Списък на публикациите

монографии

 1. E.Velikova, E.Barbeau, H.Shin, A.Friedlander, S.Shirali, A.Andžāns (Eds.). Proceedings of the Topic Study Group4: Activities and Programs for Gifted Students (The book contributed to the 10’th International Congress on Mathematical Education, July 4-11, 2004, Denmark). R., Latvia, University of Latvia, University of Rousse, 2004, pp. 109, ISBN 9984-770-17-6.
 2. Georgieva, S., T. Balkandzieva. Pedagogical strategies for achieving emotionalstability whit childrenfrom incomplte families, В: Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране не емоциите и чувствата в образованието и социал. Ruse, RU MEDIATEX, 2019, стр. 141-151, ISBN 978-619-207-183-7.
 3. Georgieva, S., T. Mincheva. The interactive educational environment as an organizitiona form for improving comprehension by experiencing a ralette of emotions,В: Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране не емоциите. Ruse, RU MEDIATEX, 2019, стр. 134-141, ISBN 978-619-207-183-7.
 4. Grossinho, M.R., S.A. Tersian. An Introduction to Minimax Theorems and their Applications to Differential Equations. Dodrech/Boston/London, Kluwer Academic Publishers, 2001, ISBN 0-7923-6832-0.
 5. Pencheva V, A. Asenov, I. Georgiev, A. Sładkowski. Ecology in Transport: Problems and Solutions Chapter:Research on the State of Urban Passenger Mobility in Bulgaria and Prospects for Using Low Carbon Energy for Transport. Switzerland AG, Springer International Publishing, 2020, pp. 441-504, ISBN 978-3-030-42323-0.
 6. Pencheva V, A. Sladkowski, A. Asenov, I. Georgiev, I. Beloev, K. Ivanov. Modelling of the Interaction of the Different Vehicles and Various Transport Modes Chapter: The Danube River, Multimodality and Intermodality. Switzerland AG, Springer International Publishing, 2019, pp. 527, ISBN 978-3-030-11511-1.
 7. Stavroulakis I.P., S.A. Tersian. Partial Differential Equations, An Introduction with Mathematica and Maple,Second edition. Singapoure, World Scientific, 2004, ISBN 981-238-815-X.
 8. Stavroulakis I.P., S.A. Tersian. Partial Differential Equations, An Introduction with Mathematica and Maple, First Edition. Singapoure, World Scientific, 1999, ISBN 9810238916.
 9. Velikova, E. Results of Training under the Project DANET. R., G.Dochev, 2011, pp. 164, ISBN 978-954-8675-28-4.
 10. Velikova, E. & A. Andzans (Eds.). Promoting Creativity for All Students in Mathematics Education, The book contributed to the DG9: Promoting Creativity for All Students in Mathematics Education, ICME11, Mexico, 2008. R., Bulgaria, University of Rousse, University of Latvia, 2008, pp. 384, ISBN 978–954–712–420-2.
 11. Velikova, E.A. (Ed.). Proceedings of the Third International Conference “Creativity in Mathematics Education and the Education of Gifted Students”, 4-9 August, 2003, Rousse, Bulgaria. Athens, Greece, V-Publications, 2003, pp. 392, ISBN 960–8073–10–3.
 12. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев. Под общата редакция на Ангел Смрикаров. Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет). Русе, Издателство "Русенски университет", 2017, стр. 124, ISBN 978-954-712-709-8.
 13. Атанасова Г., П. Христова. Алгоритмите - средство за създаване на умения за моделиране на реалността. Издателски център при Русенски университет, Медиатех Плевен, 2017, стр. 116, ISBN 978-619-207-126-4.
 14. Баева Д. Интегриране на хетерогенни онтологии, свързани с културно-историчското наследство. Русе, печатна база на Русенски университет, 2020, стр. 135, ISBN 978-619-91659-0-4.
 15. Баева Д. Компютърно базирани аудио-визуални технологии за формиране на чуждоезиков речев слух. Русе, Русенски университет, 2017, стр. 243, ISBN 978-619-207-112-7.
 16. Баева Д.,Д.Игнатова-Цонева, Цв. Харакчийска. Технологии за компютърно разпознаване на естествен език. Русе, Медиатех- Плевен, 2010, стр. 162, ISBN 978– 954 – 8467-2.
 17. Ванева, В. Педагогика на овладяването на елементарните математически представи. Русе, УИЦ, 2006, стр. 212, ISBN 10:954-712-326-2.
 18. Ванева, В., Б. Личев, В. Христова, Г. Георгиева и др. 50 образователни системи, с.44-52. Русе, Печатна база при РУ, 2006, стр. 248, ISBN 10: 954-712-346-7.
 19. Василева В. Актуални проблеми на организацията и управлението на образованието. Училищно законодателство. София, Авангард Прима, 2016, стр. 198, ISBN 978-619-160-658-0.
 20. Велева, А. Проблеми на теорията на играта. Русе, МЕДИАТЕХ, 2014, ISBN 978-619-7071-42-9.
 21. Великова, Е. Резултати от обучението по проекта ДАНЕТ. Р., Г.Дочев, 2011, стр. 178, ISBN 978-954-8675-29-1.
 22. Великова, Е. Изследователската дейност в обучението по геометрични трансформации. Р., РУ “А. Кънчев”, 2006, стр. 180, ISBN -10:954-712-349-1.
 23. Великова, Е. Алгоритми за доказване на неравенства за триъгълника. Р., РУ “А.Кънчев”, 2006, стр. 109, ISBN -10:954-712-350-5.
 24. Великова, Е. Висша математика с Maple. Р., РУ “А. Кънчев”, 2006, стр. 176, ISBN -10:954-712-348-3.
 25. Войноховска, В. РЕФЛЕКСИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ. Русе, Медиатех, Плевен, 2020, стр. 158, ISBN 978-619-207-195-0.
 26. Войноховска, В. Информационните технологии и мултимедията като фактори за повишаване мотивацията на обучаемите и ефективността на учебния процес. Русе, Примакс, 2012, стр. 213, ISBN 978-954-8675-59-8.
 27. Войноховска, В. Изследване влиянието на конструктивистка и съвременна високотехнологична среда като фактори за управление качеството на обучението - методически модел. Русе, Примакс, 2012, стр. 211, ISBN 978-954-8675-58-1.
 28. Войноховска, В. Модел за обучение на учители за създаване и използване на мултимедийни приложения в учебния процес. Русе, Примакс, 2013, стр. 177, ISBN 978-954-8675-64-2.
 29. Вълков Л., М. Колева. Числени Методи. Принципът за Максимума в Теорията на Диференчните Схеми. Русе, Печатна база на Русенски Университет, 2008, стр. 165, ISBN 978-954-712-429-5.
 30. Георгиева и кол. МОТИВАЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩНОСТ В УСЛОВИЯ НА ГРУПОВА РАБОТА С ДЕЦА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КУЛТУРНО РАЗНООБРАЗИЕ, проект на кат ППИ, по фонд Научни изследвания на РУ. Русе, Печатна база -РУ, 2020, стр. под печат, ISBN -.
 31. Георгиева, С. Предучилищна педагогика, изд „Авангард-Принт”. Русе, „Авангард-Принт”, 2012, стр. 443, ISBN ISBN 978-954-337.
 32. Георгиева, С. Разбирането като педагогически проблем /начачална училищна възраст. Русе, Авангард-Принт-ООД, 2006, стр. 230, ISBN 10:954-337-010-9.
 33. Георгиева, С. Формиране на компетенции за работа с визуални модели. Русе, Авангард-Принт, 2017, стр. 158, ISBN 978-958-337-325-3.
 34. Георгиева, С. Педагогическа технология за обучение на студенти в интерактивна образователна среда. Русе, Авангард-Принт - ООД, 2017, стр. 170, ISBN 978-954-337-335-2.
 35. Георгиева, С. Феномени на възпитанието. Русе, Примакс” ООД, 2010, стр. 220, ISBN 978-954-8675.
 36. Георгиева, С. Компоненти на възпитанието. Русе, Примакс, 2010, стр. 265, ISBN 978-954-337.
 37. Георгиева, С. З. Дечев. Природозащитно образование-теория и практика. София, Ни плюс, 2016, стр. 139, ISBN 978-954-9464-16-0.
 38. Георгиева, С., Владимирова-Петрова, М.,. Спортът като фактор за детското възпитание (нравствени и организационни компетенции, В: Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране не емоциите и чувствата в образованието и социално-педаго. Русе, РУ MEDIATEX, 2019, стр. 76-82, ISBN 978-619-207-183-7.
 39. Григорова К., К. Миронов. Моделиране на бизнес процеси. Конвертиране на моделите. Плевен, Медиатех, 2015, стр. 118, ISBN 978-619-207-011-3.
 40. Димитрина Игнатова-Цонева. Моделиране на фонемната система на съвременния български книжовен език /Второ преработено и допълнено издание/. Русе, Димитрина Цонева-издател, 2019, стр. 130, ISBN 978-619-90981-1-0.
 41. Динева, В. Синдром на професинално прегаряне в помагащите професии. Русе, Примакс, 2018, стр. 124, ISBN ISBN 978-619-7242.
 42. Динева, В. Езикът на решенията в терапевтичната практика при алкохолна и опиатна зависимост. Русе, Примакс, 2019, стр. 128 с., ISBN 978-619-7242-63-8.
 43. Дончева Ю. Дигиталните технологии в помощ на образователно-възпитателния процес по Околен свят, Човекът и обществото, Човекът и природата. Primax, ПРИМАКС, 2020, стр. 317, ISBN 987-619-7242-73-7.
 44. Дончева Ю. Преодоляване на формирани в семейството модели за агресивно поведение на детето. Primax, ПРИМАКС - Русе, 2019, стр. 191, ISBN 978-619-7242-64-5.
 45. Дончева, Ю. Моделиране на развиваща образователно-творческа среда за деца със специални образователни потребности В: Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване на креативно. Primax, Примакс, 2017, стр. 64-71, ISBN 978-619-7242-31-7.
 46. Дончева, Ю. Консолидиращите функции на българските детски фолклорни игри в предучилищна възраст (189 игри и броилки с вариантите им). МЕДИАТЕХ, МЕДИАТЕХ - Плевен, 2014, стр. 238, ISBN 978-619-7071-84-9.
 47. Дончева, Ю., Д. Неделчева, Л. Радославова, Е. Иванова. Проектно-базираното обучение в контекста на стимулиране познавателната активност на учениците в начална училищна възраст. В:Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обучение. Печатна база на Русенски университет, ПРИМАКС, 2018, стр. 9-30, ISBN ISBN 978-619-7242.
 48. Душков, Ж., Здравкова, Зл. и С. Вичев. Русенски университет - 60 години, исторически очерк. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2005, pp. 139-145; 154-172; 17, ISBN 954-712-292-.
 49. Душкова, М. Semper idem: Константин Константинов. Поетика на късните разкази. Второ издание. Русе, Лени-Ан, 2013, стр. 298, ISBN 9789548090995.
 50. Душкова, М. Semper idem: Константин Константинов. Поетика на късните разкази. Русе, Лени-Ан, 2012, стр. 298, ISBN 9789548190961.
 51. Душкова, Мира. Memento vivere: Константин Константинов и неговите съвременници. Русе, Артцентрик, 2018, стр. 304, ISBN 978-619-9055-92-2.
 52. Здравкова, Зл. Дионис и теротеизмът. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2000, pp. 135 с., ISBN 2. 9548339-11-0..
 53. Здравкова, Зл., Ж. Душков, Р. Златева, И. Славова. Мястото на жената в античното и средновековното общество. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2011, стр. 156, ISBN 978-954-8467-20-9.
 54. Здравкова, Зл., Иванов, Д. Тракийското сребърно съкровище от Борово. В.Търново, Изд. Абагар, 2002, стр. 80 с., ISBN 954-427-490-1.
 55. Здравкова, Зл., С. Юлзари,, Т. Бакърджиева, М. Папазова, Р. Златева. Религиозните храмове в Русе. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2011, стр. 133, ISBN 978-054-8467-18-6.
 56. Здравкова, Златоживка, Виолета Ванева, Ренета Златева, Магбуле Папазова, Росица Игнатова. Образователното дело в Русе през Възраждането и Новото време. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2012, стр. 287(7-177;200-241, 2, ISBN 978-954-8467-58-2.
 57. Златев, Л. Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО)1923-1940. Русе, Лени Ан, 2009, стр. 272, ISBN 978-954-8190.67-1.
 58. Златев, Л. "Без борба - няма свобода!" Вътрешната Добруджанска Революционна Организация (ВДРО) 1923-1940. Второ допълнено и преработено издание.. Русе, "ЛЕНИ АН" - Русе, 2015, стр. 457, ISBN 978-619-7058-37-6.
 59. Златев, Л. Стопанското развитие на Русе 1878-1947.. Русе, Държавен архив - Русе, 2006, стр. 193, ISBN 10:954-8339-28-5.
 60. Златев, Л. Политическият живот в Русе 1879-1900.. Русе, "Държавен архив" - Русе, 1998, pp. 240, ISBN 954-8339-04-8.
