.// Foundry Trade Journal, 2002, No 4, pp. 19, ISSN 0015-9042.
 173. Minev R. Finite Element Analysis (FEA) of Testing Samples for Bi-metals.// Announcements of the Union of Scientists, Ruse, 1998, No 1, pp. 12-14, ISSN ISSN ISSN: 1311-1.
 174. Minev R. Bonding Mechanism and Oxidation Layers in Dynamic Compaction of Amorphous Alloys.// Announcements of the Union of Scientists, Ruse, 1998, No 1, pp. 15-17, ISSN ISSN: 1311-106X.
 175. Minev R., B. Sotirov, V. Terziev, K. Ivanov. Innovation center for advanced materials and technologies for sustainable development.// International Journal „Knowledge”, 2016, No 13.1, ISSN 1857-92.
 176. Minev R.M., M.Ilieva, J.Kettle, G.Laleva, S.S.Dimov, D. Tzaneva, I. Dermendjiev, R. Shishkov. Deposition and focused ion beam milling of anticorrosive CrC coatings on tool steel substrates.// International Journal of Advanced Manufacturing and Technology, 2010, No 47, pp. 29-35, ISSN 1433-3015. (Impact factor: 1.071 /2010, https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalProfileAction.action?Init=Yes&tab=RANK&issn=0268-3768&SrcApp=IC2LS&SID=H2-Z7Jx2F7d0aq37Bm9yEte7uy11HfawFFglf-18x2dFvXNyx2FRunu2ix2BC4bxxs5fRAx3Dx3DfFtI)
 177. Minev Roussi, Dimitar Kamarinchev, Ekaterin Minev, Mariana Ilieva, Emil Yankov. Capability of Desktop 3D Printers to Produce Mezo-micro Features for Bio Implantable Meshes.// WCMNM 2018 the World Congress on Micro and Nano Manufacturing, 2018, No 1, pp. 331-334, ISSN 13-981-11-2728-1.
 178. Mladenov Y, D.Dimitrov, V.Karachorova. STRATEGY OF PRODUCT.// International Journal - Institute of Knowledge Management, 2016, No 13.1, pp. 215-220, ISSN ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal)
 179. Mourad Khechba, Beddiaf Zaidi, Chander Shekhar, Maria P. Nikolova. Effect of annealing temperature on the microhardness of tungsten carbide coatings deposited by RF sputtering.// European Mechanical Science, 2018, No 2(1), pp. 17-19, ISSN 2587-1110.
 180. Murthy Chavali, Periasamy Palanisamy, Maria P. Nikolova, Wu, Ren-Jang, Ravisankar Tadiboyina and Prasada Rao P.T.S.R.K.,. Inorganic Composites in Biomedical Engineering.// Inorganic Micro and Nanostructures, Handbook of Food Bioengineering (ELSEVIER) (Eds: Prof. A. Mihai Grumezescu, Ms V. Grumezescu), 2019, No Ch.02, pp. 47-80, ISSN 978-008-10-2814-8.
 181. Murthy S. Chavali, Maria P. Nikolova. Metal oxide nanoparticles and their applications in nanotechnology.// Springer Nature Applied Research, 2019, No 1:607
 182. N. Georgieva, V, Grigorov, S. Kostadinov. ANALYSIS OF THE CONDITIONS FOR SELF-FEEDING IN SEPARATOR TOOLS FOR SURFACE PLASTIC DEFORMATION.// Journal of International Scientific Publication: Materials Methods & Technologies, 2010, No 4, pp. 498-513, ISSN 1313-2539.
 183. N. Georgieva, V. Grigorov, S. Kostadinov. A new construction of a movable two-blade block for combined machining of external tubular surface by turning and surface plastic deformation.// Trakia Journal of Sciences, 2010, No 8, pp. 37-40
 184. N. Stancheva, R. Odoeme, M. Stepanov, D. Stanchev. On the Theoretical Determination of the Efficiency Coefficient of Mechanical Transmissions.// “ Energy Efficiency and Agricultural Engineering”-EE&AE, 2004, No 2, pp. 538-544, ISSN 1311-9974..
 185. N.R.J. Hynes, A. M. Mukesh, T. Mohamed, K. Olfa, M.P. Nikolova. Aerva Lanata Flowers Extract as Green Corrosion Inhibitor of Low-Carbon Steel in HCl Solution – An in vitro study.// Chemical Papers, 2020, No in press (Impact factor: 1.68 /2019, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=22804&tip=sid)
 186. N.V. Ferdinandov, D.D. Gospodinov. Conditions of steady arc ignition in vacuum and hollow cathode operational life.// Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2016, No Volume 79. I
 187. Nancheva N, P. Docheva, N. Djourelov, M. Balcheva. Positron and X-ray Diffraction Study of Cu-Se, In-Se and CuInSe2 Thin Films.// Materials Letters, 2002, No 64, pp. 169 – 174
 188. Nancheva N, P. Docheva, N. Djourelov, M. Balcheva. Positron study of Cu-Se, In-Se and CuInSe2 Thin Films.// Materials Science Forum, 2001, No 363-365, pp. 147-149
 189. Nancheva N, P. Docheva, M. Misheva. Effect of the Substrate Bias on the Structural Defects in SnOx Films.// Proc. Suppl. BPL, 1997, No 5, pp. 904-907
 190. Nancheva N, P. Docheva, M. Misheva, N. Djourelov. A study of defect Structure of Sputter Deposited SnOx Films using the Doppler broadening of the Annihilation Line.// Bulg. J. Phys., 1998, No 3/4, pp. 171-176
 191. Nancheva N, P. Docheva, N. Feschiev, M. Misheva, N. Djourelov. Defects in sputter-deposited Aluminium Films, studied by X-ray diffraction and positron annihilation.// Scripta Metallurgica et Materialia, 1995, No 4, pp. 575-581
 192. Nancheva N, P. Docheva, P. Hadjijska, M. Misheva, N. Djourelov, D. Elenkov. Investigation of the effect of oxygen and substrate bias on the defect structure of sputter-deposited SnOx Films.// Scripta Materialia, 1997, No 12, pp. 1957-1962
 193. Nancheva N, P. Docheva, W. Anwand, G. Brauer. Characterization of Sn Films on Silicon by Slow Positron Implantation Spectroscopy.// Acta Physica Polonica A, 2001, No 3-4, pp. 435-440
 194. Nancheva N., P. Docheva, N. Djourelov. Effect of the Substrate Bias on the structural defects in copper films.// Известия на СУ – Русе, 2002, No 3, pp. 103-105
 195. Nancheva, N., N. Feschiev, D.Tzaneva, M.Misheva, N.Djurelov. Positron Trapping at Defects in Y-Ba-Cu-O, La-Nd-Ba-Cu-O and La-Nd-Pb-Cu-O Supperconductors.// J. of Materials Processing Technology, 1997, No 68, pp. 8-12
 196. Nancheva, P. Docheva, M. Misheva. Defects in Cu and Cu-O films produced by Reactive Magnetron Sputtering.// Materials Letters, 1999, No 39, pp. 81-85
 197. Nancheva, P.Docheva, W. Anwand, G. Brauer, P. Coleman. Magnetron Sputtered SnOx Films on Tin probed by Slow Positron Implantation Spectroscopy.// Acta Physica Polonica A, 1999, No 4, pp. 623-627
 198. Nelly B., V. Terziev, T. Stoeva, E. Arabska. Policies for encouraging social enterprises and improving skills for social entrepreneurship development in rural regions.// Списание „Икономика и управление на селското стопанство“, 2016, No брой, 2-4, pp. 116- 129, ISSN 0205-3845.
 199. Nenov G., T.Szecsi. Increasing CNC machine tool productivity by using tool-part touch control.// Robotics and Computer Integrated Manufacturing PERGAMON - ELSEVIER IRELAND, 2002, No 18, pp. 291-296
 200. Nicola Mihaylov, Tzvetelin Gueorguiev, Boris Evstatiev, Seher Kadirova, Tsvetelina Georgieva. Best Practices and Lessons Learned from the Project 15.3.1.017 „Risk Management for Large Scale Infrastructures in the Romanian-Bulgarian Cross-Border Area“.// Scientific Bulletin of Naval Academy, 2018, No 1, pp. 550-554, ISSN 2392-8956.
 201. Nikolov D., M. Nikolova. RESEARCH ON THE OPTIMUM TEMPERATURE REGIME FOR VACUUM OXY-NITROCARBURIZING OF AISI D2 STEEL.// Scientific Technical Journal, 2015, No 3, pp. 29-33, ISSN 2367-749X.
 202. Nikolova M., M. Yordanov, I. Dermendzhiev. Mechanical Properties of Biocompatible (Ti,Al,V)N/TiOx Coating for Titanium Implants.// Indian Journal of Applied Research, 2015, No Vol.5, Iss.4, pp. 248-250, ISSN 2249-555X.
 203. Nikolova M., P. Danev, I. Dermendzhiev. Structure, Mechanical and Tribological Properties of Vacuum Oxy-nitrocarburized 42CrMo4 Steel.// Journal of Materials Science and Technology, 2013, No Vol. 21, №2, pp. 84-96
 204. NIKOLOVA Maria P., YANKOV Emil, PETROV Petar, VALKOV Stefan, ORMANOVA Maria, ZAHARIEVA Vanya, TONEV Danko, ANDREEVA Andreana. Electron beam surface modification of Ti5Al4V alloy for biomedical applications.// METAL 2017 - 26th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, 2017, No 2017, pp. 1555-1559, ISSN 978-808729479-6. (SJR rank: 0.13 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100817401&tip=sid&clean=0)
 205. NIKOLOVA Maria P., YANKOV Emil, PETROV Peter, NIKOLOV Danail, VALKOV Stefan, ZAHARIEVA Vanya, ORMANOVA Maria. Phase and mechanical changes of Ti5AL4V alloy after heat treatment in vacuum.// METAL 2017 - 26th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, 2017, No 2017, pp. 1899-1904, ISSN 978-808729479-6. (SJR rank: 0.13 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100817401&tip=sid&clean=0)
 206. Nikolova Maria, Danail Nikolov, Bora Derin, Emil Yankov. Effect of Vacuum Oxy-nitrocarburizing on the Microstructure of Tool Steels: An Experimental and Modelling Study.// MATEC web of Conferences, 4th International Conference On Computing And Solutions In Manufacturing Engineering - CoSME'16, 79403011 DOI: 10.1051/matecconf/20179403011, 2017, No 94, ISSN 2261-236X. (SJR rank: 0.15 /2017, http://www.scimagojr.com)
 207. Nikolova М., M. Jordanov, I. Dermendjhiev. Structure and Properties of Vacuum Oxy-nitrocarburized Tool Steels Before and After a Reinforced Thermal Treatment.// Journal of Material Science and Technology, 2013, No in press
 208. Nikolova, M. BIOCOMPATIBLE NANOCOMPOSITE TiN/TiO2 COATINGS ОN cpTi PRODUCED BY Arc PVD METHOD.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2015, No 15 (2), pp. 62-65, ISSN 1313-8995.
 209. Nikolova, М., V. Zaharieva. BIOCOMPATIBLE MATERIALS FOR IMPLANTS AND STRATEGIES FOR THEIR SURFACE MODIFICATION: A REVIEW.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2015, No 15 (2), pp. 57-61, ISSN 1313-8995.
 210. Oleg, L., V., Terziev, E., Arabska. Тhe role of social media and the opportunities of their application in higher education for encouraging effective communications and socialization.// KNOWLEDGE – International Journal, 2017, No 19.1, pp. 39-42, ISSN 2545-4439.
 211. P. Enchew, T. Koreikow and M. Enchew. Geometrikal Accuracy of spindles of metal-cutting machines.// International Journal of Mashine tools & Manufacture, 37, №10, p.1441-1447, 1997, No 10
 212. P. Petrov, D. Dechev, N. Ivanov, T. Hikov, S. Valkov, M. Nikolova, E. Yankov, S. Parshorov, R. Bezdushnyi, A. Andreeva. Study of the influence of electron beam treatment of Ti5Al4V substrate on the mechanical properties and surface topography of multilayer TiN/TiO2 coatings.// Vacuum, 2018, No 264-271 (Impact factor: 2017 /2.07, http://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalProfileAction.action?pg=JRNLPROF&journalImpactFactor=1.53&year=2016&journalTitle=VACUUM&edition=SCIE&journal=VACUUM)
 213. P. Vella, S.Dimov, R.Minev, E.Bruseau. Technology Maturity Assessment of Micro and Nano Manufacturing Processes and Process Chains.// Journal of Engineering Manufacture, Part B, 2017, No July (Impact factor: 1 /2017, http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0954405416668922#)
 214. P.Enchev, Tz.Korijkov, M.Enchev. Geometrical accuracy of spindles of metal-cutting machines.// Int.j.Mach Tools Manift, 1997, No Vol 37, №10, pp. pp.1441-1447
 215. P.Vella, S.Dimov, R.Minev, E.Brousseau. Technology maturity assessment of micro and nano manufacturing processes and process chains.// Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2018, No v.232, issue, pp. 1362-1383, ISSN ISSN:0954-4054. (SJR rank: 2 /2018, SCOPUS)
 216. Parvanov, S. D., Sotirov B. D., Tonev, D. H. Application of the ogranoleptic measuring methods in the manufactoring.// Науково-виробничий журнал "Метрологiя та прилади", 2014, No 1, pp. 13-18, ISSN 2307-2180.
 217. Peter B. SMITH, Pavla KRUZELA, Reka CZEGLEDI, Sevda TSVETANOVA, Dana POP, Beata GROBLEWSKA and Daniela HALASOVA. Leadership in Europe: Euromanagement or the Footprint of History?.// European Journal of Work and Organizational Psychology, 1997, No VOL: 6, pp. pp. 357-386
 218. Peter B. SMITH, Pavla KRUZELA, Reka CZEGLEDI, Sevda TSVETANOVA, Dana POP, Beata GROBLEWSKA and Daniela HALASOVA. Managerial Leadership in Eastern Europe: from University to Diversity.// Managerial Behaviour and Practices European Research Issues, 1997, No 1, pp. pp. 13-27, ISSN 90-334-3806-2.
 219. Petkov P., S. Dimov, R. Minev, D. Pham. Laser Milling: Pulse duration effects on surface integrity.// Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B, J. of Engineering Manufacture (IMechE), 2007, No 222, pp. 35-45, ISSN 09544054, 2041297. (SJR rank: 2 /2007, http://www.scimagojr.com/)
 220. Petrov, V.N., G.K.Gabrovski. A Mechano-Mathematical Model ofв Balancing Spring Suspension with Asymmetric Springs.// Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Bulg.Acad.Sci., Vol.24, 1993, No 3, pp. 97-101, ISSN 0861-6663.
 221. Petrova R. , D. Stefanova. Evaluation in Biblical proverbs: A linguo-cultural study from a systemic functional perspective.// Proverbium: A Yearbook of International Proverb Scholarship, 2017, No 34, pp. 293-336
 222. Piejewa I. W., M. S. Pienczew. Cechy charakterystyczne montazu polaczen czop–tuleja z zastosowaniem elementow sprezystych. (Особености при сглобяване на съединения вал-втулка с използване на еластични елементи).// Technologia i automatyzacja montazu, Warszawa, 1996, брой № 4, стр. 33 – 35
 223. Pop H., C. G. Alionte, M. Prisecaru, V. Apostol, G. Popescu, I. D. Filipoiu, B. Heit, T. Gueorguiev. Euro-QLIO a New Educational Tool for Specialist Training at European Level.// Technological Developments in Education and Automation, 2010, No 1, pp. 149-152, ISSN 978-90-481-3655-1.
 224. Popov D, P. Docheva. Deposition of Copper Oxide, Titanium Oxide and Indium Tin Oxide Films by Reactive Magnetron Sputtering.// Vacuum, 1991, No 1/2, pp. 53-55
 225. Popov Gencho, Yuliyan Angelov. Kinematic and dynamic irregularities of roller pumps. Part І. Modeling of kinematic and dynamic irregularities.// HIDRAULICA Magazine of Hydraulics, Pneumatics, Tribology, Ecology, Sensorics, Mechatronics, 2015, No 1, pp. 52-59, ISSN ISSN 1453 – 7303.
 226. Popov Gencho, Yuliyan Angelov. Kinematic and dynamic irregularities of roller pumps. Part ІІ Numerical research, results and analysis.// HIDRAULICA Magazine of Hydraulics, Pneumatics, Tribology, Ecology, Sensorics, Mechatronics, 2015, No 2, pp. 27-34, ISSN ISSN 1453 – 7303.
 227. Popov, D., D. Tzaneva, P. Mashkov. Composition of Thin Films Deposited by Magnetron Sputtering of Cu-Sn Alloy Target.// Vacuum, 1994, No V. 5, 45, 9,, pp. 967-971
 228. Popov, D., Uzunov, Ts., Pencheva, T., Docheva, P. Oxidation-induced changes in the optical transmittance of thin films deposited by magnetron sputtering of stainless steel.// Thin Solid Films, 1986, No 1, Vol. 135, pp. 129-135, ISSN ISSN: 00406090.
 229. Popov,D., P. Mashkov, D. Tsaneva. Composition of Thin films by Magnetron Sputtrering of Cu : Sn Alloy Target.// Vacuum, 1994, No 45, pp. 967
 230. Popova J., Tz. Gueorguiev. Danube: Future – A Promising Path to Connecting the Danube Region.// Journal of Danubian Studies and Research, 2016, No 1, pp. 385-395, ISSN 2392 – 8050.
 231. Popova, J., Ts. Harakchiyska, Tz. Gueorguiev. Good Practices of Knowledge Management at the University of Ruse, Bulgaria.// Knowledge - International Journal Scientific Papers, 2016, No 13.1, pp. 71-75, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
 232. Prof. V. Grigorov PHD student M. Angelova. Opportunities to ensure the economic sustainability of university education.// Canadian International Journal of Social Science and Education, 2018, No Volum 9
 233. Prof. Veselin Ivanov Grigorov PHD Student Miglena Julianova Angelova. USING THE COST OF STUDENTS TRAINING FOR BUDGETARY PLANNING BY PROFESSIONAL DEPARTMENTS, SPECIALTIES AND UNITS.// ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ „ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ - СЛИВЕН“ - Известие на съюза на учените, 2017, No 32
 234. Prof. Veselin Ivanov Grigorov, DcS Eng. Miglena Julianova Angelova, PhD student. METHODOLOGY FOR ESTABLISHING BUDGETARY FORECASTS BY DEPARTMENTS AND FACULTIES WITH REPORTING THE QUALITY OF THE USED RESOURCES..// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, 2017, No volume 56, b
 235. R. Minev, E. Minev. Technologies for RP – basic concepts, quality issues and modern trends.// Scripta Scientifica Medicinae Dentalis, 2016, No 2, pp. 12-22
 236. R. Shishkov, M. Jordanov and W. Kwaśny. Structure and properties of X150CrMo12 steel after PVDM-R by magnetron deposition of chromium nitride coatings with next heat treatment.// Journal of Materials Processing Technology,, 2004, No 157-158, pp. 415-421
 237. R. Shishkova, I. Dermendjieva, M. Peeva, W. Kwa´snyb, A. Kri¡zc. (Cr, Me)N coatings deposited in a vacuum furnace by magnetron sputtering of a ferrochromium alloy.// Journal of Materials Processing Technology, 2004, No 157–158, pp. 410–414
 238. R.Minev. Rapid Investment Casting.// Foundry Trade Journal, 2002, No 4, pp. 19
 239. Radev R. Numerical Investigations Regarding Necessity of Preforming Steps for Hot Closed Die Forging of Axisymmetrical Parts.// Journal for Technology of Plasticity, 2013, No 38 (2), pp. 125-130, ISSN 0354-3870. (SJR rank: 0.105 /2013, http://www.journalmetrics.com)
 240. Radev R., V. Gagov , D. Gospodinov, E. Yankov. Metal Forming Simulation of Ultrafine-Grained Aluminum Alloys.// Journal for Technology of Plasticity, 2014, No 39 (1), pp. 1-10, ISSN 0354-3870. (SJR rank: 0.105 /2013, http://www.journalmetrics.com)
 241. Radev R., V. Gagov, E. Yankov, D. Gospodinov, M. Stanoeva. Flow Curves of Al 7075 Alloy Processed by Equal Channel Angular Pressing.// Proceedings of the 21st International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2012, 2012, No 21, pp. 466-470, ISSN 978-80-87294-29-1. (SJR rank: 0.105 /2013, http://www.scimagojr.com/)
 242. Rees A., S. Dimov, R. Minev, G. Lalev, A. Rosochowski, L. Olejnik. The effect of material grain structure on the surface integrity of components processed by µWEDM.// Journal of Engineering Manufacture (IMechE), Part B, 2011, No 225 (9), pp. 1647-1656, ISSN 0954-4054. (SJR rank: 1 /2011, http://www.scimagojr.com/)
 243. Rizova M., R. A. Gatward, G. Cousin. Design Methodology for Developing Large Scale ODL Systems.// Dusseldorf, Proceedings of the 20th ICDE World Conference on Open Learning Distance Education, 2000, No 20, ISSN 3-934093-01-9.
 244. S. Koleva, M. Enchev, T. Szecsi. Compensation of the deviations caused by mechanical deformations during machining of threads.// Procedia Manufacturing, 2017, No 13, pp. 480 – 486, ISSN 2351-9789. (Impact factor: 0.76 /2017, http://www.resurchify.com)
 245. S. Valkov, M. P. Nikolova, E. Yankov, T. Hikov, D. Dechev, N. Ivanov, P. Petrov. Comparison of the Phase Composition and Nanohardness of Gradient TiN/TiO2 Coatings on Ti5Al4V Alloy Deposited by Different PVD Methods.// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, No 416, pp. 012034 (SJR rank: 0.2 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700200831&tip=sid&clean=0)
 246. S.Bigot, Dimov S., Minev R., Dobrev T. Function and length scale integration in innovative products - technical solutions and new organisational models.// International Journal of Manufacturing Technology and Management (IJMTM), 2011, No 23(3/4), pp. 157-178, ISSN 1368-2148. (SJR rank: 3 /2011, http://www.scimagojr.com/)
 247. S.Bigot, S.Dimov, R.Minev. Function and length scale integration study in emerging MST-based products.// IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2010, No v.315, pp. 337-342, ISSN ISSN:1868-4238. (SJR rank: 0 /2018, SCOPUS)
 248. S.Koleva. Some aspects of the informational support of technological processes.// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, No 618, ISSN 1757- 899X.
 249. Sakakushev B., S. Parvanov, Tz. Gueorguiev. The Real Capabilities of the Photogrammetric and the Stereophotogrammetric Methods for Measurement in Mechanical and Manufacturing Engineering.// Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, 2-4 July 2018- Dubai, U.A.E., 2018, No 1, pp. 108-114, ISSN 978-605-82433-3-0.
 250. Semenov V.I., G.A. Aleshin, A.G. Raab, N. Tontchev, V. Kamburov, E. Yankov. SCHEME OF TREATMENT AND ITS EFFECT ON THE STRAIN HETEROGENEITY AND STRUCTURAL CHANGES IN BILLETS OF LOW-CARBON STEEL.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "MATERIALS SCIENCE. NON-EQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS", 2017, No 3, pp. 87-91, ISSN 2367-749X.
 251. Shishkov R., D. Dochev, Iv. Dermendzhiev, V. Zaharieva, M. Ilieva. Vacuum metalisation equipment combining magnetron sputtering and arc evaporation methods (VME - MS/ARC)..// Journal of Material Science and Technology,IN: Втора НКМУ "Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика'2012", София, Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" - БАН, 2012, No 20-4, pp. 327-333, ISSN 0861-9786.
 252. Shishkov R., V. Zaharieva, M. Nikolova, D. Milanova. Thermal Treatment of Ti/TiC/TiN Coated 90CrSi5 Steel with the Presence of Barrier Sublayers.// Journal of Material Science and Technology, 2014, No Vol. 22, No., pp. pp. 98–105
 253. Shishkov R., V. Zaharieva, M. Nikolova, D. Milanova. Thermal Treatment of Ti/TiC/TiN Coated 90CrSi5 Steel with the Presence of Barrier Sublayers.// Journal of Material Science and Technology, 2014, No Vol. 22, pp. 98–105, ISSN 0861-9786.
 254. Shishkov R.I., E. M. Lisichkovа. A general model for vacuum condensates and vacuum diffusive coatings.// Vacuum, 1995, No 46, 11, pp. 1337-1346
 255. Shishkov, R.I. Technological version for diffusive metallizing by the PVDM element scheme metod.// Vacuum, Vol.46, 1995, No 12, pp. p.1357 to 1360
 256. Slavianova L., R. Bozhilova-Kouncheva. The Influence of Economic, Political and Socio-Cultural Factors on the Value Hierarchy.// Journal of Applied Linguistic and Intercultural Studies, 2019, No под печат
 257. Slavianova, L. Evaluation and Perception of Physical Beauty in 21st Century English, American and Australian Literature.// Language and Education, 2017, No 6 (2), volum, pp. 749-756, ISSN 0950-0782. (Impact factor: 0.921 /2015, Journal Citation Reports®, Thomson Reuters)
 258. Slavianova,L. R.Bozhilova-Kouncheva. Dimensions of Cultural Variability among Local Communities in the Town of Ruse (1878-1920 Years).// Journal of Danubian Studies, 2018, No Vol 8, No 2
 259. SOTIROV, B., Tonev, D.. Мeasurement uncertainty of simple effective diameter using measuring wires.// Трета национална конференция с международно участие металознание, хидро-и аеродинамика, национална сигурност, БАН, 2013, No 1, pp. 74-80, ISSN 1313-8308.
 260. Sovilj,B., Popov, A., Ješié, D., Kolev, I., Sovilj-Nikić, I. Tribološki procesi obrde ozubljenja zupčanika u savremenoj poljoprivrednoj tehnici treatment in tribological processes of spur gear modern agricultural engineering.// Savremena Poljoprivredna Tehnika, Vol. 37,spt. 3, Novi Sad, Srbija, 2011, No 1
 261. Srinivasan Krishnan, Ravisankar Tadiboyina, Murthy Chavali, Maria P. Nikolova, Wu, Ren-Jang, Da Bian, Yeau-Ren Jeng, P.T.S.R.K. Prasada Rao, Periasamy Palanisamy, Sudhakar Reddy Pamanji. Graphene-Based Polymer Nanocomposites for Sensors Applications.// Hybrid Nanocomposites: Fundamentals, Synthesis, and Applications (Pan Stanford Publishing), (Ed: Dr. Kaushik Pal), 2019, No Ch.01, pp. 2-62, ISSN 9789814800341.
 262. Stancheva N., V. Petrov. Intelligent Computer System for Control of Energy Efficiency of Mobile Machines.// International virtual journal for science, technics and innovations for the industry “Machines, Technologies, Materials”, 2012, No 2, pp. 22-25, ISSN 1313-0226.
 263. Stancheva N., V. Petrov. Analysis of Systems for Control of Energy Efficiency of Mobile Machines.// International virtual journal for science, technics and innovations for the industry “Machines, Technologies, Materials”, 2012, No 6, pp. 58-61, ISSN 1313-0226.
 264. Stefan Valkov, Stoyan Parshorov, Andreana Andreeva, Ruslan Bezdushnyi, Maria Nikolova, Dimitar Dechev, Nikolay Ivanov and Peter Petrov. Influence of Electron Beam Treatment of Co–Cr Alloy on the Growing Mechanism, Surface Topography, and Mechanical Properties of Deposited TiN/TiO2 Coatings.// Coatings, 2019, No 9(8), pp. 513 (Impact factor: 2.33 /2018, http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&SC=QG)
 265. Stefanov, S., V., Terziev, V., Banabakova. Simulation model of logistics system.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 553-559, ISSN 2411-183X.
 266. Stefanov, S., V., Terziev, V., Banabakova. The understanding of security in the postmodern society.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 570-579, ISSN 2411-183X.
 267. Stefanov, S., V., Terziev, V., Banabakova. Levels of security and postmodern society.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 588-596, ISSN 2411-183X.
 268. Stoyanov, S. An experimental setup for determination of the resonant frequencies of a mechanical frame structure.// Fundamental Sciences and Applications, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, 2018, No 24, pp. 67-71, ISSN 1310-8271.
 269. Stoyanov, S. Computer aided dynamics of machinery.// International virtual journal for science, technics and innovation for the industry “Machines, technologies, materials”, 2011, No 4/2011, ISSN 1313-0226.
 270. Stoyanov, S. Sensors mass influence on the natural frequency of a cantilever beam.// JOURNAL OF THE TECHNICAL UNIVERSITY - SOFIA, PLOVDIV BRANCH, BULGARIA, “Fundamental Sciences and Applications”, 2017, No 23, pp. 147-150, ISSN ISSN 1310-8271.
 271. Stoyanov, S. Analytical And Numerical Investigation On The Duffing Oscilator Subjected To A Polyharmonic Force Excitation.// Journal Of Theoretical And Applied Mechanics, 2015, No 45 (1), pp. 3-16 (Impact factor: 0.795 /2014, http://www.degruyter.com/view/j/jtam)
 272. Stoyanov, S., V. Dobrev, A. Dobreva. Numerical Investigation of Planetary Gear Trains and Transmissions.// Mechanisms and Machine Science/ 5th International Conference on Power Transmission BAPT, Ohrid, 2016, No 1, pp. 155-162, ISSN 978-608-4624-25-7. (SJR rank: 1 /2016, Google Scholar)
 273. Stoyanov, S., V. Dobrev, A.Dobreva. Investigating Dynamic Behavior of Planetary Gear Trains through the Systematic Approach.// VDI Verlag GmbH Duesseldorf VDI Berichte, 2017, No 2294.1, pp. 197 - 208, ISSN 978 - 3 18 -09229. (SJR rank: 1 /2017, Google scholar)
 274. Stoyanov, S.V. Dobrev, A. Dobreva. Finite Element Contact Modelling of Planetary Gear Trains.// Material Science and Engineeering, IOP Publishing, 2017, No 252, pp. 012034 - 38, ISSN 1757 - 8981. (SJR rank: 1 /2017, IOP)
 275. Stoyanov, Sv. Scientific software tools for machinery vibration diagnostic.// Proceedings of the 14th International Conference on Computer Systems and Technologies, 2013, No 14, pp. 105-111, ISSN 978-1-4503-2021-4.
 276. T Hikov, M Nikolova and P Petrov. Effect of TiN/TiO2 multilayer coatings on the properties of stainless steel for biomedical applications.// Journal of Physics: Conference Series, 2020, No 1492, pp. 012029 (SJR rank: 0.22 /2018, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=130053&tip=sid&clean=0)
 277. T.P. Rajendran, N.R.J. Hynes, M.P. Nikolova, T. Christopher, D. Nikolov. Influence of heat treatment on friction‑welded joints made of high‑carbon high‑chromium tool steel/low‑carbon steel for tooling applications.// Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2020, No 42:87, pp. 1-13 (Impact factor: 1.93 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/71359?origin=resultslist)
 278. Tabiei A., I. Ivanov. Micromechanical model with strain-rate dependency and damage for impact simulation of woven fabric composites.// Mechanics of Advanced Materials and Structures, 2007, No 14, pp. 365-377
 279. Tabiei A., I. Ivanov. Materially and geometrically nonlinear woven composite micro-mechanical model with failure for finite element simulations.// International Journal of Non-linear Mechanics, 2004, No 39, pp. 175-188, ISSN 0020-7462.
 280. Tabiei A., I. Ivanov. Fiber reorientation in laminated and woven composites for finite element simulations.// Journal of Thermoplastic Composite Materials, 2003, No 16, pp. 457-474, ISSN 0892-7057.
 281. Tabiei A., I. Ivanov. Computational micro-mechanical model of flexible woven fabric for finite element impact simulation.// International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2002, No 53, pp. 1259-1276, ISSN 0029-5981.
 282. Tabiei A., I. Ivanov. Computational micro-mechanical model of composite & flexible woven fabric with fiber reorientation.// American Society of Mechanical Engineers, Applied Mechanics Devision, AMD, 2001, No 249, pp. 333-350
 283. Terziev V. Policies for building a functioning labour market in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No Vol.5 (14), pp. 624-631, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 284. Terziev V. Social entrepreneurship in Bulgaria and Europe.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No Vol.5 (14), pp. 615-623, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 285. Terziev V. he role and place of social programming in public governance.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No Vol.5 (14), pp. 606-614, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 286. Terziev V. The good practices in the regulation of social development.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No Vol.5 (14), pp. 568-578, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 287. Terziev V. Assessment of the effectiveness of social programming.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No Vol.5 (14), pp. 557-567, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 288. Terziev V. Flows of labor force and types of labor markets in the transition economy.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No Vol.5 (14), pp. 543-556, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 289. Terziev V. The transition labor market- competitiveness of the employee.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No Vol.5 (14), pp. 530-542, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 290. Terziev V. National security of the republic of Bulgaria.// International Journal of Management and Applied Science, 2017, No 3(4), pp. 22-28, ISSN 2394-7926.
 291. Terziev V. The system of social services in Bulgaria and the process of deinstitutionalisation of children.// Proceedings of the VII International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries”, 2017, No Volume VII, pp. 338-351, ISSN 978-0-875-83597-4. (Impact factor: 7.549 /2017, Cambridge University Press)
 292. Terziev V. Research on the Status of Social Entrepreneurship in Bulgaria: a Presentation of a Project Report’s Primary Data.// Journal of Innovations and Sustainability, 2017, No V. 3(1), pp. 9-34, ISSN 2367-8127.
 293. Terziev V. A new view on social adaptation of the military, discharged from military service in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III (7), pp. 49-59, ISSN 2411-183X.
 294. Terziev V. The system of social services in Bulgaria and the process of deinstitutionalization children.// Международньий научнъй журнал ИНОВАЦИОННАЯ НАУКА, 2017, No №3 (1), pp. 260-267, ISSN 2410-6070.
 295. Terziev V. Research identification and monitoring of the needs of occupational training of social activities experts.// Евразийский союз ученых (ЕСУ), Ежемесячный научный журнал, 2017, No № 1 (34) /2, pp. 78-93, ISSN 2411-6467.
 296. Terziev V. Model of methodology for determining the needs of continuing vocational training of social work specialists providing social services.// Евразийский союз ученых (ЕСУ), Ежемесячный научный журнал, 2017, No № 1 (34) /2, pp. 55-78, ISSN 2411-6467.
 297. Terziev V. Prevention and support to persons at risk of social marginalization.// Children & Schools, 2017, No Issue 4 (2), pp. 1139-1150, ISSN 1532-8759. (Impact factor: 1.086 /2017, Children & Schools)
 298. Terziev V. Essence and reasons for the manifestation and basic areas of corruption and government structures for corruption counteraction in Bulgaria.// The Chinese Journal of International Politics, 2017, No Issue 4 (2),, pp. 872-892, ISSN 1750-8916. (Impact factor: 1.594 /2017, Oxford University Press)
 299. Terziev V. National security of the republic of Bulgaria.// The Chinese Journal of International Politics, 2017, No Issue 4 (2), pp. 893-908, ISSN 1750-8916. (Impact factor: 1.594 /2017, Oxford University Press)
 300. Terziev V. Encouragement of organic production for sustainable rural development.// The XVIII International Academic Congress „History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilizaton“, 2017, No 28, pp. 399-410, ISSN 978-4-835-755247-. (SJR rank: 3.783 /2017, Tokyo University Press)
 301. Terziev V. Opportunities for sustainable rural development in Bulgaria.// The X International Academic Congress „Contrmporary Science and Education in Americas, Africa and Eurasia“, 2017, No 10, pp. 100-113, ISSN 978-6-376-43475-8. (SJR rank: 3.926 /2016, Africa and Eurasia)
 302. Terziev V. Architecture of choice – advices of behavioral economics is the new book by professor Dimitar Kanev.// Educational Researcher, 2017, No Vol. 46, 9(2, pp. 662-665, ISSN 1935-102X. (Impact factor: 3.049 /2017, American Educational Research Association)
 303. Terziev V. Entrepreneurship in organic production-an incentive for sustainable rural development.// Agriciltural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 2016, No №4 Vol.2, pp. 30-42, ISSN 2414-58.
 304. Terziev V. Impacts of active social programs on labor market.// The X International Academic Congress „Contrmporary Science and Education in Americas, Africa and Eurasia, 2016, No 10, pp. 100-113, ISSN 978-6-376-43475-8. (SJR rank: 3.926 /2016, Africa and Eurasia)
 305. Terziev V. Social policy development in the Republic of Bulgaria during the transition period to a market economy.// Сборник научных трудов „Новый взгляд”- Международный научный вестник”, 2015, No 8, pp. 230-265, ISSN 978-5-00068-295-1.
 306. Terziev V. Audit-sources and institutionalization.// Journal of economic development, environment and people, 2015, No 4, ISSN 2285-3642.
 307. Terziev V. Analysis of educational needs assessment methodology of children with special education needs in Bulgaria.// Procedia Social and Behavioral Sciences, 2014, No 146, pp. 47-54
 308. Terziev V. Social Technlogy as a Method for Management of the Social Processes.// Economics, Management, and Financial Markets, 2014, No 9, pp. 370-375, ISSN 1842-3191.
 309. Terziev V. Analysis of Educational Needs Assessment Methodology of Children with Special Educational Needs in Bulgaria.// Open Journal of Education (OJE), USA, 2014, No =
 310. Terziev V. Social Technology as a Method for Management of the Social Process, Economics, Management and Financial Markets.// =, 2014, No =, pp. 370-375, ISSN 1842-3191.
 311. Terziev V. The Active Model of a Social Programme and its Strategic Advantage.// сп. Ново знание на ВУАРР - Пловдив, 2013, No 2, pp. 37-45
 312. Terziev V. The Role of Business in Society.// сп. Ново знание на ВУАРР - Пловдив, 2012, No 4, pp. 68-71, ISSN 1314-5703.
 313. Terziev V. Petrova E. The contract between society and authority in the context of the necessity of education in social security.// Международньий научнъй журнал ИНОВАЦИОННАЯ НАУКА Частъ 1, 2017, No №4 (4), pp. 15-20, ISSN 2410-6070.
 314. Terziev V. M. Georgiev. Ighlights on the evolution of the balanced scorecard as a model for managing strategy development and control.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No 8 Vol. III, pp. 602-606, ISSN 2411-183X.
 315. Terziev V., A. Ekaterina. Chalenges to social entrepreneurship development in Bulgaria.// Social Problems. -Social Problems, 2017, No Issue 4 (2), pp. 1109-1124, ISSN 0037-7791. (Impact factor: 1.291 /2017, Oxford University Press)
 316. Terziev V., E. Arabska. Deinstitutionalisation of children as part of the development of social services in Bulgaria.// American Journal of Sociology, 2017, No No.6 (2), pp. 2191-2210, ISSN 0002-9602. (Impact factor: 2.574 /2017, American Journal of Sociology)
 317. Terziev V., E. Arabska. Social entrepreneurship development in Bulgaria.// Management and education economics, finance accounting, UNIVERSITY “Prof. Dr Assen Zlatarov”, 2017, No Vol. XIII, pp. 54-95, ISSN 13126121.
 318. Terziev V., E. Arabska. Improvement of national strategic framework in organic production and management in the republic of Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III (7), pp. 29-39, ISSN 2411-183X.
 319. Terziev V., E. Arabska. Social Entrepreneurship in Terms of Social Values and Social Impact.// International Journal of Research in Management, Economics and Commerce, 2017, No Vol. 7 (4), pp. 41-46, ISSN 2250-057X. (Impact factor: 6.384 /2017, International Journal of Research in Management)
 320. Terziev V., E. Arabska. Deinstitutionalisation of children as part of the development of social services in Bulgaria.// ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ) Ежемесячный научный журнал, 2017, No № 2(35), pp. 77-85, ISSN 2411-6467.
 321. Terziev V., E. Arabska. Social entrepreneurship in Bulgaria and Europe.// Health Education Research, 2017, No Vol32,1(32), pp. 1458-1470, ISSN 0268-1153. (Impact factor: 1.667 /2017, Health Education Research)
 322. Terziev V., E. Arabska. Social policies on labor market as the theory and practice in Bulgaria.// Social Problems, Social Problems, 2017, No Issue 4 (2), pp. 1090-1108, ISSN 0037-7791. (Impact factor: 1.291 /2017, Oxford University Press)
 323. Terziev V., E. Arabska. Examining social enterprise business advisors job profiles and qualifications.// Review of Finance, 2017, No Issue 6 (2), pp. 1339-1355, ISSN 1572-3097. (Impact factor: 2.08 /2017, Oxford University Press)
 324. Terziev V., E. Arabska. Providing business support to social entrepreneurs.// Children & Schools, 2017, No Issue 4 (2), pp. 1151-1159, ISSN 1532-8759. (Impact factor: 1.086 /2017, Children & Schools)
 325. Terziev V., E. Arabska. Nature and evolution of capitalism in Bulgaria: 2020 Agenda.// The Nature and evolution of capitalism in all world- NECAW - Chelyabinsk State University, 2016, No 1
 326. Terziev V., E. Arabska. Sustainable rurar development through organic production and community-supported agriculture in Bulgaria.// Bulgarian Journal of Agricultural Science®, 2016, No 22 (4), pp. 527-535, ISSN 1310-0351.
 327. Terziev V., E. Arabska. of Establishment of Destination Management and Marketing Organizations in Bulgaria.// Journal of economic development,environment and people, 2015, No 4, ISSN 2285-3642.
 328. Terziev V., E. Arabska. Application of New Instruments to Increase Effectiveness of Implementation of Social Policies on Labour Market in Bulgaria.// Journal of Economic Development, Environment and People, 2015, No 4, ISSN 2285-3642.
 329. Terziev V., E. Arabska. Opportunities of Establishment of Destination Management and Marketing Organizations in Bulgaria.// Journal of economic development,environment and people, 2015, No 4, ISSN 2285-3642.
 330. Terziev V., E. Arabska. Organic production business model and the concept of Corporate social responsibility.// Journal of economic development, environment and people, 2016, No 5, ISSN 2285-3642.
 331. Terziev V., E. Petrova. A brief analysis of the defence expenditure of the republic of Bulgaria.// Journal of International Business Studies, 2017, No Vol.48, 9(2), pp. 1478-6990, ISSN 1403-1424. (Impact factor: 3.62 /2017, Palgrave Macmillan)
 332. Terziev V., E. Stoyanov, N. Nichev. Functional characteristics and development of the idea for control.// Journal of International Business Studies, 2017, No 9(2) Vol.48, pp. 1366-1373, ISSN 1478-6990. (Impact factor: 3.62 /2017, Palgrave Macmillan)
 333. Terziev V., E., Arabska. Social enterpreneurship, social values and social impact.// Journal of International Business Studies, 2017, No Vol.48,9(2), pp. 1341-1351, ISSN 1478-6990. (Impact factor: 3.62 /2017, Palgrave Macmillan)
 334. Terziev V., E., Stoyanov, N., Nichev. Functional characteristics and development of the idea for control.// Proceedings of the 7 International Academic Congress “Science, Education and Culture in Eurasia and Africa”, 2017, No VII, pp. 231-240, ISSN 978-2-547-47596-7. (Impact factor: 3.9575 /2017, Paris University Press)
 335. Terziev V., E., Stoyanov, N., Nichev. Evolution in the concepts about audit.// Law and History Review, 2017, No Vol.35,4 (2), pp. 1166-1178, ISSN 1939-9022. (Impact factor: 0.173 /2017, Law and History Review)
 336. Terziev V., G. Marin. The active model of a social programme and its strategic advantage.// MedicalTeacher, 2017, No №7-8(39), pp. 1418-1437, ISSN 0142-159X. (Impact factor: 1.679 /2017, Medical Teacher)
 337. Terziev V., K. Enimanev, S. Enimaneva. Factors and a system of models for measuring their impact on the economic efficiency of investment in improving buildings condition.// Proceedings of the VII International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries”, 2017, No Volume VII, pp. 574-609, ISSN 978-0-875-83597-4. (Impact factor: 7.549 /2017, Cambridge University Press)
 338. Terziev V., K. Enimanev, S. Enimaneva. Theoretic and methodological aspects of making a model for management of buildings condition.// Proceedings of the VII International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries”, 2017, No Volume VII, pp. 533-573, ISSN 978-0-875-83597-4. (Impact factor: 7.549 /2017, Cambridge University Press)
 339. Terziev V., M. Georgiev. Impact of the labor market policies for ensuringemployment.// International Journal of Management and Applied Science, 2017, No 3, pp. 29-36, ISSN 2394-7926.
 340. Terziev V., M. Georgiev. Importance of human resources to social development.// International Journal of Management and Applied Science, 2017, No 3, pp. 37-39, ISSN 2394-7926.
 341. Terziev V., M. Georgiev. Active Social Programs Development in Bulgaria: Contemporary Challenges and Social Management Instruments.// International Journal of Humanities and Social Science Invention,, 2017, No Vol.6(1), pp. 94-101, ISSN 2319-7722.
 342. Terziev V., N. Bencheva, E. Arabska, T. Stoeva, M. Tepavicharova, N. Nichev. Facts and figures on social enterprises in Bulgaria.// International Journal „Knowledge”, 2016, No 13.1, ISSN 1857-92.
 343. Terziev V., N. Bencheva, E. Arabska, T. Stoeva, M. Tepavicharova, N. Nichev. Social entrepreneurship in Bulgaria:Barriers to growth.// International Journal „Knowledge”, 2016, No 13.1, ISSN 1857-92.
 344. Terziev V., N. Bencheva, E. Arabska, T. Stoeva, M. Tepavicharova, N. Nichev. Ïmplications on social entrepreneurship development in Bulgaria.// International Journal „Knowledge”, 2016, No 13.1, ISSN 1857-92.
 345. Terziev V., N. Nichev. Perspectives for use of the offset deals.// Economic Development and Cultural Change, 2017, No No. 4(2), pp. 1006-10015, ISSN 0013-0079. (Impact factor: 1.392 /2017, conomic Development and Cultural Change)
 346. Terziev V., N. Nichev. Offset policies of the countries of the European Union.// Economic Development and Cultural Change, 2017, No No. 4(2), pp. 994-1005, ISSN 1539-2988. (SJR rank: 1.392 /2017, conomic Development and Cultural Change)
 347. Terziev V., N. Nichev. Research of the motivation for management activities of cadets in the course of their military professional training.// Language and Education, 2017, No Issue 6 (2), pp. 695-706, ISSN 0950-0782. (Impact factor: 0.921 /2017, Language and Education)
 348. Terziev V., N. Nichev. Research of the value orientation and structural peculiarities of management activities of cadets in the course of military professional training.// Language and Education, 2017, No Issue 6 (2), pp. 682-694, ISSN 1747-7581. (Impact factor: 0.921 /2017, Language and Education)
 349. Terziev V., N. Nichev. Research of the motivation for management activities of cadets in the course of their military professional training.// Proceedings of the VII International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries”, 2017, No Volume VII, pp. 659-670, ISSN 978-0-875-83597-4. (Impact factor: 7.549 /2017, Cambridge University Press)
 350. Terziev V., N. Nichev. Research of the value orientation and structural peculiarities of management activitiesofcadets in the course of military professional training.// Proceedings of the VII International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries”, 2017, No Volume VII, pp. 646-658, ISSN 978-0-875-83597-4. (Impact factor: 7.549 /2017, Cambridge University Press)
 351. Terziev V., N. Nichev, S. Simeonov. Historical development and characteristics of pension systems.// Review of Finance, 2017, No Issue 6 (2), pp. 1321-1338, ISSN 1572-3097. (Impact factor: 2.08 /2017, Oxford University Press)
 352. Terziev V., P. Bogdanov, V. Madanski, S. Stefanov. Approaches to social adaptation of servicemen discharged of military service.// International Journal Scientific Papers, 2016, No 12.2, ISSN 1857-92.
 353. Terziev V., P. Dimitrova. Research. Identification and monitoring of the needs of occupational training of social activities experts.// American Journal of Education, 2017, No No.4 (2), pp. 825-879, ISSN 0195-6744. (SJR rank: 2.243 /2017, American Journal of Education)
 354. Terziev V., P. Dimitrova. Model of methodology for determining the needs of continuing vocational training of social work specialists providing social services.// American Journal of Education, The University of Chicago Press, 2017, No N.4(2)/123, pp. 757-797, ISSN 0195-6744. (Impact factor: 1.653 /2017, University of Chicago Press)
 355. Terziev V., P. Marin. Holding meetings and conferences and the ability to listen.// American Law and Economics review, 2017, No №1(1.9), pp. 460-465, ISSN 1465-7252. (Impact factor: 0.594 /2017, American Law and Economics review)
 356. Terziev V., P. Marin, B. Stoyan. On some problems of the infrastructure and the protection of the population.// American Law and Economics review, 2017, No №1 (1.9), pp. 454-459, ISSN 1465-7252. (Impact factor: 0.594 /2017, American Law and Economics review)
 357. Terziev V., S. Dimitrova. Social programming in the context of stimulating social activity and regulation of social development through active policies.// Аннотированный указатель научной и учебно-методической литературы, представленной авторами на I-XXXII всероссийских выставках, проводимых академией естествознания Материалы для экспозиции на XXX Моско, 2017, No XXVIII, pp. 153-157
 358. Terziev V., S. Dimitrova. Peculiarities of Labor Market Development in the Republic of Bulgaria.// Journal of Innovations and Sustainability, 2015, No 1, ISSN 2367-8127.
 359. Terziev V., S. Dimitrova. Cost Efectiveness Analyses Models in the Defence System in Bulgaria.// European Scientific Journal, 2014, No 1, ISSN 1857-7881.
 360. Terziev V., S. Dimitrova. A new on social adaptation of the military, discharged from military service.// Procedia- Social and Behavioral Sciences, 2014, No 156, pp. 219-222
 361. Terziev V., S. Dimitrova. Management of the process of social adaptation of servicemen released from military service.// Economics and management: 2014, 2014, No 19, ISSN 20299338.
 362. Terziev V., S. Dimitrova, E. Arabska. „From social support to employment”: Considering target groups’ needs in actice social policies.// Научный журнал „Апробация”, 2015, No 1, ISSN 2305-4484.
 363. Terziev V., S. Dimitrova, E. Arabska. Assessment of active social policies’ impacts on labor market in a period of transformation Bulgarian society.// Procedia Economics and Finance, 2015, No 30, pp. 890-902
 364. Terziev V., S. Dimitrova, E. Stoyanov. Assessment of Social Programming Efficiency in Dynamic Social Environment.// Journal of Innovations and Sustainability, 2015, No 1, ISSN 2367-8127.
 365. Terziev V., S. Dimitrova, E. Stoyanov. Development of Active Social Programs.// Journal of Innovations and Sustainability, 2015, No 1, ISSN 2367-8127.
 366. Terziev V., S. Filipov. Application of the principles of regionalism in Bulgaria.// International Journal „Knowledge”, 2016, No 13.1, ISSN 1857-92.
 367. Terziev V., S. Filipov. Improvement and modernization of military infrastructure in Bulgaria.// International Journal „Knowledge”, 2016, No 13.1, ISSN 1857-92.
 368. Terziev V., S. Filipov. Characteristics and elements of military infrastructure.// International Journal „Knowledge”, 2016, No 13.1, ISSN 1857-92.
 369. Terziev V., S. Simitrova. Human resources and social activity, as engines of social development.// Международньiй научнньiй журнал Иновационная наука,, 2015, No 4, pp. 160-163, ISSN 2410-6070.
 370. Terziev V., V. Banabakova, E. Arabska. Capitalism in contemporary world.// International Journal Scientific Papers, 2016, No 12.1, ISSN 1857-92.
 371. Terziev V., V. Banabakova, S. Stefanov. Development of a simulation model for accomplishing effective policy for logistic services.// Journal of International Business Studies, 2017, No 9(2) Vol.48, pp. 1389-1402, ISSN 1478-6990. (Impact factor: 3.62 /2017, Palgrave Macmillan)
 372. Terziev V., V. Madanski. Guidelines for development of military education system in Bulgaria.// Proceedings of the VII International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries”, 2017, No Volume VII, pp. 610-625, ISSN 978-0-875-83597-4. (Impact factor: 7.549 /2017, Cambridge University Press)
 373. Terziev V., V. Madanski. Development of military education system in Bulgaria.// American Journal of Education, 2017, No No.4 (2), pp. 917-937, ISSN 0195-6744. (SJR rank: 2.243 /2017, American Journal of Education)
 374. Terziev V., V. Stefanova. Economic effectiveness in emergency rescue work.// International Journal „Knowledge”, 2016, No 13.1, ISSN 1857-92.
 375. Terziev V., V. Stefanova. Technical effectiveness as a component of economic performance in emergency rescue work..// International Journal „Knowledge”, 2016, No 13.1, pp. 227-233, ISSN 1857-92.
 376. Terziev V., V., Banabakova. Marketing.// Аннотированный указатель научной и учебно-методической литературы, представленной авторами на I-XXXII всероссийских выставках, проводимых академией естествознания Материалы для экспозиции на XXX Моско, 2017, No I-XXXII, pp. 148
 377. Terziev V., Z. Andreeva. La Politique de promotion de l'emploi et certains aspects de sa décentralisation, Status d'emploi Contrats de Travail et sécurité,.// Maison des sciences de l'homme 2003, 2003, No 1, pp. 259-269, ISSN 954-494-566-0.
 378. Terziev, V. The national employment plan in Bulgaria - policies, priorities and necessary changes due to COVID-19.// Economic Archive, Dimitar A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, 2020, No 3, pp. 41-54, ISSN ISSN 0323-9004.
 379. Terziev, V. COVID-19 and the National employment plan in Bulgaria – analysis and opportunities for change.// Economic Archive, Dimitar A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, 2020, No 3, pp. 55-70, ISSN ISSN 0323-9004.
 380. Terziev, V. The policy of the labour market in Bulgaria in the face of challenges after the pandemic situation caused by COVID-19.// 57th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Economic and Social Development (Book of Abstracts), 2020, No 1, pp. 1-1, ISSN ISSN 1849-7543.
 381. Terziev, V. Science as a tool for social development.// Review of Socio-Economic Perspectives, 2020, No 5(3), pp. 117-134, ISSN ISSN (Online): 25.
 382. Terziev, V. Conceptual framework of social adaptation.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, April 2019, International Organization Center of Academic Research, 2019, No 5 (13), pp. 6-15, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 383. Terziev, V. Model for social-psychological assistance for servicemen, discharged from military service.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, April 2019, 2019, No 5 (13), pp. 16-25, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 384. Terziev, V. Complex model of social adaptation of servicemen, discharged from military service.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, April 2019, 2019, No 5 (13), pp. 50-60, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 385. Terziev, V. Support and prevention to children and adults – victims of traffic, violence, dependencies and other risks of social marginalization.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, April 2019, 2019, No 5 (13), pp. 61-70, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 386. Terziev, V. Lifelong learning: The new educational paradigm for sustainable development.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, April 2019, 2019, No 5 (13), pp. 82-98, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 387. Terziev, V. The system of social services in Bulgaria and the process of deinstitutionalisation of children.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, April 2019, 2019, No 5 (13), pp. 99-110, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 388. Terziev, V. Historical development and characteristics of pension systems.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, April 2019T, 2019, No 5 (13), pp. 124-135, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 389. Terziev, V. The problem of social efficiency. Indicators for social efficiency.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, April 2019, 2019, No 5 (13), pp. 124-135, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 390. Terziev, V. Problems of control in the social sphere.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, April 2019, 2019, No 5 (13), pp. 202-208, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 391. Terziev, V. Social policy and labor market development in Bulgarian transition period.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, April 2019, 2019, No 5 (13), pp. 209-220, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 392. Terziev, V. Theoretical basis of development of labor market and social policy in the republic of Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, April 2019, 2019, No 5 (13), pp. 221-232, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 393. Terziev, V. Social adaptation of military servicemen, discharged from military service, in dynamic social environment.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, April 2019, 2019, No 5 (13), pp. 250-257, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 394. Terziev, V. The dependence social adaptation-socialization.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, April 2019, 2019, No 5 (13), pp. 258-265, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 395. Terziev, V. Social adaptation as an element of social policy.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, April 2019, 2019, No 5 (13), pp. 275-282, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 396. Terziev, V. Social activity and human resources as social development factors.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, April 2019, 2019, No 5 (13), pp. 283-289, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 397. Terziev, V. Process of deinstitutionalization of children at risk in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, April 2019, 2019, No 5 (13), pp. 290-297, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 398. Terziev, V. Experiencing social policy development and efficiency measurement.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, April 2019, 2019, No 5 (13), pp. 298-305, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 399. Terziev, V. Efficiency and assessment of social technology.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, April 2019, 2019, No 5 (13), pp. 306-313, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 400. Terziev, V. The criterion “competence” in the economic sector.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, April 2019, 2019, No 5 (13), pp. 314-319, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 401. Terziev, V. Main characteristics of the pеnsion sуstem in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, April 2019, 2019, No 5 (13), pp. 360-373, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 402. Terziev, V. Analysis of the Bulgarian experience in the development of the social adaptation of servicemen, discharged from military service.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, April 2019, 2019, No 5 (13), pp. 26-38, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 403. Terziev, V. The development of education in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No Vol.5 (14), pp. 994-997, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 404. Terziev, V. Social technology as a method for management of the social processes.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No Vol.5 (14), pp. 750-755, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 405. Terziev, V. The legacy for the beginning of the market economy transition in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No Vol.5 (14), pp. 677-684, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 406. Terziev, V. Factors influencing employment and unemployment policies in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No Vol.5 (14), pp. 670-676, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 407. Terziev, V. Factors influencing employment and unemployment policies in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No Vol.5 (14), pp. 670-676, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 408. Terziev, V. The role of business in society.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No Vol.5 (14), pp. 663-669, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 409. Terziev, V. Social efficiency as a measure of social activities.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No Vol.5 (14), pp. 656-662, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 410. Terziev, V. Methodological approach to research and evaluate the main states and transitions on the labor market.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No Vol.5 (14), pp. 647-655, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 411. Terziev, V. The role of social policy in economic development.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No Vol.5 (14), pp. 638-646, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 412. Terziev, V. Retraining of the discharged and the ones leaving active military service as a tool for their social and professional mobility.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No Vol.5 (14), pp. 579-588, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 413. Terziev, V. Effects of the impact of the active policies on the labor market.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No Vol.5 (14), pp. 473-486, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 414. Terziev, V. The active model of a social programme and its strategic advantage.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 664-677, ISSN 2411-183X.
 415. Terziev, V. Social assistance services and integrated employment in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 678-690, ISSN 2411-183X.
 416. Terziev, V. Impact of the labor market policies for ensuring employment.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 697-707, ISSN 2411-183X.
 417. Terziev, V. Importance of human resources to social development.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 708-716, ISSN 2411-183X.
 418. Terziev, V. Opportunities of application of a competence-based approach in social adaptation of militaries discharged of service.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 757-767, ISSN 2411-183X.
 419. Terziev, V. Realities of implementing the social adaptation process of military personnel, discharged form service in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 795-805, ISSN 2411-183X.
 420. Terziev, V. Improvement in the work of the institutions on labor market through a process model.// European Sociological Review, 2017, No Vol33, 6.2, pp. 1377-1387, ISSN 0266-7215. (Impact factor: 1.76 /2017, European Sociological Review)
 421. Terziev, V. Opportunities for improving the efficiency of social adaptation of servicemen discharged from military service in Bulgaria.// Аннотированный указатель научной и учебно-методической литературы, представленной авторами на I-XXXII всероссийских выставках, проводимых академией естествознания Материалы для экспозиции на XXX Моско, 2017, No I-XXXII, pp. 91
 422. Terziev, V. Impact of active social policies and programs in the period of active economic transformations in Bulgaria.// Аннотированный указатель научной и учебно-методической литературы, представленной авторами на I-XXXII всероссийских выставках, проводимых академией естествознания Материалы для экспозиции на XXX Моско, 2017, No I-XXXII, pp. 150-153
 423. Terziev, V. Opportunities for improving the efficiencyof the socialadaptation of servicemen discharged from military service in Bulgaria.// Opportunities for improving the efficiencyof the socialadaptation of servicemen discharged from military service in Bulgaria. // Catalogue of the scientific, educational and methodical literature pres, 2017, No XXVII
 424. Terziev, V. Improvement of the effectiveness of social policies.// European Sociological Review, 2017, No Vol33, 6.2, pp. 1426-1434, ISSN 0266-7215.
 425. Terziev, V, I., Ivanov. The national employment plan in Bulgaria - analysis and opportunities for change.// International scientific journal "Internauka", 2020, No 15
 426. Terziev, V. Active social programs development in Bulgaria: contemporary challenges and social management instruments.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 597-611, ISSN 2411-183X.
 427. Terziev, V. Building a model of social and psychological adaptation.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 619-627, ISSN 2411-183X.
 428. Terziev, V. Possible aspects of occupational and psychological adaptation of the military, discharged from military service and their families to a new activity life cycle.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 786-794, ISSN 2411-183X.
 429. Terziev, V. Impact of the labor market policies for ensuring employment.// Journal of Economic Geography, 2017, No Vol.17, 6 (2, pp. 1400-1410, ISSN 1468-2702. (Impact factor: 3.429 /2017, Journal of Economic Geography)
 430. Terziev, V. Social adaptation as a social process in the adaptation of military personnel.// Journal of Economic Geography, 2017, No Vol.17, 6 (2, pp. 1375-1399, ISSN 1468-2702. (Impact factor: 3.429 /2017, Journal of Economic Geography)
 431. Terziev, V. Development of the social assistance system in Bulgaria.// Past & Present, 2017, No Vol.237, 1 (, pp. 1107-1125, ISSN 0031-2746. (Impact factor: 0.588 /2017, Oxford University Press)
 432. Terziev, V. Development of the social assistance system’s structure in Bulgaria.// Past & Present, 2017, No Vol.237,1 (2, pp. 1087-1106, ISSN 0031-2746. (Impact factor: 0.588 /2017, Oxford University Press)
 433. Terziev, V. Management of the effective social programming or the controlled beginning of the good future.// European Review of Economic Hitory, 2017, No Vol.21, 4(2), pp. 928-935, ISSN 1361-4916. (Impact factor: 0.619 /2017, European Review of Economic Hitory)
 434. Terziev, V. Some features of institutionalization in the process of social programming.// European Review of Economic Hitory, 2017, No Vol.21, 4(2), pp. 921-927, ISSN 1361-4916. (Impact factor: 0.619 /2017, European Review of Economic Hitory)
 435. Terziev, V. Social entrepreneurship as an opportunity to model an active social program.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III, 8, pp. 489-495, ISSN 2411-183X.
 436. Terziev, V. The needs of continuing vocational training of social work specialists providing social services.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, 2017, No Vol. III, 8, pp. 383-395, ISSN 2411-1821.
 437. Terziev, V. , V. Banabakova. Customer relationship management (CRM).// Proceedings of the 7 International Academic Congress “Science, Education and Culture in Eurasia and Africa”, 2017, No VII, pp. 241-255, ISSN 978-2-547-47596-7. (Impact factor: 3.9575 /2017, Paris University Press)
 438. Terziev, V., M., Bogdanova, D , Kanev, M, Georgiev. The cadets from the military schools as subjects of educational activity.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2019, No 5 (15), pp. 256-267, ISSN e-ISSN: 2411-1821.
 439. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Development of the personnel management in organizations.// Knowledge – International Journal, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2017, No 19.1, pp. 57-61, ISSN 2545-4439.
 440. Terziev, V., V., Madanski, D., Kanev. Social entrepreneurship development in Bulgaria.// International Journal of Development Research, 2017, No Vol.07, N08, pp. 14733-14738, ISSN 2230-9926.
 441. Terziev, V., A. Dzhumalieva, R. Parvanov. Еfficient management as optimization of the organization.// Knowledge – International Journal, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2017, No 20.3, pp. 1129-1137, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, KNOWLEDGE – International Journal)
 442. Terziev, V., C., Hamit. The relation between the migration, population aging, labor force productivity and economic growth: an analysis for Bulgaria.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, April 2018, 2018, No 4,10, pp. 77-86, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 443. Terziev, V., D. Kanev, V. Madanski. Social programming as an alternative in front of small business or small business a challenge to social programming.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III (9), pp. 798-804, ISSN 2411-183X.
 444. Terziev, V., D., Kanev. Education and behavioural failures.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, 2017, No Vol. III (9), pp. 628-637, ISSN 2411-1821.
 445. Terziev, V., D., Kanev, D., M., Madanski. Social entrepreneurship in Bulgaria.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, International Organization Center of Academic Research, 2017, No Vol 3, N 9, pp. 913-917, ISSN 2411-18.
 446. Terziev, V., D., Kanev, E., Arabska. Social entrepreneurship development in Bulgaria.// ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ) Ежемесячный научный журнал, 2017, No 9(42) ч. 2, pp. 51-60, ISSN 2411-6467.
 447. Terziev, V., E., Arabska. Social entrepreneurship development in Bulgaria.// Journal of Mountain Agriculture on the Balkans,Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 2017, No 20 (4), pp. 324-343, ISSN 2367-8364.
 448. Terziev, V., E., Kovalyov, O., Latyshev. Possible ways of propaganda of the historical and cultural heritage of the voronezh region.// Knowledge – International Journal, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2017, No 19.2, pp. 535-540, ISSN 2545-4439.
 449. Terziev, V., E., Petrova. A brief analysis of the defence expenditure of the republic of Bulgaria.// ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ) Ежемесячный научный, 2017, No № 7(40), pp. 27-36, ISSN 2411-6467.
 450. Terziev, V., E., Stoyanov. Social programing as an alternative in front of small business or small business a achallenge to social programming.// Journal of Mountain Agriculture on the Balkans,Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 2017, No 20 (4), pp. 344-360, ISSN 2367-8364.
 451. Terziev, V., E., Stoyanov. Problems of Control in the Social Sphere.// Proceedings of the XX International Academic Congress ‘History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization’, 2017, No XX, pp. 797-806, ISSN 978-0-578-84563-7. (Impact factor: 4.715 /2017, Sydney University Press)
 452. Terziev, V., E., Stoyanov. Administrative and Legal Nature of the Control in Bulgaria.// Proceedings of the XX International Academic Congress ‘History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization’, 2017, No XX, pp. 807-812, ISSN 978-0-578-84563-7. (Impact factor: 4.715 /2017, Sydney University Press)
 453. Terziev, V., E., Stoyanov. The Criterion ‘Competence’ in the Economic Sector.// Proceedings of the XX International Academic Congress ‘History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization’, 2017, No XX, pp. 813-820, ISSN 978-0-578-84563-7. (Impact factor: 4.715 /2017, Sydney University Press)
 454. Terziev, V., E., Stoyanov. A General Principle of the Development Process оf Balanced Scorecards as an Instrument of Control.// Proceedings of the XX International Academic Congress ‘History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization’, 2017, No XX, pp. 830-837, ISSN 978-0-578-84563-7. (Impact factor: 4.715 /2017, Sydney University Press)
 455. Terziev, V., E., Stoyanov. A general principle of the development process of balanced scorecards as an instrument of control.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III, 8, pp. 563-567, ISSN 2411-183X.
 456. Terziev, V., E., Stoyanov. The effect of the control system creation process.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III, 8, pp. 611-615, ISSN 2411-183X.
 457. Terziev, V., E., Stoyanov. Opportunities and solutions to modern improvement of Bulgarian control.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III, 8, pp. 635-639, ISSN 2411-183X.
 458. Terziev, V., E., Stoyanov. Problems of control in the social sphere.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III, 8, pp. 537-542, ISSN 2411-183X.
 459. Terziev, V., E., Stoyanov, N., Nichev. Conceptual grounds of managerial control – analysis and improvement.// Proceedings of the 7 International Academic Congress “Science, Education and Culture in Eurasia and Africa”, 2017, No VII, pp. 978-2-547-47596-7, ISSN 204-213. (Impact factor: 3.9575 /2017, Paris University Press)
 460. Terziev, V., E., Stoyanov, N., Nichev. Formal audit acts and institutionality.// Proceedings of the 7 International Academic Congress “Science, Education and Culture in Eurasia and Africa”, 2017, No VII, pp. 220-230, ISSN 978-2-547-47596-7. (Impact factor: 3.957 /2017, Paris University Press)
 461. Terziev, V., E., Stoyanov, N., Nichev. Evolution in the concepts about audit.// Proceedings of the 7 International Academic Congress “Science, Education and Culture in Eurasia and Africa”, 2017, No VII, pp. 277-288, ISSN 978-2-547-47596-7. (Impact factor: 3.9575 /2017, Paris University Press)
 462. Terziev, V., E., Stoyanov, N., Nichev. Conceptual grounds of managerial control – analysis and improvement, ngineering Studies.// Taylor & Francis, 2017, No Vol.9,N3(2), pp. 440-449, ISSN 1940-8374. (Impact factor: 0.417 /2017, Taylor & Francis)
 463. Terziev, V., E., Stoyanov, N., Nichev. Formal audit acts and institutionality.// American Journal of Philology, 2017, No Vol138,4(2), pp. 889-898, ISSN 0002-9475. (Impact factor: 0.485 /2017, American Journal of Philology)
 464. Terziev, V., E., Stoyanov, N., Nichev. Functional characteristics and development of the idea for control.// Business Economics, 2017, No Vol. 52,4(2), pp. 410-419, ISSN 1554-432X. (Impact factor: 1.017 /2017, Business Economics)
 465. Terziev, V., F., Brava. The role of the security policy in Kosovo.// Journal of Innovations and Sustainability, 2018, No 4 (3), pp. 69-74, ISSN 2367-8151.
 466. Terziev, V., G., Georgiev. Knowledge management in the context of the synergy of the future “human resources, knowledge and technology“ and the development of academic staff.// Knowledge - international journal invited scientific papers- Institute of Knowledge Management Skopje, Macedonia, 2018, No 21, 1, pp. 17-31, ISSN 1857-923X.
 467. Terziev, V., H. Can. Population, productivity and economic growth relations: the case of Bulgaria.// Journal of Innovations and Sustainability, 2017, No Vol. 3 (4), pp. 9-19, ISSN 2367-8151.
 468. Terziev, V., I., Dacheva. Innovations in Bulgarian education.// Knowledge – International Journal Vol. 38.2, 2020, No 38.2, pp. 343-347, ISSN ISSN 1857-923X.
 469. Terziev, V., I., Ivanov. The national employment plan in Bulgaria - analysis and opportunities for change.// International scientific journal «Internauka», Kiev, Ukraine, 2020, No  15 (95) 2, pp. 6-13, ISSN ISSN 2520-2057.
 470. Terziev, V., M. Georgiev. Opportunities of optimization in administrative structures for efficient management.// Journal of Innovations and Sustainability, 2017, No Vol. 3 (4), pp. 21-35, ISSN 2367-8151.
 471. Terziev, V., M., Bogdanova. Strategic and financial frame of intervention- centers of excellence and centers of competence.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, April 2019, 2019, No 5 (13), pp. 156-167, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 472. Terziev, V., M., Bogdanova. Defining the goals in OP “Science and education for smart growth” in compliance with the needs.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, April 2019, 2019, No 5 (13), pp. 175-184, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 473. Terziev, V., M., Bogdanova. Science and education for smart growth in the context of the innovative strategy for intelligent specialization of the republic of Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, April 2019, 2019, No 5 (13), pp. 185-194, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 474. Terziev, V., M., Bogdanova. The academic capitalism and the new business model of the universities.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2019, No 5 (15), pp. 286-292
 475. Terziev, V., M., Bogdanova, D., Kanev, M., Georgiev. The cadets and the reasons for their drop-out of the National military university..// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2019, No 5 (15), pp. 321-329, ISSN e-ISSN: 2411-1821.
 476. Terziev, V., M., Bogdanova, D., Kanev, M., Georgiev. Uses of the strategic card in the republic of Bulgaria’s land forces.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No 5 (15), pp. 1231-1237, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 477. Terziev, V., M., Bogdanova, D., Kanev, M., Georgiev, S., Simeonov. The social assistance system in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No 5 (15), pp. 1259-1265, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 478. Terziev, V., M., Bogdanova, M., Georgiev, D., Solovev, P., Bogdanov. Fields of implementation of the teacher's educational functions.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, Vol. VI, Issue 17, August, 2020, 2020, No 6 (17), pp. 197-202, ISSN ISSN: 2411-1821.
 479. Terziev, V., M., Georgiev. The place of programming in the state’s social policy.// Review of Behavioral Aspect in Organizations and Society, 2020, No 2(1), pp. 25-30
 480. Terziev, V., M., Georgiev. Application of Balanced Scorecard to improve management of intangible assets.// International scientific journal "Internauka", 2020, No 13 (93), pp. 12-17, ISSN ISSN 2520-2057.
 481. Terziev, V., M., Georgiev. Prerequisites for development and implementation of a Balanced Scorecard.// International scientific journal "Internauka", 2020, No 13 (93), pp. 18-23, ISSN ISSN 2520-2057.
 482. Terziev, V., M., Georgiev. Prerequisites for development and implementation of a Balanced Scorecard.// International scientific journal "Internauka", 2020, No 13 (93), pp. 18-23, ISSN ISSN 2520-2057.
 483. Terziev, V., M., Georgiev. Social entrepreneurship: support for social enterprises in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No Vol.5 (14), pp. 744-749, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 484. Terziev, V., M., Georgiev. Social entrepreneurship: social enterprises and their markets in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No Vol.5 (14), pp. 738-743, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 485. Terziev, V., M., Georgiev. Current initiatives to promote social entrepreneurship in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No Vol.5 (14), pp. 709-716, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 486. Terziev, V., M., Georgiev. Implementation of national and regional policies for development of social entrepreneurship in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No Vol.5 (14), pp. 506-519, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 487. Terziev, V., M., Georgiev. Efficient management as optimization of the organization.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, April 2018, 2018, No 4,10, pp. 6-15, ISSN 2411-183X.
 488. Terziev, V., M., Georgiev, D., Solovev. Management control in implementation of the social program.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2020, No 6 (16), pp. 210-219, ISSN ISSN: 2411-183X.
 489. Terziev, V., M., Georgiev, D., Solovev. Regulating social development and the concept of controlling.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2020, No 6 (16), pp. 240-252, ISSN ISSN: 2411-183X.
 490. Terziev, V., M., Georgiev, S., Bankov. Interaction of the Prosecutor's office with the competent state authorities for counteraction of corruption.// International scientific journal “Internauka”, Kiev, Ukraine, 2020, No 12
 491. Terziev, V., M., Georgiev, S., Bankov. Increasing the risk of corruption activities during a COVID-19 pandemic.// International scientific journal “Internauka”, Kiev, Ukraine, 2020, No 12
 492. Terziev, V., M., Georgiev, S., Bankov. Interaction of the Prosecutor's office with the competent state authorities for counteraction of corruption.// International scientific journal “Internauka”, Kiev, Ukraine, 2020, No 12 (92), pp. 54-57, ISSN ISSN 2520-2057.
 493. Terziev, V., M., Georgiev, S., Bankov. Increasing the risk of corruption activities during a COVID-19 pandemic.// International scientific journal “Internauka”, Kiev, Ukraine, 2020, No 12 (92), pp. 58-59, ISSN ISSN 2520-2057.
 494. Terziev, V., M., Lyubcheva, D., Solovev. The interaction: business- education- investment for development.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2020, No 6 (16), pp. 178-183, ISSN ISSN: 2411-183X.
 495. Terziev, V., M., Stoykov. Methodology for the study of institutional sustainability for countering contemporary threats as a tool for improvement of the national defense system management.// Journal of Business and Management, 2020, No 8(2), pp. 63-74, ISSN ISSN: 2148-0206.
 496. Terziev, V., M., Stoykov. Methodology for research through simulation business game as a tool for strategic management and control.// Eurasian Journal of Business and Management, 2020, No 8(3), pp. 220-229, ISSN ISSN: 2148-0206.
 497. Terziev, V., N. Nichev, E. Stoyanov, M. Georgiev. A general principle of the development process of balanced scorecards as an instrument of control.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III (9), pp. 888-892, ISSN 2411-183X.
 498. Terziev, V., N. Nichev, E. Stoyanov, M. Georgiev. On some of the blank points in the application of administrative control in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III (9), pp. 893-898, ISSN 2411-183X.
 499. Terziev, V., N. Nichev, E. Stoyanov, M. Georgiev. Key aspects of the problems of administrative control in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III (9), pp. 909-912, ISSN 2411-183X.
 500. Terziev, V., N. Nichev, E. Stoyanov, M. Georgiev, P. Bogdanov. Opportunities for strategic development of small business in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III (9), pp. 903-908, ISSN 2411-183X.
 501. Terziev, V., N. Nichev, P. Bogdanov. Prospects for development of higher education in Bulgaria.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, 2017, No Vol. III (9), pp. 438-449, ISSN 2411-1821.
 502. Terziev, V., N. Nichev, P. Bogdanov. Comparative analysis of the formation of military professional skills in the cadets to be trained in logistics specializations.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, 2017, No Vol. III (9), pp. 469-475, ISSN 2411-1821.
 503. Terziev, V., N., Bekiarova, M., Georgiev. Support structures for the development of social entrepreneurship.// KNOWLEDGE - Capital of the future, International Journal Scientific Papers Vol. 29.1, February, 2019, 2019, No 29.1, pp. 21-25, ISSN ISSN 1857-923X.
 504. Terziev, V., N., Bencheva, T., Stoeva, M., Georgiev. Social entrepreneurship: funding, programs and measures.// Knowledge – International Journal Vol. 38.1, 2020, No 38.1, pp. 155-164, ISSN ISSN 1857-923X.
 505. Terziev, V., N., Bencheva, T., Stoeva, M., Georgiev. Training in social entrepreneurship: theory and practice.// Knowledge – International Journal Vol. 38.5, 2020, No 38.5, pp. 1255-1258, ISSN ISSN 1857-923X.
 506. Terziev, V., N., Bencheva, T., Stoeva, M., Georgiev. Developing social entrepreneurship in the EU: a cross-country analysis.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2020, No 6 (16), pp. 37-44, ISSN ISSN: 2411-183X.
 507. Terziev, V., N., Nichev. Main features of the offsets in defense trade.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III, 8, pp. 502-507, ISSN 2411-183X.
 508. Terziev, V., N., Nichev. Strategic framework for social entrepreneurship development in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III, 8, pp. 479-488, ISSN 2411-183X.
 509. Terziev, V., N., Nichev. Research, identification and monitoring of the needs of occupational training of social activities experts.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III, 8, pp. 508-525, ISSN 2411-183X.
 510. Terziev, V., N., Nichev. Model of methodology for determining the needs of continuing vocational training of social work specialists providing social services.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III, 8, pp. 543-557, ISSN 2411-183X.
 511. Terziev, V., N., Nichev. Some aspects on forming preparedness of logistics military officers for management activities.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III, 8, pp. 635-639, ISSN 2411-183X.
 512. Terziev, V., N., Nichev. Analysis of the environment for military educational system functioning and its impact on the preparation of cadets for military professional activities in the republic of Bulgaria.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, 2017, No Vol. III, 8, pp. 371-374, ISSN 2411-1821.
 513. Terziev, V., N., Nichev, E., Stoyanov, M., Georgiev. A general principle of the development process оf balanced scorecards as an instrument of control.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, International Organization Center of Academic Research, 2017, No Vol 3, N 9, pp. 888-892, ISSN 2411-18.
 514. Terziev, V., O. Latyshev, M. Georgiev. Building competencies for social work through continuing vocational training.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, 2017, No Vol. III (9), pp. 638-659, ISSN 2411-1821.
 515. Terziev, V., O., Latyshev, M., Georgiev. The warehousing as an element of army logistics system in conditions of arctics (From experience of Bulgarian- Russian cooperation).// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 778-785, ISSN 2411-183X.
 516. Terziev, V., Petkova - Georgieva, S. Bulgarian health system cost assessment methods application for the decision “make or buy”.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2020, No 6 (16), pp. 157-161, ISSN ISSN: 2411-183X.
 517. Terziev, V., R., Dimitrovski, L., Pushova, M., Georgiev, R., Solovev. Change management and digital age training.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2020, No 6 (16), pp. 8-17, ISSN ISSN: 2411-183X.
 518. Terziev, V., R., Koleci, B., Koleci. Security dilemmas and defense challenges in Kosovo and Western Balkans.// Journal of Innovations and Sustainability, 2018, No 4 (3), pp. 75-84, ISSN 2367-8151.
 519. Terziev, V., R., Koleci, D., Solovev. The planning process during military decision.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2020, No 6 (16), pp. 67-72, ISSN ISSN: 2411-183X.
 520. Terziev, V., R., Koleci, D., Solovev. Role of ethics in decision making in public and private organizations.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2020, No 6 (16), pp. 106-110, ISSN ISSN: 2411-183X.
 521. Terziev, V., S. Dimitrova, O. Latyshev, E. Kovalyov. Regulation of social development through active policies.// Knowledge – International Journal, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2017, No 20.1, pp. 437-443, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, KNOWLEDGE – International Journal)
 522. Terziev, V., S. Enimaneva, S. Filipov. Economic efficiency and investment implementation in energy saving projects.// Journal of Innovations and Sustainability, 2017, No Vol. 3 (3), pp. 9-25, ISSN 2367-8151.
 523. Terziev, V., S. Stefanov, V. Banabakova, I. Iliev. Common european security and defense policy.// Knowledge – International Journal, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2017, No 20.2, pp. 741-757, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, KNOWLEDGE – International Journal)
 524. Terziev, V., S. Stefanov, V. Banabakova, I. Iliev. Implementation of the common European security and defense policy "in the context of its military aspect.// Knowledge – International Journal, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2017, No 20.2, pp. 953-962, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, KNOWLEDGE – International Journal)
 525. Terziev, V., S. Stefanov, V. Banabakova, I. Iliev. Levels of security and modern society.// Knowledge – International Journal, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2017, No 20.2, pp. 1031-1041, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, KNOWLEDGE – International Journal)
 526. Terziev, V., S. Stefanov, V. Banabakova, I. Iliev. Understanding of security in the postmodern society.// Knowledge – International Journal, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2017, No 20.3, pp. 1379-1389, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, KNOWLEDGE – International Journal)
 527. Terziev, V., S., Bankov, M., Georgiev. The Change in the approach of the court of justice of the European Union in the context of market freedoms and internal situations.// Journal of Innovations and Sustainability, 2018, No 4 (3), pp. 85-112, ISSN 2367-8151.
 528. Terziev, V., S., Bankov, M., Georgiev. The Stability and growth pact: pursuing sound public finances and coordinating fiscal policies in the EU member states.// Journal of Innovations and Sustainability, 2018, No 4 (3), pp. 53-68, ISSN 2367-8151.
 529. Terziev, V., S., Petkova - Georgieva. Testing the cost assessment methods application at a hospital for the decision “make or buy”.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2020, No 6 (16), pp. 129-136, ISSN ISSN: 2411-183X.
 530. Terziev, V., S., Petkova - Georgieva. A research study of nonlinearity experiencing in the rate of current account deficit to the Bulgarian health and care national product.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No Vol.5 (14), pp. 685-693, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 531. Terziev, V., S., Petkova - Georgieva. The performance measurment system key indicators and the determinants impact on the level of decentralization using as an example a subdivisional unit from the Bulgarian social health and care experie.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No Vol.5 (14), pp. 589-598, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 532. Terziev, V., S., Petkova - Georgieva. The level of decentralization impact on the Bulgarian social health care competitiveness.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No 5 (15), pp. 1251-1258, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 533. Terziev, V., S., Petkova - Georgieva. The pesticides toxic impact on the human health condition and the ecosystem.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No 5 (15), pp. 1314-1320, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 534. Terziev, V., S., Petkova - Georgieva. Human health problems and classification of the most toxic pesticides.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No 5 (15), pp. 1349-1356, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 535. Terziev, V., S., Petkova - Georgieva. Organo-phosphonate, organo-halogenatted, cyanides and arsenic toxic impact on the human health care condition.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No 5 (15), pp. 1357-1362, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 536. Terziev, V., S., Petkova - Georgieva. Toxic chemical compounds detection for the society social health care prevention.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No 5 (15), pp. 1363-1372, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 537. Terziev, V., S., Petkova - Georgieva. Human health prevention by detection and quantification of toxic chemical compounds.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No 5 (15), pp. 1373-1379, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 538. Terziev, V., S., Petkova - Georgieva. The Bulgarian health care system practical research on the usefullness of the performance measurement system.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No 5 (15), pp. 1280-1286, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 539. Terziev, V., S., Simeonov. Protection of vulnerable populations in Bulgaria.// Knowledge International Journal Scientific August, 2019, 2019, No 33.1, pp. 53-57, ISSN ISSN 1857-923X.
 540. Terziev, V., S., Stefanov, S., Enimaneva. Models for energy efficiency of building thermo insulation.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (11), pp. 229-238, ISSN 2411-183X.
 541. Terziev, V., S., Stefanov, S., Enimaneva. Determination of the investment costs for buildings renovation.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (11), pp. 250-256, ISSN 2411-183X.
 542. Terziev, V., S., Stefanov, V., Banabakova. Implementation of the common European security and defence policy in the context of its military aspect.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 542-552, ISSN 2411-183X.
 543. Terziev, V., S., Stefanov, V., Banabakova. Common European security and defence policy.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, No 4 (12), pp. 642-657, ISSN 2411-183X.
 544. Terziev, V., Sotirov, B., B., Sakakushev. Preconditions for increasing the effectiveness of work activity according to the health and safety at work.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No 5 (15), pp. 1388-1391, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 545. Terziev, V., T., Petrova. Analysis and evaluation of effectiveness of the use of unmanned aircrafts for environment monitoring.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No 5 (15), pp. 1293-1299, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 546. Terziev, V., T., Petrova. Analysis of the methods for registration of images received from the information systems of non-motorized aircrafts.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No 5 (15), pp. 1448-1455, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 547. Terziev, V., T., Stoeva. Structural changes and prospects of the development of vegetable production in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No 5 (15), pp. 1380-1387, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 548. Terziev, V., V. Banabakova, M. Georgiev. Standards and customer service: employees behavior towards customers.// Journal of Innovations and Sustainability, 2017, No Vol. 3 (3), pp. 27-37, ISSN 2367-8151.
 549. Terziev, V., V. Banabakova, M. Georgiev. Customer's Profitability analyses and customer service policies.// Journal of Innovations and Sustainability, 2017, No Vol. 3 (3), pp. 39-48, ISSN 2367-8151.
 550. Terziev, V., V. Banabakova, O. Latyshev, M. Georgiev. Opportunities of application of the balanced scorecard in management and control.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III (9), pp. 1056-1074
 551. Terziev, V., V. Banabakova, S. Stefanov, M. Georgiev. Evolution of the marketing concept, marketing mix –„mix of components“ or a set of actions.// Knowledge – International Journal, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2017, No 20.1, pp. 213-218, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, KNOWLEDGE – International Journal)
 552. Terziev, V., V. Banabakova, S. Stefanov, M. Georgiev. Study of consumer behavior.// KNOWLEDGE – International Journal, 2017, No 20.1, pp. 465-471, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, KNOWLEDGE – International Journal)
 553. Terziev, V., V. Banabakova, S. Stefanov, M. Georgiev. The job contest - an efficient technology for selecting staff in the organization.// Knowledge – International Journal, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2017, No 20.1, pp. 487-493, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, KNOWLEDGE – International Journal)
 554. Terziev, V., V. Madanski, M. Georgiev. Offset implementation impact on technology transfer in Bulgaria.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III (9), pp. 923-927, ISSN 2411-183X.
 555. Terziev, V., V. Madanski, M. Georgiev. Offset as an economic operation and a trade practice.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2017, No Vol. III (9), pp. 1051-1055, ISSN 2411-183X.
 556. Terziev, V., V., Banabakova. Customer relationship management (CRM) as base for organization’s behavior.// Psychological Review, American Psychological Association, 2017, No Vol.124, 6.2, pp. 912-927, ISSN 0033-295X.
 557. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Possibilities for determining customer's profitability.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, April 2018, 2018, No 4,10, pp. 63-69, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 558. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Customer service standards.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, April 2018, 2018, No 4,10, pp. 49-55, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 559. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Influence on the process of delegation of powers.// Knowledge – International Journal, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2017, No 19.1, pp. 403-408, ISSN 2545-4439.
 560. Terziev, V., V., Banabakova, M., Ilcheva. The cycle of the order as a base of logistics service of the clients.// Knowledge – International Journal, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2017, No 19.1, pp. 133-137, ISSN 2545-4439.
 561. Terziev, V., V., Banabakova, S., Stefanov. Simulation model for accomplishing effective policy for logistic services.// Proceedings of the 7 International Academic Congress “Science, Education and Culture in Eurasia and Africa”, 2017, No VII, pp. 289-301, ISSN 978-2-547-47596-7. (Impact factor: 3.9575 /2017, Paris University Press)
 562. Terziev, V., V., Madanski, D., Kanev. Social programming as an alternative in front of small business or small business a challenge to social programming.// International Journal of Development Research, 2017, No Vol. 7, N 08, pp. 14423-14427, ISSN 2230-9926.
 563. Terziev, V., V., Madanski, D., Kanev. Entry opportunities in the Bulgarian military-educational system and ensuring of civil rights.// IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, 2017, No Vol 3, N 8, pp. 396-415, ISSN 2411-1821.
 564. Terziev, V., V., Madanski, D., Kanev. Entry opportunities in the Bulgarian military-educational system.// Sport, Education and Society, 2017, No Vol. 22, 8(2, pp. 1331-1346, ISSN 1470-1243.
 565. Terziev, V., V., Madanski, D., Kanev. Condition and capabilities of the military-educational system of the republic of Bulgaria.// Sport, Education and Society, 2017, No Vol. 22, 8(2, pp. 1355-1372, ISSN 1470-1243. (Impact factor: 1.269 /2017, Taylor & Francis)
 566. Terziev, V., V., Madanski, D., Kanev. Directions for improvement of the military-educational system and its contribution for strengthening national security and the defence of the country.// Sport, Education and Society, 2017, No Vol. 22, 8(2, pp. 1380-1393, ISSN 1470-1243.
 567. Terziev, V., М., Georgiev. Prerequisites for development and implementation of a balanced scorecard.// International scientific journal “Internauka”, Kiev, Ukraine, 2020, No 13
 568. Terziev, V., М., Georgiev, S., Bankov. Functions, rights and obligations of the „Expert Council“ of the prosecutor general of the Republic of Bulgaria.// International scientific journal "Internauka", 2020, No 14
 569. Terziev, V., М., Georgiev, S., Bankov. Functions, rights and obligations of the „Expert Council“ of the prosecutor general of the Republic of Bulgaria.// International scientific journal "Internauka", Kiev, Ukraine, 2020, No 14(94),2 т., pp. 28-29, ISSN ISSN 2520-2057.
 570. Terziev, V., М., Stoykov. Methodology for the study of institutional sustainability for countering contemporary threats as a tool for improvement of the national defense system management.// Eurasian Journal of Business and Management, 2020, No 8(2), pp. 63-74, ISSN ISSN: 2148-0206.
 571. Terziev, V.,М., Georgiev. Application of balanced scorecard to improve management of intangible assets.// International scientific journal “Internauka”, Kiev, Ukraine, 2020, No 13
 572. Terziev. V., E., Stoyanov. The challenges of management control in the process of social programming.// Аннотированный указатель научной и учебно-методической литературы, представленной авторами, 2017, No XXVIII, pp. 148-150
 573. Tímea Árgyelán, Chiara Beccalli, Stefano Bertuzzi, Tzvetelin Gueorguiev, József Krisztián Szalánczi, Viola Ternényová, Dijana Tralić. Former Socialist Countries Open their Past to Europe (SCOPE).// Stefano Brumat (eds.) "DIAnet International School Proceedings 2015. The role of cultural heritage for the sustainable development of the Danube Region, Gorizia 14th-23rd March 2015, 2015, No 1, pp. 133-149, ISSN 978-88-8303-669-9.
