Списък на публикациите

монографии

 1. Assenova Kamelia. Interest rate and Economic Growth. Saarbrucken, Germany, Lap Lambert Academic publishing, 2013, ISBN 978-3659-44647-4.
 2. Daniel Bratanov; Mirolyub Mladenov; Pavel Vitliemov, Todor Dоbrev, etc. The experience behind the REHAROB project. Pleven, MEDIATEN-PLEVEN, 2016, ISBN 978-619-207-067-0.
 3. Dimitrov,M.,N.Venelinova,E.Ilieva. Challeges in Establishing Multipurpose Virtual Knowledge Aliiance to Strengten the Educaion in Energy Security. In: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, РУ, 2019, pp. book 5.1. page 129-1, ISBN 1311-3321.
 4. Fleaca, E., B. Leustean, C. Simion, D. Serban, D. Antonova, F. Paragina, G. Suba, I. Kostadinova, M. Stas, M. Iordache, M. Pascadir, R. Stanciu, S. Kunev. Social Responsibility and Civic Knowledge: Edu4Society United Answer from Romania, Bulgaria and Slovenia. Bulgaria, Primax Publishing House, 2020, pp. 156, ISBN 978-619-7242-72-0.
 5. Petrova, Roumyana. Beyond The Proverb: What Proverbs and Phrases Mean in Swedenborg's Theological Doctrine. The University of Rousse, https://uni-ruse.academia.edu/, 2020, pp. 70 pages, ISBN 0000.
 6. Rozova, A., R. Tsankova: Editors, G. Ignatovska, A. Petkov. ERP – System’s Evolution.. Management of Public and Business Administration P, Technical University - Sofia, 2012, pp. 177-183, ISBN 978-954-438-971-0.
 7. Андреева М. Местно самоуправление. Велико Търново, Фабер, 2013, стр. 220, ISBN 978-954-400-878-9.
 8. Андреева М. Проектно управление. Велико Търново, Фабер, 2013, стр. 244, ISBN 978-954-400-851-2.
 9. Андреева, М. Ситуационен подход и ситуационно управление. Русе, A Group, 2011, стр. 228, ISBN 978-954-8039-11-6.
 10. Андреева, М. Векът на мениджмънта (ретроспективно-диагностичен анализ на управленската наука). Русе, AGroup, 2011, стр. 438, ISBN 978- 954- 8675 -1.
 11. Андреева, М. Проектно управление. Русе, A Grup, 2011, стр. 245, ISBN 978 – 954 – 8039 .
 12. Андреева, М. Основи на управлението. Варна, СТЕНО, 2003, стр. 363, ISBN 954-449-159-7.
 13. Андреева, М. Стратегически мениджмънт. Варна, Компас, 2001, стр. 320, ISBN 954-701-133-2.
 14. Андреева, М. Организационно поведение. Варна, Галактика, 1998, стр. 181, ISBN 954-418-113-Х.
 15. Андреева, М. Еволюция на управленската наука и на управленското мислене. София, Христо Ботев, 1997, стр. 207, ISBN 954-445-519-1.
 16. Андреева, М. Обща теория на мениджмънта. Варна, Галактика, 1996, стр. 269, ISBN 954- 418- 088- 5.
 17. Андреева, М. Управление на персонала. Варна, Галактика, 1995, стр. 150, ISBN 954- 418- 071- 0.
 18. Андреева, М. Коцев, Е. Йорданова, Д., Пенчева М. Новите тенденции на трудовия пазар в Европейския съюз и влиянието им върху организациите в България, глава ІV Организационна среда и отношение към труда. Русе, Примакс, 2010, стр. 86-96, ISBN 978-954-8675-04-8.
 19. Андреева, М. Коцев, Е., Йорданова, Д., Пенчева М. Новите тенденции на трудовия пазар в Европейския съюз и влиянието им върху организациите в България, глава ІІ Състояние на програмите и мерките по заетостта в България в контекста на глобална криза. Русе, Примакс, 2010, стр. 46-65, ISBN 978-954-8675-04-8.
 20. Андреева, М.,К. Каменов. Теория на стопанското управление. Варна, Галактика, 1993, стр. 229, ISBN 954- 418- 057- 5.
 21. Антонова, Д. Евристични методи в управлението. България, Primax, 2017, стр. 304, ISBN 978-619-7242-25-6.
 22. Антонова, Д. Използване на основани на знание клъстери за иновационно развитие на индустриалните предприятия. България, Primax, 2015, стр. 315, ISBN 978-619-7242-04-1.
 23. Антонова, Д. Възможности за управление на процесите при създаване на нови индустрии. Ruse, Изд. „А Group”, 2009, стр. 210, ISBN 978-954-8039-05-5.
 24. Антонова, Д. Иновации и обществено развитие. Bulgaria, Изд. „А Group”, 2008, стр. 340, ISBN 978-954-8039-03-1.
 25. Антонова, Д. Глава ІІІ. Глобален бизнес, човешки ресурси, синтетични култури. В: Кирова, М., Коцев, Е., Паскалева, М., Пенчева, М., Рускова, С. "Ситнетични култури и организационно поведение". Русе, Примах, 2005, стр. 37-60, ISBN 954-9972-61-5.
 26. Асенова Камелия. Кредитирането в България. София, Издателство „ Стопанство”, 2009, ISBN 978-954-644-074-7.
 27. Баташки, Г., В.Божков, М.Дочев, Г.Иванова, Д.Ималова, С.Панчева, Д. Крумова, К. Йоновски, В.Меразчиев, Р. Кръстева-Христова. Някои актуални въпроси при моделиране на счетоводната методология. Свищов, АИ, 2011, стр. 200-209, ISBN 978-954-23-0581-1.
 28. Баташки, Г., В.Божков, М.Дочев, Р.Сименова, Г.Иванова, Д.Ималова, С.Пенчева, Д.Крумова, Ц.Цветков, К.Йоновски, В.Меразчиев. Об актуалных вопросах моделирования методологии булхгалтерского учота. Москва, Московска финансова академия, 2011, стр. 354-363, ISBN 978-5-7942-0773-6.
 29. Баташки, Г., Й.Йотова, Е.Аверкович, В.Божков, Л.Петров, Г.Илиев, М.Дочев, Д.Дамянов, М.димитров, В.Меразчиев. Съвременни аспекти на счетоводството в България и Русия. Свищов, АИ "Ценов", 2002, стр. 102-111, ISBN 954-23-0112-Х.
 30. Баташки, Г., Й.Йотова, Е.Аверкович, В.Божков, Л.Петров, Г.Илиев, М.Дочев, Д.Дамянов, М.Димитров, Р.Симеонова, Г.Иванова, Д.Ималова, С.Панчева, С.Александров, В.Александров, А.Атанасов, В.Меразчиев. Проблеми на счетоводството в България и Русия. Свищов, АИ "Ценов", 2008, стр. 324-326; 208-221, ISBN 978-954-23-0390-9.
 31. Баташки, Г., Й.Йотова, Е.Аверкович, В.Божков, Л.Петров, Г.Илиев, М.Дочев, Д.Дамянов, М.Димитров, С.Александров, В.Меразчиев. Съвременные аспекты бухгалтерского отчета в Росии и Болгарии. Москва, Московска финансова академия, 2003, стр. 211-219, ISBN 5-7942-0370-6.
 32. Баташки, Г., Й.Йотова, Е.Аверкович, В.божков, Л.Петров, Г.Илиев, М.Дочев, Д.Дамянов, Р.Симеонова, Г.Иванова, Д.Ималова, С.Пенчева, С.Александров, В.Александров, Ат.Атанасов, В.Меразчиев. Учетная политика организации Росии и Болгарии. Москва, Московска финансова академия, 2006, стр. 254-259, ISBN 5-7942-0420-6.
 33. Баташки, Г., Й.Йотова, Е.Аверкович, В.Божков, Л.Петров, Г.Илиев, М.Дочев, Р.Симеонова, Г.Иванова, Д.Ималова, С.Панчева, C.Александров, В.Александров, А.Атанасов, Д.Дамянов, В.Меразчиев. Счетоводна политика в България и Русия. Свищов, АИ "Ценов", 2006, стр. 151-159, ISBN 978-954-23-0286-5.
 34. Баташки, Г.,Й.Йотова, В.Божков, Л.Петров, Г.Илиев, М.Дочев, Д.Дамянов, М.Димитров, Р.Симеонова, Г.Иванова, Б.Божилов, С.Панчева, Д.Крумова, К.Йоновски, С.Александров, В.Александров, В. Меразчиев, Р.Ма. Проблемы булгалтерского учота в России и Болгарии. Москва, Московска финансова академия, 2008, стр. 353-367, ISBN 978-5-7942-0564-0.
 35. Бонева, М., Петков, А., Недялков, А., Шелудко, И., Витлиемов, П. Приложение на интегрирани информационни системи за управление на процесите в организациите. Русе, Примакс, 2017, стр. 101, ISBN 978-619-7242-24-9.
 36. Велев Мл. Клъстърен подход за повишаване на конкурентоспособността. София, ИК “Софттрейд”, 2007, стр. 150, ISBN 978-954-334-045-3.
 37. Велев Мл., Накова Р. Методика за оценка на потенциала за растеж и повишаване на конкурентоспособността. София, Издателство на ТУ- София, 2010, ISBN 0000.
 38. Велев Мл., Цветанова А. Масова къстамизация – стратегия за повишаване на конкурентоспособността. С., Софттрейд, 2010, стр. 108, ISBN 978-954-334-111-5.
 39. Вълчев, Кр. ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ. Русе, Лени Ан, 2020, стр. 304, ISBN 978-619-7058-89-5.
 40. Д Донева. ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛИТИКИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, COBISS.BG-ID - 1289285604. В. Търново, Фабер, 2001, стр. 156, ISBN 954-9541-93-5.
 41. Джумалиева, А., Б. Хюсеинов, Н. Йонкова, А. Попова, К. Коев, И. Янкова. Методология и инструменти за превенция, установяване и предотвратяване на дискриминация. София, Комисия за защита от дискриминация, 2017, стр. 400, ISBN 978-619-90779-3-1.
 42. Димитрова, И. Счетоводният анализ и счетоводната политика в предприятието. Русе, PRIMAX, 2016, стр. 166, ISBN 978-619-7242-18-8.
 43. Димитрова, И. Капитал, амортизации, амортизациионна политика (Фирмената амортизационна политика като средство за възпроизводство на капитала). Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ - Плевен, 2015, стр. 295, ISBN 978-619-207-030-4.
 44. Донева Д. Икономически механизми и инструменти на европейската екологична политика, В: “ЕВРОПЕЙСКО ПОЛИТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНТЕГРАЦИЯ. ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА БЪЛГАРИЯ”, Отг. ред. Георги Генов.. София, “Албатрос”, 2000, стр. 96-114, ISBN -954-751-015-0.
 45. Донева Д. Макроикономическа стабилност в условията на европейска интеграция на новите страни членки на Европейския съюз, В: “МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СТАБИЛНОСТТА В НОВИТЕ СТРАНИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”. В. Търново, Фабер, 2010, стр. 194, ISBN 978-954-400-288-6.
 46. Донева, Д. Икономика и природна среда: съвременни проблеми на взаимодействието, COBISS.BG-ID 1291693284. В. Търново, Ай анд Би, 2019, ISBN 978-619-7281-55-2.
 47. Ениманев, К. Енергоефективно осигуряване на микроклимата в затворени аграрни сгради чрез унифицирани модулни елементи. Факултет „Авиационен“, Национален Военен Университет „Васил Левски“, Долна Митрополия, Долна Митрополия, 2019, стр. 224, ISBN 978-954-713-130-9.
 48. Ениманев, К. Организация и управление на логистичната инфраструктура. Долна Митрополия, Национален Военен Университет „Васил Левски“, Факултет „Авиационен”, Долна Митрополия, 2019, стр. 160, ISBN ISBN 978-954-713-.
 49. Ениманев, К. Инфраструктурна осигуреност на устойчивото развитие. София, "Крисан - С", 2014, стр. 667, ISBN 978-954-655-61-3.
 50. Ениманев, К. Изследване на технологични показатели, осигуряващи микроклимата в животновъдна сграда с аерация. Русе, Печатна база при Русенски университет, 1999, ISBN 000.
 51. Илиев Др. А. Международна пазарна диверсификация. Свищов, АИ Ценов, 2011, стр. 104, ISBN 1310-2737.
 52. Илиева, Д. Повишаване на регионалната конкурентоспособност, основана на икономиката на знанието. Свищов, Академично издателство Ценов, 2018, стр. 219, ISBN 978-954-23-1717-3.
 53. Йорданова, Д. Раздел ІІ, т.4 "Нови подходи за въздействие върху пазара на труда в регионите". //В: Петков, А., Андреева, М., Кирова, М. и кол. Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи. Русе, AGroup, 2011, стр. 66- 84, ISBN ISBN 978-954-8039.
 54. Каменов, К., Е. Захариев, М. Андреева, М.Бакърджиева, А. Асенов. Лидерство и ръководство. Свищов, Академично издателство "Ценов", 2004, pp. 170, ISBN 954-23-0171-5.
 55. Кирова, М. Глава I. Измерения на социалното предприемачество. В: Социално предприемачество в контекста на ко-мениджмънта. Рецензенти:доц. В. Христова, доц.Л. Михайлова. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, стр. 5-28, ISBN 978-954-712-771-5.
 56. Кирова, М. Модел за сравнение и оценка на иновации в индустрията за постигане на устойчиво развитие. Русе, Авангард принт, 2019, стр. 205, ISBN 978-954-337-366-6.
 57. Кирова, М. Екологични аспекти в иновационната фирмена политика. Русе, РУ “Ангел Кънчев", 2003, ISBN 954-9972-44-5.
 58. Костадинова И. ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ - ВЛИЯЕЩ ФАКТОР ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЛЕКАРСКИЯ ТРУД. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, стр. 234, ISBN 978-954-712-760-9.
 59. Коцев, Е. Интегриране на индивида и групата в организацията. Русе, А Груп, 2008, стр. 124, ISBN 978-954-8039-01-7.
 60. Кършакова, Р. Връзки с обществеността или бизнес на доверието. РУ ”А. Кънчев”, Русе, Печатна база, 2002, стр. 219 с., ISBN 954-712-158-8.
 61. Кършакова, Р. Степени на контекстова зависимост на изречението в писмения научен текст. Дисертация. София, БАН, Институт за български език, 1990, стр. 248, ISBN ВАК.
 62. Кючуков, Р., С. Кунев. Професионална реализация на завършилите студенти. Методология, емпирични изследвания, резултати. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2007, ISBN 978-954-712-396-0.
 63. Любенов Л. Пазари и реализация на земеделски продукти. Русе, Медиатех, 2016, стр. 144, ISBN 978-619-207-039-7.
 64. Мария Андреева. Управление на човешките ресурси. В.Търново, Фабер, 2014, стр. 300, ISBN 978-619-00-0039-6.
 65. Мария Андреева. Проектно управление II-ро издание. Велико Търново, Фабер, 2013, стр. 244, ISBN 978-954-400-851-2.
 66. Минчев Д. Ренесанс на политическата икономия. Русе, Лени - Ан, 2013, стр. 362, ISBN 978-619-7058-02-4.
 67. Минчев, Д. Икономически подход към проблемите на висшето образование в контекста на обществената среда в България. Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 160, ISBN ISBN 978-619-7058.
 68. Михайлова, Л. Отчетността като информационна база на планирането в малките и средните предприятия. Русе, Авангард принт, 2011, стр. 1-103, ISBN 978-954-337-119-8.
 69. Михайлова, Л. Вътрешният контрол в управлението на лечебните заведения. Русе, Авангард принт, 2019, стр. 1-193, ISBN 978-954-337-359-8.
 70. Найденов, Н. Мениджмънт на техниката в земеделието. Русе, Авангард Принт, 2009, стр. 200, ISBN 978-954-337-091-7.
 71. Найденов,Н. Мениджмънт на сервиза. Русе, Печатна база на Русенски университет, 1998, стр. 94, ISBN 954-712-040-9.
 72. Нанева А., Г. Вълчев, Е. Трифонов, Л. Любенов, Л. Доганова, М. Косева, Ст. Николова. Надеждност на икономическите системи. Русе, Печатна база РУ, 2005, стр. 178-208, ISBN 954-712-271-1.
 73. Неделчева, Н. Управление на инвестициите в земеделско производство. Силистра, Печатница Ковачев, 2011, ISBN 978-954-8198-36-3.
 74. Недялков, А. Информационни системи в операционния мениджмънт на услугите. Русе, Авангард принт, 2019, стр. 152, ISBN 978-954-337-367-3.
 75. Недялков, А. Операционен мениджмънт на услугите. Русе, Примакс, 2018, ISBN 978-619-7242-33-1.
 76. Недялков, А. Проблеми на качеството в операционния мениджмънт на услугите (DOI: 10.13140/2.1.1416.7044). Русе, Примакс, 2012, стр. 144, ISBN 978-954-8675-41-3.
 77. Недялков, А., Петков, А., Кирова, М., Бонева, М. Интегриране на системата за управление в организациите. Русе, Примакс, 2018, стр. 272, ISBN 978-619-7242-34-8.
 78. Павел Витлиемов. Симулационен модел на жилище, включващ най-често използваните в бита електроуреди и тяхното косвено и пряко влияние върху енергийния и температурен баланс в дома. Русе, МЕДИАТЕХ, 2019, ISBN 978-619-207-177-6.
 79. Павел Витлиемов. Съвременни производствени системи. Русе, Примакс ООД, 2014, ISBN 978-954-8675-75-8.
 80. Павел Витлиемов. Иновационен мениджмънт. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2013, ISBN 978-619-7071-11-5.
 81. Павлов, Д. Бизнес моделът - елемент на система от управленски инструменти. Русе, АGrup, 2011, стр. 125, ISBN 978-954-8039-10-9.
 82. Панайотов, Д, М.Андреева, П.Бодурова и др. Основи на управлението. Варна, Университетско издателство "Черноризец Храбър", 2004, стр. 295, ISBN 954-715-225-4.
 83. Парашкевова, Л., А. Парашкевова. Аутсорсинг.. Варна, Изд-во Колор-принт, 2008, pp. 178, ISBN 978-954-760-168-0.
 84. Петков, А. Управленски информационни системи. Русе, ПРИМАКС ООД, 2004, стр. 132, ISBN 954-9972-58-5.
 85. Петрова, Р. Културемите в Книга на притчите (The Book of Proverbs) в Авторизираната версия на Библията (AV/KJB)(466 стр.). Русе, Лени Ан, 2012, ISBN 978-954-8190-95-4.
 86. Петрова, Р. Културемите в Книгата на притчите (the Book of Proverbs) в Авторизираната версия на Библията (The Authorised Bible, AV/KJV). Хабилитационен труд, 470 стр. Русе, РУ, 2010, ISBN РУ.
 87. Петрова, Р. Лингвокултурологично съпоставително изследване на английски и български пословици.Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, 265 стр. София, БАН - Институт за български език, 2006, ISBN ВАК.
 88. Петрова, Р. Автореферат на дисертацията за присъждане на образователна и научна степен „доктор” „Лингвокултурологично съпоставително изследване на английски и български пословици”, 56 с. София /Русе, Печатна база на РУ, 2006, ISBN РУ.
 89. Петрова, Румяна. Please do NOT count this publication! Заб.: Командата "изтрий" не работи, затова отбелязвам изрично тази публикация да не се брои; без нея общият брой на публикациите ми е 100. 2020, University of Rousse -- http://academia, 2020, стр. 00, ISBN 0000.
 90. Петрова, Румяна. Аксиосфера на американизма. Лингвокултурно изследване на паремии. Дисертация за присъждане на научната степен "доктор на науките". Русе, РУ, 2016, стр. 465, ISBN 0000.
 91. Петрова, Румяна. Български паремии за присмех и похвала. Лингвокултурно изследване (скала на културемите) 289 стр.. Русе, Издателски център на РУ, 2013, стр. 289, ISBN 978-619-7071-36-8.
 92. Петрова, Румяна. Аксиосфера на американизма. Лингвокултурно изследване на паремии. Дисертация за присъждане на научната степен "доктор на науките". Русе, РУ, 2016, стр. 465, ISBN 0000. Аксиосфера на американизма. Лингвокултурно изследване на паремии. Автореферат към Дисертация за присъждане на научната степен "доктор на науките". Русе, Русенски университет, 2016, стр. 47, ISBN 0000.
 93. Попова, Ю. Представи за другостта в България в светлината на интеркултурната комуникация.. Русе, Изд. център на Русенски университет, 2014, стр. 181, ISBN 978-954-712-605-3.
 94. Р. Русев, Р. Петрова, В. Мийдър, Ч. Бхуванесвар, П. Трендафилова, В. Костова, В. Бараков, Е. Недкова, И. Свободова, В. Шаховски, Н. Тупикова, С. Дачева. В огледалния свят на езика и културата. Ред. Руси Русев. Изд. по научен проект на тема "Изследване на езикови факти и явления в лингвокултурологичен аспект". Русе, Лени Ан, 2007, стр. 257, ISBN 978-954-8190-54-1.
 95. Рускова, С. Катализатори и константи на корелацията екомениджмънт-потребителско поведние. Русе, Издателски център към Русенски университет, 2020, стр. 1-229, ISBN 978-954-712-810-1.
 96. Трифонов, Е. Макроикономически проблеми на пазарното стопанство. Русе, Печатна база РУ "Ангел Кънчев", 2003, стр. 522, ISBN 954-712-198-7.
 97. Трифонов, Е. Пазарът: микроикономически въпроси. Русе, Печатна база РУ "Ангел Кънчев", 2003, стр. 238, ISBN 954-712-197-9.
 98. Царевски В., В. Иванова, Т. Хубенова, М. Тонев, Р. Къновски. Капиталовият пазар в България. В., ВСУ, 2009, ISBN 978-954-715-413-1.
студии
 1. Assenova Kamelia. Public spending, financed with European funds and its impact on the aggregate supply in Central and Eastern Europe. Zonguldak, Turkey, Black See and Balkans Economic and Political Studies, 2014, ISBN 978-975-92847-8-7.
 2. Assenova Kamelia. Credit activities of the commercial bank in Bulgaria – trends, problems and challenges. гр. Павлодар, Казахстан,, Научни трудове на Павлодарския университет, 2009, ISBN 0000000000.
 3. Kornazheva, M. Multi-level Governance in the European Union and the Social Construction of Regional Identity. Wien, Roerig Universitaetsverlag, 2015, pp. 183-204, ISBN 978-3-86110-578-7.
 4. Kornazheva, M. The European Army as a Project of (In)Security.. Sofia, Diplomatic institute, 2015, pp. 23-42, ISBN ISSN 1313-6437.
 5. Kornazheva, M. Risks and Opportunities of Trans-Frontier Cooperation in Higher Education. The Case of Bulgarian-Romanian Interuniversity Europe Centre. Русе, Русенски университет, 2004, pp. 177-197, ISBN 1311-3321.
 6. Kunev, S., D. Antonova, I. Kostadinova. Study of factors affecting innovation activity of SMEs in the furniture industry in Bulgaria (the case of "Dominex Pro"). IN: Monograph "How to prevent SMEs failure", Visegrad+ Grant No. 21820267. Serbia, Printing pres: Happy, Zajecar, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Engineering Management Department (EMD), 2019, pp. 449-495, ISBN 978-86-6305-095-2.
 7. Lyubenov L. A priori study of marketing innovation strategies of agricultural enterprises in Bulgaria. Economic Studies, book 4, Sofia, BAS, 2012, pp. 20, ISBN -.
 8. Mokreva, S., D. Antonova. PERMISSION MARKETING – Star Brand’s Use of Permission Marketing in a Marketing Communication Campaign (Communication, Advertising and Design Management). Ruse, A Group, 2009, pp. 104, ISBN 978-954-8039-04-8.
 9. Papazov, E., Mihaylova, L. Strategic Groups: Identification Techniques for Entrepreneurial Medium-Sized Enterprises. IN: Strategic Optimization of Medium-Sized Enterprises in the Global Market. USA, IGI Global (Indexed in: SCOPUS), 2019, pp. 287-311, ISBN 9781522557845.
 10. Parvanova, E. Theoretical Paradigms Associated with Post-war Conflicts on the Western Balkans. Русе, под печат, 2020, ISBN -.
 11. Paskaleva, M., S. Kunev. Centaurs and Entrepreneurs in the Bulgarian Equine Industry: The Case of Novex Horse Riding Club. In Case studies book on Entrepreneurship and Innovation & Business creation and management, STARTENT p. Русе, University of Ruse "Angel Kanchev", 2011, pp. 178-186, ISBN 978-954-712-517-9.
 12. Petar PENCHEV. “Emergence and Evolution of the Concept of the Agile Enterprise”. Варна, Университетска печатница, 2015, pp. 17, ISBN 978-954-21-0875-7.
 13. Petrova, Roumyana. The Fascinating World of Widespread Idioms: A Tribute to Elisabeth Piirainen (1943-2017). - In: Proverbium 2018: 35. Burlington, Vermont, University of Vermont, 2018, pp. 393-435, ISBN 0743 782X.
 14. Petrova, Roumyana. Wolfgang Mieder. “Right Makes Might”: Proverbs and the American World View.(Bloomington, Indiana 2019) – In: Proverbium 2020. Bloomington, Vermont, Indiana University Press, 2020, pp. 425-450, ISBN 0000.
 15. Petrova, Roumyana. More than Meets the Eye: What Proverbs Mean in the Theological Works of Emanuel Swedenborg. - In Proverbium 2020. Bloomington, Vermont, The University of Vermont Press, 2020, pp. 247-280, ISBN 0000.
 16. Petrova, Roumyana. Truth in Anglo-American Proverbs. - In: Proverbium 2019: 36. Burlington, VT, USA, University of Vermont, 2019, pp. 277-340, ISBN 0743 782X.
 17. Petrova, Roumyana. Contrastive Study of Proverbs (Chapter 21). – In: Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina / Aleksa Varga, Melita (eds.): Introduction to Paremiology: A Comprehensive Guide to Proverb Studies. Warsaw: De Gr. Warsaw, De Gruyter Open Ltd, 2015, pp. 243-261, ISBN 9783110410167.
 18. Petrova, Roumyana. A Linguocultural Study of Religiosity in the Modern Anglo-American Proverbs. Русе, Научни трудове на Русенския университет -- 2014, т. 52, серия 5.2, Русе: Изд. център на РУ, 2014, pp. 143-172, ISBN 1311-3321.
 19. Petrova, Roumyana. "If There Were No Clouds, We Shouldn't Enjoy the Sun": The Crosscultural View and Multifaceted Meaning of a Proverb. Proverbium 30 (2013). Burlington, The University of Vermont, 2013, pp. 255 - 280, ISBN 0743 782X.
 20. Petrova, Roumyana. Revisiting Linguistic Culturology and the Linguo-Cultural Approach. -In: J. Popova (ed.). Applied Interdisciplinary Studies in the Area of Social Sciences. Rousse, University of Rousse, Bulgaria, 2013, pp. 41-65, ISBN 978-954-712-578-0.
 21. Petrova, Roumyana. Bulgarian Proverbs of Reciprocity: A Culturematic Study. – In: Proverbium. Yearbook of International Proverb Scholarship. No. 27, Wolfgang Mieder, ed. Burlington, University of Vermont, 2010, pp. 245–286., ISBN 0743–782X.
 22. Petrova, Roumyana. Петрова, Р. // Petrova, Roumyana, Vladimir Vitkov, Vassil Pentchev and Lilia Vassileva. The State Testing Center for Agricultural Machinery and Forestry Equipment in Rousse: A Case Study. – In: Confer. Rousse, Faculty of Busienss and Management, University of, 1999, стр. 63-75, ISBN RU.
 23. Petrova, Roumyana, Diana Stefanova. Evaluation in Biblical proverbs: A linguo-cultural study from a systemic functional perspective. Proverbium 2017: 34, University of Vermont, 2017, pp. 293-336, ISBN 0743 782X.
 24. авторски колектив: Диана Антонова, Миленa Кирова, Даниел Павлов, Свилен Кунев, Наталия Венелинова. Регионално развитие - среда за технологичен напредък. Русе, Примакс, 2015, ISBN 978-619-7242-10-2.
 25. академик Ст. Воденичаров, колектив, Павел Витлиемов. Collection of Materials with the results of the project: "Development of tools needed to coordinate inter-sectoral power and transport CIP activities at a situation of multilateral terrorist threat. I. София, БАН, 2013, ISBN 978-954-9255.
 26. Ангелова, П., М. Корнажева, Б. Станчева, Р. Собаджиева, И. Чавдарова, Л. Кутин. Политологични и културологични аргументи в контекста на кандидатурата на Русе за европейска столица на културата. Русе, Русенски университет, 2013, стр. 28-54, ISBN 1311-3321.
 27. Андреева, М. Стратегически проблеми на висшето икономическо образование в България в началото на XXI век. Свищов, Академично издателство, 2001, стр. 283 - 301, ISBN 954- 23- 0057- 3.
 28. Антонова, Д. Рентните отношения като атрибут на геоцивилизационен модел //В: авт. колектив „Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи”. България, A-Group, 2011, стр. 22-48, ISBN 978-954-8039-06-2.
 29. Антонова, Д. Основания за индустриални клъстерни формирования - един глобален подход //В: авт. колектив „Бизнес модели в условията на динамично променяща се среда”. Русе, Примакс, 2009, стр. 183-207, ISBN 978-954-9972-93-1.
 30. Антонова, Д. Глобализацията и потокът на знанието: география на индустрията//В: авт. колектив „Взаимовръзката иновации – мениджмънт на знанието, основа на зеления маркетинг”. Ruse, Примакс, 2007, стр. 77-102, ISBN 978-954-9972-77-1.
 31. Антонова, Д. Организационни стратегии за развитие на нов продукт (сравнителен анализ на производствени организации)//В: авт. колектив "Синтетични култури и организационно поведение". Ruse, Primax, 2005, стр. 109-131, ISBN 954-9972-61-5.
 32. Антонова, Д. Показатели за съответствия на лоялност към предпочитана търговска марка// В: авт. кол. "Иновационна политика и пазарен дял". България, Primax, 2003, стр. 5-20, ISBN 954-9972-44-5.
 33. Антонова, Д. Изследване на пазарния дял на „Сирма Приста” АД Русе на вътрешния пазар на млечни продукти// В: авт. кол. "Маркетинг-мениджмънт и стил на управление". България, Primax, 2001, стр. 5-36, ISBN 954-9972-26-7.
 34. Антонова, Д. Бенчмаркинг на Kлъстер “Автономна платформа за граждански въздушни услуги” в контекста на регионалното развитие. // В: Aнтонова, Д., Минчев, Д., Петков и кол., "Фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременните условия". България, Primax, 2014, стр. 94-135, ISBN 978-954-8675-94-9.
 35. Антонова, Д. Глава ІІІ. Глобален бизнес, човешки ресурси, синтетични култури. В: Кирова, М., Коцев, Е., Паскалева, М., Пенчева, М., Рускова, С. "Ситнетични култури и организационно поведение". Русе, Primax, 2005, стр. 37-60, ISBN 954-9972-61-5.
 36. Антонова, Д. Методически аспекти на взаимоотношенията между индустриални иновации, мезоикономически структури и устойчиво развитие. // В: авт. кол. „Стратегически аспекти на управлението на мезоикономически структури". България, Primax, 2008, стр. 38-96, ISBN 978-954-9972-85-6.
 37. Антонова, Д. Първа част, т.5 ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И УСТОЙЧИВОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ, с.25 -72//В: Михайлов, Н., Д. Антонова, С. Кунев, И. Костадинова. Сравнителни предимства и потенциал за развитие на местно ниво (колективна монография),сс.106. България, Primax, 2017, стр. 127, ISBN 978-619-724-29-4.
 38. Антонова, Д. Първа част. Методика на последваща оценка на Областна стратегия за развитие на Област Русе (т.1,т.2,т.3), с. 5-19. IN:/Антонова, Д., М. Кирова,С. Кунев, Н. Венелинова и кол. "Технологичното развитие - среда за технологичен напредък". България, Primax, 2016, стр. 98, ISBN 978-619-7242-10-2.
 39. Антонова, Д. раздел II. Мениджмънт на знанието. "Възможности за развитие на човешките ресурси в туризма на трансграничния регион". В: М. Бонева, Л. Велева, В. Гединач, М. Кирова и кол. "Мениджмънт на бизнес процеси". България, Primax, 2013, стр. 104-141, ISBN 978-954-867-5512.
 40. Антонова, Д. Раздел ІІ, т.4 "Нови подходи за въздействие върху пазара на труда в регионите". //В:Петков, А., Андреева, М., Кирова, М. и кол. "Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи". България, AGroup, 2011, стр. 66-84, ISBN 978-954-8039-06-2.
 41. Антонова, Д., К. Сидова Съвременни аспекти на знанието като процес – преглед на немскоезичната литература. //В авт. кол. „Аспекти на управление на знанието като катализатор на иновационния процес”.. България, Primax, 2007, стр. 46-83, ISBN 954-9972-70-2.
 42. Антонова, Д., М. Паскалева Нововъведения и реализация на пробен пазар при масовото производство. //В: авт. кол. Оценяване на потребителските предпочитания към алтернативни варианти на нов продукт. България, Primax, 2004, стр. 5-63, ISBN 954-9972-51-8.
 43. Асенова Камелия. Тенденции в кредитирането след приемането на България в ЕС. София, Публичната администрация – предизвикателства и перспективи, Университетско издателство” Стопанство”, 2009, ISBN 978-954-644-070-9.
 44. Асенова Камелия. Монетарната политика – от преход към присъединяване, в книгата „Перспективи за разширяването на Европейския съюз на Изток – от българска и немска гледна точка” (на български и немски език). София, ГорексПрес, 2002, ISBN 954-616-103-9.
 45. Асенова Камелия. Някои проблеми на използването на лихвения процент за въздействие върху предприятията, Първа награда на Студентската научна сесия на ТНТМ. София, Финансиране и кредитиране на самоуправляващите се организации, 1988, ISBN 0000000000.
 46. Банчев, П. Стратегически решения за комбиниране на елементите на маркетинговия микс. // И к о н о м и ч е с к и изследвания.. София, ИИ на БАН, 2007, стр. 117-143, ISBN 1312....
 47. Банчев, П., П. Горанова, Ж. Тананеева, В. Динкова. Развитие и приложение на стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиентите. // А л м а н а х научни изследвания. т. 8.. Свищов, АИ Ценов, 2008, стр. 47-79, ISBN 1312-3815.
 48. Баташки, Г. Актуални проблеми на счетоводството във финансовата система. Свищов, АИ "Ценов", 2011, стр. 265-267,290-298, ISBN 1312-3815.
 49. Баташки, Г. Съвременни аспекти на банковата счетоводна политика. Свищов, АИ "Ценов", 2008, стр. 125,126,127,145-148,, ISBN 1312-3815.
 50. Баташки, Г., Д.Ималова, Р.Маринова. Счетоводни теоретико-методологични проблеми при управлениетно на привлечения капитал на банките". Свищов, АИ "Ценов", 2008, стр. 79-80,111-112, ISBN 1312-3815.
 51. Баташки, Г., Д.Ималова, Т.Кънева, В.Александров. Финансовите отчети на банките и бюджетните предприятия при условията на глобализираща се икономика. Свищов, АИ, 2010, стр. 498-502,516-519, ISBN 1312-3815.
 52. Баташки, Г., Й.Йотова, Е.Аверкович, В.Божков, Л.Петров, Г. Илиев, М.Дочев, Д.Дамянов, М.Димитров, В.Меразчиев. Счетоводството в условията на европейската интеграция (теоретико-приложни аспекти). Свищов, АИ "Ценов", 2002, стр. 324-326, ISBN 954-23-0090-5.
 53. Батов С., И. Симеонов, А. Иванов, К. Ениманев, М. Колева, Р. Джубраилова, Р. Станимирова, С. Стоянов, Я. Янакиев. България и нейното място в реализацията на европейската политика за сигурност и отбрана. София, РИК „Диана” ООД, 2005, стр. 212, ISBN 954-91599-2-2.
 54. Богданова, З., Найденов, Н., Недялков, А. Изследване на икономическите дейности и нагласи в селските райони (управление чрез подхода „Лидер”). Силистра, РИТТ, 2009, стр. 68, ISBN 978-954-759-246-9.
 55. Богданова, М., Цветанова, Е., Тодоров, Е., Илиева, Д. Развитие на икономиката на знанието в Дунавския регион. Алманах научни изследвания.Изследване на фирми, човешки потенциал, региони и висше образование,т 17, Академично издателство „Ценов”, Свищов, 2012, стр. 362-393, ISBN 1312-3815.
 56. Бонева, М.; Петков, А. Специфични фактори, влияещи върху бизнес развитието в българския сектор за информационни и комуникационни услуги; във Фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременните условия. Русе, Примакс, 2014, стр. 68-94, ISBN 978-954-8675-94-9.
 57. Велев Мл. "Клъстърен подход за икономическо развитие”, Студии за ускорено развитие на българската икономика. С., БАН – Икономически институт, 2007, ISBN 0000.
 58. Велчева, Й., А. Петков, А. Любенова, И. Димитрова, Р. Димитрова. Финансово-икономически анализ. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2007, ISBN -.
 59. Владимир Витлиемов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов. РАЗРАБОТВАНЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН МОДУЛ НА ШПРИЦФОРМА СЪС СЛОЖЕН ПРОФИЛ, КОЙТО Е ИНТЕГРИРАН СЪС СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ И СЪБИРАНЕ НА ДАННИ MOULD JINI 4. ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ШПРИЦВАНЕ, ПРИМАКС ООД, 2013, ISBN ISBN:978-954-8675.
 60. Владимир Витлиемов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов. РАЗРАБОТВАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНА СЕНЗОРНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БИТА. МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА СЛЕДЕНЕ КРАЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В ДОМАКИНСТВАТА, ПРИМАКС ООД, 2013, ISBN ISBN:978-954-8675.
 61. Владимир Витлиемов, Милко Маринов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов, Цветелин Павлов, Славина Иванова. ЕДИН ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНА СИСТЕМА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНА В ШПРИЦВАЩАТА И ЛЕЯРСКА ИНДУСТРИИ. ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ШПРИЦВАНЕ, ПРИМАКС ООД, 2013, ISBN 978-954-8675.
 62. Вълчев., Кр. ОТРАЖЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ И СОЦИОКУЛТУРНАТА СРЕДА ВЪРХУ ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОТ ВИСОК КЛАС. БСУ - ГОДИШНИК - ТОМ XXXIV, 2016, "ЕКС-ПРЕС" ООД - Габрово, 2016, стр. 162-179, ISBN 1311-221-X.
 63. Горанова, П., П. Банчев, Н. Веселинова, Ж. Тананеева. Проектиране на маркетингови стратегии за производство и продажба на биогорива. // А л м а н а х научни изследвания. т. 10. Свищов, АИ Ценов, 2009, стр. 265-303, ISBN 1312-385.
 64. Дамянов, Ат., Др. Илиев, Н. Йорданов. Разработване на концептуален модел за системен подход при избор на международен пазар, Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 14, с. 264-290. Свищов, Академично издателство Ценов, 2011, стр. 27, ISBN 1312-3815.
 65. Димитрова И., Д. Янкова. Изследване на взаимовръзката между разходите за труд и производителността на труда. Научни трудове на УНСС, том 1, УНСС - София, 2020, стр. 275-307, ISBN 0861-9344.
 66. Димитрова, З.Т. Die Sprache der Werbung aus der Sicht deutschsprachiger Forscher, Научни. Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", т. 46, серия, Печатна база на РУ"Ангел Кънчев", 2007, ISBN 1311 - 3321.
 67. Димитрова, З.Т. Еin Vorschlag zur Analyse von Werbetexten. Трудове на катедра Европеистика, Студии, в: Научни, Печатна база на РУ"Ангел Кънчев", 2004, ISBN 1311 - 3321.
 68. Димитрова, И. Финанси и отчетност (на неправителствените организации). Русе - издание по TEMPUS IB_14350-1999, РУ, 2000, стр. 74, ISBN 954-712-235-6.
 69. Димитрова,И. Петър Пенчев. Изследване на някои резултати от прилагани амортизационни политики.//Аспекти на неопределеността в икономическия живот (Сборник статии по проект ФНИ № 2015-ФБМ-01). Русе, Примакс, 2015, стр. 88-114, ISBN 978-619-724-2089.
 70. Димитър Колев. Споделяне и разпространение на неформалната потребителска информация (крос-културно изследване за Индия и България). Годишник на С.А. "Д.А. Ценов", Свищов, том CXVIII, Академично издателство "Ценов", 2015, ISBN ISSN 0861- 8054.
 71. Дичева, Л. Британската рецепция на българската социокултурна среда върху материал от докладите на английските консули в края на деветнайсети и началото на двайсети век. Русе,в сб.: “Ние и другите”, РУ "А. Кънчев", 2004, стр. 79-97, ISBN 954-9906-66-3.
 72. Дичева, Л. , ISBN-, ИК “Витал”-Велико Търново, 1999, 90-115 с. Образователните реформи в България в края на деветнайсети век.. В сб. „Голямата промяна” под редакцията на доц. д-, ИК “Витал”-Велико Търново, 1999, ISBN 954-8259-47-8.
 73. Ениманев, К. Методически инструментариум за изследване и анализ на производствената инфраструктура и инфраструктурната осигуреност. София, "Крисан - С", 2014, стр. 55, ISBN 978-954-8655-57-6.
 74. Ениманев, К. Устройство на територията – основа на инфраструктурната осигуреност. София, "Крисан - С", 2013, стр. 63, ISBN 978-954-8655-56-9.
 75. Ениманев, К. Изпитване на технологично оборудване и разработване на иновационна технология за производство на антисептичен превързочен материал с нано слой сребърни йони и атоми. София, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, 2008, ISBN ххх.
 76. Захариева Г., Др. Илиев, Г. Стефанов, К. Саркисян-Дикова. Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС, Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 17, с. 305-336. Свищов, АИ Ценов, 2012, стр. 32, ISBN 1312-3815.
 77. Захариева, Г., Др. Илиев, К. Саркисян-Дикова. Анализ на търговските отношения между страните в региона на Югоизточна Европа, Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 7, с. 272-303. Свищов, Академично издателство Ценов, 2007, стр. 32, ISBN 1312-3815.
 78. Илиев, Д., Илиева, Д., Нейков, Й., Ангелов, Ив. Сценарии за развитие на европейската интеграция и възможните им ефекти върху българската икономика. // Алманах научни изследвания. Икономиката и управлението по пътя на интелигентния растеж, Академично издателство, 2015, стр. 235-260, ISBN 1312-3815.
 79. Илиев, Д., Илиева, Д., Трифонова, Д. Изследване на процесите на интеграция и диференциация в Европейския съюз.. // Алманах научни изследвания. Управление на знанието, информацията и икономическия растеж, том 24, , Академично издателство „Ценов”, Свищов, 2017, стр. 179-204, ISBN 1312-3815.
 80. Илиев, Др. Анализ на стокообмена на Германия с основните й търговски партньори за периода 2000-2010 година, Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследв. Свищов, Академично издателство Ценов, 2012, стр. 25, ISBN 978-954-23-0764-8.
 81. Илиев, Др. Нарастваща отвореност на световната икономика, Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, бр. 114, с. 131-163. Свищов, Академично издателство Ценов, 2011, стр. 33, ISBN 0323-9470.
 82. Илиева Л. ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ФОТОВОЛТАИЧНИ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ – ИНОВАЦИЯ С ПЕРСПЕКТИВА ЗА УСЛОВИЯТА НА БЪЛГАРИЯ. Русе, Примакс, 2012, стр. 177-203, ISBN 9789548675260.
 83. Илиева, Д. Маркетингово позициониране на България като туристическа дестинация на международния туристически пазар. // Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда, Сборник, Примакс, Русе, 2016, стр. 27-38, ISBN 978-619-7242-23-2.
 84. Илиева, Д. Знанието и иновациите - движеща сила на конкурентоспособността и фактор за икономически растеж на регионите // Aнтонова, Д., Минчев, Д., Петков, А., Илиева, Д., Николова, Ст., Бонева, М. и Георгиев,Г. Фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременни условия - сборник, Примакс, Русе, 2014, стр. 48-67, ISBN 978-954-8675-94-9.
 85. Илиева, Д. Измерители на регионалната конкурентоспособност, основана на икономиката на знанието // Годишен алманах Научни изследвания на докторанти, книга 5. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2012, стр. 59-91, ISBN 1313-6542.
 86. Илиева, Д. Регионално измерение на иновациите. // Годишен алманах Научни изследвания на докторанти, книга 4. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2011, стр. 21-46, ISBN 1313-6542.
 87. Йорданова, Д. Подходи за насърчаване на професионалната реализация на младежи с висше образование в България. Русе, под печат, 2016, стр. 19, ISBN под печат.
 88. Кенарова-Пенева, И. глава IX, ИНКОРПОРИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ БРАНД В МЕНИДЖМЪНТА НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ, // В: Социално предприемачество в контекста на ко-мениджмънта (авт. колектив).. Русе, АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО, 2019, стр. 206-259, ISBN 978-954-712-771-5.
 89. Кирова, М. Управление на търговски потоци с парникови газове. Русе, Примакс, 2008, стр. 180-196, ISBN 978-954-9972-85-6.
 90. Кирова, М. Модел за анализ на материалните потоци в единичен процес. Русе, Примакс, 2006, стр. 83-97, ISBN 954-9972-70-4.
 91. Кирова, М. Интегриране на рекламата с някои елементи на промоционния микс за повишаване ефективността на индустриалните фирми. Русе, РУ, 2001, стр. 36-84, ISBN 954-9972-26-7.
 92. Кирова, М. Значение на зелената енергия, управлението на отпадъците и рециклирането за устойчиво развитие на МСП в туризма. Русе, Примакс, 2012, стр. 395-424, ISBN 978-954-8675-51-2.
 93. Кирова, М. Иновационният процес – основен фактор за конкурентоспособност на фирмата. Русе, AGroup, 2011, стр. 49-65, ISBN 978-954-8039-06-2.
 94. Кирова, М. Критерии за оценка потенциала на иновациите. Русе, Примакс, 2009, стр. 33-55, ISBN 978-954-9972-93-1.
 95. Кирова, М. Концепцията „Зелен маркетинг” в машиностроенето. Русе, Примакс, 2007, стр. 127-165, ISBN 978-954-9972-77-1.
 96. Кирова, М. Оценката на жизнения цикъл – инструмент за определяне на екологичните аспекти на продукта. Русе, Примакс, 2004, стр. 81-106, ISBN 954-9972-51-8.
 97. Кирова, М.,. Организационната култура – устойчиво развитие и иновации. Русе, Примакс, 2005, стр. 61-78, ISBN 954-9972-61-5.
 98. Колев, Н. Обзор на процесите в снабдяването на индустриалното предприятие и методите за тяхното управление. В: "Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие". Русе, Примакс, 2012, стр. 117-140, ISBN 978-954-8675-26-0.
 99. Корнажева, M. За общността и езика или за една възможна среща на обществознанието и хуманитаристиката. Русе, Русенски университет, 2010, стр. 90-110, ISBN 978-954-712-488-2.
 100. Корнажева, M. Политики при управление на границите: български опит в процеса на подготовка за членство в ЕС. Русе, Русенски университет, 2005, стр. 138-166, ISBN 1311-3321.
 101. Корнажева, М. Глобални трансформации и езикова политика. Пловдив, Университетско издателство, 2014, стр. 23-47, ISBN 978-954-423-947-3.
 102. Корнажева, М. Социално конструиране на актуалната теоретична парадигма за сигурност. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 19-34, ISBN 1311-3321.
 103. Корнажева, М. Принос към дискусията за сигурността като политически проблем и като предмет на изследване и обучение. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 35-57, ISBN 1311-3321.
 104. Корнажева, М. Raison d’etre и методология за изследване на идентичности в Българо-румънския трансграничен регион. София, проект BRAINS, 2013, стр. 4-21, ISBN 978-619-7077-05-6.
 105. Корнажева, М. Стратегията на ЕС «Европа 2020» в контекста на Болонския процес: образование, заетост и устойчивост. София, Център за развитие на човешките ресурси, 2013, стр. 3-21, ISBN 978-619-7077-05-6.
 106. Корнажева, М. Езиковата политика като фактор за сигурност. Велико Търново, Великотърновски университет, 2013, стр. 66-82, ISBN 978-954-400-843-7.
 107. Корнажева, М. Иновативност на изследователски проект Bulgarian-Romanian Area Identities: Neighbourhood Study (BRAINS) по европейската програма за трансгранично сътрудничество „България-Румъния 2007-2013”. Русе, Русенски университет, 2011, стр. 11-26, ISBN 1311-3321.
 108. Корнажева, М. Култура и език. Велико Търново, Великотърновски университет, 2010, стр. 233-261, ISBN 978-954-524-770-5.
 109. Корнажева, М. За Българо-румънския интеруниверситетски Европа център или за еднa от практиките на трансгранично сътрудничество пpи Дунав мост. Русе, Русенски университет, 2004, стр. 1-16, ISBN 1311-3321.
 110. Коцев, Е. Ценностни ориентации за трудова реализация при студентите в условията на глобална икономическа криза. Русе, Примакс, 2010, стр. 65-86, ISBN 978-954-8675-04-8.
 111. Коцев, Е. Влияние на индивидуалните различия в процеса на интегриране на индивида в организацията. Русе, Примакс, 2007, стр. 102-127, ISBN 978-954-9972-77-1.
 112. Коцев, Е., Б. Стойчева. Изследване влиянието на възрастта, пола и работата върху нагласата за иновативност. В: Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи, авт. колектив, AGroup, Русе, 2011, стр. 217-229, ISBN 978-954-8039-06-2.
 113. Кунев, С. Адаптиране на обучителни подходи за формиране на умения и компетенции в областта на иновативните бизнес модели и предприемачеството. В "Проектиране и изследване на прототип на електромобил и организационни аспекти на реализацията", (колективна монография). Русе, ПРИМАКС, сс.284, 2020, стр. 261-284, ISBN 978-619-7242-66-9.
 114. Кунев, С. Първа част, т.6 ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ, //В: Михайлов, Н., Д. Антонова, С. Кунев, И. Костадинова. Сравнителни предимства и потенциал за развитие на местно ниво (колективна монография),сс.127.. Русе, България, Primax, 2017, стр. 73-93, ISBN 978-619-724-29-4.
 115. Кунев, С. Първа част, т.4 и т.5. В: Антонова, Д., М. Кирова, Д. Павлов, С. Кунев, Н. Венелинова. Регионалното развитие - среда за технологичен напредък. с.19-44. България, Русе, Примакс, 2016, стр. 97, ISBN 978-619-724-2102.
 116. Кунев, С. Влияещи фактори върху иновационната активност на МСП - апробиране на методически подход. В "Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие" (авт. колектив), проект ФНИ 11-ФБМ-02. Русе, Примакс, 2012, стр. 204-227, ISBN 978-954-8675-26-0.
 117. Кунев, С. Приоритети и мерки за развитие на регионалната инфраструктура у нас. В "Мениджмънт на бизнес процеси" (монография), авт. колектив, стр.33-52. Русе, Примакс, 2012, стр. 20, ISBN 978-954-8675-51-2.
 118. Кунев, С. Възможности за анализ и оценка на факторите, влияещи върху иновационната активност на малки и средни предприятия. В „Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи“ (авт. колектив), Пр. Русе, АGroup, 2011, стр. 84-108, ISBN 978-954-8039-06-2.
 119. Кунев, С. Мебели Ergo – да създадеш марка (казус). В Сборник 20+10 казуса “Мениджмънт на промяната (Част 3). Русе, Примакс ООД, 2008, стр. 94-107, 136,137, ISBN 978-954-9972-90-0.
 120. Кършакова, Р. Езиково общуване и скрита семантика. Научни трудове на РУ ”А.Кънчев”, т.38, серия 11, “, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2002, стр. 149-185, ISBN 1311-3321.
 121. Ласонин, А., В. Гединач. Иновации в бизнес модела на инструменталните производители в България. РУ „Ангел Кънчев”, AGrup, Проект ФНИ-10-БМ-01 към РУ „Ангел Кънчев”, AGrup, 2011, стр. 130-146, ISBN 978-954-8039-06-0.
 122. Любенов Л. Развитие на съвременните аграрни политики. Русе, Русенски университет, 2013, стр. 46, ISBN -.
 123. Любенов Л. Агропазари. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 44, ISBN -.
 124. Любенов, Л. Комуникационни политики на земеделските предприятия в България. София, БАН, списание Икономически изследвания, кн. 4, 2013, стр. 22, ISBN -.
 125. Любенов, Л. Брандиране на земеделски продукти. София, БАН, сп. Икономически изследвания, кн. 4, 2015, стр. 138 – 159, ISBN 0205-3292.
 126. Любенова, А., Л. Любенов,. Проблеми по формиране и моделиране на оборотния капитал. София, сп. Икономика и управление на селското стопанство, 2003, ISBN 0205-3845.
 127. Маринова, С. „Маркетингови ефекти от интегриране на нови комуника¬ционни канали в корпоративното управление”// в Кирова, М. и кол. „Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие”. Русе, Примакс, 2012, стр. 141-154, ISBN 978-954-8675-26-0.
 128. Маринова, С. „Осъществяване на взаимодействие между комуникациите в бизнеса и интернет средата, основано на съвременните WEB технологии” в: Антонова, Д. и кол., „Мениджмънт на бизнес процеси", раздел II. Русе, Primax, 2013, стр. 357-382, ISBN 978-954-867-5512.
 129. Марчевски, Ив., Др. Илиев, В. Христова. Интернет като инструмент за преодоляване на бариери в международната дейност на българските предприятия, Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 2, с. 156-191. Свищов, Академично издателство Ценов, 2004, стр. 36, ISBN 1312-3815.
 130. Марчевски, Ив., Н. Янков, Т. Горчева, Др. Илиев. Изследване състоянието и перспективи за прилагане на активни методи на обучение (АМО) в процеса на обучение, Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 12, с. 152-203. Свищов, Академично издателство Ценов, 2002, стр. 52, ISBN 1312-3815.
 131. Милко Маринов, Павел Витлиемов, Владимир Точев. СЪЗДАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТАЛНА СРЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА БАЗИ ОТ ДАННИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНИЯ В СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ ОТ ДОМАКИНСТВА. МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА СЛЕДЕНЕ КРАЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В ДОМАКИНСТВАТА, ПРИМАКС ООД, 2013, ISBN 978-954-8675.
 132. Минев, Б. Технологичните иновации - фактор за конкурентоспособност и бизнес развитие на българските предприятия. Русе, Примакс, 2012, стр. 36-48, ISBN 978-954-8675-26-0.
 133. Минчев Д. Ценността като единство но полезност и стойност // Икономически изследвания № 4. София, Институт за икономически изследвания при БАН, 2012, стр. 47-79, ISBN 0205-3292.
 134. Минчев, Д. Процесът на глобализация и приоритетите в развитието на България Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в Европейския съюз. София, УИ Стопанство, 2011, стр. 15-42, ISBN 978-954-644-212-3.
 135. Михайлова, Л. Основни въпроси на управлението на клъстерни образувания. В: Стратегически аспекти на управлението на мезоикономически структури. Русе, Примакс, 2007, стр. 23-37, ISBN 978-954-9972-85-6.
 136. Михайлова, Л. Иновативни аспекти на вътрешния контрол върху стопанските операции в предприятията от сферата на здравеопазването. В: Оценяване на потребителските предпочитания към алтеративни варианти на нов продукт. Русе, Примакс, 2004, стр. 137–178, ISBN 954-9972-51-8.
 137. Найденов, Н. Планиране на осигуряването с техника за земеделските стопанства в растениевъдството. Силистра, РИТТ, 2008, стр. 40, ISBN 10-954-759-218-1.
 138. Найденов, Н., А. Петков, Е. Трифонов, Д.Йорданова, Н.Колев. Студенти в предприятието - Модел за повишаване на професионалната квалификация и за кариерно ориентиране на студенти от бизнес – факултети чрез участие в сътрудничество между университети и предприяти. Русе, Примакс, 2015, стр. 35, ISBN 978-354-8675-96-3.
 139. Найденов, Н., Недялков, А., Стоянова, Н., Йотова, Д. Мениджмънт на услугите (DOI: 10.13140/2.1.3587.2327). Силистра, РИТТ, 2008, стр. 92, ISBN 978-954-759-200-1.
 140. Неделчева, Н. Селският туризъм в България - състояние и насоки за усъвършенстване на организацията му с цел устойчивото му развитие. Бургас, сп.Бизнес посоки, 2012, ISBN 1312 - 6016.
 141. Недялков, А. Качеството - база за разработване на интегрирана стратегия в сектора на услугите (DOI: 10.13140/2.1.3186.1765): В "Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие". Русе, Примакс, 2012, стр. 91-116, ISBN 978-954-8675-26-0.
 142. Недялков, А. Подобряване на обслужването на потребителите чрез иновации (DOI: 10.13140/RG.2.1.1988.2487): В "Изследване на цикличността на иновациите в икономическите системи". Русе, Примакс, 2011, стр. 111-129, ISBN 978-954-8675-10-9.
 143. Недялков, А., Велева, Л. Емпиричен поглед върху релацията "качество на услугите - удовлетвореност на потребителите" (DOI: 10.13140/2.1.4955.6486): В "Мениджмънт на бизнес процеси". Русе, Примакс, 2012, стр. 288-322, ISBN 978-954-8675-51-2.
 144. Недялков, А., Найденов, Н. Изследване на необходимостта от инженерно-технически услуги за малките и средните предприятия (DOI: 10.13140/2.1.3644.9281). Русе, Авангард принт, 2012, стр. 36, ISBN 978-954-337-171-6.
 145. Николова, Ст. Фактори, определящи регионалните различия в икономическия растеж на България за периода 1999-2012 г. В: Фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременните условия. Русе, Примакс, 2014, стр. 14-47, ISBN 978-954-8675-94-9.
 146. Павлов, Д. Преглед на теории за социална размяна и социален капитал // Социално предприемачество в контектса на ко-мениджмънта. Русе, АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО, 2019, стр. 97-118, ISBN 978-954-712-771-5.
 147. Павлов, Д. Бизнес модели за начинаещи производители на пелети//Проект ФНИ 11 - ФБМ - 02 Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие. Русе, Примакс, 2012, стр. 229-243, ISBN 978-954-8675-26-0.
 148. Павлов, Д. Приложение на иновациите във веригата „Бизнес идея – Бизнес модел – Бизнес план” // Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи. Проект ФНИ-10-БМ-01 към РУ „А.Кънчев”, AGrup, 2011, стр. 191-205, ISBN 978-954-8039-06-2.
 149. Папазов, Е., Михайлова, Л. Условия и предпоставки за иновативно управление на семейни ферми: опитът на немската провинция Северен Рейн - Вестфалия. В: Бизнес модели за управление в условията на динамично променяща се среда. Русе, Примакс, 2009, стр. 57-79, ISBN 978-954-9972-93-1.
 150. Парашкевова, Л. Създаване и разпространение на държавата: цивилизационно-динамичен контекст. Варна, Годишник Варненски свободен университет, год. IX, книга IX, 2010, ISBN ISSN 1310-800Х.
 151. Парашкевова, Л. Екологическите цикли в динамиката на цивилизациите и държавата. Варна, Научен алманах на Варненски свободен университет, серия „Икономика и стопанско управление и", 2010, ISBN ISSN 1310-800 X.
 152. Парашкевова, Л. Анализ на опита на развитите страни при реформиране на държавния сектор през втората половина на XX век. Варна, Научен алманах на Варненски свободен университет, серия „Икономика и стопанско управление", кн. 6, 2009, стр. 7-35, ISBN ISSN 1311 -9222.
 153. Пенчев, П., А. Петков. Резултати от пилотно изследване на хипотезата за адаптивното предприятие в условията на България. Русе, Университетски издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 52, ISBN 978-619-7071-72-6.
 154. Петков, А. и Бонева, М. CRM - решения за управление и подобряване на връзките с клиенти, раздел ІV, част 2 Мениджмънт на бизнес процеси. Русе, Примакс, 2012, стр. 323-356, ISBN 978-954-8675-51-2.
 155. Петков, А., Г. Игнатовска. Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи, Раздел III Иновации и бизнес. 8.Иновациите в областта на информационните технологии в бизнеса,. Русе, AGroup, 2011, стр. 147-160, ISBN 978-954-8039-06-2.
 156. Петков, А., Г. Игнатовска. Иновациите в областта на информационните технологии в бизнеса. Русе, AGrup, 2011, стр. 147-160, ISBN 978-954-8039.
 157. Петрова, Р. Законът за отплатата според Книгата на притчите в Aвторизираната английска версия на Библията (лингвокултурно изследване с приложение на културемата). – В: Езиковедски изследвания. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2011, стр. 501–518, ISBN 978-954-322-430-2.
 158. Петрова, Р. Лингвокултурологично съпоставително изследване на пословици. – В: Теоретические и лингводидактические проблемы исследования русского и других славянских языков [Текст]: Сб. науч. тр. / ГОУ ВПО "ВолГУ". Волгоград, Изд-во ВолГУ, 2008, стр. 135-156, ISBN 978-5-9669-0509-5.
 159. Петрова, Р. Мъдростта през погледа на съвременни англоезични изследователи (опит за културематичен анализ). – В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 46, серия 5, Европеистика. Русе, Печатна база на РУ, 2007, стр. 133–144, ISBN 1311-3321.
 160. Петрова, Р. Културемата – единица за лингвокултурологични съпоставително изследвания (върху материал от английски и български пословици). – В: В огледалния свят на езика и културата. Р. Русев и др., ред. Русе, Издателство „Лени–Ан”, 2007, стр. 9 - 28, ISBN 978-954-8190-54-1.
 161. Петрова, Р. За пословиците и културата (студия). – В: Ние и другите // We and the Others. Библиотека „Европеистика”// European Studies Series. Русе / София, Русенски университет, 2004, стр. 7–79, ISBN 954–9906–66–3.
 162. Петър Пенчев Александър Петков. Резултати от пилотното изследване на хипотезата за адаптивното предприятие в условията на България. Русе, Университетски издателски център при РУ, 2014, стр. 52, ISBN 978-619-7071-72-6.
 163. Попова, Ю. Интеграция на ромската общност в България и Румъния. Русе, Сдружение БРТИМ, 2012, стр. 1-68, ISBN ФромРома-2012.
 164. Попова, Ю. Използване на техниката “семантичен диференциал” в интеркултурни изследвания. Русе, Печатна база при РУ, 2004, стр. 146-166, ISBN 1311-3321.
 165. Попова, Ю., Е. Коларов. Субективна култура. Субективни права. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2006, стр. 117, ISBN 954-712-321-2.
 166. Рускова, С. "Специфика на системи за управление на качеството, приложими в лозаро-винарската промишленост" в "Оценяване на потребителските предпочитания към алтернативни варианти на нов продукт" (авт. колектив). Русе, Примакс, 2004, стр. 107-136, ISBN 954-9972-51.
 167. Рускова, С. глава V, СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ-ОСНОВА НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ, // В: Социално предприемачество в контекста на ко-мениджмънта (авт. колектив). Русе, АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО, 2019, стр. 119-152, ISBN 978-954-712-771-5.
 168. Рускова, С. "Екотуризма като алтернативен вариант за постигане на устойчиво развитие в сферата на туризма", в "Мениджмънт на бизнес процеси",(авт. колектив). Русе, ПРИМАКС, 2012, стр. 475-498, ISBN 978-954-8675-51-2.
 169. Рускова, С. "Управление на качеството на екологичното производство път към зеления маркетинг" в "Взаимовръзката иновации-Мениджмънт на знанието" (авт. колектив). Русе, Примакс, 2007, стр. 166-217, ISBN 978-954-997.
 170. Рускова, С. Състояние и проблеми на лозаро-винарската индустрия" в "Аспекти на управление на знанието като катализатор на иновационния процес (авт. колектив). Русе, Примакс, 2006, стр. 98-131, ISBN 10: 954-9972.
 171. Рускова, С. "Социализция на висшия мениджмънт по време на промяна" в "Синтетични култури и организационно поведение" (авт. колектив). Русе, Примакс, 2005, стр. 95-107, ISBN 954-9972-61.
 172. Рускова, С., М. Тодорова. Влияние на комуникационните канали върху възприемането и дифузията на нов продукт, в „Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие” )авт. колектив). Русе, Примакс, 2012, стр. 154-176, ISBN 978-954-8675-26-0.
 173. Рускова, С., М. Тодорова. Изследване взаимовръзката между потребителското поведение и иновационната дейност на организацията" в "Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи. Русе, AGroup, 2011, стр. 161-190, ISBN 978-954-8039.
 174. Сакскобурготски С., Кр. Николов, П. Дулев, Ив. Симеонов, А. Ангелов, К. Ениманев, Л. Точев, Т. Симеонова. АЕЦ Белене в бъдещето на българската енергетика. София, "Симолини 94", 2004, стр. 103, ISBN 954-90845-6-6.
 175. Симеонов И., К. Ениманев и др. България и Румъния заедно в НАТО към ЕС. София, Център за информация и анализи на сигурността, 2005, стр. 171, ISBN 954-91599-3-0.
 176. Стойчева Б. ГЛАВА IV. Преглед на теориите за социална промяна. Русе, Академично издателство, 2019, ISBN 978-954-8675-51-2.
 177. Стойчева Б. Линейни и нелинейни модели, отразяващи еволюцията на иновационния процес. В:"Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие" (авт. колектив), Примакс Русе, 2012, стр. 49-63, ISBN 978-954-8675-26-0.
 178. Стойчева Б. Методика за изследване процесите за разработване на нови продукти в български индустриални предприятия. В: Мениджмънт на бизнес процеси, авторски колектив, Примакс, Русе, 2012, стр. 238-263, ISBN 978-954-8675-51-2.
 179. Хубенова Т., В. Иванова, В. Царевски. Тенденции в развитието на българския пазар на ценни книжа в условията на членство в ЕС. В: Годишник на ВСУ Варна, т.13/2007 г.. В., ВСУ, 2007, ISBN 1310-800 Х.
 180. Цонева, Ив., Др. Илиев, К. Саркисян-Дикова. Фирмената репутация-конкуренция от нов тип в контекста на глобализацията, Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 9, с. 113-139. Свищов, Академично издателство Ценов, 2009, стр. 27, ISBN 1312-3815.
 181. Шелудко, И. Оценка влиянието на риска през различните етапи на иновационния процес, Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие, Проект ФНИ-11-ФБМ-02. Русе, Примакс, 2012, ISBN 978-954-8675-26-0.
статии
 1. A. Otsetova, I. Kurtev. Technology – Assisted Education and Innovative Experience of the College of Telecommunications and Post – Sofia.// Communication and Cognition, Volume 44, Nr. 2, (2011), 2011, No 2, pp. 85-94, ISSN 004-232-8.
 2. Alanssari, S., Mihaylova, L. Corporate strategy tendencies – a case study on Kuwait Businesses.// Journal of Entrepreneurship and Innovations, 2019, No 11, pp. 34-38, ISSN 1314-0167.
 3. Andonov K, N. Nedev, L. Ilieva, L. Mihaylov, K. Martev. A Unified Model for Enhancing Photovoltaic Project Efficiency and Electricity Generation.// Екология и Бъдеще, 2013, No 3-4, pp. 3-17, ISSN 1312-0751.
 4. Andreeva, M, G.Tigu, A.M.Nica. Education and training needs in the field of visitors receiving structuries and tourism services in the Lower Danube region.// Amfiteatru Economic, 2010, No 4, pp. 735 - 760, ISSN 1582-9146.
 5. Anna Wojcik-Karpacz, Jaroslaw Karpacz, Daniel Pavlov, Joanna Rudawska. Wplyw orientacji przedsiebiorczej na wynik przedsiebiorstwa - moderujaca rola dynamizmu rynku.// PRZEGLAD ORGANIZACJI, 2019, No 1, pp. 11-18, ISSN 0137-7221.
 6. Anna Wójcik-Karpacz, Jarosław Karpacz, Daniel Pavlov, Joanna Rudawska. Entrepreneurial orientation and performance in the context of market dynamism: similarities and differences between Polish and Bulgarian companies..// Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2018, No 6 / 4, pp. 40-47, ISSN 2392-0025.
 7. ANTONOVA D. Common understanding of corporate social responsibility in Bulgaria.// Analele Universității ”Eftimie Murgu” Reșița. Fascicola II . Studii Economice, 2017, No Anul XXIV, pp. 7-23, ISSN 2344 – 6315. (SJR rank: 1 /2017, EBSCO)
 8. Antonova D., B. Stoycheva. Methods and Tools in Development of New Products in Bulgarian Industrial Enterprises - General, Sectoral and Comparative Analysis.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2016, No XXIII, pp. 27-43, ISSN 2344-6315.
 9. Antonova D., B. Stoycheva. Methods for Testing the Management Process of New Products Developing in Enterprises of Manufacturing Industry in Bulgaria.// //Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2016, No XXIII, pp. 18-26, ISSN 2344-6315.
 10. Antonova, D. Significance of Knowledge Production Function for Industrial Clustering.// Journal of Entrepreneurship and Innovation, 2009, No Vol.1, N°1, pp. 1-22, ISSN 1314-0167.
 11. Antonova, D. Model of Knowledge Sharing in Integrated Industrial Product Design.// BNSAE, Engineering and Research for Agriculture, 2009, No 1, pp. 872-882, ISSN 1311-9974.
 12. Antonova, D. Development of Competitive Advantage by Formation of Regional Knowledge Clusters.// Analle Universitati “E.Murgu”, Studii Economice, Fascicola II,, 2008, No N. II,Anul X, pp. 97-111, ISSN 1584-0972.