 61. Иванов, с, А. Велева, Б. Илиева, В. Василева, С. Георгиева, Ю. Дончева, В. Динева, В. Радева, Д. Алипиева, Е. Стоянова, П. Стефанова, Р. Златева, Л. Радославова, П. Чешмеджиева, Д. Стайков, Е. Иванова, Д. Каравасилев, Й. Нечева, М. Трифонова, М. Петрова, П. Памукова, П. Пенчева, Т. Желязкова, Т. Минчева, М. Демкеш, М. Василева, Н. Тодорова, П. Томова, Р. Казаков, Х. Зюхтиева. Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране на емоциите и чувствата в образованието и социално-педагогическата сфера. Русе, Медиатех, 2019, стр. 46-50, ISBN 978-619-207-183-7.
 62. Иванова, Е. Формиране на творческия потенциал на детето от ранна детска възраст чрез мултимедия и мултимедийни приложения, В: Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване кре. Русе, ПРИМАКС, 2017, стр. 4-12, ISBN ISBN: 978-619-724.
 63. Игнатова, Т., В. Ванева и М. Божидарова. Математически занимания в детската градина. София, Просвета, 1991, стр. 67-147, ISBN 954-01-0052-6.
 64. Игнатова-Цонева, Д., Д.Баева. Система на функционалните варианти на фонемите в съвременния български език. Русенски университет "А. Кънчев", МЕДИАТЕХ-Плевен, 2014, стр. 149, ISBN 978-619-7071-75-7.
 65. Илиева, Б. Изследване познанията на децата и младите хора за явлението „трафик на хора”. ИЦ при Русенски университет, Медиатех-Плевен, 2017, стр. 143, ISBN 978-619-207-095-3.
 66. Караколева, С.Р. Конкурсни задачи по математика за Русенски университет „Ангел Кънчев" 1990-2012. Русе, Математическо школо, 2019, ISBN 978-619-7512-02-1.
 67. Колев,Г.,Ж.Военкинова,П.Петров,М.Янкова,М.Мануелян. Социално-педагогически професионален практикум на студентите в базите от социалната система. Шумен, Университетско издателство"К.Преславски", 2007, ISBN 978-954-577-584-0.
 68. Кръстев Г., М. Теодосиева. ПРОГРАМИРАНЕ НА МОБИЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕРМИНАЛИ СЪС С#. Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев", 2009, стр. 231, ISBN 978-954-92424-9-2.
 69. Кръстев Г., М. Теодосиева. ПРОГРАМИРАНЕ НА МОБИЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕРМИНАЛИ С MIDLETPASCAL. Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев, 2008, стр. 236, ISBN 978-954-712-425-7.
 70. Лора Радославова. Джендър измерения на образователния процес(в начална училищна възраст). Русе, STUDIO COLOR, 2014, стр. 128, ISBN 9789543372317.
 71. Манукова A., М. Душкова, Цв. Харакчийска, Ж. Душков. СТУДЕНТСКА ИСКРА. 60 ГОДИНИ ПРИЕМСТВЕНОСТ. Русе, Академично издателство на Русенския университет, 2018, стр. 338, ISBN 978-954-712-752-4.
 72. Младенов Ю., Д. Атанасова. Червячни и дискови фрези за зъбни колела. Русе, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2014, стр. 132, ISBN 978-619-7071-82-5.
 73. Недкова Е. Фразеологизмите като знаци в езика на културата, хабилитационен труд.. Русе, РУ, 2010, стр. 189, ISBN РУ.
 74. Недкова Е. Автореферат на дисертацията за присъждане на ОНС "доктор" на тема:"Фразеологизмите в творчеството на А. Константинов и преводът им на сръбски и руски език.. София, БАН, 2001, стр. 40, ISBN БАН.
 75. Недкова Е. Фразеологизмите в творчеството на А.Констанов и преводът им на сръбски и руски език, с приложение Речник на фразеологизмите в творчеството на А. Константинов и техните съответствия на сръбски и руски.. София, ИБЕ-БАН докт. дисертация, 2000, стр. 331, ISBN БАН.
 76. Недкова, Е. Фразеологизмите като знаци в езика на културата. Русе, ЛЕНИ-АН, 2011, стр. 145, ISBN 978-954-8190-83-1.
 77. Недкова, Е. Фразеологично богатство в творчеството на Алеко Константинов. Русе, ЛЕНИ-АН, 2003, стр. 182, ISBN 954-8190-26-5.
 78. Павлов, В., В. Михова. Приложна статистика със SPSS. Русе, Авангард Принт, 2016, стр. 192, ISBN 978-954-337-308-6.
 79. Павлов, В., И. Георгиев. Оптимизационни методи с MATLAB. Русе, Авангард Принт, 2016, стр. 144, ISBN 978-954-337-318-5.
 80. Пенев, С.Д. Емпатийни възможности на студентите-педагози. Русе, Русенски университет, 2000, ISBN -.
 81. Петров П., В.Василева. Общуване и обучение. София, Авангард Прима, 2014, стр. 173, ISBN 978-619-160-288-9.
 82. Петров П.; К.Белчева ;В.Василева. Системата за социално подпомагане и ценностните ориентации на хората от третата възраст. София, Авангард Прима, 2012, стр. 209, ISBN 978-619-160-048-9.
 83. Петров,П. Педагогическо общуване/теоретичен екскиз/. Русе, Лени-Ан, 2009, ISBN 978-954-8190-71-8.
 84. Петров,п. Педагогическо общуване.Теоретичен ескиз. Русе, Лени-Ан, 2009, ISBN 954-8190-30-3.
 85. Пометкова Я. И. Изречения с усложнена семантична структура в българския език. Русе, ЛЕНИ-АН, 2012, стр. 218, ISBN 978-954-8190-94-7.
 86. Пометкова, Я. Синонимни синтактични конструкции за изразяване на обстоятелствени и определителни отношения в съвременния български език (подчинени изречения и конструкции с отглаголно съществително име на -не). Русе, Лени - Ан, 2003, стр. 228, ISBN 954-8190-22-2.
 87. Радков, Ив., Л. Златев. Русенската община 1878-1949.. Русе, "Държавен архив" - Русе, 2002, стр. 420, ISBN 954-8339-15-3.
 88. Русев Р., Минчев П., Ненов Н, Донева В., Стоилова В., Минчева Д., Тихолова Д., Попов Ал., Русева Ст., Ненова Цв., Маринчев Т. Тетово: Теренни материали и проучвания. Под общата редакция на Анчо Калоянов. Русе, НЦФЛ, 1995, стр. 232, ISBN няма.
 89. Русев Р.,Петрова Р., Мийдър В., Бхуванесвар Ч., Трендафилова П., Костова В., Бараков Вл., Недкова Е., Свободова И., Шаховски В., Тупикова Н., Дачева Св. В огледалния свят на езика и културата // За концептите сърце/душа/ум във фразеологичната семантика на българския език като отражение на националната ни менталност.. Русе, ЛЕНИ-АН, 2007, стр. 257, ISBN 978-954-8190-54-1.
 90. Русев, Р. Научният текст на Михаил Арнаудов: Наблюдения върху "Психология на литературното творчество". Русе, Лени-Ан, 1998, стр. 156, ISBN 954-8190-43-5.
 91. Русев, Р. Същност и особености на лексикалната художествена номинация в романите на Димитър Димов и Георги Караславов. Дисертация. Велико Търново, УИ, 1989, стр. 311, ISBN няма.
 92. Станев И., К. Крачанов, В. Вълева. Езикови процесори. Томове 1-2. Русе България, Русенски Университет “А. Кънчев”, 1998, pp. 234, ISBN 954-712-027-1.
 93. Станев И., К. Крачанов, В. Вълева. Теория на алгоритмите. Русе България, Русенски Университет “А. Кънчев”, 1997, стр. 210, ISBN 954-712-016-6.
 94. Стоянов, И. Любен Каравелов: Нови щрихи към живота и дейността му. Велико Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, стр. 130, ISBN 978-954-524-662-3.
 95. Стоянов, И. И някога, и днес, и завинаги... Памет за апостола. Велико Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, стр. 128, ISBN 978-978-8387-57-6.
 96. Стоянов, И., Д. Чаушева. Европейските измерения на Васил Левски. София, "Златен змей", 2011, стр. 135, ISBN 978-954-776-013-4.
 97. Стоянова, Д. Педагогически аспекти на взаимоотношенията в съвременното семейство. Русе, Медиатех-Плевен, 2013, стр. 139, ISBN 978-619-7071-27-6.
 98. Теодосиева, М. ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОВИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ. Русе, Примакс, 2011, стр. 203, ISBN 978-954-8675-17-8.
 99. Тодорова Н., Ю. Дончева. Обогатяване на емоционалния свят на децата чрез българския фолклор и етнология. В: Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране на емоциите и чувствата в образованието и социално-педагогичес. Медиатех, Медиатех, 2019, стр. 95, ISBN 978-619-207-183-7.
 100. Факирска Й. Предучилищна педагогика – съвременни проекции и проблеми.. РУ А. Кънчев, ИЦ при РУ „А. Кънчев”, 2012, стр. 168, ISBN 978-954-712-559-9.
 101. Факирска, Й. Педагогически технологии за стимулиране на познавателната дейност на 5-7-годишните. София, Интерклас, 2009, стр. 136, ISBN 978-954-91016-2-1.
 102. Факирска, Й. Детето - нашият домашен любимец. София, НИО, 2000, стр. 112, ISBN 954-9783-24-3.
 103. Факирска, Й. Готовност на 5-6 годишните деца за обучение в училище. 1998, 80 с.. София, Макрокосмос, 1998, стр. 80, ISBN 954-8917-13-0.
 104. Факирска, Й., Р. Милянкова. Предучилищното възпитание в развитите страни. София, Микрокосмос, 1994, стр. 115, ISBN 954-8355-05-1.
 105. Харакчийска, Цв. Когнитивни аспекти на усвояване на глаголните флексии от 9-11-годишните български деца, изучаващи английски език в начален етап. Русе, Академично издателство „Русенски университет”, 2019, стр. 260, ISBN 978-954-712-784-5.
 106. Христова, Пл., Г. Атанасова. Обектен подход за организиране на извънкласната работа по информатика за ученици. Русе, "ЛЕНИ АН", 2020, стр. 238, ISBN 978-619-7058-83-3.
 107. Цанков, Св. СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНИ ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ - методически модел към изследваната проблематика. Плевен, "МЕДИАТЕХ", 2014, стр. 196, ISBN 978-619-7071-92-4.
 108. Цонева Димитрина. Фонемната система на българския книжовен език (нормативна и практическа фонология). Русе, Русенски университет, 1991, стр. 174, ISBN 954-712-068-0.
 109. Цонева, Д., Цв. Харакчийска. Контрастивeн анализ на фонемните системи на съвременния български и английски език. Русе, Русенски университет, 2006, стр. 135, ISBN 10:954-370-014-1.
 110. Цонева-Игнатова, Д. Моделиране на фонемната система на съвременния български книжовен език. Русе, Медиатех - Плевен, 2012, стр. 142, ISBN 978-954-8467-52-0.
 111. Цонева-Игнатова, Д. Развитие на речевия слух (на децата от предучилищна възраст; на учениците от началното училище; на логопатните деца; на сензорните афатици; при чуждоезиковото обучение). Русе, Русенски университет, 2002, стр. 157, ISBN 954-712-132-4.
студии
 1. Dzhurov V., M. Kostova, K. Dzhurov. Application of Probability Neural Networks for Classification of Explosives with Blasting Action. Mathematics in Industry, Chapter Six- Network Applications in Industry, Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp. 254-285., ISBN (10)1-4438-6401-3.
 2. Fakirska, J. Requirements to proceedings in preschool group. Strategies for policy in science and education – Summaries,. София, НИО, 1998, pp. 26-27, ISBN 00.
 3. Harakchiyska, T. Applying the Processability Theory in Explaining the Development of Plural Marking in Child L2 Acquisition of English by Bulgarian Young Learners. Sandy, Utah (USA), Ecko House Academic Publishing, 2012, pp. 168-184, ISBN 978-1-4276-5388-8.
 4. Harakchiyska, T. A Processability Account of the L2 Article Acquisition by Bulgarian Young Learners of English. Пенза, Русия, Научно-издательский центр, 2012, pp. 31-41, ISBN 2078-7081.
 5. Harakchiyska, T. The Role of Auditory Discrimination Tests in The Evaluation of Bulgarian Primary School Learners of English Phonological Awareness. Universidad del Turabo, Universidad del Turabo, 2010, pp. 27-42, ISBN 1931-7778.
 6. Rashkova Ts. VARIOUS ASPECTS OF PI-THEORY. Ruse, Proc. Union Sci. Ruse, book 5 Mathematics, Informatics and Physics vol.15, 2018, pp. 14-33, ISBN ISSN 1314-3077.
 7. Stanev I. Method for Automated Programming of Robots. Knowledge Based Automated Software Engineering, Cambridge Scholars Press, Cambridge, UK, 2012, pp. 18, ISBN 978-1-4438-3771-2.
 8. Stanev I., K. Grigorova. KBASE Unified Process. Knowledge Based Automated Software Engineering, Cambridge Scholars Press, Cambridge, UK, 2012, pp. 19, ISBN 978-1-4438-3771-2.
 9. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров. Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет). Русе, Издателски център на Русенския университет, 2016, стр. 85, ISBN 978-954-712-697-8.
