Списък на публикациите

монографии

 1. I. Karimi, Hassan A., M. Vassilakopoulos , A. Corral, B. Rachev, I. Valova, M. Stoeva. Geographic information systems--Research--Handbooks, manuals, etc. Chapter III Image Database Indexing Techniques. United States of America by Information Science Re, IGI Global, 2008, ISBN 978-1-59904-995-3.
 2. Iliev I, N.Kaloyanov, P.Gramatikov, A.Terziev, I.Palov, S.Stefanov, K.Sirakov,V.Kamburova. Energy Efficiency and Energy Management Handbook, Bulgaria Energy Efficiency for Competitive Industry Financing Facility (BEECIFF): Project Preparation, Capacity Building and Implementation Support. Sofia, Ministry of Economy, Energy and Tourism (“MoEET”), 2012, pp. 224, ISBN 978-619-90013-8-7.
 3. Lewi A. Ultradźwiękowe badania nieniszczące własności mechanicznych cienkich elementów konstrukcyjnych. Warszawa,Polska, IPPT-Polska Akademia Nauk, 2010, pp. 186, ISBN 978-83-89687-57-9.
 4. Lewi А. Ocena parametrów pęknięć powierzchniowych metodą dyfrakcji fal ultradźwiękowych. Warszawa, Poland, IPPT PAN, 1984, pp. 145, ISBN 0208-5658.
 5. Pencheva, T., M. Nenkov, K. Shtereva, P. Hadjiska, E. Tomerov. Barium Titanate Thin Films: RF-sputtering and Properties. In: Proc. of 9-th International School on Condensed Matter Physics "Future directions in thin film science and technology". London, England, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 1997, pp. 286-290, ISBN 9810230990.
 6. Андонов К., Б. Манолова, Б. Евстатиев, Цв. Наумов. Модели на ефективността на енергопотреблението и еластичността на товарите и висшите хармоници. Русе, Академично издателство “Русенски университет”, 2020, стр. 297, ISBN 978-619-7546-31-6.
 7. Андонов К., Л. Михайлов, О. Динолов, К. Коев, А. Кръстева, Н. Евстатиева, А. Новакова. Оптимизация на енергопотреблението. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет “Ангел Кънчев", 2010, стр. 204, ISBN 987-954-8467-08-7.
 8. Андонов К., Л. Михайлов, О. Динолов, К. Коев, Н. Евстатиева. Методи и средства за изследване в електроенергетиката. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет “Ангел Кънчев", 2010, стр. 202, ISBN 987-954-8467-07-0.
 9. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев. Под общата редакция на Ангел Смрикаров. Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет). Русе, Издателство "Русенски университет", 2017, стр. 124, ISBN 978-954-712-709-8.
 10. Антонова, Д., М. Бонева, Л. Велева, В. Гединач, М. Кирова, И. Костадинова, Св. Кунев, Б. Лечева, М. Маринов, Св. Маринова, О. Маслов, Е. Матвеева О. Олховая, А. Недялков, Д. Павлов, А. Петков, Св. Рускова, Б. Стойчева, Н, Тодоров, Цв. Христов. "Мениджмънт на бизнес процеси", раздел II. Мениджмънт на знанието. "Възможности за развитие на човешките ресурси в туризма на трансграничния регион". България, Primax, 2013, стр. 104-141, ISBN 978-954-867-5512.
 11. Бороджиева, А. Теория и приложения на конволюционното кодиране в комуникационните системи. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2008, стр. 160, ISBN 978-954-712-431-8.
 12. Георгиев Г., Н.Евстатиева. Изследване на приложението на асинхронните генератори за производство на електрическа енергия с ветрогенератори. Русе, ПРИМАКС, 2013, стр. 144, ISBN 978-954-8675-74-1.
 13. Даскалов, П.И. Моделиране и автоматизация на информационни процеси в прецизното земеделие. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2012, стр. 241, ISBN 978-954-8467-55-1.
 14. Динолов О. Моделиране на електроенергийната ефективност при промишлени транспортиращи системи. Русе, Дема Прес, 2020, стр. 110, ISBN 978-619-7546-28-6.
 15. Евстатиев, Б. Приложение на моделирането и симулацията на физическите процеси при оразмеряване и експлоатация на сгради със зелени покриви. Русе, Печатна база на Русенски Университет, 2012, стр. 133, ISBN 978-954-8467-81-0.
 16. Евстатиев, И. Изследване на процесите при производство на енергия от възобновяеми източници. Русе, Русенски университет, 2012, стр. 184, ISBN 978-954-8467-57-5.
 17. Евстатиева Н. Изследване и управление на процесите в хибридни инсталации за производство на топла вода. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2019, стр. 118, ISBN 978-619-7242-67-6.
 18. Илиев, М.П. Системи от сигнали в широколентовите безжични комуникации. Русе, Издателство на Русенски университет, 2011, ISBN 978-954-8467-36-0.
 19. Кръстев Г., М. Теодосиева. ПРОГРАМИРАНЕ НА МОБИЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕРМИНАЛИ СЪС С#. Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев", 2009, стр. 231, ISBN 978-954-92424-9-2.
 20. Кръстев Г., М. Теодосиева. ПРОГРАМИРАНЕ НА МОБИЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕРМИНАЛИ С MIDLETPASCAL. Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев, 2008, стр. 236, ISBN 978-954-712-425-7.
 21. Луканчевски, М.И. Генератори на случайни последователности в паралелна изпълнителна среда. Русе, Издателски център на РУ “А. Кънчев“, 2013, ISBN 978-619-7071-26-9.
 22. Луканчевски, М.И. Моделиране на квантови изчисления в паралелна изпълнителна среда. Русе, Издателски център на РУ “А. Кънчев“, 2013, ISBN 978-619-7071-25-2.
 23. Манукова A., М. Душкова, Цв. Харакчийска, Ж. Душков. СТУДЕНТСКА ИСКРА. 60 ГОДИНИ ПРИЕМСТВЕНОСТ. Русе, Академично издателство на Русенския университет, 2018, стр. 338, ISBN 978-954-712-752-4.
 24. Маринов М. Информационни системи - анализ и проектиране. Русе, ПРИМАКС, 2005, стр. 160, ISBN 954-9972-62-3.
 25. Михайлов Л. Д. Модели на комбинираното енергоосигуряване и електропотребление. Университетски издателски център на Русенски университет “Ангел Кънчев, МЕДИАТЕХ – Плевен, 2016, стр. 153, ISBN 978-619-207-072-4.
 26. Никола Орлоев, Христо Белоев, Михаил Илиев, Йордан Василев, Камен Узунов. Висшето образование в икономиката на знанието. Русе, Примакс ООД-Русе, 2014, стр. 220, ISBN 978-954-8765-80-2.
 27. Радев, Д. Симулация на редки събития в широколентовите цифрови мрежи.. София, Колбис, 2006, стр. 343, ISBN 954-8921-18-9.
 28. Смрикаров,А. Националната програма за създаване на виртуално образователно пространство. Русе, Авангард принт, 2009, ISBN 978-954-712-403-5.
 29. Тотков,Г., Р.Донева, Е.Сомова, Е.Шойкова, А.Ескенази, М.Райкова, В.Сивакова, Ст.Хаджиколева, Е.Хаджиколев, Д.Благоев, Св.Енков, Хр. Инджов, Д.Тупарова, Г.Тупаров, Р.Радев, А.Смрикаров, Д.Левтерова. Е-ОБУЧЕНИЕТО В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО: ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕЛИ, СИСТЕМИ, ДОСТЪПНОСТ И КАЧЕСТВО. Пловдив, Университетско издателство, 2010, ISBN 978-954-423-651-9.
 30. Филип Цветанов, Иванова Елена. КОМПЮТЪРНИ СИМУЛАЦИИ НА КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ. Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски” Благоевград, 2017, ISBN 978-954-00-0125-8.
студии
 1. Dzhurov V. Radiolocation parameter determination of blasting materials. Ruse, Proceedings of the Union of Scientisis- Ruse, Book 5, Mathematics, Informatics and Physics, Vol12, 2015, pp. 131-147, ISBN 1314-3077.
 2. Dzhurov V., M. Kostova, K. Dzhurov. Application of Probability Neural Networks for Classification of Explosives with Blasting Action. Mathematics in Industry, Chapter Six- Network Applications in Industry, Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp. 254-285., ISBN (10)1-4438-6401-3.
 3. Ivaylo Stoyanov, Teodor Iliev, Grigor Mihaylov, Elena Ivanova, Panagiotis Kogias. Smart Grid Communication Protocols in Intelligent Service for Household Energy Use. Cybernetics Approaches in Intelligent Systems, Computational Methods in Systems and Software 2017, v, Springer, Cham, 2018, pp. 380-389, ISBN 978-3-319-67618-0.
 4. Radev, D., Lockshina, I., Radeva, S. Networking and Telecommunications: Concepts, Methodologies, Tools and Applications. Book Chapter 7.13: Modeling and Simulation of Self-Similar Traffic in Wireless IP Networks. USA, IGI Global, 2010, pp. 1631-1647, ISBN 978-1-605.
 5. Radev,D., Lockshina,I., Radeva,S. Interdisciplinary and Multidimensional Perspectives in Telecommunications and Networking: Emerging Findings. Book Chapter 16: Modeling and Simulation of Self-Similar Traffic in Wireless IP Networks. USA, IGI Global, 2011, pp. 249-266, ISBN 978-1-6096.
 6. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров. Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет). Русе, Издателски център на Русенския университет, 2016, стр. 85, ISBN 978-954-712-697-8.
 7. Борис Борисов,Йордан Дойчинов,Ивайло Стоянов, Иванка Николова. ЕКО-ТУРИЗЪМ: ЕДНА ПЕРЕСПЕКТИВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДВЕ МАЛКИ ТРАНСГРАНИЧНИ ОБЩИНИ. Русе, ИК, 2013, стр. 102, ISBN 978-954-9664-63-8.
 8. Владимир Витлиемов, Милко Маринов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов, Цветелин Павлов, Славина Иванова. ЕДИН ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНА СИСТЕМА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНА В ШПРИЦВАЩАТА И ЛЕЯРСКА ИНДУСТРИИ. ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ШПРИЦВАНЕ, ПРИМАКС ООД, 2013, ISBN 978-954-8675.
 9. Димов, Д. Изследване възможностите заефективно енергоосигуряване и резервно електрозахранване на системата за подово отопление в свиневъдството(Автореферат на кандидатска дисертация). Русе, Печатна база Русенски Университет, 1988, стр. 23, ISBN 0000.
 10. Иванова, A., Г. Иванова, К. Денева. Ролята на информационните технологии в интегрирането на деца със специални образователни потребности и специфични обучителни трудности. В „Социалните права на българските граждани – проблеми и перспективи“, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 73 - 107, ISBN 978-619-7092-02-8.
 11. Луканчевски, М.И. Структура и организация функционирования средств повышения отказоустойчивости мультипроцессорных систем. Киев, ФОЛ ИЭ АН УССР, 1991, ISBN УДК 681.3.05.
 12. МАНУКОВА-МАРИНОВА, АНЕЛИЯ ВЛАДИМИРОВА. ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТА С ИЗЯВЕНИ СТУДЕНТИ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – ГЕНЕРАТОР НА ИНОВАЦИОННИ ИДЕИ. Издателски център при Русенския университет „Ангел Кънчев“, Акаденично издателство Русенския университет, 2017, стр. 64, ISBN 978-954-712-711-1.
 13. Маринов М., И. Иванова. Приложение на иновативен потребителски подход при създаване на Web-базирана информационна система за електронна търговия. Оценяване на потребителските предпочитания към алтернативни варианти на нов пр. Русе, ПРИМАКС, 2004, стр. 21, ISBN 954-9972-51-8.
 14. Маринов, М. Приложение на игровия подход в корпоративното управление. Иновационна политика и пазарен дял. Русе, ПРИМАКС, 2003, стр. 18, ISBN 954-9972-44-5.
 15. Маринов, М., Ц. Павлов, С. Иванова, В. Йорданов. Организация на потребителския интерфейс на интелигентна система за обработка на данни и вземане на решения. Иновативни методи за усъвършенстване процеса на шприцване. България, ПРИМАКС, 2013, стр. 33, ISBN 978-954-8675-68-0.
 16. Милко Маринов, Павел Витлиемов, Владимир Точев. СЪЗДАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТАЛНА СРЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА БАЗИ ОТ ДАННИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНИЯ В СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ ОТ ДОМАКИНСТВА. МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА СЛЕДЕНЕ КРАЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В ДОМАКИНСТВАТА, ПРИМАКС ООД, 2013, ISBN 978-954-8675.
 17. Смрикаров,А., А.Иванова. Концепция за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в системата на училищното образование през следващите 5 години. Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2011, ISBN 978-954-712-512-4.
 18. Соколов Цв., А. Манукова. Алгоритми за приложение на обогатена тромбоцитна плазма при лечение на проблемни кожни рани. Русе, Академично издателство Русенски университет, 2020, стр. 43, ISBN ISBN 978-954-712-.
 19. Стефанова Т., С. Стоянов, Д. Роева, Б. Тодорова, А. Леви. Мобилна среда за дистанционнен модел на обучение по физика в Университет - предизивикателства, опит, переспективи. Русе, РИТТ - Силистра, 2002, стр. 74, ISBN 954-759-051-0.
 20. Стоянов, И. Технически системи за електробезопасност. Русе, Xerox Print, 2009, стр. 142, ISBN 1311-ХХХХ.
 21. Христов, Цв., М. Маринов. Концепция на система за онлайн-дистанционно обучение по устойчиво развитие в трансграничния регион. Мениджмънт на бизнес процеси. Русе, ПРИМАКС, 2012, стр. 23, ISBN 987-954-8675-51-2.
статии
 1. Alikhanov D., A.Moldajanov, P.Daskalov. Method and results of experimental researches of automated installation for definition of egg geometrical parameters based on vision system..// International Scientific, Scientific applied and informational journal, 2015, No 9, ISSN ISSN 0861-9638.P..
 2. Alikhanov D., Penchev S., Georgieva Ts., Moldajanov A., Shynybaj Z., Daskalov P. Indirect Method for Egg Weight Measurement Using Image Processing.// International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 2015, No 5, ISSN 2250 - 2459. (Impact factor: 2 /2014, International Society for Research Activity)
 3. Alikhanov D., Z. Shynybaj, P. Daskalov, R. Tshonev. Express Method and Device for Definition of Potato Tubers Parameters.// Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2013, No 19 (No 4), pp. 866-874 (Impact factor: 0.136 /2012, SCIJournal.org)
 4. Alikhanov J., St. Penchev, Tsv. Georgieva, A. Moldazhanov, Z. Shynybay, P. Daskalov. An indirect approach for egg weight sorting using image processing.// Journal of Food Measurement and Characterization, 2017, No 12, pp. 87–93, ISSN 2193-4134. (Impact factor: 1.181 /2017, Journal Citation Reports)
 5. Alikhanov, Jakhfer ; Penchev, Stanislav M. ; Georgieva, Tsvetelina D. ; Moldazhanov, Aidar; Kulmakhambetova, Akmaral; Shynybay, Zhandos; Stefanov, Emil; Daskalov, Plamen I. Design and Performance of an Automatic Egg Sorting System Based on Computer Vision.// TEM JOURNAL-TECHNOLOGY EDUCATION MANAGEMENT INFORMATICS, 2019, No Volume: 8 I, pp. Pages: 1319-1325, ISSN ISSN: 2217-8309. (SJR rank: 0.15 /2018, Scimago Lab)
 6. Alikhanov, Jakhfer ; Penchev, Stanislav M. ; Georgieva, Tsvetelina D. ; Moldazhanov, Aidar; Shynybay, Zhandos; Daskalov, Plamen I. An indirect approach for egg weight sorting using image processing.// JOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION, 2018, No Volume 12, pp. Page 87-93, ISSN ISSN: 2193-4126. (Impact factor: 1.415 /2018, Journal Citation Reports)
 7. Andonov K, N. Nedev, L. Ilieva, L. Mihaylov, K. Martev. A Unified Model for Enhancing Photovoltaic Project Efficiency and Electricity Generation.// Екология и Бъдеще, 2013, No 3-4, pp. 3-17, ISSN 1312-0751.
 8. ANDONOV K., B. MANOLOVA, B. EVSTATIEV, I. BELOEV. Principle of Modular Matrices in Energetics.// Journal of Ecology and Environment Sciences, 2016, No 3, pp. 29-33, ISSN 1312-0751.
 9. ANDONOV K., I. GRIGOROV, B. MANOLOVA, B. EVSTATIEV, K. GABROVSKA-EVSTATIEVA, K. MARTEV. Models of the Thermal Energy Consumption of Heating Company.// Journal of Ecology and Environment Sciences, 2016, No 3, pp. 38-44, ISSN 1312-0751.
 10. Andonov K., O. Dinolov, K. Martev. Analytical state modeling of domestic appliances.// Elektrotechnica & Elektronica E+E, 2011, No 7-8, pp. 50-56, ISSN 0861-4717.
 11. Andonov K., O. Dinolov, L. Mihailov. Methodology for energy-efficiency investigation of electrical consumers.// Journal of Engineering Studies and Research, 2012, No 4, pp. 6-19, ISSN 2068-7559.
 12. Andonov, K. Model for reengineering through building the environmental power area of the stationary production in the agrarian sphere.// Ecology and future, 2007, No 1, pp. 3-13
 13. Andonov, K., Daskalov, P., Martev, K. A new approach to controlled natural ventilation of livestock buildings.// Biosystems Engineering, 2003, No vol.84, pp. 91-100
 14. Angelova M., Obreshkov K., Levi A. Electrical Conductometric Sensor with Frequency Output for Analysis of Motor Oils.// Annual School Lectures, 2000, No 22, pp. 67-71, ISSN 0861-0797.
 15. Antonova G., M. Mihov, S. Decheva, K. Sirakov, Sv. Zahariev, Iv. Palov. Influence of Pre-Sowing Electromagnetic Treatment on Some Main Characters of Economic Characteristic of Head Cabbage.// Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2014, No 2, pp. 1574-1578, ISSN 2148-3647.
 16. Antonova, D., S. Kunev, T. Hristov, M. Marinov. Concept of Online Distance Learning System on Sustainable Development in the Cross-border Region.// TEM Journal (Scopus, Web of Science), 2018, No 7(4), pp. 915-923, ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.148 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/21100831441?origin=sbrowse)
 17. Armianov, N. K., Qian Ruzhu Ju, Ivan Palov, Stefan Stefanov, Tanya Stoyanova, Viara Ruseva. Potentialities for accerileration of the drying process of whole tobacco plants with longitudinal electric spark treatment of the stems.// Journal of Huaiyen Teachers College, China, 1997, No 5, pp. 6-11
 18. Armianov, N. K., Qian Ruzhu Ju, Ivan Palov, Stefan Stefanov, Tanya Stoyanova, Viara Ruseva. Possibility for accerileration of the drying process of tobacco leaves with longitudinal electric-spark discharges.// Journal of Huaiyen Teachers College, China, 1997, No 5, pp. 12-16
 19. Armianov, N. K., Qian Ruzhu Ju, Ivan Palov, Stefan Stefanov, Tanya Stoyanova, Viara Ruseva. Potentialities for accerileration of the maturation and the drying of the tobacco with cross electric spark treatment of the stems on the root.// Journal of Huaiyen Teachers College, China, 1996, No 12
 20. Armyanov Nikola, Victor Bayev, Victor Savchuk, Michael Diprose, Silvia Stefanova, Tania Stoyanova, Nedyalko Nedyalkov. Basic treatment parameters in electric spark processing of plants and their impact upon its effectiveness.// Research Papers, “Agricultural Engineering “, vol. 31, 1999, No 3, pp. 67-82
 21. Armyanov, N. K., M. F. Diprose, S. L. Stefanova, T. M. Stoynova, St. K. Dimitrova. An investigation into electrical treatment methods for the processing of tobacco leaves.// Journal of Agricultural Engineering Research “ , Vol. 76, 2000, No 2, pp. 197–203
 22. Armyanov, N. K., T. K. Gachovska. An electric circuit of longitudinal pulsed electric field equipments for tobacco. Methodology for determination of the electric circuit parameters..// Списание “Agricultural Engineering“, Raudonvaris, Lithuania, 2009, No vol.41, Nо 3, pp. 60 - 77
 23. Arsov, Silyan, Boris Rachev. An Integrated Database Management System with Restricted Natural Language Queries.// Information Technologies and Control, 2005, No 1, pp. 15 21
 24. Arsova, E, S. Arsov. Developing a Data Modelling Tool to Visualize the Transformation of an ER Diagram into a Relational Schema.// Computer Technology and Application, 2012, No 3
 25. Arsova, E, S. Arsov. A Learning Tool Visualizing the Algebraic Laws for Optimizing Query Execution.// International Journal on Information Technologies and Security, 2011, No 1, pp. 41-48
 26. Atanasov S., Daskalov P., Nedeva V. An Intelligent Approach оf Determining Relationship Between Tomato Leaves Color аnd Soil Moisture аnd Temperature.// Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2016, брой 22(6)
 27. Atanasov V., Ivanova, A. Student modelling in a web-based platform for learning games composing.// Trakia Journal of Science (EBSCO), 2017, No 15, pp. 285-291, ISSN 131370-69.
 28. Atanasov, S.S., Daskalov, P.I., Nedeva, V.I. An intelligent approach of determining relationship between tomato leaves color and soil moisture and temperature.// Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2016, No 22(6), pp. 1027-1035, ISSN 1310-0351. (SJR rank: 0.223 /2016, Scopus)
 29. Atanasov, V., A. Ivanova. Educational Games as a motivational Tool for Digital Students (a Case Study).// ARTTE Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 2014, No 3, Vol. 2, pp. 277 - 285, ISSN 1314-8788.
 30. Banchev B. Wound size measurement and 3D reconstruction using structured light. Groundwork and analysis of requirements.// Компютърни науки и технологии, 2014, No 1, pp. 114-121, ISSN 1312-3335.
 31. Banchev B. Extensible and light application for academic image processing. Architecture, design and implementation.// Компютърни науки и технологии, 2014, No 1, pp. 122-129, ISSN 1312-3335.
 32. Bedzhev B. Y., D. D. Velikova, Zh. V. Zhivkov. Analysis of the Conditions for Synthesis of Efficient Side-Lobes Suppresion Filters for Phase Manipulated Signals.// Journal Scientific and Applied Research, 2014, No 6, pp. 106-113, ISSN 1314-6289.
 33. Bedzhev B. Y., M. P. Iliev. A General Method for Synthesis of Uniform Sequences with Perfect Periodic Autocorrelation.// Novel Algorithms and Techniques in Telecommunications and Networking, Springer, USA, 2010, No 1, pp. 177-182, ISSN 978-90-481-3661-2.
 34. Bedzhev B. Y., M. P. Iliev. A General Method for Synthesis of Families of Orthogonal Complementary Codes – Technological Developments in Networking.// Education and Automation, Springer, USA, 2010, No 1, pp. 487-492, ISSN 978-90-481-9150-5.
 35. Bedzhev B. Y., M. P. Iliev. An Algorithm for Synthesis of Families of Generalized of Orthogonal Complementary Pairs – Technological Developments in Networking.// Education and Automation, Springer, USA, 2010, No 1, pp. 543-548, ISSN 978-90-481-9150-5.
 36. Bedzhev B. Y., Stoyan S.Yordanov. Method for synthesis of large families of signals with low correlation.// scientific and applied research, 2012, No 2, pp. 13-20, ISSN 1314-6289.
 37. Bedzhev B. Y., Tasheva Zh. N., Bogdanov R. A. A Method of Phase Manipulated Complementary Signals Applying in Spacecraft-based Radars.// “Aerospace Research in Bulgaria”, 2007, No 21, pp. 105-114
 38. Bedzhev B. Y., Tonev V. D. An Algorithm for Synthesis of Welti’s Signals.// Review of Air Force Academy, Brashov, Romania, 2008, No 1
 39. Bedzhev B., M.Iliev, S. Yordanov, v. Hadzhivasilev. Method for Synthesis of Signals Possessing Ideal Periodic Autocorrelation Function and Small Alphabet.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, 2012, No 1, pp. 37-40, ISSN 1314-7455.
 40. Bedzhev B.Y, S.S.Yordanov, I.M.Michailov. A Method for Synthesis of CAZAC Sequences With Period 7^n-1.// International Journal of Computer Netwotks and Wireless Communications, 2013, No vol.3,no2, pp. 89-96, ISSN 2250-3501.
 41. Bedzhev B.Y., Mihail P.Iliev, Stoyan S. Yordanov, Victor V. Hadzhivasilev. A Method for synthesis of signals possess ideal periodical autocorrelation function and small alphabet.// Information, Comunication and Control Systems and Technologies, 2012, No 1/2012, ISSN 1314-7455.
 42. Belma Gaazi, Plamen Daskalov , Tsvetelina Georgieva and Eleonora Kirilova. Dynamic Model for Determining Technological and Economic Parameters for Precision Pigs Farming.// International Journal of Modeling and Optimization, 2018, No Vol. 8, No. , pp. 272-276
 43. Beloev I., K. Gabrovska-Evstatieva, B. Evstatiev. Compensation of CO2 Emissions from Petrol Stations with Photovoltaic Parks: Cost-Benefit and Risk Analysis.// Acta Technologica Agriculturae. DOI: 10.1515/ata-2017-0017, 2017, No 20(4), pp. 85-90, ISSN 1335-2555. (SJR rank: 0.247 /2017, Scopus)
 44. Beloev I., N. Nedev, B. Evstatiev. Evaluation of the energy production from photovoltaic installations located in urban areas.// Ecologica (Serbia), 2015, No 22(77), pp. 37-41, ISSN 0354 - 3285.
 45. Beloev, H., A. Smrikarov, O. Petrov, A. Ivanova, G. Ivanova. THE SYSTEM FOR ACADEMIC STAFF DEVELOPMENT AT THE UNIVERSITY OF RUSE (good practices).// STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION-STRATEGII NA OBRAZOVATELNATA I NAUCHNATA POLITIKA, 2012, No 20, pp. 270-276, ISSN 1310-0270.
 46. Beloev, H., A. Smrikarov, O. Petrov, A. Ivanova, G. Ivanova. The System for Academic Staff Development at the University of Ruse (good practices).// Strategies for Policy in Science and Education (WOS), 2012, No 3, pp. 270-276, ISSN 1310-0270.
 47. Belovski I., B. Evstatiev, A. Alexandrov. Thermophysical simulation of thermoelectric cooling system.// Electrotechnica & Electronika E + E, 2016, No 51:3-4, pp. 42-47, ISSN 0861-4717.
 48. Bencheva, N., D. Yordanova,Y. Ruseva. Opportunities for Development of the Photovoltaic Sector in Bulgaria.// Entrepreneurship and Innovation, Journal, 2009, No 1, pp. 213-225, ISSN 1314-0175.
 49. Bencheva, N., N. Kostadinov, Y. Ruseva. On Teaching Hardware/Software Co-design, using FPGA.// Electronics and Electrical Engineering, Technologija, Kaunas, 2010, No vol 6, pp. 91 – 94, ISSN 1392 – 1215.
 50. Borisov S., J. Raychev, G. Hristov, I. Beloev, P. Zahariev. A platform for evaluation of the unmanned aerial vehicles telemetry protocols and their parameters.// Scientific Journal "ELECTROTECHNICA & ELECTRONICA", ("E+E"), 2017, No 1-2/2017, pp. 1-9, ISSN 0861-4717.
 51. Cai W., F. Liu, O. Dinolov, J. Xie, P. Liu, J. Tuo. Energy benchmarking rules in machining systems.// Energy, 2018, No 142, pp. 258-263, ISSN 0360-5442. (Impact factor: 4.52 /2016, Clarivate Analytics)
 52. Daskalov P., Ts. Draganova, V. Mancheva, R. Tsonev. Wavelet features selection approach for nondestructive Fusarium corn kernels recognition using spectral data processing.// Proceedings of WSEAS International Conference on COMPUTERS, 2011, No 1, pp. 172-177, ISSN 978-1-61804-056-5.
 53. Daskalov P., V. Mancheva, Ts. Draganova. IMPROVEMENT OF HEALTHY AND FUSARIUM DISEASED CORN KERNELS CLASSIFICATION USING ROBUST SIMCA METHOD.// Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2011, No 12 (166), ISSN 1998-7927.
 54. Daskalov P., V. Mancheva, Ts. Draganova, R. Tsonev. An approach for Fusarium diseased corn kernels recognition using linear discrete models.// Agricultural science and technology, 2010, No 2(2), pp. 90 – 95, ISSN 1313-8820.
 55. Daskalov, P., K. Arvanitis, G. Pasgianos, N. Sigrimis. Non-linear Adaptive Temperature and Humidity Control in Animal Buildings.// Biosystems Engineering, 2006, No vol.93, pp. 1-24
 56. Daskalov, P.I. Prediction of Temperature and Humidity in a Naturally Ventilated Pig Building.// Journal of Agricultural and Engineering Research, 1997, No 68, pp. 329-339, ISSN ISSN: 0021-8634. (Impact factor: 0.848 /1996, CiteScore)
 57. Dejanov M., D. Ilieva-Stefanova, I. Chelik. Assessment the quality of apricots in the process of drying with neural networks and support vector machines.// MATEC Web of Conferences, 23-rd International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2019), 2019, No 292 (SJR rank: 0.17 /2018, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100316064&tip=sid&clean=0)
 58. Dimitrov E., M. Mladenov. Complex Assessment of Dairy Products using Color Images and Spectral Analyses.// Information, Communication and Control Systems and Technologies, 2012, No 1, pp. 60-64, ISSN 1314-7455.
 59. Dimitrov, V. B. Technique for the valuation of the results in measuring the radial beat of the gear ring of gear wheels.// MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, ELSVIER SCIENCE S.A, 2000, No 1-2
 60. Dimitrov, V. В. Valuation of the amplitude frequency of the radial beat of the gear-wheel through digital filtration.// MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, ELSVIER SCIENCE S.A, 2000, No 1-2
 61. Dimov V., A. Bawazir. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Bułgarii.// Urządzenia dla energetyki, Poland, 2010, No 4, pp. 34-38, ISSN 1732-0216.
 62. Dimov, V. Energetyka jądrowa Bułgarii.// PtoAtom, Poland, 2011, No 1, pp. 28-32, ISSN 2083-3431.
 63. Dimov, V. Zarządzanie elektroodpadami w Bułgarii.// Recykling, Poland, 2009, No 1, pp. 27-29, ISSN 1731-9927.
 64. Dimow, W. Pozytywka elektroniczna z dwiema melodiami.// Radioelektronik, 1986, No 3, ISSN 0137-6802.
 65. Dinolov O. Training methodology in energy efficiency evaluation of induction motor drives and systems for enhancing educational programs.// The International Journal of Electrical Engineering & Education, 2020, No (in press) (Impact factor: 0.941 /2018, Clarivate Analytics)
 66. Dinolov O. Conceptual model for energy-efficiency management in steam-power plants.// Journal of Engineering Studies and Research, 2016, No 2, pp. 26-32, ISSN 2068-7559.
 67. Dinolov O. Model for energy-efficiency audit and monitoring of the coal processing systems in the fossil-fuel power plants.// Journal of Engineering Studies and Research, 2016, No 3, pp. 24-33, ISSN 2068-7559.
 68. Dinolov O. Modeling the energy efficiency of mechanical handling machines and systems.// Journal of Engineering Studies and Research, 2012, No 4, pp. 40-46, ISSN 2068-7559.
 69. Dinolov O., B. Manolova, L. Mihailov, K. Andonov. Results from the application of a model for energy-efficiency investigation of mechanical handling machines and systems (Part 1).// Journal of Engineering Studies and Research, 2013, No 3, pp. 64-70, ISSN 2068-7559.
 70. Dinolov O., N. Mihailov. Risks for the career development of the young engineers under the conditions of economic stagnation: a case study for the University of Ruse.// Journal of Engineering Studies and Research, 2014, No 3, pp. 24-29, ISSN 2068-7559.
 71. Djurov V, M.Kostova. I.Georgiev. A MATHEMATICAL MODEL SYSTEM FOR RADIOLOCATIONAL IMAGE RECONSTRUCTION OF DYNAMIC OBJECT WITH LOW RADIOLOCATIONAL VISIBILITY.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, 2012, No 9, pp. 35-40, ISSN 1314-3077.
 72. Djurov V., M. Kostova. Emulator for Dynamic Objects with Low-Efficient Effective Reflective Surface.// International Journal of Neural Networks and Aplications, 2013, No 2
 73. Djurov V., M. Kostova. Intelligent Approach for Determinig the Type of Dynamic Objects with Low Effective Reflecting Surface.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2011, No 4, Number 1, pp. 113-117, ISSN 0974-6048.
 74. Djurov V., M. Kostova. Application of Fuzzy Logic for Examination of the Information of Objects’ Dynamic Characteristics with Low-Effective Reflective Surface.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2010, No 3, №2, pp. 43-63, ISSN 0974-6048.
 75. Djurov, V. Application of Hybrid Neural Network for Quick Choice of Frequent Range for Objekts with Plasma Cover.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2010, No Vol.3, №2, pp. 63-65, ISSN 0974-6048.
 76. Domsch, H., D. Ehlert, A. Smrikarov, N. Bentscheva. Kraftstoffverbrauchsmessung in Landmaschinen. – Agricultural Engineering.// Agricultural Engineering, LANDTECHNIK, 1999, No 5, pp. 278-279
 77. Draganova Ts. Modeling of spectral data characteristics of healthy and fusarium diseased corn kernels.// Agricultural science and technology, 2010, No 2, pp. 177-183, ISSN 1314-412X.
 78. Draganova Ts., P. Daskalov, R. Tsonev. An approach for identifying of Fusarium infected maize grains by spectral analysis in the visible and near infrared region, SIMCA models, parametric and neural classifiers.// Int. J. BIOautomation, 2010, No 14(2), pp. 119 – 128, ISSN 1314-2321.
 79. Draganova Ts., V. Mancheva, P. Daskalov, R. Tsonev. Wavelet based approach for Fusarium corn kernels recognition using spectral data processing.// Proceedings of 10th IFAC workshop on Programmable Devices and Embeded Systems (PDeS), 2010, No 1, pp. 19 – 23
 80. Dzhamburshyn, A.S., Atyhanov, A.K., Sagyndykova, A.Z., Beloev, H., Daskalov, P. Intensive energy saving method of grain drying.// Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2016, No 22(2), pp. 318-323 (SJR rank: 0.23 /2015, Scopus)
 81. Dzhurov V. APPLICATION OF SUMMARIZED FUNCTIONS FOR INFORMATION SOURCE PROTECTION.// Journal Scientific and Applied Research, 2013, No 3, pp. 51-56, ISSN 1314-6289.
 82. Ekaterina Ivanova, Julia Doncheva, Tsvetelina Georgieva. Teaching roles and competences in the century of high technologies.// New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 2018, No 5, pp. 91-99, ISSN 2547-8818.
 83. Elena Ivanova, T Iliev, Gr Mihaylov, V Keseev, Iv Stoyanov. Significant Simulation Parameters for RESTART/LRE Method in Teletraffic Systems of Ultra Broadband Convergence Networks.// Computational and Statistical Methods in Intelligent Systems, 2018, No 1, pp. 69-77
 84. Enchev D., Ts. Georgiev, B. Evstatiev. Application of serious games in education: prerequisites, motivating factors and state of the art.// Information, Communication and Control Systems and Technologies, 2014, No 3(1), pp. 12-15, ISSN 1314-7455.
 85. Enimanev Kr., K. Andonov, A. Novakova. Engineering Scheme for Reconstruction of Panel-Type Livestock Building.// Research reports Biotechnical faculty, University of Ljubljana, Volume 80, 2002, No 1
 86. Evstatiev B. Realistic Virtual Cables in a 2D Environment Representing a 3D Virtual Reality.// International Journal of Online Engineering, 2018, No 14(8), pp. 169-176, ISSN 1868-1646. (SJR rank: 0.15 /2017, Scopus)
 87. Evstatiev B. Evaluation of thermal diffusivity of soil near the surface: methods and results.// Bulgarian journal of agricultural science. Agricultural academy, 2013, No 19 (3), pp. 467-471, ISSN 1310-0351. (SJR rank: 0.223 /2016, Scopus)
 88. Evstatiev B. Operation algorithm of an automated control system for optimization of the cooling effect of green roofs.// Електротехника и електроника E+E, 2013, No 7-8, pp. 49-52, ISSN 0861-4717.
 89. Evstatiev B. I., K. G. Gabrovska-Evstatieva. A Review on the Methods for Big Data Analysis in Agriculture.// CIEES 2020 IOP Conference Series: Material Science and Engineering, 2020, No In press
 90. Evstatiev B., I. Beloev. Evaluation of the probabilities for prolonged periods of high and low energy output of wind turbines.// Ecologica (Serbia), 2015, No 22(77), pp. 5-11, ISSN 0354 - 3285.
 91. Evstatiev B., I. Beloev, K. Gabrovska. Probabilities for prolonged periods of low and high energy output from photovoltaic generators in Ruse.// Ecologica (Serbia), 2015, No 78, pp. 192-195, ISSN 0354 - 3285.
 92. Evstatiev B., K. Gabrovska. Mathematical modeling of the microclimate in buildings with green roofs.// Journal of engineering studies and research (Romania), 2013, No 19 (4), pp. 12-18, ISSN 2068-7559.
 93. Evstatiev B., K. Gabrovska. Development of the server part of an automated ingredients traceability system in a packing-house.// Journal of engineering studies and research (Romania), 2011, No 17 (4), pp. 45-49, ISSN 2068-7559.
 94. Evstatiev B., T. Balbuzanov, I. Beloev, V. Pencheva. Intelligent System For Improved Safety Of Pedestrian Traffic Lights.// Transport problems, 2019, No 14(1), pp. 35-43, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.205 /2017, Scopus)
 95. Evstatiev I. Operation algorithm and structure of an electronic system for control of energy fluxes in the sectional heat exchangers.// JESR, 2012, No 3, Volume 18, pp. 53-60, ISSN 2068-7559.
 96. Evstatiev I., G. Georgiev. Tracing a Line with TV Camera. Evalution Criteria.// Annual School Lectures, Volume 23, 2002, No 1, pp. 90-92
 97. Evstatiev I., G. Georgiev. Tracing a Line with TV Camera. System and Algorithm for Control.// Annual School Lectures, Volume 23, 2002, No 1, pp. 107-110
 98. Evstatiev I., G. Georgiev. A Generic Algorithm for Plotter Control Signal Processing.// Annual School Lectures, Volume 21, 1999, No 2, pp. 74-79
 99. Evstatiev I., N. Mihailov, G. Georgiev, B. Evstatiev. Mathematical model of the energy and temperature-humidity processes in a stock-breeding farm with dosed distributed inflow of air. Part 2. Algorithms.// Journal of engineering studies and research (Romania), 2011, No 17 (2), pp. 63-67, ISSN 2068-7559.
 100. Evstatiev, B. Automated ingredients traceability system in a manufacturing company.// Elektrotechnica & Elektronica E+E, 2011, No 46 (7-8), pp. 57-60, ISSN 0861-4717.
 101. Evstatieva N., I. Evstatiev. Modelling the Energy and Mass Flows in Evaluating the Energy Efficiency of Industrial Systems.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2016, No Issue 8, pp. 28-41, ISSN 1314-0175.
 102. Evstatieva, N. Electronic protection for asynchronous motors in a silo -type storage facility.// Elektronika, Poland, 2010, No 4, pp. 30-32, ISSN 0033-2089.
 103. Evstatieva, N. A model for controlling a hybrid-type hot water heating unit by means of an electronic system.// Journal of Engineering Studies and Research (Romania), 2010, No 16 Vol. IV, pp. 13-19, ISSN 2068-7559.
 104. Evstatieva, N. Algorithm of an electronic monitoring system performance for evaluating the thermo-physical characteristics of an animal farm building.// Journal of Engineering Studies and Research (Romania), 2010, No 16 Vol. III, pp. 22-28, ISSN 2068-7559.
 105. Evstatieva, N. Investigation of technological parameters influence on the dynamics of temperature-humidity regime in egg products spray dryer through a model.// Modelling And Optimization In The Machines Building Field (Romania), 2008, No 14Volume III, pp. 33-38, ISSN 1224-7480.
 106. Evtimova V., Ts. Georgiev. Ordinary Differential Equations - Multimedia Teaching Course.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Vol.6, 2006, No Book 5, pp. 79-83, ISSN 1311-9184.
 107. F. Vandammе., M. Andreeva, N. Bencheva, , P. Kaczmarski, А. Vandammе. Content Management Tools in a Knowledge Management Perspective. A Content Management Features Overview..// E-LEARNING and the Knowledge society,Jurnal for the integrated study of artificial intelligence cognitive science and applied epistemology, 2005, No volume 20, pp. 91 – 98, ISSN 0773-4182.
 108. Flickyngerova S., K. Shtereva, V. Stenova, D. Hasko, I. Novotny, V. Tvarozek, P. Sutta, E. Vavrinsky. Structural and optical properties of sputtered ZnO thin films.// Applied Surface Science, 2008, No 254 (12), pp. 3643-3647, ISSN 0169-4332. (Impact factor: 1.576 /2008, Elsevier)
 109. Gaazi, B., P. Daskalov, Ts. Georgieva, E. Kirilova. Labview virtual instrument based on intelligent management and monitoring of microclimate in precision pig farming with wireless sensor network.// Journal of Communications, 2018, No 13(9), pp. 530-534
 110. Gabrovska-Evstatieva K., B. Evstatiev. Cost-benefit analysis of PV generators at residential buildings in the region of Ruse, Bulgaria.// Journal of Applied Engineering Science, 2017, No 15(2), pp. 155-165, ISSN 1451-4117. (SJR rank: 0.321 /2016, Scopus)
 111. Georgiev G. T., Zheliazkova I. I. Representation and Processing of Domain Knowledge for Simulation-Based Training in Complex Dynamic Systems.// Journal of Intelligent Systems, 2000, No 10, pp. 255-277
 112. Georgiev G. Teodorov, Kir O., Zheliazkova I. I. Correlation Analysis of Educational Data Mining by Means of a Postprocessor Tool.// International Journal Information Theories & Applications, Vol. 18, 2011, No 3, pp. 289-299
 113. Georgiev G., E. Stoyanov, I. Tscvetkov, S. Stefanova, D. Stoykov, H. Roth. Step by step towards the Virtual Lab organisation.// International Journal INFORMATION Theories & Applications, 2002, No 1, pp. 153-159
 114. Georgiev G., I. Evstatiev. Plotter Control Signal Processing by Personal Computer in Real-Time.// Annual School Lectures, Volume 21, 1999, No 2, pp. 80-84
 115. Georgiev G., N.Evstatieva. Universal Three-Phase Ferroresonance Stabilizers.// Journal of Engineering Studies and Research (Romania), 2013, No 1 - Vol. 19, pp. 18-24, ISSN 2068 - 7559.
 116. Georgiev G., N.Evstatieva, I.Tzvetkov. Inductive-Capacitive Current Stabilizer Powered by an Asynchronous Generator.// Journal of Engineering Studies and Research (Romania), 2012, No 3 - Vol.18, pp. 69-74, ISSN 2068-7559.
 117. Georgiev G.S., G.T. Georgiev G.T., S.L. Stefanova. Virtual Instruments – Functional Model, Organization And Programming Architecture.// International Journal on Information Theories and Applications, 2003, No 10/4, pp. 472-477
 118. Georgiev G.S., H. Roth, S. Stefanova, G.T. Georgiev, E. Stoyanov, O. Roesch. How & Why to Build & Use Virtual Labs.// World Transactions on Engineering and Technology Education, 2002, No 2, pp. 191-197
 119. Georgiev Ts., V. Evtimova. Systems of Linear Equations - a Multimedia Teaching Course.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Vol.6, 2006, No Book 5, pp. 74-78, ISSN 1311-9184.
 120. Georgiev, Ts. Determination of an Optimal Quality Coefficient for JPEG Images According to the File Size.// Компютърни науки и технологии, 2005, No 2, ISSN 1312-3335.
 121. Georgiev, Ts., E. Georgieva. Preconditions for Using m-Learning at the University of Rousse.// CC-AI The Journal for the Integrated Study of Artificial Intelligence, Cognitive Science and Applied Epistemology, 2003, No 20, pp. 139-146, ISSN 0773-4182.
 122. Georgieva Kr., Georgieva Ts., Kirilova E., Daskalov P. CLASSIFICATION OF HEALTHY AND DISEASED VINE LEAVES USING COLOR FEATURES.// Applied Researches in Technics, Technologies and Educatio, 2015, No 3, pp. 296 - 302, ISSN 1314 - 8788 (prin.
 123. Georgieva Kr., Kirilova E., Georgieva Ts., Daskalov P. SELECTION OF INFORMATIVE COLOR FEATURES COMPLEXES FROM DIGITAL IMAGES OF HEALTHY AND DISEA SED VINE LEAVES.// Applied Researches in Technics, Technologies and Educatio, 2015, No 3, pp. 289 - 295, ISSN 1314 - 8788 (prin.
 124. Georgieva T., Tz. Gueorguiev, S. Kadirova, B. Evstatiev, N. Mihailov. Analysis of using digital learning materials in engineering laboratory courses.// Journal of Engineering Studies and Research, 2018, No 24(1), pp. 24-29, ISSN 2068-7559.
 125. Georgieva Ts., N. Paskova, B. Gaazi, G. Todorov, P. Daskalov. Design of wireless sensor network for monitoring of soil quality parameters.// Agriculture and Agricultural Science Procedia, 2016, No 10
 126. Georgieva, E., M. Teodosieva, S. Smrikarova, Ts. Georgiev. Web-Based Teaching in Java.// CC-AI The Journal for the Integrated Study of Artificial Intelligence, Cognitive Science and Applied Epistemology, 2003, No 20, pp. 65-69, ISSN 0773-4182.
 127. Georgieva, Е., А. Smrikarov, T. Georgiev. Evaluation of mobile learning system.// Procedia Computer Science, 2011, No 3, pp. 632–637, ISSN 1877-0509. (SJR rank: 0.26 /2017, Scimago Lab)
 128. Golemanov, Tz., E.Golemanova. A Teaching in Operating Systems Tool.// Е-learning III and the Knowledge Society ( book of the series “Studies in e-Learning”), Communication & Cognition (C&C), 2007, No IV, pp. IV.4.2
 129. Golemanova E., T. Golemanov, K. Kratchanov. Comparative Study of the Inference Mechanisms in PROLOG and SPIDER.// TEM Journal, 2018, No Vol.7, No.4, pp. 892-901, ISSN 2217-8309.
 130. GOLEMANOVA, E. Declarative Implementations of Search Strategies for Solving CSPs in Control Network Programming.// WSEAS TRANSACTIONS on COMPUTERS, 2013, No 4, Volume 12, pp. 174-183, ISSN 2224-2872. (SJR rank: 0.264 /2011, Scimago Lab. Retrieved July 09, 2013, from http://www.scimagojr.com)
 131. Gyuretsov T., J. Raychev, G. Hristov, P. Zahariev. Challenges for providing security in the Internet of things.// Scientific Journal "ELECTROTECHNICA & ELECTRONICA", ("E+E"), 2016, No 11-12/2016, pp. 20-23, ISSN 0861-4717.
 132. Hristov G., P. Zahariev, I. Beloev. A Review of the Characteristics of Modern Unmanned Aerial Vehicles.// Acta Technologica Agriculturae, 2016, No 2/2016, pp. 33-38, ISSN 1338-5267.
 133. Hristov G., Zahariev P., Iliev T. Study on the impact of node density and sink location in WSN.// Technological Developments in Networking, Education and Automation, Springer, 2010, No 1, pp. 539 – 542 (SJR rank: 0.1 /2011, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100242804&tip=sid&clean=0)
 134. Hristova M., V. Ruseva, D. Dimov. Comparative analysis of harmonic distortions from variable frequency induction motor drives.// The 4th International Symposium on Sustainable Development (ISSD2013) "ENERGY ISSUES AND SOLUTIONS" (1), Sarajevo, 2013, No MAC-1421
 135. I.Tsvetkov, B. Borisov. A Possibility Use Embedded Ip Devices For Telemetry And Remote Control Some Processes Bulgaria.// In. Agriculture. International Scientific Conference, Rousse,, 2006, No 1, pp. 660-665
 136. Iliev L., D. Todorov, N. Mihailov, P. Mashkov,. Specialized Controller for Managment of Industrial and Consumer Lighting.// Електротехника и Електроника, 2015, No 1-2, pp. 37-42, ISSN 0861-4717.
 137. Iliev M. P., Borisov B., Bencheva N., Ruseva Y. The TTO – an essential future unit in the structure of Ruse university.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2005, No 5, pp. 7–10, ISSN 1311–9184.
 138. Iliev M. P., G. Hristov, P. Zahariev. Simulation evaluation of combined data delivery approaches for wireless sensor networks.// Списание “Е+Е”, 2011, No 7
 139. Iliev M. P., N. R. Nikolov, T. S. Tsankov. Hardware implementation of the shrinking-multiplexing generator of pseudo-random sequences.// Списание "E+E", 2011, No 7
 140. Iliev M. P., P. Zahariev, G. Hristov. Comparative analysis of data delivery approaches for wireless sensor networks.// Списание “Е+Е”, 2011, No 7
 141. Iliev M., V. Hadzhivasilev, R. Rusev. PAPR Reduction of OFDM Signals by PTS with Recursive Phase Weighting Method.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, UNIVERSITY OF RUSE, 2013, No 2, pp. 13-16, ISSN 1314-7455.
 142. Iliev M., B. Bedzhev, V. Hadzhivasilev, S. Yordanov. PAPR Reduction of OFDM Signals Using Modified Partial Transmit Sequences.// ICCST Year I, No.1, 2012, pp. 26-29, ISSN 1314-7455, 2012, No 1, pp. 26-29, ISSN 1314-7455.
 143. Iliev M., B. Bedzhev, V.Hadzhivasilev, S. Yordanov. PARP Reduction of OFDM Signals Using Modifield Parttial Transmit.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, 2012, No 1, pp. 26-29, ISSN 1314-7455.
 144. Iliev M.P., Borislav Y. Bedzhev, Viktor V. Hadzhivasilev, and Stoyan S. Yordanov. PAPR Reduction of OFDM Signals Using Modified Partial Transmit Sequences.// Information, Comunication and Control Systems and Technologies, 2012, No 1/2012, pp. 26-29, ISSN 1314-7455.
 145. Iliev T., G. Hristov, P. Zahariev, M. P. Iliev. Performance of the Duo-Binary Turbo Codes in WiMAX Systems.// Novel Algorithms and Techniques in Telecommunications and Networking, Springer, USA, 2010, No 1, pp. 161-165, ISSN 978-90-481-3661-2. (SJR rank: 0.103 /2011, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100242816&tip=sid&clean=0)
 146. Iliev T., G. Hristov, P. Zahariev, M. P. Iliev. Application and evaluation of the LDPC codes for the next generation communication systems.// Novel Algorithms and Techniques in Telecommunications, Automation and Industrial Electronics, Springer, USA, 2008, No 1, pp. 532–536, ISSN 978-1-4020-8736-3. (SJR rank: 0.1 /2011, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100242203&tip=sid&clean=0)
 147. Iliev, M. P. Extending the lifetime of wireless sensor networks by using a modified method for hierarchical organization of the system in clusters unequal number devices.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, Vol. 8, 2011, No 5, pp. 55-59, ISSN 1311-9974.
 148. Iliev, T., Bikov, T., Mihaylov, G., Ivanova., E., Stoyanov, I., Keseev, V. Algorithms for Congestion Control in LTE Mobile Networks.// Advances in Intelligent Systems and Computing, 2019, No 763, pp. 474-484, ISSN 978-3-319-91185-4.
 149. Iliev, Т. Analysis and design of combined interleaver for turbo codes.// Journal of Modelling and Optimization in the Machines Building Fields, MOCM – 13, 2007, No 1, pp. 148 – 153
 150. Imasheva, A., M. Otinshiev, D. Alikhanov and P. Daskalov. Development of Technology and Means of Cashmere Down Processing.// Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2014, No 20, pp. 980-987
 151. Iossifov, V., A. Vassileva. Theorie + Animation + Interaktion: Auf die Kombination kommt es an.// eLearning - Beitraege und Positionen der FHTW Berlin, 2005, No June, pp. 30 – 33, ISSN 3-931221-40-7.
 152. Isembergenov,N.T.,A. Zh. Sagyndikova, P. Daskalov. DEVELOPMENT AND RESEARCH OF A FREQUENCY CONVERTER WITH INTELLIGENT CONTROL SYSTEM WITH INDUCTION HEATER.// N E W S OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES, 2020, No 441, pp. 151 – 160, ISSN ISSN 2224-5278.
 153. Ivanka D. Tsvetkova, Plamen Z. Zahariev. A study on 3D printing technologies and their applications.// Scientific Journal "ELECTROTECHNICA & ELECTRONICA", ("E+E"), 2016, No 9-10/2016, pp. 38-45, ISSN 0861-4717.
 154. Ivanov Al., G. Ivanova, K. Krastev. An Interactive Learning Tool for Measuring of Disk Type Gear Shaper Cutters.// Machines, Technologies, Materials, 2013, No 3, pp. 44-47, ISSN 1313-0226.
 155. Ivanova D., Kr. Enimanev, K. Andonov. Energy and economic effectiveness of a fruit and vegetable dryer.// Energy Coversion and Management, 2002, No 1
 156. Ivanova E. P., T. Ilev, Gr.Mihaylov, I. Stoyanov, V. Yehorov. Working together: Education, research and development for 5G networks.// Automation of technological and business processes, 2015, No 4, pp. 4-8, ISSN 2312-3125.
 157. Ivanova Е., S. Radeva, D. Radev. Rare Events and Quality of Services for IPv6 networks.// Journal of Electrotechnics and Electronics (E+E), 2011, No 7-8, ISSN 1313-3985.
 158. Ivanova, A. A Framework of Software Process for Interactive Training Simulators.// Communication & Cognition, 2007, No 40, pp. 173 - 181, ISSN 0378-0880.
 159. Ivanova, D. I., K. J. Andonov. Analytical and experimental study of combined fruit and vegetable dryer.// Energy Conversion and Management, 2001, No 42, pp. 975-983
 160. Ivanova, D., K. Enimanev, K. Andonov. Energy and economic effectiveness of a fruit and vegetable dryer.// Energy Conversion and Management, 2003, No 44, pp. 763-769, ISSN ISSN 0196-8904.
 161. Ivanova, D., N. Valov, A. Krasteva. Energy Efficiency Control of Home Heating.// TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics, 2018, No 7 (2), pp. 263-267, ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.15 /2018, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100831441&tip=sid&clean=0)
 162. Ivanova, D., N. Valov, I. Valova, D. Stefanova. Optimization of Convective Drying of Apricots.// TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics, 2017, No Vol.6, No.3, pp. 572-577, ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.15 /2018, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100831441&tip=sid&clean=0)
 163. Ivanova, D., N. Valov, M. Deyanov. Application of the genetic algorithm for cascade control of a HVAC system.// MATEC Web of Conferences, 23-rd International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2019), 2019, No 292 (SJR rank: 0.17 /2018, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100316064&tip=sid&clean=0)
 164. Ivanova, D., N. Valov, V. Stoyanov. Dynamic models for apricots drying using genetic algorithm.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, 2013, No 1, pp. 29-33, ISSN 1314-7455.
 165. Ivanova, D., N.Valov, V. Stoyanov. Optimal Control of Thin-layer Drying of Apricots.// INTERNATIONAL JOURNAL EMERGING OF TECHNOLOGY AND ADVANCED ENGINEERING (IJETAE), 2016, No vol.6,Issue5, pp. 26-32, ISSN 2250-2459. (SJR rank: 2.324 /2014, International Society for Research Activity)
 166. Ivanova, E., Iliev, T., Mihaylov, G., Keseev, V., Stoyanov, I. Significant simulation parameters for RESTART/LRE method in teletraffic systems of SDN.// Lecture Notes in Networks and Systems, 2019, No 68, pp. 265-273, ISSN 978-3-030-12449-6.
 167. Ivanova, G. Applicability of Use-Case Modeling for Virtual Learning Environments..// Communication & cognition. Monographies, 2007, No Vol.40, pp. 233-244, ISSN 0378-0880.
 168. Ivanova, G., A. Smrikarov. Methodology for design of virtual learning environments - virtual universities.// CC-AI The Journal for the Integrated Study of Artificial Intelligence, Cognitive Science and Applied Epistemology, 2005, No vol.22, no.1, pp. 5-11, ISSN 0773-4182.
 169. Ivanova,G., A.Smrikarov, A.Vasileva. A conceptual model of Bulgarian virtual university.// Communication and Cognition Artificial Intelligence- The Journal for the Integrated Study of Artificial Intelligence, Cognitive Science and Applied Epistemology, 2003, No Vol.20, pp. 127-132, ISSN 0773-4182.
 170. Jeliazov P. M.Kostova,V.Djurov. Possibilitics for Appliance of Artificial Intelligence Using the Radioholographic Method in the Systems for Recognition.// Annual School Lectures, 2000, No 22, pp. 56-60, ISSN 0861-0797.
 171. Jeliazov P., M. Kostova. Possibilitics for Appliance of Artificial Intelligence Using the Radioholographic Method in the Systems for Recognition.// Annual School Lectures, 2000, No 22, pp. 56-60, ISSN 0861-0797.
 172. Jones,K., R.Bartlett, A.Smrikarov, St.Smrikarova. European Thematic Network for Doctoral Education in Comnputing.// 39th ASEE/IEEE Frontiers in Education Jurnal, 2009, No 1, pp. 57-62.
 173. K. S. Shtereva, I. Novotny, V. Tvarozek, M. Vojs, S. Flickyngerova, P. Sutta, A. Vincze, M. Milosavljevic, C. Jeynes, N. Peng. Carrier Control in Polycrystalline ZnO:Ga Thin Films via Nitrogen Implantation.// ECS Journal of Solid State Science and Technology, 2012, No 1 (5), pp. P237-P240, ISSN 2162-8769. (Impact factor: 0.917 /2014, http://jss.ecsdl.org/)
 174. K.Kostov, Iv. Palov, K. Sirakov, E. Kuzmanov, Sv. Zahariev. Effect of pre-sowing electric treatments of seeds on the yields of wheat varieties Enola and Kristy.// Bulgarian_Journal of_Agricultural Science, Sofia, Bulgaria, 2014, No 6, pp. 1526-1530, ISSN 1212-0751.
 175. Kaczmarski, P., G. Ivanova, S. Smrikarova, F. Vandamme. Suggestions concerning Guidance and Assessment of Training and Research.// SPE - Scientia Paedagogica Experimentalis, Ghent, Belgium, 2018, No 55-2, pp. 79-84, ISSN 0582-2351.
 176. Kadirova S. Y. REGULATING THE MOISTURE OF OILSEED MATERIAL IN A TOASTER FOR VEGETABLE OIL EXTRACTION.// INMATEH - Agricultural Engineering, 2016, No 3, pp. 99-104, ISSN 2068 – 2239. (SJR rank: 2 /2016, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100204508&tip=sid&clean=0)
 177. Kadirova S. Y., T. R. Nenov. Design of electronic control system for DC brush motor drive with current limit.// JOURNAL of the Union of Scientists Ruse Book 1 TECHNICAL SCIENCES, 2017, No 1, vol. 14, pp. 12-16, ISSN 1311-106X.
 178. Kalmukov, Y. An algorithm for automatic assignment of reviewers to papers.// Scientometrics, 2020, No 124, pp. 1811–1850, ISSN 0138-9130. (Impact factor: 2.867 /2019, Journal Citation Reports)
 179. Kalmukov, Y. Automatic Clustering of Papers in Thematic Fields and Working Sessions.// TEM Journal, 2017, No 6(2), pp. 315-325, ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.15 /2018, Scimago Journal Rank)
 180. Kalmukov, Y. Describing Papers and Reviewers’ Competences by Taxonomy of Keywords.// Computer Science and Information Systems, 2012, No 9(2), pp. 763-789, ISSN 1820-0214. (Impact factor: 0.55 /2012, Thomson Reuters)
 181. Kalmukov, Y. Architecture of a Conference Management System Providing Advanced Paper Assignment Features.// International Journal of Computer Applications, 2011, No 34(3), pp. 51-59, ISSN 0975 – 8887.
 182. Kalmukov, Y., B. Rachev. Comparative Analysis of Existing Methods and Algorithms for Automatic Assignment of Reviewers to Papers.// Information Technologies and Control, 2010, No 2, pp. 20-31, ISSN 1312-2622.
 183. Karakoleva, S., I. Georgiev, S. Georgiev, P. Zlatarov. RESULTS FROM COMPUTER MATHEMATICS EDUCATION FOR MOTIVATED STUDENTS AT RUSE UNIVERSITY.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE, MATHEMATICS, 2015, No 12, pp. 48-57, ISSN 1314-3077.
 184. Kavaldzhieva K., A. Manukova. Risk Analysis for Realization of Project “European Quality of Health through Reconstruction and Energy Efficiency in Multi-specialized Hospital for Active Treatment Ruse”.// Journal “Entrepreneurship&Innovation”, 2013, No 5, pp. 153-168, ISSN 1314-0175.
 185. Keseev V. Diagnostic and Maintenance Education Course for PLC Based Automatic Machines.// International Journal of Education and Learning Systems, 2019, No 4, pp. 27-31, ISSN 2367-8933.
 186. Keseev, V. Experimental study of the direct approach for control of magnetic field.// Scientific journal of the Union of Scientists - Ruse, 2015, No 12, pp. 55-60, ISSN 1311-106X.
 187. Keseev, V. Ways of switching of static magnetic field and its influence over the work parameters of magnetic circuits.// IJRET: International Journal of Research in Engineering and Technology, 2014, No 03, ISSN 2319-1163/2321-73.
 188. Kir O., Zheliazkova I. I. Prediction of Educational Data Mining by Means of a Postprocessor Tool.// International Journal Information Technologies & Knowledge, Vol. 5, 2011, No 2, pp. 190-199
 189. Kirilova E., P. Daskalov, Tz. Georgieva, R. Tzonev. Recognition and grading of sound and Fusarium damaged corn seeds of different varieties using prototype system based on machine vision.// Information, Communication and Control Systems and Technologies, 2013, No No 1, pp. 43-49
 190. Kirilova E., P. Daskalov, Tz. Georgieva, R. Tzonev, D. Alikhanov, Zh. Shynybay. Development of prototype grading system for real-time identification of Fusarium damaged corn seeds by color image analysis and classification.// Series of agricultural sciences of the National Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan, 2013, No 4, pp. 21- 28, ISSN 2224-526X.
 191. Koev K. Research on the Changes of Some Characteristics of Grid Connected Photovoltaic Modules.// Екология и бъдеще, 2013, No 1, pp. 3-10
 192. Koev К., A. Krasteva, R. Ivanov. Potential of the Renewable Energy Resources and Their Energy in Bulgaria.// Ecology and Future, 2012, No 2, pp. 3-14
 193. Koev, K., Kr. Martev. RESULTS FROM A STUDY ON THE TEMPERATURE OF SOLAR MODULES.// AGRICULTURAL ENGINEERING Scientific journal, University of Belgrade, 2014, No 1, pp. 39-47, ISSN 0554-5587.
 194. Kolev N., Levi A., Milenova L., Nenov M., Haarbrink R., Shutko A. Energy budget elements estimation of the field by aircraft remote sensing and land surface agronomy and agrophysical observations.// Comptes Rendus de l'Académie Bulgare des Sciences, 2012, No 7, pp. 991-996, ISSN 1310-1331. (Impact factor: 0.204 /2012, Thomson Reuters ISI Journal IF)
 195. Kolev Z. D., S. Y. Kadirova, T. R. Nenov. Research of reversible heat pump installation for greenhouse heating.// INMATEH - Agricultural Engineering, 2017, No 2, pp. 77-84, ISSN 2068 – 2239. (SJR rank: 0.19 /2017, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100204508&tip=sid&clean=0)
 196. Kolev Z., S. Kadirova. Numerical modeling of the thermal conduction process in water-air convector's fins.// E3S Web of Conferences, 2020, No 180, ISSN E-ISSN:2267-1242. (SJR rank: 0.174 /2019, Scopus)
 197. Kolev Z., S. Kadirova. CFD simulation of forced heat transfer of gas in pipe.// E3S Web of Conferences 112, 2019, No 01008 (2019), ISSN E-ISSN:2267-1242. (SJR rank: 0.174 /2018, Scopus)
 198. Kolev, Zh., S. Kadirova. Numerical Modelling of Heat Transfer in Convector’s Pipes by ABAQUS.// IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 595 (2019) 012006, 2019, No 1 (SJR rank: 0.192 /2018, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700200831&tip=sid)
 199. Koleva, G., D. Georgieva, Y. Stefanov. A conceptual model of an electronic appendix called "Nursing file for palliative care", for training students from the speciality of Nurse.// Proceedings of the 18th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria — June 23 - 24, ACM New York, NY, USA ©, 2017, No 1369, pp. 296-301, ISSN 978-1-4503-5234-5.
 200. Kostova M. ,V. Djurov, A. Slavova, A. Tsakoumis, V. Mladenov. Рrocessing of Radioholographic Image with CNN Neural Network.// WSEAS Transactions on Signal Processing, 2005, No 1, pp. 67-72, ISSN 1790-5022.
 201. Kostova M., V. Djurov. Inteligent Approaches for Radiolocational Monitoring.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2009, No 2, №1, pp. 19-22, ISSN 0974-6048.
 202. Kostova M., V. Dzhurov. Аpplication of BPN and LVQ Neural Networks for Radioholography Image Recognition.// Aerospace Research in Bulgaria, 2007, No 21, pp. 132-149, ISSN 1313-0927.
 203. Kostova M.,V. Djurov. Intelligent Аpproach to Determine the Тype of Оbjects with Low Effective Reflective Surface, built in Stealth Technology.// WSEAS TRANSACTIONS on CIRCUITS and SYSTEMS, 2012, брой 7, стр. 237-247, ISSN E-2224-266X.
 204. Kostova М., V. Djurov. Intelligent Agorithms, Based on Neural Network and Expert System for Recognition of Dynamic Object.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2008, No 1,№2, pp. 41-45, ISSN 0974-6048.
 205. Kostova, M., V.djurov. Application of Fuzzy Logic in the Quality of а Fuzzy Inference for Optimizing Input Data at Identifying Dynamic Target.// Neural Networks and Applications, 2008, брой 1(1), стр. 17-22, ISSN 0974-6048.
 206. Kovatchev E., G. Mihov. Design and Investigations of a High Frequency Resonant Boost Converter for Automotive Applications.// Electrotechnica & Electronica (Е+Е), 2017, No Vol.52, №5-6, pp. 1-6, ISSN 0861-4717.
 207. Kovatchev E., N.Evstatieva. Analysis and investigations on a digitally controlled LED buck driver for automotive LED applications.// Electrotechnica & Electronica (Е+Е), 2017, No Vol.52, №3-4, pp. 13-21, ISSN 0861-4717.
 208. Krastev, G., L. Yordanov. Microcomputer System for Research of Harvester.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, University of Ruse Angel Kanchev, 2014, No 4
 209. Krastev, G., Ts. Georgiev. Algorithm Insurance of Portal for Public Transport Schedules.// TEM Journal, 2017, No Vol.6, No.1, pp. 93-96, ISSN 2217-8309.
 210. Krastev, G., Ts. Georgiev. Fuzzy Clustering Using C-Means Method.// TEM Journal, 2015, No 4, pp. 144-148, ISSN 2217-8309.
 211. Krastev, G., Ts. Georgiev. A logical model of the system based on LABJACK U6 PRO for experimental investigations of objects in real time.// ECOLOGICA, 2012, No 67, pp. 403-406, ISSN 0354–3285.
 212. Krastev, G., Ts. Georgiev. One approach for continuous signals representation.// Известия на съюза на учените - Русе, Серия "Математика и информатика", 2011, No 1, pp. 63-69, ISSN 1311-9974.
 213. Krastev, G., Ts. Georgiev, E. Georgieva, S. Arsov. Using Kendall’s Coefficient of Concordance to Identifying PhD Research Problems in University of Ruse.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, 2012, No 1, pp. 57-59, ISSN 1314-7455.
 214. Krasteva A., D. Ivanova, M. Hristova. Comparison of the performance characteristics of an induction motor, the parameters of which are determined experimentally and by a genetic algorithm.// Scientific journal Agricultural Engineering, University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Institute of Agricultural Engineering, Belgrade-Zemun, 2014, No 1, Vol. XXXI, pp. 31-38, ISSN 0554-5587.
 215. Kratchanov, K., T. Golemanov, B. Yüksel, E. Golemanova. Control Network Programming Development Environments.// WSEAS Transactions on Computers, 2014, No Volume 13, 2, pp. 645-659, ISSN 1109-2750. (SJR rank: 0.22 /2013, SCImago Journal & Country Rank)
 216. Kuzmanov Em., Iv. Palov, N. Armyanov, K. Sirakov. Comperative analysis of the laboratory research results for pre-sowing electrical treatment of tomato seeds.// Списание “Agricultural Engineering“, Raudondvaris, Lithuania, 2010, No vol. 42, Nо, pp. 60 - 70
 217. Kuzmanov Em., Iv. Palov, N. Armyanov, K. Sirakov,. Comparative analysis of the laboratory research results for sowing electrical treatment of tomato seeds,.// Agricultural engineering, Raudondvaris, Lithuania, 2010, No p.9, pp. -, ISSN -.
 218. Kyuchukova D., G. Hristov. Conducting Experiments using a Platform for Evaluation and Assessment of SDN performance.// Elektrotechnica & Electronica (E+E), 2016, No 9-10/2016, pp. 17-22, ISSN 0861-4717.
 219. Kръстева А. Хр., Д. И. Иванова, К. Й. Андонов. Изследване зависимостта на електропотреблението във водоснабдителните системи от температурата и валежите.// Селскостопанска техника, 2005, брой 1, стр. 30-39
 220. Lehov, G., P. Petkov. Design of a Collocated Robust Controller for a Flexible-Link Manipulator.// Information, Communication and Control Systems and Technologies, 2012, No 1, pp. 52-56.
 221. Lehov, G., P. Petkov. Uncertainty Modelling and Robust Control of a Flexible-Link Manipulator.// Information Technologies and Control, 2004, No 3, pp. 17-23.
 222. Levi A. On the Biaxial Distribution of Anisotropic Elastic Modulus of Thin-Plate Polycrystalline Elements and the Identification with Ultrasonic Methods.// Materials Testing, 2013, No 7-8, pp. 607-609 (Impact factor: 0.128 /2012, Thomson Reuters ISI Journal IF)
 223. Levi A. On determining the minimal operating temperature.// Materials Testing, 2012, No 5, pp. 357-359 (Impact factor: 0.128 /2012, Thomson Reuters ISI Journal impact factor)
 224. Levi A., Beloev H., Kolev N. On the biaxial distribution of anisotropic elastic modulus of thin-plate polycrystalline elements and his identification in agricultural machinery with ultra-sonic methods.// Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 2013, No 2, pp. 383-386 (Impact factor: 0.189 /2012, Thomson Reuters ISI Journal IF)
 225. Levi A., Kolev N. On the evaluation of ultimate stress ratio in polycrystal continuum with ultrasonic methods.// Comptes Rendus de l'Académie Bulgare des Sciences, 2012, No 9, pp. 1269-1274, ISSN 1310-1331. (Impact factor: 0.204 /2012, Thomson Reuters ISI Journal IF)
 226. Levski D., Ts.Gotsov, K. Krastev, A. Manukova, V. Dimov. Embedded Automatic Weather Station.// Electronics - constructions, technologies, applications, Poland, 2011, No 10, pp. 159-163, ISSN 0033-2089.
 227. Lewi A., Peew D. On the evaluation of the exploitation qualities of Prista Super 25W40 motor oil with DIA method.// Maintenance and Reliability, 2011, No 4, pp. 11-14 (Impact factor: 0.319 /2011, Thomson Reuters ISI Journal IF)
 228. Lewi, A., D. Peev. On the evaluation of exploitation qualities of Prista Super 25W40 motor oil with DIA method.// Maintenance and Reliability, 2011, No 4(52), pp. 11-14, ISSN 1507-2711.
 229. Liu C., W. Cai, O. Dinolov, C. Zhang, W. Rao, S. Jia, L. Li, F. Chan. Emergy based sustainability evaluation of remanufacturing machining systems.// Energy, 2018, No 150, pp. 670-680, ISSN 0360-5442. (Impact factor: 4.52 /2016, Clarivate Analytics)
 230. M. Iliev, B. Bedzhev, T. Trifonov, L. Staneva. Algorithm for Synthesis of Families of Frequency Hopping Signals with ideal Periodic Correlation Properties.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, UNIVERSITY OF RUSE, 2013, No 2, pp. 7-12, ISSN 1314-7455.
 231. Manukova A., D.Stephanov, V.Dimov, A.Levi. Lead Free Electronic Module Test Research for Motion Control of Cars Front Windscreen Wiper.// Electronics - constructions, technologies, applications, Poland, 2009, No 6, pp. 91-95, ISSN 0033-2089.
 232. Manukova A., I. Georgiev, M. Marinov. Statistically Based Criteria for Complex ECG Signal Assessment at Preventive Cardio Control.// In Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech ’20), June 19-20, 2020, Ruse, Bulgaria, 2020, No 6, pp. 169-174, ISSN doi.org/10.1145/3. (SJR rank: 0.2 /2019, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=11600154611&tip=sid&clean=0)
 233. Manukova A., I.Ivanov. Electronic system for processing the electrical resistance of biological tissue in forensics medicine.// Electronics - design, technology, applications, Poland, 2011, No 6, pp. 121-124, ISSN 0033-2089.
 234. Manukova A., L.Dimitrova. Microprocessor system for monitoring and processing of postmortem parameters transmitted wireless.// Electronics - design, technology, applications, Poland,, 2011, No 4, pp. 105-109, ISSN 0033-2089.
 235. Manukova A., M. Grozeva, M. Marinov. Criteria for evaluation, methodology and analysis of electrocardiographic signal results from experimental studies in preventive control of clinically healthy people..// „Electronics - design, technology, applications”, Poland,, 2018, No vol. 59, nr., pp. 40-44, ISSN 0033-2089.
 236. Manukova A., M. Marinov, M. Grozeva. An Approach to Evaluation of Clinically Healthy People by Preventive Cardio Control.// CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIE, BAS, 2019, No Vol. 19, No , pp. 133-145, ISSN Print ISSN:1311-9. (SJR rank: 0.22 /2018, https://www.scimagoir.com/)
 237. Manukova A., S. Kadirova, B. Rеmzi. Investigation of electronic control system using computer vision.// Electronics - design, technology, applications, 2016, No 11, pp. 96-98, ISSN 0033-2089.
 238. Manukova A., S.Kadirova. Electronic control for high efficient process in thermal-moisture pretreatment of meal.// Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, 2009, No 9, pp. 162-168
 239. Manukova-Marinova A., Ts. Sokolov, M. Marinov. Algorithm and Software System for Treatment Application of Platelet-Rich Plasma on Problematic Skin Wounds, DOI: 10.2478/cait-2020-0009.// CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIE, BAS, 2020, No Vol. 20, N 1, pp. 129-137, ISSN Print ISSN:1311-9. (SJR rank: 0.22 /2018, https://www.scimagoir.com/)
 240. Marinov M. Using frames for knowledge representation in a CORBA-based distributed environment.// Knowledge-based systems, 2008, No 21, pp. 391-397, ISSN 0950-7051. (Impact factor: 4.396 /2017, ISI)
 241. Marinov M. T., Zheliazkova I. I. An Interactive Tool Based on Priority Semantic Networks.// International Journal of Knowledge-Based Systems, 2005, No 18, pp. 71-77 (Impact factor: 4.396 /2017, ISI)
 242. Marinov M. T., Zheliazkova I. I. An Approach to Designing Knowledge-Based Computer-Assisted Instruction Systems.// Journal Interactive Learning International, 1992, No 8, pp. 267-274, ISSN 0748-5743.
 243. Marinov M., S. Stefanova. Localization of distributed data in a CORBA-based environment.// WSEAS Transactions on Information Science & Applications, 2008, No 6(5), pp. 1031-1040, ISSN 1790-0832. (SJR rank: 0.188 /2014, scopus)
 244. Marinov M.T. A global teaching strategy in knowledge-managed computer-assisted instruction systems.// Educational & Training Technology International, 1994, No 31(1), pp. 31-37, ISSN 0954-7304.
 245. Marinov, M. An Approach to Implementing the Batch Layer in an Energy Management System.// TEM Journal, 2019, No 8(2), pp. 339-345, ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.148 /2018, Scopus)
 246. Marinov, M. An interactive tool for frame representation.// Information Technologies & Control, 2003, No 1, pp. 16-19, ISSN 1312-2622.
 247. Marinov, M., I. Valova. Component Interaction in Distributed Knowledge-Based Systems.// TEM Journal, 2019, No 8(3), pp. 721-727, ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.148 /2018, Scopus)
 248. Marinov, M., T. Pavlov. Rule-Based Decision Support Tools for Injection Moulding.// International Journal of Knowledge-Based and Intelligent Engineering Systems, 2015, No 19(2), pp. 97-107, ISSN 1327-2314. (SJR rank: 0.246 /2014, scopus)
 249. Mihailov N, D.Antonova, S.Kadirova, A.Manukova, N.Evstatieva, E.Kumanova, K.Martev. Social problems existing in the market of renewable energy sources and opportunities to be resolved along the cross border region Bulgaria-Romania.// The Future of Renewable Energy Sector” RES-2011, 2011, No 1
 250. Mihailov N., B. Evstatiev, S. Kadirova, T. Gueorguiev, T. Georgieva, A. Evtimov. Load Profile of Typical Residential Buildings in Bulgaria.// IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2018, No 172(1), ISSN 1755-1307. (SJR rank: 0.149 /2017, Scopus)
 251. Mihailov N., D. Antonova, S. Kadirova, A. Manukova, N. Evstatieva, E. Kumanova, K. Martev. Social problems existing in the market of renewable energy sources and opportunities to be resolved along the cross border region Bulgaria-Romania.// Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион България-Румъния, 2012, No 1, pp. 46-54, ISSN 978-954-8675-36-9.
 252. Mihailov N., I. Evstatiev, G. Georgiev, B. Evstatiev. Mathematical model of the energy and temperature-humidity processes in a stock-breeding farm with dosed distributed inflow of air. Part 1. Basic hypotheses and relations.// Journal of engineering studies and research (Romania), 2011, No 17 (2), pp. 89-93, ISSN 2068-7559.
 253. Mihailov N., I. Stoyanov. Statistical Evaluation of the Daily, Monthly and Yearly Solar Radiation.// IEEE, Xplore, ELECTROMOTION 2009, 2009, No 8, pp. 52-55
 254. Mihaylov Gr., T. Iliev, E. Ivanova. Algorithm for Content Adaptation of Multimedia Information.// International Journal of Engineering, Business and Enterprise Applications (IJEBEA), 2015, No 11, pp. 1-7, ISSN 2279-0039.
 255. Mihaylov N., B. Evstatiev. Improving the energy efficiency of a microclimate system of an animal farm by optimizing of themicroclimate parameters.// Modelling and Optimization in the Machines Building Field (Romania), Romanian technical sciences academy, 2005, No 11 (2), pp. 74-79, ISSN 1224-7480.
 256. Mihaylov,G., E. Ivanova, T. Iliev. Analysis of the Vehicle-to-Vehicle Radio Channel Characterization.// Information, Communication and Control Systems and Technologies, 2014, No 1, pp. 8-11
 257. Milko Marinov, Nicola Magaletti, Tsvetelin Pavlov, Fabian Gaus, Domenico Rotondi, Pavel Vitliemov, Slavina Ivanova. An Approach to Designing Distributed Knowledge-Based Software Platform for Injection Mould Industry.// WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE and APPLICATIONS., 2010, No 7(11), pp. 1368-1382, ISSN 1790-0832. (SJR rank: 0.188 /2014, scopus)
 258. Milko Marinov, Pavel Vitliemov, Elitsa Popova. Towards Big Data and Internet of Things as Key Aspects of Energy Efficiency.// TEM Journal, 2017, No 6(3), pp. 427-435, ISSN 2217-8309.
 259. Mladenov M., C. Damyanov, S. Atanasova, T. Draganova,. Intelligent technologies for assessment of quality and safety of food agricultural products.// Agricultural science and technology, 2009, No 1, pp. 38-42
 260. Mladenov M., M. Deyanov, R. Tsenkova, M. Mustafa, St. Penchev, Ts. Draganova. Grain Sample Quality Assessment using Color Image and Spectra Analysis.// Annals. Computer Science Series, 2011, No 9/2, pp. 109 – 130
 261. Mladenov M., S. Penchev, M. Dejanov , M. Mustafa. Quality assessment of corn grain sample using color image analysis.// Sensing and Instrumentation for Food Quality and Safety,Volume 5, 2011, No Issue 3, pp. 111-127
 262. Mladenov M., St. Penchev, M. Dejanov. Complex assessment of food products quality using analysis of visual images, spectrophotometric and hyperspectral characteristics.// International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), 2015, No Vol. 4, Iss., pp. pp. 23-32, ISSN 2277-3754.
 263. Mladenov M., Ts. Draganova. INTECHN platform for grain sample quality assessment.// Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2011, No 17 (5)
 264. Mladenov M., Ts. Draganova, R. Tsenkova. Grain sample quality assessment using Intechn and Unscrambler platforms.// Agricultural science and technology, 2011, No 3(2), pp. 179 – 185, ISSN 1313-8820.
 265. Mladenov М, Penchev S, Deyanov M. Optical methods for food quality and safety assessment – a review.// Journal of ICCST, 2014, No No 1, pp. 44-56
 266. Mladenov, M. Martin Deyanov, Stanislav Penchev. Image and spectra data fusion for grain quality assessmemt.// Journal of ICCST, 2013, No 1, pp. 21-28
 267. Mladenov, M., M. Dejanov, R. Tsenkova. Grain sample quality assessment fusing the results from color image and spectra analyses..// Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2015, No 1, pp. 225-236 (SJR rank: 0.196 /2014, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19400157213&tip=sid&clean=0)
 268. Mladenov, M., T. Draganova, R. Tsenkova, M. Mustafa. Quality assessment of grain samples using spectra analysis..// Biosystems Engineering, 2012, No Vol. 111, Is, pp. 251-260
 269. Mladenov, М., M. Deyanov, S. Penchev. Approaches for Grain Quality Analysis and Assessment. In: Novel Applications of Intelligent Systems. Studies in Computational Intelligence.// Springer, Cham, 2016, No 586, pp. 1-22, ISSN 978-3-319-14193-0.
 270. Mladenov, М., М. Dejanov. Seed quality assessment using artificial neural networks.// Information Technologies and Control, 2007, No 3, pp. 40
 271. Nadezhda Paskova, Tsvetelina Georgieva, Plamen Daskalov, Petia Veleva, Mima Todorova, Stefka Atanasova. Mathematical Modeling of the Relation between Basic Chemical Elements and Soil Properties.// TEM JOURNAL-TECHNOLOGY EDUCATION MANAGEMENT INFORMATICS, 2019, No Volume 8, pp. 41-47, ISSN ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.15 /2018, Scimago Lab)
 272. Nancheva N., R. Trendafilov, S. Stoyanov,. Web based multimedia application “Electromagnetism”.// Union of scientists – News, 2003, No 4
 273. Navassardian S., M. Marinov, R. Pavlova. Investigations on the quality and efficiency of instructive computer-aided training.// British Journal of Educational Technology, 1995, No 2, pp. 109-121, ISSN 0007-1013. (SJR rank: 1 /2017, Scopus)
 274. Nedev, N. Study of the possibility for additional power supply of villages using PV systems.// Electrotechnica & Electronica, 2011, No Vol. 46, pp. 44 - 50, ISSN 0861-4717.
 275. Nicola Mihaylov, Tzvetelin Gueorguiev, Boris Evstatiev, Seher Kadirova, Tsvetelina Georgieva. Best Practices and Lessons Learned from the Project 15.3.1.017 „Risk Management for Large Scale Infrastructures in the Romanian-Bulgarian Cross-Border Area“.// Scientific Bulletin of Naval Academy, 2018, No 1, pp. 550-554, ISSN 2392-8956.
 276. Novakova A., K. Koev, K. Andonov, O. Dinolov, A. Krasteva. Structure and indices of methods for management of net savings from solar and free-air energy in drying and storage of products.// Ecology and Future, 2009, No 1, pp. 3–11, ISSN 1312-076X.
 277. P. Daskalov, K.G. Arvanitis, N.A. Sigrimis, J. Pitsilis. Development of an advanced microclimate controller for naturally ventilated pig building.// Computers and Electronics in Agriculture, 2005, No vol. 49, pp. 377-391
 278. Palov Iv., E. Kuzmanov, K. Sirakov, St. Stefanov, Y. Neykov. Results from a preliminary research on the pre-sowing electromagnetic treatment of rape seeds.// Agronomy Research 10 (1-2), Estonia, 2012, No 10 (1-2), pp. 335-340, ISSN 1406-894X. (SJR rank: 0.353 /2016, SCOPUS)
 279. Palov Iv., Iv. Evstatiev, K. Sirakov. Research on the electrical resistance of maize seed germs.// Agricultural engineering, Raudondvaris, Lithuania, 2005, No 37 (2), pp. 27-33, ISSN ISBN 1822-2706.
 280. Palov Iv., K. Sirakov. Rezults from yield research on maize obtained often pre-sowing electromagnetic treatment of old and new seeds.// Agricultural engineering, Raudondvaris, Lithuania, 2004, No 36 (3), pp. 34-41
 281. Palov Iv., K. Sirakov, E. Kuzmanov, Sv. Zahariev. Results of preliminary aboratory studies after pre-sowing electric treatment of pea seeds.// Agricultural engineering, Belgrade, Serbia, 2013, No 4, pp. 17-23, ISSN 0554-5587.
 282. Palov Iv., K. Sirakov, Em. Kuzmanov, H. Andreev. Results of the contrastive research of maize seeds pre-sowing electrical treatment resuls.// Biosystems engineering and processes in agricultural -Raudondvaris, Lithuania, 2008, No N13, pp. 239-245, ISSN -.
 283. Palov Iv., K. Sirakov, Em. Kuzmanov, H. Andreev, V. Jakov. Results from laboratory tests after separated pre-sowing treatment of wheat seeds with electromagnetic energy.// Agricultural engineering,Raudondvaris-Lithuania, 2009, No res. pap.41, pp. 86-97
 284. Palov Iv., St. Stefanov, K. Sirakov, Em. Kuzmanov, Y.Neikov. Increasing the production of grain and technical crops biomass by preliminary electromagnetic treatment of seeds.// Publishing house “Leni AN-Rousse , Bulgaria, Ireland , Denmark,Hungary,Biomass Mobilizacion, EU Project № 245449-, 2010, No 1, pp. 64-79, ISSN 978-594-8190.
 285. Peev,D. Portable motor oil quality control system based on a Differential Impedance Analysis.// Acta technologica agriculturae, 2010, No 3/13, pp. 76-78, ISSN 1335-2555.
 286. Penchev S., M. Mladenov. Two - dimensional image analysis for classification of cereal grains.// Annual School Lectures, 2000, No 22
 287. Pencheva T., S. Penchev. Design of amplitude spatial Fourier filters for optical dimensional checking.// Annual School Lectures, 1999, No Vol 21,N1, pp. 43 – 48
 288. Pencheva V., A. Asenov, D. Topchu, I. Beloev, B. Evstatiev. Organisation of the work on collecting routes in postal activity through an automated system for collection of information.// Transport problems, 2017, No 12(3), pp. 147-157, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.284 /2016, Scopus)
 289. Pencheva V., Z. Suchorab, А. Stoyanov, A. Asenov, О. Stoyanov, E. Savev. Study the Energy Efficiency оf а Passenger Car, Using Petrol аnd LPG.// Науковой журнал , Украинский национальний университет, Yalta, Ukraine, 2011, брой N12 (166) ч., ISSN 1998-7927.
 290. Petko Mashkov, Berkant Gyoch, Hristo Beloev, Stanislav Penchev. Design and Thermal Management Investigations of LED Lamps.// Journal of Energy and Power Engineering, USA, 2012, No No. JEPE1205, pp. 1-6, ISSN 1934-8975.
 291. Petko Mashkov, Berkant Gyoch, Stanislav Penchev, Hristo Beloev. Design of Rigid LED Strip and Application in Luminaires.// Journal of Energy and Power Engineering USA,, 2012, No 1, ISSN 1934-8975.
 292. Petrov O. Application of industrial LED illuminators for lighting of large industrial buildings.// Осветление 2018. Седемнадесета национална конференция с международно участие, 2018, No 17, pp. 1-3, ISSN 2603-414X.
 293. Petrov O. Intelligent system for automated step control on industrial lighting installations.// SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2015, No V, pp. 113-118, ISSN 1314-4111.
 294. Petrov, P., N. Valov. Digitalization of Banking Services and Methodology for Building and Functioning of Fintech Companies.// Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, 2019, No 8(1), pp. 110-117, ISSN 1314-7390(print) .
 295. Petrov, P., N. Valov. Strategic and Tactical Problems in Fintech and E-business Companies.// Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, 2019, No 8 (3), pp. 55-61, ISSN 1314-7390(print) .
 296. Plamen Z. Zahariev, Georgi V. Hristov. Performance evaluation of data delivery approaches for wireless sensor networks.// Procedia Computer Science, 2011, No 3, pp. 714-720, ISSN 1877-0509. (SJR rank: 0.16 /2011, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700182801&tip=sid&clean=0)
 297. Poboroniuc, M., A.Naaji, J.Ligusova, I.Grout, D. Popescu, T. Ward, L.Grindei, Y.Ruseva, N.Bencheva, N.Jackson. ICT Security Curriculum or How to Respond to Current Global Challenges.// World Journal on Educational Technology, 2017, No 1, ISSN 1309-1506.
 298. Popov G A. Krasteva B. Kostov D. Ivanova Kl. Klimentov. Optimization of the energy consumption of a pump system used for industrial water supply..// ANNALS OF FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA – International Journal of Engineering, 2014, No Tome XII
 299. Popov G., B. Kostov, M. Hristova, D.Ivanova, A. Krusteva. Optimizing the energy consumption of an industrial watersupply pump system by ensuring an optimal flow rate.// HIDRAULICA, 2014, No 4, pp. 42-50, ISSN 1453 – 7303. (Impact factor: 1.345 /2014, http://hidraulica.fluidas.ro/)
 300. Popov G., B. Kostov, M. Hristova, D.Ivanova, A. Krusteva. Optimizing the energy consumption of an industrial watersupply pump system by ensuring an optimal flow rate.// HIDRAULICA, 2014, No 4, pp. 42-50, ISSN 1453 – 7303. (Imp.
 301. Popov, G., A. Krasteva, B. Kostov, D. Ivanova, Kl. Klimentov. Optimization of the energy consumption of a pump system used for industrial water supply.// Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal Of Engineering, 2014, No Tome XII, ISSN 1584-2665.
 302. Radev R., E. Ivanova, R. Raev, S. Radeva. Modeling and Simulation of a HandoverPriority Scheme with RESTART.// Information, Communication and Control Systems and Thechnologies, 2012, No 1, pp. 30-36, ISSN 1314-7455.
 303. Radev, D. Rare Event Simulation for Stochastic Markovian Processes. -.// Известия на съюза на учените Русе, серия 1: Технически науки, 2007, No том 6, pp. 9-15
 304. Radev, D., B.Borisov, A. Sojkova. Analysis of Modern Technologies for Dairy – Cow Breeding in Republic of Bulgaria.// Bau,Technik und Umwelt in der Landwirtschaftlichen Nutztierhaltung, Kiel, Deuchland, 1997, No 3, pp. 557-563.
 305. Radev, D., I. Stoyanov, Tc. Maslev. Early diagnostic of mastitis of dairy cows.// Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Volume 3, Nomber 1, 2000, No 3, pp. 1-9, ISSN 113-0489.
 306. Radev, D., Lockshina, I. Advanced Models and Algorithms for Self–Similar IP Network Traffic Simulation and Performance Analysis.// Journal of Electrical Engineering, 2010, No vol. 51, №:6, pp. 341-349
 307. Radev, D., Lockshina, I. Self-Similar Simulation of IP Traffic for Wireless Networks.// International Journal of Mobile Network Design and Innovation (IJMNDI), 2007, No vol. 2, N. 3, pp. 2002-2008
 308. Radev, D., Lockshina, I. Clustering and Neural Modeling for Performance Evaluation of Mobile Communication Networks.// Journal of Electrical Engineering, 2007, No vol. 58, №:3, pp. 152-160
 309. Radev, D., Lockshina, I. Performance analysis of mobile communication networks with clustering and neural modeling.// International Journal of Mobile Network Design and Innovation (IJMNDI), 2006, No vol.1, No3/4, pp. 188-196
 310. Radev, D., Lockshina, I., Denchev, V. Queuing Networks in Equilibrium and Markov Chains: Numerical Solution Methods.// World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development (WREMSD, 2007, No vol.3, No.3/, pp. 302-316
 311. Radev, D., Lockshina, I., Radeva, S. Modeling and Simulation of Self-Similar Traffic for Wireless IP Networks.// International Journal of Interdisciplinary Telecommunications and Networking (IJITN), 2009, No Vol. 1, Issu, pp. 71-87
 312. Radev, D., Lockshina, I., Radeva, S. Evaluation of the Queueing Network Equilibrium Based on Clustering Analysis and Self-organizing Map.// World Review of Science, Technology and Sustainable Development (WRSTSD), 2007, No vol.4, No.2/, pp. 150-160
 313. Radev, D., Radeva, S. Artificial intelligence modelling of stochastic processes in digital communication networks.// Journal of Electrical Engineering, 2003, No vol. 54, (9-, pp. 255-259
 314. Radeva, S., Paskaleva, I., Radev, D., Panza G. Site Dependent Estimation of the Seismic Strong Motion - Case Study for Sofia Region.// Journal Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 2006, No Vol. 41, No:, pp. 395 - 407
 315. Radeva, S., Radev, D. Estimation of Sojourn Times in State Dependent Processor-Sharing Queuing Models.// Journal of Electrotechnics and Electronics (E+E), 2011, No 7-8, pp. 24-28
 316. Radeva, S., Radev, D. Modeling of Handover Priority Schemes for Broadband Wireless Networks.// International Journal of Applied Research on Information Technology and Computing (IJARITAC), 2010, No Volume1, Iss, pp. 322-335
 317. Radeva, S., Scherer, R., Radev, D. Strong Motion Waves Estimation for Seismic Control of Nuclear Power Plant..// Journal of Nuclear Engineering and Design, , Elsevier, 2005, No vol.235, Iss, pp. 1977-1988
 318. Radeva, S., Scherer, R., Radev, D. Real-time Earthquake Prediction Algorithms.// е-Work and e-Business in Architecture, Engineering and Constrruction, 2004, No Taylor & Fra, pp. 621-625.
 319. Radeva, S., Scherer, R., Radev, D., Yakov, V. Real-time estimation of strong motion seismic waves.// Journal Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 2004, No Vol. 39 (2-3, pp. 297-308
 320. Raev R, Ivanova E, Dudin E, Radev D. EDUCATIONAL PLATFORM FOR TELETRAFFIC ENGENEERING.// EDULEARN, 2014, No 1, pp. 1-4, ISSN 978-84-617-0.
 321. Rehacek,V., K. Shtereva, I. Novotny, V. Tvarozek, V. Breternitz, L. Spiess, Ch. Knedlik. Mercury-plated thin film ITO microelectrode array for analysis of heavy metals.// Vacuum, 2005, No 80, pp. 132–136, ISSN 0042 – 207X. (Impact factor: 1.111 /2005, Elsevier)
 322. Ruseva V. S. Research of the Specific Indicators Characterizing Household Electric Consumption.// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2019, volume 58, book 3.1, 2019, No 58, pp. 76-81, ISSN ISSN 2603-4123.
 323. Ruseva V., St. Stefanov, L. Mihaylov. Comparative analysis of 24-hour load charts for single-family homes in a country area(Сравнителен анализ на денонощните товарови графици на еднофамилни жилища в селски район)..// Agricultural engineering, Raudondvaris, Lithuania, 2006, брой 38
 324. Sarsar F., Ö. A. Kale, Ö. Andiç‐Çakır, Tzv. Gueorguiev, B. Evstatiev, Tsv. Georgieva, S. Kadirova, N. Mihailov, P. Różewski, M. Kieruzel, T. Lipczyński, M. Prys, M. van Leeuwen. Multicultural investigation of the students' acceptance of using digital learning materials in laboratory classes.// Computer Applications in Engineering Education, 2020, No (In press), pp. 1-14, ISSN 1099-0542. (Impact factor: 0.856 /2019, WoS)
 325. Shah N., C. Tsai, M. Marinov, J. Cooper, P. Vitliemov, K. Chao. Ontological On-line Analytical Processing for Integrating Energy Sensor Data.// IETE Technical Review, 2009, No 26, pp. 375-387, ISSN 0256-4602. (Impact factor: 1.339 /2017, IETE)
 326. Shtereva K. S. , V. Tvarozek, I. Novotny, P. Sutta, M. Milosavljevic, A. Vincze, M. Vojs, S. Flickyngerova. Effect of annealing on properties of sputtered and nitrogen-implanted ZnO:Ga thin films.// EPJ Photovoltaics, 2012, No 3 35003, pp. 1-6, ISSN 2105-0716.
 327. Shtereva K. S., V. Tvarozek, I. Novotny, P. Sutta, A. Vincze, S. Flickyngerova, M. Vojs. Acceptor Doping in Sputtered ZnO Thin Films.// IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 2012, No 34, pp. 1-8, ISSN 1757-899X.
 328. Shtereva K., S. Flickyngerova, P. Sutta, M. Netrvalova, I. Novotny, V. Tvarozek. Transparent and conductive ZnO:Al prepared by RF diode sputtering.// Journal of Physics: Conference Series, 2008, No 100 (8), pp. 1-4, ISSN 1742-6596.
 329. Shtereva K., S. Flickyngerova, V. Tvarozek, I. Novotny, J. Kovac, A. Vincze. Characterization of Gallium-Nitrogen Co-Doped Zinc Oxide Thin Films Prepared by RF Diode Sputtering.// Vacuum, 2012, No 86, pp. 652-656, ISSN 0042 – 207X. (Impact factor: 1.53 /2012, Elsevier)
 330. Shtereva, K., I. Novotny, V. Tvarozek, P. Sutta, A Vincze, A. Pullmannova. ZnO doping and co-doping paradigm and properties.// Journal of The Electrochemical Society, 2010, No 157 (9), pp. H891-H895, ISSN 00134651. (Impact factor: 2.427 /2010, ISI Web of Knowledge)
 331. Siarova, S., Radev, D. Rare Event Simulation of Handover Priority Schemes for Broadband Wireless Networks,.// Journal of Electrotechnics and Electronics (E+E), 2011, No 7-8, pp. 34-42
 332. Sirakov K., D. Ganeva, S. Zahariev, Iv. Palov, M. Mihov. Study of laboratory germination of seeds from tomato variety Milyana after electromagnetic treatment.// INMATEH - Agricultural Engineering, Bucharest, Romania, 2016, No 1, pp. 53-60, ISSN 2068-4215.
 333. Smrikarov,A. First meeting of the ETN TRICE project partners.// International Jurnal on Information Technologies and Security, 2009, No 3, pp. 85-89., ISSN 1313-82351.
 334. Sokolov Ts., A. Manukova, S. Karakoleva, B. Valentinov, P. Kosev. PLATELET-RICH PLASMA (PRP) FOR THE TREATMENT OF PROBLEMATIC SKIN WOUNDS.// Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers), 2016, No vol. 22, iss, pp. 1379-1382, ISSN 1312-773X. (Impact factor: 0.787 /2015, Global Impact Factor)
 335. Sokolov, Ts., A. Manukova, S. Karakoleva, B. Valentinov, N. Petrova. ANALYSIS OF THE RESULTS OF APPLYING THE METHOD PLATELET-RICH PLASMA (PRP) FOR THE TREATMENT OF PROBLEMATIC SKIN WOUNDS.// Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers), 2017, No 23, pp. 1460-1465, ISSN 1312-773X. (Impact factor: 7.035 /2016, SJIF (Scientific Journal Impact Factor))
 336. Soldatos, A.G., K.G. Arvanitis, P.I. Daskalov, G.D. Pasgianos, N.A. Sigrimis. Nonlinear robust temperature-humidity control in livestock buildings.// Computers and Electronics in Agriculture, 2005, No vol. 49, pp. 357-376
 337. Stefanova S. P., Filipova K., Zheliazkova I. I. A Technology for Teaching by Means of an Intelligent Animation Environment.// Annual School Lectures, Vol. 23, 2001, No 1, pp. 17-19
 338. Stoyan Yanev, Ivaylo Stoyanov, Nikola Mihailov. MODELING LEVELS OF ENVIRONMENTAL TEMPERATURES IN THE REGION OF RUSE, BULGARIA.// Environmental Engineering and Management Journal, July 2014, Vol.13, No. 7, 2014, No Vol.13, No., pp. 765-1768, ISSN 1843-3707. (SJR rank: 0.311 /2014, http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/)
 339. Stoyanov I., T. Iliev, Gr. Mihaylov, E. Ivanova, P. Kogias. Smart Grid Communication Protocols in Intelligent Service for Household Energy Use.// Cybernetics Approaches in Intelligent Systems, Springer, 2017, No 1, pp. 380-389, ISSN 2194-5357.
 340. Stoyanov O., A. Stoyanov, T. Balbuzanov. Development of the concepts for maintaining the technical state of the transport means.// Ecologica, 2011, No 63, ISSN 0354-3285.
 341. Stoyanov S., G. Krumova. Multilanguage and mobile training of Physics with MOODLE.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Book 5 ‘Mathematics, Informatics and Physics’, 2010, No 7, pp. 57-60, ISSN 1311-9184.