 13. Antonova, D. Export Requirements of Bulgaria.// Portugal Investor’s Guide ICEP, Investment, Trade and Tourism of Portugal, Lisbon, 1994, No X, pp. 32-38
 14. Antonova, D., B. Stoycheva, S. Kunev, I. Kostadinova. The Concept of Stakeholders in the Context of CSR (A Survey of Industrial Enterprises in Bulgaria).// Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, ISSN-L: 2537 - 5865; ISBN 2537-5865, 2018, No Vol I, No. 1, pp. 115-128
 15. Antonova, D., Pavlov, D. Science, research, knowledge, environment. Which are the driving forces behind the development of the region? / Наука, изследвания, знания, среда. Кои са движещите сили за развитие на регионите?.// Web Journal in Entrepreneurship and Innovation, 2010, брой 2, стр. 21-30, ISSN 1314-0175.
 16. Antonova, D., Pavlov, D. Development of Competitive Advantage by Formation of Regional Knowledge Clusters. (Постигане на конкурентно предимство чрез създаване на регионални клъстери на знание).// Notebooks of International Law, Resita, Romania, 2008, брой 19, стр. 49-59, ISSN 1584-0115.
 17. Antonova, D., S. Kunev, T. Hristov, M. Marinov. Concept of Online Distance Learning System on Sustainable Development in the Cross-border Region.// TEM Journal (Scopus, Web of Science), 2018, No 7(4), pp. 915-923, ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.148 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/21100831441?origin=sbrowse)
 18. Antonova, D., V. Gedinach. Model of the scientific and technological activities management in Bulgarian automotive enterprises.// Annals of “Eftimie Murgu” University Resita, Fascicle II – Economic Studies, 2011, No II, pp. 177-188, ISSN 1584-0972.
 19. Assenova K. Current stage and perspectives for the advancing development of the Danube region - Factors of growth.// Knowledge, 2019, No 34.1, pp. 119-124, ISSN 2545-4439.
 20. Assenova K. Easy Birds or Sluggish Bears – Credit Boom or Restriction? Credit cycle – evidence from Central and Eastern Europe.// Global Policy and Governance, 2019, No 8, pp. pp. 45-53, ISSN print 2194-7740. (Impact factor: 1.14 /2018, RG)
 21. Assenova K. Credit cycle in Bulgaria.// Journal ”Transition Studies Review”, Publishing house ”Springer”, 2018, No 25(1), pp. 13-24 (Impact factor: 1 /2018, Research Gate)
 22. Assenova Kamelia. Credit cycle in Central and Eastern Europe- Determinants of demand and supply.// Vanguard Scientific Instruments in Managements, 2019, No под печат, ISSN 1314-0582.
 23. Assenova Kamelia. Effectiveness of Public Spending, Financed with European Funds in Central and Eastern Europe.// Journal of Contemporary Management, 2015, No 4 (1) (Impact factor: 0.654 /2015, Institute for Information Resources)
 24. Assenova Kamelia. Public Spending Effect and Components on GDP in Israel and in Bulgaria.// Journal Global Policy and Governance, 2015, No 4 (1) (Impact factor: 0.86 /2015, Research Gate)
 25. Assenova Kamelia. Effectiveness of specific monetary policy by the Currency Board.// Journal ”Transition Studies Review”, Publishing house ”Springer”, 2013, No 20 - 3, ISSN 1614-4007. (Impact factor: 0.27 /2013, Research Gate)
 26. Assenova Kamelia. Sovereign Risk and Its Impact on Interest rates level in non-Euro area member states of EU.// Business and Management Research Journal, 2013, No 3(1) (Impact factor: 0.26 /2013, Research Gate)
 27. Atanasov A., L. Lyubenov, I. Hristakov, V. Dochev, M.Petrov. Decisions for profitably beekeeping in Northeast part of Bulgaria.// Ecologica, 2019, No 26, pp. 515-520, ISSN 0354-3285.
 28. Atanasov At., Hristakov I., Lubenov L., Vladut V., Dochev V., Biris St.S,. Organic apiary design in Bulgaria.// International symposium, ISB-INMA TEH' 2014., 2014, No 10, pp. pp.127-134, ISSN ISSN 2344 - 4126.
 29. Beloev H, V. Pencheva, J. Popova, T. Grozeva. The Museum „University of Ruse – Chronicles of Growth“.// 3rd International Conference of the Assotiation of University Museums, Trakya University, Edirne, 2016, No book Changin, pp. 110-115
 30. Bencheva, N., D. Yordanova,Y. Ruseva. Opportunities for Development of the Photovoltaic Sector in Bulgaria.// Entrepreneurship and Innovation, Journal, 2009, No 1, pp. 213-225, ISSN 1314-0175.
 31. Bilgi, I., Mihaylova, L., Papazov, E. Internal Control Activities in Small Turkish Companies.// Management: Journal of Contemporary Management Issues, 2017, No 22, pp. 69-83, ISSN 1331-0194. (SJR rank: 0.223 /2016, SCOPUS, Web of Science, http://www.scimagojr.com/)
 32. Bogdanova, Z., Naydenov, N, Nedyalkov, A. Methodology for Investigation of Trends and Attitudes for Innovations in Rural Areas.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2009, No 1, pp. 63-72, ISSN 1314-0175.
 33. Boneva, M. Mobile Applications Support for Managers.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2016, No 8, pp. 61-80, ISSN 1314-0167.
 34. Boneva, M.and Petkov, A. Futures of e-Governance in ICT Services’ Sector.// Challenges, Solutions, Knowledge Models in e-Governance, Selected papers of the Vth International Scientific Conference “e-Governance”, 2013, No 1, pp. 81-93
 35. Chao, K-M., James, A.E., Nanos, A.G., Chen J-H.,Sergiu-Dan, S., Muntean, I., Figliolini, G., Rea, P., Bouzgarrou, C., Vitliemov, P., Cooper, J., van Capelle, J. Cloud E-learning for Mechatronics: CLEM.// Future Generation Computer Systems, 2015, No 1, ISSN 0167-739X. (Impact factor: 2.639 /2015, ELSEVIER)
 36. Chukov, V. Burning Middle East and Sleeping Balkans.// Journal Diplomacy, Diplomatic Institute, Ministry of Foreign Affairs, 2015, No 14, pp. 35 – 50, ISSN 1313-5437.
 37. Dafina Georgieva Doneva. SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN BULGARIA..// Visnyk of the Lviv University. Series International Relations, 2014, No Issue 35., pp. 190–199, ISSN ISSN 2078–4333.
 38. Damyanov, At., Dr. Iliev. On the Length of the Transformation Period in Former Communist Countries.// South-Eastern Europe Journal of Economics, 2006, No 4, pp. 223-232, ISSN 1109-8597.
 39. Dicheva, L. Encyclopedic entry: Popov, Dimitar.// Europe Since 1945 - An Encyclopedia, volume II (K-Z) , ed. Bernard Cook, Garland Publishing, New York and London, 2001, No II, pp. 1025, ISSN 0 8153 4057 3.
 40. Dicheva, L. Encyclopedic entry: Georgiev Kimon.// Europe Since 1945 - An Encyclopedia, volume I (A-J) , ed. Bernard Cook, Garland Publishing, New York and London, 2001, No I, pp. 441-442, ISSN 0 8153 4057 5.
 41. Dicheva, L. Encyclopedic entry:Muraviev Konstantin.// Europe Since 1945 - An Encyclopedia, volumeI I (K-Z) , ed. Bernard Cook, Garland Publishing, New York and London, 2001, No II, pp. 882, ISSN 0 8153 4057 3.
 42. Dicheva, L. Encyclopedic entry: Dimitrov Filip.// Europe Since 1945 - An Encyclopedia, volume I (A-J) , ed. Bernard Cook, Garland Publishing, New York and London, 2001, No I, pp. 311, ISSN 0 8153 4057 5.
 43. Dicheva, L. The Ethnic Turks in Bulgaria-Past and Present.// сб. Europe:Real and Imagined, 1998, No 1, pp. 219-231, ISSN 9548258838.
 44. Dicheva, L. , Veliko Tarnovo, 1996, pp 25-33. Under Western Eyes, Europe:From East to West.// Europe from East to West, 1996, No 1, ISSN 9548258838.
 45. Dimitrova, I., Y. Velcheva. FIXED BIOLOGICAL ASSETS – SPECIFICS OF THEIR REPORTING AND RELATED PROBLEMS.// Narodnostopanski arhiv, 2016, No 3, pp. 17-29, ISSN 0323-9004.
 46. Dimitrova,I. Comparative Analysis of the State Depreciation Policy of Bulgaria and other Countries.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2016, No 8, pp. 1-18, ISSN 1314-0175.
 47. Dimitrova,I., Y.Velcheva. Simulation Models for Evaluation and Selection of Depreciation Policy for Agricultural Companies in the Republic of Bulgaria.// Journal of Modern Accounting and Auditing, 2013, No Vol. 9, №10, pp. 1322-1333, ISSN 1548-6583.
 48. Dimitrova,St.,R.Karshakova. Bulgarian Text Linguistics – Present State and Prospects.// Peter Godluck (Hrsg.). Text-Fachwort-Ubersetzen: Sprachwelten,Band 7, Frankfurt am Mein- New York,, 1992, No 7, pp. 9-41
 49. Doneva D. Recent Economic Development and Environmental Policy Challenges in Bulgaria.// NISPAcee, OCCASIONAL PAPERS IN PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY, 2002, No Volume III,, pp. 11-21, ISSN 1335-5945.
 50. Doneva D. V. Pirimova. Dynamics of General and Environmental Protection Investments and the Prospects for Bulgaria's Economic Growth.// SSRN ELECTRONIC PAPER COLLECTION, 2003, No May 8, pp. 2002
 51. Dyanko Minchev, St. Nikolova. Total Factor Productivity as a Projection of the Social Environment.// JEI, 2014, No Issue 6, pp. 50-58, ISSN 1314/0175.
 52. Enimanev Kr., K. Andonov, A. Novakova. Engineering Scheme for Reconstruction of Panel-Type Livestock Building.// Research reports Biotechnical faculty, University of Ljubljana, Volume 80, 2002, No 1
 53. Enimanev, K. A model of a module element for unification of energy-economical livestock buildings.// EE&AE 2006- International Scientific Conference 07-09.06.2006, Energy efficiency agricultural engineering, Rousse, Bulgaria, 2006, No 1, pp. 205-213, ISSN ISSN 13112-9974.
 54. Fleaca, E. B. Stoycheva. Reinforce Entrepreneurial and Digital Skills of Higher Education in Moldova.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2019, No 11, pp. 62-69, ISSN ISSN 1314-0175 (o.
 55. Gedinach, V. The Role of Global Value Chains and their Influence on the Development of Industrial Clusters in Automobile Industry.// Journal Entrepreneurship and Innovation, Issue 1, 2009, No 2, pp. 73-82, ISSN 1314-0175.
 56. Gedinach, V., D. Antonova – Importance of Global Value Chain in the Tourism Industry for SMEs, 10th SIM 2009, MANAGEMENT & COMPETITIVENESS IN KNOWLEDGE-BASED SOCIETY,6 - 7.11.2009, Timisoara, Romania. Importance of Global Value Chain in the Tourism Industry for SMEs.// Special issue of Review of Management and Economical Engineering,, CD-ROM Edition, 2009, No Vol. 9, No., ISSN 1583-624X.
 57. Georgia Aifadopoulou, Maria Morfoulaki, Glikeria Myrovali, Daniel Pavlov. Mapping Investments for Improvement of Some Rail Hubs in South East Europe.// Periodica Polytechnica Transportation Engineering, 2014, No Vol 42, Nom , pp. 103-110, ISSN 1587-3811.
 58. Ghinea, V., Mihaylova, L., Papazov, E. Organizational Culture Dynamics. Complex Systems Dynamics.// Quality – Access to Success, 2015, No 147, Vol. 16, pp. 99-105, ISSN 1582-2559. (SJR rank: 0.22 /2014, SCOPUS, Web of Science, http://www.scimagojr.com)
 59. Ignatovska, G., A. Petkov. ERP – System’s Evolution..// Management of Public and Business Administration., 2012, No 1, pp. 177-183, ISSN 978-954-438-971-0.
 60. Iliev, D., Ilieva, D. The Impact of Cultural Heterogeneity on the European Integration Process.// Narodnostopanski arhiv, 2014, No 3, pp. 44-59, ISSN 0323-9004.
 61. Iliev, D., Ilieva, D., Neikov, Y. The potential for attracting chinese tourists to Bulgaria’s tourist market.// Narodnostopanski arhiv, 2015, No 3, pp. 33-52, ISSN 0323-9004.
 62. Ilieva L. A Workbreakdown Structure and an Algorithm for Implementation of Photovoltaic Projects in Bulgaria.// Известия на Съюза на учените, 2015, No 12, pp. 67-80, ISSN 1311-106X.
 63. Ilieva L., Iliev S. Feasibility assessment of a solar-powered charging station for electric vehicles in the North Central region of Bulgaria.// Renewable Energy and Environmental Sustainability, 2016, No 12, pp. 1-5, ISSN 2493-9439.
 64. Ilieva, D. Strategic management of the innovation and the innovation activity in the SMEs in the Danube region of the Republic of Bulgaria.// Acta Oeconomica Universitatis Selye // Faculty of Economics at J. Selye University in Komárno, 2014, No 1, 3 Year, pp. 83-92, ISSN 1338-6581.
 65. Irena KENAROVA-PENCHEVA. Brand and Trademark – The Challenge to Define the Difference.// International Journal of Economics and Management Systems, 2019, No 4, pp. 88-92, ISSN ISSN: 2367-8925.
 66. Irena KENAROVA-PENCHEVA, Diana ANTONOVA. The Role of Internal Branding to Increase the Engagement and Motivation of Human Resources.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2018, No XXV, pp. 102-108, ISSN ISSN 2344 – 6315,.
 67. Ivanova D., Kr. Enimanev, K. Andonov. Energy and economic effectiveness of a fruit and vegetable dryer.// Energy Coversion and Management, 2002, No 1
 68. Ivanova V., M. Kirova. Evaluation of the Potential for Development of the Economic Cooperation in Euro-region Ruse-Giurgiu after the end of the Programming Period 2007-2013.// Review of International Comparative Management, 2017, No 5, pp. 502-514, ISSN 1582-3458.
 69. Ivanova, D., K. Enimanev, K. Andonov. Energy and economic effectiveness of a fruit and vegetable dryer.// Energy Conversion and Management, 2003, No 44, pp. 763-769, ISSN ISSN 0196-8904.
 70. Karapchanski, S. Die Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die Donaustrategie – Bestandsaufnahme und Herausforderung.// Der europäische Fluss: Die Donau und ihre Regionen als Strategieraum. Europa-Analysen Schriften der Europäischen Akademie Berlin, 2011, No 2, pp. 105-113, ISSN 978-3-8305-1909-6.
 71. Karshakova, R. Content Analysis in the Research of Public Relations.// Methodology of Interdisciplinary Studies in the Area of Social Sciences, 2010, No 1, pp. 77-87, ISSN 978-954-712-488-2.
 72. Kirova, M. Graphical Presentation of Risk Assessment in Management Decision Making Process.// The 7-th International Scientific Conference Business and Management `2012 – Selected Papers, 2012, No 1, pp. 386-391, ISSN 2029-4441.
 73. Kirova, M. Comparison and assessment of innovation projects for achieving sustainable development in the small manufacturing business environment.// Economic Herald of National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, 2010, No 1
 74. Kirova, M. Management of Motivation Opportunities during the Introduction of a New Product.// Review of Management and Economic Engineering, 2009, No 5, pp. 8, ISSN 1583-624X.
 75. Kirova, M. NEW APPROACH FOR RISKS RANKING OF THE INITIAL INNOVATION IDEA USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS.// CONTEMPORARY ISSUES IN BUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICS ENGINEERING (Web of Science), 2019, No 1, pp. 230-237, ISSN 978-609-476-161-4.
 76. Kirova, M. A NEW APPROACH TO IDENTIFY RISKS IN INNOVATIONS, BASED ON THEIR GRAPHIC TIME COMPARISONS.// PROCEEDINGS OF THE 12th INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE November 1st-2nd, BUCHAREST, ROMANIA, Web of Science, 2018, No 1, pp. 233-240, ISSN 2286-1440.
 77. Kirova, M. Effective Combination of the Performance Characteristics of the Innovations.// Business and Management’2010 - Selected Papers, 2010, No 1, pp. 399–406, ISSN 2029-4441.
 78. Kirova, M., P. Velikova. Risk management method for small photovoltaic plants.// Management and Marketing, 2016, No Volume 11, pp. 498–512, ISSN 1842-0206. (SJR rank: 0.159 /2015, Scimago Journal & Country Rank, Scopus, Web of Science)
 79. Kirova, M., S. Ruskova. Barriers to the Innovation Activities of the Companies.// Analele Universitatii “Eftimie Murgu” – Studii Economice, Anul XV, 2009, No 1, pp. 210-215, ISSN 1584-0972.
 80. Kirova, М., P. Velikova. The Preferential Purchase Price of Electrical Energy from Photovoltaics in Bulgaria – Political Risk at Their Construction/Преференциалната изкупна цена на електроенергия от фотоволтаици в България -.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2013, брой 5, стр. 110-127, ISSN 1314-0175.
 81. Kirova,M. Methodic for evaluation of the innovation potential.// Journal of Entrepreneurship and Innovation, 2009, No 1, pp. 30-40, ISSN 1311-3321.
 82. Koev, K. The Role of Cultural Diplomacy for Intensification of International Cooperation within the Danube Region.// Journal of Danubian Studies and Research, 2013, No 1,Vol 3, pp. 59-68, ISSN 2284 – 5224.
 83. Koev, K. The Cooperation of the Danube Countries within the frames of the Priority Area 11 of the EU Strategy for the Danube Region /EUSDR/.// Journal of Danubian Studies and Research, 2014, No 2, Vol 4, pp. 22-30, ISSN 2284 – 5224.
 84. Koev, К. Topical Interpretations and Notions about the Concept of Security in the European Context.// Applied Interdisciplinary Studies in the Area of Social Sciences, 2013, No 1, pp. 95-103, ISSN 978-954-712-578-0.
 85. Kolev D., E. Stanev. Facebook usage for marketing measurement (by the example of meat industry organizations in Bulgaria).// e-journal Dialogue, 2013, No 2, pp. 72-82
 86. Kolev, D. Stanev, E. Facebook as a Tool for Marketing Measurements (By the Example of Telecommunication Operators in Bulgaria).// IJCRM, 2017, No Vol.8, ISSN 2456-0979.
 87. Kolev, D., Stanev. E. FACEBOOK USAGE FOR MARKETING MESUREMENTS PART 2, By the example of meat industry organizations in Bulgaria.// Годишник на Висше училище по телекомуникации и пощи, 2019, No том III, pp. 21-25, ISSN ISSN 2367-8437.
 88. Kolev, N. Challenges for the use of cost-benefit analysis in water sector projects in Bulgaria.// Annals of ”Eftimie Murgu” University Reșița, Fascicle II – Economic Studies, 2010, No 5, pp. 244-253, ISSN 1584-0972.
 89. Kornazheva, M. Intercultural Aspects of BRIE Management.// Trans-Uni. Management Problems of Co- Operating International Universities in Border Regions., 2004, No 1, pp. 113 – 124, ISSN 3-938738-11-1.
 90. Kornazheva, M. Strengthening Multilevel Governance in the European Union: the Case of Project BRAINS..// Европейският съюз на кръстопът. Софийски университет „Св.Климент Охридски“ и фондация „Ханс Зайдел“, 2014, No 1, pp. 201-211, ISSN 978-954-8702-30-0.
 91. Kornazheva, M. Multi-level Governance.// Summer Seminar for Young Public Policy Professionals from Southeastern Europe and the Black Sea Region. Public policy Challenges – European and Regional Dimensions, 2014, No 1, pp. 99-107, ISSN ISSN: 1314-2151.
 92. Kornazheva, M. Bulgarian-Romanian Interuniversity Europe Center.// Higher Education Reform Projects in South-Eastern Europe, 2007, No 1, pp. 78 – 86, ISSN 3-938738-35.
 93. Kornazheva, M. Opportunities and Threats to the Efficiency of Cross-Border Co-operation.// Efficiency, Legality, Ethics, 2006, No 1, pp. 679-689, ISSN ISBN: 973-632-312.
 94. Kornazheva, M. Chances for Innovative Postgraduate Studies in Direct Cross-Border Cooperation.// South-North-Dialogue on Innovative Strategies in International Post-Graduate Education: Challenges, Obstacles and Best Practices, 2002, No 1, pp. 30-32, ISSN 3-87192-806.
 95. Kornazheva, M., C.- G. Apostol. BRIE – a Case of Intercultural Dialogue and Interaction..// Intercultural education in the context of Romania’s integration in European Union, 2006, No 1, pp. 48-56, ISSN 13 978-973-.
 96. Kostadinova I N Evgeniev. CHANGES IN ECONOMIC EFFECTIVENESS OF MEDICAL ORGANIZATIONS THROUGH EMOTIONAL AND SOCIAL COMPETENCE (E&SC) DEVELOPMENT OF DOCTORS.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2016, No XXIII, pp. 124-132, ISSN 2344 – 6315.
 97. Kostadinova I., D. Antonova. Integrated system for improving professional competence taking into account the impact of emotional and social intelligence on doctors’ practice.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2014, No XXI, pp. 88-101, ISSN 2344 – 6315. (SJR rank: 1.65 /2014, Copernicus)
 98. Kostadinova, I., S. Kunev. Integration of principles of responsible management education in regard of social resposibility’s learning needs.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reșița. Fascicle II. Economic Studies, (December 2019). Indexation at EBSCO and Index Copernicus International., 2019, No XXVI edition, pp. 132-142, ISSN 2344-6315.
 99. Kotsev, E. A European Approach to Human Resource Development – the Experience of a Bulgarian Industrial Company.// Review of International Comparative Management, 2005, No 6, pp. 227-232
 100. Kunev S., D. Antonova. Approbation of methodological approach for innovation activeness of small and medium-sized enterprises in a dynamic environment(following the example of machine-building sector in Ruse region,Bulgaria.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2014, No XXI, pp. 102-118, ISSN 2344 – 6315. (SJR rank: 1.65 /2014, Copernicus)
 101. Kunev, S. Using Case Study in Entrepreneurship and Innovation Education: Methodological Aspects(на английски и български).// Journal of Entrepreneurship and innovation (web-based), year II, 2010, брой Issue 2, стр. 45-56, ISSN 1314-0167.
 102. Kunev, S., I. Kostadinova. Bio food “Harmonica” (Био храни “Harmonica”).// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2017, брой 9, Year IX, стр. 142-160, ISSN 1314-0167.
 103. Kunev, Sv., I. Kostadinova, B. Stoycheva. Business Governance and Corporate Social Responsibility in Bulgaria.// Annals of „Eftimie Murgu”, University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2017, No XXIV, pp. pp. 99-115, ISSN ISSN 2344-6315.
 104. Kyosya, M. and E. Parvanova. Unlocking the Potential of the Danube Region Strategy for Europeanization of Moldova.// Impulses for the Danube Region (European Danube Academy Ulm), 2019, No 1, pp. 232-250, ISSN 978-3-86281-141-0.
 105. L Zlatev D Minchev. Trade Entrepreneurship in the Bulgarian Pfrts along the River Danube from the Great Depression until the Beginning of World War ІІ.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2013, No 5, pp. 128-136, ISSN 1314 0167.
 106. Lecheva, B. The Role of Human Resources in Outsourcing of ICT Activiies.// Journal Entrepreneurship and Innovation, 2011, No Issue 3, pp. 109–125, ISSN 1314-0175.
 107. Lecheva, B. and D. Antonova. Efficiency of Human Resources when Outsourcing ICT Activities in Bulgaria.// Annals of “Eftimie Murgu” University Reshica, Economic Studies Fascicle, 2012, No III, pp. 487-499, ISSN 1584-0972.
 108. Litvin, A., S. Kunev. A 3-way evaluation of results' importance from interaction between academia and business: approbation at State Agrarian University of Moldova.// Journal of Entrepreneurship & Innovation (JEI), Issue 11, Year XI, November' 2019, 2019, No 11, ISSN 1314-0175 online.
 109. Lyubenov L., Atanasov A., Hristakov I. LOGISTICS OF THE BEE HAVE FARMS IN THE REGION OF RUSE.// NTERNATIONAL SYMPOSIUM, ISB-INMA-THE, BUCHAREST, 2019, No 1, pp. 237-240, ISSN 2344-4118.
 110. Lyubenov L., D. Pelovska. Marketing of Bulgarian Wines.// Journal of Montain, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, 2017, No 20 (4), pp. 137-150, ISSN 1311-0489.
 111. Lyubenova A. L. Lyubenov. Improving financial management of farms.// Scientific Journal Economics and Financ, 2017, No 7, pp. 16-23, ISSN 2311-3413.
 112. Lyubomir Zlatev, Dyanko Minchev. Trade Entrepreneurship in the Bulgarian Ports along the River Danube from the End of the World War I until the Great Depression.// Journal of Entrepreneurship & Innovation Published Annually by the Ruse University Faculty of Business and Management, 2012, No 4, pp. 99-112, ISSN 1314-0167.
 113. M. Hoveskog, D. Antonova. Collaboration and Innovation in Sweden and Bulgaria: A Study of а Mature Industry.// International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 2011, брой Vol. 4 Iss., стр. 121-151, ISSN 1791-3373. (със SJR ранг: 2 /2011, EconLit, EBSCO)
 114. M. Kornazheva. The Jewry in the Bulgarian Print Media After 1989..// Mediator. Series of the Centre for Jewish Culture and Civilization, 2001, No year 3, № 2, pp. 28 – 32
 115. M. Pencheva, D Antonova. A COMPARATABILITY BETWEEN THE NATIONAL PRIORITIES IN THE ADMINISTATIVE MANAGEMENT AND THE PERSONAL ATTITUDES OF THE EMPLOYEES IN THЕ PUBLIC SECTOR.// MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2008(21), 2008, No 3-4(21), pp. 398-403
 116. Mihailov N., D. Antonova, S. Kadirova, A. Manukova, N. Evstatieva, E. Kumanova, K. Martev. Social problems existing in the market of renewable energy sources and opportunities to be resolved along the cross border region Bulgaria-Romania.// Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион България-Румъния, 2012, No 1, pp. 46-54, ISSN 978-954-8675-36-9.
 117. Mihaylova, L. Systematisation of Corporate Planning.// Review of international comparative management, 2011, No 1, Vol. 12, pp. 165-171, ISSN 1582-3458. (SJR rank: 0 /2011, RePec, Index Copernicus)
 118. Mihaylova, L., Papazov, E. Strategic Outsourcing Directions: Examples of Good Practice.// Izvestia, Journal of the Union of Scientists, Varna. Economic Sciences Series, 2018, No 7(3), pp. 101-108, ISSN 1314-7390. (SJR rank: 0 /2018, RePec, EconPapers)
 119. Mihaylova, L., Papazov, E. Using Accounting Information for Strategic Decision-Making in a Multi-Segmented Company.// Copernican Journal of Finance & Accounting, 2018, No Vol. 7 (1), pp. 21-33, ISSN 2300-1240. (SJR rank: 0 /2016, ERIH PLUS, Index Copernicus)
 120. Mihaylova, L., Papazov, E., Bilgi, I. Traditional and Modern Aspects of the Internal Control in Organizations.// Izvestia – Journal of the Union of Scientists,Varna, 2016, No 1, pp. 91-98, ISSN 1314-7390. (SJR rank: 0 /2016, RePec, EconPapers)
 121. Milena Kirova, Igor Sheludko. Data Envelopmant Analysis for risk assessment.// Journal of Enterpreneurship & Innovation, 2015, No 7, pp. 44-51, ISSN 1314-0175.
 122. Milko Marinov, Nicola Magaletti, Tsvetelin Pavlov, Fabian Gaus, Domenico Rotondi, Pavel Vitliemov, Slavina Ivanova. An Approach to Designing Distributed Knowledge-Based Software Platform for Injection Mould Industry.// WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE and APPLICATIONS., 2010, No 7(11), pp. 1368-1382, ISSN 1790-0832. (SJR rank: 0.188 /2014, scopus)
 123. Milko Marinov, Pavel Vitliemov, Elitsa Popova. Towards Big Data and Internet of Things as Key Aspects of Energy Efficiency.// TEM Journal, 2017, No 6(3), pp. 427-435, ISSN 2217-8309.
 124. Minchev D. The modern stage in the history of economic development.// Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, 2014, No 5, pp. 114-118, ISSN ISSN 2043-085X.
 125. Minchev D. On Scarcity and its Neoclassical Interpretation.// SEPIKE Journal, 2014, No 5, pp. 158-164, ISSN ISSN: 2196-9531.
 126. Minchev D. About the Necessity of a New Model of Thinking in the General Theory of Economics.// APPLIED INTERDISCIPLINARY STUDIES IN THE AREA OF SOCIAL SCIENCES, 2013, No 1, pp. 5-9, ISSN 978-954-712-578-0.
 127. Minchev D. Revival of Political Economy Needed.// Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, 2012, No 3, pp. 62-67, ISSN 2043-085X.
 128. Minchev D. Population and Labour Force in Bulgariia at the End of the XX Century and Challenges of the New Millennium.// Europas Arbeitswelt von morgen, Vien, 2000, No 1, pp. 243-253, ISSN 83-88443-30-5.
 129. Minchev, D. The modern stage in the history of economic development..// Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, 2014, No 5, pp. 114 - 118, ISSN 2043-085X.
 130. Minchev, D., Kosuliev, A. A Framework for an Organic Approach for the Analysis of Institutional Transplants in the Economic Context.// Journal of Danubian Studies and Research, 2014, No Vol. 4, no. , pp. 32-41, ISSN 2392 – 8050.
 131. Naydenov N., I. D.Gedye. Agricultural Engineering in Bulgaria - the Way Forward.// The Agricultural Engineer ( United Kingdom), 1993. Autumn., 1993, No Autumn, pp. 84-88, ISSN 0000.
 132. Naydenov, N. A Contribution to the Issue of Establishing the High-Tech Business Incubator in the Euroregion Gourgiu-Ruse..// Proceedings of a Conference in the frame of The Stability Pact for Southeast Europe (Chief Editor Prof. Peter Schulte)., 2003, No 1
 133. Naydenov, N. Investigation of the Production Type and the Size of Private Farms in the Conditions of Bulgarian Agricultural Reform..// Proceedings of the twenty-fourth international conference of agricultural economists, Oxford., 2000, No 2000
 134. Naydenov, N. Choosing of Appropriate Capacity Machines within Investment Projects in Agriculture.// Bulgarian Journal of Agricultural Science, 1998, No Vol. 4,, pp. 118 - 123
 135. Naydenov, N. and L. Liubenov. Marketing Survey of Private Farmers and Services Needed in Agriculture.// Bulgarian Journal of Agricultural Science,, 1999, No 4, pp. 669 - 675
 136. Naydenov, N., A. Landers. Experiences gained from the TEMPUS exchange for mechanisation management teaching at the University of Rousse, Bulgaria..// Agricultural Progress (United Kingdom ), 1996, No Volume 71, pp. 0000, ISSN 0000.
 137. Nedelcheva N. Health in Bulgaria - status, problems and guidelines for improvement of economic and policy framework for development.// Journal of Economics and Sustainable Development, 2015, No 9; has been , ISSN 2222-2855. (Impact factor: 7 /2015, of this journal)
 138. Nedelcheva N. Sustainable Development of Regions in Bulgaria by instruments of Regional Policy.// Journal of Economics and Sustainable Development, 2012, No vol.3/ №9, ISSN 2222 - 1700.
 139. Nedelcheva N. Analysis of Risk Variables in Business with walnuts and its impact on the Production Program and Structure of farm.// European Journal of Business and management, 2012, No vol.4, ISSN 2222 - 1905 paper.
 140. Nedelcheva N. Leader - Catalyst of ideas and opportunities for improving the quality of life in rural areas in Bulgaria.// European Journal of Business and management, 2012, No vol.5, ISSN 2222 - 2639 onlin.
 141. Nedyalkov, A. Staffing Issues of Information Systems from the Viewpoint of Operations Management of Services.// SocioBrains, 2014, No 1, pp. 155-164, ISSN 2367-5721. (Impact factor: 3.32 /2014, http://sjifactor.com/passport.php?id=18513)
 142. Nedyalkov, A. An Assessment on Perception Gaps between Front Office and Back Office: Evidence from a Taxi Company Survey.// Annals of "Eftimie Murgu" University of Resita, Fascicle II - Economic Studies, 2011, No 6, pp. 226-237, ISSN 1584-0972. (SJR rank: 3.97 /2011, Index Copernicus Value)
 143. Nedyalkov, A. Methodology for Improvement of Information System for Operations Management in SMEs.// Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит, 2010, No 28 (1), pp. 318-325
 144. Nedyalkov, A. Aspects of Operations Management of Services.// Annals of "Eftimie Murgu" University of Resita, Fascicle II - Economic Studies, 2010, No 5, pp. 270-279, ISSN 1584-0972. (SJR rank: 3.47 /2010, Index Copernicus Value)
 145. Nedyalkov, A. Service Blueprints: Methodology for Development.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2010, No 2, pp. 31-40, ISSN 1314-0175.
 146. Nedyalkov, A. Introducing Mobile Communication in Management of Agrocompanies Supplying Technical Services in Bulgaria.// Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит, 2001, No 11 (2), pp. 254-261
 147. Nikolova, St. An investigation of relationships between economic growth factors in Bulgaria for the period 1991 - 2008.// JEI, 2011, No issue 3, ISSN 1334-0175.
 148. Otsetova, A., Enimanev, K. A Study on Customer Satisfaction of Courier Services in Bulgaria.// Entrepreneurship and Innovation, 2014, No 6, pp. 70-82, ISSN ISSN 1314-0175.
 149. Papazov, E., Mihaylova, L. Methodological Problems Of Entrepreneurship Education in Bulgarian Universities.// Yükseköğretim Dergisi/Journal of Higher Education, 2012, No 2, Vol. 2, pp. 73-79, ISSN p-2146-796X. (SJR rank: 0 /2012, ClarivateAnalytics, http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Yuksekogretim%20Dergisi)
 150. Papazov, E., Mihaylova, L. Interaction Bbetween Tactical and Operational Planning: Evidence from the Bulgarian Corporate Reality.// Review of Management and Economic Engineering, 2010, No 5, Vol. 9, pp. 1-7, ISSN 1583-624X.
 151. Papazov, E., Mihaylova, L. Information Provision for Strategic Planning in Bulgarian SMEs.// Review of International Comparative Management, 2010, No 4, Vol. 11, pp. 575-581, ISSN 1582-3458. (SJR rank: 4.67 /2010, RePec, Index Copernicus)
 152. Papazov, E., Mihaylova, L. Adapting the Growth-Share Model for Planning Purposes in SMEs.// The Annals of “Eftimie Murgu” University - Fascicle Economic studies, 2009, No 1, pp. 268-276, ISSN 1314-0167. (SJR rank: 3.47 /2009, RePec, Index Copernicus)
 153. Papazov, E., Mihaylova, L. Starting-up an Own Business.// Journal in Entrepreneurship and Innovation, 2009, No 1, pp. 50-56, ISSN 1314-0167.
 154. Papazov, E., Mihaylova, L. The Company 'Kraft Foods' in the Labyrinth of Bulgarian Business (Case Study).// Journal in Entrepreneurship and Innovation, 2009, No 1, pp. 184-194, ISSN 1314-0167.
 155. Papazov, E., Mihaylova, L. Determining the generic strategies of business competitors.// HORIZONS - INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, Series A, Social Sciences and Humanities, 2020, No 23, pp. in press, ISSN 1857 -9884.
 156. Papazov, E., Mihaylova, L. Using Key “Blue Ocean” Tools for Strategy Rethinking of a SME: A Case from the Bulgarian Knitwear Industry.// Economics and Business, 2016, No 29, pp. 104-110, ISSN 1407-7337. (SJR rank: 0 /2016, ProQuest)
 157. Papazov, E., Mihaylova, L. Accountancy-Based Sources of Information for Planning Purposes in SMEs.// Copernican Journal of Finance & Accounting, 2016, No 5(1), pp. 173-183, ISSN 2300-3065. (SJR rank: 8 /2014, Index Copernicus)
 158. Papazov, E., Mihaylova, L. Organization of Management Accounting Information in the Context of Corporate Strategy.// Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, No 213, pp. 309-313, ISSN 1877-0428. (SJR rank: 0.156 /2014, Web of Science)
 159. Papazov, E., Mihaylova, L. Approaches to Strategy - Driven Sectoral Competition Analysis of Business Organizations.// Perspectives of Business and Entrepreneurship Development (Selected Papaers), Brno University of Technology (Indexed in Web of Science), 2015, No 1, pp. 80-89, ISSN 978-80-214-5227-5. (SJR rank: 0 /2015, Web of Science)
 160. Papazov, E., Mihaylova, L. Using Systematic Planning Tools for Strategy Rethinking of SMEs in Hard Times.// The Annals of “Eftimie Murgu” University - Fascicle Economic Studies, 2012, No 1, Vol. 7, pp. 427-438, ISSN 1584-0972. (SJR rank: 0 /2012, RePec, Index Copernicus)
 161. Parashkevova, L. OUTSOURCING: NEW APPROACH OF STRATEGIC LOGISTICS MANAGEMENT, Финансовые проблемы РФ и пути их решения:.// теория и практика, ч. 2 (лиценз ЛР №020593), С. Петербург, Русия, 2014, брой 2
 162. Parashkevova, L. The improvement of the administrative service of citizens and the business: a strategic element of the Bulgarian municipality marketing.// Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, Poland. Warshava, 2010, No 1
 163. Parashkevova, L. Governmental and Municipal Contracts - Problems and Perspectives for SMEs in Bulgaria.// 6 International congress of Knowledge, Economy, Management, 2008, No 1, ISSN 978-9944-0203-0-5.
 164. Pavel Vitliemov. Smart Manufacturing and Cloud Computing: vision and state-of-the-art.// International Scientific Journal "Industry 4.0", 2018, No 6, pp. 233-236, ISSN 2534-8582; 2534-9.
 165. Pavel Vitliemov. FROM CLOUD MANUFACTURING TO CLOUD-BASED MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM.// Internationa Scientific Journal "Ïndustry 4.0", 2016, No 2, ISSN 2543-8582.
 166. Pavel Vitliemov. Specific Features in Management and Monitoring of the Production Process in Manufacturing Industry Using Integrated Information Technologies Solutions.// Entrepreneurship & Innovation, 2014, No 6, pp. 36-49, ISSN 1314-0167.
 167. Pavlov, D. ACADEMIC PRODUCTION OF ENTREPRENEURS – MYTH OR REALITY.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2014, No XXI, pp. 256-271, ISSN 2344-6315.
 168. Pavlov, D. Financial Limits to Small Starters in Pellet Production – the Case of NIK-05 Ltd / Финансови ограничения пред стартиращи микропредприятия за производство на пелети (по примера на НИК-05 ЕООД).// Web Journal in Entrepreneurship and Innovation, 2009, брой 1, стр. 176-183, ISSN 1314-0175.
 169. Pavlov, D. The importance of public funds for the implementation of a compulsory investment at the Govedarovi cow farm/ Значение на публичната финансова помощ за изпълнение на принудителна инвестиция в кравеферм.// Web Journal in Entrepreneurship and Innovation, 2011, брой 3, стр. 187-200, ISSN 1314-0175.
 170. Pavlov, D. RENEWABLE ENERGY SOURCES AND THIRD GENERATION UNIVERSITY.// International Journal of Emerging and Transition Economies, 2010, No Vol. 3, pp. 285-299
 171. Pavlov, D. University Support to Technostarters’ Business Models.// Serbian Journal in Management. University in Belgrade Technical Faculty in Bor, Serbia., 2010, No 5 (1), pp. 162-174, ISSN 1452-4864.
 172. Pavlov, D., Anagnostopoulou, A., Palaonda, D., Koçi, H., Danilov, V. OUTCOMES FROM THE JOINT TRAININGS UNDER INNOVENTER FOR THE VET EDUCATION IN TARGET DISTRICTS OF NORTHERN BULGARIA (УСТОЙЧИВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪВМЕСТНИ ОБУЧЕНИЯ ПО INNOVENTER ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В Ц.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2019, брой 11, стр. 55-61, ISSN 1314-0175.
 173. Pavlov, D., Avramova, D. OPPORTUNITIES OF A BUSINESS FACULTY TO INITIATE A PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A CHANGE MANAGEMENT TOOL /ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ ДА ИНИЦИИРА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА У.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2020, брой 12, стр. (под печат)
 174. Pavlov, D., Laszlo J. Kulcsar. The Growth Machine Concept in a Rural Area (The Case of Dve Mogili Municipality, Bulgaria).// Analele Universitatii “Eftimie Murgu”, Facultatea de Stinte Economice si Administrative. Resita, Romania, 2009, No Anul XVI, Nr, pp. 286-291, ISSN 1584-0972.
 175. Pavlov, Daniel; Sheresheva, Marina; Perello, Michelle. The Intergenerational Small Family Enterprises as Strategic Entities for the Future of the European Civilization - A Point of View / Малые межпоколенческие семейные преприятия как стратегические едини.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2017, брой 9, стр. 26-38, ISSN 1314-0175.
 176. Pavlov, V., R. Petrova. The Introduction of the First BSc Programme in Financial Mathematics in Bulgaria: A Conceptual Framework.// Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal. Elsevier International Publishers, 2013, No 164, ISSN 1877-0428. (SJR rank: 0.237 /2012, SCOPUS)
 177. Pencheva, M. Leadership style - evidence from manufacturing industry in Northeastern region Bulgaria.// Emerging Trends in Marketing and Management, 2018, No 1, pp. под печат
 178. Pencheva, M. Organizational culture - values and practices, evidence from manufacturing industry in northeastern Bulgaria.// Emerging Trends in Marketing and Management, 2018, No 1, pp. под печат
 179. Pencheva, M. Organizational Culture in Business, Public and Non Profit Sectors.// Review of International Comparative Management, 2009, No volume 10, 2, pp. 367-374, ISSN 1582-3458.
 180. Petar Penchev. Aspects of Challenges of Management of Enterprises.// International Journal of Economics and Management Systems, 2019, No 4, pp. 93-97, ISSN ISSN: 2367-8925.
 181. Peter Schultea, Dragana Živković, Michael Graef, Jaka Vadnjal, Gelu Trisca, Ivan Mihajlović, Daniel Pavlov, Vasilika Kume, Živan Živković, Makedonka Dimitrova, Dževad Zečić, Jasmin Halebić and Adrian Tantau. RESITA NETWORK - ACADEMIC ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION NETWORK OF SOUTH EASTERN EUROPEAN UNIVERSITIES: AN EXAMPLE OF SUCCESSFUL NETWORKING IN ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION AT ACADEMIC LEVEL.// Serbian Journal of Management, 2013, No 8 (1), pp. 117 - 130, ISSN 2217-7159.
 182. Petkov A., J. Velcheva. Proteins Co. in diversification.// Scholar conference with international attendance, 1999, No 1, pp. 67-82
 183. Petkov, A. Information system for quality management.// Economy Informatics, A.S.E., Bucharest, 2002, No II/1, pp. 81-89, ISSN 1582-7941.
 184. Petrova R. , D. Stefanova. Evaluation in Biblical proverbs: A linguo-cultural study from a systemic functional perspective.// Proverbium: A Yearbook of International Proverb Scholarship, 2017, No 34, pp. 293-336
 185. Petrova, Roumyana. Happiness in Modern Anglo-American Proverbs: A Linguocultural Study.// Proverbium 33 (2016), 2016, No 33, pp. 381-410, ISSN 0743-782Х.
 186. Petrova, Roumyana. How Religious are The Modern Anglo-American Proverbs: A Linguocultural Study.// © IASS Publications & NBU Publishing House 2016, 2015, No 2015, ISSN 2414-6862.
 187. Petrova, Roumyana. Global English: a Linguocultural View.// RIJEC.Casopis za nauka o jeziku i knijievnosti // Journal of Studies in Language and Literature. New Series, 2012, No 8, pp. 148-165, ISSN 0354-6039.
 188. Petrova, Roumyana. Teaching English through Englishness or Englishness in English.// Journal of Linguistic Studies, G. Rata, general ed, 2009, No 2005, pp. 23−30, ISSN 2065–2429.
 189. Petrova, Roumyana. Review of Wolfgang Mieder's Proverbs: A Handbook (Westport, Connecticut & London, 2004).// Proverbium. Yearbook of International Proverb Scholarship, Wolfgang Mieder, ed, 2008, No 25, pp. 439– 446, ISSN 0743– 782X.
 190. Petrova, Roumyana. Comparing Proverbs as Cultural Texts.// Proverbium. Yearbook of International Proverb Scholarship. No. 20 (2003), Wolfgang Mieder, ed., 2003, No 20, pp. 331–344, ISSN 0743–782X.
 191. Petrova, Roumyana. Gender Aspects of English Proverbs.// Proverbium. Yearbook of International Proverb Scholarship. Wolfgang Mieder, ed., 2002, No 19, pp. 337–348, ISSN 0743–782X.
 192. Petrova, Roumyana. A Contrastive Approach to Studying English and Bulgarian Proverbs about Knowledge as Cultural Texts. © Bulgarian-American Commission for Educational Exchange.// Proceedings of the Fifth Fulbright Conference, Sofia, May 16–18, 2002, No 5, pp. 277–287.
 193. Petrova, Roumyana. Culture and Mass Culture.// Jura Soyfer: Internazionale Zeitschrift fuer Kulturwissenschaften, 1997, No 4, pp. 42-45, ISSN Jura Soyfer.
 194. Petrova, Roumyana. Language and Culture. One Step Further in the Search for Common Ground. A Study of Modern English Proverbs. – In: Europe: from East to West. Martin Dangerfield, Glyn Hambrook, Ludmilla Kostova, eds.// Варна. Europe: from East to West., 1996, No PIC, pp. 237–248, ISSN 954 8258 83.
 195. Petrova, Roumyana. English Metaphorical Proverbs and their Bulgarian Equivalents (12 pgs.).// The Eproverbiallinguist: An International, Interdisciplinary Journal of Proverb Studies, 2002, No Vol. I, pp. The Eproverbiallingu, ISSN 2002-2003.
 196. Petrova, Roumyana. Kosta Lulchev. – In: Europe Since 1945. Bernard Cook.// An Encyclopedia, 2001, No Vol. 1., pp. 799, ISSN N.Y. & London.
 197. Popova J., D. Bebenova-Nikolova. Intercultural Competence Acquisition of International Students Educators in Two Universities in Bulgaria and China.// Journal of Danubian Studies and Research, 2017, No Vol 7, No 2, ISSN 2392 – 8050.
 198. Popova J., Tz. Gueorguiev. Danube: Future – A Promising Path to Connecting the Danube Region.// Journal of Danubian Studies and Research, 2016, No 1, pp. 385-395, ISSN 2392 – 8050.
 199. Popova, J, N. Venelinova. Reconstruction of the internal and external intergroup relations of the University of Ruse through the establishment of a communication strategy..// Rhetoric and Communications, Issue 35, Special issue –papers of 4th ESTIDIA conference, 2018, No 35
 200. Popova, J. Understanding the Otherness in the Danube Region..// Journal of Danubian Studies and Research,, 2016, No 6, pp. 336-346
 201. Popova, J. An Innovative Implication of the Atlas of European Values for Bridging Differences within the Danube Region.// Journal of Danubian Studes and Research, 2014, No 4/2, pp. 113-122
 202. Popova, J. Interdisciplinary Application of Semantic Differential Technique for Generating Clusters of Denotative Meanings and for Exploration of Cultural Otherness.// Applied Interdisciplinary Studies in the Area of Social Sciences, 2013, No 1, pp. 20-40, ISSN 978-954-712-578-0.
 203. Popova, J. Attitudes and Prerequisites for the Establishment of an Integtated Cultural Identity within Romanian-Bulgarian Cross-Border Region along the Danube River.// Journal of Danubian Studies and Research, 2013, No Vol. 3, N 1, pp. 258-269
 204. Popova, J. Common Cultural Identity on the Bulgarian-Romanian Border: the Case of the Bulgarian-Romanian Interuniversity Europe Centre /BRIE/.// Comparisons and Interactions within/across Cultures - L. Kostova, I. Sarieva and M. Irimia eds., 2012, No 1, pp. 35-47, ISSN 978-954-524-858-0.
 205. Popova, J. Contemporary Work-Related Values and Skills in Cross-Cultural Perspective.// Journal of Entrepreneurship and Innovation, 2011, No 1-2011, pp. 137-146
 206. Popova, J. The Attitudes Towards Intercultural Dialogue and Intercultural Cooperation and their Link with Cross-Border Relationships and Interactions.// 10-th IACCM Annual Conference and 3-rd CEMS/IACCM Doctoral Workshop "Cultural aspects of Cross-Border Cooperation", 2011, No 1, pp. 176-189, ISSN 1311-3321.
 207. Popova, J. Interdisciplinary Methods for Exploration of Intercultural Communication and Subjective Culture.// Methodology of interdisciplinary studies in the area of social sciences - Изд. център на РУ, 2010, No 1, pp. 65 – 78
 208. Popova, J. An Innovative Experience in the Assimilation of European Funds in Bulgaria.// Management of Meaning in Organizations - Poznan, Poland, 2008, No 1
 209. Popova, J. Approbation and Implementation of New Methods and Practices for Training in Intercultural Communication.// National Catalogue of Best Practices on Antidiscrimination – publication, supported by the Program for employment and social solidarity – Progress (2007-2013), European Community., 2008, No 1
 210. Popova, J. Value Aspects of National Self-Identification in the Subjective Semantic Space of the Bulgarian.// Narrative Konstruktion nationaler Identitat - Rohrig Universitatsverlag, 2000, No 1, pp. 283 – 292
 211. Popova, J. Corporate Culture of Bulgarian Business Organizations – Values and Norms of Organizational Behaviour in an Intercultural Context.// Kultur & Management. Arbeitspapier Wien, 1998, No 7, pp. 38 – 47
 212. Popova, J. The Atlas of Affective Meaning in the Training of Intercultural Communication.// Internationale Zeitschrift fuer Kulturwissenschaften Jura Soyfer – Bibliotheca Austriaca, 1997, No 4
 213. Popova, J., D.Counsell. Career Perceptions and Strategies in the New Market-oriented Bulgaria: An Exploratory Study.// Career Development International. Vol. 5, 2000, No 6-7, pp. 360-368
 214. Popova, J., Ts. Harakchiyska, Tz. Gueorguiev. Good Practices of Knowledge Management at the University of Ruse, Bulgaria.// Knowledge - International Journal Scientific Papers, 2016, No 13.1, pp. 71-75, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
 215. Popova,J.,N.Venelinova. Reconstruction of the internal and external intergroup relations of the University of Ruse through the establishment of a communication strategy.// Rhetoric and Communications E-journal, 2018, No Issue 35, ISSN ISSN 1314-4464.
 216. Rozalina Bozhilova. Blogs and their future.// IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 2020, No Volume 25, I, pp. 25-27, ISSN p-ISSN: 2279-0845.
 217. Rozalina Bozhilova. SOCIAL MEDIA AND THEIR IMPACT ON VALUE ORIENTATIONS.// Русенски университет "Ангел Кънчев"НАУЧНИ ТРУДОВЕТом 58, серия 5.2.Европеистика, 2019, No Volume 58, b, pp. 9-12, ISSN ISSN 1311-3321.
 218. Ruskova, S. Research of the Motivational Factors Affecting the Different Categories of Consumers according to the Rogers’ Model.// Entrepreneurship and Innovation, 2012, No 3, pp. 51-74, ISSN 1314-0175.
 219. Ruskova, S., M. Todorova. Comparative Analysis of Culture Influence of Bulgarian and Russian Consumer’s Behaviour.// Entrepreneurship and Innovation, 2016, No 8, pp. 81-102, ISSN 1314-0175.
 220. Ruskova. S., I. Ruseva. Empirical study on the impact of the conflicts on the motivation of the employees.// Annals of “Eftimie Murgu” University Resita, 2018, 2018, No XXV, pp. 206-215, ISSN 2344-6315.
 221. Shah N., C. Tsai, M. Marinov, J. Cooper, P. Vitliemov, K. Chao. Ontological On-line Analytical Processing for Integrating Energy Sensor Data.// IETE Technical Review, 2009, No 26, pp. 375-387, ISSN 0256-4602. (Impact factor: 1.339 /2017, IETE)
 222. Slavianova L., R. Bozhilova-Kouncheva. The Influence of Economic, Political and Socio-Cultural Factors on the Value Hierarchy.// Journal of Applied Linguistic and Intercultural Studies, 2019, No под печат
 223. Slavianova,L. R.Bozhilova-Kouncheva. Dimensions of Cultural Variability among Local Communities in the Town of Ruse (1878-1920 Years).// Journal of Danubian Studies, 2018, No Vol 8, No 2
 224. Sokolova, H. Success as a new dimension of cultural variability: linear vs. relational cultures: aspects of success in Bulgaria and Hungary.// Rhetori and Communications' Special issue – papers of 4th ESTIDIA conference “Dialogues without borders: strategies of interpersonal and inter-group communication”, 2018, No 33, ISSN 1314-4464.
 225. Stancheva, B. Democracy and Identity in the Danube Region (The case of Romania and Hungary).// Journal of Danubian Studies and Research, 2014, No Vol 4, No 2 , pp. 31-41
 226. Stoycheva B. Marketing Approaches in Managing the Organizations from the Sector of Performing Arts.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2015, No VII, pp. 52-65, ISSN 1314-0175.
 227. Stoycheva B. Administration of non-profit marketing in the third sector.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies,, 2015, No XXII, pp. 181-189, ISSN 2344-6315.
 228. Stoycheva, B., D. Antonova. Investigating Factor Interactions in Formalising the Process of Developing New Products.// Serbian Journal of Management, 2018, No vol 13, № 1, pp. 173-184, ISSN 978-80-245-2274-6. (SJR rank: 0.294 /2018, SCOPUS Scimago IF (2018): 0.294 SJR category Q2)
 229. Stoycheva, B., D. Antonova. Improving Management Functions in Developing New Products in Medium-sized and Large Enterprises (a Comparative Study of Bulgarian and American Processing Industry).Springer International Publishing Sw.// ”Dynamics in Logistics” Editors: Kotzab Herbert, Pannek Jürgen, Thoben Klaus-Dieter, Berlin-Heidelberg, Germany, 2016, No LDIC 2014, pp. 667-674, ISSN 978-3-319-23512-7.
 230. Terziev V., K. Enimanev, S. Enimaneva. Theoretic and methodological aspects of making a model for management of buildings condition.// Proceedings of the VII International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries”, 2017, No Volume VII, pp. 533-573, ISSN 978-0-875-83597-4. (Impact factor: 7.549 /2017, Cambridge University Press)
 231. Terziev V., K. Enimanev, S. Enimaneva. Factors and a system of models for measuring their impact on the economic efficiency of investment in improving buildings condition.// Proceedings of the VII International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries”, 2017, No Volume VII, pp. 574-609, ISSN 978-0-875-83597-4. (Impact factor: 7.549 /2017, Cambridge University Press)
 232. Todorova, M., S. Ruskova. Influence of learning on consumer behaveour.// Annals of “Eftimie Murgu” University Resita, 2016, No XXIII, pp. 268-278, ISSN 2344-6315.
 233. Todorova, M., S. Ruskova. Influence of learning on consumer behaviour.// Anals of "Eftimie Murgu" Univerisity Resita, 2016, No XXIII, pp. 268-278, ISSN 2344-6315.
 234. Todorova, M., S. Ruskova, V. Gedinach, C. Buciuman, I. Taucean. METHOD FOR STUDYING THE STUDENTS NEEDS OF TRAINING IN ENTREPRENEURSHIP.// SCIENTIFIC BULLETIN of "Politehnica" University of Timisoara, 2011, No 5, pp. 5-14, ISSN 1224-6050.
 235. Trifonov, E., I. Dimitrova. Applying the accelerations factors in depreciation analysis.// Entrepreneurship&Innovation, 2015, No 7, pp. 28-43, ISSN 1314-0175.
 236. Velev M, L Ilieva, T Todorov. Modeling Photovoltaic Electricity Production in Bulgaria.// Entrepreneurship & Innovation Journal, 2012, No 4, pp. 75-87, ISSN 1314-0175.
 237. Velikova, P. PROBLEMS OF MOTIVATION AS A FUNCTION OF MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS FROM THE SOCIAL SECTOR.// International scientific journal "Science. Business. Society", 2017, No 1, pp. 27-31, ISSN 2534-8485.
 238. Velikova, P., M. Kirova. Expert evaluation for risk management of the exploitation of photovoltaic installations.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2014, No XXI, pp. 383-391, ISSN 2344 – 6315. (SJR rank: 1.65 /2014, Copernicus)
 239. Velikova, М., L. Parashkevova. LOCAL AUTHORITY-ROMA COMMUNITY RELATION IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN AND NATIONAL POLICY ON ROMA INCLUSION.// NISPA, 2013, No 1
 240. Velikova, М., L. Parashkevova. Local authority_Roma community relation in the context of the European and national policy on Roma inclusion.// Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe. Macedonia, Ohriд, 2012, No 1
 241. Ventsislava Nikolova-Hristova, Daniel Pavlov, Sllavka Kurti, Djordje Nikolic. ECONT: Thinking More about the Society through Social Responsibility Actions.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2015, No 7, pp. 129-142, ISSN 1314-0175.
 242. Vitliemov, P., Kolev, N., Marinov, M. Economic evaluation of the implementation of policy actions in the field of energy efficiency.// International Journal of Energy Economics and Policy, 2019, No 3, pp. 106-113, ISSN 2146-4553. (SJR rank: 0.465 /2017, www.scopus.com)
 243. Yordanova, D., Ivanov, V., Barzev, K., Kolev, I., Mitev, G., Bratanov, D. Encouragment of the Relationships Science – Business Through Establishment of Centers for Technology Transfer in Bulgaria (The Case of the University of Rousse).// European Integration Studies,Vol.3, 2009, No Vo.3 No1, pp. 23-29 (SJR rank: 0 /2009, Index Copernicus International)
 244. Yorgova, Y. Analysis of Firm Resource Base in the Process of Resource-Based Strategies Formulation/Анализ на фирмената ресурсна база в процеса на формулиране на ресурсно-базирани стратегии.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2013, брой 5, стр. 19-37, ISSN 1314-0175.
 245. Yorgova, Y., E. Papazov. Application of the Resource-Based Strategy in Bulgarian Companies: Empirical Evidences.// The Annals of “Eftimie Murgu” University - Fascicle Economic Studies, 2014, No XXI, pp. 392-403, ISSN 2344 – 6315. (SJR rank: 3.47 /2013, Index Copernicus)
 246. Zagorcheva Denitsa, Daniel Pavlov. The Need for Elaboration of a New Economic Model for Business Environment Analysis (Необходимост от разработване на нов икономически модел за изследване на бизнес средата).// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2016, брой 8, стр. 19-27, ISSN 1314-0175.
 247. Zlatarov P., Ivanova G., Baeva D., Antonova D. Adaptive Software System for Optimization of the Admission and Management Process for Doctoral Students. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00184-1_30.// In: Silhavy R., Silhavy P., Prokopova Z. (eds) Intelligent Systems in Cybernetics and Automation Control Theory. CoMeSySo 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, (SCOPUS),Springer, 2018, No vol. 860, pp. 323-332, ISSN 978-3-030-00184-1. (SJR rank: 0.174 /2018, SCOPUS Scimago IF (2019): 1 SJR category Q3)
 248. Zlatev, L., D. Minchev. Trade Entrepreneurship in the Bulgarian Ports along the Great Depression until the Beginning of Word War ІІ.// Journal of Entrepreneurship & Innovation Published Annually by the Ruse University Faculty of Business and Management, 2013, No 5, pp. 128-136, ISSN 1314-0167.
 249. А.Парашкевова Л.Парашкевова. Социальное предпринимательство в Р Болгария.// Финансовые решения XXI века: теория и практика, 2016, брой 2
 250. Аntonova, D. Vine and Wine Growing Branch in Bulgaria – Analysis of the Conditions – The University of Teesside, Teesside Business School.// Journal of Science Studies, 2000, No No4 (12), pp. 34-42
 251. Ангелова П., М. Корнажева. Специалност Европеистика в Русенски университет: ex tempore, ex necessitate..// Бюлетин Европа. Издание на Център за европейски изследвания, бр. 7 /51/, 1998, брой бр. 7 /51/, стр. 9-11
 252. Андонов K., Кр. Ениманев, А. Новакова. Модел за реинженеринг на системите за приготвянето на фуражите у нас.// Екология и бъдеще, 2007, брой 1
 253. Андонов К., А. Кръстева, К. Ениманев, Л. Михайлов. Модел за анализ на енергопотреблението на помпени агрегати.// Научна конференция, Русенски университет “Ангел Кънчев“, 2003, брой 1
 254. Андонов К., И., Евстатиев, Л., Михайлов, К., Ениманев. Алгоритъм за управление на енергопреобразуваща примка.// Селскостопанска техника, 2003, брой 3, стр. 23-26, ISSN ISSN 0037-1718.
 255. Андонов К., К. Ениманев. Агрегат и инсталация за приготвяне на фуражи.// Механизация на земеделието, 2001, брой 4, стр. 6-7, ISSN ISSN 0861-9638.
 256. Андонов К., К. Ениманев, Св. Иванова. Технико-икономически модел на енергийна примка II част.// Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев, Русе, 2003, брой 40 (1.1), стр. 162-165, ISSN ISSN 1311-3321.
 257. Андонов К., К. Коев, К. Ениманев, А. Новакова. Изследване на енергоикономични режими на камера за съхраняване на продукция.// Селскостопанска техника, 2001, брой 4, стр. 21-28, ISSN ISSN 0037-1718.
 258. Андонов К., К. Коев, К. Ениманев, Д. Димов. Технико – икономическа оценка на енергийния потенциал на атмосферния въздух при съхранение на продукция.// Селскостопанска техника, 2001, брой 2, стр. 17-22, ISSN ISSN 0037-1718.
 259. Андонов К., К., Ениманев. Алгоритъм за управление на хибридна схема за енергоосигуряване на камера за съхранение на продукция.// Селскостопанска техника, 2003, брой 4, стр. 15-20, ISSN ISSN 0037-1718.
 260. Андонов К., К., Ениманев, А., Новакова. Инженерингови схеми за организация на производството на сушени и съхраняване на пресни плодове и зеленчуци.// Механизация на земеделието, 2001, брой 10, стр. 5-7, ISSN ISSN 0861-9638.
 261. Андонов К., Кр.Ениманев, А. Новакова, Д. Иванова. Оценка икономическата ефективност на сушилня, използваща слънчева енергия.// Икономика и управление на селското стопанство, 2001, брой 3
 262. Андонов К., Л., Михайлов, Д., Димов, К., Ениманев. Аспекти на енергоикономични електрифицирани системи.// Селскостопанска техника, 2002, брой 6, стр. 17-22, ISSN ISSN 0037-1718.
 263. Андонов К., Я. Нейков, И. Евстатиев, К. Ениманев. Критерии за оценка на енергийното състояние на температурно-влажностни процеси.// Селскостопанска техника, 2001, брой 3, стр. 22-27, ISSN ISSN 0037-1718.
 264. Андонов К., Я. Нейков, И. Евстатиев, К. Ениманев. Критерии за оценка на енергийното състояние на температурно-влажностните процеси.// Селскостопанска техника, 2001, брой 3, стр. 22-27
 265. Андонов, К., К., Мартев, В., Стоянов, К., Ениманев. Моделиране енергетичните състояния на зоосгради и оранжерии.// Селскостопанска техника, XXXVI, 1999, брой 1, стр. 25-28, ISSN ISSN 0037-1718.
 266. Андонов, К., К. Ениманев, А. Новакова, Д. Иванова. Оценка на икономическата ефективност на сушилня използваща слънчева енергия.// Икономика и управление на селското стопанство, 2001, брой 3, стр. 56-65, ISSN ISSN 0205-3845.
 267. Андонов, К., К., Ениманев, А., Новакова. Един модел за реинженеринг на системите за приготвяне на фуражите у нас.// Механизация на земеделието, 2001, брой 4, стр. 6-7, ISSN ISSN 0861-9638.
 268. Андонов, К., К., Ениманев, А., Новакова. Метод за инженеринг при проектирането и експлоатацията на електрифицирани обекти.// Икономика и управление на селското стопанство, 2002, брой 1, стр. 43-53, ISSN ISSN 0205-3845.
 269. Андреева , M. Ситуационният мениджмънт – фактор за устойчивост в условията на криза.// Управление и устойчиво развитие, 2009, брой 3-4, стр. 25 - 29, ISSN 1311-4506.
 270. Андреева , M. Целите на хилядолетието за развитие и устойчивото развитие.// Управление и устойчиво развитие, 2006, брой 3-4, стр. 129 - 135, ISSN 1311-4506.
 271. Андреева, М. Транспонирането на европейските директиви за околната среда – фактор за устойчиво развитие на българската икономика.// Управление и устойчиво развитие, 2005, брой 3-4, стр. 231 - 236, ISSN 1311-4506.
 272. Андреева, М. Устойчивото развитие и глобализацията – симбиоза или конфронтация?.// Управление и устойчиво развитие, 2004, брой 1-2, стр. 57 - 61, ISSN 1311-4506.
 273. Андреева, М. Международната и глобална стратегия на фирмата като фактор за устойчиво развитие.// Управление и устойчиво развитие, 2003, брой 1-2, стр. 179 - 183, ISSN 1311-4506.
 274. Андреева, М. Малкият и среден бизнес и проблемът за безработицата в България.// Управление и устойчиво развитие, 2002, брой 1-2, стр. 21 - 25, ISSN 1311-4506.
 275. Андреева, М. Изисквания към стратегиите и стратезите при съвременния фирмен мениджмънт.// Годишник на Технически университет - Варна, 2001, брой 1, стр. 854 - 860, ISSN 1311-896Х.
 276. Андреева, М. Стратегии, осигуряващи устойчиво развитие на фирмения пазар и конкурентни преимущества на фирмата.// Управление и устойчиво развитие, 2001, брой 1-2, стр. 63 - 70, ISSN 1311-4506.
 277. Андреева, М. Бедността като проблем на оцеляването и възпроизводството на човешките ресурси в България.// Управление и устойчиво развитие, 2000, брой 3- 4, стр. 96 - 102, ISSN 1311-4506.
 278. Андреева, М. Социални функции и отговорност на бизнеса.// Банки, инвестиции, пазари, 1998, брой 1, стр. 49 -52, ISSN 1310 -0114.
 279. Ани Герасимова. Състояние на европеизацията на медийния сектор в България.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2015, брой том 54, стр. 91-101
 280. Антонова, Д. Идентифициране на индустриални стратегии, базирани на знание (Методика на емпирично изследване).// сп. „Индустриален мениджмънт”, 2011, брой 14, ISSN 1312-3793.
 281. Антонова, Д. Екологични иновации: създаване на ноосфера.// сп. „Управление и устойчиво развитие”, 2009, брой 1, стр. 240-250, ISSN 1311-4506.
 282. Антонова, Д. Определяне на цената на продукти с търговска марка в условията на рецесия.// „Известия на съюза на учените”, секция Русе, 1998, брой 2, стр. 32-40
 283. Асенова Камелия. Ефективност на специфичната парична политика при валутен съвет.// Списание „ Авангардни научни инструменти в управлението", 2013, брой том 2(7)
 284. Асенова Камелия. Кредитирането в България – състояние и перспективи.// списание „Български счетоводител”, 2009, брой 10
 285. Асенова Камелия. Лихвените проценти преди и след въвеждането на Валутен съвет.// списание „ Алтернативи”, 1998, брой 8-9
 286. Бабанова, Е., М. Корнажева. Дискусия върху дефинициите за сигурност, човешка сигурност и екологична сигурност (с особен оглед към англоезични изследователски приноси)..// Научен алманах на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, серия „Юридически науки и обществена сигурност“, 2014, брой 26, стр. 187-196, ISSN ISSN 1313-7263..
 287. Банчев, П., П.Горанова, Ж.Тананеева, В.Динкова. Развитие и приложение на стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиентите. //.// Д и а л о г, Свищов, 2008, брой 2, стр. 56-71
 288. Банчев,П. , Горанова, П., Веселино Н., Тананеева Ж. Стратегии за екологичен маркетинг при производството и продажбата на биогорива.// Диалог ( Юбилеен брой), 2009, брой 93-107
 289. Баташки, Г. Модели при формиране на счетоводния финансов резултат в предприятието.// Български счетоводител, 2011, брой 4
 290. Баташки, Г. Проблеми при счетоводното отчитане на балансово непризнатите активи и пасиви в бюджетните предприятия.// Български счетоводител, 2011, брой 1, стр. 10-13, ISSN 1310-7196.
 291. Баташки, Г. Годишно счетоводно приключване и финансови отчети на предприятията от публичния сектор.// Български счетоводител, 2010, брой 4, стр. 24-28, ISSN 1310-7186.
 292. Баташки, Г. Счетоводно-информационно осигуряване управлението на привлечения капитал в търговските банки.// Диалог, 2009, брой 1
 293. Баташки, Г. Годишно счетоводно приключване и финансови отчети на бюджетните предприятия.// Български счетоводител, 2009, брой 1-2, стр. 59-69, ISSN 1310-7186.
 294. Баташки, Г. Проблеми на оповестяването на информацията във финансовите отчети на банките и бюджетните предп риятия/въведение и част 3.// Диалог, 2009, брой 2
 295. Баташки, Г. Съвременни аспекти на банковата счетоводна политика.// Диалог, 2008, брой 1
 296. Баташки, Г. Разработване и представяне на счетоводната политика на бюджетното предприятие.// Български счетоводител, 2006, брой 3, стр. 9-11, ISSN 1310-7186.
 297. Баташки, Г. Данъчни и счетоводни аспекти при осъществяване на някои специфични търговски операции.// Български счетоводител, 1996, брой 4, стр. 24-28, ISSN 1310-7186.