 10. Баева Д., Д. Игнатова-Цонева. Фонологични структури в съвременния български книжовен език.// За словото - нови търсения и подходи. Сборник статии в чест на 80 г. чл.-кор. проф. дфн Е. Пернишка, брой 1.. София, БАН, 2016, стр. 310 - 325, ISBN ISBN 978-954-322-.
 11. Бенин, Н., Д. Досева. Фолклорни послания от с. Батишница. Русе, Авангард ПРИНТ, 2000, стр. 31 – 39, ISBN ISBN 954-9548-16-.
 12. Бенин, Н., И. Бенина. Франсоа Бонивар – затворникът от Шильон и „Шильонският затворник” от Джордж Байрон. Русе, GAIANA, 2016, ISBN 978-954-8633-88-8.
 13. Ванева, В. Университетът като образователно пространство. Силистра, х, 2011, стр. 229-243, ISBN 978 – 954 – 84.
 14. Ванева, В. Тест за изследване на ориентирането в пространството в предучилищна възраст (чрез графични и условно-схематични модели). София, Веда Словена-ЖГ,, 2004, стр. 81-120, ISBN 954-8510-84-7(ч2).
 15. Василева В. Аспекти в подготовката на бъдещите учители. Русе Печатна база на Русенски университет, Медиатех, сб. Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие, 2014, стр. 71-91, ISBN 978-619-207-004-5.
 16. Василева В. Насилието и агресията сред подрастващите. Русе, Русенски университет„А.Кънчев“ сп. Педагогически новости бр.1с.50-67, 2013, стр. 17, ISBN ISSN 1314-7714.
 17. Василева В. Р. Златева Д. Алипиева П. Чернева К. Тодорова. Проектно-ориентираното обучение като стратегия за повишаване качеството на образователния процес във ВУЗ В: Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обучение за стимулиране ак. Русе, Примакс, 2018, стр. 67-87, ISBN 978-619-7242-56-0.
 18. Василева, В., Златева, Р., Алипиева,Д., Чернева, П., Тодорова, К. Проектобазираното обучение като стратегия за повишаване качеството на образователния процес. Русе, Примакс, 2018, стр. 31-66, ISBN 978-619-7242-56-0.
 19. Велева, А. Еволюционни предпоставки на играта. Русе, сп. Педагогически новости, 2013, стр. 27-52, ISBN 1314-7714.
 20. Велева, А. Формиране и диагностика на понятие за съхранение на количеството у деца в предучилищна възраст. София, "Ръководство за изследване на детето" ІІ част, Веда-Словена ЖГ, 2004, стр. 121-140, ISBN 954-8510-84-7.
 21. Георгиева, С. Да уважаваме другите, да сме в комфорт със себе си- първа част по проект към фонд Научни изследвания на РУ. Русе, „Примакс-ООД”, 2009, стр. 39, ISBN 978-954-86-7.
 22. Георгиева, С. Новая практика и инструкции для, пробуждения творческой активности студентов. Волгоград, сп. Учебный год, 2008, стр. с.124-136, ISBN ИД № 05329 от 09.
 23. Георгиева, С. Използване на учебните часовете като фундаментално различни до неисъизмеримост събития за целите на детското възпитаване/. Русе, Лени-Ан, 2005, стр. 52-73, ISBN 954-8190-46-Х.
 24. Георгиева, С. Изследване и развитие на вниманието и паметта при деца от начална училищна възраст. София, ЖГ-Веда -Совена, 2004, стр. 225-244, ISBN 954-8510-84-7(ч2).
 25. Георгиева, С. Практики за преодоляване на негативни психични състояния, свързани с обучението и възпитанието. София, СУ, 2005, стр. 214-231, ISBN -.
 26. Георгиева, С. и кол. Сватбата. Русе, Лени-ан, 2004, стр. 86, ISBN 954-8190-36-2.
 27. Георгиева, С. М. Пертова. Социални умения при деца от средното детство,(връзка със самооценката. Силистра, Известия на НЦ „Св. Дазий Доростолски”, 2011, стр. 273-293, ISBN ISBN 978-954-8467.
 28. Георгиева, С. П. Петров. Как да напишем дипломна работа. Русе, Парнас-Прес, 1997, стр. 64, ISBN -.
 29. Георгиева, С. П. Цанков. Енциклопедични знания за любопитковци-помощен материал по глобална тема: “Слънчева система”. София, Педагогика, 2012, стр. 297-315, ISBN 0861-3982.
 30. Димитрина Игнатова Цонева. За колебанията при правописа на някои сложни думи в съвременния български език. Русе, Издателски център при Русенския университет, 2013, стр. 7 - 27, ISBN 978-619-7071-30-6.
 31. Динева, В., Б. Илиева, Д. Стоянова. За възможностите на проектния подход в академичното обучение на социалните педагози. В: Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обучение за стимулиране активността на учащите. Русе, Примакс, 2018, стр. 67-86, ISBN 978-619-7242-56-0.
 32. Динева. В, Илиева. Б, Стоянова, Д. За възможностите на проектния подход в академичното обучение на социалните педагози. В Сб: Проект по ФНИ на катедра ППИ на тема: Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обуче. Русе, Примакс, 2018, стр. 67-86, ISBN 978-619-7242-56-0.
 33. Донева, В. Иван Грозев и литературните проекции на библейския текст. Драматургът мистик. Електронно списание LiterNet, 11.10.2014, № 10 (179), LiterNet, 2014, стр. 47, ISBN 1312-2282.
 34. Донева, В. Разпятието на Христос и пътят на човека през историята. Проглас, Филологическо списание, год. ХV, бр. 2, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” (В. Търново), 2006, стр. 83-97, ISBN 9b4-8190-9.
 35. Дончева Ю. Моделни практически стратегии и техники за работа със семейства и деца с изявено предизвикателно поведение, I част. Българска школа по психоанализа, Психоанализа ЕООД, 2017, стр. 34-89, ISBN 2367-509Х.
 36. Дончева Ю. Дефинитивни същностни и функционални измерения на резилиентността чрез българските детски народни игри в прехода между предучилищна и начална училищна възраст. Психология - теория и практика, Варна, 2016, стр. 40-60, ISBN 2367-508Х.
 37. Дончева Ю. Мястото на историята за град Русе в уроците по „Роден край“, „Околен свят“ и „Човекът и обществото“ (научна студия). „Лени АН“ – Русе, „Лени АН“ – Русе, 2016, стр. 124-151, ISBN 1312-0980.
 38. Дончева Ю. Компаративен анализ на професионално-практическото обучение на студентите от педагогическите факултети у нас и в чужбина. МЕДИАТЕХ - Плевен, МЕДИАТЕХ, 2015, стр. 47-64, ISBN 978-619-207-004-5.
 39. Дончева Ю. Научени уроци и предизвикателства за устойчиво развитие на човешките ресурси чрез проекти. Авангард принт, Авангард принт ЕООД, 2015, стр. 35, ISBN 978-954-337-276-8.
 40. Дончева Юлия. Разширяване на социалния опит в процеса на приобщаващото образование чрез творчество и активна развиваща дейност. Годишник на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по науки за образованието и изкуст, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр. 218 - 251, ISBN 2683-1074.
 41. Дончева, Ю., Д. Неделчева, Л. Радославова, Е. Иванова. Проектно-базираното обучение в контекста на стимулиране познавателната активност на учениците в начална училищна възраст В:Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обучение за. Primax, ПРИМАКС, 2018, стр. 9-30, ISBN 978-619-7242-56-0.
 42. Душкова, М. Константин Константинов – хроника на непримиримостта (1944-1970). Сборник НРБ-литературата: история, понятия, подходи. Съст. П. Дойнов. Кн. 5. София, Изд. „Кралица Маб“, изд. „Силуети“, деп. „Нова българистика, 2012, стр. 390-416, ISBN 978-954-533-121-3.
 43. Здравкова, Зл. Село Божичен – древност, съвремие, ново време, - Алманах за историята на Русе, т. VІІ,. Русе, Лени-Ан, 2007, стр. 114-138, ISBN 1312-0980.
 44. Здравкова, Зл.,. Принос към старата история на Русе, - Алманах за историята на Русе, т. ХІ,. Русе, Лени-Ан, 2011, стр. 5-63., ISBN 1312-0980.
 45. Здравкова, Зл., Д. Иванов. Тракийското сребърно съкровище от Борово, в:Алманах за историята на Русе, т. І. Русе, Лени-Ан, 1996, стр. 12-41, ISBN 1312-0980.
 46. Златев, Л. Русе в периода между двете световни войни – демография и градска среда. Алманах за историята на Русе, т. 19, Лени АН – Русе, 2019, стр. с. 140–164, ISBN ISSN 1312–0980.
 47. Златев, Л. Българската криза през 1886 г. и русенският вестник "Славянин". Алманах за историята на Русе, т. 18, "Лени АН"–Русе, 2018, стр. 39–60, ISBN ISSN-1312–0980.
 48. Златев, Л. Народен съюз "Звено" в Русе и Русенско (1944–1949 г.). Алманах за историята на Русе, т. 17, Лени Ан – Русе, 2017, стр. 22–59, ISBN ISSN 1312–0980.
 49. Златев, Л. Взаимоотношенията между политическите партии в Русенска област (1944-1947). Алманах за историята на Русе т. 12, Лени Ан, 2012, стр. 119-200, ISBN ISSN 1312-0980.
 50. Златев, Л. Стопанското развитие на крайдунавските градове между двете световни войни. - Алманах за историята на Русе. т. ХІ. Русе, Лени Ан, 2011, стр. 133-184, ISBN 1312-0980.
 51. Златев, Л. Стопанското развитие на крайдунавските градове след Освобождението до войните (1878-1912). - Алманах за историята на Русе. т. Х.. Русе, Лени Ан, 2010, стр. 79-154, ISBN 1312-0980.
 52. Златев, Л. Демографското развитие на българските крайдунавски градове след Освобождението до войните (1878-1912). - Алманах за историята на Русе. т. ІХ.. Русе, Лени Ан, 2009, стр. 32-62, ISBN 1312-0980.
 53. Златев, Л. Към демографската картина на Североизточна България след Освобождението до войните (1878-1912). - Алманах за историята на Русе. т. VІІ.. Русе, Лени Ан, 2007, стр. 23-69, ISBN 1312-0980.
 54. Златев, Л. Русе - център на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО). Русе, Държавен архив - Русе, 2006, стр. 44-100, ISBN 1312-0980.
 55. Златев, Л. Политическите парти в Русенската община 1911-1923 г. Автореферат. Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 1992, стр. 29, ISBN няма.
 56. Златев, Л. Борбата на Русенската партийна организация за осъществяване общинската политика на БРСДП (т.с.)в периода 1911-1919 г. - ГКМЛ "История".. София, Министерство на народната просвета, 1989, стр. 3-62, ISBN 0205-2156.
 57. Златева, Р. Отражението на човека в българското писано право през епохата на Средновековието. – Алманах за историята на Русе. Т. XI, "Държавен архив" - Русе, 2011, стр. 64–111, ISBN 1312-0980.
 58. Златева, Р. Религиозно-провиденциалните възгледи в Средновековна България (VII–XIV в.). – Алманах за историята на Русе. Т. X, "Държавен архив" - Русе, 2010, стр. 25–78, ISBN 1312-0980.
 59. Иванова, К. Обществено-политическият живот след Първата световна война в спомените на Филип Симидов В: Алманах за история на Русе, т. ХV. Русе, Лени-Ан, 2015, стр. 319-348, ISBN 1312-0980.
 60. Илиева, Б., В. Динева, Д. Стоянова. ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПРОЕКТНИЯ ПОДХОД В АКАДЕМИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПЕДАГОЗИ. В:„Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обучение за стимулиране активността на учащите. по проект 18- ФПНО-02 от ФНИ на РУ, ПБ на Русенски университет, ПРИМАКС, 2018, стр. 67-87, ISBN 978-619-7242-56-0.
 61. Илиева,Б. Основни характеристики и тенденции на дневните центрове за хора от третата възраст. ., Издател: ФОНДАЦИЯ „ПРАВО НА ДЕТСТВО“, 2017, стр. 42, ISBN 978-619-7418-06-4.
 62. Митков, Ат., П. Ненов, Д. Минков и Т. Тодоров. Апроксимиране на данни при функция на една променлива – програма ЕМРТ.- Русе :. Русе, Печатна база при ВТУ “Анг. Кънчев” – Русе,, 1982, стр. 79, ISBN 591-681-001-57.
 63. Митков, Ат., Т. Тодоров, Й. Йосифов. БДС 11316-90. /ISO 2854/ Приложна статистика. Критерии параметрични за проверка на хипотези в статистическия контрол на качеството и надеждността.. София, Комитет по качеството, 1990, стр. 43, ISBN 519-22-658-562-01.
 64. Недкова Е. Стереотипност и творчество при превода на фразеология в художествен текст. Нови Сад, Зборник Матице Српске за славистику, 2004, стр. 385-399, ISBN 0352-5007.
 65. Папазова М. Създаване, развитие и дейност на банка „Гирдап”. Русе, Алманах за историята на Русе Лени Ан Т 12, 2012, стр. 51-84, ISBN 1312-0980.