 342. Stoyanov V. B. Modeling of Processes in a Heat Exchanger of a Complex Configuration.// Automation, Computers, Applied Mathematics, 1999, No 5, pp. 24 - 31
 343. Stoyanov V.B. Modeling and Simulation based Approach of Photovoltaic System in Simulink Model.// Journal of Engineering and Applied Science, 2014, No 5, pp. 616-624
 344. Stoyanov V.B. Approach to Realization of a Control Device of a Reconfigurable Structure.// Computers, Applied Mathematics, 1998, No 2, pp. 18 – 25
 345. Stoyanov, I., N. Mihailov. Analysis of the Daily and Monthly Solar Radiation for the Region of Ruse.// „Екологично инженерство и опазване на околната среда”, тематичен брой „Възобновяеми енергийни източници”, книжка 1, година 8, 2009, No 1, pp. 20-24, ISSN 1311-8668.
 346. Stoyanova E., Valkova P. L., Zheliazkova I. I. A Domain-Independant Ontology-Based Approach to Representation of Courseware Knowledge.// International Journal Information Technologies & Knowledge, 2007, No 1, pp. 237-244
 347. Stoykova, V., K. Georgieva, A. Ivanova. Methodology for delivering Lessons using Interactive Presentation System.// ARTTE Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 2013, No 1, Vol.1, pp. 1-5, ISSN 1314-8788.
 348. Tabakov S., N.Evstatieva, N.Mihailov. Electronic system for control of egg-product spray dryer.// Modelling And Optimization In The Machines Building Field (Romania), 2008, No 14Volume III, pp. 105-111, ISSN 1224-7480.
 349. Todorov V, I. Dimov, V. Dzurov, T. Stanchev,I. Tsvetkov, V. Dimitrov. A NUMERICAL STUDY ON HAMMERSLEY SEQUENCE AND FIBONACCI BASED LATTICERULE FORCOMPUTATION OF MULTIDIMENSIONALINTEGRALS.// Journal Scientific and Applied Research, 2017, No 12, pp. 18-26, ISSN 1314-6289.
 350. Todorov V., I. Tsvetkov, T. Stanchev, Y. Dimitrov. QUASI-MONTE CARLO METHODS BASED ON SOBOL AND HALTON SEQUENCES FOR COMPUTATION OF MULTIDIMENSIONAL INTEGRALS APPLIED IN SECURITY SYSTEMS.// Journal Scientific and Applied Research, 2019, No 16, pp. 16-22, ISSN 1314-6289.
 351. Todorov V., V. Dzhurov, T. Stanchev, I. Tsvetkov, Y. Dimitrov. MONTE CARLO SAMPLING TECHNIQUES FOR COMPUTATION OF MULTIDIMENSIONAL INTEGRALS RELATED TO MIGRATION.// Journal Scientific and Applied Research, 2019, No 16, pp. 23-31, ISSN 1314-6289.
 352. Todorov V.,I. Dimov, V. Dzhurov. Adaptive Monte Carlo and Importance Sampling algorithms for multidimensional integrals of smoot functions.// JORNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, 2017, No 12, ISSN EBSCO,USA.
 353. Todorov V.,V.Dzhurov, P. Stojanov, A. Angelov. LATIN HIPERCUBE AND IMPORTANCE SAMPLING ALGORITAMS FOR MULTIDIMENSIONAL INTEGGRALS.// ASSOCIATION SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, 2016, No 10, ISSN IBSCO USA.
 354. Todorov V.,V.Dzhurov, V.Dimitrov. A COMPARISON OF QUASI MONTE KARLO METHODS BASED ON FAURE AND SOBOL SEQUINTEGRALSENCES FOR COMPUTATION OF MULTIDIMENSIONAL.// JORNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, 2017, No 12, ISSN EBSCO, USA.
 355. TSVETELINA GEORGIEVA, NADEZHDA PASKOVA, GERGANA KUNCHEVA, PLAMEN DASKALOV. PERFORMANCE OF WIRELESS MEASUREMENT SYSTEM FOR SOIL PROPERTIES MONITORING.// Journal of Engineering Studies and Research, 2018, No Volume 24,№2, pp. 25-31
 356. Tsvetkov, I., A. Andreev, B. Borisov, S. Mitev. Comparative Survey of the Relative GPS Fix Accuracy.// Journal of Agricultural Machinery Science, Antalya, Turkey, 2008, No 4, pp. 319-324
 357. Tsvetkov, I., B. Borisov, A. Andreev, S. Mitev. Implementation of ZigBee Telemetry Systems in Agriculture. , p. 349-357, , 2008..// AWICTSAE08 Conference proceedings, Alexandroupolis, Greеce, 2008, No 1, pp. 349-357
 358. Tsvetkova, I. A study on the impact of the sensors density and their remaining energy on the accuracy of the localization methods used in WSN.// The union of scientists - Ruse, 2015, No Technical Sc, pp. 61-66, ISSN 1311-106X.
 359. Tvarozek V., I. Novotny, P. Sutta, S. Flickyngerova, K. Schtereva, E. Vavrinsky. Influence of sputtering parameters on crystalline structure of ZnO thin films.// Thin Solid Films, 2007, No 515, pp. 8756-8760, ISSN 0040 – 6090. (Impact factor: 1.693 /2007, Elsevier)
 360. Tvarozek V., K. Shtereva, I. Novotny, J. Kovac, P. Sutta, R. Srnanek, A. Vincze. RF diode reactive sputtering of n-and p-type zinc oxide thin films.// Vacuum, 2008, No 82, pp. 166-169, ISSN 0042 – 207X. (Impact factor: 1.114 /2008, Elsevier)
 361. Valova, I. Database Design for the Web Based University Project Management Information System.// TEM Journal, 2013, No Vol.2 Numb.2, pp. 145-150, ISSN 2217 - 8309.
 362. Valova, I. Content Based Image Retrieval Systems.// Information Technologies and Control, 2006, No 1, pp. 17-25
 363. Valova, I., Marinov, M. Facebook as a Tool Aiding University Education - Whether it is Possible and Useful.// TEM Journal, 2019, No 8(2), pp. 670-676, ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.148 /2019, Scopus)
 364. Venelin Todorov, V. Dimitrov, I. Tsvetkov. A NUMERICAL STUDY ON QUASI MONTE CARLO METHODS BASED ON RANDOMLY SHIFTED LATTICE RULE FOR COMPUTATION OF MULTIPLE INTEGRALS.// JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, 2018, No 13, pp. 21-30, ISSN 1314-6289.
 365. Venelin Todorov, Valentin Dimitrov, Iliyan Tsvetkov, Yuri Dimitrov. QUASI-MONTE CARLO METHODS FOR COMPUTATION OF MULTIDIMENSIONAL INTEGRALS RELATED TO BAYESIAN MODELS IN INTERNATIONAL MIGRATION FORECASTING.// JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, 2018, No 13, pp. 13-20, ISSN 1314-6289.
 366. Vincze, A., J. Kováč, I. Novotný, J. Bruncko, D. Haško, A. Šatka, K. Shtereva. Preparation and properties of ZnO layers grown by various methods.// Applied Surface Science, 2008, No 255 (4), pp. 1419-1422, ISSN 0169-4332. (Impact factor: 1.576 /2008, Elsevier)
 367. Vitliemov, P., Kolev, N., Marinov, M. Economic evaluation of the implementation of policy actions in the field of energy efficiency.// International Journal of Energy Economics and Policy, 2019, No 3, pp. 106-113, ISSN 2146-4553. (SJR rank: 0.465 /2017, www.scopus.com)
 368. Wangmo Ch., G. Ivanova. Analysis and Design of E-learning System Prototype for Lifelong Learning in Bhutan.// Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 2017, No Vol. 5 No. 4, ISSN 1314-8788.
 369. Yanev St., I. Stoyanov, V. Stoyanov. JUSTIFICATION OF SMART GRID MODELLING CRITERIA.// Information, Communication and control systems and technologies, 2013, No 1, ISSN 1314-7455.
 370. Yumerov B., G. Ivanova. OIDC authentication for educational purposes and solving problems for localization of faults in combinational circuits.// Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, No под печат, ISSN 2194-5357. (SJR rank: 0.184 /2019, Scopus)
 371. Zahariev P., Hristov G., Tsvetkova I.,. An Approach towards Balanced Energy Consumption in Hierarchical Cluster-based Wireless Sensor Networks.// Journal of Computing and Information Technology Vol.20, 2012, No 3, pp. 159-165, ISSN 1330-1136. (SJR rank: 0.146 /2012, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100199727&tip=sid&clean=0)
 372. Zaharieva Sn., Mutkov V., Georgiev I. Electronic measurement system for monitoring of geometrical parameters of rolling shaped metal profiles” (Еlektroniczny system pomiarowy do kontroli parametrów geometrycznych profili produkowanych na.// Journal of Electronics, Poland, 2012, No 1, pp. 95-98
 373. Zheliazkova I. I., Kolev R. T. Task Results Processing for the Needs of Task-Oriented Design Environments.// International Journal Computers & Education, 2008, No 51, pp. 86-96
 374. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. Graph Application for Modeling the Answers of the Test Questions.// International Journal Information Technologies and Control, 2004, No 4, pp. 22-28
 375. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. Design Aspects of the Computer-Based Knowledge Testing Systems (A Survey).// International Journal Information Technologies and Control, 2003, No 1, pp. 20-26
 376. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Programming Environment for Knowledge Testing.// Известия на съюза на учените – Русе, серия 5, 2002, No 2, pp. 61-66
 377. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H., Kolev R. T. Knowledge Testing in Algorithms – An Experimental Study.// International Journal Information Technologies & Knowledge, 2007, No 1, pp. 26-33
 378. Zheliazkova I. I., Georgiev G. T. Task Model Knowledge Constructing Environment for Training in Dynamic Systems.// CTI Engineering, 1996, No 2, pp. 9-11
 379. Zheliazkova I. I., Georgiev G. T., Kolev R. T. Adaptation of a Task-Oriented Training Environment To Its Users.// Internatonal Journal Information Technologies & Knowledge, 2007, No 4, pp. 369-375
 380. Zheliazkova I. I., Georgiev G. T.,Valkova P. L. A Task-Oriented Environment for Structural Schemes Design.// International Journal of Information Technologies and Control, 2006, No 2, pp. 2-13
 381. Zheliazkova I. I., Kolev R. T. Leaner Models in the Computer-Based Teaching Systems (A survey).// International Journal Information Technologies and Control, 2004, No 4, pp. 22-28
 382. Zheliazkova I. I., Valkova P.L., Georgiev G.T. A Computer-Based Technology for Processing and Visualization of Session's Data.// International Journal of Information Technologies and Control,, 2011, No 1, pp. 10-18
 383. Zheliazkova, I. I. An Intelligent System for Teaching and Learning Algorithms.// International Journal Computers & Education, Vol. 24, 1995, No 2, pp. 117-125
 384. Zheliazkova, I., O. Kir, A. Borodzhieva. Knowledge Prediction of Different Students’ Categories Through an Intelligent Testing.// TEM Journal – Technology, Education, Management, Informatics; February, 2015, No 1, Vol. 4, pp. 44–53, ISSN 2217-8309 (СФ).
 385. Zheliazkova,I., A.Borodzhieva. Classifications' Constructing by Means of a Task-Oriented Environment.// Information Technologies and Control, 2012, No 4, pp. 24-33, ISSN 1312-2622.
 386. Zheliyazova V., K. Shtereva. Optimization of the electrical parameters of silicon heterojunction solar cells.// Agricultural Engineering, 2013, No 3, pp. 11-18, ISSN 0554-5587.
 387. Zhelyazov P., V. Dzhurov, G. Karabenchev , L.Hristova. Fresnel zones Application for communinication by Satellite Radiotelevision System(SRTS).// Annual School Lectures, 1999, No 1, pp. 99-104, ISSN 0861-0797.
 388. Zhelyazov М. P. METHOD FOR DETERMINING THE LOCATION OF RADIO-EMITTING OBJECTS.// Journal Scientific and Аpplied Research, 2012, No 1
 389. Zhelyazov М. P. ALGORITHM FOR INFORMATION PROTECTION IN THE AUTOMATED SYSTEMS.// Journal Scientific and Аpplied Research, 2012, No Volume 1
 390. Zlatarov P, G. Ivanova, D. Baeva. AAC Intervention on Verbal Language in Children with Autism Spectrum Disorder.// Advances in Intelligent Systems and Computing, Intelligent Systems Applications in Software Engineering, Springer, 2019, No 1046, pp. 461-469, ISSN ISSN 2194-5357. (SJR rank: 0.174 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/5100152904?origin=resultslist)
 391. Zlatarov P., Ivanova G., Baeva D., Antonova D. Adaptive Software System for Optimization of the Admission and Management Process for Doctoral Students. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00184-1_30.// In: Silhavy R., Silhavy P., Prokopova Z. (eds) Intelligent Systems in Cybernetics and Automation Control Theory. CoMeSySo 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, (SCOPUS),Springer, 2018, No vol. 860, pp. 323-332, ISSN 978-3-030-00184-1. (SJR rank: 0.174 /2018, SCOPUS Scimago IF (2019): 1 SJR category Q3)
 392. А.Андонов К., И. Евстатиев, Л. Михайлов. Алгоритъм за предварително оптимизиране на режима в сушилна камера.// Селскостопанска техника, 2003, брой 4
 393. Авакян Х., В. Христов, Р. Русев, А. Смрикаров, Н. Василев. Микрокомпютърна система за режимометриране на транспортни средства.// Електропромишленост и приборостроене, 1989, брой 6, стр. 36-38
 394. Авакян Х., Р. Иванов, А. Смрикаров, Д. Станчев, Н. Василев. Микрокомпютърна система за определяне на динамичните качества на автомобили, трактори и кари.// Електропромишленост и приборостроене, 1988, брой 11, стр. 30-32
 395. Авакян,Х., А. Смрикаров, Д. Станчев, Р. Иванов. Микрокомпютърна система за оценка на динамичните свойства на мотокари.// Машиностроене, 1991, брой 1, стр. 10-12
 396. Александров Й., Г. Христов, Т. Илиев, Н. Бенчева. Система за отдалечено управление на моторизирана единица.// Списание „МТМ”, 2010, брой 3, стр. 45-48, ISSN 1313-0226.
 397. Александров Й., Е. Друмева. Работа със синхронни стимули в симулатора на MPLAB v8.// Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС’08, 2008, брой 47, стр. 23-27
 398. Ангелов Н.А., Д.Н.Димов. Синхронен двигател с постоянни магнити за дълбоко честотно регулиране.// Електропромишленост и приборостроене, 1983, брой 6
 399. Ангелов, Н.А., Л.Х. Георгиева, Г.А. Харизанов. Усъвършенствана система за контрол и регулиране на температурните режими в зърносушилня ЗСШ-100.// Селскостопанска техника, 1982, брой 8
 400. Ангелов, Н.А., Л.Х. Георгиева, Г.А. Харизанов. Вариант на влагомер за зърно в поток.// Селскостопанска техника, 1990, брой 2
 401. Ангелов,Б., Ц.Василев, Г. Иванова. Център за дистанционно обучение към Русенски университет "А.Кънчев" - организация и функции.// Електронното обучение в България – политики, практики, тенденции, под редакцията на доц. д-р Р. Пейчева-Форсайт, 2009, брой 1, стр. 132-137, ISSN 978-954-791-126-0.
 402. Андонов K., Кр. Ениманев, А. Новакова. Модел за реинженеринг на системите за приготвянето на фуражите у нас.// Екология и бъдеще, 2007, брой 1
 403. Андонов К. Й., А. Хр. Кръстева, Д. И. Иванова, Б. М. Ботев. Относно енергийната ефективност при помпените агрегати.// Механизация на земеделието, 2004, брой 9-10, стр. 2-3
 404. Андонов К. Й., В. Б. Стоянов. Основы математического моделирования тепловлажностного режима зданий..// Механизация и электрификация сельского хозяйства, 1987, брой 11, стр. 18 - 21
 405. Андонов К. Й., Д. Димов, Л. Михайлов. Изследване на подово отоп¬ление с полипропиленови тръби в свиневъдни ферми.// Селскосто¬панска техника, 1995, № 3-4, с. 23...26., 1995, брой 3-4, стр. 23...26
 406. Андонов К. Й., К. В. Мартев, В. Б. Стоянов. Динамика на енергетичните потоци, характеризиращи системите за микроклимат в промишленото свиневъдство..// Селскостопанска техника, 1991, брой 1 - 8, стр. 31 - 36
 407. Андонов К. Й., Л. Д..Михайлов. Технология и инсталация для тепловой и электрохимической обработки кормов.// Механизация и электрификация сельского хозяйства, 1991, брой 7
 408. Андонов К. Й., Л. Михайлов. Анализ и становище за унифициране на технологични схеми на съоръженията за приготвяне на фураж за преживни животни.// Селскостопанска техника, 1991, брой 1-8, стр. 44...50
 409. Андонов К. Й., М. Илиев, Р. Цонев, Л. Михайлов. Относно обосновката на компютърна система за управление на технологична линия за приготвяне на целодажбени смески за едър рогат добитък.// Селскостопанска техника, 1989, № 7, с. 6 ... 9, 1989, брой 7, стр. 6...9
 410. Андонов К. Й., Пл. Минков, Л. Михайлов, Д. Димов. Изследване на ротор¬но устройство за раздаване на фураж.// Селскостопанска техника, 1995, № 5-8, с. 37...40., 1995, брой 5-8, стр. 37...40
 411. Андонов К., А. Кръстева, К. Ениманев, Л. Михайлов. Модел за анализ на енергопотреблението на помпени агрегати.// Научна конференция, Русенски университет “Ангел Кънчев“, 2003, брой 1
 412. Андонов К., А. Новакова, Б. Евстатиев, О. Динолов, А. Кръстева, К. Коев. Алгоритми и програма за управление на енергийния потенциал на атмосферния въздух при сушене и съхраняване на продукция.// Екология и бъдеще, 2009, брой 1, стр. 80-87, ISSN 1312-0751.
 413. Андонов К., Д. Иванова, К. Коев. Експериментално изследване на сушилня, използваща слънчева енергия.// “Известия на съюза на учените - Русе”, 2000, брой 1, стр. 134-137
 414. Андонов К., Д.Димов, Кр.Мартев, Пл.Даскалов, В.Стоянов. Изследване на свиневъдни сгради с аерация.// Селскостопанска техника, 1993, брой 5, стр. 25...31
 415. Андонов К., И. Евстатиев. Алгоритъм за управление на процеса сушене в камера с алтернативно енергоосигуряване.// Селскостопанска техника, 2003, брой 6
 416. Андонов К., И. Евстатиев, В. Рангелов. Тегловен дозатор за концентрирани фуражи.// Механизация на земеделието, 1994, брой 10, стр. 22-23
 417. Андонов К., И. Евстатиев, Л. Михайлов. Алгоритъм за предварително оптимизиране на режима в сушилна камера.// Селскостопанска техника, 2004, брой 1, стр. 16-19
 418. Андонов К., И., Евстатиев, Л., Михайлов, К., Ениманев. Алгоритъм за управление на енергопреобразуваща примка.// Селскостопанска техника, 2003, брой 3, стр. 23-26, ISSN ISSN 0037-1718.
 419. Андонов К., К. Ениманев. Агрегат и инсталация за приготвяне на фуражи.// Механизация на земеделието, 2001, брой 4, стр. 6-7, ISSN ISSN 0861-9638.
 420. Андонов К., К. Ениманев, Св. Иванова. Технико-икономически модел на енергийна примка II част.// Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев, Русе, 2003, брой 40 (1.1), стр. 162-165, ISSN ISSN 1311-3321.
 421. Андонов К., К. Коев, К. Ениманев, А. Новакова. Изследване на енергоикономични режими на камера за съхраняване на продукция.// Селскостопанска техника, 2001, брой 4, стр. 21-28, ISSN ISSN 0037-1718.
 422. Андонов К., К. Коев, К. Ениманев, Д. Димов. Технико – икономическа оценка на енергийния потенциал на атмосферния въздух при съхранение на продукция.// Селскостопанска техника, 2001, брой 2, стр. 17-22, ISSN ISSN 0037-1718.
 423. Андонов К., К. Мартев, В. Стоянов, К. Ениманев. Моделиране на енергетичните състояния на зоосгради и оранжерии.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1
 424. Андонов К., К., Ениманев. Алгоритъм за управление на хибридна схема за енергоосигуряване на камера за съхранение на продукция.// Селскостопанска техника, 2003, брой 4, стр. 15-20, ISSN ISSN 0037-1718.
 425. Андонов К., К., Ениманев, А., Новакова. Инженерингови схеми за организация на производството на сушени и съхраняване на пресни плодове и зеленчуци.// Механизация на земеделието, 2001, брой 10, стр. 5-7, ISSN ISSN 0861-9638.
 426. Андонов К., Кр. Мартев, В. Стоянов. Динамика на енергетичните потоци характеризиращи системите за микроклимат в промишленото свиневъдство.// Селскостопанска техника, 1991, брой 2, стр. 31…36
 427. Андонов К., Кр. Мартев, Пл. Даскалов. Система за осигуряване на микро-климата в животновъдна сграда чрез управляема естествена вентилация.// Селскостопанска техника, 1989, брой 2
 428. Андонов К., Кр. Мартев, Пл. Даскалов, Д. Димов, В. Стоянов. Энергосбережение в свинарнике-откормочнике.// Сельский механизатор, 1994, брой 1, стр. 19
 429. Андонов К., Кр.Ениманев, А. Новакова, Д. Иванова. Оценка икономическата ефективност на сушилня, използваща слънчева енергия.// Икономика и управление на селското стопанство, 2001, брой 3
 430. Андонов К., Кр.Мартев, Д. Димов. Принципы развития электрификации в животноводстве.// Механизация и электрификация сельского хозяйства, 1989, брой 3
 431. Андонов К., Л. Михайлов. Инсталации за приготвяне на фураж чрез запарване.// Механизация на земеделието, 1996, № 1, с. 13 … 15 ., 1996, брой 1, стр. 13...15
 432. Андонов К., Л., Михайлов, Д., Димов, К., Ениманев. Аспекти на енергоикономични електрифицирани системи.// Селскостопанска техника, 2002, брой 6, стр. 17-22, ISSN ISSN 0037-1718.
 433. Андонов К., М. Илиев, В. Баев, Р. Цонев. Микрокомпютърна система за оценка на енергетичните характеристики на електрифицирани обекти.// Селскостопанска техника, 1990, брой кн.1, стр. 22-25
 434. Андонов К., М. Илиев, С. Маджаров. Изследване на възможността за използване на резачка за груби фуражи РГФ-3,6 "Странджа" в линия за приготвяне на целодажбени смески за едър рогат добитък.// Селскостопанска техника, 1989, брой кн.7, стр. 3-8
 435. Андонов К., О. Динолов, А. Новакова, И. Евстатиев, Б. Евстатиев, К. Коев, А. Кръстева. Автоматизирана система за оценка и управление на енергопотреблението при сушене и съхранение на продукция.// Енергетика, 2009, брой 8, стр. 27-34, ISSN 0324-1521.
 436. Андонов К., О. Динолов, В. Кирчев, Г. Недев. Изследване на енергийната ефективност на комплексна система за въглеподготовка.// Енергетика, 2008, брой 5, стр. 14–24, ISSN 0324-1521.
 437. Андонов К., О. Динолов, В. Кирчев, Г. Недев. Обследване енергийната ефективност на система за въглеподаване.// Енергетика, 2007, брой 8, стр. 26-33, ISSN 0324-1521.
 438. Андонов К., О. Динолов, К. Коев, Г. Недев, В. Кирчев. Изследване на енергийната ефективност на газовъздушен тракт в топлинна електрическа централа.// Енергетика, 2009, брой 6-7, стр. 38–43, ISSN 0324-1521.
 439. Андонов К., Я. Нейков, И. Евстатиев, К. Ениманев. Критерии за оценка на енергийното състояние на температурно-влажностните процеси.// Селскостопанска техника, 2001, брой 3, стр. 22-27
 440. Андонов К., Я. Нейков, И. Евстатиев, К. Ениманев. Критерии за оценка на енергийното състояние на температурно-влажностни процеси.// Селскостопанска техника, 2001, брой 3, стр. 22-27, ISSN ISSN 0037-1718.
 441. Андонов К.,Б. Ботев,А. Кръстева. Обследване енергийната ефективност на нагревателни електроуреди.// Селскостопанска техника, 2005, брой 4, стр. 29-33
 442. Андонов К.Й., Д.Димов. Моделиране състоянието на отоплителна система с повишен топлинен капацитет за подово отопление на млади животни в свиневъдството.// Селскостопанска техника, 1989, брой 1
 443. Андонов К.Й., Д.Димов, Я.Дочев, С.Щилянов. Модел на унифициран енергетичен модул за отопление на млади животни в свиневъдството.// Селскостопанска техника, 1985, брой 6
 444. Андонов К.Й., Кр.Мартев, Д.Димов. Принципы развития электрификации в животноводстве.// Механизация и электрификация с/х, 1989, брой 3, стр. 61...62
 445. Андонов, К., К., Мартев, В., Стоянов, К., Ениманев. Моделиране енергетичните състояния на зоосгради и оранжерии.// Селскостопанска техника, XXXVI, 1999, брой 1, стр. 25-28, ISSN ISSN 0037-1718.
 446. Андонов, К., К. Ениманев, А. Новакова, Д. Иванова. Оценка на икономическата ефективност на сушилня използваща слънчева енергия.// Икономика и управление на селското стопанство, 2001, брой 3, стр. 56-65, ISSN ISSN 0205-3845.
 447. Андонов, К., К. Коев, М. Дачева, А. Кръстева, В. Кирчев. Тенденции в развитието на енергетиката в световен и национален план.// Енергетика, 2007, брой 5, стр. 3-11
 448. Андонов, К., К., Ениманев, А., Новакова. Метод за инженеринг при проектирането и експлоатацията на електрифицирани обекти.// Икономика и управление на селското стопанство, 2002, брой 1, стр. 43-53, ISSN ISSN 0205-3845.
 449. Андонов, К., Т. Ерменков, К. Коев, Н. Недев. Изследване на денонощните товарови графици на градски район.// Енергетика, 2014, брой 4, стр. 17-24, ISSN 0324-1521.
 450. Андрев Хр., Хр.Ганев. Относно необходимостта от изкуствено осветление при отглеждане на краставици в остъклени оранжерии.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1, стр. 14-18
 451. Андреев Хр., Ганев Хр. Относно диелектричната проницаeмост на леки семена.// Електротехника и електроника, 1999, брой 1-2, стр. 8-9
 452. Андреев Хр., Хр.Ганев. Методика и устройство за непрекъснато измерване на ниво.// Селскостопанска техника, 1998, брой 4, стр. 14-16
 453. Андреев, Хр. Изследване процеса на електрическо зареждане на семена в плоско паралелно електростатично поле.// Селскостопанска техника, 2001, брой 1, стр. 26-29
 454. Андреев, Хр. Диелектрична проницаемост на семена и влиянието й върху процеса на тяхното сепариране.// Селскостопанска техника, 2001, брой 2, стр. 23-26
 455. Андреев, Хр., И. Палов, Е. Кузманов, Е. Калчева. Изследване на диелектрическата проницаемост на семена от царевица, обработени в електромагнитно поле.// Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, 2001, брой том 38, сери, стр. 60-64
 456. Андреев,Хр., Е.Кузманов. Определяне производителността на електростатичен сепаратор за леки зеленчукови семена.// Селскостопанска техника, 2001, брой № 2, стр. 33-37
 457. Антонов, Г. М., Н. К. Армянов, Т. М. Стоянова, Д. М. Драгиев. Обработка на тютюневи листа с електроискрови разряди.// Селскостопанска техника, 1987, брой 2, стр. 43-47
 458. Антонова Г., М. Михов, К. Сираков, Св. Захариев, Ив. Палов. Проучване на ефекта от предсеитбена електромагнитна обработка върху кълняемоста на семена от главесто зеле.// Селскостопанска техника, 2013, брой 1, стр. 22-26
 459. Армянов Н., Т. Стоянова, В. Джуров, Д. Киряков. Влияние на напрежението на обработка върху степента на поразяване на растителната тъкан при надлъжна електроискрова обработка на тютюн.// Селскостопанска техника, 1988, брой 3, стр. 25-31
 460. Армянов Н.К., Т.М. Стоянова, В. И. Джуров, В.Н.Савчук. Изследване на съпротивлението на растителната тъкан при напречна електроискрова обработка на тютюн.// Селскостопанска техника, 1988, брой 1, стр. 28-34
 461. Армянов Никола, Силвия Стефанова, Таня Стоянова, Таня Гачовска, Станка Димитрова. Обоснование системы электродов электроискровой установки для обработки листьев табака.// Research papers, “Agricultural Engineering “, vol. 31, 1999, брой 4, стр. 63-76
 462. Армянов, Н. К. и Ст. К. Димитрова. Ускоряване на узряването и сушенето на тютюн чрез използуване на електроискрови разряди. I. Електроискрова обработка на тютюневи стъбла..// Списание ”Български тютюн”, 2008, брой 5, стр. 23 - 27
 463. Армянов, Н. К. и Ст. К. Димитрова. Ускоряване на узряването и сушенето на тютюн чрез използуване на електроискрови разряди. II. Електроискрова обработка на тютюневи листа..// Списание ”Български тютюн”, 2008, брой 6, стр. 20 -23
 464. Армянов, Н. К., В. С. Русева, Т. М. Стоянова, Н. А. Недялков. Изследване влиянието на напрежението на обработка и броя на разрядите върху ефективността на електроискровата обработка на тютюн и плевели.// Селскостопанска техника, 1996, брой 2, стр. 9-15
 465. Армянов, Н. К., И. Й. Палов, С. П. Стефанов, Т. М. Стоянова, К. А. Сираков, С. Л. Стефанова. Изследване на електрическото съпротивление на клубени на картофи.// Селскостопанска техника, 1998, брой 2, стр. 8-12
 466. Армянов, Н. К., Н. А. Недялков, Т. М. Стоянова, В. С. Русева. Електрическа схема на агрегати за електроискрова обработка на тютюн.// Механизация на земеделието, 1996, брой 1, стр. 16-18
 467. Армянов, Н. К., С. Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, С. К. Димитрова. Изследване влиянието на продължителността на въэдействието с електроискрови раэряди върху степента на поразяване на растителната тъкан и сушенето на тютюневи листа.// Растениевъдни науки, 1998, брой 8, стр. 597-601
 468. Армянов, Н. К., С. Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, Т. К. Гачовска. Изследване разхода на енергия при подаването на тютюневите листа към електроискровата уредба.// Известия на Съюза на учените – Русе, 1/98, серия “Технически науки”, 1998, брой 1, стр. 51 – 53
 469. Армянов, Н. К., С. Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, Т. К. Гачовска, Ст. К. Димитрова. Изследване влиянието на напрежението на обработка върху степента на поразяване на растителната тъкан при електроискрова обработка на тютюневи листа.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1, стр. 19–23
 470. Армянов, Н. К., С. Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, Т. К. Гачовска, Ст. К. Димитрова. Възможност за повишаване ефективността на електроискровата обработка на тютюневи листа.// “Известия на Съюза на учените – Русе” 1/’99, серия “Технически науки”, 1999, брой 2, стр. 62-65
 471. Армянов, Н. К., С.Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, Т. К. Гачовска. Определяне параметрите на елементите на електрическа схема на електроискрова уредба за обработка на тютюневи листа.// Електротехника и електроника, 1999, брой 1-2, стр. 45–49
 472. Армянов, Н. К., Т. К. Гачовска, Г. Ив. Гачовски, Т. М. Стоянова, Ст. К. Димитрова, Н. А. Недялков. Електроискрова уредба за обработка на тютюневи листа с дозирано подаване на енергията.// Селскостопанска техника, 2001, брой 6
 473. Армянов, Н. К., Т. К. Гачовска, Т. М. Стоянова, Н.А. Недялков. Изследване на надлъжната електрообработка на тютюневи листа тип Бърлей.// Селскостопанска техника, 2001, брой 2, стр. 39–45
 474. Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, В. И. Джуров, В. Н. Савчук. Изследване на съпротивлението на растителната тъкан при напречна електроискрова обработка на тютюн.// Селскостопанска техника, 1988, брой 1, стр. 28-34
 475. Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, В. С. Русева, Н. А. Недялков. Електроискрова обработка на тютюн.// Механизация на земеделието, 1996, брой 6, стр. 7-9
 476. Арсов С. С., Желязкова И. И. Информационно-справочна система за управление на учебния процес.// Сп. "Автоматика и информатика", 1991, брой 7/8, стр. 2-8
 477. Арсов, С, Е. Арсова. Експериментално изследване ефективността на моделния формализъм „Същност-връзка-атрибути”.// Машини, Технологии, Материали, 2010, брой 3, стр. 25-29
 478. Арсов, С. Един подход за представяне структурите на бази от данни, описани чрез моделния формализъм ”Същности-връзки-атрибути”.// Машини, Технологии, Материали, 2012, брой 3, ISSN 1313-0226.
 479. Арсов, С. Архитектура на система за управление на бази от данни с естественоезикови заявки.// Известия на съюза на учените – Русе, серия “Технически науки”, 1998, брой 1, стр. 59 61
 480. Арсов, С. Използване на микрокомпютъра в обучението по теория и практика на специалността ”Електромонтьор по подвижен ж.п. състав”.// Образование и професия, 1990, брой 8, стр. 28-30
 481. Арсов,С., Е.Арсова, А.Смрикаров. Информационно-справочна система „Докторанти” в Русенския университет.// Автоматика и информатика, 2010, брой 2, стр. 62-66.
 482. Атанасов, В. Един поглед към игровите технологии в педагогически контекст.// Педагогика, 2017, брой 5, стр. 672, ISSN 0861 – 3982.
 483. Атанасова С., Ц. Драганова. Обработка и анализ на спектрофотометрични характеристики при окачествяване на хранителни земеделски продукти.// Автоматика и информатика, 2010, брой 1, стр. 50 - 54, ISSN 0861 -7562.
 484. Басри С., О. Петров, Т. Кючуков. Количествена оценка на ефективността на управление на вътрешни осветителни уредби.// Списание „Енергетика”, 2010, брой 4, стр. 35-47
 485. Белоев И., Б. Евстатиев, К. Мартев. Изследване нивата на ветрените източници за енергоосигуряване на бензиностанциите в страната.// Екология и бъдеше, 2015, брой Бр.1-2, стр. 16-19, ISSN 1312-0751.
 486. Белоев Хр., О. Петров. Мониторинг на системата за управление на качеството чрез провеждане на вътрешни одити.// Национална научна конференция с международно участие “Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, 2009, брой 1, ISSN 1314-0051.
 487. Белоев Хр., Чан Тхао, Кр. Мартев, А. Новакова. Нетни енергийни икономии от атмосферния въздух в условията на СР Виетнам.// Селскостопанска техника, 2015, брой 3
 488. Белоев Хр., Чан Тхао, Кр. Мартев, А. Новакова. Потенциал на атмосферния въздух в условията на СР Виетнам.// Селскостопанска техника, 2015, брой 4
 489. Белоев Хр., Чан Тхао, Кр. Мартев, А. Новакова. Нетни енергийни икономии от атмосферния въздух в условията на СР Виетнам.// Селскостопанска техника, 2015, брой 3
 490. Белоев Хр., Чан Тхао, Кр. Мартев, М. Новаков,. Енергоефективен модел за сушене на зърно и съхранение на свежи продукти.// Селскостопанска техника, 2015, брой 3
 491. Бенчева Н., А.Смрикаров, Г.Тодоров. Целочислена многобайтова аритметика за еднокристален микрокомпютър КМ 1816BE51 (18751).// Електротехника и електроника, 1993, брой 5-6, стр. 16 – 18
 492. Бенчева, Н., A. Смрикаров, Д. Елерт, Х. Домш. Микрокомпютърна система за оценка на горивната икономичност на транспортни машини.// Електротехника и електроника, 1999, брой 1-2, стр. 41-44
 493. Бечев, Б., Б. Банев, И. Цветков, Б. Борисов. Сравнително изследване на преходните процеси в пулсационната система на доилен агрегат.// Селскостопанска техника, 2008, брой 6, стр. 8-13
 494. Биков Ц., Т. Илиев, Е. Иванова. Алгоритми за разпределение на ресурсите, приложими при комуникацията устройство до устройство.// Известията на Съюза на учените - Русе, 2016, брой 13, стр. 75-80
 495. Билчев, С. Й., Г. Ст. Георгиев. Един метод за доказване на геометрични неравенства чрез алгебрични и обратно.// Математика, 1987, брой 2, стр. 13 – 18.
 496. Борислав Й. Беджев, Валентин А. Мутков, Огнян М. Фетфов. Алгоритъм за синтез на сигнали за мобилни радиокомуникационни системи.// “Е+Е” 42 год., 2007, брой 3-4, стр. 45-52, ISSN 0861-4717.
 497. Борисов Б., К. Мартев.. Относно регулиране на производителността на вентилационна уредба ВКУ1..// Земеделска техника, 1996, брой бр 6
 498. Борисов, Б., и др. Определяне на диелектричната проницаемост на семена за посев..// „Селскостопанска техника”,, 2001, брой бр. 3, стр. 9-13
 499. Бороджиева, А. Кодиране и декодиране с код на Рийд-Соломон (15,11), базиран на полето на Галоа GF(2^4), при въвеждане на двусимволна грешка.// Научно списание "Механика, Транспорт, Комуникации", Том 14, 2016, брой 2, стр. XI-1 – XI-12, ISSN 1312-3823 (print).
 500. Бороджиева, А. Кодиране и декодиране с код на Рийд-Соломон (7,3), базиран на полето на Галоа GF(2^3), при въвеждане на двусимволна грешка.// Научно списание, 2015, брой 1, стр. XI-1 – XI-12, ISSN 1312-3823.
 501. Бороджиева, А. Симулационно моделиране на конволюционни кодери с използване на електронни таблици.// Списание "Автоматика и информатика", раздел "Обучение и квалификация", 2009, брой 4, стр. 67–71, ISSN 0861-7562.
 502. В.Цонев, В.П.Тарасенко. Построение и оптимизация модульных пирамидальных схем свертки.// Автоматика и вычислительная техника - Рига, 1981, брой 6
 503. В.Цонев, С.Белев, К.Обретенов. Система за контрол и измерване на количествата химически продукти в открити резервоари.// сп.”Автоматика и информатика”, 1995, брой 4
 504. В.Цонев, Ст.Белев, К.Обретенов. Управляващо устройство за система от хидростатични нивелири.// сп.”Автоматика и информатика”, 1996, брой 6
 505. Варамезов С., Н.Михайлов, Д.Димов. Изследване върху режимите на работа на асинхронните двигатели в животновъдните ферми и комплекси.// Селскостопанска техника, 1981, брой 8, стр. 56…63
 506. Варамезов, С., Г. Харизанов, Г. Лехов, Н. Ангелов, Л. Георгиева, М. Попова. Автоматизация на зърносушилня ЗСШ-100.// Селскостопанска техника, 1983, брой 4
 507. Вачев, Г, Д. Господинов, А. Иванова. Усъвършенствана система за определяне на твърдост.// Машиностроене и Машинознание, 2010, брой 3, стр. 37-40, ISSN 1312-8612.
 508. Велев Н., Смрикаров А., Станчев Д., Леви А. Електронен прибор за опитно определяне на буксуването.// Селскотопанска техника, 1978, брой 6, стр. 96-99
 509. Витлиемов, В.Г., Г.Л. Лехов. Пряк оптимизационен синтез на фрикционна брахистохрона.// Механика на машините, 2003, брой 1, стр. 106-109.
 510. Вълов, Н., Б. Петров, Д. Иванова, И. Вълова, Г. Лехов. Система за поддържане на ниво на течности.// Компютърни науки и технологии, 2015, брой 2, стр. 31-37, ISSN 1312-3335.
 511. Вълов, Н., Д. Иванова, И. Вълова, В. Стоянов. SMART УПРАВЛЕНИЕ НА КОНВЕКТИВНА СУШИЛНЯ ЗА КАЙСИИ.// Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2014, брой 17, стр. 1044-1060, ISSN 1311-0489.
 512. Вълова, И.М., С.К. Петров. Разпределените бази от данни – основа на съвременните каталожни услуги при мрежовите операционни системи.// Електротехника и електроника, 1999, брой 3-4
 513. Вълова, И.М., С.К. Петров. NDS for NT улеснява интеграцията на NetWare и Windows NT сървъри.// Computerworld, 1998, брой 28
 514. Г. Патенова, Г. Гинчев, Ив. Палов, К. Сираков. Резултати от предсеитбени електромагнитни обработки на семена от фасул.// Селскостопанска техника, 2009, брой 5, стр. 20-25
 515. Ганева Д., М. Михов, Ив. Палов, К. Сираков, Св. Захариев. Резултати от лабораторни изследвания след предсеитбена електромагнитна обработка на семена български сортове домати.// Селскостопанска техника, 2013, брой 3, стр. 13-21
 516. Георгиев Г. Р., Х. Н. Дюлгерян, А.Н.Новакова. Уредба за полуавтоматично заваряване надлъжните шевове на греди от подемнотранспортни машини.// Машиностроене, 1986, брой 6, стр. 269-271, ISSN 0025-455Х.
 517. Георгиев Г.Р. , Трифонов Н. Н., Ангелов Н. А. Автономен асинхронен генератор за нуждите на АПК.// Селскостопанска техника, 1986, брой 7
 518. Георгиев Г. Т., Желязкова И. И. Език на представяне на знания за тренировка с динамични системи.// Сп. "Автоматика и Информатика", 1999, брой 3, стр. 52-55
 519. Георгиев Г.Р. Един автономен заваръчен токоизточник.// сп."Селскостопанска техника", 1990, брой 2
 520. Георгиев Г.Р. Особености в работата на параметричен източник на ток при реактивен товар.// сп. Електропромишленост и приборостроене, 1986, брой 9
 521. Георгиев Г.Р. "Системи, поддържащи неизменен ток в променливо товарно съпротивление и възможност за практическото им приложение в електродъговото заваряване".// сб.Научни трудове, том XX,серия , 3, Русе,, 1978, брой с.3
 522. Георгиев Г.Р. , Н. Н. Трифонов. Режими на работа на един тип параметричен източник на ток с трансформатор с магнитен щунт.// Електропромишленост и приборостроене, 1989, брой 8
 523. Георгиев Г.Р., Г.С.Георгиев, Е.Павликянов, Д.Иванов. Определяне напрежението на асинхронен генератор посредством планиран експеримент.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1, стр. 53-55, ISSN 0037-1718.
 524. Георгиев Г.Р., Е.Павликянов, Д.Иванов, Г.С.Георгиев. Анализ на дросели за трифазни индуктивно-капацитивни стабилизатори на ток.// Електротехника и електроника, 1999, брой 1-2
 525. Георгиев Г.Р.,Н.Н.Трифонов. Съвместна работа на асинхронен генератор и параметричен източник на ток.// сп. Електропромишленост и приборостроене, 1987, брой 2
 526. Георгиев Цв., Хр.Христов. Микропроцесорна система за статистическо изследване на аналогови сигнали.// Селскостопанска техника, 1996, брой 2, стр. 35-39, ISSN 0037-1718.
 527. Георгиев, Г. Ст., Г. Л. Лехов, И. В. Иванов. Синтез на робастен регулатор на манипулатор с еластично звено и пиезо-актуатор.// Механика на машините, т. 23 (109), 2015, брой 1, стр. 18 - 23, ISSN 0861-9727.
 528. Георгиев, Г. Ст., Г. Л. Лехов, И. В. Иванов. Модел с параметрична неопределеност на манипулатор с еластично звено и пиезо-актуатор.// Механика на машините, т. 21 (100), 2013, брой 1, стр. 32 - 37, ISSN 0861-9727.
 529. Георгиев, Г. Ст., Т. Ж. Стефанова. Върху някои приложни екстремални задачи.// Обучението по математика, 1987, брой 1, стр. 36 - 41.
 530. Георгиев, Г., М. Димитров. Интерпретатор към задачно ориентирана среда за моделиране и симулиране на динамични системи.// Автоматика и информатика, 2008, брой 3, стр. 57-61
 531. Георгиев, Г., М. Маринов. Система за проследяване на автомобил посредством мобилни технологи.// „Компютърни науки и технологии“, ТУ-Варна, 2018, брой 1, стр. 54-61, ISSN ISSN 1312-3335.
 532. Георгиев, Г.Р. Сравнително изследване на два параметрични източника на ток с трансформатор с магнитен ШУНТ.// сп."Електропромишленост и приборостроене",, 1989, брой 7
 533. Георгиев, Цв. Възможности и ограничения при използване на мултимедийни Flash приложения в мобилното обучение.// Автоматика и информатика, 2006, брой 3, стр. 72-75, ISSN 0861-7562.
 534. Георгиев, Цв., А. Стойкова. Мултимедиен курс за обучение "Централен процесор и памет".// Известия на съюза на учените - Русе, сер. 5 "Математика, информатика и физика", 2002, брой 3, стр. 76-81
 535. Георгиев, Цв., Хр.Христов. Анализ на случайни процеси с използване на персонален компютър.// Селскостопанска техника, 1996, брой 3, стр. 23-28, ISSN 0037-1718.
 536. Георгиева Л., И. Евстатиев, Н. Ангелов, И. Митев. Система за управление на машина за наваряване на шлици.// Електротехника и електроника, 1999, брой 1-2, стр. 14-17
 537. Георгиева, Е., Цв. Георгиев, М. Янкова. Сравнителен анализ на възможните варианти за разработване на WEB-базиран обучаващ курс "Неопределен интеграл".// Известия на съюза на учените - Русе, серия 5, 2004, брой 5, стр. 141-146, ISSN 1311-9184.
 538. Георгиева, Л.Х. Анализ и моделиране на процеса при отглеждане на стокови дрожди.// Биотехнология, 1990, брой 7
 539. Георгиева, Л.Х. Автоматично управление на процеса при отглеждане на стокови дрожди по коефициента на дишане.// Биоавтоматика, 1990, брой 8
 540. Георгиева, Л.Х. Определяне условията за планиране на машините в гъвкави автоматични технологични линии.// Известия на ВМЕИ, т.40, 1985, брой 7
 541. Георгиева, Л.Х. Разположение на машините в гъвкави автоматични линии.// Известия на ВМЕИ, т.40, 1985, брой 7
 542. Георгиева, Л.Х. Методика за определяне на оптималния брой на автономните автомати, обслужващи гъвкава технологична линия и разпределение на машините между тях.// Известия на ВМЕИ, т.36, 1984, брой 7
 543. Георгиева, Л.Х. Изследване на преобразувател за измерване на влажност на кристална захар.// Електропромишленост и приборостроене, 1978, брой 4
 544. ГРИГОРОВ И, Б. МАНОЛОВА, К. АНДОНОВ, Л. МИХАЙЛОВ, Б. ЕВСТАТИЕВ. Показатели на енергопотребление на зоните, енергоосигурявани от когенераторна централа.// Екология и бъдеще, 2016, брой 3, стр. 23-28, ISSN 1312-0751.
 545. Д. Пейков. Виртуализация и SAN - оптимизация на ИТ структурата в полза на бизнеса.// CIO, 2012, брой 06, стр. 27-29, ISSN 13112-5605.
 546. Д. Пейков, Ц. Стоянов. Как проверяваме сигурността на информационните системи.// CIO, 2012, брой 09, стр. 46-48, ISSN 13112-5605.
 547. Даскалов П. И., К. В. Мартев, В. Б. Стоянов. Оценка влиянието на подово отопление върху температурата на въздуха в сграда за подрастващи прасета..// Селскостопанска техника, 1997, брой 1, стр. 18 - 22
 548. Даскалов П., В. Найденов, М. Михайлов. Идентификация на динамиката на хидростатична трансмисия на комбайн “Дон - 1500”.// Селскостопанска техника, София, 1998, брой 2, стр. 26-31, ISSN 0037-1718.
 549. Даскалов Пл., К. Сираков, Ст. Стефанов, Ив. Палов. Автоматично управление на технологична линия за делинтиране на памукови семена с програмируем контролер.// Селскостопанска техника, 2000, брой 2, стр. 5-11
 550. Даскалов Пл., Кр. Мартев, В. Стоянов. Оценка влиянието на подово отоп-ление върху долнокритичната температура за свиневъдна сграда.// Селскостопанска техника, 1997, брой 1, стр. 18…22
 551. Даскалов, Пл., Д. Радев, И. Стоянов. Енергоспестяващо управление на вентилационна система на животновъдна сграда.// Селскостопанска техника 1, 2000, брой 1, стр. 27-31
 552. Джуров В., М. Костова. Алгоритъм за получаване на контур от възстановено чрез ISAR тeхники радиолокационно изображение на динамичен обект(самолет).// Jubilee Interbational Congress Science, Education, Technologies "40 Years Bulgaria Space Country", 2012, брой 2, стр. 188-193, ISSN 978-954-577-654-0.
 553. Джуров В., М. Костова. Относно създаване на гъвкава система за разпознаване на летящи цели чрез наземни и космически модули, използващи радиолокационни подходи.// Известия, 2001, брой 1, стр. 108-113.
 554. Димитров В.Б., А.И.Букев. Методика за синтез и моделиране на пренастройваем лентов цифров филтьр (ПЛЦФ) за оценка на поелементните грешки на зъбни колела.// Машиностроене, 1997, брой 9, стр. 152
 555. Димитров В.Б., Г.Карабенчев. Ултразвуков сензор на ниво.// Електротехника и Електроника (“Е+Е”), 1999, брой 1-2, стр. 36-38
 556. Димитров В.Б., Ст.Пседерски. Методика за оценка на резултатите при измерванията на радиалното биене на зъбни колела, сп..// Машиностроене, 1997, брой 10-11, стр. 178-179
 557. Димитров В.Б., Ст.Пседерски. Методика за определяне на основните характеристики на електронна измервателна система за контрол на радиалното биене на зъбни колела.// Машиностроене, 1997, брой 10-11, стр. 187-188
 558. Димитров И. , Х. Грозев, Н.А.Ангелов, Г.Р.Георгиев. Изследване на асинхронен електродвигател с вграден еласто-редуктор.// Машиностроене, 1987, брой 5, стр. 205-208, ISSN 0025-455Х.
 559. Димитров М., О. Петров. Генериране на електрическа енергия в обществени сгради с помощта на пиезоелектрични модули.// SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2014, брой IV, стр. 117-122, ISSN 1314-4111.
 560. Димитров, В. Б. Система за автоматизация на процеса на центроване на голямогабаритни ротационни детайли.// Известия на Съюза на учените - Русе, 2000, брой 1, стр. 162-164
 561. Димитров, В. Б. Електронна система за контрол и управление на пещ за термообработка.// Известия на Съюза на учените - Русе, 2000, брой 1
 562. Димитров, В. Б. Информационна измервателна система за контрол на радиалното биене на зъбния венец на зъбните колела.// Машиностроене, 1997, брой 1-2, стр. 19-20
 563. Димитров, В. Б. Оценка на амплитудно-честотния характер на радиалното биене на зъбния венец на зъбни колела чрез цифрова филтрация.// Машиностроене, 1997, брой 3-4, стр. 36-37
 564. Димитров, В. Б. Система за измерване и контрол по три координатни оси, разработена на базата на едночипов микрокомпютър I 8751.// Машиностроене, 1997, брой 7-8, стр. 104 -105
 565. Димитров, В. Б. Програмно осигуряване на система за измерване и контрол по три координатни оси, разработена на базата на едночипов микрокомпютър I 8751.// Машиностроене, 1997, брой 9, стр. 159-160
 566. Димов В., Т. Бахчеванов. Електронно реле за време.// Радио, телевизия, електроника, 1988, брой 12, стр. 12-13, ISSN 0204-4978.
 567. Димов Д., К.Андонов, П.Дасклов. Възможности за подържане в балансирано състояние на система за водно подово отопление на млади животни в свиневъдството.// Селскостопанска техника, 1988, брой 8, стр. 37...46
 568. Димов Д., К.Андонов, Я.Георгиев, Кр.Мартев,. Резултати от изследване на топлоакумулационна система за подово отопление на бозаещи и подрастващи животни в свиневъдството.// Селскостопанска техника, 1988, брой 4, стр. 76...84
 569. Димов Д., Л. Михайлов, М. Христова. Възможност за подово отопление на бройлери.// Селскостопанска техника, 1996, брой 7-8, стр. 18-20
 570. Димов Д., Л. Михайлов, М. Христова. Възможност за подово отп¬ление на бройлери.// Селскостопанска техника, 1996, № 78, с. 18...20, 1996, брой 7-8, стр. 18...20
 571. Димов Д., М. Христова. Особености при реализирането на въртеливо движение с линеен асинхронен двигател.// Електроника и електротехника, 1999, брой 1, стр. 5-7
 572. Димов, В. Икономичен цифров честотомер.// Радио, телевизия, електроника, 1996, No 9, pp. 1-3, ISSN 0204-4978.
 573. Димов, В. Оптикоелектронно защитно устройство.// Радио, телевизия, електроника, 1995, брой 1, стр. 11-12, ISSN 0204-4978.
 574. Димов, В. Двутонов звуков сигнализатор.// Радио, телевизия, електроника, 1994, брой 9, стр. 9-10, ISSN 0204-4978.
 575. Димов, В. Устройства за охрана.// Радио, телевизия, електроника, 1994, брой 10, стр. 5-7, ISSN 0204-4978.
 576. Димов, В. Устройство за охрана на обект.// Радио, телевизия, електроника, 1989, брой 6, стр. 15-16, ISSN 0204-4978.
 577. Димов, В. Реле за време.// Радио, телевизия, електроника, 1989, брой 9, стр. 18-19, ISSN 0204-4978.
 578. Димов, В. Светодиодные измерители уровня сигнала.// Радио, 1987, брой 10, стр. 59-60, ISSN 0033-765X.
 579. Димов, В. Многоканален електронен комутатор.// Радио, телевизия, електроника, 1987, брой 3, стр. 28, ISSN 0204-4978.
 580. Димов, В. Електронни кодови брави.// Радио, телевизия, електроника, 1987, брой 1, стр. 25-27, ISSN 0204-4978.
 581. Димов, В. Светодиодни нивоиндикатори.// Радио, телевизия, електроника, 1987, брой 2, стр. 28-29, ISSN 0204-4978.
 582. Димов, В. За оценка на радиационната обстановка в огнище на поражение.// ГО, 1987, брой 5, стр. 30-31, ISSN 0204-8256.
 583. Димов, В. Дистанционен електронен превключвател.// Радио, телевизия, електроника, 1986, брой 2, стр. 30-31, ISSN 0204-4978.
 584. Димов, В. Светодиоден оборотомер.// Радио, телевизия, електроника, 1986, No 7, pp. 33-35, ISSN 0204-4978.
 585. Димов, В. Схема на часовник-реле за фотографски цели.// Радио, телевизия, електроника, 1986, брой 8, стр. 26-27, ISSN 0204-4978.
 586. Димов, Д. Електрическа схема за управление на мобилно фуражораздаващо устройство.// Селскостопанска техника, 2011, брой 3, стр. 5...8, ISSN 0000.
 587. Димов, Д. Изследване времето за изстиване на пода в бокс за малки прасета при прекъсване на топлоподаването.// Селскостопанска техника, 1990, брой 4
 588. Димов, Д. Изследване разхода на топлинна енергия при водно подово отопление на боксове за малки прасета.// Селскостопанска техника, 1990, брой 7
 589. Динолов О., K. Андонов. Синтезиране на структурата на автоматизирана система за оценка на енергийната ефективност на електрически задвижвания.// Електротехника и електроника, 2009, брой 11-12, стр. 55–61, ISSN 0861-4717.
 590. Динолов О., К. Андонов, Б. Евстатиев, А. Кръстева, В. Кирчев. Модел за мониторинг и оценка на енергийната ефективност на групирани електрически задвижвания.// Енергетика, 2008, брой 8, стр. 26-31, ISSN 0324-1521.
 591. Динолов, O. Моделиране на енергийноефективните режими на асинхронните електрически двигатели.// Електротехника и електроника, 2010, брой 3-4, стр. 26–29, ISSN 0861-4717.
 592. Динолов, O. Обобщен модел за оценка на енергийната ефективност на асинхронни електрозадвижвания.// Енергетика, 2007, брой 5, стр. 37–43, ISSN 0324-1521.
 593. Добруджалиев Д., Желязкова И. И., Георгиев Г. Т. МИКРОТРЕН – един тренажор за оператори в химическата промишленост.// Сп. "Петрол и химия", 1998, брой 4, стр. 16-19
 594. Дянкова, Е. Подпомагане на дейността на обучаваните чрез решатели на задачи от математическата логика.// Автоматика и Информатика, 2007, брой 3, стр. 63-66
 595. Евстатиев Б., И. Григоров, Б. Манолова, К. Андонов,И. Белоев. Софтуерен продукт за изследване на товарови графици.// Екология и бъдеще, 2016, брой 3, стр. 52-59, ISSN 1312-0751.
 596. Евстатиев И., К. Андонов. Устройство за дозиране и раздаване на концентриран фураж.// Селскостопанска техника, 1995, брой 3-4, стр. 27-30
 597. Евстатиев И., К. Андонов, Г. Габровски. Механо-математичен модел на автономен тегловен дозатор за комбинирани фуражи и смеси.// Селскостопанска техника, 1994, брой 1, стр. 30-34
 598. Евстатиев, Б. Модел за управление на тунелна вентилация в птицевъдни сгради.// Селскостопанска техника, 2009, брой 46 (2), стр. 9-13
 599. Евстатиев, Б. Модел за управление на микроклимата в птицевъдни сгради при зимни условия.// Селскостопанска техника, 2008, брой 45 (6), стр. 14-18
 600. Евстатиев, И. Синтез на структурна схема на система за управление на люпилен шкаф.// Селскостопанска техника, 2003, брой 1, стр. 19-23
 601. Евстатиев, И. Синтез на алгоритъм за управление на температурно-влажностните процеси в люпилен шкаф.// Селскостопанска техника, 2003, брой 2, стр. 25-28
 602. Евстатиев, И. Модел на температурно-влажностният режим в люпилен шкаф. Част 1 – Синтез.// Електротехника и електроника, 2003, брой 3-4, стр. 30-37
 603. Евстатиев, И. Модел на температурно-влажностният режим в люпилен шкаф. Част 2 – Адаптация и алгоритми.// Електротехника и електроника, 2003, брой 5-6, стр. 20-25
 604. Евстатиева Н., В. Димитров, Г. Георгиев. Алгоритми и структурна схема на система за моделиране на процеса сушене в разпръсквателна сушилня.// Електротехника и електроника, 2008, брой 3-4, стр. 15-21, ISSN 0861-4717.
 605. Евстатиева Н., С.Табаков. Алгоритмы моделирования кинетических кривых процесса сушки в распылительной сушилке.// Сибирский вестник сельскохозяйственной науки (издание Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук), 2009, брой 1, стр. 104-114, ISSN 0370-8799. (с импакт фактор: 0.153 /2010, РИНЦ)
 606. Евстатиева, Н. Електронна система за управление на хибридна инсталация за производство на топла вода.// Електротехника и електроника, 2010, брой 5-6, стр. 35-40, ISSN 0861-4717.
 607. Евстатиева, Н. Подходи при експресна и продължителна оценка на топлинния режим на системата “почва – растителност” в полето.// Селскостопанска техника, 2010, брой v. 47(5-6), стр. 25-31, ISSN 0037-1718.
 608. Евстатиева, Н. Алгоритъм за управление на енергийните потоци в хибридна инсталация за топла вода.// Електротехника и електроника, 2009, брой 11-12, стр. 21-26, ISSN 0861-4717.
 609. Евстатиева, Н. Моделиране на процеса сушене в разпръсквателна сушилня.// Електротехника и електроника, 2008, брой 1-2, стр. 22-27, ISSN 0861-4717.
 610. Елена Иванова. Симулация на редки събития в телетрафичен модел на широколентов хендовър.// Съюз на учените, 2013, брой 1, стр. 28-32, ISSN 1311-106X.
 611. Ениманев К., А. Новакова, К. Андонов. Обобщен технико-икономически модел на модулен елемент за ергономични и енергоефективни индустриални зоосгради.// VII International Scientific conference “Management and engineering” 09, June 22-24, 2009, Sozopol, Bulgaria, 2009, брой 3 (113), стр. 324-329, ISSN ISSN 1310-3946.
 612. Ениманев К., К. Андонов. Модел за управление на качеството при проектиране ограждащите стени на селскостопанските сгради.// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 6, стр. 33-39, ISSN ISSN 0205-3845.
 613. Ениманев К., К. Андонов. Модел за управление на бизнеспроекти при разработване на зоосгради.// Селскостопанска техника, 2000, брой 5, стр. 19-26, ISSN ISSN 0037-1718.
 614. Ениманев К., К. Мартев, В. Стоянов. Изследване влиянието на конструктивните размери на зоосгради с естествена вентилация върху въздухообмена.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1
 615. Ениманев К., К., Андонов, А., Новакова. Модел за реинженеринг на производството на животновъдна продукция.// Селскостопанска наука, 2007, брой 2, стр. 34-39, ISSN ISSN 1311-3534.
 616. Ениманев К., С., Ениманева, К., Андонов. Обследване индексите на топлоизолационните материали за саниране на сгради.// Индустриален мениджмънт, 2006, брой 7, стр. 54-58, ISSN ISSN 1312-3793.
 617. Ениманев, К, К. Мартев, В. Стоянов. Изследване влиянието на конструктивните размери на зоосграда с естествена вентилация върху въздухообмена.// Селскостопанска техника, XXXVI, 1999, брой 1, стр. 39-42, ISSN ISSN 0037-1718.
 618. Ениманева С., К. Андонов, К. Ениманев. Влияние на икономията на енергия върху икономическата ефективност на изолацията при санирането на сгради.// Икономика и управление на селското стопанство, 2005, брой 50 (2), стр. 33-40, ISSN ISSN 0205-3845.
 619. Ерменков Т., Л. Михайлов, Кр. Мартев, М. Кирова. Моделиране показателите на електропроизводство при мощности на когенераторите под максималния товар на електропотреблението.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 8-18
 620. Ерменков, Т., Л. Михайлов, Кр. Мартев. Нива на цените и характер на топлинните товари в топлофикационните мрежи.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 3-7, ISSN ISSN 1312-0751.
 621. Ерменков, Т., Л. Михайлов, Кр. Мартев, М. Кирова. Моделиране показателите на електропроизводство при мощности на когенераторите под минималния товар на електропотреблението.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 8-18, ISSN ISSN 1312-0751.
 622. Желязкова И. И., Георгиев Г. С., Минкова П. Един подход към създаване на компютърно-базирани лаборатории.// Сп. "Автоматика и Информатика", 1997, брой 4, стр. 21-26
 623. Желязкова И. И., Колев Р. Т. Web-базирано тестване по софтуерно инженерство.// Сп. "Автоматика и Информатика", 2006, брой 2, стр. 49-51
 624. Желязкова И. И., Колев Р. Т. База и модели на поведението на преподавателя за статично планирано тестване.// Известия на съюза на учените – Русе, секция „Математика, Информатика и Физика”, 2004, брой 5, стр. 121-130
 625. Желязкова И. И., Маринов М. Т., Навасардян С. С. Микрокомпьютерный инструментальный комплекс для разработки обучающих курсов.// Журнал „Управляющие системы и машины, 1990, брой 1, стр. 116-119, ISSN 0130-5395.
 626. Желязкова И. И., Михалева М. Д., Георгиев Г. Т., Вълова И. М. Система за психо-педагогически изследвания.// Сп. "Автоматика и Информатика", 1993, брой 7/8, стр. 21-22
 627. Желязкова И. И., Атанасов А. З. Един подход към преподаването на системи за поддръжка вземането на решения във фирмения мениджмънт.// Сп. „Автоматика и Информатика”, 2008, брой 1, стр. 62-28
 628. Желязкова И. И., Атанасова Г. Е. Редактор-генератор на програми за описание на алгоритмични знания (проект).// Известия на съюза на учените – Русе, серия 5, “Математика, Информатика и Физика, 2004, брой 5, стр. 131-140
 629. Желязкова И. И., Георгиев Г. Т. Основни проблеми на проектирането на интелигентни системи за тренировка с динамични системи.// Сп. "Автоматика и Информатика", 2000, брой 2/3, стр. 17-23
 630. Желязкова И. И., Георгиев Г., Симов Л. Системи за управление на пробивна техника – класификация, състояние, переспективи.// Сп., 1984, брой 8, стр. 17-21
 631. Желязкова И. И., Маринов М. Т., Навасардян С. С. Интелигентни системи за обучение – методи за проектиране и практически реализации.// Автоматика, изчислителна техника и автоматизирани системи, 1988, брой 5, стр. 39-43, ISSN 0205-1745.
 632. Желязкова И. И., Стефанова С. П. Програмен език за представяне на знания за анимация, базирана на дидактически мрежи на Петри.// Сп. "Автоматика и Информатика", 2000, брой 5-6, стр. 21-25
 633. Желязкова И., Атанасова Г. Технология на работа в Задачно-Ориенитирана Среда за Разработване на Алгоритми (ЗОСРА).// Известия на съюза на учените – Русе, секция „Математика, Информатика и Физика”, 2004, брой 5, стр. 121-130
 634. Желязкова И.И., Г.С. Георгиев, Г. Рашков. Организация на измервателни системи в събитийна програмна среда.// Автоматика и информатика, 1999, брой 6
 635. Желязкова, И. И. По пътя към общество, базирано на знания.// Сп. "Автоматика и Информатика", 2005, брой 2, стр. 53-61
 636. Желязкова, И., Г. Георгиев, А. Бороджиева. WEB-базирана технология за подготовка на тест-подобни практически упражнения.// Списание "Автоматика и информатика", раздел "Обучение и квалификация", 2012, брой 3, стр. 50-58, ISSN 0861-7562.
 637. Желязкова, И., Г. Георгиев, А. Бороджиева. WEB-базирана технология за провеждане на тест-подобни практически упражнения.// Списание "Автоматика и информатика", 2012, брой 4, стр. 35-42, ISSN 0861-7562.
 638. Желязкова,И., А.Бороджиева, Г.Т.Георгиев. Web базирана понятийна технология за подготовка на лекционен материал.// Списание "Автоматика и информатика", раздел "Обучение и квалификация", 2013, брой 2, стр. 55-60, ISSN 0861-7562.
 639. Желязкова,И., А.Бороджиева, Г.Т.Георгиев. Web базирана ресурсна технология за създаване на лекционни записки от студента.// Списание "Автоматика и информатика", раздел "Обучение и квалификация", 2013, брой 3, стр. 51-60, ISSN 0861-7562.
 640. Желязов П., В.И.Джуров. Радиохолографски метод за формиране на изображения с помоща на антена с точкова апертура.// Известия-на Съюза на учените -Русе, 2000, брой 1, стр. 191-194
 641. Желязова В.М., И.Б. Николаев. „Алгоритъм за защита на информацията в автоматизирани системи”.// „Journal scientific and applied research”, 2012, брой 1, стр. 35-40, ISSN 1314-6289.
 642. Захариев П., Г. Христов, М. П. Илиев. Модел за определяне броя и ефективния радиус на клъстери в безжични сензорни мрежи.// Известия на Техническия университет Габрово, 2009, брой 38, стр. 68-72
 643. Захариев Св., К. Сираков, Ив. Палов, Е. Кузманов. Резултати от лабораторни изследвания след предсеитбени електромагнитни обработки на семена от френски царевичен хибрид.// Механизация на земеделието, 2013, брой 1, стр. 29-31
 644. Ив.Палов, Г.Патенова, Е. Кузманов, К. Сираков, Г. Гинчев. Резултати от предсеитбени електрически обработки на семена от фасул,.// Сп. „Селскостопанска техника”,София, 2011, брой 6
 645. Иванова E, T. Илиев, Гр. Михайлов. МОДЕЛИРАНЕ НА UBcN МРЕЖИ.// Компютърни науки и технологии, 2015, брой 1, стр. 55-61
 646. Иванова Д., К. Андонов, К. Ениманев. Определяне на енергоефективен профил на затворена колекторна повърхнина за сушилня, използваща слънчева енергия.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1, стр. 5-9, ISSN ISSN 0037-1718.
 647. Иванова Д., К. Андонов, К. Ениманев. Метод за определяне на площта на затворена колекторна повърхнина за сушилня, използваща слънчева енергия.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1, стр. 10-13, ISSN ISSN 0037-1718.
 648. Иванова Е. , Т. Илиев. Тенденции в развитието на следващо поколение мрежи.// Известия на Съюза на учените, 2015, брой 1, стр. 50-54, ISSN 1311-106X.
 649. Иванова, А. Технологиите в обучението – правят ли ни те по-успешни преподаватели?.// Образование и технологии, 2012, брой 3, стр. 65-66, ISSN 1314-1791.
 650. Иванова, А. СНС с мрежа от сайтове.// ИнфоТЕХ, 2008, брой 3, стр. 16, ISSN 1313 - 2806.
 651. Иванова, Г. Център за докторанти към Русенския университет „Ангел Кънчев”.// Списание "Наука", 2012, брой 1, стр. 71-74, ISSN 0861 3362.
 652. Иванова, Г. Нови подходи в обучението по технически дисциплини – натрупан опит и перспективи.// Списание "Образование и технологии", 2012, брой 3, стр. 168-170, ISSN 1314-1791.
 653. Иванова, Г., С. Караколева, Н. Неделчев. Съвременни информационни технологии за обучение на хора със специални образователни потребности.// Образование и технологии, 2013, брой 4, стр. 64-70, ISSN 1314-1791.
 654. Иванова, Д. Управление на микроклимата в камера за съхранение на плодове и зеленчуци.// Селскостопанска техника, 2003, брой 4, стр. 21-26, ISSN 0037-1718.
 655. Иванова, Д. Управление на сушилня с комбинирана схема за енергоогуряване.// Селскостопанска техника, 2002, брой 6, стр. 7-12, ISSN 0037-1718.
 656. Иванова, Д. И., К. Й. Андонов. Моделиране на процесите в сушилня използваща естествени източници на енергия.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия "Технически науки", 2000, брой 1, стр. 130-133
 657. Иванова, Д., К. Андонов, А. Кръстева, Н. Вълов. Модел за определяне на енергоефективната граница при дроселно и честотно регулиране дебита на помпени агрегати.// Селскостопанска техника, 2006, брой 1, стр. 34-40, ISSN 0037-1718.
 658. Иванова, Д., К. Ениманев, К. Андонов. Оптимизиране на процеса в сушилня за плодове и зеленчуци.// Селскостопанска техника, 2001, брой 1, стр. 22-25, ISSN ISSN 0037-1718.
 659. Иванова, Д., К. Коев, К. Андонов. Моделиране на процесите в камера за съхранение на земеделска продукция.// Селскостопанска техника, 2002, брой 6, стр. 13-16, ISSN 0037-1718.
 660. Иванова, Д., Н. Вълов. Размито управление на сушилня за плодове и зеленчуци.// Селскостопанска техника, 2007, брой 2, стр. 2-7, ISSN 0037-1718.
 661. Иванова, Д., Н. Вълов, В. Стоянов. Дефиниране на критерии за оптимално управление на процеса сушене на кайсии.// Хранително-вкусова промишленост, 2012, брой 3, стр. 38-41, ISSN 1311-0179.
 662. Иванова, Д., Н. Вълов, В. Стоянов. Оптимално управление на сушилни процеси на плодове и зеленчуци.// Автоматика и информатика, 2012, брой 4, стр. 30-34, ISSN 0861-7562.
 663. Илиев T. Математическо описание на повтарящите се акумулиращи кодове.// Известията на Съюза на учените - Русе, 2014, брой 11, стр. 77-80
 664. Илиев М. П. Относно оптимизирането на токовия режим на IGBT при комутация в схеми с квазирезонансни преобразуватели с превключване в нулата на тока.// Известия на съюза на учените - Русе, 2000, брой 3, стр. 183-185
 665. Илиев М. П. DC-DC резонансен конвертор с комутация в нулата на тока.// Известия на съюза на учените - Русе, 2000, брой 3, стр. 179-182
 666. Илиев М. П. Система за управление на промишлен миксер.// Машиностроене, 1997, брой 9-10, стр. 166-168
 667. Илиев М. П., Ст. Пседерски, Г. Карабенчев. Елекронен електромер за активна енергия.// Електротехника и електроника, 1998, брой 7-8, стр. 40-43, ISSN 0861-4717.
 668. Илиев М.П., П. Даскалов. Идентификация на динамиката на програмируем тиристорен постояннотоков източник.// Електротехника и електроника, 1998, брой 11-12, стр. 14-18, ISSN 0861-4717.
 669. Илиев Т. Възможности за преход към второто поколение на стандарта за цифрово наземно телевизионно разпръскване DVB-T2.// Известия на Съюза на учените-Русе, 2014, брой 11, стр. 67-71
 670. Илиев Т., Михайлов Гр. Анализ на влиянието на броя на потребителите върху разпространението на мултимедийна информация в стандарта LTE.// Известия на съюза на учените – Русе, 2013, брой 7, стр. 33-38
 671. Илиев Т., Христов, Г. Експериментална оценка на битовата и модулационна грешки при предаване на квадратурно амплитудно модулирани цифрови телевизионни сигнали.// „Известия на съюза на учените–Русе”, 2007, брой 6, стр. 45-48
 672. Илиев, И.П. Анализ на механизмите за намаляване на междусимволната интерференция в системи с ортогонално честотно мултиплексиране.// Journal of the Technical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 16, 2011, брой 1, стр. 265-268, ISSN 1310-8271.
 673. Илиев, Т. Сравнителен анализ на носителите DVB-S и DVB-S2.// „Електротехника + Електроника”, 2009, брой 7-8, стр. 35 - 42
 674. Илиев, Т., Радев, Д. Подход за разместване на битовете при турбо кодовете.// Електротехника и Електроника, 2009, брой 3-4, стр. 32-37
 675. Имрен Исмаилова, Красимир Манев. Конкурентното разузнаване в съвременните бизнес информационни системи..// Списание „Professional” – брой 9, год. III, 2011, брой 9, стр. 35 стр., ISSN ISSN 1314-0574.
 676. Йорданов, Л., Г. Кръстев, Б. Борисов. Система за обработване на информация от експериментални изследвания с ’Данни Комбайн’.// Научни трудове том 52, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2013, брой РУ ”А. Кънче, стр. 149-152, ISSN 1311-3321.
 677. Кадирова С., А. Манукова. Критерии за оценка на качеството на влаготоплинна обработка на мливо за извличане на растителни масла при електронно управление на пекач.// Селскостопанска техника, 2009, брой 4, стр. 8-14
 678. Карабенчев Г., М. Илиев. Една реализация на метод за схемотехническо решение на бързодействащ точен ЦАП от типа честота-напрежение.// Известия на съюза на учените - Русе, 1998, брой 1, стр. 54-55, ISSN 1311-106Х.
 679. Кесеев В., Е. Иванова, Т. Илиев, Г. Михайлов. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНТРОЛ И НАМАЛЯВАНЕ НА КРАЖБИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ.// Известия на съюза на учените - технически науки, 2017, брой 14, стр. 22-27, ISSN 1311-106X.
 680. Кехайов Т.,Димитров А., Леви А. Относно използването на диодите Д808 и Д814 в логаритмуващите устройства.// Приборы и техника эксперимента, 1976, брой 4, стр. 265-266
 681. Кирчев В., О. Динолов. Сравнителен анализ на възможностите за повишаване на енергийната ефективност при асинхронните електрозадвижвания.// Енергетика, 2008, брой 1, стр. 35–43, ISSN 0324-1521.
 682. Киряков Д. В., Г. Георгиев, Ч. Г. Костадинов. Работа на електрофилтър в птицевъдна ферма с подово отглеждане на птици.// Селскостопанска техника, 2012, брой 3, стр. 35-39, ISSN 0037-1718.
 683. Киряков Д. В., Г. Георгиев, Ч. Г. Костадинов. Работа на електрофилтър в птицевъдна ферма с подово отглеждане на птици.// Селскостопанска техника, 2012, брой 3, стр. 35-39, ISSN 0037-1718.
 684. Киряков, Д. Оптимизация на процеса прахоулавяне с електрофилтър, работещ във ферма за подово отглеждане на птици.// Селскостопанска техника, 2011, брой 3, стр. 34-38, ISSN 0037-1718.
 685. Киряков, Д. Изследване на запрашеност във ферма с подово отглеждане на птици.// Селскостопанска техника, 2011, брой 5, стр. 10-14, ISSN 0037-1718.
 686. Коев К. Изследване ефективността на производството на електрическа енергия от фотоволтаични панели.// Енергетика, 2015, брой 2, стр. 41-45, ISSN 0324-1521.
 687. Коев К., К. Ениманев, К. Андонов. Изследване мощността на вентилатора на камера за съхраняване на продукция.// Селскостопанска техника, 2001, брой 5, стр. 28-32, ISSN ISSN 0037-1718.
 688. Коев К., Н. Недев, К. Андонов, Кр. Мартев. Изследване влиянието на някои фактори върху производството на електрическа енергия от фотоволтаични модули.// Енергетика, 2011, брой 6, стр. 27-30
 689. Коев, К. Математическо моделиране измененията на продължителността на интензитета на слънчевата радиация в конкретен район.// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия: Технически науки, 2012, брой ., стр. 16-20, ISSN 1311-106X.
 690. Коев, К. Моделиране влиянието на някои фактори върху температурата на фотоволтаични модули..// Енергетика, 2011, брой 3, стр. 41-46
 691. Коев, К. Резултати от изследване на параметри на камера за съхраняване на продукция.// Селскостопанска техника, 2001, брой 4, стр. 14-20
 692. Коев, К., К. Андонов, А. Кръстева, М. Дачева, Д. Димов. Енергия от възобновяеми енергийни източници – развитие и перспективи.// Енергетика, 2008, брой 2-3, стр. 52-60
 693. Колев В., Ц. Ненчев, К. Щерева. Интегрална схема 1РЦ1060А за управление на импулсни захранващи устройства.// Електропромишленост и приборостроене, 1987, брой 8, стр. 14-16, ISSN 0013-5763.
 694. Корнейчук В. И., Желязкова И. И. Об эффективности двух методик изучения учебного материала.// Проблемы высшей школы, 1976, брой 24, стр. хх-хх
 695. Корнейчук В. И., Желязкова И. И. Методика и программы анализа результатов экзаменов на ЭВМ.// Вестник Киевского Политехнического Института (КПИ), 1976, брой 26, стр. хх-хх
 696. Корнейчук В. И., Желязкова И. И. Методика и программьi анализа результатов екзаменов на ЕВМ.// Вестник Киевского Политехнического Института (КПИ), 1976, брой 26, стр. хх-хх
 697. Корнейчук В. И., Желязкова И. И. Критерии эффективности учебного процеса.// Вестник Киевского Политехнического Института (КПИ), 1975, брой 12, стр. хх-хх
 698. Корнейчук В. И., Желязкова И. И., Тодоров Г. С. Методы оценки знаний при программированном контроле.// Вестник Киевского Политехнического Института (КПИ), серия Научно-методическая, 1978, брой 2, стр. хх-хх
 699. Корнейчук В. И., Желязкова И. И., Тодоров Г. С., Никитин С. П. Машинная система контроля знаний специальних технических дисциплин.// Журнал „Управляющие системы и машины", 1977, брой 2, стр. 127-131
 700. Костадинов Н., Н. Бенчева. Един подход за съвместно проектиране на хардуер и софтуер при използване на FPGA.// Компютърни науки и технологии,Технически университет Варна, 2008, брой 1, стр. 36 – 41, ISSN 1312-3335.
 701. Костадинов, Н., А. Смрикаров, З. Курдов. Микрокомпютърна система за изследване на тракторни пръскачки.// Селскостопанска техника, 1990, брой 7, стр. 51-55, ISSN 0037-1718.
 702. Костадинов, Н., А.Смрикаров, Ал.Букев, Д. Стойков. Едноплаткова микропроцесорна система на базата на едночипов микрокомпютър от фамилията MCS51.// Електротехника и електроника, 1993, брой 3-4, стр. 35-37, ISSN 0861-4717.
 703. Кръстев, Г., Цв. Георгиев. Използване на съвременни технологии при автоматизацията на научните изследвания в РУ „А. Кънчев”. Моделиране на хибридни системи.// International Virtual Scientific-Technical Journal “MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS”, 2010, брой 8-9, стр. 51-53, ISSN 1313-0226.
 704. Кръстева А., К., Андонов, К., Ениманев, Г., Попов. Изследване влиянието на режима на регулиране при помпените агрегати върху ефективното използване на електрическа енергия.// Селскостопанска техника, 2004, брой 4, стр. 18-22, ISSN ISSN 0037-1718.
 705. Кръстева А., М. Христова, В. Русева. Mоделиране работата на постояннотоков двигател в средата MATLAB/SIMULINK.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2016, брой 13, стр. 66-70, ISSN 1311-106X.
 706. Кръстева, А., Д. Иванова, К. Андонов, Г. Попов. Оптимален по разход на електрическа енергия режим на работа във водоснабдителна система.// Енергетика, 2005, брой 6, стр. 44-48
 707. Кръстева, А., Д. Иванова, М. Дачева. Обобщен модел за оценка енергийната ефективност на водоснабдителни и напоителни системи.// Селскостопанска техника, 2007, брой 1, стр. 26-31
 708. Кръстева, А., К. Андонов, Кр. Ениманев, Г. Попов. Влияние на регулирането на помпените агрегати върху ефективното използване на електрическа енергия.// Селскостопанска техника, 2004, брой 4, стр. 18-21
 709. Кузманов Ем., Ив. Палов, К. Сираков, Н. Армянов, Н. Недялков. Резултати от предварителни лабораторни изследвания на кълняемата енергия и кълняемостта след предсеитбени електрически обработки на семена от зеленчукови култури.// Сп. “Селскостопанска техника”, София, 2010, брой 3/2010, стр. 24 - 32с.
 710. Кузманов, Е. Възможност за експресно окачествяване на пшеничено зърно в полеви условия.// Селскостопанска техника, 2003, брой № 2, стр. 33-35
 711. Кузманов, Е. К., Ив. Й. Палов, К. А. Сираков, Н. К. Армянов, Н. A. Недялков. Резултати от предварителни лабораторни изследвания на кълняемата енергия и кълняемостта след предсеитбени електрически обработки на семена от зеленчукови култури..// сп. Селскостопанска техника, 2010, брой кн. 3, стр. 9 - 15
 712. Кузманов,E., Н.Стефанов, В.Стефанов. Оптимизиране работата на електрофилтър предназначен за малки помещения.// Селскостопанска техника, 2000, брой № 1, стр. 47-49
 713. Кузманов,Е. Компютърно управление на система електрозадвижване.// Сп. “ Автоматика и информатика”,, 2001, брой № 5-6, стр. 40-45
 714. Кючуков Р., О. Петров. Светлотехническото образование в България.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
 715. Кючуков Р., О. Петров, С. Басри, Т. Кючуков. Генерален план на университетска светлинна инфраструктура.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
 716. Кючуков Р., О. Петров, Т. Кючуков. Основни принципи при изграждане на университетска светлинна инфраструктура.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
 717. Леви А. Изследване на закона за деформационно уякчаване на поликристалните агрегати и някои негови приложения в техническата диагностика; сп.Механика на машините.// Механика на машините, 1996, брой 4, стр. 29-31, ISSN 0861-9727.
 718. Леви А., В.Димитров, Н.Евстатиева. Електронна система за управление на процесите в сушилен шкаф.// Електротехника и електроника, 2006, брой 11-12, стр. 11-15, ISSN 0861-4717.
 719. Лехов, Г. Синтез на робастни управляващи устройства на манипулатор с еластично звено.// Механика на машините, 2009, брой 3, стр. 91-95.
 720. Лехов, Г. Робастно адаптивно управление на манипулационни роботи с използване на линеен наблюдател от повишен ред.// Механика на машините, 2002, брой 3, стр. 62-67.
 721. Лехов, Г. Управление на манипулационни роботи с използване на приблизително диференциране на ставните положения: устойчивост и качество.// Автоматика и информатика, 2002, брой 7, стр. 42-46.
 722. Лехов, Г. Управление на манипулационни роботи с използване на комбинирани наблюдатели от понижен ред.// Автоматика и информатика, 2001, брой 3-4, стр. 63-67.
 723. Лехов, Г., С. Цонев. Точност на собствените честоти на динамичния модел на манипулатор с еластично звено.// Механика на машините, 2003, брой 5, стр. 160-164.
 724. Лехов, Г., С. Цонев. Управление на манипулатор с еластично звено във вертикална равнина.// Механика на машините, 2003, брой 2, стр. 67-70.
 725. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Решение за контактни центрове: базови блокове.// Ютилитис, 2006, брой 3, стр. 40 – 41, ISSN 1312-3017.
 726. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Система "ТелеУслуги" - ново качество в обслужването от телефонни кабини.// Съобщения и информатика, 1995, брой 11, стр. 10-12, ISSN 0861-1858.
 727. Луканчевски, М., Т. Сапсай, В. Тарасенко, Е. Швец. Имитационная модель отказоустойчивого процесса в мультипроцессорной системе.// Укр. НИИНТИ, 1991, брой 330УК91
 728. Луканчевски, М., Т. Сапсай, В. Тарасенко, Е. Швец. Структурная организация высоконадежной микропроцессорной системы.// Электронное моделирование, 1991, брой 4
 729. Луканчевски, М., Х. Авакян, Н. Костадинов. Цифрови качества към А-29.// Съобщения и информатика, 1995, брой 4, стр. 2-4, ISSN 0861-1858.
 730. М. Михайлов, Л. Йорданов Л., В. Витков. Развитие на електронните системи в зърнокомбайните.// Селскостопанска техника, 2008, брой 2, стр. 13-16, ISSN 0037-1718.
 731. М. Христова, В. Русева, Ст. Стефанов. Графичен метод за определяне на относителното натоварване на асинхронните двигатели в експлоатационни условия.// Енергетика, 2014, брой 6, стр. 51-58
 732. Маноилов, Пл. К., Г. Ст. Георгиев. Регулиране на ток при управление на асинхронен двигател с микропроцесорна система.// “Автоматика и информатика”, 1998, брой 2, стр. 41 - 45.
 733. Манолов Ст. Б. Савчев Л. МихайловН. Минков К. Андонов. Структурна схема и балансови уравнения на система за комбинирано енергоосигуряване.// Екология и бъдеще, 2015, брой 3, стр. 3-7, ISSN 1312-0751.
 734. Манолов Ст. Н. Минков Б. Савчев Л. Михайлов К. Андонов. Изследване на технико-икономическите показатели на система за комбинирано енергоосигуряване.// Екология и бъдеще, 2015, брой 3, стр. 8-14, ISSN 1312-0751.
 735. МАНОЛОВА Б., К. АНДОНОВ, Н. НЕДЕВ, И. ГРИГОРОВ, Л. МИХАЙЛОВ, Б. ЕВСТАТИЕВ. Модели на електрическите баланси на топлофицирани райони.// ЕКОЛОГИЯ И БЪДЕЩЕ, 2016, брой 3, стр. 60-66, ISSN 1312-0751.
 736. Манолова Б., М. Новаков, Л. Михайлов, О. Динолов. Изследване на електроенергийната ефективност на дисолвер при производството на бои.// Екология и бъдеще, 2016, брой 3, стр. 3-9, ISSN 1312-0751.
 737. Манолова Б., М. Новаков, О. Динолов. Изследване на електроенергийната ефективност на мелница за бои.// Екология и бъдеще, 2016, брой 3, стр. 10-15, ISSN 1312-0751.
 738. Манолова Б., О. Динолов, К. Андонов, И. Илиев. Проучване електропотреблението на електрозадвижвания на машини в индустриални предприятия.// Енергетика, 2013, брой 4, стр. 28-35, ISSN 0324-1521.
 739. Манукова А., Б. Калев. Сигнализация към радиоприемно устройство за електронна система при охрана на пчеларска ферма.// Селскостопанска техника, 2009, брой 2, стр. 14-18
 740. Манукова А., В. Димов. Приложение на методи на подобието за определяне на зависимости при управление на електронни системи в сушилни за зърно.// Електротехника и електроника, 2007, брой 3-4, стр. 84-89, ISSN 0861-4717.
 741. Манукова А., В. Димов, Б. Калев. Електронна система за охрана на пчеларска ферма.// Селскостопанска техника, 2007, брой 5, стр. 22-26, ISSN 0037-1718.
 742. Манукова А., В. Димов, П. Машков. Стенд за изследване и електронна система за управление на процесите при сушене на зърно.// Селскостопанска техника, 2007, брой 6, стр. 6-10, ISSN 0037-1718.
 743. Манукова, A. Алгоритъм и структурна схема на електронната система за управление на мобилна сушилня при сушене на зърно с оценка на енергийната ефективност.// Селскостопанска техника, 2009, брой 1, стр. 2-7, ISSN 0037-1718.
 744. Манукова, A. Синтез и изследване на критерии за оценка на качеството на зърно при електронно управление на сушенето в мобилна сушилня..// Селскостопанска техника, 2008, брой 4, стр. 8-15
 745. Манукова, A. Методика за изследване и алгоритъм за управление с електронна система на процесите на сушене на зърно.// Селскостопанска техника, 2007, брой 3, стр. 9-14
 746. Манукова, A. Алгоритъм за моделиране на температурно-влажностните процеси в мобилна сушилня за зърно.// Селскостопанска техника, 2007, брой 6, стр. 48-53
 747. Маринов М. Т., Желязкова И. И., Георгиев Г. Т. Методи и инструментални средства за тестване на знания в АОС.// Автоматика, изчислителна техника и автоматизирани системи, 1990, брой 7, стр. 26-29, ISSN 0205-1745.
 748. Маринов М., С. Навасардян. Обектно-ориентиран подход при изграждане на бази от данни.// “Автоматика и информатика”, 1997, брой 1, стр. 38-48, ISSN 0861-7562.
 749. Маринов Милко. Транслатор на авторския език в автоматизирана обучаваща система МИКРОКУРС.// “Автоматика, изчислителна техника и автоматизирани системи, 1989, брой 12, стр. 20-33, ISSN 0205-1745.
 750. Маринов, М. Преобразуване на обектно-ориентиран модел на данните в релационна база данни.// “Автоматика и информатика”, 1998, брой 4, стр. 54-59, ISSN 0861-7562.
 751. Маринов, М. Анализ на техниките на планиране, използвани в интелигентните системи.// “Автоматика и информатика”, 1997, брой 5-6, стр. 25-33, ISSN 0861-7562.
 752. Маринов, М. Б., И. Вълова, Й. Калмуков. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЛОЖИМОСТТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ ЗА СХОДСТВО ЗА АНАЛИЗ НА ПОДОБИЕ МЕЖДУ ИЗОБРАЖЕНИЯ.// Компютърни науки и технологии, ТУ-Варна, 2018, брой 1, стр. 128-134, ISSN 1312-3335.
 753. Мартев К. В., В. Б. Стоянов. Определяне на топлинната времеконстанта на отопляван под.// Селскостопанска техника, 1997, брой 4 - 5, стр. 16 - 18
 754. Мартев К. В., В. Б. Стоянов. Математически модел на енергоикономична система за естествена вентилация..// Селскостопанска техника, 1996, брой 4, стр. 18 - 21
 755. Мартев Кр., В. Стоянов. Математичен модел на енергоикономична система за естествена вентилация.// Селскостопанска техника, 1996, брой 4, стр. 18...21
 756. Мартев Кр., В.Стоянов. Определяне на топлинната времеконстанта на отопляван под.// Селскостопанска техника, 1998, брой 6, стр. 22-25
 757. Мартев Кр., К. Андонов. Оценка на електропотреблението в промишленото свиневъдство при внедряване на системи за микроклимат с аерация.// Селскостопанска техника, 1991, брой 2, стр. 37...44
 758. Мартев Кр.,Пл. Даскалов. Изследване на температурно-влажностните про-цеси в животновъдна сграда.// Селскостопанскатехника, 1989, брой 5
 759. Мартев, К., К., Ениманев, В.. Стоянов. Обновяване топлинната изолация на зоосгради.// Известие на Съюза на учените - Русе, 1/ 99, Серия „Технически науки“, 1999, брой 2, стр. 42-44, ISSN ISSN 1311-106X.
 760. Мартев, Кр. Аналитично изследване на енергийните потоци в свиневъдна сграда с естествена вентилация.// Селскостопанска техника, 1996, брой 4, стр. 12...16
 761. Мартев, Кр., Т. Ерменков, Л. Михайлов, М. Кирова. Моделиране на електропотреблението при включени когенераторни и фотоволтаични мощности към системата.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 29-37
 762. Механджийска Д., А.Манукова. Програма за изчертаване на повърхнини.// „Млад конструктор”, 1985, брой 3
 763. Миглена Христова. Анализ на хармоничните изкривявания в системата тиристорен регулатор на напрежение – асинхронен двигател.// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия Технически науки, 2014, брой 11, стр. 24-28, ISSN 1311-106X.
 764. Миглена Христова. Изследване енергийната ефективност на асинхронните двигатели в динамични режими в средата Мatlab.// Известия на съюза на учените – Русе Серия Технически науки, 2013, брой 1, стр. 44-48
 765. Миглена Христова. Възможности за икономия на електрическа енергия в нерегулируемите асинхронни задвижвания с променливо натоварване.// Известия на съюза на учените – Русе Серия Технически науки, 2013, брой 1, стр. 49-53
 766. Митков А., А.Смрикаров, Д.Станчев, Г.Тодоров, Н.Бенчева, Д.Иванов. Бордови микрокомпютър за селскостопански тракторен агрегат.// сп. Селскостопанска техника, 1989, брой 8, стр. 109 – 114
 767. Михайлов Гр, Т. Илиев, Е. Иванова. Схеми за контрол на мощността за комуникация устройство-до-устройство в 5G мобилни мрежи.// Известия на Технически университет Габрово, 2016, брой 52, стр. 77-80, ISSN 1310-6686.
 768. Михайлов Л. Д., К. Й. Андонов. Режими и инсталация за експресна обработка на фуражи чрез електрически ток.// Селскостопанска техника, 1993, брой 5, стр. 32...36
 769. Михайлов Л. Д., К. Й. Андонов. Аналитично изследване на камера за експресно запарване или електротермохимична обработка на груби фуражи и смес.// Селскостопанска техника, 1993, брой 8, стр. 14...20
 770. Михайлов Л. Т. Ерменков Н. Минков К. Андонов. Избор на зоната за площадка на система за комбинирано енергоосигуряване.// Екология и бъдеще, 2015, брой 3, стр. 15-20, ISSN 1312-0751.
 771. Михайлов Н., Б. Борисов. Стенд за настройване на защитна апаратура.// Селскостопанска техника, 1986, брой № 7, стр. стр. 57-60
 772. Михайлов Н., Б. Борисов. Първичен преобразувател за измерване на температура с цифров изходен сигнал..// Селскостопанска техника, 1988, брой № 1, стр. стр.59-62
 773. Михайлов Н., М. Илиев, К. Андонов. Състояние и възможности за автоматизация на машини за наситняване на груби фуражи.// Механизация н селското стопанство, 1990, брой 6, стр. 12-17
 774. Михайлов, Гр., Т. Илиев. Сравнителен анализ на методите за прогресивна корекция на грешката в стандарта IEEE 802.16e.// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия Технически науки, 2012, брой 1, стр. 40-46
 775. Михайлов, Гр., Т. Илиев. Симулационно изследване на предаването на видео информация през LTE мрежа.// Известия на Техническия университет Габрово, 2012, брой 44, стр. 70-74
 776. Михайлов, Л. Графично определяне на токове при късо съединение по електропроводи средно напрежение.// Енергетика, 2005, брой 5, стр. 15...22
 777. Михайлов, Л. Д. Определение токов короткого замыкания в сельских подстанциях.// Механизация и электрификация сельского хозяйства, 2006, брой 8, стр. 17...20
 778. Михайлов, Л., Т. Ерменков, Кр. Мартев, М. Кирова. Моделиране показателите на електропроизводство при мощности на когенераторите над максималния товар на електропотреблението.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 19-28, ISSN ISSN 1312-0751.
 779. Младенов M., С. Пенчев, М. Деянов, Ц. Драганова. Използване на контурни модели за оценяване на посевни качества на семена посредством компютърно зрение.// Селскостопанска Техника, 2008, брой 5, стр. 6 – 11
 780. Младенов M., Ц. Драганова, П. Даскалов, Р. Цонев. Класификационни процедури за оценяване на посевни качества на семена посредством компютърно зрение.// Селскостопанска Техника, 2009, брой 1, стр. 8-14
 781. Младенов M., Ц. Драганова, П. Даскалов, Р. Цонев, М. Деянов. Използване на цветови, текстурни модели и уейвлит трансформации за оценяване на посевни качества на семена, посредством компютърно зрение.// Селскостопанска Техника, 2008, брой 6, стр. 2-7
 782. Младенов М., Д. Братанов, М. Деянов, М. Мустафа. BULCIP Модел за вземане на решения в условия на многовариантна терористична заплаха.// Сборник материали с резултатите от изпълнението на задачите по проект HOME/2010/CIPS/AG/019, 2013, брой 2, стр. 101-110, ISSN 978-954-92552-7-0.
 783. Младенов М., С. Пенчев, Ц. Драганова. Използване на морфологични описания и трансформации при оценяване на посевни качества на семена посредством компютърно зрение.// Селскостопанска Техника, 2008, брой 4, стр. 23 – 27
 784. Младенов М., Т. Станчев, А. Маринчев, М. Ангелов. Компютърна система за изследване на сеещи апарати.// сп. „Селскостопанска техника”, 1996, брой кн. 4
 785. Младенов М., Т. Станчев, А. Маринчев, М. Ангелов, П. Даскалов, В. Найденов. Сензор за контрол на сеенето при сеялки за окопни култури..// сп. „Селскостопанска техника”, 1995, брой кн. 3
 786. Младенов, М. Категоризация на опасни среди посредством интервални, прототипни и кернъл базирани модели.// Автоматика и информатика, 2014, брой 2
 787. Младенов, М. Основни проблеми, свързани с оценяването на посевни качества на семена посредством компютърно зрение.// Автоматика и информатика, 2010, брой 2, стр. 14-17
 788. Младенов, М. Комплексна оценка на опасни среди по данни от мултикомпонентна сензорна система, базирана върху мобилен робот.// Автоматика и информатика, 2010, брой 1, стр. 45-48
 789. Младенов, М. Приложение на филтъра на Калман за обединяване на данни в мултисензорни системи.// Автоматика и информатика, 2009, брой 3, стр. 37-40
 790. Младенов, М. Основни задачи, тенденции и проблеми при оценяване на посевни качества на семена посредством компютърно зрение.// Селскостопанска техника, 2008, брой 4, стр. 16-21
 791. Младенов, М. Описание на опасни среди посредством обединяване на данни от различни информационни източници.// Автоматика и информатика, 2014, брой 1, стр. 37-44
 792. Младенов, М. Оценка на качеството на храни посредством компютърно зрение, спектрофотометричен и хиперспектрален анализ.// Автоматика и информатика, 2014, брой 3
 793. Навасардян С. С., Желязкова И. И. Оценка на знанията в експертна система за тестов контрол.// Сп. "Автоматика Изчислителна техника и Автоматизирани системи", 1990, брой 4, стр. 6-9
 794. Нанев С. М., Желязкова И. И., Белев С. Б., Димов Л. Т., Русанов Л. С., Димов Д. Н. Микропроцесорна система за автоматично управление на роторни багери.// Електропромишленост и приборостроене, 1984, брой 9, стр. 19-22
 795. Нанев С. М., Желязкова И. И., Димов Л. Т. , Русанов Б., Белев С. Б., Костов Т. Относно приложението на фотоелектрически растерни преобразуватели в микропроцесорна система за управлениена роторни багери.// Сп., 1984, брой хх, стр. хх-хх
 796. Нанев С. М., Желязкова И. И., Стоянова С. Г., Русанов Л., Костов Т., Русанов Б. Един алгоритъм за работа на микропроцесорна система за управление на роторен багер.// Сп. "Автоматика Изчислителна техника и Автоматизирани системи", 1986, брой 3, стр. xx-xx
 797. Нанев С., Д.Димов, Хр.Христов, М.Минчев. Експериментални изследвания на вентилационния и топлинния режим на трифазен асинхронен двигател, тип КТП 80-8/4, използван в животновъдството.// Селскостопанска техника, 1982, брой 81…85, стр. 7
 798. Наплатанов, Н.Д., Л.Х. Георгиева. Вземане на решение при роботизиране на технологични линии.// Техническа мисъл №4, 1984, брой 4
 799. Наумов Цветан. Относно изграждането на системи за оценка и контрол на висшите хармоници в условията на ЕРД.// Енергетика, 2018, брой 5
 800. Наумов Цветан. Резултати от изследване на висшите хармоници на търговски комплекс.// Енергетика, 2018, брой 6
 801. Недев, Н.,Кр. Мартев, К. Коев. Изследване на електропотреблението на жилищен квартал в зависимост от температурата на околната среда.// Екология и бъдеще, 2015, брой 1-2, стр. 20-22, ISSN 1312-0751.
 802. Нейков Я., И. Евстатиев, К. Андонов. Метод за определяне на енерго-екологичната ефективност на сгради (помещения).// Екология и бъдеще, 2003, брой 4
 803. Нейков Я., И. Евстатиев, К. Андонов. Метод и методика за определяне на енерго-екологичната ефективност на сгради (помещения).// Екология и бъдеще, 2003, брой 4, стр. 57-59, ISSN 1312-0751.
 804. Нейков, Я. Методика за управление на температурно-влажностен процес по векторно-алгебричен критерий.// Селскостопанска техника, 2003, брой 2, стр. 29-32, ISSN 0037-1718.
 805. Николов Д.Г., Г.Р.Георгиев, Х. Н. Дюлгерян. Технология и комплексна инсталация за механизирано заваряване на редукторни кутии.// Машиностроене, 1987, брой 2, стр. 77-79, ISSN 0025-455Х.
 806. Николов Н. Т. , Г.Р.Георгиев. "Параметрический источник тока на основе трансформатора с магнитным ШУНТОМ.// Техническая электродинамика, Киев, 1983, брой 1, стр. 31-35
 807. Новакова А., К. Андонов, К. Коев, А. Кръстева, О. Динолов, В. Кирчев. Критерии за използване на нетните икономии от потенциала на атмосферния въздух при сушене и съхраняване на продукция.// Енергетика, 2009, брой 3, стр. 40–45, ISSN 0324-1521.
 808. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов. Изследване на нетните икономии на влага от атмосферния въздух при съхранение на продукция.// Селскостопанска техника, 2007, брой 3, стр. 20-28, ISSN ISSN 0037-1718.