 574. Todorov M., I. Draganov. Equations of elasticity theory in a helical coordinate system.// IISC MECHANICS, 2010, No 81, pp. 253-264, ISSN 0209-2689.
 575. Tomov B., R. Minev, R. Radev, V. Gagov. About the input data selection at FEM analysis of bulk forming.// Journal of Materials Processing Technology, 2003, No 133, pp. 199-202, ISSN 0924-0136. (Impact factor: 0.45 /2003, Elsevier)
 576. Tomov B., R. Radev. Shape complexity factor for closed die forging.// International Journal of Material Forming, 2010, No 3(1), pp. 319-322, ISSN 1960-6206. (Impact factor: 0.509 /2010, http://www.springer.com)
 577. Tomov B., R. Radev. An Example of Determination of Preforming Steps for Hot Die Forging.// Journal of Materials Processing Technology, 2004, No 157-158, pp. 617-619, ISSN 0924-0136. (Impact factor: 0.578 /2004, Elsevier)
 578. Tomov B., R. Radev, V. Gagov. Influence of flash design upon process parameters of hot die forging.// Journal of Materials Processing Technology, 2004, No 157/15, pp. 620-623, ISSN 0924-0136. (Impact factor: 0.578 /2004, Elsevier)
 579. Tomov B., R. Radev, V. Gagov. About the preforming steps design for die forging using FEM simulation.// Journal of Technology for Plasticity, 1999, No 24, pp. 79-84, ISSN 0354-3870.
 580. Tomov B., V. Gagov. Modelling and description of the near-net-shape forging of cylindrical spur gears.// Journal of Materials Processing Technology, 1999, No 92/93, pp. 444-449, ISSN 0924-0136. (Impact factor: 0.196 /1999, Elsevier)
 581. Tomov B., V. Gagov, E. Yankov, R. Radev. Research highligths of sheet metal testing by hydraulic bulging.// Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2011, No 46, pp. 65-70, ISSN 1734-8412.
 582. Tomov B., V. Gagov, R. Radev. Numerical simulations of hot die forging processes using finite element method.// Journal of Materials Processing Technology, 2004, No 153/15, pp. 352-358, ISSN 0924-0136. (Impact factor: 0.578 /2004, Elsevier)
 583. Tonchev N., E. Yankov. Multi-criteria support for decision-making by shifting restrictions Basic information.// NTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “MATHEMATICAL MODELING”, 2017, No 1, ISSN DOI10.13140/RG.2..
 584. Tonchev N., Hai Hao, Emil Yankov, Martin Ivanov, Ivanka Savova. MODELING PROPERTIES BASED ON THE CHEMICAL COMPOSITION IN MAGNESIUM ALLOYS.// MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS, 13-16.09.2017, VARNA, BULGARIA,, 2017, No 11, pp. 460-464, ISSN 1313-0226.
 585. Tonchev N., Mohammad Reza Khanzadeh, Emil Yankov, Ivanka Pencheva, Alexander Monov. MODELING EFFECTS OF IMPACT(SHOCK)-ABRASION WEAR OF IRON BASED HARDFACING.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS.", 2016, No 10, pp. 37-40, ISSN 1313-0226.
 586. Tonchev Nikolay , Mohammad Reza Khanzadeh Emil Yankov, Ivanka Pencheva, Alexander Monov. Modeling effects of impact (shock) - abrasion wear of iron based hardfacing.// Machines Technologies Materials,, 2016, No 23, pp. 25-28, ISSN 1310-3946.
 587. TONEV D., SOTIROV, B. Dimensional reconstruction of rotation surfaces by changing the regular relief by vibratory surface plastic deformation.// Науково-виробничий журнал "Метрологiя та прилади", 2014, No 1, pp. 19-22, ISSN 2307-2180.
 588. Tonev, D.H., Sotirov, B. S., Gueorguiev, Tz. K. Determining the Percentage of Nonconforming Parts Using the ‘Taits-Markov’ Method and Measurement Systems Analysis.// Материалы X международной научно-практической конференции, 2013, No 10, pp. 42-48, ISSN 978-5-91891-349-9.
 589. Tonev, D.H., Sotirov, B. S., Gueorguiev, Tz. K. Using the Possibilities of the Vibratory Surface Plastic Deformation Process as a Method for Machining Surfaces Which are Suitable for Bearing Fits.// Материалы X международной научно-практической конференции, 2013, No 10, pp. 49-56, ISSN 978-5-91891-349-9.
 590. Tontchev N., M. Ivanov, E. Yankov. Modeling and optimization of the composition of titanium - based alloys by approximation on with regression models.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS.", 2016, No 10, pp. 23-25, ISSN 1313-0226.
 591. Tz. Gueorguiev, St. Yanev. Human Quality Management System.// Proceedings / The 27th International Working Conference 'Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches', 3rd – 7th June, 2013, Belgrade, Serbia, 2013, No 1, pp. 149-153, ISSN ISBN 978-86-7083-.
 592. Tzaneva, D., D. Dobrev. Crystal orientation, in Cu-Sn alloy coatings obtained by magnetron sputtering.// Vacuum, 1986, No V.36, 10, pp. 605-607
 593. Tzaneva, D., D. Dobrev, M. Kanev. Topography and microstructure of Cu-Sn coatings deposited by magnetron sputtering.// Thin Solid Films, 1987, No 151, pp. 235-242
 594. Tzaneva, D., R. Stojanchev, D. Dobrev. Structural properties of coatings prepared by flash evaporation and magnetron sputtering of Cu -15 % Sn and Cu -20 % Sn alloys.// Vacuum, 1988, No V. 38, 11, pp. 1019-1024
 595. Tzaneva, D., V. Dimitrova and P. Hovsepian. Influence of the formation conditions of TiN layers on their electrochemical behaviour in sulfuric acid and sodium chlorid solutions.// Thin Solid Films, 1997, No 295, pp. 178-184
 596. Tzvetelin Gueorguiev. Improving the Internal Auditing Procedure by Using SIPOC Diagrams.// Journal of Innovations and Sustainability, 2018, No 2, pp. 35-43
 597. V. Grigorov. About the non-identity of the technological impact upon its repeat realization in the case of surface plastic deformation (SPD)..// International journal for science and innovations for the industry: Innovations in Discrete Productions, Sofia, 2014, No 1, pp. 10-12, ISSN 1314-8907.
 598. V. Grigorov, S. Savov. Study on the degree of influence of cutting tools axial displacement on the behavior of a floating cutting block..// Сб. доклади от III НКМУ „Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност‘, 2013, No БАН–ИМСТ, pp. 61-63, ISSN 1313-8308.
 599. V. Grigorov, S. Savov. Processing grooves in openings through surface plastic deformation..// Proceedings 13th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry”,, 2013, No 1, pp. 199-204, ISSN 978-86-6075-042-8.
 600. V. Grigorov, Y. Kraleva, М. Masheva. SPECIFICS OF THE PRELIMINARY CONTROL OF COMMERCIAL ACTIVITIES IN THE UNIWERSITIES..// Научни трудове на РУ”А.Кънчев”,, 2013, No т.52, с.9, pp. 104-108, ISSN 1311-3321.
 601. V. I. Grigorov. About the non-identity of the technological impact upon its repeat realization in the case of surface plastic deformation.// Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods & Technologies, 2013, No Vol. 7, part, pp. pp.243-252, ISSN 1313-2539.
 602. V. I. Grigorov. Regarding the lack of identity of the technological force when repeatedly applying surface plastic deformation using tools with radial feed. Scentific Proceedings of the Scentific-Technical Union .// 10th International Congress MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS .VARNA, BULGARIA, 2013, No 2, pp. 31-34, ISSN 1310-3946.
 603. V. I. Grigorov. Regarding the lack of identity of the technological force when repeatedly applying surface plastic deformation using tools with radial feed. International journal for science, technics and inowati.// MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS. Year VII, 2013, No 10, pp. 42-45, ISSN 1313-0226.
 604. V. I. Grigorov. Tools with interrupted or uninterrupted action in processing of holes through by scheme with radial feed..// Journal TEHNOMUS: New Technologies and Products in Machine Manufacturing Technologies, 2013, No № 20, pp. pp.246-249
 605. V. I. Grigorov. Sustainability of the market presence of the production capacity – 1..// International jornal for science and innovations for the industry: Innovations in Discrete Productions,, 2013, No Year I, Issu, pp. pp.10-12, ISSN 1310-3946.
 606. Valentin Gagov, Rossen Radev, Danail Gospodinov, Emil Yankov. Severe Plastic Deformation of Ultrafine Grained Metals and Alloys.// Journal of Fundamental Sciences and Applications, 2009, No 15, pp. 111-118, ISSN 1310-8271.
 607. Vassilev G, B. Arnaudov, P. Docheva, N. Nancheva, M. Balcheva. CuInSe2 – Alternative Material for Solar Energy Conversion.// Annuaire de l’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski” Faculte de Chemie, 2000, No 92-94, pp. 207-210
 608. Vassilev G., P. Docheva, N. Nancheva, B. Arnaudov, I. Dermendjiev. Technology and properties of magnetron sputtered CuInSe2 layers.// Materials Chemistry and Physics, 2003, No 3, pp. 905-910
 609. Vassilev G., V. Gandova, P. Docheva,. Comments and reconciliation of the Ni–Bi-system thermodynamic reassessments.// Cryst. Res. Technol., 2009, No 1, pp. 25-30
 610. Velchev S, Kolev I, Ivanov K, Gechevski S. Empirical models for specific energy consumption and optimization of cutting parameters for minimizing energy consumption during turning.// Journal of Cleaner Production, 2014, No 80, pp. 139-149 (Impact factor: 3.59 /2013, Thomson Reuters)
 611. Velchev, S., Kolev, I., Ivanov, К. Research on the Influence of the Cutting Speed on the Specific Cutting Force During Turning.// Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, Vol. 55/6, 2009, No 1, pp. 401 - 406
 612. Velchev, S., Kolev, I, Ivanov, K. Investigating the influence of the rake angle on the specific cutting force by turn lathing. Annals of faculty engineering Hunedoara – international journal of engineering.// Tome ІХ, Fascicule 3, Romania, 2011, No 1, ISSN 1584-2673.
 613. Velchev, S., Kolev, I, Ivanov, K. Empirical mathematical models of the dependence of the specific cutting force on thickness of cut in turning.// Annals of faculty engineering Hunedoara – international journal of engineering, Tome ІХ, Fascicule 3, Romania, 2011, No 1, ISSN 1584-2673.
 614. Vitliemov, V.G., I.V. Ivanov and R.R. Tanov. Particles Flight Modelling and Optimization for Technological Processes in Mechanised Agriculture. Part 2: Identifiction Problems.// Agricultural Engineering, Prague, Vol. 43, 1997, No 1, pp. 9-13, ISSN 0044-3883.
 615. Vitliemov, V.G., I.V. Ivanov and R.R. Tanov. Particles Flight Modelling and Optimization for Technological Processes in Mechanised Agriculture. Part 3: Maximum Range of Flight.// Agricultural Engineering, Prague, Vol. 43, 1997, No 2, pp. 75-79, ISSN 0044-3883.
 616. Vitliemov, V.G., I.V. Ivanov and R.R. Tanov. Particles Flight Modelling and Optimization for Technological Processes in Mechanised Agriculture. Part 1: Flight Simulation.// Agricultural Engineering, Prague, Vol. 42, 1996, No 1, pp. 1-4, ISSN 0044-3883.
 617. Vitliemov, V.G., I.V. Ivanov and R.R. Tanov. The Problem of the Rectilinear Frictional Brachistochrone in Axisymmetric Centrifugal Field.// Mechanics of Machines, Vol. 3 (12), 1995, No 4, pp. 71-76, ISSN 0861-9727.
 618. Vitliemov, V.G., I.V. Ivanov and R.R. Tanov. VINCENT2: A Computer Programme for Global Parametric Optimization of Non-Linear Dynamical Systems Based on a Direct Method.// Mechanics of Machines, Vol. 3 (12), 1995, No 4, pp. 76-80, ISSN 0861-9727.
 619. Vitliemov, V.G., I.V. Ivanov, I.A. Loukanov. Bi-Criteria Smoothing of Data by Savitzky-Golay Filter. Vol. 13.// IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE), 2016, No 4, Ver. 2, pp. 109-113, ISSN 2320-334X. (Impact factor: 1.753 /2012, http://iosrjournals.org/impact-factor.html)
 620. Voropaev V.V., Skaskevich A.A., Lesun A.N., Sarokin V.G., Yankov E. ON THE EFFECT OF INTERMEDIATE PRESSING OF PREFORMS ON THE FORMATION OF A DEFECT-FREE STRUCTURE OF FINISHED PRODUCTS FROM CARBON FIBER-FILLED POLYTETRAFLUOROETHYLENE.// "MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS", 2019, No 13, pp. 511-514, ISSN 1313-0226.
 621. Warminski J. , M.P. Cartmell, M. Bochenski, Ivelin Ivanov. Analysis and experimental investigations of an autoparametric structure.// Journal of Sound and Vibration, 2008, No 315, pp. 486-508
 622. Wuxia L., R. Minev, S. Dimov, G. Lalev. Patterning of Amorphous and Polycrystalline Ni78B14Si8 with a Focused Ion Beam.// Applied Surface Science, 2007, No 253 (12/15), pp. 5404-5410, ISSN 0169-4332. (SJR rank: 2 /2007, http://www.scimagojr.com/)
 623. Y. F. Baba, N. K. Sebbar, H. Elmsellem, Y.K. Rodi,M. Chraibi, K. F. Benbrahim, F. O. Chahdi, El M.Essassi, M. P. Nikolova and H. Steli. Effects of 6- substituted-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carboxylic acid derivatives on mild steel corrosion in hydrochloric acid solution: Experimental and theoretical studies, and their antibacterial.// European Journal of Chemistry, Environment and Engineering Sciences, 2017, No 1, pp. 1-11, ISSN 2606-6025.
 624. Yankov E, M. P. Nikolova, D. Dechev, N.Ivanov, T. Hikov, S. Valkov, V. Dimitrova, M. Yordanov, P. Petrov. Changes in the Mechanical Properties of Тi Samples with ТiN and TiN/TiO2 Coatings Deposited by Different PVD Methods.// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, No 416, pp. 012062 (SJR rank: 0.2 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700200831&tip=sid&clean=0)
 625. Yankov E.,. Experimental and simulation determination of friction coefficient by using the ring compression test.// International Scientific Conference, Industry 4.0, Borovets, 12-15.12.2018, Bulgaria, Scientific-Technical Union Of Mechanical Engineerin, 2018, No 3, pp. 316-318, ISSN 2534-8582.
 626. Yankov E.,. Mechanical properties of parts of PLA-Natural as a function of the temperature of the 3D printing by FDM method.// MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS, VARNA, BULGARIA,, 2018, No 4, pp. 376-379, ISSN 2535-0021.
 627. Yankov E., N. Tontchev, S. Yonchev. Application of CAD design of tehnological processes in the field of material science..// INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS.", 2017, No 11, pp. 595-598, ISSN 1313-0226.
 628. Yankov Emil and Maria P. Nikolova. Peculiar Behaviour of Pure ENAW-Al99.5 Sheet Metal during Uniaxial Tensile Test.// MATEC Web of Conferences, 8th International Conference on Manufacturing Science and Education - MSE 2017; DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201712103024, 2017, No 121, pp. 10, ISSN 112-91944. (SJR rank: 0.15 /2017, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100316064&tip=sid&clean=0)
 629. Yankov Emil and Maria P. Nikolova. Comparison of the Accuracy of 3D Printed Prototypes Using the Stereolithography (SLA) Method with the Digital CAD Models.// MATEC web of Conferences, The 13th INTERNATIONAL CONFERENCE MODERN TECHNOLOGIES IN MANUFACTURING (MTeM’17), 2017, No 135, ISSN 2261-236X. (SJR rank: 0.15 /2017, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100316064&tip=sid&clean=0)
 630. Yankov Emil, Maria Nikolova. Changes in the Mechanical Properties and Microstructure of Anisotropic Austenitic Stainless Sheet Steel after Uniaxial Tensile Test.// MATEC web of Conferences, 4th International Conference On Computing And Solutions In Manufacturing Engineering - CoSME'16, DOI: 10.1051/matecconf/20179402017, 2017, No 94, ISSN 2261-236X. (SJR rank: 0.15 /2017, http://www.scimagojr.com)
 631. YANKOV Emil, NIKOLOVA Maria P., PETROV Petar, ZAHARIEVA Vanya, VALKOV Stefan, ORMANOVA Maria. Influence of the combined vacuum heat treatment and electron beam surface modification on the elastic-plastic behavior of Ti5Al4V alloy.// METAL 2017 - 26th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, 2017, No 2017, pp. 1549-1554, ISSN 978-808729479-6. (SJR rank: 0.13 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100817401&tip=sid&clean=0)
 632. Yordanova, D., Ivanov, V., Barzev, K., Kolev, I., Mitev, G., Bratanov, D. Encouragment of the Relationships Science – Business Through Establishment of Centers for Technology Transfer in Bulgaria (The Case of the University of Rousse).// European Integration Studies,Vol.3, 2009, No Vo.3 No1, pp. 23-29 (SJR rank: 0 /2009, Index Copernicus International)
 633. Zamfrov Iv., Koleva Sv. Axis deformable front centre.// Проблемы машиностроения и автоматизации, 2009, No 2, pp. 46-48, ISSN не.
 634. Zlatev P., P. Docheva, J. Blanco, D. Alarcon. Efficiency Comparison of CPC Solar Collectors and a New Type of Flat-Plate Solar Collector with Liquid Absorber.// The IHP programme. Research Result at Plataforma Solar de Almeria within the Year 2003 Access Campaign 2003, 2004, No 1, pp. 35-42, ISSN 84-7834-474-8.
 635. Zlatev, P., D. Angelov, P. Docheva,. Investigation of Optical Properties of a Material for Flat-Plate Solar Collectors.// EE&AE'2002 - International Scientific Conference Rousseq Bulgaria, 2002, No Vol.2, pp. 208-215, ISSN 1311-9974.
 636. Zolkover, A., V., Terziev. The shadow economy: a bibliometric analysis.// The shadow economy: a bibliometric analysis. // Business Ethics and Leadership, 2020, No 4(3), pp. 107-118, ISSN 2520-6311.
 637. Аprahamian, B., M. Nikolova, V. Zaharieva. INFLUENCE OF COMBINED SURFACE TREATMENT (OXY-NITRICARBURIZING AND NANOSTRUCTURED PVD TIN COATING) ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE CONTACTS OF ELEKTROMAGNETIC CONTACTOR TYPE K6E.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2015, No 15 (2), pp. 47-50, ISSN 1313-8995.
 638. Ангелов П., И.Атанасов. Обучението по CAD/CAM системи - традиции и настояще.// CIO: CAD/CAM & GIS, 2008, брой 8, стр. 38-41
 639. Ангелов Ю. А., П.Т. Енчев, В.Г. Витлиемов. Многокритериална параметрична оптимизация на робастен главен превод на металорежеща машина.// Механика на машините, Т.14 (65), 2006, брой 4, стр. 134-137, ISSN 0861-9727.
 640. Ангелов Ю., В. Боздуганова, В. Витлиемов. Частично хармонично възбуждане на люлеене с превъртане (kiiking).// Механика на машините, 2014, брой Под печат, ISSN 0861-9727.
 641. Ангелов, Ю. А. Декомпозиционен подход за многокритериална параметрична идентификация на математичен модел на механична система.// Механика на машините, 2014, брой 108, стр. 81-84, ISSN 0861-9727.
 642. Ангелов, Ю. А. Параметрично изследване на виброустойчивостта на главен превод на металорежеща машина.// International virtual journal for science, technics and innovations “Machines, Technologies, Materials”, 2010, брой Issue 4-5, стр. 28-31, ISSN 1313-0226.
 643. Ангелов, Ю. А. Многокритериална параметрична оптимизация на кинематичната схема на главен превод на металорежеща машина.// Механика на машините, 2005, брой ХІІІ, кн. 2, ISSN 0861-9727.
 644. Ангелов, Ю. А. Многокритериална параметрична идентификация на математичен модел на главен превод на металорежеща машина.// Механика на машините, 2002, брой кн. 46, ISSN 0861-9727.
 645. Ангелов, Ю.А., В.Г. Витлиемов. Динамика на свободно трептящо физично махало със сухо триене в цилиндричната става.// Механика на машините, Т. 1 (2), 1993, брой 2, стр. 35-38, ISSN 0861-9727.
 646. Андреева, О., В., Терзиев, А., Суховеева. Активизация предпринимательской деятельности в рамках социального контракта – перспективное направление в решении проблем с бедностью.// Научно списание „Общество и здраве“, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, 2020, брой 1, стр. 41-52, ISSN ISSN 2683-0892.
 647. Атанасов А., Б. Сакакушев. Възможности за приложение на фотограметричния метод за измерване на макро и микрогеометрията в машиностроенето.// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, 1/2012г. серия “Технически науки” №5, 2012, брой 5, стр. 21 - 24, ISSN ISSN 1311-106X.
 648. Атанасова Д., Ю.Младенов. Софтуерна система за експлоатационна проверка на зъбодълбачни колела,.// Journal “Fundamental sciences and application АМTECH’09”, 2009, брой vol. 15, 200, стр. pp.53-59, ISSN 1310-8271.
 649. Б. Сакакушев, Т. Тодоров. Автоматическое резание гибких, водопроводных шлангов.// Международной научной конференции - Теоретические и практические аспекты развития современной науки, VI международной научно-практической конференции, Москва, 26.12.2012г., 2013, брой 6, стр. 106 - 110, ISSN ISBN 978-5-91891-.
 650. Батанов С., М. Михайлов, Н. Станчева, М. Маринов. Лабораторно изследване на двукамерни разходомери за течни горива.// Селскостопанска техника, 2007, брой 6, стр. 24-29, ISSN 0037-1718.
 651. Бацов, Т., Г. Попов, Юл. А. Ангелов. Модел за изследване на силите, действащи върху ролките на ролкова помпа.// Механика на машините, 2005, брой кн. 55, стр. 120-123, ISSN 0861-9727.
 652. Белев Ст., М. Пенчев. Аналитичен модел на производствен участък.// Известия на съюза на учените, Сливен, 2004, брой 8, стр. 4 - 9, ISSN 13112864.
 653. Белоев Хр., Н. Станчева, Б. Борисов, Д. Станчев. Проблеми на енергийната ефективност на земеделските и транспортни самоходни машини и възможности за решаването им.// Селскостопанска техника, София, 2006, брой 6, стр. 12-20
 654. Белоев, Х.И., М.Д.Михайлов, С.Г. Стоянов. Опитна уредба и методика за изследване влиянието на смущенията върху работата на дисковите ботуши.// Селскостопанска техника, 2001, брой 5, стр. 33-39, ISSN 0037-1718.
 655. Бенина, И. Литературно-естетически влияния върху фентъзи текстовете на Джордж Макдоналд.// Арнаудов сборник, 2017, брой Т. 10, стр. 363 – 372, ISSN 978-619-7058-64-2.
 656. Бенина, И, Н. Бенин. Крахът на педагогическите цели в системата на отвореното възпитание.// Отворено образование, 1994, брой 1, стр. 5 - 11
 657. Бенина, И. „Жената първа на Адам“ – Лилит от едноименния роман на Джон Макдоналд: Антропогенни и зооморфни трансформации.// Известия, 2017, брой Книга X, Год, стр. 188 – 199, ISSN 1313-7395.
 658. Бенина, И., Бенин, Н. Книгите по западноевропейска литература в личната библиотека на Михаил Арнаудов. Интереси и пристрастия.// Арнаудов сборник, 2017, брой Т. 9, стр. 39–46, ISSN 978-619-7058-49-9.
 659. Бенина, И., Н. Бенин. Будизмът през погледа на Михаил Арнаудов.// Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев, 2017, брой книга първа, стр. 495 – 514, ISSN 978-954-712-696-1.
 660. Бенина. И. Смъртта и насилието в ревизиите на вълшебни приказки на Анджела Картър..// „Издател”, 2014, брой 1-2, стр. 33-38, ISSN 1310-4624.
 661. Бильгаев А.Ц., В.И.Горячко, В.А.Дьяченко, В.Н.Евдокимов, М.С.Пенчев, О.В.Ронжин, Ю.П.Смирнов. Некоторые научно-технические проблемы автоматизации сборки реле.// Техника средств связи, серия: Техника проводной связи: ., 1979, брой 5 (38), стр. 79 - 83
 662. Бильгаев А.Ц., М.А.Записов, М.С.Пенчев, О.В.Ронжин. О принципах кодирования исходной информации для АСУ ТП в автоматизированной сборке.// Опыт разработки и внедрения АСУ ТП, Л. ЛДНТП,, 1978, брой 1, стр. 92 - 96
 663. Бильгаев А.Ц., М.С.Пенчев, О.В.Ронжин. Кодирование работы сборочных машин-автоматов в АСУ ТП.// Механизация и автоматизация производства, 1979, брой 8, стр. 26
 664. Богданова, М., В., Терзиев. Академический капитализм и новая бизнес модель университетов.// Международный научный журнал, Инновационная наука, «Аэтерна», Уфа, 2019, брой 9, стр. 32-39, ISSN ISSN 2410-6070.
 665. Боздуганова В., М. Тодоров . Сравнително изследване на собствените стойности на елементните коравинни матрици на правоъгълен четиривъзлов деформационен и хибриден елементи.// Механика на машините, Т. 13 (56), 2005, брой 2, стр. 46-49, ISSN 0861-9727.
 666. Боздуганова В., М. Тодоров. Изследване на четириъгълни макроелементи, получени по хибриден и модифициран силов метод.// Механика на машините, Т. 15 (68), 2007, брой 2, стр. 179-183, ISSN 0861-9727.
 667. Боздуганова В., М. Тодоров. Спектрални характеристики на коравинната матрица на четириъгълни хибридни крайни елементи в напрежения.// Механика на машините, Т. 14 (63), 2006, брой 2, стр. 44-47, ISSN 0861-9727.
 668. Боздуганова В., М. Тодоров. Определяне на концентрацията на напреженията чрез хибриден краен елемент с кръгов отвор при температурно въздействие и при натоварване с инерционни сили.// Механика на машините, Т. 7 (25), 1999, брой 1, стр. 59-64, ISSN 0861-9727.
 669. Боздуганова В., М.Тодоров. Уточняване на напреженията при моделиране с метода на крайните елементи..// Научни известия на научно-техническия съюз по машиностроене, 1996, брой 9
 670. Боздуганова В., М.Тодоров. Относно някои възможности за изглаждане на първата производна на преместванията при метода на крайните елементи.// Механика на машините, 1995, брой 11
 671. Боздуганова В., Т. Пенчев, И. Иванов. Моделиране с метода на крайните елементи на високоскоростна пластична деформация при сплескване.// Механика на машините,том 19 (93), 2011, брой 2, стр. 17-21, ISSN 0861-9727.
 672. Боздуганова, В. Класификация на формите на напреженията, използвани в хибридни крайни елементи в напрежения.// Механика на машините, Т. 16 (73), 2008, брой 1, стр. 77–83, ISSN 0861-9727.
 673. Боздуганова, В. Чувствителност на четириъгълни крайни елементи при измене¬ние на формата им.// Механика на машините, Т. 16 (74), 2008, брой 2, стр. 60–63, ISSN 0861-9727.
 674. Боздуганова, В. С., С. П. Стоянов, В. Г. Витлиемов. Нелинейни трептения на математично махало с променлива дължина и подвижно окачване.// Механика на машините, том 19 (93), 2011, брой 2, стр. 47-50, ISSN 0861-9727.
 675. Боздуганова, В. С., С. П. Стоянов, В. Г. Витлиемов. Математично махало с променлива дължина и подвижно окачване като симулатор на люлка.// Механика на машините, том 19 (93), 2011, брой 2, стр. 51-54, ISSN 0861-9727.
 676. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов. Многокритериален синтез на амортизационно окачване на махало с променлива дължина. Част II. Резултати.// Механика на машините, 2013, брой Т. 21 (100), стр. 21-25, ISSN 0861-9727.
 677. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов. Mногокритериална оптимизация на параметрични трептения на двойно махало.// Механика на машините, 2013, брой Т. 21 (100), стр. 26-31, ISSN 0861-9727.
 678. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов. Многокритериален синтез на амортизационно окачване на махало с променлива дължина. Част I. Оптимизационен модел.// Механика на машините, Т. 21 (100), 2013, брой 1, стр. 17-20, ISSN 0861-9727.
 679. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов, Ю.А. Ангелов. Динамика на люлеене с превъртане (kiiking).// Механика на машините, 2015, брой 23 (110), №2, стр. 16-21, ISSN 0861-9727.
 680. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов, Ю.А. Ангелов. Динамика на люлеене с превъртане (kiiking).// Механика на машините, 2015, брой 23 (110), стр. 16-21, ISSN 0861-9727.
 681. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов. Многокритериален синтез на амортизационно окачване на махало с променлива дължина. Част I. Оптимизационен модел.// Механика на машините, Т. 21 (100), 2013, брой 1, стр. 17-20, ISSN 0861-9727.
 682. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов. Многокритериален синтез на амортизационно окачване на махало с променлива дължина. Част II. Резултати.// Механика на машините, Т. 21 (100), 2013, брой 1, стр. 21-25, ISSN 0861-9727.
 683. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов. Многокритериална оптимизация на параметрични трептения на двойно махало.// Механика на машините, Т. 21 (100), 2013, брой 1, стр. 26-31, ISSN 0861-9727.
 684. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов. Трептения на двумасова дискретна механична система с двупараметрично възбуждане.// Механика на машините, Т. 20 (96), 2012, брой 1, стр. 83-87, ISSN 0861-9727.
 685. Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов. Динамика на махало с променлива дължина и сухо триене като симулатор на люлка.// Механика на машините, Т. 17 (82), 2009, брой 3, стр. 45-48, ISSN 0861-9727.
 686. Бранко С., В. Терзиев, Р. Минев, К. Иванов. Русенският университет „Ангел Кънчев“ и перспективите на иновационното развитие на Северна България.// Institute of knowledge management, International Journal KNOWLWAGE, Scientific Papers, 2016, брой 12.1, стр. 15-21, ISSN 1857-92.
 687. В.Петров, Г.Габровски. Влияние на инерционните характеристики на превозвания товар върху някои експлоатационни свойства на механичната система влекач-полуремарке.// Механика на машините, т.1(1), 1993, брой 1, стр. 77-8О, ISSN 0861-9727.
 688. Вачев, Г, Д. Господинов, А. Иванова. Усъвършенствана система за определяне на твърдост.// Машиностроене и Машинознание, 2010, брой 3, стр. 37-40, ISSN 1312-8612.
 689. Велчев Д., И. Иванов, М. Тодоров. Анализ на фасадни стъклопакети по метода на крайните елементи.// Механика на машините, 2006, брой 63, стр. 039-044, ISSN 0861-9727.
 690. Велчев С., Гатев, Г., Иванов, И. Решения о внешней и внутрешней оптимизации процесса резания.// Int. konf., INFERT’78, Fortrage Fachsektion II, TU Dresden, 1978, брой 1, стр. 115-123
 691. Велчев С., И. Иванов, П. Ангелов, Сл. Русева, П. Петров, Хр. Крачунов, Д. Лозанов. Система за автоматизирано проектиране на агрегатни машини.// Машиностроене, 1988, брой 8, стр. 350-353
 692. Велчев С., П. Ангелов. Програмен комплекс ГАМА за автоматизирано проектиране на многовретенни глави.// М а ш и н о с т р о е н е, 1988, брой 3, стр. 116-118
 693. Велчев С., П. Ангелов, Й. Николов, Н. Попов, И. Ерусалимов, И. Иванов, П. Енчев, В. Начев. Програмен комплекс АВТОПРИН-1 за автоматизирано пресмятане на инструментални приставки на агрегатни машини.// М а ш и н о с т р о е н е, 1983, брой 3, стр. 108-111
 694. Велчев, С. Д., Колев, И. и др. CAD - система за агрегатни металорежещи машини.// "ИНФЕРТ 1986", Дрезден, 1986, брой 1
 695. Велчев, С., Ангелов, П., Николов, Й., Попов, Н., Ерусалимов, И., Иванов, И., Енчев, П., Начев, В. Програмен комплекс Автоприн - 1 за автоматизирано пресмятане на инструментални приставки за агрегатни машини.// Сп. Машиностроене, Кн.З, 1983, брой 3
 696. Велчев, С., Иванов, И. Статистически подход при оптимизиране на режимите на рязане по точност на обработването.// Сп. Машиностроене, Кн. 10, 1981, брой 10
 697. Велчев, С., Колев, И. Математичен модел за оптимизация на режимите на рязане на агрегатни машини и автоматични линии.// Сп. Машиностроене, Кн. 8, 1984, брой 1
 698. Велчев, С., Колев, И. Технологична себестойност и производителност при изработване на детайли на агрегатни машини.// Сп. Машиностроене, Кн. 9, 1983, брой 1
 699. Велчев, С., Колев, И. Метод и алгоритъм за оптимизиране на режимите на рязане при многоинструментално обработване на агрегатни машини.// IV нац. научно-техн. конф. "РАИТ - 83", Пловдив, 1983, брой 1
 700. Велчев, С., Колев, И., Иванов, К. Определяне на пластичната и еластичната съставляващи на минималната дебелина на срязвания слой.// Нац. конф. по машиностроене и машинознание, Варна, 2012, брой 15
 701. Велчев, С., Колев, И., Иванов, К. Исследование эффекта взаимодействия скорости резания и толщины срезаемого слоя на удельную силу резания при точении.// Международная научная заочная конференция “Современная техника и технологии: исследования и разработки“, Российская Федерация, г. Липецк, 2011, брой 1
 702. Велчев, С., Колев, И., Иванов, К. Изследване ефекта на взаимодействие на предния ъгъл и дебелината на срязвания слой върху специфичната сила на рязане при струговане.// Международен конгрес “Машиностроителни технологии”. Сб. доклади. Т. 3, Варна, 2006, брой 3, стр. 17-20 Б
 703. Велчев, С., Колев, И., Иванов, К. Изследване влиянието на дебелината на срязвания слой върху специфичната сила на рязане при струговане. І част. Хипотетични математични модели.// Международен конгрес “Машиностроителни технологии”. Сб. доклади, секция 2, Варна, 2004, брой 1, стр. 56-59
 704. Велчев, С., Колев, И., Иванов, К. Изследване влиянието на дебелината на срязвания слой върху специфичната сила на рязане при струговане. ІІ част. Експериментални изследвания.// Международен конгрес “Машиностроителни технологии”, Сб. доклади, секция 2, Варна, 2004, брой 1, стр. 60-65
 705. Веселина ДИМИТРОВА, Милко ЙОРДАНОВ, Божана ТАБАКОВА, Мария НИКОЛОВА, Емил ЯНКОВ, Венцислав ДИМИТРОВ. Изследване износоустойчивостта на едно- и многослойни покрития, нанесени върху стомана HSS-E.// Машиностроене и машинознание, 2018, брой 28, стр. 22-26, ISSN 1312-8612.
 706. Витлиемов В. И. В. Иванов. Оптимизационен синтез на робастни траектории при разпръскване на макрочастици.// Механика на машините, 2014, брой 106, стр. 3-7, ISSN 0861-9727.
 707. Витлиемов В., Г. Кенаров, Т. Узунов. Многокритериален синтез на постъпателно движение на тяло при преобразувано триене.// Механика на машините, Т. 14 (64), 2006, брой кн. 3, стр. 100 - 104., ISSN 0861-9727.
 708. Витлиемов В., И. Бояджиев, И. Пеева. Класификация на манипулационните процеси в промишлеността.// НИ на НТС по машиностроене, International kongres MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGIES' 97, vol. 9, София, 1997, брой 11(20), стр. 38 - 44
 709. Витлиемов В., И. Пеева, П. Витлиемов, Д. Братанов. Съвременни иновационни технологии в инженерната дейност.// МIT-2000, Сп. Механика на машините, ТУ-Варна, 2000, брой 36, стр. 27-30
 710. Витлиемов, В.Г. Формулиране на нови задачи – нова парадигма за творчески учебен процес.// Автоматика и информатика, Т. 39, 2005, брой 1, стр. 66-67, ISSN 0861-9727.
 711. Витлиемов, В.Г. Задачи за оптимален параметричен синтез на робастни динамични системи.// Механика на машините, Т. 3 (10), 1995, брой 2, стр. 36-39, ISSN 0861-9727.
 712. Витлиемов, В.Г. VINCENT1.0: процедура за еднопараметрична оптимизация на нелинейни динамични системи в зададен интервал от време.// Механика на машините, Т. 1 (1), 1993, брой 1, стр. 43-46, ISSN 0861-9727.
 713. Витлиемов, В.Г. Относно избора на рационален надлъжен профил на криволинейните изгребващи лопатки от тороизсяващ апарат за малки дози.// Селскостопанска техника, Т. 27, 1990, брой 7, стр. 91-96, ISSN 0037-1718.
 714. Витлиемов, В.Г. Задача за праволинейната фрикционна брахистохрона в гравитационно-центробежно поле.// Сп. на БАН. Теоретична и приложна механика, Т. 21, 1990, брой 4, стр. 11-15, ISSN 0204-6185.
 715. Витлиемов, В.Г., Б.Г. Борисов. Теоретични предпоставки за усъвършенстване бързодействието на центробежно-дисков апарат с изгребваща лопатка.// Селскостопанска техника, Т. 34, 1997, брой 2/3, стр. 23-27, ISSN 0037-1718.
 716. Витлиемов, В.Г., Б.И. Чешанков. Относно избора на рационален надлъжен профил на криволинейните лопатки в центробежно-дисковите апарати.// Селскостопанска техника, Т. 20, 1983, брой 5, стр. 36-42, ISSN 0037-1718.
 717. Витлиемов, В.Г., В.С. Боздуганова. Многокритериална оптимизация на двупараметрично възбуждане на махало с променлива дължина и сухо триене като симулатор на люлка.// Механика на машините, Т. 18 (86), 2010, брой 2, стр. 37-41, ISSN 0861-9727.
 718. Витлиемов, В.Г., Г.Г. Кенаров, Т.И. Узунов. Многокритериален синтез на постъпателно движение на тяло при преобразувано триене.// Механика на машините, Т. 14 (64), 2006, брой 3, стр. 100-104, ISSN 0861-9727.
 719. Витлиемов, В.Г., Г.Л. Лехов. Пряк оптимизационен синтез на фрикционна брахистохрона.// Механика на машините, 2003, брой 1, стр. 106-109.
 720. Витлиемов, В.Г., И.В. Иванов. Многокритериален параметричен синтез на дискретни механични системи.// Механика на машините, Т. 25 (117), 2017, брой 1, стр. 78-82, ISSN 0861-9727.
 721. Витлиемов, В.Г., И.В. Иванов. Оптимизационен синтез на робастни траектории при разпръскване на макрочастици.// Механика на машините, Т. 22 (106), 2014, брой 2, стр. 3-7, ISSN 0861-9727.
 722. Витлиемов, В.Г., И.В. Иванов, И.А. Луканов. Многокритериален параметричен синтез на вибробот.// Механика на машините, Т. 24 (114), 2016, брой 1, стр. 7-13, ISSN 0861-9727.
 723. Витлиемов, В.Г., И.В. Иванов, И.А. Луканов. Двукритериално изглаждане на данни с филтър на Savitzky – Golay.// Научни трудове на Русенския университет, Т. 54, 2015, брой Сер. 2, стр. 20-28, ISSN 1311-3321.
 724. Вонев Вл., В. Дицов, М. Пенчев. Оценка на ефективността на буферно захранващо устройство.// Известия на Съюза на учените, Сливен, 2004, брой 8, стр. 27 -30, ISSN 13112864.
 725. Гагов В., А. Петров, М. Каравасилев. Относно трайността на щанците при рязане на електротехнически стомани.// Машиностроене, 1979, брой 6, стр. 281-282
 726. Гагов В., Б. Томов, Р. Радев. Съвременни изследвания върху производството на зъбни колела чрез пластично деформиране.// Машиностроене и машинознание, 2008, брой 4, стр. 99-102, ISSN 1312-8612.
 727. Гагов В., Г. Попов. Механо-математично моделиране на натрупването на точкови дефекти при ударновълново деформиране.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2002, брой 4, стр. 18-21, ISSN 1311-106X.
 728. Гагов В., Е. Минев, Р. Радев. Изследване на нестационарни деформационни процеси с помощта на координатни мрежи.// Машиностроене и машинознание, 2011, брой 13, стр. 36-39, ISSN 1312-8612.
 729. Гагов В., Е. Янков, Д. Господинов, Р. Радев. Експериментално изследване на анизотропията на листови метални материали.// Машиностроене и машинознание, 2013, брой 18, стр. 42-45, ISSN 1312-8612.
 730. Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков, М. Станоева. Особености на пластичното течене на ултрадребнозърнести алуминиеви сплави.// Инженерни науки, 2012, брой 4, стр. 48-55
 731. Гагов В., Р. Радев, Е. Янков. Физическо и числено моделиране на нестационарни деформационни процеси.// Машиностроене и машинознание, 2008, брой 4, стр. 103-106, ISSN 1312-8612.
 732. Гагов В., Р. Радев, Е. Янков. Силов анализ на процеса дълбоко изтегляне.// Известия на Съюза на учените – Сливен, 2006, брой 11, стр. 40-43, ISSN 1311-2864.
 733. Гагов В., Р. Радев, Е. Янков, Д. Господинов. Моделиране на процеса аксиално сплескване на цилиндрични заготовки.// Машиностроене и машинознание, 2010, брой 11, стр. 68-71, ISSN 1312-8612.
 734. Гагов, В. Изпитване на листови метали чрез хидравлично формоване.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2004, брой 5, стр. 5-10, ISSN 1311-106X.
 735. Гагов, В. Деформационно-силови параметри при предварително формообразуване на къси ососиметрични изковки.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2002, брой 4, стр. 12-17, ISSN 1311-106X.
 736. Гатев Г., Ив.Замфиров, В.Василев. Комбиниран клинозатягащ патронник.// Машиностроене, 1995, брой 9-10, стр. 272-273, ISSN не.
 737. Гатев Г., Ненов Г. Оптимизиране на производителността на струговете с ЦПУ.// ИКО, 1981, брой №3, стр. 18-20
 738. Георги Митев, Красимир Братоев, Живко Демирев, Стилиян Манушков, Тихомир Тодоров. Обосноваване параметрите на работни органи за едновременно и послойно внасяне на водоакумулиращи материали в подорния слой на почвата.// Механизация на земеделието, 2013, брой 5, стр. 3-5, ISSN 0861-9638.
 739. Георгиев Н. Теоретично предсказване на релаксацията на напреженията в опитни образци от мед със златни покрития.// Механика на машините, 2019, брой 123, стр. 67-71, ISSN 0861-9727.
 740. Георгиев Н. Идентификация на параметрите на пълзене при изотермична релаксация на напреженията в сребърно покритие върху медна основа.// Механика на машините, 2017, брой 117, стр. 27-31, ISSN 0861-9727.
 741. Георгиев Н. Моделиране на релаксацията на напреженията в сребърно покритие върху медна основа.// Механика на машините, 2016, брой 114, стр. 3-6, ISSN 0861-9727.
 742. Георгиев Н. Моделиране на релаксацията на напреженията и идентификация на параметрите на пълзене в Cu филм със защитно покритие от SiN.// Механика на машините, 2014, брой 105, стр. 83-86, ISSN 0861-9727.
 743. Георгиев Н. Числено моделиране на релаксацията на напреженията при изотермично отгряване на образци с тънки покрития.// Механика на машините, 2013, брой 100, стр. 13-16, ISSN 0861-9727.
 744. Георгиев Н. Моделиране на релаксацията на напреженията в керамични материали и идентификация на параметрите на пълзене.// Механика на машините, 2011, брой 93, стр. 43-46, ISSN 0861-9727.
 745. Георгиев Н. Аналитично моделиране на релаксацията на напреженията при огъване на материали с аморфна структура.// Машиностроене и Машинознание, 2010, брой 10, стр. 62-65, ISSN 1312-8612.
 746. Георгиев Н. Аналитично моделиране на релаксацията на напреженията при огъване.// Механика на машините, 2009, брой 86, стр. 33-36, ISSN 0861-9727.
 747. Георгиев Н. Идентификация на параметрите на пълзене за опитни образци от мед с покрития.// Механика на машините, 2019, брой XXX, стр. (под печат)
 748. Георгиев Н., П. Петров. Изследване на деформираното състояние в гредови елемент от ламинатно стъкло при статично натоварване.// Механика на машините, 2015, брой 109, стр. 28-32, ISSN 0861-9727.
 749. Георгиев Н., П. Петров. Изследване на деформираното състояние в плочов елемент от ламинатно стъкло при статично натоварване.// Механика на машините, 2015, брой 109, стр. 33-37, ISSN 0861-9727.
 750. Георгиев Н., П. Петров. Изследване на деформираното състояние в гредови елемент от ламинатно стъкло при статично натоварване.// Механика на машините, 2015, брой 109, стр. 28-32, ISSN 0861-9727.
 751. Георгиев Н., Х. Куюмджиев. Идентификация на параметрите на пълзене на материала при изпитване на релаксация на напреженията при огъване.// Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, 2004, брой 11, стр. 294-299, ISSN 1310-3946.
 752. Георгиев С. И., Т. М. Тодоров. Изследване на условията за сглобяване на капсули от пластмаса върху бутилки с тороидна гърловина.// Машиностроене, 1997, брой 12, стр. 233-236
 753. Георгиев С. И., Т. М. Тодоров, П. К. Маноилов. Автомат за поставяне на термосвиваеми капсули.// Машиностроене, 1993, брой 7-8, стр. 230-233, ISSN ISSN 0025-455X.
 754. Георгиев С. И., Т.М. Тодоров и др. Автомат за поставяне на капсули от пластмаса.// Машиностроене, 1993, брой 3, стр. 93-95
 755. Георгиев С., Д. Тонев. Определяне зоната на напрегнато и деформирано състояние при вбиване на деформираия елемент преди процеса на на вибрационното повърхностно пластично деформиране.// Научни трудове, Русе,серия 2, 2004, брой 41, стр. 113-116, ISSN 1311-3321.
 756. Георгиев С., Д. Тонев. Възможности на вибрационното повърхностно пластично деформиране за увеличаване размерите на повърхнините.// Научни трудове, Русе, серия 4, 2001, брой 38, стр. 39-43, ISSN 1311-3321.
 757. Георгиев С.И., Т.М.Тодоров. Пакетиране на продукти от селско стопанското производство.// Известия на съюза на учените,Русе, секция”Технически науки”№ 3, 2000, брой 1
 758. Георгиев С.И., Т.М.Тодоров. Автоматизирано отваряне на бутилки с ударен механизъм.// Машиностроене, 1994, брой 7-8
 759. Георгиев С.И., Т.М.Тодоров. Сглобяване на пружинни пръстени.// Машиностроене, 1994, брой 7-8
 760. Георгиев С.И., Т.М.Тодоров. Относно автоматизирано отваряне на бутилки.// Машиностроене, 1993, брой 12
 761. Георгиев С.И., Т.М.Тодоров, Върбан Илиев, Ат. Иванов. Обработване на винтови повърхнини с променлива стъпка.// Машиностроене, 1997, брой 7-8
 762. Георгиев Ст.,С.Антонов, Т.Тодоров. Относно автоматизирано залепване на бандероли.// Известия на съюза на учените.Русе ,секция”Технически науки”№ 2, 1999, брой 1
 763. Георгиев Ц., Г. Николов. Контролни планове за осигуряване качеството на сферографитни чугуни.// „Машини, технологии, материали”, 2009, брой 5-6, стр. 33-37, ISSN 1313-0226.
 764. Георгиев Ц., Г. Николов, М. Царевска. Осигуряване на качеството на сферографитни чугуни.// Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, 2013, брой 1 (138), стр. 5-8, ISSN 1310-3946.
 765. Георгиев Ц., Д. Тонев. Възможности за подобряване на качеството, породени от сравнителен анализ между ISO 9001:2000 и „6 сигма”.// Научни трудове, Русе, серия 2, 2004, брой 41, стр. 93-97, ISSN 1311-3321.
 766. Георгиев Ц., Д. Тонев, Г. Георгиев. Анализ на измервателната система (MSA) като елемент от системата за управление на качеството в индустрията.// Сборници с доклади от 2013 г.; Факултет Машинно-технологичен, 2013, брой 2, стр. 73-78, ISSN 2603-4123.
 767. Георгиев Ц.К., С.Д.Първанов, Д.Х.Тонев. Валидиране на органолептични методи.// XXIV Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване”, Сборник доклади, брой 1,, 2014, брой 1, стр. 525-529, ISSN 1313-9126.
 768. Георгиев, Г. Ст., Г. Л. Лехов, И. В. Иванов. Синтез на робастен регулатор на манипулатор с еластично звено и пиезо-актуатор.// Механика на машините, т. 23 (109), 2015, брой 1, стр. 18 - 23, ISSN 0861-9727.
 769. Георгиев, Г. Ст., Г. Л. Лехов, И. В. Иванов. Модел с параметрична неопределеност на манипулатор с еластично звено и пиезо-актуатор.// Механика на машините, т. 21 (100), 2013, брой 1, стр. 32 - 37, ISSN 0861-9727.
 770. Георгиев, Ц. Установяване на подхода за мислене, основано на риска, на ниво университет.// Knowledge – International Journal, 2018, брой 22.3, стр. 887-892, ISSN 2545-4439. (с импакт фактор: 1.322 /2016, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
 771. Георгиев, Ц. Планиране на качеството на процес за получаване на сферографитен чугун чрез приложение на QFD метод.// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, серия “Технически науки” №5, 2009, брой 1, стр. 34-40, ISSN 1311-106X.
 772. Георгиева Н., В.Григоров, М.Кършаков, П.Петров. Усъвършенствана конструкция на инструмент за комбинирано обработване на дълбоки отвори.// сп.Машиностроене и машинознание, 2012, брой 16, стр. 43-47, ISSN 1312-8612.
 773. Георгиева Н., В.Григоров,С.Костадинов, М.Кършаков, Д.Балабанова. Относно броя на деформиращите ролки при комбинирано обработване на отвори чрез рязане и ППД.// сп.Машиностроене и машинознание, 2010, брой 3, стр. 25-28
 774. Георгиева, Н., В. Григоров, М. Кършаков, П. Петров. Усъвършенствана конструкция на инструмент за комбинирано обработване на дълбоки отвори..// Сп. Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, 2012, брой бр.16, кн.2, стр. с.43-47, ISSN ISSN 1312-8612.
 775. Господинов Д.Д. Относно възможността за управление на охлаждането за закаляване в условията на понижено налягане.// Машиностроене и машинознание, 2013, брой 18, стр. 38-42, ISSN 1312-8612.
 776. Григоров В. И. Изследване изменението на микротвърдостта в повърхностния слой при ППД по схема с динамично прилагане на деформиращата сила..// ТУ-Варна, Сп. Машиностроене и машинознание, 2013, брой бр.19, кн.2, стр. 44-47, ISSN 1312-8612.
 777. Григоров В. И. Возможность эффективного сочетания обработки отверстий посредством ППД и йонным азотированием..// Сб. трудов ХХ МНТК, г. Севастополь „Машиностроение и техносфера ХХI века“. т.1, Донецк, 2013, брой том 1, стр. 165-167, ISSN 2079-2670.
 778. Григоров В., Б. Сакакушев. Моделиране разпространението на пластичните деформации при ППД на повърхнини с голяма стъпка на грапавините..// сп. “Механика на машините”, 2000, брой 1, стр. 71 - 74, ISSN 0861-9727.
 779. Григоров В., Б. Сакакушев, М. Маринова. Творчество и интелигентност при осигуряване на по-добро качество..// ТУ – Варна, сп. „Машиностроене и машинознание”, 2009, брой кн.4, стр. 21 - 25, ISSN 1312-8612.
 780. Григоров В., Б. Сакакушев, С. Костадинов. Анализ на модулната структура при схемните варианти за комбинирано обработване на гладки валове чрез плаващ блок..// Сп. Известия на Съюза на учените - Русе, серия 1 „Технически науки”, 2004, брой том 5, стр. 35 - 39, ISSN 1311 – 106X.
 781. Григоров В., С. Костадинов, Б. Сакакушев. Анализ на връзките между структурните елементи при схемните варианти за комбинирано обработване на гладки валове чрез плаващ блок..// Сп. Известия на Съюза на учените - Русе, серия 1 „Технически науки”, 2004, брой том 5, стр. 38 - 41, ISSN 1311 – 106X.
 782. Григоров В., С. Костадинов, Б. Сакакушев. Особенности на схемните варианти за комбинирано обработване на гладки валове, обусловени от броя на изпълнителните елементи в плаващия блок..// Сп. Известия на Съюза на учените - Русе, серия 1 „Технически науки”, 2004, брой том 5, стр. 42 - 45, ISSN 1311 – 106X.
 783. Григоров В., С. Костадинов, П. Петров. Об определении динамических характеристик плающего блока в соответствии с его эластичных свойств.// Сп. „Машиностроене и машинознание, 2008, брой 4, кн.1, стр. 39-42, ISSN 1312-8612.
 784. Григоров, В. Възможности за последователно съчетаване на процесите на рязане и ППД при постигане на по-голяма хомогенност на обработените повърхнини.// Сп. ”Известия на съюза на учените-Русе”, 2011, брой 2
 785. Григоров, В. Възможности за интензифициране на процеса на повърхностно пластично деформиране.// Сп. ”Известия на съюза на учените-Русе”,, 2011, брой 2
 786. Григоров, В. И. Устойчивост при технологично проектиране на производствени мощности в машиностроенето..// И-во на Русенски университет, 2013, брой 1, стр. 111, ISSN 978-619-7071-21-4.
 787. Григоров, В. И. Относно възможностите за подобряване качеството на обработените повърхнини чрез осигуряване на по-голяма хомогенност на техните характеристики..// Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, 2012, брой бр.16, кн.2, стр. 38-42, ISSN ISSN 1312-8612.
 788. Григоров, В. И. Относно микрогеометричното формообразуване на повърхнините, обработени чрез стружкоотделяне.// Сп. Механика на машините, 2000, брой бр.29. кн.1, стр. 36-39
 789. Григоров, В. И. Предпоставки за формализирано определяне реда на разположение на машините по метода на центъра на тежестта.// Сп. „Машиностроене”,, 1993, брой кн. 5, стр. 153-155
 790. Григоров, В., А. Атанасов. Относно характеристиките за качество на повърхнините на машинните детайли.// Сп. Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, 2014, брой , бр. 20, кн, стр. 78-83, ISSN 1312-8612.
 791. Григоров, В., А. Атанасов, С. Савов. Относно устойчивостта при технологично проектиране на производствени мощности..// Conference Proceedings, vol. 2, XIII International Scientific Conference ”MANAGEMENT AND ENGINEERING’ 15”, TU–Sofia, 2015, брой 2, ISSN 1314-6327.
 792. Григоров, В., А. Атанасов, С. Савов. Иновационно осигуряване на устойчивост на производствената активност.// Conference Proceedings, vol. 2, XII International Scientific Conference ”MANAGEMENT AND ENGINEERING’ 14”, TU–Sofia, 2014, брой 2, стр. 694-698, ISSN ISSN 1310-3946 IS.
 793. Григоров, В., А. Атанасов, С. Савов. Предпоставки и условия за устойчивост на производствената програма.// Сб. доклади от IV НКМУ „Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност‘ 2014, БАН–ИМСТ, София, 2014, брой 1, стр. 91-94, ISSN 1313-8308.
 794. Григоров, В., А. Атанасов, С. Савов, М. Маринова. Допълващи обстоятелства, свързани с осигуряване на устойчивост на производствената активност..// Сборник доклади от ХХIV научно-техническа конференция с международно участие АДП’15, И-во на ТУ-София, 2015, брой 1, стр. 122-127, ISSN 1310-3946.
 795. Григоров, В., В. Гегов, И. Митев. Характеристики на оценките за офертите по избран показател и възможности за подобряване на резултатите при процедура за възлагане на обществена поръчка.// Известия на съюза на учените – Русе, 2006, брой бр.5,сер.2, стр. 27-32
 796. Григоров, В., М. Върбанов, С. Савов. Предпоставки за икономическа устойчивост на университетското образование..// Сп. Известия на Съюза на учените–Сливен, 2014, брой т.26, стр. 34-36, ISSN 1311-2864.
 797. Григоров, В., Н. Георгиева, М. Кършаков, Д. Димитров. Изследване на размерообразуването при струговане на валове с подвижен двуножов блок..// Сп. Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, , , ,, 2012, брой бр.17, кн.3, стр. с.41-46, ISSN ISSN 1312-8612.
 798. Григоров, В., С. Савов, М. Маринова. Предпоставки за допълнителен заглаждащ ефект при многократно прилагане на ППД.// Сп. Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, 2011, брой бр.14, кн.2, стр. 34-37
 799. Григоров, В., С. Савов. Формализирано определяне разположението на технологичното оборудване при използване метода на центъра на тежестта..// Сп. Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна,, 2012, брой бр.17, кн.3, стр. с.28-33, ISSN ISSN 1312-8612.
 800. Григоров, В.И. Довършващо обработване чрез ППД на цилиндрични отвори и подходи за неговото характеризиране.// Сп. Известия на СУ-Русе, сер. Технически науки, 2000, брой бр.1, кн.3, стр. 8-10
 801. Гужгулов, Г., Ст. Стоянов, Г. Попов. Силов анализ на ротационна аксиално-бутална машина с наклонен цилиндров блок и с хидростатични опори.// Сп. “Механика на машините” 48,Варна, 2003, брой 4, стр. 3-6
 802. Данев П. С., M. П. Николова. Вакуумно оксикарбонитриране на сплави на желязна основа легирани с карбидо- и нитридообразуващи елементи – Част 1.// Mашиностроение и машинознание 13; год.VI, 2011, брой 1, стр. 27-31, ISSN 1312-8612.
 803. Данев П., M. Николова. Вакуумно оксикарбонитриране на сплави на желязна основа легирани с карбидо- и нитридообразуващи елементи – Част 2.// Mашиностроение и машинознание 13; год.VI, 2011, брой 1, стр. 32-35, ISSN 1312-8612.
 804. Данев П., В. Стоянов, С. Стойков. Възстановяване на детайлите от бутало-цилиндровата група по координирани технологични маршрути.// “Селскостопанска техника”, год ХХVІ, 1989, брой 6, стр. 53-58
 805. Данев, П. Оксикарбонитриране на конструкционни стомани във вакуум.// Известия на Съюза на учените, 2004, брой 5, стр. 11-14
 806. Данев, П. Охлаждаща способност на полимерна среда за повърхностно закаляване.// Известия на съюза на учените, Русе, 1/2000, сер. “Технически науки”, 2000, брой 3, стр. 15-19
 807. Данев, Пл., Кр. Кръстев, Д. Господинов. Относно материала и формата на пробното тяло за определяне на охлаждащата способност на флуиди за закаляване.// “Fundamental Sciences and Applications'', Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv, 2009, брой 14
 808. Джоу, П., В.С. Боздуганова, В.Г. Витлиемов. Динамика на махало с променлива дължина и сухо триене.// Механика на машините, Т. 17 (82), 2009, брой 3, стр. 41-44, ISSN 0861-9727.
 809. Димитров Д. Статичен силов анализ на трикоординатна измервателна глава..// Машиностроене и машинознание, 2011, брой 13, стр. 49-51, ISSN 1312-8612.
 810. Димитров Д., В. Карачорова, Г. Ненов. МАТЕМАТИЧЕН МОДЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТТА НА ЛИНЕЙНИТЕ ОСИ НА ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР С ПОМОЩТА НА ПРИЗМАТИЧЕН КАЛИБЪР.// SCIENTIFIC PROCEEDINGS of the scientific technical union of mechanical engenering, 2016, брой 23/209, стр. 78-81, ISSN 1310-3946.
 811. Димитров Д., Г. Ненов и М. Енчев. Система за координатни измервания.// Изв. съюза на учените - Русе “Техн. науки” т.4, 2002, брой №1, стр. с. 35-40
 812. Димитров Д., И. Георгиев. КОМПЛЕКСНО РЕШЕНИЕ ЗА МЕХАНИЧНО ОБРАБОТВАНЕ НА ТЪНКОСТЕННИ, КУТИЕОБРАЗНИ ЕДРОГАБАРИТНИ ДЕТАЙЛИ В УСЛОВИЯТА НА ШИРОКО НОМЕНКЛАТУРНО ДРЕБНОСЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО.// SCIENTIFIC PROCEEDINGS of the scientific technical union of mechanical engenering, 2016, брой 23/209, стр. 71-74, ISSN 1310-3946.
 813. Димитров Д., Н. Малчев. ГРУПОВ ПОДХОД ЗА ЕКСПРЕСНО ОФЕРТНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА МАШИНОСТРОИТЕЛНО ИЗДЕЛИЕ В УСЛОВИЯТА НА ДРЕБНОСЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО.// SCIENTIFIC PROCEEDINGS of the scientific technical union of mechanical engenering, 2016, брой 23/209, стр. 75-77, ISSN 1310-3946.
 814. Димитров, Л.В., П.А. Коев, И.В. Иванов, В.Г. Витлиемов. Многокритериално проектиране на зъбен механизъм.// Механика на машините, Т. 14 (65), 2006, брой 4, стр. 3-7, ISSN 0861-9727.
 815. ДИМИТРОВА В., ЙОРДАНОВ М., НИКОЛОВА М., ЗАХАРИЕВА В. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОКРИТИЯ ОТ ZrN ЧРЕЗ МАГНЕТРОННО РАЗПРАШАВАНЕ ВЪВ ВАКУУМНА ПЕЩ.// Известия на Съюза на учените-Сливен, 2016, брой 31, ISSN 1311 - 2864.
 816. Димитрова, В., Д. Цанева. Коррозионно-защитные свойства вакуумно-плазменных TiN – покрытий, имплантированных йонами бора.// Вакуумная техника и технология, 1993, брой том 3, № 5 и, стр. 31-34
 817. Димитър ДИМИТРОВ. Изследване точността на статичното настройване на струг с ЦПУ при обработване на стъпален вал и получаване на линеен размер, зададен от дясно чело.// Машиностроене и машинознание, 2013, брой 15, ISSN 1312-8612.
 818. Динев Г., Г. Ненов. Сигнална уредба за контролиране на производителността на редлери.// Селскостопанска техника София., 1985, брой N4
 819. Добрева А., Н. Станчева, В. Добрев, Д. Станчев. Подобряване качеството на учебния процес чрез интензивно въвeждане на информационни технологии.// “ Управление и устойчиво развитие “, 2007, брой 3-4, год.9, стр. 320 – 323, ISSN 1311 – 4506.
 820. Докова(Пеева), И. В. Технологичность конструкции соединения для передачи крутящего момента.// Сп. Автоматизация и современные технологии - Москва, 1992, брой 4, стр. 43 - 44
 821. Докторант инж. М. Ангелова. Identification of expenditure items in universities budget.// XVI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “ПРИРОДНИ НАУКИ '2018”, 2018, No NCNS 2018
 822. Драганов И., Д. Господинов, Р. Радев. Числено моделиране на охлаждането на медна сфера.// Топлотехника, 2018, брой 1, стр. 18-23, ISSN 1314-2550.
 823. Драганов И., Д. Господинов, Р.Радев. Числено моделиране на охлаждането на медна сфера.// Топлотехника, 2018, брой 13, стр. 18-23, ISSN 1314-2550.
 824. Драганов И., К. Кръстев. Моделиране на напрегнато-деформираното състояние на корпус на лагерен възел чрез метода на крайните елементи и изследване възможностите за модифицирането му.// Механика на машините, 2010, брой 86, г. XVIII, стр. 29-32, ISSN 0861-9727.
 825. Драганов И., М. Тодоров. Равнинен винтов краен елемент с четири възела.// Научни трудове на Русенски университет, Машиностроителни технологии и механика, 2012, брой 51, серия 2, стр. 53-58, ISSN 1311-3321.
 826. Драганов И., Н. Фердинандов, Д. Господинов, Р. Радев, С. Милева. Числено симулиране на заваряване на титанова сплав чрез електродъгов разряд във вакуум.// Машиностроене и машинознание, 2019, брой 1, стр. 29-33, ISSN 1312-8612.
 827. Драганов И., Р. Милков, А. Пухлев. Методика за тензометриране на стрела и шаси на контейнеран товарач.// Механика на Mашините, 2018, брой 2, стр. 74-77, ISSN 0861-9727.
 828. Драганов И., Ю. Ангелов, С. Милева. Числено моделиране и оптимизация на сгъваем метален палет.// Механика на машините, 2017, брой 1, стр. 22-26, ISSN 0861-9727.
 829. Драганов, И. Влияние на подема на винтовата линия върху точността на решението при анализ на винтови тела по методa на крайните елементи.// Механика на машините, 2011, брой 93, г.XIX, к, стр. 55-60, ISSN 0861-9727.
 830. Драганов, И. Винтов краен елемент с осем възела.// Научни трудове на Русенски университет, Машиностроителни технологии и механика, 2011, брой 50, с. 2, стр. 33-37, ISSN 1311-3321.
 831. Драганов, И. Моделиране на хоросановия слой в каменни мостове при анализ по метода на крайните елементи.// Научни трудове на Русенски университет, Машиностроителни технологии и механика, 2008, брой т.47, с.2, стр. 92-97, ISSN 1311-3321.
 832. Евтимова В., СОТИРОВ, Бр., Тонев, Д. Един подход за управление снабдяването със стоки на търговски обекти.// International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, Machines, Technologies, Material, 2007, брой № 4-5, стр. 43-45, ISSN 1313-0226.
 833. Енчев М., Ив. Замфиров. Метод статической наладки токарных станков с ЧПУ.// Производство. Технология. Экология -Сборник монографий, 2008, брой №11, т.1, стр. 223-226, ISSN не.
 834. Енчев М., С. Колева. Начално размерно настройване на стругови машини с ЦПУ.// Списание на ТУ – София, филиал Пловдив, 2013, брой кн.2, ISSN 1310-8271.
 835. Енчев П., П. Ангелов. Оптимално проектиране на зъбни предавки за автоматични скоростни кутии на металорежещи машини.// М а ш и н о с т р о е н е, 1999, брой 7-8, стр. 13-16
 836. Енчев П.Т., Ю.А.Ангелов. Виброустойчивост на главен превод на металорежеща машина.// Механика на машините, 2004, брой год.ХІІ,кн.2, стр. 92-95, ISSN 0891-9727.
 837. Замфиров Ив., Д. Димитров. Создание настроечных баз путем подрезания конечного торца ступенчатых валов.// Машини, технологии, материали, 2012, брой (под печат), стр. 3
 838. Замфиров Ив., Д. Димитров. Анализ и възможности за намаляване на грешките от установяване.// „Машиностроене и машинознание”, 2010, брой бр.13, стр. 44-48, ISSN 1312-8612.
 839. Замфиров Ив., Д. Димитров. Рационално точностно оразмеряване на приспособления за пробивни и разстъргващи машини.// „Машиностроене и машинознание”, 2008, брой 4, стр. 27-30, ISSN 1312-8612.
 840. Замфиров Ив., М. Енчев. Възможности за управление на технологичните процеси при механично обработване.// „Машиностроене и машинознание”, 2008, брой 4, стр. 19-22., ISSN 1312-8612.
 841. Замфиров Ив., М. Енчев, Св. Колева. Точность автоматической наладки токарных станков с ЧПУ, част 1- Начальная наладка.// Машиностроение и техносфера ХХІ века //сборник трудов ХVІ МНТК в г. Севастополе, 2009, брой 1, стр. 248-252, ISSN 966-7907-25-2.
 842. Замфиров Ив., Св. Колева, М. Енчев. Точность автоматической наладки токарных станков с ЧПУ, част 2 - Текущая наладка.// Машиностроение и техносфера ХХІ века //сборник трудов ХVІ МНТК в г. Севастополе, 2009, брой 1, стр. 252-256, ISSN 966-7907-25-2.
 843. Замфиров Ив.,Д.Димитров. Методика за конструиране на машинни приспособления.// Машиностроене и машинознание, 2013, брой 19, стр. 36-40, ISSN ISSN1312-8612.
 844. Замфиров Ив.,М Енчев. Относно възможностите за създаване на подвижни люнети за стругове с ЦПУ.// Journal of the Technical university at Plovdiv, 2006, брой 13(7),, стр. 173-178
 845. Замфиров, Ив. Радиална стабилност и грешки при разстъргване с козолна въртяща се борщанга.// „Механика на машините”, 2009, брой 80, стр. 73-75, ISSN 0861-9727.
 846. Замфиров, Ив. Относно ъгловото разположение на ножа при разстъргване с въртяща се заготовка.// „Механика на машините”, 2009, брой 80, стр. 70-72, ISSN 0861-9727.
 847. Замфиров, Ив. Возможности создания настроечных баз путем подрезания конечного торца ступенчатых валов.// Машиностроение и техносфера ХХІ века //сборник трудов ХVІ МНТК в г. Севастополе, 2009, брой 1, стр. 244-248, ISSN 966-7907-25-2.
 848. Замфиров, Ив. Исследование деформационных предпосылок точности метода растачивания саморегулированием.// Производство. Технология. Экология. Сборник монографий, 2008, брой №11, т.1, стр. 181-184, ISSN не.
 849. Замфиров, Ив. Принципи за материализиране на теоретичните схеми за установяване на заготовки.// Машиностроене и машинознание”, 2008, брой 4, стр. 23-26, ISSN 1312-8612.
 850. Замфиров, Ив., Св. Колева,. Анализ условий создания многорезцовых расточных головок с выдвижными пластинами.// Машиностроение и техносфера ХХІ века //сборник трудов ХVІ МНТК в г. Севастополе, 2009, брой 1, стр. 256-260, ISSN 966-7907-25-2.
 851. Захариева В., М. Николова, М. Йорданов, Б. Апрахамян. Възможности за подобряване на някои характеристики на електрически контакти К6.// Maшиностроене и машинознание, 2013, брой 19, стр. 94-97, ISSN 1312-8612.
 852. Захариева В., Р. Шишков, И. Дерменджиев, М. Йорданов, М. Николова. ВЛИЯНИЕ НА АРХИТЕКТУРАТА И ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ ВЪРХУ ТВЪРДОСТТА НА МАГНЕТРОННО ОТЛОЖЕНИ ПОКРИТИЯ.// Mашиностроение и машинознание, 2012, брой 17, стр. 53-58, ISSN 1312-8612.
 853. Захариева В., Шишков Р., Дерменджиев Ив., Йорданов М. Влияние на термичната обработка върху структурата и свойствата на многослойни покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване върху стомана 9ХС.// сп. Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 87-93, ISSN 1312-8612.
 854. Захариева В., Шишков Р., Дерменджиев Ив.,Йорданов М. Влияние на термичната обработка върху структурата и свойствата на многослойни покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване върху стомана Х12М.// сп.”Машиностроене и машинознание”, 2006, брой 1, стр. 80-86, ISSN 1312-8612.
 855. Златев П., П. Дочева, Д. Ангелов. Изследване оптичните свойства на флуид за течен абсорбер в плосък слънчев колектор.// Известия на СУ – Русе, 2002, брой 4, стр. 83-90, ISSN 1311-106Х.
 856. Иванов M., Е. Янков, Н. Тончев. Статистически анализ на данни от състав и свойства на покрития от областта на наваряването.// XII International Scientific Congress - Winter Session, Borovetc, Machines.Technologies.Materials.Proceedings, 2016, брой VOLUME 1, стр. 21-24, ISSN 1310-3946.
 857. Иванов В., Ал. Иванов, К. А. Иванов. Затиловане на резбонарязващи плашки.// "Машини, технологии, материали", 2009, брой 9, стр. 41-44
 858. Иванов В.К., К.Р.Русев, Ю.П.Младенов, Х. К. Дограмаджиян,. Метод и устройство за стружкочупене.// сп.”Машиностроене", 1979, брой кн.9
 859. Иванов И., В. Боздуганова, Т. Пенчев. Eкспериментално и симулационно изследване на нискоскоростна пластична деформация при сплескване.// Механика на машините, Т. 20 (98), 2012, брой 3, стр. 86-89, ISSN 0861-9727.
 860. Иванов Ив. В. Моделиране и изследване на греда от ламинатно стъкло с вискозноеластичнен междинен слой.// Механика на машините, 2014, брой 108, стр. 7-12, ISSN 0861-9727.
 861. Иванов, Ал. Профилиране на кръгли профилни ножове и ножове с винтова задна повърхнина, чрез използване на CAD системи.// "Машини, технологии, материали", 2010, брой 3, година IV, стр. 8-11, ISSN 1313-0226.
 862. Иванов, Ал. Ресурсоспестяващи технологии и бързо прототипиране – мост между образование, наука и промишленост.// CIO „CAD / CAM & GIS”, 2008, брой VIII, стр. 80-82
 863. Иванов, И. В. Изследване на напреженията и деформациите в ламинатни стъкла по метода на крайните елементи.// Механика на машините, 2005, брой 55, стр. 116-119, ISSN 0861-9727.
 864. Иванов, И. К., Господинов, Ц. П., Стоянова, Т. Г. Програмен комплекс за проектиране на инструментална екипировка на агрегатни машини.// НИТС "МКАИТМП", 1990, брой 1
 865. Иванов, И. К., Петров, П. И., Георгиева, Т. С. Автоматизиран избор на металорежещи инструменти със сменяеми твърдосплавни пластини за струговане.// Семинар "Автоматизация на проектирането", Варна, 1989, брой 1
 866. Иванов, И.В. Моделиране, изследване и оптимизация на ламинатно стъкло като равнинна греда.// Механика на машините, 2006, брой 65, стр. 8-13
 867. Иванов, И.В., В.Г. Витлиемов, П.А. Коев. Процедура за селекциониране на намалено множество от Парето-оптимални решения.// Механика на машините, T. 13 (55), 2005, брой 1, стр. 104-105, ISSN 0861-9727.
 868. Иванов, И.В., П.А. Коев, В.Г. Витлиемов. Оптимално проектиране на двустъпален редуктор.// Механика на машините, T. 13 (56), 2005, брой 2, стр. 42-45, ISSN 0861-9727.
 869. Иванов, К., Колев, И., Ангелов,П. Минимална дебелина на срязвания слой при механична обработка.// Нац. конф. по машиностроене и машинознание, Варна, 2012, брой 15
 870. ИВАНОВ, С. Г., СОТИРОВ, Б. Д. Определяне на радиалното биене на зъбни колела при комплексна двупрофилна проверка..// Научни трудове на Русенския университет “А. Кънчев”, серия 2, 2014, брой том 53, стр. 105-111, ISSN 1311-3321.
 871. Илиев В., К. Григорова, Д. Цанева. PDM системите и техническата подготовка на производството.// Автоматика и информатика, 2002, брой 1
 872. Илиева М., Д. Цанева, Е. Янков. Структура, микротвърдост и корозионно-защитни свойства на покрития Cr-C/Cr-N/Cr, отложени върху стомана 9ХС.// Машиностроене и машинознание, 2010, брой 3, стр. 45-48, ISSN 1312-8612.
 873. Илиева М., Д. Цанева, Р. Шишков, М. Балчева. Защитни многослойни хром-карбидни и хром-нитридни покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване върху стомана Х12М.// Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 72-75, ISSN 1312-8612.
 874. Йорданов М., Д. Цанева, Пл. Петров, М. Илиева. Корозионно поведение на стомана Х18Н9Т с магнетронно отложени покрития от CrN.// Механика на машините, 2002, брой 44, стр. 83-86, ISSN 0861-9727.
 875. Йорданова С.К. ОШИБКИ ИНСТРУМЕНТАЛНЫХ БАЗОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ И ИХ ВЛИЯНИИ НА ТОЧНОСТИ ОБРАБОТЫВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (часть 1 - установление в призматических державок).// Сборник статей международной научно-практической конференции «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ НА СЛУЖБЕ СОЗИДАНИЯ И ПРОГРЕССА» , Уфа: АЭТЕРНА, 2017., 2017, брой 01.12.2017, стр. 97-103, ISSN 978-5-00109-347-3.
 876. Йорданова С.К. ОШИБКИ ИНСТРУМЕНТАЛНЫХ БАЗОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ И ИХ ВЛИЯНИИ НА ТОЧНОСТИ ОБРАБОТЫВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (часть 2 - установление в цилиндрических державок).// Сборник статей международной научно-практической конференции «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ НА СЛУЖБЕ СОЗИДАНИЯ И ПРОГРЕССА» , Уфа: АЭТЕРНА, 2017., 2017, брой 01.12.2017, стр. 103-106, ISSN 978-5-00109-347-3.
 877. Йорданова С.К. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ДВУХШПИНДЕЛЬНЫХ СТАНКОВ.// «Актуальная наука», Международный научный журнал, 2017, брой 4, стр. 20-24, ISSN 2587-9022.
 878. Калев В., П. Данев. Върху ефекта на вторична твърдост при отгряване на железни електролитни покрития.// Известия на съюза на учените Русе, 1999, брой 1, стр. 9-11
 879. Камбуров, П. Presenting the Multimedia Package ‘English for Computing’.// IATEFL ESP SIG Newsletter, 1997, No March, 1997
 880. Канев Д., В. Терзиев. Поведенческата икономика: развитие, състояние и перспективи.// Сборник: Основан през 1938 г. под ръководството на доц. д-р Ив. Стефанов (по-късно академик). Ректор на Висшето търговско училище “Д. А. Ценов” през периода е проф. д-р Д. Бъров, 2017, брой CXX, стр. 7-30, ISSN 0861-8054.
 881. Киряков Д. В., Г. Георгиев, Ч. Г. Костадинов. Работа на електрофилтър в птицевъдна ферма с подово отглеждане на птици.// Селскостопанска техника, 2012, брой 3, стр. 35-39, ISSN 0037-1718.
 882. Коев, П.А., В.Г. Витлиемов, С.Д. Антонов. Оптимизационен синтез на зъбен механизъм по векторен критерий.// Механика на машините, Т. 10 (35), 2002, брой 1, стр. 121-126, ISSN 0861-9727.
 883. Коев, П.А., В.Г. Витлиемов. Двукритериален оптимизационен кинематичен синтез на кулисен механизъм.// Механика на машините, Т. 5 (20), 1997, брой 4, стр. 30-34, ISSN 0861-9727.
 884. Коев, П.А., Й.И. Йосифов, В.Г. Витлиемов. Оптимизационен синтез на механизъм за задвижване на режещ апарат.// Известия на Съюза на учените - Русе, Сер. “Технически науки”, 2000, брой 3, стр. 79-81, ISSN 1311-106X.
 885. Колев Ат., Цв.Корийков. Метод за определяне номиналните размери на компенсационни пръстени.// Машиностроене, 1996, брой 4-5, стр. 157-159
 886. Колев, И. Математичен модел за оптимизация на режимите на рязане при свредловане.// Известия на съюза на учените - Русе, Технически науки, 1998, брой Сер. N1
 887. Колев, И. Оптимален избор на материал на режещата част на инструментите при многопреходна обработка на стругове с ЦПУ.// Сб. “Известия на Съюза на учените”– Технически науки, Русе, 2011, брой 1
 888. Колев, И., Господинов, Ц. Оптимизация на режимите на рязане при свредловане.// РАИТ ' 96, С, 1996, брой 1
 889. Колев, И., Иванов, К. Изследване влиянието на подаването върху пластично деформираната съставляваща на минималната дебелина на срязвания слой.// Нац. конф. по машиностроене и машинознание, Варна, 2012, брой 15
 890. Колев, И., Младенов, Ю. Определяне радиуса на диска при шлифоване на протяжки.// Сб. “Известия на Съюза на учените” – Технически науки, Русе, 2011, брой 1
 891. Колев, И., Христозов, Я., Маринов, М. Програмен комплекс ОRAM за оптимизация на режимите на рязане на агрегатни машини.// НМНШ, Приморско, 1985, брой 1
 892. Колева С. М.Енчев. Повишаване на ефективността при стругово обработване чрез прилагане на пробен проход с измерване на повърхнината с режещия инструмент.// Списание на ТУ София, филиал Пловдив, Фундаментални науки и приложения, 2015, брой 2, стр. 53-56, ISSN 1310-8271.
 893. Колева Св. Ив.Замфиров, М. Енчев. Метод за зъбофрезоване на цилиндрични колела с прави зъби на център МЦ032.// „Механика на машините”, 2009, брой 80, стр. 76-79, ISSN 0861-9727.
 894. Корийков Ц., Д. Тонев. Определяне на натрупаната грешка Fpr чрез редуциране броя на измерванията.// XXIII Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2013, брой 1, стр. 62-65, ISSN 1313-9126.
 895. Корийков Цв., С. М. Стоев. Процесен подход и планиране на контролен комплекс от показатели на система за контрол на качеството на зъбни колела.// Списание СМС, 2006, брой 3
 896. Корийков Цв., С. М. Стоев. Статистически контрол на зъбни колела с таблици за решения.// Списание СМС, 2006, брой 5
 897. Корийков, Ц., Б., Сотиров. Метрологична проверка на зъбоизмервателни уреди с използване на контролни карти на кумулативни суми.// Научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев“- Русе, 1988, брой XXXI, N7, стр. 9-14, ISSN 1311-3321.
 898. Корийков, Ц., Тонев, Д., Сотиров, Б. Оценка на точността на метода за определяне на натрупаната грешка чрез редуциране броя на измерванията.// Научни трудове, Русе, 2013, брой 1, стр. 79-82, ISSN 1311-3321.
 899. Корийков. Ц., Д. Тонев. Определяне на натрупаната грешка на съпката на зъбни колела чрез измерване на радиалното биене и дължината на общата нормала.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Габрово, 2013, брой 3, стр. 273-275, ISSN 1313-230X.
 900. Корийков. Ц., Д. Тонев. Точност на косвен метод за определяне на натрупаната грешка на стъпката на зъбни колела.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Габрово, 2013, брой 3, стр. 276-278, ISSN 1313-230X.
 901. Костадинов В. С., М. К. Кършаков. Относно приплъзването в точката на контакт на деформиращите ролки при обработването чрез ППД.// Първа национална конференция по Машиностроене и машинознание Варна, 2008, брой 2
 902. Костадинов В. С., М. К. Кършаков. Алгоритъм за избор на схема за прилагане на ППД при обработване на отвори.// Първа национална конференция по Машиностроене и машинознание, Варна, 2008, брой 1, стр. 70-75
 903. Костадинов В.С., В.И.Григоров, М.К.Кършаков, Г.Д.Стефанов. Песпективи за развитието на комбинираното обработване чрез повърхностно пластично деформиране.// Известия на Съюза на учените, Сливен, 2001, брой ІІІ, стр. 155-156
 904. Костадинов В.С., М. К. Кършаков, Н. А. Георгиева. Относно приложимостта на инструментите за повърхностно пластично деформиране, работещи с радиално и периодично подаване.// Сп.Машиностроене, 2006, брой 1, стр. 22-25
 905. Костадинов В.С., М.К.Кършаков, В.И.Григоров, Г.Д.Стефанов. Конструктивни условия за управление при комбинираното обработване на външни ротационни повърхнини.// Известия на Съюза на учените, т.ІІІ, Сливен, 2001, брой 3, стр. 157-159
 906. Костадинов Ч Г Ив В Пеева. Влияние сценария обслуживания технологических машин в РТМ параллельного действия.// Актуальная наука, 2017, брой 3
 907. Костадинов Ч И. Пеева. Аналитично определяне на диапазона за изменение на относителната интензивност при обслужване на машини в РТМ.// Научни известия на НТС по машиностроене, 2018, брой 3/224, стр. 125 - 129, ISSN 1310-3946.
 908. Костадинов Ч. Към алгоритъм за проектиране на роботизирани технологични модули.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой 54
 909. Костадинов Ч. Анализ на производителността на РТМ.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой 54
 910. Костадинов Ч. Г., М. С. Пенчев. Точност и повторяемост при позициониране на промишлен робот РЕМ-10-02.// Известия на Съюза на учените - Русе, 1998, брой 1
 911. Куюмджиев Х., Н. Георгиев. Числено моделиране на напрегнатото и деформирано състояние при изпитване на материали на релаксация на напреженията при огъване.// Механика на машините, 2004, брой 51, стр. 96-99, ISSN 0861-9727.
 912. Кънев М., В.Узунова, Р.Шишков. Подобряване трайността на тангенциални плашки чрез дифузионно хромиране.// Машиностроене, 1977, брой 9, стр. с.383-385
 913. Кънев М., П.Етърска, Р.Шишков. Морфология на покрития, получавани чрез изпаряване и кондензация на метали във вакуум.// Сб. Материалознание и технология, 1980, брой 9.С.,БАН, стр. с.171-177
 914. Кънев М., Р.Шишков, Ал.Скосарев,. Структурообразуване при хромиране на въглеродни стомани във вакуум.// Машиностроене, 1979, брой София, №9, стр. с.145
 915. Кършаков М. К., В. И. Григоров. Относно условията за синхронизация между режещия и деформиращия модули при комбинираното обработване на отвори.// сп. „Машиностроене и машинознание”, Варна, 2009, брой 1
 916. Кършаков М. К., Г. Д. Стефанов, Н. А. Георгиева. Относно обработването на цилиндрови отвори на ДВГ в ремонтни условия.// Сп.Механика на машините, ТУ-Варна, 2004, брой 3, стр. 49-52
 917. Кършаков М., Г. Стефанов, П. Казаков, М.Димитров. Методи за почистване на “мокри” цилиндрови втулки.// Сп. Механизация на земеделието, 1998, брой 6-7, стр. 10-11
 918. Кършаков М.К., Н.А.Георгиева, П.П.Петров. Изследване на силите на рязане при струговане с кръгли пластини.// Сп.”Машиностроене и машинознание”, год.ІІІ Варна, 2008, брой 1, стр. 35-38, ISSN 1312-8612.
 919. Кършаков М.К., В.И.Григоров. Моделиране разпространението на пластичните деформации при обработване чрез ППД.// Сп.Машиностроене, 1994, брой 2
 920. Кършаков М.К., В.И.Григоров, С.И.Савов, М.К.Маринова, В.В.Василев. Моделиране на контактното взаимодействие на триещите се повърхнини, обработени чрез ППД.// Сп.Машиностроене, 1997, брой 7-8, стр. 124-126
 921. Кършаков М.К., В.С.Костадинов, Н.Георгиева. Инструмент за комбинирано обработване на хидравлични цилиндри.// Сп.Механика на машините, ТУ-Варна, 2005, брой 1, стр. 143-146
 922. Кършаков М.К., Г.Д. Стефанов. Възстановяване на цилиндрови втулки чрез ППД.// п. Механизация на земеделието, 1998, брой 6-7, стр. 7-10
 923. Кършаков М.К., Н.Георгиева. Динамика на подвижен двуножов блок при разстъргване на отвори.// сп.Машиностроене, 2006, брой 1, стр. 26-29
 924. Кършаков М.К., Н.Георгиева. Изследване микротвърдостта на повърхностния слой метал на хидроцилиндри, обработени с комбинирани инструменти.// Сп.Механика на машините, ТУ-Варна, 2005, брой 6, стр. 77-81
 925. Кършаков М.К., Н.Георгиева, С.Костадинов. Инструмент за комбинирано обработване на отвори.// сп. Механика на машините, ТУ-Варна, 2005, брой 6, стр. 86-89
 926. Кършаков, М. К. Кинематично поведение на подвижен двуножов блок за разстъргване при врязване на пластини с прави и кръгли режещи ръбове.// сп. Машиностроене и машинознание Варна, 2009, брой 1
 927. Кършаков, М. К. Относно напрегнатото състояние на тръбни заготовки при обработване чрез ППД.// сп. „Машиностроене и машинознание”, Варна, 2009, брой 2
 928. Кършаков, М. К. Особености при струговане с малки установъчни ъгли и голямо подаване.// сп. „Машиностроене и машинознание”, Варна, 2009, брой 3
 929. Кършаков, М.К., В.И. Григоров. Относно условията за синхронизация между режещия и деформиращия модули при комбинираното обработване на отвори..// Сп. Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, 2010, брой 1, стр. 74-76, ISSN 1312-8612.
 930. Луканов, И.А., В.Г. Витлиемов, И.В. Иванов. Динамика на вибробот.// Научни трудове на Русенския университет, Т. 54, 2015, брой Сер. 2, стр. 29-37, ISSN 1311-3321.
 931. М. Фъртунова, Н. Станчева, Д. Станчев. Необходимост от национални стандарти за качеството на обучение във висшите училища.// “Управление и устойчиво развитие”, 2007, брой 18, стр. 284 – 287, ISSN ISSN 1311 – 4506.
 932. Минев Е., Е. Янков, Р. Минев. Влияние на технологичните параметри на REPRAP 3D принтер върху точността и граповостта на получаваните модели.// XXII International Scientific Technical Conference FOUNDRY 2015, Pleven, 2015, брой 12, стр. 29÷32, ISSN 1310-3946.
 933. Минев Е., Е. Янков, Р. Минев. Изработване и изгаряне на модели за леене по стопяеми модели от PLA чрез REPRAP 3D принтер.// XXII International Scientific Technical Conference FOUNDRY 2015, Pleven, 2015, брой 12, стр. 33÷36, ISSN 1310-3946.
 934. Минев, Р., Б. Сотиров, В. Терзив, К.Иванов. ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ.// KNOWLEDGE International journal scietific papers, 2016, брой Vol 13.1, стр. 105-111, ISSN 1857-92. (с импакт фактор: 1.023 /2015, http ;//globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal)
 935. Минков,Д.П, П.Д.Партинов, С. Г. Стоянов. Един механо-математичен модел на машино-тракторен агрегат със сеялка за окопни култури.// Механика на машините, 1993, брой т. 1, (3), стр. 65-68
 936. Минков,Д.П, С.Г.Стоянов, С.Х.Ганев, Й.Й.Йосифов, Ю.П.Адлер. Исследование динамики посевных агрегатов с использованием метода Тагути.// Надежность и контроль качества серия “Статистические методы”, 1992, брой 10, стр. 42-52
 937. Минков,Д.П., П.Д.Партинов, С. Г. Стоянов. Върху динамиката на един тип машино-тракторен сеитбен агрегат.// Механика на машините, 1994, брой т. 2, (7), стр. 29-33
 938. Минков,Д.П., С.Г.Стоянов. Механо-математичен модел за изучаване на динамиката на сеитбени агрегати при случайни въздействия.// Селскостопанска техника, 1989, брой 7, стр. 66-75
 939. Младен Петров. Съставяне на бюджета на неопределеност при измерване с уред за комплексна двупрофилна проверка на зъбни колела.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 2, 2012, брой 51-2
 940. Младен Петров. Конкурентно сравняване на качеството на методи за комплексен двупрофилен контрол със и без еталонно колело.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 2, 2012, брой 51-2
 941. Младенов Ю., И. Иванов, Й. Младенова. Определяне профила на страните на шлицевия вал при нарязване с червячна фреза.// сп. Машиностроене, 1988, брой кн.11
 942. Младенов, Ю. Нови методи и инструменти за нарязване на цилиндрични зъбни колела.// МАШИНОСТРОЕНЕ & електротехника, 2005, брой №12
 943. Младенов, Ю. А. Иванов. Инструменти за еднопроходно пробиване в плътен материал на светли отвори с голям диаметър.// сп.”Машиностроене”, 1993, брой кн.3
 944. Младенов, Ю. П., Иванов, И. К., Младенова, Й. И. Определяне профила на страните на шлицевия вал при нарязване на червячна фреза.// Сп. Машиностроене, кн. 11, 1988, брой 1
 945. Младенов, Юлиян. Повишаване на производителността при зъбонарязване на цилиндрични зъбни колела – част І.// сп.”Известия на СУ – Русе”, серия „Технически науки”, 2000, брой №3
 946. Младенов, Юлиян. Повишаване на производителността при зъбонарязване на цилиндрични зъбни колела – част ІІ,.// сп.”Известия на СУ – Русе”, серия „Технически науки”, 2000, брой №3
 947. Младенов, Юлиян. Профилиране на дискови фрези за нарязване на цилиндрични зъбни колела.// сп.”Известия на СУ – Русе”, серия „Технически науки”, 2000, брой №3
 948. Младенов, Юлиян. Профилиране на червячни фрези за изработване на зъбно-ремъчни шайби.// сп. Машиностроене, 1991, брой кн.2
 949. Н. Станчева, Д. Станчев. Качеството на висшето образование – проблеми и решения.// “Управление и устойчиво развитие”, 2005, брой 13, стр. 342-345, ISSN 1311 -3321.
