Списък на публикациите

монографии

 1. Dobreva, А., S. Stoyanov. Optimization Research of Gear Trains with Internal Meshing. Ruse, University Publishing Centre, 2012, pp. 144, ISBN 978-954-8467-76-6.
 2. Pencheva T., M. Nenkov. Optical inhomogeneity of RF-sputtered BaTiO3 thin films. In: Proc. of Tenth ISCMP, “Thin Film Materials and Devices - Developments in Science and Technology”. London, England, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 1998, pp. 353 - 356, ISBN 9810230990.
 3. Pencheva T., M. Nenkov. Accuracy of Thin Film Optical Constants Determination Using Colour Coordinates Method. In: Proc. of 9-th International School on Condensed Matter Physics “Thin Film Materials and Devices – Development. London, England, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 1998, pp. pp. 349 - 352., ISBN 9810230990.
 4. Pencheva T., M. Nenkov. Selective Multilayer Mirrors for White Light Based on Ti and Si Oxides Prepared by Ion Sputtering in Vacuum.. New York, USA, Nova Science Publishers, 1996, pp. 157 – 164, ISBN Ще добавя.
 5. Pencheva V, A. Asenov, I. Georgiev, A. Sładkowski. Ecology in Transport: Problems and Solutions Chapter:Research on the State of Urban Passenger Mobility in Bulgaria and Prospects for Using Low Carbon Energy for Transport. Switzerland AG, Springer International Publishing, 2020, pp. 441-504, ISBN 978-3-030-42323-0.
 6. Pencheva V, A. Sladkowski, A. Asenov, I. Georgiev, I. Beloev, K. Ivanov. Modelling of the Interaction of the Different Vehicles and Various Transport Modes Chapter: The Danube River, Multimodality and Intermodality. Switzerland AG, Springer International Publishing, 2019, pp. 527, ISBN 978-3-030-11511-1.
 7. Pencheva, T., M. Nenkov, K. Shtereva, P. Hadjiska, E. Tomerov. Barium Titanate Thin Films: RF-sputtering and Properties. In: Proc. of 9-th International School on Condensed Matter Physics "Future directions in thin film science and technology". London, England, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 1997, pp. 286-290, ISBN 9810230990.
 8. Ангелов, Б. Методологически основи на функционално-структурния анализ и проектирането на техническите системи. Русе, Издателски център на Русенския университет „А. Кънчев“, 2014, стр. 130, ISBN 978-954-712-631-2.
 9. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев. Под общата редакция на Ангел Смрикаров. Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет). Русе, Издателство "Русенски университет", 2017, стр. 124, ISBN 978-954-712-709-8.
 10. Белоев Иван. Проектиране, конструиране и експериментално изследване на едноместен автомобил за градска среда със задвижване чрез водородна клетка. Русе, Академично издателство „Русенски университет“, 2019, стр. 104, ISBN 978-954-712-775-3.
 11. Божкова А., Илиева И., Стоилов И., Базелков Ст. Колективните спортове във висшите училища. София, Артграф, 2014, стр. 9-10; 14-62, ISBN 978-954-9401-83-7.
 12. Иван Евтимов. ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТТА - една реалност за устойчиво развитие на транспорта и опазване на околната среда. гр. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2015, стр. 180, ISBN 978-954-8675-97-0.
 13. Илиева, И. Мотивацията за спортуване в начална училищна възраст. Русе, Изд. център при РУ "А. Кънчев", 2012, ISBN 978-954-8467-43-8.
 14. Илчев И. Начално обучение на подрастващи бадминтонисти. Издателски център при РУ "А. Кънчев", МЕДИАТЕХ - Плевен, 2012, ISBN 978-954-8467-82-7.
 15. Любенов Д.А. Експертно изследване на пътнотранспортни произшествия с автомобили. Русе, Академично издателство “Русенски университет”, 2019, стр. 124, ISBN 978-954-712-790-6.
 16. Пенчева В., А. Асенов. Политики в областта на безопасността на автомобилното движение и обучение на кандидати за водачи на МПС. Русе, Издателски център на Русенския университет "А. Кънчев", 2019, стр. 260, ISBN 978-954-712-761-6.
 17. Симеонов, К. Оптимизиране на учебно-тренировъчния процес чрез средства за издръжливост на подрастващи футболисти. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2012, ISBN 978-954-8467-59-9.
 18. Стефанова Т.Ж., Ангелова-Барболова Н.С. Проект по созданию виртуальной учебно-исследовательской лаборатории и практическое изпользование проблемные кейсы для обучения медицинских сестер и акушерок в Республике Болгария. Новосибирск, РФ, Сибирская ассоциация консультантов, 2012, ISBN 978-5-4379-0044-4.
 19. Стефанова, Т. Студентска учебно-изследователска експедиция за наблюдение на пълното слънчево затъмнение на 11 август 1999 година. Русе, Хелт Консулт Русе, 2014, стр. 96, ISBN 978-95492702-8-0.
студии
 1. Beloev Ivan. A study on the application possibilities and the characteristics of the unmanned aerial vehicles. Publishing Centre at University of Ruse, Publishing Centre at University of Ruse, 2017, pp. 40, ISBN 978-954-712-712-8.
 2. Dobreva A., N. Stancheva, K. Arnaudov, V. Dobrev, S. Stoyanov. Machine Design, Selected Themes. Ruse, Publishing house at the University of Ruse, 2006, pp. 63, ISBN 10: 954-9906-99-X.
 3. Dobreva A., N. Stancheva, K. Arnaudov, V. Dobrev, S. Stoyanov. Machine Design, Selected Themes. Ruse, “Publishing house” at the University of Ruse, 2006, pp. 63, ISBN -10: 954-9906.
 4. Ангелов, Б. Европейски измерения във висшето образование – анализ на ниво университет. Русе, Издателски център на Русенския университет „А. Кънчев“, 2014, стр. 36, ISBN 978-954-712-614-5.
 5. Ангелов, Б. Образователна дейност – връзка между провежданото обучение и обявените мисия, цел и задачи на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Русе, Издателски център на Русенския университет „А. Кънчев“, 2011, стр. 170, ISBN 978-954-712-613-8.
 6. Ангелов, Б. Изследване върху устойчивостта на праволинейното движение на самоходна колесна машина с хидрообемна трансмисисия.Автореферат на докторска дисертация. Русе, Печатна база на РУ, 1992, стр. 32, ISBN xxxx.
 7. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров. Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет). Русе, Издателски център на Русенския университет, 2016, стр. 85, ISBN 978-954-712-697-8.
 8. Белоев И. Проектиране, създаване, провеждане на експерименти и оптимизация на прототип на градски автомобил задвижван от алтернативен енергиен източник. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2018, стр. 80, ISBN 978-954-712-39-5.
 9. Белоев И. Иновативни форми на самостоятелна работа на студентите от професионално направление 5.5. "Транспорт, корабоплаване и авиация".. Русе, Академично издателство, 2018, стр. 42, ISBN 978-954-712-740-1.
 10. Богданова, Т., Т. Стефанова. Интерактивни методи и техники в обобщителни уроци по «Човекът и природата» 5 клас. Русе, РУ, 2012, стр. 78, ISBN 978-954-712-579-7.
 11. Иван Евтимов. Изследване върху съотношението между ъглите на отклоняване на управляемите колела на колесен трактор. Автореферат на дисертация за получаване на научна степен "Кандидат на техническите науки". Русе, Печатна база на ТУ-Русе, 1991, стр. 33, ISBN ХХХХ.
 12. Иванов, Р.П. Изследване износването на гумите на управляемите колела при работа на трактора на транспорт. Автореферат на кандидатска дисертация. Русе, ПБ на ВТУ, 1994, стр. 34, ISBN хххх.
 13. Нунев, С. Т. Стефанова, Д. Иванова, И. Петрова. Социализация без граници - Методически и диагностични аспекти на социалната услуга „Център за интегрирана подкрепа на деца и семейства в криза“. Русе, Проект BG051PO001—7.0.07-0062-C-0002 „Социална интеграция без граници“, 2014, стр. 64, ISBN Проект BG051PO001.
 14. Пенчева, В., Асенов, А., Стоянов, П. Съвременни предизвикателства пред градските транспортни системи и устойчива мобилност. Русе, Академично издателство Русенски университет, 2019, стр. 58, ISBN 978-954-712-792-0.
 15. Стефанова Т. С. Сейдолски. Систематизация и обобщение на знания в раздел "Компютърна текстообработка". Русе, Хелт Консулт Русе, 2014, стр. 43, ISBN 978-619-7092-01-1.
 16. Стефанова Т., С. Стоянов, Д. Роева, Б. Тодорова, А. Леви. Мобилна среда за дистанционнен модел на обучение по физика в Университет - предизивикателства, опит, переспективи. Русе, РИТТ - Силистра, 2002, стр. 74, ISBN 954-759-051-0.
 17. Стефанова, Т. Учебно-изследователската работа в природонаучни астрономически експедици. Силистра, Научен център, 2011, стр. 13, ISBN 978-954-8-467-42-.
 18. Трифонов,Т. Относно окачествяване на нови материали в условията на механично огъване и еднистранно топлинно натоварване. Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1985, стр. 32, ISBN 2308.
статии
 1. Angelov, B, Sv. Mateev. A Generalized Model for the Design of Technical Systems – a Step towards the Convergence Theory and Practice.// Машиностроене и машинознание, 2014, No 23, pp. 75-79, ISSN 1312-8612.
 2. Angelov, B. Functional–Structural Analysis and Design of the Technical Systems – a Different Overview of Methodology.// Машиностроене и машинознание, 2014, No 23, pp. 70-74, ISSN 1312-8612.
 3. Angelov, B., Sv. Mateev, Str. Entchev. Adaptation of an Existing Solution for Work in New Conditions – an Analysis of the Methodology.// Journal Mechanization in Agriculture, 2014, No 3, pp. 15-17, ISSN 0861-9638.
 4. Angelova E. Refining the process of design an electrical resistance heating chamber for vacuum furnace in non-stationary process.// Machines,Techologies,Materials, 2018, No 7, pp. 270-272, ISSN 1313-0226.
 5. Angelova E., Dzhadzhev. A new approach to automated design of a minimum mass cardan coupling..// SCIENTIFIC PROCEEDINGS of the scientific-technical union of mechanical engineering, 2015, No 20, pp. 71-74, ISSN 1310-3946.
 6. Angelova E., V. Ronkova, P. Nenov. Increasing Load Capacity of Cylindrical Gear by Optimizing Their Geometric Parameters.// INMATEH – Agricultural Engineering, 2010, No vol 31,№2, pp. 40-46, ISSN 2068-2239, 2068-4.
 7. Angelova,E., V. Ronkova. GEOMETRIC METHOD FOR DETERMINIG RADIANT HEAT EXCHANGE IN VACUUME FURNACE.// International Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry MTM: Machines, Technologies, Materials, 2019, No 3, pp. 121-123, ISSN 1313-0226.
 8. Antonov A. N., D. N. Kadrev, M. K. Gaidarov, E. Moya de Guerra, P. Sarriguren, J. M. Udias, V. K. Lukyanov, E. V. Zemlyanaya, G. Z. Krumovа. Charge and Matter Distributions and Form Factors of Light, Medium and Heavy Neutron-Rich Nuclei.// Phys. Rev. C (impact factor 3.61), 2005, No 72, 044307 (Impact factor: 3.61 /2005, Journal Citation Reports на Thomson Reuters)
 9. Asenov A, V Pencheva and I Georgiev. Modelling passenger service rate at a transport hub serviced by a single urban bus route as a queueing system.// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, No Volume 664, (SJR rank: 0.192 /2018, http://www.scimagojr.com)
 10. Asenov A., V. Pencheva. Dynamic Properties of Post Electromobil Free Duck.// University of Pitesti, Scientific Bulletin, Automotive series, 2008, No 16, pp. 263-268, ISSN 1453-110.
 11. Asenov A., V. Pencheva, E. Savev. Transport servicing of the distribution in city.// Journal Transport problems. Glivwice. Katovice. Poland, 2011, No 1, pp. 242-248, ISSN 1896-0596.
 12. Asenov, A. Opportunities of the informational transport markets for development and competitiveness of the transport service with freighting.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara., 2008, No 4, pp. 163-168, ISSN 1584-2673.
 13. B. I. Evstatiev, I. S. Ilieva, A. T. Asenov and E. H. Yankov. "A System for Measurement of the Asymmetry between Left and Right Shoulders," 2019, pp. 102-105..// 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Cluj-Napoca, Romania,, 2019, No 25, pp. 102-105, ISSN 978-1-7281-3330-0. (SJR rank: 0.141 /2018, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100793191&tip=sid&clean=0)
 14. Barzev, K. Environmental protection from the automotive transport.// Journal of Environmental Protection and Ecology, 2000, No Volume 1, No, pp. 39-43, ISSN 1311-5065.
 15. Beloev H, V. Pencheva, J. Popova, T. Grozeva. The Museum „University of Ruse – Chronicles of Growth“.// 3rd International Conference of the Assotiation of University Museums, Trakya University, Edirne, 2016, No book Changin, pp. 110-115
 16. Beloev I. A REVIEW ON CURRENT AND EMERGING APPLICATION POSSIBILITIES FOR UNMANNED AERIAL VEHICLES.// Acta Technologica Agriculturae, 2016, No 3, pp. 70-76, ISSN 1338-5267.
 17. Beloev I. Structure and algorithm of a system for cost-benefit analysis of investments in renewable energy sources at gas stations.// Ecologica ,Beograd, 2015, No 7, pp. 266-273, ISSN 0354-3285.
 18. Beloev I., K. Gabrovska-Evstatieva, B. Evstatiev. Compensation of CO2 Emissions from Petrol Stations with Photovoltaic Parks: Cost-Benefit and Risk Analysis.// Acta Technologica Agriculturae. DOI: 10.1515/ata-2017-0017, 2017, No 20(4), pp. 85-90, ISSN 1335-2555. (SJR rank: 0.247 /2017, Scopus)
 19. Beloev I., N. Nedev, B. Evstatiev. Evaluation of the energy production from photovoltaic installations located in urban areas.// Ecologica (Serbia), 2015, No 22(77), pp. 37-41, ISSN 0354 - 3285.
 20. Beloev Ivan. REVIEW OF THE MAIN STAGES OF DEVELOPING HYDRU CAR FOR PARTICIPATION IN SHELL ECO MARATHON.// AGRICULTURAL, FOREST AND TRANSPORT MACHINERY ANT TECHNOLOGIES, 2017, No Volume IV, I, pp. 45 - 50, ISSN 2367-5888.
 21. Borisov S., J. Raychev, G. Hristov, I. Beloev, P. Zahariev. A platform for evaluation of the unmanned aerial vehicles telemetry protocols and their parameters.// Scientific Journal "ELECTROTECHNICA & ELECTRONICA", ("E+E"), 2017, No 1-2/2017, pp. 1-9, ISSN 0861-4717.
 22. Borri C., R. Ivanov, H. Beloev, B. Angelov, V. Pencheva. Engineering Education of 21 st Century- Challenges of Curricula Development.// QUALITY OF HIGHER EDUCATION IN BULGARIA – PROBLEMS AND PERSPECTIVES, 2009, No 2, pp. 113-124, ISSN 1314-0051.
 23. Bozhkov Sl., Iv. Milenov, O. Slivarov, G. Staneva, P. Bozhkov. RESEARCHING THE WAVEFORMS OF THE AUTOMOBILE ELECTROMAGNETIC ACTUATORS.// AUT, 2016, No Vol 15, No. , pp. 1-7, ISSN ISSN: 1820-6417.
 24. Csillagova Z., Z. Polo, I. Beloev, P. Kangalov, L. Belan, M. Korenko. Guidance for technical inspection of twin tube shock absorbers.// AGRICULTURAL, FOREST AND TRANSPORT MACHINERY ANT TECHNOLOGIES, 2017, No Volume IV, I, pp. 70 - 77, ISSN 2367 - 5888.
 25. Dechevski N. , I. Cinev, S. Bozhkov, P. Bozhkov, G. Staneva. Testing Equipment CA-1 for Illustrating the Performance of Diesel ICE Automobile with Front Drive Wheels.// Journal of Physics and Technology, 2017, No Volume 1, Nu, pp. pp. 58–62, ISSN 2535-0536.
 26. Dimitar Grozev, Velizara Pencheva, Ivan Georgiev, Ivan Beloev. Investigation of the operation mode at Ruse-Danube Bridge border checkpoint considered to be a mass service system with incoming flow of automobiles at a non-stationary mode of operation.// MATEC Web of Conferences, 2018, No 234, 06003 (SJR rank: 1.454 /2018, http://www.scimagojr.com)
 27. Dimitroff, I., C. Groseff, D. Andreew, A. Dobrewa (Dobreva). Mechanische Vorrichtungen fuer Antrieb von Systemen mit Robetern.// Proceedings of the 7th World Congress on the Theory of Mashines and Mechanisms, 1987, No 3, pp. 1265-1268
 28. Dimitrov Y K Kamenov. Specific opportunities through CAD systems for profiling a real involute curves of a spur gear..// DAAAM International Scientific Book 2019, 2019, No Vol. 18, pp. 241-250, ISSN ISSN 1726-9687.
 29. Dimitrov, I., V. Dobrev, A. Dobreva. Suggestion for a Joint Elaboration of a Multifunctional Transport and Power Vehicle.// Proceedings of International Congress “Motor Vehicles & Motors 2006” - Kragujevac, 2006, No 1, pp. 47-, ISSN ISBN86-80581-94-1.
 30. Dineff P., N. Shojlev, T. Pencheva, P. Mashkov, B. Gyoch. Infrared Oil Contamination Cleaning Technology for Polymer Surfaces.// ” Електротехника и Електроника”, 2008, No 11 – 12, pp. 67 - 71.
 31. Dobrev, V., A. Dobreva. POWER TRANSMISSIONS IN MACHINERY – PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE STRENGTH CALCULATIONS.// Scientific papers on “ENGINEERING AND MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN AGRICULTURE, TRANSPORTS AND FOOD INDUSTRY INMATEH, 2008, No II, pp. 61-63, ISSN 1583-1019.
 32. Dobrev, V., A. Dobreva, V. Ronkova, Y. Dimitrov, K. Kamenov. Method for the Determination of the Rotational Variability of Cardan Drive.// International Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry MTM: Machines, Technologies, Materials, 2016, No 6, pp. 17 - 20, ISSN 1313-0226.
 33. Dobrev, V., S. Stoyanov, A. Dobreva. Design, Simulation and Modal Dynamics of Gears and Transmissions. "International Conference on Gears 2015”, VDI-Bericht 2255, Munich.// VDI-Bericht 2255, 2015, No 3, pp. 695 - 707, ISSN 978-3-18-092255-3.
 34. Dobrev, V., S. Stoyanov, A. Dobreva, I. Spasov. TRANSMISSION ELEMENTS FOR TRANSPORT MACHINES.// Proceedings of International Congress Motor Vehicles & Motors 2008, MVM20080033, 2008, No 1, pp. 79-, ISSN 978-86-86663-38-9.
 35. Dobrev, V., Y. Dimitrov, A. Dobreva, K. Kamenov, V. Ronkova. Improved Methodology for Design and Elaboration of Test Machines and Equipment.// "Мachines. Technologies. Materials”, 2016, No 11, pp. 3-6, ISSN 1313-0226.
 36. Dobreva, A. Theoretical Investigation of the Energy Efficiency of Planetary Gear Trains.// Mechanisms and Machine Science, 2013, No 13, pp. 289-298, ISSN 978-94-007-6558-0. (SJR rank: 1 /2013, Google Scholar)
 37. Dobreva, A. Methods for Improving the Geometry Parameters and the Energy Efficiency of Gear Trains with Internal Meshing.// VDI – Berichte, 2013, No 2199.2, pp. 1291 – 1302, ISSN 978-3-18-092199-0. (SJR rank: 0.1 /2013, VDI)
 38. Dobreva, A., E. Rusinova, V. Dobrev. Special Characteristics of Interactive Methods in Higher Engineering Education.// Management and Sustainable Development, 2008, No Year 10, 3-4, pp. 431-433, ISSN 1311-4506.
 39. Dobreva, A., V. Dobrev. Innovative Methodology for Decreasing Mechanical Losses in Vehicles.// Proceedings of the 4th International Congress of Automotive and Transport Engineering (AMMA 2018), Springer Verlag, 2018, No 1, pp. 234 - 242, ISSN 978-3-319-94408-1. (SJR rank: 1 /2018, SCOPUS)
 40. Dobreva, A., V. Haralanova. Measuring and Evaluation in Machine Science and Design Education, based upon Diagnostic Research.// Procedia - Social and Behavioral Sciences, WCLTA, Brussels, 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 2013, No Volume 93, pp. 1190-1194, ISSN 1877-0428. (SJR rank: 1 /2013, Scopus)
 41. Dobreva, A., Y. Dimitrov, V. Dobrev, P. Pantileev, V. Ronkova, K. Kamenov, E. Angelova. PROFESSSIONAL REALIZATION OF STUDENTS – PROBLEMS AND SOLUTIONS.// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, Vol 56, 2017, No 4, pp. FRI-2.203-1-TMS-02, ISSN 1311-3321.
 42. Dobreva, А., V. Dobrev. Research of Technical Parameters of Transmissions for Vehicles and Agricultural Machines.// UPB: Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering, 2007, No Volume 69, N, pp. 103 – 109, ISSN 1454 – 2358. (SJR rank: 1 /2007, Scopus)
 43. Dobrewa, A. (Dobreva,A). Elastothermohydrodynamische Theorie bei Globoidschneckengetrieben.// Eighth World Congress on the Theory of Mashines and Mechanisms, 1991, No 1
 44. Doncheva J., I. Ilieva. Practical and applied aspect of motivation role for game and physical activity in transition between preschool and school age.// Activities in physical education and sport, 2015, No 5, pp. 151-154, ISSN 1857-7687.
 45. Doncheva J.,B. Ilieva, I. Ilieva. MAIN REASONS FOR TRAFFICKING PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS.// KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, 2016, No 12.1, pp. 193-197, ISSN 1857-92.
 46. Doncheva, J.,Bagryana Ilieva, Iskra Ilieva. MAIN REASONS FOR TRAFFICKING PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS.// Eight International Scientific Conference (8-10.4.2016, Bansko, Bulgaria) „KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS”,.// Bansko, Bulgaria, 2016, No 1, pp. 193-199., ISSN 1857-92.
 47. Dusan Pales, Jozef Redl, Ivan Beloev. B-spline surface for distribution of the agriculture soil moisture.// MERAA Mathematics in Education, Research and Application, 2017, No 3, pp. 11 - 16, ISSN 2453-6881.
 48. Evstatiev B., I. Beloev. Evaluation of the probabilities for prolonged periods of high and low energy output of wind turbines.// Ecologica (Serbia), 2015, No 22(77), pp. 5-11, ISSN 0354 - 3285.
 49. Evstatiev B., I. Beloev, K. Gabrovska. Probabilities for prolonged periods of low and high energy output from photovoltaic generators in Ruse.// Ecologica (Serbia), 2015, No 78, pp. 192-195, ISSN 0354 - 3285.
 50. Evstatiev B., T. Balbuzanov, I. Beloev, V. Pencheva. Intelligent System For Improved Safety Of Pedestrian Traffic Lights.// Transport problems, 2019, No 14(1), pp. 35-43, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.205 /2017, Scopus)
 51. Evtimov I., R. Ivanov, G. Staneva, G. Kadikyanov. A Study on Electric Bicycle Energy Efficiency.// TRANSPORT PROBLEMS, 2015, No 3, pp. 131-140, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.21 /2015, Scopus)
 52. Evtimov, I., R. Ivanov, G. Kadikyanov, G. Staneva. Energy Consumption and CO2 Emissions for Life Cycle of Electric and Conventional Cars.// MATEC Web of Conferences, 2018, No 234, 02007, pp. 1-5, ISSN ISSN 2261-236x. (SJR rank: 0.151 /2017, Scopus)
 53. Evtimova E., G. Krumova. Learning development cycle applied to Physics through adaptive learning methodology.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Book 5 ‘Mathematics, Informatics and Physics’, 2010, No 7, pp. 50-56, ISSN 1311-9184.
 54. Florin NICOLAE, Rosen IVANOV, Cătălin POPA, Filip NISTOR, Alexandru COTORCEA. THE RELATIONS BETWEEN THE PORT BUSINESS FRAMEWORK AND THE QUALIFIED MANPOWER COMPENTENCIES – LITERATURE REVIEW AND PROPOSED GUIDELINES.// “Mircea cel Batran” Naval Academy Scientific Bulletin, Volume XX – 2017 – Issue 1, 2017, No 1, ISSN 86-93.
 55. Fuller T., G. Krumova. Adaptive learning instruments.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Book 5 ‘Mathematics, Informatics and Physics’, 2006, No 6, pp. 41-48, ISSN 1311-9184.
 56. Gagova P., V. Pencheva. Strategic Risks of The Road Freight Forwarding Companies Working With International Cargo.// International Scientific Jurnal “Transport Problems”, 2011, No 1, pp. 279-286, ISSN 1896-0596.
 57. Gaidarov M. K., G. Z. Krumova, P. Sarriguren, A. N. Antonov, M. V. Ivanov, and E. Moya de Guerra. Momentum Distributions in Medium and Heavy Exotic Nuclei.// Phys. Rev. C (impact factor 3.477), 2009, No 80, 054305 (Impact factor: 3.477 /2009, Journal Citation Reports на Thomson Reuters)
 58. Grayek S, Stanev E.V., Kandilarov R. On the response of Black Sea level to external forcing: altimeter data and numerical modelling.// Ocean Dynamics, 2010, No 60, pp. 123–140, ISSN 1616-7228. (SJR rank: 2 /2010, Scimago Lab)
 59. Grozev D, M Milchev and I Georgiev. Analysis of the load on the taxi system in a medium-sized city.// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, No Volume 664, (SJR rank: 0.192 /2018, http://www.scimagojr.com)
 60. Grozev D, Mihail Milchev, Ivan Georgiev. Evaluation of the Operating Parameters of Taxi Cars in City of Rousse.// International Journal of Transportation Systems, 2019, No Volume 4, pp. 40-44
 61. Grozev D, Milchev M, Georgiev I. Study the work of specialized car service as queue theory.// International Scientific Journals of Scientific Technical Union of Mechanical Engineering "Industry 4.0", 2020, No Vol. 4 (2020, pp. pp 31-34, ISSN 2535-0986.
 62. Grozev D.,Georgiev I., Milchev M. APPLYING QUEUE THEORY AT STUDY OF REFUSALS OF REQUESTS RECEIVED IN UNIVERSAL AUTOMOTIVE SERVICE.// MATHEMATICAL MODELING, 2018, No YEAR II, ISSN 2535-0986.
 63. Grozev D.,I. Georgiev, M. Milchev. EVALUATION OF A STRATEGY FOR REDUCING OF REFUSALS OF REQUESTS RECEIVED IN UNIVERSAL AUTOMOTIVE SERVICE, TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT.// XVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS, 2019, No V1, pp. 25-28, ISSN 2535-0196.
 64. HADJIEV, KIRIL. INFLUENCES OF SI ENGINE PARAMETERS ON CREVICE FUEL LOSSES.// JOURNALS OF FACULTY OF ENGINEERING HUNEDOARA, 2008, No VI, pp. p.71-74, ISSN ISSN 1584-2665.
 65. Halenar M., L. Hujo, I. Beloev, J. Kosiba, V. Hajdak. Transport of Dangerous Goods I Defined Areas of Slovak Republic from the View of Environmental Burdens.// AGRICULTURAL, FOREST AND TRANSPORT MACHINERY ANT TECHNOLOGIES, 2016, No 3, pp. 5-10, ISSN 2367-5888.
 66. HARALANOVA V., V. RONKOVA. TEACHING STANDARDS IN HIGHER ENGINEERING EDUCATION – NECESSITY, OBJECTIVES AND APPROACHES.// ACTA TEHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering, 2014, No Tome VII, Fa, pp. 45-50, ISSN ISSN: 2067 – 3809.
 67. Hristov G., P. Zahariev, I. Beloev. A Review of the Characteristics of Modern Unmanned Aerial Vehicles.// Acta Technologica Agriculturae, 2016, No 2/2016, pp. 33-38, ISSN 1338-5267.
 68. Ilchev I, Z Markovic. Badminton for the physical fitness adolescents.// Reseach in kinesiology, 2014, No 2, pp. 140-145, ISSN 1857-7679.
 69. Ilchev, I. Mental toughness of young badminton players.// Fizicka Kultura, 2007, No b.1, pp. 180-184, ISSN 0350-3836.
 70. Iliev S. Simulation on single cylinder diesel engine and effect of compression ratio and EGR on engine performance and emissions.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL Machines, Technologies, Materials, 2014, No 8, pp. 11-13, ISSN 1313-0226.
 71. Iliev S. Simulation on single cylinder diesel engine and estimation of engine performance using AVL BOOST software.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL Machines, Technologies, Materials, 2014, No 7, pp. 33-35, ISSN 1313-0226.
 72. Iliev S. A COMPARISON OF ETHANOL, METHANOL AND BUTANOL BLENDING WITH GASOLINE AND RELATIONSHIP WITH ENGINE PERFORMANCES AND EMISSIONS.// INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION, 2018, No 1 (SJR rank: 0.113 /2017, Scimago Journal & Country Rank)
 73. Iliev S. INVESTIGATION ON PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF DIESEL ENGINES WITH TURBOCHARGERS WITH TWIN-ENTRY TURBINE HOUSING.// Proceedings of union of scientist - Ruse, Technical science, 2017, No 14, pp. 17-21, ISSN 1311-106X.
 74. Iliev S. INVESTIGATION ON PERFORMANCE AND EMISSIONS CHARACTERISTICS OF A MOTORCYCLE ENGINE USING ETHANOL-GASOLINE BLENDED FUEL.// Proceedings of union of scientist - Ruse, 2016, No 13, pp. 71-74, ISSN 1311-106X.
 75. Iliev S. INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE BOUNDARY VALUES OF EXHAUST GAS RECIRCULATION IN DIESEL ENGINE.// Proceedings of union of scientist - Ruse, Technical science, 2015, No 1, pp. 82-85, ISSN 1311-106X.
 76. Iliev S. A Comparison of Ethanol and Methanol Blending with Gasoline Using a 1-D Engine Model.// Procedia Engineering, 2015, No Volume 100, pp. 1013–1022, ISSN 1877-7058. (SJR rank: 0.274 /2014, Scimago Journal & Country Rank)
 77. Iliev S. EFFECT OF FUEL INJECTION TIMING ON THE ENGINE PERFORMANCE OF A BIODIESEL FUELED ENGINE.// Proceedings of union of scientist - Ruse, Technical science, 2014, No 11, pp. 49-53, ISSN 1311-106X.
 78. Iliev S. EFFECT OF DIESEL, BIODIESEL AND BIODIESEL WITH GLYCERINE ON THE ENGINE PERFORMANCE.// Proceedings of union of scientist - Ruse, Technical science, 2014, No 11, pp. 54-57, ISSN 1311-106X.
 79. Iliev S. Heat transfer investigation in the intake port of four stroke direct injection compression ignition engine.// ACTA TECHNICA CORVINIENSIS - Bulletin of Engineering, 2013, No TOME VI, pp. 133-138, ISSN 2067-3809.
 80. Iliev S. Influence of the number of nozzle holes on the unburned fuel in diesel engine.// ANNALS OF FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA – INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING, 2013, No Tome XI, pp. 125-130, ISSN 1584 – 2665. (Impact factor: 0.3201 /2012, GLOBAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC INFORMATION (GISI)
 81. Iliev S., D. Gunev, E. Mitev. Design and Development of a Steering Wheel for an Energy Efficient Vehicle.// INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION, 2019, No 30, pp. 405-414, ISSN 978-3-902734-22-8. (SJR rank: 0.113 /2017, Scimago Journal & Country Rank)
 82. Iliev S., D. Gunev, V. Dobrev. Improving engineering education through the design and manufacture of electric car for the Shell Eco-marathon competition.// ERS Spectrum (Educational Research Service), 2017, No 29, pp. 101-108, ISSN 0740-7874.
 83. Iliev S., E. Mitev. Modeling and investigation of a diesel engine with ethanol additives.// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, No 614, pp. 012011, ISSN doi:10.1088/1757-. (SJR rank: 0.19 /2018, Scimago Journal & Country Rank)
 84. Iliev S., E. Mitev. Modeling and investigation of a diesel engine with methanol additives.// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, No 614, pp. 012012, ISSN doi:10.1088/1757-. (SJR rank: 0.19 /2018, Scimago Journal & Country Rank)
 85. Iliev S., E. Mitev. Influence of Biodiesel on Compression Ignition Engine Performance.// INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION, 2019, No 30, pp. 0424-0431, ISSN 978-3-902734-22-8. (SJR rank: 0.113 /2017, Scimago Journal & Country Rank)
 86. Iliev S., E. Mitev. Modelling and Investigation of a Diesel Engine with Ethanol and Methanol Additives.// INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION, 2019, No 30, pp. 0415-0423, ISSN 978-3-902734-22-8. (SJR rank: 0.113 /2017, Scimago Journal & Country Rank)
 87. Iliev S., Stanchev H. Simulation on four-stroke diesel engine and effect of engine performance.// Proceedings of union of scientist - Ruse, Technical science, 2012, No 0000, pp. 68 - 73, ISSN 1311-10.
 88. Iliev, S., K. Hadjiev. Analysis of engine speed effect on the four-stroke GDI engine performance.// Proceedings in manufacturing systems, 2012, No 7, pp. 229-234, ISSN 2067-9238.
 89. Ilieva I. CONTENT AND FORMS OF SPORTS EVENTS ORGANIZATION WITH STUDENTS FROM THE UNIVERSITY OF RUSE “ANGEL KANCHEV”.// ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, International Journal of Scientific and Professional Issues in Phisical Education and Sport, 2016, No 6/1, pp. 51-53, ISSN 1857-7687.
 90. Ilieva I. IMPORTANCE OF MORNING GYMNASTICS IN KINDERGARTEN.// ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, International Journal of Scientific and Professional Issues in Phisical Education and Sport, 2015, No 5/1, pp. 56-59, ISSN 1857-7687.
 91. Ilieva I. GUIDELINES FOR FORMING HEALTHY HABITS IN FEMALE STUDENTS IN AEROBICS CLASSES.// ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, International Journal of Scientific and Professional Issues in Phisical Education and Sport, 2015, No 5/2, pp. 211-213, ISSN 1857-7687.
 92. Ilieva I. Forming Basketball Movement Habits for Defensive and Offensive play of 9-11-year-old Players.// FIZICKA KULTURA, 2007, No 1, ISSN 0350 - 3836.
 93. Ilieva I., B. Popeska, G.Ignatov, D. Sivevska. Motives for enrollment in sports activities of students from Pedagogic faculties from Bulgaria and Macedonia.// “Mircea cel Batran” Naval Academy Scientific Bulletin; Voll.20, 2017, No 2, pp. 35-39, ISSN 1454-864X.
 94. Ilieva I., G.Ignatov. Physical activity during leisure time of students from RUSE UNIVERSITY ANGEL KANCHEV and SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, BULGARIA..// “Mircea cel Batran” Naval Academy Scientific Bulletin; Voll.20, 2017, No 2, pp. 31-34, ISSN 1454-864X.
 95. Ilieva I., Julia Doncheva. Training and refereeing as a pedagogical function management of teaching in physical education and sports - sports games.// ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, International Journal of Scientific and Professional Issues in Phisical Education and Sport, 2015, No 5,1/2015, pp. 60-63, ISSN 1857-7687.
 96. Ilieva L., Iliev S. Feasibility assessment of a solar-powered charging station for electric vehicles in the North Central region of Bulgaria.// Renewable Energy and Environmental Sustainability, 2016, No 12, pp. 1-5, ISSN 2493-9439.
 97. Ilieva, I. Training personal defense to 10-year-old basketball players.// Fizichka kultura, 2006, No 2, pp. 101-105, ISSN 0350 - 3836.
 98. Ivan Evtimov, Rosen Ivanov and Milen Sapundjiev. Energy consumption of auxiliary systems of electric cars.// MATEC Web of Conferences 133, 06002 (2017), 2017, No 133, pp. 1-5, ISSN DOI: 10.1051/mate. (SJR rank: 0.21 /2017, BulTrans-2017)
 99. Ivanov R. Tire wear modeling.// Transport Problems, 2016, No vol.11,Issue, ISSN ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.21 /2016, Scopus)
 100. Ivanov R. Analytical research on the grip variation of two-axle car..// Transport Problems, 2016, No vol.11,Issue, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0 /2015, Scopus)
 101. Ivanov R., K. Georgiev, G. Kadikyanov, G. Staneva. An Experimental Research on the Wear of Truck Tire.// TRANSPORT PROBLEMS, 2015, No 4, pp. 91-98, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.21 /2015, Scopus)
 102. Ivanov R., Roussev R. Ilchev P. The influence of normal tire forces on the vehicle’s critical speed.// Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Vol.221 Part D: Journal of Automobile Engeneering, 2007, No (DO1: 10.124, pp. 13-23 (Impact factor: 0.254 /2006, Thomson Reuters)
 103. Ivanov R., Rusev R., Ilchev P. A laboratory investigation of tyre sliding grip coefficient.// Litvania, Research Journal”TRANSPORT”, 2006, No No 3, pp. 172-181, ISSN 1648-4142. (Impact factor: 2 /2007, Thomson Reuters)
 104. Ivanov R., S.Liubenov. Possibilities for reduction of the tires wear through the design parameters of the steering axle.// Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engeneering,, 1995, No 209, pp. 111-115 (Impact factor: 0.33 /1995, Thomson Reuters)
 105. Ivanov R.P., T.T.Todorov. A Method for Optimization of Design Parameters of a Steering Axle.// Heavy Vehicle Systems: Intrnational Journal of Vehicle Design, Vol.5, 1998, No 2, pp. 97-105 (Impact factor: 0.26 /1998, Thomson Reuters)
 106. Ivanov, R., M. Sapundzhiev, G. Kadikyanov, G. Staneva. Energy Characteristics of Citroen Berlingo Converted to Electric Vehicle.// Transport Problems, 2018, No 3, pp. 151-161, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.205 /2017, Scopus)
 107. Ivanov, Y., R. Ivanov, G. Kadikyanov, G. Staneva, I. Danilov. Study the fuel consumption of hybrid car Toyota Yaris.// Transport Problems INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL ISSN 1896 - 0596, 2019, No 1, pp. 155-167, ISSN 2300-861X. (SJR rank: 0.205 /2017, Scopus)
 108. Ivanov, Y., R. Ivanov, G. Kadikyanov, G. Staneva, I. Danilov. A study of the fuel consumption of hybrid car Toyota Yaris.// Transport Problems, 2019, No 1, pp. 155-167, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.205 /2017, Scopus)
 109. Kadikyanov G., D. Lyubenov, I. Evtimov, Y. Ivanov. A Study of Pressures in Pneumatic Tyre Influence on Vehicles Braking Deceleration.// INTERNATIONAL Scientific Journal Machines. Technologies. Materials, 2014, No Issue 7, pp. 29-32, ISSN 1313-0226.
 110. Kadikyanov, G., I. Minkovska, G. Staneva. A Study of the Influence of Some Exploitation Factors on the ATV Stability.// TRANSPORT PROBLEMS, 2017, No 12, Spec. Ed, pp. 147-156, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.205 /2017, Scopus)
 111. Kamburova V., A.Ahmedov, I.K.Iliev, I. Beloev, I.Pavlovic. NUMERICAL MODELING OF THE OPERATION OF A TWO-PHASE THERMOSYPHON.// Thermal Science, 2018, No 5, vol.22, pp. S1311-S1321, ISSN 0345-9836. (Impact factor: 1.541 /2018, JCR)
 112. Kamburova V., I. Zheleva, P. Mashkov. Optimization of the impulse thermal regime for bread baking with infrared heaters.// Доклади на Българската Академия на науките* ; Tome 56, № 12, 2003, No Tome 56, № 1, pp. стр. 65 – 70
 113. Kamburova V., I. Zheleva, P. Mashkov. Optimization of the impulse thermal regime for bread baking with infrared heaters..// Доклади на Българската Академия на науките*, 2003, No Tome 56,1, pp. стр. 65 – 70
 114. Kamenov, K., A. Dobreva, V. Ronkova. Advanced Engineering Methods in Design and Education.// Material Science and Engineeering, IOP Publishing, 2017, No 252, pp. 012033 - 37, ISSN 1757 - 8981. (SJR rank: 1 /2017, IOP)
 115. Kamenov, K., A. Dobreva, V. Ronkova. Interactive Technologies and New Teaching Models in Engineering Design based upon Multimedia Tools and Mobile Applications.// Fullpapers E-Book/ 4th World Congress on Education Research (WCER2016), 2016, No 1, pp. 90-95, ISSN 2258-6987. (SJR rank: 1 /2016, Google Scholar)
 116. Katchurin, Kolev S. Investigation of the dielectric properties and radioemissions from crystalizing water.// Reports of the Academy of Science of USSR, vol.267, 1982, No 2, pp. 347-350
 117. Kiril Hadjiev, Svetoslav Babanov. Investigation of gasoline engine withhomogenous and stratified mixtures.// METIME, 2007, No 2, pp. 299-303, ISSN ISBN 978-973-1724.
 118. Knyasev, Kolev S. Model obtained equator profiles of the electron density for high and low Solar activity.// Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology, vol.2, 1991, No 12, pp. 51-54
 119. Koev К., A. Krasteva, R. Ivanov. Potential of the Renewable Energy Resources and Their Energy in Bulgaria.// Ecology and Future, 2012, No 2, pp. 3-14
 120. Kolev S. et al.,. About the nonlinearity between the large wildfires and the atmosphere parameters.// In Annales Geophysicae by Europian Geophysical Society, Suplement , EGS, Springer International., 1994, No 12, pp. 531-¬533
 121. Kolev et al,. Lidar Observation of Time and Spatial Variation of Backscatering Coefficient near the Stratiform Cloud Base.// ATMOSPHERIC RESEARCH, 24, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V.AMSTERDAM, PP.., 1989, No 24, pp. 13-32
 122. Kolev N.I.,V.I. Pencheva, E.M. Ivanov, M.P Kostova. Analitical Investigation of the Influence of the Current Parametersat a Pistons Anodizing.// MOTAUTO'98, 1998, No II, pp. 62-67, ISSN 954-90272-2-8.
 123. Kolev, S., et al. Ionospheric effects of lightnings in depence on the Solar activity.// Annales Geophysicae by Europian Geophysical, 1993, No 11, pp. 398
 124. Kolev, S., et al. A comperative statistic study of stratosphere processes over Bulgaria during the increasing part of solar cycle 22.// Annales Geophysicae by Europian Geophysical Society, Space and Planetary Sciences, Suplement III to Volume 11, C 434, EGS, Springer International, 1993, No 11, pp. 434
 125. Kolev, B., S. Stoyanov, A. Dobreva. Information Technologies In Education and Training on Agricultural Engineerung.// Proceedings of International Congress “Information Technology in Agriculture, Food and Environment – ITAFE’03”, 2003, No 1, pp. 140-145, ISSN 975-483-598-5.
 126. Kolev,S. Experimental investigations of thunder¬storm electricity in Bulgaria.// Polish Academy of Sciences, Publications of the Institute of Geophysics, D-35 (238),Warszawa, 1991, No 238, pp. 51-53
 127. Kolibová H., P. Máchal, I. Beloev, L. Libova. Gender sensitivity as one of the factors in the management of technical projects.// AGRICULTURAL, FOREST AND TRANSPORT MACHINERY ANT TECHNOLOGIES, 2017, No Volume IV, I, pp. 84 - 90, ISSN 2367 - 5888.
 128. Kostadinov S., D. Lyubenov, M. Marinov, M.Milchev. Аnalys of the road accident data from 2005 to 2010 in Bulgaria.// ECOLOGICA, 2011, No 63, pp. 410 – 413, ISSN 0354-3285.
 129. Kowalczyk J., R. Longwik, W. Lotko, K. Gorski, K. Lodygowski, Kr. Markov. Preliminary analysis of the toxicity of exhaust gas emission of diesel engine fuelled with blends of rapeseed oil with non-reactive solvent.// Logistyka-Nauka, 2015, No 3, pp. 2350 - 2359, ISSN 1231-5478.
 130. Krumova G. Remarkable Anniversaries.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Book 5 ‘Mathematics, Informatics and Physics’, 2018, No 15, pp. 58-64, ISSN 1314-3077.
 131. Krumova G. Z., E. Tomasi-Gustafsson and A. N. Antonov. Charge Form Factor and Cluster Structure of the 6Li Nucleus.// Cent. Eur. J. Phys., v. 6 (impact factor 0.448), 2008, No 3, pp. 491-497, ISSN 1895-1082. (Impact factor: 0.448 /2008, Journal Citation Reports на Thomson Reuters)
 132. Krumova, G. Contemporary Trends in Nuclear Symmetry Energy Investigation.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Book 5 ‘Mathematics, Informatics and Physics’, 2018, No 15, pp. 49-57, ISSN 1314-3077.
 133. Krumova, G. Model of Coupled Bands in Even-Even Nuclei.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Book 5 ‘Mathematics, Informatics and Physics’, 2017, No 14, pp. 103-108, ISSN 1314-3077.
 134. Krumova, G. Thirty Fifth International Workshop on Nuclear Theory in the Hearth of Rila.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Book 5 ‘Mathematics, Informatics and Physics’, 2017, No 14, pp. 109-112, ISSN 1314-3077.
 135. Krumova, G. Natural Orbital Approach and Local Scale Transformation Method for Description of Some Ground and Monopole Excited State Characteristics of Nuclei.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Book 5 ‘Mathematics, Informatics and Physics’, 2016, No 13, pp. 115-119, ISSN 1314-3077.
 136. Krumova, G. An Approach to Description of Monopole Excitations in Nuclei.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Book 5 ‘Mathematics, Informatics and Physics’, 2015, No 12, pp. 114-119, ISSN 1314-3077.
 137. Krumova, G. Nuclear Charge Form Factor and Cluster Structure.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Book 5 ‘Mathematics, Informatics and Physics’, 2014, No 11, pp. 109-115, ISSN 1314-3077.
 138. Krumova, G. Contributions of Folding, Cluster and Interference Terms to the Charge Form Factor of 6Li Nucleus.// Proceedings of the Union of Scientists-Ruse, Book 5 ‘Mathematics, Informatics and Physics’, 2014, No 11, pp. 116-122, ISSN 1314-3077.
 139. Krumova, G. Momentum Distributions of Medium and Heavy Neutron-Rich Nuclei.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Book 5 ‘Mathematics, Informatics and Physics’, 2012, No 9, pp. 85-91, ISSN 1314-3077.
 140. Krumova, G. Deformation Effects on Density and Momentum Distributions of 98Kr Nucleus.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Book 5 ‘Mathematics, Informatics and Physics’, 2012, No 9, pp. 92-97, ISSN 1314-3077.
 141. Krumova, G. The Exotic Nuclei – a Challenge for Researchers.// Известия на НЦ ‘Св. Дазий Доростолски’, 2011, No IV, pp. 359-372, ISSN 978-954-8467-42-1.
 142. Krumova, G. Calculations of Light, Medium and Heavy Neutron-Rich Nuclei Characteristics.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Book 5 ‘Mathematics, Informatics and Physics’, 2011, No 8, pp. 77-85, ISSN 1311-9974.
 143. Krumova, G. Some Problems of Atomic and Nuclear Physics Teaching.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Book 5 ‘Mathematics, Informatics and Physics’, 2011, No 8, pp. 93-99, ISSN 1311-9974.
 144. Kuchar P., I. Beloev, S. Lindak. Technical - Economic Analysis and Evaluation of Transport Organization.// AGRICULTURAL, FOREST AND TRANSPORT MACHINERY ANT TECHNOLOGIES, 2016, No Volume III -, pp. 11 - 16, ISSN 2367 - 5888.
 145. Kuytov S., S. Iliev. Club “Avtomobilist” 5 Years in The International Project Shell Eco-Marathon.// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - volume 57, 2018, No 4.1., pp. 22-26, ISSN 2603-4123.
 146. Lindak S., I. Janosko , T. Polonec, I. Beloev. Operation Economy of Public Transport Bus Service.// AGRICULTURAL, FOREST AND TRANSPORT MACHINERY ANT TECHNOLOGIES, 2015, No Vol.2, pp. 32-42, ISSN 2367-5888.
 147. Lopez, Salgado, Paz Andrade, Kolev S., In. Effects of high intensity wildfires on the atmosphere in an Antlantic region.// Annales Geophysicae by Europian Geophysical Society, Suplement to Volume 11,p. C 119, EGS, Springer International., 1993, No 11, pp. 119
 148. Lyubenov D., V. Mateev, G. Kadikyanov. An expert system for vehicle accident reconstruction.// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 614, 2019, No 012006, pp. 1-7, ISSN 1757-8981. (SJR rank: 0.192 /2018, Scopus)
 149. Lyubenov D.A. A method of vehicle-pedestrian accident reconstruction”. International journal.// Machines, Technologies, Materials, 2014, No 5, pp. 13 - 15, ISSN 1313-0226.
 150. Lyubenov D.A., M. Marinov, S. Kostadinov. Zg. Gelkov. ROAD SAFETY ESTIMATION IN BULGARIA FROM 1990 TO 2010.// VISNIK, 2011, No 12 (166), pp. 119 – 124, ISSN 1998-7927.
 151. Lyubenov, D.А. Research of the stopping distance for different road conditions.// Transport Problems, 2011, No 6, pp. 119-126, ISSN 1896-0596.
 152. M. Nenkov, T. Pencheva. Phase thickness approach for determination of thin film refractive index dispersion from transmittance spectra..// European Physical Journal - Applied Physics, 2008, No 3, Vol. 42, pp. 219 – 228
 153. M. Nenkov, T. Pencheva. Determination of thin film refractive index and thickness by means of film phase thickness.// Central European Journal of Physics, 2008, No 2, vol. 6, pp. 332 – 343
 154. M. Sapundzhiev, I. Evtimov and R. Ivanov2. Determination of the needed power of an electric motor on the basis of acceleration time of the electric car.// Car 2017 International congress of Automotive and Transport Engineering, 2017, No 1, pp. 1-7, ISSN doi:10.1088/1757-. (SJR rank: 0.21 /2017, SIAR)
 155. Markov, Kr. Stress optimization for performance improvement of direct workers from the automotive industry in Bulgaria.// International Journal of Economics and Management Systems, 2019, No 4, pp. 65-72
 156. Markov, Kr., K. Gorski, W. Lotko, K. Lodygowski, R. Longwic, J. Kowalczyk. The prospects for the use of synthetic diesel oil as a fuel component and its potential in the reduction of exhaust emissions.// Logistyka - Nauka, 2015, No 3, pp. 3092 - 3100, ISSN 1231-5478.
 157. Marković Ž., I. Ilchev, G. Šekeljić. Influence of two approaches of planning physical education lessons on student anthoropometric characteristic..// Uzdanica, 2010, No VII/1, pp. 103–110, ISSN 1451 – 673 X.
 158. Mashkov P., B. Gyoch, R. Kandilarov, H. Beloev, M. Varbanov, T. Pencheva. LED Lamp For Poultry Housing – Design and Thermal Management.// Proc. of 38th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2015, 2015, No 38, pp. 91 - 96
 159. Mashkov P., B. Gyoch, R. Kandilarov, H. Beloev, T. Pencheva. Tunable LED Lamp – Design and Thermal Management.// Proc. of 38th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2015, 2015, No 38, pp. 85 - 90
 160. Mashkov P., B. Gyoch, T. Pencheva, H. Beloev, R.Kandilarov. Energy effective LED Module For Poultry Lighting.// Proc. of International Conference ELECTRONICS, 2015, No 9, pp. 262- 265, ISSN 1314-0078.
 161. Mashkov P.,E. Teirumnieks, B. Gyoch, H. Beloev, T. Pencheva, R.Kandilarov. Design of LED Lamp with special spectral characteristics.// 10th International Scientific Practical Conference “Environment. Technology. Resources, 2015, No 10, pp. 147- 152
 162. Mashkov, P, Zheleva, I., Kambourova, V. Comparative Analysis of Processes of Baking Bread Using Conventional and Infrared Heaters.// Energetikha, 2003, No 6-7, pp. 20-24
 163. Mashkov, P, Zheleva, I., Kambourova, V. Comparative Analysis of Processes of Baking Bread Using Conventional and Infrared Heaters.//.// Energetikha,, 2003, No No 6-7, pp. pp. 20-24
 164. Mashkov, P., B. Gyoch, K. Asparuhova, H. Beloev, R. Kandilarov. LED Lamp for Application in Horticulture.// Proc. of International Conference ELECTRONICS, 2015, No 9, pp. 258-261, ISSN 1314-0078.
 165. Mateev, Sv., B. Angelov, Str. Entchev. About the Methodological Bases of the Problem for an Improvement of an Existing Solution.// Journal Mechanization in Agriculture, 2014, No 6, pp. 6-8, ISSN 0861-9638.
 166. Mateev, V., P. Markovsky, L.Nikolova, T.Todorov. Temperature Dependence of Photoinduced Anisotropy in Rigid Solutions of Azo Dyes.// The Journal of Physical Chemistry, 1992, No Vol. 96, No., pp. 3055 – 3058. (Impact factor: 3.242 /1992, "Journal Citation Reports" published by ISI)
 167. Mateev, V., T. Petkova, P. Markovsky, M. Mitkova. Temperature dependence of polarization holographic recording in thin films of Se70Ag15I15.// Thin Solid Films, 1993, No 226, pp. 119 – 122. (Impact factor: 1.409 /1993, "Journal Citation Reports" published by ISI)
 168. Milchev M., N. Kolev, E. Savev, D. Lyubenov. Examine the changing condition on fleet of vehicles.// ECOLOGICA, 2011, No 63, pp. 401 – 404, ISSN 0354-3285.
 169. Milchev M., N. Kolev, T. Balbuzanov, D. Lyubenov. Study of the value of activities for maintenance of lightweight commercial vans.// VISNIK, 2011, No 12 (166), pp. 141 – 145, ISSN 1998-7927.
 170. Minkovska, I., G. Kadikyanov, R. Ivanov, R. Rusev. Improving ATV’s stability by means of a gyroscopic mechanism.// MATEC Web of Conferences, 2017, No 133 02005, pp. 1-4, ISSN 2261-236x. (SJR rank: 0.151 /2017, Scopus)
 171. Mitev E., S. Iliev, D. Gunev. A Study of Electric Vehicle Prototype for Shell Eco-marathon.// INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION, 2019, No 30, pp. 432-441, ISSN 978-3-902734-22-8. (SJR rank: 0.113 /2017, Scimago Journal & Country Rank)
 172. Mitev E., S. Iliev, D. Guvev. DESIGN AND STUDY OF SUSPENSION’S ELEMENT FOR PROTOTYPE DTT-3 BY CATIA V5.// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - volume 57,, 2018, No 4.1., pp. 10-15, ISSN 2603-4123.
 173. Mitkova, M., T. Petkova, P. Markovsky, V. Mateev. Photoinduced changes by polarization holographic recording in Se70Ag15I15 thin films.// Journal of Non-Crystalline Solid, 1993, No 164-166, pp. 1203 – 1206. (Impact factor: 1.072 /1993, "Journal Citation Reports" published by ISI)
 174. Mitkova, M., T. Petkova, P. Markovsky, V. Mateev. Photoinduced Changes in the Se-Ag-I System.// The Journal of Physical Chemistry, 1992, No Vol. 96, No., pp. 8998 – 9001. (Impact factor: 3.242 /1992, "Journal Citation Reports" published by ISI)
 175. Momchilova A., I. Ilieva. Optimized programe in physical education and sport for complex development of first grade students in primary school.// FIZICKA KULTURA, 2009, No 1, pp. 232 - 234, ISSN 0350-3836.
 176. Momchilova A., I. Ilieva, I. Ilchev. Psichological – pedagogical mechanisms for complex development the grown ups.// Fizicka kultura, 2007, No № 2, pp. 50 – 52, ISSN 0350-3836.
 177. Momchilova A., I. Ilieva. Complex strategy for improving the motional activity of growing up basketball players.// FIZICKA KULTURA, 2005, No бр. 2, pp. 23 - 25, ISSN 0350 - 3836.
 178. Momchilova А., I. Ilchev. Ways to develop the rapid motion response of young badminton players.// „Физичка култура”, 2006, No 2, pp. 55-57, ISSN 0350-3836.
 179. Momchilova А., I. Ilieva, K. Simeonov. Movement Activity and Motivation in the Training of Physical Education and Sport in Primary School.// FIZICKA KULTURA, 2008, No 2, pp. 53-57, ISSN 0350-3836.
 180. Nenkov M., T. Pencheva. Symmetrical Five Layer Periods from Nonabsorbing High and Low Refractive Index Materials.// JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA A, 1997, No 3, vol. 14, pp. 686 - 692
 181. Nenkov M., T. Pencheva. Estimation of Errors in Thin Film Optical Constants Determination Using Colour Coordinates.// Comptes Rendus de l’Academie Bulgare des Sciences, 2000, No 4, vol. 53, pp. 23 - 26
 182. Nenkov M., T. Pencheva. Investigation of Inhomogeneity of BaTiO3 Thin Films Using Transmittance Spectra Measurements.// THIN SOLID FILMS, 1998, No 324, pp. 305 - 310
 183. Nenkov M., T. Pencheva. Calculation of Thin-film Optical Constants by Transmittance Spectra Fitting.// JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA A, 1998, No 15, pp. 1852 - 1857
 184. Nenkov M., T. Pencheva. Broad-band heat reflector design using five-layer symmetrical periods from non-absorbing high- and low-refractive-index materials.// JOURNAL OF MODERN OPTICS, 1998, No 1, vol. 45, pp. 143 - 152
 185. Nenkov М., T. Pencheva. Multilayer Symmetrical Dielectric Stacks for Needs of Near IR Heat Reflector Design.// Bulgarian Journal of Physics, 1998, No 1/2, vol. 25, pp. 38 - 48
 186. Nikolov. N.S.,T. Stefanova. Untersuchungen zum Pedagogischem Prozep im Astronomieunterrich.// Astronomie in der Schule, 1987, No 5, pp. 116
 187. P. Mashkov, D. Popov, V. Mateev. Relative Measurements of Modified Surface Emissivity of High Temperatures.// Annual School Lectures, 1999, No 1, pp. 36 -41
 188. Pahamov S., Kolev S. Analisysis of the proccess in the low ionosphere and in the neutral atmosphere in winter 1984/85 in the regions of Volgograd and Akhtopol.// Bulg.Geophysical Journal, vol.13, 1987, No 1, pp. 11-23
 189. Pakhomov S., Kolev S. A comparative analysis of the proccesses in the low ionosphere over Volgograde and Akhtopol.// Investigation of the upper atmosphere, 1989, No Central Aero, pp. 157-160
 190. Pencheva T., M. Nenkov, J. Michev. Design of multilayer matching filters for glass elements in optical fiber communication systems.// Annual School Lectures, 1999, No Vol 21,N1, pp. 31 - 36
 191. Pencheva T., M. Nenkov. Optical Inhomogeneity of BaTiO3 Thin Films and its Correlation with Some Deposition Conditions.// VACUUM, 2000, No 2/3, vol. 58, pp. 358 – 370
 192. Pencheva T., M. Nenkov. The Properties of Barium Titanate RF Sputtered in Argon.// VACUUM, 1997, No 1, vol. 48, pp. 43 - 48
 193. Pencheva T., M. Nenkov. Some Possible Applications of Chromatic Parameters to Thin Films Optical Constants Determination.// JOURNAL OF MODERN OPTICS, 1996, No 43, pp. 2449 - 2462
 194. Pencheva T., S. Penchev. Design of amplitude spatial Fourier filters for optical dimensional checking.// Annual School Lectures, 1999, No Vol 21,N1, pp. 43 – 48
 195. Pencheva T., Sainov V., Gospodinov M. Holographic interferometric determination of the refractive index change in transparent samples.// . Proc. of SPIE, 1989, No 1183, pp. 407 – 411
 196. Pencheva T.G., Petrov M.P., Stepanov S.I. Selective properties of volume phase holograms in photorefractive crystals.// Optics Communications, 1982, No 3, vol. 40, pp. 175 - 178
 197. Pencheva T.G., Petrov M.P., Stepanov S.I. About movable current carriers' sign in cubic photorefractive crystals Bi12(Ge, Si, Ti)O20.// Solid State Physics, 1982, No 24, pp. 687 – 688
 198. PENCHEVA V, A ASENOV, D GROZEV, I GEORGIEV, P STOYANOV. STUDY OF THE DAILY IRREGULARITY ON SPECIFIC ROUTES, SERVICING THE PASSENGER STOPS IN RUSE BULGARIA.// Transport Problems, 2019, No Volume 14 Is, pp. 5-19 (SJR rank: 0.225 /2018, http://www.scimagojr.com)
 199. Pencheva V, А. Аsenov. An opportunity of introducing alternative vehicles for postal services within urban environment.// SCIENTIFIC BULLETIN. AUTOMOTIVE series. UNIVERSITY OF PITESTI, 2008, No 16, pp. 268-272, ISSN 1453-1100.
 200. Pencheva V., A. Asenov. State and growth of the transport infrastructure in republic Bulgaria at the land transport.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, 2008, No 4, pp. 118-123, ISSN 1584-2673.
 201. Pencheva V., A. Asenov, D. Topchu, I. Beloev, B. Evstatiev. Organisation of the work on collecting routes in postal activity through an automated system for collection of information.// Transport problems, 2017, No 12(3), pp. 147-157, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.284 /2016, Scopus)
 202. Pencheva V., A. Asenov, I. Beloev. Study of the Use of Alternative Energy Sources in Internal Water Transport.// International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, 2019, No 3, pp. 109-120, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0 /2018, SCOPUS CiteScore)
 203. Pencheva V., As. Asenov. About the Issue of Transportation Provision of Bulgaria with Cargo Automobiles.// SCIENTIFIC BULLETIN. AUTOMOTIVE series, UNIVERSITY OF PITESTI, 2006, No 16, pp. 263-268, ISSN 1453-1100.
 204. Pencheva V., D. Grozev. Time’s Movement Model for Taxis During the Client Requests.// Науковой журнал , Украинский национальний университет, 2011, No N12 (166) ч.
 205. Pencheva V., E. Ruseva, A. Ruseva. Imitation Modeling of Ophisticated Transport Servicing Systems.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, 2006, No T.4, F2, pp. 121-126, ISSN ISSN 1584-2665.
 206. Pencheva V., I. Beloev. Regulation and share of cabotage in automobile fteight transport.// ECOLOGICA, 2017, No 86, pp. 211-216, ISSN 0354-3285.
 207. Pencheva V., I. Pentcheva. Organisation of the Public Transport in Bulgaria.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, 2006, No T.4, F2, pp. 137-140, ISSN 1584-2665.
 208. Pencheva V., P. Gagova. Analysis of the Development of International Road Freight in Bulgaria.// Науковой журнал , Украинский национальний университет, 2011, No N12 (166) ч.
 209. Pencheva V., P. Gagova, H. Beloev. Management of Transport Company Business in Accordance with the Policies for Sustainable Transport Development.// EKOLOGICA, 2011, No Godina XVIII, pp. 396-400
 210. Pencheva V., Tsekov A., Georgiev I., Kostadinov S. ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE REGULARITY OF MASS URBAN PASSENGER TRANSPORT IN THE CONDITIONS OF THE CITY OF RUSE.// Transport Problems, 2018, No Volume 13, I (SJR rank: 0.2 /2017, http://www.scimagojr.com)
 211. Pencheva V., Z. Suchorab, А. Stoyanov, A. Asenov, О. Stoyanov, E. Savev. Study the Energy Efficiency оf а Passenger Car, Using Petrol аnd LPG.// Науковой журнал , Украинский национальний университет, Yalta, Ukraine, 2011, брой N12 (166) ч., ISSN 1998-7927.
 212. Pencheva, I., V. Pencheva. The Legislation’s Harmonization of Republic of Bulgaria with the European Union in the Field of Transport.// International Journal of Engineering Annals Faculty of Engineering Huneadora, 2008, No T.8, F3, pp. 43-46, ISSN 1584-2673.
 213. Pencheva, T. New methods for determination of optical parameters of thin films based on transmission spectra processing.// Journal of the Scientists’ Society in Bulgaria, Series 5 "Mathematics, Informatics & Physics", 2002, No Vol. 2, pp. 118 - 125
 214. Pencheva, T. Models and algorithms for dielectric thin film optical properties simulation.// Journal of the Scientists’ Society in Bulgaria, Series 5 "Mathematics, Informatics & Physics", 2002, No Vol. 2, pp. 109 - 117
 215. Pencheva, T. Transmission spectra application for thin films optical properties study.// Annual School Lectures, 2000, No vol. 22, pp. 81 - 86
 216. Pencheva, T.G., Stepanov, S.I., Miridonov, S.V. FINE STRUCTURE OF THE LIGHT DIFFRACTION MAXIMUM IN A THREE-DIMENSIONAL Bi12SiO20 HOLOGRAM.// Journal of Technical Physics, 1983, No 1, Vol. 28, pp. 66-68, ISSN 00385662.
 217. Pencheva, V. European Policy for Urban Mobility, Transport Sector Status and Air Pollution in the Urban Areas.// EKOLOGICA, 2011, No Godina XVIII, pp. 405-409, ISSN ISBN 978-86904721.
 218. Pentcheva V., A. Ruseva, E. Ruseva, As. Asenov. Dispatching of automobile service systems..// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Hunedoara, Romania, 2007, No T.IV. F.2, pp. 13-18, ISSN 1584-2665.
 219. Petko Mashkov, Berkant Gyoch, Hristo Beloev, Stanislav Penchev. Design and Thermal Management Investigations of LED Lamps.// Journal of Energy and Power Engineering, USA, 2012, No No. JEPE1205, pp. 1-6, ISSN 1934-8975.
 220. Petko Mashkov, Berkant Gyoch, Stanislav Penchev, Hristo Beloev. Design of Rigid LED Strip and Application in Luminaires.// Journal of Energy and Power Engineering USA,, 2012, No 1, ISSN 1934-8975.
 221. Petkov T., K. Barzev. Some Aspects of Hydrogen Application as a Supplementary Fuel to the Fuel-Air Mixture for Internal Combustion Engines.// Int. J. Hydrogen Energy, 1987, No 9
 222. Petkov T., K. Barzev. Possibilities of Improving the Performance of a Spark Ignition Engine Working with Hydrogen as Supplementary Fuel.// International Journal of Hydrogen Energy, 1987, No № 10, pp. 701-704 pp.
 223. Petrov M.P., Pencheva T.G., Stepanov S.I. Light diffraction from volume phase holograms in electrooptic photorefractive crystals.// Journal of Optics, 1981, No 5, vol. 12, pp. 287 – 292
 224. Petrov M.P., Stepanov S.I.,Pencheva, T.G.,Kulikov V.V. LIGHT DIFFRACTION ON VOLUME PHASE HOLOGRAMS IN Bi12SiO20.// Optics and Spectroscopy, 1983, No 55, pp. 326 – 330
 225. Popov, D., D. Tzaneva, P. Mashkov. Composition of Thin Films Deposited by Magnetron Sputtering of Cu-Sn Alloy Target.// Vacuum, 1994, No V. 5, 45, 9,, pp. 967-971
 226. Popov, D., Uzunov, Ts., Pencheva, T., Docheva, P. Oxidation-induced changes in the optical transmittance of thin films deposited by magnetron sputtering of stainless steel.// Thin Solid Films, 1986, No 1, Vol. 135, pp. 129-135, ISSN ISSN: 00406090.
 227. Popov,D., P. Mashkov, D. Tsaneva. Composition of Thin films by Magnetron Sputtrering of Cu : Sn Alloy Target.// Vacuum, 1994, No 45, pp. 967
 228. Popova S., M. Grigorova. Level of physical activity of students from „Angel Kanchev” University of Ruse.// Sport and science, 2014, No Extra I
 229. Ronkova, V., A.Dobreva, K.Kamenov, V.Dobrev, Y.Dimitrov. INCREASING THE EFFICIENCY OF THE STUDY PROCESS THROUGH IMROVING THE COMMUNICATION ACTIVITIES BETWEEN STUDENTS AND LECTURERS.// Management and Sustainable Development,Year 18, Volume 59, 2016, No 4, pp. 77 - 82, ISSN 1311-4506.
 230. Roussev R.,D.T. Nhu, T. Todorov, I.Petrov. A study of the lonqitudinal slip and side slip of a wheeled tractor under variable vertical load.// Heavy vehicle systems, Int.J. of Vehicle Design, 1995, No Vol.2,Nos ¾, pp. 270-284
 231. Rusev R., I. Braykov, R. Ivanov. The models for investigation of a wheeled tractor seat vibrations.// Proceedings of International Congress Motor Vehicles & Motors, paper code MVM20060103, 2006, No I, pp. 88, ISSN 86-80581-94-.
 232. Rusev R., I. Braykov, R. Ivanov. A study on the parameters and the optimization of the vibration protective system of a wheeled tractor seat.// Proceedings of International Congress Motor Vehicles & Motors, paper code MVM20060115, 2006, No I, pp. 89, ISSN 86-80581-94-.
 233. Rusev R., R. Ivanov, G. Staneva, G. Kadikyanov. A Study of the Dynamic Parameters Influence over the Behavior of the Two-Section Articulated Vehicle during the Lane Change Maneuver.// TRANSPORT PROBLEMS, 2016, No 1, pp. 29-40, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.284 /2016, Scopus)
 234. Ruseva A., V. Pencheva. Increasing of Taxi Vehicles Work Efficiency by Using the Advantages of Global Positioning System.// University оf Pitesti, Scientific Bulletin, Automotive series, 2006, No 16, pp. 5-8
 235. Ruseva E., V. Pencheva. . . Automotive series, year XII, , Pitesti, Romania, 2006, p 68-73, ISSN 1453-1100. Determining the Service Vehicle Location of Emergency Medical Center.// University оf Pitesti, Scientific Bulletin, 2006, No no.16, pp. 68-73
 236. Savtchenko, Aglika;Mitzeva, Rumjana; Tsenova, Boryana; Kolev, Staytcho Analysis of lightning activity in two thunderstorm systems producing sprites in France Journal of Atmospheric and Solar-Terrestri. Analysis of lightning activity in two thunderstorm systems producing sprites in France.// Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics , Issue 12, 2009, No 71, pp. 1277-1286
 237. Slany V., J. Kleinova, I. Beloev, J. Marecek, V. Krocko. The WiFi Survey with Ekaua Site Survey and its Comparison with other WiFi Survey Tools.// AGRICULTURAL, FOREST AND TRANSPORT MACHINERY ANT TECHNOLOGIES, 2015, No Vol.2, pp. 31-36, ISSN 2367-5888.
 238. Slany V., J. Marecek, E. Krcalova, I. Beloev, L. Belan, M. Korenko. Touchless Control of a Stationary Manipulator.// Agricultural, Forest and Transport Machinery and Technologies, 2017, No Volume IV, I, pp. 57 - 62, ISSN 2367 - 5888.
 239. Slivarov O., G. Staneva. Studying of vibrations, acting of the drivers of the road-building machinery and automobiles.// "Machines, Technologies,Materials", 2014, No 7, pp. 36-38, ISSN 1313-0226.
 240. Slivarov O.,G. Staneva. Studying of noise, acting the drivers of the road-building machinery and automobiles.// "Machines, Technologies,Materials", 2014, No 8, pp. 14-16, ISSN 1313-0226.
 241. Stanchev, H. Alternative fuels – present and future development.// The annals of the University of Galati, Romania, 2007, No 2007, pp. 54 p
 242. Stanchev, Hr., Kr. Markov. Investigation of diesel engine operated with diesel fuel-butanol blends and cetane improver.// Mobility & Vehicle Mechanics, 2020, No 46-1, pp. 61-71, ISSN 2334-9891.
 243. Stanev, E.V., R.Kandilarov. Sediment dynamics in the Black Sea: numerical modelling and remote sensing observations.// OCEAN DYNAMICS, 2012, No 99999, pp. 1-21, ISSN 1616-7341. (SJR rank: 1 /2012, Scimago Lab)
 244. Staneva G., G. Kadikyanov, R. Ivanov, R. Rusev, L. Kunchev. Application of Communication Systems for Investigation of the Vehicle Performance.// INTERNATIONAL Scientific Journal Machines, Technologies, Materials, 2012, No Issue 2, pp. 26-29, ISSN 1313-0226.
 245. Stankov, E., Stanchev, H. Determination of diesel engine performances with sunflower methyl ester fuel.// The annals of the University of Galati, Romania, 2007, No 2007, pp. 62 p
 246. Stefanova T., Nunev S., Angelova-Barbolova N. Bulgarian higher schools’ pedagogical models for the formation of multidisciplinary teams for integrated healthcare and social care services.// Science, Technology and Higher Education, 2012, No Vol. I, West, pp. 559-562, ISSN 978-1-927480-38-0.
 247. Stefanova T., Radkova R., Subev N. Development of a resours center to support the senior citizens in the city of Rousse, Bulgaria..// Knowledge International Scientific and Applicative papers, IKM - Skopje, GRAFOPROM - Bitola, 2015, No Vol. 9, pp. 294 - 297, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, Global Impact and Quality Factor (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)))
 248. Stefanova, T., S. Nunev, B. Todorova, I. Serbezova, D. Georgieva, K. Zaharieva, K. Velcheva. Conception of the Building up a Multidisciplinary Team as Educational Technology.// J. Procedia − Social and Behavioral Sciences, Imprint:Elsevier, doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.136, 2011, No Vol. 28, pp. 739-743, ISSN 1877-0428.
 249. Stepanov S.I., Pencheva T.G., Kulikov V.V. Piculiarity of photorefraction incubic crystals Bi12SiO20.// Solid State Physics, 1982, No 24, pp. 675 – 677
 250. Stoyanov A., Savev E., Balbuzanov T. Analysis of the roadworthiness of Citroen Jumper vehicles using Pareto approach.// Науковой журнал , Украинский национальний университет, 2011, No 12(166), pp. 275-278, ISSN 1998-7927.
 251. Stoyanov O., A. Stoyanov, T. Balbuzanov. Development of the concepts for maintaining the technical state of the transport means.// Ecologica, 2011, No 63, ISSN 0354-3285.
 252. Stoyanov S., G. Krumova. Multilanguage and mobile training of Physics with MOODLE.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Book 5 ‘Mathematics, Informatics and Physics’, 2010, No 7, pp. 57-60, ISSN 1311-9184.
 253. Stoyanov S., G. Krumova, E. Evtimova. Information technologies for optimization of the learning process in the universities.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Book 5 ‘Mathematics, Informatics and Physics’, 2010, No 7, pp. 61-66, ISSN 1311-9184.
 254. Stoyanov, S., V. Dobrev, A. Dobreva. Investigation of the Opportunities for Experimental Research of Gear Train Vibrations.// MATEC Web of Conferences, Power Transmissions 2019, 2019, No 03001/287, pp. 248 - 252, ISSN 978-619-7383-12-6. (SJR rank: 1 /2019, Scopus)
 255. Stoyanov, S., V. Dobrev, A. Dobreva. Numerical Investigation of Planetary Gear Trains and Transmissions.// Mechanisms and Machine Science/ 5th International Conference on Power Transmission BAPT, Ohrid, 2016, No 1, pp. 155-162, ISSN 978-608-4624-25-7. (SJR rank: 1 /2016, Google Scholar)
 256. Stoyanov, S., V. Dobrev, A.Dobreva. Investigating Dynamic Behavior of Planetary Gear Trains through the Systematic Approach.// VDI Verlag GmbH Duesseldorf VDI Berichte, 2017, No 2294.1, pp. 197 - 208, ISSN 978 - 3 18 -09229. (SJR rank: 1 /2017, Google scholar)
 257. Stoyanov, S.V. Dobrev, A. Dobreva. Finite Element Contact Modelling of Planetary Gear Trains.// Material Science and Engineeering, IOP Publishing, 2017, No 252, pp. 012034 - 38, ISSN 1757 - 8981. (SJR rank: 1 /2017, IOP)
 258. Terziev A.K., C I Iliev, I K Iliev, I H Beloev and E V Velkov. Experimental validation data for CFD of heat transfer processes in a heat exchanger thermosyphon type with complex geometry.// Material Science and Engineering, 2019, No 1, vol. 595, pp. 1-10, ISSN 1757-899X. (SJR rank: 0.2 /2018, SJR)
 259. Todorka Z. Stefanova, Nikola E. Sabev. Educational Course “Health Economics” in the Training of Nurses and Midwives.// Procedia - Social and Behavioral Sciences - 4th WORLD CONFERENCE on EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCHES (WCETR-2014), 2015, No Volume 182, pp. Pages 338-340
 260. Todorova B., T.Stefanova. System of Problematic Tasks in Biomechanics.// “Physika Makedonica”, 2008, No 58, ISSN 1409-7168.
 261. Tuzharov K., S. Iliev, D. Gunev. AERODYNAMIC STUDY OF THE ENVIRONMENTAL VEHICLE MODEL WITH THE FLOW SIMULATION CFD PROGRAM.// INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION, 2018, No 1 (SJR rank: 0.113 /2017, Scimago Journal & Country Rank)
 262. V.Grigorieva, S.Kolev, M.Mihalev. Ozone Air Pollution Over the Balkan Peninsula.// Bulg. J. of Physics, 2000, No 27, pp. 72-75
 263. Velinov, Spassow, Kolev S,. Ionospheric effects of lightning during the increasing part of Solar cycle 22.// JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND TERRESTRIAL PHYSICS, PERGAMON PRESS, Vol.54, 1992, No 10, pp. 1347-1357
 264. Velizara PENCHEVA, Asen ASENOV, Dimitar GROZEV, Rositsa ANGELOVA, Ivan GEORGIEV. ANALYSIS OF THE TRAFFIC INTENSITY OF CARGO VEHICLES IN THE BORDER POINTS.// Transport Problems, 2018, No Volume 13, I (SJR rank: 0.2 /2017, http://www.scimagojr.com)
 265. Velizara Pencheva, Toncho Balbuzanov, Ivelin Zanev. MODERNIZATION OF THE SHIPPING ROUTE IN THE BULGARIAN SECTION OF THE RIVER DANUBE.// ECOLOGICA, 2016, No 82, pp. 161-165, ISSN 0354-3285.
 266. Yordanov N., K. Hadjiev, Em. Stankov. А STUDY OF THE INFLUENCE OF CONTROL VALVE STROKE CHANGE ON THE CONSEQUENT WEAR ON FUEL FLOW RATE.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "TRANS MOTAUTO WORLD", 2017, No YEAR II, ISS, pp. 211-214, ISSN ISSN PRINT 1313-0.
 267. Yordanov N., Kiril Hadjiev, PhD , Emiliyan Stankov, PhD. EXPERIMENTAL SIMULATION OF COMMON RAIL ELECTROMAGNETIC INJECTORS WEARING.// MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, 2018, No 5, pp. 208 - 212, ISSN ISSN PRINT 1313-0.
 268. Yordanova, D., Ivanov, V., Barzev, K., Kolev, I., Mitev, G., Bratanov, D. Encouragment of the Relationships Science – Business Through Establishment of Centers for Technology Transfer in Bulgaria (The Case of the University of Rousse).// European Integration Studies,Vol.3, 2009, No Vo.3 No1, pp. 23-29 (SJR rank: 0 /2009, Index Copernicus International)
 269. Zahariev, Kolev S. A study of the of the middle atmosphere over Akhtopol using rocket-born data.// Bulgar. Journal of Meteo-rology and Hydrology, vol.4,No.1, 1993, No 4, pp. 11-27
 270. Živorad M. Marković Goran V. Šekeljić Dragoljub B. Višnjić Iliyan I. Ilchev. THE ADOLESCENTS’ ATTITUDES TOWARDS PHYSICAL EDUCATION - SEX DIFFERENCES.// Узданица, 2013, No 1, pp. 155-166, ISSN 1451-673Х.
 271. А. Момчилова, И. Илчев, К. Симеонов, И. Илиева. Физическото възпитание и спортът за адаптацията на студентите от чуждестранен произход.// Известия на Русенския университет, 2011, брой 2, стр. 66-70, ISSN 1311-1078.
 272. Авакян Х., В. Христов, Р. Русев, А. Смрикаров, Н. Василев. Микрокомпютърна система за режимометриране на транспортни средства.// Електропромишленост и приборостроене, 1989, брой 6, стр. 36-38
 273. Авакян Х., Р. Иванов, А. Смрикаров, Д. Станчев, Н. Василев. Микрокомпютърна система за определяне на динамичните качества на автомобили, трактори и кари.// Електропромишленост и приборостроене, 1988, брой 11, стр. 30-32
 274. Авакян,Х., А. Смрикаров, Д. Станчев, Р. Иванов. Микрокомпютърна система за оценка на динамичните свойства на мотокари.// Машиностроене, 1991, брой 1, стр. 10-12
 275. Аврамов, Е., Г. Кадикянов, Г. Станева. Силов анализ на мобилна уредба за изследване на пневматично колело.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2012, брой Технически н, стр. 84-88, ISSN 1311 - 106Х.
 276. Ангелов Б, Р. Иванов, С. Енчев. Нова десетстепенна предавателна кутия за малогабаритния трактор ТМ-14.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия Технически науки, 1998, брой 1, стр. 56-57
 277. Ангелов Б. Относно необходимостта от нов поглед върху методологическите основи на съвременното машинознание.// Машиностроене и машинознание, 2010, брой №11, стр. 62-68, ISSN 1312-8612.
 278. Ангелов Б., В.Хараланова,Св.Матеев. Подготовката за производство-първи етап от жизнения цикъл на новата техническа система.// Машиностроене и машинознание, 2013, брой VIII,кн.1, стр. 19-22, ISSN 1312-8612.
 279. Ангелов Б., С. Матеев, В.Хараланова. Технологията в системата за преобразуване на материя, енергия и информация- изходна база за проектиране на новата техническа система.// Машиностроене и машинознание, брой IX, 2014, брой 1, стр. 60-63, ISSN 1312-8612.
 280. Ангелов Б., Св. Матеев. Модел за проектиране на техническите системи, базиран върху практиката във фирмите.// Машиностроене и машинознание, 2014, брой №20, стр. 56-59, ISSN 1312-8612.
 281. Ангелов Б., Сл. Любенов, И. Евтимов. Върху устойчивостта на праволинейното движение на колесна машина с четиримашинна хидрообемна трансмисия.// Селскостопанска техника, 1992, брой 4-8, стр. 54-60
 282. Ангелов Б., Сл. Любенов, И.Евтимов. Влияние на теглителното натоварване върху устойчивостта на праволинейното движение на енергетичното средстео „Славянка”.// Селскостопанска техника, 1993, брой 1, стр. 29-31
 283. Ангелов Б., Стр. Енчев. Относно използването на двуконтурната хидрообемна трансмисия в самоходните косачки и жетварки.// Машиностроене и машинознание, 2015, брой №11, стр. 25-30, ISSN 1314-2520.
 284. Ангелов Б., Стр. Енчев. Малогабаритни трактори на фирма "Малки трактори"-Русе.// Селскостопанска техника, 1997, брой 2-3, стр. 64-66, ISSN ISSN 0037-1718.
 285. Ангелов Б., Стр. Енчев, В. Станчев, К. Колев. Изследване върху устойчивостта на праволинейното движение на енергетичното средство "Славянка" при транспорт.// Селскостопанска техника, 1988, брой 7, стр. 54-59
 286. Ангелов, Б, Св. Матеев, Стр. Енчев. Създаване на фамилии технически системи чрез агрегатиране с готови елементи.// Машиностроене и машинознание, 2014, брой 23, стр. 80-85, ISSN 1312-8612.
 287. Ангелов, Б, Св. Матеев, Стр. Енчев. Научното изследване – основен инструмент за създаване на ново решение в техническото проектиране.// Машиностроене и машинознание, 2014, брой 23, стр. 86-90, ISSN 1312-8612.
 288. Ангелов, Б. Нов поглед върху методологическите основи на машинознанието и техническото проектиране.// Машиностроене и машинознание, 2014, брой 23, стр. 63-69, ISSN 1312-8612.