 298. Баташки, Г., В.Вечев. Проблеми на текущото и периодично счетоводно отчитане в бюджетните предприятия.// Български счетоводител, 2010, брой 3, стр. 20-23, ISSN 1310-7196.
 299. Бебенова-Николова, Д., Попова, Ю., Михайлова, Л. Диалектически подход при синтезиране на „Интегриран процесен модел на интеркултурна компетентност”.// Реторика и комуникации, 2019, брой 40, стр. 105-116, ISSN 1314-4464.
 300. Бебенова-Николова, Д., Попова, Ю., Михайлова, Л. Изследване влиянието на комуникацията върху интеркултурната компетентност на членовете в трансграничен екип.// Реторика и комуникации, 2019, брой 41, стр. 19-33, ISSN 1314-4464.
 301. Велев М. Избор на изпълнители при проекти за публично-частно партньорство с използване на АНР метода.// Списание “Индустриален мениджмънт”, 2011, брой 1
 302. Велев Мл. Клaстърен подход за повишаване на конкурентоспособността, International Congress “Mechanical Engineering Technologies’06”, Varna.// сп.”Machines, technologies, materials”, 2007, брой issue 1
 303. Велев Мл., Фурнаджиева М. Усъвършенстване на контролинга на маркетинговата дейност на индустриалното предприятие,.// Списание “Индустриален мениджмънт”, 2008, брой 11
 304. Велчева Й., А.Любенова. Анализ, оценка и насоки на развитие на системата за вътрешен финансов контрол в земеделските предприятия.// Известия на СУ- Русе, 2006, брой Серия2,т.5, стр. 19-27, ISSN 1311-1094.
 305. Велчева Й., Ал. Петков. Оптимизиране на стопанските решения с помощта на електронни таблици.// Известия на съюза на учените - Русе, 1999, брой 3, стр. 42-50, ISSN 1311-1094.
 306. Велчева Й., Ал. Петков. Управление на паричните потоци на фирмите с помощта на електронни таблици.// Данъчна практика, баланс и финанси на фирмата, 1999, брой 6, стр. 88-96
 307. Велчева Й., Ал. Петков. Разработване на инвестиционен проект с помощта на електронни таблици.// Финанси на фирмата, 1998, брой 6, стр. 10-16
 308. Велчева Й., Ал. Петков. Финансово планиране във фирмата с помощта на електронни таблици.// Финанси на фирмата, 1996, брой 6, стр. 30-35, ISSN 1310-1358.
 309. Велчева Й.П., А.Харизанова. Насоки за усъвършенстване на Мениджърската информационна система в шивашка фирма.// Известия на СУ - Русе, 2003, брой Серия2,т.4, стр. 12-18, ISSN 1311-1094.
 310. Велчева, Й., А. Петков. Развитие на информационните системи и технологии в Русе.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2001, брой 3, стр. 5-10
 311. Велчева, Й., А. Петков. Контрол на ликвидността на фирмите с помощта на електронни таблици.// Известия на съюза на учените - Русе, 1998, брой 2, стр. 20-26, ISSN 1311-1094.
 312. Велчева, Й., Янкова. „Разходите за труд в индустриално предприятие – възможности за подобряване на контрола и управлението им“.// сп. ИДЕС, 2016, брой 4, стр. 16
 313. Венелинова, Н. Имиджът в мрежата- нови възможности, проблеми и специфика при изграждането и трансформирането на публични образи в Интернет.София.// Във: Пъблик рилейшънс и новите медии, съставители и научна редакция Минка Златева, Тодор Петев, 2002, брой 1
 314. Витлиемов В., И. Пеева, П. Витлиемов, Д. Братанов. Съвременни иновационни технологии в инженерната дейност.// МIT-2000, Сп. Механика на машините, ТУ-Варна, 2000, брой 36, стр. 27-30
 315. Витлиемов В.Д., Р.Сечи, П.Витлиемов. Монтажопригодност на изделията.// Научни известия на НТС по машиностроене, 1996, брой 7
 316. Витлиемов, П.,Ласонин А. Обновяване на бизнес процесите в индустриалните предприятия.// IX МНК Мениджмънт и инженеринг`11, 2011, брой ISBN 1310-39, стр. 246-255, ISSN 1313-7123.
 317. Вълчев, К. Еврото и неговото въвеждане в България - предпоставки и последици.// Диалог, 2006, брой 2, стр. 69-88
 318. Вълчев, Кр. Националното в империята.Човешкия капитал и икономиката на Русчук на границата на две епохи (1864-⁠1880).// Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, том първи: Градското стопанство в българските земи през вековете, 2016, брой 1, стр. 353-364, ISSN 2534-9244.
 319. Вълчев, Кр. Значение на фирмените инвестиции в човешки капитал в условията на глобализация.// Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда, 2016, брой 1
 320. Вълчев,Кр. СЪЩНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛУКСОЗНИТЕ ЖИЛИЩНИ ИМОТИ.// НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС, 2019, брой том III (2), стр. 120-131, ISSN 2603-2767.
 321. Вълчев., К. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД КЪМ ТЕОРИЯТА ЗА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В КОНТЕКСТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА.// "Управление и устойчиво развитие" - под печат, 2016, брой 1
 322. Вълчев., Кр. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДЕЛ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА ЛУКСОЗНИ ЖИЛИЩНИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ.// УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, 2018, брой 5, стр. 61-66, ISSN 1311-4506.
 323. Гединач, В. Изследване делът на научнотехнологичните дейности в стойностната верига на автомобилната индустрия (методика и описателна статистика).// списание „Индустриален мениджмънт”, бр. 5, 2011, брой 5, ISSN 1313-3793.
 324. Гиндева Б., Иванова В., Оцетова А., Димитрова И., Димчева Г. Ценова конкуренция на пазара на междуселищни куриерски услуги.// сп. „Управление и образование”, том V (2) 2009, 2009, брой 2, стр. 139-149, ISSN 13126121.
 325. Гиндева Б., Иванова В., Оцетова А., Димитрова И., Димчева Г. Фактори за развитие на ценовата конкуренция при международните куриерски услуги.// сп. „Управление и образование”, том V (2) 2009, 2009, брой 2, стр. 149-159, ISSN 13126121.
 326. Горанова, П., П.Банчев, Н.Веселинова, Ж. Тананеева. Стратегии за екологичен маркетинг при производството и продажбатаа на биогорива.//.// Д и а л о г, Свищов, 2009, брой Юбилеен брой, стр. 93-107
 327. Д Донева. Енергетика и околна среда:ефективността срещу замърсяването KOBISS ID 1119641060.// ИКОНОМИКА, 2002, брой 5, стр. 16-18, ISSN 1312-2428.
 328. Д. Донева. Пазарни промени и екологични решения в енергийния сектор на Европейския съюз COBISS.BG-ID 1245441764.// Алтернативи, 2002, брой 1-2, стр. 26 - 29, ISSN 1311-1132.
 329. Дамянов, Ат., Др. Илиев. Измерване на фирмената интернационализация.// Народностопански архив, 2007, брой 3, стр. 13-17, ISSN 0323-9004.
 330. Дамянов, Ат., Др. Илиев. Трудната трансформация на България и Балканите.// Икономика, 2006, брой 2, стр. 47-50, ISSN 1314-376X.
 331. Дамянов, Ат., Др. Илиев. Експортният песимизъм срещу експортния оптимизъм.// Бизнес управление, 2000, No 2, pp. 44-55, ISSN 0861-6604.
 332. Денизов, Б. „ За някои проблеми на образованието в средните училища”.// „ Образование”, 2002, брой 5
 333. Денизов,Б. ( в съавторство с В. Монев и В. Радева). „ Поучителният опит от употребата на английска лексика ( Denglish) в немския език”.// електронно списание „ Диалог” –издание на СА „ Д. А. Ценов” гр. Свищов, 2004, брой 4
 334. Димитрова И. Ролята на прес-съобщенията на мобилните оператори при изграждането на положителен корпоративен имидж.// сп. „Управление и образование”, том VII (1) 2011, 2011, брой 1, стр. 143, ISSN 13126121.
 335. Димитрова И. Интернет страниците на мобилните оператори като съвременно средство за комуникация.// сп. „Управление и образование”, том VII (1) 2011, 2011, брой 1, стр. 165, ISSN 13126121.
 336. Димитрова И. Прес – съобщението като фактор за изграждане на имиджа на мобилните оператори.// сп. „Управление и образование”, том VI (1) 2010, 2010, брой 1, стр. 189, ISSN 13126121.
 337. Димитрова И., Д. Николова. Практически анализ на ефекта и ефективността от дейността на предприятия от различни отрасли.// Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда (Сборник статии по Проект 01-ФБМ-2016), 2017, брой 1, стр. 85-97, ISSN 976-619-7242-23-2.
 338. Димитрова, З. Т. За немския опит в обучението чрез казуси /Статията е публикувана по презимето на авторката - Зоя Тодорова/. За немския опит в обучението чрез казуси.// Библиотека "Европеистика" - Обучение чрез казуси по междукултурна комуникация (теория и практика), 2010, брой 2, стр. 30 - 41, ISSN 978-954-712-487-5.
 339. Димитрова, И. Анализ и оценка на амортизационните методи за рационализиране на паричния поток в предприятието.// Български счетоводител, 2007, брой 14, стр. 7-16, ISSN 1310-7186.
 340. Димитрова, И. Амортизационната политика на предприятията - средство за повишаване на конкурентоспособността им.// Счетоводна политика, 2006, брой 9-10, стр. 36-44, ISSN 1312-2142.
 341. Димитрова, И. Амортизирането в счетоводната методология.// Български счетоводител, 2006, брой 18, стр. 10-15, ISSN 1310-7186.
 342. Димитрова, И. Предизвикателствата на заобикалящата ни икономическа среда в услуга на развитието на управленското счетоводство.// Български счетоводител, 2003, брой 6, стр. 2-5, ISSN 1310-7186.
 343. Димитрова, И. Творческият подход у счетоводните дейци в пазарните условия.// Български счетоводител, 2003, брой 15, стр. 3-7, ISSN 1310-7186.
 344. Димитрова, И. Бюджетирането в системата на управленското счетоводство.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия "Обществени науки", 2003, брой 4, стр. 18-27, ISSN 1311-1094.
 345. Димитрова, И. Възможности за реализиране на социално-икономическата същност на счетоводството.// Български счетоводител, 2002, брой 10, стр. 10-14, ISSN 1310-7186.
 346. Димитрова, И. Как да обосновем необходимостта от привлечен капитал за фирмения бизнес.// Български счетоводител, 2000, брой 9, стр. 3-11, ISSN 1310-7186.
 347. Димитрова, И. Изследване на методи и показатели за оценка на инвестиционни проекти.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия "Обществени науки", 1999, брой 3, стр. 28-34, ISSN 1311-1094.
 348. Димитрова, И. Счетоводната теория и практика в България и международните счетоводни системи.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия "Обществени науки", 1998, брой 2, стр. 27-33, ISSN 1311-1094.
 349. Димитрова, И. Необходимост от засилване анализаторската роля на счетоводството при пазарната икономика.// Български счетоводител, 1997, брой 10, стр. 20-26, ISSN 1310-7186.
 350. Димитрова, И. Нови моменти в Закона за счетоводството.// Български счетоводител, 1996, брой 6, стр. 34-37, ISSN 1310-7186.
 351. Димитрова, И. Отчитане на вземанията по липси и начети.// Български счетоводител, 1995, брой 5, стр. 3-4, ISSN 1310-7186.
 352. Димитрова, И. Необходимостта от мениджърско счетоводство в условията на пазарна икономика.// Български счетоводител, 1995, брой 9, стр. 20-22, ISSN 1310-7186.
 353. Димитрова, И. Роля на мениджърското счетоводство в управленските процеси.// Български счетоводител, 1995, брой 10, стр. 26-27, ISSN 1310-7186.
 354. Дичева, Л. Обучението с казуси в САЩ и Великобритания.// Обучение чрез казуси по междукултурна комуникация (Теория и практика) - Изд. център на РУ, брой 1, 2010, брой 1
 355. Донева Д. Икономика и околна среда: интегриране на политиките на европейско равнище KOBISS.BG ID 1157497572.// МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ, 2000, брой 4, стр. 81-100, ISSN 0324-1092.
 356. Донева Д. Финансово-икономически аспекти на екологичната политика в Германия KOBISS.BG ID 1138581988.// ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ RePEc, EBSCO, SCOPUS, 1998, брой 1, стр. 169-193, ISSN 02053592-7 print.
 357. Донева Д. Външни ефекти, права на собственост и проблеми на опазването на околната среда KOBISS.BG ID 1135968228.// Икономическа мисъл, 1997, брой 3, стр. 93-106, ISSN 0013-2993.
 358. Донева Д. В Пиримова. Динамика на общите и екологични инвестиции и перспективи на растежа в България, CEEOL.// ДиалоГ, 2002, брой бр. 3, стр. 31-40, ISSN ISSN 1311-9206,.
 359. Е.Парашкева Л.Парашкевова. Трансфер инноваций с малого в крупный бизнес – инструмент государственной политики.// Финансовые решения XXI века: теория и практика, 2016, брой 2
 360. Един модел за реинженеринг на системите за приготвяне на фуражите у нас. Андонов, К., К., Ениманев, А., Новакова.// Научно списание за селскостопанска и горска техника, Екология и бъдеще, 2007, брой 6 (2), стр. 10-19, ISSN ISSN 1312-0751.
 361. Ениманев К., А. Новакова, К. Андонов. Обобщен технико-икономически модел на модулен елемент за ергономични и енергоефективни индустриални зоосгради.// VII International Scientific conference “Management and engineering” 09, June 22-24, 2009, Sozopol, Bulgaria, 2009, брой 3 (113), стр. 324-329, ISSN ISSN 1310-3946.
 362. Ениманев К., К. Андонов. Модел за управление на качеството при проектиране ограждащите стени на селскостопанските сгради.// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 6, стр. 33-39, ISSN ISSN 0205-3845.
 363. Ениманев К., К. Андонов. Модел за управление на бизнеспроекти при разработване на зоосгради.// Селскостопанска техника, 2000, брой 5, стр. 19-26, ISSN ISSN 0037-1718.
 364. Ениманев К., К., Андонов, А., Новакова. Модел за реинженеринг на производството на животновъдна продукция.// Селскостопанска наука, 2007, брой 2, стр. 34-39, ISSN ISSN 1311-3534.
 365. Ениманев К., Н. Стоянова, И. Дудушки. Оптимизиране дейността на автосервизи на територията на Русе.// Индустриален мениджмънт, 2009, брой 12
 366. Ениманев К., С., Ениманева, К., Андонов. Обследване индексите на топлоизолационните материали за саниране на сгради.// Индустриален мениджмънт, 2006, брой 7, стр. 54-58, ISSN ISSN 1312-3793.
 367. Ениманев, К. Механизация и автоматизация в животновъдството.// Селскостопанска техника, 2007, брой 3, стр. 29-36, ISSN ISSN 0037-1718.
 368. Ениманев, К. Резервът на армията ни още не е за НАТО.// Дума, 2005, брой 21, стр. 11, ISSN ISSN 0861-1343.
 369. Ениманев, К. Модел и бизнесплан за преустройство на панелни животновъдни сгради.// Икономика и управление на селското стопанство, 2001, брой 2, стр. 76-84, ISSN ISSN 0205-3845.
 370. Ениманев, К. Изследване параметрите на огражденията към зоосгради.// Селскостопанска техника, XXXVI, 1999, брой 1, стр. 34-38, ISSN ISSN 0037-1718.
 371. Ениманев, К, К. Мартев, В. Стоянов. Изследване влиянието на конструктивните размери на зоосграда с естествена вентилация върху въздухообмена.// Селскостопанска техника, XXXVI, 1999, брой 1, стр. 39-42, ISSN ISSN 0037-1718.
 372. Ениманев, К. Резултати от изследване на модулите за ергономични и енергоефективни индустриални зоосгради.// Ecology and Future, 2009, брой 1
 373. Ениманев, К. Нетни икономии от енергоикономична сграда с аерация.// Ecology and Future, 2009, брой 1
 374. Ениманев, К. Търговия с вредните емисии от енергоикономична сграда.// Ecology and Future, 2009, брой 1
 375. Ениманев, К. Оптимални параметри на гамите от модули за ергономични и енергоефективни индустриални зоосгради.// Конференция "Мениджмънт и инженеринг' Созопол", 2009, брой 1
 376. Ениманев, К. Алгоритъм и програма за оптимално оразмеряване изолацията на енергоикономични стопански сгради.// Селскостопанска техника, 2007, брой 3, стр. 29-36, ISSN ISSN 0037-1718.
 377. Ениманев, К. Модулен унифициран елемент за индустриални сгради.// Cientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering 07, 2007, брой 14, 2(97), стр. 374-377, ISSN ISSN 1313-7123.
 378. Ениманев, К. Влияние на ролетните щори върху икономическата ефективност от санирането на сградите.// Индустриален мениджмънт, 2006, брой 6, стр. 54-60, ISSN ISSN 1312-3793.
 379. Ениманев, К. Структура на инженеринговата система на обект за екотуризъм.// II International conference “ Management and Engineering” 03, Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2004, брой 2 (70), стр. 95-98, ISSN ISSN 1310-3946.
 380. Ениманев, К. Енергоекологична схема и бизнес план за преустройство на животновъдна сграда тип „Джи- Джи“.// Механизация на земеделието, 2001, брой 5, стр. 19-25, ISSN ISSN 0861-9638.
 381. Ениманев, К. Инженеринг на моделна животновъдна сграда с аерация.// Селскостопанска техника, 2001, брой 5, стр. 13-23, ISSN ISSN 0037-1718.
 382. Ениманев, К. Оценка влиянието на климатичните райони при разработването на бизнеспроекти за строителство на плодохранилища.// Механизация на земеделието, 2001, брой 4, стр. 14-18, ISSN ISSN 0861-9638.
 383. Ениманев, К. Ефективни бизнес-схеми при строителство на обекти в селското стопанство.// Механизация на земеделието, 2001, брой 2, стр. 10-12, ISSN ISSN 0861-9638.
 384. Ениманева С., К. Андонов, К. Ениманев. Влияние на икономията на енергия върху икономическата ефективност на изолацията при санирането на сгради.// Икономика и управление на селското стопанство, 2005, брой 50 (2), стр. 33-40, ISSN ISSN 0205-3845.
 385. Ениманева Св., К. Ениманев. Моделиране на минималните специфични приведени годишни разходи при санирането на сгради.// Научни трудове, серия 5.1 Икономика и мениджмънт, Русенски университет, 2005, брой 44
 386. Ениманева, Св. Икономически ефективни схеми за саниране на сгради.// Проект 05-БМ-04 на Русенски университет „Аспекти на управление на знанието като катализатор на иновационния процес”, 2006, брой 1, стр. 134-143
 387. Ениманева, Св. Моделиране и изследване на дисконта при санирането на сгради.// Икономика и управление на селското стопанство, 2004, брой 5, стр. 51-56
 388. Ерменков, Т., Л. Михайлов, Кр. Мартев, М. Кирова. Моделиране показателите на електропроизводство при мощности на когенераторите под минималния товар на електропотреблението.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 8-18, ISSN ISSN 1312-0751.
 389. Захариев, В.,. По въпроса за ликвидността и платежоспособността на застрахователните дружества.// София, 2008, брой 5, ISSN -.
 390. Захариева, Г., Др. Илиев, К. Саркисян-Дикова, Г. Стефанов. Българската външнотърговска специализация и фирмено поведение в условията на криза.// Диалог, 2012, брой 1, стр. 140-159, ISSN 1311-9206.
 391. Иванова Д., К. Андонов, К. Ениманев. Определяне на енергоефективен профил на затворена колекторна повърхнина за сушилня, използваща слънчева енергия.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1, стр. 5-9, ISSN ISSN 0037-1718.
 392. Иванова Д., К. Андонов, К. Ениманев. Метод за определяне на площта на затворена колекторна повърхнина за сушилня, използваща слънчева енергия.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1, стр. 10-13, ISSN ISSN 0037-1718.
 393. Иванова, Д., К. Ениманев, К. Андонов. Оптимизиране на процеса в сушилня за плодове и зеленчуци.// Селскостопанска техника, 2001, брой 1, стр. 22-25, ISSN ISSN 0037-1718.
 394. Игнатовска Г., А. Петков. Влияние на информационните технологии върху бизнес процесите.// Сборник трудове III, Е-управление, 2011, брой 3, стр. 105-111, ISSN 1313-8774.
 395. Игнатовска Г., А. Петков. Еволюция на ERP системите.// Сборник трудове II Е - управление, 2010, брой 2, стр. 131-136
 396. Илиев, Др. Измерението на международния бизнес в публикационната дейност на списание "Бизнес управление".// Бизнес управление, 2011, брой 4, ISSN 0861-6604.
 397. Илиев, Др. Диверсифицираните търговски потоци - средство за преодоляване на регионалната зависимост.// Бизнес управление, 2011, брой 2, стр. 59-74, ISSN 0861-6604.
 398. Илиева Л. Покривни фотоволтаични електрически централи. Методология и реализация.// Енергиен форум, 2015, брой 15/16, стр. 97-101, ISSN 1313-2962.
 399. Йоргова, Й. Въвеждане на ресурсно-базирана стратегия на индустриално предприятие: концептуален модел.// Индустриален мениджмънт, 2015, брой 1, стр. 21-31, ISSN 1312-3793.
 400. Йорданова, Д. Състояние на програмите и мерките по заетостта в България в контекста на глобална криза.// „Управление и устойчиво развитие”,, 2013, брой 5, стр. 169-173, ISSN 1311-4506. (със SJR ранг: 0 /2013, ВИНИТИ)
 401. Йорданова, Д. Предпоставки за устойчиво развитие на човешките ресурси в контекста на структурните фондове на ЕС.// Управление и устойчиво развитие, 2008, брой 3-4, стр. 381-386, ISSN ISSN 1311-4506. (със SJR ранг: 0 /2008, ВИНИТИ)
 402. Кирова, М. Стратегии за поддържане на иновационна квазирента.// Управление и устойчиво развитие, 2009, брой 3-4, стр. 96-101, ISSN 1311-4506.
 403. Кирова, М. Планиране на рекламната дейност на фирма от месопреработвателния бранш в русенски регион.// “Известия” на СУ – Русе, Серия 2, «Обществени науки», 2001, брой 3, стр. 39-43, ISSN 1311-1094.
 404. Кирова, М. Анализ на материалните потоци – основен елемент на оценката на жизнения цикъл.// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия 2 “Обществени науки”, 2006, брой 5, стр. 9-13, ISSN 1311-1094.
 405. Кирова, М. Основни теории за изследване на иновационните процеси.// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия 2 “Обществени науки”, 2003, брой 4, стр. 8-11, ISSN 1311-1094.
 406. Кирова, С. С поглед в бъдещето: Европейска година за развитие 2015.// "Поколение Европа", 2015, брой 4
 407. Кирова, С. Стаж в Европейския парламент.// „Образование и специализация в чужбина“, 2011, брой 30, стр. 46-48
 408. Коев К., К. Ениманев, К. Андонов. Изследване мощността на вентилатора на камера за съхраняване на продукция.// Селскостопанска техника, 2001, брой 5, стр. 28-32, ISSN ISSN 0037-1718.
 409. Коев, К. Въпросът за религиозните малцинства в Стратегията за национална сигурност на България.// Сп. „Международни отношения“, 2012, брой 6, стр. 33-40, ISSN 0324-1092.
 410. Коев, К. Политики за интеграция на религиозните малцинства в България, Франция и Великобритания.// Сп. „Геополитика, 2012, брой 5, стр. 111-119, ISSN 1312-4579.
 411. Корнажева М. Специалност Европеистика в Русенски университет - една образователна програма с интеграционна мисия.// Европейски тенденции в пъблик рилейшънс, 1999, брой 1, стр. 55 - 60, ISSN ISBN: 954-8194-36.
 412. Корнажева М., Ю.Попова. Предпоставки и стратегии за изграждане на потенциалния еврорегион при Дунав мост.// Българо-румънски интеруниверситетски Европа център, 2003, брой 1, стр. 65 – 75
 413. Корнажева, М. Европейски езикови политики и сигурност.// Българската езикова политика в условията на европейска интеграция и глобализация, 2012, No 1, pp. 121-131, ISSN ISBN: 978-954-423.
 414. Корнажева, М. Европейската политика за висше образование: накъде след Букурещ, 2012.// Болонски процес. Развитие на висшето образование., 2012, брой 1, стр. 39-47
 415. Костадинова И. Природа на риска в бизнес процеси, в: (Колективна монография) Антонова, Д., М. Бонева, Л. Велева, и кол., раздел V, „Мениджмънт на бизнес процеси"..// Русе, 2012, брой 1, стр. 382-394, ISSN 978-954-867-5512.
 416. Костадинова И. Иновационен подход и модели за управление на емоционалната и социална интелигентност.// International journal for science and innovations for the industry, 2014, брой 1, стр. 38-44, ISSN 1314-8907.
 417. Косулиев А. Влиянието на дохода и стопанския цикъл върху раждаемостта в България, 2000-2016 г..// Научни трудове на УНСС, 2019, брой 5, стр. 27-39, ISSN 2534-8957.
 418. Косулиев, А. Трета национална научна конференция по политическа икономия.// Икономическа мисъл, 2016, брой 6, стр. 150-156, ISSN 0013-2993.
 419. Коцев, Е. Ефективни техники за интегриране на индивиди и групи в организацията.// Бизнес посоки БСУ, 2008, брой 2
 420. Коцев, Е. Актуални аспекти на интегрирането на хората в организацията.// Известия ИУ Варна, 2008, брой 2, стр. 94-106
 421. Коцев, Е. Европейски императиви към производителите на облекла в България.// Известия на Съюза на учените – Русе сер. “Обществени науки”, 2006, брой 2, стр. 14-18
 422. Коцев, Е. Проект за диверсификация на ЕТ “Анаконда” в сферата на плетачния бизнес.// Бизнес управление, 1998, брой 2, стр. 76-89
 423. Кръстева А., К., Андонов, К., Ениманев, Г., Попов. Изследване влиянието на режима на регулиране при помпените агрегати върху ефективното използване на електрическа енергия.// Селскостопанска техника, 2004, брой 4, стр. 18-22, ISSN ISSN 0037-1718.
 424. Кръстева, А., К. Андонов, Кр. Ениманев, Г. Попов. Влияние на регулирането на помпените агрегати върху ефективното използване на електрическа енергия.// Селскостопанска техника, 2004, брой 4, стр. 18-21
 425. Кунев, С. Изследване на локализационни фактори сред машиностроителни фирми в област Русе(на български).// International virtual journal for science, technics and innovations for the industry “Machines, technologies, materials”, 2009, брой 3-4, стр. 9-12, ISSN 1313-0226.
 426. Кършакова, Р. Пресупозитивен аспект на интродукцията и идентификацията в процеса на текстовото разгръщане.// Български език, 1999, брой №3, стр. 9-16
 427. Кършакова, Р. Public Relations - едно предизвикателство на социалната динамика пред българската образователна практика.// Връзки с обществеността, 1997, брой №4, стр. 38-42
 428. Кършакова, Р. Аспекти на груповата комуникация и т. нар. "възможни светове" (върху материал от български печатни медии).// Български език, 1997, брой №3, стр. 38-42
 429. Кършакова, Р. Пресупозитивни закономерности при употребата на изречението в писмения научен текст.// Български език, 1991, брой №1, стр. 22-29
 430. Кършакова, Р. Комуникативно-прагматичен аспект на непълнотата на изречението.// Български език, 1991, брой №6, стр. 532-535
 431. Кършакова,Р. Езиково послание и контекстова сегментация на екстралингвистичната среда.// Проглас, Велико Търново, 1998, брой №1,VII, стр. 56-67
 432. Кършакова,Р. Социално въздействие чрез езика : “скрита семантика” и структуриране на комуникативното послание.// Връзки с обществеността, София,, 1997, брой №3, стр. 96-107
 433. Л.Парашкевова А.Парашкевова. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ.// Финансовые решения XXI века: теория и практика, 2017, брой 1
 434. Л.Парашкевова А.Парашкевова. Инновации и инновационная система в Р Болгария – некоторые проблемы и перспективы (2014-2020 г.).// Финансовые решения XXI века: теория и практика, 2016, брой 2
 435. Ласонин, А. Влиянието на икономическата криза върху предприятията за производство на инструменти.// Научни трудове РУ, 2010, брой Том49 Серия5, стр. 87-92, ISSN 1311 3321.
 436. Ласонин, А. Новите бизнес модели-път за развитие на фирмата.// списание „Индустриален мениджмънт”, ТУ-София,, 2009, брой ISBN 1313-37
 437. Любенов, Л. Българските потребителски пазари на храни и напитки.// Икономическа мисъл, 2016, брой 1, стр. 23 – 34, ISSN 0013-2993.
 438. Любенов, Л. Създаване на собствени пазари на земеделски производители.// Икономическа мисъл, 2015, брой 3, стр. 38 – 48, ISSN 0013-2993.
 439. Любенов, Л. Развитие и състояние на съвременните агропазари.// Бизнес управление, 2015, брой 2, стр. 46 – 66, ISSN 0861-6604.
 440. Любенов, Л. Мястото и ролята на агробизнеса в икономиката на Русенска област.// сп. Механизация на земеделието, 2007, брой 4
 441. Любенов, Л. Русенският университет като лаборатория на идей за създаване на малки и средни предприятия.// сп. Механизация на земеделието, 2007, брой 4
 442. Любенов, Л. Научният потенциал и развитието на младите учени в България.// Наука, 2006, брой 6
 443. Любенов, Л. Целеполагането – принципи и проблеми.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2006, брой Серия “Общес
 444. Любенова, А. Проучване на необходимостта от усъвършенстване финансите на земеделските предприятия.// сп. Икономика и управление на селското стопанство, 2011, брой 2
 445. Любенова, А. Приложение на финансово-счетоводния анализ (ФСА) в земеделските предприятия.// сп. Български счетоводител, 2007, брой 2, стр. с.16-21, ISSN 1310-7186.
 446. Любенова, А. Счетоводството - основен източник на информация за анализиране стопанската дейност на земеделските предприятия.// сп. Български счетоводител, 2007, брой 20, стр. с.14-22, ISSN 1310-7186.
 447. Любенова, А. Финансовите показатели - инструмент за финансово-икономически анализ в земеделските предприятия.// сп. Български счетоводител, 2007, брой 17, стр. с.11-18, ISSN 1310-7186.
 448. Маринова, С Маринова, С. Взаимовръзка между бизнес възможности, директен маркетинг и социални мрежи..// Списание "Индустриален мениджмънт", 2013, брой 2, стр. 91-100, ISSN ISSN 1312-3793.
 449. Мартев, К., К., Ениманев, В.. Стоянов. Обновяване топлинната изолация на зоосгради.// Известие на Съюза на учените - Русе, 1/ 99, Серия „Технически науки“, 1999, брой 2, стр. 42-44, ISSN ISSN 1311-106X.
 450. Мартев, Кр., Т. Ерменков, Л. Михайлов, М. Кирова. Моделиране на електропотреблението при включени когенераторни и фотоволтаични мощности към системата.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 29-37
 451. Минчев Д. За друг подход в общата теория на икономиката.// Икономическа мисъл, 2012, брой 6, стр. 65-86, ISSN 0013-2993.
 452. Минчев Д. Модифицираната рационалност като алтернатива на неокласическото схващане за „homo economicus”.// Икономически и социални алтернативи, 2012, брой 2, стр. 21-35, ISSN 1314-6556.
 453. Минчев Д. Развитието на науката и образованието в Русе – стратегически приоритет на гражданството, бизнеса и общинското управление.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2/2001, серия Обществени науки, №3, 2001, брой 3, стр. 44-47, ISSN 1311-1094.
 454. Минчев, Д. Обществената среда- фундаментален фактор на макроикономическата политика.// Aнтонова, Д., Минчев, Д., Петков, А., Илиева, Д., Николова, Ст., Бонева, М. и Георгиев,Г. Фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременните условия - сборник, 2014, брой сборник, стр. 7-14, ISSN 978-954-8675-94-9.
 455. Минчев, Д. Кейнс и съвременната икономическа теория.// Икономика, 1996, брой 7
 456. Минчев, Д. Условия и фактори за постигане на оживление в българската икономика.// Икономическа мисъл, 1996, брой 5
 457. Минчев, Д. Икономическите знания в техническите факултети.// Икономика, 1996, брой 5
 458. Минчев, Д. Кейнсианство или монетаризъм-кое е приложимо у нас днес.// Икономика, 1996, брой 11
 459. Минчев, Д. Кейнс и социално-икономическите проблеми на труда.// Проблеми на труда, 1996, брой 7
 460. Минчев, Д. Структурната реформа и проблеми на трудовия пазар.// Проблеми на труда, 1996, брой 11
 461. Минчев, Д. Повишаване на пенсионната възраст- неизбежен, но постепенен процес.// Икономика, 1995, брой 7
 462. Минчев, Д. Пазарните отношения във висшето образование.// Икономика, 1991, брой 7
 463. Минчев, Д. Работната сила при социализма.// Икономическа мисъл, 1990, брой 7
 464. Михайлов, Л., Т. Ерменков, Кр. Мартев, М. Кирова. Моделиране показателите на електропроизводство при мощности на когенераторите над максималния товар на електропотреблението.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 19-28, ISSN ISSN 1312-0751.
 465. Михайлова, Л. Принципи на съчетаване на стратегическото с тактическото фирмено планиране.// Индустриален мениджмънт, 2010, брой 12, стр. 23-26, ISSN 1312-3793.
 466. Михайлова, Л. Фирмено планиране и устойчиво развитие.// Управление и устойчиво развитие, 2009, брой 3-4, стр. 54-58, ISSN 1311-4506. (със SJR ранг: 0 /2009, VINITI)
 467. Михайлова, Л. Процесната ориентация на вътрешния контрол в управлението на лечебните заведения.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2005, брой 5, Серия 2, стр. 67-72, ISSN 1311- 1094.
 468. Михайлова, Л. Насоки на съвременния вътрешен контрол в лечебните заведения.// Финансов контрол, 2005, брой 4, стр. 21-26, ISSN 1311- 9478.
 469. Михайлова, Л., С. Рускова. Икономическата реформа и състоянието на лозарството и винарството в България.// Проблемы социалъной рыночной трансформации Росии и Болгарии, 2004, брой 1, стр. 80-91, ISSN 5-85534-857.
 470. Найденов, Н. Методика за подбиране на необходимата техника в инвестиционни проекти за агробизнес.// Селскостопанска техника, 2009, брой 6, стр. 24-30
 471. Найденов, Н. Стратегии на заинтересованите страни при сервиза на земеделската и транспортната техника.// Научни трудове на Русенски ниверситет,, 2009, брой Том 48, сер., стр. 75-80
 472. Найденов, Н. Симптоми за влошено състояние и дефекти на земеделската техника.// Механизация на земеделието, 2009, брой 2, стр. 9-14
 473. Найденов, Н. Изследване на зависимости между цените и експлоатационни показатели на нови и употребявани трактори и зърнокомбайни..// Селскостопанска техника, 2009, брой 5, стр. 37-43
 474. Найденов, Н. Изследване на причинно-следствените връзки между дефекти и симптоми за влошено състояние на земеделската техника.// Селскостопанска техника, 2009, брой 5, стр. 29-36
 475. Найденов, Н. Изследване на необходимостта от консултантски услуги и обучение за устойчиво развитие на селските райони.// Икономика и управление на селското стопанство, 2009, брой 2, стр. 39-43
 476. Найденов, Н. Проблеми на осигуряването със земеделска техника.// Механизация на земеделието, 2009, брой 1, стр. 5-12
 477. Найденов, Н. Изследване на енергоосигуреността на механизацията в растениевъдството в периода 2001– 2007год..// Механизация на земеделието, 2008, брой 4
 478. Найденов, Н. Програмна рамка за мениджмънт на техниката и производ-ствените услуги в земеделието..// Научни трудове на Русенски университет, том. 45, серия 1, 2006, брой 1, стр. 37-42
 479. Найденов, Н. Изследване на бизнес-портфейла на агрофирмите за технически услуги..// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 5, стр. 62-68
 480. Найденов, Н. Анализ на окръжаващата среда на агрофирмите за техни-чески услуги..// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 3, стр. 61–64
 481. Найденов, Н. Изследване на числеността и структурата на персонала и машинния парк в агрофирмите за технически услуги..// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 2, стр. 38-41
 482. Найденов, Н. Решения за маркетинговия микс на употребявана земеделска техника, внос от страните на Европейския съюз.// Икономика и управление на селското стопанство, 1998, брой 5, стр. 40 – 45
 483. Найденов, Н. Изследване на основни технико-икономически параметри на употребявани зърнокомбайни, предлагани в Германия.// Селскостопанска техника, 1998, брой 4, стр. 36–40
 484. Найденов, Н. Методика за прогнозиране на разходите за земеделска техника в растениевъдството при разработване на инвестиционен проект за придобиване на машини.// Селскостопанска техника, 1996, брой 3
 485. Найденов, Н. Вземане на мениджърско решение „собствена машина или механизирани услуги”.// Механизация на земеделието, 1995, брой 2
 486. Найденов, Н. Форми за сдружаване на фермерите в развитите европейски страни.// Механизация на земеделието, 1994, брой 6, стр. 19 – 21
 487. Найденов, Н. Разработване и изследване на теоретичен модел за мениджмънт на сервизните услуги.// Земеделска техника, 1993, брой 3/4, стр. 52-56
 488. Найденов, Н. Земеделието и обслужващите отрасли в Швейцария.// Механизация на земеделието, 1993, брой 4
 489. Найденов, Н. Информационна структура на микрокомпютърен модул за оперативно управление на ремонта и поддържането на ССТ в земеделските стопанства.- Селскостопанска техника,.// Селскостопанска техника, 1990, брой 4, стр. 86 – 90
 490. Найденов, Н., Д. Йотова. Изследване на производствената специализация, размера и необходимите услуги за семейни земеделски стопанства в Северен централен район на България..// Селскостопанска техника, 2008, брой 1, стр. 15-23
 491. Найденов, Н., Димитрова, И., Петков, А., Недялков, А. Изследване на икономически показатели, характеризиращи агрофирмите за технически услуги.// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 4, стр. 65-71, ISSN 0205-3845.
 492. Найденов, Н., и др. Изследване на икономическите показатели, характеризиращи размера на агрофирмите за технически услуги..// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 2, стр. 38-41
 493. Найденов, Н., Йотова, Д. Изследване на наситеността с техника на земеделските стопанства от Северен централен и Североизточен район на България.// Икономика и управление на селското стопанство, 2004, брой 6, стр. 35 - 44
 494. Найденов, Н., Недялков, А. Интегриране на моделите за мениджмънт на индустриалните услуги чрез концепцията за сервизния триъгълник.// Машиностроене и електротехника, 2009, брой 7-8, стр. 26-30, ISSN 0025-455X.
 495. Найденов, Н., С. Навасардян. Структура на експертна система за функционална диагностика на земеделската техника.// Научни трудове на Русенски университет, 2009, брой Том 48, сер., стр. 75-80
 496. Найденов, Н., С. Петкова. Анкетно проучване за формите на работа, размера и необходимите сервизни услуги на земеделските стопанства.// Механизация на земеделието, 1993, брой 3, стр. 15 – 17.
 497. Нанева А., Л. Любенов. Надеждност на икономическите системи (проблеми на теорията и практиката).// Икономика и управление на селското стопанство, 2006, брой 2
 498. Нанева, А., Н. Найденов. Определяне на оптималната наситеност с техника в земеделските стопанства..// Земеделска техника, 1993, брой 3 – 4
 499. Неделчева Н., Б. Каменова,. Анализ на проблемите и тенденциите в устройството и развитието на населените места в област Русе, Изследователска дейност,.// Vocational Education, Volume 20, 2018, брой 3, стр. p.249 – 255.
 500. Неделчева Н., Х. Коларова. Приложение на SWOT – анализа като оперативен инструмент при управлението на регионалната икономика, Пътят към успеха,.// Vocational Education, Volume 20, 2018, брой Number 4, стр. p.406 – 412.
 501. Неделчева, Н. Рискови променливи при бизнеса с орехи.// Земеделие плюс, 2012, брой 2, ISSN 1319-7952.
 502. Неделчева, Н. Рискови променливи при бизнеса с лешници.// Земеделие плюс, 2012, брой 3, ISSN 1319-7952.
 503. Неделчева, Н. Приложение на SWOT - анализа като инструмент и предпоставка за ефективно управление на икономиката на селските райони В България.// сп.Бизнес посоки, 2012, брой 2, ISSN 1312 - 6016.
 504. Неделчева, Н. Финансиране на инвестиционни проекти за орехоплодни трайни насаждения.// сп.Икономика и управление на селското стопанство, 2004, брой 4, ISSN 0205-3845.
 505. Неделчева, Н. Анализ и оценка на риска при производството на орехоплодни трайни насаждения.// сп.Икономика и управление на селското стопанство, 2004, брой 5, ISSN 0205-3845.
 506. Недялков, А. Разработване на информационен модул за оперативно управление на дейността в малки фирми за производствени услуги.// Индустриален мениджмънт, 2010, брой 7(12), стр. 53-60, ISSN 1312-3793.
 507. Недялков, А. Анализ на софтуерния пазар в България (Аналiз ринку програмного забезпечення в Болгарiї).// Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит, 2004, брой 2, стр. 279-291
 508. Недялков, А. Управлінськi інформаційнi системи в агрофірмах, що надають технічні послуги в рослинництві.// Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво, 2001, брой 3, стр. 78-83, ISSN 1814-1161.
 509. Недялков, А. Модулно изграждане на информационна система.// Известия на съюза на учените - Русе, 1999, брой 3 (2), стр. 35-41, ISSN 1311-1094.
 510. Недялков, А., Найденов, Н. Стоворення модуля оперативного управлiння сервiсною дiяльнiстю в агрофiрмах.// Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит, 2002, брой 12 (1), стр. 278-283
 511. Николова, В., Павлов, Д., Курти, С., Николич, Дж. ECONT: Отворено към обществото мислене чрез социално отговорни действия.// JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP & INNOVATION, 2016, брой 7
 512. Николова, Ст. Особености на управлението на маркетинговия микс в публичния сектор ( на примера на Община Русе). Методика на изследване.// Известия, изд. Съюз на учените - гр. Русе, 2006, брой серия 2, том
 513. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов. Изследване на нетните икономии на влага от атмосферния въздух при съхранение на продукция.// Селскостопанска техника, 2007, брой 3, стр. 20-28, ISSN ISSN 0037-1718.
 514. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов. Изследване на нетните икономии на енергия от атмосферния въздух при съхранение на продукция.// Научно списание за селскостопанска и горска техника, Екология и бъдеще, 2007, брой 6 (3), стр. 3-13, ISSN ISSN 1312-0751.
 515. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов, T. Ерменков. Изследване на нетните икономии на влажния въздух при сушене.// Икономика и управление на селското стопанство, 2007, брой 6, стр. 27-33, ISSN ISSN 0205-3845.
 516. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов, Даскалов. Моделиране на оборотните средства за доставка на горива и енергия.// Икономика и управление на селското стопанство, 2003, брой 5, стр. 72-81, ISSN ISSN 0205-3845.
 517. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов, Т. Ерменков. Обобщен модел с оглед управлението на нетните икономии от енергия за процеси с агент влажен въздух (сушене и съхранение на продукция).// Международна конференция “Мениджмънт и инженеринг”, София, 2008, брой 1
 518. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов. Икономическа ефективност на комбинирани системи за енергоосигуряване с агент влажен въздух.// Известия на Съюза на учените - Русе. Серия Обществени науки, 2002, брой 4 (2), стр. 50-58, ISSN ISSN 1311-1094.
 519. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов. Модел за оценка и управление на средствата за доставка на гориво и направа на отоплителните инсталации в оранжериите.// Селскостопанска техника, 2000, брой 4, стр. 25-30, ISSN ISSN 0037-1718.
 520. Оцетова А. Анализ на удовлетвореността на студентите от Висше училище ”Колеж по телекомуникации и пощи” от качеството на предлаганата им образователна услуга.// сп. „Управление и образование”, том VI (1) 2010, 2010, брой 1, стр. 166-173, ISSN 13126121.
 521. Оцетова А. Технологията “Бизнес Интелиджънс” – нови възможности за по-ефективни управленски решения и контрол.// сп. „Управление и образование”, том VII (1) 2011, 2011, брой 1, стр. 179-189, ISSN 13126121.
 522. Оцетова А. Изграждане на ефективна интерент стратегия – от идеята до реализацията.// сп. „Управление и образование", том VII (1) 2011, 2011, брой 1, стр. 171-178, ISSN 13126121.
 523. Оцетова А. Електронното обучение – основа за оптимизиране на учебния процес и неговото приложение във Висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи” - София.// сп. „Управление и образование”, том VI (1) 2010, 2010, брой 1, стр. 161-165, ISSN 13126121.
 524. П. Витлиемов, В. Витлиемов. Технологичен одит.// студията "Бизнес модели за управление в условията на динамично променяща се среда", изд. ПРИМАКС, 2009, No 1, pp. 16-22, ISSN 978-954-9972.
 525. Павлов, Д. Вертикална интеграция при производството на пелети и био-бриекти.// Списание “Икономика и управление на селското стопанство”, 2009, брой 1, стр. 29-34, ISSN 0205 - 3845.
 526. Павлов, Д. Алтернативен инструментариум за изследване на икономическите връзки в стопански комплекс.// Сп.Народностопански архив, Свищов, 2006, брой 4, стр. 46-56
 527. Павлов, Д. Подпомагане на техностартъри за производство на възобновяема енергия.// Списание „Индустриален мениджмънт”, 2009, брой 12, стр. 61-66, ISSN 1312-3793.
 528. Папазов, Е., Михайлова Л. Продуктовата диверсификация в МСП като антикризисна реакция.// Известия на Икономически университет – Варна, 2011, брой 2, стр. 122-127, ISSN 1310-0343. (със SJR ранг: 0 /2011, ERIH PLUS, CEEOL)
 529. Папазов, Е., Михайлова, Л. Балансът на знанията като управленски инструмент: основни характеристики и анализ на добри практики.// Авангардни научни инструменти в управлението, 2014, брой 2 (9), стр. 325-332, ISSN 1314-0582. (със SJR ранг: 0 /2014, EBSCO and Google Scholar)
 530. Парашкевова Л. Циклите на икономическата динамика.// Knowledge Society Institute, 2010, брой 3, ISSN ISSN 1313-4787.
 531. Парашкевова, А. Парашкевова, Л. Вопросы реляции общей ценности и корпоративной социальной ответственности.// Инновационное развитие социально-экономических систем, 2017, брой 1
 532. Парашкевова, Л. О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ БЕНЧМАРКИНГА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ, С. Петербург, Русия.// Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и практика, ч. 2 (лиценз ЛР №020593), 2013, брой 2
 533. Парашкевова, Л. Визови, стоящие перед государствами в XXI веке.// Ежегодник Санкт-Петербургского политехнического университета, Санкт-Петербург, Россия, 2011, брой 1
 534. Парашкевова, Л. Индикатори за измерване на взаимодействията между участниците в междуфирмените мрежи: проблеми и решения.// Науч. алманах ВСУ „Черноризец Храбър". Сер. „Икономика и стоп. управление", 2008, брой 5, стр. 52-66
 535. Паскалева, М. Д. Антонова. Индустриални мрежи за иновационно сътрудничество в Швеция и България – описателна статистика и експертни оценки.// „Индустриален мениджмънт”, 2009, брой бр.12, ISSN 1312-3793.
 536. Паскалева, М. Д. Антонова, Д. Мрежи за иновационно сътрудничество в индустрията за електрохимични и конверсионни покрития – методика на изследването,.// сп. „Индустриален мениджмънт”, 2009, брой бр. 12, ISSN 1312-3793.
 537. Паскалева, М., С Рускова. База-знания по проблемите на СУК – приложимо решение в контекста на мрежите за сътрудничество.// Entrepreneurship and Innovation, 2009, брой 1, стр. 122-133, ISSN 1314-0175.
 538. Паскалева,М., Антонова, Д. Характеризиране на потоците от знание в семейни компании – Изследователско проучване на индустрията за електрохимични и декоративни покрития в Швеция.// МТМ - Машини,технологии, материали”, 2009, брой год. III, бр, стр. 37-46, ISSN 1313-0226.
 539. Пенчева М. Теоретичен анализ на основни моменти свързани с трансфера на знание.// Списание, 2016, брой 1, стр. 145-156, ISSN 1314-7390.
 540. Пенчева, М. Д. Антонова. Съпоставимост между националните приоритети в административното управление и личностните нагласи на служителите от публичния сектор,.// „Управление и устойчиво развитие”,, 2008, брой год.10, vol., стр. 398-404, ISSN 1311-4506.
 541. Пенчева, М., Антонова, Д. Съпоставимост между националните приоритети в административното управление и личностните нагласи на служителите от публичния сектор.// Списание"Управление и устойчиво развитие", 2009, брой 3-4, стр. 398-403, ISSN 1311 - 4506.
 542. Петков, А. Е-управлението в интеграция със стандартите за управление на качеството.// Сборник трудове I, Е-управление, 2009, брой 1, стр. 52-58, ISSN 1313-8774.
 543. Петков, А. Модел на управленска информационна система за подпомагане вземане на решения.// Management and Engineering, 2004, брой XI,Vol 2, стр. 137-142, ISSN 1310-3946.
 544. Петков, А. Автоматизирано планиране на механизираните операции в земеделието.// Селскостопанска техника, 1996, брой 1, стр. 48-52, ISSN 0037-1718.
 545. Петков, А. Коефициент за използване на работния ход при комбинирани и еднородни машинно-тракторни агрегати.// Селскостопанска техника, 1988, брой 1, стр. 23-27, ISSN 0037-1718.
 546. Петрова Р. , Вл. Бараков. За културния концепт СВОБОДА в англо-американските пословици.// Свободата вчера, свободата днес, свободата утре -- на върха на копието ли е? Сборник статии. Ред. кол. Регионална библиотека, 2017, брой 1 Русе, стр. 347-355.
 547. Петрова, Р. Към лингвокултурологията на текста.// Юбилеен сборник в чест на чл. кор. проф. Емилия Пернишка. София, Инст. за бълг. език, 2016, брой 2016, стр. предадена за печат
 548. Петрова, Р. Родители и деца в Книгата на притчите в авторизираната версия на Библията (The Authorised Version of the Bible) (лингвокултурно изследване с приложение на културемата).// Арнаудов сборник, т. 7, ред.: Р. Русев и др., Русе:, 2013, брой T. 7, стр. 459–469, ISSN 978-954-8190-76-3.
 549. Петрова, Р. К пониманию мудрости как культурного феномена в библейской книге Притчи царя Соломона // Славянские языки: единицы, категории, ценностные константы: сб. науч. статей. Отв. ред. Н. А. Тупикова. Волгог.// Славянские языки, 2011, брой 2011, стр. 69–76, ISSN 978-5-9669-0790-7.
 550. Петрова, Р. Някои бележки към културематичния анализ на лингвокултурния концепт "мъдрост" в Книгата на притчите, Библията на Крал Джеймс.// Проглас. Филологическо списание, 2009, брой ХVІІІ, стр. 144-149, ISSN 0861-7902.
 551. Петрова, Р. Culturemes in the Book of Proverbs: The Hymn of the Virtuous Woman.// Арнаудов сборник, Р. Русев и др., ред, 2008, No Том 5, pp. 459–468, ISSN 978-954-8190.
 552. Петрова, Р. Любовта в английските и българските пословици. – В: Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов [Текст]: материалы Второй междунар. науч. конф., г. Волгоград, 24–26 апр. 2007.// Второй междунар. науч. конф., г. Волгоград, 24–26 апр. 2007 г.: в 2 т. Т. 1/ ВолГУ; оргкомитет конф.: О. В. Иншаков (пред.) [и др.] .]., 2007, брой Т. 1, стр. 196–201.
 553. Петрова, Р. Най-ценните човешки качества според английските и българските пословици.// Арнаудов сборник, том 4, Н. Ненов, Р. Русев, съст, 2006, брой Том 4, стр. 258–268, ISSN 10: 954–8190–49–4.
 554. Петрова, Р. За културната асиметрия в английските и българските пословици.// Научни изследвания в чест и в памет на академик Иван Дуриданов. Сборник с материали от национална конференция в чест на неговата 85-годишнина на тема “Ономастика. Лексикология. Етимология. Етнолингвис, 2006, брой 2005, стр. 293–297, ISSN 10:954–524–5.
 555. Петрова, Р. За синхронията и за tertium comparationis в съпоставителната паремиология.// Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов. Материалы международной научной конференции г. Волгоград 24–27 апр. 2005 г. Волгоград: Изд. ВГУ, 2005, брой 2005, стр. 97–101, ISSN 5–9669–0022-1.
 556. Петрова, Р. Лингвокултурно съпоставително изследване на английски и български пословици: описание на методиката.// Арнаудов сборник, т. 3, Н. Ненов, Р. Русев, съст, 2003, брой Том 3, стр. 258–268, ISSN 954–8190–31–1.
 557. Петрова, Р. По въпроса за съпоставителното изследване на английските пословици и техните български аналози. – В: Арнаудов сборник, том 2. Съст.: Н. Ненов, Р.Русев. Русе: "Лени Ан", 2001г..// Арнаудов сборник, 2001, брой т. 2, стр. 213–216, ISSN Русе:.
 558. Петрова, Румяна. ЗА СЕМАНТИЧНАТА ЕВОЛЮЦИЯ НА НЯКОИ МИНИ-ТЕКСТОВЕ В СЪВРЕМЕННИЯ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ.// Съпоставително езикознание, 2020, брой 1, стр. 47-60, ISSN 0000.
 559. Петрова, Румяна. За контекстуалния смисъл на пословиците в богословското творчество на Емануел Сведенборг.// https://uni-ruse.academia.edu/RoumyanaPetrova, 2020, брой 1, стр. 11, ISSN 0000.
 560. Петрова, Румяна. За духовните смисли на някои мини-текстове в английския език.// Сборник с доклади от международна научна конференция орг. от РГ "Л. Каравелов" - Русе, ред. кол., 2019, брой 1 том
 561. Петрова, Румяна. Лингвокултурно изследване на англо-американски пословици за истината.// Арнаудов сборник, Русе: Изд.во "Лени-Ан", 2018, брой том 10, стр. 461-471
 562. Петрова, Румяна. По въпроса за отраслите и разделите в лингвокултурологията.// Лексикографията в началото на ХХІ век. Д. Благоева, С. Колковска (съст. и ред.). София: Изд-во на БАН, 2016, брой 1, стр. 707-716.
 563. Петрова, Румяна. Към лингвокултурното тълкуване на концепта "мъдрост" в книга "Притчи Соломонови".// Българска електронна лингвистична библиотека, Ст. Гърдев (ред.), 2009, брой 1
 564. Петрова, Румяна, Владимир Бараков. За концептите култура и логика.// Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев (ред. и съст. доц. д-р Емилия Недкова и доц. д-р Яна Пометкова. Русе: Издателски център на РУ „Ангел Кънчев”, 2016, брой 1, стр. 439-456.
 565. Петрова, Румяна. За някои лингвокултурни измерения на американизма (върху най-нови англо-американски паремии).// Арнаудов сборник, т. 8, ред. и съст.: Р. Русев и др. , Русе:, 2014, брой т. 8, стр. 304-315, ISSN 978-619-7085-33-8.
 566. Попова, Ю, М.Корнажева. Немският принос за създаването на Българо-румънския интеруниверситетски Европа център.// Немското присъствие в гр. Русе от средата на 19 век до наши дни, 2003, брой 1, стр. 39 – 45
 567. Попова, Ю. Своите, чуждите и другите от интеркултурна перспектива.// Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, 2016, брой 21
 568. Попова, Ю. Представи за другостта в региона на Балканите: Случаят с Българо-румънския интеруниверситетски Европа център /Брие/.// Диалогът с другия: Балкански измерения на европейската идентичност, 2012, брой 1, стр. 227-238, ISSN 978-954-07-3268-8.
 569. Попова, Ю. Субективно значение и ценностна реконцептуализация в българския медиен дискурс.// Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Минка Златева, 2012, брой 1, стр. 277-286, ISSN 978-954-8194-79-2.
 570. Попова, Ю. Личностният диференциал и неговото приложение за изследване на героизацията в културата.// Филология и културология в обрат - Унив. изд. “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011, брой 1, стр. 262-279
 571. Попова, Ю. Обучение чрез казуси по междукултурна комуникация -теоретични принципи и практически резултати.// Обучение чрез казуси по междукултурна комуникация (Теория и практика) - Изд. център на РУ, 2010, брой 1, стр. 5-17
 572. Попова, Ю. Приложение на техниката “семантичен диференциал” за измерване на атитюда в светлината на интеркултурната комуникация.// Известия на Съюза на учените – Русе. Серия 2 Обществени науки, 2006, брой 5, стр. 117 – 122
 573. Попова, Ю. и Цв. Харакчийска. Интегрирани ресурси за иновативно интеркултурно обучение на дигиталното поколение.// Реторика и комуникации, 2015, брой 16, ISSN ISSN 1314-4464.
 574. Попова, Ю., А. Харизанова. Калина ООД - Русе - между традицията и пазарните предизвикателства - казус за обучение.// Case Research in the Area of Management, 1999, брой 1, стр. 30 – 39
 575. Първанова, Е. Регионалното сътрудничество между страните от Западните Балкани като предпоставка за членство в ЕС.// Инициатива на Президента на Република България, 2014, брой 1
 576. Рускова, С. Анализ на състоянието на лозаро-винарската индустрия в България.// Известия на Съюза на учените- Русе, 2006, брой Серия 2, Общ, стр. 33-43, ISSN 1311 – 1094.
 577. Рускова, С. Примерна стратегия за развитие на екологичното лозарство и винарство в България.// Известия на Съюза на учените- Русе, 2003, брой Серия 2, Общ, стр. с.94-98, ISSN 1311 – 1094.
 578. Сабриева, М. Опит за сравнение на термините концепт и културема.// Арнаудов сборник – доклади и съобщения, ред. и съст.: Р. Русев и др., Русе:, 2016, брой том 9, стр. (под печат)
 579. Сабриева, М. Корпусен анализ на концептуални метафори за цвят във френски паремии.// Арнаудов сборник – доклади и съобщения, ред. и съст.: Р. Русев и др., Русе:, 2014, брой том 8, стр. 404-416, ISSN 978-619-7058-33-8.
 580. Соколова, Х. Интеркултурни аспекти на представите за успех сред българите и унгарците: измерението линейност vs. свързаност.// РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ, 2017, брой 26 - 01/2017, ISSN ISSN 1314-4464.
 581. Соколова, Х. Операционализация на успеха в европейските култури и приложението ѝ в образователни и управленски практики – теоретични допускания.// Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда, 2017, брой 1, стр. 70-84, ISSN 978-619-7242-23-2.
 582. Стоянов, В., К., Мартев, К., Андонов, К., Ениманев. Моделиране на температурно - влажностни процеси при климатизация на животновъдни сгради.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1, стр. 29-33, ISSN ISSN 0037-1718.
 583. Стоянова Н., К. Ениманев, И. Дудушки. Изследване на модел за периодична профилактика, възстановяваща техническата изправност на земеделските машини.// Индустриален мениджмънт, 2010, брой 13, стр. 31-37, ISSN ISSN 1312-3793.
 584. Трифонов, Е. Икономиките в прехода и цивилизационните парадигми.// Право без граници, 2003, брой 3-4, стр. 30-40
 585. Трифонов, Е. Икономиките в прехода и цивилизационните парадигми.// Диалог, 2003, брой 1, стр. 50-69
 586. Трифонов, Е. Някои проблеми на икономическата теория и икономически реформи.// Алтернативи, 2002, брой 1-2, стр. 44-48
 587. Трифонов, Е. Някои проблеми на икономическата теория като метод и икономически реформи.// Алтернативи, 2002, брой 1-2, стр. 44-49, ISSN 1311-1132.
 588. Трифонов, Е. Идеологически елементи в икономическата теория и стопански реформи.// Алтернативи, 2002, брой 5-7, стр. 49-51
 589. Трифонов, Е. Икономически анализ на правото и стопанските реформи.// Алтернативи, 2001, брой 1-2, стр. 52-59, ISSN 1311-1132.
 590. Трифонов, Е. Икономическата теория като "инструментално знание" - някои особености.// Алтернативи, 2001, брой 9-10, стр. 18-22, ISSN 1311-1132.
 591. Трифонов, Е. Съвременният пазар и преходът към пазарна икономика.// Банки Инвестиции Пари, 1999, брой 9-10, стр. 12-21, ISSN 1310-0114.
 592. Трифонов, Е. Политически фактори и държавна икономическа политика.// Банки Инвестиции Пари, 1998, брой 4, стр. 3-15
 593. Трифонов, Е., Л. Доганова. Икономическата теория като интелектуален инструмент.// Известия, 1999, брой 3, стр. 13-18, ISSN 1311-1094.
 594. Царевски, В. Глобалната финансова-икономическа криза- възможни въпроси и отговори.// Икономическа мисъл, 2010, брой 3
 595. Царевски, В. Валутно-финансови проблеми на съвременната българска икономика.// Родопи, 2009, брой 5-6
 596. Царевски, В. Международное сотрудничество: финансовие аспекти.// Бизнес контакти, 2007, брой 4
 597. Цонева, Ив., Др. Илиев, К. Саркисян-Дикова. Фирмената репутация - важен актив за увеличаване конкурентоспособността на българските фирми.// Диалог, 2009, брой 5, стр. 134-150, ISSN 1311-9206.
 598. Чуков, Вл. Профил на търговско-икономическите отношения между България и Ирак.// Международни отношения, 2015, брой 3, стр. 88- 101, ISSN 9789547511262.
 599. Чуков, Вл. Абу Катада - духовният лидер на Ал Кайда в Европа.// Геополитика & геостратегия, 2007, брой 2, стр. 146-156, ISSN 1312-4579.
 600. Чуков, Вл. Международните отношения в радикалната ислямистка теория.// Международни отношения, 2007, брой 5-6, стр. 131-154, ISSN 0324-1092.
 601. Чуков, Вл. Степени на зависимост в релацията ислямски фундаментализъм - национална сигурност.// Геополитика & геостратегия, 2006, брой 2, стр. 126-133, ISSN ISSN 1312-4579.
 602. Чуков, Вл. Хибридният характер на армията на ИДИЛ и подходите на САЩ, ЕС и Русия спрямо групировката.// Международни отношения, 2017, брой 1, ISSN 9789547511262.
 603. Чуков, Вл. Социално-племенна структура на ИДИЛ.// сп. „Социално-политически анализи“, 2017, брой 1, ISSN 1313-6909.
 604. Чуков, Вл. „Ислямска държава” (ИДИЛ) – генезис, идеология, фанатизъм.// Международни отношения, 2016, брой 4, ISSN 9789547511262.
 605. Чуков, Вл. Експлодиращият Близък Изток и Балканският общ пазар.// Геополитика, 2015, брой 4, стр. 67 – 79, ISSN 1312-4579.
 606. ЧУКОВ, Вл. Горящият Близък Изток, скачащата Турция и спящите Балкани.// Дипломация, 2015, брой 14, стр. 37-42, ISSN 1313-6437.
 607. ЧУКОВ, Вл. Политическият ислям и Арабската пролет.// Дипломация, 2012, брой 7, стр. 22-38, ISSN ISSN 1313-6437.
 608. ЧУКОВ, Вл. Ислямът в Западна Европа.// Международни отношения, 2009, брой 1, стр. 103-122, ISSN ISSN 0324-1092.
 609. Чуков, Вл. Конфликтът в Газа и "централната" външна политика на Турция.// Международна политика, 2009, брой 1, стр. 50-76, ISSN ISSN 1312-5435.
 610. Чуков, Вл. Абдула Азам - създателят на идеологическата "отрова" на Ал Кайда.// Международна политика, 2008, брой 1, стр. 153-177, ISSN ISSN 1312-5435.
 611. Чуков, Вл. Салафитски прочит на българската история.// Философски форум, 2008, брой 1, стр. 190-197, ISSN 1311-1213.
 612. Чуков, Вл. Юсеф ал Йири - военният идеолог и енциклопедист.// Международна политика, 2008, брой 2, стр. 85-112, ISSN ISSN 1312-5435.
 613. Чуков, Вл. Ал Кайда: от енциклопедия на джихада към реална държава.// Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2006, брой 13, стр. 166-173, ISSN 1313-7255.
 614. Чуков, Вл. Теоретични модели на противодействие срещу радикалния ислям.// Международни отношения, 2006, брой 3, стр. 53-67, ISSN ISSN 0324-1092.
 615. Янкова Д. Специфични особености на документирането, счетоводното отчитане и данъчното облагане на дейността на електронен магазин.// списание Бизнес управление, 2019, брой 2, стр. 14, ISSN ISSN 0861-6604.
 616. Янкова, Д. „Инвестициите в човешки капитал - необходимо условие за успешен бизнес“.// Кръгла маса на тема: „Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда“, 2017, брой 1, ISSN ISBN: 978-619-724.
доклади
 1. Andonov K., D. Ivanova, K. Koev, K. Enimanev, D. Dimov. Model of installation with combined energy supply for drying and storage of production. IN: “Energy Efficiency and agricultural engineering” 2002 International Scientific Conference, Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, Русе, Union of Scientists – Rousse, 2002, pp. 182-192
 2. Andonov K., D. Ivanova, Kr. Martev, Kr. Enimanev, D. Dimov. Model of Instalation with Combined Energy Supply for Drying and Storage of Production. IN: Proceedings of the International Workshop on Strengthening the Application of Agricultural Engineering and Post-harvest Technology for Effective and Sustainable Development in Agricultural Production, Hanoi, 2005, pp. 182-187
 3. Andonov K., K. Enimanev, K. Martev, P. Daskalov, V. Stoyanov. Model of energy-economical livestock buildings. IN: “Energy Еfficiency & Agricultural Engineering’2002” International Scientific Conference, Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, Русе, Union of Scientists – Rousse, 2002
 4. Andonov K., Y. Neikov, I. Evstatiev, Kr. Enimanev. Criteria for Assessment the Energy State of Temperature - Humidity Process. IN: International Scientific Conference - Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, 2002, pp. 176-181
 5. Andonov, K., D., Ivanova, K., Koev, K., Enimanev, D., Dimiv. Models of energyeconomical livestock buildings. IN: EE&AE 2002- International Scientific conference 04-06. 04. 2002, Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, Energy efficiency and agricultural engineering, Rousse, 2002, pp. 1-9, ISBN ISSN 1311-9974.
 6. Andonov, K., K., Enimanev, K., Martev, P., Daskalov, V., Stojanov. Model of installation with combined energy supply for drying and storage of production. IN: EE&AE 2002- International Scientific conference 04-06. 04. 2002, Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, Energy efficiency and agricultural engineering, Rousse, 2002, pp. 182-192, ISBN ISSN 1311-9974.
 7. Antonova, D. The Concept of Corporate Citizenship and Corporate Sustainability in Bulgaria.. IN: МНПК, Свищов, Академично издателство, 2018, pp. 17-26, ISBN 978 954 231 702 9.
 8. Antonova, D. European Strategy for the Development of the Danube Region - priorities of the University of Ruse, Bulgaria. IN: Фан ва технологиялар тараккиети, Бухоро шахри, Ўзбекистон, Бухоро Мухандислик-технология институти 2/, 2015, pp. 115-118, ISBN ISSN 2181-8193.
 9. Antonova, D. Company strategies for successful new product development. IN: Scientific Conference with International Participation “Manifacturing and Management in 21th century”, Ohrid, Macedonia, Production and Industrial engineering Association, 2004, pp. 107-113
 10. Antonova, D. Forecasts for the Future Development of Eastern Europe. IN: Proceedings of the 39th ICSB World Conference, Strasbourg, France, Small Business and its Contribution to Regional and International Development, 1994, pp. 213-220
 11. Antonova, D. Gedinach V. Competition as a universal instrument for the regulation of socio-economic relations. IN: Science for Industry and Service - The IV International Scientific and PracticalConference, Togliatti, Rusia, ИПЦ ПВГУС, 2010, pp. 13-20, ISBN 978-5-9581-0217-4.
 12. Antonova, D. S. Kunev, N. Venelinova, I. Kostadinova. Data Management Conceptual Algorithm of Transnational Digital Scientific Infrastructure as an Answer to the Globalization Challenges. IN: 20th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences University of Zilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Econo, Les Ulis Cedex A (France), SHS Web of Conferences, EDP Sciences, 2020, pp. xxx-xxx, ISBN e-ISSN: 2261-2424.
 13. Antonova, D., B. Stoycheva. Approved model of factors, influencing the management process in developing new products. IN: The 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018), Czech Republic, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica – Praha 2018 Nakladatelství Oeconomica, N, 2018, pp. 38-54, ISBN 978-80-245-2274-6.
 14. Antonova, D., Beloeva, S. Three Manifestations of the Phenomenon in Politics, Economics and Military History (Characteristics of Social Innovation - II), Year XXVIII, 1/17. IN: 18-th International Scientific Conference “Management and Engineering ’20”, ISCME'20, Sozopol, Bulgaria, TU - Sofia, 2020, pp. 51-61, ISBN 1310-3946.
 15. Antonova, D., I. Kostadinova, M. Todorova. TOOLS FOR REGULATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. IN: ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, Варна, ИУ - Варна, 2020, pp. 312-324, ISBN 978-954-21-1039-2.
 16. Antonova, D., M. Pencheva. Innovation Culture Building – Contemporary Dimensions and Challenges upon the Public Sector in Bulgaria. IN: 5th International HSSS Conference, Greece, Xanthi, 2009, pp. 82-90, ISBN 1751-0589.