 809. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов. Изследване на нетните икономии на енергия от атмосферния въздух при съхранение на продукция.// Научно списание за селскостопанска и горска техника, Екология и бъдеще, 2007, брой 6 (3), стр. 3-13, ISSN ISSN 1312-0751.
 810. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов, T. Ерменков. Изследване на нетните икономии на влажния въздух при сушене.// Икономика и управление на селското стопанство, 2007, брой 6, стр. 27-33, ISSN ISSN 0205-3845.
 811. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов, Даскалов. Моделиране на оборотните средства за доставка на горива и енергия.// Икономика и управление на селското стопанство, 2003, брой 5, стр. 72-81, ISSN ISSN 0205-3845.
 812. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов, Т. Ерменков. Обобщен модел с оглед управлението на нетните икономии от енергия за процеси с агент влажен въздух (сушене и съхранение на продукция).// Международна конференция “Мениджмънт и инженеринг”, София, 2008, брой 1
 813. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов. Икономическа ефективност на комбинирани системи за енергоосигуряване с агент влажен въздух.// Известия на Съюза на учените - Русе. Серия Обществени науки, 2002, брой 4 (2), стр. 50-58, ISSN ISSN 1311-1094.
 814. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов. Модел за оценка и управление на средствата за доставка на гориво и направа на отоплителните инсталации в оранжериите.// Селскостопанска техника, 2000, брой 4, стр. 25-30, ISSN ISSN 0037-1718.
 815. Палов Ив., А. Стоилова, М. Радевска, К. Сираков. Резултати от изследвания на предсеитбената електромагнитна обработка на семена от нови български сортове памук.// Селскостопанска техника, 2008, брой 5, стр. 12-19
 816. Палов Ив., Г. Патенова, К. Сираков, Г. Гинчев. Резултати от Резултати от предварителни изследвания на предсеитбени електромагнитни обработки на семена от фасул.// Селскостопанска техника, 2009, брой 4, стр. 15-21
 817. Палов Ив., Емил Кузманов, Никола Армянов, Кирил Сираков. Резултати от полеви изследвания на последействието при енергийно стимулиране на семена от пшеница.// сп., 2011, брой -
 818. Палов Ив., К. Сираков, А. Стоилова, М. Радевска. Влияние на електромагнитната обработка и срока на съхранение върху посевните каческва на семена от памук. II. Дължина на първична коренова система – корен и кълн.// Растениевъдни науки, София, 2012, брой 49, стр. 28-36
 819. Палов Ив., К. Сираков, Е. Кузманов, Н. Армянов. Результаты исследования предпосевных электромагнитных оброботок семян.// ж.Механизация и электрификация сельского хозяства, Москва, №4, 2012. под печат, 2012, брой 4
 820. Палов Ив., Н. Армянов, К. Сираков. Изследване на електрическото поле на устройство за предсеитбена електромагнитна обработка на посевен материал.// Селскостопанска техника, 2003, брой 5-6, стр. 167-169
 821. Палов Ив., Пл. Генчев, К. Сираков, Св. Захариев, Е. Кузманов. Резултати от полеви изследвания след предсеитбени електромагнитни обработки на семена от френски царевичен хибрид.// Механизация на земеделието, 2013, брой 1, стр. 32-34
 822. Палов Ив., Ст. П. Стефанов, К. Сираков, Ю. Божкова, Н. Вълкова. Възможности на предсеитбените електромагнитни обработки на семена от памук.// Селскостопанска техника, 1994, брой 6-7, стр. 3-6
 823. Палов Ив., Ст. Стефанов, Н. Армянов, К. Сираков. Изследване на въздействието на предсеитбената електромагнитна обработка на слънчогледови семена.// Селскостопанска техника, 1998, брой 6, стр. 8-12
 824. Палов Ив., Ст. Стефанов, Св. Къснеделчева, Н. Армянов, К. Сираков. Коагуляция зеленого растительного сока стержневым электрокоагулятором.// Agricutural engineering, 1998, брой 30, стр. 61-70
 825. Палов, И., Ю.Божкова, Ст. Стефанов, Ст. Палова, Т. Тодоров. Статистическа обработка на резултати от лабораторни изследвания на семена от памук предварително обработени в електромагнитно поле..// Науч. тр. ВТУ “Анг. Кънчев” – Русе, 22, 1990, № 11, с. 32-37., 1990, брой т. 22, серия, стр. 32-37
 826. Палов, Ив. Й., Е. К. Кузманов, К. А. Сираков, Н. К. Армянов, Н. A. Недялков. Резултати от полеви изследвания след разделена предсеитбена обработка на пшенични семена с електромагнитна енергия..// сп. Селскостопанска техника, 2010, брой кн. 3, стр. 24 - 32
 827. Петков, П., Г. Лехов. µ-синтез на управляващо устройство на манипулатор с еластично звено.// Автоматика и информатика, 2003, брой 2, стр. 32-36.
 828. Петров О., П. Петрова, В. Русева. Изследване на хармоничните замърсявания в електрическите мрежи за осветление, причинени от съвременни светодиодни източници.// SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2016, брой VI, стр. 1-5, ISSN 1314-4111.
 829. Петров О., Р. Кючуков. Светлина в университета – един поглед на светлинната среда в учебните зали.// Годишник на ТУ-София, том 60, 2010, брой 2, ISSN 1311-0829.
 830. Петров О., Р. Кючуков. Ресурсното осигуряване на системите по качеството на висшето образование.// Национална научна конференция с международно участие “Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, 2006, брой 1, ISSN 1314-0051.
 831. Петров О., С. Басри, Т. Кючуков. Изследване на електропотреблението на осветителни уредби с тръбни луминесцентни лампи при димиране.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
 832. Петров О., С. Басри, Т. Кючуков. Изследване на енергийно-икономическата ефективност на решения за университетска светлинна инфраструктура.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
 833. Петров О., Цв. Драганова, В. Русева, Пл. Даскалов. Автоматизирано управление на вътрешна осветителна уредба с програмируеми логически контролери.// SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2012, брой II-4, стр. 104-108, ISSN 1314-4111.
 834. Петров, О. Сравнителен анализ на уеб базирани анкетни продукти като елемент на системите за осигуряване на качеството.// Национална научна конференция с международно участие “Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, 2009, брой 1, ISSN 1314-0051.
 835. Петров, В., Р. Иванов, Д. Иванова, Н. Станчева. Многофакторно изследване на механичните загуби на празен ход в тракторна трансмисия.// Известия на съюза на учените - Русе, серия Технически науки, 2013, брой X, стр. 74-78, ISSN 1311-106X.
 836. Петрова П., В. Русева, О. Петров. Анализ на стандартите в областта на осветителната техника за подобряване на качеството на електрическата енергия.// SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2016, брой VI, стр. 1-5, ISSN 1314-4111.
 837. Пиргозлиев, В., Б. Борисов, С. Арсов. Резултати от изследвания върху кокоши яйца, като обект на механизация.// Селскостопанска техника, 1998, брой 1, стр. 16-19
 838. Пиргозлиев, В., С. Арсов, Д. Конакчиева. Проучване на някои фактори, влияещи върху здравината на яйчената черупка.// Известия на Съюза на учените, 1999, брой 4, стр. 6-9
 839. Попов,Р., Е.Кузманов. Методика за идентификация на динамичните параметри на модели на дизелова горивна апаратура с центробежен регулатор на честотата на въртене.// Селскостопанска техника, 2005, брой № 2, стр. 20-27
 840. Проданов, П., Б.Борисов, Св. Митев, Ил.Цветков, Я.Илиев. Изследване влиянието на надморското равнище върху производителността на вакуумни помпи.// ССТ, Сф, 2011, брой 1, стр. 36-43
 841. Радев Д., Д. Димов, Б. Борисов, М. Христова. Определяне скоростта на пренасяне на концентриран фураж с винтов дозиращ орган.// Селскостопанска техника, 1997, брой 6, стр. 26-30
 842. Радев Д., И. Стоянов. Методика за избор на инсталация за доене в зала.// Известия на съюза на учените - Русе серия „Технически науки”, 1999, брой 2, стр. 45-48, ISSN 1311-106X.
 843. Радев, Д. Ускоряване на стохастичната симулация при моделиране на редки събития в компютърни и комуникационни мрежи.// Автоматика и информатика, 2007, брой год. XLI, No, стр. 25-29
 844. Радев, Д., И. Стоянов. Имплантирани транспондери за електронна идентификация на животни.// Електротехника и електроника 1-2, 1999, брой 1-2, стр. 10-13, ISSN 0861-4717.
 845. Радев, Д., И. Стоянов. Aналогов филтър на автоматична везна за птици.// Селскостопанска техника 1, 1999, брой 1, стр. 50-53
 846. Радев, Д., И. Стоянов. Оптимизиране разхода на фураж при хранене на бройлери.// Известия на съюза на учените – Русе”, серия: Технически науки, Русе, 1998, брой 1, стр. 45-47, ISSN 1311- 106X.
 847. Радев, Д., Станковски, Др., Илиев, Т. Mоделиране и анализ на опашките за чакане в телефонни кол-центрове.// Известия на съюза на учените Русе, серия 1: Технически науки, 2007, брой том 6, стр. 55-59
 848. Радевска М., А. Стоилова, Ив. Палов, К. Сираков. Влияние на електромагнитната обработка и срока на съхранение върху посевните каческва на семена от памук. I. Лабораторна кълняемост.// Растениевъдни науки, София, 2012, брой 49, стр. 19-27
 849. Русева В. , М. Христова, Ст. Стефанов, А. Кръстева. Сравнителен анализ на специфични показатели, характеризиращи електропотреблението в нетоплофицирани жилищни райони.// Енергетика, 2018, брой 1, стр. 23-29, ISSN ISSN 0324-1521.
 850. Русева В., К. Сираков, Ст. Стефанов, Ив. Палов. Изследване изменението на реактивните товари на токоизправителните станции, захранващи тролейбусен транспорт.// Енергетика, 2006, брой № 6
 851. Русева В., Ст. Стефанов, Л. Михайлов. Сравнителен анализ на денонощните товарови графици на битовите електропотребители.// Енергетика, 2006, брой 4, стр. 41...47
 852. Русева В., Ст. Стефанов, Л. Михайлов, Д. Николов. Денонощни товарови графици на битови електропотребители.// Енергетика, 2000, брой 6-7, стр. 14...27
 853. Серафимов, К., Д. Господинов, А. Иванова. Софтуерна среда за определяне и оценяване на охлаждащата способност на среди за закаляване.// Машиностроене и Машинознание, 2011, брой 2, стр. 38-41, ISSN 1312-8612.
 854. Сираков К. Анализ на резултатите след предпосадъчна електромагнитна обработка на клубени от картофи.// Селскостопанска техника, 2006, брой 1, стр. 18-23
 855. Сираков К., Г. Антонова, Св. Захариев, С. Дечева, Ив. Палов, М. Михов. Влияние на предсеитбената електромагнитна обработка върху растежната сила на семена от главесто зеле.// Селскостопанска техника, 2013, брой 2, стр. 12-18
 856. Сираков К., Д. Ганева, М. Михов, Кр. Мартев, Св. Захариев, Ив. Палов. Изследване влиянието на предсеитбената електромагнитна обработка върху посевните качества на семена от домати сорт Миляна.// Селскостопанска техника, 2015, брой 3-4
 857. Сираков К., Д. Ганева, Св. Захариев, Ив. Палов, М. Михов. Резултати от изследване влиянието на предсеитбените електромагнитни обработки и срока на съхранение върху прорастването на семена от български сортове домати.// Екология и бъдеще, София, 2015, брой 1-2, стр. 65-71, ISSN 1312-0751.
 858. Сираков К., Ст. Стефанов, Ив. Палов. Изследване на допустимото нагряване на памукови семена при делинтиране.// Селскостопанска техника, 2001, брой 1, стр. 18-21
 859. Слипченко В. Г., Боровская Л. Т., Желязкова И. И., Корнейчук В. И., Тодоров Г. С. Система обработки на ЦВМ результатов контроля знаний студентов при атестации.// Вестник Киевского Политехнического Института (КПИ), серия Научно-методическая, 1978, брой 2, стр. 10-12
 860. Смрикаров А., Д. Станчев, К. Крачанов, Т. Тотев, С. Смрикарова, И. Станев, П. Хараламов, П. Данаилов, Г. Попов. Микропроцесорна измервателно-изчислителна система за теглително изпитване на трактори.// Селскостопанска техника, 1983, брой 8, стр. 51-56
 861. Смрикаров А., Д. Станчев, Т. Тотев. Разходомер за течни горива.// Селскостопанска техника, 1983, брой 8, стр. 66-71
 862. Смрикаров, А., А. Василева. Инициативата "електронно обучение" на Европейската комисия.// Автоматика и информатика, 2002, брой 2, стр. 52-53, ISSN 0861 -7562.
 863. Смрикаров,А. Относно наукометричните критерии за заемане на академични длъжности.// Стратегии на образователната и научната политика, 2011, брой 3, стр. 274-280.
 864. Смрикаров,А. Организация и управление на научноизследователската дейност в Русенския университет.// Стратегии на образователната и научната политика, 2010, брой 4, стр. 379-387.
 865. Смрикаров,А. Отново за третата степен на висшето образование – докторантурата.// Компютърни науки и технологии, 2010, брой 1, стр. 53-59.
 866. Смрикаров,А. Националната програма за създаване на виртуално образователно пространство в България – основни резултати и предстоящи задачи.// В: Електронното обучение в България – политики, практики, тенденции, под редакцията на доц. д-р Р. Пейчева-Форсайт, 2009, брой 1, стр. 162-169.
 867. Смрикаров,А. Концепция за създаване на национална мрежа от виртуални библиотеки.// Наука, 2007, брой 6, стр. 74-76.
 868. Смрикаров,А., Г.Иванова. Национална програма за създаване на виртуално образователно пространство в България – основни резултати и предстоящи задачи.// В: Сборник на младежкото иновационно и информационно общество АБ, 2007, брой 1, стр. 96-102., ISSN 978-954-90513-2-2.
 869. Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян, Б. Н. Борисов. Машина за окачествяване и контрол на текстилни материали.// Известия на съюза на учените - Русе, 2002, брой т. 4, сер.1, стр. с. 55-59
 870. Спасов И., Смрикаров А., Яков В., Христов Б., Бенчева Н. Четирисачмена машина за определяне на противоизносните и противозадирните свойства на смазочни масла и течности.// Транспорт и автотракторна техника, Известия на съюза на учените, 1998, брой 1, стр. 38 – 40, ISSN 1311-106X.
 871. Станчев Д., Х. Авакян, А. Смрикаров, Н. Станчева. Обосноваване параметрите на първичните преобразователи на микропроцесорни системи за изследване на мотокари.// Машиностроене, 1991, брой 12, стр. 425-427
 872. Станчев Т. Йорд. Определяне на „чисто закъснение” –един различен подход. (под печат).// „Механика на машините”, 2012, брой 2, ISSN 0861-9727.
 873. Станчев Т., Б. Сакакушев. Апробация на фотограметричния метод за измерване в машиностроенето..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, 1/2011г. серия “Технически науки”, 2011, брой 5, ISSN 1311-106X.
 874. Станчев Т., Б. Сакакушев. Една възможност за повишаване на точността при измерване на активна мощност в товари с нисък фактор на мощността..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, 1/2011г. серия “Технически науки”, 2011, брой 5, ISSN 1311-106X.
 875. Станчев Т., К.Андонов, И.Евстатиев. Моделиране на топлообмена в ограждение на животновъдна сграда.// Селскостопанска наука, 2008, брой 5, стр. 3-8
 876. Станчев, Т. Проверка адекватността на модел при планиран имитационен експеримент.// Механика на машините (^, 2012, брой 1, стр. 17-19, ISSN 0861-9727.
 877. Станчев, Т. Система за експресно определяне съпротивлението на топлопреминаване на ограждения в животновъдни сгради.// сп. „Селскостопанска наука”, 2008, брой 6
 878. Станчев,Д., Х.Авакян, А.Смрикаров, Н.Станчева. Обосноваване параметрите на първичните преобразуватели на микропроцесорни системи за изследване на мотокари.// Машиностроене, 1991, брой 12
 879. Стефанов Ст., В. Русева, Л. Михайлов. Статистически показатели, характеризиращи битовото електропотребление.// Енергетика, 2003, брой 4, стр. 8...18
 880. Стефанов Ст., В. Русева, Л. Михайлов. Загуби на електрическа енергия в разпределителните мрежи, захранващи битови електропотребители.// Енергетика, 2001, брой 1-2, стр. 9...18
 881. Стефанов Ст., В. Русева, Л. Михайлов, Д. Николов. Изчислителни товари и годишни товарови графици на битови електропотребители.// Енергетика, 2000, брой 5, стр. 4...14
 882. Стефанов Ст., Ив. Палов, В. Русева, К. Сираков. Относно нормирането на фактори на мощността.// Енергетика, 2005, брой №4, стр. cтр. 33-37
 883. Стефанов Ст., Ив. Палов, К. Сираков, Л. Михайлов. Изследване възмож¬нос¬тите за нагряване на концентрирана сярна киселина, използвана при предпосевна обработка на памукови семeна.// Селскостопанска техника, 1998, брой 3, стр. 27...31
 884. Стефанова С. П., Желязкова И. И. Сравнение на дидактически мрежи на Петри.// Сп. "Автоматика и Информатика", 2002, брой 3, стр. 34-37
 885. Стефанова С. П., Желязкова И. И. Анализ на мрежите на Петри за учебни цели.// Сп. "Автоматика и Информатика", 1997, брой 1, стр. 9-15
 886. Стефанова, Св. Професионално за паркирането – предимствата на автоматизираните системи за паркиране.// „Фасилитис”, 2008, брой 6, стр. 28-30
 887. Стоилова А., М. Радевска, Ив. Палов, К. Сираков. Сравнителни лабораторни изследвания върху посевните качества на семена от памук след предсеитбената им електромагнитна обарботка.// Селскостопанска техника, 2009, брой 6, стр. 8-17
 888. Стоилова А., Радевска М., К. Сираков, Ив. Палов. Влияние на електромагнитната обработка и срока на съхранение върху посевните каческва на семена от памук. III. Маса на първична коренова система – корен и кълн.// Растениевъдни науки, София, 2012, брой 49, стр. 37-45
 889. Стойкова,В., А.Смрикаров, О.Томов. Интерактивни презентационни системи (интерактивни бели дъски).// Автоматика и информатика, 2011, брой ?, стр. ?-?
 890. Стоянов В. Моделиране смесването на влажни потоци въздух в условията на животновъдна сграда.// “Известия на Съюза на учените – Русе”, 2002, брой серия: Техни, стр. 35 - 41
 891. Стоянов В. Б., К. В. Мартев. Изследване на подово отопление.// Селскостопанска техника, 1997, брой 6, стр. 22 - 25
 892. Стоянов В. Б., К. Й. Андонов. Модели на микроклиматични параметри в животновъдни помещения.// Селскостопанска техника, 1996, брой 1, стр. 34 - 38
 893. Стоянов В., Хр. Христов. Оптимално управление на зърносушилня по минимум разход на енергия.// Селскостопанска техника, 2005, брой 4, стр. 13 - 17
 894. Стоянов С., Д. Михайлова, С. Захариева, А. Атанасов. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОТИСКАНЕ НА ХАРМОНИЦИТЕ ПРИ РАБОТА НА ИНТЕГРИРАЩ ТЕНЗОПРЕОБРОЗУВАТЕЛ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СИЛИ И МОМЕНТИ В ПРЕЦИЗНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ.// Известия на съюза научените - Варна, 2019, брой 1, стр. 41-50, ISSN ISSN 1310-5833.
 895. Стоянов С.Х., Василев Р.Н., Захариева С.Л. Изследване силовите характеристики на технологични процеси с тензосъпротивителен интегриращ измервателен периодометър по метода на разгъващото право преобразуване.// Машиностроителна техника и технологии, 2015, брой 1, стр. 6-10, ISSN 1312-0859.
 896. Стоянов, В., К., Мартев, К., Андонов, К., Ениманев. Моделиране на температурно - влажностни процеси при климатизация на животновъдни сгради.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1, стр. 29-33, ISSN ISSN 0037-1718.
 897. Стоянов, И. Анализ на колебанията на слънчевата радиация – проблеми при получаване на електрическа енергия от фотоволтаични системи.// Известия на Съюза на учените – Русе”, Серия 1 Технически науки, том 6, 2007, брой 6, стр. 103-107, ISSN 1311-106X.
 898. Стоянов, И. Електронноизмервателно устройство за ранна диагностика при разгонване на млечни крави.// Известия на съюза на учените – Русе”, серия: Технически науки, Русе, 2002, брой 4, стр. 67-71, ISSN 1311- 106X.
 899. Стоянов, И., Д. Радев, Пл. Даскалов. Електрическата проводимост на млякото – признак за ранна диагностика на масти.// Известия на съюза на учените - Русе 2. серия: Технически науки, 2000, брой 2, стр. 142-145, ISSN 1311-106X.
 900. Теодосиева, М., Цв. Георгиев. Мултимедиен курс за обучение "Външни запомнящи устройства".// Известия на съюза на учените - Русе, сер. 5 "Математика, информатика и физика", 2002, брой 2, стр. 49-53
 901. Теодосиева, М., Цв. Георгиев, Ст. Смрикарова. Хипермедийно приложение за работа с авторската система ToolBook. Среда за създаване на обучаващи курсове.// Известия на съюза на учените - Русе, сер. 5, 2003, брой 4, стр. 62-69
 902. Тодоров Г. С., Корнейчук В. И., Желязкова И. И. Использование методов прогнозирования для повишения качества подготовки специалистов.// Вестник Киевского Политехнического Института (КПИ), серия Научно-методическая, 1983, брой хх, стр. хх-хх
 903. Тодоров Г. С., Черняховский В. М., Тодорова М. К., Желязкова И. И., Никитин С. П. Критерии эффективности применения ЭВМ в учебном процессе.// Вестник Киевского Политехнического Института (КПИ), серия Автоматики и Электроприборостроения, 1977, No 14, pp. хх-хх
 904. Тодоров, Г., Н.Бенчева, Н.Костадинов, Д.Иванов, А.Смрикаров, Д. Станчев. Бордова информационно-съветваща система за трактор ТК-45.// Механизация на селското стопанство, 1991, брой 1, стр. 25 – 26
 905. Томов В., В. Димов. Уредба за имитационно моделиране на радиоактивното заразяване на местност.// ГО, 1989, брой 3, стр. 26-27, ISSN 0204-8256.
 906. Томов В., В. Димов. Моделиране на радиоактивно заразяване.// ГО, 1988, брой 10, стр. 12-13, ISSN 0204-8256.
 907. Томов, О., А. Василева, А. Смрикаров. Учебен модел на процесор със стекова архитектура.// Автоматика и информатика, 2003, брой 3, стр. 58-60, ISSN 0861-7562.
 908. Тотев Т., Д. Станчев, А. Смрикаров. Фамилия разходомери за течни горива.// Механизация на селското стопанство, 1985, брой 4, стр. 21-22
 909. Тотев Т., Д. Станчев, А. Смрикаров, А. Успенский. Уредба и методика за тариране и изпитване на импулсни обемни разходомери.// Селскостопанска техника, 1987, брой 3, стр. 66-70
 910. Трифонов Н. Н. , Г.Р.Георгиев. Изследване на еднофазен параметричен източник за електродъгово заваряване.// сп."Заваряване", 1979, брой 3
 911. Трифонов Н. Н. , Г.Р.Георгиев. Режим на заваръчна дъга с променлив ток, захранвана от еднофазен параметричен източник.// сп. "Заваряване", 1980, брой 4
 912. Филипова К., Стефанова С. П., Желязкова И. И. Анализ и синтез на крайни автомати с мрежи на Петри.// Сп. "Автоматика и Информатика", 2002, брой 5-6, стр. 46-50
 913. Христов З., В. Русева, С. Стефанов. Анализ на хардуерно и софтуерно осигуряване на системи за енергиен мониторинг..// Известия на съюза на учените, 2015, брой т. 12, стр. с. 42-49, ISSN ISSN 1311-106.
 914. Христов, Г. Експериментално изследване на модели на ТСР изтoчници.// Известия на Техническия университет Габрово, 2009, брой 38, стр. 73-78
 915. Христов, Г., Илиев, Т. Метод за подобряване усвояването на мрежови ресурси при транспортния протокол.// „Известия на съюза на учените – Русе”, 2009, брой 7, стр. 52-58
 916. Христов, Г., Т. Илиев,. Преглед и сравнение на подходите за аналитично моделиране на TCP протокола.// Списание ''Известия на съюза на учените" Русе, 2007, брой 1, стр. 50-54
 917. Христова M., А. Кръстева. Изследване на трифазен асинхронен двигател в програмната среда Matlab/Simulink.// Известия на съюза на учените – Русе, Серия Технически науки, 2012, брой 1, стр. 35-41
 918. Христова M., В. Русева, A. Кръстева. Изследване енергийната ефективност на асинхронни електродвигатели в производствени условия.// Известия на съюза на учените - Русе, Серия 1, Технически науки, 2017, брой том 14, стр. 7-11, ISSN 1311-106X.
 919. Христова М. , В. Русева, A. Кръстева, Д. Иванова. Моделиране работата на еднофазен трансформатор в средата Matlab/Simulink.// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия Технически науки, 2014, брой 11, стр. 19-23, ISSN 1311-106X.
 920. Христова М., А. Кръстева, В. Русева. Определяне натоварването на асинхронни двигатели в експлоатационни условия посредством модели в средата MATLAB и SIMULINK.// Енергетика, 2013, брой 5, стр. 34-40
 921. Христова, М. Методика за определяне натоварването и коефициента на полезно действие на асинхронните двигатели.// Енергетика, 2011, брой 4, стр. 25-29
 922. Цонев В., В.П.Тарасенко. Об одном способе порогового контроля модульных комбинационных схем.// Автоматика и телемеханика - Москва, 1981, брой 6
 923. Цонев В., В.П.Тарасенко. Об одном способе построения схемы свертки по модулю 3.// Автоматика и вычислительная техника - Рига, 1978, No 5
 924. Цонев В., В.П.Тарасенко, Н.Йорданова, В.Йорданов, Й.Йорданов. Автоматизированный тестер для контроля БИС ЗУ на МДП - транзисторах.// Научно-производственный сборник Механизация и автоматизация управления,Киев, 1981, брой 2
 925. Цонев Р. С., М. П. Илиев, В. Б. Стоянов, С. Г. Стоянова. Сиситема за управление на натоварването на резачка за груб фураж.// Селскостопанска техника, 1989, брой 7, стр. 9 - 15
 926. Шишков, Р.И., В.Б.Стоянов, Д.И.Трифонов, П.Г.Петракиев. Лабораторна високотемпературна вакуумна пещ.// Машиностроене, 1984, брой №5, стр. с. 123 ÷ 124
 927. Яков В.И. Автоматизирани системи за управление на водоснабдявзнето.// сп. Екология и инфраструктура, 2013, брой 2, стр. 21-26, ISSN 1314-5991.
 928. Янкова, М., Е. Георгиева, Цв. Георгиев. WEB-базиран обучаващ курс "Неопределен интеграл".// Известия на съюза на учените - Русе, серия 5, 2004, брой 5, стр. 90-93, ISSN 1311-9184.
доклади
 1. Ahmed, D., A. Borodzhieva. Synthesis and Analysis of Cryptosystems Based on 8-bit Linear Feedback Shift Registers in Logisim. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, 2019 (in Bulgarian), Научни трудове, Том 58, серия 3.4., Електротехника, електроника и автоматика & Комуникационна и компютърна техника, Русе, 2019, pp. 127-132, ISBN 1311-3321.
 2. Aleksandrov, М., I. Stoyanov. Synthesis and Design of Virtual Measurement System in Programming Environment LabVIEW for Investigation on Photovoltaic Modules. IN: Najnovšie trendy v poinohospodárstve v strojárstve a v odpadovom hospodárstve/recent Advances in Agriculture, Mechanical Engineering and Waste Policy, Nitra, Slovak University of Agriculture in Nitra, 2010, pp. 1-6, ISBN 978-80-552-0376-8.
 3. Aleksandrova, A., S. Stoyanov, N. Nancheva. Simulation physics laboratory integrated in the Moodle Learning management system. IN: Proceedings of the Unions of scientists – Ruse, Ruse, 2006, pp. 049-053
 4. Aliev Y. Simulation оf Reed-Solomon Codes Using Matlab/Simulink. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse University Industry 4.0. Business Environment. Quality of Life., Ruse, 2017, pp. 40-45, ISBN 2603-4123.
 5. Aliev Y., A. Borodzhieva, G. Ivanova. An Interactive Educational Software for Convolutional Encoders. IN: 13th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, SPAIN, 2019, pp. 5920-5925, ISBN 978-84-09-08619-1.
 6. Aliev, Y., A. Borodzhieva, G. Ivanova. An Interactive Educational Software for Convolutional Encoders. IN: 13th Annual International Technology, Education and Development Conference, 11-13 March 2019, Proceedings of INTED2019 Conference, Valencia (Spain), 2019, pp. 5274-5281, ISBN 978-84-09-08619-1.
 7. Aliev, Y., A. Borodzhieva, G. Ivanova. Matlab-Based Interactive Simulation Model of Reed-Solomon Encoders Applied in the Educational Process. IN: International Conference “New Perspectives in Science Education”, Edition 7, 22-23 March 2018, Florence, Italy, 2018, Conference Proceedings, Florence, Italy, 2018, pp. 571-577, ISBN 978-88-6292-976-9.
 8. Aliev, Y., A. Borodzhieva, G. Ivanova. Interactive Simulation Model of Hamming Codes for Training Purposes. IN: International Conference “New Perspectives in Science Education”, Edition 7, 22-23 March 2018, Florence, Italy, 2018, Conference Proceedings, Florence, Italy, 2018, pp. 564-570, ISBN 978-88-6292-976-9.
 9. Aliev, Y., A. Borodzhieva, G. Ivanova. Simulation Model of Systematic Linear Block Encoders and Decoders Using MATLAB for Training Purposes. IN: 10th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2-4 July 2018, EDULEARN18 Proceedings, Palma de Mallorca, Spain, 2018, pp. 1214-1222, ISBN 978-84-09-02709-5.
 10. Aliev, Y., A. Borodzhieva, G. Ivanova. MATLAB-Based Software Tool for Implementing Reed-Solomon Encoders Applied in Digital Communication Systems. IN: 10th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2-4 July 2018, EDULEARN18 Proceedings, Palma de Mallorca, Spain, 2018, pp. 1223-1232, ISBN 978-84-09-02709-5.
 11. Aliev, Y., A. Borodzhieva, G. Ivanova. Software System for Simulation Research of Reed-Solomon Decoders in Presence of Noise Applied in Digital Communication Systems. IN: 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2018, 25-28 October 2018, Iași, Romania, Conference Proceedings, Iași, Romania, IEEE, 2018, pp. 31-36, ISBN 978-1-5386-5578-8.
 12. Aliev, Y., V. Kozov, G. Ivanova, A. Ivanov. 3D Augmented Reality Software Solution for Mechanical Engineering Education. IN: 18th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria (SCOPUS), New York, USA, ACM, Volume 1369, 2017, pp. 318-325, ISBN 978-1-4503-5234-5.
 13. Alkathiri F., N. Mihailov, L.Georgieva. Forecast about some of the energy parameters of the Republic of Yemen. IN: Conf. of the The Faculty EEA, Русе, 2004
 14. Alkathiri, F., I. Stoyanov. Analysis and Perspectives for Photovoltaic (PV) Systems Usage in the Republic of Yemen. IN: Proceeding of the Union of Scientist, Third Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, AAESEE, Rousse, Rousse, Print house University of Rousse, 2006, pp. 786-791, ISBN 1311-9974.
 15. Andonov K., A. Krasteva, O. Dinolov, L. Mihailov, V. Kirchev, T. Ermenkov. On the methodology and normative regulations of efficient electrical consumption. IN: ELMA 2008 – XII International Conference on Machines, Drives and Power Systems, Vol. 1, Sofia, Bulgaria, 2008, pp. 73–77, ISBN 1313-4965.
 16. Andonov K., A. Novakova, K. Martev, K. Koev, O. Dinolov. Greenhouse gas emissions benchmark from the free-air energy savings in storage of production. IN: International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, Association of Agricultural Engineering in Southeastern Europe, 2013, pp. 96-99, ISBN 1311-9974.
 17. Andonov K., D. Ivanova, K. Koev, K. Enimanev, D. Dimov. Model of installation with combined energy supply for drying and storage of production. IN: “Energy Efficiency and agricultural engineering” 2002 International Scientific Conference, Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, Русе, Union of Scientists – Rousse, 2002, pp. 182-192
 18. Andonov K., D. Ivanova, Kr. Martev, Kr. Enimanev, D. Dimov. Model of Instalation with Combined Energy Supply for Drying and Storage of Production. IN: Proceedings of the International Workshop on Strengthening the Application of Agricultural Engineering and Post-harvest Technology for Effective and Sustainable Development in Agricultural Production, Hanoi, 2005, pp. 182-187
 19. Andonov K., K. Enimanev, K. Martev, P. Daskalov, V. Stoyanov. Model of energy-economical livestock buildings. IN: “Energy Еfficiency & Agricultural Engineering’2002” International Scientific Conference, Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, Русе, Union of Scientists – Rousse, 2002
 20. Andonov K., L. Mihaylov, B. Manolova, N. Minkov. A possibility for increase of the energy efficiency of renovated school buldings. IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 107-110, ISBN 2457-3302.
 21. Andonov K., Y. Neikov, I. Evstatiev, Kr. Enimanev. Criteria for Assessment the Energy State of Temperature - Humidity Process. IN: International Scientific Conference - Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, 2002, pp. 176-181
 22. Andonov K.Y., V.B.Stoуanov, K.V.Martev, D.N.Dimov, P.I.Daskalov. Conditionig by aeration systems in stock breading buildings. IN: International Scientific Symposium "Inventiveness as a Condition of Industrial Development", Belgrade, Yugoslavia, Federal Ministry for Development, Science and Technology, 1996, pp. 147 – 152
 23. Andonov, K. Reengeneering and bioenergy systems in agriculture and settelements. Proceedings of the union of scientists. IN: Fourth conference Energy efficiency and agricultural engineering,, Rousse, Bulgaria ,1-3 october, 2009, pp. 17-21
 24. Andonov, K., D., Ivanova, K., Koev, K., Enimanev, D., Dimiv. Models of energyeconomical livestock buildings. IN: EE&AE 2002- International Scientific conference 04-06. 04. 2002, Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, Energy efficiency and agricultural engineering, Rousse, 2002, pp. 1-9, ISBN ISSN 1311-9974.
 25. Andonov, K., K., Enimanev, K., Martev, P., Daskalov, V., Stojanov. Model of installation with combined energy supply for drying and storage of production. IN: EE&AE 2002- International Scientific conference 04-06. 04. 2002, Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, Energy efficiency and agricultural engineering, Rousse, 2002, pp. 182-192, ISBN ISSN 1311-9974.
 26. Andreev Hr., Mihailov N. Reserch on Electric Fence, Supplied by Photoconverter. IN: International Conference on Rational use of renewable energy sources in the agriculture, Budapest, Hungari 10...16 April, 2000, pp. 1-3
 27. Andreev, Ch. E. Kuzmanov. Palov, I., N. Armianov. State of Institute еlectrotechnological treatment of agricultural production in Bulgaria. IN: PROCEEDINGS of the International Conference,of AgEng, Lithuanian, Roudondvaris,Agricultural Engineering,, 2000, pp. 32(3), 149-156
 28. Angelov S.R.,I.I.Zheliazkova. An Instructor's Tool for Generating Individual Test-Like Exercises for Patterns Recognition with Systems of Linear Decision Functions. IN: Theoretical and Applied Aspects of Cybenetics, Kiev, Kiev National University, 2013, pp. 270-278
 29. Angelov, N., G. Lehov. Position Control of Electric Drives. IN: Proceedings of the International Conference on Power Electronics and Motion Control, vol. 1, Warsaw, Poland, 1994, pp. 175-178.
 30. Angelova I. METHODS FOR ASSESSING THE QUALITY AND FRESHNESS OF MEAT AND DAIRY PRODUCTS. IN: НК РУ&СУ при РУ “А. Кънчев”, Русе. том 57, серия 3.1,, Русе, 2018,, Русе, 2018, pp. 46-50, ISBN 1311-3321.
 31. Angelova, E., A. Dobreva, V. Dobrev, S. Penchev, V. Ronkova. Experimental Research Of Energy Losses In Reducers. IN: Turkish – Bulgarian youth international scientific conference “Technology and innovative solutions 2011”, Edirne, Turkey, Русе, Печатна база Авангард принт ЕООД, 2011, ISBN 978-954-337-163-1.
 32. Anthony Ward, Nina Bencheva, Yoana Ruseva. Strategic Alignment of Electrical and Information Engineering in European Higher Education Institutions – Erasmus Network Project. IN: под печат, Русе, 2013
 33. Armianov N., Palov I., S.Stephanovа, St.Stephanov, T.Stoyanova, K.Sirakov. Possibilities of stimulating potato production by means of pre-planting electrikc spark. IN: Processings of their tubers, Energy and Agriculture the Third Millennium, Vol.1, Athens, Greece, 1999, pp. 962...968
 34. Armyanov, . N. K., S. L. Stefanova, T. M. Stoyanova, T. K. Gachovska, St. K. Dimitrova. Some investigations into electrical processing of tobacco leaves. IN: Energy and Agriculture towards the Third Millenium, Athens-Creece - 2-5 June 1999, Proceedings, vol. 2, Athens-Creece, 1999, pp. 846-853
 35. Armyanov, N. K., S. L. Stefanova, T. M. Stoyanova, T. K. Gachovska, St. K. Dimitrova. Some investigations into electrical processing of tobacco leaves. IN: SIELA’99, Proceedings, Vol.1, Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria, 1999, pp. 12-17
 36. Armyanov, N. K., S. L. Stefanova, T. K. Gachovska, T. M. Stoyanova, St. K. Dimitrova, N.A.Nedyalkov. Electric spark processing of tobacco – problems, results, prospects. 19-th Symposium on tobacco. IN: 22-24 september 1999, Book of abstracts, Ohrid, Macedonia, 1999, pp. 71
 37. Armyanov, N. K., T. K. Gachovska. Longitudinal pulsed electric field equipment for tobacco leaves: Methodology for calculating parameters for an electric circuit. P.p. 821 - 834.. IN: Fourth conference “Energy effiency and agricultural engineering”, Rousse, Bulgaria 1-3 October, 2009, Rousse, 2009, pp. 821 - 834
 38. Arsov, S. The Design and Testing of an Information Retrieval System “PhD Students”. IN: Proceedings of the International Scientific Conference UNITECH ’11, Volume 1, Gabrovo, TU-Gabrovo, 2011, pp. I-468 − I-473
 39. Arsov, S. An Approach for Response Generation of Restricted Bulgarian Natural Language Queries. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies-CompSysTech’04, Ruse, 2004, pp. II.9-1 II.9-6
 40. Arsov, S., B. Rachev. An Approach for Synthesis of Restricted Bulgarian Natural Language Queries Constructions. IN: Proceedings of International Conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications and Information Systems Analysis and Synthesis, Volume 3, Florida, USA, 2004, pp. 142-147
 41. Arsov, S., B. Rachev. An Approach for Computer-Aided Training of Databases with Restricted Bulgarian Natural Language Queries. IN: Proceedings of the First International Congress on Perspectives on University Education in the 21st Century, Istanbul, Turkey, 2004, pp. 244-258
 42. Arsov, S., B. Rachev. An Approach for Design of the Object-Oriented Databases with Restricted Natural Language Access. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies-CompSysTech’2003, Sofia, 2003, pp. II.13-1 II.13-6
 43. Arsov, S., E. Ibryamova. An Approach for Development of Programming System for Modeling and Investigating the Parameters of Commercial Contracts. IN: International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education, Sofia, UNWE, 2016
 44. Arsov, S., K. Sirakov. Implementation of Web-Based System for Short-Term Forecasting of Energy Consumption. IN: Proceedings of the International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education, Sofia, UNWE, 2012, pp. 433-451, ISBN 978-954-92247-4-0.
 45. Arsov, S.,B. Rachev. An Approach for Designing a Restricted Bulgarian Natural Language Database Query System. IN: Proceedings of 19th International CODATA Conference ”The Information Society: New Horizons for Science“, Berlin, Germany, 2004
 46. Arsova, E, S. Arsov. A Learning Tool Visualizing the Algebraic Laws for Optimizing Query Execution. IN: Proceedings of the International Conference “E-learning and the Knowledge Society”, e-Learning’10, Riga, Latvia, 2010, pp. 94-99
 47. Arsova, E, S. Arsov. Generating SQL Queries on the Basis of Query by Example for Purposes of e-Learning Databases Courses. IN: Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2010), Varna, Bulgaria, 2010, pp. 105-112
 48. Arsova, E. Developing a Data Modelling Tool to Visualize the Transformation of an ER Diagram into a Relational Schema. IN: Proceedings of the 5th e-Learning Conference: E-Learning and the Knowledge society, Berlin, Germany, 2009, pp. 214-219
 49. Arsova, E., S. Arsov. How to Choose Web 2.0 Applications for the Purposes of Virtual Laboratory on Databases Course. IN: Proceedings of the International Conference on “E-Learning and the Knowledge Society” - e-Learning’11, Bucharest, Romania, AES - Bucharest, 2011, pp. 183-188
 50. Arsova, Е., S. Arsov. Developing an Interactive Tool for Executing and Visualizing the Database Normalization. IN: Proceedings of the 3rd International Future-Learning Conference “On Innovations in Learning for the Future 2010:e-Learning”, Istanbul, Turkey, 2010, pp. 135-144
 51. Arsova,E. , S.Arsov, A.Smrikarov. Developing Algorithms for Execution of the Basic Relational Operations for the Purposes of a Virtual Laboratory. IN: Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2008), Varna, Bulgaria, Publishing House, 2008, pp. 143-150
 52. Arsova,E., S.Arsov, A.Smrikarov. Algorithms for Executing and Visualizing the Basic Relational Operations for the Purposes of a Virtual Laboratory. IN: Proceedings of the 7th International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications EISTA 2009, Florida, USA, Orlando, 2009, pp. 254-259
 53. Arsova,E., S.Arsov, A.Smrikarov. Adaptation of the Algorithms for Execution of the Aggregate Operations for the Purposes of the Virtual Laboratory on “Databases”. IN: Proceedings of University of Rousse and Rousse Union of Scientists Annual Conference, Rousse, Bulgaria, Printing House in University of Rousse, 2008, pp. 122 - 126, ISBN 1311-3321.
 54. Asenov A., V. Pencheva, I. Beloev, D. Grozev, P. Daskalov, T. Georgieva. Study of the possibilities of applying hydrogen mobility in modern cities. IN: НК РУ&СУ при РУ “А. Кънчев”, Русе. том 58, серия 4,, Русе, 2019, ISBN 1311-3321..
 55. Atanasov A., I.Zeliazkova, P.Atanasova, V.Dochev, R.Kolev, Ch.Vezirov, L.Nenova. Creation of a network for application of a multi-disciplinary approach to sustainable development and management of the organic agriculture in Bulgaria and Romania. IN: Proceedings of the 2nd International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences", Lozenec, Bulgaria, 2009
 56. Atanasov A., P.Atanasova, V.Dochev. Effectiveness and applications of multi-lingual network of the organic agriculture in Bulgaria and Romania. IN: International Conference “Environment and Biodiversity”, Belgrade, Serbia, 2010
 57. Atanasov S. An Approach in Teaching Basics of Microprocessors. IN: The 11th International Conference on Virtual Learning, University of Bucharest and University of Craiova, Romania, 2016, ISBN 1844-8933.
 58. Atanasov, V. A. Ivanova. A Framework for Measurement of Interactivity of Digital Learning Resources. IN: Proceedings ot 42th International Conference MIPRO 2019 (SCOPUS), Opatija, Croatia, 2019, ISBN 1847-3946.
 59. Atanasov, V., A. Ivanova. A WEB based Platform for Learning Games composing - Basic Concept and Architectural Aspects. IN: Proceedings of e-Learning'15 International Conference, Berlin, Germany, 2015, pp. 256 - 261, ISBN 2367 - 6698.
 60. Atanasov, V., A. Ivanova. Student Modelling in a Web-based Platform for Learning Games Composing. IN: Proceedings of the 13th International Scientific Conference ELSE, Bucharest, Romania, 2017, ISBN 2360-2198.
 61. Atanasova G. Е., Zheliazkova I. I. An UML Project of a Task-Oriented Environment for Teaching Algorithms. IN: Proceedings of International Conference “Modern E-learning”, Varna, 2008, pp. 31-38
 62. Atanasova P. L., Stefanov S., Zheliazkova I. I., Levi A. S. An Adaptive and Intelligent Text Editor for Teacher's Support of Practical Exercises. IN: Proceedings of the International Conference Computer Science '08 - Kavala, part II, Sofia, 2008, pp. 456-461
 63. Atanasova P. L., Zheliazkova I. I., Levi A. S. A Computer-Based Strategy for Practical Skills Teaching. IN: Methodologies and Tools of the Modern (e-) Learning” - Supplement to Int.Jour. "Information Technologies and Knowledge", v.2, 2008, Sofia, FOI ITHEA Publisher, 2008, pp. 71-78, ISBN 1313-0455.
 64. Atanasova P. L., Zheliazkova I. I., Levi A. S. Specification of the Knowledge Description Languages. IN: Proc. of the Second Int. Conf. "Modern (e-) Learning", Varna, 2007, Sofia, FOI ITHEA Publ., 2007, pp. 111-119, ISBN 1313-0095.
 65. Bachiyski S., Sn. Zaharieva. DEVELOPMENT AND RESEARCH OF AN ELECTRONIC SYSTEM FOR MANAGING OF INDEPENDENT SINGLE - PHASE INVERTERS. IN: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2013, pp. 102-105, ISBN 1311-3321.
 66. Balbuzanov T.,B. Evstatiev. Pedestrian Presence Detection System Based on Image Processing. IN: 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Cluj-Napoca, Romania, IEEE, 2019
 67. Baltadzhiev, S., Y. Ganev, A. Ivanova. A Prototype of a Robotic System for Production Route Control. IN: Proceedings of the Scientific Conference RU & SU'20, Volume 59, Book 3.3, University of Ruse, 2020, pp. 160 - 166, ISBN 2603-4123.
 68. Banchev B. Text Mining Based Adaptive Case Management Automation in the Field of Forensic Medicine. IN: Proceedings of the 18th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, ACM New York, NY, USA ©2017, 2017, pp. 111-118, ISBN 978-1-4503-5234-5.
 69. Banchev B. Automated abrasion segmentation in medical images. IN: CompSysTech'13 Local Proceedings, Ruse, Bulgaria, 2013, pp. 17-21
 70. Banchev B., L Georgieva. Comparison of pixel based skin recognition techniques. IN: Научни трудове том 51, серия 3.2, Русе, 2012, pp. 170-175
 71. Banchev, B., Ts. Georgiev. Architecture of Automated Communication and Data Processing System for Forensic Medicine. IN: Proceedings of the International Conference CompSysTech'15, Dublin, Ireland, ACM New York, NY, USA, 2015, pp. 160-167, ISBN 978-1-4503-3357-3.
 72. Barakov, M., A. Borodzhieva. Combinational Circuits Design Using Logisim 2.7.1. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, 2018 (in Bulgarian). Научни трудове, Том 57, серия 3.4., Електротехника, електроника и автоматика & Комуникационна и компютърна техника, Русе, 2018, pp. 64-70, ISBN 1311-3321.
 73. Barakov, M., G. Ivanova. Analysis of the Proposed Integrated Circuits for Parity, Hamming and Mod 3 Coding Codes Using Logisim. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Ruse, Bulgaria, 2019, ISBN 2603-4123.
 74. Basri S., O. Petrov, R. Kyuchukov. Program system for determining the energy-economic indicators of artificial lighting when it is used mixed lighting. IN: COMATIA’11, Puerto De La Cruz, Spain, 2011, ISBN 978-1-61804-055-8.
 75. Basri, S., M. Dimitrov. Power factor regulating system for domestic consumers based on microcontroller. IN: Научна конференция на УНСС-София „Приложение на информационнните и комуникационни технологии в икономиката и образованието”, София, 2011
 76. Basri, S., O. Petrov, M. Dimitrov. Evaluation the effectiveness of management of internal lighting systems for various periods of working time. IN: International Scientific Conference “Technologies and Innovation solutions 2011”, Edirne, Turkey, 2011
 77. Bedzhev B. Y., Iliev M. P. An Algorithm for Synthesis of Families of Generalized Orthogonal Complementary Pairs. IN: Novel Algorithms and Techniques in Telecommunications, Automation and Industrial Electronics, USA, Springer, 2010
 78. Bedzhev B. Y., Stoyanov B. P., Tashev T. D., Vasileva S. Application and statistic testing of the 5-adic summation-shrinking generator. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’07, Ruse, Bulgaria, 2007, pp. IIIA.17-1 - IIIA.17-
 79. Bedzhev B. Y., Tashev T. D. Analysis of the WMAN security problems. IN: Proceedings of the 32-nd international scientific conference “Modern technologies in the XXI century”, Bucharest, Romania, 2007
 80. Bedzhev B. Y., Tashev T. D., Tasheva Zh. N. The linear complexity of the LSFR based generalized shrinking-multiplexling generator. IN: Proceeding of ICEST 2007, Ohrid, Macedonia, 2007, pp. 51-54
 81. Bedzhev B. Y., Tashev T. D., Tasheva Zh. N. The generalized shrinking-multiplexing generator. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’07, Ruse, Bulgaria, 2007, pp. IIIB.1-1 - IIIB.1-6
 82. Bedzhev B. Y., Tonev V. D. Digital receivers model for Welti’s signals. IN: Proceedings of the Scientific Conference “New challenges in the field of military science 2007”, Miclos Srinyi National Defence University, Budapest, Hungary, 2007
 83. Bedzhev B. Y., Tonev V. D. An algorithm for synthesis Welti’s signals. IN: Proceedings of the Scientific Conference “New challenges in the field of military science 2007”, Miclos Srinyi National Defence University, Budapest, Hungary, 2007
 84. Bedzhev B. Y., Trifonov T. S., Nikolov N. R. A Multicore Computer System for Design of Stream Ciphers Based on Random Feedback Shift Registers. IN: Vth International Symposium on Wavelets Applications to World Problems, Istanbul, Turkey, Istanbul Aydin University, 2010
 85. Bedzhev B. Y., Z. N. Savova-Tasheva, V. A. Mutkov. An Algorithm for Computer Synthesis of Pairs of Generalized Mutually Orthogonal Complementary Signals. IN: Proceedings of International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing - CompSysTech’06,15-16 June 2006, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2006, pp. IIIA.22-1-IIIA.22-6, ISBN 954-9641-46-5.
 86. Bedzhev B. Y., Z. N. Savova-Tasheva, V. A. Mutkov. A Method for Computer Design of Families of Generalized Mutually Orthogonal Complementary Signals. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing - CompSysTech’06, 15-16 June 2006, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2006, pp. IIIB.2-1-IIIB.2-6, ISBN 978-954-9641-46-2.
 87. Bedzhev B. Y., Z. N. Tasheva, V. A. Mutkov. CDMA Codes for the Next Generation Mobile Communication Systems. IN: Proc. of the XII-th International Symposium ISTET’03, 06-09.07.2003, Vol. I, Warsaw, Poland, 2003, pp. 61-64, ISBN 83-916444-1-3.
 88. Bedzhev B.Y., Stoyan S. Yordanov, Tsvetoslav S. Tsankov. A Method for Synthesis of Signals Possessing Almost Ideal Periodic Autocorrelation Function. IN: 9th International Conference On BIONICS and PROSTHETICS BIOMECHANICS and MECHANICS MECHATRONICS and ROBOTICS – Riga, Varna-под печат, 2013
 89. Beloev Iv., B. Manolova, N. Minkov, L. Mihailov. Opportunities for charging electric cars with energy from renewable energy sources. IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 95-100, ISBN 2457-3302.
 90. Beloev H., A. Smrikarov, A. Ivanova, T. Vassilev, T. Georgiev, S. Smrikarova, G. Ivanova, V. Stoykova, E. Ibryamova, Y. Aliev, P. Zlatarov. A Vision of the University of the Future. IN: CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20, New York, NY, USA, Association for Computing Machinery, 2020, pp. 307–312, ISBN 9781450377683.
 91. Beloev H., V. Pencheva, I. Evstatiev. THE CAREER DEVELOPMENT CENTER – KEY FACTOR FOR THE PROFESSIONAL REALIZATION OF STUDENTS. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, University of Ruse, Bulgaria, Русенски университет, 2017, pp. 68-76, ISBN 1311-3321.
 92. Beloev Hr., N. Mihailov. Tendencies in the development of the University of Ruse “Angel Kanchev” in the Socio-economic environment. IN: Првих 50 година Унивирзитета у Новом Саду, Novi Sad, Serbia, 2010, pp. 14-19, ISBN 978-86-499-0178-0.
 93. Beloev Hristo, Nikola Mihailov. Die internationale Zusammenarbeit und die regionale Wasser- und Energieprobleme. IN: Wasser Berlin International, Fachmesse und Kongress Wasser und Abwasser, Berlin, 2-5 mai, 2011
 94. Bencheva N., I. Ruseva, D. Yordanova. Current Situation in Photovoltaic Sector in Bulgaria. IN: Proceedings of the conference “Photovoltaik-Fachtagung Generalversammlung der Europäischen Technologieplatform Photovoltaik, Viena, 2009, pp. 33 – 40
 95. Bencheva N., V. Tsonev, Y. Ruseva. Comparative Analysis of PIC16F87X and PIC18XX2 Microcontrollers’ Memory Organization. IN: The Fifteenth International Scientific and Applied Science Conference ELECRONICS ET’06, Sofia, 2006, pp. 27 – 32, ISBN 954-438-566-.
 96. Bencheva N., V.Tsonev , Y.Ruseva. Using the MSSP Module of PIC16F87X Microcontroller in Master Mode for I2C Communications. IN: , Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning), CompSysTech /2003, 19-20 June, Sofia, 2003
 97. Bencheva N., V.Tsonev, Y.Ruseva. Using the MSSP Module of PIC16F87X Microcontroller in Master Mode for I2C Communications. IN: Proceedings of the International Conference on Computer System and Technologies, Ruse, 2003, pp. I.10-1 – I.10-5
 98. Bencheva N., Y. Ruseva. I2C Communication between PIC18XX2 Microcontroller and 24XXX256 Serial EEPROM. IN: The Fifteenth International Scientific and Applied Science Conference ELECRONICS ET’06, Sofia, 2006, pp. 33 – 38, ISBN 954-438-566-.
 99. Bencheva, N. Open educational resources enhance the STEAM education. IN: Proceedings of the 58th Annual Science Conference of Ruse University NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE II, 24-26 October 2019, Ruse, Bulgaria, 2019, ISBN ISSN 2603-4123.
 100. Bencheva, N. Enhancing Lifelong Learning for the Electrical and Information Engineering Community – Erasmus Network Project. IN: Proceedings of Danube Rectors Conference, Ruse, 2010, pp. 85 – 90
 101. Bencheva, N. Learning Styles and E-Learning Face-to-Face to the Traditional Learning. IN: Сборник научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Ruse, 2010, pp. 63 – 67
 102. Bencheva, N., M. Iliev, D. Yordanova, Y. Ruseva. Reducing Greenhouse Emissions by Networking of Enterprises and Researchers – Network Project. IN: Proceedings of the Union of Scientists, Energy Efficiency and Agricultural Engeneering, Ruse, 2009, pp. 835 – 838, ISBN 1311-9974.
 103. Bencheva, N., N. Kostadinov. Through STEM education and OER to attract the girls in ICT career. IN: 29th Annual Conference of EAEEIE 2019, 4-6 September 2019, Ruse, Bulgaria, 2019
 104. Bencheva, N., N. Kostadinov. Teaching Hardware/Software Co-design of Embedded Systems – a Case Study. IN: 27th EAEEIE (European Association for Education in Electrical and Information Engineering) Annual Conference, Grenoble, 2017
 105. Bencheva, N., N. Kostadinov, I. Tsvetkova. Women in Information and Communication Technologies and How to Attract Them. IN: The 28th EAEEIE Annual Conference, 26-28 September, Reykjavik, Iceland, 2018
 106. Bencheva, N., N. Kostadinov, Y. Ruseva. Interdisciplinary projects in Teaching “Microprocessor Systems”. IN: Proceedings of the conference 20th EAEEIE Annual Conference “Innovation in Education for Electrical and Information Engineering (EIE)”, Valencia, 2009, ISBN 978-1-4244-5385-6.
 107. Bencheva, N., Ts. Georgiev, K. Gabrovska. Computer System for Determination and Analysis of Theoretical Fuel Economy of Automobiles. IN: Proceedings of the International Conference on Computer System and Technologies, Ruse, 2002, pp. III-26-1 – III-26-25, ISBN 954-9641-28-7.
 108. Bencheva, N.,Y Ruseva, M Manev, O Dimitrov. University-industry cooperation in the context of ruse university, Bulgaria. IN: 22nd EAEEIE Annual Conference (EAEEIE 2013), Maribor, 2011
 109. Bencheva,N., H. Takruri-Rizk, M. Marinov, Y. Ruseva. Joint Master of Science Programme in Electrical Engineering (JMEE). IN: Proceedings of SFITES 2015, Kavala, Greece, 29-30 May 2015, Greece, PARNAS Publishing House, 2015, pp. 81-84, ISBN ISBN978-954-8483-.
 110. Beyzat, B., G. Ivanova. Analysis and Design of a Poker Game to Evaluate and Prioritize User Stories for Scrum Teams. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Ruse, Bulgaria, 2019, ISBN 2603-4123.
 111. Bikov, T.D., Iliev, T.B., Mihaylov, Gr.Y., Stoyanov, I.S. Phishing in depth - Modern methods of detection and risk mitigation. IN: 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2019, Opatija, 2019
 112. Borisov S. A study on the methods for time stamping of telemetry data. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science, SFITES 2015, Kavala, Greece, 2015, pp. 047-050, ISBN 978-954-8483-34-6.
 113. Borisov, I. A. Ivanova. A Concept for a Mobile Educational Quest Game. IN: Proceedings of University of Ruse-2019, volume 58, book 3.4, Ruse, Bulgaria, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 114. Borisov, V., D. Sami, N. Valov. Development of an Automatic Irrigation System for Plants. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 3.4, ELECTRICAL ENGINEERING, ELECTRONICS AND AUTOMATION, Ruse, BG, UNIVERSITY OF RUSE “Angel Kanchev”, 2019, pp. 11-16, ISBN 1311-3321.
 115. Borodjieva, A., A. Manukova-Marinova. Analysis and Design of Active Filters with Generalized Impedance Converter. IN: 27th International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE 2004, Conference Proceedings, Book 3, Sofia, 2004, pp. 398-404.
 116. Borodzhieva, A. Development and Description of an Interactive Multimedia Application Applied in the Course "Coding in Telecommunication Systems". IN: 16th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" (eLSE 2020), 23-24 April 2020 (30 April – 1 May 2020), Proceedings, Volume 2, DOI: 10.12753/2066-026X-20-158, Bucharest, Romania, Publisher: Carol I National Defense University Publishing House, 2020, pp. 548-565, ISBN 2360 – 2198.
 117. Borodzhieva, A. Computer-Based Tools Applied in the Course "Telecommunication Security". IN: 16th International Scientific Conference, Bucharest, Romania, Publisher: Carol I National Defense University Publishing House, 2020, pp. 42-52, ISBN 2360 – 2198.
 118. Borodzhieva, A. An Approach of Using Logisim for the Purposes of Synthesis of Finite-State Machines. IN: Proceedings, XXIX International Scientific Conference Electronics – ET2020, 16-18 September 2020, Sozopol, Bulgaria, 2020, pp. in the press, ISBN 978-1-7281-2574-9.
 119. Borodzhieva, A. MS Excel-Based Application for Implementing the Cryptographic Algorithm Shamir's Secret Sharing. IN: 43rd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2020, 28 September – 02 October 2020, Engineering Education, Proceedings, Opatija, Croatia, 2020, pp. 1911 – 1916, ISBN 1847-3946.
 120. Borodzhieva, A. Designing an Interactive Multimedia Application for the Course "Communication Circuits". IN: 43rd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2020, 28 September – 02 October 2020, Engineering Education, Proceedings, Opatija, Croatia, 2020, pp. 1861 – 1866, ISBN 1847-3946.
 121. Borodzhieva, A. Increasing Students’ Motivation Using Project-Based Learning on the Topic of Electrical Filters. IN: 2020 IEEE 26th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2020, 21 – 24 October 2020, IEEE Xplore Compliant Proceedings, Pitești, Romania, 2020, pp. in the press
 122. Borodzhieva, A. Computer-Based Education for Teaching the Topic "Galois Linear Feedback Shift Registers". IN: 2020 IEEE 26th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2020, 21 – 24 October 2020, IEEE Xplore Compliant Proceedings, Pitești, Romania, 2020, pp. in the press
 123. Borodzhieva, A. Analysis of Online Business English Courses in Bulgaria. IN: 13th Annual International Technology, Education and Development Conference, 11-13 March 2019, Proceedings of INTED2019 Conference, Valencia (Spain), 2019, pp. 4306-4315, ISBN 978-84-09-08619-1.
 124. Borodzhieva, A. MS Excel-Based Application for Encryption and Decryption of English Texts Using Fibonacci Linear Feedback Shift Registers. IN: 13th Annual International Technology, Education and Development Conference, 11-13 March 2019, Proceedings of INTED2019 Conference, Valencia (Spain), 2019, pp. 4328-4337, ISBN 978-84-09-08619-1.
 125. Borodzhieva, A. FPGA Implementation of Systematic Linear Block Encoders for Educational Purposes. IN: X National Conference with International Participation "Electronica 2019", 16 – 17 May 2019, Sofia, Bulgaria, Proceedings, DOI: 10.1109/ELECTRONICA.2019.8825652, Sofia, Bulgaria, 2019, pp. 1-4, ISBN 978-1-7281-3622-6.
 126. Borodzhieva, A. Modeling of Cryptosystems Based on Linear Feedback Shift Registers Using Spreadsheets. IN: 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2019, 20 – 24 May 2019, Engineering Education, Proceedings, Opatija, Croatia, 2019, pp. 1713-1718, ISBN 1847-3946.
 127. Borodzhieva, A. MS Excel-Based Application for Dynamic Analysis of Combinational Logic Circuits Applied in the Educational Process. IN: Proceedings, XXVIII International Scientific Conference Electronics – ET2019, 12 – 14 September 2019, DOI: 10.1109/ET.2019.8878633, Sozopol, Bulgaria, 2019, pp. 1-4, ISBN 978-1-7281-2574-9.
 128. Borodzhieva, A. Active Learning Techniques Applied in the Course "Telecommunication Security". IN: 14th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" (eLSE 2018), 19-20 April 2018, Bucharest, Romania, Proceedings, Volume 2, Bucharest, Romania, 2018, pp. 25-32, ISBN 2360 – 2198.
 129. Borodzhieva, A. Analysis of the Possibilities of Online Foreign Language Learning Systems in Bulgaria. IN: 11th Annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain), 12-14 November 2018, Proceedings of ICERI2018 Conference, Seville, Spain, 2018, pp. 10420-10429, ISBN 978-84-09-05948-5.
 130. Borodzhieva, A. MS Excel-Based Application for Encryption and Decryption Using the Hill Cipher on the Basis of 2x2-Matrix and 64-Symbol Alphabet. IN: The 13th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, 27-28 April 2017, eLSE Conference Proceedings, Volume 1, Bucharest, 2017, pp. 333 – 341.
 131. Borodzhieva, A. MATLAB-Based Software Tool for Implementation of Trifid Ciphers Using 64-Symbol Alphabet. IN: The 13th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, 27-28 April 2017, eLSE Conference Proceedings, Volume 1, Bucharest, 2017, pp. 342 – 350.
 132. Borodzhieva, A. MATLAB-Based Software Tool for Implementation of Bifid Ciphers. IN: 18-th International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech'17, 23-24 June 2017, Proceedings of the 18th International Conference on Computer Systems and Technologies, University of Ruse, Bulgaria, 2017, pp. 326-333, ISBN 978-1-4503-5234-5.
 133. Borodzhieva, A. MS Excel-Based Application for Encryption and Decryption of English Texts with the Hill Cipher on the Basis of 3×3-Matrix. IN: Proceedings, XXV International Scientific Conference Electronics – ET2016, 12-14 September 2016, Sozopol, Bulgaria, 2016, pp. 67-71, ISBN 978-1-5090-2881-8.
 134. Borodzhieva, A. Software Implementation of a Module for Encryption and Decryption Using the RSA Algorithm. IN: Proceedings, XXV International Scientific Conference Electronics – ET2016, 12-14 September 2016, Sozopol, Bulgaria, 2016, pp. 63-66, ISBN 978-1-5090-2881-8.
 135. Borodzhieva, A. Test Module of a Software System for Simulation Study of Convolutional Encoders and Decoders Using MATLAB. IN: 2014 IEEE 20th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2014, 23-26 October 2014, Conference Proceedings, Bucharest, Romania (СФ), 2014, pp. 293–299, ISBN 978-1-4799-6961-6.
 136. Borodzhieva, A. Analysis of a Steganographic Method for Hiding an Image into Cover Images Using MATLAB and Image Processing Toolbox. IN: International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2012, Sofia, 2012, pp. 452–457, ISBN 978-954-92247-4-0.
 137. Borodzhieva, A. Software Tool for Implementing Encryption and Decryption Processes Using Classical Ciphers. IN: International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2012, Sofia, 2012, pp. 458–463, ISBN 978-954-92247-4-0.
 138. Borodzhieva, A. Simulation Investigation of Cascaded Convolutional Encoders Using MATLAB and Communication Toolbox. IN: Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol ’09, Regular papers, Part 2, Sozopol, Bulgaria, 2009, pp. 108–116
 139. Borodzhieva, A. Software System for Convolutional Encoders Investigation Using MATLAB and Communication Toolbox. IN: Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol ’09, Regular papers, Part 2, Sozopol, Bulgaria, 2009, pp. 117–123
 140. Borodzhieva, A. Software Instruments for Investigating Convolutional Encoding and Decoding Processes Applied in Communication Systems. IN: International Symposium for Design and Technology of Electronic Packaging, 14th Edition, SIITME 2008, Conference proceedings, Predeal, Romania, 2008, pp. 135–139, ISBN 1843-5122.
 141. Borodzhieva, A., G. Marinova and T. Vassilev. Interactive Learning Module Implementing Convolutional Encoding and Decoding in Presence of Noise. IN: 27th International Conference on Information Technologies InfoTech-2013, 19 – 20 September 2013, St.St. Constantine and Elena resort (Varna), Bulgaria, Proceedings, Edited by Prof. Radi Romansky, Sofia, Publishing House of Technical University – Sofia, 2013, pp. 276-285, ISBN 1314-1023.
 142. Borodzhieva, A., G. Marinova, T. Vassilev. Interactive Learning Module Implementing "Divide and Search" Procedure in Convolutional Encoders Analysis. IN: XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013, 26 - 29 June 2013, Ohrid, Republic of Macedonia, 2013, pp. 839-842, ISBN 978-9989-786-89-1.
 143. Borodzhieva, A., G. Marinova, T. Vassilev, P. Manoilov, S. Kostadinov. Machine Learning Techniques in Software System for Simulation of Convolutional Encoders and Decoders. IN: Proceedings of Fourth International Symposium on Radio Systems and Space Plasma ISRSSP 2014, Ruse, 2014, pp. 46 – 54, ISBN 978-619-90124-2-0.
 144. Borodzhieva, A., I. Stoev, I. Tsvetkova, S. Zaharieva, V. Mutkov. FPGA Design of Boolean Functions Using a Cascade of Decoders and Logic Gates. IN: 43rd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2020, 28 September – 02 October 2020, Engineering Education, Proceedings, Opatija, Croatia, 2020, pp. 1896 – 1900, ISBN 1847-3946.
 145. Borodzhieva, A., I. Stoev, I. Tsvetkova, S. Zaharieva, V. Mutkov. Computer-Based Education in the Course "Digital Electronics" Teaching the Topic "Adders-Subtractors". IN: 43rd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2020, 28 September – 02 October 2020, Computers in Education, Proceedings, Opatija, Croatia, 2020, pp. 790 – 795, ISBN 1847-3946.
 146. Borodzhieva, A., I. Stoev, S. Zaharieva, V. Mutkov. Computer-Aided Tools for Synthesis and Analysis of Pseudorandom Number Generators. IN: 2020 IEEE 26th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2020, 21 – 24 October 2020, IEEE Xplore Compliant Proceedings, Pitești, Romania, 2020, pp. in the press
 147. Borodzhieva, A., I. Stoev, S. Zaharieva, V. Mutkov. FPGA Implementation of Decoders of Decimal Digits Presented in BCD Codes Applied in the Educational Process. IN: 13th Annual International Technology, Education and Development Conference, 11-13 March 2019, Proceedings of INTED2019 Conference, Valencia (Spain), 2019, pp. 4502-4510, ISBN 978-84-09-08619-1.
 148. Borodzhieva, A., I. Stoev, V. Mutkov. FPGA Implementation of Code Converters of Decimal Digits from BCD Codes to Seven-Segment Display Code. IN: X National Conference with International Participation "Electronica 2019", 16 – 17 May 2019, Sofia, Bulgaria, Proceedings, DOI: 10.1109/ELECTRONICA.2019.8825588, Sofia, Bulgaria, 2019, pp. 1-4, ISBN 978-1-7281-3622-6.
 149. Borodzhieva, A., I. Stoev, V. Mutkov. FPGA Implementation of Boolean Functions Using Multiplexers. IN: Proceedings, XXVIII International Scientific Conference Electronics – ET2019, 12 – 14 September 2019, DOI: 10.1109/ET.2019.8878504, Sozopol, Bulgaria, 2019, pp. 1-4, ISBN 978-1-7281-2574-9.
 150. Borodzhieva, A., I. Stoev, V. Mutkov. FPGA Implementation of Cryptosystems Based on Linear Feedback Shift Registers for Educational Purposes. IN: 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE) 2019, 4-6 September 2019, University of Ruse, Conference Proceedings, Ruse, Bulgaria, 2019, pp. 306-309, ISBN 978-1-7281-3221-1.
 151. Borodzhieva, A., I. Stoev, V. Mutkov. Active Learning Methods Applied in the Course "Digital Electronics" on the Topic "Arithmetic Circuits Using FPGA Design". IN: 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE) 2019, 4-6 September 2019, University of Ruse, Conference Proceedings, Ruse, Bulgaria, 2019, pp. 310-313, ISBN 978-1-7281-3221-1.
 152. Borodzhieva, A., I. Stoev, V. Mutkov. Application of Active Learning Methods in the Course "Digital Electronics" in the Topic Digital Comparators Using FPGA Design. IN: 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2019, 23 – 26 October 2019, IEEE Xplore Compliant Proceedings, doi: 10.1109/SIITME47687.2019.8990786, Cluj-Napoca, Romania, 2019, pp. 160-163, ISBN 978-1-5386-5577-1.
 153. Borodzhieva, A., I. Stoev, V. Mutkov. FPGA Implementation of Boolean Functions Using Decoders and Logic Gates. IN: 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2019, 23 – 26 October 2019, IEEE Xplore Compliant Proceedings, doi: 10.1109/SIITME47687.2019.8990690, Cluj-Napoca, Romania, 2019, pp. 164-167, ISBN 978-1-5386-5577-1.
 154. Borodzhieva, A., I. Stoev, V. Mutkov. FPGA Implementation of Arithmetic Circuits for Subtraction Used for Educational Purposes. IN: 12th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain), 11 – 13 November 2019, Proceedings of ICERI2019 Conference, Seville, Spain, 2019, pp. 10241-10250, ISBN 978-84-09-14755-7.
 155. Borodzhieva, A., I. Tsvetkova. Teamwork Projects on the Topic "Synthesis, Analysis and Estimation of Code Converters in Logisim". IN: International Scientific Conference UNITECH 2019, Proceedings, Volume III, Gabrovo, Bulgaria, 2019, pp. III-214 – III-219, ISBN 1313-230X.
 156. Borodzhieva, A., I. Tsvetkova, I. Stoev, S. Zaharieva. Interactive Teaching Methods Used in the Course Digital Electronics. IN: 11th National Conference with International Participation "Electronica 2020", 23 – 24 July 2020, Conference Proceedings, Sofia, Bulgaria, 2020, pp. in the press
 157. Borodzhieva, A., P. Manoilov. Code Converter Synthesis in a Teamwork Using Logisim. IN: 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2018, 25-28 October 2018, Iași, Romania, Conference Proceedings, Iași, Romania, 2018, pp. in the press
 158. Borodzhieva, A., P. Manoilov. MATLAB-Based Software Tool for Implementation of Digrafid Ciphers Using a Modified Algorithm with 64-Symbol Alphabet. IN: 19-th International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’18, Ruse, 13-14 September 2018, Proceedings of the 19th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, 2018, pp. 152-159, ISBN 978-1-4503-6425-6.
 159. Borodzhieva, A., P. Manoilov. Decoder Synthesis in Teamwork Using Logisim. IN: Proceedings, XXVII International Scientific Conference Electronics – ET2018, 13-15 September 2018, Sozopol, Bulgaria, 2018, pp. 67-70, ISBN 978-1-5386-6691-3.
 160. Borodzhieva, A., P. Manoilov. Simulating the Operation of Feed-forward Convolutional Encoders and Viterbi Decoders Applied in Additive White Gaussian Noise Communication Channels. IN: International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’08, Gabrovo, 2008, pp. IIIB.13-1–IIIB.13-6
 161. Borodzhieva, A., P. Manoilov. Software Tool for Implementing RSA Algorithm. IN: Fourth International Bulgarian-Greek Conference – Computer Science’2008, Proceedings, International Workshop BioComputing’2008, Part III, Kavala, Greece, 2008, pp. 804–809
 162. Borodzhieva, A., P. Manoilov. Software Tool for Simulating Convolutional Encoding and Decoding Used in Communication Systems. IN: Fourth International Bulgarian-Greek Conference – Computer Science’2008, Proceedings, International Workshop BioComputing’2008, Part III, Kavala, Greece, 2008, pp. 851–856
 163. Borodzhieva, A., P. Manoilov. Software Tool for Implementing Encryption and Decryption Processes Using Playfair Cipher. IN: International Symposium for Design and Technology of Electronic Packaging, 14th Edition, SIITME 2008, Conference proceedings, Predeal, Romania, 2008, pp. 140–144, ISBN 1843-5122.
 164. Borodzhieva, A., P. Manoilov. Description and Software Implementation of Diffie-Hellman Algorithm, El-Gamal Encryption Scheme, Using MATLAB. IN: Proceedings of the Workshop: Infrastructures and Engineering for Knowledge Society, Romanian Academy Library, Bucharest, Romania, 2007, pp. 41–46, ISBN 978-973-0-05369-2.
 165. Borodzhieva, A., P. Manoilov. Description and Implementation of Merkle-Hellman Algorithm, Based on the Knapsack Problem Using MS Excel. IN: Proceedings of the Workshop: Infrastructures and Engineering for Knowledge Society, Romanian Academy Library, Bucharest, Romania, 2007, pp. 113–119, ISBN 978-973-0-05369-2.
 166. Borodzhieva, A., T. Stoyanova. Software System for Synthesis and Analysis of Communication Circuits and Processes Using MATLAB. IN: Anniversary 10th Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol’14, Proceedins, Plenary Lectures, Sozopol, 2014, pp. 21 - 30, ISBN 1313-9487.
 167. Borodzhieva, A., T. Stoyanova. Test Module of a Software System for Synthesis and Analysis of Communication Circuits and Processes. IN: Anniversary 10th Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol’14, Proceedings, Plenary Lectures, Sozopol, 2014, pp. 43 - 51, ISBN 1313-9487.
 168. Borodzhieva, A., T. Vassilev, S. Kostadinov, P. Manoilov, G. Marinova. Trifid Cipher Implementation in MATLAB for Latin and Cyrillic Texts. IN: Proceedings of Fourth International Symposium on Radio Systems and Space Plasma ISRSSP 2014, Ruse, 2014, pp. 55 – 62, ISBN 978-619-90124-2-0.
 169. Borodzhieva, A., V. Mutkov, A. Milev. An Algorithm for Synthesis of Convolutional Codes. IN: 2nd International Conference on Security for Information Technology and Communication, SECIT&C 2009, Journal of Information Technology & Communication Security, Bucharest, Romania, ASE Publishing House, 2009, pp. 9–15, ISBN 978-606-505-283-3.
 170. Borodzhieva, A., Y. Aliev, G. Ivanova. Modeling and Simulation of Convolutional Encoders Using Logisim for Training Purposes in the University of Ruse. IN: Second International Scientific Conference "Industry 4.0", 13-16.12.2017, Borovets, Bulgaria, Proceedings, Volume 1: Dominant Technologies in "Industry 4.0", Technological Basis of "Industry 4.0", Sofia, 2017, pp. 177-180, ISBN 2535-0153 (Print).
 171. Borodzhieva, A., Y. Aliev, G. Ivanova. Simulation of the Processes of Encoding and Decoding with Linear Block Codes Detecting and Correcting Errors. IN: Second International Scientific Conference "Industry 4.0", 13-16.12.2017, Borovets, Bulgaria, Proceedings, Volume 1: Dominant Technologies in "Industry 4.0", Technological Basis of "Industry 4.0", Sofia, 2017, pp. 181-186, ISBN 2535-0153 (Print).
 172. Borodzhieva, A.N., P.K. Manoilov. Training Module with Graphical User Interface for Encryption and Decryption Using Affine Ciphers Applied in Cryptosystems. IN: 2014 IEEE 20th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2014, 23-26 October 2014, Conference Proceedings, Bucharest, Romania (СФ), 2014, pp. 281–286, ISBN 978-1-4799-6961-6.
 173. Borodzhieva, A.N., P.K. Manoilov. MATLAB-Based Module for Encryption and Decryption Using Bifid Ciphers Applied in Cryptosystems. IN: 2014 IEEE 20th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2014, 23-26 October 2014, Conference Proceedings, Bucharest, Romania (СФ), 2014, pp. 287–291, ISBN 978-1-4799-6961-6.
 174. Bratoev, V., G. Ivanova. Online System for Erasmus Student Application and Monitoring Incoming Mobilities. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 3.4., University of Ruse, Ruse, Bulgaria, 2018, pp. 121-126, ISBN ISSN 1311-3321.
 175. Cheshankov, B., G. Lehov. Robust Adaptive Control of Robot Manipulators Using a Linear Extended - Order Observer. IN: Proceedings of the 15th International Conference on Systems Engineering, Las Vegas, USA, 2002, pp. 397-403.
 176. Cheshankov, B., G. Lehov. PID Control of Robot Manipulators Using a Linear Extended - Order Observer. IN: Proceedings of the 14th International Conference on Systems Science, vol. 2, Wroclaw, Poland, 2001, pp. 220-233.
 177. Corneliu Trişcă-Rusu, Marius Bâzu, Nina Bencheva, Yoana Ruseva. Romanian-Bulgarian Services Centre for Microsystems and Nanotechnology – a Cross Border Cooperation Programme Project. IN: под печат, Русе, 2013
 178. Danev P.S., V. Stoyanov. Obtaining of intermetal Fe-Sn componnds in multi-layered electrolytic cootings during annealing. IN: 8-th International Scientific Conference, AMME `99, Poland, 1999, pp. 119-123
 179. Darinka Ilieva-Stefanova. COLOR FEATURES AS A MAIN FACTOR FOR DRIED APRICOTS QUALITY. IN: Сборник Научни трудове 2019г Русенски Университет, РУ"Ангел Кънчев", 2019, pp. 88-93, ISBN ISSN 1311-3321.
 180. Daskalov P., Ts. Georgieva, B. Gaazi, A. B. Tekin, N. Paskova. Energy efficiency of wireless sensor network in precision agriculture. IN: VIth international Scientific Conference EE&Ae, Ruse, 2015
 181. Daskalov, P., A. Asenov, T. Georgieva, H. Beloev, V. Pencheva, D. Antonova. Analysis of the Results of Lecturers Qualification Enhancing through Participation in Specialized Courses. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018 , volume 57 , book 9, Bulgaria, University of Ruse, 2018, pp. 36-41, ISBN 2603 - 4123 on-li.
 182. DASKALOV, P., E. KIRILOVA, V. MANCHEVA, T. GEORGIEVA. Comparative Study on the Application of Visible and Near Infrared Hyperspectral Imaging for Fusarium Disease Assessment of Corn Seeds. IN: WSEAS TRANSACTIONS on ELECTRONICS, Volume 10, 2019, pp. 72-80, ISBN E-ISSN: 2415-1513.
 183. Development of Web-based Mobile System for Temperature and Humidity Monitoring in a Greenhouse. Georgi Petrov, Nadezhda Paskova. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, RUSE, 2018, ISBN 1311-3321.
 184. Dimitrov E. Fingerprints Recognition. IN: Reports from MSI, SE-351 95 VÄXJÖ, Växjö University, 2009, ISBN 1650-2647.
 185. Dimitrov Y., A. Angelova, L. Georgieva. Information technology in psychiatry dispensary services. IN: Трудове на Научната сесия на РУ' 2005, Русе, 2005
 186. Dimitrov, D., A. Borodzhieva. Implementation of Code Converters of Decimal Digits from BCD Codes to Seven-Segment Display Code in Logisim. IN: 59th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, 2020 (in Bulgarian), Научни трудове, Том 59, серия 3.4., Електротехника, електроника и автоматика & Комуникационна и компютърна техника, Русе, 2020, pp. in the press, ISBN 1311-3321.
 187. Dimitrov, M., S. Basri. Real time internal company communication system. IN: Научна конференция на УНСС-София „Приложение на информационнните и комуникационни технологии в икономиката и образованието”, София, 2011
 188. Dimitrov, O., F. Balpinar, N. Bencheva, Y. Ruseva. Embedded Internet based system. IN: Сборник научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Ruse, том 47, серия 3.2, 2008, pp. 104 – 107
 189. Dimitrov, Pl., G. Ivanova. A Survey of Web Based Educational Platforms. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 3.4., University of Ruse, Ruse, Bulgaria, 2018, pp. 109-114, ISBN ISSN 1311-3321.
 190. Dimitrova T., L. Georgieva., C. Pattichis, M. Neofytou. Qualitative Visual Image Analysis of Bruise Age Determination: A Survey. IN: 28th Annual International conference of the IEEE engineering in Medicine and Biology Society, New York, 2006
 191. Dimitrova T., L.Georgieva, C. Pattichis, M. Neofytou. Feature analysis for the assessment of bruise aging. IN: International Scientific Conference Computer Science’2006, Istanbul, 2006
 192. Dimitrova Т., L. Georgieva. Applying of Pre-processing Techniques in Bruise Images. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’07, Ruse, 2007
 193. Dimitrova Т., L. Georgieva. Fuzzy Representation for Classification of the Basic Bruise Colours. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’07, Ruse, 2007
 194. Dimov V., A Manukova, A. Levi. Pomiary dozymetryczne do oceny skażenia radioaktywnego w dydaktyce z zastosowaniem modelowania elektronicznego. IN: PRACE PRZEMYSŁOWEGO INSTYTUTU ELEKTRONIKI, TOM XLVII, ZESZYT 153(2006), Warszawa, PRZEMYSŁOWY INSTYTUT ELEKTRONIKI, 2006, pp. 215-222, ISBN 0509-7053.
 195. Dimov, D. N., M. I. Hristova. Results of the linear asynchronous motor controlled drive examination. IN: Ninth international conference on electrical mashines, drives and technologies, Elma 99, Varna, 1999, pp. 77-80
 196. Dimov, V. Symulacja komputerowa proekologicznych modeli fizycznych do badania działania promieniowania gamma na układy elektroniczne. IN: PRACE PRZEMYSŁOWEGO INSTYTUTU ELEKTRONIKI, TOM XLVII, ZESZYT 153(2006), Warszawa, PRZEMYSŁOWY INSTYTUT ELEKTRONIKI, 2006, pp. 207-214, ISBN 0509-7053.
 197. Dimow W., I. Ewstatiew. Możliwości badania działania radiacji jonizującej na układy elektroniczne w dydaktyce. IN: MATERIAŁY KONFERENCYJNE II Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej “Ekologia w Elektronice” 5-6.12.2002, Warszawa, PRZEMYSŁOWY INSTYTUT ELEKTRONIKI, 2002, pp. 35-42, ISBN 83-914537-5-8.
 198. Dinolov O. N. Mihailov L. Mihailov T. Uzunov. Research methodology for energy-efficiency evaluation in pneumatic-transport processes. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse Bulgaria, “Avangard print” LTD, 2015, pp. 749-754
 199. Dinolov O., B. Manolova, L. Mihailov, T. Uzunov. Results from the application of a model for energy-efficiency investigation of mechanical handling machines and systems (Part 2). IN: International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, Association of Agricultural Engineering in Southeastern Europe, 2013, pp. 104-110, ISBN 1311-9974.
 200. Dinolov O., K. Ilieva. Modeling the basis power in the systems for continuous transport of fluids and bulk materials. IN: International Scientific Conference of Communications, Information, Electronic and Energy Systems, Bulgaria, 2020, pp. (in press)
 201. Dinolov O., N. Mihailov, L. Mihailov, T. Uzunov. Research methodology for energy-efficiency evaluation in pneumatic-transport processes. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, 2015, pp. 749-754, ISBN 1311-9974.
 202. Dinolov, O. General Methods for Energy-Efficiency Investigation and Evaluation of Induction Motor Drives. IN: ELMA 2008 – XII International Conference on Machines, Drives and Power Systems, Vol. 1, Sofia, Bulgaria, 2008, pp. 197–201, ISBN 1313-4965.
 203. Djurov V.I., M.P.Kostova, V.Vasilev, A.S.Tsakoumis. Increasing the Efficiency of Radiolokation Systems with Application of Artificial Intelligece. IN: NEUREL 2004, Serbia and Montenegro, NEUREL, IEEE, 2004, pp. 139-143, ISBN 0-7803-8547-0.
 204. Dobreva, A., V. Dobrev, S. Stoyanov, Y. Neykov. Experimental Research of Power Transmissions: Methods, Results and Discussions. IN: Proceedings of the Third international conference "POWER TRANSMISSIONS '09", Thessaloniki, Greece, Sofia publications, 2009, pp. 507 - 510, ISBN 978-960-243-662-2.
 205. Doychinov Y.; I. Stoyanov; T. Iliev. The Golden ratio in the age of communication and information technology. IN: 2017 40th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatia, Croatia, IEEE, 2017, pp. 407 - 410, ISBN 978-953-233-090-8.
 206. Draganova Ts. D., B.M. Jinendra, P.I. Daskalov, R. Tzonev, S. Atanasova, R. Tsenkova. Statistical methods for fusarium verticillioides diseased corn kernel recognition using near-infrared spectroscopy. IN: Proceedings of the Union of Scientists Rousse, Fourth conference “Energy efficiency and agricultural engineering, Русе, 2009, pp. 839 – 847, ISBN 1311 – 9974.
 207. Draganova Ts., P. Daskalov, R. Tsenkova, S. Atanassova, P. Veleva-Doneva. Recognition of Fusarium diseased corn kernels using NIR spectroscopy and Neuro – Fuzzy classifier. IN: AGRICONTROL 2010, IFAC Interntional Conference, Kyoto, Japan, 2010
 208. Draganova Ts., P. Daskalov, R. Tsonev. Model of Software System for automatic corn kernels Fusarium (spp.) disease diagnostics. IN: Proceedings of 14th WSEAS International Conference on COMPUTERS”, Corfu island, Greece, 2010
 209. Draganova Ts., V. Mancheva, Pl. Daskalov,R. Tsonev. Features selection wavelet based approach for Fusarium corn kernels recognition using spectral data processing. IN: Dynamics and Control in Agriculture and Food Processing, 13-16 June, Plovdiv, Bulgaria, 2012, pp. 107 - 111
 210. Draganova, Ts. Architecture of industrial network for remote measurement of non-electrical parameters using OPC – server. IN: International conference, Odrin, 2011
 211. Draganova,Ts., V. Mancheva, P. Daskalov, R. Tsonev. Features selection wavelet based approach for Fusarium corn kernels recognition using spectral data processing. IN: Международна научна конференция на IFAC, Пловдив, УХТ - Пловдив, 2012
 212. Dumbrava, S., D. Panescu, I. Valova. A Software Architecture for Implementing Company Management in Enterprise Resource Planning Concept. IN: Information Technologies in Environmental Engineering (ITEE'2005), September 25 - 27, 2005, Otto-von- Guericke-Universitдt Magdeburg, Germany, 2005
 213. Dumbrava, S., I. Valova. The Design of an Enterprise Resource Planning Software Application for Manufacturing Control. IN: EUROCON 2005 The International Conference on "Computer as a tool", Telecommunications Society, Sava Center, Belgrade, Serbia & Montenegro, IEEE R, 2005
 214. Dzhrekos, Al., G. Ivanova. An Android Mobile Application for Planning an Effective Control of Automobile Service Periods. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 3.4., University of Ruse, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2018, pp. 91-96, ISBN ISSN 1311-3321.
 215. Dzhurov V., M. Kostova, T. Stancev, I.Cvetkov. LAZER SPECTROSCOPY AS A METHOD FOR REMOTE TRANCE DETEKTIONOF EXPLOSIVES. IN: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 2016, SHUMEN, c/0 Jusautor,Shumen, 2016, pp. 231-236, ISBN 2367-7902.
 216. Dzhurov, V., I. Tsvetkov, T. Stanchev, V. Dimitrov. EXPLORING THE SPECTRAL CHARACTERISTICS OF MATERIALS WITH BLASTING ACTION BY THE HELP OF STEREO CAMERA. IN: International conference: Technique, Technologies, Education, Security, V. Tarnovo, 2017
 217. Dzhurov, V., I. Tsvetkov, T. Stanchev, V. Dimitrov. EXPLORING THE SPECTRAL CHARACTERISTICS OF MATERIALS WITH BLASTING ACTION BY THE HELP OF STEREO CAMERA.. IN: International conference: Technique, Technologies, Education, Security, V. Tarnovo, 2017, V. Tarnovo, 2017
 218. Evstatiev B. I., I. S. Ilieva, A. T. Asenov and E. H. Yankov. A System for Measurement of the Asymmetry between Left and Right Shoulders. IN: 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Cluj-Napoca, Romania, IEEE, 2019, pp. 102-105
 219. Evstatiev B., D. Kiriakov, D. Trifonov. Model for Simulation of Nonlinear Inductors in Virtual Environments. IN: 2019 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, IEEE, 2019, pp. 629-632, ISBN 978-1-7281-1413-2.
 220. Evstatiev B., D. Kiriakov, D. Trifonov. Phase Shift Tuning for Measurement of Hysteresis Losses in Inductors with Magnetic Core. IN: 2018 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), Bourgas, Bulgaria, IEEE, 2018, ISBN 978-1-5386-3419-6.
 221. Evstatiev B., D. Kiriakov, I. Beloev. A Different Approach for Measurement of Hysteresis Losses in Magnetic Cores. IN: 2017 IEEE 23 rd International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Constanța, Romania, IEEE, 2017, pp. 138-140, ISBN 978-1-5386-1626-0.
 222. Evstatiev B., D. Trifonov, N. Mihailov, K. Gabrovska-Evstatieva and I. Beloev. A Virtual Lab for Demonstration of Temperature Measurement Errors Due to Transient Heat Transfer. IN: 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE), Ruse, IEEE, 2020, pp. In press
 223. Evstatiev B., K. Gabrovska, D. Trifonov. Development of a monitoring system for three-phase motors based on an Arduino microcontroller. IN: Energy Efficiency and Agricultural Engineering. Sixth International Conference, Ruse, Bulgaria, 11-12 November, 2015, pp. 297-302, ISBN 1311-9974.
 224. Evstatiev B., K. Gabrovska, I. Enimanev. Experimental study of the heat exchange and accumulation processes of a green roof under summer conditions. IN: Proceedings of the University of Ruse, Ruse, 2011, pp. 74-78, ISBN 1311-3321.
 225. Evstatiev B., K. Gabrovska, I. Evstatiev. Green roof performance under winter conditions. IN: Proceedings of the Workshop “Renewable energy sources in the cross border region Romania – Bulgaria”. RES-OP-DEV MIS-ETC code:222, Ruse, 2012, pp. 212-216, ISBN 978-954-8675-36-9.
 226. Evstatiev B., K. Gabrovska-Evstatieva. Energy Losses from Supercapacitor Banks Used in Autonomous PV Powered Irrigation Systems. IN: PROCEEDINGS of University of Ruse - 2020, volume 59, Ruse, In press, 2020
 227. Evstatiev B., K. Gabrovska-Evstatieva. Concept for development of 2D virtual reality laboratory in electrical circuits: basic equipment. IN: 15-th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Sofia, IEEE, 2017, pp. 490-493, ISBN 978-1-5090-6690-2.
 228. Evstatiev B., K. Gabrovska-Evstatieva, D. Trifonov, N. Mihailov. Solar energy potential to power the irrigation of orchards in Bulgaria. IN: Proceedings of the 47th international symposium Actual tasks on agricultural engineering, Opatija, Croatia, University of Zagreb, Faculty of Agriculture, 2019, pp. 213-221, ISBN 1848-4425.
 229. Evstatiev B., K. Gabrovska-Evstatieva, T. Iliev, I. Stoyanov. Web-based VR engine in electrical engineering: a proof of concept. IN: IEEE 23rd International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Constanța, Romania, IEEE, 2017, pp. 219-222, ISBN 978-1-5386-1626-0.
 230. Evstatiev B., K. Gabrovska-Evstatieva, V. Voynohovska, I. Beloev. Web-Based Environment for Virtual Laboratories in the Field of Electrical Engineering. IN: 2019 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, Bulgaria, IEEE, 2019, pp. 398-401, ISBN 978-1-7281-1413-2.
 231. Evstatiev B., K. Gabrovska-Evstatieva, V. Voуnohovska, I. Stoyanov, T. Iliev. Description of Virtual Equipment in the EVEEE Environment. IN: 2018 IEEE 24 th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Iasi, Romania, IEEE, 2018, pp. 49-52, ISBN 978-1-5386-5577-1.
 232. Evstatiev B., K. Gabrovska-Evstatieva, Y. Doychinov , I. Stoyanov, T. Iliev. Design and Implementation of a Virtual Multimeter in the EVEEE Environment. IN: 2019 11th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), Bucharest, Romania, IEEE, 2019, pp. 1-4
 233. Evstatiev B., K. Gabrovska. Evaluation of the optimal time for irrigation of green roofs.. IN: Fifth conference Energy efficiency and agricultural engineering, Ruse, 2013, pp. 47-52, ISBN 1311-9974.
 234. Evstatiev B., K. Gabrovska. Comparative analysis of the heat exchange between a green roof and a tile roof under summer conditions. IN: Proceedings of the University of Ruse, Ruse, 2011, pp. 79-83, ISBN 1311-3321.
 235. Evstatiev B., N. Codreanu, K. Gabrovska-Evstatieva. Virtual Investigations of a Stand-Alone Photovoltaic System with Supercapacitor Bank Used to Power an Irrigation System. IN: 2020 IEEE 26th International Symposium for Design and Technology in Electronics Packaging, Pitești, Romania, In press, 2020
 236. Evstatiev B., N. Evstatieva, D. Trifonov. Development of a Virtual Laboratory in Logic Design. IN: 2019 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, IEEE, 2019, pp. 633-636, ISBN 978-1-7281-1413-2.
 237. Evstatiev B., N. Mihailov, V. Stoyanov. Investigation of the Temperature Field in a Broiler Farm With Winter Ventilation. IN: Proceedings of the 36. International Symposium on Agricultural Engineering. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 2008, pp. 379-385, ISBN 1333-2651.
 238. Evstatiev B., N. Mihailov, V. Stoyanov. Investigation of the Energy Exchange in a Poultry Farm With Tunnel Ventilation. IN: Proceedings of the International Conference on Agricultural Engineering, AgEng2008, Crete, Greece, 2008, pp. OP-515
 239. Evstatiev B., Y. Doychinov, K. Gabrovska-Evstatieva. Method for Creating Virtual Copies of Real Labs in a 2D Environment, Representing a 3D Virtual Reality. IN: 2018 IEEE 24 th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Iasi, Romania, IEEE, 2018, pp. 138-141, ISBN 978-1-5386-5577-1.
 240. Evstatiev I, S. Kadirova, N. Kamenov, M. Hristova. WEB-BASED SYSTEM FOR CONTROL OF ENVIRONMENT PARAMETERS. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, Ruse, 2018
 241. Evstatiev I. Modelling the temperature regime of an electronic module. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, 11-12 November, 2015, Ruse, Bulgaria, University of Rousse, 2015, pp. 292-296, ISBN 1311-9974..
 242. Evstatiev I., D. Dimitrow. Research with Modeling of Temperature Regime of Elektronic Components in Middle and Deep Vacuum. IN: ICEST 2005. XL International Scientific Conference on Information, Communication and Energy System and Tehnologies, Nis, Serbia and Montenegro, 2005, pp. 398-400
 243. Evstatiev I., D. Dimitrow. Temperature sweep modeling of the electronic elements in medium and deep vacuum conditions. IN: ICEST 2004. XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy System and Tehnologies, Bitola, Macedonia, 2004, pp. 503-504
 244. Evstatiev I., H.Beloev, B.Rashkov. Modelling of Energy and Mass Exchange in Plant for Processing Oil. IN: Proceedings of The 23rd International Scientific Conference NAV-MAR-EDU, Constanta, Romania, "Mircea cel Bartran" Naval Academy Publishing House, 2013, pp. 67-75, ISBN ISSN 1454-864X.
 245. Evstatiev I., I. Palov, K. Sirakov. An Electroinic System for Studying the Electro-Physikal Characteristics of Agricultural Products. IN: “Сельскохозяйственная инженерия”, Литовский сельскохозяйственьiй университет, Литва, Научньiе трудьi, 2003, pp. 156-162, ISBN 9986-732-19-0.
 246. Evstatiev I., T. Pencheva, P. Mashkov. Heat Transfer Modeling for Soldering Processes of SMD’s to Printed Circuit Boards Using Low Inert Infrared Heaters. IN: Proceedings of IEEE, 28th International Spring Seminar on Electronics Technology – ISSE 2005, IEEE, 2005, pp. 112 -117
 247. Evstatiev I., V. Dimov. Electronic Simulation of Radiometric Measurement Of Agricultural Products. IN: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONGRESS ON INFORMATION TECHNOLOGY IN AGRICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENT, 7 TO 10 OCTOBER 2003, IZMIR, Izmir, Ege University Press, 2003, pp. 238-242, ISBN 975-483-598-5.
 248. Evstatiev, B. Heat flow through green and tile roofs under winter conditions. IN: Proceedings of the Workshop “Renewable energy sources in the cross border region Romania – Bulgaria”. RES-OP-DEV MIS-ETC code:222, Ruse, 2012, pp. 206-211, ISBN 978-954-8675-36-9.
 249. Evstatiev, B. Modelling of the heat exchange and accumulation processes of a green roof. IN: Proceedings of the University of Ruse, Ruse, 2011, pp. 84-88, ISBN 1311-3321.
 250. Evstatiev, B. Investigation of the precision of a mathematical model describing the heat exchange and accumulation processes of a green roof. IN: Proceedings of the University of Ruse, Ruse, 2011, pp. 89-93, ISBN 1311-3321.
 251. Evstatiev, I., N. Mihailov. Model of The Temperature Regime of an Asynchronous Engine. IN: The International Conference on Electrical Machines and Power Systems (ELMA 2005), Sofia, Bulgaria, 2005
 252. Evstatieva N., G. Georgiev, D. Trifonov. Investigation of technological parameters influence on the energy consumption for microclimate control in hydroponic installation. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, 11-12 November, 2015, pp. 278-285, ISBN 1311-9974.
 253. Evstatieva N., G.Georgiev. Operation Algorithm of an Electronic System for Control of the Loading-Unloading Duration in a Food Storage Refrigerated Chamber. IN: Proceedings of The 23rd International Scientific Conference NAV-MAR-EDU, Constanta, Romania, "Mircea cel Bartran" Naval Academy Publishing House, 2013, pp. 19-24, ISBN ISSN 1454-864X.
 254. Evstatieva N., G.Georgiev, N.Mihailov. Modelling the Energy Exchange in a Food Storage Refrigerated Chamber. IN: Proceedings of The 23rd International Scientific Conference NAV-MAR-EDU, Constanta, Romania, "Mircea cel Bartran" Naval Academy Publishing House, 2013, pp. 25-32, ISBN ISSN 1454-864X.
 255. Evstatieva N., I. Belovski, A. Aleksandrov. Optimization and Modelling of the Thermal Resistance of a Thermoelectric Pump Heat Sink. IN: 2019 X National Conference with International Participation (ELECTRONICA), Sofia, Bulgaria, IEEE, 2019, pp. 117-120, ISBN 978-1-7281-3621-9.
 256. Evstatieva N., S. Kadirova. Modelling the Thermal Conditions of a LED Lamp. IN: 2019 Second Balkan Junior Conference on Lighting (Balkan Light Junior), Plovdiv, Bulgaria, IEEE, 2019, pp. 56-59, ISBN 26030-414X.
 257. Evstatieva N., V. Dimov. Energy-efficient microclimate control in a Hatchery. IN: Monographies of Tele & Radio Research Institute, Volume 1, Progress in Eco-Electronics, Warsaw, Poland, ARSLIBRI, 2008, pp. 127-134, ISBN 978-83-926599-0-7.
 258. Evstatieva N.,B.Evstatiev,D.Trifonov. 2D Virtual Laboratory for Teaching BCD to Seven-Segment Decoders in Logic Design Classes. IN: 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Cluj-Napoca, Romania, IEEE, 2019
 259. F. Vandammе., M. Andreeva, N. Bencheva, , P. Kaczmarski, А. Vandammе. Content Management Tools in a Knowledge Management Perspective. IN: E-learning and the Knowledge Society, 6-8 September, Gent&Brussels, Belgium, Communication and Cognition, Gent, 2004, pp. 2.9.1. – 2.9.11, ISBN 90-70963-892.