 289. Ангелов, Б. Относно предавателното число на кормилното управление на енергетичното средство "Славянка".// Селскостопанска техника, 1993, брой 1, стр. 26-28
 290. Ангелов, Б. Относно работните параметри на четиримашинна хидрообемна трансмисия..// Селскостопанска техника, 1992, брой 1-3, стр. 44-47
 291. Ангелов,Б. Относно устойчивостта на праволинейното движение на колесния трактор Т-25 при реверс.// Селскостопанска техника, 1998, брой 1, стр. 27-29
 292. Ангелов,Б. Сравнително изследване върху устойчивостта на праволинейното движение на колесния трактор Т-25 при управление от различни водачи.// Селскостопанска техника, 1998, брой 2, стр. 22-25
 293. Ангелов,Б., Стр. Енчев, М. Михов. Изследване на процеса на предвижване на растенията от наклонен шнеков работен орган на приспособление за прибиране на слънчоглед.// Селскостопанска техника, 1984, брой 7, стр. 20-25
 294. Ангелов,Б., Ц.Василев, Г. Иванова. Център за дистанционно обучение към Русенски университет "А.Кънчев" - организация и функции.// Електронното обучение в България – политики, практики, тенденции, под редакцията на доц. д-р Р. Пейчева-Форсайт, 2009, брой 1, стр. 132-137, ISSN 978-954-791-126-0.
 295. Ангелов,Б.,Стр. Енчев. Усъвършенствана работна секция към хедерите за соя ХПС-4,2 и ХС-8/12.// Селскостопанска техника, 1998, брой 3, стр. 24-26
 296. Ангелов,Б.,Стр.Енчев. Усъвършенстван вариант на малогабаритния трактор ТМ-14.// Селскостопанска техника, 1999, брой 5-6, стр. 13-15
 297. Ангелова Е. К. Каменов В. Ронкова. Компютърна система в помощ на обучението по дисциплината Машинни елементи- УЧЕБНИК БЕЗ ДУМИ.// SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2013, брой 3, стр. 110-114, ISSN 1314-4111.
 298. Ангелова Е., А. Тюфекчиян. Прецизиране влиянието на геометричната форма на зъбите върху товароносимостта им на огъване при якостното изчисляване по БДС на еволвентните цилиндрични зъбни предавки..// Машиностроене, 1997, брой 11-12
 299. Ангелова Е., В. Върбанов, П. Ненов. Изменение на размерите на зъбната предавка при вариране с предавателното число и относителната широчина, оценено чрез компютърни модели.// Механика на машините, 2007, брой година XV,3, стр. 66-69, ISSN 0861-9727.
 300. Ангелова Е., В. Ронкова. Сравнителен анализ на CAD системи за изчисляване на зъбни предавки.// Научни известия, 2011, брой 3(123), стр. 60-63, ISSN 1310-3946.
 301. Ангелова Е., В. Ронкова. Препоръки за основните проектни параметри на фамилии разгънати двустъпални цилиндрични редуктори, Национална конференция по машиностроене и машинознание.// Машиностроене и Машинознание 13, 2011, брой Година VІ, К, стр. 52-57, ISSN 1312-8612.
 302. Ангелова Е., П. Ненов. Оптимизиране разпределянето на предавателното число на двустъпални съосни цилиндрични редуктори.// Сп. "Селскостопанска техника", 1990, брой 3, стр. 73-77
 303. Ангелова Е.,Б.Калоянов. Нов модифициран вариант на геометричен блокиращ контур от вида aw - x.// Машиностроене, 1997, брой 9-10
 304. Ангелова, Е. Подобряване показателите на цилиндрични зъбни предавки чрез използване на параметрични блокиращи контури.// Машиностроене, 1997, брой 7-8
 305. Ангелова, Е., А. Ахмед. Подход при въвеждане ЧОВ с CAD система за по-лесно разработване на последваща техническа документация.// Известия на съюза на учените – Русе, Серия: Технически науки, 2014, брой 1, стр. 42-44, ISSN 1311-106X.
 306. Ангелова, Н., Т. Стефанова, Б. Тодорова. Обучението в здравословен начин на живот при амбулаторни пациенти с шизофриния -част от индивидуалната им програма за психо-социална рехабилитация.// Международно научно on-line списание "Наука и технологии",Съюз на учените Стара Загора, 2012, брой 1, стр. 155-159, ISSN 1314-411197713144.
 307. Ангелова-Барболова Н. С., Стефанова Т. Ж. Нравственные нормы и этические принципы в медицинских этических кодексах - основа в работе медицинского специалиста в системе их личностно-ориентированного образования.// IV Международной заочной научно-практической конференции «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ», 2011, брой 4, стр. 544-550, ISSN 978-5-91891-106-8.
 308. Ангелова-Барболова Н. С., Стефанова Т. Ж. Развитие коммуникативной компетентности и наблюдательности медицинских специалистов в системе их личностно-ориентированного образования.// IV Международной заочной научно-практической конференции «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ», 2011, брой 4, стр. 550-562, ISSN 978-5-91891-106-8.
 309. Ангелова-Барболова, Н., Т. Стефанова, Б. Тодорова. Обучението в здравословен начин на живот при амбулаторни пациенти с шизофрения - част от индивидуалната им програма за психо-социална рехабилитация.// Списание „Science & Technologies”, Издание на СУ-Стара Загора, 2012, брой II, стр. 155-159, ISSN 1314-4111.
 310. Ангелова-Барболова, Н.С., Стефанова Т.Ж., Тодорова Б.И. Медицинские и образовательные стандарты в Республике Болгарии ─ основу для повышения качества медицинской помощи.// «СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ: ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ», 2011, брой 3, стр. 123-126, ISSN 978-5-43530011-6.
 311. Андонов К., Б. Манолова, Б. Евстатиев, И. Белоев. Принципът на модулните матрици в енергетиката.// Екология и бъдеще, 2016, брой №3, стр. 29 - 34, ISSN 1312 - 0751.
 312. Асенов А., В. Пенчева. Използване на електромобил Free Duck зa oптимизирaне на разходите в пощенската дейност при „Български пощи”- ЕАД гр. Русе.// МТМ международен виртуален журнал, 2010, брой 3, стр. 4-7, ISSN 1313-0226.
 313. Асенов А., В. Пенчева, С. Стоянов. Изследване мнението на заинтересованите страни, относно обучението на кадри с помощта на симулатори във вътрешния воден транспорт.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2013, брой 52, стр. 128-135, ISSN 1311-3321.
 314. Ахмед, А. "МНОГОФАКТОРЕН ПЛАН НА ЕКСПЕРИМЕНТА ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ".// Известия на съюза на учените – Русе, Серия: Технически науки, 2012, брой 1, стр. 62-64, ISSN 1311-106X.
 315. Бабанов, С., Станчев, Х. Технологии за подобряване икономическите и екологични показатели на двигатели с принудително възпламеняване на горивната смес.// Международно виртуално списание МТМ, 2010, брой 3, стр. 40-44
 316. Батанов С., М. Михайлов, Н. Станчева, М. Маринов. Лабораторно изследване на двукамерни разходомери за течни горива.// Селскостопанска техника, 2007, брой 6, стр. 24-29, ISSN 0037-1718.
 317. Бачев В., Ив. Иванов, Н. Здравков, В. Пейчев. Моделни характеристики на силовите възможности при скуловите гребци - мъже.// Научни трудове - ВИФ "Г. Димитров", изд.ЕЦНПКФКС, том XXIX, 1989, брой II, стр. 309-317
 318. Белоев И. Стуктура на модулна система за комбинирано енерго осигуряване на автомобилния транспорт и автомобили с електрозадвижване..// Екология и бъдеше, 2015, брой Бр.1-2, стр. 10-15, ISSN 1312-0751.
 319. Белоев И. Възможности за енергоосигуряване на автомобилите с електрозадвижване чрез фотоволтаични източници.// Екология и бъдеше, 2015, брой Бр.1-2, стр. 3-9, ISSN 1312-0751.
 320. Белоев И., Б. Евстатиев, К. Мартев. Изследване нивата на ветрените източници за енергоосигуряване на бензиностанциите в страната.// Екология и бъдеше, 2015, брой Бр.1-2, стр. 16-19, ISSN 1312-0751.
 321. Божков С., Р. Иванов. ЕНЕРГОНАСИТЕНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ТРАКТОРИ – ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПРАКТИКАТА, СЪСТОЯНИЕ, ПРОГНОЗИ.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS, 2010, брой 8-9, стр. 10-12, ISSN 1313-0226.
 322. Брайков И., Р.Русев. Обосноваване на метод за атестационни изпитвания на тракторни седалки.// Селскостопанска техника, 1994, брой 2, стр. 40-43
 323. Бързев К., Ст. Кереков. Тенденции в развитието на дизеловите двигатели.// сп. „Военна техника”, 1989, брой № 133
 324. Бързев К., Ст. Кереков. Само след 12 години.// в-к „Народна младеж”, 1988, брой бр. 2
 325. Бързев К., Ст. Кереков. Автомобилът през 2000-та година.// в-к „Транспортен глас”, 1988, брой бр. 33
 326. Бързев, К. Природният газ като гориво за автобусния транспорт.// Автомобилен бюлетин на “Сдружение на Автомобилните инженери в България”, 1998, брой брой 2, стр. с. 10 – 14
 327. Бързев, К. и Кереков, С. Методи и технологии за подобряване на екологичните параметри на ДВГ (втора част).// Автомобилен бюлетин на “Сдружение на Автомобилните инженери в България”, 2003, брой брой 3, стр. с. 2 – 15
 328. Бързев, К. и Кереков, С. Методи и технологии за подобряване на екологичните параметри на ДВГ (първа част).// Автомобилен бюлетин на “Сдружение на Автомобилните инженери в България”, 2003, брой брой 2, стр. с. 2 – 16
 329. Велев Н., Д. Станчев, Т. Тотев. Първични преобразуватели за измерване на буксуването и скоростта на движение на трактора.// Селскостопанска техника, 1981, брой 2, стр. 72-76
 330. Велев Н., С. Любенов, Т. Тотев. Усъвършенствуване на трансмисията на трактор ТК-225 и ТК-225У.// Селскостопанска техника, 1975, брой 4, стр. 30-34
 331. Велев Н., Т. Тотев, Д. Станчев. Влияние на съгласуването между двигателя и хидропредавката и на експлоатационните работни режими върху ускоряването на трактор с ХДП.// Селскостопанска техника, 1981, брой 6, стр. 63-67
 332. Георгиев, Г. Ст., Т. Ж. Стефанова. Върху някои приложни екстремални задачи.// Обучението по математика, 1987, брой 1, стр. 36 - 41.
 333. Димитров В., Ив. Невянов, Н. Петров, Ир. Петрова. Проектиране на универсална комбинирана резбонарезно-зачистваща глава.// Машиностроителна техника и технологии, Варна, 2013, брой 1, стр. 45-49, ISSN 1312-0859.
 334. Димитров И., А.Добрева, В. Добрев. Изследване на червячно-цилиндрични предавки.// “Машиностроене”, 1996, брой 9-10, стр. 235-236, ISSN 0025-445X.
 335. Димитров, Ю., Й.Димитрова. Професионален клуб „SMARTinCAD” - едно решение за подобряване връзките между бизнеса и инженерните студенти в университета.// Management and Sustainable Development, 2018, брой 1, ISSN 1311-4506.
 336. Димитров,Ю. Съвременни подходи при обучението на студенти за процеса на конструиране и работа с CAD-системи.// Management & Sustainable Development, volume 59, година 18, 2016, брой 4, стр. 73-76, ISSN 1311-4506.
 337. Динев Г., Джаджев В. Оценяване на качеството на зъбни колела от колоосни редуктори.// Международен виртуален журнал ”Машини,технологии,материали", 2008, брой .4-5, стр. 19-22.
 338. Динев Г., К. Каменов, Н. Николов. Автоматизирано проектиране на червячна фреза за нарязване на зъбни колела тип "НОВИКОВ".// Машиностроене, 1990, брой 2, стр. 76 - 77
 339. Динев Г., П. Пантилеев. Профилиране на върховите участъци на червячни модулни фрези.// Механика на машините, том 9 (35), 2001, брой 3, стр. 6 – 9
 340. Динев Г.,В.Джаджев. Видове повреди на зъбните колела от колоосни редуктори на електрическите локомотиви..// Железопътен транспорт, 2003, брой 4, ISSN ххххххх.
 341. Динев Г.,В.Джаджев. Повреди в предавателния механизъм на електрическите локомотиви.// Железопътен транспорт, 2003, брой 7-8, ISSN хххххх.
 342. Динев, Г., Т. Трифонов. Автоматизирано проектиране на плужни работни повърхнини и изчертаване на шаблонните им сечения.// С е л с к о с т о п а н с к а техника, 1980, брой 6, стр. 55-60
 343. Динев, Г., Т. Трифонов, Б. Мирасчиев. Автоматизирано проектиране и изчертаване на някои плужни работни повърхнини.// С е л с к о с т о п а н с к а техника, 1982, брой 11, стр. 76-79
 344. Добрева А., Н. Станчева, В. Добрев, Д. Станчев. Подобряване качеството на учебния процес чрез интензивно въвeждане на информационни технологии.// “ Управление и устойчиво развитие “, 2007, брой 3-4, год.9, стр. 320 – 323, ISSN 1311 – 4506.
 345. Добрева А., В. Добрев. Топлинно изчисляване на планетни и ексцентрикови предавки.// “Машиностроене”, 1996, брой 11-12, стр. 292-293, ISSN 0025-445X.
 346. Добрева А., Е. Ангелова, В. Ронкова, В. Хараланова, Ю. Димитров. Участие на студентите в управление на качеството на учебния процес.// Management & Sustainable Development, 2012, брой 1, стр. 22-26, ISSN 1311-4506.
 347. Добрева, А., Е. Ангелова, В. Хараланова, В. Ронкова, Ю. Димитров. Участие на студентите в управление на качеството на учебния процес.// Управление и устойчиво развитие”, 2012, брой кн. 3-4, ISSN 1311-4506.
 348. Добрева, А., Ю. Димитров. Повишаване на ефективността на учебната работа чрез извънаудиторна дейност със студентите.// Management and Sustainable Development, 2012, брой 1, стр. 27-30, ISSN 1311-4506.
 349. Долчинков Р., В. Хараланова. Методика за пресмятане на хипоциклоидно-верижна предавка.// В: Механика на машините, година 8, ТУ-Варна, 2005, брой 1, стр. 159-162, ISSN 0861-9727.
 350. доц. д-р инж. Станев Л., инж. Станева Г., инж. Комитов Г. Влияние на добавките в маслото върху триботехническите показатели в процеса на сработване.// сп. Механика на машините, 2005, брой кн. 60
 351. Евстатиев Б., И. Григоров, Б. Манолова, К. Андонов,И. Белоев. Софтуерен продукт за изследване на товарови графици.// Екология и бъдеще, 2016, брой 3, стр. 52-59, ISSN 1312-0751.
 352. Евтимов И,. Сл. Любенов. Влияние на съотношението между ъглите на отклоняване на управляемите колела на трактора върху износването на гумите им по ширина.// Селскостопанска техника, 1990, брой 3
 353. Евтимов И,. Сл. Любенов, Д.Кацов. Влияние на съотношението между ъглите на отклоняване на управляемите колела върху напречното им увличане.// Селскостопанска техника, 1990, брой 4
 354. Евтимов И., Р. Иванов. Замърсяването на въздуха и възможности за намаляване дела от автомобилния транспорт.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS, 2010, брой 8-9, стр. 44 – 47, ISSN 1313-0226.
 355. Евтимов И., Сл. Любенов. Определяне ъглите на предаване на движението в пространствения шестзвенен кормилен трапец.// Селскостопанска техника, 1988, брой 1
 356. Евтимов И., Сл. Любенов. Относно ъгъла на предаване на движението в пространствения четиризвенен кормилен трапец.// Селскостопанска техника, 1987, брой 7, стр. 30-33
 357. Евтимов, И. Определяне ъглите на предаване на движението в пространствени кормилни трапеци за кари.// Машиностроене, 1996, брой 6
 358. Евтимов, И. Относно съотношението между ъглите на отклоняване на управляемите колела на колесна машина.// Селскостопанска техника, 1996, брой 1
 359. Евтимов, И. Определяне функцията на положението на пространствени кормилни трапеци за кари.// Машиностроене, 1996, брой 5
 360. Енчев Стр., А. Стоянов, Б. Ангелов. Малогабаритна тракторна техника, разработена от ТИСЕМ–Русе през последните години.// Селскостопанска техника, 1999, брой 5-6, стр. 7-12
 361. Енчев,Стр., М. Михов, Й. Пасев, Б. Ангелов. Уборка сои и подсольнечника с изпользванием хедера ХПС-4,2.// Тракторы и сельхозмашины, 1985, брой 9, стр. 53-54
 362. Енчев,Стр.,Б.Ангелов. Специализирани хедери за прибиране на соя ХПС-4,2 и ХС-8/12.// Селскостопанска техника, 1998, брой 3, стр. 8-10
 363. Желева И., В. Камбурова, П. Машков. Математическо моделиране на процеса на топло и влагообмена при топлинна обработка на тестени изделия.// Механика на машините, година (Х), кн.1, 2002, брой година (Х), , стр. стр. 136 – 139
 364. Желева И., В. Камбурова, П. Машков,. Математическо моделиране на топло- и влагообмена при топлинна обработка на тестени изделия,.// “Дни на механиката”, Варна, септември, 2001, Механика на машините т.39,, 2002, брой 1, стр. 136 –139
 365. Иванка Желева, Анна Лечева, Вярка Ронкова. Проектиране на лабораторен биореактор с механично разбъркване.// Българско списание за инженерно проектиране, Машиностроителен факултет на Технически университет София, 2014, брой 22, стр. 61-67, ISSN 1313-7530.
 366. Иванов Е., Ат. Илиев. Закрепване на легло на клапан от бейнитен чугун на локомотивен двигател с вътрешно горене.// Trans&Motauto ’05, 2005, брой 1, стр. 101-107
 367. Иванов Р. Определение коэффициентов сцепления пневматических шин с дорогой при помощи нейронной сети..// Россия, Саратов,Научная мысль, 2016, брой № 3, стр. 166-171
 368. Иванов Р., Д.Иванов. Теоретична оценка на горивната икономичност на транспортни машини с дизелов ДВГ, с всережимен регулатор.// Селскостопанска техника", 1991, брой 1, стр. 77-81
 369. Иванов Р.П., Д.Й. Станчев, Б.Г. Ангелов. Основни тенденции в развитието на Западно-Европейските трактори в началото на 90-те години.// Селскостопанска техника, 1998, брой 1, стр. 35-39
 370. Иванов, Р.П. За повишаване точността при теоретично построяване на икономическата характеристика на автомобила.// Селскостопанска техника, 1998, брой 2, стр. 32-34
 371. Иванова В., Илиева И. Аеробната гимнастика за двигателната активност на децата.// Известия на Русенския университет, 2013, брой 1, стр. 70-74, ISSN 1311-1078.
 372. Иванова Д., Илиева И. Гимнастическите упражнения за профилактика на гръбначните изкривявания в детската градина.// Известия на Русенския университет, 2013, брой 1, стр. 61-66, ISSN 1311-1078.
 373. Илиев Ат., Ю. Йорданова. Конструктивни изменения на клапанно легло за локомотивен двигател.// Научни трудове на РУ том 50, серия 4, 2011, брой 50, стр. 24-28
 374. Илиев Ат., Ю. Йорданова, Ал. Георгиев. Дифузионно насищане с хром на водеща втулка.// Научни трудове на РУ том 50, серия 4, 2011, брой 50, стр. 29-33
 375. Илиев, Ат. Комплексни компютъризирани системи за събиране и обработка на данни от измерванията в двигатели с вътрешно горене.// Научни трудове на РУ том 44, серия 4 "Транспорт и машинознание", 2005, брой 1, стр. 73-77
 376. Илиев, Ат. Интерактивен модел на пиезоелектрически преобразувател за индициране на налягането в цилиндъра на двигател с вътрешно горене.// Научни трудове на РУ том 44, серия 4 "Транспорт и машинознание", 2005, брой 1, стр. 78-82
 377. Илиев, Ат. Определяне на параметрите на еластичния елемент на тензометричен възприемател за индициране на ДВГ.// ЕкоВарна, 2005, брой 1, стр. 607-613
 378. Илиев, Ат. Приложение на системата AutoCAD за автоматизиране на процеса на изчертаване на детайли в Двигателите с вътрешно горене.// ЕкоВарна, 2005, брой 1, стр. 614-621
 379. Илиев, Ат. Двигателят на Стирлинг – вчера, днес и утре.// Научни трудове на РУ том 41, серия 4 "Транспорт и машинознание", 2004, брой 1, стр. 46-50
 380. Илиев, Ат. Двигателят на Стирлинг – алтернатива на дизеловия двигател с вътрешно горене.// Научни трудове на РУ том 50, серия 4, 2004, брой 1, стр. 51-56
 381. Илиев, Ат. Автомобилът и екологичните проблеми на големия град.// Научни трудове на РУ, 2003, брой том 40, сери, стр. 30-35, ISSN 1311-3321.
 382. Илиев, Ат. Избиране на информативен параметър за обратна връзка в адаптивна система, управляваща работата на бензинов двигател на режима на празен ход.// МотАуто, 1995, брой 1, стр. 81-86
 383. Илиев, Ат. Определеяне на оптималното разположение на преобразувателите за обратна връзка по неравномерността на колебанията на двигателя на празен ход.// МотАуто, 1995, брой 1, стр. 93-98
 384. Илиев, Ат. Приложение на метода на планиране на експеримента за определяне на параметрите на бензинов двигател с цел използването им в адаптивна система за управление на режима на празен ход.// МотАуто, 1993, брой 1, стр. 65-68
 385. Илиев, Ат. Алгоритъм за адаптивно управление на бензинов двигател с обратна връзка по неравномерността на колебанията му върху опорите.// Юбилейна научна сесия на ВВОУ - В. Търново, 1993, брой 1, стр. 52-56
 386. Илиев, Ат. Анализ на възможностите за използване на колебанията на бензинов двигател като обратна връзка в микропроцесорна управляваща система.// МотАуто, 1993, брой 1, стр. 69-74
 387. Илиев, Ат. Анализ на възможностите за използуване на неравномерността на колебанията на бензинов двигател върху опорите като обратна връзка в електронна система за управление.// Юбилейна научна сесия на ВВОУ - В. Търново, 1993, брой 1, стр. 56-60
 388. Илиев, С. Изследване влиянието на налягането на впръскване върху някои от параметрите на дизелов двигател.// Известия на съюза на учените Русе, Серия: Технически науки, 2013, брой 0000, стр. 59 - 61, ISSN 1311-106X.
 389. Илиев, С. Изследване влиянието на степента на рециркулация на отработилите газове върху образуването на азотни окиси (NOx) при дизелов двигател.// Известия на съюза на учените Русе, Серия: Технически науки, 2013, брой 0000, стр. 74 - 78, ISSN 1311-106X.
 390. Илиев, С. Изследване влиянието на геометрията на отворите на разпръсквача върху горивната струя и екологичните характеристики на дизелов двигател.// Известия на съюза на учените Русе, Серия: Технически науки, 2012, брой 0000, стр. 57 - 61, ISSN 1311-106X.
 391. Илиев, С. Изисквания към системите за впръскване на гориво при тежкотоварните и селскостопански двигатели.// Известия на съюза на учените Русе, Серия: Технически науки, 2012, брой 0000, стр. 64 - 67, ISSN 1311-10.
 392. Илиев, С., Хаджиев К. Алтернативните горива и удовлетворяването на екологичните норми.// Известия на съюза на учените Русе, Серия: Технически науки, 2012, брой 0000, стр. 53 - 56, ISSN 1311-106X.
 393. Илиева И. SWOT анализ и стратегии за физическа активност на спортуващи студенти.// Известия, 2018, брой 4, стр. 72-75, ISSN 1311-1078.
 394. Илиева И. Резултати от SWOT анализ и стратегии за физическа активност на неспортуващи студенти.// Известия, 2018, брой 1, стр. 44-47, ISSN 1311-1078.
 395. Илиева И. Спонсорска кампания за подпомагане на училищни спортни дейности.// Известия, 2017, брой 1, стр. 129-135, ISSN 1311-1078.
 396. Илиева И. Фитнес – възможности за постигане и поддържане на добра физическа форма на студенти.// Известия, 2016, брой 1, стр. 73-76, ISSN 1311-1078.
 397. Илиева И. Отношение на студентите към подготвителната и заключителната част в тренировките по фитнес.// Известия, 2016, брой 1, стр. 125-127, ISSN 1311-1078.
 398. Илиева И. Стрелба с лък – възможности за развитие като студентски спорт.// Известия, 2015, брой 1, стр. 89-94, ISSN 1311-1078.
 399. Илиева И. Методика на обучение в отборна тактика при лична защита на подрастващи баскетболисти.// Известия, 2015, брой 1, стр. 58-62, ISSN 1311-1078.
 400. Илиева И. Основи на техниката на обучение по баскетбол на ученици в начална училищна възраст.// Известия на Русенския университет, 2014, брой 1, стр. 82-86, ISSN 1311-1078.
 401. Илиева, И. Модел за повишаване на мотивацията за спортуване в начална училищна възраст.// „Спорт и наука”, 2010, брой изв. бр. 4, стр. 111-118, ISSN 1310-3393.
 402. Илиева, И. Училищният спортен празник – катализатор за спортно усъвършенстване в условията на “fair play”.// “Спорт и наука”, 2007, брой 1, стр. 99-105, ISSN 1310-3393.
 403. Илиева, И., Ю. Дончева. Педагогически приоритети на физическото образование чрез модела за Life-long learning в специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой 54,8.2, стр. 58-66, ISSN 1311-3321.
 404. Илиева, И./ Ilieva, I. ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ В МЕНИДЖМЪНТА НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ/THE PHYSICAL ACTIVITY OF THE STUDENTS IN THE LEISURE TIME MANAGEMENT.// Известия на Русенския университет, 2019, брой 9, серия 4, стр. 29-35, ISSN 1311-1078.
 405. Илиева, И./Ilieva, I. СРАВНИТЕЛЕН SWOT АНАЛИЗ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ ПРИ СПОРТУВАЩИ И НЕСПОРТУВАЩИ СТУДЕНТИ/SWOT ANALYSIS AND STRATEGIES FOR PHYSICAL ACTIVITY OF SPORTING STUDENTS.// Известия на Русенския университет, 2019, брой 9, серия 4, стр. 58-64, ISSN 1311-1078.
 406. Илчев И. Спортно-подготвителни игри с елементи от бадминтона в детската градина.// Известия, 2013, брой том 3 серия , стр. 67-69, ISSN 1311-1078.
 407. Илчев, И. Структурен анализ на движенията с тяло в бадминтона и значението им за спортната подготовка на подрастващи.// Известия, 2011, брой том 2 серия , стр. 71-76, ISSN 1311-1078.
 408. Илчев, И. Начинаем играть в бадминтон со старшими дошкольниками.// Инструктор по физкультуре, 2009, брой бр.4, стр. 105-111
 409. инж. Комитов Г., доц. д-р инж. Станев Л., инж. Станева Г. Конструктивно-технологични особености на машините за изпитване на триене и износване при възвратно – постъпателно движение.// сп. Механика на машините, 2003, брой 48
 410. Йорданов В. Характеристики на постиженията на физическата работоспособност на момчетата от 5, 6 и 7 клас на училище „Христо Ботев” за учебната 2013/2014 година.// Спорт и наука, 2015, брой 6
 411. Йорданов В. Методически аспекти на модела за интензифицирано обучение по ядро „танци” – анализ и синтез.// Спорт и наука, 2015, брой 6
 412. Йорданова Ю, А. Л. Илиев и др. Определяне на влиянието на бор-титаново покритие върху активното топлоотаване на дизелов двигател.// Научни трудове на РУ "ангел Кънчев", 2003, брой том 40, сери, стр. 13-17, ISSN 1311-3321.
 413. Йорданова Ю, Ат. Илиев. Бианитен чугун за легло на клапан за дизелов двигател с вътрешно горене.// ЕкоВарна, 2005, брой 1, стр. 184-189
 414. Йорданова Ю, Ат. Илиев. Направляваща втулка от бианитен чугун за дизелов двигател с вътрешно горене.// ЕкоВарна, 2005, брой 1, стр. 179-183
 415. Йорданова Ю, Ат. Илиев. Дифузионно насищане с бор и мед върху материали за бутален болт.// ЕкоВарна, 2004, брой 1, стр. 229-233
 416. Йорданова Ю, Ат. Илиев. Борный диффузионный слой на седла клапана двигателя внутреннего сгорания.// Trans&Motauto ’04, 2004, брой 1, стр. 71-73
 417. Йорданова Ю, Ат. Илиев. Бориране на бутален болт от Perkins 4.236 по газо-контактен метод.// ЕкоВарна, 2004, брой 234-239
 418. Йорданова Ю, Ат. Илиев. Определяне на влиянието на бор-титаново покритие върху активното топлоотделяне на дизелов двигател.// Научни трудове на РУ том 40, серия 8 "Транспорт и машинознание", 2003, брой 1, стр. 13-17
 419. Йорданова Ю, Ат. Илиев. Изследване якост на твърдост, износоустойчивост и металографски анализ на бор-титанов дифузионен слой върху чугун за бутало на двигател с вътрешно горене.// ЕкоВарна, 2002, брой 1, стр. 146-153
 420. Кадикянов, Г., В. Стоянов, Е. Маринов. Повърхностна обработка на алуминиеви детайли от зeмеделската и транспортна техника.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2007, брой Серия 1, Том, стр. 72-74, ISSN 1311-106X.
 421. Калчева, С.,Т.Трифонов и др. Автоматизирано разпознаване взаимното положение на ротационни, примитивни в изображение на детайл.// НТС “Метрология, качество и автоматизация на инженерния труд в машиностроителното проектиране”, 1990, брой ПС- I-30, стр. 58-59
 422. Кацов Д., Сл. Любенов , И. Евтимов. Оценка на стабилизацията на управляемите колела на трактора „Болгар” МТЗ-80.// Селскостопанска техника, 1994, брой 2, стр. 24-27
 423. Кацов Д., Сл. Любенов, И. Евтимов. Разпределение на износването по ширината на гумите на управляемите колела на трактора.// Селскостопанска техника, 1994, брой 2, стр. 28-32
 424. Кереков С. А. Стоянов, И. Евтимов. Изпитване на масло М-10С в двигатели ЗМЗ-53 при действителни работни условия.// Механизация на селското стопанство, 1981, брой 5, стр. 45-46
 425. Кереков С. А. Стоянов, И. Евтимов. Относно критериите за определяне работните срокове на моторните масла.// Химия и индустрия, 1981, брой 3, стр. 104-106
 426. Кереков С., Г. Хрисимов,П. Рашков, И. Евтимов. Опростен метод за обработване на информация от експлоатацията и надаждността на техническите системи.// Техническа мисъл, 1987, брой 2, стр. 17-22
 427. Кереков С., И. Евтимов. Методика за прогнозиране ресурса на миешата присадка в моторните масла при редовна експлоатация на двигателите.// Материално техническо снабдяване, 1980, брой 7, стр. 17-19
 428. Костадинов С., Д. Любенов, М. Милчев. ANALYSIS OF THE ROAD ACCIDENTS DATA FROM 2005 TO 2010 IN BULGARIA.// Ecologica, 2011, No 63, pp. 410, ISSN 0354-3285.
 429. Костов Хр., Пл. Станчев. Взаимоотношениние между честотата на загребване, разстоянието и скоростта при плуване.// Спорт и наука, 1996, брой 5
 430. Костов Хр., Пл. Станчев. Оптимални силови и скоростни характеристики при брустовото плуване - съотношение между моментна и средна скорост.// Спорт и наука, 1996, брой 8
 431. Костов Хр., Пл. Станчев. Някои предварителни изследвания относно качествените изменения при определени действия на човека.// Спорт и наука, 1995, брой 7
 432. Крумова, Г. Използване на WEB-базирани online тестове при формиране на окончателната изпитна оценка по физика.// Годишник на ДЕО-ИЧС при Софийския университет ‘Св. Кл. Охридски’, 2009, брой 16, стр. 180-192, ISSN 1312-2223.
 433. Лозанов Д., Р. Русев, Д. Станчев, Т. Тотев. Опитно изследване на трактор "Мургаш-45" с хидромеханичен ходонамалител.// Селскостопанска техника, 1982, брой 5, стр. 58-63
 434. Любенов Д., И. Митев, Хр. Белоев. Изследване на производителността при наваряване на износени детайли от земеделска техника в защитна среда от СО2 и под слой от флюс.// Селскостопанска техника, София, 2007, брой 4, стр. 22-25
 435. Любенов Д., М. Маринов, С. Костадинов. Изследване движението на мотоциклет при спиране.// Machines Technologies Materials, 2010, брой 10-11, стр. 58 – 60, ISSN 1313-0226.
 436. Любенов Д.А., И. Митев, Т. Деликостов. Определяне границите на стабилно протичане на процесите при наваряване под слой от флюс и в защитна газова среда.// Списание “Известия” на Съюза на учените, 2007, брой 6, стр. 67 - 71
 437. Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов. Изследване триенето в кормилното управление на трактора ТК-80.// Селскостопанска техника, 1990, брой 1, стр. 53-57
 438. Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов. Намаляване износването на гумите на колесните трактори.// Механизация на селското стопанство, 1989, брой 5, стр. 29-31
 439. Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов. Определяне на инерционните моменти в кормилното управление на трактора ТК-80.// Селскостопанска техника, 1989, брой 8, стр. 72-75
 440. Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов. Методика за регулиране сближаването на предните колела на тракторите Беларус.// Механизация и електрификация на селското стопанство, 1979, брой 1, стр. 23-26
 441. Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов. Влияние на регулировките в кормилния трапец върху кинематиката на завоя на тракторите Беларус.// Селскостопанска техника, 1978, брой 4, стр. 51-55
 442. Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов, Н. Попов. Влияние на сближаването на предните колела върху износването на гумите на тракторите ТК-82 и ТК-82Н.// Селскостопанска техника, 1988, брой 5, стр. 80-84
 443. Любенов Сл., И. Евтимов, Д. Кацов. Влияние на напречната еластичност на гумите върху кинематиката на завоя.// Механизация на земеделието, 1994, брой 3, стр. 21-22
 444. Любенов Сл., И. Евтимов, Д. Кацов. Изследване върху напречното увличане на гумите на трактора „Болгар” МТЗ-80.// Селскостопанска техника, 1981, брой 3, стр. 60-64
 445. Любенов Сл., И. Евтимов, Д. Кацов, Н. Попов. Изследване върху износването на гумите напредните колела на трактора ТК-82Н.// Селскостопанска техника, 1989, брой 1, стр. 82-86
 446. Любенов, Сл., Б. Ангелов. Самоориентиране на свободно въртящо се колело с изнесена вертикална ос.// Селскостопанска техника, 1988, брой 7, стр. 41-45
 447. Манолова Б., И. Белоев. Относно структурата на интегрирана система за контрол и управление на енергопотреблението на автомобилния транспорт и стационарни консуматори на горива и газ.// Екология и бъдеще, 2016, брой №3, стр. 34 - 38, ISSN 1312 - 0751.
 448. Манукова А., В. Димов, П. Машков. Стенд за изследване и електронна система за управление на процесите при сушене на зърно.// Селскостопанска техника, 2007, брой 6, стр. 6-10, ISSN 0037-1718.
 449. Маринов Е, Ат. Илиев. Theoretical and experimental model of diesel engine piston with coating.// ESFA 2003, Fuel economy, safety and reliability of motor vechicles, Bucharest, 2003, No 2, pp. 177-180
 450. Маринов Е, Ат. Илиев. Laboratory system for valve timings changing.// AMMA 2002, Autuvechicul, Mediul şi maşina agricolă, 2002, No 2, pp. 27-28
 451. Маринов Е., Ат. Илиев. Шумови карти за населени места.// Научни трудове на РУ том 40, серия 8, 2003, брой 1, стр. 22-24
 452. Маринов Е., Ат. Илиев, Ю. Йорданова. Възможности за автоматизиране на процеса на изпитвене на ДВГ.// Научни трудове на РУ, 2003, брой том 40, сери, стр. 18-21, ISSN 1311-3321.
 453. Маринов Е., Хр. Станчев, Ат. Илиев. Икономическа целесъобразност от създаване на типоразмерни редове „Двигатели с вътрешно горене – работна машина”.// Научни трудове на РУ том 39, серия 8 "Транспорт и машинознание", 2002, брой 1, стр. 60-63
 454. Маринов, П., Т. Трифонов. Автоматизирано определяне на размерите и формата на нагревното пространство във вакуумни пещи.// НТС “Метрология, качество и автоматизация на инженерния труд в машиностроителното проектиране”, 1990, брой ПС-II-37, стр. 70-71
 455. Матеев В. , Машков П. Терморегулатор с релеен изход.// Електротехника и електроника, 1999, брой 1 – 2, стр. 56 – 57.
 456. Матеев, В. Виртуален инструмент за практическо упражнение..// сп. Автоматика и информатика, 2008, брой No 2, стр. 45-47.
 457. Машков П., Д. Попов, В. Матеев. Проектиране и изпитване на сушилня за сушене с инфрачервени лъчи.// Селскостопанска техника, 1998, брой 1, стр. 23 – 26.
 458. Машков П., Д. Попов, В. Матеев. Система за регулиране на температурата в конвективни сушилни.// Селскостопанска техника, 1997, брой 4-5, стр. стр. 45 – 47.
 459. Машков, П. Система за регулиране на температурата в сушилни с инфрачервено нагряване.// Електротехника и Електроника, 34, 1999, брой 1-2, стр. стр. 53 – 55
 460. Милчев М., Н. Колев, Е. Савев. EXAMIN THE CHANGING CONDITION OF THE FLEET OF VEHICLES.// Ecologica vol. 63, 2011, No 63, pp. 403-406, ISSN 0354-3285.
 461. Митева Д., В. Пенчева, А. Асенов, Д. Грозев. Възможности за приложение на метода SERVPERF за оценка качеството на таксиметровите услуги.// Известия на съюза на учените – Русе, 2015, брой 12, стр. 9-16, ISSN 1311-106X.
 462. Момчилова А., И. Илиева. Модел за педагогическа комуникация в обучението по баскетбол.// Известия на Русенския унивреситет, 2014, брой 1, стр. 30-35, ISSN 1311-1078.
 463. Момчилова А., И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов. Съвременното обучение на подрастващи спортисти.// “Спорт и наука”, 2007, брой Изв. бр. 1, стр. 354 – 358, ISSN 1310-3393.
 464. Н.Николов, Т. Стефанова, Е. Илиева, В. Голев. За новия учебник по астрономия.// Физика, 1991, брой 2, стр. 8-13, ISSN 0204-6946.
 465. Нейков С., Т. Тотев. Експериментално изследване на трактор "Шипка ШТ-50" с хидромеханична трансмисия.// Селскостопанска техника, 1989, брой 4, стр. 92-96
 466. Ненов П., Е. Ангелова, Т. Дюлгерян. Модернизиране на обучението по Общо-машиностроително конструиране.// Международно виртуално списание “Машини, Технологии, Материали”, 2009, брой 1-2, стр. с. 10-15, ISSN 1313-0226.
 467. Ненов П., Е. Ангелова. Рекомендации по оптимизации по оптимизации распределения передаточного числа двухступенчатых цилиндрических развернутых редукторов по различным критериям.// Сборник науч. метод статей "Детали машин" МПИ, Москва, 1991, брой 8, стр. 112-121
 468. Николов, Н., Т. Стефанова. Новый болгарский учебник астрономии.// Земля и Вселеннная, 1992, брой 4, стр. 8-13
 469. Николов, Н., Т. Стефанова. Философски и хуманитарни аспекти в обучението по астрономия.// Физика, 1991, брой 1, стр. 13-20, ISSN 0204-6946.
 470. Нху Д.Т., Р.Г.Русев , К.Д.Дочев, И.Л.Петров. Изследване на устойчивостта на криволинейното движение на съчленен автобус със заден движещ мост.// Механика на машините, 1995, брой No10, стр. 62-66, ISSN 0861-9727.
 471. Обрешков, Д. Пулсовата честота - състояние, динамика и степен на тренираност.// Спорт и наука, 2010, брой 4, стр. 24-30, ISSN 1310-3393.
 472. Пантилеев П., А. Стойкова. Компютърен тест за обучение и контрол на знанията по тема “Резби и резбови съединения”.// ИЗВЕСТИЯ на съюза на учените – Русе, серия 5, “Математика, информатика и физика”, 2002, брой 3, стр. 64 - 69, ISSN 1311-9184.
 473. Пантилеев П., В. Иванов, И. Дунев, С. Русева, Т. Трифонов, Н. Николов. Автоматизирано проектиране на зъбодълбачни колела.// М а ш и н о с т р о е н е, 1991, брой 3, стр. 127-128
 474. Пантилеев П., В. Иванов, И. Дунев, С. Русева, Т. Трифонов, Н. Николов, К. Каменов. Автоматизирано проектиране на палцови модулни фрези.// М а ш и н о с т р о е н е, 1989, брой 6, стр. 251-252
 475. Пантилеев П., Г. Динев. Относно геометрията на преходната крива на зъбни колела от тягови редуктори на електрически локомотиви.// Механика на машините, том 9 (38), 2001, брой 5, стр. 13 – 16
 476. Пантилеев П., Г. Динев, И. Киров. Автоматизирано проектиране на червячни модулни фрези.// Механика на машините, том 10 (39), 2002, брой 1, стр. 82-85, ISSN 0861-9727.
 477. Пантилеев П., И. Петрова. Изследване точността на режещите ръбове на палцови модулни фрези с нова геометрия.// Българско списание за инженерно проектиране, 2013, брой 65, бр. 18, стр. 65-68, ISSN 1313-7580.
 478. Пантилеев П., Ир. Петрова,. Относно профилите на преходните участъци на зъбите на цилиндрични зъбни колела,обработени с палцови фрези.// Машиностроителна техника и технологии - под печат, 2014, брой 1
 479. Пантилеев, П. Възможности за заточване на зъбодълбачни колела с хиперболоидни предни повърхнини.// Механика на машините, том 14 (64), 2005, брой 3, стр. 43 – 46, ISSN 0861-9727.
 480. Пантилеев, П. Относно геометрията на зъбодълбачни колела с предни хиперболоидни повърхнини.// Механика на машините, том 10 (41), 2002, брой 3, стр. 11 – 14, ISSN 0861-9727.
 481. Пантилеев, П. Входящ контрол на знанията по дисциплината “Техническо документиране”.// ИЗВЕСТИЯ на съюза на учените – Русе, серия 5, “Математика, информатика и физика”, 2002, брой 3, стр. 87-94, ISSN 1311-9184.
 482. Пантилеев, П. Автоматизирана експлоатационна проверка на зъбодълбачни колела.// ИЗВЕСТИЯ на съюза на учените–Русе, серия 5, “Математика, информатика и физика”,, 2002, брой 2, стр. 99 – 103, ISSN 1311-9184.
 483. Пантилеев, П. Решени задачи за самостоятелна подготовка по тема “Правоъгълни проекции на тела с отрези и прорези”.// ИЗВЕСТИЯ на съюза на учените – Русе, серия 5, “Математика, информатика и физика, 2002, брой 3, стр. 82 -86, ISSN 1311-9184.
 484. Пантилеев, П. Изследване на точността на режещите ръбове на зъбодълбачни колела след презаточването им по предните хиперболоидни повърхнини.// , ИЗВЕСТИЯ на съюза на учените – Русе, серия 1, “Технически науки”, 2002, брой 4, стр. 41 – 44, ISSN 1311-106X.
 485. Пантилеев, П. Геометрия на вътрешни правостенни шлици, обработени със зъбодълбачно колело.// ИЗВЕСТИЯ на съюза на учените – Русе, серия 5, “Математика, информатика и физика”, 2001, брой 1, стр. 161- 166
 486. Пенева П И Илчев. Нов подход за развиване на качеството бързина в занимания по бадминтон със средствата на леката атлетика..// Спорт и наука, 2007, брой 1, стр. 349-354, ISSN 1310-3393.
 487. Пенчева Т.Г., Петров М.П., Степанов С.И. О знаке подвижных носителей тока в кубических фоторефрактивных кристаллах Bi12(Ge, Si, Ti)O20.// Фзика Твердого Тела, 1982, брой 4, т. 24, стр. 1214 – 1216
 488. Пенчева Т.Г., Петров М.П., Степанов С.И. Дифракционная эффективность анизотропных голограмм в LiNbO3.// Автометрия, 1980, брой 1, стр. 122 – 126
 489. Пенчева Т.Г., Степанов С.И., Миридонов С.В. О тонкой структуре максимума дифракции света на объемной голограмме в Bi12SiO20.// Журнал Технической Физики, 1983, брой 1, т. 53, стр. 114 – 117
 490. Петкова М, И Илчев. Изследване на някои психически качества на 10-годишни бадминтонистиот гр. Велико Търново и гр. Русе след прилагане на нова методика.// Спорт и наука, 2013, брой 6, стр. 74-80, ISSN 1310-3393..
 491. Петкова М, И.Илчев. Сравнителен анализ на физическата дееспособност при 10-годишни ученици от Велико Търново и Русе, занимаващи се с бадминтон.// Педагогика, 2014, брой 3, стр. 412-419, ISSN 0861-3982.
 492. Петров И.Л., П.Партинов, Р.Русев. Един подход за моделиране на динамиката на съчленен автобус при движение в завой.// Механика на машините, 1995, брой N 10, стр. 84-88
 493. Петров М.П., Степанов С.И. Пенчева Т.Г., Куликов В.В. Дифракция света на объемных фазовых голограммах в Bi12SiO20.// Оптика и спектроскопия, 1983, брой 2, т. 55, стр. 326 – 330
 494. Петров, В., Р. Иванов, Д. Иванова, Н. Станчева. Многофакторно изследване на механичните загуби на празен ход в тракторна трансмисия.// Известия на съюза на учените - Русе, серия Технически науки, 2013, брой X, стр. 74-78, ISSN 1311-106X.
 495. Петрова И., П. Пантилеев. Повишаване точността на зъбния профил на цилиндрични зъбни колела с прави зъби, обработени с презаточена палцова модулна фреза.// Машиностроителна техника и технологии, Варна, 2013, брой 1, стр. 30-34, ISSN 1312-0859.
 496. Петрова И., П. Пантилеев. Изменения в теоретичния профил на зъба на цилиндрични зъбни колела с прави зъби, обработени с презаточена палцова модулна фреза.// Машиностроителна техника и технологии, Варна, 2012, брой 1, стр. 79-81, ISSN 1312-0859.
 497. Попов P., X. Станчев, Р. Русев, А. Стоянов. Експериментално изследване на статическите и динамични характеристики на гориво нагнетателна помпа В-2, снабдена с регулатор тип РВ.// сп. "Селскостопанска техника" , София, 2005, брой 1
 498. Попов Д., П. Машков, Й. Димов. Отражателна и поглъщателна способност на система метална подложка – диелектричен слой.// Известия на съюза на учените – Русе, 2002, брой серия 5 том2, стр. стр. 104 – 108
 499. Попов, Р., Станчев, Х., Русев, Р., Стоянов, А. Експериментално изследване на статичните и динамичните характеристики на горивонагнетателна помпа В-2, снабдена с регулатор тип РВ.// Селскостопанска техника, 2005, брой 1, стр. 45-50
 500. Р.Русев, Р.Одоеме, Д.Станчев. Eфективност на задвижването на уредба по затворен силов контур.// Известия на СУ-Русе,Серия 1, “Технически науки", 2004, брой том 5, стр. 50-55
 501. Р.Русев, Ст.Стоянов, Р.Иванов. Моделиране на динамичните процеси в навесен агрегат при случайни въздействия.I. Динамичен модел.// Механика на машините, 2006, брой 14 (65), стр. 89-92, ISSN 0861-9727.
 502. Ронкова В. Проектиране на карданови съединители, насочено към минимизиране на габаритните им размери.// Българско списание за инженерно проектиране, 2013, брой 19, стр. 79-86, ISSN 1313-7530.
 503. Ронкова, В., В. Хараланова,. Стандартите и мястото им в учебния процес на инженерното образование.// "SCIENCE & TECHNOLOGIES", 2012, брой II - 4, стр. 114-118, ISSN 1314-4111.
 504. Русев Р. Г., И.Б.Иванов, Р.П.Иванов. Изследване на изглаждането микропрофила на почвата от пневматичната гума на колесен трактор.// Машиностроителна техника и технологии, 2008, брой 1, стр. 41-47, ISSN 1312-0859.
 505. Русев Р. Г., Р.П. Иванов, В. С. Николов. Възможност за подобряване на устойчивостта на автовлак при смяна лентата на движение чрез въвеждане на съпротивителен момент в съчленението.// Машиностроителна техника и технологии, 2004, брой 2, стр. 69-72, ISSN 1312-0859.
 506. Русев Р., С. Стоянов, Р. Иванов. Изследване влиянието на геометрията на навесната система върху динамичните характеристики на почвообработващ агрегат.// Селскостопанска техника, 2006, брой №1, стр. 3-9, ISSN 0037-1718.
 507. Русев Р., Ст. Стоянов. Моделиране и изследване на работата на машинотракторен сеитбен агрегат.// Механика на машините, 2008, брой година XVI,к, стр. 21-30, ISSN 0861-9727.
 508. Русев Р.Г., Д.Т.Нху, Т.И.Тодоров, И.Л.Петров. Влияние на динамиката на вертикалните реакции на терена върху напречното увличане на гумите на трактор.// Механика на машините, 1993, брой No2, стр. 81-84
 509. Русев Р.Г., И.Брайков. Определяне на параметрите на виброзащитната система на седалката на колесен трактор.// Селскостопанска техника, 1994, брой 3-4, стр. 32-34
 510. Русев Р.Г., К.Дочев, Т.Тодоров, В.Райков. Изследване на зависимостта на ъгъла на съчленение и ъгъла на отклонение на управляемите колела на съчленено транспортно средство.// Селскостопанска техника, 1990, брой 5, стр. 71-74
 511. Русев Р.Г., С. Г. Стоянов, Р. П. Иванов, В. С. Николов. Изследване курсовата устойчивост на движението на автовлак при извършване на маневрата “смяна на лентата на движение” при скорост по-висока от 70 km/h.// Машиностроителна техника и технологии, 2004, брой 2, стр. 66-69, ISSN 1312-0859.
 512. Русев Р.Г., С. Г. Стоянов, Р. П. Иванов, В. С. Николов. Изследване влиянието на някои експлоатационни фактори върху курсовата устойчивост на движение на съчленен автовлак с полуремарке.// Машиностроителна техника и технологии, 2004, брой №2, стр. 62-65, ISSN 1312-0859.
 513. Русев Р.Г., Т. Тодоров . Варна, , N,, с. Оптимизация на динамичните параметри на oкачването на тракторна кабина.// Механика на машините, 1995, брой 10, стр. 69-73
 514. Русев, Р. Механо-математичен модел за изследване вибронатоварването на самоходно колесно енергетично средство.// Известия на СУ-Русе, Серия “Технически науки”, 2009, брой т.7, стр. 7-14
 515. Русев, Р. Оценяване показателите на машинотракторен агрегат чрез кинематичните параметри на движението при изпълнение на технологичните операции.// Селскостопанска техника, 2007, брой №5, стр. 28-35, ISSN 0037-1718.
 516. Русев, Р. Изследване на вибрационното натоварване на почвообработващ тракторен агрегат.// Механизация на земеделието, 2007, брой №5-6, стр. 2-5, ISSN 0861-9638.
 517. Русев, Р. Подходи при изследване чрез моделиране на свойствата на мобилни машини в земеделието.// Селскостопанска техника, 2007, брой №6, стр. 17-23, ISSN 0037-1718.
 518. Русев, Р. Вероятностна оценка на адекватността на симулационни модели на транспортни средства.// Селскостопанска техника, 2006, брой №5, стр. 21-27, ISSN 0037-1718.
 519. Русева Й., В. Иванов. Изследване на разреждането в пълнителния тръбопровод на двигател свътрешно горене.// Електротехника и електроника, 1992, брой 1-2, стр. 39-40, ISSN 621.317.39.
 520. Русева С., Н. Николов, Т. Трифонов, С. Калчева, Д. Белкинова, Г. Динев, Ц. Цонева. Програмен комплекс АВТОИКАМ-1 за автоматизирано изработване на техническата документация при компоновка на агрегатни машини.// М а ш и н о с т р е н е, 1987, брой 10, стр. 454 - 456
 521. Русева С., С. Калчева, Т. Трифонов. Автоматизирано изпълнение на чертежи на детайли от типа "валове".// М а ш и н о с т р е н е, 1981, брой 11, стр. 519-520
 522. Русева Сл., Н.Николов, Тр.Трифонов, Ст.Калчева, Д.Белкинова, Г.Динев, Ц.Цонева. Програмен комплекс "АВТОИКАМ-1" за автоматизирано изработване на техническата документация при компоновка на агрегатни машини.// Машиностроене, 1987, брой 10, стр. 454 - 456
 523. РусевР., Р. Иванов, В. Николов. Определяне коефициентите на напречното увличане на мостовете на автовлак.// Известия на СУ-Русе,Серия 1“Технически науки”, т.5, 2004, брой 56-60
 524. СВЕТЛА дЯКОВСКА. ИЗПОЛЗВАНЕ НА MATHEMATICA ЗА ПРЕСМЯТАНИЯ С МАТРИЦИ ОТ ТРЕТИ РЕД НАД ГРАСМАНОВА АЛГЕБРА.// Конференция- Стара Загора, 2012, брой 2
 525. Сербезова И., Т. Стефанова. Интерактивна технологично базирана система на обучение по здравни грижи.// Медицински преглед Сестринско дело, 2011, брой 3-4, стр. 36-41, ISSN 1310-7496.
 526. Симеонов К., И. Мардов. Система за обучение на технико-тактически действия при 13-15 годишни футболисти.// Физичка култура, 2006, брой Бр. 2, стр. 255-258, ISSN 0350-3836.
 527. Симеонов К., П. Пенева. Оптимизиране на скоростно-силовата подготовка на активно спортуващи ученици.// Известия, 2011, брой Том 2, с. 4, стр. 62-65
 528. Симеонов, К. Обучение елементам игры в футбол детей 6-7 лет.// Инструктор по физкультуре, 2009, брой № 4,, стр. 100-104
 529. Симеонов, К. Програма за подготовка на 15 годишни футболисти.// Спорт & Наука, 2007, брой изв. Брой 3, стр. 139-145
 530. Смрикаров А., Д. Станчев, К. Крачанов, Т. Тотев, С. Смрикарова, И. Станев, П. Хараламов, П. Данаилов, Г. Попов. Микропроцесорна измервателно-изчислителна система за теглително изпитване на трактори.// Селскостопанска техника, 1983, брой 8, стр. 51-56
 531. Смрикаров А., Д. Станчев, Т. Тотев. Разходомер за течни горива.// Селскостопанска техника, 1983, брой 8, стр. 66-71
 532. Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Изследване на напрегнатото състояние на тришарнирен компенсиращ съединител след възстановяване.// Известия на съюза на учените - Русе, 2002, брой т. 4, сер.1, стр. с. 50-54
 533. Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян, Б. Н. Борисов. Машина за окачествяване и контрол на текстилни материали.// Известия на съюза на учените - Русе, 2002, брой т. 4, сер.1, стр. с. 55-59
 534. Станков Е., К. Бързев. Сравнително пътно изследване показателите на лек автомобил при използване на метановодородни смеси.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS,, 2010, брой 8-9, стр. 4-6, ISSN 1313-0226.
 535. Станчев, Х., Бабанов, С. Приложение на математични методи за определяне на оптимални закони за управление на бензинови двигатели.// Селскостопанска техника, 2010, брой под печат, стр. ххх
 536. Станчев, Х., Станков, Е., Бабанов, С., Абед Али, А. Сравнително изследване на бензинов двигател при работа с различни горива.// Международно виртуално списание МТМ, 2010, брой 10-11, стр. 48-51
 537. Станчева, Н., М. Попова, В. Добрев, С. Стоянов, А. Добрева. Приложение на специализиран софтуер при обучение на студенти по индустриално инженерство.// «Управление и устойчиво развитие», 2005, брой 3-4, год. 7, стр. 338-341, ISSN 1311-4506.
 538. Степанов С.И. Пенчева Т.Г., Куликов В.В. Особенности фоторефракции в кубических кристаллах Bi12SiO20.// Физика Твердого Тела, 1982, брой 4, т. 24, стр. 1195 – 1198
 539. Стефанова Т., Св. Стоянов, Б. Тодорова, Д. Роева. Концепция за дистанционен курс “Физика, техника, технологии” за студенти от начална училищна педагогика.// Известия на Съюза на учените – Русе, серия 5 “Математика, информатика и физика”, 2002, брой 2, стр. 131-135, ISSN 1311-9184.
 540. Стефанова Т.Ж., Ангелова-Барболова Н.С. Категории "жизнь" и "смерть" в системе личностно-ориентированного образования для обучения студентов по специальности медицинских сестер и акушерок в русенском университете имени ангела кънчева, Болга.// IV Международной заочной научно-практической конференции «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ», 2011, брой 4, стр. 612-623, ISSN 978-5-91891-106-8.
 541. Стефанова, Т. Университетската образователна среда да реализиране на единен дидактически процес при формиране на Естествено-научната картина на света.// Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, 2013, брой 2, стр. 112-115, ISSN 978-954-490-404-3.
 542. Стефанова, Т. Дидактическая лаборатория преподавателей для работы в бригаде для проблемно-базированного обучения.// Научно методический журнал "Психология в вузе" . Специальный випуск : 8 международная конференция "Личностно-професиональное развитие педагога: традиции и иновации, 2012, брой № 2, стр. 102-104, ISSN 1991-0711.
 543. Стефанова, Т. Използване на познавателни задачи в урока "Видими движения на космическите тела".// Физика, 1983, брой 5, стр. 24-27
 544. Стефанова, Т., Н. Николов. Педагогическо изследване върху обучението по астрономия.// Физика, 1991, брой 5, стр. 6-13, ISSN 0204-6946.
 545. Стефанова, Т.Ж., Н.С. Ангелова-Барболова, Б.И. Тодорова. Идейный проект виртуальной лаборатории для обучения медицинских сестер в Русенском университете имени Ангела Кынчева в Болгарии.// Теория и практика современной науки: материалы ІV Международной научно-практической конференции, 2011, брой 4, стр. 623-627, ISSN 978-5-91891-106-8.
 546. Стойкова А., П. Пантилеев. Мултимедийна система за тестов контрол.// ИЗВЕСТИЯ на съюза на учените – Русе, серия 5, “Математика, информатика и физика”, 2002, брой 3, стр. 51 - 56, ISSN 1311-9184.
 547. Стоянов С.,Р. Русев, Р. Иванов. Mоделиране нa дисипативните сили в навесната система на трактор. I. Eкспериментално-теоретично изследване.// Механика на машините, 2005, брой книга 1, стр. 88-91, ISSN 0861-9727.
 548. Стоянов Ст., Р.Русев. Моделиране на динамичните процеси в навесен агрегат при случайни въздействия.II. Динамични характеристики.// Механика на машините, 2006, брой година XIV,к, стр. 93-96, ISSN 0861-9727.
 549. Стоянов, А. Анализ на методите за нормиране на разхода на гориво І част.// Известия на Съюза на учените – Русе, кн. 1 „Технически науки”, 2009, брой 7, стр. 15-19
 550. Т. Стефанова, Н. Радкова, М. Георгиева, К. Панайотов. Академични ресурси на разработване на доклади-самооценка за специалност от регулирани професии „медицинска сестра и акушерка”..// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери
 551. Тодоров Т., Р.Г.Русев. Изследване окачването на тракторна кабина.// Механика на машините, 1995, брой 10, стр. 92-95
 552. Топчу Д., В. Пенчева. Основни товародатели/товарополучатели в градовете и обща характеристика на транспортния процес при превозите на товари в малки партиди.// Известия на съюза на учените – Русе, 2015, брой 12, стр. 17-25, ISSN 1311-106X.
 553. Тотев Т., Д. Дойков. Универсално транспортно средство "СТА-24".// Селскостопанска техника, 1993, брой 1
 554. Тотев Т., Д. Дойков. Малогабаритен трактор за селското стопанство.// Селскостопанска техника, 1990, брой 3
 555. Тотев Т., Д. Станчев, А. Смрикаров. Фамилия разходомери за течни горива.// Механизация на селското стопанство, 1985, брой 4, стр. 21-22
 556. Тотев Т., Д. Станчев, А. Смрикаров, А. Успенский. Уредба и методика за тариране и изпитване на импулсни обемни разходомери.// Селскостопанска техника, 1987, брой 3, стр. 66-70
 557. Тотев Т., К. Димитров, Г. Генов, С. Станкова. Шарнирен мотокар с повишена проходимост "Шипка-2".// Селскостопанска техника, 1993, брой 1
 558. Тотев, Т. Съвместна работа на дизелов двигател Д-2500 и хидродинамична предавка 1334 ВВА в трактора.// Селскостопанска техника, 1990, брой 8
 559. Тотев, Т. Влияние на съгласуването между ДВГ и ХДП върху горивната икономичност на трактор с хидродинамична трансмисия.// Селскостопанска техника, 1989, брой 8, стр. 76-84
 560. Трифонов Д, Ю. Йорданова. «Иновационни технологии за изработване на биоиженерни конструкции за нуждите на медицината» ».// сп. Известия на съюза на учените – Русе, серия «Медицина и стоматология», 2010, брой 1, ISSN 1311-106X.
 561. Трифонов, Т. Л. Димитров. Автоматизирано якостно пресмятане на цилиндрични вакуумни камери и стандартизиране на конструкциите им.// НТС “Метрология, качество и автоматизация на инженерния труд в машиностроителното проектиране”, 1990, брой ПС-II-35, стр. 66-67
 562. Трифонов, Т., Г. Динев. Автоматизирано изчертаване на плужни отметателни повърхнини.// С е л с к о с т о п а н с к а техника, 1980, брой 8, стр. 48-52
 563. Трифонов, Т., Д. Белкинова. Автоматизирано тримерно моделиране на разрези на машиностроителни детайли.// М а ш и н о с т р о е н е, 1988, брой 5, стр. 203-205
 564. Трифонов, Т., Д. Белкинова, С. Калчева. Програмен комплекс за автоматизирано получаване на изображения в чертеж на детайл.// М а ш и н о с т р о е н е, 1989, брой 6, стр. 253-255
 565. Трифонов, Т., К. Каменов. Библиотека от програми за определяне взаимното разположение на елементарни геометрични обекти в равнината.// Н а у ч н и и з в е с т и я РАИТ’98 CAD/CAM/CAE , НТС по Машиностроене, 1998, брой 10
 566. Трифонов, Т., К. Каменов. Библиотека от програми за решаване на задачи със съставни геометрични обекти от равнината.// Н а у ч н и и з в е с т и я РАИТ’98 CAD/CAM/CAE , НТС по Машиностроене, 1998, брой 10
 567. Трифонов, Т., П. Митев. Система за автоматизирано поддържане на база данни за спецификации от конструкторска документация.// НТС “Метрология, качество и автоматизация на инженерния труд в машиностроителното проектиране”, 1990, брой ПС-II-32
 568. Трифонов, Т., С. Калчева. Автоматизирано изпълнение на изображението "сечение на детайл".// М а ш и н о с т р о е н е, 1986, брой 447-450
 569. Трифонов,Т.,П. Маринов. Автоматизирано определяне основните конструктивни размери на вакуумни пещи.// НТС “Метрология, качество и автоматизация на инженерния труд в машиностроителното проектиране”, 1990, брой ПС-II-38, стр. 72-73
 570. Хаджиев К., Илиев С. Изследване работата на бензинов двигател с бензино-бутанолови смеси.// Известия на съюза на учените Русе, Серия: Технически науки, 2011, брой 0000, стр. 36 - 38, ISSN 1311-10.
 571. Хаджиев К., Х. Станчев, С. Илиев. Изследване необходимостта от корекции в управлението на двигателите при работа с бензинобутанолови смеси.// Известия на съюза на учените Русе, Серия: Технически науки, 2013, брой 0000, стр. 69 - 73, ISSN 1311-106X.
 572. Хаджиев, К. Възможностите за повишаване ефективността на двигателите с принудително възпламеняване.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS, 2010, брой year IV, Iss, стр. 7-9, ISSN ISSN 1313-0226..
 573. ХАРАЛАНОВА В. Относно Съдържанието на Обобщения Алгоритъм за Функционално-Структурен Анализ на Техническите Системи.// Машиностроене и машинознание, брой IX, 2014, брой 1, стр. 96-101, ISSN 1312-8612.
 574. Хараланова В.,Б. Ангелов. Относно възможността за обща класификация на техническите системи.// Машиностроене и машинознание, 2013, брой VIII,кн.1, стр. 23-28, ISSN 1312-8612.
 575. Хараланова, В., В. Ронкова,. Ролята на визуализацията в обучението по основополагащи инженерни дисциплини.// "SCIENCE & TECHNOLOGIES", 2012, брой II - 4, стр. 109 -113, ISSN 1314-4111.
доклади
 1. Aglika Savtchenko, Rumjana Mitzeva and Staycho Kolev. Analysis of lightning activity in two thunderstorm systems producing sprites in France. IN: Proceedings 13 th International Conference on Atmospheric Electricity, Beijing, China, 2007
 2. Akaeva, R., I. Ilieva. Physical Exercises and Movement Games for the Family at Home. IN: 59th Science Conference of Ruse University - SSS, University of Ruse, 2020, pp. 33-37, ISBN ISSN 1311-3321.
 3. Akaeva, R., I. Ilieva. REFLECTION AS A FACTOR FOR MOTIVATION OF STUDENTS TO TEACH "PHYSICAL CULTURE" IN KINDERGARTEN/РЕФЛЕКСИЯТА КАТО ФАКТОР ЗА МОТИВАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА "ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА" В ДЕТСКАТА ГРАДИН. В: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, University of Ruse, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 4. Aliyarova M., Beloev I. Transparency in tariff regulation - a mechanism to stimulation of the energy consumption efficiency. IN: Proceedings of University of Ruse, Volume 55, book 1.2., Ruse, University of Ruse, 2016, pp. 72-74, ISBN 1311-3321.
 5. Angelov, B. About the Hierarchical Relationship between the System for the Conversion of Matter, Energy and Information, the Technical System and the Executive Organs of the Technical System. IN: International Conference MendelTech, Brno, Czech Rrpublic, 2012
 6. Angelov, B. About the Contents of Design Work in the Preparation Phase for the Production of New Technical System. IN: International Conference MendelTech 2012, Brno, Czech Rrpublic, 2012
 7. Angelov, B., V. Haralanova. The System for the Conversion of Matter, Energy and Information - the Missing Element in the Theory of Technical Systems. IN: International Symposium KOD 2012, Balatonfüred, Hungary, 2012, pp. 65-70, ISBN 978-86-7892-399-9.
 8. Angelov,B. Hinsichtlich der dynamischen Stabilität der geradlinigen Bewegung der selbstfahrenden Radmaschine mit einem hydrostatischen Getriebe. IN: International Automotive Conference CAR'97, Pitesti, 1997
 9. Angelov,B. Hinsichtlich der Parameter der Lenkradsteuerung selbstfahrender Radmaschine mit einem hydrostatischen Getriebe. IN: International Automotive Conference CAR'97, Pitesti, 1997
 10. Angelova A.E., Ronkova T.V. Computer-Aided Design Of Involute Cylindrical Gear Drives For Portable Electric Tools. IN: МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ (ВЕБ-КОНФЕРЕНЦІЯ) „Комп’ютерні науки для інформаційного суспільства”, Луганськ, Видавництво «Ноулідж», 2011, pp. 261-262, ISBN 978-617-579-309-1.
 11. Angelova E., P. Angelov, P. Nenov, B. Kaloianov. Usage of 3D-models for optimization of the distribution of the gear ratio of cylindrical reducers.. IN: GENERAL MACHINE DESIGN , Ruse, Bulgaria., Русенски Университет,Русе, 2009, pp. 95-100, ISBN 1313-9193.
 12. Angelova E., Tr. Trifonov. Constructive and electrotechnical criteria designing electrical resistance heaters for vacuum furnaces. IN: Сборник научни трудове “AMTECH ‘07, Gabrovo, 2007, pp. 159-162
 13. Angelova E., Tr. Trifonov. Determination of heater effectiveness in designing electrical resistance heaters for vacuum furnaces. IN: Международна научна конференция “AMTECH ’07, Gabrovo, 2006, pp. 165
 14. Angelova E., Tr. Trifonov. Geometric Determination of the angle coefficients of mutual irradiation closed heat system. IN: Journal of the Technical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, Пловдив, Technical UniversityPlovdiv, 2006, pp. 70-75
 15. Angelova E., V. Ronkova,A. Tiufektchian. Computer-Aided Design Of Involute Cylindrical Gear Drives For Portable Electric Tools. IN: 2-nd Internacional Scientific and Practical Conference ‘’Technology, Materials, Transport and Logistics: Development Prospects” TMTL’11, Yalta (Crimea), Ukraine, 2011, pp. 14-18, ISBN 1998-7927.
 16. ANGELOVA R., P. STOYANOV, N. BUNCHEV, D. GROZEV. ANALYSIS OF THE TRAFFIC INTENSITY IN THE BORDER TOWNS OF RUSE AND VIDIN. IN: Младежки форум на Научно-техтически съюз по транспорта, ПЛОВДИВ, ISSN 2367-8569, 2017
 17. Angelova R., V. Pencheva, D. Grozev, P. Stoyanov. THE IMPACT OF URBAN PASSAGER TRANSPORT TO THE ENVIRONMENT IS ASSESSED. IN: Сборник с доклади, РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 57, book 4, Русе,, 2018, pp. 180-185, ISBN ISBN 1311-3321.
 18. Angelova, E., A. Dobreva, V. Dobrev, S. Penchev, V. Ronkova. Experimental Research Of Energy Losses In Reducers. IN: Turkish – Bulgarian youth international scientific conference “Technology and innovative solutions 2011”, Edirne, Turkey, Русе, Печатна база Авангард принт ЕООД, 2011, ISBN 978-954-337-163-1.
 19. Angelova-Barbolova N.S., Stefanova T.Zh. Research specifics of communication "medical worker-patient" in the context of continuous medical education. IN: International Conference on European Science and Technology, Munich, Germany, 2013, pp. 281-285, ISBN 978-3941352-89-6.
 20. Angelova-Barbolova Nikolina, Stefanova Todorka, Janev Stefan. Program on healthy lifestyle for patients with schizophrenia. IN: XVI International scientific congress "Olympic sport and sport for all and vi international scientific congress "Sport, stress, adaptation", София, 2012, pp. 718-719, ISBN 1310-3393.
 21. Antonov A. N. , D. N. Kadrev, M. K. Gaidarov, E. Moya de Guerra, P. Sarriguren, J. M. Udias, V. K. Lukyanov, E. V. Zemlyanaya and G. Z. Krumova. Density Distributions and Form Factors in Neutron-Rich Exotic Nuclei. IN: Сборник научни доклади от Юбилейната научна конференция BAF’2006, Шумен, 28-29 април 2006, Шумен, 2006, pp. 275-281, ISBN 978-954-577-409-6.
 22. Antonov A. N., D. N. Kadrev, M. K. Gaidarov, E. Moya de Guerra, P. Sarriguren, J. M. Udias, V. K. Lukyanov, E. V. Zemlyanaya, and G. Z. Krumova. Density distributions and form factors in neutron-rich nuclei. IN: Proceedings of the 2005 Symposium on Nuclear Data, February 2-3, 2006, JAEA, Tokai, Japan, Tokai, Japan, 2006, pp. 163-168
 23. Antonov A. N., D. N. Kadrev, M. K. Gaidarov, E. Moya de Guerra, P. Sarriguren, J. M. Udias, V. K. Lukyanov, E. V. Zemlyanaya, G. Z. Krumova. Charge and matter distributions and form factors in neutron-rich nuclei. IN: Proceedings of the International Nuclear Physics Conference (INPC), Tokyo, Japan, June 3-8, 2007, Tokyo, 2007
 24. Antonov A. N., D. N. Kadrev, M. K. Gaidarov, E. Moya de Guerra, P. Sarriguren, J. M. Udias, V. K. Lukyanov, E. V. Zemlyanaya, G. Z. Krumova. Charge and matter distributions and form factors of neutron - rich nuclei. IN: Laboratoire de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers, Service de Physique Nucléaire (Dapnia/SPhN), Séminaire le vendredi 8 décembre 2006, CEA Saclay, France, Saclay, France, 2006
 25. Antonov A. N., D. N. Kadrev, M. K. Gaidarov, E. Moya de Guerra, P. Sarriguren, J. M. Udias, V. K. Lukyanov, E. V. Zemlyanaya, G. Z. Krumova. Charge and Matter Distributions and Form Factors of Light, Medium and Heavy Neutron-Rich Nuclei. IN: Nuclear Theory’24 - Proceedings of the XXIVth International Workshop on Nuclear Theory, Rila Mountains, Bulgaria, 20 – 25 June, 2005, Sofia, Heron Press Science Series, 2005, pp. 106-126, ISBN 954-580-187-5.
 26. Antonov A. N., D. N. Kadrev, M. K. Gaidarov, E. Moya de Guerra, P. Sarriguren, J. M. Udias, V. K. Lukyanov, E. V. Zemlyanaya, G. Z. Krumova. Charge and Matter Distributions and Form Factors of Light, Medium and Heavy Neutron - rich Nuclei. IN: Proceedings of the XVIth International School on Nuclear Physics, Neutron Physics and Nuclear Energy, Varna, 19 – 26 September 2005, BgNS Transactions, v. 10, No 2, Sofia, 2005, pp. 100-109
 27. Asen ASENOV, Velizara PENCHEVA, Toncho BALBUZANOV, Stanimir PENEV. SYSTEM FOR REGISTRATION OF THE CARS TECHNICAL CONDITION IN BULGARIA. IN: Transport Problems Conference 2018, Poland, 2018
 28. Asenov A., D. Grozev, V. Pencheva, D. Simeonov. Influence of changing economic situation on the condition of taxi services in Ruse. IN: MVK’10. Nitra, Slovakia, Nitra, Slovakia, 2010, pp. 39-44
 29. Asenov A., V. Pencheva, D. Lyubenov. Organization Of The Educational Process And Methods And Means To Enhance The Students Training. IN: World Congress on Education Research (WCER2016), Barcelona, 2016, pp. 72-78, ISBN 2258-6987.
 30. Asenov A., V. Pencheva, I. Beloev. A comparative research of alternative means of the goods transportation in small batches in the modern city. IN: VII INTERNATIONAL CONFERENCE TRANSPORT PROBLEMS, Katowice. Poland, 2015, pp. 19-24, ISBN 978-83-935232-6-9.
 31. Asenov A., V. Pencheva, I. Beloev, D. Grozev, P. Daskalov, T. Georgieva. Study of the possibilities of applying hydrogen mobility in modern cities. IN: НК РУ&СУ при РУ “А. Кънчев”, Русе. том 58, серия 4,, Русе, 2019, ISBN 1311-3321..
 32. Asenov А., V.Pentcheva, Gokhan Sevilgen, Ezgi Olgu, M. Milchev. Training and Mobility Conditions of Students of the Example of the University of Ruse and the University of Uludag. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 57, book 9, Русе, Русенски университет, 2018, pp. 95, ISBN 1311-3321.
 33. Asenov, А. Regarding The Method For Controlling The Load On Cargo-Carrying Vehicles In Bulgaria. IN: International Conference, Beograd. Serbia, 2011
 34. ATANASOVA P., M. MILCHEV, D. GROZEV, R. ANGELOVA, P. STOYANOV. THE ROLE OF PROFESSIONAL CLUBS TO INCREASE THE LEVEL OF EDUCATION OF THE TRAINING MATERIAL - INNOVATIVE METHOD IN STUDENTS TRAINING. IN: Младежки форум на Научно-техтически съюз по транспорта, ПЛОВДИВ, 2018
 35. Atanasova P., S. Kostadinov, D. Lyubenov. Experimental Study of Vehicles Overtaking Maneuver. IN: Proceedings of XI International Conference Transport Problems, Poland, 2019, pp. 20-32, ISBN 978-83-945717-8-8.
 36. Atanasova, A., I. Ilieva. READING OF THE STUDENTS OF THE SPECIALTY EDUCATION AND PRIMARY SCHOOL PEDAGOGY AT RUSE UNIVERSITY TO TEACH EDUCATIONAL DIRECTORY "PHYSICAL EDUCATION"/ГОТОВНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ПРЕДУЧИЛИ. В: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, University of Ruse, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 37. Atanasova-Petrova P., D. Lyubenov. A STUDY OF THE DRIVING LICENSE EXAMS IN RUSE DISTRICT TO IMPROVE ROAD TRAFFIC SAFETY. IN: Proceedings of University of Ruse, Volume 56, Book 4, Ruse, 2018
 38. Atanasova-Petrova P., D. Lyubenov, etc. Road Traffic Safety Analysis in Ruse Region for the Period 2012 – 2016 Part 1. IN: Proceedings of University of Ruse, Volume 56, Book 4, Ruse, 2017, pp. 115-121, ISBN 1311-3321.
 39. B. Tsenova, S. Kolev. Climatical study of the relationships between thunderstorms lightning activity and the environmental conditions over western Bulgaria. IN: 15th International Conference of Clouds and Precipitation, Cancun-Mexico, 2008
 40. Bachvarov, D., Stanchev, H. One approach to solving the flow field of compressible fluid in inlet manifold of petrol engine. IN: CAR 2000, Pitesti, Romania, 2000, pp. ICE-131p
 41. Balbuzanov T. Methods to reduce the number of incidents with vulnerable road users. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 4, RUSE, 2019, pp. 129 - 135, ISBN ISSN 2603-4123.
 42. Balbuzanov T. AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE FUEL TEMPERATURE INFLUENCE ON THE FU EL VOLUME FOR CYCLE. IN: ROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 4, RUSE, 2017, pp. 81-85, ISBN 1311-3321.
 43. Balbuzanov T., Lyubenov D., etc. IMPROVING THE SAFETY OF VULNERABLE ROAD USERS. IN: Proceedings of University of Ruse, Volume 56, Book 4, Ruse, 2018
 44. Balbuzanov T.,B. Evstatiev. Pedestrian Presence Detection System Based on Image Processing. IN: 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Cluj-Napoca, Romania, IEEE, 2019
 45. Balevski I., D. Lyubenov. A Method of Vehicle-Bicycle Accident Reconstruction. IN: Proceedings of XI International Conference Transport Problems, Poland, 2019, pp. 52-59, ISBN 978-83-945717-8-8.
 46. Balewski I., D. Lyubenov. A STUDY OF BICYCLE TRAVEL SPEED. IN: Proceedings of University of Ruse, Volume 56, Book 4, Ruse, 2018
 47. Barzev K., Petkov T. Some Aspects Concerning the Use of Hydrogen as a Supplementary Fuel. IN: 6th World Hydrogen Energy Conference, Vienna, Austria, 1986
 48. Barzev K., Petkov T. Some Aspects Concerting the Correcting of Exhaust Species Concentrations and Their Conversion to Mass Emission Rates in Case of Using Hydrogen Supplemented Fuel. IN: 20th Intersociety Energy Conversion Engineering Conference, Miami Beach, Florida, 1985
 49. Barzev, K. Direct injection spark ignition engine concept-fuel economy and exhaust emissions. IN: International Conference CAR2000, University of Pitesti, Romania, 2000
 50. Barzev, K. An Attempt for Modeling of SI Engine’s Performance and Emissions and Their Influence from Humidity, Fuel Composition and Altitude. IN: ESFA’98 “Fuel Economy, Safety and Reliability of Motor Vehicles”, Bucharest (Romania), 1998, pp. Vol. 2, pp. 714-719
 51. Barzev, K. and Slavchov, I. In-use Car Emissions Control. IN: International Conference, Pitesti (Romania), University of Pitesti, 1997
 52. Barzev, K., D. Mehmedov. THE EFFECT OF FUEL COMPOSITION ON THE DIESEL EXHAUST EMISSIONS. IN: EAEC 2007, 11th European Automotive Congress, Budapest (Hungary), 2007
 53. Belkinova, D. CAD-Anwendung in der Konstruktion. IN: 6. Maschinenbautage, TU Otto von Guericke, TU Otto von Guericke, Magdeburg, 2003
 54. Belkinova, D. Die konstruktionsmethodischen Gesichtspunkte bei der Gestaltung von CAD-Systemen. IN: 13-th International Conference on Model in Designing and construktions of Mashines, Zakopane Polen, 1989
 55. Belkinova, D. Maschinenzeichen mit CAD an der TH Russe, Bulgarien. IN: Kolloqium Maschinenelemente und Konstruktionslehre, Darmstadt BRD, 1987
 56. Belkinova, D. CAD im Lehrprozess des technischen Zeichnens an der TH "Angel Kantschev" Ruse, Bulgarien. IN: VIII. Internationaler Kolloqium "Konstruktionstechnik", TU "Otto von Guericke" Magdeburg DDR, 1984
 57. Belkinova, D. Konzipierung der EDV-Zeichenprogramme, Programmhierarchie, Programmaufbau. IN: Wiss. Arbeiten der bulgarischen Aspiranten und Studenten, TH Ilmenau, 1983
 58. Belkinova, D. Mathematische Modelle der grafischen Dokumente der ESKD. IN: Wiss. Arbeiten der bulgarischen Aspiranten und Studenten, TH Ilmenau DDR, 1983
 59. Belkinova, D. Beitrag zur Rationalisierung der Konstrukteurarbeit auf dem Gebiet des chemischen Apparatebaus. IN: Wiss. Arbeiten der bulgarischen Aspiranten und Studenten, TH Ilmenau DDR, 1982
 60. Belkinova, D. Das automatische Zeichnen von Einheitsdruckkoerpern des chemischen Apparatebaus. IN: VI. internationaler Kolloquium "Konstruktionstechnik", TU "Otto von Guericke" Magdeburg DDR, 1982
 61. Belkinova, D. Moeglichkeiten fuer Rationalisierung der Konstrukteurarbeit und Vorteile der neuen Methoden. IN: Wiss. Arbeiten der bulgarischen Aspiranten und Studenten, TH Ilmenau DDR, 1982
 62. Beloev Iv., B. Manolova, N. Minkov, L. Mihailov. Opportunities for charging electric cars with energy from renewable energy sources. IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 95-100, ISBN 2457-3302.
 63. Beloev H,, V. Pencheva, R. Kyuchukov. THE INTERNALIZATION IN THE NATIONAL QUALITY SYSTEM OF HIGHER EDUCATION. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 57, book 9, Русе, Русенски университет, 2018, pp. 9-15, ISBN 1311-3321.
 64. Beloev H., V Pencheva, N Mihailov, K Stoyanov. SWOT analysis of engineering education and proffesional realization of young egineers: case study of agro-industrial faculty. IN: INTERNATIONAL WORKSHOP ON AGRICULTURAL ENGINEERING AND POST-HARVEST TECHNOLOGY FOR ASIA SUSTAINABILITY, 5-6 Decenber 2013, Hanoi, Vietnam, SCIENCE AND TECHICS PUBLISHING HOUSE, 2013, pp. 28-34, ISBN 1599-2013.
 65. Beloev H., V. Pencheva, I. Evstatiev. THE CAREER DEVELOPMENT CENTER – KEY FACTOR FOR THE PROFESSIONAL REALIZATION OF STUDENTS. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, University of Ruse, Bulgaria, Русенски университет, 2017, pp. 68-76, ISBN 1311-3321.
 66. Beloev H., V. Pencheva, J. Popova. THE ACADEMIC VALUES IN THE CHANGING WORLD (THE UNIVERSITY OF RUSE, BULGARIA AS A SIGNATORY OF MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM). IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 57, book 9, Русе, Русенски университет, 2018, pp. 16, ISBN 1311-3321.
 67. Beloev H., V.Pencheva, J.Popova. REGIONAL IMPACT OF THE UNIVERSITY OF RUSE, BULGARIA – NATIONAL AND INTERNATIONAL DIMENSIONS. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 56, book 9, Bulgaria, University of Ruse, 2017, pp. 32-37, ISBN 2603-4123.
 68. Beloev H:, V: Pencheva, R: Kyuchukov. LEARNING SYSTEM FOR EXPERTS FOR INTERNAL AND EXTERNAL EVALUATION OF THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 57, book 9, Русе, Русенски университет, 2018, pp. 30-35, ISBN 1311-3321.
 69. Beloev I. Expanding the Activity of Students from Professional Field "Transport, Shipping and Aviation" Through Innovative Forms of Self-Preparation. IN: University of Ruse & Union of Scientists - Ruse, Annual conference. Indusrtry 4.0. Business environment. Quality of life, Ruse, 2017, pp. 187-195, ISBN 978-954-712-733-3.