 17. Antonova, D., N. Venelinova, S. Kunev, I. Kostadinova. Smart Grid-based Conceptual Model of Virtual Infrastructures for Developing Innovation Capability of Danube Macroregion. IN: 2020 Fifth Junior Conference on Lighting (Lighting), Bulgaria, IEEE, 2020, pp. xxxxxxx
 18. Antonova, D., S. Kunev. Potentialities of small business structures in machine-building industry for inventions of knowledge. IN: Proceedings of the 5th HSSS Conference, Xanthi, Greece, 2009, ISBN 1751-0589.
 19. Aslitdin Nizamov, Daniel Pavlov. MATCHES – TOWARDS THE MODERNISATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN UZBEKISTAN (BENEFITS FOR UZBEKISTAN FROM THE MOBILITY PROGRAM TO SPAIN AND POLAND). IN: TEMPUS IV IN UZBEKISTAN, Tashkent, Uzbekistan, National Erasmus+ Office (NEO) in Uzbekistan, 2015, pp. 158 - 163
 20. Assenova K. Does Sovereign risk impact interest rates level in Bulgaria. IN: Научна конференция на РУ, Русе, 2017
 21. Assenova Kamelia. Economic Empowerment of women in Central and Eastern Europe, Annual Conference of EURAM – 2015. IN: Annual Conference of EURAM – 2015, Warsaw, Poland, 2015
 22. Assenova Kamelia. Trends and problems in the lending in Bulgaria. IN: 12 vedecko – odborna konferencia s medzinarodnou ucastou LOGVD 2009, Zilinska univerzita v Ziline, Zilina, Slovakia, 2009
 23. Assenova Kamelia. Monetary transmission mechanisms and economic growth in Bulgaria. IN: Современные подходи к исследаванию и моделированию в экономике, финансах и бизнесе, Санкт- Петербургский экономико – математический институт РАН и ЕУ, Санкт Петербург, Русия, 2008
 24. Assenova Kamelia. Health care and Public sector. IN: UWE Conference “ Environment Protection & Health “, Dubrovnik , Croatia, 2002
 25. Assenova Kamelia. The interest rate and its influence on the economic growth in Bulgaria by the Currency Board. IN: Predvstupove strategie v narodnom hospodarstve, Rackova dolina, Slovakia, 2002
 26. Avramova D, Pavlov D. ANALYSIS OF EXISTING MODELS FOR PPP (АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МОДЕЛИ ЗА ПУБЛИЧНОЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА). В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 5.3, Ruse, University of Ruse, 2019, стр. 10-17, ISBN 2603-4123.
 27. Avramova D, Pavlov D. METHODOLOGY FOR INITIATING A PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP WITH A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 5.1., Ruse, University of Ruse, 2018, pp. 46-50, ISBN 2603-4123.
 28. Avramova Diana. Benefits of public-private partnership in public procurement. IN: Annual conference INDUSRTRY 4.0. BUSINESS ENVIRONMENT. QUALITY OF LIFE. 27 - 28.10.2017, Ruse, University of Ruse, 2017, pp. 209-210
 29. Bebenova-Nikolova D. In Search of a Model on Intercultural Competence. IN: XVIII – та международна научна конференция THE POWER OF KNOWLEDGE, KNOWLEDGE International Journal, Vol. 26, Macedonia, 2018
 30. Bebenova-Nikolova D. Application of the Integrated Process Model of Intercultural Competence in the Design of Survey Tools. IN: Journal of Applied Linguistic and Intercultural Studies, Ruse University, 2018
 31. Bebenova-Nikolova D. Integrated Process Model on Intercultural Competence. IN: Journal of Danubian Studies and Research, Vol 6, No 2 (2016), Romania, Galati, Danubius University Press, 2016
 32. Bebenova-Nikolova D. Do Cultural Differences Matter in Development Education. IN: Journal of Danubian Studies and Research, Vol 5, N0 1, Romania, Galats, Danubuis University Press, 2015
 33. Bebenova-Nikolova D. Intercultural Competence – Key Competence of Multicultural Teams. IN: Journal of Danubian Studies and Research, Vol 4, No 2 (2014), Romania, Danubius University Press, 2014
 34. Beloev H., V. Pencheva, J. Popova. THE ACADEMIC VALUES IN THE CHANGING WORLD (THE UNIVERSITY OF RUSE, BULGARIA AS A SIGNATORY OF MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM). IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 57, book 9, Русе, Русенски университет, 2018, pp. 16, ISBN 1311-3321.
 35. Beloev H., V.Pencheva, J.Popova. REGIONAL IMPACT OF THE UNIVERSITY OF RUSE, BULGARIA – NATIONAL AND INTERNATIONAL DIMENSIONS. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 56, book 9, Bulgaria, University of Ruse, 2017, pp. 32-37, ISBN 2603-4123.
 36. BELOEV, H.,V. PENCHEVA, J. POPOVA, D. ANTONOVA & S. KUNEV. REGIONAL DIMENSIONS OF THE UNIVERSITY LEADERSHIP (THE CASE WITH THE UNIVERSITY OF RUSE, BULGARIA)/ISSN 1311-3321 (print); ISSN 2535-1028 (CD-ROM); ISSN 2603-4123 (on-line);. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 10, Ruse, University of Ruse, 2018, pp. 157-167
 37. Beloeva, S., D. Antonova. Phenomenology - the Key to the Triad of Anxiety, Creativity, Innovation (The Social Model Behaviour - I), Year XXVIII, 1/17. IN: 18-th International Scientific Conference “Management and Engineering ’20”, ISCME'20, Bulgaria, TU - Sofia, 2020, pp. 41-51, ISBN 1310-3946.
 38. Bencheva N., I. Ruseva, D. Yordanova. Current Situation in Photovoltaic Sector in Bulgaria. IN: Proceedings of the conference “Photovoltaik-Fachtagung Generalversammlung der Europäischen Technologieplatform Photovoltaik, Viena, 2009, pp. 33 – 40
 39. Bencheva, N., M. Iliev, D. Yordanova, Y. Ruseva. Reducing Greenhouse Emissions by Networking of Enterprises and Researchers – Network Project. IN: Proceedings of the Union of Scientists, Energy Efficiency and Agricultural Engeneering, Ruse, 2009, pp. 835 – 838, ISBN 1311-9974.
 40. Bilgi, I. Example of Turkish Banking System Internal Audit Process Capital and Foreign Banks. IN: International Scientific Conference UNITECH, Technical University - Gabrovo, 21-22 November, 2014, Gabrovo, 2014
 41. Bilgi, I., Mihaylova, L., Papazov, E. Aspects of the Internal Management Control in Turkey. IN: Proceedings of International Scientific Conference: Science and Technology for Sustainable Maritime Development, 13-14 May 2015, Varna, Bulgaria, Nikola Vaptsarov Naval Academy, 2015, pp. 179-182, ISBN 978-954-8991-81-0.
 42. Boneva, M. Challenges Related to the Digital Transformation of Business Companies. IN: The 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018), Prague, 2018, pp. 101-114, ISBN 978-80-245-2274-6.
 43. Boneva, M., Dzhambazova, M. Issues and Guidelines for Implementing Administrative Electronic Services. IN: IX International Scientific Conference "E-Governance and E-Communications", Sofia, TU-Sofia Publisher, 2017, pp. 131-136, ISBN ISSN 2534-8523.
 44. Borisova, V., Nedyalkov, A. Investigation of Management Information Systems in Large Agricultural Enterprises. IN: International Workshop „Large Farm Management”, Halle (Saale), Germany, IAMO, 2003, pp. 16, ISBN 3-9809270-0-8.
 45. Bratanov D., P. Vitliemov. Cloud E-learning for Mechatronics. IN: Cборник доклади от Двадесет и трета международна научна конференция АДП-2014, Созопол2014, ТУ-София, 2014, pp. 378-383, ISBN 1310-3946.
 46. Bratkova S., A. Angelov, K. Nikolova, E. Babanova. REMOVAL OF Cu(II) IONS FROM WATERS USING BIOGENIC HYDROGEN SULPHIDE. IN: XІ -th NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION OF THE OPEN AND UNDERWATER MINING OF MINERALS, Varna, 2011
 47. Dafina Doneva. Current trends in sustainable economic and social development in Bulgaria. Ivan Franko National University of Lviv St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo [Bulgaria) Institute for M. IN: Second International Scientific Conference ECOLOGICAL AND ECONOMIC PROBLEMS OFINTERNATIONAL TRADE AND INVESTMENTS, Lviv, Ukraine, October 22-23, 2013, Lviv, Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv,, 2013, pp. 82, ISBN ISBN 978-617-10-0.
 48. Damyanov, At., Dr. Iliev. European Integration and Its Strategic Consequences for Production SMEs in Bulgaria. IN: Entrepreneurship in United Europe – Challenges and Opportunities: Proceedings of the International Conference - Sunny Beach, Bulgaria, 13-17 September, Sofia, BAMDE, 2007, pp. 348-363, ISBN 954-9827-04-6.
 49. Damyanov, At., Dr. Iliev. On the length of transformation period in former communist countries. IN: Regional Economic Cooperation in Southeastern Europe : 3-rd international conference of the Association of South Eastern Europe Economic Universities - May 11-14, 2006, Svishtov, 2006, pp. 25-32, ISBN 954-23-0327-0.
 50. Damyanov, At., I. Marchevski, Dr. Iliev. Business support services for SME’s in Bulgaria – current situation and their potentials a tool for overcoming the barriers for internationalization. IN: Economic Cooperation in South Eastern Europe: transition process and accession to European Union (Papers in proceedings) - Beograd, November 6-9 2003, Beograd, CUGURA Print, 2003, pp. 321-333, ISBN 86-403-0528-5.
 51. Daniel Pavlov. THE ROLE OF THE RENEWABLE ENERGY SOURCES FOR IMPROVEMENT OF THE TOURIST COMPETITIVENESS. IN: Proceedings of V Scientific Conference With International Participation, Bosnia and Herzegovina, Faculty of Economics Pale, University of East Sarajevo, 2016, pp. 37-45, ISBN 2303-8969.
 52. Daniel Pavlov. Education in Entrepreneurship at the University of Ruse “Angel Kanchev”.. IN: Scientific Conference, Проблемы и решения повышения конкурентоспособности региональной экономики., Букхара, Узбекистан, Бухарский инженерно-технологический институт, 2015, pp. 357-360, ISBN 978-9943-4504-9-3.
 53. Daniel Pavlov, Aslitdin Nizamov, Asliddin Komilov, Adhamjon Tuychiev. BENEFITS FOR UZBEKISTAN FROM THE INTERACTIVE TRAININGS IN BUKHARA, KARSHI AND NAMANGAN UNDER THE MATCHES PROJECT. IN: TEMPUS IV IN UZBEKISTAN, Tashkent, Uzbekistan, National Erasmus+ Office (NEO) in Uzbekistan, 2015, pp. `152 - 157
 54. Daskalov, P., A. Asenov, T. Georgieva, H. Beloev, V. Pencheva, D. Antonova. Analysis of the Results of Lecturers Qualification Enhancing through Participation in Specialized Courses. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018 , volume 57 , book 9, Bulgaria, University of Ruse, 2018, pp. 36-41, ISBN 2603 - 4123 on-li.
 55. Dicheva, L. The Importance of Stereotypes to International Relations ( The Case of Bulgaria.). IN: 10th IACCM Annual Conference - 2011, Ruse-Bulgaria, Ruse, 2011
 56. Dicheva, L. In Search of the Bulgarian National Character (В търсене на българския национален характер). В: Third International Conference in European Studies and Foreign Languages, Voneshta Voda-2000, В.Търново, 2000
 57. Dicheva, L. Nineteenth Century Education Reform in Bulgaria, The Big Change-Problems and Achievements of Modernization in XIXth Century Europe. IN: Британско-български проект по проблемите на модернизацията в Европа през деветнайсети век, Wolverhampton, UK, 1999
 58. Dicheva-Sokolova, L. The Course in “Professional Communication in English” for European Studies Students – Objectives and Outcomes. IN: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 44, серия 5.3, Русе, 2005, pp. 100-104, ISBN 1311-3321.
 59. Dicheva-Sokolova,L. Developing Intercultural Learning and Awareness through the Business English Course programme at BRIE – Giurgiu, Romaniа. В: Master of International Business Informatics Handbook, Editura ASE, Bucuresti, 2003, стр. 183-188, ISBN 973-594-313-1.
 60. Dimitrov, M.,Nataliya Venelinova,Elitsa Ilieva. Challeges in Establishing Multipurpose Virtual Knowledge Aliiance to Strengten the Educaion in Energy Security. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 5.1., Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2019, pp. 129-132, ISBN 1311-3321.
 61. Dimitrov,M,N.Venelinova. Smart, Secure and Safe Energy Management Approach – An Education Framework Improving the Competence Grid of the Professionals in the Energy Sector. IN: 25th International conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, vol. XXV, No 1, Sibiu, Romania, 2019, pp. 213-218, ISBN 2451-3113.
 62. Dimitrova, I. The web sites of mobile operators as a means of informing customers. IN: Zborník prednáŝoka prispevkov VI medzinárodná vedecká konferncia “Diagnostika podniku, controlling a logistika”, Zilina, Slovakia, 2012, pp. 66, ISBN 978-80-554-0502-5.
 63. Doneva D. EU Regional Policy Principles and Their Implementation in Bulgaria. IN: READINESS OF THE CANDIDATE COUNTRIES FOR THE EU REGIONAL POLICY, Conference Almanac,3-5 November 2003, Bratislava, Slovak Republic, Edited by Vladimír Benč, Bratislava, 2003, pp. 127-131
 64. Dsc. Krasimir Ivanov Enimanev ,PhD Dimitar Kolev Kolev,Elizar Aleksiev Stanev. FACEBOOK USAGE FOR MARKETING MESUREMENTS PART 2, By the example of meat industry organizations in Bulgaria. IN: KSI Transactions of knowledge society: A publication of Knowledge society institute, Sofia, 2016, ISBN ISSN 1313-4787/IS.
 65. Enimaneva S, D. Antonova. Priorities in determining indicator for economic efficiency of a building renovation project. IN: Proceedings of the 5th National & International Conference Hellenic Society for Systemic Studies, Xanthi, Greece, 2009, pp. 40-47, ISBN 1751-0589.
 66. Enimaneva S., A.P. Pugna, G. Negru-Strauti. Index approach to determine the entrepreneurial competence profile. IN: Proceedings of Annual Scientific Conference of University of Rousse, Rousse, 2011
 67. Enimaneva, S. About the Economic Effectiveness of the Reconstruction of Panel Buildings Walls. IN: Proceedings of the Second International Conference “Energy Efficiency and Agricultural Engineering’ 2004”, Rousse, Union of Scientists - Rousse, 2004, pp. 681-686
 68. Evstatiev B., K. Gabrovska, I. Enimanev. Experimental study of the heat exchange and accumulation processes of a green roof under summer conditions. IN: Proceedings of the University of Ruse, Ruse, 2011, pp. 74-78, ISBN 1311-3321.
 69. Eниманев, К. Комплексна пространствена зависимост на инфраструктурните елементи при планирано изграждане на териториалните системи. В: Международна научна конференция, Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания, 09-10 ноември 2016, Свищов, Свищов, 2016, стр. 331-335, ISBN ISBN 978-954-23-1.
 70. Fishkin, G., M. Boneva. The Cloud Technologies - a Contemporary View and Potential. IN: BSc, MSc and PhD Students & Young Scientists, Univercity of Ruse “Angel Kanchev” Proceedings Volume 57, book 5.3. Economics and Management, Русе, Русенски университет, 2018, pp. 45-50, ISBN 2603-4123 (on-lin.
 71. Fugunt, H., S. Karapchanski. Romania – Bulgaria Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013. A Case Study of the Ruse-Giurgiu Cross-Border Region. IN: 10th Annual Conference of IACCM, 29.06. – 01.07.2011, Ruse, Русе, 2011
 72. Gedinach, V. D. Antonova. Investigating S&T Activities in the Global Value Chain of the Bulgarian Automotive Enterprises. IN: Proceedings of the 2012 International Conference on Logistics and Maritime Systems, Germany, Imprint: University of Bremen, Faculty 7: Business Studies & Economics, Chair of Logistics, Prof. Dr, 2012, pp. 261-273
 73. Georgiev G. Avoiding international financial crises. IN: Mеждународная научная студенческая конференция по економике, политике и менеджменту, София, Издателски комплекс УНСС, 2016, pp. 106-110, ISBN 978-954-644-851-4.
 74. Georgiev, J., Boneva, M. E-services Survey in a State of Emergency. IN: BSc, MSc and PhD Students & Young Scientists Proceedings Volume 59, book 5.3. Economics and Management, Ruse, University of Ruse "Angel Kanchev", 2020, pp. (in press)
 75. Harakchiyska, T. and Popova, J. The Changing Identity: Student Mobility Programmes and the Global Self-Image. IN: Mobilities, Transitions, Transformations. Intercultural Education at the Crossroads: Conference Proceedings, Budapest, International Association for Intercultural Education (IAIE) and the Institute of Intercultural Psyc, 2017, pp. 192-219, ISBN 978-963-284-810-5.
 76. Harakchiyska, T., Popova, J. Education for Multicultural Purposes (in the Light of Roma Integration in Bulgaria). IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 5.2., Ruse, University of Ruse Publishing House, 2017, pp. 30-36, ISBN 1311-3321.
 77. Idirizov, B. L. Lyubenov. Model of Liquidity Analysis with Excel. IN: Научни трудове на Русенски университет, том 57, серия 6.5, Финансова математика & Информатикa, Русе, Русенски университет, 2018, pp. 34-40, ISBN 1311-3321.
 78. Iliev, S., D. Gunev, S. Kadirova , T. Nenov, I. Ivanov , S. Kunev. Improving Practical Experience of Students in Pre-production and Production Stages of New Products. DOI 10.1109/SIITME.2018.8599282. ISBN: 978-1-5386-5578-8, Electronic ISBN: 978-1-5386-5577-1. IN: 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), October 25th–28th, Iasi, Romania, IEEE, 2018
 79. Ilieva, D. Strategic Management of the Innovation and the Innovation Activity in the SMEs in the Danube Region of the Republic Of Bulgaria. IN: International May Conference on Strategic Management - IMKSM2014, 23-25 May 2014, Bor, Serbia, 2014, pp. 87-95, ISBN 978-86-6305-019-8.
 80. Irena Kenarova-Pencheva. DETERMINANTS FOR MEASURING THE VALUE OF THE INTERNAL BRAND IN TEXTILE ENTERPRISES IN BULGARIA. IN: под печат, под печат, 2020
 81. Irena KENAROVA-PENCHEVA. TRENDS AND MAIN ISSUES OF THE BULGARIAN TEXTILE INDUSTRY. IN: Научна Конференция на Русенски Университет, Русенски Университет, Русе, 2018, pp. 65-74, volume 57, bo, ISBN 1311-3321 (print).
 82. Irena KENAROVA-PENCHEVA Petar PENCHEV. “The Impact of Internal Branding on Employee Engagement in the Tourism Sector of Bulgaria”. IN: Tourism: Trends, Prospects and Implications for Enterprises and Destinations, Santorini, Greece, Heliotopos Conferences Ltd., 2017, pp. 12-13, ISBN 978-960-6746-16-1.
 83. Ivanov Sv., P. Vitliemov, T. Dobrev. Parametric design of robotic grippers (slider-cranks). IN: MAS 99, Vienna, Austria, 1999
 84. Ivanov Sv., Pavel Vitliemov. Table-driven parametric re-design of robotic grippers. IN: RAAD 99, Munich, Germany, 1999
 85. Ivanov Sv., Р. Vitliemov. Parametric design of robotic grippers. IN: EUROCAST 99, Vienna, Austria, 1999
 86. Kamelia Assenova. LOCAL BUDGETS – MORE DECENTRALIZATION, MORE EFFICIANCY. IN: 59 Конференция на РУ, Русе, 2019
 87. Karapchanski, S. Entwicklungsperspektiven Bulgariens im Kontext der Strategie der Europäischen Union über den Donauraum. IN: Donaurektorenkonferenz, 25-27.11.2010, Ruse, Русе, 2010
 88. Kirova M., I.Sheludko, P.Velikova. RANKING OF RISKS IN THE OPERATION OF SMALL ENERGY PLANTS. IN: Contemporary Issues in Business, Management and Education ‘2012, Vilnus, Lithuania, 2012, pp. 26 - 40, ISBN 978-609-457-323-1.
 89. Kirova, M. The Importance of the System for Energy Management in the Modern Production. IN: Conference Proceedings, University of Chemical Technology and Metallurgy - Sofia, Academic Publishing, 2015, pp. 484-491, ISBN 978-954-2940-19-8.
 90. Kirova, M., I. Petrova. METHODOLOGY FOR EMPIRICAL RESEARCH ON BENCHMARKING APROACH IN BULGARIAN FIRMS. IN: 11th International Scientific Conference “Business and Management 2020”, Vilnius, LITHUANIA, 2020, pp. 358-364, ISBN 978-609-476-230-7.
 91. Kirova, M., N. Kolev. Application of Monte Carlo simulation for risk assessment in organic honey production. IN: International Scientific Conference "Management of Change", Ruse, Stara Zagora, Bulgaria, Primax, 2014, pp. 103-111, ISBN 978-954-8675-82-6.
 92. Kirova, M., Nedyalkov, A., Pencheva, M., Yordanova, D. University as Prerequisite for Sustainable Regional Development in International Context. IN: Proceedings of the 18th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences, University of Zilina, Slovak Republic, 10-11 October 2018, Web of science, 2018, pp. 2578-2585, ISBN 2454-0943.
 93. Kirova, M., P. Velikova. Empirical research on the risks at the stage of design of the innovation process conducted in Bulgaria. IN: 4th International Conference on Governance and Strategic Management, Bourgas, 2017, pp. 207-224, ISBN 978-619-7126-39-6.
 94. Kirova, M., P. Velikova. Monte Carlo simulation for risk assessment of photovoltaic installations. IN: ICTIC - Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences, Slovak Republic, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014, pp. 82-87, ISBN 978-80-554-0865-1.
 95. Kirova, М. Analysis of the external environment for development of tourism in the Ruse region. IN: Conference proceedings International scientific conference "Modern Management Paradigms in the Continuous Change Context", Sofia, University of Chemical Technology and Metallurgy, 2019, pp. 277-282, ISBN 978-954-2940-22-7.
 96. Koev, K. The Role of Public Diplomacy for the Stability and Security of the Danube Region. IN: Danubius International Conference Centre, 5th International Conference The Danube - Axis of European Identity, Novi Sad`, 2015
 97. Kolev, D., K. Enimanev. Impact of the employees on generating and spreading negative information for the organization. IN: JUBILEE Xth INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Sozopol, Bulgaria, TECHNICAL UNIVERSITY - SOFIA, 2012, pp. 439-450, ISBN 1310-3946.
 98. Kolev, N. Steps towards the development of model for supplier selection in industrial enterprises. IN: Proceedings of the 6th International Conference for Entrepreneurship Innovation and Regional Development, Istanbul, Turkey, Lookus Scientific, 2013, pp. 525-535, ISBN 978-9944-380-09-6.
 99. Kolev, N. Supplier Evaluation and Selection Decision Making Methods. IN: Proceedings from the 2012 International Conference on Logistics and Maritime Systems, University of Bremen, Germany, 2012, pp. 285-292
 100. Kornazheva, M., E. Parvanova. The Young Generation in European Politics: Beneficiaries or Policy-Makers?. IN: Proceedings from Conference HOPE (под печат), Русе, 2019
 101. Kornazheva, M., J.Popova,. Power Lines and Manager-Subordinate Relationships in Post-Totalitarianism. IN: VI ICCEES World Congress, Tampere, Finland, 2000
 102. Kostadinova I. Digital Models for Transformation of Corporate Social Responsibility Education. IN: Conference Proceedings of 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering – EAEEIE 2019, IEEE Digital Xplore., DOI 10.1109.EAEEIE46886.2019, 2019, pp. 277-81, ISBN 978-1-7281-3222-8.
 103. Kostadinova I. New social dimensions of relationship in health care organizations. IN: International scientific conference "Management of Change", Ruse, Stara Zagora, Bulgaria, Ruse, PRIMAX, 2014, pp. 273-280, ISBN 978-954-8675-82-6.
 104. Kostadinova I S Ahmedova. EVALUATION OF MOTIVATION AS AN ELEMENT OF EMOTIONAL AND SOCIAL INTELLIGENCE IN NON-PROFIT ORGANIZATION. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 5.1. Ruse, Русе, University of Ruse, 2019, 2019, pp. 43-52, ISBN ISSN 2603-4123.
 105. Kostadinova I., S. Kunev. Analysis of results from survey report on social responsibility's learning needs. IN: 57-th ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE of University of Ruse, volume 57, book 5.1., Ruse, University of Ruse "Angel kanchev", 2018, pp. 75-83, ISBN 1311-3321.
 106. Kostadinova, I., D. Antonova. Key Competencies in Sustainability: Assessment of Innovative Factors Influencing the Development of Human Resources in Health Care System. IN: : The 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018), Czech Republic, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica – Praha 2018 Nakladatelství Oeconomica,, 2018, pp. 577-591, ISBN 978-80-245-2274-6.
 107. Kostadinova, I., D. Antonova, S. Kunev. Influence of University Graduates’ Skills and Attitudes on the Current Status and Future Development of Organisations with Innovation Activities in Ruse Region (Bulgaria). IN: Proceedings of the University of Ruse, Volume 58, book 5.1. Economics and Management, Ruse, University of Ruse, 2019, pp. 133-139, ISBN ISSN: 2603-4123.
 108. Kostadinova, I., D. Antonova, S. Kunev. Digital Models of Technological Entrepreneurship. A Methodological Guide to Starting a Business in Digital Technology Entrepreneurship. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 9, Ruse, University of Ruse, 2019, pp. 69-76, ISBN ISSN 2603-4123.
 109. Kostadinova, I., S. Kunev, D. Antonova. Integrating the principles of responsible management education according to the needs of CSR learning. IN: The 7th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019), Vysoká škola ekonomická v Praze, Czech Republic, Prague, Nakladatelství Oeconomica - Praha, 2019, pp. 369-380, ISBN 978-80-245-2274-6.
 110. Kostadinova,I. D. Antonova. Оценяване на мотивацията като елемент на емоционалната и социалната интелигентност в организационен контекст. В: Единадесета международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии”, Варна, 2018, стр. 469-480, ISBN 978-619-7026-28-3.
 111. Kosuliev, A. The Higher Education Reform in Bulgaria - Weaknesses and Possible Improvements. IN: 55th Science Conference of Ruse University, Ruse, 366-371, 2016, ISBN 1311-3321.
 112. Kotsev E, Y. Dimitrov. How to make a profit in the training and consultancy business – a true story of a Bulgarian organization. IN: Proceedings of international conference “Internationalization of Entrepreneurship Training and Education - IntEnt’99”, Sofia, 1999
 113. Kotsev E. N. PERSPECTIVE OPPORTUNITIES ON LABOR MARKET SUPPLY: A COLLATERAL IMPLICATION OF THE INNOVENTER PROJECT. IN: Proceedings of the University of Ruse, University of Ruse, 2019
 114. Kotsev, E. Small Businesses and External Consultants: Is It Time for New Relations,. IN: International Conference “The European Entrepreneurship in the Globalising Economy – Challenges and Opportunities”, Varna, 2008
 115. Kotsev, E. The Case Method as an Effective Tool for Human Resource Development – International Opportunities. IN: International Conference “Human Resource Management - an Important Factor for European Integration”, Varna, 2000
 116. Kotsev, E. The Rousse Business and Management Centre. IN: Proceedings of the North American Case Research Association Annual Meeting, Santa Rosa, California, 1999
 117. Koрнажева, М. Комуникационни равнища на професионалното поведение.. В: Giugiaro и ние. Промишлен дизайн 2., Русе, Русенски университет, 1996, стр. с. 178-183
 118. Krasimir Markov and Pavel Vitliemov. Logistics 4.0 and supply chain 4.0 in the automotive industry. IN: 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Plovdiv, Bulgaria, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, ISBN 1757-899X.
 119. Krasteva, A., K. Andonov, K. Enimanev. G. Popov. Energy efficiency of pump devices at the standard level. IN: International Scientific Conference EE&AE, Rouse, 3-5 June 2004, Rouse, 2004, pp. 671-675, ISBN ISSN 1311-9974.
 120. Kunev, S. Improving alumni network potential of business students for building entrepreneurial ecosystem in the region of Ruse (Bulgaria). IN: Републиканская научно-практическая конференция "Проблемы и решения повышения конкурентоспособности региональной экономики", Букхара (Узбекистан), Бухарский инженерно-технологический институт Ташкентский государственный экономический университет. , 2015, pp. 319-322, ISBN 978-9943-4504-9-3.
 121. Kunev, S., D. Antonova. STUDY OF FACTORS FOR IMPROVING THE LABOUR PRODUCTIVITY OF OPERATIONAL EMPLOYEES IN INDUSTRIAL ENTERPRISES. IN: ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, Варна, ИУ - Варна, 2020, pp. 418-426, ISBN ISBN 978-954-21-1.
 122. Kunev, S., D. Antonova, I. Kostadinova. Improving the capacity for adoption of renewable energy sources in transport and logistics: approbation of a methodological approach. IN: 2020 Fifth Junior Conference on Lighting (Lighting), Bulgaria, IEEE, 2020, pp. xxxxxxx
 123. Kunev, S., D. Antonova, S. Ruskova. Algorithm for factor determination of innovation activeness of machine-building SMEs (the case of Bulgaria, example of Ruse region). IN: 2nd International Conference on Logistics and Maritime Systems, University of Bremen, Germany, Imprint: University of Bremen, Faculty 7: Business Studies & Economics, Chair of Logistics, Prof. Dr, 2012, pp. 293-302
 124. Kunev, S., D.Antonova. Selection and evaluation of factors influencing the innovation activeness of small and medium enterprises. IN: 6th International conference for entrepreneurship innovation and regional development, Istanbul (Turkey), Lookus Scientific, 2013, pp. 541-551, ISBN 978-9944-380-09-6.
 125. Kunev, S., I. Kostadinova, G.Angelova. Methodological approach for internal assessment of influential factors on the innovation activity of an industrial enterprise. IN: Proceedings of University of Ruse 2018, volume 57, book 5.1., Ruse, University of Ruse "Angel Kanchev", 2018, pp. 55-59, ISBN 1311-3321 (print).
 126. Kunev, S., N. Mihailov. Study of possibilities of using renewable energy sources among economic entities in the Vetovo municipality (Bulgaria): methodology of the survey. IN: 6th International conference "Energy efficiency and agricaltural engineering" 11-12 November 2015. Proceedings of the Union of scientist Ruse, Ruse, Avangard print Ltd., 2015, pp. 646-653, ISBN 1311-9974.
 127. Lyubenov L., Atanasov A., Hristakov I. BUILDING UP OWN MARKETS FOR ORGANIC BEE PRODUCTS. IN: International Symposium ISB-INMA TEH, Bucharest, 2018, pp. 694-699, ISBN 2537 – 3773.
 128. M. Todorova. Marketing Decisions Based on Consumers’ Behaviour Study. IN: Републиканская научно-практическая конференция "Проблемы и решения повышения конкурентоспособности региональной экономики", Букхара (Узбекистан), Бухарский инженерно-технологический институт Ташкентск, Uzbekistan, 2015, ISBN 978-9943-4504-9-3.
 129. Matei TAMASILA, Daniel PAVLOV. Organizational Aspects of a Bilateral Scientific Project. IN: Conference: Management. Economic Engineering. Transportation Engineering, Timisoara, Buletinul Stiintific al Universitatii “Politehnica, 2011, pp. 9-23, ISBN 1224-6050.
 130. Mihailov N, D.Antonova, S.Kadirova, A.Manukova, N.Evstatieva, E.Kumanova, K.Martev. Social problems existing in the market of renewable energy sources and opportunities to be resolved along the cross border region Bulgaria-Romania. IN: Proceedings of the Workshop “Renewable energy sources in the cross border region Romania – Bulgaria”, RES-OP-DEV MIS-ETC code:222, Ruse, 2012, pp. 46-54, ISBN 978-954-8675-36-9.
 131. Mihaylova, L., Papazov, E. The Outsourcing as a Strategic Decision in SMEs. IN: Zbornik radova. Šesta majska konferencija o strategijskom menadžmentu – Kladovo, Srbija, Beograd, Univerzitet u Beogradu, 2010, pp. 103-112, ISBN 978-86-80987-77-4.
 132. Mihaylova, L., Papazov, E., Bilgi, I. Evaluation Model of Internal Control Activities in Industrial Enterprises. IN: Contemporary Issues in Economy & Technology - CIET 2018 (Indexed in: EconBiz, EBSCO, ResearchBible), Split, Croatia, University of Split, 2018, pp. 138-148, ISBN 978-953-7220-29-7.
 133. Mihaylova, L., Papazov, E., Kirova, M. Specificities of Strategic Controlling in Innovative Enterprises (After the Example of the Bulgarian Knitwear Industry). IN: 21-st International Scientific Conference, Brno, Czech Republic (Indexed in: Web of Science), 2016, pp. 573-578, ISBN 9788021454132.
 134. Minchev D. Modified rationality with a firm as an economic subject.. IN: Proceedings, Volume 51, Book 5.1 Economics and Management, Ruse, 2012, pp. 110 -113, ISBN 1311-3321.
 135. Minchev D. About the Principles of Devising Curricula as Reflection of Objective Laws and Reality. IN: The 9th international scientific conference “Management of innovations- enterprises, banks, universities, Varna, 2012, pp. с.435-437, ISBN 978-954-635-008-4.
 136. Naydenov N., Landers, A.J. Experiences gained from the TEMPUS exchange for mechanisation management teaching at the University of Rousse, Bulgaria. Proceeding of The Agricultural and Biological Engineering. IN: Conference “New Horizons, New Challenfes”, Newcastle, 20-23 September, 1995., Newcastle, 20-23 September, 1995., 1995
 137. Naydenov, N. Pathways towards efficient levels of machinery investments needed for the sustainable development of arable farms in Bulgaria. IN: Proceedings of IAMO Conference “Agriculture in the Face of Changing Markets, Insitutions and Policies – Challenges, Halle (Saale), Germany,, 2006, pp. pp. 350 - 362, ISBN ISSN 1436-221.
 138. Naydenov, N. Development of alternative strategies of agri-technical services. IN: Proceedings of “Approaching Agricultural Technology and Economic Development of Central and Eastern Europe”,Halle, Germany, pp., Halle, Germany, 2001, pp. 105-110
 139. Naydenov, N., Bogdanova, Z. Policies and Expectations for Sustainable Development of Rural Areas of Rousse District in Bulgaria.. IN: Symposium “CAP & Rural Areas Development”,, Bucharest, Romania,, 2006
 140. Nedyalkov, A., Borisova, V. Strategic Information Management in Agriculture and Rural Areas (DOI: 10.13140/RG.2.1.4778.1361). IN: Proceedings of the First Green Week Scientific Conference, Berlin, Margraf Publishers, 2007, pp. 163-169, ISBN 978-3-8236-1499-9.
 141. Nedyalkov, A., Borisova, V. Improving Information Management: A Pathway Toward Efficient Agricultural Enterprises. IN: IAMO Forum 2006 : Agriculture in the Face of Changing Markets, Institutions and Policies: Challenges and Strategies, Halle (Saale), Germany, IAMO, 2006, pp. 16, ISBN 3-938584-12-2.
 142. Nedyalkov, A., Borisova, V. Internet Penetration in Agricultural Markets: The Pattern of Bulgaria and Ukraine. IN: IAMO Forum 2005 : How effective is the invisible hand: Agricultural and Food Markets in Central and Eastern Europe, Halle (Saale), Germany, IAMO, 2005, pp. 16, ISBN 3-938584-02-5.
 143. Nedyalkov, A., Borisova, V. The Impact of Information Society on Agriculture and Rural Areas Development. IN: Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe, Halle (Saale), Germany, IAMO, 2004, pp. 325-338, ISBN 3-9809270-4-0.
 144. Nedyalkov, A., Borisova, V. Comparative Analysis of East German, Bulgarian and Ukrainian Agriculture: Condition of Agricultural Enterprises Transition. IN: Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe, IAMO, Germany, Kiel: Wiss.-Verl. Vauk, 2002, pp. 394-397, ISBN 3-8175-0366-0.
 145. Nedyalkov, A., Borisowa, V. Vergleichende Anaylse der Landwirtschaft in Ostdeutschland, Bulgarien und der Ukraine während des Transformationsprozesses der Agrarbetriebe. IN: Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe, IAMO, Germany, Kiel: Wiss.-Verl. Vauk, 2002, pp. 398-401, ISBN 3-8175-0366-0.
 146. Nedyalkov, A., Naydenov, N. Investigation of Necessity of Management Information Systems in Agrocompanies Supplying Technical Services. IN: Proceedings of IAMO/ATB Workshop “Approaching Agricultural Technology and Economic Development of Central and Eastern Europe”, Halle (Saale), Germany, IAMO, 2001, pp. 159-160, ISBN 0947-7314.
 147. Nedyalkov, А. Staffing Aspects of Support Systems Within Service Triangle Model. IN: Zbornik radova Majska konferencija o strategijeskom menadžmentu, Kladovo, Srbija, 2010, pp. 894-906, ISBN 978-86-80987-77-4.
 148. Novakova, A., K., Andonov, K., Еnimanev. Energy ecological model for reengineering of the production of dried and storage of fresh products. IN: Ecology and future 6(2), Sofia, 2007, pp. 33-41, ISBN ISSN 1312-076X.
 149. Orloev N., Hr. Beloev, K. Enimanev, Y. Vasilev, K. Dzhurov. Methodologikal Principles of Serious Games. IN: Machines Technologies Materials, Year 5, Issue 6/2011, Sofia, 2011, pp. 18-22, ISBN 1313-0226.
 150. Otsetova A. Business Intelligence and Proactive Business Management. IN: Zborník prednášok a príspevkov, Zilina, 2012, pp. 376-382, ISBN 978-80-554-0502-5.
 151. Otsetova Anna, Gocalova Livia. Robinson list as a support of Customer Satisfaction in Direct Marketing. IN: 7-th International Scientific Conference POSTPOIN 2007 “Customer satisfaction”, Zilina, September 12-th – 14th 2007, Zilina, Slovakia, 2007, ISBN 978-80-8070-729-3.
 152. Otsetova Anna, Kurtev Ivan. E-Learning – Advantages, Good Practice and Innovative Experience in the College of Telecommunications and Post – Sofia. IN: International Conference on e-Learning and Knowledge Society “E-Learning`10”, Riga Technical University, Riga, Latvia, August 26th – 27th 2010, Riga, Latvia, 2010, pp. 185-191, ISBN 978-9984-30-181-5.
 153. Papazov, E., Mihaylova, L. Linking Accounting Information with Business Planning in Bulgarian SMEs. IN: Proceedings of the 8-th International Management Conference, Bucharest, Romania, ASE-Bucharest (Indexed in: Web of Science), 2014, pp. 321-327, ISBN 2286-1440.
 154. Papazov, E., Mihaylova, L. Sustained and Balanced Growth of a Small Quasi-Diversified Company: Strategic Aspects. IN: Proceedings of 7-th International Management Conference “New Management for the New Economy”, The Bucharest University of Economic Studies, 07-08.11.2013, Bucharest, Romania, ASE (Indexed in: Web of Science), 2013, pp. 441-445, ISBN 2286-1440.
 155. Papazov, E., Mihaylova, L. A Quantitative Approach to Identification of Latent Industrial Clusters Within the Regional Planning Process. IN: Proceedings of 8-th Research/Expert International Conference “Quality 2013”, Bosnia and Herzegovina, University of Zenica (Indexed in Index Copernicus), 2013, pp. 603-608, ISBN 1512-9268.
 156. Papazov, E., Mihaylova, L. Modern Approach to Strategic Control in SMEs. IN: Proceedings of MIBES International Scientific Conference 2012 – Innovation & Sustainability, 25-27 May, 2012, Larissa, Greece, TEI - Greece (Indexed in: Google Scholar), 2012, pp. 250-260, ISBN 978-960-9510-06-6.
 157. Papazov, E., Mihaylova, L. Quasi-Institutional Formation of a Control Environment (After the Example of the Bulgarian Brewery Industry). IN: Proceedings of 6-th International Conference “Approaches in Organizational Management – AOM 2012”, Te Bucharest University of Economic Studies, 15-16.11.2012, Bucharest, Romania, ASE, Bucharest, Romania (Indexed in Web of Science), 2012, pp. 132-136, ISBN 2286-1440.
 158. Papazov, E., Mihaylova, L. Using Benchmarking for Strategic Analyses in SMEs. IN: Proceedings of International Scientific Conference „The European Entrepreneurship in the Globalizing Economy – Challenges and Opportunities”, Sofia, BAMDE, 2008, pp. 122-135, ISBN 954-9827-09-5.
 159. Parashkevova, L. Governmental and Municipal Contracts - Problems and Perspectives for SMEs in Bulgaria -. IN: Macedonia, Ohrid, 2008
 160. Parashkevova, L. PUBLIC-PRIVATE PALRNERSHIP - LOOL FOR GOVERNMENT REGULATION. IN: 9 International congress of Knowledge, Economy, Management, Bulgaria, 2010, ISBN 978-9944-0203-0-5.
 161. Parashkevova, L. Development of big and small and medium-sized enterprises in global economy - Enterprise management: diagnostics, strategy, effectiveness. IN: Eallin, Estoniq, 2008
 162. Parvanova, E. Is European Separatism today a Result of EU or State Weakness?. IN: Proceedings from Conference HOPE (под печат), Русе, 2019
 163. Paskaleva, M. D.Antonova. Industrial Networks for Innovative Collaboration in Sweden and Bulgaria. IN: 5th International HSSS Conference"From Systemic Thinking to Systems Design and SystemsPractice", Greece, Xanthi, 2009, pp. 115-130, ISBN 1751-0589.
 164. Pavel Vitliemov. PLANNING BEHAVIOUR-DRIVEN ENERGY EFFICIENCY INTERVENTIONS IN A SMART CITY. IN: INTERNATIONAL ONLINE SCIENTIFIC - THEORETICAL CONFERENCE, Namangan, Republic of Uzbekistan, 2020, ISBN 978-9-94-362692-8.
 165. Pavel Vitliemov. An approach to develop a collaboration platform for tool making industry. IN: 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "TechSys 2020" – ENGINEERING, TECHNOLOGIES AND SYSTEMS 14-16 May 2020, Plovdiv, Bulgaria, Plovdiv, Bulgaria, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, ISBN 1757-899X.
 166. Pavel Vitliemov. Sensor Platform for Data Management Services in the European Tool Making Industry. IN: X International Scientific and Practical Conference “Innovations in Mechanical Engineering” (ISPCIME-2019), Kemerovo, Russia, 2019, ISBN 2261-236X.
 167. Pavel Vitliemov. Features in management and monitoring of production process in manufacturing industry using integrated information technologies solutions. IN: 8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “TechSys 2019” – ENGINEERING, TECHNOLOGIES AND SYSTEMS, Plovdiv, Bulgaria, (SJR rank 2018 0.169), 2019, ISBN 1757-8981.
 168. Pavel Vitliemov. SMART MANUFACTURING. IN: ХXV международна научно-техническа конференция Автоматизация на Дискретното Производство“ АДП – 2016, ТУ- София, 2016, ISBN 1310-3946.
 169. Pavel Vitliemov. Innovation and sustainability transition in becoming an energy smart city. IN: 55th Science Conference of Ruse University, Ruse, 2016, ISBN 1311-3321.
 170. Pavel Vitliemov. Towards a cloud-based manufacturing execution system. IN: Научна Конференция РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2015
 171. Pavel Vitliemov. Cloud manufacturing: vision and state-of-the-art. IN: Научна Конференция РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2015
 172. Pavel Vitliemov. ABOUT MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS. IN: Научна Конференция РУ „Ангел Кънчев”, 2013, Русе, 2013
 173. Pavel Vitliemov and Krasimir Markov. Hybrid device for automatic assembly. IN: International Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment 2020 (ICMTME 2020), Sevastopol; Russia, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, ISBN 1757-899X.
 174. Pavel Vitliemov, Peychin Ivanov. Technological design in accordance with product life cycle. IN: Jubilee X International Scientific Conference “Management and Engineering” 12, June 17-20, 2012, Sozopol, Bulgaria, 2012, pp. 112-120, ISBN 1310-3946.
 175. Pavlov, D. Bulgarian-Romanian Study on the Student Willingness to Become Entrepreneurs. IN: Jubilee International Scientific Conference - The Future of Integration, the Future of the European Union 17 May 2013, Svishtov, Tsenov, 2013, pp. 261-268, ISBN 978-954-23-0967-6.
 176. Pavlov, D. A New Linkage Approach to the River economic complex development. IN: CASEE Conference 28-29 Apr 2011, “The EU Strategy for the Danube Region – with specific emphasis on Land and Water Management and the Environment”, Godollo, Hungary, Bulletin of Szent Istvan University, 2011, pp. 79-94, ISBN 1586-4502.
 177. Pavlov, D. A new Approach to Regional Development Evaluation: Intersectoral Linkages in the Rousse River Complex. IN: Cornell University–CRP830 and 24th Annual Meeting of Northeastern Regional Science Association, Ithaca, NY, USA, 2004, pp. 16
 178. Pavlov, D. Chellenges to create “new generation entrepreneurs” by intergenerational family businesses at the University of Ruse “Angel Kanchev”. IN: 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE), Ruse (Bulgaria), 2020, pp. (под печат)
 179. Pavlov, D. Development of the partnership element in the business model of a pellet-producer – the case of NIK-05 Ltd. IN: Case studies book on Entrepreneurship and Innovation & Business creation and management. STARTENT project., Rousse, Rousse University, 2011, pp. 211-225, ISBN 978-954-712-517-9.
 180. Pavlov, D., Boneva, M. Comparative Study on Gender Expectations about the Required Digital Entrepreneurship Skills. IN: XVI International May Conference on Strategic Management – IMCSM20, September 25 – 27 2020, Bor, Serbia, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Department, 2020, pp. in press
 181. Pavlov, D., Johan G. Wissema, Vasil B. Penchev, Yavor D. Dimitrov. The University of Ruse: following the 3GU concept. IN: Case studies book on Entrepreneurship and Innovation & Business creation and management. STARTENT project., Rousse, Rousse University, 2011, pp. 36-47, ISBN 978-954-712-517-9.
 182. Pavlov, D., Nizamov, A. The role of social entrepreneurship trainings for improving the social capital under INNOVENTER project. IN: Научно - технический журнал “Развитие науки и технологий” №5 / 2019, Bukhara, Uzbekistan, 2019, pp. 275-279, ISBN 2181-8193.
 183. Pavlov, D., Tamasila, M. Methodological approach for questionnaires development in Bulgarian-Romanian scientific project. IN: Proceedings of University of Ruse, Vol.50, book 5.2, Ruse, Ruse University, 2011, pp. 34-41, ISBN 1311-3321.
 184. Pavlov, D., Tamasila, M., Sheresheva, M., Gudkov, A. OPPORTUNITIES FOR IMPROVING LOCAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT BY INTERGENERATIONAL FAMILY BUSINESSES. IN: IV International Scientific Conference, Russia, 2020, pp. (под печат)
 185. Pencheva M. Organizational Culture in Public Sector and Non Profit Organizations. IN: In: Proceedings of international Conference on Business and Economy, Constantza, Romania, Editura Montenia, 2008, pp. 122-128, ISBN 978-973-692-233-6.
 186. Pencheva, M. Methodological aspects of examination of leadership and organizational culture influence on knowledge conversion in public administration. IN: , Proceedings of the International Conference on Business Excellence, Vol.12, Issue 1, pp. 760 – 771., Bucharest, Romania, 2018
 187. Pencheva, M. H. Sokolova. Intercultural Training in Business and Education: the case of the Danube Region. IN: Proceedings of the 8th International Conference The Danube - Axis of European Identity, June 26, 2018., Kyiv National University of Culture and Arts, Kiev, Ukraine, под печат, 2018
 188. Pencheva, V., D. Antonova, D. Pavlov, S. Kunev. The Cluster Approach and RTD Potential of Bulgaria for Development of Automotive Industry. IN: CONFERENCE PROCEEDINGS A European research strategy for intermodal transport - Las Palmas de Gran Canarias, e-book, Primax, 2013, pp. 99-108, ISBN 978-954-8675.
 189. Pencheva, V., H. Beloev, P. Daskalov, D. Antonova, A. Asenov, Ts. Georgieva. IMPROVING THE DEVELOPMENT OF HUMAN RECOURCES FOR SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION IN THE UNIVERSITY OF RUSE "ANGEL KANCHEV". IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 56, book 9, Bulgaria, University of Ruse, 2017, pp. 38-42, ISBN 2603-4123 (on-lin.
 190. Petar PENCHEV. THE AGILE ENTERPRISE – A CASE STUDY IN BULGARIA. IN: под печат, под печат, под печат, 2020, pp. под печат, ISBN под печат.
 191. Petar PENCHEV Irena KENAROVA-PENCHEVA. TOURISM IN BULGARIA: REASONS FOR ITS DEVELOPMENT AND OPPORTUNITIES FOR CREATING SUSTAINABILITY,. IN: Regional Economy and Sustainable Development, Conference Proceedings 2017, Varna, Bulgaria, Research Institute, University of Economics – Varna, 2018, pp. 528-537, ISBN 978-954-21-0956-3.
 192. Petar PENCHEV Irena KENAROVA-PENCHEVA. EMPLOYMENT IN THE TOURISM SECTOR OF BULGARIA - PROBLEMS AND PERSPECTIVES. IN: Научни трудове на Русенския университет 2017, Русе, Университетски издателси център при РУ, 2017, pp. 69-74 volume 56, boo, ISBN 1311-332, 2535-10.
 193. Petar PENCHEV Irena KENAROVA-PENCHEVA. "Tourism Market Analysis in Bulgaria-Current Condition and Perspectives”. IN: Tourism: Trends, Prospects and Implications for Enterprises and Destinations, Santorini, Heliotopos Conferences Ltd., 2017, pp. 11-12, ISBN 978-960-6746-16-1.
 194. Petkov, A. Computer simulated business model. IN: The 5th international symposium on economic informatics, Bucharest, ASE, 2001, pp. 646-651
 195. Petrova, A. Contemporary dimensions of the international competitiveness. IN: Proceedings of University of Ruse – 2019, vol.58, Ruse, 2019
 196. Petrova, A. FOREIGN DIRECT INVESTMENT–IMPORTANCE MAIN CHANGES AND TRENDS. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2018, volume 57, book 5.1., Ruse, 2018
 197. Petrova, Roumyana. ALLAN BLOOM’S BOOK "THE CLOSING OF THE AMERICAN MIND" AND ITS MODERN-DAY IMPLICATIONS. IN: Reports Awarded with, Ruse, University of Ruse, 2017, pp. 274-279, ISBN 1311-3321.
 198. Petrova, Roumyana. Humour in the Most Recent Anglo-American Proverbs. IN: Phraseology in Multilingual Society // Фразеология в многоязычном обществе. В двух томах. Т. І. Е.Ф.. Арсентьева, науч. ред..Сб. статей междунар. фразеолог. конф. EUROPHRAS, Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2013, pp. 173-179, ISBN 978-5-94113-425-0.
 199. Petrova, Roumyana. ‘Global English’: Pro et Contra.. IN: – In: Conference Proceedings of 10th IACCM Annual Conference and 3rd CEMS/IACCM Doctoral Workshop “Cultural Aspects of Cross-Border Cooperation”, 29 June – 01 July, 2011, Ruse,, Ruse, 2011, pp. 75-83, ISBN 1311-3321.
 200. Petrova, Roumyana. The Academic Essay in Anglophone Area Studies. IN: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 1999, pp. 202–204.
 201. Plamen Penchev and Pavel Vitliemov. Literature review on Lean philosophy and the Advantages of its Implementation. IN: 58 –ма Научна конференция ”Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето - II, Ruse, Bulgaria, 2020, ISBN 2603 - 4123.
 202. Popova, J. Identifying the Level of Expertise in Intercultural Knowledge Management: Analysis of the Current Situation in Bulgarian Firms. IN: III Euroworkshop – InterKnow, Eisenstadt, Austria, 2004
 203. Popova, J. Motivation, Performance and Personal Satisfaction of the Personnel in Bulgarian Business Organizations in Intercultural Context. IN: VII-th International Conference "Culture and Management – Management and Culture", Vienna, Austria, 1996
 204. Popova, J. A Free Association Experiment Aimed at Studying the Content Range of Key Business Related Concepts in the Bulgarian Mass Consciousness /From the Point of View of Intercultural Communication. IN: Международeн симпозиум “Език и съзнание", Варна, 1995
 205. Popova, J., A. Dobreva, A. Ahmed. Cooperation with Industry and Work Placements at the University of Ruse. IN: 4TH VALENCIA GLOBAL 2014, VALENCIA, UPV, 2014, pp. 296-299, ISBN 978-84-616-8236-2.
 206. Pugna A.P., G. Negru-Strauti, S. Enimaneva. Model to assess the competencies acquired from browsing entrepreneurial education program. IN: Buletinul Ştiinţific al Universităţii “Politehnica” din Timişoara, tom 56 (70), Timişoara, Romania, 2011
 207. Rasheva N, Pavlov D. OPPORTUNITIES FOR SMALL ENTERPRISES GROWTH IN RUSE DISTRICT. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 5.3, Ruse, University of Ruse, 2019, pp. 17-22, ISBN 2603-4123.
 208. Rasheva N, Pavlov D. ANALYSES OF THE INNOVATION ACTIVITY AND PROTECTION OF THE INNOVATIVE PRODUCTS THROUGH INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AT THE SMALL BULGARIAN BUSINESSES. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 5.1., Ruse, University of Ruse, 2018, pp. 09-13, ISBN 2603-4123.
 209. Sabrieva, M. La place de la linguoculturologie dans la linguistique contemporaine. IN: PROCEEDINGS. Volume 53, book 5.2. European Studies, Ruse, University publishing centre, 2014, pp. 178-182, ISBN 1311-3321.
 210. Sheludko I. Approaches for organization of delivery functions in Bulgarian SME in furniture production. IN: Единадесета международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии", Варна, 2018
 211. Sheludko I., М. Kirova. MODIFICATION OF DATA ENVELOPMENT ANALYSIS FOR RISK RANKING IN INTERNATIONAL BUSINESS. IN: 18 th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences, Zilina, Slovakia, Web of Science, 2018, pp. 2789-2796, ISBN 978-80-8154-249-7.
 212. Simeonova, A. Lean 5S - Is it triumph of industrial organization or overexposure?. IN: Proceedings of the International Scientific Conference "Ideas, Ideals – Upsurge and Wreck, vol. 2, 23-24 April 2019, Ruse, Lyuben Karavelov Regional Library, 2019, pp. 140-151, ISBN 978-619-7404-09-8.
 213. Simeonova, A. Poka-yoke – Ender's Game or Mistake-Proofing Toolbox. IN: Proceedings of Jubilee International Scientific Conference "Contemporary Management Practices X - Connectivity and regional partnerships, Burgas, Burgas Free University, 2019
 214. Simeonova, A. Six Sigma and Human Sigma. IN: Proceedings of the International Scientific Conference, Ruse, Lyuben Karavelov Regional Library, 2018, pp. 108-112, ISBN 978-619-7404-04-3.
 215. Simeonova, A., Nedyalkov, A. A Priori Research on Lean Tools in Business (DOI: 10.13140/RG.2.2.16083.94249). IN: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize from 58th Annual Scientific Conference of University of Ruse and Union of Scientists, Ruse, University of Ruse, 2019, pp. 59-65, ISBN 978-954-712-793-7.
 216. Simeonova, A., Nedyalkov, A. Crisis Management: Is it Possible to Solve Organizations’ Problems by Lean Six Sigma?. IN: Challenges to Industrial Growth: Anniversary Industrial Growth Scientific Conference, 12-14 October 2018, Sofia, 2018, pp. 8-17, ISBN 978-619-7009-12-5.
 217. Sokolova, H. APPROACHES TO INTERCULTURAL TRAINING IN THE DANUBE REGION. IN: Proceedings of Ruse University Scientific Conference: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize‘17, Ruse, Bulgaria, Ruse University Press, 2017, pp. 109-113, ISBN 78-954-712-733-3.
 218. Sokolova, H. Application of the Linear and Contextual Dimensions of Success in Cultural Compatibility Tests. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2016, volume 55, book 5.2., Ruse, Bulgaria, Ruse University Press, 2016, pp. 43-52, ISBN 1311-3321.
 219. Sokolova, H. Achievement, Happiness and Trust – Hungary’s Location on the Map of Cultural Values. IN: Journal of Danubian Studies and Research, Vol 5, No 1 (2015), Galati, Romania, Danubius University Press, 2015, pp. 34-43, ISBN 2284 – 5224.
 220. Sokolova, H. Success as a Cultural Value: a Comparison Between the Notions of Success and Well-being in Bulgaria and Hungary. IN: Journal of Danubian Studies and Research, Vol. 4, No. 2 (2014), Galati, Romania, Danubius University Press, 2014, pp. 159-168, ISBN 2284 – 5224.
 221. Sokolova, H. Understanding the Value of Cultural Dialogue in Bulgaria, Romania and Hungary (The Cases of Cluj-Napoca /Kolozsvár/ and BRIE – Ruse – Giurgiu). IN: 10th IACCM Annual Conference and 3rd CEMS/IACCM Doctoral Workshop “Cultural Aspects of Cross-Border Cooperation”, 29th June-1st July 2011, Ruse, Bulgaria., Ruse, 2011, pp. 250-259
 222. Stanev, E. The Bulgarian Banking System in 2016: A Costly Safe Box for the Small Depositor. IN: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize - 55th Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, Bulgaria, 2016, pp. 267-274, ISBN 1311-3321.
 223. Stanev, E. A Study on the Fees and Commissions Burden on the Small Savers of the Bulgarian Banking Sector in 2019. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, Rousse, Bulgaria, 2019, ISBN 2603-4123.
 224. Stefanov, D., Antonova, D. The Growth R&D Rate and the Level of Technological Innovative Development of the Country, year XXVIII, vol.1/117. IN: 18-th International Scientific Conference “Management and Engineering ’20”, ISCME'20, Sozopol, Bulgaria, TU - Sofia, 2020, pp. 31-41, ISBN 1310-3946.
 225. Stefanov, D., D. Antonova. Sources of Long-Term Economic Growth and High Technologies in Telecommunications. IN: 2020 Fifth Junior Conference on Lighting (Lighting), Bulgaria, IEEE, 2020, pp. xxxxxxx
 226. Stoycheva, B. Management Decisions Related to the depreciation of Budget Organizations. IN: 57-ма научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето", Русе, 2018
 227. Stoycheva, B., D. Antonova. Concerning the Innovative Products Portfolio Management and Organization of the New Product Development Process in Bulgarian Industry. IN: МНК, Варна, Наука и икономика, ИУ-Варна, 2015, pp. 271-282, ISBN 978-954-21-0833-7.
 228. Stoycheva, B., D. Antonova. “Improving Management Functions in Developing New Products in Medium-sized and Large Enterprises (a Comparative Study of Bulgarian and American Processing Industry)”. IN: LDIC 2014 Conference “Dynamics in Logistics”, Editors: Kotzab Herbert, Pannek Jürgen, Thoben Klaus-Dieter, Berlin-Heidelberg, Germany, SPRINGER-Verlag, 2014, pp. 480-490, ISBN 2004-1345.
 229. Terziev V., K. Enimanev, S. Enimaneva. Theoretic and methodological aspects of making a model for management of buildings condition. IN: Twelfth international cientific conference vol. 16.2, Knowledge without borders, Vrnjacka Banja, Serbia, 2017, pp. 653-676, ISBN 1857-923x.
 230. Terziev V., K. Enimanev, S. Enimaneva. Testing the system of theoretic models. IN: Twelfth international scientific conference vol 16.2 Knowledge without borders, Vrnjacka Banja, Serbia, 2017, pp. 625-651, ISBN 1857-923x.
 231. Terziev V., K. Enimanev, S. Enimaneva. Factors and a system of models for measuring their impact on the economic efficiency of investment in improving buildings condition. IN: Twelfth international scientific conference vol 16.2 Knowledge without borders,, Vrnjacka Banja, Serbia, 2017, pp. 601-620, ISBN 1857-923x.
 232. TODOROVA M., D. Antonova. Investigating the process of adoption and diffusion of product innovations in depositing and credit granting services. IN: 6-th International conference for entrepreneurship innovation and regional development Regional Economic Resilience Through Innovation and Enterprise, Istanbul, Turkey, 2013, pp. 552-561, ISBN 978-9944-380-09-6.
 233. Todorova M., D. Pencheva. Factors influencing adoption and diffusion of organic cotton clothes on Bulgarian market. IN: 3rd International Conference on Business Administration and Economics “People. Ideas. Experience”, 23-25 October. 2014, Resita, Romania, 2014, pp. 368-377, ISBN 2344-6315.
 234. TODOROVA M., S. Ruskova, C. Buciuman, I. Taucean, V. Gedinach. WILLINGNESS AND READINESS OF STUDENTS TO BECOME ENTREPRENEURS. IN: Научна конференция на Русенски Университет 2011, Русе, 2011, pp. 150-155, ISBN 1311-3321.
 235. Todorova, A., Boneva, M. E-commerce in a State of Emergency. IN: BSc, MSc and PhD Students & Young Scientists Proceedings Volume 59, book 5.3. Economics and Management, Ruse, University of Ruse "Angel Kanchev", 2020, pp. (in press)
 236. Todorova, A., Boneva, M. Online Trade - Development and Digital Management. IN: Reports Awarded with, Ruse, Silistra, Razgrad, “Angel Kanchev” University of Ruse, 2019, pp. 216-222, ISBN ISBN 978-954-712-.
 237. Todorova, M., D. Antonova. Investigation the Processes of Adoption and Diffusion of Product Innovations in Depositing and Credit Granting Services. IN: 6th International conference for entrepreneurship innovation and regional development, Istanbul (Turkey), Lookus Scientific, 2013, pp. 552-563, ISBN 978-9944-380-09-6.
 238. Todorova, M., S. Ruskova. Trends in Bulgarian Consumers’ Behavior Regarding Bio Foods. IN: “Journal of Emerging Trends in Marketing and Management”, Bucharest, The Bucharest University of Economic Studies Publishing House, 2019, pp. 126-136, ISBN 2537-5865.
 239. Todorova, M., Sv. Ruskova, S. Kunev. Research of Bulgarian consumers’ reactions to organic foods as a new product. IN: The 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018), DOI 10.18267/pr.2018.dvo.2274.0, Czech Republic, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica – Praha 2018 Nakladatelství Oeconomica, 2018, pp. 1057-1070, ISBN 978-80-245-2274-6.
 240. Velev M., O. Andreev, T. Panayotova. Using AHM Approach to Position CODP. IN: First International Sympozium Business Modeling and Software Design, Sofia, 2011, pp. 80-87, ISBN 978-989-8425-68-3.
 241. Velev, М., Atanasova, S., Vergiev, D. Consumer-oriented product packages evaluation and selection. IN: Zbornik VIII May conference on strategic management, Serbia, 2012
 242. Velikova, P. ANALYSIS OF U-MULTIRANK RESULTS FOR PROFESIONAL FIELD “ADMINISTRATION AND MANAGEMENT” OF “ANGEL KANCHEV” UNIVERSITY OF RUSE, BULGARIA. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Ruse, Bulgaria, 2017, pp. 10-15, ISBN 2603-4123.
 243. Velikova, P., S. Yanev, V. Kalchev. Building a Network from Energy Agencies and Producers of Renewable Energy Technologies by the Danube River. IN: 27th DRC Annual Meeting and Conference, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2010, pp. 234 - 239
 244. Venelinova,N. Discours Europeen Sur L’environnement. IN: 1-ere Conference European sur, Varna, MFA, 2000, pp. 11-14
 245. Venelinova,N. Changes in Corporate Identities: Corporate Advertisement as PR Tool in Case of Rebranding. IN: INTERNATIONAL CONFERENCE - THE DANUBE – AXIS OF EUROPEAN IDENTITY 6Th EDITION, GALATI, DANUBIUS UNIVERSITY, 2016
 246. Venelinova,N.,E.Ilieva,I.Petrova. The hidden Power of Political Speaches during the Presidential Elections in USA: Comparative Analysis of the Verbal Practice of G. Bush, B. Obama and D. Trump. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 5.1., Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2019, pp. 118-128, ISBN 1311-3321.
 247. Victoriya Ivanova, Daniel Pavlov. The role of the academic community for the cross-border cooperation between Bulgaria and Romania. IN: Proceedings of 3rd International Conference on Business Administration and Economics 23-25 October 2014, Resita, Romania, Resita University, 2014, pp. 22-32, ISBN 2360-6207.
 248. Vitliemov P, S. Ivanov. Parametric assembly design. IN: Advances in Manufacturing Technology, XV, Cardiff, UK, 2001
 249. Vitliemov V., Belev S., Setchi R., Bratanov D and Vitliemov P. Hybrid Device for Automatic Assembly. IN: 7th Inter Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region; RAAD 98, Slovakia, 1998, pp. 255-260
 250. Vitliemov, P., D. Bratanov, M. Marinov. An approach to design a distributed knowledge-based platform for energy efficient cities. IN: International Conference “Smart Underground Space & Infrastructures”, Lille, France, (SJR rank 2018 0.169), MATEC Web of Conferences, vol. 295(3):01002, 2019, ISBN 2261-236X.
 251. Yordanova D. The Impact of English Language as a Basic Tool to Achieve Cultural Dialogue and Mutual Knowledge between the Countries of the Danube Region. IN: Journal of Danubian Studies and Research , Vol 4, No 2, Galati, 2014, pp. 169-176
 252. Yordanova D., T. Hristov, M. Kirova, M. Pencheva, I.Evstatiev. Opportunities for study of university graduates professional realisation by use of web based tools. IN: Proceedings of the 18th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences, Part III. – Behavioural Economics, University of Zilina, Slovak Republic, 10-11 October 2018, Web of science, 2018, pp. 2399-2406, ISBN 978-80-8154-249-7.
 253. Yordanova, D. University-industry cooperation for encouragement of graduating employability – methodology for evaluation. IN: Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 12(1), Bucharest, Volume/Issue: Volume 12: Issue 1 Published: 15 Jun 2018, Web of science, 2018, pp. 1048–1058
 254. Yordanova, D. The Role of European Structural and Investment Funds for development of transport infrastructure in Bulgaria. IN: International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2016, Sofia, Technical University Academic Publishing House, 2016, pp. 197-200, ISBN 1313-955X.
 255. Yordanova, D. Effective design and delivery of Megaprojects in European union. IN: БултТранс 2015, Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии, Созопол, 2015, София, Технически университет- София, 2015, pp. 209-212, ISBN 1313-955X.
 256. Yordanova, D. Creation of relationship between universities and industry (the case of the University of Ruse). IN: Proceedings from UNIversite dans la SOciete, UNiSO 2009, L’insertion professionnelle des étudiants, Amiens, France, SCRIB, 2010, pp. 120-130, ISBN ISSN 2068-7168.
 257. Yordanova, D., Pencheva, M. Bulgarian policy for regional development and its implications on air transport system. IN: International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2018, Sozopol, 15th-17th September 2018, TU-Sofia, 2018, pp. 137-144
 258. Аврамова, Д., Павлов, Д. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ТЕНДЕНЦИИ В НАГЛАСИТЕ НА ФИРМИ ЗА ПУБЛИЧНО ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО С РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ (TREND IDENTIFICATION IN THE ATITUDE OF BUSINESSMEN TOWARDS PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP WITH THE. В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 5.3, Русе, 2020, стр. (под печат)
 259. Ангелов, Б., Ю. Попова. Студентската и преподавателската мобилност – фактор за повишаване качеството на висшето образование в България. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 52, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2013, стр. 18-21
 260. Ангелова, П., М. Корнажева, Б. Станчева, Р. Собаджиева, И. Чавдарова, Л. Кутин. Политологични и културологични аргументи в контекста на кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата. В: Научни трудове на Русенския университет – 2013, том 52, серия 5.2., Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 28-53
 261. Андонов К, К.Ениманев, И.Евстатиев, К.Коев, А.Кръстева. Изследване на вентилаторната мощност на схема за аерация. В: Научна конференция на Русенски университет, Русе, том 47, серия 3.1, 2008, стр. 58-62, ISBN ISSN 1311-3321.
 262. Андонов К., А. Кръстева, К. Ениманев, Л. Михайлов. Модел за анализ енергоефективността на помпени уредби. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, т. 40, серия 1.1, Русе, 2003, стр. 166-170, ISBN ISSN 1311-3321.
 263. Андонов К., В. Кирчев, К. Ениманев, О. Динолов. Нива за мониторинг на електропотреблението в индустриалните предприятия. В: Vth International Scientific Conference Management and Engineering ’07, Sozopol, Bulgaria, 2007, стр. 384–389, ISBN ISSN 1313-7123.
 264. Андонов К., К.Ениманев, И.Евстатиев, К.Коев. Изследване на енергийната ефективност на модулен елемент за аерация. В: Научна конференция на Русенски университет “Ангел Кънчев, Русе, том 47, серия 3.1, 2008, стр. 53 - 57, ISBN ISSN 1311-3321.
 265. Антонова, Д. Социално отговорният маркетинг на медиите. В: Сборник доклади на МНК Перспективи пред индустриалния бизнес, Варна, ИУ, 2013, стр. 19-25, ISBN 978-954-8235-09-9.
 266. Антонова, Д. Интегрирано разработване на индустриални продукти - Резултати от изследователско проучване на индустрията, year XVIII, vol.1/117,. В: VIII ISCME “Management & Engineering’ 10”, year XVIII, vol.1/117, София, ТУ, 2010, стр. 446-455, ISBN 1310-3946.