 66. Папазова, М. По дирите на една от първите частни банки в страната - банка "Гирдап"-Русе. В: Алманах за историята на Русе, T. X, Русе, Лени Ан, 2010, стр. 154-195, ISBN 1312-0980.
 67. Пенев С.Д. Новая стандартизация теста Айзенка. Saabrueken, AV Akademikverlag GmbH&Co.KG, 2013, стр. 97, ISBN 978-3-659-43890-5.
 68. Пометкова, Я. Прагматичен аспект на адвербиализациите и номинализациите. -В:Форум „Българска граматика.Т.2. Граматика и прагматика. 19 ноември 2015.. В.Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2016, стр. 113 – 126, ISBN 978-619-208-073-0.
 69. Русев, Р. Посланията на Михаил Арнаудов. Русе, Сдружение "Брод", сп. Брод, 5, 2008, стр. 59-74, ISBN 1312-1855.
 70. Русев, Р. Стихосбирката "Въпроси" и някои черти на езиковата личност на Стефан Гечев. - В:Стефан Гечев отвъд традицията. Русе, Лени-Ан, 2007, стр. 96-123, ISBN 978-954-8190-55-8.
 71. Стефанова П. Класификация на бароковите музикални фигури. София, Българско музикознание 3 - 4, БАН, Институт за изследване на изкуствата, 2013, стр. 75 - 98, ISBN 0204 - 823X.
 72. Стоянова, Д. Траектория на социализацията при липсата на семейна среда. сп.Педагогически новости, РУ, 2012, стр. 89-112;28-38, ISBN 1314-7714.
 73. Факирска, Й. Информационни компютърни технологии в детската градина. В: Компютърни дидактични игри в детската градина (методически насоки). Русе, РУ, 2012, стр. 2-25, ISBN 123.
 74. Факирска, Й. Превенция на насилието в предучилищна възраст. – Педагогика,. сп. Педагогика, 3, МОН, 2011, стр. 40-64, ISBN 0861-3982.
 75. Факирска, Й. Система на работа в подготвителена група за училище - Иновации, N2. София, НИО, 1997, стр. 36, ISBN 1310-9030.
 76. Факирска, Й. Особености във възпитанието и развитието на децата от домовете за деца от предучилищна възраст. - Резонанс,2,. София, НИО, 1997, стр. 36., ISBN 1310-9413.
 77. Факирска, Й. и др. Strategie National lors de l’utilisation des ordinaters dans l’ enseignmemt. Sofia. София, НИО, 1988, ISBN 000.
 78. Факирска, Й., Г.Близнаков, Д. Лазаров и др. Българското училище на 21 век. София, Тилиа, 1995, стр. 71, ISBN 000.
 79. Цанков, Св., В. Войноховска, Е. Попандонова. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕГРАЛНИЯ ПОДХОД КАТО ИНОВАТИВЕН МЕТОД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА НАСОЧЕНОСТ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС. Издателски център на Русенски университет, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2015, стр. 76, ISBN 978-619-207-032-8.
 80. Цонева-Игнатова, Д. Семейна обредност. Сватбени обичаи.–В:кн.Бъзовец – теренни материали и проучвания. Русе, “Лени-Ан”- Русе, 2004, стр. 40, ISBN 954-8190-41-9.
статии
 1. A. Cabada and N. Dimitrov. Multiplicity results for nonlinear periodic fourth order difference equations with parameter dependence and singularities.// J. Math. Anal. Appl., 2010, No 371, pp. 518–533, ISSN 0022-247X. (Impact factor: 1.174 /2010, Thomson Reuters)
 2. A. Cabada, N. Dimitrov. Existence results for singular φ-Laplacian problems in presence of lower and upper solutions.// Anal. Appl., 2015, No 13, pp. 135-148, ISSN 1793-6861. (Impact factor: 0.796 /2015, Thomson Reuters)
 3. A.Slavova, M.Markova. CNN modeling of nano-structures.// IEEE Proc., ECCTD, 2015, No ECCTD.2015.7 (Impact factor: 5.466 /2014, Tompsun Reuter)
 4. A.Slavova, M.Markova. CNN modeling of nano-inclusions.// PLISKA Studia Mathematica 25, 2015, No -, pp. 101-110
 5. Adina T., M. Cretu, E. Raeva, I. Zheleva. Analysis of Air Quality Measurement Data from Automatic Mobile Station for City of Ruse.// AIP Conference Proceedings, 2018, No 2025 (SJR rank: 0.164 /2018, http://www.scimagojr.com)
 6. ALBERTO CABADA, RADU PRECUP, LORENA SAAVEDRA, STEPAN A. TERSIAN. MULTIPLE POSITIVE SOLUTIONS TO A FOURTH-ORDER BOUNDARY-VALUE PROBLEM.// Electronic Journal of Di erential Equations,, 2016, No Vol. 2016 (2, pp. pp. 1{18, ISSN ISSN: 1072-6691.
 7. Alipiev O., S. Antonov, T. Grozeva. Generalized model of undercutting of involute spur gears generated by rack-cutters.// Mechanism and Machine Theory, “Elsevier”, 2013, No Vol.64, pp. 39-52, ISSN 0094-114X. (Impact factor: 2.796 /2013, Scopus)
 8. Alipiev O., S. Antonov, T. Grozeva. Regarding the effect of the rack - cutter fillet on the undercutting of gears.// Power Transmissions, Series: Mechanisms and Machine Science, “Springer”, 2013, No Volume 13, pp. 199-209, ISSN 2211-0984.
 9. Alipiev, O., S. Antonov. Method for calculations of spur gear drives with asymmetric involute–lantern meshing.// Annals of faculty engineering Hunedoara – international journal of engineering, Romania, 2011, No 1, tome IX, pp. 21-26, ISSN 1584-2665.
 10. Alipieva, D. The relational agression between adolescent girls.// Journal of Education & Social Policy, Vol.6, 2019, No 4, pp. 113-119
 11. Alipieva, D. (2015), Identity and temporal perspective of adolescents with high achievements at school”.// Journal of Education, Culture and Society, 2015, No 2, pp. 171-183 (Impact factor: 92 /2015, Journal of Education, Culture and Science)
 12. ANDONOV K., I. GRIGOROV, B. MANOLOVA, B. EVSTATIEV, K. GABROVSKA-EVSTATIEVA, K. MARTEV. Models of the Thermal Energy Consumption of Heating Company.// Journal of Ecology and Environment Sciences, 2016, No 3, pp. 38-44, ISSN 1312-0751.
 13. Andreev I, I Georgiev, M Varbanova. One Approach for Solving Trigonometric Equations Using Complex in the Mathematical Education.// TEM Journal, 2019, No Vol.8, No.4, pp. 1339-1344 (SJR rank: 0.15 /2018, http://www.scimagojr.com)
 14. Andreeva Magdalena. THE CLOUD COMPUTING – AN APPLICATION OF GOOGLE APPS IN E-LEARNING.// International Journal Knowledge (IKM), 2019, No 30.6, pp. 1655-1662, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.822 /2018, http://http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
 15. Angela Slavova, Victoria Rashkova. Convection diffusion model for image processing.// C. R. Bulg. Acad. Sci. (IF 0.219), 2011, No 3, Vol 64, pp. 339-344, ISSN 1310-1331.
 16. Angelova I. HIGH-ORDER DIFFERENCE SCHEMES BASED ON INTEGRAL IDENTITIES FOR SYSTEMS OF WEAKLY COUPLED ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS.// MATHEMATICS, 2017, No 14, pp. 9-18, ISSN ISSN 1314-3077.
 17. Angelova I., L. Vulkov. High-order difference schemes based on new Marchuck integral identities for one-dimensional interface problems.// J. Numer. Math., 2005, No 13, pp. 1-18
 18. Angelova I., L. Vulkov. O(h2, h4, ...) Approximations of a singular Sturm-Liouvile equation.// AIP CP, 2012, No 1497, pp. 160-167 (SJR rank: 0.17 /2012, Scimago Journal & Country Rank)
 19. Angelova I., L. Vulkov. A Two-Grid Method on Layer-Adapted Meshes for a Semilinear 2D Reaction-Diffusion Problem.// LNCS, 2010, No 5910, pp. 703-710 (SJR rank: 0.329 /2010, Scimago Journal & Country Rank)
 20. Angelova I., L. Vulkov. Uniformly Convergent of Finite-Difference Schemes for Raction-Dffusion Interface Problems.// LNCS, 2008, No 4818, pp. 654-660 (SJR rank: 0.322 /2008, Scimago Journal & Country Rank)
 21. Angelova I., L. Vulkov. High-Order Difference Schemes for Elliptic Problems with Intersecting Interfaces.// Appl. Math. and Comp., 2007, No 187, pp. 824-843 (Impact factor: 0.821 /2007, Thomson Reuters)
 22. Angelova I., L. Vulkov. Marchuk identity-type second order difference schemes of 2-D and 3-D elliptic problems with intersected interfaces.// Krag. J. Math., 2007, No 30, pp. 277-292
 23. Angelova I., L. Vulkov. Singularly perturbed differential equations with discontinuous coefficients and concentrated factors.// Appl. Math. and Comput., 2004, No 158, pp. 683-701 (Impact factor: 0.567 /2004, Thomson Reuters)
 24. Angelova I., M.N. Koleva. Finite element solution of 2D and 3D elliptic problems with intersected interfaces.// American Institute of Physics CP, 2009, No 1186, pp. 311-318, ISSN 978-0-7354-0752-7. (SJR rank: 0.163 /2009, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 25. Angelova, I. Numerical Solution of the Two-Phase Stefan Problem for Sphere.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Book 5, “Mathematics, Informatics and Physics”, 2011, No 8, pp. 31-37
 26. Angelova, I. Mathematical Models of Interface Problems for Steady-Unsteady Heat Conduction.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Book 5, “Mathematics, Informatics and Physics”, 2011, No 8, pp. 38-43
 27. Angelova, I. Error estimates of high-order difference schemes for elliptic equations whit intersecting interfaces.// Ann. Sofia Univ., Fac. Math. And Inf., 2009, No 99, pp. 85-109
 28. Angelova, I. High-order difference schemes for convection-diffusion interface problems.// Math. Mod. and Anal., 2005, No 10, pp. 319-334
 29. Anna Lecheva, Ivanka Zheleva. Non-uniform grid construction for numerical solving of Navier-Stockes equations for hydrodynamic investigation of a chemical reactor with a mixer.// International Journal of Engineering, Annals of Faculty Engineering Hunedoara, Romania, 2012, No Tome X, Fasc, pp. 147-152, ISSN 1584-2673.
 30. Antonov S., R. Rusev, E. Minev. A Software System for Collecting, Processing and Analysing of Data for Accuracy Assessment in Layer Based Technologies.// 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, 2017, No 56
 31. Aprahamian B., S. Tersian, S. Kontrov. Qualitative investigation of solutions of differential equation describing transitional heat process in electrical tools.// Technical Thought, 1991, No XXVIII, pp. 36-41
 32. Aprahamian B., S. Tersian, S. Kontrov, M. Aprahamian. Etude qualitative d'une equation differentialle, decrivant un process thermique transitoire.// Bulletin de la Classe des Sciences Acad. Royale de Belgique, 1993, No 7-12, pp. 269-286
 33. Aprahamian, M., D. Souroujon, S. Tersian. Decreasing and fast solutions for a second-order difference equation related to Fisher-Kolmogorov's equation.// Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2010, No 363, pp. 97-110 (Impact factor: 1.22 /2010, TRWK)
 34. Aprahamian, M., D. Souroujon, S. Tersian. Fast solutions for a second-order difference equation related to fisher-kolmogorov's equation.// Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences, 2009, No 62(6), pp. 663-670 (Impact factor: 0.14 /2009, TRWK)
 35. Armin Hadjian, Stepan Tersian. Existence results for a mixed boundary value problem,.// Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations,, 2015, No 78, pp. 1-15 (Impact factor: 0.817 /2014, ISI)
 36. Asenov A, V Pencheva and I Georgiev. Modelling passenger service rate at a transport hub serviced by a single urban bus route as a queueing system.// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, No Volume 664, (SJR rank: 0.192 /2018, http://www.scimagojr.com)
 37. Atanasov Ivo, Desislava Atanasova. Genetic Algorithms as a Toolkit for Automated Technological Design in CAD/CAM Environment.// Knowledge Based Automated Software Engineering (KBASE) (book), 2012, No 1, pp. 153-162, ISSN 978-1-4438-3771-2.
 38. Atanasova D., P. Hristova. Human-Computer Interface Teaching in Computer Science Education in Bulgaria.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, 2011, No 5, v.8, pp. 120-124, ISSN 1311-9974.
 39. Atanasova G. Business Process Simulation Essence and Component Based Conceptual Architecture.// International Journal of Computer Science and Information Security, 2018, No 6, Vol. 16, ISSN 1947-5500.
 40. Atanasova G., K. Grigorova. An Educational Tool for Novice Programmers.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, book 5, 2011, No 8, pp. 120-124, ISSN 1311-9974.
 41. Atanasova G., P.Hristova. Methodological aspects of the initial training of students for participation in programming contests.// CEUR-WS Proceedings BCI-AICT 2015 Balkan Conference on Informatics: Advances in ICT Proceedings of the 2015 Balkan Conference on Informatics: Advances in ICT Craiova, Romania, September 2-4, 2015., 2015, No Vol-1427, pp. 1-9, ISSN 1613-0073.