 950. Недева М., Дочев Д., Димитров E. Метод за вземане на газова проба от нагрятя вакуумна пещ.// Изв. на Съюза на учените, Русе, Серия 1 „Технически науки, 2004, брой 5, стр. 22 – 24
 951. Ненов Г., Ив. Замфиров, М.Енчев. Изследване на система за автоматично размерно настройване на струг с ЦПУ.// „Машиностроене и машинознание”, 2008, брой 4, стр. 31-34, ISSN 1312-8612.
 952. Ненов, Г. Адаптивна система за стабилизиране на натоварването и контрол на инструмента.// “Известия на Съюза на учените”, серия “Технически науки”, 2002, брой 1
 953. Николов Г., Г. Рашев, Ц. Георгиев, В.Тодоров. Сиви чугуни – възход без падение. Ретроспекция и перспективи.// „Машини, технологии, материали”, 2008, брой 2-3, стр. 15-19, ISSN 1313-0226.
 954. Николов Г., Ц.Георгиев. Изработване на леярски форми.// Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, 2013, брой 1 (138), стр. 2-4, ISSN 1310-3946.
 955. Николов Д., М. Николова, Пл. Данев, Ив. Дермеджиев. Нов поглед върху термичното обработване на инструментални стомани преди и след азотиране и оксикарбонитриране.// Машиностроене и машинознание, 2014, брой книга 2, 21, стр. 15-18, ISSN 1312-8612.
 956. Николов Д., Николова М. Структура и някои свойства на твърдофазно борирани с феробор инструментални стомани.// Mашиностроение и машинознание 15, год.VII, 2012, брой книга 1,, стр. стр. 39-45, ISSN 1312-8612.
 957. Николов Д.Г., М.Ц. Трифонов, А.И. Букев. О моделировании тепловых источников при дуговой сварке.// Сварочное производство, 1987, брой 6, стр. 34 - 36, ISSN -.
 958. Николов Д.Г., С.Х. Христов, Б.Р. Матеев ,М.Ц. Трифонов, П.С. Петров. Електродъгово заваряване на взривно плакиран биметал 08Х18Н10Т+20К.// Заваряване, 1982, брой 1, стр. 19 - 22, ISSN -.
 959. Николов Д.Г., С.Х. Христов, М.Ц. Трифонов, П.С. Петров. Относно грапавостта на повърхнините при плазмено рязане на взривно плакирани биметали.// Заваряване, 1978, брой 4, стр. 14 - 19, ISSN -.
 960. Николов, Г., Ц. Георгиев, Г. Рашев, Р. Георгиев. Надеждността на технологичния процес и технологичната дисциплина - предпоставка за високо качество и производителност.// Международно виртуално списание „Машини, технологии, материали”, 2012, брой 3, стр. 3-7, ISSN 1313-0226.
 961. Николова М. Влияние на налягането върху структурата на формираните зони при вакуумно окикарбонитриране.// Maшиностроене и машинознание, 2014, брой Книга 2, 21, стр. 19-23, ISSN 1312-8612.
 962. Николова М., В. Захариева, П. Данев, И. Дерменджиев. НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА PVD-ОБРАБОТЕНА И ВАКУУМНО ОКСИ-КАРБОНИТРИРАНА ИНСТРУMЕНТАЛНА СТОМАНА.// Mашиностроение и машинознание, 2012, брой 17, стр. 47-52, ISSN 1312-8612.
 963. Николова М., Господинов Д. Оксикарбонитриране при понижено налягане на галванично и металургично желязо.// Mашиностроение и машинознание 14, год.VI, 2011, брой 2, стр. 66-71, ISSN 1312-8612.
 964. Николова, М. Влияние на структурата и вида на подложката при вакуумно оксикарбонитриране върху формирането и морфологията на нитридните фази.// Mашиностроение и машинознание 15, год.VII;, 2012, брой книга 1,, стр. стр. 33 – 39, ISSN 1312-8612.
 965. П.Петров, В.Григоров, М.Кършаков. Относно коравината на подвижен двуножов блок с осово разместени режещи пластини..// Innovations in discrete productions, 2014, брой 1, стр. 32-35, ISSN 1314-8907.
 966. П.Петров, М.Кършаков. Възможности за повишаване на производителността при комбинирано обработване на отвори чрез рязане и повърхностно пластично деформиране.// Научни трудове, РУ „А.Кънчев“, Русе., 2014, брой 53, ISSN 1311-3321.
 967. Павел Петров,Г.Георгиев,Н.Георгиева,М.Кършаков. Инструмент за комбинирано обработване отворите на хидравлични цилиндри чрез разстъргване и ППД.// Машиностроене и Машинознание, 2018, брой 1, стр. 58-61, ISSN 1312-8612.
 968. Партинов,П.Д., Д.П.Минков, С. Г. Стоянов. Проблеми на динамиката на машино-тракторен почвообработващ агрегат.// Механика на машините, 1994, брой т. 2, (6), стр. 49-53
 969. Партинов,П.Д., Д.П.Минков, С. Г. Стоянов. Механо-математично моделиране на движението на почвообработващ агрегат.// Механика на машините, 1993, брой т. 1, (3), стр. 71-75
 970. Партинов,П.Д., С. Г. Стоянов. Относно влиянието на страничното деформиране на гумите върху движението на колесен трактор.// Механика на машините, 1993, брой т.1 (1), стр. 74-77
 971. Пеева И В Витлиемов В Д. Пассивно-активно относительное ориентирование в условиях автоматической сборки.// Сборка в машиностроении, приборостроении, 2009, брой 6, стр. 23-26
 972. Пеева И. В., М. С. Пенчев. Геометрични условия за автоматично сглобяване на съединения „вал-втулка” с гофрирани елементи.// Машиностроене, София, 1998, брой 3 – 4, стр. 22 - 25
 973. Пеева И. Ч. Костадинов. Особености при избор на оборудване за обследване на обекти.// Научни известия на НТС по машиностроене, 2018, брой 3/224, стр. 170 - 174, ISSN 1310-3946.
 974. Пеева И., В. Витлиемов. Пассивно-активное относительное ориентированиев условиях автоматической сборки.// Известия МГТУ „МАМИ” - Москва, 2008, брой 2(6), стр. 309-314
 975. Пеева И.В.,М.С.Пенчев. Проектиране на цилиндрични съединения за предаване на въртящ момент чрез еластични елементи.// Машиностроене, София, 1998, брой 1 – 2, стр. 17 - 20
 976. Пеева, И. В. Предпоставки за автоматизирано сглобяване на съединения „Вал-втулка” с междинни еластични елементи..// Научни известия на НТС по машиностроене, VII ННТК с междун. участие „Автоматизация на дискретното производство”, 1996, брой год.III, бр., стр. 94 – 98
 977. Пенчев М.С., И.В. Пеева. Вероятностен модел на система за контрол при автоматизирано поточно сглобяване.// Научни известия на НТС по машиностроене, 1995, брой 6, стр. 80 - 87
 978. Пенчев М.С., И.В.Пеева .- В сб. ’95, София, , стр.: . Изследване на ефективността на вибрационно захранващо устройство с променлива еластичност на ресорите.// Автоматика и информатика, 1995, брой 5, стр. 397 - 400
 979. Пенчев, М.С. Аналитичен метод за кинематичен анализ на роторни манипулатори.// Сп. Машиностроене, 1998, брой 4
 980. Пенчев, М.С. Вибрационно устройство за нанасяне на прахообразен материал.// Сп. Известия на Съюза на учените- Русе, 1998, брой 1
 981. Пенчев, М.С. Синтез на предавателен механизъм на роторен манипулатор.// Сп. Машиностроене, 1998, брой 5
 982. Пенчев, М.С. Анализ на параметрите на промишления робот при проектиране на монтажни модули.// Научни известия на НТС по машиностроене, год. IV, 1997, брой 11 (20)
 983. Пенчев, М.С. Критерии за ефективност на роботизирани модули в задачите за анализ и проектиране.// Научни известия на НТС по машиностроене, год. IV, 1997, брой 8, стр. 190 - 195
 984. Пенчев, М.С. Общ алгоритъм за проектиране на роботизирани технологични модули по зададен технологичен процес.// Научни известия на НТС по машиностроене, год. IV, 1997, брой 8, стр. 172 -176
 985. Пенчев, М.С. Вероятностно моделиране и оценки за ефективността при роботизирани технологични модули.// Научни известия на НТС по машиностроене, год. III, 1996, брой 7, стр. 81 - 86
 986. Пенчев, М.С. Характеристики сборочного процесса и автоматизированной линии при разборке бракованных изделий.// Средства технологического оснащения механосборочного производства. Москва, ЦРДЗ, 1992, брой 11, стр. 62 - 69
 987. Петров М., Б. Сотиров. Изследване на метод за комплексен двупрофилен контрол без еталонно зъбно колело.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 2, 2012, брой 50, стр. 222-226, ISSN 1311-3321.
 988. Петров Мл. И, Пл. Минкова. WEB БАЗИРАНА ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА МАРКЕТИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТИТЕ ЧРЕЗ QFD-МЕТОД.// Научни трудове РУ, 2003, брой 1
 989. Петров Мл. И, Пл. Минкова,К. Караджов. ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА ТЕСТОВА ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯ(РАЗРАБОТЕНА НА БАЗАТА НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ПРИЕМАТЕЛЕН КОНТРОЛ - БДС 4315 – 81,.// Научни трудове РУ, 2002, брой 1
 990. Петров Мл. И., Сотиров Бр.Д., Тошков Т.Г. СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ В СУК.// 4-ТИ НАЦ. СИМПОЗИУМ МЕТРОЛОГИЯ 94, 1994, брой 1
 991. Петров Пл., Р. Русев, Д. Цанева, М. Илиева, М. Йорданов. Нови възможности за повишаване на корозионната устойчивост на желязото след газово карбонитриране в среда от амоняк и въглероден двуокис по метода CARBONIT.// Известия на съюза на учените – Варна, 2006, брой 2'2003, 1'20, стр. 11-19, ISSN 1310-5833.
 992. Петров, Мл. И. Оптимизирание на технически параметри на конструкцията на средства за измерване чрез планиран експеримент (Методология на Тагучи).// Научни трудове РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", 2004, брой 1
 993. Петров, В., Р. Иванов, Д. Иванова, Н. Станчева. Многофакторно изследване на механичните загуби на празен ход в тракторна трансмисия.// Известия на съюза на учените - Русе, серия Технически науки, 2013, брой X, стр. 74-78, ISSN 1311-106X.
 994. Петров, В.Н., Г.К.Габровски. Изграждане на многокритериална оценъчна система за експлоатационните свойства на автомобилен влекач с полуремарке.// Механика на машините, т. 11(46), 2003, брой 2, стр. 87-90, ISSN 0861-9727.
 995. Петров, В.Н., Г.К.Габровски. Влияние на линейната несиметричност в дължините на ресорите на балансирното окачване върху експлоатационните свойства на тежкотоварно автомобилно полуремарке.// Механика на машините, т. 2(7), 1994, брой 3, стр. 47-52, ISSN 0861-9727.
 996. Петров, Мл. И. Изследване чрез симулационен експеримент на метод за комплексен двупрофилен контрол без еталонно зъбно колело.// Научни трудове РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", 2011, брой 2
 997. Петров, Мл. И. Оптимизиране на технически показатели чрез QFD метод.// Научни трудове РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", 2004, брой 1
 998. Петров, Мл. И. МЕТОДИКА ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ ЗА КОНТРОЛ НА СЛЯГАНИЯ НА ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ.// Научни трудове РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", 2002, брой 1
 999. Петров, Мл. И. СТЕНД ЗА ПРОВЕРКА НА СИСТЕМАТА ТАКСИМЕТРОВ АПАРАТ-АВТОМОБИЛ.// Созопол, МЕТРОЛОГИЯ 95, 1995, брой 1
 1000. Петров, Мл. И. МЕТОД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА МЕТОДИЧНАТА ГРЕШКА ПРИ ИЗМЕРВАНЕ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ, ГОДИНА.// 4-ТИ НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ МЕТРОЛОГИЯ 93, 1993, брой 1
 1001. Петров, Мл. И. МЕТОД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЯТА ВЪВ ФОРМАТА НАНЕПРЕКЪСНАТИ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ.// 4-ТИ НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ МЕТРОЛОГИЯ 93, 1993, брой 1
 1002. Петров, Мл. И. Метод за компенсиране на методичната грешка при измерване на непрекъснати цилиндрични повърхнини.// 4-ти национален симпозиум Метрология 93, 1993, брой 1
 1003. Полихронов, Г., Д. Атанасов, И. Кралов, В. Витлиемов, С. Стоянов. Зависимост на собствените честоти на оребрени квадратни мембрани от размерите на реброто. Част I.// Механика на машините, T. 15 (68), 2007, брой 2, стр. 62-65, ISSN 0861-9727.
 1004. Полихронов, Г., Д. Атанасов, И. Кралов, В. Витлиемов, С. Стоянов. Зависимост на собствените честоти на оребрени квадратни мембрани от размерите на реброто. Част II.// Механика на машините, T. 15 (68), 2007, брой 2, стр. 66-69, ISSN 0861-9727.
 1005. Първанов С., СОТИРОВ, Бр. , Сакакушев, Б. Приложения на визуалното оценяване на машиностроителни изделия..// Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев”, том 45, 2006, брой серия 2.1, стр. 104 - 109, ISSN 1311 – 3322.
 1006. Р. Шишков, Ив. Дерменджиев, М. Пеев. Термично обработване на покрития от (Ti,Me)N, отложени чрез магнетронно разпрашване във вакуумна пещ при високи температури.// Изв. на СУ -Русе, 2002, брой №4, стр. стр.4-11
 1007. Р. Шишков, М. Йорданов. Получаване на хром-нитридни покрития чрез разпрашване на синтерована мишена във вакуумна пещ,.// BulKTоMM, Изд.ТУ-ВАРНА, 2002, брой МM №44Книга , стр. стр.91-94
 1008. Р.Русев, Ст.Стоянов, Р.Иванов. Моделиране на динамичните процеси в навесен агрегат при случайни въздействия.I. Динамичен модел.// Механика на машините, 2006, брой 14 (65), стр. 89-92, ISSN 0861-9727.
 1009. Радев Р., В. Гагов, Д. Господинов, Е. Янков, М. Станоева. Деформационно поведение на ултрадребнозърнести алуминиеви сплави.// Машиностроене и машинознание, 2012, брой 15, ISSN 1312-8612.
 1010. Радев Р., В. Гагов, Е. Янков, Д. Господинов. Моделиране на пластичното течене на ултрадребнозърнести алуминиеви сплави.// Машиностроене и машинознание, 2012, брой 17, стр. 14-17, ISSN 1312-8612.
 1011. Радев, Р. Някои нови възможности за проектиране на предварителни преходи при горещо щамповане.// Известия на Съюза на учените - Русе, Серия 1 "Технически науки", 2000, брой 3, стр. 20-22, ISSN 1311-106X.
 1012. Русев Р., С. Стоянов, Р. Иванов. Изследване влиянието на геометрията на навесната система върху динамичните характеристики на почвообработващ агрегат.// Селскостопанска техника, 2006, брой №1, стр. 3-9, ISSN 0037-1718.
 1013. Руско ШИШКОВ, Ваня ЗАХАРИЕВА,Милко ЙОРДАНОВ. „ПОСЛОЙНА“ ТВЪРДОСТ НА МНОГОСЛОЙНИ ПОКРИТИЯ, МАГНЕТРОННО ОТЛОЖЕНИ ВЪРХУ СТОМАНА Х12M.// Maшиностроене и машинознание, 2013, брой 19, стр. 98-101, ISSN ISSN 1312-8612.
 1014. Сакакушев Б. Б., Г. К. Георгиев, И. С. Железаров. Первые шаги для построения бюджета неопределености при фотограмметрических измерениях в машиностроении.// Information Processing Systems, 2015, брой 2, стр. 54-57, ISSN ISSN 1681-7710.
 1015. Сакакушев Б., А. Атанасов. Оптимизиране и измерване на качествените параметри на прибор за безшумна стрелба за спортно и ловно нарезно оръжие..// Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2004, брой том 41, стр. 151 - 155, ISSN 1311 – 3321.
 1016. Сакакушев Б., А. Атанасов. Прибор за безшумна стрелба за спортно и ловно нарезно оръжие..// Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2002, брой том 39, стр. 154 - 158, ISSN 1311 – 3321.
 1017. Сакакушев Б., В. Григоров, М. Кършаков. Експериментално изследване на метрологичните характеристики на преносим уред за измерване на грапавост..// Сп. Известия на Съюза на учените - Русе, серия 1 „Технически науки”, 2004, брой том 5, стр. 46 - 49, ISSN 1311 – 106X..
 1018. Сакакушев Б., В. Григоров, Т. Тодоров. Коефициент на трансформация и анализ на грешката на измерване по фотограметричния метод в машиностроенето..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, 1/2011г. серия “Технически науки”, 2011, брой 5, ISSN 1311-106X.
 1019. Сакакушев Б., М. Кършаков, В. Григоров. Експериментално изследване на силовото и трибомеханичното взаимодействие в системата инструмент-заготовка при инструментите за ППД с радиално подаване..// Сп.Известия на съюза на учените –Русе,серия “Технически науки”, 2000, брой 3, стр. 54 - 58, ISSN 1311-106X.
 1020. Сакакушев Б., М. Кършаков, Т. Тодоров. Приложение на фотограметричния метод за измерване в машиностроенето..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, серия “Технически науки”, 2009, брой 5, стр. 20 - 24, ISSN 1311-106X.
 1021. Сакакушев Б., М. Петров. Качествените характеристики на различни системи за реализиране на 3D звук..// Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2004, брой том 41, стр. 156 - 160, ISSN 1311 – 3321..
 1022. Сакакушев Б., М. Петров. Технологични проблеми при разработването на холографски прицелен уред за спортно оръжие..// Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2002, брой том 39, стр. 81 - 85, ISSN 1311 – 3321..
 1023. Сакакушев Б., М.Петров, Д. Тонев, Ц. Георгиев. Поляризационно-оптичен метод за измерване на якостните свойства на твърди тела.// Научни трудове, РУ „А. Кънчев”, Международна конференция AMTECH, серия 2, 2005, брой 44, стр. 593-598, ISSN 1311-3321.
 1024. Сакакушев Б., С. Стоев. Възможности за определяне и намаляване на грешките при измерване на грапавост по контактния метод..// Journal of the technical university at Plovdiv “Fundamental scinces and applications”, 2007, брой том 14, стр. 185 - 190
 1025. Сакакушев Б., С. Стоев, С. Първанов. Анализ на метода за измерване координатите на точки от повърхнина при използване на калибрована стереоснимка..// Journal of the technical university at Plovdiv “Fundamental scinces and applications”, 2007, брой том 14, стр. 191 - 194
 1026. Сакакушев Б., СОТИРОВ, Б., Първанов, С. Органолептично оценяване на точни отвори с малък диаметър и голяма дължина..// XVI Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2006”, Созопол, 2006, брой 16, стр. 211 - 215, ISSN 954 – 33.
 1027. Сакакушев Б., Т. Тодоров. Возможность определения расстояния объекта с помощью стереофотограметрии.// Международной научной конференции - Теоретические и практические аспекты развития современной науки, VI международной научно-практической конференции, Москва, 26.12.2012г., 2013, брой 6, стр. 111 - 116, ISSN ISBN 978-5-91891-.
 1028. Сакакушев Б., Т. Тодоров. Анализ и измерване на шумовата емисия на охлаждащите вентилатори в съвременната компютърна техника..// Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев”, 2006, брой том 45, сери, стр. 95 - 99, ISSN 1311 – 3322.
 1029. Сакакушев Б., Т. Тодоров, Г. Стефанов. Стереофотограметричен метод за измерване на деформации на машиностроителни констрикции..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, серия “Технически науки”, 2009, брой 5, стр. 17 - 20, ISSN 1311-106X.
 1030. Сакакушев, Б. Основни показатели на калиброваната стереоснимка и приложението и във фотограметричните измервания на реални машиностроителни обекти..// XVIII Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2008”, Созопол, 2008, брой 18, стр. 410 - 413, ISSN 978 – 954 - .
 1031. Сакакушев, Б. Относно дифракционната грешка при измерване интензитета на звука. , 2006г., стр.237 - 241..// XVI Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2006”, Созопол, 2006, брой 16, стр. 237 - 241, ISSN 10: 954 – 33.
 1032. Сакакушев, Б. Към теорията на измерването на динамичния вискозитет по вибрационния метод..// XV Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2005”, Созопол, 2005, брой 15, стр. 160 - 163, ISSN 954 – 334 – .
 1033. Сакакушев, Б. Преносим уред за измерване на грапавост в производствени условия..// Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2003, брой том 40, стр. 135 - 138, ISSN 1311 – 3321.
 1034. Сакакушев, Б. Методика за конструиране на инструменти за ППД с еднократно радиално подаване за обработване на отвори с малки диаметри. , 2001г.стр 58-61..// Сб. научни трудове на РУ”А. Кънчев” Русе, 2001, брой 4, стр. 58 - 61, ISSN 1311-3321..
 1035. Светлин Първанов. Определяне на вида стомана и оценяване на грапавост чрез визуален и тактилен органолептични методи.// Метрология и метрологично осигуряване, 2007, брой 180, стр. 248-252, ISSN 978 – 954 – 334 –.
 1036. Серафимов, К., Д. Господинов, А. Иванова. Софтуерна среда за определяне и оценяване на охлаждащата способност на среди за закаляване.// Машиностроене и Машинознание, 2011, брой 2, стр. 38-41, ISSN 1312-8612.
 1037. Славянова Л. Културната картина на света в съзнанието на англоезичната езикова личност от началото на 21 век, изразена в концепта Beauty.// Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц.д-р Любка Стоичкова ои случай нейната 70-годишнина, 2020, брой 1, ISSN 978-619-208-211-6.
 1038. Славянова, Л. Анализ на речевите етикетни единици за поднасяне на съболезнования в английския и българския език.// Електронно списание LiterNet, 2017, брой 4 (209), ISSN 1312-2282.
 1039. Славянова, Л. Емоционалност и емотивност в комуникацията на български и английски език.// Арнаудов сборник, 2014, брой 8, стр. 323-333, ISSN 978-619-7058.
 1040. Славянова, Л. Ролята и мястото на речевия етикет в междукултурното общуване.// Електронно списание LiterNet, 2017, брой № 3 (208), ISSN 1312-2282.
 1041. Славянова, Л. Ценностен компонент на концепта Beauty в англоезичната художествена литература oт началото на 21 век.// Арнаудов сборник, 2017, брой 10
 1042. СОТИРОВ Б. Д., Иванов, С. Г., Тонев, Д. Хр. Развитие и перспективи на контрола и измерванията на зъбни колела и предавки.// XXIV Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване”, Сборник доклади,, 2014, брой 1, стр. 486-493., ISSN 1313-9126.
 1043. Сотиров Б., Б. Сакакушев, Д. Тонев, Ц. Георгиев. За обучението по метрология за инженери.// сп. „Стандартизация, метрология, сертификация”, 2006, брой 12, стр. 25-29, ISSN 1310-0831.
 1044. Сотиров Б., Д. Тонев. Изследване и определяне на необходимата дълбочина на контактното петно преди обработване чрез вибрационно повърхностно пластично деформиране.// XV Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2005, брой 15, стр. 212-215, ISSN 1313-9126.
 1045. Сотиров Б., М. Петров, Д. Тонев. Измерване на отклонението от кръглост с помощта на биенемер.// XX Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2010, брой 1, стр. 187-192, ISSN 1313-9126.
 1046. СОТИРОВ, Б. Особености на проектирането на еталонни зъбни колела.// Научни трудове на Русенския университет “А. Кънчев”, , серия 2 Механика и машиностроителни технологии, 2014, брой том 53, стр. 120-125, ISSN 1311-3321.
 1047. СОТИРОВ, Б. Особености на нормирането, контрола и измерването на зъбни колела и предавки.// Стандартизация, Метрология, Сертификация, 2010, брой N9, стр. 14-18, ISSN 1310-0831.
 1048. Сотиров, Б., Сакакушев, Б., Корийков, Цв., Георгиев, Цв., Жел, Ж. Ф, Попеску, Г. «Мениджмънт на качеството и метрология» - специалност от европейското образователно пространство.// Стандартизация, Метрология, Сертификация, 2010, брой I, стр. 25-28, ISSN 1310-0831.
 1049. Сотиров, Б., Сакакушев, Б., Тонев, Д., Георгиев, Цв. За обучението по метрология за инженери..// Стандартизация, Метрология, Сертификация, 2006, брой 12, стр. 25-29, ISSN 1310-0831.
 1050. СОТИРОВ, Б., Тонев, Д., Евтимова, В. Изследване на неопределеността на средния диаметър на външни резби по метода на трите телчета.// XVII Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2007”, Сборник доклади, 2007, брой 1, стр. 243-247, ISSN 1313-9126.
 1051. Сотиров, Б.С., С.Г.Иванов, Б.Б. Сакакушев. ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН МЕТОД НА ИЗМЕРВАНЕ, ОСНОВАН НА КЛАСИЧЕСКАТА ДВУПРОФИЛНА ПРОВЕРКА НА ЦИЛИНДРИЧНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА С ПРАВИ ЗЪБИ.// KNOWLEDGE International journal scientific papers, 2016, брой Vol 13.1, стр. 355-356, ISSN ISSN 1857-92. (с импакт фактор: 1.023 /2015, httl://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
 1052. Станков Н., Ал. Иванов, И. Драганов. Изследване на напрегнато-деформираното състояние на комбиниран инструмент за обработване на резбови отоври.// "Машини, технологии, материали", 2010, брой 6, г. IV, стр. 60-62, ISSN 1313-0226.
 1053. Станков Н., Ал. Иванов, И. Драганов. Изследване на напрегнато-деформираното състояние на комбинирани инструменти за обработване на резбови отвори.// Списание „Машини, технологии, материали”, година IV, 2010, брой 6, стр. 60-62, ISSN 1313-0226.
 1054. Станков Н., Ал. Иванов, Н. Денев, Р. Милков. Разработване на технология и приспособления за сглобяване на шест секционна кранова стрела.// XIII International Scientific Congress – Summer Session, “Machines. Technologies. Materials”, Section “Machines” and Section “Industrial Design Engineering & Ergonomics, Varna, Bulgaria, 2016, брой 3, стр. 14-17, ISSN 1310-3946.
 1055. Станоева М. Някои възможности за получаване на ултрадребнозърнести метални листови материали.// Машиностроене и машинознание, 2015, брой 23, стр. 24-27, ISSN ISSN 1312-8612.
 1056. Станоева, М., Радев, Р. Сравнителен анализ на методи за избор на материал.// Машиностроенне и машинознание, 2010, брой 12, стр. 41-44, ISSN 1312-8612.
 1057. Станчев Д., М. Морие, А. Атанасов, Н. Станчева. Относно сцепно-теглителните свойства на колесните трактори.// “Селскостопанска техника”, 1994, брой 8, стр. 34-36
 1058. Станчев Д., М. Морие, А. Атанасов, Н. Станчева. Експериментално изследване на фактора на сцепление на задвижващите колела на трактора.// "Селскостопанска техника", 1994, брой 1, стр. 16-20
 1059. Станчев Д., Н. Куе, Н. Станчева, М. Морие, А. Атанасов. Екпериментален трактор за изследване на фактора на сцепление.// "Селскостопанска техника", 1993, брой 8, стр. 21-24
 1060. Станчев Д., Х. Авакян, А. Смрикаров, Н. Станчева. Обосноваване параметрите на първичните преобразователи на микропроцесорни системи за изследване на мотокари.// Машиностроене, 1991, брой 12, стр. 425-427
 1061. Станчев Т., Б. Сакакушев. Апробация на фотограметричния метод за измерване в машиностроенето..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, 1/2011г. серия “Технически науки”, 2011, брой 5, ISSN 1311-106X.
 1062. Станчев Т., Б. Сакакушев. Една възможност за повишаване на точността при измерване на активна мощност в товари с нисък фактор на мощността..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, 1/2011г. серия “Технически науки”, 2011, брой 5, ISSN 1311-106X.
 1063. Станчев,Д., Х.Авакян, А.Смрикаров, Н.Станчева. Обосноваване параметрите на първичните преобразуватели на микропроцесорни системи за изследване на мотокари.// Машиностроене, 1991, брой 12
 1064. Станчева Н., В. Петров. Интелигентна компютърна система за контрол на енергийната ефективност на мобилни машини.// Научни известия на научно-техническия съюз по машиностроене, Година ХІХ, 2011, брой 5 (125), стр. 52-55, ISSN 1310-3946.
 1065. Станчева, Н. Едно виждане за реализиране на самостоятелната работа на и със студентите.// “Управление и устойчиво развитие”, 2006, брой 15, ISSN 1311-4506..
 1066. Станчева, Н., М. Попова, В. Добрев, С. Стоянов, А. Добрева. Приложение на специализиран софтуер при обучение на студенти по индустриално инженерство.// «Управление и устойчиво развитие», 2005, брой 3-4, год. 7, стр. 338-341, ISSN 1311-4506.
 1067. Стефанов, Г. Д., М. К. Кършаков. Прогнозиране на стойностите на параметрите на грапавостта на цилиндрови втулки след ППД.// Сп.”Селскостопанска техника”, 2003, брой 1
 1068. Стефанов, Г. Д., М. К. Кършаков. Влияние на схемата на обработване чрез ППД върху грапавостта на повърхнините.// Сп.Селскостопанска техника, 2002, брой 6, стр. 35-38
 1069. Стоев С. М., Цв. Корийков. Алгоритъм на валидирането на зъбонарезан процес.// Списание СМС, 2006, брой 4
 1070. Стоянов В., П. Данев. Почистване на метални детайли и изделия в разтопени основи и соли.// “Селскостопанска техника”, год ХХV, 1988, брой 2, стр. 77-82
 1071. Стоянов, С. Еластични вълни в базов модел при удар в резултат от наличието на хлабина.// Механика на машините, 2013, брой 1, ISSN 0861-9727.
 1072. Стоянов, С. Честотни характеристики на нелинейни параметрични трептения на махало.// Механика на машините, том 20 (96), 2012, брой 1, стр. 62-66, ISSN 0861-9727.
 1073. Стоянов, С. Честотни характеристики на нелинейни параметрични трептения на махало с подвижно окачване.// Механика на машините, том 20 (96), 2012, брой 1, стр. 67-73, ISSN 0861-9727.
 1074. Стоянов, С. Приложение на уравнението на Дуфинг за изследване на свободни трептения на махало.// Фундаментални науки и приложения, Технически университет - София, 2015, брой 21 (2), стр. 205-208, ISSN ISSN 1310-8271.
 1075. Стоянов, С. Времеви и честотни особености на свободни трептения при наличие на хлабина.// Механика на машините, 2013, брой 1, ISSN 0861-9727.
 1076. Стоянов, С. Г. Моделиране на дисипативните сили в навесната система на трактор. II. Структурна и параметрична идентификация.// Механика на машините, 2005, брой 13 (55), стр. 92-95
 1077. Стоянов, С. Г., Р. Г. Русев, Р. П. Иванов. Моделиране на дисипативните сили в навесната система на трактор. I. Експериментално-теоретично изследване.// Механика на машините, 2005, брой 13 (55), стр. 88-91
 1078. Стоянов, С.Г. Робастна многокритериална оптимизация на механични системи.// Механика на машините, 2001, брой 9 (35), стр. 65-71
 1079. Стоянов, С.Г., Х.И.Белоев. Векторна идентификация на механизъм за окачване и задълбаване на сеещи ботуши.// Механика на машините, 2002, брой 10 (40), стр. 115-120
 1080. Стоянов, С.Г., Х.И.Белоев, М.Д.Михайлов. Оптимизиране на параметрите на механизъм за окачване и задълбаване на дискови ботуши.// Селскостопанска техника, 2002, брой 1, стр. 11-17, ISSN 0037-1718.
 1081. Сучков, А. Г., В. И. Григоров. Инструмент за повърхностно пластично деформиране на отвори с еднократно радиално подаване на деформиращите ролки.// Сп. „Машиностроене", 1993, брой кн. 10, стр. 275-276
 1082. Терзиев В. Система социальной поддержки в Болгарии: Этапы становления и развития.// Universum, Экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн, 2017, брой №2 (35)
 1083. Терзиев В. Развитие на пазара на труда в България и влияние на провежданите политики в областта на заетостта и безработицата.// Списание „Икономика 21“, СА „Д.А. Ценов“ – Свищов,, 2016, брой VI (2), стр. 21-59, ISSN 2534-9457.
 1084. Терзиев В. Въздействие на политиките на пазара на труда за осигуряване на заетост.// сп. Ново знание на ВУАРР - Пловдив, 2014, брой 3, стр. 55-65, ISSN 2367-4598.
 1085. Терзиев В. Възможности за повишаване на ефективността на социалната адаптация на военнослужещи, освободени от военна служба.// в-к „Форум”, 2014, брой 38, стр. 14-15,42-43, ISSN 1313-096X.
 1086. Терзиев В. Въздействие на политиките на пазара на труда за осигуряване на заетост.// в-к „Форум”, 2014, брой 39, стр. 42-43, ISSN ISSN1313-096X.
 1087. Терзиев В. Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”.// Информационен бюлетин по труда, 2003, брой 2, стр. 38-41
 1088. Терзиев В. Национална програма „Помощ за пенсиониране”.// Информационен бюлетин по труда, 2002, брой 4, стр. стр.32
 1089. Терзиев В. Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост".// „Труд и право”, 2002, брой 11, стр. 38-41
 1090. Терзиев В. Общините и социалното подпомагане.// Информационен бюлетин, Фондация за реформа в местното самоуправление, 2002, брой 12
 1091. Терзиев В., Е. Арабска. Функционирование общественных служб занятости в перспективе 2020.// International Journal Scientific Papers, 2016, брой 12.2, ISSN 1857-92.
 1092. Терзиев В., Е. Арабска. Мениджмънт на биологичното производство за устойчиво развитие чрез интелигентна специализация.// „Интелигентната специализация - иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация“, 2016, брой МНК‘16, стр. 23-32
 1093. Терзиев В., Е. Стоянов. Формальные аудиторские проявления и институциональность.// Международный научный журнал „Символ науки“, 2016, брой 3, стр. 184-193, ISSN 2410-700Х.
 1094. Терзиев В., Е. Стоянов. Оперативно-тактические системы управленческого контроля.// Международный научный журнал „Символ науки“, 2016, брой 3, стр. 192-203, ISSN 2410-700Х.
 1095. Терзиев В., Е. Стоянов. Социальная Эффективность как мера деятельности в социуме.// Международный научный журнал Инновационная наука, 2016, брой 3, ISSN 2410-6070.
 1096. Терзиев В., Е. Стоянов. Роль и место социального программирования в системе государственного управления.// Международный научный журнал Инновационная наука, 2016, брой 3, ISSN 2410-6070.
 1097. Терзиев В., Е. Стоянов, М. Георгиев. Сбалансированная карта, как альтернатива для малого бизнеса.// Международный научный журнал «Инновационная наука», 2017, брой 2, стр. 236-241, ISSN 2410-6070.
 1098. Терзиев В., З. Андреева. Политиката за насърчаване на заетостта и някои аспекти на нейната децентрализация.// Тематична мрежа: „Заетост, безработица и социална защита”- статуси в заетостта, трудови договори, сигурност, Университетско издателство Стопанство, Университет за национално и световно стопанство, 2003, брой 1
 1099. Терзиев В., П. Димитрова. Непреывно профессиональное обучение (НПО) в Болгарии.// Universum, Экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн., 2017, брой №2 (35)
 1100. Терзиев В., П. Димитрова. Социальная политика как инструмент общественного развития.// Universum, Экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн., 2017, брой №2 (35)
 1101. Терзиев В., С. Димитрова. Аспекти на професионалната и психологическата адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба и членове на техните семейства към новите условия на жизнена дейност.// сп. Ново знание на ВУАРР - Пловдив, 2014, брой 2, стр. 81-87, ISSN 1314-5703.
 1102. Терзиев В., С. Димитрова. Определяне на ключовите компетенции като изходна база на компетентностния модел при процеса на социалната адаптация на освободените от Българската армия военнослужещи.// сп. Ново знание на ВУАРР - Пловдив, 2014, брой 3, стр. 12-18, ISSN 2367-4598.
 1103. Терзиев В., С. Димитрова. Развитие и преструктуриране на заетостта в България в периода на преход и активни трансформации.// сп. Ново знание на ВУАРР - Пловдив, 2014, брой 3, стр. 19-29, ISSN 2367-4598.
 1104. Терзиев В., С. Димитрова. Социални потребности на военнослужещите, освободени от военна служба и на членовете на семействата им и тяхната удовлетвореност.// „Научни трудове”, Национален военен университет, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 2014, брой 1, ISSN 1314-1953.
 1105. Терзиев В., С. Димитрова. Технология на процеса на социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба и на членовете на техните семейства.// „Научни трудове”, Национален военен университет, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 2014, брой 1, ISSN 1314-1953.
 1106. Терзиев В., С. Димитрова. Аспекти на взаимодействието на структурите и органите за социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба и на техните семейства.// „Научни трудове”, Национален военен университет, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 2014, брой 1, ISSN 1314-1953.
 1107. Терзиев В., С. Димитрова. Модели за анализ „разходи-ефекти” в отбранителния сектор.// сп. Ново знание на ВУАРР - Пловдив, 2014, брой 2, стр. 26-60, ISSN 1314-5703.
 1108. Терзиев В., С. Димитрова. Социалната адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба- мит или реалност”.// сп. Ново знание на ВУАРР - Пловдив, 2014, брой 2, стр. 61-80, ISSN 1314-5703.
 1109. Терзиев В., С. Димитрова. Нов поглед на социалната адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба.// сп. Ново знание на ВУАРР - Пловдив, 2013, брой 4, стр. 33-45, ISSN 1314-5703.
 1110. Терзиев В., С. Димитрова. Социалната адаптация като социален процес при адаптацията на военнсолужещите.// сп. Ново знание на ВУАРР - Пловдив, 2013, брой 4, стр. 89-99, ISSN 1314-5703.
 1111. Терзиев В., С. Димитрова. Теоретично изследване за осъществяване на практически модел на процеса на социална адаптация на бивши военнослужещи и членове на техните семейства.// сп. Ново знание на ВУАРР - Пловдив, 2013, брой 4, стр. 46-54, ISSN 1314-5703.
 1112. Терзиев В., С. Евгений. Формальные аудиторские проявления и институциональность.// Международный научный журнал, 2017, брой № 4 (26), стр. 63-71, ISSN 2520-2057.
 1113. Терзиев В., С. Евгений. Эволюция понимания аудита.// Международный научный журнал, 2017, брой № 4 (26), стр. 90-99, ISSN 2520-2065.
 1114. Терзиев В., С. Евгений. Концептуальные основы управленческого контроля– анализ и совершенствование.// Международный научный журнал, 2017, брой No. 4(26), стр. 82-89, ISSN 2520-2065.
 1115. Терзиев В., С. Станчев. Development of active social policies in Bulgaria.// Innovations and Sustainability Academy, Journal of Innovations and Sustainability, 2016, No Vol. 2 No.4, pp. 9-23, ISSN 2367-8151.
 1116. Терзиев В., С. Станчев. Challenges to labor market development in Bulgaria.// Innovations and Sustainability Academy, Journal of Innovations and Sustainability, 2016, No Vol. 2 No.3, pp. 19-36, ISSN 2367-8151.
 1117. Терзиев В., Ю. Младенов. Мотивация на перосанала.// сп. Ново знание на ВУАРР - Пловдив, 2013, брой 2, стр. 14-26, ISSN 1314-5703.
 1118. Терзиев В., Ю. Младенов. Активна социална програма и нейното стратегическо преимущество.// Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Том 51, серия 5.1., 2012, брой 51, стр. 9-14, ISSN 1311-3321.
 1119. Терзиев В., Ю. Младенов. Коучингът-съвременна форма на управление на човешките ресурси.// Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”2007, том 46, серия 4, 2007, брой 46, стр. 127-130, ISSN 1311-3321.
 1120. Терзиев В., Ю. Младенов. Професионалното обучение на възрастни в системата на Агенцията по заетостта на Република България.// Научни трудове, том 39, серия 2.2, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2002, брой 39, стр. 35-40, ISSN 1311-3321.
 1121. Терзиев В.и Ю. Младенов. Мотизация на персонала.// сп. Ново знание Пд,2013, год.ІІ, бр.2, стр. 14-26, 2013, брой 2, стр. 13
 1122. Терзиев, В. Наука как инструмент социального развития.// Международный научный журнал „Интернаука“, 2020, брой 9 (89), стр. 26-37, ISSN ISSN 2520-2057.
 1123. Терзиев, В. Национален план за заетостта в България – политики, приоритети и необходимост от промени вследствие на COVID-19.// Народностопански архив, 2020, брой 3, стр. 44-60, ISSN 0323-9004.
 1124. Терзиев, В. COVID-19 и Националният план за заетостта в България – анализ и възможности за промени.// Народностопански архив, 2020, брой 3, стр. 61-78, ISSN 0323-9004.
 1125. Терзиев, В. Неизбежные перемены в Болгарии – но что они собой представляют и что они в себе несут?.// Международный научный журнал „Интернаука“, Киев, Украина, 2020, брой 12
 1126. Терзиев, В. Измерване на науката, като показател за нейната значимост.// Научно списание „Общество и здраве“, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, 2020, брой 1, стр. 7-30, ISSN ISSN 2683-0892.
 1127. Терзиев, В. Неизбежные перемены в Болгарии – но что они собой представляют и что они в себе несут?.// Международный научный журнал «Интернаука», Киев, Украина, 2020, брой 12 (92), стр. 17-20, ISSN ISSN 2520-2057.
 1128. Терзиев, В. Социальная экономика и предпринимательство – инновационные инструменты реализации государственной политики в Болгарии.// Социальное предпринимательство и корпоративная социальная ответственность, 2020, брой том. 1 (1)
 1129. Терзиев, В. Взаимодействие социальных предприятий и государства в Болгарии.// Теория и практика общественного развития. Международный научный журнал, 2018, брой 2, стр. 21-24, ISSN 1815-4964.
 1130. Терзиев, В, М., Любчева. Революция в индустрии и эволюция в образовании или интеллигентное развитие.// Международный научный журнал „Интернаука“, 2020, брой 11
 1131. Терзиев, В, Н., Ничев, Х., Бонев. Анализ на системата за управление на проституцията и нейната връзка със сигурността на България.// Годишник на НВУ „Васил Левски” 2017 година, 2017, брой ., стр. 84-152, ISSN ISSN 1312-6148.
 1132. Терзиев, В. Е., Арабска. Развитие на социалното предприемачество в България.// Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 2017, брой 20, стр. 1-20, ISSN 2367-8364.
 1133. Терзиев, В., M., Георгиев, C., Банков. Меры и иниацитивы болгарской прокуратуры по осуществлению хороших практик.// Международный научный журнал «Интернаука», Киев, Украина, 2020, брой 12 (92), стр. 69-72, ISSN ISSN 2520-2057.
 1134. Терзиев, В., M., Георгиев, С., Банков. Единый каталог коррупционных преступлений в болгарской прокуратуре.// Международный научный журнал "Интернаука", 2020, брой 14
 1135. Терзиев, В., Е., Арабска. Эффективное влияние на рынок труда посредством улучшения реализации социальной политики.// Catalogue of the scientific, educational and methodical literature presented by authors at the I –XXXIV All-Russian book exhibitions held by Academy of Natural History, 2017, брой XXVII
 1136. Терзиев, В., Е., Стоянов, М., Георгиев. Балансирана карта за оценка като инструмент за стратегическо управление и контрол.// Известия на Съюз на учените в България – Сливен в областта на Технически науки, Социални и медицински науки, Естествени науки, Съюз на учените в България- клон Сливен, 2017, брой 32,1, стр. 86-91, ISSN 1311- 2864.
 1137. Терзиев, В., Е., Стоянов, М., Георгиев. Моделът на балансирана карта за оценка като инструмент за ефективно управление.// Известия на Съюз на учените в България – Сливен в областта на Технически науки, Социални и медицински науки, Естествени науки, Съюз на учените в България- клон Сливен, 2017, брой 32,1, стр. 81-86, ISSN 1311-2864.
 1138. Терзиев, В., Любчева, M. Революция в индустрии и эволюция в образовании или интеллигентное развитие.// Международный научный журнал «Интернаука», 2020, брой 11 (91), стр. 48-55, ISSN ISSN 2520-2057.
 1139. Терзиев, В., М., Георгиев. Общественото и икономическо развитие в контекста на социалните политики.// Научно списание „Общество и здраве“, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, 2020, брой 1, стр. 58-72, ISSN ISSN 2683-0892.
 1140. Терзиев, В., М., Георгиев, С, Банков. Единый каталог коррупционных преступлений в болгарской прокуратуре.// Международный научный журнал «Интернаука», Киев, Украина, 2020, брой 14(94),2 т., стр. 43-45, ISSN ISSN 2520-2057.
 1141. Терзиев, В., М., Георгиев, С., Банков. Меры и иниацитивы болгарской прокуратуры по осуществлению хороших практик.// Международный научный журнал «Интернаука», Киев, Украина, 2020, брой 12
 1142. Терзиев, В., М., Георгиев, С., Банков. Результаты и тенденции в болгарской прокуратуре в процессе ее противодействия преступности.// Международный научный журнал „Интернаука“, 2020, брой 15
 1143. Терзиев, В., М., Георгиев, С., Банков. Болгарская прокуратура как ведущая институция в Болгарии.// Международный научный журнал „Интернаука“, 2020, брой 15
 1144. Терзиев, В., М., Георгиев, С., Банков. Болгарская модель прокуратуры и главного прокурора.// Международный научный журнал «Интернаука», Киев, Украина, 2020, брой 16
 1145. Терзиев, В., М.,Георгиев, С., Банков. Болгарская прокуратура как ведущая институция в Болгарии.// Международный научный журнал «Интернаука», Киев, Украина, 2020, брой 15 (95) 1, стр. 68-75, ISSN ISSN 2520-2057.
 1146. Терзиев, В., М.,Георгиев, С., Банков. Результаты и тенденции в болгарской прокуратуре в процессе ее противодействия преступности.// Международный научный журнал «Интернаука», Киев, Украина, 2020, брой 15 (95) 1, стр. 62-67, ISSN ISSN 2520-2057.
 1147. Терзиев, В., Х., Бонев. Методология за оценка на системата за превенция на проституцията.// Годишник Том СХXІ, 2018, брой СХXІ, стр. 171-206, ISSN ISSN 0861–8054.
 1148. Тодоров, Т. М. Относно сглобяването на стъпаловиден вал с неметална еластична втулка.// Известия на съюза на учените Русе секция”Технически науки”№ 3, 2000, брой 1, стр. 52-53
 1149. Тодоров, Т.М. Изобарна мини пълначна машина.// Вестник Земеделска Техника, 2011, брой брой 3
 1150. Тодоров, Т.М. Пакетиране на семена в комбинирани опаковки.// Вестник Земеделска Техника, 2011, брой брой 6
 1151. Тодоров, Т.М. Етикираща машина за поставяне на обиколен етикет.// Вестник Земеделска Техника, 2011, брой брой 18
 1152. Тодорова Св., Дочев Д., Кънев М., Етърска П., Казанджиев Д., Хаджийска П. Нанасяне на хромови покрития чрез магнетронно йонно разпрашване.// Списание "Машиностроене", 1985, брой 11, стр. 505-507
 1153. Томов Б., В. Гагов, Р. Радев. Критерии за подобие при физическо моделиране на деформационни процеси.// Машиностроене и машинознание, 2012, брой 15, ISSN 1312-8612.
 1154. Тонев Д. Определяне процента на несъответствията при статистически контрол на процеси.// Известия на съюза на учените., Серия технически науки, Русе, 2012, 2012, брой 1, стр. 9-13, ISSN 1311-106Х.
 1155. Тонев Д. Оценяване избора на измервателно средство чрез критериите за повторяемост и възпроизводимост.// Известия на съюза на учените., Серия технически науки, Русе, 2012, 2012, брой 1, стр. 13-17, ISSN 1311-106Х.
 1156. Тонев Д., Б. Сотиров. Анализ на успеваемостта на студентите по дисциплината „Метрология и измервателна техника”.// XXIС Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2012, брой 1, стр. 380-384, ISSN 1313-9126.
 1157. Тонев Д., С. Георгиев. Определяне височината на деформационната вълна при вбиване на деформиращ елемент преди процеса на обработване чрез вибрационното повърхностно пластично деформиране.// Научни трудове, РУ „А. Кънчев”, Международна конференция AMTECH, серия 2, 2005, брой 44, стр. 438-442, ISSN 1311-3321.
 1158. Тонев, Д. Достоверност на контрола с гранични калибри за гладки цилиндрични изделия.// XXI Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2011, брой 1, стр. 300-305, ISSN 1313-9126.
 1159. Тонев, Д. Изследване влиянието на елементите на режима на обработване върху височината на деформационната вълна.// Научни трудове ВВМУ „Н. Вапцаров”, Варна, 2006, брой 1, стр. 102-107, ISSN 1310-9278.
 1160. Тонев, Д. Статистическа оценка на височината на деформационната вълна при процеса на вибрационно повърхностно пластично деформиране.// Научни трудове, Русе, серия 2.1, 2006, брой 45, стр. 110-114, ISSN 1311-3321.
 1161. Тонев, Д. Определяне обема на изтласкания материал при отчитанегеометричните показатели на грапавините.// Научни трудове, РУ „А. Кънчев”, Международна конференция AMTECH, серия 2, 2005, брой 44, стр. 434-437, ISSN 1311-3321.
 1162. ТОНЕВ, Д., СОТИРОВ, Б.. Анализ на качеството на процеса на „измерване” чрез използване на шублер с нониусна скала.// XXIII Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2013, брой 1, стр. 410-415, ISSN 1313-9126.
 1163. ТОНЕВ, Д., СОТИРОВ, Б.. Анализ на успеваемостта на студентите по дисциплината « Метрология и измервателна техника».// Сборник доклади, Созопол, XXII Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2012”, 2012, брой 1, стр. 380-384, ISSN 1313-9126..
 1164. ТОНЕВ, Д., СОТИРОВ, Б.. Изследване на влиянието на кратността на деформационно въздействие върху окончателния размер на височината на премествания материал при процеса на вибрационно повърхностно пластично деформиране. Изследване на влиянието на кратността на деформационно въздействие върху окончателния размер на височината на преместения материал при процеса на вибрационно повърхностно пластично деформиране.// International scientific conference AMTECH’07, Gabrovo, 23-24 November, 2007, брой 1, стр. I-236- I-241., ISSN 1313-230.
 1165. Тошков, В. , Р. Русев, П. Петров, Е. Русева, Д. Цанева. По някои дискусионни въпросивърху морфологията на S-фазата на нитридния слой, получен при ниски температури (400оС) след йонно азотиране и газово карбонитриране.// Известия на Съюза на учените – Варна, 2006, брой 2’2003,1’200, стр. 3-7
 1166. Тошков, Т., Ц., Корийков, Б, Сотиров. Методологически проблеми при атестиране показателите на точност на образцови цилиндрични зъбни колела.// Научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев“-Русе, 1986, брой XXVIII,N10, стр. 125-131, ISSN 1311-3321.
 1167. Трифонов, М.Ц., Х. Маринов , Н.В.Фердинандов. Състояние и перспективи на технологията за електродъгово заваряване и наваряване във вакуум. Curent state and perspectives of arc welding and building up by welding in vacuum technology..// “Машиностроене&електротехника”, 2005, брой 12, стр. 43 – 45
 1168. Фердинандов Н. В, Д. Д. Господинов. ПОВЪРХНОСТНО ЗАКАЛЯВАНЕ НА СТОМАНА X210Cr12 ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОДЪГОВ РАЗРЯД ВЪВ ВАКУУМ.// Машиностроене и машинознание, 2018, брой 1, стр. 32-36, ISSN 1312-8612.
 1169. Христов Ст.Хр., П.Ст.Петров, Д.Г.Николов, В.Ст.Цветанов. Относно влиянието на взривното вещество за намаляване на остатъчните заваръчни напреженич в челни заварени съединения.// сп. Заваряване, 1983, брой бр. 1-2, стр. 6-8
 1170. Христов, Ст.Х., П.Ст.ПЕТРОВ, М.М. Мешулам. Повишение сеймостойкости оборудования и несущих сталних конструкций АЕС.// ЕНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ, 1989, брой бр.8, стр. 40-42, ISSN 0131-1336.
 1171. Христов, Ст.Хр., П.Ст.Петров. Изследване възможностите за намаляване на остатъчните напрежения чрез взрив в заварени конструкции-облицовъчни карти.// сп.Техническа мисъл, 1999, брой бр.1-2, стр. 130-136
 1172. ХристовСт.Хр., Д.г.Николов,П.С.Петров. Намаляване и преразпределение на остатъчните заваръчни напрежения чрез взривно обработване.// Заваряване, 1981, брой бр.2, стр. стр. 20-22
 1173. Цанева Д., П. Чобанов, М. Илиева. Влияние на повърхностното модифициране (азотиране и нанасяне на покритие от TiN) върху корозионното поведение на стомана 4Х5МФС.// Машиностроене и машинознание, 2010, брой 3, стр. 33-36, ISSN 1312-8612.
 1174. Цанева, Д. Корозионно поведение на стомана Х18Н9Т с покритие от TiN, нанесено чрез електродъгово йонноплазмено изпаряване.// Научни известия на НТС по машиностроене, част I-МиТО, 1994, брой 1, стр. 120-125
 1175. Цанева, Д., А. Костржицкий, А. Калинков, И. Дерменджиев. Корозионно- електрохимични характеристики на покрития неръждаема стомана – волфрам, отложени чрез магнетронно разпрашване.// Научни известия на НТС по машиностроене; НТК с междунар. участие „Металознание, металолеене и термично обработване”, 1994, брой 1, част I-Ми, стр. 126-130
 1176. Цанева, Д., А. Костржицкий, В. Тищенко. Корозионни отнасяния на стомани с вакуумни медно-калаени покрития в 3 %-ен разтвор на натриев хлорид.// Известия по химия, БАН, 1988, брой 21, 3, стр. 418-424.
 1177. Цанева, Д., Д. Добрев. Ориентация на кристалите в Cu-Sn сплавни покрития, получени чрез взривно изпаряване във вакуум.// Известия по химия, БАН, 1988, брой 21, 1, стр. 23-26
 1178. Цанева, Д., М. Кънев, Р. Стоянчев. Състав и стуктура на покрития от Cu-Sn-сплави, получени чрез магнетронно разпрашване.// Научни трудове, ВТУ „Ангел Кънчев”, Русе,, 1986, брой т. ХХVIII, с, стр. 95-99
 1179. Цанева, Д., Р. Стоянчев. Микроструктура на Cu-Sn- покрития, получени чрез взривно изпаряване във вакуум.// Научни трудове, ВТУ „Ангел Кънчев”, Русе, 1986, брой т. ХХVIII, с, стр. 111-115
 1180. Цанева, Д., Р. Шишков, М. Недева. Плазмено азотиране на неръждаема стомана.// Известия на Съюза на учените-Русе, 1/’2000, Сер. Технически науки, №3, 2000, брой №3, стр. 11-14
 1181. Цонев, С., П. Коев, В.Г. Витлиемов. Многокритериален оптимизационен синтез на зъбните механизми в скоростна кутия.// Механика на машините, Т. 11 (45), 2003, брой 1, стр. 100-105, ISSN 0861-9727.
 1182. Чешанков, Б.И., В.Г. Витлиемов, И.В. Иванов. Процедура за иновативно многокритериално проектиране на механични системи.// Механика на машините, Т.16 (73), 2008, брой 1, стр. 84-87, ISSN 0861-9727.
 1183. Чешанков, Б.И., В.Г. Витлиемов, П.А. Коев. Многокритериален параметричен синтез на механични системи: Част I. Оптимизационен подход.// Механика на машините, Т. 8 (32), 2000, брой 4, стр. 97-102, ISSN 0861-9727.
 1184. Чешанков, Б.И., П.А. Коев, В.Г. Витлиемов. Многокритериален параметричен синтез на механични системи: Част II. Практически приложения.// Механика на машините, Т. 9 (34), 2001, брой 2, стр. 64-69, ISSN 0861-9727.
 1185. Шишков, Р. Университетският преподавател – водещ учен.// Наука – извънредно издание/Издание на Съюза на учените в България, 2005, брой том ХV
 1186. Шишков, Р., В.Захариева , И.Дерменджиев , С.Топалски , М.Йорданов. Многослойни TiN/TiC покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване на ВТ3-1 във вакуумна пещ върху Х12М.// АМТЕХ-2005, 2005, брой т. 44, серия, стр. 36-41, ISSN 1311-3321.
 1187. Шишков, Р., Захариева В., Дерменджиев И., Топалски С., Йорданов М. Многослойни TiN/TiC покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване на ВТ3-1 във вакуумна пещ върху 9ХС.// АМТЕХ, 2005, брой т.44, серия, стр. 42-47, ISSN 1311-3321.
 1188. Шишков, Р., М.Кънев. Многократно използване на насищащата смес при газово-контактно хромиране.// Машиностроене, 1979, брой 4, стр. с.174-176
 1189. Шишков, Р., Р. Радев, А. Меднев, Д. Господинов, В. Гагов. Съвместни научни изследвания в областта на материалознанието и технологията на материалите с европейски партньори.// Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 56-59, ISSN 1312-8612.
 1190. Шишков, Р.И., В.Б.Стоянов, Д.И.Трифонов, П.Г.Петракиев. Лабораторна високотемпературна вакуумна пещ.// Машиностроене, 1984, брой №5, стр. с. 123 ÷ 124
 1191. Ю. Ангелов, В. Боздуганова. Поетапно самозасилване при люлеене с превъртане (kiiking).// Механика на машините, 2015, брой 23 (113/5), стр. 72-77, ISSN 0861-9727.
 1192. Ю. Ангелов, В. Боздуганова. Динамика на физично махало с променлив инерционен момент и хлабина в цилиндричната става.// Механика на машините, 2015, брой 23 (113/5), стр. 78-81, ISSN 0861-9727.
 1193. Юлиян М., В. Терзиев. Възможностите на перманентното обучение за социалната интеграция на безработни лица от рисковите групи.// Научнитрудове, том 37, серия 7, Педагогика и обществознание, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 1999, брой 7, стр. 80-85
 1194. Янков E., М. Николова, В. Захариева, Д. Господинов. Механични, структурни и фазови изменения при едномерен опън на листови материали.// Машиностроене и машинознание, 2014, брой Книга 2, №21, стр. 24-29, ISSN 1312-8612.
 1195. Янков Е., Ал. Иванов, В. Гагов. Тримерен деформационен анализ на процеса хидравлично издуване.// Машиностроене и машинознание, 2010, брой 11, стр. 72-75, ISSN 1312-8612.
 1196. Янков Е., В. Гагов. Геометричен анализ на процеса хидравлично формоване.// Известия на Съюза на учените – Сливен, 2006, брой 11, стр. 44-47, ISSN 1311-2864.
 1197. Янков Е., В. Гагов, Д. Господинов, Б. Сакакушев. Физическо и числено моделиране при изпитване на листови материали чрез хидравлично издуване.// Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 110-113, ISSN 1312-8612.
 1198. Янков Е., В. Гагов, Р. Радев, Д. Господинов. Уредба за изпитване на листови метални материали чрез хидравлично издуване.// Машиностроене и машинознание, 2012, брой 17, стр. 10-13, ISSN 1312-8612.
доклади
 1. A.Rees, S.Dimov, R.Minev, G.Lalev, A.Rosochowski, L.Olejnik. The effect of surface integrity of components processed by μWEDM. IN: Proceedings of 4M Conference in Karlsruhe (2009), Professional Engineering Publishing, Karlsruhe, Germany, 2009, pp. 219-222
 2. Abate G., D. Perez, D. Martinez Krahmer, R. Bigot ,R. Radev,. Forja en caliente en matriz cerrada: Influencia del flash y el peso del material de partida sobre la fuerza de conformado y el llenado de la matriz. IN: 15 Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales CONAMET/SAM 2015, Concepcion, Chile, 2015
 3. Aliev, Y., V. Kozov, G. Ivanova, A. Ivanov. 3D Augmented Reality Software Solution for Mechanical Engineering Education. IN: 18th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria (SCOPUS), New York, USA, ACM, Volume 1369, 2017, pp. 318-325, ISBN 978-1-4503-5234-5.
 4. Angelov, Y. A. Multicriteria Parametric Identification of a Mathematical Model of Metal Cutting Machine`s Main Drive. IN: Proceedings of the World Congress on Engineering, 6-8 July, London, 2011, ISBN 978-988-192.
 5. Angelova E., P. Angelov, P. Nenov, B. Kaloianov. Usage of 3D-models for optimization of the distribution of the gear ratio of cylindrical reducers.. IN: GENERAL MACHINE DESIGN , Ruse, Bulgaria., Русенски Университет,Русе, 2009, pp. 95-100, ISBN 1313-9193.
 6. Apostol V., N. Bernard, T. Gueorguiev, G. Popescu, I.D. Filipoiu, C.G. Alionte, D. Petre, H. Pop. Evaluation of professional development in the mechanical engineering field based on economical education. IN: International Conference ‘Education and creativity for a knowledge society’, Bucuresti, ROMANIA, 2008, pp. 25-30, ISBN 978-973-569-964-2.
 7. Atanasov I., D.Atanasova. Optimizing Turning Cutting Conditions on Technology Cost Criterion Using Genetic Algorithms. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - 2015, Kavala, Greece, 2015, PARNAS, 2015, pp. 119-122, ISBN 978-954-8483-34-6.
 8. Atanasov Ivo, D. Atanasova. Multimedia System in CAD/CAM Training. IN: Proceedings of the Union of Scientists vol. 6, Rousse, Mathematics, Informatics and Physics, 2006
 9. Atanasova D., I. Atanasov. Sofware System for Automated Selection of Cutting Tool for CNC Machines Turning Operation. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - 2015, Kavala, Greece, 2015, PARNAS, 2015, pp. 102-105, ISBN 978-954-8483-34-6.
 10. Atanasova D., Y. Mladenov,. A Software Program for tooth profiling of worm hobs for cutting gear pump cogwheels. IN: Proceedings of theInternational Conference on Manufacturing Systems – ICMaS’09, Vol. 4, Bucharest, 2009, pp. 183-186, ISBN 1842-3183.
 11. Atanasova D., Y. Mladenov,, I. Atanasov. A Software system for determining the cutting edge profile of disc cutter teeth. IN: Proceedings in Manufacturing Systems – ICMaS’12, Bucharest, Romania, 2012, pp. 177-182, ISBN 2067-9238.
 12. B. Aprahamian, A. Gaydardzhiev, Nikolova M., Zaharieva V. Improvement of the Wear Resistance of the Contacts of the Electrical Apparatus by Combined Application of Vacuum Technologies. IN: Proceedings of the International Scientific Symposium Electrical Power Engineering, Varna, Technical University-Varna, 2014, pp. 132-135, ISBN 978-954-20-0497-4.
 13. B. R. Aprahamian Technical University – Varna ¹, V. G. Zaharieva Russe University ², Alexander V. Gaydardzhiev Technical University – Varna ³. Influence of the preparation conditions on the topography and morphology of the coatings deposited in the nanoscale. IN: Nanoscience and Nanotechnology – Nanostructured Materials,issue 12, Sofia, Application and Innovation Transfer, 2011, pp. 182 - 186
 14. B. R. Aprahamian Technical University¹, V. G. Zaharieva Russe University², A. V. Gaydardzhiev Technical University – Varna,³. APPLICATION OF NANOSTRUCTURED TI/TIN SUPERLATTICES TO IMPROVE THE DURABILITY OF CONTACTS OF ELECTRICAL APPARATUS. IN: Nanoscience and Nanotechnology – Nanostructured Materials issue 12, Sofia, Application and Innovation Transfer, 2011, pp. 178 – 181
 15. Bekana D., Gueorguiev T., Vasilev T. Control plan of a process for rebuilding machinery parts. IN: Zborník vedeckých prác, 16. Medzinárodná vedecká konferencia ‘Kvalita a spoľahlivosť technických systémov’, Nitra, SLOVAKIA, 2011, pp. 14-18, ISBN 978–80–552–0595-3.
 16. Beloev Hr., D. Bekana, N. Stancheva, D. Stanchev. Research System for evaluating fuel economy of Automobiles with Petroleum Injection/Изследователска система за оценка на горивната икономичност на автомобили с бензинови двигатели с впръскване/. В: The1-st International Conference on Motor Vehicle and Transportation MVT, 15-17 november 2006, Politehnica University of Timisoara, Timisoara, Ro, 2006, стр. 19-23
 17. Beloev Hr., N. Stancheva, N. Nikolov, D. Stanchev. Some Results of Experimental Investigation of Computer Sistem for Energy Effectiveness of Mobile Machines /Някои резултати от експериментално изследване на компютърна система за енергийна ефективност . В: INMATEH 2008 – ІІІ, International Symposium “Engineering and Management of Sustainable development in Agriculture, Transports and Food Industry”, 19 July,Bucharest, 2008, стр. 51-55
 18. Bencheva N., V. Terziev, E. Arabska, T. Stoeva. Impact of entrepreneurial skills on social entrepreneurship development in rural region. IN: Impact of entrepreneurial skills on social entrepreneurship development in rural region, София, 2016
 19. Benin, N., I. Benina. The Personality of Academician Mikhail Arnudov in the context of the ten Arnaudov readings. IN: – In: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists – Ruse. New Industries, Digital Economy, Society – Projections of the future, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. 240, ISBN 1311-3321.
 20. Benina I. Revising Traditional Fairy Tales: the Cases of Angela Carter and J. K. Rowling. IN: Comparisons and Interactions Within/Across Cultures, Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, pp. 170-178, ISBN 978-954-524-858-0.
 21. Benina, I. Aspects of the Concepts of the “Angel in the House” in the Fantasy Texts by George MacDonald. IN: Proceedings of University of Ruse - 2017, volume 56, book 6.3, Ruse, 2017, pp. 36 – 40
 22. Benina, I. Aspects of the Concepts of the “Angel in the House” in the Fantasy Texts by George MacDonald. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse University. Industry 4.0. Business Environment. Quality of Life. Sessions Schedule & Abstracts. „Angel Kanchev” University of Ruse, Union of Scientists, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. 262, ISBN 1311-3321.
 23. Benina, I. Functions and Meanings of the Various Names of the Wise Old Woman Archetype in the Fantasy Texts for Children by George MacDonald. IN: In: 55th Annual Science Conference of Ruse University “Smart Specialization – Innovative Strategy for Regional Economic Transformation”. Sessions Schedule & Abstracts. „Angel Kanchev” University of Ru, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2016, pp. 187, ISBN 1311-3321.
 24. Benina, I. Functions and Meanings of the Appearance and Age Transformations of the Wise Old Woman Character and the related Symbolism in the Fantasy Texts for Children by George MacDonald. IN: 55th Annual Science Conference of Ruse University “Smart Specialization – Innovative Strategy for Regional Economic Transformation”. Sessions Schedule & Abstracts. „Angel Kanchev” University of Ruse, , Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2016, pp. 234, ISBN 1311-3321.
 25. Benina, I. Death is a Beautiful Woman: An Original Portrait of Femininity in the At the Back of North Wind, a Fantasy for Children by George MacDonald. IN: 55th Annual Science Conference of Ruse University “Smart Specialization – Innovative Strategy for Regional Economic Transformation”. Sessions Schedule & Abstracts. „Angel Kanchev” University of Ruse, , Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2016, pp. 233, ISBN 1311-3321.
 26. Benina, I., N. Benin. Bologna Process and Quality of Еducation in Humanities. Danube Rectors Conference. University of Ruse. IN: 27th DRC Annual Meeting and Conference, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2010, pp. 162-168, ISBN 1311-3321.
 27. Bigot S., Minev R., Dobrev T., Dimov S., Matthews C. Function and length scale integration in micro/nano manufacturing. IN: International Conferences on Multi-Material Micro Manufacture, 4M/International Conferences on Micro Manufacturing, ICOMM; Karlsruhe; Germany; 23 September 2009 through 25 September 2009; Code 87549, Karlsruhe; Germany, 2009, pp. 147-152
 28. BIKIT Kristina, Tzvetelin GUEORGUIEV, Avni HAJDARI, Ivana MARAŠ, Iván ZÁDORI, Péter ZILAHI. Green and Integrated Transport on the Danube River. Extending and Enhancing the Existing Motorail(Car Trains) System in the Danube River Basin (DRB). IN: DIAnet International School Proceedings 2013. Interdisciplinary Methods for the Sustainable Development of the Danube Region. Gorizia, 13rd - 22nd April 2013, Trieste, Italy, EUT Edizioni Università di Trieste, 2013, pp. 55-69, ISBN 978-88-8303-521-0.
 29. Bilge T, A R Motorcu, Al Ivanov. Evaluation of surface roughness in the drilling of compact laminate composite. IN: 17th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE DESIGN AND PRODUCTION, Bursa, Turkey, 2016
 30. Bohos R. Aprahamian ¹Technical University – Varna ¹, Vanya G. Zaharieva Russe University ², Alexander V. Gaydardzhiev Technical University – Varna ³. INFLUENCE OF DEPOSITION PARAMETERS ON THE TOPOGRAPHY OF NANOSCALED NITRIDES COATINGS. IN: , Nanoscience and Nanotechnology – Nanostructured Materials, issue 12, Sofia, Application and Innovation Transfer, 2011, pp. 187 - 191
 31. Bozdouganova V., M. Todorov. Eigenfrequencies determination by hybrid stress finite element method. IN: Scientific bulletins of Rzeszow university of technology, (Mechanica 80), Rzeszow university of technology, 2010, pp. 33-38
 32. Bozdouganova V., Todorov M. Computation of plane structures eigenfrequencies by hybrid finite element method using trefftz functions. IN: Scientific bulletins of Rzeszow university of technology, (Mechanica 80), Politechniki Rzeszowskiej, 2010, pp. 25-32
 33. Bozdouganova, V. A quadrilateral hybrid-stress macro-element with incompatible internal displacements. IN: Scientific bulletins of Rzeszow university of technology, (Mechanica 73), Rzeszow university of technology, 2008, pp. 27-34
 34. Can, H., V. Terziev. Climate change effect оn energy production index. IN: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 26-27.10.2017г, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, НВУ Велико Търново, 2017, pp. 292-297, ISBN 2367-7473.
 35. Can, H., V. Terziev. The relation between the migration, population aging, labor force productivity and economic growth: an analysis for Bulgaria. IN: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 26-27.10.2017г, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, НВУ Велико Търново, 2017, pp. 298-307, ISBN ISSN 2367-7473.
 36. Can, H., V., Terziev. Massive open online courses: Motivation and success of learners. IN: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 26-27.10.2017г, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, НВУ Велико Търново, 2017, pp. 308-312, ISBN 2367-7473.
 37. Cheshankov, B., S. Tsonev, P. Koev, K. Prodanova, V.G. Vitliemov. Multicriteria Optimization of Spur Gear Pairs in a Two-Speed Gearbox. IN: Proceedings of the 15th International Conference on Systems Engineering, Las Vegas, Nevada, USA, 2002, pp. 68-74
 38. Cheshankov, B.I., I.V. Ivanov, V.G. Vitliemov, P.A. Koev. PSI-Method Multi-Criteria Optimization Contracting the Set of Trade-Off Solutions. IN: Proceedings of the 15th International Conference on Systems Science, Wrozlaw, Poland, Vol. 1, 2004, pp. 281-288, ISBN 83-7085-804-X.
 39. Cheshankov, B.I., P.A. Koev and V.G. Vitliemov. Optimal Design of a Class of Mechanisms Used in Hoists. IN: Proceedings of the 13th International Conference on Systems Science, Vol. 3, Wroclaw, Poland, 1998, pp. 206-211, ISBN 83-7085-359-5.
 40. Cheshankov, B.I., P.A. Koev, S.B. Stoykov, S.D. Antonov and V.G. Vitliemov. Multicriteria Optimization of a Front Loader Linkage. IN: Proceedings of the 13th International Conference on Systems Engineering, Paper EE-65, Las Vegas, Nevada, USA, 1999
 41. Cheshankov, B.I., P.A. Koev, V.G. Vitlemov. Multicriteria Optimization of a Spur Gear Pair in a Geometrical Aspect. IN: 14th International Conference on Systems Engineering, Coventry, UK, Vol. 1, 2000, pp. 98-101, ISBN 0905949943.
 42. Cheshankov, B.I., P.A. Koev, V.G. Vitliemov, S.D. Antonov. Multicriteria Design of a Spur Gear Pair. IN: Proceedings of the 14th International Conference on Systems Science, Wrozlaw, Poland, Vol. 3, 2001, pp. 137-144, ISBN 83-7085-576-8.
 43. Cheshankov, B.I., V.G. Vitliemov, P.A. Koev and I.T. Jordanov. Synthesis of Robust Parametric Dynamic Systems. IN: Proceedings of the 13th International Conference on Systems Engineering, Paper EE-235, Las Vegas, Nevada, USA, 1999
 44. Connolly, T. M. Stansfield, M., Hainey, T., Cousins, I., Josephson, J., O’Donovan, A., Rodriguez Ortiz, C., Tsvetkova, N., Stoimenova, B., and Tsvetanova., S. ARGuing for multilingual motivation in Web 2.0: a games-based learning platform for language learning. IN: 3rd European Conference on Games-based Learning (ECGBL), 12-13 October 2009, Graz, Austria, Graz, Austria, 2009
 45. Connolly, T.M., Stansfield, M.H., Josephson, J., Lázaro, N., Rubio, G., Rodriguez Ortiz, C., Tsvetkova, N., Tsvetanova, S. Using Alternate Reality Games To Support Language Learning. IN: 7th IASTED International Conference on Web-Based Education (WBE), 17 - 19 March, 2008, Innsbruck, Austria, 2008
 46. Connolly, T.M., Stansfield, M.H., Josephson, J., Lázaro, N., Rubio, G., Rodriguez Ortiz, C., Tsvetkova, N., Tsvetanova, S. Arguing For Multilingual Motivation In Web 2.0: Using Alternate Reality Games To Support Language Learning. IN: 2nd European Conference on Games-based Learning (ECGBL), 16-17 October 2008, Barcelona, Spain, Barcelona, Spain, 2008
 47. Cristian Gabriel Alionte (1), Horaţiu Pop (1), Ioan Dan FILIPOIU (1), Gheorghe POPESCU (1), Jean-Philippe JEHL (2), Samuel NOWAKOWSKI (2), Branko SOTIROV (3), Tsvyatko KORIYKOV (3) University “Polite. EURO QLIO – A EUROPEAN PROFESSIONAL DEVELOPMENT TOOL FOR EDUCATION AND TRAINING OF QUALITY SPECIALISTS. IN: International Conference EDUCATION AND CREATIVITY FOR A KNOWLEDGE SOCIETY, Bucureşti, Titu Maiorescu University Publishing House, 2008, pp. 32-37, ISBN 978-973-569-964-2.
 48. D. Dimitrov (1), V. Karachorova (2), T. Szecsi (3). System for Controlling the Accuracy and Reliability of Machining Operations on Machining Centres. IN: Proceedings of the 5th Manufacturing Engineering Society International Conference– June 2013, Zaragoza, 2013
 49. Danail Gospodinov, Nikolay Ferdinandov, Stoyan Dimitrov. Classification, properties and application of titanium and its alloys. IN: Научна конференция РУ & СУ, том 55, серия 2, Русе, 2016, pp. 27-32, ISBN 1311-3321.
 50. Danev I., D. Gospodinov, R. Radev. OPPORTUNITIES FOR HEAT TREATMENT PROCESSES SIMULATOIN. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, Ruse, 2019, ISBN ISSN 2603-4123.
 51. Danev P., R. Radeva. PC Integrated Instalation for Studyng of the Cooling Ability of Fluids for Hardening at Lowered Pressure (Vacuum). IN: IFHTSE, Dubrovnik-Cavtat, Croatia,, 2001, pp. 53-57
 52. Danev P., R. Radeva. The Cooling Ability of Vacuum Oils,. IN: IFHTSE, Dubrovnik-Cavtat, Croatia, 2001, pp. 139-145
 53. Danev P.S., R. Radeva. Features of hardening in vacuum. IN: , 8-th International Scientific Conference, AMME `99, Gliwice-Rydzyna, 1999, pp. 115-119
 54. Danev P.S., V. Stoyanov. Obtaining of intermetal Fe-Sn componnds in multi-layered electrolytic cootings during annealing. IN: 8-th International Scientific Conference, AMME `99, Poland, 1999, pp. 119-123
 55. Danev Pl. S., Balcheva M., Nikolova M. Pl, Nikolov D. R.,. Strain Hardening Effect During Heat Treatment after Oxicarbonitriding, Part I. IN: Annals of MTeM for 2007 & Proceedings of the 8th International Conference „Modern Technologies in Manufacturing”, 4th – 5th October Cluj-Napoca, Romania, 2007, ISBN 973-9087-83-3.
 56. Danev Pl. S., Nikolova M. Pl, Balcheva M., Nikolov D. R. Strain Hardening Effect During Heat Treatment after Oxicarbonitriding, Part II. IN: Annals of MTeM for 2007 & Proceedings of the 8th International Conference „Modern Technologies in Manufacturing”, 4th – 5th October Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2007, ISBN 973-9087-83-3.
 57. Danev, P., D. Gospodinov. Crystal structure and phase composition of an inhomogeneous ε-oxycarbonitride phase with small thickness in fe-c alloys. IN: The 8-th International Conference on Modern Technologies in Manufacturing, Cluj-Napoca – Romania, 2007
 58. Danev, P., D. Gospodinov, R. Radeva. Methods and a unit for nitriding, carbonitriding and oxycarbonitriding in vacuum. IN: 1st International Conference on Heat Treatment and Surface Engineering of Tools and Dies, Pula, 2005, ISBN 953-96459-8-0.
 59. Danev, P., D. Gospodinov, R. Radeva. Vacuum oxycarbonitriding of articles of X12 tool steel. IN: 1st International Conference on Heat Treatment and Surface Engineering of Tools and Dies, Pula, 2005, ISBN 953-96459-8-0.
 60. Danev, P.S. Approaches and criteria for determining the cooling ability of media for hardening. IN: 8-th International Scientific Conference, AMME `99, Gliwice-Rydzyna, 1999, pp. 111-115
 61. Despina Duminica, Cristian Gabriel Alionte, Bogdan Popescu, Horaţiu Pop, Gheorghe Popescu, Tzvetelin Gueorguiev, Anthony Battistuta. The Euro-QLIO Project: An Example of E-learning Platform Used in Order to Improve the Educational Process in the Fields of Quality, Metrology and Logistics. IN: 8th Edition Hervex 2010, Bucharest, Romania, 2010, pp. 436-441, ISBN 1454-8003.
 62. Dikova T., M. P. Nikolova, E. Yankov, T. Vasilev. Fractographic Analysis of Cast and Selective Laser Melted Co-Cr Dental Alloys After Porcelain Firing. IN: Proceedings of the 13th International Conference on the Mechanical Behaviour of Materials (ICM 13), Melbourne, Australia, 2019, pp. 73-80, ISBN 978-1-922016-65-2.
 63. Dikova Ts., D. Tsaneva, M. Ilieva, N. Panova. Electrochemical corrosion of laser melted layers of stainless steel in Ringer solution. IN: 6TH International Congress of Metallurgists of Macedonia, Ohrid, Macedonia, 2014
 64. Dimitar, K., V., Terziev. Behavioral economics: development, condition and perspectives. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 595-606, ISBN 978-605-82433-1-6.
 65. Dimitrov D., T. Szecsi. Machining accuracy on CNC lathes under the lack of unity of the process and design data. IN: Proceedings of the 48th CIRP Conference on Manufacturing Systems, Ischia, Italy, Procedia CIRP41 CMS 2015, 2016, pp. 824-828
 66. Dimitrov D., V. Bozduganova. Computer Modeling of a System of Three Biological Populations (КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ТРИ БИОЛОГИЧНИ ПОПУЛАЦИИ). В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 57, серия 2.2 Механика и машиностроителни технологии, Русенски университет "А. Кънчев", 2018, стр. 28-32, ISBN /1311-3321.
 67. Dimitrov, L., P. Koev, I. Ivanov, V. Vitliemov. Multi-Objective Optimization in Spur Gear Design. IN: RECENT (Rezultatele Cercetarilor Noastre Tehnice), University of Transilvania, Brashov, Vol. 6, Nr. 2, (in English and Romanian), 2005, pp. 13-20, ISBN 1582-0246.
 68. Dimitrova, V.’, D.Manova, R.Djulgerova, D Tzaneva and V.Gencheva. Depth element distribution and electrochemical behaviour of AlN films. IN: 10th Intern. School on condensed matter physics- “Thin Film Materials and Devices-Development in Science and Technology” (ISCMP.Varna 98, Bg, 1st-4th Sptember, Varna, Bulgaria, 1998
 69. Dimitrovski R., V. Terziev, S. Saliu, L. Pushova. Managing the problem of unemployment in the republic of Macedonia. IN: Tenth International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, Agia Triada, Republic of Greece. Knowledge International Journal Scientific papers Vol. 14.3, 2016, pp. 879-884, ISBN 1857-92.
 70. Dimitrovski, R., V., Terziev. Change management and digital age training. IN: Управление и Образование, Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2019, pp. 43-50, ISBN ISSN 1312-6121.
 71. Dinev, G.D., V.G. Vitliemov. Ein Model fur forschung vom Verhalten eines Teilchen uber schief¬linearem schwankenden Sieb. IN: Colloquium “Dynamics of Machines'96”, Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 1996, pp. 28-36
 72. Dobrev, V., S. Stoyanov, A. Dobreva, I. Spasov. Experimental research of elements for agricultural machinery. IN: INMATEH 2008 - III, Bucuresti, Romania, 2008
 73. Dobrev, V., S. Stoyanov, A. Dobreva, I. Spasov. TRANSMISSION ELEMENTS FOR TRANSPORT MACHINES. IN: Proceedings of International Congress Motor Vehicles & Motors, Kragujevac, Serbia, 2008, pp. MVM20080033, ISBN 9788686663382.
 74. Dobreva A., P. Petrov, S. Stoyanov, E. Rusinova, S. Misheva. Motivation for improving the quality of lecturing through obtaining feedback from students. IN: Proceedings of the Second national conference with international participation "Quality of Higher education in Bulgaria - Problems and Perspectives '2009", Ruse, “Аvangard Print”, 2009, pp. 27 - 30
 75. Dobreva, A., N. Stancheva, V. Dobrev. Problems by Organizing Students Mobility for the Machine Engineering Specialties in the frame of Socrates / Erasmus Program. IN: Proceedings of First National scientific conference with international participation “Quality of Education 2006“, Ruse, Print. House of University of Rousse, 2006
 76. Dobreva, A., S. Stoyanov. APPLIED PROGRAM PACKAGE FOR LEARNING, CALCULATING AND PRESENTING WORM GEARING. IN: Zbornik radova sa naucnо-strucnog skupa “Iztrazivanje i razvoj masinskih elemenata i sistema”, JAHORINA – IRMES‘2002, 2/2, Jahorina, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, Stampa: FOPIS, 2002, pp. 857-861
 77. Dobreva, A., S. Stoyanov. MULTIMEDIA SYSTEM FOR EDUCATION IN THEMATIC BRANCH “BEARINGS”. IN: Proceedings of Twenty-seventh International Conference “INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND PROGRAMMING 2002”, Sofia, Bulgaria, FOI-COMMERCE, 2002, pp. 170-174, ISBN 954–16–0022-0.
 78. Dobreva, A., V. Dobrev, S. Stoyanov. Experimental Research of Belt Truck Drive Systems. IN: Proceedings of the Union of Scienticts, Second Conference of “Energy Efficiency and Agricultural Engineering”, Ruse, Bulgaria, Printing House of RU, 2004, pp. 545-548, ISBN 1311 – 9974.
 79. Dobreva, A., V. Dobrev, S. Stoyanov, Y. Neykov. Experimental Research of Power Transmissions: Methods, Results and Discussions. IN: Proceedings of the Third international conference "POWER TRANSMISSIONS '09", Thessaloniki, Greece, Sofia publications, 2009, pp. 507 - 510, ISBN 978-960-243-662-2.
 80. Dobrzanski L., W. Kwashny, R. Shishkov. Properties of twolayers coatings deposited by magnetron sputtering on substrates of high speed sintered steel ASP 30. IN: Proc. of 8th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Rydzyna - Pawlowice - Rokosowo, Poland, 1999, pp. 165 - 168
 81. Dobrzanski L., W. Kwashny, R. Shishkov. Influence of deposition conditions upon properties of twolayers coatings Ti – TiN deposited on high speed sintered steel ASP 30. IN: Proc. of 8th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Rydzyna - Pawlowice - Rokosowo, Poland, 1999, pp. 169 - 172
 82. Docheva P., A. Shopov. ITO films deposited by reactive D.C. magnetron sputtering using argon-oxygen-hydrogen atmosphere. IN: NATO ASI, Kaunas, Lithuania, 2001
 83. Docheva P., D. Popov. Optimization of the optical characteristics of a heat reflecting coating TiO2 / Cu / TiO2. IN: Proc. Sci Conf. AMTECH'95, Русе, 1995
 84. Docheva P., I. Dermendjiev , G. Vassilev , B. Arnaudov. Magnetron sputtered CuInSe2 layers as a material for solid batteries. IN: NATO ASI, NATO Science Series, 3. High Technology , vol. 85, Sozopol, Bulgaria, 2000, pp. 607-610
 85. Draganov I. Numerically simulating the impact of hail in photovoltaic panel. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Ruse, 2017, pp. (под печат), ISBN 1311-3321.
 86. Draganov I, N Ferdinandov, D Gospodinov, R Radev, S Mileva, Y Angelov. NUMERICAL MODELING AND CALIBRATION OF STEEL PLATE WELDING IN VACUUM. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 2.1, RUSE, 2019, pp. 65-73, ISBN ISSN 2603-4123 (o.
 87. Draganov I., N. Ferdinandov, D. Gospodinov, R. Radev, S. Mileva, Y. Angelov. Numerical Modeling and Calibration of Steel Plate Welding in Vacuum. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕТом 58, серия 2.1.Механика и машиностроителни технологии, Русе, 2019, pp. 65-73
 88. Draganov I., S. Mileva. Study the fatigue strength of welded suspension for a electromobile prototype. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY-PROJECTIONS OF THE FUTURE, Русе, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. 30-35, ISBN 1311-3321.
 89. Draganov I., Y. Angelov, S. Mileva. Overview of the feasibility of simulating welding processes using the finite element method. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY-PROJECTIONS OF THE FUTURE, Русе, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. 18-23, ISBN 1311-3321.
 90. E. Marinov, N. Stancheva, I. Cvetkov, B. Kopchev. Operational Research in a Diesel Engine Working with Biofuel. IN: Proceedings of International Congress Motor Vehicles & Motors, Kragujevac, Serbia, Faculty of Mechanical Engineering, Kragujevac, 2006, pp. 52-55, ISBN ISBN 86-80581-94-.
 91. E.Angelova, P. Angelov, P. Nenov, B. Kaloyanov. Usage of 3D-models for optimization of the distribution of the gear ratio of cylindrical redusers. IN: Proceedings of the International conference GENERAL MACHINE DESIGN GMD-09, University of Ruse, 2009, pp. 95-112
 92. Evstatiev B. I., I. S. Ilieva, A. T. Asenov and E. H. Yankov. A System for Measurement of the Asymmetry between Left and Right Shoulders. IN: 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Cluj-Napoca, Romania, IEEE, 2019, pp. 102-105
 93. FERDINANDOV N. V., D. D. GOSPODINOV, M. D. ILIEVA, R. HR. RADEV. MECHANICAL PROPERTIES OF ARC WELDED IN VACUUM Ti-6Al-4V ALLOY. IN: ICAMS 2018 – 7th International Conference on Advanced Materials and Systems, BUCHAREST, ROMANIA, 2018, pp. 319-324, ISBN ISSN 2068-0783.
 94. FERDINANDOV N. V., D. D. GOSPODINOV, M. D. ILIEVA, R. HR. RADEV. STRUCTURE AND PITTING CORROSION OF Ti-6Al-4V ALLOY AND Ti-6Al-4V WELDS. IN: ICAMS 2018 – 7th International Conference on Advanced Materials and Systems, BUCHAREST, ROMANIA, 2018, pp. 325-330, ISBN ISSN 2068-0783.
 95. Ferdinandov N., D. Gospodinov, M. Ilieva, R. Radev. Increasing the Heat-Resistance of X210Cr12 Steel by Surface Melting with Arc Discharge in Vacuum. IN: 27th International Conference on Metallurgy and Materials - Metal 2018, Brno, Czech Republic, Tanger, 2018, pp. 137, ISBN 978-80-87294-83-3.
 96. Ferdinandov N., D. Gospodinov, M. Ilieva, St. Dimitrov. EFFECT OF THE PROCESS PARAMETERS ON MECHANICAL PROPERTIES OF TITANIUM ALLOY TI-6AL-4V WELDS. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 97. G. Said, G., N. Stancheva, I. Eftimov, D. Stanchev. Concerning Some Problems at Theoretical Assessment of the Fuel Economy of Mobile Machines. IN: Proceedings of International Congress Motor Vehicles & Motors Kragujevac 4-6 October 2006, Kragujevac, Serbia, Faculty of Mechanical Engineering, Kragujevac,, 2006, pp. 43-46, ISBN 86-80581-94-.
 98. G.Lalev, S.Dimov, J.Kettle, F.VanDelft, R.Minev. A CAD/CAM approach for layer-based FIB processing. IN: 3rd International Conferences on Multi-Material Micro Manufacture, 4M, Scotland, UK, 2007, pp. 81-84, ISBN 978-1904445-53-1.
 99. Gagov V., B. Tomov. Finite element simulation of die forging processes. IN: Proceedings of 6th Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice/Wisla, Poland, 1997, pp. 75-78
 100. Gagov V., E. Yankov, R. Radev. Some features of the sheet metals testing by hydraulic bulging. IN: Proceedings of the 14th International Metallurgical and Materials Conference METAL 2005, Hradec nad Moravicí, Czech Republic, 2005
 101. Gagov V., N. Feschiev, D.-S. Comsa, E. Minev. Strain hardening evaluation by bulge testing of sheet metals. IN: Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice-Zakopane, Poland, 2003, pp. 331-334
 102. Gagov V., N. Feschiev, E. Minev, B. Tomov. Experimental investigations on the deformability of sheet metals. IN: Proceedings of Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, vol. III, Dublin City University, Ireland, 1995, pp. 1389-1395
 103. Gagov V., R. Radev, D. Gospodinov, E. Yankov. Severe plastic deformation of comercial pure aluminium using equal channel angular pressing. IN: 12th Workshop on Nanoscience and Nanotechnology, Varna, Bulgaria, 2010
 104. Gagov V., R. Radev, M. Stanoeva. Some backgrounds of obtaining ultrafine grained metals by severe plastic deformation. IN: Book of abstracts of the International Conference of Young Researchers on New Trends in Enviromental and Materials Engineering TEME 2011, Galati, Romania, 2011, pp. 10
 105. Gagov V., Tomov B., R. Radev, E. Yankov. About the sheet metal testing by hydraulic bulging. IN: Conference Proceedings of 6th International Conference on Industrial Tools and Materials Processing Technologies, Bled-Celje, Slovenia, 2007, pp. 107-112, ISBN 978-961-6692-00-7.