 70. Beloev I. Expanding the Activity of Students from Professional Field "Transport, Shipping and Aviation" Through Innovative Forms of Self-Preparation. IN: UNIVERSITY OF RUSE & UNION OF SCIENTISTS - RUSE, ANNUAL CONFERENCE. INDUSRTRY 4.0. BUSINESS ENVIRONMENT. QUALITY OF LIFE, Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 71. BELOEV I., D. GROZEV, P. ATANASOVA, N. BUNCHEV. BUILDING A CONCEPT FOR DESIGN AND CONSTRUCTION OF A FUEL CELL POWERED ELECTRIC CAR - HYDRU AND ITS IMPLEMENTATION. IN: YOUTH FORUMS "SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, BUSINESS", ПЛОВДИВ, ISSN 2367-8569, 2017
 72. BELOEV, H.,V. PENCHEVA, J. POPOVA, D. ANTONOVA & S. KUNEV. REGIONAL DIMENSIONS OF THE UNIVERSITY LEADERSHIP (THE CASE WITH THE UNIVERSITY OF RUSE, BULGARIA)/ISSN 1311-3321 (print); ISSN 2535-1028 (CD-ROM); ISSN 2603-4123 (on-line);. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 10, Ruse, University of Ruse, 2018, pp. 157-167
 73. Bencheva, N. Stanchev, H. et all. Method for theoretical creation of economical characteristics of automobiles and traktors. IN: CONAT 1999, Brashov, Romania, 1999, pp. CD-issue
 74. Blagoev, A., S. Kovachev, V. Mateev, Ts. Popov. Superelastic Collisions Between Slow Electrons and Exited Hg Atoms. IN: Eighth European Sectional Conference on the Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases ESCAMPIG 86, August 26-29, Greifswald, GDR, 1986, pp. 47 – 48.
 75. Boris EVSTATIEV, Toncho BALBUZANOV, Ivan BELOEV, Velizara PENCHEVA. INTELLIGENT SYSTEM FOR IMPROVED SAFETY OF PEDESTRIAN TRAFFIC LIGHTS. IN: Transport Problems Conference 2018, Poland, 2018
 76. Bozhkov Sl., I. Milenov, At. Gozmanov, G. Staneva, P. Bozhkov. Researching the signals of the automobile electromagnetic actuators. IN: Facta Universitatis Series, Automatic Control and Robotics (FU Aut Cont Rob), 2015
 77. BUNCHEV N., Z. ALEKSIEVA, D. GROZEV. WORK PLANNING FOR ET “BOYANA – KRASIMIR BUNCHEV” – STARA ZAGORA. IN: Младежки форум на Научно-техтически съюз по транспорта, ПЛОВДИВ, 2018
 78. D. Obreshkov,T. Simeonova. The Effect of Six-month Training in Gymnastics on the Flexibilityq Speed and the Ability to Jum Among 10 – years – old girls. IN: Мегународна конференциjа, 27 -28 Maj, Велес, Р.Македония, 2011
 79. Daskalov, P., A. Asenov, T. Georgieva, H. Beloev, V. Pencheva, D. Antonova. Analysis of the Results of Lecturers Qualification Enhancing through Participation in Specialized Courses. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018 , volume 57 , book 9, Bulgaria, University of Ruse, 2018, pp. 36-41, ISBN 2603 - 4123 on-li.
 80. Despina Nikolova. Managing Air Emissions from Oil and Gas Field Production. IN: Научна Конференция РУ ”А. Кънчев” Октомври-2015, гр. Русе, 2015
 81. Despina Nikolova. Winter Ozone Phenomena in Wyoming. IN: Научна Сесия РУ ”А. Кънчев” Юни-2015, гр. Русе, 2015
 82. Despina Nikolova. Catalysts on Heavy Duty Natural Gas Engines. IN: ЕКО ВАРНА Юни-2015, гр. Варна, 2015
 83. Despina Nikolova. THE CASE FOR REDUCING DIESEL EMISSIONS. IN: ЕКО ВАРНА Юни-2015, гр. Варна, 2015
 84. Despina Nikolova. From Environmental Ethics to Climate Change. IN: Научни трудове на РУ ”А. Кънчев” том 53 серия4, гр. Русе, 2014
 85. Despina Nikolova, Kiril Barzev. Estimation of Air Emissions from Diesel Engines on Drilling Rigs. IN: Сб. Научни трудове на РУ ”А. Кънчев” том 54 серия4, гр. Русе, 2015
 86. Despina Nikolova, Prof. Kiril Barzev, PhD. EXPERIMENTAL EMISSIONS TESTING FOR SCR RETROFITTED OFF-ROAD HEAVY-DUTY DIESEL ENGINE OVER DIFFERENT ENGINE-OUT SETTING. IN: EKO Varna 2016, Technical University, Varna, 2016
 87. Despina Nikolova, Prof. Kiril Barzev, PhD. COMPARISON OF MEASUREMENT TECHNIQUIES AND ACCURACY FOR COMPARISON OF MEASUREMENT TECHNIQUIES AND ACCURACY FOR NITROGEN OXIDES EMISSIONS FROM HEAVY DUTY DIESEL ENGINES. IN: EKO Varna 2016, Technical University, Varna, 2016
 88. Dimitar Grozev. Evaluation of the exhaust products, affecting pollution the environment from taxis in Ruse. IN: Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering. Feb 2015, Tome XIII [2015] – Fascicule 1, Vol. 13 Issue 1, p247-249. 3p., Faculty of Engineering Hunedoara, 2015, ISBN ISSN 1584-2673.
 89. Dimitar, O., T. Stefanova. An Attempt for Defining the Somatotype of Female Students from the Specialized Fintness Grups. IN: RESEARCH IN KINEZIOLOGY, Skopje, Makedonia, FEDERATION OF THE SPORTS PEDAGOGUES OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA, 2012, pp. 25-30, ISBN 1857-7679, UDC 79.
 90. Dimitrov I., V. Dobrev, A. Dobreva. Suggestion for a Joint Elaboration of a Multifunctional Transport and Power Vehicle. IN: International Congress “Motor Vehicle & Motors 2006”, Kragujevac, Kragujevac, Serbia, 2006, pp. of abstract – 47, ISBN 86-80581-94-1.
 91. Dimitrov Y. COMPARATIVE ANALYSIS OF TECHNICAL INDICATORS OF GEARBOXES.. IN: Technics.Technologies.Education.Safety ’15 Proceedings Volume 3, Veliko Tarnovo, Bulgaria, III International Scientific and Technical Conference, 2015, pp. 57-60, ISBN 1310 – 3946.
 92. Dimitrov, Y. Opportunities for work and distribution of technical documentation in small machine-building companies. IN: 57th Annual conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2018, ISBN ISBN 1313-3321.
 93. Dimitrov, Y., M. Paalits. Standards and Special Features of Theoretical Models of Planetary Gears. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse University. Industry 4.0. Business Environment. Quality of Life, 2017., Ruse, Unversity of Ruse, 2017, pp. 97-102, ISBN ISBN 1313-3321.
 94. Dimitrov, Y., V. Dobrev. A METHOD FOR DESIGN OF COAXIAL GEARBOXES.. IN: Technical Sciences and Industrial Management, Burgas, Bulgaria, IX International conference for young researchers, 2015, pp. 67-69, ISBN 1310-3946.
 95. Dimitrov.Y. System for automatic distribution and working with technical documentation in small and micro-sized industrial enterprises. IN: 29th DAAAM International Symposium, Zadar, Croatia, Vienna, Austria, DAAAM International, 2018, ISBN ISSN 1726-9679.
 96. Dimitrova Y H Alves J Ribejro. Improving students’ communication and problem solving skills during teamwork. IN: 58th Annual conference of Ruse University „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето - II“, Ruse, Unversity of Ruse, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 97. Dimitrova, Y., Y.Dimitrov. The non-traditional practice of professional student club to connect the business with the engineering students of University of Ruse. IN: 29th DAAAM International Symposium, Zadar, Croatia, Vienna, Austria, DAAAM International, 2018, ISBN ISSN 1726-9679.
 98. Dineff P., T. G. Pencheva, P. Mashkov, N. Shojlev, B. Gyoch. Equipment for Infrared Cleaning of Oil Contaminations. IN: Proceedings of XII International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems – ELMA 2008, Bulgaria, 2008, pp. 265 - 269.
 99. Dinev G., K. Kamenov. Computer aided design and constructive documentation of planetary gearbox. IN: International Congress- Mechanical Engenering Technologies, Vol 5, Varna,, 2004, pp. 212-215
 100. Dinev, G.,V.Djadjev,. Geometrical modeling of variants of gear from tractive reducer.. IN: 13th International conference on MECHANICAL ENGINEERING, Slovak University of Technology in Bratislava, 2010
 101. Dineva, K., Ilieva, I. Study of New Modern Systems for Physical Activity. IN: 59th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, University of Ruse, 2020, pp. 21-26, ISBN ISSN 1311-3321.
 102. Dobrev V., A. Dobreva. POWER TRANSMISSIONS IN MACHINERY – PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE STRENGTH CALCULATIONS. IN: ENGINEERING AND MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN AGRICULTURE, TRANSPORTS AND FOOD INDUSTRY.INMATEH 2008-II, Bucuresti, Romania, 2008, pp. 61-63
 103. Dobrev V., A. Dobreva. Design Development of Truck Systems. IN: 1st International Conference “Motor Vehicles and Transportation MVT 2006”, Timisoara, Romania, Ed. ORIZONTURI UNIVERSITARE, 2006, pp. 49 – 52, ISBN –10:973–638–284-2.
 104. Dobrev, V., A. Dobreva, А. Kolev. Methods for Energy Efficiency Research of Power Transmissions. IN: Proceedings of the 8th International conference on Accomplishments in Electrical, Mechanical and Informatic Engineering “DEMI 2007”, Banjaluka, Bosnia and Herzegovina, Izd. Masinski Fakultet Banjaluka, 2007, pp. 69 – 72, ISBN 978–99938–39-15-6.
 105. Dobrev, V., S. Georgieva, E. Rusinova, A. Dobreva. HIGHER EDUCATION QUALITY IN AGRICULTURAL, TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL SPECIALTIES. IN: ENGINEERING AND MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN AGRICULTURE, TRANSPORTS AND FOOD INDUSTRY INMATEH 2008-II, Bucuresti, Romania, 2008, pp. 82-84, ISBN 1583-1019.
 106. Dobrev, V., S. Stoyanov, A. Dobreva, I. Spasov. Experimental research of elements for agricultural machinery. IN: INMATEH 2008 - III, Bucuresti, Romania, 2008
 107. Dobrev, V., S. Stoyanov, A. Dobreva, I. Spasov. TRANSMISSION ELEMENTS FOR TRANSPORT MACHINES. IN: Proceedings of International Congress Motor Vehicles & Motors, Kragujevac, Serbia, 2008, pp. MVM20080033, ISBN 9788686663382.
 108. Dobrev, V., Y. Dimitrov. Methods for Calculating Power Losses in Worm Gear Drives. IN: 57th Annual conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. FRI-2.203-1-TMS-02, ISBN 1313-3321.
 109. Dobrev, V., Y. Dimitrov. Methods for Experimental Research of Worm Gear Drives. IN: 57th Annual conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. FRI-2.203-1-TMS-03, ISBN 1313-3321.
 110. Dobreva, A., A. Wasowicz, V. Dobrev. Problems of the Implementation of the ECTS in Engineering Faculties from European Universities. IN: Proceedings of GENERAL MACHINE DESIGN 2009, Ruse, Bulgaria, Publ. House of University of Ruse, 2009, pp. 15 – 17, ISBN 1313-9193.
 111. Dobreva, A., N. Stancheva, V. Dobrev. Problems by Organizing Students Mobility for the Machine Engineering Specialties in the frame of Socrates / Erasmus Program. IN: Proceedings of First National scientific conference with international participation “Quality of Education 2006“, Ruse, Print. House of University of Rousse, 2006
 112. Dobreva, A., P. Petrov, S. Stoyanov, E. Rusinova, S. Misheva. Motivation for Improving the Quality of Lecturing through Obtaining Feedback from Students. IN: Сборник Научни доклади на РУ и ТУ - Габрово, Русе, Печ. база: Авангард принт ЕООД, 2011, pp. 548 – 552, ISBN 978-954-337-163-1.
 113. Dobreva, A., P. Petrov, S. Stoyanov, E. Rusinova, S. Misheva. Motivation for Improving the Quality of Lecturing through obtaining Feedback from Students. IN: Proceedings of the Second national conference with international participation "Quality of Higher education in Bulgaria - Problems and Perspectives '2009", Vol. II, Ruse, Publ. of “Аvangard Print”, 2009, pp. 27 - 30
 114. Dobreva, A., S. Stoyanov. MULTIMEDIA SYSTEM FOR EDUCATION IN THEMATIC BRANCH “BEARINGS”. IN: Proceedings of Twenty-seventh International Conference “INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND PROGRAMMING 2002”, Sofia, Bulgaria, FOI-COMMERCE, 2002, pp. 170-174, ISBN 954–16–0022-0.
 115. Dobreva, A., S. Stoyanov. APPLIED PROGRAM PACKAGE FOR LEARNING, CALCULATING AND PRESENTING WORM GEARING. IN: Zbornik radova sa naucnо-strucnog skupa “Iztrazivanje i razvoj masinskih elemenata i sistema”, JAHORINA – IRMES‘2002, 2/2, Jahorina, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, Stampa: FOPIS, 2002, pp. 857-861
 116. Dobreva, A., V. Dobrev (Dobrewa, A., W. Dobrew). Improving the Tribological Characteristics of Heavy Loaded Gear Boxes. IN: Proceedings of the First Balkan Conference on Tribology “Balkantrib’93”, Volume 2.3, Sofia, 1993, pp. 166-170
 117. Dobreva, A., V. Dobrev, S. Stoyanov. Experimental Research of Belt Truck Drive Systems. IN: Proceedings of the Union of Scienticts, Second Conference of “Energy Efficiency and Agricultural Engineering”, Ruse, Bulgaria, Printing House of RU, 2004, pp. 545-548, ISBN 1311 – 9974.
 118. Dobreva, A., V. Dobrev, S. Stoyanov, Y. Neykov. Experimental Research of Power Transmissions: Methods, Results and Discussions. IN: Proceedings of the Third international conference "POWER TRANSMISSIONS '09", Thessaloniki, Greece, Sofia publications, 2009, pp. 507 - 510, ISBN 978-960-243-662-2.
 119. Dobreva, A., V. Haralanova, M. Popova. Theoretical Research of Dynamic Loading of Cardan Drive Shafts with Computer Modeling and Applications. IN: Proceedings of International Conference on Information Technologies (InfoTech-2012), 26th issue, 20-21 September 2012, Varna, Sofia, Publishing House of Technical University – Sofia, 2012, pp. 98 – 105, ISBN 1314-1023.
 120. Dobreva, A., Y. Dimitrov, V. Dobrev, P. Pantileev, V. Ronkova, K. Kamenov, E. Angelova. Professional Realization of Students – Problems and Solutions. IN: Proceedings of University of Ruse, Vol 56 (4), Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. FRI-2.203-1-TMS-02, ISBN 1311-3321.
 121. Dobreva, А., S. Khoshaba, V. Dobrev. Improving the quality of education process through multidisciplinary and European training technologies and practices. IN: First international Conference “Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences”, Lozenec, 2007
 122. Dobreva, А., V. Dobrev. Research of Power Transmissions – Calculation, Methods and Discussion. IN: Zbornik prednasok – 48. Medzinarodna konferencia katedier casti strojov a mechanizmov 2007, Bratislavа, Slovakia, Slovak University in Bratislava, 2007, pp. 45 – 49, ISBN 978-80-227-2707-2.
 123. Dobrewa, A. (Dobreva, A). Geometry and Efficiency of Globoidal Worm - Helical Gear Drives. IN: Proceedings of the 1994 International Gearing Conference. Mechanical Engineering, Newcastle, UK, Publications Limited, UK, 1994, pp. 485-488, ISBN 0852989180.
 124. E.Angelova, P. Angelov, P. Nenov, B. Kaloyanov. Usage of 3D-models for optimization of the distribution of the gear ratio of cylindrical redusers. IN: Proceedings of the International conference GENERAL MACHINE DESIGN GMD-09, University of Ruse, 2009, pp. 95-112
 125. Etarski, W., T. Trifonow. Das Thermozyclische Kriechen von Bimetalen. IN: W e r k s t o f f t e c h I s c h e r t a g u n g “Ermudung und Bruch Wechseleanspruchter Werkstoffe”, Dresden, TU Dresden, 1979
 126. Evstatiev B. I., I. S. Ilieva, A. T. Asenov and E. H. Yankov. A System for Measurement of the Asymmetry between Left and Right Shoulders. IN: 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Cluj-Napoca, Romania, IEEE, 2019, pp. 102-105
 127. Evstatiev B., D. Kiriakov, I. Beloev. A Different Approach for Measurement of Hysteresis Losses in Magnetic Cores. IN: 2017 IEEE 23 rd International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Constanța, Romania, IEEE, 2017, pp. 138-140, ISBN 978-1-5386-1626-0.
 128. Evstatiev B., K. Gabrovska-Evstatieva, V. Voynohovska, I. Beloev. Web-Based Environment for Virtual Laboratories in the Field of Electrical Engineering. IN: 2019 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, Bulgaria, IEEE, 2019, pp. 398-401, ISBN 978-1-7281-1413-2.
 129. Evstatiev I., T. Pencheva, P. Mashkov. Heat Transfer Modeling for Soldering Processes of SMD’s to Printed Circuit Boards Using Low Inert Infrared Heaters. IN: Proceedings of IEEE, 28th International Spring Seminar on Electronics Technology – ISSE 2005, IEEE, 2005, pp. 112 -117
 130. Evtimov I., R. Ivanov, M. Gichev. ENERGY CONSUMPTION OF ELECTRIC CAR. IN: ТУРСКО-БЪЛГАРСКА младежка международна научна конференция, ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИОННИ РЕШЕНИЯ, Тракийски университет, гр. Одрин, Турция, 2011
 131. Gaidarov M. K., G. Z. Krumova, P. Sarriguren, A. N. Antonov, M. V. Ivanov, E. Moya de Guerra. Momentum Distributions in Medium and Heavy Exotic Nuclei. IN: Book of Abstracts of Reports at the LX International Conference on Nuclear Physics ’NUCLEUS-2010. Methods of Nuclear Physics for Femto- and Nanotechnologies’, July 6-9, 2010, St. Petersburg, OOO ’SOLO’, 2010, pp. 73, ISBN 978-5-98340-240-9.
 132. Gaidarov M. K., G. Z. Krumova, P. Sarriguren, A. N. Antonov, M. V. Ivanov, E. Moya de Guerra. Momentum Distributions in Medium and Heavy Exotic Nuclei. IN: Nuclear Theory’29 - Proceedings of the XXIXth International Workshop on Nuclear Theory, Rila Mountains, Bulgaria, 21 – 26 June, 2010, Sofia, 2010, pp. 86-95, ISBN 1313-2822.
 133. Gaidarov, M. K., et al. Probing Nuclear Structure of Medium and Heavy Unstable Nuclei and Processes with Helium Isotopes. IN: JUSTIPEN-EFES Symposium on ‘Cutting-Edge Physics of Unstable Nuclei’, 10-13 November 2010, University of Aizu, Aizu-Wakamatsu, Japan, 2010
 134. Gaidarov, M. K., et al. Probing Nuclear Structure of Exotic Nuclei and Reactions with Helium Isotopes. IN: Workshop on October 29, 2010, Department of Physics, Kyushu University, Fukuoka, Japan, 2010
 135. GEORGIEV I., D. GROZEV, I. BELOEV. COMPARISON OF HEURISTIC ALGORITHMS IN SOLVING A SPECIFIC MODEL OF TRANSPORT TASK USING MIXED INTEGER LINEAR PROGRAMING. IN: Transport problems, Katowice, Poland, Katowice, Poland, 2019
 136. Georgiev, G., D. Popov, P. Mashkov. Ion Assisted Deposition of Titanium Carbide Thin Films. IN: Advanced Manufacturing technology AMTECH 93 17 – 19 May 1993, Ruse, Bulg. Conf. Proceedings, Bulgaria, 1993, pp. 107
 137. Georgiev, T., A. Dobrewa (Dobreva), P. Stamatow, W. Dobrew (V. Dobrev). Three Dimensional Modelling of a Cardan Drive. IN: Proceedings of the expert conference on “Mechanical systems and elements. Research and Development”, IRMES’95, Volume 1, Nis, Yugoslavia, 1995, pp. 415-418
 138. Georgiev, Ts., A. Dobreva, P. Stamatov, W. Dobrev. Three dimensional moddeling of a cardan drive. IN: Proceedings of Expert Conference on Mechanical Systems and Elements Research and Development (ИРМЕС’95), Nis, Yugoslavia, 1995, pp. 415-418
 139. Georgieva, L., V. Mateev. Methods and Program Environment for Structure Optimization of MIMO Automates. IN: Proceedings of University of Rousse and Rousse Union of Scientists Annual Conference, Rousse, Bulgaria, Printing House in University of Rousse, 2011, pp. 117-122, ISBN 1311-3321.
 140. Georgieva, M., I. Ilieva. STUDY OF THE PARENTS 'RELATIONS FOR PHYSICAL ACTIVITY/ПРОУЧВАНЕ НА ОТНОШЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ. В: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, University of Ruse, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 141. Gogosheva Ts. , Grigorieva V., Kolev S., Mendeva B., Videnov P., Petkov B., Krastev D. Investigations of the total ozone in Bulgaria, Quadrennial Ozone Symposium, June 29 – July 5, 2008, Tromso, N. Investigations of the total ozone in Bulgaria,. IN: Quadrennial Ozone Symposium, June 29 – July 5, Tromso, Norway, 2008
 142. Gogosheva Ts., V.Grigorieva, S.Kolev, B.Mendeva, P.Videnov, B.Petkov, D.Krastev. Long-term dynamics of the total ozone over Bulgaria. IN: 37-th COSPAR Scientific Assembly, July 13-20, Montreal, Canada, 2008
 143. Grozev D. THE ORGANIZATION OF THE WORK OF TAXI CARS, WORKING WITH MOBILE APPLICATION IN "HAPPY" COMPANY IN RUSE. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2018, Ruse University, 2018
 144. Grozev D. INFLUENCE OF RISKY DRIVING A VEHICLE ON DRIVER'S CONDITION. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2018, Ruse University, 2018
 145. Grozev D., D. Miteva, D. Topchu. Assessment of CO2 emissions released from the taxi vehicle fleet in Ruse. IN: Тhe 2nd virtual multidisciplinary conference QUAESTI, Zilina, Slovakia, 2014, pp. 484-487, ISBN 978-80-554-0959-7.
 146. Grozev D., D. Miteva, I. Beloev. SURVEY OF ORGANIZATION OF THE OPERATION OF TAXI CARS WORKING WITH "HAPPY" COMPANY IN RUSE. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse University, 2017
 147. Grozev D., D. Miteva, M. Milchev. ANALYSIS OF ROUTES IN TAXI SERVICE OF PASSENGERS. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse University, 2017
 148. GROZEV D., G. HACHIKIAN. ANALYSIS OF WORK IN THE TECHNICAL AREA OF SERVICE OF NIKOM-RUSE LTD. IN: МЛАДЕЖКИ ФОРУМ - есен, 2018 „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС”, ПЛОВДИВ, 2018
 149. GROZEV D., G. HACHIKIAN. ANALYSIS OF THE WORK OF THE SPECIALIZED CAR SERVICE OF NIKOM-RUSE LTD. IN: МЛАДЕЖКИ ФОРУМ - есен, 2018 „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС”, ПЛОВДИВ, 2018
 150. GROZEV D., I. GEORGIEV, M. MILCHEV. ANALYSIS OF THE TRANSPORT OPERATION OF TAXI CARS. IN: Transport problems, Katowice, Poland, Katowice, Poland, 2019
 151. Grozev D., I.Beloev, G.Hristov. CREATING A URBAN VEHICLE PROTOTYPE WITH A HYDROGEN FUEL. IN: PROCEEDINGS Volume 58, book 4 Transport and Machine Science, 2019, Ruse University, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 152. Grozev D., I.Beloev, G.Hristov. DETERMINING THE POWER REQUIRED TO DRIVE A PROTOTYPE WITH HYDROGEN FUEL CELL. IN: PROCEEDINGS Volume 58, book 4 Transport and Machine Science, 2019, Ruse University, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 153. Grozev D., M.Milchev, I.Georgiev. STUDY THE WORK OF SPECIALIZED CAR SERVICE AS QUEUE THEORY. IN: Петата Международна научна конференция „ИНДУСТРИЯ 4.0", 9 до 12 декември 2020 г., „Боровец" – България, София, 2019
 154. GROZEV D., R. ANGELOVA. INNOVATION IN MOBILITY AS A MEANS TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE IN CITIES. IN: МЛАДЕЖКИ ФОРУМ - есен, 2018 „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС”, ПЛОВДИВ, 2018
 155. Grozev D.,P. Stoyanov. ANALYSIS OF TRANSPORT ORGANIZATION IN THE COMPANY "NEFTOCHIM TRANSPORT" - RUSE BASE. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse University, 2017
 156. Gyoch B. Study of astigmatic focus correction method in optical discs heads. IN: Proc. of 14th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems – ELMA 2015, Varna, Bulgaria, 2015, pp. 282 – 285, ISBN 1313-4965.
 157. Gyoch B. Light extraction improvement of LED packages. IN: Proc. of International Conference ELECTRONICS - ET 2015, vol. 9, Sozopol, Bulgaria, 2015, pp. 254-257, ISBN 1314-0078.
 158. Gyoch B., P. Mashkov and S. Penchev. Phase thickness deviations’ influence on properties of antireflection coatings for near infrared detectors. IN: Proc. of 35th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2012, Bad Aussee, Austria, IEEE, 2012, pp. 318-323.
 159. Gyoch, B., Mashkov, P.,Penchev, S. Phase thickness deviations' influence on properties of antireflection coatings for near infrared detectors. IN: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology, art. no. 6273094, IEEE, Austria, 2012, pp. pp. 318-323
 160. Haralanova V., K. Kamenov, V. Ronkova. CHALLENGES IN TRAINING ON ENGINEERING GRAPHICS - EXPERIENCES FROM TWO EUROPEAN UNIVERSITIES. IN: Proceedings of EDULEARN18 Conference, Palma, Mallorca, Spain, 2018, pp. 7502-7513, ISBN 978-84-09-02709-5.
 161. Haralanova V., S. Khoshaba. DEVELOPING A BICYCLE EXAMPLE AS SUPPORT FOR TEACHING PRODUCT DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION. IN: Proceedings of INTED2014, Valencia, Spain, 2014, pp. 198-207, ISBN 978-84-616-8412-0.
 162. Haralanova V.,S. Khoshaba. Regular student feedback concerning education quality-good practice to follow. IN: International Conference on Engineering &Business education, Innovation and Entrepreneueship, Sibiu, Romania, 2012, pp. 401-406, ISBN 1843-6730.
 163. Haralanova, V. V. Ronkova. Appraising Methodology Concerning Students` Results in Course of Applied Geometry and Engineering Graphics. IN: MENDELTECH INTERNATIONAL 2012 – International Scientific Conference, Brno, Czech Rrpublic, 2012, ISBN 978-80-7375-625-3.
 164. Haralanova, V., B. Angelov. Generalized Algorithm for a Functional – Structural Analysis of Technical Systems. IN: International Symposium KOD 2012, Balatonfüred, Hungary, 2012, pp. 71-74, ISBN 978-86-7892-399-9.
 165. Hrisotv G., P. Zahariev, I. Beloev, D. Kinaneva, J. Raychev. Development and evaluation of an urban concept vehicle powered by hydrogen fuel cell. IN: Proceedings of University of Ruse - 2019, volume 58, Ruse, Bulgaria, 2019
 166. Hristov G., D. Kinaneva, G. Georgiev, P. Zahariev, P. Kyuchukov. An overview of the use of Unmanned Aerial Vehicles for Precision Agriculture. IN: Proceedings of the 2nd International Conference on Biomedical Innovations and Applications - BIA-2020, Varna, IEEE Xplore, 2020
 167. Hubert G., V. Pencheva, Hr. Beloev, A. Asenov, S. Stoyanov. Le projet européen « Green Post ». IN: Scientific conference, Ruse University, 2009, pp. 89-101
 168. Iliev I., A.Terziev, I.Beloev, V.Kamburova. Experimental validation data for CFD of heat transfer in a new thermosyphon heat exchanger. IN: 8th International conference in Energy and Environment 2017, (Scopus Thomson & Reuters), University Politechnica of Bucharest, IEEE, 2017, pp. 202-206, ISBN 978-1-5386-3943-6.
 169. iliev I., A.Terziev, I.Beloev, V.Kamburova. EXPERIMENTAL VALIDATION DATA FOR CFD OF HEAT TRANSFER PROCESSES IN A NEW HEAT EXCHANGER THERMOSIPHON TYPE. IN: 8th International Conference on Energy and Environment 19-20 October 2017, Bucharest, 2017, pp. TBD, ISBN TBD.
 170. ILIEV L., D. TODOROV, N. MIHAILOV, P. MASHKOV. Specialized controller for management of industrial and consumer lighting.. IN: SIELA 2014, София, Технически университет - София, 2014
 171. Iliev S. Simulation of CI engine fuelled with biofuel. IN: Proceedings of Scientific forum on innovative trends in engineering and science, Kavala, Greece, Parnas Publishing House, 2015, pp. 128-132, ISBN 978-954-8483-34-6.
 172. Iliev S. Investigation of N-Butanol Blending with Gasoline using a 1-D Engine Model. IN: Proceedings of the 3rd International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems (VEHITS 2017), Porto, Portugal, SciTePress, Science and Technology Publications, Lda, 2017, pp. 385-391, ISBN 978-989-758-242-4.
 173. Iliev S. Influence of air-fuel ratio on engine performance of hydrogen fueled engine. IN: CEIS 2015 - Challenges in engineering and information science, Sinaia, Romania, Parnas Publishing House, 2015, pp. 16-19, ISBN 978-954-8483-35-3.
 174. Iliev S. A comparison of biofuel and biodiesel blend with mineral diesel using a 1-D engine model. IN: Sixth international conference Energy efficiency and agricultural engineering, Ruse, Авангард Принт ЕООД, 2015, pp. 640-645, ISBN 1311-9974.
 175. Iliev S. Developing of a 1-D Combustion Model and Study of Engine Characteristics Using Ethanol-Gasoline Blends. IN: Proceedings of the World Congress on Engineering 2014 Vol II, Imperial Colleague London, Newswood Limited International Association of Engineers, 2014, pp. 1268-1273, ISBN 978-988-19253-5-0.
 176. Iliev S., K. Hadjiev. Theoretical Study of Engine Performance Working on Methanol-Gasoline Blends. IN: Proceedings of the World Congress on Engineering 2014 Vol II, Imperial Colleague London, Newswood Limited International Association of Engineers, 2014, pp. 1459-1463, ISBN 978-988-19253-5-0.
 177. Iliev S., Kadikyanov G. Simulation tools for diesel engine systems design. IN: Международна младежка научно-техническа конференция „Технологии и иновационни решения”, Тракийски университет, гр. Одрин, 2011
 178. Iliev S., Stanchev H., Hadjiev K. Computer Simulation of a Model of an Internal Combustion Engine. IN: Automotive Engineering and Environment CAR2011, Pitesti, Romania, 2011
 179. Iliev, S., D. Gunev, S. Kadirova , T. Nenov, I. Ivanov , S. Kunev. Improving Practical Experience of Students in Pre-production and Production Stages of New Products. DOI 10.1109/SIITME.2018.8599282. ISBN: 978-1-5386-5578-8, Electronic ISBN: 978-1-5386-5577-1. IN: 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), October 25th–28th, Iasi, Romania, IEEE, 2018
 180. Ilieva I. SWOT ANALYSIS IN PHYSICAL EDUCATION FOR PROMOTION OF MOVEMENT ACTIVITY OF STUDENTS. IN: RU & SU, Ruse, University of Ruse, 2018, pp. 61-67, ISBN 1311-3321.
 181. Ilieva I., A. Momchilova, A. Veleva, E. Ivanova/ И. Илиева, А. Момчилова, А. Велева, Е. Иванова. GAMING APPROACH TO ACHIEVING AND MAINTAINING PROPER BODY POSTURE AT CHILDREN'S (ИГРОВ ПОДХОД ЗА ПОСТИГАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРАВИЛНА ТЕЛЕСНА СТОЙКА ПРИ ПОДРАСТВАЩИТЕ). В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, Изд. център при Русенски университет, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 182. Ilieva I., A. Momchilova. Motivation factors for sport activity of 9-11-old pupils. IN: Международна конференция – ХІІІ „ФИС КОМУНИКАЦИЯ”, Ниш, Сърбия, 2007, pp. 149-156
 183. Ilieva I., I. Ilchev, K. Simeonov, P. Peneva, M. Krumov. Teachers and parents-the motivators for the physical and personality development of 10-year-old pupils actively engaged in sport activities. IN: ХІІ международна конференция ФИС КОМУНИКАЦИJЕ , гр. Ниш, Сърбия, Университет у Нишу, Факултет Физичке културе, 2006, pp. 252-258
 184. Ilieva I., Momchilova A., Ilchev I.,Simeonov K. Aspects of pedagogic communication in physical education and sports’ lessons. IN: Rom, Romania, 2012
 185. Ivan Evtimov. Study on Air Pollution from the Sectors "Еnergy production" and "Тransport". IN: Сборник доклади на IV-та научна конференция с международно участие по ЕЛЕКТРОМОБИЛИ, Русе, РУ ”А.Кънчев”, 2014
 186. Ivan Evtimov. Carbon Missions from Cars during their entire Life Cycle. IN: Сборник доклади на IV-та научна конференция с международно участие по ЕЛЕКТРОМОБИЛИ, Русе, РУ ”А.Кънчев”, 2014
 187. Ivan Petrov, Asen Asenov. Analysis of the 3PL Operators Work in Bulgaria. IN: 56th Science Conference of Ruse University and Union of Scientists, Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria, 2017, ISBN 1311-3321.
 188. Ivanov I., Т. Donchev, T. Pencheva, and M. Nenkov. Laboratory equipment for magnetron and RF ion sputtering in vacuum. IN: Proc. of AMTEX'95, section IV "Material Science and Coatings", Rousse, 1995, pp. 96 - 102
 189. Ivanov R. Appropriate Tires - Possibility of Energy Saving and Safety Improvement. IN: Plenary presentation. , Transport Problems’16, Katowice, Poland, 2016
 190. Ivanov R., G. Kadikyanov, R. Rusev, T. Totev. A Mobile Testing System for Vehicle Performance Estimation. IN: Quality and Reliability of Technical Systems, Nitra, 2010, pp. 256-259, ISBN 978-80-552-0390-4.
 191. Ivanov R., Hr. Beloev, E. Marinov. The Bologna process and some aspects of engineering. IN: International scientific symposium Professional traiding of transport personnel in accordance with the European standards, Dnipropetrovsk, Ukraina, 23-24 april, 2009, pp. 50-63
 192. Ivanov R., I. Evtimov, G. Kadikyanov. Electric vs Conventional Car. IN: CAR2011, Piteshti, 2011, ISBN 1453-1100.
 193. Ivanov Б., A. Asenov, V.Pentcheva. OPTIMIZING TIME TO TRANSPORT TRANSIT LOADS IN A MULTIMODAL SCHEME BETWEEN THE SEA AND RIVER PORTS WITH AUTOMOBILE TRANSPORT. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 57, book 4, Русе, Русенски университет, 2018, pp. 123-131, ISBN 1311-3321.
 194. Ivanov, I., K. Barzev and M. Mihaylov. SUGRE EIE PROJECT, ALTERNATIVE FUELS AND HYDROGEN TORCH IGNITION SYSTEM EFFECT. IN: The 1st International Conference, Timisoara ( Romania), 2006
 195. K Каменов Ю Димитров. Приложение на AutoCAD .NET API за симулация на профилиране на цилиндрични зъбни колела. В: International BAPT Conferece POWER TRANSMISSIONS 2019, Варна, 2019, стр. 219-222, ISBN ISBN 978-619-7383.
 196. K. Hadjiev, H. Stanchev, S. Iliev. INVESTIGATION ON NEEDS OF BASIC GASOLINE ENGINE CONTROL PROGRAM CORRECTION WHEN OPERATING ON BUTANOL - GASOLINE BLENDS. IN: МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕКО ВАРНА, ВАРНА, 2014, pp. 485 - 489, ISBN ISSN 2367-6299.
 197. Kadikyanov G., V. Stoyanov, D. Bekana, E. Marinov. Study of Friction Coefficient between Parts of Aluminum and Iron Containing Alloys. IN: Quality and Reliability of Technical Systems, Nitra, 2010, pp. 337-341, ISBN 978-80-552-0390-4.
 198. Kadikyanov, G., G. Staneva. A Study of the Sound Level on Hybrid Vehicle. IN: X INTERNATIONAL CONFERENCE TRANSPORT PROBLEMS 2018, Katowice, 2018, pp. 310-317, ISBN 978-83-945711-6-4.
 199. Kadikyanov, G., I. Minkovska. An Experimental Study of ATV's Stability. IN: X INTERNATIONAL CONFERENCE TRANSPORT PROBLEMS 2018, Katowice, 2018, pp. 303-309, ISBN 978-83-945711-6-4.
 200. Kadikyanov, G., Zh. Kolev, S. Kadirova. The comparative assessment relating to CO2 emissions of cars air conditioning systems using different refrigerants. IN: Proceedings of XI International Conference Transport Problems, Silesian University of Technology, Poland, 2019, pp. 289-294, ISBN 978-83-945717-8-8.
 201. Kambourova V., I. Zheleva, P. Mashkov,. Mathematical modelling of temperature and moisture content of bread during baking in oven with infrared heating. IN: 9th Workshop on Transport phenomena in two-phase flow, Proceedings,, Borovets, Bulgaria, 2004, pp. 197 - 204
 202. Kamburova V, A. Ahmedov, I. K. Iliev, I. Beloev, M. Laković-Paunoviće. Numerical modeling of the operation of a two-phase thermosyphon with heat carrier desalinated water. IN: 18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 17–20, 2017, University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering in Niš, 2017, pp. 609-622, ISBN 978-86-6055-098-1.
 203. Kamen Ivanov, Asen Asenov, Stanimir Penev, Svilen Kostadinov. Factors, Influencing on The Safety and Sustainability of Transportation in the Bulgarian Section of the Danube River. IN: 56th Science Conference of Ruse University and Union of Scientists, Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria, 2017, ISBN 1311-3321.
 204. Kamenov K. Precize modeling of the involute gear for external gear teeth in AutoCad environment. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, 2017, ISBN ISSN 1311-3321.
 205. Khoshaba S., V. Haralanova. PLANNING, ACCOMPLISHING, AND EXAMINING OF AN INDUSTRIAL PROJECT- BASED COURSE WITHIN THE FIELD OF PRODUCT DEVELOPMENT. IN: Proceedings of INTED2014, Valencia, Spain, 2014, pp. 189-197, ISBN 978-84-616-8412-0.
 206. Khoshaba S., V. Haralanova. CHALLENGES IN TEACHING PRODUCT DEVELOPMENT USING INDUSTRIAL PROJECTS- EXPERIENCES FROM LINNAEUS UNIVERSITY. IN: Proceedings of INTED2013 Conference, Valencia, Spain, 2013, pp. 4659-4667, ISBN 978-84-616-2661-8.
 207. Kinaneva D., G. Hristov, G. Georgiev, P. Kyuchukov, P. Zahariev. An artificial intelligence approach to real-time automatic smoke detection by unmanned aerial vehicles and forest observation systems. IN: Proceedings of the 2nd International Conference on Biomedical Innovations and Applications - BIA-2020, Varna, IEEE Xplore, 2020
 208. Kiril Hadjiev,Emilian Stankov,Nikolay Daskalov. INVESTIGATION OF TNE ENGINE OPERATION ON GASOLINE-ISOPROPANOL FUEL BLENDS. IN: Proceedings of university of Ruse - 2019, volume 58, Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019
 209. Kirilov F., D. Lyubenov. A Comparative Study of the Illuminated Area of Automotive. IN: Proceedings of XI International Conference Transport Problems, Poland, 2019, pp. 330-341, ISBN ISBN 978-83-94571.
 210. Kirilov F., D. Lyubenov. A STUDY OF MOTORCYCLE ACCELERATION IN REAL TRAFFIC FLOW. IN: Proceedings of University of Ruse, Volume 56, Book 4, Ruse, 2018
 211. Kolev et al,. Use of lidar data in short-term forecast of stratiform cloudiness base height. IN: in the proceedings 10th International cloud Physics Conference ., Bad Homburg, West Germany, 1988, pp. 515-517
 212. Kolev S. et al.,. An investigation of the probability relationship between the electrical condition in the upper atmosphere and the ozone contents. IN: In the USSR National Symposium of " Global and Regional Interrelationship of the Proccesses in the Atmosphere and Hydrosphere", Tbilisi, Georgia, 1988, pp. 50-54
 213. Kolev, S., et al. A thermodynamics approach in modeling the low atmosphere processesover small scale wildfires. IN: 13 th IUPAC Conference on Chemical Thermodynamics, Clermont¬Ferrand,France, 1994, pp. 217-218
 214. Kolev, S., et al. Numerical study of the effect of intensity of the wildfire on the aerosol and the electric charge emmision. IN: 2nd International Conference on Forest Fire Resesarch, Vol. 2, Coimbra, Portugal, 1994, pp. 849-855
 215. Kolev, S., et al. Numerical modelling of cloud convection applicable to a study of hail processes. IN: in WMO/TDNo.269, vol.1, , (Papers submitted to the fifth WMO scientific conference on weather modification and applied cloud phusics), Beijing,China, 1989, pp. 303¬305
 216. Kolev, S., et al. Study of Lightning activity of seeded hail storm. IN: in WMO/TD-No.269, Vol.1 (Papers submitted to the fifth WMO scientific conference on weather modification and applied cloud phusics, Beijing,China, 1989, pp. 355-357
 217. Kolev, S., et al. A study of the variation of the number of Lightning discharges by various weather conditions. IN: 8th International Conference on Atmosphere Electricity, Uppsala, 1988, pp. 620-624
 218. Kolev, S. An investigation of electrical properties of the waterice phase transition for purposes of remote sensing in Antarctic. IN: "The Antarctic and the Future of Humanity", First National Symposium with International participitaton, Shumen,Bulgaria, 1989, pp. 149-153
 219. Kolev, S. National report about the ozone research in Bulgaria-in the Report of the 6th meeting of the ozone research managers of the parties to the Vienna convention for the protection of the ozone layer. IN: UNEP. WMO, Report No.48;, Vienna, 2005, pp. 64-68
 220. Kolev, S. A Case Study of the Changes of the Total Ozone and Stratosphere Temperatures over a Bulgarian Region. IN: Absracts NATO Advanced Research Workshop-Ground Level and Satelite Ozone Observations,Changes in the Mediterranean Region, Athens Greece, 1995, pp. 11
 221. Kolev, S. Numerical simulation of the generation of electric charge and fields in thunderstorms using the impacting mechanisms. IN: 9th International Conference on Atmospheric Electricity, Vol. III, St. Petersburg, Russia, 1992, pp. 970-973
 222. Kolev, S. The Lightning avtivity over the Bulgarian Region. IN: XX General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Vienna, Austria, 1991
 223. Kolev, S. About the Laser beam extinction in the percipitations from differnt types. IN: in the Proceedings of the International Conference Cosmos-85, Varna, 1985, pp. 17-19
 224. Kolev, S. The influence of the complex permitivity of the water on radar studies of convective clouds. IN: 9th International Cloud Physics Conference, vol III, Tallin. Estonia, 1984, pp. 793-796
 225. Kolev, Staytcho. ABOUT THE RELATIONSHIPS BETWEEN THUNDERSTORM GROUTH AND THE INTRACLOUD TURBULENCE CHARACTERISTICS. IN: 4th European Conference on Severe Storms, Trieste – ITALY, 2007
 226. Kolev,S. A Preliminary Study of the Expected Variations of Surface UV-B Radiation Depending on Some Gaseous Pollutants in a large Town. IN: EUROTRAC Symposium '96, Computational Mechanics Publications, Southampton, Europe, 1996, pp. 237-243
 227. Kolev,S., et.al. About The Seasonal Variability Of UV-B Solar Radiation Observed on the West Black Sea Coast. IN: XXII General Assembly - the Session: ST15/OA30 Changes of UV-B Radiation in the Atmosphere, Vienna, Austria, 1997
 228. Kolev,S., et.al. An Experimental Study of the Mutual Interaction Between Anthropogenic Gases,Troposphere Ozone and Surface Pressure in the Region of the Big Town. IN: XXI General Assembly, Session: OA17 Atmospheric Chemistry and Climate, Netherland, Hague, 1996
 229. Kontrov S., M. Marinova, A. Valchev, T. Pencheva, B. Dimitrov. Modeling of heat transfer during soldering process by control of operation of heaters. IN: Proceedings of XII International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems, Sofia, Bulgaria, 2008, pp. 281 - 285
 230. Kontrov S., M. Marinova, P. Mashkov, T. Pencheva. Investigation on Functional and Reliability Properties of IR Heaters for Soldering Processes in Connection with Spectral Characteristics of Radiation Control. IN: Proceedings of IEEE, 29th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2006, IEEE, Germany, 2006
 231. Kosmanis, T., S. Krol, M. Pecqueur, A. Dobreva, G. Georgiev, V. Dobrev. THE CONTRIBUTIONS OF PROJECT MANAGEMENT AND INTERNATIONAL COLLABORATION IN THE AREA OF ENERGY EFFICIENCY AND LOW FRICTION DESIGN.. IN: Conference proceeding of Global Management Conference, Gödöllő, Hungary, Published by Szent István University, Hungary, 2011, pp. 403-406, ISBN 978-963-269-233-3.
 232. Kosmanis, T., S. Krol, M. Pecqueur, A. Dobreva, G. Georgiev, V. Dobrev. THE CONTRIBUTIONS OF PROJECT MANAGEMENT AND INTERNATIONAL COLLABORATION IN THE AREA OF ENERGY EFFICIENCY AND LOW FRICTION DESIGN. IN: Conference proceedings of Global Management Conference, Gödöllő, Hungary, Hungary, Published by Szent István University, Hungary, 2011, pp. pp. 403-406, ISBN 978-963-269-233-3.
 233. Kostadinov S., D. Lyubenov, etc. Road Traffic Safety Analysis in Ruse Region for the Period 2012 – 2016 Part 2. IN: Proceedings of University of Ruse - 2017, Volume 56, Book 4, Ruse, 2017, pp. 122-127, ISBN 1311-3321.
 234. Kostadinov S., D. Lyubenov, M. Marinov. Сравнително изследване на надлъжните ускорения на автомобил с използване на GPS и инерционен сензори. В: Trans & MOTAUTO, София, 2011, стр. 11 – 13, ISBN 1310-3946.
 235. Kostadinov S., Lyubenov D.,Balbuzanov T . COMPARATIVE ANALYSIS OF THE METHODS FOR DETERMINING OF THE VALUES OF SPARE PARTS TO CARS. IN: University of Ruse, Volume 56, Book 4,, Ruse, 2018
 236. Krasimir Markov and Pavel Vitliemov. Logistics 4.0 and supply chain 4.0 in the automotive industry. IN: 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Plovdiv, Bulgaria, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, ISBN 1757-899X.
 237. Krastev, G., Stanchev, H. One approach to determination of optimal spark advance angle of petrol engine. IN: SMAT 2001, Craiova, Romania, 2001, pp. Vol.III -227
 238. Krastev, G., Stanchev, H. An approach to control of spark ignition engine at idling. IN: Motor Sympo’92, Slovakia, 1992
 239. Krastev, G., Stanchev, H., Ivanov, V. Idle speed control for improving petrol engine performances. IN: ESFA’98, 5-6 Nov, Busharest, Romania, 1998, pp. 348
 240. Krumova G. Z., E. Tomasi-Gustafsson, and A. N. Antonov. Charge Form Factor and Cluster Structure of 6Li Nucleus. IN: Nuclear Theory’26 - Proceedings of the XXVIth International Workshop on Nuclear Theory, Rila Mountains, Bulgaria, 25 – 30 June, 2007, Sofia, 2007, pp. 259-269, ISBN 1313-2822.
 241. Lukyanov V. K., E. V. Zemlyanaya, S. E. Massen, Ch. C. Moustakidis, A. N. Antonov, G. Z. Krumova. Testing Density Distributions of 6,8He by Calculations of 6,8He + 28Si Total Reaction Cross Sections. IN: Сборник научни доклади от Юбилейната научна конференция BAF’2006, Шумен, 28-29 април 2006, Шумен, 2006, pp. 267-274, ISBN 978-954-577-409-6.
 242. Lyubenov D., etc. A Study of Vehicles Acceleration in Real Traffic Flow. IN: X International Conference Transport Problems 2018, Poland, 2018, pp. 423-430
 243. Lyubenov D., etc. COLLISION SPEED ESTIMATION USING A DIFFERENT MATHEMATICAL MODELS. IN: Proceedings of University of Ruse, Volume 56, Book 4, Ruse, 2018
 244. Lyubenov D., etc. Improving the Practical Training of Students in the Faculty of Transport. IN: Proceedings of University of Ruse - 2017, Volume 56, Book 9, Ruse, 2017, pp. 103-108, ISBN 1311-3321.
 245. Lyubenov D., F. Kirilov. A Study of the Influence of Input Parameters on Output Results for the Delta V Method. IN: Proceedings of University of Ruse, Volume 58, Ruse, 2019, ISBN 1311-3321.
 246. Lyubenov D., V. Mateev, F. Kirilov. An Energy Method Based Expert System for Vehicle Accident Reconstruction. IN: X International Conference Transport Problems, Poland, 2018, pp. 431-438
 247. Lyubenov D.A., I. Mitev, D. Bekana. Researching of the weld pool size using arc weld coatings on worn out machine parts from agricultural and transport technique. IN: Trans & MOTAUTO. 2009. p.171 - 173, София, 2009
 248. Lyubenov, D., G. Kadikyanov . A Study of the ABS Influence on Vehicles Deceleration. IN: Trans&MOTAUTO’14, vol. 2, Varna, 2014, pp. 43-46, ISBN 1310-3946.
 249. Lyubenov, D.А. Изследване на спирачното закъснение с Vbox 3i Data Logger при различни пътни настилки. В: Trans & MOTAUTO, София, 2011, стр. 5 – 7, ISBN 1310-3946.
 250. Lyubenov, D.А. Изследване на някой от основните характеристики на транспортния поток по ул. “Плиска”, гр. Русе. В: Trans & MOTAUTO, София, 2011, стр. 8 – 10, ISBN 1310-3946.
 251. Lyubenov. D. A method of vehicle-pedestrian accident reconstruction. IN: International Scientific Conference "Engineering. Techologies. Education. Security", Veliko tarnovo, 2016, pp. 27-29, ISBN 1310-3946.
 252. Lyubenov. D.A. V. Mateev, P. Atanasova-Petrova. DELTA-V Based Expert System To Determine The Impact Velocity Between Cars. IN: Proceedings Volume 55, University of Ruse, 2016, pp. 15-19, ISBN 1311-3321.
 253. M. Cabrero-Canosa, E. Mosqueira-Rey, V. Moret-Bonillo, E. Carballo, S. Kolev, M. Piñeiro, A. V. Galiñanes, M. I. Paz-Andrade. A computational system for heuristic forecasting of fire risk. IN: 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI),, Orlando (E.E.U.U.), 2002
 254. M. I. Paz Andrade, T. Carballas, E. Jiménez, J. L. Legido, J. A. Vega, J. L. Casanova, A. V. Galiñanes, M. M. Mato, S. Muñiz, A. Alonso, V. Moret, L. Segade, E. Carballo, S. Kolev, C. Paz-Andrade, M. Presentación de un Sistema Experto para Predecir el Peligro de Incendios Forestales en el N.O. de España. IN: Conferencia por invitación, Vilagarcía de Arousa - Pontevedra (España), 2002
 255. M. I. Paz Andrade, T. Carballas, E. Jiménez, J. L. Legido, J. A. Vega, J. L. Casanova, J. Canda, A. V. Galiñanes, M. M. Mato, S. Muñiz, A. Alonso, V. Moret, L. Segade, E. Carballo, S. Kolev, C. Paz-An. Elaboración de un Sistema Experto para Predecir el Peligro de Incendios Forestales en Galicia y el N.O. de Castilla y León. IN: VIII Encuentro del Grupo Especializado de Termodinámica, Jarandilla de la Vega - Cáceres (España), 2002
 256. M. Nenkov., Pencheva. Analysis of structure of symmetrical groups from dielectric layers for transparent heat reflecting coatings. IN: Proc. of AMTEX'95, section IV "Material Science and Coatings", Rousse, 1995, pp. 96 - 102
 257. M.I.Gonzalez, J. Armada, J. Salgado, S.I. Kolev and M.I.P.Andrade. Measurement of Specific Heat by Different Scanning Calorimetry in Soils affected by Wildfire. IN: 2nd International Conference on Forest Fire Research, Coimbra (Portugal), 1994
 258. Manoilov P., V. Mateev, M. P. Iliev. Graphical User Interface of an Interactive System for Schemes Design, Used in Distance Learning. IN: International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech, Rousse, Bulgaria, 2004, pp. VI.20-1--VI.20-5
 259. Manoilov, P., V. Mateev. Interactive Tutoring Tool for Learning of Electronic Schemes. IN: Proceedings IEEE International Spring Seminar on Electronics Technology 27th ISSE 2004, Sofia, Bulgaria, 2004, pp. 358 – 360
 260. Manukova A., D. Stephanov, P. Mashkov. Environmental Tests for Automotive Electronic Devices Produced by Lead Free Technology. IN: IEEE, Proc. of 32th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2009, IEEE, Brno, Czech Republic, 2009, pp. 190-191
 261. Manukova А., D.Stephanov, T.Pencheva. X-ray and Scanning Acoustic Microscopy analysis on lead-free automotive electronic module. IN: IEEE, 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology,, Brno, Czech Republic, 2009, pp. 178-179
 262. Marinov M., J. Gelkov, D. Lyubenov. A study of vehicle movement parameters during overpass and overtaking.. IN: International Conference “Quality and reliability of technical systems”, Nitra, Sloavkia, 2010, pp. 278-283, ISBN 978-80-552-0.
 263. Marinov, E., Stanchev, H., Iliev, A. Laboratory system for valve timing changing. IN: AMMA 2002, Cluj-Napoca, Romania, 2002, pp. Vol II-27
 264. Marinovska, P., I. Ilieva. INTEGRATIVE RELATIONSHIPS OF PHYSICAL CULTURE WITH OTHER EDUCATIONAL FIELDS/: ИНТЕГРАТИВНИ ВРЪЗКИ НА ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА С ДРУГИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ. В: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, Изд. център при Русенски университет, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 265. Markov, Kr. A review of the possibility for using of alternative fuels and biofuels in hybrid vehicles. IN: Proceeding of University of Ruse - 2019, volume 58, book 4, Ruse, Bulgaria, 2019, pp. 61-66, ISBN 1311-3321.
 266. Markovic Z I Ilchev. Material-space conditions for the realization of physical education. IN: Научни трудове на Русенския Университет том 51, серия 8.2, Русе, 2012, pp. 122-124, ISBN 1311-3321.
 267. Markovic Z., I. Ilchev. Floors in the function of safeti and manifestation of motor abilities of younger school students. IN: Научни трудове на РУ, Русе, Изд. център при Русенски университет, 2011, pp. 120-125, ISBN 1311-3321.
 268. Marković, Ž., V Dragoljub, Z Bogdanović,I Ilčev. THE INFLUENCE OF DIFFERENT STRUCTURES OF PHYSICAL EDUCATION ON TRANSFORMATION OF MOTOR ABILITIES OF YOUNG SCHOOL EGE FEMALE STUDENTS. IN: EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION, Belgrade Serbia, 2012, pp. 587-595
 269. Mashkov P. Method for LED Lamps’ Spectral Characteristics Control. IN: Proc. of 14th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems – ELMA 2015, Varna, Bulgaria, 2015, pp. 167 – 171, ISBN 1313-4965.
 270. Mashkov P., B. Gyoch, H. Beloev and S. Penchev. LED Lamp – Design and Thermal Management Investigations. IN: Proc. of 35th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2012, Bad Aussee, Austria, IEEE, 2012, pp. 101-106.
 271. Mashkov P., B. Gyoch, R.Kandilarov, H. Beloev, T. Pencheva. LED lamp with luminous flux resembling the solar radiation’s spectral distribution. IN: Proc. of 14th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems – ELMA 2015, Varna, Bulgaria, 2015, pp. 162 – 166, ISBN 1313-4965.
 272. Mashkov P., B. Gyoch, S. Penchev and H. Beloev. Method for in-situ Power LEDs’ Junction Temperature Measurements. IN: Proc. of 35th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2012, Bad Aussee, Austria, IEEE, 2012, pp. 95-100.
 273. Mashkov P., B. Gyoch, T. Pencheva, H. Beloev, R.Kandilarov. Multifunctional LED Module For Poultry Lighting. IN: Proc. of 14th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems – ELMA 2015, Varna, Bulgaria, 2015, pp. 172 – 176, ISBN 1313-4965.
 274. Mashkov P., B. Gyoch, T. Pencheva, R.Kandilarov. LED Lamp For Greenhouses: Thermal Managment And Spectral Characteristics. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - SFITES, Kavala, Greece, PARNAS Publishing House, 2015, pp. 147-152, ISBN 978-954-8483-34-6.
 275. Mashkov P., T. Pencheva, A. Valchev, B. Gyoch. Equipment for infrared welding of large area plastic details. IN: Proceedings of XII International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems – ELMA 2008, Bulgaria, 2008, pp. 297 - 301.
 276. Mashkov P., T. Pencheva, A. Valchev, B. Gyoch. In situ non contact temperature measurements on PCB during soldering process. IN: Proceedings of IEEE, ISSE - 2008, 31st International Spring Seminar on Electronics Technology, IEEE, Budapest, Hungary, 2008, pp. 134 – 138
 277. Mashkov P., T. Pencheva, and B. Gyoch. Development of Reflow Soldering Processes Using Heaters’ Operation Control. IN: IEEE, Proc. of 32th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2009, IEEE, Brno, Czech Republic, 2009
 278. Mashkov P., T. Pencheva, B. Gyoch. LEDs’ operation optimizing for long term lumen maintenance. IN: IEEE, Proc. of 33th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2010, Warsow, Poland, IEEE, 2010, pp. D13 pp. 232-237.
 279. Mashkov P., T. Pencheva, B. Gyoch. Multifunctional LED Lamp Thermal Management.. IN: IEEE, Proc. of 33th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2010, Warsow, Poland, IEEE, 2010, pp. D12 pp. 226 - 231.
 280. Mashkov P., T. Pencheva, B. Gyoch. Electronic control of emitters’ operation for infrared welding of plastic details. IN: Proc. of International Conference ELECTRONICS ET 2009, Bulgaria, 2009, pp. 212 - 215
 281. Mashkov P., T. Pencheva, B. Gyoch, D. Popov. Infrared Radiation Spectrum Control During Soldering Processes Applying Low Inert Heaters. IN: Proceedings of IEEE, 29th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2006, IEEE, Germany, 2006, pp. 157 - 162.
 282. Mashkov P., T. Pencheva, B. Gyoch. PCB Thermal Performance for Power LEDs. IN: IEEE, Proc. of 34th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2011, High Tatras, Slovakia, IEEE, 2011, pp. A05, 1 – 6.
 283. Mashkov P., T. Pencheva, B. Gyoch. PCB Thermal Performance for Power LEDs. IN: IEEE, Proc. of 34th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2011, Slovakia, IEEE, 2011, pp. 33-38
 284. Mashkov P., T. Pencheva, B. Gyoch. Lamp with Rigid LED Strip – Design and Thermal Management. IN: IEEE, Proc. of 34th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2011, High Tatras, Slovakia, A06, IEEE Xplorer.org, 2011, pp. 39-44.
 285. Mashkov P., T. Pencheva, B. Gyoch. LEDs’ Thermal Management Aided by Infrared Thermography.. IN: Advanced Packaging Materials /MicroTech 2010, Moller Centre, Cambridge, England, 2010, pp. 68-73
 286. Mashkov P., T. Pencheva, D. Popov. Application of Low Inert Infrared Heaters for Soldering Processes. IN: Proceedings of IEEE, 27th International Spring Seminar on Electronics Technology, IEEE, 2004, pp. 366 – 370
 287. Mashkov P., T. Pencheva, D. Popov, B. Gyoch. Equipment and Method for Lead Free Soldering of SMDs. IN: 15th International Scientific and Applied Science Conference ELECTRONICS’ 2006, BULGARIA, 2006, pp. book 2, pp. 77 – 82.
 288. Mashkov P., T. Pencheva, D. Popov, B. Gyoch. Apparatus and Method for Soldering Electronic Components to Printed Circuit Boards. IN: Proceedings of IEEE, 28th International Spring Seminar on Electronics Technology – ISSE 2005, IEEE, 2005, pp. 406 - 411
 289. Mashkov P., T. Pencheva, D. Popov, V. Mateev. Emission Spectra Control for Infrared Heaters by Electronic Pulse Management. IN: Proceedings of IEEE, 26th International Spring Seminar on Electronics Technology – ISSE 2003, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, IEEE, 2003, pp. 289 - 292, ISBN 0-7803-8002-9.
 290. Mashkov P., T. Pencheva, D. Popov, V. Mateev. Electronic Pulse Control for Low Inert Infrared Heaters. IN: Proceedings of the 12th International Conference ELECTRONICS ET’2003, Bulgaria, 2003, pp. 369 – 375
 291. Mashkov P., T. Pencheva, D. Popov, V. Mateev. High emissivity thermal shock resistant coatings on iron based alloys substrates. IN: Proceedings of IEEE, 25th International Spring Seminar on Electronics Technology – ISSE 2002, IEEE, 2002, pp. 41 – 43
 292. Mashkov, P. Method for assembling of power LEDs in lighting equipment. IN: Thirteenth international conference on electrical machines, drives and power systems ELMA 2011, Proceedings of conf. ELMA, Bulgaria, 2011
 293. Mashkov, P. Reflow Soldering of BGA Components to PCB by Heaters’ Operation Control. IN: Proc. of International Conference ELECTRONICS ET 2008,, Bulgaria, 2008, pp. book 4 pp. 121 - 126
 294. Mashkov, P., T. Pencheva, B.Gyoch. Reflow Soldering Processes Development Using Infrared Thermography. IN: IEEE, Proc. of 32d International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2009, IEEE, 2009, pp. D15, pp. 1- 6.
 295. Mashkov, P., B. Gyoch, , H. Beloev,, S. Penchev, ,. LED lamp - Design and thermal management investigations. IN: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology , art. no. 6273117, IEEE, Austria, 2012, pp. pp. 101-106
 296. Mashkov, P., Gyoch, B.,Penchev, S., Beloev, H. Method for in-situ power LEDs' junction temperature measurements. IN: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology , art. no. 6273116 ,, IEEE, Austria, 2012, pp. pp. 95-100
 297. Mashkov, P., T.Pencheva, B.Gyoch. Non-contact temperature measurements during thermal processes. IN: Thirteenth international conference on electrical machines, drives and power systems ELMA 2011, Proceedings of conf. ELMA, Bulgaria, 2011, pp. 165 – 171
 298. Mashkov, P.,T. Pencheva, B. Gyoch. Temperature Measurement Methods for Power LEDs’ Thermal Performance Investigations. IN: Proc. of International Conference ELECTRONICS ET 2010, book 2, Bulgaria, 2010, pp. 72-75
 299. Mateev V., P. Manoilov, M. Iliev. Tutoring Tool for Logical Schemes Design. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech'04, Rousse, Bulgaria, 2004, pp. I.9-1--I.9-5
 300. Mateev, V. MULTIPLE-OUTPUT COMBINATIONAL SCHEMES DESIGN WEB-BASED TUTORING TOOL. IN: Proceedings or Second Scientific Conference with International Participation "SPACE, ECOLOGY, NANOTECHNOLOGY, SAFETY", 14 - 16 June 2006, Varna, Bulgaria, 2006
 301. Mateev, V. Adaptive Web-based Multiplexer Educational Tool. IN: ACM International Conference Proceeding Series, Vol. 471; in Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech'10, Sofia, Bulgaria, Avangard Print Ltd., 2010, pp. 407 - 412
 302. Mateev, V. Virtual Instrument for Truth Table Construction of Analytically-defined Boolean Functions. IN: ACM International Conference Proceeding Series, Vol. 374; in Proceedings of the 9th International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing CompSysTech, Bulgaria, Avangard Print Ltd., 2008, pp. IV.10-1 – IV.10-6
 303. Mateev, V. Two-Level Multiple-Output Combinational Networks Design Web-based Tutoring Tool. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’06, Bulgaria, Avangard Print Ltd, 2006, pp. IV.2-1 – IV.2-5.
 304. Mateev, V., H.-D. Wuttke. Reusability and Adaptivity of a Web-based Boolean Axioms Application. IN: Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия 3.2. Електротехника, електроника, автоматика, Русе, 2010, pp. 89-93
 305. Mateev, V., N. Tomova, V. Dragostinova, L. Nikolova, T. Todorov. On the decay of Photoinduced Anisotropy in Methyl-red/Polymer. IN: SPIE, Vol. 1183, Holography’89, Bulgaria, 1989, pp. 275 – 277.
 306. Mateev, V., P. Manoilov. Graphical User Interface Logical Schemes Design Tool. IN: Proceedings IEEE International Spring Seminar on Electronics Technology 27th ISSE 2004, Sofia, Bulgaria, 2004, pp. 371 – 373
 307. Mateev, V., Tz. Golemanov. Web-based Truth Table Generator. IN: Proceedings of University of Rousse and Rousse Union of Scientists Annual Conference. Rousse, Bulgaria, vol. 44, book 6.1, Printing House in University of Rousse "Angel Kach, 2005, pp. 91 - 93
 308. Mateev,V., S.Todorova, A.Smrikarov. Test Construction and Distribution in Digital Logic Design Virtual Laboratory. IN: Proceedings of the E-learning Conference’07 Computer Science Education, Istanbul, Turkey, Bahcesehir University Engineering Faculty Publicat, 2007, pp. 18-23
 309. Mateev,V., S.Todorova, A.Smrikarov. Test System in Digital Logic Design Virtual Laboratory – Tasks Delivery. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’07, Rousse, Bulgaria, Avangard Print Ltd., 2007, pp. IV.11-1 – IV.11-6
 310. Mehmedov, D., Barzev, K., Trendafilov, A. EXPERIMENTAL STUDY OF THE FUEL COMPOSITION ON DIESEL EXHAUST EMISSIONS. IN: 2nd International Conference on Thermal Engines and Environmental Engineering (METIME), Galati (Romania), 2007
 311. Mihailov N., A. Evtimov, H. Beloev, V. Pencheva. To The Issue of Applying Renewable Energy Sources in Farms. IN: International Workshop on Agricultural Engineering and Post-Harvest Technology for Asia Sustainability, Hanoi, Vietnam, Science and Technology Publishing House, 2013, pp. 117-125, ISBN 9786046701606.
 312. Mihaylov, M. and Barzev, K. Investigation of the effects of hydrogen addition on performance and exhaust emissions of diesel engine. IN: World Congress FISITA, Barcelona, 2004
 313. MILCHEV M., P. STOYANOV. SIMULATION MODELING TO EXAMINE TRAFFIC ORGANIZATION AT CROSSROAD. IN: Transport problems 2018, Katovice, Poland, 2018
 314. Minkov N., B. Manolova, L. Mihailov, Iv. Beloev, Iv. Grigorov. Study of indicators of power supply for petrol stations byco-generation. IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 119-124, ISBN 2457-3302.
 315. Mirka Kans, Valentina Haralanova, Samir Khoshaba. Interdisciplinary, International and Industrial Cooperation Efforts Within the Mechanical Engineering Department. IN: CDIO Conference, Barcelona, Spain, 2014, ISBN ISBN-13: 978-84-6.
 316. Mitev E., S. Iliev, D. Guvev. DESIGN AND STUDY OF ELECTROMOBILE PROTOTYPE DTT-3 BY CATIA V5. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse Publishing Center,, 2018
 317. Mitev E.,S. Iliev. INVESTIGATION ON GASOLINE ENGINE CHARACTERISTICS WITH SINGLE ENTRY AND TWIN ENTRY TURBINE. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - volume 58, book 4.1., Ruse, 2019, pp. 8-14, ISBN 2603-4123.
 318. Miteva D., D. Grozev, V. Pencheva, А. Аsenov. Survey of passenger flows in taxi transportations under the conditions of city of Ruse. IN: Scientific forum on innovative trends in engineering and science - SFITES, Kavala, Greece, 2015, pp. 59-62, ISBN 978-954-8483-34-6.
 319. Miteva D., D. Grozev, V. Pencheva, А. Аsenov. Survey of passenger flows in taxi transportations in the conditions of city of Ruse.. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science 2015 - SFITES, Kavala, Greece, 2015, pp. 59-62, ISBN 978-954-8483-34-6.
 320. Miteva D., V. Pencheva, D. Grozev. The role of key indicators for an assessment the quality of transport service in taxi transportations. IN: The 3rd International virtual conference THOMSON, Slovakia, 2015, pp. 168-171, ISBN 978-80-554-0866-8.
 321. Mollova, G., A. Dobreva. Differences in Calculations of Involute Gear Trains in Three Main Standards. IN: 57th Annual Conference of Ruse University and Union of Scientists, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. FRI-2.203-1-TMS-04, ISBN 1311-3321.
 322. Momchilova A., I. Ilieva, I. Ilchev. Forming of cognitions in sports games training of 10 – 12 years old pupils. IN: Международна конференция, Halkidiki, Greece, 2007, ISBN 978-960-89923-0-6.
 323. Momchilova A., I. Ilieva. Psychological–pedagogical mechanisms for the development of motor coordination of 10–11-year old basketball players. IN: Third Balkan International Scientific Congres, Shtip, Macedonia, 2005, pp. 318-323, ISBN 9989-2260-2-2.
 324. Momchilova A., K. Simeonov. Psychological-pedagogical problems of professional training of future teachers in physical education and sports. IN: ХІІ Международна научна конференция ФИС КОМУНИКАЦИJЕ, Университет у Нишу, 2006, pp. 201-206
 325. N. Stancheva, M. Marinov, D. Stanchev. Methods for selection of the engines of agricultural tractors according to fuel economy. IN: Simulation – modelling, and computer aides design in the field of agricultural machines and food industry”, “ Politehnica” university of Bucharest, Eg., 2007, Faculty of buotechnical systems engineering, 2007, pp. 77 – 82, ISBN ISSN 142358.
 326. N. Stancheva, M. Marinov, P. Ivanova, D. Stanchev. Concerning methods of theoretical determination of the economy characteristic of the automobile with benzine internal – combustion engines. IN: Proceedings of 48 Medzinarodnej conferencie katedier casti strojov a mechanizmov, Smolenice, Bratislava, 12 – 14 September 2007, Slo, Slovenska technicka unverzita v Bratislave, 2007, pp. 254-260, ISBN 970-80-227-2.
 327. Nenkov M., B. Gyoch, T. Pencheva. Wide-band Antireflection Coatings upon Si/HgCdTe Photosensitive Structures for Middle Wavelength IR. IN: Proceedings of IEEE, 30th International Spring Seminar on Electronics Technology – ISSE 2007, Cluj-Napoca, Romania, 2007, pp. 377 – 382
 328. Nenkov M., B. Gyoch, T. Pencheva. Design of Wide-band Antireflection Coatings on GaAs Substrates for Long Wavelength IR Spectrum. IN: Proceedings of IEEE, 29th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2006, St. Marienthal, Germany, 2006, pp. 169 – 174
 329. Nenkov M., T. Pencheva. Application of thin film phase thickness to determination of its refractive index dispersion from transmittance measurements. IN: Proceedings of the IXth workshop on Nanoscience and Nanotechnology, Sofia, Heron Press, Sofia, 2008, pp. 133 – 140
 330. Nenkov M., T. Pencheva. Reactive Deposition and Properties of Titanium Oxide Thin Films. IN: Proc. of AMTECH'97, Gabrovo, 1997, pp. 159 - 166
 331. Nenkov M., T. Pencheva. Multilayer Symmetrical Dielectric Stacks for Needs of Near IR Heat Reflector Design. IN: Proc. of AMTECH'95, sec. Heat treatment and coatings, Ruse, 1995, pp. 178 - 185
 332. Nenkov, M., T. Pencheva, K. Shtereva. Optical Properties of Titanium Oxide Coatings Deposited Using Reactive Sputering. IN: In Proceedings: ISCMP Varna ’96, Varna, 1996, pp. 1-4
 333. Nenov P., E. Anguelova, V. Varbanov, S. Ivanov. Software for Self-learning on the Subjects of Cylindrical Involute Gear Meshing. IN: International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering (CIS2E 05), University of Bridgeport , USA., 2005, pp. 123-128
 334. Nenov P., E. Anguelova, V. Varbanov, S. Ivanov. Modernization of the Educational Process on The Subject of Machine Elements With the Help of Wider Usage of Authors’ Software.. IN: Conference on Education and Information Systems,Technologies and Applications (EISTA 2004),Vol 2 ,, Orlando, USA, 2004, pp. p.48-53, ISBN ISBN 980-6560-11-.
 335. Nenov P., E. Angelova, K. Kamenov, V. Ronkova. Visualization Packages for Quick Accumulation of Experience in High Quality Design Of Reducers. IN: 3 rd International Symposium on Computing in Science & Engineering (ISCSE 2013), Kuşadası, Aydın, Türkiye, Gediz University Publications, 2013, pp. 193-198, ISBN 2147-9097.
 336. Nenov P., E. Angelova, T. Diulgerian. Modernization of education process of the subjectes from the group machine design.. IN: Международно виртуално списание “Машини, Технологии, Материали”, ”), Year III, Issue 1-2 / 2009, София, 2009, pp. 10 -15, ISBN ISSN 1313-0226.
 337. Nenov P., E. Angelova, T. Diulgerian, B. Kaloyanov, V. Varbanov. Achievement of Higher Quality of the Educational Process on General Machine Design Trough Computerization of the Textbooks.. IN: . Nenov P., E. Angelova, T. Diulgerian, B. Kaloyanov, V. Varbanov. Achievement of Higher Quality of the Educational Process on General Machine Design Trough Computerization of the Textbooks. The XXVII, Clug-Napoca, Romania, 2007, pp. 21-32, ISBN 1221-5872.
 338. Nenov P., E.Angelova, P.Stamatov, T.Diulgerian, V.Varbanov. Interuniversity Centre for High-Tech Machine Design.. IN: Proceeding of Second Regional Conference on Engineering Education, София, 2003, pp. 57-70
 339. Nenov P., Tr. Trifonov, D. Velchev, V. Ronkova. Irregular speed of rotation of the output shaft of the hook’s joint– vizualization and study of its influence on the fork’s strongness. IN: POWER TRANSMISSIONS The 4th International Conference on Power Transmissions, Sinaia, ROMANIA, Springer Scienie+Business Media Dordreeht, 2013, pp. 367-377, ISBN 978-94-007-6558-0.
 340. Nenov P., V. Ronkova, E. Angelova, T. Trifonov. Almanac of Information Materials, 3D Images, Animations and Other Visualizations As An Aid in Studying Machine Elements. IN: IRMES 2011, The 7th International Scientific Conference, Research and Development of Mechanical Elements and Systems, Zlatibor, Serbia, 2011, pp. 119-126, ISBN 978-86-6055-012-7.
 341. Nenov P., V. Varbanov, E. Angelova, B. Kaloianov. Design of cylindrical gear drives with optimal parameters , in accordance with ISO 6336.. IN: Proceedings of the 3rd international conference "POWER TRANSMISSIONS '09", Thessaloniki, Greece, Sofia publications, 2009, pp. 113-118, ISBN 978-960-243-.
 342. Nenov P.,B Kalojanov,E.Angelova. Geometrikal Bloking contours as an instrument for high-technology design of geometry of involute external and internal gear drives,power transmissions.. IN: The 4th Intrnational Conference on Power Transmissions,Sinaia,Romania,2012, to be published, 2012
 343. Nesterov,G., Kolev S. Low Ionosphere in Winter 1984/1985. IN: Compt. Rent. Acad.Bulg.Sci.,vol.39,No.3, Sofija, 1985, pp. 6164
 344. Nikolay Yordanov, Emilyan Stankov, Kiril Hadzhiev. EXPERIMENTAL STUDY OF THE INFLUENCE OF THE ELECTROHYDRAULIC INJECTOR CONTROL VALVES STROKE OVER THE PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF A DIESEL ENGINE. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists-Ruse, NEU INDUSTRIES, DIGITSL ECONOMY, SOCIETY-PROJECTIONS OF THE FUTURE, Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2018
 345. Nikolov N.S. and T Stefanova. A Project of Astronomy Teaching in the Secondary Schools. IN: The Teaching of Astronomy. Proceeding of the 105 colloquium in the International Astronomical Union, Cambridge, Cambridge University Press, 1988
 346. Nikolova D., K. Barzev. REDUCTION OF EMISSIONS FROM OFF-ROAD HEAVY-DUTY DIESEL ENGINES. IN: HTC Borovec March 2016, REDUCTION OF EMISSIONS FROM OFF-ROAD HEAVY-DUTY DIESEL ENGINES, 2016
 347. Nikolova D., K.Barzev. POTENTIALS FOR OZONE FORMING FROM OFF-ROAD HEAVY-DUTY DIESEL ENGINE’S EMISSIONS. IN: HTC Borovec March 2016, HTC Borovec March 2016, 2016
 348. Obreshkov, D. An attempt to improve the individual strenght training with women of 16-22 age group in the course of two academic years. IN: Физичка култура -Скопие, Македония, Физичка култура, 2009, pp. 21-23, ISBN 0350-3836.
 349. Obreshkov, D., A. Bozhkova, I. Ilieva. State and dynamics of the somatic types indexes and the fatty tissue for women, practising strength exercises with weights. IN: BOOK OF 10-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Constanta, Romania, 2010, pp. 111-116, ISBN 978-973-614-501-8.
 350. Obreshkov, D., I. Ilieva, I. Ilchev. Investigation of the development of the absolute and the relative tenacity of women practicing strength exercises with weights. IN: BOOK OF 10-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Constanta, Romania, 2010, pp. 117-121, ISBN 978-973-614-501-8.
 351. Orzech, K., S. Khoshaba, A. Dobreva. Development and Design of a Two Speed Transfer Gearbox for a Truck. IN: Proceedings of GENERAL MACHINE DESIGN 2009, Ruse, Printing House of RU, 2009, pp. 177 - 180, ISBN 1313 - 9193.
 352. Paunov N., V. Pencheva, As. Asenov. ANALYSIS OF TRAINING MODELS OF NEW DRIVERS IN THE EUROPEAN UNION. IN: Сборник с доклади, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, volume 57, book 4, 2018, pp. 138-147, ISBN ISBN 1311-3321.
 353. Pavel Stoyanov. Прогнозиране скоростта на движение по маршрут и времето за пристигане по участъци. В: Technics, Technologies, Education, Safety Proceedings, Велико Търново, 2016, стр. 78-81, ISBN 1310 – 3946.
 354. Pavel Stoyanov, Mitko Marinov, Daniel Lyubenov, Svilen Kostadinov. Survey the possibility of improving the conditions for movement of urban passenger transport using simulations. IN: The 10 th INTERNATIONAL AUTOMOTIVE CONGRES, Pitesti, Romania, 2011
 355. Pavel STOYANOV, Plamena GAGOVA. SOME IMPLEMANTATION OF QUALITY OF PUBLIC TRANSPORT. IN: III rd INTERNACIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "Transport Problems 2011", Katowice - Tarnowskie Gory - POLAND, 2011
 356. Pavel Vitliemov and Krasimir Markov. Hybrid device for automatic assembly. IN: International Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment 2020 (ICMTME 2020), Sevastopol; Russia, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, ISBN 1757-899X.
 357. Penchev M., T. Pencheva. Some aspects of assembly and interconnection in microsystems technology. IN: Proc. of . ”Drittes Symposium Mikrosystemtechnik”, Regensburg, 1993, pp. 368 - 372
 358. Pencheva T. G., M.R.Nenkov and J.K.Michev. Optical properties of antireflection dielectric stacks on silica for two wavelengths in the near IR.. IN: Proceedings of 11-th International School on Condensed Matter Physics (ISCMP) Materials for Information Technology in the New Millenium, United Kingdom, Bookcraft Publishing Co., 2001, pp. 404 – 407
 359. Pencheva T., B. Gyoch and P. Mashkov. Day and night vision detectors - design of antireflection coatings. IN: Proc. of 35th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2012, Bad Aussee, Austria, IEEE, 2012, pp. 312-317
 360. Pencheva T., B. Gyoch, P. Mashkov. Optical measurements upon compact discs in education in Optoelectronics. IN: IEEE, Proc. of 33th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2010, IEEE, Warsow, Poland, 2010, pp. H10 pp. 1 – 6.
 361. Pencheva T., D. Pulov, B. Gyoch, M. Nenkov. Design of CCD Optical System for Thermal IR Spectral Region Heaters. IN: Proceedings of IEEE, 29th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2006, St. Marienthal, Germany, 2006, pp. 175 – 180
 362. Pencheva T., M. Angelova, S. Penchev. Characteristics of the phenomenon dynamic optical recording in photorefractive media. IN: Proc. of 20th International "Spring" Seminar on Semiconductor and Hybrid Technologies, Sofia, 1998, pp. 124-129
 363. Pencheva T., M. Nenkov. Application of numerical simulations for determination of thin film optical parameters. IN: Proceedings of IEEE, 27th International Spring Seminar on Electronics Technology, Bankja, Bulgaria, 2004, pp. 350 – 357
 364. Pencheva T., M. Nenkov. Determination of optical constants and thickness of thin BaTiO3 films using transmittance measurements. IN: Proc. of 20th International “Spring” Seminar on Semiconductor and Hybrid Technologies, Sofia, Bulgaria, 1998, pp. 117 - 123
 365. Pencheva T., M. Nenkov. Optical and Electrical Properties of RF-sputtered Barium Titanate Thin Films. IN: Proc. of 8-th International. School on Condensed Matter Physics -Electronic, Optoelectronic and Magnetic Thin Films, Varna'94, Taunton, Somerset, England, Research Studies Press Ltd., 1994, pp. 684 - 687
 366. Pencheva T., M. Nenkov. Vacuum Deposited Selective Multilayer Filters for White and Infrared Light. IN: Proc. of 8-th International. School on Condensed Matter Physics -Electronic, Optoelectronic and Magnetic Thin Films, Varna'94, Taunton, Somerset, England, Research Studies Press Ltd., 1994, pp. 688 - 691
 367. Pencheva T., M. Nenkov, J. Michev. Design of wide-band antireflection multilayer coatings upon silica optical elements in fiber long-distance systems. IN: Proceedings of IEEE, 25th International Spring Seminar on Electronics Technology, Prague, 2002, pp. 211 - 214
 368. Pencheva T., M. Nenkov, J. Michev. Wide-band antireflection multilayer coatings for semiconductor substrates in the near infrared - computer-aided design.. IN: Proceedings of IEEE, 25th International Spring Seminar on Electronics Technology, ISSE 2002, Prague, Prague, ISSE, 2002, pp. 300 - 304
 369. Pencheva T., M. Nenkov, M. Jelinek, J. Lančok, J. Bulíř, A. Deineka, Xu Chao-Nan. Determination of optical properties of PLZT thin films using transmittance spectra processing.. IN: Proceedings of SPIE, vol. 4762, 9th International Conference “Advanced Laser Technologies”, Constanta, Romania, SPIE, 2002, pp. 181 - 185
 370. Pencheva T., M. Nenkov, P. Voneva. Refractive index depth profile determination for thin and ultrathin vacuum deposited BaTiO3 films. IN: Proceedings of the VIIth Workshop on Nanoscience and Nanotechnology, Sofia, Bulgaria, Heron Press, Sofia, 2006, pp. 188 - 194
 371. Pencheva T., M. Nenkov, P. Voneva. Accuracy Comparison of Two Methods for Refractive Index Determination for Nonabsorbing Thin Films & Substrates in the Visible Spectral Region. IN: Proceedings of the VIth Workshop on Nanoscience and Nanotechnology, Sofia, Bulgaria, Heron Press, Sofia, 2005, pp. 102 – 106
 372. Pencheva T., M. Nenkov. Investigation of optical constants of thin films based on transmission spectra measurements. IN: Proc. of the Second Workshop “Nanostructured Materials Application and Innovation Transfer”, Sofia, Bulgaria, 2000, pp. 57 – 59
 373. Pencheva T., M. Nenkov. Investigation of optical inhomogeneity of thin films based on transmission spectra measurements. IN: Proc. of the Second Workshop “Nanostructured Materials Application and Innovation Transfer, Sofia, Bulgaria, 2000, pp. 66 – 68
 374. Pencheva T., M. Nenkov. Analysis of optical dispersion for thin films using transmittance spectra. IN: University of Ruse “Angel Kanchev”, Proceedings, Vol. 37, book 3, Ruse, 1999, pp. 420 - 425
 375. Pencheva T., M. Nenkov. Application of chromatic parameters to analysis of optical properties of thin films. IN: Proceedings of BULCOLOR’99, International color conference, Varna, Bulgaria, 1999, pp. 144 - 152
 376. Pencheva T., M. Nenkov. Estimation of uncertainty in thin film optical constants determination using chromatic parameters. IN: Proc. of 20th International “Spring” Seminar on Semiconductor and Hybrid Technologies, Sofia, Bulgaria, 1998, pp. 160 - 166
 377. Pencheva T., M. Penchev. Some possible aplications of piezoelectric electrooptic media in microsystem tehnology. IN: Proc. of . ”Drittes Symposium Mikrosystemtechnik”, Regensburg, 1993, pp. 363 - 367
 378. Pencheva T., St. Kolev, J. Ivanova. Satellite derived total column ozone climatology over West and East Bulgaria (a contribution to the GMES initiative). IN: GMES initiative, Sofija, 2011
 379. Pencheva T., St. Kolev, J. Ivanova. Satellite derived total column ozone climatology over West and East Bulgaria. IN: a contribution to the GMES initiative, Sofia, Bulgaria, 2011
 380. Pencheva T.G., M.R.Nenkov, B.S.Gyoch. Design of Antireflection Wideband Coatings for the Near Infrared Spectral Region. IN: Proceedings of IEEE, 28th International Spring Seminar on Electronics Technology – ISSE 2005, Wiener Neustadt, Austria, 2005, pp. 106 - 111
 381. Pencheva V., A. Asenov, D. Grozev, I. Beloev, Ts. Georgieva, P. Daskalov. Assessment of the maas system as a tool for shared economy in transport and the application of hydrogen mobility.. IN: НК РУ&СУ при РУ “А. Кънчев”, Русе. том 58, серия 4,, Русе, 2019, ISBN 1311-3321..