 42. Atanasova G., Pl. Hristova, K. Grigorova. An approach to flow charts comparing.// Proceedings of the Union of Scientists- Ruse, 2012, No 5, pp. 52 - 60, ISSN 1314-3077.
 43. Atanasova Galina. THE CRITICAL THINKING ESSENCE AND ITS RELATIONSHIP WITH ALGORITHM THINKING DEVELOPMENT.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE, 2015, No 12, ISSN 1314 - 3077.
 44. Atanasova Galina. CRITICAL THINKING SKILLS IMPROVEMENT VIA ALGORITHMIC PROBLEMS.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, 2015, No 12, ISSN 1314 - 3077.
 45. Atanasova, D. An approach of visualization of tooth-belt calculation results.// Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, book 5, Mathematics, Informatics and Physics, 2010, No 7, pp. 33-41, ISSN 1311-9184.
 46. Atanasova, D. Model of Expert System in Steel Welding.// Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, book 5, Mathematics, Informatics and Physics, 2006, No 6, pp. 24-28, ISSN 1311-9184.
 47. Atanasova, G. AN EMPIRICAL STUDY OF A MODEL FOR TEACHING ALGORITHMS.// PROCEEDINGS of the Union of Scientists - Ruse, 2014, No 5, ISSN 1314-3077.
 48. Atanasova, G. Didactic aims and perspectives in computer science teaching.// PROCEEDINGS of the Union of Scientists - Ruse, 2013, No 5, pp. 60-65
 49. Atanasova, G. Conventional knowledge testing in comparison with intelligent test in algorithm area – an experimental study.// Известия на съюза на учените – Русе, серия 5, “МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ФИЗИКА”, 2010, No 7
 50. Atanasova, G. Learning algorithms – an important precondition for qualitative teaching the programming.// Izvestia na US-Rousse, Seria 5, Mathematics, Informatics, and Physiscs, 2003, No Vol. 4
 51. B. S. Jovanovic1, L. G. Vulkov. Analysis and numerical approximation of a parabolic-hyperbolic transmission problem.// Cent. Eur. J. Math, 2012, No 10(1), pp. 73-84 (Impact factor: 0.71 /2012, Thomson Reuters)
 52. B. S. Jovanovi´c, L. G. Vulkov. Numerical solution of a parabolic transmission problem.// IMA J. Numer. Anal., 2011, No 31, pp. 233–253 (Impact factor: 1.56 /2011, Thomson Reuters)
 53. B. S. Jovanovi´c, L. G. Vulkov. Numerical solution of a two-dimensional parabolic transmission problem.// Int. J. Numer. Anal. Model., 2010, No 7, No 1, pp. 156–172 (Impact factor: 0.67 /2010, Scijournals.org)
 54. B. S. Jovanovi´c, L. G. Vulkov. Numerical solution of a two-dimensional hyperbolic transmission problem.// J. Comput. Appl. Math, 2010, No 235, pp. 519–534 (Impact factor: 1.029 /2010, Thomson Reuters)
 55. B. S. Jovanovi´c, L. G. Vulkov. Finite element approximation of an elliptic boundary value problem with interface.// LNCS, 2009, No 5434, pp. 56–67 (SJR rank: 0.342 /2009, Scimago Journal & Country Rank)
 56. B. S. Jovanovi´c, L. G. Vulkov. Numerical solution of a hyperbolic transmission problem.// Comput. Methods Appl. Math., 2008, No 8, No 4, pp. 374–385 (Impact factor: 2.129 /2008, Thomson Reuters)
 57. B. S. Jovanovi´c, L. G. Vulkov. Finite difference approximation of an elliptic interface problem with variable coefficients.// Lect. Notes Comput. Sci., 2005, No 3401, pp. 46–55 (Impact factor: 0.402 /2005, Thomson Reuters)
 58. B. S. Jovanovi´c, L. G. Vulkov. On the rate of convergence of difference schemes for the Poisson equation with dynamical interface conditions.// Comput. Methods Appl. Math., 2003, No 3(1), pp. 177–188 (Impact factor: 1.252 /2003, Journal Impact Factor)
 59. B. S. Jovanovi´c, L. G. Vulkov. Stability of an elliptic interface problem on perturbation of interface.// Prilozi, Odd. mat. teh. nauki, MANU (Skopje), 2002, No 23/24, No 1/, pp. 49–56
 60. B. S. Jovanovi´c, L. G. Vulkov. Operator’s approach to the problems with concentrated factors.// LNCS, 2001, No 1988, pp. 439–450 (Impact factor: 0.415 /2001, Journal Impact Factor)
 61. B. S. Jovanovi´c, L. G. Vulkov. Stability and convergence of difference schemes for parabolic interface problems.// Filomat, 2001, No 15, pp. 239–246
 62. B.S. Jovanovic, L.G. Vulkov. On the convergence of difference scheme for parabolic problems with concentrated data.// Int. J. Numer. Anal. and Modeling, 2008, No v.5, N3, pp. 386-407 (Impact factor: 1.212 /2008, Thomson Reuters)
 63. B.S. Jovanovic, L.G. Vulkov. Finite difference approximations of strong solutions of a parabolic interface problem on disconnected domains.// Publ. Inst. Math., 2008, No 84 (98), pp. 37-48
 64. B.S. Jovanovic, L.G. Vulkov. Stability of difference scheme for parabolic equations with dynamical boundary and conjugation conditions.// Appl. Math. and Comput, 2005, No v.163, pp. 849-868 (Impact factor: 0.688 /2005, Thomson Reuters)
 65. B.S. Jovanovic, L.G. Vulkov. On the convergence of finite difference scheme for elliptic equation with coefficients containing Dirac distribution.// Матем. Вестник, 2004, No 56, pp. 115-123
 66. B.S.Jovanovic, L.G.Vulkov. Finite difference approximations for some interface problems with variable coefficients.// Appl. Numer. Math, 2009, No 59, pp. 349-372 (Impact factor: 1.279 /2009, Thomson Reuters)
 67. Baeva D. Using Lindenmayer Systems For Generative Modeling Of Graphic Concepts, Set In Elements Of Bulgarian Folklore Embroidery.// Proceedings of the 20th International Conference on Computer Systems and Technologies, 2019, No 1 (SJR rank: 0.169 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/11600154611)
 68. Baeva D. Ontologies as a Method for Displaying Domains of the World Cultural and Historical Heritage.// TEM Journal, 2019, No 8(4), pp. 1242-1246., ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.148 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/21100831441?origin=resultslist)
 69. Baeva D. Developing creativity and critical thinking with the help of visual programming.// Knowledge society, 2015, No 2, pp. 42, ISSN 2367-7198.
 70. Baeva D. C. A study on the effectiveness of educational interactive multimedia integration in the process of foreign language teaching.// Sociosphere, 2017, No 1, pp. 97-103, ISSN 2078-7081.
 71. Baeva D. C. Translating a SQL applivation data to semantic web.// PROCEEDINGS of the Union of Scientists - Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2015, No 12 - 5, pp. 75-80, ISSN 1314 - 3077.
 72. Baeva D. C. The interactive multimedia as a language learning resource on the initial level of language acquisition.// Paradigmata poznání, 2014, No 3, pp. 90-92, ISSN ISSN 2336-2642.
 73. Baeva D., D. Atanasova. Ontology Based Resource for History Education.// TEM Journal (Scopus, Web of Science), 2018, No 7, pp. 782-786., ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.148 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/21100831441)
 74. Baeva D., I. Ivanov. GRAPHIC EDITOR WITH NATURAL-LANGUAGE INTERFACE.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE, 2017, No 14, pp. 74-81
 75. Baeva D., K. Shoilekova, I. Kamenarov. Analysis and verification of the quality of the structural elements of a Bulgarian national embroidery information system.// Advances in Intelligent Systems and Computing, CSOC 2020: Applied Informatics and Cybernetics in Intelligent Systems, Springer, 2020, No 1226, pp. 1-9, ISSN 978-303051973-5. (SJR rank: 0.184 /2019, Scopus)
 76. Baeva D., S.Marinova. Semantic web in e-commerce.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, 2014, No Book 5, pp. 98, ISSN ISSN 1314-3077.
 77. Bargazov E., Uzunov T., Alipiev О., Antonov S., Bortyakov D. NEW STRUCTURE OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM.// MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS, 2018, No 1, pp. 3-7, ISSN 1314-507X.
 78. Beloev I., K. Gabrovska-Evstatieva, B. Evstatiev. Compensation of CO2 Emissions from Petrol Stations with Photovoltaic Parks: Cost-Benefit and Risk Analysis.// Acta Technologica Agriculturae. DOI: 10.1515/ata-2017-0017, 2017, No 20(4), pp. 85-90, ISSN 1335-2555. (SJR rank: 0.247 /2017, Scopus)
 79. Benin, N. "WE ARE IN A HELLISH SITUATION": FOLK SUFFERING IN THE NOVEL "UNDER THE YOKE" BY IVAN VAZOV.// Business Environment. Quality of life. Sessions schedule & Abstracts, 2017, No 56th Annual , pp. 259, ISSN 1311-3321.
 80. Benin, N.,I. Benina. The Personlity of Academician Mikhail Arnudov in the context of the ten Arnaudov readings.// "Best Paper" Crystal Prize’18, 2019, No 18, pp. 122 – 127, ISSN 978-954-712-753-1.
 81. Bilchev, S, E. Velikova. Mathematical Games – Level 2.// Book - MATHEU, Identification, Motivation and Support of Mathematical Talents in European Schools, Manual 3, G. Makrides (Ed.), Pubished in 8 languages, 2007, No 3, pp. 16-30, ISSN 9963-634-31-1.
 82. Bilchev, S., E.Velikova. Mathematical Games – Level 1.// Book - MATHEU, Identification, Motivation and Support of Mathematical Talents in European Schools, Manual 3, G. Makrides (Ed.), Published in 8 languages, 2007, No 1, pp. 14-19, ISSN 9963-634-31-1.
 83. Bilchev, S., E.Velikova. Transformation Methods.// Book - MATHEU, Identification, Motivation and Support of Mathematical Talents in European Schools, Manual 3, G. Makrides (Ed.), Published in 8 languages, 2007, No 3, pp. 129-146, ISSN 9963-634-31-1.
 84. Bilchev, S., E.Velikova. The Advantages of MQ-MA Examinations.// Proceedings of the Union of Scientists - Rousse, Bulgaria, Ser.5, Mathematics, Informatics and Physics, 2002, No 2, pp. 3-14
 85. Biroli M., S. Tersian. On the existence of nontrivial solutions to a semilinear equation relative to a Dirichlet form.// Rendiconti Istituto Lombardo (Rend.Sc.), 1998, No 131, pp. 151-168
 86. Braianov, I. A., L.G. Vulkov. Grid approximation for the solution of the singularly perturbed heat equation with concentrated capacity.// J. of Math. Anal. Appls, 1999, No 237, pp. 672-697 (Impact factor: 0.392 /1999, Journal Impact Factor)
 87. Braianov, I..Vulkov, L. Uniform in a small parameter convergence of Samarskii's monotone scheme and its modification for the convection-diffusion equation with concentrated source.// Comp. Math. and Math. Phys., 2000, No 40(4), pp. 534-550 (Impact factor: 0.38 /2000, Journal Impact Factor)
 88. Braianov, I.A., Vulkov L.G. Homogeneous difference schemes for the heat equation with concentrated capacity..// Comp. Math. Math. Phys., 1999, No 39, pp. 254-261
 89. Brayanov I., J. Kandilarov, M.N. Koleva. Immerced interface difference schemes for a parabolic-elliptic interface problem.// Lect. Notes in Comp. Sci., Springer, Berlin, Heidelberg, 2008, No 4818, pp. 661–669, ISSN 978-3-540-78825-6. (SJR rank: 0.277 /2008, SCImago Journal & Country Rank)
 90. Cabada A., A. Iannizzotto, S. Tersian. Multiple solutions for discrete boundary value problems.// J. Math. Anal. Appl., 2009, No 356, pp. 418–428 (Impact factor: 1.04 /2009, TRWK)
 91. Cabada A., N. Dimitrov. Existence of Solutions of nth-Order Nonlinear Difference Equations with General Boundary Conditions.// Acta Mathematica Scientia, 2020, No 40, pp. 226-236 (Impact factor: 0.992 /2018, Journal Citation Reports)
 92. Cabada A., N. Dimitrov. Nontrivial solutions of non-autonomous dirichlet fractional discrete problems.// Fractional Calculus and Applied Analysis, 2020, No 23 (4), pp. 980-995 (Impact factor: 3.17 /2019, Journal Citation Reports)
 93. Cabada A., N. Dimitrov. Nontrivial solutions of inverse discrete problems with sign-changing nonlinearities.// Advances in Difference Equations, 2019, No 2019 (Impact factor: 1.51 /2018, Journal Citation Reports)
 94. Cabada A., N. Dimitrov. Positive homoclinic solutions of n‐th order difference equations with sign‐changing Green's function.// Mathematical Methods in the Applied Sciences, 2018, No 41, pp. 4763-4775 (Impact factor: 1.18 /2017, Clarivate Analytics)
 95. Cabada A., N. Dimitrov. Existence of solutions of nonlocal perturbations of Dirichlet discrete nonlinear problems.// Acta Mathematica Scientia, 2017, No 37, pp. 911-926, ISSN 0252-9602. (Impact factor: 0.483 /2016, Clarivate Analytics)
 96. Cabada А., S. Tersian. Multiplicity of solutions of a two point boundary value problem for a fourth-order equation.// Applied Mathematics and Computation, 2013, No 01/2013; 219, pp. 5261–5267 (Impact factor: 1.32 /2011, TRWK)
 97. Cabada А., S. Tersian. Existence of heteroclinic solutions for discrete p-Laplacian problems with a parameter.// Nonlinear Analysis: Real World Applications, 2011, No 12, pp. 2429-2434 (Impact factor: 2.13 /2011, TRWK)
 98. Cabada А.,C. Li, S. Tersian. On Homoclinic Solutions of a Semilinear p-Laplacian Difference Equation with Periodic Coefficients.// Advances in Difference Equations, Hindawi Publishing Corporation, 2010, No ID 195, pp. 17 (Impact factor: 0.89 /2010, TRWK)
 99. Centeno, V., I. Georgiev, V. Mihova, V. Pavlov. Price Forecasting and Risk Portfolio Optimization.// Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Publishing, 2019, No 2164, pp. 060006-1-15 (SJR rank: 0.182 /2018, www.scimagojr.com)
 100. Chaparova J. Mathematical Modelling of Action Potential in Neurobiology.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, 2017, No 14
 101. Chaparova J., E. Kalcheva. Three approaches toward sublinear Emden—Fowler equation.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, 7, Ser. 5, 2010, No 7, pp. 7-13
 102. Chaparova J., E. Kalcheva, M. Koleva. Numerical investigation of multiple periodic solutions of fourth-order semi-linear ODE.// American Institute of Physics CP, 2012, No 1497, pp. 152-159, ISSN 978-0-7354-1111-1. (SJR rank: 0.176 /2012, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 103. Chaparova J., E.Kalcheva. Three approaches toward sublinear emden-fowler equation.// Proceedings of the Union of Scientists-Ruse, 2010, No 5, pp. 7-13, ISSN 1311-9184.