 267. Антонова, Д. Методика за идентифициране на индустриални стратегии, основани на знание. В: VIII МНПК „Мениджмънт на иновациите”, София, ТУ, 2010, стр. 109-115, ISBN 978-954-635-004-6.
 268. Антонова, Д. Клъстерите на знание - аспекти на методологическата им същност. В: „Икономика и мениджмънт”, I МНПК, Варна, ТУ, 2010, стр. 53-60, ISBN 1314-197X.
 269. Антонова, Д. Модел за обмен на знание при интегрирано разработване на индустриални продукти - Хипотези на изследователското проучване,year XVIII, vol.1/117. В: VIII ISCME “Management & Engeneering’ 10”, София, ТУ, 2010, стр. 437-446, ISBN 1310-3946.
 270. Антонова, Д. Циклични закономерности в иновационното обновление на обществото. В: МНПК ”Стратегически насоки в бизнеса през XXI век и качество на висшето образование, Варна, ВУМК, 2008, стр. 448-457, ISBN 978-954-20-0.
 271. Антонова, Д. Технологични иновации и постиндустриално общество. В: VI МНТК „Мениджмънт и инженеринг ’08”,, София, ТУ, 2008, стр. 336 -342, ISBN 1310-3946.
 272. Антонова, Д. Съвременен поглед върху мениджмънта на знанието, глобализацията и регионите. В: IV международна конференция „Мениджмънт и инженеринг’06”, Созопол, TУ - София, 2006, стр. с.138-143, ISBN 1310-3946.
 273. Антонова, Д. Проникване в черната кутия на географското пространство – локализация на иновациите –. В: V международна научноприложна конференция „Съвременни проблеми в теорията и практиката на управлението на предприятията”,, Варна, ТУ - Варна, 2006, стр. с. 46-52, ISBN 10:954-20-03.
 274. Антонова, Д. Въвеждане на продуктов дизайн за устойчива околна среда. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев” – том 44, серия 5.1 „Икономика и мениджмънт”., Русе, РУ, 2005, стр. с.133-139, ISBN 1311-3321.
 275. Антонова, Д. Относно формирането на корпоративна харта на търговски марки – пазарни лидери. В: Международна научна сесия „Мениджмънт и инженеринг’04”, Scientific proceedings of the scientific-technical union, София, Jan. XI, Vol. 2(70), 2004, стр. 190-194., ISBN 1310-3946.
 276. Антонова, Д. Съвременни аспекти при управлението на търговски марки – пазарни лидери – доклад на V международна научно-приложна конференция „Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприяти. В: Технически университет – Варна, България, 2004, стр. 365-371, ISBN 954-20-0269-6.
 277. Антонова, Д. Корелации на лоялност към първата търговска марка. В: Трудове на НС на РУ, том 9, Русе, РУ "А. Кънчев", 2002, стр. 190-196, ISBN 1311-3321.
 278. Антонова, Д. Значение на етикирането в маркетинг-мениджмънта на хранителни стоки. В: Международна научна конференция, AMTECH’01 – Созопол, София, ТУ, 2001, стр. 215-224, ISBN 954-438-303-0.
 279. Антонова, Д. Аспекти и тенденции в развитието на световния винен пазар. В: МНПК „Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията”, Международен център по мениджмънт, Технически Университет - Варна, 2000, стр. 66-72
 280. Антонова, Д. Променливи формиращи потребителското поведение и сегментиране на винения пазар във Великобритания. В: Международна конференция – Food and Quality of Life, Пловдив, ВХВПИ, 2000, стр. 28-36
 281. Антонова, Д. Стратегически насоки за нарастване на пазарния дял на българските вина във Великобритания според Теорията за поетия риск. В: МНК, Пловдив, ВХВПИ, 2000, стр. 112-18
 282. Антонова, Д. Съвременни маркетингови аспекти на концепцията за привързаност към продукта. В: Международна научно-практическа конференция “Конкурентоспособност и пазарна политика – „Инвестиции в бъдещето 99”, Община - Варна, НТС, Икономически университет и ТУ, Икономически университет, 1999, стр. 38-44
 283. Антонова, Д. SWOT-анализ на рекламната политика на винарската индустрия в България. В: Международна юбилейна научна конференция посветена на 25 г. от създаването на ВНВУ, „В. Левски”, В. Търново, 1998, стр. 64-70
 284. Антонова, Д. Потребителски подход към маркови вина при навлизане на глобални пазари. В: Научно практическа конференция, „ТИПА ’98”, Варна, 1998, стр. 68-74
 285. Антонова, Д. Двигателни механизми на пазарната икономика през 90-те години в Европа. В: Научно практическа конференция „ТИПА ’98”, Варна, ТУ, 1998, стр. 23-31
 286. Антонова, Д. Рационализиране и структурна промяна на аграрното производство – тенденции в развитието на продоволствените комплекси на България и Германия. В: Международна научна конференция „Интернационализация и глобализация на бизнеса”, Свищов, ВФСИ, 1998, стр. 194-201
 287. Антонова, Д. Условни класификационни единици в българското винопроизводство и хармонизирането им с изискванията на Европейския съюз. В: Научна сесия’ 98, Русе, РУ „А. Кънчев”, 1998, стр. 164-170
 288. Антонова, Д. Маркетингови концепции, застъпени в политиката на някои големи български винопроизводители. В: МЮНК, ВНВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 1998, стр. 48-56
 289. Антонова, Д. Избор на рекламна агенция в зависимост от стойността на търговската марка. В: Юбилейна научна сесия, ВНВМУ “Н. Вапцаров”, Варна, ВНВМУ, 1998, стр. 210-216
 290. Антонова, Д. Форми на диверсификация в селскостопанското машиностроене. В: Международна научна конференция AMTECH’97, Габрово, ВТУ, 1997, стр. 32-40
 291. Антонова, Д. Целеви маркетинг и основни методи за прогнозиране в предприемаческата дейност. В: Сборник под редакцията на проф. д-р К. Рамчев, София, УНСС, 1994, стр. 128-134
 292. Антонова, Д. Оптимизиране на размерите на завод за производство на селскостопански машини. В: Научна конференция на ВИИ „К. Маркс”, София, ВИИ, 1989, стр. 120-126
 293. Антонова, Д. Някои насоки за усъвършенстване на териториалната организация на селскостопанското машиностроене. В: Сборник доклади от научна сесия ’88 “Нови материали и технологии в машиностроенето", Русе, ВТУ „А. Кънчев”, 1988, стр. 112-118
 294. Антонова, Д. Влияние на научнотехническия прогрес върху териториалното разположение на производството на селскостопански машини. В: Сборник доклади от III международна юбилейна научна конференция, посветена на 35 г. от създаването на катедра „ИУП” при ВИНС „Д. Благоев”, Варна, ВИНС, 1988, стр. 112-118
 295. Антонова, Д. Възможности за използване на положителните елементи на диверсификацията в развитието на селскостопанското машиностроене у нас. В: Сборник доклади на международната научна сесия - 25 години, ВМЕИ, Варна, 1987, стр. 94-100
 296. Антонова, Д. За необходимост от прогресивна териториална структура на селскостопанското машиностроене. В: Сборник доклади на научна сесия - секция II – „Машиностроителни технологии”, София, ВМЕИ, 1987, стр. 112-118
 297. Антонова, Д. С. Рускова. Пазарни и социални механизми, стимулиращи производството на зелена електроенергия от биомаса. В: Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион БГ-РОМ, България, Примакс, 2012, стр. 14-24, ISBN 978-954-8675-36-9.
 298. Антонова, Д., В. Василева. Влияние на потребителското поведение върху производството на модни облекла. В: Научни трудове РУ „А. Кънчев”, том 37, серия 6 – Право, бизнес, управление, България, РУ, 1999, стр. 123-130
 299. Антонова, Д., В. Гединач. Глобализация на стойностните вериги в индустрията. В: VII Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, 2009, стр. 420-425, ISBN 1310-3946.
 300. Антонова, Д., В. Гединач. Конкуренцията като универсален инструмент за регулиране на социалноикономическите отношения. В: Сборник научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 47, серия 6.1, секция „Икономика и мениджмънт”, Русе, 2008, стр. 58-63, ISBN 1311-3321.
 301. Антонова, Д., В. Киров. Някои характеристики на пазара на части за селскостопански машини. В: Научна конференция AMTECH’ 95, Русе, ВТУ, 1995, стр. 112-118
 302. Антонова, Д., Д. Павлов, С. Кунев. Университетът от трето поколение - маркетинг ориентация, иновации и глобален контекст на целите и оценъчните критерии. В: Сборник с доклади от ХІV НПК "Предпоставки и възможности за индустриален растеж в България", София, Изд. комплекс - УНСС, 2013, стр. 117-130, ISBN 978-954-644-494-3.
 303. Антонова, Д., М. Букурова. Анализ на състоянието на лозарoвинарския сектор у нас. В: МНПК „Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията”, Международен център по мениджмънт, Технически Университет - Варна, 2000, стр. 124-130
 304. Антонова, Д., М. Паскалева. Алгоритъм и етапи при разработване на ново изделие. В: V международна научно-приложна конференция “Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията” Брайтънски университет – Великобритания, Пермски държавен университет - Русия,, ТУ – Варна, България, 2004, стр. 371-377, ISBN 954-20-0269-6.
 305. Антонова, Д., М. Паскалева. Значение на продуктовите иновации за фирменото развитие. В: Годишник на ТУ - Варна, том 3, Варна, 2004, стр. 686-696, ISBN 1311-896X.
 306. Антонова, Д., М. Паскалева. Успешната иновация – ключов фактор за конкурентоспособността на бизнеса. В: Научна сесия на РУ "Ангел Кънчев”, България, РУ, 2003, стр. 220-226, ISBN 1311-3321.
 307. Антонова, Д., С. Рускова. Пазарни и социални механизми, стимулиращи производство на зелена електроенергия от биомаса. В: Научно-технически семинар, Русе, 2012, стр. 16-26, ISBN 978-954-86.
 308. Антонова, Д., С. Рускова. Еко бизнесът – маркетингови стратегии. В: Екологични трансгранични действия за интегрирана бизнес зона ЕСО BIZ, Русе, 2012, стр. 18-25, ISBN 978-954-8675-35-2.
 309. Антонова, Д., С. Рускова. Стратегически променливи за определяне на потребителското поведение при сегментиране на британския винен пазар според теорията за поетия риск. В: THE 9th CONFERENCE “MANAGEMENT OF INNOVATOINS-ENTERPRISES, BANKS, UNIVERSITIES”, Варна, 2012, стр. 347-362, ISBN 978-954-63.
 310. Антонова, Д., С. Цонева. Използване на компютърната среда в мениджмънта на рекламата (Изследване ползването на INTERNET в Русенския регион). В: Научна сесия ’98, Русенски университет, Русе, РУ, 1998
 311. Асенова К. Влияние на държавния дълг върху равнището на лихвените проценти в страните от ЕС извън Еврозоната. В: Юбилейна научно- практическа конференция " Българската мечта - позитивната концепция", NBU, София, 2019
 312. Асенова К. Публичните разходи и влиянието им върху БВП. В: 57 годишна научна конференция на РУ "Нови индустрии, дигитална икономика,общество - проекции на бъдещето", Русе, 2018
 313. Асенова К., Айсел Н. Билял. Сравнителен анализ на подоходните данъци в Република България и Република Турция. В: Студентска научна сесия 2019, Русенски университет, 2019
 314. Асенова К., Есин Б. Хаджийонуз. Сравнителен анализ на косвените данъци в Република България и република Турция. В: Студентска научна сесия 2019, Русенски университет, 2019
 315. Асенова Камелия. Динамика на кредитирането на фирмите и домакинствата в България за периода 2005 – 2015 година. В: 55 годишна конференция на РУ ”Интелигентна специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация”, Русе, 2016
 316. Асенова Камелия. Дизайн на националните фискални рамки и влиянието им върху икономическия растеж в Централна и Източна Европа. В: Конференция на катедра Управление, УНСС, София, 2015
 317. Асенова Камелия. Ефективност на публичните разходи в Централна и Източна Европа. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 54, серия 5.1, Русе, 2015
 318. Асенова Камелия. Кредитният цикъл в България – влияние на търсенето и предлагането. В: Международна научна конференция „ Иновации в икономиката”, Нов български университет, София, 2015
 319. Асенова Камелия. Влияние на публичните разходи и техните компоненти върху икономическия растеж в България и Израел – сравнителен анализ. В: Международна научна конференция „ Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения", Икономически университет – Варна, Варна, 2015
 320. Асенова Камелия. Публичните разходи, финансирани с Европейски фондове и влиянието им върху икономическия растеж. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 52, серия 5.1, Русе, 2013
 321. Асенова Камелия. Публичните разходи, финансирани с национални фондове и влиянието им върху величината на БВП. В: Научна конференция на младите научни работници, УНСС, София, 2013
 322. Асенова Камелия. Тенденции в кредитирането в България по време на световната финансова криза. В: Научна конференция на катедра „ Управление”, УНСС, София, 2009
 323. Асенова Камелия. Повишаване знанията на студентите относно кредитирането в България в периода на членството ни в ЕС, Сборник Студентските стажове – инвестиция за бъдещето на младите хора”. В: Научно – практическа конференция „ Развитие на практическите умения и компетенции на студентите посредством провеждане на студентски практики в реална работна среда”, София, 2009
 324. Асенова Камелия. Влияние на кредита върху икономическия растеж в България в първите години след присъедняването към ЕС. В: Научна конференция „ Глобализация и регионализъм. Предизвикателства за икономическата теория”, София, 2009
 325. Асенова Камелия. Проблеми пред кредитирането в България като следствие от световната финансова криза. В: Научна конференция на младите научни работници „ България в Европейския съюз” , УНСС, София, УИ ”Стопанство”, 2009
 326. Асенова Камелия. Влияние на лихвените проценти върху икономическия растеж в първите години след присъединяването към ЕС. В: Научна конференция на катедра „ Управление”,, София, 2008
 327. Асенова Камелия. Кредитите като фактор за растеж на индустриалното производство. В: Научна конференция «Конкурентоспособен растеж на българската индустрия», София, 2008
 328. Асенова Камелия. Промени в паричното предлагане в България и влиянието им върху лихвеното равнище за периода 2007-2008. В: Научна конференция на МИО, УНСС, София, 2008
 329. Асенова Камелия. Лихвените проценти като инструмент за реализиране на икономически растеж в България. В: Шеста конференция на младите научни работници, УНСС, София, УИ ”Стопанство”, 2007
 330. Асенова Камелия. Кредитната експанзия – последици за икономическия растеж в България. В: Конференция на МИО, УНСС, София, УИ ”Стопанство”, 2007
 331. Асенова Камелия. Анализ на промените в паричното предлагане в България за периода м. юли 1997 – 2005 година. В: Научна конференция на младите научни работници „ Икономиката на България – до 2007 година и след това”, УНСС, София, УИ „Стопанство”, 2006
 332. Асенова Камелия. Анализ на промените в паричното предлагане в България за периода 1997 – 2006 година. В: Научна конференция на младите научни работници, УНСС, София, УИ ”Стопанство”, 2005
 333. Асенова Камелия. Влияние на лихвения процент върху съвкупното производство при кредитния трансмисионен канал. В: Научна конференция на младите научни работници, УНСС, София, УИ ”Стопанство”, 2004
 334. Асенова Камелия. Лихвеният процент и икономическия растеж в България в рамките на модела ISLM. В: Юбилейна научна конференция на ФСФ, УНСС, София, УИ ”Стопанство”,, 2002
 335. Асенова Камелия. Канали на монетарния трансмисионен механизъм (теоретични аспекти). В: Научна конференция на младите научни работници, УНСС, София, УИ ”Стопанство”, 2002
 336. Асенова Камелия. Лихвените проценти и влиянието им върху промените в съвкупното производство в България при Валутен съвет. В: Научна конференция на младите научни работници, УНСС, София, УИ ”Стопанство”, 2002
 337. Асенова Камелия. Промените в паричното предлагане и влиянието им върху икономическия растеж в България в условията на Валутен съвет. В: Научна конференция на младите научни работници, УНСС, София, УИ ”Стопанство”, 2000
 338. Асенова Камелия. Висок лихвен процент – “ за “ и “ против “. В: Българският бизнес в период на преход към пазарна икономика, София, 1997
 339. Ахмедова, Н., Зекяева, С., Недялков, А. Анализ на административна услуга при подаване на заявление за отпускане на еднократна финансова помощ. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘17, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 70-77, ISBN 1311-3321.
 340. Бабанова Е. Застрашена ли е екологичната сигурност? Връзка между околната среда и сигурността. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, том 52 серия 1.2, 2013, стр. 260-266, ISBN 1311-3321.
 341. Бабанова Е. Пречистване на води от тежки метали посредством микробно генериран сероводород. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, том 51, серия 1.2, 2012, стр. 226-230, ISBN 1311-3321.
 342. Банчев ,П. Модели за поведение на крайните точки на дистрибуция спрямо производителите. В: Маркетингът - реалност и проекции в бодещето, Икономически университет - гр. Варна, 2012
 343. Банчев П. Модели на поведение на крайните точки на дистрибуция спрямо производителите. В: Маркетингът - реалност и проекции в бодещето, Икономически университет - гр. Варна, 2012
 344. Банчев П. Още веднъж за същността, обхвата и процедурата на плановата задача в икономиката. В: Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието, Свищов, Сборник от научни публикации, 2012
 345. Банчев П.,Григорова В. Стратегически анализи - съвременен подход за бизнесинтеграция. В: Проблеми и перспективи на развитието и сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество, Свищов -Десета международна научно-практическа кон, Сборник доклади - Албена, 2012
 346. Банчев П.,Тананеев Ж. Комплексно оценяване на знанията при електронното обучение. В: Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето училище, Свищов, "Ценов", 2010
 347. Банчев П.,Тананеев Ж. Комплексно оценяване на знанията при електронно обучение. В: Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето училище, Свищов, "Ценов", 2009, стр. 271-274
 348. Банчев, П. Възможности за оптимално комбинииране на елементите на маркетинговия микс.// М а р к е т и н г ъ т през 21 век. Парадигми, стратегии, тактики.. В: Сборник с доклади от научна конференция с международно участие., Варна, Наука и икономика. ИУ, 2007, стр. 108-117, ISBN 978-954-21-0333-2.
 349. Банчев, П. Един модел за комбиниране на елементите на маркетинговия микс. // С ъ в р е м е н н и управленски практики V.. В: Научна конференция. т. II, Бургас, БСУ, 2007, стр. 222-236, ISBN 978-954-9370-52-2.
 350. Банчев, П., Ж. Тананеева. Комплексно оценяване на знанията при електронното обучение.// Т р е т а национална конференция с международно участие по електронно обучение. Т.II.. В: Сборник доклади, Свищов, 2010, стр. 253-256, ISBN 978-954-23-0487-6.
 351. Баташки, Г. Модели при формиране на счетоводния финансов резултат в предприятието. В: Международна юбилейна научна конференция, Свищов, АИ "Ценов", 2011
 352. Баташки, Г. Проблеми при текущото счетоводно отчитане на задбалансовите активи и пасиви в предприятията от публичния сектор. В: Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие, Свищов, АИ "Ценов", 2011, ISBN 978-954-23-0592-7.
 353. Баташки, Г. Проблеми на текущото и периодичното счетоводно отчитане в бюджетните предприятия. В: Юбилейна научно-практическа конференция на тема "Счетоводството - наука, практика, независимост", София, 2010, стр. 66-71
 354. Баташки, Г. Нови моменти при обучението на студентите по счетоводните дисциплини. В: Национална научна конференция на тема, Пловдив, 2006, стр. 84-90
 355. Баташки, Г. Гармонизация бухутчета на предприятиях системы бюджета. В: Ежегодная международная научно-методическая конференция, Москва, 2005
 356. Баташки, Г. Создание системы управления качество обучения в Хозяйственны академии. В: Международная научно-методическая конференция состояние и перспективы развития экономического образования в России, Москва, 2005
 357. Баташки, Г. Вызовы интерактивных форм обучения булгартескому учету финансовы-кредитной системы. В: Международная научно-методическая конференция "Проблемы и перспективы развития интерактивных форм обучения при подготовке специалистов финансово-экономического, Москва, 2004
 358. Баташки, Г. Възможности за преподаване на дисциплината "Международни счетоводни стандарти в публичния сектор". В: Сборник от доклади за научно-методическа конференция на тема "Преподаване на счетоводството във висшите училища", Свищов, АИ "Ценов", 2002
 359. Бебенова-Николова, Д., Попова, Ю., Михайлова, Л. Кроскултурни знания в китайската “културна раница-невидимка”. В: Научни трудове на Русенския университет, том 56, кн. 11 Майски научни четения, Русе, Русенски университет, 2017, стр. 9-14, ISBN 1311-3321 (НАЦИД).
 360. Белоев Х., Б. Ангелов, М. Кирова, В. Пенчева, П. Даскалов. Повишаване квалификацията на новопостъпилите преподаватели - институционална рамка. В: Сборник от научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев“, Русе, Издателски център на Русенския университет „А. Кънчев“, 2014, стр. 30-36, ISBN 1311-3321.
 361. Белоев Х., В. Пенчева, П. Даскалов, Б. Ангелов, М. Кирова, И. Евстатиев. Вътрешноуниверситетска система за повишаване квалификацията на новопостъпилите преподаватели. В: Тематиче сборник от доклади от НК "Система за кариерно израстване на преподавателите във висшите училища", НВУ „Васил Левски” Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, стр. 211-218, ISBN 978-954-753-217-5.
 362. Белоев Х., Ю. Попова, В. Пенчева. Проект HEInnovate и неговият потенциал за развитието на култура на предприемачество в системата на висшето образование в България. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 54, серия 9, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 18-23, ISBN 1311-3321.
 363. Белоев Х., Ю. Попова, В. Пенчева. ДОБРИ ПРАКТИКИ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ДИАЛОГ С БИЗНЕС СРЕДИТЕ И РАБОТА СЪС СТУДЕНТИТЕ. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 54, серия 9, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 93-113, ISBN 1311-3321.
 364. Белоев, Х., Ю. Попова, Б. Ангелов. Позициониране на Русенския университет в международни рейтингови системи. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 52, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2013, стр. 37-41
 365. Белоев, Х., Ю. Попова, В. Пенчева. Интернационализация в действие: Участие на Русенския университет в новата европейска рейтингова система U-Multirank.. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 53, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2014, стр. 17-22
 366. Белоев, Хр., Д. Йорданова, Ив. Евстатиев. Концепция за система за управление на база от данни за проследяване на професионалната реализация на завършили студенти. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, Русе, 2019
 367. Белоев, Хр., Д. Йорданова, Ив. Евстатиев, В. Пенчева, Пл. Даскалов, Цв. Георгиева. Дефиниране на някои показатели за оценка на качеството на подготовка на преподавателите с оглед обучение, ориентирано към пазара на труда. В: Научни трудове на Русенски университет - 2014, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
 368. Бисет, В., Пенчева, В. Недялков, А., Бонева, М. Анализ на процеса на обслужване в малко предприятие за строително-ремонтни дейности. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘15, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 50-56, ISBN 1311-3321.
 369. Богданова, З., Н. Найденов. Насоки за изследване на икономически и управленски въпроси, относно прилагането на подхода „Лидер” в селските райони на Русенска област. В: Управление и устойчиво развитие (Юндола) ., София, ЛТУ, 2009
 370. Бозушки, Н., К., Андонов, К., Ениманев. Инженерингов модел на шато винарен комплекс с използване на възобновяеми източници на енергия. В: Сборник с доклади от научно-технически семинар "Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния - България", Русе, 14-15 юни 2012 г, Русе, Примакс, Русе, 2012, стр. 133-138, ISBN ISBN 978-954-8675.
 371. Бондиков,В., Н.Венелинова. Четири истини за връзките с обществеността.. В: Във: РУ, Научни трудове,т.39, серия 9, Русе, РУ "А. Кънчев", 2002
 372. Бонева М. Управление на бизнес процеси при технологично базирани услуги. В: Научи трудове на Русенския университет том 54, серия 5.1, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 106-112, ISBN 1311-3321.
 373. Бонева М. Презентационни умения и подкрепящи е-инструменти. В: VIII Международна научна конференция "Е-управление и е-комуникации", Созопол, Технически университет - София, 2016, стр. 107-112, ISBN 2534-8523.
 374. Бонева М., Недялков, А., Петков, А. Дистанционното обучение в професионално направление „Администрация и управление“ – стъпки напред (DOI: 10.13140/RG.2.1.5133.7846). В: Сборник трудове от VIII Международна научна конференция „Е-управление и Е-комуникации”, София, Технически университет - София, 2016, стр. 157-168, ISBN 2534-8523.
 375. Бонева, М. Дигиталната трансформация в публичния сектор. В: Юбилейна Х международна научна конференция, Е-управление и Е-комуникации, Созопол, ТУ-София, 2018, стр. 177-188, ISBN 2534-8523.
 376. Бонева, М. Цифровата бизнес трансформация - прояви и перспективи. В: Единадесета международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии”, Варна, 2018, стр. 453-462, ISBN 978-619-70.
 377. Бонева, М. Технологични възможности на българските колцентрове и методика за изследването им. В: Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда, Русе, Примакс, 2017, стр. 123-137, ISBN 978-619-7242-23-2.
 378. Бонева, М. Човешкият фактор в бизнеса с услуги – роли и посоки. В: Научни трудове на Русенския университет - 2013, том. 52, серия 5.1, Икономика и мениджмънт, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 133-142, ISBN 1311-3321.
 379. Бонева, М. Състояние на сектора за ИКТ услуги в България. В: Сборник научни трудове девета международна научно-приложна конференция, Варна, 2012, стр. 274-279, ISBN 978-954-635-008-4.
 380. Бонева, М. Новости в управленските информационни системи. В: Научни трудове на Русенския университет - 2012, том 51, серия 5.1, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2012, стр. 95-103, ISBN 1311-3321.
 381. Бонева, М. Тенденции в ИТ услугите. IN: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС`12, Русе, 2012, pp. 23-28, ISBN 1311-3321.
 382. Бонева, М. и А. Петков. Специфика на е-управлението в предприятия за ИКТ услуги. В: V-та международна научна конференция "Е-управление", Созопол, ТУ София, 2013, стр. 236 - 247, ISBN 1313-8774.
 383. Бонева, М., Петков, А., Недялков, А. Методика за изследване на системи за взаимоотношенията с клиенти (DOI:10.13140/RG.2.1.5038.3206/1). В: Сборник трудове от VII Международна научна конференция „Е-управление“ 13-14 юни 2015, Созопол, Технически университет - София, 2015, стр. 239-248, ISBN 1313-8774.
 384. Бонева, М., Петков, А., Недялков, А. Иновативни подходи за обучение и сътрудничество с местната власт (DOI: 10.13140/2.1.1072.6407). В: Сборник трудове от VI-а Международна научна конференция „Е-управление“, София, Технически университет - София, 2014, стр. 233-244, ISBN 1313-8774.
 385. Боряна М. Рускова-Салимова, Елица Г. Вълчева-Куманова. Преспективи на опозването на културното наследство в Област Русе чрез използване на финасирането по Програма за развитие на селските райони. В: Втора Международна юбилейна научна конференция "50 години от полета на Юрий Гагарин", Шумен, "Добри Войников " Шумен, 2011, стр. 139-145
 386. Боян Денизов. Текст, текстолингвистика и интертекстуалност. В: (под печат), Русе, 2016
 387. В. Гачевска, И. Кошарова. За манипулацията в политическата комуникаця. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2012
 388. Василева, В., Данчева, К., Кънева, В., Недялков, А. Анализ на административното обслужване при предоставяне на услугата „Издаване на разрешение за настоящ адрес”. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘16, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 31-39, ISBN 1311-3321.
 389. Василева, В., Недялков, А. Анализ на ресурсното осигуряване на административна услуга. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘16, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 27-30, ISBN 1311-3321.
 390. Велев М. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНОВ И СТРАНЫ. В: IX Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА, 24-25 мая 2012 г., ЭЖЕКОН, Санкт- Петербург, 2012
 391. Велев М., Маринов И. КОНЦЕПЦИЯТА „СИСТЕМИ ПРОДУКТ-УСЛУГА” – МОДЕРНО БИЗНЕС-РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ РАЗРАБОТВАНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ. В: Международната юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж”, СА’Д.А.Ценов” - Свищов, Свищов, 2011
 392. Велев М., Милушева В. Количествена оценка на факторите на средата. В: Международна научна конференция „Управление на проекти”, гр.Трявна, 2011
 393. Велев М., Милушева В. Оценка на вътрешните фактори за конкурентоспособност на предприятията. В: IX международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’11”, Созопол, София, 2011, ISBN 1313 – 7123.
 394. Велев М., Цветанова А. Модел на вземане на решение за аутсорсинг при реализация на стратегия за масова къстамизация. В: Юбилейна X международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’12”, Созопол, София, 2012, ISBN 1310-3946.
 395. Велев М., Цветанова А. Вземане на решение за аутсорсинг при реализацията на стратегията за масова къстамизация. В: Трети международен научен конгрес „50 години Технически университет – Варна", Сборник доклади, Варна, 2012
 396. Велев М., Цветанова А. Подход за приложение на аутсорсинга при реализаация на стратегията за масова къстамизация. В: Международна юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж”, СА’Д.А.Ценов” - Свищов, Свищов, 2011
 397. Велев Мл. Конструиране на продуктите от потребителите. В: VII международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’10”, Сборник научни доклади, Созопол, 2010, ISBN ISBN 1310-3946.
 398. Велев Мл. Влияние на маркетинговите иновации върху стопанските резултати и конкурентоспособността на предприятията. В: Юбилейна научно-практическа конференция на тема “Конкурентоспособен растеж на българската икономика”, УНСС, 2008
 399. Велев Мл. Влияние на индустриалните кластъри върху пазарната адаптивност на предприятията. В: Сборник от научни трудове ”Международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг ‘07, С., 2007
 400. Велев Мл. Концептуален модел на кластърния подход за повишаване на конкурентоспособността. В: Стратегия за ускорено икономическо развитие на Република България, София, 2007, стр. 113-118
 401. Велев Мл., Накова Р. Методически подход за избор на маркетингови иновации. В: Международна научна конференция „Управление на проекти”, гр.Трявна, 2011
 402. Велев Мл., Накова Р.,. Изследване на факторите за иновационна активност в областта на маркетинга. В: VI международна научно-приложна конференция “Стратегически насоки в бизнеса през 21-ви век и качеството на висшето образование”, Варна, 2008
 403. Велев Мл., Фурнаджиева М. Контролинг на маркетинговата дейност на индустриалното предприятие. В: Сборник от научни трудове – Международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг ‘08”,Созопол, ТУ-София, София, 2008, ISBN 1310-3946.
 404. Велев, М., Атанасова, С. Предварителна преценка и подбор на варианти на технологичен трансфер. В: Сборник доклади - Девета международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите – предприятия,банки,университети”, Варна, 2012
 405. Велева, Л., Недялков, А. Подходи за преодоляване на несъответствията при обслужването на клиентите (DOI: 10.13140/RG.2.1.2567.0007). В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС’11, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, стр. 7-11, ISBN 1311-3321.
 406. Великова, П. Тенденции в развитието на пазара на фотоволтаици в България. В: Научни трудове на русенския университет, Русе, 2012, стр. 119 - 124, ISBN 1311-3321.
 407. Велчева Й., Ал. П. Петков. Информационната система и информационен мениджмънт в малката фирма. В: Научна сесия, УНСС Малко и средно предприемачество, гражданско общество, София, Издателство на УНСС, 1994, стр. 141-153
 408. Велчева Й., Ал. П. Петков. Информационно осигуряване на управлението на персонала. Мениджмънт на персонала. В: Сборник доклади - Първи конгрес на НСДСП, София, 1994, стр. 52-59
 409. Велчева Й., Р.Димитрова. Концептуален модел на оперативния контролинг в хлебарството и сладкарството. В: Сб. доклади, Научна сесия РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2003, Русе, Печатна база при РУ, 2003, стр. 181-188, ISBN 1311-3321.
 410. Велчева Й., Х.Къделкова. Концептуален модел на компютъризирана планово-бюджетна система в машиностроително предприятие. В: Научни трудове, РУ, Русе, Печатна база при РУ, 2004, стр. 54-58, ISBN 1311-3321.
 411. Велчева, Й. Статистическите извадки в одиторския контрол - инструмент за по-висока степен на обективност. В: Сб. доклади, Ннационална конференция на ИДЕС, Русе, 2004, София, 2004
 412. Велчева, Й. Лизингът - усъвършенстване на избора и оценката на приложението му. В: Научни трудове, РУ, т.39, Русе, Печатна база при РУ, 2002, стр. 116-120, ISBN 1311-3321.
 413. Велчева, Й., Недялков, А. Планиране оборота на търговска фирма с помощта на електронни таблици (DOI: 10.13140/RG.2.1.2507.2245). В: Научни трудове на Русенски университет, 37 (6), Русе, 1999, стр. 221-227, ISBN 1311-3321.
 414. Венелинова, Н. Комуникационни проблеми на българския национален имидж: от “българския чадър” до Симеон II.. В: Във: Политическият имидж – парадокс по български, София, изд.НБУ, 2001
 415. Венелинова, Н. Р. Кършакова. Комуникационни проблеми на българския евроинтеграционен процес. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Том 44, серия 5.3 “Европеистика, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2005, стр. 56-61, ISBN 1311-3321.
 416. Венелинова,Н. Аспекти на публичността в PR 2.0. В: Във: Научни трудове на РУ, том 54, серия 5.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2015, стр. 188-190, ISBN 1311-3321.
 417. Венелинова,Н. Стратегията за Дунавското пространство на ЕС като пример за проектиране и интеграция на регионална идентичност. В: Във: РУ, Научни трудове,т.52, серия 5.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2013, стр. 157-170, ISBN 1311-3321.
 418. Венелинова,Н. Дефинитивни аспекти на връзката „имидж“ – „идентичност“. В: Във: РУ, Научни трудове,т.51, серия 5.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2012, стр. 135-142, ISBN 1311-3321.
 419. Венелинова,Н. Фактори на публичния образ. В: Във: РУ,Научни трудове, т.46, серия 5, Русе, РУ "А. Кънчев", 2007
 420. Венелинова,Н. Виртуалната реалност и политическите пъблик рилейшънс – тактически измерения на употребите на Интернет в политическите кампании.. В: Във: РУ, Научни трудове,т.40, серия 9, Русе, Русенски университет, 2003
 421. Венелинова,Н. Тактически измерения на пъблик рилейсшънс при компютърно-опосредстваната комуникация. В: РУ,Научни трудове,т.39,серия 9,, Русе,, РУ "А. Кънчев", 2002
 422. Венелинова,Н. Моделиране на национален имидж: комуникационни параметри в кризисни ситуации. В: Комуникация в кризисни ситуации,, София, Фондация „Фридрих Еберт", (състав.и науч.ред.) М.Златева, Т.Петев, 2002, ISBN 978-86-87043-08-4.
 423. Венелинова,Н. Актуални идеи за оптимизиране на европейския имидж на България в светлината на връзките с обществеността. В: сборник доклади от Международна конференция “Homo Communicativus: Европейският гражданин на 21-ви век”, Русе,т.38, серия 11, РУ "А. Кънчев", 2002
 424. Венелинова,Н. и студентски екип от специалност „Европеистика и глобалистика”: Лора Христова, Иван Димов, Николай Паричев, Михаела Недялкова, Косара Христофорова, Силвия Славкова, Мария Ковачева. Използване на метода "случай от практиката" за изследване на интеракцията между различни видове имидж. Анализ на визуални материали, свързани с аспекти на имиджа на американския президент Барак Обама. В: Във: РУ, Научни трудове,т.52, серия 5.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2013, стр. 171-178, ISBN 1311-3321.
 425. Венелинова,Н.,В.Ранев. Типология на кризисните контексти в управлението на публични инвестиционни проекти. В: Във: Научни трудове на РУ, том 54, серия 5.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2015, стр. 180-186, ISBN 1311-3321.
 426. Витков, Вл., С. Кунев. Ротарианското клубно членство като отражение на развитието на русенския бизнес. В: НК на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Ноември 2009 г. // Сборник “Научни трудове”, том 48, серия 5.1, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2009, стр. 24-29, ISBN 1311-3321.
 427. Витлиемов В. Д., Ч. Г. Костадинов, П. Вл. Витлиемов. Роботизирано манипулиране на нетвърди материали. В: Сборник АДП, София, 1998
 428. Витлиемов В., Ив. Пеева, Ч. Костадинов, П.Витлиемов. Robotic handling of fabric products. IN: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 37, серия 2, Русе, България, 1999, pp. 190-197
 429. Витлиемов В., П.Витлиемов, Д.Братанов. Ролята на научните програми на Европейския съюз за иновационната дейност на фирмите. В: Трета научно-техническа конференция „Инвестиции в бъдещето 2001”, Варна, България, 2001, стр. 16-20
 430. Витлиемов В.Д., Д.М.Братанов, П.В.Витлиемов. Мехатронна система за спасителни операции и обезвреждане на взривове. В: 3та международна научна конференция ХЕМУС 2006, Пловдив, България, 2006
 431. Витлиемов В.Д., П.Вл.Витлиемов. Интегрирана инженерна дейност при проектиране и сервиз на инструменти. В: 8ма международна конференция „Авангардни машиностроителни обработки”, Кранево, България, 2008
 432. Витлиемов, П. Относно роботизираното манипулиране на обекти от нетвърди материали. В: сборник доклади „АДП-2009", Созопол, България, 2009
 433. Вълчев, Г., Л. Доганова. Местното икономическо развитие:състояние и перспективи. В: Научна конференция-РУ, Русе, 2005
 434. Вълчев, Г., Л. Доганова. За необходимостта от приложението на програмното бюджетиране в общините на Р България. В: Научна конференция-РУ"А.Кънчев", Русе, 2005
 435. Вълчев, К. Пазар на луксозни жилища – фактори и зависимости,. В: IX Международна научна конференция по архитектура и строителство ArCivE 2019, 31.05. – 02.06.2019 г., ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, 2019, ISBN 2367-7252.
 436. Вълчев, К. Перспективи пред инвестициите в човешки капитал. В: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС, Свищов, издателство „Фабер“, 2016, 2016, стр. 13-21, ISBN ISBN 978-619-00-4.
 437. Вълчев, Кр. СЪСТОЯНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ. В: ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ.Сборник с доклади, Том IV, Варна, ИУ – Варна, 2020, стр. 107-117, ISBN 978-954-21-1040-8.
 438. Вълчев, Кр. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА ЛУКСОЗНИ ЖИЛИЩНИ ИМОТИ. В: СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция – ноември 2019, Варна, Издателство „Наука и икономика“ Икономически университет – Варна, 2019, стр. 201-210, ISBN ISSN 2683-0280.
 439. Вълчев, Кр. ТЕНДЕНЦИИ НА ПАЗАРА ЗА ЛУКСОЗНИТЕ ЖИЛИЩА. В: Сборник с доклади от 33-та международна научно-практическа конференция – ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра „Икономика и управление на строителството“, Варна, ИУ – Варна, 2018, стр. 327-336, ISBN ISSN 1313-2369.
 440. Вълчев, Кр. Разработване на базови характеристики за луксозност на жилищни имоти. В: Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници - 2018, Варна, СТЕНО - Варна, 2018, стр. 5-11, ISBN 1314-4812.
 441. Вълчев, Кр. ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИТЕ АСПЕКТИ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ ФОРМИРАН В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ. В: Сборник доклади по тематично направление Икономика, държава, общество, Свищов, Академично издателство "Ценов", 2016, стр. 192-196, ISBN 978-954-23-1185-0.
 442. Вълчев, Кр. Институционално развитие и профил на човешкия капитал в системата на разузнавателните служби в България. В: Сборник с доклади от международна научна конференция, том III, Варна, Издателство „Наука и икономика, 2015, стр. 102-110, ISBN 978-954-21-0835-1.
 443. Вълчев., К. МЯСТОТО НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ В СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОРМИРАНЕТО НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ. В: Сборник с доклади от национална научна кръгла маса: Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008г. 25 юни 2016, Варна, "Наука и икономика", 2016, стр. 308-314, ISBN 978-954-21-0909-9.
 444. Вълчев., К. Инвестициите в човешки капитал в сферата на образованието като основа за икономическото развитие на нацията. В: Юбилейна научна конференция с международно участие. Новата идея в образованието., том първи, Бургас, Печатница "ЕКС-ПРЕС" - Габрово, 2016, стр. 220-225, ISBN 978-619-7126-27-3.
 445. Вълчев., К. Образованието като основен фактор на човешкия капитал след глобализацията. В: Юбилейна научна конференция на тема: РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – 25 ГОДИНИ МЕЖДУ ОЧАКВАНИЯТА И РЕАЛНОСТИТЕ Свищов, 20-21 ноември 2015 г., Свищов, АИ "Ценов", 2015, стр. 129-133, ISBN 978-954-23-1105-8.
 446. Вълчев., Кр. АНАЛИЗ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ЛУКСОЗНИТЕ ЖИЛИЩНИ ИМОТИ. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 58, серия 5.1. Икономика и мениджмънт, Русе, 2019, стр. 18-23, ISBN ISSN 2603-4123.
 447. Вълчев., Кр. СЪСТОЯНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ, ФОРМИРАН В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ. В: 56-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот. 27 - 28.10.2017 г., Русе, 2017, стр. под печат, ISBN 1311-3321.
 448. Вълчев., Кр. КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И НЕГОВАТА РЕФЛЕКСИЯ ВЪРХУ ПАЗАРА НА ЛУКСОЗНИТЕ ЖИЛИЩА И ТЕХНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. В: 56-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот. НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 56, серия 5.1. Икономика и мениджмънт, Русе, 2017, стр. 51-56, ISBN 1311-3321.
 449. Вълчев., Кр. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ПАЗАРА НА ЛУКСОЗНИ ЖИЛИЩА В СВЕТОВЕН МАЩАБ. В: Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция-ноември 2017, Варна, "Наука и икономика" ИУ-Варна, 2017, стр. 264-271, ISBN 1313-2369.
 450. Вълчев., Кр. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЯВЕНИТЕ ЗА ЛУКСОЗНИ, ГРАДСКИ ИМОТИ В СОФИЯ, ЛОНДОН, ПАРИЖ И МАДРИД. В: Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция-ноември 2017, Варна, "Наука и икономика" ИУ-Варна, 2017, стр. 272-280, ISBN 1313-2369.
 451. Вълчев., Кр. Човешкият капитал като фактор за повишаване на благосъстоянието на нациите. В: Национална научна конференция по политическа икономия. Сборник с доклади, Русе, 2016, стр. 180-186, ISBN 978-954-712-706-7.
 452. Габровска М,Караиванова Т.,Димитрова З. Т. Концепция за учебно - методически комплекс по немски език за задължителното обучение във ВТУЗ. Част I. Основен учебник. В: Сборник с доклади. Част I. Национална научно - практическа конференция по чужд език в нефилологически ВУЗ - ВИХП, Пловдив, София, 1986, стр. 48 - 52
 453. Габровска М., Димитрова З., Караиванова Т. За развитието на репродуктивно - продуктивни умения при интензивното обучение по чужд език. В: Сборник с доклади. ЮНС на катедра "Чужди езици", ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, 1990
 454. Габровска М., Караиванова Т., Димитрова З. Т. Концепция за учебно - методически комплекс по немски език за задължителното обучение в нефилологически ВУЗ. Част II. Учебни помагала. В: Сборник с доклади. Част II. Национална научно - практическа конференцияпо чужд език в нефилологичиски ВУЗ - Пловдив, София, 1987, стр. 10 - 14
 455. Габровска, М., Иванова, Р. Петрова, З. Димитрова. За формите на обучение по западни езици във ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе до въвеждането на интензивен езиков семестър. В: Сборник с доклади. ЮНС на ВТУ, Русе, 1989
 456. Ганчев, М. Влияние на вътрешните и външни фактори върху формирането на икономическия потенциал.. В: Сборник научни трудове на ШУ „Епископ К. Преславски“, ШУ“Епископ К.Преславски“– Шумен, Университетско издателство “Епископ К.Преславски“– Шумен, 2012, стр. 452-460
 457. Ганчев, М. Методически подход при избора на показатели, формиращи икономическия потенциал на индустриално предприятие.. В: Сборник научни трудове на ШУ „Епископ К. Преславски“, ШУ „Епископ К. Преславски“, Университетско издателство“Епископ К.Преславски“–Шумен, 2012, стр. 443-452
 458. Ганчев, М. Н. Цена на финансиране и определящото и влияние върху икономическия потенциал на фирмите в областта на машиностроителния бранш. В: Научна конференция РУ&СУ'11, Русенски университет "Ангел Кънчев", Русенски университет, 2011
 459. Ганчев,М. Методически подход при избора на показатели, формиращи икономическия потенциал на индустриално предприятие.. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев“, Русенски университет, Изд. център при РУ“А.Кънчев“ – Русе, 2012, стр. с. 125-129
 460. Ганчев,М. Относно необходимостта от формирането на икономическия потенциал на машиностроително предприятие в условия на криза.. В: Сб. докл. от междунар.конференция. Икон. унив. – Варна, Икон. унив. – Варна, Унив.изд.Икон.унив.–Варна, 2012, стр. 195-200
 461. Ганчев,М. Влияние на вътрешните и външни фактори върху формирането на икономическия потенциал.. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев“, РУ „Ангел Кънчев“, Изд. център при РУ“А.Кънчев“ – Русе, 2012, стр. 130-134
 462. Ганчев,М. Икономическият потенциал като обект на управление.. В: Сб. докл. от студентска научна сесия-СНС’12 на РУ „Ангел Кънчев“/Фак. Бизнес и мениджмънт., РУ „Ангел Кънчев“ – Русе, Изд. център при РУ“А.Кънчев“ – Русе, 2012, стр. с.34-37
 463. Ганчев,М. Използване на системния подход при изследването на икономическия потенциал на индустриално предприятие. 2011, с... В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев“, том 52, РУ“А.Кънчев“–Русе, Изд.център при РУ“А.Кънчев“–Русе, 2011, стр. 251-255
 464. Гачевска, В. Обучението по професионална етика - добро намерение или стратегически императив. В: Научни трудове на РУ том 46 серия 5, Русе, Русенски университет, 2007
 465. Гачевска, В., И. Кошарова. Към въпроса за манипулацията в политическата комуникация. В: Научни трудове на РУ, Русе, Русенски университет, 2011
 466. Гачевска, В., И. Кошарова. Манипулативната реклама като форма на нелоялна конкуренция. В: Научни трудове на рУ "Ангел Кънчев" том 49 серия 5.2, Русе, Русенски университет, 2010
 467. Гачевска, В., И. Кошарова. Относно Националния етичен кодекс за реклама в България. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев" том 48 серия 5.2, Русе, Русенски университет, 2009
 468. Гачевска, В., И. Кошарова. Към въпроса за манипулативното въздействие в рекламния текст. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 47, серия 6.2, Русе, Русенски университет, 2008
 469. Гачевска, В., И. Кошарова. КошароваКъм въпроса за манипулативното въздействе в рекламния текст. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 47, серия 6.2, Русе, Русенски университет, 2008
 470. Гачевска, В., И. Кошарова. Професионалната етика като фактор за изграждане на организационна репутация и култура. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 47, серия 6.2, Русе, Русенски университет, 2008
 471. Гачевска, В., И. Кошарова. Професионалната етика като фактор в изграждането на организационната репутация и култура. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 47, серия 6.2, Русе, Русенски университет, 2008
 472. Гединач, В. Перспективи за участието на българската автомобилна индустрия в глобална стойностна верига. В: VIII Научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите”, Варна, 2010, стр. 460-466, ISBN 978-954-635-004-6.
 473. Генова Л. Контролингът в системата на маркетинга. В: Сборник с доклади от международна научна конференция Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката, Варна, Наука и икономика, Икономически университет - Варна, 2012, ISBN 9789542106036.
 474. Генова Л. Икономически основи на маркетинга. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "МАТТЕХ 2012" - 22 - 24 ноември 2012 г., Шуменски университет, 2012
 475. Генова, Лиляна. Новости в съвременния маркетинг. В: НК, РУ,2011, том 50, серия 5.1, Русе, 2011, стр. 71-75, ISBN 1311-3321.
 476. Георгиев Г. Изкуствен интелект в сферата на връзките с обществеността при публичните институции. В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС'17, Русе, 2017, стр. 8-12, ISBN 1311-3321.
 477. Георгиев Г. Научно-практически модел за намиране на настояща стойност на франчайзинг. В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС'16, Русе, 2016, стр. 40-44, ISBN 1311-3321.
 478. Георгиев Г. Игри и икономическо планиране. В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС'14, Русе, 2014, стр. 25-28, ISBN 1311-3321.
 479. Георгиев Г. Възможности за правителствено влияние при регионална икономическа нестабилност в България. В: Сборник Изследване на фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременните условия, Русе, 2014, стр. 133-139, ISBN 978-954-8675-94-9.
 480. Георгиев Г. Енергийни инвестиции на България до 2020 година. В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС'13, Русе, 2013, стр. 49-53, ISBN 1311-3321.
 481. Георгиев, Г., Павлов, Д. СТАРТИРАНЕ НА ФИРМА В СФЕРАТА НА СИГУРНОСТТА (ENTREPRENURSHIP IN SECURITY BUSINESS). В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 5.3, Русе, 2020, стр. (под печат)
 482. Герасимова, А. Роля на националните телевизии в процеса на европеизация на българското обществото. В: Научна конференция на Русенски университет "Ангел Кънчев" 24-25.10.2014, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014
 483. Гиндева Б., Димитрова И. Методически подход за разработване на учебно съдържание за електронно дистанционно обучение по дисциплина ''Фирмено управление''. В: сборник с доклади на ВУ, София, 2014, стр. 35-40, ISBN 978-954-680-964-3.
 484. Гиндева Б., Иванова В., Оцетова А., Димитрова И., Димчева Г. Уеб сайтовете на куриерските фирми, като фактор за техния имидж. В: Сборник с доклади Телеком 2009г, Варна, България., 2009, ISBN 978-954-397-014-8.
 485. Господинова, П. Ю.Попова. Практическо обучение по граматика на българския език за чужденци – категорията “спрежение на глагола”. В: Научни трудове от ЮНС “150 години от рождението на В.Левски”. книжка 10, В. Търново, 1988, стр. 413-418
 486. Господинова, П., Ю.Попова. Кумулативна и гносеологическа функция на думата. В: Сборник доклади от ЮНС 40 години ВНВВУ “Г.Бенковски”, Д. Митрополия, 1985, стр. 234-239
 487. Господинова, П., Ю.Попова. Ролята на лексикалния фон на думата за натрупването на страноведска информация. В: Основни въпроси на качеството и ефективността в обучението на чуждестранни студенти, Русе, 1986, стр. 187-191
 488. Господинова, П., Ю.Попова. Подбор и организация на материала в учебен лингвострановедски текст. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев”, том ХХVІІ, серия 4, Русе, 1985, стр. 192-198
 489. Д.Донева. Фискалната политика на България в условията на глобална икономическа криза. В: ИКОНОМИКАТА и социалната политика на Българияв условията на съвременната глобална криза:доклади от юбилейната научно-практическаконференция посветена на 60-годишнината от създаването на Икономическия , София, ГорексПрес, 2010, стр. 114-121, ISBN 978-954-616-210-6.
 490. Даниел Братанов, П. Витлиемов, Владимир Витлиемов. Иновативна дейност в областта на роботизацията. В: XIX ННТК с международно участие „АДП-2010”, Созопол, България, 2010, стр. 37-45, ISBN 1310-3946.
 491. Даниел Братанов, Павел Витлиемов. Поддържаща рехабилитация с помощта на промишлени роботи за раздвижваща терапия на горен крайник IST-1999-13109. В: Първи Национален Конгрес по Медицинска Рехабилитация и Ерготерапия,, 4-6.11.2010, хотел Самоков, к.к. Боровец, България, 2010
 492. Дафина Донева. Разходи за социална защита и неравнество в България. В: Национална научна конференция по Политическа икономия. Сборник с доклади, Русе, Издателски център към РУ, 2016, стр. 128-134, ISBN 978-954-712-706-7.
 493. Денизов Б. Лингвокултурното значение на книгата на Анна Вежбицка „ Разбиране на културите чрез техни ключови думи”. В: Научна конференция РУ октомври 2015, Русе, 2016
 494. Денизов, Б. Предизвикателства пред съвременната британска идентичност. В: Участие в кръгла маса по проекта „Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда” към катедра „Икономика” ФБМ РУ, Русе, 2016, стр. 17-26, ISBN 978-619-7242-23-2.
 495. Денизов, Б. Лингвокултурологичен анализ на употребата на думата "England" и нейните производни в романите на У. С. Моъм "Луна и грош" и "Острието на бръснача". В: Арнаудови четения том 8, Русе, 2014, стр. 333-340, ISBN 978-619-7058-33-8.
 496. Денизов, Б. Далеч от родната страна: темата за изгнанието в някои произведения на У. С. Моъм. В: Научни трудове на Русенски университет - том 52, серия 6.3 Европеистика, Русе, Издателски център при РУ, 2013, стр. 206-209, ISBN 1311-3321.
 497. Денизов, Б. Шпионажът според Моъм: анализ на цикъла разкази "Ашендън". В: Научни трудове на Русенски университет - том 52, серия 5.2 Европеистика, Русе, Издателски център при РУ, 2013, стр. 132-136, ISBN 1311-3321.
 498. Денизов,Б. Нови културни ( литературни ) тенденции в англоезичния свят в периода 1920-1929г.. В: Арнаудов сборник том 9, Русе, „ЛЕНИ-АН”, 2017, стр. 315-325, ISBN 978-619-7058-49-9.
 499. Денизов,Б. „ Актуални проблеми на преподаването на чужд език във ВУЗ”. В: Доклад, изнесен на 3 международна конференция „ Езикът—средство за образование, наука и професионална реализация” 10-12 юни 2004г. Варна, Варна, „Стено” Варна, 2004, стр. 79-83, ISBN 954-449-203-8.
 500. Деница Пеловска. Състояние и перспективи на българския износ на маслодайни култури. В: "Научни трудове", том 53, серия 5.1 Икономика и мениджмънт, Русе, 2014, стр. 56-59, ISBN 1311-3321.
 501. Десислава Д. Л. Ценностен профил на българина. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’11, Русе, 2011, стр. 72-73
 502. Джандемирова, Б. Павлов, Д. РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (DEVELOPMENT OF BIO ENTREPRENEURSHIP). В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 5.3, Русе, 2020, стр. (под печат)
 503. Джумалийски Б. Структурни характеристики на олигополните пазари. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 09-10.10.2015 г. 70 години традиции и иновации, Русе, 2015
 504. Джумалийски Б. Основни методи при регулиране на олигополните пазарни структури. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 09-10.10.2015 г. 70 години традиции и иновации, Русе, 2015
 505. Джумалийски Б. Видове паралелно поведение, съгласно практиката на Комисията за защита на конкуренцията.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 53, серия 7, правни науки, Русе, Русенски Университет, 2014, стр. 165-172
 506. Джумалийски Б. Олигополната пазарна структура и проблема за паралелното поведение. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 53, серия 5.1. Икономика и мениджмънт, Русе, Русенски Университет, 2014, стр. 24-28
 507. Диана Бебенова-Николова. Lingua franca или “изгубени в превода”. В: Научни трудове на Русенски университет – 2016, том 55, серия 5.2, Русе, Русенски университет, 2016
 508. Диана Бебенова-Николова. Приложим модел за анализ и развитие на интеркултурната компетентност на преподавателите в мултикултурната класна стая. В: Научни трудове на Русенски университет – 2015, Русе, България, Русенски университет, 2015
 509. Диана Бебенова-Николова. Интеркултурна компетентност при работа с етнически общности с фокус върху ромската културна група. В: Научни трудове на Русенски университет – 2014, том 53, серия 5.2, Русе, България, Русенски университет, 2014
 510. Диана Янкова,доц Йорданка Велчева. Показатели за анализ на разходите за труд в индустриалните предприятия. В: Научна конференция на РУ и СУ 2015 г, Русе, 2015
 511. Димитрова Д. Л. Културни предпоставки за икономически растеж: краткосрочна или дългосрочна ориентация. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’13, Русе, 2013, стр. 7 - 12
 512. Димитрова З., Караиванова Т., Габровска М. Възможности за работа по тематичен кръг"Международни научни прояви" - Немски език. В: Сборник доклади. ЮНС на ВМЕИ - Варна, т. 3, Варна, 1988, стр. 285 - 288
 513. Димитрова И. Приложение на метод контент - анализ при изследване на управленски проблеми на телекомуникационни предприятия. В: сборник "Моделиране и управление на информационните процеси", София, 2013, стр. 62-74, ISBN 1314 – 2771.
 514. Димитрова И. Прес – съобщението като PR – техника използвана от телекомуникационните оператори. В: Сборник с доклади от VII – Национална младежка научно-практическа сесия, София, 2009, стр. 103, ISBN 978-954-92219-5-4.
 515. Димитрова И. Сравнителен анализ на начините за организиране на дейността по връзки с обществеността. В: Сборник с доклади от VI – Национална младежка научно-практическа сесия, София, 2008, стр. 48, ISBN 978-954-92219-1-6.
 516. Димитрова И. Вътрешнофирмена комуникация в малка организация. В: Сборник с доклади от V – Национална младежка научно-практическа сесия, София, 2007, стр. 56, ISBN 978-954-91547-5-7.
 517. Димитрова И. Идентифициране и ранжиране по значимост на управленските проблеми на мобилните оператори. В: сборник с доклади от I –ва годишна научна конференция, Висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи”, София, том I, 2014, стр. стр. 123, ISBN 2367 – 6426.
 518. Димитрова И., Д. Янкова. Специфични особености при калкулирането и оценката на земеделската продукция. В: Международна научно-практическа конференция, Свищов, Академично издателство "Ценов", 2019, стр. 208-215, ISBN 978-954-23-1762-3.
 519. Димитрова И., Ениманев К. Изследване на хипотези за връзка на управленските проблеми на мобилните оператори с техния корпоративен имидж. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, том 53, серия 5.1 Икономика и мениджмънт, 2014, стр. стр. 65, ISBN 1311 – 3321.
 520. Димитрова И., Ениманев К. Изследване на проблемите на организацията и управлението на мобилните оператори. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, том 52, серия 5.1 Икономика и мениджмънт, 2013, стр. 97-104, ISBN 1311 – 3321.
 521. Димитрова И., Ениманев К. Приложение на средства за електронна комуникация при изграждане на корпоративен имидж. В: Научни трудове на Русенски университет, том 51, серия 5.1 Икономика и мениджмънт, Русе, 2012, стр. 135-141, ISBN ISSN 1311 – 3321.
 522. Димитрова И., Ениманев К. Проучване на управленски проблеми и насоки за усъвършенстване на управлението на българските мобилни оператори. В: сборник с доклади от ХII международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’ 14”, София, 2014, стр. 88-99, ISBN 1310 – 3946.
 523. Димитрова И., Ениманев К. Качеството на услугата – основен фактор за лидерство на мобилните опрератори в условията на конкуренция. В: Сборник с доклади XIth International Scientific Conference “Management and Engineering’13”, София, 2013, стр. 136-146, ISBN ISSN 1310-3946.
 524. Димитрова И., Ениманев К.,. Управленски проблеми на българските мобилни оператори и тяхното отражение върху корпоративния имидж. В: сборник с доклади от Международна научна конференция „Мениджмънт на промяната”, Стара Загора, 2014, стр. 230-240, ISBN 978-954-8675-82-6.
 525. Димитрова, З. Т. За организацията на езиковото обучение в немските висши училища. В: Научни трудове,т.50, серия 5.2., РУ "Ангел Кънчев", Русе, Печатна база на РУ "Ангел Нънчев", 2011, стр. 112 - 115
 526. Димитрова, З., Р. Петрова. Едно предложение за съкращаване на пътя към професионализма на преподавателите по чужд език във ВТУЗ. В: Сборник с доклади. ЮНС на катедра, Русе, 1990
 527. Димитрова, З., Т. Комуникативният модел "аргументиране" и неговото представяне в учебника "Fit für den TestDaf". В: Научни трудове, т. 48, Русе, 2009, стр. 107 - 111
 528. Димитрова, З.Т. За условията за успешно осъществяване на езикови действия. В: Научни трудове , т. 46, серия 5, РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2007
 529. Димитрова, З.Т. Инструменти за стимулиране на многоезичността в Обединена Европа: Европейски езиков паспорт. В: Научни трудове, том 41. с.5.2, РУ"Ангел Кънчев", Русе, 2004
 530. Димитрова, З.Т. Die Beziehung Kommunikator – Werbeobjekt – Kommunikant und Ihre Gestaltung in der Werbung für Investitionsgüter. IN: Научни трудове , т. 38, серия 9, РУ"Ангел Кънчев", Русе, 2002
 531. Димитрова, З.Т. Възможности за реконструиране на стратегическите интервенции на вербалния комуникатор. В: Научни трудове , т. 36, серия 6, РУ"Ангел Кънчев", Русе, 1999
 532. Димитрова, И. Вътрешнофирмена комуникация – състояние, проблеми и перспективи. В: Научни известия г. IV, кн. 1, Правно – исторически факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2008, стр. 270 - 288, ISBN 1312 – 6385.
 533. Димитрова, И. Финансиране на инвестициите и амортизационна политика в земеделските предприятия. В: Научни трудове на Русенския университет, том 54 серия 5.1, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 70-75, ISBN 1311-3321.
 534. Димитрова, И. Счетоводството и счетоводните кадри в условията на преструктуриране на икономиката. В: Научна конференция на РУ, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2002, стр. 220-225, ISBN 1311-3321.
 535. Димитрова, И., Й. Велчева. Критерии за избор на амортизационната политика в земеделските предприятия. В: Научни трудове на РУ, том 51, серия 5.1, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2012, стр. 167-172, ISBN 1311-3321.
 536. Димитрова, И., Й. Велчева. Финансово-счетоводен анализ на предприятията в неплатежоспособност, несъстоятелност и ликвидация. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2009, стр. 68-73, ISBN 1311-3321.
 537. Димитрова, Т., Павлов, Д. СТАРТИРАНЕ НА МАЛЪК БИЗНЕС. В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 5.3, Русе, 2020, стр. (под печат)
 538. Димитрова,З. За лингвистичното разбиране на дефиницията. В: Научни трудове на Русенския увиверситет, 49, серия5.2., Русе, Печатна база на РУ "Ангел Кънчев", 2010, стр. 103 - 107
 539. Димитрова,З. За дефинирането на дефиницията. В: Научни трудове на Русенския увиверситет, 49, серия5.2., Русе, Печатна база на РУ "Ангел Кънчев", 2010, стр. 98 –102
 540. Димитрова,З.Т. Инструменти за стимулиране на многоезичността в Обединена Европа: Европейска езикова рамка. В: Научни трудове, том 41. с.5.2, РУ"Ангел Кънчев", Русе, 2004
 541. Димитър Колев. Методи за формиране и разпространение на неформална информация между потребителите. В: ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА, Сборник с доклади от меджународна научна конференция том IV, Варна, Издателство „Наука и икономика", Икономически университет - Варна, 2012, стр. 332-345, ISBN 978-954-21-0603-6.
 542. Димитър Колев. Програми за стимулиране на положителната неформална потребителска информация. В: Научни трудове том 51, серия 5.1 Икономика и Мениджмънт, Русенски Унивеситет „Ангел Кънчев“, Русе, Издателски център при Русенски Унивеситет, 2012, стр. 141-147, ISBN 1311-3321.
 543. Дичева, Л. Британски визии за България и Балканите през 18 и 19 век. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”,, Русе, 2011
 544. Дичева, Л. Двеста години от приемането на законодателство, забраняващо търговията с роби в Британската империя. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 46, серия 5, Русе, 2007, стр. 30-35, ISBN 1311-3321.
 545. Дичева, Л. Още веднъж за Балканите, “балканските призраци” и Великите сили. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 41, серия 5.2, Русе, 2004, стр. 139-141, ISBN 1311-3321,.
 546. Дичева, Л. Интересите на Великобритания и Германия на Балканите в края на 19 век. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 40, серия 9, Русе, 2003, ISBN 1311-3321.
 547. Дичева, Л. Образът на България в докладите на британските консули в края на XIX и началото на XX век. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 39, серия 9, Русе, 2002, стр. 63-66, ISBN 1311-3321.
 548. Дичева, Л. Британската рецепция на България и Българите през първата половина на двайсети век. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, том 38, серия 1,, Русе, 2001, стр. 147-150
 549. Дичева, Л., Петрова, Р. Програмата по англоезична социокултурна Среда към специалност “Европеистика” - изграждане на разбиране за другостта. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, том 37, серия 6, Русе, 1999, стр. 123-128
 550. Дичева, Л., Собаджиева, Р. Перифериите от гледна точка на европейския център: Великобритания, Франция и България в интеграционен контекст. Перифериите от гледна точка на европейския център: Великобритания, Франция и България в интеграционен контекст. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, том 38, серия11, Русе, 2002, стр. 65-69, ISBN 1311-3321.
 551. Дичева,Л. Фолклендската криза или защо империята отвърна на удара. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, РУ "А. Кънчев", 2010, ISBN 1311-3321.
 552. Дичева,Л. Англо-американски поглед към България в периода 1876-1914. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 46, серия 6.2, Русе, РУ, 2008, ISBN 1311-3321.
 553. Дичева,Л. Отражение на британската външна политика по отношение на България през Втората световна война в неуспешната мисия на майор Франк Томпсън. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 46, серия 5,, Русе, 2007, стр. 26-29, ISBN 1311-3321.
 554. Донева Д. Българската енергетика и екологичните изисквания на Европейския съюз,. В: БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА – 2007, Международна научно-практическа конференция 2-4юни 2006 г. / Институт за икономически изследвания при БАН, Великотърновски унив. “Св.св. Кирил и Методий”., София, ГорексПрес, 2006, ISBN 954-616-170-5, 97.
 555. Донева Д. Околна среда и енергетика: основни тенденции и перспективи за интеграция. В: БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД, Научно-практическа конференция, 31 май -1 юни 2003 г., София/Великотърновски унив.”Св. св. Кирил и Методий”, Икономически институт, БАН, В. Търново, Горекс Прес, 2003, стр. 50 – 56, ISBN 954-616-115-2.
 556. Донева Д. Финансиране на екологичните инвестиции в процеса на присъединяване към ЕС. В: БЪЛГАРИЯ – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ: СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, В. Търново, 2002
 557. Донева Д. Динамика на разходите за опазване на околната среда в периода на икономическите реформи. В: БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК – ИКОНОМИЧЕСКА, ПРАВНА И СОЦИАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ, В. Търново, 2002
 558. Донева Д. Принципи на екологичната политика на Европейския съюз и тяхното прилагане в България: устойчиво развитие. В: Юбилейна международна конференция: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК Т1, Свищов, Акад. изд. "Д.А. Ценов",, 2001, стр. 125-130, ISBN 954-23-0054-9.
 559. Донева Д. Икономически аспекти на разширяването на Европейския съюз и предизвикателства за България. В: КРИТЕРИИТЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОСТИГНАТИЯ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАПРЕДЪК ПРИ ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ: Научно-практическа конференция, Велико Търново, 26 май, 2001г., Велико Търново, Абагар, 2001, стр. 83-88, ISBN 954-427-450-2.
 560. Донева Д. Европейските финансови институции и екологичните предизвикателства на присъединяването към Европейския съюз. В: КАПИТАЛОВИ ПОТОЦИ И МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ, София, 2001
 561. Донева Д. Данъчни инструменти за опазване на околната среда: екологична ефективност. В: ИКОНОМИЧЕСКА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПРОМЯНА ПРИ ПРЕХОДА КЪМ РЕАЛНО ФУНКЦИОНИРАЩА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА: научна конференция, 30 ноeм. - 1 дек., София, Унив. изд. Стопанство, 2001, стр. 422 – 428, ISBN 954-494-481-8.
 562. Донева Д. Подходи за регулиране на външните ефекти в условията на фискална децентрализация. В: ИКОНОМИКАТА И РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО, Т.2 Варна:Наука и икономика, Иконимически унивeрситет, Варна, Иконимически университет, 2000, стр. 366 – 371, ISBN 978-954-21-0125-2.
 563. Донева, Д. Индикатори и инструменти за устойчиво регионално развитие. В: Научно - практическа конференция с международно участие, Велико Търново, 2000
 564. Донева, Д. Към по-добро заплащане за замърсяването на околната среда,. В: Материали на конференцията, Китен, 1994 , NACID, N Hg 34/95, NACID, N Hg 34/95, 1994
 565. Донева, Д. Някои проблеми на прехода към пазарна икономика. В: ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕФОРМИ В ЦЕНТРАЛНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЕВРОПЕЙСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО,, Свищов, Стопанска академия, 1991, стр. 111 – 113
 566. доц. д-р Димитрова И, д-р Янкова Д. Анализ на структурата и динамиката на разходите за труд в индустриалните предприятия от Русенски регион. В: Научно-практическа конференция:, София, Нов български университет, 2020, стр. 337-348, ISBN 978-619-233-131-3.
 567. Дочева, В., Тодорова, И., Александрова, Г., Недялков, А., Петков, А., Бонева, М. Анализ на административното обслужване при подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘14, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 44-48, ISBN 1311-3321.
 568. Ениманев И.,ЕНИМАНЕВ К. "Формиране на подземно урбанизирано пространство в Русенски регион". В: Международна научна конференция, Варна, 2016, стр. 112-116
 569. Ениманев К., И. Евстатиев, К. Андонов, Б. Евстатиев. Обект и компютърна система за изследване на модулни ергономични унифицирани елементи за индустриален инженеринг на стопански сгради. В: Научни известия на НТС по машиностроене: VІ международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’08”, София, 2008, стр. 135-138, ISBN ISSN 1310-3946.