 106. Gagov V., Tomov B., R. Radev, E. Yankov. Review of the sheet metal testing by hidraulic bulging: backgrounds and recent applications. IN: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България, 2007, pp. 174-179, ISBN 1311-3321.
 107. Gagov, V. Experimental methods for deformability estimation of sheet metals. IN: Proceedings of Workshops on Development, Testing and Processing of Contemporary Materials, Gliwice/Rousse/Lijublijana, 1997, pp. 125-136
 108. Gandova V., D. Soares, K. Lilova, P. Docheva, J.e. TedenacG. P. Vassilev. Phase equilibria studies of the Ni-Sn-Zn system. IN: COST Mid Term Meeting - ACTION MP0602:Advanced Solder Materials for High Temperature Application, Bochum, 2009
 109. Georgiev H., Al. Ivanov. Active Learning in Mechanical Engineering Education using Innovative Software Tool Integrated in SolidWorks.. IN: ITHET 2019 (18th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training), Magdeburg, Germany, 2019
 110. Georgiev H., I. Peeva, Al. Ivanov. Software Tool for Automated Design of 3D Cad Models for Mechanical Engineering Education. IN: ICERI2019 (12th annual International Conference of Education, Research and Innovation), Seville, Spain, IATED, 2019, pp. 8144 - 8150, ISBN 978-84-09-14755-7.
 111. Georgiev, T., M.Risova, E.Filipova. Some Ideas about Evaluation Resulting from the Development and Implementation Process of Multimedia Applications from the Modules “Business English” and “English for Electronics”. IN: Proceedings of the First International Conference, Ruse, Bulgaria, Avangard print Ltd. Ruse, 1998, pp. 74-82, ISBN 954-9548-04-X.
 112. Gospodinov D. D., N. V. Ferdinandov, M. D. Ilieva, R. H. Radev, St. P. Dimitrov. WELDING OF GRADE 1 TITANIUM BY HOLLOW CATHODE ARC DISCHARGE IN VACUUM. IN: International Scientific Conference Industry 4.0, 18 - 21 JUNE 2018, VARNA, BULGARIA, 2018, pp. 39-41, ISBN 2535-0153.
 113. Gospodinov D., N. Ferdinandov. POSSIBILITIES FOR PRODUCING EQUAL STRENGTH WELDS OF COPPER WIRE BY COLD PRESSURE WELDING. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 114. Gospodinov D., P. Danev. About some features in vacuum oil quenching. IN: Proceedings of the 21th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2012, Ostrava, Tenger Ltd, 2012, ISBN 978-80-87294-29-1.
 115. Gospodinov, D. On the opportunities for improvement of quenching ability of oils under low pressure. IN: ICIT&MPT 2009 - 7th International Conference on Industrial Tools and Material Processing Technologies, Ljubljana-Slovenia, 2009
 116. Grigorov W., B. Sakakushev, S. Kostadinov. Influence of the elastic deformation in a mobile block with two opposite cutting elements when machining shafts.. IN: Трудове на Юбилейна научна конференция – AMTECH 2005, Русе, 2005, pp. 443 - 446, ISBN 1311 – 3321.
 117. Gueorguiev Tz. Standards and Risk. IN: Proceedings of the kick-off conference of the project „Risk management for large scale infrastructures in the Romanian-Bulgarian cross-border area“ Project Code: 15.3.1.017, Volume 1., Ruse, Bulgaria, Mediatech Pleven, 2016, pp. 61-75, ISBN 978-619-207-088-5.
 118. Gueorguiev Tz. K., Gh. Popescu, M. Z. Krasteva. Quality Control of a Runner for a Pelton Turbine. IN: The International Energy Technologies Conference, ENTECH '14, Istanbul, Turkey, DAKAM Publishing, 2014, pp. 55-61, ISBN 978-605-5120-98-6.
 119. Gueorguiev Tz., L. Hudáčková, R. Nétek, Dr. Rustja, N-L. Ştefănescu, G. Zanuttini. Sharing Responsibility for the Protection of the Danube Delta (SHARED – Society, Heritage, Awareness, River, Environment, Danube). IN: DIAnet International School Proceedings, Trieste, Italy, EUT Edizioni Università di Trieste, 2014, pp. 108-125, ISBN ISBN 978-88-8303-.
 120. Gueorguiev, T. Quality Management in Higher Education. IN: Първа национална научна конференция с международно участие „Качество на висшето образование” - Информационен бюлетин, Русе, 2006, ISBN 954-712-347-5.
 121. Gueorguiev, T. Eastern Europe And Bulgaria – Wide Open For ISO 9000:2000 And ‘Six Sigma’. IN: Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев” том 44, сер. 2, Русе, 2005, pp. 569-572, ISBN 1311-3321.
 122. Gueorguiev, Tz. K.,P. N. Angelov. A Digital Model of ISO 9001:2015 Processes. IN: Proceedings from the 9th International Working Conference ’’Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches’’, Belgrade, Serbia, Mechanical Engineering Faculty, Laboratory for Production metrology and TQM, Belgrade, Serbia, 2017, pp. 158-165, ISBN 978-86-7083-934-2.
 123. H. Станчева, Х. Белоев, Д. Станчев. Интелигентна компютърна система за контрол на енергийната ефективност на мобилни машини. В: Научни трудове на Интердисциплинарен форум” България и Русия – посоки на взаимност, Русе, 2008, стр. 335-342, ISBN ISBN – 978-954-71.
 124. Hainey, T., Connolly, T. M. Stansfield, M., Boyle, L., Josephson, J., O’Donovan, A., Rodriguez Ortiz, C., Tsvetkova, N., Stoimenova, B., Tsvetanova., S. ARGuing for multilingual motivation in Web 2.0: an evaluation of a large-scale European pilot. IN: 3rd European Conference on Games-based Learning (ECGBL), 12-13 October 2009, Graz, Austria, Graz, Austria, 2009
 125. Hristov S.H., M.Ts.Trifonov, G. Saev. Usage of the PROBA Program for Temperature Field Determination in the TSCC – Module A, TEKKEN and IMPLANT Probes. IN: International congress mechanical engineering technologies ’97, Sofia, 1997, pp. 19 - 24, ISBN -.
 126. Hristov, S. P,.St.PETROV, S.Zwetanov. Reduction and redistribution of the residual welding stresses through lokal explosive treatment. IN: proceedings of the International Conference held in Sofia,6-7.07,1987, Oxford, Pergamon pres, 1987, pp. 161-168
 127. Iliev Sasho, Nikolay Ferdinandov, Roussi Minev. TECHNOLOGY MATURITY STUDIES OF EQUIPMENT FOR WELDING IN A PROTECTIVE GAS ENVIRONMENT. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 2.1, RUSE, 2019, pp. 59-64, ISBN ISSN 2603-4123 (o.
 128. Iliev, S., D. Gunev, S. Kadirova , T. Nenov, I. Ivanov , S. Kunev. Improving Practical Experience of Students in Pre-production and Production Stages of New Products. DOI 10.1109/SIITME.2018.8599282. ISBN: 978-1-5386-5578-8, Electronic ISBN: 978-1-5386-5577-1. IN: 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), October 25th–28th, Iasi, Romania, IEEE, 2018
 129. Ilieva M., D. Kamarinchev, D. Godpodinov, E. Minev, E. Yankov, R. Minev. Dissolution and mechanical properties of 3d printed polylactic acid for bio-implants. IN: Mechanical Engineering and Machine-building Technologies, University of Ruse, UNIVERSITY OF RUSE “Angel Kanchev”, 2018, pp. 45-52, ISBN ISBN ISSN 2603-41.
 130. IV.11. Младенов Ю.П.,. Изследване работоспособността на червячни фрези при нарязване на голямогабаритни зъбни колела. В: сборник с доклади, В. Търново, ЮНС на ВНВУ „В. Левски”, 1987
 131. Ivanov A., S. Koleva, C. Ferri. Micro EDM process modelling and process Capability. IN: Научни трудове на РУ ”Ан.Кънчев”- Русе, т.47, сер.2, стр.12-17, Русе, 2008
 132. Ivanov Al., N. Stankov. 3D modeling and rapid prototyping of clockwork. IN: Ninth International Scientific Conference „The teacher of the future“, International Journal Scientific Papers, Vol. 13.1, Durres, Albania, 2016, pp. 343-348, ISBN 1857-92.
 133. Ivanov I.V., D. Velchev, N. Georgiev, I.D. Ivanov. Rectangular Plate Finite Element for Triplex Laminated Glass. IN: Challenging Glass 3, Delft University of Techology, IOS Press, 2012, pp. 679-690, ISBN 978-1-61499-060-4.
 134. Ivanov K., Tonkovski B. ENERGY CONSUMPTION AND ENERGY EFFICIENCY OF MACHINE TOOLS – AN OVERVIEW. IN: 57 научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе, Русе, 2018
 135. Ivanov V., Al. Ivanov, N. Stankov. Profiling of disk shaped thread milling cutters. IN: Prospects for Development of Education and Science, Collections of Scientific Articles, Plovdiv, Bulgaria, 2016, ISBN 978-617-7214-32-7.
 136. Ivanov, I. K. Variations of technological costs and productivity when machining using multiple cutting tools. IN: Труды ІІІ Международной научно-технической конференции, 12-14 окт., Тольятти, ТГУ,, 2011, pp. 336-341
 137. Ivanov, I. V. T. Sadowski M. Filipiak. Numerical modeling and experimental investigation of progressive failure in plywood by Single Edge Notched Bending (SENB) test. IN: 17th European Conference on Fracture 2008: Multilevel Approach to Fracture of Materials, Components and Structures, Brno; Czech Republic, 2008, pp. 1656-1663, ISBN 978-161782319-0.
 138. Ivanov, I.V., T. Sadowski. Efficient finite element models of laminated glass subjected to low-velocity impact. IN: Challenging Glass 4 and COST Action TU0905 Final Conference, Leidan, The Netherlands, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2014, pp. 499-506, ISBN 9781138-001640.
 139. Ivanova G., A. Ivanov, M. Radkov. 3D Virtual Learning and Measuring Environment for Mechanical Engineering Education. IN: MIPRO Proceedings 2019/EE - Opatija, Croatia, GRAFIK, 2019, pp. 1703-1708, ISBN ISSN 1847-3946.
 140. Ivanova G., A.Ivanov, V. Kozov. 3D Learning Tool for Measuring of Constructive and Geometrical Parameters of Turning Tools. IN: CompSysTech '16 Proceedings of the 17th International Conference on Computer Systems and Technologies 2016 (SCOPUS), Palermo, Italy, ACM, 2016, pp. 431-436, ISBN 978-1-4503-4182-0.
 141. Ivanova, G., A. Ivanov. 3D Virtual Training Laboratory in Cutting Tools. IN: International Conference on e-Learning and the Knowledge Society - e-Learning’11, Bucharest, Romania, Editura ASE, 2011, pp. 153-158, ISBN 978-606-505-460-8.
 142. Ivanova, G., A. Ivanov, K. Kolarov. 3D Virtual Learning and Measuring Drill Tools. IN: CompSysTech'13 Proceedings of the 14th International Conference on Computer Systems and Technologies, ACM ICPS Vol. 767, (SCOPUS), NY, USA, ACM Inc., 2013, pp. 337-344, ISBN 978-1-4503-2021-4.
 143. Ivanova, G., Y.Aliev, A. Ivanov. Augmented Reality Textbook for Future Blended Education. IN: International Conference on E-Learning: E-Learning'14, Spain, Canary Islands, Tenerife, 2014, pp. 130-136, ISBN 978-954-712-611-4.
 144. J-F. Charmeux, R. Minev, S. Dimov, E. Minev. Modelling the Solidification-Structure of Al Micro-Castings as a function of their Aspect Ratio and Mould Pouring Temperature. IN: Multi-Material Micro Manufacture 4M2008, Cardiff, Whittles Publishing Ltd., 2008
 145. J-F. Charmeux, R. Minev, S. Dimov, E. Minev. Metallographic Investigation and Solidification-Structure Modelling of Al Micro Castings. IN: 4M2007 Conference on Multi-Material Micro Manufacture 3-5 October, Borovetz, Bulgaria, Scotland, UK, Whittles Publishing, 2007, pp. 217-220, ISBN 978-1904445-53-1.
 146. J-F.Charmeux, R.Minev, S.Dimov, E.Minev. Modeliling the Solidification structure of Al Micro-Castings as Function of their aspect ratio and Mould Pouring Temperature. IN: Proceedings of the 4th 4M Conference in Cardiff (2008), Cardiff, 2008, pp. 291-294, ISBN 978-1904445-76-0.
 147. J-F.Charmeux, R.Minev, S.Dimov, E.Minev, U.Harrysson. A comparative study of three technologies for producing castings with micro/meso-scale features. IN: 2nd International Conferences on Multi-Material Micro Manufacture, 4M, Grenoble, France, The Nietherlands, Elsevier, 2006, pp. 327-330, ISBN 978-0-08-045263-9.
 148. Julian M., V. Terziev. Re-engineering of company human resources in the post-communist societies. IN: UNITECH’08, Gabrovo, 2008, pp. 272-276, ISBN 1313-230X.
 149. K.Popov, S.Dimov, D.Pham, R.Minev, A. Rosokchowski, L.Olejnik, M.Richert. The effects of material microstructure in micro-milling. IN: 3rd International Conferences on Multi-Material Micro Manufacture, 4M, Grenoble, France, The Nietherlands, Elsevier, 2006, pp. 127-130, ISBN 978-0-08-045263-9.
 150. Kalev V., P. Danev, V. Stoyanov. Microhardness of iron coatings obtained in a chloride elecrolite with additives of triethanolamine. IN: 8-th International Scientific Conference, AMME `99, Poland, 1999, pp. 273-277
 151. Kamburov P., S. Rouve, S. Navassardian. ‘Professor Word’ – a Multimedia Lexicon: Concordancing and Beyond. IN: 'Multimedia CALL: Theory and Practice', edited by Keith Cameron, Exeter, Elm Bank Publications, 1998, pp. 229 - 238, ISBN 0_950295_9_4.
 152. Kamburov, P. Interviews as a Starting Point in FL Textbook Writing. IN: Third Conference of TEMPUS JEP 07604, May 2000, Voneshta Voda, Voneshta Voda, 2000
 153. Kamburov, P. Reflecting on Some Guiding Principles behind Multimedia Designing. IN: Proceedings of the International Conference on Multimedia and Language Learning of TEMPUS JEP 9349, Ruse, Avangard Print Ltd, 1998, pp. 83-86, ISBN 954-9548-04-X.
 154. Kanev M., R.Shishkov, V.Uzunova. Cromovanie dyfuzjine stali w prozni. IN: Miedzynarodony kongres obrobki cieplej metali, IMP, Warszawa, 1981
 155. Kanev M.Y.,Todorova S.V., Dochev D.D. Kazandjiev D. Chrom-plating by ion Assisted Technology Technical University A. Kanchev , BG. IN: ISAT,83 Kyoto international conference Hall Japan, с.1269-1274, Japan, 1988
 156. Kanev, D., S., Toncheva, V., Terziev, K., Narleva. Specific aspects of motivation of seafarers. IN: 18 Annual General Assembly of the International Association of Maritime Universities Global perspectives in MET: Towards Sustainable, Green and Integrated Maritime Transport Volume I Varna, 2017, pp. 392-400, ISBN 978-954-8991-96-4.
 157. Karshakov M, V. Grigorov, B. Sakakushev. Analusis of tribo-mechanical interactions in sustem an instrument stocking up beside instruments for SPD with radial feeding.. IN: 8th International scientific conference AMME 99’, Poland, 1999, pp. 281-284pp., ISBN 83-908916-5-.
 158. Karshakov М.К. , V. I. Grigorov, S.V. Kostadinov. Influemce of rubbing by sliding of a behavior of a floating cutting block with sizable elastic features. IN: MECHANIKA-2009 Technologija, Kaunas, 2009, pp. 158-162
 159. Koleva S., M. Enchev, E. Beljov. INFORMATION ASSURANCE OF THE TURNING PROCESS. IN: University of Ruse, Proceedings, Mechanical Engineering andMachine-Building Technologies, Ruse, 2019, pp. 33-38, ISBN 2603-4123.
 160. Koleva S., M. Enchev, E. Beljov. About the information assurance of technological processes by machining parts. IN: University of Ruse, Proceedings, Mechanical Engineering andMachine-Building Technologies, Русе, 2018, pp. 45-50, ISBN ISSN 2603-4123.
 161. Korijkov, T., Sotirov, B., Dogramadjian, E. Quality improvement while auditing inspection, measuring and test equipment.. IN: 8-th National Scientific and Technical Conference with International Participation - “Quality - for better life ‘97”,, Sofia, 1997
 162. Koriykov Ts., Tz. Gueorguiev, H. Haouy, C. Domptail. Modern Teaching Practices, Implemented In The Bachelor Degree Quality Management and Metrology’ / EuroQLIO. IN: Danube Rectors’ Conference, Русе, 2010, ISBN 118-124.
 163. Kostadinov Ch. I. Peeva. Adapted method for RTM with parallel working machines. IN: 56 Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse, 2017, pp. 339
 164. Kostadinov Ch., Iv. Peeva, V. Zayakov, M. Penchev. Automated handling of non-rigid materials with needle grippers. IN: XVI ННТК с международно участие „AДП-2007”, Семково, 2007, pp. 112-119, ISBN 13-10-3946.
 165. Kouyumdjiev C., N. Georgiev. Modeling of creep in thin coatings. IN: 10th Jubilee Nation Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Varna, Institute of Mechanics, BAS - Sofia, 2005, pp. 241-247, ISBN 954-322-123-5.
 166. Kozov V., G. Ivanova, A. Ivanov. Web Based 3D Environment for Learning and Measuring Turning Tools. IN: The 14th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, Romania, Advanced Distributed Learning Association, 2018, pp. 84-90, vol 2, ISBN 10.12753/2066-026.
 167. Kozov V., G. Ivanova, A. Ivanov. Designing Methodology for the Integration of 3D Printing to the Mechanical Engineering Curriculum using Virtual 3D Learning Environment. IN: ICERI2018 Proceedings (ISI Web Of SCIENCE), Seville, SPAIN, 2018, pp. 2451-2458, ISBN 978-84-09-05948-5.
 168. Kozov V., G. Ivanova, A. Ivanov. Improving Computer Engineering Students' Understanding Of Contemporary 3d Object Technologies And Integration Of Software Development Approaches. IN: 13th International Technology, Education and Development Conference INTED2019 Proceedings, Valencia, SPAIN, 2019, pp. 5920-5925, ISBN 978-84-09-08619-1.
 169. Kozov V., G. Ivanova, A. Ivanov. Flipped Classroom Model And Immersive Learning In The Mechanical Engineering Education. IN: Information Technology Based Higher Education and Training ITHET 2019, Magdeburg, Germany, 2019, pp. 1-5, ISBN 978-1-7281-2464-3.
 170. Kozov V., G. Ivanova, A. Ivanov. A CONCEPTUAL MODEL OF 3D WEB LEARNING ENVIRONMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING EDUCATION. IN: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies EDULEARN18 Proceedings, Palma de Mallorca, 2018, pp. 6543-6549, ISBN 978-84-09-02709-5.
 171. Kr. Ivanov,. Durability researches of hobbing cutters. IN: Achevements in mechanical and materials engineering, Glivice, Poland, 2000
 172. Krastev, K., D. Gospodinov, P. Danev. Cooling Modeling and Simulation of Rotary Symmetric Steel Parts During Quenching. IN: 19th International Conference on Metallurgy and Materials, METAL’2010, Roznov pod Radhostem, Czech Republic, 2010
 173. Kyriakopoulos, G., D., Solovev, S., Kuzora, V., Terziev. Exploring research methods and dynamic systems toward economic development: an overview. IN: Proceeding of the International Science and Technology Conference “FarEastСon 2019”, October 2019, Vladivostok, Russian Federation, Far Eastern Federal University, Smart Innovation, Systems and Techno, Singapore, Springer, 2020, pp. 1-29, ISBN 978-981-15-2244-4.
 174. L.A.Dobrzanski, W.Kwasny, A.Kriz i R.Shishkov. Wplyw warukow nanoszenia na wlasnosci dwuwarstwowych pokryc powierzchniowych uzyskanych przez rozpylanie magnetronowe. IN: Proceedings of the Scientific Conference on the occasion of the 55th Anniversary, Faculty of the Mechanical Engineering of the Sile, 2000, pp. 135-140
 175. L.A.Dobrzanski, W.Kwasny, A.Kriz i R.Shishkov. Przyczepnosc cienkich warstw Ti+Ti(C,N) uzyskanych w magnetronowym procesie PVD na spiekanej stali szybkotnacej. IN: 9th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Sopot - Gdansk, Poland, 2000, pp. 131 - 136
 176. L.A.Dobrźanski, W.Kwasny, R.Shishkov, B.Tomovb,S.Bugliosic,G.E.D’Erricoc. Wpływ warunków nanoszenia na odporność erozyjna powłok uzyskany w procesie PVD na podłoźu ze spiekanej stali szybkotnącej*. IN: 10th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Cracow - Zakopane, Poland, 2001, pp. 143-146
 177. Latyshev, O., V., Tarziev, V., Banabakova. Economic policy of a great Eurasian partnership in customer service standards. IN: Большое евразийское партнёрство: лингвистические, политические и педагогические аспекты, Материалы Международной научно-практической конференции (г. Москва, 15 декабря 2017г.), Министерство образования Московской области Государственное образовательное учреждение высшего образ, 2018, pp. 407-415, ISBN 978-5-7017-2910-8.
 178. Latyshev, O., V., Terziev, E., Kovalev, D., Motta Monte-Serrat, M., Luisetto, Kh., Edbey, M., Georgiev. Pathopsycholinguistics and neurolinguistics in the correction of voic disturbances of children with mental retardance. IN: Сб. материалов II Всерос. молодеж. конференции, 25 апреля 2019 г., Формирование ответов на большие вызовы в контексте психолого - педагогической науки, Шадринск, Шадринский государственный педагогический университет, 2019, pp. 306-310
 179. Latyshev, O., V., Теrziev, E, Аrabska, V., Iljin, E., Bayer, L., Makarova, V., Pоdkopaevа,. Eiaboration of a complex approach in the formation of competence and capacity building for sustainable development in the arctic. IN: Годишна международна научна конференция на факултет „Авиационен“ 2018, сборник доклади 19 – 20 април 2018г, Факултет”Авиационен” НВУ „В. Левски”- Долна Митрополия, 2018, pp. 414-420, ISBN 978-954-713-114-9.
 180. Leontieva T., R. Shishkov, C. Kouyumdjiev. Determination of internal stress in combined magnetron sputtering vacuum coatings. IN: Proc. of 8th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering, Gliwice - Rydzyna - Pawlowice - Rokosowo, Poland, 1999, pp. 379 - 382
 181. Lilova K., H. Malakova, B. Huber, P. Docheva, G. Vlaykov et all. Studies of bismuth-copper based micro- and nano-particles obtained by wet-chemical methods. IN: COST ACTION MP0602 – Advanced Solder Materials for High Temperature Application, Genova, 2008
 182. Loukanov I., V. G. Vitliemov. I. V. Ivanov, Y. Angelov. Vibration steering of a vibration-driven mobile robot. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY-PROJECTIONS OF THE FUTURE, Ruse University, University of Ruse Publishing Center, 2018, ISBN 2603-4123.
 183. Lyubcheva, M., V., Terziev. The interaction: business- education - investment for development. IN: XXII International Scientific Conference: The power of knowledge, Kavala, Greece, Institute of Knowledge Management, Skopje, 2019, pp. 1191-1196, ISBN ISSN 1857-923X.
 184. M. Kandeva, T. Penyashki, G. Kostadinov, M. Nikolova, T. Grozdanova. Wear Resistance of Multi-component Composite Coatings Applied by Concentrating Energy Flows. IN: 16th International Conference on Tribology, SERBIATRIB ‘19, Kragujevac, Serbia, University of Kragujevac, Faculty of Engineering, 2019, pp. 197-207, ISBN 2620-2832.
 185. M. Nikolova. Surface Morphology And Wettability Of Gradient (Ti,Al,V)N/TiO2 Coating. IN: Machines. Technologies. Materials., Bulgaria, International Scientific Journals of Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4, 2017, pp. 599-603, ISBN 1313-0226.
 186. M. Yordanov1, R.Shishkov, P.Petrov, G. Stefanov. EVALUATION OF ACTUAL INTERNAL STRESSES IN CrN COATING BY XRD AND NANOINDENTATION MEASUREMENTS. IN: The 2nd International Conference Computational Mechanics And Virtual Engineering, Brasov, Romania, COMEC 2007, 2007
 187. M.P. Nikolova, S. Bayryamov. A Review of methods and techniques for Characterization of structure, Morphology and Dispersion Stability of Microcapsules. IN: Proceedings of University of Ruse, Ruse, 2019, pp. 57-63
 188. M.P. Nikolova, S. Bayryamov. Characterization techniques for microcapsules immobilized on textiles. IN: Proceedings of University of Ruse, Ruse, 2019, pp. 96-102
 189. Manova D., Popov D., Dochev D. and P. Hadjiiska. Gas discharge characteristics uring magnetron reactive sputtering of aluminium in Ar/ N mixture. IN: 9 -th International School on Condensed Matter Physics " future directions in thin film science and Technology, Varna, Bulgaria, 1996
 190. Michailov I., M.Kanev, R.Shishkov, V.Etarsky. Vacuum Furnaces for Heat Treatment of Metals. IN: Miedzynarodony kongres obrobki cieplej metali, IMP, Warszawa, 1981
 191. Miettinen J., Docheva P., Gandova V., Vassilev G. Thermodynamic descriptions of Cu-Pb-X systems. IN: COST MP 0602 Final Meeting, Brno, 2011
 192. Mihailov N., O. Dinolov, B. Evstatiev, T. Iliev, T. Gueorguiev. A study on the characteristics of production and transport infrastructure objects within the Romanian-Bulgarian cross-border area. IN: Proceedings of the kick-off conference of the project „Risk management for large scale infrastructures in the Romanian-Bulgarian cross-border area“ Project Code: 15.3.1.017, Volume 1., Ruse, Bulgaria, Mediatech Pleven, 2016, pp. 149-169, ISBN 978-619-207-088-5.
 193. Mihov V. ANALYSIS OF SELECTED CONSTRUCTIVE SOLUTIONS OF 3D TOUCH TRIGGER PROBE ACCORDING TO THE CRITERION OF ACCURACY. IN: Конференция, Русе, 2017, pp. Приет за отпечатване, ISBN 1311-3321.
 194. Milcheva N, V. Gandova , K. Lilova , P. Docheva , J.C. Gachon , G. P. Vassilev. Preliminary Thermodynamic Modeling of the System Ni–Sn–Bi. IN: COST ACTION MP0602:Advanced Solder Materials for High Temperature Application, Bratislava, 2010
 195. Minev E, E. Yankov, R. Minev. The RepRap 3D Printers for metal Casting Pattern making - Capabilities and Application. IN: On Innovative Trends in Engineering and Science (SFITES 2015),, Kavala, Greece, Parnas Publishing House, 2015, pp. 122-127, ISBN 978-954-8483-35-6.
 196. Minev E., E.Yankov, R.Minev. The RepRap printer for metal casting patternmaking - capabilities and application. IN: Труды VIII Международной нучно-практической конференции „Прогрессивные литейные технологии“, НИТУ МИСиС, Москва, 2015, pp. 300-303, ISBN 978-5-9903239-3-3.
 197. Minev E., K. Popov, R. Minev, S. Dimov, V. Gagov, M. Packianather. Utilizing a grid method for accuracy study of micro SLA parts. IN: Proceedings of the 7th International Conference on Multi-Material Micro Manufacture, Bourg en Bresse and Oyonnax, France, Research Publishing, 2010, pp. 254-260
 198. Minev E., R. Rusev, S. Antonov, A. Dunicov, R. Minev. INVESTIGATION AND METHODS TO REDUCE CURLING IN 3D PRINTING. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, Ruse University, 2017
 199. Minev R, M Ilieva, J Kettle, GM Lalev, SS Dimov, I Dermendziev, R Shishov. FIB milling and characterization of CrC coatings on tool steel substrate. IN: Third International Conference on Multi-Material Micro Manufacture, Borovetz, Bulgaria, 2007, ISBN 9781904445531.
 200. Minev R, Vella P, Brousseau EB, Dimov SS, Minev E, Matthews C. Methodology for capability maturity assessment of MNT chains. IN: Sixth International Conference on Multi-Material Micro Manufacture (4M2010), Bourg en Bresse and Oyonnax, France, Research Publishing, 2010, pp. 141-146
 201. Minev R., D. Kamarinchev, E. Minev, M. Ilieva, E. Yankov. Capability of Desktop 3D Printers to Produce Mezo-micro Features for Bio Implantable Meshes. IN: Proceedings of WCMNM 2018, Portorož, Slovenia, Research Publishing, Singapore, doi: 10.3850/978-981-11-2728-1_62, 2018, pp. 331 - 334, ISBN 13-981-11-2728-1.
 202. Minev R., R. Rusev, S. Antonov, E. Minev. INVESTIGATION OF SAMPLES ACCURACY TO MODEL THE PROCESSES IN 3D PRINTING. IN: MATHMODEL 2017, Borovets, Sofia, Научно - технически съюз по машиностроене, 2017
 203. Minev, R.M., D.V. Tzaneva. Corrosion and wear resistance of bulk amorphous Fe70Cr10P13C7 alloy with regard to the structure. IN: Proc. of Intern. Conf. on Advances in materials and processing technologies (AMPT,95), v.1, 8-12 Aug, Dublin, Rep. of Ireland, 1995, pp. 533-539, ISBN ISBN: 1 872327 07.
 204. Minev,R., N.Bencheva, Y.Ruseva, E.Minev. Microsystems and Nanotechnologies – Training Opportunities in the Context of Romanian-Bulgarian Transborder Cooperation. IN: Information Technology Based Higher Education and Training - ITHET, York, GB, 2014, pp. Code 114093, ISBN 978-1-4673-6730-1.
 205. Miroslav Kokalarov, Boris Sakakushev and Svetlin Parvanov. Exploring the need for FMEA analysis in the choice of the Photogrammetric method for control and measurement in heavy machinery.. IN: XXIX International Scientific Symposium 'Metrology and Metrology Assurance 2019', Technical University of Sofia, © 2019 Technical University of Sofia, Metrology and Metrology Assurance, 2019, pp. 119 to 123, ISBN 978-1-7281-2213-7.
 206. Miroslav Kokalarov, Boris Sakakushev, Svetlin Parvanov. Improvement of micrometer-normalmeter for control of gears in heavy engineering.. IN: XXX International Scientific Symposium, Technical University of Sofia, © 2020 Technical University of Sofia, Metrology and Metrology Assurance, 2020
 207. Miroslav Leventov Kokalarov. Predetermination of the Uncertainty Budget and Error Analysis of the Photogrammetric Method in Heavy Machinery. IN: Proceedings of the 30th DAAAM International Symposium, Vienna, Austria, Published by DAAAM Internationa, 2019, pp. стр.0914-0920, ISBN ISBN 978-3-902734.
 208. Mladenov Y., D. Atanasova, I. Atanasov. Profiling of a disc cutter for cutting large wheels. IN: Proceedings in Manufacturing Systems – ICMaS’12, Bucharest, Romania, 2012, pp. 199-204, ISBN 2067-9238.
 209. Mladenov, Y. Profiling and Running Check of the Operating Part of Worm Cutters for Gutting of Straight-Line Multiple Spline Shafts. IN: Proceedings of the International Conference on Manufacturing Systems – ICMaS’09, Bucharest, 2009, ISBN 1842-3183.
 210. N. Stancheva, M. Fartunova, D. Bekana, T. Delikostov, D. Stanchev. Needed Conditions for Guarantee of Quality Higher Education. IN: Proceedings of Scientific – Expert Meeting Research and Development of Mechanical Elements and Systems IRMES’06, Banijaluka – Mracovica, Баня Лука, Masinski Facultet, 2006, pp. 54-58, ISBN ISBN 999-3839-13-.
 211. N. Stancheva, M. Marinov, D. Stanchev. Methods for selection of the engines of agricultural tractors according to fuel economy. IN: Simulation – modelling, and computer aides design in the field of agricultural machines and food industry”, “ Politehnica” university of Bucharest, Eg., 2007, Faculty of buotechnical systems engineering, 2007, pp. 77 – 82, ISBN ISSN 142358.
 212. N. Stancheva, M. Marinov, P. Ivanova, D. Stanchev. Concerning methods of theoretical determination of the economy characteristic of the automobile with benzine internal – combustion engines. IN: Proceedings of 48 Medzinarodnej conferencie katedier casti strojov a mechanizmov, Smolenice, Bratislava, 12 – 14 September 2007, Slo, Slovenska technicka unverzita v Bratislave, 2007, pp. 254-260, ISBN 970-80-227-2.
 213. N. Stancheva, R. Odoeme, D. Stanchev. Concerning the Losses Mechanical Transmissions of Mobile Machines. IN: Proceedings of 11-th International Materials Symposium, 19-21 April 2006, Denizli Turkеy, Pamukkale University, 2006, pp. 97-101
 214. N. Stancheva, R. Odoeme, D. Stanchev. Concerning Methods for Losses Determination in Transmissions of the Mobile Machines. IN: Proceedings of Second International Conference “Power Transmissions 2006”, Novi Sad, 25-26 April 2006, Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 2006, pp. 463-466, ISBN 86-8511-78-6.
 215. N. Stancheva, T. Delikostov, D. Stanchev. Determination of the engine power and of the basic transmission ratios of the transmission gear of the agricultural tractor. IN: Proceedings of 8th international conference on accomplishment in electrical, mechanical and informatic engineering, Banijaluka,Republik of Srpska, Masinski Facultet, 2007, pp. 737-740, ISBN 978 – 99938.
 216. N. Stancheva, V. Conev, D. Stanchev. Concerning Some Problems of Higher Education. IN: Information Technology in Agrculture, Food and Enviroument” –ITAFE’03, Izmir, Turkey, University, Bornova – Izmir, University Press, 2003, pp. 146 – 151, ISBN 975 – 483 – .
 217. Nancheva N., P. Docheva, S. Stoianov. Multimedia applications in study of inversion axes of symmetry in crystals. IN: 6th Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning of the European Physical Society, Ghent, Belgium, 2001
 218. Nancheva N., P. Docheva, M. Misheva. Effect of the Bias on the structural defects in SnOx films. IN: 3 rd General Conference of the BPU-3, Cluj-Napoca, Romania, 1997
 219. Nancheva N., P. Docheva, N. Feschiev, M. Misheva, N. Djourelov. Defects in sputter-deposited Aluminium Films, studied by X-ray diffraction and positron annihilation. IN: General Conference of Balkan Physical Union, BRU-2, Izmir, Turkey, 1994
 220. Nancheva N., P. Docheva, P. Hadjijska, M. Misheva, N. Djourelov, D. Elenkov. Investigation of the effect of oxygen and substrate bias on the defect structure of sputter-deposited SnOx Films. IN: 28 th Polish Seminar on Positron Annihilation, Jarnoltowek, Poland, 1996
 221. Nancheva N., P. Docheva, W. Anwand, G. Brauer. Characterization of Sn Films on Silicon by Slow Positron Implantation Spectroscopy. IN: 32 nd Polish Seminar on Positron Annihilation, Opole-Wroclaw, Poland, 2000
 222. Nancheva N., P.Docheva, W.Anwand, G. Brauer. Influence of Substrate Bias during Magnetron Sputtering of SnOx Films on Tin Probed by Slow Positron Implantation Spectroscopy. IN: 30 th Polish Seminar on Positron Annihilation, Jarnoltowek, Poland, 1998
 223. Nancheva, P. Docheva N., N. Djourelov, M. Balcheva. Positron study of Cu-Se, In-Se and CuInSe2 Thin Films. IN: 12th Int. Conference on Positron Annihilation –ICPA-12, Munchen, Germany, 2000
 224. Nenov G., Т. Szecsi. Increasing CNC machine tool productivity by using tool-part touch control (Повишаване на производителността при МРМ с ЦПУ чрез използване на управление по докосване). В: Proceedings of the 11th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM 2001),, Dublin, 2001, стр. 104-114
 225. Nenov P., Tr. Trifonov, D. Velchev, V. Ronkova. Irregular speed of rotation of the output shaft of the hook’s joint– vizualization and study of its influence on the fork’s strongness. IN: POWER TRANSMISSIONS The 4th International Conference on Power Transmissions, Sinaia, ROMANIA, Springer Scienie+Business Media Dordreeht, 2013, pp. 367-377, ISBN 978-94-007-6558-0.
 226. Nikolova M., P. Danev, I. Dermendzhiev. Chemical and Phase Composition of Vacuum Oxy-nitrocarburized Pure Iron, Carbon and Low Alloyed Steels. IN: Recent Researchies in Engineering and Automatic Control - ECME'11, Spain, Tenerife, Puerto De La Cruz, 2011, pp. 186-191, ISBN 978-1-61804-057-2.
 227. Nikolova M., Pl. Danev, Iv. Dermendzhiev. Microtructure and Hardness of Vacuum Oxynitrocarborized Electrolytic Iron. IN: 19 Int. Metal. Conference Metal 2010, Check Republic, Roznov pod Radhostem,, SRJ Rank 0,119 (http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100376111&tip=sid&clean=0), 2010, pp. 148 - 152
 228. Nikolova M.P., P.S. Danev, I.D. Dermendjiev, D.D. Gospodinov. Vacuum Oxy-nitrocarburizition of Ultra-Fine Electrolytic Iron. IN: Procedia Engineering Vol.10, 11th International Conference on Mechanical Behavior of Materials (ICM11), Italy, Lake Como, 2011, pp. 2447–2452, ISBN doi:10.1016/j.pro.
 229. Nikolova М., M. Jordanov, I. Dermendjhiev. Structure and Properties of Vacuum Oxy-nitrocarburized Tool Steels Before and After a Reinforced Thermal Treatment. IN: Proceedeings of Third National Conference with International Participation Materials Science, Hydro- and Aerodynamics and National Security' 2013, Sofia, 2013, pp. 108-113, ISBN 1313-8308.
 230. Nowakowski S., N. Bernard, J-P Jehl, B. Heit, G. Popescu, T. Gueorguiev, B.Sotirov, Ts. Koriykov. EURO-QLIO un campus virtuel pour la mise en place d'une filière euro qualité, logistique des organisations. IN: CIFA 2008 (Conférence Internationale Francophone d'Automatique), Bucuresti, ROMANIA, 2008, pp. papier n° 228
 231. Nowakowski S., N. Bernard, J-P Jehl, B. Heit, G. Popescu, T. Gueorguiev, B.Sotirov, Ts. Koriykov. EURO-QLIO – A Partnership for Creating a European Network for Training in Quality, Metrology and Logistics. IN: XIX Национална научно-практическа конференция с международно участие „Качеството – за по-добър живот”, София, 2008, pp. 221-229, ISBN 954-91780-1-3.
 232. Okcu, O., D. Tashorova, T. Bilge. The effects of surface roughness on adhesion resistance,. IN: The XXVII th International Conference Research for Furniture Industry, Ankara, Turkey, 2015
 233. Okcu, O., T. Bilge, S. Özcan. Noise Exposure in Furniture Workshop Çanakkale Onsekiz Mart University Furniture Example Decorating Workshop. IN: VII. International Conference On Occupational Safety & Health, Istanbul, Turkey, 2014
 234. O’Donovan, A., Tsvetkova, N., Stoimenova, B., Tsvetanova, S., Connolly, T.M., Stansfield, M.H., Hainey, T., Cousins, I., Josephson, J., O’Donovan, A., Rodriguez Ortiz, C. The Truth about Alternate Reality games: ARGs in Educational Method, ARGs as Educational Method. IN: 3rd European Conference on Games-based Learning (ECGBL), 12-13 October 2009, Graz, Austria, Graz, Austria, 2009
 235. P.Petkov, S.Dimov, R.Minev, D.Pham. Short pulse laser milling effects on surface integrity. IN: 3rd International Conferences on Multi-Material Micro Manufacture, 4M, Borovetz, Bulgaria, Scotland, UK, White Publishing, 2007, pp. 263-266, ISBN 978-1904445-53-1.
 236. Parvanov S., V. Hristova, B. Sakakushev. Actual condition and problems of visual methods for the evaluation and control of parameters in the automotive industry. IN: 28 th International scientific symposium September 10-14 Metrology and Metrology Assurance 2018, Sozopol, Bulgaria, Publishing house of the Technical University of Sofia, Prepress Softtrade, 2018, pp. 340 - 344, ISBN 1313 - 9126.
 237. Pavel Petrov, Nely Georgieva, Mihail Karshakov. Study of precision capabilities of movable two-blade skiving block with inserts shifted on the axis. IN: Applied Research on Technics, Technologies and Education, Journal of the Faculty of Technics and Technologies, Trakia University, 2016, pp. 191-196, ISBN 1314-8796.
 238. Pavel Petrov, Nely Georgieva, Mihail Karshakov. Combined tool with possibilities for one-time machining of opening of hydraulic cylinders. IN: Applied Research on Technics, Technologies and Education, Journal of the Faculty of Technics and Technologies, Trakia University, 2016, pp. 197-202, ISBN ISSN 1314-8796.
 239. Penchev M., T. Pencheva. Some aspects of assembly and interconnection in microsystems technology. IN: Proc. of . ”Drittes Symposium Mikrosystemtechnik”, Regensburg, 1993, pp. 368 - 372
 240. Pencheva T., M. Penchev. Some possible aplications of piezoelectric electrooptic media in microsystem tehnology. IN: Proc. of . ”Drittes Symposium Mikrosystemtechnik”, Regensburg, 1993, pp. 363 - 367
 241. Peter B. SMITH, Pavla KRUZELA, Reka CZEGLEDI, Sevda TSVETANOVA, Dana POP, Beata GROBLEWSKA and Daniela HALASOVA. Effective ways of handling work events in Central and Eastern Europe. IN: Organizational Psychology and Transition Processes in Central and Eastern Europe in Dubrovnik, Croatia, October 1998, Dubrovnik, Croatia, 1998
 242. Petrov V., N. Stancheva, R. Ivanov, D.Stanchev. An Investigation of the Idle Running Losses in Tractor Transmissions. IN: Proceedings of the 3RD International Conference POWER TRANSMISSIONS ’09, Kallithea, Greece, 2009, pp. 611-615, ISBN 978-960-243-662-2.
 243. Popov G., V. Gagov. Analysis of the mechanical state at homogeneous dislocation generation under shock wave loading. IN: Proceedings of DYMAT Conference, Ajaccio, France, 1988, pp. 619-624
 244. Popov, D., P. Mashkov, P. Docheva. Composition of Thin oxide films Deposited by Reactive Magnetron Sputtering of Cd : Sn and Sn : Sb Target. IN: VEIT 93 Varna, Bulgaria, 1993
 245. Prof.TihomirTodorov PhD DenizChakar PhD Student доц Тихомир Тодоров докторант Дениз Чакър. ПРОБЛЕМИ ПРИ ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНО КОМПЛЕКСНО ОКАЧЕСТВЯВАНЕТО НА ОБЕКТИ PROBLEMS DURING HIGHLY PRODUCTIVE COMPLEX QUALITY ASSESSMENT OF OBJECTS. В: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, 2018, гр Русе, 2018, стр. FRI-1.417-1-MEMBT-08, ISBN 1311-3321.
 246. R. Shishkov, I.Dermendjiev, M.Peev, Waldemar Kwasny. Chromium nitride deposited in a vacuum furnace by magnetron sputerring of a ferrochromium alloy. IN: 10th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Cracow - Zakopane, Poland, 2001, pp. 143-146
 247. R.Minev, M.Ilieva, J.Kettle, G.lalev, S.Dimov, I.Dermendjiev, R.Shishkov. FIB Milling and Characterization of CrC Coatings on Tool Steel Substartes. IN: 3rd International Conferences on Multi-Material Micro Manufacture, 4M, Borovetz, Bulgaria, Scotland, UK, White Publishing, 2007, pp. 293-296, ISBN 978-1904445-53-1.
 248. R.Minev, N.Bencheva, Y.Ruseva. Micro/nano technology challenges and training opportunities. IN: Proceedings of the 25th International Conference on European Association for Education in Electrical and Information Engineering, EAEEIE, 6879384, York, UK, 2014, pp. 49-52, ISBN ISBN: 978-1-4799-.
 249. R.Minev, P.Vella, E.Brousseau, S.Dimov, E. Minev, C.Matthews. Methodology for Capability Maturity Assessment of MNT chains. IN: Proceedings of the 7th International Conference on Multi-material Micro Manufacture 4M‘2010, Singapur, 2011, pp. 249-252, ISBN 978-981-08-6555-9.
 250. R.Minev, S.Dimov, E.Minev, J-F Charmeux, S.Su, U. Harryson. Capability Study of the Vacuum Investment Casting for Rapid Prototyping and Micro-manufacturing. IN: Proceedings "Advanced Manufacturing Technologies, v.44, issues 2, University of Ruse, 2005, pp. 138-143, ISBN 1311-3321.
 251. R.Minev, S.Dimov, S.Kolev, G.Lalev, N.Festchiev. Explosive welding of Ni-based amorphous foils for micro-tooling applications. IN: Proceedings of the 4th International Conference on Multi-material Micro Manufacture 4M‘2008, Cardiff, UK, 2008, pp. 203-206, ISBN 978-1904445-76-0.
 252. R.Shishkov, I.Dermendjiev, Miroslav Peev, Waldemar Kwasny. (Cr-Fe)N coatings deposited on X10CrNiTi18-10 steel by magnetron sputtering in a vacuum furnace. IN: 12th International scientific conference AMME’03, Glivice-Zacopane, Poland, 2003
 253. R.Shishkov, M.Jordanov, M.Vnoucek. Influence of the heat treatment on a CrN coating, deposited on a steel. IN: 11th International scientific conference AMME’02, Glivice-Zacopane, Poland, 2002
 254. R.Shishkov, M.Jordanov, Waldemar Kwasny. PVDM-R of Ch12M steel by magnetron deposition of CrN coatings and next heat treatment. IN: 12th International scientific conference AMME’03, Glivice-Zacopane, Poland, 2003
 255. R.Shishkov, M.Jordanov, Waldemar Kwasny. Investigation of CrN coatings, deposited on a stainless steel under high temperatures. IN: 12th International scientific conference AMME’03, Glivice-Zacopane, Poland, 2003
 256. R.Shishkov, M.Peev, I.Dermendzhiev, M.Vnoucek, R.Poskocil. Heat treatment of (Cr,Me)N coatings deposited on a low-alloy steel. IN: 11th Int.scientific conf. AMME’02, Glivice-Zacopane, Poland, 2002
 257. Radek Poskočil, Radek Němec, Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Rusko Shishkov. Změny mechanických vlastností CrN tenkých vrstev vlivem změn parametrů magnetronové deposice. IN: METAL 2002, Hradec nad Moravicí, 2002
 258. Radev R., B. Tomov. Preform Design in Hot Die Forging. IN: Proceedings of 11th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice-Zakopane, Poland, 2002, pp. 455 - 458, ISBN 83-914458-7-9.
 259. Radev R., V. Gagov, D. Gospodinov, E. Yankov. Contemporary methods for fabricating of nanostructured and ultra-fine-grained metals by severe plastic deformation. IN: Proceedings of the 11th Workshop on Nanoscience and Nanotechnology, Varna, Bulgaria, 2009, pp. 206-210
 260. Radev R., V. Gagov, D. Gospodinov, E. Yankov, M. Stanoeva. Flow curves of ultra-fine grained aluminum alloys in regard to forming simulation software. IN: Proceedings of the World Congress on Engineering and Technology CET 2011, vol. 4, Shanghai, China, 2011, pp. 319-322
 261. Radev R., V. Gagov, E. Yankov, D. Gospodinov. Investigations of mechanical properties of ultra-fine grained commercial pure aluminum. IN: Proceedings of the 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2011, Brno, Czech Republic, 2011, ISBN 978-80-87294-29-1.
 262. Radev R., V. Gagov, E. Yankov, D. Gospodinov, M. Stanoeva. Flow Curves of Al 7075 Alloy Processed by Equal Channel Angular Pressing. IN: Proceedings of the 21st International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2012, Brno, Czech Republic, Tanger, 2012, ISBN 978-80-87294-29-1.
 263. Radev, R. Some Aspects of Bulk Forming Simulation by Using Model Materials. IN: Proceedings of 14th International Metallurgical & Materials Conference METAL 2005, Hradec nad Moravicí, Czech Republic, 2005, ISBN 80-86840-13-1.
 264. Radev, R. H. Process planning support for intermediate steps design of axisymmetric hot close-die forging parts. IN: Proceedings of Intelligent Production Machines and Systems - 2nd I*PROMS Virtual International Conference, Cardiff, Elsevier, 2006, pp. 413-418, ISBN 0-08-045157-8.
 265. Radev,R., V. Gagov, D. Gospodinov, E. Yankov. Metal forming simulation of ultrafine-grained commercial pure aluminum. IN: Conference DVD with abstracts of European Congress on Advanced Materials and Processes Euromat 2011, Montpellier, France, 2011
 266. Risova M., L. Slavianova (Slavyanova), D. Stefanova. Developing Multimedia Courseware for the Business English Module at Rousse University. IN: Proceedings of the First International European Studies Conference Europe From East to West, Varna, PIC Publishers, 1996, pp. 229-235, ISBN 954 8258 83 8.
 267. Robert D., V. Terziev, L. Spasovski, L. Pushova. Development of sme’s for reducing unemployment in the republic Macedonia. IN: Conference Bansko, Eleventh International Conference: KNOWLEDGE CAPITAL OF THE FUTURE, KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers Vol.15.1, 2016, pp. 33-39, ISBN 1857-92.
 268. Rusko I.Shishkov, Leszek A.Dobrzanski, Waldemar Kwasny, Galia I.Kirilova,Ivan.D.Dermendjiev. Obtaining of (Ti,Me)/(Ti,Me)CxN1-x coating in a vacuum furnace by magnetron sputtering on a titanium alloy. IN: AMTECH’01, Cofia – Sozopol, 2001
 269. S. Batanov, M. Mihailov, N. Stancheva. Measurement regimes of vehicles according fuel consumption in real work conditions. IN: Proceeding of International Scientific -Technical Conference “ trans MOTAUTO’08”, Sofia, Scientific-Technical Union of Mechanical Engineer, 2008, pp. 23-26
 270. S. D. Weltschev, P. Petrov, I. Kolev, Angelov P. H. Kratschunov, S. Russeva, D. Losanov. CAD - system fur Sondermaschinen. IN: Internat. konf. "INFERT' 86". 11-12 september 1986, TU Dresden. Vortrage der Fachsektion II-Rechnerintegrierte Fertigungstechnik,, Dresden, TU-Drezden, 1986, pp. 317-322
 271. S.Anson, E.Abad, R.Minev, E.Brousseau, P.Vella, S.Azcarate, M.Kautt, S.Dimov. Developing a distributed toolbox for advanced multimaterial micro and nano processing in Europe. IN: Systems Integration 2010 - 4th European Conference and Exhibition on Integration Issues of Miniaturized Systems - MEMS, MOEMS, ICs and Electronic Components, Como, Italy, 2010
 272. S.Bigot, S.Dimov, R.Minev. Function and Length Scale Integration Study in Emerging MST-Based Products. IN: Proceedings of 5th IFIP International Precision Assembly seminar, IPAS 2010, Chamonix, France, Germany, Springer, 2010, pp. 337-342, ISBN 1868-4238.
 273. S.Iliev, N. Ferdinandov, R. Minev. Technology Maturity Studies of Equipment for Pulse Welding in a Protective Gas Environment. IN: Annual Scientifis Conference of University of Ruse and Union of Scientists, Ruse, 2019
 274. Said G., N. Stancheva, Hr. Beloev, D. Stanchev. Spezified Relation for the efficiency Coefficient of the Mechanical Transmission/Уточнена зависимост за определяне на коефициента на полезно действие на механична трансмисия/. В: The 1-st International Conference on Motor Vehicle and Transportation MVTq 15-17 november, Politehnica University of Timisoara, Romania, 2006, стр. 105-108
 275. Samuel Bigot, Minev R, Minev E. How to implement the grid method analyses for capability studies of MNTs. IN: In proceeding of: 9th International Conference on Multi-Material Micro Manufacture, Singapore, Research Publishing, 2014
 276. Sevdalina D., V. Terziev. Social activity of the human factor. IN: Alma Mater University of Sibiu National Cenference with International participation, Sibiu, Romania, 2015
 277. Sevdalina D., V. Terziev. Cost Effectiveness Analyses Models in the Defence System in Bulgaria. IN: ITISE 2014 (International work-conference on Time Series), Granada, Spain, 2014, pp. 483-497, ISBN 978-84-15814-97-9.
 278. Sevdalina D., V. Terziev. Cost Effectiveness Analyses Models in the Defence System in Bulgaria. IN: 12th International Academic Conference, Prague, 2014, pp. 335-352, ISBN 978-80-87927-04-5.
 279. Sevdalina D., V. Terziev. Social and Educational Conditions for Adaptation of Former Military Personnel and Their Family Member. IN: International Scientific Technical Conference, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2014, ISBN 1310-3946.
 280. Sevdalina D., V. Terziev. Theoretical Study on a Pilot Implementation of a Working Model of the Process of Social Adaptation Former Military Personnel and Their Families in Bulgaria. IN: International Scientific Technical Conference, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2014, ISBN 1310-3946.
 281. Shenkova, Tsvetana. The Use of Metacognitive Strategies in English Language Classes. IN: Владеенето на чужд език - условие за успешен бизнес, Варна, Наука и икономика, 2009, pp. 33 - 40, ISBN 978-954-21-0425.
 282. Shenkova, Tsvetana. Researching Learning Strategies. IN: НаучниТрудове на Русенски Университет, том 44, серия 6.2, Русе, 2005, ISBN 1311-3321.
 283. Shishkov R., D. Dochev, Iv. Dermendzhiev, V. Zaharieva, M. Ilieva. Vacuum metalisation equipment combining magnetron sputtering and arc evaporation methods (VME - MS/ARC). IN: Втора НКМУ "Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика'2012", София, Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" - БАН, 2012
 284. Shishkov R., Dermendjiev I.,Kirilova G., Dochev D., Balcheva M. (Ti, Me)C coatings obtained in a vakuum furnace by magnetron sputtering. IN: 9-th International Scientific Conference AMME, 2000, 487-490, Poland, 2000
 285. Shishkov R., G. Kirilova, D. Dochev, M. Balcheva. Obtaining of (Ti, Me)N films by magnetron sputtering in a vacuum furnace. IN: Proc. of 8th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Rydzyna - Pawlowice - Rokosowo, Poland, 1999, pp. 531 - 534
 286. Shishkov R., I.Dermendjiev, G.Kirilova, D.Dochev, M.Balcheva. (Ti, Me)C coatings obtained in a vacuum furnace by magnetron sputtering. IN: 9th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Sopot - Gdansk Poland, 2000, pp. 487 - 490
 287. Shishkov R., Kirilova G., Dochev D., Balcheva M. Obtaining of (Ti, Me)N film by magnetron sputtering in a vakuum furnace. IN: 8-th International Scientific Conference AMME, 99, 531-534, Poland, 1999
 288. Slavianova (Slavyanova), L. Structural Analysis of Recruitment Messages. Teaching Students to Read and Write recruitment Advertisements.. IN: ''The Multimedia in Foreign Language Teaching, Varna, Avangard print Ltd. Rousse, 1998, pp. 125-131, ISBN 954-9548-04-X.
 289. Slavianova L.I. Contrastive Analysis of the Means of Expressing Modality in the Speech Act of Apology in Contemporary Bulgarian and English. IN: Научна конференция на РУ&СУ’12, сб. Научни трудове, том 51, серия 6.3, Езикознание и литературознание, Русе, РУ, 2012, pp. 133-137, ISBN 1311-3321.
 290. Slavianova L.I. Various Means of Expressing Modality in the Speech Stereotypes of Apologies in Contemporary English. IN: Научнa конференция на РУ&СУ’12, сб. Научни трудове, том 51, серия 6.3, Езикознание и литературознание, Русе, РУ, 2012, pp. 138-142, ISBN 1311-3321.
 291. Slavianova(Slavyanova), L.I. Contrastive Anlysis of Compliments in English and Bulgarian. IN: Научна конференция РУ & СУ'11, сб. Научни трудове на РУ&СУ’11, т.50, с. 6.3, Русе, РУ, 2011, pp. 141-145, ISBN 1311-3321.
 292. Slavianova, L. Metonymic Representation of the Concept of Beauty. IN: сб. Научни трудове, том 55, серия 6.3, Езикознание и литературознание, РУ§СУ'16, Русе, 2016, pp. p.34-38, ISBN 1311-3321.
 293. Smrikarov, A., S. Batanov, N. Stancheva. Selection and Substantiation of working principle, composition and organization of computer system for data transmission in real time and in records. IN: Proceeding of International Symposium “ Alternative energies, mechanizing technologies and efficient technical equipment for agriculture“, INMATEH 2008 – III Bucharest, 31 October 2008, Rom, INMA Bucharest, 2008, ISBN 1583-1019.
 294. Solovev, D., S., Kuzora, G., Kyriakopoulos, V., Terziev. Algorithmic approach to the assessment of innovation. IN: Proceeding of the International Science and Technology Conference “FarEastСon 2019”, October 2019, Vladivostok, Russian Federation, Far Eastern Federal University, Smart Innovation, Systems and Techno, Singapore, Springer, 2020, pp. 31-50, ISBN 978-981-15-2244-4.
 295. Sovilj-Nikić, I., Sovilj,B., Legutko, S., Sovilj-Nikić, S.,Samardźić, I., Kolev, I. Influence of wear of cutting elements of convex milling cutters on processed surface topography. IN: 34 th International Conference on Production Engineering, Niš, Serbia, 2011
 296. Stanchev D., H. Stanchev, N. Stancheva, I. Gginkov, GG. Ggaidaggiev. Method for Enggine Adaption to the Vehicles. IN: X International conference CONAT-99, Brazav, 1999
 297. Stanchev D., А. Аsеnоv, N. Stancheva, I. Ginkov. Concerning the Relationship Between the Coefficient of the Differential Interlock and the Tractor Slipage. IN: XIII MVM’04, Kragujevac. Serbia, 2004, pp. 334 - 339
 298. Stanchev D., А. Аsеnоv, N. Stancheva, V. Stоykоvа. Specified Empiric Relation for the Slippage Characteristics. IN: EE&AE’2004, Rousse, 2004, pp. 532-537
 299. Stancheva N., Hr. Beloev, D. Stanchev. Validity of the parameters of metric system for working regime of agricultural mobile machines over fuel consumption/Oбосноваване параметрите в земеделски машини/. В: International Congress Motor Vehicles & Motors, Kragujevac, October 8th-10th, 2008
 300. Stancheva N., V. Petrov. Energy Efficiency of Transport and Agricultural Machines. IN: INMATEH – Agricultural Engineering, Bucharest, INMA-Bucharest, 2011, pp. 71-76, ISBN 2068 – 2239.
 301. Stancheva, N. The challenges at higher education in Bulgaria. IN: Danube Rectors’ Conference, November 25-27, 2010, Ruse, 2010
 302. Stancheva, N. Methods for selection of the sensors characteristics at measuring of the fuel consumption with two sensors. IN: Proceedings of International symposium “ Agriculture and engineering - complying with the Europian requirements INMATEH – 2008 I, Bucharest, 28 – 29 January 2008, Romania, INMA Bucharest, 2008, pp. 172-177, ISBN ISSN 1583-1019.
 303. Stancheva, N., B. Kolev, A. Dobreva. Innovative Methods for the Improvement of Education Quality. IN: Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’ 04, Vol. III, Gabrovo, University Publishing House “V. Aprilov”, Gabrovo, 2004, pp. III-442-III-446, ISBN 954-683-305-3.
 304. Stanislav Bayryamov, Maria Nikolova. Microencapsulation of Rose Oil by Self-Assembly Method. IN: Proceedings of University of Ruse, Ruse, 2019, pp. 33-37
 305. Stanislav Bayryamov, Maria Nikolova. Preparation of Urea-Formaldehyde Microcapsules Filled with Rose Oil by In situ Polymerization Method. Influence of the Surfactant Concentration. IN: Proceedings of University of Ruse, Ruse, 2019, pp. 44-50
 306. Stanislav Bayryamov, Maria Nikolova. Preparation of Urea-Formaldehyde Microcapsules Filled with Rose Oil by In situ Polymerization Method. Influence of the Stirring Rate, Stirring (Homogenization) Time, and Reaction Temperature of the St. IN: Proceedings of University of Ruse, Ruse, 2019, pp. 77-86
 307. Stefanov, S., V., Terziev, V., Banabakova. Levels of security and postmodern society. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 111-119, ISBN 978-605-82433-4-7.
 308. Stefanov, S., V., Terziev, V., Banabakova. Simulation model of logistics system. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 103-110, ISBN 978-605-82433-4-7.
 309. Stefanov, S., V., Terziev, V., Banabakova. The understanding of security in the postmodern society. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 93-102, ISBN 978-605-82433-4-7.
 310. Stefanova, D., T. Shenkova. Theoretical Aspects of Researching Beliefs about Language Learning. IN: Научни трудове на Русенския университет том 49 серия 6.3, Русе, 2010, pp. 146-151
 311. Stoyanov S. Software tools for mechanical structures resonant frequencies determination. IN: Proceedings of 19th International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech'18, "Angel Kanchev" University of Ruse, 2018
 312. Stoyanov S., V. Dobrev, A.Dobreva. Design and Manufacturing of a Device for Experimental Research of the Tractive Capacity of Rubber Caterpillar Drive Systems. IN: International Congress: “Information Technology in Agriculture, Food and Environment – ITAFE’03”, Izmir, Turkey, 2003, pp. 324-329, ISBN 975-483-598-5.
 313. Stoyanov, S. An experimental setup for determination of the resonant frequencies of a mechanical frame structure. IN: Proceedings of Seventh International Scientific Conference Engineering, Technologies and Systems – TECHSYS 2018, Technical University – Sofia, Plovdiv branch, 2018, pp. II-75 - II-79, ISBN 2535-0048.
 314. Stoyanov, S. Vibration isolation experimental setup. Part II: Theoretical investigation. IN: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2014, pp. 33-37
 315. Stoyanov, S. Theoretical investigation of the traction capability of a belt transmission as a function of the hardness of the work surfaces. IN: Proceedings of IV International Congress “Mechanical Engineering Technologies`04”, Varna, Bulgaria, 23 – 25 September, 2004, pp. 34 – 36
 316. Stoyanov, S. Explicit dynamics of gear pair using finite element model. IN: Научни трудове на Русенския университет - 2015, том 54, серия 2, Русе, 2015, pp. 67-71, ISBN 1311-3321.
 317. Stoyanov, S., A. Dobreva. Development, Design and Optimization of Planetary Gear Trains for Vehicles – Computer Aided Frequency Analysis of Planetary Gears. IN: Сборник Научни доклади на РУ и ТУ - Габрово, Русе, Печ. база: Авангард принт ЕООД, 2011, pp. 586 – 589, ISBN 978-954-337-163-1.
 318. Stoyanov, S., A. Dobreva. Development, Design and Optimization of Planetary Gear Trains for Vehicles – Computer Aided Frequency Analysis of Planetary Gears. IN: VDI – Berichte 2108.2, International Conference on Gears in Munchen, Munich, Germany, VDI Verlag GmbH – Duesseldorf, VDI-Society for Product and Process Design, 2010, pp. 1423 – 1426, ISBN 978-3-18-092108-2.
 319. Stoyanov, S., A. Dobreva. A Software System for Researching of the Traction Capability of Belt Transmissions with Flexible Bandage. IN: Proceedings of the International Conference on “Computer Systems and Technologies (e-learning)” ComSysTech’2004”, 17-18 June 2004, Ruse, Bulgaria, Pr. in Avangard Print Ltd, 2004, pp. II.15-1 – II.15-5, ISBN 954–9641-38-4.
 320. Stoyanov, S., A. Dobreva. Analysis of the Traction Capability of Truck System Researched as Belt Transmission. IN: Proceedings of International Conference of “trans & MOTAUTO’04”,14 - 17 October 2004, Plovdiv, Ed. Scientific – Technical Union of Mechanical Engineering of Bulgaria, 2004, pp. 34 – 37, ISBN 954-9322-07-6.
 321. Stoyanov, S., A. Dobreva. Theoretical Investigation of Traction Characteristic of Belt Transmissions. IN: Proceedings of International conference “Power Transmissions’03”, Vol. 1, Varna, Bulgaria,, Ed. Scientific – Technical Union of Mechanical Engineering of Bulgaria, 2003, pp. 104-107, ISBN 954-90272-9-5.
 322. Stoyanov, S., A. Dobreva. MACROMEDIA SYSTEM FOR DESIGN EDUCATION. IN: Zbornik radova sa naucnо-strucnog skupa “Iztrazivanje i razvoj masinskih elemenata i sistema”, JAHORINA – IRMES‘2002, 2/2, Jahorina, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, Stampa: FOPIS, 2002, pp. 853-857
 323. Stoyanov, S., A. Dobreva, V Dobrev. Upgrading of a Theoretical Model of a Belt Track System. IN: Proceedings of XIII International Scientific – Technical Conference “trans & MOTAUTO’06”, Vol. 2, Varna, Bulgaria, Ed. by Scientific – Technical Union of Mechanical Engineering of Bulgaria, 2006, pp. 11-13, ISBN 10: 954-9322-17-3.
 324. Stoyanov, S., A. Dobreva, V. Dobrev. Design System for Gear Trains in the Environment of Solidworks. IN: Proceedings of the 2nd International Conference “Power Transmissions 2006’ - Novi Sad, Novi Sad, Serbia and Montenegro, Publisher: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 2006, pp. 91-94, ISBN 86-85211-78-6.
 325. Stoyanov, S., A. Dobreva, V. Dobrev. Tribological Research of Traction Capability of Belt Track Systems. IN: 11th International Symposium “Materials 2006”, Pamukkale University, Denizli, Turkey, 2006, pp. 567 – 569
 326. Stoyanov, S., Iv. Ivanov. Modelling and investigation of inertial tamping machine. IN: Proceedings of University of Ruse - 2018, University of Ruse, Ruse, 2018, ISBN 2603-4123.
 327. Stoyanov, S., K. Popov, A. Dobreva. Intuitive User-friendly Interface of Test System in Machine Elements. IN: Proceedings of Twenty-fifth International Conference “Information and Communication Technologies and Programming 2000”: Human-Computer Intergaces for All, Sofia, Bulgaria, FOI-COMMERCE, 2000, pp. 91-95, ISBN 954-8986-06-X.
 328. Stoyanov, S., V. Dobrev, A. Dobreva. Finite Еlement Contact Modelling of Planetary Gear Trains. IN: CAR 2017, The International Congress of Automotive and Transport Engineering, Pitesti, University centre, 2017
 329. Stoyanov, S., V. Dobrev, A. Dobreva. Experimental Examination of the Mathematical Model of the Tractive Characteristics of Belt Transmissions. IN: Proceedings of International conference “Power Transmissions’03”, Vol. 3, Varna, Bulgaria, Ed. Scientific – Technical Union of Mechanical Engineering of Bulgaria, 2003, pp. 49-52, ISBN 954-90272-9-5.
 330. Stoyanov, Sv. Vibration isolation experimental setup. Part I: Experimental setup description. IN: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2014, pp. 28-32
 331. Suchkov A., V. Kostadinov, М.Karshakov, V. Grigorov. Conditions for `Applying of Instruments for the Finishing Processing of Holes Through Surface Plastic Deformation. IN: MECHANIKA, Technologija, Kaunas, 2007, pp. 158-162
 332. T. Delikostov, D. Stanchev, E. Marinov, N. Stancheva. Concerning Balance of the Fuel Consuption of the Car. IN: Proceedings of International Congress Motor Vehicles & Motors, Kragujevac, Serbia, Faculty of Mechanical Engineering, Kragujevac, 2006, pp. 47-52, ISBN 86-80581-94-.
 333. T. Delikostov, N. Stancheva, P.Petrov. Substantiation and research of the flow-meter characteristics for fuel consumption. IN: Proceeding of International Scientific- Technical Conference “ trans & MOTAUTO’08”, Sofia, Scientific – Technical Union of Mechanical Enginee, 2008, pp. 49-51
 334. Terziev V. Social policy as theory and practice in Bulgaria. IN: Topical issues of contemporary science: Collection of scientific articles. - C.E.I.M., Valencia, Venezuela, 2017, pp. 13-18, ISBN 978-0-9942661-1-8.
 335. Terziev V. Social entrepreneurship as an opportunity to model an active social program. IN: Topical issues of contemporary science: Collection of scientific articles. - C.E.I.M, Valencia, Venezuela, 2017, pp. 6-12, ISBN 978-0-9942661-1-8.
 336. Terziev V. The Needs of Continuing Vocational Training of Social Work Specialists Providing Social Services. IN: 3rd Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference New Approaches in Social and Humanistic Sciences, Chisinau, Republic of Moldova, 2017, pp. 256, ISBN 978-973-166-461-3.
 337. Terziev V. Social Entrepreneurship as an Opportunity to Model an Active Social Program. IN: 3rd Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference New Approaches in Social and Humanistic Sciences, Chisinau, Republic of Moldova, 2017, pp. 255, ISBN 978-973-166-461-3.
 338. Terziev V. Social Policy as Theory and Practice in Bulgaria. IN: 3rd Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference New Approaches in Social and Humanistic Sciences, Chisinau, Republic of Moldova, 2017, pp. 254, ISBN 978-973-166-461-3.
 339. Terziev V. Entry Opportunities in the Bulgarian Military – Educational System and Ensuring of Civil Rights. IN: rd Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference New Approaches in Social and Humanistic Sciences, Chisinau, Republic of Moldova, 2017, pp. 252, ISBN 978-973-166-461-3.
 340. Terziev V. Social Entepreneurship. Social Values and Social Imapct. IN: 12th Intenational Conference on Researches in Science, Management and Engineering, 2017
 341. Terziev V. Social entrepreneurship development in Bulgaria. IN: 3rd international conference on advanced research in business and social sciences Volum 1, Aseania Resort & Spa Langkawi, Malaysia, 2017, pp. 412-446, ISBN 978-967-13620-2-0.
 342. Terziev V. Research of the communication and organization management competences of the cadets during their military professional training. IN: 3rd international conference on advanced research in business and social sciences Volum 1, Aseania Resort & Spa Langkawi, Malaysia, 2017, pp. 447-451, ISBN 978-967-13620-2-0.
 343. Terziev V. Opportunities of application of continuous training as internal traning in modern organinizations. IN: 3rd international conference on advanced research in business and social sciences Volum 1, Aseania Resort & Spa Langkawi, Malaysia, 2017, pp. 228-235, ISBN 978-967-13620-2-0.
 344. Terziev V. Factors affecting the process of social adaptation. IN: 3rd International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences, Aseania Resort & Spa Langkawi, Malaysia, 2017, pp. 452-458, ISBN 978-967-13620-2-0.
 345. Terziev V. National security of the republic of Bulgaria. IN: Proceedings of Academics World 57th International Conference, Paris, France, 2017, pp. 17-23, ISBN 978-93-86083-34-0.
 346. Terziev V. A New View on Social Adaptation of the Military, Discharged From Military Service in Bulgaria. IN: 4th International conference on education and social sciences, IstanbuL, Turkey, 2017, pp. 786-796, ISBN 978-605-64453-9-2.
 347. Terziev V. Examining social enterprise business advisors job profiles and qualifications. IN: 5th International Conference on Applied Business and Economic Research, Australian Research Council, 2017
 348. Terziev V. Process of deinstitutionalization of children at risk in Bulgaria.- Fifth Annual International Research-to-Practice. IN: Conference „Early Childhood Care and Education” (ECCE 2016), Moscow, Russia, Lomonosov Moscow State University, 2016
 349. Terziev V. Human resource management systems in security and defense: social policies for social activities. IN: XXXII Международная научно-практическая конференция, Евразийский союз ученых (ЕСУ), Ежемесячный научный журнал № 12 (33) Часть 1, Москва, 2016, pp. 84-90, ISBN 2411-6467.
 350. Terziev V. Encouragement of organic production for sustainable rural development.. IN: Encouragement of organic production for sustainable rural development., „East West“ Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Viena, Austria, 2016, pp. 79-85, ISBN 978-3-903115-63-7.
 351. Terziev V. Социалното предприемачество в България и Европа. В: International Scientific conference, Международна научна конференция по социално предприемачество-Аграрен университет Пловдив, 2016, стр. 11-18, ISBN 978-954-517-250-2.
 352. Terziev V. Discussing organic production in the context of sustainable development. IN: Conference Bansko, Eleventh International Conference: KNOWLEDGE CAPITAL OF THE FUTURE, KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers Vol.15.1, 2016, pp. 41-46, ISBN 1857-92.
 353. Terziev V. Development of labour market in Bulgaria and impact of policies on employment and unemployment. IN: Стопанска академия „Д. А. Ценов, Свищов, сп. „Икономика 21“ , брой 2, 2016, pp. 23-64, ISBN 1314-3123.
 354. Terziev V. Social policies on labor market as theory and practice in Bulgaria. IN: Международна научна конференция „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания“, посветена на 80-годишнината от основаването на Стопанска академия, Д. А. Ценов“ – Свищов, 2016, pp. 47-63, ISBN 978-954-23-1185-0.
 355. Terziev V. Assessment of active social policies` impacts on labor market in a period of transformation Bulgarian society. IN: 15th International Academic Conference, Rome, Italy, 2015
 356. Terziev V. Impact of active social policies on the labour market in Bulgaria. IN: 16th EBES Conference, Istanbul, Turkey, 2015
 357. Terziev V. Criteria and Indicators for Social Efficiency. IN: Конференция „Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практика”, Novosibirsk, Russia, 2015, pp. 46-70, ISBN 978-5-00068-303-3.
 358. Terziev V. Social programming in the system of sociological categories concerning market economy and labor market development in transition economy. IN: Конференция „Культура. Духовность. Общество”, Novosibirsk, Russia, 2015, pp. 100-123, ISBN 978-5-00068-278-4.
 359. Terziev V. Methodological approach to research and evaluate main states and transitions on labor market. IN: Конференция „Проблемы современной экономики”, Novosibirsk, Russia, 2015, pp. 22-48, ISBN 978-5-00068-280-7.
 360. Terziev V. Social policy and labor market development in bulgarian transition period. IN: Конференция „Приоритетные научные направления: от теории к практике”, Novosibirsk, Russia, 2015, pp. 139-154, ISBN 978-5-00068-282-.
 361. Terziev V. Theoretical basis of development of labor market and social policy in the Republic of Bulgaria. IN: Конференция „Наука и современность- 2015”, Novosibirsk, Russia, 2015, pp. 233-251, ISBN 978-5-00068-277-7.
 362. Terziev V. Flows of labor force and types of labor markets in transition economy. IN: Конференция „Социально-экономические науки и гуманитарные исследования”, Novosibirsk, Russia, 2015
 363. Terziev V. An active model of a social program and Its strategic advantage,. IN: Конференция „Система ценностей современного общества”, Novosibirsk, Russia, 2015, pp. 113-131, ISBN 978-5-00068-286-9.
 364. Terziev V. Тhe dependence social adaptation- socialization. IN: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа, Россия, 2015, pp. 8-12, ISBN 978-5-906790-78-1.
 365. Terziev V. Social adaptation of military servicemen, discharged from military service, in dynamic social environment. IN: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа, Россия, 2015, pp. 12-16, ISBN 978-5-906790-78-1.
 366. Terziev V. Conceptual framework of social adaptation. IN: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа, Россия, 2015, pp. 16-24, ISBN 978-5-906790-78-1.
 367. Terziev V. Model for social-psychological assistance forservicemen, discharged from military service. IN: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа, Россия, 2015, pp. 24-31, ISBN 978-5-906790-78-1.
 368. Terziev V. Competence model for social adaptation ofservicemen, discharged from military service. IN: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа, Россия, 2015, pp. 31-39, ISBN 978-5-906790-78-1.
 369. Terziev V. Social adaptation as an element of social policy. IN: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа, Россия, 2015, pp. 40-44, ISBN 978-5-906790-78-1.
 370. Terziev V. Analysis of the bulgarian experience in the development of the social adaptation of servicemen, discharged from military service. IN: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа, Россия, 2015, pp. 45-53, ISBN 978-5-906790-78-1.
 371. Terziev V. Complex model of social adaptation of servicemen, discharged from military service. IN: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа, Россия, 2015, pp. 53-61, ISBN 978-5-906790-78-1.
 372. Terziev V. Possible aspects of occupational and psychological adaptation of the military, discharged from military service and their families to a new activity life cycle. IN: Международная научно-практическая конференция „Наука XXI века: теория, практика, перспективьi”, Уфа, Россия, 2014, pp. 176-183, ISBN 978-5-906763-30-3.
 373. Terziev V. Realities of implementing the social adaptation procees of military personnel, discharged form service in Bulgaria. IN: Международная научно-практическая конференция „Наука XXI века: теория, практика, перспективьi”, Уфа, Россия, 2014, pp. 183-191, ISBN 978-5-906763-30-3.
 374. Terziev V. Bulgarian experience in the development of social adaptation of military personnel, discharged from military service and their families. IN: Международная научно-практическая конференция „Наука XXI века: теория, практика, перспективьi”, Уфа, Россия, 2014, pp. 192-204, ISBN 978-5-906763-30-3.
 375. Terziev V. Opportunities for increasing the efficiency of social adaptation of servicemen released from military service. IN: Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, Национален военен университет, 2014, pp. 978-954-753-200-7
 376. Terziev V. Impact of policies on the labor market for employment. IN: Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 2014, ISBN 978-954-753-200-7.
 377. Terziev V. Realities of Implementing the social Adaptation Process of Military Personnel, Discharged from Service in Bulgaria. IN: Международной научно-практической конференции 2014, „Наука и Современность”, Уфа, Россия, 2014, pp. 201-210, ISBN 978-5-906763-48-8.
 378. Terziev V. Bulgarian Experience in the Development of Social Adaptation of Military Personnel, Discharged from Military Service and their Families. IN: Международной научно-практической конференции 2014, „Наука и Современность”, Уфа, Россия, 2014, pp. 210-222, ISBN 978-5-906763-48-8.
 379. Terziev V. Opportunities for increasing the efficiency of social adaptation of servicepersons discharged from military service. IN: Сборник статей Международной научно-практической конференции „Актуальные проблемы современной науки“, Аэтерна“ (Уфа), 2014, pp. 227-243, ISBN 978-5-906769-47-3.
 380. Terziev V. Impact of the labor market policies for ensuring employment. IN: Сборник статей. -Международной научно-практической конференции „Актуальные проблемы современной науки, Аэтерна“ (Уфа), 2014, pp. 220-227., ISBN 978-5-906769-47-3.
 381. Terziev V. Social Technology as a Method for Management of the Social Processes. IN: VI Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании, Belovo, Russia, 2013, pp. 116-121, ISBN 978-954-524-914-3.
 382. Terziev V. The active model of a social programme and its strategic advantage. IN: The 1st AARESOC International Conference On Business and Management, Izmir, Turkey, 2013, ISBN 978-0-692-01982-5.
 383. Terziev V. The Active Model of a Social Programme and its Strategic Advantage,12th International Scientific Conference: Management Horizons in Changing Economic Environment& Visions and Challenges. IN: International Conference, Kaunas, Lithuania, 2013, pp. 917-932, ISBN 2029-8072.
 384. Terziev V. Social Technology as a Method for Management of the Social Processes”. IN: Trends in economics and management for the 21st century, International Conference, Brno, Czech Republic, 2012, pp. 79-80, ISBN 978-80-214-4581-9.
 385. Terziev V. „The active model of a social programme and its strategic advantage”. IN: Trends in economics and management for the 21st century, International Conference, Brno, Czech Republic, 2012, pp. 77-78, ISBN 978-80-214-4581-9.
 386. Terziev V. National program „From social assistance to employment” as a concrete expression of an effective social programming for solving social problems of heavy trantion in Bulgaria. IN: Вьiсокие технологии, исследования, промьiшленность, Сборник трудов девятой международной научно-практической конференции „Исследование, разработка и применение вьсоких технологий в промьшленности, Санкт-Петербург, Россия, 2010, pp. 19-25, ISBN 978-5-7422-2557-7.
 387. Terziev V. Intercompany Training as a Technology for Company Management Staff Development.. IN: Proceedings of the International Conference on Manufacturing Systems ICMaS, Bucharest, Romania, 2009, pp. 389-392, ISBN 1842-3183.
 388. Terziev V. Continouous vocational training in Bulgaria and the role of the Bulgarian Employment Agency. IN: Conference Life-long career development- adapting skills and career to a continuosly changing labour market, Beijing, China, 2002
 389. Terziev V. Stoyanov E. Georgiev M. Prerequisites for the development of the balanced scorecard model. IN: Topical issues of contemporary science: Collection of scientific articles. - C.E.I.M.,, Valencia, Venezuela, 2017, pp. 55-61, ISBN 978-0-9942661-1-8.
 390. Terziev V., M., Georgiev. Предпоставки за разработване и внедряване на балансирана карта за оценка във военнообразователната система. В: Международна научна конференция „УНИТЕХ’17” – Габрово, Технически университет – Габрово, 2017, стр. 43-47
 391. Terziev V., M., Georgiev. Балансирана карта за оценка в работата на националната система за отбрана и сигурност. В: Международна научна конференция „УНИТЕХ’17” – Габрово, Технически университет – Габрово, 2017, стр. 48-51
 392. Terziev V., A. Delibasheva, J. Mladenov. Providing Employment to Unprivileged People. Adaptability and Mobilty on the Workforce in Bulgaria, Conference „Human Development in the EU Accession Countres”. IN: International Conference, Riga, Latvia, 2003
 393. Terziev V., A. Delibasheva, Y. Mladenov. Providing Employment to Unprivileged People. Adaptability and Mobility of the Workforce in Bulgaria. IN: сборник с доклади, Riga, Latvia, Human Development in the EU Accession Countries, 2003
 394. Terziev V., A. Ekaterina. Social enterprises – a sustainable business model. IN: IOSRD (International Organization of Scientific Research and Development), 14th International Conference on Developments in science, Management and Engineering,, 2017
 395. Terziev V., A. Ekaterina. Social entrepreneurship in Еurope. IN: Social entrepreneurship in Еurope, Национален Военен Университет „Васил Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС, Национален Военен Университет „Васил Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС, 2016, pp. 401-408, ISBN 2367-7902.
 396. Terziev V., D. Manolov. Analysis of NATO logistics handbook. IN: Scientific journal „Economics and finance“,Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg,Deutshland, Trends in der Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenschaf, 2016, pp. 9-13, ISBN 978-617-7214-44-0.
 397. Terziev V., D. Manolov. Създаване на добра организационна среда за научноизследователска дейност. В: Актуальные проблемы глобализации, Салоники, Греция, Scientific journal «ECONOMICS AND FINANCE», Actual problems of globalization - Collection of scienti, 2016, стр. 15-20, ISBN 978-617-7214-34-1.
 398. Terziev V., D. Manolov. Систематизация на първична информация в статистически редове в планирането на снабдяването с вещево имущество в Българската армия. В: Tenth International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, Agia Triada, Republic of Greece. Knowledge International Journal Scientific papers Vol. 14.2, 2016, стр. 570-575, ISBN 1857-92.
 399. Terziev V., D. Manolov. Методика за планиране на снабдяването с вещево имущество в ресурсно ограничена среда. В: Tenth International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, Agia Triada, Republic of Greece. Knowledge International Journal Scientific papers Vol. 14.1, 2016, стр. 307-318, ISBN 1857-92.
 400. Terziev V., D. Manolov. Particular features of carrying out a procurement procedure at the Ministry of Defense. IN: XIII Международная научно-практическая конференция „Социально-экономические науки и гуманитарные исследования“, Новосибирск,, 2016, pp. 96-106, ISBN 978-5-00068-616-4.
 401. Terziev V., D. Manolov. Изграждане на капацитет в публичните служби за заетост. В: Problems of development modern science: Theory and practice – Collection of scienfic articles, Scientific journal «Economics and Finance, 2016, стр. 15-29, ISBN 978-617-7214-33-4.
 402. Terziev V., D. Radev, Е. Arabska, R. Dimitrovski. Deinstitutionalisation of children as part of the development of social services in Bulgaria. IN: Twelfth international scientific conference vol 16.1 knowledge without borders, Vrnjacka Banja, Serbia, 2017, pp. 19-28, ISBN 1857-923x.
 403. Terziev V., E. Arabska. Social entrepreneurship development in Bulgaria. IN: XIV International Scientific Conference MANAGEMENT AND ENGINEERING, Sozopol, Bulgaria, 2017, pp. 495-503, ISBN 1314-6327.
 404. Terziev V., E. Arabska. Analysis of the process of social entrepreneurship in Bulgaria. IN: XIV International Scientific Conference MANAGEMENT AND ENGINEERING ‘17, Sozopol, Bulgaria, 2017, pp. 487-494, ISBN 1314-6327.
 405. Terziev V., E. Arabska. Deinstitutionalisation of children as part of the development of social services in Bulgaria. IN: Материальи конференциi: Сборник тезисов, Москва, 2017, pp. 360, ISBN 2308-6408.
 406. Terziev V., E. Arabska. Improvement of National Strategic Framework in Organic Production and Management in the Republic of Bulgaria. IN: Intcess 4th International conference on education and social sciences, IstanbuL, Turkey, 2017, pp. 775-785, ISBN 978-605-64453-9-2.
 407. Terziev V., E. Arabska. Потребности и предизвикателства пред социалните предприемачи. В: International Scientific conference, Международна научна конференция по социално предприемачество-Аграрен университет Пловдив, 2016, стр. 51-60, ISBN 978-954-517-250-2.
 408. Terziev V., E. Arabska. Social Policy Development and Implementation: Municipal level perspectives. IN: Human and Social Sciences at the Common Conference, HASSACC 2016, 2016, pp. 19-24, ISBN 978-80-554-1270-2.
 409. Terziev V., E. Arabska. Potentials of organic production in sustainable development. IN: Tenth International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, Agia Triada, Republic of Greece. Knowledge International Journal Scientific papers Vol. 14.1,, 2016, pp. 205-211, ISBN 1857-92.
 410. Terziev V., E. Arabska. Management of organic production for sustainable development through smart specialization. IN: 55th Annual Science Conference of Ruse University, Smart Specialization - Innovative Strategy for Regional Economic Transformation, 2016, pp. 180, ISBN 1311-3321.
 411. Terziev V., E. Arabska. Social enterprises and social entrepreuners. IN: Международна научна конференция. Изложение на съвременни отбранителни продукти, Международна научна конференция. Изложение на съвременни отбранителни продукти, 2016, pp. 409-416, ISBN 2367-7902.
 412. Terziev V., E. Arabska. Impact of social enterprises. IN: Международна научна конференция. Изложение на съвременни отбранителни продукти, Национален Военен Университет „Васил Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС, 2016, pp. 391-400, ISBN 2367-7902.
 413. Terziev V., E. Arabska. Key competences in organic production management. IN: Международная научно-практическая конференция „Перспективы развития науки и образования“, Научный журнал „Экономика и Финансы“ Пловдив, 2016, pp. 150-158, ISBN 978-617-7214-28-0.
 414. Terziev V., E. Arabska. Encouragement of lifelong for capacity building and development of mountain regions. IN: „Прорьiвньiе экономические реформьi в условиях риска и неопределенности“, Уфа, Россия, 2015, pp. 14-26, ISBN 978-5-906790-05-7.
 415. Terziev V., E. Arabska. Contemporary challenges of building competences through lifelong learning in mountain regions. IN: XXXIX Международной научно-практической конференции, „Система ценностей современного общества“, Novosibirsk, Russia, 2015, pp. 185-199, ISBN 978-5-00068-257-9.
 416. Terziev V., E. Arabska. Opportunities of establishment of destination management and marketing organizations in Bulgaria. IN: nternational conference Enterprise and the Competitive Environment, Brno, Czech Republic, University in Brno, 2015, pp. 908-917, ISBN 978-80-7509-342-4.
 417. Terziev V., E. Arabska. Assessment of active social policies’ impacts on labor market in the Republic of Bulgaria. IN: International Business Economics Social Sciences Research Association (IBESRA) Dubai Conference, UAE, Dubai, UAE, 2015, ISBN 1314-1953.
 418. Terziev V., E. Arabska. Current trends and management challehges in living labs’ development. IN: 5th International Scientific Conference creating shared value in knowledge based society: expertise, innovation and continuity, Riga, Latvia, 2015, pp. 99-109, ISBN 2256-0173.
 419. Terziev V., E. Arabska. Assessment of active social policies’ impacts on labor market in the Republic of Bulgaria. IN: International Business Economics Social Sciences Research Association (IBESRA), Albania Conference, Tirana, Albania, 2015, ISBN 1314-1953.
 420. Terziev V., E. Arabska. Organic production business model basics in terms of corporate social responsibility. IN: 20st International Conference „Economics and Management 2015 (ICEM-2015)” hosted by the School of Economics and Business, Kaunas, Lithuania, Kaunas University of Technology, 2015
 421. Terziev V., E. Arabska. Opportunities for improvement of national strategic framework in organic production and management in the Republic of Bulgaria. IN: 16th EBES Conference, Istanbul, Turkey, 2015
 422. Terziev V., E. Arabska. Improvement ofnational strategic framework in organic production and management in the Republic of Bulgaria. IN: 5th International Conference of Economic Sciences, Kaposvar, Hungary, 2015, ISBN 978-963-9821-86-6.
 423. Terziev V., E. Arabska. Challenges to organic production development in the Republic of Bulgaria. IN: 5th International Conference of Economic Sciences, Kaposvar, Hungary, 2015, pp. 411-423, ISBN 978-963-9821-86-6.
 424. Terziev V., E. Arabska. Opportunities of community-supported agriculture concept for organic farming development in Bulgaria. IN: 15th International Academic Conference, Rome, Italy, 2015
 425. Terziev V., E. Arabska. Enhancing competitiveness and sustainability of agri-food sector through market-oriented technology development in agricultural Knowledge and Innovation System in Bulgaria. IN: III International scientific and technical congress„Agricultural machinery, Varna, Bulgaria, 2015
 426. Terziev V., E. Arabska. Enhancing competitiveness and sustainability of agry-food sector trought market-oriented technologydevelopment in agricultural knowledge and innovation system in Bulgaria. IN: III International scientific congress Agricultural machinery, Varna, Bulgaria, 2015, ISBN 1310-3946.
 427. Terziev V., E. Arabska. Prevention and support to children and adults- victims of traffic, violence, dependencies and other risks of social marginalization. IN: Университетска научна конференция, Велико Търново, Национален военен университет, 2015
 428. Terziev V., E. Arabska. Lifelong learning: the new educational paradigm for sustainable development. IN: Университетска научна конференция, Велико Търново, Национален военен университет, 2015
 429. Terziev V., E. Arabska. Opportunities of Quality and Efficiency Improvement in Public Employment Services: Application of a new process model in Bulgarian labour offices. IN: 3rd HASSACC 2015 - Virtual ConferenceHuman and Social Sciences at the Common Conference, Zilina, Slavak Republic, Universiyu of Zilina, 2015, ISBN 978-80-554-1124-8.