 382. Pencheva V., A. Asenov, E. Savev. Noise Reducing in urban environments, using alternative vehicles. IN: International Conference, Beograd. Serbia, 2011
 383. Pencheva V., A. Asenov, I. Beloev, B. Ivanov. State and Development of the Trolley Bus Transport Subsystem in the Republic of Bulgaria.. IN: International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Katowice, Poland, 2017, ISBN 978-83-935232-6-9.
 384. Pencheva V., A. Asenov, I. Georgiev, S. Penev. Assessment оf the Types of Traffic Accidents in the Territory of Bulgaria. IN: International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Katowice, Poland, 2019, ISBN 978-83-935232-6-9.
 385. Pencheva V., A. Asenov, S. Penev. Assesment of time irregularities of road accidents in Bulgaria. IN: НК РУ&СУ при РУ “А. Кънчев”, Русе. том 57, серия 4, c. 111-122, Русе, 2019, ISBN 1311-3321..
 386. Pencheva V., A. Tsekov, I. Georgiev, P. Stoyanov, A. Asenov. Investigation of Waiting Times at Urban Passenger Transport Stops for the Movement of Vehicles with Irregular Running Intervals Using Simulation. IN: International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Katowice, Poland, 2019, ISBN 978-83-935232-6-9.
 387. Pencheva V., D. Simeonov, T. Stefanova, Zh. Gelkov, M. Kostova. Some Еlements of the Edication for Student from Transportation Speciality About Using Electronic Tables. IN: ІІ-nd Congress of Mathematician and Informatician of Macedonia, Ohrid, Алфа'94 Скопие, 2000, pp. 261-263
 388. Pencheva V., H. Beloev, M. Fartunova, R. Kyuchukov. NEW EDUCATIONAL PLATFORMS IN HIGHER EDUCATION. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 56, book 9, Bulgaria, University of Ruse,, 2017, pp. 9-15, ISBN 2603-4123.
 389. Pencheva V., H. Beloev, R. Kyuchukov, T. Kyuchukov. LIGHTING AND LIGHT DESIGN IN THE CONTEXT OF STANDARDS AND GUIDELINES FOR QUALITY ASSURANCE IN THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA (ESG). IN: Сборник с доклади "Енергиен форум, София, Научно технически съюзи на енергетиците, 2017, pp. 19-28, ISBN ISSN 1313-2962.
 390. Pencheva V., I. Beloev, A. Asenov, D. Topchu. A study on the noise pollution from traffic flows. IN: Scientific forum Challenges in engineering and information science, Sinaia, Romania, 2015, pp. 28-31, ISBN 978-954-8483-35-3.
 391. Pencheva V., I. Beloev.,A Asenov. Current Issues for the Development of Transport Infrastructure of the Republic Bulgaria. IN: Conference on Transportation, Athens, Greece, 2015, ISBN 978-960-598-003-0.
 392. Pencheva V., Ts. Georgieva, A. Asenov, S. Remzi, P. Daskalov. Modeling and simulation approaches for hybrid fuel cells. IN: НК РУ&СУ при РУ “А. Кънчев”, Русе. том 58, серия 4,, Русе, 2019, ISBN 1311-3321..
 393. Pencheva V., Zb. Suchorab, Al. Stoyanov,A. Asenov, O. Stoyanov, E. Savev. Study the energy efficiency of a passenger car using petrol and LPG.. IN: 2nd International Scientific and Practical Conference, Yalta, Ukraine, 2011
 394. Pencheva V., А. Аsenov, D. Grozev, D. Miteva. Survey the impact of taxi automobiles onto the street traffic in city of Ruse. IN: Scientific forum „Challenges in engineering and information science” - CEIS, Sinaia, Romania, 2015, pp. 20-23, ISBN 978-954-8483-35-3.
 395. Pencheva V., А. Аsenov, D. Grozev, D. Miteva. Survey the impact of taxi automobiles onto the street traffic in city of Ruse.. IN: Scientific forum „Challenges in engineering and information science" - CEIS, Sinaia, Romania, 2015, pp. 20-23, ISBN 978-954-8483-35-3.
 396. Pencheva V., А. Аsenov, D. Grozev, E. Savev, P. Gagova. Analysis of the taxis' operating conditions in the city and determination of the technical parameters of the electric vehicles. IN: 2nd European Conference of Mechanical Engineering (ECME '11), Puerto De La Cruz, Tenerife, Spaine, 2011
 397. Pencheva Т., M. Kostova. Computer-aided test checuing and Evalution of Student's Knowledge in Mathematical Logic. IN: 25 th International Spring Seminar on Electronics Thechnology, Prague, Czech Republic, 2002, pp. 14-18
 398. Pencheva Т., M. Nenkov, J. Michev. Interference Multilayer Antireflection Coatings for Two Wavelengths in the Near Infrared. IN: Proceedings of SPIE vol. 4397 11th International School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications, Varna, 2000, pp. 124 – 128
 399. Pencheva Т., Yankova Т. Evaluation of Students’ Knowledge in Theoretical Basis of Optoelectronics. IN: Proceedings of IEEE, 27th International Spring Seminar on Electronics Technology, Bankja, Bulgaria, 2004, pp. 361 – 365
 400. Pencheva, T. Optical properties of PLZT thin films determined using reflection spectra. IN: 26TH INTERNATIONAL SPRING SEMINAR ON ELECTRONICS TECHNOLOGY, CONFERENCE PROCEEDINGS - INTEGRATED MANAGEMENT OF ELECTRONIC MATERIALS PRODUCTION, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, IEEE, 2003, pp. 371-374, ISBN 0-7803-8002-9.
 401. Pencheva, V. The Unit System of Transport and the Condition of the Facillites of Transport in Bulgaria. IN: 3rd International Conference on Funding Transport Infrastructure. 10th "Journée Transport", Paris, France, 2008
 402. Pencheva, V., D. Antonova, D. Pavlov, S. Kunev. The Cluster Approach and RTD Potential of Bulgaria for Development of Automotive Industry. IN: CONFERENCE PROCEEDINGS A European research strategy for intermodal transport - Las Palmas de Gran Canarias, e-book, Primax, 2013, pp. 99-108, ISBN 978-954-8675.
 403. Pencheva, V., D. Simeonov, T.Stefanova. An Appplication of Computer Program fpr a Route Choose of Fright Transportr of Small Lots. IN: ІІ-nd Congress of Mathematician and Informatician of Macedonia, Скопие, АЛФА'94, 2000, pp. 255-256, ISBN 51/063.
 404. Pencheva, V., H. Beloev, P. Daskalov, D. Antonova, A. Asenov, Ts. Georgieva. IMPROVING THE DEVELOPMENT OF HUMAN RECOURCES FOR SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION IN THE UNIVERSITY OF RUSE "ANGEL KANCHEV". IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 56, book 9, Bulgaria, University of Ruse, 2017, pp. 38-42, ISBN 2603-4123 (on-lin.
 405. Pentcheva I., J. Pan, B. Oilo. G. Hubert. V. Pencheva. Le Project Europeen “Green Post”. IN: Научен семинар “Енергийна ефективност на транспорта в градски условия”, Русе, 2009, pp. 53-69
 406. Pentcheva I., V. Penchevа. The Legislation’s Harminization of the Republic of Bulgaria with the European Union in the Field of Transport. IN: 3rd International Conference on Funding Transport Infrastructure 10th "Journée Transport", Paris, France, 2008
 407. Pentcheva V., A: Asenov, I. Georgiev, Aleksander Sladkowski. MAIN PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF URBAN PASSENGER TRANSPORT IN BULGARIA. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 57, book 4, Русе, Русенски университет, 2018, pp. 88-88, ISBN 1311-3321.
 408. Pentcheva В., A. Asenov, S. Penev. TERRITORIAL PECULIARITIES ON ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN THE REPUBLIC BULGARIA. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 57, book 4, Русе, Русенски университет, 2018, pp. 71-80, ISBN 1311-3321.
 409. PETKO MASHKOV, BERKANT GYOCH, ROSEN IVANOV. INVESTIGATION OF CHARACTERISTICS AND THERMAL LOADING OF LED BULBS FOR AUTOMOTIVE HEADLIGHTS. IN: Transport Problems, Полша, 2017, pp. 1-11
 410. Petkov T., K. Barzev. Blow-by Gasses and Ist Combustion in Case of Using Hydrogen Supplementation. IN: 8th Miami International Conference on Alternative Energy Sources, Miami Beach, Florida, 1987
 411. Petrov I., V. Pencheva, A. Asenov, I. Beloev. Comparative analysis of the types of logistics providers. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 2016, Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria, 2016, ISBN 1311-3321.
 412. Petrov I:, V: Pentcheva, A: Asenov. SURVEY ORGANIZATION OF A REGULAR GROUPAGE LINE AS PART OF THE INTEGRATED SUPPLY IN THE CONDITIONS OF A 3PL OPERATOR. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 57, book 4, Русе, Русенски университет, 2018, pp. 81-87, ISBN 1311-3321.
 413. Petrov M.P., Miridonov S.V., Pencheva T.G., Stepanov S.I. Light diffraction from volume phase holograms in photorefractive Bi12SiO20 crystals. IN: Proc. Of Int. Conf. OPTICA-80, Budapest, Hungary, 1980, pp. 186-189
 414. Petrov M.P., Pencheva T.G., Stepanov S.I., Kulikov V.V. Light diffraction from holograms in photorefractive Bi12SiO20 crystals with impurity centers. IN: Proc. of Int. Conf. Defects in Dielectric Crystals, Riga, 1981, pp. 218 - 221
 415. Petrov V., N. Stancheva, R. Ivanov, D.Stanchev. An Investigation of the Idle Running Losses in Tractor Transmissions. IN: Proceedings of the 3RD International Conference POWER TRANSMISSIONS ’09, Kallithea, Greece, 2009, pp. 611-615, ISBN 978-960-243-662-2.
 416. Popov, D., P. Mashkov, P. Docheva. Composition of Thin oxide films Deposited by Reactive Magnetron Sputtering of Cd : Sn and Sn : Sb Target. IN: VEIT 93 Varna, Bulgaria, 1993
 417. Popov, K., W.Dobrev, S. Deneva, A. Dobreva. New Technologies in Academic Education for Transport and Mechanical engineering specialties. IN: Proceedings of 6-а Conferinta internationala ESFA’98, Volumul 1, Bucuresti, Bucuresti, Romania, FISITA, 1998, pp. 49-53
 418. Popova, J., A. Dobreva, A. Ahmed. Cooperation with Industry and Work Placements at the University of Ruse. IN: 4TH VALENCIA GLOBAL 2014, VALENCIA, UPV, 2014, pp. 296-299, ISBN 978-84-616-8236-2.
 419. R.Ivanov, H.Beloev, E. Marinov. The three steps of international collaboration.. IN: Proceedings of 5th International Symposium of Transport Faculties,pp.45-49, Zilina, Slovakia, 2011
 420. Raskova, V. T. Stefanova. Ecological Educational Project Activities in Bulgaria- Innovational Philosophy in the Physics Training Strategy in Secondary and High Education.. IN: EPS 12 "Trends in Physics",vol.26G, Budapest, Europien Physical Society, 2002, pp. 429-430, ISBN 2-914771-07 X.
 421. Ronkova V Y Dimitrov. Education in engineering–challenges and contributions.. IN: 30th DAAAM International Symposium ''Intelligent Manufacturing & Automation'', Zadar, Croatia, Volume 30, No.1, 2019, pp. 0717-0723, ISBN ISSN 1726-9679.
 422. Ronkova V., E. Angelova, P. Nenov. Visualization as a Modern Medium in Teaching Machine Elements. IN: Turkish – Bulgarian youth international scientific conference “Technology and innovative solutions 2011”, Edirne, Turkey, Русе, Печатна база Авангард принт ЕООД, 2011, ISBN 978-954-337-163-1.
 423. Ronkova V., V. Haralanova. Model for student course in subject “Applied Geometry and Engineering Graphics”. IN: Turkish – Bulgarian youth international scientific conference “Technology and innovative solutions 2011”, Edirne, Turkey, Русе, Печатна база Авангард принт ЕООД, 2011, ISBN 978-954-337-163-1.
 424. Rosen Ivanov, Ivan Evtimov, Yavor Ivanov. "Investigation of the fuel consumption of a hybrid car in inter-city route". IN: International Seintifik Conference - 11 - 12.11.2015, Ruse, 2015, pp. 355 - 359, ISBN http://eeae-conf..
 425. Rusanova, M., Ilieva, I. The Role and Importance of Imitation Exercises for the Proper Training of the Technique in Sports Motor Activity. IN: 59th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, University of Ruse, 2020, pp. 27-32, ISBN ISSN 1311-3321.
 426. Rusev R., B. Rusev. The model for investigation of the vertical tractor cab vibrations. IN: Buletin stiintific, Seria AUTOVEHICULE RUTIERE, Anul XII, Numarul 16, Universitatea din Pitesti, 2006, pp. 186-192, ISBN 1453– 100.
 427. Rusev R., R. Ivanov, R. Capitani, B. Angelov. Variation of the vehicle grip coefficient in braking and driving regimes. IN: Atti del DMTI, Italy, Firenze, 2006
 428. Rusev, R. Approach in calculating the characteristics of interaction of the tractor wheel with the supporting surface. IN: 14th International Scientific Conference, Quality and Reliability of Technical Systems, Nitra, Slovakia, 2009, pp. 318-322, ISBN 978-80-552-0.
 429. Rusev, R. A model for defining the maximum stability moving velocity of an articulated agriculture machine. IN: 14th International Scientific Conference, Quality and Reliability of Technical Systems, Nitra, Slovakia, 2009, pp. 323-328, ISBN 978-80-552-0.
 430. Ruseva Sl., Tr.Trifonov, N.Nikolov, D.Belkinova, St.Kaltscheva, Z.Zoneva. Automatisierte Herstellung von Konstruktionsunterlagen fuer Werkzeugmaschinen und Werkzeuge. IN: Internationale Wissenschaftliche Konferenz der TU Karl-Marx-Stadt, TU Karl-Marx-Stadt DDR, 1986
 431. Ruseva, S., T. Trivonov. Automatisierte Herstelung von Konstruktionsunterlagen fur Werkzeugmaschinen und Wekzeuge. IN: Wissenschaftlihe Konferenz, Karl-Marksstadt, ТU Karl-Marksstadt, 1985
 432. Ruseva, S., T.Trifonov. Automatisierte Auspurung einer konstruktiven Dokumentation fur Meherspindelkopfe. IN: Koferenc INFERT, Dresden, 1986
 433. Russeva S., T. Trifonov, S. Kaltcheva, N. Nikolov. AUTOMATISIERTE AUSFUHRUNG EINER KONSTUKTIVEN DOKUMENTATION FUR MEHRSPINDELKOPFE. IN: Konferennz " INFERT 86", Vortrage der Fachsektion II - Rechnerintegrierte Fertigungstechnik, Drezden, TU - Drezden, 1986
 434. Russeva, J. Stanchev, H., Ivanov, V. Some problems, concerning the identification of knock combustion in petrol engines. IN: CONAT 1999, Brashov, Romania, 1999, pp. CD-issue
 435. Russeva, J., Stanchev, H., Ivanov, V. Spark advance angle control under knock conditions. IN: CONAT 1999, Brashov, Romania, 1999, pp. CD Issue
 436. Rybinska, E, A. Dobreva, R. Ivanov. Contributions of Intensive Program for the Education of Students in the Area of Energy Efficiency and Ecology of Vehicles. IN: Proceedings of Danube Rectors’ Conference, Ruse, Publishing center of the University of Ruse, 2010, pp. 72-77
 437. S. Kolev, B. Tsenova. Climate altitude variations of the relative humidity over Sofia, Global Environmental Change: Challenges to Science and Society Southeastern Europe. IN: Proceedings of the International Conference, Sofia, 2008
 438. S.I. Kolev, J. Armada, J. Salgado, M.I. Gonzalez and M.I.P.Andrade. Numerical Study of the Effect of Intensity of the Wildfire on the Aerosol and Electric Charge Emission. IN: 2nd International Conference on Forest Fire Research, Coimbra (Portugal), 1994, pp. 849-855
 439. S.I.Kolev, et all. About the seasonal variability of UV-B Solar radiation observed on the Black sea coast. IN: Finland-European Conference on Atmospheric UV Radiation,ECUV, Helsinki, Finland, 1998
 440. S.Kolev,V.Grigorieva. Surface and total ozone over Bulgaria”. IN: Springer-2006; Environmental Simulation Chambers:Aplications to Atmospheric Chemical Processes, Zakopane, Poland, 2004, pp. pp351-358
 441. Shtereva K.S., A.V.Manukova, T.J.Stefanova, J.I.Ivanova, S.N.Djakovska, B.I.Todorova. Electromagnetic Waves Properties in the Laboratory Works on Physics for Teaching Engineers in Communication Technique. IN: 3rd General Confecence of the Balkan Physical Union, Cluj-Napoca, Romania, 1997
 442. Simeonov D.,V. Pencheva, T. Stefanova. The Necessity of Knowledge about Electronic Tables in Students Educational Course of "Transport Technique and Technologies"Speciality. IN: A VII-A Conferinta de Autovenicule Rutiere CAR 97, Romania, Pitesti, 1997, pp. 291-294
 443. Simidtchiev , Kolev S. A comperative study of the characteristics of the WMOrecomended and a newly developed lightning flash counter on the side near Sofia". IN: 1st Congress on Bulgarian Physics, София, 1983, pp. 83-85
 444. Simidtchiev, Kolev S. On the use of the use of instrumentally derived pcriterium in the estimation of the effect of hailsupression activitie. IN: 2nd International Conference on Hailstorms and Hail Prevention, with the participation of the Weather Modification Programme of the World Meteorological Organization, Sofia, 1982, pp. 390-395
 445. Sofroniev, V. and Barzev, K. Comparative Evaluation of the Emissions of a Two-Stroke Engine Using Lubricating Oils with Different Composition, International Conference on Fuels and Lubricants. IN: International Conference on Tribology, Sinaia, (Romania), 1999
 446. Spasov I., T. Dyulgeryan. A model of a virtual department and virtual laboratories for the general mechanical engineering design course. Proceedings of International conference on general mechanical engineering design. IN: GMD-09, University of Ruse, 2009, pp. 11-14, ISBN ISSN 1313-9193.
 447. St. Kolev, T.Marinova, A. Gocheva co-authors of the CLAVIER BOOK. Climate change in Hungary, Romania and Bulgaria: variability and impact. IN: under printing by Springer, Hungary, 2011
 448. Stamatov, N, T. Stefanova. Divergent Practicum in Physics in the University's Education. IN: 7th Conference of the Society of Physicists Macedonia, ,, Ohrid, 2008, pp. рр. 45, ISBN 1409 -7168.
 449. Stamatov, P., A. Dobrewa (Dobreva), D. Andreew. Grundlagen der Dimensiomering von Extenter - Umlaufradergetrieben mit Geringer Zaehnezahl differenz auf der Basis eines Maximalen Verzahnungswirnungs grades. IN: Tagung “Zahnradgetriebe”, Dresden, 1989
 450. Stanchev D., А. Аsеnоv, N. Stancheva, I. Ginkov. Concerning the Relationship Between the Coefficient of the Differential Interlock and the Tractor Slipage. IN: XIII MVM’04, Kragujevac. Serbia, 2004, pp. 334 - 339
 451. Stanchev D., А. Аsеnоv, N. Stancheva, V. Stоykоvа. Specified Empiric Relation for the Slippage Characteristics. IN: EE&AE’2004, Rousse, 2004, pp. 532-537
 452. Stanchev T., T. Balbuzanov. USE OF V-CRITERION FOR DEFINING THE DURATION OF THE EXPERIMENT. IN: Silesian University of Technologi, Katowice, Polska, IV Sci. Conf. TP2012, Katowice, Polska, 2012
 453. Stanchev, D., N. Bencheva, I. Ginkov, N. Stanchva. Theoretical Investigation of Mechanical Efficiency of Tractor’s and Track’s Transmission. IN: Proceedings of the IXth International Conference CONAT’99, Brashov, 1999
 454. Stanchev, D., Stanchev, H. et all. Method for engine adaptation to the vehicle.. IN: CONAT 1999, Brashov, Romania, 1999, pp. CD-issue
 455. Stanchev, H. Some aspects of the future development of internal combustion engines for vehicle application. IN: Trans&Motauto 2006, Варна, 2006, pp. Vol. I – 19
 456. Stanchev, H. Calculation of gas exchange processes in internal combustion engines. IN: SMAT 2001, Craiova, Romania, 2001, pp. Vol. III – 365
 457. Stanchev, H., Abed Ali, A. Fuel injection systems in gasoline engines (An overview). IN: Trans&Motauto’2008, Sozopol, 2008, pp. Vol. I, 25
 458. Stanchev, H., Babanov, S. Engine performances enhancement through modified fuels. IN: Int. conference ”Quality and reliability of technical systems”, Nitra, Slovakia, 2010, pp. 329 p.
 459. Stanchev, H., Bukev, A. Investigation on Diesel fuel injection electronic control.. IN: AMMA 2002, Cluj-Napoca, Romania, 2002, pp. Vol. II -37
 460. Stanchev, H., Hadjiev, K., Abed Ali, A. Investigation of the Performance and Emissions of Gasoline Engine Operating on Butanol-Gasoline Fuel Blends. IN: ECOS: 2011, Novi Sad, Serbia, 2011, pp. 489 – 495
 461. Stanchev, H., Krastev, G. Throtlle-speed modeling of spark-ignited IC Engine. IN: European control conference’91, Grenoble, France, 1991
 462. Stanchev, H., Krastev, G. Mathematical modeling of gas exchange processes in four stroke internal combustion engine. IN: CAR 1997, Pitesti, Romania., 1997
 463. Stanchev, Hr., Kr. Markov. Investigation of diesel engine operated with diesel fuel-butanol blends and cetane improver. IN: Proceedings of 7th International Congress "Motor Vehicles and Motors" 2018, Kragujevac, Serbia, 2018, pp. 155-164, ISBN 978-86-6335-055-7.
 464. Stancheva, N., B. Kolev, A. Dobreva. Innovative Methods for the Improvement of Education Quality. IN: Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’ 04, Vol. III, Gabrovo, University Publishing House “V. Aprilov”, Gabrovo, 2004, pp. III-442-III-446, ISBN 954-683-305-3.
 465. Staneva G., Kangalov Pl., Stanev L. Researching the influence of conversional phosphate overlays upon the tribotechnical features in turn out process. IN: Balkantrib, Sozopol, 2008
 466. Staneva G., Kangalov Pl., Stanev L. Researching the influence of conversional phosphate overlays upon the working surface quality during the turning out process. IN: Balkantrib, Sozopol, 2008
 467. Staneva G., L. Stanev. Wear resistance of recovered parts with phosphate conversion coating of sliding friction. IN: Ruse 46, РУ "Ангел Кънчев", 2007, pp. 62-66
 468. Stankov, E., Hadjiev, K. DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGIES FOR METHANE-HYDROGEN FUEL MIXTURE FOR TRANSPORT VEHICLES AND ITS ROLE IN THE ECOLOGICAL STRATEGIES FOR THE URBAN BUS TRANSPORT. IN: SCIENTIFIC BULLETIN- UNIVERSITY OF PITESTI, Romania, 2007, pp. 199-204, ISBN 1453-1100.
 469. Stankov, Е., Barzev, K. Trends and Paces in the development of Hydrogen Vehicles. IN: 2-nd International Conference on Thermal Engines and Environmental Engineering- METIME, Galati, Romania, 2007
 470. Staytcho Kolev, Boryana Tsenova. The dew point data analysis for the upper troposphere and stratosphere. IN: COST 723 Final Workshop Abstracts, 17-19 May, Sofia, 2006
 471. Staytcho Kolev, Boryana Tsenova, Tanya Marinova. The temperature data analysis for the upper troposphere and stratosphere over the Bulgarian region. IN: COST 723 Final Workshop Abstracts, 17-19 May, Sofia, 2006
 472. Stefanova T., B. Todorova, J. Ivanova, S. Diakovska, A. Mihova, M. Ianakieva. One Conception for Physical Education in the Rousse University. IN: Abstract Book of 11th General Conference “Trends in Physics” of the European Physical Society, London, The Institute of Physics, 1999, pp. 69
 473. Stefanova T., B. Todorova, J. Ivanova, S. Diakovska, A. Mihova, M. Ianakieva. One Conception for Physical Education in the Rousse University.. IN: IN: In Abstract, Book of 11th General Conference of the European Physical Society, London, The Institute of Physics, 1999, pp. 69., London, 1999
 474. Stefanova T., B.Todorova. A Physics Course Conception for Primary School Teachers. IN: 2nd General Conference of the Balkan Physical Union, Ismir, Turkey, 1994
 475. Stefanova T., J. Ivanova, S. Djakovska, B. Todorova. Physical Education in the Rousse University. IN: 11th General Conference “Trends in Physics” of the EPS, London, 1999
 476. Stefanova T., S. Nunev, B. Todorova, I. Serbezova, D.Georgieva, K.Zaharieva, K.Velcheva. Multidisciplinary Team as Educational Technology : Conception of the Building. IN: Международна педадагогическа конференция, Kiper, 2011
 477. Stefanova T., V. Dimov, B. Todorova. A modeling Complex for Biomonitoring of Environment Physical Parameters. IN: 3rd General Conference of the Balkan Physical Union, Cluj Napoca, Romania, 1997, pp. 569
 478. Stefanova T., V. Dimov, B. Todorova, V. Kercheva. Didactic Conception for Using of Physical Models for Biological Objects and Physical Processes. IN: Abstract Book of 11th General Conference “Trends in Physics” of the European Physical Society, London, 1999, pp. 27
 479. Stefanova T.,K. Shtereva, J. Ivanova, S. Djakovska, B. Todorova. A Research of the Properties of Electromagnetic Waves in the Laboratory Works on the Physics Teaching Engineers in Communication Technique. IN: IN: 3-rd General Conference of the Balkan Physical Union, Romania, 1997, Romania, 1997
 480. Stefanova T.,K. Shtereva, J. Ivanova, S. Djakovska, B. Todorova. A Research of the Properties of Electromagnetic Waves in the Laboratory Works on Physics for Teaching Engineers in Communication Technique. IN: 3-rd General Conference of the Balkan Physical Union, Cluj-Napoca, Romania, 1997, pp. 568
 481. Stefanova T.,V. Penceva, M. Kostova, V. Djurov. Abaut Some Didactics Elements Using at PC Programs at Education's. IN: II Congressof Mathematician and Informatician of Macedonia, Ohrid, 2000, pp. 257-260
 482. Stefanova Т., D. Georgieva,. Assessment of the skills and competences during the nurse’s education. IN: 4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCHES, Barcelona – Spain, 2014
 483. Stefanova Т., V. Pencheva , N. Kolev, M. Kostova. Conception for Using Electronic Tables in the Laboratorial Works in Physical Education. IN: 11-th General Conference of the European Physical Sociaty (EPS-11), Institute of Physics, London, 1999, pp. EDU, P4. 15-69
 484. Stefanova Т., V. Pencheva., M. Kostova, V.Jurov. About Some Didactics Elements Using at PC Programs at Education's. IN: ІІ-nd Congress of Mathematician and Informatician of Macedonia, Macedonia, АЛФА'94 Скопие, 2000, pp. 257-260
 485. Stefanova, T. A Conception for Integrated Study of Astronomical and Physical Knowledge in the Secondary Schools in Bulgaria. IN: EPS 12 "Trends in Physics",vol.26G, Budapest, European Physical Society, 2002, pp. 431-432, ISBN 2-914771-07-X.
 486. Stefanova, T. A Conception for Using some Results from Grounnd -Based Telescope Observations in Bulgaria for Astronomical Education. IN: Proceeding of Thirt East -Asian Meeting on Astronomy: Ground- Based Astronomy in Asia, Yapan, National Astronomical Observatory, 1996, pp. 54-56
 487. Stefanova, T. A Conception for Astronomical Education in Bulgarian Schools. IN: 5 th International Conference Teaching Astronomy, Spain, Vila Nova i la Geltru, 1995, ISBN 84-891 90-17-8.
 488. Stefanova, T. M. Kostova,J. Gospodinova,D. Frenkev, V. Pencheva. One Idea for Development of Deductive Thinking in Education on Mathematics dnd Physics.. IN: 11th General Conference of the European Physical Society "Trends in Physics, "London, The Institute of Physics, 1999
 489. Stefanova, T., L. Velikova, B. Todorova, V. Pencheva. Youth Expedition for Observation of the Total Solar Eclipse in Bulgaria on August, 11th, 1999. IN: 12th General Conference of the European Physical Society “EPS-12”,volume 26G, Budapest, European Physical Society, 2002, pp. 285
 490. Stefanova, T.,J.Gelkov, V. Pencheva, O. Andreev. Some Elements of the Education for Children from Primary School about Traffic Safety on Roads. IN: Prevention of traffic accident on Roads 98, Yugoslavia, Novi Sad, 1998, pp. 227-230
 491. Stefanova, T.J., Nikolov, N.S. Didactic Experiments on the Teaching of Astronomy in Secondary School. IN: Theaching Astronomy .IV International Conference, Spain, Unversitat de Barcelona, 1990, pp. 79-81
 492. Stefanova, Т. Т. Bogdanova and D. Kostova. Ascertaining didactical experiment upon the fundamental physical notions from the subject « Human Being and Nature » 5th and 6th. IN: Physika Makedonica 58 /2008/, Македония, 2008, pp. 6, ISBN 1409-7168.
 493. Stoyanov O., G. Krastev, A. Stoyanov. Overview of automotivenetwork protocols. IN: International Conference on Environmental Science and Technology, ICEST 2011, Nis, Serbia, 2011
 494. Stoyanov S., V. Dobrev, A.Dobreva. Design and Manufacturing of a Device for Experimental Research of the Tractive Capacity of Rubber Caterpillar Drive Systems. IN: International Congress: “Information Technology in Agriculture, Food and Environment – ITAFE’03”, Izmir, Turkey, 2003, pp. 324-329, ISBN 975-483-598-5.
 495. Stoyanov, Pavel. Improving the quality of service for urban passenger transport using modern information technologies. IN: Младежката турско-българска международна научна конференция на тема: „ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИОННИ РЕШЕНИЯ' 2011”, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ гр. Одрин, Турция, 2011
 496. Stoyanov, S., A. Dobreva. Development, Design and Optimization of Planetary Gear Trains for Vehicles – Computer Aided Frequency Analysis of Planetary Gears. IN: Сборник Научни доклади на РУ и ТУ - Габрово, Русе, Печ. база: Авангард принт ЕООД, 2011, pp. 586 – 589, ISBN 978-954-337-163-1.
 497. Stoyanov, S., A. Dobreva. Development, Design and Optimization of Planetary Gear Trains for Vehicles – Computer Aided Frequency Analysis of Planetary Gears. IN: VDI – Berichte 2108.2, International Conference on Gears in Munchen, Munich, Germany, VDI Verlag GmbH – Duesseldorf, VDI-Society for Product and Process Design, 2010, pp. 1423 – 1426, ISBN 978-3-18-092108-2.
 498. Stoyanov, S., A. Dobreva. A Software System for Researching of the Traction Capability of Belt Transmissions with Flexible Bandage. IN: Proceedings of the International Conference on “Computer Systems and Technologies (e-learning)” ComSysTech’2004”, 17-18 June 2004, Ruse, Bulgaria, Pr. in Avangard Print Ltd, 2004, pp. II.15-1 – II.15-5, ISBN 954–9641-38-4.
 499. Stoyanov, S., A. Dobreva. Analysis of the Traction Capability of Truck System Researched as Belt Transmission. IN: Proceedings of International Conference of “trans & MOTAUTO’04”,14 - 17 October 2004, Plovdiv, Ed. Scientific – Technical Union of Mechanical Engineering of Bulgaria, 2004, pp. 34 – 37, ISBN 954-9322-07-6.
 500. Stoyanov, S., A. Dobreva. Theoretical Investigation of Traction Characteristic of Belt Transmissions. IN: Proceedings of International conference “Power Transmissions’03”, Vol. 1, Varna, Bulgaria,, Ed. Scientific – Technical Union of Mechanical Engineering of Bulgaria, 2003, pp. 104-107, ISBN 954-90272-9-5.
 501. Stoyanov, S., A. Dobreva. MACROMEDIA SYSTEM FOR DESIGN EDUCATION. IN: Zbornik radova sa naucnо-strucnog skupa “Iztrazivanje i razvoj masinskih elemenata i sistema”, JAHORINA – IRMES‘2002, 2/2, Jahorina, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, Stampa: FOPIS, 2002, pp. 853-857
 502. Stoyanov, S., A. Dobreva, V Dobrev. Upgrading of a Theoretical Model of a Belt Track System. IN: Proceedings of XIII International Scientific – Technical Conference “trans & MOTAUTO’06”, Vol. 2, Varna, Bulgaria, Ed. by Scientific – Technical Union of Mechanical Engineering of Bulgaria, 2006, pp. 11-13, ISBN 10: 954-9322-17-3.
 503. Stoyanov, S., A. Dobreva, V. Dobrev. Tribological Research of Traction Capability of Belt Track Systems. IN: Proceedings of the 11th International Symposium “Materials 2006”, Pamukkale University, Denizli, Turkey, Ed. By Volkan KOVAN, 2006, pp. 567 – 569
 504. Stoyanov, S., A. Dobreva, V. Dobrev. Tribological Research of Traction Capability of Belt Track Systems. IN: 11th International Symposium “Materials 2006”, Pamukkale University, Denizli, Turkey, 2006, pp. 567 – 569
 505. Stoyanov, S., A. Dobreva, V. Dobrev. Design System for Gear Trains in the Environment of Solidworks. IN: Proceedings of the 2nd International Conference “Power Transmissions 2006’ - Novi Sad, Novi Sad, Serbia and Montenegro, Publisher: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 2006, pp. 91-94, ISBN 86-85211-78-6.
 506. Stoyanov, S., K. Popov, A. Dobreva. Intuitive User-friendly Interface of Test System in Machine Elements. IN: Proceedings of Twenty-fifth International Conference “Information and Communication Technologies and Programming 2000”: Human-Computer Intergaces for All, Sofia, Bulgaria, FOI-COMMERCE, 2000, pp. 91-95, ISBN 954-8986-06-X.
 507. Stoyanov, S., V. Dobrev, A. Dobreva. Experimental Examination of the Mathematical Model of the Tractive Characteristics of Belt Transmissions. IN: Proceedings of International conference “Power Transmissions’03”, Vol. 3, Varna, Bulgaria, Ed. Scientific – Technical Union of Mechanical Engineering of Bulgaria, 2003, pp. 49-52, ISBN 954-90272-9-5.
 508. Svetla N. Dyakovska,. Didactic experiment using a problem-cognitive tasks system for the formation of environmental knowledge in "man and nature" subject. IN: 55th Annual Sciens Conferencs of Ruse university, Abstracts, 2016, Ruse, 2016, ISBN 1311-332.
 509. Svilen Kostadinov, Daniel Lyubenov, Toncho Balbuzanov, Polina Atanasova-Petrova. Study of driver behavior. IN: Proceedings Volume 55, University of Ruse, 2016, ISBN 1311-3321.
 510. T. Bogdanova, Stefanova, T. About some didactics elements using at PC programs in educasion. IN: Macedonia, Oxrid, Oxrid, 2000
 511. Terziev A., I. K. Iliev, A. G. Georgiev, H. I. Beloev. Analysis of energy production from wind farm on semi-complex terrains. IN: Second International Scientific Conference Alternative energy sources, materials and technologies, Sofia, Publishing house “Imeon” Sole-owner, 2019, pp. 81-83, ISBN 2603-364X.
 512. Todorova B., T.Stefanova. Ecological Monitoring of the Coastal Waters of the River Danube in the District of Rousse – Bulgaria. IN: 22nd General Conference of the Condensed Matter Division of the European Physical Society, Rome, Italy, 2008, pp. 40
 513. Todorova B., T.Stefanova. A Phylosophical System in the Astronomical Picture of the World. IN: Proceedings of the 5th International Conference on Teaching Astronomy, Villa nova i la Geltru, Spain, 1995, pp. 275-278, ISBN 84-89190-17-8.
 514. Todorova B., T.Stefanova. Building up Models in Teaching Biomechanics. IN: 2nd General Conference of the Balkan Physical Union, Ismir, Turkey, 1994
 515. Topchu D., Evstatiev B., Pencheva V. Structure of the System and Methodology that Takes into Account the Availability of Letters in the Letter Boxes to Optimize the Costs of Collecting Route. IN: Reports Awarded with, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2016, pp. 246-250, ISBN 1311-3321.
 516. Topchu D., V. Pencheva, A. Asenov, D. Miteva. Contemporary state of load shipments in small batches in the cities оf Republic of Bulgaria. IN: Annual International Conference on Transportation, Athens, Greece, 2015, pp. 43-, ISBN 978-960-598-003-0.
 517. Topchu D., V. Pencheva, A. Asenov, I. Beloev. Mathematical model and methods for routing shipments of loads in small batches. IN: Scientific forum Challenges in engineering and information science, Sinaia, Romania, 2015, pp. 10-15, ISBN 978-954-8483-35-3.
 518. Topchu D., V. Pencheva, I. Beloev. Condition of transport for distribution and services in the cities of the Republic of Bulgaria. IN: Scientific forum on innovative trends in engineering and science - SFITES, Kavala, Greece, 2015, pp. 71-74, ISBN 978-954-8483-34-6.
 519. Topchu D., V. Pencheva. On Some Issues for Logistical Optimization of the Transport Servicing in City of Ruse. IN: The 3rd Global Virtual Conference THOMSON, Zilina, Slovakia, 2015, pp. 163-167, ISBN 978-80-554-0866-8.
 520. Trifonov T., E. Angelova. Optimization of Heater construction and power for vacuum resistance furnace. IN: International Conference General Machine Design GMD -09, Ruse, 2009, pp. 197
 521. Trifonov. T., D. Belkinova. Ansichten und Schnitte - Modellierung IN 3-D Darrstelung fur Meschinenbauelemeente. IN: Vortrad am XII, Internationalen Kolloguium “Konstruktionstechnik”, Magdeburgq DDR, TU Magdeburgq, 1988
 522. V. Galiñanes, A. Alonso, T. Carballas, E. Carballo, E. Jiménez, S. Kolev, J. L. Legido, M. M. Mato, V. Moret, S. Muñiz, C. Paz-Andrade, M. M. Piñeiro, M. I. Paz Andrade. Local Forest Fire Weather Occurence Index for Galicia (Spain). IN: IV International Conference on Forest Fire Research, Luso – Coimbra (Portugal), 2002
 523. V. Galiñanes1, S. Kolev3, E. Carballo2, J. L. Legido2, M. M. Piñeiro2, C. Paz-Andrade2, M. I. Paz Andrade1;. Índice Local de Peligro Meteorológico de Incendio Diseñado para Galicia. IN: XXVIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física, Sevilla (España), 2001
 524. V. Ronkova. INTEGRATION OF HIGHER AND SECONDARY EDUCATION IN BULGARIA. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Ruse, 2018
 525. V.Grigorieva, S.Kolev. Spring-Time Peculiarities in Ozone Behaviour at the Bulgarian Site. IN: Proc. of the EUROTRAC-2 Symposium'2002 ,, Garmisch-Partenkirchen, Germany, P.Midgley (Ed.), Margraf Verlagm Weikersheim, 2002
 526. V.Grigorieva, S.Kolev. Ozone and Related Species Concentrations at Two Bulgarian Sites. IN: Annual Report, Tropospheric Ozone Research - project, EUROTRAC-2, Munchen, 2000, pp. 81- 85
 527. V.Grigorieva, S.Kolev, M.Mihalev. Summer Ozone Episodes at City of Sofia. IN: Proc. of the EUROTRAC-2 Symposium '2000 Garmisch-Partenkirchen, Germany, Midgley (Ed.), Springer-Verlag, Heidelberg,, 2001, pp. 4
 528. V.Grigorieva, S.Kolev, Ts.Gogosheva, B.Petkov, S.Bogdanov, P.Videnov. Surface and Total Ozone Over Bulgaria During Solar Eclipse. IN: Proc. of the EUROTRAC-2 Symposium'2002, Garmisch-Partenkirchen, Germany, P.Midgley (Ed.), Margraf Verlagm Weikersheim, 2002
 529. Valchev A. V., P. H. Mashkov, T. G. Pencheva, B. S. Gyoch. Thermal processes modeling during soldering of BGA components to PCB. IN: Proc. of International Conference ELECTRONICS ET 2008, Bulgaria, 2008, pp. book 4 pp. 127 - 133
 530. Valchev A., P. Mashkov, T.Pencheva, B. Gyoch. Modeling of processes at polyamide parts’ IR welding. IN: Proceedings of XII International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems – ELMA 2008, Bulgaria, 2008, pp. 275 - 280
 531. Valentina Haralanova, Samir Khoshaba, J.Kooiker, K. Roil Beto. Development of an Automated System for Assembling Cold Pressed Segments-Industrial Application of a Degree Project. IN: TrISToMM Symposium on Theory of Machines, 14-17 June 2015, Izmir, TURKEY, Izmir Institute of Technology, 2015
 532. Valev R., R. Ivanov, R. Rusev. Describing of the Road Interaction with a Pneumatic Tyre by using Tyre Brush Model. IN: Buletin stiintific-2006, Seria Autovehicule Rutiere, Romania, Pitesti, Universitatea din Pitesti, Anul XII, Numarul 16, 2006, pp. 179-185, ISBN 1453 – 1100.
 533. Velcheva, T., Ilieva, I. Monitoring of the Warm-Up & Cool-Down Phases of the Physical Education and Sports lesson. IN: 59th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, University of Ruse, 2020, pp. 44-50, ISBN ISSN 1311-3321.
 534. Velinov, Spassov, S.Kolev. Ionospheric effects of lightning during quiet and disturbed geomagnetic conditions. IN: XXIII General Assemble of the International Union of Radio Science /URSI/, Prague, Czechoslovakia, 1990
 535. Velizara PENCHEVA, Asen ASENOV, Boril IVANOV, Kamen IVANOV, Dimitar GROZEV. THE DANUBE RIVER, INTERMODALITY AND MULTIMODALITY. IN: Transport Problems Conference 2018, Poland, 2018
 536. Velizara PENCHEVA, Asen ASENOV, Dimitar GROZEV, Rositsa ANGELOVA, Ivan GEORGIEV. ANALYSIS OF THE TRAFFIC INTENSITY OF CARGO VEHICLE IN THE BORDER POINTS. IN: Transport Problems Conference 2018, Poland, 2018
 537. Velizara PENCHEVA, Hristo BELOEV, Dimitar GROZEV, Ivan BELOEV, Asen ASENOV. STUDYING TIME VALUES FOR TAXI SERVICES IN RUSE. IN: Transport Problems Conference 2018, Poland, 2018
 538. Velizara Pencheva, Toncho Balbuzanov, Ivelin Zanev. System for monitoring of floating and coastal navigational signals in the Bulgarian section of the Danube River. IN: Angel Kanchev University of Ruse, University of Ruse, 2016, ISBN 1311-3321.
 539. Venkova, R., I. Ilieva. Research on Social Needs for Student Physical Activity. IN: 59th Science Conference of Ruse University - SSS, University of Ruse, 2020, pp. 38-43, ISBN ISSN:1311-3321.
 540. Venkova, R., I. Ilieva. NEEDS FOR THE PHYSICAL ACTIVITY OF STUDENTS FROM THE RUSE UNIVERSITY “ANGEL KANCHEV"/ПОТРЕБНОСТИ ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТИ ОТ РУ „А. КЪНЧЕВ“. В: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, University of Ruse, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 541. Y Dimitrov. Digitization of technical documentation for its application in manufacturing in the context of Industry 4.0. IN: Научен форум "Предизвикателствата на Индустрия 4.0, Букурещ Румъния, 2019
 542. Yolov, S. and Barzev, K. Measurement of Car’s Exhaust Emissions and Fuel Consumption in Real Time, International Conference, University of Pitesti. IN: International Conference, Pitesti (Romania), 1997
 543. Yusnyu, T., S. Iliev. STUDY ON THE ENGINE OIL'S WEAR BASED ON THE FLASH POINT. IN: Reports Awarded with BEST PAPER Crystal Prize //56th Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. 102-108, ISBN 978-954-712-733-3.
 544. Zivorad Markovic, Iliyan Ilchev, Petya Peneva. Contribution of extracurricular activities – handball in transformation of motoric status of primary school female students in year eight. IN: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т. 46, 2007, Русе, 2007, pp. 55-60, ISBN 1311-3321.
 545. Абед Али, А., Станчев,Х. Преглед на съвременни системи за газоразпределение. В: Научни трудове на РУ’2008, том 47, серия 4, Русе, 2008, стр. 26-30
 546. Абед Али, А., Х. Станчев, Г. Кадикянов, А. Симонян. Сравнителни изследвания на бензинови двигатели при работа с бензин и втечнен въглеводороден газ. В: Научни трудове на РУ’2010, том 49. серия 4, Русе, 2010, стр. 33-37, ISBN 1311-3321.
 547. Авакян Х., Р. Иванов, А. Смрикаров, Д. Станчев. Микрокомпьютерная система для определения динамических качеств автомобилей, тракторов и мотопогрузчиков. В: Третей польско-советской научно-технической конференции, Вроцлав - Полша, 1988
 548. Ангелов Б. Европейски измерения във висшето образование - анализ на ниво университет. В: Сборник от научна конференция на НВУ "В. Левски", В. Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015, стр. 5-16, ISBN 1314-1937.
 549. Ангелов Б., Ц. Василев, Г. Ивановa. Център за дистанционно обучение към РУ "А. Кънчев" – организация и функции.. В: Втора национална конференция по електронно обучение във висшето образование, Китен, 2006, стр. 80-83, ISBN 10: 954-07-2413-9.
 550. Ангелов Б.Г., Р.П. Иванов. Влияние на наклона на колелото върху сцеплението на пневматичната гума с пътя. В: Сб. доклади на Международната НК "MOTAUTO'97", Русе, 1997, стр. 7-12
 551. Ангелов Б.Г., Р.П. Иванов. Относно сцеплението в напречна посoка на наклонено пневматично колело.. В: НТ на ВВОВУ"В. Левски", кн. 58, В.Търново, 1997, стр. 47-51
 552. Ангелов Б.Г., Р.П. Иванов. Влияние на налягането на въздуха в гумите и нормалното натоварване върху сцеплението с пътя на колесен трактор. В: Сб. доклади на Международната НК "MOTAUTO'96", vol.II, Варна, 1996, стр. 1-4
 553. Ангелов, Б., Ю. Попова. Студентската и преподавателската мобилност – фактор за повишаване качеството на висшето образование в България. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 52, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2013, стр. 18-21
 554. Ангелов, П. Н., Томов, Л. Т., Трифонов, Т. И., Иванов, И. К. Система для автоматизиранного проектирования и изготовления многошпиндельных головок агрегатных станков. В: ЮНС ' 98, ВВОВУ, В. Търново, 1998
 555. Ангелов, П., Л. Томов, Т. Трифонов. Система для автоматизированного проектирования и изготовления многошпиндельных головок агрегатных станков. В: С б о р н и к докладов Микропроцесорная и компютерная техника в машино-и приборостроении, Красноярск, 1990, стр. 14
 556. Ангелов,Б. Относно задвижването и управлението на самоходна колесна машина чрез двукръгова хидростатична трансмисия. В: Сборник от научни трудове на ВВОВУ "В. Левски", кн. 58, В. Търново, 1997, стр. 30-34
 557. Ангелов,Б. Относно критериите за избор на броя и разпределението на предавателните числа в трансмисиите на леките автомобили. В: Сборник от научни трудове MOTAUTO'97, Русе, 1997, стр. 7-12
 558. Ангелов,Б. Относно влиянието на разпределението и големината на полезния товар върху разположението на центъра на тежестта при леките автомобили. В: Сборник от научни трудове на ВВОВУ "В. Левски", кн. 48, В. Търново, 1996, стр. 50-54
 559. Ангелов,Б. Относно експерименталното определяне на напречната координата на центъра на тежестта на колесните трактори. В: Сборник от научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", Русе, ПБ на ВТУ "А. Кънчев", 1994, стр. 127-133
 560. Ангелов,Б. В.Цонев. Въвеждане на системата за натрупване и трансфер на образователни кредити – важна предпоставка за повишаване качеството на висшето образование. В: Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи, Русе, 2009, стр. 51-56, ISBN 1314-0051.
 561. Ангелова -Барболова, Н. Т. Стефанова. Исследование специфики коммуникации "медицинский работник -пациент" в контексте непреривного медицинского образования. В: II International Conference "Science and Education$, Москва, Strategic Studies Institute, 2012
 562. Ангелова Е, Б.Калоянов. Оптимално проектиране на цилиндрични зъбни предавки с вътрешно зацепване.. В: конференция ЮТНК 96, Силистра, 1993
 563. Ангелова Е, П. Ненов, В. Петкова. Количествена оценка на възможностите за намаляване масата на разгънати цилиндрични редуктори чрез оптимизиране на зъбните предавки.. В: НК Съвременни машиностроителни технологии, Златни пясъци, Варна, 1986, стр. 32-36, ISBN НД 2062/87.
 564. Ангелова Е,П.Ненов,В.Ронкова. Възможности за повишаване на енергийната ефективност на еволвентни зъбни предавки на ниво проектиране.. В: Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния - България, под печат, 2012
 565. Ангелова Е. В. Върбанов В. Ронкова. Якостно изчисляване на еволвентни цилиндрични зъбни предавки, съпоставяне на стандартите ГОСТ, БДС и ISO. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 51, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2012, стр. 192-197, ISBN 1311-3321.
 566. Ангелова Е., П. Ненов, Б. Калоянов, В. Върбанов. Usage of 2D-Models for Optimization of the Gear Ratio of Cylindrical Reducers. Научна конференция ADEMS’09 Технически университет Клуж-Напока, Румъния. В: Технически университет Клуж-Напока, Румъния, Научни трудове, Клуж-Напока, Румъния, 2009, стр. 85-93
 567. Ангелова Е., П. Ненов, В. Върбанов. Нови възможности за проектиране на цилиндрични зъбни предавки и редуктори - част I. В: Научни трудове на РУ, том 47,серия 4 Транспорт и машинозноние, РУ -Русе, 2008, стр. 110-114, ISBN 1311-3321.
 568. Ангелова Е., П. Ненов, П. Сигалов, Б. Калоянов, В. Петкова. Оптимизиране параметрите на цилиндрични зъбни предавки с помощта на силови блокиращи контури. В: НК ТУ - Габрово, Габрово, 1995, стр. 127-135
 569. Ангелова Е., П. Ненов, П. Сигалов, Б.. Калоянов, В. Петкова. Оптимизиране параметрите на цилиндрични зъбни предавки с помощта на силови блокиращи контури.. В: НК Състояние, проблеми иперспективи в развитието на телферостроенето, Златни пясъци, Варна, 1986, стр. 28-32, ISBN НД 4022/86.
 570. Ангелова Е., П. Ненов. Оптимизиране параметрите на зъбни предавки на редуктори за трансманипулатори. В: Научно технически семинар "Зъбни предавки и техника на задвижването" Сборник доклади, София, 1993, стр. 22-26
 571. Ангелова Е., Т.Дюлгерян. Подобряване показателите на цилиндрични редуктори. Визуален информационен пакет.. В: Науч. трудове на РУ “А.Кънчев, серия 2.2 Транспорт и машинознание, том 45, , 2006, с.236-240., Русенски Университет, Русе, 2006, стр. 236-240, ISBN 1311 - 3321.
 572. Ангелова Е., Т.Трифонов. Геометричен подход за определяне ъгловите коефициенти на облъчване във вакуумна пещ. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база РУ "А.Кънчев", 2004
 573. Ангелова Е., Т.Трифонов. Приложение на специализиран програмен модул за ешаване на реални топлинни задачи за вкуумна пещ. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база РУ "А.Кънчев", 2003
 574. Ангелова Е.,П.Ненов,Б.Калоянов. Програмна версия на Българския стандарт за изчисляване на цилиндрични зъбни предавки- структора и особености.. В: Сб. доклади на ВВУАПВО -ч 2, Шумен, 1996
 575. Ангелова Евг., Ц. Цонева. Проучване на CAD/CAM системи и използване графичните и възможности в обучението по Техническо чертане. В: Сборник научни доклади АМТЕCH, Русе, Печатна база ВТУ, 1995
 576. Ангелова Р., А. Цеков, Д. Грозев, П. Стоянов. Развитие на стратегията за интегриран обществен транспорт в Русе. В: YOUTH FORUMS "SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, BUSINESS", София, 2018
 577. Ангелова Р., В. Пенчева, А. Асенов, П. Стоянов. Оценка на обема транспортна работа с автобусен транспорт в Република България.. В: НК РУ&СУ при РУ “А. Кънчев”, Русе. том 56, Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria, 2017, ISBN 1311-3321.
 578. Ангелова Р., Д. Грозев. Добри практики в обучението на студенти от професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“. В: YOUTH FORUMS "SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, BUSINESS", София, 2018
 579. Ангелова, Е. Усъвършенстване на учебния процес по дисциплината Машинни елементи-лабораторни упражнения чрез автоматизиране на предварителния тестов контрол. В: Сб. научни трудове на ВВУПВО,част 1, ВВУПВО, Шумен, 1996, стр. 56-59
 580. Ангелова, Е. Программная система для оптимизациии распределения передаточного числа цилиндрических редукторов. В: НТК "Зубчатые передачи - современность и погресс", Одеса, 1990
 581. Ангелова, Е., П.Ненов. Програмна система LUMEL,предназначена за използване в учебния процес при провеждане на лабораторни упражнения по машинни елементи. В: сб. доклади на Русенски университет,т 35,сер.4, Русенски Университет, Русе, 1994, стр. 203-209
 582. Ангелова, Е., П. Ненов, В. Ронкова,. Възможности за повишаване на енергийната ефективност на еволвентни зъбни предавки на ниво проектиране. В: Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България”, Русе, Печатна база Авангард принт ЕООД, 2012, стр. 217 -220, ISBN 978-954-337-163-1.
 583. Ангелова, Е., П. Ненов. Оптимизиране разпределянето на предавателното число на двустъпални редуктори по различни критерии - методика.. В: Сборник научни трудове ВТУ "А. Кънчев" т. 30, сер. 1-4, Русе, 1988, стр. 248-253
 584. Ангелова, Евг. Особености при проектиране на вакуумни електросъпротивителни пещи. В: Сборник научни доклади, Русе, Печатна база РУ, 2001, стр. т. 38, 104-108
 585. Ангелова-Барболова Н.С., Стефанова Т.Ж. Ключови компетентности и формиране на медицински професионализъм при обучение на студенти по специалност Медицинска сестра. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 8.3, Русе, 2012, стр. 46-51, ISBN 1311-3321.
 586. Ангелова-Барболова Н.С., Стефанова Т.Ж., Михайлова Р.Н. Програма за тренинг- обучение в комуникативна компетеност на медицински сестри в общността. В: "Национална конференция за преподаватели и студенти на тема „Здравни грижи - традиции и перспективи", Медицински колеж „Й. Филаретова" – София, София, 2012, стр. 326-329, ISBN 1314-3360.
 587. Антонов А. Н., Д. Н. Кадрев, М. К. Гайдаров, Е. Моя де Гера, П. Саригурен, Х. М. Удиас, В. К. Лукьянов, Е. В. Земляная, Г. З. Крумова. Распределение заряда, материи и формфакторы лёгких, средних и тяжёлых нейтронно-избыточных ядер. В: Международное рабочее совещание 'Избранные вопросы ядро–ядерных взаимодействий' , 19.12.2005, ОИЯИ – Дубна, Россия, Дубна, Россия, 2005
 588. Асенов А, Д. Станчев. Изследване на обобщената характеристика на буксуването на верижни трактори. В: НК при РУ “А. Кънчев”, Русе, 2006, стр. 180-184, ISBN 1311-3321.
 589. Асенов А., Б. Иванов. Изследване на мултимодалните и интермодалните транзитни превози на товари през българските пристанища. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев” ,том 54, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 590. Асенов А., В. Пенчева. Използване на електромобил Free Duck зa oптимизирaне на разходите в пощенската дейност при „Български пощи”- ЕАД гр. Русе. В: НТК ЕКО-Варна’09, Варна, 2009, ISBN 954-20-00030.
 591. Асенов А., В. Пенчева. Лабораторен модел с дигитален тахограф за симулиране и оценка работата на водач и автомобил. В: НТК при РУ”А. Кънчев”, Русе, 2008, стр. 63-66, ISBN 1311-3321.
 592. Асенов А., В. Пенчева, Е. Зъбов. Мобилна система за измерване на мощност при електромобили. В: МотАуто’09. Слънчев бряг, София, 2009, ISBN 954-9322-10-6.
 593. Асенов А., В. Пенчева, Е. Савев. Изследване на ефективността при зареждане на електромобили със слънчева енергия. В: Транс&Мотауто11, Варна, 2011
 594. Асенов А., В. Пенчева, Хр. Белоев. Теоретичен модел за оценяване отделяните газове от автомобилния транспорт в околната среда. В: TRANS & MOTAUTO `08, Technical Uniwersity, XV International scientific-technical conference, Volume 2, Technics, Sofia, 2008, стр. 69 – 72, ISBN 1313– 5031.
 595. Асенов А., Д. Станчев, Д. Теохаров, M. Степанов. Опитно изследване на горивната икономичност на мотокар DV-60RT. В: Trans&MOTOAUTO’05+. ВВУ ”В. Левски” Велико Търново, Велико Търново, 2005, стр. 190-194, ISBN 954-9322-10-6.
 596. Асенов А., Х. Белоев, Д. Станчев. Изследване на възможността за работа на разходомер за течни горива с предпазен клапан. В: ЮНК при Технически университет София, Филиал Пловдив, Пловдив, 2006
 597. Асенов А., Хр. Белоев, В. Пенчева. Една възможност за внедряване на алтернативни автомобили за пощенски услуги в градски условия. В: Научен семенар „Енергийна ефективност на транспорта в градски условия”, Русенски университет - Български пощи, 2009, стр. 10-14
 598. Асенов, А. Изследване влиянието на разликата в деформациите на задвижващите колела върху буксуването. В: НК при РУ “А. Кънчев”,, Русе, 2006, стр. 169-174, ISBN 1311-3321.
 599. Асенов, А. Нормиране разхода на гориво на автобус “Mерцедес Бенц О 405 G”.. В: НС при ТУ-Варна, Варна, 2005, стр. 173-178, ISBN 954-20-00030.
 600. Асенов, А. Експериментално изследване буксуването от фактора на сцепление на колесен трактор. В: НС при РУ “А. Кънчев”, Русе, 2004, стр. 33-37, ISBN 1311-3321.
 601. Асенов, А. Относно стойностите на коефициента в емпиричната зависимост за буксуването на колесни трактори. В: НТК ЕКО-Варна 2004, Варна, 2004, стр. 181-185
 602. Ат.Колев, В.Хараланова. Поява и развитие на инженерната графика в Русе до края на XIX век. В: Научни трудове на РУ, том 39, серия 8 „Транспорт и машинознание”, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2002, стр. 128-132, ISBN 1311-3321.
 603. Ат.Колев, В.Хараланова. Първите машинни чертежи и началото на техническото чертане в Русе през XIX век. В: Научни трудове на РУ, том 39, серия 8 „Транспорт и машинознание”, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2002, стр. 133-137, ISBN 1311-3321.
 604. Атанасова-Петрова П., Д. Любенов, С. Костадинов. Изследване на симулатор за подготовка на водачи на автомобили за подобряване на пътната безопасност. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 4, Русе, 2016, стр. 20-24, ISBN 1311-3321.
 605. Ахмед, А. "ПАРАМЕТРИЧНО 3D ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕМЕНТ ОТ РЪЧЕН ВИНТОВ КРИК". В: Научни трудове на Русенски университет-Том 51, Русе, Печатна база на Русенския университет, 2012, стр. 187-191, ISBN 1311-3321.
 606. Ахмед, А. Бързев, К. ВЪЗМОЖНОСТИ НА РЕЦИРКУЛАЦИЯТА НА ИЗПУСКАНИ ГАЗОВЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ ОТ ДИЗЕЛОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ. В: Ековарна, Варна, 2007, ISBN 954-20-00030.
 607. Ахмед, А., Д. Мехмедов, К. Бързев. ВЪЗМОЖНОСТИ НА РЕЦИРКУЛАЦИЯТА НА ИЗПУСКАНИ ГАЗОВЕ (EGR) ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АЗОТНИТЕ ОКСИДИ (NOx) И ВЛИЯНИЕТО Й ВЪРХУ ДИМНОСТТА НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ Д-120. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”- том 46, Русе, Печатна база на Русенския университет, 2007, стр. 244-249, ISBN 1311-3321.
 608. Ахмед, А., К. Бързев. ВЛИЯНИЕ НА СЪСТАВА НА ГОРИВАТА ВЪРХУ ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ ПРИ РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ИЗПУСКАНИТЕ ГАЗОВЕ. В: Ековарна, Варна, Том 17, 2010, стр. 272-279, ISBN 954-20-00030.
 609. Ахмед, А.,К. Бързев. ВЛИЯНИЕ НА ОХЛАЖДАНЕТО НА РЕЦИРКУЛИРАЩИТЕ ГАЗОВЕ ВЪРХУ ЕКОЛОГИЧНИТЕ, МОЩНОСТНИТЕ И ИКОНИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ. В: Ековарна, Варна, Том 17, 2010, стр. 280-287, ISBN 954-20-00030.
 610. Балбузанов Т., О. Стоянов., А. Стоянов, Н. Колев. Анализ на методите за диагностика без разглобяване на дизелови двигатели с механично управление на впръскването на горивото. В: Научна конференция на Русенски Университет 2011, Русе, 2011
 611. Баракова П., И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов. Здравна култура и физическа активност на студентите. В: Научни трудове РУ, т.49, с. 8.1, Изд. център при Русенски университет, 2010, стр. 7-12, ISBN 1311-3321.
 612. Батанов С., Т. Деликостов, А. Асенов, Д. Станчев. Изследване на турбинни преобразуватели тип АРГО за измерване разхода на гориво. В: НС при РУ “А. Кънчев”,, Русе, 2005, стр. 22-28, ISBN 1311-3321.
 613. Беджев, Б., Ж. Ташева, Б. Стоянов, В. Матеев. Автокорелационни свойства на сигнали, формирани чрез свиващ-мултиплексиращ генератор. В: Трудове на научната сесия РУ’2004, Том 41, серия 3.2, Секция „Комуникационна и компютърна техника и технологии”, Русе, 2004, стр. 121 – 126, ISBN 1311-3321.
 614. Белкинова Д., Ем.Пенева. Геометрични модели в системата за автоматизирано проектиране на щанци за дълбоко изтегляне. В: Юбилеен научно-технически симпозиум "Съвременни металорежещи машини и автоматични производствени комплекси в машиностроенето", Сливен, 1988
 615. Белкинова Д., Ем.Пенева. Създаване на библиотека от типови чертежи - съставна част на САПР на щанци за дълбоко изтегляне. В: Научно-технически семинар "Актуални проблеми на пластичната обработка на металите", Варна, 1988
 616. Белкинова Д., Ем.Пенева. Алгоритми за конструиране на работните детайли на щанци за дълбоко изтегляне. В: V. Международна конференция "Автоматизация на конструирането и проектирането на технологични процеси в машиностроенето", САПР'88, Пловдив, 1988
 617. Белкинова Д., Кр.Каменов. Подготовка и моделиране на данни за стандартизирани детайли при автоматизираното проектиране на инструменти за нарязване на конусни зъбни колела с кръгови зъби. В: НС'89 "Наука, обучение, производство", ВТУ"Ангел Кънчев" Русе, 1989
 618. Белкинова, Д. Методични акценти при преподаване на "Компютърна графика". В: Technomat & Infotel 11-th International Symposium, Scientific Publications: Materials, Methods&Techno, 2009, стр. 72-85, ISBN 1313-2539.
 619. Белкинова, Д. Електронните учебни материали - предизвикателство за преподавателите и шанс за студентите. В: Technomat & Infotel International Symposium, Technomat & Infotel International Symposium, 2008, стр. 145-152, ISBN 1313-2539.
 620. Белкинова, Д. Предимства и недостатъци при използване на 2D-CAD графична система Microsoft Office VISIO 2003. В: Technomat & Infotel International Symposium, Technomat & Infotel International Symposium, 2008, стр. 132-144, ISBN 1313-2539.
 621. Белкинова, Д. Акценти при използване на 2D-CAD графична система Microsoft Office VISIO в дисциплината "Компютърна графика". В: Technomat & Infotel 10-th International Symposium, Technomat & Infotel 10-th International Symposium, 2007, стр. 176-184, ISBN 978-954-9368-24-6.
 622. Белкинова, Д. 21-ви вek и работната среда на университетския преподавател. В: Technomat & Infotel 1o-th International Symposium, Technomat & Infotel, 2007, стр. 163-175, ISBN 978-954-9368-24-6.
 623. Белкинова, Д. EВОЛЮЦИЯ НА ПРОЦЕСА ПРОЕКТИРАНЕ - ОТ ВРЕМЕТО НА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ ДО СЪВРЕМЕННИЯ ВИРТУАЛЕН ПРОДУКТ. В: ТЕХНОМАТ + ИНФОТЕЛ , Бургас, ТЕХНОМАТ + ИНФОТЕЛ , Бургас, 2006, стр. 279-294, ISBN 954-9368-15-7.
 624. Белкинова, Д. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ. В: ТРАНС&МОТАУТО’06, Варна, Варна, 2006, стр. S-V 01/3121
 625. Белкинова, Д. Интерактивните медии в помощ на университетския преподавател. В: ТЕХНОМАТ + ИНФОТЕЛ , Бургас, ТЕХНОМАТ + ИНФОТЕЛ , Бургас, 2006, стр. 295- 308, ISBN 954-9368-15-7.
 626. Белкинова, Д. Модерните технологии при разработване на нови технически изделия. В: ТЕХНОМАТ + ИНФОТЕЛ , Бургас, ТЕХНОМАТ + ИНФОТЕЛ , Бургас, 2005
 627. Белкинова, Д. 2D- и 3D CAD системи в помощ на конструктора. В: ТЕХНОМАТ + ИНФОТЕЛ , Бургас, ТЕХНОМАТ + ИНФОТЕЛ , Бургас, 2004
 628. Белкинова, Д. Моделиране на детайли с 3 - D CAD система Solid Edge. В: CAD/CAM/CAE конференция, Пловдив, Пловдив, 2002
 629. Белкинова, Д. Интегрирано разработване на продукти във виртуална среда. В: CAD/CAM/CAE конференция, Пловдив, Пловдив, 2002
 630. Белкинова, Д. Актуални тенденции при разработването на продукти. В: Втора научна конференция , Технологичен колеж Разград, Технологичен колеж Разград, 2001
 631. Белкинова, Д. Бързото производство на прототипи и 3-D дигитализирането в помощ на конструктора. В: САD/САМ/САЕ конференция Пловдив, Пловдив, 2000
 632. Белкинова, Д. Съвременни средства и техники за създаване на продукти. В: Втори международен конгрес "Машиностроителни технологии' 99", София, 1999
 633. Белкинова, Д. Възможности за оптимизиране на процеса моделиране на машиностроителни детайли с тримерни графични системи. В: НС'89 "Наука, обучение, производство", ВТУ"Ангел Кънчев" Русе, 1989
 634. Белкинова, Д. Моделиране на машиностроителни детайли с тримерни графични системи. В: Юбилеен научно-технически симпозиум "Съвременни металорежещи машини и автоматични производствени комплекси в машиностроенето", Сливен, 1988
 635. Белкинова, Д. Изпитваща програма на тема проектиране на ръбести тела. В: Научни трудове ВТУ"Ангел Кънчев" Русе т. XXIX серия 2, ВТУ"Ангел Кънчев" Русе, 1987
 636. Белкинова, Д. Проблеми на издигане качеството на професионалната подготовка на учениците на равнището на съвременните достижения на научно-техническия прогрес в областта на чертожната дейност. В: III. научна школа на младите педагози, Шумен, 1984
 637. Белкинова, Д. Избор на конструктивните характеристики за получаване на чертежи с помощта на ЕИМ. В: Сборник с научните трудове на българските студенти и аспиранти в ГДР, Дрезден, ГДР, 1983
 638. Белкинова, Д. Автоматизация на чертожния труд в областта на химическото машиностроене. В: IV. Национална научно-техническа конференция РАИТ'83, Пловдив, 1983
 639. Белкинова, Д. Възможности на системата програми "DRUKSA" и организация на необходимите данни. В: Сборник с трудовете на българските студенти и аспиранти в ГДР, Карл-Маркс-Щат, 1982
 640. Белкинова, Д. Чертожните автомати, решаващ фактор за рационализиране на конструкторския труд. В: Сборник с научните трудове на българските студенти и аспиранти в ГДР, Темплин ГДР, 1981
 641. Белкинова, Д. Приложение на машинната графика в химическото машиностроене. В: Научни трудове ВТУ"Ангел Кънчев" Русе, ВТУ"Ангел Кънчев" Русе, 1981
 642. Белкинова, Д., Т. Трифонов. Интерактивната машинна графика в учебния процес по техническо чертане. В: Н а у ч н и трудове, В. Търново, ВНВУ “В.Левски”, 1987
 643. Белоев X., Б. Ангелов, В. Пенчева, И. Евстатиев. Нови моменти във взаимодействието между Русенския университет „Ангел Кънчев“ и потребителите на кадри при реализацията на завършилите студенти. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013, том 52, серия 9, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 43-46, ISBN 1311-3321.
 644. Белоев И. Автоматизирана система за оценка на разходите и ползите от инвестиция във фотоволтаична инсталация към бензиностанция. В: Научни трудове Русенски университет, том 56, Русе, 2018, ISBN 1311-3321.
 645. Белоев И. Развитие на умения за студентска научноизследователска работа и предприемачество, чрез разработването на иновационен продукт-автомобил с водородна клетка.. В: Младежки форум-2017, Федерация на научно техническите съюзи в България, Научно-технически съюз по транспорта, София, Научно-технически съюз по транспорта, 2017
 646. Белоев И. Проектиране и създаване на прототип на градски автомобил задвижван от алтернативен енергиен източник. В: XXIII Научно-техническа конференция с международно участие, ЕКОВАРНА, Варна, 2017, стр. 137-142, ISBN 2367-6965.
 647. Белоев И., П. Стоянов, А. Асенов, В. Пенчева. Мобилна модулна система за обучение и изследвания в областта на транспорта. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев” Том 53 серия 4, Русе, Русенския университет, 2014, стр. 150-155, ISBN 1311-3321.
 648. Белоев Х., Б. Ангелов, В. Пенчева, И. Евстатиев. Нови моменти във взаимодействието между Русенския университет „Ангел Кънчев“ и потребителите на кадри при реализацията на завършилите студенти. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 52, серия 9, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 43-46, ISBN 1311-3321.
 649. Белоев Х., Б. Ангелов, М. Кирова, В. Пенчева, П. Даскалов. Повишаване квалификацията на новопостъпилите преподаватели - институционална рамка. В: Сборник от научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев“, Русе, Издателски център на Русенския университет „А. Кънчев“, 2014, стр. 30-36, ISBN 1311-3321.
 650. Белоев Х., В. Пенчева, П. Даскалов, Б. Ангелов, М. Кирова, И. Евстатиев. Вътрешноуниверситетска система за повишаване квалификацията на новопостъпилите преподаватели. В: Тематиче сборник от доклади от НК "Система за кариерно израстване на преподавателите във висшите училища", НВУ „Васил Левски” Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, стр. 211-218, ISBN 978-954-753-217-5.
 651. Белоев Х., В. Русева, В. Пенчева. Социална значимост на Русенския университет при обучението на студенти в областите Русе, Разград, Силистра и Търговище. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 52, серия 9, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 99-103, ISBN 1311-3321.
 652. Белоев Х., Ю. Попова, В. Пенчева. Проект HEInnovate и неговият потенциал за развитието на култура на предприемачество в системата на висшето образование в България. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 54, серия 9, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 18-23, ISBN 1311-3321.
 653. Белоев Х., Ю. Попова, В. Пенчева. ДОБРИ ПРАКТИКИ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ДИАЛОГ С БИЗНЕС СРЕДИТЕ И РАБОТА СЪС СТУДЕНТИТЕ. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 54, серия 9, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 93-113, ISBN 1311-3321.
 654. Белоев Хр., А. Асенов, В. Пенчева. Динамични свойства на пощенски електромобил Free Duck. В: Научен семенар „Енергийна ефективност на транспорта в градски условия”, Русенски университет - Български пощи, 2009, стр. 15-18
 655. Белоев Хр., Б Ангелов, В. Пенчева. Относно връзката между мисията, целта и задачите на Русенския университет "Ангел Кънчев" и провежданото обучение. В: Сборник от научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев“, Русе, Издателски център на Русенския университет „А. Кънчев“, 2013, стр. 7-12, ISBN 1311-3321.
 656. Белоев Хр., В. Пенчева. Реална алтернатива на енергийно ефективен и екологичен транспорт в градски условия. В: Научен семенар „Енергийна ефективност на транспорта в градски условия”, Русенски университет - Български пощи, 2009, стр. 5-9
 657. Белоев Хр., В. Пенчева. Партньорство между висшите училища и бизнеса. В: Втора национална научна конференция с международно участие – Качество на висшето образование в България-проблеми и перспективи,том І, Русе, Авантгард принт ООД, 3-4 декември, 2009, стр. 63-70, ISBN 1314ß0051.
 658. Белоев, Х., Ю. Попова, Б. Ангелов. Позициониране на Русенския университет в международни рейтингови системи. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 52, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2013, стр. 37-41
 659. Белоев, Х., Ю. Попова, В. Пенчева. Интернационализация в действие: Участие на Русенския университет в новата европейска рейтингова система U-Multirank.. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 53, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2014, стр. 17-22
 660. Белоев, Хр., Д. Йорданова, Ив. Евстатиев, В. Пенчева, Пл. Даскалов, Цв. Георгиева. Дефиниране на някои показатели за оценка на качеството на подготовка на преподавателите с оглед обучение, ориентирано към пазара на труда. В: Научни трудове на Русенски университет - 2014, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
 661. Белоев, Хр., П. Сигалов, Б. Ангелов. Университетът на Русе и страните, говорещи немски език. В: НК „Германия в българското образование“, Русе, Лени-Ал, 2014, стр. 74-78, ISBN 978-619-7058-17-8.
 662. Бехчет Б., А. Стоянов, Б. Христов, О. Стоянов, Т. Деликостов. Influence of the technical condition of the low pressure system on the fuel supply process. IN: trans&MOTAUTO'11, Варна, 2011, pp. 41-42
 663. Богданова Т. Т.Стефанова, А. Хасан. Констатиращ експеримент за установяване равнището на развитие на теоретичните обобщения на основните физични понятия по предмета “Човекът и природата” в 5 и 6 клас. В: Национална конференция по физика, Русе, 2009, стр. 201-204, ISBN 978-954-580-.
 664. Богданова, Т., Т. Стефанова. Констатиращ дидактически експеримент за установяване равнището на усвояване на основните физични понятия по "Човекът и природата", 5 и 6 клас (нежива природа). В: Научни трудове на РУ, том 48, серия 10, Майски научни четения, Русе, издателство на Русенския университет "А. Кънчев", 2009, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
 665. Божков Сл.,Г. Станева, Г. Тонков. Относно изследване на интензивността на движение на четириклоново кръстовище на територията на гр. Смолян. В: СУБ, Сб. Доклади, Пловдив, 2013, стр. 246-252, ISBN 1311-9419.
 666. Божкова А., И. Илиев, Д. Обрешков, Г. Брестнички. Сравнителен анализ на интелектуалните качества на студенти от различни специалности спортуващи баскетбол и фитнес в часовете по физическо възпитание в РУ – Русе. В: RESEARCH IN KINESIOLOGY №2, vol39, Македония, Скопие "APES", 2011, стр. 165-169, ISBN 18577679.
 667. Бонева в., В. Пенчева, Р. Кючуков. Усъвършенстване на методологията за оценяване и акредитация на висшето образование. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 55, серия 9, Русе, Русенски университет, 2016, стр. 8-13, ISBN ISSN 1311-3321.
 668. Брайков И., Русев Р. Изследване на трептенията на тракторна седалка при промяна на динамичните параметри на окачването. В: РУ “А. Кънчев”, НТ, том 37, Серия 1, Русе, 1999, стр. 199-203
 669. Букев, А., Станчев, Х. Компютърна система за измерване и управление горивоподаването в дизелов двигател. В: Научно-технически семинар „Производство и изследване на ДВГ”, Русе, 1992, стр. 15-18
 670. Бързев К., Е Станков, С.Кереков. Използуване на водорода като допълнително гориво в двигателите с принудително възпламеняване. В: Сборник статии на Национална научно-техническа конференция БУЛТРИБ, София, 2005, стр. 98-107, ISBN 954-9566-33-1.
 671. Бързев К., Е, Станков. Перспективи по използването на водорода в транспортния сектор. В: Енергиен форум, Варна, 2004
 672. Бързев К.,Е.Станков,С.Кереков. Резултати от проучване на чужд опит относно изследване на системи за комбинирано захранване на транспортни двигатели с водород+ природен газ. В: Сборник статии на Национална научно-техническа конференция БУЛТРИБ, София, 2005, стр. 94-97, ISBN 954-9566-33-1.
 673. Бързев, К. Изискване към октановото число на горивата и горивните смеси. В: Дванадесета научно-техническа конференция с международно участие, “Транспорт, екология - устойчово развитие”, Варна, 2006
 674. Бързев, К. Влияние на кислородосъдържащите горива върху показателите на дизеловите двигатели. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2005, стр. Том 44, Серия 4, 58
 675. Бързев, К. Водороден двигател с вътрешно горене –перспективи към водородна икономика. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2005, стр. Том 44, Серия 4, 68
 676. Бързев, К. Особености при определянето на топлинните стойности на горивата. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2005, стр. Том 44, Серия 4, 63
 677. Бързев, К. Съвременни подходи за контрол на вредните емисии от дизеловите двигатели. В: Десета научно-техническа конференция с международно участие, “Транспорт, екология-устойчиво развитие", Варна, 2004
 678. Бързев, К. Методика за определяне коефициента на остатъчните газове при ДВГ. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2003, стр. Том 40, серия 8, с.
 679. Бързев, К. Филтриращи системи за дисперсни частици при дизеловите двигатели. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2003, стр. Том 40, серия 8, с.
 680. Бързев, К. Корекция на измерената концентрация на компонентите в изпусканите газове от ДВГ при едновременна работа с два вида горива. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2003, стр. Том 40, серия 8, с.
 681. Бързев, К. Някои подходи при определяне състава на гориво-въздушната смес в ДВГ. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2003, стр. Том 40, серия 8, с.
 682. Бързев, К. Авангардни технологии за намаляване на NOx при работа на ДВГ с бедни гориво-въздушни смеси. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2003, стр. Том 40, серия 8, с.