 104. Chaparova J., L. Peletier, S. Tersian. Existence and nonexistence of nontrivial solutions of semilinear sixth-order ordinary differential equations.// Appl. Math. Letters, 2004, No 17 (10), pp. 1207-1212, ISSN 0893-9659. (Impact factor: 0.39 /2004, TRWK)
 105. Chaparova J., L. Peletier, S. Tersian. Existence and nonexistence of nontrivial solutions of semilinear sixth-order ordinary differential equations.// Advances in Differential equations, 2003, No 8 (10), pp. 1237-1258, ISSN 1079-9389.
 106. Chaparova J., L. Sanchez. A variational approach for a generalized Emden – Fowler equation.// Applicable Analysis, 2003, No 82 (10), pp. 1003-1016, ISSN 0003-6811.
 107. Chaparova J., N. Kutev. Positive solutions of the generalized Emden—Fowler equation in Holder spaces.// Journal of Mathematical Analysis and Applications (IF 1.225), 2009, No 352 (1), pp. 65-76, ISSN 0022-247X.
 108. Chaparova J., N. Kutev. Existence, nonexistence and regularity for the generalized Emden—Fowler equation.// Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences (IF 0.013), 2008, No 61 (4), pp. 431-436, ISSN 1310-1331.
 109. Chaparova, J. Positive solutions of singular boundary value problems.// Comptes Rendus de l’Académie Bulgare des Sciences, 2002, No 55 (10), pp. 5-8, ISSN 0861-1459.
 110. Chaparova, J. Existence and numerical approximations of periodic solutions of some semilinear fourth order differential equations.// Journal of Mathematical Analysis and Applications (IF 0.458), 2002, No 273 (1), pp. 121-136, ISSN 0022-247X.
 111. Chaparova, J. Nontrivial solutions of some semilinear sixth-order differential equations.// Comptes Rendus de l’Académie Bulgare des Sciences, 2001, No 54 (9), pp. 29-32, ISSN 0861-1459.
 112. Chaparova, J. Existence and numerical approximations of periodic solutions of an extended Fisher – Kolmogorov equation.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, 1, Ser. 5, 2001, No 1, pp. 39-44
 113. Chaparova, J., Kalcheva, E. Existence and multiplicity of periodic solutions of second-order ODE with sublinear and superlinear terms.// Proceedings of the Union of Scientists-Rusе, 2014, No 11, pp. 14-22
 114. Charmeux, J.-F., Minev, R., Dimov, S., (...), Minev, E., Harrysson, U. Benchmarking of three processes for producing castings incorporating micro/mesoscale features with a high aspect ratio.// Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2007, No 221(4), pp. 577-589, ISSN 0954-4054. (SJR rank: 0.68 /2012, Scopus)
 115. Chenogorova T., R. Valkov. A two-level second-order finite difference scheme for the single term structure equation.// American Institute of Physics CP, 2011, No 1410 (SJR rank: 0.142 /2011, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 116. Chernogorova T., R. Valkov. Analysis of a finite volume element method for a degenerate parabolic equation in the zero-coupon bond pricing.// Computational and Applied Mathematics DOI: 10.1007/s40314-014-0128-9, 2014, No - (Impact factor: 0.485 /2013, Thomson Reuters)
 117. Chernogorova T., R. Valkov. Positive numerical splitting method for the Hull and White 2D Black–Scholes equation.// Numerical Methods for Partial Differential Equations DOI: 10.1002/num.21919, 2014, No - (Impact factor: 1.057 /2013, Thomson Reuters)
 118. Chernogorova T., R. Valkov. Finite-volume difference scheme for the Black-Scholes equation in stochastic volatility models.// Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2011, No 6046, pp. 377-385 (SJR rank: 0.331 /2011, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 119. Chernogorova T., R. Valkov. Finite volume difference scheme for a degenerate parabolic equation in the zero-coupon bond pricing.// Mathematical and Computer Modelling, 2011, No 54, pp. 2659–2671 (Impact factor: 1.346 /2011, Thomson Reuters)
 120. Chernogorova T., R. Valkov. A Computational scheme for a problem in the zero-coupon bond pricing.// American Institute of Physics CP, 2010, No 1301, pp. 370-378 (SJR rank: 0.14 /2010, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 121. Chernogorova T.P., M. N. Koleva, R. L. Valkov. A two-grid penalty method for American options.// Comp. Appl. Math., 2018, No 37(3), pp. 2381–2398 (Impact factor: 0.961 /2017, Web of Science)
 122. Chukanov V., Ts. Rashkova. On one property of Noetherian rings with finite Krull dimension (Zentralblatt Мath. 439.16017).// Годишник на ВУЗ “Приложна математика” том 14, 1978, No 1, pp. 17-20, ISSN -.
 123. Daniela Tuparova Evgenia Goranova Valentina Voinohovska Petya Asenova Georgi Tuparov Iliya Gudzhenov. Teachers' attitudes towards use of e-Assessment – results from survey in Bulgaria.// Social and Behavioral Sciences, 2015, No volume 191, pp. 2236–2240, ISSN 1877-0428. (Impact factor: 0.42 /2014, http://www.journals.elsevier.com/procedia-social-and-behavioral-sciences, Scopus)
 124. Dhzafer N, E. Veleva. Unauthorized Payments in the Bulgarian Healthcare System.// Bulgarian Journal of Public Health, 2019, No vol.XI, 3, pp. 3 – 9, ISSN ISSN 1313 - 860X.
 125. Diego Averna, Stepan Tersian, Elisabetta Tornatorе. ON THE EXISTENCE AND MULTIPLICITY OF SOLUTIONS FOR DIRICHLET’S PROBLEM FOR FRACTIONAL DIFFERENTIAL EQUATIONS.// Fract.Calc.Appl.Anal, 2016, No v.19, N 1,, pp. pp. 253–266, ISSN DOI: 10.1515/⁠fca. (Impact factor: 2.246 /2015, http://www.degruyter.com/view/j/fca)
 126. Dimitar Grozev, Velizara Pencheva, Ivan Georgiev, Ivan Beloev. Investigation of the operation mode at Ruse-Danube Bridge border checkpoint considered to be a mass service system with incoming flow of automobiles at a non-stationary mode of operation.// MATEC Web of Conferences, 2018, No 234, 06003 (SJR rank: 1.454 /2018, http://www.scimagojr.com)
 127. Dimitrov N., S. Tersian. Existence of Homoclinic Solutions for a Nonlinear Fourth Order p-Laplacian Difference Equations.// Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B, 2020, No 25, pp. 555-567 (Impact factor: 1.008 /2018, Journal Citation Reports)
 128. Dimitrov N., St. Tersian. Some inequalities for Sobolev integrals.// Electronic Journal of Differential equations, 2009, No 2009, pp. 1-11 (Impact factor: 0.427 /2009, TRWK)
 129. Dimitrov, G., Sv. Tsankov, G. Panayotova. Didactic Bases for Using E-learning Resources for Raising the Quality of Training.// UNESCO International Workshop QED’16, 2016, No 1, pp. 170-176, ISSN 978-619-185-260-4.
 130. Dimitrov, M. Daily life applications of the modular self reconfigurable robots.// Proceedings of the union of scientists - Ruse University of Ruse, 2015, No 5, pp. 090-093, ISSN 1314-3077.
 131. Dimitrov, M. Onboard electronics, communication and motion control of some self-reconfigurable modular robots.// Proceedings of the union of scientists - Ruse University of Ruse, 2015, No 5
 132. Dimitrov, M., V. Rashkova. Possibilities of online freelance platforms.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2013, No 5,Vol 10, pp. 56-59, ISSN 1314-3077.
 133. Dimitrov, М. Mechanical design of the Radа self-reconfigurable robot.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, 2015, брой 1
 134. Dimitrov, М. Updating the records of the search engines due to a client request.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, Ruse, 2014, No 11, pp. 080-083, ISSN 1314-3077.
 135. Dimitrov, М., V. Rashkova. Web-based repository for pre-calculated mathematical equations.// Майски научни четения, РУ, филиал Силистра, 2013, No 11, Vol 52, pp. 97-100, ISSN 1311-3321.
 136. Dimitrova I., L. Vulkov. High order е-uniform methods for singularly perturbed reaction-diffusion problems with discontinuous coefficients and singular sources.// FILOMAT, 2001, No 10, pp. 247-256
 137. Dimitrova, I. Conservation Laws and Symmetric Forms of the Shallow Water Model Equation.// J. of Theor. and Appl. Mech., 2002, No 1, pp. 21-33
 138. Dimitrova, I. Conservation Laws and Symmetrization of the Incompressible Inviscid Fluid Flow Equations in the Boussinesq Approximation.// Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, Ser. “Mathematics, Informatics and Physics”, 2001, No 1, pp. 46-51
 139. Dimitrova, S.R., L.G. Vulkov. Nonlinear Wave Motion in a Magnetic Tthermo Elastic Solid with Small Deformation.// Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Year XXIV, Sofia, 1993, No 4, pp. 99-104, ISSN 0861-6663.
 140. Dimov I., J. Kandilarov, V. Todorov, L. Vulkov. Numerical Analysis of a Pollution and Environment Interaction Model.// Lecture Notes in Computer Science, Springer, Berlin, Heidelberg,, 2019, No 11189, pp. 383-391, ISSN 978-3-030-10692-8. (SJR rank: 0.295 /2017, Scimago Journal & Country Rank)
 141. Dimov I., J. Kandilarov, V. Todorov, L. Vulkov. Numerical Determination of the Right-Hand Side of Parabolic Systems with Point Measurements.// AIP Conf. Proc., 2017, No 1910, pp. 030007-1–030007-7 (SJR rank: 0.163 /2016, SCImago Journal & Country Rank)
 142. Dimov I.,J. Kandilarov, V. Todorov, L. Vulkov. High-order compact difference schemes with Richardson extrapolation for semilinear parabolic systems.// AIP CP, 2016, No 1789 (SJR rank: 0.163 /2016, Scimago Journal & Country Rank)
 143. Dineva, V. A study on the effect of the Solution Focused Approach in the treatment of psychoactive substances dependence during the phase of detoxification.// Knowledge International Journal, 2018, No 22, 5, pp. 1139-1144, ISSN 1857-923Х. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact Factor)
 144. Dineva, V. Training for planning and solutions for clients with alcohol dependence.// Knowledge - International Journal, 2017, No 20, 4, pp. 2069-2074, ISSN 1857-923Х. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact Factor (GIF))
 145. Djurov V, M.Kostova. I.Georgiev. A MATHEMATICAL MODEL SYSTEM FOR RADIOLOCATIONAL IMAGE RECONSTRUCTION OF DYNAMIC OBJECT WITH LOW RADIOLOCATIONAL VISIBILITY.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, 2012, No 9, pp. 35-40, ISSN 1314-3077.
 146. Djurov V., M. Kostova. Emulator for Dynamic Objects with Low-Efficient Effective Reflective Surface.// International Journal of Neural Networks and Aplications, 2013, No 2
 147. Djurov V., M. Kostova. Intelligent Approach for Determinig the Type of Dynamic Objects with Low Effective Reflecting Surface.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2011, No 4, Number 1, pp. 113-117, ISSN 0974-6048.