 260. Ferone, A., Ts. Georgiev, A. Maratea. Test-Cost-Sensitive Quick Reduct. IN: Twelfth International Workshop on Fuzzy Logic and Applications (WILF 2018), 6-7 September, 2018, Genoa, Italy, 2018
 261. Filipova, K., Stefanova, Sv. Increasing the efficiency of the educational process through research of the knowledge dynamic. IN: International Conference on e-Learning and the Knowledge Society, e-Learning’09, 2009, pp. 235-238
 262. Filipova, K., Stefanova, Sv. Defining the Performances of the Knowledge Dynamic Models. IN: Annual School.Lectures, vol.23, number 1, 2003, pp. 3-5
 263. Filipova, K., Stefanova, Sv. Net Models of Knowledge Dynamic. IN: Annual School.Lectures, vol.23, number 1, Sept 2001/2003, 2003, pp. 29-32
 264. Flickyngerová, S., Vojs, M., Shtereva, K. S., Šutta, P., Vincze, A., Milosavlevič, M., Jeynes, Ch., Peng, N., Novotný, I., Tvarožek, V. Effect of annealing on properties of gallium-nitrogen co-doped zinc oxide thin films prepared by sputtering and ion implantation. IN: Proceedings of the 18th International Conference on Applied Physics of Condensed Matter, APCOM 2012, Slovakia, 2012, pp. 207-210, ISBN 978-80-227-3720-3.
 265. G. Hristov, P. Zahariev and D. Kyuchukova. Challenges and solutions for real-time remote console access to telecommunication equipment. IN: 13th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training - ITHET 2014, York, England, 2014
 266. Gabrovska K., A. Smrikarov. Structural analysis and methods for development of software tool for design and energy simulation of PV-hybrid power supply systems in poultry farms. IN: CompSysTech’2005, Varna, 2005
 267. Gabrovska K., N. Mihailov, I. Stoyanov. PS Assistant tool for education in Renewable Energy Sources – Study of photovoltaic cells. IN: Subregional Seminar on Education and Training in Renewable Energy Sources, OPEM 2003, Sozopol, TU Sofia, 2003, pp. 181-186
 268. Gabrovska-Evstatieva K., B. Evstatiev, D. Trifonov, N. Mihailov. Autonomous powering of an orchard irrigation system and fruit storage. IN: Proceedings of the 47th international symposium Actual tasks on agricultural engineering, Opatija, Croatia, University of Zagreb, Faculty of Agriculture, 2019, pp. 203-211, ISBN 1848-4425.
 269. Gabrovska-Evstatieva K., B. Evstatiev, A. Evtimov, N. Mihailov. Opportunities to Use Photovoltaic Energy in Residential Buildings. IN: 2018 10th Electrical Engineering Faculty Conference (BulEF), Sozopol, Bulgaria, IEEE, 2018, pp. 1-4, ISBN 978-1-5386-7565-6.
 270. Gabrovska-Evstatieva K., B. Evstatiev, O. Dinolov, N. Mihailov. Sizing and optimization of cost-efficient PV generator system at residential buildings in the region of Ruse, Bulgaria. IN: Nearly Zero Energy Communities, CSE 2017, Springer Proceedings in Energy, Springer, 2018, pp. 395-404, ISBN 978-3-319-63214-8.
 271. Ganeva D., Sirakov K., Mihov M., Martev K., Zahariev S., Ivan Palov. Influence of pre-sowing electromagnetic treatments on propagating seed qualities of tomato variety Milyana. IN: International Symposium, ISB-INMA TEH' 2014, "Agricultural and Mechanical Engineering", Bucharest, Romania, 2014, pp. 646-653
 272. Gatward R., B. Russell, M. Marinov, P. Kamburov. Using JAVA for developing collaborative Web-based learning tools. IN: in Proc. of the International Conference “Multimedia and Foreign Language Training”, Bulgaria, 1998, pp. 93-100, ISBN 954-9548-04-X.
 273. Genchev I., K. Shtereva. Design of micropower CMOS operational amplifiers using LASI. IN: National Forum "Electronics 2015", Sofia, 2015, pp. 39-42, ISBN 1314-8605.
 274. Georgi Georgiev. ANTI THEFT AND CHILD PROTECTION SYSTEM. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, Uni-Ruse, 2017, pp. 7
 275. Georgi Hristov, Plamen Zahariev, Nina Bencheva, Ivaylo Ivanov. Designing the Next Generation of Virtual Learning Environments – Virtual Laboratory with Remote Access to Real Telecommunication Devices. IN: Proceedings of the 24th EAEEIE Annual Conference, Chania, Greece, 2013
 276. Georgiev G. St., G. T. Georgiev, S. Stefanova. Some Approaches For Handling Multi-User Access To Instruments In A Virtual Lab. IN: International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning) CompSysTech'2003, Sofia, 2003, pp. IIIA.12-1 - IIIA. 12
 277. Georgiev G. T., Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. Software Environment for Teaching in Complex Dynamic Systems. IN: Abstracts of the International Conference on Computer Technologies in Education, Kiev, 1993, pp. 155-156
 278. Georgiev G. T., Zheliazkova I. I. A Distributed Task-Oriented Environment for Design of Virtual Labs. IN: Сборник доклади на втората научно-практическа конфееренция „Новите технологии в образованието и професионалното обучение: организация, технологии и качество”, Пловдив, 2004, pp. 108-117
 279. Georgiev G. T., Zheliazkova I. I. Processing of Domain Knowledge for Training in Complex Dynamic Systems. IN: Proceeding of the 13th International Conference SAER, Varna, 1999, pp. 229-233
 280. Georgiev G. T., Zheliazkova I. I. Diagnosis and Remedial of Students’ Knowledge about Complex Dynamic Systems. IN: Proceeding of the 13th International Conference SAER, Varna, 1999, pp. 224-228
 281. Georgiev G. T., Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. Technology of Using a Task-Oriented Environment for Design of Virtual Labs. IN: Сборник доклади на националната конференция по електронно обучение във висшето образование, София, 2004, pp. 53-57
 282. Georgiev G., I. Tczetkov, S. Stefanova, R. Catthoor. A Structural Approach for Virtual Labs Development. IN: Conference, Buchurest, 2001
 283. Georgiev G., M. Marinov. An approach to storing real-time sensor readings based on NoSQL database systems. IN: XVI-th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA 2019, Varna, 2019
 284. Georgiev G.S., G.T. Georgiev, E.A. Stoyanov, S.L. Stefanova, D. D. Stoykov. Remote Virtual Instrumental Module. IN: Трудове на научната сесия на РУ, Русе, 2002, pp. 131-135
 285. Georgiev G.T., G.S. Georgiev, S.L. Stefanova. A Distributed Architecture of a Virtual Lab Based on the Client-Server Model. IN: Научни трудове на РУ, том 40, серия 1.2, Русе, 2003, pp. 64-68
 286. Georgiev Ts., H. Dimitrov, E. Georgieva. HTML5 Based System for Mobile Learning. IN: Proceedings of the 13th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" Bucharest, April 27 - 28, 2017, Volume 2, Bucharest, Romania, “CAROL I” National Defence University Publishing House, 2017, pp. 90-97, ISBN 2066-026X.
 287. Georgiev, G. 1-Wire Based Data Acquisition System. IN: International Conference on Computer Systems and Technologies ComSysTech'09, Ruse, 2009, pp. IIIA.17-1 – IIIA.17-
 288. Georgiev, G. Assessing Knowledge and Practical Skills by Means of a Task-Based Test. IN: Fourth International Bulgarian-Greek Conference Computer Science'2008, Kavala, Greece, 2008, pp. 696-701
 289. Georgiev, T. Test Software for Outlining of Road Vehicle Dynamic. IN: Proceedings of the International Conference CompSysTech’2003, Sofia, 2003, pp. IIIA.9-1-IIIA.9-5
 290. Georgiev, T. An Approach to Score the Students’ Results Working with Multimedia Application "Business Travel" for Purposes of Business English Learning. IN: Proceedings of the First International Conference “Multimedia and Foreign Language Training”, Varna, Bulgaria, Ruse, Bulgaria, Avangard print Ltd. Ruse, 1998, pp. 139-145, ISBN 954-9548-04-.
 291. Georgiev, T., A. Dobrewa (Dobreva), P. Stamatow, W. Dobrew (V. Dobrev). Three Dimensional Modelling of a Cardan Drive. IN: Proceedings of the expert conference on “Mechanical systems and elements. Research and Development”, IRMES’95, Volume 1, Nis, Yugoslavia, 1995, pp. 415-418
 292. Georgiev, T., D. Stanchev, A. Smrikarov. Software for theoretical and experimental investigation of the dynamic characteristic of road vehicles. IN: Proceedings of the International Conference ComSysTech’2001, Sofia, 2001, pp. III.17-1-III.17-5
 293. Georgiev, T., M.Risova, E.Filipova. Some Ideas about Evaluation Resulting from the Development and Implementation Process of Multimedia Applications from the Modules “Business English” and “English for Electronics”. IN: Proceedings of the First International Conference, Ruse, Bulgaria, Avangard print Ltd. Ruse, 1998, pp. 74-82, ISBN 954-9548-04-X.
 294. Georgiev, T., M.Teodosieva, St.Smrikarova. Multimedia Environment - Test Creator for a Creation of Tests and an Assessment of Training Results via Internet. IN: Сборник доклади на четвъртата научна конференция с международно участие "Интернет - среда за нови технологии в информационното общество", Велико Търново, 2001, pp. 264-271
 295. Georgiev, Ts. Students’ Viewpoint about Using MIT App Inventor in Education. IN: Proceedings of the 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Computers in Education, MIPRO 2019, Opatija, Croatia, GRAFIK, Rijeka, Croatia, 2019, pp. 719-724, ISBN 1847-3946.
 296. Georgiev, Ts. Investigation of the user's text reading speed on mobile devices. IN: Proceedings of the 13th International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech 2012, Ruse, ACM New York, NY, USA, 2012, pp. 329-336, ISBN 978-1-4503-1193-9.
 297. Georgiev, Ts. Mobile Applications for Learning Shortest-Path Graph Searching Algorithms. IN: Proceedings of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society e-Learning’11, Bucharest, Romania, 2011, pp. 203-207, ISBN 978-606-505-459-2.
 298. Georgiev, Ts. An Approach for Automation of Research Using Labview and TriLink Logger. IN: Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2010), Varna, Bulgaria, 2010, pp. 279-284, ISBN 1314-1023.
 299. Georgiev, Ts. A Virtual Instrument for Automobiles’ Fuel Consumption Investigation. IN: Proceedings of the International Conference CompSysTech’2006, Rousse, 2006, pp. IIB.11-1 - IIIB.11-5, ISBN 954-9641-46-5.
 300. Georgiev, Ts. Flash Animated Algorithms for Linked Lists Learning. IN: Proceedings of the Second International e-Learning Conference, Berlin, Germany, 2005, pp. 183-191, ISBN 90-70963-922.
 301. Georgiev, Ts., E. Georgieva. HTML5 for M-Learning Design and Development. IN: Proceedings of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society e-Learning’11, Bucharest, Romania, 2011, pp. 208-212, ISBN 978-606-505-459-2.
 302. Georgiev, Ts., E. Georgieva. Module for Investigation of the User’s Text Reading Speed on Mobile Devices. IN: Proceedings of International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’10, Sofia, Bulgaria, 2010, pp. 347-352, ISBN 978-1-4503-0243-2.
 303. Georgiev, Ts., E. Georgieva. Mobile Learning Web Portal. IN: Proceedings of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society e-Learning’10, Riga, Latvia, 2010, pp. 72-77, ISBN 978-9984-30-181-5.
 304. Georgiev, Ts., E. Georgieva. Investigation of the Text Entry Speed and Accuracy in Mobile Devices. IN: Proceedings of International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’09, Ruse, 2009, pp. IIIB.17-1-IIIB.17-6, ISBN 978-1-60558-986-2.
 305. Georgiev, Ts., E. Georgieva. User Interface Design for Mobile Learning Applications. IN: Proceedings of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society, Berlin, Germany, 2009, pp. 145-150, ISBN 1313-9207.
 306. Georgiev, Ts., E. Georgieva. Mobile Application for Determination of Users’ Text Entry Speed. IN: Proceedings of the 9th International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing (CompSysTech’2008), Rousse, 2008, pp. IIIA.2-1 - IIIA.2-6, ISBN 978-954-9641-52-3.
 307. Georgiev, Ts., E. Georgieva. Multimedia Mobile Learning Application "m-VideoGuide". IN: Proceedings of the Forth International Scientific Bulgarian - Greek Conference "Computer Science’2008", Sofia, 2008, pp. 506-511, ISBN 978-954-580-255-3.
 308. Georgiev, Ts., E. Georgieva, A. Smrikarov. M-Learning - a New Stage of E-Learning. IN: Proceedings of the International Conference CompSysTech’2004, Rousse, 2004, pp. IV.28-1-IV.28-5, ISBN 954-9641-38-4.
 309. Georgiev, Ts., E. Georgieva, G. Trajkovski. Transitioning from e-Learning to m-Learning: Present Issues and Future Challenges. IN: Proceedings of the Seventh ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking, and Parallel / Distributed Computing (SNPD’06), Las Vegas, USA, 2006, pp. 349-353, ISBN 0-7695-2611-X.
 310. Georgiev, Ts., G. Krastev. Virtual System for Generating Analog and Digital Signals. IN: Proceedings of XLV International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2010, Ohrid, Macedonia, 2010
 311. Georgiev, Ts., G. Krastev. A Classification of Virtual Measurement Environments. IN: Proceedings of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society, Berlin, Germany, 2009, pp. 195-200, ISBN 1313-9207.
 312. Georgiev, Ts., G. Krastev, E. Ibryamova. Virtual Laboratory for Training in the Field of Digital Signal Processing. IN: Proceedings of the 13th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" Bucharest, April 27 - 28, 2017, Volume 2, Bucharest, Romania, “CAROL I” National Defence University Publishing House, 2017, pp. 84-89, ISBN 2066-026X.
 313. Georgiev, Ts., G. Trajkovski. A Flash Based Multimedia Application for Learning JPEG Compression. IN: Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2008), Sofia, 2008, pp. 155-164, ISBN 978-954-9518-56-6.
 314. Georgiev, Ts., N.Nestorov. Location Based Mobile Application to Support Educational Process. IN: Proceedings of the International Conference E-Learning'14, Tenerife, Spain, 2014, pp. 118-124, ISBN 978-954-712-611-4.
 315. Georgiev, Ts., S. Smrikarova, Ts. Shenkova. Evaluation of Distance Learning Materials (Based on the trialling of the Active Learning Techniques module developed as part of the Teachers in Action Leonardo project). IN: Сборник доклади от Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, 15-17 май 2009, Свищов, Свищов, 2009, pp. 342-349, ISBN 978-954-23-0487-6.
 316. Georgiev, Ts., St. Smrikarova, Ts. Hristov, E. Georgieva. Methodology for Development of Mobile Learning System Multilingual User Interface. IN: Proceedings of the International Conference on e-Learning'15, Berlin, Germany, 2015, pp. 168-172, ISBN 2367-6698.
 317. Georgiev, Т., St. Smrikarova, M. Teodosieva, E. Georgieva. A Business English Multimedia Distance Learning Application "English for Tourism". IN: Proceedings of the International Conference CompSysTech’2002, Sofia, 2002, pp. IV.7-1-IV.7-5, ISBN 954-9641-28-7.
 318. Georgiev,G.R. A revision of a key phizikal law? No, only attempt to search and find the truth – SK TE – TU, Sofia, Sozopol 2009, 20-23 of September, part 2 Regular papers, p. 59-64. IN: SUMMER SHOOL, SOZOPOL 2009, София, ТУ - София, 2009, pp. 59-65, ISBN 1313-9487.
 319. Georgiev,u G.R. Arc-welding sources with inductive-capacitive current regulation and improved power indicators”–International confer energi efficiency and agricultural engineering,Russe, 2006g.. IN: ENERGI EFFICIENCY AND AGRICULTURAL ENGINEERING, Русе, 2006, pp. 117-121, ISBN 1311-9974.
 320. Georgieva Kr. , E. Kirilova, Ts. Georgieva, P. Daskalov. Selection of informative color features complexes from digital images of healthy and diseased vine leaves. IN: Юбилейна научна конференция  "20 години Тракийски университет“, Стара Загора, 2015
 321. Georgieva Kr. , Ts. Georgieva, E. Kirilova, P. Daskalov. Classification of healthy and diseased vine leaves using color features. IN: Юбилейна научна конференция  "20 години Тракийски университет“, Стара Загора, 2015
 322. Georgieva L., K. Krastev, N. Angelov. Identification of surface leather defects. IN: Proceedings of the 4th conference of the international conference on computer systems and technologies, Русе, 2003
 323. Georgieva L., T. Dimitrova, I. Stoyanov. Computer-aided System for the Bruise Color’s Recognition. IN: Int. conf. CompSysTech’2005, Ruse, 2005
 324. Georgieva L., T. Dimitrova, N. Angelov. RGB and HSV colour models in colour identification of digital traumas images. IN: Int. conf. CompSysTech’2005, Ruse, 2005
 325. Georgieva L., Y. Dimitrov, I. Stoyanov, A. Angelova. Information System in the Forensic Medicine Department. IN: Трудове на Научната сесия на РУ' 2005, Русе, 2005
 326. Georgieva Ts., E. Stefanov, N. Paskova, P. Daskalov, N. Sigrimis. Graphical tool for quality assessment of plants using image analysis. IN: НК РУ&СУ при РУ “А. Кънчев”, Русе. том 58, серия 4,, Русе, 2019, ISBN 1311-3321, Русе, 2019, ISBN ISBN 1311-3321.
 327. Georgieva Ts., E. Stefanov, N. Paskova, P. Daskalov, N. Sigrimis. Design of low cost microprocessor system for measurement of vegetables color features. IN: НК РУ&СУ при РУ “А. Кънчев”, Русе. том 58, серия 4,, Русе, 2019, ISBN 1311-3321, Русе, 2019
 328. Georgieva, E., A. Trifonova, Ts. Georgiev. The Influence of the Usage of e-Learning on the Students’ Expectations about m-Learning. IN: Proceedings of the Third International e-Learning Conference, Coimbra, Portugal, 2006, pp. 1.12-1 - 1.12-5, ISBN 978-989-20-0350-4.
 329. Georgieva, E., A.Smrikarov, T.Georgiev. A General Classification of Mobile Learning Systems. IN: Proceedings of the International Conference CompSysTech’2005, Rousse, 2005, pp. IV.14-1-IV.14-6, ISBN 954-9641-42-2.
 330. Georgieva, E., M. Teodosieva, Ts. Georgiev, S. Smrikarova. Multimedia Training Course on C++. IN: Proceedings of the International Conference CompSysTech’2004, Rousse, 2004, ISBN 954-9641-38-4.
 331. Georgieva, E., St. Smrikarova, Ts. Georgiev. A Prototype of WAP Based Mobile Learning System. IN: Proceedings of the Third International Bulgarian–Turkish Conference Computer Science’ 2006, Sofia, 2006, pp. 200-205, ISBN 978-954-438-601-6.
 332. Georgieva, E., Ts. Georgiev. Five Years Later – it is Time for Multimedia Mobile Learning. IN: Proceedings of Fifth International Conference Computer Science'2009, Sofia, Bulgaria, 2009, pp. 136-141, ISBN 978-954-438-853-9.
 333. Georgieva, E., Ts. Georgiev. Methodology for Mobile Devices Characteristics Recognition. IN: Proceedings of the International Conference CompSysTech’2007, Rousse, 2007, pp. IV.2-1 - IV.2-6, ISBN 978-954-9641-50-9.
 334. Georgieva, E., Ts. Georgiev. A Conceptual Model of Mobile learning System. IN: Proceedings of the 4th International e-Learning Conference, Istanbul, Turkey, 2007, pp. 160-163, ISBN 978-975-6437-75-9.
 335. Georgieva, E., Ts. Georgiev. Investigation of a Mobile Learning System Module for Mobile Devices Characteristics Recognition. IN: Proceedings of the 4th International e-Learning Conference, Istanbul, Turkey, 2007, pp. 120-124, ISBN 978-975-6437-75-9.
 336. Georgieva, E., Ts. Georgiev, S. Smrikarova. The potentialities of using SCORM in mobile learning. IN: ICMTL 2005 - Methods and Technologies for Learning, Southampton, UK, WITPress, 2005, pp. 589-591, ISBN 1-84564-155-8.
 337. Georgieva, G., G.Todorov, A.Smrikarov. A. Мodel of a Virtual University - Some Problems during its Development. IN: Proceedings of the International Conference CompSysTech’2003 - Sofia, Ruse, Bulgaria, Avangard Print Ltd, 2003, pp. IV.29-1 – IV.29-7, ISBN 954-9641-33-3.
 338. Georgieva, L., V. Mateev. Methods and Program Environment for Structure Optimization of MIMO Automates. IN: Proceedings of University of Rousse and Rousse Union of Scientists Annual Conference, Rousse, Bulgaria, Printing House in University of Rousse, 2011, pp. 117-122, ISBN 1311-3321.
 339. Georgieva, T., Remzi, S., Paskova, N., Stefanov, E., Sigrimis, N., Daskalov, P. Research of the influence of external factors on the measurement of a basic soil quality parameter. IN: Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium, 30th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, DAAAM 2019; Zadar; C, Publisher: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM, 2019, pp. 30(1), pp. 1097-1101, ISBN ISSN: 17269679.
 340. Georgieva, T., Stefanov, E., Alikhanov, J., Shynybay, Z., Kulmakhambetova, A., Daskalov, P. Approach for egg defects assessment using image analysis. IN: Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium, 30th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, DAAAM 2019; Zadar; C, Publisher: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM, 2019, pp. 30(1), pp. 1102-1106, ISBN ISSN: 17269679.
 341. Golemanov T., E. Golemanova. A Set of Tools to Teach Language Processors Construction. IN: Conference: CompSysTech '20: International Conference on Computer Systems and Technologies '20, Ruse Bulgaria, DOI: 10.1145/3407982.3407991, 2020, pp. 244–250, ISBN 978-1-4503-7768-3.
 342. Golemanov T., E. Golemanova. Using TOST in Teaching Mutual Exclusion, Synchronization, and Deadlock. IN: 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE) 2019, University of Ruse, Bulgaria, 2019, ISBN 978-1-7281-3222-8.
 343. Golemanov, T., E. Golemanova. ERP-system: Marketing Analysis Module. IN: CompSysTech 2004, Ruse, Bulgaria, 2004
 344. Golemanov, T., E. Golemanova. ERP-system: A Commercial Goods Planning Module. IN: CompSysTech 2004, Ruse, Bulgaria, 2004
 345. Golemanov, T., E. Golemanova. ERP-module for Computer Catalogue Automatic Generation. IN: CompSysTech 2003, Sofia, Bulgaria, 2003, pp. III. A.14-1 – III.A.
 346. Golemanov, T., E. Stoianov, E. Golemanova. Communication between ERP-system and E-commerce WEB site – An SQL approach. IN: CompSysTech 2001, Sofia, Bulgaria, ACM Press, 2001, pp. III.19-1 – III.19-5
 347. Golemanov, T., E.Golemanova. A Teaching in Operating Systems Tool. IN: CompSysTech 2006, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2006, pp. IV.4-1 - IV.4.5
 348. Golemanov, T., K.Kratchanov, E. Golemanova. SPIDER – A Language for Programming Through Control Networks. IN: CompSysTech 2000, Sofia, Bulgaria, ACM Press, 2000, pp. 2091-2095
 349. Golemanov, T., Kratchanov, K. and Golemanova, E. Spider vs. Prolog: Simulating Prolog in Spider. IN: 10th Int. Conf. on Computer Systems and Technologies (CompSysTech 2009), Rousse, Bulgaria, ACM Bulgaria, Sofia, 2009, pp. II.9-1-II.9-7
 350. Golemanova E., T. Golemanov. Declarative and Imperative Approaches for Proving Turing Completeness of SPIDER. IN: CompSysTech '20: International Conference on Computer Systems and Technologies '20, Ruse Bulgaria, DOI: 10.1145/3407982.3407993, 2020, pp. 94–100, ISBN 978-1-4503-7768-3.
 351. Golemanova Е., T. Golemanov. Declarative Implementations of Genetic Algorithms in Control Network Programming. IN: Proceedings of ACM Computer Systems and Technologies (CompSysTech’19), Ruse, BULGARIA, ACM, 2019, pp. 91-97, ISBN 978-1-4503-7149-0.
 352. Golemanova, E., Kratchanov, K. and Golemanov, T. Spider vs. Prolog: Computation Control. IN: 10th Int. Conf. on Computer Systems and Technologies (CompSysTech 2009), Rousse, Bulgaria, ACM Bulgaria, Sofia, 2009, pp. II.10-1-II.10-6
 353. Golemanova, E., T.Golemanov, K.Kratchanov. Built-in Features of the SPIDER Language for Implementing Heuristic Algorithms. IN: CompSysTech 2000, Sofia, Bulgaria, ACM Press, 2000, pp. 2091-2095
 354. Goranov, Ts., G. Ivanova. An Educational Software for Solving Tasks to Control Arithmetic and Logical Operations. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 3.4., University of Ruse, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2018, pp. 97-102, ISBN 2603-4123.
 355. Gospodinov G., Shtereva K., Zhelyazova V., Mutkov V., Neikov Y., Dimov V. Laboratory Electronic Circuit for Tracing I-V and P-V Characteristics of Photovoltaic Devices. IN: 10th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering, ATEE 2017, Bucharest, Romania, 2017, pp. 57-61, ISBN 978-1-5090-5160-1.
 356. Gotsov Ts. Methods for Linearizing Nonlinear Curve in PLC Controller. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science 2015, Greece, 2015
 357. Gotsov Ts. Remote Sensing of Weather Elements. IN: Challenges in Engineering and Information Science 2015, Romania, 2015, pp. 42-45, ISBN 978-954-8483- 35.
 358. Grigorov Iv., B. Manolova, L. Mihaylov, N. Minkov, K.Мartev. Base energy loads for cogeneration – alternative to TPPs. IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 75-80, ISBN 2457-3302.
 359. Grozev D., I.Beloev, G.Hristov. CREATING A URBAN VEHICLE PROTOTYPE WITH A HYDROGEN FUEL. IN: PROCEEDINGS Volume 58, book 4 Transport and Machine Science, 2019, Ruse University, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 360. Grozev D., I.Beloev, G.Hristov. DETERMINING THE POWER REQUIRED TO DRIVE A PROTOTYPE WITH HYDROGEN FUEL CELL. IN: PROCEEDINGS Volume 58, book 4 Transport and Machine Science, 2019, Ruse University, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 361. Grozev S., Kadirova S. Arduino based system for monitoring of temperature. IN: Scientific conference for students, PhD students and young scientists, 58-th ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE of ‘Angel Kanchev’ University of Ruse & Union of Scientists - Ruse „New Industries, Digital Ec, Ruse, Bulgaria, 2019
 362. Grozeva M. Methods of depending the t-waves at the electrocardographic signals. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Ruse University, 2017, pp. 5, ISBN 1311-3321.
 363. Gyoch B., P. Mashkov and S. Penchev. Phase thickness deviations’ influence on properties of antireflection coatings for near infrared detectors. IN: Proc. of 35th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2012, Bad Aussee, Austria, IEEE, 2012, pp. 318-323.
 364. Gyoch, B., Mashkov, P.,Penchev, S. Phase thickness deviations' influence on properties of antireflection coatings for near infrared detectors. IN: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology, art. no. 6273094, IEEE, Austria, 2012, pp. pp. 318-323
 365. Hamadi A., M. Hina, N. Saadia, G. Ivanova, A. Ramdane-Cherif. Spatial Context Identification for an Autonomous Mobile Robot. IN: CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20, New York, NY, USA, Association for Computing Machinery, 2020, pp. 86–93, ISBN 9781450377683.
 366. Hina, M., A.Soukane, A. Ramdane-Cherif, G. Ivanova. Robotic Interaction for Assistance to Autistic Children. IN: CompSysTech'18 19th International Conference on Computer Systems and Technologies (SCOPUS), ACM New York, NY, USA, 2018, pp. 178-184, ISBN 978-1-4503-6425-6.
 367. Hrisotv G., P. Zahariev, I. Beloev, D. Kinaneva, J. Raychev. Development and evaluation of an urban concept vehicle powered by hydrogen fuel cell. IN: Proceedings of University of Ruse - 2019, volume 58, Ruse, Bulgaria, 2019
 368. Hristov G, D. Kyuchukova, S. Borisov, P. Zahariev. Improving virtual learning environments by development and integration of 3D models of real devices. IN: ITHET 2015, Lisbon, Portugal, 2015
 369. Hristov G, P. Zahariev, D. Kyuchukova, S. Borisov. A conceptual model of a Raspberry Pi based portable virtual learning environment for ICT courses. IN: The 26th EAEEIE Annual Conference, Copenhagen, Denmark, 2015
 370. Hristov G., D. Kinaneva, G. Georgiev, P. Zahariev, P. Kyuchukov. An overview of the use of Unmanned Aerial Vehicles for Precision Agriculture. IN: Proceedings of the 2nd International Conference on Biomedical Innovations and Applications - BIA-2020, Varna, IEEE Xplore, 2020
 371. Hristov G., Iliev, T. An approach to flow control based on combined adaptive algorithm in communication networks. IN: Proceeding of Papers ICEST 2008, Nis, Serbia, 2008, pp. 56-59
 372. Hristov G., J. Raychev, D. Kinaneva, P. Zahariev. Emerging methods for early detection of forest fires using unmanned aerial vehicles and LoRaWAN sensor networks. IN: The 28th EAEEIE Annual Conference, Reykjavík, Iceland, 2018
 373. Hristov G., J. Raychev, D. Kyuchukova, P. Zahariev. Development of Educational Three Dimensional Computer Game by Using Virtual Reality Utilities. IN: 16th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Ohrid, Macedonia, 2017
 374. Hristov G., J. Raychev, D. Kyuchukova, P. Zahariev. Development of educational games using 3D models of historical locations, objects and artefacts. IN: The 27th EAEEIE Annual Conference, Grenoble, France, 2017
 375. Hristov G., M. P. Iliev. TCP congestion control and asymmetric networks. IN: Proceeding of Papers ICEST 2007, Ohrid, Macedonia, 2007, pp. 181-185
 376. Hristov G., P. Zahariev, D. Kinaneva, I. Tsvetkova, J. Raychev. Use of Unmanned Aerial Vehicle for Photogrammetric Data Gathering and Digital 3D Reconstruction of Archaeological Excavation Sites. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE, Ruse, 2018
 377. Hristov G., P. Zahariev, J. Raychev, D. Kinaneva, I. Mihov. A Methodology for Environmental and Air Quality Monitoring Using LoRaWAN Sensor Platforms. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE, Ruse, 2018
 378. Hristov G., P. Zahariev, J. Raychev, D. Kinaneva, I. Tsvetkova. Development and Evaluation of an Urban Concept Vehicle Powered by Alternative Fuel Source. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE, Ruse, 2018
 379. Hristov G., P. Zahariev, J. Raychev, D. Kinaneva, T. Gechev. Observation and Analysis of Remote Forest Areas and Early Forest Fire Detection Using Drones. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE, Ruse, 2018
 380. Hristov G., P. Zahariev, S. Borisov, D. Kyuchukova. An educational system for real-time monitoring and evaluation of the parameters of electric vehicles. IN: 15th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET), Istanbul, Turkey, 2016
 381. Hristov G., P. Zahariev, T. Gechev, I. Mihov, J. Raychev. Conceptual model of a hardware platform for development of complete solution for home automation. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE, Ruse, Bulgaria, 2018
 382. Hristov G., P. Zahariev, T. Iliev, M. P. Iliev. An approach for energy optimization in wireless sensor networks. IN: 33rd International Convention on Information and Telecommunication Technology, Electronics and Microelectronics, Opatija, Croatia, 2010, pp. 203–206
 383. Hristov G., T. Iliev, D. Radev, P. Zahariev, M. P. Iliev. Analysis of forward error correction codes for improvement of the energy consumption in WSN. IN: Proceedings of the 2nd International Symposium on Radio Systems and Space Plasma, Sofia, Bulgaria, 2010, pp. 71–74, ISBN 978-989-8425-27-0.
 384. Hristov G., T. Iliev, P. Zahariev, M. P. Iliev. Simulation and evaluation of the bandwidth estimation algorithm with various types of filters. IN: Proceedings of 30th International Conference on Information Technology Interfaces, Cavtat/Dubrovnic, Croatia, 2008, pp. 845-850
 385. Hristov Z.Hr. , V. Rousseva, S. Stefanov,. Analysis of the Possibilities for Communication in Building Energy MAnagement Systems. IN: SCIENTIFIC FORUM ON INNOVATIVE TRENDS IN ENGINEERING AND SCIENCE, Kavala, Greece, PARNAS Publishing House, 2015, pp. 15-19, ISBN 978-954-8483-35-6.
 386. Hristov, G. Analysis of the SISO decoding algorithms. IN: Proceeding of Papers ICEST 2008, Nis, Serbia, 2008, pp. 492-495
 387. Hristov, G., Iliev, T., Zahariev, P. Analysis of various filters for bandwidth estimation in packet switched networks. IN: Proceedings of papers of 4th IEEE European Conference on Circuits and Systems for Communications, Bucharest, Romania, 2008, pp. 74 – 77
 388. Hristov, T., S. Smrikarova, A. Vasileva, A. Smrikarov. An Approach to Development of an e-Learning Software Platform. IN: Proceedings of the CompSysTech'2002 Conference, Sofia, 2002, pp. IV.5-1 – IV.5-7, ISBN 954-9641-28-7.
 389. Hristov, Ts., Ts. Georgiev. UML Model of the E-Learning Shell (eLSe) Platform. IN: Proceedings of the Second International e-Learning Conference, Berlin, Germany, 2005, pp. 173-182, ISBN 90-70963-922.
 390. Hristov, Ts., Ts. Georgiev, A. Smrikarov. A New SCORM Conformable Architecture of the E-Learning Shell (eLSe) Software Platform. IN: Proceedings of the International e-Learning Conference, Brussels, Belgium, 2004, pp. 2.3.1-2.3.8, ISBN 90-70963-825.
 391. Hristov, Ts., Ts. Georgiev, M. Klaus, R. Fischer, The Statistical Features of eLSe Learning Environment. The Statistical Features of eLSe Learning Environment. IN: Proceedings of the International Conference CompSysTech’2005, Rousse, 2005, pp. IV.16-1-IV.16-6, ISBN 954-9641-42-2.
 392. Hristov, Ts., Ts.Georgiev, A.Smrikarov. A New Approach for SCORM Compatible Database Design. IN: Proceedings of the International Conference ComSysTech’2004, Rousse, 2004, pp. IV.26-1-IV.26-6, ISBN 954-9641-38-4.
 393. Hubert G., V. Pencheva, Hr. Beloev, A. Asenov, S. Stoyanov. Le projet européen « Green Post ». IN: Scientific conference, Ruse University, 2009, pp. 89-101
 394. Ibryamova, E., S. Arsov. Development of an Authoring Tool for Creating and Evaluating an Interactive e-Textbook. IN: The 14th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, Romania, 2018, ISBN 10.12753/2066-026.
 395. Iliev L.,. Active PV panel simulator for testing of electromagnetic compatibility of PV inverters. IN: Международна конференция WREC 2015, Букурещ, Румъния, 2015
 396. ILIEV L., D. TODOROV, N. MIHAILOV, P. MASHKOV. Specialized controller for management of industrial and consumer lighting.. IN: SIELA 2014, София, Технически университет - София, 2014
 397. Iliev L., I. Stoyanov, T. Iliev, E. Ivanova. Investigation of electromagnetic compatibility of high frequency polymer-welding machines. IN: 38 International Convention on Information and Telecommunication Technology, Electronics and Microelectronics MIPRO 2015, Opatija, Croatia, 2015, pp. 617-620
 398. Iliev M P, Bedzhev B Y, Bedzheva M Y, Kanchev K Y. A Survey of Periodic Binary Nearly Perfect Signals with Lengths N≡3mod4. IN: 29th Annual Conference of EAEEIE 2019, Русе, 2019
 399. Iliev M. P. Bedzhev B. Y. An Algorithm for Synthesis of Families of Binary Signals of Length 2n with Optimal Periodic Correlation Properties. IN: Proceedings of the 4th lntemational Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom 2016), Varna, Bulgaria, 2016
 400. Iliev M. P. , D. Radev. Spectral composition of the output voltage of a non-transformer voltage inverter as part of an autonomous solar energetic system. IN: 5 th National Conference ETAI, Ohrid Republic of Macedonia, 2000, pp. 7-10
 401. Iliev M., B. Bedzhev, I. Tsvetkova, P. Yanakiev. An Algorithm for Synthesis of Generalized Gordon-Mils-Welch Signals. IN: Seventh International Conference on Telecommunications and Remote Sensing ICTRS'18, Barcelona, Spain, 2018, pp. 5-9, ISBN 978-1-4503-6580-2.
 402. Iliev M., B. Bedzhev, S. Vasilev. An Algorithm for Synthesis of Periodic Quaternary Complementary Phase Manipulated Signals. IN: Scientific Forum "Challenges in Engineering and Information Science" (CEIS 2015), Sinaia, Romania, 2015
 403. Iliev M., V. Hadzhivasilev. A Novel PTS Scheme for PAPR Reduction in OFDM Systems. IN: First International Conference on Telecommunication and Remote Sensing, Sofia, 2012, pp. 170-174
 404. Iliev M., V. Hadzhivasilev. A Novel PTS Scheme for PAPR Reduction in OFDM Systems”. IN: First International Conference on Telecommunication and Remote Sensing, Sofia, 2012
 405. Iliev M.P., G. Georgiev, I. Balabanova. Determination of Membership of Teletraffic Parameters of Markov Chains by Neuro-Fuzzy Classifier. IN: 57 th Annual Science Conference of Ruse University and Union ff Scientists -Ruse 2018, Ruse, 2018, pp. 121-122, ISBN FRI-2G.302-1-CSN-.
 406. Iliev M.P., G. Georgiev, I. Balabanova. Regression Models for Prediction of Parameters of Teletraffic Systems M/M/1/K. IN: 57 th Annual Science Conference of Ruse University and Union ff Scientists -Ruse 2018, Ruse, 2018, pp. 123-124, ISBN FRI-2G.302-1-CSN-.
 407. Iliev T., Gr. Mihaylov, E. Ivanova, I. Stoyanov, D. Radev. Experimental Study of the Basics Parameters and the Field Strength of a Television Transmitter in the Single Frequency Network (SFN). IN: Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA), 2017 27th International Conference, Brno, Czech Republic, IEEE, 2017, pp. 1 - 4, ISBN 978-1-5090-4591-4.
 408. Iliev T., I. Stoyanov, Gr. Mihaylov, S. Sadinov. Синхронизация на предавателите в едночестотни мрежи. В: International Scientific Conference Unitech 2017, Габрово, 2017, стр. II-114-II-118
 409. Iliev T.; Gr. Mihaylov; T. Bikov; E. Ivanova; I. Stoyanov; D. Radev. LTE eNB traffic analysis and key techniques towards 5G mobile networks. IN: 2017 40th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatia, Croatia, IEEE, 2017, pp. 497 - 500, ISBN 978-953-233-090-8.
 410. Iliev, L.A., I.S. Stoyanov, T.B. Iliev, E.P. Ivanova, Gr.Y. Mihaylov. Investigation of a Small Handheld PCB Nesting Two Antennas NFC 13.56 MHz and to RF 868 MHz. IN: 39th International convention MIPRO 2016, Opatia, Croatia, 2016, pp. 550-553
 411. Iliev, M. P., B. Y. Bedzhev. CDMA Wireless Communication System with Variable Information Rate Based on Families of Generalized Orthogonal Complementary Codes. IN: 2nd International Symposium on Radio Systems and Space Plasma Proceedings, Sofia, Bulgaria, 2010, pp. 67-79, ISBN 978-989-8425-27-0.
 412. Iliev, M., Bedzhev, B. An Algorithm for Synthesis of Families of Binary Signals of Length 2n with Optimal Periodic Correlation Properties. 2016 IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking,. IN: IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking 2016, Black Sea Com Varna 2016, 2016
 413. Iliev, S., D. Gunev, S. Kadirova , T. Nenov, I. Ivanov , S. Kunev. Improving Practical Experience of Students in Pre-production and Production Stages of New Products. DOI 10.1109/SIITME.2018.8599282. ISBN: 978-1-5386-5578-8, Electronic ISBN: 978-1-5386-5577-1. IN: 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), October 25th–28th, Iasi, Romania, IEEE, 2018
 414. Iliev, T. An analysis of the channel coding performance in DVB-RCS systems. IN: Proceeding of Papers ICEST 2008, Nis, Serbia, 2008, pp. 159 – 162
 415. Iliev, T. A study of turbo codes for UMTS third generation cellular standard. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’2007, Ruse, 2007, pp. VI.6 – VI.7
 416. Iliev, T.,. Construction and simulation analysis of Low Density Parity Check Codes. IN: Proceeding of Papers ICEST 2007, Ohrid, Macedonia, 2007, pp. 35 – 39
 417. Iliev, T., G. Hristov. Evaluation of video quality after network transport. IN: Proceedings of the IEEE Conference TELSIKS, Nis, Serbia, 2007, pp. 469 – 472
 418. Iliev, T., Gr. Mihaylov. 3GPP LTE system model analisys and simulation of video transmission. IN: Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas, Slovak Republic, 2012, pp. 2016-2021
 419. Iliev, T., Hristov G. Analysis of Reed-Solomon Codes: Application to Digital Video Broadcasting Systems. IN: Proceeding of Papers ICEST, Ohrid, Macedonia, 2010, pp. 509 – 512
 420. Iliev, T., Hristov, G. Simulation estimation of the forward error correction of turbo codes. IN: Proceedings of the IEEE Conference TELSIKS’2007, Nis, Serbia, 2007, pp. 521 – 524
 421. Iliev, T., Lokshina, I. Radev, D. Use of Extrinsic Information Transfer Chart to Predict Behavior of Turbo Codes. IN: Proceedings of 8th Annual Wireless Telecommunications Symposium WTS 2009, Prague, Czech Republic, 2009, pp. 6 – 9
 422. Iliev, T., Lokshina, I. Radev, D., Hristov, G. Analysis and Evaluation of Reed–Solomon Codes in Digital Video Broadcasting Systems. IN: Proceedings of 7th Annual Wireless Telecommunications Symposium WTS 2008, Pomona, CA, USA, 2008
 423. Iliev, T., Radev, D. Turbo codes in the CCSDS standard for wireless data. IN: Proceeding of Papers ICEST 2007, Ohrid, Macedonia, 2007, pp. 31-34
 424. Iliev, T.B., Mihaylov, Gr.Y., Ivanova, E.P., Stoyanov, I.S. Power control schemes for device-to-device communications in 5G mobile network. IN: 2017 40th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatia, Croatia, IEEE, 2017, pp. 416 - 419, ISBN 978-1-5090-4591-4.
 425. Iliev, T.B., Mihaylov, Gr.Y., T.D. Bikov, Ivanova, E.P., Stoyanov, I.S. An Approach for More Effective Use of the Radio-Frequency Spectrum in DVB-T Single Frequency Networks. IN: 41th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics MIPRO, Opatia, Croatia, 2018, pp. 492 - 495
 426. Iliev, Zl., T. Todorov, A. Borodzhieva, I. Zheliazkova. Description of a Natural Experiment for Collecting Students’ E-test Data. IN: Научна конференция на РУ & СУ ’14, Научни трудове на Русенския университет, Том 53, серия 3.2, Комуникационна техника и технологии. Компютърна техника и технологии, Русе, 2014, pp. 121 - 126, ISBN 1311-3321.
 427. Iliev, Zl., T. Todorov, A. Borodzhieva, I. Zheliazkova. Analysis of the Students’ E-Test Data for Verification of Some Hypotheses. IN: Научна конференция на РУ & СУ ’14, Научни трудове на Русенския университет, Том 53, серия 3.2, Комуникационна техника и технологии. Компютърна техника и технологии, Русе, 2014, pp. 127 - 130, ISBN 1311-3321.
 428. Iliev, Т. Synthesize a simple algorithm to determine the weighted distance spectrum of turbo codes. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’2007, Ruse, 2007, pp. VI.16–VI.17
 429. Ilieva K., O. Dinolov. State-of-the-art and prospective applications in graphene. IN: Proceedings of “Angel Kanchev” University of Ruse, Ruse, Bulgaria, 2020, pp. (in press)
 430. Ilieva K., O. Dinolov. State-of-the-art of superconducting materials and their energy-efficiency applications. IN: 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, 2020, pp. (in press)
 431. Iordan I. Stoev, Snezhinka L. Zaharieva, and Adriana N. Borodzhieva. An Approach for Assessment of the Synchronization Between Digital Temperature Sensors. IN: 27th Telecommunications forum TELFOR 2019, Serbia, Belgrade, November 26-27, 2019, pp. 458-461, ISBN 978-1-7281-4790-1.
 432. Ivanov I., L.Dimitrova, A.Manukova, V.Dimov, A.Levi, I.Stoyanov. Methods for testing by non-traditional electronic stand measurements of key indicators in forensics. IN: Turkish-Bulgarian Youth International Conference 16-18.12.2011, Trakiya University, Edirne, Turkey, Trakiya University, Edirne, Turkey, 2011, pp. 76-81
 433. Ivanov Kr., G. Velev, Ts. Naumov. Power quality and energy efficiency in low voltage electrical power system of the technical university of Gabrovo. IN: Annals of the Constantin Brankusi University of Targu Jiu, Engineering Series, №4, Румъния, 2015
 434. Ivanov Kr., Kr. Alexandrov, Iv. Stoyanov, Ts. Naumov. А Study of Some Parameters of the Quality of Electric Energy Distributed in Close Proximity to Small Hydropower Plants. IN: Annals of the Constantin Brankusi University of Targu Jiu, Engineering Series, №4/2015, Румъния, 2015
 435. Ivanov R., Supervisor: Koev K. ELECTRIC PASSENGER TRANSPORT VEHICLES: TECHNICAL CHARACTERISTICS AND ENERGY EFFICIENCY. IN: Proceedings of International Competition of Student Scientific Works “BLACK SEA SCIENCE 2018”, 4 April 2018, Odessa, Ukraine, Odessa National Academy of Food Technologies (ONAFT), 2018, pp. 725-733, ISBN 978-966-289-181-2.
 436. Ivanova G., A. Ivanov, M. Radkov. 3D Virtual Learning and Measuring Environment for Mechanical Engineering Education. IN: MIPRO Proceedings 2019/EE - Opatija, Croatia, GRAFIK, 2019, pp. 1703-1708, ISBN ISSN 1847-3946.
 437. Ivanova A., V. Stoykova, G. Ivanova. Social Networking in Higher Education – Good Practices and a Case Study from Bulgarian Universities. IN: Proceedings of e-Learning’15 International Conference, Berlin, Germany, 2015, ISBN 2367 - 6698.
 438. Ivanova D. Multi-objective control of a heat object. IN: Sixth Int. Conf. Energy efficiency & Agricultural Engineering, Ruse Bulgaria, 2015, pp. 446-452
 439. Ivanova E., R. Raev and D. Radev. Simulation of Rare Events in Teletraffic Systems with Single Queue. IN: ICEST, Veliko Tarnovo, 2012
 440. Ivanova E., T. Iliev, G. Mihaylov, F. Tsvetanov, D. Radev. Significant Simulation Parameters for RESTART/LRE Method in Teletraffic Systems of Broadband Convergence Networks. IN: 8th ICT Innovation Conference, Ohrid, Macedonia, 2016
 441. Ivanova E., T. Iliev, Gr. Mihaylov, I. Stoyanov, F. Tsvetanov, E. Otsetova, D. Radev. Computer Modeling and Simulation of Teletraffic Models for 5G Networks. IN: 38 International Convention on Information and Telecommunication Technology, Electronics and Microelectronics-MIPRO 2015, Opatija, Croatia, 2015, pp. 479-482
 442. Ivanova G. An Approach of Using Social Media for Educational Purposes in University of Ruse. IN: International Conference on E-learning, Bratislava, Slovakia, 2016, pp. 168-175, ISBN 2367-6698.
 443. Ivanova G., A.Ivanov, V. Kozov. 3D Learning Tool for Measuring of Constructive and Geometrical Parameters of Turning Tools. IN: CompSysTech '16 Proceedings of the 17th International Conference on Computer Systems and Technologies 2016 (SCOPUS), Palermo, Italy, ACM, 2016, pp. 431-436, ISBN 978-1-4503-4182-0.
 444. Ivanova G., A.Smrikarov. An approach for Analysis and Evaluation of Virtual Learning Environments. IN: Proceedings of the International e-Learning Conference’06 Computer Science Education, Coimbra, Portugal, 2006, pp. 1.14-1 - 1.14-6, ISBN 978-989-20-0350-4.
 445. Ivanova G., A.Smrikarov. Methodology for Design of Virtual Learning Environments – Virtual Universities. IN: Proceedings of the International e-Learning II Conference - Berlin, Germany, Gent, 2005, pp. 59-66, ISBN 90-70963-922.
 446. Ivanova G., V. Kozov, P. Zlatarov. Gamification in Software Engineering Education. IN: MIPRO Proceedings 2019/EE - Opatija, Croatia, GRAFIK, 2019, pp. 1685-1690, ISBN 1847-3946.
 447. Ivanova T., Ts. Georgieva. SOFTWARE APPLICATIONS FOR SIMULATION OF WIRELESS SENSOR NETWORKS. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, Ruse, 2018, pp. 25-29
 448. Ivanova, A. Interactive Training Tools for basic Introduction to VHDL Models. IN: Proceedings of e-Learning’10 International Conference, Riga, Latvia, 2010, pp. 43-47, ISBN 978-9984-30-181-5.
 449. Ivanova, A. Improving the UI of Interactive Training Simulators to address the Y/Z-Generations’ Learning Style. IN: ACM International Conference Proceeding Series (SCOPUS), Vol.471, 2010, pp. 400 – 406, ISBN 978-1-4503-0243-2.
 450. Ivanova, A., E. Dyankova. Designing a Decision Engine for Adaptive Training Simulators. IN: Proceedings of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society. Berlin, Germany, Ruse, Bulgaria, Avangard Print, 2009, pp. 207 – 213, ISBN 1313-9207.
 451. Ivanova, A., G. Ivanova. Net-Generation Learning Style – a Challenge for Higher Education. IN: ACM International Conference Proceeding Series, CompSysTech'2009 (SCOPUS), Ruse, Avangard Print, 2009, pp. IV.2-1 – IV.2-6, ISBN 978-1-60558-986-2.
 452. Ivanova, A., N. Kostadinov, G.Ivanova. Teaching VHDL for Students in Computing at the University of Rousse. IN: ACM International Conference Proceeding Series, CompSysTech'2008 (SCOPUS), Vol. 374, 2008, pp. VII.1-1 - VII.1-6, ISBN 978-954-9641-52-3.
 453. Ivanova, D. I. Artificial Neural Network-based Solar Radiation Predictor. IN: Proceedings of the Union of Scientists, Second conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rouse, 2004, pp. 676-680
 454. Ivanova, D. I., M. G. Popova. Neural Near-Time Optimal Control with Quazistationary Switching Line. IN: Proceedings of the Union of Scientists - Rouse, Second Conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rouse, 2004, pp. 676-680.
 455. Ivanova, D., N. Valov, D. Ilieva. COMPARATIVE ANALYSIS OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND MATHEMATICAL MODELS FOR APRICOTS DRYING. IN: INTERNATIONAL CONFERENCE АUTOMATICS AND INFORMATICS'2016, SOFIA, 2016, pp. 121-124, ISBN 1313-1850.
 456. Ivanova, E., T. Iliev, Gr. Mihaylov and R. Rashkov. Significant Simulation Parameters for RESTART/LRE Method in Teletraffic Systems of Network of Queues. IN: Automation Control Theory Perspectives in Intelligent Systems, Proceedings of the 5th Computer Science On-line Conference 2016, Czech Republic, Springer, 2016, pp. 325-336, ISBN 978-3-319-33387-8.
 457. Ivanova, G. Applicability of Use-Case Modeling for Virtual Learning Environments. IN: Proceeding of International Conference on Computer Systems and Technologies'06, V.Tarnovo, 2006, pp. V.14-1-V.14-6, ISBN 954-9641-46-5.
 458. Ivanova, G., A. Ivanov. 3D Virtual Training Laboratory in Cutting Tools. IN: International Conference on e-Learning and the Knowledge Society - e-Learning’11, Bucharest, Romania, Editura ASE, 2011, pp. 153-158, ISBN 978-606-505-460-8.
 459. Ivanova, G., A. Ivanov, K. Kolarov. 3D Virtual Learning and Measuring Drill Tools. IN: CompSysTech'13 Proceedings of the 14th International Conference on Computer Systems and Technologies, ACM ICPS Vol. 767, (SCOPUS), NY, USA, ACM Inc., 2013, pp. 337-344, ISBN 978-1-4503-2021-4.
 460. Ivanova, G., A. Ivanova, I. Ivanov. Schematic Diagram Editor and Simulator on Reliability and Diagnostics of Computer Systems. IN: ACM International Conference Proceeding (SCOPUS), Vol. 578, 2011, pp. 583-589, ISBN 978-1-4503-0917-2.
 461. Ivanova, G., G.Todorov, A.Smrikarov. Interface for Virtual University – Requirements and Indicators for Efficiency Assessment. IN: Proceeding of the International Conference UniTech’03, Gabrovo, 2003, pp. I-280 – I-284, ISBN 954-683-167-0.
 462. Ivanova, G., S. Smrikarova. Virtual Laboratory for Coding Theory Training. IN: International Conference on E-Learning: E-Learning'14, Spain, Canary Islands, Tenerife, 2014, pp. 147-151, ISBN 978-954-712-611-4.
 463. Ivanova, G., Y.Aliev, A. Ivanov. Augmented Reality Textbook for Future Blended Education. IN: International Conference on E-Learning: E-Learning'14, Spain, Canary Islands, Tenerife, 2014, pp. 130-136, ISBN 978-954-712-611-4.
 464. Ivanova,A. , A. Smrikarov. The New Generations of Students and the Future of e-Learning in Higher Education. IN: Proceedings of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society. Berlin, Germany, Ruse, Bulgaria, Avangard Print, 2009, pp. 17-25, ISBN 1313-9207.
 465. Ivanova,A., G.Ivanova, A.Smrikarov. eLearning 2.0 and Higher Education – Possible Implications. IN: Proceedings of the e-Learning Conference’07, Istanbul, Turkey, Bahcesehir University Engineering Faculty Publicat, 2007, pp. 101-106, ISBN 978-975-6437-75-9.
 466. Ivanova,G., A. Smrikarov. Some Approaches to Implementation of Virtual Learning Environments. IN: Proceedings of the International Conference CompSysTech’2004, Ruse, Avantgard Print Ltd., 2004, pp. IV.25-1 – IV.25-6, ISBN 954-9641-38-4.
 467. Ivanova,G., A.Ivanova, A.Smrikarov. Virtual University 2.0. IN: Proceedings of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society - e-Learning’09, Berlin, Germany, Avangard Print - Ruse, Bulgaria, 2009, pp. 100-106, ISBN 1313-9207.
 468. Ivaylo Stoyanov, Vasil Ivanov, Teodor Iliev, Grigor Mihaylov, Elena Ivanova. Modelling the Operating Mode of Power Electronic Inverters of Electrical Energy, Used in PV Systems. IN: Годишник на Технически Университет - София, том 67, книга 1, 2017, София, Технически университет-София, 2017, pp. 123-129, ISBN ISSN 1311-0829.
 469. Ivaylo Stoyanov, Vasil Ivanov, Teodor Iliev, Grigor Mihaylov, Elena Ivanova. Evaluation of Electrical Energy Production from a Low Power PV System. IN: Годишник на Технически Университет - София, том 67, книга 1, 2017, София, Технически Университет - София, 2017, pp. 131-136, ISBN ISSN 1311-0829.
 470. Jakov, V., D. Radev, I. Stoyanov. BGHOLSTEIN WEB-information system for the bulgarian farmers. IN: Referate der 21 GIL-Jahrestagung in Freising – Weihenstephan 2000, Freising – Weihenstephan, VDI Verlag GmbH, 2000, pp. 263-266, ISBN 0083-5560.
 471. Jeliazov M.P., T.I. Petrova. Calculation of probability of a mistake at the optimum and suboptimum not coherent carried reception. IN: Сборник трудове на ЮНС ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", Varna, 2008
 472. Jeliazov M.P., T.I.Petrova, Definition of parameters of movement of the removed object of the known form. , Varna 2008. Definition of parameters of movement of the removed object of the known form. IN: Сборник трудове на ЮНС МУ ТУ, Варна, 2008
 473. K. Gabrovska, B. Evstatiev. Software module for simulation of electrical energy derived from wind generator for the region of Rousse. IN: EE&AE 2009, Rousse, 2009, pp. 587-590
 474. K. Martev, K. Koev. INFLUENCE OF THE TEMPERATUREOF PHOTOVOLTAIC MODULES ON THE OPERATION OF A GRID CONNECTED SYSTEM. IN: ENERGY EFFICICENCY AND AGRICULTURAL ENGINERING, RU, RUSE, BULGARIA, RU, 2013, pp. 256 ... 263, ISBN ISSN 1311-997.
 475. K. Shtereva, V. Tvarozek, S. Flickyngerova, I. Novotny, M. Vojs, A. Vincze. Electrical and Optical Studies of N-doped Sputtered ZnO Thin Films. IN: Proceedings of 15th Joint Vacuum conference (JVC15), Vienna, Austria, 2014, pp. 186
 476. Kadikyanov, G., Zh. Kolev, S. Kadirova. The comparative assessment relating to CO2 emissions of cars air conditioning systems using different refrigerants. IN: Proceedings of XI International Conference Transport Problems, Silesian University of Technology, Poland, 2019, pp. 289-294, ISBN 978-83-945717-8-8.
 477. Kadirova S. Y., D. I. Kajtsanov. A real time street lighting control system. IN: 15-th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Sofia, IEEE, 2017, pp. 174 - 178, ISBN 978-1-5090-6.
 478. Kadirova S., A.Manukova. Computer-based model simulating the thermal-moisture processes in a toaster controlled by an electronic system. IN: Proceeding of the Union of Scientists - Rousse, the 4th International Conference EE&AE’2009, Ruse, 2009, pp. 457-463
 479. Kadirova S., B. Remzi, T. Nenov. Investigation of a closed-loop electronic system for control of a 3D printer. IN: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2016
 480. Kadirova S., D. Kajtsanov. Renewable energy sources and lighting. IN: 2018 Seventh Balkan Conference on Lighting (BalkanLight), Varna, 2018, pp. 64-66, ISBN 978-1-5386-6729-3.
 481. Kadirova S., Evstatiev I., Kajtsanov D., Nenov, Т. Microprocessor based electronic system for control of induction heating in machine industry. IN: XVI-th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA 2019, Varna, Bulgaria, 2019
 482. Kadirova S., N. Evstatieva, D. Kajtsanov. Investigating the Influence of Environmental and Design Parameters on the Thermal Regime of a LED Lamp. IN: 2019 Second Balkan Junior Conference on Lighting (Balkan Light Junior), Plovdiv, Bulgaria, IEEE, 2019, pp. 60-63, ISBN 26030-414X.
 483. Kadirova S., T. Nenov. Arduino Based DC Motor Controller for Power Wheelchair. IN: 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), October 25th–28th, Romania, 2018
 484. Kadirova S., T. Nenov. Microcontroller system for control of the harvester's header propulsion with BLDC motor. IN: 2017 IEEE 23rd International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Romania, doi: 10.1109/SIITME.2017.8259879, 2017, pp. 149-154, ISBN 978-1-5386-1626-0.
 485. Kadirova С., Teodor Nenov. Investigation of Power MOSFET Transistors Characteristics. IN: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2016
 486. Kadirova, S. Analysis of electronic systems for control of crops pretreatment processes in vegetable oil extraction. IN: Annual conference 31.10 – 01.11.2008, University of Rousse, 2008, pp. 93-97
 487. Kadirova, S. Y. REGULATING THE MOISTURE OF OILSEED MATERIAL IN A TOASTER FOR VEGETABLE OILS EXTRACTION. IN: International symposium ISB-INMA TEH, Agricultural and mechanical engineering, Bucharest, 27-29 October, Romania, 2016, pp. 109-116, ISBN ISSN 2344 - 4126.
 488. Kadirova, S. Y., I. B. Evstatiev, A. V. Manukova, Zh. D. Kolev, Ts. A. Gotsov. Investigation of the efficiency of an electronic system for control of the meal pretreatment temperature in vegetable oil extraction installation. IN: International symposium ISB-INMA TEH, Agricultural and mechanical engineering, Bucharest, 27-29 October, Romania, 2016, pp. 219-226, ISBN Print: ISSN 2344.
 489. Kadirova, S. Y., Nenov, T. R., Penev, P. B., Kandilarov, R. Y., Kolev, Z. D. Design of solar monitoring tracking system. IN: SIITME 2019 - 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, Cluj-Napoca, Romania, 2019, pp. 322-324
 490. Kadirova, S., A. Manukova, Zh. Kolev. METHODS FOR DETERMINATION OF THE DURATION OF MEAL TREATMENT IN A TOASTER BY CONTROL OF THE FLOW RATE. IN: Proceedings of The Union of Scientists - Energy Efficiency and Agricultural Engineering, University of Ruse, 2015, pp. 503-506, ISBN 1311-9974.
 491. Kalmukov, Y. Automatic Assignment of Reviewers to Papers Based on Vector Space Text Analysis Model. IN: CompSysTech '20, N.Y., USA, Association for Computing Machinery, 2020, pp. 229–235
 492. Kalmukov, Y. Analysis and experimental study of an algorithm for automatic assignment of reviewers to papers. IN: ACM ICPS Vol. 285, N.Y., USA, ACM Press, 2007
 493. Kalmukov, Y. An algorithm for automatic assignment of reviewers to papers. IN: Proceedings of CompSysTech’06, Ruse, 2006
 494. Kalmukov, Y., I Valova. Design and development of an automated web crawler used for building image databases. IN: 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatija, Croatia, IEEE, 2019, ISBN 978-953-233-098-4.
 495. Keseev V. Simulation Models of Magnetic Circuits with Embedded Permanent Magnets. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - SFITES 2015, Kavala, Greece, 2015, pp. 108-113, ISBN 978-954-8483-34-6.
 496. Keseev V. The intelligent student, trends of development and decline, ego and future. IN: Proceedings of INTED2019 Conference, Valencia, Spain, 2019, pp. 2488-2496, ISBN 978-84-09-08619-1.
 497. Keseev V. Qualification Course for Maintenance of PLC Based Automatic Machines. IN: 29TH ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR EDUCATION IN ELECTRICAL AND INFORMATION ENGINEERING (EAEEIE), Ruse, Bulgaria, 2019, pp. 27-30, ISBN 978-1-7281-3222-8.
 498. Keseev V. The intelligent student development, potential and capacity. IN: Proceedings of ICERI2018 Conference, Seville, Spain, IATED Academy, 2018, pp. 10033-10039, ISBN 978-84-09-05948-5.
 499. Keseev V. Simulation study of methods for magnetic flux control. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering 2015, Ruse, Bulgaria, 2015
 500. Keseev V. Way for Calculating the Level of Magnetisation of a Gapped Ferromagnetic Core. IN: 13th International Conference ITHET 2014, York, England, The University of York, 2014
 501. Keseev V., Iliev T., Mihaylov G., Ivanova E. DC-DC switching converter circuits, intelligent education and smart exercises. IN: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, Spain, 2018, pp. 4330-4337, ISBN 978-84-09-02709-5.
 502. Keseev V., E. Ivanova, T. Iliev, G. Mihaylov. Intelligent meaningful education process and targets in electric bicycle design. IN: 2016 XXV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRONICS (ET2016), TU – Sofia, 2016, pp. 72-75, ISBN 978-1-5090-2881-8.
 503. Keseev V., Gr. Mihaylov, E. Ivanova, T. Iliev. Competitiveness of Electric Vehicles. IN: 12th International Symposium on Electronics and Telecommunications (ISETC), Timisoara, Romania, 2016, pp. 3-6, ISBN 978-1-5090-3746-1.
 504. Kinaneva D., G. Hristov, G. Georgiev, P. Kyuchukov, P. Zahariev. An artificial intelligence approach to real-time automatic smoke detection by unmanned aerial vehicles and forest observation systems. IN: Proceedings of the 2nd International Conference on Biomedical Innovations and Applications - BIA-2020, Varna, IEEE Xplore, 2020
 505. Kinaneva D., G. Hristov, J. Raychev, P. Zahariev. Early Forest Fire Detection Using Drones and Artificial Intelligence. IN: 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO, Opatija, Croatia, 2019
 506. Kinaneva D., G. Hristov, P. Zahariev, J. Raychev. CREATION OF CONTENT-BASED EDUCATIONAL COURSES AND ATTRACTIVE APPROACH FOR ACQUIRING NEW KNOWLEDGE IN THE FIELD OF APPLIED PROGRAMMING BY USING UGVs. IN: Proceedings of University of Ruse - 2019, volume 58, Ruse, Bulgaria, 2019
 507. Kinaneva D., G. Hristov, P. Zahariev, J. Raychev. PLAY TO LEARN: USING DRONE-AIRCRAFTS AND BLOCK BASED PROGRAMMING FOR IMPROVING LEARNING SUCCESS RATES. IN: Proceedings of University of Ruse - 2019, volume 58, Ruse, Bulgaria, 2019
 508. Kinaneva D., G. Hristov, P. Zahariev, J. Raychev. APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN UAV PLATFORMS FOR EARLY FOREST FIRE DETECTION. IN: National conference TELECOM, Sofia, Bulgaria, 2019
 509. Kinaneva D., J. Raychev, G. Hristov. Designing and Developing of Educational Internet of Things Prototype Platform. IN: 17th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Olhao, Algarve, Portugal, 2018
 510. Kinaneva D., J. Raychev, G. Hristov, P. Zahariev, I. Tsvetkova. A Solution for Early Forest Fire Detection Using Aircraft Platform and Neural Network Computing Engine. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE, Ruse, 2018
 511. Kir, O., I. Zheliazkova, G. Teodorov. Educational Data Mining by Means of a Power Instructor’s Tool. IN: Abstracts of International Conference on Entrepreneurship, Innovation, and Regional Development (ICEIRD), Ohrid, 2011, pp. 82
 512. Kiriakov, D. Determining and analysis of the active resistance of electric filter. IN: Conference proceedings: ENERGY EFFICIENCY AND AGRICULTURAL ENGINEERING, Ruse, Bulgaria, Авангард Принт- ООД, 2013, pp. 197-199, ISBN 1311-9974.
 513. Kiriakov, D. Theoretical Analysis on Implementing Electric Filters in a Poultry Farm. IN: XII International Conference on Elektrical Machines, Driwes and Power Systems, ELMA 2008, Sofia, TU-Sofia, 2008, pp. 359-361
 514. Kiriakov, D., N. Mihailov. Algorithm for Determining the Layout of Electric Filters while Implementing Them in Poultry Farms. IN: XII International Conference on Elektrical Machines, Driwes and Power Systems, ELMA 2008, Sofia, TU-Sofia, 2008, pp. 362-364
 515. Kiriakov,D.V.,G.R.Georgiev,T.M.Stoyanova. DEFINING THE PARAMETERS OF EQUIVALENT ELECTRIC - FILTER REPLACEMENT SCHEME. IN: Anniversary 10th Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol’14, Plenary Lectures, Part I, Sozopol, Bulgaria, 2014, pp. 76-79, ISBN 1313-9487.
 516. Kirilov K., Z. Stefanov, G. Ivanova. Smart Trainer Software - Diet And Physical Training Activity Tracking Application. IN: Proceeding of University of Ruse - "New Industries, Digital Economy, Society - Projections of the Future III", vol 59, University of Ruse, 2020, ISBN 2603-4123.
 517. Kirilov К., G. Ivanova. A Prototype of E-Learning System “On Course”. IN: Proceeding of University of Ruse - "New Industries, Digital Economy, Society - Projections of the Future III", vol 59, University of Ruse, 2020, ISBN 2603-4123.
 518. Kolev N., I. Palov, I. Evstatiev, K. Sirakov. Electronic System for the Force Measurement of Cereal Seed Sprouting. IN: TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL PROGRESS IN AGRICULTURE Institute of Agricultural Engineering LUA Raudondvaris, LUA Raudondvaris, PROCEEDINGS, 2007, ISBN 1822-2706.
 519. Kolev, D., I. Valova. 3D Game “Inside the Dream”. IN: Student Scientific Session 2018, University of Ruse, Ruse, Bulgaria, 2018, pp. 150-155, ISBN 1311-3321.
 520. Koleva, A., M. Lukanchevski. Time Protocol (RFC-868) Server Workload Source. IN: Rousse University Proceedings, Vol. 57, book 3.4, Rousse, Rousse University Publishing House, 2018, pp. 139-144, ISBN 1311-3321.
 521. Kostadinov, N. Modelling of an Automatic Call Distributor in a Multi-site Call Centre. IN: CompSysTech'13 Proceedings of the 14th International Conference on Computer Systems and Technologies, ACM ICPS Vol. 767, ACM Inc., NY, USA, 2013, pp. 224-230, ISBN 978-1-4503-2021-4.
 522. Kostadinov, N., A. Ivanova. A VHDL Training Model of a Processor. IN: ACM International Conference Proceeding Series (SCOPUS), Vol. 285, 2007, pp. VII.1-1 – VII.1-6, ISBN 978-954-9641-50-9.
 523. Kostadinov, N., M. Loukantchevsky, H. Avakyan. An Experimental Soft-core Stack Processor. IN: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize - 56th Science Conference of Ruse University, Ruse, 2017, pp. 79-85, ISBN 978-954-712-733-3.
 524. Kostadinov, N., N. Bencheva. An Approach for Teaching Processor Design and How to Extend its Features. IN: 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering EAEEIE 2019, Ruse, Bulgaria, 2019
 525. Kostadinov, N., N. Bencheva. An Approach for Teaching Processor Design. IN: The 28th EAEEIE Annual Conference, 26-28 September, Reykjavik, Iceland, 2018
 526. Kostova M., V Djurov. Mathematical Algorithms in Radioholography. IN: ІІ-nd Congress of Mathematician and Informatician of Macedonia, Ohrid, Алфа '94 Скопие, 2000, pp. 133-137
 527. Kostova M., V. Djurov. Aplication of the Special Functions into Holographic Methods for Recognising images. IN: ІІ-nd Congress of Mathematician and Informatician of Macedonia, Ohrid, Алфа' 94 Скопие, 2000, pp. 129-133
 528. Kostova M.,V. Djurov. Classificators of Radioholographic Images of Aeroplanes with Application of Probability Neural Network and Fuzzy Logic. IN: Advanced Topics on Neural Networks Proceedings of the 9TH WSEAS International Conferenses on NeuraL Networks (NN’ 08),, Sofia, 2008, pp. 78-83, ISBN 978-960-6766-56-5.
 529. Kostova М., V. Djurov. Appliance of Artificial Intelligence Forms for Examination of the Resolution’s Radiolocational Station Influence on the Recognition Accuracy of Dynamic Object. IN: Forth Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM (BGSIAM'09), Sofia, Bulgaria, 2009, pp. 87-92, ISBN 1313-3357.
 530. Kováč J. , Ľ. Jánoš, J. Jakabovič, I. Novotný, D. Haško, K. Shtereva. Characterization of Sputtered ZnO Thin Films and Si/ZnO Heterostructures. IN: In proceedings of 12th International Conference on Applied Physics of Condensed Matter (APCOM 2006), Slovakia, 2006, pp. 226 – 229, ISBN 80-227-2424-6.
 531. Kovatchev E. Design of a MOSFET Bypass Switch for Individual Pixel Control in a Matrix LED Headlamp Application. IN: Proceedings of XXVI International Scientific Conference Electronics - ET2017, IEEE, (Scopus), Sozopol, TU-Sofia, 2017, pp. 241-244
 532. Kovatchev E., N. Evstatieva. Analysis and Investigations on a Cost-Efficient High-Side Current Sensing Circuit for Automotive Applications. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, 11-12 November, 2015, pp. 452-462, ISBN 1311-9974.
 533. Kovatchev E., N.Evstatieva. Design of a Digitally Controlled Boost Converter for Automotive Headlamp Applications. IN: Proceedings of XXVI International Scientific Conference Electronics - ET2017, IEEE, (Scopus), Созопол, ТУ-София, 2017, pp. 245-248.
 534. Kozov V., G. Ivanova, A. Ivanov. Web Based 3D Environment for Learning and Measuring Turning Tools. IN: The 14th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, Romania, Advanced Distributed Learning Association, 2018, pp. 84-90, vol 2, ISBN 10.12753/2066-026.
 535. Kozov V., G. Ivanova, A. Ivanov. Designing Methodology for the Integration of 3D Printing to the Mechanical Engineering Curriculum using Virtual 3D Learning Environment. IN: ICERI2018 Proceedings (ISI Web Of SCIENCE), Seville, SPAIN, 2018, pp. 2451-2458, ISBN 978-84-09-05948-5.
 536. Kozov V., G. Ivanova, A. Ivanov. Improving Computer Engineering Students' Understanding Of Contemporary 3d Object Technologies And Integration Of Software Development Approaches. IN: 13th International Technology, Education and Development Conference INTED2019 Proceedings, Valencia, SPAIN, 2019, pp. 5920-5925, ISBN 978-84-09-08619-1.
 537. Kozov V., G. Ivanova, A. Ivanov. Flipped Classroom Model And Immersive Learning In The Mechanical Engineering Education. IN: Information Technology Based Higher Education and Training ITHET 2019, Magdeburg, Germany, 2019, pp. 1-5, ISBN 978-1-7281-2464-3.
 538. Kozov V., G. Ivanova, A. Ivanov. A CONCEPTUAL MODEL OF 3D WEB LEARNING ENVIRONMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING EDUCATION. IN: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies EDULEARN18 Proceedings, Palma de Mallorca, 2018, pp. 6543-6549, ISBN 978-84-09-02709-5.
 539. Krastev G., M. Teodosieva. EDITOR FOR A LIGHT SHELL FOR EXPERT SYSTEM WORKING ON A MOBILE INFORMATION TERMINAL. IN: Proceedings of the International Conference on E-Learning and the Knowledge Society, Riga, Latvia, 2010
 540. Krastev G., M. Teodosieva. SIMPLE EXPERT SYSTEM SHELL RUNNING OF MOBILE INFORMATION TERMINAL DEVICE. CONSULTATION MODULE. IN: Proceedings of the 5th Annual international conference on computer science and education in computer science 2009, Boston university, USA, 2009
 541. Krastev G., M. Teodosieva. SURVEY OF PUBLIC TRANSPORT SCHEDULE SYSTEMS ORIENTATED TO MOBILE USERS. IN: Proceeding of the 4th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, Borovetz, 2008
 542. Krastev G., M. Teodosieva. АLGORITHM INSURANCE OF PORTAL FOR A MOBILE INFORMATION TERMINAL FOR PUBLIC TRANSPORT SCHEDULES. IN: National Conference with Foreign Participation TELЕCOM’2008, 9-10 October, Sv. Constantine, Varna, 2008
 543. Krastev G., M. Teodosieva. DATA ORGANIZATION AND PROGRAM REALIZATION OF PORTAL FOR MOBILE INFORMATION TERMINAL FOR PUBLIC TRANSPORT SCHEDULES. IN: National Conference with Foreign Participation TELЕCOM’2008, 9-10 October, Sv. Constantine, Varna, 2008
 544. Krastev G., M. Teodosieva. SOFTWARE FOR DEVICES BASED ON THERMOCHRON IBUTTON™ ТECHNOLOGY. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’2007, Rousse, 2007
 545. Krastev G., St. Smrikarova, M. Teodosieva. SOFTWARE FOR PROCESSING GPS RECEIVER DATA. IN: Proceedings of the 4th International Е-Learning Conference “Computer Science Education”, Istanbul, Turkey, 2007
 546. Krastev K., L. Georgieva. Identification of Leather Surface Defects using Fuzzy Logic. IN: Int. conf. CompSysTech’2005, Ruse, 2005
 547. Krastev K., L. Georgieva, N. Angelov. Leather Features Selection for Defects’ Recognition Using Fuzzy Logic. IN: Proceedings of the international conference on computer systems and technologies, Русе, 2004
 548. Krastev K., L.Georgieva. A Method for Leather Quality Determination using Fuzzy Neural Networks. IN: Int. Conf. CompSysTech’06, Ruse, 2006
 549. KRASTEV K., Ts. GOTSOV, A. MANUKOVA. Single-board server and software application used in weather station. IN: Proceedings of IAC-EIaT 2014 – International Academic Conference on Engineering, Internet and Technology, Prague, December 12 - 13, 2014, Prague, Czech Republic, Czech Institute of Academic Education z.s., 2014, pp. 261-266, ISBN 978-80-90579.
 550. Krastev K., Ts. Gotsov, A.Manukova-Marinova. Embedded System for Measurements and Data Acquisition with Web Interface Based on ARM Processors. IN: ANNUAL JOURNAL OF ELECTRONICS, vol. 8, Faculty of Electronic Engineering and Technologies, Technical University of Sofia, 2014, pp. 204-207, ISBN 1314-0078.
 551. Krastev Kamen , Aneliya Manukova. Methodology for design of an autonomous photovoltaic system to power supply a field measuring station. IN: Forum 'Challenges in Engineering and Information Science' - CEIS 2015, 25.06.2015 - 27.06.2015, Sinaia, Romania, 2015
 552. Krastev, G., Stanchev, H. One approach to determination of optimal spark advance angle of petrol engine. IN: SMAT 2001, Craiova, Romania, 2001, pp. Vol.III -227
 553. Krastev, G., Stanchev, H. An approach to control of spark ignition engine at idling. IN: Motor Sympo’92, Slovakia, 1992
 554. Krastev, G., Stanchev, H., Ivanov, V. Idle speed control for improving petrol engine performances. IN: ESFA’98, 5-6 Nov, Busharest, Romania, 1998, pp. 348
 555. Krastev, G., Ts. Georgiev. A Prototype of Autonomous Mobile Robot. IN: European Science and Technology - Materials of the X International Research and Practice Conference, Vol. II, May 28th–29th, 2015, Munich, Germany, Vela Verlag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2015, pp. 310-314, ISBN 978-3-941352-46-9.
 556. Krastev, G., Ts. Georgiev, B. Hristov, H. Avakian. Мобилна изследователска лаборатория. В: Proceedings of International Conference Automatics and Informatics’09, Sofia, Bulgaria, 2009, стр. I-143-I-146, ISBN 1313-1850.
 557. Krastev, G., Ts. Georgiev, E. Georgieva, S. Arsov. Preliminary Investigation of some PhD Research Problems in University of Ruse. IN: Proceedings of the Fourth International Bulgarian - Greek Conference, Sofia, 2008, pp. 517-521, ISBN 978-954-580-255-3.
 558. Krastev, G., Ts. Georgiev, S. Arsov. Matlab Based System for Real Time Experimental Studies of Dynamic Object. IN: Proceedings of the 15th International Scientific Conference Quality and Reliability of Technical Systems, Nitra, Slovakia, 2010, pp. 361-364, ISBN 978-80-552-0390-4.
 559. Krasteva A., D. Ivanova, G. Popov, B. Kostov. Application of a genetic algorithm for analyzing the effective use of electrical energy in working pump systems. IN: ENERGY EFFICIENCY AND AGRICULTURAL ENGINEERING, Русе, 17-18 май, 2013, pp. 82-87
 560. Krasteva, A., K. Andonov, K. Enimanev. G. Popov. Energy efficiency of pump devices at the standard level. IN: International Scientific Conference EE&AE, Rouse, 3-5 June 2004, Rouse, 2004, pp. 671-675, ISBN ISSN 1311-9974.
 561. Kratchanov K., B. Yüksel, T. Golemanov, E. Golemanova. Learning Control Network Programming with the Bouquet Cloud Compiler. IN: The 2014 International Conference on Educational Technologies and Education (ETE 2014), Interlaken, Switzerland, 2014, pp. 29-36, ISBN 978-1-61804.
 562. Kratchanov K., Golemanova E., Golemanov T., Gokcen Y. Declarative and Procedural Search Strategy Implementations in WinSpider. IN: Fundamental Sciences and Applications, Plovdiv, Bulgaria, J. of Technical Univ. at Plovdiv, 2011, pp. v.16, book1, 217-22, ISBN 1310-8271.
 563. Kratchanov, K., Golemanova, E., Golemanov, T., and Kulahcioglu, B. Using Control Network Programming in Teaching Randomness. IN: International Conference on Electronics, Information and Communication Engineering (EICE 2012), Macau, China, 2012, pp. 67-71
 564. Kratchanov, K., Golemanov, T. and Golemanova, E. Control Network Programs: Static Search Control with System Options. IN: 8th WSEAS Int. Conf. on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases (AIKED 2009), Cambridge, UK, WSEAS Press, 2009, pp. 423-428
 565. Kratchanov, K., Golemanov, T. and Golemanova, E. Control Network Programming. IN: 6th IEEE/ACIS Conf. on Computer and Information Science (ICIS 2007), Melbourne, Australia, IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, CA, 2007, pp. 1012-1018
 566. Kratchanov, K., Golemanov, T., Golemanova, E. and Ercan, T. Control Network Programming with SPIDER: Dynamic Search Control. IN: Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems, Proc. 14th Intl Conf. (KES 2010), Cardiff, UK, Springer, Berlin-Heidelberg, 2010, pp. v.6277, 253-262
 567. Kratchanov, K., Golemanova, E. and Golemanov, T. Control Network Programs and Their Execution. IN: 8th WSEAS Int. Conf. on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases (AIKED 2009), Cambridge, UK, WSEAS Press, 2009, pp. 417-422
 568. Kratchanov, K., Golemanova, E. and Golemanov, T. Control Network Programming Illustrated: Solving Problems With Inherent Graph-Like Structure. IN: 7th IEEE/ACIS Conf. on Computer and Information Science (ICIS 2008), Portland, Oregon, USA, IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, CA, 2008, pp. 453-459
 569. Kratchanov, K., Golemanova, E., Golemanov, T. and Ercan, T. Nonprocedural Implementation of Local Heuristic Search in Control Network Programming. IN: Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems, Proc. 14th Intl Conf. (KES 2010), Cardiff, UK, Springer, Berlin-Heidelberg, 2010, pp. v.6277, 263-272
 570. Kratchanov, K., Golemanova, E., Golemanov, T. and Kulahcioglu. Using Control Network Programming in Teaching Nondeterminism. IN: CompSysTech '2012, Ruse, Bulgaria, ACM, NY, USA, 2012, pp. 391-398
 571. Kratchanov, K., Golemanova, E., Golemanov, T., Ercan, T. and Ekici, B. Procedural and Nonprocedural Implementation of Search Strategies in Control Network Programming. IN: Intern. Symposium on Innovations in Intelligence Systems and Applications (INISTA 2010), Kayseri & Cappadocia, Turkey, 2010, pp. 386-390, ISBN 978-975-6478-58-5.
 572. Kratchanov, K., T. Golemanov, E. Golemanova, I. Stanev. Control Network Programming in SPIDER: Built-in Search Control Tools. IN: NEW TRENDS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE & NEURAL NETWORKS, Ankara, Turkey, EMO Scientific Books, 1997
 573. Krumov, K., M. Loukantchevsky. Subsystem for RFC-868 Based External Clocks Synchronization. IN: Rousse University Proceedings, Vol. 58, book 3.4, Rousse, Rousse University Publishing House, 2019, pp. 48-53, ISBN 1311-3321.
 574. Kyuchukova D. Opportunities and Challenges In Front of Control and Data Plane Separation in Software-Defined Networks. IN: Scientific Forum ‘Challenges in Engineering and Information Science’ - CEIS 2015, Sinaia, Romania, 2015
 575. Kyuchukova D, G. Hristov, P. Zahariev, S. Borisov. A study on the possibility to use Raspberry Pi as a console server for remote access to devices in virtual learning environments. IN: ITHET 2015, Lisbon, Portugal, 2015
 576. Kyuchukova D., J. Raychev, G. Hristov, P. Zahariev, S. Borisov. Experimental evaluation and analysis of the traffic parameters within a VPN network. IN: Scientific Forum, Sinaia, Romania, 2015
 577. Kyuchukova D.,G. Hristov. Software Defined Networks - the Road to New Generation Network Services. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science, SFITES 2015, Kavala, Greece, 2015
 578. Kър O., Желязкова И. И. Скриптов език за извличане на данни. В: Международна конференция “Научни и практически изследвания“, Шумен, 2011, стр. 298-307
 579. L. Iliev, N. Panteleev, N. Mihailov, D. Todorov. COMBINED PHOTOVOLTAIC PANEL SIMULATOR WITH IMPEDANCE ADJUSTMENT. IN: Proceedings of the 11th International Conference on Modeling and Simulation of Electric Machines, Converters and Systems, Valencia, Spain, Universitat Politècnica de València, 2014, pp. 717, ISBN 978-84-616-9961-2.
 580. Lehov, G. Observer - Based PID Control of Robot Manipulators. IN: Proceedings of the 10th International Workshop on Robotics in Aple-Adria-Danube Region, Vienna, Austria, published in CD-ROM, Paper RD-88, Vienna, Austria, 2001, pp. 1-6.
 581. Lehov, G. A robust observer - based controller for robot manipulators. IN: Proceedings of the 7th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, Bratislava, Slovakia, 1998, pp. 51-56.
 582. Lehov, G. An adaptive PID - based robot controller without velocity measurements. IN: Proceedings of the 6th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, Cassino, Italy, 1997, pp. 235-240.
 583. Lehov, G. PID control of robots using only joint position measurements. IN: Proceedings of the 7th International Conference on Power Electronics and Motion Control, vol. 3, Budapest, Hungary, 1996, pp. 675-679.
 584. Lehov, G. Adaptive Control of Robots Using Only Joint Position Measurements. IN: Proceedings of the Fifth International Conference on Differential Equations and Applications, Rousse, 1995, pp. 77-86.
 585. Lehov, G. An adaptive PID - based robot controller. IN: Proceedings of National Conference on Automatics and Informatics, Sofia, 1995, pp. 1-4.
 586. Lewi A. Układ do pomiaru wzgłędnych zmian prędkości fal ultradżwiękowych. IN: ХІ Krajowa Konferencja badań nieniszczących, Opole,Polska, ZBN, 1983, pp. 103-106
 587. Lewi A., Pilecki S. Method of estimstion of safe sices of hidden defects in historical monuments. IN: II Int.Conference on non – destructive testing in conservation of works of art, Perugia, Italy, 1988, pp. 185-188
 588. Lewi A., Pilecki S. Evaluation of surface crach-depth in marble historical monuments with ultrasonic methods. IN: Proc. I Int.Conference on non-destructive testing in conservation of works of art, Roma, Italy, 1983, pp. 17-19
 589. Ligušová,J., N. Bencheva, J.Thiriet, G.Jervan, J.Massich. Reflections about the integration of global challenges into higher education future programs: application in the field of ICT security. IN: Information Technology Based Higher Education and Training -ITHET, York, GB, 2014
 590. Loukantchevsky, M. Fault-Tolerant Process as Basic Unit of Dependable Computer Systems. IN: Proc. of the CompSysTech2001, Sofia, 2001, pp. III.9-1 – III.9-5
 591. Loukantchevsky, M., N. Kostadinov, H. Avakian. Computer System Architecture for ‘140’ Phone Call Processing. IN: Proc. of the CompSysTech2001, Sofia, 2001, pp. III.10-1 – III.10-4
 592. Loukantchevsky, M., N. Kostadinov, H. Avakyan. A Testbed of Non-determinism in Educational Context. IN: Proceedings of the 20th International Conference on Computer Systems and Technologies, New York, NY, USA, ACM, 2019, pp. 304-307, ISBN 978-1-4503-7149-0.
 593. Loukantchevsky, M., N. Kostadinov, H. Avakyan. Non-determinism Support in the fiberOS Exokernel. IN: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize - 55th Science Conference of Ruse University, Rousse, Rousse University Publishing House, 2016, pp. 224-228, ISBN 1311-3321.
 594. M. Mladenov, S. Penchev. Classification of grain sample elements using their shape descriptions. IN: International Conference Automatics and Informatics, Sofia, 2011, pp. 139-142
 595. M. Mladenov, S. Penchev, M. Dejanov, M. Mustafa. Quality Assessment of Grain Samples using Color Image Analysis. IN: Proc. of the IASTED International Conference, Signal Processing, Pattern Recognition, and Applications (SPPRA 2011), Innsbruck, Austria, 2011, pp. 37 – 44
 596. M. Mladenov, St. Penchev, M. Dejanov. Complex assessment of the quality of foodstuffs through the analysis of visual images, spectrophotometric and hyperspectral characteristics. IN: 16th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability TECIS 2015 — Sozopol, Bulgaria, 24–27 September 2015, IFAC-PapersOnLine, Volume 48, Issue 24, 2015, pp. 60–65, ISBN 2405-8963.
 597. M. S. Poboroniuc, D. Cojocaru, G. Livinţ, T. Ward, E. Cachia and N. Bencheva. Preliminary findings to design EIE curricula harmonised to the technical global challenges. IN: 24th EAEEIE Annual Conference (EAEEIE 2013), Chania, 2013, pp. pp. 198-203
 598. Manoilov P., M. P. Iliev. EOG Artefacts’ Duration Analysis. IN: Proceedings of the Conference ELECTRONICS ET’06, Sozopol, Bulgaria, 2006, pp. 98-103
 599. Manoilov P., V. Mateev, M. P. Iliev. Graphical User Interface of an Interactive System for Schemes Design, Used in Distance Learning. IN: International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech, Rousse, Bulgaria, 2004, pp. VI.20-1--VI.20-5
 600. Manoilov, P., A. Borodzhieva. An Algorithm for Studying Mental Tasks’ Power Spectra Along the Time. IN: International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’08, Gabrovo, 2008, pp. IIIB.12-1–IIIB.12-8
 601. Manoilov, P., A. Borodzhieva. Studying Eye-Blinking Artefacts Power Spectrum. IN: Fourth International Bulgarian-Greek Conference – Computer Science’2008, Proceedings, International Workshop BioComputing’2008, Part III, Kavala, Greece, 2008, pp. 798–803
 602. Manoilov, P., A. Borodzhieva. An Algorithm for Eye-Blinking Artefacts Duration Determination. IN: Fourth International Bulgarian-Greek Conference – Computer Science’2008, Proceedings, International Workshop BioComputing’2008, Part III, Kavala, Greece, 2008, pp. 846-850
 603. Manoilov, P., A. Borodzhieva. Application of Independent Component Analysis in Electroacoustics. IN: Proceedings of the Workshop: Infrastructures and Engineering for Knowledge Society, Romanian Academy Library, Bucharest, Romania, 2007, pp. 67–71, ISBN 978-973-0-05369-2.
 604. Manoilov, P., A. Borodzhieva. Pattern Finding Method. IN: Proceedings of the Workshop: Infrastructures and Engineering for Knowledge Society, Romanian Academy Library, Bucharest, Romania, 2007, pp. 80–94, ISBN 978-973-0-05369-2.
 605. Manoilov, P., A.Borodzhieva. Led Lamps – Money or Health. IN: Proceedings, XXVII International Scientific Conference Electronics – ET2018, 13-15 September 2018, Sozopol, Bulgaria, 2018, pp. 9-12, ISBN 978-1-5386-6691-3.
 606. Manolova B., L. Mihaylov, N. Minkov. Character of the electricity production of photovoltaic power stations. IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 95-100, ISBN 2457-3302.
 607. Manolova B., N. Minkov, L. Mihaylov. Character of the electricity production of wind power stations. IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 101-106, ISBN 2457-3302.
 608. Manukova A., D. Stephanov, P. Mashkov. Environmental Tests for Automotive Electronic Devices Produced by Lead Free Technology. IN: IEEE, Proc. of 32th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2009, IEEE, Brno, Czech Republic, 2009, pp. 190-191
 609. Manukova A., D. Trifonova, V. Dimov, A. Levi. Quality of lead-free solder joints applied on frequency synthesizer for automotive electronics. IN: Monographies of Tele & Radio Research Institute, Volume 1, Progress in Eco-Electronics, Warsaw, Poland, ARSLIBRI, 2008, pp. 101-107, ISBN 978-83-926599-0-7.
 610. Manukova A., G. Kuncheva, S. Kadirova, P. Dimitrov. Modeling of soil compaction. IN: Proceedings of The Union of Scientists - Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, Bulgaria, Rousse, Bulgaria, 2015, pp. 405-413, ISBN 1311-9974.
 611. Manukova A., K. Krastev. Modeling and assessment of air pollution in environmental monitoring. IN: Proceedings of The Union of Scientists - Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, Bulgaria, University of Ruse, 2015
 612. Manukova A., M. Grozeva. Methods for increasing the reliability of analysis for treatment of electrocardiographic signals. IN: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize of 55th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, University of Ruse, University of Ruse, 2016, ISBN 1311-3321.
 613. Manukova A., Ts. Gocov. Algorithms for modelling and rating of fire danger zones in protected regions. IN: Proceedings of The Union of Scientists - Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, Bulgaria, University of Ruse, 2015
 614. Manukova Aneliya, Seher Kadirova, Oznur Sanatsever. ELECTRONIC MODULE FOR MPPT CONTROL OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS. IN: Proceedings of the Union of Scientists - Rousse. International Scientific Conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE’2013), Rousse, 2013, ISBN 1311-9974.
 615. Manukova А., D.Stephanov, T.Pencheva. X-ray and Scanning Acoustic Microscopy analysis on lead-free automotive electronic module. IN: IEEE, 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology,, Brno, Czech Republic, 2009, pp. 178-179
 616. Manukova, An., I. Evsttaiev, N. Mihailov, G. Georgiev. Modeling of temperature processes of grain under drying. IN: Proceeding of the World Congress “Agricultural Engineering for a Better World”, Bonn, VDI – Berichte Nr. 1958, 2006, pp. 687 – 688
 617. Manukova-Marinova, A., A. Borodjieva. Analysis and Design of Active Low-Pass Filters Using Sallen-Key Architecture. IN: Юбилейна научна конференция с международно участие - "50 години Химико-технологичен и металургичен университет - София", София, Journal of the University of Chemical Technology, 2003, pp. 1359-1366
 618. Marinov M. Using XML to represent knowledge by semantic networks. IN: Proc. of the 19th International conference SAER'2005, Bulgaria, 2005, pp. 243-247, ISBN 954-438-501-0.
 619. Marinov M. Using XML to represent knowledge by frames. IN: in Proc. of the Int. Conference on Computer Systems and Technologies, Bulgaria, 2004, pp. II.6.1-II.6.6, ISBN 954-9641-38-4.
 620. Marinov M. An implementation of a theorem prover used in deductive object-oriented databases. IN: in Proc. of the 17th International conference SAER'2003, Bulgaria, 2003, pp. 206-210, ISBN 954-438-358-1.
 621. Marinov M. Using planning techniques in object-oriented design. IN: in Proc. of the 16th International conference SAER'2002, Bulgaria, 2002, pp. 176-180, ISBN 954-8329-42-5.
 622. Marinov M. Query processing in CODAS object-oriented database management system. IN: in Proc. of the 15th International conference SAER'2001, Bulgaria, 2001, pp. 163-167, ISBN 954-8329-33-6.
 623. Marinov M. An approach to designing multimedia information systems,. IN: in Proc. of the 13th International conference SAER'99, Bulgaria, 1999, pp. 198-202, ISBN 954-438-248-8.
 624. Marinov M. A technology for designing object-oriented multimedia databases. IN: in Proc. of the 13th International conference SAER'99, Bulgaria, 1999, pp. 203-207, ISBN 954-438-248-8.
 625. Marinov M. The maintenance of persistent objects in CODAS. IN: in Proc. of the 11th International conference SAER'97, Bulgaria, 1997, pp. 185-190, ISBN 954-8329-14-X.
 626. Marinov M. Converting the CODAS object-oriented database. IN: in Proc. of the 11th International conference SAER'97, Bulgaria, 1997, pp. 190-194, ISBN 954-8329-14-X.
 627. Marinov M. B.,, I. Valova. Design and implementation of a pattern repository for protein cross motif search. IN: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’17, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Факултет, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенския университет “Ангел Кънчев”, 2017, pp. 115 - 120, ISBN 1311-3321.
 628. Marinov M., G.S. Georgiev, S. Stefanova, G.T. Georgiev. A Technology for Developing Multimedia Learning Applications. IN: 14th EAEEIE International Conference on Innovations in Education for Electrical and Information Engineering, Gdansk, Poland, 2003, ISBN 83-918622-0-8.
 629. Marinov M., S. Navassardian. An approach to the organization of data in object-oriented databases. IN: in Proc. of the 10th International conference SAER'96, Bulgaria, 1996, pp. 235-239, ISBN 954-8329-12-3.
 630. Marinov M., S. Navassardian. Dialog model in knowledge-managed computer-assisted instruction systems. IN: in Proc. of the 9th International conference SAER'95, Bulgaria, 1995, pp. 372-376, ISBN 954-8329-10-7.
 631. Marinov M., Y. Arabadzhieva. Treatment of object data model by a semantic network,. IN: in Proc. of the Int. Conference on Computer Systems and Technologies, Bulgaria, 2002, pp. II.12.1-II.12.6, ISBN 954-9641-28-7.
 632. Marinov M.T. Using a hash table to organise the indexes into CODAS object-oriented database. IN: in Proc. of the 12th International conference SAER'98, Bulgaria, 1998, pp. 194-198, ISBN 954-8329-17-4.
 633. Marinov M.T. Finding object position into CODAS object-oriented database. IN: in Proc. of the 12th International conference SAER'98, Bulgaria, 1998, pp. 199-203, ISBN 954-8329-17-4.
 634. Marinov, M. An Interactive Instructional Tool for Presentation of Structured Knowledge. IN: in Proc. of 16th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET), IEEE Conference Publications, 2017
 635. Marinov, M. Using planning techniques in object-oriented design. IN: Proc. of the Int. Conference on Computer Systems and Technologies, Bulgaria, 2005, pp. II.19.1-II.19.6, ISBN 954-9641-42-2.
 636. Marinov, M. Distributed data processing based on the MIDAS technology. IN: in Proc. of the 18th International conference SAER'2004, Bulgaria, 2004, pp. 80-84, ISBN 954-438-428-6.
 637. Marinov, M. Using a semantic network editor for data model description in an object-oriented database. IN: in Proc. of the 15th International conference SAER'2001, Bulgaria, 2001, pp. 168-172, ISBN 954-8329-33-6.
 638. Marinov, M. V. Tochev. Extension of Hypertable Query Language with aggregate operations. IN: in Proc. of the Int. Conference on Information Technologies (INFOTECH-2013), Bulgaria, 2013, pp. 52-61, ISBN 1314-1023.
 639. Marinov, M., G. Georgiev, E. Popova. NoSQL Approach for Sensor Data Storage and Retrieval. IN: in Proc. of 41th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, (MIPRO), Croatia, 2018, pp. 1427-1432, ISBN 978-953-233-096-0.
 640. Marinov, M., I. Valova. DESIGN AND REALIZATION OF WEB APPLICATION FOR ORGANIZATION AND RETRIEVAL OF IMAGES AND SUB IMAGES. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, Русенски университет , Факултет ЕЕА, 2017
 641. MARINOV, M., I. VALOVA, Y. KALMUKOV. Comparative Analysis of Content-Based Image Retrieval Systems. IN: 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, Bulgaria, IEEE, 2019, pp. 1-5, ISBN 978-1-7281-1413-2.
 642. Marinov, M., I. Valova, Y. Kalmukov. Comparative Analysis of Existing Similarity Measures used for Content-based Image Retrieval. IN: X National Conference with International Participation (ELECTRONICA), Sofia, Bulgaria, IEEE, 2019, ISBN 978-1-7281-3622-6.
 643. Marinov, N., I. Valova. Photo Scanned Textures. IN: Student Scientific Session 2018, University of Ruse, Ruse, Bulgaria, 2018, pp. 145-150, ISBN 1311-3321.
 644. Marinov,M., I. Valova. Application of planning techniques in knowledge-managed tutoring systems. IN: 15th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training ISTANBUL, Istanbul, 2016
 645. Martev K.V., V.B.Stojanov, N.P.Mihailov. On choice of type head module when heating floor. IN: International Conference ”Energy & Agriculture towards the Third Millennium”, Athens, 1999
 646. Martev, Kr., K. Koev. Influence of the temperature of photovoltaic modules on the operation of a grid connected systems. IN: Proceedings of International Scientific Conference 17-18 May 2013, Ruse, Bulgaria, 2013, pp. 256-263, ISBN ISSN 1311-9974.
 647. Martev, Kr., K. Koev, N. Nedev. An investigation of the residential electricity consumption per winter season. IN: Proceedings of International Scientific Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, 11-12 November, Ruse, Bulgaria, 2015, pp. 229-234, ISBN 1311-9974.
 648. Mashkov P., B. Gyoch, H. Beloev and S. Penchev. LED Lamp – Design and Thermal Management Investigations. IN: Proc. of 35th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2012, Bad Aussee, Austria, IEEE, 2012, pp. 101-106.
 649. Mashkov P., B. Gyoch, S. Penchev and H. Beloev. Method for in-situ Power LEDs’ Junction Temperature Measurements. IN: Proc. of 35th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2012, Bad Aussee, Austria, IEEE, 2012, pp. 95-100.
 650. Mateev V., P. Manoilov, M. Iliev. Tutoring Tool for Logical Schemes Design. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech'04, Rousse, Bulgaria, 2004, pp. I.9-1--I.9-5
 651. Mateev, V., Tz. Golemanov. Web-based Truth Table Generator. IN: Proceedings of University of Rousse and Rousse Union of Scientists Annual Conference. Rousse, Bulgaria, vol. 44, book 6.1, Printing House in University of Rousse "Angel Kach, 2005, pp. 91 - 93
 652. Mateev,V., S.Todorova, A.Smrikarov. Test Construction and Distribution in Digital Logic Design Virtual Laboratory. IN: Proceedings of the E-learning Conference’07 Computer Science Education, Istanbul, Turkey, Bahcesehir University Engineering Faculty Publicat, 2007, pp. 18-23
 653. Mateev,V., S.Todorova, A.Smrikarov. Test System in Digital Logic Design Virtual Laboratory – Tasks Delivery. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’07, Rousse, Bulgaria, Avangard Print Ltd., 2007, pp. IV.11-1 – IV.11-6
 654. Mazola Ortega, M. I., J. Wysowski, A. Borodzhieva. Designing an Interactive Multimedia Bilingual Application for the Course "Pulse and Digital Devices". IN: 58th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2019, Proceedings, Volume 58, book 3.2. Communication Systems & Networks, Ruse, Bulgaria, 2019, pp. 37-44, ISBN 1311-3321.