 683. Бързев, К. Определяне на въздушното отношение чрез използване на информация за състава на изпусканите от ДВГ газове. В: МОТАУТО’2002, Русе, 2002
 684. Бързев, К. Двигател с възпламеняване на хомогенна смес чрез сгъстяване. В: МОТАУТО’2001, Варна, 2001
 685. Бързев, К. Оценяване конструктивните особености и методите за обезвреждане на изпусканите газове на дизеловите двигатели с цел удовлетворяване на бъдещите стандарти за NOx и дисперсни частици. В: Седма научно-техническа конференция с международно участие “Транспорт, екология-устойчиво развитие", Варна, 2001
 686. Бързев, К. Методология за изследване на газообмена и екологичните характеристики на двутактов двигател "Вартбург". В: Пета Научно-техническа конференция с международно участие, “Транспорт, екология - устойчово развитие”, Варна, 1999
 687. Бързев, К. Влияние на изискванията за вредните емисии и горивната икономичност върху системите за впръскване на гориво и нивото на шума при дизеловите двигатели. В: IVта НТК “Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 1998
 688. Бързев, К. Бъдещи тенденции за контрол на вредните емисии от автомобилния транспорт. В: IVта НТК “Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 1998
 689. Бързев, К. Бъдеще за автомобилните дизелови двигатели. В: MOTАУТО’98, София, 1998, стр. Том.I, с. 35 – 40
 690. Бързев, К. Замърсяване на атмосферния въздух от МПС. В: Дванадесета Асамблея на Асоциацията на еколозите от общините в България, Русе, 1998
 691. Бързев, К. Изисквания на Европейския съюз към екологичните параметри на автомобилите и необходимост от създаване на центрове за екологично освидетелстване на автопарка. В: Научно-технически семинар “Основни проблеми на автомобилния транспорт и пътища за разрешаването им”, София, 1996
 692. Бързев, К. Перспективни методи за намаляване емисиите на NOx и дисперсни частици на дизеловите двигатели. В: MOTАУТО’96, Варна, 1996, стр. Том 1, с. 1 – 6
 693. Бързев, К. Цикличен анализ на емисиите от изгаряне на горивата използувани в автомобилния транспорт. В: IIра НТК “Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 1996, стр. с. 47 – 54
 694. Бързев, К. Действащи и перспективни норми за емисиите на транспортните средства. В: MOTАУТО’96, Варна, 1996, стр. Том II, с. 17 – 22
 695. Бързев, К. Алтернативни горива за ДВГ. В: Юбилейна научна сесия на ВВОВУ “В. Левски”, В. Търново, 1996
 696. Бързев, К. Ездови цикли за определяне емисиите и горивната икономичност и сравнителни изследвания. В: MOTАУТО’96, Варна, 1996, стр. Том II, с. 11 – 16
 697. Бързев, К. Алтернативни концепции на топлинни двигатели. В: Юбилейна научна сесия на ВВОВУ “В. Левски”, В. Търново, 1996
 698. Бързев, К. Сравнително оценяване на методите за определяне на димността и дисперсните частици в изпусканите от дизелов двигател газове. В: IIра НТК “Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 1996, стр. с. 39-46
 699. Бързев, К. Водород, кислород и инертен газ – работно вещество за ДВГ. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, Русе, 1989, стр. т. XXX
 700. Бързев, К. Изменение на разполагаемата топлина в ДВГ при използване на конвенционални и алтернативни горива. В: Национална конференция „ТИАТ 88”, Шумен, 1988
 701. Бързев, К. Работа на двигател с вътрешно горене по затворен контур. В: Национална конференция „ТИАТ 88”, Шумен, 1988
 702. Бързев, К. Някои съображения при определяне показателите на изследваните двигатели с вътрешно горене. В: Научен семинар по ДВГ, Толбухин, 1987
 703. Бързев, К. Методика и номограма за определяне на въздушното отношение и делът на водорода в горивната смес. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, т. XXVII, Русе, 1985
 704. Бързев, К. Нови видове горива за автомобилния транспорт. В: Национална научно-практическа конференция „Автомобилът и природната среда”, Разград, 1985
 705. Бързев, К. Методика за опитна уредба за измерване разхода на смазващо масло при използване на водорода като гориво. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, т. XXVII, Русе, 1985
 706. Бързев, К. Водородът като енергиен източник в автомобилния транспорт. В: Научно-практическа конференция по опазване на околната среда, София, СБА, 1985
 707. Бързев, К. Относно намаляване замърсяването на природната среда от автомобилния транспорт. В: Национална научно-практическа конференция „Автомобилът и природната среда”, Разград, 1985
 708. Бързев, К. Методики за тариране на разходомер за водород. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, т. XXVI, Русе, 1984
 709. Бързев, К. и Кереков, С. Проучване на чужд опит относно усъвършенстване на газодизеловия цикъл в транспортни двигатели. В: Конференция на Интердисциплинарна гражданска академия, София, 2005
 710. Бързев, К., Вълчев, П., Михайлов, М. Изследване работния процес на дизелов двигател при използване на различни добавки. В: МОТАУТО’2003, София, 2003
 711. Бързев, К., Ем. Станков, Пл. Йорданов. Сравнително изследване на дизелов двигател при работа с добавка на алкохоли. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, Русе, 1989
 712. Бързев, К., Йолов, С. Влияние на режимите на работа на бензинов двигател върху въглеводородите измерени с газоанализатори, работещи на различен принцип. В: MOTАУТО’97, София, 1997, стр. Том I, с. 27 – 32
 713. Бързев, К., Йолов, С. Относно методите за определяне на разхода на въздух и въздушното отношение. В: MOTАУТО’97, София, 1997, стр. Том I, с. 33 – 38
 714. Бързев, К., Йолов, С. Изследване влиянието на режимите на работа на дизелов двигател върху дела на саждите в дисперсните частици. В: MOTАУТО’97, София, 1997, стр. Том I, 21 – 26
 715. Бързев, К., Мехмедов, Д. Преглед на съвременните методи за контрол на вредните емисии от дизеловите двигатели. В: МОТАУТО’2005, Велико Търново, 2005
 716. Бързев, К., Пл. Йорданов. Изследване на дизелов двигател при изменение на противоналягането в изпускателната система. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, Русе, 1989
 717. Бързев, К., С. Бабанов и П. Вълчев. Експериментално изследване на гориво-икономическите и екологичните показатели на двигател с принудително възпламеняване при работа със смес от бензин и метанол. В: МОТАУТО’2005, Велико Търново, 2005
 718. Бъчваров, Д., Станчев, Х. Някои проблеми при моделирането на процесите в горивната камера на бензинов двигател.. В: НТК на РУ”А.Кънчев” 1999, Русе, 1999, стр. том 37, серия 4, стр
 719. Бъчваров, Д., Станчев, Х. Едномерен газодинамичен модел за движението на заряда в пълнителния колектор на бензинов двигател. В: Motauto’1999, Пловдив, 1999, стр. Vol. I, 5-6.
 720. Бъчваров, Д., Станчев, Х. Теоретично изследване влиянието на параметрите на пълнителната и изпускателната система върху показателите на бензинов двигател. В: Motauto’1998, София, 1998, стр. Vol. I
 721. В. Матеев, Д. Попов, П. Машков. WINDOUS приложение за демонстриране на влиянието на анизотропни среди върху поляризацията на светлината. В: Сборник доклади на 28-та национална конференция по въпроси на обучението по физика; Свищов, май 2000г, Bulgaria, 2000, стр. стр. 322 – 325.
 722. В. Матеев, Д. Попов, П. Машков. Моделиране на влиянието на оптически анизотропни среди върху поляризацията на светлината. В: РУ ''Ангел Кънчев'' Научни трудове т.37 серия 3 (Електротехника, електроника, автоматика и физика, Bulgaria, 1999, стр. стр 410 – 414
 723. В. Петров, Р. Иванов, Н. Станчева, Д. Станчев. Експериментално изследване на загубите в тракторна трансмисия. В: Сборник доклади на XV научно-техническа конференция с международно участие, Варна, т. 16, 2009, стр. 132-141, ISBN 954-20-00030.
 724. В. Ронкова, В. Хараланова. Връзката със студентите - условие за повишаване качеството на учебния процес по Инженерна графика. В: НК РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 2013
 725. Веlкinovа, D. Die пеuеп Аrbеitsbedingungen des Коnstrukteurs. В: International Conference CIM`99, Сomputег Integrated manufacturing, WNT Wаrschawa, WNT Wаrschawa, 1999
 726. Велев Н., Д. Лозанов, Д. Станчев, Т. Тотев. Влияние на работните режими и на съгласуването между двигателя и хидропредавката върху показателите на трактора. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т. XXII, с. 1, Русе, 1980, стр. 93-100
 727. Велев Н., Д. Станчев, С. Нейков, Т. Тотев. Някои токоотвеждащи приспособления и особености на конструкциите им. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т. XXI, с. 2, Русе, 1979, стр. 91-94
 728. Велев Н., Д. Станчев, Т. Тотев. Ускоряване на трактор с хидродинамична предавка. В: Известя на ВМЕИ, София, 1976, стр. 81-87
 729. Велев Н., Д. Станчев, Т. Тотев. Влияние на променливите работни режими върху показателите на хидродинамична тракторна трансмисия. В: Известия на ВМЕИ, София, 1976, стр. 73-80
 730. Велев Н., Д. Станчев, Т. Тотев, С. Нейков. Подвижна тензометрична лаборатория за изследване на мобилни машини. В: Научни трудове на ВНВУ "В. Левски", кн. 9, Велико Търново, 1979
 731. Велев Н., С. Любенов, Т. Тотев, Д. Кацов. Характеристика на непостоянно включен съединител с еластично звено в лостовата система. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т. XX, с. 1, Русе, 1978, стр. 121-127
 732. Велев Н., С. Нейков, Д. Станчев, Т. Тотев, Р. Русев, Д. Лозанов. Опитно изследване на двутурбинен ХТ за самоходни машини. В: Научни трудове на ВНВУ "В. Левски", кн. 12, Велико Търново, 1982
 733. Велев Н., С. Нейков, Т. Тотев. Изследване работата на токоотвеждащо приспособление четков тип. В: Научни трудове на ВНВУ "В. Левски", кн. 9, Велико Търново, 1979
 734. Велев Н., Т. Тотев, Д. Станчев. Влияние на типа на хидропредавката върху ускоряването на трактор с ХДП. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", т. XXIII, с. 2, Русе, 1981, стр. 247-252
 735. Великов П.,Е.Станков,. Обзорно изследване за влиянието на малки добавки водород върху работния процес на бензинов двигател. В: Сборник доклади на студентска научна сесия– СНС-13 на РУ”А.Кънчев, факултет „Транспортен”, Русе, 2013, стр. 39-44, ISBN 1311-3321.
 736. Великова, С., И. Илиева, А. Момчилова. Съвременни технологии за повишаване на двигателната активност на децата от подготвителната група в детската градина. В: Научни трудове на РУ , СНС 08, Изд. център при Русенски университет, 2008, стр. 25-29, ISBN 1311-3321.
 737. Велчев, С., И. Ерусалимов, С. Русева, П. Ангелов, И. Иванов, Т. Трифонов. Системи за автоматизирано конструктивно пресмятане на конусни зъбни предавки с модулна структура. В: Н а у ч н и трудове, Русе, П е ч а т н а база ВИММЕСС, 1980, стр. т.XXII, с.23-29
 738. Велчев, С., Ерусалимов, И., Русева, С., Ангелов, П., Иванов, И., Трифонов, Т. Система за автоматизирано конструктивно пресмятане на конусни зъбни предавки с модулна структура. В: Сб. Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев", т. ХХII, сер. 2, Русе, 1980
 739. Виктор Даракев, Павел Стоянов. Изследване движението на тролейбусите по линия "25" от градския транспорт в гр. Русе. В: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’13, РУ "Ангел Кънчев", 2013
 740. Вълев Р., Иванов Р., Русев Р. Използване на модела “четка” за описване взаимодействието на пневматична гума с пътя. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, 2006
 741. Вълев, Р., Р. Иванов, Д. Зафиров, Т. Грозева. Модел за определяне реакциите върху колелата на двуосен автомобил. В: Сборник с научни трудове на РУ, Русе, 2006, стр. 241-247
 742. Вълчев, П., Бързев, К. Изследване възможностите за работа на дизелов двигател с втечнен въглеводороден газ. В: Девета научно-техническа конференция с международно участие, “Транспорт, екология-устойчиво развитие", Варна, 2003
 743. Вълчев, П., Бързев, К. Влияние на състава на дизеловите горива и добавките към тях върху показателите на ДВГ. В: Осма научно-техническа конференция с международно участие, “Транспорт, екология-устойчиво развитие", Варна, 2002
 744. Вълчев, П., Бързев, К. Влияние на дизеловото гориво и добавките към него върху показателите на ДВГ. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2002, стр. Том 39, серия 8, с.
 745. Вълчев, П., К. Бързев, М. Михайлов. Сравнително изследване на емисиите и характеристиките на дизелов двигател захранван със смес от дизелово гориво и метилов алкохол. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2005, стр. Том 44, Серия 4, 89
 746. Вълчев, П., М. Михайлов и К. Бързев. Изследване емисиите и характеристиките на дизелов двигател захранван с метилов алкохол. В: МОТАУТО’2005, Велико Търново, 2005
 747. Върбанов В., Б.Калоянов, Е.Ангелова, П.Ненов. AUTOMATED BUILDING OF COMPLEX PARAMETRICAL MODELS OF EXTERNAL GEAR DRIVES. IN: POWER TRANSMISSIONS '06, Novi Sad, Serbia & Montenegro, Novi Sad, Serbia & Montenegro, 2006, pp. 103-110, ISBN 86-85211-78-6.
 748. Гагова П., В. Пенчева. Изследване и оценка на нарушенията по нормативна уредба, извършвани от автомобилните транспортни фирми. В: Научни трудове на Русенския университет том 49, серия 4, Русе, 2010, стр. 88-92, ISBN 1311-3321.
 749. Гагова П., В. Пенчева. . , , , с., ISBN-. Организационни рискове при автотранспортни предприятия за международни автомобилни превози. В: Сборник доклади XVI научно-техническа конференция с международно участие-ЕКО Варна, Варна, 2010, стр. 202-206, ISBN 954-20-00030.
 750. Георгиев Г.Г., Д.Й. Станчев, Г.К. Габровски, Р.П. Иванов. Оптимизиране геометричните параметри на пътеизмервателно колело. В: НТ на ВВОВУ"В. Левски", кн. 32, В.Търново, 1993, стр. 214-218
 751. Георгиев К., Р. Иванов, Г. Кадикянов, Г. Станева. Аналитично изследване влиянието на налягането на въздуха в гумата върху износването й. В: BULTRANS-2015, ТУ-София, 2015, стр. 113-116, ISBN 1313-955Х.
 752. Георгиев Кр., Р. Иванов, Ив. Евтимов, Vu Zuy Zung. Стендове за изпитване на пневматични гуми за автомобили.. В: Сб. доклади на НТК с международно участие, Варна, 2012
 753. Георгиев, Г. Относно определянето коефициента на неравномерност в планетни предавки. В: Научни трудове, на РУ, Том 50, с. 4, Русе, РУ-Русе, 2011, стр. стр. 186-190, ISBN ISSN 1311-3321..
 754. Георгиев, Г. Ст., Г. Й. Гачевски, Т. Ж. Стефанова. Относно решаването на екстремални задачи в подготвителния курс. В: Втора научно - методическа конференция, 28 - 29 ноември, Русе, 1985
 755. Георгиев, Г., А. Добрева, В. Добрев. Причини за поява на шум в планетните предавки и мероприятия за намаляването му. В: Научни трудове на РУ, Том 49, с. 4, Русе, Печ. база на РУ, 2010, стр. 111-115, ISBN 1311-3321.
 756. Георгиев, Г., А. Добрева, В. Добрев. Проблеми в планетните предавки и начини за отстраняването им. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 48, серия 4 „ Транспорт и машинознание”, Русе, Печ. база при РУ, 2009, стр. 166 -170, ISBN 1311-3321.
 757. Георгиев, Г., А. Добрева, В. Добрев. Причини за поява на шум в планетните предавки и мероприятия за намаляването му.. В: Научни трудове на РУ, Том 49, с. 4,, Русе, РУ-Русе, 2010, стр. стр. 111-115, ISBN 1311-3321.
 758. Георгиев, Г., А. Добрева, В. Добрев. Проблеми в планетните предавки и начини на отстраняването им.. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 48, серия 4, Русе, РУ-Русе,, 2009, стр. 166 -170 стр.
 759. Георгиев, Ц., А. Манукова, А. Добрева, П. Стаматов, В. Добрев. Програмно моделиране на карданова предавка. В: Сборник доклади от научна конференция “Прогесивни машиностроителни технологии “АМТЕСН’95”, Русе, Печ. база на РУ, 1995, стр. 164-168
 760. Георгиева К., Г. Керемидчиев, Г. Георгиев, Д. Илиев, Д. Топчу, И. Кръстев. Университетски проект за екологично придвижване с велосипеди. В: Международна конференция науката и образованието за устойчив транспорт и мобилност в Европа, Русе, 2010, стр. 58, брой 50, ISBN 978-954-8467-54-4.
 761. Георгиева Ц., О. Петров, В. Ронкова. Постдокторанти – добри практики в областта на научните изследвания и иновациите. В: НК РУ “Ангел Кънчев”, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 64-68, ISBN 1311-3321.
 762. Георгиева, Л. , Т. Стефанова. Усвояване на новото учебно съдържание по физика и астрономия - 7.клас от ученици билингви от основно училище "Н.Вапцаров", с. Иваново, област Русе. В: Сборник доклади на 37 Национална конференция по въпросите на обучението по физика "Обучението по физика и астрономия в условията на новата образователна структура в средното училище", София, Херон Прес ООД, 2009, стр. 213-217, ISBN 978-954-580-261-4.
 763. Георгиева,Д.,Т.Стефанова. Промяна на нагласите и личната мотивация за преодоляване на бедността. В: Интердисциплинарен подход за проучване и преодоляване на нагласите към бедността,, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2010
 764. Гергьовски Ст., Д. Данчев, Й. Петков, Сл. Божков, Г. Станева. Компютърен анализ на автомобилен детайл. В: НТ на Плпвдивски Университет "П. Хилендарски", том 39, кн. 4, гр. Пловдив, 2015, стр. 166-171
 765. Григорова М. Сравнителен анализ на постиженията от теста "Скок дължина от място" на студенти, обучавани през 1978 г. и 2014 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев. В: Сборник доклади от научна конференция - Европейски стандарти в спортното образование, Враца, 2015, стр. 133-137, ISBN 978-954-9689-94-5.
 766. Григорова М. Изследване антропометрични данни и постижения на скок дължина от място на студентки от Русенски университет през 1981 и 2015 година. В: сборник доклади от научна конференция-Европейски стандарти в спортното образование, Враца, 2015, ISBN 978-954-9689-94-5.
 767. Григорова М., Д. Обрешков. Оценка на качеството на живот чрез 8-точкова скала за студенти от РУ. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2014, стр. 140-147, ISBN 1311-3321.
 768. Григорова М., Т. Тодоров. Сравнителен анализ на показатели за развитие на двигателните качества издръжливост и гъвкавост на студентки от Русенски университет през 1981 и 2015 година. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2015
 769. Григорова М., Т. Тодоров. Характеристика на студентите от факултет „Обществено здраве и здравни грижи". В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2014, стр. т.53, с.8.2, ISBN 1311-3321.
 770. Грозев Д. Времеви модел за превоз на пътници с таксиметрови автомобили по маршрута Русе, България - международно летище „Хенри Коанда“ в Букурещ, Румъния. В: Сборник доклади, РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 94-98, ISBN 1311-3321.
 771. Грозев Д. Сравнително изследване и оценка на вариантите за обществен превоз на пътници по маршрута Русе, България - международно летище „Хенри Коанда“ в Букурещ, Румъния. В: Сборник доклади, РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 89-93, ISBN 1311-3321.
 772. Грозев Д., И. Белоев, Г. Христов, А. Асенов, Д. Топчу, М. Милчев. Оптимизиране на транспортните разходи за доставка на малки пратки в условията на средно голям град. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев”, том 54, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 773. Грозев Д., И. Спиридонов. РАБОТАТА В КЛУБОВЕ С НАСОЧЕНОСТ КЪМ ЗНАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗУЧАВАНАТА СПЕЦИАЛНОСТ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА - ИНОВАТИВЕН МЕТОД В ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ. В: Младежки форум на Научно-техтически съюз по транспорта, София, 2017
 774. Грозев Д., М. МИлчев. ANALYSIS OF THE TRANSPORT WORK IN THE COMPANY "ACT LOGISTICS". IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, Русе, 2018
 775. Грозев Д., П. Атанасова, И. Белоев, П. Стоянов. Ролята на професионалните клубове за повишаване нивото на усвояване на учебния материал - иновативен метод в обучението на студентите. В: Младежки форум „Наука, Технологии, Иновации, Бизнес“, Пловдив, 2017, стр. 88-92, ISBN 2367 – 8569.
 776. Грозев Х., С. Черешаров, В. Добрев. Конструктивни особености на планетна предавка тип 3К с двувенцов сателит. В: Научни трудове на ВТУ ”А.Кънчев“, т. XXVIII, сер. 9, Русе, РУ-Русе, 1986, стр. 55-60
 777. Грозев, Д. Оценка на вариантите за работа на таксиметров електромобил в условията на град Русе. В: Научни трудове на Русенския университет 2011, Русенски университет, 2011
 778. Грозев, Д., Д.Митева, М.Милчев, И.Белоев. Система за категоризация на таксиметровите автомобили. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев”, том 55, Русе, печатна база, 2016, стр. 42-46, ISBN ISSN: 1311-3321.
 779. Гьоч, Б.С. Проектиране и анализ на просветляващи покрития за видима и инфрачервена спектрални области. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, България, 2011, стр. 145-149
 780. Гьоч, Б.С. Влияние на фазовата дебелина върху свойствата на просветляващи покрития за близката ич спектрална област. В: Proc. of 13th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems – ELMA 2011, Varna, Bulgaria, 2011, стр. 155-159
 781. Гьоч, Б.С. Дизайн и анализ на просветляващи покрития за видимата спектрална област. В: Сборник доклади на СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ - СНС’08 на Русенски Университет „А. Кънчев”, Русе, България, 2008, стр. 53 - 57
 782. Д. Попов, П. Машков, П. Дочева. Състав на тънки окисни слоеве получени чрез реактивно магнетронно разпрашване на калай. В: Научна конференция ВМЕИ Габрово, Габрово, 1992
 783. Д. Станчев, Н. Станчева, Р. Иванов, Б. Томов. Университетските системи за качество на висшето образование – цели, състояние, бъдеще. В: Научни трудове на Научна конференция, Русе, 10-11 Ноември 2006, Русе, Русенски университет “А. Кънчев” ,2006, 45, серия , 2006, стр. 175-179, ISBN 1311-3321.
 784. Денева, Н. „Psychological, morfofuntional and Coordination-motional characteristics of 12-13 years old students and their respective requirements for their training in Volleyball”. IN: Международна научна конференция, Федерация на спортните педагози в Македония, гр. Велес, Македония, 2011
 785. Денева, Н. „Мини волейболът в урока по физическо възпитание и спорт.”. В: Международна научна конференция на Русенски университет, гр. Русе, 2011
 786. Денева, Н. „Изследване на индивидуалните технико-тактически действия на разпределителите при организация на атаката по време на турнира за “Купа България” 2006/2007г.”. В: Студентска научна сесия, секция Физическо възпитание, спорт и кинезитерапия., гр. Русе, 2010
 787. Денева, Н. Денева Н., Изследване на индивидуалните технико-тактически действия на разпределителя на ЦСКА при организация на атаката по време на турнира за “Купа България” 2006/2007г.. В: Научни трудове, РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2010, стр. 153, гр. Русе, 2010
 788. Денева, С., А. Добрева. Новости и различия в съдържанието на БДС ISO в областта на проектирането. В: Научни трудове, том XXXVI от Юбилейна научно-техническа конференция на ТК-Силистра, Русе, 1996, стр. 226-229
 789. Денислав Юлианов, Павел Стоянов. Целесъобразност от прилагане на различни мерки по осигуряване на приоритетно движение на обществения транспорт. В: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’12, РУ "Ангел Кънчев", 2012
 790. Джаджев В. Нов подход при автоматизирано проектиране на карданов съединител с минимална маса - част втора.. В: НК на РУ& СУ, Русе, 2015
 791. Джаджев В. Поява и развитие на кардановия съединител,част втора. В: Научна конференция РУ & СУ 14, Русе, 2014
 792. Джаджев В.,Ангелова E. Поява и развитие на кардановия съединител,част първа.. В: Научна конференция РУ & СУ 14, Русе, 2014
 793. Джаджев В.,Г.Динев. Относно връзката между аксонометричното проектиране и пространственото мислене при обучението на чуждестранните студенти. В: Юбилейна научна сесия посветена на 75 г. от рождението на Н.Й.Вапцаров, ВНВМУ "Н.Вапцаров"-Варна, 1985
 794. Джаджев, В. Някои проблеми в обучението по машинознание на чуждестранните студенти от подготвителния курс при ВТУ"Ангел Кънчев"-Русе. В: Научно-практически семинар "Основни въпроси на качеството и ефективността в обучението начуждестранните студенти", ВТУ-Русе, 1984
 795. Димитров И. П., С. Н. Любенов, И. Й. Караилиев, В. И. Добрев, Т. Н. Дюлгерян. Безстепенна трансмисия с импулсни вариатори за верижна машина. В: Пета научно-техническа конференция “Актуални пробеми в развитието на транпортното машиностроене”,, Червен Бряг, 1988
 796. Димитров И. П., Т. Н. Дюлгерян, В. И. Добрев, И. Й. Караилиев. Динамичен анализ на регулиращия механизъм на импулсен вариатор. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXVIII, сер. 9, Русе, РУ-Русе, 1986, стр. 79-84
 797. Димитров И., П. Копчев, В. Добрев, М. Минчев, И. Караилиев, Ж. Душиновски. Екологично земеделие. IN: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе 2002, том 39 сер. 4.1, Русе, 2002, pp. 67-70
 798. Димитров И.П., Т. Н. Дюлгерян, В. И. Добрев, И. Й. Караилиев, С. Н. Любенов. Безстепенни трансмисии с импулсен вариатор. В: Научни трудове – ЮНС – 87, ВНВУ “В. Левски”, В.Търново, 1987, стр. 60-65
 799. Димитров И.П., Т. Н. Дюлгерян, И. Й. Караилиев, В. И. Добрев, С. П. Кирков. Планетен имулсен вариатор. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т.XXХII, сер.4, Русе, РУ-Русе, 1990, стр. 14-19
 800. Димитров Ю., Кр. Каменов. Ролята на човека при работа със съвременни CAD-CAM системи. В: МНК РУ 2016г, Русенски университет, том 55, серия 4, 2016, стр. 61-65, ISBN 1311 – 3321.
 801. Димитров, И., В. Добрев, А. Добрева. Трибология на вълновите редуктори. В: Втора национална младежка научна школа-симпозиум с международно участие „Научно-техническият прогрес за високо качество в тежкото машиностроене”, Варна, 1984
 802. Димитров, И., П. Стаматов, А. Добрева. Специфично плъзгане при зъбни предавки с вътрешно зацепване. В: Сборник Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев” – Русе, т. XXX, с. 1, 2, 3, 4, Русе, Печ. база на РУ, 1988, стр. 266-272
 803. Димитров, И., Х. Грозев, А. Добрева, С. Черешаров. Геометрични и трибологични особености на вълновите K-Н-V предавки. В: Сборник „Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев” , т. XXVII, с. 1, Русе, Печатна база на ВТУ „А. Кънчев”, 1985, стр. 54- 59
 804. Димитров, С., Ц.Петков,Е.Станков,В.Петров. Тристепенен редуктор за захранване на четиритактовите карбураторни двигатели с вътрешно горене с втечнен въглеводороден газ. В: Сборник научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев”-Русе, томХХІІІ, серия 2, Русе, 1981, стр. 93-97
 805. Димитров, Ю., В. Добрев. Начини за разширяване на възможностите при проектиране на фамилия еднотипни редуктори. В: НК РУ 2014, Русенски университет Русе, Печатна база на Русенски университет, 2014, стр. 160-164, ISBN ISSN: 1311 – 3321.
 806. Димитров, Ю., В. Добрев. Сравнително изследване на техническите показатели на фамилии редуктори. В: Машиностроене и Машинознание, НК по машиностроене и машинознание, Варна, ТУ Варна, 2014, стр. 91-94, ISBN 1312-8612.
 807. Димитров, Ю., В. Добрев. Mатериали за изработване на зъбни колела на редуктори от общото машиностроене. В: НК РУ 2013, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2013, стр. 141 - 147, ISBN 1311 - 3321.
 808. Димитров, Ю., В. Добрев. Възможности и методи за повишаване на конкурентоспособността на промишлени изделия. В: НК РУ 2012, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2012, стр. 171 - 176, ISBN 1311 - 3321.
 809. Динев Г. К. Каменов. Възможности за повишаване работоспособността на зъбни колела от колоосни редуктори. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 39,серия 8, Русе, 2002, стр. 113-117
 810. Динев Г., Кр. Каменов. Стандартизационната осигуреност за анализ на конструкторски решения. В: Сборник доклади Единадесета национална конференция с международно участие „Стандартизация- Европейска интеграция- Потребители * 2003“, София, 2003, стр. 84- 87
 811. Динев Г.,В.Джаджев. Някои виждания относно оценяване на знанията по инженерно-графични дисциплини. В: Юбилейна научна конференция ТУ-Пловдив.Сборник т.13, ТУ-Пловдив, 2006, стр. 31-36
 812. Динев Г.,В.Джаджев. Обосноваване на методи за диагностика и контрол на колоосни редуктори. В: 7 МНТК по напредничави производствениоперации-АМО"2006,Сборник с доклади, Созопол, 2006, стр. 120-124
 813. Динев Г.,В.Джаджев. Относно повишаването на обективността на контрола на качеството в обучението. В: 10 юбилейна национална научно-практическа конференция с международно участие "Качеството за по-добър живот", София, 1999
 814. Динев Г.,В.Джаджев. Относно ролята на подготвителния курс по проекционно чертане за работата на чуждестранните студенти във ВТУЗ. В: Юбилейна научна сесия "40 години ВНВУ"Г.Бенковски", Долна Митрополия, 1985
 815. Динев Г.,В.Джаджев. Техническите срадства за обучение в упражненията потехническо чертане. В: Научно-практическа конференция, ВТУ-Русе, 1982
 816. Динев, Г., Т. Трифонов, М. Тодорова. Автоматизирано проектиране на матрици с отражателни повърхнини на пръскачки за растителна защита. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1986
 817. Добрев, В., А. Добрева. Една идея за екологично земеделие. В: Сборник доклади на Мeждународна конференция “Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията”, Том 3, Бургас, България, Изд. „ИРИТА ПРИНТ” ООД, 2004, стр. 228-233, ISBN 954-9370-14-3.
 818. Добрев, В., А. Добрева. Иновативен подход при съставяне на комбинирани учебни пособия. В: Юбилеен научен сборник доклади на ТК Ямбол, Секция 1 „Ремонт и експлоатация на транспортна и земеделска техника”, Стара Загора, Изд. от Тракийски университет – Стара Загора, 2000, стр. 45 – 48
 819. Добрев, В., А. Добрева. Особености при изчисляването на тежконатоварени зъбни предавки. В: Сборник доклади от Шеста научно-техническа сесия с международно участие на ВВТУ “Т. Каблешков”, София, 1993, стр. 137-141
 820. Добрев, В., Б. Колев, М. Попова, А. Добрева. Модел за практическа обвързаност на инженерното образование с индустрията. В: Научни трудове на РУ ”А. Кънчев ”, Tом 47, серия 4 “Транспорт и машинознание”, Русе, Печ. база на РУ, 2008, стр. 106-109, ISBN 1311-3321.
 821. Добрев, В., К. Георгиева, А. Добрева. Интердисциплинарен подход при разработването на конструкторска документация за ново изделие. В: Сборник статии на Научно-технологична сесия КОНТАКТ’98, София, Общество на триболозите в България, 1998, стр. 151-155
 822. Добрев, В., К. Попов, А. Добрева. Съвременни тенденции в развитието на Машинознанието и Инженерното конструиране. В: Сборник “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки” (в 4 тома), том 3, Стара Загора, Изд. от Съюз на учените в България, Стара Загора, 1999, стр. 126-131
 823. Добрев, В., С. Стоянов, А. Добрева. Опитна уредба за експериментална проверка на теоретичен модел на влиянието на контакта между двигателна шайба и армиран ходов ремък върху теглителната способност на ходовите системи. В: Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Third Conference “Energy Еfficiency & Agricultural Еngineering”, Ruse, Printing House of RU, 2006, стр. 782 – 785, ISBN 1311 - 9974.
 824. Добрева А, Е.Ангелова, В.Ронкова, В.Хараланова, Ю.Димитров. Участие на студентите в управление на качеството на учебния процес. В: XIV -та МНК "Управление и устойчиво развитие" Юндола, София, Лесотехнически университет София, 2012
 825. Добрева, A. Оптимизиране на геометричните параметри на вътрешното зацепване по критерия контактна якост. В: Научни трудове на РУ, Том 51, серия 4, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2012, стр. 165-170, ISBN 1311-3321.
 826. Добрева, A. Оптимизиране на геометричните параметри на вътрешното зацепване по критерия якост на огъване. В: Научни трудове на РУ, Том 51, серия 4, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2012, стр. 182-186, ISBN 1311-3321.
 827. Добрева, A., В. Добрев, Г. Георгиев. Иновативни конструкции на цилиндрични и планетни предавки с повишена енергийна ефективност и подобрено разпределение на натоварването. В: Научни трудове на РУ, Том 49, сeрия 4 „Транспорт и машинознание”, Русе, Печ. база на РУ, 2010, стр. 116 – 120, ISBN 1311-3321.
 828. Добрева, A., С. Стоянов. Обучение по “Машиностроителна информатика” с равнопоставеност и с висока степен на избираемост на дисциплините. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, Том 40, серия 8 “Транспорт и машинознание”, Русе, Печатна база на РУ, 2003, стр. 204-207, ISBN 1311 – 3321.
 829. Добрева, А. Иновативен конструкторски подход, отчитащ особеностите на изделията при монтаж. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 50, сeрия 4 “Транспорт и машинознание”, Русе, Издателски център при Русенския университет, 2011, стр. 169 – 174, ISBN 1311-3321.
 830. Добрева, А. Подобряване на трибологичните характеристики на предавки с вътрешно зацепване. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 50, сeрия 4 “Транспорт и машинознание”, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2011, стр. 175 – 180, ISBN 1311-3321.
 831. Добрева, А., В. Добрев. Прилагане на интердисциплинарния подход при разработването на курсови проекти. В: Балканска научно-техническа сесия КОНТКТ’95, София, 1995
 832. Добрева, А., В. Добрев. Загряване и смазване на тежконатоварени зъбни предавки. В: Дни на машиностроителната наука и практика. Научно-технически семинар “Зъбни предавки и техника на задвижването”, София, 1993
 833. Добрева, А., П. Стаматов, В. Добрев, Д. Андреев. Особености на якостното изчисляване при вътрешното зацепване. В: Сборник доклади от Третата научно-техническа сесия с международно участие на ВВТУ “Т. Каблешков”, част II, София, 1992, стр. 139-144
 834. Добрева, А., А. Манукова, П. Стаматов, В. Добрев. Автоматизирана система за вариантно конструиране. В: Сборник доклади от Седма научно-техническа сесия на ВВТУ „Т.Каблешков”, София, 1995, стр. 519-524
 835. Добрева, А., Б. Колев, Н. Станчева, Л. Вълчева. Приложение на Европейската квалификационна рамка в системата на висшето образование в България: Проблеми и възможни решения. В: Сборник доклади на научна конференция на РУ, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2007, стр. 148-152, ISBN 1311-3321.
 836. Добрева, А., В. Добрев. Проблеми и възможности за изследвания в областта на механични предавки. В: Научни трудове на Русенски университет, Том 45, серия 2.2 “Транспорт и машинознание”, Русе, Печ. база при РУ, 2006, стр. 225 – 229, ISBN 1311 – 3321.
 837. Добрева, А., В. Добрев. Диагностични и комбинирани тестове по “Основи на конструирането”. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Том 38, серия 2 „Транспорт”, Русе, Печ. база на РУ, 2001, стр. 75-77, ISBN 1311-3321.
 838. Добрева, А., В. Добрев. Коефициент на триене при глобоидно-цилиндрични предавки. В: Юбилейна научна сесия, Ямбол, 1995
 839. Добрева, А., В. Добрев. Методологични аспекти на вариантното конструиране. В: Сборник доклади от Осма научно-техническа сесия на ВВТУ “Т. Каблешков”, София, 1995
 840. Добрева, А., В. Добрев. Планетни предавки тип ЗК с едновенцов сателит - граници на приложението им. В: Сборник доклади от Седма научно-техническа сесия на ВВТУ “Т. Каблешков”, част I, София, 1994, стр. 492 - 495
 841. Добрева, А., В. Добрев. Влияние на допълнителните динамични сили в зацепването върху товароносимостта на планетните предавки. В: Сборник доклади от Третата научно-техническа сесия с международно участие на ВВТУ “Т. Каблешков”, част II, София, 1992, стр. 174-178
 842. Добрева, А., В. Добрев, Д. Андреев. Методика за експериментално изследване на глобоидно-цилиндрични предавки. В: Сборник доклади от Седма научно-техническа сесия на ВВТУ “Т. Каблешков”, част I, София, 1995, стр. 525-530
 843. Добрева, А., В. Добрев, Д. Димитров. Възможности за оптимизиране на червячни предавки. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Том 38, серия 2 „Транспорт”, Русе, Печ. база на РУ, 2001, стр. 68-71, ISBN 1311-3321.
 844. Добрева, А., В. Хараланова. Интердисциплинарни съвременни образователни технологии. В: Научни трудове на РУ, Том 49, сeрия 4 „Транспорт и машинознание”, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2010, стр. 121 -124, ISBN 1311-3321.
 845. Добрева, А., Г. Динев, В. Добрев. Подобряване качеството на учебния процес чрез използване на интердисциплинарния подход при приложението на компютърни графични системи. В: Юбилейна научна сесия, Ямбол, 1995
 846. Добрева, А., Е. Русинова. Приложение на интерактивните методи на обучение от инженерните специалности. В: Сборник доклади на научна конференция на РУ, Русе, Печатна база при РУ, 2007, стр. 153 – 156, ISBN 1311 – 3321.
 847. Добрева, А., П. Стаматов. Изчисляване трайността на зъбни предавки при циклично и ударно натоварване. В: Сборник доклади от Национален семинар с международно участие “Трибология’92”, Созопол, София, 1992, стр. 231-235
 848. Добрева, А., П. Стаматов, В. Добрев, Д. Андреев. Изследване на контактната якост и трибологичните характеристики на вътрешното зацепване. В: Сборник доклади от Национален семинар с международно участие “Трибология’92”, Созопол, София, 1992, стр. 81-86
 849. Добрева, А., Р. Йочев, П. Стаматов. Оптимизиране на геометрията на зацепването на K-Н-V предавки с малка разлика в броя на зъбите. В: Сборник Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев” – Русе, т. XXXII, с. 4, Русе, Печатна база на ВТУ „А. Кънчев”, 1990, стр. 37-42
 850. Добрева, А., С. Русева. Основни различия в правилата при оформянето на конструкторска документация според БДС и Британския стандарт 308. В: Трета национална научно-техническа конференция с международно участие “Стандартизация’95”, София, 1995, стр. 131-133
 851. Добрева, А., С. Русева, А. Манукова. Автоматизирано проектиране и изчертаване на втулков съединител. В: Сборник Научни трудове на ВТУ “Ан.Кънчев”, т.ХХХI, серия 1, Русе, Печатна база на ВТУ “Ан.Кънчев”, 1995, стр. 229-234
 852. Добрева, А., С. Стоянов. Основни теоретични положения и противоречия в областта на ремъчните предавки. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, Том 40, серия 8 “Транспорт и машинознание”, Русе, Печатна база на РУ „А.Кънчев”, 2003, стр. 200-203, ISBN 1311 – 3321.
 853. Добрева, А., С. Стоянов. Специфика на компютърната тестология в областта на машинознанието и машинните елементи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Том 38, серия 2 „Транспорт”, Русе, Печатна база на РУ “А.Кънчев”, 2001, стр. 72-74, ISBN 1311-3321.
 854. Добрева, А., С. Стоянов. Апробация на компютърна тестова система. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Том 38, серия 2 „Транспорт”, Русе, Печатна база на РУ “А.Кънчев”,, 2001, стр. 78-80, ISBN 1311-3321.
 855. Добрева, А., С. Черешаров. Прецизирана методика за изчисляване на карданови предавки. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Том. 37, серия 5 „Механика, машинознание и метрология”, Русе, Печатна база на РУ, 1999, стр. 249-254, ISBN 1311-3321.
 856. Добрева,А., А. Ахмед, В. Добрев, Е. Русинова. Развиване на практически умения на студенти в предприятия и университети, в различна социална среда. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - том 53, серия 9, Русе, Печатна база на Русенския университет, 2014, стр. 82-86, ISBN 1311-3321.
 857. Дограмаджиян Х., Р. Кузов, И. Дунев, Т. Трифонов, Н. Николов, К. Каменов. Автоматизирано проектиране на червячни шлицеви фрези за правостенни шлици. В: Научни трудове на ВТУ, Русе, ВТУ, 1988, стр. 128-133
 858. Дончева Ю., И. Илиева. Атитюди на студентите, бъдещи педагози, към активна двигателна дейност. В: сборник с доклади от международна научно-практическа конференция на тема "Съвременни тенденции в предучилищното възпитание", Сандански, Бон, Благоевград, 2014, стр. 28 - 33, ISBN 2367-5284.
 859. Дончева, Ю., И. Илиева. Българските фолклорни игри в детската градина и началното училище. В: Научни трудове на русенския университет - 2014, том 53, серия 8.2, Русенски университет, 2014, стр. 126 - 130, ISBN ISSN:1311-3321.
 860. доц. д-р инж. Станев Л., инж. Станева Г., н.с.инж. Гавазов Св., н.с. инж. Друмев Ст. Изследване и определяне на надеждността на възстановени глави за бутала от дизелови корабни двигатели в процеса на експлоатация. В: сб. „Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 2005
 861. доц. д-р инж.Кангалов Пл., д-р инж. Станева Г. Многофакторно изследване на процеса за получаване на конверсионно фосфатно покритие. В: Сб. Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 48, серия 1.1, Русе, 2009
 862. Дочев К., К. Бързев, Г. Кръстев, Т. Тотев. Стенд за изпитване на автомобилите на горивна икономичност и токсичност по зададен пътен цикъл. В: Научни трудове на ВВОВУ "В. Левски", кн. 48, Велико Търново, 1996, стр. 41-49
 863. Дочев К., Р. Русев, С.Петков, В.Райков. Система за дистанционно управление на двигател с вътрешно горене(Е-ГАЗ). В: Научно-технически семинар”Производство и изпитване на ДВГ”, Русе, НТС по машиностроене, 1992, стр. 24-29
 864. Дочев К., Р.Г. Русев, Т.Тодоров, В.Райков , 22-25 ноември , , с. Напречна устойчивост на съчленен автобус със заден задвижващ мост при установено движение в завой. В: Сборник доклади“MOTAUTO’93”, Семково, 1993, стр. 215-218
 865. Друмева, И., И. Илчев. Причини за скъсване на Ахилесовото сухожилие при състезатели по бадминтон. В: Сборник Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, Русе, 2009, стр. 157-162, ISBN 1311-3321.
 866. Дюлгерян Т. Н., В. И. Добрев. Двойно действащ импулсен вариатор. В: Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”, т. ХХХV, сер.4, Русе, РУ-Русе, 1994, стр. 180-185
 867. Дюлгерян Т. Н., В. И. Добрев, К. Н. Стойчев. Управляващи системи на регулиращ механизъм за импулсен вариатор. В: Научни трудове на ВТУ ”А. Кънчев“, т. ХХVIII, сер. 9, Русе, РУ-Русе, 1986, стр. 85-90
 868. Дюлгерян Т. Н., И. П. Димитров, В. И. Добрев. Зъбно-лостов импулсен вариатор. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т.XXVII, сер.1, Русе, РУ-Русе, 1985, стр. 66-71
 869. Дюлгерян Т. Н., И. П. Димитров, В. И. Добрев, И. Й. Караилиев. Зубчато – рычажные импульсные вариаторы. Состояние вопроса и тенденции развития. В: Всесоюзная научная конференция ”Зубчатые передачи – современность и прогресс “, Одесса, СССР, 1990
 870. Дюлгерян Т. Н., И. П. Димитров, В. И. Добрев, И. Й. Караилиев. Експериментално изследване на зъбно-лостов импулсен вариатор. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXХII, сер.4, Русе, РУ-Русе, 1990, стр. 115-120
 871. Евстатиев Б., Я. Нейков, И. Белоев. Изследване влиянието на енергийните потоци върху температурния режим на електронен модул. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, 2015, стр. 118-124, ISBN 1311-3321.
 872. Евтимов И. Регенериране на електрическа енергия при движение по наклон. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, ТУ-Варна, 2014
 873. Евтимов И., Б.Ангелов. Относно определянето на частното на геометричната прогресия при изчисляване на предавателните числа в трансмисията на автомобила. В: Trans&MOTOAUTO’07, София, Научно-технически съюз по машиностроене, 2007, стр. 154-155, ISBN 978-954-9322-22-4.
 874. Евтимов И., Б.Ангелов. Методика за осигуряване на оптимално съотношение между ъглите на отклоняване на управляемите колела на етапа проектиране. В: Научни трудове на ВВОУ „Васил Левски” - ВТърново, ВТърново, ВВОУ „Васил Левски”, 1997, стр. 43-46
 875. Евтимов И., Р. Иванов. Влияние на някои експлоатационни фактори върху рахода на гориво на автомобилите. В: РУ "Ангел Кънчев"-Русе, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев"-Русе, 2015, стр. 121 - 130, ISBN 1311-3321.
 876. Евтимов И., Р. Иванов. Анализ на принципите на управление и ефективността на регенеративно спиране при електромобилите. В: Сборник доклади на II-ра научна конференция с международно участие по ЕЛЕКТРОМОБИЛИ, РУ "Ангел Кънчев", ПРИМАКС-Русе, 2012, стр. 18-25, ISBN ASBN 978-954-8675.
 877. Евтимов И., Р. Иванов. Система за контрол на зареждането и разхода на енергия на електромобил. В: Сб. доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев", Русе, РУ "А.Кънчев", 2011
 878. Евтимов И., Р. Иванов. Електромобилите и замърсяването на околната среда. В: Сб. доклади на I-ва научна конференция с международно участие по ЕЛЕКТРОМОБИЛИ, Русе, РУ”А.Кънчев”, 2011, стр. 74-77
 879. Евтимов И., Р. Иванов. Aaвтомобилният транспорт и замърсяването на въздуха. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, ТУ Варна, 2010
 880. Евтимов И., Р. Иванов. Относно избора на акумулаторни батерии при проектиране на автономни фотоволтаични системи. В: Сб. доклади от МНК BULTRANS-2010, Созопол, ТУ София, 2010, стр. 109-113, ISBN 1313-955Х.
 881. Евтимов И., Р. Иванов. Използване на слънчевата енергия за зареждане на акумулаторната батерии за електромобили. В: Сб. доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев, Русе, РУ, 2010, стр. 8-13, ISBN 1311-3321.
 882. Евтимов И., Р. Иванов. Възможности за намаляване замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, ТУ Варна, 2010
 883. Евтимов И., Р. Иванов. Използване на слънчевата и вятърната енергия за производство на електроенергия. В: Сб. доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев", Русе, РУ "А.Кънчев", 2009, стр. 108-113, ISBN 1311-3321.
 884. Евтимов И., Р. Иванов. Сравнителна оценка за ефективността от използването на електромобилите и автомобилите. В: Сб. доклади от МНК BULTRANS-2009, Созопол, ТУ София, 2009, стр. 94-96, ISBN 1313-955Х.
 885. Евтимов И., Р. Иванов. Горивните клетки и перспективата за използването им в електромобилите. В: Сб. доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев", Русе, РУ "А.Кънчев", 2009, стр. 100-107, ISBN 1311-3321.
 886. Евтимов И., Р. Иванов, Б. Ангелов. ЕЛЕКТРОМОБИЛЪТ- НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, ТУ Варна, 2009, стр. 122-131
 887. Евтимов И., Р. Иванов, Б. Ангелов, Т.Тотев. Изпитателни цикли за моделиране движението на електромобилите в градски условия. В: Сб. доклади от МНК BULTRANS-2009, Созопол, ТУ София, 2009, стр. 97-100
 888. Евтимов И., Р. Иванов. М. Гичев. Зареждане на акумулаторни батерии за електромобили. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, ТУ Варна, 2010
 889. Евтимов И., Р. Иванов., Б. Ангелов. Акумулаторни батерии за електромобнили и хибридни автомобили. В: Сб. доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев", Русе, РУ”А.Кънчев”, 2009, стр. 82-88, ISBN 1311-3321.
 890. Евтимов И., Сл. Любенов, Д.Кацов. Разпределение на напречните реакции върху управляемите колела при движение на трактора в завой. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”, 1989
 891. Евтимов Ив., Р. Иванов, К. Морев, М. Сапунджиев и Б. Беганов. Изследване на енергийните характеристики на конвертиран лек автомобил "Ситроен Берлинго" в електромобил. В: BulTrans-2015, София, Технически университет - София, 2015, стр. 121 - 125, ISBN 1313-955X.
 892. Евтимов Ив., Р. Иванов. Предимства и недостатъци на съвременните технологии за съхраняване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници. В: Сборник доклади на научна конференция,том 51, серия 4, Русе, РУ”А.Кънчев”, 2012, стр. 107-115
 893. Евтимов, И. Кинематика на завоя на колесна машина с четири управляеми колела. В: Трудове на НС на РУ’04, Русе, РУ, 2004, стр. 29-32, ISBN 1311-3321.
 894. Евтимов, И. Кинематика на пространствените тракторни кормилни трапеци. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”, 1986
 895. Евтимов, И. Влияние на наклона на шенкелните болтове върху кинематиката на кормилния трапец. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”, 1986
 896. Евтимов, И., Р. Иванов, Н. Вълов. ИЗСЛЕДВАНЕ РАЗХОДА НА ЕНЕРГИЯ НА ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД ПРИ РАЗЛИЧНИ РЕЖИМИ НА ДВИЖЕНИЕ. В: BulTrans-2012, Sozopol, ТУ-София, 2012, стр. 212-216, ISBN 1313-955X.
 897. Евтимов, Ив., Р. Иванов и Г. Кадикянов. Сравнителен анализ на енергийните свойства на превозните средства. В: BULTRANS-2016, ТУ-София, 2016, стр. 91-104, ISBN 1313-955Х.
 898. Евтимов, Ив., Р. Иванов, Г. Кадикянов. Изследване на регенеративното спиране на електровелосипед. В: Сб. доклади от МНК, Созопол, BULTRANS-2012, ТУ-София, 2012, стр. 217-221, ISBN 1313-955X.
 899. Евтимов, Ив., Р. Иванов, Г. Кадикянов, Г. Станева. Oценяване жизнения цикъл на автомобили, задвижвани от сгъстен въздух и конвенционални автомобили относно консумацията на енергия и CO2 емисиите. В: Научни трудове на РУ’2019, том 58. серия 4, Русе, 2019, стр. 77-84, ISBN 1311-3321.
 900. Енчева В., Н. Николов ,В. Джаджев, К.Каменов. Олимпиада по техническо чертане- анализ и препоръки. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 41, серия 4, Русе, РУ "А. Кънчев", 2004, стр. 166-169
 901. Енчева В., Р. Митева, Кр. Каменов. Учебни графични примери. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 44, СЕРИЯ 4, Русе, 2005, стр. 146- 149
 902. Етърски В., А. Букев, Т. Трифонов. Обработка на електронно-микроскопски фотоплаки с помощта на ЕИМ. В: Д о к л а д и Международна конференция по "Металознание и термична обработка", Варна, 1980, стр. I-13, с. 9
 903. Етърски, В., Т. Трифонов. Биметални чела на бутала за ДВГ заварени в процеса на заливане с кокил. В: Н а у ч н и трудове, В. Търново, ВНВУ “В. Левски”, 1979, стр. 9,
 904. Етърски, В., Т.Трифонов. Относно енергоемкостта на релаксационните процеси при термоциклиране при постоянни напреженови хоризонти. В: Н а у ч н и трудове, София, ВМЕИ “Ленин”, 1979, стр. N2, с. 31-32
 905. Етърски, В., Т.Трифонов. Изследване топлинното поле върху челото на бутало с помощта на ЕИМ. В: Н а у ч н и трудове, Варна, ВМЕИ, 1978, стр. т.II, 212-213
 906. Етърски, В., Т.Трифонов. Изследване на биметали за челата на бутала за ДВГ на топлинна умора. В: Н а у ч н и трудове, Варна, НТС Д о к л а д и на научна конференция по “ Тран, 1978, стр. 4, 53-63
 907. Желева И., В. Камбурова, П. Машков. Изследване на температурното поле при печене на хляб в пещ с инфрачервени нагреватели. В: Научни трудове на РУ, т. 39, с. 4.2, Bul;garia, 2002, стр. стр.115 - 121
 908. Желева И., В. Камбурова, П. Машков. Числено изследване на топлообменните и влагообменните процеси при топлинна обработка на тестени изделия. В: Научна конференция ЕМФ'2001 с международно участие; 19 – 21 септември, Созопол; Сборник доклади, том. 2; Топлинна и хладилна техника, Bulgaria, 2001, стр. стр. 123 – 128
 909. И.Брайков, Р. Русев. Изследване влиянието на буксуването и масата на задния мост на колесен трактор върху теглителната сила чрез имитационно моделиране. В: НТ на РУ’2004, том 41, серия 4, Русе, 2004, стр. 26-28, ISBN 1311-3321.
 910. И.Евтимов, Р.Иванов, Я.Иванов, Хр.Станчев. "Изследване разходa на гориво на хибриден автомобил в извънградски условия на движение". В: Международна научна конференция Електромобили, Русе, Примакс - Русе, 2014, стр. 69-75, ISBN 978-954-8675-38-3.
 911. Иван Евтимов. Изследване влиянието на масата на автомобилите върху разхода на гориво при различни условия на движение. В: Сб. доклади от МНК BulTrans -2014, София, Технически университет-София, 2014, стр. 179-181, ISBN ISSN 1313-955X.
 912. Иван Евтимов. Изследване средната „възраст” на автомобилите в Република България. В: Сборник доклади на научна конференция, Русе, РУ”А.Кънчев”, 2014
 913. Иван Евтимов. Възможности за съхранение на енергията чрез маховици в хибридните автомобили. В: Сборник доклади на научна конференция, том 52, серия 4, Русе, РУ”А.Кънчев”, 2012, стр. 94-100
 914. Иванов Б., А. Асенов, В. Пенчева. METHODOLOGY FOR SELECTING A SCHEME FOR ARRANGING PORT CARGO HANDLING AND PORT-TO-PORT CARRIAGE OF TRANSIT GOODS BY ROAD AS A PART OF MULTIMODAL TRANSPORT. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 56, book 4, Русе, Русенски университет, 2017, pp. 101-107, ISBN ISSN 1311-3321.
 915. Иванов В., П. Пантилеев. Високопроизводителна конструкция райбери. В: доклад депониран в ЦНТБ под № Нд 2684/82, София, 1982
 916. Иванов В., Г. Кръстев, Х. Станчев. Някои проблеми при разработване на електронна система за управление на карбураторен двигател на празен ход. В: Научна конференция с международно участие ТИАТ*90, Шумен, 1990, стр. 7с.
 917. Иванов В., Д. Димитров, П. Пантилеев. Профилиране на инструменти за изшлифоване на винтови стружкови канали на райбер – прошивки. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ том ХХХІІ, серия 1, ВТУ “Ангел Кънчев” – Русе, Русе, 1989, стр. 230 - 234
 918. Иванов в., Й. Русева, Т. Тончев, С. Иванов. Проблеми при идентифициране на детонационното горене. В: Научна конференция ТИАТ*88, Шумен, 1988, стр. 6с
 919. Иванов В., Й. Русева, Х. Станчев. Управление зажиганием в карбюраторном двигателе при детонационном сгорании. В: MOTORSIMPO*90, Високи Татри, ЧССР, 1990, стр. 7с
 920. Иванов В., Й. Русева, Х. Станчев. Приложение на метода за планиране на експеримента за определяне на корекциите на ъгала на изпреварване на запалването в режим на детонационно горене. В: Научна конференция ТИАТ*88, Шумен, 1988, стр. 5с
 921. Иванов В., Х. Станчев, Г. Кръстев. Изпълнителен механизъм за управление работата на празен ход на карбураторен двигател. В: Юбилейна научна сесия с международно участие "25 години катедра ДВГ" на ВМЕИ - Варна, Варна, 1990, стр. 8с.
 922. Иванов В., Х. Станчев, Л. Илиев. Идентификация на детонацията в карбураторен двигател във връзка с разработвнето на електронна система за управление на запалването с обратна връзка по детонация. В: Научни трудове на ВТУ "А Кънчев", Русе, 1986, стр. 85-89
 923. Иванов И., Евг. Ангелова. Мястото на машинната графика при решаване на задачи с CAD/CAM системи.. В: Сборник научни доклади, Русе, Печатна база РУ, 1995
 924. Иванов И., П. Мускоров Евг. Ангелова. Теоретично изследване на структурата на и създаване на методика за експлоатация на CAD/CAM системи ANVIL за 32 битови ЕИМ. В: Сборник научни доклади, Русе, Печатна база РУ, 1988
 925. Иванов И., П. Мускоров Евг. Ангелова, С. Минчева. Изследване и анализ на принципите на проектиране с CAD/CAM системи DOGC. В: Сборник научни доклади, Русе, Печатна база РУ, 1988
 926. Иванов И., Р. Русев. Вероятностни характеристики на терени при работа на самоходните агрегати в земеделието. В: "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, 2007, стр. 464-470
 927. Иванов И.С., Т.Г. Пенчева, М.С. Пенчев. Лабораторна инсталация за магнетронно и ВЧ йонно разпрашване във вакуум. В: Научни трудове на ВТУ ”Ангел Кънчев” том. XXXII, серия 3, Русе, 1989, стр. 92 - 97
 928. Иванов К., А. Асенов, И. Белоев. Приложение на безпилотен летящ апарат за контрол на корабоплаването по река Дунав. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев” , том 54, Русе, 2015
 929. Иванов К., А. Асенов, С. Пенев. Анализ и оценка на условията за превоз на опасни товари по река Дунав, като част от мултимодална схема.. В: НК РУ&СУ при РУ “А. Кънчев”, Русе. том 57, серия 4, c. 111-122, Русе, 2018, стр. 111-122, ISBN 1311-3321..
 930. Иванов Р. Изследване на устойчивостта срещу унасяне на двуосен автомобил при ускорително движение по път с надлъжен наклон. В: МНК BULTRANS’16, Созопол, 2016
 931. Иванов Р. Сравнителен анализ на модели за взаимодействие на пневматична гума с пътя. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, 2016
 932. Иванов Р, Станчев Д., Петков П, Шопов Д. Опитно изследване на разхода на гориво на железопътен влекач. В: Научни трудове на Русенски университет, том 45, серия 2, Русе, 2006, стр. 165-168
 933. Иванов Р., Ив. Евтимов. Приложение на електрическото задвижване в самоходни машини за земеделието. В: Сб. доклади на I-ва научна конференция с международно участие по ЕЛЕКТРОМОБИЛИ, Русе, РУ”А.Кънчев”, 2011, стр. 31-38
 934. Иванов Р., Б. Ангелов. Сравнително изследване на експлоатационните свойства на самосвалите IVECO – CURSOR 13. В: Сборник от научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев“, Русе, Печатна база на Русенския университет „А. Кънчев“, 2003, стр. 79-84, ISBN 1311-3321.
 935. Иванов Р., Б. Ангелов. Развитие на парка, производството и пазара на автомобили. В: НТ на РУ’2003, том 40,серия 8, Русе, 2003, стр. 157-164
 936. Иванов Р., Вълев Р., Русев Р. Модели за взаимодействие на пневматична гума с пътя. В: trans&MOTAUTO’05, vol.2, Велико Търново, 2005, стр. 56-59
 937. Иванов Р., Г.Георгиев. Относно избора на обема на порцията на разходомери от фамилията РТГ. В: НТ на ВТУ, т.ХХХIV,серия4, Русе, 1990, стр. 81-85
 938. Иванов Р., Д. Иванова, Р. Русев. Прогнозиране на разхода на гориво на леки автомобили чрез невронна мрежа. В: Транспорт, екология - устойчиво развитие, Варна, 2006, стр. 257-264
 939. Иванов Р., Д.Иванова. Моделиране на нормалните реакции при неустановено движение на двуосен автомобил. В: Сб. доклади на МНТК BulTrans-2010, Созопол, 2010
 940. Иванов Р., Е. Аврамов, Р. Русев. Сцепление на пневматичната гума с пътя – основни влияещи фактори. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, 2011
 941. Иванов Р., Е. Аврамов, Р. Русев. . ,. Влияние на някои фактори върху контактното петно на пневматична гума. В: Сборник доклади от научната конференция РУ’ 2011,65-70с, Русе, РУ”А.Кънчев”, 2011
 942. Иванов Р., И. Евтимов, Г. Кадикянов, Д. Зафиров, Д. Гунев. Експериментален автомобил. В: ЕКО Варна`10, Варна, 2010
 943. Иванов Р., И. Евтимов, Д. Зафиров, Д. Гунев. Сравнителен анализ на показателите на малки градски електромобили. В: Сборник доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев, Русе, РУ”А.Кънчев, 2009, стр. 89-99, ISBN 1311-3321.
 944. Иванов Р., И. Евтимов, И. Стоянов, М. Гичев. Изследване зареждането на акумулаторната батерия на електромобил от слънчев панел. В: Сброник с доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев, Русе, 2011
 945. Иванов Р., Ив. Евтимов. Изследване възможностите за използване на електровелосипед в условията на град Русе. В: Сборник доклади на научна конференция, 2012, том 51, серия 4, Русе, РУ”А.Кънчев”, 2012, стр. 16-21
 946. Иванов Р., Ив. Евтимов, Евг. Аврамов, Р. Русев. Определяне реакциите върху колелата на двуосен товарен автомобил. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, 2012
 947. Иванов Р., Ив. Евтимов, М. Сапунджиев. Модел за изследване на икономичните свойства на конверсиран електромобил. В: Електромобили, V-та международна научна конференция, Русе, 2016
 948. Иванов Р., Иванова Д. , Русев Р. Приложение на невронните мрежи за определяне на коефициентите на сцепление на пневматична гума с пътя. В: trans&MOTAUTO’04, vol.3, Пловдив, 2004, стр. 21-25
 949. Иванов Р., К. Георгиев , Г. Кадикянов, Г. Станева. Аналитично изследване влиянието на напречното увличане и степента на блокиране върху износването на гумите. В: BULTRANS-2015, ТУ-София, 2015, стр. 117-120, ISBN 1313-955Х.
 950. Иванов Р., П. Илчев, Р. Русев, Р. Вълев, Русев Б. Експериментална проверка на модел за изследване на устойчивостта срещу унасяне на колесна машина. В: НТ на РУ’2004, том 41, серия 4, Русе, 2004, стр. 13-16, ISBN 1311-3321.
 951. Иванов Р., П. Илчев, Р. Русев. Промяна на критичните скорости срещу унасяне на четириколесна транспортна машина вследствие преразпределянето на вертикалните реакции върху колелата. В: НК РУ’04, Русе, 2004, стр. 8-12
 952. Иванов Р., П. Илчев. Теоретико-експериментално изследване на сцеплението на автомобил в режим на спиране. В: НТ на РУ’2003, том 40,серия 8, Русе, 2003, стр. 165-169
 953. Иванов Р., П. Илчев. Изменение сцеплението на автомобила при различни режими и условия на движение. В: Сб. доклади на Международната НК "MOTAUTO'01, vol.III, Варна, 2001, стр. 15-17
 954. Иванов Р., Р. Русев, Д. Павлов, В. Красналиев. Система за поддържане налягането на въздуха в спирачната система на противопожарни автомобили. В: Сб. доклади на XV НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, 2009, стр. 115-121
 955. Иванов Р., Р.Русев, Д.Иванова. Използване на Magic formula за описване характеристиките на автомобилите. В: РУ»А.Кънчев», Сборник доклади на научна конференция, Русе, 2008, стр. 95-100, ISBN 1311-3321.
 956. Иванов Р., Р.Русев, К.Хаджиев, Т.Тотев. Схеми за поддържане на налягането в спирачната система на товарен автомобил от външен източник на сгъстен въздух. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, 2007, стр. 471-476
 957. Иванов Р., Т. Тотев. Някои тенденции в развитието на работното обзавеждане на тракторите. В: Сборник с доклади от ЮНК "50 години НИМЕСС", т. 7, с. 1, София, 1999, стр. 149-154
 958. Иванов Р., Т. Тотев. Изследване еластичната характеристика на диафрагмена пружина от автомобилен съединител. В: НТ на РУ’А. Кънчев, серия4, том 37, Русе, ПБ на РУ, 1999, стр. 7-10
 959. Иванов Р., Т. Тотев. Относно коефициента на полезно действие на механична автомобилна трансмисия. В: Сборник с доклади от МНК "МОТАУТО '97", Русе, 1997, стр. 103-106
 960. Иванов Р., Т. Тотев, Г. Станева. Г. Кадикянов. Една възможност за изследване горивната икономичност на автомобилите в експлоатационни условия. В: Trans&MOTAUTO’12, Варна, 2012, стр. 255-258, ISBN 1310-3946.
 961. Иванов Р., Х. Грозев, Д. Зафиров, Т. Грозева, Д. Иванова. Възможности за използване на слънчевата енергия за задвижване на мини електромобил в условията на България. В: TRANS&MOTAUTO’ 05, В. Търново, 2005
 962. Иванов Р., Я. Иванов, Г. Кадикянов, Г. Станева. Изследване на динамичните показатели на хибриден автомобил с радарна система “DRS 1000”. В: Международна научна конференция Електромобили, Русе, Примакс - Русе, 2015, стр. 113-125, ISBN 978-954-8675-38-3.
 963. Иванов Р., Я. Иванов, Т. Тотев, Г. Кадикянов, Г. Станева-Златкова. Изследване на динамичните и спирачните показатели на хибриден автомобил с пътеизмервателно колело “Peiseler”. В: МНК „ЕЛЕКТРОМОБИЛИ”, Русе, 2015
 964. Иванов Р., Я. Иванов, Т. Тотев, Г. Кадикянов, Г. Станева. Изследване на динамичните и спирачните показатели на хибриден автомобил с пътеизмервателно колело “Peiseler“. В: Международна научна конференция Електромобили, Русе, Примакс - Русе, 2015, стр. 105-112, ISBN 978-954-8675-38-3.
 965. Иванов Р.П., Б.Г. Ангелов. Влияние на конструктивните особености на пневматичната гума върху зависимостта на сцеплението от наклона на колелото. В: НТна ВВОВУ"В. Левски", кн. 58, В.Търново, 1997, стр. 57-63
 966. Иванов Р.П., Б.Г. Ангелов. Сравнително изследване на сцеплението на пневматични автомобилни гуми при различен наклон на колелото. В: Сб. доклади на Международната НК "MOTAUTO'97", Русе, 1997, стр. 97-102
 967. Иванов Р.П., Б.Г. Ангелов. Влияние на нормалното натоварване и налягането на въздуха върху сцеплението с пътя на пневматична гума. В: Сб. доклади на Международната НК "MOTAUTO'96",vol.II, Варна, 1996, стр. 47-50
 968. Иванов Р.П., Б.Г.Ангелов. Сравнително изследване сцеплението на пневматични гуми. В: НТ на ВВОВУ"В. Левски", кн. 48, В.Търново, 1996, стр. 55-61
 969. Иванов Р.П., Г.Г. Георгиев. Регулируем кормилен трапец за трактор МТЗ-80. В: НТ на ВВОВУ"В. Левски", кн. 40, В.Търново, 1995, стр. 151-157
 970. Иванов Р.П., Русев Р.Г., Стоянов С.Г. Возможности автоматизированного управления устойчивостью движения и улучшения управляемости тягача с полуприцепом. В: Сборник научных трудов "Актуальные вопросы машиноведения" Выпуск 2, Минск, 2013, стр. 72-76, ISBN 2306-308.
 971. Иванов Р.П., С. Любенов. Влияние на натоварването, налягането на въздуха в гумите и страничния наклон на тракторни управляеми колела върху коефициента на напречно увличане. В: Механизация на земеделието, N3, София, 1994, стр. 20
 972. Иванов Ц., С. Станчев, В. Иванов. Изследване характеристиката на впръскване на горивото на дизелов двигател Д1800. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т. XXI, серия 2 "Двигатели, автомобили, трактори и кари", Русе, 1979, стр. 59-62
 973. Иванов Ц., С. Станчев, Ц. Цанков, В. Иванов. Работен процес на дизелов двигател Д1800 при работа с горивонагнетателна помпа WZM. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т. XXI, серия 2 "Двигатели, автомобили, трактори и кари", Русе, 1979, стр. 51-54
 974. Иванов Ц., Ц. Цанков, В. Иванов. Влияние на параметрите на въздуха при всукване върху основните показатели на тракторен дизелов двигател. В: Юбилейна научна сесия на ВНВУ "В. Левски", В. Търново, 1979, стр. 5с.
 975. Иванов, Р. Разпределение на загуби при търкаляне на пневматична тракторна гума по твърда повърхност. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, 2011
 976. Иванов, Р. Изследване коефициента на напречно увличане на пневматични гуми за леки автомобили. В: Сборник доклади от научната конференция РУ’11, 71-75с., Русе,РУ”А.Кънчев”, 2011
 977. Иванов, Р. Уредба за изследване на елементи от пневматична спирачна система. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие",, Варна, 2009, стр. 142-146
 978. Иванов, Р., Ив. Евтимов, Г. Кадикянов, Д. Зафиров, Д. Гунев. Експериментален електромобил. В: Сб. доклади на НТК с международно участие, Варна, ТУ Варна, 2010, стр. 333-338, ISBN 954 - 20 - 00030.
 979. Иванов, Р., Е. Аврамов, Д. Иванова. Моделиране на реакциите и изследване на устойчивостта на двуосен товарен автомобил при неустановено движение. В: Proceedings, Bul-Trans-2013, Sofia, 2013, стр. 58-63
 980. Иванов, Р., Ив. Евтимов, Г. Кадикянов, Евг. Аврамов. Изследване на сцеплението на гума за товарен автомобил с мобилна експериментална уредба. В: Сб. доклади от МНК, BULTRANS-2014, ТУ-София, Созопол, 2014, стр. 182-186, ISBN 1313-955X.
 981. Иванов, Р., Р. Русев, Т. Тотев, Г. Кадикянов, Цв. Георгиев. Изследване на динамичните свойства на автомобил с мобилна измервателна система. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 49, серия 4, Русе, 2010, стр. 82-87, ISBN 1311-3321.
 982. Иванов, Р.П. Загуби за вътрешно триене и за триене с пътя при търкаляне на пневматична гума по твърда повърхност. В: НТ на ВВОВУ"В. Левски", кн. 40, В.Търново, 1995, стр. 141-144
 983. Иванов, Р.П. Условия за минимално износване на гумите на управляемите колела. В: НТ на ВВОВУ"В. Левски", кн. 40, В.Търново, 1995, стр. 145-150
 984. Иванов, Р.П. Изменение на контактното петно в зависимост от натоварването , налягането на въздуха в гумите и страничния наклон на тракторни управляеми колела. В: НТ на ВВОВУ"В. Левски", кн. 32, В.Търново, 1993, стр. 169-173
 985. Иванов, Р.П. Многофакторно изследване на износването на гумите на управляемите колела при движение в завой. В: Сб. доклади на Международната НК по ДВГ и автомобили "MOTOAUTO'93", София, 1993, стр. 196-201
 986. Иванов, Р.П. Влияние на някои конструктивни и експлоатационни фактори върху износването на гумите на тракторни управляеми колела при право-линейно движение. В: НТ на ВВОВУ"В. Левски",кн.32, В.Търново, 1993, стр. 163-168
 987. Иванов, Р.П. Оптимизиране на горивната икономичност при теглителното изчисление на автомобила. В: Сб. доклади "Производство и изследване на ДВГ", Русе, 1992, стр. 30-34
 988. Иванов, Р.П. Методика за построяване на икономическата характеристика на транспортни машини с дизелов ДВГ и всережимен регулатор. В: НТ на ВТУ, серия 6, Русе, 1989, стр. 171-176
 989. Иванова Ж, Т Стефанова, С. Дяковска. Възможности за дидактически преход на учебно съдържание между семинарно упражнение и лабораторно упражение. В: национална конференция по физика, Пловдив, 1997
 990. Иванова Ж., Г. Крумова. Към интерпретацията на средната скорост на движение. В: Научна конференция с международно участие „Стара Загора ’2003 ”,том 4, Стара Загора, Съюз на учените – Стара Загора, 2003, стр. 81 – 82, ISBN ISBN 954-9329-05-.
 991. Иванова Ж., Св. Дяковска. Използване на учебното съдържание по природознание за изграждане на някои физични понятия. В: Сборник научни трудове том 34, кн.4, Пловдив, ПУ “П. Хилендарски”,, 2001, стр. 269-272
 992. Иванова Ж., Ст. Колев, Т. Пенчева. Определяне на климатични характеристики на озоновия слой над района на Североизточна България от спътниковите наблюдения за 30 годишен период. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, серия 6.1, Математика, инорматика и физика, том 50, Русе, Издателски център при РУ''Ангел Кънчев'', 2011, стр. 87-91, ISBN ISSN 1311-3321..
 993. Иванова Ж., Ст. Колев, Т. Пенчева. Месечни тенденции в изменение на сумарното количество атмосферен озон над Варна за периода 1979-2009 година. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, серия 6.1, Математика, инорматика и физика, том 50, Русе, Издателски център при РУ''Ангел Кънчев'', 2011, стр. 92-96, ISBN ISSN 1311-3321..
 994. Иванова Ж., Ст. Колев, Т. Пенчева. Изучаване на сумарното количество озон във вертикален атмосферен стълб на единица площ за района на Североизточна България в периода 1979-1995 год. В: Научни трудове на Русенски университет, том 49,серия6.1 Математика, информатика и физика, Русе, Издателски център при РУ''Ангел Кънчев'', 2010, стр. 113-117, ISBN 1311-3321.
 995. Иванова Ж., Ст. Колев, Т. Пенчева. Изучаване на сумарното количество озон във вертикален атмосферен стълб на единица площ за района на Североизточна България в периода 1979-1995 год.. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, серия 6.1, Математика, инорматика и физика том49, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев, 2010, стр. 113-117
 996. Иванова Ж., Ст. Колев, Т. Пенчева. Определяне на климатични характеристики на озоновия слой над района на Североизточна България от спътникови наблюдения за 30 годишен период.. В: – Научни Трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, серия 6.1 Математика, информатика и физика., Русе, България, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев, 2011, стр. 87-91, ISBN 1311-3321.
 997. Иванова Ж., Ст. Колев, Т. Пенчева. Месечни тенденции в изменение на сумарното количество атмосферен озон над Варна в периода 1979 – 2009 година.. В: Научни Трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, серия 6.1 Математика, информатика и физика, Русе, България, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев, 2011, стр. 92-96, ISBN 1311-3321.
 998. Иванова М., К. Бързев. Улучшение показателей карбюраторных двигателей путем използвание водорода в качестве дополнительного горючего. В: Международная студенческая конференция, Цвикау, Германия, 1986
 999. Игнатов Г., Б. Попеска, Д. Сивевска, И. Илиева. Ролята на университета като фактор за организацията на свободното време на студентите от Педагогическите факултети В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ , Щипския университет „Гоце Делчев“ и. В: Съвременни тенденденции на Физическото възпитание и спорта; СУ, СУ, Университетско издателство, 2016, стр. 137-150, ISBN 1314-2275.
 1000. Илиев Ат. Относно избора на двигател с атмосферно или свръхпълнене. В: Еко - Варна 2016, Варна, ТУ - Варна, 2016, стр. 6
 1001. Илиев Ат. Оптимизиране на резултатите от упражненията по дисциплината "Изпитване на двигатели с вътрешно горене. В: МК Еко-Варна 2014, Варна, ТУ - Варна, 2014
 1002. Илиев Ат. Линеаризация на характеристиката на капацитивен преобразувател.. В: НК на РУ 2012, РУ 2013, 2012, стр. 98-102
 1003. Илиев Ат., Иванова М., Маринов Ем. Използване на комплексен подход при определяне на качествата на биогорива при работа с дизелов ДВГ. В: НК на РУ 2013, РУ 2013, 2013
 1004. Илиев Ат., М. Иванова, Ем. Маринов. Изследване на мощностните показатели на ДДВГ при работа с различни биосмеси. В: НК на РУ 2013, РУ 2013, Издателска база на РУ, 2013
 1005. Илиев Ат., П. Казаков, Ем. Маринов. Изследване на мощностните и икономически показатели на дизелов двигател при работа с биодизелово гориво и рециркулация на отработилите газове. В: МК Еко-Варна 2014, Варна, ТУ - Варна, 2014
 1006. Илиев Ат., П. Казаков, Ем. Маринов. Токсични характеристики на дизелов двигател, работещ с биодизелово гориво и рециркулация на отработилите газове. В: НК на РУ'2014, РУ, РУ, 2014
 1007. Илиев И., А. Божкова, Д. Обрешков. Влияние на заниманията по тенис на маса и футбол върху интелектуалните качества на студенти от различни специалности в часове по физическо възпитание и спорт в РУ – Русе. В: RESEARCH IN KINESIOLOGY, vol39,№2, Македония, Скопие "APES", 2011, стр. 201-205, ISBN 18577679.
 1008. Илиев И.Р., А.Т.Божкова, Д.Е.Обрешков. Влияние на заниманията по волейбол върху някои параметри на вниманието при студенти от ИУ. В: Физичка култура, Македония, Физичка култура-Скопие, 2009, стр. 65-69, ISBN 0350-3836.
 1009. Илиев Л. Х. Станчев, В. Иванов. Възможности на високоенергийната запалителна система (ВЕЗС) за подобряване горивната икономичност на бензиновите двигатели при ограничаване токсичността на отработилите газове. В: Научно-практическа конференция по опазване на околната среда, Каварна, 1985, стр. 37-46
 1010. Илиев Л., Б. Осиковски, В. Иванов. Изследване на електронен комутатор на високоенергийна запалителна система. В: Пети симпозиум с международно участие СИЕЛА*83, Пловдив, 1983, стр. 285-290
 1011. Илиев Л., В. Иванов, Х. Станчев, М. Младенов. Изследване на двигател ГАЗ-53, комплектован с високоенергийна запалителна система. В: Юбилейна научна сесия ВМЕИ, София, 1985, стр. 7с
 1012. Илиев Л., В. Иванов, Х. Станчев, М. Младенов, Б. Христов. Изследване на карбураторен двигател за определяне на основната програма за управление на ъгъла на изпреварване на запалването. В: Научни трудове на ВТУ "А Кънчев", Русе, 1984, стр. 33-37
 1013. Илиев Л., Г. Ангелов, В. Иванов. Електронно управляващо устройство на запалителна система на двигатели с вътрешно горене. В: Научни трудове на ВТУ "А Кънчев", Русе, 1981, стр. 111-114
 1014. Илиев Л., Г. Ангелов, Й. Русева, В. Иванов. Проблеми на разработването на електронна система за управление на ъгъла на изпреварвне на запалването и параметрите на електрическата искра на бензинов двигател. В: Пети симпозиум с международно участие СИЕЛА*83, Пловдив, 1983, стр. 280-284
 1015. Илиев Л., Г. Ангелов, Й. Русева, В. Иванов. Микропроцесорно устройство за управление на ъгъла на изпреварване на запалването и времето за натрупване на енергия в запалителната бобина. В: Семинар на секция ДВГ към НТС по машиностроене, София, 1982, стр. 10с
 1016. Илиев Л., Х. Станчев, В. Иванов. Неравномерности коленчатого вала как входной параметрь управляющей систем карбюраторного двигателя. В: MOTORSIMPO*86 том II, Високи Татри, ЧССР, 1986, стр. 385-393
 1017. Илиев Л., Х. Станчев, В. Иванов. Оптимизация угла опережения зажигания карбюраторнего двигателя. В: MOTORSIMPO*84, Високи Татри, ЧССР, 1984, стр. 9с
 1018. Илиев Л., Х. Станчев, В. Иванов. Изследване на токсичните показатели на карбураторен двигател с микропроцесорно устройство за гранично обедняване на горивната смес. В: Семинар с международно участие "Опазване на околната среда от замърсяване и шум на автомобилния транспорт", София, 1984, стр. 77-82
 1019. Илиев Л., Х. Станчев, В. Иванов. Изследване на карбураторен двигател, комплектован с микропроцесорно устройство за гранично ефективно обедняване на горивната смес. В: Научна сесия на ВМЕИ"Ленин", секция Транспорт, София, 1983, стр. 5с.
 1020. Илиев Л., Х. Станчев, В. Иванов. Изследване на карбураторен двигател за определяне на основната програма за оптимално управление на ъгъла на изпреварване на запалването. В: Семинар на секция ДВГ към НТС по машиностроене, София, 1982, стр. 8с
 1021. Илиев Л., Х. Станчев, В. Иванов. Изследване на възможностите за намаляване на разхода на гориво на карбураторен двигател при гранично обедняване на горивната смес. В: Научна сесия на ВМЕИ"Ленин", секция Транспорт, София, 1981, стр. 6с
 1022. Илиев Л., Х. Станчев, В. Иванов. Сравнително изследване на бензинов двигател със стандартен карбуратор и с впръскване на бензин. В: Научна сесия на ВМЕИ"Ленин", секция Транспорт, София, 1981, стр. 5с.
 1023. Илиев Л., Х. Станчев, В. Иванов. Изследване на възможностите за намаляване на разхода на гориво на карбураторен двигател чрез обедняване на горивната смес до границите на възпламеняемост. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т. XXII, серия "Селскостопанско машиностроение и механизация на селското стопанство", Русе, 1980, стр. 25-30
 1024. Илиев Л., Х. Станчев, В.Иванов. Методика за оптимализиране на ъгъла на изпреварване на запалването на карбураторен двигател при ограничаване токсичността на отработилите газове. В: Семинар с международно участие "Опазване на околната среда от замърсяване и шум на автомобилния транспорт", София, 1983, стр. 102-108
 1025. Илиев С., Г. Кадикянов, Р. Иванов, И. Eвтимов, Д. Гунев. Разработване на електромобил за студентско състезание Shell Eco-Marathon. В: Сборник доклади на IV-та международна научна конференция ЕЛЕКТРОМОБИЛИ'14, Русе, РУ ”А.Кънчев”, 2014, стр. 51-55
 1026. Илиев С., Хаджиев К. Проблеми при двигателите с директно впръскване на бензин и възможни начини за решаването им. В: Научни трудове на РУ’2011, том 50, Русе, 2011, стр. 24 - 28, ISBN 1311-3321.
 1027. Илиев, A., М. Иванова, Е. Маринов, С. Илиев. Използване на многофакторен планиран експеримент за оптимизиране на работата на дизелов двигател с различни биосмеси. В: Сборник доклади на XIX научно-техническа конференция с международно участие ЕКОВАРНА, Варна, ТУ-Варна, Варна, ТУ-Варна, 2013, стр. 56-61, ISBN 954-20-00030.
 1028. Илиев, Л., Б. Осиковски, В. Иванов, Х. Станчев. Изследване на електронни запалителни системи. В: Научни трудове на ВТУ, Русе, 1981, стр. 117-121
 1029. Илиев, С. Моделиране на бензинов двигател и изследване влиянието на степента на рециркулация на отработилите газове върху образуването на азотни окиси. В: Сборник доклади на XIX научно-техническа конференция с международно участие ЕКОВАРНА, Варна, ТУ-Варна, Варна, ТУ-Варна, 2013, стр. 50-55, ISBN 954-20-00030.
 1030. Илиев, С. Съвременни подходи и тенденции при компютърното симулиране на двигателите с вътрешно горене. В: Научни трудове на РУ’2012, том 50, серия 4, Русе, 2012, стр. 45 - 50, ISBN 1311-3321.
 1031. Илиев, С. Проблеми на смесообразуването и горенето при двигателите с непосредствено впръскване на бензин и възможни начини за решаването им. В: Trans&Motauto 2001, Варна, 2001, стр. 43 - 46
 1032. Илиев, С., К.Хаджиев. Изследване работата на бензинов двигател при частични натоварвания и променлива степен на сгъстяване. В: Сборник доклади на XVIII научно-техническа конференция с международно участие ЕКОВАРНА, Варна, ТУ-Варна, 2012, стр. 44-48, ISBN 954-20-00030.
 1033. Илиев, С., Младенов, М. Методи и оборудване за насищане на течни горива с газове. В: Научни трудове на РУ’2001, том 38, Русе, 2001, стр. 5 - 9
 1034. Илиев, С., Хаджиев К. Изследване работата на бензинов двигател с хибридна система за рециркулация. В: XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE Trans&Motauto 2013, Варна, 2013, стр. 32 - 34, ISBN 1310-3946.
 1035. Илиев, С., Хаджиев, К., Станчев, Х. Изследване влиянието на пълнителната система върху мощностните и икономическите показатели на бензинов двигател. В: ЕКО Варна’2011, Варна, 2011, стр. 64 - 68, ISBN 954-20-00030.
 1036. Илиев, С., Хаджиев, К., Станчев, Х. Определяне на оптималните фази на газоразпределение и влиянието им върху мощностните и икономически показатели на бензинов двигател. В: Trans&Motauto 2011, сп. Научни известия, Златни пясъци, 2011, стр. 28 - 30, ISBN 1310 - 3946.
 1037. Илиев,Л., Б. Осиковски, В. Иванов. Изследване на бензинов двигател с електронна запалителна система. В: Научни трудове на ВТУ, Русе, 1981, стр. 123-127
 1038. Илиева И. Ефективност на спорта Стрелба с лък, включен във фитнес програма. В: Научни трудове на Русенския университет, Изд. център при Русенски университет, 2015, стр. 93-96, ISBN 1311-3321.
 1039. Илиева И. Социално-педагогически аспекти на баскетбола и неговите формати. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ ПРИ РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, т. 52, с. 8.2, Изд. център при РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 2013, стр. 139-143, ISBN ISSN 1311-3321.
 1040. Илиева И. Определяне на основните параметри за провеждане на учебно-тренировъчния процес по баскетбол с представителния отбор на Русенски университет "Ангел Кънчев". В: NK 2012 RU&SU, Изд. център при Русенски университет, 2012, стр. 95-99, ISBN ISSN 1311-3321.
 1041. Илиева И. Баскетбол 3х3 - тенденции за Олимпийски спорт. В: NK 2012 RU&SU, Изд. център при Русенски университет, 2012, стр. 80-84, ISBN 1311-3321.
 1042. Илиева И., Д. Обрешков, И. Илчев, К. Симеонов. Динамика на училищния спортен живот. В: Международна научна конференция, СУ, София, 2010, стр. 96-101, ISBN 1314-2275.
 1043. Илиева И., А. Момчилова, И. Илчев, К. Симеонов. Влияние на мотивацията за постижение при подрастващи спортисти върху цялостния интегритет на личността им,. В: “Личност, мотивация, спорт”, т. 12, НСА “Васил Левски”, София, 2007, стр. 148 – 155, ISBN 978-954-718-208-0.