 148. Djurov V., M. Kostova. Application of Fuzzy Logic for Examination of the Information of Objects’ Dynamic Characteristics with Low-Effective Reflective Surface.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2010, No 3, №2, pp. 43-63, ISSN 0974-6048.
 149. Dochev, V., Vassilev, T. A System for Dynamic Simulation of Dressed Walking Characters.// Information Technologies and Control, 2007, No 1, pp. 45-52
 150. Doncheva J. EARLY IDENTIFICATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS.// SEA - Conf., 3 International Conference, Constanta, 2017, No 3, pp. 73, ISSN 2457-144X.
 151. Doncheva J. PRINCIPLES OF TRAINING IN LINE WITH THE NEW THINKING AND ACTION.// SEA - Conf., 3 International Conference, Naval Academy, Constanta, 2017, No 3, pp. 74, ISSN 2457-144X.
 152. Doncheva J., I. Ilieva. Practical and applied aspect of motivation role for game and physical activity in transition between preschool and school age.// Activities in physical education and sport, 2015, No 5, pp. 151-154, ISSN 1857-7687.
 153. Doncheva J.,B. Ilieva, I. Ilieva. MAIN REASONS FOR TRAFFICKING PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS.// KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, 2016, No 12.1, pp. 193-197, ISSN 1857-92.
 154. Doncheva Julia. COLLABORATIVE EFFECTIVE MODELS BETWEEN PRESCHOOL INSTITUTIONS, CHILDREN AND PARENTS.// VOSPITANIE JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, THEORY AND PRACTICE, 2020, No 15, pp. 71 - 78, ISSN 1857-8705.
 155. Doncheva Julia. Formation of a self-identification with the child of preschool age through the bulgarian children's folklore games.// KNOWLEDGE - International jouranal scientific papers, 2016, No 13.1, pp. 397-401, ISSN 1857-92.
 156. Doncheva Julia. EDUCATIONAL – PEDAGOGICAL WORK INTERACTION WITH CHILDREN WITH OPPOSITIONAL DEFIANT BEHAVIOR.// SCIENTIFIC BULLETIN,'MIRCEA CEL BATRAN' NAVAL ACADEMY PRESS, Constanta, Romania, 2015, No 2, pp. 244 – 247, ISSN 1454 - 864X.
 157. Doncheva Julia. Motivational role of behavioral psychology for physical activity, training and sport in the game transition between preschool and school age.// Activities and physical edication and sport, 2015, No 5, pp. 155-158, ISSN 1857-7687.
 158. Doncheva Julia, Bagryana Ilieva. THE ORGANISATION OF THE MOTOR ACTIVITY OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS OF PRE-SCHOOL AGE.// Activities in Physical Education and Sport, 2019, No 1-2, pp. 14-17, ISSN 1857-8950 (online.
 159. Doncheva Julia, Desislava Stoyanova. IDENTIFYING WITH PARENTS FOR DETERMINATION PROSOCIAL AND AGGRESSIVE BEHAVIOR IN CHILDREN.// SCIENTIFIC BULLETIN, 'MIRCEA CEL BATRAN' NAVAL ACADEMY PRESS, Constanta, Romania, 2015, No 1, pp. 318 -m 320, ISSN 1454-864X.
 160. Doncheva, Julia. Theoretical aspects of the effective role of traditional folklore children's games in the pre-school and primary school education and training.// ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, International Journal of Scientific and Professional Issues in Phisical Education and Sport, 2015, No 5,1/2015, pp. 8-12, ISSN 1857-7687.
 161. Drabek P., S. Tersian. Characterization of the range of Neumann problem for semilinear elliptic equations.// J. Nonlinear Analysis, T.M.A., 1987, No 11,6, pp. 733-739 (Impact factor: 0.36 /1987, TRWK)
 162. Drensky V., Ts.G. Rashkova. Weak polynomial identities for the matrix algebras (Zentralblatt Math. 799.16017 Маth. Reviews 95c #16029).// Commun. in Algebra vol.21, 1993, брой 10, стр. 3779-3795, ISSN 0092-7872. (с импакт фактор: 0.306 /1993, каталог на списания с IF)
 163. Drensky V.S., Ts.G. Rashkova. Varieties of metabelian Jordan algebras.// Serdica Math. J. vol.15, 1989, No 4, pp. 293-301, ISSN 1310-6600.
 164. Dushkova, M., Sv. Tsankov. PEDAGOGICAL RESEARCH ON THE USE OF MIND MAPS IN TEACHING LITERATURE..// 12TH International Conference on Education and New Learning Technologies. Proceedings of EDULEARN20, 2020, No 12, pp. 1083-1090, ISSN 978-84-09-17979-4.
 165. Dushkova, M., V. Radeva, T. Borisova. THE PORTFOLIO AS A NEW INDICATIVE TOOL FOR STUDENT TEACHERS’ EXTRACURRICULAR ACTIVITIES.// 12TH International Conference on Education and New Learning Technologies. Proceedings of EDULEARN20, 2020, No 12, pp. 1091-1100, ISSN 978-84-09-17979-4.
 166. E. A. Vyrbanova, Л.Г. Волков. О сходимости итерационных методах решения разностных задач налинейной термоупругости.// в кн. Прибл. методы р-я диф. и интегр. Уравнений, Баку, 1985, брой 1
 167. E. Bargazov, D. Bortyakov, T. Uzunov, O. Alipiev, S. Antonov. OPTIMIZATION RESEARCH OF THE CARGO PENDULUM AND UNITS DISPLACEMENTS OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM..// INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, 2018, No 12, Issue 1, pp. 3-7, ISSN 1314-507X.
 168. E. Raevaa,I. R. Georgiev. Fourier approximation for modeling limit of insurance liability.// AIP Conference Proceedings, 2018, No 2025 (SJR rank: 0.164 /2018, http://www.scimagojr.com)
 169. Ekaterina Ivanova, Julia Doncheva, Tsvetelina Georgieva. Teaching roles and competences in the century of high technologies.// New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 2018, No 5, pp. 91-99, ISSN 2547-8818.
 170. Evstatiev B. I., K. G. Gabrovska-Evstatieva. A Review on the Methods for Big Data Analysis in Agriculture.// CIEES 2020 IOP Conference Series: Material Science and Engineering, 2020, No In press
 171. Evstatiev B., I. Beloev, K. Gabrovska. Probabilities for prolonged periods of low and high energy output from photovoltaic generators in Ruse.// Ecologica (Serbia), 2015, No 78, pp. 192-195, ISSN 0354 - 3285.
 172. Evstatiev B., K. Gabrovska. Mathematical modeling of the microclimate in buildings with green roofs.// Journal of engineering studies and research (Romania), 2013, No 19 (4), pp. 12-18, ISSN 2068-7559.
 173. Evstatiev B., K. Gabrovska. Development of the server part of an automated ingredients traceability system in a packing-house.// Journal of engineering studies and research (Romania), 2011, No 17 (4), pp. 45-49, ISSN 2068-7559.
 174. Evtimova V. EXPLORING THE POSSIBILITIES FOR A TIMELY PROVISION OF SERVICE TO PATIENTS AT AN EMERGENCY MEDICAL AID CENTRE.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE “Mathematics, Informatics and Physics”, VOL. 12, 2015, No Book 5, pp. 33-37, ISSN 1314-3077.
 175. Evtimova V.,. А study on the impact of an increase incrude oil price and the us dollar exchange rate on the capabilities of an emergency medical aid centre to serve patients.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE “Mathematics, Informatics and Physics”, VOL . 14, 2017, No book 14, pp. 50-54, ISSN 1314 – 3077.
 176. Evtimova V., Ts. Georgiev. Ordinary Differential Equations - Multimedia Teaching Course.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Vol.6, 2006, No Book 5, pp. 79-83, ISSN 1311-9184.
 177. Evtimova V.S. Using the Maple Software Product in Studying Functions.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Volume 10, 2013, No Book 5, pp. 115-123, ISSN 1314-3077.
 178. Evtimova V.S. Some Studies on the Possibilities to Provide Emergency Medical Aid Centres with New Transport Vehicles.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Volume 10, 2013, No Book 5, pp. 27-33, ISSN 1314-3077.
 179. Evtimova V.S. ASSESSMENT OF THE CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM 'CENTER FOR EMERGENCY MEDICAL AID' FOR THE PROVISION OF TIMELY SERVICE TO PATIENTS.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE “Mathematics, Informatics and Physics”, VOL . 13, 2016, No 13, pp. 33-39, ISSN 1314 - 3077.
 180. Evtimova V.S. A Study of the Possibilities to Establish a Stationary Mode in an Auto Fleet.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Book 5, “Mathematics, Informatics and Physics”, 2014, No Volume 11, pp. 23-28, ISSN 1314-3077.
 181. Evtimova, V. Analysis of the Availability for Immediate Use of the Emergency Vehicles at an Emergency Aid Centre.// Journal of Applied Mathematics – APLIMAT 2011, Section Modeling and Simulation, Bratislava, 2011, No vol.4, n.1, pp. 207-214, ISSN 1337-6365.
 182. Evtimova, V. Analysis of Some Results of an Examination of the Flow Processes and the Transport Service of an Emergency Aid Centre.// Journal of Applied Mathematics – APLIMAT 2011, Section Modeling and Simulation, 2011, No Vol. IV, n.1, pp. 215-226, ISSN 1337-6365.
 183. Evtimova, V. Serviceability Analysis of the Ambulance Car Fleet and Examination of the Transport Security of an Emergency Aid Centre.// Creative Mathematics and Informatics, 2008, No 17, pp. 84-87
 184. Evtimova, V.S. Analysis of the Impact of the Incoming Calls Flow Intensity on Some Basic Characteristics of an Emergency Aid Centre.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Vol.8, 2011, No Book 5, pp. 19-24, ISSN 1311-9974.
 185. Evtimova, V.S. A study on the influence of incoming calls flow intencity on the waiting time characteristics of an emergency medical aid centre.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Vol.8, 2011, No Book 5, pp. 25-30, ISSN 1311-9974.
 186. F. Vandammе., M. Andreeva, N. Bencheva, , P. Kaczmarski, А. Vandammе. Content Management Tools in a Knowledge Management Perspective. A Content Management Features Overview..// E-LEARNING and the Knowledge society,Jurnal for the integrated study of artificial intelligence cognitive science and applied epistemology, 2005, No volume 20, pp. 91 – 98, ISSN 0773-4182.
 187. Fakirska, Y. At the school threshold - new approach to children's preparation for school.// Scientific Bulletin - Education Sciences Series, 2011, No 1, pp. 92-108, ISSN 1584-5915.
 188. G D'Aguì, B Di Bella, S Tersian. Multiplicity results for superlinear boundary value problems with impulsive effects,.// Mathematical Methods in the Applied Sciences, 2015, No 23 JUN 2015 (Impact factor: 0.918 /2014, ISI)
 189. Gabriele Bonanno, Antonia Chinnì, Stepan A. Tersian,. Existence results for a two point boundary value problem involving a fourth-order equation,.// Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations,, 2015, No 33, pp. 1-9 (Impact factor: 0.817 /2014, ISI)
 190. GABROVSKA-EVSTATIEVA K. Method and Algorithm of a System for Cost-Benefit Analysis of Investments in PV Energy Sources at Residential Buildings.// Journal of Ecology and Environment Sciences, 2016, No 15:3, pp. 45-51, ISSN ISSN 1312-0751.
 191. Gabrovska-Evstatieva K., B. Evstatiev. Cost-benefit analysis of PV generators at residential buildings in the region of Ruse, Bulgaria.// Journal of Applied Engineering Science, 2017, No 15(2), pp. 155-165, ISSN 1451-4117. (SJR rank: 0.321 /2016, Scopus)
 192. Galina Atanasova. BASIC USE CASES IN PROGRAMMING CONTESTS TRAINING SYSTEM.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE, 2017, No 14, pp. 96-102, ISSN 1314 - 3077.
 193. Galina Atanasova, I. Kamеnarov. BUSINESS PROCESS GENERATION OPPORTUNITIES.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE, 2016, No VOL . 13, pp. 68-73, ISSN 1314-3077.
 194. Galina Atanasova, K. Grigorova. THE PLACE AND THE ROLE OF BUSINESS PROCESSES GENERATION IN THEIR LIFE CYCLE.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE, 2016, No 13, pp. 62-67, ISSN 1314-3077.
 195. Geirgieva, S., P. Georgieva,. Tream - the strategy - basis for summative assessment and acquicition of competences.// International scientific jorlal - science.business.society, 2020, No 2, pp. 62-65, ISSN ISSN: 2367-8380.
 196. Georgi Krastev, Magdalena Andreeva. A Softwaere Tool for Experimental Study Leap Motion.// International Journal of Computer Science & Information Technologies (IJCSIT), 2015, No vol.7 No6 (Impact factor: 3.32 /2015, http://www.ijcsit.com/)
 197. Georgiev I J Kandilarov. Immersed interface finite element method for diffusion problem with localized terms.// Proceedings of the Union of Scientist–Ruse, 2015, No 12, pp. 23-32, ISSN 1314 - 3077.