 655. Michailov L., Ts. Naumov. Study on the higher harmonics in commercial facilities (изследване на висшите хармоници на търговски обекти). В: 57th Science Conference of Ruse University, Русе, 2018
 656. Mihail Iliev, Borislav Bedzev, Nonika Bedzeva, Kaloyn Kanchev. A Survey of Periodic Binary Nearly Perfect Signals with lengths n=1mod4. IN: . 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems, ELMA 2019, Varna, 2019, pp. 153-158
 657. Mihail Iliev, Borislav Bedzhev. Necessary Conditions for Synthesis of Side-Lobe Suppression Filters for Phase Manipulated Signals. IN: Proceedings of the International Scientific Conference “IEEE BLACKSEACOM 2015”, Constanta, Romania, 2015
 658. Mihail Iliev, Borislav Bedzhev. An Algorithm for Synthesis of Binary Phase Manipulated Signals with Optimal Periodic Auto – Correlation Properties. IN: Proceedings of the International Scientific Conference “IEEE BLACKSEACOM 2015”, Constanta, Romania, 2015
 659. Mihail Iliev, Borislav Bedzhev, Monika Bedzheva, Kaloyan Kanchev. An Algorithm for Synthesis of Mismatched Filters for Processing of Aperiodic Phase Manipulated Signals. IN: 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems, ELMA 2019, Varna, 2019, pp. 159-163
 660. Mihail Iliev, Borislav Bedzhev, Monika Bedzheva, Kaloyan Kanchev. Application of Number Theoretic Transformations for Signal Processing in Radar Sensors. IN: 29th Annual Conference of EAEEIE 2019, Русе, 2019
 661. Mihail Iliev, Borislav Bedzhev, Monika Bedzheva, Petar Boyanov,Tsvetoslav Tsancov Requirements to the Personal Work Stations in the University’s Computer Laboratories. Requirements to the Personal Work Stations in the University’s Computer Laboratories. IN: 29th Annual Conference of EAEEIE 2019, Ruse, 2019
 662. Mihail Iliev, Ivelina Balabanova, Georgi Georgiev, Boyan Karapenev. Analysis of the Quality of Customer Traffic in Markov chains. IN: Proceedings of University of Ruse, Ruse, 2019
 663. Mihail Iliev, Ivelina Balabanova, Georgi Georgiev, Boyan Karapenev. Optimization of Models for Traffic prediction in Markov chains. Proceedings of University of Ruse, 2019 Volume 58. Optimization of Models for Traffic prediction in Markov chains. IN: Proceedings of University of Ruse, Ruse, 2019
 664. Mihail Iliev, Ivelina Balabanova, Stela Kostadinova, Georgi Georgiev. Processing and Analysis of Signals with Superposed Noises by Artificial Neural Networks. 29th Annual Conference of EAEEIE 2019, 4-6 September 2019, Ruse. Processing and Analysis of Signals with Superposed Noises by Artificial Neural Networks. IN: 29th Annual Conference of EAEEIE 2019, Ruse, 2019
 665. Mihail Iliev, Ivelina Balabanova, Stela Kostadinova, Georgi Georgiev. Statistical Processing and Quality of Service for Incoming Traffic in Markov Chains. 29th Annual Conference of EAEEIE 2019, 4-6 September 2019, Ruse. Statistical Processing and Quality of Service for Incoming Traffic in Markov Chains. IN: 29th Annual Conference of EAEEIE 2019, Ruse, 2019
 666. Mihailov L., O. Dinolov, K. Andonov. On the uniform origin in power engineering. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, Association of Agricultural Engineering in Southeastern Europe, 2015, pp. 558-572, ISBN 1311-9974.
 667. Mihailov L., О. Dinolov, V. Kalev, N. Minkov. Effectiveness of the installation of a PV energy farm in an industrial plant. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, Association of Agricultural Engineering in Southeastern Europe, 2015, pp. 169-175, ISBN 1311-9974.
 668. Mihailov N, D.Antonova, S.Kadirova, A.Manukova, N.Evstatieva, E.Kumanova, K.Martev. Social problems existing in the market of renewable energy sources and opportunities to be resolved along the cross border region Bulgaria-Romania. IN: Proceedings of the Workshop “Renewable energy sources in the cross border region Romania – Bulgaria”, RES-OP-DEV MIS-ETC code:222, Ruse, 2012, pp. 46-54, ISBN 978-954-8675-36-9.
 669. Mihailov N., A. Evtimov, H. Beloev, V. Pencheva. To The Issue of Applying Renewable Energy Sources in Farms. IN: International Workshop on Agricultural Engineering and Post-Harvest Technology for Asia Sustainability, Hanoi, Vietnam, Science and Technology Publishing House, 2013, pp. 117-125, ISBN 9786046701606.
 670. Mihailov N., A. Evtimov, T. Todorov, T. Georgiev. About the construction of residential buildings having reduced energy consumption. IN: Proceedings of the 14th World Renewable Energy Congress - WREC 2015, Bucharest, Romania, 2015
 671. Mihailov N., A. Evtimov, T. Todorov, T. Georgiev. Study Of Electrical Power Consumption In a Social Housing. IN: SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ЕЕ&AE, Ruse, Bulgaria, 2015
 672. Mihailov N., A. Evtimov, T. Todorov, V. Stojanov. Results from the use of information measuring complex for control of electrical and water consumption in residential buildings. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science 2015 – SFITES 2015, Kavala, Greece, Parnas Publishing House, 2015, pp. 100-102, ISBN 987-954-8483-34-6.
 673. Mihailov N., A. Evtimov. About the construction of residential buildings with reduced energy consumption. IN: World Renewable Energy Congress 14, University Politehnica of Bucharest, Romania, 2015
 674. Mihailov N., B. Evstatiev, O. Dinolov, T. Iliev. Engineering education in the University of Ruse: Case study. IN: 8th International Seminar on Engineering Education and Professional Realization of Young Engineers, Sofia, Bulgaria, 2016
 675. Mihailov N., B. Evstatiev, S. Kadirova, T. Gueorguiev, T. Georgieva, A. Evtimov. Load Profile of Typical Residential Buildings in Bulgaria. IN: The 4th International Scientific Conference , SEA-CONF 2018, Констанца, Румъния, 2018
 676. Mihailov N., D.Antonova, S.Kadirova, A.Manukova, N.Evstatieva, E.Kumanova, K.Martev. Social Problems Existing in the Market of Renewable Energy Sources and Opportunities to be Resolved along the Cross-Border Region Bulgaria-Romania. IN: Workshop „The Future of Renewable Energy Sector”, Constanta, Romania, 27-28.10, 2011
 677. Mihailov N., I. Evstatiev, G. Georgiev. A Model of a Controller for Microclimate Control in a Poultry Farm. Part 1. Modelling Hypotheses and Energy Zones. IN: International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment “ITAFE’03”, Izmir, Turkey, Paper code number is O-ACS-14-2, 2003
 678. Mihailov N., I. Evstatiev, G. Georgiev. A Model of a Controller for Microclimate Control in a Poultry Farm. Part 2. Algorithms. IN: International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment "ITAFE’03", Izmir, Turkey, 2003
 679. Mihailov N., I. Evstatiev, N. Evstatieva. Аlgorithms for simulation of the temperature-humidity processes in a chicken incubator. IN: Proceedings of the 5th Research and development conference of central- and eastern european institutes of agricultural engineering, 20-24 June, Kiev, Ukraine, 2007, pp. 173-179, Part 2, ISBN 966-8302-16-08.
 680. Mihailov N., I. Stoyanov, S. Kadirova, A. Manukova, I. Evstatiev, K. Andonov, D. Dimov, O. Dinolov. Renewable Energy Sources and trends for their development along the cross border region Bulgaria-Romania. IN: Proceedings of the Workshop “Renewable energy sources in the cross border region Romania – Bulgaria”. RES-OP-DEV MIS-ETC code:222, Ruse, 2012, pp. 119-126, ISBN 978-954-8675-36-9.
 681. Mihailov N., O. Dinolov, B. Evstatiev, T. Iliev, T. Gueorguiev. A study on the characteristics of production and transport infrastructure objects within the Romanian-Bulgarian cross-border area. IN: Proceedings of the kick-off conference of the project „Risk management for large scale infrastructures in the Romanian-Bulgarian cross-border area“ Project Code: 15.3.1.017, Volume 1., Ruse, Bulgaria, Mediatech Pleven, 2016, pp. 149-169, ISBN 978-619-207-088-5.
 682. Mihailov N., O. Dinolov, K. Gabrovska-Evstatieva, B. Evstatiev. On the problem of the contemporary building energy systems. IN: Nearly Zero Energy Communities, CSE 2017, Springer Proceedings in Energy, Springer, 2018, pp. 120-128, ISBN 978-3-319-63214-8.
 683. Mihailov N., T. Todorov, A. Evtimov, D. Todorov, L. Iliev. Characteristics of Electrical Energy Consumption In The Social Housing. IN: Sustainable Energy in The Built Environment - Steps Towards nZEB, Transilvania University of Brasov, Springer, 2014, pp. 107-115, ISBN 978-3-319-09706-0.
 684. Mihailov, N, I. Evstatiev, G. Georgiev, B. Evstatiev. Evaluation of the energy efficiency of stock-breeding farms. IN: Proceeding of the 9th congress on mechanization and energy in agriculture&27th international conference of CIGR section IV: (The efficient use of electricity and renewable energy sources), Izmir, Turkrey, 2005, pp. 285-290
 685. Mihailov, N., B. Evstatiev, I. Stoyanov. Utilization of the animal heat production for reducing the energy expenses. IN: International scientific student’s conference Slovakia, Slovak University of Agriculture in Nitra, Nitra, Slovak University of Agriculture in Nitra, 2006, pp. 208-214, ISBN 80-8069-690-X.
 686. Mihailov, N., E. Hristova, I. Stoyanov. Research for the electrical consumption in layer. IN: International scientific student’s conference Slovakia, Slovak University of Agriculture in Nitra, Nitra, Slovak University of Agriculture in Nitra, 2006, pp. 94-99, ISBN 80-8069-690-X.
 687. Mihailov, N., I. Stoyanov. Statistical parameters of the process global solar radiation. IN: CIGR World Congress “Agricultural Engineering for a Better World”, 03-07 September, Bonn, Bonn, Germany, VDI Verlag GmbH, 2006, pp. 749-750, ISBN 0083-5560.
 688. Mihailov, N., I. Stoyanov. Evaluation of the Sunny Energy Potential for the Area of Rousse. IN: The International Conference on Electrical Machines and Power Systems (ELMA 2005), Sofia, AVANGARD, 2005, pp. 418-421, ISBN 954-902-09-6-7.
 689. Mihailov, N., I. Stoyanov, I. Evstatiev. Investigation of Electrical Loads in a Broiler Farm. IN: 33rd International Symposium Actual Tasks On Agricultural Engineering, University of Zagreb, Croatia, HINUS Zagreb, 2005, pp. 489-494, ISBN 1333-2651.
 690. Mihailov, N., T. Stanchev, I. Evstatiev, G. Georgiev. Investigation of heat parameters of a stockbreeding farm by means of modeling with a known heat flux. IN: CIGR World Congress “Agricultural Engineering for a Better World”, Bonn, VDI – Berichte Nr. 1958, EN 420 A, 2006, pp. 755 – 756
 691. Mihailov, N., V. Stefanov, D. Kiryakov. A possibility of Using Electrical Filters in Cage Poultry Farming. IN: 9th international congress on mechanization and energy in agriculture & 27th international conference of CIGR, Izmir, Turkey, 2005, pp. 200-202
 692. Mihailov, N., V. Stoyanov, B. Evstatiev. Method for Determination of Broilers’ Moisture Production, in Tunnel Ventilation. IN: Proceedings of 5th Research and Development Conference of Central and Eastern European Institutes of Agricultural Engineering,, Ukraine, Kiev, 2007
 693. Mihailov, Н., Д. Kiriakov. Optimization of the Dust Collection Process of Electric-filter in a Bild Cage Breeding Poultry Farm. IN: Romnian Technical Sciences Academy, University of Bacau, Modelling and optimization in the machines building field, Bacau, Romania, University of Bacau, 2008, pp. 186-189
 694. Mihaylov G., Iliev T. Simulation estimation of network and quality characteristics in video transmission over LTE network. IN: Proceeding of Papers ICEST 2014, Nis, Serbia, 2014, pp. 337 - 340
 695. Mihaylov G., Iliev T., Hristov G. Analysis of the Physical Layer in IEEE 802.16(e) Standard. IN: Proceeding of Papers ICEST, Ohrid, Macedonia, 2010, pp. 505 – 508
 696. Mihaylov Gr., T. Iliev, E. Ivanova, I. Stoyanov and D. Radev. Universal Multimedia Access and Network Coding - Working Together for Best User Multimedia Experience. IN: IEEE 25th Telecommunications forum TELFOR 2017, Belgrade, Serbia, 2017, ISBN 978-86-7466-707-1.
 697. Mihaylov Gr., T. Iliev, E. Ivanova, V. Keseev, I. Stoyanov. Network characteristics and video transmission over LTE. IN: 12th International Symposium on Electronics and Telecommunications (ISETC), Timisoara, Romania, 2016, pp. 39-42, ISBN 978-1-5090-3746-1.
 698. Mihaylov L., Iv. Grigorov, N. Minkov, B. Manolova. Cogeneration as an alternative to thermal power plants. IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 111-114, ISBN 2457-3302.
 699. Mihaylov N., I.Stoyanov, S.Кadirova, An.Manukova. I. Evstatiev, K.Andonov, D.Dimov, O.Dinolov. Renewable Energy Sources and Trends for Their Development along the Cross-border Region Bulgaria-Romania. IN: "The Future of Renewable Energy Sector” RES-2011, Constanta, Romania, 2011
 700. Mihaylov, Gr., Iliev, T. An application scenario for IPTV transmission over WiMAX. IN: ICEST 2011 Proceedings of Papers, Volume 3, Nis, Serbia, 2011, pp. 627-630
 701. Mihaylov, Gr., T. Iliev., E. Ivanova, I. Stoyanov. Transmision of multimedia over LTE network and estimation of network and quality characteristics. IN: Sixth international conference of Energy Efficiency and Agricultural engineering, Ruse, Bulgaria, 2015, pp. 128-134
 702. Mihaylov, Gr.Y., Iliev, T.B., T.D. Bikov, Ivanova, E.P., Stoyanov, I.S. V.P. Keseev, A.R. Dinov. Test Cases and Challenges for Mobile Network Evolution from LTE to 5G. IN: 41th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics MIPRO, Opatia, Croatia, 2018, pp. 496 - 499
 703. Mihaylov, Gr.Y., T.B. Iliev, E.P. Ivanova, I.S. Stoyanov, L.A. Iliev. Performance Analysis of Low Density Parity Check Codes Implemented in Second Generations of Digital Video Broadcasting Standards. IN: 39th International convention MIPRO 2016, Opatia, Croatia, 2016, pp. 562-565
 704. Milev A. P., V. A. Mutkov. Research Over Correlation Properties of Families Optical Orthogonal Codes. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing - CompSysTech’09, June 18-19, Ruse, Bulgaria, 2009, pp. IIIB.20-1-IIIB.20-6, ISBN 1313-8936.
 705. Milev A., V. Mutkov, B. Najdenov. An Algorithm for Construction of Optical Orthogonal Codes. IN: Proceedings of the 17-th Telecommunications Forum TELFOR, November 24-26, Belgrade, Serbia, 2009, pp. 728-731, ISBN 978-86-7466-375-2.
 706. Minev,R., N.Bencheva, Y.Ruseva, E.Minev. Microsystems and Nanotechnologies – Training Opportunities in the Context of Romanian-Bulgarian Transborder Cooperation. IN: Information Technology Based Higher Education and Training - ITHET, York, GB, 2014, pp. Code 114093, ISBN 978-1-4673-6730-1.
 707. Minkov N., B. Manolova, L. Mihailov, Iv. Beloev, Iv. Grigorov. Study of indicators of power supply for petrol stations byco-generation. IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 119-124, ISBN 2457-3302.
 708. Mircheva Z., V. Dimov. Radioekologiczne problemy zużytego sprzętu elektronicznego. IN: MATERIAŁY KONFERENCYJNE III Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej “Ekologia w Elektronice” 30.09-01.10.2004, Warszawa, PRZEMYSŁOWY INSTYTUT ELEKTRONIKI, 2004, pp. 218-224, ISBN 83-9145376-6-6.
 709. Mirolyub Mladenov, Daniel Bratanov,. Simulation of muscle resistance reactions during upper human limb rehabilitation using intelligent physical model. IN: 4th International Conference on Technology and Automation 5-6 October 2002, Thessalonica, Greece, 2002, pp. 173-178, ISBN 960-8050-98-7.
 710. Mladenov M., E. Dimitrov, M. Dejanov, S. Penchev. Hyperspectral imaging system based on „point scan” spectrophotometer. IN: Proc. of International Conference АUTOMATICS AND INFORMATICS’2014, Sofia, 2014, pp. I-39 – 42
 711. Mladenov M., M.Dejanov, S. Penchev. Evaluation of the Freshness of Food Products by Predictive Models and Neural Networks – a Comparative Analysis. IN: IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems, Sofia, Bulgaria, 2016, pp. 364-369, ISBN 978-1-5090-1355-5.
 712. Mladenov M., S. Penchev. Classification of Grain Sample Elements Using Their Shape Descriptions. IN: Proc. of Int. Conference “АUTOMATICS AND INFORMATICS’11”, Section B7, Sofia, 2011, pp. 139 – 142, ISBN 1313-1850.
 713. Mladenov M., S.Penchev, B.Borisov, K.Arvanitis, N.Sirgimis. Evaluation of some properties for purity and germination assessment of seeds using computer vision system. IN: Proc. Of the International conference AgEng’2004, Leuven, Belgium, 2004
 714. Mladenov M., S.Penchev, R.Tzonev, P.Daskalov, V.Stojanov, E.Kuleva, B.Borisov. Seeds purity assessment using 2D image analysis. IN: Proc.of the 4th International conference on Technology & Automation, Thessaloniki, Greece, 2002
 715. Mladenov M., St. Penchev, M. Dejanov, M. Mustafa. Automatic classification of grain sample elements based on color and shape properties. IN: Scientific Bulletin, Series C, Vol. 73, Iss. 4, University Politechnika of Bucharest, 2011, pp. 39 – 54
 716. Mladenov M., Ts. Draganova, M. Dejanov, St. Penchev. Assessment of grain quality features using image and spectra analyses. IN: Proc. оf the IFAC International Workshop „Dynamics and Control in Agriculture and Food Processing” (DYCAF‘2012), Plovdiv, 2012, pp. 119-126
 717. Mladenov M., Ts. Draganova, M. Dejanov, St. Penchev. Complex assessment of grain quality fusing the results from color image and spectra analyses. IN: Proc. оf the IFAC International Workshop “Dynamics and Control in Agriculture and Food Processing” (DYCAF‘2012), Plovdiv, 2012, pp. 127-132
 718. Mladenov, M., M. Dejanov. Application of neural networks for seed germination assessment. IN: Proceedings of the 9th WSEAS international conference on Neural Networks CNN’08, Sofia, Bulgaria, 2008, pp. 67-72, ISBN 978-960-6766-56-5.
 719. Mladenov, M., S. Penchev, Ts. Draganova. Improving the Grain Quality Assessment Fusing Data From Image and Spectra Analyses. IN: Proc. оf the 6th IEEE International Conference “Inteligent Systems”, (IS‘12), Sofia, 2012, pp. 82-89
 720. Mladenov, M., S. Penchev, Ts. Draganova. Grain quality assessment fusing data from image and spectra analyses. IN: ernational Journal of Arts & Sciences (IJAS) conference, Aix-en-Provence, France, 2012
 721. Mladenov, М., T, Draganova, M. Dejanov. Complex assessment of grain quality fusing the results from color image and spectra analyses. IN: Proceedings of IFAC International conference “DYCAF- 2012”, Plovdiv, 2012, pp. 127-132
 722. Mladenov, М., М. Dejanov. Analysis of the Possibilities for Separation of Seed Images on the Basis of Colour and Texture Features. IN: Proceedings of International Conference EE&AE 2004, Rousse, Bulgaria, 2004, pp. 651-657
 723. Mladenova, Tsv., B. Hasan, Y. Kalmukov. Web-based system for making doctor’s appointments. IN: Proceedings of the University of Ruse, vol. 57, book 3.4., Ruse, 2018, pp. 60-63, ISBN 2603-4123.
 724. Mladenova, Tsv., Y. Kalmukov. Web-based project management system. IN: Proceedings of the University of Ruse, vol. 57, book 3.4., Ruse, 2018, pp. 54-59, ISBN 2603-4123.
 725. Muhova A., K. Sirakov, A.Stoilova, St.Stefanova-Dobreva, Iv.Palov. Study the effects of pre-sowing electromagnetic treatment of some laboratory parameters on triticale seeds. IN: International Scientific and Practical Conference, Dubai, UAE, 2016, pp. 40-45, ISBN 2413-1032.
 726. Mutkov V. A., A. P. Milev. An Information System for Temperature Monitoring of Administrative Buildings. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing - CompSysTech’09, June 18-19, Ruse, Bulgaria, 2009, pp. IIIB.21-1-IIIB.21-9, ISBN 1313-8936.
 727. Mutkov V., N. Nikolov, R. Tsakov, L. Staneva. An Improved Method for Synthesis of Families of Costas Arrays. IN: Proceedings of the 17-th Telecommunications Forum TELFOR, November 24-26, Belgrade, Serbia, 2009, pp. 580-583, ISBN 978-86-7466-375-2.
 728. Mutkov V., N. Nikolov, R. Tsakov, L. Staneva. A Survey of the Correlation Properties of the Generalized Barker Codes. IN: Proceedings of the 17-th Telecommunications Forum TELFOR, November 24-26, Belgrade, Serbia, 2009, pp. 584-587, ISBN 978-86-7466-375-2.
 729. Mинков, Д., Цв. Георгиев, О. Топалов. Механо-математичен модел и теоретично изследване на колесна машина при спиране. В: Юбилейна научна сесия, посветена на 80-годишнината от Балканската война, ВВОВУ, Велико Търново, 1993, стр. 249-254, ISBN 0861-9115.
 730. N. Bencheva, H. Takruri-Rizk, P. Zahariev. Building a share understanding of the Joint MSc in Electrical Engineering in three Palestinian universities based on EU practices. IN: 27th EAEEIE (European Association for Education in Electrical and Information Engineering) Annual Conference, Grenoble, 2017
 731. N. Bencheva, H. Takruri-Rizk, P. Zahariev. Compatibility of the Palestinian Joint MSc in Electrical Engineering (JMEE) with the EU system of Higher Education. IN: 15th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET), Istanbul, Turkey, 2016
 732. N.Bencheva, Y.Ruseva. Women in Electrical and Information Engineering. IN: Proceedings of the 23th EAEEIE Annual Conference, Cagliari, Italy, 2012, Cagliari, 2012
 733. Nadezhda N., S. Stoyanov. M-LEARNING OF THE SUPERCONDUCTIVITY. IN: Multimedia in Physics Teaching and Learning 14, University of Udine, Italy, 2009
 734. Nancheva N., S. Ivanova, S. Stoyanov. Teaching Thermodynamics and Molecular Physics using modern methods. IN: MPTL 8, Prague, 2003
 735. Nancheva N., S. Stoyanov. Simulation Laboratory and Video Library for distance education in University of Rousse. IN: MPTL 10, Berlin, 2005
 736. Naumov Ts. Information package for electricity quality control in type modul of electricity distribution grids. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Русе, 2018
 737. Navassardian S., M. Marinov. Interaction protocols as a means of programming distributed problem solving. IN: in Proc. of the 10th International conference SAER'96, Bulgaria, 1996, pp. 104-108, ISBN 954-8329-12-3.
 738. Nedelchev S., I.I.Zheliazkova. A Technology for Generation of Individual Test-Like Exercises for Modeling with Graphs - th Teacher's Side. IN: Theoretical and Applied Aspects of Cybenetics, Kiev, Kiev National University, 2013, pp. 309-316
 739. Neikov Y., N. Mihailov, I. Evstatiev. Research of the energy indices of technological processes based on model for programmable controller. IN: 9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture & 27th International Conference of CIGR, Izmir, Turkey, 2005, pp. 281-285, ISBN 975-483-675-2.
 740. Neikov Yavor. Applied model of electronic circuit device for photovoltaic supplied control of solid fuel steam boiler. IN: Proceedings of the Union of Scientists, Rousse, Bulgaria, 2015, pp. 665-668, ISBN 1311-9974.
 741. Neikov Yavor. Research on evaluation model for assessment of humid air energy state in poultry farm. IN: EEA&AE’2013 International Scientific Conference, Rousse, 2013, ISBN 1311-9974.
 742. Neikov, Y. Model of automated system for evaluation the energy efficiency of wall diathermancy in livestock building. IN: National conference with international participation Electronika’2004, Sofia, 2004, pp. 21-26, ISBN 954-90209-3-2.
 743. Neikov, Y., N. Mihailov, I. Evstatiev. Research on Energy Indices of Technological Processes Based on Model for Programmable Controller. IN: 9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture joint with 27th International Conference of CIGR Section IV, Ege University, İzmir, TURKEY, 2005
 744. Nenkov, M., T. Pencheva, K. Shtereva. Optical Properties of Titanium Oxide Coatings Deposited Using Reactive Sputering. IN: In Proceedings: ISCMP Varna ’96, Varna, 1996, pp. 1-4
 745. Oktay, H., M. Loukantchevsky. A Personal Data Protection Scheme in Telemarketing System. IN: Rousse University Proceedings, Vol. 58, book 3.4, Rousse, Rousse University Publishing House, 2019, pp. 54-59, ISBN 1311-3321.
 746. Osman M., G. Ivanova, D. Karahoca. Train Your Brain Software Application for Teaching Children with Special Educational Needs. IN: Proceeding of University of Ruse - "New Industries, Digital Economy, Society - Projections of the Future III", vol 59, University of Ruse, 2020, ISBN 2603-4123.
 747. P. Petrov, V. Mutkov. An Algorithm for Complex Spread Spectrum in Downlink Line of Mobile Link Systems CDMA2000 and UMTS. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing - CompSysTech’08, 12-13 June 2008, Gabrovo, Bulgaria, 2008, pp. IIIA.10-1-IIIA.10-9, ISBN 978-954-9641-52-3.
 748. P. Petrov, V. Mutkov. Complex Spread Spectrum in Uplink Line of Mobile Link Systems CDMA2000 and UMTS. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing - CompSysTech’08, 12-13 June 2008, Gabrovo, Bulgaria, 2008, pp. IIIA.11-1-IIIA.11-7, ISBN 978-954-9641-52-3.
 749. P. Zahariev, G. Hristov, N. Bencheva, M. Iliev, Y. Ruseva. Preservation and popularisation of the ancient Roman cultural heritage using the modern information and communication technologies. IN: 27th EAEEIE (European Association for Education in Electrical and Information Engineering) Annual Conference, Grenoble, 2017
 750. Palov I., Ch. Andreev, E. Kuzmanov. Results from laboratory tests of maize seeds, treated in electromagnetic field. IN: PROCEEDINGS of the International Agricultural Conference, Lithuanian Institute of AgEng Roudondvaris, 2001
 751. Palov I., Ch. Andreev, E. Kuzmanov, N. Armianov. Results from pre-sowing electromagnetic treatment of maize seeds. IN: PROCEEDINGS of the International Conference Agricultural Engineering, Research papers, Lithuanian Institute of AgEng Roudondvaris, 2001, pp. 33(3), 43-52
 752. Palov I., St.Stefanov, K. Sirakov, E. Kuzmanov, N. Armyanov, Y. Neykov. Increasing the production of grain and technical crops biomass by preliminary electromagnetic treatment of seeds. IN: Book of reports on Biomass Mobilization Project № 245449, Rousse, Bulgaria, 2010, pp. 64-80, ISBN 978-954-8190-77-0.
 753. Palov I., Zh.Demirov, D.Georgiev, P.Yankov. . , 20-21 September , pp. 135-140. Results from PreSowing Electromagnetic Treatment of Sunflower Seeds. IN: The international conference, Lithuanian Institute of Agricultural Engineering Raudonavaris, Lithuanian Institute of Agricultural Engineering, 2001
 754. Palov Iv. K. Sirakov, G. Nikolova, Pl. Mitev, G. Hristova. Pre-sowing electromagnetic seed treatment impact on maize hybrid yield. IN: Agricultural engineering, Proceeding of the International Conference, New technological Processes And Investigation Methods For Agricultural Engineering, 10, Raudondvaris, Lithuania, 2005, pp. 327-334
 755. Palov Iv., A. Stoilova, K. Sirakov, S. Zahariev. Possibilities for increasing the yields after pre-sowing electric treatment of wheat and maize seeds. IN: International Scientific and Practical Conference "WORLD SCIENCE", Proceeding of the IInd International Scientific and Practical Conference "Innovative Technologies in Science", №3(7), Vol.2., Dubai, UAE, 2016, pp. 6-13, ISBN 2413-1032.
 756. Palov Iv., K. Sirakov. Research during vegetation of maize grown from electromagnetically pre-treated seeds. IN: Energy efficiency and agricultural engineering, Second conference, Proceedings of the union of scientists, Rousse, Bulgaria, 2004, pp. 596-600
 757. Palov Iv., N. Armyanov, K. Sirakov. Research on the electric yield arising in maize seeds during their pre-sowing electromagnetic treatment. IN: Energy efficiency and agricultural engineering, Second conference, Proceedings of the union of scientists, Rousse, Bulgaria, 2004, pp. 601-606
 758. Palov Iv., Nikola Armyanov, Kiril Sirakov, Nedyalko Nedyalkov. A study on the potato yield after a pre-planting electromagnetic treatment on the tubers. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.45, b.3.1, Ruse, Bulgaria, 2006, pp. 114-119
 759. Palov Iv., S. Vágvőlgy, K. Sirakov, Sv. Zahariev, Y. Neikov. Results from preliminary studies on the effect of the pre-sowing electromagnetic treatment on Hungarian sunflower seeds. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.51, b.3.1, Ruse, Bulgaria, 2012, pp. 149-152, ISBN 1311-3321.
 760. Palov Iv., St. Stefanov, N. Armyanov, K. Sirakov, S. Stefanova. Possibilities of stimulating yields by means of electro impact. IN: Energy and Agriculture towards the Third Millenium, Proceedings, v.1, Athens, Greece, 1999, pp. Athens, Greece
 761. Palov,Iv., Pozeliene, Em.Kuzmaniv, Hr.Andreev. PRE-SOWING ELEC-TROMAGNETIC TREATMENT OF MAIZE SECDS. IN: Internatoinal Cinference, Rousse, 2002, pp. 202-207.
 762. Paskova N., Ts. Georgieva, P. Daskalov. Indirect approach for soil pH measurement using image analysis. IN: НК РУ&СУ при РУ “А. Кънчев”, Русе. том 58, серия 4,, Русе, 2019, ISBN 1311-3321, Русе, 2019
 763. Paskova N., Ts. Georgieva, P. Daskalov. Approaches for quality assessment of plants in greenhouses. IN: НК РУ&СУ при РУ “А. Кънчев”, Русе. том 58, серия 4,, Русе, 2019, ISBN 1311-3321, Русе, 2019, ISBN ISBN 1311-3321.
 764. Paskova N., Ts. Georgieva, P. Daskalov. Development of color models to determine the excess or deficiency of chemical elements in plants. IN: НК РУ&СУ при РУ “А. Кънчев”, Русе. том 58, серия 4,, Русе, 2019, ISBN 1311-3321, Русе, 2019, ISBN ISBN 1311-3321.
 765. Paskova N., Ts. Georgieva, P. Daskalov. Аpplication of wireless sensor network in precision agriculture. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Ruse, 2016, ISBN 1311-3321.
 766. Peev,D. Impedance approaches to motor oils. IN: Congress in materials science and engineering ISSIM 2011, IaŞi, Romania, 2011, pp. 71-78, ISBN 1453-1690.
 767. Penchev S, Y. Petkova. Application of computer vision techniques and image shape analysis for quality control of wheat seeds. IN: International Scientific Conference Computer Science’2006, Istanbul, Turkey, 2006, pp. 259-264
 768. Penchev S. Development of a Software Package for Classification of Food Products by Spectrophotometric Data. IN: Proceedings of Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science (SFITES 2015), Kavala, Greece, 2015, pp. 3-7, ISBN 978-954-8483-34-6.
 769. Penchev, S. Shape Description of Grain Sample Elements. IN: Proceedings of Anniversary Scientific Conference “40 YEARS DEPARTMENT OF INDUSTRIAL AUTOMATION”, University of Chemical Technology and Metallurgy, , 2011, pp. 125-128
 770. Pencheva V., A. Asenov, D. Grozev, I. Beloev, Ts. Georgieva, P. Daskalov. Assessment of the maas system as a tool for shared economy in transport and the application of hydrogen mobility.. IN: НК РУ&СУ при РУ “А. Кънчев”, Русе. том 58, серия 4,, Русе, 2019, ISBN 1311-3321..
 771. Pencheva V., Ts. Georgieva, A. Asenov, S. Remzi, P. Daskalov. Modeling and simulation approaches for hybrid fuel cells. IN: НК РУ&СУ при РУ “А. Кънчев”, Русе. том 58, серия 4,, Русе, 2019, ISBN 1311-3321..
 772. Pencheva, V., H. Beloev, P. Daskalov, D. Antonova, A. Asenov, Ts. Georgieva. IMPROVING THE DEVELOPMENT OF HUMAN RECOURCES FOR SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION IN THE UNIVERSITY OF RUSE "ANGEL KANCHEV". IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 56, book 9, Bulgaria, University of Ruse, 2017, pp. 38-42, ISBN 2603-4123 (on-lin.
 773. Penev P., Kadirova S. Arduino based system for monitoring of the effectiveness of a photovoltaic system.. IN: Scientific conference for students, PhD students and young scientists, 58-th ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE of ‘Angel Kanchev’ University of Ruse & Union of Scientists - Ruse „New Industries, Digital Ec, Ruse, Bulgaria, 2019
 774. Penev P., S. Kadirova. Maximum Power Point Tracking Unit for Battery Charging from a Photovoltaic. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 3.4., Ruse, 2018, pp. 44-48, ISBN 2603-4123.
 775. Penev P., S. Kadirova. MAXIMUM POWER POINT TRACKING FOR PHOTOVOLTAIC SYSTEM. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, Ruse, 2018
 776. Petkova Y., V. Smarkov, S. Penchev. Applying Hausdorff Distance to the Compound Sets of Points. IN: International Scientific Conference Computer Science’2006, Istanbul, Turkey, 2006, pp. 241-246
 777. Petkova, M., A. Ivanova. A Conceptual Model of Scientific Council Website. IN: ACM International Conference Proceeding Series (SCOPUS), Vol. 374, 2008, pp. VIA.2-1 – VIA.2-6, ISBN 978-954-9641-52-3.
 778. Petrov O. Research of Effectiveness on LED Dimming Lighting Installations. IN: Fifth Junior Conference on Lighting "Lighting 2020", 24-26 September 2020, Ruse-Bulgaria, Virtual, IEEE conference record #47792, National Committee for Lighting in Bulgaria, 2020, pp. 1-3
 779. Petrov O. Research on the electrical parameters of modern LED street luminaire. IN: Proceedings of Lux junior 2019, Germany, Ilmenau, TU-Ilmenau, DOI (proceedings): 10.22032/dbt.38440, 2019, pp. 1-7, ISBN 978-3-927787-66-7.
 780. Petrov O. Possibilities for remote control of household lighting installations. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, Ruse, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 781. Petrov O. Ensuring the quality of higher education by creating transparency in academic staff development procedures. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, Ruse, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 782. Petrov O. Replacement of Conventional Light Sources with LEDs in Households. IN: Lux Junior 2017, Germany, Ilmenau, 2017, pp. 1-4, ISBN 978-3-927787-56-8.
 783. Petrov O. Application of Modern Street Lighting with COB LED’s. IN: Lux Junior 2015, Germany, Ilmenau, 2015, pp. 1-6
 784. Petrov O., A. Musev. Harmonic distortions from LED lighting in industrial buildings. IN: Proceedings of Lux junior 2019, Germany, Ilmenau, TU-Ilmenau, DOI (proceedings): 10.22032/dbt.38440, 2019, pp. 1-6, ISBN 978-3-927787-66-7.
 785. Petrov O., A. Musev, A. Yasharov. Harmonic pollutions generated by industrial lighting systems. IN: BalkanLight Junior 2019, 19 - 21 September 2019, Plovdiv - Bulgaria, Technical University - Sofia, National Committee for Lighting in Bulgaria, 2019, pp. 48-50, ISBN 26030-414X.
 786. Petrov O., P. Petrova. Higher harmonics generated by LED retrofit lamps, depending on the used driver. IN: 2018 Seventh Balkan Conference on Lighting (BalkanLight), Varna, 2018, pp. 1-4, ISBN 978-1-5386-6730-9.
 787. Petrov O., P. Petrova. Modern LED Sources and Harmonic Pollution, which they caused. IN: Lux Junior 2017, Germany, Ilmenau, 2017, pp. 1-5, ISBN 978-3-927787-56-8.
 788. Petrov S., Ts. Georgieva. DEVELOPMENT OF MEASURING SYSTEM PULSE AND BLOOD PRESSURE OF THE HUMAN BODY. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, Ruse, 2018, pp. 31-35
 789. Petrov, N ., G. Ivanova. The Fuga Car Standard - the End of High Road Fatality Rates. IN: 58th Proceedings – University of Rousse “Angel Kanchev”, Science Conference of Ruse University - SSS, Ruse, Bulgaria, 2019, ISBN 2603-4123.
 790. Petrov, O. Energyefficiency Street Lighting with LED Lighting Fixtures. IN: Lux Junior 2011, Ilmenau, Germany, 2011
 791. Petrov, O., M. Dimitrov, V. Ruseva. A Specialised System for Dynamic Control and Adjustment of the Color Temperature and Illumination of a Lighting System. IN: 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC) 2011, Rome, Italy, 2011
 792. Petrov, O., S. Basri, M. Dimitrov. Electricity consumption cost determination method of dimmable lighting systems. IN: International Scientific Conference “Technologies and Innovation solutions 2011”, Edirne, Turkey, 2011
 793. Plamen Daskalov, Eleonora Kirilova, Tzvetelina Georgieva. Performance of an automatic inspection system for classification of Fusarium Moniliforme damaged corn seeds by image analysis. IN: MATEC Web Conf. Volume 210, 2018, Majorca, Spain,, Publisher: EDP Sciences, 2018, ISBN ISSN: 2261236X.
 794. Plamen Zahariev, Nina Bencheva, Georgi Hristov, Yoana Ruseva. ICT Convergence Challenges in Education and their Impact on both Instructors and Students. IN: Proceedings of the 24th EAEEIE Annual Conference, Chania, Greece, 2013, pp. 216-220
 795. Prof. Mihail Iliev, PhD; Prof. Borislav Bedzhev, PhD; Eng. Svetlin Vasilev; Eng. Ivan Nikolov. An Algorithm for Synthesis of Binary Nearly Perfect Signals. IN: 56-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет “Ангел Кънчев", Русенски университет “Ангел Кънчев", 2017
 796. Rachev B., I. Valova, S. Arsov. An Approach for Image Organization and Retrieval in Realistic Image Databases. IN: 7th EC-GIS Workshop, EG II-Managing the Mosaic, Potsdam, Germany, 2001
 797. Rachev, B., I. Valova. An overview of current research in image information retrieval. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech2001, Sofia, 2001
 798. Rachev, B., I. Valova, M. Stoeva. Image Databases organization and Data Models. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech2000, Sofia, ACM, 2000, pp. x, ISBN -.
 799. Radev D, E. Rashkova, G. Hristov. Computer Modelling of Rare Event. IN: Fourth European Conference of C.ircuits and Systems for Communications (ECCSC’08), Bucharest, 2008, pp. p 316-319
 800. Radev D., E. Rashkova,. Computer Simulation of Rare Event for M/M/1/N Queuing System. IN: CompSysTech, Rousse, 2006
 801. Radev D., E. Rashkova, D. Stankovski. Simulation Modelling of Overflow Probabilities in Tandem Queueing System. IN: ICEST, Ohrid, Mecedonia, 2007
 802. Radev D., E.Ivanova. Simulation of Rare Event in Queueing Systems. IN: International Scientific Conference Computer Science, Cavala, Greece, 2008
 803. Radev D., G. Petkov, T. Iliev, M. P. Iliev. Modeling of Communication Channels with Random Structure. IN: Proceedings VII National Conference with International Participation ETAI’2005, Ohrid, Macedonia, 2005, pp. T79–T82
 804. Radev D., R. Raev, T. Iliev, Gr. Mihailov,E. Ivanova. Conceptual Model for Educational Platform for Simulation of Teletraffic Engeneering. IN: 13th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training - ITHET 2014, York, England, 2014, pp. 1-4, ISBN 978-1-4673-6730-1.
 805. Radev D., S. Radeva, M. P. Iliev. 2D Steady-state Models of Homogeneous Continuous Time Markov Chains with Vector Quantization. IN: 26th International Conference on INFORMATION TEHNOLOGY INTERFACES, Cavtat/Dubrovnik, Croatia, 2004, pp. 537-542
 806. Radev D., Е.Rashkova, V. Denchev. Analysis of Markov Reward Models with Stochastic Petri Nets. IN: CompSysTech, Varna, 2005
 807. Radev K.V., Krastev G.N. BIOMETRIC SECURITY: IRIS RECOGNITION SYSTEM. IN: International Conference on European Science and Technology, Waldkraiburg, Germany, Vela Verlag, 2015, pp. 118-122, ISBN 978-3-941352-33-9.
 808. Radev, D., I. Stoyanov. Evaluation of a computerized method of management of the feeding of dairy cows. IN: In: Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung, Beiträge zur 4. Internationale Tagung am 9. und 10 März 1999 an der Technischen Uniwersität München in Freising-Weihenstephan, München, Germany, VDI Verlag GmbH, 1999, pp. 471-474, ISBN 0083-5560.
 809. Radev, D., I. Stoyanov, M. Iliev. Sensors to the Healthy and Quality Monitoring on Milking. IN: 5. Internationale Tagung: Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung, 6. - 7. März, 2001, Stuttgart, Stuttgart, Germany, VDI Verlag GmbH, 2001, pp. 446-449, ISBN 0083-5560.
 810. Radev, D., I. Stoyanov, M. Iliev. Online measurement system with Kalman filter. IN: Proceedings of the AAS‘2000: International symposium on applied automatic systems 21-23 September 2000, Ohrid, Republic of Macedonia, Ohrid, Republic of Macedonia, IFAC-NMO, 2000, pp. 129-132
 811. Radev,D., Naydenov, V., Dimov, D. Untersuchungen ьber das Dosieraggregat eines Kraftfutterautomaten.. IN: In: Bau, Technik und Umwelt in der Landwirtschaftlichen NutztierhaltungBeitrдge zur 3. Internationale Tagung vom 11. und 12 Marz, Kiel, 1997, pp. 550-556
 812. Radeva S., D. Radev, M. Marinov. Optimization module for 2D LVQ simulation in queuing communication networks. IN: in Proc. of the International conference ETAI'2003, Ohrid, Macedonia, 17-20 Sep, 2003, pp. Т49 – Т53
 813. Ralev, I., Y. Kalmukov. Web-Based Inventory and Asset Tracking System. IN: Proceedings of the University of Ruse, vol. 58, book 3.4., Ruse, 2019, pp. 72-77, ISBN 1311-3321.
 814. Rashkov, I., M. Lukanchevski. Modified Ring-based Mutual Exclusion Algorithm With Failover Recovery. IN: Rousse University Proceedings, Vol. 57, book 3.4, Rousse, Rousse University Publishing House, 2018, pp. 115-120, ISBN 1311-3321.
 815. Rashkov, N., I. Valova. The Knight 3D Game. IN: Student Scientific Session 2018,, University of Ruse, Ruse, Bulgaria, 2018, pp. 155-160, ISBN 1311-3321.
 816. Rashkova, E., Radev, D., Hristov, G. Computer Modelling of Wireless Architectures. IN: Proceedings of papers of 4th IEEE European Conference on Circuits and Systems for Communications, Bucharest, Romania, 2008
 817. Raychev J. A COMPARATIVE ANALYSIS OF SOFTWARE DEFINED NETWORKING CONTROLLERS. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE, Ruse, 2018, Ruse, Bulgaria, 2018
 818. Raychev J., D. Kinaneva, G. Hristov, P. Zahariev. Environmental monitoring by using third party weather data. IN: Proceedings of University of Ruse - 2019, volume 58, Ruse, Bulgaria, 2019
 819. Raychev J., D. Kinaneva, G. Hristov, P. Zahariev. Development and Integration of Educational Software Defined Networking Platform in Computer Networking Classes. IN: 17th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Olhao, Algarve, Portugal, 2018
 820. Raychev J., D. Kinaneva, G. Hristov, P. Zahariev, G. Staevska. INVESTIGATING THE POSSIBILITIES OF INTEGRATING CLOUD WEATHER DATA INTO EXISTING APPLICATIONS. IN: National conference TELECOM, Sofia, Bulgaria, 2019
 821. Raychev J., G. Hristov, D. Kinaneva, P. Zahariev. Workflow for development and integration of digital content for holographic displays. IN: 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO, Opatija, Croatia, 2019
 822. Raychev J., G. Hristov, D. Kinaneva, P. Zahariev. Cloud Connected Smart Birdhouse for Environmental Parameter Monitoring. IN: 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO, Opatija, Croatia, 2019
 823. Raychev J., G. Hristov, D. Kinaneva, P. Zahariev. Modelling and Evaluation of Software Defined Network Architecture Based on Queueing Theory. IN: The 28th EAEEIE Annual Conference, Reykjavík, Iceland, 2018
 824. Raychev J., G. Hristov, D. Kyuchukova, P. Zahariev. Workflow for Development of a Virtual Museum That Will Provide Better Way for Learning the Cultural Heritage. IN: 16th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Ohrid, Macedonia, 2017
 825. Raychev J., G. Hristov, P. Zahariev, D. Kinaneva. Design, development and evaluation of an electric urban concept vehicle prototype powered by a hydrogen fuel cell. IN: The 27th EAEEIE Annual Conference, Reykjavík, Iceland, 2018
 826. Raychev. J., D. Kinaneva, G. Hristov, P. Zahariev. OPTIMIZING SDN CONTROL PLANE SCALABILITY BY EFFICIENT SWITCH TO CONTROLLER MIGRATION. IN: National conference TELECOM, Sofia, Bulgaria, 2019
 827. Remzi S., N. Paskova, Ts. Georgieva, P. Daskalov, N. Sigrimis. Design of smart greenhouse based on Arduino microcontroller. IN: НК РУ&СУ при РУ “А. Кънчев”, Русе. том 58, серия 4,, Русе, 2019, ISBN 1311-3321, Русе, 2019, ISBN ISBN 1311-3321.
 828. Remzi S., Ts. Georgieva,. SMART IRRIGATION SYSTEM. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, Ruse, 2018, pp. 16-18
 829. Remzi S., Ts. Georgieva, P. Daskalov, N. Sigrimis. Design of smart irrigation system based on Arduino microcontroller. IN: НК РУ&СУ при РУ “А. Кънчев”, Русе. том 58, серия 4,, Русе, 2019, ISBN 1311-3321, Русе, 2019, ISBN ISBN 1311-3321.
 830. Remzi, S., Georgieva, T., Paskova, N., Daskalov, P. Performance of web based microprocessor system for measurement of soil quality parameters. IN: Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium, 30th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, DAAAM 2019; Zadar; C, Publisher: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM, 2019, pp. Volume 30, Issue 1, , ISBN ISSN: 17269679.
 831. Romhany L., S. Vágvőlgyi, Iv. Palov, K. Sirakov, Sv. Zahariev, Y. Neikov. Results from the studies of the yield parameters of Hungarian sunflower after pre-sowing electromagnetic treatment of the seeds. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.51, b.3.1, Ruse, Bulgaria, 2012, pp. 188-194, ISBN 1311-3321.
 832. Rostislav Raev, E. Ivanova, Ek. Dudin, D. Radev. Educational Platform for Teletraffic Engineering. IN: EDULEARN, 2014,, Barcelona, 2014, ISBN ISSN 978-84-617-0.
 833. Roth, H., O. Roesch, J. Kuhle, A. Prusak, A. Gonzalez, G. Georgiev, G. Lehov, S. Stefanova. Remote Laboratories for Experiments in Mechatronics. IN: Proceedings of the 6th Baltic Region Seminar on Engineering Education, Wismar, Germany, 2002, pp. 75-78.
 834. Rusanov, V., A. Borodzhieva. Synthesis and Implementation of a Stream Cipher Cryptosystem Based on Linear Feedback Shift Registers with TTL Integrated Circuits from 74xx Library in Logisim. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, 2019 (in Bulgarian), Научни трудове, Том 58, серия 3.4., Електротехника, електроника и автоматика & Комуникационна и компютърна техника, Русе, 2019, pp. 133-140, ISBN 1311-3321.
 835. Rusev R., V. Ruseva, V. Kozov, I. Chalov. WEB BASED APPLICATION FOR IMPROVING THE QUALITY OF THE FINANCIAL SERVICE OF STUDENTS IN THE UNIVERSITY OF RUSE. IN: 57-ма НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето - I“, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2018, ISBN 1311-3321.
 836. Ruseva V., O. Petrov. Comparative analysis of load charts of single-family homes in north-west Bulgaria. IN: International Scientific Conference “Technologies and Innovation solutions 2011”, Edirne, Turkey, 2011
 837. Ruseva V., S. Stefanov, R. Rusev, N. Mihailov. A Method for Modeling of the Round – the – clock Electrical Load Carts of Private Household Consumers. IN: Energy forum, Varna, 2001, pp. 186-189.
 838. Ruseva V., М. Hristova, A. Krasteva. Load profiles and specific indicators characterising electricity consumption in residential areas without central heating. IN: 56-та годишна конференция на Русенски университет, Русе, Академично издателство “Русенски Университет”, 2017, pp. 161
 839. Said, G., A. Smrikarov, Ts. Georgiev, D. Stanchev. Results of the Computer Simulation of the Fuel Consumption of Automobiles in Acceleration Process. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’2007, Ruse, Bulgaria, Avangard Print Ltd., 2007, pp. VI.15-1 - VI.15-7, ISBN 978-954-9641-50-9.
 840. Said,G., A.Smrikarov, T.Delikostov, D.Stanchev. Computer System for Research of the Fuel Economy of Mobile Machines. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’2007, Ruse, Bulgaria, Avangard Print Ltd., 2007, pp. VI.14-1 - VI.14-6
 841. Sami D., Kadirova S., Manukova A. Investigation of the characteristics of time delay relay. IN: Scientific conference for students, PhD students and young scientists, 58-th ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE of ‘Angel Kanchev’ University of Ruse & Union of Scientists - Ruse „New Industries, Digital Ec, Ruse, Bulgaria, 2019
 842. Sami D., Kadirova S., Manukova A. Investigation of the characteristics of temperature relay. IN: Scientific conference for students, PhD students and young scientists, 58-th ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE of ‘Angel Kanchev’ University of Ruse & Union of Scientists - Ruse „New Industries, Digital Ec, Ruse, Bulgaria, 2019
 843. Sami D., S. Kadirova, O. Sanatsever. DESIGN OF DIRECT ALTERNATING CURRENT DRIVER SYSTEM FOR DECREASE OF FLICKER INDEX. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, Ruse, 2018
 844. Sami, D. K. Shtereva. Integrated Circuits Simulations in Microelectronics Laboratory Using LTspice. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ на РУ "А. Кънчев", Том 59, серия 3.3 Електротехника, електроника и автоматика & Комуникационна и компютърна техника, Русе, 2020, pp. 23-28, ISBN ISSN 1311-3321 (p.
 845. Sami, D., K. Shtereva. Analysis and Layout Design of Current Mirrors in Integrated Circuits. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ на РУ "А. Кънчев", Том 59, серия 3.3 Електротехника, електроника и автоматика & Комуникационна и компютърна техника, Русе, 2020, pp. 17-22, ISBN ISSN 1311-3321 (p.
 846. Shivacheva, G., Nedeva, V., Atanasov, S. Designing a virtual laboratory for teaching programming. IN: CompSysTech'17: Proceedings of the 18th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, 2017, pp. 310-317, ISBN 978-1-4503-5234-5.
 847. Shtereva K. , I. Novotny, V. Tvarozek, R. Srnanek, J. Kovac and P. Sutta. Preparation of p-type ZnO thin films by RF diode sputtering. IN: Proceedings 6th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems (ASDAM 2006), Slovakia, 2006, pp. 33–38, ISBN 978-1-4244-0396-7.
 848. Shtereva K. , S. Flickyngerova, J. Kovac, V. Tvarozek, I. Novotny, J. Skriniarova, R. Srnanek and A. Rehakova. Preparation of p-/n- type ZnO:Al Thin Films by RF Diode Sputtering for Solar and Optoelectronic Applications. IN: 26th International Conference on Microelectronics (MIEL 2008) IEEE Catalog No. CFP08432-PRT, Serbia, Electron Device Society of the IEEE, Inc., 2008, pp. 247–250, ISBN 978-1-4244-1881-7.
 849. Shtereva K. , V. Tvarozek, I. Novotny. A Solar Future of ZnO thin films. IN: In Proceedings of the Union of Scientists - Rousse. International Scientific Conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE2006),, Rousse, 2006, pp. 811-814
 850. Shtereva K. S., I. Russeva. Modeling of the Diffision Coeficients in the Laboratory Works on Microelectronics. IN: In: Proceedings of the Union of Scientists - Rousse. International Scientific Conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE2002), Rousse, 2002, pp. 53-57
 851. Shtereva K. S., P. Sutta, B. Pecz, I. Novotny, J. Kovac, V. Tvarozek. Doping and Co-doping on the Behavior of Sputtered ZnO Thin Films. IN: ECS Transactions, 35 (6), NJ USA, The Electrochemical Society, 2011, pp. 141-148, ISBN 978-1-56677-867-1.
 852. Shtereva K. S., V. M. Zhelyazova, V. Tvarozek. OPTIMIZATION OF ZNO TRANSPARENT CONTACT ELECTRODES FOR THIN FILM SOLAR CELLS. IN: Proceedings of ADEPT, University of Zilina, Slovakia, University of Zilina, Slovakia, 2014, pp. 87-90, ISBN 978-80-554-0881-1.
 853. Shtereva K., I. Genchev. Effects of scaling on the characteristics of CMOS analog circuits. IN: 55th Annual Science Conference of Ruse University SMART SPECIALIZATION - INNOVATIVE STRATEGY FOR REGIONAL ECONOMIC TRANSFORMATION, Ruse, Bulgaria, 2016
 854. Shtereva K., M. Ivanova, P. Raykov. Project Based Learning in Microelectronics: Utilizing ICAPP. IN: Proceedings of ICL 2009, Austria, 2009, pp. 483-488, ISBN 978-3-89958-481-3.
 855. Shtereva K., V. Tvarozek, I. Novotny, J. Kovac, P. Sutta and A. Vincze. p-Type Conduction in Sputtered ZnO Thin Films Doped by Nitrogen. IN: In proceedings of 25th International Conference on Microelectronics (MIEL 2006), Serbia and Montenegro, 2006, pp. 357–360, ISBN 1 - 4244 - 0116 –.
 856. Shtereva K., V. Tvarozek, I. Novotny, M. Milosavljević, P. Sutta, S. Flickyngerova. Modification of physical properties of sputtered zinc oxide thin films by introduction of gallium and nitrogen. IN: 17th International Conference on Applied Physics of Condensed Matter (APCOM 2011),, Slovakia, 2011, pp. 61 – 64, ISBN 978-80-554-0386-1.
 857. Shtereva K., V. Tvarozek, I. Novotny, P. Sutta, J. Kovac, S. Flickyngerova, M. Netrvalova. Effect of deposition temperature on electrical, optical and structural properties of Ga-N co-doped ZnO oxide thin films. IN: 17th International Conference on Applied Physics of Condensed Matter (APCOM 2011), Slovakia, 2011, pp. 65 – 68, ISBN 978-80-554-0386-1.
 858. Shtereva K., V. Tvarozek, I. Novotny, S. Flickyngerova, A. Vincze, M. Vojs, Ch. Jeynes, N. Peng. Nitrogen Doping in Sputtered Ga-doped Zinc Oxide Thin Films. IN: Proceedings of 19 International Vacuum Congress IVC-19, Paris, France, 2013
 859. Shtereva K., V. Tvarozek, M. Netrvalova, P. Sutta, I. Novotny and A. Pullmannova. Effect of Doping on the Optical and Structural Properties of ZnO Thin Films Prepared by RF Diode Sputtering. IN: ECS Transactions, 25 (12), NJ USA, The Electrochemical Society, 2009, pp. 65-72, ISBN 978-1-56677-749-0.
 860. Shtereva K., V. Tvarozek, V. Dimov, I. Novotny. Green electronics with ZnO. IN: Monographies of Tele & Radio Research Institute, Volume 1, Progress in Eco-Electronics, Warsaw, Poland, ARSLIBRI, 2008, pp. 68-74, ISBN 978-83-926599-0-7.
 861. Shtereva K., V.M.Zhelyazova. CIGS thin film solar cells optimization. IN: Национален форум "Електроника" 2015, Национален дом на науката и техниката, гр София, ул. "Раковски" 108, 2015, pp. 62-66, ISBN 1314-8605.
 862. Shtereva K.S., A.V.Manukova, T.J.Stefanova, J.I.Ivanova, S.N.Djakovska, B.I.Todorova. Electromagnetic Waves Properties in the Laboratory Works on Physics for Teaching Engineers in Communication Technique. IN: 3rd General Confecence of the Balkan Physical Union, Cluj-Napoca, Romania, 1997
 863. Shtereva, K. ZnO: New Solutions for Energy Efficient Electronic Devices and Systems. IN: Proceedings of EE&AE’2009, Bulgaria, Avangard Printing House, 2009, pp. 636-642, ISBN 1311-9974.
 864. Shtereva, K. Zinc oxide materials and devices. IN: Proceedings of NMU “V. Levski” Vol.6, Bulgaria, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2009, pp. 108 - 116, ISBN 954-753-035-6.
 865. Shtereva, K. Design of Integrated Circuits Components with ICAPP. IN: Proceedings of NMU “V. Levski” Vol. 6, Bulgaria, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2009, pp. 117 - 124, ISBN 954-753-035-6.
 866. Shtereva, K. Study of the Effect of Thickness and Substrate on the Resistivity of NiCr Thin Films. IN: Proceedings of University of Rousse “A. Kanchev”, Vol. 48, book 3.1 Electrical Engineering, Electronics, Automation, Bulgaria, 2009, pp. 133-137, ISBN 1311-3321.
 867. Shtereva, K. , I. Genchev. Teaching Integrated Circuits Design Using LASI. IN: Proceedings of 8th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering, Bucharest, Romania, Printech, 2013, pp. 5, ISBN 2068-7966.
 868. Shtereva, K., Tvarozek, V., Kovac, J., Novotny, I., Szabo, O., Vojs, M., Kovacva, S. Electrical and optical characterization of sputtered ZnO:Ga thin films doped with nitrogen.. IN: In ISSE 2017: Jubilee 40th international spring seminar on electronics technology, Sofia, Bulgaria, Technical University of Sofia, 2017, pp. 28--29, ISBN 978-619-7066-15-9.
 869. Sirakov K. Results of the pre-sowing electromagnetic treatment of seeds of beans with selected values of the controllable impact factors. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.56, b.3.1, Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 870. Sirakov K. Modelling the electric field between a point-to-working chamber electrode system for pre-sowing treatment of seeds of vegetable crops. IN: Fourteenth International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems „ELMA 2015“, Varna, Bulgaria, 2015, pp. 223-226, ISBN 1313-4965.
 871. Sirakov K. Optimization of the structure of a laboratory chamber for pre-sowing electromagnetic treatment of the seeds of vegetable crops. IN: Fourteenth International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems „ELMA 2015“, Varna, Bulgaria, 2015, pp. 227-230, ISBN 1313-4965.
 872. Sirakov K., A. Stoilova, A. Muhova, Iv. Palov, St. Stefanova-Dobreva. Study the effect of pre-sowing electromagnetic treatments on laboratory germination vigor and germination of seeds of Bulgarian triticale varieties. IN: International Scientific and Practical Conference "WORLD SCIENCE", Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference "Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions“, Dubai, UAE, 2016, pp. 31-40, ISBN 2413-1032.
 873. Sirakov K., A. Stoilova, Iv. Palov, A. Muhova. Studying the effect of pre-sowing electromagnetic treatment on the lengths of roots and sprouts Palov Iv.,of triticale seeds the cultivar Boomerang. IN: International Scientific and Practical Conference "Scientific and Practical Results in 2017. Prospects for Their Development", Dubai, UAE, 2018, pp. 10-17, ISBN 2413-1032.
 874. Sirakov K., Iv. Palov, A. Stoilova, A. Muhova. Studying the effect of presowing electromagnetic treatment on the lengths of roots and sprouts of triticale seed cultivar Respect. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.55, b.3.1, Ruse, 2016, pp. 83-93, ISBN 1311-3321.
 875. Sirakov K., Iv. Palov, Sv. Zahariev. Selection of an Electrode System for Pre-Sowing Treatment of the Seeds of Vegetable Crops in an AC Corona Discharge Field. IN: Energy efficiency and agricultural engineering, International Scientific Conference, Rousse, Bulgaria, 2015, ISBN 1311-9974.
 876. Sirakov K., Ivan Palov, Nikola Armyanov, Nedyalko Nedyalkov. Results from research after pre-planting electromagnetic treatment of potato tubers. IN: Proceeding of the International Conference, Development of agricultural technologies and technical means in ecological and energetic aspects, Raudondvaris, Lithuania, 2006, pp. 277-281
 877. Sirakov K., S. Vágvőlgyi, Sv. Zahariev, Iv. Palov, Y. Neikov. Results from laboratory studies after pre-sowing electromagnetic treatment of seeds of Hungarian sunflower plants. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.51, b.3.1, Ruse, Bulgaria, 2012, pp. 153-156, ISBN 1311-3321.
 878. Sirakov К. Study of the residual effect of the pre-sowing electromagnetic treatment on seeds of beans stored in conditions of natural aging. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.56, b.3.1, Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 879. Sirakov К., M. Mihaylov. Results from laboratory studies after pre-sowing electromagnetic treatment seeds of rape, stored in conditions of natural aging. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, Ruse, 2018, ISBN 1311-3321.
 880. Slavina Ivanova and Georgi Georgiev. Towards a Justified Choice of a Gamification Framework when Building an Educational Application. IN: Proc. of the 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2019, Opatija, Croatia, 2019, pp. 702-707
 881. Slavina Ivanova and Georgi Georgiev. Using Modern Web Frameworks when Developing an Education Application: A Practical Approach. IN: Proc. of the 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2019, Opatija, Croatia, 2019, pp. 1729-1735
 882. Smrikarov A.S., T.I. Vassilev, Y. Stefanov. Adapting the Education System to the Digital Generation. IN: Proceedings of the International Conference on e-Learning’15, Berlin, Germany, 2015, pp. 10-15, ISBN 2367-6698.
 883. Smrikarov, A., G. Ivanova, Y.Aliev. Vision for the Classroom of the Future (Future Education Space). IN: Proceeding of 58-th Annual Scientific Conference of University of Ruse, Ruse, 2019, pp. 115-121, ISBN 978-954-712-793-7.
 884. Smrikarov, A., S. Batanov, N. Stancheva. Selection and Substantiation of working principle, composition and organization of computer system for data transmission in real time and in records. IN: Proceeding of International Symposium “ Alternative energies, mechanizing technologies and efficient technical equipment for agriculture“, INMATEH 2008 – III Bucharest, 31 October 2008, Rom, INMA Bucharest, 2008, ISBN 1583-1019.
 885. Smrikarov,A., St.Smrikarova, A.Vasileva, T.Tzolov. A Training Model of a Hypothetical Single-Address Processor. IN: Proceedings of the CompSysTech'2001 Conference, Sofia, 2001, pp. IV.9-1 – IV.9-5, ISBN 954-9641-25-2.
 886. Smrikarova, S., A. Smrikarov, T.I. Vassilev. Doctoral Education in Computing. IN: Third International Bulgarian-Turkish Conference Computer Science'2006, Istanbul, 2006, pp. 212-220
 887. Smrikarova, St., E. Georgieva, Ts. Hristov, Ts. Georgiev. Learn Foreign Language Anytime Anywhere by LinguaNet. IN: Proceedings of the Third International Bulgarian–Turkish Conference Computer Science’ 2006, Sofia, 2006, pp. 206-211, ISBN 978-954-438-601-6.
 888. Sokolov S., A. Zahariev, S. Vlaev, T. Iliev, I. Stoyanov. Technology E-Learning Environment for the Hybrid Cloud. IN: IEEE 23rd International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Constanta, Romania, IEEE, 2017
 889. Sokolov Ts., Andonov J., Boyan Valentinov B., Kosev P., Manukova A. Statistical dependencies of the results from problematic skin wounds treatment with activated platelet-rich plasma.. IN: XIV National Congress of BOTA, Varna, 2019
 890. Sokolov, S.A., Iliev, T.B., Stoyanov, I.S. Analysis of cybersecurity threats in cloud applications using deep learning techniques. IN: 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2019, Opatija, 2019
 891. St. Penchev. Development of a Software Package for Classification of Meat and Meat Products Presented by Spectrophotometric Data. IN: Proceedings of International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’2016, Sofia, 2016
 892. Stanchev T., A. Marinchev, M. Angelov. Elektromechanical Multiplier Controlling the Joints of a Manipulator with an Alternating-Current Motor. IN: Second Symposium TEMPUS JEP 3310, VARNA, 1995
 893. Stanchev T., K. Andonov, I. Evstatiev. System for Heat Impact on Enclosures with a View to Determine the Thermal and Physical Characteristics in a Dynamic Mode. IN: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. UNITECH’08, GABROVO, 2008, pp. 1-109 – 1-113
 894. Stanchev T., T. Balbuzanov. USE OF V-CRITERION FOR DEFINING THE DURATION OF THE EXPERIMENT. IN: Silesian University of Technologi, Katowice, Polska, IV Sci. Conf. TP2012, Katowice, Polska, 2012
 895. Stanchev, D., N. Bencheva, I. Ginkov, N. Stanchva. Theoretical Investigation of Mechanical Efficiency of Tractor’s and Track’s Transmission. IN: Proceedings of the IXth International Conference CONAT’99, Brashov, 1999
 896. Stanchev, H., Krastev, G. Throtlle-speed modeling of spark-ignited IC Engine. IN: European control conference’91, Grenoble, France, 1991
 897. Stanchev, H., Krastev, G. Mathematical modeling of gas exchange processes in four stroke internal combustion engine. IN: CAR 1997, Pitesti, Romania., 1997
 898. Stanev I., Ch. Vezirov, R. Kozlev, R. Kozhuharov, S. Kalinova. Intelligent Product Manual - Definitions, Structure, and Application in Agricultural Engineering. IN: Proceeding of the XVI International Conference on "Material Flow, Machines and Devices in Industry" - ICMFMDI'2000, Belgrad, Yugoslavia, 2000, pp. 1-153 ¸ 1-156.
 899. Stavrev, D., G.Ivanova. Systematically Control on the Effectiveness of Anatomy Teaching Based Upon E-Shell Learning. IN: Proceeding of the XX National Congress of the Bulgarian Anatomy Society and IX International Symposium of Clinical Anatomy, Varna, Volume 43(2), 2011, ISBN 0582-3250.
 900. Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. Didactic Petri Nets as a Model of Student’s Activity. IN: Proceedings of 11th International Conference SAER’97, Varna, 1997, pp. 215-219
 901. Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. An Editor-Generator for Modelling Animation Knowledge, Based on Didactic Petri Nets. IN: Proceedings of the 15th International Conference SAER'2001, Varna, 2001, pp. 210-214
 902. Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. A Presentator-Evaluator for Modelling Animation Knowledge, Based on Didactic Petri Nets. IN: Proceedings of the 15th International Conference SAER'2001, Varna, 2001, pp. 215-219
 903. Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. Didactic Petri Nets as Knowledge Model of Discrete Event Dynamic Systems. IN: Сборник доклади на конференцията, София, 1999, pp. 93-96
 904. Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. Parameters of the Teacher's and Student's Performance Derived from Didactic Petri Nets. IN: Сборник доклади на конференцията "Автоматика и Информатика", том 2 Симпозиум "Модели и вземане на решения", София, 1999, pp. 97-100
 905. Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. An Approach to Formal Presentation of Didactic Petri Nets. IN: Proceedings of the International Conference SAER’96, Varna, 1996, pp. 269-273
 906. Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. An Object-Oriented Approach to Petri Nets Modelling for Instructional Use. IN: Proceedings of the 9th International Conference SAER’95, Varna, 1995, pp. 382-386
 907. Stefanova S., G. S. Georgiev, G. T. Georgiev, M. Marinov. Interactive simulators for building remote student virtual laboratory. IN: in Proc. of the 14th EAEEIE conference, Gdansk, Poland, 2003, ISBN 83-918622-0-8.
 908. Stefanova Sv I Draganov. Comparison between advanced software technologies for creating web systems working with Big Data. IN: CST 2019, University of Ruse, 2019, pp. 269-272
 909. Stefanova Sv I Draganov. A solution for optimizing the integration of AGV systems in enterprises which are using ERP systems. IN: HORA2020, Ankara, Turkey, 2020
 910. Stefanova T., V. Dimov, B. Todorova. A modeling Complex for Biomonitoring of Environment Physical Parameters. IN: 3rd General Conference of the Balkan Physical Union, Cluj Napoca, Romania, 1997, pp. 569
 911. Stefanova T., V. Dimov, B. Todorova, V. Kercheva. Didactic Conception for Using of Physical Models for Biological Objects and Physical Processes. IN: Abstract Book of 11th General Conference “Trends in Physics” of the European Physical Society, London, 1999, pp. 27
 912. Stefanova T.,K. Shtereva, J. Ivanova, S. Djakovska, B. Todorova. A Research of the Properties of Electromagnetic Waves in the Laboratory Works on Physics for Teaching Engineers in Communication Technique. IN: 3-rd General Conference of the Balkan Physical Union, Cluj-Napoca, Romania, 1997, pp. 568
 913. Stefanova T.,K. Shtereva, J. Ivanova, S. Djakovska, B. Todorova. A Research of the Properties of Electromagnetic Waves in the Laboratory Works on the Physics Teaching Engineers in Communication Technique. IN: IN: 3-rd General Conference of the Balkan Physical Union, Romania, 1997, Romania, 1997
 914. Stefanova T.,V. Penceva, M. Kostova, V. Djurov. Abaut Some Didactics Elements Using at PC Programs at Education's. IN: II Congressof Mathematician and Informatician of Macedonia, Ohrid, 2000, pp. 257-260
 915. Stefanova, Sv. Parking access and revenue control system. IN: CompSysTech’07, IIIB.13, 2007, pp. 1-4
 916. Stefanova, Sv. Didactic Petri Nets As Reduced Generalized Nets. IN: International Workwop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets , 6-7, Sofia, 2001, pp. 30-32
 917. Stefanova, Sv., Draganov, I. Big data life cycle in modern WEB systems. IN: Proceedings of University of Ruse, vol.57, 2018
 918. Stefanova, Sv., Filipova, K. Research of the model characteristics of the knowledge dynamic aimed at increasing the effectiveness of the educational process. IN: International Conference on e-Learning and the Knowledge Society, e-Learning’09, 2009, pp. 296-300
 919. Stefanova, Sv., Manev, S., N. Ivanov. Game Engine Importance in Contemporary Computer Games Development. IN: XVII SAER, Varna, 2003, pp. 182-185
 920. Stefanova, Sv., Petkov Sv. Terrain Generation Brute Force Algorithm. IN: SAER, XVIII, 2004, pp. 109-113
 921. Stefanova, Sv., Slavova, L. Web interface model for integration of virtual validations with external payment provider. IN: International Scientific Conference, VI, 2015, pp. 93-96, ISBN ISSN 1311-9974.
 922. Stefanova, Sv., Stefanov, D. Simulation as a method for controlling manufacturing cycles. IN: Annual School.Conference, V.Tarnovo, 2015, ISBN ISSN 1314-1937.
 923. Stoev I. Electronic System for Home Automation. IN: 56-th Scientific Conference RU&SU’17. Industry 4.0. Business Environment. Quality of Life. (Awarded with "The Best Paper" Crystal Prize), Ruse, 2017
 924. Stoev I. ESP8266 based multifunctional module for measuring microclimatic data. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, Ruse, Bulgaria, 2019, pp. v.58, b.3.1, ISBN 1311-3321.
 925. Stoev I., V. Mutkov. Microclimatic Data Collection Multisensor System for Design of Energy Model in Residential Buildings. IN: XX-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA 2018, Bourgas, Bulgaria, 2018
 926. Stoev, I., A. Borodzhieva, V. Mutkov. FPGA-Modelling and Simulation of Simple Encoders for Training Purposes in the University of Ruse. IN: 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2018, 25-28 October 2018, Iași, Romania, Conference Proceedings, Iași, Romania, 2018, pp. 94-98, ISBN 978-1-5386-5577-1.
 927. Stoev, I., A. Borodzhieva, V. Mutkov. FPGA Implementation of Johnson Counters Applied in the Educational Process. IN: 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2018, 25-28 October 2018, Iași, Romania, Conference Proceedings, Iași, Romania, 2018, pp. 99-103, ISBN 978-1-5386-5577-1.
 928. Stoev, I., A. Borodzhieva, V. Mutkov. FPGA-Modelling and Simulation of Code Converters Applied in the Educational Process. IN: 11th Annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain), 12-14 November 2018, Proceedings of ICERI2018 Conference, Seville, Spain, 2018, pp. 10337-10346, ISBN 978-84-09-05948-5.
 929. Stoev, I., A. Borodzhieva, V. Mutkov. FPGA Implementation of Counters for Training Purposes in the University of Ruse. IN: 11th Annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain), 12-14 November 2018, Proceedings of ICERI2018 Conference, Seville, Spain, 2018, pp. 10357-10366, ISBN 978-84-09-05948-5.
 930. Stoev, I., S. Zaharieva, A. Borodzhieva. Multifunctional Module Laboratory System for Training in the Subject Measurements in Electronics. IN: 21st International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’20, 19-20 June 2020, University of Ruse; ACM International Conference Proceeding Series, Ruse, Bulgaria, 2020, pp. 236 – 243, ISBN 978-145037768-3.
 931. Stoev, I., S. Zaharieva, A. Borodzhieva. An Approach for Assessment of the Synchronization Between Digital Temperature Sensors. IN: 27th Telecommunications Forum TELFOR 2019, 26-27 November 2019, Proceedings, doi: 10.1109/TELFOR48224.2019.8971271, Belgrade, Serbia, 2019, pp. 1-4
 932. Stoev, I., S. Zaharieva, A. Borodzhieva, G. Staevska. An Approach for Securing MQTT Protocol in ESP8266 WiFi Module. IN: 11th National Conference with International Participation "Electronica 2020", 23 – 24 July 2020, Conference Proceedings, Sofia, Bulgaria, 2020, pp. in the press
 933. Stoev, I., S. Zaharieva, V. Mutkov. Evaluation of Gross Errors in Measured Temperature with an Electronic System for Management of Residential Energy Systems. IN: 27th Telecommunications Forum TELFOR 2019, 26-27 November 2019, Belgrade, Serbia, 2019, pp. 454-457, ISBN 978-1-7281-4790-1.
 934. Stoev, I., V. Mutkov, A. Borodzhieva. Laboratory Module for Training in the Subject "Specialized Communication Networks in the Vehicles". IN: 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2019, 20 – 24 May 2019, Engineering Education, Conference Proceedings, Opatija, Croatia, 2019, pp. 1709-1712, ISBN 1847-3946.
 935. Stoyanov I., B. Evstatiev, T. Iliev, G. Mihaylov. Adaptive Learning for Virtual Investigation of Capacitors’ Electrical and Physical Properties. IN: 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Cluj-Napoca, Romania, IEEE, 2019
 936. Stoyanov I., K. Andonov, N. Nedev, O. Dinolov, N. Mihailov. Building up a network of PV stations for charging of electrical vehicles in the conditions of the cross border region. IN: “The Future of Renewable Energy Sector” RES-2011, Constanta, Romania, 2011
 937. Stoyanov I., St. Yanev , P. Petkov. Optimising the operation of a photovoltaic system using cogeneration. IN: Proceedings of the union of scientists, Fifth conference energy efficiency and agricultural engineering, Ruse, 2013, pp. 242-247, ISBN 1311-9974.
 938. Stoyanov I., St. Yanev, N. Mihailov. Investigation of the Electrical Energy Production from the Demonstrational Photovoltaic System and the Grid-Connected Photovoltaic Power Plants in the Ruse Region. IN: 5-th European Conference eRENEWABLIA © eHYDROGENIA © eEFFICIENCIA ©, Academia Romania, PUBLISHING HOUSE IPA, 2011, pp. 3-10, ISBN 973-1704-19-1.
 939. Stoyanov I., T. Iliev, B. Evstatiev, G. Mihaylov. Harmonic Distortion by Single-Phase Photovoltaic Inverter. IN: 2019 11th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), Bucharest, Romania, IEEE, 2019, pp. 1-4
 940. Stoyanov I., T. Iliev, G. Mihaylov, B. Evstatiev, S. Sokolov,. Analysis of the Cybersecurity Threats in Smart Grid. IN: 2018 IEEE 24 th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Iasi, Romania, IEEE, 2018, pp. 90 - 93, ISBN 978-1-5386-5577-1.
 941. Stoyanov I., T. Iliev, Gr. Mihaylov, B. Evstatiev. Modelling of Power Inverters Used in PV Systems. IN: IEEE 23rd International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Constanța, Romania, IEEE, 2017, pp. 263-266, ISBN 978-1-5386-1626-0.
 942. Stoyanov I., T. Iliev, Gr. Mihaylov, E. Ivanova. Synthesis and design of virtual measurement system for investigation on photovoltaic modules. IN: 2017 10th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), Bucharest, Romania, IEEE Xplore, 2017, pp. 915 - 918, ISBN 978-1-5090-5160-1.
 943. Stoyanov O., G. Krastev, A. Stoyanov. Overview of automotivenetwork protocols. IN: International Conference on Environmental Science and Technology, ICEST 2011, Nis, Serbia, 2011
 944. Stoyanov V. Implementation of an Expert System for Diagnostic of Turbochargers for Diesel Engines in Agriculture. IN: International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, 2004, pp. 129 - 137
 945. Stoyanov V. B., K. V. Martev, K. Y. Andonov. Energysaving Control of Conditioning by Aeration in Stock-Breeding. IN: International Scientific Symposium "Inventiveness as a Condition of Industrial Development", Belgrade, Yugoslavia, Federal Ministry for Development, Science and Technology, 1996, pp. 153 – 158
 946. Stoyanov V. B., Martev K.V., Andonov K. Y. Energy savingcontrol of con-ditioning by aeration systems in stockbreading buildings. IN: International Scientific and Development Symposium "Inventiveness as a condition of Industrial Deve-lopment", Belgrade, 1996, pp. 5.153…5.158
 947. Stoyanov V., N. Mihailov. Neural -time-optimal Control of a System With Quazistationary Switching Line.. IN: Romanian Technical Sciences Academy, University of Bacau, BACAU, Editura ALMA MATER, 2005, pp. 285 - 293
 948. Stoyanov V., N. Mihailov. Energy Efficiency at Insurance Microclimatic Parameters in Livestock Building. IN: International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems, Sofia, 2005, pp. 201 - 206
 949. Stoyanov, I. Determination of the Electrical Energy, Obtained From Direct Transformation of Solar Energy from a PV Generator. IN: Twelfth International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA 2008, Sofia, AVANGARD, 2008, pp. 16-18, ISBN 1313-4965.
 950. Stoyanov, I., M. Aleksandrov, B. Slavova. Study of Factors Affecting Performance of Photovoltaic Systems. IN: Najnovšie trendy v poinohospodárstve v strojárstve a v odpadovom hospodárstve/recent Advances in Agriculture, Mechanical Engineering and Waste Policy, Nitra, Slovak University of Agriculture in Nitra, 2010, pp. 208-214, ISBN 978-80-552-0376-8.
 951. Stoyanov, I., N. Mihailov. Evaluation of Seasonable Solar Radiation. IN: 34th International Symposium Actual Tasks On Agricultural Engineering, Zagreb, Opatija, HINUS Zagreb, 2006, pp. 121-129, ISBN 1333-2651.
 952. Stoyanov, I., N. Mihailov. Methods for Analysis of Dairy Cows Activity. IN: Proceeding of the Union of Scientist, Second Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, AAESEE, Rousse, Bulgaria, Rousse, Печатна база на РУ, 2004, pp. 568-573, ISBN 1311–9974.
 953. Stoyanova, T., A. Borodzhieva. Synthesis and Analysis of Single-Amplifier Single-Loop Negative Feedback Active Filters Using MATLAB and MicroCAP. IN: Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol ’07, Regular papers, Part II, Sozopol, 2007, pp. 64–69, ISBN 978-954-9518-46-7.
 954. Stoyanova, T., A. Borodzhieva. Design and Computer Simulation of Low-Pass and High-Pass Single-Amplifier Multiple-Loop Negative Feedback Active Filters Using MATLAB and MicroCAP. IN: Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol ’07, Regular papers, Part II, Sozopol, 2007, pp. 58–63, ISBN 978-954-9518-46-7.
 955. Stoyanova, T., A. Borodzhieva. Analysis and Synthesis of Band-Pass Single-Amplifier Multiple-Loop Negative Feedback Active Filters Using MATLAB and MicroCAP. IN: Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol ’07, Regular papers, Part II, Sozopol, 2007, pp. 51–57, ISBN 978-954-9518-46-7.
 956. Tasev B., D. Kajtsanov, S. Kadirova. Generator for Ensuring of Alternative Power Supply in Buildings. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 3.4., Ruse, 2018, pp. 41-43, ISBN 2603-4123.
 957. Tasheva Z. N., B. Y. Bedzhev, V. A. Mutkov. A Shrinking Data Encryption Algorithm with p-adic Feedback with Carry Shift Register. IN: Proc. of the XII-th International Symposium ISTET’03, 06-09.07.2003, Vol. II, Warsaw, Poland, 2003, pp. 397-400, ISBN 83-916444-1-3.
 958. Tekin A. B., Ç. Demirel, S. Kadirova, G. Özgünaltay. Tarımda Elektronik Klavuz Sistemleri. IN: Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, İnönü Üniversitesi, Malatya, Turkey, İnönü Üniversitesi, 2011, pp. 539-599
 959. Teodosieva M., G. Krastev. SIMPLE EXPERT SYSTEM SHELL RUNNING ON MOBILE INFORMATION TERMINAL DEVICE. DATA ORGANIZATION. IN: Proceeding of the 5th International Conference E-Learning and the Knowledge Society, Berlin, Germany, 2009
 960. Teodosieva M., G. Krastev. LOGICAL MODEL OF PORTAL FOR MOBILE INFORMATION TERMINAL FOR PUBLIC TRANSPORT SCHEDULES. IN: Proceedings of the Fourth International Bulgarian-Greek Conference “Computer science’2008”, Kavala, Greec, 2008
 961. Teodosieva, M., T.Georgiev. Computer Concise History - a Multimedia Teaching Course. IN: Proceedings of the International Conference ComSysTech’2001, Sofia, 2001, pp. IV.10-1-IV.10-5
 962. Todorov D., N. Mihailov,. Study and investigation of load profiles of traffic lights, for the purpose of photovoltaic micro grid implementation. IN: WREC XIV, University POLITEHNICA of Bucharest, Bucharest – Romania, 2015
 963. Todorov S., I.I. Zheliazkova. A Technology for Generation of Individual Test-Like Exercises for Teaching 3D Geometry - The Instructor's Tool. IN: Theoretical and Applied Aspects of Cybenetics, Kiev, Kiev National University, 2013, pp. 317-323
 964. Todorov, I., G. Ivanova. An Interactive Educational Tool for Studying The Hamming Code Algorithm for Encoding and Decoding Data Using Matrix Method. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 3.4., University of Ruse, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2018, pp. 79-84, ISBN ISSN 1311-3321.
 965. Todorov, T., Tsv. Mladenova, Y. Kalmukov. Developing web services in Java with Spring framework. IN: Proceedings of the University of Ruse, vol. 57, book 3.4., Ruse, 2018, pp. 71-75, ISBN 2603-4123.
 966. Todorov, V., G. Ivanova. An Interactive Software for Studying the Algorithm for Data Encoding Using Cyclic Code. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 3.4., University of Ruse, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2018, pp. 85-90, ISBN ISSN 1311-3321.
 967. Tomov O., A. Smrikarov. А Training Software Model of von Neumann Register Machine with Two-Operand Instructions. IN: Proceedings of the international conference CompSysTech’05, Varna, Varna, 2005
 968. Tomov, O. Simple non preemptive task switching for 8 bit PIC microcontrollers. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, Русе, Печатна база при РУ, 2015
 969. Tomov, O. A SEMI-VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT FOR REMOTE ACCESS. IN: The 9 th International Scientific Conference eLearning and software for Education, Bucharest, 2013
 970. Tomov, O. Billing Infrastructure for a Charging System for E-Cars.. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 3.2, Русе, Печатна база при РУ, 2012, pp. 188-191, ISBN 1311-3321.
 971. Tomov, O. Timing Advance Processor for Internal Combustion Engine Running on LPG/CNG. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 3.2, Русе, Печатна база при РУ, 2012, pp. 184-187, ISBN 1311-3321.
 972. Tomov, O. Virtual Labs with Remote Access to a Real Hardware Equipment in the Computer Systems Education. IN: Proceedings of the international conference CompSysTech’08, Gabrovo, Bulgaria, 2008, pp. V.17-1 – V.17-5
 973. Tomov, O. A Training Software Model of an Operation Unit for Floating Point Numbers Addition. IN: Proceedings of the international conference of е-Learning’07, Istanbul, Turkey, 2007, pp. 112 – 116
 974. Tomov, O. Usability Criteria for e-learning Virtual Labs. IN: Proceedings of the international conference on e-Learning and the Knowledge Society’10, Riga, Latvia, 2010, pp. 171 – 175
 975. Tomov, O. System for Remote Access to a Hardware Development Board with Video Feedback. IN: Proceedings of the Distance learning conference’09, Svishtov, Bulgaria, 2009, pp. 386 – 390
 976. Tomov, O. An Approach for Development of Remote Access to a Real Laboratory on Embedded Systems Course. IN: Proceedings of the international conference on e-Learning and the Knowledge Society’09, Berlin, Germany, 2009, pp. 156 – 161
 977. Tomov, O., A. Smrikarov. Software Models of Two–Address and Three–Address GPR Machines. IN: Proceedings of the international conference of e-Learning’05, Ghent, Belgium, 2005, pp. 59-65
 978. Tomov,O., A.Smrikarov. Exploring Environments for Creation of E-Learning Simulators. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’2007, Ruse, Bulgaria, Avangard Print Ltd., 2007, pp. IV.22-1-IV.22.5
 979. Tomov,О. A Policy for Access to the Remote Laboratory on the “Embedded Systems” Course in the University of Ruse. IN: Proceedings of the international conference on e-Learning and the Knowledge Society’11, Bucharest, Romania, 2011, pp. 143 – 146
 980. Topchu D., Evstatiev B., Pencheva V. Structure of the System and Methodology that Takes into Account the Availability of Letters in the Letter Boxes to Optimize the Costs of Collecting Route. IN: Reports Awarded with, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2016, pp. 246-250, ISBN 1311-3321.
 981. Trajkovski, G., D. Davani, Ts. Georgiev. Preparing to Teach Undergraduate Robotics On-Ground and On-Line. IN: Proceedings of the International Conference CompSysTech’2003, Sofia, 2003, pp. IV.10-1-IV.10-7
 982. Tran Hong Thao, Hristo Beloev, Krasimir Martev. Dynamic Modeling of Tower Type Com Grain Dryer in Vietnam. IN: Сборник с доклади на научна конференция на Русенски университет, РУ "А. Кънчев", Издателски център при Русенски университет, 2012, pp. 23-30, ISBN 1311-3321.
 983. Trifonov D. Investigation of the energy fluxes in a hydroponic installation. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, 11-12 November, 2015, pp. 286-291, ISBN 1311-9974.
 984. Tsvetanov F., K. Tsvetanov, E. Ivanova, Iv. Georgieva. Modelling and Simulation of Communication Efficiency in Low-Speed Networks. IN: 22nd Telecommunications Forum TELFOR 2014, Belgrade, Serbia, 2014, pp. under press
 985. TSVETELINA GEORGIEVA, NADEZHDA PASKOVA, GERGANA KUNCHEVA, PLAMEN DASKALOV. PERFORMANCE OF WIRELESS MEASUREMENT SYSTEM FOR SOIL PROPERTIES MONITORING. IN: THE INTERNATIONAL CONFERENCES CELEBRATING TECHNICAL HIGHER EDUCATION into “VASIL E ALECSANDRI” OPROTEH, UNIVERSITY OF BACAU, 2018
 986. TSVETELINA GEORGIEVA, TZVETELIN GUEORGUIEV, SEHER KADIROVA, BORIS EVSTATIEV, NIKOLAY MIHAILOV. ANALYSIS OF USING DIGITAL LEARNING MATERIALS IN ENGINEERING LABORATORY COURSES. IN: THE INTERNATIONAL CONFERENCES CELEBRATING TECHNICAL HIGHER EDUCATION into “VASIL E ALECSANDRI” OPROTEH, UNIVERSITY OF BACAU, 2018
 987. Tsvetelina Georgieva, Tzvetelin Gueorguiev, Nikolay Mihailov, Boris Evstatiev, Seher Kadirova, Nadezhda Paskova. Quality of Distance Learning in Engineering. IN: RU&SU 2018, Ruse, 2018
 988. Tsvetkova I, P. Zahariev and D. Kyuchukova. Design, planning and establishing of a Remote Laboratory for Wireless networks and technologies. IN: 13th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training - ITHET 2014, York, England, 2014, pp. paper 14
 989. Tsvetkova I. COMPARATIVE ANALYSIS AND EVALUATION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES FOR WIRELESS SENSOR NETWORKS. IN: Proceedings of the International scientific student conference, Nitra, Slovakia, 2013, pp. 340-346
 990. Tsvetkova I. Analysis and study on the one-hop radio-based localization techniques for wireless sensor networks. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, vol. 51, book 3.2, Ruse, 2012, pp. 22-27, ISBN 1311-3321.
 991. Tsvetkova I., D. Kinaneva, G. Hristov, J. Raychev, P. Zahariev. A Complex Workflow for Development of Interactive and Impressive Educational Content Using Capabilities of Animated Augmented Reality Trends. IN: 17th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Olhao, Algarve, Portugal, 2018
 992. Tsvetkova I., G. Hristov. Comparative Analysis of Intelligent Monitoring and Control System for Commercial and Industrial Sectors. IN: Scientific Forum, Sinaia, Romania, 2015, pp. 51-56
 993. Tsvetkova I., G. Hristov, P. Zahariev. A comparative analysis on shortest path routing algorithms for wireless multi-hop networks. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science 2015 (SFITES 2015), Kavala, Greece, 2015, pp. 25-28
 994. Tsvetkova I., Hristov G., Zahariev P., Iliev M.,. Classification and comparative analysis of localization approaches forWireless Sensor Networks. IN: Proceedings of the International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2012, V.Tarnovo, 2012, pp. 351-354, ISBN 978-619-167-003-1.
 995. Tsvetkova I., P. Zahariev. Analysis of Different Antenna Types for Wireless Communications Using a Laboratory Testbed. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE, Ruse, 2018
 996. Tsvetkova I., P. Zahariev, G. Hristov. Comparative Analysis of Technologies for 3D Laser Scanning of Objects. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE, Ruse, 2018
 997. Tsvetkova I., Y. Aleksandrov, G. Hristov, P. Zahariev, M. P. Iliev. Comparison of target tracking algorithms in hierarchical WSNs. IN: World Conference on Information Technology WCIT 2011, Antalya, Turkey, 2011, pp. 309-313, ISBN 2147-5105.
 998. Tsvetkova, I., A. Borodzhieva. Analysis of RF Measurements in the Receiver Unit and the Transmitter Unit Using a Training Kit. IN: XXVII National Conference with International Participation TELECOM 2019, 30 – 31 October 2019, Proceedings, Sofia, Bulgaria, 2019, pp. 66-69, ISBN 978-1-7281-4060-5.
 999. Tsvetkova, I., A. Borodzhieva. Investigating RF Filters Used in Wireless Communication Systems for Educational Purposes. IN: International Scientific Conference UNITECH 2019, Proceedings, Volume III, Gabrovo, Bulgaria, 2019, pp. III-220 – III-225, ISBN 1313-230X.
 1000. Tvarožek V., E. Vavrinský, I. Novotný, K. Shtereva. Implementation of the Knudsen law in the Diode Sputtering. IN: Vacuum for Nanotechnologies Summer School, Slovakia, 2009, pp. 13-17, ISBN 978-80-969435-5-5.
 1001. Tvarozek V., V. Rehacek, K. Shtereva, I. Novotny, V. Breternitz, Ch. Knedlik, and L. Spiess. Thin Film Voltammetric Microsensor for Heavy Metal Analysis. IN: In Proceedings of 24th International Conference on Microelectronics (MIEL 2004), IEEE Catalog No 04TH8716, Yugoslavia, 2004, pp. 189 – 191, ISBN 0-7803-8166-1.
 1002. Tzonev, R., S. Penchev, E. Kuleva. Shape analysis of plant products using machine vision. IN: Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Conference Proceedings, vol. 2, Rousse, Bulgaria, 2002, pp. 82 – 88
 1003. V. Ruseva, Hristova M. Analysis of the accuracy of methods for determining the relative load of asynchronous electric motors using database. IN: Sixth International Conference Energy Efficiency and Agricaltural Engineering, Русе, Авангард принт ЕООД, 2015, pp. 176-183
 1004. V. Ruseva, St. Stefanov, L. Mihailov, D. Nikolov. Electrical Power Losses Analysis for Household Electrical Supply in Bulgaria (Aнализ на загубите на електрическа енергия при битовото електроснабдяване в България). В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т.40, с. 1.1, Русе, 2003, стр. 120...126
 1005. Vachkov, G., N. Christova and V. Stoyanov. Multi-Dimensional Fuzzy Modeling with Incomplete Fuzzy Rule Base and RBF Activation Functions. IN: Proc. of the IEEE Int. Conference on Intelligent Systems, Warsaw, Poland, 2014, pp. 715-725
 1006. Vágvőlgyi S., L. Romhany, K. Sirakov, Sv. Zahariev, Iv. Palov, Y. Neikov. Results from studies conducted in Hungary and Bulgaria of the linear parameters of sunflower plants after pre-sowing electromagnetic treatment of the seeds. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.51, b.3.1, Ruse, Bulgaria, 2012, pp. 176-181, ISBN 1311-3321.
 1007. Valentin Velev, Nadezhda Paskova. Methods to Determine the Overflow or Deficiency of Chemical Elements in Plants. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, RUSE, 2018, ISBN 1311-3321.
 1008. Valkova P. L., Levi A. S., Zheliazkova I. I. Preparing the Exercise Word Documents in a Task-Oriented Environment of Modeling and Simulation. IN: Proceedings of the First International Conference, Rousse, 2007, pp. 67-72, ISBN 978-954-91147-3-7.
 1009. Valov, N. and I.Valova. Raspberry Pi as a Tool to Combine Different Courses Part of University Education. IN: 18th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2019), Magdeburg, Germany, 2019, ISBN 2380-1603.
 1010. Valov, N., D. Ivanova, V. Stoyanov. INFORMATION TOOLS FOR DRYER FOR FRUITS AND VEGETABLES. IN: SIELA 2012, XVIIth International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, Sofia, 2012, pp. 336-343, ISBN 1314-6297.
 1011. Valov, N., I. Valova. Drying Process Management Laboratory with Remote Access. IN: IEEE ITHET 2017 - 16th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Ohrid, Macedonia, 2017
 1012. Valov, N., I. Valova. System for monitoring and control of the drying process. IN: INTERNATIONAL CONFERENCE ON E-LEARNING'14, Tenerife, Spain, University of La Laguna, 2014, pp. 96-102, ISBN 976-954-712-611-4.
 1013. Valov, N., I. Valova, D. Ivanova, D. Chervenski. Module for Taximeter Use of CAN Interface in Car. IN: 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, Bulgaria, IEEE, 2019, ISBN 978-1-7281-1413-2.
 1014. Valova, I. Facebook or Learning Management System. IN: International Conference on E-Learning 2015, Berlin, 2015, ISBN 2367-6698.
 1015. Valova, I. Students’ projects management system. IN: Proceedings of E-Learning'11 - E-Learning and the Knowledge Society, Bucharest , Romania, 2011
 1016. Valova, I. Database Design for the Web Based University Project Management Information System. IN: Научна конференция – РУ & СУ’11 секция Компютърни системи и технологии, Русе, България, 2011, ISBN 1311-3321..
 1017. Valova, I., B. Rachev. Toward Confident Level of Image Quantisation in Image Database Management System Based on Color Features. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech2005, Varna, Bulgaria, 2005
 1018. Valova, I., B. Rachev. An Algorithm for Organization and Retrieval by Color Features in Image Databases. IN: International Conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications: CITSA 2004, Orlando, Florida, xxx, 2004, pp. x, ISBN -.
 1019. Valova, I., B. Rachev. Retrieval By Color Features In Image Databases. IN: ADBIS 2004, 22-25 September, 2004, Budapest, Hungary, 2004
 1020. Valova, I., B. Rachev. A Content Based Image Retrieval System Based on Color Features. IN: CODATA,, Berlin, Germany, 2004
 1021. Valova, I., B. Rachev. Image Databases – an Approach to Image Segmentation&Color Reduction Analysis&Synthesis, International Conference CompSysTech’2003, , 19-20 June 2003. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech2003, Sofia, Bulgaria, 2003
 1022. Valova, I., B. Rachev. Image organization, querying and retrieval by color distribution features, International Conference CompSysTech’2002, Sofia, Bulgaria, 20-21 June 2002. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech2002, Sofia, Bulgaria, 2002
 1023. Valova, I., B.Rachev, M. Vassilakopoulos. Optimization of the Agorithm for Image Retrieval by Color Features, CompSysTech'06, Bulgaria, pp.II-17, 2006.. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech2006, Sofia, Bulgaria, 2006, pp. II-17
 1024. Valova, I., M. Marinov. FACEBOOK IN UNIVERSITY EDUCATION. IN: 13th eLearning and Software for Education Conference, Bucharest, Romenia, Volume 1, 2017, pp. Volume 1 558-565, ISBN DOI: 10.12753/206.
 1025. Valova, I., Y. Kalmukov. Web-based university staff's publication analysis system. IN: 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Croatia, 2018, pp. 1717-1721
 1026. Vandamme, F., M. Vandamme, U. van Hulce, M.Andreeva, I. Valova, V. Dochev, N. Bencheva, P. Kaczarski, N. van Kosselen. Demonstrations e-learning and collaborative management tools, 6-9 September, 2004,. IN: E-Learning Conference 6-9 September, 2004, Brussels-Gent, Belgium, 2004
 1027. Vasilev, A., K. Shtereva. The Application of New Old Stock Germanium Transistors. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ на РУ "А. Кънчев", Том 59, серия 3.3 Електротехника, електроника и автоматика & Комуникационна и компютърна техника, Русе, 2020, pp. 63-68, ISBN ISSN 1311-3321 (p.
 1028. Vasileva, A. An Approach to Evaluation of a Virtual Laboratory on Computer Organization. IN: Сборник доклади на конференцията „Компютърни системи и информационни технологии”, посветена на 100 години от рождението на Джон Атанасов, Велико Търново, 2004, pp. 148-154, ISBN 954-775-289-8.
 1029. Vasileva, A. Usability Evaluation of a Virtual Laboratory on Computer Organization. IN: Proceedings of Rousse University Annual Conference, Ruse, 2003, pp. 175-180
 1030. Vasileva, A., A. Smrikarov. A Training Software Model of an Interrupt System. IN: Proceedings of the CompSysTech’2003 Conference, Sofia, 2003, pp. IV-31-1 – IV.31-6, ISBN 954-9641-33-3.
 1031. Vasileva, A., A. Smrikarov, T. Hristov. A Conceptual Model of a Virtual Laboratory on Computer Organization. IN: Proceedings of the CompSysTech'2002 Conference, Sofia, 2002, pp. IV.6-1 – IV.6-6, ISBN 954-9641-28-7.
 1032. Vasileva, A., A. Smrikarov, T. Toteva. A Training Software Tool for Square Root Calculation. IN: Proceedings of the CompSysTech’2004, Rousse, 2004, pp. IV.27-1 – IV.27-6, ISBN 954-9641-38-4.