 1044. Илиева И., А. Момчилова. Формиране на спортни двигателни навици у подрастващи баскетболисти. В: Научни трудове на РУ , СНС 08, Изд. център при Русенски университет "А. Кънчев", 2008, стр. 44-48, ISBN 1311-3321.
 1045. Илиева И., Д. Обрешков, И. Илчев, К. Симеонов. Динамика на училищния спортен живот. В: Втора международна научна конференция, СУ, София, Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 2010, стр. 96, ISBN 1314-2275.
 1046. Илиева И., К. Симеонов, Д. Обрешков, И. Илчев. Потребности за занимания с фитнес на студентите от Русенски университет „Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ, т. 50, серия 8.2, Изд. център при Русенски университет, 2011, стр. 76-83, ISBN 1311-3321.
 1047. Илиева И., М. Крумов. Реализационната ефективност на техниката на обучение по баскетбол на ученици в начална училищна възраст. В: “Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция”, СУ “ Св. Климент Охридски”, ФНПП, 2006, стр. 756 – 761, ISBN 15:978-954-8510-9.
 1048. Илиева И., М. Крумов. Йерархия на потребностите на 9-10 годишните ученици и отношението на техните родители за активно участие в учебния процес по физическо възпитание и спорт. В: “Личност, мотивация, спорт”, т. 12, НСА “Васил Левски”, 2007, стр. 141 – 147, ISBN 978-954-718-208-0.
 1049. Илиева И., П. Баракова, Д. Обрешков. Учебният процес по физическо възпитание и спорт в стратегията за промоция на здравето на студентите. В: Международна научна конференция, НСА – ТМФВ, НСА, гр. София, 2010, стр. 75-80, ISBN ISSN 1310-3393.
 1050. Илиева И., П. Баракова, И. Илчев, К. Симеонов, Д. Обрешков. Готовност на студентите за активност при бедствени и кризисни ситуации. В: Научни трудове, т. 49, с. 8.2,, Изд. център при Русенски университет, 2010, стр. 69-74, ISBN ISSN 1311-3321.
 1051. Илиева И., Ю. Дончева. Анализ на отношението към Физическото възпитание и спорта на студентите от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика при Русенски университет. В: Научни трудове на Русенския университет, т. 52, с. 8.2, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2013, стр. 123 - 130, ISBN ISSN 1311-3321.
 1052. Илиева, И. Primary training personal defense in basketball to 10-year-old players Начално обучение в лична защита на 10-годишни баскетболисти. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Издателски център на Русенски университет, 2016, стр. 57-61, ISBN 1311-3321.
 1053. Илиева, И. Обучението в стрелба с една ръка над рамо на 9-10–годишни ученици в учебния процес по баскетбол. В: Известия на Русенския университет, Изд. център при Русенски университет, 2011, стр. 75-77, ISBN 1311-1078.
 1054. Илиева, И. Основни акценти в проучването на потребностите за занимания с фитнес и постигнати резултати на студентите от Русенски университет „Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ, т. 50, серия 8.2, Изд. център при Русенски университет, 2011, стр. 61-66, ISBN 1311-3321.
 1055. Илиева, И. Изследване на потребности за занимания по аеробика и каланетика на студенти. В: Межд. Научна конф. „Личност. Мотивация. Спорт”, НСА, 2011, стр. 94-99, ISBN 978-954-718-302-5.
 1056. Илиева, И. Фитнес и личностен комфорт. IN: Межд. Научна конф. „Личност. Мотивация. Спорт”, НСА, 2011, pp. 88-93, ISBN 978-954-718-302-5.
 1057. Илиева, И. Ролята на холистичния подход в спортната дейност. В: “Личност, мотивация, спорт”, том 15, НСА, 2010, стр. 7-11, ISBN 978-954-718-279-0.
 1058. Илиева, И. Wellness и фитнес за здравословен начин на живот. В: Научни трудове на РУ, т. 49, с. 8.2, Изд. център при Русенски университет, 2010, стр. 104-107, ISBN 1311-3321.
 1059. Илиева, И. Баскетболът за подобряване на общата физическа подготовка на учениците от четвърти клас. В: Научни трудове на РУ, т. 48, с. 8.2, Изд. център при Русенски университет, 2009, стр. 103-106, ISBN ISSN 1311-3321.
 1060. Илиева, И. Холистичен подход и спортни занимания. В: Научни трудове на РУ СНС 09, Изд. център при Русенски университет, 2009, стр. 117-120, ISBN ISSN 1311-3321.
 1061. Илиева, И. Оптимизирани подходи за повишаване на мотивацията за спортуване при 9-10-годишни ученици. В: “Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията", Изд. център при Русенски университет, 2009, стр. 44-48
 1062. Илиева, И. Възможности за развиване на психомоториката в урока по баскетбол. В: Научни трудове на РУ, т. 48, с. 8.2, Изд. център при Русенски университет, 2009, стр. 85-90, ISBN ISSN 1311-3321.
 1063. Илиева, И. Мисленето и ролята на съзнанието за двигателното обучение на 9-10-годишни ученици. В: кн. “Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията", Изд. център при Русенски университет "А. Кънчев", 2009, стр. 49-53
 1064. Илиева, И. Обучението в стрелба с една ръка над рамо на 9-10-годишни ученици в учебния процес по баскетбол. В: Научни трудове на РУ , СНС, Издателски център при Русенски университет, 2008, стр. 13-16, ISBN 1311-3321.
 1065. Илиева, И. Интензификация на обучението по баскетбол при 9-10-годишни ученици/ Подходи за повишаване на мотивацията за спортуване при 9-10-годишни ученици. В: Научни трудове на РУ, Изд. център при Русенски университет "А. Кънчев", 2008, стр. 185-188, ISBN 1311-3321.
 1066. Илиева, И. Особености на мотивацията за обучението по баскетбол и възможности за формирането й при 9-11-годишни ученици. В: Научни трудове, Издателски център при РУ”А. Кънчев”, Русе, 2007, стр. 50-54, ISBN 1311-3321.
 1067. Илиева, И. Анализ на факторите за спортна подготовка на подрастващи баскетболисти. В: Международна конференция „Кинезиология 2007”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Т., 2007, стр. 168-171, ISBN 1313-244Х.
 1068. Илиева, И. Организиране и провеждане на спонсорска кампания за подпомагане на училищен спортен празник. В: Национална научно-практическа конференция “Физическо възпитание и спорт в училище”, РИО –Варна, 2006, стр. 63-69, ISBN 13: 978-954-775-6.
 1069. Илиева, И. Баскетболната игра на един кош в учебно-тренировъчния процес на групови и отборни тактически действия при 10-годишни ученици. В: 4-ти Международен научен конгрес “Спорт, стрес, адаптация”, НСА “Васил Левски”, 2006, стр. 298-302, ISBN 978-954-723-006-4.
 1070. Илиева, И. Развиване на скоростна издръжливост чрез средствата на баскетбола при 9-10 годишни ученици. В: Научни трудове РУ, Издателски център при РУ “А. Кънчев”, 2006, стр. 52-56, ISBN 1311-3321.
 1071. Илиева, И. Проучване отношението на 10–11-годишните ученици към баскетболната игра. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Том 44, серия 6.3, Издателски център при Русенския университет „Ангел Кънчев, 2005, стр. 222-226, ISBN ISSN 1311-3321.
 1072. Илиева, И., Ю. Дончева. Педагогически приоритети на физическото образование чрез модела за Life-long learning в специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”. В: Научни трудове на Русенския университет, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 58-66, ISBN 1311-3321.
 1073. Илиян Илчев, Живорад Маркович. Основни предпоставки за успешна спортна подготовка на подрастващи бадминтонисти. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т. 46, 2007, Русе, 2007, стр. 60-64, ISBN 1311-3321.
 1074. Илчев И. Развитие на представителният студентски отбор по бадминтон на РУ „А. Кънчев“ през годините. В: Сборник научни трудови на РУ „А. Кънчев“, Русе, 2013, стр. 131-135
 1075. Илчев И. Плажен тенис. В: Научна конференция на РУ&СУ, Русе, 2012
 1076. Илчев П., В. Николов, Р.Иванов, Р.Русев. Уредби за изпитване на пневматични гуми. В: НТ на РУ’2001, том 38, серия 2, Русе, 2001, стр. 38-43, ISBN 1311-3321.
 1077. Илчев П., Р. Иванов, Р.Русев. Модел за изследване изменението на сцеплението на автомобила. В: НК "MOTAUTO'03, НТС-София, 2003, стр. 57-62
 1078. Илчев П., Р. Иванов, Р.Русев, В. Николов. Изследване сцеплението на пневматична гума при съвместното действие на надлъжна и напречна сила. В: Сб. доклади на Международната НК "MOTAUTO'03, vol.II, НТС-София, 2003, стр. 46-48
 1079. Илчев, И. Понятиен апарат на използваните технически умения с ракета в бадминтона.. В: Научни трудове на РУ, Русе, Изд. център при Русенски университет, 2011, стр. 67-72, ISBN 1311-3321.
 1080. Илчев, И. Саморегулацията на двигателните действия,като предпоставка за усъвършенстване на началната спортна подготовка на подрастващи бадминтонисти. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2010, стр. 134-138, ISBN 1311-3321.
 1081. Илчев, И. Предпоставки за ефективно провеждане на учебно-тренировъчния процес по бадминтон. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2010, стр. 62-68, ISBN 1311-3321.
 1082. Илчев, И. Усъвършенстване на обучението в началният удар при 9 – 11 годишни начинаещи бадминтонисти. В: Сборник Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, Русе, 2009, стр. 54-58
 1083. Илчев, И. Основи на тактическата подготовка при 9-11-годишни бадминтонисти. В: Студентска научна сесия-СНС-09, Русе, 2009, стр. 121-125, ISBN 1311-3321.
 1084. Илчев, И. Основни фактори необходими за изграждане на специфични за бадминтона умения и навици. В: Сборник Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, Русе, 2009, стр. 58-62
 1085. Илчев, И. Механизми за придобиване на двигателни навици в структурата на движенията от техниката на бадминтона. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2009, стр. 111-116, ISBN 1311-3321.
 1086. Илчев, И. Особености на началното обучение в основните елементи от техниката на бадминтона при начинаещи бадминтонисти. В: Сборник доклади на СНС-2008 на РУ „А. Кънчев”, Русе, 2008, стр. 40-44, ISBN 1311-3321.
 1087. Илчев, И. Основни параметри за качествено и ефективно провеждане на учебно-тренировъчния процес по бадминтон. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т. 47,с-5.4, Русе, 2008, стр. 196-201, ISBN 1311-3321.
 1088. Илчев, И. Регулация и саморегулация на предстартови психически състояния на състезатели по бадминтон. В: „Личност, мотивация, спорт” том 12 Дванадесета научна конференция, София, 2007, стр. 171-177, ISBN 978-954-718-208-0.
 1089. Илчев, И. Анализ на използваните технико-тактически действия в бадминтона. В: ІV Балкански конгрес "Образованието, Балканите, Европа" 22-24 юни Ст. Загора, Стара Загора, 2007, стр. 335-339
 1090. Илчев, И. Особености на психологическата и физическата подготовка на 10 годишни бадминтонисти. В: Спорт, стрес, адаптация, Четвърти международен научен конгрес, София, 17-18 ноември 2006 г., НСА ”В. Левски”,, София, 2006
 1091. Илчев, И. Влияние на бадминтона върху развитието на физическата дееспособност на 13 годишни ученици. В: Четвърта национална научно-практическа конференция Варна 26-29 април 2006 г МОН ДАМС БОК НФ”спорт в училище” Община Варна Физическо възпитание и спорт в училище, Варна, 2006, стр. 198-204, ISBN 954-775-654-0.
 1092. Илчев, И. Влияние на бадминтона върху развитието на физическото качество гъвкавост при 11 годишни ученици. В: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, Доклади от Четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика, Китен, 18-23 се, София, 2006, стр. 772-777, ISBN 954-8510-92-8.
 1093. Илчев, И. Изследване на скоростно – силовите способности на 13 годишни ученици занимаващи се с бадминтон. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Русе, 2006, стр. 66-71, ISBN 1311-3321.
 1094. инж. Комитов Г., доц. д-р инж. Станев Л., инж. Станева Г. Възможности за оценка на техническото състояние на двигателите по изменението на вибрациите. В: сб. „Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 2003
 1095. инж. Комитов Г., доц. д-р инж. Станев Л., инж. Станева Г. Възможности за оценка на техническото състояние на двигателите по изменението на шума. В: Научни трудове, ТУ – София, филиал Пловдив, т.10 (2), Пловдив, 2003
 1096. инж. Станева Г., доц. д-р инж Станев. Л. Въстановяването на автомобилните гуми – високоефективна дейност и важен момент за чиста околна среда. В: сб. „Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 2003
 1097. инж. Станева Г., доц. д-р инж. Кангалов Пл., доц. д-р инж. Станев Л. Критерии за контрол и оценка на сработващи конверсионни фосфатни покрития. В: сб. Доклади, Смолян, 2007
 1098. инж. Станева Г., доц. д-р инж. Станев Л. Влияние на шума в транспортните машини върху функционалното и физиологичното състояние на човека. В: сб. „Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 2003
 1099. инж. Станева Г., доц. д-р инж. Кангалов Пл., доц. д-р инж. Станев Л. Износоустойчивост на възстановени детайли с нанесено конверсионно фосфатно покритие при триене на плъзгане. В: Сб. Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”,, Русе, 2007
 1100. инж. Станева Г., доц. д-р инж. Станев Л. Влияние на вибрациите в транспортните машини върху функционалното и физиологичното състояние на водача. В: сб. Доклади, Смолян, 2004
 1101. Йолов, С., Бързев, К. Изследване на изменението на вредните емисии на лек автомобил по време на движение. В: MOTАУТО’98, София, 1998, стр. Том.IV, с. 244-249
 1102. Йолов, С., Бързев, К. Нови концепции в развитието на ДВГ. В: MOTАУТО’97, Русе, 1997, стр. Том II, с. 33 – 38
 1103. Йорданов В. Изследване на психофизическите възможности на момчета от 5,6 и 7 клас за участие в научен експеримент. В: Конференция РУ, Русе, 2015
 1104. Йорданов В. Изследване на психо-физическите способности на момичета от 5., 6. и 7. клас. В: Конференция ШУ, Шумен, 2016
 1105. Йорданов В. Динамика на психо-физическите качества на момчета от 5 клас. В: Конференция РУ, Русе, 2016
 1106. Йорданов В. Тодоров Т. Характеристики на постиженията на момичета от 5, 6 и 7 клас на училище „Хр. Ботев” за учебната 2013/2014 година. В: Конеференция на РУ СУБ - Русе, Русе, 2014
 1107. Йорданова Ю., Т. Трифонов. Конструкция на вакуумна пещ и технологични решения за повърхностно и обемно обработване на стомани. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база РУ "А.Кънчев", 2010
 1108. Йорданова, Ю. „Предварителни експерименти за навъглеродяване с пулсиращ тлеещ разряд и закаляване с газ при повишено налягане във вакуумна пещ”. В: Научни трудове на Русенския университет – 2011, Русе, 2011
 1109. Йорданова, Ю., Тр. Трифонов - научен ръководител. Конструктивни и технологични решения за опорен изолатор и проходен електрод-катод. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база РУ "А.Кънчев", 2011
 1110. К. Бързев, М. Герасимов. Сравнителни изследвания на дизелов двигател при използване на природен газ и водород като съставни горива. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, Русе, 1989
 1111. К. Хаджиев, И. Браянов. Приложение на двузонен термодинамичен модел за изследване на горивния процес в бензиновите двигатели със слойно смесообразуване. В: НТ на Ру, том 45, серия 2.1, Машиностроителни технологии и механика, Русе, 2006, стр. 211-214
 1112. Кадикянов Г Станева Г Любенов Д Костадинов С. Изследване на спирачното закъснение на автомобил с гуми за зимни или летни условия. В: Бултранс-2015 Сборник доклади, София, 2015
 1113. Кадикянов Г. Изследване на нивото на шума при движение на хибриден автомобил. В: BULTRANS-2015, ТУ-София, 2015, стр. 89 - 92, ISBN 1313-955Х.
 1114. Кадикянов Г., Г. Станева , Ог. Сливаров. Изследване на шума, действащ на операторите на дървообработващи машини. В: Научни трудове на РУ'2015, том 54, серия 4, Русе, 2015, стр. 107-110, ISBN 1311-3321.
 1115. Кадикянов Г., Д. Любенов. Сравнително изследване на системи за определяне на спирачните свойства на автомобилите. В: Научни трудове на РУ'2014, том 53, серия 4, Русе, 2014, стр. 9-14, ISBN 1311-3321.
 1116. Кадикянов Г., Д. Любенов, Г. Станева, С. Костадинов. Изследване на спирачното закъснение на автомобил с гуми за зимни и летни условия. В: BULTRANS-2015, ТУ-София, 2015, стр. 135-138, ISBN 1313-955Х.
 1117. Кадикянов Г., Я. Иванов, Р. Вълев, Р. Иванов, Т. Тотев, И. Евтимов. Сравнение на два различни метода за изследване на спирачните свойства на автомобили. В: Научни трудове на РУ’2013, том 52, серия 4, Русе, 2013, стр. 107-112, ISBN 1311-3321.
 1118. Кадикянов, Г. Изследване на параметрите на процеса анодиране на детайлите от алуминиева сплав от транспортната и земеделската техника. В: Trans&MOTAUTO’13, Варна, 2013, стр. 31-35, ISBN 1310 – 3946.
 1119. Кадикянов, Г. Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори. В: Научни трудове на РУ’2013, том 52, серия 4, Русе, 2013, стр. 101-106, ISBN 1311-3321.
 1120. Кадикянов, Г. Изследване на температурния градиент на алуминиеви бутала с покрития. В: Trans&MOTAUTO’09, Слънчев Бряг, 2009, стр. 95-97, ISBN 1313-5031.
 1121. Кадикянов, Г. Исследование параметров процесса анодирования деталей из алюминиевого сплава транспортной и сельскохозяйственной техники. В: Актуальные вопросы организации автомобильных перевозок и безопзсности движения, Саратов, Киров, 2018, стр. 316-326
 1122. Кадикянов, Г., В. Стоянов, Д. Любенов, Е. Маринов. Изследване стабилността на процеса за нанасяне на противозадирно покритие върху алуминиеви детайли от земеделската и транспортната техника. В: ЕКО Варна`11, Варна, 2011, стр. 213-217, ISBN 954-20-00030.
 1123. Кадикянов, Г., В. Стоянов, Е. Маринов. Проблеми при анодиране на алуминиеви бутала от ДВГ. В: Trans&MOTAUTO’06, Варна, 2006, стр. 29-31
 1124. Кадикянов, Г., Е. Маринов, В. Стоянов. Еволюция и трайност на съвременните бутала за ДВГ. В: НК при РУ “А. Кънчев”, Русе, 2005, стр. 74-77, ISBN 1311-3321.
 1125. Калчева, С., Т. Трифонов. Автоматизиран избор на броя на изображенията в чертеж на детайл. В: Четвърта научно-техническа конференция “Автоматизация на инженерния труд”, София, 1996, стр. 12 6-130
 1126. Каменов К. Приложение на OCR софтуер с отворен код при разпознаване на графични символи от машиностроителни чертежи. В: НК РУ, Русе, 2013
 1127. Каменов Кр. Методи за конвертиране „растер-вектор” при графични документи- предимства и недостатъци. В: Научни трудове на Русенския университет - 2012, Русе, 2012
 1128. Каменов Кр. Контурният анализ – възможности за извличане на информация от машиностроителни чертежи. В: Научни трудове на Русенския университет - 2012, Русе, 2012
 1129. Каменов Кр., П.Пантилеев. Програмна система за геометрично пресмятане на конусни зъбни предавки с кръгови зъби. В: НК РУ, Русе, 2011, стр. 164- 167
 1130. Каменов, Кр. ОТНОСНО ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ РЕЖИМИ НА РАБОТА В AutoCAD® 2006. В: Научни трудове на Русенския университет- 2009, том 47, Русе, 2009, ISBN 171- 174.
 1131. Кангалов Пл., Станева Г. Методика за изследване на триботехническите свойства на конверсионно фосфатно покритие. В: Сб. Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, т.40, серия 4.1, Русе, 2003
 1132. Кангалов Пл., Стоянов В., Станева Г. Методика за изследване процеса за получаване на конверсионно фосфатно покритие. В: Сб. Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, т.40, серия 4.1, Русе, 2003
 1133. Караджов К., К. Каменов, П. Мънев. Програмен продукт за моделиране на опасностите. В: Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 1.2, Русе, 2008, стр. 191-196, ISBN 1311-3321.
 1134. Караджов К., Кр. Каменов. ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ОЦЕНКА И РАНЖИРАНЕ НА РИСКА ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА. В: 4. научна конференция “Пожарната и аварийна безопасност ’2007”, София, 2007, стр. 258- 262
 1135. Караджов К., Кр. Каменов. Определяне на шума в промишлено предприятие в етапа на проектиране. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 45, СЕРИЯ 1, Русе, 2006
 1136. Караилиев И. Й., И. П. Димитров, С. Любенов, Т. Н. Дюлгерян, В. И. Добрев. Двупоточна безстепенна трансмисия. В: Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”,т. ХХХII, сер.4, Русе, РУ-Русе, 1990, стр. 26-30
 1137. Кацов Д., И. Евтимов. Изследване върху търкалянето на управляемите колела при движение на колесен трактор в завой. В: НТ на ТУ’2005 Филиал Пловдив, Пловдив, ТУ-филиал Пловдив, 2005
 1138. Кацов Д., И.Евтимов. Относно влиянието на изменението на коефициента на полезно действие върху горивно-икиномичната характеристиа на автомобила. В: НТ на ТУ’2005, Филиал Пловдив, Пловдив, ТУ- филиал Пловдив, 2005
 1139. Кацов Д., Сл. Любенов , И. Евтимов. Влияние на напречния наклон на шенкелните болтове върху износването на гумите на упрявляемите колела на трактора. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”, 1989, стр. 154-159
 1140. Кирова, М., Б. Ангелов. Проучване потребностите от повишаване квалификацията на младите преподаватели в РУ "Ангел Кънчев". В: Перспективи пред индустриалния бизнес / Международна научна конференция, Варна, 2013, стр. 240-244, ISBN 978-954-8235-09-9.
 1141. Кичуков А., А. Гозманов, С. Божков, Г. Станева. Компютърно проектиране на автомобилен детайл. В: НТ на Пловдивски Университет, гр. Пловдив, 2015, стр. 160-165
 1142. Колев Н. , Т. Балбузанов, М. Милчев. Моделиране на технологическите процеси в сервизи с цел подобряване на работата. В: ЕКОВАРНА, Варна, ТУ-Варна, 2010, стр. 194-201, ISBN 954-20-00030.
 1143. Колев Н., M. Mилчев, T. Балбузанов. ORGANIZATION OF SERVICE AND MAINTAINANCE ACTIVITIES IN TIMES OF ECONOMIC CRISIS. IN: International Conference “Quality and reliability of technical systems”,, гр. Нитра, Словакия, 2010
 1144. Колев Н., В. Евтимова. Някои изследвания относно натоварването на специализиран сервиз за обслужване на леки автомобили. В: Сборник доклади Пета научно-техническа конференция с международно участие ”Транспорт, екология – устойчиво развитие”, ЕКОВАРНА ’99, том 6, Технически университет – Варна, 1999, стр. 164-168, ISBN 954-20-00030.
 1145. Колев Н., В. Ронкова. Влияние на анодното покритие върху ресурсоопределящи повърхнини на бутала. В: НК Русе - РУ “Ангел Кънчев”, Научни трудове, Том 41, серия 4, Русе, 2004, стр. 142-146, ISBN 1311-3321.
 1146. Колев Н., В. Ронкова. Някои изследвания относно износването на бандажи на локомотиви. В: Девета научно-техническа конференция с международно участие “ЕкоВарна’2003”, Варна, 2003, стр. 336-341, ISBN 954-20-00030.
 1147. Колев Н., В.Ронкова. Изследване изменението на техническото състояние на елементи от пневматичната система на локомотивите. В: НК Русе - РУ “Ангел Кънчев” Том 40, серия 8, Русе, 2003, стр. 170-174, ISBN 1311-3321.
 1148. Колев, Н. Критерии за оптимизиране параметрите на сервиза на автотранспортни фирми при проектиране и реконструкция. В: Научни трудове на Русенски Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2008
 1149. Колев, Н. Относно основните показатели на зони за текущ ремонт в сервизите. В: Научни трудове на Русенски Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2007
 1150. Костадинов C. М. Маринов, Д. Любенов, П. Стоянов, А. Асенов. Анализиране на участъците с концентрация на пътнотранспортните произшествия по път E85 Русе – Бяла. В: Научни трудове на русенския университет, том 50, серия 4, Русе, 2011, стр. 153-157, ISBN 1311-3321.
 1151. Костадинов С. Изследване на маневрата изпреварване на автомобили при постоянни скорости. В: Научна конференция РУ&СУ'15 Научни трудове Том 54 Серия 4, Русе, 2015
 1152. Костадинов С М Маринов Д Любенов. Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници. В: Научна конференция РУ и СУ, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012
 1153. Костадинов С, Д. Любенов, Т. Балбузанов, П. Атанасова. Изследване на поведението на водачи на моторни превозни средства. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 4, Русе, 2016, стр. 30-34, ISBN 1311-3321.
 1154. Костадинов С., Д. Любенов. Оценка на параметри на маневрата изпреварване свързани с безопасността на движение. В: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 4, 2014, стр. 104-109, ISBN 1311-3321.
 1155. Костадинов С., Д. Любенов. Методики за изследване изпреварването между автомобили. В: Научни трудове на Русенския университет, том 52, серия 4, 2013, стр. 123-127, ISBN 1311-3321.
 1156. Костадинов С., М. Маринов, Д. Любенов. Сравнително изследване изпреварването между автомобили в условията на транспортен поток. В: Научна конференция „Приоритетите в транспорта – през моя поглед”, Пловдив, 2013, стр. 95 - 98
 1157. Костова, Д. Т. Стефанова, Т. Богданова. Констатиращ експеримент за установяване равнището на усвояване на основните физични понятия по предмета “Човекът и природата” в 5 и 6 клас. В: Студентска научна сесия, РУ «А. Кънчев», Русе, издателство на Русенския университет "А. Кънчев", 2008, стр. 53-57, ISBN 1311-3321.
 1158. Крумов М., И. Илиева. Възможности за оптимизиране на подготвителната част на урока по баскетбол при 10-годишни ученици. В: Научни трудове, РУ “А. Кънчев”, 2006, стр. 97-101, ISBN 1311-3321.
 1159. Крумова Г. З., Ж. Ив. Иванова, С. Н. Дяковска. Анализ на изпитни резултати по физика при тестово изпитване. В: Сборник научни доклади от Юбилейната научна конференция BAF’2006, Шумен, 28-29 април 2006, Шумен, 2006, стр. 282-287, ISBN 978-954-577-409-6.
 1160. Крумова Г., Ж. Иванова. Върху някои графични задачи по кинематика. В: Сборник доклади на научно - практическата конференция “Проблеми на чуждоезиковото обучение”, Бургас, ВХТИ – Бургас, 1986
 1161. Крумова Г., Ж. Иванова, Св. Дяковска. Едно изследване степента на усвояване на предвидения учебен материал в курса на обучение по физика в РУ „ Ангел Кънчев”. В: Научна конференция с международно участие „Стара Загора ’2003 ”,том 4, Стара Загора, Съюз на учените – Стара Загора, 2003, стр. 83 – 85, ISBN ISBN 954-9329-05-.
 1162. Крумова, Г. Съвременни подходи за описание на ядрени системи и реакции. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ на РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ’Ангел Кънчев’ – 2006, том 45, серия 5.1 ‘Математика, Информатика, Физика‘, Русе, 2006, стр. 57-63, ISBN 1311-3321.
 1163. Крумова, Г. З. Актуални подходи за описание на ядрени системи и реакции. В: Доклади на семинара с международно участие 'Професията учен' по линия на FP6 – Project REKS 019363 ‘Researchers in European Knowledge Society’, Русенски университет ‘Ангел Кънчев’, 28.09.2005, Русе, 2005
 1164. Кръстев Г., Х. Станчев, В. Иванов. Някои проблеми при математическото моделиране на ДВГ. В: Научни трудове на ВТУ "А Кънчев", Русе, 1989, стр. 5с.
 1165. Кръстев, Г., Иванов, В., Станчев, Х. Уредба и методика за тариране на датчици за индициране на ДВГ. В: Motauto’1997, Русе, 1997, стр. Vol. I, 126-131
 1166. Кръстев, Г., Станчев, Х. и др. Методика за еталониране на разходомери за въздух на електронни системи за управление на ДВГ. В: Мотауто ‘2001, Варна, 2001, стр. Vol. III, 35-37
 1167. Кръстев, Г., Станчев, Х., Иванов, В. Автоматизирана система за провеждане на изследвания на бензинов двигател (АСНИ).. В: Motauto’1993, Семково, 1993, стр. Стр. 106-111
 1168. Кършакова Р., В. Пенчева, Т. Грозева, Цв. Павлов. Реструктуриране на сайта на Русенския университет: PR аспекти и комуникационна ефективност. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 48, серия 5.2. Русе. 2009, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2009, стр. 19-24, ISBN 1311-3321.
 1169. Лепаров M., К.Каменов. Инженерен анализ на техническа документация. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 41, СЕРИЯ 4, Русе, 2004, стр. 197-201
 1170. Лепаров М., К.Каменов. По въпроса за трансформации на реално изделие. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 41, СЕРИЯ 4, Русе, 2004, стр. 202-206
 1171. Лепаров М., Кр. Каменов, К. Караджов. Относно мултиплицирането на функциите на реално изделие. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 44, СЕРИЯ 4, Русе, 2005
 1172. Лепаров М., Кр. Каменов, К. Караджов. Някои начини за търсене на варианти на реално изделие. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 44, СЕРИЯ 4, Русе, 2005
 1173. Лилов Ц., Ц. Петков, К. Бързев. Методика за определяне елементния състав на използваното гориво и влажността на постъпващия въздух. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, Русе, 1984, стр. т. XXVI
 1174. Лилов Цв., Ц. Петков, К. Бързев. Изследване на показателите на карбураторен двигател с добавка на водород. В: Научни трудове на ВМЕИ „В. И. Ленин”, София, 1981
 1175. Лилов Цв., Ц. Петков, К. Бързев. Исследование работы карбюраторного двигателя с добавлением воды в бензино-водородо-воздушную смесь. В: СЭВ, Шестого рабочего совещания по теме IV-З, г. Градец-Карлово, ЧССР, 1981
 1176. Лилов Цв., Ц. Петков, К. Бързев. Изследване влиянието на подаването на допълнително количество въздух в пълнителния колектор върху изменението на токсичните показатели на карбураторен двигател. В: Сб. Научни трудове на ВИММЕСС, Русе, 1979, стр. т. XXI
 1177. Лозанов Д., Р. Русев, Д. Станчев, Т. Тотев. Хидромеханичен ходонамалител за трактор "Мургаш 45". В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", т. XXIII, с. 2, Русе, 1981, стр. 223-228
 1178. Любенов Д Костадинов С. Изследване влиянието на масата на пожарен автомобил върху спирачните му свойства. В: Научна конференция РУ&СУ'15 Научни трудове Том 54 Серия 4, Русе, 2015
 1179. Любенов Д., М. Маринов, Ж. Гелков, С. Костадинов. Приложение на системата VIDEO VBOX в експертната практика.. В: Scientificand educational contribution to sustainable transport and mobility in Еurope. 02 – 03 December 2010., University of Ruse, 2010
 1180. Любенов Д., М. Маринов, С. Костадинов П. Стоянов. Експериментално определяне на спирачното закъснение на велосипед. В: Научни трудове на русенския университет, том 50, серия 4, Русе, 2011, стр. 148-152, ISBN 1311-3321.
 1181. Любенов Д.A. Експериментално определяне на спирачното закъснение на автомобили по специална настилка. В: Научни трудове на русенския университет, том 51, Русенски университет, 2012, ISBN 1311-3321.
 1182. Любенов Д.A. Възможности за подобряване безопасността на движение в област Русе. В: Научни трудове на Русенския университет, Русенски университет, 2012, ISBN 1311-3321.
 1183. Любенов Д.A., В. Матеев, С. Костадинов. Експертна система за изчисляване на опасната зона за спиране на автомобила. В: Научни трудове на Русенския университет, том 52, серия 4, 2013, стр. 14-18, ISBN 1311-3321.
 1184. Любенов Д.A., С. Костадинов. Определяне скоростта на движение на автомобил по видеозапис. В: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 4, 2014, стр. 99-103, ISBN 1311-3321.
 1185. Любенов Д.А., Д.Л. Бекана. Изследване на износоустойчивостта при възстановяване на износени детайли от земеделска техника чрез наваряване. В: Trans & MOTAUTO, ?, 2008, стр. 126 – 128.
 1186. Любенов Д.А., И.А. Митев. Изследване загубите от разпръскване на разтопен електроден материал при наваряване на износени детайли от земеделска техника в защитна среда от СО2. В: Trans & MOTAUTO, ?, 2007, стр. 25 – 27
 1187. Любенов Д.А., И.А. Митев, Д.Л. Бекана. Изследване и оптимизиране режимите на наваряване на износени детайли от земеделската и автотракторната техника. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ на РУ, 2009, том, Русенски университет, 2009, ISBN 1311-3321.
 1188. Любенов Д.А., М. Маринов, Ж. Гелков. Приложение на GPS системите при проследяване и управление на автомобилния парк. В: Научен семинар “Енергийна ефективност на транспорта в градски условия, Русенски университет, 2009, стр. 39-43
 1189. Любенов Д.А., М. Маринов, Ж. Гелков. Изследване движението на линия „2А” от масовия градски пътнически транспорт в гр. Русе. В: Научни трудове на русенския университет. Том 48, серия 4, Русе, 2009, стр. 14 -18, ISBN 1311-3321.
 1190. Любенов Д.А., М. Маринов, Ж. Гелков, С. Костадинов. Приложение на системата VIDEO VBOX в експертната практика. В: Scientific and educational contribution to sustainable transport and mobility in europe, University of Ruse, 2010, стр. 23-25
 1191. Любенов Д.А., М. Маринов. Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили. В: Научни трудове на русенския университет. Том 47, серия 4, Русенски университет, 2008, стр. 58-62, ISBN 1311-3321.
 1192. Любенов С., Р.П. Иванов. Интензивност на износване по ширина на гумите на управляеми тракторни колела при движение в завой. В: НТ на ВВОВУ"В. Левски", кн. 32, В.Търново, 1993, стр. 174-179
 1193. Любенов Сл., Б. Ангелов. Движение в завой на самоходна колесна машина с четиримашинна хидростатична трансмисия. В: Сборник от научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", Русе, ПБ на ВТУ "А. Кънчев", 1989, стр. 183-187
 1194. Любенов Сл., Б. Ангелов. Праволинейно движение на самоходна колесна машина с четиримашинна хидростатична трансмисия. В: Сборник от научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", Русе, ПБ на ВТУ "А. Кънчев", 1989, стр. 69-73
 1195. Любенов Сл., В. Владимиров,И. Евтимов, Н. Колев. Влияние на навесния плуг върху устойчивостта на колесен трактор при транспорт. В: Научни трудове на ВИММЕСС-Русе, Русе, ВИММЕСС, 1980, стр. 159-166
 1196. Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов. Влияние на сближаването и напречния наклон на управляемите колела на трактора върху износването на гумите им. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”, 1989, стр. 75-80
 1197. Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов. Изследване влиянието на наклона на шенкелните болтове върху управляемостта на трактора „Болгар” МТЗ-80. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”, 1981, стр. 185-190
 1198. Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов, Н. Колев. Възможности за оптимизиране монтажните ъгли на управляемите колела на трактора „Болгар” МТЗ-80. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”, 1981, стр. 203-208
 1199. Любенов Сл., И. Евтимов, Д. Кацов. Влияние на напречното увличане на гумите върху кинематиката на кормилния трапец. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”, 1981, стр. 197-202
 1200. Любенов, Д., М. Маринов, Г. Кадикянов, С. Костадинов. Изследване движението на електромобил Free Duck при ускоряване и спиране. В: I-ва научна конференция с международно участие Електромобили ЕМ’11, Русе, Издателски център на Русенския университет, 2011, стр. 26-30
 1201. Любенов, Д.А. Изследване на параметрите на шева за някой от методите на наваряване при възстановяване на износени детайли от земеделска техника. В: Trans & MOTAUTO, ?, 2008, стр. 133 – 135
 1202. Манев В.,Х.Станчев. Възможности на горивонагнетателните помпи с електронно управление за подобряване на показателите на съвременни дизелови двигатели с непосредствено впръскване. В: Научни трудове на РУ’1999, Русе, том 37, серия 4, 1999, стр. 80-85
 1203. Манев В.,Х.Станчев. Преглед на възможностите за подобряване показателите на дизелов двигател чрез оптимално управление на подаването на гориво. В: Motauto’1998, София, 1998, стр. Vol. II, 147-15
 1204. Маноилов П., В. Матеев, М. П. Илиев. Приложение на теорията на графите за сравняване на принципни схеми в електронното обучение. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 41, серия 3.2, Русе, 2004, стр. 53-59
 1205. Маноилов, П., В. Матеев, Б. Беджев. Анализ на възможност за приложение теорията на графите за идентифициране на принципни схеми. В: Сборник научни трудове на научна сесия ’2004, НВУ “В. Левски”, Шумен, 14-15 октомври, 2004, стр. 177 – 182
 1206. Маноилов, П., В. Матеев, О. Фетфов. Относно необходимостта от въвеждане на инструментални средства за самооценка в електронното обучение. В: Сборник научни трудове на научна сесия ’2004, НВУ “В. Левски”, Шумен, 14-15 октомври, 2004, стр. 171 – 176
 1207. Маринов Е., В. Иванов, М. Иванова. Анализ на конструктивни решения за подобряване работата на дизелови двигатели с биогорива. В: Научни трудове на Русенския университет - 2009, том 48, серия 4, Печатна база на Русенски университет, 2009, стр. 65-71, ISBN 1311-3321.
 1208. Маринов Е., Р.Русев, Р.Рашков. Метод и средства за изпитване на енергетичния модул на тежка транспортна машина. В: ЮНС ”80 години от балканската война”, Научни трудове, Книжка 32,”Бронетанкова, автотракторна и инженерна техника”, ВВОУ”В.Левски”-В.Търново, 1993, стр. 118-123
 1209. Маринов Е., Р.Русев, С.Станчев, Х.Стоянов. Сравнителни шумови характеристики на двигател Д5800. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”-Русе т.ХХVIII, Серия 2, Транспорт и транспортно машиностроене, ВТУ”А.Кънчев”-Русе, 1986, стр. 121-124
 1210. Маринов Е., С.Станчев, П.Тепавичаров, Р.Русев, Х.Стоянов. Изследване на шума на двигател Д5800 с междинно охлаждане на въздуха на принудителното пълнене. В: Сборник доклади от Национална научно-практическа конференция "Автомобилът и околната среда", Разград, 1985, стр. 126-130
 1211. Маринов М., Д. Любенов, С. Костадинов, П. Стоянов. Географска информационна система за условията и безопасността на движение по участъка от път E85 Адунац-Копачени-Гюргево-Русе-Бяла. В: Научни трудове на русенския университет, том 50, серия 4, Русе, 2011, стр. 158-163, ISBN 1311-3321.
 1212. Маринов М., И. Евтимов. Автоматично регулиране на степента на разреденост на акумулаторни батерии за електрокари. В: Научни трудове на ВИММЕСС-Русе, Русе, ВИММЕСС-Русе, 1979, стр. 87-90
 1213. Маринов М., И. Евтимов. Индивидуално автоматично контролиране на разреждането на акумулаторни батерии за електрокари. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”-Русе, 1981, стр. 277-281
 1214. Маринов М.Д., Ж. Гелков, Д. Любенов. Модел за изчисляване на скоростта и времето на пътуване по маршрут на автомобил, снабден с GPS приемник. В: Научни трудове на русенския университет, Том 47, серия 4, русенски университет, 2008, стр. 53-57, ISBN 1311-3321.
 1215. Маринов М.Д., Ж. Гелков, Д. Любенов, А. Петкова, П. Иванова. Анализ на приложението на системите за вътрешни комуникации в автомобилите. В: Научни трудове на русенския университет. Том 48, серия 4, Русе, 2009, стр. 131-135, ISBN 1311-3321.
 1216. Маринов М.Д., Ж. Гелков, Д. Любенов, С. Костадинов, П. Стоянов. Някои приложения на мобилна лаборатория за местоопределяне и видеорегистрация на обекти. В: Научни трудове на русенския университет. Том 49, серия 4, Русе, 2010, стр. 43 - 47, ISBN 1311-3321.
 1217. Маринов М.Д., Ж. Гелков, Д. Любенов, С. Костадинов, П. Стоянов. Някои приложения на мобилна лаборатория за местоопределяне и видеорегистрация на обекти.. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 49, серия 4, Русе, 2010, стр. 43-47, ISBN 1311-3321.
 1218. Маринов М.Д., Ж. Гелков, Д. Любенов, С. Костадинов, П. Стоянов. Изследване на параметрите на указателно информационно табло за водачите на транспортни средства. В: Научни трудове на русенския университет. Том 49, серия 4, Русе, 2010, стр. 48 – 52, ISBN 1311-3321.
 1219. Маринов М.Д., Ж. Гелков, Д. Любенов, С. Костадинов, П. Стоянов. Изследване на параметрите на указателно информационно табло за водачите на транспортни средства.. В: Научни трудове на Русенския университет. Том 49, серия 4, Русе, 2010, стр. 48 – 52., ISBN 1311-3321.
 1220. Маринов О.,Ц.Петков,Е.Станков. Икономическа и екологична ефективност при използуването на природния газ в автомобилния транспорт на Р. България. В: Осма НТК ЕКО - Варна, Варна, 2002, стр. 88-95, ISBN 954-20-00030.
 1221. Марков, Кр. Възможности за използване на n-бутанол в дизеловите двигатели. В: Сборник доклади на XXII научно-техническа конференция с международно участие ЕКОВАРНА 2016, Варна, ТУ-Варна, 2016, стр. 13-17, ISBN 2367-6299.
 1222. Марков, Кр., Хр. Станчев. Влияние на цетановото число на дизеловото гориво върху показателите на двигател с акумуматорна горивна уредба. В: Сборник доклади на XXIV научно-техническа конференция с международно участие ЕКОВАРНА 2018, Варна, ТУ-Варна, 2018, стр. 169-174, ISBN 2367-6299.
 1223. Марков, Кр., Хр. Станчев. Сравнително изследване на дизелов двигател при работа с горивни смеси дизелово гориво-бутанол. В: Сборник доклади на XXII научно-техническа конференция с международно участие ЕКОВАРНА 2016, Варна, ТУ-Варна, 2016, стр. 18-25, ISBN 2367-6299.
 1224. Марков, Кр., Хр. Станчев. Проблеми при реализацията на хибридни автомобили, електромобили и автомобили, задвижвани с горивни клетки. В: Сборник доклади на XVIII научно-техническа конференция с международно участие ЕКОВАРНА 2012, Варна, ТУ-Варна, 2012, стр. 14 - 19, ISBN 954-20-00030.
 1225. Марков, Кр., Хр. Станчев. Стенд за изпитване на акумулаторни горивни уредби. В: Научни трудове на РУ'2012, том 51, серия 4, Русе, 2012, стр. 33 - 36, ISBN 1311-3321.
 1226. Матеев В., М. П. Илиев, П. Маноилов. WEB базирано инструментално средство за самоподготовка по проектиране на комбинационни схеми. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 41, серия 3.2, Русе, 2004, стр. 60-64
 1227. Матеев, В, Г. Георгиев. Методика и структура на практическо упражнение по физика. В: XXVI Национална конференция по въпроси на обучението по физика "Експериментът в обучението по физика", гр. Ловеч, 1998
 1228. Матеев, В. Уеб-приложение за обучение по синтез на Булеви функции с осем входов мултиплексор. В: Сборник доклади и резюмета на Четвъртата национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, 11-13 май 2012, Свищов, България, 2012, стр. 287 – 294, ISBN 978-954-23-0747-1.
 1229. Матеев, В. WEB-БАЗИРАН ВИРТУАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА СТРУКТУРЕН СИНТЕЗ НА МИНИМАЛНИ МНОГОИЗХОДНИ КОМБИНАЦИОННИ СХЕМИ. В: Трудове на Третата национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование. Свищов, Академично издателство на СА “Д.Ценов”, 2009, стр. 423 - 429
 1230. Матеев, В., П. Маноилов, Н. Кулев. Обектно ориентиран подход при определяне таблицата на истинност на комбинационни схеми за справяне със състезанията на сигналите. В: Сборник научни трудове на научна сесия ’2004, НВУ “В. Левски”, Шумен, 14-15 октомври, 2004, стр. 183 – 188
 1231. Матеев, В., П. Маноилов, О. Фетфов. Компютърно приложение за проектиране на комбинационни схеми в отслабен базис. В: Сборник научни трудове на научна сесия ’2004, НВУ “В. Левски”, Шумен, 14-15 октомври, 2004, стр. 166 -170
 1232. Машков П., Д. Попов, В. Матеев. Оптимизация на работните режими на малкоинерционни инфрачервени нагреватели. В: Научни трудове на РУ, т. 39, с. 3, Bulgaria, 2003, стр. стр. 230 – 233.
 1233. Машков П., Д. Попов, В. Матеев. Излъчвателни характеристики на малкоинерционни инфрачервени нагреватели при импулсен режим на работа. В: Научни трудове на РУ, т. 39, с. 3.1, Bulgaria, 2002, стр. стр. 118 – 122.
 1234. Машков П., В. Матеев, Д. Попов. Разпределение на облъчеността на плоска подложка при използване на плоски правоъгълни нагреватели. В: Научни трудове на Русенски Университет ”Ангел Кънчев”, том 37, серия 3, Bulgaria, 1999, стр. стр. 415 - 420
 1235. Машков П., Ив. Желева, В. Камбурова. Приложение на малкоинерционни инфрачервени нагреватели при печене на хляб. В: Юбилейна научна конференция с международно участие: „Хранителна наука, техника и технологии” – 2003; 50 години УХТ: Научни трудове на УХТ – Пловдивтом L, свитък 4, 2003, Bulgaria, 2003, стр. стр. 379 – 385
 1236. Машков, П. Импулсно управление на нискоомни нагреватели.. В: Научна конф. РУ 2011, Научни трудове РУ "А. Кънчев", България, 2011
 1237. Машков, П. Метод за оценка на термичното натоварване на мощни светодиоди за осветление. В: Научна конф. РУ 2011, Научни трудове РУ "А. Кънчев", България, 2011
 1238. Машков, П. Приложения намалкоинерционни нагревателни елементи за средната инфрачервена спектрална област и изследване на функционалните качества и надеждността им.. В: Сборник доклади на СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ - СНС’08 на Русенски Университет „А. Кънчев”, Част втора,, Bulgaria, 2008, стр. стр. 63 - 57.
 1239. Машков, П., Д. Попов, П. Дочева. Устройство за измерване на оптични характеристики на тънки слоеве по време на нанасянето. В: Научна конференция ВМЕИ Габрово, 1992 г., Bulgaria, 1992
 1240. Мехмедов, Д. и К. Бързев. Сравнителен анализ на параметрите на двигател работещ с дизелово гориво и етанол. В: ТРАНС-МОТАУТО 2006, Варна, 2006
 1241. Мехмедов, Д., К. Бързев. Влияние на вида на горивото и регулировката на горивната уредба върху показателите на дизелов двигател. В: Тринадесета Научно-техническа конференция с международно участие, “Транспорт, екология - устойчово развитие”, Варна, 2007
 1242. Мехмедов, Д., Бързев, К. Горивните клетки с протонопропускаща мембрана – основен източник на енергия за превозните средства на бъдещето. В: Единадесета Научно-техническа конференция с международно участие, “Транспорт, екология - устойчово развитие”, Варна, 2005
 1243. Милен Младенов, Павел Стоянов. Приложение на съвременни навигационни и информационни технологии в масовия градски пътнически транспорт. В: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’12, РУ "Ангел Кънчев", 2012
 1244. Милчев М., Н. Колев. Относно изменението на техническото състояние на автопарк от лекотоварни автомобили. В: НК 2012, Русе, 2012
 1245. Милчев М., Н. Колев. ИЗСЛЕДВАНЕ СТОЙНОСТТА НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА ХОДОВАТА ЧАСТ НА АВТОМОБИЛИ. В: Мотауто 2011г, Мотауто 2011г, 2011
 1246. Милчев М., Н. Колев. Модел на работа на сервиз чрез използване на електронна програма за обработка на поръчките. В: Научна конференция РУ&СУ, Русе, 2010
 1247. Милчев М., Н. Колев, Е. Савев, Д. Любенов,. COMPARATIVE STUDY OF THE RELIABILITY OF COMMERCIAL VEHICLES FROM DIFFERENT GENERATIONS. IN: III rd INTERNACIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "Transport Problems 2011",, Katowice - Tarnowskie Gory - POLAND, 2011, 2011
 1248. Милчев М., Н. Колев, И. Дудушки. RESEARCH OF MODEL FOR MAINTAIN VEHICLES. IN: Международна, младежка турско-българска, международна, научна конференция -"Технологии и иновационни решения 2011", Тракийски университет гр.Одрин, Турция, 2011
 1249. Милчев М., Т. Балбузанов, Колев Н. Критерии при избор на сервизно оборудване, с цел поддържане на автомобили. В: Machines Technologies Materials, 2010, lssue 10-11, София, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО МА"ИНОСТРОЕНЕ, 2010, стр. 66 – 68, ISBN 1313-0226.
 1250. Милчев М.,Д. Грозев. Изследване дейността на универсален автомобилен сервиз. В: Бултранс, ТУ София, 2018, стр. 122-126, ISBN ISSN 1313-955X.
 1251. Минковска, И., Г. Кадикянов, Г. Станева. Изследване влиянието на телесния индекс върху координатите на центъра на тежестта на ATV. В: BULTRANS-2016, ТУ-София, 2016, стр. 83-86, ISBN 1313-955Х.
 1252. Митева Д. Измерване възприятията на пътниците за качеството на таксиметровата услуга чрез метода SERVPERF. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев”, том 54, Русе, печатна база, 2015
 1253. Митева Д., В. Пенчева, А. Асенов. Състояние на системата за таксиметрови превози в България. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев”, Русе том 53 серия 4, печатна база, 2014, стр. 84-88, ISBN 1311-3321.
 1254. Митева Р., Н. Николов. Методика за ергономична оценка на металорежещи машини. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", том. 23, сер.8, Русе, ВТУ "А. Кънчев", 1981
 1255. Митко Маринов, Павел Стоянов. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ТРОЛЕЙБУСНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МРЕЖА В ГР. РУСЕ.. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 50, серия 4, Русе, 2011
 1256. Митко Маринов, Павел Стоянов. Влияние на техническото състояние на въздушната контактна мрежа върху качеството на транспортната услуга. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 50, серия 4, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011
 1257. Митков, Ат.,Ц.Петков,Е.Станков. Оптимизиране на експлоатаци-онните регулировъчни параметри на карбураторен двигател за постигане на минимална токсичност на отработилите газове при малки и средни натоварвания. В: Семинар на СБА с международно участие”Опазване на околната среда от замърсяването и шума на автомобилния транспорт”, София, 1984, стр. 71-76
 1258. Михаил Милчев. Определяне срока на експлоатация на транспортни средства. В: Научни трудове Том 53, серия 4, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
 1259. Михаил Милчев. Изследване равнището на надеждността на автомобилите. В: Надеждност и риск на процесите и машините, София, 2014, стр. 142-147
 1260. Михаил Милчев, Димитър Грозев, Росица Ангелова, Павел Стоянов. Учебна платформа за изграждане на полезни навици в младите водачи. В: МЛАДЕЖКИ ФОРУМ - есен, 2018 „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС”, ПЛОВДИВ, 2018, ISBN ISSN 2367-8569.
 1261. Михаил Милчев, Димитър Колев, Димитър Грозев. Word-of-mouth information as a factor for selecting a car repair service by persons with different education. IN: BulTrans 2017, ТУ София, 2018, ISBN ISSN 1313-955X.
 1262. Михаил Милчев, Димитър Колев, Димитър Грозев. Изследване на ефекта от неформалната потребителска информация относно автомобилните сервизи. В: BulTrans 2016, София, Издателство на Техническия университет – София, 2016, стр. 205-208, ISBN ISSN 1313-955X.
 1263. Михаил Милчев, Димитър Колев, Димитър Грозев. Изследване на каналите за разпространение на неформална потребителска информация относно автомобилните сервизи. В: BulTrans 2016, София, Издателство на Техническия университет – София, 2016, стр. 209-2012, ISBN ISSN 1313-955X.
 1264. Михаил Милчев, Димитър Колев, Димитър Грозев. Методика за изследване на неформалната потребителска информация относно автомобилните сервизи. В: BulTrans 2016, София, Издателство на Техническия университет – София, 2016, стр. 201-204, ISBN ISSN 1313-955X.
 1265. Михайлов Л., Ст. Манолов, Ив. Белоев, Б. Савчев. Изследване на нивата на вредните емисии от консумацията на електроенергия и зарежданите горива от газстанция в страната. В: Научни трудове Русенски университет, том 54, серия 3.1, Русе, 2015, стр. 44-49, ISBN 1311-3321.
 1266. Михайлов М. ,В.Иванов, Е.Станков, К.Хаджиев, П.Тепавичаров. Клапан за подаване и дозиране на водород. В: Научни трудове на РУ"А.Кънчев", том 44, серия 4, Русе, 2005, стр. 89-95, ISBN 1311-3321.
 1267. Михайлов М., К. Бързев. Експериментално изследване възможността за работа на бензинов двигател с предкамерно-факелно възпламеняване от водороден факел. В: МОТАУТО’2005, Велико Търново, 2005
 1268. Михайлов, M., Бързев, K., Вълчев, П. Двигатели със самовъзпламеняване на хомогенна смес - принцип на работа, проблеми, предимства и недостатъци. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2004, стр. Том 41, серия 8, с.
 1269. Михайлов, М., Бързев, К. Изследване показателите на ДВГ с предкамерно факелно възпламеняване. В: Девета научно-техническа конференция с международно участие, “Транспорт, екология-устойчиво развитие", Варна, 2003
 1270. Михайлов, М., Бързев, К. Влияние на добавката на водород върху показателите на едно цилиндров дизелов двигател с неразделна горивна камера. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2002, стр. Том 39, серия 8, с.
 1271. Михайлов, М., Бързев, К. Някои подходи при организиране на процеса смесообразуване при двигателите с искрово възпламеняване. В: Осма научно-техническа конференция с международно участие, “Транспорт, екология-устойчиво развитие", Варна, 2002
 1272. Михайлов, М., Бързев, К., Михайлов, Г. Получаване на водород чрез електрохимично разлагане на водата с цел изследване влиянието му върху показателите двигателите с вътрешно горене. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2002, стр. Том 39, серия 8, с.
 1273. Михайлова Р., Сл.Русева, Евг. Ангелова, М. Маринов. Опит за приложение на тест "Разрези и сечния в обучението по Техическо чертане". В: Сборник научни доклади, Ямбол, 1995
 1274. Михов,М.,Б. Ангелов. Изследване на процеса на рязане на дебелостъблени култури с шнеков режещ апарат. В: Сборник от научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", Русе, ПБ на ВТУ "А. Кънчев", 1984, стр. 65-70
 1275. Михова А., С. Дяковска. Относно нивото на знания по математика и физика на студентите първокурсници. В: Сборник научни трудове на научна конференция МАТТЕХ 2012, ШУ „Епископ Константин Преславски”, том 1, Шумен, 2012, стр. 291-298, ISBN 1314-3921.
 1276. Младенов М., В. Иванов. Изпълнителен механизъм за аварийно спиране на дизелови двигатели. В: Пета конференция с международно участие "Дизелови двигатели*89", Варна, 1989, стр. 614-623
 1277. Младенов М., П. Машков, В. Иванов. Изпълнителен механизъм за електронно управление на горивоподаването в дизелов двигател. В: Научна конференция ТИАТ*88, Шумен, 1988, стр. 6с.
 1278. Младенов Ю., П. Пантилеев, И. Петрова. Условия за правилно профилиране на преходните участъци на палцова модулна фреза. В: НК, РУ, Русе, 2013- под печат, Русе, 2013
 1279. Младенов, М., Илиев, С. Изследване на разпръскването на течни горива под действие на енергията на разширяващ се газ. В: Trans&Motauto 2001, Варна, 2001, стр. 73 - 76
 1280. Младенов, М., Илиев, С., Кръстев Г. Математичен модел на насищане на течни горива с въздух. В: Trans&Motauto 1998, София, 1998, стр. 210 -215
 1281. Младенов, М., Стефанов, К., Илиев, С. Разпръскване на течни горива с помощта на разширяващ се газ. Теоретично изследване. В: Trans&Motauto 2000, София, 2000, стр. 79 - 84
 1282. Момчилова А., В. Пейчев. Проучване на силовия потенциал на студенти от Русенски университет “Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски цетър на РУ, 2004
 1283. Момчилова А., В. Пейчев. Комплексно – интегрален подход за здравно, физическо и интелектуално развитие и възпитание на 5 – 6 годишните деца. В: Научни трудове на РУ, том. 38, серия 6, Русе, Издателски цетър на РУ, 2001
 1284. Момчилова А., В. Пейчев. Програмираното обучение за оптимизирането на физическата подготовка на подрастващите. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски център на РУ, 1999
 1285. Момчилова А., И. Илиева. Професионално-личностната култура на спортния педагог. В: ІV Балкански конгрес “Образованието, Балканите, Европа”, том 2, ТУ, ПФ, Ст. Загора, 2007, стр. 434-440, ISBN 978-954-314-042-8.
 1286. Момчилова А., И. Илиева. Научноизследователската дейност – основна компетенция на спортния педагог,. В: кн. “Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията", Изд. център при Русенски университет "А. Кънчев", 2009, стр. 14-17
 1287. Момчилова А., И. Илиева. Кинестетичната диференцировка и пространствената ориентировка като основни фактори за интелектуално развитие на подрастващи баскетболисти. В: 4-ти Международен научен конгрес “Спорт, стрес, адаптация”, НСА “Васил Левски”, 2006, стр. 332-336, ISBN 978-954-723-006-4.
 1288. Момчилова А., И. Илиева. Правилната мотивация при обучението по баскетбол за двигателната активност на подрастващите. В: Национална научно-практическа конференция “Физическо възпитание и спорт в училище”, Варна, 2006, стр. 150-156, ISBN 13: 978-954-775-6.
 1289. Момчилова А., И. Илиева. Силата на мотива – фактор за двигателната активност при малките баскетболисти. В: “Личност, мотивация, спорт”, том 11, НСА “Васил Левски”, София, 2005, стр. 112-118, ISBN 978-954-718-191-5.
 1290. Момчилова А., И. Илиева. Обучението по баскетбол за успешната адаптация на първокласниците. В: “Осигуряване и оценяване качеството на обучение”, СУ “ Св. Климент Охридски”, ФНПП, 2005, стр. 284-287, ISBN 954-8510-92-8.
 1291. Момчилова А., И. Илчев. Съвременна методическа подготовка на бъдещия начален учител по Физическо възпитание и спорт. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т. 47,с-5.4, Русе, 2008, стр. 130-134, ISBN 1311-3321.
 1292. Момчилова А., Илиева И., Илчев И., Симеонов К. Методиката на обучение по физическо възпитание и спорт за адаптацията на студентите от чуждестранен произход. В: Научни трудове, т. 48, с. 8.2, Изд. център при Русенски университет, 2009, стр. 9-16, ISBN 1311-3321.
 1293. Момчилова А., М. Григорова. Аеробика и каланетика като фитнес дисциплини в програмите по физическо възпитание и спорт в Русенски университет “Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т.41, серия 7.1., Русе, Издателски център на РУ, 2004
 1294. Момчилова А., М. Григорова. Възможности за оптимизиране на скоростно – силовата подготовка и развитието на бързината на студенти от русенския университет. В: Юбилейна научна конференция - 60 години НСА, София, 2002
 1295. Момчилова А., П. Пенева, И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов, Р. Момчилова. Двигателната координация за ефективното обучение по физическо възпитание и спорт. В: “Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция”, СУ “Св. Климент Охридски”, ФНПП, 2006, стр. 372 - 376, ISBN 10:954-8510-97-9.
 1296. Нейков С., И. Евтимов, Б. Казанджиев. Резултати от изработването и опитното изследване на двутурбинен хидротрансформатор с щампована помпа и основна турбина. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”, 1985, стр. 168-173
 1297. Нейков С., Р. Русев, А. Смрикаров, Д. Станчев, Т. Тотев, Г. Генов. Изпитване на трактор "Шипка" ШТ-80. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", т. XXV, с. 5, Русе, 1983, стр. 139-142
 1298. Нейков Я., Б. Евстатиев, И. Белоев. Изследване влиянието на параметрите на касетата върху температурния режим на електронен модул. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, 2015, стр. 125-130, ISBN 1311-3321.
 1299. Ненков M., Т. Пенчева. Получаване и свойства на покрития от BaTiO3, нанесени чрез йонно разпрашване във вакуум. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев" - Русе, т. XXXV, серия 8, Русе, 1994, стр. 83 - 89
 1300. Ненов П,Б.Калоянов,Е.Ангелова. Програмна система KOMPLEX1 и нейните възможности за проектиране и оптимизиране на цилиндрични зъбни предавкис външно и вътрешно зацепване. В: Сб.доклади на Национален научен симпозиум Планетни Предавки - 87, Перник, 1987, стр. 87-91
 1301. Ненов П,Е. Ангелова. Геометрические блокирующие контуры связанных цилиндрицеских зубчатых передач.. В: Современные проблемы машиноведения, Гомел, 1996, стр. 126-128
 1302. Ненов П. Е. Ангелова, В. Върбанов. Модернизиране на учебния процес по машинни елементи чрез разширено използване на авторски софтуерни продукти (пленарен доклад).. В: конф. с международно участие по Машинознание и машинни елементи, том 1, София, 2004, стр. 16-28, ISBN ISBN 954-580-173-.
 1303. Ненов П., А. Тюфекчиян, Б. Калоянов, Е. Ангелова. Программная система для геометрического расчета эвольвентных зубчатых передач с внешним зацеплением с применением персональных компютеров. В: Сборник научни трудове РПТИ, Рига, 1988, стр. 200-210
 1304. Ненов П., Е. Ангелова. Програмен вариант на опростения метод на ISO/ТС 60 за якостно изчисляване на цилиндрични еволвентни зъбни предавки. В: ЮНС "25 години ЦМИ", Златни пясъци, Сборник Технология на машиностроенето кн. 5, Варна, 1981, стр. 25-29
 1305. Ненов П., Е. Ангелова, А. Тюфекчиян, Вл. Попов. Восстановление путем повторного зубофрезования изношенных зъбчатых колес с малой толщиной обода. В: НК "Taransmmisii su angrenade, Chisinau Moldova, 1992, стр. 145-146
 1306. Ненов П., Е. Ангелова, Б. Калоянов, В. Петкова. Алгоритъм за оптимизиране разпределянето на предавателното число на цилиндрични редуктори между отделните стъпала.. В: НК Зъбни предавки Варна - Дружба, Сборник фотокопия, фотоплака 6, Варна, 1985, стр. 12-18
 1307. Ненов П., Е. Ангелова, Т. Дюлгерян. Цилиндрични зъбни предавки и редуктори – нови възможности за проектиране - част ІІ. В: Научна конф. на РУ.Научни трудове на РУ, том 47,серия 4 Транспорт и машинознание, Русенски Университет, 2008, стр. 115-119, ISBN 1311 - 3321.
 1308. Ненов П., Е. Ангелова, Т. Дюлгерян, И. Спасов. Повишаване ефективността на обучението по общо машиностроително проектиране чрез засилено използване на компютърни технологии.. В: Интердисциплинарен форум „България и Русия – посоки на взаимност” Научни трудове, Русенски Университет, Русе, 2008, стр. 222-243, ISBN 978-954-712-451-6.
 1309. Ненов П., Е. Ангелова, Т. Дюлгерян, И. Спасов. Повишаване ефективността на обучението по общо-машиностроително проектиране чрез засилено използване на компютърни технологии. В: Интердисциплинарен форум “България и Русия – посоки на взаимност”, гр. Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2008, стр. 219-243, ISBN 978-954-712-451-6.
 1310. Ненов П., Е. Ангелова. Препоръки за оптимизиране разпределянето на предавателното число на двустъпални редуктори по различни критерии.. В: НК ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, 1988, стр. 44-48
 1311. Ненов П., Е.Ангелова. Примерна оценка на възможностите за олекотяване на цилиндрични зъбни предавки и едностъпални редуктори, вследствие оптимизиране на параметрите им.. В: сб. доклади на Русенски университет,т 27,сер.1, Русенски Университет, Русе, 1985, стр. 102-107
 1312. Ненов П., Е.Ангелова. Използване на компютрите при проектиране на зъбни предавки. В: НК ICED-83, V2 (WDK IO), Копенхаген, 1983, стр. 849-856
 1313. Ненов П., Е.Ангелова, П.Сигалов,Б.Калоянов. Оптимизация параметров цилиндрических зубчатых передач с помощью силовых блокирующих контуров. В: Celostatni konference kateder casti a mechznismu stroji s mezinarodni ucasti,Brno, Brno, 1988, стр. 146-150
 1314. Ненов П., И. Митев, Е. Ангелова, Р. Сотиров, В. Петкова, Ф. Григоров. Оценяване на износването и възстановяване на голямомодулни зъбни колела чрез повторно зъбофрезоване.. В: Сборник научни трудове ВТУ, Русе, 1986, стр. 61-66
 1315. Ненов П., Калоянов, Е. Ангелова. Програмна система КОМРLЕХ1 и нейните възможности за проектиране и оптимизиране на цилиндрични зъбни предавки с външно и вътрешно зацепване с помощта на 16 разредни персонални компютри. В: Сборник научни трудове на Национален симпозиум "Планетни предавки - 87", Перник, 1987, стр. 34-38
 1316. Ненов П.,E.Ангелова,В.Джаджев,В.Ронкова. Модел за електронно обучение по дисциплината машинни елементи,част лабораторни упражнения.. В: Национална конференция по Машиностроене и Машинознание, Варна, Машиностроене и машинознание, 2015, стр. 95-98, ISBN ISSN 1312-8612.
 1317. Ненов, П. Е. Ангелова. Проектиране на цилиндрични зъбни предавки по метода на проф. Ж. Енрио.. В: Сборник научни трудове ВТУ "А. Кънчев" т. 23, сер. 8, Русе, 1981, стр. 105-111
 1318. Ненов, П., Е. Ангелова, А. Добрева. Комплексен подход за хармонизиране на обучението по конструиране и дизайн на Университетите от региона на Балканите. В: Първа Балканска Регионална конференция по Инженерно образование, София, Изд. от ФНИ, 1998, стр. 19-
 1319. Ненов, п., Е. Ангелова, Б. Калоянов. Проектирование оптимизированных зубчатых передач.. В: НК Закопане, Гливице, Закопане, Полша, MECHANIKA, Z 82, 1985, стр. 67-75
 1320. Ненов, П., Т. Трифонов. Модернизиране на проектирането на центробежни съединители. В: Н а у ч н и трудове, Русе, П е ч а т н а база ВИММЕСС, 1977, стр. т. XIX,157-160
 1321. Николай Йорданов, Кирил Хаджиев, Емилиян Станков. Конструктивни особености на неразделни горивни уредби за дизеловите двигатели на автомобилите Volkswagen. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 1322. Николов В., Р.Русев, Р. Иванов, П. Илчев. Изследване на устойчивостта на двуосна самоходна машина при отклоняване на управляемите колела за извършване на завой. В: НТ на РУ’2001, том 38, серия 9, Русе, 2001, стр. 32-37, ISBN 1311-3321.
 1323. Николов В., Р.Русев, Р. Иванов, П. Илчев, Ж. Гелков. Моделиране на движението на автомобил при смяна на лентата на движение. В: Сб. доклади на Международната НК "MOTAUTO'03, vol.II, НТС-София, 2003, стр. 53-56
 1324. Николов В., Р.Русев, Р. Иванов, П. Илчев, М. Маринов. Изследване на закона на отклонение на управляемите колела при маневра смяна на лентата на движение. В: Сб. доклади на Международната НК "MOTAUTO'03, vol.II, НТС-София, 2003, стр. 50-52
 1325. Николов Н, С. Русева, С. Калчева, Д. Белкинова. Цифрово моделиране с помощта на ЕИМ на изображения за чертежи на агрегатни машини. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", том. 30, сер.2, Русе, ВТУ "А. Кънчев", 1988
 1326. Николов Н., В. Долчинкова. Пазарното управление на фирмите и обучението на инженерни кадри. В: Сборник с доклади на Международна конференция, Габрово, ВМЕИ - Габрово, 1993, стр. 181 - 185
 1327. Николов Н., В. Долчинкова. Пазарното управление на фирмите и обучението на инженерни кадри.. В: Сборник с доклади на Международна конференция, Габрово, ВМЕИ - Габрово, 1993, стр. 181 - 185
 1328. Николов Н., Ц. Цонева, Г. Динев. Програми за цифрово описание на типови изображения за чертежи на агрегатни машини. В: Сборник с доклади на Седма научно-техническа сесия на ВВТУ "Т. Каблешков", София, ВВТУ "Т. Каблешков", 1995
 1329. Николов Н.,Кр.Каменов. Автоматизирано представяне на процеса на създаване на чертежи в три проекции на геометрични обекти. В: Научни трудове на РУ "А.Кънчев", т.44, серия 4,“ Транспорт и машинознание”., Русе, РУ – “Ангел Кънчев”, 2004, стр. 181-186
 1330. Николов Н.,Сл.Русева, Ст.Калчева, Д.Белкинова. Цифрово моделиране с помощта на ЕИМ на изображения на чертежи на агрегатни машини. В: Национална младежка научна школа по ГАПС и автоматични линии, Приморско, 1985
 1331. Николов, Н. Тримерно представяне с помощта на компютър на задачи за намиране точките и линиите на пресичане на геометрични обекти в чертежите. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том49, сер.4, Русе, РУ" А. Кънчев", 2010, стр. 100 - 105
 1332. Николов, Н. Тримерно представяне с помощта на компютър на задачата за намиране на истинската големина на отсечка и фигура в чертежите. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том47, сер.4, Русе, РУ “А. Кънчев”, 2008, стр. 101 - 105
 1333. Николов, Н. Алгоритми за геометрични операции при получаване на съставни изображения.. В: Научни трудове на РУ " А. Кънчев", том 37,сер. 5, Русе, РУ "А. Кънчев", 1999, стр. 209 - 214
 1334. Николов, Н. Цифрово моделиране с ЕИМ на двумерни геометрични обекти. В: Сборник с доклади на Юбилейна научна сесия на ВНВМУ "Н. Й. Вапцаров", Варна, ВНВМУ "Н. Й. Вапцаров", 1985
 1335. Николов, Н. Каталог от типови изображения за възли за агрегатни машини и програми за тяхното автоматизирано чертане. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", том. 26, сер. 12, Русе, РУ "А. Кънчев", 1984
 1336. Николов, Н., T. Трифонов и др. Автоматизирано формиране и начертаване на типови компоновъчни решения на работните позиции на агрегатни и металорежещи машини. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1985
 1337. Обрешков Д, Т. Симеонова. Опит за оптимизиране и анализ на тренировъчни натоварвания, характеризиращи се с абсолютна силова издръжливост. В: 15 Симпозиум за спорт и физичко образование на младите, 16-17 септември, Охрид, Македония, 2011
 1338. Обрешков Д. Български колоездачен съюз (БКС) – значки и медали от началния период.. В: Четвърта международна научна конференция, СУ, София СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ, София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2012, стр. 330-335, ISBN 1314-2275.
 1339. Обрешков Д. Фитнес тренироката за жени прилики и разлики с мъжката. В: Международна научна конференция 4-5 май, гр. Велес, Македония, 2012
 1340. Обрешков Д., И. Илиева, И. Илчев. Състояния и динамика на соматотипните показатели и мастната тъкан при жени занимаващи се със силови упражнения с тежести. В: BOOK OF 10-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE"PERSSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, Constanta, Romania, 2010, стр. 111, ISBN 978-973-614-501-8.
 1341. Обрешков Д., М. Войкова. Динамика на морфо-функционалните промени у момичета и девойки системно занимаващи се със силови упражнения с тежести. В: Международна конференция 5-6 юни, Стара Загора, 2008, стр. 13-16
 1342. Обрешков Д., С. Базелков, К. Симеонов. Спортносъстезателната дейност във ВУ през погледа на студентите спортисти. В: Научни трудове, том 49, серия 8.2, Русе, ИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2010, стр. 165-169, ISBN 1311-3321.
 1343. Обрешков, Д. Мотивация за занимания със спорт на студенти от Русенски университет „Ангел Кънчев”. В: ACTIVITIES EDUCATION AND SPORT,vol 1, Македония,Скопие, 2011, стр. 51-54, ISBN 18577687,UDK7.
 1344. Обрешков, Д. Проучване върху развитието на абсолютната и относителна силова издръжливост при жени, занимаващи ес със силови упражнения с тежести. В: BOOK OF 10-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Romania, OVIDIUS UNIVERSITY, PRESS Constanta, 2010, стр. 111, ISBN 9789736145018.
 1345. Обрешков, Д. Силова подготовка при хора със специални нужди. В: Физичка култура, №38, брой 2, Скопие, Македония, Физичка култура, 2010, ISBN 03503836.
 1346. Обрешков, Д. Морфологични различия между женския и мъжкия организъм и опит за обясняване на влиянието на силовите упражнения с тежести при жени от 16 до 22 годишна възраст. В: Физичка култура, бр.1,Vol.37, Македония, Физичка култура-Скопие, 2009, стр. 55-56, ISBN 0350-3836.
 1347. Обрешков, Д. Разсъждения върху влиянието на силовите упражнения с тежести и менструалния цикъл на жени между 16 и 22 години. В: Физичка култура, Македония, Физичка култура-Скопие, 2009, стр. 91-92, ISBN 0350-3836.
 1348. Обрешков, Д. Динамика на антропометричните промени у момичета и девойки в резултат на системно натоварване със силови упражнения. В: Физичка култура, Македония, Физичка култура-Скопие, 2008, стр. 68-71, ISBN 0350-3836.
 1349. Обрешков, Д. Проучвания върху развитието на абсолютната сила при момичета и девойки, занимаващи се със силови упражнения с тежести. В: Научни трудове на РУ, ФВС, том 47, серия 5.4, РУ “Ангел Кънчев”, ИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2008, стр. 180-184, ISBN 1311-3321.
 1350. Обрешков, Д. Динамика на развитието на относителната сила у момичета и девойки, системно занимаващи се със силови упражнения с тежести. В: Научнитрудове на РУ, ФВС, том 47, серия 5.4, Русе, ИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2008, стр. 192-195, ISBN 1311-3321.
 1351. Обрешков, Д. Хипотензивният ефект на силовите упражнения с тежести при момичета и девойки, системно занимаващи се със силови упражнения с тежести. В: Международна научна конференция, Съюз на учените, Стара Загора, 5-6 юни, Стара Загора, 2008, стр. 42-46
 1352. Обрешков, Д. Изследване динамиката на развитие на абсолютната сила при момичета и девойки системно занимаващи се със силови упражнения с тежести. В: Физичка култура, Македония, Физичка култура-Скопие, 2008, стр. 199-201, ISBN 0350-3836.
 1353. Обрешков, Д.Е. Проучване върху развитието на взривната сила при жени от 16 до 22 годишна възраст, занимаващи се със силови упражнения с тежести. В: Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес, София, УИ "Св. Климент Охридски", 2009, стр. 162-168, ISBN 978954-07-2987-9.
 1354. Обрешков, Д.Е. Развитието на спорта и физическото натоварване с тежести при жените през вековете. В: Научни трудове на РУ, том 48 серия 8.2, Русе, ИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2009, стр. 126-128, ISBN 1311-3321.
 1355. Обрешков, Д.Е. Оптимизиране на някои силови тренировъчни натоварвания при жени от 16 до 22 годиша възраст. В: Международна научна конференция, Съюз на учените, Стара Загора, 4-5 юни, Стара Загора, 2009, стр. 42-46
 1356. П. Г. Тепавичаров, К. И. Хаджиев, В. Д. Иванов. Изследване работата на двутактов двигател "ВАРТБУРГ" свтечнен въглеводороден газ пропан-бутан. В: Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев" том ХХХV, Русе, 1994, стр. 175-180
 1357. Павел Стоянов. Изследване движението на тролейбусите по линия „25” от градския транспорт в гр. Русе. В: “Fundamental Sciences and Applications” Vol. 19, 2013, Journal of the Technical University – Sofia Plovdiv branch, Bulgaria, 2013
 1358. Павел Стоянов. Подобряване качеството на услугата на ГПТ с използване на информационни системи в град Русе. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013, том 52, серия 4, РУ "Ангел Кънчев", 2013
 1359. Павел Стоянов. Информационни системи в градския пътнически транспорт. В: Научна конференция РУ & СУ, Русе, 2012
 1360. Павел Стоянов, Митко Маринов. Сравнителен анализ на някой параметри на автобусния и тролейбусния транспорт в град Русе. В: МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ И МОБИЛНОСТ В ЕВРОПА", Русенски Университет "Ангел Кънчев", 2010
 1361. Пантилеев П., В. Дочев, К. Костов. Автоматизирано проектиране на дискови модулни фрези. В: Научни известия на научно-технически съюз по машиностроение, №1, София, 1995, стр. 56 – 60
 1362. Пантилеев П., В. Иванов. Относно профилирането на върховите участъци на палцови модулни фрези. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ том ХХVІІІ, серия 3 – Технология на машиностроенето и роботизация на машиностроителното производство, ВТУ “Ангел Кънчев” – Русе, Русе, 1986, стр. 149 - 153
 1363. Пантилеев П., В. Джаджев. Възможности за повишаване на работоспособността на зъбни колела от колоосни редуктори. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ ТОМ 44, СЕРИЯ 4 “ Транспорт и машинознание”, РУ – “Ангел Кънчев”, Русе, 2005, стр. 165 - 169, ISBN 1311-3321.
 1364. Пантилеев П.,В.Джаджев. Профилиране на призматични радиални профилни ножове за обработване на конични повърхнини. В: научни трудове на Русенския университет, т.48,сер.4, Печ.база на РУ, Русе, 2009, стр. 175-179, ISBN 1311-3321.
 1365. Пантилеев П.,В.Джаджев. Изменение в геометрията на конични повърхнини , обработени с радиални профилни ножове. В: научни трудове на Русенския университет, т.48,сер.4, Печ.база на РУ, 2009, стр. 171-174, ISBN 1311-3321.
 1366. Пантилеев, П. Схема за профилиране на шлифовачен диск за обработване на хиперболоидни повърхнини. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 4, Русе, печатна база, 2009, стр. 160 - 165, ISBN 1311-3321.
 1367. Пантилеев, П. Профилиране на зъбодълбачни колела за предварително обработване. В: УНИТЕХ ’01, Сборник доклади от Международна научна конференция – том ІІ, ТУ – Габрово, Габрово, 2001, стр. 121 – 126
 1368. Пантилеев, П. Определяне стойностите на някои специфични конструктивни и геометрични параметри на палцови модулни фрези с наклонени зъби. В: УНИТЕХ ’01, Сборик доклади от Международна научна конференция – том ІІ, ТУ–Габрово, Габрово, 2001, стр. 127– 131
 1369. Пантилеев, П. Пресмятане на стойностите на контролирани параметри на зъбодълбачни колела с хиперболоидни предни повърхнини. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ том ХХХVІІІ, серия 2, РУ - “Ангел Кънчев” – Русе, Русе, 2001, стр. 94 - 98
 1370. Пантилеев, П. Автоматизирано разработване и отпечатване на чертежи на зъбодълбачни колела. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, том ХХХVІІІ, серия 2, РУ - “Ангел Кънчев” – Русе, Русе, 2001, стр. 99 - 103
 1371. Пантилеев, П. Реализиране на части от вътрешни хиперболоидни повърхнини с дискови инструменти. В: Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене - брой 10, Пловдив, 1998, стр. 38-42
 1372. Пантилеев, П. Повишаване на точността на зъбодълбачни колела чрез усъвършенстване на задните им повърхнини. В: Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене - брой 10, Пловдив, 1998, стр. 47-51
 1373. Пантилеев, П. Проектиране на зъбодълбачни колела чрез отчитане на условията в машинното зацепване: обработвано зъбно колело – инструмент. В: Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене - брой 10, Пловдив, 1998, стр. 43-46
 1374. Пантилеев, П. Профилиране на палцови модулни фрези с наклонени зъби. В: AMTECH’ 95, секция 1 – Технология на машиностроенето, Русе, 1995, стр. 115 – 117
 1375. Пантилеев, П. Един метод за профилиране на зъбодълбачни колела за вътрешни правостенни шлици. В: ЮНК, Ямбол, Ямбол, 1995
 1376. Пантилеев, П. Зъбодълбачни колела с хиперболоидна предна повърхнина. В: Международна Научна конференция AMTECH’95, сборник доклади – секция 1 – Технология на машиностроенето, Русе, 1995, стр. 118-123
 1377. Пантилеев, П. Възможности за увеличаване на базовите предни и задни ъгли на зъбодълбачни колела. В: Юбилейна научна конференция на “Висше военно техническо училище” – В. Търново, В. Търново, 1993
 1378. Пантилеев, П. Определяне на коригирания профилен ъгъл на зъбодълбачни колела. В: Юбилейна научна конференция с международно участие “Съвременни технологии и индустриално престуктуриране”, Технически университет – Варна, Варна, 1992
 1379. Пантилеев, П. Теоретична точност на профилите на зъбите на зъбни колела, нарязани със зъбодълбачни колела. В: Юбилейна научна конференция с международно участие “Съвременни технологии и индустриално преструктуриране”, ТУ – Варна, Варна, 1992
 1380. Пантилеев, П. Определяне на минималното необходимо удебеляване на зъба на зъбодълбачни колела с прави еволвентни зъби. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ том XXXI, серия 6 (ч.I), ВТУ “Ангел Кънчев” – Русе, Русе, 1988, стр. 213-217
 1381. Пантилеев, П. Определяне отклонението на проекциите на страничните режещи ръбове на зъбодълбачни колела от еволвентния профил. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ том XXXI, серия 6 (ч.I), ВТУ “Ангел Кънчев” – Русе, Русе, 1988, стр. 207-211
 1382. Пенева Е., Д.Белкинова. Автоматизирано определяне на размерите и конфигурацията на заготовката при дълбоко изтегляне на квадратни и правоъгълни кутии. В: Научни трудове ЮНС'87 ВНВУ "Васил Левски", Ввелико Търново, 1987
 1383. Пенева Ем., Д.Белкинова. Автоматизирано изчертаване на ротационни детайли, получени чрез дълбоко изтегляне. В: V. Национална младежка научна конференция "Материалознание и материали, получени в условията на газово противоналягане", Варна, 1988
 1384. Пенева Ем., Д.Белкинова. Автоматизирано определяне на заготовката при дълбоко изъегляне на ротационни детайли. В: Научни трудове ЮНС'87 ВНВУ "Васил Левски", Велико Търново, 1987
 1385. Пенева П., И. Илиева. Влияние на извънурочните форми на работа по физическо възпитание и спорт върху двигателната активност на учениците. В: Научни трудове на Русенския университет, Изд. център при Русенски университет, 2014, стр. 111-115, ISBN ISSN:1311-3321.
 1386. Пенева П., К. Симеонов. Игровият характер на обучението по физическо възпитание и спорт – фактор за комплексното развитие на подрастващите. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 49, серия 8.2, Русе, 2010, стр. 108-113, ISBN 1311-3321.
 1387. Пенева П., К. Симеонов. Влияние на лекоатлетическите занимания на открито върху развитието на вниманието на учениците. В: Научна конференция РУ “ Ангел Кънчев”, том 48, серия 8.2, Русе, 2009, ISBN 1311-3321.
 1388. Пенева П., К. Симеонов. Сравнителен анализ на показателите за физическата дееспособност на 16 годишни ученици трениращи футбол и лека атлетка. В: ІV Балкански конгрес, Стара Загора, 2007, стр. Том 1 стр. 352 – 355, ISBN 978-954-314-041-1.