 430. Terziev V., E. Arabska. Analyses of Labor Market Development in Bulgaria: Role of active policies for social and economic development. IN: 3rd HASSACC 2015 - Virtual ConferenceHuman and Social Sciences at the Common Conference, Zilina, Slavak Republic, Universiyu of Zilina, 2015, ISBN 978-80-554-1124-8.
 431. Terziev V., E. Arabska. Connecting jobseekers and employers and more: the contributions of PES to EU social and economic development. IN: 19th International Academic Conference, Florence, Italy, 2015, ISBN 978-80-87927-15-1.
 432. Terziev V., E. Arabska. Bulgarian Experience in Labor Market Development. IN: 18th International Academic Conference, London, UK, 2015, pp. 710-733, ISBN 978-80-87927-11-3.
 433. Terziev V., E. Arabska. Inovations in Organic Agriculture for Assuring Food Quality and Safety and Healthy Living Environment. IN: „Роль Экономических наук в развитии общества”, Международной научно-практической конференции, Уфа, Россия, 2014, pp. 3-10, ISBN 978-5-906769-28-2.
 434. Terziev V., E. Arabska. Modern challenges and solutions to building competences in organic managemen. IN: 6th International Scientific Practical Conference business competences, *, 2014
 435. Terziev V., E. Arabska. Collection and Organization of Information for Databases and Information Regisries in Organic Production. IN: Международная научная конференция „Электронное правительство в регионах: проблемьi и перспективьi”, Белово, Россия, 2014, pp. 24-28, ISBN 978-619-208-011-2.
 436. Terziev V., E. Arabska. E-Governance Challenges in the Republic of Bulgaria. IN: Международная научная конференция „Электронное правительство в регионах: проблемьi и перспективьi”, Белово, Россия, 2014, pp. 28-31, ISBN 978-619-208-011-2.
 437. Terziev V., E. Arabska. Organic sector increase and impacts on sustainable development- a myth or a reality?. IN: Современные аспекты глобализации экономическихпроцессов. Сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа, Россия, 2014, pp. 218-223, ISBN 978-5-906769-73-2.
 438. Terziev V., E. Arabska. Open innovation for sustainable, smart and inclusive growth: user-driven development of products and services in living labs. IN: Современные аспекты глобализации экономическихпроцессов. Сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа, Россия, 2014, pp. 3-13, ISBN 978-5-906769-82-4.
 439. Terziev V., E. Arabska. Challenges to food safety in the Republic of Bulgaria: recognition of threats in agri-food sector and provision of relevant legislation. IN: Международной научно-практической конференции,„Теоретические и практические аспекты правовых отношений“, Уфа, Россия, 2014, pp. 3-15, ISBN 978-5-906769-81-7.
 440. Terziev V., E. Arabska, P. Gramatikoff. Public employment services as employers: competence-based training of staff and career development. IN: 6th International conference on Economics, Management and Engineering Sciences, Brussels, 2016
 441. Terziev V., E. Arabska, R. Dimitrovski, L. Pushova. Conceptual and normative bases for development of social entrepreneurship in Bulgaria. IN: Conference Bansko, Eleventh International Conference: KNOWLEDGE CAPITAL OF THE FUTURE, KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers Vol. 15.2,, 2016, pp. 527-536, ISBN 1857-92.
 442. Terziev V., E. Arabska, R. Dimitrovski, L. Pushova. Challenges to social entrepreneurship development in Bulgaria. IN: Conference Bansko, Eleventh International Conference: KNOWLEDGE CAPITAL OF THE FUTURE, KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers Vol. 15.2,, 2016, pp. 517-525, ISBN 1857-92.
 443. Terziev V., E. Arabska, V. Radovic. Risk Comunications in Enviromental Crises Advent on the Balkans. IN: 15th EBES Conference, Lisbon, Portugal, 2015
 444. Terziev V., E. Arabska, V. Radovic. Risk management in organic farming. IN: 15th International Academic Conference, Rome, Italy, 2015, pp. 1088-1097, ISBN 978-80-87927-08-3.
 445. Terziev V., E. Arabska, Z. Grigorova. Management of agriculture and tourism in mountain region for sustainable development. IN: „Прорьiвньiе экономические реформьi в условиях риска и неопределенности“, Уфа, Россия, 2015, pp. 3-14, ISBN 978-5-906790-05-7.
 446. Terziev V., E. Arabska, Z. Grigorova. Sustainable practices in agriculture and tourism activities in mountain regions. IN: XLII Международной научно-практической конференции, “Актуальньie вопросьi ϶кономических наук“, Novosibirsk, Russia, 2015, pp. 132-142, ISBN 978-5-00068-256-2.
 447. Terziev V., E. Arabska, Z. Grigorova. Sustainable practices in agriculture and tourism activities in mountain regions. IN: International Conference „Sustainable mountain regions: make them work”.14-16 May 2015, Rila Mountain Resort of Borovets, Bulgaria., 2015, pp. 19-24, ISBN ISBN 978-954-411-.
 448. Terziev V., E. Petrova. The authotity as a category of the process of management. IN: Development strategy of science and education, Belgique, 2017, pp. 265-268, ISBN 978-0-9942661-4-9.
 449. Terziev V., E. Stoyanov. ”Alternativen zur Entwicklung der Verwaltung im Prozess der sozialen Programmierung”. IN: The Ninth International Conference on Economic Sciences, Vienna, Austria, 2015, ISBN 13 978-3-903063-7.
 450. Terziev V., E. Stoyanov. ”Modelleklektizismus bei den Sistemen fur Verwaltungskontrolle und seine Rolle in der sozialen Entwicklung”. IN: The Ninth International Conference on Economic Sciences, Vienna, Austria, 2015, ISBN 13 978-3-903063-7.
 451. Terziev V., E. Stoyanov. “Probleme in der wissenschaftlichen Entwicklung der verlangsamten sozialen Programmierung in Bulgarien”. IN: The Ninth International Conference on Economic Sciences, Vienna, Austria, 2015, ISBN 13 978-3-903063-7.
 452. Terziev V., E. Stoyanov, E. Arabska. Monitoring of active social policies on labor market: the case of Bulgaria. IN: Business Economics, Palgrave Macmillan Ltd. N 4(51), 2016, pp. 457-483, ISBN 0007 - 666X.
 453. Terziev V., K. Enimanev, S. Enimaneva. Theoretic and methodological aspects of making a model for management of buildings condition. IN: Twelfth international cientific conference vol. 16.2, Knowledge without borders, Vrnjacka Banja, Serbia, 2017, pp. 653-676, ISBN 1857-923x.
 454. Terziev V., K. Enimanev, S. Enimaneva. Testing the system of theoretic models. IN: Twelfth international scientific conference vol 16.2 Knowledge without borders, Vrnjacka Banja, Serbia, 2017, pp. 625-651, ISBN 1857-923x.
 455. Terziev V., K. Enimanev, S. Enimaneva. Factors and a system of models for measuring their impact on the economic efficiency of investment in improving buildings condition. IN: Twelfth international scientific conference vol 16.2 Knowledge without borders,, Vrnjacka Banja, Serbia, 2017, pp. 601-620, ISBN 1857-923x.
 456. Terziev V., M. Georgiev. Importance of human resources to social development. IN: Proceedings of Academics World 57th International Conference, Paris, France, 2017, pp. 32-34, ISBN 978-93-86083-34-0.
 457. Terziev V., M. Georgiev. Impact of the labor market policies for ensuring employment. IN: Proceedings of Academics World 57th International Conference, Paris, France, 2017, pp. 24-31, ISBN 978-93-86083-34-0.
 458. Terziev V., M. Petkov. CIA report of 2000 about the hazards in the world in 2015 and the situation nowadays. IN: XXXII Международная научно-практическая конференция, Евразийский союз ученых (ЕСУ), Ежемесячный научный журнал № 12 (33) Часть 1, Москва, 2016, pp. 96-97, ISBN 2411-6467.
 459. Terziev V., M. Petkov. Corruption and national security. IN: XXXII Международная научно-практическая конференция, Евразийский союз ученых (ЕСУ), Ежемесячный научный журнал № 12 (33) Часть 1, Москва, 2016, pp. 90-96, ISBN 2411-6467.
 460. Terziev V., M. Petkov. On some problems of the infrastructure and the protection of the population. IN: XXXII Международная научно-практическая конференция, Евразийский союз ученых (ЕСУ), Ежемесячный научный журнал № 12 (33) Часть 1, Москва, 2016, pp. 82-84, ISBN 2411-6467.
 461. Terziev V., M. Petkov. Holding meetings andconferences and the ability to listen. IN: XXXII Международная научно-практическая конференция, Евразийский союз ученых (ЕСУ), Ежемесячный научный журнал № 12 (33) Часть 1, Москва, 2016, pp. 79-81, ISBN 2411-6467.
 462. Terziev V., M. Stoichev, J. Borisova. Overview of the development and application of legislative acts for providing healthy and safe working conditions in the mining sector, First Balkan Mining Congress. IN: First Balkan Mining Congress, Varna, 2005, pp. 409-419, ISBN 954-91547-2-6.
 463. Terziev V., M. Stoichev, J. Mladenov. An Analysis of the Social Employment and Unemployment Policy in Bulgaria. IN: с, Timisoara, Romania, The 2nd International Symposium “Economics and Man, 2004
 464. Terziev V., M. Stoichev, J. Mladenov. An Analysis of the Social Employment and Unemployment Policy in Bulgaria, International Symposium „Economics and Management of Transformation”. IN: , International Symposium „Economics and Management of Transformation”, Timisoara, Romania, 2004
 465. Terziev V., N. Benchev, M. Tepavicharova, E. Arabska. Encouragement of social entrepreneurship in Bulgaria. IN: Международная научно-практическая конференция „Перспективы развития науки и образования“, Научный журнал „Экономика и Финансы“, 2016, pp. 45-55, ISBN 978-617-7214-28-0.
 466. Terziev V., N. Bencheva, E. Arabska. Implications on development of social economy in Bulgaria. IN: Международная научно-практическая конференция „Перспективы развития науки и образования“, Научный журнал „Экономика и Финансы“ Пловдив,, 2016, pp. 55-63, ISBN 978-617-7214-28-0.
 467. Terziev V., N. Bencheva, T. Stoeva, E. Arabska. State of social entrepreneurship in Bulgaria and Europe. IN: Международна бизнес конференция Наука и бизнес за интелигентно бъдеще, Варна, Варненски свободен университет, 2016
 468. Terziev V., N. Bencheva, T. Stoeva, E. Arabska. Social enterprises in Bulgaria. IN: Международная научно-практическая конференция „Перспективы развития науки и образования“,, Научный журнал „Экономика и Финансы“ Пловдив, 2016, pp. 63 74, ISBN 978-617-7214-28-0.
 469. Terziev V., N. Dimitrov, M. Stoichev. An Analysis of the Social Employment and Unemployment Policy in Bulgaria. IN: Доклади от IV Научна сесия „Икономика и управление” ФМУ`2005, Пловдив, Технически университет-София, 2005, pp. 9-23, ISBN 554-8779-78-1.
 470. Terziev V., N. Dimitrov, M. Stoichev. Programs and measures for employment stimulation in Bulgaria.. IN: Мениджмент XXI век, Материальi от V международной научно-практической конференции, Санкт Петербург, 2004, pp. 168-169, ISBN 5-94777-039-3.
 471. Terziev V., N. Dimitrov, M. Stoichev. Dealing with decrease of unemployment and increase of employment in Bulgaria. IN: Мениджмент XXI век, Материальi от V международной научно-практической конференции,, анкт Петербург, 2004, pp. 169-171, ISBN 5-94777-039-3.
 472. Terziev V., N. Nichev. Икономически характеристики на офсетните сделки с отбранителни продукти. В: Scientific journal «Economics and Finance», Problems of development modern science: Theory and practice – Collection of scienfic article, Madrid, España, 2016, стр. 101-106, ISBN 978-617-7214-33-4.
 473. Terziev V., N. Nichev, P. Bogdanov. Prospects For Development Of Higher Education n Bulgaria. IN: 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 678-689, ISBN 978-605-82433-0-9.
 474. Terziev V., N. Nichev, S. Bankov. National security of the republic of Bulgaria.. IN: Science and practice: Collection of scientific articles, Thoroe-Bowker, Melbourne, Australia, 2017, pp. 12-21, ISBN 978-0-9942661-3-2.
 475. Terziev V., N. Nichev, S. Bankov. Essence and reasons for the manifestation and basic areas of corruption and government structures for corruption counteraction in Bulgaria. IN: овый взгляд. Международный научный вестник: сборник на-учных трудов. Выпуск 15, Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новоси-бирск: Издательство ЦРНС, 2016, pp. 116-134, ISBN 978-5-00068-714-7.
 476. Terziev V., N. Nichev, S. Bankov. Corruption and national security. IN: Международный научнный журнал Иновационная наука, Уфа, Россия, 2016, pp. 189-196, ISBN 2410-6070.
 477. Terziev V., N. Nikolova. Методически основи на приложението на eva-based models в управлението на корпоративната социална отговорност. В: Tenth International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, Agia Triada, Republic of Greece. Knowledge International Journal Scientific papers Vol. 14.3, 2016, стр. 462-468, ISBN 1857-92.
 478. Terziev V., N. Nikolova. Concept of the differentiated product in company competitiveness management. IN: Siberian economic Bullet Issue 3, Novosibirsk, 2016, pp. 90-105, ISBN 978-5-00068-623-2.
 479. Terziev V., N. Nikolova. Развитие на предприемаческата идея в България. В: Международная научно-практическая конференция „Перспективы развития науки и образования“, Научный журнал „Экономика И Финансы“ Пловдив,, 2016, стр. 114-128, ISBN 78-617-7214-28-0.
 480. Terziev V., N. Nikolova. Модел на предприемаческия процес. В: Международная научно-практическая конференция „Перспективы развития науки и образования“, Научный журнал „Экономика и Финансы“ Пловдив, 2016, стр. 128 150, ISBN 978-617-7214-28-0.
 481. Terziev V., N. Nikolova. Теоретико-методологически проблеми на предприемачеството. В: Международная научно-практическая конференция „Перспективы развития науки и образования“, Научный журнал „Экономика и Финансы“ Пловдив, 2016, стр. 92 103, ISBN 978-617-7214-28-0.
 482. Terziev V., N. Nikolova, Sirotin S. Стратегически анализ за изграждане и позициониране на високотехнологично предприятие. В: Международная научно-практическая конференция „Перспективы развития науки и образования“, Научный журнал „Экономика и Финансы“ Пловдив, 2016, стр. 103-114, ISBN 978-617-7214-28-0.
 483. Terziev V., Nichev N. Research of the motivation for management activities of cadets in the course of their military professional training. IN: Topical questions of contemporary science, United States of America, 2017, pp. 103-109, ISBN 978-0-9988732-1-3.
 484. Terziev V., Nichev N. Research of the value orientation and structural peculiarities of management activitiesofcadets in the course of military professional training. IN: Topical questions of contemporary science, United States of America, 2017, pp. 96-103, ISBN 978-0-9988732-1-3.
 485. Terziev V., P. Dimitrova. Investigation on the Profile of Social Worker Occupation in Bulgaria. IN: The 23rd International Conference The Knowledge-Based Organization economic, social and administrative approaches to the knowledge-based organization, conference proceedings, Sibiu, 2017, pp. 381-387, ISBN 1843-682X.
 486. Terziev V., P. Gramatikoff, E. Arabska. Practical considerations in social policy development and implementation on municipal level. IN: 6th International conference on Economics, Management and Engineering Sciences, Brussels, 2016
 487. Terziev V., R. Dimitrovski, L. Pushova, P. Dimitrova. Research, identification and monitoring of the needs ofoccupational training of social activities experts. IN: Twelfth international scientific conference vol 16.1 knowledge without borders, Vrnjacka Banja, Serbia, 2017, pp. 137-154, ISBN 1857-923x.
 488. Terziev V., R. Dimitrovski, L. Pushova, P. Dimitrova. Model of methodology for determining the needs of continuing vocational training of social work specialists providing social services. IN: Twelfth international scientific conference knowledge without borders vol 16.1, Vrnjacka Banja, 2017, pp. 123-136, ISBN 1857-923x.
 489. Terziev V., R. Minev, B. Sotirov, K. Ivanov. Иновационен център за съвременни материали и технологии за устойчиво развитие. В: Иновационен център за съвременни материали и технологии за устойчиво развитие, Albania. KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers Vol. 13.1,, 2016, стр. 105-111, ISBN 1857-92.
 490. Terziev V., S. Dimitrova. Cost Effectiveness Analyses in the Defence System in Bulgaria. IN: 15th EBES Conference, Lisbon, Portugal, 2015
 491. Terziev V., S. Dimitrova. Cost Effectiveness Analyses Models in the Defence System in Bulgaria. IN: 2nd International Conference on Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2015, pp. 247-259, ISBN 978-605-64453-2-3.
 492. Terziev V., S. Dimitrova. Assessment of efficiency of social programming. IN: III International scientific and technical conference „Technics. Technologies. Education. Safety”, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2015, ISBN 1310-3946.
 493. Terziev V., S. Dimitrova. Medical-health security- basis of viability of the human factor, as a subsystem of the system for national security. IN: Forth International Scientific Conference, Bansko, Bulgaria, Institute of Knowledge Management, Skopje, Institute of Knowledge Management, Skopje, 2015, pp. 140-1444, ISBN ISSN 1857-92.
 494. Terziev V., S. Dimitrova. Financial provisioning- basic of strategic decisions of the management of resources for security and defence. IN: The 21th International Conference The Knowledge-Based Organization, „Nicolae Balescu” Land Forces Academy, Sibiu, Romania, 2015, pp. 294-299
 495. Terziev V., S. Dimitrova. Social activity of human factor. IN: 9thEdition of Sibiu Alma Mater University National Conference with International Participation, Social Challenges for Excellence in Research and Innovation, Sibiu, Romania, 2015
 496. Terziev V., S. Dimitrova. New model of social policy in Bulgaria on adaptation of the military, discharged from the military services. IN: 14thInternational Academic Conference, Malta, 2015, pp. 425-443, ISBN 978-80-87927-06-9.
 497. Terziev V., S. Dimitrova. Human resources and social activity, as engines of social developmenт. IN: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа, Россия, 2015, pp. 61-65, ISBN 978-5-906790-78-1.
 498. Terziev V., S. Dimitrova. Financial security- basis of strategic decisions of the management of resources for security and defense. IN: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа, Россия, 2015, pp. 65-69, ISBN 978-5-906790-78-1.
 499. Terziev V., S. Dimitrova. Theoretical Study on a Pilot Implementation of a Working Model of the Process of Social Adaptation Former Military Personnel and Their Families in Bulgaria. IN: Knowledge Society Vol.VII, „Ensuring Sustainable Development in the Period After the Financial Crisis”, Sibiu, Romania, 2014, pp. 53-57, ISBN 1313-4787.
 500. Terziev V., S. Dimitrova. Social and Educational Conditions for Adaptation of Former Military Personnel and Their Family Member. IN: Knowledge Society Vol.VII, „Ensuring Sustainable Development in the Period After the Financial Crisis” M, Sibiu, Romania, 2014, pp. 50-52, ISBN 1313-4787.
 501. Terziev V., S. Dimitrova. Social Adaptation as a Social Process in the Adaptation of Military Personnel. IN: I Международная (X Всероссийская) научно-методическая конференция (заочная) „Инновации и наукоемкие технологии в образовании и экономике”, Уфа, Россия, 2014, pp. 17-25, ISBN ISBN 978-5-747735.
 502. Terziev V., S. Dimitrova. Theoretical Study on a Pilot Implementation of a Working Model of the Process of Social Adaptation Former Military Personnel and Their Families in Bulgaria. IN: International Scientific Technical Conference „Technics. Technologies. Education. Safety”, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2014, pp. 11-14, ISBN 1310-3946.
 503. Terziev V., S. Dimitrova. Social and Educational Conditions for Adaptation of Former Military Personnel and Their Family Member. IN: International Scientific Technical Conference „Technics. Technologies. Education. Safety”, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2014, pp. 15-17, ISBN 1310-3946.
 504. Terziev V., S. Dimitrova. Social Adaptation As a Social Process In The Adaptation of Military Personnel. IN: 13th EBES Conference, Istanbul, Turkey, 2014, pp. 1956-1966, ISBN 978-605-64002-6-1.
 505. Terziev V., S. Dimitrova. A New Approach to Social Adaptation of Decommissioned Servicemen and Their Families. IN: The 20th International Conference The Knowledge-Based Organization, „Nicolae Balescu” Land Forces Academy, Publishing House Sibiu, Economic, Social and Administrative Approaches to the Knowledge-Based, Sibiu, Romania, 2014, pp. 359-364, ISBN 1834-6722.
 506. Terziev V., S. Dimitrova. The Social Adaptation of the Military, Discharged from Military Service-Necessary or by Request. IN: 11th International Academic Conference, Reykjavik, 2014, pp. 58-80, ISBN 978-80-87927-03-8.
 507. Terziev V., S. Dimitrova. Company Strategic Concept. IN: Международной научно-практической конференции „Роль Экономических наук в развитии общества”, Уфа, Россия, 2014, pp. 3-13, ISBN 978-5-906763-49-5.
 508. Terziev V., S. Dimitrova. Labour conflicts in the company. IN: Международной научно-практической конференции „Роль Экономических наук в развитии общества”, Уфа, Россия, 2014, pp. 13-20, ISBN 978-5-906763-49-5.
 509. Terziev V., S. Dimitrova. Development of Strategies and Methods for Reengineering of Human Resources. IN: Международной научно-практической конференции 30 июня 2014, „Роль Экономических наук в развитии общества”, Уфа, Россия, 2014, pp. 20-28, ISBN 978-5-906763-49-5.
 510. Terziev V., S. Dimitrova. A New Bulgarian View on Social Adaptation of the Military, Discharged from Military Service. IN: 13th International Academic Conference, Antibes, France, 2014, pp. 576-595, ISBN 978-80-87927-05-2.
 511. Terziev V., S. Dimitrova. The internal training as a process of continuous training, Международной научно-практической конференции. В: Международной научно-практической конференции „Инновационньiй вектор развития науки”, Уфа, Россия, 2014, стр. 222-231, ISBN 978-5-906769-04-6.
 512. Terziev V., S. Dimitrova. Social Adaptation as a Social Process in the Adaptation of Military Personnel. IN: Climate Change, Economic Development, Environment and People Conference (CCEDEP), Plovdiv, Bulgaria, 2014
 513. Terziev V., S. Dimitrova. A New View on Social Adaptation of the Military, Discharged from Military Service in Bulgaria, „Improving Life Quality and Enhancing Employment Possibilities”. IN: SOCIN International Interdisciplinary Conference on Social Innovations, Vilnius, Lithuania, Mykolas Romeris University, 2014, pp. 129-133, ISBN 978-9955-19-683-9.
 514. Terziev V., S. Dimitrova. Cost Efectiveness Analyses Models in the Defence System in Bulgaria. IN: 2nd Eurasian Multidisciplinary Forum, EMF 2014, Tbilisi, Georgia, 2014, ISBN 1857-7881.
 515. Terziev V., S. Dimitrova. A New View on Social Adaptation of the Military, Discharged from Military Service in Bulgaria. IN: 2nd Eurasian Multidisciplinary Forum, EMF 2014, Tbilisi, Georgia, 2014, ISBN 1857-7881.
 516. Terziev V., S. Dimitrova. Structural Levels and Phases in the Process of Social Adaptation of Laid-off Bulgarian Army Servicemen and Their Family Members. IN: 14th EBES Conference- Barcelona, Barcelona, Spain, 2014, pp. 3103-3119, ISBN 978-605-64002-8-5.
 517. Terziev V., S. Dimitrova. Risk Management as a Component of the Financial Management and Control System of the Bulgarian Army. IN: International Scientific Conference „Economics and Management 2014”, Nitra, Slovak Republic, 2014, pp. 123-130, ISBN 978-80-558-0729-4.
 518. Terziev V., S. Dimitrova. Assessing activity efectiveness of the operational programme human resourses development implemented in Bulgaria. IN: International Scientific Conference „Economics and Management 2014”, Nitra, Slovak Republic, 2014, pp. 116-122, ISBN 978-80-558-0729-4.
 519. Terziev V., S. Dimitrova. A new view on Social Adaptation of the Military, Discharged from Military Service in Bulgaria. IN: HASSACC, 17-21 November 2014 - Human and Social Sciences at the Common, Conference 9- Social Science, Families, Work, Activism, Lifestyle Choices, Zilina, Slavak Republic, Universiyu of Zilina, 2014, ISBN 978-80-554-0949-8.
 520. Terziev V., S. Dimitrova. Cost Effectivness Analyses Models in The Defence System in Bulgaria. IN: HASSACC, 17-21 November 2014- Human and Social Sciences at the Common, Conference 9- Social Science, Families, Work, Activism, Lifestyle Choices, Zilina, Slavak Republic, Universiyu of Zilina, 2014, ISBN 978-80-554-0949-8.
 521. Terziev V., S. Dimitrova. Cost Management System of Bulgarian Army an Engineering Perespective. IN: International Center of Academic Comunication, International Conference, Szczecin, Poland, University of Szczecin, 2014
 522. Terziev V., S. Dimitrova. Social adaptation as a Social Process in the Adaptation of the Military, Enterprise and Competitive Environment. IN: International Conference, Brno, Czech Republic, Mendel University in Brno, 2014
 523. Terziev V., S. Dimitrova. A New View on Social Adaptation of the Military, Discharged from Military Service. IN: International Scientific Conference „Economics and Management– 2014” (ICEM-2014), Riga, Latvia, 2014, pp. 219-222
 524. Terziev V., S. Dimitrova. An Attempt at Theoretical Study of the Implementation of a Working Model of Social Adaptation of Servicemen Released from the Army. IN: 12th International Conference Information Technologies and Management 2014, Riga, Latvia, Information Systems Management Institute, 2014, pp. 194-195, ISBN 1691-2489.
 525. Terziev V., S. Dimitrova. Implementation of a Working Model for the Process of Social Adaptation of Former Military Personnel and Their Families. IN: 12th International Conference Information Technologies and Management 2014, Riga, Latvia, Information Systems Management Institute, 2014, pp. 234-235, ISBN 1691-2489.
 526. Terziev V., S. Dimitrova. Possible Aspects of Occupational and Psyhological Adaptation of the Military, Discharged from Military Service and Their Families to a New Activity Life Cycle. IN: Международной научно-практической конференции 2014, „Наука и Современность”, Уфа, Россия, 2014, pp. 194-201, ISBN 978-5-906763-48-8.
 527. Terziev V., S. Dimitrova. A New View on Social Adaptation of the Military Discharged from Military Service in Bulgaria. IN: 12th International Conference on Knowledge, Economy and Management, ICKEM 2014, 12th International Conference on Knowledge, Economy and Management, ICKEM 2014, 2014
 528. Terziev V., S. Dimitrova. The internal training as a process of continuous training. IN: Сборник статей Международной научно-практической конференции „Роль психологии и педагогики в развитии общества“,, Научный Центр, 2014, pp. 3-11, ISBN 978-5-906763-50-1.
 529. Terziev V., S. Dimitrova, E. Arabska. Linking active social policies to education and qualification problems on the labor market, Humanitarian approaches to the Periodic Law // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Pe. IN: 6th International symposium. „East West” Association for Advanced Studies and Higher Education, Vienna, Austria, 2015, pp. 277-290, ISBN 978-3-903063-01-3.
 530. Terziev V., S. Dimitrova, E. Arabska. Assessing impacts of active social programs on the labor market in the republic of Bulgaria. IN: XVII Международная научно-практическая конференция „Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты”, Novosibirsk, Russia, 2015, pp. 196-213, ISBN 978-5-00068-233-3.
 531. Terziev V., S. Dimitrova, E. Arabska. Positive and negative characteristics of active social policies through the example of the program „From social support to employment”. IN: XX Международной научно-практической конференции, „Экономика и управление в XXI Веке: Тенденции развития., Novosibirsk, Russia, 2015, ISBN 978-5-00068-238-8.
 532. Terziev V., S. Dimitrova, E. Arabska. Positive and negative characteristics of active social policies through the example of the program „From social support to employment”. IN: VIII Международная научная конференция, „Инновации в технологиях и образовании, Белово, Россия, 2015, pp. 88-100, ISBN ISBN 978-5-906805.
 533. Terziev V., S. Dimitrova, E. Arabska. From social support to employment”: Considering target groups’ needs in actice social policies. IN: VIII Международная научная конференция, „Инновации в технологиях и образовании, Белово, Россия, 2015, pp. 64-77, ISBN 978-5-906805-59-1.
 534. Terziev V., S. Dimitrova, E. Arabska. Linking active social policies to education and qualification problems on the labor market. IN: , VIII Международная научная конференция, „Инновации в технологиях и образовании, Белово, Россия, 2015, pp. 77-88, ISBN 978-619-208-021-1.
 535. Terziev V., S. Dimitrova, E. Arabska. Assessing impacts of active social programs on the labor market in the republic of Bulgaria. IN: VIII Международная научная конференция, „Инновации в технологиях и образовании, Белово, Россия, 2015, pp. 47-64, ISBN 978-619-208-021-1.
 536. Terziev V., S. Dimitrova, E. Arabska. Social Activity of human resources- a basis for effective social policy. IN: Fifth International Scientific Conference, Bansko, Bulgaria, Institute of Knowledge Management, Skopje, Bansko, 2015, ISBN 1857-92.
 537. Terziev V., S. Dimitrova, E. Arabska. Aspects of the interaction of structures and authorities for social adaptation of militaries exempted from military service and their families. IN: DEFENSE TECHNOLOGY FORUM 2015 SHUMEN, International Scientific Conference, Shoumen, 2015, ISBN 2367-7902.
 538. Terziev V., S. Dimitrova, E. Arabska. Social needs of militaries exempted from military service and members of their families and their satisfaction. IN: DEFENSE TECHNOLOGY FORUM 2015 SHUMEN, International Scientific Conference 2015, Shoumen, 2015, ISBN 2367-7902.
 539. Terziev V., S. Dimitrova, E. Arabska. Assessment of active social policies’ impacts on labor market in a period of transformation Bulgarian society. IN: 3rd Economics & Finance Conference, Rome, Italy, 2015, pp. 56, ISBN 978-80-87927-07-6.
 540. Terziev V., S. Dimitrova, E. Stoyanov. Assessment of the efficiency of social programming in Bulgaria,. IN: Международной научно-практической конференции, „Состояние и перспективьi развития ϶кономики в условиях неопределенности“, Уфа, Россия, 2015, pp. 7-16, ISBN 978-5-906790-31-6.
 541. Terziev V., S. Filipov. Усъвършенстване и модернизация на военната инфраструктура в България. В: Усъвършенстване и модернизация на военната инфраструктура в България, Albania. KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers Vol. 13.1, 2016, стр. 303-315, ISBN 1857-92.
 542. Terziev V., S. Stanshev. Challenges to labor market development in Bulgaria. IN: Първа международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременните организации, свързани с постигане на устойчивост - знание и иновации в управлението и функционирането“, Пловдив, 2015, ISBN 978-619-7246-04-9.
 543. Terziev V., S. Stanshev. Development of active social policies in Bulgaria. IN: Първа международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременните организации, свързани с постигане на устойчивост - знание и иновации в управлението и функционирането“, Пловдив, 2015, ISBN 978-619-7246-06-3.
 544. Terziev V., Stoyanov E. Georgiev M. The balanced scorecard model as atool for improvement of the national defense system management. IN: Research: tendencies and prospects: Collection of scientific articles., Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, 2017, pp. 7-11, ISBN 978-0-9942661-5-6.
 545. Terziev V., Stoyanov E., Georgiev M. Prerequisites for the implementation of the balanced scorecard model. IN: Topical issues of contemporary science: Collection of scientific articles. - C.E.I.M, Valencia, Venezuela, 2017, pp. 61-68, ISBN 978-0-9942661-1-8.
 546. Terziev V., V. Banabakova. Customer Relationship Management (CRM). IN: Thirteenth International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE, Budva, Montenegro, 2017, pp. 485-492, ISBN 1857-923X.
 547. Terziev V., V. Banabakova, M. Ilsheva, M. Georgiev. Logistic service levels. IN: Challenges and opportunities of scientific thought development Collection of scientific articles, GPG Publishing Group, Pretoria, South Africa, 2017, pp. 15-28, ISBN 978-0-9942661-6-3.
 548. Terziev V., V. Banabakova, M. Ilcheva. Prospects for development of higher education in Bulgaria. IN: 4th Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health, Chisinau, Republic of Moldova, 2017, pp. 263-264, ISBN 978-973-166-479-8.
 549. Terziev V., V. Banabakova, P. Dimitrova. Model of Methodology for Determining the Needs of Continuing Vocational Training of Social Work Specialists Providing Social Services. IN: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция Том 6, Велико Търново, 2017, pp. 82-119, ISBN 1314-1937.
 550. Terziev V., V. Banabakova, P. Dimitrova. Research, Identification and Monitoring of the Needs of Occupational Training of Social Activities Experts. IN: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция Том 6, Велико Търново, 2017, pp. 52-81, ISBN 1314-1937.
 551. Terziev V., V. Banabakova, P. Dimitrova. Model of methodology for determining the needs of continuing vocational training of social work specialists providing social services. IN: The 23rd International Conference The Knowledge-Based Organization economic, social and administrative approaches to the knowledge-based organization, conference proceedings, Sibiu, 2017, pp. 374-380, ISBN 1843-682X.
 552. Terziev V., V. Madanski. Guidelines for development of military education system in Bulgaria. IN: Topical questions of contemporary science, United States of America, 2017, pp. 28-36, ISBN 978-0-9988732-1-3.
 553. Terziev V., V. Madanski. Development of military education system in Bulgaria. IN: Topical questions of contemporary science, United States of America, 2017, pp. 17-28, ISBN 978-0-9988732-1-3.
 554. Terziev V., V. Madanski. Еntry opportunities in the bulgarian military - educational system. IN: Topical questions of contemporary science, United States of America, 2017, pp. 8-17, ISBN 978-0-9988732-1-3.
 555. Terziev V., V. Madanski. Entry opportunities in the Bulgarian military – educational system and ensuring of civil rights. IN: Twelfth international cientific conference vol. 16.4 Knowledge without borders, Vrnjacka Banja, Serbia, 2017, pp. 1461-1494, ISBN 1857-923x.
 556. Terziev V., V. Radovic, E. Arabska. Biodiversity risks of natural disasters and extreme climatic events in Serbia. IN: Международной научно-практической конференции „Актуальньiе проблемьi технических наук в России и за рубежом”, Уфа, Россия, 2014, pp. 70-77, ISBN 978-5-906769-51-0.
 557. Terziev V., V., Banabakova, M., Ilsheva, M., Georgiev. Logistic service strategies. IN: Challenges and opportunities of scientific thought development: Collection of scientific articles, Pretoria, South Africa, GPG Publishing Group, 2017, pp. 28-43, ISBN 978-0-9942661-6-3.
 558. Terziev V., V., Banabakova, M., Ilsheva, M., Georgiev. Motivation and stimulation of workers as a basic aspect of the organization. IN: Challenges and opportunities of scientific thought development: Collection of scientific articles, Pretoria, South Africa, GPG Publishing Group, 2017, pp. 44-53, ISBN 978-0-9942661-6-3.
 559. Terziev V., V., Banabakova, M., Ilsheva, M., Georgiev. Controlling as a management function of the organization. IN: Challenges and opportunities of scientific thought development: Collection of scientific articles, Pretoria, South Africa, GPG Publishing Group, 2017, pp. 138-146, ISBN 978-0-9942661-6-3.
 560. Terziev V., Е. Arabska. Assessment of the effectiveness of social programming. IN: Fifth International Scientific Conference, Bansko, Bulgaria, Institute of Knowledge Management, Skopje, Bansko, 2015, ISBN 1857-92.
 561. Terziev V., Е. Arabska. Opportunities of networking in Bulgarian agrifood sector. IN: 17th International Academic Conference,, Vienna, Austria, 2015, ISBN 978-80-87927-10-6.
 562. Terziev V., Е. Arabska. Social policy and social programming: key implications concerning development of active labor market policies and employment. IN: 17th International Academic Conference, Vienna, Austria, 2015, ISBN 978-80-87927-10-6.
 563. Terziev V., Е. Arabska. Organic production and management in the Republic of Bulgaria contributing to sustainable development and assurance of safe and healthy living environment. IN: Университетска научна конференция, Велико Търново, Национален военен университет, 2015
 564. Terziev V., Е. Stoyanov. Management control as an effective instrument in implementation of the social program as a product of social programming. IN: Fifth International Scientific Conference, Bansko, Bulgaria, Institute of Knowledge Management, Skopje, Bansko, 2015, pp. 196-207, ISBN 1857-92.
 565. Terziev V., Е. Stoyanov. Dependencies between social programming as a basis of regulating social development and the concept of controlling. IN: Fifth International Scientific Conference, Bansko, Bulgaria, Institute of Knowledge Management, Skopje, Bansko, 2015, ISBN 1857-92.
 566. Terziev V., Е. Stoyanov, M. Georgiev. Institutional team work-opportunity for improvement of financial control. IN: Scientific journal „Economics and finance“, Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2017, pp. 76-80, ISBN 978-617-7214-49-5.
 567. Terziev V., Е. Stoyanov, M. Georgiev. Specifics of control in operations with precious metals and precious stones. IN: Scientific journal „Economics and finance“, Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2017, pp. 71-76, ISBN 978-617-7214-49-5.
 568. Terziev V., Е. Stoyanov, M. Georgiev. One solution for costs minimanization in the banking sector. IN: Scientific journal “Economics and finance”, Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2017, pp. 62-66, ISBN 978-617-7214-49-5.
 569. Terziev V., Е. Stoyanov, M. Georgiev. The factotor information in the making of „The right“ decision. IN: Scientific journal „Economics and finance“, Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2017, pp. 26-32, ISBN 978-617-7214-49-5.
 570. Terziev V., Е. Stoyanov. M. Georgiev. Accountable regulation of foreign exchange operations. IN: Scientific journal „Economics and finance“, Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2017, pp. 66-71, ISBN 978-617-7214-49-5.
 571. Terziev, T., S., Petkova-Georgieva. The performance measurment system key indicators and the determinants impact on the level of decentralization using as an example a subdivisional unit from the Bulgarian social health and care experie. IN: Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities 24-26 June 2019- Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 515-524, ISBN ISBN: 978-605-824.
 572. Terziev, V. Management control as an effective instrument in implementation of the social program. IN: 30th EBES Conference - Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia, EBES - Eurasia Business and Economics Society , Istanbul, Turkey, 2020, pp. 44-45, ISBN ISBN: 978-605-800.
 573. Terziev, V. Dependencies between social programming as a basis of regulating social development and the concept of controlling. IN: 30th EBES Conference - Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia, EBES - Eurasia Business and Economics Society , Istanbul, Turkey, 2020, pp. 84, ISBN ISBN: 978-605-800.
 574. Terziev, V. Programming as mechanism of managing, oriented towards results. IN: Economic and Social Development (Book of Abstracts), 50th International Scientific Conference on Economic and Social Development, 13-14 February 2020, Chelyabinsk, Chelyabinsk, Economic and Social Development, 2020, pp. 14, ISBN ISSN 1849-7543.
 575. Terziev, V. Factors influencing education system. IN: Economic and Social Development (Book of Abstracts), 50th International Scientific Conference on Economic and Social Development, 13-14 February 2020, Chelyabinsk, Chelyabinsk, Economic and Social Development, 2020, pp. 101, ISBN ISSN 1849-7543.
 576. Terziev, V. Factors influencing education system. IN: Economic and Social Development (Book of Proceedings), 50th International Scientific Conference on Economic and Social Development Development, 13-14 February 2020, Chelyabinsk, Chelyabinsk, Economic and Social Development, 2020, pp. 651-656, ISBN ISSN 1849-7535.
 577. Terziev, V. Programming as mechanism of managing, oriented towards results. IN: Economic and Social Development (Book of Proceedings), 50th International Scientific Conference on Economic and Social Development Development, 13-14 February 2020, Chelyabinsk, Chelyabinsk, Economic and Social Development, 2020, pp. 92-98, ISBN ISSN 1849-7535.
 578. Terziev, V. Social programming in the context of social economy development in Bulgaria. IN: 51st International Scientific Conference on Economic and Social Development (Rabat, 26-27 March 2020), Rabat, Economic and Social Development, 2020, pp. 51, ISBN ISSN 1849-7543.
 579. Terziev, V. Social effectiveness as meter in the development of social economy. IN: 51st International Scientific Conference on Economic and Social Development (Rabat, 26-27 March 2020), Rabat, Economic and Social Development, 2020, pp. 88, ISBN ISSN 1849-7543.
 580. Terziev, V. Social programming in the context of social economy development in Bulgaria. IN: 51st International Scientific Conference on Economic and Social Development (Rabat, 26-27 March 2020), Rabat, Economic and Social Development, 2020, pp. 387-396, ISBN ISSN 1849-7535.
 581. Terziev, V. Social effectiveness as meter in the development of social economy. IN: 51st International Scientific Conference on Economic and Social Development (Rabat, 26-27 March 2020), Rabat, Economic and Social Development, 2020, pp. 601-610, ISBN ISSN 1849-7535.
 582. Terziev, V. Labour market policies in Bulgaria during periods of crisis. IN: 54th International Scientific Conference on Economic and Social Development, 21-22 May 2020,, Novosibirsk, Economic and Social Development (Book of Abstracts), 2020, pp. 16-17, ISBN ISSN 1849-7543.
 583. Terziev, V. Change in the employment action plans during crisis. IN: 54th International Scientific Conference on Economic and Social Development, 21-22 May 2020,, Novosibirsk, Economic and Social Development (Book of Abstracts), 2020, pp. 59, ISBN ISSN 1849-7543.
 584. Terziev, V. Labour market policies in Bulgaria during periods of crisis. IN: 54th International Scientific Conference on Economic and Social Development, 21-22 May 2020,, Novosibirsk, Economic and Social Development (Book of Proceedings), 2020, pp. 92-101, ISBN ISSN 1849-7535.
 585. Terziev, V. Change in the employment action plans during crisis. IN: 54th International Scientific Conference on Economic and Social Development, 21-22 May 2020,, Novosibirsk, Economic and Social Development (Book of Proceedings), 2020, pp. 366-376, ISBN ISSN 1849-7535.
 586. Terziev, V. The crisis situation created by COVID-19 and Bulgarian universities. IN: Knowledge – International Journal Vol. 40.1, Skopje, N. Macedonia, Institute of Knowledge Management, 2020, pp. 45-48, ISBN ISSN 1857-923X.
 587. Terziev, V. Significant factors in the process of adaptation of a first grader to the school environment. IN: 56th International Scientific Conference on Economic and Social Development Aveiro, 02-03 July 2020, Aveiro, Economic and Social Development (Book of Abstracts), 2020, pp. 26, ISBN ISSN 1849-7543.
 588. Terziev, V. Family’s role in the adaptation of children in school. IN: 56th International Scientific Conference on Economic and Social Development Aveiro, 02-03 July 2020, Aveiro, Economic and Social Development (Book of Abstracts), 2020, pp. 27, ISBN ISSN 1849-7543.
 589. Terziev, V. Significant factors in the process of adaptation of a first grader to the school environment. IN: 56th International Scientific Conference on Economic and Social Development Aveiro, 02-03 July 2020, Aveiro, Economic and Social Development (Book of Proceedings), 2020, pp. 184-193, ISBN ISSN 1849-7535.
 590. Terziev, V. Family’s role in the adaptation of children in school. IN: 56th International Scientific Conference on Economic and Social Development Aveiro, 02-03 July 2020, Aveiro, Economic and Social Development (Book of Proceedings), 2020, pp. pp. 194-200, ISBN ISSN 1849-7535.
 591. Terziev, V. The policy of the labour market in Bulgaria in the face of challenges after the pandemic situation caused by COVID-19. IN: 57th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Croatia, Economic and Social Development (Book of Abstracts), 2020, pp. 1-1, ISBN ISSN 1849-7543.
 592. Terziev, V. Principles of financial provision of the military forces. IN: 57th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Croatia, Economic and Social Development (Book of Abstracts), 2020, pp. 16-17, ISBN ISSN 1849-7543.
 593. Terziev, V. The policy of the labour market in Bulgaria in the face of challenges after the pandemic situation caused by COVID-19. IN: 57th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Croatia, Economic and Social Development (Book of Proceedings), 2020, pp. 1-9, ISBN ISSN 1849-7535.
 594. Terziev, V. Principles of financial provision of the military forces. IN: 57th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Croatia, Economic and Social Development (Book of Proceedings), 2020, pp. 133-139, ISBN ISSN 1849-7535.
 595. Terziev, V. Science as a tool for social development. IN: 18th RSEP International Economics, Finance & Business Conference – Virtual/Online 26-27 August 2020, Kadir Has University, Istanbul, Turkey, (Book of Abstracts), Istanbul, Turkey, Kadir Has University, Istanbul, Turkey, 2020, pp. 19, ISBN ISBN: 978-605-069.
 596. Terziev, V. Bulgarian labor market in a period of extraordinary crisis from the COVID-19 pandemic. IN: 18th RSEP International Economics, Finance & Business Conference – Virtual/Online 26-27 August 2020, Kadir Has University, Istanbul, Turkey, (Book of Abstracts), Istanbul, Turkey, Kadir Has University, Istanbul, Turkey, 2020, pp. 4, ISBN ISBN: 978-605-069.
 597. Terziev, V. The Bulgarian labor market in a period of extraordinary crisis from the COVID-19 pandemic. IN: 18th RSEP International Economics, Finance & Business Conference – Virtual/Online 26-27 August 2020, Kadir Has University, Istanbul, Turkey, (Book of Abstracts), Istanbul, Turkey, Kadir Has University, Istanbul, Turkey, 2020, pp. 111-115, ISBN ISBN: 978-605-069.
 598. Terziev, V. The change in our new social development. IN: 27th International scientific conference – Knowledge for sustainability (Struga, N. Macedonia), Struga, N. Macedonia, Institute of Knowledge Management, Skopje, N. Macedonia, 2020, pp. 77-80, ISBN ISSN 1857-923X.
 599. Terziev, V. The Balanced Scorecard – a particular form of management thinking and control. IN: 59th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Cakovec, Croatia, Economic and Social Development (Book of Abstracts), 2020, pp. 3-3, ISBN ISSN 1849-7543.
 600. Terziev, V. Bulgarian universities and the crisis situation created by COVID-19. IN: 59th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Cakovec, Croatia, Economic and Social Development (Book of Abstracts), 2020, pp. 16-17, ISBN ISSN 1849-7543.
 601. Terziev, V. Bulgarian universities and the crisis situation created by COVID-19. IN: 59th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Cakovec, Croatia, Economic and Social Development (Book of Proceedings), 2020, pp. 113-117, ISBN ISSN 1849-7535.
 602. Terziev, V. The Balanced Scorecard – a particular form of management thinking and control. IN: 59th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Cakovec, Croatia, Economic and Social Development (Book of Proceedings), 2020, pp. 17-23, ISBN ISSN 1849-7535.
 603. Terziev, V. The social system in Bulgaria facing a particularly new challenge in a pandemic period. IN: 53rd International Scientific Conference on Economic and Social Development (Book of Abstracts), Cakovec, Croatia, Economic and Social Development, 2020, pp. 11-11, ISBN ISSN 1849-7543.
 604. Terziev, V. The process of student’s adaptation to schooling. IN: 53rd International Scientific Conference on Economic and Social Development (Book of Abstracts), Cakovec, Croatia, Economic and Social Development, 2020, pp. 60-60, ISBN ISSN 1849-7543.
 605. Terziev, V. The social system in Bulgaria facing a particularly new challenge in a pandemic period. IN: 53rd International Scientific Conference on Economic and Social Development (Book of Proceedings), Cakovec, Croatia, Economic and Social Development, 2020, pp. 70-74, ISBN ISSN 1849-7535.
 606. Terziev, V. The process of student’s adaptation to schooling. IN: 53rd International Scientific Conference on Economic and Social Development (Book of Proceedings), Cakovec, Croatia, Economic and Social Development, 2020, pp. 392-398, ISBN ISSN 1849-7535.
 607. Terziev, V. The dependence social adaptation- socialization. IN: INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February, 2019, Dubai, International Organization Center of Academic Research, 2019, pp. 478-485, ISBN ISBN: 978-605-824.
 608. Terziev, V. Social adaptation of military servicemen, discharged from military service, in dynamic social environment. IN: INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February, 2019, Dubai, International Organization Center of Academic Research, 2019, pp. 486-493, ISBN ISBN: 978-605-824.
 609. Terziev, V. The dependence social adaptation- socialization. IN: INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February, 2019, Dubai, International Organization Center of Academic Research, 2019, pp. 494-503, ISBN ISBN: 978-605-824.
 610. Terziev, V. Model for social-psychological assistance for servicemen, discharged from military service. IN: INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February, 2019, Dubai, International Organization Center of Academic Research, 2019, pp. 504-513, ISBN ISBN: 978-605-824.
 611. Terziev, V. Social adaptation as an element of social policy. IN: INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February, 2019, Dubai, International Organization Center of Academic Research, 2019, pp. 514-521, ISBN ISBN: 978-605-824.
 612. Terziev, V. Analysis of the Bulgarian experience in the development of the social adaptation of servicemen, discharged from military service. IN: INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February, 2019, Dubai, International Organization Center of Academic Research, 2019, pp. 522-534, ISBN ISBN: 978-605-824.
 613. Terziev, V. Complex model of social adaptation of servicemen, discharged from military service. IN: INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February, 2019, Dubai, International Organization Center of Academic Research, 2019, pp. 535-545, ISBN ISBN: 978-605-824.
 614. Terziev, V. Social activity and human resources as social development factors. IN: INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February, 2019, Dubai, International Organization Center of Academic Research, 2019, pp. 546-553, ISBN ISBN: 978-605-824.
 615. Terziev, V. Support and prevention to children and adults - victims of traffic, violence, dependencies and other risks of social marginalization. IN: INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February, 2019, Dubai, International Organization Center of Academic Research, 2019, pp. 594-603, ISBN ISBN: 978-605-824.
 616. Terziev, V. Lifelong learning: the new educational paradigm for sustainable development. IN: INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February, 2019, Dubai, International Organization Center of Academic Research, 2019, pp. 604-620, ISBN ISBN: 978-605-824.
 617. Terziev, V. The system of social services in Bulgaria and the process of deinstitutionalisation of children. IN: INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February, 2019, Dubai, International Organization Center of Academic Research, 2019, pp. 621-632, ISBN ISBN: 978-605-824.
 618. Terziev, V. Historical development and characteristics of pension systems. IN: INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February, 2019, Dubai, International Organization Center of Academic Research, 2019, pp. 633-645, ISBN ISBN: 978-605-824.
 619. Terziev, V. Main characteristics of the pеnsion sуstem in Bulgaria. IN: INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February, 2019, Dubai, International Organization Center of Academic Research, 2019, pp. 646-660, ISBN ISBN: 978-605-824.
 620. Terziev, V. Process of deinstitutionalization of children at risk in Bulgaria. IN: INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February, 2019, Dubai, International Organization Center of Academic Research, 2019, pp. 661-668, ISBN ISBN: 978-605-824.
 621. Terziev, V. The problem of social efficiency. indicators for social efficiency. IN: INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February, 2019, Dubai, International Organization Center of Academic Research, 2019, pp. 669-678, ISBN ISBN: 978-605-824.
 622. Terziev, V. Experiencing social policy development and efficiency measurement. IN: INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February, 2019, Dubai, International Organization Center of Academic Research, 2019, pp. 679-686, ISBN ISBN: 978-605-824.
 623. Terziev, V. Efficiency and assessment of social technology. IN: INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February, 2019, Dubai, International Organization Center of Academic Research, 2019, pp. 687-694, ISBN ISBN: 978-605-824.
 624. Terziev, V. Problems of control in the social sphere. IN: INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February, 2019, Dubai, International Organization Center of Academic Research, 2019, pp. 577-593, ISBN ISBN: 978-605-824.
 625. Terziev, V. The criterion “competence” in the economic sector. IN: INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February, 2019, Dubai, International Organization Center of Academic Research, 2019, pp. 1241-1247, ISBN ISBN: 978-605-824.
 626. Terziev, V. Social policy and labor market development in Bulgarian transition period. IN: INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February, 2019, Dubai, International Organization Center of Academic Research, 2019, pp. 703-714, ISBN ISBN: 978-605-824.
 627. Terziev, V. Theoretical basis of development of labor market and social policy in the republic of Bulgaria. IN: INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February, 2019, Dubai, International Organization Center of Academic Research, 2019, pp. 715-726, ISBN ISBN: 978-605-824.
 628. Terziev, V. Provision of integrated employment and social assistance services in Bulgaria. IN: Smart Technologies and Innovations in Design for Control of Technological Processes and Objects: Economy and Production Proceeding of the International Science and Technology Conference “FarEastСon-20, Vladivostok, Russian Federation, 2019, pp. 24-39, ISBN ISBN978-3-030-155.
 629. Terziev, V. Conceptual framework of social adaptation. IN: INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February, 2019, Dubai, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 494-503, ISBN ISBN: 978-605-824.
 630. Terziev, V. The science we need in order to achieve progress in the social development. IN: The 25th International Conference The Knowledge-Based Organization, Economic, social and administrative approaches to the knowledge-based organization, 13-15 June 2019, International Conference Knowle, “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, Publishing House, Sibiu, 2019, pp. 368-372, ISBN ISSN 1843-682X.
 631. Terziev, V. The development of education in Bulgaria. IN: Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities 24-26 June 2019- Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 263-266, ISBN ISBN: 978-605-824.
 632. Terziev, V. The legacy for the beginning of the market economy transition in Bulgaria.. IN: Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities 24-26 June 2019- Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 301-308, ISBN ISBN: 978-605-824.
 633. Terziev, V. Policies for building a functioning labour market in Bulgaria. IN: Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities 24-26 June 2019- Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 309-316, ISBN ISBN: 978-605-824.
 634. Terziev, V. Factors influencing employment and unemployment policies in Bulgaria. IN: Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities 24-26 June 2019- Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 317-323, ISBN ISBN: 978-605-824.
 635. Terziev, V. The role of business in society. IN: Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities 24-26 June 2019- Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 324-330, ISBN ISBN: 978-605-824.
 636. Terziev, V. Social entrepreneurship in Bulgaria and Europe. IN: Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities 24-26 June 2019- Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 337-345, ISBN ISBN: 978-605-824.
 637. Terziev, V. The role of social policy in economic development. IN: Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities 24-26 June 2019- Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 396-404, ISBN ISBN: 978-605-824.
 638. Terziev, V. Flows of labor force and types of labor markets in the transition economy. IN: Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities 24-26 June 2019- Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 405-418, ISBN ISBN: 978-605-824.
 639. Terziev, V. The good practices in the regulation of social development. IN: Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities 24-26 June 2019- Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 419-429, ISBN ISBN: 978-605-824.
 640. Terziev, V. Methodological approach to research and evaluate the main states and transitions on the labor market. IN: Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities 24-26 June 2019- Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 430-438, ISBN ISBN: 978-605-824.
 641. Terziev, V. The transition labor market- competitiveness of the employee. IN: Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities 24-26 June 2019- Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 439-451, ISBN ISBN: 978-605-824.
 642. Terziev, V. Retraining of the discharged and the ones leaving active military service as a tool for their social and professional mobility. IN: Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities 24-26 June 2019- Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 452-461, ISBN ISBN: 978-605-824.
 643. Terziev, V. Social technology as a method for management of the social processes. IN: Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities 24-26 June 2019- Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 331-336, ISBN ISBN: 978-605-824.
 644. Terziev, V. The role and place of social programming in public governance. IN: Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities 24-26 June 2019- Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 354-362, ISBN ISBN: 978-605-824.
 645. Terziev, V. Assessment of the effectiveness of social programming. IN: Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities 24-26 June 2019- Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 363-374, ISBN ISBN: 978-605-824.
 646. Terziev, V. Social efficiency as a measure of social activities.. IN: Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities 24-26 June 2019- Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 374-380, ISBN ISBN: 978-605-824.
 647. Terziev, V. Effects of the impact of the active policies on the labor market.. IN: Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities 24-26 June 2019- Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 381-395, ISBN ISBN: 978-605-824.
 648. Terziev, V. Managing changes in the system of higher education. IN: 23rd International Scientific Conference Knowledge in practice (13-15.12.2019), 35.1, Bansko, Bulgaria, Institute of Knowledge Management, Skopje, 2019, pp. 347-349, ISBN ISSN 1857-923X.
 649. Terziev, V. Measurement and dimensioning of science in Bulgaria. IN: International scientific conferences: Business and Economics: Collection of scientific articles, Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, Conferencii.com, 2019, pp. 14-28, ISBN ISBN 978-3-981928.
 650. Terziev, V. The needs of continuing vocational training of social work specialists providing social services. IN: 9th LUMEN International Scientific Conference Communicative Action & Transdisciplinarity in the Ethical Society, CATES 2017, Targoviste, Romania, LUMEN Conference Center, LUMEN Publishing House, 2018, pp. 299-316, ISBN 978-1-910129-16-6.
 651. Terziev, V. Opportunities and trends in the development and the improvement processes in the Bulgarian military educational system. IN: 3rd Central & Eastern European LUMEN International Conference, New Approaches in Social and Humanistic Sciences NASHS 2017, Chisinau, Republic of Moldova, 2018, pp. 517-528, ISBN 978-1-910129-15-9.
 652. Terziev, V. Modeling active social programs in Bulgaria through social entrepreneurship encouragement. IN: 3rd Central & Eastern European LUMEN International Conference, New Approaches in Social and Humanistic Sciences NASHS 2017, Chisinau, Republic of Moldova, 2018, pp. 505-516, ISBN 978-1-910129-15-9.
 653. Terziev, V. Development of social policy as theory and practice in Bulgaria. IN: 3rd Central & Eastern European LUMEN International Conference, New Approaches in Social and Humanistic Sciences NASHS 2017, Chisinau, Republic of Moldova, 2018, pp. 493-504, ISBN 978-1-910129-15-9.
 654. Terziev, V. Realities of implementing the social adaptation process of military personnel, discharged form service in Bulgaria. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 266-276, ISBN 978-605-82433-4-7.
 655. Terziev, V. Possible aspects of occupational and psychological adaptation of the military, discharged from military service and their families to a new activity life cycle. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 256-265, ISBN 978-605-82433-4-7.
 656. Terziev, V. Opportunities of application of a competence-based approach in social adaptation of militaries discharged of service. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 237-247, ISBN 978-605-82433-4-7.
 657. Terziev, V. Bulgarian experience in the development of social adaptation of military personnel, discharged from military service and their families. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 213-227, ISBN 978-605-82433-4-7.
 658. Terziev, V. Building a model of social and psychological adaptation. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 228-236, ISBN 978-605-82433-4-7.
 659. Terziev, V. Importance of human resources to social development. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 204-212, ISBN 978-605-82433-4-7.
 660. Terziev, V. Impact of the labor market policies for ensuring employment. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 178-188, ISBN 978-605-82433-4-7.
 661. Terziev, V. Social assistance services and integrated employment in Bulgaria. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 164-177, ISBN 978-605-82433-4-7.
 662. Terziev, V. Active social programs development in Bulgaria: contemporary challenges and social management instruments. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 149-163, ISBN 978-605-82433-4-7.
 663. Terziev, V. The active model of a social programme and its strategic advantage. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 189-203, ISBN 978-605-82433-4-7.
 664. Terziev, V. Comparative analysis of the formation of military professional skills in the cadets to be trained in logistics specializations. IN: 6th International Conference On Education (IC-ED-2017), University of Zagreb Zagreb – Croatia, 2017, pp. 89
 665. Terziev, V. Prospects for development of higher education in Bulgaria. IN: 6th International Conference On Education (IC-ED-2017), University of Zagreb Zagreb – Croatia, 2017, pp. 88
 666. Terziev, V. Social entrepreneurship as an opportunity to model an active social program. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 654-660, ISBN 978-605-82433-1-6.
 667. Terziev, V, M., Bogdanova. Science and education for smart growth in the context of the innovative strategy for intelligent specialization of the Republic of Bulgaria. IN: INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February, 2019, Dubai, International Organization Center of Academic Research, 2019, ISBN ISBN: 978-605-824.
 668. Terziev, V, M., Bogdanova. Defining the goals in op “science and education for smart growth” in compliance with the needs. IN: INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February, 2019, Dubai, International Organization Center of Academic Research, 2019, pp. 567-576, ISBN ISBN: 978-605-824.
 669. Terziev, V, M., Bogdanova. Strategic and financial frame of intervention- centers of excellence and centers of competence. IN: INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February, 2019, Dubai, International Organization Center of Academic Research, 2019, pp. 554-566, ISBN ISBN: 978-605-824.
 670. Terziev, V, M., Georgiev. Social entrepreneurship: social enterprises and their markets in Bulgaria. IN: Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities 24-26 June 2019- Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 267-272, ISBN ISBN: 978-605-824.
 671. Terziev, V, M., Georgiev. Social entrepreneurship: support for social enterprises in Bulgaria. IN: Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities 24-26 June 2019- Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 273-278, ISBN ISBN: 978-605-824.
 672. Terziev, V, M., Georgiev. Current initiatives to promote social entrepreneurship in Bulgaria. IN: Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities 24-26 June 2019- Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 279-286, ISBN ISBN: 978-605-824.
 673. Terziev, V, M., Georgiev. Implementation of national and regional policies for development of social entrepreneurship in Bulgaria.. IN: Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities 24-26 June 2019- Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 287-300, ISBN ISBN: 978-605-824.
 674. Terziev, V, N., Bencheva, T., Stoeva, M., Georigev. Successful models of social enterprise in Bulgaria. IN: VIth International Scientific Forum “Agricultural economics to support farming”, International Conference “European agriculture and the new CAP 2021-2027: Challenges and opportunities” October 23-25, , Sofia, Bulgaria, Agricultural Academy, Institute of Agricultural Economics, Bulgarian Association of Agricultural Eco, 2020, pp. 149-154, ISBN 978-954-8612-31-9.
 675. Terziev, V. The needs of continuing vocational training of social work specialists providing social services. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 641-653, ISBN 978-605-82433-1-6.
 676. Terziev, V., E., Arabska. Social entrepreneurship development in Bulgaria. -Journal of mountain agriculture on the balkanas. IN: Book of absracts, Jubile Scientific International Confrerence Didicated to 115th Anniversary of the INSTITUTE OF VITICULTURE AND ENOLOGY topic „ CHALLENGES, PERSPECTIVES AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURA, IVE – Pleven, 2017, pp. 79, ISBN 2367-8364.
 677. Terziev, V., B., Sakakushev, S., Parvanov, M., Georgiev. Оccupational safety and health management. IN: The 26th International Conference The Knowledge-Based Organization, Sibiu-Romania, Land Forces Academy “Nicolae Balcescu”, 2020, pp. 263-268, ISBN ISSN 1843-682X.
 678. Terziev, V., B., Sakakushev, S., Parvanov, M., Georgiev. European and national policy on occupational safety and health. IN: The 26th International Conference The Knowledge-Based Organization, Sibiu-Romania, Land Forces Academy “Nicolae Balcescu”, 2020, pp. 269-273, ISBN ISSN 1843-682X.
 679. Terziev, V., B., Sotirov, B., Sakakushev. Health and safety at work, prerequisites for increasing the efficiency of the labor activity. IN: 21 st International scientific conference: The teacher of the future, Budva, Montenegro, (07-09.06.2019), Skopje, Macedonia, Institute of knowledge management – Skopje, Macedonia, 2019, pp. 2003-2007, ISBN ISSN1857-923X.
 680. Terziev, V., B., Sotirov, B., Sakakushev. Preconditions for increasing the effectivenes of work activity according to the health and safety at work. IN: Proceedings of ADVED 2019 - 5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 21-23 October 2019, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 458-461, ISBN ISBN: 978-605-824.
 681. Terziev, V., Banabakova, V., Stoilova, M. Theoretical principles of management and management of change in school education. IN: Knowledge - International journal scientific papers, promoted in Vrnjacka Banja, Serbia 16-18.03.2018, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2018, pp. 897-907, ISBN 1857-923X.
 682. Terziev, V., Banabakova, V., Stoilova, M. General theoretical principles for managing changes in the system of school education. IN: Knowledge - International journal scientific papers, promoted in Vrnjacka Banja, Serbia 16-18.03.2018, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2018, pp. 879-887, ISBN 1857-923X.
 683. Terziev, V., D., Bankova, I, Dacheva. Managing the adaptation process in the context of the modern education system. IN: 23rd International Scientific Conference Knowledge in practice (13-15.12.2019), 35.1, Bansko, Bulgaria, Institute of Knowledge Management, Skopje, 2019, pp. 357-360, ISBN ISSN 1857-923X.
 684. Terziev, V., D., Bankova, I, Dacheva. Realization of the teacher's educational functions. IN: 23rd International Scientific Conference Knowledge in practice (13-15.12.2019), 35.2, Bansko, Bulgaria, Institute of Knowledge Management, Skopje, 2019, pp. 643-646, ISBN ISSN 1857-923X.
 685. Terziev, V., D., Bankova, I., Dacheva. Approaches in governing the educational processes in schools. IN: XXII International Scientific Conference: The power of knowledge, Kavala, Greece, Institute of Knowledge Management, Skopje, 2019, pp. 311-316, ISBN ISSN 1857-923X.
 686. Terziev, V., D., Bankova, I., Dacheva. Theoretical underpinning of the problems related to pedagogical excellence and pedagogical creativity in the initial stage of school education. IN: XXII International Scientific Conference: The power of knowledge, Kavala, Greece, Institute of Knowledge Management, Skopje, 2019, pp. 411-417, ISBN ISSN 1857-923X.
 687. Terziev, V., D., Kanev. Modern developments in behavioral economics. IN: Smart Technologies and Innovations in Design for Control of Technological Processes and Objects: Economy and Production Proceeding of the International Science and Technology Conference “FarEastСon-20, Vladivostok, Russian Federation, 2019, pp. 10-23, ISBN ISBN978-3-030-155.
 688. Terziev, V., D., Kanev. Education and behavioural failures. IN: 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 733-742, ISBN 978-605-82433-0-9.
 689. Terziev, V., D., Kanev, V., Madanski. Social programming as an alternative in front of small business or small business a challenge to social programming. IN: 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 711-718, ISBN 978-605-82433-0-9.
 690. Terziev, V., D., Kanev, V., Madanski. Social entrepreneurship in Bulgaria. IN: 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 719-723, ISBN 978-605-82433-0-9.
 691. Terziev, V., D., Solovev. Psychological characteristics of cadets from the military schools as subjects of educational activity. IN: Proceeding of the International Science and Technology Conference “FarEastСon 2019”, October 2019, Vladivostok, Russian Federation, Far Eastern Federal University, Smart Innovation, Systems and Techno, Singapore, Springer, 2020, pp. 1025-1038, ISBN 978-981-15-2244-4.
 692. Terziev, V., D., Solovev. The education of cadets and psychological aspect of the reasons for their drop-out of the National Military University. IN: Proceeding of the International Science and Technology Conference “FarEastСon 2019”, October 2019, Vladivostok, Russian Federation, Far Eastern Federal University, Smart Innovation, Systems and Techno, Singapore, Springer, 2020, pp. 1013-1023, ISBN 978-981-15-2244-4.
 693. Terziev, V., E., Arabska, V., Madanski. Social entrepreneurship development in Bulgaria. IN: 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 724-732, ISBN 978-605-82433-0-9.
 694. Terziev, V., E., Stoyanov. Social prgraming as an alternative in front of small business or small business a achallenge to social programming. IN: Book of absracts, Jubile Scientific International Confrerence Didicated to 115th Anniversary of the INSTITUTE OF VITICULTURE AND ENOLOGY topic „ CHALLENGES, PERSPECTIVES AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURA, IVE – Pleven, 2017, pp. 80, ISBN 2367-8364.
 695. Terziev, V., E., Stoyanov. A general principle of the development process of balanced scorecards as an instrument of control. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 611-615, ISBN 978-605-82433-1-6.
 696. Terziev, V., E., Stoyanov. Problems of control in the social sphere. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 616-621, ISBN 978-605-82433-1-6.
 697. Terziev, V., E., Stoyanov. The effect of the control system creation process. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 622-626, ISBN 978-605-82433-1-6.
 698. Terziev, V., E., Stoyanov. Opportunities and solutions to modern improvement of Bulgarian control. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 636-640, ISBN 978-605-82433-1-6.
 699. Terziev, V., F., Brava. Formulation of the Kosovo security strategy. IN: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 25-26 октомври 2018 г., НВУ „Васил Левски“ - Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”- Велико Търново, 2018, pp. 490-495, ISBN ISSN 2367-7473.
 700. Terziev, V., F., Brava, B., Koleci, R., Koleci. Security policies in Western Balkan – Kosovo. IN: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 25-26 октомври 2018 г., НВУ „Васил Левски“ - Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”- Велико Търново, 2018, pp. 480-489, ISBN ISSN 2367-7473.
 701. Terziev, V., G., Georgiev, M., Georgiev. Stimulation of the Staff in the Organization. IN: World scientific extent: Collection of scientific articles, United Kingdom, Agenda Publishing House, 2017, pp. 32-37, ISBN 978-0-9955865-3-6.
 702. Terziev, V., G., Georgiev, M., Georgiev. Possible solutions for management of stress and conflicts in the organization. IN: World scientific extent: Collection of scientific articles, United Kingdom, Agenda Publishing House, 2017, pp. 300-305, ISBN 978-0-9955865-3-6.
 703. Terziev, V., G., Georgiev, M., Georgiev. Interpersonal styles for resolving conflicts in the organization. IN: World scientific extent: Collection of scientific articles, United Kingdom, Agenda Publishing House, 2017, pp. 295-300, ISBN 978-0-9955865-3-6.
 704. Terziev, V., G., Georgiev, M., Georgiev. Recognizing mobbing and limitation of its activities in the organization. IN: World scientific extent: Collection of scientific articles, United Kingdom, Agenda Publishing House, 2017, pp. 311-317, ISBN 978-0-9955865-3-6.
 705. Terziev, V., G., Georgiev, M., Georgiev. Methods for resolving conflicts and managing stress at the workplace. IN: World scientific extent: Collection of scientific articles, United Kingdom, Agenda Publishing House, 2017, pp. 317-324, ISBN 978-0-9955865-3-6.
 706. Terziev, V., G., Georgiev, M., Georgiev. Management styles in the organization. IN: World scientific extent: Collection of scientific articles, United Kingdom, Agenda Publishing House, 2017, pp. 324-329, ISBN 978-0-9955865-3-6.
 707. Terziev, V., G., Georgiev, M., Georgiev. Strategic concept of the company. IN: World scientific extent: Collection of scientific articles, United Kingdom, Agenda Publishing House, 2017, pp. 329-335, ISBN 978-0-9955865-3-6.
 708. Terziev, V., G., Georgiev, M., Georgiev. Possible Solutions for the efficient solution of the problems in the organization. IN: World scientific extent: Collection of scientific articles, United Kingdom, Agenda Publishing House, 2017, pp. 44-51, ISBN 978-0-9955865-3-6.
 709. Terziev, V., G., Georgiev, M., Georgiev. Approaches for decision-making in the organization. IN: World scientific extent: Collection of scientific articles, United Kingdom, Agenda Publishing House, 2017, pp. 37-44, ISBN 978-0-9955865-3-6.
 710. Terziev, V., H., Bonev. Classification and analysis of factors, methods and tools in the prostitution prevention management. IN: XIX International Scientific Conference Knowledge in practice (14 - 16 December, 2018, Bansko, Bulgaria), International journal scientific papers, Skopje, Macedonia, IKM – Skopje, Macedonia, 2018, pp. 2119-2132, ISBN 1857- 923X.
 711. Terziev, V., H., Bonev. Basic prostitution organizations types. IN: XIX International Scientific Conference Knowledge in practice (14 - 16 December, 2018, Bansko, Bulgaria), International journal scientific papers, Skopje, Macedonia, IKM – Skopje, Macedonia, 2018, pp. 2091-2100, ISBN 1857- 923X.
 712. Terziev, V., H., Bonev. Prostitution prevention management system in Bulgaria. IN: XIX International Scientific Conference Knowledge in practice (14 - 16 December, 2018, Bansko, Bulgaria), International journal scientific papers, Skopje, Macedonia, IKM – Skopje, Macedonia, 2018, pp. 2079-2089, ISBN 1857- 923X.
 713. Terziev, V., H., Bonev. Legislative aspects of prostitution counteract. IN: XIX International Scientific Conference Knowledge in practice (14 - 16 December, 2018, Bansko, Bulgaria), International journal scientific papers, Skopje, Macedonia, IKM – Skopje, Macedonia, 2018, pp. 2007-2017, ISBN 1857- 923X.
 714. Terziev, V., H., Can. The relation between the migration, population aging, labor force productivity and economic growth: an analysis for Bulgaria. IN: Proceedings of INTCESS2018- 5th International Conference on Education and Social Sciences 5-7 February 2018- Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, www.ocerints, Istanbul, Turkey, 2018, pp. 445-451, ISBN 978-605-82433-2-3.
 715. Terziev, V., K., Koynakov. Research energy status of the military personnel in field setting. IN: 20th International conference - Knowledge without borders, Vrnjacka Banja, Serbia (29-31.03.2019), Institute of knowledge management – Skopje, Macedonia, 2019, pp. 1447-1451, ISBN ISSN 1857-923X.
 716. Terziev, V., M., Bogdanova. The academic capitalism and the new business model of the universities. IN: Proceedings of ADVED 2019 - 5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 21-23 October 2019, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 477-484, ISBN ISBN: 978-605-824.
 717. Terziev, V., M., Bogdanova. The new business model of the universities. IN: International association of methodologists of social sciences in Belgrade, Third international thematic scientific conference “Importance of applicative research for development of science and solvi, Serbian academy of sciences and arts, Belgrade, 2019, pp. p.15, ISBN ISBN 978-86-92002.
 718. Terziev, V., M., Bogdanova, D., Kanev, M., Georgiev. Uses of the strategic card in the republic of bulgaria’s land forces. IN: Proceedings of ADVED 2019 - 5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 21-23 October 2019, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 519-525, ISBN ISBN: 978-605-824.
 719. Terziev, V., M., Bogdanova, D., Kanev, M., Georgiev. The cadets and the reasons for their drop-out of the National Military University. IN: Proceedings of ADVED 2019 - 5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 21-23 October 2019, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 398-406, ISBN ISBN: 978-605-824.
 720. Terziev, V., M., Bogdanova, D., Kanev, M., Georgiev. The cadets from the military schools as subjects of educational activity. IN: Proceedings of ADVED 2019 - 5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 21-23 October 2019, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 407-418, ISBN ISBN: 978-605-824.
 721. Terziev, V., M., Bogdanova, D., Kanev, M., Georgiev, S, Simeonov. The social assistance system in Bulgaria. IN: Proceedings of ADVED 2019 - 5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 21-23 October 2019, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 391-397, ISBN ISBN: 978-605-824.
 722. Terziev, V., M., Bogdanova, M., Georgiev, D., Solovev, P., Bogdanov. Fields of implementation of the teacher's educational functions. IN: Proceedings of SOCIOINT 2020- 7th International Conference on Education and Education of Social Sciences, 15-17 June 2020, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2020, pp. 147-151, ISBN ISBN: 978-605-824.
 723. Terziev, V., M., Bogdanova, M., Georigev. Uses of the strategic card in Republic of Bulgaria's national defense system. IN: XXII International Scientific Conference: The power of knowledge, Kavala, Greece, Institute of Knowledge Management, Skopje, 2019, pp. 1421-1427, ISBN ISSN 1857-923X.
 724. Terziev, V., M., Georgiev. The social policy from a contemporary perspective. IN: The 26th International Conference The Knowledge-Based Organization, Skopje, N. Macedonia, Institute of Knowledge Management, 2020, pp. 1023-1029, ISBN ISSN 1857-923X.
 725. Terziev, V., M., Georgiev. Efficient management as optimization of the organization. IN: Proceedings of INTCESS2018- 5th International Conference on Education and Social Sciences 5-7 February 2018- Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 452-461, ISBN 978-605-82433-2-3.
 726. Terziev, V., M., Georgiev. Organizational development strategies. IN: XIX International Scientific Conference Knowledge in practice (14 - 16 December, 2018, Bansko, Bulgaria), International journal scientific papers, Skopje, Macedonia, IKM – Skopje, Macedonia, 2018, pp. 315-322, ISBN 1857- 923X.
 727. Terziev, V., M., Georgiev. Exploring the internal strengths and weaknesses of the organization. IN: XIX International Scientific Conference Knowledge in practice (14 - 16 December, 2018, Bansko, Bulgaria), International journal scientific papers, Skopje, Macedonia, IKM – Skopje, Macedonia, 2018, pp. 73-83, ISBN 1857- 923X.
 728. Terziev, V., M., Georgiev. Support for the development of social entrepreneurship in Bulgaria. IN: Knowledge – International Journal, September, 2018, Skopje, Macedonia, IKM – Skopje, Macedonia, 2018, pp. 57-74, ISBN 1857- 923X.
 729. Terziev, V., M., Georgiev. A strategic framework for the development of social entrepreneurship in Bulgaria. IN: Knowledge – International Journal, September, 2018, Skopje, Macedonia, IKM – Skopje, Macedonia, 2018, pp. 23-34, ISBN 1857- 923X.
 730. Terziev, V., M., Georgiev. Highlights of the evolution of the “Balanced Scorecard”idea as a model for managing strategy development and control. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, OCERINT- International Organization Center of Academic Research, 2017, pp. 607-610, ISBN 978-605-82433-1-6.
 731. Terziev, V., M., Georgiev, D., Solovev. Management control in implementation of the social program. IN: Proceedings of INTCESS 2020- 7th International Conference on Education and Social Sciences 20-22 January, 2020 - DUBAI (UAE), DUBAI (UAE), International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2020, pp. 870-879, ISBN ISBN: 978-605-824.
 732. Terziev, V., M., Georgiev, D., Solovev. Regulating social development and the concept of controlling. IN: Proceedings of INTCESS 2020- 7th International Conference on Education and Social Sciences 20-22 January, 2020 - DUBAI (UAE), DUBAI (UAE), International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2020, pp. 880-892, ISBN ISBN: 978-605-824.
 733. Terziev, V., M., Georgiev, I., Dacheva. Preconditions for increasing the effectiveness of work activity. IN: 23rd International Scientific Conference Knowledge in practice (13-15.12.2019), 35.1, Bansko, Bulgaria, Institute of Knowledge Management, Skopje, 2019, pp. 103-106, ISBN ISSN 1857-923X.
 734. Terziev, V., M., Georgiev, N., Nichev, D., Solovev, P., Bogdanov. Implementation of the strategy card in the system of military education. IN: Proceedings of SOCIOINT 2020- 7th International Conference on Education and Education of Social Sciences, 15-17 June 2020, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2020, pp. 137-146, ISBN ISBN: 978-605-824.
 735. Terziev, V., M., Georgiev, S., Bankov. The functions of the Bulgarian Prosecutor`s Office to guarantee compliance with the law during investigations. IN: 58th International Scientific Conference on Economic and Social Development- Budapest, 04-05 September, Economic and Social Development, 2020, pp. 1-1, ISBN ISSN 1849-7543.
 736. Terziev, V., M., Georgiev, S., Bankov. Achieved results of the Bulgarian Prosecutor`s Office in the prosecution and investigation of crimes of corruption. IN: 58th International Scientific Conference on Economic and Social Development- Budapest, 04-05 September, Economic and Social Development, 2020, pp. 43-43, ISBN ISSN 1849-7543.
 737. Terziev, V., M., Georgiev, S., Bankov. The functions of the Bulgarian Prosecutor`s Office to guarantee compliance with the law during investigations. IN: 58th International Scientific Conference on Economic and Social Development- Budapest, 04-05 September, Economic and Social Development, 2020, pp. 1-5, ISBN ISSN 1849-7535.
 738. Terziev, V., M., Georgiev, S., Bankov. Achieved results of the Bulgarian Prosecutor`s Office in the prosecution and investigation of crimes of corruption. IN: 58th International Scientific Conference on Economic and Social Development- Budapest, 04-05 September, Economic and Social Development, 2020, pp. 384-387, ISBN ISSN 1849-7535.
 739. Terziev, V., M., Madanski. Entry opportunities in the Bulgarian military - Educational system. IN: Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната, Сборник доклади от годишната научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“ 18 – 19 май 2017г, София, България, Военна академия „Георги Стойков Раковски“, София, България, 2018, pp. 190-217, ISBN ISBN 978-619-7478.
 740. Terziev, V., M., Petkov, D., Krastev. Operative mode for police cooperation between the member states of the European Union. IN: Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Dubai, U.A.E, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 473-476, ISBN 978-605-82433-3-0.
 741. Terziev, V., M., Petkov, D., Krastev. European arrest warrant: appearance and preferences for fulfillment. IN: Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Dubai, U.A.E, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 477-481, ISBN 978-605-82433-3-0.
 742. Terziev, V., M., Petkov, D., Krastev. Eurojust casework on mafia-type criminal organisations. IN: Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Dubai, U.A.E, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 487-491, ISBN 978-605-82433-3-0.
 743. Terziev, V., M., Petkov, D., Krastev. Concept of joint investigation teams. IN: Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Dubai, U.A.E, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 492-496, ISBN 978-605-82433-3-0.
 744. Terziev, V., M., Petkov, D., Krastev. European arrest warrant and human rights of the accused. IN: Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Dubai, U.A.E, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 501-504, ISBN 978-605-82433-3-0.
 745. Terziev, V., M., Petkov, D., Krastev. Pumps for the action on the European Union in the scope of the European agenda on security. IN: Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Dubai, U.A.E, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 497- 500, ISBN 978-605-82433-3-0.
 746. Terziev, V., M., Petkov, D., Krastev. The process of forming a criminal policy of the European Union. IN: Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Dubai, U.A.E, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 505-510, ISBN 978-605-82433-3-0.
 747. Terziev, V., M., Petkov, D., Krastev. Organization on the European Union in the sphere of penal preparation. IN: Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Dubai, U.A.E, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 482-486, ISBN 978-605-82433-3-0.
 748. Terziev, V., M., Petkov, D., Krastev. Sources of European Union law. IN: Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Dubai, U.A.E, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 511-516, ISBN 978-605-82433-3-0.
 749. Terziev, V., M., Petkov, D., Krastev. The „Source of law“ category. IN: Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Dubai, U.A.E, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 517-521, ISBN 978-605-82433-3-0.
 750. Terziev, V., M., Stoilova. Experience of SWOT analysis in the system of the Bulgarian education. IN: 21 st International scientific conference: The teacher of the future, Budva, Montenegro, (07-09.06.2019), Skopje, Macedonia, Institute of knowledge management – Skopje, Macedonia, 2019, pp. 1887-1893, ISBN ISSN1857-923X.
 751. Terziev, V., M., Stoilova. Analysis of the system of school education. Strategy settlement process. IN: 21 st International scientific conference: The teacher of the future, Budva, Montenegro, (07-09.06.2019), Skopje, Macedonia, Institute of knowledge management – Skopje, Macedonia, 2019, pp. 1851-1857, ISBN ISSN1857-923X.
 752. Terziev, V., N., Bencheva, T., Stoeva, M., Georgiev. Developing social entrepreneurship in the EU: a cross-country analysis. IN: Proceedings of INTCESS 2020- 7th International Conference on Education and Social Sciences 20-22 January, 2020 - DUBAI (UAE), DUBAI (UAE), International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2020, pp. 746-753, ISBN ISBN: 978-605-824.
 753. Terziev, V., N., Nichev. Analysis of the environment for military educational system functioning and its impact on the preparation of cadets for military professional activities in the republic of Bulgaria. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 627-630, ISBN 978-605-82433-1-6.
 754. Terziev, V., N., Nichev. Main features of the offsets in defense trade. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 661-666, ISBN 978-605-82433-1-6.
 755. Terziev, V., N., Nichev. Strategic framework for social entrepreneurship development in Bulgaria. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 531-540, ISBN 978-605-82433-1-6.
 756. Terziev, V., N., Nichev. Model of methodology for determining the needs of continuing vocational training of social work specialists providing social services. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 541-555, ISBN 978-605-82433-1-6.
 757. Terziev, V., N., Nichev. Research, identification and monitoring of the needs of occupational training of social activities experts. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 556-574, ISBN 978-605-82433-1-6.
 758. Terziev, V., N., Nichev. Some aspects on forming preparedness of logistics military officers for management activities. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 631-635, ISBN 978-605-82433-1-6.
 759. Terziev, V., N., Nichev. Streamlining management solutions for economic, effective and efficient spending of resources for security and defense. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 667-671, ISBN 978-605-82433-1-6.
 760. Terziev, V., N., Nichev. Research on the management skills and abilities acquired in the military education system. IN: CBU International Conference Book of Abstracts in Prague, Czech Republic, Innovations in Science and Education, 2017, pp. 152, ISBN ISBN 978-80-88042.
 761. Terziev, V., N., Nichev. Research on the management skills and abilities acquired in the military education system. IN: CBU International Conference Proceedings in Prague, Czech Republic, Innovations in Science and Education, 2017, pp. 846-850, ISBN 978-80-88042-07-5.
 762. Terziev, V., N., Nichev. Developing the readiness for the organizational activity of the cadets. IN: CBU International Conference Book of Abstracts March in Prague, Czech Republic, Innovations in Science and Education, 2017, pp. 164, ISBN 978-80-88042-09-9.
 763. Terziev, V., N., Nichev. Developing the readiness for the organizational activity of the cadets. IN: CBU International Conference Proceedings in Prague, Czech Republic, Innovations in Science and Education, 2017, pp. 915-919, ISBN 978-80-88042-07-5.
 764. Terziev, V., N., Nichev, E., Stoyanov, M., Georgiev. A general principle of the development process of balanced scorecards as an instrument of control. IN: 3rd international conference on advanced research in business and social sciences Volum 1, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 690-694, ISBN 978-605-82433-0-9.
 765. Terziev, V., N., Nichev, E., Stoyanov, M., Georgiev. Key aspects of the problems of administrative control in Bulgaria. IN: 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 707-710, ISBN 978-605-82433-0-9.
 766. Terziev, V., N., Nichev, E., Stoyanov, M., Georgiev. On some of the blank points in the application of administrative control in Bulgaria. IN: 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 695-700, ISBN 978-605-82433-0-9.
 767. Terziev, V., N., Nichev, E., Stoyanov, M., Georgiev, P., Bogdanov. Opportunities for strategic development of small business in Bulgaria. IN: 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 701-706, ISBN 978-605-82433-0-9.
 768. Terziev, V., N., Nichev, H., Bonev. Characterization of the system of prevention of prostitution and the connection with the citizens security of Bulgaria. IN: Knowledge – International Journal, September, 2018, Skopje, Macedonia, IKM – Skopje, Macedonia, 2018, pp. 393-404, ISBN 1857- 923X.
 769. Terziev, V., N., Nichev, H., Bonev. A conceptual model of the prostitution management system as an element of the national security. IN: Knowledge – International Journal, September, 2018, Skopje, Macedonia, IKM – Skopje, Macedonia, 2018, pp. 387-392, ISBN 1857- 923X.
 770. Terziev, V., N., Nichev, M., Georgiev. Current status of social entrepreneurship: social enterprises and state. IN: 20th International conference - Knowledge without borders, Vrnjacka Banja, Serbia (29-31.03.2019), Institute of knowledge management – Skopje, Macedonia, 2019, pp. 1587-1591, ISBN ISSN 1857-923X.
 771. Terziev, V., N., Nichev, M., Georgiev. Social enterprises and their impact in Bulgaria. IN: 20th International conference - Knowledge without borders, Vrnjacka Banja, Serbia (29-31.03.2019), Institute of knowledge management – Skopje, Macedonia, 2019, pp. 1645-1649, ISBN ISSN 1857-923X.
 772. Terziev, V., N., Nichev, P., Bogdanov. Comparative analysis of the formation of military professional skills in the cadets to be trained in logistics specializations. IN: 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 671-677, ISBN 978-605-82433-0-9.
 773. Terziev, V., N., Nichev, P., Bogdanov. Prospects for development of higher education in Bulgaria. IN: Proceedings of ADVED 2017- 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 678-689, ISBN 978-605-82433-0-9.
 774. Terziev, V., O., Andreeva, M., Georgiev, V, Klimuk, V. Dynamics of scientific results in the higher education. IN: ADVED 2020- 6th International Conference on Advances in Education 5-6 October 2020, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2020, pp. 335-347, ISBN ISBN: 978-605-062.
 775. Terziev, V., O., Andreeva, M., Georgiev, V, Klimuk, V. Challenges in the development of Bulgarian higher education system during post-crisis period. IN: ADVED 2020- 6th International Conference on Advances in Education 5-6 October 2020, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2020, pp. 348-351, ISBN ISBN: 978-605-062.
 776. Terziev, V., O., Latyshev, M., Georgiev. Building competencies for social work through continuing vocational training. IN: 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 754-772, ISBN 978-605-82433-0-9.
 777. Terziev, V., P., Dimitrova. Social policy development at the beginning of 21st century. IN: XIX International Scientific Conference Knowledge in practice (14 - 16 December, 2018, Bansko, Bulgaria), International journal scientific papers, Skopje, Macedonia, IKM – Skopje, Macedonia, 2018, pp. 273-278, ISBN 1857- 923X.
 778. Terziev, V., P., Dimitrova. Stages in social policy development. IN: XIX International Scientific Conference Knowledge in practice (14 - 16 December, 2018, Bansko, Bulgaria), International journal scientific papers, Skopje, Macedonia, IKM – Skopje, Macedonia, 2018, pp. 265-271, ISBN 1857- 923X.
 779. Terziev, V., P., Dimitrova. Concepts and models in social policy. IN: XIX International Scientific Conference Knowledge in practice (14 - 16 December, 2018, Bansko, Bulgaria), International journal scientific papers, Skopje, Macedonia, IKM – Skopje, Macedonia, 2018, pp. 251-257, ISBN 1857- 923X.
 780. Terziev, V., Petkova - Georgieva, S. Testing the cost assessment methods application at a hospital for the decision “make or buy”. IN: Proceedings of INTCESS 2020- 7th International Conference on Education and Social Sciences 20-22 January, 2020 - DUBAI (UAE), DUBAI (UAE), International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2020, pp. 789-796, ISBN ISBN: 978-605-824.
 781. Terziev, V., R., Dimitrovski, L., Pushova, M., Georgiev, D., Solovev. Change management and digital age training. IN: Proceedings of INTCESS 2020- 7th International Conference on Education and Social Sciences 20-22 January, 2020 - DUBAI (UAE), DUBAI (UAE), International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2020, pp. 730-738, ISBN ISBN: 978-605-824.
 782. Terziev, V., R., Koleci. Costs of development of new products. IN: XXII International Scientific Conference: The power of knowledge, Kavala, Greece, Institute of Knowledge Management, Skopje, 2019, pp. 1313-1316, ISBN ISSN 1857-923X.
 783. Terziev, V., R., Koleci, D., Solovev. The planning process during military decision. IN: Proceedings of INTCESS 2020- 7th International Conference on Education and Social Sciences 20-22 January, 2020 - DUBAI (UAE), DUBAI (UAE), International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2020, pp. 779-783, ISBN ISBN: 978-605-824.
 784. Terziev, V., R., Koleci, D., Solovev. Role of ethics in decision making in public and private organizations. IN: Proceedings of INTCESS 2020- 7th International Conference on Education and Social Sciences 20-22 January, 2020 - DUBAI (UAE), DUBAI (UAE), International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2020, pp. 784-788, ISBN ISBN: 978-605-824.