 570. Ениманев Кр., К. Андонов, Л. Михайлов. Реинженеринг на сградите в промишлените животновъдни ферми. В: IV международна научна конференция „Мениджмънт и инженерство”, Созопол, Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2006, стр. 406-409, ISBN ISSN 1313-7123.
 571. Ениманев, К. Обобщен технико- икономически модел на модулен елемент за ергономични и енергоефективни индустриални зоосгради. В: VII International Scientific conference “Management and engineering” 09, June 22-24, 2009, Sozopol, Bulgaria, Sozopol, Bulgaria, 2009, стр. 330-335, ISBN ISSN 1310-3946.
 572. Ениманева С., К. Ениманев. Моделиране на минималните специфични приведени годишни разходи при санирането на сградите. В: Научни трудове, том 44, серия 5.1, секция „Икономика и мениджмънт”, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2005, стр. 239-244, ISBN ISSN 1311-3321.
 573. Живановски, Ненад. Различни гледни точки за езика на омразата и неговото отношение към свободата на словото в американската и европейската теория и практика. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2010, том 49, серия 5.2, Русе, 2010
 574. Живановски, Ненад. Eзикът на омразата и медийната пропаганда по време на гражданската Война в бивша Югославия – как лидерите на националистите манипулираха общественото мнение. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 5.2, Русе, 2009
 575. Живановски, Ненад. Some aspects of the Kosovo’s crisis – Kosovo between historical myths and real regional problem. IN: Balkan Identitaten, University of Muenster, Muenster, Germany, 2007
 576. Захариев, В. Източници на информация за анализ на финансовото състояние на фирмата. В: Международна конференция посветена на 50-та годишнина от създаването на кат. “ФК”,, В. Търново, "Абагар, 2002, ISBN 954-427-477-4.
 577. Захариев, В. Финансови аспекти на иновацията във фирмите. В: Национална конференция посветена на 50-та годишнина от създаването на кат. “ФК”,, Свищов, 2002, ISBN -.
 578. Захариев, В. Оптимизиране на финансовата политика на фирмата – фактор за ускоряване на икономическия растеж. В: Юбилеен алманах, Свищов, АИ, 2001, ISBN -.
 579. Захариев, В. Задълженията на застрахователя при риска земетресение. В: сп. Застраховател, С., 2000, ISBN -.
 580. Захариев, В. Граници на бюджетното управление във фирмата, Икономически проблеми на Р. България в началото на 21-ви век. В: Юбилеен алманах, Свищов, АИ "Ценов", 2000, ISBN -.
 581. Захариева, Г., Др. Илиев. Експортно представяне на България и конкурентоспособност. В: Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие - Варна, 9-10 юни 2005 г., Варна, Наука и икономика, 2005, стр. 348-357, ISBN 954-21-0227-5.
 582. Захариева, Г., К. Саркисян-Дикова, Др. Илиев. Реализиране на външнотърговска дейност със страните от ЮИЕ - стимули и бариери. В: Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция - Свищов, 9-10 ноември 2006 г., Свищов, Академично издателство Ценов, 2006, стр. 352-359, ISBN 954-23-0323-8.
 583. Захариева, Е., Недялков, А. Рейтинговата система на българските висши училища – състояние и проблеми. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘14, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 55-58, ISBN 1311-3321.
 584. Златев, Л., Д. Минчев. Стопанска история и институционална промяна:ролята на Русенската търговско-индустриална камара за откриването на Свищовската стопанска академия. В: 75-години Стопанска академия - Свищов. Международна юбилейна научна конференция, Свищов, Академично издателстно "Ценов", 2011, стр. 219-225, ISBN 978-954-23.0677-1.
 585. Иванов, Д., Каменова, Б., Недялков, А. Анализ на услугата по предоставяне на данъчна и осигурителна информация в Община Русе. В: Научни трудове на Русенски университет, 57 (5.3), Русе, Русенски университет, 2018, стр. 23-30, ISBN 1311-3321.
 586. Иванова E. Приложението на ОП “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007 - 2013”, СХЕМА “АЗ МОГА”: квалификационни услуги и обучения за заети лица – един от факторите за развитие на човешкия потенциал. В: Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2012, 22-24 ноември, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, 2012
 587. Иванова Е., Л. Генова. Маркетингът - път към културните аспекти на глобализацията. В: НК, СА, Свищов, 2011, стр. 227-231, ISBN 978-954-23-0593-4.
 588. Иванова, Е. Дистанционното обучение – една съвременна възможност за иновации в сектора на образованието.. В: Сборник с доклади на Международна научна конференция "Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката", том III, Варна, Издателство “Наука и икономика”, 2012, стр. 200-207, ISBN ISBN 978-954-21-0.
 589. Иванова, Е. Проучване на потребителските предпочитания в областта на чуждоезиковото обучение. В: Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия 5.1, Русе, Печатна база на РУ, 2010, стр. 219-225, ISBN 1311-3321.
 590. Игнатовска, Г., А. Петков. Изследване на обхвата и възможностите за приложение на ERP-системите в бизнеса. В: Русенски университет, Научни трудове, Русе, Издателство на РУ, 2009
 591. Игнатовска,Г. Възможности за изграждане на функционална стратегия за електронен бизнес в организациите.. В: Русенски университет, Русе, РУ, 2012
 592. Игнатовска,Г.,А.Петков. Системи за бизнес разследване (Business Intelligence) – oбхват и приложение в управлението. В: Русенски университет, Русе, Издателство на РУ, 2010
 593. Илиев, Д., Илиева, Д. Преосмисляне на локални маркетингови решения в международния туризъм. В: Международна научна конференция, посветена на 20 години от създаването на катедра Маркетинг при Икономически университет - Варна, България, 29-30 юни 2017 г., сборник с доклади, Икономически университет - Варна, "Наука и икономика", 2017, стр. 635-644, ISBN 978-954-21-0931-0.
 594. Илиев, Др. Ролята на системния подход при избора на международен пазар. В: Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция - Свищов, 23-24 април 2010 г, Свищов, Академично издателство Ценов, 2010, стр. 188-192, ISBN 978-954-23-0455-5.
 595. Илиев, Др., Карина Саркисян-Дикова. Приложение на казусния метод в дистанционна форма на обучение. В: Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сборник доклади - Свищов, 15-17 май 2009 г., Свищов, Академично издателство Ценов, 2009, стр. 198-202, ISBN 978-954-23-0487-6.
 596. Илиев, Др., Н. Йорданов. Прилагането на системен подход при избор на международен пазар за повишаване на конкурентоспособността на фирмата. В: Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл] - Свищов, 7-8 октом. 2010 г, Свищов, Академично издателство Ценов, 2010, стр. 283-289, ISBN 978-954-23-0480-7.
 597. Илиев, П., Л. Илиева. Ценообразуване на жилищните кредити в България за периода 2005 - 2010 г.. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Том 49, серия 5.1, Икономика и мениджмънт, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
 598. Илиева Л. Методически указания за анализ на потребността от човешки ресурси във фотоволтаичния отрасъл в България. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, 2012, стр. 76-83, ISBN 1311-3321.
 599. Илиева, Д. Икономика на знанието - концептуален модел за съвременно развитие, благосъстояние и просперитет. В: Национална научна конференция по политическа икономия, Русе, Издателски център към РУ "А. Кънчев", 2016, стр. 195-202, ISBN 978-954-712-706-7.
 600. Илиева, Д. Иновационен индекс за измерване на регионалната конкурентоспособност. В: Юбилейна международна научна конференция на тема: „Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХI век“, 10-11 май 2013, Свищов, Академично издателство „Ценов“, 2013, стр. 162-172, ISBN 978-954-23-0884-3.
 601. Илиева, Д. Системният подход в регионалното развитие. В: Кръгла маса на тема: „Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието“, 14 юни, 2012, Свищов, Академично издателство „Ценов“, 2012, стр. 191-197, ISBN 978-954-23-0760-0.
 602. Илиева, Д. Формиране на иновативно мислене и креативни способности, посредством активен тренинг, базиран на когнитивния подход. В: Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, 11-13 май 2012 г., Сборник доклади и резюмета, Свищов, Академично издателство „Ценов“, 2012, стр. 477-483
 603. Илиева, Д. Роля на агенциите за регионално развитие в Дунавския регион за местно икономическо развитие. В: Международна юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в XXІ век – решения за стабилност и растеж“, сборник доклади, том 5, Свищов, Академично издателство „Ценов“, 2011, стр. 229-235, ISBN 978-954-23-0681-8.
 604. Илиева, Д. Понятието „икономика на знанието” – произход, същност, развитие. В: Юбилейна международна научнопрактическа конференция – Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса, том I, Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2010, стр. 290-296, ISBN 978-954-23-0480-7.
 605. Илиева, Д., Илиев, Д. Роля на маркетинговите способности в международното пазарно представяне. В: Международна научна конференция "Интеграционни процеси в глобалната икономика", 25 години катедра "МИО", 11-12 май 2018, Свищов, Академично издателство, 2018, стр. 369-374, ISBN 978-954-23-1666-4.
 606. Илиева, Д., Илиев, Д. Регионални и глобални аспекти на външнотърговската обвързаност на ЕС. В: Научни трудове на Русенския университет, том. 53, серия 5.1, Научна конференция РУ&СУ´14, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2014, стр. 14-19, ISBN 1311-3321.
 607. Илиева, Д., Нейков, Й. Въздействие на терористичния атентат в Бургас върху туристопотока в Република България. В: 20 юбилейна международна научно-практическа конференция "Глобални предизвикателства пред международния бизнес", Свищов, Академично издателство „Ценов“, 2016, стр. 59-63, ISBN 978-954-23-1131-7.
 608. Илиева, Л. Подход за сравнение на икономическата целесъобразност на инвестициите във фотоволтаични системи и други енергийни технологии за условията на България. В: X Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг'12", Созопол, България, 2012, стр. 872-881, ISBN 1310-3946.
 609. Илиева, Л. Алгоритъм за оценка икономическата целесъобразност на инвестициите във фотоволтаични системи в България. В: X Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг'12", Созопол, България, 2012, стр. 861-871, ISBN 1310-3946.
 610. Илиева, Л. Анализ на състоянието на производството на енергия от фотоволтаични системи в България. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
 611. Ирена Кенарова-Пенчева и Петър Пенчев. Ролята на човешките ресурси в туристическия сектор и влиянието на вътрешния брандинг върху ангажираността на персонала. В: Научни трудове, Том 56, серия 5.1., Икономика и мениджмънт, Русе, България, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 86-90, ISBN 1311-3321.
 612. Иронов И.,Генова, Л.,Петрова, П., Димитров, Св. Състоянието на факторите за локализация в област Русе и влиянието им върху дейността на бизнес организациите. В: РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ,СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’08, Русе, 2008, стр. 29-35, ISBN 1311-3321.
 613. Йоргова, Й. Методически аспекти на изследване приложението на ресурсно-базирания подход в дейността на български индустриални предприятия. В: Сборник трудове от Международна научна конференция, Русе, Примакс, 2014, стр. 156-165, ISBN ISBN 978-954-8675.
 614. Йоргова, Й. Роля и значение на ресурсно-базирания възглед в стратегическия мениджмънт. В: Сб. доклади на XI международна научна конференция, Созопол, Технически университет – София, Том I, 2013, стр. 214-220, ISBN 1310-3946.
 615. Йоргова, Й. Теоретико-методологически аспекти на ресурсно-базираните фирмени стратегии. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Том 51, серия 5.1, 2012, стр. 21-28, ISBN 1311-3321.
 616. Йорданова Д. Културна конотация на лексикалните заемки в езика на българските печатни медии. В: Научни трудове на Русенския университет – 2014, том 53, серия 5.2 – Европеистика, Русе, 2014, стр. 252-257
 617. Йорданова Д. Неологизмите с английски произход, появили се в българския език през последното десетилетие на XX-ти век и началото на XXI-ви век. В: Научни трудове на Русенския университет – 2013, том 52, серия 5.2 – Европеистика, Русе, 2013, стр. 137-140
 618. Йорданова, Д. Yordanova D. Изисквания на работодателите към компетенциите на завършващите висше образование: методика за оценка; Requirements of employer s concerning university graduates’ transferable skills: methodology f. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2017
 619. Йорданова, Д. Въздействие на кохезионната политика на ЕС върху регионите в България. В: Конференция Регионалното развитие и факторите за успех: образование, икономика и социална политика в регионите, София, БАН, 2019
 620. Йорданова, Д. Концепция за уеб базирано решение за оценка на заетостта на завършилите висше образование // CONCEPT OF WEB BASED SOLUTION FOR EVALUATION OF UNIVERSITY GRADUATES EMPLOYMENT. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, Русе, 2018
 621. Йорданова, Д. Изисквания на заинтересованите страни в съответствие с Критериалната система на НАОА за програмна акредитация: Методика за оценка // Shtakeholders Requirements Iin Corespondence of NEAA Criteria Syst. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, Русе, 2018
 622. Йорданова, Д. Проучване на сътрудничеството „университет- предприятия“ сред университетите от България и ЕС. В: Юбилейна научна конференция с международно участие, Бургас, 2016, стр. 181-198, ISBN 978-619-7126-27-3.
 623. Йорданова, Д. Актуални лингвистични процеси в езика на българските печатни медии. В: Научни трудове на Русенския университет – 2015, том …, серия … – Европеистика, Русе, 2015
 624. Йорданова, Д. Изследване на нагласите за професионална реализация при завършващите висшисти. В: Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието, Научна конференция с международно участие, Бургас, Еко-прес, CEEOL, 2015, стр. 357-368, ISBN 978-619-7126-10-5.
 625. Йорданова, Д. Преход от висше образование към професионална реализация – специфики, проблеми и заинтересовани страни. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013, том 52, серия 5.1, Русе, 2013, стр. 182-186, ISBN 1311-3321.
 626. Йорданова, Д. Концептуален модел на фактори за трудова реализация при завършващи висше образование. В: Годишник на Висше училище "Международен колеж", Том IV, Четвърта международна научно-приложна конференция на младите изследователи "Модерни методи на образование", Добрич, ВУМК - гр. Добрич, 2013, стр. 65-71, ISBN 1312-6539.
 627. Йорданова, Д. Изследване на подходи за насърчаване на професионалната ориентация и трудовата реализация на завършващите висшисти. В: Доклади от ІХ международна научна конференция Мениджмънт и инженеринг’11, Созопол, 19-22 юни 2011, Том І, София, 2011, стр. 340-349, ISBN ISSN1313-7123.
 628. Йорданова, Д. Анализ на нуждите и съответствие на инструментите на европейските политики за стимулиране на инвестициите в изостаналите малки общини. В: Научна конференция с международно участие „Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи”, сборник доклади том 2, Бургас, 09.06 -11.06.2006, Бургас, 2006, ISBN 954-937.
 629. Йорданова, Д. Влияние на глобализацията върху пазара на труда. В: Трудове на юбилейна научна конференция на РУ „Ангел Кънчев” – Том 44, сер., Русе, 2005, стр. 75-81
 630. Йорданова, Д. Подходи и инструменти за привличане на инвестиции в българските общини. В: Известия на Съюза на учените – Русе, Серия 2 “Обществени науки”, том 4, Русе, 2003, стр. 68-74
 631. Йорданова, Д. Комуникационный микс свободных беспошлинных зон. В: Сборник доклади от конференция “Свободните безмитни зони в страните с икономики в преход”, Украйна, Тернополь, Издателство "Економiчна думка", 1998, стр. 93-98, ISBN 966-95230-2-8.
 632. Йорданова, Д. Венелинова, Н. Мястото на мениджмънта на проекти и регионалното развитие в Дунавски регион. В: Конференция “Европейски идентичности”, Русе, Годишник на РУ, Русе, 2001, стр. 165-170
 633. Йорданова, Д., Г. Милева. Политики и мерки за насърчаване на младежката заетост: проучване на мнението на работодателите. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2017
 634. Йорданова, Д., Косулиев, А. Изследване на връзката между Кохезионната политика на ЕС и развитието на регионите в България , RePEc. В: Регионална икономика и устойчиво развитие, Варна, Издателство „Наука и икономика”, 2018, стр. 86-98, ISBN 978-954-21-0956-3.
 635. Йорданова, Д., Косулиев, А. Разпределение на средствата от оперативните програми в периода 2007-2013 година по региони в България. В: Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи, Свищов, Академично издателство „Ценов“, 2017, стр. 141-149, ISBN 978-954-23-1378-6.
 636. Йорданова, Д., М. Кирова. Туристически потенциал на област Русе. В: 58-ма годишна научна конференция на Русенски университет и Съюз на учените - Русе Нови индустрии, дигитална икономика, общество - проеккции на бъдещето ІІ, Силистра, Русе, Разград, Научни трудове на Русенски университет, 2019, стр. 17-22, ISBN 1311-3321.
 637. Йорданова, Д., О. Петров. Анализ на практическата ориентация на обучението в Русенския университет "Ангел Кънчев" Analysis of Practical Aspects of Education in University of Ruse. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русе, Русенски университет, 2017
 638. Йорданова, Д., О. Петров. Ролята на научноизследователската дейност за повишаване на качеството на висшето образование. В: Научни трудове на Русенски университет - 2016, Качество на висшето образование, Русе, Русенски университет, 2016, стр. 25-30, ISBN 1311-3321.
 639. Йорданова, Д., Пенчева, М., Великова, П., Недялков, А. Ценностна ориентация и нагласи за професионална реализация - резултати от проучване на мнението на завършващи студенти. В: Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, стр. 47-54, ISBN 1311-3321.
 640. Йорданова, Д., Пенчева, М., Недялков, А., Великова, П. Методика за оценка на ценностната ориентация и нагласите за професионална реализация на завършващи студенти. В: Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, стр. 42-46, ISBN 1311-3321.
 641. Камбуров П., Караиванова Т., Собаджиева Р., Димитрова З. Интензивният езиков семестър - нова форма на обучение по западни езици във ВТУ "Ангел Кънчев", Русе. В: Сборник с доклади. ЮНС на ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, Русе, 1989
 642. Каменова Б., Н.Неделчева. Анализ на проблемите и тенденциите в устройството и развитието на населените места в област Русе. В: "Младеж, наука, съвременност", ВСУ - Варна, 2017
 643. Карапачов, М., Недялков, А., Бонева, М. Анализ на обслужването и планиране на операциите в предприятие за козметични услуги. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘15, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 57-62, ISBN 1311-3321.
 644. Карапчански, С. Макрорегионалният подход на управление и координация на процесите на териториално сближаване в Европа: Стратегията на Европейския съюз за развитие на Дунавското пространство. В: Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия 5.2, Русе, Печатна база на РУ, 2010, стр. 37-40
 645. Карапчански, С., Б. Станчева. Ролята на стратегиите за интелигентна специализация в контекста на реформираната Кохезионна политика на ЕС. В: Научна конференция РУ&СУ’15. В: Научни трудове на Русенския университет – 2015, том 54, серия 5.2., Европеистика (под печат), Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015
 646. Карапчански, С., Б. Станчева. Европейските групи за териториални сътрудничество като инструмент за икономическо, социално и териториално сближаване през програмния период 2014 – 2020 г.. В: Научни трудове на Русенския университет – 2014, том 53, серия 5.2., Европеистика, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 86-91
 647. Карапчански, С., Б. Станчева. Участието на Русе в инициативата „Европейска столица на културата“ – перспективи и предизвикателства. В: Научни трудове на Русенския университет – 2013, том 52, серия 5.2., Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 22-27
 648. Киров, В., М. Кирова. Относно основните аспекти на международния машиностроителен мениджмънт. В: ЮНК - ВВОВУ - В. Търново, В. Търново, 1998
 649. Киров,В., М. Кирова. Ефективно машиностроене чрез мениджмънт на изпълнението. В: ЮНК - ПИМЕ, Силистра, 1997
 650. Киров,В., М.Кирова. Някои аспекти на системите за интелигентно машиностроене. В: ЮНК - ПИМЕ, Силистра, 1997
 651. Кирова М., И.Шелудко. Анализ на сравнителната ефективност за оценка на рискове. В: Научни Трудове на Русенския Университет, Русе, 2015
 652. Кирова, М. Еко-бизнесът – перспективи и проблеми. IN: Екологични трансгранични действия за интегрирана бизнес зона Eco Biz, Семинар “How to Eco Biz”, Русе, Примакс, 2012, pp. 3-17, ISBN 978– 954-8675-35-.
 653. Кирова, М. Идентификация на рисковия портфейл при иновациите. В: IX International Scientific Conference “Management and Engineering”, Sozopol, Bulgaria, 2011, стр. 635-643, ISBN 1313 – 7123.
 654. Кирова, М. Методика за класифициране елементите на допълнителната потребителна стойност на иновациите. В: VII International Scientific Conference “Management and Engineering”, Sozopol, Bulgaria, 2009, стр. 189-194, ISBN 1310-3946.
 655. Кирова, М. Факторни влияния върху иновационната дейност. В: Сборник научни трудове на седмата международна научно-приложна конференция “Стратегически насоки в бизнеса през 21-ви век и качеството на висшето образование”, Варна, ТУ – Варна, Пермски държавен технически университе, 2008, стр. 464-468, ISBN 978-954-20-0426-4.
 656. Кирова, М. Екологосъобразно проектиране на продуктите и конкурентоспособност. В: ІV Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, том 2, Созопол, 2006, стр. 83-86, ISBN 1310-3946.
 657. Кирова, М. Иновационна стратегия за устойчиво развитие. В: Шеста международна научно-приложна конференция по съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията, Варна, 2006, стр. 137-142, ISBN 978-954-20-0340-3.
 658. Кирова, М. Екологосъобразно проектиране жизнения цикъл на продуктите. В: Научни трудове, т. 40, серия 9, Европеистика, икономика и мениджмънт, Русе, РУ ”Ангел Кънчев”, 2003, стр. 199-203, ISBN 1311-3321.
 659. Кирова, М. Иновационна рамка за развитие на фирмата, съобразена с еко равновесието. В: Научни трудове, т. 39, серия 9, Европеистика, икономика и мениджмънт, Русе, РУ «Ангел Кънчев», 2002, стр. 247-251, ISBN 1311-3321.
 660. Кирова, М. Сравнителен анализ на разпределението на разходите за реклама при индустриални фирми и фирми в сферата на услугите. В: ЮМК Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото но ХХІ век, том 1, Свищов, Академично издателство «Ценов», 2001, стр. 353-358, ISBN 954-23-0054-9.
 661. Кирова, М. Маркетингови комуникации в съвременната индустриална фирма. В: ЮНК - ВВОВУ - В. Търново, В. Търново, 1998, стр. 169-173, ISBN 954-20-0137-1.
 662. Кирова, М. Приложимост на DEA в иновационния мениджмънт. В: МНПК "Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения, Свищов, Академично издателство "Ценов", 2018, стр. 211-218, ISBN 978-954-23-1702-9.
 663. Кирова, М. Иновационна стратегия за бърза печалба. В: Икономика и управление в турбулентна бизнес среда, София, Академик Пъбликейшънс, ХТМУ, 2014, стр. 386-395, ISBN 933-954-2320-13-9.
 664. Кирова, М., Б. Ангелов. Проучване потребностите от повишаване квалификацията на младите преподаватели в РУ "Ангел Кънчев". В: Перспективи пред индустриалния бизнес / Международна научна конференция, Варна, 2013, стр. 240-244, ISBN 978-954-8235-09-9.
 665. Кирова, М., В. Киров,. Относно ефективността на индустриалната реклама. В: Научна конференция AMTECH’97 Прогресивни техники и технологии в машиностроенето, Габрово, 1997, стр. 356-359
 666. Кирова, М., И. Петрова. РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ПОСРЕДСТВОМ БЕНЧМАРКИНГ. В: МНПК, Варна, Наука и икономика, 2018, ISBN 978-954-21-0982-2.
 667. Кирова, М., И. Шелудко. Ранжиране на рискове при оценка на иновации. В: Девета международна научно-приложна конференция «Мениджмънт на иновациите – предприятия, банки, университети, Варна, 2012, стр. 92-97, ISBN 978– 954-635-008-.
 668. Кирова, М., П, Великова, И. Шелудко. Анализ на риска на производствено предприятие. В: Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания, Сборник доклади по тематично направление, Свищов, 2016, стр. 250-255, ISBN 978-954-23-1187-4.
 669. Кирова, М., П. Великова. Приложение на симулационен метод за оценка на риска при технологично обновление на производствено предприятие. В: Международна конференция: „Модели за управление на знанието”, 4-6.7.2016 г., Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, ISBN 1311-3321.
 670. Кирова, М., П. Великова. Оценка на риска на производствено предприятие. В: Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, ISBN 1311-3321.
 671. Кирова, М., С. Рускова. Анализ на взаимовръзката между потребителската удовлетвореност и гъвкавост на производството. В: VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”MANAGEMENT AND ENGINEERING’10”, Созопол, 2010, стр. 118-125, ISBN 1310-3946.
 672. Кирова, С. Значение и предизвикателства на Черноморския регион за България. В: Научни трудове на Русенския университет - 2015 (под печат), Русе, Издателски център при Русенски университет, 2015
 673. Кирова, С. Аналитични подходи за изследване влиянието на България върху външната политика на ЕС. В: Научни трудове на Русенския университет - 2014, том 53, серия 5.2., Русе, Издателски център при Русенски университет, 2014, стр. 74-78
 674. Кирова,М. Особености при рекламирането на строителна фирма. В: Сборник научни трудове - Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията, том 3, Варна, ТУ- Варна, 2000, стр. 169-173, ISBN 954-20-0137-1.
 675. Коев, К. Проекции на „меката сила” в международните отношения. В: Сборник научни трудове на научната конфернция на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 54, серия 5.2, секция ”Европеистика, Русе, Издателски център при Русенскси университет, 2015, ISBN 1311-3321.
 676. Коев, К. Индекс на провалените държави: Случаят България през призмата на сигурността. В: Сборник научни трудове на научната конфернция на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 53, серия 5.2, секция ”Европеистика", Русе, Издателски център при Русенскси университет, 2014, ISBN 1311-3321.
 677. Коев, К. Кризата в Сирия: предизвикателства пред България. В: Сборник научни трудове на научната конфернция на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 52, серия 5.2, секция ”Европеистика", Русе, Издателски център при Русенскси университет, 2013, стр. 7-13, ISBN 1311-3321.
 678. Коев, К. Икономическата среда като фактор за маргинализация на българските малцинствени общности в контекста на Стратегията за национална сигурност на Р. България. В: Сборник научни трудове на научната конфернция на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 51, серия 5.2, секция ”Европеистика", Русе, Издателски център при Русенскси университет, 2012, стр. 94-98, ISBN 1311-3321.
 679. Коев, К. Съвременни аспекти на сътрудничеството между ЕС и НАТО в обастта на сигурността. В: Сборник научни трудове на научната конфернция на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 50, серия 5.2, секция ”Европеистика", Русе, Издателски център при Русенскси университет, 2011, стр. 74-81, ISBN 1311-3321.
 680. Коев, К. Еволюция на възгледите в концепцията за национална сигурност на Франция в европейски контекст. В: Сборник научни трудове на научната конфернция на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 49, серия 5.2, секция "Европеистика", Русе, Издателски център при Русенски университет, 2010, стр. 46-52, ISBN 1311-3321.
 681. Коев, К. Културна дипломация или за евентуалните ефекти от турските сериали върху международните отношения и външната политика. В: Сборник научни трудове на научната конфернция на Русенски университет "Ангел Кънчев" , том 48, серия 5.2, секция "Европеистика", Русе, Издателски център при Русенски университет, 2009, стр. 53-58, ISBN 1311-3321.
 682. Коларова Х., Н.Неделчева. Изследване влиянието на стреса върху производителността на труда и насоки за борба със стресогенните фактори. В: "Младеж, наука, съвременност", ВСУ - Варна, 2017
 683. Коларова, Х., Недялков, А. Анализ на услугата по издаване на разрешение за строеж. В: Научни трудове на Русенски университет, 57 (5.3), Русе, Русенски университет, 2018, стр. 9-16, ISBN 1311-3321.
 684. Колев, Димитър. Предпоставки за ниската мотивация на работната сила в България. В: ХХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ 2011 Г., София, ССКБ, 2011, стр. 47-51, ISBN 1314-4669.
 685. Колев, Н. Предварителен подбор на доставчици чрез анализ на сравнителната ефективност.. В: Сборник доклади от X-та Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг, Созопол, 2012, ISBN 1310-3946.
 686. Колев, Н. Разработване на базова рамка за анализ разходи-ползи на проекти във водния сектор. В: Сборник трудове, III международна научна конференция "Е-Управление", Созопол, Издателство на Технически университет - София, 2011, стр. 135-140, ISBN 1313-8774.
 687. Колев, Н. Избор и оценяване на дейността на доставчиците посредством анализ на сравнителната ефективност. В: Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет, том 46, серия 4 - Икономика и мениджмънт, Русе, 2007, стр. 84-89, ISBN 1311-3321.
 688. Колев, Н. Относно значимостта на критериите за избор на доставчици в индустриални предприятия. В: Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет, том 45, серия 4 - Икономика и мениджмънт, Русе, 2006, стр. 67-71, ISBN 1311-3321.
 689. Колев, Н. Съвременни методи за избор на доставчици в индустриалното предприятие. В: Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет, том 4, серия 5.1 - Икономика и мениджмънт, Русе, Русе, 2005, стр. 214-218, ISBN 1311-3321.
 690. Константинова, Н., Павлов, Д. Организационен модел на тамбурашки фаркашки оркестър(по примера на СОУ „Христо Ботев”, гр.Русе). В: Научни трудове на РУ ”А.Кънчев”, том 49, серия 6.2, секция “История, етнология и фолклор”, Русе, ПБ на РУ, 2010, стр. 193-197, ISBN 1311-3321.
 691. Корнажева М., Ю. Попова. Комуникационна кампания “Гражданите ЗА площад, улица или алеи Европа в Русе. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 40, серия 9, Русе, 2003, стр. 46-50
 692. Корнажева, М., Е. Бабанова. Многостепенното управление на сигурността като подход за решаване на проблема "замърсена околна среда". В: Научни трудове на Русенския университет-2014, том 53, серия 5.2 Европеистика, Русе, Русенския университет, 2014, стр. 58 – 65, ISBN 1311-3321.
 693. Корнажева, M. Магистърската програма по Европеистика към БРИЕ. В: «15 години Европеистика в Русенски университет»Национална конференция, Русе, Русенски университет, 2009, стр. 121-126, ISBN 1311-3321.
 694. Корнажева, M. Език и идентичност. Опит за диахронен анализ в европейски контекст.. В: Научни трудове на Русенски университет, том 48, серия 5.2. Европеистика, Русе, Русенски университет, 2009, стр. 7-18, ISBN 1311-3321.
 695. Корнажева, M. Българо-румънски интеруниверситетски Европа център при Русенски университет – принос към развитието на европейско образователно пространство. В: Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи, Русе, Русенски университет, 2009, стр. 159-166, ISBN ISSN:1314-0051.
 696. Корнажева, M. Учебна програма по дисциплината Въведение в европейската интеграция от учебния план на специалност Европеистика. В: Научни трудове на Русенски университет. Том 44, серия 5.3. Европеистика., Русе, Русенски университет, 2005, стр. 114-122, ISBN 1311-3321.
 697. Корнажева, M. Европейската регионална идентичност в интеграционен контекст. В: Научни трудове на Русенски университет. Том 38, серия 1. Европеистика. Европейски идентичности., Русе, Русенски университет, 2001, стр. 105-112, ISBN 1311-3321.
 698. Корнажева, М. Потенциал за ревизия на езиковата политика на Европейския съюз в контекста на многостепенното управление. В: Научни трудове на Русенски университет, том 52, серия 5.2. Европеистика, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 54-60, ISBN 1311-3321.
 699. Корнажева, М. Иновативен подход в подкрепа на трансгранична идентичностна политика. Резултати на проект BRAINS. В: Научни трудове на Русенски университет, том 51, серия 5.2. Европеистика, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 20 – 26, ISBN 1311-3321.
 700. Корнажева, М. Опит за анализ на казуса с 12-те карикатури на Мохамед, публикувани в датския вестник “Юландс постен” през 2005 г.. В: Научни трудове на Русенски университет, том 49, серия 5.2. Европеистика, Русе, Русенски университет, 2010, стр. 30-36, ISBN 1311-3321.
 701. Корнажева, М. Каква Европа искаме или Европейската интеграция като празнота в политическата комуникация. В: Научни трудове на Русенски университет. Том 38, серия 2. Европеистика. Homo Communicativus: Европейският гражданин на 21 век, Русе, Русенски университет, 2002, стр. 51-56, ISBN 1311-3321.
 702. Корнажева, М. Специалност Европеистика шест години по-късно. В: Научни трудове на Русенски университет, Том 37, серия 6, Право, бизнес, управление, Русе, Русенски университет, 1999, стр. 91-104, ISBN 1311-3321.
 703. Корнажева, М., Б. Станчева. Младите демокрации в Европейския съюз като дилема за интеграционния процес. В: Научни трудове на Русенския университет – 2013, том 52, серия 5.2., Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 68-76
 704. Корнажева, М., Б. Станчева. Младите демокрации в Европейския съюз като дилема на интеграционния процес. В: Научни трудове на Русенски университет, том 52, серия 5.2 Европеистика, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 68-76, ISBN 1311-3321.
 705. Корнажева, М., И. Цочев. EURES – един неизследван инструмент на политиката на Европейския съюз относно заетостта в български контекст. В: Научни трудове на Русенски университет, том 52, серия 5.2. Европеистика, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 82-89, ISBN 1311-3321.
 706. Корнажева, М., Р. Шипкова. Актуална потребност от изследване на информационната и комуникационна политика на Европейския съюз. В: Научни трудове на Русенски университет, том 52, серия 5.2. Европеистика, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 77-81, ISBN 1311-3321.
 707. Корнажева, М., С. Кирова. Актуални предизвикателства пред Европейската политика за съседство. В: Научни трудове на Русенския университет - 2013, том 52, серия 5.2., Русе, Издателски център при Русенски университет, 2013, стр. 61-67
 708. Корнажева, М., С.Ганева. Едно необходимо завръщане към европейскатка идея в контекста на европейските избори през 2014 г. В: Научни трудове на Русенски университет, том 52, серия 5.2. Европеистика, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 90-95, ISBN 1311-3321.
 709. Костадинов Ч. Г., П. Вл. Витлиемов. Система за управление потреблението на енергия от домакинствата DEHEMS. В: 6та НКМУ на АБЕА „Стратегии и политики на здравия разум – ЕЕ и ВЕИ решения за енергийна независимост, конкурентни цени и излизане от кризата”, Пловдив, 2010
 710. Костадинова И. ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЛЕКАРИТЕ ЧРЕЗ МЕТОДА НА 360° ОБРАТНА ВРЪЗКА. В: МНК XIII ISC, Созопол, България, 2015, ISBN 1314-6327.
 711. Костадинова И. Дефиниране на категориите „емоционална и социална интелигентност” за целите на практикоприложни изследвания. В: Научни трудове на Русенския университет Русе Том 52 серия 5.1, Русе, 2013, стр. 85-89
 712. Косулиев А. Динамика на минималните осигурителни доходи, работните заплати и наетите в България за периода 2012-2017 г.. В: Икономическо развитие и политики: реалности и перспективи, София, Институт за икономически изследвания при БАН, 2019
 713. Косулиев А. Заплатата (не) е посочена - анализ на обяви за работа от Русе. В: PROCEEDINGS of University of Ruse - 2019, volume 58, Русе, 2019, ISBN 2603-4123.
 714. Косулиев А. Влияние на дохода и стопанския цикъл върху раждаемостта в България, 2000-2016 г.. В: Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр. 246-256, ISBN 978-954-07-4727-9.
 715. Косулиев А. Are employees paid their marginal product? Analysis of wage setting practices from Bulgaria. IN: PROCEEDINGS of University of Ruse - 2019, volume 58, Русе, 2019, pp. 68-73, ISBN 2603-4123.
 716. Косулиев А. Ограничение на теоремата на Коуз при разрешаването на проблеми, произтичащи от външни ефекти. В: Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия, Варна, Издателство „Наука и икономика”, 2017, стр. 163-173, ISBN 978-954-21-0951-8.
 717. Косулиев, А. Структурна декомпозиция на доходното регионално неравенство в България за периода 2008-2016 г. В: Регионална икономика и устойчиво развитие, Варна, Издателство „Наука и икономика”, 2018, стр. 115-128, ISBN 978-954-21-0956-3.
 718. Косулиев, А. Някои проблеми на теорията за фирмата във въвеждащия курс по икономика. В: Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г., Варна, Наука и икономика, 2016, стр. 297-307, ISBN 978-954-21-0909-9.
 719. Косулиев, А. Регионално неравенство и производствени фактори. В: Национална научна конференция по политическа икономия, Русе, 2016, стр. 153-163, ISBN 978-954-712-706-7.
 720. Косулиев, А. Защо съществува фирмата – опит за интегриран подход. В: Аспекти на неопределеността в икономическия живот, Русе, Примакс, 2015, стр. 43-71, ISBN 978-619-724-2089.
 721. Косулиев, А. Регионална социо-икономическа идентичност в контекста на изследване по проект BRAINS. В: Научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 5.2, Русе, 2012, стр. 44-51, ISBN 1311-3321.
 722. Косулиев, А. Мястото на еволюционната теория в обяснението на социалната промяна. В: Methodology of Interdisciplinary Studies in the Area of Social Sciences, Русе, 2010, ISBN 978-954-712-488-2.
 723. Косулиев, А. Институционална среда, дерегулация и естественото равнище на транзакционни разходи. В: Научни трудове на Русенския университет 2009, том 48, серия 5.1, Русе, 2009
 724. Косулиев, А., Тодоров, Т. Potential for an Integrated Identity of the Romanian-Bulgarian Cross-Border Region according to Economic Actors. Bulgarian Point of View. IN: Green Book on Romanian-Bulgarian Cross-Border Identity Policy, Sofia, Tea Design, 2013, pp. 76-85, ISBN 978-954-91660-6-4.
 725. Коцев Е. Н. Нагласата за социално предприемачество - фактор за привличане и задържане на служители. В: Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност, Икономически университет - Варна, "Наука и икономика", 2019, стр. 25-34, ISBN 978-954-21-1005-7.
 726. Коцев, Е. Обучение и развитие на човешките ресурси с помощта на европейски фондове. В: Научна конференция на Бургаски свободен университет, Бургас, 2006
 727. Коцев, Е. Възможности за подобряване на подбора чрез партньорско участие в проекти: на примера на две шивашки организации. В: Сборник с доклади от международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, 2006
 728. Коцев, Е. Потенциални източници на стрес в съвременната организация. В: Сборник с доклади, Юбилейна научна конференция Русенски университет, том 44, сер. 5.1. Икономика и мениджмънт, Русе, 2005
 729. Коцев, Е. Съвременна концепция за властта като социално-икономическа категория. В: Сборник с доклади "Икономика 2002", Бургас, БАН, 2002
 730. Кошарова, И. Асоциативният експеримент - метод за оценка на международната реклама. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 48, серия 5.2, Русе, Русенски университет, 2009
 731. Кошарова, И. Към въпроса за въздействието в рекламната комуникация. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев" том 46, серия 5,, Русе, Русенски университет, 2007
 732. Красимир Иванов Ениманев. "Устройството на територията – задължително условие за инфраструктурна осигуреност и устойчивото развитие". В: Международна научна конференция, Варна, 2016, стр. 32-36
 733. Кунев, С. Методически подход за изследване на влияещи фактори върху иновационната активност на малки и средни предприятия. В: IX МНК “Мениджмънт и инженеринг 11”. Сборник научни доклади, том 2(122), Созопол, 2011, стр. 685-692, ISBN 1313-7123.
 734. Кунев, С. Локализационни фактори и условия – емпирично изследване сред икономически субекти и приложение в регионалното планиране. В: VІ-та международна конференция “Мениджмънт и инженеринг”. Сборник “Научни трудове”, том 1 (104), София, 2008, стр. 39-42, ISBN 1310-3946.
 735. Кунев, С. Локализационните фактори и тяхното значение за фирмената дейност и регионалното развитие. В: Юбилейна научна конференция с международно участие “Управление развитието на организациите”, Варна, Изд. Наука и икономика при ИУ-Варна, 2007, стр. 539-546, ISBN 978-954-21-0346-2.
 736. Кунев, С. Интегриране на първокурсници в динамична университетска среда. В: Научни трудове на Научна конференция на РУ - 2015, Том 54, серия 9, Русе, Печатна база при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 73-79, ISBN 1311-3321.
 737. Кунев, С. Енергийната ефективност като елемент от екомаркировка на туристическите услуги. В: V МНК "Енергийна ефективност и селскостопанско инженерство", Русе, Авангард Принт, 2013, стр. 588-595, ISBN 1311-9974.
 738. Кунев, С. Методически инструментариум за проучване иновационната активност на малки и средни предприятия. В: IX международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите – предприятия,банки,университети”, Варна, 2012, стр. 140-146, ISBN 978-954-635-008-4.
 739. Кунев, С. Разработване на казуси в областта на предприемачеството и иновациите: методически аспекти. В: МНК на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Ноември 2010 г. // Сборник “Научни трудове”, том 48, серия 5.1, Русе, Печатна база на Русенски университет "Ангел Кънчев, 2010, стр. 289-295, ISBN 1311-3321.
 740. Кунев, С. Проблеми и възможности пред малките и средни машиностроителни предприятия в област Русе. В: VIII МНПК „Мениджмънт на иновациите“, Сборник с научни трудове, Варна, 2010, стр. 450-454, ISBN 978-954-635-004-6.
 741. Кунев, С. Основни характеристики на иновационната активност при бизнес ориентирани бизнес единици. В: VІІ МНК “Мениджмънт и инженеринг 10”. Сборник научни доклади, том 3(313), Созопол, 2010, ISBN 1310-3946.
 742. Кунев, С. Аналитичен икономически обзор на малките и средни предприятия в България и Европейския съюз. В: VІІ МНК “Мениджмънт и инженеринг 09”. Сборник научни доклади, том 3(313), Созопол, 2009, ISBN 1310-3946.
 743. Кунев, С. Изследване на локализационни фактори сред машиностроителни фирми в област Русе. В: VІ Международен конгрес “Машини, технологии, материали”, София, г. Сборник доклади, том 1, София, 2009, стр. 16-19, ISBN 1310-3946.
 744. Кунев, С. Съгласуваност между стратегически и оперативни планове и тяхното приложение в регионалното развитие. В: ІІІ-та международна конференция “Мениджмънт и инженеринг”. Сборник “Научни трудове”, том 2 (80), София, 2005, ISBN 1310-3946.
 745. Кунев, С. Научноизследователската и развойна дейност – фактор за формирането на икономически различия в контекста на регионалното развитие. В: НК “60 години Съюз на учените – Русе”, Сборник “Научни трудове”, том 41, серия 5.1, Русе, 2004, стр. 64-69, ISBN 1311-3321.
 746. Кунев, С., Ал. Караиванова. Изграждане на система от критерии и показатели за оценка на резултати на производствени работници. В: Сборник научни трудове на ХІ Междунардна научно-приложна конференция "Цифрова икономика и блокчейн технологии", Варна, 2018, стр. 481-488, ISBN 978-619-7026-28-3.
 747. Кунев, С., Ал. Петков. Възможности за подобряване качеството на обучение на студенти от бизнес специалности: примери от Русенски университет „Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на Русенския университет - 2016, том 55, серия 9, Русе, 2016, стр. 56-61, ISBN 1311-3321.
 748. Кунев, С., В. Георгиева. Развиване на бизнес дейност с помощта на европейски финансиращи програми. В: І МНК „Икономика и мениджмънт`2010”, Варна, Унив. изд. при ТУ-Варна, 2010, стр. 193-198, ISBN 1314-197X.
 749. Кунев, С., Р. Димитрова. Методическа рамка за изследване иновационния потенциал на микро, малки и средни индустриални предприятия. В: МНК "Перспективи пред индустриалния бизнес" 6-7 Декември 2013, Варна, Изд. "Ико-консулт", 2013, стр. 125-128, ISBN 978-954-8235-09-9.
 750. Кършакова , Р. Социално приложими знания и умения в обучението по Европеистика. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 48, серия 5.2., Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2009, стр. 127-130, ISBN 1311-3321.
 751. Кършакова Р., В. Пенчева, Т. Грозева, Цв. Павлов. Реструктуриране на сайта на Русенския университет: PR аспекти и комуникационна ефективност. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 48, серия 5.2. Русе. 2009, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2009, стр. 19-24, ISBN 1311-3321.
 752. Кършакова, Р. Публични комуникации, конфликтни контексти и проблеми на целевото сегментиране. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, том 39, серия 9, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2002, стр. 67-71, ISBN 1311-3321.
 753. Кършакова, Р. Брандиране и други подходи в подкрепа на регионалната идентичност. В: Научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 5.2.Европеистика, Русе, 2013, стр. 52-60, ISBN 1311-3321.
 754. Кършакова, Р. Основни аспекти на комуникационната стратегия и провеждане на публична кампания по проекта „GREEN POST”. В: Научен семинар „Енергийна ефективност на транспорта в градски условия 2009”, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2009, стр. 24-38
 755. Кършакова, Р. Маркетинговият PR: между “добавената стойност” и алтернативната комуникационна философия. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Том 40, серия 9 “Европеистика, Икономика и мениджмънт”, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2003, стр. 37-42, ISBN 1311-3321.
 756. Кършакова, Р., В. Гачевска. Бизнес комуникациите: комуникационно познание и социална практика. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, том 39, серия 9, Русе, РУ, 2002, стр. 87-90, ISBN 1311-3321.
 757. Кършакова, Р., В. Гачевска. Битуващи представи за евроинтеграцията в ежедневното публично съзнание : предварителни индикации. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, т.38, серия 11, “Homo Communicativus: европейският гражданин на 21 век”, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2002, стр. 77-81, ISBN 1311-3321.
 758. Кършакова, Р., Н. Венелинова. Kомуникационни параметри на доверието към публичните администрации. В: Научна сесия “РУ 2002” Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, том 39, серия 9, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2002, стр. 95-98, ISBN 1311-3321.
 759. Кършакова, Р., Н. Венелинова. Дефинитивни аспекти на понятието "имидж". В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, Русенски университет, 2013, стр. 151-156, ISBN 1311-3321.
 760. Кършакова, Р., Н. Венелинова. Комуникационни аспекти на европейските проекти. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Том 45, серия 4. “Европеистика, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2006, стр. 225-230, ISBN 1311-3321..
 761. Кършакова,Р. Политиката по връзки с обществеността на общините: комуникационни параметри на прозрачността и гражданският диалог. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, т.38, серия 11, “Homo Communicativus: европейският гражданин на 21 век”, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2002, стр. 85-90, ISBN 1311-3321.
 762. Кършакова,Р. Европейската тема в публичния образ на Русенския университет: някои количествени измерения на масмедийния отзвук. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 48, серия 5.2., Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2009, стр. 31-38, ISBN 1311-3321.
 763. Кършакова,Р.,Н.Венелинова. Етични измерения на онлайн PR. В: Във: Научни трудове на РУ, том 53, серия 5.2, Русе, РУ, 2015, стр. 221-225, ISBN 1311-3321.
 764. Лечева, Б. Апробиране на модел на аутсорсинг, насочен към повишаване на ефективността на човешките ресурси. В: ІХ Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, 2011, стр. 367–376, ISBN 1313-7123.
 765. Лечева, Б. Разработване на модел на аутсорсинг, насочен към повишаване на ефективността на човешките ресурси в ИКТ предприятията. В: ІХ Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, 2011, стр. 358–367, ISBN 1313-7123.
 766. Лечева, Б. Роля на човешкия капитал в процеса на възлагане на ИКТ услуги. В: Сборник научни трудове, том 49, серия 5.1 „Икономика и мениджмънт”, РУ, 2010, стр. 92–99, ISBN 1311-3321.
 767. Лечева, Б. Сравнителен анализ на методологическия инструментариум за вземане на решение за аутсорсинг. В: VІІІ Научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновацииите”, Варна, 2010, стр. 172–181, ISBN 978-954-635-004-6.
 768. Лечева, Б. Анализ на потребността и стратегиите за управление на аутсорсинга. В: VІІІ Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, 2010, стр. 637–647, ISBN 1310-3946.
 769. Любeнов Л., Е. Иванова. Маркетингoв инструментариум на образователните услуги в условията на дигитална икономика. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 5.1, Русе, Печатна база на РУ, 2011, стр. 116-120, ISBN 1311-3321.
 770. Любенов Л. Маркетингов инструментариум на сервизните услуги за земеделска техника. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2013
 771. Любенов Л. За конкурентоспособност на агропазарите. В: “Св. Св. Кирил и Методий”, Юбилейна международна научна конференция, В.Търново, Великотърновски университет, 2013
 772. Любенов Л. Българските пазари на продукти с висока природна стойност. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2018, стр. 25 – 28, ISBN 1311-3321.
 773. Любенов Л. Кабинетно проучване стратегиите на сектори зърнопроизводство и пчеларство. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2017, ISBN 1311-3321.
 774. Любенов Л. Пазари на средства за производство в българския агробизнес. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2016, ISBN 1311-3321.
 775. Любенов Л. Влияние на цените върху агропазарите. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2015
 776. Любенов Л. Пазари и ценообразуване на земеделските продукти. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Русенски университет, 2012
 777. Любенов Л.,. Възможности за диференциране на земеделските продукти. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2009
 778. Любенов Л., Д. Пеловска. Пазари на българското вино. В: Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе, 2016
 779. Любенов Л., Е. Ангелова. Пазарната подкрепа и директните плащания в Русенска област. В: Научни трудове, Русенски университет “А. Кънчев”, 2014
 780. Любенов Л., Е. Иванова. Маркетингов инструментариум на образователните услуги в условията на дигитална икономика. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, том 50, серия 5.1., Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2011
 781. Любенов Л., И. Христаков. Пазари и реализация на биологични пчелни продукти. В: Научни трудове, Русенски университет “А. Кънчев”, 2014
 782. Любенов, Л. Онлайн позициониране на биологичен пчелен мед от област Русе. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2019, стр. 80 – 84, ISBN 1311-3321.
 783. Любенов, Л. Сегментиране пазарите на пчелен мед в област Русе. В: Международна научно-практическа конференция, Стопанска Академия ''Димитър Ценов'', Свищов., 2019
 784. Любенов, Л. Предизвикателства и възможности за иновации в сферата на агромаркетинга. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2011
 785. Любенов, Л. Възможности и условия за ефективен агромаркетинг в България. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2010
 786. Любенов, Л. Качеството – основен проблем на българското земеделие. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2008
 787. Любенов, Л. Особености на маркетинговата логистика в земеделието. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2007
 788. Любенов, Л. Перспективи в развитието на агромаркетинга през XXI век. В: Трудове на научната конференция на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2006
 789. Любенов, Л. Анализ на възможностите за по-активно приложение на агромаркетинга у нас. В: Трудове на научната сесия на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2005
 790. Любенов, Л. Изследване и анализ на осигуреността с земеделска техника в Русенска област. В: Трудове на научната сесия на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2004
 791. Любенова, А. Факторингът – алтернатива за финансиране на предприятията с оборотни средства. Факторингът – алтернатива за финансиране на предприятията с оборотни средства. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, том 50, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 792. Любенова, А., В. Пенчев. Проблеми на висшето образование и ролята на университетите в икономиката, основана на знанието”. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, том 46, серия 4, Русе, 2007
 793. Маринова, С., Д. Баева. За облачните структури и тяхното приложение в директния маркетинг. В: Научна конференция, Русенски университет, РУ, 2013, стр. 77- 83, ISBN 1311-3321.
 794. Мартев К., В.Стоянов, К. Ениманев. Обосноваване топлоизолацията на животновъдна сграда. В: Известия на Съюза на учените – Русе, серия ”Техни-чески науки”, № 1, Русе, 1999, стр. 42-44, ISBN ISSN 1311-106X.
 795. Марчевски, Ив., Др. Илиев. Ефикасност на дидактическите инструменти, използвани в дистанционното обучение в СА "Д. А. Ценов". В: Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сборник доклади и резюмета - Свищов, 11-13 май 2012 г., Свищов, Академично издателство Ценов, 2012, стр. 163-169, ISBN 978-954-23-0747-1.
 796. Мехмедова, Г., Мехмед, А., Недялков, А. Анализ на административната услуга за издаване на удостоверение за съпруг/а. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘17, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 57-63, ISBN 1311-3321.
 797. Минев, Б. Насоки за подобряване на техническото осигуряване в машиностроителни предприятия. В: XІ Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, 2013, стр. 744-753, ISBN 1310-3946.
 798. Минев, Б. Априорен анализ на българския машиностроителен сектор. В: Научни трудове на русенския университет, Русе, 2012, стр. 113-118, ISBN 1311-3321.
 799. Минев, Б., Найденов, Н., Недялков, А. Методика за изследване на осигуряването с техника в машиностроителни предприятия (DOI: 10.13140/2.1.1039.8727). В: Сборник трудове от Международна научна конференция "Мениджмънт на промяната", Русе, Примакс, 2014, стр. 145-155, ISBN 978-954-8675-82-6.
 800. Минчев Д. Изводи от едно методологическо изследване. В: Икономическо развитие и политики (реалности и перспективи), София, Издателство на БАН Проф. Марин Дринов, 2020, стр. 54-60, ISBN ISBN 978-619-245-.
 801. Минчев Д. Общата теория на икономиката е в криза и се нуждае от обновление. В: Политическа икономия и икономическа теория, София, Стопанство, 2014, стр. 88-93, ISBN ISBN 978-954-644-.
 802. Минчев Д. Предизвикателствата пред България и общата теория на икономиката. В: Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България, София, Стопанство, 2014, стр. 203-208, ISBN ISBN 978-954-644-.
 803. Минчев Д. Към критиката на теорията за избора на съвременната икономическа теория. В: Научни и методически проблеми на преподаването на икономическата теория, София, УНСС, "Стопанство", 2005, стр. 90-95, ISBN 954-494-654-3.
 804. Минчев Д. Някои аспекти на институционалните фактори на благосъстоянието. В: Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика, София, УНСС, "Стопанство" - УНСС, 2003, стр. 56-61, ISBN 954-494-558-Х.
 805. Минчев Д., Вълчев Кр. Влияние на обществената среда върху качеството на човешкия капитал. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 5.1, Русе, 2014
 806. Минчев Д., Т. Тодоров. Абсолютно или относително оценяване на студентите- изводи от една емпирична проверка. В: Научни трудове т 50 серия 5.1, Русе, 2011, стр. 80-85, ISBN 1311-3321.
 807. Минчев Дянко. За обекта и предмета на съвременната политическа икономия. В: Национална научна конференция по политическа икономия - сборник с доклади, Русе, Русенски университет, 2016, стр. 37-42, ISBN 978-954-712-706-7.
 808. Минчев, Д. Преходът в развитието на българската икономика и общата теория на стопанството. В: Пазарното развитие на българската икономика – две десетилетия след промяната, Свищов, АИ „Ценов, 2010, стр. 51-55, ISBN 978-954-23-0484-5.
 809. Минчев, Д. Проблеми на качеството на висшето образование в държавните висши училища в контекста на отношенията принципал-агент. В: Качество на висшето образование в България-проблеми и перспективи, Русе, Русенски университет, 2009, стр. 236-242
 810. Минчев, Д. Процесите на глобализация и претенциите на неокласическата школа за глобална теория. В: Глобализация и регионализъм. Предизвикателства за икономическата теория, София, УИ Стопанство, 2008, стр. 89-95, ISBN 978-954-644-028-0.
 811. Минчев, Д. Икономическа теория е на кръстопът. В: Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория, Варна, УИ Наука и икономика, 2007, стр. 123-133, ISBN 978 – 954 – 21 – .
 812. Минчев, Д. Децентрализация на университетския бюджет – първо ниво на конкретизация на принципите на децентрализация и схема на разпределение и движение на държавната субсидия. В: Научни трудове на Русенски университет А. Кънчев - Икономика и мениджмънт, Русе, Русенски университет, 2007, стр. 33-39, ISBN 1311-3321.
 813. Минчев, Д. Ограничения пред успешната макроикономическа политика за устойчиво развитие. В: Икономическа политика за устойчиво развитие на България, София, УИ Стопанство, 2007, стр. 117-121, ISBN 978-954-494-837-5.
 814. Минчев, Д. Микроикономика и икономика на фирмата- субективни заблуждения и интереси. В: научна конференция във УНСС- София, 1994 г., Икономикс- смяна на научната парадигма”, София, Стопанство, 1995, стр. 129-135
 815. Минчев, Д., Л. Златев. Русенската индустриална камара и професионалното образование. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски център при РУ, 2011, стр. 38-43, ISBN 1311-3321.
 816. Минчев,Д. Дерегулирането - научна заблуда на неокласиката или удобна идеологическа доктрина. В: национална кръгла маса - 24 юни 2016, варна, Наука и икономика, 2016, стр. 157-166, ISBN 978-954-21-0909-9.
 817. Митев, И., Н. Колев. 10 години катедра “Индустриален мениджмънт”. 10 години за утвърждаване на специалност “Индустриален мениджмънт” в Русенски университет. В: Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет, том 48, серия 5.1 - Икономика и мениджмънт, Русе, 2009, стр. 53-62, ISBN 1311-3321.
 818. Митев, И., Н. Колев. Анализ на методи за определяне на оптималното количество на доставката. В: Сборник доклади от II-ра международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг‟, София, 2004, ISBN 1310-3946.
 819. Митев, И., Н. Колев. Сравнително проучване на академичното обучение по Логистика - I част. В: Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет, том 40, серия 9 - Европеистика, икономика и мениджмънт, Русе, 2003, стр. 117-121, ISBN 1311-3321.
 820. Митев, И., Н. Колев. Методологични основи и добра практика за изграждане на системи за управление на логистични вериги. В: Сборник доклади от I-ва международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг‟, София, 2003, ISBN 1310-3946.
 821. Митев, И., Н. Колев. Сравнително проучване на академичното обучение по Логистика - II част.. В: Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет, том 40, серия 9 - Европеистика, икономика и мениджмънт, Русе, 2003, стр. 122-127, ISBN 1311-3321.
 822. Михайлов, Л., Михайлова, Л. Анализ на вътрешноконтролни дейности при сухопътен извънгабаритен транспорт. В: Научни трудове Том 59, серия 5.3. Икономика и мениджмънт, Русе, Русенски университет, 2020, ISBN 1311-3321.
 823. Михайлова, Л. Счетоводната информация по бизнес сектори за целите на стратегическото управление. В: Сб. научни трудове на 8-ма Международна научнопрактическа конференция „Мениджмънт на иновациите”, Варна, АПИУИ, 2010, стр. 239-244, ISBN 978-954-635-004-6.
 824. Михайлова, Л. Акценти на проучването и анализа на дейността на фирмите при тяхното бизнес консултиране. В: Сб. доклади на международната научнопрактическа конференция, на тема: „Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаващата адаптация”, Варна, ИУ-Варна, 2008, стр. 431-435 (НАЦИД), ISBN 978-954-21-0370-7.
 825. Михайлова, Л. Функционалните стратегии в управлението на предприятията. В: Сб. доклади на научнопрактическата конференция с международно участие „Управление развитието на организациите”, Варна, ИУ-Варна, 2007, стр. 329-333 (НАЦИД), ISBN 978-954-21-0346-2.
 826. Михайлова, Л. Алтернативни форми на вътрешен контрол в бизнес организациите. В: Сб. доклади на Шестата научно-приложна конференция с международно участие “Инвестиции в бъдещето - 2007”, Варна, НТС, 2007, стр. 164-168, ISBN 1314-3719.
 827. Михайлова, Л. Адаптиране на управленски средства и способи от корпоративните организации към лечебните заведения. В: Научни трудове на РУ ”А. Кънчев”, серия 5.1, Икономика и мениджмънт, том 44, Русе, ПБ при РУ „Ангел Кънчев”, 2005, стр. 159-163, ISBN 1311-3321 (НАЦИД).
 828. Михайлова, Л. Отражение на здравната реформа в България върху вътрешния управленски контрол на лечебните заведения. В: Научни трудове на РУ ”А. Кънчев”, серия 9, Европеистика, Икономика и мениджмънт, том 40, Русе, ПБ при РУ „Ангел Кънчев”, 2003, стр. 166-170, ISBN 1311-3321 (НАЦИД).
 829. Михайлова, Л. Ролята на вътрешния икономически контрол и регулирането в управлението на предприятията. В: Научни трудове на РУ ”А. Кънчев”, серия 9, Европеистика, Икономика и мениджмънт, том 39, Русе, ПБ при РУ „Ангел Кънчев”, 2002, стр. 172-174, ISBN 1311-3321 (НАЦИД).
 830. Михайлова, Л., Папазов, Е. Стратегически аспекти на финансовата отчетност на публично финансирани проекти в МСП. В: Сб. Доклади на международната научна конференция „Управление на проекти”, София, АПИУИ, 2011, стр. 215-221, ISBN 1314-345Х.
 831. Михайлова, Л., Папазов, Е. Себестойността в стратегически контекст. В: Сборник доклади на Юбилейна международна научна конференция, Том 3, Варна, „Наука и икономика”, 2020, стр. 464-474, ISBN 978-954-21-1039-2.
 832. Михайлова, Л., Рускова, С. Изследване на разходите за управление на качеството при контролинга на финансовия резултат. В: Сб. на Четвърта международна научна конференция “Инвестиции в бъдещето – 2003”, Варна, НТС, 2003, стр. 187-193, ISBN 1314-3719.
 833. Михайлова, Л., Рускова, С. Атрибутивният анализ – елемент на иновативния инструментариум във винопроизводството. В: Сб. доклади на Научнопрактическа конференция с международно участие „Предприятието на ХХІ век – проблеми и предизвикателства”, Свищов, Изд., 2003, стр. 312-316 (НАЦИД), ISBN 954-23-0135-9.
 834. Михайлова, Л., С. Рускова. Изследване на разходите за управление на качеството при контролинга на финансовия резултат. В: Fourth international scientific conference “INVESTMENTS IN THE FUTURE-2003”, Варна, 2003, стр. 94-98, ISBN 954-90919-5-3.
 835. Михайлова, Л., С. Рускова. Особености на рекламата в областта на винарската промишленост и аспекти на вътрешния икономически контрол. В: Научни трудове, том 39, серия 9, Европеистика, Икономика и мениджмънт, РУ “А. Кънчев’, Русе, 2002, стр. 197-202 (НАЦИД), ISBN 1311 – 3321.
 836. Момчилова, С., Акифова, М., Недялков, А. Анализ на административната услуга по възстановяване или промяна на име. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘17, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 78-84, ISBN 1311-3321.
 837. Найденов, Н. Изследване на бизнеса за услуги на малки ферми за мляко. В: Научни трудове на ВТУ «А. Кънчев», том XXXV, серия 10, с. 119 – 125., Русе, 1994, стр. 119-125
 838. Найденов, Н., Д. Антонова, К. Рамчев. Методика за стратегическо планиране на факултет БМ на РУ „А. Кънчев”. В: Международна конференция за SWOT- анализ (TEMPUS проект СМЕ1072-95), Русе, РУ, 1996, стр. 16-24, ISBN 954-9972-20-8.
 839. Найденов, Н., Д. Йорданова, Н. Колев, А.Петков, Ем. Трифонов. Методика за изследване на проблемите на сътрудничеството „университети – предприятия” с цел повишаване пригодността за заетост на студентите. В: Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, София, Университетско издателство, 2016, стр. 695-702, ISBN 978-954-07-4129-1.
 840. Найденов, Н., Добрев, М. Концептуални въпроси на устойчивото развитие на регионите.. В: Научни трудове на Русенски университет, Том 44, Серия 5.1, Русе, 2005, стр. 219-222
 841. Найденов, Н., З. Богданова. Иденфициране на проблеми и формулиране на проект за организация на земеделски производители. В: Конференция на ВУ «Земеделски колеж», Велико Търново, Велико Търново, 2009
 842. Найденов, Н., З. Богданова. Иденфициране на проблеми и формулиране на проект за организация на земеделски стопани за съвместно използване на техниката. В: Научни трудове на Русенски ниверситет, Том 48, сер. 5.1, Русе, 2009, стр. 104-108
 843. Найденов, Н., Л. Любенов. Проект на маркетингово проучване за техническите услуги в условията на структурната реформа в земеделието. В: „Новости, Трансфер, Съобщения”, Варна, 1997, стр. стр. 4-6, ISBN 1310-8573.
 844. Найденов, Н., Л. Любенов. Проект на маркетингово проучване за техническите услуги в условията на структурната реформа в земеделието. В: „Новости, Трансфер, Съобщения”, Варна, 1997, стр. 4-6, ISBN ISSN 1310-8573.
 845. Найденов, Н., Н. Стоянова. Априорно проучване на основните характеристики и класификацията на техническите услуги.. В: Научни трудове на Русенски университет, 2004, No 1., Русе, 2004
 846. Найденов, Н., Недялков, А. Концепция за интегриране на моделите за мениджмънт на индустриални услуги. В: Научни трудове от VII-та международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, 113, София, 2009, стр. 117-122, ISBN 1310-3946.
 847. Найденов, Н., Попова, Ю., Недялков, А., Кирова, М. Проучване на отношението към проблемите на докторантурата във факултет „Бизнес и мениджмънт” на Русенски университет (DOI: 10.13140/2.1.1218.4641). В: Научни трудове от Международната научно практическа конференция „Висшето икономическо образование – изследване, обучение, иновации”, Ботевград, Международно висше бизнес училище, 2009, стр. 27-36, ISBN 978-954-9432-37-4.
 848. Недев, С. Дифузия на властта при масова къстамизация. В: IX Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’11”, Созопол, 2011
 849. Недев, С. Продуктови иновации в сътрудничество с клиента. В: Осма международна научна конференция „Мениджмънт на иновациите”, Варна, 2010
 850. Неделчева Н. Корупцията в България - фактор за икономическа нестабилност. В: Проблеми на корупцията в Република България, Русе, 2018
 851. Неделчева Н. Анализ на проблемите и перспективите в устройството и развитието на селските общини в област Русе. В: Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони, Издателски комплекс - УНСС - София, 2018, ISBN 978-619-232-093-5.
 852. Неделчева Н. Влияние на регионалната икономическа среда върху предприемачеството в аграрния сектор. В: "Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж", ИУ - Варна, 2017
 853. Неделчева Н. Проблеми и предизвикателства пред банковия контрол в България. В: „Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа", СА "С. Ценов" - Свищов, 2017
 854. Неделчева Н. Социокултурната среда и ролята й за развитието на селските райони в България. В: Научно-практическа конференция с международно участие "Агробизнесът и селските райони - настояще и бъдещо развитие", Варна, ИК "Геа - Принт" Варна, 2015, ISBN 9786191840168.
 855. Неделчева Н. Влияние на производствената структура върху финансово-икономическите резултати на стопанството в условията на пазарна икономика. В: Научно-практическа конференция с международно участие "Агробизнесът и селските райони - настояще и бъдещо развитие", Варна, ИК "Геа - Принт" Варна, 2015, ISBN 9786191840168.
 856. Неделчева Н. Социалната уязвимост в България - мит или тенденция за развитие. В: РУ, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
 857. Неделчева Н. Концепцията "икономика на знанието" в управлението на информационните и материално-веществени потоци на бизнеса в хранително-вкусовата индустрия. В: UFT - Plovdiv, Пловдив, 2013
 858. Неделчева Н. Насоки за подобряване на организацията и управлението на селския туризъм в България - концептуални решения и тенденции за практическата им приложимост. В: Предизвикателства пред туризма през 21 век, София, 2012, ISBN 1314 - 7236.
 859. Неделчева Н., М.Петров. Изследване на необходимостта от усъвършенстване на икономическата рамка в сферата на здравеопазването. В: ИУ - Варна, Варна, 2015
 860. Неделчева Н., Х.Коларова. Приложение на SWOT - анализа като оперативен инструмент при управлението на регионалната икономика. В: "Младеж, наука, съвременност", ВСУ - Варна, 2017
 861. Неделчева, Н. Приложение на концепцията "икономика на знанието" в теорията и практиката на агробизнеса. В: Научно-практическа конференция, Варна, 2012, ISBN приет за печат.
 862. Неделчева, Н. Устойчиво развитие на регионите в България чрез инструментариума на регионалната политика. В: МНК - УНСС, София, 2012
 863. Неделчева, Н. Висшето образование в условията на дигитална икономика - проблеми и насоки за развитие. В: МНК - НВУ "В.Левски", В.Търново, 2012
 864. Неделчева, Н. Факторна обусловеност на устойчивото развитие на селските райони в България и политиката на промяна - мит или реалност. В: Научно-практическа конференция, Варна, 2012, ISBN приет за печат.
 865. Неделчева, Н. Насоки за усъвършенстване на организацията на производството в ХВП сектора на примера на производството на разфасовани меса и месни продукти за търговската мрежа. В: МНК - НВУ "В.Левски", В.Търново, 2012
 866. Неделчева, Н. Идентифициране на възможности за намаляване на корупционните практики в системата на МВР - иновативни подходи за управление на човешките ресурси. В: НК - НВУ, В.Търново, 2011
 867. Неделчева, Н. Прилагането на HACCP - системата в производствените предприятия като инструмент за управление на бизнеса и предпоставка за устойчивото му развитие. В: Сборник с научни трудове - УХТ, Пловдив, при УХТ - Пловдив, 2011, ISBN 0477 - 0250.
 868. Неделчева, Н. Диверсификация на дейностите в селските райони - предизвикателство и предпоставка за устойчивото им развитие. В: Сборник с доклади от научно - практическа конференция, В.Търново, Център за евроинтеграция и култура при ВУ "Земедел, 2010, ISBN 978-954-8498-57-8.