 1389. Пенева, П. А. Момчилова, И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов, Р. Момчилова. Двигателната координация за ефективното обучение по физическо възпитание и спорт,. В: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, Доклади от Четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика, Китен, 18-23 се, София, 2006, стр. 772-776, ISBN 954-8510-92-8.
 1390. Пенева, П., К. Симеонов. Сравнителен анализ на интелектуалните параметри на 10-годишни ученици активно занимаващи се с лека атлетика и футбол. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 47, серия 9, Русе, 2008, стр. 240-244, ISBN 1311-3321.
 1391. Пенчев, С. Двупътни превозни средства. В: Сборник доклади на Студентска Научна Сесия – СНС’11, Русе, България, Издателски център на РУ “Ангел Кънчев, 2011, стр. 51-55, ISBN 1311-3321.
 1392. Пенчева В., А. Асенов. Пригодност на автомобил Free Duck за превози в пощенската дейност. В: НКМУ ЕКО Варна, Варна, 2010
 1393. Пенчева В., А. Асенов. Методика за сравняване производителността на автомобили, използвани при пощенските услуги в градски условия. В: НТК Русе, Русе, 2010
 1394. Пенчева В., А. Асенов, С. Стоянов. Добри практики за устойчив транспорт при пощенските услуги. В: MK Науката и образованието за устойчив транспорт и мобилност в Европа, Русенски университет, Русе, 2010
 1395. Пенчева В. ; ; , , с. Социално отговорен маркетинг в транспортната дейност. В: Научни трудове на Русенски Университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2007, стр. 249-254
 1396. Пенчева В., А. Асенов. За целесъобразността от аутсорсинг на транспортните дейности в производствените и търговски фирми. В: ЕКО-Варна, Варна, 2007, стр. 309-315, ISBN 954-20-00030.
 1397. Пенчева В., А. Асенов. Оценка на ефективността от използването на електромобили в градски условия. В: Русенски университет „А. Кънчев”, Русе, 2011
 1398. Пенчева В., А. Асенов. Условия и контрол при автомобилен превоз на бързоразвалящи се продукти. В: НТК при РУ”А. Кънчев”., Русе, 2009
 1399. Пенчева В., А. Асенов. Методика за определяне броя автотранспортни средства в учебен център за обезпечаване на учебния процес. В: НК с международно участие ТК-Ямбол, ТУ-Стара Загора, Ямбол, 2007, стр. 251-256, ISBN 978-954-9999-54-9.
 1400. Пенчева В., А. Асенов. Рекламата върху превозните средства. XIII НТК с международно участие. В: ЕКО-Варна’2007, Варна, 2007, стр. 660-667, ISBN 954-20-00030.
 1401. Пенчева В., А. Асенов. По някои въпроси за осигуреност на регион Русе с товарни автомобили. В: XIII НТК с международно участие ЕКО-Варна’2007, Варна, 2007, стр. 764-771, ISBN 954-20-00030.
 1402. Пенчева В., А. Асенов. Някои въпроси за подреждането на товари в превозно средство. В: Еко-Варна’06, Варна, 2006, стр. 309-315, ISBN 954-20-00030.
 1403. Пенчева В., А. Асенов. По някои въпроси от сегментацията на транспортния пазар за товарни превози. В: НС при РУ “А. Кънчев”, Русе, 2005, стр. 106-111, ISBN 1311-3321.
 1404. Пенчева В., А. Асенов. Нови направления в маркетинга на транспортната услуга. В: IX НTK “Транспорт – екология – устойчиво развитие”, Варна, Варна, 2003, стр. 480 – 487, ISBN 954-20-00030.
 1405. Пенчева В., А. Русева. Параметри, определящи времето за придвижване с пътнически таксиметров транспорт. В: Сборник доклади от Научна конференция при РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 2006, стр. 248-252, ISBN 1311-3321.
 1406. Пенчева В., А. Русева. Анализ на пазара на таксиметрови услуги в Република България. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2004, стр. 128-132, ISBN 1311-3321.
 1407. Пенчева В., А. Русева, Д. Симеонов. Производителност на таксиметровия автомобил. В: Сборник доклади от XI научно-техническа конференция с международно участие ЕКО-Варна, Варна, 2005, стр. 593-599, ISBN 954-20-00030.
 1408. Пенчева В., А. Русева, Е. Русева. Моделиране работата на автомобилен парк за транспортно обслужване на поток от заявки с отчитане на тяхната специфика. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Том 45, Русе, 2006, стр. 245 – 248, ISBN 1311-3321.
 1409. Пенчева В., Белоев Хр., Д. Грозев, А. Асенов. Изследване тенденцията за използване на електромобили в лекотоварните таксиметрови превози и оценка на възможни решения за стимулиране на процеса. В: Научен семенар „Енергийна ефективност на транспорта в градски условия”, Русенски университет - Български пощи, 2009, стр. 70-74
 1410. Пенчева В., Грозев Д. Времеви модел за движение на таксиметров автомобил по заявка на клиент.. В: Крим, Украйна, 2011
 1411. Пенчева В., Грозев Д. Някои елементи на системата за регулиране на таксиметровата дейност в Р. България. В: Научни трудове на Русенския университет 2009, Русенски университет, 2009
 1412. Пенчева В., Д. Грозев, А. Асенов. Изследване режима на работа на таксиметровите автомобили в условията на град Русе и оценка на възможни решения за използване на алтернативни на автомобилите с ДВГ транспортни средства. В: НТК ЕКО-Варна’09 Златни пясъци, Варна, 2009, ISBN 954-20-00030.
 1413. Пенчева В., Д. Симеонов. Оптимизация на организацията на таксиметрови превози в страната. В: Сборник доклади от X научно-техническа конференция с международно участие, ЕКО-Варна, Варна, 2004, стр. 54-58, ISBN 954-20-00030.
 1414. Пенчева В., Д. Симеонов, А. Асенов. Логистиката в транспорта. В: XIII НТК с международно участие “ЕКО-Варна’2007”,, Варна, 2007, стр. 772-779, ISBN 954-20-00030.
 1415. Пенчева В., Д. Симеонов, Е. Тихова. За някои характеристики на транспортната услуга и Web сайта, като основа за тяхното представяне. В: Сборник доклади от Международна конференция, Бургаски свободен университет, Бургас, 2004, стр. 287-292, ISBN 954-9370-14-3.
 1416. Пенчева В., Е. Тихова. Прогнозиране потребностите от транспортни средства в условията на център за спешна медицинска помощ. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2004, стр. 133-137, ISBN 1311-3321.
 1417. Пенчева В., Е. Тихова, Д. Симеонов. Някои методологически аспекти на построяване на модела за транспортно обслужване на центровете за медицинска помощ. В: Сборник доклади от XI научно-техническа конференция с международно участие ЕКО-Варна, Варна, 2005, стр. 579-586, ISBN 954-20-00030.
 1418. Пенчева В., И. Белоев, С. Борисов, Й. Райчев, Д. Кючукова, Г. Христов, П. Захариев. Приложение на безпилотните летателни апарати за дигитализация и 3D реконструкция на археологически комплекси. В: Научна конференция - „Единно европейско въздушно пространство – същност и предизвикателства пред въздушния суверенитет и бизнеса“, ВА „Г.С.Раковски“, София, 2016
 1419. Пенчева В., Й. Арабаджиев, А. Асенов. Ефективност на контролната дейнoст в областта на автомобилния транспорт. В: НТК при РУ”А. Кънчев”, Русе, 2008, стр. 43-47, ISBN 1311-3321.
 1420. Пенчева В., М. Костова, Д. Симеонов, Н. Колев. Един метод за определяне свързаността на транспортна мрежа и к- звенни пътища в нея. В: Четвърта НТК с международно участие „Транспорт, екология- устойчиво развитие”, Ековарна’ 98, Сборник доклади, том 5, Варна, 1998, стр. 111-117, ISBN 954-20-00030.
 1421. Пенчева В., М. Якимова, А. Михова. Ръководство по основи на информатиката и програмиране на Бейсик за ПК „Правец-82” – основни задачи и методически постановки. В: Юбилейна научна сесия „10 години факултет за чуждестранни студенти”, Русе, 1989, стр. 407-409, ISBN 519.682.
 1422. Пенчева В., М. Якимова, А. Михова. Към въпроса за въведение в програмирането на студенти – чужденци от подготвителния курс. В: Сборник резюмета, Юбилейна научна сесия на ИЧС, София, 1988, стр. 270.
 1423. Пенчева В., П. Гагова. Влияние на системите за събиране на пътни такси върху избора на маршрут за международни превози на товари. В: Сборник доклади от XIX Международна научно-техническа конференция Trans&MOTOUTO’11, Варна, 2011, стр. 69-72, ISBN 1310-3946.
 1424. Пенчева В., П. Гагова. Управление на риска при автомобилните транспортни фирми за международни товарни превози. В: Научни трудове на Русенския университет, том 48, серия 4, Русе, 2009, стр. 141-145, ISBN 1311-3321.
 1425. Пенчева В., П. Даскалов, Ц. Драганова. Стимулиране развитието на научния потенциал в русенския университет чрез надграждане на съществуващата система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, 2013
 1426. Пенчева В., Р. Ангелова, П. Стоянов, Д. Грозев. Оценка на безопасността на градския пътнически транспорт. В: Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии - БулТранс, София, 2018
 1427. Пенчева В., Р. Кючуков,. Развитие на парадигмата „Качество на висшето образование в Русенския университет”. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 54, серия 9, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 12-17, ISBN 1311-3321.
 1428. Пенчева В., С. Стоянов, А. Русева. За някои възможности на съвременните информационни технологии при продажба на нови автомобили и резервни части. В: Сборник доклади от Международна конференция, Бургаски свободен университет, Бургас, 2004, стр. 293-299, ISBN 954-9370-14-3.
 1429. Пенчева В., С. Стоянов, А. Русева. За някой възможности на съвремените информационни технологии при продажба на нови автомобили и резервни части. В: Международна конференция “Предизвикателствата пред образованието и науката в контекста на глобализацията", Бургас, 2004
 1430. Пенчева В., Хр. Белоев. Осигуряване на качество във висшето образование-условие за ефективно присъствие на българските висши училища в европейското образователно пространство. В: Втора национална научна конференция с международно участие – Качество на висшето образование в България-проблеми и перспективи,том ІІ, Русе, Авантгард принт ООД, 3-4 декември, 2009, стр. 71-77, ISBN 1314ß0051.
 1431. Пенчева Т., М. Ангелова. Особености на явлението динамичен оптичен запис във фоторефрактивни среди. В: Трудове на Юбилейна Научна Конфренция на ВУ “Каблешков”, Велико Търново, 1998, стр. 48 - 54
 1432. Пенчева Т., М. Ненков, П. Вонева,. Анализ на методите за определяне на показателя на пречупване и дебелината на слабо поглъщащи тънки слоеве. В: Научни трудове на Русенски Университет ”Ангел Кънчев”, том 41, серия 6.1, Русе, 2004, стр. 130 - 134
 1433. Пенчева Т., Ненков М. Селективни многослойни огледала. В: Н. Трудове на ВТУ «А. Кънчев» - Русе, т. ХХХV, серия 8, Русе, 1994, стр. 97 – 103
 1434. Пенчева Т., Ст. Пенчев. Проблеми на сглобяването и свързването на елементите в микросистемните технологии. В: Научни известия на НТС по машиностроене, т. 53, Созопол, 2000, стр. 902 – 910
 1435. Пенчева, В. Предизвикателства пред малките и средни предприятия от сектори транспорт и логистика при присъединяването на държавите към Eвропейския съюз. В: Сборник доклади от Научна конференция с международно участие ЕКО Варна, Варна, 2011
 1436. Пенчева, В. Транспортната политика и предизвикателствата пред науката и образованието. В: Сборник от Mеждународна научна конференция “Науката и образованието за устойчив транспорт и мобилност в Европа”,, РУ”А. Кънчев”, Русе, 2010, стр. 18-22, ISBN 978-954-8467-54-4.
 1437. Пенчева, В. Определяне параметрите на работа на автомобилните паркинги. В: Сборник от Mеждународна научна конференция “Науката и образованието за устойчив транспорт и мобилност в Европа”, РУ”А. Кънчев”, Русе, 2010, стр. 46-49, ISBN 978-954-8467-54-4.
 1438. Пенчева, В. Избор на тип и определяне количеството на подвижния състав при превоз на бързоразвалящи се продукти. В: Сборник от Mеждународна научна конференция “Науката и образованието за устойчив транспорт и мобилност в Европа”, РУ”А. Кънчев”, Русе, 2010, стр. 40-45, ISBN 978-954-8467-54-4.
 1439. Пенчева, В. Съвременни аспекти при моделиране маршрутите на товарните превози. В: Научни трудове на Русенски Университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2007, стр. 255-259
 1440. Пенчева, В. Оптимизация на транспортния процес - необходимо условие за постигане на енергийна ефективност в транспорта. В: XIII научно-техническа конференция с международно участие ЕКО-Варна, Варна, 2007, стр. 235-241, ISBN 954-20-00030.
 1441. Пенчева, В. По някои въпроси за избор на ефективна политика за транспортно обслужване. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2002, стр. 48-52, ISBN 1311-3321.
 1442. Пенчева, В., Д.Йорданова, Цв. Христов, Ив. Евстатиев, М.Михайлов, Б. Ангелов, Ив. Белоев. Университетски информационен портал за бизнес партньори – основа за професионално ориентиране на възпитаниците на Русенски университет. В: Научни трудове на Русенски университет - 2015, Качество на висшето образование, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 1443. Пенчева, В., И. Евстатиев. Критерии за оценка на работата на Центъра за кариерно развитие и реализацият на студентите. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 9, Русенски университет, Русенски университет, 2015, стр. 88-91, ISBN ISBN 1311-3321..
 1444. Пенчева, В., Х. Белоев, Б. Ангелов, Ю. Попова. Външното оценяване на висшите училища-условие за повишаване качеството на обучението и преподавателския състав. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 52, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2013, стр. 30-36
 1445. Пенчева, В., Ю.Попова. Работа със символни величини от учебната програма по информатика за студенти-чужденци от подготвителен курс. В: Научно-тематичен сборник на Висше военноморско училище “Н. Вапцаров”. том 4, Варна, 1994, стр. 68-74
 1446. Пенчева, В., Ю.Попова. Контролираща компютърна програма за обобщение на раздел и подготовка на писмен текущ контрол по български език. В: ЮНС “10 години Факултет за чуждестранни студенти”, Русе, 1989, стр. 404-406
 1447. Пенчева, Т. Методи за определяне на оптичните параметри на тънкослойни покрития, основани на обработка на трансмисионните им спектри. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т. 38, серия 10, Русе, 2002, стр. 230 – 234
 1448. Пенчева, Т. Матрично описание на преминаване на светлината през оптически активни електрооптични кристали. В: Н. Трудове на ВТУ «А. Кънчев» - Русе, т. ХХХII, серия 14, Русе, 1989, стр. 181 – 186
 1449. Пенчева, Т. Матричен метод за описание на анизотропна дифракция на светлината върху холографски решетки във фоторефрактивни кристали. В: Н. Трудове на ВТУ «А. Кънчев» - Русе, т. ХХХII, серия 14, Русе, 1989, стр. 60 – 65
 1450. Пенчева, Т. , Т. Янкова. Тест по физика върху раздел „Термодинамика”. В: Сборник с доклади, РУ, 2003
 1451. Пенчева, Т., С. Пенчев. Оптичен метод за контрол на размери, основан на филтрация на пространствения Фурие спектър на изделието. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 37, секция 3, Русе, 1999, стр. 432 - 435
 1452. Пенчева, Т.Г. Усилване на “Бягащи” холограми в монокристали от бисмутов силикат. В: Н. Трудове на ВТУ «А. Кънчев» - Русе, т. ХХХII, серия 14, Русе, 1989, стр. 234 – 239
 1453. Пенчева, Т.Г. Динамичен запис на образи в монокристали от бисмутов силикат. В: Н. Трудове на ВТУ «А. Кънчев» - Русе, т. ХХХII, серия 14, Русе, 1989, стр. 228 – 233
 1454. Петко Машков, Беркант Гьоч, Христо Белоев, Тамара Пенчева. Оптимизация на работата на светодиоди, чрез активно охлаждане при високи температури на околната среда. В: XV Национална конференция по осветление с междунарадно участие LulLigt 2014, София, Издателска къща "Св. Иван Рилски", 2014, стр. 48-52, ISBN 1314-0787.
 1455. Петко Машков, Беркант Гьоч, Христо Белоев, Тамара Пенчева. Спектрални характеристики и термични изследвания на светодиодна лампа. В: XV Национална конференция по осветление с междунарадно участие LulLigt 2014, София, Издателска къща "Св. Иван Рилски", 2014, стр. 53-57, ISBN 1314-0787.
 1456. Петков Ц. И., Хаджиев К. Намаляване разхода на гориво и токсичността на карбураторните двигатели чрез усъвършенстване на работния процес. В: НТ на ВТУ, серия 5, том XXXII, Русе, 1989, стр. 67-71
 1457. Петков Ц., Бързев К. Определяне на въздушното отношение чрез анализ на отработилите газове. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, Русе, 1984, стр. т. XXVI
 1458. Петков Ц., Бързев К. Корекционен фактор за определяне концентрацията на компонентите в отработилите газове. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, Русе, 1984, стр. т. XXVI
 1459. Петков Ц., Бързев К. Улучшение показателей карбюраторных двигателей путем исползвания водорода в качестве дополнительного горючево. В: Симпозиум по теме IV-З СЭВ „Защита атмосферы от загразнения токсичными выбросами двигателя внутреннего сгорания”, Будапещ, 1982, стр. том I
 1460. Петков Ц., Бързев К. Особености при определяне показателите на ДВГ при работа с добавка на водород към гориво-въздушната смес. В: „Научнта сесия на ВНВУ „В. Левски” – В. Търново, В. Търново, 1981
 1461. Петков Ц., Бързев К. Методика за графично определяне на въздушната отношение при добавяне на водород към бензино-въздушната смес. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, Русе, 1981, стр. т. XXIII
 1462. Петков Ц., К. Бързев. Методи за намаляване токсичността на дизеловите двигатели. В: Научнотехнически семинар по ДВГ, Толбухин, 1987
 1463. Петков Ц., К. Бързев. Съображения при определяне токсичността на отработилите газове при работа на карбураторните двигатели на празен и принудителен празен ход. В: Юбилейна научна сесия на ВНВУ „В. Левски”, В. Търново, 1987
 1464. Петков Ц., К. Бързев. Изследване възможностите за качествено регулиране на карбураторен двигател при работа с добавка на водород. В: Научни трудове на ВМЕИ – Варна, Варна, 1981
 1465. Петков Ц., К. Бързев. Изследване завихрянето на гориво-въздушната смес след карбуратора върху изменението на мощностните и токсичните показатели на двигателя. В: Научна конференция на НТС по ДВГ, Варна, 1979
 1466. Петков Ц., К. Бързев. Изследване влиянието на хидравличното съпротивление върху мощностните и токсичните показатели на двигател „ВАЗ-2103”. В: Научна конференция на НТС по ДВГ, Варна, 1979
 1467. Петков Ц., К. Бързев, Ем. Станков. Сравнително експлоатационно изследване на автомобил „Москвич 2140” с бензиноводородно захранване. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, Русе, 1989
 1468. Петков Ц., К. Бързев, Ем. Станков. Автомобилни ДВГ – алтернативни горива и токсичност. В: Национална конференция по опазване на околната среда, София, КОПС при Министерски съвет, 1987
 1469. Петков Ц., К. Бързев, Ем. Станков. Конструктивни промени на двукамерен карбуратор при захранване с бензин и водород. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, Русе, 1986
 1470. Петков Ц., К. Бързев, Ем. Станков. Исследование влияния добавки водорода на показателей двигателя с искровым зажиганием. В: Симпозиум СЭВ по теме IV-З, „Защита атмосферы от загрязниния токсичным выбросами от передвижны средст с двигателями с внутренего сгорания”, Русе, 1985
 1471. Петков Ц., К. Бързев, Ем. Станков. Особености двигателя с искровым зажиганием при работе на бензино-водородных смесях на холостому и принудительном холостом ходу. В: Симпозиум СЭВ по теме IV-З, Русе, 1985
 1472. Петков Ц., К. Бързев, Ем. Станков, Ал. Райчев. Сравнителни стендови изследвания на карбураторен двигател при работа с пропан-бутан и добавка на вода. В: Научни трудове на ВМЕИ – Варна, Варна, 1987
 1473. Петков Ц., К. Бързев, Ем. Станков, Н. Гатев. Изследване ефективността на добавката на вода и водни пари към бензино-въздушната смес за намаляване токсичността на отработилите газове на бензиновите ДВГ. В: Национална школа на младите научни работници „Нови технологии и материали”, Приморско, 1984
 1474. Петков Ц., К. Бързев, Хр. Станчев, Ст. Георгиев. Изследване влиянието режимите на работа на двигател „ВАЗ-2103” върху ефективността на каталитичния неутрализатор, монтиран в изпускателната система. В: Сб. Научни трудове на ВИММЕСС, Русе, 1980, стр. т. XXII
 1475. Петков Ц., Хр. Станчев, К. Бързев, К. Карапетков. Изследване ефективността на каталитичен неутрализатор за отработили газове на карбураторен двигател, монтиран в изпускателната система на автомобил. В: Научна конференция по организация и безопастност на движението по пътищата и населените места, Варна, 1978
 1476. Петков Ц., Ц. Колев, К. Бързев, Н. Колев. Изследване работата на двигател с вътрешно горене с различни видове бензин. В: Сб. Научни трудове на ВИММЕСС, Русе, 1979, стр. т. XXI
 1477. Петков, Ц., Е.Станков,Н.Гатев. Сравнително изследване параметрите на карбураторен двигател при работа с бензин и бензино-метанолови смеси. В: Национална школа на младите научни работници „Алтернативни източници на енергия”-Приморско, София, 1983
 1478. Петков, Ц.,Колев Н., Георгиев С., Станков Е. Изследване параметрите на двигател ВАЗ 2103 при работа с бензино-метанолова смес. В: Научни трудове на ВТУ”Ангел Кънчев”-Русе, том ХХІV, серия 1, Русе, 1982, стр. 41-45
 1479. Петков,Ц., Станков,Е., Райчев,Ал. Изследване на възможностите за намаляване на токсичността на отработилите газове при използуване на бензино-метанолови смеси. В: НПК по ООС на СБА „Защита на природата от вредностите на автомобилния транспорт и мястото на СБА”., София, 1985, стр. 63-70
 1480. Петров В., Р. Иванов, Н. Станчева, Д. Станчев. Относно влиянието на конструктивните и експлоатационни фактори върху загубите в тракторни механични трансмисии. В: Сборник научни трудове на Международна конференция по Общо машиностроително конструиране, Русе, 2009, стр. 181-185, ISBN 1313-9193.
 1481. Петров И., В. Пенчева, А. Асенов, И. Белоев. Сравнителен анализ на видовете доставчици на логистични услуги. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, РУСЕ, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 2016, стр. 36-41, ISBN 1311-3321.
 1482. Петров О., Ц. Георгиева, В. Ронкова. Увеличаване на потенциала на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени. В: НК РУ “Ангел Кънчев”, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 59-63, ISBN 1311-3321.
 1483. Петрова И., Е. Ангелова, П. Ненов. Определяне на граничните положения на завъртане на вилките на шарнир на Хук, в равнината на двете оси.. В: В: Сборник доклади на II-ра научна конференция с международно участие по ЕЛЕКТРОМОБИЛИ, РУ, Русе, 2012, стр. 53-59, ISBN 978-954-8675.
 1484. Петрова И., П. Ненов, Е. Ангелова. Генериране на математичен модел за изследване характеристиките на шарнир на Хук. В: В: Сборник доклади на II-ра научна конференция с международно участие по ЕЛЕКТРОМОБИЛИ, РУ, Русе, 2012, стр. 47-52, ISBN 978-954-8675.
 1485. Пилев Д., А. Стоянов, В. Стаматов. Изследване влиянието на хлабините в прецизните елементи на горивната уредба върху процеса на горивоподаването. В: Сборник доклади на научна конференция на РУ "А. Кънчев", Русе, 2007
 1486. Пламена Гагова, Павел Стоянов. Транспорта в град Русе - проблеми и решения. В: I-ва научна конференция с международно участие Електромобили ЕМ’11, Русенски Университет "Ангел Кънчев", 2011
 1487. Попов Д., Вл.Матеев, Н. Стаматов. Магнитно поле на кръгов ток в равнината, определена от токовите контури. В: Научни трудове, РУ “Ан. Кънчев”, РУ “Ан. Кънчев”, 2002, стр. 184-187, ISBN 1311-3321.
 1488. Попов Д., Дочева П., Узунов Ц., Дочев Д., Пенчева Т. Прозрачност на покрития, получени върху плоско стъкло чрез магнетронно разпрашване на неръждаема стомана. В: Годишник на висшите учебни заведения. Техническа физика, том 21, книга 1, с. 103-110., София, 1984
 1489. Попов Д., П. Машков, Й. Димов. Електродвижещи сили. Електродвижещо напрежение. В: Научни трудове на РУ 2004, Bulgaria, 2004, стр. т. 41, с. 6.1, 2004,
 1490. Попов Д., П. Машков, Й. Димов, Димитров Е. Насочена излъчвателна способност на телата. В: Научни трудове на РУ, том 38, серия 9, Bulgaria, 2001, стр. стр. 55 – 57
 1491. Попов Д., П. Машков, П. Дочева. Състав на тънки окисни слоеве, получени чрез реакционно магнетронно разпрашване. В: НК - Габрово, Габрово, 1992
 1492. Попов, Д., Д. Манова, П. Машков, Д. Дочев. Характеристика на газовия разряд при реакционно магнетронно разпрашване. В: Юбилейна научна сесия на ВТУ ''Ангел Кънчев'' Русе 1994; Сборник трудове ''Физика, математика и информатика', Bulgaria, 1994, стр. стр. 104 – 110
 1493. Попов, Д., П. Машков, В. Матеев, Ц. Котларова. Окисление на тънки Al и Ti слоеве след нанасянето им във вакуум чрез магнетронно разпрашване. В: Юбилейна научна сесия на ВТУ ''Ангел Кънчев'' Русе 1994, Научни трудове на ВТУ ''Ангел Кънчев'' ''Физика, математика и информатика" том ХХХV серия 8, Bulgaria, 1994, стр. стр. 111- 117
 1494. Попов, К., В. Добрев, С. Попова, А. Добрева. Програмен интерфейс CAD/PDM в областта на проектирането на машинни елементи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Том. 37, серия 2 „Машиностроителна техника и технологии”, Русе, Печ. база на РУ, 1999, стр. 283-289, ISBN 1311-3321.
 1495. Попова С., Д.Обрешков, М. Сарачева. Сравнителен анализ на физическата издръжливост при студенти от НСА „Васил Левски” и РУ „Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ, том 49, серия 8.2, Русе, ИЦ при РУ “Ангел Кънчев”, 2010, стр. 55-58, ISBN 1311-3321.
 1496. Попова, Ю., Х. Белоев, Б. Ангелов. Интернационализация на висшето образование в Русенския университет. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 52, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2013, стр. 13-17
 1497. Попова-Добрева Д., Д. Обрешков. Различия в разпространението на симптоми на дисфункция на долния уринален тракт при студентки от НСА»Васил Левски» и РУ «Ангел Кънчев». В: Научни трудове на РУ, том 49, серия 8.2, Русе, ИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2010, стр. 170-173, ISBN 1311-3321.
 1498. Попова-Добрева Д., С. Попова, Д. Обрешков. Различия в особеностите на менструалния цикъл на студентки от НСА „Васил Левски” и РУ „Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ, том 49 серия 8.2, ИЦ при РУ “Ангел Кънчев”, ИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2010, стр. 160-164, ISBN 1311-3321.
 1499. Р. Иванов, Р. Русев, П. Илчев, В. Николов. Уредба за изпитване на пневматични гуми. В: Сб. доклади на Международната НК "MOTAUTO'02, vol.II, Русе, 2002, стр. 101-104
 1500. Р.Иванов, Б. Ангелов. Сравнително изследване на експлоатационните свойства на самосвалите IVECO–CURSOR13. В: НТ на РУ’2002, том 39,серия 8, Русе, 2002, стр. 79-84
 1501. Р.Иванов, И.Евтимов, Я.Иванов. "Изследване разхода на гориво на хибриден автомобил в градски условия на движение". В: Международна научна конференция Електромобили, Русе, Примакс - Русе, 2014, стр. 76-82, ISBN 978-954-8675-38-3.
 1502. Р.Иванов, И.Евтимов, Я.Иванов. "Изследване разхода на гориво на хибриден и класически автомобил в градски условия на движение". В: Научни трудове на Русенски Университет, том 55, серия 4, Русе, 2016, ISBN 1311-3321.
 1503. Р.Иванов, Колев А., Русев Р. Маневрени локомотиви на фирма “ЕКСПРЕС СЕРВИЗ”ООД. В: НТ на РУ’2005, том 44, серия 4, Русе, 2005, стр. 17-21, ISBN 1311-3321.
 1504. Р.Иванов, Русев Р., Балчев А. Изследване на отказите и неизправностите в буксовия възел на талига БТ-6. В: НТ на РУ’2005, том 44, серия 4, Русе, 2005, стр. 7-11, ISBN 1311-3321.
 1505. Р.Иванов, Русев Р., Борисов И., Панайотов М. Изследване на дефектите по ЖП релси. В: НТ на РУ’2005, том 44, серия 4, Русе, 2005, стр. 12-16, ISBN 1311-3321.
 1506. Р.Иванов, Т.Тотев, Я.Иванов. "Изследване ускорението на хибриден автомобил". В: Научни трудове на Русенски Университет, том 55, серия 4, Русе, 2016, ISBN 1311-3321.
 1507. Р.Одоеме, В.Хараланова, Д.Бекана, Н.Станчева, Д.Станчев. Относно загубите на празен ход в автомобилна трансмисия. В: Международна НТК " Trans & Motoauto`05", НВУ В.Търново, 2005
 1508. Р.Русев, Ст. Стоянов. Моделиране и изследване на работата на почвообработващ агрегат. В: РУ»А.Кънчев», Сборник доклади на научна конференция, Русе, 2007, стр. 291-304, ISBN 1311-3321.
 1509. Р.Русев, Тодоров Т., Александров Д., Иванов Р. Акустично изчисление на камера за снемане на шумовите характеристики на движещи мостове. В: НТ на РУ’2004, том 41, серия 4, Русе, 2004, стр. 17-20, ISBN 1311-3321.
 1510. Радева, В., Т. Стефанова. Онтодидактически подход за разработване съдържанието на интегративен конструкт. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 52, серия 6.3, Русе, ИЦ при РУ, 2013, ISBN 1311-3321.
 1511. Радева, В., Т. Стефанова. Някои проекции на личностно-развиващия подход от общите нормативни актове в специалната предучилищна документация. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 51, серия 6.3, Русе, ИЦ при РУ, 2012, ISBN 1311-3321.
 1512. Радостин Долчинков, Валентина Хараланова. Редуктор с хипоциклоидно-верижно зацепване и голямо предавателно число. В: Международна конференция предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията, Сборник доклади-том 3, Бургас, 2004, стр. 202-206, ISBN 954-9370-14-3.
 1513. Роева, Д., Т.Стефанова , Св. Стоянов. Архитектура на интерактивен дистанционен комплекс по природни науки. В: Научни трудове на Русенски университет, том 39, Русе, Русенски университет, 2002, стр. 165-169, ISBN 1311-3321.
 1514. Ронкова В. МОДЕЛ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНЖЕНЕРНА ГРАФИКА ЗА СТУДЕНТИ СПЕЦИАЛНОСТ ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН. В: Международна научна конференция “УНИТЕХ’13, Сборник доклади, Том 4,, Габрово, 2013, стр. 295-298, ISBN 1313-230Х.
 1515. Ронкова В. Възможности за подобряване на образователния процес по Инженерна графика чрез използването на графични системи. В: Международна научна конференция “УНИТЕХ’13”, Сборник доклади, Том 4, Габрово, 2013, стр. 299-302, ISBN 1313-230Х.
 1516. Ронкова В., В. Хараланова. Връзката със студентите - условие за повишаване качеството на учебния процес по Инженерна графика. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013, том 52, серия 9, Русе, 2013, стр. 88-91, ISBN 1311-3321.
 1517. Ронкова В., Георгиева Ц., О. Петров. Стажантската програма възможност за успешен старт в кариерата. В: НК РУ “Ангел Кънчев”, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 74-77, ISBN 1311-3321.
 1518. Ронкова В., Е. Ангелова. Използване на CAD - системи, нови възможности за проектиране на еволвентни зъбни предавки. В: НК РУ “Ангел Кънчев” Том 49, серия 4, Русе, 2010, стр. 125-131, ISBN 1311-3321.
 1519. Ронкова В., Н. Колев. Разработване на физичен модел за определяне на разпределението на топлинния поток в бутала за дизелови двигатели. В: НК Русе - РУ “Ангел Кънчев”, Научни трудове, Том 44, серия 4, Русе, 2005, стр. 126-131, ISBN 1311-3321.
 1520. Ронкова В., Н. Колев. Повърхностната обработка като метод за подобряване надеждността на транспортните средства. В: Международна конферунция “Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията”, Бургас, 2004, стр. 281-286, ISBN 954-9370-14-3.
 1521. Ронкова В., Н. Колев, М. Михайлов, С. Бабанов, П. Тепавичаров. Експериментално изследване на показателите на дизелов двигател при работа със сериино и анодирано бутало. В: ХІІІ международна научно-техническа конференция trans&MOTAUTO’06, Варна, 2006, стр. 25-29, ISBN -10:954-9322-16-5.
 1522. Ронкова В., Н. Колев, П. Тепавичаров. Математично моделиране температурните полета на серийни и анодирани бутала за дизелов двигател. В: Единадесета научно-техническа конферунция с международно участие “ЕкоВарна’2005”, Варна, 2005, стр. 165-173, ISBN 954-20-00030.
 1523. Ронкова, В. Разширяване на достъпа до кариерно ориентиране и развитие на студенти. В: НК РУ “Ангел Кънчев”, Том 50, серия 4, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, стр. 181-185, ISBN 1311-3321.
 1524. Ронкова, В. Транспортна инфраструктура и методи на обучение. В: „Кръгла маса –река Дунав” Студентска сесия-2004, „Река Дунав –вътрешен транспортен коридор на Европа”, Русе, 2004, стр. 16-19
 1525. Ронкова, В. Повърхностна обработка на детайли на транспортни средства – възможност за подобряване на надеждността. В: Десета научно-техническа конферунция с международно участие “ЕкоВарна’2004”,, Варна, 2004, стр. 240-245, ISBN 954-20-00030.
 1526. Русев Р. Г., В. С. Николов, Б. Д. Русев. Съпротивителни характеристики на някои опорнотеглителни устройства за съчленени транспотни средства. В: Транспорт, екология – устойчиво развитие, Варна, 2004, стр. 75-79, ISBN 954 - 20 –.
 1527. Русев Р. Г., Р.П. Иванов, В. С. Николов. Математични модели на съпротивителни моменти реализирани при относително завъртане на звената на автовлак. В: Транспорт, екология – устойчиво развитие, Варна, 2004, стр. 70-74, ISBN 954 - 20 –.
 1528. Русев Р., Б. Русев, Р. Иванов, Ст. Стоянов. Анализ на системите за виброзащита на тракторни кабини. В: trans&MOTAUTO’05, vol.2, Велико Търново, 2005, стр. 52-55
 1529. Русев Р., Д. Димитров, Т. Тодоров. Натоварване на полуосите на трансмисията на автомобил при включване на съединителя. В: Научни трудове на ВНВУ”В. Левски”-Книжка 4,”Бронетанкова и автотракторна техника, ремонт на въоръжението и техниката”, В.Търново, 1987, стр. 30-35
 1530. Русев Р., Д. Кацов, И. Евтимов, Е. Русева. Уредба за проверяване на задвижващи мостове. В: Трудове на НС на РУ’04, Русе, РУ "А.Кънчев", 2004, стр. 21-25, ISBN 1311-3321.
 1531. Русев Р., Д. Станчев, Е.Русева. Метод за определяне на механичния коефициент на полезно действие на зъбна предавка от уредба със затворен силов контур. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”-Русе, том26, серия2, Двигатели, автомобили, трактори и автомобилен транспорт, ВТУ”А.Кънчев”-Русе, 1984, стр. 259-263
 1532. Русев Р., Д. Станчев, С. Нейков, Т. Тотев, Д. Лозанов. Уредба за изследване механичните загуби в автомобилна трансмисия. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", т. XXVI, с. 2, Русе, 1984, стр. 251-256
 1533. Русев Р., Иванов Р. Вероятностно определяне на часовия разход при експлоатация на трактор. В: trans&MOTAUTO’04бvol.3, Пловдив, 2004, стр. 26-29
 1534. Русев Р., Иванов Р., Тотев Т., Стефанов М. Изследване на отказите на механичната част от задвижването на трансмисията на електровози. В: Сборник доклади на научна конференцияна РУ"А.Кънчев", Русе, РУ»А.Кънчев», 2006, стр. 238-240, ISBN 1311-3321.
 1535. Русев Р., К. Дочев, Г. Кръстев. Система за управление на уредба имитираща полигонно изпитване на верижна машина в лабораторни условия. В: ЮНС във ВВОВУ "В. Левски", кн.48, ВВОВУ "В. Левски", В.Търново, 1996, стр. 27-34
 1536. Русев Р., Л. Даскалова. Анализ на вибронатоварването върху фундамента от уредба за изпитване на движещи мостове. В: ЮНС във ВВОВУ "В. Левски", кн.48, В. Търново, 1996, стр. 165-170
 1537. Русев Р., Л. Даскалова. Динамика на фундамент подложен на произволно силово натоварване. В: ЮНС във ВВОВУ "В. Левски", кн.48, В.Търново, 1996, стр. 35-40
 1538. Русев Р., Л. Даскалова. Анализ на неуравновесените сили, действащи върху уредба за изпитване на движещи мостове. В: ЮНС във ВВОВУ "В. Левски", кн.48, В. Търново, 1996, стр. 137-142
 1539. Русев Р., Пенчева В. Основни интеграционни моменти в преподаването на български език и математика на чуждестранните студенти от подготвителния курс. В: Основни въпроси на качеството и ефективността в обучението на чуждестранните студенти:Науно-практически семинар, Русе, ВТУ "Ангел кънчев", 1986, стр. 118-122
 1540. Русев Р., Р. Иванов. Изследване отказите на електронните системи на автомобилите. В: trans&MOTAUTO’06, vol.2, Варна, 2006, стр. 14-17, ISBN 954-9322.
 1541. Русев Р., Р. Иванов, В. Николов. Изследване динамичните и гориво-икономичните свойства на мотокар в процеса на ускоряването му. В: НТ на РУ’2001,том 38, серия 2, Русе, 2001, стр. 33-37, ISBN 1311-3321.
 1542. Русев Р.Г., Д.Т.Нху, Т.И.Тодоров. Теоретично изследване на влиянието на променливата радиална реакция на пътя върху буксуването на колесни трактори. В: Петнадесети национален семинар по”Динамика на механични системи’, Варна, 1990, стр. 550-555
 1543. Русев Р.Г., Е.Иванов, З.Антов, Р.Рашков. Изследване на режима на работа на трансмисията на верижна машина при заводско полигонно изпитване. В: ЮНС”80 години от балканската война”, Научни трудове, Книжка 32, ”Бронетанкова, автотракторна и инженерна техника”,, ВВОУ”В.Левски”-В.Търново, 1993, стр. 141-146
 1544. Русев Р.Г., К.Дочев, Т.Тодоров, В.Райков. Въртящ кръг за съчленен автобус със заден движещ мост. В: “MOTAUTO’93” Сборник доклади, Семково, 1993, стр. 219-224
 1545. Русев Р.Г., Л.Г. Даскалова, М.С.Жечев. Изследване на шума и вибрациите в кабината на самоходно енергетично средство, предизвикани от работата на ДВГ. В: Научно-технически семинар”Производство и изпитване на ДВГ”, Русе, НТС по машиностроене, 1992, стр. 80-84
 1546. Русев Р.Г., П.Д.Партинов, Т.И.Тодоров. Свободни трептения на системата трансмисия – окачване. В: Петнадесети национален семинар по”Динамика на механични системи’, Варна, 1990, стр. 556-561
 1547. Русев Р.Г., Р.П.Иванов, Т.Т.Тотев. Система за управление на повдигателна уредба с рекупериране на енергия. В: ЮНС 50 години НИМЕСС, том VII, Серия 1, София, 1999, стр. 25-30
 1548. Русев Р.Г., Т.Т. Тотев, Р.П. Иванов, Д.И.Иванова. Система за управление на самоходна транспортна количка СТК-1. В: НТ на ВТУ "А.Кънчев", т. XXXV, серия 7, Русе, ВТУ "А.Кънчев"-Русе, 1994, стр. 87-91
 1549. Русев Р.Г., Т.Тодоров, Д.Димитров, С.Тошков. Автоматизирано проектиране на полуоси на товарни автомобили. В: “MOTAUTO’93” Сборник доклади, Семково, 1993, стр. 229-232
 1550. Русев Р.Г., Т.Тодоров, М.Тодоров, Н.Янков. Моделиране на квазистатично натоварване на автомобилна трансмисия. В: “MOTAUTO’93” Сборник доклади, Семково, 1993, стр. 225-228
 1551. Русев, Р. Изследване на динамичните параметри на гумен виброизолатор. В: Сборник доклади на научна конференция на РУ»А.Кънчев»,, Русе, 2009, стр. 115-121, ISBN 1311-3321.
 1552. Русев, Р. Г., С. Г. Стоянов, Р. П. Иванов, В. С. Николов. Изследване курсовата устойчивост на движението на автовлак при извършване на маневрата "смяна на лентата на движение при скорост по-висока от 70 km/h. В: Машиностроителна техника и технологии, Варна, 2004, стр. 66-69.
 1553. Русев, Р. Г., Т. Т. Тотев, Р. П. Иванов, Д. И. Иванова. Система за управление на самоходна транспортна количка СТК - 1. В: Научни трудове ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, т. XXXV, серия 7, 1994, стр. 87-91
 1554. Русева А., В. Пенчева, Д. Симеонов. Изследване на входящия поток от повиквания на пътници в условията на таксиметрова фирма. В: Сборник доклади от XII научно-техническа конференция с международно участие ЕКО-Варна, Варна, Варна, 2005, стр. 296-301, ISBN 954-20-00030.
 1555. Русева С. , Г. Стефанов, Т. Трифонов, Ц. Цонева, С. Калчева, Н. Николов. Автомотизирано изпълнение на конструктивна документация за инструментални приставки. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ, 1988, стр. т 31,сер. 6,с. 128-1
 1556. Русева С., В. Енчева, С. Калчева, Ц. Цонева, Н. Николов. Необходимост от разработване на стандарти за правила за изработване на чертежи с чертожен автомат. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", том. 25, сер.1, Русе, РУ "А. Кънчев", 1983
 1557. Русева С., Н. Николов. Методика за провеждане на лабораторно упражнение по резби и резбови съединения. В: Сборник с доклади на Юбилейна научна сесия на ВНВУ "В. Левски", кн. 12, В. Търново, ВНВУ "В. Левски", 1982
 1558. Русева Сл., Г.Динев, В.Енчева, Д.Белкинова. Технологична карта по техническо чертане за машиностроителни специалности. В: Научни трудове ВТУ"Ангел Кънчев" Русе т. XXVII серия 2, ВТУ"Ангел Кънчев" Русе, 1985
 1559. Русева Сл., М. Михайлова, Евг. Ангеловам М. Маринов. Методика за раззработване на модули обучаващи програми за автоматизиран курс на обучение. В: Сборник научни доклади, Ямбол, 1995
 1560. Русева Сл., П. Пантилеев, Р. Моравска. Опит за разработване на тест по техническо чертане. В: ХХ-та Научно-методическа конференция на ПУ “Паисий Хилендарски”, Пловдив, Пловдив, 1999
 1561. Русева Сл.,В.Джаджев. Учебното помагало по техническо чертане-същност,цели и задачи. В: Юбилейна научна сесия посветена на 10-тата годишнина от създаването на ФЧС, ВТУ "Ан. Кънчев"-Русе, 1989
 1562. Русева Сл.,Д.Белкинова, Г.Динев, В.Енчева. Технологична карта по техническо чертане за електроспециалности. В: Научни трудове ВМЕИ Габрово, Габрово, 1986
 1563. Русева Сл.,Тр.Трифонов, Н.Николов, Д.Белкинова, Ст.Калчева, Ц.Цонева. Автоматизирано изпълнение на конструктивна документация за агрегатни машини и инструментални приставки за агрегатни машини. В: Семинар "Компконтрол", София, 1986
 1564. Русева, Е., В. Пенчева. Д. Симеонов. Технологии на транспортното обслужване в условията на неотложна медицинска помощ. В: Сборник с доклади на XII научно-техническа конференция с международно участие ЕКО-Варна, Варна, 2006, стр. 302-308, ISBN 954-20-00030.
 1565. Русева, С., Г. Куртев, А. Добрева, Р. Михайлова. Методика за изработване на модули обучаващи програми. В: Сборник доклади от Осма научно-техническа сесия на ВВТУ “Т. Каблешков”, София, 1995
 1566. Русева, С., Г. Куртев, А. Добрева, Р. Михайлова. Методика за изработване на автоматизиран учебен курс по Техническо чертане. В: Сборник доклади от Осма научно-техническа сесия на ВВТУ “Т. Каблешков”, София, 1995
 1567. Русева, С., М. Гроздева, А. Добрева, Г. Куртев. Състояние и перспективи в компютъризираното тестово изпитание. В: Научно-техническа конференция’95 - Добрич, “Наука и образование в съвременните условия”, Добрич, 1995
 1568. Русева, С., Т. Трифонов, и др. Необходимост от разработване на стандарти за правила за изработване на чертежи с чертожен автомат. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1983, стр. т. XXV, с. 157-161
 1569. Русева, С., Т. Трифонов, Н. Николов и др. Автоматическое виполнение конструкторской документации для агрегатних машин и инструментальних насадок для агрегатних машин. В: Д о к л а д и на семинар "КОМПКОНТРОЛ", София, ЦТБ на НЦИД, 1986
 1570. Русева, С., Т.Трифонов. Автоматизирано изпълнение сборен чертеж на инструментални приставки. В: Научно-приложна конференция, БРВ"ТЕСМА", Габрово, 1981
 1571. Русева, С., Ц. Цонева, Т. Трифонов. ППП за автоматизирано изпълнение на чертежи на конусни зъбни колела. В: Д о к л а д и на машиностроене и ТММ, Шумен, 1980, стр. 40-45
 1572. С. Батанов, Н. Станчева, Д. Станчев, Е. Маринов. Схеми на системи за измерване разхода на гориво на мобилни машини с два преобразувателя. В: Proceedings of XIII International Scientific – Technical Conference “ trans& MOTAUTO’06”, Sofia, Scientific – Technical Union of Mechanical Enginee, 2006, стр. 62-65, ISBN ISBN-10: 954-9322.
 1573. С.Дяковска. Относно някои възможности за приложение на елементи на проблемното обучение по физика”. В: 41-ва Национална конференция по въпросите на обучението по физика, 25-29 септември 2013, София, София, 2013
 1574. С.Дяковска. „Стимулиране на познавателния интерес в обучението по физика чрез проблематизирани учебни експерименти”. В: Научни трудове на Русенския университет-2013, Русе, 2013
 1575. Св. Дяковска, Ж. Иванова. Върху някои възможности за екологично обучение чрез учебното съдържание по физика при чуждестранни студенти. В: Научна конфренция-ТУ "В. Априлов"- Габрово, Габрово, 1991
 1576. Св.Дяковска, Ж. Иванова. Възможности за проблемно обучение чрез решаване на графични задачи по физика. В: Научна конференция-ТУ "В. Априлов"- Габрово, 1991, Габрово, 1991
 1577. Светослав Пенчев, Росен Иванов. Сравнителен анализ на двупътни превозни средства. В: МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ - ЕКО ВАРНА 2011, Варна, България, ТУ-Варна, 2011, стр. 187-192, ISBN 954-20-00030.
 1578. Севев С., Е. Ангелова. Автоматизирано проектиране на заготовките на детайли с успоредни оси на огъване.. В: НК "Съвременни машиностроителни технологии", ЦМИ - София, Варна,, 1986, стр. 56-61, ISBN НД 2230/87.
 1579. Севев С.,Е. Ангелова. Моделиране на изковки за ротационни детайли, изработвани чрез горещо, обемно щамповане.. В: сб.докради АМТЕСН 97, Габрово, 1997
 1580. Сербезова И, Т Стефанова. Интерактивна технологично - базирана система за обучение по здравни грижи. В: Сборник научни трудове от Втора Международна Юбилейна научна конференция, Шумен, Добри Войников Шумен, 2011, стр. 145-151, ISBN 978-954-8557-09-2.
 1581. Сигалов П.,В.Джаджев,Н.Николов. Относно едно приложение на машинната графика при процеса на машиностроителното конструиране. В: Симпозиум на младите научни работници, София, 1983
 1582. Симеонов Д, Станев В. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО ТРАНСПОРТНА БЕЗОПАСНОСТ. В: Конференция на ректорите от дунавските страни, РУСЕ, РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "Ангел Кънчев", 2010, стр. 5
 1583. Симеонов Д., В. Евтимова, В. Пенчева. Определяне основните характеристики на звено за спешна медицинска помощ и оценяване на неговата ефективност. В: Сборник доклади Четвърта научно-техническа конференция с международно участие ”Транспорт, екология – устойчиво развитие”, ЕКОВАРНА ’98, том 5, Технически университет – Варна, 1998, стр. 152-157, ISBN 954-20-00030.
 1584. Симеонов Д., В. Евтимова, Н.Колев. Моделиране на център за спешна медицинска помощ като система за масово обслужване с взаимопомощ между каналите. В: Сборник доклади Пета научно-техническа конференция с международно участие ”Транспорт, екология – устойчиво развитие”, ЕКОВАРНА ’99, том 6, Технически университет – Варна, 1999, стр. 316-322, ISBN 954-20-00030.
 1585. Симеонов Д., В. Пенчева. Логистична концепция и изисквания на обучението по транспорт. В: Сборник доклади от XI научно-техническа конференция с международно участие ЕКО-Варна, Варна, Варна, 2005, стр. 579-586, ISBN 954-20-00030.
 1586. Симеонов Д., В. Пенчева, М. Костова. За изменението на търсенето на транспортната услуга при пътнически превози в зависимост от цената. В: Пета НТК с международно участие „Транспорт, екология- устойчиво развитие”, Ековарна’ 99, Сборник доклади, том 6, Варна, 1999, стр. 277-281, ISBN 954-20-00030.
 1587. Симеонов Д., В. Пенчева, М. Маринов. Транспортен коридор № 7. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2004, стр. 118-122, ISBN 1311-3321.
 1588. Симеонов Д., В. Пенчева, М. Маринов. Каналът Рейн-Майн-Дунав. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2004, стр. 113-117, ISBN 1311-3321.
 1589. Симеонов Д., В.Евтимова, В.Пенчева. Изследване на интервалите между две последователни заявки при обслужване в звено за спешна медицинска помощ. В: Пета международна научно-техническа конференция по двигатели с вътрешно горене и моторни превозни средства MOTAUTO ’98, София, 1998, стр. 66-70, ISBN 954-90272-2-8.
 1590. Симеонов Д., В.Евтимова, В.Пенчева. Изследване влиянието на броя на екипите върху ефективността на обслужване в център за спешна медицинска помощ. В: Пета международна научно-техническа конференция по двигатели с вътрешно горене и моторни превозни средства MOTAUTO ’98, София, 1998, стр. 61-65, ISBN 954-90272-2-8.
 1591. Симеонов Д., В.Евтимова, В.Пенчева. Изследване на входящия поток от заявки, постъпващи в звено за спешна медицинска помощ. В: Четвърта научно-техническа конференция с международно участие ”Транспорт, екология – устойчиво развитие”, ЕКОВАРНА ’98, том 5, Технически университет – Варна, 1998, стр. 158-163, ISBN 954-20-00030.
 1592. Симеонов К. Волевата подготовка като фактор за формиране личността на подрастващите футболисти. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2012
 1593. Симеонов К., А. Момчилова. Особености в развитието на скоростно-силовите качества на подрастващи футболисти. В: Сборник доклади на СНС, Русе, 2008, стр. част първа, стр. 54 , ISBN 1311-3321.
 1594. Симеонов К., Пенева П. Сравнителен анализ на интелектуалните параметри на 13-годишни ученици активно занимаващи се със спорт. В: Сборник доклади на СНС, Русе, 2008, стр. част първа, стр. 34 , ISBN 1311-3321.
 1595. Симеонов, К. Аспекти на контрола в спортната подготовка на младите футболисти. В: Научно изследователски проект, Русе, 2009, стр. 68-73
 1596. Симеонов, К. Подвижните игри като средство за развитие на двигателни качества и формиране на специфични умения в обучението по минифутбол. В: Сборник доклади на СНС, Русе, 2009, стр. 125-128, ISBN 1311-3321.
 1597. Симеонов, К. Развиване на бързината във възрастов аспект при 13-15 годишни футболисти. В: Научна конференция РУ “ Ангел Кънчев”, том 47, серия 5.4, Русе, 2008, стр. 206-209, ISBN 1311-3321.
 1598. Симеонов, К. Психолого-педагогически особености на съвременната учебно-тренировъчна дейност на 15-годишни футболисти. В: Сборник доклади на СНС, Русе, 2008, стр. част първа,стр. 17, ISBN 1311-3321.
 1599. Симеонов, К. Сравнителен анализ на скоростно-силовите качества на млади футболисти. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 47, серия 9, Русе, 2008, стр. 235-239, ISBN 1311-3321.
 1600. Симеонов, К. Съвременни тенденции и проблеми на спортната подготовка на подрастващи футболисти. В: Физичка култура, гр. Виница, Македония, 2007, стр. 61-63, ISBN 0350-3836.
 1601. Симеонов, К. Система за подбор на 13-15 годишни футболисти. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 46, серия 8, Русе, 2007, стр. 69-73, ISBN 1311-3321.
 1602. Симеонов, К. Психологични предпоставки за развиване на физическата подготовка при 13–15 годишни футболисти. В: ІV–ти Международен научен конгрес на НСА “Васил Левски”, “Спорт, Стрес, Адаптация”, София, 2006, стр. 88-89
 1603. Симеонов, К. Система за обучение на технико – тактически действия при 10–11 годишни футболисти. В: Четвъртата есенна научна конференция “Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция”, СУ “Св. Климент Охридски”, 2006, стр. 762 – 766, ISBN 10:954-8510-97-9.
 1604. Симеонов, К. Психологически проблеми на техническата подготовка на 13–15 годишни футболисти. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 45, серия 5.4, Русе, 2006, стр. 61 – 65, ISBN 1311 – 3321.
 1605. Симеонов, К. Ефективност на специализираните средства за развиване на бързината и скоростно – силовите качества на 14–15 годишни футболисти. В: ІV-та Национална научно – практическа конференция “Физическо възпитание и спорт в училище”, Варна, 2006, стр. 191-197, ISBN 10:954-775-654-0;.
 1606. Симеонов, К. Изследване на пресата във футбола, осъществена в шестте времеви части от срещата, прилагана от финалистите на Световното първенство по футбол в Япония и Южна Корея – 2002 г.. В: Научна конференция с Международно участие “Физическо възпитание и спорт в образователната система”, Благоевград, 2005, стр. 106-110
 1607. Симеонов, К. Анализ на тактическото действие преса, прилагана от финалистите на Световното първенство по футбол в Япония и Южна Корея – 2002 г.. В: Научни трудове на РУ “ Ангел Кънчев”, том 44, серия 6.3, Русе, 2005, стр. 253-257, ISBN 1311-3321.
 1608. Симеонова Т., Д. Обрешков. Оценяване в спортните игри – модел баскетбол за 11 клас. В: Национална конференция с международно участие „40 години шуменски университет 1971 – 2011”, ПФ, Част І, стр. 670 – 674, Шумен, Университетско издателство "Епископ К.Преславски", 2011, стр. 670-674, ISBN 978-954-557-582-6.
 1609. Симеонова Т., Д. Обрешков, Н. Василева. Спортното ориентиране – път за повишаване на физическата и психическа подготовка. В: Научна конференция с международно участие „40 години шуменски университет 1971 – 2011”, ПФ, Част І, стр. 675 – 678, Шумен, Университетско издателство, 2011, ISBN 978-954-557-582-6.
 1610. Симонян, А., Станчев, Х.,Абед Али, А. Оценка экологической эффективности применения различных видов моторного топлива в ДВС автотранспортных средств. В: ЕКО Варна ' 2011, Варна, 2011
 1611. Славчев В., В. Иванов. Резултати от измерване на подналягането в междубуталното пространство на роторно-разпределителна горивонагнетателна помпа DPA. В: Юбилейна научна сесия с международно участие "25 години катедра ДВГ" на ВМЕИ - Варна, Варна, 1990, стр. 5с.
 1612. Славчов, И., Бързев, К. Изясняване екологичните показатели на автотранспортните средства в община Бургас. В: Шеста научно-техническа конференция с международно участие “Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 2000
 1613. Славчов, И., Бързев, К. Анализ на състоянието на МПС с дизелови двигатели в русенска област относно замърсяването на околната среда. В: Юбилейна научна сесия на Русенски университет, Русе, 1999, стр. Том 37, серия 4, с.
 1614. Славчов, И., Бързев, К. Изследване за Русенски регион на емисионните характеристики на автомобилите с принудително възпламеняване. В: MOTАУТО’99, София, 1999
 1615. Славчов, И., Бързев, К. Оценяване на екологичните характеристики на леки автомобили от община Монтана. В: MOTAUTO’98, София, 1998, стр. Том IV, с. 84 – 89
 1616. Смрикаров А., Д. Станчев, В. Василев, С. Смрикарова, Т. Тотев, Д. Партинов, П. Янков, М. Луканчевски, Р. Христов, П. Данаилов, Г. Попов. Микропроцесорная система для испытания ДВГ. В: Сборник докладов МК СЭВ "Сельхозтехобслуживание' 85", ЧССР, Прага, 1985
 1617. Смрикаров А., Д. Станчев, М. Луканчевски, С. Смрикарова, Т. Тотев, П. Данаилов, Г. Попов. Микропроцесорная ситема для тяговых испытании тракторов. В: Сборник докладов МК СЭВ "Сельхозтехобслуживание' 85", ЧССР, Прага, 1985
 1618. Смрикаров А., Д. Станчев, Р. Христов, Х. Демиранов, С. Смрикарова, Т. Тотев, П. Данаилов, Г. Попов. Микропроцесорная система для энергетической оценки с.х.машин. В: Сборник докладов МК СЭВ "Сельхозтехобслуживание' 85", ЧССР, Прага, 1985
 1619. Смрикаров А., Д. Станчев, С. Смрикарова, Т. Тотев, Д. Михайлова, М. Михайлов, П. Данаилов, Г. Попов. Фамилия приборов для измерения разхода топлива. В: Сборник докладов МК СЭВ, Прага, 1985
 1620. Смрикаров, А., Д. Станчев, М. Луканчевски, Х. Авакян, С. Смрикарова, Т. Тотев, П. Данаилов, Г. Попов. Микропроцессорная система для тяговых испытаний тракторов. В: Международная конференция СЭВ Сельхозтехобслуживание 85, Прага, 1985
 1621. Снежина Дамянова, Теодора Симеонова,Димитър Обрешков. Комплексно възпитаване на двигателни качества в предучилищна възраст. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 50, серия 8.2, Русе, ИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2011, стр. 130-134, ISBN 1311-3321.
 1622. Софка Попова, Димитър Обрешков, Милена Сарачева-Григорова. Сравнителен анализ на физическата издръжливост при студенти от НСА "Васил Левски" и РУ "Ангел Кънчев". В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т.49, серия 8.2., Русе, Издателски център на РУ, 2010, стр. 55-58, ISBN 1311-3321.
 1623. Стаматов, П., А. Добрева. Алгоритъм за създаване на информационна система за проектиране на дискови съединители. В: Сборник доклади от научна сесия Сливен’94, т. 2, Сливен, 1994, стр. 274-277
 1624. Станев Л., Комитов Г., Станева Г. Методика за ускоряване сработването на триещи двоици. В: сб. Доклади, Смолян, 2005
 1625. Станев Ст.,Г.Динев,В.Сотиров,В.Джаджев. Изследване на сонди за механизирано вземане на зърнени проби. В: Републиканска студентска научна сесия, ВИММЕСС-Русе, 1979
 1626. Станев, В. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ В ОБЩИНА КАРЛОВО. В: Научна конференция РУ & СУ 2011, РУСЕ, РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2011, ISBN 1311-3321.
 1627. Станев, В. ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА РЕГУЛИРАЩА ПОЛЗВАНЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ПРЕЛЕЗИ В БЪЛГАРИЯ. В: Научна конференция РУ & СУ 2011, РУСЕ, РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2011, ISBN 1311-3321.
 1628. Станев, В. ИДЕИ ЗА НОВ ПОДХОД ПРИ КАТЕГОРИЗАЦИЯТА И СЪОРЪЖАВАНЕТО НА ПРЕЛЕЗИТЕ. В: ХX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ТРАНСПОРТ 2011”, София, В Т У "Тодор Каблешков", 2011, ISBN ISSN 1312-3823.
 1629. Станев, В. Европейски тенденции за безопасни прелези в България. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 2010, том 49, серия 4, РУСЕ, РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2010, стр. 62 - 66, ISBN 1311-3321.
 1630. Станев, В. Видимостта на прелезите като елемент от безопасността. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2010, том 49, серия 4, РУСЕ, РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2010, стр. 67 - 71, ISBN 1311-3321.
 1631. Станев, В. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОТОЦИ ПРЕЗ ЖП. ПРЕЛЕЗИТЕ НА БЪЛГАРИЯ. В: ХIX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ТРАНСПОРТ 2009”, София, В Т У, 2009, стр. IV1- IV4, ISBN ISSN 1312-3823.
 1632. Станев, Л., Станева Г. Характерни и специфични особеностина на методика за изследване и оценка на влиянието на качеството на възстановената работна повърхност върху дълготрайността на детайлите. В: сб "Транспорт, екология – устойчиво развитие", Варна, 2002
 1633. Станева Г. Изследване влиянието на типа на пневматичните гуми върху нивото на шума при движение на лек автомобил. В: BULTRANS - 2015, ТУ - София, 2015, ISBN 1313-955Х.
 1634. Станева, Г. Внедряване на технологичен процес за фосфатиране в условията на малки и средни ремонтно-възстановителни предприятия и сервизи. В: сб. „Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 2010
 1635. Станева, Г. Повишаване трайността на възстановени детайли чрез конверсионни фосфатни покрития. В: сб. Доклади, Смолян, 2009
 1636. Станева, Г. Методика за определяне на порестостта на конверсионно фосфатно покритие. В: Сб. Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, т.41, серия 1.1, Русе, 2004
 1637. Станева, Г., Г. Кадикянов, Ив. Евтимов, Т. Тотев. Изследване на коефициента на сцепление на пневматична гума с експериментално покритие за трекове в промишлеността. В: BULTRANS-2016, ТУ-София, 2016, стр. 114-117, ISBN 1313-955Х.
 1638. Станева, Г., Ог. Сливаров, Г. Кадикянов. Изследване на вибрациите, действащи на операторите на дървообработващи машини. В: Научни трудове на РУ'2015, том 54, серия 4, Русе, 2015, стр. 102-106, ISBN 1311-3321.
 1639. Станков Е., К.Бързев. Сравнително лабораторно изследване показателите на лек автомобил при използване на метановодородни смеси. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Русе, 2009, стр. 8-13, ISBN 1311-3321.
 1640. Станков Е., К.Бързев, К. Хаджиев. Изследване на електролизно устройство и ефективността от съвместната му работа с бензинов двигател. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев” том 51серия4, гр. Русе, 2012, стр. 10-15
 1641. Станков Е., К.Хаджиев. Изследване екологичните характеристики на произволно подбрани автомобили работещи с бензин и газово гориво. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Русе, 2010, стр. . 24-28, ISBN 1311-3321.
 1642. Станков Е., Ц. Петков, К. Бързев, Ал. Райчев. Методика и система за сравнително изследване на икономичните и токсичните на леки автомобили. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, Русе, 1989, стр. т. XXX
 1643. Станков Е.,Ц.Петков,К.Бързев. Практически резултати от научно-изследователската дейност в Република България по използуването на водорода като гориво за транспортни двигатели с вътрешно горене. В: Енергиен форум, Варна, 2004
 1644. Станков Е.,Ц.Петков,К.Хаджиев. Сравнителен анализ на екологичните характеристики на леки автомобили с бензинови двигатели. В: Четвърта международна научно-техническа конференция МОТАUТО 97,Том I, Русе, 1997, стр. 212-214, ISBN 954-90272-1-X..
 1645. Станков Е.П.,К.И.Хаджиев. Анализ за влиянието на добавки от водород или ННО газ върху показателите на дизелов двигател. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 54, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2015, ISBN 1311-3321.
 1646. Станков, E. Особености на метано-водородното захранване на ДВГ и приложимост за градския автобусен транспорт. В: XІІІ НТК с международно участие ЕКО Варна`2007, Варна, 2007, ISBN 954-20-00030.
 1647. Станков, Е. Интереса към метано-водородното захранване за транспортни средства и ролята му в екологичните стратегии. В: XІІІ НТК с международно участие ЕКО Варна`2007, Варна, 2007, ISBN 954-20-00030.
 1648. Станков, Е. Проектиране и изследване на бензино-водородна дозираща система. В: ХІІ НТК с международно участие ЕКО ВАРНА, Варна, 2006, стр. 16-23, ISBN 954-20-00030.
 1649. Станков, Е. Водородна икономика и водороден транспорт – необходимост, фактори и тенденции в развитието за Света и за Европейския съюз. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев” , том 45, серия 2.2, Русе, 2006, стр. 206-210, ISBN 1311-3321.
 1650. Станков, Е. Ерата на петролните горива с нейните позитивни и негативни отражения. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев” ,том 45, серия 2.2, Русе, 2006, стр. 201-205, ISBN 1311-3321.
 1651. Станков, Е. Относно топлообменните процеси в автомобилен редуктор за природен газ. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев” , том 45, серия 2.2, Русе, 2006, стр. 196-200, ISBN 1311-3321.
 1652. Станков, Е. Методика за пресмятане на топлообмена в редуктор-изпарител за втечнен газ пропан-бутан. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев" , том 39, серия 8, Русе, 2002, стр. 52-56, ISBN 1311-33212.
 1653. Станков, Е. Изследване показателите на бензинов двигател с вътрешно горене при газобензиново захранване. В: Трета международна научно-техническа конференция МOTAUTO'96,том І, Варна, 1996, стр. 125-130
 1654. Станков, Е., Хаджиев, К. Водородният двигател с вътрешно горене – реално алтернативно задвижване. В: Сборник с доклади на Научна конференция на РУ”А. Кънчев”, Русе, 2007, стр. 232-235
 1655. Станков, Е.П. Горивна апаратура за бензиноводороден двигател. В: Научни трудове на ВТУ”Ангел Кънчев”-Русе, т.ХХХІ,серия5, Русе, 1989
 1656. Станков,Е. Взаимовръзка на критериите за оптимизиране експлоатационните характеристики на редуктор-нзпарители за пропан-бутанови смеси. В: Осма НТК ЕКО -Варна, Варна, 2002, стр. 103-107, ISBN 954-20-00030.
 1657. Станков,Е.,Ц.Петков. Изследване влиянието на температурата на газовата фаза пропан-бутан върху показателите на двигателя. В: Осма НТК ЕКО - Варна, Варна, 2002, стр. 108-113, ISBN 954-20-00030.
 1658. Станчев Д, А. Асенов, Н. Станчева. Влияние на радиусите на задвижващите колела върху връзката между коефициента на блокировка на диференциала на трактора. В: Научно-приложна конференция с международно участие Ямбол 2004, ТК-Ямбол, 2004, стр. 119 – 124, ISBN 954-9999-33-5.
 1659. Станчев Д, Н. Станчева, А. Асенов. Влияние на радиусите на задвижващите колела върху зависимостта за общото буксуване на трактора. В: Trans&MOTAUTO’04, TУ-Пловдив, 2004, стр. 47 – 50, ISBN 954-9322-07-6.
 1660. Станчев Д., А. Асенов, В. Стойкова, Ил. Гинков. Изследване влиянието на коефициента на блокировка на диференциала върху буксуването на трактора. В: Международна конференция на Пивденославянски институт, Николаев, Урайна, 2004, стр. 129 -139
 1661. Станчев Д., А. Асенов, Т. Тотев. Схема на хранителна система за лабораторни и пътни упражнения за оценка на горивната икономичност на автомобили. В: Тракийски колеж – Ямбол, Ямбол, 2001, стр. 98 -102
 1662. Станчев Д., Р. Иванов, Н. Станчева. Относно методиката за избор на двигател с вътрешно горене при проектиране на мобилни машини. В: “Еко-Варна`97”, Сборник доклади “Транспорт, екология, устойчива развитие, Варна, 1997, стр. 75-79
 1663. Станчев Д., Р. Русев, Т. Тотев. Уреди за регистриране на параметрите на устойчивост на самоходна машина, движеща се по наклон. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", т. XXV, с. 10, Русе, 1983, стр. 119-124
 1664. Станчев Д., Р.Иванов, М.Тодоров. Емпирични зависимости за описване на външните характеристики на ДВГ. В: НТ на ВНВУ "В. Левски", кн.4, В. Търново, 1988, стр. 36-41
 1665. Станчев Д., Станчева Н. Иванов Р,Томов Б. Университетските системи за качество на висшето образование – цели, състояние и бъдеще. В: Научни трудове на Русенски университет , том 45, серия 2, Русе, 2006, стр. 175 – 179
 1666. Станчев Д., Ц. Рашкова, Н. Станчева, А. Стоянов. По някои въпроси при изследване на експлотационните показатели на земеделските трактори. В: Proceedings of MOTAUTO'97 Russe 15-17 October 1997 vol. II, Русе, ВТУ “Ангел Кънчев”, 1997, стр. 281-284, ISBN 54-90272-2-8.
 1667. Станчев Х., В. Иванов. Опитно определяне на неравномерността на разпределение на горивната смес по цилиндри на четиритактов бензинов двигател. В: Научна сесия на ВМЕИ"Ленин", София, 1987, стр. 7с.
 1668. Станчев Х., В. Иванов. Изследвне на възможностите за подобряване на горивната икономичност на карбураторен двигател чрез обедняване на горивната смес. В: Научни трудове на ВТУ, Русе, 1986, стр. 5с.
 1669. Станчев Х., В. Иванов. Сравнительное исследование двигателя ВАЗ-2103 при работе с карбюратором и с впръском бензина. В: IV симпозиум по теме IV.3 СЭВ, Русе, 1985, стр. 276-281
 1670. Станчев Хр.,К.Бързев,Е.Станков,Пл.Вълчев, М.Михайлов,С.Тошков. Изследване на бензинов двигател при работа с газообразно гориво с добавки на фирма АИБО- Пловдив. В: Девета НТК ЕКО-Варна, Варна, 2003, стр. 473-480, ISBN 954-20-00030.
 1671. Станчев, Д., А. Асенов, Н. Станчева. Уточнена теоретична зависимост за влиянието на коефициента на блокировка върху буксуването на трактора. В: конференция Trans&MOTAUTO’04, TУ-Пловдив, 2004, стр. 44 – 46, ISBN 954-9322-07-6.
 1672. Станчев, Д., Р. Иванов, Х. Авакян, А. Смрикаров. Относно опитното определяне на динамичните показатели на автомобила с дискретни първични преобразуватели. В: Научна конференция с международно участие, Шумен, 1990
 1673. Станчев, Х. Схеми и видове алтернативни задвижвания за автомобили. В: COEM’2011 Международна конференция по електромобили, Транспортен факултет на РУ „А. Кънчев”, 2011, стр. 57 – 63
 1674. Станчев, Х. Структура и възможности на системите за бордна диагностика в автомобилите. В: Научни трудове на РУ’2010, том 49, серия 4, Русе, 2010, стр. 14-18
 1675. Станчев, Х. Управление на бензинов двигател при работа на празен ход. В: ЕКОВАРНА’2009, Варна, 2009, стр. 216-221.
 1676. Станчев, Х. Възможности за разширяване на диапазона от работни режими на ДВГ за работа по цикъл HCCI. В: Научни трудове на РУ’2009, том 48, серия 4, Русе, 2009, стр. 32-36
 1677. Станчев, Х. Методика за определяне на законите за управление на бензинови двигатели. В: Trans&Motauto’2009, Слънчев бряг, 2009, стр. Vol. I, 71-73
 1678. Станчев, Х. Предизвикателства и проблеми на транспортните технологии в близкото бъдеще. Пленарен доклад. В: Сборник доклади на НК на РУ – 2007, Русе, 2007, стр. 222- 229
 1679. Станчев, Х. HCCI двигателите – предизвикателства и проблеми. В: Trans&Motauto’2007, Русе, 2007, стр. Стр. 17-19
 1680. Станчев, Х. Предизвикателства и проблеми на транспортните технологии в близкото бъдеще. Пленарен доклад. В: Trans&Motauto’2007, Русе, 2007, стр. 5-12
 1681. Станчев, Х. Автомобилите с хибридно задвижване – преход към бъдещето. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2006, стр. 230-232
 1682. Станчев, Х., Бабанов, С. Относно методиката за определяне на закони за оптимално управление на състава на горивната смес и ъгъла на изпреварване на запалването. В: Trans&Motauto’2006, Варна, 2006, стр. 108-110.
 1683. Станчев, Х., Бабанов, С., Трифонов, С. Сравнителен анализ на различните начини на смесообразуване в бензинови двигатели. В: Trans&Motauto’2004, Пловдив, 2004, стр. Том 2, стр.31 - 35.
 1684. Станчев, Х., Иванов, В. Методика за оптимизиране на ъгъла на изпреварване на запалването на бензинов двигател при ограничаване на токсичността на отработилите газове. В: Научни трудове на РУ’2008, том 47, серия 4, Русе, 2008, стр. 12-16, ISBN 1311-3321.
 1685. Станчев, Х., Иванов, В. Изследване на възможностите за подобряване на горивната икономичност на бензинов двигател чрез обедняване на горивната смес.. В: Motauto’1993, Семково, 1993, стр. Стр. 148-151
 1686. Станчев, Х., Иринчев, Д. Възможности за подобряване на горивната икономичност на четирицилиндров карбураторен двигател чрез изключване на част от цилиндрите. В: НК на РУ’2003 - научни трудове на НК, Русе, 2003, стр. 83-85
 1687. Станчев, Х., Станков, Е. и др. Изследване на бензинов двигател при работа с газообразно гориво с добавки на фирмата АИБО – Пловдив. В: ЕКО-Варна 2003Транспорт, еколология и устойчиво развитие, Варна, 2003, стр. 473–479
 1688. Станчев, Х., Трифонов, С. Влияние на интензивността на въздушния вихър върху процеса горене, токсичността на отработилите газове и изходните показатели на дизелов двигател. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев” 2003, Русе, 2003, стр. том 40, серия 4, стр
 1689. Станчев, Х., Трифонов, С., Бабанов, С. Теоретично определяне на параметрите на инерционното (динамично) свръхпълнене на бързоходни дизелови двигатели. В: Trans&Motauto’2004, Пловдив, 2004, стр. Том 2, стр.36 -38
 1690. Станчев, Х., Янула, Я. Изследване влиянието на междуцикловата дисперсия на налягането на горене върху показателите на бензинов двигател. В: Научни трудове на РУ’2004, том 41, серия 4, Русе, 2004, стр. 57-60
 1691. Станчев, Хр., Кр. Марков. Възможности за подобряване на показателите на дизелови двигатели чрез управление на горивоподаването. В: Научни трудове на РУ'2014, том 53, серия 4, Русе, 2014, стр. 42 - 46, ISBN 1311-3321.
 1692. Станчева, Н., Б. Колев, А. Добрева. Система от дейности за създаване на мотивация за учене. В: Сборник научни доклади от Научно – приложна конференция с международно участие “Наука, техника, технологии и образование”, том III, Ямбол, Тракийски университет, Стара Загора, Ямбол, Изд. Издателска къща “Желю Учков”, 2004, стр. 61-66, ISBN 954-9999-36-Х.
 1693. Станчева, Н., Б. Колев, А. Добрева. Иновативни подходи за повишаване качеството на учебния процес. В: International Scientific Conference Proceedings UNITECH’04, Gabrovo, Bulgaria, 2004, стр. 442-446
 1694. Статева П., В. Енчева, В. Дочев, Г. Динев, Н. Николов, С. Калчева, Т. Трифонов, Р. Митева,Ц. Цонева. Условности на БДС в аксонометричните чертежи за каталози. В: Сборник с доклади на Седма научно-техническа сесия на ВВТУ "Т. Каблешков", София, ВВТУ "Т. Каблешков", 1994
 1695. Статева П., В. Енчева, Г. Динев, В. Дочев, С. Калчева, Р. Митева, Н. Николов, Т. Трифонов, Ц. Цонева. Комбайн самоходен силажоприбиращ и товарач - каталог за резервни части на КСС-ЛООТ. В: ММЕТРИЩ, Русе, 1982, стр. 220
 1696. Статева, П. Т.Трифонов и др. Условностите на БДС в аксонометричните чертежи за каталози. В: С б о р н и к доклади - седма научно-техническа сесия, София, ВВТУ “Т. Каблешков”, 1995, стр. 555-559
 1697. Стефанова Т., Б. Тодорова. Система от критерии и показатели за изграждане на учебен курс по физика за технически ВУЗ. В: Сборник “Научна конференция, направление природоматематически и хуманитарни науки”, Габрово, 1991, стр. 133 - 137
 1698. Стефанова Т Г Баева В Йорданова. Опит за провеждане на екологична природонаучна експедиция Резерват Сребърна. В: Доклади и съобщения на Майски научни четения, Силистра, РИТТ, 2000, ISBN ASBN 954-759-009X.
 1699. Стефанова Т, Радкова Н, Панайотов К, Георгиева М. Академични ресурси за разработване на доклади-самооценка за специалност от регулирани професии „медицинска сестра и акушерка”. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, стр. 113-116, ISBN 1312-6431.
 1700. Стефанова Т. Ж., Ангелова-Барболова Н.С. Планиране на психо-социални интервенции за възрастни с тежки психически разстройства в Защитено жилище /Дидактически и медико-социални аспекти/. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 8.3, Русе, 2012, стр. 139-143, ISBN 1311-3321.
 1701. Стефанова Т., Б. Тодорова. Курсът по Физика и астрономия в подготовката на началните учители – средство за формиране на интерес към физиката. В: сборник доклади от ХХІІ Национална конференция по въпросите на обучението по физика: “Да възвърнем интереса към физиката”, Стара Загора, 1994, стр. 119 - 125
 1702. Стефанова Т., Б. Тодорова. Използване на знанията от термодинамиката при обучението по ДВГ в средно техническо училище. В: Сборник “Научна конференция на ТУ”, Габрово, 1992
 1703. Стефанова Т., Б. Тодорова. Една онтодидактическа концепция за разработване на учебна програма по физика за чуждестранни студенти от подготвителния курс. В: Сборник “Научна конференция, направление природоматематически и хуманитарни науки", Габрово, 1991, стр. 138 - 142
 1704. Стефанова Т., Б. Тодорова. Един подход за конструиране на учебното съдържание за професионално ориентиран курс по физика в технически университет. В: Сборник “Научна сесия Сливен`91”, т.II, Сливен, 1991, стр. 28-33
 1705. Стефанова Т., Б. Тодорова, В. Пенчева. Проектни дейности, като форма в екологичното образование по физика в основното, средното и висшето училище. В: Сборник доклади от ХХХ Научна конференция на Съюза на физиците в България, Пловдив, 2002, стр. 150-153
 1706. Стефанова Т., Б.Тодорова. Модел на класическата електродинамика като теоретично обобщение. В: Сборник доклади “Юбилейна научна сесия 45 години ВНВВУ”, т.IV, Долна Митрополия, 1990, стр. 154 - 161
 1707. Стефанова Т., Б.Тодорова. Система от проблемни задачи по физика за самостоятелна работа за технически университет. В: Сборник от ХVIII методическа конференция на ПУ “П.Хилендарски”, Пловдив, 1990, стр. 10-12
 1708. Стефанова Т., Б.Тодорова, Вс.Петков. Диференцирано прилагане на подхода на теоретичното обобщение при структуриране на учебното съдържание по физика за подготвителния курс на чуждестранни студенти - инженерни и медицински специалности. В: Депозиран в ЦИНТИ - ЦНТБ под N НД 1754/90, София, 1990, стр. 8
 1709. Стефанова Т., Б.Тодорова, Вс.Петков. Диференцирано прилагане на подхода на теоретичното обобщение при подбора на учебното съдържание по физика за подготвителния курс на чуждестранни студенти - инженерни и медицински специалности. В: Депозиран в ЦИНТИ - ЦНТБ под N НД 1755/90, София, 1990, стр. 7
 1710. Стефанова Т., Б.Тодорова, М.Нинова. Экологические проекты - средство экологического восспитания. В: Матерiали Мiжнародноi науково-практичноi конференцii “Днi науки`2005”, том 49 “Екологiя”, Днiпропетровськ, 2005, стр. 19-22, ISBN 966-7191-86-9.
 1711. Стефанова Т., В. Пенчева, А. Михова, М. Якимова. Проблемите на космическия мониторинг чрез компютърна обучаваща програма. В: Научна конференция ВМЕИ, Габрово, 1992
 1712. Стефанова Т., В. Пенчева, Б. Тодорова. Концепция за разкриване на специалност „Инженер – педагог“ в Технически висши учебни заведения. В: Сборник “Научна сесия на ВВМУ”, том 4, Варна, 1994, стр. 75 - 80
 1713. Стефанова Т., Д. Георгиева, Р. Иванова. Концепция за организация на Преддипломния стаж за регулирана професия “Медицинска сестра”. В: Юбилейна научна конференция: „Обществено здравеопазване – традиции и перспективи“, МУ- Варна,, МУ- Варна, 2014
 1714. Стефанова Т., Ж. Иванова, Св. Дяковска. Дивергентен практикум по физика за теми с екологично съдържание. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, серия5.2 Педагогика и психология, том 47, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев, 2008, стр. 135-138, ISBN 1311-3321.
 1715. Стефанова Т., М.Велева, Б.Тодорова. Конструиране съдържанието на лекционен курс по физика за медицински групи в подготвителния курс за чуждестранни студенти. В: Юбилейна научна сесия на ВМИ - Пловдив, Пловдив, 1990
 1716. Стефанова Т., Н. Ангелова-Барболова, Д. Георгиева. Комплексен подход за адаптиране на студенти-първокурсници към учебния процес по регулирани професии. В: Научни трудове на Русенски университет, том 50, серия 8.1, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 64-67, ISBN 1311-3321.
 1717. Стефанова Т., П.Баракова, С. Миндова, Ив. Раева. Стратегия за развитие на специалността "Кинезитерапия" в Русенски университет. В: В: Научни трудове по фонд "Научни изследвания" - Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията, Печатна база при Русенски университет, 2009, стр. 26 - 33
 1718. Стефанова Т., Св. Дяковска, Ж. Иванова. Някои иновации при усвояване на физични знания по предмета “Човекът и природата” за 5. клас. В: 37-ма Национална конференция по физика, София, Херос Прес ООД, 2009, стр. 154-157, ISBN ISBN 978-954-580-.
 1719. Стефанова Т.Ж., Ангелова-Барболова Н.С. Синергетичен подход в естествено научните и хуманитарни науки. В: Годишна конференция на Русенски Университет 25-26 октомври 2013, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 1720. Стефанова Т.Ж., Ангелова-Барболова Н.С. Обучение чрез проблемно базирани модули по учебни дисциплини от природонаучния и медико-социалния цикъл. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 8.3, Русе, 2012, стр. 134-139, ISBN 1311-3321.
 1721. Стефанова, Т, Т. Богданова. констатиращ дидактически експеримент за установяване равнището на усвояване на основни физични понятия по предмета "Човекът и природата" в 5 и 6 клас /нежива природа/. В: Научни трудове на Русенски университет 2009, том 48, серия 10, Русе, 2009, стр. 108-109
 1722. Стефанова, Т. Научната методология от древността към съвремието - път към единна иновационна култура. В: Научни трудове на РУ -2014,том 53, серия 8.3, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 17-20
 1723. Стефанова, Т. Единный дидактический подход для формирования Естествено научной картины мира. В: Образование в созданию современной действительности. Возможности и ограничения., Полша, Седльце, Седлецкое Научное общество, 2013, ISBN 978-83-936635-0-7.