 1033. Vasileva, A., M. Marinov, S. Smrikarova. An Application of Buggy Student Model in Interactive Training Tools. IN: Proceedings of the International e-Learning Conference, Brussels, Belgium, 2004, pp. 3.6.1 – 3.6.17
 1034. Vasileva, A., V. Jossifov. A Didactical Approach to Applying New Media in Engineering Higher Education. IN: Proceedings of Ruse University Annual Conference, Ruse, 2003, pp. 181-186
 1035. Vatchkova E., G.Ivanova. Implementation of Virtual HRMD Library for Training and Development of HR Consultants in TechnoLogica. IN: International Conference Global Insights in People Management, Nicosia, Cyprus, 2008
 1036. Veleva-Doneva P., Ts. Draganova, S. Atanassova, R. Tsenkova. Detection of bacterial contamination in milk using NIR spectroscopy and two classification methods - SIMCA and Neuro – Fuzzy classifier. IN: AGRICONTROL 2010, IFAC Interntional Conference, Kyoto, Japan, 2010
 1037. Veleva_Doneva P., T. Stoyanchev, H. Daskalov, Ts. Draganova, S. Atanasova. Informative indicators used for bacterial presence determination in yellow cheese by Near - Infrared spectral data. IN: Workshop on Dynamics and Control in Agriculture and Food Processing, Plovdiv, 2012
 1038. Velikova D., I. Tsvetkova, Gr. Mihaylov. An Algorithm for Synthesis of Binary Phase Manipulated Signals with Almost Constant Periodic Auto – Correlation Function. IN: 13th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training - ITHET 2014, York, England, 2014, pp. paper 29
 1039. Vitkova Е., A.Smrikarov, O.Kouzov, G.Ivanova. PLENARY PAPER: National Program for Establishment of Virtual Educational Space in Bulgaria – Main Results and Forthcoming Tasks.. IN: Proceedings of the International e-Learning Conference’06 Computer Science Education, Portugal, Coimbra, 2006, pp. XI-XVI, ISBN 978-989-20-0350-4.
 1040. Vitliemov, P., D. Bratanov, M. Marinov. An approach to design a distributed knowledge-based platform for energy efficient cities. IN: International Conference “Smart Underground Space & Infrastructures”, Lille, France, (SJR rank 2018 0.169), MATEC Web of Conferences, vol. 295(3):01002, 2019, ISBN 2261-236X.
 1041. Wu Yong, Li Shuaishuai, Li Li, Li Minzan, Li Ming, K.G. Arvanitis, Cs. Georgieva, N. Sigrimis. Smart Sensors from Ground to Cloud and Web Intelligence. IN: IFAC PapersOnLine 51-17, ScienceDirect, 2018, pp. 31-38
 1042. Yanev St, I. Stoyanov, Tsv. Pavlov. Intelligent metering devices combined with ICT services aimed at reducing the consumption of electrical energy in households. IN: Proceedings of the Conference COFRET'12, Bulgaria, Avangard Prima Sofia, Bulgaria, 2012, pp. 440-445, ISBN 978-619-460-008-3.
 1043. Yanev St., I. Stoyanov. STATISTICAL CHARACTERISTICS OF THE ELECTRICAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLD USERS. IN: Международна научна конференция, Габрово, ТУ Габрово, Университетско издателство, 2013, pp. 46-54, ISBN 1313-230X.
 1044. Yanev St., I. Stoyanov , N. Mihaylov. MODELLING THE LEVELS OF THE OUTSIDE TEMPERATURE IN THE REGION OF RUSE, BULGARIA. IN: Proceedings of the Xth International conference OPROTEH ’13, Bacau, Editura „ALMA MATER“ Bacau 2013, 2013, ISBN 987-606-527-293-4.
 1045. Yanev St., N. Mihailov, I. Stoyanov. Regression model for electricity production from photovoltaic power plant. IN: Proceedings of the Conference COFRET'12, Bulgaria, Avangard Prima Sofia, Bulgaria, 2012, pp. 288-293, ISBN 978-619-460-008-3.
 1046. Yanev St., N. Mihaylov. Services and Energy Saving Concepts Used in BECA Project for Reducing the Energy Consumption in Households. IN: Proceedings of the union of scientists, Fifth conference energy efficiency and agricultural engineering, Ruse, 2013, pp. 406-412, ISBN 1311-9974.
 1047. Yanev, St., N. Mihailov, I. Stoyanov. Modelling the Levels of Solar Irradiation in the Region of Ruse, Bulgaria. IN: Международна научна конференция "УНИТЕХ'12" - Габрово, ТУ Габрово, Университетско издателство "Васил Априлов" - Габрово, 2012, pp. 154-159, ISBN 1313-230X.
 1048. Yordanov L., Daskalov P., Arvanitis K., Sigrimis N. Microprocessor static optimal control of the loading of a grain-gathering harvester. IN: ’MICROPROCESSOR SYSTEMS IN AGRICULTURE’ in Plock, Poland, 25-26 MAY 2004, p. 247-258, Plock, Poland, 2004
 1049. Yordanov L., M. Mihaylov, Vl. Vitkov. Advanced Microprocessor System with Serial Memory for Harvester Testing. IN: Proceedings of CompSysTech`07, Rousse, Bulgaria, 2007, pp. IIIA.11-1-IIIA.11-5, ISBN 978-954-9641-50-9.
 1050. Yordanov, L. Limitations in Processing and Reproduction of Video and Audio. IN: Proceedings of University of Ruse - 2019, volume 58, book 3.2, Ruse, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 1051. Yordanov, L. Analysis of Combined Learning in Discipline ‘Introduction to Communications and Computer Technologies’. IN: International Conference on e-Learning’15, 11-12 September 2015, University of Applied Sciences, Berlin, Germany, 2015, pp. 125-129, ISBN 2367-6698.
 1052. Yordanov, L. Advanced Microprocessor System for Harvester Testing. IN: Научна конференция РУ ”Ангел Кънчев” 2006, Русе, Том 45, серия 3.1, стр. 35 – 39, Печатна база на РУ, 2006
 1053. Yordanova D., T. Hristov, M. Kirova, M. Pencheva, I.Evstatiev. Opportunities for study of university graduates professional realisation by use of web based tools. IN: Proceedings of the 18th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences, Part III. – Behavioural Economics, University of Zilina, Slovak Republic, 10-11 October 2018, Web of science, 2018, pp. 2399-2406, ISBN 978-80-8154-249-7.
 1054. Yordanova, T., G. Stefanov, Y. Kalmukov. Golang – introduction and basic features. IN: Proceedings of the University of Ruse, vol. 57, book 3.4., Ruse, 2018, pp. 127-132, ISBN 2603-4123.
 1055. Yordanova, T., G. Stefanov, Y. Kalmukov. REST services written in Golang. IN: Proceedings of the University of Ruse, vol. 57, book 3.4., Ruse, 2018, pp. 133-138, ISBN 2603-4123.
 1056. Zahariev P, G. Hristov, D. Kyuchukova, S. Borisov. Design and development of a VLE with remote access to communication devices using Raspberry Pi. IN: The 26th EAEEIE Annual Conference, Copenhagen, Denmark, 2015
 1057. Zahariev P., G. Hristov, M. P. Iliev, I. Tsvetkova, Y. Aleksandrov. A method for adaptive cluster organization in WSN. IN: World Conference on Information Technology WCIT 2011, Antalya, Turkey, 2011, pp. 302-308, ISBN 2147-5105.
 1058. Zahariev P., G. Hristov, M. P. Iliev, I. Tsvetkova. Extending The Lifetime Of Wireless Sensor Networks By Mechanisms For Routing The Information In More Energy Efficient Ways. IN: Proceedings of Mosharaka International Conference On Communications, Computers And Applications MIC-CCA 2011, Istanbul, Turkey, 2011, pp. 73-78
 1059. Zahariev P., Hristov G. Performance evaluation of data delivery approaches for wireless sensor networks. IN: World Conference on Information Technology WCIT, Istanbul, Turkey, 2010
 1060. Zahariev P., Hristov G., Iliev T. A method for reducing the energy dissipation in wireless sensor networks using edge node. IN: 33rd International Convention on Information and Telecommunication Technology, Electronics and Microelectronics, Opatija, Croatia, 2010, pp. 207 – 210
 1061. Zahariev P., Hristov G., Tsvetkova I.,. Prolonging the Lifetime of Wireless Sensor Networks by Hierarchical Organization of the System in Clusters with Unequal Sizes. IN: Proceedings of 34th International Conference on Information Technology Interfaces ITI’12, Cavtat/Dubrovnic, Croatia, 2012, pp. 129-136
 1062. Zahariev P., Hristov G., Tsvetkova I.,. An Approach towards Balanced Energy Consumption in Hierarchical Cluster-based Wireless Sensor Networks. IN: Proceedings of 34th International Conference on Information Technology Interfaces ITI’12, Cavtat/Dubrovnic, Croatia, 2012, pp. 123-128
 1063. Zahariev P., Hristov G., Tsvetkova I., Iliev M.,. Comparative analysis of routing approaches for wireless sensor networks. IN: Proceedings of the International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2012, V.Tarnovo, 2012, pp. 355-358, ISBN 978-619-167-003-1.
 1064. Zahariev P., J. Raychev, D. Kinaneva. Overview of the Blockchain Technologies and their Use in the Telecommunication Systems and Processes. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE, Ruse, 2018
 1065. Zahariev Sv., K. Sirakov, Iv. Palov, E. Kuzmanov. Results of studies of the effect of pre-sowing fungicide and electromagnetic fieled treatment of maize seeds. IN: Energy efficiency and agricultural engineering, International Scientific Conference, Rousse, Bulgaria, 2013, pp. 330-335
 1066. Zahariev Sv., Maik Streblau, K. Sirakov. Computer modelling of the electric field arising in a device for pre-sowing electromagnetic treatment of the seeds of cereal grains. IN: National Scientific Conference with international participation, Tg-Jiu, Romania, 2014, pp. 187-191
 1067. Zahariev, P., Hristov, G., Iliev, T. A Combined Adaptive Approach for Congestion Control in the Transmission Control Protocol. IN: Proceedings of 31st International Conference on Information Technology Interfaces ITI’09,, Cavtat/Dubrovnic, Croatia, 2009, pp. 577 – 582
 1068. Zaharieva S., D. Yordanov, Stoyanov S. MATHEMATICAL EXPLAINING AND SCHEMATIC REALIZATION OF APPROXIMATION OF TRIANGLE TO SINE WAVE. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Русе, 2017, pp. под печат
 1069. Zaharieva S., S. Stoyanov. Methodology for conducting of experimental reserch with electronic monitoring system of geometric parametres of cylindrical rolling profiles. IN: Unitech, 2016, Gabrovo, 2016, pp. 1-218-1-223, ISBN ISSN 1313-230X.
 1070. Zaharieva Sn. Algorithm for work and structure of an electronic system for control of converter for transformation of energy from photovoltaic panel. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, 2013, pp. 114-117, ISBN 1311-3321.
 1071. Zaharieva Sn. A. Levi V. Mutkov V. Dimitrov S.Kadirova, V. Zhelyazova. ASSESSMENT OF ACCURACY CLASS OF ELECTRONIC SYSTEM FOR MONITORING OF COMPLEX AND DIFFERENTIATED GEOMETRICAL PARAMETERS OF ROLLING SHAPED METAL PROFILES. IN: III International scientific conference, University press, 2014, pp. 56-63
 1072. Zaharieva, S., A. Borodzhieva, V. Mutkov. Metrological Assessment of an Electronic System for Monitoring the Geometrical Parameters of Cylindrical Profiles. IN: 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2019, 23 – 26 October 2019, IEEE Xplore Compliant Proceedings, doi: 10.1109/SIITME47687.2019.8990845, Cluj-Napoca, Romania, 2019, pp. 404-407, ISBN 978-1-5386-5577-1.
 1073. Zaharieva, S., I. Stoev, A. Borodzheva, S. Stoyanov. Study of Impulse Straight Forward Single-ended DC/DC Converter in the Course "Power Supplies". IN: 43rd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2020, 28 September – 02 October 2020, Engineering Education, Proceedings, Opatija, Croatia, 2020, pp. 1855 – 1860, ISBN 1847-3946.
 1074. Zaharieva, S., I. Stoev, A. Borodzhieva, S. Stoyanov. An Approach for Calculating the Temperature at a Point in the Cross Section Formed by Temperature Sensors. IN: 2020 IEEE 26th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2020, 21 – 24 October 2020, IEEE Xplore Compliant Proceedings, Pitești, Romania, 2020, pp. in the press
 1075. Zdravko Hr. Hristov, Viara S. Rousseva, Stefan P. Stefanov. Analysis of the Possibilities for Communication in Building Energy Management Systems.. IN: SCIENTIFIC FORUM ON INNOVATIVE TRENDS IN ENGINEERING AND SCIENCE, Kavala, Greece, PARNAS Publishing House, 2015, pp. pp. 15-19, ISBN ISBN 978-954-8483.
 1076. Zdravkov, L., G. Ivanova. An Innovative Method for Studying the Components in Computer Motherboard using Augmented Reality. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 3.4., University of Ruse, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2018, pp. 103-108, ISBN ISSN 1311-3321.
 1077. Zdravkov, L., G. Ivanova, Al. Ivanov. Virtual and Augmented Reality for Educational Purposes in the Field of Mechanical Engineering. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Ruse, Bulgaria, 2019, ISBN 2603-4123.
 1078. Zheliazkova I. I, Kolev R. T. Multi-parametrical Analysis of Test Results. IN: International Conference on Computer Science’5 - Chalkidiki, Part I, Sofia, 2005, pp. 288-293
 1079. Zheliazkova I. I, Yoncheva G. I. Formulating and Solving the Problem for Creating a TODE for E-learning. IN: Proceedings of the Fist International Conference “Actual tasks and Multidisciplinary Sciences” - Lozenetz, Vol. 4, Rousse, 2007, pp. 56-60
 1080. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Environment for Knowledge Testing. IN: E- learning and the Knowledge Society, Gent & Brussels, 2004, pp. 3.13.1-3.13.24
 1081. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. Theoretical Background of an Intelligent Environment for Knowledge Testing. IN: Proceedings of the International Conference SAER 2004, Varna, 2004, pp. 212-216
 1082. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. A Technology for Knowledge Testing by Means of an Intelligent Multimedia Environment. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning), Sofia, 2002, pp. IV.12-1-IV.12-6
 1083. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Test Constructor. IN: Proceedings of the 14th International Conference SAER'2000, Varna, 2000, pp. 215-219
 1084. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Knowledge Tester. IN: Proceedings of the 14th International Conference SAER'2000, Varna, 2000, pp. 220-224
 1085. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Software Environment for Knowledge Testing. IN: Proceedings of the Second Congress of the Mathematicians and Informaticians, Ohrid, 2000, pp. 195-201
 1086. Zheliazkova I. I., Atanasova G. E. Practical Skills Acquisition in a Task-Oriented Environment for Algorithm Flowcharts Construction. IN: Proceedings of the International Conference Computer Science '08 - Kavala, part II, Sofia, 2008, pp. 462-467
 1087. Zheliazkova I. I., Atanasova G. E. A Visual Language For Algorithm Knowledge Representation. IN: Proceedings of the International Conference Computer Systems and Technologies (e-Learning), Rousse, 2004, pp. IV.24-1 - IV.24-6
 1088. Zheliazkova I. I., Atanasova G. E. Computer-Aided Teaching and Learning Algorithms (A survey). IN: Proceedings of the 15th Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering, Sofia, 2004, pp. 49-58
 1089. Zheliazkova I. I., Georgiev G. T. Task Model Knowledge Constructing Environment for Training in Dynamic Systems. IN: Proceedings of the 3rd International Conference on Computer Aided Engineering Education, Bratislava, 1995, pp. 119-122
 1090. Zheliazkova I. I., Georgiev G. T., Andreeva M. H. A Technology for Simulation-Based Training by Means an Intelligent Multimedia Environment. IN: Proceedings of the 17th International Conference SAER, Varna, 2003, pp. 225-229
 1091. Zheliazkova I. I., Georgiev G. T., Valkova P. L. An Editor-Generator of Programs for Structural Knowledge Description. IN: Proceedings of the International Conference Computer Science '5 - Chalkidiki, Sofia, 2007, pp. 188-193
 1092. Zheliazkova I. I., Georgiev G. T., Valkova P. L. A Visual Language for Structural Knowledge Description. IN: Известия на съюза на учените - Русе, секция, Русе, 2004, pp. 111-120
 1093. Zheliazkova I. I., Kolev R. T. Technology of Using an Intelligent Multimedia Test Generator. IN: Proceedings of the 15th Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering, Sofia, 2004, pp. 49-58
 1094. Zheliazkova I. I., Kolev R. T. A Three-Level Learner’s Model for the Needs of an Integrated Environment for Individual Planned Teaching. IN: Proceedings of the International Conference Computer Systems and Technologies (e-Learning), Rousse, 2004, pp. IV.13-1- IV.13-6
 1095. Zheliazkova I. I., Kolev R. T. Modeling Teaching and Learning Environments (A survey). IN: Proceedings of the International Conference Computer Science, Sofia, 2004, pp. 291-296
 1096. Zheliazkova I. I., Kolev R. T. New Models of Teaching and Learning Environments. IN: Proceedings of the International Conference Computer Science, Sofia, 2004, pp. 297-302
 1097. Zheliazkova I. I., Kolev R. T. An Information Technology for Generation of Intelligent Multimedia Tests. IN: Сборник доклади на втората научно-практическа конфееренция „Новите технологии в образованието и професионалното обучение: организация, технологии и качество”, Пловдив, 2004, pp. 137-146
 1098. Zheliazkova I. I., Kolev R. T., Andreeva M. H. Knowledge Testing in Algorithms by Means of a Word Technology. IN: Сборник доклади на втората национална конференция по електронно обучение във висшето образование - Китен, София, 2006, pp. 21-25
 1099. Zheliazkova I. I., Mihailov A., Ivanov M. A WINDOWS-Based Tool for Portfolio Analysis of the Company Product-Market Strategy. IN: Proceedings of the Fist International Conference “Actual tasks and Multidisciplinary Sciences” - Lozenetz, Vol. 4, Rousse, 2007, pp. 245-250
 1100. Zheliazkova I. I., O. Kir. Application of the Multi-Criteria Decision Analysis for Assessing the Student's Programming Task Performance. IN: Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences, University of Rousse, Printing House, 2013, pp. 229-236, ISBN 1313-7735.
 1101. Zheliazkova I. I., Stefanova S. P. A Pedagogical Experiment with Didactic Petri Nets. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning), Sofia, 2002, pp. IV.11-1-IV.11-6
 1102. Zheliazkova I. I.,R. T. Kolev. A Language for Description of the Session’s Results Processing Vol. 4, Rousse, 2007, pp. 61-66.. IN: IN: Proceedings of the Fist International Conference “Actual tasks and Multidisciplinary Sciences” - Lozenetz, Rousse, 2007, pp. 61-66
 1103. Zheliazkova, I. I. ICEIPT Project – An Intelligent Collaborative Environment for Individualized Planned Teaching. IN: Proceedings of the Second International Conference “Modern (e-) Learning”, Varna, 2006, pp. 90-97
 1104. Zheliazkova, I. I. A Domain-Independent Language for Courseware Knowledge Description. IN: Сборник доклади на втората национална конференция по електронно обучение във висшето образование - Китен, София, 2006, pp. 44-48
 1105. Zheliazkova, I. I. Where is ELSE?. IN: Сборник доклади на втората научно-практическа конфееренция „Новите технологии в образованието и професионалното обучение: организация, технологии и качество”, Пловдив, 2004, pp. 68-77
 1106. Zheliazkova, I. I. From ITSs Through VLEs Towards DODEs and TODEs. IN: Сборник доклади на националната конференция по електронно обучение във висшето образование - Китен, София, 2004, pp. 21-25
 1107. Zheliazkova, I. I. A Technology for Learning by Means of an Intelligent Animation Environment. IN: Сборник доклади на годишната научна конфеенция Scientific Proceedings of the Rousse University, Vol. 40, Seria 1.2, Русе, 2003, pp. 170-174
 1108. Zheliazkova, I. I. A Web-Based Multimedia Intelligent Environment for Teaching, Training and Testing. IN: Proceedings of the 16th International Conference SAER-2002, Varna, 2002, pp. 32-42
 1109. Zheliazkova, I. I. Comparing Structural Knowledge. IN: Proceedings of the International Conference “Automatics and Informatics”, Sofia, 2000, pp. 106-109
 1110. Zheliazkova, I. I. A Graph Model of a Dynamic Planning of the Teaching Process. IN: Proceedings of the 8th International PEG Conference, Sozopol, 1997, pp. 97-104
 1111. Zheliazkova, I. I. Evaluation of the Teacher’s Classifications for the Needs of an Intelligent Teaching and Learning Support Environment. IN: Proceedings of the International Conference SAER’96, Varna, 1996, pp. 255-259
 1112. Zheliazkova, I. I. Knowledge Constructing of Class Hierarchies. IN: Proceedings of the 9th International Conference SAER’95, Varna, 1995, pp. 367-371
 1113. Zheliazkova, I. I. Automated Textbook Production in a Knowledge-Based Software Environment for Teaching and Learning. IN: Proceedings of the East-West Conference on Computer Technologies in Education, Cremea, 1994, pp. xx-xx
 1114. Zheliazkova, I. I. A Knowledge-Based Software Environment for Teaching and Learning. IN: Abstracts of the International Conference on Computer Technologies in Education, Kiev, 1993, pp. 171
 1115. Zheliazkova, I., A. Borodzhieva. Personal Authoring and Measuring its Assessment in an E-Testing Environment – a Case Study. IN: The 9th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, 25–26 April 2013, eLSE Conference Proceedings, Volume 2, Bucharest, 2013, pp. 15–22
 1116. Zheliazkova, I., A. Borodzhieva. Collaborative Authoring and Measuring the Author's Team Assessment in an E-Lecturing Environment – a Case Study. IN: The 9th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, 25 – 26 April 2013, eLSE Conference Proceedings, Volume 2, Bucharest, 2013, pp. 41–47
 1117. Zheliyazova V., K. Shtereva. Influence of the back surface field layer on the parameters of heterojunction silicon solar cells. IN: XII National conference with internacional participation “ELECTRONICA 2014”, National Science and Technical Centre 108 Rakovski Str., 1000 Sofia, Bulgaria, 2014, pp. 102-107, ISBN 1313-3985.
 1118. Zhelyazova V. M. , A. S. Levi, A. D. Bawazir. COMPUTER SIMULATOR AFORS-HET-MODELING AND SIMULATION OF SEMICONDUCTOR SOLAR CELLS. IN: III International scientific conference "Science, education and innovation", University press, 2014, pp. in print
 1119. Zhelyazova V., A. Bawazir, V. Dimov, K. Shtereva. Application of Dimensional Analysis and Similarity Theory for Physical Modeling and Simulation of Photovoltaic Cells. IN: Proceedings of the Union of Scientists - Rousse. International Scientific Conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE’2013), Rousse, 2013, pp. 436-442, ISBN 1311-9974.
 1120. Zhelyazova V., K. Shtereva. Optimization of the parameters of solar cells through numerical simulations. IN: Proceedings of the Union of Scientists, Ruse, International Scientific Conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE’2013), 2013, pp. 488-495, ISBN 1311-9974.
 1121. Zhelyazova V.M., K. Shtereva. Modeling dependency of solar cell energy production on materials and device structure. IN: Proceedings of the union of scientists, Ruse, Sixth International conference "Energy efficiency and agricultural engineering", (EE&AE'2015), Ruse, Bulgaria, 2015, pp. 303-308, ISBN 1311-9974.
 1122. Zlatanov. G A. Ivanova. A Concept for Administrative Panel of an Educational Mobile Quest Game. IN: Proceedings of University of Ruse-2019, volume 58, book 3.4, Ruse, Bulgaria, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 1123. Zlatarov P., G. Ivanova. A CONCEPTUAL MODEL FOR USER-CENTERED LEARNING ENVIRONMENT FOR INTEGRATED EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. IN: EDULEARN 2018, Palma de Mallorca, Spain, 2018, ISBN 978-84-09-02709-5.
 1124. Zlatarov P., G. Ivanova, A. Ivanov. Design and Development of Concepts for Interactive Hardware and Software Solutions for Special Education of Students with Autistic Spectrum Disorders. IN: ICERI2018 Proceedings (ISI Web Of SCIENCE), Seville, SPAIN, 2018, pp. 3831-3838, ISBN 978-84-09-05948-5.
 1125. Zlatarov P., G. Ivanova, D. Baeva. A Web-Based System for Personalized Learning Path Tracking of Doctoral Students. IN: MIPRO Proceedings 2019/CE - Opatija, Croatia (Scopus), GRAFIK, 2019, pp. 893-898, ISBN ISSN 1847-3946.
 1126. Zlatarov P., G. Ivanova, D. Baeva, E. Ibryamova. A User-Centered Software System for Admission Optimization and Education Process Management for Ph. D. Students. IN: The 14 th International Scientific Conference eLearning and Software for Education (Web of Science), Bucharest, Bucharest, 2018, ISBN 10.12753/2066-026.
 1127. Zlatarov, P., G. Ivanova, D. Baeva. A Knowledge-Based Algorithm for Alternative/Augmentative Communication in Education of Children with Speech Disorders. IN: INTED 2019 Proceedings, Spain, (Web of Science), 2019, pp. 7059-7065, ISBN 2340-1079.
 1128. Авакян Х. М. Луканчевски Н. Костадинов. Имитационно моделиране на специализирани системи за телефонни услуги. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 105-111, ISBN 1311-3321.
 1129. Авакян Х. Специализирани системи за телефонни услуги. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 155-161, ISBN 1311-3321.
 1130. Авакян Х., Р. Иванов, А. Смрикаров, Д. Станчев. Микрокомпьютерная система для определения динамических качеств автомобилей, тракторов и мотопогрузчиков. В: Третей польско-советской научно-технической конференции, Вроцлав - Полша, 1988
 1131. Авакян,Х., А.Смрикаров, К.Жеков, Ц.Георгиев. Изследване на система за определяне динамичните свойства на автомобили, трактори и кари. В: Шеста международна конференция SAER'92, Варна, 1992, стр. 306-310
 1132. Александров Й., М. Илиев. Анализ на безжични мултимедийни сензорни мрежи. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2010, стр. 44-47
 1133. Александров, И., Е. Кузманов, В. Яков. Създаване на софтуерен иструмент за автоматично проектиране на маломощни трансформатори.. В: Научна конференция РУ, Русе, Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”- ,том 45,с. 3, 2006, стр. 66 – 71, ISBN 1311-3321.
 1134. Алкатири Ф., Н. Михайлов, Н. Евстатиева. Алгоритъм за работа на електронна система за автоматично насочване на фотоволтаичен панел. В: Научни трудове, том 48, серия 3.1, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2009, стр. 41-44, ISBN 1311-3321.
 1135. Алкатири Фахми, Н. Михайлов, И. Евстатиев. Критерии за оценка местостоенето на слънцето при следяща система за фотоволтаично преобразуване. В: “Съвременни тенденции в развитието на компютърните и комуникационни техники и технологии“, Научна конференция с международно участие., Висше училище – Колеж „Телематика”, Стара Загора, 2007
 1136. Алкатири, Ф., И. Стоянов. Състояние, проблеми и перспективи за развитие на електрическата енергия, получена от фотоволтаични системи в република Йемен. В: трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев” РУ’2007, Русе, Печатна база на РУ, 2007, стр. 81-86, ISBN 1311-3321.
 1137. Алкатири,Ф., Л. Георгиева. Изследване влиянието на някои фактори върху изходната мощност на PV модул. В: Научни трудове на РУ, том 47, серия 3.1,, Русе, 2008, стр. 076-082, ISBN 1311-3321.
 1138. Ангелов Н. А., Г.Р.Георгиев, Х.И. Грозев. Изследване на магнитното поле във въздушната междина на асинхронен вълнов двигател-редуктор. В: ЮНС ВТУ., Русе, ВТУ, 1986
 1139. Ангелов Н.А. , К. С.Караджов, Г. Р. Георгиев. Автоматизирано проектиране на постояннотоков двигател с печатна намотка. В: докл. на ЮНС на ВТУ, октомври, 1989., сб. Научни трудове на ВТУ, РУ, 1989
 1140. Ангелов Б., Ц. Василев, Г. Ивановa. Център за дистанционно обучение към РУ "А. Кънчев" – организация и функции.. В: Втора национална конференция по електронно обучение във висшето образование, Китен, 2006, стр. 80-83, ISBN 10: 954-07-2413-9.
 1141. Ангелов Г., Р. Кожухаров, А. Букев, Л. Йорданов. Микропроцесорна система за управление на технологични процеси в реално време. В: Научна сесия - 1986 г., ВТУ ” А. Кънчев”, гр. Русе., Печатна база на ВТУ ” А. Кънчев”, 1986
 1142. Ангелов Н. А., Г.Р.Георгиев. Апарати за магнитна обработка на водата за топлофикационната мрежа на град Русе. В: Научна сесия на ВТУ, Русе, ВТУ, 1984
 1143. Ангелов Н., Е.Рац, Д.Димов. Изследване на някои режими на работа на асинхронен двигател с честотнотоково управление. В: Научна сесия, 84, т.ХХVІ, с.7,, Русе, 1984, стр. 97…102
 1144. Ангелов Н., Л.Георгиева, Б.Богомилов. Изследване нивото на пяната при деоксидация на вино в зависимост от кислородната му концентрация. В: Международна научна конф. ЕЕ&АЕ, Русе, 2002
 1145. Ангелов Н.А., Богомилов Б.Л., Георгиева Л.Х. Изследване въздействието на инертен газ върху концентрацията на разтворен кислород във вино. В: Научна конф. с международно участие “Храна и качество на живота-2000”, Пловдив, 2000
 1146. Ангелов Н.А., Г.Р.Георгиев. Постояннотоков двигател с печатна намотка за мотор-колело. В: ЮНС ВТУ., Русе, 1986
 1147. Ангелов Н.А., Д.Димов. Синхронен двигател с постоянни магнити. В: ІІІ Национална конференция на специализирани електрически машини ЕЛМА-81, София, 1981
 1148. Ангелов Н.А., Д.Н.Димов. Разпределение на загубите в синхронния двигател при честотно регулиране. В: , Научна сесия на ВТУ “Ан.Кънчев”, Русе, т.ХХІІІ, Русе, 1981, стр. 121…126
 1149. Ангелов Н.А., Д.Н.Димов, И.Иванов. Нагряване на синхронния двигател, с постоянни магнити за дълбокочестотно регулиране.. В: Конференция по силова електроника СИЛЕКТРОН-83, София, 1983
 1150. Ангелов Н.А.,Богомилов Б.Л., Георгиева Л.Х. Модел за управление на концентрацията на разтворен кислород във вина. В: Научна конф. с международно участие “Храна и качество на живота-2000”, Пловдив, 2000
 1151. Ангелов, Н., Л. Георгиева, И. Вълова, Н. Вълов. Рефрактометричен анализатор за непрекъснато измерване. В: Юбилейна научна сесия с международно участие ВВОВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1998
 1152. Ангелов, Н., Л. Георгиева, Н. Вълов. Капацитивен нивомер с двупозиционен регулатор. В: Юбилейна научна сесия с международно участие ВВОВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1998
 1153. Ангелов, Н., Л. Георгиева, Н. Вълов. Управление на пречиствателни инсталации за отпадни води. В: Юбилейна научна сесия с международно участие ВВОВУ “Васил Левски”, ВеликоТърново, 1998
 1154. Ангелов, Н., Л. Георгиева, Н. Вълов. Система за автоматично дозиране на многокомпонентни хранителни среди. В: Юбилейна научна сесия на ВТУ”Кирил и Методий” и ВВОВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1997
 1155. Ангелов, Н., Л. Георгиева, Н. Вълов. Система за измерване и регулиране параметрите на средата при хладилно съхранение на плодове. В: Международна научна сесия ВВУАПВО “Панайот Волов”, Шумен, 1997
 1156. Ангелов, Н., Л. Георгиева, Н. Вълов. Автоматичен контрол на ниво в технологична линия за фракциониране. В: Международна научна сесия ВВУАПВО “Панайот Волов”, Шумен, 1997
 1157. Ангелов, Н.А., Г.А. Харизанов, Л.Х. Георгиева. Система за автоматичен контрол и отстраняване изтичането на захарен сок в отходните води. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т. XX, с.3, Русе, 1978
 1158. Ангелов, Н.А., Г.А. Харизанов, Л.Х. Георгиева, Д.Харалампиев. Едно решение за измерване на влага по диелкометричен метод. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т. XIX, с.8, Русе, 1977
 1159. Ангелов, Н.А., Л.Х. Георгиева. Автоматичен контрол и управление на кристализацията на захарни маси по модел на пресищане. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXX, с.3, Русе, 1988
 1160. Ангелов, Н.А., Л.Х. Георгиева. Възможност за управление на барабанна сушилня за кристална захар чрез контрол на температурата на изходящите газове. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXX, с.3, Русе, 1988
 1161. Ангелов, Н.А., Л.Х. Георгиева. Цифрова система за управление на намотаващ механизъм за метални проводници. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXX, с.3, Русе, 1988
 1162. Ангелов, Н.А., Л.Х. Георгиева. Евристично моделиране на вероятностите за избор на междуоперационен транспорт и обслужване в АТЛ. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXVI, с.6, Русе, 1984
 1163. Ангелов, Н.А., Л.Х. Георгиева. Контрол на възпроизводството, физиологичното състояние и продукцията на кравеферми с ЕИМ. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXVI, с.6, Русе, 1984
 1164. Ангелов, Н.А., Л.Х. Георгиева, Г.А. Харизанов. Система за получаване на крива повърхност чрез автоматично задаване на координатни точки. В: Научна сесия на ВНВАУ “Г. Димитров” – Шумен, Шумен, 1978
 1165. Ангелов, Н.А., Л.Х.Георгиева, Н.П.Вълов. Управление на пречиствателна инсталация за отпадни води. В: Юбилейна научна сесия ВВОВУ"Васил Левски", Велико Търново, 1998
 1166. Ангелов,Б. В.Цонев. Въвеждане на системата за натрупване и трансфер на образователни кредити – важна предпоставка за повишаване качеството на висшето образование. В: Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи, Русе, 2009, стр. 51-56, ISBN 1314-0051.
 1167. Андонов К, К.Ениманев, И.Евстатиев, К.Коев, А.Кръстева. Изследване на вентилаторната мощност на схема за аерация. В: Научна конференция на Русенски университет, Русе, том 47, серия 3.1, 2008, стр. 58-62, ISBN ISSN 1311-3321.
 1168. Андонов К. Й., В. Б. Стоянов. Изследване на схема за управляема естествена вентилация. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” - Русе, том XXXII, серия 11, Русе, 1989, стр. 103 - 109
 1169. Андонов К. Й., Л. Д. Михайлов, И. К. Крумов, М. Велева, Е. Н. Живописцев. Електротермохимична обработка на груби фуражи. В: Научни трудове на ВТУ”Ангел Кънчев”,., Русе, Печатна база на ВТУ "Ангел Кънчев", 1984, стр. с. 103...107
 1170. Андонов К., А. Кръстева, К. Ениманев, Л. Михайлов. Модел за анализ енергоефективността на помпени уредби. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, т. 40, серия 1.1, Русе, 2003, стр. 166-170, ISBN ISSN 1311-3321.
 1171. Андонов К., А. Кръстева, О. Динолов, Л. Михайлов, В. Кирчев, Т. Ерменков. Относно методологията и нормативната база на ефективното електропотребление. В: Международна научна конференция ЕЛМА, София, 2008
 1172. Андонов К., Б. Манолова, Л. Михайлов. Относно единното начало в енергетиката. В: Научно-технически съюз на енергетиците в България, част I, Енергиен форум, "БПС" ООД, София, 2016, стр. 14-27, ISBN 2367-6728.
 1173. Андонов К., Б. Манолова, Л. Михайлов, О. Динолов, И. Илиев. Модел за структура на системите за управление на електропотреблението в индустриални предприятия. В: Енергиен форум, Варна, 2013, стр. 93-100
 1174. Андонов К., В. Кирчев, К. Ениманев, О. Динолов. Нива за мониторинг на електропотреблението в индустриалните предприятия. В: Vth International Scientific Conference Management and Engineering ’07, Sozopol, Bulgaria, 2007, стр. 384–389, ISBN ISSN 1313-7123.
 1175. Андонов К., Д. Димов, Л. Михайлов, К. Мартев, М. Христова. Фуражораздаващо устройство с линеен асинхронен двигател. В: Юбилейна научно-техническа конференция, Полувисш институт по машиностроене и електротехника, Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 36, Силистра, 1996, стр. 196-200
 1176. Андонов К., И. Григоров, Б. Манолова, П. Пенев, Б. Евстатиев. Моделиране на енергийните товари. В: Енергиен Форум, Сборник Част Първа, 22-25 юни, 2016, София, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2016, стр. 34-41, ISBN 2367-6728.
 1177. Андонов К., И. Евстатиев. Алгоритми за управление на процеса хранене при индивидуално фиксирано отглеждане на свине – майки. В: Научна конференция, Враца, 1990
 1178. Андонов К., И. Евстатиев. Необходимост от развитие и структурна схема на унифицирана система за хранене в промишленото животновъдство. В: Доклад за научна конференция., НИМЕСС–София, 1989
 1179. Андонов К., К. Мартев, К. Коев, О. Динолов, А. Новакова. Моделиране на приходите при анализ на проектите с възобновяеми източници на енергия. В: Годишник на Техническия университет - София, т. 59, книга 2, София, 2009, стр. 174–180, ISBN 1311-0829.
 1180. Андонов К., К.Ениманев, И.Евстатиев, К.Коев. Изследване на енергийната ефективност на модулен елемент за аерация. В: Научна конференция на Русенски университет “Ангел Кънчев, Русе, том 47, серия 3.1, 2008, стр. 53 - 57, ISBN ISSN 1311-3321.
 1181. Андонов К., Кр. Мартев, Пл. Даскалов. По въпроса за избора на контурите на системите за микроклимат в промишленото животновъдство. В: ЦИНТИ, София, 1989
 1182. Андонов К., Кр. Мартев, Пл. Даскалов, В. Стоянов. Система обеспечения микроклимата с управляемой естественной вентиляцией животноводчес-кого помещения. В: Научная конференция Украинской сельскохозяйственной академий, Украинской сельскохозяйственной академий, 1989
 1183. Андонов К., Л. Михайлов, Н. Кибритев. Концептуални основи на системите за координиране на енергоосигуряването на комунално-битови обекти. В: Научна конференция, Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънч, 2010
 1184. Андонов К., Н. Марков, В. Стоянов, Пл. Даскалов. Алгоритъм за управление на енергопреобразуващ контур, осигуряващ микроклимата в животновъдна сграда. В: Национална нучно-техническа конференция - Враца, Враца, 1991, стр. 89 - 94
 1185. Андонов К., Н. Недев, М. Манев, Л. Михайлов, К. Коев. Модел за оценка ефективността на проектите за фотоволтаични енергийни паркове. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев", Русе, том 48, серия 3.1, 2009, стр. 9-13
 1186. Андонов К., Недев Н., Манев М., Михайлов Л., Коев К. Модел за оценка ефективността на проектите за фотоволтаични енергийни паркове.. В: Научна конференция РУ&СУ’09, Русе,т. 48, серия 3.1, 2009, стр. 9...13
 1187. Андонов К., О. Динолов, А. Кръстева, К. Коев. Моделиране на условията за управление на битовото електропотребление. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев, Русе, 2009, стр. 14–20, ISBN 1311-3321.
 1188. Андонов К., О. Динолов, Л. Михайлов, Б. Ботев, А. Кръстева. Автоматизирана техническа система за обследване енергийната ефективност на електрически консуматори. В: Научни трудове на РУ, Русе, т. 44, серия 3.1, 2005, стр. 9–14, ISBN 1311-3321.
 1189. Андонов К., П. Даскалов, И. Евстатиев, К. Мартев, В. Димов. Модел на комплексна система за осигуряване на екологично равновесие и автоматизация на процесите в животновъдна сграда. В: Актуални проблеми по опазване на природната среда в Разградска област. Първа научна конференция. 28-29.10.1988, Научни доклади и съобщения, първа част, Русе, 1988, стр. 87-92
 1190. Андонов К., Пл.Даскалов, В.Стоянов, Кр.Мартев. Относно управлението на система за микроклимат в свиневъдна сграда. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", Русе, 1990
 1191. Андонов К., Пл.Минков, Д.Димов, Кр.Мартев. Алгоритми за управление на процеса хранене при групово отглеждане на свине. В: Научна конференция, Враца, Враца, 1991
 1192. Андонов, К. Относно принципите в енергетиката при използване на възобновяемите и алтернативни източници на енергия. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.49, с.3.1., Русе, 2010
 1193. Андреев Хр., В.Димитров. Система за контрол на диаметри и определяне на отклоненията от правилната им геометрична форма. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”,том 38 серия 3, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2001, стр. 106-109, ISBN 1311-3321.
 1194. Андреев, Хр. Еднофазно устройство за зареждане на акумулатори. В: Научни трудове на РУ ”Ангел Кънчев”, том XXXVII, серия 3, Русе, 1999, стр. 128-132
 1195. Андреев, Хр. Високоволтов източник за захранване на електрическа ограда. В: Юбилейната научна сесия “50 години НИМЕСС”, София, 1999, стр. 57-62
 1196. Андреев, Хр., И. Палов, Е. Кузманов, Е. Калчева. Изследване на диелектрическата проницаемост на семена от царевица, обработени в електромагнитно поле.. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, 2001, брой том 38, стр. 60-64, Русе, Печатна база-Русе, 2001, стр. 60-64
 1197. Андреева М. Х., Желязкова И. И. Средство за статистическа обработка на експериментални данни. В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ, Том 39, Серия 3.1, Русе, 2002, стр. 145-150
 1198. Антонов, Г. М., Н. К. Армянов, Т. М. Стоянова. Ронене на царевица с електроискрови разряди и изследване на влиянието им върху посевните качства на семената. В: Научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев”, т. 25, секция 10, Русе, 1983, стр. 101-106
 1199. Антонов, Г. М., Н. К. Армянов, Т. М. Стоянова. Устройство за ускоряване сушенето на тютюневи листа чрез коронен разряд. В: Трудове на симпозиума „Физика-селскостопанско производство”, София, 1981, стр. 175-181
 1200. Антонов, Г. М., Н. К. Армянов, Т. М. Стоянова, Д. М. Драгиев. Изследване върху обработката на тютюневи листа с електроискрови разряди. В: Първи национален конгрес на физиците в България, резюме на доклад, секция „Биофизика”, София, 1983, стр. 512
 1201. Антонов, Г. М., Н. К. Армянов, Т. М. Стоянова, Р. Й. Тодорова. Индуктивен преобразувател на интензитета на нискочестотно електрическо поле. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том 23, серия 7, Русе, 1979, стр. 115-118
 1202. Антонов, Г. М., Н. К. Армянов, Т. М. Стоянова, Р. Й. Тодорова. Планиране на експеримента при изследване на електрическо поле във вана. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том 19, серия 8, Русе, 1977, стр. 65-70
 1203. Антонов, Г. М., Н. К. Армянов, Т. М. Стоянова, Р. Й. Тодорова. Експериментално определяне на силата на електромагнит за постоянен ток. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том 19, серия 8, Русе, 1977, стр. 77-82
 1204. Антонов, Г. М., Н. К. Армянов, Т. М. Стоянова, Р. Й. Тодорова. Изследване на електромагнитен разходомер при различни разстояния между полюсните накрайници. В: Доклад на ЮНС’76, ВИММЕСС, секция 8, Русе, 1976, ВИММЕСС, Русе, Русе, 1976
 1205. Антонова Г., Хр. Ботева, К. Сираков, Ив. Палов. Въздействие на предсеитбана електромагнитна обработка на пиперени семена върху биометричните показатели на разсада. В: Proceedings of national scientific conference with international participation „ECOLOGY AND HEALTH“, Plovdiv, Bulgaria, 2018, стр. 47-52, ISBN 2367-9530.
 1206. Армянов Н. К., Н. А. Недялков, Ив. Й. Палов, Е. К. Кузманов. Резултати от изпитване на уредба за надлъжна електроискрова обработка на тютюневи листа с регулируемо напрежение на обработка. В: Международна научна конференция, Русе, България, 2009, стр. с. 796-804
 1207. Армянов Н., Н. Недялков, Ив.Палов, Е. Кузманов. Определяне на параметрите на елементите на заместващата електрическа схема на растителната тъкан на плевелни стъбла. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2009, стр. с. 174-178
 1208. Армянов Н., С. Стефанова, Т. Стоянова, Р. Тодорова, Д. Киряков, Т. Гачовска. Електроискрови методи за обработка на тютюн. В: ЮНС на ВНВОВУ, В. Търново, ВНВОВУ, 1998, стр. 409-416
 1209. Армянов Никола, Силвия Стефанова, Таня Гачовска, Таня Стоянова, Станка Димитрова, Недялко Недялков. Електроискрова обработка на тютюневи листа - проблеми, резултати, перспективи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Том 37, серия 3, Русе, 1999, стр. 23-27
 1210. Армянов Никола, Таня Стоянова, Недялко Недялков, Силвия Стефанова, Станка Димитрова, Таня Гачовска. Електроискрова обработка на тютюневи стъбла – проблеми, резултати, перспективи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Том 37, серия 4, Русе, 1999, стр. 18-22
 1211. Армянов, Н. К. Исследование влияния длительности продольной электроискровой обработки стеблей табака на его сушку целыми растениями.. В: Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития АПК», посвященную 65-летию победы в Сталинградской битве, 4 февраля - 7 февраля, Волгоград, кн. “Проблемы и тенденции устойчивого развития агр, 2008, стр. т. 2, 271 – 273
 1212. Армянов, Н. К. Установяване на възможност за намаляване разхода на енергия при надлъжната електроискрова обработка на тютюн.. В: аучна конференция на РУ “А. Кънчев”, Русе, 31 октомври - 1 ноември, 2008, Русе, Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 47, серия , 2008, стр. 165 - 169, ISBN 1311-3321.
 1213. Армянов, Н. К. Определяне на параметрите на елементите на електрическата схема на уредби за надлъжна електроискрова обработка на тютюн. I. Методика за определянето им.. В: Научна конференция на РУ “А. Кънчев”, Русе, 31 октомври - 1 ноември, 2008, Русе, Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 47, серия , 2008, стр. 155 - 159, ISBN 1311-3321.
 1214. Армянов, Н. К. Определяне на параметрите на елементите на електрическата схема на уредби за надлъжна електроискрова обработка на тютюн. II. Резултати от определянето им.. В: Научна конференция на РУ “А. Кънчев”, Русе, 31 октомври - 1 ноември, 2008, Русе, Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 47, серия , 2008, стр. 160 - 164, ISBN 1311-3321.
 1215. Армянов, Н. К. Определяне на параметрите на елементите на заместващата електрическа схема на растителната тъкан на тютюневи листа и стъбла.. В: Научна конференция на РУ “А. Кънчев”, Русе, 9 - 10 ноември, 2007, Русе, Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 46, серия , 2007, стр. 92 - 96, ISBN 1311-3321.
 1216. Армянов, Н. К., Ив. Й. Палов, С. Л. Стефанова, С. П. Стефанов, Т. М. Стоянова, К. А. Сираков. Възможност за стимулиране добива от картофи чрез предпосадъчна електроискрова обработка на клубените им. В: СИЕЛА’ 99, Доклади, Том I, Пловдив, 1999, стр. 24-29
 1217. Армянов, Н. К., С. Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, Т. К. Гачовска, Ст. К. Димитрова. Електроискрова уредба за обработка на тютюневи листа. В: СИЕЛА’ 99, Доклади, Том I, Пловдив, 1999
 1218. Армянов, Н. К., В. С. Русева, Н. А. Недялков, Т. М. Стоянова. Определяне начина на подаване на енергия при надлъжната електроискрова обработка на тютюневи стъбла и при електроискрова обработка на тютюневи листа. В: Научни трудове на ВВТУ „Т. Каблешков”, Сборник доклади, ч. 1, София, 1995, стр. 326-331
 1219. Армянов, Н. К., В. С. Русева, Т. М. Стоянова, Н. А. Недялков. Подход за определяне на зависимостта на степента на поразяване на растителната тъкан от интензивността и продължителността на въздействието с електроискрови разряди. В: ЮНС’96, ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 28 и 29 юни 1996г., Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 1996
 1220. Армянов, Н. К., И. Й. Палов, Ст. П. Стефанов, Т. М. Стоянова, К. А. Сираков, С. Л. Стефанова. Изследване възможност за повишаване на добива от картофи чрез предпосадъчна електроискрова обработка на клубените им. В: Научна сесия на Военно Научно-Технически институт, София, 18 и 19 декември 1997г., Сборник „Научни трудове” на Военно Научно-Техничес, 1997
 1221. Армянов, Н. К., Ив. Й. Палов, Е. К. Кузманов, Т. К. Гачовска, Н. А. Недялков. Резултати от изследване на надлъжната електроискрова обработка на тютюневи стъбла.. В: Научна конференция на РУ “А. Кънчев”, Русе, 29 октомври - 30 октомври, 2010, Русе, Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 49, серия , 2010, стр. 157 - 161, ISBN 1311-3321.
 1222. Армянов, Н. К., К. А. Сираков, Ив. Й. Палов, Ст. П. Стефанов, Т. М. Стоянова. Честотни характеристики на електрическото съпротивление на кубено и коеноплодни. В: ЮНС’97, ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 19 и 20 юни 1997г.,, Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 1997
 1223. Армянов, Н. К., К. А. Сираков, Ив. Й. Палов, Ст. П. Стефанов, Т. М. Стоянова. Влияние на електрическите разряди върху съпротивлението на кубени на картофи. В: ЮНС’97, ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 19 и 20 юни 1997г., Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 1997
 1224. Армянов, Н. К., Н. А. Недялков, В. С. Русева, Т. М. Стоянова. Главен поразяващ факторна разряда при електроискрова обработка на плевели. В: ЮНС’96, ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 28 и 29 юни 1996г.”., Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 1996
 1225. Армянов, Н. К., Н. А. Недялков, В. С. Русева, Т. М. Стоянова. Изследване на електрическото поле на система електроди за електроискрова обработка на плевели. В: ЮНС’96, ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 28 и 29 юни 1996г., Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 1996
 1226. Армянов, Н. К., Н. А. Недялков, В. С. Русева, Т. М. Стоянова. Изследване на системи електроди за електроискрова обработка на плевели. В: Научни трудове на ВВТУ „Т. Каблешков”, Сборник доклади, ч. 1, София, 1995, стр. 313-319
 1227. Армянов, Н. К., Н. А. Недялков, Ив. Й. Палов, Е. К. Кузманов. Резултати от изпитване на уредба за надлъжна електроискрова обработка на тютюневи листа с регулируемо напрежение на обработка.. В: Fourth conference “Energy effiency and agricultural engineering”, Rousse, Bulgaria 1-3 October, 2009, Rousse, 2009, стр. 796 - 804
 1228. Армянов, Н. К., Н. А. Недялков, Ив. Й. Палов, Е. К. Кузманов. Определяне на параметрите на елементите на заместващата електрическа схема на растителната тъкан на плевелни стъбла.. В: Научна конференция на РУ “А. Кънчев”, Русе, 30 октомври - 31 октомври, 2009, Русе, Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 48, серия , 2009, стр. 174 - 178, ISBN 1311-3321.
 1229. Армянов, Н. К., Н. А. Недялков, Т. М. Стоянова, В. С. Русева. Възможност за намаляване на разхода на енергия при надлъжната електроискрова обработка на растения. Научна сесия’96 с международно участие. В: Сборник трудове на ВВУАПВО „П. Волов”, Шумен, част 3, Шумен, 1997, стр. 45-54
 1230. Армянов, Н. К., Н. А. Недялков, Т. М. Стоянова, В. С. Русева. Определяне на параметрите на елементите на електрическата схема на мобилна електроискрова уредба за унищожаване на плевели. В: Научни трудове на ВИХВП, XLI, св. 4, Пловдив, 1994, стр. 19-27
 1231. Армянов, Н. К., Н. А. Недялков, Т. М. Стоянова, С. Л. Стефанова. Разход на енергия при електроискровата обработка на тютюн и плевели. В: ЮНС’97, ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 19 и 20 юни 1997г., Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 1997
 1232. Армянов, Н. К., С. Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, Н. А. Недялков. Изследване електрическото съпротивление на тютюневи листа. В: Сборник научни трудове на ВВУПВО “Панайот Волов”, Шумен, ч. III, Шумен, 1998, стр. 24-31
 1233. Армянов, Н. К., С. Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, Ст. К. Димитрова. Изследване начините на подаване на енергията при електроискровата обработка на тютюневи листа. В: Сборник научни трудовена ВВУПВО “Панайот Волов”, Шумен, ч. III, Шумен, 1998, стр. 32-39
 1234. Армянов, Н. К., С. Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, Ст. К. Димитрова. Изследване начините на електровъздействие при обработката на тютюневи листа. В: Сборник научни трудове на ВВУПВО “Панайот Волов”, Шумен, ч. III, Шумен, 1998, стр. 40-47
 1235. Армянов, Н. К., С. Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, Т. К. Гачовска, Н. А. Недялков. Изследване разхода на енергия при електроискровата обработка на тютюневи листа. В: Научна сесия на Военно Научно-Технически институт, София, 18 и 19 декември 1997г., Сборник „Научни трудове” на Военно Научно-Техничес, 1997
 1236. Армянов, Н. К., С. Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, Т. К. Гачовска, Н. А. Недялков. Изследване влиянието на интензивността на въздействието с електроискрови разряди върху степента на поразяване на растителната тъкан на тютюневи листа. В: Научна сесия на Военно Научно-Технически институт, София, 18 и 19 декември 1997г., Сборник „Научни трудове” на Военно Научно-Техничес, 1997
 1237. Армянов, Н. К., Ст. К. Димитрова, Т. М. Стоянова, Н. А. Недялков, Т. К. Гачовска, С. Л. Стефанова. Изследване влиянието на електроискровата обработка на тютюневи листа върху някои качествени показатели на изсушения тютюн. В: Сборник доклади на ЮНС “50 години НИМЕСС”, Том VII, Серия 4, София, 1999, стр. 75-80
 1238. Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, А. К. Кючюков. Изследване на индуктивни първични преобразуватели на интензитета на нискочестотно електрическо поле. В: Научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев”, т. XXXV , серия 6, Русе, 1994, стр. 74-80
 1239. Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, В. С. Русева, Д. Г. Михайлова. Методика за определяне на елементите на електрическата схема на мобилен агрегат за напречна електроискрова обработка на тютюн. В: Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 26, В. Търново, 1994, стр. 270-275
 1240. Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, В. С. Русева, Н. А. Недялков. Избор на начин на електровъздействие при надлъжна обработка на растения. В: Научна сесия’96 с межд.участие, Сборник трудове на ВВУАПВО „П. Волов”, ч. 3, Шумен, 1997, стр. 35-44
 1241. Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, В. С. Русева, Н. А. Недялков. Възможност за ускоряване на сушенето на тютюневи листа чрез въздействие с електроискроискровите разряди. В: Научна сесия’96 с международно участие, Сборник трудове на ВВУАПВО „П. Волов”, Шумен, ч. 3, Шумен, 1997, стр. 55-63
 1242. Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, В. С. Русева, Н. А. Недялков. Електроискрова обработка на тютюн. В: Научни трудове на ВВТУ „Т. Каблешков”, Сборник доклади, ч. 1, София, 1995, стр. 320-325
 1243. Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, Н. А. Недялков, С. Л. Стефанова. Влияние на основните режимни параметри при електроискровата обработка на тютюн и плевели. В: ЮНС’97, ВВОВУ „В. Левски”В. Търново, 19 и 20 юни 1997г., Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 1997
 1244. Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, С. Л. Стефанова, Н. А. Недялков. Приложение на електроискровите разряди в тютюнопроизводството. В: Доклад на Националната конференция „Производство на тютюн в България – проблеми и перспективи”, 25 до 28 юни 1997г., Пловдив, 1997
 1245. Армянов, Н., С. Стефанова, Т. Стоянова, Р. Тодорова, Т. Гачовска, Д. Киряков. Електрическа схема на електроискрова уредба за обработка на тютюневи листа. В: ЮНС на ВНВОВУ "Васил Левски"-1998, В. Търново, ВНВОВУ "В. Левски", 1998, стр. 401-408
 1246. Армянов, Н., Т. Гачовска, Т. Стоянова, Д. Киряков. Електроискрови уредби за обработка на тютюневи листа. В: НК на ВНОВУ "В. Левски"-2001, В.Търново, ВНВОВУ "В. Левски", 2002, стр. 506-516
 1247. Армянов, Н., Т. Стоянова, Д. Киряков, Ст. Пашев. Изследване на индуктивни първични преобразуватели на интензитета на низкочестотно електрическо поле. В: ЮНС на ВНВОВУ "Васил Левски"-1993, В. Търново, ВНВОВУ, 1993, стр. 276-281
 1248. Армянов, Н., Т. Стоянова, Н. Недялков, Д. Михайлова, В. Русева, Д. Киряков. Изследване влиянието на електроискровите разряди върху електрическото съпротивление на разтителната тъкан при надлъжна електроискрова обработка на тютюн и плевели. В: ЮНС на ВИХВП-1993, Пловдив, ВИХВП, 1993, стр. 29-39
 1249. Арсов С. С., Желязкова И. И. Информационно-справочна система "Научна сесия". В: Сборник доклади на годишната научна конференция на ВТУ, Русе, 1989, стр. 9-14
 1250. Арсов С. С., Желязкова И. И. Семантични модели на заявки на ограничен български език към бази от данни от тип „същност-връзка”. В: Сборник доклади на национална конференция „Автоматика и информатика’ 97”, София, 1997, стр. 77-80
 1251. Арсов С. С., Желязкова И. И. Един начин за вътрешно представяне на бази от данни от тип „същност-връзка” с естественоезиков интерфейс. В: Сборник доклади на юбилейната научна сесия „35 години Технически университет–Варна”, Варна, 1997
 1252. Арсов С. С., Желязкова И. И. Информационно-справочна систена за управление на учебния процес. В: Първа национална конференция с международно участие, София, ИЦТТ, 1990, стр. 31-хх
 1253. Арсов, С. Един подход за проектиране на информационна система за подпомагане администрирането на учебния процес в средно училище. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на РУ, 2012
 1254. Арсов, С., Б. Рачев. Графични спецификации на концептуални схеми на бази от данни с използването на модифициран модел “обекти-връзки”. В: Сборник доклади на Национална конференция “Компютърни системи и технологии” КомпСисТех’2000, София, 2000, стр. III.8-1 III.8-6
 1255. Арсов, С., Е. Арсова. Експериментално изследване ефективността на моделния формализъм Същност-връзка-атрибути. В: Proceedings of the International Conference Automatics and Informatics ’09, Sofia, 2009, стр. I-53 – I-56
 1256. Арсов, С., К. Сираков. Един подход за разработване на Web базирана система за планиране разхода на електрическа енергия. В: In the Proceedings of the International Conference on Application of Information and Communication Technology in Economy and Education, Sofia, UNWE, 2011, стр. 264-272
 1257. Арсов, С., К. Сираков, Р. Цанков. Един подход за изграждане на автоматизирана система за планиране консумацията на електрическа енергия в производствени предприятия. В: Юбилейна научна сесия ’97, „35 години Технически университет–Варна”, Варна, ТУ - Варна, 1997, стр. 1-8
 1258. Арсова, Е. Визуализиране и управление на конкурентните заявки към базите от данни в интернет среда. В: Майски четения “ДНИ НА НАУКАТА” 2011, Велико Търново, България, 2011
 1259. Арсова, Е., А. Смрикаров. Разработване на алгоритми за изпълнение на основните операции над даннови отношения за целите на виртуална лаборатория по „Бази от данни”. В: Сборник доклади на Студентска Научна Сесия – СНС’ 08, факултет „Електротехника, електроника и автоматика”, РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2008, стр. 12-16, ISBN 1311-3321.
 1260. Арсова,Е., С.Арсов, А.Смрикаров, К.Станков. Реализация на информационно-справочна система "Докторанти". В: Сборник доклади на научната конференция на Русенския университет, Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2010, стр. 137-142
 1261. Атанасов С. Наблюдение на времето за усвояване на поливната вода при индетерминантни доматени насаждения на база колорометрични измервания на листата. В: Сборник публикации СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’17, Русе, 2017
 1262. Атанасов С. Научната обзорна статия – създаване, стил и структура. В: Педагогически форум, 6(1); DOI: 10.15547/PF.2015.043, Ст. Загора, 2016
 1263. Атанасов С. Калибриране на FDR сензор за специфична почва при измерване на почвена влажност. В: НК на РУ и СУ, Русе, 2015
 1264. Атанасов С. Обзор на терминологията при измерването на почвената влажност. В: XХІV Международна научна конференция за млади учени „Мениджмънт и качество”, Факултет „Техника и технологии“, Ямбол, 2015
 1265. Атанасов С., Б. Гаази, П. Даскалов, Ц. Георгиева, В. Недева. ZigBee безжични сензорни мрежи като инструмент за отдалечено събиране и анализиране на данни (с помощта на Python, MySQL и Matlab). В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 3.1, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 108-114
 1266. Атанасов, В. Един подход за създаване на УЕБ базирана платформа за генериране на обучаващи игри. В: Сборник с научни трудове на Русенския университет - 2015, Русенски университет, Издателство на Русенски университет, 2015, стр. 113-118, ISBN 1311-3321.
 1267. Ахмедова, С., под научното ръководство на гл.ас. инж. А. Бороджиева. Софтуерна реализация на четиритаблични шифри, базирани на шифъра на Playfair, с използване на MATLAB. В: Студентска научна сесия – СНС'2012; Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС'12; Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, 2012, стр. 55-59, ISBN 1311-3321.
 1268. Б. Гаази. Приложение на съвременни компютърни и информационни технологии при управлението на процеси в прецизното животновъдство. В: Научни трудове на РУ - 2015, Русе, 2015
 1269. Балабанова, И., Ангелов Кр., Садинов С., Илиев Т. Избор на конфигурация на оптичните възли за равномерно разпределение на трафика в хибридни кабелни телевизионни мрежи. В: Научни трудове на Русенски университет, том 48, с. 3.2, Русе, 2009, стр. 83 – 87
 1270. Балбузанов Т., О. Стоянов., А. Стоянов, Н. Колев. Анализ на методите за диагностика без разглобяване на дизелови двигатели с механично управление на впръскването на горивото. В: Научна конференция на Русенски Университет 2011, Русе, 2011
 1271. Банев Б., Г. Динева, И. Цветков. Изследване на основните параметри на три типа четириканални пулсационни системи. В: Научна конференция с международно участие „ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО В БЪЛГАРИЯ“ 16-17 май, Стара Загора, 2013
 1272. Банчев Б. Обзор на съществуващите решения за анализ на състоянието и документиране на повърхностни наранявания. В: Научни трудове том 53, серия 3.2, Русе, 2014, стр. 131-137
 1273. Басри С., О. Петров, Р. Кючуков. Оценка на потенциала на дневната естествена светлина чрез количеството дневна естествена осветеност. В: Научна конференция РУ&СУ’09, Русе, 2009
 1274. Бауазир А. Д., В. М. Желязова, В. Й. Димов, Кр. С. Щерева. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ХОМОПРЕХОДНИ АМОРФНИ СИЛИЦИЕВИ ФОТОВОЛТАИЧНИ КЛЕТКИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДА НА ПОДОБИЕ И КОМПЮТЪРНИ СИМУЛАЦИИ. В: Трета международна научна конференция "Наука, образование, иновации", т. II, Шумен, Университетско издателство, 2014, стр. т. II, стр. 48-55, ISBN 978-954-577-969-5.
 1275. Бачийски С., Н. Петков, Сн. Захариева. Електронна система за управление на мобилна централа от алтернативни източници на енергия. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2013, стр. 137-140, ISBN 1311-3321.
 1276. Беджев Б. Й., Петров П. П., Дачев Ю. Ив. Оценка на корелационните свойства на кодовите последователности, използвани в системите за мобилна връзка. В: Научни трудове на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, Варна, 2007, стр. 113 – 119, ISBN ISSN 1312 – 0867.
 1277. Беджев Б. Й., Тонев В. Д., Петров П. П. Математически модел на обобщени сигнали на Welti. В: Научни трудове на Русенски Университет „А.Кънчев” 2007г., том 46, серия 3.2 „Комуникационна и компютърна техника и технологии”, Русе, България, 2007, стр. 169 – 173
 1278. Беджев Б. Й., Тонев В. Д., Петров П. П. Метод за синтез на обобщени сигнали на Welti. В: Научни трудове на Русенски Университет „А. Кънчев” 2007г., том 46, серия 3.2 „Комуникационна и компютърна техника и технологии”, Русе, България, 2007, стр. 174 – 178
 1279. Беджев Б. С.Йорданов. Метод за синтез на сигнали с дължина от вида 5^n -1 притежаващи идеална периодична автокорелационна функция. В: Научна конференция с международно участие МАТТЕХ-2012, 22-24 ноември, Шумен, 2012
 1280. Беджев Б., С.Йорданов, Ц.Цанков, Л.Станева. Приложение на линейните рекурентни последователности над крайните полета при синтез на сложни широколентови сигнали. В: Научна конференция с международно участие МАТТЕХ-2012, 22-24 ноември, Шумен, 2012
 1281. Беджев Б.Й., С.С.Йорданов. Метод за синтез на сигнали с дължина от вида 3n-1, притежаващи идеална периодична автокорелационна функция. В: Сборник с доклади, Русе, Русенски Университет, 2012, стр. 11-15, ISBN 1311-3321.
 1282. Беджев Б.Й.,С.С.Йорданов. Алгоритъм за синтез на системи от сигнали с оптимални корелационни свойства. В: Сборник с доклади, Русе, Русенски Университет, 2012, стр. 90-94, ISBN 1311-3321.
 1283. Беджев, Б., Ж. Ташева, Б. Стоянов, В. Матеев. Автокорелационни свойства на сигнали, формирани чрез свиващ-мултиплексиращ генератор. В: Трудове на научната сесия РУ’2004, Том 41, серия 3.2, Секция „Комуникационна и компютърна техника и технологии”, Русе, 2004, стр. 121 – 126, ISBN 1311-3321.
 1284. Белев С. Б., Желязкова И. И., Нанев С. М. Апаратно осигуряване на микропроцесорна система за автоматично управление на роторни багери. В: Резюмета на Международна научна сесия на студенти и млади научни работници, депон. в ЦИНТИ, София, 1983
 1285. Белев С. Б., Русанов Б. М., Желязкова И. И. Модел на микропроцесорна система за автоматичен контрол на роторен багер. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на ВТУ-Русе, том ХХVII, серия 3, Русе, 1986, стр. 87-91
 1286. Белоев X., Б. Ангелов, В. Пенчева, И. Евстатиев. Нови моменти във взаимодействието между Русенския университет „Ангел Кънчев“ и потребителите на кадри при реализацията на завършилите студенти. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013, том 52, серия 9, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 43-46, ISBN 1311-3321.
 1287. Белоев Х., Б. Ангелов, В. Пенчева, И. Евстатиев. Нови моменти във взаимодействието между Русенския университет „Ангел Кънчев“ и потребителите на кадри при реализацията на завършилите студенти. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 52, серия 9, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 43-46, ISBN 1311-3321.
 1288. Белоев Х., Б. Ангелов, М. Кирова, В. Пенчева, П. Даскалов. Повишаване квалификацията на новопостъпилите преподаватели - институционална рамка. В: Сборник от научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев“, Русе, Издателски център на Русенския университет „А. Кънчев“, 2014, стр. 30-36, ISBN 1311-3321.
 1289. Белоев Х., В. Пенчева, П. Даскалов, Б. Ангелов, М. Кирова, И. Евстатиев. Вътрешноуниверситетска система за повишаване квалификацията на новопостъпилите преподаватели. В: Тематиче сборник от доклади от НК "Система за кариерно израстване на преподавателите във висшите училища", НВУ „Васил Левски” Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, стр. 211-218, ISBN 978-954-753-217-5.
 1290. Белоев Х., В. Русева, В. Пенчева. Социална значимост на Русенския университет при обучението на студенти в областите Русе, Разград, Силистра и Търговище. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 52, серия 9, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 99-103, ISBN 1311-3321.
 1291. Белоев Хр., Н. Михайлов, С. Смрикарова. М. Фъртунова. Русенский университет Ангел Канчев и интеграционные процессы в европейском образовательном пространстве. В: Международная научная конференция «Международное сотрудничество в образовании и науке», Санкт-Петербургский государственый политехнический университет, Санкт- Петербург, Русия, 2008, стр. 18-25, ISBN 978-5-94955-101-1.
 1292. Белоев Хр., О. Петров. Мониторинг на системата на качеството, чрез провеждане на вътрешни одити. В: Втора национална научна конференция с международно участие – Качество на висшето образование в България-проблеми и перспективи, том ІІ, Русе, Авантгард принт ООД, 3-4 декември, 2009, стр. 13-17, ISBN 1314ß0051.
 1293. Белоев, Хр., Д. Йорданова, Ив. Евстатиев, В. Пенчева, Пл. Даскалов, Цв. Георгиева. Дефиниране на някои показатели за оценка на качеството на подготовка на преподавателите с оглед обучение, ориентирано към пазара на труда. В: Научни трудове на Русенски университет - 2014, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
 1294. Бенчева Н., Й. Александров. Microprocessor Communication Module Connecting On Board Diagnostic System and Personal Computer. IN: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, pp. 118-122, ISBN 1311-3321.
 1295. Бенчева Н., Й. Русева. Някои проблеми при работа с MPLAB версии 6.ХХ и 7.ХX. В: Сборник научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Ruse, Том 45, серия 3.2, 2006, стр. 224 – 229, ISBN 1311 – 3321.
 1296. Бенчева Н., Й. Русева, В. Цонев. Преход от PIC16F87X към PIC18FXX2 – необходими корекции в обектния код на програмата. В: Сборник научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Ruse, 2006, стр. 230 – 234, ISBN 1311 – 3321.
 1297. Бенчева, N., Г. Габровски. Теоретико-експериментално определяне разхода на гориво на автомобил с бензинов двигател. В: Девета научно-техническа конференция с международно участие - ЕКОВАРНА’2003, Варна, 2003, стр. 417 - 424
 1298. Бенчева, Н. Подобряване точността при теоретично изследване на горивната икономичност на автомобили. В: Девета научно-техническа конференция с международно участие - ЕКОВАРНА’2008, Варна, 2008, стр. 217 - 222
 1299. Бенчева, Н., Д. Станчев, В. Стойкова, И. Гинков. Относно теоретичното определяне на коефициента на полезно действие на трансмисията. В: Пета научно-техническа конференция с международно участие - ЕКОВАРНА’99, Варна, 1999, ISBN 311 - 315.
 1300. Бенчева, Н., Н. Станчева, И. Гинков, Д. Станчев. Възможност за подобряване на точността при теоретично изследване на горивната икономичност на мобилни машини. В: Пета научно-техническа конференция с международно участие - ЕКОВАРНА’99, Варна, 1999, стр. 120 - 127
 1301. Бехчет Б., А. Стоянов, Б. Христов, О. Стоянов, Т. Деликостов. Influence of the technical condition of the low pressure system on the fuel supply process. IN: trans&MOTAUTO'11, Варна, 2011, pp. 41-42
 1302. Билчев, С. Й., Г. Ст. Георгиев. Метаморфозите на неравенството на Финслер - Хадвигер. В: Сборник “Математика и математическо образование”, София, изд. на БАН, 1988, стр. 523 - 528.
 1303. Богомилов Б. Л., Георгиева Л. Х., Ангелов Н. А. Изследване на влиянието на температурата, налягането и времето на контакт при обработка на вино с азот чрез ежектор. В: Научна конф. РУ ”А.Кънчев”, Русе, 2001
 1304. Богомилов Б. Л., Георгиева Л.Х., Ангелов Н.А. Анализ на влиянието на азота върху съдържанието на серен двуокис във виното. В: Научна конф. РУ ”А.Кънчев”, Русе, 2001
 1305. Бозушки Н., В. Стоянов, К. Андонов. Изследване на възможността за електрозахранване на шaто винарска изба чрез фотоволтаични източници. В: Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България, Русе, Примакс, 2012, стр. 139 – 144, ISBN 978-954-8675-36-9.
 1306. Бозушки Н., В. Стоянов, К. Андонов. Изследване на възможността за електрозахранване на шaто винарска изба чрез фотоволтаични източници. В: Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България, Русе, Примакс, 2012, с. В: Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България ISBN 978-954-8675-36-9., Русе, Примакс, 2012, стр. 139-144, ISBN ISBN 978-954-8675.
 1307. Бонева И., Атанасова П. В., Желязкова И. И. Потребителски интерфейс на редактор-генератор на структурни схеми. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на Русенския универсистет, том 48, серия 3.2, Русе, 2009, стр. 217-221
 1308. Бонева И., Атанасова П. Л., Желязкова И. И. UML на редактор-генератор на структурни схеми. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, том 48, серия 3.2, Русе, 2009, стр. 212-216
 1309. Борислав Банчев. Моделиране на процесите в съдебната медицина чрез стандартите CMMN и BPMN. В: Научни трудове том 54, серия 3.2, Русе, 2015, стр. 125-130
 1310. Борислав Й. Беджев, Лилия Станева, Цветослав Цанков. Метод синтеза пар „сигнал с высокой структурной сложностью – приемный фильтр”. В: The 9th international conference on Bionics/Prosthetics, Biomechanics/Mechanics and Mechatronics/Robotics (ICBBM 2013), Riga, Latvia, 2013
 1311. Борислав Й. Беджев, Цветослав Ст. Цанков, Лилия Ан. Станева. Свиващ генератор на псевдослучайни последователности, формирани чрез нелинейни функции. В: Научна конференция „Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност“, Шумен, България, 2013
 1312. Борислав Й. Беджев, Цветослав Ст. Цанков, Лилия Ан. Станева. Метод за приложение на сигнали с висока структурна сложност в радиолокационни системи. В: Научна конференция „Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност“, Шумен, България, 2013
 1313. Борисов Б, В. Димитров. Фазорегулиращо устройство.. В: Научни трудове том 37, серия 3, РУ „А. Кънчев, 1999
 1314. Борисов Б., Р. Кючуков. Устройство за ограничаване празния ход на заваръчни агрегати.. В: Научни трудове, РУ „А. Кънчев”,, 1990
 1315. Борисов Б.,Кондю Андонов. Изследване на относителния разход на електроенергия на фуражен цех.. В: Научни трудове том 37,серия 5, РУ „А. Кънчев”, 2010
 1316. Борисов Б.,Н. Михайлов. Метод за управление на микроклимата в птицевъдни сгради. В: Международна конференция “Нови технологии при производство и преработка на птиче месо и яйца, Зл. Пясъци, България,, 1989
 1317. Борисов Б.,Н. Михайлов. Система за измерване и регистриране на температури.. В: Международна конференция ЕСМА-88г, Албена, България, 1988
 1318. Борисов Б.,Т. Русков,. Предпроцесор за Фортран IV. В: Научни трудове, РУ „А. Кънчев”, том XXVI,, 1984, стр. стр.235-239
 1319. Борисов Б.Н., В.Б.Димитров. Фазорегулиращо устройство. В: Научни трудове” на РУ “А. Кьнчев”, том 37,серия 3, Русе, РУ"А.Кънчев", 1999, стр. 182-185
 1320. Борисов С., Г. Христов, П. Захариев. Методика за изследване диаграмата на насоченост и характеристиките на различни по тип антени чрез използване на специализирана платформа. В: 23-та Национална конференция - Телеком, София, 2015
 1321. Борисов С., Й. Райчев, Г.Христов, П. Захариев. Възможности за подобряване характеристиките на протоколи за телеметрично предаване на данни от безпилотни летателни апарати. В: 24-та Национална конференция - Телеком, София, 2016
 1322. Борисов С., П. Захариев, Г. Христов. Анализ на възможностите за реализация на RTK система посредством платформата Raspberry Pi. В: Научна конференция на Русенски Университет, Русе, 2015
 1323. Борисов С., П. Захариев, Г. Христов. Методика за изследване процесите по пренос на радио-честотни сигнали посредством специализирана лабораторна платформа. В: 23-та Национална конференция - Телеком, София, 2015
 1324. Борисов, Б. Автоматизиран цех за производство на фураж.. В: Научни трудове - том 47 серия 3.1, РУ „А. Кънчев, 2008
 1325. Борисов, Б. PH метър – трансмитер. В: Международна конференция ЕЕ и АЕ,, Русе,, 2004
 1326. Борисов, Б. Система за управление на инсенератор за биологични продукти.. В: Научни трудове том 40, серия 1.1, РУ „А. Кънчев, 2003
 1327. Борисов, Б. Трифазен тиристорен регулатор.. В: Научни трудове ”,, РУ „А. Кънчев, 1989
 1328. Борисов, Б., А. Бороджиева. Методика за проектиране на амплитудно-коригиращо звено с използване на активна реализация с един операционен усилвател. В: Студентска научна сесия 2007; Русенски университет "Ангел Кънчев"; на CD; 6 стр., Русе, 2007
 1329. Борисов, Борис. Относно подобряване енергиината ефективност на чукова дробилка.. В: Научни трудове том 37,серия 5, РУ „А. Кънчев”, 2010
 1330. Бороджиева, A., А. Манукова. Модели на линейни дискретни системи. В: Научна сесия РУ’2001; РУ "Ангел Кънчев"; Научни трудове, Том 38, серия 3, Русе, 2001, стр. 178-182
 1331. Бороджиева, A., Д. Киряков, Г. Георгиева. Софтуерна система за синтез и анализ на трептящи кръгове с използване на MATLAB, прилагана в обучението по "Комуникационни вериги". В: Научна конференция на РУ&СУ’12, Научни трудове, том 51, серия 3.1, "Електротехника, електроника и автоматика", Русе, 2012, стр. 116-121, ISBN 1311-3321.
 1332. Бороджиева, А. Софтуерна реализация на "класическия" DIGRAFID шифър за криптиране и декриптиране на английски текстове чрез MATLAB. В: Научна конференция на РУ&СУ’17 „Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот.“ Русе, 27-28.10.2017г., Научни трудове на Русенския университет – 2017, Русе, 2017, стр. (под печат)
 1333. Бороджиева, А. Синтез и реализация на конволюционни кодери с TTL интегрални схеми. В: Научна конференция на РУ&СУ’17 „Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот.“ Русе, 27-28.10.2017г., Научни трудове на Русенския университет – 2017, Русе, 2017, стр. (под печат)
 1334. Бороджиева, А. MS EXCEL-базирано приложение за криптиране и декриптиране на английски текстове с шифър на Хил на базата на 2×2-матрица. В: Юбилейна научна конференция с международно участие на тема, Долна Митрополия, Факултет, 2017, стр. 237–247, ISBN 978-954-713-110-1.
 1335. Бороджиева, А. MATLAB-базирано приложение за реализация на класически двуразделен шифър за криптиране и декриптиране на английски текстове. В: Юбилейна научна конференция с международно участие на тема "Съвременни тенденции в авиационното обучение" – 2017, 18-19 май 2017г., Сборник от доклади, Долна Митрополия, Факултет "Авиационен" на НВУ "Васил Левски", 2017, стр. 248–258, ISBN 978-954-713-110-1.
 1336. Бороджиева, А. Софтуерна реализация на класически шифър DIGRAFID за криптиране и декриптиране на английски текстове с използване на MATLAB. В: Юбилейна научна конференция с международно участие на тема "Съвременни тенденции в авиационното обучение" – 2017, 18-19 май 2017г., Сборник от доклади, Долна Митрополия, Факултет "Авиационен" на НВУ "Васил Левски", 2017, стр. 259–271, ISBN 978-954-713-110-1.
 1337. Бороджиева, А. Кодиране с код на Рийд-Соломон (15,9), базиран на полето на Галоа GF(2^4), коригиращ трисимволна грешка. В: Научна конференция на РУ&СУ’16 "Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация" Русе, 28-29.10.2016г., Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2016, стр. под печат., ISBN 1311-3321.
 1338. Бороджиева, А. Откриване и коригиране на трисимволна грешка при декодиране с код на Рийд-Соломон (15,9), базиран на полето на Галоа GF(2^4). В: Научна конференция на РУ&СУ’16, Русе, 2016, стр. под печат., ISBN 1311-3321.
 1339. Бороджиева, А. Синтезиране на БЧХ-код (31,21), откриващ и коригиращ двукратна грешка. В: Университетска научна конференция 2016, организирана от Национален военен университет "Васил Левски", 20-21 октомври 2016г., Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Том 2, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ, 2016, стр. 150–162, ISBN 1314-1937 (СФ).
 1340. Бороджиева, А. Кодиране и декодиране с код на Рийд-Соломон (15,11), базиран на полето на Галоа GF(2^4), при въвеждане на двусимволна грешка. В: Университетска научна конференция 2016, организирана от Национален военен университет "Васил Левски", 20-21 октомври 2016г., Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Том 2, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2016, стр. 163–177, ISBN 1314-1937 (СФ).
 1341. Бороджиева, А. Изследване на тригер на Шмит с ТТЛ елементи. В: Университетска научна конференция 2016, организирана от Национален военен университет "Васил Левски", 20-21 октомври 2016г., Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Том 2, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2016, стр. 178–187, ISBN 1314-1937 (СФ).
 1342. Бороджиева, А. Синтезиране на БЧХ-кодове, откриващи и коригиращи двукратни грешки. В: Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, "Fundamental Sciences and Applications", Volume 21, Book 1, International Conference on Engineering, Technologies and Systems, TECHSYS 2015, Пловдив, 2015, стр. 345–350, ISBN 1310-8271 (СФ).
 1343. Бороджиева, А. Кодиране и декодиране с използване на код на Рийд-Соломон при въвеждане на грешка в два символа. В: Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, "Fundamental Sciences and Applications", Volume 21, Book 1, International Conference on Engineering, Technologies and Systems, TECHSYS 2015, Пловдив, 2015, стр. 351–356, ISBN 1310-8271 (СФ).
 1344. Бороджиева, А. Синтезиране на БЧХ-код (15,7), откриващ и коригиращ двукратна грешка. В: Университетска научна конференция, организирана от Национален военен университет "Васил Левски", 16-17 май 2015г., Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Том 12, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2015, стр. 244–256, ISBN 1314-1937 (СФ).
 1345. Бороджиева, А. MS EXCEL-базиран модул за синтез и анализ на чакащи мултивибратори с ТТЛ елементи. В: Университетска научна конференция, организирана от Национален военен университет "Васил Левски", 16-17 май 2015г., Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Том 12, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2015, стр. 257–267, ISBN 1314-1937 (СФ).
 1346. Бороджиева, А. Изследване на автогенериращи мултивибратори с ТТЛ елементи. В: Университетска научна конференция, организирана от Национален военен университет "Васил Левски", 16-17 май 2015г., Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Том 12, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2015, стр. 268–278, ISBN 1314-1937 (СФ).
 1347. Бороджиева, А. Синтез и анализ на тригер на Шмит с ТТЛ елементи. В: Национална конференция с международно участие "ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 2015" на ТУ – София, ИПФ – Сливен, 06.09.–08.09.2015г., сп. "Известия на Съюза на учените – Сливен", Том 30, Каварна, 2015, стр. 279–284, ISBN 1311 2864 (СФ).
 1348. Бороджиева, А. Изследване на чакащи мултивибратори с ТТЛ елементи. В: Национална конференция с международно участие "ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 2015" на ТУ – София, ИПФ – Сливен, 06.09.–08.09.2015г., сп. "Известия на Съюза на учените – Сливен", Том 30, Каварна, 2015, стр. 285–290, ISBN 1311 2864 (СФ).
 1349. Бороджиева, А. MS EXCEL-базиран модул за синтез и анализ на автогенериращи мултивибратори с ТТЛ елементи. В: Национална конференция с международно участие "ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 2015" на ТУ – София, ИПФ – Сливен, 06.09.–08.09.2015г., сп. "Известия на Съюза на учените – Сливен", Том 30, Каварна, 2015, стр. 291–297, ISBN 1311 2864 (СФ).
 1350. Бороджиева, А. MS EXCEL-базиран модул за симулационно изследване на линейни кодове, прилаган в обучението по дисциплината "Кодиране в телекомуникационните системи". В: XXI международна научна конференция "Транспорт 2013", организирана от Висше транспортно училище "Тодор Каблешков", 10–13 октомври 2013г., Варна, курортен комплекс "Св. св. Константин и Елена", Варна, 2013, стр. DS-180 – DS-188, ISBN 1312-3823.
 1351. Бороджиева, А. Софтуерен инструмент с графичен потребителски интерфейс за симулационно изследване на амплитудна модулация, с приложение в обучението по дисциплината "Комуникационни вериги". В: XXI международна научна конференция "Транспорт 2013", организирана от Висше транспортно училище "Тодор Каблешков", 10–13 октомври 2013г., Варна, курортен комплекс "Св. св. Константин и Елена", Варна, 2013, стр. DS-189 – DS-195, ISBN 1312-3823.
 1352. Бороджиева, А. Обучаващ модул с графичен потребителски интерфейс за криптиране и декриптиране с използване на двутаблични и четиритаблични шифри, базирани на шифъра на Playfair. В: XXI международна научна конференция "Транспорт 2013", организирана от Висше транспортно училище "Тодор Каблешков", 10–13 октомври 2013г., Варна, курортен комплекс "Св. св. Константин и Елена", Варна, 2013, стр. DS-196 – DS-202, ISBN 1312-3823.
 1353. Бороджиева, А. Математически модели за синтез на конволюционни кодери на базата на идеята за каскадно свързване на кодери и симулационното им изследване чрез модул "Каскадно свързване на конволюционни кодери". В: Jubilee International Congress "Science, Education, Technologies: 40 Years Bulgaria – Space Country", Proceedings, Varna, Bulgaria, 2012, стр. 322-333, ISBN 978-954-577-654-0.
 1354. Бороджиева, А. Симулационно моделиране с VHDL на конволюционни кодери, използвани в мобилните комуникационни системи. В: Втора международна юбилейна научна конференция 2011, посветена на "50 години от полета на Юрий Гагарин", Сборник научни трудове, Том 3, Шумен, изд. "Добри Войников", 2011, стр. 73–78, ISBN 978-954-8557-11-5.
 1355. Бороджиева, А. MS EXCEL-базиран модул за симулационно моделиране на нерекурсивни конволюционни кодери с два или три генераторни полинома. В: Първа научна конференция с международно участие "Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието", Сборник доклади, София, 2011, стр. 290-297, ISBN 978-954-92247-3-3.
 1356. Бороджиева, А. Софтуерен инструмент за определяне на горната граница на работните характеристики на конволюционни кодери. В: Първа научна конференция с международно участие "Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието", Сборник доклади, София, 2011, стр. 298-305, ISBN 978-954-92247-3-3.
 1357. Бороджиева, А. Софтуерна система за симулационно изследване на конволюционни кодери и декодери. В: Научна конференция РУ – СУ'08; Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”; Том 47, серия 3.2, Комуникационна и компютърна техника и технологии, Русе, 2008, стр. 73–79, ISBN 1311-3321.
 1358. Бороджиева, А. Двоични конволюционни кодове и техните структурни свойства. В: Юбилейна научна конференция РУ - СУ'05; РУ "Ангел Кънчев"; Научни трудове, Том 44, серия 3.2, Комуникационна и компютърна техника и технологии, Русе, 2005, стр. 163-168
 1359. Бороджиева, А. Канално кодиране в цифровите комуникационни системи с използване на прости ефективни кодове. В: Научна сесия РУ - СУ'04; РУ "Ангел Кънчев"; Научни трудове, Том 41, серия 3.2, Комуникационна и компютърна техника и технологии, Русе, 2004, стр. 90-94
 1360. Бороджиева, А. Основни операции при обработката на сигналите в цифровите комуникационни системи. В: Научна сесия РУ - СУ'04; РУ "Ангел Кънчев"; Научни трудове, Том 41, серия 3.2, Комуникационна и компютърна техника и технологии, Русе, 2004, стр. 127-132
 1361. Бороджиева, А. Н. Симулационно изследване на конволюционни кодери с използване на възможностите на MATLAB и Communications Toolbox. В: Юбилейна научна сесия 2008 – "100 години от обявяване независимостта на България", Сборник от доклади, Долна Митрополия, 2008, стр. 384–390, ISBN 978-954-713-092-0.
 1362. Бороджиева, А. Н. Описание на конволюционните кодове чрез вектори и полиноми на връзката. В: Юбилейна научна сесия 2006 – "130 години от Априлското въстание"; Сборник от доклади, Том 2, Долна Митрополия, 2006, стр. 139–146, ISBN 978-954-713-080-7.
 1363. Бороджиева, А. Н. Описание на конволюционните кодери чрез диаграма на състоянията, дървовидна диаграма и решетеста диаграма. В: Юбилейна научна сесия 2006 – "130 години от Априлското въстание"; Сборник от доклади, Том 2, Долна Митрополия, 2006, стр. 147–154, ISBN 978-954-713-080-7.
 1364. Бороджиева, А. Н. Симулация на действието на конволюционен кодер чрез използване на MS EXCEL. В: Юбилейна научна сесия 2006 – "130 години от Априлското въстание"; Сборник от доклади, Том 2, Долна Митрополия, 2006, стр. 155–161, ISBN 978-954-713-080-7.
 1365. Бороджиева, А. Н. Описание на алгоритъма на Витерби за конволюционно декодиране. В: Юбилейна научна конференция BAF’2006 – "45 години от полета на Юрий Гагарин"; Сборник научни доклади, Шумен, 2006, стр. 173-181, ISBN 978-954-577-409-6.
 1366. Бороджиева, А. Н. Реализация на конволюционен декодер, работещ по алгоритъма на Витерби. В: Юбилейна научна конференция BAF’2006 – "45 години от полета на Юрий Гагарин"; Сборник научни доклади, Шумен, 2006, стр. 182–189, ISBN 978-954-577-409-6.
 1367. Бороджиева, А. Н. Пространствени характеристики на конволюционните кодове. В: Юбилейна научна конференция BAF’2006 – "45 години от полета на Юрий Гагарин"; Сборник научни доклади, Шумен, 2006, стр. 190–197, ISBN 978-954-577-409-6.
 1368. Бороджиева, А. Н. Формулировка на задачата за конволюционно декодиране. В: Юбилейна научна сесия с международно участие, посветена на 125-тата годишнина от основаването на Морско училище; Морски научен форум, Том 3, Информатика, електротехника, автоматика и електроника, Варна, 2006, стр. 269–279, ISBN 1310-9278.
 1369. Бороджиева, А. Н. Разпространение на катастрофални грешки в конволюционните кодове. В: Юбилейна научна сесия с международно участие, посветена на 125-тата годишнина от основаването на Морско училище; Морски научен форум, Том 3, Информатика, електротехника, автоматика и електроника, Варна, 2006, стр. 280–288, ISBN 1310-9278.
 1370. Бороджиева, А. Н. Някои алгоритми за конволюционно декодиране. В: Юбилейна научна сесия с международно участие, посветена на 125-тата годишнина от основаването на Морско училище; Морски научен форум, Том 3, Информатика, електротехника, автоматика и електроника, Варна, 2006, стр. 289–297, ISBN 1310-9278.
 1371. Бороджиева, А. Н. Генериране на ключ с използване на линеен преместващ регистър с обратна връзка в синхронни и самосинхронизиращи се криптосистеми с поточно шифриране. В: Втора научна конференция с международно участие "КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, НАНОТЕХНОЛОГИИ, СИГУРНОСТ" SENS’2006; BOOK OF ABSTRACTS & CD, 6 стр., Варна, 2006, ISBN 978-954-9401-12-7.
 1372. Бороджиева, А. Н. Анализ на четириразряден линеен преместващ регистър с обратна връзка, използван като генератор на ключ в криптосистеми с поточно шифриране. В: Втора научна конференция с международно участие "КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, НАНОТЕХНОЛОГИИ, СИГУРНОСТ" SENS’2006; BOOK OF ABSTRACTS & CD, 6 стр., Варна, 2006, ISBN 978-954-9401-12-7.
 1373. Бороджиева, А. Н. Описание и приложение на стандартизирания алгоритъм за шифриране на данни (DES). В: Втора научна конференция с международно участие "КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, НАНОТЕХНОЛОГИИ, СИГУРНОСТ" SENS’2006; BOOK OF ABSTRACTS & CD, 7 стр., Варна, 2006, ISBN 978-954-9401-12-7.
 1374. Бороджиева, А. Н., Г. Д. Петков. Проектиране на филтри с крайна импулсна характеристика по метода на най-малките квадрати и на равновълнови филтри чрез Signal Processing Toolbox. В: Юбилейна научна сесия 2004 - "90 години авиационно образование в България"; Сборник от доклади, Том 2, Долна Митрополия, 2004, стр. 82-88
 1375. Бороджиева, А. Н., П. К. Маноилов. Изследване на линейни, дискретни и инвариантни във времето системи, описвани чрез диференчни уравнения от втора степен, при използване на MS EXCEL. В: Юбилейна научна сесия 2008 – "100 години от обявяване независимостта на България", Сборник от доклади, Долна Митрополия, 2008, стр. 378–383, ISBN 978-954-713-092-0.
 1376. Бороджиева, А., А. Манукова. Синтез на активни филтри, апроксимирани по Бътъруърт. В: Научна сесия РУ/СУ'02; РУ "Ангел Кънчев"; Научни трудове, Том 39, серия 3.2, Електротехника, електроника, автоматика, Русе, 2002, стр. 64-68
 1377. Бороджиева, А., Г. Петков. Хафмъново кодиране - основен метод за видеокодиране. В: Юбилейна научна конференция РУ - СУ'05; РУ "Ангел Кънчев"; Научни трудове, Том 44, серия 3.2, Комуникационна и компютърна техника и технологии, Русе, 2005, стр. 169-174
 1378. Бороджиева, А.Н. Обучаващ модул за определяне на бъдещата стойност на финансови ренти с използване на MATLAB. В: Национална конференция с международно участие "ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 2014" на ТУ – София, ИПФ – Сливен, 12.09.–14.09.2014г., "Известия на Съюза на учените – Сливен", Том 27, Каварна, 2014, стр. 202–207, ISBN 1311 2864 (СФ).
 1379. Бороджиева, А.Н. Софтуерен инструмент за определяне на настоящата стойност на финансови ренти с възможност за електронно обучение с използване на MATLAB. В: Национална конференция с международно участие "ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 2014" на ТУ – София, ИПФ – Сливен, 12.09.–14.09.2014г., "Известия на Съюза на учените – Сливен", Том 27, Каварна, 2014, стр. 208–213, ISBN 1311 2864 (СФ).
 1380. Бороджиева, А.Н., Г.Ю. Георгиева. Обучаващ модул за синтез на секционирани трептящи кръгове с използването на MATLAB. В: Научна сесия с международно участие, Висше военноморско училище "Н.Й.Вапцаров", 16-17 май 2013г., Морски научен форум, Том 4, "Електроника. Електротехника и автоматика. Информатика", Варна, 2013, стр. 10-15, ISBN 1310-9278 (СФ).
 1381. Бороджиева, А.Н., Г.Ю. Георгиева. Програмен модул за проектиране на реактивни филтри, тип "m", с използването на MATLAB. В: Научна сесия с международно участие, Висше военноморско училище "Н.Й.Вапцаров", 16-17 май 2013г., Морски научен форум, Том 4, "Електроника. Електротехника и автоматика. Информатика", Варна, 2013, стр. 16-22, ISBN 1310-9278 (СФ).
 1382. Бороджиева, А.Н., Г.Ю. Георгиева. MATLAB-базирано приложение за обучение на студенти в курса по "Комуникационни вериги" върху раздела "Модулации". В: Научна сесия с международно участие, Висше военноморско училище "Н.Й.Вапцаров", 16-17 май 2013г., Морски научен форум, Том 4, "Електроника. Електротехника и автоматика. Информатика", Варна, 2013, стр. 23-28, ISBN 1310-9278 (СФ).
 1383. Ботев Б., Л. Михайлов, К. Андонов, А. Кръстева, О. Динолов. Изследване енергийната ефективност на домакински електросъпротивителни нагревателни плочи. В: Научни трудове на РУ, Русе, т. 44, серия 3.1, 2005, стр. 15–19, ISBN 1311-3321.
 1384. Братоев, В., Г. Иванова. Интерактивен софтуер за генериране на тестове за откриване на неизправности в последователни схеми. В: Сборник с доклади от СНС на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русенски университет, 2017, стр. 163-169, ISBN 1311-3321.
 1385. Букев А., В.Стоянов, Р.Шишков. Вакуумна пещ с програмируемо нагряване. В: Научно-приложна конференция "Електросъпротивително нагряване", Балчик, 1982
 1386. В. Джуров. Изследване коефициента на поглъщане на взривни вещества с бризантно действие. В: Научна сесия 2013, НВУ ” В. Левски”, Ф-т „ Артилерия, ПВО и КИС", Шумен, 2014, стр. 223-230, ISBN 1313-7433.
 1387. В. Цонев, Д. Партинов, Ф. Дамянов, Пл. Цветков, Л. Йорданов. Един подход за изграждане на адаптивна система за управление при прибиращи селскостопански машини. В: II младежка школа с международно участие “Автоматизация и роботизация на процеси в селското стопанство, Русе, 1988
 1388. В. Яков, Н. Новаков, Г. Попов. Автоматизация при тестовите изпитания на ремонтирани потопени помпени агрегати. В: International Scientific Conference EE&AE 2006,, Rouse, 3-5 June, 2006, стр. 671-675
 1389. В.Цонев , Ст.Белев, Д.Партинов, И.Радев, А.Колев ,К.Обретенов,Ц.Миков, С.Ангелов. Система за определяне честотния спектър на шума и КПД на мотор - редуктори. В: Научна сесия “Електронна техника, Созопол, 1993
 1390. В.Цонев, Н.Нойков, Г.Лехов, М.Попова. Измерване на влажността на зърното в шахтови зърносушилни. В: Трета национална конференция с международно участие Електронизация на селскостопанските машини и процеси, Толбухин, 1985
 1391. В.Цонев, Р.Цонев, Г.Желязов. Фотоелектрически преобразувател на базата на прибор със зарядна връзка. В: Научни трудове на ВТУ"Ангел Кънчев", т.XXVIII, Ruse, 1986
 1392. В.Цонев, Св.Стоянова, Ст.Белев, И.Желязкова. Алгоритъм за определяне производителността на конвейр. В: VI национална конференция по Автоматизация на дискретни производствени процеси, Козубник - Полша, 1988
 1393. В.Цонев, Ст.Белев, Д.Партинов, И.Радев, А.Колев , К.Обретенов, Ц.Миков, С.Ангелов. Система за зареждане на сърцарски машини със сърцарска смес. В: Научна сесия “Електронна техника, Созопол, 1993
 1394. Варамезов С., С.Нанев, Д.Димов, Б.Кръстев, Н.Михайлов. Относно методиката за определяне надеждността на асинхронните двигатели, предназначени за работа в селското стопанство. В: Научна сесия на ВИММЕСС, т.ХІХ, с.8, Русе, 1977, стр. 131…138
 1395. Варамезов С.,Михайлов Н., Леви А. Върху встроената температурна защита на асинхронни електродвигатели с накъсо съединен ротор. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”, т.ХVІІІ, серия 1, Русе, ВТУ”А.Кънчев”, 1976, стр. 75-82
 1396. Васил Иванов, Ивайло Стоянов. ИЗСЛЕДВАНЕ НИВОТО НА ПУЛСАЦИИ НА ИНВЕРТОР DC/DC ОТ ПОНИЖАВАЩ ВИД. В: Университет „проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Годишник, ТОМ ХLIV, КНИГА 1, 2015, Технически и природни науки, Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, 2015, стр. 66-69, ISBN 1312-1359.
 1397. Васил Иванов, Ивайло Стоянов, Людмил Михайлов. ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТОЧКАТА НА МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ ЧРЕЗ DC/DC ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ. В: Международна научна конференция УНИТЕХ2015, ТОМ I, Технически университет Габрово, Габрово, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, 2015, стр. I-203 - I-207, ISBN ISSN 1313-230X.
 1398. Ватин Н., Хр. Белоев, Н. Михайлов, М. Илиев. Руско – българско сътрудничество в областта на подготовката на кадри за строителството на АЕЦ Белене, Булатом, Международен енергиен форум. В: Златни пясъци, 27-29 май, България, 2009
 1399. Везиров Ч., И. Станев, Р. Козлев, Р. Кожухаров. Информационно осигуряване на аграрното инженерство в България с помощта на ИНТЕРНЕТ. В: Научна конференция по селскостопанско инженерство “Надеждност, ремонт, експлоатация”. Русенски Университет, Русе България, 1999, стр. 6 - 12
 1400. Велев Н., Леви А., Кехайов Т., Станчев Д. Прибор за филтриране на инфранискочестотни сигнали. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”,т.ХІХ, серия 2, Русе, ВТУ”А.Кънчев”, 1977, стр. 149-154
 1401. Велев Н., Леви А., Станчев Д., Кехайов Т. Прибор за диференциране на инфранискочестотни сигнали. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”,т.ХІХ, серия 12, Русе, ВТУ”А.Кънчев”, 1977, стр. 155-159
 1402. Велева – Донева П., Ц. Драганова, С. Атанасова, В. Кукенска. Приложение на neuro – fuzzy класификатор за разпознаване наличието на бактерии в сурово мляко по спектралните им характеристики в близката инфрачервена област. В: Международна научна конференция УНИТЕХ’10,, Габрово, 2010
 1403. Велева – Донева П., Ц. Драганова, С. Атанасова, В. Кукенска. Възможности на SIMCA метод, базиран на анализ на главните компоненти (PCA), за класификация на млечни проби чрез спектрите им в близката инфрачервена област. В: Международна научна конференция, Габрово, 2008
 1404. Велева – Донева П., Ц. Драганова, С. Атанасова, Г. Беев. Разпознаване на инфектирано с бактерии мляко чрез спектрален анализ в близката инфрачервена област. В: Научни трудове на РУ”Ангел Кънчев”, Русе, 2008, стр. 141-145
 1405. Великов В., К. Крачанов, К.Андонов. Автоматизирано работно място "Бригадир" за следене на възпроизводството в стоков свинекомплекс. В: сборник научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", Русе, 1989
 1406. Великова Д. Д. Автоматизирана компютърна програма за синтез на периодични фазово манипулирани сигнали чрез модифициране на последователности на Gordon-Mills-Welch. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 3.2, Русе, 2014, стр. 75-79
 1407. Великова Д. Д., В. А. Мутков. Алгоритъм за синтез на двойки "периодичен фазово манипулиран сигнал - филтър за потискане на страничните листа на автокорелационната функция". В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 3.2, Русе, 2014, стр. 16-20
 1408. Великова Д. Д., Ж. В. Живков. Автоматизирана компютърна програма за синтез на периодични фазово манипулирани сигнали чрез модифициране на последователности с максимална дължина при р=3 и р=5. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 3.2, Русе, 2014, стр. 21-25
 1409. Викторов, О.В., Хоанг Ван Ки, Луканчевски М.И. Обеспечение отказоустойчивости мультипроцессорных систем методом перемешивания. В: Конвейерные вычислительные системы: Тез. докл. Второго Всесоюзного совещания, Киев, 1988
 1410. Витков В., Р. Чиков, Л. Йорданов. Метод за синтез на оптимизиращи системи за прибиращи машини. В: Юбилейна научна сесия'94, 12-14 октомври 1994 г., ВТУ ”Ангел Кънчев”, Русе, Печатна база на ВТУ ”Ангел Кънчев”, 1994
 1411. Витлиемов, В., Г. Лехов, И. Иванов. Робастна фрикционна брахистохрона. В: Научни трудове на Русенски университет, том 39, серия 7, Русе, 2002, стр. 158-162.