 785. Terziev, V., S., Petkova - Georgieva. Bulgarian health system cost assessment methods application for the decision “make or buy”. IN: Proceedings of INTCESS 2020- 7th International Conference on Education and Social Sciences 20-22 January, 2020 - DUBAI (UAE), DUBAI (UAE), International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2020, pp. 797-801, ISBN ISBN: 978-605-824.
 786. Terziev, V., S., Petkova - Georgieva. Basic conditions for implementation of an effective strategic decision support system at a hospital. IN: Proceedings of INTCESS 2020- 7th International Conference on Education and Social Sciences 20-22 January, 2020 - DUBAI (UAE), DUBAI (UAE), International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2020, pp. 739-745, ISBN ISBN: 978-605-824.
 787. Terziev, V., S., Petkova - Georgieva. The health and safety problems according to the pesticides usage in the ecosystem. IN: 29th EBES Conference - Lisbon proceedings, Lisbon, 2019, pp. 649-658
 788. Terziev, V., S., Petkova - Georgieva. The performance measurement system choices research in the Bulgarian social health care level of decentralization. IN: 29th EBES Conference - Lisbon proceedings, Lisbon, 2019, pp. 1332- 1338
 789. Terziev, V., S., Petkova- Georgieva. A research study of nonlinearity experiencing in the rate of current account deficit to the Bulgarian health and care national product. IN: Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities 24-26 June 2019- Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 525-533, ISBN ISBN: 978-605-824.
 790. Terziev, V., S., Petkova- Georgieva. The Bulgarian health care system practical research on the usefulness of the performance measurement system. IN: Proceedings of ADVED 2019 - 5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 21-23 October 2019, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 369-375, ISBN ISBN: 978-605-824.
 791. Terziev, V., S., Petkova- Georgieva. Organo-phosphonate, organo-halogenated, cyanides and arsenic toxic impact on the human health care condition. IN: Proceedings of ADVED 2019 - 5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 21-23 October 2019, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 426-431, ISBN ISBN: 978-605-824.
 792. Terziev, V., S., Petkova- Georgieva. Toxic chemical compounds detection for the society social health care prevention. IN: Proceedings of ADVED 2019 - 5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 21-23 October 2019, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 432-442, ISBN ISBN: 978-605-824.
 793. Terziev, V., S., Petkova- Georgieva. Human health prevention by detection and quantification of toxic chemical compounds. IN: Proceedings of ADVED 2019 - 5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 21-23 October 2019, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 443-449, ISBN ISBN: 978-605-824.
 794. Terziev, V., S., Petkova- Georgieva. Human health problems and the classification of the most toxic pesticides. IN: Proceedings of ADVED 2019 - 5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 21-23 October 2019, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 383-390
 795. Terziev, V., S., Petkova- Georgieva. The pesticides toxic impact on the human health condition and the ecosystem. IN: Proceedings of ADVED 2019 - 5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 21-23 October 2019, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 376 - 382, ISBN ISBN: 978-605-824.
 796. Terziev, V., S., Petkova-Georgieva. The Health and Safety Problems According to the Pesticides Usage in the Ecosystem. IN: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, 28-29 май 2020г., Велико Търново, Велико Търново, НВУ „Васил Левски”- Велико Търново, 2020, pp. 112-126, ISBN ISSN 1314-1937.
 797. Terziev, V., S., Petkova-Georgieva. The Performance Measurement System Choices Research in the Bulgarian Social Health Care Level of Decentralization. IN: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, 28-29 май 2020г., Велико Търново, Велико Търново, НВУ „Васил Левски”- Велико Търново, 2020, pp. 127-137, ISBN ISSN 1314-1937.
 798. Terziev, V., S., Simeonov. Difficulties in defining social work. IN: 21 st International scientific conference: The teacher of the future, Budva, Montenegro, (07-09.06.2019), Skopje, Macedonia, Institute of knowledge management – Skopje, Macedonia, 2019, pp. 1989-1995, ISBN ISSN1857-923X.
 799. Terziev, V., S., Simeonov. The characteristics of social activities and policies. IN: 21 st International scientific conference: The teacher of the future, Budva, Montenegro, (07-09.06.2019), Skopje, Macedonia, Institute of knowledge management – Skopje, Macedonia, 2019, pp. 1911-1916, ISBN ISSN1857-923X.
 800. Terziev, V., S., Stefanov, S., Enimaneva. Models for energy efficiency of building thermo insulation. IN: Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Dubai, U.A.E, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 462-472, ISBN 978-605-82433-3-0.
 801. Terziev, V., S., Stefanov, S., Enimaneva. Determination of the investment costs for buildings renovation. IN: Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Dubai, U.A.E, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 455-461, ISBN 978-605-82433-3-0.
 802. Terziev, V., S., Stefanov, V., Banabakova. Common European security and defence policy. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 132-148, ISBN 978-605-82433-4-7.
 803. Terziev, V., S., Stefanov, V., Banabakova. Implementattion of the common European security and defence policy in the context of its military aspect. IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 120-131, ISBN 978-605-82433-4-7.
 804. Terziev, V., Stoykov, M. Tools for strategic research of the national security system - methodology for research using simulation business game. IN: 55th International Scientific Conference on Economic and Social Development Baku, 18-19 June 2020, Book of Abstracts Vol. 1/4, Baku, Economic and Social Development, 2020, pp. 20, ISBN ISSN 1849-7543.
 805. Terziev, V., Stoykov, M. Development of methodology as part of applied tools for strategic research and assessment of institutional stability of the national security system. IN: 55th International Scientific Conference on Economic and Social Development Baku, 18-19 June 2020, Book of Abstracts Vol. 1/4, Baku, Economic and Social Development, 2020, pp. 153, ISBN ISSN 1849-7543.
 806. Terziev, V., Stoykov, M. Tools for strategic research of the national security system - methodology for research using simulation business game. IN: 55th International Scientific Conference on Economic and Social Development Baku, 18-19 June 2020, Book of Proceedings Vol. 1/4, Baku, Economic and Social Development, 2020, pp. 117-125, ISBN ISSN 1849-7535.
 807. Terziev, V., Stoykov, M. Development of methodology as part of applied tools for strategic research and assessment of institutional stability of the national security system. IN: 55th International Scientific Conference on Economic and Social Development Baku, 18-19 June 2020, Book of Proceedings Vol. 1/4, Baku, Economic and Social Development, 2020, pp. 894-904, ISBN ISSN 1849-7535.
 808. Terziev, V., T., Petrova. Analysis of the methods for registration of images received from the information systems of non-motorized aircrafts. IN: Proceedings of ADVED 2019 - 5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 21-23 October 2019, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 485-492, ISBN ISBN: 978-605-824.
 809. Terziev, V., T., Stoeva. Structural changes and prospects of the development of vegetable production in Bulgaria. IN: Proceedings of ADVED 2019 - 5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 21-23 October 2019, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 450-457, ISBN ISBN: 978-605-824.
 810. Terziev, V., V. Banabakova, E., Arabska. The experience of the centres for provision of integrated employment and social assistance services in Bulgaria. IN: Управление и Образование, Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2018, pp. 5-14, ISBN ISSN 13126121.
 811. Terziev, V., V., Banabakova, M. Georgiev. Structure of the social welfare system in Bulgaria. IN: International journal scientific papers Vol 23.4 Promoted in Budva, Montenegro 24-27.05.2018, IKM – Skopje, 2018, pp. 1275-1281, ISBN ISSN 1857-923X.
 812. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Effective options for determining customer profitability. IN: The 24th International conference the knowledge-based organization, Land Forces Academy "Nicolae Balcescu", Sibiu-Romania, 2018, pp. 123-128, ISBN 1843-682X.
 813. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Developing customer service standards. IN: The 24th International conference the knowledge-based organization, Land Forces Academy "Nicolae Balcescu", Sibiu-Romania, 2018, pp. 117-122, ISBN ISSN 1843-682X.
 814. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Social support as part of social policy. IN: International journal scientific papers Vol 23.4 Promoted in Budva, Montenegro 24-27.05.2018, IKM – Skopje, 2018, pp. 973-980, ISBN ISSN 1857-923X.
 815. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Modern dimensions of social policies. IN: International journal scientific papers Vol 23.4 Promoted in Budva, Montenegro 24-27.05.2018, IKM – Skopje, 2018, pp. 935-944, ISBN ISSN 1857-923X.
 816. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Social programming as a possibility to increase social efficiency. IN: Міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи» (16-17 лютого 2018 року, м. Ужгород), Mіністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет, 2018, pp. 137-142, ISBN 978-966-916-488-9.
 817. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. The social program as a part of development strategies. IN: Міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи» (16-17 лютого 2018 року, м. Ужгород), Mіністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет, 2018, pp. 132-137, ISBN 978-966-916-488-9.
 818. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Assessment of the effectiveness of social programming. IN: Міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи» (16-17 лютого 2018 року, м. Ужгород), Mіністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет, 2018, pp. 127-131, ISBN 978-966-916-488-9.
 819. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Strategic advantages of an active social program. IN: Міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи» (16-17 лютого 2018 року, м. Ужгород), Mіністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет, 2018, pp. 122-127, ISBN 978-966-916-488-9.
 820. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Social activity of human resource as a basis of effective social policy. IN: Міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи» (16-17 лютого 2018 року, м. Ужгород), Mіністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет, 2018, pp. 116-121, ISBN 978-966-916-488-9.
 821. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Assessment of the effectiveness of social programing. IN: Міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи» (16-17 лютого 2018 року, м. Ужгород), Mіністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет, 2018, pp. 110-115, ISBN 978-966-916-488-9.
 822. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Social efficiency as a measure of social activities. IN: Міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи» (16-17 лютого 2018 року, м. Ужгород), Mіністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет, 2018, pp. 104-109, ISBN 978-966-916-488-9.
 823. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Social program as a product of social programming. IN: Міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи» (16-17 лютого 2018 року, м. Ужгород), Mіністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет,, 2018, pp. 99-104, ISBN 978-966-916-488-9.
 824. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Role and place of social programing in public governance. IN: Міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи» (16-17 лютого 2018 року, м. Ужгород), Mіністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет, 2018, pp. 93-98, ISBN 978-966-916-488-9.
 825. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Customer service standards. IN: Proceedings of INTCESS2018- 5th International Conference on Education and Social Sciences 5-7 February 2018- Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, www.ocerints, Istanbul, Turkey, 2018, pp. 431-437, ISBN 978-605-82433-2-3.
 826. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Possibilities for determining customer's profitability. IN: Proceedings of INTCESS2018- 5th International Conference on Education and Social Sciences 5-7 February 2018- Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, www.ocerints, Istanbul, Turkey, 2018, pp. 438-444, ISBN 978-605-82433-2-3.
 827. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Comparative analysis of the formation of military professional skills in the cadets to be trained in logistics specializations in Bulgaria. IN: 4th Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health, Chisinau, Republic of Moldova, 2017, pp. 256-258, ISBN 978-973-166-479-8.
 828. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. Analysis and perspectives for the development of the higher education system in Bulgaria. IN: 4th Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health, Chisinau, Republic of Moldova, 2017, pp. 259-260, ISBN 978-973-166-479-8.
 829. Terziev, V., V., Banabakova, M., Georgiev. The development of academic membership and the development of higher education system in Bulgaria. IN: 4th Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health, Chisinau, Republic of Moldova, 2017, pp. 261-262, ISBN 978-973-166-479-8.
 830. Terziev, V., V., Banabakova, M., Ilsheva. Development of logistics in Bulgaria. IN: Knowledge - International journal scientific papers, promoted in Vrnjacka Banja, Serbia 16-18.03.2018, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2018, pp. 503-510, ISBN 1857-923X.
 831. Terziev, V., V., Banabakova, O., Latyshev, M., Georgiev. Opportunities of application of the balanced scorecard in management and control. IN: Proceedings of ADVED 2017- 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences 9-11 October 2017- Istanbul, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2017, pp. 773-791, ISBN 978-605-82433-0-9.
 832. Terziev, V., V., Banabakova, S., Stefanov. Trends in higher education development in the security sphere in Bulgaria. IN: Knowledge - International journal scientific papers, promoted in Vrnjacka Banja, Serbia 16-18.03.2018, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2018, pp. 655-663, ISBN 1857-923X.
 833. Terziev, V., V., Banabakova, S., Stefanov, M., Georgiev. Problems of stimulation of the staff in the conditions of market economy. IN: Knowledge - International journal scientific papers, promoted in Vrnjacka Banja, Serbia 16-18.03.2018, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2018, pp. 267-273, ISBN 1857-923X.
 834. Terziev, V., V., Banabakova, S., Stefanov. M., Georgiev. Difficulties in the division of powers between the co-workers. IN: Knowledge - International journal scientific papers, promoted in Vrnjacka Banja, Serbia 16-18.03.2018, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2018, pp. 553-561, ISBN 1857-923X.
 835. Terziev, V., V., Banabakova, S., Stefanov. M., Georgiev. Internal-organizational training as a process for continuing education. IN: Knowledge - International journal scientific papers, promoted in Vrnjacka Banja, Serbia 16-18.03.2018, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2018, pp. 79-89, ISBN 1857-923X.
 836. Terziev, V., V., Banabakova, М., Stoilova. Systemic theory and development of the socio-technical concept. IN: Knowledge - International journal scientific papers, promoted in Vrnjacka Banja, Serbia 16-18.03.2018, Institute of Knowledge Management- Skopje, 2018, pp. 897-907, ISBN 1857-923X.
 837. Terziev, V., V., Madanski, D., Kanev. Entry opportunities in the Bulgarian military-educational system and ensuring of civil rights. IN: Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanitie Dubai, UAE, 2017, pp. 575-594, ISBN 978-605-82433-1-6.
 838. Terziev, V., V., Madanski, D., Kanev,. Social programming as an alternative in front of small business or small business a challenge to social programming. IN: 4th IC§ER International Conference on Social Sciences and Education Research, Ankara, Turkey, 2017, pp. 7, ISBN 978-605-83063-3-2.
 839. Terziev, V., V., Madanski, D., Kanev,. Social entrepreneurship development in Bulgaria. IN: 4th IC§ER International Conference on Social Sciences and Education Research, Ankara, Turkey, 2017, pp. 71, ISBN 978-605-83063-3-2.
 840. Terziev, V., V., Madanski, M., Georgiev. Offset as an economic operation and a trade practice. IN: 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 748-753, ISBN 978-605-82433-0-9.
 841. Terziev, V., V., Madanski, M., Georgiev. Offset implementation impact on technology transfer in Bulgaria. IN: 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2017, pp. 743-747, ISBN 978-605-82433-0-9.
 842. Terziev, V., V., Radovic, E., Arabska. Local government`s engagement in integrating emergency and ICT policy making. IN: The proceedings of human security and new technologies, 4th International Academic conference on Human Security Publisher, University of Belgrade, Faculty of Security studies, Human Security Research Center, Belgrade, 2018, pp. 127-132, ISBN 978-86-80144-30-6.
 843. Terziev, V., М., Lyubcheva, D., Solovev. The interaction: business- education- investment for development. IN: Proceedings of INTCESS 2020- 7th International Conference on Education and Social Sciences 20-22 January, 2020 - DUBAI (UAE), DUBAI (UAE), International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2020, pp. 865-869, ISBN ISBN: 978-605-824.
 844. Terziev, V., Т., Petrova. Analysis and evaluation of effectiveness of the use of unmanned aircrafts for environment monitoring. IN: Proceedings of ADVED 2019 - 5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 21-23 October 2019, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 419-425, ISBN ISBN: 978-605-824.
 845. Terziev, V.,O., Latyshev, M., Georgiev. The warehousing as an element of army logistics system in conditions of arctics (from experience of Bulgarian-Russian cooperation). IN: ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2018, pp. 248-255, ISBN 978-605-82433-4-7.
 846. Terziev. V., Stoyanov E., Georgiev M. The balanced scorecard model as a tool for effective management. IN: Research: tendencies and prospects: Collection of scientific articles., Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, 2017, pp. 239-248, ISBN 978-0-9942661-5-6.
 847. Terziev., V., G., Georgiev, M., Georgiev. Occurrence of labor and conflict conflicts in the organization, decisions at a mobbing situation. IN: World scientific extent: Collection of scientific articles, United Kingdom, Agenda Publishing House, 2017, pp. 305-311, ISBN 978-0-9955865-3-6.
 848. Todorova S., Popov D., Dimitrov E., Dochev D., Kanev M. Thickness Uniformity of Vacuum Depositions. IN: I European Vacuum Conference, 869-872, Salford, UK, 1988
 849. Todorova, S., D. Tzaneva, M. Kanev. Microstructure and Surface Morphology of Vacuum Coppper Deposits. IN: Proc. of First Intern.Conf. on Plasma Surface Ingeneering, Sept. 1988, v. 2, Garmisch-Partenkirchen, FRG, 1988, pp. 807-814
 850. Tomov B., R. Minev, R. Radev, V. Gagov. About the input data selection at FEM analysis of bulk forming. IN: Proceedings of 7th International Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice-Wisla, Poland, 1998, pp. 535-539, ISBN 83-908916-1-1.
 851. Tomov B., R. Radev. Preform Design for Axis-symmetrical Hot Die Forgings. IN: Conference Proceedings ICIT 2003 4th International Conference on Industrial Tools, Bled-Celje, Slovenia, 2003, pp. 175 - 182, ISBN 961-90401-7-1.
 852. Tomov B., R. Radev. An Example of Determination of Preforming Steps for Hot Die Forging. IN: Proceedings of 10th Jubilee International Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice-Cracow-Zakopane, Poland, 2001, pp. xlv - xlviii, ISBN 83-914458-4-4.
 853. Tomov B., R. Radev, V. Gagov. Influence of flash design upon process parameters of hot die forging. IN: Proceedings of 9th International Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice-Sopot-Gdańsk, 2000, pp. 561-564, ISBN 83-914458-0-1.
 854. Tomov B., R. Radev, V. Gagov. About the Preforming Steps Design for Die Forging Using FEM Simulation. IN: Proceedings of 5th International Conference on Advanced Mechanical Engineering and Technology, Plovdiv, Bulgaria, 1999, pp. 576-581, ISBN 1310-8689.
 855. Tomov B., R. Radev. Shape complexity factor for closed die forging. IN: Proceedings of Advances In Production Engineering Conference, Warsaw, Poland, 2007, pp. 164-170, ISBN 978-83-916234-7-3.
 856. Tomov B., V. Gagov. Modelling and description of the near-net-shape forging of cylindrical spur gears. IN: Proceedings of Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, vol. II, Univesity of Minho, Guimaraes, Portugal, 1997, pp. 861-866
 857. Tomov B., V. Gagov. Modelling and description of die forging processes. IN: Proceedings of 5th Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice/Wisla, Poland, 1996, pp. 251-254
 858. Tomov B., V. Gagov, N. Feschiev, E. Minev. Some applications of the coordinate grid method at sheet metal testing. IN: Proceedings of 9th Machine Tool Conference, vol. 9, Bucharest, Romania, Politechnica University of Bucharest, 1994, pp. 264-269, ISBN 973-31-0633-8.
 859. Tomov B., V. Gagov, R. Numerical Simulations of Hot Die Forging Processes Using Finite Element Method. IN: Proceedings of the International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, Dublin, Ireland, 2003, pp. 415 - 418, ISBN 1-8723-2739-7.
 860. Trifonov M.Ts., E. Gantschev. Informationssystem "SCHWAISSEN" - Version 2.0. IN: Software - Workshop Schweitechnologische Beratung am Computer, Rostock, Deutschland, 1992, ISBN -.
 861. Trifonov M.Ts., S.I. Raevska. State and Prospects of Training for Welding engineers in Bulgaria. IN: International welding technology' 96 symposium, Istanbul, Turkey, 1996, pp. 366-374, ISBN -.
 862. Trifonov, M.Ts. Laser Beam Welding of Tinplate. IN: Science Conference Advanced Manufacturing Technology, Rousse, 1993, pp. 67 - 72, ISBN -.
 863. Trifonov, M.Ts., S.I. Raevska. Mathematical Modelling of the Stress distribution in the Sandwich type Joints of non-similar materials. IN: 4 th International Conference on Joining Ceramics, Glass and Metall, Köningswinter, Germany., 1993, ISBN -.
 864. Truhcheva D, N. Stankov, Аl. Ivanov. DEVELOPMENT AND DESING OF DOG WHEELCHAIR. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2018, ISBN 1311-3321.
 865. Tsvetanova, S. Developing a Portfolio of Materials Introducing Cross-cultural awareness into Teaching English for Business. IN: TEMPUS 09349-95 conference titled Multimedia and Foreign Language Teaching 7-9 June, Varna, 1998, ISBN 954-9548-04-X.
 866. Tsvetanova, S., Jones, D. Developing Foreign Language Teaching Materials for the Vocations. IN: 4th IATEFL EAST CONFERENCE/10th National IATEFL Bulgaria, Plovdiv, 2000
 867. Tsvetanova, S., Stoimenova, B., Tsvetkova, N., Connolly, T.M., Stansfield, M.H., Hainey, T., Cousins, I., Josephson, J., O’Donovan, A., Rodriguez Ortiz, C. ARGuing For Multilingual Motivation In Web 2.0: a tool for facilitating plurilingualism. IN: 3rd European Conference on Games-based Learning (ECGBL), 12-13 October 2009, Graz, Austria, Graz, Austria, 2009
 868. Tsvetelina Georgieva, Tzvetelin Gueorguiev, Nikolay Mihailov, Boris Evstatiev, Seher Kadirova, Nadezhda Paskova. Quality of Distance Learning in Engineering. IN: RU&SU 2018, Ruse, 2018
 869. Tsvetkova, N., Stoimenova, B., Tsvetanova, S., Connolly, T.M., Stansfield, M.H., Hainey, T., Cousins, I., Josephson, J., O’Donovan, A., Rodriguez Ortiz, C. ARGuing For Multilingual Motivation In Web 2.0: the teacher training perspective. IN: 3rd European Conference on Games-based Learning (ECGBL), 12-13 October 2009, Graz, Austria, Graz, Austria, 2009
 870. TTerziev V., V. Banabakova, S. Stefanov. Development of a simulation model for accomplishing effective policy for logistic services. IN: Thirteenth International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE Vol. 17, Budva, Montenegro, 2017, pp. 475-484, ISBN 1857-923X.
 871. Tzaneva D., R. Shishkov, E. Lisichkova and M. Balcheva. Investigation of the posibility for high-temperature corrosion inhibiting plasma nitriding. IN: Proc. of 8th Intern. Sci. Conf. “Achievements in Mechanical and Materials Engineering (AMME, 99),, Gliwice Poland, 1999, pp. 619-622
 872. Tzaneva D., R. Shishkov, E. Lisichkova, M. Balcheva. Investigation of the possibility for high-temperature corrosion inhibiting plasma nitriding. IN: Proc. of 8th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Poland,, 1999, pp. 619 - 622
 873. Tzaneva, D., M. Kanev, D. Dobrev, R. Stojanchev. Effect of substrate temperature on the morphology and microstructure of sputtered Cu-Sn coatings. IN: Proc. Of 6th Intern. Conf. IPAT’87, Bgighton, UK, May 1987, Edinburgh, UK, CEP Consultants Ltd, 1987, pp. 416-421.
 874. Tzvetelin Gueorguiev, Boris Sakakushev. Sustained Success Of Organizations – A Comparative Analysis. IN: Proceedings of the 15th International Conference “Standardization, Prototypes And Quality: A Means Of Balkan Countries’ Collaboration”, Edirne, Turkey, Trakya University Printing House, 2019, pp. 471-478, ISBN 978-975-374-247-4.
 875. Tzvetelin K. Gueorguiev. Teaching Professional English to the Quality Specialists of Tomorrow. IN: Proceedings of the 8th International Working Conference ''Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches'', 1st – 5th June, 2015, Belgrade, Serbia, Mechanical Engineering Faculty, Laboratory for Production metrology and TQM, Belgrade, Serbia, 2015, pp. 425-428, ISBN 978-86-7083-858-1.
 876. Tерзиев, В., M., Георгиев. Социальная работа как часть социального программирования. В: Научно-методический журнал, Социальная работа: современные проблемы и технологии 2(2), Луганск, Луганский национальный университет имени Владимира Даля, 2020, стр. 166-178
 877. Tерзиев, В., M., Георгиев. Концепции и модели в социальной политике. В: IV Международной научно-практической Интернет-конференции: «Метадисциплинар-ные подходы к социальной работе и организации работы с молодежью: исследования, реалии, перспективы» 01-15 июня 2020 года, Луганск, Луганска народна република, Луганский национальный университет им. Владимира Даля, г. Луганск, 2020, стр. 195-202
 878. Tерзиев, В., M., Георгиев. Характеристики на системата за социално подпомагане. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 14-15 юни 2018 г., Електронно издание, НВУ Васил Левски- Велико Търново, Велико Търново, 2018, стр. 959-969, ISBN 978-619-7246-20-9.
 879. Tерзиев, В., В., Банабакова, М., Георгиев. Содержание и сущность социальной политики. В: Стратегічні Орієнтири Розвитку Економіки України Міжнародна Науково-Практична Конференція, Одеса, 2017, стр. 111-115, ISBN 978-617-7326-24-2.
 880. Tерзиев, В., М., Георгиев. Социална защита на уязвимите групи от населението в България. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 14-15 юни 2018 г., Електронно издание, НВУ Васил Левски- Велико Търново, Велико Търново, 2018, стр. 970-975, ISBN 978-619-7246-20-9.
 881. Tерзиев, В., М., Георгиев. Подходи при обучение в организацията. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 14-15 юни 2018 г., Електронно издание, НВУ Васил Левски- Велико Търново, Велико Търново, 2018, стр. 951-958, ISBN 978-619-7246-20-9.
 882. Tерзиев, В., М., Георгиев. Социална защита на уязвимите групи от населението в България. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 14-15 юни 2018г., Научно направление „Социални, стопански и правни науки”, НВУ Велико Търново, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 188-193, ISBN 978-619-7246-20-9.
 883. Tерзиев, В., М., Георгиев. Характеристики на системата за социално подпомагане. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 14-15 юни 2018г., Научно направление „Социални, стопански и правни науки”, НВУ Велико Търново, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 177-187, ISBN 978-619-7246-20-9.
 884. Tерзиев, В., М., Георгиев. Подходи при обучение в организацията. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 14-15 юни 2018г., Научно направление „Социални, стопански и правни науки”, НВУ Велико Търново, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 169-176, ISBN 978-619-7246-20-9.
 885. Tодорова, Св., Д. Цанева, М. Кънев, П. Хаджийска, Р. Ангелов. Повърхностна морфология на медни вакуумни покрития. В: Научни трудове, ВТУ „Ангел Кънчев”, Русе, т. ХХIХ, серия 2, Русе, 1987, стр. 85-89
 886. V. Grigorov, B. Sakakushev. DEFORMATIONS IN A MOBILE BLOCK WITH TWO OPPOSITE CUTTING ELEMENTS WHEN MACHINING SHAFTS. IN: Международной научной конференции - Теоретические и практические аспекты развития современной науки, VIII международной научно-практической конференции, Москва, 23.06.2013г., Москва, Издателски център -, 2013, pp. 23-32, ISBN 978-5-91891-.
 887. V. Grigorov, S. Savov, M. Marinova. VORAUSSETZUNGEN FÜR EINEN ZUSÄTZLICHEN GLÄTTEEFFEKT BEI MEHRFACHER ANWENDUNG DER PLASTICHEN OBERFLÄCHENVERFORMUNG. IN: Сб. док. АДП’2011, И-во на ТУ-София, 2011, pp. 183-188
 888. V. I. Grigorov. Sustainability of the market presence of the production capacity – 2.. IN: Conference Proceedings: Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2013, pp. pp.470-475, ISBN ISSN 1313-9974.
 889. V. I. Grigorov. Tools with interrupted or uninterrupted action in processing of holes through by scheme with radial feed.. IN: Сб. докл. от ХХII международна научно-техническа конференция „Автоматизация на дискретното производство“, Созопол, И-во на ТУ-София, 2013, pp. с.105-110, ISBN 1310-3946.
 890. V. Stoikova, N. Iordanov, N. Stancheva, D. Stanchev. Experimental System for Optimum Management of Agriculture Tractor Aggregate according to Fuel Consumption. IN: Proceedings of Scientific – Expert Meeting Research and Development of Mechanical Elements and Systems IRMEC’06, Републике Cpncka, Баня Лука, Mansinski Facultet, 2006, pp. 81-86, ISBN ISBN 9993839-13-2.
 891. Vanya G. Zaharieva, Bohos R. Aprahamian, Alexander V. Gaydardzhiev. Technologies for application of nitride-carbide multilayer coatings. IN: , Nanoscience and Nanotechnology – Nanostructured Materials, issue 11, Sofia, Application and Innovation Transfer, 2010, pp. 242 - 247
 892. Vassilev G, V. Gandova, P. Docheva. Comparison between Cu-Ni-Zn liquid phase thermodynamic assessments performed by the CALPHAD method and by the general solution model. IN: НК „Природни науки", Варна, 2008
 893. Velchev D. I.V. Ivanov. A finite element for insulating glass units. IN: Challenging Glass 4 & COST Action TU0905 Final Conference, Leiden, The Netherlands, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2014, pp. 311-318, ISBN 9781138-001640.
 894. Velchev D., I. V. Ivanov. A Plate Finite Element for Triplex Laminated Glass. IN: 11th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, 2009
 895. Velchev, D. I. V. Ivanov. An Ideal Gas Finite Element for Insulating Glass Units. IN: 12th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, 2014
 896. Velchev, S., Kolev, I., Sovilj, B., Ivanov, K., Sovilj-Nikić. Method of defining the tool’s effective rake angle in case of small thickness of the cutting layer. IN: 10th international conference on modern technologies in manufacturing Department of Manufacturing Engineering Faculty of Machine Building, Technical University of Cluj-Napoca, Romania, 2011
 897. Vitliemov, V.G., B.I. Cheshankov. A Method for Resistance Coefficient Identification at Motion Modelling of a Thrown Body. IN: Applied Mathematics and Mechanics, Ulyanovsk Technical University, Vol. 6, 2004, pp. 200-203
 898. Vitliemov, V.G., I.V. Ivanov. A procedure for innovative design through multi-objective optimization. IN: International Conference on General Mashine Design (GMD2009), University of Rousse, Rousse, 2009, pp. 129-132, ISBN 1313-9193.
 899. Vodenicharov S., Bratanov D., Mihaylova R., Stoychev K., Najdenov V. Underwater hull observation system ARMUS.. IN: Trans & Motoauto World, International scientific journal, 2017, pp. 215-218, ISBN ISSN 2367-8399.
 900. W.Iliew, M.Markow, K.Popow, K.Grigorowa, I.Atanasow, S.Nawasardjan, R.Rusew. Ein Soft- und Hardwarekomplex fuer Programierung von CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen. IN: INFERT'86, Dresden, DDR, TU-Dresden, DDR, 1986, pp. 89-94
 901. Yankov E, Maria Nikolova, Vanya Zaharieva. Mechanical and Structural Changes of Austenitic Sheet Metal Alloy during Biaxial Tensile Straining by Hydraulic Bulging. IN: UR&US'2015, Ruse, Vol. 54, Issue 2, 2015, pp. 89-98, ISBN 1311-3321.
 902. Yankov E. Influence of the variable character of anizotropy on the hardening curves in hydraulic buljing test of copper sheet. IN: Mechanical Engineering and Machine-building Technologies, University of Ruse, UNIVERSITY OF RUSE “Angel Kanchev”, 2018, pp. 26-35, ISBN ISSN 2603-4123.
 903. Yankov E., D. Kamarinchev, R. Minev, E. Minev. Determining the optimum inclination for 3d printing - a case of rapid prototyping parts of а shell eco-marathon car. В: Mechanical Engineering and Machine-building Technologies, University of Ruse, UNIVERSITY OF RUSE “Angel Kanchev, 2019, стр. 51-58, ISBN 2603-41.
 904. Yankov E., M. Nikolova, V. Zaharieva. Modern Methods for Measuring Temperature, Stresses, and Strains in the Field of Micro- and Nanotechnologies. IN: 56th Mechanical Engineering and Machine-Building Technologies, Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, pp. 66-76, ISBN 1311-3321.
 905. Yankov E., Maria Nikolova, Vanya Zaharieva, Marian Firov. Changes in the structure during laser treatment of austenitic steel. IN: Science Conference of Ruse University SMART SPECIALIZATION - INNOVATIVE STRATEGY FOR REGIONAL ECONOMIC TRANSFORMATION, Awarded with, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2016, pp. 195-206, ISBN 1311-3321.
 906. Zamfirоv Iv., D.Dimitrov. Dinamometer for Self-centered three yaws chucks. IN: XX Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, № М9-03-Е, Ohrid, 2008, pp. 131-134, ISBN 978-9989-9571-3-0.
 907. Zamfirоv, Iv., D.Dimitrov. A new desing for a three dimensional touch- trigger probe. IN: XX Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, № М9-04-Е, Ohrid, 2008, pp. 127-130, ISBN 978-9989-9571-3-0.
 908. Zdravkov, L., G. Ivanova, Al. Ivanov. Virtual and Augmented Reality for Educational Purposes in the Field of Mechanical Engineering. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Ruse, Bulgaria, 2019, ISBN 2603-4123.
 909. Zlatarov P., G. Ivanova, A. Ivanov. Design and Development of Concepts for Interactive Hardware and Software Solutions for Special Education of Students with Autistic Spectrum Disorders. IN: ICERI2018 Proceedings (ISI Web Of SCIENCE), Seville, SPAIN, 2018, pp. 3831-3838, ISBN 978-84-09-05948-5.
 910. Zlatov N, D. Bratanov, X. Zhao, Ch. Kostadinov. Control of the dexterous teleoperated robot arms for rescue and bomb disposal missions – method and devices. IN: 6th International Conference IEEE on Bionics and prosthetics, Biomechanics and mechanics, Mechatronic and robotics, Varna, 2008
 911. Абрашева Д., Н. Станков, Ал. Иванов, Р. Милков. Разработване на технология и приспособления за сглобяване на леви и десни тръби на кофи за грайфери МG1500 и МG1800. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС‘16, Русе, Русенски университет, 2016, стр. 90-101, ISBN 1311-3321.
 912. Ана Д., В. Терзиев. Религията и вярата в контекста на въпроса за защита от дискриминация. В: Научна конференция на тема „Защита от дискриминация в България и Европа“.по случай Деня на правата на човека, организирана съвместно от Академията на МВР и Института за държавата и правото на БАН, София, Академия на МВР, 2015
 913. Ангелов П. Автоматизирано построяване на планове на честотите на безстепенни главни преводи. В: Международна научна конференция AMTECH'2005, Русе, Русенски университет, 2005, стр. 525-528, ISBN 1311-3321.
 914. Ангелов П. , Цв. Ангелов. Автоматизирано построяване на кинематични схеми на металорежещи машини с AutoCAD. В: Международна научна конференция AMTECH’2005, Русе, 2005, стр. 529-533
 915. Ангелов П., И. Колев, Кр. Иванов. Автоматизирано построяване на структурни мрежи на главни преводи с използване на MS Excel. В: Сб. Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2011
 916. Ангелов П., Л. Томов. Един подход за пресмятане на статични характеристики на вретенни възли. В: Научно-технически семинар CAD/CAM/CAE - системите: теория и практика, Пловдив, 1998, стр. 18-21
 917. Ангелов Ю. Г. Попов. Динамика на ролките на ролкова помпа. Част І Моделиране на силовото натоварване.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
 918. Ангелов Ю. И. Николаев. Динамика на ролките на ролкова помпа. Част ІІ Числено изследване динамиката на ролките. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
 919. Ангелов, П. Автоматизирано построяване на планове на честотите на въртене на безстепенни главни преводи. В: Международна научна конференция AMTECH’2005, Русе, 2005, стр. 525-528
 920. Ангелов, П. Относно определянето на оптимални параметри на зъбни предавки за металорежещи машини. В: Научна конференция AMTECH'97, направление 1 - Машиностроителна техника и конструиране, Габрово, 1997, стр. 120-127
 921. Ангелов, П. Н. Автоматизирано пресмятане на динамични характеристики на вретенни възли. В: // Н а у ч. тр. на ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе, XXXV, №4, Русе, Печатна база на ВТУ "А. Кънчев", 1994, стр. 173-178
 922. Ангелов, П. Н. Относно автоматизираното проектиране на кинематични схеми на многовретенни глави. В: // Н а у ч. тр. на ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе, XXXI, № 6, Русе, Печатна база на ВТУ "А. Кънчев", 1988, стр. 175-179
 923. Ангелов, П. Н., Томов, Л. Т., Трифонов, Т. И., Иванов, И. К. Система для автоматизиранного проектирования и изготовления многошпиндельных головок агрегатных станков. В: ЮНС ' 98, ВВОВУ, В. Търново, 1998
 924. Ангелов, П., Колев, И., Иванов, К. Автоматизирано построяване на структурни мрежи на главени преводи с използване на MS EXСEL. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 50, серия 4, Русе, 2011
 925. Ангелов, П., Л. Томов, Т. Трифонов. Система для автоматизированного проектирования и изготовления многошпиндельных головок агрегатных станков. В: С б о р н и к докладов Микропроцесорная и компютерная техника в машино-и приборостроении, Красноярск, 1990, стр. 14
 926. Ангелов, Ю. Моделиране, изследване и оптимизиране на ролков стенд за измерване на спирачна ефективност Част ІІ Параметрична оптимизация. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013 том 52 серия 2, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2013, стр. 122-125, ISBN 1311-3321.
 927. Ангелов, Ю. А. Моделиране и изследване на дисипативните свойства на съединения и предавки от главни преводи на металорежещи машини. В: 5-та международна конференция AMTECH’99, Пловдив, ТУ Пловдив, 1999, стр. 116-122
 928. Ангелов, Ю., И. Борисов. Моделиране, изследване и оптимизиране на ролков стенд за измерване на спирачна ефективност Част І Моделиране и изследване. В: Научни трудове на Русенския университет 2013 том 52 серия 2, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2013, стр. 118-121, ISBN 1311-3321.
 929. Антонов С., Кр. Кръстев, Р. Ангелов. Триканална система за събиране на данни при индициране на дизелов двигател. В: РУ “Ан. Кънчев”, Научни трудове, т. 39, серия 8, Русе, 2002
 930. Арабаджиев В., В. Гагов. Технология за производството на детайл „Ядро” чрез локализирано ротационно деформиране. В: Научна сесия на ВМЕИ, Варна, 1987
 931. Атанасов И. Обзор на технологичните възможности и нови тенденции при разработването на CAM системите. В: XXIV МНТК "АДП - 2015", Созопол, юни, 2015, Издателство на ТУ - София, 2015, стр. 519 - 525
 932. Атанасов И. Особености при програмирането на нишково електроерозийна обработка в среда FeatureCAM. В: XXIII Международна научно-техническа конференция АДП'2014, София, Издателство на ТУ-София, 2014, стр. 552-556, ISBN 1310-3946.
 933. Атанасов И., В.Костадинов. Програмиране обработката на детайли от ролкова система за производство на безшевни тръби чрез макропрограмирането на ПТК "МНЕМО-16". В: Научна сесия '89 "Наука, обучение, производство", посветена на 35 години ВТУ - Русе, Русе, Издателство на ВТУ, 1989, стр. 115-121, ISBN УДК 681.3+621.9-5.
 934. Атанасов И., Д. Атанасова. РЕЛАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИЧНИ БАЗИ ДАННИ И ЗНАНИЯ, ПРИЛАГАНИ В CAD/CAM СИСТЕМИТЕ. В: XXVIII MНТК "АДП 2019", СОЗОПОЛ, 29 ЮНИ - 02 ЮЛИ 2019 г., София, ТУ-София, 2019, стр. 344-349, ISBN 2582-9584.
 935. Атанасов И., Д. Атанасова. Съвременни тенденции при разработване и практическо приложение на интегрирани CAD/CAM среди. В: XXVII МНТК "АДП 2018", Созопол, 21 - 24 юни, 2018 г., ТУ - София, ТУ - София, 2018, стр. 298 - 303, ISBN ISSN - 1310 - 394.
 936. Атанасов И., Д. Атанасова. ПОДХОД ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ОПЕРАЦИЯ ФРЕЗОВАНЕ ЗА БУТИЛКОВИ ФОРМИ В СРЕДАТА НА САМ СИСТЕМАТА FeatureCAM – МОДУЛ MILL. В: XXVI MНТК, София, ТУ-София, 2017, стр. 382-387
 937. Атанасов И., Д. Атанасова. Автоматизиран избор на стругови режещи инструменти с приложение на генетичните алгоритми в CAM среда. В: XXIV МНТК "АДП - 2015", Созопол, юни, 2015, Издателство на ТУ - София, 2015, стр. 526 - 531
 938. Атанасов И., Д. Атанасова. Генетичните алгоритми като инструментариум за автоматизирано технологично проектиране в CAD/CAM среда. В: XXIII Международна научно-техническа конференция АДП'2014, София, Издателство на ТУ-София, 2014, стр. 547-551, ISBN 1310-3946.
 939. Атанасов И., Д. Атанасова. Оптимизиране режимите на рязане при струговане в CAD/CAM среда с приложение на генетични алгоритми. В: XXII МНТК "АДП 2013", София, ТУ-София, 2013, стр. 545-550, ISBN 1310-3946.
 940. Атанасов И., Д.Атанасова. Метод за автоматизирано технологично проектиреане на операция струговане с приложение на функцията AFR в CAM система FeatureCAM. В: Двадесет и пета международна научно - техническа конференция АДП - 2016, Созопол, юни, 2016, Издателство на ТУ - София, 2016, стр. 367 - 373, ISBN ISSN - 1310 -3946.
 941. Атанасов И., Д.Атанасова. Генетичните алгоритми като инструментариум при механичната обработка на ротационно-симетрични детайли в CAD/CAM среда. В: XX МНТК “АДП-2011”, кат.АДП, ТУ-София Созопол, 2011, София, Издателство на ТУ- София, 2011, стр. 630-635, ISBN 1310-3946.
 942. Атанасов И., Д.Атанасова. Приложение на генетичните алгоритми за оптимизиране на технологичната операция в CAM среда. В: Научни трудове на Русенски университет, серия 2, том 48, Русе, Издателство на РУ, 2009, стр. 43-47, ISBN 1311-3321.
 943. Атанасов И., Д.Атанасова, К.Куцаров. CAD/CAM система AutoCAD/МНЕМО за типови ротационно-симетрични детайли. В: 5. International Conference on Advanced Mechanical Engineering @ Tehnology, AMTECH'99, Beyond 2000, Proceedings CAD/CAM System, Пловдив, НТС - Пловдив, 1999
 944. Атанасов И., М. Теодосиева, Ив. Колев. Концепция за проектиране на технологичната операция с генетични алгоритми в CAD/CAM среда. В: Конференция на РУ и СУ 2012, Русенски университет, 2012
 945. Атанасов Иво, Д. Атанасова. ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЗИРАН ИЗБОР НА РЕЖЕЩ ИНСТРУМЕНТ ЗА ОПЕРАЦИЯ СТРУГОВАНЕ НА МАШИНИ С ЦПУ. В: XXIX MНТК "АДП 2020", СОЗОПОЛ, 29 ЮНИ - 02 ЮЛИ 2020, София, ТУ-София, 2020, ISBN 2682-9584.
 946. Атанасов, И. Метод за 3D скулптурно моделиране на свободни форми при гравиране и надписване в CAD/CAM среда. В: XX МНТК “АДП-2011”, кат.АДП, ТУ-София Созопол, 2011, София, Издателство на ТУ- София, 2011, ISBN 1310-3946.
 947. Атанасов, И. Подход за гравиране и надписване на текст и изображения в CAM среда. В: XIX ННТК с международно участие “АДП-2010”, кат.АДП, ТУ-София,Созопол, 2010, София, Издателство на ТУ- София, 2010
 948. Атанасов, И. Макропрограмиране за типови ротационно-симетрични детайли в CAD/CAM среда. В: XVIII ННТК с международно участие "АДП-2009", ТУ-София, катедра АДП, София, Издателство на ТУ- София, 2009
 949. Атанасов, И. Гравиране с приложение на CAD/CAM система. В: 8 международна конференция по машиностроителна техника и технологии АМТЕХ 2005, Русе, Русенски университет, 2005, стр. т44, сер.2, стр. 556, ISBN 1311-3321.
 950. Атанасов, И. Технологична база данни за автоматизиран избор на режещ инструмент (струговане). В: 7 международна конференция по машиностроителна техника и технологии АМТЕХ 2003, Варна, Технически университет - Варна, 2003, стр. 134-137
 951. Атанасов, И. Препроцесорно символно въвеждане на типови ротадионно-симетрични детайли към система за автоматизирано програмиране ПТК "МНЕМО-16". В: Трета научно-техническа конференция "Автоматизация на инженерния труд", София, НТС - София, 1985
 952. Атанасов, И., Д.Атанасова. Приложение на генетичните алгоритми за създаване на интегрирана база знания в CAM среда. В: XIX ННТК с международно участие, София, Издателство на ТУ- София, 2010, стр. 601-606, ISBN 1310 -3946.
 953. Атанасова Д., И. Атанасов. Генериране на постпроцесорни структури в средата на CAM системата FeatureCAM. В: Двадесет и пета международна научно - техническа конференция АДП - 2016, Созопол, юни, 2016, Издателство на ТУ - София, 2016, стр. 374 - 379, ISBN ISSN - 1310 -3946.
 954. Атанасова Д., Ю. Младенов. Програмна система за проверка на зъбно-ремъчна шайба. В: сборник с доклади, Варна, VI Международен конгрес МТМ’09 , Proceedings, Vol.5/108, 2009, стр. 66-70, ISBN 1310-3946.
 955. Ахмед Е., Н. Станков, Ал. Иванов. Разработване на технология и приспособление за сглобяване на „Долна част” на грайфер MG300. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС‘15, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 31-37, ISBN 1311-3321.
 956. Ахмедов А., Д. Тонев. Метод за определяне на отклонението от форма без използване на специално оборудване. В: Студентска научна сесия, Русенски университет, 2011
 957. Б. Сакакушев, В. Григоров, Г. Георгиев. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ОБЪЕКТА С ПОМОЩЬЮ СТЕРЕОФОТОГРАМЕТРИИ. В: Международной научной конференции - Теоретические и практические аспекты развития современной науки, VIII международной научно-практической конференции, Москва, 29.06.2013г., Москва, Издателски център -, 2013, стр. 77 - 80, ISBN ISBN 978-5-91891-.
 958. Батанов С., М. Михайлов, Н. Станчева. Режимометриране на товарни автомобили по разход на гориво в реални условия на работа. В: Сборник доклади от конференция МотоАуто’2008, Русе, 2008, стр. 23-26, ISBN 1313-5031.
 959. Батанов С., Н. Михайлов, Н. Станчева, Хр. Белоев. Резултати от режимометрирането на земеделски комбайни в реални условия на работа. В: Научна конференция на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том.47, серия 1.1, Русе, 2008, стр. 103–108, ISBN 1311-3321.
 960. Батанов Ст., М. Михайлов, Н. Станчева. Изпитване и усъвършенстване на системи за оценка на енергийната ефективност на мобилни машини. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на РУ, 2009, стр. 77-81, ISBN 1311-3321.
 961. Батанов Ст., М. Михайлов, Н. Станчева, С. Стоянов. Приложение на бази данни в информационни системи за контрол енергийната ефективност на мобилни машини. В: XV научно-техническа конференция с международно участие ЕКОВАРНА’2009, Варна, 2009, стр. 209-215, ISBN 954-20-00030.
 962. Бекана Д., Й. Атанасов, Ю. Ангелов. Изследване спирачната система на автомобили при годишен технически прегледи в плевенски окръг. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
 963. Бекана Д., Й. Атанасов, Ю. Ангелов. Изследване на някои свойства на отработеното двигателно масло при земеделски трактори.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
 964. Белев Ст., М. Пенчев, И. Рушудов. Симулатор на участък за производство на леярски сърца,. В: AMTECH 2005, секц. 3, Автоматизация и роботизация на производството, том 44, серия 2 Прогресивни машиностроителни технологии, Научни трудове РУ “А. Кънчев”, 2005, стр. 485 - 489
 965. Белев Ст., М. Пенчев. Имитационен модел на участък за производство на леярски сърца. В: AMTECH 2005, секц. 3, Автоматизация и роботизация на производството, том 44, серия 2 Прогресивни машиностроителни технологии, Научни трудове РУ “А. Кънчев”, 2005, стр. 480 - 484
 966. Бенин Н., И. Бенина. Формиране на когнитивни качества чрез обучението по български език и литература в началното училище. В: Когнитивна дейност и обучение. Висше техническо училище „Ангел Кънчев”, Научна конференция, Русе, ноември 1994, Русе, Наука и практика, 1994, стр. 45 – 47.
 967. Бенин, Н., Бенина, И. Западноевропейската литература в библиотеката на Михаил Арнаудов: пристрастия и интереси. В: Девети Арнаудови Четения, Русе, ЛЕНИ - АН, 2016, стр. 39-46, ISBN 978-619-7058-49-9.
 968. Бенин, Н., И. Бенина. Традиции и новаторство в приказките на Пушкин. В: Национална юбилейна конференция с международно участие, посветена на 200-годишнината от рождението на А. С. Пушкин, СУ „Св. Климент Охридски”, 03 – 04 юни, София, 1999
 969. Бенин, Н., И. Бенина. Възпитаване у студентите на умения за реализиране на своите способности във време на безработица. В: Юбилейна научна конференция – Ямбол, 07 април, Ямбол, 1995
 970. Бенин, Н., И. Бенина. Ценностната система на ученика и неговото социализиране в условията на пазарната икономика. В: Юбилейна научна конференция – Ямбол, 07 април, Ямбол, 1995
 971. Бенин, Н., И. Бенина. Имплицитното закодиране (кодовете на адресатите) в образната система на детската литература. В: Юбилейна научна сесия на ВВУ „Г. Бенковски”, Долна Митрополия, 22 – 23 май, Долна Митрополия, 1995
 972. Бенин, Н., И. Бенина. Ценностните аспекти при ситуативното обучение по литература в началното училище. В: : Педагогически институт „Дичо Петров” – Смолян, семинар, 17 – 18 септември, Смолян, ПИ „Дичо Петров”, 1993, стр. 29
 973. Бенина И. Жанрът "реалистично" / "ниско" (low)фентъзи в творчеството за деца на Едит Незбит и Памела Травърз. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, Издателски център на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2016
 974. Бенина И. Репрезентации на доброто в приказките и в поредицата Хари Потър от Дж. К. Роулинг.. В: Арнаудов сборник. Т. 8, Русе, Лени – Ан, 2014, стр. 224 – 236, ISBN 978-954-619-7058-.
 975. Бенина И. Специфични репрезентации на женската независимост в романовата поредица Хари Потър от Джоан Роулинг. В: Арнаудов сборник, т. 7., Русе, ЛЕНИ-АН, 2013, стр. 265-272, ISBN 978-619-7058-06-2.
 976. Бенина И. Специфични репрезентации на женската независимост в ревизионистките приказки на Анджела Картър. В: Научни трудове, т 51, серия 6.3, Езикознание, литературознание, изкуствознание., Русе, Издателски център при Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2012, стр. 207-212, ISBN 1311-3321.
 977. Бенина И. Смъртта и насилието в поредицата "Хари Потър" от Джоан Роулинг. В: Научни трудове, т. 50, серия 6.3, Езикознание, литературознание., Русе, Издателски център при Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2011, стр. 17-22, ISBN 1311-3321.
 978. Бенина И.,Н. Бенин. „Това не е този тип свобода, Тръмп!”: Карикатурите на Доналд Тръмп за свободата. В: – В: Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?. Сборник доклади Международна научна конференция. Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе, 2017, Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, 2017, стр. 413–421, ISBN 978-619-7404-01-2.
 979. Бенина, И. Лилит от едноименния роман на Джордж Макдоналд: История на архетипния образ, избор на интерпретационен подход и критически прочит. В: Национален филологически колегиум "Интердисциплинарни диалози" 2017 , Шумен, 9 – 10 май 2017 г, Шумен, 2017
 980. Бенина, И. Функции и значение на трансформациите във външния вид и възрастта на персонажа „мъдрата възрастна жена“ и на свързаната с тях символика във фентъзи текстовете за деца на Джордж Макдоналд. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 6.3, Русе, 2016, стр. 78 – 82
 981. Бенина, И. Романът „Хари Потър”: Килерът под стълбището и боата удушвач. Юбилейна конференция на Катедра Обща и сравнителна литературна история. В: Юбилиеен сборник. 35 ГОДИНИ катедра, Велико Търново, Университетско издателство, 2010, стр. 210 – 217, ISBN 978-954-524-758-3.
 982. Бенина, И. Нови представи за „героя”/ „героинята” в произведенията за деца на английски език след 60-те години на XX век. В: Език, Култура, Идентичност. Т. 1, Шумен, Фабер, 2010, стр. 273 – 281, ISBN 978-954-400-281-7.
 983. Бенина, И. Мъгъли, мътнороди и смъртожадни, великани и полувеликани: Аспекти на класата и расата в поредицата „Хари Потър” от Дж. К. Роулинг. В: Арнаудов сборник. Т. 5, Русе, ЛЕНИ – АН, 2008, стр. 319 - 328, ISBN 978-954-8190-57-2.
 984. Бенина, И. От „имало едно време в едно царство господарство” до „тук и сега” в паралелния свят на романа „Хари Потър” (част І – проблеми на времето). В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 47, серия 9. Майски четения, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2008, стр. 107 - 111, ISBN 1311-3321.
 985. Бенина, И. Деконструкция на опозицията гора/ пущинак/ хаос – дом/ ред/ цивилизация в поредицата "Хари Потър" от Джоан Роулинг (в съпоставка с вълшебните приказки). В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 46, серия 7. Езикознание и литературознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2007, стр. 155 - 158, ISBN 1311-3321.
 986. Бенина, И. The Transition from a Fairy tale to a Fairy Romance in "Harry Potter and the Philosopher's Stone" by Joanne Rowling. IN: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 44, серия 7.1. Майски научни четения, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2005, pp. 88 -92, ISBN 1311-3321.
 987. Бенина, И. „Не в Слидерин, не в Слидерин”: Аудиовизуален превод на „Хари Потър и философският камък” от Дж. К. Роулинг. В: Адаптацията като стратегия на детската литература. Международна конференция по детска литература. Пловдив, 13 – 17 май, Пловдив, Пловдивски университет, 2004, стр. 148 - 157, ISBN 954-516-592-8.
 988. Бенина, И. Националистични митове и понятия в пиесата "Животът на Хенри V" от Уйлям Шекспир. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 39, серия 10. Езикознание и литератуторознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2002, стр. 48 - 52, ISBN 1311-3321.
 989. Бенина, И. Themes in the Text of "Harry Potter and the Philisopher's Stone". IN: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 39, серия 2.2. Български език, литература и изкуство, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2002, pp. 79 - 84, ISBN 1311-3321.
 990. Бенина, И. Езикови и стилови особености в повестта на Николай Лесков "Главан, що го смърт не ловеше". В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 37, серия 7. Български език и литература. Чужди езици, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 1999, стр. 336 - 340, ISBN 1311-3321.
 991. Бенина, И. Изследване на потенциалните възможности на корелацията реч - речева ситуация в обучението по английски език в началното училище. В: Актулни проблеми на емпиричното педагогическо изследване, Смолян, П И, 1993, стр. 10
 992. Бенина, И, Н. Бенин. "Спящата красавица” от Шарл Перо: магическата сила на словото. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 40, серия 10,2. Български език, литература и изкуство, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2003, стр. 107 – 117, ISBN 1311-3321.
 993. Бенина, И. Репрезентации на джендър в текста на поредицата Хари Потър от Дж. К. Роулинг. В: Конференция на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2016
 994. Бенина, И. Функции и значение на различните имена на архетипния персонаж „мъдрата възрастна жена“ във фентъзи текстовете за деца на Джордж Макдоналд. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 5.2, Русе, 2016, стр. 8 – 12
 995. Бенина, И. Фентъзи: същност и тенденции в развитието на жанра за дeца и юноши на английски език след 60-те години на XX век. В: Език, Култура, Идентичност, Шумен, Фабер, 2010, стр. 282– 290, ISBN 978-954-400-281-7.
 996. Бенина, И. Красивото в приказките на Ханс Кристиян Андерсен. Международна научна конференция „Непознатият Андерсен”. В: Непознатият Андерсен, София, СУ "Св. Климент Охридски", 2008, стр. 330 - 336, ISBN 978-854-91249-4-1.
 997. Бенина, И. От „имало едно време в едно царство господарство” до „тук и сега” в паралелния свят на романа „Хари Потър” (част ІІ – проблеми на пространството). В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 47, серия 9. Майски четения, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2008, стр. 112 - 118, ISBN 1311-3321.
 998. Бенина, И. Междутекстови диалог между поредицата „Хари Потър” от Дж. К. Роулинг и трилогията „Властелинът на пръстените” от Дж. Р. Р. Толкин. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 41, серия 6.2. Езикознание и литературознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2004, стр. 93 – 98, ISBN 1311-3321.
 999. Бенина, И. Смяна на подхода на репрезентация с интерпретация - фактор за повишаване качеството на обучението в педагогическите университети. В: Международна конференция "Качество на висшето образование", 27 - 28 октомври 2000, Варна, ТУ-Варна, 2000, стр. 394 - 399, ISBN 954-9883-06-Х.
 1000. Бенина, И. Възможности за използването на иновационни похвати в обучението по английски език. В: Когнитивна дейност и обучение, Русе, Наука и практика, 1994, стр. 44
 1001. Бенина, И. , Н. Бенин. Личностният подход в обучението по български език и литература. В: Образованието и личността, Шумен, АЛТОС, 1993, стр. 16 - 17, ISBN 954-588-002-3.
 1002. Бенина, И., М. Душкова, Д. Илиева, И. Илиева, В. Михайлова, Г. Михайлова. Функция на ролевите игри при формиране навици за професионално общуване на руски език. В: Общуването в творческата дейност на личността, Русе, 1989, стр. 120
 1003. Бенина, И., Н. Бенин. Под плаща на лъжата: Измамниците и прелъстителите в „Декамерон” от Джовани Бокачо. В: и лъжи за факти, новини и събития: Сборник с доклади от Международна научна конференция, 24 – 25 април 2018, Т. 1, Русе, 2018, стр. 232 – 241, ISBN ISBN 978-619-7404.
 1004. Бенина, И., Н. Бенин. Чудомир сред кръга “барабанисти”: Карикатурите на Чудомир в хумористичното списание. В: Чудомирови празници, Казанлък, 2017
 1005. Бенина, И., Н. Бенин. „Дрипите мигом се превърнали в приказна рокля”: метаморфозните проявления на дрехата в „Пепеляшка” от Шарл Перо. В: Арнаудов сборник. Т. 4, Русе, Лени – Ан, 2006, стр. 191 – 194, ISBN 13:978-954-8190-4.
 1006. Бенина, И., Н. Бенин. Ценностни подходи при трактуването от студентите на произведения за деца. В: Подготовка и квалификация на педагогически кадри с висше образование, София, СУ "Св. Климент Охридски", 1994, стр. 253 - 256
 1007. Бенина, И., Н. Бенин. „Аз не от старост побелях”: неутешимата скръб в „Шильонският затворник” от Дж. Гордън Байрон.. В: Арнаудов сборник. Т. 8, Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 168 – 178, ISBN 978-954-619-7058-.
 1008. Бенина,И. Смъртта е красива жена: оригинален образ на женствеността във фентъзи текста за деца Зад гърба на Северния вятър. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 6.3, Русе, 2016, стр. 72 – 77
 1009. Бенина. И. Репрезентации на жената във властта в поредицата Хари Потър от Дж. К. Роулинг.. В: Девети Арнаудови Четения, Русе, 2016
 1010. Бенина. И. Трансформации на наративните структури и дискурсивните стратегии на вълшебната приказка в романовата поредицата Хари Потър от Дж. К. Роулинг.. В: XIII-та национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации”, Велико Търново, 2016
 1011. Бенина. И. Репрезентации на персонажа „вещица” във вълшебните приказки в съпоставка със същите в романовата поредица Хари Потър: различни портрети на другостта.. В: Научна конференция „Хуманитарните науки днес”, София, 2016
 1012. Бенина. И. Феминистката литературна теория относно репрезентациите на джендър във вълшебните приказки.. В: Научни трудове. Том 53, серия 6.3, Езикознание, Литературознание, Изкуствознание., Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 128-132, ISBN 1311-3321.
 1013. Бенина. И. Стратегията на деконструкция в литературната теория: един възможен постмодерен поглед към художествения текст.. В: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 5.2, Русе, Издателски център на Русенски университет, 2014, стр. 216 – 220, ISBN 1311-3321.
 1014. Бенина. И. Жанрът фентъзи: проблеми на хронологията, терминологията и дефинирането”. В: Научни трудове. Том 53, серия 6.3, Езикознание, Литературознание, Изкуствознание. Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 128 -132, ISBN 1311-3321.
 1015. Бенина. И. Различните лица на злото в в романовата поредицата Хари Потър от Дж. К. Роулинг.. В: Научни трудове. Том 52, серия 6.3, Езикознание, Литературознание, Изкуствознание. Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 210 - 214, ISBN 1311-3321.
 1016. Бенина. И. Н. Бенин. Нравствените послания и естетическите особености в приказките на Змей Горянин.. В: Конференция, посветена на Змей Горянин, организирана от катедра БЕЛИ, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2015, стр. 214-223, ISBN 978-954-9664-71-3.
 1017. Бенина. И. Н. Бенин. Свои и чужди в трилогията „Дунавът тече” от Змей Горянин.. В: Да повикаш Бог. Книга за Змей Горянин., Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев”,, 2013, стр. 51-62, ISBN 978-954-8467-99-5.
 1018. Бенина. И., Н. Бенин. Проблемно-естетически паралели в творчеството на Йордан Йовков и Константин Петканов.. В: Конференция на Регионален исторически музей – Добрич, Добрич, 2016
 1019. Бенчева, Н., Н. Станчева, И. Гинков, Д. Станчев. Възможност за подобряване на точността при теоретично изследване на горивната икономичност на мобилни машини. В: Пета научно-техническа конференция с международно участие - ЕКОВАРНА’99, Варна, 1999, стр. 120 - 127
 1020. Бехчед Б., Т. Деликостов, Н. Станчева, П. Петров. Обосноваване и изследване на характеристиките на първичен преобразувател за разход на гориво. В: trans&MOTAUTO’08, София, 2008, стр. 49 – 52
 1021. Богомилов, Б., Б Колев, Т Тодоров. ТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА КАНАЛИТЕ В МАТРИЦА НА МАШИНА ЗА ГРАНУЛИРАНЕ. В: 55-та годишна конференция на Русенския университет ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ-ИНОВАТИВНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев”, 2016, стр. 102, ISBN 1311-3321.
 1022. Боздуганова В.С., М.Т. Тодоров. Получаване на функции за напрежения и премествания за хибриден краен елемент с отвор при натоварване с обемни сили и при температурно въздействие. В: Научни трудове на Русенски университет, Издателски център при РУ, 1999, стр. 108-114, ISBN 1311-3321.
 1023. Боздуганова, В. Параметрични трептения на двумасова механична система. В: Научни трудове на Русенския университет . Т.50, № 2, Механика и машиностроителни технологии, Издателски център при РУ, 2011, стр. 20-25, ISBN 1311-3321.
 1024. Боздуганова, В., М.Тодоров. Числено изследване на надлъжен удар на еластичен прът с помощта на метода на крайните елементи. В: Научни трудове на ВВОУ, Т.27, Висше Военно Общовойсково училище - Търново., 1993, стр. 34-39
 1025. Боздуганова, В.С. Правоъгълен хибридeн трефцов елемент за изследване на пукнатини от смесен тип. В: Научни трудове на Русенския университет. Т. 51, № 2, Издателски център при РУ, 2012, стр. 40-44, ISBN 1311-3321.
 1026. Боздуганова, В.С. Mногокритериална оптимизация на параметрични трептения на двумасово махало. В: Научни трудове на Русенски университет. Т. 51, № 2, Издателски център при РУ, 2012, стр. 45-52, ISBN 1311-3321.
 1027. Боздуганова, В.С., М.М. Тодоров. Правоъгълен хибриден трефцов елемент за изследване на пукнатини. В: Доклади на международна научна конференция на УАСГ, София, 2012, стр. Т.4, 93-98
 1028. Боздуганова, В.С., М.М. Тодоров. Развитие на пукнатина от I тип в правоъгълен хибриден трефцов елемент. В: Доклади на международна научна конференция на УАСГ, София, 2012, стр. Т. 4, 105-110
 1029. Борис Сакакушев, Цветелин Георгиев. Новата система от критерии за акредитация на НАОА – стъпка за повишаване на качеството на образование. В: 56-та годишна конференция на Русенския университет, Том 56, Серия 9, Русе, 2017, стр. 43-48, ISBN 1311-3321.
 1030. Бранко С., В. Терзиев. Технологичното обучение – реалности и бъдеще. В: KNOWLEDGE International Journal Scientific papers Vol11/1, Bansko, IKM-Skopje, 2015, стр. 196-199, ISBN 1857-92.
 1031. Бранко С., В. Терзиев. Предизвикателства и перспективи пред обучението по технологични дисциплини. В: Първа международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременните организации, свързани с постигане на устойчивост - знание и иновации в управлението и функционирането“, Пловдив, 2015, ISBN 978-619-7246-04-9.
 1032. Братанов Д., Румяна Братанова. КОНФИГУРИРАНЕ НА МОДУЛНИ МАНИПУЛАТОРИ НА МОБИЛЕН РОБОТ. В: Научна конференция МАТТЕХ 2012, 22-24 ноември, гр. Шумен, 2012
 1033. Братанов Д., Румяна Братанова. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕЛАСТИЧНАТА ДЕФОРМАЦИЯ ПРИ СТАТИЧНО НАТОВАРВАНЕ В МОДУЛЕН МАНИПУЛАТОР. В: Научна конференция МАТТЕХ 2012, 22-24 ноември, гр. Шумен, 2012
 1034. Братанова Р. КОНФИГУРИРАНЕ НА МОДУЛЕН МАНИПУЛАТОР. В: Сборник с доклади от двадесет и първа международна научно-техническа конференция, АДП 2012, юни, гр. Созопол, ТУ-София, 2012, стр. 289-294
 1035. Братанова Р., Д. Братанов. Опростен метод за измерване на отклонението от равновесна позиция в манипулаторите на мобилен робот. В: Научна конференция, гр. Русе, Научни трудове на Русенския университет, 2011, стр. 88-92, ISBN 1311-3321.
 1036. Братанова, Р. Необходимост от мобилни роботи за действия при извънредни ситуации. В: XX МНТК „АДП 2011“, гр. Созопол, 2011
 1037. Букев А., В.Стоянов, Р.Шишков. Вакуумна пещ с програмируемо нагряване. В: Научно-приложна конференция "Електросъпротивително нагряване", Балчик, 1982
 1038. В. Захариева, Р. Шишков, Ив . Дерменджиев. Еднослойни PVD покрития от TiN върху стомана 9ХС, отложени при ниски температури без йонно почистване. В: НК'12, Русе, РУ-том 51 серия 2, 2012, стр. 206-212, ISBN 1311-3321.
 1039. В. Петров, Н. Станчева, Д. Станчев. Относно методиката за изследване на загубите на празен ход в тракторните трансмисии. В: Сборник доклади на научна конференция на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2007, стр. 311-315, ISBN 1311-332.
 1040. В. Петров, Р. Иванов, Н. Станчева, Д. Станчев. Експериментално изследване на загубите в тракторна трансмисия. В: Сборник доклади на XV научно-техническа конференция с международно участие, Варна, т. 16, 2009, стр. 132-141, ISBN 954-20-00030.
 1041. В.Григоров, М.К.Кършаков, С.Костадинов, П.Петров. Плаващ блок със значими еластични свойства и два срещуположни, осово разместени режещи елемента. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2006, стр. 40-42, ISBN 1311-3321.
 1042. В.Илиев, К.Попов, И.Атанасов, Ст.Попова. Постпроцесори за група стругови машини с ЦПУ. В: Научна сесия на ВТУ, Русе, Издателство на ВТУ, серия 8, 1986, стр. 151-156, ISBN УДК 681.3+621.9-5.
 1043. В.Петров, Г.Габровски. Влияние на несиметричността на балансирното окачване върху експлоатационните свойства на тежкотоварно полуремарке. В: Научни трудове на ВВОВУ-В. Търново, т.32, В.Търново, 1993, стр. 185-190.
 1044. В.Петров, Г.Габровски. Определяне дължината на реализациите на процесите в механичната система влекач-полуремарке. В: Научна конференция на ВМЕИ-Габрово, Направление "Уредостроене, метрология, автоматизация и роботизация", Габрово, 1992, стр. 112-116.
 1045. В.Петров, Г.Габровски, Б.Белчев, Е.Буюклиев. Изследване влиянието на параметрите на динамичната система влекач-полуремарке върху оценките на някои статистически характеристики. В: Научни трудове на ВТУ-Русе, т.32, №14, Русе, 1989, стр. 159-164.
 1046. Ваня ЗАХАРИЕВА. Рентгеноструктурен анализ на многослойни покрития отложени върху инструментална стомана Х12М. В: Научни трудове, том 54, серия 2, Русе, Русенски Университет, 2015, стр. 99-104, ISBN 1311-3321.
 1047. Василева, Е., В. Терзиев. Интракраниальная фиброзно-мышечная дисплазия. В: Сборник статей Международной научно-практической конференции „Состояние и перспектиы развития экономики в условиях неопределености“, Уфа, Россия, 2014, ISBN 978-5-906769-82-4.
 1048. Василева, Е., В., Терзиев. Интракраниальная фиброзно-мышечная дисплазия. В: Международной научно-практической конференции „Новыe задачи медицины и пути их решения“, Уфа, Россия, 2014, стр. 19-23, ISBN 978-5-906769-83-1.
 1049. Василева, Е., В.,Терзиев. Интракраниальная фиброзно-мышечная дисплазия. В: Сборник статей Международной научно-практической конференции, „Теоретические и практические аспекты правовых отношений“, Уфа, Россия, 2014, ISBN 978-5-906769-81-7.
 1050. Велков К.И.,С.Х. Христов,М.Ц. Трифонов. Технологичнa проба СИВ-19-ХТ. В: II Национална младежка школа-симпозиум, Варна, 1984
 1051. Велчев С., П. Ангелов. Концепсия на дисциплината "Въведение в САПР". В: Доклади на Научно-практическия семинар "Компютъризация на обучението във ВУЗ", Русе, 1987, стр. 67-73
 1052. Велчев Д., M. Тодоров. Изследване на поведението на многослоен равнинен хибриден краен елемент за моделиране на ламинатни стъкла. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2010
 1053. Велчев С, И Колев, К Иванов, Г Ненов. Изследване на мощността на консумираната електрическа енергия при струговане. В: Научни трудове том 51серия 2, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Ангел Кънчев“, Издателси център на РУ, 2012, стр. 144-152, ISBN 1311-3321.
 1054. Велчев С., Н. Попов, П. Ангелов. Автоматизирано пресмятане на координатите на вретена и валове на инструментални приставки. В: //Н а у ч. тр. на ВТУ"А. Кънчев" - Русе, XXII, № 2, Русе, Печатна база на ВТУ "А. Кънчев", 1986, стр. 53-59
 1055. Велчев С., П. Ангелов. Автоматизиран синтез на кинематични схеми на инструментални приставки в диалогов режим. В: ЮНС "40 години ВМЕИ "Ленин" - София, секция II - Машиностроителни технологии. Сб. резюмета, доклади - микрофилмирани, София, ВМЕИ "Ленин", 1985, стр. 53
 1056. Велчев С., П. Ангелов. Оптимално проектиране на многоинструментални приставки с разположение на вретената по окръжност. В: // Н а у ч. тр. на ВТУ "А. Кънчев" - Русе, XXVI, № 12, Русе, Печатна база на ВТУ "А. Кънчев", 1984, стр. 135-142
 1057. Велчев С., П. Ангелов. Изследване влиянието на конструктивните параметри на нормализираните елементи върху себестойността на инструменталните приставки. В: // Н а у ч. тр. на ВТУ, Русе, Печатна база на ВТУ "А. Кънчев", 1981, стр. 221-225
 1058. Велчев С., П. Ангелов, Ц. Господинов. Относно якостното пресмятане на междинни валове и зъбни предавки на многовретенни глави за агрегатни машини. В: // Н а у ч. тр. на ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе, XXVIII,№ 8, Русе, Печатна база на ВТУ "А. Кънчев", 1986, стр. 175-179
 1059. Велчев С., П. Ангелов, Ц. Господинов. Относно якостното пресмятане на вретенни лагери на многовретенни глави за агрегатни машини. В: // Н а у ч. тр. на ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе, XXVIII, №8,, Русе, Печатна база на ВТУ "А. Кънчев", 1986, стр. 181-185
 1060. Велчев Ст., Колев И., Иванов К., Гечевски, С. Изследване влиянието на елементите на режима на рязане върху специфичния разход на енергия при струговане. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 52, серия 2, Русе, 2013
 1061. Велчев, С., И. Ерусалимов, С. Русева, П. Ангелов, И. Иванов, Т. Трифонов. Системи за автоматизирано конструктивно пресмятане на конусни зъбни предавки с модулна структура. В: Н а у ч н и трудове, Русе, П е ч а т н а база ВИММЕСС, 1980, стр. т.XXII, с.23-29
 1062. Велчев, Д. Приложение на метода на крайните елементи за изчисляване на неносеща скелетна фасадна стена. В: АМТЕХ, Варна, 2003
 1063. Велчев, Д. Изчисляване на неносеща скелетна фасадна стена с отчитане влиянието на стъклените панели. В: АМТЕХ, Варна, 2003
 1064. Велчев, С. Д., Иванов, И. К. Изследване разсейването на технологичната себестойност при механичното обработване. В: Сб. Научни трудове на ВИММЕСС, том ХХ, сер.2, Русе, 1978
 1065. Велчев, С. Д., Томов, Л. Т., Иванов, И. К. Приложение на компютърната техника при провеждане на упражненията по рязане на металите. В: Научни трудове на ВТУ, Русе, 1987
 1066. Велчев, С., Ерусалимов, И., Русева, С., Ангелов, П., Иванов, И., Трифонов, Т. Система за автоматизирано конструктивно пресмятане на конусни зъбни предавки с модулна структура. В: Сб. Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев", т. ХХII, сер. 2, Русе, 1980
 1067. Велчев, С., Колев, И. Изследване влиянието на компоновката на агрегатната машина върху оптималните режими на рязане. В: Научна сесия' 84, ВТУ "Ангел Кънчев", Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев", т. ХХVI, сер. 4, Русе, 1984
 1068. Велчев, С., Колев, И. Оптимизация на режимите на рязане при групова и едновременна смяна на инструментите на агрегатните машини. В: Сб. Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев", т. ХХV, сер. 11, Русе, 1983
 1069. Велчев, С., Колев, И., Иванов, К. Модели на коефициента на полезно действие на системата главен превод на стругове с ЦПУ. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 50, серия 2, Русе, 2011
 1070. Велчев, С., Колев, И., Иванов, К. Изследване взаимното влияние на предния ъгъл и скоростта на рязане върху специфичната сила на рязане при струговане. В: Научни трудове, РУ “А. Кънчев”, т. 45, серия 2.1, Русе, 2006, стр. 126-134
 1071. Велчев, С., Колев, И., Иванов, К. Ефективен преден ъгъл на инструментите при свободно правоъгълно рязане. В: Научни трудове, РУ “А. Кънчев”, т. 44, серия 2, Русе, 2005, стр. 293-298
 1072. Венелин Терзиев, Апостол Апостолов, Юлиян Младенов. Анализ на действие на националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”. В: сборник с доклади, Шумен, Юбилейна научна конференция, Шуменски университет , 2004
 1073. Венелин Терзиев, Апостол Апостолов, Юлиян Младенов. Анализ на действие на националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост". В: Юбилейна научна конференция, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”,, Шумен, 2004, стр. 129-136, ISBN 954-577-217-4,.
 1074. Венелин Терзиев, Евгений Стоянов. Эволюция понимания аудита. В: Инновационные процессы в научной среде, Сборник статей Международной научно-практической конференции, Киров, Россия, МЦИ-„ОМЕГАСАЙНС“, 2016, ISBN 978-5-906845-74-0.
 1075. Венелин Терзиев, Евгений Стоянов. Управленският контрол в социалното порграмиране. В: Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”, Бургас, Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, 2015, стр. 50-59, ISBN 13126121.
 1076. Венелин Терзиев, Евгений Стоянов. Контролираното развитие на социалното програмиране. В: Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”, Бургас, Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, 2015, стр. 40-49, ISBN 1312-6121.
 1077. Венелин Терзиев, Евгений Стоянов. Проектността в социалното програмиране. В: International Scientific Conference „Knowledge- Capital of the Future”, Tessalоniki, Greece, 2015
 1078. Венелин Терзиев, Евгений Стоянов. Няколко щрихи на институционализацията в процеса на социалното програмиране. В: Международна научна конференция „Посткризисно управление в бизнеса“, София, Химикотехнологичен и металургичен университет, 2015, ISBN 978-954-2940-19-8.
 1079. Венелин Терзиев, Евгений Стоянов. Управление на ефективното социално програмиране или контролираното начало на доброто бъдеще. В: Международна научна конференция „Посткризисно управление в бизнеса“, София, Химикотехнологичен и металургичен университет, 2015, ISBN 978-954-2940-19-8.
 1080. Венелин Терзиев, Евгений Стоянов. Контролът в социалното програмиране. В: Юбилейна научна конференция „Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес“, Пловдив, Аграрен университет- Пловдив, 2015
 1081. Венелин Терзиев, Евгений Стоянов. Социалното програмиране- алтернатива на малкия бизнес. В: Юбилейна научна конференция „Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес“, Пловдив, Аграрен университет- Пловдив, 2015
 1082. Венелин Терзиев, Евгений Стоянов. Социалната програма като стратегическа рамка в общественото развитие. В: Юбилейна научна конференция „Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес“, Пловдив, Аграрен университет- Пловдив, 2015
 1083. Венелин Терзиев, Евгений Стоянов. Контрол на отговорнтостта в социалната сфера. В: , Научна конференция „70 годинитрадиции и иновации“, РУ „Ангел Кънчев“, Съюз на учените- Русе, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015
 1084. Венелин Терзиев, Евгений Стоянов. Приложение на „единната отчетност” в процеса на социалното програмиране. В: VIII интердисциплинарна научна конференция „Авангардни научни инструменти в управлението ‘2015", София, УНСС, 2015, ISBN 1314-0582.
 1085. Венелин Терзиев, Евгений Стоянов, Екатерина Арабска. Активната социална програма- иновационен модел в общественото развитие. В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес- 2015“, Пловдив, Съюз на учените в България - клон Пловдив, 2015
 1086. Венелин Терзиев, Екатерана Арабска. Ефективни въздействия за изграждане на функциониращ пазар на труда. В: Курсантско-студентската научна конференция за 2015 година, Велико Търново, Национален военен университет "Васил Левски", 2015
 1087. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Состояние рынка труда в Болгарии. В: VII international scientific and applicative conference Knowledge Without Borders, Скопие, Македония, International Journal Scientific Papers, 2016, ISBN 1857-92.
 1088. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Управленски решения за подобряване на ефективността на публичните служби по заетост в България. В: XIV Международна научна конференция „Мениджмънт и Инженеринг’ 16, София, Технически университет-София, 2016, ISBN 1310-3946.
 1089. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Място и роля на публичните служби за заетост в период на активни трансформации на българската икономика. В: XIV Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’ 16, София, Технически университет-София, 2016, ISBN 1310-3946.
 1090. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Технологии за социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба. В: Юбилейна научна конференция 2016 „100 години от рождението на капитан Димитър Списаревски”, Долна Митрополия, Национален военен университет "Васил Левски", 2016, ISBN 978-954-713-109-5.
 1091. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Компетентностен модел за социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба. В: Юбилейна научна конференция 2016 „100 години от рождението на капитан Димитър Списаревски”, Долна Митрополия, Национален военен университет "Васил Левски", 2016, ISBN 978-954-713-109-5.
 1092. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Превенция и поддержка детей и взрослых- жертв трафика, насилия, зависимостей, других типов риска социальной изоляции. В: IV международная научно-практическая конференция „Воспитание и обучение детей младшего возраста”, Россия, Москва, 2015
 1093. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Съвременни аспекти в оценяване ефективността на социалното програмиране. В: Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”, Бургас, Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, 2015, стр. 24-33, ISBN 1312-6121.
 1094. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Иновативни решения за устойчиво развитие на земеделския сектор и безопасност на храните. В: Университетска научна конференция, Велико Търново, Национален военен университет "Васил Левски", 2015
 1095. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Инструменти за подобряване ефективността на работа в службите по заетостта. В: УНИТЕХ’ 15, Габрово, Технически университет-Габрово, 2015, ISBN 1313-230X.
 1096. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Планиране и реализиране на програми и мерки на пазара на труда. В: УНИТЕХ’ 15, Габрово, Технически университет-Габрово, 2015, ISBN 1313-230X.
 1097. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Възможности за приложение на процесния модел на работа в публичните служби за заетост. В: Юбилейна международна научна конференция „Социалните науки и развитието на обществото- теоретични и практически измерения”, Свищов, Стопанска академия "Димитър Ценов", 2015, стр. 978-954-23-1093-8
 1098. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Социалното програмиране в контекста на насърчаване на социалната активност. В: Юбилейна международна научна конференция „Социалните науки и развитието на обществото- теоретични и практически измерения”, Свищов, Стопанска академия "Димитър Ценов", 2015, ISBN 978-954-23-1093-8.
 1099. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Усъвършенстване изпълнението на политиките по заетостта чрез подобряжане на ефективността на дейностите в дирекции „Бюро по труда“. В: International Scientific Conference „Knowledge- Capital of the Future”, Tessalоniki, Greece, 2015, ISBN 1857-92.
 1100. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Развитие на трудовото посредничество и подобряване качеството на предлаганите услуги от дирекции „Бюро по труда“. В: International Scientific Conference „Knowledge- Capital of the Future”,, Tessalоniki, Greece, 2015, ISBN 1857-92.
 1101. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Подобряване ефективността на провежданите социални политики. В: Международна научна конференция „Посткризисно управление в бизнеса”, София, Химикотехнологичен и металургичен университет, 2015, ISBN 978-954-2940-19-8.
 1102. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Усъвършенстване на работата на институциите на пазара на труда чрез прилагане на процесен модел. В: еждународна научна конференция „Посткризисно управление в бизнеса”,, София, Химикотехнологичен и металургичен университет, 2015, ISBN 978-954-2940-19-8.
 1103. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Подобряване на ефективността на работа в публичните служби за заетост чрез провеждане на въвеждащи и поддържащи обучения. В: Юбилейна научна конференция „Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес“, Пловдив, Аграрен университет- Пловдив, 2015
 1104. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Разработване на компетенции за ефективно изпълнение на дейностите в публичните служби по заетостта. В: Юбилейна научна конференция „Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес, Пловдив, Аграрен университет- Пловдив, 2015
 1105. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Актуализиране на учебните планове и програми във висшите училища в съответствие с изискванията на пазара на труда. В: Научна конференция „70 годинитрадиции и иновации“, РУ „Ангел Кънчев“, Съюз на учените- Русе, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015
 1106. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Критериални системи за осигуряване на отчетност и прозрачност на дейностите във висшите училища в България- постигане на обективност в оценяването и акредитацията и повишаване на качеството на висшето. В: Научна конференция „70 годинитрадиции и иновации“, РУ „Ангел Кънчев“, Съюз на учените- Русе, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015
 1107. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Прилагане на процесен подход при трудовото посредничество в дирекция „Бюро по труда”. В: VIII интердисциплинарна научна конференция „Авангардни научни инструменти в управлението ‘2015", София, УНСС, 2015, ISBN 1314-0582.
 1108. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Мотивация за развитие на community-supported agriculture в България. В: Научна сесия с международно участие, посветена на 70-годишнината на Съюза на учените в България, Пловдив, Съюз на учените в България - клон Пловдив, 2014, ISBN 1311-9400.
 1109. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Предизвикателства в земеделския сектор като част от критичната инфраструктура: идентифициране и отговор на заплахите в условия на глобализация, вертикална интеграция и международно сътрудничество. В: Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, Национален военен университет, 2014, стр. 19-29, ISBN ISSN 2367-7465.
 1110. Венелин Терзиев, Екатерина Арабска. Системите за квалификация и развитие на академичния състав и перспектива 2020. В: Научна конференция „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”, Велико Търново, Национален военен университет, 2014, стр. 122-131, ISBN 978-954-753-217-5.
 1111. Венелин Терзиев, Румяна Димитрова, Юлиян Младенов. Социално интегриране на хората с ограничени възможности чрез реализиране на регионални програми за заетост в регион Русе. В: сборник с доклади, Бургас, Национална конференция с международно участие “Уни, 2001
 1112. Венелин Терзиев, Румяна Харизанова, Юлиян Младенов. Разработването и реализирането на регионална програма за заетост в регион Русе. В: сборник с доклади, Габрово, Научна конференция с международно участие, Техниче, 2001
 1113. Венелин Терзиев, Румяна Харизанова, Юлиян Младенов. Разработване и реализиране на регионална програма за заетост в регион Русе. В: Трета национална конференция „Службите по заетостта и интеграцията между социалните партньори за реализиране на политиката по заетостта”, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2000, стр. 58-65
 1114. Венелин Терзиев, Руси Минев, Бранко Сотиров, Красимир Иванов. Възможности за изграждане на център за компетентност в Северен централен район на Република България. В: Сборник доклади на годишната университетска научна конференция на НВУ, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ, 2016, стр. 272-292, ISBN 1314-1937.
 1115. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Потоци на работна сила и видове пазари на труда в преходната икономика на България. В: VIII Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании, Белово, Россия, 2015, стр. 277-294, ISBN 978-619-208-021-1.
 1116. Венелин терзиев, Севдалина Димитрова. Теории и анализ на трудовия пазар. В: VIII Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании, Белово, Россия, 2015, стр. 317-331, ISBN 978-5-906805-59-1.
 1117. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Структура и основни потоци на трудовия пазар в България. В: VIII Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании, Белово, Россия, 2015, стр. 306-316, ISBN 978-5-906805-59-1.
 1118. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Развитие и преструктуриране на заетостта в България. В: VIII Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании, Белово, Россия, 2015, стр. 295-306, ISBN 978-619-208-021-1.
 1119. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Преквалификация на освободени и напускащи активна военна служба като средтвсто за тяхната социална и професионална адаптация. В: Международна практическа конференция „Устойчиво Развитие-Лято-2014” тема: „Устойчиво развитие на регионите”, Варна, 2014
 1120. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Модел за социално-психологическа подкрепа на военнослужещите, освободени от военна служба и на техните семейства. В: Международна практическа конференция „Устойчиво Развитие-Лято-2014”, „Устойчиво развитие на регионите”, Варна, 2014
 1121. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Человеческий ресурс как ключевой для обороньi в секторе безопасности, Международной научно-практической конференции. В: Международной научно-практической конференции „Инновационньiй вектор развития науки”, Уфа, Россия, 2014, стр. 217-222, ISBN 978-5-906769-04-6.
 1122. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Методьi и подходьi к развитию программ обучения молодьiх людей в неравноправном положении в Болгарии в вьiсшем аграрном образовании. В: Climate Change, Economic Development, Environment and People Conference (CCEDEP), Plovdiv, Bulgaria, 2014, ISBN 978-619-203-015-5.
 1123. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Определяне на критерии и показатели за социална ефективност. В: Юбилейна научна конференция 2014 „100 години авиационно образование в България”, Долна Митрополия, Национален военен университет "Васил Левски", 2014, стр. 195-209, ISBN 978-954-713-216-8.
 1124. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Създаването на практически модел за социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба и членовете на техните семейства в България. В: Юбилейна научна конференция 2014 „100 години авиационно образование в България”, Долна Митрополия, Национален военен университет "Васил Левски", 2014, стр. 210-227, ISBN 978-954-713-216-8.
 1125. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Ролята на социалната политика в икономическото развитие. В: Юбилейна научна конференция 2014 „100 години авиационно образование в България”, Долна Митрополия, Национален военен университет "Васил Левски", 2014, стр. 228-239, ISBN 978-954-713-216-8.
 1126. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Модел за социално-психологическа подкрепа на военнослужещите, освободени от военна служба и техните семейства. В: Научна конференция 2014, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 123-128
 1127. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Методи и подходи за развитие на програми за обучение на младежи в неравностойно положение в България във висшето аграрно образование. В: Конференция по проект №BG051PO001-3.1.08-0024 „Усъвършенстване управлението на висшите училища”, Велико Търново, Национален военен университет, 2014, стр. 42-57, ISBN 978-954-753-218-2.
 1128. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Изследване на процеса на социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба и техните социални потребности. В: Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, Национален военен университет "Васил Левски", 2014
 1129. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Проблемни области на социално-психологическата адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба и техните семейства. В: Научна конференция „MATEX 2014”, Шумен, Шуменски университет "Св.Константин Преславски", 2014, стр. 312-317, ISBN 1314-3921.
 1130. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. Етапи на процеса на социална адаптация на военнослужещите. В: Научна конференция „MATEX 2014”, Шумен, Шуменски университет "Св.Константин Преславски", 2014, стр. 318-324, ISBN 1314-3921.
 1131. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Евгений Стоянов, Екатерина Арабска. Модел за социално-психологическа подкрепа на военнослужещите освободени от военна служба. В: II Международная конференция „Психология отношений в постенкласичссич парадигме“, Белово, Россия, 2015, ISBN 978-619-208-026-6.
 1132. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Евгений Стоянов, Екатерина Арабска. Социалната адаптация като елемент на социалната политика. В: II Международная конференция „Психология отношений в постенкласичссич парадигме“, Белово, Россия, 2015, ISBN 978-619-208-026-6.
 1133. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Евгений Стоянов, Екатерина Арабска. Зависимостта социална адаптация- социализация. В: II Международная конференция „ Психология отношений в постенкласичссич парадигме“, Белово, Россия, 2015, ISBN 978-619-208-026-6.
 1134. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Евгений Стоянов, Екатирана Арабска. Компетентностен модел за социална адаптация на военнослужещите освободени от военна служба. В: II Международная конференция „Психология отношений в постенкласичссич парадигме“, Белово, Россия, 2015, ISBN 978-619-208-026-6.
 1135. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Евгений Стоянова, Екатерина Арабска. Анализ на българския опит в развитието на социалната адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба,. В: II Международная конференция „Психология отношений в постенкласичссич парадигме“, Белово, Россия, 2015, ISBN 978-619-208-026-6.
 1136. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Евгения Василева, Екатерина Арабска. Методологически подход за изследване и оценки на основните състояния и преходи на пазара на труда. В: Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, Национален военен университет "Васил Левски", 2014, ISBN 978-954-753-200-7.
 1137. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Екатерина Арабска. Политики в областта на безработицата и заетостта в България. В: VIII Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании, Белово, Россия, 2015, стр. 230-258, ISBN 978-619-208-021-1.
 1138. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Екатерина Арабска. Рационализиране на управленски решения за ефективна социална политика в националната агенция по заетостта в България. В: XVII-тата Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие”, Юндола, Списание „Управление и устойчиво развитие“, 2015, стр. 71-85, ISBN ISSN 1311-4506.
 1139. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Екатерина Арабска. Начини за осъществяване на ефективна социална политика чрез насърчаване на социалната активност. В: Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”, Бургас, Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, 2015, стр. 34-39, ISBN 13126121.