 869. Неделчева, Н. Изследване на бизнеса с арония за устойчиво развитие на семейните земеделски стопанства. В: Сборник с научни трудове - Съюз на учените, Русе, 2008
 870. Неделчева, Н. Развитие на българските предприятия чрез използване на капиталовите пазари. В: НК - Съюз на икономистите в България, София, Съюз на икономистите в България, 2008, стр. 10
 871. Неделчева, Н. Проблеми на финансирането и кредитирането на земеделието в България в съвременните условия. В: НК - РУ "Ангел Кънчев", Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2003
 872. Недялков, А. Проблеми на кадровото осигуряване в дистанционното обучение. В: Сборник трудове от X Международна научна конференция „Е-управление и Е-комуникации”, София, Технически университет - София, 2018, стр. 95-104, ISBN 2534-8523.
 873. Недялков, А. Приложение на мисловните карти в електронното обучение (DOI:10.13140/RG.2.1.1050.0722). В: Сборник трудове от VIII Международна научна конференция „Е-управление и Е-комуникации”, София, Технически университет - София, 2016, стр. 99-106, ISBN 2534-8523.
 874. Недялков, А. Качество на образователната услуга - концептуална рамка (DOI: 10.13140/2.1.2219.5206). В: Сборник трудове от Международна научна конференция "Мениджмънт на промяната", Русе, Примакс, 2014, стр. 243-252, ISBN 978-954-8675-82-6.
 875. Недялков, А. Концептуални аспекти на проектирането на производствения процес при услугите (DOI: 10.13140/2.1.5103.1043). В: Сборник доклади от Международна научна конференция, Варна, Икономически университет - Варна, 2013, стр. 70-74, ISBN 978-954-8235-09-9.
 876. Недялков, А. Анализ на взаимовръзката между удовлетвореност на потребителите и качество на услугите (DOI: 10.13140/RG.2.1.4014.8000/1). В: Научни трудове от IX-та международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите”, Варна, 2012, стр. 159-164, ISBN 978-954-635-008-4.
 877. Недялков, А. Емпирично изследване на нагласи във фронт и бек офиса (DOI: 10.13140/2.1.2698.7528). В: Научни трудове на Русенски университет, 51 (5.1), Русе, 2012, стр. 152-157, ISBN 1311-3321.
 878. Недялков, А. Профил на българския сервизен персонал - хипотези и реалност (10.13140/RG.2.1.4735.6967/1). В: Научни трудове от IX-та международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите”, Варна, 2012, стр. 307-312, ISBN 978-954-635-008-4.
 879. Недялков, А. Методика за измерване на качеството на услугите (DOI: 10.13140/2.1.2791.3285). В: Научни трудове от IX-та Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, 2/122, София, 2011, стр. 228-237, ISBN 1310-3946.
 880. Недялков, А. Качество на услугите: Контент-анализ на заглавията в българските научни издания (DOI: 10.13140/2.1.1480.6080). В: Научни трудове на Русенски университет, 50 (5.1), Русе, 2011, стр. 91-100, ISBN 1311-3321.
 881. Недялков, А. Приложение на мисловните карти в управлението на проекти (DOI: 10.13140/2.1.3643.2964). В: Сборник доклади от Международна научна конференция „Управление на проекти”, София, Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията, 2011, стр. 183-191, ISBN 1314-345X.
 882. Недялков, А. Подобряване на обслужването на потребителите чрез технологични иновации. В: Научни трудове от VIII-та международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, 1/117, София, 2010, стр. 464-469, ISBN 1310-3946.
 883. Недялков, А. Насоки за съвместно развитие на информационната система за управление на предприятието и системата за контролинг (DOI: 10.13140/2.1.3839.9041). В: Контролингът в условията на криза 2010, София, Българска книжница, 2010, стр. 10-17, ISBN 978-954-380-182-4.
 884. Недялков, А. Аспекти при разработването на подход за усъвършенстване на информационната система за операционен мениджмънт. В: Научни трудове от VIII международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите”, 1/117, Варна, 2010, стр. 445-449, ISBN 978-954-635-004-6.
 885. Недялков, А. Разработване на методически подход за съставяне на сервизни планове. В: Научни трудове на Русенски университет, 49 (5.1), Русе, 2010, стр. 82-86, ISBN 1311-3321.
 886. Недялков, А. Ресурсно осигуряване на информационната система за операционен мениджмънт. В: Научни трудове от I-ва международна научно-практическа конференция „Икономика и мениджмънт 2010”, Варна, 2010, стр. 536-540, ISBN 1314-197X.
 887. Недялков, А. Методични аспекти при изследване на обслужването на клиенти (DOI: 10.13140/2.1.2922.4008). В: Научни трудове на Русенски университет, 48 (5.1), Русе, 2009, стр. 113-118, ISBN 1311-3321.
 888. Недялков, А. Изследване на информационни системи в малки фирми за производствени услуги (DOI: 10.13140/RG.2.1.2732.2001). В: Научни трудове на НТС по машиностроене от VІ-та международна конференция “Мениджмънт и инженеринг”, 1 (104), София, 2008, стр. 310-313, ISBN 1310-3946.
 889. Недялков, А. Теоретични аспекти при разработването на управленски информационни системи (DOI: 10.13140/2.1.4338.5923). В: Научни трудове на Русенски университет, 47 (6.1), Русе, 2008, стр. 23-28, ISBN 1311-3321.
 890. Недялков, А. Анализ на системи с ниска степен на контакт с клиента (DOI: 10.13140/2.1.1628.0640). В: Научни трудове на Русенски университет, 45 (4), Русе, 2006, стр. 10-17, ISBN 1311-3321.
 891. Недялков, А. Управленската структура на агрофирмите за технически услуги след тяхната приватизация. В: Научни трудове на IV Международна научно-приложна конференция „Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията”, Варна, 2002, стр. 226-231, ISBN 954-20-0205-X.
 892. Недялков, А. Методика за проучване на потребността от информационно-управленски системи в селското стопанство (DOI: 10.13140/RG.2.1.4342.2327). В: Икономиката и управлението на фирмите в условията на преход: Научна конференция, София, УНСС, 1998, стр. 164-169
 893. Недялков, А., Бонева, М. Изследване на готовността за дистанционно обучение в професионално направление „Администрация и управление“ на Русенския университет (DOI: 10.13140/RG.2.1.4183.5123). В: Сборник трудове от VII Международна научна конференция „Е-управление“ 13-14 юни 2015, Созопол, Технически университет - София, 2015, стр. 157-168, ISBN 1313-8774.
 894. Недялков, А., Бонева, М., Петков, А. Интегриране на системата за управление в публични организации. В: Сборник трудове от IX Международна научна конференция „Е-управление и Е-комуникации”, София, Технически университет - София, 2017, стр. 33-44, ISBN 2534-8523.
 895. Недялков, А., Велева, Л. Изследване на качеството на бизнес-към-бизнес услуги (DOI: 10.13140/2.1.3577.7602). В: Научни трудове на Русенски университет, 50 (5.1), Русе, 2011, стр. 85-90, ISBN 1311-3321.
 896. Недялков, А., Захариева, Е. Рейтинговата система на българските висши училища в аналитична и дискусионна перспектива (DOI: 10.13140/RG.2.1.3259.4888/1). В: Научни трудове на Русенски университет, 53 (9), Русе, Русенски университет, 2014, стр. 56-61, ISBN 1311-3321.
 897. Недялков, А., Найденов, Н. Изследване изменението на числеността на персонала във фирми за производствени услуги (DOI: 10.13140/RG.2.1.1640.4886). В: Научни трудове на Русенски университет, 46 (4), Русе, 2007, стр. 12-17, ISBN 1311-3321.
 898. Недялков, А., Найденов, Н. Структура на информационен модул за оперативно управление на сервизната дейност в агрофирмите (DOI: 10.13140/2.1.4839.3280). В: Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, 9 (2), София, 2003, стр. 297-301, ISBN 1310-3946.
 899. Николова, В., Аршич, С. THE STAKEHOLDER APPROACH IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. IN: Engineering management 3 (1) (2017) 24-35, Бор, Сърбия, 2017
 900. Николова, Ст. Преки чуждестранни инвестиции и икономическия растеж в България след приемането ни в ЕС. В: Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда, Русе, Примакс, 2017, стр. 138-148, ISBN 978-619-7242-23-2.
 901. Николова, Ст. Преодоляване на регионалните различия в България за нарастване на благосъстоянието. В: Национална научна конференция ПИ, Русе, Издателски център към РУ, 2016, стр. 166-173, ISBN 978-954-712-706-7.
 902. Николова, Ст. Факторна обусловеност на икономическия растеж в България за периода 1991 - 2008 г. В: Научни трудове, РУ&СУ, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
 903. Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов, Б. Евстатиев,T. Ерменков. Нетни икономии от бенчмарка на вредните емисии при сушене на продукция. В: Научни известия на НТС по машиностроене: VІ международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’08”, София, 2008, стр. 264-267
 904. Оцетова А. Приложение на стандарти за управление на удовлетвореността на клиентите от куриерските фирми в България – обективна необходимост, проблеми и предизвикателства. В: ХV‐та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“, София, 2013
 905. Оцетова А. Сравнителен анализ на интересите и нагласите на студенти и преподаватели от ВУ „Колеж по телекомуникации и пощи” – София към новите методи на преподаване, предлагани от платформите за електронно обуче. В: Национална конференция с международно участие „Електроника” 2010, Технически университет – София, София, 2010, стр. 360-366, ISBN 1313-3985.
 906. Оцетова А., Дудин Е., Арнаудов Д. Модели и методи за електронно обучение. В: Конференция Астел 2010, София, София, 2010
 907. Оцетова А., Ениманев К. Влияние на информационните технологии върху нивото на потребителска удовлетвореност при предоставяне на куриерски услуги. В: Сборник с доклади от Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг“ 2014, София, ТУ София, 2014
 908. Оцетова А., Ениманев К. Методически аспекти при изследване на потребителската удовлетвореност сферата на куриерските услуги. В: Годишник на Висше училище "Колеж по телекомуникации и пощи", София, 2014, стр. 193-205, ISBN ISSN 2367-6426.
 909. Оцетова А., Ениманев К. Управление на взаимоотношенията с клиентите при куриерските услуги. В: Сборник с доклади от Международна научна конференция „Мениджмънт на промяната в бизнес организациите“, Русе, 2014
 910. Оцетова А., Ениманев К. Фактори за избор на куриерски оператор. В: Научни трудове на Русенски университет - 2013 г., Том 52, Серия 5.1, Русе, 2013, стр. 111-117, ISBN 1311-3221.
 911. Оцетова А., Ениманев К. Изследване и приложение на CRM системите в управлението на куриерските организации. В: XI International Scientific Conference “Management and engineering” June 23-26, 2013, Sozopol, Bulgaria, София, 2013, стр. 176-185, ISBN ISSN 1310-3946.
 912. Оцетова А., Ениманев К. Сертификация по управленски стандарти на куриерските фирми в България. В: Научни трудове на Русенски университет, том 51, серия 5.1, Русе, РУ, 2012, стр. 29-34, ISBN 1311-3321.
 913. Оцетова А., Неделчев Л. Управление и моделиране на информационните процеси при предоставяне на куриерски услуги. В: Сборник трудове ИИКТ-БАН, ИМИ-БАН, ВУ “КТП“, „Моделиране и управление на информационните процеси”, София, ВУ, 2013, ISBN ISSN 1314-2771.
 914. Павел Витлиемов. STUDY AND APPLICATION OF THE CONCEPT OF CONCURRENT ENGINEERING IN TOOL DESIGN AND SERVICE. IN: 58-ма НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето - II“, Русе, 2019
 915. Павел Витлиемов. ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО. В: IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "INDUSTRY 4.0", София, 2019, стр. 256-260, ISBN 2535 - 0161.
 916. Павел Витлиемов. ВИРТУАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕЙТАЛИ ЧРЕЗ ШПРИЦВАНЕ. В: ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "INDUSTRY 4.0 '2017", София, 2017, стр. 77-81, ISBN ISSN- 2535 -0161.
 917. Павел Витлиемов. Съвременни тенденции в инструменталната индустрия. В: АДП 2013, Созопол, България, ТУ-София, 2013, стр. 596-601, ISBN ISSN-1310-3946.
 918. Павел Витлиемов. Виртуално предприятие за производство на детайли чрез шприцване. В: XXVII Международна Научна Конференция МТФ'2012, ТУ-София, България, 2012, стр. 295-301, ISBN ISBN 978-954-438-.
 919. Павел Витлиемов. ОТНОСНО ОЦЕНЯВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ. В: Научна Конференция РУ „Ангел Кънчев”, РУ "Ангел Кънчев", 2012
 920. Павел Витлиемов, Владимир Витлиемов. Технологичен одит на ИПС с висока степен на автоматизация. В: VIII International Scientific Conference “Management and Engineering” 10, Созопол, България, 2010, стр. 470-476, ISBN 1313-7123.
 921. Павел Витлиемов, Даниел Братанов, Милко Маринов, Владимир Витлиемов. Метод за изграждане на сензорна система за инструменти за преработване на пластмаси. В: XX ННТК с международно участие „АДП-2011”, Научни известия на НТС по Машиностроене, Созопол, България, 2011, стр. 727-735, ISBN 1310-3946.
 922. Павел Витлиемов, Иванка Пеева. Относно силовото взаимодействие на детайли при автоматично сглобяване. В: XIX ННТК с международно участие „АДП-2010”, Созопол, България, 2010, стр. 215-219, ISBN 1310-3946.
 923. Павел Витлиемов, Мария Пеева. Относно класификацията на видовете предприемачество. В: XI International scientific conference "Management and Engineering" 13, Созопол, България, 2013, ISBN 1310-3946.
 924. Павел Витлиемов; Мария Пеева; Владимир Витлиемов. ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ БАЗА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ В ИНДУСТРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО. В: Научна Конференция РУ&СУ, Русе, 2014
 925. Павлов Д. INNOVENTER – AN INTERNATIONAL WAY TO SUPPORT THE SOCIAL ENTREPRENEURSHIP EDUCATION. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 9, Ruse, University of Ruse "Angel Kanchev", 2018, pp. 42-47, ISBN 2603-4123.
 926. Павлов Д. Обучението по социално предприемачество по проект INNOVENTER като фактор за формиране на социален капитал. В: Международна конференция "Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения", Свищов, АИ Ценов, 2018, стр. 59-64, ISBN 978-954-23-1734-0.
 927. Павлов, Д. Учебна компания за студенти - иновация в академичното обучение. В: Научни трудове, том 52, серия 9, Качество на висшето образование, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 69-73, ISBN 1311-3321.
 928. Павлов, Д. Сравнително проучване на нагласи за предприемаческа дейност. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 27-28 юни 2013, Том 7, Национален Военен Университет "Васил Левски", Издателски комплекс, 2013, стр. 137-143, ISBN 1314-1937.
 929. Павлов, Д. Нови инструменти за контролинг на междуотрасловите връзки в условията на криза. В: Сборник доклади от Първи международен симпозиум на Асоциацията на контролерите в България „Контролингът в условията на криза 2010”, Варна 18-19.09.2010., София, „Българска Книжнина”, 2010, стр. 18-22, ISBN 978-954-380-182-4.
 930. Павлов, Д. Изследване устойчивостта на междуотрасловите връзки (Речен стопански комплекс Русе). В: Национална научна конференция на тема “Социално-икономическо развитие на България в Европейския съюз – проблеми и перспективи”, Велико Търново, УИ “Св.св.Кирил и Методи”, 2006, стр. 147-160, ISBN 10: 954-524-501-8.
 931. Павлов, Д. Икономическият потенциал на река Дунав – фактор за развитие на българо-руските отношения. В: Сборник научных трудов “Проблемы социальной рыночной трансформации Росси и Болгарии", Российской Федерации, Волгоградски Госсударственый Университет, 2004, стр. 118-129, ISBN 5-85534-857-1.
 932. Павлов, Д. Трета генерация университет – стратегия за развитие на военната академична общност. В: Сборник доклади научно направление „Социални, стопански и правни науки”, Годишна университетска научна конференция с международно участие 23-24.06.2011, том 4., Велико Търново, Национален Военен Университет „Васил Левски”, 2011, стр. 89-100, ISBN 1314-1937.
 933. Павлов, Д. Производство на възобновяема енергия и техностартъри. В: Научни трудове на РУ, том 47, серия 6.1, Русе, 2008, стр. 38-42, ISBN 1311 3321.
 934. Павлов, Д. Алтернативна методика за оценяване на студенти. В: Научни трудове на РУ ”А.Кънчев”, ПБ на РУ, 2006, стр. 23-28, ISBN 1311-3321.
 935. Павлов, Д. Моделът на Леонтиев: старо вино в нови чаши (Методика за изчисляване на пълните разходи rij чрез MS Excel). В: Юбилеен Алманах “В криза ли е планирането?” Том 2, Свищов, АИ “Ценов”, 2005, стр. 232-239, ISBN 13: 978-954-23-03.
 936. Павлов, Д., Антонова, Д. Прогнозиране развитието на стопански комплекс чрез изследване на генезиса на междуотрасловите му връзки. В: Сборник научни трудове от Първата международна научнопрактическа конференция „Икономика и мениджмънт 2010” на тема „Бизнесът и публичният сектор в икономическа криза – проблеми и перспективи”,, Варна, Университетско издателство Технически университет, 2010, стр. 385-389, ISBN 1314-197X.
 937. Павлов, Д., Бонева, М. Изследване отношението на поколенията към създаване на интелектуални продукти в дигиталната ера. В: Международната научно-практическа конференция “Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства” 25.09.2020, Варна, Икономически университет - Варна, 2020, стр. (под печат)
 938. Павлов, Д., Висема, Х., Пенчев, В., Димитров. Я. Русенският университет – трета генерация (казусно описание). В: Сборник 20+10 казуса: Мениджмънт на промяната (част 3), Русе, 2008, стр. 82-93, 134-135, ISBN 978-954-9972-90-0.
 939. Папазов, Е., Михайлова, Л. Техники за установяване на съществуващи преки бизнес конкуренти. В: Сб. Доклади на МНК “Предизвикателства пред индустриалния растеж в България”, София, УНСС (Indexed in Google Scholar), 2018, стр. 106-118, ISBN 978-619-7009-12-5.
 940. Папазов, Е., Михайлова, Л. Анализ на добри практики по отчитане на устойчивото развитие на организациите. В: Сб. доклади от Международна научна конференция "Перспективи пред индустриалния бизнес", Икономически университет - Варна, Варна, 2013, стр. 61-64, ISBN 978-954-8235-09-9.
 941. Папазов, Е., Михайлова, Л. Стратегически реакции при различни нива и степени несигурност на фирмената среда. В: Сб. доклади на международната научна конференция „Мениджмънт и инженеринг 12”, София, Технически университет – София, 2012, стр. 458-466 (НАЦИД), ISBN 1310-3946.
 942. Папазов, Е., Михайлова, Л. Възможности за използване на матрични модeли за нуждите на стратегическия контролинг в МСП. В: Сб. научни трудове на 9-та Международна научнопрактическа конференция „Мениджмънт на иновациите - предприятия, банки, университети”, Варна, АПИУИ, 2012, стр. 103-108, ISBN 978-954-635-008-4.
 943. Папазов, Е., Михайлова, Л. Успешният бизнес модел: методологически и практически аспекти. В: Сб. доклади на международната научна конференция „Мениджмънт и инженеринг 10”, София, Технически университет – София, 2010, стр. 46-51 (НАЦИД), ISBN 1310-3946.
 944. Папазов, Кр., Антонова, Д. Приоритети на стратегията за производство на селскостопански машини в условията на ограниченост на материални ресурси. В: Сборник доклади от научна сесия ’88 „Нови материали и технологии в машиностроенето”, Русе, ВТУ „А. Кънчев”, 1988, стр. 26-32
 945. Парашкевова Л. Прогнозиране на катастрофите в (държавните) системи. В: ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ' 2010" „БИЗНЕСЪТ И ПУБЛИЧНИЯТ СЕКТОР В ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА - ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ", Варна, 2010
 946. Парашкевова Л. Административно-бюрократичният код и цивилизационната реалност. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2010
 947. Парашкевова, Л. Еосударственное регулирование научно-инновационной деятельности. В: Международная научно-практическая конференция на тему: „Стратегия инновационного регионов Росии в посткризисннй период", Орловская региональная академия государственной служби, 2010
 948. Парашкевова, Л. Модел на организация на системата за взаимодействие между малките и големите предприемачески структури. В: Мениджмънт и инженеринг, год. XV, vol. 1 (104), София, 2008, стр. 54-57, ISBN 1310-3946.
 949. Парашкевова. Л. Алгоритъм за изграждане на система за взаимодействие между малкия и големия бизнес. -. В: Международна конференция "Мениджмънт и инженеринг", год. XV. vol. 1 (104), Созопол, София, 2008, стр. 58- 62, ISBN 1310-3946.
 950. Паскалева, М., Св. Рускова, С. Кунев. Професионалната реализация на завършилите, предпоставка за участие на РУ “Ангел Кънчев” в клъстър на знанието. В: НК “60 години Русенски университет “Ангел Кънчев”. Сборник “Научни трудове”, том 44, серия 5.1, Русе, Печатна база на Русенски университет "Ангел Кънчев, 2005, стр. 174-178, ISBN 1311-3321.
 951. Пенчева М. Профил на ръководител от публичната администрация (по примера на Северен централен и Северозападен район). В: Научна конференция, Варна, 2017
 952. Пенчева М. Методически аспекти на изследване на поколенчески различия в предпочитанията за начина на учене. В: Научни трудове на научна конференция организирана от РУ „Ангел Кънчев” и СУ – Русе, Русе, 2017
 953. Пенчева М. Организационна култура и трансфер на знание в публичната администрация. В: Меджународна конференция "Лидерство и организационно развитие", София, Университетско издателство, 2016, стр. 827-834
 954. Пенчева М. Лидерство и практики за трансфер на знание в публичната администрация. В: Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2016, стр. 358-365
 955. Пенчева М. Различия между поколенията и техни проекции върху процеса на учене. В: Научни трудове на научна конференция организирана от РУ „Ангел Кънчев” и СУ – Русе, Русе, под печат, 2016
 956. Пенчева М. Необходимост от изследване влиянието на организационната култура и лидерството върху управление на знанието в публичната администрация. В: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема: Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения, Варна, 2015, стр. 88-96, ISBN 978-954-21-0835-1.
 957. Пенчева М. Организационната култура като модератор на лидерството и практиките за управление на знанието. В: Сборник с доклади от международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, София, Университетско издателство "Свети Климент Охридски", 2015, стр. 726-732, ISBN 978-954-07-3946-5.
 958. Пенчева М. Взаимоотношения между частен, публичен и трети сектор в аспект организационна култура. В: Научни трудове на научна конференция организирана от РУ „Ангел Кънчев” и СУ – Русе, том 45, серия 4, Русе, 2006, стр. 56-60, ISBN 1311 - 3321.
 959. Пенчева М. Социална и организационна култура или модел на културната пригодност. В: Научни трудове на научна конференция организирана от РУ „Ангел Кънчев” и СУ – Русе, том 44, серия 5.1-5.2, Русе, 2005, стр. 179-183, ISBN 179-183.
 960. Пенчева, В., Д.Йорданова, Цв. Христов, Ив. Евстатиев, М.Михайлов, Б. Ангелов, Ив. Белоев. Университетски информационен портал за бизнес партньори – основа за професионално ориентиране на възпитаниците на Русенски университет. В: Научни трудове на Русенски университет - 2015, Качество на висшето образование, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 961. Пенчева, В., Х. Белоев, Б. Ангелов, Ю. Попова. Външното оценяване на висшите училища-условие за повишаване качеството на обучението и преподавателския състав. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 52, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2013, стр. 30-36
 962. Пенчева, В., Ю.Попова. Работа със символни величини от учебната програма по информатика за студенти-чужденци от подготвителен курс. В: Научно-тематичен сборник на Висше военноморско училище “Н. Вапцаров”. том 4, Варна, 1994, стр. 68-74
 963. Пенчева, В., Ю.Попова. Контролираща компютърна програма за обобщение на раздел и подготовка на писмен текущ контрол по български език. В: ЮНС “10 години Факултет за чуждестранни студенти”, Русе, 1989, стр. 404-406
 964. Пенчева, М. Спорни аспекти в популярни мотивационни теории. В: Международната научна конференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития“, Русе, под печат, 2018
 965. Пенчева, М. Характеристики на ефективността (ефикасността) в публичните организации и връзката им със социокултурните фактори. В: : Сборник с доклади от юбилейна научно-практическа конференция организирана от Икономически университет - Варна, Варна, 2008, ISBN 978-954-21-0369-1.
 966. Пенчева, М. Организационна култура в публичната администрация. В: Сборник с доклади от научна конференция с международно участие "Управление развитието на организациите", посветена на 40-годишнината от създаването на катедра „Стопанско управление” организирана от Ик, Варна, 2007, стр. 284-291, ISBN 978-954-21-0346-2.
 967. Пенчева, М. Организационна култура и публичен сектор. В: Сборник от научни трудове на научна конференция организирана от РУ „Ангел Кънчев” и СУ – Русе, Русе, 2006, ISBN 1311-3321.
 968. Пенчева, М. Частни аспекти на междукултурния модел на Хеерт Хофстеде. В: Сборник научни трудове от V - та Международна научно-приложна конференция „Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията”, Варна, 2004, ISBN 954-20-0269-6.
 969. Пенчева, М., Д. Йорданова. Неравенство на половете при обучението и реализацията на жените с инженерни специалности. В: Научни трудове на Русенския университет - 2009, том 48, серия 5.1, Русе, 2009, стр. 99 – 103
 970. Петков Ал. П., Н. Колев. Моделиране на демографските процеси. В: Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет, том 44, серия 4 - Икономика и мениджмънт, Русе, Русе, Издателство на РУ, 2005, стр. 56-61, ISBN 1311-3321.
 971. Петков Ал.П., Митве Г. Система за определяне на оптималните хранителни дажби за селскостопанските животни. В: Юбилейна научна сесия ВТУ “Ангел Кънчев”, Русе, Издателство на ВТУ “Ангел Кънчев”, 1994, стр. 156-162
 972. Петков, А., М. Корнажева, Б. Станчева. Изследване на силни страни за българската част на регион БРОД (с оглед на анкетно проучване по проект BRAINS).. В: Научни трудове на Русенски университет, том 51, серия 5.2. Европеистика, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 27-35, ISBN 1311-3321.
 973. Петков, А. Проучване на разпространението и развитието на е-търговията в България. В: VIII Международна научна конференция „Е-Управление и е-комуникации“, София, ТУ София, 2016, стр. 145-156, ISBN 2534-8523.
 974. Петков, А. Изследване приложението на е-комуникациите за целите на администрацията. В: VII международна научна конференция, Созопол, ТУ-София, 2015, стр. 191-198, ISBN 1313-8774.
 975. Петков, А. Приложение на е-проучванията в системите за управление на качеството. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 54, сер.9, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 976. Петков, А. Приложение на бизнес симулациите в е-обучението. В: VI международна научна конференция „Е-управление”, София, ТУ-София, 2014, ISBN ISBN 1313-8774.
 977. Петков, А. База данни за управление на кадровия и научен потенциал във факултет. В: Сборник с доклади, Том 2, Втора национална научна конференция с международно участие, МОМН, Русе, Издателство на РУ, 2009
 978. Петков, А. Създаване на управленска информационна система в производствена фирма.. В: Предприятието на XXI век – проблеми и предизвикателства, Научно-практическа конференция с международно участие, Свищов, Академично издателство Ценов, 2003, стр. 188-197, ISBN 954-23-0135-9.
 979. Петков, А. Оптимизиране разпределението на задачи. В: Русенски университет, Научни трудове, Русе, Издателство на РУ, 2003, ISBN 1311-3321.
 980. Петков, А. Автоматизирано планиране с Visual Basic в Excel. В: Русенски университет, Научни трудове, Русе, 2002, стр. 111-115, ISBN 1311-3321.
 981. Петков, А. Усъвършенстване на ценообразуването във фирма чрез съвременни информационни технологии. В: Русенски университет, Научни трудове, Русе, Издателство на РУ, 1999, стр. 213-220
 982. Петков, А., Г. Игнатовска. Е-проучванията в съвременните изследвания. В: IV International Scientific Conference “E-governance”2012, София, ТУ-София, 2012, стр. 145-153, ISBN ISSN1313-8774.
 983. Петков, А., М. Корнажева, Б. Станчева. Изследване на силните страни в българската част на регион БРОД с оглед на анкетно проучване по проект BRAINS. В: Русенски университет, Научни трудове Том 5.1, серия 5.2, Русе, Издателски център Русенски Университет "Ангел Кънчев", 2012, стр. 27-35, ISBN 1311-3321.
 984. ПЕТКОВ, А., М. КОРНАЖЕВА, Б. СТАНЧЕВА. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИЛНИ СТРАНИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ЧАСТ НА РЕГИОН БРОД (С ОГЛЕД НА АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ПО ПРОЕКТ BRAINS). В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ТОМ 51, СЕРИЯ 5.2 ЕВРОПЕИСТИКА, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, стр. 27-35
 985. Петков, А., Недялков, А., Бонева, М. Изследване на системи за оценка на качеството във висшето образование. В: Сборник трудове от IX Международна научна конференция „Е-управление и Е-комуникации”, София, Технически университет - София, 2017, стр. 99-108, ISBN 2534-8523.
 986. Петков, Ал. Иновативни методи в управленските информационни системи. В: Пета среща на клуб Наука и Бизнес, РТИК, Русе, 2005
 987. Петков, К., Ал. Петков, Ю. Йоргова-Форд. Оценка на ефективността от реализацията на продукт на международни пазари. В: Научна конференция БСУ, Бургас, Издателство БСУ, 2006
 988. Петкова, С., Аккъ, Г., Недялков, А. Издаване на удостоверение за сключен брак – административна гледна точка. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘17, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 85-90, ISBN 1311-3321.
 989. Петров М. Пазар на труда - идентифицране на основните проблеми. Насоки за разрешаването им.. В: Сборник с научни трудове на Русенски университет 2014 том 53, серия 5.1, Русе, Издателски център при Русенски Университет, 2014, стр. 29-33, ISBN 1311-3321.
 990. Петров М. Интеграция на хората с увреждания на пазара на труда. Състояние и тенденции за развитие.. В: Научни трудове на Русенския университет - 2014, том 53, серия 5.1, Русе, Издателски център при Русенски Университет, 2014, стр. 34-38, ISBN 1311-3321.
 991. Петров М., Неделчева Н. Изследване на необходимостта от усъвършестване на икономическата рамка в сферата на здравеопазването.. В: Сборник с доклади от международна научна конференция "Икономиката в променящия се свят, национални, регионални и глобални измерения" 2015, том 2, Варна, Издателство "Наука и икономика" Варна, 2015, стр. 52-57, ISBN 978-954-210834-4.
 992. Петров, Мирослав. „Системата за финансиране на здравеопазването в България – кратък анализ”. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените – Русе – 09-10 октомври 2015 г, гр. Русе, Под печат, 2015
 993. Петров, Мирослав. „Повишаване ефективността на здравния мениджмънт чрез развитие и усъвършенстване на системата за електронно здравеопазване”. В: (ІV-та Международна научна конференция на Икономически университет Варна и Херсонския национален технически университет в Украйна на тема „УКРАЙНА- БЪЛГАРИЯ – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ: СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ И П, гр. Варна, Наука и икономика, 2015, ISBN 978-617-7273-16-4.
 994. Петров,О., Д. Йорданова. Влияние на Закона за развитие на академичния състав върху структурата на академичния състав. В: Научни трудове на Русенски университет - 2016, Качество на висшето образование, Русе, Русенски университет, 2016, стр. 31-41, ISBN 1311-3321.
 995. Петрова Р. За сложните културеми ‘добро (+)’ и ‘зло (−)’ в книгата на Николай Бердяев "Предназначението на човека.Опит за парадоксална етика" (II). В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 5.2. Под общата редакция на: доц. д-р Румяна Петрова, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2015, стр. 225-231, ISBN 1311-3321.
 996. Петрова Р. Американска рецепта за щастие: лингвокултурно изследване на паремии. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 5.2. Под общата редакция на: доц. д-р Румяна Петрова, Русе, Издателски център на Русенския университет, 2015, стр. 210-224, ISBN 1311-3321.
 997. Петрова Р., Д. Стефанова. Ролята на културемата за разкриване културната семантика на библейски паремии. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 5.2 . Под общата редакция на: доц. д-р Румяна Петрова, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2015, стр. 249-253, ISBN 1311-3321.
 998. Петрова, A. Съвременни реалности на отворената глобална икономика. В: Сборник с доклади от Международна научна конференция „Идеи, идеали – възход и крушение“, т.2, Русе, 2019
 999. Петрова, А. Безопасност и качество на храните в България. В: Сборник с доклади от Международна научна конференция "Истини и лъжи за факти, новини и събития", Том 2, Русе, 2018
 1000. Петрова, А. Европейски фондове и българската хранително-вкусова промишленост. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’17, Русе, 2017
 1001. Петрова, Й., Недялков, А. Анализ на услугата по издаване на удостоверение за настоящ адрес. В: Научни трудове на Русенски университет, 57 (5.3), Русе, Русенски университет, 2018, стр. 17-22, ISBN 1311-3321.
 1002. Петрова, Р. Културни аспекти на новаторската теоретична методология на изследоватеския проект Bulgarian-Romanian Area Identities: Neighbourhood Study (BRAINS) по европейската програма за трансгранично сътрудничес. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 5.2. Европеистика, Русе, Изд. център на РУ "А. Кънчев", 2012, стр. 16-19, ISBN 1311–3321.
 1003. Петрова, Р. За понятието „сетивна култура“ на Питирим Сорокин. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 5.2. Европеистика, Русе, Изд. център на РУ "А. кънчев", 2012, стр. 123-127, ISBN 1311–3321.
 1004. Петрова, Р. Лингвокултурен поглед върху най-новите англо-американски пословици в Речник на съвременните пословици. В: Доклади от Шестата национална конференция с межд. уч. по лексикография и лексикология. София, Институт за български език - БАН, 24-25 окт. 2012 . Ред. проф. дфн Л. Крумова-Цветкова, София, Акад. изд-во "Проф. Марин Дринов", 2013, стр. 536-543, ISBN 978-954-322-578-1.
 1005. Петрова, Р. Лингвокултурологично тълкуване на понятието „световен английски език“.. В: Научни трудове на Русенски университет – 2011, том 50, серия 5.2. Европеистика, ред. Р. Петрова, Русе, Издателски център при РУ „Ангел Кънчев“, 2011, стр. 57-62., ISBN 1311–3321.
 1006. Петрова, Р. За някои паралели в драмата Хамлет от Уилям Шекспир и библейската Книга на притчите. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, РУ, 2010, стр. 69-71.
 1007. Петрова, Р. За праведника и нечестивеца в Книгата на притчите в авторизираната версия на Библията (лингвокултурно изследване). В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, РУ, 2010, стр. 7-14, ISBN 1311-3321.
 1008. Петрова, Р. Англоезичното странознание през погледа на студентите. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2009, стр. 77-82.
 1009. Петрова, Р. Развитие на комуникативна и културна компетентност чрез езиково обучение за напреднали в специалност „Европеистика” в Русенски университет „Ангел Кънчев”.. В: В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2009, стр. 131–136, ISBN РУ.
 1010. Петрова, Р. За езика на английската Библия (ІІ). Бележки към семантиката на Първа глава от Proverbs (Притчи) в два преводни варианта на английската Библия. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе / София, РУ, 2008, стр. 32–38.
 1011. Петрова, Р. Лингвистичен модел за установяване на каузалност при пословиците. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, РУ, 2008, стр. 67–72, ISBN 1311-3321.
 1012. Петрова, Р. Дейвид Нортън за мястото на Библията на Крал Джеймс (1611 г.) в историята на английската литература. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе / София, РУ, 2008, стр. 34-39, ISBN 1311-3321.
 1013. Петрова, Р. За езика на английската Библия (І). Бележки към преводите на Библията. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Печатна база на РУ, 2008, стр. 27–31.
 1014. Петрова, Р. Николай Бердяев за културата (II). В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 46, серия 5, Русе, Печатна база на РУ "А. Кънчев", 2007, стр. . 87−89, ISBN 131–3321.
 1015. Петрова, Р. Николай Бердяев за културата (І). В: Научни трудове на Русенски университет "А. Кънчев"р том 46, серия 5, Европеистика, Русе, РУ "А. Кънчев", 2007, стр. 80–87, ISBN 131–3321.
 1016. Петрова, Р. Страданието според английските и българските пословици (І). В: В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2006, стр. 231–236, ISBN 1311–3321.
 1017. Петрова, Р. Страданието според английските и българските пословици (ІI).. В: B: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2006, стр. 237–240., ISBN 1311–3321.
 1018. Петрова, Р. Ползата от “доброто” според английските и българските пословици.. В: В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев". Том 41, серия 5.2, Русе, 2004, стр. 79–84, ISBN 1311–3321.
 1019. Петрова, Р. Едно от лицата на справедливостта в българските пословици: лингвокултурологичен анализ. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2003, стр. 50–54, ISBN 1311–3321.
 1020. Петрова, Р. Ten Years of Anglophone Area Studies. IN: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2003, pp. 10–14, ISBN 1311–3321.
 1021. Петрова, Р. Популярни ли са пословиците днес? Установяване на паремиологичния минимум на студенти, изучаващи дисциплини на английски език. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 39, серия 9, Русе, 2002, стр. 47–51, ISBN 1311-3321.
 1022. Петрова, Р., Денизов,Б. За прецедентните текстове в лингвокултурологията. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 1023. Петрова, Р., Денизов,Б. За понятията "езикова личност" и "лингвокултурна личност" в лингвокултурологията. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 1024. Петрова, Р., М. Сабриева. Опит за културематичен анализ на френски паремии в пресата (II). В: Научни трудове на Русенския университет – 2014, том 53, серия 5.2 – Европеистика, Русе, Издателски център при РУ, 2014, стр. 198-203, ISBN 1311-3321.
 1025. Петрова, Р., М. Сабриева. Опит за културематичен анализ на френски паремии в пресата (I). В: Научни трудове на Русенския университет – 2013, том 52, серия 5.2 – Европеистика, Русе, Издателски център при РУ, 2013, стр. 127-131, ISBN 1311-3321.
 1026. Петрова, Румяна. За сложните културеми "добро (+)" и "зло (-)" в книгата на Николай Бердяев "Предназначението на човека: опит за парадоксална етика" (1). В: Научни трудове на Русенския университет -- 2014, Русе, Русе: Издателски центор при РУ, 2014, стр. 211−215, ISBN 1311-3321.
 1027. Петрова, Румяна. За приносa на архиепископ Ричард Ченевикс Тренч (1807–1886) към лингвокултурната паремиология. В: Научни трудове на Русенски университет – 2013, том 52, серия 5.2. Европеистика, Русе, Издателски център при РУ, 2013, стр. 119-126, ISBN 1311-3321.
 1028. Петрова, Румяна. Пословиците в светлината на културата и аксиологията. В: Научни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, 2002, стр. 58-62, ISBN 1311-3321.
 1029. Петрова, Румяна. Относно предмета на дисциплината странознание на англоезичните народи при комуникациите в деловата сфера. В: Научни трудове - Висше техническо училище, Русе, 1994, стр. 112-118, ISBN 0205-3322.
 1030. Петрова, Румяна и Боян Денизов. За понятията "езикова личност" и "лингвокултурна личност" в лингвокултурологията. В: Научни трудове на Русенския университет -- 2014, Русе, Русе: Издателски център при РУ, 2014, стр. 183−192, ISBN 1311-3321.
 1031. Петрова, Румяна и Боян Денизов. За прецедентните текстове в лингвокултурологията. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русе: Издателски център при РУ, 2014, стр. 204−210, ISBN 1311-3321.
 1032. Петрова, Румяна и Диана Стефанова. Културематичният анализ -- един метод за откриване на културна информация във фразеологията. В: -- В: Научни трудове на Русенски университет -- 2014, Русе, Русе: Издателски център при РУ, 2014, стр. 193−197, ISBN 1311-3321.
 1033. Петър Пенчев Ирена Кенарова-Пенчева. ТУРИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ: ПРИЧИНИ ЗА НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ. В: Научни трудове на Варненския университет 17.11.2017, Варна, Университетска печатница, 2018, стр. 528-537, ISBN 978-954-21-0956-3.
 1034. Петър Пенчев. Дефлационни рискове. В: Научни трудове на Русенския университет 2015, том 54, серия 5.1, Русе, Университетски издателски център при РУ, 2015, стр. 39-41, ISBN 1311-3321.
 1035. Петър Пенчев. Въздействие на дефлацията върху европейската икономика. В: Научни трудове на Русенския университет 2015, том 54, серия 5.1, Русе, Университетски издателски център при РУ, 2015, стр. 36-38, ISBN 1311-3321.
 1036. Петър Пенчев. Методология за постигане на адаптивност в производствените организации. В: Научна конференция РУ&СУ '11, Русенски университет, Русенски университет, 2011, стр. 107-111, ISBN 1311-3321.
 1037. Петър Пенчев. Хипотезата за адаптивното предприятие в условията на България. Литературен обзор. В: Научна конференция РУ&СУ '11, том 50, серия 5.1, Русенски университет, Русенски университет, 2011, стр. 112-115, ISBN 1311-3321.
 1038. Петър Пенчев и Ирена Кенарова-Пенчева. Заетост в туристическия сектор в България – проблеми и перспективи. В: Научни трудове, Том 56, серия 5.1., Икономика и мениджмънт, Русе, България, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 69-74, ISBN 1311-3321.
 1039. Пиримова, В., Русева, Г. Краткосрочни ефекти от инвестициите в строителство и машини върху БВП в България. В: Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия, Варна, Издателство „Наука и икономика”, 2017, стр. 300-308, ISBN 978-954-21-0951-8.
 1040. Пламен Пенчев; Павел Витлиемов. Относно критериите при определяне местоположението на складовете в логистичната мрежа. В: 58 –ма Научна конференция ”Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето - II, Русе; България, 2020, ISBN 2603 - 4123.
 1041. Попова, Ю. Кроскултурни вариации на джендър неравенството в академичния свят.. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2014, стр. 231-236
 1042. Попова, Ю. Интеграция на ромската общност в България и Румъния: интеркултурни аспекти. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 51, серия 5.2 Европеистика, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2012, стр. 61-68
 1043. Попова, Ю. Концептуални основи на културната идентичност, приложими към българо-румънския трансграничен регион край река Дунав. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 50, серия 5.2, Русе, Издателски център при Русенски университет "А.Кънч, 2011, стр. 27-33
 1044. Попова, Ю. Понятието “глобална организация” в България. В: Арнаудов сборник, том 6, Русе, Лени Ан, 2010, стр. 405-414
 1045. Попова, Ю. Ценности и умения, съотносими с професионалната реализация на индивидите: кроскултурни аспекти. В: International Conference “Knowledge management and Criteria for the Development of regions. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 49, серия 5.1, Русе, Издателски център на Русенски университет "А.Кънче, 2010, стр. 75-81
 1046. Попова, Ю. Мястото на България в “Изследване на културните ценности в Европа". В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 49, серия 5.2, Русе, 2010, стр. 72-77
 1047. Попова, Ю. Развитие на чувствителност към другостта чрез интеркултурен тренинг. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 48, серия 5.2, Русе, Изд. център на РУ "А.Кънчев", 2009, стр. 69-76
 1048. Попова, Ю. Обучението по Европеистика в Русенския университет на бакалавърско ниво. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 48, серия 5.2, Русе, Изд. център на РУ "А.Кънчев", 2009, стр. 116-120
 1049. Попова, Ю. Ценности на прехода, отразени в социалните представи на българина /Върху материали от печатни медии/. В: Арнаудов сборник, том 5, Русе, Лени-Ан, 2008, стр. 470-477
 1050. Попова, Ю. Обучение чрез казуси по дисциплината “Междукултурна комуникация”. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 47, серия 6.2, Русе, Изд. център на РУ "А.Кънчев", 2008, стр. 7-12
 1051. Попова, Ю. Национално-културни особености на усвояването на европейски фондове в България. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 46, серия 5, Русе, Изд. център на РУ "А.Кънчев", 2007, стр. 45-50
 1052. Попова, Ю. Придобивани компетенции чрез обучението по дисциплините “Организационна комуникация” и “Междукултурна комуникация” от учебния план на специалност “Европеистика”. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 44, серия 5.3, Русе, 2005, стр. 105-109
 1053. Попова, Ю. Вечните послания или в границите на европейската безграничност. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 41, серия 5.2, Русе, 2004, стр. 142-144
 1054. Попова, Ю. Акценти в новата учебна програма по междукултурна комуникация. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 41, серия 5.2, Русе, Изд. център при РУ "А.Кънчев", 2004, стр. 56-60
 1055. Попова, Ю. Въпросът за културната идентичност в бъдещия разширен Европейски съюз. В: Дискусионен форум “Ние в европейския дебат”,, София, 2003
 1056. Попова, Ю. Профил на етнически хетерогенна група от гледна точка на междукултурната комуникация. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 40, серия 9, Русе, 2003, стр. 56-61
 1057. Попова, Ю. Универсалии в европейското езиково пространство. В: Научни трудове на РУ, том 39, серия 9, Русе, 2002, стр. 53-57
 1058. Попова, Ю. Българинът и другостта: аспекти на междукултурната комуникация. В: Научни трудове на РУ, том 38, серия 11 - Homo Communicativus – европейският гражданин на 21 век, Русе, 2002, стр. 125-129
 1059. Попова, Ю. Етноидентификация чрез системата за афективно значение на понятията в българския език. В: Научни трудове на РУ, том 38, серия 1 -Европейски идентичности, Русе, 2001, стр. 155-159
 1060. Попова, Ю. Специфики в употребата на квалификаторите в българския език. В: Арнаудов сборник, том 2, Русе, 2001, стр. 179-186
 1061. Попова, Ю. Техниката на семантичния диференциал и нейното съвременно приложение в интеркултурните изследвания /С оглед културната специфика на афективното значение в българския език/. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 37, серия 7, Русе, 1999, стр. 67-76
 1062. Попова, Ю. Актуалност на учебната програма по европейски междукултурен мениджмънт в контекста на евроинтеграционните процеси в България. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 37, серия 6, Русе, 1999, стр. 105-111
 1063. Попова, Ю. Балканска вселена или европейски микрокосмос е субективната култура на българина? / С оглед на ценностите, изразявани от българските народни умотворения. В: Трети Международен симпозиум “Елиас Канети”, Русе, 1998
 1064. Попова, Ю. Критерии за установяване интереса на чуждестранните учащи се към образователното съдържание по български език. В: ЮНС “10 години Факултет за чуждестранни студенти”, Русе, 1989, стр. 373-375
 1065. Попова, Ю., В. Гачевска. За корупцията в етически и интеркултурен план. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 44, серия 5.3, Русе, 2005, стр. 56-61
 1066. Попова, Ю., Н. Иванова, Х. Соколова. Възгледи за успеха в съвременните социални и хуманитарни изследвания. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 5.2, РУ, 2015, стр. 175-179, ISBN 1311-3321.
 1067. Попова, Ю., П. Господинова. Фонова лексика със страноведски културен компонент и възможностите за нейното представяне. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев”, том ХХVІ, серия 11, Русе, 1984, стр. 179-185
 1068. Попова, Ю., С.Рашкова. Вътрешноорганизационни комуникации и фирмена култура. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев”, том ХХХV, серия 10, Русе, 1994, стр. 91-97
 1069. Попова, Ю., Х. Белоев, Б. Ангелов. Интернационализация на висшето образование в Русенския университет. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 52, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2013, стр. 13-17
 1070. Проф.д.н.инж. Красимир Иванов Ениманев. ИНФРАСТРУКТУРАТА – САМОСТОЯТЕЛНА ЧАСТ ОТ ОБЩЕСТВЕНОТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО В РЕГИОН РУСЕ. В: KSI Transactions of Knowledge Society: A publication of Knowledge Society Institute, Sofia, 2016, ISBN ISBN 1313-4787/IS.
 1071. Р. Петрова. Темата за децата в англо-американските паремии: линггвокултурно изследване.- В: Арнаудов сборник, т. 9. Ред. колегия (Р. Русев и др.). В: Арнаудов сборник, т. 9, Русе, 2017, стр. 468-477, ISBN ISBN 978-954-8190.
 1072. Рашева, Н., Павлов, Д. РОЛЯТА НА ТЪРГОВКАТА МАРКА В ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДЕЛ ЗА РАСТЕЖ НА МАЛКИТЕ ФИРМИ (THE ROLE OF TRADEMAK IN CONSTRUCTING A MODEL FOR SMALL BUSINESS GROWTH). В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 5.3, Русе, 2020, стр. (под печат)
 1073. Русева, Г. Дългосрочни неокласически и ендогенни ефекти от инвестициите върху БВП и растежа в България. В: Научни трудове, Том 56, серия 5.1., Икономика и мениджмънт, Русе, България, Русенски университет, 2017, стр. 80-85, ISBN 1311-3321.
 1074. Русева, Г. Краткосрочни кейнсиански ефекти от инвестициите върху БВП на България. В: Научни трудове, Том 56, серия 5.1., Икономика и мениджмънт, Русе, България, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 75-79, ISBN 1311-3321.
 1075. Русева, Г. Дългосрочни ефекти от инвестициите в строителство и машини върху БВП в България. В: Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия, Варна, Издателство „Наука и икономика”, 2017, стр. 309-318, ISBN 978-954-21-0951-8.
 1076. Рускова С. М. Тодорова. Възможности за моделиране дифузията на нов продукт. В: Десета Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’12”, Созопол, 17-20 юни 2012 г, Созопол, 2012, ISBN 1310-3946.
 1077. Рускова, С. Регионално емпирично изследване на потребителските реакции в условията на стагниран пазар. В: Научна конференция на Русенски Университет 2011, Русе, 2011, стр. 144-149, ISBN 1311-3321.
 1078. Рускова, С. Методика за изследване на потребителските реакции в условията на стагниран пазар. В: Научна конференция на Русенски Университет 2011, Русе, 2011, стр. 139-143, ISBN 1311-3321.
 1079. Рускова, С. Оценка ефективността на иновациите. В: SIXTH INTERNATIONAL CONGRESS-MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS, volume 2, София, 2009, стр. 31-35, ISBN 1310-3946.
 1080. Рускова, С. Системи за управление на качеството, прилагани в отраслова индустрия. В: IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “MANAGEMENT AND ENGINEERING’06”, Созопол, 2006, стр. 108-112, ISBN 1310 – 3946.
 1081. Рускова, С. Одобрява ли се производството на екологично чисто вино в България. В: Шеста международна научно-приложна конференция „Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията”, Варна, 2006, стр. 92-98, ISBN 10: 954-20-0.
 1082. Рускова, С. Проблеми в българския виноекспорт. В: Научни трудове, том 41, серия 5.1, Икономика и мениджмънт, Право, РУ “А. Кънчев”, Русе, 2004, стр. 87-92, ISBN 1311 – 3321.
 1083. Рускова, С. Изисквания на съвременните потребители към хранителните стоки. В: Научни трудове, том 41, серия 5.1, Икономика и мениджмънт, Право, РУ “А. Кънчев”, Русе, 2004, стр. с.93-98, ISBN 1311 – 3321.
 1084. Рускова, С. Необходимост от усъвършенстване на методите за управление на качеството в лозаро-винарските предприятия. В: Научни трудове, том 40, серия 9, Европеистика, Икономика и мениджмънт, РУ “А. Кънчев’, Русе, 2003, стр. ISSN: 1311 – 3321, ISBN 176-181.
 1085. Рускова, С., А. Ябанозова. THE ORGANIZATIONAL ENERGY - THE BASIS OF ENERGY MANAGEMENT. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, том 58, серия 5.3., Икономика и мениджмънт, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2019, pp. 32-38, ISBN 1311-3321.
 1086. Рускова, С., А. Ябанозова. Decreased motivation in the health sector - reasons, effects and possible solutions. IN: Научни трудове на Русенски университет, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2018, pp. 60-64, ISBN 1311-3321.
 1087. Рускова, С., А. Ябанозова. Фактори и инструменти за повишаване мотивацията на медицинския персонал. В: Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, стр. 38-42, ISBN 1311-3321.
 1088. Рускова, С., Д. Спасова. CO-MENAGEMENT - A TOOL FOR IMPROVING WORK WITH VULNERABLE GROUPS DURING A PANDEMIC. IN: 59th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, 2020, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2020, pp. под печат, ISBN 1311-3321.
 1089. Рускова, С., И, Русева. STRESS MANAGEMENT AS A TOOL FOR PREVENTION OF BURNOUT SYNDROME. IN: Научни трудове на Русенски университет, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2019, pp. 36-41, ISBN 1311-3321.
 1090. Рускова, С., И. Русева. PROFESSIONAL BURNING - A MAJOR THREAT FOR MEDICAL WORKERS IN THE CONDITIONS OF COVID 19. IN: 59th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, 2020, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2020, pp. под печат, ISBN 1311-3321.
 1091. Рускова, С., И. Русева. Theoretical aspects of the impact of conflicts on employee motivation. IN: Научни трудове на Русенски университет, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2018, pp. 41-45, ISBN 1311-3321.
 1092. Рускова, С., М. Кирова. Повишаване конкурентоспособността на организацията чрез оценка на потребителските решения. В: Перспективи пред индустриалния бизнес / Международна научна конференция, Варна, "Ико-консулт", 2013, стр. 52-57, ISBN 978-954-8235-09-9.
 1093. Рускова, С., М. Кирова. Анализ на мотивацията на персонала във факултет „Бизнес и мениджмънт” на РУ „Ангел Кънчев”. В: JUBILEE X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”MANAGEMENT AND ENGINEERING’12”, Созопол, 2012, стр. 421-430, ISBN 1310-3946,.
 1094. Рускова, С., М. Кирова. Анализ на мотивацията на персонала във факултет “Бизнес и мениджмънт” на РУ “Ангел Кънчев”. В: X International Scientific Conference “Management and Engineering”, Sozopol, 2012, стр. 274-284, ISBN 1310 – 3946.
 1095. Рускова, С., М. Тодорова. Възможности за моделиране на дифузията на нов продукт. В: JUBILEE X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”MANAGEMENT AND ENGINEERING’12, Созопол, 2012, стр. 421-430, ISBN 1310-3946,.
 1096. Рускова, С., М. Тодорова. Изследване ролята на комуникационните канали при възприемането и дифузията на нов продукт. В: IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”MANAGEMENT AND ENGINEERING’11”, Созопол, 2011, стр. 507-517, ISBN 1313-7123.
 1097. Рускова, С., М. Тодорова. Извеждане на причините, възпрепятстващи възприемането на иновациите. В: VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”MANAGEMENT AND ENGINEERING’10”, Созопол, 2010, стр. 477-485, ISBN 1310-3946.
 1098. Рускова, С., М. Тодорова. Подходи за диференциране на потенциалните потребители при възприемане и дифузия на иновациите. В: EIGHT CONFERENCE “MANAGEMENT OF INNOVATOINS”, Варна, 2010, стр. 135-141, ISBN 9878-954-635-004-.
 1099. Рускова-Салимова, Б. Порочните практики в българското земеделие приложени чрез мярка 112 от Програмата за развитие на селските райони в транграничния регион по поречието на р. Дунав. В: Научни трудове на Русенския университет, Печатна База на Русенския университет, 2012, стр. 76-82, ISBN 1311-3321.
 1100. Рускова-Салимова,Б. По-големите възможности на селските райони които предлата Програмата за развитие на селските райони на Румъния в сравнение стази на България. В: Научни трудове от Х-та международна научна ковференция, том 2, София, 2012, стр. 936-945, ISBN 1310-3946,1314-63.
 1101. Рускова-Салимова,Б. Разпределение на средствата на мярка 112 на ОС1 от европейската програма за развитие на селските райони. Млади фермери в област Русе - илюзия или реалност. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 5.2 ,Русе, Печатна база на РУ, 2011, стр. 42 - 46
 1102. Рускова-Салимова,Б. Възможността на Програмата за развитие на селските райони и нейното финансиране за повишаване конкурентноспособността на земеделието в Област Русе. В: Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия5.1,Русе, Печатна база на РУ, 2010, стр. 188-193
 1103. С. Рускова. Профил на българския потребител, според доходите и социалната класа. В: THE 9th CONFERENCE “MANAGEMENT OF INNOVATOINS-ENTERPRISES, BANKS, UNIVERSITIES”, Варна, 2012, стр. 341-346, ISBN 978-954-63.
 1104. Сабриева, M. Опит за културематичен корпусен анализ на български и френски паремии на тема „добрата жена“. В: Студентска научна сесия - СНС'15, Русе, Издателски център при РУ, 2015, стр. 105-110, ISBN 1311-3321.
 1105. Сабриева, М. Опит за културологичен анализ на английски, френски и английски паремии с положителната културема ‘парите (+)’. В: Научни трудове на Русенския университет – 2016, факултет Бизнес и мениджмънт, том 55, серия 5.2 – Европеистика и международни отношения, Русе, Издателски център при РУ, 2016, стр. 34-42, ISBN 1311-3321.
 1106. Сабриева, М. Опит за културематичен анализ на български, френски и английски паремии на тема „добрият съсед“. В: Научни трудове на Русенския университет – 2015, факултет Бизнес и мениджмънт, том 54, серия 5.2 - Европеистика и международни отношения, Русе, Издателски център при РУ, 2015, стр. 238-241., ISBN 1311-3321.
 1107. Сабриева, М. Френски паремии от български произход и техните еквиваленти, аналози и варианти в българския език. В: Научни трудове на Русенския университет – 2015, том 54, серия 5.2 – Европеистика и международни отношения, Русе, Издателски център при РУ, 2015, стр. 242-248., ISBN 1311-3321.
 1108. Сабриева, М. Френският срещу английското нашествие. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС’13 на Русенски Университет, Русе, Издателски център при РУ, 2013, стр. 41-44, ISBN 1311-3321.
 1109. Светлозар Иванов, Павел Витлиемов, Даниела Николова. Structure of intelligent system for the design of robotic grippers for non-rigid materials. IN: 8 Международна конференция; AДП, София, 1997
 1110. Сиракова Л. Маркетингов комплекс и маркетингов мениджмънт в системата на предприемачеството. В: Научна конференция на Русенски университет "Ангел Кънчев" 25-26/10/2013 г, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013
 1111. Соколова, Х. «Дефицитът на съчувствие» в контекста на бежанската криза в Европа. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 5.2, РУ, 2015, стр. 171-174, ISBN 1311-3321.
 1112. Соколова, Х. Унгарци в Русе през втората половина на XIX век. В: Унгаристични изследвания: юбилеен сборник, София, Изток - Запад, 2014, стр. 177-186, ISBN 978-619-152-483-9.
 1113. Соколова, Х. Просперитет или оцеляване: успех „по български”. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 5.2, Русе, 2014, стр. 248-251
 1114. Соколова, Х. Основни ценностни сходства и различия между българите и унгарците в началото на 21 век. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 5.2, Русе, 2014, стр. 242-247
 1115. Соколова, Х. Успехът в езика на българи и унгарци (изследване от гледна точка на междукултурната комуникация). В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013, том 52, серия 5.2, Русе, 2013, стр. 141 – 144
 1116. Станев, Е. Разкриване на времевите лагове при навлизането на глобалната финансова криза в българския банков сектор. В: Сборник с доклади от международна научна конференция "Икономиката в променящия се свят : национални, регионални и глобални измерения", том 3, ИУ Варна, 2015, стр. 66-72, ISBN 978-954-21-0835.
 1117. Станев, Е. SCDS като измерител на системен риск и доверие в контекста на глобалната финансова криза. В: Сборник с доклади от СНС'15, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 1118. Станев, Е. Рискове на антикризисната парична политика. В: Научни трудове на русенския университет, Русе, 2014, стр. 20-23, ISBN 1311-3321.
 1119. Станев, Е. Капиталова адекватност на банковата система в България в контекста на глобалната финансова криза. В: Научни трудове на русенския университет, Русе, 2014, стр. 156-159, ISBN 1311-3321.
 1120. Станчева, Б. Социално конструиране на понятието за демокрация в контекста на европейската интеграция. В: Научна конференция РУ&СУ’15. В: Научни трудове на Русенския университет – 2015, том 54, серия 5.2., Европеистика (под печат), Русенски университет, 2015
 1121. Станчева, Б. Динамика в социалното конструиране на понятието за демокрация. В: Научни трудове на Русенския университет – 2014, том 53, серия 5.2., Европеистика, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 124-133
 1122. Станчева, Б. и екип на Клуб Европеистика. Кампания „Магистър по европейските въпроси". В: Сборник доклади на студентска научна сесия, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, стр. 23-25
 1123. Станчева, Б., И. Маркова, Е. Първанова. ДВЕ ГОДИНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РАВНОСМЕТКА, ОЧАКВАНИЯ, НАГЛАСИ. В: Сборник доклади на студентска научна сесия, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, стр. 7-13
 1124. Стоилов, Л., Павлов, Д. Перспективи пред управлението на крайбрежната зона в област Русе. В: Международна научна конференция „Мениджмънт на промяната”, Стара Загора, 11-13.04.2014 г. // Sector and Regional Policies in Change Management, Русе, 2014, стр. 290-302, ISBN 978-954-8675-82-6.
 1125. Стойчева Б. Методи за набор и подбор на персонал в сектор сценично изкуство. В: Единадесета международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии”, Варна, 2018, стр. 463-468, ISBN 978-619-7026-28-3.
 1126. Стойчева, Б. Анализ на външната среда в сектор сценично изкуство. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 5.1, Русе, 2016, стр. 43-47, ISBN 1311-3321.
 1127. Стойчева, Б. Управление на знанието в индустриалните предприятия при разработване на нови продукти. В: МНК "Модели на знанието" - БЛЕК СИЙ РАМА, В: Научна конференция "Интелигентна специализация - иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация ", Русе, 2016, ISBN 1311-3321.
 1128. Стойчева, Б., Д. Антонова. Сравнителен анализ на състоянието и тенденциите в изследователската активност при разработката на нови продукти в българските индустриални предприятия. В: XIII ISC, Созопол, България, 2015, стр. 764-775, ISBN 1314-6327.
 1129. Стойчева, Б., Д. Антонова. Общ процес на разработване на нови продукти - изследване на българските индустриални предприятия. В: XIII ISC, Созопол, България, 2015, стр. 776-787, ISBN 1314-6327.
 1130. Стойчева, Б., Д. Антонова. Концептуални модели на генериращата фаза при управление на иновационния процес. В: X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "MANAGEMENT AND ENGINEERING'12", Созопол, 2012, стр. 1114-1123, ISBN 1310-39461.
 1131. Стойчева, Б., Д. Антонова. Същност и значение на генериращата фаза в системата за управление на иновационния процес. В: X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Созопол, България, 2012, стр. 1107-1113, ISBN 1310-39461.
 1132. Стойчева, Б., С. Рускова. Управленски решения в условията на извънредно положение. В: Юбилейна международна научна конференция ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАЛНА ИКОНОМИКА: РАЗВИТИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА, Варна, Издателство „Наука и икономика" - Икономически университет – Варна, 2020, стр. 567-579, ISBN 978-954-21-1039-2.
 1133. Стоянова, Н., Недялков, А. Теоретичен анализ на проектирането на услуги (DOI: 10.13140/RG.2.1.2011.3046). В: Научни трудове на Русенски университет, 45 (4), Русе, 2006, стр. 72-76, ISBN 1311-3321.
 1134. Стоянова, Н., Недялков, А., Найденов, Н. Изследване на показатели за качество на операциите и обслужването в автосервизни предприятия (DOI: 10.13140/2.1.3856.2887). В: Научни трудове на Русенски университет, 47 (6.1), Русе, 2008, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
 1135. Т. Хубенова, В. Иванова, В. Царевски. Капиталовите пазари в България. В: ВСУ, В, 2008
 1136. Тихолов Ч., Митев И. Теория на ограниченията - един подход за адаптиране към новите изисквания на бизнеса. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Том 49, серия 5.1, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
 1137. Тихолов Ч., Митев И. Възможности за България при аутсорсинг в областта на машиностроителното производство в рамките на ЕС. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2009
 1138. Тодоров, Т., Рускова-Салимова,Б. Анализ на бенефициентите по мярка 112 от ПРСР в трансграничния регион по поречието на р. Дунав към 31.12.2009 г.. В: Научни трудове на Русенския университет, Печатна База на Русенския университет, 2012, стр. 69-76, ISBN 1311-3321.
 1139. Тодорова М. Профил на потребителите, възприели влогово-кредитните кооперации и техните услуги в Русенския регион. В: Сборник с доклади, Международна научна конференция, посветена на 60 год. Юбилей на катедра Икономика и управление на индустрията, Варна, Икономически университет – Варна, 2013, стр. 161-166, ISBN 978-954-8235-09-9.
 1140. Тодорова, М. Специфики на функционирането на влогово-кредитните кооперации в България - Част I. В: Научна конфернция на РУ “А.Кънчев”, РУ "Ангел Кънчев", 2011
 1141. Тодорова, М. Специфики на функционирането на влогово-кредитните кооперации в България - Част II. В: Научна конфернция на РУ “А.Кънчев”, РУ “А.Кънчев”, 2011
 1142. Трифонов, Е. Валутен съвет и икономическа стабилизация. В: Макроикономическа стабилизация и икономически растеж, София, Университетско издателсто "Стопанство", 2002, стр. 77-83
 1143. Трифонов, Ем. Пет въпроса относно предмета на икономическата теория. В: Национална научна конференция по Политическа икономия - Сборник с доклади, Русе, Печатна база към РУ "Ангел Кънчев", 2016, стр. 49-57, ISBN 978-954-712-706-7.
 1144. Филева, Д., Павлов, Д. ВЛИЯНИЕ НА МИСЛОВНИТЕ КАРТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В МАЛКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (IMPACT OF MIND MAPS FOR IMPROVEMENT OF INTRAPRENEURSHIP IN SMALL INDUSTRIAL COMPANIES). В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 5.3, Русе, 2020, стр. (под печат)
 1145. Христов Х., Ив. Митев. Анализ на организацията на доставките в индустриална фирма. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2010, Том 49, серия 5.1, Русе, 2010
 1146. Христов Х., М.Димитров, Ив. Митев. Възможности за ефективен мениджмънт на доставни вериги в индустриалната сфера. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "А. Кънчев" - 2006, Том 45, серия 4, Русе, 2006, ISBN 1311-3321.
 1147. Христов, Р., Михайлова, Л. Приложение на процесно-ориентирания вътрешен контрол в индустриални предприятия. В: Научни трудове Том 58, серия 5.3. Икономика и мениджмънт, Русе, Русенски университет, 2019, стр. 24-28, ISBN 1311-3321.
 1148. Христова, Л. Съвременни тенденции в предприемаческата активност в България. В: Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „Развитието на българската икономика – 25 години между очакванията и реалностите", Свищов, Академично издателство, 2016, стр. 134-140, ISBN 978-954-23-1.
 1149. Христова, Л. Сравнителен анализ на предприемаческата активност в България посредством показателя „гъстота на новия бизнес“. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС’16, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенски университет, 2016, стр. 7-12, ISBN 1311-3321.
 1150. Христова, Л. Влияние на регулирането върху предприемаческата активност в България. В: Сборник с доклади от "56-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот." на РУ "Ангел Кънчев" (под печат), Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенски университет, 2018, ISBN 1311-3321.
 1151. Христова, Л. Регулиране на навлизането на пазара в България. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия - СНС'17, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенски университет, 2017, стр. 51-56, ISBN 1311-3321.
 1152. Царевски, В. Проблеми на структурата на българския износ.. В: Конференция на ИИИ на БАН, С., 2011
 1153. Царевски, В. Някои специфични аспекти на глобалната финансово-икономическа криза.. В: Конференция на СИБ, С., 2011
 1154. Царевски, В. Структурни проблеми на външно-търговския стокообмен.. В: Конференция на СИБ, С., 2011
 1155. Царевски, В. Развитие на търговско-икономическите отношения между България и Русия.. В: България и Русия- в миналото, настоящето и бъдещето., С., 2009
 1156. Царевски, В. Проблеми на платежния баланс на България.. В: Конференция в ИИ на БАН, С., 2009
 1157. Цонева, Д. , Р. Кършакова. Информационната роля на словореда и овладяването му от чуждестранните студенти в подготвителния курс. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", том ХХІІІ, серия 11, Русе, 1981, стр. 307 - 312
 1158. Чуков, Вл. Поведението на Ердоган в Сирия – догматичен казус. В: Тематичен сборник Хуманизъм. Наука. Религия, БАН, Институт по междурелигиозен диалог, Национален съвет на религиозните общности в България, София, 2018, стр. 110 - 118, ISBN 978-619-7472.
 1159. Чуков, Вл. Поведението на Ердоган в Сирия- догматичен казус. В: Тематичен сборник Хуманизъм. Наука. Религия, БАН, Институт по междурелигиозен диалог, Национален съвет на религиозните общности в България, България, София, 2018, стр. 110 - 118, ISBN 978-619-7472.
 1160. Шелудко И. Управление на запасите в съвременните информационни системи. В: X Международна младежка научна конференция, София, 2016, стр. 47-50, ISBN 1310-3946.
 1161. Шелудко И., М.Кирова. Анализ на икономическите показатели за подобряване на фирменото представяне. В: Международна конференция: „Модели за управление на знанието”, Русе, Русенски университет, 2016, ISBN 1311-3321.
 1162. Штирой, К., Недялков, А. Анализ на административното обслужване при подаване на молба за придобиване на българско гражданство. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘17, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 64-69, ISBN 1311-3321.
 1163. Янкова, Д. „Изследване и анализ на управлението на разходите за труд в индустриалните предприятия и възможности за подобряването му“. В: Студентска научна сесия, Русе, 2017, ISBN ISSN 1311-3321.
учебници
 1. Assenova, K., Raleva S., Borisowa R., Vazov R., Yochkolovska K. Case – studies in Finance and Economics. Sofia, Publishing house “ Stopanstvo”, 2011, ISBN 0000000000.