 1724. Стефанова, Т. Методическа система от познавателни задачи за преподаване на "Електричен ток в метали, полупроводници, електролити и газове.. В: Сборник, Шумен, ВНВУ, 1982, стр. 45-55
 1725. Стефанова, Т. ,И. желязкова, М. Велева. Един проект за обучение по втора специалност "Инженерна педагогика" в Технически университет. В: Научна сесия Сливен 91, том II, Сливен, 1991, стр. 75-79
 1726. Стефанова, Т. Д. Миткова. Концепци зя рзраотване на учебно помагало "Природата в опити". В: Майски Научни четения, Силистра, 2005
 1727. Стефанова, Т. Св. Дяковска. Комплекс научни дисциплини от естествено научния цикъл за студентите от специалността "Начална педагогика" и мястото на курса "Физика и астрономия в него". В: 23 Национална конференция на въпроси на обучението по физика, Стара Загора, 1995
 1728. Стефанова, Т. Т. Богданова. Презентация на нова специалност за Русенски университет, Филиал-Силистра, „Педагогика на обучението по физика и информатика”. В: Научни трудове на РУ, том 40, серия 5, Майски научни четения, РУ "А. Кънчев", 2003, стр. 160-164
 1729. Стефанова, Т. Т. Богданова, Св. Дяковска. Система от физични експерименти в помагалото „Природата в опити”. В: сборник доклади, ХХХV Национална конференция по въпросите на обучението по физика, Експериментът в обучението по физика, Плевен, 2007, стр. 251-254
 1730. Стефанова, Т., В. Пенчева, Г. Баева, В. Йорданова, Д. Димитрова, Т.Бухчева, Е.Мехмед, Н.Мехмед. Българо-румънски младежки корпус "Заедно да защитим реката си". В: Сборник доклади на Десети Юбилеен международен симпозиум, Бургас, 2001
 1731. Стефанова, Т., Д. Иринчева. Астрономическата картина на света в системата на учебното съдържание по астрономияв средното училище. В: V международен импозиум "философия, физика, Космос", Кърджали, 1989, стр. 230-233
 1732. Стефанова, Т., Н. Господинова. Системата физико-химични знания в курса по Природознание като начален етап в единния дидактически процес на двете науки. В: Сб. тр. Научна сесия '94, ВВМУ Варна, Варна, 1994
 1733. Стефанова, Т., П. Баракова., Ст. Миндова. Стратегия за развитието на специалност „Кинезитерапия”. В: Научни трудове, 2009, Русе, 2009, стр. 26-34
 1734. Стефанова, Т., Т. Богданова, И. Ахмет. Концепция за разработване на система от физични експерименти за изучаване знанията по термодинамика и молекулна физика в СОУ. В: Майски научни четения, доклади и съобщения, Силистра, 1998, стр. 227-234
 1735. Стефанова,Т. , Р. Вадачкория. Учебна програма по "Основи на природните науки" за подготовка на студенти от педагогическите специалности. В: В : Сборник доклади от 37 Национална конференция по въпросите на обучение по физика "Обучението по физика и астрономия в условията на новата образователна структура в средното училище", София, Херон Прес, ООД, 2009, стр. 132-136, ISBN 978-954-580-261-4.
 1736. Стефанова,Т., Д. Роева. Идея за дистанционен курс "Човекът и природата" за началното училище. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2001, стр. 191-196, ISBN 1311-3321.
 1737. Стефанова,Т., Т.Богданова. Интерактивните техники за систематизиране на знанията от „Човекът и природата”- 5 и 6 клас по цикъла на теоретичното обобщение. В: Годишник на ШУ, Т. ХVІІІ В 5, Природни науки ,Методика, Шумен, Университетско издателство, ШУ, 2008, стр. 52-64
 1738. Стефанова,Т.,Т. Богданова, Б. Тодорова. Концепция за изграждане на система училищен физичен експеримент по класическа електродинамика в СОУ. В: Научни трудове на РУ, том 37, серия 3 "Електротехника, електроника, автоматика. Физика", Русе, 1999, стр. 441-444, ISBN 1311-3321.
 1739. Стоянов А., T. Балбузанов, О. Стоянов. Изследване на техническото състояние на дюзите на двигател Д 240 намиращи се в експлоатация.. В: НТК, Варна, ТУ - Варна, 2011, стр. 53-58, ISBN 954-20-00030.
 1740. Стоянов А., Г. Кръстев. Изследвания свързани с подбор на експерти за оценка на техническото състояние на транспортни средства. В: Научна сесия на ТУ – Варна, Варна, 2009
 1741. Стоянов А., Г. Кръстев. Анализ и обработка па експертна информация от проведено изследване за диагностика на дизелова горивна уредба. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2008
 1742. Стоянов А., Г. Кръстев. Програмно осигуряване на компютърно интегрирана среда за изследване на процесите в горивната уредба на дизелови двигатели. В: Известие на Съюза на учените - Русе, серия 1 "Технически науки", т. 5, Русе, 2004
 1743. Стоянов А., Т. Балбузанов, Е. Савев. Анализ на експлоатационната надеждност на ходовата част на лекотоварни автомобили. В: XIX Interndtional Conference Trans&Motauto'11, Варна, 2011, ISBN 1310-3946.
 1744. Стоянов В., К. Димов, П. Месарабова, Д. Бекана, Г. Станева. Устойчиво развитие и предизвикателствата му към промишлеността и земеделието в България. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев"; том 39, серия4.1., Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев", 2002, стр. 212-217
 1745. Стоянов П., Д. Любенов. Използване на тестов автомобил за изследване движението на градския пътнически транспорт по маршрут в гр. Русе. В: Младежки форум „Младите хора в транспорта – обучение, квалификация, реализация”, София, 2009
 1746. Стоянов П., М. Маринов, Д. Любенов, С. Костадинов. Изследване възможността за подобряване на условията за движение на градски пътнически транспорт с използване на симулации. В: Научни трудове на русенския университет. том 50, серия 4, Русе, 2011, стр. 19-22, ISBN 1311-3321.
 1747. Стоянов П., Милчев М., Хинков Ц. Приложение на симулационата програма VISSIM за изследване на транспортния поток. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 4, Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
 1748. Стоянов С., А. Асенов. Електронно и мобилно обучение на пощенски служители. В: Научен Семинар „Енергийна ефективност на транспорта в градски условия”, Русе, 2009, стр. 74-77
 1749. Стоянов С., Г. Крумова, Е. Евтимова. Информационни технологии за оптимизиране на учебния процес в университетите. В: Сборник научни доклади от Националната конференция с международно участие ‘ТЕЛЕКОМ 2009‘, Международен дом на учените ‘Ф. Ж. Кюри‘, курорт ‘Св. Св. Константин и Елена‘, Варна, 8-9 октомври 2009, София, 2009, стр. 334-339
 1750. Стоянов С., Д. Любенов. Изследване на интензивността на движение по ул. ,,Плиска” – гр. Русе. В: СНС на русенския университет, Русе, 2010
 1751. Стоянов, А. Изследване и анализ на експлоатационната надеждност на автомобилите Iveco в гаранционен период. Научни трудове на Русенския университет. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2009
 1752. Стоянов, А. Анализ па експлоатационната надеждност на автомобили Iveco Daily с използване на диаграмите на Парето. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 47, серия 4, Русе, 2008
 1753. Стоянов, А. Определяне на диагностичните параметри на графично представени сигнали, използвани при диагностика на дизеловата горивна уредба. В: Trans i Motauto'08, том 3, Созопол, 2008
 1754. Стоянов, А. Влияние на температурния режим па работа на дизеловите двигатели върху точността па диагнозиране по обобщаващи параметри. В: Научни трудове па РУ "А. Кънчев", т. 44, серия 4, Русе, 2005
 1755. Стоянов, А. Подобряване па технико-икономическите и екологични параметри на дизеловите двигатели в експлоатация чрез оптимизиране па регулировъчните параметри на горивната уредба. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 44, серия 4, Русе, 2005
 1756. Стоянов, А. Методика и система за диагнозиране на дизелови двигатели по обобщаващи параметри. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 41, серия 4 "Транспорт и машинознание", Русе, 2004
 1757. Стоянов, А., Т. Балбузанов. Изследване техническото състояние на елементите на дизеловата горивна уредба на двигател Д-240. В: Научни трудове на РУ том 49 серия 4, РУ "Ангел Кънчев", 2010, стр. 38-42, ISBN 1311-3321.
 1758. Стоянов, А.Й. Математическо моделиране на горивоподаването в дизеловата горивна уредба с отчитане влиянието на износването в помпените елементи. В: Научно техническа конференция с международно участие, ЕКО Варна, Варна, 2007, стр. 748-755, ISBN 954-20-00030.
 1759. Стоянов, А.Й. Методи за контрол и диагностика на горивната уредба на дизеловите двигатели. В: Научно техническа конференция с международно участие, ЕКО Варна, Варна, 2007, стр. 756-763, ISBN 954-20-00030.
 1760. Стоянов, А.Й. Изследване влиянието на режимните и случайни фактори върху изменението на налягането при диагностиране на дизеловата горивна уредба. В: Научно техническа конференция с международно участие, ЕКО Варна, Варна, 2005
 1761. Стоянов, А.Й. Теоретични предпоставки при избора на метод за оценка техническото състояние на елементите на дизеловата горивна уредба. В: Научно техническа конференция с международно участие, ЕКО Варна, Варна, 2005
 1762. Стоянов, А.Й. Измервателно-информационна система за изследване на процесите в дизеловата горивна уредба с цел диагностирането й. В: Научно техническа конференция с международно участие, ЕКО Варна, Варна, 2005
 1763. Стоянов, Павел. ПРИОРИТЕТНО ПРОПУСКАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА ОТ ГРАДСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ ЧРЕЗ БУС-ЛЕНТА В ГРАД РУСЕ. В: XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE trans & MOTAUTO ’11, Варна, България, 2011
 1764. Стоянов, Павел. Изследване движението на тролейбусите по линия „27” от градския транспорт в гр. Русе. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2010, том 49, серия 4, РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2010
 1765. Стоянов, Павел. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЛОБАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА. В: 18TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE ON TRANSPORT, ROAD-BUILDING, AGRICULTURAL, HOISTING & HAULING AND MILITARY TECHNICS AND TECHNOLOGIES trans & MOTAUTO ’10, Варна, България, 2010
 1766. Стоянов, С., А. Добрева. Система за автоматизирано проектиране на карданова предавка в работната среда на SolidWorks. В: Сборник доклади от Осмата международна конференция “PRACTRO’2005”, Варна, Tempora Ltd, 2005, стр. 98-101
 1767. Стоянов, С., А. Добрева. Задвижване на гумено-гъсенична машина. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, Том 39, серия 8 „Транспорт и машинознание”, Русе, Печатна база на РУ „А. Кънчев”, 2002, стр. 138-142, ISBN 1311-3321.
 1768. Стоянов, С., А. Добрева, В. Добрев. Експериментална проверка на теоретичен модел на влиянието на контакта на двигателна шайба с ходов ремък върху теглителната способност на ходовите системи (част първа). В: Научни трудове на РУ, Том 41, серия 4 „Транспорт и машинознание”, Русе, Печ. база при РУ, 2004, стр. 186 – 191, ISBN 1311 – 3321.
 1769. Стоянов, С., А. Добрева, В. Добрев. Експериментална проверка на теоретичен модел на влиянието на контакта на двигателна шайба с ходов ремък върху теглителната способност на ходовите системи (част втора). В: Научни трудове на РУ, Том 41, серия 4 „Транспорт и машинознание”, Русе, Печ. база при РУ, 2004, стр. 192 – 196, ISBN 1311 – 3321.
 1770. Стоянов, Св. , Т. Стефанова, Д. Роева. Модел на среда за дисдтанционно обучение в РУ с интеграция на мобилни устройства. В: Годишник на БСУ, том 7, Бургас, Ирита ЕООД, 2002, стр. 299-302, ISBN 1311-221 Х.
 1771. Стоянова, Д., В.Василева, И.Илиева, Д. Стойков. РОДИТЕЛИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ КАТО МОТИВАТОРИ ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ. В: PROCEEDINGS of University of Ruse,, Русе, Русенски университет, 2019, стр. 72-77, ISBN ISSN 1311-3321.
 1772. Т. Деликостов, Н. Станчева, Д. Станчев, А. Асенов. Икономически показатели на автобус “ Мерцедес – Бенц 0405G “. В: The Scientific Serial of the Trakia University, 29 September 2005, Stara Zagora, Trakia Journal of Sciences, Vol.3, Suppl. 3, 2005, стр. 205-208, ISBN ISBN 1312-1723.
 1773. Т. Стефанова, А.Колев, Св. Дяковска. изследване на взаимовръзките в системата физика- технически науки- техника. В: Научна конференция-ТУ "В. Априлов"- Габрово, Габрово, 1991
 1774. Т.Стефанова, Д. Роева, С. Стоянов, С. Дяковска. Принципи и параметри на разработени дистанционни курсове по физика. В: Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски", Пловдив, Scientific works, vol.34, book4-2001- physics, 2001, стр. 263-268
 1775. Т.Стефанова, С.Дяковска,. Концепция за изграждане на система физичен експеримент в подготовката на учители по специалността НУП. В: 27 Национална конференция по въпросите на обучението по физика- 1999Г. Казанлък, Казанлък, 1999
 1776. Тодорова Б., Ж. Иванова. Методите на де Боно за развитие на мисловната дейност – предпоставка за познавателни и творчески умения в обучението по физика. В: І Балканска конференция “Образованието – глобална идентичност и културно разнообразие”, том 3, Стара Загора, Тракийски университет - Стара Загора, 2003, стр. 138 – 144, ISBN 954-314-005-7.
 1777. Тодорова Б., Ж. Иванова, Св. Дяковска. Методы формирования экологических ценностей у школьников. В: Матерiали Мiжнародноi науково-практичноi конференцii “Днi науки`2005”, том 49 “Екологiя”, Днiпропетровськ, Наука i освiта, 2005, стр. 22-25, ISBN 966-7191-86-9.
 1778. Тодорова Б., Т. Стефанова, Ж. Иванова, Св. Дяковска. Развиване на общи компетенции чрез интердисциплинарни връзки физика – биомеханика. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, серия 8.1 "Здравна промоция и превенция", том 48, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев", 2009, стр. 147-149, ISBN 1311-3321.
 1779. Тодорова Б., Т. Стефанова, Ж. Иванова, Св. Дяковска. Ролята на мисленето за развиване на общи компетенции у студентите чрез активни форми по биофизика. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, серия 8.1 "Здравна промоция и превенция", том 48, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев, 2009, стр. 142-146, ISBN 1311-3321.
 1780. Тодорова Б., Т. Стефанова, М. Нинова. Екологичен мониторинг на крайбрежните води на р.Дунав в Русенска област. В: Научни трудове на РУ, том 39, серия 4.3 “Химични технологии и биотехнологии. Екологични проблеми”, Русе, 2002, стр. 177 – 182, ISBN 1311-3321.
 1781. Тодорова Б., Т. Стефанова, М. Стоилова. Технология за конструиране на дидактически тестове по електротехника. В: ІV национална конференция на младите научни работници, Стара Загора, Депозиран в ЦИНТИ - ЦНТБ под N НД 6694/93, 1993, стр. 8
 1782. Тодорова Б., Т.Стефанова. Междупредметност между физика и общотехнически дисциплини в условията на теоретичното обобщение. В: Сборник от Юбилейна научна конференция на ВВМУ "110 години морско образование в България", т. 1, Варна, 1991, стр. 41-44
 1783. Тодорова Б., Т.Стефанова. Онтодидактически аспект на междупредметността в преподаването на електронната теория на проводимостта в курса по физика във ВУЗ и елементи от металознанието. В: Сборник от Юбилейна научна конференция на ВВМУ, т. 1, Варна, 1991, стр. 44-47
 1784. Тодорова, Б., Т. Стефанова. Проблемност в обучението по биомеханика. В: Научни трудове на РУ и СУ, том 47, серия 5.4 “Здравна промоция и превенция. Физическо възпитание и спорт”, Русе, 2008, стр. 79-84, ISBN 1311-3321.
 1785. Тодорова, Б., Т. Стефанова. Творчески процедури в обучението по природни науки (биомеханика). В: Научни трудове на РУ и СУ, том 47, серия 5.4 “Здравна промоция и превенция. Физическо възпитание и спорт”, Русе, 2008, стр. 84-88, ISBN 1311-3321.
 1786. Тодорова, Св., А. Бороджиева, Вл. Матеев. Влияние на някои обективни фактори върху успеваемостта на студентите. В: Юбилейна научна конференция РУ - СУ'05; РУ "Ангел Кънчев"; Научни трудове, Том 44, серия 6.3, Педагогика и психология. Физическо възпитание, спорт и кинезитерапия, Русе, 2005, стр. 30-34
 1787. Топчу Д. Изследване влиянието на лекотоварните автомобили върху интензивността на автомобилното движение в град Русе. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев”, том 54, Русе, Печатна база, 2015
 1788. Топчу Д., В. Пенчева. Оценка на товарните потоци и обема на вътрешните превози в страната. В: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 4, Русе, 2014, стр. 79-83, ISBN 1311-3321.
 1789. Топчу. Д, К. Цонев. Анализ на методи за експресна оценка на масла от ДВГ. В: Студентска научна сесия при РУ “А. Кънчев”, Русе, 2012, стр. 23-27, ISBN 1311-3321.
 1790. Тотев Т., Д. Станчев. Методика за определяне с помощта на ЕИТ на икономическите свойства на машини с ХДП. В: Научни трудове ТИАТ ' 88, Шумен, 1988
 1791. Тотев Т., К. Димитров. Челен товарач с разширени функционални възможности. В: Научни трудове на ВВОВУ "В. Левски", кн. 40, Велико Търново, 1995
 1792. Тотев Т., Л. Лефтеров, Г. Василев, Д. Дойков. Някои показатели на автобус "Чавдар 11М4" с двигател Д-12500. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", с. 2, Русе, 1986, стр. 149-154
 1793. Тотев Т., Петров Ц. Методика на експерименталните изследвания на горивната икономичност на учебен автомобил. В: MTM intenational virtual journal, YEAR 4, Докалади от "МОТАУТО '10", Sofia, 2010, стр. 44-47, ISBN 1313-0226.
 1794. Тотев Т., Р. Русев. Динамичен модел на трактор с хидроменична трансмисия. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", т. XXVI, с. 2, Русе, 1984, стр. 163-169
 1795. Тотев Т., С. Нейков. Ускоряване на трактор с двутурбинни хидротрансформатори. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", т. XXIII, с. 2, Русе, 1981, стр. 259-264
 1796. Тотев Т., Ц. Петров, Д. Станчев. Избор и обусновка на схемата на горивна хранителна система на учебен автомобил с вграден разходомер за течни горива. В: Сборник с доклади от МНТК "ЕКОВАРНА '2009", Варна, 2009, стр. 223-230
 1797. Тотев, Т. АВтотранспортния факултет и предизвикателствата на новото хилядолетие. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 37, с. 4, Русе, 1999, стр. 1-6
 1798. Трифонов, Д., Т. Трифонов. Автоматизирано пресмятане на процеса отгряване след навъглеродяване. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1986
 1799. Трифонов, Т. Графичен програмен модул за диалогово опростено моделиране на обекти. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база РУ "А.Кънчев", 2001, стр. том 38,серия 2
 1800. Трифонов, Т. Метод за автоматизирано получаване на обекти съставени от повече от два многостена. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1986
 1801. Трифонов, Т. Изработване на спецификация на агрегатни машини с помощта на ЕИМ. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1985
 1802. Трифонов, Т. Автоматизирано чертане на щриховки и контури. В: Н а у ч н и трудове, Русе, П е ч а т н а база ВИММЕСС, 1980, стр. т.XXII, с. 89-93
 1803. Трифонов, Т. , Д. Белкинова. Обучение в интерактивен режим на тема сечения. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1987, стр. том XXIX, серия 2,
 1804. Трифонов, Т. и др. Автоматизирано синтезиране на допълнителни изображения на сборни чертежи за агрегатни металорежещи машини. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1984, стр. т. XXVIII,
 1805. Трифонов, Т. и др. Автоматизирано проектиране и конструиране на металорежещи инструменти. В: С б о р н и к доклади на Осма научно-техническа сесия, София, ВВТУ “Т. Каблешков”, 1995, стр. 51-53
 1806. Трифонов, Т., В. Джаджев. Тенденции в стандартизацията на основни конструкции на разглобяеми вакуумни съоръжения. В: С б о р н и к доклади на Осма научно-техническа сесия, София, ВВТУ “Т. Каблешков”, 1995, стр. 54-60
 1807. Трифонов, Т., Г. Динев, Н. Николов. Автоматизированное конструирование зубонарезних долбяков. В: С б о р н и к доклади на Международен симпозиум “Развитие геометрической теории зубчатих зацеплении”, Ижевск, 1993, стр. 66-67
 1808. Трифонов, Т., Г. Динев, Н. Николов. Автоматизирано изчертаване на зъбодълбачни колела. В: С б о р н и к доклади, София, ВВТУ “Т. Каблешков”, 1991, стр. 359-364
 1809. Трифонов, Т., Д. Белкинова. Обучение в интерактивен режим на тема разрези. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1987, стр. том XXIX, серия 2
 1810. Трифонов, Т., Д. Трифонов. Автоматизиран графичен извод на твърдостта на навъглероден слой след закаляване. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1986
 1811. Трифонов, Т., Евг. Ангелова. Избор на числен метод за за решаване на аналитичен модел за нестационарни процеси във вакуумна пещ. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база РУ "А.Кънчев", 2003
 1812. Трифонов, Т., Евг. Ангелова. Аналитичен модел на температурно състояние на вакуумна електросъпротивителна пещ при нестационарен топлообмен. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база РУ "А.Кънчев", 2002
 1813. Трифонов, Т., Н. Николов, П. Пантилеев, Г. Динев, К. Каменов. Автоматизирано проектиране и конструиране на металорежещи инструменти. В: Д о к л а д и Осма научно-техническа сесия, София, ВВТУ “Т. Каблешков”, 1995, стр. част 2, 51-53
 1814. Трифонов, Т., П. Ненов. Номограми за определяне на произведението mr при проектно пресмятане на центробежни съединители. В: Н а у ч н и трудове, Русе, П е ч а т н а база ВИММЕСС, 1977, стр. т. XIX,,179-182
 1815. Трифонов, Т., С. Калчева. Алгоритъм и програма за автоматизирано нанасяне на означения за отклонение от формата и взаимното разположение на повърхнини върху машиностроителни чертежи. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1982, стр. т.XXIII, 177-182
 1816. Трифонов, Т., С. Калчева. Тестов контрол по техническо чертане с помощта на ЕИМ. В: Н а у ч н и трудове, Русе, П е ч а т н а база ВИММЕСС, 1979, стр. 233- 236
 1817. Трифонов, Тр., Ст.Калчева, Ц.Цонева, Д.Белкинова, Н.Николов. Автоматично синтезиране на допълнителните изображения на сборни чертежи за агрегатни металорежещи машини. В: Научни трудове ВТУ"Ангел Кънчев" Русе т. XXVIII серия 8, ВТУ"Ангел Кънчев" Русе, 1984
 1818. Трифонов,Т. Автоматизирано решаване на някои проблеми при навъглеродяване във вакуум в условията на тлеещ разряд. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1987
 1819. Трифонов,Т. Автоматизирано получаване на изглед на ръбесто геометрично тяло при ортогонално проектиране. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1986
 1820. Трифонов,Т. Автоматизирано получаване на изглед на два взаимнопресичащи се многостена. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1985
 1821. Фъртунова М., В. Пенчева, Р. Кючуков. Изследователските университети във висшето техническо образование в България. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 55, серия 9, Русе, Русенски университет, 2016, стр. 20-24, ISBN 1311-3321.
 1822. Фъртунова М., В. Пенчева, Р. Кючуков. Практическото обучение в системите за поддържане на качеството на обучението във висшите училища. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 53, серия 9, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 12-16, ISBN 1311-3321.
 1823. Хаджиев К, Е. Станков и В. Иванов. Изследване влиянието на момента на впръскване върху показателите на бензинов двигател. В: Научни трудове на РУ"А.Кънчев",том 41, серия 4, Русе, 2004, стр. 76-79, ISBN 1311-3321.
 1824. Хаджиев К,Станков Е,Илиев С. Моторни свойства на фурановите производни, като алтернативни горива за двигателите с принудително възпламеняване. В: XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE Trans&Motauto 2013, Варна, 2013, стр. 29-31, ISBN 1310-3946.
 1825. Хаджиев К., Ем.Станков. Бутанолът-алтернативно гориво за двигателите с принудително възпламеняване. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Русе, 2010, стр. 29-32, ISBN 1311-3321.
 1826. Хаджиев К., Р.Иванов, Р.Русев. Влияние на предварителното подгряване върху разхода на гориво и вредните емисии от автомобилните двигатели. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, 2007, стр. 477-483
 1827. Хаджиев К., Станков Е., Илиев С.,. Уредба с разделно подаване на горива в ДВГ. В: Научни трудове на Русенски Университет, том 51, серия 4,, Русе, 2012, стр. 29-32, ISBN 1311-3321.
 1828. Хаджиев, К. Особености на работния процес на бензиновите двигатели при студен старт. В: Сборник с доклади на Научна конференция на РУ”А. Кънчев”,, Русе, 2009, стр. стр. 42 -45, ISBN 1311-3321.
 1829. Хаджиев, К. Изследване влиянието на вътрешната рециркулация върху горивния процес при двигателите с принудително възпламеняване. В: , Сборник с доклади на Научна конференция на РУ”А. Кънчев”, Русе, 2007, стр. 230-234, ISBN ISSN 1311 – 3321.
 1830. Хаджиев, К. Особености и тенденции в развитието на системите за директно впръскване в бензиновите двигатели. В: Сборник с доклади на Научна конференция на РУ”А. Кънчев”,, Русе, 2006, стр. 215 – 219, ISBN ISSN 1311 – 3321.
 1831. Хаджиев, К. Термодинамичен модел за горивен процес при бензинови двигатели със слойно смесообразуване. В: MOTOAUTO’06, Варна, Научно-технически съюз по машиностроене, 2006, ISBN ISBN-13:978-954-9.
 1832. Хаджиев, К. Подобряване на мощностно-икономическите и токсични показатели на четиритактовите карбураторни двигатели при работа на частични натоварвания. В: НТ на рУ том 37, серия 4, Русе, 1999, стр. 137-139, ISBN 1311-3321.
 1833. Хаджиев, К. Усъвършенстване на работния процес на четиритактови карбураторни двигатели при работа на празен ход и частични натоварвания. В: MOTAUTO 93, Семково, 1993, стр. 158-161
 1834. Хаджиев, К. Изследване на възможностите за подобряване на токсичните показатели на двигател ВАЗ 2103 чрез усъвършенстване на работния процес. В: НТ на ВТУ, серия 5, том XXXII, Русе, 1989, стр. 181-185
 1835. Хаджиев, К., Станков, Е. Развитие на технологиите с каталитични неутрализатори за автомобили с дизелови двигатели. В: Сборник с доклади на Научна конференция на РУ”А. Кънчев”, Русе, 2007, стр. 227-231
 1836. Хаджиев,К.,Е.Станков,Ц.Петков. Пътни изпитания на двигатели със система за разслояване на горивовъздушната смес. В: Научни трудове РУ, том 40, серия 8, Русе, 2003, стр. 97-99, ISBN 1311-3321.
 1837. Хараланова В. Инженерна графика в различни етапи на проектиране на продукт. В: НК „Хоризонти в развитиетона човешките ресурси и знанието“, том II, Бургас, 2015, стр. 453-460
 1838. Хараланова В. Методология на проектирането - теория и практика пример от шведското инженерното образование. В: НК „Хоризонти в развитиетона човешките ресурси и знанието“, том II, Бургас, 2015, стр. 461-468
 1839. Христов Б., Т. Деликостов, А. Асенов, А. Смрикаров. Алгоритъм на програма за обработка на данните от система за режимометриране на мобилни и стационарни машини. В: Научно-приложна конференция с международно участие Ямбол 2004, ТК-Ямбол, 2004, стр. 109 – 112, ISBN 954-9999-33-5.
 1840. Христова, Ц., И. Илиева, Й.Луканова. Изследване на потребности за занимания с физическа активностна студенти от специалност "Акушерка", При Русенски университет "Ангел Кънчев" и тяхната мотивация за участие. В: 58 научна конференция на Русенски университет, Гр. Русе, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 1841. Ц. Узунов, Д. Попов, П.Машков, Т. Пенчева; ; докл. На юб. Сесия ВНВУ ''В. Левски'' 18 – 21 06. 1987; В. Търново; Сб. Научни трудове ИЗД. В. Търново, кн. 7, Технология на обработване на металите; стр 2. Получаване на покрития от леснотопими стъкла чрез високочестотно разпрашване във вакуум. В: На юб. Сесия ВНВУ ''В. Левски'' 18 – 21 06. 1987; В. Търново; Сб. Научни трудове ИЗД. В. Търново, кн. 7, Технология на обработване на металите, Bulgaria, 1987, стр. стр 224 – 229
 1842. Цеков А., В. Пенчева, П. Стоянов. Изследване на електронната система за таксуване на пътниците в градския пътнически транспорт на град Русе. В: В: научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев” 2016, 2016, стр. 5
 1843. Цеков А., В. Пенчева, П. Стоянов. Изследване и оценка на маршрутен коефициент на схемата на градския пътнически транспорт в Русе.. В: аучни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев” , Русе, 2015, том 54., Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2015
 1844. Цеков А., Пенчева В., Стоянов П. Изследване на електронната система за таксуване на пътниците в градския пътнически транспорт на град Русе.. В: 55th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Русенски университет, 2016, ISBN 1311-3321.
 1845. Цеков А., Пенчева В., Стоянов П. Изследване и оценка на маршрутен коефициент на схемата на градския пътнически транспорт в Русе. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 4, Русенски университет, 2015, ISBN 1311-3321.
 1846. Цомпов С., Т. Тотев. Изпитване на гориво-разходомерна помпа. В: Научни трудове на ВВОВУ "В. Левски", кн. 32, Велико Търново, 1993, стр. 237-242
 1847. Цомпов С., Т. Тотев, Д. Минков, Х. Христов. Изясняване влиянието на някои фактори върху точността на гориво-разходомерните помпи. В: Сборник с резюмета на доклади от ЮНК на ТУ-Варна, Варна, 1992, стр. 103
 1848. Цомпов С., Т. Тотев, Д. Станчев, А. Смрикаров. Една възможност за постоянно вграждане на разходомери за течни горива в ДВГ. В: Сборник с резюмета на доклади от ЮНК на ТУ-Варна, Варна, 1992, стр. 104
 1849. Черешаров, С., А. Добрева. Относно влиянието на абразивното износване в някои шарнирни двойки върху оптималната грапавост на повърхнините им. В: Сборник „Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев” – Русе”, т. XXVII, с. 1, Русе, Печатна база на ВТУ „А. Кънчев”, 1985, стр. 120 - 125
 1850. Явор Иванов. “Сравнително изследване на динамичните показатели на хибриден автомобил с използване на две измервателни системи”. В: Международна научна конференция Електромобили, Русе, Примакс, 2015, стр. 126-130, ISBN 978-954-8675-38-3.
 1851. Якимова Г., Т. Тотев. Методика за изпитване на гориво-разходомерна помпа. В: Сборник с доклади от МНК "МОТАУТО '03", серия 1, София, 2003, стр. 21-23
 1852. Якимова Г., Т. Тотев. Някои възможности за определяне потреблението на горива в транспортните средства. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 38, с. 9, Русе, 2001, стр. 38-42
учебници
 1. Бързев К.,Е.Станков. Екологични проблеми на транспорта. Русе, Печатна база при Русенски университет, 2007, стр. 132, ISBN 978-954-712-360-1.
 2. Бързев, К. и Станков, Е. Екологични проблеми на транспорта. гр. Русе, Печатна база на Русенски университет "А. Кънчев", 2011, стр. 132, ISBN 978-954-712-462-2.
 3. Евтимов И., Р. Иванов. Мотоциклети. Второ преработено и допълнено издание. Русе, Издателски сентър на РУ, 2016, стр. 247, ISBN 978-954-712-688-6.
 4. Евтимов И., Р. Иванов. Електромобили. Второ преработено и допълнено издание. Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев"-Русе, 2016, стр. 232, ISBN 978-954-712-682-4.
 5. Евтимов И., Р. Иванов. Мотоциклети. Русе, РУ "А.Кънчев", 2011, pp. 204, ISBN 978-954-8467-39-1.
 6. Евтимов И., Р. Иванов. Електромобили. Русе, РУ "А.Кънчев", 2011, pp. 176, ISBN 978-954-712-521-6.
 7. Евтимов И., Р. Иванов, Г. Попов. Възобновяеми енергийни източници. Издателски център при Русенски университет "Ангел , ПРИМАКС-Русе, 2012, pp. 242, ISBN 978-954-8675-39-0.
 8. Ж. Гелков, Д. Любенов. Безопасност на движението. Русенския Университет “Ангел Кънчев”, Печатна база, 2014, ISBN 978-954-712-624-4.
 9. Иван Евтимов. Електрокари и мотокари. Русе, Издателски център при РУ "А. Кънчев", 2014, стр. 358, ISBN 978-954-712-621-3.
 10. Иван Евтимов. Автобуси и тролейбуси. Русе, РУ, 2011, pp. 184, ISBN 978-954-712-520-9.
 11. Иванов Р, Д. Иванова. Системи за управление на автомобилната техника – част 1. Русе, ИЦ на РУ, 2011, стр. 95, ISBN 978–954–712–519–3.
 12. Иванов Р., Ив. Евтимов, Ив. Миленов, О. Кръстев, К. Велков. Електрически превозни средства за обществен транспорт. Русе, Издателски център при РУ „Ангел Кънчев", 2016, стр. 402, ISBN 978-954-712-691-6.
 13. Иванов Р., Р. Русев, И. Евтимов, Т. Тотев, К. Хаджиев, Г. Кадикянов, Г. Станева. Устройство на автомобилната техника. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2016, стр. 339, ISBN 978-954-712-690-9.
 14. Иванов, Р. Железопътна техника (второ издание, на хартиен и на електронен носител). Русе, ПБ на РУ, 2005, стр. 272, ISBN хххххххх.
 15. Иванов, Р. Железопътна техника. Русе, ПБ на РУ, 2003, стр. 272, ISBN 954-712-215-0.
 16. Илиев Л. А., А. Л. Илиев. Двигатели с вътрешно горене - горивни уредби и автоматично регулиране. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2002, стр. 202, ISBN 954-712-714-X.
 17. Лилов, Ц., Ц. Петков, К. Бързев. Токсичност на двигателите с вътрешно горене. Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Печатна база, 1984, ISBN 3163-4-84.
 18. Любенов С., Б. Ангелов, И. Евтимов. Автомобили и трактори (Експлоатационни свойства). Русе, Издателски комплекс РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 244, ISBN 978-954-712-584-1.
 19. Любенов С., Б. Ангелов, И. Евтимов. Автомобили и трактори (Експлоатационни свойства). Русе, "Авангард принт"ООД, 2004, стр. 214, ISBN 954-712-240-1.
 20. Любенов С., Б. Ангелов, И. Евтимов. Автомобили и трактори (Теория). Русе, "Авангард принт"ООД, 2001, стр. 214, ISBN 629.114.
 21. Любенов Сл., Д.Станчев, Р.Русев, Д.Лозанов. Устройство на автомобилите тракторите и карите. София, ДИ”Земиздат”, 1989, стр. 212, ISBN 978-954-712-354-0.
 22. Ненов П., Е. Ангелова, Т. Дюлгерян. Цилиндрични зъбни предавки и редуктори. Нови възможности за проектиране. РУ Ангел Кънчев, РУ Ангел Кънчев, 2008, стр. 160, ISBN 978-954-712-397-7.
 23. Ненов, П., Е. Ангелова, А. Добрева, В. Добрев. Машинни елементи (с алманах). Русе, Издателски център на Русенския университет, 2010, стр. 311, ISBN 978-954-712-504-9.
 24. Николов, Н., В. Голев, Т. Стефанова, Е. Илиева. Астрономия за XI клас. София, Просвета, 1991, стр. 160, ISBN 954-01-0058-5.
 25. Пантелеев, Д., Г. Гачевски, М. Янкова, П. Петров, Г. Ст. Георгиев, В. Пенчева. МАТЕМАТИКА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ. Русе, Печатна база при ВТУ “А. Кънчев”, 1988, стр. 544, ISBN -.
 26. Пенчева, В. Технология и организация на превозите в транспорта. Печатна база при РУ, Русенски университет, 2011, стр. 334, ISBN 978-954-8467-53-7.
 27. проф. Крум Бояджиев, Проф. Цвятко Лилов, Проф. Любен Илиев, доц. Цоньо Иванов, доц. Христо Калайджиев, к.т.н.. Христо Станчев, к.т.н. Станимир Станимиров. Автотракторни двигатели. София, Техника, 1990, стр. 436, ISBN 621.43.113(075.8).
 28. Проф. Л. Илиев, доц. Г. Ангелов, доц. Х. Станчев, доц. В. Иванов, к.т.н. Й. Русева. Електронни системи за автоматично управление на автомобилите и автомобилните двигатели. София, Техника, 1993, стр. 178, ISBN 954-03.0273.0.
 29. Проф. Л. Илиев, доц. Е. Маринов, доц. М. Младенов, доц. Х. Станчев, доц. Ц. Цанков, к.т.н. К. Бързев, к.т.н. В. Иванов. Устройство на автотракторните двигатели. София, Земиздат, 1990, стр. 168, ISBN 631.3.
 30. Русев, Р.Г. Автомобилна техника 2. Русе, Печатна база РУ”А.Кънчев”, 2006, стр. 206, ISBN 978-954-712-.
 31. Русев, Р.Г. Динамика и надеждност на АТК. Русе, Печатна база РУ”А.Кънчев”, 1992, стр. 264, ISBN 978-954-712-354-0.
 32. Соренсон, С., К. Бързев. Вредни емисии от автомобилния транспорт. Русенски университет “А. Кънчев”, Печатна база, 1996, стр. 238, ISBN 978-954-712-350-1.
 33. Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Машинни елементи – част2. Русе, РУ, 2010, стр. 94, ISBN 978-594-712-496-7.
 34. Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Машинни елементи – част1. Русе, РУ, 2010, стр. 176, ISBN 978-954-712-485-1.
 35. Стефанова, Т. Методика на обучението по природни и компютърни науки/ избрани теми/. Русе, Хелт Консулт Русе, 2014, стр. 84, ISBN 978-954-92702-9-7.
 36. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова, В. Ананиев. ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА /учебник за трети клас/. Варна, Издателство „Бит и техника“ ООД, 2004, стр. 72, ISBN 954-91325-6-0.
 37. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова, С. Димитрова, Ж. Марина, Г. Ананиева. Човекът и природата 3 клас. Варна, "Бит и техника" ООД, 2018, стр. 68, ISBN 978-619-7457-31-5.
 38. Стефанова, Т., Ю. Дончева, Г. Ананиева, С. Димитрова. Учебник по околен свят за първи клас. Варна, "Бит и техника", 2016, стр. 64, ISBN 978-954-9412-51-2.
 39. Стефанова, Т.,С. Димитрова, Ж. Марина, Г. Ананиева. Околен свят 2. клас. Варна, Бит и техника, 2017, стр. 67, ISBN 978-954-9412-76-5.
 40. Стефанова,Т., М. Нинова, С. Димитрова, Ж. Марина Г. Ананиева. Човекът и природата. 4 клас. Варна, Бит и техника, 2019, стр. 127, ISBN 978-619-7523-38-6.
 41. Трифонов, Т, И. Инженерна графика част втора - лекции, упражнения, тестове, курсови задачи. Русе, РУ „ А. Кънчев”, 2010, стр. 175, ISBN 976-978.
 42. Трифонов, Т. И. Инженерна графика част първа - лекции, упражнения, тестове, курсови задачи. Русе, РУ „ А. Кънчев", 2010, стр. 171, ISBN 976-974.
 43. Хаджиев К. Автотракторни двигатели. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2018, стр. 228, ISBN 978-954-712-743-2.
 44. Хаджиев К., С. Илиев. УСТРОЙСТВО НА АВТОТРАКТОРНИТЕ ДВИГАТЕЛИ. Русе, Примакс, 2015, стр. 201, ISBN 978-954-8675-95-6.
учебни пособия
 1. Dobreva, A. Energy Efficiency and Mechanical Losses in Vehicles. Intensive Program, Radom, Poland, Politechnika Radomska, 2013, ISBN XX.
 2. Dobreva, A. Introduction to Mechanical Drivetrains. Bradford, UK, Intesive Program - Bradford, UK, 2012, ISBN XX.
 3. Dobreva, A. Design for Assembly. Lectures for Mechanical engineering specialty. Linneaus University, Sweden, LNU, 2011, ISBN not available.
 4. Dobreva, А. Selected lectures in “Energy Efficiency and Mechanical Losses in Vehicles”. IP – Radom, Poland, Politeknika Radomska, 2011, ISBN not available.
 5. Dobreva, А. Selected lectures in “Mechanical Drivetrains”. IP - Terrassa, Spain, UPC, 2011, ISBN not available.
 6. Dobreva, А. Design for Manufacturing. Lectures for Mechanical engineering specialty. Linneaus University, Sweden, LNU, 2011, ISBN not available.
 7. Dobreva, А. Selected lectures in “Energy Efficiency and Mechanical Losses in Vehicles”. IP-Turku, Finland, TUAS, 2010, ISBN not available.
 8. Авторски колектив кат. "Физика". Лабораторен практикум по Физика. Русе, Русенски университет, 1995, стр. 169, ISBN -.
 9. Ангелов Н Д Белкинова Е Ангелова Л Георгиева Ю Ангелов С Калчева. Сборник тестови задачи по общотeхническа подготовка. (първо издание). Русе, Печатна база при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2005, стр. 80, ISBN 954-712.
 10. Ангелов Н Д Белкинова Ем Ангелова Л Георгиева Ю Ангелов С Калчева. Сборник тестови задачи по общотехническа подготовка (трето издание). Печатна база на Русенски университет, Русенски университет, 2007, стр. 80, ISBN 954-712.
 11. Ангелов Ю Д Белкинова Л Георгиева Е Ангелова С Калчева Т Стоянова. Сборник тестови задачи по общотехническа подготовка (шесто издание). Русе, Печатна база при Русенски университет „Ангел Кънче, 2011, стр. 80, ISBN 954-712.
 12. Ангелова, Е., Т. Трифонов, Б. Калоянов, П. Ангелов, А. Добрева, В. Ронкова, В. Върбанов, В. Добрев, К. Каменов. АЛМАНАХ с онагледяващи и информационни материали” -към учебник –Ненов, П., Е. Ангелова, А. Добрева, В. Добрев. Машинни елементи (с алманах). Русе, Издателски център на Русенския университет, 2010, ISBN 978-954-712-504-9.
 13. Ангелова-Барболова Н.С., Стефанова Т.Ж. Обучение в здравословен начин на живот при лица с психични заболявания (учебно пособие за професионалисти, за потребители на психично-здравна помощ и за членове на семействата им). Русе, Хелт Консулт Русе ЕООД, 2013, ISBN 978-954-92702-6-6.
 14. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Кузов, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров и Христо Белоев. Наръчник по иновационни образователни технологии. Русе, Издателство, 2017, стр. 134, ISBN 978-954-712-720-3.
 15. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Кузов, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров и Христо Белоев. Наръчник по иновационни образователни технологии. Второ преработено и допълнено издание.. Русе, Издателство, 2017, стр. 134, ISBN 978-954-712-720-3.
 16. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Орлин Кузов, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров и Христо Белоев. Наръчник по иновационни образователни технологии. Трето преработено и допълнено издание (интерактивно, мултимедийно).. Русе, Издателство, 2018, стр. 256, ISBN 978-954-712-736-4.
 17. Белкинова Д.,Кр.Каменов. Техническо документиране - Ръководство за упражнения и курсова работа по дисциплините: "Техническо документиране", "Основи на инженерното проектиране" и "Компютърна графика". Издателски център на Русенски университет, Русенски университет, 2009, ISBN 978-954-712-457-8.
 18. Белкинова Д.,Тр.Трифонов, Ст.Калчева,Ц.Цонева. Техническо документиране, Ръководство за упражнения. РУ"Ангел Кънчев" Русе, Печатна база при РУ Русе, 2000, ISBN ХХХХХХХХХХ.
 19. Бенин, Н., А. Велева, Ю. Дончева, В. Ванева, П. Стефанова, И. Илиева, В. Василева, В. Радева, И. Илчев, К. Симеонов. Ръководство за провеждане на педагогическа практика на студентите от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика и чужд език в Русенския университет "Ангел. Плевен, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2015, стр. 101, ISBN 987-619-207-035-9.
 20. Богданова Т., Т. Стефанова. Сборник с тестове по «Човекът и природата» 5 и 6 клас,учебно помагало. Русе, Издателски център на РУ, 2010, стр. 77, ISBN 53 от изд. план.
 21. Бокова, М.,..Т. Трифонов и др. Техническо чертане - ръководство за упражнения машинни специалности. Русе, П е ч а т н а база ВИММЕСС, 1977, ISBN 2305.
 22. В. Ронкова. Приложна геометрия инженерна графика - част първа. Русе, Русенски университет, 2014, ISBN XX.
 23. Велев Н., Д. Станчев, С. Нейков, Р. Русев, И. Евтимов, Т. Тотев. Автомобили, Трактори и кари - атлас конструкции. Русе, Печатна база на ВТУ, 1982, ISBN 978-954-712-520-.
 24. Велев Н., С. Любенов, Д. Лозанов, Д. Станчев, С. Нейков, Т. Тотев, Д. Кацов, И. Евтимов. Ръководство за упражнения по автомобили, трактори и кари. Русе, Печатна база на ВТУ "А. Кънчев", 1983, ISBN 978-954-712-483-.
 25. Данов Й., Д.Белкинова. Сборник от задания и ръководство за изпълнение. ВНВМУ "Никола Йонков Вапцаров" Варна, ВНВМУ "Никола Йонков Вапцаров" Варна, 1990, ISBN ХХХХХХХХ.
 26. Димитров, Ю., В. Добрев. Методика за проектиране на винтов крик. Русенски университет, Академично издателство, 2017, стр. 39, ISBN 978-954-712-713-5.
 27. Добрева, А., В. Добрев. Машинни елементи 2, Избрани теми. Русе, Печ. база, подготвено за печат, 2019, стр. 30, ISBN 978-620-7484.
 28. Добрева, А., С. Русева, Ц. Георгиев. Ръководство за упражнения по Основи на проектирането. Русе, Печатна база при РУ “А.Кънчев”, 1995, стр. 127, ISBN не е известен.
 29. Дончева Ю., Г. Ананиева, С. Димитрова, Т. Стефанова. Учебно помагало по Околен свят за първи клас. Варна, "Бит и техника", 2016, стр. 64, ISBN 978-954-9412-52-9.
 30. Дочев В., В. Ронкова. „Приложна геометрия и инженерна графика 1”- кратък курс лекции. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2010, ISBN 978-954-712-495-0.
 31. Дочев В., В. Ронкова. „ПГИГ1 Работна тетрадка за студенти редовно обучение – машиностроителни специалности”. Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2009, ISBN ХХ.
 32. Дочев В., В. Ронкова. „Основи на конструирането 1 - Работна тетрадка за практически упражнения и курсова работа за студенти спец. ТУТ – задочно обучение”. Русе, РУ „Ангел Кънчев", 2009, ISBN ХХ.
 33. Дочев, В. Т,Трифонов. Методични указания за курсови работи по техническо чертане ( задочно обучение машиносроителни специалности ). Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1985, ISBN 2307.
 34. Дюлгерян Т. Н., И. Г. Спасов. Машинни елементи и машинознание. Русе, РУ, 2011, ISBN WEB сайт.
 35. Евтимов Ив. Кадикянов Г., Станева Г. Ръководство за лабораторни упражнения по Трактори и Автомобили. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, ISBN 978-954-712-777-7.
 36. Евтимов Ив., Кадикянов Г., Станева Г. Ръководство за лабораторни упражнения и курсова работа по Автомобилна техника I. Русе, Академично издателство, 2019, ISBN 978-954-712-779-1.
 37. Евтимов Ив., Станева Г., Кадикянов Г. Ръководство за лабораторни упражнения и курсова работа по Електрокари и мотокари. Русе, Академично издателство, 2019, ISBN 978-954-712-776-0.
 38. Енчева В., Р. Митева, Н. Николов, К. Каменов, С. Калчева, В. Джаджев, Д. Белкинова, Т. Трифонов. СПРАВОЧНИ МАТЕРИАЛИ. Русе, РУ "А. Кънчев", 1998, стр. 48, ISBN ХХХХХ.
 39. Енчева В., Т. Трифонов, В. Дочев Н. Николов, П.Пантилеев, М. Дочева, К. Каменов, С. Цомпов. Техническо чертане - ръководство за упражнения за машинни специалности. Русе, П ечатна база РУ “А. Кънчев”, 1995, стр. 75, ISBN 2312.
 40. Енчева В.,В.Дочев, Д.Белкинова, Р.Митева, Г.Динев, М.Тодорова, Д.Русанов. Атлас от чертежи за детайлиране. ТУ"Ангел Кънчев" Русе, Печатна база при ТУ Русе, 1992, ISBN ХХХХХХХХХХ.
 41. Иван Евтимов. Автомобилна техника 1. Уеб базирани лекции, ръководство за лабораторни упражнения, методично ръководство за курсова работа и тестове. Русе, Информационна система ПУБЛИКАЦИИ, 2013, стр. -, ISBN -.
 42. Иван Евтимов. Електрокари и мотокари. Уеб базирани лекции, ръководство за лабораторни упражнения, методично ръководство за курсова работа и тестове. Русе, Информационна система ПУБЛИКАЦИИ, 2013, стр. -, ISBN -.
 43. Иван Евтимов. Трактори и автомобили. Уеб базирани лекции, ръководство за лабораторни упражнения и тестове. Русе, Информационна система ПУБЛИКАЦИИ, 2013, стр. -, ISBN -.
 44. Иванов Р., Б. Ангелов, Р. Вълев, Б. Русев. Автомобили. Технически данни (на хартиен и на електронен носител). Русе, ПБ на РУ, 2003, стр. 320, ISBN 954-712-219-3.
 45. Иванов Р.П., Б.Г. Ангелов, Т.И. Тодоров, К.Д.Дочев. Автомобили. Технически данни. Русе, ПБ на Русенски Университет, 1997, стр. 160, ISBN 954-712-219-3.
 46. Иванов, Р. Железопътна техника. Атлас конструкции. Русе, ПБ РУ, 2010, стр. 143, ISBN 978-954-712-482-0.
 47. Иванова, Ж., Г. Крумова, Т. Кехайов, Т. Стефанова. Ръководство за лабораторни упражнения по физика за чуждестранни студенти. Русе, Русенски университет, 1989, ISBN 1311-3321.
 48. Илиев Л. А., А. Л. Илиев. Учебно помагало по двигатели с вътрешно горене - основни термини. Тълковен речник. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2005, стр. 56, ISBN 954-712-270-3.
 49. Илиев Л. А., А. Л. Илиев. Двигатели с вътрешно горене - горивни уредби и автоматично регулиране. Ръководство за лабораторни упражнения и курсова работа. Русе, Печатна база при РУ, 2003, стр. 114, ISBN 954-712-714-X.
 50. Илиев Л., Х. Станчев, В. Иванов. Ръководство за упражнения по автотркторни двигатели. София, Земиздат, 1987, ISBN 631.3.
 51. Калчева Ст., Тр.Трифонов Ц.Цонева, Д.Белкинова, Г.Динев. Техническо чертане - записки на лекциите за студенти от направления Електроника, Автоматика и Електротехника. Държавна печатница "Дунав" Русе, Държавна печатница "Дунав" Русе, 1990, ISBN ххххххххххх.
 52. Калчева,С., Т.Трифонов и др. Техническо чертане-Записки на лекции за студенти направления Електроника и автоматика и електротехника. Русе, ДП Д у н а в, 1988, стр. 126, ISBN 2311.
 53. Каменов Кр., В. Ронкова. Сборник от задачи по инженерна графика. Русе, Академично издателство Русенски университет, 2018, стр. 53, ISBN 978-954-712-744-9.
 54. Каменов, К., В. Ронкова. Сборник по инженерна графика. Задачи и решения. Русе, Академично издателство Русенски университет, 2019, стр. 60, ISBN 978-954-712-773-9.
 55. Кирил Хаджиев. МЕТОДИЧНО РЪКОВОДСТВО по Устройство на автотракторните двигатели. Русе, Печ. база на РУ, 2012, ISBN -.
 56. Кирил Хаджиев. АВТОТРАКТОРНИ ДВИГАТЕЛИ - Лекции. Русе, ПРИМАКС ООД, 2012, стр. 185, ISBN 978-954-8675-45.
 57. Колев, Н. Ръководство за курсова задача по транспортна инфраструктура. Русе, Русе, 2006, ISBN 0000000.
 58. Колев, Н. Ръководство за курсов проект по технологично проектиране на автотранспортни предприятия. Русе, Русе, 1992, ISBN 0000000.
 59. Колев,Н. Ръководство по организация и управление на сервизната дейност в транспорта (част 1). Русе, Русе, 2005, ISBN 0000000.
 60. Кършакова Р.,И.Борисова,В.Джаджев. Научен стил на речта /обучение на български език на чуждестранни студенти с инженерно-технически профил/. ВТУ"Ангел Кънчев"-Русе, Печатна база на ВТУ, 1987, ISBN ххххх.
 61. Любенов Д., С. Костадинов. Безопасност на движението. Русенския Университет “Ангел Кънчев”, Печатна база, 2015, ISBN 978-954-712-663-3.
 62. Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов. Методично ръководство за курсова работа по трактори и автомобили. Русе, Печатна база при ВТУ „А.Кънчев”, 1991, стр. 54, ISBN x.
 63. Любенов Сл., Д.Станчев, Д.Лозанов, Р.Русев, Т.Тотев, И.Евтимов, Б.Ангелов. К.Дочев. Ръководство за лабораторни упражнения по АТК. Русе, ПБ на РУ, 1998, стр. 63, ISBN 954-712-240-1.
 64. Любенов, Д., Гелков, Ж. Стилов редактор Н. Бенин. Анализ и реконструкция на пътнотранспортните произшествия. Русе, Академично издателство „Русенски университет”, 2017, стр. 63, ISBN 978-954-712-717-3.
 65. Маринов Е., Р. Русев. Екологически проблеми на автомобилния транспорт. Трептения в двигателите с вътрешно горене. Русе, ПБ на РУ"А.Кънчев", 2000, стр. 62, ISBN 954-712-056-.
 66. Маринов Е., Р.Русев, П.Тепавичаров. Ръководство за лабораторни упражнения по динамика и трептене на двигатели с вътрешно горене. Русе, ПБ на РУ”А.Кънчев”, 2000, стр. 88, ISBN 954-712-056-.
 67. Маринов Е.,В.Джаджев,В.Коева. Технически албум по Машинознание за чуждестранни студенти от подготвителен курс.. ВТУ"Ангел Кънчев"-Русе, Печатна база на ВТУ, 1986, ISBN ххххх.
 68. Момчилова А., Б. Стефанов, Д. Андонов, П. Станчев,Д. Обрешков, М. Войкова В. Пейчев, М. Григорова. Ръководство по физическо възпитание и спорт. Русе, Издателски център на РУ, 2006, ISBN 978-954-712-362-5.
 69. Момчилова А., И. Илиева. Методическо ръководство за обучение по физическо възпитание и спорт в начална училищна възраст. Русе, Печатна база при РУ, 2011, ISBN 978-954-8467-26-1.
 70. Момчилова А., И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов. Методически насоки за провеждане на спортноподготвителни упражнения и игри в предучилищна възраст. Русе, Издателска база при РУ "А. Кънчев", 2013, ISBN 978-954-8467-92-6.
 71. Момчилова А., И. Илчев, К. Симеонов. Методическо ръководство по физическа култура в детската градина. Русе, Печатна база при РУ, 2010, стр. 159, ISBN 978-954-8467-10-0.
 72. Ненов П., Е. Ангелова, В. Ронкова, К. Каменов. „УЧЕБНИК БЕЗ ДУМИ” – АЛМАНАХ с 2D, 3D визуализации и анимации в помощ на обучението по дисциплините "Машини елементи", "Основи на конструирането". Русе, Издателски център на Русенския университет, 2013, ISBN ХХ.
 73. Ненов П., Т. Н. Дюлгерян и колектив. Лабораторни упражнения по Машинни елементи. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2003, стр. 84, ISBN 954-712-185-5.
 74. Ненов П.,Д. Андреев,П. Стаматов,И. Спасов,Е. Ангелова,Т. Дюлгерян. Лабораторни упражнения по машинни елементи. Русе, Русенски университет, 2002, стр. 84, ISBN 954-712-185-5.
 75. Ненов, П., Е. Ангелова, А. Добрева, В. Добрев. Машинознание и машинни елементи. Задания за курсови работи/ проекти. Отчети за лабораторни упражнения, Под ред. на П. Ненов – Заслужил професор на РУ. Русе, Издателски център при Русенския университет, 2012, стр. 32, ISBN XX.
 76. Пантилеев П., Кр. Каменов, В. Джаджев. Техническо документиране. Русе, Русенски университ "Ангел Кънчев", 2002, стр. 23, ISBN 8806.
 77. Пенчева В., А. Асенов. Ръководство за курсова работа по „Технология и организация на превозите в транспорта”. Русе, Авангард Принт ЕООД, Русе, 2010, ISBN 978-954-8467-41-4.
 78. Пенчева В., А. Михова, М. Якимова. Ръководство по Основи на информатиката и програмиране на Бейсик (за студенти-чужденци, подготвителен курс). Русе, ПБ при ВТУ, 1989, стр. 58, ISBN 519.682/076/.
 79. Пенчева В., Ас. Асенов. Ръководство на курсова работа по Технология и организация на превозите в транспорта. Печатна база при РУ"А. Кънчев", Русенски университет, 2010, стр. 154, ISBN 978-954-8467-41-4.
 80. Пенчева В., Белоев И. Ръководство за упражнения по технология и управление на транспорта. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2017, стр. 145, ISBN 978-954-712-712-6.
 81. Ронкова, В. ПРИЛОЖНА ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНА ГРАФИКА ЧАСТ ВТОРА. Русе, Русенски университет, 2018, ISBN 1234.
 82. Ронкова, В., В. Хараланова. ПГИГ2 - Работна тетрадка за практически упражнения. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, ISBN 978-954-712-547-6.
 83. Русев Р., Кадикянов Г., Станева Г. Ръководство за лабораторни упражнения по Автомобилна техника 2. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, ISBN 978-954-712-778-4.
 84. Русев Р.Г., К.Дочев. Методическо ръководство за курсово проектиране по автомобили. Русе, Печатна база РУ”А.Кънчев”, 1992, стр. 96, ISBN 954-712-240-1.
 85. Русев, Р., Г. Станева, Г. Кадикянов. Ръководство за практически упражнения и разработване на курсова задача по Надеждност на транспортната техника. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2017, ISBN 978-619-7242-27-0.
 86. Русева С., В. Енчева, В. Дочев, Н. Николов. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ - Ръководство за упражнения, машинни специалности. Русе, ВТУ "А. Кънчев", 1985, стр. 100, ISBN ХХХХХ.
 87. Русева С., В. Енчева, В. Дочев, Р. Митева, С. Калчева, Г. Динев, Т. Трифонов, Ц. Цонева, Н. Николов, В. Джаджев. СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ ПО ПРОЕКЦИОННО ЧЕРТАНЕ. София, ТЕХНИКА, 1984, стр. 230, ISBN УДК 621.7 : 744.
 88. Русева С., В.Енчева, Г. Динев, Д. Белкинова, П. Статева, В. Дочев, Р. Митева, Т.Трифонов, Н. Николов, С. Калчева, Ц. Цонева. Сборник задачи по проекционно чертане - част 2. Русе, П е ч а т н а б а з а ВТУ “А. Кънчев”, 1986, стр. 282, ISBN 2310.
 89. Русева Сл.,В.Джаджев. Учебно помагало по техническо чертане за чуждестранни студенти от подготвителен курс.. ВТУ, Печатна база на ВТУ, 1985, ISBN ххххх.
 90. Русева, С., Л. Хубенова,С. Калчева, Т. Трифонов. Ръководство по машинна графика. София, Т е х н и к а, 1986, ISBN 2309.
 91. Русева, С.,В.Енчева,Т. Трифонов и др. Сборник задачи по проекционно чертане. София, Т е х н и к а, 1984, стр. 228, ISBN 2306.
 92. Сливаров О., Николов М., Станева Г. Поддържане и ремонт на транспортна техника. Издателски център при Русенски университет, Медиатех, 2016, стр. 93, ISBN 978-619-207-049-6.
 93. Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Машинни елементи – част2. Русе, РУ, 2011, ISBN WEB сайт.
 94. Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Машинни елементи - Курсова работа, Лабораторни упражнения. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2010, ISBN -.
 95. Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Машинни елементи и механизми - Лекции, Курсова работа, Лабораторни упражнения. Русе, РУ, 2010, ISBN WEB сайт, CD.
 96. Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Машинни елементи – част1. Русе, РУ, 2010, ISBN WEB сайт.
 97. Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Машинни елементи - Лекции, Курсова работа, Лабораторни упражнения. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2009, ISBN CD.
 98. Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Задания за курсова работа и курсов проект, отчети за лабораторни упражнения. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2008, ISBN -.
 99. Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Отчети за лабораторни упражнения по дисциплината Машинознание. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2003, ISBN CD.
 100. Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Машинознание. Русе, РУ, 2003, ISBN WEB сайт.
 101. Спасов, И., О. Алипиев, Т. Дюлгерян, С. Стойков. Машинознание. РУ „Ангел Кънчев”, Електронно учебно пособие, 2002, ISBN -.
 102. Станчев Х., В. Иванов. Ръководство за лабораторни упражнения по електрически уредби на автомобилите, тракторите и карите. Русе, Печатна база на ВТУ, 1990, ISBN няма.
 103. Статева П., В.Енчева, Д.Белкинова, В.Дочев. БДС 2.ХХХ-ХХ Аксонометрични проекции на изделия за каталожни и други материали. София, Комитет за стандартизация, София, Комитет за стандартизация, 1989, ISBN ХХХХХХХХХХ.
 104. Стефанова Т., Г. Ананиева, С. Димитрова, Ю. Дончева. Книга за учителя по Околен свят за първи клас. Варна, "Бит и техника", 2016, стр. 64, ISBN 978-954-9412-64-2.
 105. Стефанова, Т. Човекът и природата 5. клас / нежива природа/. Русе, Хелт Консулт Русе ЕООД, 2014, стр. 55, ISBN 978-954-92702.
 106. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова. Книга за учителя ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за трети клас. Варна, Издателство „Бит и техника“ ООД, 2004, стр. 76, ISBN 954-91325-8-7.
 107. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова. Тетрадка за трети клас ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА. Варна, Издателство „Бит и техника“ ООД, 2004, стр. 32, ISBN 954-91325-7-9.
 108. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова, С. Димитрова. Книга за учителя ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за трети клас. Варна, Издателство „Бит и техника“ ООД, 2018, стр. 56, ISBN 978-619-7457-34-6.
 109. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова, С. Димитрова, Ж. Марина, Г. Ананиева. Учебна тетрадка ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за трети клас. Варна, Издателство „Бит и техника“ ООД, 2018, стр. 36, ISBN 978-619-7457-30-8.
 110. Стефанова, Т., М. Нинова, С. Димитрова. Книга за учителя Човекът и природата 4. клас. Варна, Бит и техника, 2019, стр. 88, ISBN 978-7523-25-6.
 111. Стефанова, Т., С. Димитрова. Книга за учителя. Околен свят 2 . клас. Варна, Бит и техника, 2017, стр. 67, ISBN 978-954-9412-81-9.
 112. Стефанова, Т., С. Димитрова, Ж. Марина, Г. Ананиева. Околен свят. Учебна тетрадка за 2. клас. Варна, Бит и техника, 2017, стр. 45, ISBN 978-954-9412-71-0.
 113. Стефанова,Т. Т. Богданова, Д. Миткова. „Природата в опити”, учебно помагало за ЗИП и СИП в 5 клас по „Човекът и природата”. Силистра, РИТТ, 2006, стр. 51, ISBN 954-759-134-7.
 114. Стефанова,Т., М.Нинова, С. Димитрова, Ж. Марина, Г. Ананиева. Човекът и природата 4. клас. Учебна тетрадка. Варна, Бит и техника, 2019, стр. 68, ISBN 978-619-7523-36-2.
 115. Стоянов С., Е. Ангелова, Н. Ангелов, Л. Георгиева, Д. Белкинова, С. Калчева. Общотехническа подготовка, Тест за кандидатстване. Русе, ПБ РУ”А.Кънчев”, 2001, стр. 82 стр., ISBN ххххххххххххх.
 116. Стоянов, А. Методическо ръководство за курсова работа по Техническа експлоатация на транспорта 1. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев", 2005, ISBN 10:954-712-317-3.
 117. Тодорова, Св., А. Бороджиева, Вл. Матеев. Синтез и анализ на логически схеми – ръководство за разработване на реферати и курсови работи. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2007, стр. 60, ISBN -.
 118. Томов Вл., Кр. Каменов. Методично ръководство за дипломанти. Русе, Русенски университ, 2005, стр. 98, ISBN 24138.
 119. Тотев Т., Р. Иванов, Б. Ангелов. Трактори технически данни. Русе, Печатна база на ВТУ, 2000, стр. 144, ISBN 954-712-053-0.
 120. Тотев, Т., Р. Иванов, Г. Кадикянов. Ръководство за упражнения по Изпитване на автомобили и трактори и Системи за управление на автомобилната техника. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2010, ISBN 978-954-712-481-3.
 121. Трифонов, Т., В. Ронкова. Инженерна графика 1, работна тетрадка за упражнение и курсови задачи. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, ISBN 978-954-712-453-0.
 122. Янкова, М., Г. Ст. Трендафилов, Г. Ст. Георгиев, В. Пенчева, Г. Гачевски. СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ ПО ГЕОМЕТРИЯ (за студенти-чужденци от подготвителния курс). Русе, Печатна база при ВТУ “А. Кънчев”, 1985, стр. 84, ISBN -.
книги
 1. Aрнаудов, К., Д. Караиванов, А. Добрева, В. Иванов. Еволвентно вътрешно зацепване Зъбна геометрия. Материали и термообработка. Товароносимост и дълготрайност. Изработване и контрол. Приложение. София, Изд. на ТУ София, 2019, стр. 88, ISBN 978-619-167-382-7.
 2. Yang, Gi-Chul, Ao, Sio-Iong, Gelman, Len, S. Iliev. Transactions on Engineering Technologies. Netherlands, Springer Netherlands, 2015, pp. XI, 773, ISBN 978-94-017-9803-7.
 3. Динев Г., В.Енчева, Д.Белкинова, Р.Митева, М.Тодорова, Д.Русанов, Р.Андреев, Стр.Цомпов, Пл.Митев. Каталог за резервни части на Комбайн "Димитровец" Д-101. МК "Г.Димитров" Русе, МК "Г.Димитров" Русе, 1988, ISBN ХХХХХХХХХХ.
 4. Илиева И., И. Илчев, К. Симеонов. Фитнес и балансирано хранене за повишаване на физическата и здравната култура на студентите. Русе, Издателски център при РУ, 2012, ISBN 978-954-8467-96-4.
 5. Лилов, Ц., Ц. Петков, К. Бързев, Н. Гатев, Н. Колев, (книга), Изд. “Техника”, София, 1985. Работа на ДВГ с добавки към традиционните горива. София, Техника, 1985, стр. 130, ISBN 3163-4-85.
 6. Ненов П., Е. Ангелова. Програмен вариант на опростения метод на ISO/TC 60 за изчисляване на цилиндрични зъбни предавки. Русенски Университет, Русе, печатна база Русе, 1982, стр. 92, ISBN 621.831/833.681.3.
 7. Пенчева В., А. Асенов. Оптимизация на товaрните автомобилни превози в градски условия. Русе, Печатна база при Русенски университет, 2009, ISBN 978-954-8467-40-7.
 8. Пенчева В., Ас. Асенов. Оптимизация на товарите автомобилни превози в градски условия. Печатна база при РУ"А. Кънчев"-Русе, Русенски университет, 2009, стр. 75 с., ISBN 978-954-8467-40-7.
 9. Симеонов, К., И. Илиева, И. Илчев. Спортът в Русенски университет – постижения и успехи през годинитe. Изд. център при РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, Университетско издателство, 2014, ISBN 978-619-7071-39-9.
 10. Статева П., В. Енчева, Г. Динев, В. Дочев, В. Джаджев, С. Калчева, Р. Митева, Н. Николов, Т. Трифонов, Ц. Цонева. Комбайн самоходен силажоприбиращ и товарач КСС 100Т - Каталог за резервни части. Русе, Машиностроителен комбинат "Г. Димитров", 1982, стр. 398, ISBN ххххх.
други трудове
 1. A. Dobreva, V. Dobrev. Internationalisation of Higher Education, Presentation for the 6th Staff Training Week organised at Aristotle University of Thessaloniki, 2016, pp. 17
 2. Dobrev, V., A. Dobreva. International cooperation and mobility, Presentation for the First Staff Training Week in STU, Bratislava, 2017, pp. 1-7
 3. Dobreva, A. Innovative Study in the Area of Students’ Training, Presentation for staff training week organized by University of Foggia, 2019, pp. 29 slides
 4. Dobreva, A. Innovative Study and Research Practices at Transport Faculty of University of Ruse, Participation in 6th Int. Week Seminar: Erasmus + Program Added Value, 2019, pp. 21 slides
 5. Dobreva, A. Good practices at the University of Ruse, Presenation for the Staff Training week at Otto von Guericke University Magdeburg, 2018, pp. 57
 6. Dobreva, A. Good practices of International activities at the University of Ruse, Presentation for the Staff Training Week organized by University of Foggia, Italy, 2017, pp. 1-10
 7. Dobreva, A. Global village at the University of Ruse, Presentation within CBC Life; Ruse Chamber of Commerce & Industry, 2015
 8. Dobreva, A. Dimensiomering von Extenter - Umlaufraedergetrieben mit Geringer Zaehnezahl differenz., Diss. A. Technische Universitaet “Otto von Guericke”, Magdeburg, Deutschland, 1989
 9. Dobreva, A., V. Dobrev. Students' motivation for becoming Erasmus + participants, Presentation within Erasmus staff training week in UPV - Alcoy, 2015, pp. 27
 10. Dobreva. A., V. Dobrev. Opportunities for International cooperation between Balkan countries, Presenation at “St Kliment Ohridski” University – Bitola, 2018, pp. 30 Slides
 11. K. Nachev, A. Dobreva. Theoretical Investigation of Planetary Gear Trains, доклад на студентска научна сесия, 2018,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2018/TF.pdf, pp. 37-40
 12. Mollova, G. WED-SSS-TMS-2: Design and Research of Worm Gear Trains, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019 , volume 58 , book 4.1, Supervisor: Prof. A. Dobreva, 2019,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2019/TF.pdf, pp. 15 -18
 13. Mollova, G., B. Pencheva. Investigation of Dynamic Behaviour of Gear Trains., доклад за студентска научна сесия - научен ръководител, 2018,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2018/TF.pdf, pp. 16 - 21
 14. Pavlov, P. Student internship at international companies – Benefits and challenges, доклад за студентска научна сесия - научен ръководител, 2017,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2017/TF.pdf, pp. 65 - 67
 15. Pencheva, B., Y.Dimitrova. Effect of shape of the vehicle parts on their reliability, студентска научна сесия СНС'18 - научен ръководител,, 2018,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2018/TF.pdf, pp. 33-36
 16. Penev, S. Antwerp Warehouse Management System, доклад за студентска научна сесия - научен ръководител, 2017,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2017/TF.pdf, pp. 18 - 22
 17. Põlluste, M. G., M. Pärtel. WED-SSS-TMS-3: Comparison of Mechanical Engineering Cirricula, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 4.1; Supervisor: Prof. A. Dobreva, 2019,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2019/TF.pdf, pp. 19-22
 18. Zahariev P., G. Hristov, M. Iliev, N. Bencheva, Y. Ruseva, D. Kinaneva, J. Raychev, I. Tsvetkova, S. Borisov, I. Beloev, N. Nenov, V. Varbanov, N. Rusev, D. Dragoev, G. Custurea, G. Talmatchi, I. Sodoleanu and A. Andrei. Management plan for awareness raising about the Roman cultural and archaeological locations, План за управление и повишаване нивото на осведоменост за Римските културни и археологически обекти, 2017,https://www.archiverobg.eu/tinymce/upload/Documents/15.2.1.038%20ARCHIVE%20MP%20A.pdf, pp. 22
 19. Zahariev P., G. Hristov, M. Iliev, N. Bencheva, Y. Ruseva, D. Kinaneva, J. Raychev, I. Tsvetkova, S. Borisov, I. Beloev, N. Nenov, V. Varbanov, N. Rusev, D. Dragoev, G. Custurea, G. Talmatchi, I. Sodoleanu and A. Andrei. Management plan for preservation of the Roman cultural and archaeological locations, План за управление и консервация на Римските културни и археологически обекти, 2017,https://www.archiverobg.eu/tinymce/upload/Documents/15.2.1.038%20ARCHIVE%20MP%20P.pdf, pp. 20
 20. Zahariev P., G. Hristov, M. Iliev, N. Bencheva, Y. Ruseva, D. Kinaneva, J. Raychev, I. Tsvetkova, S. Borisov, I. Beloev, N. Nenov, V. Varbanov, N. Rusev, D. Dragoev, G. Custurea, G. Talmatchi, I. Sodoleanu and A. Andrei. Joint strategy for popularization of the Roman heritage in the cross-border area between Romania and Bulgaria, Съвместна стратегия за популяризиране на римското културно историческо наследство, 2017,https://www.archiverobg.eu/tinymce/upload/Documents/15.2.1.038%20ARCHIVE%20JSP.pdf, pp. 80
 21. Белоев Иван. Разработване и изследване на модулна система за енергоосигуряване и мониторинг на вредни емисии на автомобилния транспорт, Дисертационен труд, 2015, стр. 154
 22. Благоев, М., Д.Димитров. Съвременен подход при конструиране на елементи и възли от автомобилите със CAD системи, студентска научна сесия СНС'15 - научен ръководител,, 2015,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2015/TF.pdf, стр. 22-26
 23. Димитров Ю. Theoretical fundamentals of calculation of a screw jack, друго, 2016
 24. Добрева, А. Уеб базиран курс: ОКС магистър за дистанционно обучение e-Learning Shell.2, Инженерно конструиране, 2013,http://e-learning.uni-ruse.bg/, стр. над 200
 25. Иванов, Д., В.Стоянов, Д.Стефанов, А.Яхя. Разработване на рама на електромобил за състезанието Shell Eco-Marathon, студентска научна сесия СНС'14 - научен ръководител,, 2014,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2014/TF.pdf, стр. 11-14
 26. Илиев С. Изследване разпръскването на течни горива с помощта на енергията на разширяващ се газ при незавихрени струи, дисертационен труд, 2010, стр. 141
 27. Илиев С. Изследване разпръскването на течни горива с помощта на енергията на разширяващ се газ при незавихрени струи, автореферат, 2010, стр. 32
 28. Илиева И. Мотивацията за спортуване като фактор за интензификация на обучението по баскетбол в началното училище, Автореферат, 2008
 29. Илчев И. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НАЧАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ПОДРАСТВАЩИ БАДМИНТОНИСТИ, автореферат, 2011
 30. Илчев И. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НАЧАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ПОДРАСТВАЩИ БАДМИНТОНИСТИ, дисертационен труд, 2011
 31. Начев, К.,П. Боримечкова. Създаване на нови анкети от студенти за повишаване качеството на учебния процес, доклад за студентска научна сесия - научен ръководител, 2017,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2017/TF.pdf, стр. 61 - 64
 32. Ненов П., Е. Ангелова, В. Ронкова, К. Каменов. „УЧЕБНИК БЕЗ ДУМИ” – АЛМАНАХ с 2D, 3D визуализации и анимации в помощ на обучението по дисциплините "Машини елементи", "Основи на конструирането", софтуерна програма, 2013
 33. Пенев, C. Приложение на редуктори и зъбни предавки в подемно- транспортната техника, доклад за Студентска научна сесия - науче ръководител, 2014,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2014/TF.pdf, стр. 71 - 75
 34. Пенчева, Б. Създаване на нови анкети с цел подобряване качеството на лекционното преподаване, доклад за студентска научна сесия - научен ръководител, 2017,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2017/TF.pdf, стр. 68 - 73
 35. Пенчева, Б., П.Боримечкова. Втори живот на употребяваните автомобилни части – връзката на инженера с изкуството, студентска научна сесия СНС'17 - научен ръководител,, 2017,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2017/TF.pdf, стр. 52-56
 36. Стефанова Т., Б. Тодорова, В. Пенчева. Проектни дейности, като форма в екологичното образование по физика в основното, средното и висшето училище, Сборник доклади от ХХХ Научна конференция на Съюза на физиците в България, Пловдив, 2002, стр. 150-153
 37. Стефанова, Т. интерактивни техники, прилагани в екологичното образование на децата, първа научно практическа кщонференция на педагозите в ЦДГ Русе, "Иновации в детската градина", 2009, стр. 7
 38. Стефанова, Т. Екологията-начин на мислене и действие, пленарен доклад на Научна сесия в с. Караманово "Екологията-начин на мислене и действие ", 2002, стр. 8
 39. Т. Стефанова. 2015 - Световна година на светлината и светлинните технологии, пленарен доклад на Научна сесия на филиал Силистра на Русенски университет, 2015, стр. 20
 40. Тотев, Т. Влияние на съгласуването между ДВГ и ХДП върху ускоряемостта и горивната икономичност на трактора, Автореферат на кандидатска дисертация, 1989, стр. 36
 41. Тотев, Т. Влияние на съгласуването между ДВГ и ХДП върху ускоряемостта и горивната икономичност на трактора, Дисертационен труд, 1989, стр. 157
патенти и др.
 1. Ангелов Б., В. Хараланова. Обобщен алгоритъм за функционално-структурен анализ на техническите системи, Сертификат за притежаване на авторски права, издаден от Агенция, No 09102014,2014.
 2. Ангелов Б., Стр. Енчев, Св. Матеев. Обобщен модел за проектиране на техническите системи, Сертификат за притежаване на авторски права, издаден от Агенция, No 10102014,2014.
 3. Андонов К., Б. Евстатиев, Б. Манолова, И. Белоев, И. Григоров, Л. Михайлов, П. Пенев. TovaroviGrafici.exe – Компютърна програма, Сертификат за защитени авторски права, No 05.07.2016-4,2016.
 4. Андонов К., Б. Евстатиев, Б. Манолова, И. Белоев, А. Новакова. "Нетни икономии" на енергия от атмосферния въздух и слънчевата радиация при сушене и съхранение на продукция, зареждане на електромобили, Сертификат за защитени авторски права, No 07.07.2016,2016.
 5. Андонов К., Б. Евстатиев, Б. Манолова, И. Белоев, А. Новакова, К. Габровска-Евстатиева. Автоматизирана система за управление на нетните приходи от възобновяеми енергийни източници, Сертификат за защитени авторски права, No 06.07.2016,2016.
 6. Андонов К., Б. Евстатиев, Б. Манолова, И. Белоев, К. Ениманев. Компютърна програма за оптимизация на изолацията на сгради с аерация VENTS 1.0, Сертификат за защитени авторски права, No 08.07.2016,2016.
 7. Андонов, К. Й., Кр. Ениманев, Д. Иванова, Р. Иванов, К. Коев, В. Стоянов, Д. Димов. Устройство за сушене и съхранение на селскостопанска продукция, патент BG, No 64325 В1,2004.
 8. Добрева, А. Метод за подобряване на трибологичните показатели на зъбни предавки с вътрешно зацепване и малка разлика в броя на зъбите, Удостоверение за авторско право, No 1153/АД/ЮВП,2012.
 9. Добрева, А., С. Стоянов. Метод за оптимизиране на геометричните параметри на зъбни предавки с вътрешно зацепване и малка разлика в броя на зъбите по критериите контактна якост и якост на огъване, базиран на софтуерна система, Удостоверение за авторско право, No 1176/АД/ЮВП,2012.
 10. Е. Ангелова, В. Ронкова, А. Тюфекчиян. Компютъризирано проектиране на еволвентни цилиндрични зъбни предавки за преносими електрически инструменти, базиран на софтуерна система GEOMER”., Удостоверение за авторско право, No 1264,2013.
 11. Е. Ангелова, К. Каменов, В. Ронкова. „Компютърна система в помощ на обучението по дисциплината Машинни елементи- УЧЕБНИК БЕЗ ДУМИ”, Удостоверение за авторско право, No 1303,2013.
 12. Иванов, Р., Р. Русев, Е. Аврамов, Г. Кадикянов, Г. Станева. Уредба за изпитване на пневматични гуми, СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ, No 2338 U1,2016.
 13. Илиев Л., Г. Ангелов, В. Иванов. Устройство за упавление на момента на запалване на двигател с вътрешно горене, Авторско свидетелство, No 32952,1983.
 14. Матеев, В. Тънкослойна среда за необратим поляризационен холографски запис, Авторско свидетелство, No 51792,1991.
 15. Матеев, В. М. Виртуална лаборатория по синтез и анализ на логически схеми, Сертификат, No 08022011,2011.
 16. Младенов М., В. Иванов. Горивна уредба на дизелов двигател, Авторско свидетелство, No 49459,1993.
 17. Младенов М., В. Иванов. Горивна уредба на дизелов двигател, Авторско свидетелство, No 47602,1993.
 18. Осиковски Б., Л. Илиев, В. Иванов. Устройство за електроискрово запалване на двигатели с вътрешно горене, Авторско свидетелство, No 32798,1982.
 19. П. Пантилеев, В. Иванов. Резбовалцовъчна глава, изобретение, No А.С. № 39833,1985.
 20. Пантилеев П., В. Иванов. Райбер, изобретение, No А.С. № 31834,1981.
 21. Петков Ц. И., Хаджиев К. Метод и система за разслояване на горивовъздушната смес, патент, No 50571,1995.
 22. Русев Р.Г.,Стоянов С.Г.,Иванов Р.П.,Русев Б.Д. Навесно устройство за теглителни машини, Патент, No 51)Int.CL., A01B ,2006.
 23. Русенски университет"Ангел Кънчев", Емил Христов Янков, Асен Цветанов Асенов, Борис Иванов Евстатиев, Искра Стефанова Илиева. "СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ ФИЗИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЧОВЕКА", Свидетелство за Полезен модел, No 3737 U1/ бр. 07.1,2020.
 24. Станчев Д., Р. Иванов, Д. Иванов. Метод за определяне на коефициентите на условно увеличение на масата на транспортни машини., Автоско свидетелство, No N47759, G01L 5/13,1990.
 25. Станчев,Д., Д.Иванов, Р.Иванов, Г.Тодоров, А.Смрикаров. Метод за определяне на натоварването на двигател с вътрешно горене, Авторско свидетелство за изобретение, No 46251,1992.
 26. Стоянов В.А., В.Г. Витлиемов, С.Н. Стойков, А.Й. Стоянов. Устройство за деблокиране на игли от разпръсквачи на горивовпръскващи дюзи, Авторско свидетелство, (Бюлетин № 4 на ИНРА, 1993, 4c.), No BG 51393 A,1991.
 27. Стоянов, В., Й. Драгиева, Г. Кадикянов, Е. Маринов, А. Павликянова. Покритие върху детайли от алуминий и алуминиеви сплави, СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ, No 1465 U1,2011.
 28. Хаджиев К., Тодоров Г., Иванов В. Устройство за разслояване на горивовъздушна смес, Авторско свидетелство, No 51124,1991.
 29. Цоню Иванов Петков , Кирил Илиев Хаджиев. Устройство за разслояване на горивовъздушната смес, патент, No 50678,1995.
 30. Юлиян Илиев Димитров, Борислав Колев Тотев. Устройство за разпределяне и работа с техническа документация, полезен модел, No BG2431U1,2017.