 1412. Владимир Витлиемов, Милко Маринов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов, Цветелин Павлов, Славина Иванова. ЕДИН ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНА СИСТЕМА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНА В ШПРИЦВАЩАТА И ЛЕЯРСКА ИНДУСТРИИ. В: Иновативни методи за усъвършенстване на процеса на шприцване, Русе, България, Примакс, 2013, ISBN 978-954-8675-68-0.
 1413. Вълов, Н. Управление на процеса в експериментална сушилня. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база при Русенски Университет, 2012, стр. 122-126, ISBN 1311-3321.
 1414. Вълов, Н., Д. Иванова, И. Вълова. Отдалечен достъп и управление на процеса сушене през Internet. В: International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’15, SOFIA, 2015, стр. 47-49
 1415. Вълов, Н., В. Стоянов, Д. Иванова. Система за събиране на данни от експериментална сушилня. В: Научна конференция – РУ & СУ’11 секция Електротехника, електроника и автоматика, Русе, Печатна база при Русенски Университет, 2010, стр. 90-95, ISBN 1311-3321.
 1416. Вълов, Н., Д. Иванова, В. Стоянов, И. Вълова. Система за контрол и управление на процеса в експериментална сушилня. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2011, стр. 163-169, ISBN 1311-3321.
 1417. Вълов, Н., Ц. Драганова. Компютърно базирани средства за измерване на ниво. В: Международна конференция „Automatics and informatics’08”, София, 2008, стр. 13-16, ISBN 1313-1850.
 1418. Вълова, И. Фейсбук група като система за управление на обучението. В: Научни трудове на Русенския университет, том 54, серия 3.2, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 1419. Вълова, И. Системи за организация, търсене и достъп до изображения - тенденции и развитие. В: Научна конференция – РУ & СУ’11 секция Компютърни системи и технологии, Русе, България, 2011, ISBN 1311-3321.
 1420. Вълова, И. Системи за организация, търсене и достъп до изображения. В: Научна конференция – РУ & СУ’11 секция Компютърни системи и технологии, Русе, България, 2011, ISBN 1311-3321.
 1421. Вълова, И. Пример за реализация на разпределена база от данни в СУБД, което не поддържа разпределеност. В: Научна конференция – РУ & СУ’10, секция Компютърни системи и технологии, Русе, България, Печатна База при Русенски Университет, 2010
 1422. Вълова, И. Инструментални средства за построяване на бази знания на експертни системиВъл. В: Международна научна сесия, Прага, 1988
 1423. Вълова, И. Програмна система, базираща се на правила за генерация на словестни задачи. В: Младежки научно-технически симпозиум “Електронно-изчислителна техника и технология”, София, България, 1987
 1424. Вълова, И., Й. Калмуков. Оптимизация на SQL заявки. В: Научна конференция на РУ & СУ’13, Русе, България, 2013, стр. 174-180, ISBN 1311-3321.
 1425. Вълова, И., Й. Калмуков. Система за управление на студентски проекти. В: Научна конференция – РУ & СУ’11 секция Компютърни системи и технологии, Русе, България, 2011, ISBN 1311-3321.
 1426. Вълова, И., Й. Калмуков. Специализирани търсещи машини в Интернет пространството – основни принципи и архитектура. В: Научна конференция – РУ & СУ’08, секция Компютърни системи и технологии, Русе, България, Печатна База при Русенски Университет, 2008, стр. 154-159
 1427. Вълова, И., Й. Калмуков, А. Смрикаров. Web базирана система за анализ на публикационната дейност на академичния състав. В: Научна конференция – РУ & СУ’12, Русе, Издателски център при РУ, 2012, стр. 201-210, ISBN 1311-3321.
 1428. Г.Георгиев,Н.Евстатиева, Д.Киряков. Вариативност на факторите при параметричен източник на ток. В: НС на РУ»А.Кънчев», октомври 2013г., Русе, РУ, 2013, стр. 77-81, ISBN 1311-3321.
 1429. Г.Тодоров,Ц.Георгиева, Б.Гаази, П.Даскалов. Разработване на система за безжично измерване на температура и влажност в животновъдна сграда.. В: Сборник доклади на СНС'16 - ISSN 1311-3321, Русе, 2016
 1430. Гаази Б., С. Атанасов, П. Даскалов, Ц. Георгиева, В. Недева. Приложение на безжичните сензорни мрежи като инструмент за изграждане на информационно-съветващи системи в прецизното земеделие. В: Международна научна конференция, Ямбол, 2014, стр. 338 -343, ISBN ISSN 1314-9474.
 1431. Гаази Б., С. Атанасов, П. Даскалов, Ц. Георгиева, В. Недева. Приложение на безжичните сензорни мрежи в системи за управление на технологични процеси в прецизното земеделие. В: Международна научна конференция, Ямбол, 2014, стр. 344 – 349, ISBN ISSN 1314-9474.
 1432. Габровска К., Б. Евстатиев. Адаптивна система за управление на уличното осветление. В: Сборник с доклади на Енергиен форум, част II, Варна, 24-26 юни, София, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2015, стр. 23-31, ISBN 2367-6728.
 1433. Габровска-Евстатиева К., Евстатиев Б., Манолова Б., Григоров И., Трифонов Д. Зависимост на потребяваната от абонати на топлофикационни дружества енергия от температурата на околната среда. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ-2016, том 55, серия 3.1, Русе, 2016, стр. 47-52
 1434. Габровски Г., В.Петров, И.Евстатиев. Управляемо ресорно окачване в количката на тежкотоварно полуремарке. В: Сборник доклади на петата научно-техническа конференция, Варна, 1999, стр. 247-254, ISBN 954-20-00030.
 1435. Габровски, Г. и Н. Бенчева. Анализ на характеристиките на механичната система: двигател – трансмисия – автомобил, влияещи върху разхода на гориво в литри на 100 километра изминат път. В: Международна научна конференция - АМТЕСН’05, Русе, том 4, кн.2, 2005, стр. 624 - 629
 1436. Габровски, Г., Евстатиев И. Избор на критерии за оценка на експлоатационните свойства и управление на ресорно балансирано окачване от тежкотоварно автомобилно полуремарке (част 1 – механика). В: Транспорт, екология – устойчиво развитие. Пета научно – техническа конференция с международно участие. ЕКОВАРНА 2000, Варна, Сборник доклади, том седми, 2000, стр. 189-196
 1437. Гарип Ниязи, Желязкова И. И. UML проект на средство за подготовка на упражнения. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, том 48, серия 3.2, Русе, 2009, стр. 197-201
 1438. Гарип Ниязи, Желязкова И. И. Програмна реализация на средство на средство за подготовка на упражнения в режим on-line. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, том 48, серия 3.2, Русе, 2009, стр. 202-206
 1439. Гарип Ниязи, Желязкова И. И. Потребителски интерфейс на средство на средство за подготовка на упражнения в режим on-line. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, том 48, серия 3.2, Русе, 2009, стр. 207-211
 1440. Генчев Г., В. Димов. Използване на диалого-обучаваща програма за органицзиране на производсвени процеси в условия на повишена радиоактивност. В: Научно методична конференция на преподавателите по ГО във ВУА и ПВУЗ, Варна, 1987
 1441. Георги В. Христов, Пламен З. Захариев, Иванка Д. Цветкова. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНА ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ. В: Национална конференция Телеком 2013, София, 2013, стр. 84-91, ISBN ISSN:1314-2690.
 1442. Георги Христов, Пламен Захариев. Архитектура на виртуална лаборатория за обучение в областта на телекомуникационните мрежи. В: Сборник с доклади на Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Русе, Издателски център на РУ, 2014, стр. 127 - 133, ISBN 978-954-712-611-4.
 1443. Георгиев Г.Р. Честотни характеристики и стабилизиращи свойства на параметричен източник на ток. В: ВТУ, Русе, 1981
 1444. Георгиев Г.Р. Методика за оразмеряване на еднофазен параметричен източник на ток. В: ВМЕИ - Варна, Варна, 1981
 1445. Георгиев Г.Р. , Н.А. Ангелов. Основни характеристики и параметри на асинхронен вълнов двигател-редуктор. В: докл. на ЮНС на ВТУ, октомври, 1986., Русе, сб. Научни трудове на ВТУ "А.Кънчев", 1986
 1446. Георгиев Г. Р. Оценяване ролята на шунта в параметричен източник на ток с трансформатор с магнитен ШУНТ. В: ЮНС на ВТУ, 1986 г.;сб.Научни трудове на ВТУ, Русе, 1986
 1447. Георгиев Г. Р., Е.Н.Павликянов. Определяне съпротивленията на намотките на еднофазен трансформаторен фазорегулатор посредством методите на планирания експеримент. В: сб. Научнитрудове на ВТУ, 1985., Русе, 1985
 1448. Георгиев Г. Т., Желязкова И. И. Език за представяне на структурни знания за сложни динамични системи. В: Сборник доклади на конференцията "Автоматика и Информатика", том 1 "Проблеми на информационните технологии", София, 1998, стр. 88-91
 1449. Георгиев Г., И. Евстатиев. Архитектура и алгоритъм за управление на информационна система за люпилен цех. В: Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Научни трудове, том 38, серия 3, 2001, стр. 119-123
 1450. Георгиев Г., М. Маринов. Система за проследяване на автомобил посредством мобилни технологии. В: V-та Научна конференция с международно участие, Varna, 2018, стр. 8
 1451. Георгиев Г.Р. Подобрен трифазен заваръчен токоизточник за постоянен ток с индуктивно-капацитивна стабилизация. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев” 2006г., т. 45, с. 3.2, Русе, 2006
 1452. Георгиев Г.Р. Една възможност за индуктивно-капацитивен стабилизатор на ток. В: Н.С. на РУ “А.Кънчев”, Русе, 01.11.2003 г., Русе, 2003
 1453. Георгиев Г.Р. Обобщено изследване влиянието на основните елементи на параметричен източник на ток върху качествата МУ. В: сб. Научни трудове на ВТУ, Русе, 1988
 1454. Георгиев Г.Р. Работа на параметричен източник на ток с трансформатор с магнитен ШУНТ при съпосочно свързване на вторичната и шунтовата намотки. В: сб.Научни трудове на ВТУ, Русе, 1984
 1455. Георгиев Г.Р. Технологични и енергийни показатели при ръчно електродъгово заваряване посредством параметричен източник на ток с трансформатор с магнитен ШУНТ. В: ЮНС с международно участие "2О години ИНСТИТУТ по заваряяване", МДУ "Ж.Кюри" Варна, 1983
 1456. Георгиев Г.Р. Работа на параметричен източник на ток при отклонение от резонансния режим. В: ЮНС ВТУ 1981, Русе, 1981
 1457. Георгиев Г.Р. Еквивалентна електрическа схема и работа с минимални реактивни мощности на параметричен източник на ток. В: ИНСТИТУТ по заваряване. Годишна научна сесия. Варна, 1981., Варна, 1981
 1458. Георгиев Г.Р. , Н. Трифонов. Обобщено изследване и систематизиране на параметричните източници на ток с вграден трансформатор. В: докл. на ЮНС на ВТУ "А.Кънчев", Х.1989 г.,сб. Научни трудове на ВТУ "А.Кънчев", 1989., Русе, ВТУ, 1989
 1459. Георгиев Г.Р. ; Т.М.Стоянова; И.С Цветков; Д.В.Киряков. Трифазни заваръчни токоизточници с индуктивно-капацитивна стабилизация. Сравнение и насока за оптимизация. В: Международна научна конференция на РУ “А.Кънчев” 2011г., Русе, 2011
 1460. Георгиев Г.Р., Т.М.Стоянова, И.С. Цветков, Д.В.Киряков. Трифазни заваръчни токоизточници с индуктивно-капацитивна стабилизация. Сравнение и насока за оптимизация.. В: МНУ РУ, Русе, РУ, 2011
 1461. Георгиев Г.С., Г.Рашков, С.Стефанова. Windows – инструментариум в лабораторния практикум по ел. измервания. В: сб. “Научни трудове” на РУ “А.Кънчев”, Русе, 1999
 1462. Георгиев Г.С., Г.Рашков, С.Стефанова, М.Великов. DAQ – виртуален модел. В: Научни трудове” на РУ “А.Кънчев”, Русе, 1999
 1463. Георгиев Г.С., С.Стефанова, Г.Рашков. Модел на обслужването във виртуални лаборатории с отделен достъп. В: Национален симпозиум с международно участие, Созопол., 2002
 1464. Георгиев Д., П.Янков. И.Палов, Ж.Демирев. Някои изследвания след сеитба на слънчоглед с електромагнитна обработка на семената. В: Юбилейна научна сесия “50- години ДЗИ”-Г.Тошево, "ДЗИ”-Г.Тошево, 2001
 1465. Георгиев, В. И., Т. М. Стоянова. Проектирование цепей с переключаемыми конденсаторами. В: Международна конференция „Микроэлектроника’86”, окт. 1986 г., Пловдив, Сборник доклади „Микроэлектроника’86”, 1986, стр. 145-157
 1466. Георгиев, В. И., Т. М. Стоянова. Метод за синтез на вериги с комутеруеми кондензатори,основан на формулата на Адамс-Башфорд. В: Научна сесия ”40 години ВМЕИ „Вл. Ил. Ленин” – София, окт. 1985 г., Програма – резюмета НС ”40 год.ВМЕИ „Вл.Ил.Ленин, Докладът е микрофилмиран, 1985, стр. 188
 1467. Георгиев, В. И., Т. М. Стоянова. SC-интегратор на Адамс-Башфорд с използване на двуфазна комутация. В: Научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев”, т. XXVI, серия 6, Русе, 1984., Русе, ПБ на ВТУ „Ангел Кънчев”, 1984, стр. 63-69
 1468. Георгиев, Г. Ст. Моделиране на марковски вериги с MS Excel. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 47, серия 3.2, “Електротехника, електроника, автоматика”, Русе, 2008, стр. 117 – 121.
 1469. Георгиев, Г. Ст. Моделиране на системи за масово обслужване с MS Excel. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, серия 3.2, “Комуникационна и компютърна техника и технологии”, Русе, 2005, стр. 45 – 49.
 1470. Георгиев, Г. Ст. Модифицирано z - преобразуване на функция с чисто закъснение. В: Годишник на ТУ - Русе, Русе, 1990
 1471. Георгиев, Г. Ст. Допълнително построение или тригонометрия?. IN: Сборник “Математика и математическо образование”, София, изд. на БАН, 1985, pp. 638 - 644.
 1472. Георгиев, Г. Ст. Някои особености при обучението по математика на чуждестранните студенти от подготвителния курс. В: Сборник “Основни въпроси на качеството и ефективността в обучението на чуждестранните студенти”, Русе, 1984, стр. 318 - 322.
 1473. Георгиев, Г. Ст. Сравнително изследване на робастни системи за управление на манипулатор с еластично звено. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 54, серия 3.1, “Електротехника, електроника, автоматика”, подсекция „Електротехника, електроника, автоматика”, Русе, 2015, стр. 191-203, ISBN 1311-3321.
 1474. Георгиев, Г. Ст. Относно стационарния режим в схемата гибел и размножаване. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 37, серия 3, “Електротехника, електроника и автоматика”, Русе, 1999, стр. 281 - 285.
 1475. Георгиев, Г. Ст., Г. Й. Гачевски, Т. Ж. Стефанова. Относно решаването на екстремални задачи в подготвителния курс. В: Втора научно - методическа конференция, 28 - 29 ноември, Русе, 1985
 1476. Георгиев, Г. Ст., Г. Л. Лехов. Синтез на робастен регулатор от разсредоточен тип на манипулатор с еластично звено. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 53, серия 3.1, “Електротехника, електроника, автоматика”, подсекция „Електротехника, електроника, автоматика”, Русе, 2014, стр. 129 – 137, ISBN 1311-3321.
 1477. Георгиев, Г. Ст., Г. Л. Лехов. Апроксимации на функции на една променлива при създаване на модели с параметрична неопределеност. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 51, серия 3.2, “Електротехника, електроника, автоматика”, подсекция „Компютърна техника и технологии”, Русе, 2012, стр. 118 – 122, ISBN 1311-3321.
 1478. Георгиев, Г. Ст., Е. Р. Рац. Относно един метод за синтез на дискретно управление при ограничение и определено времетраене на преходния процес. В: Сборник научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том 26, серия 6, “Автоматика и изчислителна техника”, Русе, 1984, стр. 25 - 31.
 1479. Георгиев, Г. Ст., И. М. Вълова. Върху един метод за синтез на оптимално по бързодействие цифрово управление. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 36, секция 2, “Електротехника, електроенергетика, електроника, автоматика и комуникационна техника”, Русе, 1996, стр. 164 - 168.
 1480. Георгиев, Г. Ст., Л. Й. Лазаров. Върху един модел на отворена система за масово обслужване. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 37, серия 3, “Електротехника, електроника и автоматика”, Русе, 1999, стр. 286 - 290.
 1481. Георгиев, Г. Ст., Пл. К. Маноилов. Апаратна реализация на цифров ПИД - регулатор. В: Сборник научни трудове на Национална конференция с международно участие АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА’ 96, София, Съюз по автоматика и информатика, 1996, стр. 190 - 191.
 1482. Георгиев, Г. Ст., С. Г. Калинова. Симулация на марковски вериги с MS Excel. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 47, серия 3.2, “ Електротехника, електроника, автоматика”, Русе, 2008, стр. 111 – 115.
 1483. Георгиев, Г. Ст., С. Г. Калинова. Симулация на системи за масово обслужване с MS Excel. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, серия 3.2, “Комуникационна и компютърна техника и технологии”, Русе, 2005, стр. 50 – 54.
 1484. Георгиев, Г. Ст., С. Г. Калинова. Машинно определяне на едностранното обратно z - преобразуване. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 36, секция 2, “Електротехника, електроенергетика, електроника, автоматика и комуникационна техника”, Русе, 1996, стр. 102 - 107.
 1485. Георгиев, Г. Т., И. И. Желязкова. Едно архитектурно решение за базирани на симулация интелигентни системи за тренировка със сложни динамични системи. В: Сборник доклади на юбилейната научна сесия на Военното училище, В. Търново, 1998, стр. 388-395
 1486. Георгиев, Г.Р. Aвтономен асинхронен генератор – обосновка, изработка, изпитания.. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2008, стр. 191-196, ISBN 1311-3321.
 1487. Георгиев, Г.Р. Оценка вариативността на методика за оразмеряване на трансформатор с магнитен шунт за заваръчен токов стабилизатор. В: РУ, Русе, РУ, 2007, стр. 34-39, ISBN 1311-3321.
 1488. Георгиев, Г.Р. Определяне оптималния работен диапазон при реален заваръчен токоизточник с индуктивно-капацитивна стабилизация.. В: SUMMER SHOOL, SOZOPOL 2007, София, ТУ - София, 2007, стр. 46-51, ISBN 978-954-9518-46-7.
 1489. Георгиев, Г.Р. “Универсален еднофазен ферорезонансен стабилизатор”, Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 44, серия 3.1, 2005г.. В: РУ "А.Кънчев", Русе, 2005, стр. том 44, с. 3.1.-45-5, ISBN 1311-3321.
 1490. Георгиев, Г.Р. Работа на трансформатор с магнитен шунт и кондензатор към шунтовата намотка. В: SUMMER SHOOL, SOZOPOL 2005, София, ТУ - София, 2005, стр. 67-73, ISBN 954-438-507-Х.
 1491. Георгиев, Г.Р. Изследване на възможностите за регулиране на работните режими на параметричен източник на ток чрез промяна на индуктивните съпротивления. В: ВТУ, Русе, ВТУ, 1988
 1492. Георгиев, Г.Р., Д.Р.Иванов,Н.А.Ангелов. Работа на асинхронна машина в режим на автономен източник на напрежение и ток. В: ЮНС НА РУ, 1994, отпечатан в сб. НАУЧНИ трудове, Русе, РУ, 1994, стр. 165-170
 1493. Георгиев, Г.Р., Н.А.Ангелов. Варианати на трифазен мостов индуктивно-капацитивен стабилизатор на ток. В: ЮНС на РУ, 1994, отпечатан в сб. Научни трудове на РУ., 1994, РУ "А.Кънчев", 1994, стр. 29-34
 1494. Георгиев, Г.Р., Т.М.Стоянова,Н.Л.Евстатиева,Д.В.Киряков. Оценяване на ролята на мястото и големината на капацитета на кондензатора в параметричните индуктивно-капацитивни стабилизатори на ток и напрежени.. В: ADVANCED ASPECTS OF THEORETICAL ELECTRICAL ENGINEERING,Sozopol'12, Bulgaria, 7-9.IX.2012, София, ТУ - София, 2012, стр. 215-220, ISBN 1313-9487.
 1495. Георгиев, Ц., А. Манукова, А. Добрева, П. Стаматов, В. Добрев. Програмно моделиране на карданова предавка. В: Сборник доклади от научна конференция “Прогесивни машиностроителни технологии “АМТЕСН’95”, Русе, Печ. база на РУ, 1995, стр. 164-168
 1496. Георгиев, Цв. Преход от Flash към HTML5 при мобилното обучение. IN: Научни трудове на Русенския университет, том 54, серия 3.2, Русе, 2015, pp. 192-197, ISBN 1311-3321.
 1497. Георгиев, Цв. Възможности и ограничения при използване на съвременните мобилни устройства като инструменти за научни изследвания. В: Научни трудове на Русенския университет, том 52, серия 3.2, Русе, 2013, стр. 169-173, ISBN 1311-3321.
 1498. Георгиев, Цв. Изучаване на алгоритми за търсене с помощта на анимации. В: Научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 3.2 "Комуникационна техника и технологии. Компютърна техника и технологии", Русе, 2012, стр. 197-200, ISBN 1311-3321.
 1499. Георгиев, Цв. Мултимедийно приложение „RLE метод за компресиране на данни”. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 3.2 „Комуникационна техника и технологии. Компютърна техника и технологии”, Русе, 2011, стр. 202-206, ISBN 1311-3321.
 1500. Георгиев, Цв. Предимства на Flash при анимирано представяне на алгоритми за работа с динамични структури от данни. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 44, серия 3.2, Русе, 2005, стр. 205-209, ISBN 1311-3321.
 1501. Георгиев, Цв., E. Георгиева, Г. Кръстев. Изследване на някои особености при приспособяването на докторантите в Русенския университет към състоянието на организационния климат. В: Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 3.2, Русе, 2008, стр. 127-133, ISBN 1311-3321.
 1502. Георгиев, Цв., А. Смрикаров, Д. Станчев. Усъвършенствана микропроцесорна система за изследване динамичните свойства на колесни машини. В: Сборник научни доклади на националната конференция по компютърни системи и технологии (КомпСисТех’2000), София, 2000, стр. V.25-1 - V.25-5, ISBN 954-9641-17-1.
 1503. Георгиев, Цв., А.Добрева. Програмно моделиране на карданова предавка. В: Научна конференция "Прогресивни машиностроителни технологии", Русе, 1995
 1504. Георгиев, Цв., Е.Георгиева. Мобилното обучение - 10 години по-късно. IN: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 3.2, Русе, 2014, pp. 158-162, ISBN 1311-3321.
 1505. Георгиев, Цв., Н. Михайлов, Я. Нейков. От виртуални инструменти и лаборатории към виртуални заводи за обучение. В: Сборник научни трудове на Пета национална конференция по Електронно Обучение във висшите училища, Русе, Издателски център на Русенски университет, 2014, стр. 165-169, ISBN 978-954-712-611-4.
 1506. Георгиев, Цв., Ст. Калчева. Мултимедийно приложение за обучение, изпитване и оценяване на знанията на студентите по тема Разглобяеми съединения. В: Доклади на научно-техническия семинар CAD/CAM/CAE - системите: теория и практика, Пловдив, 2000, стр. 34-38
 1507. Георгиев, Цв., Ст. Калчева. Мултимедийно приложение за обучение, изпитване и оценяване на знанията на студентите по Проекционно чертане. В: Сборник научни доклади на научно-техническия семинар РАИТ’98, Пловдив, 1998, стр. 96-100
 1508. Георгиев,Г., Д. Станчев, Г. Габровски, Х. Авакян. Влияние на параметрите на индукционния първичен преобразувател върху минималната регистрирана скорост. В: Международна конференция, Варна, 1992
 1509. Георгиева Е., Цв. Георгиев, М. Теодосиева. Мобилни приложения – съществуващи архитектури и средства за разработване. В: НС, РУ „А. Кънчев”, Научни трудове, т. 46, серия 3.2. Комуникационна и компютърна техника и технологии, Русе, 2007, стр. 110-115, ISBN 1311-3321.
 1510. Георгиева Л., Н.Ангелов, Б.Богомилов. Изследване на изменението на цвета на виното в зависимост от разтворения кислород при деоксидацията му. В: Международна научна конф. ЕЕ&АЕ, Русе, 2002
 1511. Георгиева Ц., О. Петров, В. Ронкова. Постдокторанти – добри практики в областта на научните изследвания и иновациите. В: НК РУ “Ангел Кънчев”, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 64-68, ISBN 1311-3321.
 1512. Георгиева Ц., О. Петров, В. Ронкова. Постдокторанти - добри практики в областта на научните изследвания и иновациите. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, 2013
 1513. Георгиева, E., Цв. Георгиев. Мобилно обучение 2.0. IN: Научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 3.2, Русе, 2012, pp. 192-196, ISBN 1311-3321.
 1514. Георгиева, Г., под научното ръководство на гл.ас. инж. А. Бороджиева. Разработване на програмни модули за изследване на амплитудна модулация и въздействие на амплитудно-модулирани сигнали върху трептящи кръгове. В: Студентска научна сесия – СНС'13; Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС'13; Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, 2013, стр. 44–48, ISBN 1311-3321.
 1515. Георгиева, Г., под научното ръководство на гл.ас. инж. А. Бороджиева. Реализация на софтуерни инструменти за изследване на ъглова модулация с приложение по дисциплината "Комуникационни вериги". В: Студентска научна сесия – СНС'13; Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС'13; Русенски университет, Русе, 2013, стр. 66–70, ISBN 1311-3321.
 1516. Георгиева, Г., под научното ръководство на гл.ас. инж. А. Бороджиева. Разработване на програмни модули за синтез и анализ на електрически филтри, изучавани по дисциплината "Комуникационни вериги". В: Студентска научна сесия – СНС'2012; Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС'12; Русенски университет, Русе, 2012, стр. 60-65, ISBN 1311-3321.
 1517. Георгиева, Г., под научното ръководство на гл.ас. инж. А. Бороджиева. Софтуерна система за генериране на задания върху раздела "Трептящи кръгове" по дисциплината "Комуникационни вериги". В: Студентска научна сесия – СНС'11; Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС'11; Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, 2011, стр. 63–67, ISBN 1311-3321.
 1518. Георгиева, Е., Цв. Георгиев. Стандарти за мобилно обучение. В: Научни трудове на Русенския университет - 2010, том 49, серия 3.2, Русе, 2010, стр. 131-136, ISBN 1311-3321.
 1519. Георгиева, Е., Цв. Георгиев. Анализ на терминологията, свързана с мобилното обучение. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 44, серия 3.2, Русе, 2005, стр. 210-215, ISBN 1311-3321.
 1520. Георгиева, Е., Цв. Георгиев, А. Смрикаров. Възможни решения за реализация на мобилно обучение в България. В: Научни трудове на Русенския университет, том 45, серия 3.2, Русе, 2006, стр. 183-188
 1521. Георгиева, Л. Алгоритъм за намиране на глобалния максимум на фотоволтаичен панел. В: Научни трудове на РУ т. 50, серия 3.2, Русе, 2011, стр. 187-191, ISBN 1311-3321.
 1522. Георгиева, Л., Н. Ангелов, Н. Вълов. Електронен влагомер за експресен анализ на зърно. В: Юбилейна научна сесия на ВТУ”Кирил и Методий” и ВВОВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1997
 1523. Георгиева, Л., Н. Ангелов, Н. Вълов. Унифициран токов преобразувател за диференциално налягане. В: Юбилейна научна сесия на ВТУ”Кирил и Методий” и ВВОВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1997
 1524. Георгиева, Л., Ф.Алкатири. Методика за определяне и следене на глобалния максимум на мощността на фотоволтаичен панел. В: Научни трудове на РУ т. 48, серия 3.2, Русе, 2009, стр. 160-167, ISBN 1311-3321.
 1525. Георгиева, Л.Х. Моделиране на процес екстракция при влошени качества на захарно цвекло. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXXIV, с.3, Русе, 1990
 1526. Георгиева, Л.Х. Моделиране на механизмите и задвижването на дифузьор за екстракция на захар. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXXIV, с.3, Русе, 1990
 1527. Георгиева, Л.Х. Възможности за точно отчитане на обекти на конвейери при припокриване на активните зони на индуктивни датчици. В: Научно-техн. конф. “ЕСМА 88”, Търново, 1988
 1528. Георгиева, Л.Х. Изследвания за съгласуването на управляващи програми за микропроцесорни системи за броене на обекти върху конвейери с индуктивни датчици. В: Научно-техн. конф. “ЕСМА 88”, Търново, 1988
 1529. Георгиева, Л.Х. За приложението на фрейм – технологии при описание на технологичен ред от действия.. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, Русе, 1981
 1530. Георгиева, Л.Х., Н.А. Ангелов. Възможности за автоматизация на управлението на цвеклови резачки по зададена производителност. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXXII, с.7, Русе, 1989
 1531. Георгиева, Л.Х., Н.А. Ангелов. Моделиране на товарен момент на предавателните механизми за управление при изпитвания на селско-стопански машини. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXVIII, с.7, Русе, 1986
 1532. Георгиева, Л.Х., Н.А. Ангелов, Г.А. Харизанов. Програмно управление на електрозадвижване на центрофуга за захарни маси. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXIV, с.3, Русе, 1982
 1533. Георгиева, Л.Х., Н.А. Ангелов, Г.А. Харизанов. Синтез на схема за автоматичен манипулатор, използван при технологична линия за метализиране. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т. XX, с.3, Русе, 1978
 1534. Георгиева, Л.Х., Н.А. Ангелов, Г.А. Харизанов. Система за автоматичен контрол и отстраняване на захарното съдържание в кондензните води на ТЕЦ. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т. XIX, с.8, Русе, 1977
 1535. Големанов Ц. Декларативен и императивен подходи за доказване на Тюринг пълнота на SPIDER/CNP. В: РУ & СУ 2015, Русе, 2015
 1536. Големанов Ц. Реализация на вградения механизъм за извод в междинната формана SPIDER/CNP програма. В: РУ & СУ 2015, Русе, 2015
 1537. Големанов Ц. Д., И. Н. Станев. Един подход за разработване на семантични процедури при възходящ синтактичен анализ на езици за програмиране. В: Научни трудове – ВТУ "А. Кънчев"- Русе. Том XXXII, Серия 9, Русе България, 1989
 1538. Големанов Ц. Д., И. Н. Станев, К. Д. Крачанов. Диалогова информационно-търсеща система. В: Семинар "Автомати, езици, системи", София. България, 1986
 1539. Големанов Ц. Д., И. Н. Станев, К. Д. Крачанов. Видеоредактор на мрежи. В: Научни трудове ВТУ "А. Кънчев",Т. 28 сер.6, Русе България, 1986, стр. 49-54
 1540. Големанов, Ц. SpiderCNP - интегрирана среда за визуално програмиране чрез управляващи мрежи. В: РУ & СУ 2012, Русе, 2012
 1541. Големанов, Ц., В. Велев, Е. Големанова. Интегрирана среда за обучение по операционни системи EMIS. В: Национална научно-техническа конференция с международно участие "АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА '96, София, 1996
 1542. Големанов, Ц., И. Станев, Е. Големанова. Технически средства за транслиране на LADDER – диаграми в управляваща мрежа на управляема продукционна система. В: Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”, 32, серия 9, Русе, 1990
 1543. Големанов, Ц.Д., К.Крачанов, Е.Големанова. SpiderCloud – Облачна реализация на среда за Control Network Programming. В: РУ & СУ, Русе, 2013
 1544. Гоцов Цв., А. Манукова. Синтез на електронна система за мониторинг на параметрите на климатичните елементи на почвата. В: Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, том 53, серия 3.1 (приета за отпечатване), Русе, Издателски център при Русенски Университет ”А. Кънчев”, 2014, ISBN 1311-3321.
 1545. Гоцов Цв., А.Манукова, К.Кръстев, Д.Левски. Моделиране на електросигнали с MatLAB и ЕКГ имулатор. В: Сборник доклади „Първа национална тематична школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационни технологии“, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Университетски издателски център при Русенския университет “Ангел Кънчев”, 2013, стр. 227-231, ISBN ISBN 1314-9024.
 1546. Гр. Михайлов, Илиев Т. Симулационно изследване влиянието броя на потребителите върху разпространението на мултимедийна информация при версия 8 на стандарт LTE. В: Научни трудове на Русенския Университет, Русе, 2012, стр. 28-34
 1547. Грозев Д., И. Белоев, Г. Христов, А. Асенов, Д. Топчу, М. Милчев. Оптимизиране на транспортните разходи за доставка на малки пратки в условията на средно голям град. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев”, том 54, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 1548. Гюрецов Ц., Й. Райчев, Г. Христов, П. Захариев. Сигурност в интернет на нещата. В: 24-та Национална конференция - Телеком, София, 2016
 1549. Д. Пейков. Анализ на методите за защита при конфигуриране на виртуален сървър. В: под печат, Шумен, 2012
 1550. Д.АЛИХАНОВ, Ж. ШЫНЫБАЙ А. МОЛДАЖАНОВ, П. ДАСКАЛОВ. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ НА БАЗЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ. В: Proceedings of “III International Scientific and Technical Congress AGRICULTURAL MACHINERY 2015”, 22.06-25.06.2015,Varna, Varna, 2015, ISBN ISSN: 1310 – 394.
 1551. Данев П., В. Яков и др. Моделиране на процеса пожелезняване във връзка с автоматизацията му. В: НТК “Галвано `85”, Русе, 1985
 1552. Дановски П., Научен ръководител: К. Коев. Откриване на повреди в кабелни линии по импулсен и индукционен методи. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС’16, Русе, Русенски университет “Ангел Кънчев", 2016, стр. 15-20, ISBN 1311-3321.
 1553. Дановски П., Научен ръководител: К. Коев. Анализ на технически параметри на тягови електрически двигатели. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС’15, Русе, Русенски университет “Ангел Кънчев", 2015, стр. 29-34, ISBN 1311-3321.
 1554. Даскалов П. И., В. Б. Стоянов. Електронен терморегулатор за управление на температурния режим на вакуумна пещ. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” - Русе, том XXVIII, серия 5, Русе, 1986, стр. 39 - 42
 1555. Даскалов П., В. Манчева, Ц. Драганова. КОМБИНИРАНЕ НА AR МОДЕЛИ И SVM КЛАСИФИКАТОРИ ПРИ РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ФУЗАРИОЗА ПО ЦАРЕВИЧНИ СЕМЕНА. В: Международна научна конференция на СУ Ст. Загора, Ст. Загора, 2011
 1556. Даскалов П., Ц. Георгиева, Б. Гаази. Oптимизационен модел за управление на микроклимат в животновъдна сграда. В: Научни трудове на РУ - 2015, Русе, 2015
 1557. Даскалов П., Ц. Драганова, В. Манчева, Р. Цонев. Оценяване влиянието на сортовата принадлежност при диагностициране на заболяването Фузариум на царевични семена със спектрален анализ и статистически подход. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", Русе, том 49, серия 3.1, 2010, стр. 119-124
 1558. Деянов М. Система за формиране на хиперспектрални изображения. В: XXV Международен симпозиум: „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи, гр.Банкя, 2017, стр. 109-112
 1559. Деянов, M. Оценяване качеството на калибриране на семена на фирма Пионер посредством невронни мрежи. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – РУ & СУ’08 том 47, серия 3.1, Русе, България, 2008, стр. 130-135
 1560. Джаджева С. П., Желязкова И. И., Юлзари С. Психолого-педагогически проблеми на копютъризирания урок. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на ВТУ-Русе, Русе, 1989, стр. хх-хх
 1561. Джуров В, М. Костова. Приложение на обемни невронни мрежи при решаване на радиолокационни задачи. В: Сборник научни трудове НС 2003; НВУ” В.Левски ”Факултет Артилерия , ПВО и КИС, Шумен, 2003, стр. 151-156, ISBN 954-9681-01-7.
 1562. Джуров В, М. Костова, М. Желязов. Синтезиране на квазиоптимални алгоритми за апроксимация на нелинейни обекти. В: Сборник доклади ЮНС 2002, ВВВУ “Г. Бенковски”, Долна Митрополия, 2002, стр. 254-260
 1563. Джуров В. Приложение на 3D MAX за реконструкция на радиолокационни цели със сложна пространствена конфигурация. В: Сборник научни трудове-Комуникационна техника и технологии, част 2, Шумен, 2005, стр. 73-78, ISBN 954-9681-02-5.
 1564. Джуров В. , М. Костова, К. Джуров, Г. Николова. Анализ спектралната картина на пластични и непластични бризантни материали при облъчване с кохерентни сигнали в оптичния диапазон. В: Научна сесия 2013, Сборник научни трудове , Част 1, НВУ” В. Левски”, Ф-т „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен, 2014, стр. 223-230, ISBN 1313-7433.
 1565. Джуров В., И. Георгиев. Интерфейс на основата на генетичен алгоритъм за различаване на обекти с малка радиолокационна забележимост. В: Научна сесия НВУ 2011, ” В. Левски ” ,Факултет "Артилерия , ПВО и КИС", Шумен, 2012, стр. 116-123., ISBN 1313-7433.
 1566. Джуров В., И. Георгиев. Приложение свойствата на статистическите закони на разпределение при синтез на алгоритми за реконструкция на изображение на динамичен обект с ниска ефективна отразяваща повърхност. В: Втора юбилейна международна научна конференция, 2011 “50 години от полета на Ю. Гагарин”, Шумен, 2011, стр. 85-91, ISBN 978-954-8557-10-8.
 1567. Джуров В., И. Георгиев. Метод за подобряване структурната скритост на сондиращ сигнал в Х-ти диапазон. В: Научна сесия 2011, Сборник научни трудове, Част 2, НВУ ” В. Левски ” Факултет "Артилерия , ПВО и КИС", Шумен, 2012, стр. 112-116., ISBN 1313-7433.
 1568. Джуров В., К. Джуров. Повишаване на разделителната способност на радиолокационни системи за наблюдение на самолети пето поколение. В: Сборник научни трудове, част втора, Шумен, 2008, стр. 107-111
 1569. Джуров В., М. Костова. Използване на методи от лазерната спектроскопия за дистанционно откриване на следи от взривно вещество. В: Научна сесия 2014, Сборник с доклади, НВУ, 2014
 1570. Джуров В., М. Костова. Размит логически класификатор за определяне вида на отразяваща повърхнина от обект с ниска радиолокационна забележимост. В: Втора юбилейна мeждународна научна конференция, 2011,“50 години от полета на Ю. Гагарин”,, Шумен, 2011, стр. 79-84, ISBN 978-954-8557-10-8.
 1571. Джуров В., М. Костова. Анализ на коефициентите на регресия при обработка на информация за обекти Stealth технологии. В: Сборник научни доклади, ЮНК BAF’2006, ”45 години от полета на Юрий Гагарин”, Шумен, 2006, стр. 160-168.
 1572. Джуров В., М. Костова. Пасивен метод в радиолокацията и подход за интелигентното му моделиране с мрежи на Петри. В: Сборник доклади, НС с международно участие, Сборник трудове част 2, ВВУАПВО-Шумен, 2001, стр. 33-35, ISBN 954-9681-02.
 1573. Джуров В., М. Костова, К. Джуров. 3 D-реконструиране на обекти Stealth-технология. В: Сборник научни доклади, ЮНК BAF’2006,”45 години от полета на Юрий Гагарин”, Шумен, 2006, стр. 154 -159
 1574. Джуров В., М. Костова, К. Джуров. Радиолокационни методи за откриване на бризантни вещества. В: Сборник научни трудове, част 1, Научна сесия, 2012, НВУ „Васил Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен, ц/0 Jusautor, Shumen, 2013, стр. 299-307, ISBN 1313-7433.
 1575. Джуров В.,М. Костова. Възможности за оптимизиране на етапи в системи за разпознаване при пасивна радиолокация. В: ЮНС, 110 години Въздухоплаване в България, ВВВУ “Г. Бенковски”, Долна Митрополия, 2002, стр. 246-253
 1576. Джуров, В. Алгоритъм за възстановяване на радиохолографско изображение на обект с ниска ефективна отразяваща повърхност със сложна аеродинамична форма. В: Втора юбилейна мeждународна научна конференция, 2011 “50 години от полета на Ю.Гагарин”,, Шумен, 2011, стр. 117-121, ISBN 978-954-8557-10-8.
 1577. Джуров, В. И. Теория на фракталите за анализ на електромагнитното поле на обекти с плазмено покритие. В: Сборник научни трудове, част втора, Шумен, НВУ” В.Левски ”Факултет Артилерия , ПВО и КИС, 2008, стр. 100-106
 1578. Джуров, В. И. Радиолокационна система за „скрито” наблюдение на динамични обекти (самолети) с ниска ефективна отразяваща повърхност. В: Сборник научни трудове, част втора, НВУ” В.Левски ”Факултет Артилерия , ПВО и КИС, 2008, стр. 112-117
 1579. Джуров, В. И. Алгоритъм за обработка на сигнали с обратно разпространение на точността. В: Сборник научни трудове, част втора, Шумен, НВУ” В.Левски ”Факултет Артилерия , ПВО и КИС, 2003, стр. 97-100
 1580. Джуров,В.,М.Костова. Интелигентна система за разпознаване с отчитане на метеосреда. В: Науч. тр. РУ, Русенски университет, Печатна база при РУ, 2003, стр. 74-77.
 1581. Димитров В. Р., В. А. Мутков. Изследване на електронен модул за измерване скоростта на въздуха в животновъдни сгради. В: VI ННПК с МУ “Електронна техника ЕТ'97”, 24-26.09.1997, Сборник научни трудове, гр. Созопол, 1997, стр. 118-123
 1582. Димитров В. Р., В. А. Мутков. Електронен модул за измерване относителната влажност на въздуха в животновъдни сгради. В: НК с МУ “Електроника'96”, 10-11.10.1996, Доклади, гр. Ботевград, 1996, стр. 125-130
 1583. Димитров В. Р., В. А. Мутков. Система за управление на микроклимата при провеждане на научни изследвания в свиневъдството - резултати от експерименталните изследвания. В: III НПК с МУ “Електронна Техника ЕТ'94”, Специализиран научен сборник от докладвани трудове, том II, 28-30.09.1994, гр. Созопол, 1994, стр. 133-138
 1584. Димитров В. Р., В. А. Мутков. Система за управление на микроклимата при провеждане на научни изследвания в свиневъдството. В: II ННПК с МУ “Електронна Техника ЕТ'93”, Сборник доклади, том I, 29.09-01.10.1993, гр. Созопол, 1993, стр. 90-95
 1585. Димитров В., А.Леви. Система за следене и управление на процесите на разкройваща машина за хартия. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 44 серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2005, стр. 148-151, ISBN 1311-3321.
 1586. Димитров В., А.Леви. Уред за измерване на отклонение от равнинност и праволинейност. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 44 серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2005, стр. 152-154, ISBN 1311-3321.
 1587. Димитров В., Б. Борисов. Система за позициониране на разстъргващи глави при заточването им.. В: Научни трудове том 37,серия 5, РУ „А. Кънчев”, 1999
 1588. Димитров В., Н.Евстатиева. Изследване на влиянието на параметрите на процеса сушене върху температурновлажностния режим в инсталация за производство на яйчен прах. В: Proceedings of the International Conference: Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec, Bulgaria, 6 – 8 June, 2007, стр. 94-98, Vol.2
 1589. Димитров В.Б., Б.Д.Сотиров, Й.Ст.Димитров. Относно някои съображения при конструиране на универсални биенемери. В: Управление на качеството, Слънчев бряг, 1986
 1590. Димитров В.Б., Б.Н.Борисов. Система за позициониране на разстъргващи глави при заточването им. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, РУ “А.Кънчев”, 1999, стр. 313-316
 1591. Димитров В.Б., В.Д.Дочев. Автоматизирана измервателна система за определяне показателите на редуктори при тяхното изпитване. В: Наука, обучение, производство, Русе, Русе, 1989, стр. 86-89
 1592. Димитров В.Б., И.Е.Попов. Преносим автоматизиран хидростатичен нивелир за машиностроенето. В: Механизация и автоматизация на контрола на качеството в машиностроението, Стара Загора, 1987
 1593. Димитров В.Б., Т.Т.Тошков. Програмно осигуряване на измервателна система за измерване и контрол на електрически величини. В: Електронна техника - ЕТ'93, Созопол, 1993, стр. 232-235
 1594. Димитров Д., И. Евстатиев. Технологии за изпитване и измерване на температурните коефициенти на електронни елементи. В: Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Научни трудове, том 40, серия 1, 2003, стр. 86-89
 1595. Димитров, В. Програмируем импулсен генератор. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 41,серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2004, стр. 119-121, ISBN 1311-3321.
 1596. Димитров, В. Електронна система за измерване, контрол и управление на динамични величини. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 41,серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2004, стр. 126-129, ISBN 1311-3321.
 1597. Димитров, В. Б. Интерфейсен модул за персонални компютри за управление на технологични процеси. В: “Научни т р у д о в е” на РУ “А. Кьнчев”-1999, том 37, серия 5, Русе, РУ “А. Кьнчев”, 1999, стр. 322-325
 1598. Димитров, В. Б. Система за автоматизация на измерванията на зъбоизмервателен уред ТА-450 за контрол на зъбни колела. В: Юбилейна научна сесия с международно участие, посветена на 120 годишнината от създаването на ВВОВУ “В.Левски", В.Търново, 1998
 1599. Димитров, В. Б. Многоканална автоматизирана система за въвеждане и обработка на измервателна информация. В: Юбилейна научна сесия с международно участие, посветена на 120 годишнината от създаването на ВВОВУ “В.Левски”, В.Търново, 1998
 1600. Димитров, В. Б. Електронна система за автоматизация на процеса на измерване на уред за определяне на твърдост Т1П-2М. В: Юбилейна научна сесия с международно участие, посветена на 120 годишнината от създаването на ВВОВУ “В.Левски”, В.Търново, 1998
 1601. Димитров, В. Б. Програмно осигуряване на електронна система за автоматизация на процеса на измерване на уред за определяне на твърдост ТШ-2М. В: Юбилейна научна сесия с международно участие, посветена на 120 годишнината от създаването на ВВОВУ “В.Левски”, В.Търново, 1998
 1602. Димитров, В. Б. Система за автоматичен контрол на редуктори на базата на 16 - разряден персонален компютър. В: Метрология 93, Велико Търново, 1993, стр. 215-218
 1603. Димитров, В. Б. Система за автоматизация на процесите на измерванията при контрол и анализ на електрически величини. В: Електронна техника - ЕТ'93 , том първи, Созопол, 1993, стр. 228-231
 1604. Димитров, В. Б. Относно апаратно осигуряване на персонален микрокомпютър Правец 8М за измерване и контрол на линейни и ъглови премествания. В: Нови материали и технологии в машиностроенето, Русе, ВТУ "А.Кънчев, 1988
 1605. Димитров, В., Сн. Захариева. Анализ на уреди и системи, използвани за измерване и контрол на отклоненията на диаметри и повърхнини от правилната им геометрична форма. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 47, серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2008, стр. 115-119
 1606. Димитров, П., Г. Иванова. Изследване на технологиите за реализация и визуализация на триизмерни обекти в уеб. В: Сборник с доклади от СНС на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русенски университет, 2017, стр. 176-180, ISBN 1311-3321.
 1607. Димитрова T., Л. Георгиева. Определяне на контурите на травми в цифровите им изображения. В: Трудове на Научната сесия на РУ' 2005, Русе, 2005
 1608. Димитрова В., М. П. Илиев, Г. Кръстев. Изследване съвместимостта на Bluetooth USB адаптер BT120 и Bluetooth USB dongle Y210. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 40, серия 1.2, Русе, 2003, стр. 78-82
 1609. Димитрова В., М. П. Илиев, Г. Кръстев. Изходни условия и предпоставки за изработване на компютърни симулационни модели на АТМ мрежи. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 39, серия 3.2, Русе, 2002, стр. 16-20
 1610. Димитрова Л., А.Манукова. Критерии за оценка при определяне на давността на настъпилото събитие в съдебната медицина. В: Сборник доклади „Първа национална тематична школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационни технологии“, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Университетски издателски център при Русенския университет “Ангел Кънчев”, 2013, стр. 149-153, ISBN ISBN 1314-9024.
 1611. Димитрова Л., А.Манукова. Електронна система за медицинска електростимулация с интерфериращи токове. В: Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, Русе, 2009, стр. 109-113
 1612. Димитрова Л., А.Манукова, И.Стоянов. Електронна система за мониторинг на биомедицински параметри. В: Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, Русе, Русенски университет, 2010
 1613. Димитрова С., В. Стоянов, К. Андонов Сборник доклади “Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България”, 2012, Русе, с. 270 – 276, ISBN 978-954-8675-36-9. Повишаване енергийната ефективност на индукционни пещи чрез термопомпен контур. В: “Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България”, Русе, 2012, стр. 270 – 276, ISBN 978-954-8675-36-9.
 1614. Димитрова, В., И. Гинков, Н. Станчева, Н. Бенчева. Теоретично изследване на коефициента на полезно действие на тракторни трансмисии. В: Сборник научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, том 37, серия 1/1999, 1999, стр. 192 - 197
 1615. Димитрова, Л. Алгоритъм и структурна схема за работа на електронна система за предаване и обработка на данни по безжичен път. В: Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, Русе, Русенски университет, 2011
 1616. Димов В., А. Манукова. Изследване на методи за анализ и симулация на аналогови електронни схеми. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, том 45, серия 3.1 Електротехника, електроника, автоматика, Русе, Печатна база при Русенския Университет "А. Кънчев", 2006, стр. 25–29, ISBN 1311-3321.
 1617. Димов В., А. Манукова. Тестов контрол в рейтингова система за оценяване на студенти по дисциплината ”Аналогова схемотехника”. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, том 45, серия 3.1 Електротехника, електроника, автоматика, Русе, Печатна база при Русенския Университет "А. Кънчев", 2006, стр. 72 – 76, ISBN 1311-3321.
 1618. Димов В., Г. Петков. Възможност за практическо обучение по схемотехническа радиационна защита на електронна апаратура. В: Юбилейна Научна Сесия 2002 “110 години въздухоплаване в България”, Долна Митрополия, Факултет "Авиационен", НВУ "В. Левски", 2002, стр. 422-428, ISBN 954-713-056-0.
 1619. Димов В., Г. Цанев, З. Мирчева. Анализ на подобието при физично моделиране на радиационни ефекти в биполярни транзистори. В: Научни трудове на НВУ "В. Левски" книжка №73-I, Велико Търново, Издателски център НВУ "В. Левски", 2003, стр. 476-483, ISBN 0861-0312.
 1620. Димов В., К Щерева, А. Манукова. Използване на моделиране в обучението по разпространение на свободни електромагнитни вълни. В: Научни трудове на НВУ "В. Левски" книжка №73-I, Велико Търново, Издателски център НВУ "В. Левски", 2003, стр. 381-388, ISBN 0861-0312.
 1621. Димов В., Н.Евстатиева. Електронна защита за асинхронен електродвигател. В: Сборник с доклади на Енергиен форум, Варна, 13-16 юни, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2007, стр. 453-456, ISBN 2367-6728.
 1622. Димов В., Н.Евстатиева. Електронна система за измерване на скоростта на мина при изстрелване. В: Юбилейна научна сесия 2007 „50 години от полета на първия изкуствен спътник на Земята”. Сборник с доклади за служебно ползване, № RB217307-003-04(2-43)/13.07.2007, Ф-т Авиационен на НВУ „В.Левски”, Долна Митрополия, 2007
 1623. Димов В., Р. Прахов, А. Манукова. Радар детектор с нивоиндикатор. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, том 47, серия 3.1 Електротехника, електроника, автоматика, Русе, Печатна база при Русенския Университет "А. Кънчев", 2008, стр. 110 – 114, ISBN 1311-3321.
 1624. Димов В.,Маджаров С., Г.Генчев. Възможности за осигуряване на нагледност в обучението по превенция и защита от радиоактивна опасност. В: Втора международна конференция, Пловдив, 1998
 1625. Димов Д., К.Андонов. Резервно електрозахранване на системи с повишен топлинен капацитет за отопление на млади животни в свиневъдството. В: Научни трудове на ВТУ , т. ХХХ, с. 1, 2, 3, 4, Русе, 1988
 1626. Димов Д., К.Андонов, Я.Георгиев. Оценка на ефективността от внедряване на отоплителната система с топлоакумулиращ под в свиневъдството. В: Научни трудове на ВТУ, т. ХХІХ, с. 1, 2, 3, 4, Русе, 1987
 1627. Димов Д., М. Христова, Л. Михайлов. Относно управлението на електрозадвижване с линеен двигател, осигуряващо въртеливо движение. В: Юбилейна научна сесия 45 години РУ "А. Кънчев", Научни трудове,т.37,серия 3, Русе, 1999, стр. 116-119
 1628. Димов Д., М. Христова, Л. Михайлов. Относно управлението на електрозадвижване с линеен двигател, осигуряващо въртеливо движение,. В: Юбилейна научна сесия 45 години РУ "А. Кънчев", Научни трудове, т.37, с.3, 1999, стр. 116...119
 1629. Димов Д., М.Христова. Методика за определяне на номиналните параметри на трифазен асинхронен електродвигател. В: Научно-техническа конференция, Технически колеж, том. 38, серия 9, Силистра, 2001, стр. 149-152
 1630. Димов Д., Н.Ангелов. Относно проектирането на синхронни двигатели с постоянни магнити. В: Научни трудове на ВТУ “Ан.Кънчев” 1983, Русе, 1983
 1631. Димов Л.Т., Т.Й. Станчев. Една възможност да се измери cos с електродинамичен ватметър. В: Научни трудове , ВТУ „Ангел Кънчев”, ВТУ „Ангел Кънчев”- Русе, 1994
 1632. Димов Л.Тр., Т.Й. Станчев. Количествени методи с приложение в електротехниката. Квалификационни характеристики. В: 45 години Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 1999
 1633. Димов Л.Тр., Т.Й. Станчев, М.Н. Ангелов, А.Г. Маринчев. Електродинамичен ватметър с „плаваща” скала. В: VI-ти НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ с международно участие „МЕТРОЛОГИЯ и надеждност ", Созопол, 1995
 1634. Димов, В. Електронна уредба за изследване на временни, енергетични и информационни характеристики на зрителни възприятия. В: PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS - ROUSSE THIRD CONFERENCE 7-9 JUNE, ROUSSE, ROUSSE, 2006, стр. 714-717, ISBN 13411-9974.
 1635. Димов, В. Моделираща уредба за изследване на радиционните защитни свойства на материалите в обучението. В: PROCEEDINGS OF THE 7th International Conference Electronics'98, Sozopol, 23-25 Sept. 1998, Book 3, София, Издателството на Техническия университет – София, 1998, стр. 63-67, ISBN 954-438-245-3.
 1636. Димов, В. Физическо моделиране на изменения в електронни устройства и на схемотехническа защита при радиационни въздействия. В: Научна сесия'96 на ВВУАПВО "П. Волов", Шумен, 1996
 1637. Димов, Д. Изследване на температурата в бокс за прасета при различни видове отопления. В: Научна сесия на ВТУ “Ан.Кънчев” , том.ХХVІІІ, с.7, Русе, 1986
 1638. Димов, Д., М. Христова. Изследване енергийните и пусковите показатели на асинхронен двигател при различно изпълнение на накъсосъединената роторна намотка. В: Научни трудове на РУ, том 49, серия 3.1, Русе, 2010, стр. 21-25, ISBN 1311-3321.
 1639. Димов, Д., М. Христова. Относно проектиране на ротор за синхронен генератор с постоянни магнити. В: Научни трудове на РУ, том 44, серия 3.1., Русе, 2005
 1640. Димов, Д., М.Христова. Методика за определяне параметрите на статорната намотка на трифазни асинхронни електродвигатели. В: Научно-техническа конференция, Технически колеж, том 38, серия 9, Силистра, 2001, стр. 153-156
 1641. Димов, Д., Христова М. Една възможност за реализиране на синхронен генератор. В: Научни трудове, том 46, серия 3.1, Русе, 2007
 1642. Димов, Д., Христова М. Синхронен генератор с комбинирано възбуждане. В: Научни трудове, том 45, серия 3.1., Русе, 2006
 1643. Димов, Д., Христова М., Тужаров Кр., Кръстева А. Изследване на синхронен генератор с постоянни магнити. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", Русе, 2005
 1644. Димов, Д.Н. Относно разпределението на температурата на въздуха в бокс за бозаещи прасета. В: ЮНС на НИМЕСС, София, 1989
 1645. Димов, Д.Н. Синхронен генератор с постоянни магнити. В: ЮНС на ВТУ “Ан.Кънчев”, Русе, 1989
 1646. Димов, Д.Н. Относно уравненията на синхронен двигател с постоянни магнити при векторно-токово управление. В: ЮНС на ВТУ “Ан.Кънчев”, Русе, 1989
 1647. Димов, Д.Н. Резултати от изследване изменението на повърхностната температура на отопляван под при различни начини на регулиране. В: Научни трудове на ВТУ “Ан.Кънчев”,том.ХХІХ, серия 3, Русе, 1987
 1648. Димова, Н., А. Бороджиева. Анализ на криптосистема с открит ключ с използване на алгоритъма на Меркел-Хелман, базиран на задачата с раницата. В: Студентска научна сесия 2007; Русенски университет "Ангел Кънчев"; на CD; 6 стр., Русе, 2007
 1649. Динолов O., Г. Колев, Н. Петков. Обследване на електропотреблението на универсални стругове. В: Студентска научна сесия – СНС’08, ЕЕА, Русе, 2008, стр. 63–67, ISBN 1311-3321.
 1650. Динолов O., Г. Недев, В. Кирчев, К. Андонов. Изследване на енергийната ефективност на прахоприготвяща система с междинен бункер. В: Н. тр. на РУ „А. Кънчев“, т. 46, серия 3.1, Русе, 2007, стр. 16–22, ISBN 1311-3321.
 1651. Динолов О., И. Цочев. Основни резултати при наблюдаване пазара на труда в трансграничната зона България-Румъния. В: Научно-технически семинар „Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България” RES-OP-DEV MIS-ETC code: 222, Русе, 2012, стр. 60–66, ISBN 978-954-8675-36-9.
 1652. Динолов О., К. Андонов, А. Кръстева, К. Коев. Разработване на унифицирана методика за обучение по обследване енергийната ефективност на асинхронни електрозадвижвания. В: Годишник на Техническия университет - София, т. 59, книга 2, София, 2009, стр. 181–186, ISBN 1311-0829.
 1653. Динолов О., К. Андонов, Б. Евстатиев, В. Кирчев. Софтуерни инструменти за автоматизирано обследване на енергийната ефективност на електрически задвижвания. В: Международна научна конференция УНИТЕХ’08, том 1, Габрово, 2008, стр. 104-108, ISBN 1313-230X.
 1654. Динолов О., Л. Михайлов, З. Златев. Обследване за енергийна ефективност на вентилаторна мелница. В: Научно-технически семинар „Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България” RES-OP-DEV MIS-ETC code: 222, Русе, 2012, стр. 258–260, ISBN 978-954-8675-36-9.
 1655. Динолов, O. Разработване на методика за обучение по енергийна ефективност на подемно-транспортни машини. В: Н. тр. на РУ ”А. Кънчев”, т. 49, серия 3.1, Русе, 2010, стр. 47–50, ISBN 1311-3321.
 1656. Динолов, O. Специфика и фактори при оценката на енергийната ефективност на системите за въглеподготовка в термичните електроцентрали. В: Н. тр. на РУ „А. Кънчев“, т. 46, серия 3.1, Русе, 2007, стр. 23-27, ISBN 1311-3321.
 1657. Добрева, А., А. Манукова, П. Стаматов, В. Добрев. Автоматизирана система за вариантно конструиране. В: Сборник доклади от Седма научно-техническа сесия на ВВТУ „Т.Каблешков”, София, 1995, стр. 519-524
 1658. Добрева, А., С. Русева, А. Манукова. Автоматизирано проектиране и изчертаване на втулков съединител. В: Сборник Научни трудове на ВТУ “Ан.Кънчев”, т.ХХХI, серия 1, Русе, Печатна база на ВТУ “Ан.Кънчев”, 1995, стр. 229-234
 1659. Добрева, А., С. Русева, А. Манукова. Автоматизирано проектиране и изчертаване на втулков съединител. В: Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, том 35, серия 4,, Русе, 1994, стр. 229-233
 1660. Дочев Д. Я., В. А. Мутков. Синтез на адаптивна система с диференциална импулсно-кодова модулация. В: НС 2002, Сборник научни трудове, част II, НВУ “Васил Левски”, факултет “Артилерия, ПВО и КИС”, гр. Шумен, 2003, стр. 71-79, ISBN 954-9681-02-5.
 1661. Дочев Д. Я., В. А. Мутков. Епсилон ентропията - критерий за оценка на цифрови телевизионни системи. В: ЮНС 2002, “110 години Въздухоплаване в България”, Сборник от доклади на Юбилейна научна сесия, том 3, ВВВУ “Г. Бенковски”, гр. Д. Митрополия, 2002, стр. 287-294, ISBN 954-713-058-7(т.3.
 1662. Дочев К., К. Бързев, Г. Кръстев, Т. Тотев. Стенд за изпитване на автомобилите на горивна икономичност и токсичност по зададен пътен цикъл. В: Научни трудове на ВВОВУ "В. Левски", кн. 48, Велико Търново, 1996, стр. 41-49
 1663. Драганова Ц. Реализиране на модифицирани ПИД-регулатори за управление на стационарни системи в прецизното земеделие посредством програмируеми контролери. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, 2011
 1664. Драганова Ц., М. Попова, D. Dominique. Използване на мобилната лаборатория – SIEMENS PROFINET IO в обучението по индустриални комуникации. В: Научни трудове на РУ”Ангел Кънчев”, Русе, 2011
 1665. Драганова Ц., П. Даскалов. Изграждане на образователни програмни инструменти в средата на MATLAB. В: Международна научна конференция “Европейски измерения на образованието и науката”, ТК-Ямбол, 2009, стр. 167 – 171, ISBN 1313-7050.
 1666. Драганова Ц., П. Даскалов, П. Велева – Донева. Информационни характеристики на спектралните данни на царевични семена при диагностициране на заболяването фузариум. В: Международна научна конференция УНИТЕХ’10, Габрово, 2010, стр. 1543 – 1547
 1667. Драганова Ц., П. Даскалов, Р. Цонев. Класификация на царевични семена по цветови характеристики. В: Международна конференция по Автоматика и Информатика, София, 2008, ISBN 1313 – 1850.
 1668. Драганова Ц., П. Даскалов. Информационен модел на програмна система за автоматично разпознаване на болестта фузариоза по царевични семена. В: ФНТСБ и СЕМИБ, Пета национална младежка научно-практическа сесия, София, 2007, стр. 142-147, ISBN 978-954-91547-5-7.
 1669. Драганова Ц., П. Даскалов., Р. Цонев. Разпознаване на заболели от фузариоза царевични семена по текстурни признаци. В: Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии, Пловдив, 2007, стр. 77-82, ISBN 0477-0250.
 1670. Драганова Ц., Р. Цонев, П. Даскалов. Сравнителен анализ на статистически методи за оценяване информативност на признаци, използвани за разпознаване на заболяването фузариоза по царевични семена. В: Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии, Пловдив, 2007, стр. 83-88, ISBN 0477-0250.
 1671. Драганова Ц., Р. Цонев. Разработване на програмен инструмент в средата на MATLAB за разпознаване на заболяването фузариоза по царевични семена. В: ФНТСБ и СЕМИБ, Пета национална младежка научно-практическа сесия, София, 2007, стр. 148-153, ISBN 978-954-91547-5-7.
 1672. Драганова Ц., С. Атанасова, П. Даскалов, Р. Цонев, Р. Ценкова. Приложение на спектрален анализ в близката инфрачервена област за разпознаване на заболяването фузариоза по царевични семена. В: Международна научна конференция “Българската наука И Европейското изследователско пространство, Стара Загора, 2008
 1673. Драганова Ц., С. Пенчев. Графичен потребителски интерфейс за разпознаване на ръкописни символи. В: Шеста национална младежка научно-практическа сесия, София, 2008, стр. 120-125, ISBN 978-954-92219-1-6.
 1674. Драганова, Ц. Разпознаване на заразени с fusarium царевични зърна чрез спектрален анализ във видимата и близката инфрачервена област и статистически методи за класификация. В: Седма национална младежка научно-практическа сесия, София, 2009, стр. 120-125, ISBN 978-954-92219-1-6.
 1675. Драганова, Ц., Н. Вълов, С. Пенчев. Приложение на уейвливното преобразувание при сегментация на цветни изображения. В: Втора Национална конференция“Младежта на България, Европейската ни идентичност и иновативни постижения“, София, 2008, стр. 232-237, ISBN 1313-5589.
 1676. Държанов П. , Г.Р.Георгиев. Относно анализа на един параметричен източник на ток в преходен режим. В: ЮНС 40г. ВМЕИ "Ленин", София, 1985
 1677. Дянкова Е., А. Смрикаров. Създаване на уеб-сайт за електронно обучение по дисциплината „Изкуствен интелект”. В: Сборник доклади и резюмета на Втора национална конференция по електронно обучение във висшето образование, Китен, 2006, стр. 121
 1678. Дянкова Е., Чеков П. Учебен симулатор за автоматично доказване на теореми от предикатната логика чрез метода на резолюцията. В: Трудове на научна конференция на РУ "Ангел Кънчев", Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2006
 1679. Е. Големанова. SPIDER vs PROLOG: Механизъм на извод. В: РУ&СУ, Русе, 2015
 1680. Е.Големанова. Методика за декларативни CNP-реализации на алгоритми за търсене в Пространство на състоянията. В: РУ&СУ, Русе, 2015
 1681. Евстатиев Б. Приложение на компютърната симулация на преходни процеси от електротехниката в учебния процес. В: Научни трудове на Русенския университет - 2013, том 52, серия 3.1, Русе, 2013, стр. 82-86, ISBN 1311-3321.
 1682. Евстатиев Б., К. Габровска. Обосновка на материала на чувствителния елемент на електронна система за определяне на сумарната слънчева радиация. В: Енергиен Форум 2012, Св. Св. Константин и Елена - Варна, 2012, стр. 414-421
 1683. Евстатиев Б., К. Габровска. Теоретична обосновка на мониторингова система за птицевъдни комплекси. В: Научни трудове на Русенския Университет, том 49, серия 3.1, Русе, 2010, стр. 84-89, ISBN 1311-3321.
 1684. Евстатиев Б., К. Габровска. Разработване на отчетна система за автоматизиране планирането и отчитането на учебното натоварване.. В: Научни трудове на Русенския университет- 2013, том 52, серия 3.2, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 1685. Евстатиев Б., Н. Михайлов, В. Стоянов. Опитно изследване контрола на микроклимат в птицевъдна сграда при зимни условия. В: Научни трудове на Русенския Университет, том 47, серия 3.1, Русе, 2008, стр. 72-75, ISBN 1311-3321.
 1686. Евстатиев Б., Н. Михайлов, В. Стоянов. Опитно изследване на математичен модел за управление на тунелна вентилация в птицевъдни сгради. В: Научни трудове на Русенския Университет, том 47, серия 3.1, Русе, 2008, стр. 68-71, ISBN 1311-3321.
 1687. Евстатиев Б., Я. Нейков, И. Белоев. Изследване влиянието на енергийните потоци върху температурния режим на електронен модул. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, 2015, стр. 118-124, ISBN 1311-3321.
 1688. Евстатиев И. Алгоритъм за работа и структура на електронна система за управление на ветрогенератор. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50. серия 3.1, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 64-68, ISBN 1311-3321.
 1689. Евстатиев И. Алгоритъм за работа и структура на електронна система за управление на автономна фотоволтаична инсталация. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50. серия 3.1, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 53-57, ISBN 1311-3321.
 1690. Евстатиев И. Алгоритъм за работа и структура на електронна система за управление на хелиостати в инсталация на култа централа. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50. серия 3.1, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 58-63, ISBN 1311-3321.
 1691. Евстатиев И. Алгоритъм за работа и структура на електронна система за управление на хелиостати в инсталация на кулна централа. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50. серия 3.1, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 58-63, ISBN 1311-3321.
 1692. Евстатиев И., Н.Евстатиева. Алгоритъм за работа и структура на електронна система за управление на хибридна соларна инсталация за производство на пара. В: Сборник с доклади от годишната университетска научна конференция с международно участие на НВУ „Васил Левски”, 23-24 юни, гр.Велико Търново, том 6, 2011, стр. 19-26, ISBN 1314-1937.
 1693. Евстатиев И., Б. Евстатиев. Изследване влиянието на параметрите на хибридна инсталация за топла вода върху разхода на конвенционална енергия. В: Научни трудове на Русенския Университет, Русе, 2011, стр. 43-47, ISBN 1311-3321.
 1694. Евстатиев И., Б. Евстатиев, Т. Кючуков. Изследване влиянието на параметрите на процеса в инсталация за влаготермична обработка на материали върху разхода на енергия. В: Енергиен форум 2011, Варна, 2011, стр. 288-294
 1695. Евстатиев И., Б. Евстатиев. Изследване с модел на кинетичните криви на процеса влаготермична обработка в секционни топлообменни апарати. В: Енергиен форум 2011, Варна, 2011, стр. 164-170
 1696. Евстатиев И., Б. Рашков. Теоретична обосновка на модел за управление на инсталация за обработка на мазут. В: Сборник с доклади от "Енергиен форум 13-17 юни 2012, КК"Св.Св.Константин и Елена" - Варна, 2012, стр. 200-206
 1697. Евстатиев И., В.Димов, Н.Евстатиева. Електронна система за изследване динамиката на налягането на газовете при изстрелване на мина. В: Юбилейна научна сесия 2007 „50 години от полета на първия изкуствен спътник на Земята”, Факултет „Авиационен на НВУ „В.Левски”.Сборник с доклади за служебно ползване,№ RB217307-003-04(2-43)/13.07.2007, Долна Митрополия., 2007
 1698. Евстатиев И., В.Димов., Н.Евстатиева. Електронна система за управление на силозен цех. В: Енергиен форум 2007, Сборник с доклади, Варна, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2007, стр. 461-466, ISBN 2367-6728.
 1699. Евстатиев И., Г. Габровски. Избор на критерии за оценка на експлоатационните свойства и управление на ресорно балансирано окачване от тежкотоварно автомобилно полуремарке (част 2 – електроника). В: Транспорт, екология – устойчиво развитие. Пета научно – техническа конференция с международно участие. ЕКОВАРНА 2000, Варна, Сборник доклади, том седми, 2000, стр. 189-196
 1700. Евстатиев И., Д. Димитров. Изследване температурния режим на електронни компоненти с математичен модел. В: Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Научни трудове, том 40, серия 1, 2003, стр. 90-95
 1701. Евстатиев И., К. Андонов. Алгоритми за управление на унифицирана система за хранене в промишленото свиневъдство. В: Доклад за научна конференция., НИМЕСС-София, 1989
 1702. Евстатиев И., Н. Евстатиева. Алгоритъм и структура на електронна система за управление на бинарна геотермална централа за производство на електроенергия. В: Сборник с доклади от научно-технически семинар „Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния – България”. RES-OP-DEV MIS-ETC code:222, Русе, 2012, стр. 227 – 232, ISBN 978-954-8675-36-9.
 1703. Евстатиев И., Н.Евстатиева. Изследване влиянието на обема на акумулиращия съд върху разхода на конвенционална енергия в хибридна инсталация за топла вода със слънчеви колектори. В: Научни трудове, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2011, ISBN 1311-3321.
 1704. Евстатиев И., Р. Кючуков. Управление на уличното осветление в малки селища. В: Енергиен форум 2002, Варна, Доклади – том II, 2002, стр. 221-224
 1705. Евстатиев И., С.Кадирова, Г.Георгиев. Алгоритъм и модел на топлинно-влажностния режим при извличане на растителни масла. В: Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии –2009”, Пловдив, 2009, стр. 413-418
 1706. Евстатиев И., С.Кадирова, Г.Георгиев. Моделиране на енергийния обмен в секцията на пекач при влаготоплинна обработка на мливо. В: Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии –2009”, Пловдив, 2009, стр. 419-424
 1707. Евстатиев, Б. Разработване на клиентската част от автоматизирана система за проследимост на ингредиентите в производствено предприятие. В: Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ "Васил Левски", том 7, Велико Търново, 2012, стр. 42-49, ISBN 978-954-753-095-9.
 1708. Евстатиев, Б. Методика за определяне на сумарната слънчевата радиация. В: Енергиен Форум 2012, Св. Св. Константин и Елена - Варна, 2012, стр. 404-408
 1709. Евстатиев, Б. Електронна Система За Отчитане На Сумарната Слънчева Радиация. В: Енергиен Форум 2012, Св. Св. Константин и Елена - Варна, 2012, стр. 409-413
 1710. Евстатиев, Б. Разработване модел на топлинните загуби през „зелен” плосък покрив. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие, том 6, НВУ "Васил Левски", Велико Търново, 2011, стр. 27-33, ISBN 1314-1937.
 1711. Евстатиев, И. Моделиране на процесите в биогазова инсталация. В: Сборник с доклади от научно-технически семинар „Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния – България”. RES-OP-DEV MIS-ETC code:222, Русе, 2012, стр. 182-189, ISBN 978-954-8675-36-9.
 1712. Евстатиев, И. Алгоритъм и структура на електронна система за управление на малки водноелектрически централи. В: Сборник с доклади от научно-технически семинар „Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния – България”. RES-OP-DEV MIS-ETC code:222, Русе, 2012, стр. 221-226, ISBN 978-954-8675-36-9.
 1713. Евстатиев, И. Теоретично обосноваване на модел за управление на влаготермичната обработка в секционни топлообменни апарати. В: Енергиен форум 2011. 15 –19 юни, Варна, Сборник с доклади, 2011, стр. 301-308
 1714. Евстатиев, И. Обосновка на критерии за управление на процеса влаготермична обработка в секционни топлообменни апарати. В: Сборник с доклади от годишната университетска научна конференция с международно участие на НВУ „Васил Левски”, 23-24 юни, том 6, гр.Велико Търново, 2011, стр. 9-18, ISBN 1314-1937.
 1715. Евстатиев, И. Намаляване влиянието на смущаващите фактори при разработване на електронна апаратура за светлинни завеси. В: Сборник с доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, гр.Велико Търново, том 5, 2010, стр. 75-83
 1716. Евстатиев, И. Критерии за оценка продължителността на измерване на температурата на разтопен метал. В: Научни трудове на РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – 2010, том 49, серия 3.1, Русе, България, 2010, стр. 147 – 151
 1717. Евстатиев, И. Приложение на моделирането в електронните системи за управление на процесите в селското стопанство. В: EE&AE’2009-International Scientific Conference – 01-03.10.2009, Rousse, Bulgaria, Сборник с доклади, 2009, стр. 754-758
 1718. Евстатиев, И. Специализиран модел на асинхронен електродвигател за електронно защитно устройство. В: Енергиен форум 2003, Варна, доклади том II, 2003, стр. 121-124
 1719. Евстатиев, И. Методика за измерване на температура с терморезистор. В: Energy Efficiency and Agricultural Engineering. Conference Proceedings, Rousse, Bulgaria, Volume 2, 2002, стр. 259-263
 1720. Евстатиев, И. Хардуерна и софтуерна обработка на сигнали при управление на електронни защити за асинхронни електродвигатели. В: Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Научни трудове, том 38, серия 3, 2001, стр. 86-91
 1721. Евстатиев, И. Структурна схема на система за управление на люпилен шкаф. В: Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Научни трудове, том 38, серия 3, 2001, стр. 92-96
 1722. Евстатиев, И. Система за автоматично водене на заваръчен манипулатор по контактната линия. В: AMTECH’93 – научна конференция прогресивни машиностроителни технологии, секция 2, Технология на металите (сборник доклади), Русе, 1993, стр. 91-98
 1723. Евстатиева Н. Алгоритъм за моделиране на процесите във ветроенергийна система. В: Сборник с доклади на Енергиен Форум, 12-15 юни, Варна, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2013, стр. 320-328, ISBN 2367-6728.
 1724. Евстатиева Н. Изследване влиянието на скоростта на вятъра върху мощността на ветроенергийна система. В: Сборник с доклади от годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, том 10, гр.Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „В.Левски“, 27-28 юни, 2013, стр. 176-181, ISBN 1314-1937.
 1725. Евстатиева Н. Изследване влиянието на съотношението скорост на вятъра и обороти на перката върху мощността на ветроенергийна система. В: Сборник с доклади от годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, том 10, гр.Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „В.Левски“, 27-28 юни, 2013, стр. 182-187, ISBN 1314-1937.
 1726. Евстатиева Н., Б. Евстатиев. Изследване с модел на процеса развъртане на асинхронен генератор. В: Сборник с доклади на Енергиен форум, част IV, Варна, 24-26 юни, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2015, стр. 23-29, ISBN 2367-6728.
 1727. Евстатиева Н., Г. Рашков, Д.Трифонов. Алгоритъм за работа на електронна система за изследване на енергийните потоци в инсталация за камерно производство на зелен фураж. В: Сборник с доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ «Васил Левски», В.Търново, 3-4 юли, 2014, стр. 73-80, ISBN 1314-1937.
 1728. Евстатиева Н., Д. Трифонов. Изследване влиянието на производителността върху разхода на енергия в инсталация за камерно производство на зелен фураж. В: Енергиен Форум, Сборник, София, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2017, стр. 128-135, ISBN 2367-6728.
 1729. Евстатиева Н., Д. Трифонов. Алгоритъм за работа на електронна система за управление на хелиостат. В: Сборник с доклади от научно-технически семинар „Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния – България”. RES-OP-DEV MIS-ETC code:222, Русе, 2012, стр. 244 – 248, ISBN 978-954-8675-36-9.
 1730. Евстатиева Н., Д. Трифонов, Б. Евстатиев. Моделиране на процеса в инсталация за камерно производство на зелен фураж. В: Енергиен Форум, Сборник Част Трета, 22-25 юни, 2016, София, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2016, стр. 90-97, ISBN 2367-6728.
 1731. Евстатиева Н., И. Евстатиев. Алгоритъм за обработка на дискретите на кинетичната крива на налягането на газовете при изстрелване на мина. В: Сборник с доклади от годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, том 10, гр.Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „В.Левски“, 27-28 юни, 2013, стр. 165-175, ISBN 1314-1937.
 1732. Евстатиева Н., И. Евстатиев, Т. Кючуков. Изследване на температурния режим на светодиоден осветител. В: XIV Национална конференция с международно участие BulLight / България Светлина 2010 10 – 12 Юни, Сборник с доклади, Варна, България, Български национален комитет по осветление, 2010, стр. III-7 – III-10, ISBN 1314-0787.
 1733. Евстатиева Н., И.Евстатиев. Теоретично обосноваване на модел за управление на хибридна соларна инсталация за производство на пара. В: Енергиен форум 2011. 15 –19 юни, Сборник с доклади, Варна, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2011, стр. 345-350, ISBN 2367-6728.
 1734. Евстатиева Н., Н. Бехайдинов. Eлектронна система за управление храненето на крави. В: Доклади на международна научна конференция за студенти и докторанти, Русенски Университет ”Ангел Кънчев”, 2007, стр. 13-15
 1735. Евстатиева Н., Р. Кючуков. Електронна система за изследване на топлинния режим на осветител. В: Сборник с доклади на Енергиен Форум, Варна, 11-14 юни, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2008, стр. 395-398, ISBN 2367-6728.
 1736. Евстатиева Н., Р.Кючуков. Електронна система за изследване на температурния режим на светодиоден осветител. В: Сборник с доклади на XIV Национална конференция с международно участие BulLight / България Светлина, Сборник с доклади, Варна, 10 – 12 юни, Български национален комитет по осветление, 2010, стр. III–11 ÷ III-15, ISBN 1314-0787.
 1737. Евстатиева Н., Т.Кючуков. Централизирана общинска система за управление и мониторинг на улично осветление. В: Сборник с доклади на Енергиен Форум, 12-15 юни, Варна, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2013, стр. 337-341, ISBN 2367-6728.
 1738. Евстатиева, Н. Електронна система за управление на люпилен шкаф. В: Сборник с доклади на Енергиен форум, 23-26 юни, Варна, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2010, стр. 348-354, ISBN 2367-6728.
 1739. Евстатиева, Н. Система за мониторинг на енергийните потоци във животновъдна ферма. В: Сборник с доклади на Енергиен форум, Варна, 23-26 юни, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2010, стр. 355-361, ISBN 2367-6728.
 1740. Евстатиева, Н. Изследване на модел за електронна система, управляваща процеса сушене в разпръсквателна сушилня. В: Сборник с доклади на Енергиен Форум, 17-20 юни, Варна, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2009, стр. 419-422, ISBN 2367-6728.
 1741. Евстатиева.Н., Р. Кючуков, И. Евстатиев. Алгоритъм за моделиране на температурния режим на светодиоден осветител. В: XIV Национална конференция с международно участие BulLight / България Светлина 2010, 10 – 12 Юни, Сборник с доклади, Варна, България, Български национален комитет по осветление, 2010, стр. стр.III-1 – III-6, ISBN 1314-0787.
 1742. Евтимов, И., Р. Иванов, Н. Вълов. ИЗСЛЕДВАНЕ РАЗХОДА НА ЕНЕРГИЯ НА ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД ПРИ РАЗЛИЧНИ РЕЖИМИ НА ДВИЖЕНИЕ. В: BulTrans-2012, Sozopol, ТУ-София, 2012, стр. 212-216, ISBN 1313-955X.
 1743. Ениманев К., И. Евстатиев, К. Андонов, Б. Евстатиев. Обект и компютърна система за изследване на модулни ергономични унифицирани елементи за индустриален инженеринг на стопански сгради. В: Научни известия на НТС по машиностроене: VІ международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’08”, София, 2008, стр. 135-138, ISBN ISSN 1310-3946.
 1744. Ениманев Кр., К. Андонов, Л. Михайлов. Реинженеринг на сградите в промишлените животновъдни ферми. В: IV международна научна конференция „Мениджмънт и инженерство”, Созопол, Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2006, стр. 406-409, ISBN ISSN 1313-7123.
 1745. Енчев A., Л. Георгиева. Методи за компресиране на информацията от електрокардиограми. В: Трудове на Научната сесия на РУ' 2005, Русе, 2005
 1746. Енчев, Д., Цв. Георгиев, Б. Евстатиев. Приложение на дистанционното обучение в инженерните специалности: състояние и тенденции. В: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 3.2, Русе, 2014, стр. 116-120, ISBN 1311-3321.
 1747. Еюбова, Ф., под научното ръководство на гл.ас. инж. А. Бороджиева. Синтез и анализ на линейни, дискретни и инвариантни във времето системи, намиращи приложение в областта на комуникациите, при използване на MATLAB и Signal Processing Toolbox. В: Студентска научна сесия – СНС'09; Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС 2009; Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2009, стр. 77–81, ISBN 1311-3321.
 1748. Железарова П., Ц. Георгиева. Разработване на графичен потребителски интерфейс за окачествяване на яйца базиран на система за компютърно зрение. В: СНС-17 РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 2017, стр. 50-54
 1749. Желязков С., К. Николов, О. Динолов (научен ръководител). Изследване на разхода на енергия на система за транспортиране и подготовка на продукция. В: Студентска научна сесия СНС'14, Русе, 2014, стр. 49-53, ISBN 1311-3321.
 1750. Желязкова И. И., Георгиев Г. С., Минкова П., Кузманов Е. WINDOWS измервателен инструмент. В: Сборник доклади на годишната научна конференция с международно участие на Военното училище, Велико Търново, 1997, стр. 207-215
 1751. Желязкова И. И., Георгиев Г. С., Минкова П., Кузманов Е. Създаване на виртуални измервателни инструменти в WINDOWS операционна среда. В: Сборник доклади на годишната научна конференция с международно участие на Военното училище, Велико Търново, 1997, стр. 216-222
 1752. Желязкова И. И., Добруджалиев Д. Универсална интегрирана среда МИКРОКУРС за създаване на автоматизирани системи за обучение в химията и химическата промишленост. В: Сборник от научни трудове на ВХТИ-Бургас, том XXVI, Бургас, 1996, стр. 115-119
 1753. Желязкова И. И., Колев Р. Т. Изследване на ефективността на компютърно-базираното обучение. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на Русенския университет, том 40, серия 1.2, Русе, 2003, стр. 187-191
 1754. Желязкова И. И., Стоянов С. Н. Прототип на система за индивидуализирано планирано обучение. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на Русенския университет, том 40, серия 1.2, Русе, 2003, стр. 192-196
 1755. Желязкова И. И., Ангелов Р., Деянов Ю. Относно някои възможности при проектиране на многоизходни комбинационни схеми с помощта на ЦЕИМ. В: Сборник доклади на научната сесия на ВНВАУ –Шумен, секция “Изчислителна техника”, Шумен, 1978, стр. 47-54
 1756. Желязкова И. И., Андреева М. Х., Грозданова Е. Експериментално изследване на ефективността на компютърно-базираното тестване в средното образование. В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ Том 40, серия 1.2, Русе, 2004, стр. 95-100
 1757. Желязкова И. И., Андреева М. Х., Николова М. Експериментално изследване на компютърно-базираното тестване на знания в средното образование. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, том 40, серия 1.2, Русе, 2004, стр. 89-94
 1758. Желязкова И. И., Атанасова Г. Е. Технология на работа в Задачно-Ориенитирана Среда за Разработване на Алгоритми (ЗОСРА). В: Известия на съюза на учените – Русе, секция „Математика, Информатика и Физика”, Русе, 2004, стр. 131-140
 1759. Желязкова И. И., Вълкова П. Л. Стратегия за практическо обучение в задачно-ориентирани среди. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, секция "Математика, Информатика и Физика", том. 44, серия 6.1, Русе, 2005, стр. 107-112
 1760. Желязкова И. И., Вълкова П. Л. Computer-Aided Teaching and Learning Structural Schemes. IN: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, секция "Математика, Информатика и Физика", Русе, 2004, pp. 73-82
 1761. Желязкова И. И., Вълова И. М., Георгиев Г. Т. Инструментален подход към аритметична обработка на база данни. В: Сборник доклади на VI международна конференция САИТНИ, Варна, 1992, стр. хх-хх
 1762. Желязкова И. И., Иванов С. Относно анализа и синтеза на операционни автомати с помощта на ЦЕИМ. В: Сборник доклади на 5-та национална научно-техническа конференция "Изчислителна техника'79", Варна, 1979, стр. хх-хх
 1763. Желязкова И. И., Кадишева Л., Шопов С., Асса Б. Подсистема “Информация” в АСУ на ВУЗ. В: Сборник доклади на научната сесия на Военното училище, секция “Изчислителна техника”, Шумен, 1978, стр. 3-10
 1764. Желязкова И. И., Колев Р. Т. Статично планиране на тестови задачи. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ , секция “Математика, Информатика и Физика”, Русе, 2004, стр. 101-105
 1765. Желязкова И. И., Корнейчук В. И., Никитин С. Н., Тодоров Г. С. Моделиране на лабораторни работи. В: Републикански младежки научно-технически симпозиум, София, 1975, стр. хх-хх
 1766. Желязкова И. И., Корнейчук В. И., Тодоров Г. С. Автоматизированная система накопления и обработки данных о качестве подготовки специалистов. В: Сборник доклади на първата национална конференция на младите научни работници, Габрово, 1975, стр. 57-62
 1767. Желязкова И. И., Корнейчук В. И., Тодоров Г. С., Димитрова М. К. Машинная система оценки знаний. В: Известия на висшия машинно-елктротехнически институт и съюза на научните работници в Габрово, том VIII, Габрово, 1976, стр. хх-хх
 1768. Желязкова И. И., Навасардян С. С., Маринов М. Т., Арсов С. С. Компютърна технология на адаптивно обучение. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на ВТУ, том XXXII, серия 9, Русе, 1989, стр. 92-102
 1769. Желязкова И. И., Николов П., Стойчев С., Арсов С. С. Един подход за изграждане на релационна СУБД със заявки на ограничен български език - I. Теоретична постановка. В: Първа национална конференция с международно участие „Информационни технологии в управлението”, София, ИЦТТ, 1990, стр. 2-8
 1770. Желязкова И. И., Николов П., Стойчев С., Арсов С. С. Един подход за изграждане на релационна СУБД със заявки на ограничен български език - II. Примерна реализация. В: Първа национална конференция с международно участие „Информационни технологии в управлението”, София, ИЦТТ, 1990, стр. 9-17
 1771. Желязкова И. И., Стоянова С. Г. Определяне разрядността при представяне на информацията в микропроцесорни системи за автоматично управление. В: Годишник на ВТУ, Русе, 1983, стр. хх-хх
 1772. Желязкова И. И., Стоянова С. Г., Младенов М. И. Математически модел на микропроцесорна система за автоматично управление на роторни багери (част 1). В: Сборник доклади на годишната научна конференция на ВТУ, серия 6, Русе, 1984, стр. 189-193
 1773. Желязкова И. И., Стоянова С. Г., Младенов М. И. Математически модел на микропроцесорна система за управление на роторни багери (част 2). В: Научни трудове на ВТУ, серия 6, Русе, 1984, стр. 195-197
 1774. Желязкова И. И., Шопов С., Чернев С. Организация и обработка на информационните масиви от подсистемата “Показатели НА НИР във ВУЗ”. В: Научни трудове на ВИММЕСС, Серия “Изчислителна техника и автоматизация на производствените процеси”, том XXI, Русе, 1979, стр. 91-94
 1775. Желязкова И., Андреева М. Експериментално изследване на компютъризирания тестов контрол на знания. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на Русенския университет, том 40, серия 3, Русе, 2003, стр. 48-52
 1776. Желязкова И., С. Стоянов. Прототип на система за индивидуално планиране на обучението. В: Трудове на научната сесия РУ 2003, Русе, България, 2003
 1777. Желязкова, И. И. Методика за количествена експертна оценка на качеството на системи за обучение. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на Русенския университет, том 39, серия 3.1, Русе, 2002, стр. 139-144
 1778. Желязкова, И. И. Един алгоритъм за контрол на входни данни в автоматизирани системи за управление, част 1. В: Годишник на ВТУ, Русе, 1983, стр. хх-хх
 1779. Желязкова, И. И. Таблична реализация на тригонометрични функции в микропроцесорни системи за автоматично управление. В: Годишник на ВТУ, Русе, 1983, стр. хх-хх
 1780. Желязкова, И. И. Сравнителен анализ на операционни автомати със закрепени и общи микрооперации. В: Сборник научни трудове на ВИММЕСС, серия "Електротехика и електрификация на селското стопанство", Русе, 1980, стр. 65-71
 1781. Желязкова, И. И. Алгоритъм и програми за синтез на управляващи автомати по каноничния метод. В: Сборник доклади на научната сесия на МЕИ-София, София, 1979, стр. хх-хх
 1782. Желязкова, И. И. Разкриване на социалното съдържание на техническия прогрес - вежен фактор за идеологическото възпитание на студентите. В: Сборник доклади на международната научно-практическа конференция "ролята на личността на преподавателя за идеологическото възпитание на студентите", Русе, 1979, стр. 235-237
 1783. Желязов М.П., В.М.Желязова. Управляеми усилватели с подобрени параметри. В: Сборник научни доклади на юбилеен международен конгрес наука, образование, технологии, Шумен, Университетско издателство, 2012, стр. 217-221, ISBN 978-954-577-654-0.
 1784. Желязов М.П., Петко М. Желязов. Expert system for taking decisions for complex images. IN: НТК ВВАУПВО “П. Волов”, Шумен, 2000
 1785. Желязов M., M. Костова, В. Джуров. Интерферационните картини като елемент от радиохолографско изображение и идеи за ефективното им използване чрез форми на изкуствен интелект. В: Сборник доклади при Юбилейна научна сесия с международно участие „120 години ВВМУ”, Варна, 2001, стр. 143-149
 1786. Желязов М. П. , В. М. Жeлязова. Измерване на малки изменения на разликата във фазите в СВЧ диапазон. В: СБОРНИК НАУЧНИ ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, Шумен, НВУ, 2010, стр. 41 - 49
 1787. Желязов М. П., А. Н. Муратова. Вариант за корекция на изкривяванията от нестабилност на честотата на дискретизация. В: Сборник трудове на НВУ “В. Левски”, Долна Митрополия, 2007
 1788. Желязов М. П., А. Н. Муратова. Оптимално съвместно откриване и оценка на продължителността на сигнала. В: Сборник трудове на НС НВУ “В. Левски”, Шумен, 2006
 1789. Желязов М. П., А. Н. Муратова. Варианти на методи за защита на спътниковите комуникации от неоторизиран достъп с използване на антенни решетки на борда на изкуствени спътници на Земята. В: Сборник трудове на НС в ИКИ-БАН, Варна, 2005
 1790. Желязов М. П.,А. Н. Муратова. Оценка точността на синхронизация по шумова извадка на пачка импулси. В: Сборник трудове на НС НВУ “В. Левски”, Шумен, 2006
 1791. Желязов М., В. Джуров, М. Костова. Многочестотните радиохолографски методи като елемент от системи за разпознаване. В: Сборник научни трудове , Юбилейна научна сесия, ВВВУ Г. Бенковски, 2001, стр. 66-71
 1792. Желязов М., М. Костова, В. Джуров. Един критерий за адаптиране на антенните системи при пространствено- временна обработка на радиолокационните сигнали. В: Научни трудове, Том 38, серия 3, РУ „А.Кънчев”, 2001, стр. 173-175, ISBN 1311-3321.
 1793. Желязов М.П. Устройства за борба със смущения в радиолокационните станции. В: СБОРНИК НАУЧНИ ДОКЛАДИ на ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ"40 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ – КОСМИЧЕСКА ДЪРЖАВА", София, ИКИТ - БАН, 2012
 1794. Желязов М.П. , В. М. Желязова. Измерване на малки изменения на разликата във фазите в СВЧ диапазон. В: Сборник трудове на НС НВУ “В. Левски”, Шумен, 2006
 1795. Желязов М.П. , В.М.Желязова. Възможности за мониторинг на хидрометеори с радиолокационна станция от милиметров диапазон. В: Сборник научни доклади на втора юбилейна маждународна научна конференция 2011 посветена на, Шумен, 2011, стр. 29-32, ISBN 978-954-8557-11-5.
 1796. Желязов М.П., А. Н. Муратова. Енергийна ефективност на свръхшироколентови сигнали. В: Сборник трудове на НС РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 2006
 1797. Желязов М.П., А. Н. Муратова. Прилагане на свръхшироколентови хаотични радиоимпулси за позициониране на обекти. В: Сборник научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 2006
 1798. Желязов М.П., А. Н. Муратова. Вариант на математически модел за откриване на движещи се обекти на фона на неравномерна постилаща повърхност. В: Сборник трудове на ЮНС в НВУ “В. Левски”, Долна Митрополия, 2005
 1799. Желязов М.П., А.Н.Муратова. Анализ на особеностите на свръхшироколентовата радиолокация. В: Сборник трудове на НС в ИКИ-БАН, Варна, 2005
 1800. Желязов М.П., В. Джуров , Г. Карабенчев. Изследване вълновата част на конвертор LNC 412 при честота 10,7-11,75 GHz на офсетова антена с размери D=1/0,95 m. В: Научни трудове на РУ, РУ, 1999, стр. 204-209
 1801. Желязов М.П., М. Маринов. Influence of Information Technology on Military Radar Systems. 04 Int Spring Seminar on Electronics Technologi. IN: Сборник трудове на 27 (ISSE) 13-16 May, Sofia,, 2004
 1802. Желязов М.П., Методи за определяне местоположението на радиоизлъчващи обекти. Сборник трудове на ЮНС ВВОВУ "В.Левски" - В. Търново. - 2003 г. Методи за определяне местоположението на радиоизлъчващи обекти. В: Сборник трудове на ЮНС ВВОВУ "В.Левски", В. Търново, 2003
 1803. Желязов М.П., П. М. Желязов. Една възможност за практическа реализация на квазиоптимален цифров филтър при наличие на мултипликативни смущения. В: Сборник доклади на ЮНС “ 90 години авиационно образование в България “ Д. Митрополия, Долна Митрополия, 2004
 1804. Желязов М.П., П. М. Желязов. Варианти за синтезиране на закони за управление на измервателните процеси в ъгломерни системи. В: Сборник трудове на ЮНС ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", Варна, 2003
 1805. Желязов М.П., П. М. Желязов. Една възможност за практическа реализация на квазиоптимален цифров филтър при наличие на мултипликативни смущения. В: Сборник трудове на ЮНС ВВОВУ "В.Левски", В. Търново, 2003
 1806. Желязов М.П., П. М. Желязов. Анализ на ефективността на устойчиво на смущения кодиране в канали с дискретно честотно-съставни сигнали. В: Сборник трудове на ЮНС ВВОВУ "В.Левски", В. Търново, 2003
 1807. Желязов М.П., П. М. Желязов. Относно съвместната работа на автоколебателни модули. В: Сборник трудове на НКМУ ВВУАПВО "П. Волов", Шумен, 2002
 1808. Желязов М.П., П. М. Желязов. Влияние на грешките при определянето на основните параметри на сложни сигнали. В: Сборник трудове на НКМУ ВВУАПВО "П. Волов", Шумен, 2002
 1809. Желязов М.П., П. М. Желязов. Съвременни честотни синтезатори. В: Сборник трудове на НС ТУ "А. Кънчев", Русе, 2001
 1810. Желязов М.П., П. М. Желязов. Мощни генератори и усилватели по мощност със сложни активни прибори. В: Сборник трудове на НС ТУ "А. Кънчев ”, Русе, 2001
 1811. Желязов М.П., П. М. Желязов. Един критерий за адаптиране на антенните системи при пространствено - временна обработка на радиолокационните сигнали. В: Сборник трудове на НС ТУ "А. Кънчев", Русе, 2001
 1812. Желязов М.П., П. М. Желязов. Измерване модула на коефициента на корелация при теснолентови случайни сигнали. В: Сборник трудове на ЮНС ВВОВУ "В.Левски", В. Търново, 2001
 1813. Желязов М.П., П. М. Желязов. Пасивен метод в Радиолокацията и подход за "интелигентното" му моделиране с мрежи на Петри. В: Сборник трудове на НКМУ ВВУАПВО "П. Волов, Шумен, 2001
 1814. Желязов М.П., П. М. Желязов,. Алгоритъм за работа на навигационна система с един стационарен наблюдателен комплекс.. В: Сборник трудове на НС ТУ "А. Кънчев", Русе, 2000
 1815. Желязов М.П., П. М. Желязов,. “Радиохолографски методи за разузнаване на динамични обекти”. В: Сборник трудове на НС ТУ"А. Кънчев", Русе, 2000
 1816. Желязов М.П., П. М. Желязов, . ЮНС”90 години авиационно образование в България” 2004 г., стр. 133 – 140. Описание на моделите на видовете линейни свързочни канали. В: Сборник доклади на ЮНС”90 години авиационно образование в България”, Долна Митрополия, 2004, стр. 133 - 140
 1817. Желязов М.П., П.М. Желязов. Определяне параметрите на движение на отдалечен обект с известна форма. В: Сборник трудове на НС в ИКИ-БАН, Варна, 2006
 1818. Желязов М.П., П.М. Желязов. Влияние на закона на модулация и начина за обработка на сигнала върху показателите на радиосистема. В: Сборник научни трудове на РУ “Ангел Кънчев” том 39, Русе, 2002
 1819. Желязов М.П., Петко М. Желязов. Моделирането основен елемент, определящ ефективността при компресиране на данни. В: Сборник трудове на НКМУ ВВУАПВО "П. Волов", Шумен, 2003
 1820. Желязов М.П., Петко М. Желязов. Приложение на универсалната серийна шина в комуникациите. В: Сборник трудове на НКМУ ВВУАПВО "П. Волов", Шумен, 2003
 1821. Желязов М.П., Петко М. Желязов. Влияние на флуктоациите на фазата на излъчвания сигнал и ъгловото разрешение на система със синтезирана апаратура. В: Сборник научни трудове на РУ “Ангел Кънчев” том 39, Русе, 2002
 1822. Желязов М.П., Петко М. Желязов. Expert systems for presenting complex images. IN: НТК ВВАУПВО “П. Волов”, Шумен, 2000
 1823. Желязов М.П., Петко М. Желязов, “Possibilities for appliance of artificial intelligence in the system for recognition” Annual School Lectures, 2000;. Possibilities for appliance of artificial intelligence in the system for recognition. IN: Annual School Lectures, Русе, 2000
 1824. Желязов М.П., Т. И. Петрова. Синтез на квазиоптимален приемник за М - позиционно честотно манипулиран сигнал на фона на честотно модулирано смущение и Гаусов шум при двуканално наблюдение. В: Сборник трудове на НС НВУ “В. Левски”, Шумен, 2006
 1825. Желязов М.П., Т.И.Петрова. Радиофизично изследване на морски вълни и атмосферна турбулентност по данни, получени от дистанционно сондиране с радиовълни от метров диапазон. В: Сборник трудове на НС НВУ “В. Левски”, Шумен, 2006
 1826. Желязов М.П., Т.И.Петрова. Проектиране на приемопредавателна моноимпулсна фазирана антенна решетка със селекция на целта в основния лъч. В: Сборник трудове на НС в НВУ “В. Левски”, Долна Митрополия, 2006
 1827. Желязов М.П., Т.И.Петрова. Вариант за метод на обработка на систематичните грешки при различни измервания. В: Сборник трудове на ЮНС в НВУ “В. Левски”, Шумен, 2006
 1828. Желязов М.П., Т.И.Петрова. Вариант на доплеровски откривател за близко разстояние с повишена чувствителност. В: Сборник трудове на НС в ИКИ-БАН, Варна, 2006
 1829. Желязов М.П., Т.И.Петрова. Изчисляване на вероятността за грешка при оптимално и субоптимално некохерентно разнесено приемане. В: Сборник трудове на ЮНС ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", Варна, 2006
 1830. Желязов М.П., Т.И.Петрова. Методика за оценка защитеността на елементите от системата за връзка със специално предназначение от взаимни смущения. В: Сборник трудове на НС в ИКИ-БАН, Варна, 2006
 1831. Желязов М.П., Т.И.Петрова. Варианти за синтезиране на закони за управление на измервателните процеси в ъгломерни системи. В: Сборник научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 2004
 1832. Желязов М.П., Т.И.Петрова, . Сборник трудове на НС в РУ “Ангел Кънчев”, 2004. Методи за определяне местоположението на радиоизлъчващи обекти. В: Сборник научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 2004
 1833. Желязов М.П.,А. Н. Муратова,. Алгоритм для анализа изображений движущихся объектов. В: Сборник трудове на ЮНС в НВУ “В. Левски”, Долна Митрополия, 2005
 1834. Желязов М.П.,А. Н. Муратова, П.М.Желязов. Вариант модели сопровождения обектов. В: Сборник трудове на ЮНС в НВУ “В. Левски”, Долна Митрополия, 2005
 1835. Желязов М.П.,Т.И.Петрова. Оценка на потенциалната шумоустойчивост при правохаотично предаване на цифрова информация в условия на многолъчево разпространение на полето. В: Сборник трудове на НС в НВУ “В. Левски”, Долна Митрополия, 2006
 1836. Желязов П. М., В.М.Желязова. Линейни устройства за обработка с активни RC – четириполюсници. В: Сборник научни доклади на втора юбилейна маждународна научна конференция 2011 посветена на "50 години от полета на Юри Гагарин", Шумен, "Добри Войников"-Шумен, 2011, стр. 6-11, ISBN 978-954-8557-11-5.