 2. Luban, F., Al. Petkov. Business Simulation, Master of International Business Informatics Handbook. Bucharest, Academy of Economic Studies, 2003, pp. 63-86, ISBN 973-594-313-1.
 3. Антонова, Д. Икономика – тестове и отговори - трето преработено и допълнено издание. Русе, Примакс, 2006, стр. 285, ISBN ISBN10: 954-9972.
 4. Антонова, Д. Публична и пространствена икономика - второ преработено и допълнено издание. Русе, Примакс, 2006, стр. 476, ISBN 954-9972-680.
 5. Антонова, Д. Публична и пространствена икономика - първо издание. Русе, Примакс, 2005, стр. 476, ISBN 10: 954-9972-.
 6. Антонова, Д. Записки по микроикономика – акценти, тестове, задачи, отговори. Русе, Примакс, 1996, стр. 196, ISBN 954-90139-1-X.
 7. Асенова К., Александрова М., Атанасов Б., Иванова В., Митев П., Ненкова П., Петкова Т., Томова М., Шутилова К. Финанси - теория и практика. София, Издателство „ Стопанство”, 2000, ISBN 954-494-407-9.
 8. Асенова Камелия. Финанси. Русе, Издателски комплекс на РУ „ Ангел Кънчев”, 2017, ISBN 978-954-712-721-0.
 9. Асенова,К., Йонкова Б., Григоров Б., Мишев Г., Александрова М., Пейчева М., Симеонов Ог., Башева С., Бонева С. Управленски анализи и счетоводство. София, Издателство„ Стопанство”, 2009, ISBN 978-954-644-013-6.
 10. Банчев ,П. Количествени методи в планирането. Свищов, книгоиздателство Ценов, 2011, ISBN няма.
 11. Банчев, П. Количествени методи в планирането. Свищов, АИ "Ценов", 2010, стр. 200, ISBN 978 ....
 12. Банчев, П. Пазарни проучвания. В.Търново, Фабер, 2010, стр. 360, ISBN 978-954-400-115-5.
 13. Банчев, П. Маркетинг. В.Търново, Фабер, 2010, стр. 647, ISBN 978-954-400-202-2.
 14. Баташки, Г. Отчитане на външнотърговските сделки. Свищов, АИ "Ценов", 2010, стр. 190, ISBN 978-954-23-0483-8.
 15. Баташки, Г. Счетоводни стандарти в публичния сектор. Свищов, АИ "Ценов", 2009, ISBN 10:95423-0267-1.
 16. Баташки, Г. Стандарти за одит в публичния сектор. Свищов, АИ "Ценов", 2006, ISBN 10:954-23-0296-7.
 17. Баташки, Г. Банково счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 1996, стр. 284, ISBN 978-954-23-0337-4.
 18. Баташки, Г., Ж.Михайлова. Банково счетоводство. София, Дионис, 1997, стр. 288, ISBN 978-954-23-0337-4.
 19. Баташки, Г., В. Меразчиев. Банково счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 2010, стр. 336, ISBN 978-954-23-0037-4.
 20. Баташки, Г., В. Меразчиев. Бюджетно счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 2006, pp. 280, ISBN 10:95423-0268-1.
 21. Баташки, Г., В. Меразчиев. Отчитане на външнотърговските сделки. Свищов, АИ "Ценов", 2003, ISBN 954-23-0147-2.
 22. Баташки, Г., В. Меразчиев. Банково счетовоство/Второ преработено и допълнено издание. Свищов, АИ "Ценов", 2002, ISBN 954-23-0097.
 23. Баташки, Г., В. Меразчиев. Бюджетно счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 2002, pp. 239, ISBN 95423-0071-9.
 24. Баташки, Г., В. Меразчиев. Отчитане на външнотърговските сделки. Свищов, АИ "Ценов", 2000, ISBN 954-23-0147-2.
 25. Баташки, Г., В. Меразчиев. Банково счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 2000, стр. 283, ISBN 978-954-23-0037-4.
 26. Баташки, Г., В. Меразчиев. Бюджетно счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 1999, pp. 188, ISBN 10:95423-0268-1.
 27. Баташки, Г., В. Меразчиев. Банково счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 1998, стр. 263, ISBN 978-954-23-0037-4.
 28. Баташки, Г., В.Меразчиев, Д.Ималова. Бюджетно счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 2009, pp. 308, ISBN 954-23-0268-1.
 29. Баташки, Г., В.Меразчиев, Й.Йотова, Н.Колев, С.Александров. Бюджетно счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 1994, pp. 168, ISBN 954-23-0268-1.
 30. Баташки, Г., Д.Ималова, В.Меразчиев. Банково счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 2007, стр. 350, ISBN 978-954-23-0337-4.
 31. Божков, В., Й. Велчева, И. Димитрова. Счетоводство на предприятието. Силистра, Печатница "РИТТ", 2009, стр. 323, ISBN 978-954-712-440-0.
 32. Божков, В., Й. Велчева, И. Димитрова. Обща теория на счетоводството. Силистра, Печатница "РИТТ", 2007, стр. 155, ISBN 978-954-712-385-4.
 33. Везиров, Ч., П.Димитров, Кр.Ениманев, Ал.Нанева, Т.Георгиева, Д.Кехайов, Р.Попова, А.Атанасов, К.Стоянов, И.Христаков. Проектиране на механизирани технологии в земеделието II. Русе, Сдружение с нестопанска цел ИИЗЗ, 2009, стр. 176, ISBN 978-954-91147-6-8.
 34. Велчева Й., А. Любенова. Финансов мениджмънт. Русе, Печатна база при РУ, 2006, ISBN 57-2005.
 35. Велчева Й., Ал. Петков. Информационни системи и технологии в бизнеса. Русе, Печатна база на РУ, 2002, стр. 180, ISBN 954-712-147-2.
 36. Велчева Й., И. Димитрова. Управленско счетоводство. Силистра, Печатница "РИТТ", 2012, стр. 264, ISBN 978-954-759-284-1.
 37. Владимиров, Л., М. Кирова, Н. Ковачев, П. Мънев. Екологично индустриално производство. Плевен, Медиатех, 2015, стр. 325, ISBN 978-619-7071-79-5.
 38. Даков И., К. Ениманев. Индустриален инженеринг. София, Петекстон, 2004, стр. 243, ISBN 954-457-020-9.
 39. Даков Ив., К. Ениманев. Индустриален инженеринг, 2-ро прераб. и доп. изд.. София, "Софттрейд", 2006, стр. 244, ISBN -10:954-334-029-3.
 40. Дамянов, Ат., Др. Илиев. Международен маркетингов мениджмънт. Велико Търново, Фабер, 2008, стр. 380, ISBN 978-954-775-989-3.
 41. Дамянов, Ат., Др. Илиев, Здр. Любенов. Фирмена интернационализация. Велико Търново, Фабер, 2010, стр. 191, ISBN 978-954-400-309-8.
 42. Дамянов, Ат., Др. Илиев, Здр. Любенов. Международен маркетинг. Велико Търново, Фабер, 2008, стр. 239, ISBN 978-954-775-947-3.
 43. Дамянов, Ат., Др. Илиев, Здр. Любенов. Фирмена интернационализация. Свищов, Академично издателство Ценов, 2007, стр. 218, ISBN 978-954-23-0363-3.
 44. Дамянов, Ат., Др. Илиев, Ив. Марчевски. Международен бизнес. Свищов, Академично издателство Ценов, 2002, стр. 433, ISBN 954-23-0104-9.
 45. Дамянов, Ат., Др. Илиев, С. Момчев. Международни стратегии. Велико Търново, Фабер, 2010, стр. 188, ISBN 978-954-400-360-9.
 46. Дамянов, Ат., Ив. Марчевски, Др. Илиев, Здр. Любенов. Международен бизнес. Велико Търново, Фабер, 2012, стр. 340, ISBN 978-954-400-771-3.
 47. Дамянов, Ат., Ив. Марчевски, Др. Илиев, Здр. Любенов. Международен бизнес. Велико Търново, Фабер, 2009, стр. 264, ISBN 978-954-400-023-3.
 48. Дафина Донева. Икономика на публичния сектор, Учебник за дистанционна форма на обучение.E-learning shell RU. Русе, ИЦ към Русенски университет, 2015, ISBN -.
 49. Димов, И. Д. Донева и др. Обща икономическа теория Кратък курс. София, Нова звезда, 2003, ISBN -.
 50. Димов, И., Д. Донева, Д. Златева и др. Обща икономическа теория. Ч. І Основи на икономическата система и ч. ІІ Микроикономика. Девето издание. Глава 8, 12 (т. 1-7), 13, 19, 20. София, Нова звезда, 2009, стр. 527, ISBN ISBN 954-8981-459.
 51. Димов, И., Донева, Д. и др. Обща икономическа теория. Кратък курс. Теми: 6, 7, 9, 13, 14. София, Нова звезда, 2005, стр. 388, ISBN -.
 52. Донева, Д. Икономика и природна среда, Учебник за дистанционна форма на обучение. Русе, РУ, 2019, ISBN -.
 53. Донева, Д. Бизнесикономика. Учебник за дистанционно обучение.. Велико Търново, Център за дистанционно обучение, ВТУ, 2010, ISBN -.
 54. Донева, Д. Обща икономическа теория. Учебник за дистанционно обучение.. Велико Търново, Център за образователни технологии, ВТУ, 2008, ISBN -.
 55. Ениманев, К. Архитектура на инжерните съоръжения: Програмни лекции. Силистра, "RITT-bg", 2008, стр. 206, ISBN -10: 954-759-199-.
 56. Ениманев, К. Териториално устройство и инфраструктура. София, Петекстон, 2007, стр. 148, ISBN 978-954-457-034-7.
 57. Ениманев, К. Сградостроителство и архитектура: Програмни лекции. Силистра, "RITT-bg", 2007, стр. 399, ISBN -10:954-759-215-7.
 58. Ениманев, К. Управление на фирмата, 2-ро прераб. и доп. изд.. Русе, Примакс, 2006, стр. 236, ISBN -10:954-9972-56-9.
 59. Захариев, В., и др. Бюджетно управление на фирмата. В. Търново, "Абагар", 2003, ISBN 954-427-507-4.
 60. Захариев, В., и др. Финанси. В. Търново, "Абагар", 2001, ISBN 954-427-205-4.
 61. Кирова, М. Управление на иновациите. Русе, Примакс, 2011, стр. 224, ISBN 978-954-8675-25-3.
 62. Коцев Н., Е. Коцев. Управление на човешките ресурси в организацията. Велико Търново, Абагар, 2008, стр. 230, ISBN 978-9-54427-809-0.
 63. Коцев, Е. Организационно поведение. Русе, А Груп, 2008, стр. 325, ISBN 978-954-8039-02-4.
 64. Коцев, Е. Организационно поведение. Русе, Примакс, 2004, стр. 150, ISBN 954-9972-59-3.
 65. Коцев, Н., Е. Коцев, С. Рускова. Теория на управлението. Русе, Авангард принт, 2012, ISBN 978-954-337-168-6.
 66. Кършакова, Р. Научна комуникация. Поредица “Библиотека на докторанта”. РУ “А. Кънчев”, Русе, Печатна база, 2009, стр. 125 с., ISBN 978-954-712-442-4.
 67. Кършакова, Р. Основи на комуникацията. РУ ”А.Кънчев”, Русе, електронно издание, 2002, стр. 192с., ISBN 954-712-146-4.
 68. Кършакова, Р. Език, общество и комуникация. Русе, РУ "А. Кънчев", 1996, стр. 163, ISBN 954-712.
 69. Любенов, Л. Агромаркетинг, WEB базиран курс. Русе, Русенски университет, 2013, ISBN -.
 70. Любенов, Л. Маркетинг. Русе, Русенски университет, 2013, ISBN -.
 71. Любенов, Л. Маркетинг в сервизната дейност, WEB базиран курс. Русе, Русенски университет, 2013, ISBN -.
 72. Любенов, Л. Агромаркетинг. Русе, Медиатех, 2016, ISBN 978-619-207-040-3.
 73. Любенов, Л. Маркетинг, второ издание. Русе, Русенски университет, 2014, ISBN 978-954-712-617-6.
 74. Любенов, Л. Цени и ценообразуване, второ издание. Русе, ПБ на Русенски университет, 2012, ISBN -.
 75. Любенов, Л. Икономически основи на фирмата. Русе, Център за дистанционно обучение, Русенски универси, 2011, ISBN -.
 76. Любенов, Л. Продуктова и иновационна политика. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2009, ISBN 978-954-712-467-7.
 77. Любенов, Л. Цени и ценообразуване. Русе, Център за дистанционно обучение, Русенски универси, 2008, ISBN -.
 78. Любенов, Л. Агромаркетинг. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2006, ISBN 954-712-313-0.
 79. Любенов, Л., А. Нанева. Икономика на земеделието. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2006, ISBN -.
 80. Маринов Г., Велев Мл., Гераскова О. Икономика и конкурентоспособност на предприемаческата дейност. София, “Информа интелект”ООД, 2008, стр. 730, ISBN 978-954-849-269-0.
 81. Минчев Д. Световна икономика. Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 179, ISBN 978-619-7058-14-7.
 82. Минчев Д. Световна икономика. Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2002, стр. 204, ISBN 954-712-155-3..
 83. Минчев Д Трифонов Е Доганова Л. Икономика. Русе, Лени - Ан, 2014, стр. 302, ISBN 978-619-7058-18-5.
 84. Минчев Д., Е. Трифонов, Л. Доганова. Икономика. Русе, Печатна база РУ "Ангел Кънчев", 2006, ISBN 978-954-712-324-3.
 85. Минчев Д., Е. Трифонов, Л. Доганова. Икономика. Русе, Печатна база РУ "Ангел Кънчев", 2001, ISBN 954-712-095-6.
 86. Минчев, Д., Л. Златев. Стопанска история (Учебно помагало). Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2000, стр. 256, ISBN 954-712-094-8.
 87. Найденов, Н. Управление на проекти. Силистра, РИТТ, 2009, стр. 160, ISBN 0000.
 88. Найденов, Н. Управление на проекти. Силистра, РИТТ, 2007, стр. 160, ISBN 0000.
 89. Найденов, Н. Мениджмънт на проекти. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2005, стр. 160, ISBN 954-712-296-7.
 90. Найденов, Н., К. Ениманев, М. Кирова, Д. Йорданова. Устойчиво развитие на регионите. Русе, РУ “А. Кънчев”, 2008, стр. 144, ISBN 978-954-759-205-6.
 91. Найденов, Н., Недялков, А. Управление на реалните активи в бизнеса (уеб базиран курс). Русе, Русенски университет, 2014, ISBN NA.
 92. Найденов, Н., Недялков, А. Управление на операциите (DOI: 10.13140/2.1.4495.2643). Русе, Авангард принт, 2009, стр. 112, ISBN 954-337-069-6.
 93. Найденов, Н., Недялков, А. Операционен мениджмънт. Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2006, стр. 112, ISBN 978-954-712-338-0.
 94. Нанева, Н., Н. Найденов и др. Mениджмънт на земеделието(под ред. на A. Нанева и Н. Найденов). Русе, Печатна база на Русенски университет, 1994, стр. 380, ISBN 0000.
 95. Неделчева, Н. Агромениджмънт. Русе, Издателски център при РУ "А..Кънчев", 2012, ISBN 978-954-712-549-0.
 96. Недялков, А. Управление на ресурсното осигуряване на производството (уеб базиран курс). Русе, Русенски университет, 2020, стр. 122, ISBN NA.
 97. Недялков, А. Производствен мениджмънт (уеб базиран курс). Русе, Русенски университет, 2020, ISBN NA.
 98. Недялков, А. Дигитален операционен мениджмънт (уеб базиран курс). Русе, Русенски университет, 2019, ISBN NA.
 99. Недялков, А., Найденов, Н. Операционен мениджмънт (уеб базиран курс). Русе, Русенски университет, 2014, ISBN NA.
 100. Недялков, А., Петков, А., Бонева, М. Организация на административното обслужване (уеб базиран курс). Русе, Русенски университет, 2014, стр. 164, ISBN NA.
 101. Павлов, Д. Бизнес модели за предприемачи. Русе, Примакс, 2011, стр. 161, ISBN 978-954-8675-11-6.
 102. Папазов, К., Папазов, Е., Михайлова, Л. Икономически аспекти на научните изследвания. Русе, ПБ при РУ „А. Кънчев”, 2008, стр. 65-95, ISBN 978-954-712-426-4.
 103. Папазов, К., Папазов, Е., Павлов, Д. Планиране и прогнозиране. Русе, ПБ при РУ „А. Кънчев“, 2003, стр. 124-152, ISBN 954-712-237-1.
 104. Папазов, К., Папазов, Е., Павлов, Д. Управление на инвестиционни проекти. Русе, ПБ при РУ „А. Кънчев“, 2002, стр. 120, ISBN 954-712-172-3.
 105. Парашкевова, Л. Социология. Русе, Призма, 2014, ISBN 0000.
 106. Парашкевова, Л. Социология. Варна, Изд-во Колор-принт, 2012, ISBN 0000.
 107. Петков, А., Недялков, А. Интегрирани системи за управление (DOI: 10.13140/RG.2.1.1572.0408). Русе, Русенски университет, 2015, стр. 176, ISBN NA.
 108. Попова, Ю. Лекции и упражнения по дисциплината Междукултурна комуникация. Русе, Платформа за дистанционно обучение на Русенския университет, 2014, ISBN 978-954-712.
 109. Рускова, С. Избрани теми по потребителско поведени. Въпроси и тестове. Русе, ПРИМАКС, 2012, стр. 260, ISBN 978-954-8675-44-4.
 110. Трифонов, Е. Поглед върху развитието на икономическите теории. Русе, Печатна база РУ "Ангел Кънчев", 2007, стр. 264, ISBN 954-712-261-4.
 111. Трифонов, Е. Поглед върху развитието на икономическите теории. Русе, Печатна база РУ "Ангел Кънчев", 2004, стр. 264, ISBN 954-712-261-4.
 112. Трифонов, Е., Минчев, Д., Косулиев, А., Петър Пенчев. Икономикс за дистанционна форма на обучение. Русе, Университетски издателски център при РУ, 2015, ISBN -.
 113. Трифонов, Е.,Д. Донева, Е. Сотирова. Микроикономика,Учебник за дистанционна форма на обучение.E-learning shell RU. Русе, Издателски център към РУ, 2014, ISBN -.
 114. Трифонов, Е.,Д. Донева, Л. Доганова. Въведение в общата теория на икономиката.Учебник за дистанционна форма на обучение. Русе, E-learning shell RU. Русе, Издателски център към РУ, 2014, ISBN -.
 115. Трифонов, Ем., Доганова,Л. Икономически теории за дистанционна форма на обучение. Русе, РУ, 2014, ISBN -.
 116. Царевски, В. Международни финанси. В., ВСУ, 2010, ISBN 978-954-715-462-9.
 117. Царевски, В. Финанси на ЕС. В., ВСУ, 2008, ISBN в електронна форм.
 118. Царевски, В. Капиталови пазари и финансиране. ВТ, ВТУ, 2007, ISBN в електронна форм.
 119. ЧУКОВ, Вл. История на политическите учения. София, Национална асоциация за международни отношения, 1995, стр. 300, ISBN COBISS.BG-ID 1030.
учебни пособия
 1. Antonova, D. “The Milk Odyssey 2000” or is Danon guilty for the chaos on the Bulgarian Market – Case Research in the Area of Management (edited by Tim Singleton) - North American Case research Association. Bulgaria, Primax, 1999, pp. 38-49, ISBN 954 – 9972 – 01.
 2. Assenova K., Pirimova V., Glaveva M., Kral M., Kostov I., Vazov R., Marchev A., Nenkov D., Goleva M., Borisova V. Courses syllabus in Financial management. Sofia, Publishing house “ Stopanstvo”, 2009, ISBN 0000000000.
 3. Assenova K., Raleva S., Borisova R., Vazov R., Yochkolovska K. Course syllabus in Monetary Economics. Sofia, Publishing house “ Stopanstvo”, 2006, ISBN 0000000000.
 4. Assenova, K., Raleva S, Borisova R., Vazov R., Yochkolovska K. Courses syllabus in Finance and Economics. Sofia, Publishing house “Stopanstvo”, 2003, ISBN 0000000000.
 5. Kirova, М. at al. The Risk From Introducing New Product, Case Studies Book on Entrepreneurship and Innovation & Business Creation and Management. Ruse, STARTENT, Ruse University, 2011, pp. 125-129, ISBN 978-954-712-517-9.
 6. Pavlov, D. Risk Management for Erasmus students at Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen. Rousse, PRIMAX, 2007, pp. 79, ISBN 978-954-9972-82-5.
 7. Анна Оцетова. Маркетинг – Ръководство за упражнения и самоподготовка. София, Издателски център – ВУ „КТП”, 2011, ISBN 978-954-9332-66-7.
 8. Анна Оцетова, Ваня Иванова. Мениджърски информационни системи - Ръководство за семинарни упражнения и практики. София, Издателски център ВУ „КТП”, 2011, ISBN 978 – 954 – 9332.
 9. Антонова Д. Конкурентното предимство – българските топ 100, 20+10 Казуса – Мениджмънт на промяната (част 3) – Intercase Leonardo da Vinci. Русе, Примакс, 2008, стр. 9-47, ISBN 978-954-9972.
 10. Антонова Д. – Публична и пространствена икономика – ръководство за упражнения, РУ “А. Кънчев” 2005, първо издание, ISBN 978-954-9972-97-9. Публична и пространствена икономика. РУ “А. Кънчев”, Примакс, 2005, стр. 78, ISBN ISBN 978-954-9972.
 11. Антонова Д., М. Паскалева. 20+3 Казуса – Мениджмънт на промяната – Intercase Leonardo da Vinci – За граховото зърно в европейската приказка или дилемата в „Електра Ко”. Русе, Примакс, 2004, стр. 11-17; 37-42, ISBN 954-9972-53-4.
 12. Антонова, Д. Мениджмънт на туризма – ръководство за упражнения. Русе, Primax, 2005, стр. 142, ISBN 978-954-9972-98-6.
 13. Антонова, Д. Селекта пере най-добре или занаятът да произвеждаш мляко, Казуси за обучение в областта на мениджмънта – II част, авторски колектив. Русе, Примакс, 2001, стр. 101-113., ISBN 954-9972-25-9(II).
 14. Антонова, Д. Ръководство за бизнес обучение (как да започнем нов бизнес) – Ч. 2 Маркетингово проучване, Ч. 3 Методи на продажба, Ч. 6 Планиране на бизнеса - II, Авт. кол. под ред. на доц. В. Пенчев. Русе, Център по мениджмънт и фирмено развитие, 1997, стр. 124, ISBN 954-9972.
 15. Антонова, Д. Маркетинг и продажби (програмирани лекции). Русе, Център по мениджмънт и фирмено развитие, 1997, стр. 68, ISBN 954-20-0269-X.
 16. Антонова, Д. Проблеми на икономическата организация при пазарната икономика, тестове, отговори. Русе, Примакс, 1996, стр. 72, ISBN 954-90139-5-2.
 17. Антонова, Д., В. Киров. Маркетинг (ръководство за упражнения, I част. Русе, Примакс, 1997, стр. 42, ISBN 954-90139-3-6.
 18. Антонова, Д., М. Кирова, С. Рускова. Потребителско поведение - програмирани лекции (електронен вариант). Русе, РУ “А. Кънчев”, 2003, стр. 81-106, ISBN 978-954-9972-96-2.
 19. Антонова, Д., Н. Щерева. Бизнес план – акценти - методическо ръководство. Русе, Примакс, 1998, стр. 68, ISBN 954-90139-4-4.
 20. Асенова К. Застраховане. Русенски университет, web базиран курс, 2019, ISBN E learning.
 21. Асенова К. Финансов анализ. Русенски университет, web базиран курс, 2019, ISBN E learning.
 22. Асенова К. Банково дело. Русенски университет, web базиран курс, 2019, ISBN Е learning.
 23. Асенова, К., Пенчев, П. Застраховане. Русенски университет, web базиран курс, 2019, ISBN E learning.. Русенски университе, web базиран курс, 2019, стр. 72, ISBN E learning shell.
 24. Банчев ,П. Количествени методи в планирането.Свитък с изпитни материали. Свищов, книгоиздателство Ценов, 2011, ISBN няма.
 25. Банчев ,П. Количествени методи в планирането.Свитък с учебни материали за самоподготовка. Свищов, книгоиздателство Ценов, 2011, ISBN няма.
 26. Баташки Г., И. Димитрова. Счетоводство на предприятието. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2013, ISBN e-learning.
 27. Баташки Г., И. Димитрова. Основи на счетоводство. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2013, ISBN e-learning.
 28. Баташки Г., Й. Велчева, И. Димитрова. Счетоводство. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2014, ISBN e-learning.
 29. Баташки, Г. Методика за разработване и защита надипломна работа по счетоводство на банките в публичния сектор. Свищов, АИ "Ценов", 2011, стр. 131, ISBN 978-954-23-0490-6.
 30. Баташки, Г. Методика за разработване на дипломна работа по счетоводство в публичния сектор. Свищов, АИ "Ценов", 2007, ISBN 978-954-23-0330-5.
 31. Баташки, Г. Методика за написване на студентска научна работа. Свищов, АИ"Ценов", 1997, ISBN 978-954-23-0330-5.
 32. Баташки, Г., В. Меразчиев. Отчитане на външнотърговските сделки (нормативни документи и задачи). Свищов, АИ "Ценов", 2001, ISBN 954-23-0043-3.
 33. Баташки, Г., В.Меразчиев, В.Александров, Т.Кънева, И.Папазов. Бюджетно счетоводство/нормативни документи и задачи. Свищов, АИ "Ценов", 2002, ISBN 95423-0268-1.
 34. Баташки, Г., В.Меразчиев, Й.Йотова. Задачи по банково счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 1996, ISBN 954-23-0146-4.
 35. Баташки, Г., В.Меразчиев, Й.Йотова, С.Александров, Т.Кънева. Бюджетно счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 1998, ISBN 954-23-0268-1.
 36. Баташки, Г., Е.Аверкович, В.Божков, Г.Илиев, Д.Дамянов. Държавен изпит по счетоводство (2005-2006). Свищов, АИ "Ценов", 2007, стр. 191, ISBN 954-23-0227-4.
 37. Баташки, Г., И.Папазов, В.Меразчиев, Т.Кънева. Банково счетоводство(нормативни актове, задачи и тестове). Свищов, АИ "Ценов", 2003, стр. 162, ISBN 954-23-0146-4.
 38. Баташки, Г., И.Папазов, В.Меразчиев, Т.Кънева. Банково счетоводство (нормативни документи, задачи и тестове). Свищов, АИ "Ценов", 1999, стр. 158, ISBN 954-23-0146-4.
 39. Баташки, Г., Й.Йотова, Е.Аверкович, В.Божков, Л.Петров, Г.Илиев ,М.Дочев, Д.Дамянов, М.Димитров, Р.Симеонова, С.Александров, В.Меразчиев. Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 2004, ISBN 254-23-0203-7.
 40. Бонева, М. Електронен бизнес. Русе, Русенски университет, 2019, ISBN -.
 41. Бонева, М. Електронни услуги в бизнеса и публичния сектор. уеб базиран курс, Русенски университет, 2019, ISBN -.
 42. Велчева Й., А.Любенова. Ръководство за упражнения по финансов мениджмънт. Русе, Печатна база при РУ, 2004, стр. 77, ISBN 954-712-258-4.
 43. Велчева Й., Ал. Петков. Учебно помагало по дисциплината “Информационни системи и технологии в бизнеса. Русе, http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/, 2002, ISBN 000000.
 44. Велчева Й., Ал. Петков. Ръководство за упражнения по информационни технологии в бизнеса. Русе, Печатна база на РУ, 1998, ISBN 954-712-013-1.
 45. Велчева Й., И. Димитрова. Управленско счетоводство. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2014, ISBN e-learning.
 46. Велчева, Й., А. Любенова. Финансов мениджмънт, ръководство за упражения. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2011, ISBN 978-954-712-527-8.
 47. Гиндева Б Димитрова И. ФИРМЕНО УПРАВЛЕНИЕ Ръководство за семинарни упражнения и самоподготовка. София, Издателски център - ВУ, 2012, ISBN 987-954-9332-79-7.
 48. Димитрова, И. Преддипломен семинар. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2019, ISBN e-learning.
 49. Димитрова, И. Счетоводен анализ. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2019, ISBN e-learning.
 50. Димитрова, И. Ръководство за упражнения по счетоводство. Русе, "Авангард принт", 2014, стр. 185, ISBN 978-954-337-208-9.
 51. Димитрова, И. Ръководство за упражнения по счетоводство на предприятието. Силистра, Печатница "РИТТ", 2011, стр. 107, ISBN 978-954-759-277-3.
 52. Димитрова, И. Ръководство за упражнения по обща теория на счетоводството. Силистра, Печатница "РИТТ", 2011, стр. 94, ISBN 954-759-265-3.
 53. Димитрова, И. Ръководство за упражнения по счетоводство. Силистра, Печатница "РИТТ", 2010, стр. 172, ISBN 654-759-242-4.
 54. Димитрова, И. Сборник от задачи и казуси по счетоводство. Русе, Печатна база при Русенски университет, 2005, стр. 124, ISBN 954-712-299-1.
 55. Димитрова, И. Управленско счетоводство (примери, задачи, въпроси, тестове, казуси). Русе, Печатна база при Русенски университет, 2004, стр. 102, ISBN 954-712-231-2.
 56. Димитрова, И., Д. Янкова. Банково счетоводство. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2019, ISBN e-learning.
 57. Димитрова, И., Д. Янкова. Счетоводно отчитане с програмен продукт. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2019, ISBN e-learning.
 58. Димитрова, И., Й. Велчева. Ръководство за упражнения по счетоводство на предприятието (Сборник с примери и задачи). Русе, Печатна база при Русенски университет, 1996, стр. 66, ISBN 954-712-233-4.
 59. Димов, Д., П. Радулов, Бр. Нейков, Хр. Станков, Г. Митев, Б. Колев, Ч. Везиров, А. Петков. Ръководство за упражнения по експлоатация на селскостопанската техника. София, Земиздат, 1992, стр. 104, ISBN 954-05-035-4.
 60. Дичева, Л. Учебно помагало по Професионална комуникация в англоезична среда. Русе, Русенски университет, 2005, стр. 96, ISBN 954 712 306 8.
 61. Донвеа, Д. ЕКОЛОГИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ГЛОБАЛНОТО РАЗВИТИЕ. Учебно пособие за дистанционно обучение. Велико Търново, Център за образователни технологии, ВТУ, 2011, ISBN -.
 62. Донева, Д. Икономика на Европейския съюз, Учебно пособие за дистанционно обучение.. Велико Търново, Център за образователни технологии, ВТУ, 2009, ISBN -.
 63. Донева, Д. Макроикономика, Учебно полагало за дистанционно обучение.. В. Търново, Център за образователни технологии, ВТУ, 2003, ISBN -.
 64. Донева, Д. Микроикономика, Учебно полагало за дистанционно обучение. Велико Тървово, ВТУ, Център за образователни технологии, 2003, стр. 90, ISBN -.
 65. Ениманев К., К. Андонов. Ръководство за семинарни упражнения по инженеринг. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2002, ISBN 000000.
 66. Ениманев, К. Управление на фирмата: Сборник лекции. Русе, Примакс, 2003, ISBN 954-9972-55-0.
 67. Ениманев, К. Европейски бизнес. Русе, АлисА, 1999, ISBN 0000.
 68. Ениманев, К., Тончева, Н., Недялков, А. Организация и управление на индустриалното производство, 2. прераб. изд.. Силистра, РИТТ, 2008, стр. 120, ISBN 954-759-156-8.
 69. Ениманев, К., Тончева, Н., Недялков, А. Организация и управление на индустриалното производство. Силистра, РИТТ, 2006, стр. 130, ISBN 978-954-759-156-1.
 70. Захариев В. и др. Методика за написване на магистърски проект. В. Търново, "Абагар", 2003, ISBN 954-427-533-9.
 71. Захариев В. и др. Методика за написване на магистърски проект (Ръководство за дистанционно обучение). Свищов, АИ "Ценов", 2000, ISBN -.
 72. Илиева, Д. Международен маркетинг. Русе, Русенски университет, уеб-базиран курс, 2020, ISBN e-learning.
 73. Илиева, Д. Икономика на знанието и човешки капитал. Русе, Русенски университет, уеб-базиран курс, 2019, ISBN e-learning.
 74. Кирова, М. Методически указания към ръководство за упражнения по управление на иновациите. Русе, А-Груп, 2010, стр. 28, ISBN 978-954-8039-07-9.
 75. Кирова, М. Ръководство за упражнения по управление на иновациите. Русе, А-Груп, 2010, стр. 81, ISBN 978-954-8039-06-2.
 76. Кирова, М. Проучвания за когенерация, 20+10 Казуса: Мениджмънт на промяната (част 3) – Intercase Leonardo da Vinci. Русе, Примакс, 2008, стр. 54-69; 128-133, ISBN 978-954-9972-90-0.
 77. Кирова, М. ЕлеКТриН; Корпорация «Титан валве – BG”, Казуси за обучение в областта на мениджмънта, ІІ част. Русе, Примакс, 2001, стр. 83-93; 94-100, ISBN 954-9972-25-9.
 78. Кирова, М., Недялков, А., Витлиемов, П. Управление на процеси в индустрията – курсов проект (уеб базиран курс). Русе, Русенски университет, 2014, ISBN NA.
 79. Коцев, Е. Мениджмънт. Русе, Примакс, 2005, pp. 159, ISBN 10:954-9972-71-2.
 80. Коцев, Е. Основи на управлението - част 2 - теория, тестове, казуси. Русе, Примакс, 1999, стр. 64, ISBN 954-90139-9-5.
 81. Коцев, Е. Основи на управлението - част 1 - тестове, теория, казуси. Русе, Примакс, 1998, стр. 68, ISBN 954-90139-6-0.
 82. Кършакова Р.,И.Борисова,В.Джаджев. Научен стил на речта /обучение на български език на чуждестранни студенти с инженерно-технически профил/. ВТУ"Ангел Кънчев"-Русе, Печатна база на ВТУ, 1987, ISBN ххххх.
 83. Кършакова, Р., В. Гачевска. Бизнес комуникации. Ръководство за упражнения.. РУ ”А. Кънчев”, Русе, Печатна база, 2002, стр. 103 с., ISBN 954-712-156-1.
 84. Кършакова,Р. Връзки с обществеността. Русе, РУ "А. Кънчев", 1999, стр. 105, ISBN TEMPUS IB_JEP-135.
 85. Кършакова,Р.,Б.Байков,К.Саркисян. Връзки с обществеността на неправителствени организации. Русе, РУ “А.Кънчев”,СА “Д.А.Ценов”-Свищов,ВТУ “Св.Св.Кир, 2000, стр. 110, ISBN TEMPUS IB_JEP- 14.
 86. Кършакова,Р.,Н.Венелинова. Лобиране и групи по интереси. Русе, РУ “А.Кънчев”, 2001, стр. 107, ISBN TEMPUS IB_JEP 114.
 87. Любенова, А. Финанси, учебно помагало. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2011, ISBN -.
 88. Любенова, А. Финанси на предприятието, учебно помагало -WEB. Русе, Център за дистанционно обучение, 2008, ISBN -.
 89. Любенова, А.,. Финанси на предприятието, учебно помагало. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2008, ISBN -.
 90. Михайлов Н., Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, Н. Евстатиева, К. Мартев, А. Манукова, Д. Павлов, О. Динолов, Е. Куманова, С. Кадирова, Р. Иванов, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Ръководство за упражнения. Русе, ПРИМАКС, 2012, стр. 73, ISBN 978-954-8675-42-0.
 91. Михайлов Н., Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, Н. Евстатиева, К. Мартев, А. Манукова, Д. Павлов, О. Динолов, Е. Куманова, С. Кадирова, Р. Иванов, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Русе, Примакс, 2012, ISBN 978-954-8675-42-0.
 92. Михайлова, Л. Фирмено планиране (курс за дистанционно обучение). Русе, Платформа за дистанционно обучение на Русенски Университет “Ангел Кънчев”, 2014, ISBN 000000.
 93. Михайлова, Л. Контролинг (курс за дистанционно обучение). Русе, Платформа за дистанционно обучение на Русенски Университет “Ангел Кънчев”, 2014, ISBN 000000.
 94. Н.Найденов, Неделчева,Н. Ръководство за упражнения по агромениджмънт. Русе, Печатна база при РУ, 2010, ISBN 976-954-712-501-8.
 95. Найденов Н., А. Ландерс, Ал. Нанева, К. Рамчев, Ал. Петков. Ръководство за упражнения по мениджмънт на земеделието. Русе, Печатна база на РУ, 1995, ISBN 000000.
 96. Найденов Н., А. Ландерс, Ал. Нанева, К. Рамчев, Ал. Петков. Ръководство за упражнения по мениджмънт на земеделието.. Русе, Печатна база на РУ, 1995, стр. 92, ISBN 0000.
 97. Найденов, Н. Ръководство за разработване и управление на малки проекти. Русе, Авангард Принт, 2003, стр. 123, ISBN 0000.
 98. Найденов, Н., Д. Йорданова. Ръководство за упражнения по управление на проекти. Русе, Издателски център при Русенски Университет “Ангел Кънчев”, 2014, стр. 39, ISBN 978-954-712-634-3.
 99. Найденов, Н., Н. Тончева. Ръководство за упражнения по основи на мениджмънта, Русе: Печатна база на ВТУ, 91 с.. Русе, Печатна база на Русенски университет, 1996, стр. 91, ISBN 0000.
 100. Неделчева Н. Икономикс (учебно помагало). Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2018, ISBN 978-954-712-750-0.
 101. Неделчева Н. Укономика на труда (учебно помагало). Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2017, ISBN 978-954-712-727-2.
 102. Неделчева Н. Агромениджмънт (учебно помагало). Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2016, ISBN 978-954-712-692-3.
 103. Неделчева Н. Регионална икономика (учебно помагало). Русе, Издателски център при Русенски университет, 2015, ISBN 9789547126619.
 104. Неделчева Н. Учебно помагало по икономика на труда. Силистра, Печатница Ковачев, 2012, ISBN 978-954-8198-48-6.
 105. Неделчева Н. Регионална икономика, ръководство за упражнения. Силистра, Печатница Ковачев, 2012, ISBN 978-954-8198-47-9.
 106. Неделчева, Н. Ръководство за упражнения по Микроикономика. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2011, ISBN 976-954-712-506-7.
 107. Неделчева, Н. Ръководство за практически упражнения по управление на програми и проекти в агробизнеса. Силистра, Печатница Ковачев, 2011, ISBN 978-954-8198-37-0.
 108. Неделчева.Н. Ръководство за упражнения по Икономика на труда. Русе, Издателски център при РУ, 2013, ISBN 978-954-712-595-7.
 109. Недялков, А. Операционен мениджмънт (ръководство за упражнения) (DOI: 10.13140/2.1.3778.6565). Русе, Primax, 2014, стр. 56, ISBN 978-954-8675-84-0.
 110. Павлов Д. Планиране и прогнозиране. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев" по проект BG051PO001-4.3.04-0007 „Развитие на електронни форми н, 2013, стр. 103, ISBN -.
 111. Павлов Д. Риск мениджмънт. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев" по проект BG051PO001-4.3.04-0007 „Развитие на електронни форми н, 2013, pp. 67, ISBN -.
 112. Павлов, Д. Как да подготвим ефективен план за еко-бизнес. Сборник доклади от семинар „HOW TO ECO BIZ”, 17.05.2012, гр. Русе, Проект Ref. No. MIS-ETC 216 „Екологични трансгранични действия за интегрирана бизнес з. Русе, ПРИМАКС, 2012, стр. 26-39, ISBN 978-954-8675-35-2.
 113. Павлов, Д. Стопанска инфраструктура. Ръководство за семинарни и самостоятелни упражнения. Русе, Примакс, 2011, стр. 58, ISBN 978-954-8675-13-0.
 114. Павлов, Д., Костадинова, И. Бизнес план в 20 думи – възможна невъзможност // Мениджмънт на бизнес процеси. Русе, Примакс, 2012, стр. 91-103, ISBN 978-954-8675-51-2.
 115. Папазов, Е., Михайлова, Л. Стратегически мениджмънт. Ръководство за упражнения. Русе, Авангард принт, 2008, стр. 1-126, ISBN 978-954-712-423-3.
 116. Папазов, Е., Михайлова, Л. Управление на кредитни институции в игрова среда. Русе, Авангард принт, 2009, стр. 1-98, ISBN 978-954-712-423-0.
 117. Пенчев, В., М. Пенчева. Основни принципи за разрешаване на обществени диспути и конфликти. Русе, Печатна база на РУ, 2005, стр. 153, ISBN 000000.
 118. Пенчев, П. Инвестиции. Русенски университет, web базиран курс, 2019, pp. 35, ISBN E learning shell.
 119. Пенчева, М. Нужно ли е по-добро от най-доброто В: 20+3 казуса Сборник с казуси и бележки за обучаващия: Интерказус – Мениджмънт на промяната. Русе, Примакс ООД, 2004, ISBN 954-9972-53-4.
 120. Петков А., Й. Велчева. Стопанско и финансово управление на фирмата, Учебни пособия за дистанционна форма на обучение за спец. Технология и управление на транспорта. http://e-learning.uni-ruse.bg/, E-learning shell RU, 2011, ISBN 000000.
 121. Петков Ал., Н. Колев, Д. Уайт. Методи за анализ в регионалното планиране. Русе, Печатна база на РУ, 2005, стр. 116, ISBN 000000.
 122. Петков, А. Бизнес симулации и оптимизации. Русе, Русенски университет, 2019, ISBN 2019.
 123. Петков, А. Е-маркетинг. Русе, Русенски Университет, фак. Бизнес и мениджмънт, 2012, ISBN 000000.
 124. Петков, А. Е-бизнес. Русе, Русенски Университет, фак. Бизнес и мениджмънт, 2011, ISBN 000000.
 125. Петков, А. Бизнес симулация и анализи. Русе, fbm.uni-ruse, 2010, ISBN 000000.
 126. Петков, А. Програмни лекции по Управленски информационни системи. Русе, www.ecs.ru.acad.bg/fbm/uis, 2002, ISBN 000000.
 127. Петков, А. Теория на управлението. Русе, fbm.uni-ruse.bg/d/, 2002, ISBN 000000.
 128. Петков, А., М. Бонева. Кибератаки и национална сигурност.(уеб базиран курс). Русе, Русенски университет, 2018, ISBN 2018.
 129. Петков, А., Н. Колев. Методи за анализ в регионалното планиране. Русе, www.ecs.ru.acad.bg/fbm/mrpa, 2005, ISBN 000000.
 130. Петков, А., Н. Колев, Р. Димитрова. Информационни системи и технологии 2 част. Русе, fbm.uni-ruse.bg/d/, 2006, ISBN NA.
 131. Петков, А., Недялков, А. Информационен мениджмънт. Русе, www1.ecs.ru.acad.bg/fbm/im, 2008, ISBN 000000.
 132. Петков, А., Недялков, А., Игнатовска, Г. Интегрирани информационни системи в управлението (уеб базиран курс). Русе, Русенски университет, 2014, ISBN NA.
 133. Попова, Юлиана. Ръководство по организационна комуникация. Русе, Изд. център при Русенски университет “А.Кънчев”, 2010, стр. 114, ISBN 978-954-712- 502-.
 134. Попова, Юлиана. Ръководство по организационна комуникация. Русе, Печатна база при Русенски университет, 2005, стр. 100, ISBN 954-712-303-3.
 135. Рот, Юлиана, Юлиана Попова. Ръководство по интеркултурна комуникация. Русе, Изд. център при Русенски университет “А.Кънчев”, 2010, стр. 94, ISBN 978-954-712-503-2.
 136. Рот, Юлиана, Юлиана Попова. Ръководство по интеркултурна комуникация. Русе, Печатна база при Русенски университет, 2005, стр. 121, ISBN 954-712-272-Х.
 137. Рускова, С. „Основи на управлението – I част”, Ръководство за семинарни упражнения. Русе, Примакс, 2011, ISBN 978-954-8675-23-9.
 138. Рускова, С. “Във Виното е истината”, 20+10 Казуса: Мениджмънт на промяната (част 3) – Intercase Leonardo da Vinci. Русе, Примакс, 2008, стр. 70-82, ISBN 978-954-9972-90-0.
 139. Тихомир Михайлов, Павел Витлиемов. СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА ДИНАМИЧНО ПЛАНИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ- методически указания за работа. Русе, Примакс ООД, Русе, 2015, ISBN 978-619-7242-09-6.
 140. Тихомир Михайлов, Павел Витлиемов. Ръководство за управление на процеси в индустриално предприятие с MES система. Русе, Примакс ООД, Русе, 2014, ISBN 978-954-8675-85-7.
 141. Тодорова М. Ръководство по Комуникационна политика. Русе, Примакс, 2014, ISBN 978-954-8675-90-1.
 142. Тончева, Н., Недялков, А. Производствен и операционен мениджмънт (DOI: 10.13140/RG.2.1.4014.5526). Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2002, стр. 64, ISBN 954-712-157-X.
 143. Трифонов, Е., Донева, Д., Косулиев, А., Петър Пенчев. Упражнения по Микро и Макроикономика. Проект №BG051PO001-4.3.04-007 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет".. Русе, Русенски университет, 2013, ISBN -.
книги
 1. Adrian Pugna, Cella Buciuman, Daniel Pavlov, Gabriela Negru-Strauti, Ilie Taucean, Matei Tamasila, Milena Todorova, Svetoslava Enimaneva, Svilena Ruskova, Viktoriya Gedinach. COMPARATIVE STUDY REGARDING THE TRAINING NEEDS FOR DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL COMPETENCES IN THE CONTEXT OF E.U. POST-INTEGRATION. Ruse, PRIMAX, 2012, pp. 77, ISBN 978 – 954 – 8675 .
 2. Aleksander Petkov, Daniel Pavlov, Diana Antonova, Nikolay Kolev, Svilen Kunev, Aslitdin Nizamov, Bobir Azimov, Bobur Urinov, Komil Shokirov, Nodira Namazova, Abdimalik Berdiev, Asliddin Komilov, Shuhrat Nasirov, Zair Uzakov, Adhamjon Tuychiev, Alisher Anvarov, Azimjon Adashev, Klara Ismanova, Nafisa Yavmionva, Sherzod Kenjaboev, Shuhrat Koraboev, Natalia Luba-Chudzik, Joanna Rudawska, Ana Kaminska, Marcin Szplit, Rosa Batista Canino, Orlando Maeso Fortuny, Artemis Rivero González, Lucie Milcent, Michelle Perello, Valentina Platzugmmer. DELIVERABLE 2.1 DEVELOPMENT AND DELIVERY OF THE TRAINING PROGRAMME - Towards the Modernizatiion of High Education Institutions in Uzbeksitan (MATcHES). Bulgaria, PRIMAX, 2016, pp. 343, ISBN 978-619-7242-16-4.
 3. Diana Antonova, Daniel Pavlov, Anton Nedyalkov, Svilen Kunev, Aslitdin Nizamov, Nodira Namazova, Komil Shokirov, Bobir Azimov, Bobur Urinov, Asliddin Komilov, Abdimalik Berdiev, Fazliddin Diyarov, Adhamjon Tuychiev, Alisher Anvarov, Sherzod Kenjaboev, Joanna Rudawska, Szymon Mazurkiewicz, Ana Kaminska, Anna Depczynska, Gregorio Rodríguez-Herrera, Antonio Falcón-Martel. WP 1 "BUILDING THE KNOWLEDGE BASIS" - Towards the Modernisation of Higher Education Institutions in Uzbeksitan (MATcHES). Bulgaria, PRIMAX, 2016, pp. 343, ISBN 978-619-7242-15-7.
 4. Harakchiyska, T. (ed.), Popova, J. and Georgiev, T. National Guidelines for Knowledge Retention in VET Organisations in Bulgaria. Ruse, Printing House of the University of Ruse, 2017, pp. 114, ISBN 978-954-712-730-2.
 5. Harakchiyska, Ts. - Editor, S. Tsoneva, T. Dimchev, D. Ivanova, I. Ivanova, S. Ivanov, E. Petrov, K. Dimitrov, R. Arnaudov, J. Popova, Ts. Harakchiyska, Tz. Gueorguiev. National Guidelines for Knowledge Retention in VET Organizations in Bulgaria. Ruse, Printing House of the University of Ruse "Angel Kanchev", 2017, pp. 115, ISBN 978-954-712-730-2.
 6. Kornazheva, M. (Ed.). Mediator. Series of the Centre for Jewish Culture and Civilization, Year 3, No 2. Русе, Русенски университет, 2001, pp. 32, ISBN 1311-3321.
 7. Kornazheva, M. (Ed.). Mediator. Series of the Centre for Jewish Culture and Civilization, Year 1, No 1. Русе, Русенски университет, 1999, pp. 32, ISBN ISSN 1313-6437.
 8. Margarita Bakracheva, Daniel Pavlov, Aleksandr Gudkov, Andra Diaconescu, Andrey Kostov, Aneta Deneva, Anisa Kume, Anna Wójcik-Karpacz, Denitsa Zagorcheva, Diana Zhelezova-Mindizova, Elena Dedkova, Erila Haska, Evgeni Stanimirov, Gabriela Strauti, Ilie Taucean, Ivan Jovanović, Jarosław Karpacz, Jeanina Ciurea, Joanna Rudawska, Larisa Ivascu, Laura Milos, Manciu Venera, Marina Sheresheva, Matei Tamasila, Milica Veličković, Stanka Damyanova, Suzana Demyen, Vasilika Kume, Violeta Blazheva. THE INTERGENERATIONAL FAMILY BUSINESSES AS A STRESS MANAGEMENT INSTRUMENT FOR ENTREPRENEURS (Volume 1). Ruse (Bulgaria), Academic Publisher University of Ruse “Angel Kanchev”, 2020, pp. 126, ISBN 978-954-712-794-4.
 9. Pavlov, D. A New Approach to The River Economic Complex Development. Rousse, AVANGARD PRINT, 2010, pp. 63, ISBN 978-954-337-096-2.
 10. Petrova, Roumyana. Anglophone Area Studies: An Introduction, Part One and Part Two // Увод в англоезичното странознание и културознание. Първа и втора част, 386 стр.. Русе, Издателство „Лени Ан”, 2010, ISBN 978–954–8190–72–5.
 11. Samoilescu G., B. Ali, F. Nicolae, C. Moroianu, C. Ciobanu, M. Bejan, C. Popa, A. Barbu, L. Cizer, Z. Viorel, Н. Михайлов, К. Андонов, Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, В. Стоянов, К. Мартев, Н. Евстатиева, А. Манукова, Д. Димов, О. Динолов, Е. Куманова, Р. Иванов, С. Кадирова, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Русе, ПРИМАКС, 2012, pp. 291, ISBN 978-954-8675-52-9.
 12. Ангелова, П. и М. Корнажева, (Ред.). Научни трудове, т. 38, серия 1. Европеистика.. Русе, Русенски университет, 2001, стр. 222, ISBN 1311-3321.
 13. Антонова, Д. М. Кирова, Св. Рускова, Св. Кунев. Европейска екомаркировка и системи за управление на околната среда 1. Тенденции и предизвикателства пред устойчивото развитие - общ преглед; 9. Политики за устойчиво потребление и производство (SCP). Русе, Primax, 2013, стр. 278, ISBN 978 954 8675765.
 14. Антонова, Д., Глава 2 и Глава 4.//В: М. Кирова, С. Рускова, С. Кунев. Европейска екомаркировка и системи за управление на околната среда. Русе, Primax, 2013, стр. 71-97, ISBN 978-954-8675-76-5.
 15. Антонова, Д., М. Кирова, Св. Рускова, Св. Кунев. Европейска екомаркировка и системи за управление на околната среда. Раздел VІ и Раздел VІІІ. Русе, Primax, България, 2013, стр. 71, 97, ISBN 978 954 8675765.
 16. Бузера, Й., Е.Димитрова, О. Кайтер, Н.Паня, Ю.Попова, Ю. Рот, А. Тенеску. Основи на интеркултурната комуникация. Велико Търново, Фабер, 2012, стр. 227, ISBN 978-954-400-834-5.
 17. Велчева, Й., И. Димитрова. Счетоводство на аграрния сектор. Силистра, Печатница "РИТТ", 2008, стр. 159, ISBN 978-954-712-402-8.
 18. Д. Антонова, Раздел 7. Възможности за развитие на човешките ресурси.// В: М. Кирова, Св. Рускова, Св. Кунев. Повишена информираност на туристически клъстер за управление и опазване на околната среда. Русе, Primax, 2013, стр. 248, ISBN 978 954 8675 772.
 19. Димитрова, И. Амортизационната политика като средство за възпроизводство на капитала. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 48, ISBN NA.
 20. Димов, Иван Димитров, Донева, Дафина Георгиева Златева, Добринка Петкова Димов, Емил Димов. Обща икономическа теория. София, Нова звезда, 2003, стр. 384, ISBN 954-8981-45-9.
 21. Донева, В., В. Антонова, М. Душкова, Ю. Попова, Р. Русев - съставителство, бележки; В. Донева, М. Душкова, Ю. Попова - идеен проект и редакция. Ректорите. Спомени, интервюта, документи. Русе, Университетски издателски център Русенски университет, 2015, стр. 248, ISBN 978-954-712-667-1.
 22. Донева, В., В. Антонова, М. Душкова, Ю. Попова, Р. Русев /съст./. Ректорите.. Русе, Изд. център на Русенски университет, 2015, pp. 248 с., ISBN 978-954-712-667-1.
 23. Еленкова А., Дафина Георгиева Донева. Маркетинг. Текстове, задачи, казуси. Варна, Славена, 1994, стр. 160, ISBN 954-579-013-Х.
 24. Йорданова, Д. Ръководство за привличане на инвестиции в малки общини. Русе, Авангард принт, 2003, стр. 46, ISBN 1.
 25. Кирова, М. Иновационни алтернативи за технологично развитие. Русе, Примакс, 2012, стр. 196, ISBN 978-954-8675-27-7.
 26. Кирова, М. Д. Антонова, Св. Рускова, Св.Кунев. Повишена информираност на туристически клъстер за управление и опазване на околната среда, Раздел 3. Политика за устойчиво регионално развитие, Раздел 6. Значение на регионалната инфраструктура.. Русе, Primax, 2013, стр. 248, ISBN 978 954 8675 772.
 27. Кирова, М., Д. Антонова, С. Рускова, С. Кунев. Повишена информираност на туристически клъстър за управление и опазване на околната среда. Русе, ППРИМАКС, 2013, стр. 248, ISBN 978-954-8675-77-2.
 28. Кирова, М., Д. Антонова, С. Рускова, С. Кунев. Повишена информираност на туристически клъстер за управление и опазване на околната среда. Русе, ПРИМАКС, 2013, стр. 248, ISBN 978-954-8675-77-2.
 29. Кирова, М., Д. Антонова, С.Рускова, С. Кунев. Повишена информираност на туристически клъстер за управление и опазване на околната среда, т.5 Развитие на свързаните с туризма сектори на икономиката. Хранително-вкусова и мебелна индустрии, зeмедели. гр. Русе, ПРИМАКС, 2013, стр. 85-106, ISBN 978-954-8675-77-2.
 30. Коев, К. Религиозните малцинства в доктрините за сигурност на България, Франция и Великобритания. Сравнителен анализ. София, SNOWMOD, 2018, стр. 357, ISBN 978-619-90916-0-9.
 31. Корнажева, М. (Ред.). Научни трудове, т. 52, серия 5.2. Европеистика. Русе, Русенски университет, 2013, стр. 178, ISBN 1311-3321.
 32. Корнажева, М. (Ред.). Научни трудове, т. 51, серия 5.2. Европеистика. Русе, Русенски университет, 2012, стр. 145, ISBN 1311-3321.
 33. Корнажева, М. (Ред.). Сборник доклади на студентска научна сесия –СНС 15. Русе, Русенски университет, 2015, стр. 115, ISBN 1311-3321.
 34. Корнажева, М. (Ред.). Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 5.2 Европеистика. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 280, ISBN 1311-3321.
 35. Корнажева, М. и колектив (Ред.). Българо-румънски области за добросъседство. Русе, проект BRAINS, 2012, стр. 99, ISBN ISBN: 978-954-916.
 36. Корнажева, М. и колектив (Ред.). Българо-румънски интеруниверситетски Европа център. Русе, Русенски университет, 2003, стр. 165, ISBN 1311-3321.
 37. Корнажева, М. и колектив. Зелена книга за българо-румънска трансгранична идентичностна политика. София, проект BRAINS, 2013, стр. 200, ISBN ISBN: 978-954-916.
 38. Кунев, С. Корпоративната социална отговорност – проблемни области и практики (второ преработено и допълнено издание). Ред. проф.д-р Д. Антонова. Русе, Primax, България, 2019, стр. 109, ISBN 978-619-7242-61-4.
 39. Кунев, С. Корпоративна социална отговорност. Проблемни области и практики. Русе, Primax, България, 2015, стр. 92, ISBN 978-619-7242-11-9.
 40. Минчев,Д. Въведение в теорията на пазарното стопанство. Русе, Алис-ООД, 1996, стр. 212, ISBN 954-799-529-4.
 41. Найденов Н., Ал. Петков, Йорданова Д. Мениджмънт на проекти. София, Фондация за реформа в местното самоуправление, 1999, стр. 120, ISBN 954-712-063-8.
 42. Нанева, А., Л. Любенов, А. Любенова. Терминологичен четириезичен (български, немски, английски и руски) речник по земеделска техника и свързаните с нея области. Тематично направление: Икономика, финанси, маркетинг и мениджмънт на земедел. Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2015, стр. 140, ISBN 978-954-712-643-5.
 43. Нанева, А., Л. Любенов, А. Любенова. Многоезичен тълковен речник по икономика, маркетинг и мениджмънт на използването на земеделската техника. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2010, ISBN -.
 44. Недялков, А. Изследване и усъвършенстване на информационната система за операционен мениджмънт в малки и средни предприятия. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор” (DOI: 10.13140/RG.2.1.22. Русе, ПБ на Русенски университет, 2010, стр. 40, ISBN N/A.
 45. Папазов, Е., Михайлова, Л. Българският бизнес в динамични условия – тенденции и възможности за развитие. В: Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи, авт. колектив. Русе, Примакс, 2011, стр. 206-216, ISBN 978-954-8675-10-9.
 46. Стоицова,Т., М.Куманова, Н.Венелинова. Добрият имидж – залог за успех (в частите управление на конфликти и кризисни комуникации). София, Институт по публична администрация и европейска интеграция към Министерски съвет, 2002, ISBN ISBN 954-535-287-.
 47. Устапеткова, Живка И. Донева, Дафина Георгиева Златева, Добринка Петкова. Микроикономика, 4. изд.. Велико Търново, Фабер, 2009, стр. 340 с., ISBN 978-954-400-164-3.
 48. Устапеткова, Живка И. Донева, Дафина Георгиева Златева, Добринка Петкова. Микроикономика,2 изд.. Велико Търново, Фабер, 2004, стр. 339, ISBN 954-775-366-5.
 49. Устапеткова, Живка И. Донева, Дафина Георгиева Златева, Добринка Петкова. Микроикономика Ч. 1. Велико Търново, Абагар, 2001, стр. 358, ISBN 954-427-462-6.
 50. Чавдарова, И., П. Ангелова, Л. Кутин, М. Корнажева, Р. Собаджиева, Б.Станчева, Н. Локмаджиева, Г. Гоев, П. Лангер, К. Хусман. Русе – град на свободния дух. Русе, Русе прес, 2013, стр. 80, ISBN 1311-3321.
 51. Чуков Вл., П. Колева. Западноевропейският ислям : Регионализъм, структури, персонификация. София, Изток-Запад, 2011, стр. 316, ISBN 978-954-321-831-8.
 52. ЧУКОВ, Вл. ДАЕШ: (не)ислямска държава. София, Изток-Запад, 2016, стр. 400, ISBN 978-619-152-859-2.
 53. ЧУКОВ, Вл. Арабският Близък Изток и Централна Азия : Проблеми на политиката, икономиката и сигурността. София, Изток-Запад, 2006, стр. 507, ISBN 954-321-240-6.
 54. ЧУКОВ, Вл. Ислямският фундаментализъм : От теоретични рамки към регионални измерения. София, Изток-Запад, 2004, стр. 439, ISBN 954-321-054-3.
 55. ЧУКОВ, Вл. Външна политика и идеи. София, Парадигма, 1999, стр. 400, ISBN 954-9536-11-4.
 56. ЧУКОВ, Вл. Зараждане на ислямската държавност. София, Медиаком, 1994, стр. 546, ISBN COBISS.BG-ID 1029.
 57. ЧУКОВ, Вл., В. Георгиев. Философия и теория на ислямското право. София, ЛИК, 1997, стр. 344, ISBN 954-607-093-9.
 58. ЧУКОВ, Владимир Стефанов. Ал Кайда с перо и сабя. София, Изток-Запад, 2007, стр. 356, ISBN 978-954-321-380-1.
други трудове
 1. Assenova Kamelia. Courses syllabus in Financial management, Publishing house “Stopanstvo”, Sofia, 2009, научна редакция, 2009
 2. Coordinating Lead Authors: Verena Winiwarter and Gertrud Haidvogl. Contributing Authors and Commentators: Barben Daniel, Contin Marco, Cutura Marija, Domany Bruno, Dorondel Stefan, Egner Heike, Gajski Goran, Garcia-Santos Glenda, Gueorguiev Tzvetelin, Hartl Martina, Hein Thomas, Hudecz Ferenc, Ivan Oana, Jelen Igor, Jungmeier Michael, Kopliku Bresena, Laci Sabri, Lenhardt Mirjana, Tamáska Máté David, Mihalca Andrei, Miho Aleko, Papp Leila, Petrovic Ana, Pont Didier, Pop Ana-Maria, Popova Juliana, Sandu Cristina, Sendzimir Jan, Šmid Hribar Mateja, Stoica Georgeta, Stöglehner Gernot, Tabakovic Momir, Terzic Aleksandra, Torkar Gregor, Žlender Vita, Zojer Hans. Danube:Future White Paper on Integrated Sustainable Development of the Danube River Basin, White Paper, 2015,http://www.danubefuture.eu/sites/default/files/DanubeFuture_WhitePaper.pdf, pp. 46
 3. Авторски колектив:Ст. Савова-Михайлова,Т.Христова,Н. Венелинова,И.Христов,Д. Василев, Н.Данкинова,М. Куманова. Европейските фондове и общините – възможности, проблеми, решения (част II: Управление и изпълнение на проекти), наръчник, 2010,https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/07774.pdf, стр. 19-45
 4. Антонова Д. „Териториална организация на селскостопанското машиностроене” (по примера на СО „Агромашина” – Русе), дисертационен труд, 1990, стр. 196
 5. Антонова, Д. Използване на основани на знание клъстери за иновационно развитие на индустриалните предприятия - РУ „А.Кънчев” Русе, хабилитационен труд, 2009, стр. 305
 6. Антонова, Д. Интердисциплинарна програма за обучение на специалисти в областта на приватизацията – Агенция за приватизация – РБ, Русе; РУ „А. Кънчев” – ФПК ISBN 954-9972-19-4, Програма, 1993, стр. 36
 7. Асенова Камелия. България в Европейската икономика, Сборник Шеста конференция на младите научни работници, София, научна редакция, 2007
 8. Вълчев., Кр. Добри практики в сферата на образованието и възможности за внедряването им в България, статия, 2017
 9. Вълчев., Кр. Жените в образователната система през Възраждането, статия, 2017
 10. Генова, Л. Фискална консолидация и икономически растеж, есе, участие в конкурс на БНБ за 2013 г., 2013
 11. Генова, Л. ДЪРЖАВА, ДАНЪЦИ, ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И ТЯХНАТА ВЗАИМНА ВРЪЗКА И ОБУСЛОВЕНОСТ, УЧАСТИЕ В КОНКУРСА НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ МЛАД ИКОНОМИСТ 2012 Г., 2012
 12. Донева, Д. Механизми и форми на финасиране на екологичната политика в развитите индустриални страни, дисертационен труд, БАН, 1997
 13. Ениманев, К. Инфраструктурна осигуреност на устойчивото развитие. Варна, ВСУ "Черноризец Храбър"., Автореферат, 2014, стр. 55
 14. Коев, К. Религиозните малцинства в доктрините за сигурност на България, Франция и Великобритания. Сравнителен анализ, Автореферат на дисертационен труд (40 стр.). Печатна база на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012
 15. колектив на Асоциация за регионално развитие на Област Русе (Венелинова,Н. Съавтор). МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРОВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020, оценителен доклад, 2017,http://www.borovo.org/bg/Docs/2017/12/18-12/Pril.t.1.%D0%9C%D0%95%D0%96%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9D%D0%90_%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%90_%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E_%D0%9D%D0%9E%D0%95%D0%9C
 16. Корнажева, М. Субнационалното равнище в многостепенното управление на Европейския съюз. Оптимизъм за българските региони, хабилитационен труд, 2013, стр. 160
 17. Корнажева, М. Езиковата политика – фактор за сигурност в европейското трансгранично сътрудничество, автореферат, 2010, стр. 36
 18. Корнажева, М. Езиковата политика – фактор за сигурност в европейското трансгранично сътрудничество., дисертационен труд, 2010, стр. 222
 19. Костадинова И. Управление на икономически, медицински и социални резултати на лекарския труд, автореферат, 2016,Издателски център: Русенски университет "Ангел Кънчев", стр. 51
 20. Косулиев, А. Същност и особености на социалния капитал, ФНИ проект 08-БМ-04, 2009,https://www.academia.edu/30052610/Същност_и_особености_на_социалния_капитал
 21. Кунев, С. Характеристики и специфика на социалното предприемачество в практиката. В: Социалното предприемачество в контекста на ко-мениджмънта (колективна монография). Акад. изд."Русенски университет", Русе., част от книга, ISBN 978-954-712-771-5, 2019, стр. 29-66
 22. Кунев, С. Изследване на факторно въздействие върху иновационната активност на малките и средните предприятия, Автореферат на дисертационен труд (42 стр.). Печатна база на РУ, 2012
 23. Михайлов, Н., Д. Антонова, С. Кунев, И. Костадинова. Сравнителни предимства и потенциал за развитие на местно ниво (колективна монография). Втора част, PRIMAX, 2017,ISBN 978-619-7242-29-4, стр. 111-122
 24. Михайлова, Л. Вътрешният контрол в управлението на лечебните заведения, Дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен "доктор", 2006, стр. 1-193
 25. Николова, Ст. Обща факторна производителност и регионални различия в икономическия растеж на България (1999 - 2012), дисертационен труд, 2015, стр. 161
 26. Попова, Ю. Методи за изследване на интеркултурната комуникация. Приложение на семантичния диференциал в интеркултурни изследвания, Хабилитационен труд, 2006, стр. 150
 27. Попова, Ю. Културна специфика на афективното значение в българския език /психолингвистични аспекти/, Дисертационен труд, 2002, стр. 306
 28. Соколова, Х. Операционализация на успеха в ценностните ориентации на обществата в България и Унгария (сравнително интеркултурно изследване), Дисертационен труд, 2016, стр. 270
 29. ЧУКОВ, Вл. Ислямският фундаментализъм като заплаха за националната сигурност / Владимир Стефанов Чуков, дисертационен труд, 2004
 30. ЧУКОВ, Владимир Стефанов. Ислямският фундаментализъм като заплаха за националната сигурност, автореферат, 2005, стр. 62
 31. ЧУКОВ, Владимир Стефанов. Политическата партия в арабския свят през последните две десетилетия /1970-1990/, автореферат, 1992, стр. 29
патенти и др.
 1. Андонов К., Б. Евстатиев, Б. Манолова, И. Белоев, К. Ениманев. Компютърна програма за оптимизация на изолацията на сгради с аерация VENTS 1.0, Сертификат за защитени авторски права, No 08.07.2016,2016.
 2. Андонов К., Кр. Ениманев, Вл. Славов, Пл. Минков, Л. Михайлов. Устройство за комплексна механизация на животновъдна сграда, патент, No 60771,1997.
 3. Андонов К., Кр. Ениманев, Вл. Славов, Пл. Минков, Л. Михайлов. Устройство за отглеждане на птици, патент, No 60772,1997.
 4. Андонов, К. Й., Кр. Ениманев, Д. Иванова, Р. Иванов, К. Коев, В. Стоянов, Д. Димов. Устройство за сушене и съхранение на селскостопанска продукция, патент BG, No 64325 В1,2004.
 5. Даниел Братанов ПАВЕЛ ВИТЛИЕМОВ МИЛКО МАРИНОВ. СИСТЕМА ЗА СИМУЛИРАНЕ РАБОТАТА НА ШПРИЦФОРМИ, СЕРТИФИКАТ за АВТОРСКИ ПРАВА, No 02.04.2012/04,2012.
 6. ПАВЕЛ ВИТЛИЕМОВ МИЛКО МАРИНОВ ВЛАДИМИР ТОЧЕВ. ИНСТРУМЕНТАЛНА СРЕДА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗИ ОТ ДАННИ ПРИ СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНИЯ, СЕРТИФИКАТ за АВТОРСКИ ПРАВА, No 02.04.2012/02,2012.
 7. ПАВЕЛ ВИТЛИЕМОВ МИЛКО МАРИНОВ ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ ДАНИЕЛ БРАТАНОВ. РАЗПРЕДЕЛЕНА СИСТЕМА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНА В ШПРИЦВАЩАТА И ЛЕЯРСКАТА ИНДУСТРИИ, СЕРТИФИКАТ за АВТОРСКИ ПРАВА, No N:02.04.2012/03,2012.
 8. Станчев Т., К. Андонов, И. Евстатиев, К. Ениманев. Устройство за определяне на топлофизичните характеристики на ограждение, патент за изобретение, No BG 66325 B1,2013.