 1140. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Екатерина Арабска. Въздействие на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” върху пазара на труда. В: Национална конференция с международно участие - Технически университет- София, Сливен, Съюз на учените в България - клон Сливен, 2015
 1141. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Екатерина Арабска. Принос на оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ за изграждане на социална икономика. В: Научна конференция с международно участие, Технически университет- София, Сливен, Съюз на учените в България - клон Сливен, 2015
 1142. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Екатерина Арабска. Професионалната подготовка на освободените от българската армия военнослужещи като възможност за успешна социална адаптация. В: Национална конференция с международно участие „Образователни технологии 2015“, Сливен, Съюз на учените в България - клон Сливен, 2015, ISBN 1311 2864.
 1143. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Екатерина Арабска. Разработване на компетенции, преглед на потенциала на служителите и определяне потребностите от въвеждащо и поддържащо обучение в публичните служби за заетост. В: Национална конференция с международно участие „Образователни технологии 2015“, Сливен, Съюз на учените в България - клон Сливен, 2015, ISBN 1311 2864.
 1144. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Екатерина Арабска. Приложението на активния модел на социална програма и неговото стратегическо преимущество в процеса на учене през целия живот. В: Научна конференция „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”, Велико Търново, Национален военен университет, 2014, стр. 96-121, ISBN 978-954-753-217-5.
 1145. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Екатерина Арабска,. Инвестиции в човешкия капитал по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В: Научна конференция с международно участие, Технически университет- София, Сливен, Съюз на учените в България - клон Сливен, 2015
 1146. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Екатерина Арабска, Евгения Василева. Добрите практики на високоефективните мениджъри в управлението на човешките ресурси. В: Научна конференция „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”, Велико Търново, Национален военен университет, 2014, стр. 49-75, ISBN 978-954-753-217-5.
 1147. Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова, Преслава Димитрова. Политики и методи за регулиране на пазара на труда в България. В: Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, Национален военен университет "Васил Левски", 2014, ISBN 978-954-753-200-.
 1148. Венелин Терзиев, Татяна Пашинова, Мира Радкова. Действието на регионалните органи по заетостта на местните пазари на труда в новите условия. В: Четвърта национална научно-практическа конференция „Службите по заетостта и новите предизвикателства за реализиране на активната политика на пазара на труда”, Русе, 73-77, 2002
 1149. Венелин Терзиев, Татяна Пашинова, Мира Радкова, Юлиян Младенов. Действието на регионалните органи по заетостта на местните пазари на труда в новите условия. В: сборник с доклади, София, Конференция с международно участие, Висше строител, 2002
 1150. Венелин Терзиев, Татяна Пашинова, Юлиян Младенов. Регионалните програми за заетост – необходимост и една нова възможност за насърчаване на заетостта. В: сборник с доклади, Габрово, Научна конференция с международно участие, техниче, 2001
 1151. Виктория Карачорова. Подход за осигуряване на минимални грешки от позициониране на обработващ център. В: СНС' 16, Русе, издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 15-19, ISBN 1311-3321.
 1152. Витлиемов В. Д. , Тодоров Т. М. Особености при автоматично сглобяване на детайли с повишена еластичност. В: Научни трудове, ВМЕИ - Габрово, Габрово, 1987
 1153. Витлиемов В. Д., Ч. Г. Костадинов, П. Вл. Витлиемов. Роботизирано манипулиране на нетвърди материали. В: Сборник АДП, София, 1998
 1154. Витлиемов В., И. Докова(Пеева). Относно ориентиране на винтове чрез сканиране. В: НТ на ВТУ "А. Кънчев" - Русе, Русе, 1989, стр. 99-103
 1155. Витлиемов В., И. Пеева. Продуктова и технологична иновация в промишлеността. В: НТ на РУ "А. Кънчев", том 37, серия 2, Русе, 1999, стр. 162 - 167
 1156. Витлиемов В., Ив. Пеева, Ч. Костадинов, П.Витлиемов. Robotic handling of fabric products. IN: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 37, серия 2, Русе, България, 1999, pp. 190-197
 1157. Витлиемов В.Д., В.В.Заяков, М.С.Пенчев. Уред за изследване точността на пътни преобразователи. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том XIX, сер. 3, Русе, 1977, стр. 157 - 160
 1158. Витлиемов, В., Г. Лехов, И. Иванов. Робастна фрикционна брахистохрона. В: Научни трудове на Русенски университет, том 39, серия 7, Русе, 2002, стр. 158-162.
 1159. Витлиемов, В.Г. Задача за брахистохроната в равнинно гравитационно-центробежно поле. В: Доклади на научна конференция с международно участие на ТУ-Габрово, Габрово, Т. 2, 1995, стр. 103-107, ISBN 954-683-015-1.
 1160. Витлиемов, В.Г. Оптимално проектиране на центробежен апарат с праволинейни лопатки при векторен критерий за качество. В: Научни трудове на ВТУ-Русе, Русе, Т. 35, № 3, 1994, стр. 27-32
 1161. Витлиемов, В.Г. VINCENT1.1: процедура за еднопараметрична оптимизация на нелинейни динамични системи в нефиксиран интервал от време. В: Научни трудове на ВТУ-Русе, Русе, Т. 35, № 4, 1994, стр. 38-43
 1162. Витлиемов, В.Г. Един метод за определяне ефекта на Магнус при моделиране свободното движение на въртящо се тяло. В: Научни трудове на ВВОВУ - В.Търново, В.Търново, Т. 27, 1993, стр. 9-14
 1163. Витлиемов, В.Г. Фрикционна брахистохрона в един по-общ случай на гранични условия и пасивноуправляваща връзка. В: Научна конференция на ВМЕИ-Габрово, Направление "Уредостроене, метрология, автоматизация и роботизация", Габрово, 1992, стр. 174-178
 1164. Витлиемов, В.Г. Върху едно обобщение на задачата за естествената фрикционна брахистохрона. В: Доклади на XVI-ти нац. семинар по динамика на механични системи, Варна, 1991, стр. 47-52
 1165. Витлиемов, В.Г. Задача за праволинейната мегистетахита в равнинно центробежно поле. В: Доклади на XV-ти нац. семинар по динамика на механични системи, Варна, т. 1, 1990, 152-157., Варна, Т. 1, 1990, стр. 152-157
 1166. Витлиемов, В.Г. Изследване на една задача за праволинейната брахистохрона при наличие на преобразувано сухо триене. В: Доклади на XV-ти нац. семинар по динамика на механични системи, Варна, Т. 1, 1990, стр. 158-163
 1167. Витлиемов, В.Г. Върху една задача за праволинейната фрикционна брахистохрона в равнинно гравитационно-центробежно поле. В: Научни трудове на ВТУ-Русе, Русе, Т. 32, № 14, 1989, стр. 141-146
 1168. Витлиемов, В.Г. Задача за оптимално по бързодействие управление на равнинното движение на манипулаторен хващач при сглобяване на цилиндрични детайли. В: Научни трудове на ВНВУ - В.Търново, В.Търново, Т. 5, 1987, стр. 221-226
 1169. Витлиемов, В.Г. Изследване на едно обобщение на задачата за естествената брахистохрона. В: Научни трудове на ВТУ-Русе, Русе, Т. 28, № 11, 1986, стр. 95-99
 1170. Витлиемов, В.Г. Праволинейна фрикционна брахистохрона. В: Научни трудове на ВТУ - Русе, Русе, Т. 26, № 9, 1984, стр. 95-99
 1171. Витлиемов, В.Г. Забележка към схемата на Грийнспан за построяване на дискретна динамика на материална точка. В: Научни трудове на ВНВУ - В.Търново, В.Търново, Т. 9, 1979, стр. 299-300
 1172. Витлиемов, В.Г. Математичен модел на управляем траекторен процес на частица по равнина, въртяща се около неподвижна ос. В: Научни трудове на ВИММЕСС-Русе, Русе, Т.11, №9, (РЖ Механика 1980, 6А160), 1979, стр. 91-94
 1173. Витлиемов, В.Г. Върху една неявна числена схема за построяване на дискретна динамика на материална точка. В: Научни трудове на ВИММЕСС -Русе, Русе, Т.11, № 9, (РЖ Механика 1980, 7А27), 1979, стр. 95-98
 1174. Витлиемов, В.Г., Б.И. Чешанков. Задача о прямолинейной фрикционной брахистохроне в плоском центробежном поле. В: Доклади на XIII-ти нац. семинар по динамика на механични системи, Варна, 1988, стр. 88-93
 1175. Витлиемов, В.Г., Б.И. Чешанков. Изследване на една екстремална задача от пасивноуправлявано движение на материална точка в гравитационно поле. В: Научни трудове на ВТУ-Русе, Русе, Т. 26, № 9, 1984, стр. 101-105
 1176. Витлиемов, В.Г., В.Н. Петров. Динамика на свободно трептящо просто махало със сухо некулоново триене в ставата. В: Научни трудове на ВТУ-Русе, Русе, Т. 28, № 11, 1986, стр. 101-105
 1177. Витлиемов, В.Г., Е.М. Иванов, Р.П. Рашков. Теоретични предпоставки за усъвършенстване бързодействието на роторен снегометател с праволинейни лопатки. В: Доклади на VI-ти национален конгрес по теоретична и приложна механика, Варна, Секция IV, 1989, стр. 110-115
 1178. Витлиемов, В.Г., Ж.Г. Тянева. Оптимално по бързодействие управление на осцилираща система, интерпретирана като априорен модел на биологична терапия. В: Научни трудове на ВНВВУ - Д. Митрополия, Д. Митрополия, Т. 10, 1980, стр. 37-40
 1179. Витлиемов, В.Г., Ж.Г. Тянева. Синтез на оптимално по бързодействие управление на осцилираща механична система, интерпретирана като модел на биологична терапия. В: Научни трудове на ВИММЕСС -Русе, Русе, Т. 22, № 3, 1980, стр. 79-82
 1180. Витлиемов, В.Г., И.В. Иванов, Р.Р. Танов. Двустепенна, по части праволинейна фрикционна брахистохрона. В: Доклади на научна конференция с международно участие на ТУ-Габрово, Габрово, Т. 2, 1995, стр. 108-113, ISBN 954-683-015-1.
 1181. Витлиемов, В.Г., Л.Г. Даскалова. Задача за брахистохронно равнинно търкаляне на ротационно твърдо тяло по неподвижна цилиндрична повърхнина. В: Юбилеен сборник "100 год. от рожд. на акад. Ив. Ценов", Враца, Т. 1, 1983, стр. 61-65
 1182. Витлиемов, В.Д., С.И.Георгиев, В.В.Заяков, М.С.Пенчев, М.И.Mладенов, Р.К.Табаков. Относно избора на целесъобразен метод за относително ориентиране при автоматично сглобяване на възел ”КУПЛУНГ”. В: Научни трудове на ВТУ ”Ангел Кънчев” том XXV, сер. 7, Русе, 1983, стр. 117 - 121
 1183. Вичев С., К. Иванов, М.Ц. Трифонов, Н.В.Фердинандов. Износване на стругарски ножове с режеща част, изработена чрез наваряване с електроди от бързорежеща стомана. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2009, стр. 13 – 16.
 1184. Вичев Стефан В., Красимир А. Иванов,. Разпределение на сечението на срязвания слой при нарязване на триъгълна резба с кръгли плашки. В: Амтех07, Габрово, 2007
 1185. Вичев Стефан В., Красимир А. Иванов. Съпротивителен момент при нарязване на триъгълна резба с кръгли комбинирани плашки. В: НК ММММЕ08, Сливен, 2008
 1186. Войков В., Г. Наджи, Н. Станков, Ал. Иванов, И. Димитров. Разработване на машина за цепене на дърва с винт. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС‘13, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 94-98, ISBN 1311-3321.
 1187. Вонев Вл., В. Дицов, М. Пенчев. Оценка на ефективността на транспортно захранващо устройство за обслужване на група машини. В: “Научни трудове на РУ”, том 40 сер. 7, Русе, 2003
 1188. Г. Саид, Д. Станчев, Н. Станчева, Д. Бекана. Изследване на грешката при използване на два преобразувателя за измерване разхода на гориво на мобилни машини. В: Proceedings of XIII International Scientific – Technical Conference “trans & MOTAUTO’06”,, Sofia, Scientific – Technical Union of Mechanical Enginee, 2006, стр. 7-10, ISBN ISBN-10: 954-9322.
 1189. Г.Габровски, Б.Белчев, Е.Буюклиев, В.Петров, К.Евтимова. Върху избора на оптимална коравина на ресорите при тежкотоварни полуремаркета. В: Доклади на ЮНС на НИМЕСС - София, София, 1989
 1190. Г.Попов, Н.Фесчиев, В.Гагов, Р.Минев, П.Петров. Технологични условия и възможности за приложение на взривното обработвне на металите. В: AMTECH'93 Прогресивни машиностроителни технологии, Русе, Русенски университет, 1993, стр. 115-122
 1191. Габровски Г., В.Петров, И.Евстатиев. Управляемо ресорно окачване в количката на тежкотоварно полуремарке. В: Сборник доклади на петата научно-техническа конференция, Варна, 1999, стр. 247-254, ISBN 954-20-00030.
 1192. Габровски Г., Н. Станчева. Изследване на напреженията в ос от количката на тежкотоварно автомобилно полуремарке. В: “Еко-Варна`2001”. Сборник доклади “Транспорт, екология, устойчиво развитие”, Варна, 2001, стр. 125-132
 1193. Габровски, Г.К., В.Н.Петров. Програмна система за изследване, анализ и управление на окачването в количката на полуремаркето в системата влекач-полуремарке. В: Сборник доклади на петата научно-техническа конференция "Транспорт, екология - устойчиво развитие", т.6, Варна, 1999, стр. 239-246, ISBN 954-20-00030.
 1194. Гагов В., Б. Томов. Определяне на силата при щамповане на цилиндрични зъбни колела със зъбите. В: Научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев”, том XXVI, серия 5, Русе, 1984, стр. 377-382
 1195. Гагов В., Б. Томов. Някои възможности за повишаване на ефективността на обучението във ВТУЗ. В: Научна сесия на ВНВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 1979
 1196. Гагов В., Б. Томов, П. Етърска, Ю. Младенов. Изследване и възможности за подобряване на технологичната пластичност на листов материал АМг5. В: Научна сесия на ВТУ „Ангел Кънчев”, Русе, 1988
 1197. Гагов В., Г. Георгиев, И. Дерменджиев. Взривно уякчаване на конструкционни стомани. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 41, серия 7, Русе, 2004, стр. 69-72, ISBN 1311-3321.
 1198. Гагов В., Г. Попов. Механо-математично моделиране на натрупването на точкови дефекти при ударновълново деформиране. В: Сборник резюмета от научна конференция „Съвременни технологии и индустриално преструктуриране”,, ТУ, Варна, 1992, ISBN 62.
 1199. Гагов В., Г. Попов. Анализ влияния параметров нагружения на упрочнение металлов взрывом. В: Х международная конференция по высокоэнергетическому воздействию на материалы, Любляна, Югославия, 1989
 1200. Гагов В., Г. Попов. Една възможност за моделиране на дислокационната структура при взривно уякчаване на металите. В: Научна сесия на ВМЕИ, София, 1987
 1201. Гагов В., Г. Попов, П. Етърска, С. Ставрев. Прессование взрывом заготовок для эксперимента ВОАЛ. В: Советско-болгарский семинар по динамическому воздействию на материалы, Красноярск, СССР, 1990
 1202. Гагов В., Г. Попов, С. Димитров. Технологични основи на проектирането на взривни системи за уякчаване на металите. В: Научна сесия на ВТУ „Ангел Кънчев”, Русе, 1988
 1203. Гагов В., Д. Пантелеева, М. Шишков. Влияние на химичния състав върху повърхностното взривно уякчаване на стомана Г13Л. В: V национална младежка конференция по материалознание и материали, получени в условията на газово противоналягане, Варна, 1988
 1204. Гагов В., Е. Минев, В. Кръстев. Някои особености на формирането на субструктурата в мед при ударновълново натоварване. В: Международна научно-техническа конференция по актуални проблеми на пластичната обработка на металите, Варна, 1990
 1205. Гагов В., Е. Минев, Г. Веселинова. Оценка на точността при експериментално определяне на деформациите по метода на координатните мрежи. В: Научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев”, том XXXV, серия 2, Русе, 1994, стр. 265-271, ISBN 1311-3321.
 1206. Гагов В., Е. Минев, Г. Попов. Върху поведението на дефектите в кристалния строеж при динамично натоварване на металите. В: Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски”, книжка 31, Велико Търново, 1993, стр. 346-351
 1207. Гагов В., Е. Минев, И. Давидов. Приложение на координатните мрежи за оценка на граничните деформации при дълбоко изтегляне на листови материали. В: Сборник доклади от Научна сесия на Инженерно-педагогически факултет, том II, Сливен, 1994, стр. 204-209
 1208. Гагов В., Е. Янков, Д. Господинов, Р. Радев. Моделно изследване върху деформирането на листови материали при двумерен опън. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България, 2005, стр. 175-180, ISBN 1311-3321.
 1209. Гагов В., Н. Фесчиев. Изпитване на листови материали на двумерен опън. В: Сборник доклади от Международна конференция “Машиностроителна техника и технологии”, том 1, Созопол, България, 2001, стр. 139-144
 1210. Гагов В., Н. Фесчиев. Деформационен анализ при изпитване на листови материали на двумерен опън. В: Сборник доклади от Научна сесия на ВВВУ „Георги Бенковски”, том 1, Долна Митрополия, 1997, стр. 324-329
 1211. Гагов В., П. Етърска, Д. Пантелеева. Влияние на микроструктурата върху технологичната пластичност на алуминиева сплав АМг5-М. В: V национална младежка конференция по материалознание и материали, получени в условията на газово противоналягане, Варна, 1988
 1212. Гагов В., Р. Минев, Р. Радев. Влияние на входните данни върху компютърното симулиране на процесите на обемно пластично деформиране. В: Научни трудове на ВВОУ, Велико Търново, България, 1998, стр. 477-484, ISBN 0861-0312.
 1213. Гагов В., Р. Радев, Б. Томов. Симулиране на процеси на обемно деформиране по метода на крайните елементи. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 49, серия 2, Русе, 2010, стр. 60-64, ISBN 1311-3321.
 1214. Гагов В., Р. Радев, Б. Томов, Е. Минев. Сравнителен анализ на предварителни преходи за горещо щамповане. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България, 1999, стр. 74-80, ISBN 1311-3321.
 1215. Гагов В., Р. Радев, Б. Томов. Симулиране на процеси на горещо щамповане по метода на крайните елементи. В: Сборник научни трудове на ТУ-Габрово, Габрово, България, 2001, стр. 160-165
 1216. Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков. Аналитични модели за реологичното поведение на метални материали при горещо деформиране. В: Сборник доклади от XXVII международна научна конференция МТФ’2012, София, България, 2012, стр. 91-96, ISBN 978-954-438-994-9.
 1217. Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков. Някои тенденции в изследването и приложението на ултрадребнозърнести метални материали. В: Сборник доклади от 9 международна конференция по Авангардни материали и обработки АМО’2009, том 1, Кранево, България, 2009, стр. 119-125
 1218. Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков. Свойства и възможности за приложение на ултрадребнозърнести метали. В: Сборник доклади от международна научна конференция УНИТЕХ’09, том 2, Габрово, България, 2009, стр. 228-233
 1219. Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков, М. Станоева. Особености на пластичното течене на ултрадребнозърнести алуминиеви сплави. В: Сборник доклади на Втора национална конференция с международно участие "Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика", 31 May – 1 June 2012, София, Институт по металознание, съоръжения и техн, 2012, ISBN ISSN 1313-8308.
 1220. Гагов В., Р. Радев. Влияние на уякчаването върху теченето на метала при нестационарно обемно деформиране. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България, 2002, стр. 46-50, ISBN 1311-3321.
 1221. Гагов В., С. Димитров. Избор на взривни вещества за обработване на металите по детонационни характеристики и физико-механични свойства. В: Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски”, книжка 31, Велико Търново, 1993, стр. 341-345
 1222. Гагов В., С. Димитров. Применение пластыческого взрывчатого вещество Д-1 для упрочнения высокомарганцевой стали. В: Х международная конференция по высокоэнергетическому воздействию на материалы, Любляна, Югославия, 1989
 1223. Гагов, В. Анализ на напреженията и деформациите при хидравлично издуване. В: Сборник доклади от международна научна конференция АМТЕХ, том 1, Габрово, 2007, стр. 193-198
 1224. Гагов, В. Числен анализ на напреженията при дълбоко изтегляне. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 40, серия 7, Русе, 2003, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
 1225. Гагов, В. Компютърно симулиране на нестационарни схеми за горещо пластично деформиране. В: Сборник доклади от Научна сесия на ВВВУ „Георги Бенковски”, том 1, Долна Митрополия, 1997, стр. 318-323
 1226. Гагов, В. Съпоставка и приложимост на някои методи за оценка на изтегляемостта на листови материали. В: Сборник доклади от Международна научна конференция "Прогресивни машиностроителни технологии", секция 2, ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, 1995, стр. 7-13
 1227. Гагов, В. Сравнителен силов анализ при дълбоко изтегляне на цилиндрични детайли. В: Сборник доклади от Научна сесия на ВВВУ „Георги Бенковски”, том 1, Долна Митрополия, 1995, стр. 539-543
 1228. Гагов, В. Деформационно-силови параметри при предварително формообразуване на къси ососиметрични изковки. В: Сборник резюмета от научна конференция „Съвременни технологии и индустриално преструктуриране”, ТУ, Варна, 1992, стр. 63
 1229. Гагов, В. Относно формоизменението при подготвителни преходи на щамповане на ососиметрични изковки. В: Международна научно техническа конференция по актуални проблеми на пластичната обработка на металите, Варна, 1990
 1230. Гагов, В. Деформационное упрочнение металлов импульсным давлением. В: V международный симпозиум по обработке давлением высокими параметрами, Тале, ЧССР, 1989, стр. 13-14
 1231. Гагов, В. Някои съображения върху пресмятането на водещи колонки в щанцовите инструменти. В: Научна сесия на ВМЕИ, Габрово, 1987
 1232. Гагов, В. Повишаване на износоустойчивостта на стомана Г13Л чрез деформационно уякчаване в ударни вълни. В: Научна сесия на ВМЕИ, Варна, 1987
 1233. Гагов, В. Относно определянето на скоростта при плоско взривно мятане на пластина. В: Научни трудове на ВНВУ „Васил Левски”, книжка 15, Велико Търново, 1985, стр. 257-262
 1234. Гагов, В. Пресмятане на налягането при взривно уякчаване в коса ударна вълна. В: Научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев”, том XXVI, серия 5, Русе, 1984, стр. 314-320
 1235. Гагов, В. Някои механични свойства на нестабилна аустенитна стомана при повишени температури. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том XX, серия 2, Русе, 1978, стр. 167-172
 1236. Гагов, В. Изследване на механичните свойства на нестабилна аустенитна стомана след пластично деформиране. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том XIX, серия 6, Русе, 1977, стр. 127-131
 1237. Гагов, В., Д. Господинов, Е. Янков. Деформационно поведение на алуминий при аксиално сплескване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 53, серия 2, Русе, 2014, стр. 174-178, ISBN 1311-3321.
 1238. Гагов, В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков. Интензивно пластично деформиране на алуминий чрез равноканално ъглово пресоване. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, България, 2010, стр. 55-59, ISBN 1311-3321.
 1239. Гатев Г., Г. Ненов. Адаптивно управление на стружкочупенето при обстъргване.. В: Научна. сесия 35 г. Соц. рев. В България,” сб. докл. кн.2, ВМЕИ “В. Ленин София, 1979, стр. 49-51
 1240. Гатев Г., Г.Ненов, Ив. Гайнов. Изследване възможностите за автоматично регистриране на стружкочупенето при обстъргване. В: Научни трудове, 19, 3, ВИММЕСС Русе, 1977, стр. 25-28
 1241. Гатев Г., Ив.Замфиров. Изследване на еластичните деформации при разстъргване с конзолна борщанга. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т.ХІХ, серия 4, Русе, 1977
 1242. Гатев Г., Ив.Замфиров. Условия за използването на настроечни технологични бази при стругове с ЦПУ. В: Науч. тр. на ВТУ”А.Кънчев”, т.ХХVІІ, серия 2, Русе, 1985
 1243. Гатев Г., Ив.Замфиров. Изследване на процеса разстъргване чрез саморегулиране с двуопорна борщанга. В: Научни трудове на ВЕММЕСС, т.ХХ, серия 2, Русе, 1978
 1244. Гатев Г., Ив.Замфиров. Изследване на процеса разстъргване чрез саморегулиране. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т.ХVІІ, серия 3, Русе, 1975
 1245. Гатев Г., Ненов Г. Повишаване на точността на обстъргването чрез автоматично размерно поднастройване. В: НС посветена на ІХ конгрес на БКП т.1, ВМЕИ Варна, 1975, стр. 29-31
 1246. Гатев Г., Николов П., Ненов Г.,. Изследвания за оптимално адаптивно управление по температурата на рязане. В: Национална конференция с международно участие. Автоматизация 76, ІІІ, Албена, 1976, стр. 87-89
 1247. Гатев Г., П.Николов, В.Георгиев, А.Петров, Г.Ненов, Ж.Кацаров, Д.Станков. Система за адаптивен активен контрол и поднастройване при калиброване на отвори с автоматичен револверен струг АСР-200.. В: Научно-практическа конференция на тема, Сопот, 1978, стр. 103-110
 1248. Гатев Г.,Г. Ненов. Изследване на система за адаптивно управление на точността чрез размера на статичното настройване. В: Науч. трудове , 17, №3, ВИММЕСС Русе, 1975, стр. 87-90
 1249. Гатев, Г., Г. Ненов и М. Енчев. Необходимост от адаптивно управление на технологичната себестойност и условия за прилагането й при струговане. В: АМТЕСН ’93, РУ “А.Кънчев” ,15-17 май 1993, с. 258-265, Русе, 1993
 1250. Гатев, Г., Г. Ненов и М. Енчев. Повишаване на технологичната надеждност на обработващите единици в ГАПС. В: Науч. тр. том ХХV, серия 7, с. 45-51, – ВТУ “А.Кънчев”, Русе, 1985
 1251. Гатев, Г., Г. Ненов и М. Енчев. Автоматично размерно настройване и поднастройване на струг СЕ062. В: Науч. сесия ВНВУ “В.Левски”, В.Търново, 1982
 1252. Гатев, Г., Г. Ненов и М. Енчев. Система за адаптивно управление на струг СЕ062. В: Науч. Техн. Конф. “Автоматизация на машиностроителното производство”, Казанлък, 1982
 1253. Гатев, Г., Г. Ненов и М. Енчев. Изследване на процеса стружкочупене чрез автоматизация на експеримента. В: Юбил. науч. сесия “15 години ИИЕМ – Габрово”, Габрово, 1980
 1254. Гатев, Г., Г. Ненов и М.Енчев. Изследвания за адаптивно управление по докосване на режещия инструмент до заготовката.. В: Науч.тр. ВИММЕСС, 21, №3, стр. 167-169., Русе, 1979
 1255. Гатев, Г., Г. Ненов, М. Енчев и Стоянов А. Измерване на износването на стругарски ножове. В: Науч. тр. т. ХХІІІ, серия 4, с. 203-208, ВТУ “А.Кънчев”, Русе, 1981
 1256. Гатев, Г., Г. Ненов, М. Енчев, А. Иванов и И. Елманов. Управление на размерообразуването при струговане чрез автоматично поднастройване. В: Науч. тр., том ХХVІ, серия 4, с.142-148, ВТУ “А.Кънчев” –Русе, Русе, 1984
 1257. Гатев, Г., Т. Сечи, Г. Ненов и М. Енчев. Система за контролиране на състоянието на стругарски ножове. В: Науч. сесия ВМЕИ “В. И. Ленин”- София, 8-10 окт. 1987г., София, 1987
 1258. Гатев, Г., Т. Сечи, Г.Ненов, и М. Енчев. Автоматично контролиране на състоянието на инструмента при струговане. В: Юбил. науч. сесия “40 години ВМЕИ “В. И. Ленини” - София,25- 27 септември 1985 г., София, 1985
 1259. Георги Ненов, Д. Димитров, В. Карачорова. Работен калибър за проверка на геометричната точност на обработващи центри. В: Научна конференция - РУ&СУ’13 в България, Русе, 2013 под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, РУ "Ангел Кънчев" , 2013, Русе, 2013
 1260. Георгиев В., Ив.Замфиров, Р.Христов. Точност при установяване на корпусни детайли по равнинна повърхнина и два еластични палеца. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т.ХХ, серия 2, Русе, 1978
 1261. Георгиев В., Ненов Г. Проектиране на гърбици за заточна машина с помощта на AUTOCAD. В: Студентска научна сесия СНС, РУ, РУ, 2008, стр. 23-27, ISBN 1311-3321.
 1262. Георгиев В., Р.Христов, Ив. Замфиров. Комбиниран инструмент за обработване отворите на силови цилиндри. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”, т.ХХVІ, серия 4, Русе, 1984
 1263. Георгиев В., Р.Христов, Ив.Замфиров. Комбинирано обработване на цилиндрични отвори. В: ЮНС на ВМЕИ „Ленин”, София, 1985
 1264. Георгиев В., Р.Христов, Ив.Замфиров. Инструмент за разстъргване и повърхностно пластично деформиране. В: ЮНС на ИИЕМ-Габрово, Габрово, 1985
 1265. Георгиев В., Р.Христов, Ив.Замфиров. Инструмент за фино разстъргване. В: ЮНС на ИИЕМ-Габрово, Габрово, 1985
 1266. Георгиев Г., Б. Борисов, Хр. Белоев, Т. Тодоров. Една възможност за пресоване на отпадъци от растения и дървесина с цел ефективното им оползотворяване. В: РУ “А. Кънчев”, Научни трудове, Том 44, Допълнително издание, Русе, 2005, стр. 103-107
 1267. Георгиев Г., Б. Сакакушев. Изследване възможностите за приложение на фотограметрията при измервания в областта на машиностроенето. В: International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2013, October 30-31 2013, Yambol, Bulgaria, 2013, стр. 1 - 6
 1268. Георгиев Г., В. Гагов. Относно оценката на резултатите при изпитване на абразивно износване. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 39, серия 7, Русе, 2002, стр. 51-54, ISBN 1311-3321.
 1269. Георгиев Г., Р.Христов, Ив.Замфиров. Модернизиран струг за разстъргване на силови цилиндри. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”, т.ХХVІ, серия 4, Русе, 1984
 1270. Георгиев И. Възможности за осигуряване на точността и производителността при механично обработване на тънкостенни едрогабаритни детайли. В: Научнa конференция на Русенския университет и Съюза на учените в България - клон Русе 2015, Русе, 2015
 1271. Георгиев К., Ч. Костадинов, М. Пенчев. Опитен образец на мобилен робот. В: ІV МКСНК ”130 ГОДИНИ ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ”, НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” Велико Търново, 2008
 1272. Георгиев Н. Сравнителен анализ на релаксацията на напреженията в материалите при опън и огъване. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2003, стр. 47-51, ISBN 1311-3321.
 1273. Георгиев Н., Х. Куюмджиев. Идентификация на параметрите на пълзене на материала с отчитане на вискозитета при релаксация на напреженията по метода на огъване. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2004, стр. 191-195, ISBN 1311-3321.
 1274. Георгиев Н., Х. Куюмджиев. Идентификация на закона и параметрите на пълзене в NiP слой и предсказване релаксацията на напреженията в същия слой, отложен върху алуминий. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2004, стр. 196-200, ISBN 1311-3321.
 1275. Георгиев Н., Х. Куюмджиев. Определяне на остатъчните напрежения, анулиращи се при отслояване на покритие от подложка. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2002, стр. 40-45, ISBN 1311-3321.
 1276. Георгиев С. И., Т. М. Тодоров. Исследование условий сборки упругих елементов. В: Зборник радова, Книга II, Ниш, ИРМЕС, 1995, стр. 16-21
 1277. Георгиев С. И., Т. М. Тодоров. Изследване на условията за автоматизирано поставяне на капсули от пластмаса. В: Научни трудове, том XXXV, серия 1, ВТУ А. Кънчев, 1994, стр. 28-31
 1278. Георгиев С. И., Т.М. Тодоров. Автоматизирано поставяне на капсули от пластмаса. В: Научни трудове на ТУ - Русе, Русе, 1991
 1279. Георгиев С.И., М.С.Пенчев, В.В.Заяков, С.Г.Колев. Анализ на възможностите за автоматизирано сглобяване на изделие ”Терморегулатор М200”. В: Докл. на семинар ”Автоматизация и комплексна механизация на монтажните процеси”, Русе, 1984, стр. 6
 1280. Георгиев С.И., Т.М.Тодоров. Автоматизирано изработване на профилни пружинни пръстени. В: ТУ "Ангел Кънчев" филиал Сливен, Сливен, 1991
 1281. Георгиев С.И., Т.М.Тодоров. Автоматично сглобяване на уплътнителни пръстени чрез телескопичен инструмент. В: Научна конференция на МЕИ – Габрово, Габрово, 1987
 1282. Георгиев С.И., Т.М.Тодоров , Хрант Дограмаджиан. Методика за нагласяване на технологичната система при профилиране на ролки със зигзагообразен профил. В: РУ "Ангел Кънчев" Научни сесии, Русе, 1989
 1283. Георгиев Ст. И., С.Ц. Стоянов, Т.М. Тодоров. Относно сглобяването на степенчат вал с втулка при многоточков контакт. В: Научна конференция на ТУ - Габрово. Направление "Метрология и уредостроене, автоматизация и роботизация", Габрово, 1991
 1284. Георгиев Ст.,С.Антонов, Т.Тодоров. Проектиране на работния и преходните участъци на гърбичен механизъм за залепване на бандероли. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 37,серия 2,”Машиностроителна техника и технологии”, Русе, 1999, стр. 262-268
 1285. Георгиев Ц., Г. Николов, Ц. Корийков. Показатели, влияещи върху качеството на изотермично закалените чугуни със сфероидален графит. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев” 2006, том 45, серия 2, Русе, 2006, стр. 76-81, ISBN 1311-3321.
 1286. Георгиев Ц., Д. Тонев. Възможности за подобряване на качеството, породени от сравнителния анализ между ISO 9001:2000 и “6 сигма”. В: Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев” Русе, , том 39, сер. 7, Русе, 2004, стр. 93-97, ISBN 1311-3321.
 1287. Георгиев Ц., Ц. Корийков, Н. Рахнев. Методи за подобряване качеството на процесите по ISO 9001:2000. В: XVI-та Национална научно - практическа конференция с международно участие “Качеството – за по-добър живот 2005” – Доклади, София, 2005
 1288. Георгиев, Г., Сакакушев, Б., Георгиева, К. Изследване на приложимостта на фотограметричния метод за измерване на много малки размери. В: Сборник, гр. Русе, Издателски център на Русенски Университет, 2015, ISBN 1311-3321.
 1289. Георгиев, Ц. Перспективи и извлечени поуки от най-новото издание на ISO 9001. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 9, Русе, 2016, стр. 74-79, ISBN 1311-3321.
 1290. Георгиев, Ц. ISO 9001:2000 и / или 6 сигма?. В: Библиотека Клуб 9000 консултира, бр.17, София, 2005, стр. 22-27
 1291. Георгиев, Ц., Б. Сакакушев, Д. Георгиева. Анализ на влиянието на контекста на висшето училище върху качеството на висшето образование. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, том 54, серия 9, Русе, 2015, стр. 80-87, ISBN 1311-3321.
 1292. Георгиев, Ц., Г. Георгиев, А. Станчева, Й. Цветанова. Методика за измеримо управление на качеството чрез KPI. В: Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие, Варна, Издателство “Наука и икономика”, 2017, стр. 216-225, ISBN 978-954-21-0933-4.
 1293. Георгиев, Цв., Б. Сотиров. Рисков анализ на грешки на измерване. В: XIX научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Сборник доклади, София, 2009, стр. 72-80, ISBN 1313-9126.
 1294. Георгиев, Цв., Б. Сотиров. Изследване на източниците на грешки при измерване на механични свойства на материали. В: XVII научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Сборник доклади, София, 2007, стр. 233-237, ISBN 978-954-334-061-3.
 1295. Георгиева Н., В.Григоров, М.Кършаков, П.Петров. Усъвършенствана конструкция на инструмент за комбинирано обработване на дълбоки отвори.. В: В: конференция, Варна, под печат, Варна, 2011
 1296. Георгиева Н., С.Костадинов, В.Костадинов, М.Кършаков. Определяне основните конструктивни параметри на деформиращата част на инструменти за комбинирано обработване на отвори чрез рязане и ППД. В: АДП 2010, Сборник доклади от ХIХ юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие, Созопол, ТУ-София, 2010
 1297. Георгиева, Е., Р.Демиркова, Д. Стефанова. Focus on Bulgaria – Designing a Task for the ESP Classroom. IN: Деветите майски научни четения, 2005, Русе, 2005
 1298. Георгиева, Н., В. Григоров, С. Костадинов. Обработване на голямогабаритни валове чрез повърхностно пластично деформиране. В: XVI Научно-техническа конференция с международно участие “Транспорт, екология - устойчиво развитие” ЕКО ВАРНА т. XVII „ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”, Варна, 2010, стр. 188-193
 1299. Георгиева,Е.,Р.Демиркова. Reading Comprehension in the Foreign Language Classroom – Making Inferences from Text. IN: Съвременно образование и чужд език, 2007, Велико Търново, ИК Астарта, 2008, pp. 63-72, ISBN 1313-4086.
 1300. Георгиева,Е.Д., Р.Демиркова. Applying Discourse Analysis in the EFL Classroom: Teaching Cohesive Devices. IN: Пета международна конференция – “Езикът – феномен без граници, Варна, 2008, ISBN 978-954-9685-43-5.
 1301. Гечевски С. Избор на енергоспестяващ инструмент за чисто струговане. В: сп.”Машиностроене и машинознание”,том 21, Сливен, 2014, стр. 38-43, ISBN 1312-8612.
 1302. Гинков И., Н. Станчева, В. Стойкова, Д. Станчев. Анализ на показателите за оценка на сцепно-теглителните свойства на колесните трактори. В: Юбилейна научна сесия на Лесотехническия университет, София, 2000, стр. 243-248
 1303. Гинков И., Н. Станчева, В. Стойкова, Д. Станчев. Относно теглителното изчисление на земеделските трактори. В: “Еко-Варна`2000”. Сборник доклади “Транспорт, екология, устойчиво развитие”, Варна, 2000, стр. 200-207
 1304. Гинков И., Н. Станчева, Д. Станчев, А. Асенов. Икономически показатели на автобус “Мерцедес-Бенц О 405 G”. В: ТК – Ямбол при Тракийски университет Ст. Загора, Ямбол, 2005
 1305. Господинов Ц., П. Ангелов. Математични модели при изследване виброустойчивостта на вретенни възли от металорежеща машина. В: IV Научно-техническа конференция "Автоматизация на инженерния труд в машиностроенето", София, 1996, стр. 120-124
 1306. Господинов Д. Особености на охлаждането за закаляване във вакуум и възможност за адаптивното му управление. В: Сборник доклади от XXVII международна научна конференция МТФ’2012, София, България, 2012, стр. 103-109, ISBN 978-954-438-994-9.
 1307. Господинов Д., Кр. Кръстев, Пл. Данев. Относно метода “къпане” при закаляване на стомани. В: РУ “Ан. Кънчев” Научни трудове, т. 49, серия 2., Русе, 2010
 1308. Господинов Д., Н. Фердинандов. Възможности за повърхностно термично обработване на инструментални стомани чрез електродъгов разряд с кух катод във вакуум. В: МЕЖДУНАРОДНA НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ" „НЕРАВНОВЕСНИ ФАЗОВИ ПРЕВРЪЩАНИЯ” 14-16.09.2015, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ, Научни известия на НТС по машиностроене”, София, 2015, ISBN 1310-3946.
 1309. Господинов Д., Н. Фердинандов. Повърхностно термично уякчаване на инструментална стомана Х12Ф1 с електродъгов разряд с кух катод във вакуум. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 1310. Господинов Д., П. Данев. Охлаждаща способност на маслата МЗ-22 и МЗ-32. В: НК 60 години съюз на учените в България, Русе, 2004, ISBN 1311-3321.
 1311. Господинов Д., П. Данев. Охлаждаща способност на вакуумно масло за закаляване ВМ1. В: Научна конференция РУ-СУ’03, Русе, 2003, ISBN 1311-3321.
 1312. Господинов Д., Р. Радева, П. Данев. Особености при охлаждане във вакуумно масло за закаляване Durixol-H444. В: АМТЕХ’2003, Варна, 2003, ISBN 1312-0859.
 1313. Господинов, Д., Е. Янков, В. Гагов. Реологично поведение на олово при аксиално сплескване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 53, серия 2,, Русе, 2014, стр. 169-173, ISBN 1311-3321.
 1314. Господинов, Д., П. Данев. Вана за закаляване с възможност за регулиране на охлаждането в нея. В: АМТЕХ’2005, Русе, 2005, ISBN 1311-3321.
 1315. Григоров В, Ю Ангелов С Савов. Фрагментация и обхват на разходните елементи при определяне на себестойността на обучение на студентите.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
 1316. Григоров В. И., М. К. Кършаков, С. В. Костадинов, П. П. Петров. Двуредов инструмент за ППД на цилиндрични отвори при съчетаване на конусни ролки с обратни конусности. В: Сб.доклади „XVІІ Национална научно-техническа конференция с международно участие, АДП 2008, Семково - септември 2008, ТУ-София, 2008, стр. 97-101, ISBN 1310-3946.
 1317. Григоров В. И., М. К. Кършаков, С. В. Костадинов. Особености на схемните варианти за комбинирано обработване на гладки валове, обусловени от разположението на режещи елементи с праволинейни режещи ръбове в плаващия блок. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”,, Русе, 2004, стр. 139-146
 1318. Григоров В. С.Савов Ат.Атанасов. Възможност за рационално пробовземане в условията на отчитане на водни количества по обемния метод. В: XXV Национален научен симпозиум с международно участие.Метрология и метрологично осигуряване 2015., ТУ-София, 2015, стр. 353-356, ISBN 1313-9126.
 1319. Григоров В., Б. Сакакушев, М. Маринова. Относно определянето на дължината на профила на грапавостта.. В: XX Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2010”, Созопол, ТУ София, 2010, стр. 193 - 198, ISBN 1313-9126.
 1320. Григоров В., Б. Сакакушев, С. Костадинов. Поведение на плаващ блок с два срещуположни режещи елемента при обработване на валове в зависимост от еластичните му свойства.. В: Трудове на Юбилейна научна конференция – AMTECH 2005, Русе, 2005, стр. 447 - 451, ISBN 1311 – 3321..
 1321. Григоров В., Б. Сакакушев, С. Костадинов. Изменение на грапавостта при ППД в зависимост от развитието на пластичните огнища.. В: 6та Международна конференция – “АМТЕСН 2001”, ТУ София, 2001, стр. 46 - 51
 1322. Григоров, В. Комбинации за възпроизвеждане на производящите линии при формообразуване на грапавостта. В: Сб. док. АДП’2011, И-во на ТУ-София, 2011, стр. 189-194
 1323. Григоров, В. Конструктивни условия за приложение на инструменти с периодично радиално подаване при обработване на отвори с малки диаметри. В: Научни трудове на РУ“А.Кънчев”,, Русе, 2011, стр. 1311-3321
 1324. Григоров, В. И. Характеризиране на заглаждащия ефект при ППД чрез развитието на пластичните огнища. В: Сб. доклади от МНК АМО’01, И-во на ТУ-София, 2001, стр. 130-132
 1325. Григоров, В. И. Предпоставки за възникване на допълнителни пластични деформации при многократно прилагане на ППД. В: Сб. Доклади “ТЕМРТ’97”, София, 1997, стр. 569-573
 1326. Григоров, В. И. Изследване технологичните възможности на инструмент за ППД с динамично дйствие. В: Научни трудове на РУ“А.Кънчев", Русе, 1988, стр. 30-35
 1327. Григоров, В. И., В. Г. Карталски, В. В. Василев. Сравнителен анализ на резултати от измерване и отчитане на водни количества през локални ПСОВ. В: Сб.док. Метрология и метрологично осигуряване’98, Созопол, ТУ-София, 1998, стр. 316-320
 1328. Григоров, В. И., В. Г. Карталски, К. С. Караджов. Относно възможността за съставяне на воден баланс в условията на смесване на отпадните и дъждовните води. В: Сб.док. МЕТРОЛОГИЯ'95,, Созопол, ТУ-София, 1995, стр. 286-289
 1329. Григоров, В. И., В. Г. Карталски. Относно пробовземането в условията на отчитане на водни количества през ПСОВ по обемния метод. В: Сб.док. Метрология и метрологично осигуряване’99, Созопол, ТУ-София, 1999, стр. 342-346
 1330. Григоров, В. И., В. Г. Карталски. Методика за първоначална и периодична проверка на шлюзова измервателна система за отпадни води. В: Сб.док. МЕТРОЛОГИЯ'95, Созопол, ТУ-София, 1995, стр. 290-293
 1331. Григоров, В. И., Д. П. Григорова. Относно микрогеометричното формообразуване на повърхнините при ППД. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, Русе, 1999, стр. 142-146
 1332. Григоров, В. И., К. С. Караджов, В. С. Цветанов. Автоматизиране на проектирането при разполагане на технологичното оборудване в предметни участъци за механично обработване с линейна форма на изграждане. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”,, Русе, 1986, стр. 347-352
 1333. Григоров, В. И., М. К. Маринова. Статистическо планиране на междинните складове в производствените участъци, чието оборудване е подредено по метода на центъра на тежестта. В: Сб.док. АМТЕН’99, Пловдив, 1999, стр. 799-802
 1334. Григоров, В. И., С. В. Костадинов. Особености на схемните варианти за комбинирано обработване на гладки валове, обусловени от разположението на режещите елементи с криволинейни режещи ръбове в плаващия блок. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев”,, Русе, 2004
 1335. Григоров, В. И., С. В. Костадинов. Особености на схемните варианти за комбинирано обработване на гладки валове, обусловени от разположението на изпълнителните елементи в деформиращ или режещо-деформиращ плаващ блок. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев”, Русе, 2004, стр. 147-150
 1336. Григоров, В. И., С. И. Савов, В. С. Костадинов. Остатъчни напрежения и деформации в повърхностния слой при ППД на цилиндрични отвори. В: Сб. науч. трудове от НК с МУ, ВВУАПВО “П.Волов”,, Шумен, 2000, стр. 285-290
 1337. Григоров, В. И., С. И. Савов, М. К. Маринова, Д. П. Григорова. Статистически характеристики на пространствената зона в контакта на повърхнини, обработени чрез ППД. В: Научни трудове на ВВОУ”В.Левски”, В. Търново, 1998, стр. 516-521
 1338. Григоров, В. И., С. И. Савов, М. К. Маринова. Експериментална установка за определяне коефициента на триене в условията на променящо се натоварване. В: Сб.док. МЕТРОЛОГИЯ'95, Созопол, ТУ-София, 1995, стр. 197-200
 1339. Григоров, В. И., С. И. Савов. Осигуряване на хомогенно изместване на масовия център на деформиращите ролки в инструмент за ППД с радиално подаване.. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”-Русе, сер.2, т.51,, Русе, Русенски университет, 2012, стр. с.165-169, ISBN 1311-3321.
 1340. Григоров, В. И., С. И. Савов. Работа на вътрешните сили в условията на развитие на пластичните деформации под основата на грапавините при осъществяване на ППД. В: Сб. трудове от НК с МУ на ВВУАПО “П.Волов”, Шумен, 1997, стр. 335-341
 1341. Григоров, В. И., С. И. Савов. Енергетичен баланс в условията на развитие на пластичните деформации под основата на грапавините при осъществяване на ППД. В: Сб.док. от Науч.сесия'97 на ВВВУ "Г.Бенковски"-Д.Митрополия, Долна Митрополия, 1997, стр. 330-335
 1342. Григоров, В. И., С. И. Савов. Относно определянето на параметрите на силовото взаимодействие при ППД, посредством инструменти с еднократно или периодично радиално подаване. В: Сб. науч. конф. АМТЕСН’95, РУ”А.Кънчев”, Русе, 1995, стр. 15-20
 1343. Григоров, В. И., С. И. Савов. Моделиране разпределението на остатъчните напрежения при обработване на отвори в равностенни втулки чрез ППД, посредством инструменти с радиално подаване. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 1994, стр. 33-39
 1344. Григоров, В. И., С. И. Савов. Изследване на възможността за ограничаване проявите на тънкостенност при ППД чрез прилагане на динамично технологично въздействие. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”,, Русе, 1987, стр. 42-47
 1345. Григоров, В., Д. Василева, М. Маринова. Относно използването на параметрите на грапавостта при характеризиране на контакта на повърхнини, обработени чрез ППД. В: Сб. доклади АМТЕН’2001, ТУ-София, 2001, стр. 57-61
 1346. Григоров, В., С. Костадинов, М. Маринова. Зависимости между конструктивните параметри на плаващ режещ блок с отслабено сечение и със значими еластични свойства. В: Сб. доклади АДП’2010, ТУ-София, 2010, стр. 159-163
 1347. Григоров, В.И., Д. П. Василева, М. К. Маринова. Относно използването на параметрите на грапавостта при характеризиране на контакта между повърхнини, обработени чрез ППД. В: Сб. док. АМТЕН’01, Созопол, 2001, стр. 57-61
 1348. Григоров.В С.Савов Ат.Атанасов. Измерване и отчитане на водни количества в индустриални предприятия. В: XXV Национален научен симпозиум с международно участие.Метрология и метрологично осигуряване 2015., ТУ-София, 2015, стр. 349-352, ISBN 1313-9126.
 1349. Григорова Д., Л. Славянова (L. Slavianova). Мултимедията в чуждоезиковото обучение. В: Шеста научна и научно-приложна конференция с международно участие ЕТ'97, с. Научни трудове, т.3, Созопол, 1997, стр. 116-121
 1350. Д. Попов, П. Машков, П. Дочева. Състав на тънки окисни слоеве получени чрез реактивно магнетронно разпрашване на калай. В: Научна конференция ВМЕИ Габрово, Габрово, 1992
 1351. Д. Станчев, Д. Бекана, Н. Станчева, Е. Маринов. Относно схемите за измерване разхода на гориво на бензинови двигатели с вътрешно горене. В: Proceedings of XIII International Scientific – Technical Conference “trans & MOTAUTO’06”, Sofia, Technical Union of Mechanical Engineering, 2006, стр. 32-34, ISBN ISBN-10: 954-9322.
 1352. Д. Станчев, М. Степанов, Н. Станчева, Р. Одоеме. Относно възникване на загубите при определяне коефициентите на полезно действие на механични трансмисии. В: « Стан. проблеми на перспективе развитку папки в Миколаiвськiй области”, Киев, Видавниство, Пiвдениослов’янского институту Киiвс, 2004, стр. 106-117
 1353. Д. Станчев, Н. Станчева. Дистанционно обучение – необходимост, проблеми и решения. В: “Новите технологии в образованието и професионалното обучение”,, Пловдив, Факултет по Математика и Информатика, ПУ “Паисий Х, 2004, стр. 7-10, ISBN ISBN 954-91551-1-.
 1354. Д. Станчев, Н. Станчева, Р. Иванов, Б. Томов. Университетските системи за качество на висшето образование – цели, състояние, бъдеще. В: Научни трудове на Научна конференция, Русе, 10-11 Ноември 2006, Русе, Русенски университет “А. Кънчев” ,2006, 45, серия , 2006, стр. 175-179, ISBN 1311-3321.
 1355. Д. Станчев, Н. Станчева, Т. Деликостов. Един подход за повишаване качеството на подготовка на специалистите с висше образование. В: Proceedings of XII International Scientific – Technical Conference “ trans & MOTAUTO’05+”, 23-25 November 2005, Sofia, Scientific – Technical Union of Mechanical Enginee, 2005, стр. 101-104, ISBN ISBN 954-9322-14-.
 1356. Д.Димитров, С.Колева, В.Карачорова. Изследване влиянието на определящи фактори от трикоординатна глава върху силата на измерване,. В: Научни трудове на РУ ”Ан.Кънчев”- Русе, т.49, сер.2, стр.87-91, Русе, 2010
 1357. Д.Миланова. Влияние на вида на подложката върху топографията и структурата на електродъгово отложени TiN покрития върху стомани 9ХС и Х12М. В: Научни трудове, том 53, серия 2, Русе, Русенски Университет, 2014, стр. стр.179-183, ISBN 1311-332.
 1358. Д.Миланова, М.Йорданов, И.Дерменджиев. Фазов състав и механични характеристики на електродъгово отложени TiN покрития върху стомани 9ХС и Х12М. В: Научни трудове, том 53, серия 2, Русе, Русенски Университет, 2014, стр. 184-188, ISBN 1311-3321.
 1359. Д.Цанева, Р.Шишков, М.Недева. Плазмено азотиране на стомана Х18Н9Т. В: Известия на Съюза на учените -, Серия "Технически науки" №3р, 1/, Русе, 2000, стр. стр.11-14
 1360. Данев П., А. Стефанова. Охлаждаща среда за термична обработка незамърсяваща околната среда. В: Втора научна конференция “Актуални проблеми по опазване на околната среда”, ЕКО – Русе`90, Русе, 1990
 1361. Данев П., В. Дочев и др. Относно принципите и технологичните схеми за получаване на рабицови и оградни мрежи. В: НК АМТЕСН `95, Русе, 1995, стр. 21-30
 1362. Данев П., В. Стоянов. Почистване на окисите на термообработени изделия в нискотемпературни стопилки на основи и соли. В: ЮНС на ВМЕИ, Варна, 1987
 1363. Данев П., В. Яков и др. Моделиране на процеса пожелезняване във връзка с автоматизацията му. В: НТК “Галвано `85”, Русе, 1985
 1364. Данев П., И. Кожухаров и др. Режим и уредба за непрекъснато осигуряване на месингова лента. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХІ, сер. 3, Русе, 1988
 1365. Данев П., И. Михайлов. Термично обработване и свойства на мартензитно-стареещи стомани. В: Трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, сер. 2, Русе, 2005, стр. 82-86
 1366. Данев П., И. Михайлов. Закаляване на конструкционни стомани в полимерни водни разтвори. В: Втора научно-приложна младежка конференция с международно участие ХИММАШ-89, с. Дюни, 1989
 1367. Данев П., И. Михайлов. Уредба за определяне охлаждащата способност на среди за закаляване. В: ЮНС на ВНВУ “В. Левски”, В. Търново, 1987
 1368. Данев П., И. Михайлов. Твърдост на изделия от стомана 40Х 12ХН3А и 18ХГТ при обемно закаляване в полимерна охлаждаща среда. В: ЮНС на ВМЕИ, Габрово, 1987
 1369. Данев П., И. Михайлов. Охлаждаща способност на водни разтвори на полиетиленов окис с добавка на натриева основа. В: ЮНС на ВМЕИ, Варна, 1987
 1370. Данев П., Л. Тончев. Относно достоверността на критериите за определяне на охлаждащата способност на среди за закаляване. В: Национален конгрес по “Металознание и термично обработване”,, Варна, 1991, стр. 270-275
 1371. Данев П., М. Балчева, Н. Колев. Структура на анодно окисно покритие формирано върху бутална сплав AlSi12. В: Научна сесия, Сливен `94, Сливен, 1994
 1372. Данев П., М. Николова, Д. Господинов. Възможности на твърдофазното навъглеродяване. В: Машиностроителни технологии и механика, Научни трудове Том 49, серия 2, Русенски университет, 2010, стр. 44-49, ISBN 1311-3321.
 1373. Данев П., М. Николова, Д. Господинов. Активиращи добавки при твърдофазното навъглеродяване. В: Машиностроителни технологии и механика, Научни трудове Том 49, серия 2, Русе, 2010, стр. 39 – 43, ISBN 1311-3321.
 1374. Данев П., Н. Колев, М. Балчева. Получаване и микроструктура на анодно окисно покритие формирано върху бутала. В: MOTAUTO `98, София, 1998, стр. 111-116
 1375. Данев П., Николова М. Уякчаващо термично обработване след оксикарбонитриране на стомана 40Х. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев“, Том 46, серия 1, Русе, 2007, стр. 184-188
 1376. Данев П., П. Копчев. Водные среды на основе полимеров для закалки металлов и сплавов. В: Международный семинар “Полимеры в машиностроении ФЭНТО, Варна, 1988
 1377. Данев П., П. Копчев и др. Трайност на полимерни среди за закаляване. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХІ, сер. 3, Русе, 1988
 1378. Данев П., Р. Радева. Обосноваване на дълбочината на вакуума при изследване охлаждащата способност на масла за закаляване. В: Трудове на научна сесия на РУ “А. Кънчев, Русе, 2002
 1379. Данев П., Р. Радева. Топлообмен при охлаждане във вакуумна уредба между нагрято пробно тяло течна среда за закаляване и остатъчната атмосфера. В: Трудове на научна сесия на РУ “А. Кънчев, Русе, 2002
 1380. Данев П., Р. Радева. Относно методиката за определяне на охлаждащата способност на среди за закаляване. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 37, сер.2, Русе, 1999, стр. 44-57
 1381. Данев П., С. Данева. Уредба за определяне на охлаждащата способност на среди при душево охлаждане. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХV, сер. 2,, Русе, 1994, стр. 93-99
 1382. Данев П., Т. Данева,. Price of heat treatment of metal products carried outat small enterprises. IN: Трудове на научната сесия на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2002
 1383. Данев, П. Желязосъдържащи фази в алуминиеви бутални сплави. В: Трудове на РУ “А. Кънчев”, том 45, сер. 2.2, Русе, 2006, стр. 8-13
 1384. Данев, П. Оксикарбонитриране на мартензитно-стареещи сплави. В: Трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, сер. 2,, Русе, 2005, стр. 86-91
 1385. Данев, П. Уредба и технология за вакуумно азотиране, карбонитриране и оксикарбонитриране. В: НК 60 години СУБ, Русе, 2004
 1386. Данев, П. Оксикарбонитриране във вакуум на стомана 40Х. В: НК 60 години СУБ, Русе, 2004, стр. 11-14
 1387. Данев, П. Охлаждаща способност на полимерни водни разтвори при душево закаляване, І-ва част. В: НТК, ТУ Габрово, Габрово, 2001, стр. 88-92
 1388. Данев, П. Охлаждаща способност на полимерни водни разтвори при душево закаляване, ІІ-ра част. В: НТК, ТУ Габрово, Габрово, 2001, стр. 92-97
 1389. Данев, П. Влияние на въртенето на детайла върху охлаждането при душево закаляване. В: Годишник на ТУ-Варна, Варна, 2001, стр. 75-79
 1390. Данев, П. Една възможност за отстраняване на карбидната нееднородност на стомани от групата на Х12. В: АМТЕСН 2001, том 1, Созопол, 2001, стр. 34-40
 1391. Данев, П. Критерии за оценяване на охлаждащата способност на среди за закаляване. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”,том 37, сер.2, Русе, 1999, стр. 57-67
 1392. Данев, П. Върху някои особености на закаляването във вакуум. В: ЮНС, ТУ Варна, Варна, 1997
 1393. Данев, П. Възможности за интензифициране на топлообмена при закаляване във вакуум. В: ЮНС, ТУ Варна, Варна, 1997
 1394. Данев, П. Охлаждаща способност на масла при понижено налягане. В: ЮНК, Сливен `97, Сливен, 1997, стр. 101-107
 1395. Данев, П. Върху един модел и вана за създаване на движение на маслото при закаляване във вакуум. В: ЮНК, Сливен, `97, Сливен, 1997, стр. 107-113
 1396. Данев, П. Относно избора на пробното тяло за определяне на охлаждащата способност на среди при душево охлаждане. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХV, сер. 2, Русе, 1994, стр. 99-105
 1397. Данев, П. Уредба за определяне на охлаждащата способност на масла при понижено налягане. В: Научна сесия на ТУ Сливен `94, том ІІ, Русе, 1994, стр. 131-136
 1398. Данев, П. Използване на водни разтвори и емулсии за замяна на маслата за закаляване на стоманени изделия. В: Втора научна конференция “Актуални проблеми по опазване на околната среда”, ЕКО – Русе `90, Русе, 1990
 1399. Данев, П. Охлаждаща способност на водни разтвори на съполимер на акрилова киселина и акриламид. В: НС `89 “Наука, обучение, производство”, Русе, 1989
 1400. Данев, П. Върху един критерий за сравнителна оценка на охлаждащата способност на среди за закаляване. В: НС `89 “Наука, обучение, производство”, Русе, 1989
 1401. Данев, П. Възможности за замяна на маслата за закаляване на изделия с незамърсяващи околната среда водни разтвори на полимери. В: Първа научна конференция “Актуални проблеми по опазване на природната среда в Разградска област”, Русе, 1988
 1402. Данев, П. Изследване охлаждащата способност на полимерна среда на базата на ПЕ73 и триетаноламин. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХІ, сер. 3, Русе, 1988
 1403. Данев, П. Възстановяване на уплътнителната повърхност на бутала от автотракторна и селскостопанска техника. В: Трудове на ВТУ “А. Кънчев”,том ХХVІІІ, сер. 1,, Русе, 1986
 1404. Данев, П. Изследване сцеплението на желязно покритие нанесено върху алуминиеви бутални сплави. В: НТК “Галвано `85”, Русе, 1985
 1405. Данев, П. Охлаждаща способност на среди за закаляване на стомани на базата на олигомера на полиетиленовия окис. В: ЮНС на ВНВУ “В. Левски”, В. Търново, 1985
 1406. Данев, П., и др. Система за регистриране и обработване на кривите на охлаждащите среди за закаляване. В: Научна конференция на СУБ – Русе и МТФ при РУ “А. Кънчев”, Русе, 2001, стр. 29-34
 1407. Данев, П., Д. Господинов. Възможност за подобряване на охлаждащата способност на продължително използвани масла за закаляване. В: 25 Юбилейна научна конференция МТФ 2007, Созопол, 2007
 1408. Демиркова,Р., Е.Д. Георгиева. A tough nut to crack: learning and teaching idioms. IN: Съвременно образование и чужд език, 2004, Велико Търново, ИК Астарта, 2006, pp. 171-183, ISBN 10:954-8324-98-9.
 1409. Дерменджиев И. Д., М. И. Кънев. Аморфни и ултрадисперсни слоеве на база желязо –волфрам. В: Сб. Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев” – Русер том XXXI, серия 1,, Русе, 1988, стр. 22-27
 1410. Дерменджиев Ив., Захариева В.,Георгиев Л. Магнетронно отложени еднослойни TiN покрития върху 9ХС при температура на подложката Тп = 100 °С без термично и йонно почистване. В: Студентска научна сесия, SSS`11, Русе, РУ, 2011, стр. 64-69, ISBN 1311-3321.
 1411. Джонински З., В. Гагов. Щанцово рязане на трансформаторни пластини с използване на феротик. В: Национална конференция по съвременни методи за изработване на инструменти при обработване на металите под налягане, София, 1980
 1412. Джоу П., В.С. Боздуганова. Многокритериална оптимизация по метода PSIMS с непрекъснато и дискретно изменящи се параметри. В: Сборник с доклади на студентска научна сесия, Русенски университет. Секция на Машинно-технологичния факултет, Издателски център при РУ, 2011, стр. 28-35, ISBN 1311-3321.
 1413. Диана В.Цанева, Руско И.Шишков, Иван Д.Дерменджиев. Сравнителни изследвания на корозионно-защитните свойства на (Ti,Me)N покрития,. В: AMTECH’01, Cofia – Sozopol, 2001
 1414. Димитров В.Б., Б.Д.Сотиров, Й.Ст.Димитров. Относно някои съображения при конструиране на универсални биенемери. В: Управление на качеството, Слънчев бряг, 1986
 1415. Димитров Д,.Н. Малчев. Унификация на технологичните процеси при широка номенклатура на производството на едрогабаритни тънкостенни детайли. В: Научнa конференция на Русенския университет и Съюза на учените в България - клон Русе 2015, Русе, 2015, стр. 179-183
 1416. Димитров Д. Стратегия при калибриране на трикоординатна измервателна глава с равномерна характеристика. В: НК на РУ и СУ - 2012, Русе ,под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, 2012, РУ, 2012
 1417. Димитров Д. Изследване възможността за автоматично базиране на Т-образен детайл по три призми. В: НК на РУ и СУ - 2012, Русе ,под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, 2012, РУ, 2012
 1418. Димитров Д. , С. Колева Йорданова, В.Карачорова. Изследване на точността при установяване на конусен инструментален държач ISO 40 във вретеното. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, т.51, сер.2, Русе, 2012, стр. 104-108
 1419. Димитров Д. Светлана Йорданова, Виктория Карачорова. Изследване на точността при установяване на конусен инструментален държач ISO40 във вретеното. В: НК на РУ и СУ - 2012, Русе ,под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, 2012, РУ "Ангел Кънчев" Русе, 2012
 1420. Димитров Д., В. Михов. Research of the possibilities of a method for touch probe coordinate measurements (Изследване на възможностите на метод за контакни координатни измервания). В: Proceedings of University of Ruse -2019, volume58, Русе, приет за отпечатване, 2019
 1421. Димитров Д., Г. Ненов и М. Енчев. Система за координатни измервания. В: Изв. съюза на учените - Русе “Техн. науки” т.4, №1, с. 35-40, Русе, 2002
 1422. Димитров Д., Г. Ненов, Св. Йорданова, В. Карачорова. Изследване на възможността за компенсиране на систематичните грешки на трикоординатна измервателна глава чрез използване на сигнал от докосване. В: НК на РУ и СУ - 2011, Русе том 5, серия 2, Механика и машиностроителни технологии, Русе, 2011, стр. стр. 73÷77
 1423. Димитров Д., И. Георгиев. Разработване на концепция на металорежеща машина за обработване на тънкостенни едрогабаритни детайли. В: Научнa конференция на Русенския университет и Съюза на учените в България - клон Русе 2015, Русе, 2015, стр. 171-174
 1424. Димитров Д., Ив. Замфиров. Оптимизация на координатните измервания при контролиране на дъги от окръжност. В: Науч. тр. на РУ ”Ан.Кънчев”- Русе, т.47, сер.2, Русе, 2008, стр. 54-57
 1425. Димитров Д., Ив. Замфиров, М. Енчев, Г. Ненов, Св. Колева. Изследване на връзката между наклона на неподвижните бази и силата на измерване с трикоординатна глава. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2010, стр. 87-92
 1426. Димитров Д., Н. Николов. Studying the possibilities of an approach for limiting vibrations when machining thin-walled beams (Изследване на възможностите на подход за ограничаване на вибрациите при обработване на тънкостенни г. В: Proceedings of University of Ruse -2019, volume58, Русе, приет за отпечатване, 2019
 1427. Димитров Д., Св. Колева, Г. Ненов, В. Карачорова. Изследване възможността за компенсиране на систематичните грешки на трикоординатна измервателна глава чрез използване на сигнал от докосване. В: НК на РУ и СУ, Русе, 2011
 1428. Димитров Д., Св. Колева, М. Енчев, В. Карачорова. Компенсиране на систематичните грешки на трикоординатна измервателна глава чрез тариране –. В: НК на РУ и СУ, Русе, 2011
 1429. Димитров Д.,В. Карачорова. Нискобюджетна система за управление на параметри от точността и надеждността при обработващи центри. В: НК на РУ и СУ - 2012, Русе ,под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, 2012, РУ, 2012
 1430. Димитров Д.,В. Карачорова. Изследване на случайната грешка при едномерно и двумерно позициониране на обработващ център. В: НК на РУ и СУ - 2012, Русе ,под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, 2012, РУ, 2012
 1431. Димитров Л., К. Иванов,. Определяне на обработваемостта при струговане на български въглеродни, легирани и бързорежещи инструментални стомани. В: Сборник научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”,, Русе, 1988
 1432. Димитров Л., Т. Тодоров, К. Иванов. Относно обработваемостта при струговане на високоазотна бързорежеща стомана Р6А2М5. В: Сборник научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”,, Русе, 1988
 1433. Димитров С., В. Гагов. Приложение и реологични свойства на пластично взривно вещество Д-1 в металообработването. В: Научна сесия на ВМЕИ, Габрово, 1990
 1434. Димитров С., В. Гагов, М. Пирдопски. Възможности за използване на нови взривни вещества за уякчаване на металите. В: Научни трудове на ВНВУ „Васил Левски”, книжка 7, Велико Търново, 1987, стр. 19-25
 1435. Димитров С., С. Цветанов, В. Гагов. Върху някои особености при използването на пластично взривно вещество Д-1 за обработване на метали и конструкции в машиностроенето. В: Научна сесия на ВТУ „Ангел Кънчев”, Русе, 1988
 1436. Димитров, Д. Изследване точността на статичното настройване на обработващи центри при вариантност на базите. В: НК на РУ и СУ 2011, том 50, серия 2, Механика и машиностроителни технологии, Русе, 2011
 1437. Димитров, Д. Трикоординатна измервателна глава. В: Междунарoдна научна конферeнция AMTECH-07, Габрово, 2007, стр. с.223-226
 1438. Димитров, Д. Анализ на възможностите за оптимизация на координатните измервания. В: IV Междун. конгрес по машиностроителни технологии, Варна, 2004, стр. т.2, с.85-86
 1439. Димитрова С., В. Терзиев. Вызовы перед логистикой. IN: Сборник статей Международной научно-практической конференции „Современные концепции развития науки“, Научный Центр „Аэтерна, 2014, pp. 338-345, ISBN 978-5-906763-16-7.
 1440. Димитрова, В., И. Гинков, Н. Станчева, Н. Бенчева. Теоретично изследване на коефициента на полезно действие на тракторни трансмисии. В: Сборник научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, том 37, серия 1/1999, 1999, стр. 192 - 197
 1441. Димитър Димитров. Експериментално установяване на статичната грешка на следящи преводи с индиректна обратна връзка в равнината. В: Научна конференция - РУ&СУ’13 в България, Русе, 2013 под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, РУ "Ангел Кънчев" , 2013, Русе, 2013
 1442. Димитър Димитров. Експериментално изследване влиянието на топлинните деформации върху точността на установяване на конусен инструментален държач ISO40 във вретеното. В: Научна конференция - РУ&СУ’13 в България, Русе, 2013 под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, РУ "Ангел Кънчев" , 2013, Русе, 2013
 1443. Димитър Димитров. Статистически анализ на мястото на инженерното машиностроително образование в съществуващата социално-икономическа среда. В: Научна конференция - РУ&СУ’13 в България, Русе, 2013 под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, РУ "Ангел Кънчев" , 2013, Русе, 2013
 1444. Димитър Димитров, Юлиян Младенов, Виктория Карачорова. Предизвикателства пред инженерното образование през ХХІ век. В: Научна конференция - РУ&СУ’13 в България, Русе, 2013 под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, РУ "Ангел Кънчев" , 2013, Русе, 2013
 1445. Динев Г., Ненов Г.,. Сигнална уредба за контролиране на производителността на редлери,. В: Селскостопанска техника, N4, София, София, 1985
 1446. Дицов, В., В. Вонев, М. Пенчев. Вероятностен анализ на еднопоточна автоматична линия с буфери.. В: сб. “Научни трудове на РУ”, том 40 сер. 7, Русе, 2003
 1447. Добрев, В., С. Стоянов, А. Добрева. Опитна уредба за експериментална проверка на теоретичен модел на влиянието на контакта между двигателна шайба и армиран ходов ремък върху теглителната способност на ходовите системи. В: Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Third Conference “Energy Еfficiency & Agricultural Еngineering”, Ruse, Printing House of RU, 2006, стр. 782 – 785, ISBN 1311 - 9974.
 1448. Добрева, A., С. Стоянов. Обучение по “Машиностроителна информатика” с равнопоставеност и с висока степен на избираемост на дисциплините. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, Том 40, серия 8 “Транспорт и машинознание”, Русе, Печатна база на РУ, 2003, стр. 204-207, ISBN 1311 – 3321.
 1449. Добрева, А., Б. Колев, Н. Станчева, Л. Вълчева. Приложение на Европейската квалификационна рамка в системата на висшето образование в България: Проблеми и възможни решения. В: Сборник доклади на научна конференция на РУ, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2007, стр. 148-152, ISBN 1311-3321.
 1450. Добрева, А., С. Стоянов. Основни теоретични положения и противоречия в областта на ремъчните предавки. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, Том 40, серия 8 “Транспорт и машинознание”, Русе, Печатна база на РУ „А.Кънчев”, 2003, стр. 200-203, ISBN 1311 – 3321.
 1451. Добрева, А., С. Стоянов. Специфика на компютърната тестология в областта на машинознанието и машинните елементи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Том 38, серия 2 „Транспорт”, Русе, Печатна база на РУ “А.Кънчев”, 2001, стр. 72-74, ISBN 1311-3321.
 1452. Добрева, А., С. Стоянов. Апробация на компютърна тестова система. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Том 38, серия 2 „Транспорт”, Русе, Печатна база на РУ “А.Кънчев”,, 2001, стр. 78-80, ISBN 1311-3321.
 1453. Дограмаджиян Х., К. Иванов,. Разширяване на възможностите на универсална заточна машина за подобряване геометрията на свредла. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”,, Русе, 2001
 1454. Докова И.В., М.С.Пенчев. Относно проектирането на ресори за вибрационни захранващи устройства. В: Научни трудове на ВТУ ”Ангел Кънчев” том. XXXII, серия 1, Русе, 1989, стр. 105 - 110
 1455. Докова(Пеева)И., М. Пенчев. Относно проектиране на ресори за вибрационни захранващи устройства. В: НТ на ВТУ "А. Кънчев", том XXXII, серия 1, Русе, 1989, стр. 105-110
 1456. Докова(Пеева)И.В. Технологичность конструкции соединении для передачи крутящего момента.. В: сб. докл. "Автоматизация и механизация сборки, регулировка и испьiтания машиностроительньiх изделии", Москва, ЦРДЗ, 1991, стр. 42 - 46, ISBN 5-254-00399-5.
 1457. Дочев Д., Д. Цанева, М. Илиева. Структура и корозионнозащитни свойства на магнетронно отложени покрития от неръждаема стомана. В: Научна конференция – РУ & СУ’11, Русе, 2011
 1458. Дочев Д., Казанджиев Д, Лукарева Л., Узунов Ц., Кънев М. Цилиндричен магнетрон за нанасяне на покритие. В: Научни трудове ВНВУ, В.Търново, 1987
 1459. Дочев Д.Д. Узунов Ц.Д., Кънев М.Й. Експлоатационни характеристики на алуминиеви покрития върху плоско стъкло, нанесени чрез магнетронно разпрашване във вакуум.. В: Научни трудове, том 28, ВТУ "Ангел Кънчев"- Русе, 1986
 1460. Дочев Д.Д., Казанджиев Д.И., Кънев М.Й., Узунов Ц.Д. Подвижен правоъгълен магнетрон за нанасяне на покрития от метали и сплави във вакуум. В: Научни трудове, том 28, ВТУ "Ангел Кънчев"- Русе, 1986
 1461. Дочев Я., Д. Русев, П. Данев. Математическая модуль и численные результаты исследования теплового состояния при восстановления поршней двигателей. В: Трета международна конференция по диференциални уравнения и приложението им, Русе, 1985
 1462. Дочева П., И. Дерменджиев, Й. Русева, М. Балчева. CuInSe2 слоеве получени чрез магнетронно разпрашване. В: НС, Русе, НТ на РУ, том 37, серия 3, Русе, 1999
 1463. Дочева П., Н. Нанчева. Лазерите в лекционните демонстрации. В: XXIV Национална конференция по въпросите на образованието, ВМИ Габрово, 1996
 1464. Дочева П., Н. Нанчева,. Вълновата оптика – основа на оптичните комуникации. В: XXXII НК по въпроси на обучението по физика “Интердисциплинарен подход в обучението по физика”, Благоевград, 2004, стр. 429 – 432
 1465. Дочева, П. CuInSe2 като алтернативен материал за преобразуване на слънчевата енергия. В: Научно приложен семинар “Нови материали за индустрията”, София, 2000
 1466. ДочеваП., Ц. Узунов, Д. Дечев. Опит за обясняване адхезията на волфрамови покрития нанесени върху стъкла почистени в тлеещ разряд. В: ЮНС на ВВОВУ, В. Търново, 1995
 1467. Драганов И. Симулиране на удар от лед чрез хидродинамика на гладките частици. В: Механика на машините 115, година ХХIV, книга 2, Варна, 2016, стр. 62-67, ISBN 0861-9727.
 1468. Драганов И. Приложение на обемните черупкови крайни елементи при използване на техниакта Р1СР. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 2, Русе, 2016, стр. 56-62, ISBN 1311-3321.
 1469. Драганов И., Н. Фердинандов, Д. Господинов. Р. Радев, С. Милева. Числено симулиране на заваряване на титанова сплав чрез електродъгов разряд във вакуум. В: НКМУ, Сливен, Технически университет - София, 2018
 1470. Драганов И., Ю. Ангелов. Числено моделиране и параметричен анализ на калибровъчна двуслойна ролка. В: ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, Пловдив, ТУ София, 2017, стр. (244-247), ISBN ISSN: 2367-8567.
 1471. Драганов, И., Ю. Ангелов. Моделиране на ролката на стенд за измерване на спирачна ефективност по метода на крайните елементи. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 183-187, ISBN 1311-3321.
 1472. Евгений С., В. Терзиев. Контролираното целеполагане или влиянето на контрола върху процеса на целеполагането. В: Дванадесетата международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: осем години по-късно”, София, УНСС, 2015
 1473. Евгений С., В. Терзиев. Координирането- квазиконтролна проява в процеса на социалното програмиране. В: Първа научно-практическа конференция с международно участие „Социална работа, мениджмънт и социално развитие: съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики”, Варна, Технически университет-Варна, 2015
 1474. Евгений С., В. Терзиев. Конфликтогенността в процеса на социалното програмиране. В: Първа научно-практическа конференция с международно участие „Социална работа, мениджмънт и социално развитие: съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики”, Варна, Технически университет-Варна, 2015
 1475. Евгения В., В. Терзиев. Интракраниальньiе вертебробазилярньiе диссекации. В: ,Сборник статей Международной научно-практической конференции „Новыe задачи медицины и пути их решения“, Уфа, Россия, 2014, стр. 15-19, ISBN 978-5-906769-83-1.
 1476. Евгения В., В. Терзиев. Ультразвуковой мониторинг при внутривенном тромболизисе. В: Сборник статей Международной научно-практической конференции „Новыe задачи медицины и пути их решения“, Уфа, Россия, 2014, стр. 8-15, ISBN 978-5-906769-83-1.
 1477. Елманов, И. М., Г. Гатев, М. Енчев и Г. Ненов. Повышение производительности токарных станков с ЧПУ. В: Автоматизация технической подготовки производства машин. Рижский. политехн. инст. С. 63-71, Рига, 1986
 1478. Енчев М, Г.Ненов, Д.Димитров, Св.Колева. Изследване на възможността за компенсиране на грешката от топлинни деформации на детайла. В: Научна конференция АМТЕХ’97, 287с., Габрово, 1997
 1479. Енчев М., Г. Ненов, Д.Димитров, С. Колева. Ефективни технологии при изработване на инструментална екипировка за производство на тръби и профили. В: Трудове на научна конференция, Русе, 2007
 1480. Енчев М., С. Колева. Теоретично изследване на силовите деформации на разстъргващ инструмент,. В: РУ&СУ’14 в България, Механика и машиностроителни технологии, Русе, Русенски университет, 2014
 1481. Енчев М., С. Колева. Приложение на измерването на детайла посредством режещия инструмент. В: Научна конференция, Сливен, 2013
 1482. Енчев М., С. Колева. Преходен процес при начално размерно настройване с поднастройване на детайлите. В: Х международен конгрес «Машини, технологии, материали», Варна, 2013
 1483. Енчев П. Т., Ц. С. Корийков, Ю. А. Ангелов. Изследване на точността на позициониране срещу силов упор при агрегатни машини. В: Научни трудове, т.XXX, сер. 6, Русе, Печатна база при Русенски университет “Ангел Кънчев, 1988, ISBN 1311-3321.
 1484. Енчев П.Т., Ю.А.Ангелов. Динамичен анализ на главен превод на металорежеща машина. В: Научни трудове, т. XXXV, сер. 4, Русе, Русе, 1993
 1485. Енчев, М. Осигуряване на ефективността на автоматичния контрол, извършван на стругови машини с ЦПУ. В: IV Междун. конгрес по машиностроителни технологии - Варна, 23-25 септември , т.2, с.80-84, Варна, 2004
 1486. Енчев, М. Относно точността на автоматичното поднастройване при струговане. В: IV Международен конгрес по машиностроителни технологии, т.3, с.7-9, Варна, 2006
 1487. Енчев, М. Метод за автоматично статично настройване. В: Науч. труд. РУ “А. Кънчев”-Русе, 45, №2.1, с. 48-52, Русе, 2006
 1488. Енчев, М. Структура и алгоритъм на програмата за автоматично статично настройване. В: Науч. труд. РУ “А. Кънчев”-Русе, 45, №2.1, с. 53-56, Русе, 2006
 1489. Енчев, М. Система за автоматично размерно настройване и поднастройване на режещите инструменти. В: Междун. науч. конф. AMTECH-99, т.1, с.37, Пловдив, 1999
 1490. Енчев, М. Изследване на алгоритъм за размерно поднастройване. В: Междун. Науч. конф. AMTECH-97 - Габрово, с.301., Габрово, 1997
 1491. Енчев, М. и Д. Димитров. Анализ на възможностите за подобряване на точността на координатните измервания на струговите машини. В: Юбил. науч. конф.20 години филиал на ТУ – София в Пловдив, 09-11 ноември 2006 т. 13(7), с. 165-172, Пловдив, 2006
 1492. Енчев, М. и Д. Димитров. Адаптивен алгоритъм за автоматично поднастройване. В: Межд. науч. конф. AMTECH-05, т. 44, 392 с., Русе, 2005
 1493. Енчев, М. и Д. Димитров. Автоматично измерване на детайла посредством режещия инструмент. В: Науч. сесия РУ “А.Кънчев”- Русе /Съюз на учените/, т.39, с.107, Русе, 2002
 1494. Енчев, М., Д. Димитров и Г. Ненов. Система за автоматизирана проверка на точността на позициониране на МРМ с ЦПУ. В: Advanced Mechanical Engineering & Technology -АМТЕСН ‘99, том І, с. 45-50, Пловдив, 1999
 1495. Енчев, М., Д. Димитров. Автоматизирано размерно настройване на обработващи центри. В: Науч. тр. ВТУ “А. Кънчев” – Русе, 35 , №1, с. 40-47, Русе, 1994
 1496. Енчев, М., и Д. Димитров. Система за автоматизирана проверка на основни параметри на геометричната точност на металорежещите машини с ЦПУ. В: V международна конф. по машиностроителна техника и технологии - АМТЕСН’ 01, 03-05октомври, т.3, с.261-265, Созопол, 2001
 1497. Енчев, М., и И. Замфиров. Относно линейното оразмеряване на операционните схеми. В: Юбил. науч. конф. 20 години филиал на ТУ-София в Пловдив, 09-11ноември 2006, т.13(7), с.179-184., Пловдив, 2006
 1498. Енчев, М., И. Замфиров, Пл. Братанов, и Г. Ненов. Анализ на възможностите за измерване на детайлите посредством режещия инструмент. В: Юбил. науч. конф. 20 години филиал на ТУ-София в Пловдив, 09-11ноември 2006, т. 13(7), с. 29-34, Пловдив, 2006
 1499. Енчев, П. Т., Иванов, И. К., Маринов, М. М. Експериментално определяне на податливостта на нормализирани елементи от агрегатни машини. В: ЮНС - 85, ИИЕМ, Научни трудове на ВТУ, Габрово, 1985
 1500. Енчев.М., С.Колева. Грешки при обработване на цилиндрични зъбни колела с прави зъби. В: Трудове на научна конференция, Русе, 2006
 1501. Енчев.М., С.Колева. Относно обработването на цилиндрични зъбни колела с прави зъби на МС032. В: Трудове на научна конференция, Русе, 2006
 1502. Етърска П., В. Гагов, Е. Войденова. Микроструктурни особености при взривно пресоване на разнородни метални прахове. В: Научна сесия на ВМЕИ, Габрово, 1990
 1503. Етърска П., Дочев Д. Структура на алуминиеви покрития получени чрез йонно платиране във вакуум. В: Научни трудове ВНВУ, В.Търново, 1987
 1504. Етърска П.Д., Дочев Д.Д. Структура на алуминиеви покрития,получени чрез магнетронно разпрашване във вакуум. В: VII научно техническа конференция по "Металознание и термично обработване", Пловдив, 1986
 1505. Етърска П.Д., Дочев Д.Д.,. Адхезия и структура на алуминиеви покрития върху стоманени подложки, получени чрез магнетронно разпрашване във вакуум. В: Научни трудове, том 28, ВТУ "Ангел Кънчев"- Русе, 1986
 1506. Замфиров И., Ненов Г., депониран в под № Нд ІІ 9213-1647/85. 1984. Изследване на възможностите за прилагане на разстъргване чрез саморегулиране при конзолна въртяща се борщанга.. В: ЮНС 20 г. ВМЕИ Габрово, Габрово, 1984, стр. 48-50
 1507. Замфиров Ив., В.Георгиев, Р.Христов. Приспособление за установяване на голямогабаритни корпусни детайли. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”, т.ХХVІ, серия 4, Русе, 1984
 1508. Замфиров Ив., Г. Гатев. Размерни условия за взаимозаменяемо изграждане на многоръбови инструменти със сменяеми твърдосплавни пластини. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”, т.ХХVІ, серия 4, Русе, 1984
 1509. Замфиров Ив., Г.Ненов. Изследване на възможностите за прилагане на разстъргване чрез саморегулиране при конзолна въртяща се борщанга. В: ЮНС на ВМЕИ-Габрово, Габрово, 1984
 1510. Замфиров Ив., М.Енчев. Подход за атестиране точностните възможности на разстъргващи глави. В: VI междунар. конгрес „Машини, технологии, материали” МТМ`09, София, 2009, стр. 102-105.
 1511. Замфиров Ив., М.Енчев. Рационално оразмеряване на машинни детайли. В: IV междунар. конфер. АМТЕХ`97, Габрово, 1997, стр. 258-263
 1512. Замфиров Ив., Р.Христов, Д.Станков. Изследване на връзката между точността на обработването и точността на статичното настройване при разстъргване. В: ЮНС на ВМЕИ - Габрово, Габрово, 1983
 1513. Замфиров Ив., Р.Христов, Д.Станков. Технологична характеристика на отворите, обработвани в СКТМ-Русе. В: Младежка научна школа „Автоматизация в тежкото машиностроене – съвременни конструкции и технологии, Приморско, 1982
 1514. Замфиров Ив., Р.Христов, С.Стоянов. Оптимално ъглово разпологение на ножа при разстъргване. В: ЮНС на ВНВУ „В.Левски, В.Търново, 1979
 1515. Замфиров Ив., Св. Колева. Технологични модели с автоматична компенсация на грешките от силови деформации при разстъргване. В: ІV междунар. конгрес по машиностроителни технологии МТ`04, секция 2, Варна, 2004, стр. 29-33
 1516. Замфиров Ив., Св. Колева. Двуножови глави за фино разстъргване. В: Междунар. научна конфер. АМТЕХ’ 99, 6 с., Пловдив, 1999, стр. 176-170
 1517. Замфиров Ив., Св. Колева. Двуножови глави за фино разстъргване,. В: V междунар. конфер. АМТЕХ`99, Пловдив, 1999, стр. 166-170
 1518. Замфиров Ив., Св. Колева, М. Енчев. Задвижващ център за точно стругово обработване на детайли на машини с ЦПУ. В: Journal of the Technical university at Plovdiv, vol. 14, Пловдив, 2009, стр. 71-76
 1519. Замфиров Ив., Св.Колева. Осово деформируем преден център. IN: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 44, сер. 2, стр.429-433., Русе, 2005
 1520. Замфиров Ив., Св.Колева. Осево деформируем преден център. IN: Науч. тр. на РУ ”Ан.Кънчев”- Русе, т.44, сер., Русе, 2005, pp. 429-433
 1521. Замфиров, И, и М.Енчев. Относно възможностите за създаване на подвижни люнети за сругове с ЦПУ. В: Юбил. науч. конф. 20 години филиал на ТУ-София в Пловдив,09-11ноември 2006, т. 13(7), с.173-178., Пловдив, 2006
 1522. Замфиров, Ив. Методи и средства за автоматично компенсиране на грешките от силови деформации. В: VI междунар. конгрес „Машини, технологии, материали” МТМ`09, София, 2009, стр. 49-52
 1523. Замфиров, Ив. Технологични модели с полезно управляемо въздействие на силовите деформации. В: VI междунар. конгрес „Машини, технологии, материали” МТМ`09, София, 2009, стр. 45-48
 1524. Замфиров, Ив. Грешки от закрепването при разстъргващи глави тип лястовича опашка. В: Journal of the Technical university at Plovdiv., Пловдив, 2009, стр. 101-106
 1525. Замфиров, Ив. Изследване и повишаване виброустойчивостта на система за разстъргване на силови цилиндри. В: Науч.трудове на РУ"Ан.Кънчев", т.47,сер.2, Русе, РУ, 2008, стр. 49-53
 1526. Замфиров, Ив. Модернизации на универсални стругове за обработване отворите на силови цилиндри. В: Науч. тр. на РУ ”Ан.Кънчев”- Русе, т.47, сер.2,, Русе, 2008, стр. 44-48
 1527. Замфиров, Ив. Моделиране и характерни особености на грешките от силови деформации. В: Науч. тр. на РУ ”Ан.Кънчев”- Русе, т.47, сер.2, Русе, 2008, стр. 39-43
 1528. Замфиров, Ив. Подход за практическо решение на проектната задача от размерния анализ. В: VIII междунар. конфер. АМТЕХ`07, т.2, Габрово, ТУ, 2007, стр. 219-222
 1529. Замфиров, Ив. Моделиране на грешките в макропрофила на цилиндрични повърхнини при обстъргване с използване на подвижен люнет. В: V междунар. конгрес по машиностроителни технологии МТ`06, секция 3, Варна, 2006, стр. 10-13
 1530. Замфиров, Ив. Моделиране на грешките от геометрична неточност на технологичните системи за обстъргване на дълги гладки валове. В: Науч. тр. на РУ ”Ан.Кънчев”- Русе, т.44, сер.2, Русе, 2005, стр. 423-428
 1531. Замфиров, Ив. Относно моделирането на формо- и размерообразуването при обработване на дълбоки отвори. В: VII междунар. конфер. АМТЕХ`03, т.2, Варна, 2003, стр. 96-100
 1532. Замфиров, Ив. Методика за конструиране на приспособления за установяване на заготовките. В: ІV междунар. конфер. АМТЕХ`97, Габрово, 1997, стр. 264-272
 1533. Замфиров, Ив. Повишаване точността на закрепването при размерно настройване на разстъргващи инструменти. В: Научна сесия на ВНВАУ „Г.Димитров”, Шумен, 1985
 1534. Замфиров, Ив. Динамометър за измерване закрепващата сила на самоцентриращи тричелюстни патронници. В: ЮНС на ИИЕМ-Габрово, Габрово, 1985
 1535. Замфиров, Ив. Изследване на възможностите за съчетаване на грубо и чисто обстъргване на универсален струг. В: Науч. сесия на ВМЕИ”Ленин”,, софия, 1983
 1536. Замфиров, Ив. Относно радиалната стабилност на вретеното при разстъргване с конзолна въртяща се борщанга. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”, т.ХХV, серия ХV, Русе, 1983
 1537. Замфиров, Ив. Осигуряване качеството на изделията при механично обработване с използване на приспособления. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”, т.ХХV, серия 7, Русе, 1983
 1538. Захариева В., Дерменджиев И. Рентгеносруктурен анализ на многослойни Ti/TiN/TiC… и Ti/TiC/TiN… покрития след термична обработка отложени магнетронно върху стомана 9ХС. В: Студенска научна сесия – СНС` 08, Русе, РУ, 2008, стр. 52-57, ISBN 1311-3321.