 1837. Желязов П., Г. Карабенчев, М. Илиев, П. Златев, Д. Ангелов. Метод за предаване на електрическа енергия посредством СВЧ колебания. В: ВВУАПО, Шумен, Военно училище Шумен, 2000
 1838. Желязов П., М. Костова, В. Джуров. Експертни системи при опознаване на сложни изображения. В: МНК 2000, Сборник научни трудове част 4, Шумен, 2000, стр. 192-199, ISBN 954-9681-02-3.
 1839. Желязов П., М. Костова, В. Джуров. Системи за вземане на решения при сложни изображения. В: МНК 2000, Сборник научни трудове част 4, Шумен, 2000, стр. 187-192, ISBN 954-9681-02-3.
 1840. Желязов, М. Особености при автоматичното съпровождане на нисколетящи цели. В: Сборник трудове на НС ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, Варна, 2006
 1841. Желязов, М.П. Метод за оценка на разделителната способност при измерване координатите на радиолокационни цели с пасивна РЛС. В: сборник доклади на ЮМК, Шумен, 2011
 1842. Желязов, М.П. Метод за повишаване на разделителната способност по азимут и разстояние на пасивна РЛС при кохерентна обработка на излъчен от целта сигнал. В: сборник доклади на ЮМК, Шумен, 2011
 1843. Желязов, М.П. Определяне параметрите на движение на отдалечен обект с известна форма. В: Сборник трудове на НС в ИКИ-БАН, Варна, 2007
 1844. Желязов, М.П. Имитационно моделиране на статистическите характеристики на пространствено-временния сигнал и вълновото поле. В: Сборник трудове на НС НВУ “В. Левски”, Долна Митрополия, 2006
 1845. Желязов, М.П. Основни етапи при проектирането на системи за защита на информацията в автоматизираните системи. В: Сборник научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 2004
 1846. Желязов, М.П. Критерий за възстановяване на входния сигнал при линейни динамични системи в условията на робастно наблюдение. В: Сборник трудове на ЮНС ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", Варна, 2003
 1847. Желязов, М.П. Основни етапи при проектирането на системи за защита на информацията в автоматизираните системи. В: Сборник трудове на ЮНС ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", Варна, 2003
 1848. Желязов, М.П. Квазиоптимален приемник на многочестотен нелинеен радиолокатор – принципи за построяване. В: Сборник трудове на НКМУ ВВУАПВО "П. Волов", Шумен, 2003
 1849. Желязов, М.П. Вариант на оптимизиране на структурата и състава на системите за защита на информацията в автоматизираните системи за управление. В: Сборник трудове на НКМУ ВВУАПВО "П. Волов", Шумен, 2003
 1850. Желязов, М.П. Описание на моделите на видовете линейни свързочни канали. В: Сборник трудове на НКМУ ВВУАПВО "П. Волов", Шумен, 2003
 1851. Желязов, М.П. Един вариант на ефективен алгоритъм за цифрова обработка на радиолокационни сигнали от РЛС със синтезирана апертура. В: Сборник трудове на ЮНС МУ ТУ, Варна, 2003
 1852. Желязов, М.П. Един вариант за псевдолинейна филтрация на разстоянието до източника на радиоизлъчвания в пасивни еднопозиционни системи. В: Сборник трудове на НКМУ ВВУАПВО "П. Волов", Шумен, 2002
 1853. Желязов, М.П. Псевдолинейна филтрация на разстоянието до източника на излъчване при пассивни еднопозиционни радиосистеми. В: Сборник трудове на НКМУ ВВУАПВО "П. Волов", Шумен, 2002
 1854. Желязов, М.П. Влияние на грешките при определянето на основните параметри на сложни сигнали. В: Сборник трудове на ЮНС ВВОВУ "В Левски", В. Търново, 2001
 1855. Желязов, М.П. Двуетапна филтрация на случайни процеси при въздействие на комбинирани смущения. В: Сборник трудове на НС ТУ "А. Кънчев", Русе, 2001
 1856. Желязов, М.П. Определяне на основните характеристики на разсейваното поле в бистатична система. В: Сборник трудове на НС ТУ "А. Кънчев", Русе, 2000
 1857. Желязов,М. П. А. Н. Муратова. Методы определения координат неизвестных передатчиков, нарушающих работу легальных пользователей. В: Сборник трудове на НС в ИКИ-БАН, Варна, 2005
 1858. Желязова В., Г. Господинов, А.Бауазир, В. Мутков, Я. Нейков, Кр. Щерева. Прототип на устройство за изследване параметрите на фотоволтаични елементи. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев, Русе, 2013, стр. 61-65, ISBN 1311-3321.
 1859. Желязова В.М. Обзор и оценка на фотоволтаичните технологии. В: Сборник научни доклади на юбилеен международен конгрес наука, образование, технологии " 40 години България - космическа държава", Шумен, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", 2012, стр. 222-230, ISBN 978-954-577-654-0.
 1860. Желязова, Веляна М. Синтезиране на оптимални схеми на ARC – звена от четвърти порядък. В: сборник научни доклади на втора юбилейна маждународна научна конференция 2011 посветена на "50 години от полета на Юри Гагарин", Шумен, "Добри Войников"-Шумен, 2011, стр. 12-16, ISBN 978-954-8557-11-5.
 1861. Живков Ж. В., Ст. Ст. Желев, Д. Д. Великова. СТЕПЕННИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТИ НА ЯКОБИ С ЕДНО НИВО НА ПЕРИОДИЧНАТА АВТОКОРЕЛАЦИОННА ФУНКЦИЯ. В: научни трудове на шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2014
 1862. Захариев П. Анализ и симулационно изследване на особеностите на безжичните мрежи с NOAH маршрутизиране на данните. В: Научни трудове на Русенски университет, том 52, с. 3.2. Комуникационна и компютърна техника и технологии, Русе, Печатна база при РУ, 2013, стр. стр. 62-66, ISBN 1311-3321.
 1863. Захариев П., Г. Христов, М. П. Илиев. Анализ на модели за определяне продължителността на периода на устойчиво състояние в безжични сензорни мрежи. В: Научни трудове на Русенски университет, том 48, с. 3.2. Комуникационна и компютърна техника и технологии, Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2009, стр. стр. 65 - 70, ISBN 1311-3321.
 1864. Захариев П., Г. Христов, М. П. Илиев. Платформа за изследване на MPEG-4 видео трафик предаван по IP мрежи. В: Сборник доклади: TELECOM, Варна, 2008
 1865. Захариев П., Г. Христов, Ц. Гюрецов. Роботизирани платформи за обхождане на 2D лабиринт с оптимизация на маршрут. В: Сборник с доклади на Трета Национална Конференция по Роботика и Интелигентни Системи за независим живот и социално включване, София, 2013
 1866. Захариев П., М. П. Илиев. Анализ на механизмите за контрoл на претоварването в DCCP. В: Научни трудове на Русенски университет, том 47, серия 3.2, Комуникационна и компютърна техника и технологии, Русе, Печатна база при РУ, 2008, стр. 92-97, ISBN 1311-3321.
 1867. Захариев П., М. П. Илиев, Г. Христов. Подход за ефективно използване на енергията и разпределение на мрежовия трафик в БСM. В: Сборник доклади: TELECOM, София, 2010, стр. 28-33
 1868. Захариев П., Христов Г., Борисов С., Гюрецов Ц., Петров Б. Използване на мини роботи, като атрактивно средство за обучение в областта на информационните и комуникационните технологии.. В: Сборник с доклади от ТЕМАТИЧНА НАУЧНА ШКОЛА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”, Русе, 2013
 1869. Захариев Св., Ив. Палов, К. Сираков, Е. Кузманов. Изследване влиянието на обработката с фунгицид на царевични семена върху резултатите от предсеитбеното им електромагнитно въздействие. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.51, с.3.1., Русе, 2012, стр. 195-200
 1870. Захариев Св., К. Сираков, К. Костов, Е. Кузманов, Ив. Палов. Резултати от лабораторни изследвания на остатъчното и с натрупване въздействие на предсеитбените електромагнитни обработки на семена от пшеница. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.52, с.3.1., Русе, 2013, стр. 158-164
 1871. Захариев, П. Подход за йерархична организация на безжична сензорна мрежа с ефективно и разпределено използване на енергията от сензорните модули. В: Научни трудове на Русенски университет, том 49, с. 3.2. Комуникационна и компютърна техника и технологии, Русе, Печатна база при РУ, 2010, стр. 53-57, ISBN 1311-3321.
 1872. Захариева С., Димитров Д. ЕЛЕКТРОНЕН МОДУЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕВЕРСИВЕН ПОСТОЯННОТОКОВ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ. В: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH, Габрово, 2017, стр. под почат
 1873. Захариева Сн. Анализ на контактни и безконтактни методи за измерване и контрол на отклонението на диаметри и повърхнини от зададените стандартни размери. В: Научни трудове на Русенски Университет „А. Кънчев”, том 48, серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2009, стр. 138-142
 1874. Захариева Сн. Д. Йорданов. Разработване и изследване на понижаващ импулсен регулатор. В: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ, РУСЕ, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "А. КЪНЧЕВ", 2017, стр. 19-24, ISBN ISSN 1311-3321.
 1875. Захариева Сн., М. Цветков, Д. Боев, Св. Бачийски. Разработване и изследване на трифазни неуправляеми токоизправители. В: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ, РУСЕ, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "А. КЪНЧЕВ", 2014, стр. 17-23, ISBN ISSN 1311-3321.
 1876. Захариева Сн., В. Мутков. Алгоритъм на работа и блокова схема на електронна система за мониторинг на геометричните показатели на прокат. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 50, серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2011, стр. 122-126, ISBN 1311-3322.
 1877. Захариева Сн., В. Мутков, С. Кадирова, И. Георгиев. Алгоритми на математични модели за мониторинг на геометричните показатели на прокат. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 50, серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2011, стр. 117-121, ISBN 1311-3321.
 1878. Захариева Сн., Д. Боев, Св. Бачийски, М. Цветков. Разработване и изследване на еднофазни неуправляеми токоизправители. В: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ, РУСЕ, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "А. КЪНЧЕВ", 2014, стр. 11-17, ISBN ISSN 1311-3321.
 1879. Захариева Сн., Д. Йорданов. Математическа обосновка и схемотехническа реализация на апроксимация на триъгълен сигнал в синусоида. В: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ, РУСЕ, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "А. КЪНЧЕВ", 2017, стр. 14-19, ISBN ISSN 1311-3321.
 1880. Захариева Сн., Д. Йорданов, С. Стоянов. Изследване на лабораторен функционален генератор. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русенски университет, 2016, стр. 63-67
 1881. Захариева Сн., И. Георгиев. Математичен модел за оценка геометричните показатели на квадратни и правоъгълни прокатни профили. В: XX Национален Научен Симпозиум, Метрология и Метрологично Осигуряване, Созопол, 2010, стр. 440-446
 1882. Захариева Сн., И. Георгиев, Т. Тошков. Математичен модел за измерване на отклонение на външни цилиндрични повърхнини без осово въртене. В: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Габрово, Технически Университет - Габрово, 2009, стр. 593-596
 1883. Захариева Сн., И. Евстатиев. Алгоритми за работа на микроконтролерите и персоналният компютър на мониторингова система за оценка на геометричните показатели на прокат. В: Научна Конференция „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата”, Велико Търново, НВУ„Васил Левски”, 2012, стр. 210-216, ISBN 978-954-753-104-8.
 1884. Захариева Сн., Свилен Стоянов. Разработване на алгоритъм за работа и структурна схема на електронна система за оценка на квадратни и правоъгълни стоманени профили. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русенски университет, 2016, стр. 68-72
 1885. Захариева, Сн., А. Леви. Електронна система за измерване на отклонение от кръглост на цилиндрични профили. В: Юбилейна научна конференция 2014 „100 години авиационно образование в България”, гр. Долна Митрополия, Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2014, стр. 141-149, ISBN 978-954-713-216-8.
 1886. Златаров, П., Г. Иванова. Уеб базирано приложение за мониторинг и известяване за проблеми с мрежови сървъри. В: Сборник с доклади от СНС на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2016, стр. 133-137, ISBN 1311-3321.
 1887. Златаров, П., Г. Иванова. Web of Things – приложение на уеб технологиите за обмен на данни в Internet of Things мрежи. Приложна реализация на система за събиране на данни. В: Сборник с доклади от СНС на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русенски университет, 2015, стр. 74-78, ISBN 1311-3321.
 1888. Златаров, П., Г. Иванова. Един подход за приложение на „Internet of Things“. Мрежи от сензори и устройства. Отдалечено отчитане и анализ на сензори чрез микроконтролер. В: Сборник с доклади от СНС на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русенски университет, 2014, стр. 80-85, ISBN 1311-3321.
 1889. Златев Ст., Г. Лечев, Г. Кенаров,Г. Попов, Ю. Златева. Инерционен стенд за входящ контрол на спирачни пръстени на електротелфери. В: Конференция с международно участие, Казанлък, 1988
 1890. Златева Ю. Един подход за определяне качеството на изображения. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2012, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, стр. 166-169 т.51, с.3.2
 1891. Златева Ю., Г. Тодоров. Симулатор на невронна мрежа от тип двупосочна асоциативна памет (BAM). В: Международна конференция CompSysTech 2003, Русе, 2003
 1892. Златева Ю., Г. Улвиев. Програмен симулатор на невронна мрежа от тип ART1. В: Научни трудове на РУ, том 45, серия 3.2, 2006, 271-274, Русе, 2006
 1893. Златева Ю., Кр. Димов. Симулатор на невронна мрежа от тип SOM. В: Научна конференция на РУ, Русе, 1999
 1894. Златева Ю., М. Иванов. Информационна система за акупунктурни точки. В: Научни трудове на РУ, том 48, серия 3.2, 2009, Русе, 2009
 1895. Златева Ю., Св. Недев. Симулатор на невронна мрежа за разпознаване на сигнали изменящи се във времето и пространството на състоянията. В: Международна конференция CompSysTech 2002, Русе, 2002
 1896. Златева Ю., Ст. Николов. Алгоритъм за описание и възстановяване контурите на двумерен обект чрез насочена верига от кодове. В: Научни трудове на РУ, том 41, серия 3.2, 2004, 84-89, Русе, 2004
 1897. И.Исмаилова, Кр. Манев, Д. Пейков. Creating Integrated Data Warehouse System Which Supports Risk Management of Business Organizations. IN: „International Journal of Business and Management Studies”, Instanbul, 2012, pp. 65, ISBN 1309-8047.
 1898. И.Исмаилова, Кр. Манев, Д. Пейков. Структуриране на интегриран склад от данни за подпомагане идентификацията и оценката на рисковете в бизнес оргазациите. В: Сборник доклади на ТУ-Варна, Варна, 2012
 1899. И.Палов, Ст.Стефанов, Ж.Пенчева, Ж.Ганев. Резултати от сравнителни изследвания на озонатори. В: Трета научна конференция "Актуални проблеми по опазване на околната среда" - ЕКО Русе' 92, СНР-Русе, 1992
 1900. И.Цветков, Андреев А., Станчев Т.Й., Георгиев Г.Р. Компютърен стенд за изпитване хидравличните системи на земеделски машини за пиково налягане. В: МНК РУ, Русе, РУ, 2011
 1901. Ибрямова, Е., С. Арсов. Среди за електронно обучение по дисциплината "Бази от данни". В: IV-та Национална Конференция, София, 2016, стр. 192-197, ISBN 978-954-07-4114-7.
 1902. Ив. Палов, К. Сираков, Е. Кузманов , Св. Захариев. Резултати от предварителни лабораторни изследвания след предсеитбени лабораторни обработки на зеленчукови семена. В: Научни трудове на РУ “ А. Кънчев”,том 50, Русе,, ПБ при РУ “Ангел Кънчев”, 2011
 1903. Ив. Палов, К. Сираков, Е. Кузманов, Н. Армянов. Результаты исследований предпосевных электромагнитных обработок семян фасоля.. В: Международная научно-практическая конференция, посвященную 60-летию факультета Электрификации сельского хозяйства Волгоградского сельскохозяйственного университета, 29 октября, Волгоград, 2011., Москва, Доклад, изнесен на конференцията и приет за печат , 2012
 1904. Ивайло Стоянов. Метод за определяне коефициента на полезно действие на хибридна соларна система. В: Русенски университет "Ангел Кънчев", НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 1, Русе, Университетски издателски център, 2014, стр. 58-63, ISBN 1311-3321.
 1905. Ивайло Стоянов. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ В РЕГИОНА НА ГРАД РУСЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ. В: МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ УНИТЕХ2014 21 – 22 Ноември 2014, ГАБРОВО, Габрово, България, Университетско издателство "Васил Априлов", 2014, стр. 110-114, ISBN 1313-230Х.
 1906. Ивайло Стоянов. Анализ на архитектурите на системи за автоматизация на промишлено електрообзавеждане. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013, том 52, серия 3.1, Русе, Университетски издателски център, 2013, стр. 73 - 76, ISBN 1311-3321.
 1907. Ивайло Стоянов. Резултати от предварително изследване на система за комбинирано използване на слънчева енергия. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 3.1, Русе, Университетски издателски център, 2012, стр. 45 -50, ISBN 1311-3321.
 1908. Ивайло Стоянов, Недко Недев. Обосноваване на PV система за зареждане на електрически превозни средства към бензиностанция, разположена на междуселищен път. В: IV Научна конференция, ЕФ‘2012, Созопол 28.09-1.10.2012, София 2012, Технически университет София, 2012, стр. 84-93
 1909. Ивайло Стоянов, Теодор Илиев, Йордан Дойчинов. Анализ и тенденции за развитие на професионалните направления към факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет „Ангел Кънчев“. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 9, Русе, Университетски издателски център, 2015, стр. 48-53, ISBN 1311-3321.
 1910. Иванка Д. Цветкова, Георги В. Христов, Пламен З. Захариев. АНАЛИЗ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЛГОРИТМИ ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЯ В БЕЗЖИЧНИ СЕНЗОРНИ МРЕЖИ. В: Национална конференция Телеком 2013, София, 2013, стр. 51-58, ISBN ISSN:1314-2690.
 1911. Иванка Д. Цветкова, Пламен З. Захариев. Сравнителен анализ на технологии за 3D репликиране на обекти. В: Национална конференция Телеком 2016, София, 2016, стр. 153-161, ISBN ISSN: 1314-2690.
 1912. Иванка Цветкова. Изследване влиянието на броя на сензорните модули върху точността на локализиращите алгоритми в БСМ. В: Научни трудове на Русенски университет, том 52, серия 3.2, Печатна База при Русенски Университет, 2013, стр. 46-50, ISBN 1311-3321.
 1913. Иванов Ал., Г. Иванова, Г. Методиев. Методика за виртуално измерване на конструктивни и геометрични параметри на протяжки. В: Научни трудове на Русенски университет, Русенски университет, 2011, стр. 138-143, ISBN 1311-3321.
 1914. Иванов В., Г. Кръстев, Х. Станчев. Някои проблеми при разработване на електронна система за управление на карбураторен двигател на празен ход. В: Научна конференция с международно участие ТИАТ*90, Шумен, 1990, стр. 7с.
 1915. Иванов В., И. Стоянов, Л.Михайлов. Изследване нивото на пулсации на импулсен преобразувател на енергия от понижаващ вид. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 3.1, Русе, Университетски издателски център, 2015, стр. 174-179, ISBN 1311-3321.
 1916. Иванов В., Х. Станчев, Г. Кръстев. Изпълнителен механизъм за управление работата на празен ход на карбураторен двигател. В: Юбилейна научна сесия с международно участие "25 години катедра ДВГ" на ВМЕИ - Варна, Варна, 1990, стр. 8с.
 1917. Иванов Е., М. Илиев, Ст. Пседерски, Б. Осиковски, Л. Нойков, Р. Стефанов. Система за контрол състоянието на демпфериращи устройство използвани при локомотивни дизелови двигатели. В: Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев" том XXX серия 3, Русе, ВТУ-Ангел Кънчев, 1988, стр. 196-201
 1918. Иванов И., А.Манукова. Методика за изследване изменението на цвета на постморталните параметри в съдебната медицина. В: Сборник доклади „Първа национална тематична школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационни технологии“, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Университетски издателски център при Русенския университет “Ангел Кънчев”, 2013, стр. 113-118, ISBN ISBN 1314-9024.
 1919. Иванов И., А.Манукова. Микропроцесорна система за контрол на параметрите на аудио усилвател. В: Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, Русе, 2009, стр. 99-103
 1920. Иванов И., А.Манукова. Алгоритми за управление на микропроцесорна система за контрол на параметрите на аудио усилвател. В: Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, Русе, 2009, стр. 104-108
 1921. Иванов И., А.Манукова, И.Стоянов. Микропроцесорно управление на електромеханична система за прецизно прилагане на сила на натиск. В: Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, Русе, 2010, стр. 137-141
 1922. Иванов Кр., Н. Михайлов, Цв. Наумов. Изследване на хармоничното изкривяване в електрически мрежи ниско напрежение. В: Международна научна конференция високи технологии. Бизнес. Общество, курортен комплекс Боровец, 2017, стр. 141-144
 1923. Иванов Р., Д. Иванова, Р. Русев. Прогнозиране на разхода на гориво на леки автомобили чрез невронна мрежа. В: Транспорт, екология - устойчиво развитие, Варна, 2006, стр. 257-264
 1924. Иванов Р., Д.Иванова. Моделиране на нормалните реакции при неустановено движение на двуосен автомобил. В: Сб. доклади на МНТК BulTrans-2010, Созопол, 2010
 1925. Иванов Р., И. Евтимов, И. Стоянов, М. Гичев. Изследване зареждането на акумулаторната батерия на електромобил от слънчев панел. В: Сброник с доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев, Русе, 2011
 1926. Иванов Р., Иванова Д. , Русев Р. Приложение на невронните мрежи за определяне на коефициентите на сцепление на пневматична гума с пътя. В: trans&MOTAUTO’04, vol.3, Пловдив, 2004, стр. 21-25
 1927. Иванов Р., Научен ръководител: К. Коев. Електрически пътнически транспортни средства: технически характеристики и енергийна ефективност. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС’17, Русе, Русенски университет “Ангел Кънчев", 2017, стр. 30-35, ISBN 1311-3321.
 1928. Иванов Р., Р.Русев, Д.Иванова. Използване на Magic formula за описване характеристиките на автомобилите. В: РУ»А.Кънчев», Сборник доклади на научна конференция, Русе, 2008, стр. 95-100, ISBN 1311-3321.
 1929. Иванов Р., Х. Грозев, Д. Зафиров, Т. Грозева, Д. Иванова. Възможности за използване на слънчевата енергия за задвижване на мини електромобил в условията на България. В: TRANS&MOTAUTO’ 05, В. Търново, 2005
 1930. Иванов, И. Структурна схема и алгоритъм на система за съзиране на цветова промяна след електромеханично въздействие. В: Научни трудове на Русенския Университет, Печатна база на Русенски Университет, 2011
 1931. Иванов, Р., Е. Аврамов, Д. Иванова. Моделиране на реакциите и изследване на устойчивостта на двуосен товарен автомобил при неустановено движение. В: Proceedings, Bul-Trans-2013, Sofia, 2013, стр. 58-63
 1932. Иванов, Р., Р. Русев, Т. Тотев, Г. Кадикянов, Цв. Георгиев. Изследване на динамичните свойства на автомобил с мобилна измервателна система. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 49, серия 4, Русе, 2010, стр. 82-87, ISBN 1311-3321.
 1933. Иванова Г., А. Иванов. Методика за виртуално изучаване и измерване на конструктивните и геометрични параметри на червячни модулни фрези. В: НАУЧНИ трудове – Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 52, серия 2, Русе, 2013, стр. 83-87, ISBN 1311-3321.
 1934. Иванова Г., Ал. Иванов, К. Кръстев. Виртуално измерване на зъбодълбачни колела.. В: Научни трудове на Русенски университет, том 51, серия 3.2, Русенски университет, Русенски университет, 2012, стр. 155-159, ISBN 1311-3321.
 1935. Иванова Д. И., Kръстева А. Хр., Андонов К. Й. Моделиране на процесите във водоснабдителна система. В: Научни трудове РУ ”Ангел Кънчев”, Русе, т. 44, серия 3.1, 2005, стр. 99-106
 1936. Иванова Е., С. Сярова, Д. Радев. Моделиране на вероятностни параметри във вертикален хендовър в мрежите от NGWN. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2010
 1937. Иванова, А. „Дигитальные“ дети: надежды и тревога. В: Материалы XII международных педагогических чтений „Коллективные субьекты педагогической и управленческой деятельности в культурно-компетентностной и системно-деятельностной образовательных моделях“, Волгоград, ВГАПК РО, 2012, ISBN 978-5-904776-22-0.
 1938. Иванова, А., И. Желева, Г. Вачев. Софтуерна среда за симулиране на измервания на хидравлични величини. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 3.2, Русе, 2011, стр. 181-186, ISBN 1311-3321.
 1939. Иванова, Г. Виртуална лаборатория по надеждност и диагностика на компютърни системи. В: Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, Свищов, Стопанска академия „Д. А. Ценов”, 2012, стр. 295-300, ISBN 978-954-23-0747-1.
 1940. Иванова, Г., Ал. Иванов. Виртуален образователен инструмент за измерване на конструктивните и геометричните параметри на протяжките. В: Дни на науката’2011, Велико Търново, Фабер, 2011, стр. 200-209, ISBN 1314-2283.
 1941. Иванова, Г., Д. Баева, П. Златаров, Е. Ибрямова. Концептуален модел на софтуерна система за организиране и проследяване приема и обучението на докторанти. В: EDUCATION, SCIENCE, ECONOMICS AND TECHNOLOGIES, Педагогика и качество на образованието, Том XIII (3) Бургас, 2017, стр. 96-100, ISBN 13126121.
 1942. Иванова, Д. И., М. Г. Попова. Приложение на размитите множества при управление на система с квазистационарна линия на превключване. В: Научни трудове РУ "Ангел Кънчев", Русе, т.40, серия 1, 2003, стр. 15-20.
 1943. Иванова, Д., В. Стоянов. Настройка на размити ПИД регулатори чрез генетичен алгоритъм в MATLAB И SIMULINK. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 49, с .3.1, 2010, стр. 95-102, ISBN 1311-3321.
 1944. Иванова, Д., В. Стоянов. Проектиране на размити ПИД регулатори. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2009, стр. 114-123, ISBN 1311-3321.
 1945. Иванова, Д., М. Попова, Н. Вълов. Приложение на генетичен алгоритъм за настройка на ПИД регулатори. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база при Русенски Университет, 2009, стр. 123-128, ISBN 1311-3321.
 1946. Иванова, Д., Н. Вълов, В. Стоянов, И. Вълова. Моделиране кинетичните криви на сушене на кайсии. В: Научна конференция – РУ & СУ’11 секция Електротехника, електроника и автоматика, Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2011, стр. 170-174, ISBN 1311-3321.
 1947. Иванова, Д.И. Моделиране на процесите в сушилня, използваща енергията на геотермалните води. В: Научни трудове "50 години НИМЕСС", София, т. VII, серия 2, 1999, стр. 105-110
 1948. Иванова, Р., под научното ръководство на гл.ас. инж. А. Бороджиева. MS EXCEL-базиран модул за реализация на афинни шифри, прилагани в криптографските системи. В: Студентска научна сесия – СНС'2012; Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС'12; Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, 2012, стр. 79-83, ISBN 1311-3321.
 1949. Иванова,А., А.Смрикаров. Прототип на WEB сайт на Научна комисия към ВАК. В: Научни трудове на Русенския университет, том 48, серия 3, Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2009, стр. 155-159, ISBN 1311-3321.
 1950. Иванова,А., Г.Иванова, А. Смрикаров. Новото поколение обучавани и бъдещето на електронното обучение във висшите училища – eLearning 2.0 и персонална среда за обучение. В: Трудове на Третата национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, Свищов, Академично издателство на СА “Д.Ценов”, 2009, стр. 27-36, ISBN 978-954-23-0.
 1951. Илиев M., В. Хадживасилев Моделиране на система с ортогонално честотно разделяне на каналите, чрез средствата на MatLAB. Моделиране на система с ортогонално честотно разделяне на каналите, чрез средствата на MatLAB. В: Научни трудове, том 50, серия 3.2, РУ “Ангел Кънчев”, Ruse, 2011, ISBN 1311-3321.
 1952. Илиев И., Ст. Пседерски, М. Илиев. Контролно устройство за указване посоката, ъгъла на завъртане и положението на управляемите задни колела на прикачен комбайн за барне на тютюн КПТ-2Е "Хебър". В: III национална конференция с международно участие "Електронизация на селскостопански машини и процеси, Толбухин, 1985
 1953. Илиев И., Ст. Пседерски, М. Илиев. Захранващ блок на контролни уреди и устройства за прикачен комбайн за бране на тютюн тип КПТ-2Е "Хебър". В: III национална конференция с международно участие "Електронизация на селскостопански машини и процеси, Толбухин, 1985
 1954. Илиев И.,М.Илиев, Ст. Пседерски. Електронно устройство за контрол положението на рамата на прикачен комбайн за бране на тютюн "Вирджиния" КПТ -2Е "Хебър". В: III национална конференция с международно участие "Електронизация на селскостопански машини и процеси, Толбухин, 1985
 1955. Илиев М. Моделиране на система за логическо управлениена хидравличен струг "Турномат-36" на база програмируем контролер ИЗОМАТИК. В: ВМЕИ Габрово Сборник научни трудове, Габрово, ВМЕИ Габрово, 1991, стр. 58-62
 1956. Илиев М. П. Универсална многоканална система за събиране и обработка на данни - програмно осигуряване. В: Юбилейна 50 години ТУ -София-Електронна техника Созопол т.3, София, Технически университет София, 1995, стр. 82-89
 1957. Илиев М. П. Универсална многоканална система за събиране и обработка на данни- апаратна част. В: Юбилейна 50 години ТУ -София-Електронна техника Созопол т.3, София, Технически университет София, 1995, стр. 90-95
 1958. Илиев М. П., В. Хадживасилев. Намаляване отношението пикова-средна мощност на сигнала чрез псевдо-случайно модулиране на резервирани подносещи в системи с ортогонално честотно разделяне и мултиплексиране. В: Научни трудове т.51, серия 3.2, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 17-21, ISBN 1311-3321.
 1959. Илиев М. П., В. Хадживасилев. Моделиране на система с ортогонално честотно разделяне на каналите чрез средствата на MATLAB. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 50, серия 3.2, Русе, 2011, стр. 21-27
 1960. Илиев М. П., В. Хадживасилев. Изследване отношението пикова-средна мощност на сигнала в системи за множествен достъп с ортогонално честотно разделяне на каналите. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 49, серия 3.2, Русе, 2010, стр. 28-33
 1961. Илиев М. П., Г. Карабенчев , Ст. Пседерски. Електронна следяща система за азимутална навигация на хелиотронни енергетични системи. В: Трета национална научно-приложна конференция с мефдународно участие Електронна техника -Созопол, София, Технически университет София, 1994, стр. т.1 127-132
 1962. Илиев М. П., Г. Христов. Изследване въздействието на ТСР механизмите чрез паралелна WAN емулация. В: Сборник доклади на научна конференция TELECOM'2006, Varna, Bulgaria, 2006, стр. 365–370
 1963. Илиев М. П., Г. Христов. Оптимизационни области на ТСР протокола. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 45, серия 3.2, Русе, 2006, стр. 212–218
 1964. Илиев М. П., Д. Йорданов. Сравнителен анализ на методи за планиране и управление на радиоресурсите в системи за мобилни комуникации от трето и следващо поколение. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 39, серия 3.2, Русе, 2002, стр. 141-146
 1965. Илиев М. П., И. Цветкова, Д. Радев. Анализ на методи за позициониране в свръхшироколентови радио мрежи. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2010, стр. 39-43, ISBN 1311-3321.
 1966. Илиев М. П., И. Цветкова, Н. Бенчева, Д. Радев. Симулация на алгоритъм за позициониране на обекти в сензорни мрежи. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 48, серия 3.2, Русе, 2009, стр. 42–47, ISBN 1311-3321.
 1967. Илиев М. П., Христов Г. Сравнителен анализ на емулационни платформи за изследване на WAN архитектури. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 45, серия 3.2, Печатна База при Русенски Университет, 2006, стр. 218-223
 1968. Илиев М. П., Христов Г., Николов В. Изисквания за големината на буферите в маршрутизаторите по време на фазата на “Бавен” старт при TCP. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Печатна База при Русенски Университет, 2005, стр. 35-38
 1969. Илиев М., В. Баев, К. Андонов. Програмно осигуряване на микрокомпютърна система за оценка енергетични характеристики на селскостопански машини с електрозадвижване. В: Национална школа с международно участие, Русе, 1987
 1970. Илиев М., В. Баев, К. Андонов. Микрокомпютърна система за оценка енергетични характеристики на селскостопански машини с електрозадвижване. В: Национална школа с международно участие "Автоматизация и роботизация на процесии в селското стопанство", Русе, 1987
 1971. Илиев М., В. Хадживасилев. Намаляне отношението пикова-средна мощност на сигнала чрез псевдо-случайно модулиране на резервирани подносещи в системи с ортогонално честотно разделяне и мултиплексиране. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 51, серия 3.2, Русе, 2012
 1972. Илиев М., В. Хадживасилев. Намаляване отношението пикова-средна мощност на сигнала чрез псевдо-случайно модулиране на резервирани подносещи в системи с ортогонално честотно разделяне и мултиплексиране, Научни трудове. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев,том 51, серия 3.2, Русе, 2012, ISBN 1311-3321.
 1973. Илиев М., Г. Карабенчев, СТ. Пседерски. Статичен трансформаторно-тиристорен стабилизатор на променливо напрежение -част 1. В: Втора национална научно-приложна конференция с международно участие Електронна техника ТУ -София-Електронна техника Созопол т.2, София, Технически университет София, 1993, стр. т2 , 232-237
 1974. Илиев М., Г. Карабенчев, Ст. Пседерски. Инвертор на напрежение в състава на атономна хелиотронна енергетична система. В: ВМЕИ Габрово Сборник научни трудове, Габрово, ВМЕИ Габрово, 1992, стр. 139-142
 1975. Илиев М., Е. Аспарухов, Ст. Белев. Система за управление на хидравличен струг "Турномат-36" на база програмируем контролерИЗОМАТИК 1001 - 2 част. В: ВМЕИ Габрово Сборник научни трудове, Габрово, ВМЕИ Габрово, 1991, стр. 53-57
 1976. Илиев М., Р. Цонев, Д. Радев. Някои резултати от изследване на шнеков дозатор за концентрирани фуражи. В: Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев" том XXXII серия 7, Русе, ВТУ-Ангел Кънчев, 1989, стр. 109-114
 1977. Илиев М.,Г. Карабенчев, Ст. Пседерски. Лабораторен програмируем статичен трнсформаторно-тиристорен стабилизатор на променливо напрежение. В: Втора национална научно-приложна конференция с международно участие Електронна техника ТУ -София-Електронна техника Созопол т.2, София, Технически университет, 1993, стр. т2, 238-242
 1978. Илиев М.,Г.Карабенчев, Ст. Пседерски. Мощен програмируем тиристорен постояннотоков източник. В: ВМЕИ Габрово Сборник научни трудове, Габрово, ВМЕИ Габрово, 1992, стр. 135-138
 1979. Илиев М.П. Специализиран DC-DC конвертор. В: ВВУАПО "П.Волов"-Шумен, Шумен, Военно училище Шумен, 2000, стр. том 4 стр 180-187
 1980. Илиев Т., Гр. Михайлов, М. Вачев. Реализация на P2P система за поточно предаване на мултимедийна информация. В: Международна научна конференция Унитех ’12, Габрово, 2012, стр. 342-347
 1981. Илиев, T., E. Иванова, Ф. Цветанов, E. Оцетова-Дудин, Д. Радев . Моделиране на телетрафични системи описващи интернет протокола IPv6. В: Международна научна конференция УниТех 2014, Габрово, 2014, стр. 162 - 168
 1982. Илиев, И.П. Модел на трафика в мобилни клетъчни радиомрежи с пакетна комутация /GPRS/. В: Национален военен университет “Васил Левски”, факултет Авиационен, сборник доклади НС–2011, Долна Митрополия, 2011
 1983. Илиев, И.П. Сигнали с корелационни свойства близки до идеалните в мобилни комуникационни системи от 4-то поколение. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 49, серия 3.2, Русе, 2010, стр. 81-86
 1984. Илиев, И.П. Модел на взаимодействие на факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет „Ангел Кънчев” с бизнеса. В: Втора национална конференция с международно участие „Качество на висшето образование в България – проблеми и перспективи", Русе, 2009
 1985. Илиев, Т. Теоретическа, експериментална и статистическа оценка на битовата грешка при предаване на цифрови телевизионни сигнали. В: Сборник доклади: TELECOM’2007, Варна, 2007
 1986. Илиев, Т. Анализ и симулационно изследване на свързани блокови кодове. В: Научни трудове на Русенски университет, том 46, с. 3.2, Русе, 2007, стр. 163 – 168
 1987. Илиев, Т. Анализ на алгоритъма на Судан за декодиране на Рийд-Соломонови кодове и разширени свързани блокови кодове. В: Научни трудове на Русенски университет, том. 45, серия 3.2, Русе, 2006, стр. 246–251
 1988. Илиев, Т. Анализ на турбо изравняващи схеми при използване на кодова модулация с разместване на битовете. В: Научни трудове на Русенски университет, том 45, с.3.2, Русе, 2006, стр. 251 – 256
 1989. Илиев, Т., Гр. Михайлов. Един подход за приложение на недвоичното мрежово кодиране в стандарта LTE. В: Международна научна конференция Унитех '13, Габрово, 2013, стр. 136-141
 1990. Илиева Д.,Иванова Д., Вълов Н. Оценяване на качеството на сушени кайсии КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА СУШЕНИ КАЙСИИ. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 57, серия 3.4, Русе, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев”, 2018, стр. 36-40, ISBN 1311-3321.
 1991. Илиян Цветков. Микропроцесорен модул за измерване и хармоничен анализ на параметрите на трифазен електрически ток. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 54, серия 3.1, Русе, 2015, стр. 99-103
 1992. Имрен Исмаилова. Обезпечаване сигурността на достъпа до интегрирана банка данни. В: ЗАЩИТАТА НА ИНФОРМАЦИЯТА – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ на Факултет “Артилерия, ПВО и КИС”- НВУ “Васил Левски”, Шумен, 2012, ISBN под печат.
 1993. Имрен Исмаилова, Красимир Манев. Количествената оценка на риска като средство за определяне ефективността на бизнес информационна система. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - том 49, серия 5.1, Русенски Университет, Русенски Университет, 2010, стр. 112 - 116, ISBN 1311-3321.
 1994. Йовчева,Е., В.Панева, А.Иванова. Един подход за реализация на приемственост и когнитивна връзка между интерактивните единици в предучилищното и началното училищно образование. В: Сборник научни трудове на Пета национална конференция по предучилищно образование „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА”, Велико Търново, 2012, стр. 150 - 152
 1995. Йорданов Л. Методика за изследване на комбайн със система Данни Комбайн. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2012, том 51, серия 3.2., Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2012, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2012, стр. 176 - 179, ISBN 1311-3321.
 1996. Йорданов Л., Кръстев Г., Борисов Б. Програмно осигуряване на система „Данни Комбайн”. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2013,, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2013, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2013, стр. 149-152, ISBN 1311-3321..
 1997. Йорданов С.С. Статистически анализ на взаимнокорелационните свойства на сигнали с дължина от вида 5^n-1 притежаващи идеална периодична автокорелационна функция. В: Научна конференция с международно участие МАТТЕХ-2012, 22-24 ноември, Шумен, 2012
 1998. Йорданов С.С. Статистически анализ на взаимно-корелационните свойства на сигнали с дължина от вида 2n-1 и 3n-1, притежаващи идеална периодична автокорелационна функция. В: Сборник с доклади, Русе, Русенски Университет, 2012, стр. 52-56, ISBN 1311-3321.
 1999. Йорданов, Л. MODELING AND EXPLORATION OF A DIGITAL FILTER. IN: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2017, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2017, pp. xxx-xxx
 2000. Йорданов, Л. Прилагане на смесено обучение по дисциплината ВКцКТТ. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2015, Научни трудове том 54, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2015, стр. xxx-xxx, ISBN 1311-3321.
 2001. Йорданов, Л. Контролер за един канал на сеялка за сеитба с биоразградима лента. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2011, 28 – 29.10.2011 г., том 50, серия 3.2.,, Печатна база на РУ, 2011, ISBN 1311-3321.
 2002. Йорданов, Л. Система за обработване на информация от експериментални изследвания с ’Данни Комбайн’. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2010, 29 – 30.10.2010 г., том 49, серия 3.2., Печатна база на РУ, 2010, стр. 127 – 130, ISBN 1311-3321.
 2003. Йорданов, Л. Резултати от изследване на сензор за измерване количеството растителна маса постъпващо за овършаване в зърнокомбайн. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2009, 30 – 31.10.2009 г., том 48, серия 1.1., Печатна база на РУ, 2009, стр. 73 – 76, ISBN 1311-3321.
 2004. Йорданов, Л. Синтезиране структурната схема на система за автоматично управление на натоварването на зърноприбиращ комбайн. В: Научна конференция РУ ”Ангел Кънчев” 2003, Русе, Том 40, серия 1, стр. 132 – 136, Печатна база на РУ, 2003
 2005. Йорданов, Л.,. Изследвания при математическо моделиране на загубите от зърнокомбайн. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2014, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2014,, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2014, стр. 153–157, ISBN 1311-3321.
 2006. Йорданов, Л.,. Методика за изследване на капацитивен сензор за определяне масата постъпваща за овършаване. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев” 2008, 31.10. – 01.11.2008 г., том 47, серия 1.1., Печатна база на РУ, 2008, стр. 53 – 57, ISBN 1311-3321.
 2007. Йорданов, Л., Г. Кръстев, Б. Борисов. Система за обработване на информация от експериментални изследвания с ’Данни Комбайн’. В: Научни трудове том 52,, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, РУ ”А. Кънчев”,, 2013, стр. 149-152, ISBN 1311-3321.
 2008. Йорданов, Л., М. Михайлов, Вл. Витков. Микропроцесорна система със серийна памет за изследване на зърноприбиращ комбайн. В: Research People And Actual Tasks On Multidisciplinary Sciences, Lozenec, Bulgaria, 6-8 Juni 2007, Vol. 2, Русе, 2007, стр. 65 - 70, ISBN 978-954- 911.
 2009. Йорданова, Д., О. Петров. Анализ на практическата ориентация на обучението в Русенския университет "Ангел Кънчев" Analysis of Practical Aspects of Education in University of Ruse. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русе, Русенски университет, 2017
 2010. Йорданова, Д., О. Петров. Ролята на научноизследователската дейност за повишаване на качеството на висшето образование. В: Научни трудове на Русенски университет - 2016, Качество на висшето образование, Русе, Русенски университет, 2016, стр. 25-30, ISBN 1311-3321.
 2011. Кrastev, G., Ts. Georgiev, S. Arsov. Matlab based System for Real Time, Experimental Studies of Dynamic Objects. IN: Proceedings of the International Scientific Conference “Quality and reliability of Technical systems”, Nitra, Slovakia, 2010, pp. 361-364
 2012. Кадирова С. Методика за изследване на разпределението на енергийните потоци при термична обработка на мливо чрез електронна система за управление на процесите. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – 2014, Русе, 2014
 2013. Кадирова С., А. Манукова, Д. Великов, С. Захариева. Изследване на импулсен захранващ източник. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2015
 2014. Кадирова С., И. Евстатиев. Алгоритъм за управление и структурна схема на електронна система за управление на процесса на влаготоплинна обработка на зърнени култури при производство на растителни масла. В: Proceedings of the International Conference. Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences, Lozenec, Bulgaria, Volume 2, 2007, стр. 84-88
 2015. Кадирова С., Н. Ценов. Интелигентен трансмитер за контрол на ниво в агресивна среда. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, 2011, стр. 112-116, ISBN 1311-3321.
 2016. Кадирова С., Сн. Захариева, Б. Генч. Микропроцесорно управление на тиристорно зарядно устройство за акумулатори. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 49, серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2010, стр. 67-71
 2017. Кадирова, С. Електронна система за управление на маслен котел при обработка на мливо за извличане на растителни масла. В: Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техникa и технологии 2008", Пловдив, 2008, стр. 273-278
 2018. Калмуков, Й. Защита на документи, публикувани в Интернет, от неправомерен външен достъп. В: „Дни на науката 2011”, Велико Търново, 2011, стр. 442-451, ISBN 1314-2283.
 2019. Калмуков, Й., Б. Рачев, А. Смрикаров. Относно необходимостта от създаването на web-базирана система за поддръжка на научни конференции. В: Научни трудове на юбилейната научна конференция на РУ&СУ'05, Русе, Издателски център при РУ, 2005
 2020. Калчев Б., Н. Михайлов, В. Стоянов, К. Андонов , , с. , ISBN. Хибридна система за енергоосигуряване на SPA хотел. В: Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България, Русе, Примакс, 2012, стр. 150 – 154, ISBN 978-954-8675-36-9.
 2021. Капашиков Г.,Кр.Мартев,Пл.Даскалов, Ст. Ненов. Разработване и изслед-ване на схема за автоматично управление на горивен процес на барабанна сеносушилня БС-6 "ПРОМИЛ". В: Втора национална младежка школа "Авто-матизация и роботизация на проциси в селското стопанство", Русе, 1988
 2022. Карабенчев Г., М. Илиев, Ст. Пседерски. Електронен енергиен полиметър за измерване параметрите на електрическата енергия. В: Юбилейна 50 години ТУ -София-Електронна техника Созопол т.3, София, Технически университет София, 1995, стр. 102-107
 2023. Карабенчев Г., М. Илиев, Ст. Пседерски. Специализиран измервателно-изчислителен модул за измерване параметрите на електрическата енергия. В: Трета национална научно-приложна конференция с мефдународно участие Електронна техника -Созопол, София, Технически университет София, 1994, стр. т.1 133-138
 2024. Карабенчев Г.,М. Илиев,Ст. Пседерски. Многофункционален електронен програмируем товар. В: Втора национална научно-приложна конференция с международно участие Електронна техника ТУ -София-Електронна техника Созопол т.3, София, Технически университет София, 1993, стр. т1 171-176
 2025. Караджова, Л., под научното ръководство на гл.ас. инж. А. Бороджиева. Анализ на стеганографски метод за скриване на едно изображение в друго изображение при използване на MATLAB и Image Processing Toolbox. В: Студентска научна сесия; Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС'09; Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2009, стр. 62–66, ISBN 1311-3321.
 2026. Кесеев, В. Възможности за развитие на ново поколение токозахранващи блокове. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, Русенски Университет, 2013, стр. 147-151, ISBN 1311-3321.
 2027. Кесеев, В. Анализ на основните подходи за управление на магнитно поле на постоянен магнит. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, Русенски Университет, 2014, ISBN 1311-3321.
 2028. Кесеев, В. Възможност за по оптимално компенсиране на фактора на мощността – предимства и недостатъци. В: Трети Международен Научен Конгрес том III, Варна, България, ТУ Варна, 2012, стр. 132-136, ISBN 978-954-20-0552-0.
 2029. Кесеев, В. Адекватност на симулационни модели на асинхронни електродвигатели и измервателни модули. В: Трети Международен Научен Конгрес том III, Варна, България, ТУ Варна, 2012, стр. 128-132, ISBN 978-954-20-0552-0.
 2030. Кесеев, В. Profinet IO – предимства, недостатъци и решения. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, Русенски Университет, 2011, стр. 30-33, ISBN 1311-3321.
 2031. Кибритев Н. Л. Михайлов. Развитие на методика за групиране на денонощни товарови графици. В: Научни трудове Русенски университет, том 54, серия 3.1, Русе, 2015, стр. 55-60, ISBN 1311-3321.
 2032. Кибритев, Никола. Групиране на денонощни товарови графици. В: Научни трудове на Русенския университет -2011, том 50, Русе, 2011
 2033. Кирилова Е. Синтез на класификатори по цветови признаци за откриване на плесени от рода Fusarium Moniliforme по царевични зърна. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", под печат, гр. Русе, 2012
 2034. Кирилова Е., П. Даскалов, Р. Цонев, Ц. Драганова. Оценка влянието на сортовата принадлежност върху цветови признаци за разпознаване на заболяването Фузариоза по царевични семена. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", том.48, серия 3.1, Русе, 2009, стр. 144-149
 2035. Кирилова Е., П. Даскалов, Р. Цонев, Ц.Драганова. Подбор на комплекс от информативни цветови признаци за разпознаване на царевични семена, заразени с Фузариоза (Fusarium Moniliforme). В: Научни трудове на РУ, Том 49, серия 3.1, Русе, 2010, стр. 125-130
 2036. Кирилова Е., Ц. Драганова. Модел на автоматизирана система за разпознаване на заразени с Фузариоза царевични семена чрез анализ на цветни изображения. В: Студентска научна сесия при РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2008, стр. 53- 57
 2037. Кирилова Е.,П. Даскалов, Р. Цонев, Ц. Драганова. Статистически характеристики на цифровите изображения на здрави и заболели от Фузариоза царевични семена. В: Trakia Journal of Science, Vol.7, Suppl.2, Ямбол, 2009, стр. 161-167
 2038. Кирилова, Е. Анализ на съществуващи автоматизирани системи за окачествяване на селскостопански продукти и зърнени храни. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", под печат, Русе, 2011
 2039. Киряков, Д. Изследване на степента на прахоулавяне на електрофилтър в зависимост от неговата дължина. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", Русе, РУ "А. Кънчев", 2009, стр. 179-181
 2040. Киряков, Д. Изследване на скоростта на въздушния поток през електрофилтър в зависимост от захранващото напрежение на вентилатора. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", Русе, РУ "А. Кънчев", 2009, стр. 182-184
 2041. Киряков, Д. Резултати от изследването на електрофилтър, работещ във ферма за клетъчно отглеждане на птици. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", Русе, РУ "А. Кънчев", 2006, стр. 104-108
 2042. Киряков, Д. Запрашеност във ферма за клетъчно отглеждане на птици с конвенционална вентилационна система. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", Русе, РУ "А. Кънчев", 2005, стр. 96-98
 2043. Киряков, Д. Изследване на температурно-влажностните процеси във ферма за клетъчно отглеждане на птици при регулируема вентилационна система. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", Русе, РУ "А. Кънчев", 2003, стр. 39-43
 2044. Киряков, Д. В. Регулируем източник на високо напрежение. В: Научна конференция на РУ&СУ’12, Научни трудове, том 51, серия 3.1, Русе, 2012, стр. 110-112, ISBN 1311-3321.
 2045. Киряков, Д. В. Електрофилтър - конструктивни параметри - обосновка. В: Научна конференция на РУ&СУ’12, Научни трудове, том 51, серия 3.1, Русе, 2012, стр. 106-109, ISBN 1311-3321.
 2046. Киряков, Д. В., Г. Рашков, Ч. Г. Костадинов. Математическа обосновка на импулсен преобразовател за високо напрежение. В: ЮНК „10 години НВУ”, НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2012, стр. т.7, стр.102-106, ISBN 978-954-753-095-9.
 2047. Киряков, Д., В. Стефанов. Оптимизация на процеса прахоулавяне с електрофилтър, работещ в птицевъдна ферма. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", Русе, РУ "А. Кънчев", 2007, стр. 76-80
 2048. Киряков, Д., Н. Армянов. Работа на трифазен асинхронен електродвигател в еднофазна електрическа мрежа. В: ЮНС на ВНВОВУ "Васил Левски"-1998, В. Търново, ВНВОВУ "В. Левски", 1998, стр. 222-225
 2049. Киряков, Д.,Н. Армянов. Статичен преобразувател от еднофазна в симетрична трифазна система. В: НК на ВНОВУ "В. Левски"-2001, В.Търново, ВНВОВУ, 2002, стр. 485-490
 2050. Киряков, Д.,Н. Михаилов. Изследване на температурно-влажностните процеси във ферма за клетъчно отглеждане на птици с конвенционална вентилационна система. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", Русе, РУ "А. Кънчев", 1999, стр. 148-153
 2051. Киряков, Р. К., П. К. Маноилов, А. Н. Бороджиева. Приложение на метода анализ на независимия компонент в аудио-техниката. В: Юбилейна научна сесия 2008 – "100 години от обявяване независимостта на България", Сборник от доклади, Долна Митрополия, 2008, стр. 371–377, ISBN 978-954-713-092-0.
 2052. Киряков. Д., Г.Рашков, Ил.Цветков. Внедряване на електрофилтри в птицевъдни ферми. В: НС на РУ»А.Кънчев», октомври 2013г., Русе, РУ, 2013, стр. 131-136, ISBN 1311-3321.
 2053. Коев К. Изследване производителността на свързани групи фотоволтаични модули. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев", Русе, том 51, серия 3.1, 2012, стр. 40-44
 2054. Коев К., А. Кръстева, М. Дачева, И. Григоров. Изследване енергопотреблението в индустриални обекти. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев", Русе, том 47, серия 9, Майски научни четения, Силистра, 2008, стр. 137-143, ISBN 1311-3321.
 2055. Коев К., Кр. Мартев. Изследване ефективността на електропроизводството на фотоволтаични панели. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе, том 53, серия 3.1, 2014, стр. 53-57, ISBN 1311-3321.
 2056. Коев, К., В. Пеев, Д. Димов. Проучване възможностите за използване енергията на слънцето. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев", Русе, том 47, серия 9 Майски научни четения, Силистра, 2008, стр. 122 – 126, ISBN 1311-3321.
 2057. Коев, К., В. Пеев, Д. Димов. Проучване възможностите за използване енергията на вятъра. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев", Русе, том 47, серия 9 Майски научни четения, Силистра, 2008, стр. 127 – 131, ISBN 1311-3321.
 2058. Коев, К., Кр. Мартев. Изследване на битовото електропотребление. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев, Русе, том 55, серия 3.1, 2016, стр. 9-13, ISBN 1311-3321.
 2059. Коев, К., Кр. Мартев, Л. Михайлов. Изследване на битовото електропотребление за летен сезон. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев, Русе, том 54, серия 3.1, 2015, стр. 50-54, ISBN 1311-3321.
 2060. Коев, К., М. Николов. Изследване на топлинните характеристики на термофотоволтаичен панел. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев, Русе, Русенски университет “Ангел Кънчев, 2019, стр. 70-75, ISBN 1311-3321.
 2061. Кожухаров Р., И. Станев. Среда за разработване на интелигентна продуктова документация. В: Научни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 346-350
 2062. Козов В., Б. Мутев, И. Вълова. Изследване на Google Maps api и cloud технологии за разработване на web приложения. В: Студентска научна сесия СНС'16, Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2016, стр. 128-132, ISBN 1311-3321.
 2063. Колев Г., Н. Петков, О. Динолов. Изследване и оценка на енергийната ефективност на машина за непрекъснат транспорт. В: Международна научна конференция за студенти и докторанти РУ’2007, ЕЕА,, Русе, 2007, стр. 6–12
 2064. Колев, Б., А. Кенанска, Б. Борисов, И. Палов, К. Сираков, С. Захариев. Резултати от лабораторни изследвания след предсеитбени електрически обработки на семена от сусам. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Издателски център при РУ, 2013, ISBN 1311-3321.
 2065. Колев, И., Иванов, К., Ненов, Г., Христова, М. Статистическо изследване мощността на главния електродвигател и масата на стругове с ЦПУ. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 50, серия 2, Русе, 2011, стр. 99-103, ISBN 1311-3321.
 2066. Кондю Андонов, Борис Борисов. Моделиране на специфичния разход на електроенергия на фуражен цех.. В: Научни трудове том 37,серия 5, РУ „А. Кънчев, 2010
 2067. Корийков Ц., В.Б.Димитров, Ст.Белев. Микропроцесорна система за зъбоизмервателни уреди. В: Механизация и автоматизация на контрола на качеството в машиностроението, Стара Загора, 1987
 2068. Корнейчук В. И., Желязкова И. И., Димитрова М. К., Тодоров Г. С. Машинная система оценки знаний. В: Юбилейна научна конференция, Габрово, 1974, стр. хх-хх
 2069. Корнейчук В. И., Желязкова И. И., Тодоров Г. С. Обучающий алгоритм анализа и оптимизации схем. В: Материалы первого симпозиума болгарских аспирантов, обучаюшихся в СССР, Москва, 1976, стр. 95-97
 2070. Костадинов Ч., Д. Киряков. Автоматизирана система за измерване на потреблението на електрическа енергия от битови абонати. В: Научна конференция на РУ&СУ’12, Научни трудове, том 51, серия 3.1, Русе, 2012, стр. 142-145, ISBN 1311-3321.
 2071. Костадинов Ч., Д. Киряков. Анализ на потреблението на електрическа енергия от битови абонати. В: Научна конференция на РУ&СУ’12, Научни трудове, том 51, серия 3.1, Русе, 2012, стр. 146-148, ISBN 1311-3321.
 2072. Костадинов, Н., Ал. Букев. Мониторна програма за микропроцесорни системи на база MCS51. В: Шеста международна конференция, Варна, 1992, стр. 72-76
 2073. Костадинов, Н., Ал.Букев, И.Цанков, Е.Русев, А.Смрикаров, Г.Ангелов. Създаване на развойна система за едночипови микрокомпютри от фамилята MCS-51. В: Шеста международна конференция "САИТНИ", Варна, 1992, стр. 33-37
 2074. Костадинов, Н., М. Луканчевски, Х. Авакян. Автоматизиране на услугите от телефонни кабини. В: Национална конференция с международно участие, София, 1994, стр. 226-229, ISBN 954-900020-1-2.
 2075. Костадинов, Н., Ст. Смрикарова. Тестер за микропроцесорни системи изградени на базата на едночипови микрокомпютри от фамилята MCS-51. В: Научна конференция, ВМЕИ-Габрово, Габрово, 1992
 2076. Костадинов, Н., Х. Авакян, М. Луканчевски. Подход за изграждане на блок за контрол на повикванията на IP-базиран операторски център. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 144-148, ISBN 1311-3321.
 2077. Костов К., Ив. Палов, К. Сираков, Е. Кузманов, Св. Захариев. Резултати от полеви изследвания след предсеитбени електрически обработки на семена от пшеница. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.52, с.3.1., Русе, 2013, стр. 152-157
 2078. Костов К., К. Сираков, Св. Захариев, Е. Кузманов, Ив. Палов. Резултати от изследване на добива след остатъчното и с натрупване въздействие на предсеитбени електрически обработки на семена от пшеница. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.52, с.3.1., Русе, 2013, стр. 165-173
 2079. Костов П. С., В. Б. Стоянов. Комплекси на подобие при нагряване вакуумни съоръжения за термообработка. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” - Русе, том XXVI, серия 3, Русе, 1984, стр. 15 - 19
 2080. Костов П.С., Р.И.Шишков, В.Б.Стоянов. Топлинен режим на вакуумна електропещ. В: НС'84, Сб. Научни трудове, т. 26, серия 5,, ВТУ"А.Кънчев", 1984, стр. с. 128 ÷ 134
 2081. Костов Т., Червенков А., Желязкова И. И., Нанев С. М. Програмно осигуряване на микропроцесорна система за автоматично управление на роторни багери. В: Резюмета на международната научна сесия на студенти и млади научни работници, София, депон. в ЦИНТИ, 1983, стр. хх-хх
 2082. Костова M, В. Джуров. ЕДИН ПОДХОД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА ДАННИ В СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП. В: Годишна научна конференция, Изграждане и развитие на отбранителните способности на ВС в контекста на интелигентната отбрана, Военна академия "Г. С. Раковски", I, 2013
 2083. Костова М., В. Джуров. Изследване промяната на резолюцията по азимут в радиолокационни комплекси с малка база. В: ЮМС, 2009”40 години от стъпването на човек на Луната и 30 години от полета на първия български космонавт”, Факултет Авиационен на НВУ ”В. Левски”, 2009, стр. 249-256, ISBN 978-954-713-096-8.
 2084. Костова М., В. Джуров. Разпознаване на радиолокационни цели чрез BPN невронна мрежa. В: Сборник научни доклади от ЮНК, BAF’2006,”45 години от полета на Юрий Гагарин”, Шумен, 2006, стр. 148-154
 2085. Костова М., В. Джуров. Признаци за разпознаване на радиолокационна цел. В: Сборник Научни доклади ЮНК BAF’2006, ”45 години от полета на Юрий Гагарин”, Шумен, 2006, стр. 142-147
 2086. Костова М., В. Джуров. Интердисциплинарен подход за формиране на експертни знания при система за разпознаване на движещ се обект чрез радиохолографски подходи. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, N 10, Русе, 2001, стр. 263-266, ISBN 1311-3321.
 2087. Костова М., Джуров В. Математически модели на полето на разсейване от аеродинамични локационни цели. В: ЮНК, BAF 2006"45 години от полета на Юрий Гагарин", Шумен, 2006, стр. 154-159, ISBN 978-954-577-4096.
 2088. Костова М., М. Желязов, В. Джуров. Математически модели на полето на разсейване от аеродинамични локационни цели. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, 41, N 3.2, РУ „А. Кънчев”, 2004, стр. 179-182
 2089. Костова М., М. Желязов, В. Джуров. Многочестотен интелигентен подход за реконструкция на качествена радиохолограма. В: Научни трудове РУ А. Кънчев,Том 38, серия 3, РУ А. Кънчев, 2001, стр. 168-173, ISBN 1311-3321.
 2090. Костова М.,В. Джуров. Подходи за подобряване работата на наземни радиолокационни станции при откриване и разпознаване на нисколетящи цели. В: Сборник от доклади,ЮНС“ 90 години от авиационно образование в България”, Том 2, НВУ”В. Левски”, Факултет авиационен, Д. Митрополия, 2004, стр. 204-208, ISBN 954-713-069-2.
 2091. Костова М.,В.Джуров. Възможност за прилагане на изкуствен интелект при радиохолографски подходи. В: Научна сесия 2001 с международно участие,Сборник НТ част2, ВВУАПВО, Шумен, 2002, стр. 29-32, ISBN 954-9681-02-3.
 2092. Костова, В., Цв. Георгиев. Информационно web-приложение “Трезво за наркоманията”. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, сер. 6.3 “Пеадгогика и психология. Физическо възпитание и спорт “,т.41, Русе, 2004, стр. с.136-140
 2093. Красимир Манев, Йорданка Русева. Конкурентното разузнаване – обективна необходимост за съвременния бизнес.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - том 49, серия 5.1, Русенски Университет "Ангел Кънчев", Русенски Университет "Ангел Кънчев", 2010, стр. 122 - 127, ISBN 1311-3321.
 2094. Крачанов К. Д., А. С. Смрикаров, И. Н. Станев, П. И. Хараламов, А. Г. Хараламова. Архитектура и математическо осигуряване на една микропроцесорна система за събиране и обработка на данни. В: Национална младежка школа "Автоматизация на производството '83", Приморско България, 1983
 2095. Крачанов К. Д., А. С. Смрикаров, П. И. Хараламов, И. Н. Станев, М. П. Джамбазова. Реализация на десетична аритметика с фиксирана запетая за микропроцесор СМ601 с използване на макроасемблер. В: Семинар "Автомати, езици, системи", София. България, 1986
 2096. Кръстев Г., М. Теодосиева. СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПРОГРАМИРАНЕ НА ИГРИ ЗА МОБИЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСТРОЙСТВA. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, т. 46, серия 3.1. Комуникационна и компютърна техника и технологии,, Русе, 2007
 2097. Кръстев Г., Х. Станчев, В. Иванов. Някои проблеми при математическото моделиране на ДВГ. В: Научни трудове на ВТУ "А Кънчев", Русе, 1989, стр. 5с.
 2098. Кръстев К. , В. Димитров, Л. Георгиева. Програмна среда за оценка качеството на обработени кожи. В: Трудове на Научната сесия на РУ' 2005, Русе, 2005
 2099. Кръстев К., Л. Георгиева, Н. Ангелов. Структурен подход за откриване на повърхностни дефекти на обработени кожи. В: Трудове на научната сесия на РУ, Русе, 2004
 2100. Кръстев К., Л. Георгиева, Н. Ангелов. Хистограмен анализ на изображения на дефектни кожени повърхности. В: Трудове на научната сесия на РУ, Русе, 2003
 2101. Кръстев, Г., Г. Ст. Георгиев. Програмно осигуряване за дистанционно обучение по автомобилна електроника. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 50, серия 3.2, “Електротехника, електроника, автоматика”, Русе, 2011, стр. 81 - 86.
 2102. Кръстев, Г., Иванов, В., Станчев, Х. Уредба и методика за тариране на датчици за индициране на ДВГ. В: Motauto’1997, Русе, 1997, стр. Vol. I, 126-131
 2103. Кръстев, Г., Станчев, Х. и др. Методика за еталониране на разходомери за въздух на електронни системи за управление на ДВГ. В: Мотауто ‘2001, Варна, 2001, стр. Vol. III, 35-37
 2104. Кръстев, Г., Станчев, Х., Иванов, В. Автоматизирана система за провеждане на изследвания на бензинов двигател (АСНИ).. В: Motauto’1993, Семково, 1993, стр. Стр. 106-111
 2105. Кръстева А., И. Гунев, Ст. Станев. Изследване на система честотен регулатор – трифазен асинхронен двигател. В: Научни трудове на Русенски университет том 49 серия 10, Русе, 2010, стр. 106-109, ISBN 1311-3321.
 2106. Кръстева А., И. Гунев,Ст. Станев. Някои аспекти относно обследването за енергийна ефективност на система честотен регулатор-асинхронен двигател. В: Научни трудове на Русенски университет, том 49, серия 10, Русе, Русе, 2010, стр. 096-100, ISBN 1311-3321.
 2107. Кръстева А., И. Гунев,Ст. Станев. Някои методични особености при изследване на преходни процеси в линейни електрически вериги от втори ред по oператорния метод във връзка с курсова задача по Теоретична електротехника. В: Научни трудове на Русенски университет том 49 серия 10, Русе, 2010, стр. 113-117, ISBN 1311-3321.
 2108. Кръстева А., К. Коев, О. Динолов, Ив. Гунев. Изследване на качеството на електрическата енергия при осигуряване на учебни процеси. В: Международна научна конференция “УНИТЕХ’09”, т.1, серия 1, Габрово, 2009, стр. 70–74, ISBN 1313-230X.
 2109. Кръстева, А. Методични указания за изследване на постояннотоков двигател с независимо възбуждане в програмната среда на Matlab/Simulink. В: Майски научни четения, Русе, 2013
 2110. Кръстева, А. Моделиране работата на постояннотоков генератор с независимо възбуждане в програмната среда Matlab/Simulink. В: Научни трудове на РУ'Ангел Кънчев", Русе, 2013
 2111. Кръстева, А. Изследване на постояннотоков двигател с паралелно възбуждане в програмната среда Matlab/Simulink. В: Научни трудове на РУ'Ангел Кънчев", Русе, 2013
 2112. Кръстева, А. Хр. Енергоефективност във водоснабдителни системи. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", Русе, т. 41, серия 3.1, 2004, стр. 15-20
 2113. Кръстева, А., И. Гунев. Някои методични особености при изследване на преходни процеси в линейни електрически вериги от втори ред по. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", Русе, т.48, серия 10, 2009, стр. 124-130
 2114. Кръстева, А., И. Гунев, П. Г.Пенев, И. Григоров, М. Дачева. Методика за преизчисляване възбудителните намотки на машините за постоянен ток. В: Научни трудове на РУ, Русе, т.47, серия 9, 2008, стр. 174-177
 2115. Кръстева, А., К. Коев, В. Пеев. Моделиране на топлинните загуби и потребената топлина за конкретен обект. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев", Русе, том 47, серия 9 Майски научни четения, Силистра, 2008, стр. 168 – 173
 2116. Кузманов Е. К., В. Б. Стоянов, Р. И. Кючуков. Система за регулиране на честотата на въртене на асинхронен двигател с кафезен ротор посредством изменение на захранващото напрежение. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” - Русе, том XXII, серия 3, Русе, 1980, стр. 93 - 99
 2117. Кузманов Е., К. Сираков, Ив. Палов, Св. Захариев. Резултати от лабораторни изследвания след предсеитбени електромагнитни обработки на семена от грах. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.51, с.3.1., Русе, 2012, стр. 157-162
 2118. Кънев М., Узунов Ц., Дочев Д., Казанджиев Д., Димов В. Инсталация за нанасяне на отражателни покрития върху стъкла. В: НТ конференция "Вакуумни технологии и съоръжения за подобряване свойствата на материалите, В.Търново, 1984
 2119. Кънев М.Й., Узунов Ц.Д., Дочев Д.Д., Димов В.Й. и др. Промишлена линия за нанасяне на отражателни покрития във вакуум върху плоски стъкла. В: Научни трудове, том 28, ВТУ " Ангел Кънчев " - Русе, 1986
 2120. Кър Октай, Желязкова И. И. UML проект на средство за обработка и визуализация на данни от учебни сесии. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, том 48, серия 3.2, Русе, 2009, стр. 172-176
 2121. Кър Октай, Желязкова И. И. Скриптов език за обработка и визуализация на данни от учебни сесии. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, том 48, серия 3.2, Русе, 2009, стр. 177-181
 2122. Кър Октай, Желязкова И. И. Алгоритми за обработка и визуализация на данни от учебни сесии. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, том 48, серия 3.2, Русе, 2009, стр. 182-186
 2123. Кър Октай, Желязкова И. И. Програмна реализация на средство за обработка и визуализация на данни от учебни сесии. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, том 48, серия 3.2, Русе, 2009, стр. 187-191
 2124. Кър Октай, Желязкова И. И. Потребителски интерфейс на средство за обработка и визуализация на данни от учебни сесии. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, том 48, серия 3.2, Русе, 2009, стр. 192-196
 2125. Кършакова Р., В. Пенчева, Т. Грозева, Цв. Павлов. Реструктуриране на сайта на Русенския университет: PR аспекти и комуникационна ефективност. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 48, серия 5.2. Русе. 2009, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2009, стр. 19-24, ISBN 1311-3321.
 2126. Кючуков Р., И. Евстатиев. Изследване влиянието на параметрите на осветително тяло върху енергийната му ефективност. В: Енергиен форум 2005, Варна, доклади том II, 2005, стр. 243-248
 2127. Кючуков Р., И. Евстатиев. Диспечерска система за управление на уличното осветление на малки селища. В: Енергиен форум 2003, Варна, доклади том II, 2003, стр. 258-261
 2128. Кючуков Р., И. Евстатиев. Система за управление на уличното осветление. В: Енергиен форум 2001, Варна, Доклади – том II, 2001, стр. 308-311
 2129. кючуков Р., И. Евстатиев. система за управление на уличното осветление.. В: Енергиен форум 2001, 10-12.06.2001г., Доклади - том II, Варна, 2001, стр. 308-311
 2130. Кючуков Р., И. Евстатиев, О. Петров. Изследване на топлинния режим на осветител. В: Енергиен форум – Сборник доклади, Варна, 2008, стр. 387-390
 2131. Кючуков Р., И. Евстатиев, О. Петров. Система за автоматично степенно управление на осветителни уредби за смесено осветление. В: Енергиен форум, Варна, Сборник с доклади, том 2, 2007, стр. 473-476
 2132. Кючуков Р., И. Евстатиев, О. Петров. Система за управление и мониторинг на осветителна уредба. В: Енергиен форум 2006, Варна, Сборник доклади, том 2, 2006, стр. 311-314
 2133. Кючуков Р., Н. Евстатиева. Симулационен топлинен модел за изследване динамиката на температурния режим на елементите на луминесцентен осветител. В: Сборник с доклади на Енергиен Форум, Варна, 11-15 юни, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2008, стр. 399-404, ISBN 2367-6728.
 2134. Кючуков Р., Н.Евстатиева. Алгоритми за моделиране на температурния режим на асинхронен електродвигател. В: Сборник с доклади на Енергиен форум, Варна, 13-16 юни, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2007, стр. 457-460, ISBN 2367-6728.
 2135. Кючуков Р., О. Петров. Изследване на пропускателната способност на зрителния анализатор в осветителни уредби с лампи за биоактивно осветление. В: Енергиен форум – Сборник доклади, Варна, 2008
 2136. Кючуков Р., О. Петров. Енергийно-икономическа ефективност на многокомпонентни осветителни уредби в шевното производство. В: Енергиен форум – Сборник доклади, Варна, 2008
 2137. Кючуков Р., О. Петров. Метод и алгоритъм за автоматично степенно управление на осветителни уредби за смесено осветление. В: XIII Национална конференция с международно участие – Осветление’2007 – Сборник доклади, Варна, 2007
 2138. Кючуков Р., О. Петров. Експериментално изследване на ефективността на осветителна уредба в шевното производство. В: XIII Национална конференция с международно участие – Осветление’2007 – Сборник доклади, Варна, 2007
 2139. Кючуков Р., О. Петров. Енергийноефективно осветление в шевното производство. IN: Експолайт’2004, София, 2004
 2140. Кючуков Р., О. Петров. Многокомпонентна, многофункционална осветителна уредба в заключителните операции на шевното производство. В: Енергиен форум – Сборник доклади, том II, Варна, 2003
 2141. Кючуков Р., О. Петров, Н. Евстатиева. Модел на топлинния режим на осветител. В: XIII Национална конференция с международно участие – Осветление’2007 – Сборник доклади, Варна, Български национален комитет по осветление, 2007, стр. 241-244, ISBN 1314-0787.
 2142. Кючуков Р., О. Петров, П. Петков. Местно осветително тяло с векторно светлоразпределение. В: Енергиен форум – Сборник доклади, том II, Варна, 2002
 2143. Кючуков Р., О. Петров, Т. Кючуков. Интегрирана система за университетски сграден електроинсталационен, електроенергиен, информационно-комуникационен и защитно-охранителен мениджмънт. В: Енергиен форум 2011 - Сборник Доклади, Варна, 2011
 2144. Кючуков Р., О. Петров, Т. Кючуков. Енергийноефективно осветление на шевно предприятие. В: Международна научна конференция “Unitech” – Сборник доклади, Габрово, 2008
 2145. Кючуков Р., П. Петков, О. Петров. Енергийноефективно улично осветление на улици с тролейбусно движение. В: Енергиен форум – Сборник доклади, том II, Варна, 2002
 2146. Кючуков Т., О. Петров. Светлинен дизайн на елементи на университетски сгради. В: XIV национална конференция с международно участие „България Светлина 2010",”BulLight 2010”, Варна, 2010, ISBN 1314-0787.
 2147. Кючуков, П., А. Бороджиева. Моделиране на циклични кодери и декодери с използване на MS EXCEL и MATLAB. В: Втора международна юбилейна научна конференция 2011, посветена на "50 години от полета на Юрий Гагарин", Сборник научни трудове, Том 3, Шумен, изд. "Добри Войников", 2011, стр. 65–72, ISBN 978-954-8557-11-5.
 2148. Кючуков, П., под научното ръководство на гл.ас. инж. А. Бороджиева. Моделиране на циклични кодери и декодери с използване на MATLAB. В: Студентска научна сесия – СНС '2011; Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС'11; Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2011, стр. 96–100, ISBN 1311-3321.
 2149. Кючуков, Р., М. Димитров, С. Басри. Изследване на енергийно-икономическите показатели на изкуственото осветление през периода на въвеждане на лятно часово време. В: Енергиен форум, Варна, 2008, стр. 391-394
 2150. Кючуков, Р., С. Арсов, М. Баракат. Автоматизирана информационна система за електропотребителите към електроснабдителни предприятия. В: Сборник „Научни трудове”, том XXXVI, Русе, Печатна база на РУ „А. Кънчев”, 1996, стр. . 80-84
 2151. Кючукова Д. Влияние на параметрите на транспортните протоколи върху качеството на мултимедийната информация предавана в реално време. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2014
 2152. Кючукова Д., Г. Христов. Платформа за изследване и оценка производителността на управляващата равнина в Софтуерно дефинираните мрежи. В: 24-та Национална конференция ТЕЛЕКОМ, София, 2016
 2153. Кючукова Д., Г. Христов. Аналитично изследване влиянието на местоположението на мрежовия контролер върху надеждността и производителността на SDN. В: 23-та национална конференция -ТЕЛЕКОМ, София, 2015
 2154. Кючукова Д., Г. Христов. Проектиране, изграждане и експериментална оценка на телекомуникационна мрежа с поддръжка на мобилност посредством IPv4. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2013
 2155. Кючукова Д., Г. Христов, П. Захариев. Софтуерно дефинираните мрежи - ключов фактор за мащабното развитие на облачно базираните услуги. В: Научна конференция на Русенски Университет, Русе, 2015
 2156. Кючукова Д., Г. Христов, П. Захариев. Симулационна оценка на влиянието на местоположението и броя на контролерите върху резервираността и производителността на SDN. В: 23-та национална конференция -ТЕЛЕКОМ, София, 2015
 2157. Лазаров, Людмил Й., Г. Ст. Георгиев. Многопроцесорна система за управление на телевизионни и радиопредаватели. В: Сборник доклади на Национална конференция КомпСисТех’2000, София, 2000, стр. стр. V.22-1 - V.22-4
 2158. Лазаров, Людмил Й., Г. Ст. Георгиев. Програмно осигуряване на многопроцесорна система за управление на телевизионни и радиопредаватели. В: Сборник доклади на Национална конференция КомпСисТех’2000, София, 2000, стр. стр. V.23-1 - V.23-4
 2159. Леви А. Един нов клас R-L-C преобразуватели с честотен изход. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”, т.XXXV, серия 6, Русе, ВТУ”А.Кънчев”-Русе, 1994, стр. 184-186
 2160. Леви А. Един нов клас R-L-C преобразуватели с честотен изход. В: І I Национална конференция “Електронна техника-93”, т.2, Созопол, ТУ-София, 1993, стр. 297-299
 2161. Леви А. Относно прогнозирането на пукнатинната устойчивост на квазикрехките конструкционни елементи. В: Втора Национална конференция по диагностика на машини и съоръжения и безразрушителни методи на контрол на материалите, Варна, ТУ-Варна, 1990, стр. 164-167
 2162. Леви А. Топологични методи за анализ на линейни автогенераторни схеми, съдържащи операционни усилватели. В: Сб. Научни трудове на ВТУ ”А.Кънчев”-т.ХХХІІІ, серия 3, Русе, ВТУ ”А.Кънчев”, 1990, стр. 76-79
 2163. Леви А. Относно оценката на нелинейните изкривявания в линейните транзисторни осцилатори. В: І Национална конференция “Електронна техника – 90”, София, ТУ-София, 1990, стр. 268-273
 2164. Леви А. Рефрактометрични методи за определяне на коефициента на Пуасон в тънки конструкционни елементи. В: VІ Национален конгрес по теоретична и приложна механика, Варна, ТУ-Варна, 1989, стр. 151 – 154
 2165. Леви А. Топологичен анализ на линейни автогенераторни схеми. В: Научни трудове на т.ХХХІІ, серия 10, Русе, ВТУ”А.Кънчев”, 1989, стр. 37-41
 2166. Леви А. Рефрактометричен ултразвуков контрол на анизотропията на конструкционните елементи. В: І Национална конференция по диагностика и безразрушаващ контрол на машини и съоръжения, Варна, ТУ-Варна, 1988, стр. 405-408
 2167. Леви А. Ултразвуков рефрактометричен контрол на качеството на листовите материали с вълни на Лемб. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”, т.ХХХІ, серия 7, Русе, ВТУ”А.Кънчев”, 1988, стр. 21-24
 2168. Леви А. Относно апроксимирането на диаграмата на състоянието на конструкционните елементи. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”, т.ХХІХ, серия 2, Русе, ВТУ”А.Кънчев”, 1987, стр. 78-81
 2169. Леви А. Относно приложението на сигналните графи за анализ на линейни електронни схеми с операционни усилватели. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”, т.ХХІХ, серия 3, Русе, ВТУ”А.Кънчев”, 1987, стр. 155-157
 2170. Леви А. Методика за определяне на критичния размер на дефекта. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”,т.ХХХVІ, серия 3, Русе, ВТУ”А.Кънчев”, 1984, стр. 155-160
 2171. Леви А. , Сн. Захариева, В. Желязова. Проектиране на оптимални инверсни равновълнови филтри. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2013, стр. 110-113, ISBN 1311-3321.
 2172. Леви А., Обрешков К. Цифров кондуктометър за анализ на неводни разтвори. В: Научни трудове на том.37, серия 10, Русе, РУ”А.Кънчев”, 1999, стр. 87-93
 2173. Леви А., Обрешков К. Измервателни устройства за контрол на експлоатационните показатели на моторни масла. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”, т.ХХІ, серия 8, Русе, ВТУ”А.Кънчев”, 1979, стр. 75-78
 2174. Леви А., Сн. Захариева. Моделиране на аналогови закъснителни звена с биквадратни филтри на Deliyannis. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, 2014, стр. 121-123, ISBN 1311-3321.
 2175. Леви А., Сн. Захариева, В. Желязова. Изследване на един клас кондуктометри с честотен изход при минимално усилване в контура на обратната връзка. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2013, стр. 106-109, ISBN 1311-3321.
 2176. Леви А.С., Ангелова М.А. Кондуктометричен преобразувател с честотен изход за изследване на нефтопродукти. В: Юбилейна научна сесия /25-26.06.98г./ на ВВОВУ “В.Левски”, кн.67, В.Търново, ВВОВУ “В.Левски”, 1998, стр. 333-336
 2177. Леви А.С., Христова Л.Л. Амплитудно-модулиран предавател за следене на сърдечния ритъм при клиничен мониторинг. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”,том 37, серия 3,, Русе, РУ”А.Кънчев”, 1999, стр. 220-222
 2178. Лехов, Г. Модел с неопределени параметри на манипулатор с еластично звено. В: Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 3.1, Русе, 2008, стр. 9-17.
 2179. Лехов, Г. Управление на манипулационни роботи с използване на линеен наблюдател на състоянието. В: Научни трудове на Русенския университет, том 38, серия 3, Русе, 2001, стр. 124-133.
 2180. Лехов, Г. Устойчивост на движението на манипулационни роботи с ПИД закон за управление. В: Сборник доклади на Национална конференция “Автоматика и информатика”, том 2, София, 1999, стр. 61-64.
 2181. Лехов, Г. Робастно управление на манипулационни роботи с използване на комбинирани наблюдатели от пълен ред. В: Научни трудове на Русенския университет, том 37, серия 3, Русе, 1999, стр. 260-266.
 2182. Лехов, Г., П. Петков. Синтез на съсредоточено робастно управляващо устройство с две степени на свобода на манипулатор с еластично звено. В: Трудове на международната конференция “Автоматика и информатика”, София, 2010, стр. I-201-204.
 2183. Лехов, Г., П. Петков. Робастно управление на манипулатор с еластично звено. В: Научни трудове на Русенския университет, том 44, серия 3.1, Русе, 2005, стр. 155-166.
 2184. Лехов, Г., П. Петков. Съсредоточено и разсредоточено робастно управление на манипулатор с еластично звено. В: Сборник доклади на Международната конференция “Автоматика и информатика”, том 2, София, 2003, стр. 7-10.
 2185. Луканчевски, М. Входно-изходни драйвери в многозадачната система X-51. В: Юбилейна научна сесия на ВВОУ “В. Левски” – В.Търново, В.Търново, 1993
 2186. Луканчевски, М. Механизъм на събитията в многозадачното ядро X-51. В: Научна конференция на ВМЕИ-Габрово, Габрово, 1992
 2187. Луканчевски, М. Структурен подход за повишаване на системната отказоустойчивост. В: Научна конференция на ВМЕИ-Габрово, Габрово, 1992
 2188. Луканчевски, М., Б. Николов. Относно моделирането на квантови явления в изпълнителна среда с глобален структурен паралелизъм. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2013, стр. 138-143, ISBN 1311-3321.
 2189. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Поддръжка на CSP в екзоядрото fiberOS. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 109-114, ISBN 1311-3321.
 2190. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Относно недетерминизма при обработката на събитията в една SMT/DLP машина. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 111-116, ISBN 1311-3321.
 2191. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Решение на задачата за разпределено взаимно изключване чрез проектен шаблон. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 111-115, ISBN 1311-3321.
 2192. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Архитектура на компютърна система за обслужване на заявките към телефон 140. В: Национална конференция КомпСисТех’2001, София, 2001, стр. III.10-1..III.10.4
 2193. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Компютърна система за обслужване на заявките към телефонни услуги 144. В: Национална конференция КомпСисТех’2000, София, 2000, стр. V.20-1 - V.20-4
 2194. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Идентификация на маршрута на повикването в системите за контрол на телефонния трафик. В: Национална конференция КомпСисТех’2000, София, 2000, стр. V.21-1 - V.21-4
 2195. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Отказоустойчивост на системите за контрол на телефонния трафик. В: Национална конференция с международно участие, София, 1995, стр. 251-254, ISBN 954-900020-2-0.
 2196. Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Експериментална многопроцесорна система. В: Национална конференция с международно участие, София, 1995, стр. 358-361, ISBN 954-900020-2-0.
 2197. Луканчевски, М., Х. Авакян, Н. Костадинов. Система за контрол на телефонния трафик от АТЦ. В: Национална конференция с международно участие, София, 1994, стр. 222-225, ISBN 954-900020-1-2.
 2198. Луканчевски, М.И. Метод проведения реконфигурации однородной мультипроцессорной системы. В: Актуальные проблемы современной науки-90: Тез. докл. XII науч.конф. болг. аспирантов с международным участием, Москва, 1990
 2199. Луканчевски, М.И., Викторов О.В. Почтовые ящики в мультизадачном ядре MTX/CSP. В: Деп. в ЦНТБ гр.София, Киев, НД 3645/89, 1989
 2200. Луканчевски, М.И., Сапсай Т.Г. Организация отказоустойчивого вычислительного процесса в мультипроцессорной системе на базе матричного коммутатора. В: Теория и практика построения функционально-ориентированных вычислительных и микропроцессорных систем обработки информации: Тез. докл. науч.-техн.шк.семинар, Каменец-Подольский, 1990
 2201. Луканчевски, М.И., Сапсай Т.Г., Швец Е.М. Об одном подходе к построению отказоустойчивых мультипроцессорных систем. В: Проблемы автоматизации контроля электронных устройств: Тез.докл. Респ. науч.-техн. конф., Винница, 1990
 2202. М. Костова,В. Джуров. Оптимизирана антенна система за пасивно радиолокационно наблюдение моделирана чрез форми на изкуствен интелект. В: Научни трудове-том 39, серия 3.2, Русе, Русенски Университет и Съюз на учените в България, 2002, стр. 179-183, ISBN 1311-3321.
 2203. М. Христова. Анализ на влиянието на честотните преобразуватели върху работата на асинхронните двигатели. В: Научни трудове на РУ, том 51, серия 3, Русе, Издателски център на Русенския университет, 2012, стр. 20-24, ISBN 1311-3321.
 2204. М.Радевска, А.Салджиева, И.Палов, К.Сираков. Изследване въздействието на електромагнитното поле върху посевните качества, развитието и продуктивността на нови български сортове памук. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.47, с.3.1., Русе, 2008, стр. 170-177
 2205. Маджаров С., В. Димов. Проблеми на устойчивото развитие: образование за справяне с рисковете. В: Научна конференция “Наука, околна среда и устойчиво развитие”, Велико Търново, Faber 2002, 2002, стр. 148-154, ISBN 954-775-154-9.
 2206. Маджаров С., В.Димов, Г.Генчев. Моделиране на йонизираща радиация в обучението - възможност за осъзнаване на рисковата превантивност. В: Международна конференция, София, 1997
 2207. Маджаров С., В.Димов.,Г.Генчев. Върху някои аспекти на педагогическата концепция и обучението по превенция на рисковете на училищно ниво. В: Втора международна конференция, Пловдив, 1998
 2208. Манев, Кр., А. Бороджиева. Описание на криптосистеми с открит ключ с използване на алгоритъма на Ривест-Шамир-Аделман. В: Научна конференция РУ - СУ'06; Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", Том 45, серия 3.2, Комуникационна и компютърна техника и технологии, Русе, 2006, стр. 189-195
 2209. Манев, Кр., А. Бороджиева. Криптосистеми с открит ключ с използване на алгоритъма на Меркел-Хелман, базиран на задачата с раницата. В: Научна конференция РУ - СУ'06; Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", Том 45, серия 3.2, Комуникационна и компютърна техника и технологии, Русе, 2006, стр. 196-200
 2210. Маноилов П., В. Матеев, М. П. Илиев. Приложение на теорията на графите за сравняване на принципни схеми в електронното обучение. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 41, серия 3.2, Русе, 2004, стр. 53-59
 2211. Маноилов, П., А. Бороджиева. MATLAB-базиран модул за реализация на афинни шифри, прилагани в криптографските системи. В: Научна конференция РУ&СУ’15, Научни трудове на Русенския университет - 2015, том 54, серия 6.1, Русе, 2015, стр. 182-186, ISBN 1311-3321.
 2212. Маноилов, П., А. Бороджиева. Обучаващ модул с графичен потребителски интерфейс за криптиране и декриптиране при използване на двутаблични вертикални и хоризонтални шифри, базирани на шифъра на Playfair. В: Научна конференция РУ&СУ’14, 24.10.2014 г., Научни трудове на Русенския университет - 2014, том 53, серия 6.1, Русе, 2014, стр. 90-94, ISBN 1311-3321.
 2213. Маноилов, П., А. Бороджиева. Модел за оценка на смущенията, внесени от премигвания в сигнала на ЕЕГ. В: Национална конференция с международно участие "ЕЛЕКТРОНИКА 2008", Сборник доклади, София, 2008, стр. 117–122, ISBN 1313-3985.
 2214. Маноилов, П., В. Матеев, Б. Беджев. Анализ на възможност за приложение теорията на графите за идентифициране на принципни схеми. В: Сборник научни трудове на научна сесия ’2004, НВУ “В. Левски”, Шумен, 14-15 октомври, 2004, стр. 177 – 182
 2215. Манолов Ст., Б. Савчев, Л. Михайлов, Н. Минков, К. Андонов. Изследване показателите на електропотребление на газстанция. В: Научни трудове Русенски университет, том 54, серия 3.1, Русе, 2015, стр. 36-43, ISBN 1311-3321.
 2216. Манолова Б., И. Григоров, Л. Михайлов. Изследване на енергопроизводството за осигуряване на градска топлофицирана зона. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев", Русе, 2016, ISBN 1311-3321.
 2217. Манолова Б., Кр. Мартев. Моделиране на относителния разход на електроенергия на транспортни системи. В: Научна конференция Сливен, , ТУ Варна, 2014, стр. 34-37
 2218. Манукова A., Л. Димитрова. Микропроцесорна система за медицинска електростимулация. В: Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, том 47, серия 3.1, Русе, 2008, стр. 104-109
 2219. Манукова А. РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННАТА АКАДЕМИЧНА МЕДИЯ ВЕСТНИК „СТУДЕНТСКА ИСКРА“. В: Сборник с доклади от Международна научна конференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития“, 24 април 2018 г. – 25 април 2018 г., том 2, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, 2018, стр. 214-226, ISBN 978-619-7404-04-3.
 2220. Манукова А. Aнализ на резултатите от електронен мониторинг на постмортални параметри. В: Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, том 53, серия 3.1 (приета за отпечатване), Русе, Издателски център при Русенски Университет ”А. Кънчев”, 2014, ISBN 1311-3321.
 2221. Манукова А. Индивидуалната работа с изявени студенти – генератор на иновационни идеи. В: Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, том 52, серия 9,, Русе, Издателски център при Русенски Университет ”А. Кънчев”, 2013, стр. 54-68, ISBN 1311-3321.
 2222. Манукова А. Електронна система за мониторинг на електромиографски сигнали. В: Научни трудове на Русенски университет ”А. Кънчев”, Русе, Издателски център на Русенски университет (приета за отпечатване), 2012
 2223. Манукова А., В. Димов. Приложение на рейтинговата система при оценяване знанията на студенти. В: Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, том 53, серия 9 (приета за отпечатване), Русе, Издателски център при Русенски Университет ”А. Кънчев”, 2014, ISBN 1311-3321.
 2224. Манукова А., Д.Пенев. Електронна система за следене на съсирването на кръвта чрез използване на инпедансен метод. В: Научни трудове на Русенски университет ”А. Кънчев”, Русе, Издателски център на Русенски университет (приета за отпечатване), 2012
 2225. Манукова А., И. Евстатиев. Синтез на блокова схема на система за изследване на процесите на сушене на зърно. В: Сборник доклади на конференция „Електроника ‘ 2006”, София, 2006, стр. 370-375
 2226. Манукова А., И.Евстатиев, Н.Михайлов, Г.Георгиев. Изследване на температурния режим на зърното при сушене. В: Proceeding of the International Scientific Conference EE&AE’2006, Rousse, Bulgaria, 2006, стр. 753-760
 2227. Манукова А., Иванов И. Микропроцесорна система за измерване на съпротивление. В: Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, том 47, серия 3.1, Русе, 2008, стр. 98-103
 2228. Манукова А., К.Кавалджиева. Внедряване на високотехнологично оборудване в МБАЛ Русе и социалния ефект от него. В: Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, том 52, серия 3.1, Русе, Издателски център при Русенски Университет ”А. Кънчев”, 2013, стр. 87-91, ISBN 1311-3321.
 2229. Манукова А., М. Грозева. Критерии за анализ на кардиологичните заболявания при изграждане на система за превантивен контрол. В: Научни трудове на Русенски Университет том 54, серия 3.1, Русенски Университет ”А. Кънчев”, Издателски център при Русенски Университет ”А. Кънчев”, 2015, стр. 8, ISBN 1311-3321.
 2230. Манукова А., М. Грозева, М. Тополова. Методика за моделиране на кардиологични заболявания и отражението им върху ЕКГ сигнал. В: Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, том 53, серия 3.1 (приета за отпечатване), Русе, Издателски център при Русенски Университет ”А. Кънчев”, 2014, ISBN 1311-3321.
 2231. Манукова А., М. Топалова, М. Грозева. Моделиране на ЕКГ сигнал за електронен мониторинг на кардиологични сигнали с цел превантивен контрол. В: Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, том 53, серия 3.1 (приета за отпечатване), Русе, Издателски център при Русенски Университет ”А. Кънчев”, 2014, ISBN 1311-3321.
 2232. Манукова, A. Симулационно изследване на температурно-влажностните процеси в експериментален стенд, управляван с електронна система. В: Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, Русе, 2009
 2233. Манукова, A. Оценка на адекватността на симулационните модели, описващи температурно-влажностните процеси в експериментален стенд с електронно управление.. В: Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, Русе, 2009
 2234. Манукова, A. Методикa за изследване на динамиката на изменение на температурата и влагосъдържанието при сушене на зърно. В: Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, Русе, 2007, стр. 54-58
 2235. Манукова, A. Алгоритъм за числено-символен анализ на линейни електронни схеми. В: Научни трудове на ВТУ "А.Кънчев", том XXX, серия 3, Русе, 1988, стр. 214-219
 2236. Манукова, A. Изследване усилвателните свойства на електронни схеми в честотна област с помощта на микрокомпютър. В: Републиканска студентска научна сесия София'86,, София, 1986
 2237. Манукова, А. В., А. Н. Бороджиева. Биквадратни филтри от втори ред с един операционен усилвател. В: Юбилейна научна сесия 2003 - "100 години от полета на братя Райт"; Сборник от доклади, Том 2, Долна Митрополия, 2003, стр. 78-84
 2238. Манукова, А., А. Бороджиева. Методика за проектиране на активни филтри. В: Научна сесия РУ/СУ'02; РУ "Ангел Кънчев"; Научни трудове, Том 39, серия 3.2, Електротехника, електроника, автоматика, Русе, 2002, стр. 69-74
 2239. Манчева В., П. Даскалов. Уейвлит базиран подход за синтез на признаци за класифициране на здрави и заразени с Фузариум царевични зърна. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", Русе, том 50, серия 3.1, 2011, стр. 208-215
 2240. Манчева В., П. Даскалов, Р. Цонев, Ц. Драганова. Формиране на база от данни със спектрални характеристики за разпознаване на заразени с Фузариум царевични семена. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", Русе, том 48, серия 3.1, 2009, стр. 150-157
 2241. Манчева В., П. Даскалов, Ц. Драганова, Р. Цонев. Методика за разпознаване на заразени от фузариоза царевични семена чрез линейни дискретни модели. В: Сборник с доклади на Студентска научна сесия при РУ, Русе, 2010, стр. 45-51, ISBN 1311-3321.
 2242. Манчева В., П. Даскалов, Ц. Драганова, Р. Цонев. Изследване възможността за моделиране на спектрални характеристики на здрави и заболели от фузариоза царевични семена чрез линейни дискретни модели. В: Сборник с доклади на Студентска научна сесия при РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2009, стр. 46-50, ISBN 1311-3321.
 2243. Манчева В., Ц. Драганова. Размито управление на естествената вентилация в животновъдни сгради. В: Сборник с доклади на Студентска научна сесия при РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2008, стр. 58-62, ISBN 1311-3321.
 2244. Манчева, В. Оценяване възможностите за диагностициране на заболели от Фузариоза царевични семена чрез спектрален анализ и SIMCA метод. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", Русе, том 49, серия 3.1, 2010, стр. 112-118
 2245. Маринов М. Обектноориентиран концептуален модел на разпределена система, базирана на знания. В: Национална конференция “Компютърни системи и технологии”, КомпСисТех’2000, Bulgaria, 2000, стр. III.5.1-III.5.6, ISBN 954-9641-17-1.
 2246. Маринов М. Обектноориентиран подход при проектиране на входните документи в информационните системи. В: Национална конференция “Автоматика и информатика’99”, Bulgaria, 1999, стр. 1-4, ISBN 954-9641-12-0.
 2247. Маринов М. Обектноориентирана реализация на интерпретатор на STRIPS планове. В: Национална конференция “Автоматика и информатика’99”, Bulgaria, 1999, стр. 5-8, ISBN 954-9641-12-0.
 2248. Маринов М. Организиране на индексите при вложени обекти в обектно-ориентираните бази данни. В: Национална конференция “Автоматика и информатика’98”, Bulgaria, 1998, стр. 84-87, ISBN 954-9641-04-X.
 2249. Маринов М., И. Желязкова, С. Навасардян. Микрокомпютърна автоматизирана обучаваща система,. В: Научни трудове ВТУ, сб. "Компютъризация на обучението във ВУЗ", Русе, 1987, стр. 34-39
 2250. Маринов М., Св. Стефанова. Една реализация на интерпретатор на STRIPS планове. В: Научни трудове на РУ, том 47, серия 3.2, Русе, 2008, стр. 139-143, ISBN 1311-3321.
 2251. Маринов М., Св. Стефанова. Обектноориентиран концептуален модел на разпределена система, базирана на знания. В: Научни трудове на РУ, том 46, серия 3.2., Русе, 2007, стр. 126-130, ISBN 1311-3321.
 2252. Маринов М.Т., Желязкова И. И. Модел на предметната област в система за обучение, управлявана от семантична мрежа. В: Сборник доклади на 5-та международна конференция SAER'91, Варна, 1991, стр. 137-145
 2253. Маринов, M., С. Караколева. Решаване на полиноми със системата за математически изчисления MATLAB. В: Студентска научна сесия, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Факултет "Електротехника, електроника и автоматика", Русе, 2015, стр. 62-68, ISBN 1311-3321.
 2254. Маринов, М. Б., П. Златаров, И. Вълова. Проектиране и разработване на облачно-базирано приложение за управление на смарт устройства. В: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’17, Русенски университет Факултет ЕЕА, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2017, стр. 109 - 114, ISBN 1311-3321.
 2255. Мартев К., В.Стоянов, К. Ениманев. Обосноваване топлоизолацията на животновъдна сграда. В: Известия на Съюза на учените – Русе, серия