 1539. Захариева В., Иванова М., Дерменджиев И.,. Механични характеристики на многослойни покрития отложени върху стомана 9ХС. В: Студенска научна сесия – СНС` 08, Русе, РУ, 2008, стр. 46-51, ISBN 1311-3321.
 1540. Захариева В., Шишков Р., Йорданов М. Химичен състав и твърдост на магнетронно отложени покрития от типаTi/TiC/TiN… върху стомана 9ХС. В: Сборник доклади, ТУ София,МТФ, 2007, стр. 82-88, ISBN 978-954-438-624-5.
 1541. Захариева В.,Генов А. Еднослойно TiN покритие нанесено върху магнезиева сплав. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ на РУ ”А. Кънчев”, Русе, Русенски университет, 2016, стр. под печат
 1542. Захариева В.,Дерменджиев И. Топалски Сл. Влияние на времето и температурата на отлагане върху топографията и фазовия състав на Ti/TiC/TiN покрития магнетронно отложени върху стомана 9ХС. В: Сборник доклади, ТУ София,МТФ, 2007, стр. 76-81, ISBN 978-954-438-624-5.
 1543. Захариева, В. Термично обработване на стомани с предварително нанесени вакуумни кондензати- проблеми. В: Машиностроителни технологии и механика, Научни трудове на РУ, Русе, 2014, стр. 158-162, ISBN 1311-3321.
 1544. Захариева, В. Получаване и приложения на едно–и многослойни покрития, отложени във вакуум. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ на РУ ”А. Кънчев,том 48, серия 2, Русе, РУ, 2009, стр. 17-24, ISBN 1311-3321.
 1545. Захариева, В. Скрач-тест и корозионна устойчивост на многослойни покрития от типа TiN/TiC…и TiC/TiN… отложени върху подложка 9ХС. В: РУ/СУ`06-том 45, серия 2.1, Русе, РУ, 2006, стр. 121-126, ISBN 1311-3321.
 1546. Златев, П., П. Дочева,. Моделиране енергийните загуби на нов тип слънчев колектор.. В: Трудове на научна сесия РУ, Русе, 2003, стр. 224-229, ISBN 1311-3321.
 1547. И. Дерменджиев. Електронно-лъчево повърхностно легиране на стомана Р18 след реакционно метализиране с високохромово покритие в среда от Ar+CH4. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев" том 40, серия 7, Машиностроителни науки, РУ"Ангел Кънчев" т, Печатна база РУ"Ангел Кънчев" т, 2003, стр. 144-148, ISBN 1311-3321.
 1548. И. Иванов, Н. Пенкова, Д. Велчев, И.Драганов, В. Боздуганова, В. Илиев. Механични напрежения в стъклопакети при нестационарно топлинно натоварване. В: XXII Научна конференция с международно участие, Енергомашиностроителен факултет 2017, Том 1, Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия, Созопол, 2017, стр. 207-214, ISBN 1314-5371.
 1549. И.Дерменджиев. Намаляване на структурната нееднородност на алуминиево-железен бронз С62500 чрез термично обработване. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев" том 40, серия 7, Машиностроителни науки, Русе, Печатна база РУ"Ангел Кънчев", 2003, стр. 165-169, ISBN 1311-3321.
 1550. Ив. В. Пеева, Ч. Г. Костадинов. Систематизиране на съвременните роботи. В: XV ННТК „AДП 2006”, София, 2006
 1551. Иванов Ал., Г. Иванова, Г. Методиев. Методика за виртуално измерване на конструктивни и геометрични параметри на протяжки. В: Научни трудове на Русенски университет, Русенски университет, 2011, стр. 138-143, ISBN 1311-3321.
 1552. Иванов Ал., К. Стоянов, Н. Станков. Изследване възможностите за реализиране на часовников механизъм чрез бързо прототипиране. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС‘12, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 33-36, ISBN 1311-3321.
 1553. Иванов Ал., К. Стоянов, Н. Станков. Проектиране на часовников механизъм. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС‘12, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 37-41, ISBN 1311-3321.
 1554. Иванов Ал., Н. Станков, С. Алиосманова. Използване на информационните технологии за 3D моделиране и прототипиране на музикален механизъм. В: Национална тематична школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационните технологии, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 7-16, ISBN ISSN: 1314-9024.
 1555. Иванов В., Ал. Иванов. Профилиране на центроиден дълбяк за формообразуване на винтови повърхнини. В: Научни трудове на Русенски университет, том 51, серия 2, Русенски университет, Русенски университет, 2012, стр. 81-87, ISBN 1311-3321.
 1556. Иванов В., Ал. Иванов. Профилиране на палцеви фрези за формообразуване на винтови повърхнини. В: Сборник научни трудове, том 49, серия 2, “Машиностроителни технологии и механика”, Русе, 2010, стр. 103-107, ISBN 1311-3321.
 1557. Иванов В., Ал. Иванов. Профилиране на челно-цилиндрични фрези за фрезоване на червяци чрез използване на CAD системи. В: Сборник научни трудове, том 46, серия 1, “Машиностроителни науки”, Русе, 2007, стр. 189-195
 1558. Иванов В., Ал. Иванов. Определяне параметрите на валцоващи ролки за валцоване на гвоздеи с квадратно винтови профили. В: Международна научна конференция АМТЕСН 2005, сборник научни трудове, “Прогресивни машиностроителни технологии”, том 44, серия 2, Русе, 2005, стр. 321-325, ISBN 1311-3321.
 1559. Иванов В., Ал. Иванов. Производителност и силови характеристики при валцоване на гвоздеи с ротационни профилни повърхнини. В: Международна научна конференция АМТЕСН 2005, сборник научни трудове, “Прогресивни машиностроителни технологии.”, том 44, серия 2, Русе, 2005, стр. 326 – 330, ISBN 1311-3321.
 1560. Иванов В., Ал. Иванов. Определяне скоростта на преместване на заготовката между ролките при валцоване на ротационни повърхнини с тангенциално подаване. В: Сборник научни трудове, “Машиностроителни науки”, том 39, серия 7, Русе, 2002, стр. 96-100
 1561. Иванов В., Ал. Иванов. Валцоване на ротационни профилни повърхнини с тангенциално подаване на заготовките. В: Сборник доклади на международна научна конференция УНИТЕХ, том 2, Габрово, 2001, стр. 116 – 120, ISBN 954-683-167-0.
 1562. Иванов В., Ал. Иванов, К. А. Иванов. Затиловане на резбонарязващи плашки. В: Сборник доклади на VI междуняроден конгрес "Машини, технологии, материали", София, 2009, стр. 41-44
 1563. Иванов В., Ал. Иванов, съавтори. Модели. IN: Сборник модели и реферати, Русе, Русе Принт, 2009, pp. 7-15
 1564. Иванов В., Ал. Иванов. Относно определяне центроидните диаметри при валцоване на ротационни профилни повърхнини. В: Известия на съюза на учените, том 4, серия 1 “Технически науки“, Русе, 2002, стр. 31-34, ISBN 1311-106X.
 1565. Иванов В., Н. Станков. Конструиране на комбинирани инструменти за формообразуване на вътрешни резби. В: Сборник научни трудове, том 46, серия 1, „Машиностроителни технологии”, Русе, 2007, стр. 196-206, ISBN 1311-3321.
 1566. Иванов В., Н. Станков. Високопроизводително формообразуване на вътрешни резби с комбинирани инструменти. В: Сборник научни трудове, том 45, серия 2.1, „Машиностроителни технологии и механика”, Русе, 2006, стр. 115-120, ISBN 1311-3321.
 1567. Иванов В., Н. Станков, Ал. Иванов. Профилиране на резбонарезни ножове. В: Сборник научни трудове, том 49, серия 2, “Машиностроителни технологии и механика”, Русе, 2010, стр. 108-113, ISBN 1311-3321.
 1568. Иванов В., Н. Станков, Ал. Иванов. Профилиране на гребеновидни фрези. В: Сборник научни трудове, том 46, серия 1, „Машиностроителни технологии”, Русе, 2007, стр. 207-212, ISBN 1311-332.
 1569. Иванов В.,Д.Димитров, Ал.Иванов. Нова геометрия на плоски плашки за валцоване на винтове. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т.38, серия 4, Русе, 2001, стр. стр. 54-58
 1570. Иванов В.К., Ю.П.Младенов. Уред за измерване на геометричните параметри на металорежещи инструменти. В: сборник с доклади, Русе, ЮНС на МЗ „Г.Димитров”, 1976
 1571. Иванов И., В. Боздуганова. Сравнение на числени симулации на ударно пластично деформиране. В: Научни трудове на Русенския университет, Русенски университет, Издателски център при РУ, 2011, стр. 26-32, ISBN 1311-3321.
 1572. Иванов И., И. Драганов. Изследване и моделиране на нискоскоростен удар в ламинатно стъкло. В: Механика на машините 110, Варна, 2014, стр. 89-94, ISBN 0861-9727.
 1573. Иванов И., П. Ангелов. Автоматизиране на геометричното пресмятане на конусни зъбни предавки с прави и кръгови зъби. В: // Н а у ч. тр. на ВИММЕСС - Русе, XXII, № 2, Русе, Печатна база на ВИММЕСС, 1980, стр. 43-49
 1574. Иванов И.В. , Й. Андонов. Изследване на ортопедичен хибриден фиксатор на Илизаров по метода на крайните елементи. В: Сборник доклади на научна конференция, Русенски университет, Русе, 2006, стр. 271-275, ISBN 1311-3321.
 1575. Иванов И.С., Т.Г. Пенчева, М.С. Пенчев. Лабораторна инсталация за магнетронно и ВЧ йонно разпрашване във вакуум. В: Научни трудове на ВТУ ”Ангел Кънчев” том. XXXII, серия 3, Русе, 1989, стр. 92 - 97
 1576. Иванов К.,. Съпоставка на някои елементи от подготовката на висши инженерни кадри в България и Франция,. В: МНК Преглед на висшето образование в България, Созопол, 1995
 1577. Иванов К., И. Колев, П. Ангелов. Минимална дебелина на срязвания слой при механична обработка. В: Машиностроене и машинознание, Варна, Издателство на Технически университет - Варна, 2011, стр. 59-63, ISBN 1312-8612.
 1578. Иванов Р.П., Русев Р.Г., Стоянов С.Г. Возможности автоматизированного управления устойчивостью движения и улучшения управляемости тягача с полуприцепом. В: Сборник научных трудов "Актуальные вопросы машиноведения" Выпуск 2, Минск, 2013, стр. 72-76, ISBN 2306-308.
 1579. Иванов, Ал. Профилиране на кръгли профилни ножове с базова точка и базова линия чрез използване на CAD системи. В: Сборник научни трудове, том 48, серия 2, “Машиностроителни науки”, Русе, 2009, стр. 58-62
 1580. Иванов, Ал. Профилиране на ножове с тангенциално подаване чрез използване на CAD системи. В: Сборник научни трудове, том 48, серия 2, “Машиностроителни науки”, Русе, 2009, стр. 63-67
 1581. Иванов, Ал. Относно определяне силовите характеристики на процеса валцоване на ротационни повърхнини с тангенциално подаване на заготовката. В: Сборник научни трудове, “Машиностроителни науки”, том 39, серия 7, Русе, 2002, стр. 101-106
 1582. Иванов, И. К. Система за избор на ножове и оптимизация на режимите на рязане при струговане. В: AMTEX ' 2001, Созопол, 2001
 1583. Иванов, И. К. Относно избора на материал на режещата част на инструменти за стругове с ЦПУ. В: Научна конф. на ВМЕИ, Габрово, 1989
 1584. Иванов, И. К. Разсейване на технологичната себестойност и производителност при многоинструментална обработка на агрегатни машини. В: Научна сесия на ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, 1988
 1585. Иванов, И. К. Автоматизирано съставяне на конструкторски спецификации на инструментални приставки за агрегатни машини. В: Сб. Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев", том ХХII, сер. 2, Русе, 1980
 1586. Иванов, И. К. Оптимизация на режимите на рязане при многостъпални валове. В: АМТЕХ ' 93, Русе, 1993
 1587. Иванов, И. К., Господинов, Ц. П. Синтез на инструменталната екипировка на пробивни многовретенни глави на агрегатни машини. В: Научна сесия на ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, 1989
 1588. Иванов, И. К., Господинов, Ц. П. Синтез на инструменталната екипировка на резбонарезни многовретенни глави на агрегатни машини. В: Научна сесия на ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, 1989
 1589. Иванов, И. К., Младенов, Ю. П., Младенова, Й. И. Автоматизирано профилиране на червячни шлицеви фрези. В: Научна сесия на ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, 1988
 1590. Иванова Г., Ал. Иванов, К. Кръстев. Виртуално измерване на зъбодълбачни колела.. В: Научни трудове на Русенски университет, том 51, серия 3.2, Русенски университет, Русенски университет, 2012, стр. 155-159, ISBN 1311-3321.
 1591. Иванова, Г., Ал. Иванов. Виртуален образователен инструмент за измерване на конструктивните и геометричните параметри на протяжките. В: Дни на науката’2011, Велико Търново, Фабер, 2011, стр. 200-209, ISBN 1314-2283.
 1592. Игнатова-Цонева Д., Л. Славянова. Специфика на модалните средства за изразяванe на благодарност в съвременния английски и български език. В: сб. Научни трудове, том 53, серия 11, Майски научни четения, РУ§СУ'14, Силистра, Русе, 2014, стр. 29-34, ISBN 1311-3321.
 1593. Илиев В., К. Попов, К. Григорова,Р. Русев ,М. Марков, И. Атанасов, Д. Тодорова,С. Попова, Н.Чолакова 9-ая международная конференция КОМПКОНТРОЛЬ'89 "Применение 3ВМ в машиностроительном производстве". Програмно-технический комплекс автоматизированного программирования станков с ЧПУ "МНЕМО-16. В: 9-ая международная конференция КОМПКОНТРОЛЬ'89, Братислава, 1989
 1594. Илиев В., К.Попов, К.Григорова, Р.Русев, М.Марков, И.Атанасов, Д.Тодорова, Н.Чолакова. Програмно-технический комплекс автоматизированного программирования станков с ЧПУ "МНЕМО-16". В: 9-ая международная конференция КОМПКОНТРОЛЬ'89 "Применение 3ВМ в машиностроительном производстве, ЧССР, Братислава, 1989, стр. 97-99
 1595. Илиев В., К.Попов, К.Григорова, Р.Русев, М.Марков, И.Атанасов, Тр.Русков, Пл.Хараламов, Д.Тодорова, Н.Чолакова. Програмно-технически комплекс за програмиране на машини с ЦПУ - "МНЕМО-16". В: САПР'88, Пета международна конференция "Автоматизация на конструирането и проектирането на технологични процеси в машиностроенето, Пловдив, ТУ - Пловдив, 1988, стр. микрофиш номер 15
 1596. Илиев В., К.Попов, М.Марков, К.Григорова, И.Атанасов, С.Навасардян, Р.Русев. Програмно-технически комплекс за програмиране на машини с ЦПУ. В: Научно-практическа конференция "Приложение на компютърната техника в производството и управленческата дейност", Ямбол, НТС- Ямбол, 1986
 1597. Илиев В., М. Марков, К. Попов, К. Григорова, Р. Русев, И. Атанасов, С.Навасардян, Ст.Попова. Програмно-технический комплекс для программирования машин с ЧПУ. В: 8-ая международная конференция КОМПКОНТРОЛЬ'87, Москва, Станкин, Москва, 1987, стр. 385-389
 1598. Илиев В., М.Марков, К.Попов, К.Григорова, И.Атанасов, Р.Русев, С.Навасардян, Ст.Попова. Автоматизирано програмиране на машини с ЦПУ. В: Юбилейна научна сесия "Съвременни машиностроителни технологии", София, ЦМИ - София, 1986
 1599. Илиев В., М.Марков, К.Попов, К.Григорова, Р.Русев, И.Атанасов. Програмно-технически комплекс за програмиране на машини с ЦПУ. В: Юбилейна научна сесия, Научни трудове том XXVI серия 12, ВТУ, Издателство на ВТУ, 1984, стр. 209-213, ISBN УДК 691.3.06:621..
 1600. Илиев, В.И., С.Ц. Стоянов, В.Г. Витлиемов. Оптимално разпределяне на сумарното изместване при проектира не на цилиндрични зъбни предавки. В: Научни трудове на ВНВУ - В.Търново, В.Търново, Т.7, 1977, стр. 207-213
 1601. Илиев. В., К. Попов, К. Григорова, Р. Русев, М. Марков, И. Атанасов, Тр. Русков, Пл. Хараламов, Д. Тодорова, С. Попова, Н. Чолакова. Програмно-технически комплекс за програмиране на машини с ЦПУ МНЕМО-16. В: Научно техническа конференция. с международно участие САПР-88, Пловдив, 1988
 1602. Илиев. В., М. Марков, К. Григорова, К. Попов, И. Атанасов, Р. Русев, С. Навасардян, С. Попова. Программно-технический комплекс для программирования машин с ЧПУ. В: Комконтрол'87, Москва, 1987
 1603. Илиев. В., М. Марков, К. Попов, К. Григорова, Р. Русев, И. Атанасов. Програмно технически комплекс за програмиране на мaшини с ЦПУ. В: Научни тудове ВТУ "А.Кънчев", серия 12, Русе, 1984
 1604. Илиева М. Изследване на инхибиторните свойства на D-Panthenol 75%W при корозия на неръждаема стомана X5CrNi18-10 в хлор-съдържащи среди. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2016
 1605. Илиева М. Устойчивост на питингова корозия на алуминиева сплав АА7075 след равноканално ъглово пресоване. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 1606. Илиева М., В. Захариева, М. Николова, Д. Дочев, Р. Шишков. Изследване на възможността за получаване на многослойни покрития TiC/Cr-N... чрез последователна работа на ЕДИ и МР изпарители в инсталация ВИМ-МР/ЕДИ. В: Научни трудове на Русенския Университет - 2012, Русе, РУ-том 51 серия 2, 2012, стр. 213-217, ISBN 1311-3321.
 1607. Илиева М., В.Захариева. Защитни свойства на покрития Ti/Ti-C/Ti-N И Cr/Cr-C/Cr-N, отложени върху стомана 9ХС чрез магнетронно разпрашване. В: 25 Научна Юбилейна Конференция МТФ на ТУ-София 2007, ТУ София,МТФ, 2007, ISBN 978-954-438-5.
 1608. Илиева М., Д. Цанева. Изследване на многослойни покрития хромов карбид / хромов нитрид. В: Трудове на МНК "Прогресивни машиностроителни технологии", АМТЕСН’ 2005, том 44, серия 2, 2005, Русе, РУ "Ангел Кънчев"-Русе, 2005, стр. 48-53
 1609. Илиева М., Д. Цанева, Д. Дочев. Оценка на корозионно-защитната способност на едно- и многослойни покрития, нанесени върху стомана У12. В: Научни трудове на Русенския Университет - 2012, Русе, 2012
 1610. Илиева М., Д. Цанева, Е. Янков, Кр. Кръстев. Количествени характеристики на електрохимичната корозия в системи "многослойно покритие - стомана". В: Машиностроене и машинознание, Варна, Технически университет Варна, 2013, стр. 90-93, ISBN 1312-8612.
 1611. Илиева М., К. Станев. Защитни свойства на дву-, три- и четирислойни покрития Cr-N/Cr-C, отложени върху стомана 9ХС чрез магнетронно разпрашване. В: Студентска Научна Конференция - 2007, РУ, Русе, 2007
 1612. Илиева М., М.Йорданов, И. Зюмбилев. Електрохимично поведение на стомани след йонно карбонитриране с газ Коргон® 18. В: Машиностроене и Машинознание, Варна, ТУ - Варна, 2012, стр. 18 - 22, ISBN 1312-8612.
 1613. Илиева, М. Изисквания към металните материали за дентални импланти - преглед.. В: Научни трудове на Русенския Университет - 2014, том 53, серия 2, Русе, 2014, стр. 144-148, ISBN 1311-3321.
 1614. Илиева, М. Корозионно-защитни свойства на еднослойни и многослойни хром-карбидни покрития, отложени върху стомана 9ХС. В: Научни трудове РУ”А.Кънчев”, Русе, 2006
 1615. инж. Миглена Ангелова доц. д-р Тодор Тодоров. Проверка якостта и качеството на точков заваръчен процес чрез радиално натоварване. В: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’14, Русенския университет “Ангел Кънчев”, 2014, стр. 104-110, ISBN 1311-3321.
 1616. Калев В., П. Данев и др. Влияние на микродобавки от триетаноламин върху изменението на структурата и микротвърдостта на железни покрития след отгряване във вакуум. В: Втори международен научно- технически конгрес “Машиностроителни технологии `99, София, 1999, стр. 5-7
 1617. Калев В., П. Данев, В. Стоянов. Структурни изменения настъпващи в желязно електролитно покритие след отгряване. В: НТК “Надежност-Ремонт-Експлоатация” Русе, Русе, 1998
 1618. Камбуров П. Опит за усъвършенстване на оценяването по чужд език на студентите в Русенския университет чрез използване на Общоевропейската референтна езикова рамка. В: ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТА НА ИНТЕРКУЛТУРНАТА КОМУНИКАЦИЯ, ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, Велико Търново, Ивис, 2014, стр. 75-82, ISBN 978-954-2968-77-1.
 1619. Камбуров П. Опит за усъвършенстване на оценяването по чужд език на студентите в Русенския университет чрез използване на Общоевропейската референтна езикова рамка. В: Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, 2013
 1620. Камбуров П., А. Григорова, Л. Славянова. Методика за разработване и използване на компютърни програми за чуждоезиково обучение. В: ЮНС на катедра, Русе, 1990
 1621. Камбуров П., Караиванова Т., Собаджиева Р., Димитрова З. Интензивният езиков семестър - нова форма на обучение по западни езици във ВТУ "Ангел Кънчев", Русе. В: Сборник с доклади. ЮНС на ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, Русе, 1989
 1622. Камбуров П., М. Габровска и др. За формите на обучение по западни езици във ВТУ "А. Кънчев" до въвеждането на езиков семестър. В: ЮНС на ВТУ – Русе, 1989 г., Русе, 1989
 1623. Камбуров П., М. Иванова, С. Цветанова. Комплекс от компютърни програми при онтензивното обучение по английски език. В: ЮНС на катедра, Русе, 1990
 1624. Камбуров П., Т. Караиванова и др. Интензивен езиков семестър – нова форма на обучение във ВТУ "А. Кънчев". В: ЮНС на ВТУ – Русе, 1989 г., Русе, 1989
 1625. Камбуров, П. Обучението по чужд език и новите технологии. IN: Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение, В. Търново, Ивис, 2010, ISBN 978-954-8387-87-3.
 1626. Камбуров, П. Представяне комплект учебни материали “GET REAL Lingua” за брокери на недвижими имоти. В: „Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес”, Варна, Наука и икономика, 2009, ISBN 978-954-21-0425-4.
 1627. Камбуров, П. Представяне на проект GET REAL по Програма Леонардо - предизвикателства и реализация. В: Научна конференция на РУ и СУ ’08, Научни трудове том 47, серия 6.2, Русе, РУ „А. Кънчев”, 2008, ISBN 1311-3321.
 1628. Камбуров, П. Reflections on English Exam Grammar Sections. IN: Юбилейна международна научна конференция на РУ „А. Кънчев”, Научни трудове, том 44, Русе, 2005, pp. 279-283, ISBN 1311-3321.
 1629. Камбуров, П. Thematic Range and Topic Overlapping in Modern Textbooks of English. IN: Юбилейната научна сесия на РУ, октомври 1999, Русе, 1999
 1630. Камбуров, П. A Study of Exercise Diversity in EFL Materials; Textbooks v/s Multimedia. IN: Proceedings of the Second International Conference of TEMPUS JEP 07604, Варна, 1997
 1631. Камбуров, П. A study of grammar material sequencing in modern coursebooks. IN: First IATEFL Congress in Bulgaria., Sofia, 1992
 1632. Камбуров, П. Чуждоезикова мини база данни – идеен проект. В: ЮНС на ФЧС във ВТУ – Русе, 1988 г., Русе, 1988
 1633. Камбуров, П. Авторска система на базата на чуждоезикова мини база данни – идеен проект. В: ЮНС на ФЧС във ВТУ – Русе, 1988 г., Русе, 1988
 1634. Камбуров, П. Съпоставителен анализ на словообразувателните суфикси "-ful" и "-less" в английски език. В: Четвърта национална младежка школа в гр. Пловдив, 1987 г., гр. Пловдив, 1987
 1635. Караджов К.С., М.К.Кършаков. Автоматизирано проектиране на инструменти за ППД на точни отвори. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”,, Русе, 1994, стр. 109-114
 1636. Караджов Т.С., В.И.Илиев, Ю.П.Младенов. Една възможност за повишаване на производителността на труда при нарязване на зъбни колела с големи модули. В: сборник с доклади, Русе, Научно-техническа конференция по въпросите на тежк, 1984
 1637. Караджов Т.С., Ю.П.Младенов, В.И.Илиев. Прогресивна технология за изработване на зъбни колела с големи модули. В: сборник с доклади, Русе, Научно-техническа конференция по въпросите на тежк, 1984
 1638. Караджов, К.С., М.К.Кършаков. Технически ресурс на инструменти с радиално подаване за обработване на отвори чрез ППД. В: Сб.док. НК по Надеждност, ремонт и експлоатация на техниката на РУ”А.Кънчев”-Русе, сер., Русе, Русе, 1998, стр. 49-54
 1639. Карачорова В. Стратегия на произвеждания продукт. В: СНС'16, Русе, издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 20-25, ISBN 1311-3321.
 1640. Карачорова В. Изследване на точността при координатни измервания на обработващи. В: центри НК на РУ и СУ - 2012, Русе ,под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, 2012, РУ "Ангел Кънчев" Русе, 2012
 1641. Карачорова В., Димитров Д. Възможности за автоматична самодиагностика на обработващи центри. В: НК на РУ и СУ - 2011, Русе том 5, серия 2, Механика и машиностроителни технологии,, Русе, 2011, стр. стр. 78÷82
 1642. Карачорова В., Ст. Божкова, К. Реханов. "Изследване на случайната грешка при установяване на конусен инструментален държач ISO40 във вретено". В: СНС’12, РУ "Ангел Кънчев" Русе, 2012
 1643. Карачорова В., Т. Станчева, Цв. Иванов. "Изследване на случайната грешка при едномерно и двумерно позициониране на обработващ център". В: СНС’12, РУ "Ангел Кънчев" Русе, 2012
 1644. Карачорова В., Яковлев Л., Михов В. Установка за изпитване на точност на трикоординатна измервателна глава. В: СНС’12, Русе, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Ангел Кънчев“, 2012, стр. 23-28, ISBN 1311-3321.
 1645. Карачорова, В. "Изследване на точността при координатни измервания на обработващи центри". В: СНС’12, РУ "Ангел Кънчев" Русе, 2012
 1646. Карачорова, В. Автоматична диагностика на геометричната точност на обработващ център МС 032 чрез координатни измервания – СNC’2011. В: CNC-2011, РУ, 2011
 1647. Карачорова, В. Статичен силов анализ на трикоординатна измервателна глава. В: CNC’2010, РУ"Ангел Кънчев" Русе, 2010
 1648. Киряков, Д. В., Г. Рашков, Ч. Г. Костадинов. Математическа обосновка на импулсен преобразовател за високо напрежение. В: ЮНК „10 години НВУ”, НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2012, стр. т.7, стр.102-106, ISBN 978-954-753-095-9.
 1649. Колев И, К. Иванов, С. Гечевски. Изследване енергоемкостта на струговане за оптимални режими на рязане, определени при различни целеви функции. В: Научна конференция РУ&СУ, Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев", 2015, стр. 124-128
 1650. Колев И., Велчев Ст., Иванов К., Гечевски С. Изследване влиянието на производителността на рязане върху специфичната консумирана енергия при струговане. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 51, серия 2, Русе, 2012
 1651. Колев И., Иванов К., Ненов Г, Гечевски С. Изследване коефициента на полезно действие на системата на главния превод на стругове с ЦПУ. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 50, серия 4, Русе, 2011
 1652. Колев И., К. Иванов. Изследване влиянието на скоростта на рязане върху пластично деформираната съставляваща на минималната дебелина на срязвания слой. В: Известия на съюза на учените – Русе, серия 1 – Технически науки,, Русе, 2012, ISBN ISSN 1311 – 106Х.
 1653. Колев, И. Оптимизация на разстъргването на отвори на агрегатни машини по точност на обработването. В: Научна сесия' 84, ВТУ "Ангел Кънчев", Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев", т. ХХVI, сер. 12, Русе, 1984
 1654. Колев, И. Математични модели на специфичната сила на рязане при струговане – методика за определяне на коефициентите. В: Научни трудове, РУ “А.Кънчев”, т.49, серия 2, Русе, 2010, стр. 114-118
 1655. Колев, И. Математичен модел за оптимизация на режимите на рязане при струговане. В: АМТЕХ ' 97, Габрово, 1997
 1656. Колев, И., Господинов, Ц. П., Стоянова, Т. Алгоритъм и компютърна прогрома за оптимизация на режимите на рязане про струговане. В: АМТЕХ ' 97, Габрово, 1997
 1657. Колев, И., Иванов, К. Усъвършенствана методика за измерване радиуса на закръгление на режещия клин. В: Научни трудове, РУ “А. Кънчев”, т.46, серия 1, Русе, 2007, стр. 213-217
 1658. Колев, И., Иванов, К., Ненов, Г., Христова, М. Статистическо изследване мощността на главния електродвигател и масата на стругове с ЦПУ. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 50, серия 2, Русе, 2011, стр. 99-103, ISBN 1311-3321.
 1659. Колев, И., Караколева, С. Р. Приложение на програмния продукт MATLAB за оптимизация на режимите на рязане при механична обработка. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 38, серия 2, Русе, 2001, стр. 69-71
 1660. Колева С. Анализ на влиянието на грешките от разположението и профила на повърхнината при контрол с режещия инструмент. В: Научни трудове на Русенския университет 2013, Русе, 2013
 1661. Колева С. М.Енчев. Машиностроителното производство у нас – белези, изисквания, ефективност. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, Русе, 2015
 1662. Колева С. М.Енчев. Анализ на грешките при измерване на детайла посредством инструмента. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, Русе, 2015
 1663. Колева С., Д. Димитров, И. Замфиров. Технологични особености и модели при разстъргване на дълбоки отвори. В: Научна конференция - РУ&СУ’13 в България, Русе, 2013, Механика и машиностроителни технологии, Русе, РУ, Русе, 2013
 1664. Колева С., М. Енчев. Експериментално изследване на силовите деформации на разстъргващ инструмент, породени от радиалната сила. В: РУ&СУ’14 в България, Механика и машиностроителни технологии,, Русе, Русенски университет, 2014
 1665. Колева С., М.Енчев. Експериментално изследване на влиянието на грешките от разположението и профила на повърхнината при контрол с режещия инструмент. В: Научни трудове на Русенския университет 2013, Русе, 2013
 1666. Колева Св. Ив.Замфиров, Пл. Братанов. Двуножова глава със самоустановяващ се режещ блок. В: Науч. тр. на РУ”Ан.Кънчев”, т.37, сер.2, Русе, 1999, стр. 110-115
 1667. Колева, С. Относно работата на разстъргващ инструмент със самоустановяващ се режещ блок. В: Юбилейна научна конференция, Пловдив, 2006
 1668. Колева, С. Относно влиянието на силите на триене в самоустановяващ се режещ блок върху радиалното му центроване. В: Юбилейна научна конференция, Пловдив, 2006
 1669. Корийков Цв., Е. Дограмаджиян, И. Попов. Подобряване качеството на проверката на техническите средства за контрол, измерване и изпитване. В: доклад на VIII национална конференция по качеството с международно участие, София, 1997
 1670. Корийков Цв., С. М. Стоев. Влияние на грешките на базовите повърхнини на зъбните колела върху точността на измерване на колебанието на измервателното междуосово разстояние при комплексна двупрофилна проверка. В: Седма международна конференция, Смолян, 2005
 1671. Корийков Цв., С.Цанков. Принципи на контрола на качството. В: Сб.доклади “Качеството-най-добрите подходи за успех,, София, 1999
 1672. Корийков Цв.,Н.Рахнев. Повишаване ефективността на вътрешните одити на системата по качеството в “Жити” АД-Русе. В: Сб.доклади “Качеството-отговорности и ползи, София, 1998
 1673. Корийков, Цв. , И. Е. Попов. Същност и философия на тоталното управление на качеството. В: VI-ти национален научен симпозиум с международно участие, Созопол, 1995, стр. 96
 1674. Костадинов В. С., М. К. Кършаков, С. В. Костадинов, Н. А. Георгиева. Некоторые особености комбинированной обработки поверхностным пластическим деформированием (ППД). В: международна конференция “Машиностроение и техносфера XXI века”,, Севастопол, 2004
 1675. Костадинов В. С., М. К. Кършаков, С. В. Костадинов, Н. А. Георгиева. Возможности обеспечения точности комбинированной обработки путем ППД. В: международна конференция “Машиностроение и техносфера XXI века”,, Севастопол, 2004
 1676. Костадинов В.С., М.К.Кършаков. Особености при определяне броя на деформиращите ролки на комбинирани инструменти за ППД. В: ХVІІ НТ конференция с международно участие „АДП’2008”, Научни известия на ТУ-София, год.ХV, ТУ-София, 2008, стр. 91-96
 1677. Костадинов В.С., М.К.Кършаков. Относительно сил резания при комбинированной обработке. В: Сб.Научных трудов МГТУ, „СТАНКИН”, Москва, Москва, 2007, стр. 686-690
 1678. Костадинов В.С., М.К.Кършаков и др. Измервател на честотата на въртене за изследване работата на инструменти при ППД. В: Научни трудове на ВИММЕСС, Русе, 1978, стр. 123-128
 1679. Костадинов В.С., М.К.Кършаков и др. Изследване възможностите за управление на точността при ППД. В: Научни трудове на ВИММЕСС,, Русе, 1978, стр. 115-121
 1680. Костадинов В.С., М.К.Кършаков, С.В.Костадинов, Н.А.Георгиева. Исполнительный механизм для управления резания при комбинированной обработке поверхностным пластическим деформированием (ППД). В: Международной научно-технической конференции „Машиностроение и техносфера ХХІ века, Севастопол, 2004, стр. 110-113
 1681. Костадинов В.С., М.К.Кършаков. , , Пловдив,. Повишаване качеството на вътрешни цилиндрични повърхнини, обработени чрез ППД. В: ІХ Младежки симпозиум, Пловдив, 1977
 1682. Костадинов Ч. Г., Д. М. Братанов. Алгоритъм за управление на аварийно-спасителeн робот. В: XVIII ННТК с международно участие „AДП-2009”, Созопол, 2009
 1683. Костадинов Ч. Г., Д. М. Братанов. Хващачи на мобилен робот за обезвреждане на армейски боеприпаси и аварийно-спасителни операции. В: X ЮМК „ПРАКТРО’2009”, Созопол, 2009
 1684. Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Изследване на ефективността на роботизиран технологичен модул. В: XХ ЮМНТК „AДП-2011”, Созопол, ТУ София, 2011, стр. 292-298, ISBN 1310-3946.
 1685. Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Към въпроса за техническото зрение на мобилни роботи. В: IX МКР „ПРАКТРО’2007”, Варна, Темпора ЕООД, 2007, стр. 299-303, ISBN 978-954-91851-4-0.
 1686. Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Изследване на нетвърди обекти за манипулиране с иглени хващащи устройства. В: Научни известия на НТС по машиностроене, ХIV ЮННТК „АДП 2005”, брой 03/81, Созопол, 2005
 1687. Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Роботизиран технологичен модул с манипулатор АДП. В: АМТЕСН-2005, Русе, 2005
 1688. Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Циклово управление на манипулационна система АДП/ХИ – 01. В: АМТЕСН-2005, Русе, 2005
 1689. Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Иглени хващачи за промишлени роботи. В: НК “Синтез на механизми 04”,секция “Роботика”, Сливен, 2004
 1690. Костадинов Ч. Г., М. Ст. Пенчев. Времена за движение на хващача при роботи с циклова система за управление. В: АМТЕН’95, секция 4, CAD/CAM,, Русе, 1995
 1691. Костадинов Ч. Г., П. Вл. Витлиемов. Система за управление потреблението на енергия от домакинствата DEHEMS. В: 6та НКМУ на АБЕА „Стратегии и политики на здравия разум – ЕЕ и ВЕИ решения за енергийна независимост, конкурентни цени и излизане от кризата”, Пловдив, 2010
 1692. Костадинов Ч., Ив. Пеева. Сравнителен анализ на модели за аналитично прогнозиране на производителността на роботизирани технологични модули. В: XХVI MНТК „АДП-2017”, Созопол, ТУ София, 2017
 1693. Костадинов Ч., Ив. Пеева. Относно зависимостта на производителността на РТМ от сценария на обслужване на технологичното оборудване. В: XХVI MНТК „АДП-2017”, Созопол, ТУ София, 2017
 1694. Костадинов Ч., Д. Киряков. Автоматизирана система за измерване на потреблението на електрическа енергия от битови абонати. В: Научна конференция на РУ&СУ’12, Научни трудове, том 51, серия 3.1, Русе, 2012, стр. 142-145, ISBN 1311-3321.
 1695. Костадинов Ч., Д. Киряков. Анализ на потреблението на електрическа енергия от битови абонати. В: Научна конференция на РУ&СУ’12, Научни трудове, том 51, серия 3.1, Русе, 2012, стр. 146-148, ISBN 1311-3321.
 1696. Костадинов Ч., П. Златев, И. Пеева. Автоматизирана система за анализ и управление на енергийна ефективност. В: НИ на НТС по машиностроене, год 23, брой 9/172, АДП - 2015, Созопол, 2015., София, ТУ - София, 2015, стр. 372-377, ISBN 1310-3946.
 1697. Костадинов Ч., П. Златев, Ив. Пеева . Автоматизирана система за анализ и управление на енергийната ефективност. В: XХIV МНТК „Автоматизация на дискретното производство - 2015”, Созопол, ТУ София, 2015, стр. 372-377, ISBN 1310-3946.
 1698. Костадинов, В. С, В. И. Григоров. Относно размерообразуването при комбинирано обработване чрез повърхностно пластично деформиране. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”,, Русе, 1987, стр. 66-71
 1699. Костадинов, В.С., И.А. Филев, В.И. Григоров. Гама комбинирани инструменти за обработване на вътрешни цилиндрични повърхнини. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев”,, Русе, 1985, стр. 49-54
 1700. Костадинов, В.С., М.К.Кършаков и др. Усъвършенстване на технологична система за довършващо обработване на голямогабаритни валове. В: ІV Научна конференция на младите учени “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложните науки”, СУБ, Стара Загора, 1993
 1701. Костадинов, Ч. Г. Към въпроса за класифициране на системи за масово обслужване. В: XIХ ННТК с международно участие „AДП-2010”, Созопол, ТУ София, 2010, стр. 574-577, ISBN 13-10-3946.
 1702. Костадинов, Ч. Г. Оценка на грешката на позициониране на ПР. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, т. XXХIX, серия 7, “Машиностроителна техника и технологии”, Русе, 2002
 1703. Костадинов, Ч. Г. Иглени хващачи за манипулиране на трикотажни изделия. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, т. XXХVII, серия 2, “Машиностроителна техника и технологии”, Русе, 1999
 1704. Костадинов, Ч. Г. Изследване на иглен хващач за манипулиране на нетвърди предмети. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, т. XXХVII, серия 2, “Машиностроителна техника и технологии”, Русе, 1999
 1705. Костов П.С., Р.И.Шишков, В.Б.Стоянов. Топлинен режим на вакуумна електропещ. В: НС'84, Сб. Научни трудове, т. 26, серия 5,, ВТУ"А.Кънчев", 1984, стр. с. 128 ÷ 134
 1706. Костовска Ж., Ив. Михайлов, П. Данев и др. Охлаждаща способност на среди за закаляване с растителен или животински произход. В: Трети международен конгрес “Машиностроителни технологии `01”, София, 2001, стр. 367-369
 1707. Кръстев Кр. Числено определяне на топлинния поток преминаващ през челото на алуминиево и съставно бутало. В: ЕкоВарна 2002, Варна, 2002
 1708. Кръстев Кр., Е. Иванов. Сравнително изследване на Д1000 с алуминиево и съставно бутало. В: MotAuto02, Русе, 2002
 1709. Кръстев Кр., Ем. Маринов. Влияние на повишеното термично съпротивление на челото на буталото върху индикаторните показатели на дизелов двигател. В: РУ “Ан. Кънчев”Научни трудове, т. 40, серия 8, Русе, 2003
 1710. Куе Н., Д. Станчев, Н. Станчева. Методика за опитно тпределяне буксуването на колесен трактор при движение в завой. В: Сборник доклади “Транспорт, екология, устойчиво развитие”., Варна, 1995, стр. 230-234
 1711. Куюмджиев Хр., Н.Станчева. Върху определянето на остатъчните напрежения в метализационни покрития чрез измерване на кривината на метализиран образец. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т.21, серия 9, Русе, 1979, стр. 135-138
 1712. Кънев М., Дочев Д. Възможности за нанасяне на метални, нитридни, карбидни и други покрития върху голямогабаритни изделия по метода на термичното изпарение и йонизация на остатъчната атмосфера във вакуум. В: Национална научно техническа конференция "Металознание и термична обработка" НТС, Варна, 1980
 1713. Кънев М., Р.Шишков. Вакуумно хромиране по сублимационната схема. В: Сб. Научни трудове, ИССМ, ЮНС, 1978
 1714. Кънев М., Р.Шишков,. Термично изпаряване на хром във вакуум с електросъпротивителни изпарители. В: Сб. резюмета на доклади - том 2, Варна, ЮНС, ВМИ, 1978, стр. с.142
 1715. Кънев М., Р.Шишков, В.Етърски. Вакуумна двукамерна пещ. В: Национална конференция по металознание и технология на металите, Варна, 1980
 1716. Кънев М., Р.Шишков, П.Етърска. Структура на хромови покрития получени във вакуум. В: Национална конференция по металознание и технология на металите, Варна, Варна, 1980
 1717. Кънев М., Р.Шишков, Ц.Узунов. Термично почистване на стоманени подложки във вакуум. В: Сб. Научни трудове,том ХІХ, серия 5, ВИММЕСС, Русе, 1977, стр. с.85
 1718. Кънев М., Узунов Ц., Дочев Д., Казанджиев Д., Димов В. Инсталация за нанасяне на отражателни покрития върху стъкла. В: НТ конференция "Вакуумни технологии и съоръжения за подобряване свойствата на материалите, В.Търново, 1984
 1719. Кънев М., Ц.Узунов, Р.Шишков. Технология и съоръжения за вакуумно-дифузионно метализиране. В: ЮНС, ВМЕИ"Ленин", С., Сб.рез., Секция 9, 1981, стр. с.22
 1720. Кънев М.Й., Дочев Д. Д. Подвижен изпарител за нанасяне на метални и други покрития върху голямогабаритни изделия, чрез термично изпаряване и йонизация на остатъчната атмосфера във вакуум. В: Национална научно техническа конференция с международно участие по "Металознание и термична обработка", Варна, 1980
 1721. Кънев М.Й., Тодорова С., Дочев Д.Д., Казанджиев Д.И. Подобряване на антикорозионните качества на метални изделия чрез нанасяне на покрития във вакуум. В: Научни трудове, том 25, серия 6, с. 149-155, ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе, 1983
 1722. Кънев М.Й., Узунов Ц.Д., Дочев Д.Д. Почистване и нагряване на метални повърхнини преди нанасяне на покрития във вакуум. В: Научни трудове, том 25, сер.15, с. 55-58., ВТУ "Ангел Кънчев"-Русе, 1983
 1723. Кънев М.Й., Узунов Ц.Д., Дочев Д.Д. Нанасяне на алуминиеви покрития във вакуум,чрез йонно платиране. В: Научни трудове, том 25, сер.15, 1983, с. 55-58., ВТУ "Ангел Кънчев"- Русе, 1983
 1724. Кънев М.Й., Узунов Ц.Д., Дочев Д.Д. Методика и уредба за определяне на ъгъла на мокрене между течен метал и твърдо тяло. В: Научни трудове, том 21, серия 4, ВИММЕСС - Русе, 1979
 1725. Кънев М.Й., Узунов Ц.Д., Дочев Д.Д., Димов В.Й. и др. Промишлена линия за нанасяне на отражателни покрития във вакуум върху плоски стъкла. В: Научни трудове, том 28, ВТУ " Ангел Кънчев " - Русе, 1986
 1726. Кънев М.Й., Узунов Ц.Д., Дочев Д.Д., Казанджиев Д.И. Нанасяне на покрития чрез магнетронни системи за разпрашване във вакуум. В: Републикански симпозиум, Златни пясъци, Варна, 1985
 1727. Кънев М.Й., Узунов Ц.Д., Дочев Д.Д., Казанджиев Д.И. Плосък правоъгълен магнетрон за нанасяне на покрития от чисти метали и сплави във вакуум. В: Научна конференция ВМЕИ, Варна, 1983
 1728. Кънев, М., П. Етърска, П. Ховсепян, Д. Цанева,. Влияние на температурата на кондензация върху микроструктурата на покрития от медно-калаени сплави. В: НС на ВТУ „Ангел Кънчев”, Русе, Научни трудове, ВТУ „Ангел Кънчев”, Русе, т. ХХVI,, 1984, стр. 159-165
 1729. Кънев, М., П. Ховсепян, Д. Цанева. Особености на кондензация на медно-калаени сплави във вакуум. В: ННТК с междунар. участие „Термична и химикотермична обработка и оборудване”, окт.1983 г., Казанлък, София, ЦНТБ # Нд 608/84, 1984, стр. 1-6
 1730. Кършаков М. К., Б. Сакакушев. Относно възможностите за ППД на малки отвори чрез инструменти с периодично радиално подаване.. В: Сб. научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Русе, 1999, стр. 148 – 153, ISBN 1311-3321.
 1731. Кършаков М. К., Б. Сакакушев. Анализ на възможностите за ППД на малки отвори чрез инструменти с периодично радиално подаване.. В: Сб. научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, В.Търново, 1998, стр. 522 – 529, ISBN УДК 621.8.91..
 1732. Кършаков М. К., Г. Д. Стефанов. Изследване състоянието на работните повърхнини на цилиндрови втулки на ДВГ. В: Сб.док. НК по Надеждност, ремонт и експлоатация на техниката на РУ”А.Кънчев”-Русе, Русе, 1998, стр. 61-65
 1733. Кършаков М.К. . , с. Изследване поведението на подвижен двуножов блок с осово разместени прави режещи ръбове. В: Сб.доклади АДП 2009, ТУ-София, 2009, стр. 109-114
 1734. Кършаков М.К., В.И.Григоров, В.Г.Карталски. Измерване на количеството отпадна вода посредством шлюзова измервателна система. В: Сб.доклади от VІ Нац. Симпозиум „Метрология`95”,, ТУ-София, 1995, стр. 294-297
 1735. Кършаков М.К., В.И.Григоров, В.Г.Карталски. Относно възможността за използване на шлюзови системи за измерване на отпадни води в локални пречиствателни станции. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”,, Русе, 1994
 1736. Кършаков М.К., В.И.Григоров, С.И.Савов. Инструмент за ППД на отвори с еднократно радиално подаване на цилиндричните деформиращи ролки. В: Сборник доклади от научната конференция “Прогресивни машиностроителни технологии, Русе, 1993, стр. 184-189
 1737. Кършаков М.К., В.И.Григоров, С.И.Савов. Инструмент за ППД на отвори с еднократно радиално подаване на цилиндрични деформиращи ролки. В: Научна конференция „Прогресивни машиностроителни технологии” АМТЕХ`93, 17-19 май, Русе, 1993
 1738. Кършаков М.К., В.С.Костадинов. Експериментално изследване на краищните ефектипри разстъргване с подвижен двуножов блок. В: Сб.доклади на ТЕХСИС 2009,, Пловдив, 2009, стр. 53-58
 1739. Кършаков М.К., В.С.Костадинов. Експериментално изследване на влиянието на осовото разместване на режещите пластини при подвижен двуножов блок върху диаметралния размер на отвора. В: Сб.доклади на ТЕХСИС 2009,, Пловдив, 2009, стр. 83-88
 1740. Кършаков, М. К. Теоретично изследване поведението на подвижен двуножов блок с осово разместени прави режещи ръбове. В: Сб.доклади на ТЕХСИС 2009, Пловдив, 2009, стр. 59-64
 1741. Кършаков, М. К. Период на установено рязане с подвижен двуножов блок с прави и кръгли режещи ръбове. В: Сб.доклади на ТЕХСИС 2009, Пловдив, 2009, стр. 77-82
 1742. Кършаков, М. К. Кинематика на подвижен двуножов блок с кръгли режещи ръбове. В: Сб.доклади АДП 2009, ТУ-София, 2009, стр. 115-120
 1743. Кършаков, М. К. Относно поведението на подвижен двуножов блок с осово разместени кръгли режещи ръбове. В: Сб.доклади АДП 2009, ТУ-София, 2009, стр. 121-126
 1744. Кършаков, М. К. Начално самоустановяване при разстъргване с подвижен двуножов блок с прави реещи ръбове. В: Сб.доклади АДП 2009, ТУ-София, 2009, стр. 103-108
 1745. Кършаков, М. К. Размерообразуване при разстъргване чрез подвижни двуножови блокове с кръгли режещи пластини. В: АМТЕХ-08, Международна научна конференция, Габрово, 2008
 1746. Кършаков, М. К. Параметри на срязвания слой при струговане с кръгли режещи пластини. В: Научни доклади VІІІ Международна конференция „Авангардни машиностроителни обработки”, Кранево, ТУ-София, 2008, стр. 191-198
 1747. Кършаков, М. К. Анализ на работния цикъл на инструменти за ППД с периодично радиално подаване. В: ХVІІ ННТК с международно участие, „АДП 2008”, ТУ-София, 2008, стр. 445-452
 1748. Кършаков, М. К. Изследване на деформационния процес при обработване на отвори чрез ППД. В: XVI ННТК „AДП-2007”,, ТУ-София, 2007
 1749. Кършаков, М. К. Изследване на ефекта от деформационното въздействие при инструменти за ППД с периодично радиално подаване. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”,, Русе, 1988, стр. 12-17
 1750. Кършаков, М., Нели Георгиева, Павел Петров. Изследване поведението на подвижни двуножови блокове при разстъргване на отвори. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, Русе, 2005, стр. 452-457, ISBN 1311-3321.
 1751. Кършаков, М.К., Б.Б. Сакакушев. Анализ на възможностите за ППД на малки отвори чрез инструменти с периодично радиално подаване. В: Научни трудове на ВВОВУ”В.Левски”,, В.Търново, 1998, стр. 522-530, ISBN 0861-0312.
 1752. Кынев М., Дочев Д., Ангелов Р.,Казанджиев Д. Промышленная линия для нанесения отражательных покрытий в вакууме на плоские стекла. В: Конференции "Новые процесы и оборудование для газотермических и вакуумных покрытий" ( 4.3.6. КП НТП СЭВ), Киев, 1998
 1753. Кынев М.Й., Узунов Ц.Д., Дочев Д.Д., Попов Д.Н. и др. Технология нанесения отражательных покрытий на плоское стекло. В: Дни болгарского науки и техники, Москва, 1984
 1754. Латышев О., В., Терзиев, Е., Арабска, В., Банабакова. Социально-экономическое положение незащищённых слоёв населения. В: Современные вызовы и реалии экономического развития России, Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции 4-6 октября 2017 г, Ставрополь, 2017, стр. 174-175, ISBN 978-5-9296-0915-2.
 1755. Латышев, O., В., Терзиев, Е., Арабска, В., Банабакова. Социально-экономическое положение незащищённых слоёв населения. В: Современные вызовы и реалии экономического развития России: материалы IV Международной научно-практической конференции, Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2017, стр. 174-177, ISBN 978-5-9296-0915-2.
 1756. Латышев, О. Б. Арно, В. Терзиев, Т. Альмалики, А. Хатиб, В. Банабакова, Е. Арабска, М. Георгиев. Развитие расстройств аутистического спектра у детей как одно из последствий изменения климата воронежской области. В: Глобальные климатические изменения: региональные эффекты, модели, прогнозы: Материалы международной научно-практической конференции (г. Воронеж, 3-5 октября 2019г.), Посвящается 85-летию факультета ге, Воронеж, РФ, Воронежский государственный университет, Воронеж, РФ, 2019, стр. 344-346, ISBN ISBN 978-5-906384.
 1757. Латышев, О., В. Ильин, Л. Макарова, В. Подкопаева, В. Терзиев, Б. Арно, М. Луизетто, Х. Эдбэй, А. Барма. Организация детско-юношеских экспедиций по изучению последствий изменения регионального климата чернозёмной зоны РФ. В: Глобальные климатические изменения: региональные эффекты, модели, прогнозы: Материалы международной научно-практической конференции (г. Воронеж, 3-5 октября 2019г.), Посвящается 85-летию факультета ге, Воронеж, РФ, Воронежский государственный университет, Воронеж, РФ, 2019, стр. 347-349, ISBN ISBN 978-5-906384.
 1758. Латышев, О., В. Терзиев, Э. Ковалев, В. Банабакова, Е. Арабска, М. Георгиев. Социально-экономические эффекты изменений климата России и Болгарии. В: Глобальные климатические изменения: региональные эффекты, модели, прогнозы: Материалы международной научно-практической конференции (г. Воронеж, 3-5 октября 2019г.), Посвящается 85-летию факультета ге, Воронеж, РФ, Воронежский государственный университет, Воронеж, РФ, 2019, стр. 349-351, ISBN ISBN 978-5-906384.
 1759. Латышев, О., Т., Венелин, E., Арабска. Экономика знаний как фактор социализации студентов университета. В: Российская Экономика Знаний: Вклад Региональных Исследователей, Сборник статей Всерос сийской научной конференции с международным участием Часть 2, КЕМЕРОВО, 2017, стр. 214-218, ISBN 978-5-906969-22-4.
 1760. М.Енчев, С.Колева, Д.Димитров. Автоматичен едноопорен люнет. В: Научни трудове на РУ ”Ан.Кънчев”- Русе, т.49, сер.2,стр.98-102, Русе, 2010
 1761. М.Степанов, Р. Одоеме, Д. Станчев, Н. Станчева . Измерване на загубите в механична трансмисия при различни схеми на задвижване. В: «Наука, техника, технологии и образование», 30.09 – 02.10.2004, Ямбол, Издателска къща «Желю Учков», 2004, стр. 113-118, ISBN ISBN 954-9999-33-.
 1762. Малчев Н. Изследване на възможностите за разработване на бърза оферта при широка номенклатура на производството. В: Научнa конференция на Русенския университет и Съюза на учените в България - клон Русе 2015, Русе, 2015
 1763. Маноилов П., Ч. Костадинов, Д. Братанов. Методика за изпитване на хващащо устройство на мобилен робот за обезвреждане на армейски боеприпаси. В: V МКСНК “130 години Българска конституция”, НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, Велико Търново, 2009
 1764. Маринов Е., Кр. Кръстев. Експериментална уредба за топлинен баланс на едноцилиндров дизелов двигател. В: РУ “Ан. Кънчев”, Научни трудове, т.38, серия 2, Русе, 2001
 1765. Марияна Коцева, Венелин Терзиев, Зина Андреева. Проблеми на оценката на активните политики на пазара на труда. В: Пета национална конференция „Службите по заетостта и Европейския пазар на труда”, Русенски университет „Ангел Кънчев”,, Русе, 2003
 1766. Матеев Б., П. Данев. Относно измерването на температури с термоелемент при високочестотно нагряване. В: Научни трудове ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХV, сер.2, Русе, 1994, стр. 320-327
 1767. Матеев Б., Фердинандов Н. Изследване на основните енергетични характеристики на заваръчни преобразуватели.. В: Научни трудове на РУ ”А. Кънчев”, Русе, 2002
 1768. Матеев Б.Р., Д.Г. Николов, М.Ц. Трифонов. Устройство за подаване на твърди частици при електрошлаково наваряване на композиционни сплави. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том XXII, Серия 2, Русе, 1980, стр. 257-264
 1769. Машков, П., Д. Попов, П. Дочева. Устройство за измерване на оптични характеристики на тънки слоеве по време на нанасянето. В: Научна конференция ВМЕИ Габрово, 1992 г., Bulgaria, 1992
 1770. Меднев А., Р. Радев. Бързо прототипиране и висше образоване. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България, 2004, стр. 133-138, ISBN 1311-3321.
 1771. Миланова Д. Възможност за термично обработване на многослойни карбидни и нитридни покрития на основа Ti и Cr, отложени върху полутоплоустойчиви и нетоплоустойчиви стомани. В: Научни трудове, том 51, серия 2, Русе, Русенски Университет, 2012, стр. 233-238, ISBN 1311-3321.
 1772. Минев Е., Р. Радев, В. Гагов, П. Данев, Р. Радева. Приложение на компютрите за подпомагане на учебната и научната дейност. В: Сборник научни трудове на ТУ-Габрово, Габрово, България, 2001, стр. 65-70
 1773. Минев Р., В. Гагов. Апроксимация на криви на деформационно уякчаване при изпитване на опън и натиск. В: Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски”, книжка 66, Велико Търново, 1998, стр. 485-492, ISBN 0861-0312.
 1774. Минев, Р., Цанева, Д.,. Корозионни електрохимични свойства на взривно компактирани образци от сплав Fe70Cr10P13C7. В: Юб. НС на ВВОУ «В. Левски», Н Тр. Кн. 31 «Ремонт на въоръжението и техниката»,, В. Търново, ВВОУ «В. Левски», 1993, стр. 325-330, ISBN ISSN:0861-0312.
 1775. Минков,Д.П., С. Г. Стоянов. Комплексен метод за оптимизиране на ресурсите на мобилни машини при тяхното проектиране. В: Научни трудове на XV Национален семинар по динамика на механични системи, том 2, Варна, 1990, стр. 413 - 421
 1776. Михайлов И., П. Данев. Приложение на вакуумното термично обработване в химическото машиностроене. В: Втора научно-приложна младежка конференция с международно участие ХИММАШ-89, с. Дюни, 1989
 1777. Михайлов И., П. Данев. Вакуумното термообработване – екологично изгоден процес. В: Първа научна конференция “Актуални проблеми по опазване на природната среда в Разградска област”, Русе, 1988
 1778. Михайлов И., П. Данев. Термично обработване на инструменти в промишлена вакуумна пещ. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХІ, сер. 3, Русе, 1988
 1779. Михайлов И.В., Б.Р. Матеев , М.Ц. Трифонов. Влияние на електрошлаковото претопяване върху състава и структурата на бързорежещи стомани Р18 и Р6М5. В: Научни трудове на ВИММЕСС, Русе, 1977, стр. 55 - 60
 1780. Михайлов И.В., Т.Т. Тодоров, Б.Р. Матеев, М.Ц. Трифонов. Взривно формообразуване на палцеви фрези от бързорежещи електрошлаково претопени стомани. В: национален симпозиум “Съвременни методи за изработване на детайли чрез пластична деформация и тяхното приложение в НРБ, Габрово, 1978
 1781. Михайлов М., Н. Станчева, Ц. Рашкова, И. Илиев, Д. Станчев. Компютърно симулиране на земеделски тракторен агрегат. В: Сборник доклади на Трета международна конференция “Транспорт, Екология, Устойчиво развитие” ЕКО Варна'97 том IV, Варна, 1997, стр. 70-74, ISBN 954-20-00030.
 1782. Михов В. Разработване на мобилен робот тип LEGO. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ - СНС’13, Русе, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Ангел Кънчев“, 2013, стр. 54-60, ISBN 1311-3321.
 1783. Михов В. ,Илиева К. ,Дудев Г. , Коцева П. Изследване на точностните характеристики на контактни трикоординатни измервателни глави. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ, Русе, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Ангел Кънчев“, 2017, стр. 13-19, ISBN 1311-3321.
 1784. Мичев В., М.Кънев, В.Узунова, Н.Фесчиев, Р.Шишков. Подобряване трайността на щампи за горещо деформиране чрез дифузионно хромиране. В: Юб. конф. на ЦЗЛ при МК"Г.Димитров", Русе, София, НТС, 1975, стр. с.73-77
 1785. Мичев Т., Д. Цонева, Н. Станков, Ал. Иванов. Разработване на технология и приспособления за сглобяване на хващач SL331H на фирма ATLAS. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС‘13, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 88-93, ISBN 1311-3321.
 1786. Мичев Т., Н. Станков, Ал. Иванов, Зв. Османов. Разработване на стенд за калибриране на инструменти за измерване на силата на удара на хидравлични чукове. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС‘14, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 79-83, ISBN 1311-3321.
 1787. Младенов Ю., Атанасова Д. Софтуерна програма за профилиране на дискови фрези за нарязване на големогабаритни зъбни колела. В: сборник с доклади, София, VIІ Международен конгрес МТМ’10, 2010, ISBN 1310-3946.
 1788. Младенов Ю., Атанасова Д. Червячна фреза за нарязване на зъбно-ремъчни шайби – профилиране и експлоатационна проверка, .. В: сборник с доклади, Варна, VI Международен конгрес МТМ’09, Proceedings, Vol.5/108, 2009, стр. 63-66, ISBN 1310-3946.
 1789. Младенов Ю., Атанасова Д. Определяне профила на работната част на червячна фреза с нулев профилен ъгъл. В: сборник с доклади, кранево, АМО’09, 2009, стр. 149-155
 1790. Младенов Ю., Атанасова Д. Автоматизирано проектиране на профила на зъбите на червячна шлицева фреза. В: сборник с доклади, РУ, Научна конференция на РУ и СУ-Русе, том 48, серия, 2009, стр. 40-42, ISBN 1311-3321.
 1791. Младенов Ю., П. Пантилеев, И. Петрова. Условия за правилно профилиране на преходните участъци на палцова модулна фреза. В: НК, РУ, Русе, 2013- под печат, Русе, 2013
 1792. Младенов Ю.П., И.К.Иванов, Й.И.Младенова. Оптимизиране параметрите на заменящата окръжност на теоретичния профил на червячни шлицеви фрези. В: сборник с доклади, София, Научна сесия на ВМЕИ, 1987
 1793. Младенов Ю.П., И.К.Иванов, Й.И.Младенова. Апроксимиране на режещите ръбове на червячни шлицеви фрези с дъга от окръжност. В: сборник с доклади, Русе, Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”, том ХХVІІІ, сери, 1986
 1794. Младенов Ю.П., Й.И.Младенова, И.К.Иванов. Определяне радиуса на преходната крива при нарязване на шлицеви валове с червячни фрези. В: сборник с доклади, Варна, ЮНС на ВМЕИ, 1987
 1795. Младенов Ю.П., Й.И.Младенова, С. Г. Черешаров. Профилиране на червячни фрези за нарязване на верижни зъбни колела с прав профил. В: сборник с доклади, РУ, Научни трудове, том ХХХІІ, сер.1, на ВТУ „А.Кънчев, 1989
 1796. Младенов, Ю. Создание исходного производящего CAD- контура для профилирования червячных фрез для нарезания цилиндрических эвольвентных колес.. В: Computer Science for Design and Technology, V Intetnational Congressq ., Moscow, 2005
 1797. Младенов, Ю. Профилирование и эксплуатационная проверка червячных фрез для нарезания правостенных шлицевых валов. В: сборник с доклади, Мiжнородноi науково-практичноi конференцii, Днiпропетровськ, Технiка, 2005
 1798. Младенов, Ю. Партньорството между промишления сектор и университетите – условие за развитие на малкия и среден бизнес. В: сборник с доклади, Русе, Научни трудове на РУ, том 44, серия 5.1, 2005
 1799. Младенов, Ю. Стратегия на произвеждания продукт от предприятието. В: сборник с доклади, Русе, Научни трудове на РУ, том 44, серия 5.1, 2005
 1800. Младенов, Ю. , Д. Атанасова. Софтуерна система за профилиране зъбите на червячна фреза за нарязване на цилиндрични еволвентни колела. В: сборник с доклади, Варна, Международен конгрес „Машиностроителни технологии , 2004
 1801. Младенов, Ю. , Д. Атанасова. Софтуерна система за проверяване междузъбието на зъбно колело, нарязано с червячна фреза. В: сборник с доклади, РУ, Научни трудове, том 40, серия 7, 2003
 1802. Младенов, Ю., В. Терзиев. Преодоляването на междуличностните конфликти – основа за просперитета на организацията. В: сборник с доклади, Габрово, UNITECH’ 06 GABROVO, 2006
 1803. Младенов, Ю., В. Терзиев. Някои възможности за осигуряване на учебния процес при продължаващото образоване на гражданите и техните особености. В: сборник с доклади, Габрово, UNITECH’ 06 GABROVO, 2006
 1804. Младенов, Ю., В. Терзиев. Делегиране на пълномощия. В: Икономика и мениджмънт, Русе, РУ-Русе, 2011, стр. 47-53, ISBN ISSN 1311-3321.
 1805. Младенов, Ю., Д. Атанасова. Софтуерная системма для определения профиля зубьев червячной фрезой модифициранной голове. В: IX Международная научно-практическая конференция “Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности”, Санкт Петербург, Издательство Политехнического университета, 2010
 1806. Младенов, Ю.П. Преходни криви при нарязване на цилиндрични колела със зъбодълбачни колела. В: сборник с доклади, Габрово, Научна сесия на ВМЕИ – Габрово и ВНВАУ – Шумен, 1987
 1807. Младенов, Ю.П. Профилиране на червячни предшлифовъчни и предшевинговъчни фрези. В: сборник с доклади, София, Научна сесия на ВМЕИ, 1987
 1808. Младенов, Ю.П. Параметри на срязвания слой при работа с червячна фреза. В: сборник с доклади, Габрово, Научна сесия на ВМЕИ, 1986
 1809. Младенов, Ю.П. Профилиране на дискови фрези за нарязване на зъбни колела по метода на обвиване. В: сборник с доклади, Русе, Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”, том ХХVІІІ, сер, 1986
 1810. Младенов, Ю.П. Сглобяема червячна фреза за нарязване на зъбни колела с големи модули. В: сборник с доклади, Приморско, І-ва национална младежка научна школа, 1982
 1811. Младенов, Ю.П., Д. И. Маджов. Конструиране на инструменти за валцуване на цилиндрични колела с осево подаване. В: сборник с доклади, РУ, АМТЕСН /95, 1995
 1812. Младенов, Ю.П., Д. И. Маджов. Експлоатационна проверка на зъбовалцуващи инструменти. В: сборник с доклади, РУ, Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”, том ХХХV, сер.2, 1994
 1813. Младенов, Ю.П., Д. И. Маджов. Профилиране на преходните участъци при върха и основата на зъба на инструменти за валцоване в горещо състояние. В: сборник с доклади, Габрово, Научна сесия на ВМЕИ – Габрово и ВНВАУ – Шумен, 1987
 1814. Младенов, Юлиян. Профилиране на дискови фрези за нарязване на големогабаритни зъбни колела, .. В: сборник с доклади, София, VIІ Международен конгрес МТМ’10, 2010
 1815. Младенов, Юлиян. Профилиране на червячна фреза с модифициран профил на зъбите. В: сборник с доклади, софия, VIІ Международен конгрес МТМ’10, 2010
 1816. Младенов, Юлиян. Профилиране на червячни фрези за нарязване на зъбно-ремъчни шайби. В: сборник с доклади, Кранево, 8 Международна конференция АМО’08, 2008
 1817. Младенов, Юлиян. Класификация на методите за формообразуване зъбите на цилиндрични колела и инструментите, които работят с тях. В: Научни трудове на РУ, том 45, серия 2.1, Русе, РУ, 2006
 1818. Младенов, Юлиян. Кратко описание на появата и развитието на зъбните колела, машини и инструменти. В: сборник с доклади, РУ, Научни трудове на РУ, том 45, серия 2.1, 2006
 1819. Младенов, Юлиян. Повишаване на производителността при нарязване на цилиндрични еволвентни колела. В: сборник с доклади, РУ, Научни трудове на РУ „А.Кънчев”, том 44, сер.2, 2005
 1820. Младенов, Юлиян. Вътрешнофирменото развитие като технология за развитие на управленския персонал на организацията. В: сборник с доклади, Русе, Научна конференция на РУ, 2004
 1821. Младенов, Юлиян. Профилиране зъбите на червячна фреза за нарязване на еволвентни колела. В: Научни трудове,том 39, серия 7, Русенски университет, РУ, 2002
 1822. Младенов, Юлиян. Синтезиране на профил на инструментален гребен за зъбообработващи инструменти. В: Сборник научни трудове, том І, Габрово, ТУ, 1999
 1823. Младенов, Юлиян. Преходни криви при нарязване на цилиндрични колела с центроидни инструменти. В: Научни трудове, том 37, серия 2, Русенски университет, Русенски университет, 1999
 1824. Морие М., Н. Станчева, Г. Габровски. Лабораторна уредба за изследване на вътрешното триене в диференциала на колесен трактор. В: Научни трудове Юбилейна научна сесия на ВВОВУ "В. Левски", В. Търново,, Книжка 32,Бронетанкова, автотракторна и инженерна , 1993, стр. 108-112
 1825. Н. Станчева, В. Петров, Д. Станчев. Възможност за осигуряване на необходимата точност при изследване загубите на празен ход на тракторна трансмисия. В: Научни трудове Русенския университет, т. 47, №4, 2008, стр. 85-89, ISBN 1311-3321.
 1826. Н. Станчева, В. Стойкова, И. Гинков, Д. Станчев. Относно някои проблеми и решения при определяне разхода на гориво на дизелови двигатели с вътрешно горене. В: Trakia Journal of Sciences, Vol.3, Suppl.3, Stara Zagora, The Scientific Serial of the Trakia University, 29, 2005, стр. 221-224, ISBN ISBN 1312-1723.
 1827. Н. Станчева, Д. Станчев, Т. Деликостов, Б. Бехчед, В. Петров. Избор и обосноваване на схемата на разходомер за течни горива с два разпределителя. В: Сборник доклади на XVI научно-техническа конференция с международно участие, Варна, т. 17, 2010, стр. 15-18, ISBN 954-20-00030.
 1828. Н. Станчева, М. Фoртунова, Д. Станчев, Р. Кючуков. Относно системите за осигуряване качеството на висшето образование. В: Proceedings of XII International Scientific – Technical Conference “trans & MOTAUTO’05+”, 23-25 November 2005, Veliko Tarnovo, Vol.6, Sofia, Scientific – Technical Union of Mechanical Enginee, 2005, стр. 95-100, ISBN ISBN 954-9322-14-.
 1829. Н. Станчева, Р. Пейчева, Д. Станчев, Р. Кючуков. Относно разработването на учебна програма за качествено висше образование. В: Научни трудове на Юбилейна научна конференция, , 10-12 Ноември 2005, Русе, Русенски университет “А. Кънчев” , Том 44, Серия 4, 2005, стр. 34-38, ISBN 1311-3321.
 1830. Н. Фердинандов. Електромагнитно управление на разряда с кух катод във вакуум. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 1831. Н.Еднерал, В.Кирко, Р.Минев. Структура и свойства компактов из аморфных металлических порошков, полученных ударно-волновым прессованием. В: Обработака Материаллов Импульсными нагрузками, АН СССР Сибирское отделениее, Новосибирск, СССР, 1990, стр. 81-86
 1832. Н.Станчева,Б. Бехчед, П. Петров, Д. Станчев . Изследване на разходомер за течни горива с два хидравлични разпределителя. В: Научни трудове на РУ “ А. Кънчев”, Русе, Русенски университет, 2008, стр. 75-79, ISBN 1311-3321.
 1833. Наков Н.И., В.К. Иванов, Ю.П. Младенов. Относно планирането на универсални измервателни средства. В: сборник с доклади, Русе, Научни трудове на ВИММЕСС, том ХІХ, серия 4, 1977
 1834. Наков Н.И., В.К. Иванов, Ю.П. Младенов. Относно закона за разпределение на трайността на някои универсални средства за технически измервания. В: сборник с доклади, Русе, Научни трудове на ВИММЕСС, том ХVІ, серия 3, 1974
 1835. Нанчева Н, П. Дочева. Експериментална проверка на закона на Ом с помоща на системата COACH. В: Сборник доклади на 38 национална конференция по въпросите на обучението по физика, Ловеч, 2010
 1836. Нанчева Н., П. Дочева. Ефект на напрежението на подложката в процеса на израстване на калаени слоеве. В: НК на РУ – СУ’03, НТ том 40, серия 1, Русе, 2003, стр. 191-194
 1837. Нанчева Н., П. Дочева. Стоящите вълни и тяхното приложение. IN: XXVI Национална Конференция по въпроси на обучението по физика, Ловеч, 1998
 1838. Нанчева Н., П. Дочева, С. Стоянов. Интерференция и дифракция на светлината – реален експеримент и компютърно моделиране. В: XXXI Национална конференция по Физика, Силистра, 2003
 1839. Нанчева Н., П.Дочева. Свръхпроводимост: експериментиране и визуализиране с помощта на видеоклипове. В: Сборник доклади на 35 Национална конференция по въпроси на обучението по физика, Плевен, 2007
 1840. Ненов Г., Т.Сечи. Електроконтактен метод за регистриране на докосването инструмент-детайл, приложим в производствени условия. В: АМТЕCН ‘97 секция Машиностроителни технологии, Габрово, 1997, стр. 281-286
 1841. Ненов Г., В. Заяков, С. Стоянов. Система за контрол на процеса пресоване. В: Международна научна конференция AMTECH - Advanced Manufacturing TECHnologies (Прогресивни машиностроителни технологии), Русе, 2005
 1842. Ненов Г., Д. Димитров. Система за изследване на електроконтактни трикоординатни измервателни глави. В: НК на РУ и СУ - 2011, Русе том 5, серия 2, Механика и машиностроителни технологии, Русе, 2011, стр. стр. 83÷87
 1843. Ненов Г., Ив. Замфиров. Компютърно графично проектиране на сложни профили по метода на обхождане. В: Journal of the Technical university at Plovdiv, vol. 14, Пловдив, 2009, стр. 131-136
 1844. Ненов Г., М. Енчев, Д. Димитров, Ив. Замфиров. Свредло за пръстеновидно пробиване при ниска стабилност на системата. В: VI междунар. конфер. АМТЕХ`01, т.2, Созопол, 2001, стр. 96-100
 1845. Ненов, Г. Анализ на възможностите за струговане на профилни канали чрез обхождане върху струг с ЦПУ. В: Научни трудове, РУ “Ангел Кънчев” том 38, серия 4, РУ “Ангел Кънчев”, 2001, стр. 72-76
 1846. Ненов, Г. Адаптивна система за стабилизиране на натоварването и контрол на инструмента. В: Научни трудове, РУ “Ангел Кънчев” том 38, серия 4, Русе, 2001, стр. 77-81
 1847. Ненов, Г. Използване на сигнала за докосване при самопрограмиране при грубо струговане. В: АМТЕСН 99, том І, Пловдив, 1999, стр. 242-246
 1848. Ненов, Г., M. Енчев и Д. Димитров. Полуавтоматично задаване на КС при машини с ЦПУ. В: Advanced Mechanical Engineering & Technology АМТЕСН ‘99, том І, с.246-251, Пловдив, 1999
 1849. Ненов, Г., М. Енчев, Д. Димитров и И. Замфиров. Свредло за пръстеновидно пакетно пробиване при ниска стабилност на системата. В: V международна конференция по машиностроителна техника и технология - АМТЕСН’ 01, 03-05 октомври, т.2, с.96-100, Созопол, 2001
 1850. НИКОЛАЕВ Ивайло, Генчо ПОПОВ, Уисам МХАНА, Kрасимир ТУЖАРОВ, Юлиан АНГЕЛОВ. Автоматизирана уредба за изпитване на зъбни помпи. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 53, сер. 1.2, Русе, 2014, стр. 239-246, ISBN 1311-3321.
 1851. Николай Фердинандов, Венцислав Добринов. Изследване влиянието на параметрите на режима на работа върху дълбочината на стопяване при използване на електродъгов разряд с кух катод във вакуум.. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, 2010
 1852. Николай Фердинандов, Данаил Господинов, Стоян Димитров. Особености при заваряване и термично обработване на титан и неговите сплави. В: Научна конференция РУ & СУ, Русе, 2016
 1853. Николов Д. Възможности на вакуумно оксикарбонитриране на инструментални стомани. В: Студентска научна сесия на РУ, Русе, 2014, стр. 7-12, ISBN 1311-3321.
 1854. Николов Д.Г., Б.Р. Матеев, С.И. Раевска, М.Ц. Трифонов. Дифузионно заваряване на биметал от Ст3 и Х18Н9Т. В: . Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”, том XXVIII, Серия 4, Русе, 1986, стр. 23-27
 1855. Николов Д.Г., М.Ц. Трифонов. Аналитично оценяване на грешките при измерване на температури на заварявани части. В: Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”, том XXXI, Серия 4, Русе, 1988, стр. 33-37
 1856. Николов Д.Г., М.Ц. Трифонов. Фактори, влияещи върху равномерността на движение на надлъжноколебаеща се дъга. В: Научни трудове на ВИММЕСС, Русе, 1979, стр. 269 - 272, ISBN -.
 1857. Николов Д.Г., М.Ц. Трифонов, Б.Р. Матеев. Устройство за създаване на надлъжноколебаеща се заваръчна дъга. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том XXII, Серия 2, Русе, 1980, стр. 243-248
 1858. Николов Д.Г., М.Ц. Трифонов,А.И. Букев. Грешки при измерването на температури при електродъгово заваряване. В: Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”, том XXVI, Серия 5,, Русе, 1984, стр. 465-470
 1859. Николов Д.Г., С.Х. Христов, М.Ц.Трифонов, П.С.Петров. Плазмено рязане на взривно плакирани биметали. В: Научни трудове на ВИММЕСС ,том XXI, Серия 4, Русе, 1979, стр. 205-208
 1860. Николов Д.Г.,М.А. Ангелова,М.Ц. Трифонов. Магнитна система за управление движението на електрична дъга при заваряване на пластини. В: Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”, том XXIV, Серия 2, Русе, 1982, стр. . 31-37
 1861. Николов Н. ANALYSIS OF THE KNOWN SOLUTIONS IN ENGINEERING TO REDUCE THE VIBRATIONS THAT OCCUR WHEN PROCESSING PARTS BY CUTTING. IN: Приет за отпечатване, Русе, ИЗДАТЕЛСТВО Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2017
 1862. Николов Н., К. Илиева, Г. Дудев, П. Коцева. Изследване на методите за ограничаване на вибрациите при обработване на детайли на металорежещи машини. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’17, Русе, ИЗДАТЕЛСТВО Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2017, стр. 6-12, ISBN 1311-3321.
 1863. Николов, В., В. Григоров, Е. Генов. Моделиране окислението на О-ксилол до фталов анхидрид в промишлен реактор с ЦЕИМ. В: Сб. док. от науч. конф. на ВПИ, Шумен, 1982, стр. 181-188
 1864. Николов, Д.Г., Ст.Х.Христов, П.Ст.ПЕТРОВ. Методика на експериментално изследване на напреженията при заваряване на закрепени съединения. В: научни тр.:томХХI, серия 4,Металознание,технология на металите иметалообработващи машини, Русе, 1979, стр. 99-102
 1865. Николов, Д.Г., Ст.Х.Христов, П.Ст.ПЕТРОВ. Относно определяне температурата на електродите Вежен и Руен при заваряване. В: Окръжна конференция Заваряване и рязане на металите, Варна, 1977
 1866. Николова М., В. Захариева, М. Илиева, Д. Дочев, Р. Шишков,. РАВНОМЕРНОСТ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПАРИТЕ ЗАД ПРЕГРАДА ПРИ ПОКРИТИЯ, ПОЛУЧЕНИЕ ЧРЕЗ MS- И ARC-МЕТОДИ. В: Научни трудове на РУ & СУ, Русе, РУ-том 51 серия 2, 2012, стр. 223-228, ISBN 1311-3321.
 1867. Николова М., П. Данев, И. Дерменджиев. Състав и структура на вакуумно окси-карбонитрирана стомана 42CrMo4 – Част 1. В: II-ра НКМУ „Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика‘ 2012, София, 2012, ISBN 1313-8308.
 1868. Николова М., П. Данев, И. Дерменджиев. Механични и трибологични свойства на вакуумно окси-карбонитрирана стомана 42CrMo4 – Част 2. В: II-ра НКМУ „Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика‘ 2012, София, 2012, ISBN 1313-8308.
 1869. Ничев Николай, Венелин Терзиев. Основни характеристики на пенсионно осигуряване на военнослужещите в България. В: Втора национална научна конференция с международно участие „Човекът и Вселената“, посветена на 30 годишнината от създаването на Съюза на учените в България -Смолян, Смолян, 2016, стр. 132-140, ISBN 1314-9490.
 1870. Ничев Николай, Терзиев Венелин. Особености на офсета като средство за придобиване на въоръжение и техника за нуждите на въоръжените сили на република България. В: Особености на офсета като средство за придобиване на въоръжение и техника за нуждите на въоръжените сили на република България, Смолян, 2016, стр. 141-147, ISBN 1314-9490.
 1871. П. Данев, Н. Фердинандов. Вакуумно оксикарбонитриране на твърди наварени слоеве с електроди ESAB.. В: Сборник доклади на 25 Юбилейна научна конференция с международно участие МТФ 2007, том 1, Созопол, 2007, стр. 177-183
 1872. П. Данев, Н. Фердинандов. Повърхностно уякчаване с ТВЧ на твърди наварени слоеве.. В: Сборник доклади на 25 Юбилейна научна конференция с международно участие МТФ 2007, Созопол, 2007, стр. 171-177
 1873. П. Петров, Н. Фердинандов, Ст. Димитров. Изследване възможностите за повишаване на точността и качеството при газокислородно термично рязане.. В: . Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, 2008
 1874. П.Данев,Борис Борисов и др. Разработване на компютърна система за регистриране на кривите на охлаждане на течни среди за закаляване и изследване на подходите за математическа обработка.. В: Научни трудове, РУ „А. Кънчев”,, 2001
 1875. П.Партинов, С.Златев, В.Петров, Н.Хаджирадев. Една задача от динамиката на валцова мелница,използувана в керамичната промишленост. В: Научни трудове на ВТУ-Русе, т.26, №9, Русе, 1984, стр. 137-143.
 1876. П.Петров. Изследване силите на рязане при струговане с малки установъчни ъгли. В: Научни трудове, РУ „А.Кънчев“, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 1877. П.Петров, В.Григоров, М.Кършаков. Относно коравината на подвижен двуножов блок с осово разместени режещи пластини. В: Научни трудове,, РУ „А.Кънчев“, Русе, 2013, стр. 21-26, ISBN 1311-3321.
 1878. Павел Витлиемов, Иванка Пеева. Относно силовото взаимодействие на детайли при автоматично сглобяване. В: XIX ННТК с международно участие „АДП-2010”, Созопол, България, 2010, стр. 215-219, ISBN 1310-3946.
 1879. Панова, Н., М. Илиева, Ц. Дикова, Ц. Тончев. Морфология на повърхността на стомана AISI 321 след лазерно стопяване и електро-химична корозия в изкуствена слюнка. В: VIIІ Международна Научно-техническа конференция за млади учени "Технически науки. Индустриален мениджмънт", Варна, 2014, стр. 19-21, ISBN 1310-3946.
 1880. Партинов,П.Д., С. Г. Стоянов. Свободни пространствени трептения на колесен трактор около неговото праволинейно и равномерно движение. В: Научни трудове на XV Национален семинар по динамика на механични системи, том 2, Варна, 1990, стр. 467 - 472
 1881. Паскалева Св., Иванов И.В. , Попов Г. Изследване на влиянието на геометрията на инструмента върху възможността за дълбоко изтегляне. В: Сборник доклади на научна конференция, Русенски университет, Русе, 2006, стр. 276-280, ISBN 1311-3321.
 1882. Паскалева, Св., Иванов, Ив. Определяне на допустимите стойности на притискащата сила при дълбоко изтегляне чрез компютърни симулации. В: Трудове на юбилейна научна конференция, Международна научна конференция AMTECH 2005, Русе, 2005, стр. 169-174
 1883. ПАТЕНТ - Кънев М., Узунов Ц., Попов Д., Дочев Д., Дочева П., Казанджиев Д. Метод за получаване на слънцезащитни и декоративни покрития. В: Патент N 40895/18.04.94, София, 1994
 1884. Пеева И., В.Витлиемов. Алгоритъм за проектиране на хващачи. В: НТ на РУ "А. Кънчев", том 37, серия 2, Русе, 1999, стр. 198-205
 1885. Пеева Ив. В., Ч. Г. Костадинов, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Захранваща позиция с манипулатор от типа АДП. В: XVIII ННТК с международно участие „AДП-2009”, Созопол, 2009
 1886. Пеева Ив. В., Ч. Г. Костадинов, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Относно проектирането на иглени хващачи за промишлени роботи. В: 8-ма МКР “ПРАКТРО’2005”, Варна, 2005, стр. 140-143
 1887. Пеева Ив. В., Ч. Г. Костадинов, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Модел на пробождане и алгоритъм за проектиране на иглени хващачи за нетвърди обекти. В: 8-ма МКР “ПРАКТРО’2005”, Варна, 2005, стр. 134-139
 1888. Пеева Ив. В., Ч. Г. Костадинов, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Хващащо устройство за обемни нетвърди обекти. В: Научни известия на НТС по машиностроене, ХIV ЮННТК „АДП 2005”, брой 03/81, Созопол, 2005
 1889. Пеева Ив. В., Ч. Г. Костадинов, Вл. Д. Витлиемов. Алгоритъм за пасивно-активно относително ориентиране при автоматично сглобяване. В: НК РУ&СУ’08, секция “Машиностроителни технологии и механика”, Русе, 2008
 1890. Пеева Ив. В., Ч. Г. Костадинов, М. Ст. Пенчев. Депалетизиращ модул. В: XV ННТК „AДП 2006”, София, 2006
 1891. Пеева Ив. В., Ч. Г.Костадинов, В. В.Заяков, М. Ст. Пенчев. Относно възможността за роботизирано палетизиране на пакети оловни плочи в акумулаторното производство. В: XVI ННТК с международно участие „AДП-2007”, Семково, 2007, стр. 120-124, ISBN 13-10-3946.
 1892. Пеева Ив., М. Тодоров, М. Пенчев. Съединения с гофрирани еластични елементи. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", Том 37, серия 2, Русе, 1999, стр. 275 - 282
 1893. Пеева, И. Относно задвижването на отсекател от ножов тип. В: НИ на НТС по машиностроене, год. XVI, бр.2/112, АДП 2009, Созопол, 2009, стр. 188 - 192
 1894. Пеева, И. Алгоритъм за последователно проектиране на магазинни захранващи устройства. В: НИ на НТС по машиностроене, год. XV, бр.3/106, АДП 2008, Семково, 2008, стр. 136 - 143
 1895. Пеева, И. Предаване на въртящ момент чрез гофрирани еластични елементи. В: НТ на ВВОУ "В. Левски", кн. 66, В. Търново, 1998, стр. 26 - 30
 1896. Пенчев М.С., И.В.Пеева. Характеристики на системите за контрол при автоматизирано поточно сглобяване. В: АМТЕН’95, секция 1. Технология на машиностроенето, Русе, 1995, стр. 227 - 234
 1897. Пенчев М.С., И.В.Пеева. Критерии за оптимизация на контрола при автоматизирано поточно сглобяване. В: Сборник доклдоклади на н.-т конференция, Габрово, 1995, стр. 30 -37
 1898. Пенчев М.С., О.В.Ронжин. Выбор оптимального варианта структуры системы активного контроля автоматической сборки. В: Комплексная автоматизация и механизация - основа повышения эффективности производства и качества работы предприятий радиоэлектроники, связи и телевидения, часть II, Минск, 1980, стр. 18 -19
 1899. Пенчев, М.С. Кодиране на точките за позициониране на роботи с циклова система на управление. В: АМТЕН’95, секция 4, CAD/CAM, Русе, 1995, стр. 117 - 124
 1900. Пенчев, М.С. Метричен синтез на направляващ механизъм. В: Научни трудове на ВТУ ”Ангел Кънчев” том XXXV, серия 1, Русе, 1994, стр. 136 - 142
 1901. Пенчев, М.С. Относно целесъобразността от въвеждане на ръчни операции в технологичния процес за автоматизирано сглобяване. В: Докл. на семинар ”Автоматизация и комплексна механизация на монтажните процеси”, Русе, 1984, стр. 7 - 8
 1902. Пенчев, Т.Н., И.В. Иванов, В.С. Боздуганова. Eкспериментално и симулационно изследване на обратно изтичане в условията на обикновен и комбиниран удар. В: Научни трудове на Русенския университет, Издателски център при РУ, 2012, стр. Т. 51, № 2, 33-39
 1903. Петров В., Р. Иванов, Н. Станчева, Д. Станчев. Относно влиянието на конструктивните и експлоатационни фактори върху загубите в тракторни механични трансмисии. В: Сборник научни трудове на Международна конференция по Общо машиностроително конструиране, Русе, 2009, стр. 181-185, ISBN 1313-9193.
 1904. Петров Мл., Т. Станчев. Грешка на оценката на амплитудата и фазовият ъгъл на хармониците при метод за комплексен двупрофилен контрол на зъбни колела без еталонно колело. В: Научни трудове РУ, Научни трудове РУ 2011, 2011
 1905. Петров П. П., Г. К. Георгиев, М. К. Кършаков. Режеща част на инструмент за комбинирано обработване чрез разстъргване и ППД с възможност за автоматично поднастройване. В: Сб.доклади „XXVІІ Международна научно-техническа конференция, АДП 2018., Созопол - юни 2018, ТУ-София., 2018, стр. 76-81, ISBN 1310-3946.
 1906. Петров П. П., М. К. Кършаков, Н. А. Георгиева. Влияние на стабилността на подвижен режещ блок върху точността при струговане на отвори.. В: Сб.доклади „XXIІІ Международна научно-техническа конференция, АДП 2014., Созопол - юни 2014, ТУ-София., 2014, стр. 360-365, ISBN 1310-3946.
 1907. Петров, В. Регресионен анализ на механичните загуби на празен ход в тракторна трансмисия. В: Сборник доклади на XVIІ научно-техническа конференция с международно участие, Варна, 2011, стр. 218-223, ISBN 954-20-00030.
 1908. ПЕТРОВ, М., СОТИРОВ, Б., Корийков, Цв. Методът за комплексна двупрофилна проверка – състояние и перспективи. В: Международна конференция по ОБЩО МАШИНОСТРОИТЕЛНО КОНСТРУИРАНЕ, Сборник научни трудове, Русенски университет, 15-16 октомври, 2009, стр. 75-80, ISBN 1313-9193.
 1909. ПЕТРОВ, М., СОТИРОВ, Б.. Изследване на метод за комплексен двупрофилен контрол без еталонно зъбно колело. В: Научни трудове на Русенския университет “А. Кънчев”, том 50, серия 2, Русе, 2012, стр. 222-226, ISBN 1311-3321.
 1910. ПЕТРОВ, П.Ст. Относно показателите на точност и качество при термично рязане в заготвителното производство. В: АМТЕСН 05, сб.н.тр.44,серия 2, РУСЕ, Печатна