 198. Georgiev I., J. Kandilarov. An Immersed Interface FEM for 1D Elastic Continuum Vibrations Under a Traveling Load.// AIP Conference Proceedings, 2010, No 1301, pp. 379-386 (SJR rank: 0.166 /2010, http://www.scimagojr.com)
 199. Georgiev I., J. Kandilarov. An immersed interface FEM for elliptic problems with local own sources.// AIP Conference Proceedings, 2009, No 1186, pp. 335-342 (SJR rank: 0.163 /2009, http://www.scimagojr.com)
 200. Georgiev Ts., V. Evtimova. Systems of Linear Equations - a Multimedia Teaching Course.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Vol.6, 2006, No Book 5, pp. 74-78, ISSN 1311-9184.
 201. Georgiev,I.R. Zheleva,I. FilipovaM. Numerical study of the influence of two-burner heating upon the heat transfer during pyrolysis process used for end-of-life tires (EOLT) treatment,.// AIP Conference Proceedings, 2019, No 2164 (SJR rank: 0.182 /2018, www.scimagojr.com)
 202. Georgieva, D. Mathematical skills are required in the changing world.// Mathematics and Informatics, 2015, No 6, pp. 582-592, ISSN 1310-2230.
 203. Georgieva, S. PROFESSIONAL - CIGNITIVE INTERESTS A WEY OF SUPPORT.// INTERNATIOLAL SCIENTIFIC JORNAL - INDUSTRY 4.0, 2019, No 4.0, pp. 198-200, ISSN 2534-8582; 2534-.
 204. Georgieva, S. BUILDING OF TEACHING STYLE DURING THE TRAINING OF STUDENTS ACCORDING TO CHILD’S NATURE.// International scientific periodical jornal “The Unity of science, 2015, No 4, pp. 28-31
 205. Georgieva, S. Combination ofvisual and verbalcommunicationfor lerningoptimization.// ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ-ВЕРБАЛНА И ВИЗУАЛНА, 2020, No 4, pp. 131-146, ISSN 978-619-00-1190-3.
 206. GEORGIEVA, S. VISUAL MODELS AND SOCIALLEARNING IN LINE WITH THE FUNCTIONS OF THE BRAIN.// The unity of science, VIENNA, AUSTRIA, 2015, No Vol.1, pp. 50-53, ISSN ISBN 9091-175Х.
 207. Georgieva, S. Новая практика и инструкции для побуждения творческой активности студентов.// Учебн год, 2008, брой 1, стр. 124-136, ISSN ИД 05329.
 208. Georgieva, S. Family violence and the impact children.// Todays children are tomorrows parents, 2006, No 17-18, pp. 26-30, ISSN 1582-1889.
 209. Georgieva, S., M. Markova, V. Pavlov. Using Neural Network for Credit Card Fraud Detection.// Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Publishing, 2019, No 2000, pp. 030013-1-10 (SJR rank: 0.167 /2017, SCOPUS)
 210. Giuseppe Caristia, Shapour Heidarkhani, Amjad Salari, Stepan A.Tersian. Multiple solutions for degenerate nonlocal problems.// Applied Mathematics Letters, 2018, No 84, pp. 26-33, ISSN 0893-9659. (Impact factor: 2.233 /2017, https://www.journals.elsevier.com/applied-mathematics-letters/recent-articles)
 211. Giuseppina D’Aguìa, Beatrice Di Bella, Stepan Tersian. Multiplicity results for superlinear boundary value problems with impulsive effects.// Math. Meth. Appl. Sci., 2016, No 39, pp. 1060–1068., ISSN ISSN: 1099-1476. (Impact factor: 1.002 /2015, http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-1476)
 212. Goranova, Evg., D.Tuparova, M. Teodosieva. One Approach for Development and Assessment of ICT Teachers Competencies in Multimedia Educational Environment.// Selected Paper of 4th World Conference on Information Technology (WCIT-2013).// Global Journalon of Technology, 2014, No No Vol 5, pp. pp. 184-190
 213. Grammatikopoulos M.K. , S. Tersian. On the periodic solutions of nonlinear neutral delay differential equations.// Dynamic Systems and Applications, 1997, No 6/2, pp. 197-206
 214. Grigorova K. K. Mironov. The art of fast web: Reducing the size of RESTful web services response.// IPASJ International Journal of Computer Science, 2015, No 3, pp. 5 - 10, ISSN 2321-5992.
 215. Grigorova K. K. Mironov. Comparison of business process modeling standarts.// International Journal of Engineering Sciences & Management Research, 2014, No 1, ISSN 2349-6193.
 216. Grigorova K., K. Shoylekova. The Benefits of Mining Techniques in Digital Transformation of Engineering Education.// 2020 5th International Conference on Information Technologies in Engineering Education, Inforino 2020 - Proceedings, Publisher: IEEE, 2020, No Inforino, pp. 1-5, ISSN 978-172814810-6. (SJR rank: 0.2 /2020, Scopus)
 217. Grigorova K., Mironov K. The art of fast web: Increasing Database Performance for RESTful Applications.// International Journal of Computer Science and Software Engineering, 2015, No Volume 4, Is, pp. 88-92, ISSN 2409-4285.
 218. Grigorova K., Mironov K. Bridging the Gap between Different Interfaces for Business Process Modeling.// International Journal of Computer and Information Engineering, 2015, No 2
 219. Grigorova K., P. Hristova. Extracurricular Training in Informatics in Ruse.// Informatics in Education, 2010, No 9, v.2, pp. 209–216
 220. Grigorova K., P. Hristova, G. Atanasova, J. Trelewicz. Levels of Business Structures Representation.// IBM Research Report, RJ10349 (A0506-007), 2005, No 1, pp. 1-8
 221. Grossinho M.R., F. Minhos, S. Tersian. Positive homoclinic solutions for a class of second order differential equations.// Journal of Mathematical Analysis and Applications, 1999, No 240/1, pp. 163-173 (Impact factor: 0.392 /1999, TRWK)
 222. Grossinho M.R., L.Sanchez, S. Tersian. On the solvability of a boundary value problem for a fourth-order ordinary differential equation.// Appl. Math. Letters, 2004, No 17, pp. 1207-1212 (Impact factor: 0.395 /2004, TRWK)
 223. Grossinho M.R., S. Tersian. The dual variational principle and equilibria for a beam resting on a discontinuous nonlinear elastic foundation.// Nonlinear Analysis, TMA, 2000, No 41, pp. 417-431 (Impact factor: 0.458 /2000, TRWK)
 224. Grozev D, M Milchev and I Georgiev. Analysis of the load on the taxi system in a medium-sized city.// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, No Volume 664, (SJR rank: 0.192 /2018, http://www.scimagojr.com)
 225. Grozev D, Mihail Milchev, Ivan Georgiev. Evaluation of the Operating Parameters of Taxi Cars in City of Rousse.// International Journal of Transportation Systems, 2019, No Volume 4, pp. 40-44
 226. Grozev D, Milchev M, Georgiev I. Study the work of specialized car service as queue theory.// International Scientific Journals of Scientific Technical Union of Mechanical Engineering "Industry 4.0", 2020, No Vol. 4 (2020, pp. pp 31-34, ISSN 2535-0986.
 227. Grozev D.,Georgiev I., Milchev M. APPLYING QUEUE THEORY AT STUDY OF REFUSALS OF REQUESTS RECEIVED IN UNIVERSAL AUTOMOTIVE SERVICE.// MATHEMATICAL MODELING, 2018, No YEAR II, ISSN 2535-0986.
 228. Grozev D.,I. Georgiev, M. Milchev. EVALUATION OF A STRATEGY FOR REDUCING OF REFUSALS OF REQUESTS RECEIVED IN UNIVERSAL AUTOMOTIVE SERVICE, TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT.// XVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS, 2019, No V1, pp. 25-28, ISSN 2535-0196.
 229. Guylov T., R. Valkov. Numerical analysis of an Asian-rate call option.// American Institute of Physics CP, 2013, No 1570, pp. 97 (SJR rank: 0.162 /2013, SJR SCImago Journal & Country Rank)
 230. Gyulov T. B. , M.N. Koleva, L. G. Vulkov. Efficient finite difference method for optimal portfolio in a power utility regime-switching model.// International Journal of Computer Mathematics, 2019, No 96(11), pp. 2115-2134, ISSN 0020-7160. (Impact factor: 1.196 /2018, Web of Science)
 231. Gyulov T., G. Moroşanu. Eigenvalues of -(Delta_p+Delta_q) under Robin-like Boundary condition.// Ann. Acad. Rom. Sci., Ser. Math. Appl., 2016, No Vol.8, no. 2, pp. 114-132, ISSN 2066-5997.
 232. Gyulov T., G. Moroşanu. On a class of boundary value problems involving the p-biharmonic operator.// Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2010, No 367, pp. 43-57 (Impact factor: 1.174 /2010, Thomson Reuters)
 233. Gyulov T., G. Moroşanu. On a fourth order differential inclusion involving p-biharmonic operator.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, 2010, No 7, pp. 14-21
 234. Gyulov T., G. Moroşanu. A necessary and sufficient condition for input identifiability for linear time-invariant systems.// Applied Mathematics Letters, 2009, No 22, pp. 823-826 (Impact factor: 0.978 /2009, Thomson Reuters)
 235. Gyulov T., G. Moroşanu. On a nonsmooth fourth order boundary value problem.// Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications, 2007, No 67, pp. 2800-2814 (Impact factor: 1.097 /2007, Thomson Reuters)
 236. Gyulov T., G. Morosanu, S. Tersian. Existence for a semilinear sixth-order ODE.// J.Math.Anal. Appl., 2006, No 321, pp. 86- 98 (Impact factor: 0.758 /2006, Thomson Reuters)
 237. Gyulov T., R. Valkov. American option pricing problem transformed on finite interval.// International Journal of Computer Mathematics DOI: 10.1080/00207160.2014.906587, 2016, No 93, pp. 821-836, ISSN 00207160. (Impact factor: 0.721 /2013, Thomson Reuters)
 238. Gyulov T., R. Valkov. Variational formulation for Black-Scholes equation in stochastic volatility models.// American Institute of Physics CP, 2012, No 1497, pp. 257-264 (SJR rank: 0.142 /2011, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 239. Gyulov T., R. Valkov. Classical and weak solutions for two models in mathematical finance.// American Institute of Physics CP, 2011, No 1410, pp. 195-202 (SJR rank: 0.142 /2011, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 240. Gyulov T., S. Tersian. Existence of trivial and nontrivial solutions of a fourth-order ordinary differential equation.// Electronic Journal of Differential Equations, 2004, No 41, pp. 1-14
 241. Gyulov T., S. Tersian. Existence of trivial and nontrivial solutions of a fourth-order ordinary differential equation.// Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 2004, No 57, pp. 23-28
 242. Gyulov T.B., L.G. Vulkov. Well posedness and comparison principle for option pricing with switching liquidity.// Nonlinear Analysis: Real World Applications, 2018, No 43, pp. 348-361, ISSN 1468-1218. (Impact factor: 2.012 /2017, Thomson Reuters)
 243. Gyulov T.B., M.N. Koleva, L. G. Vulkov. Numerical approach to optimal portfolio in a power utility regime-switching model.// American Institute of Physics CP, 2017, No 1910, pp. 030002 (SJR rank: 0.165 /2017, Scimago Journal & Country Rank)
 244. Gyulov, T. Trivial and Notrivial Solutions of a Boundary Value Problem for a Sixth-Order Ordinary Differential Equation.// Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 2005, No 58, pp. 1013 - 1018
 245. Harakchiyska, T. The Role of the Language Instinct and Creativity in L2 Question Formation by Bulgarian Young Learners of English.// Journal of Learning, Development and Community, 2016, No 1, pp. 9-26, ISSN 2537 - 4354.
 246. Harakchiyska, T. Morphological Development in Bulgarian L1 Speakers of English: The Case of the Past Tense -ed Marker.// Язык для специальных целей: система, функции, среда, 2014, No 1, pp. 250-264, ISSN 978-5-7681-0927-1.
 247. Harakchiyska, T. Progressive -ing Morphology in Child English L2 Acquisition.// Scientific Journal, Series: Foreign Languages and Communication, 2013, No 1, pp. 6-19, ISSN 2068-8202.
 248. Harakchiyska, T. Training Teachers of Languages to Meet the Needs of Inclusive Classrooms.// Studies about Languages, 2011, No 18, pp. 116-121, ISSN 1684-2824.
 249. Harakchiyska, T., Katsarska, M. World Music for Citizens of the World.// Human Rights Education in the School Systems of Europe, Central Asia and North America: A Compendium of Good Practice, 2008, No 1, pp. 1-5
 250. Heidarkhani S.,Moradi Sh.,Tersian Stepan A. Three solutions for second-order boundary-value problems with variable exponents.// Electron. J. Qual. Theory Differ. Equ., 2018, No 33, pp. 1-19, ISSN 1417-3875. (Impact factor: 0.926 /2017, https://www.scijournal.org/impact-factor-of-ELECTRON-J-QUAL-THEO.shtml)
 251. Hristova, P., N. Maneva. An innovative approach to informatics training for children.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, 2011, No 5, v.8, pp. 106-113, ISSN 1311-9974.
 252. I. Dimov, J. Kandilarov, L. Vulkov. Numerical solution of direct and inverse problems for degenerate parabolic equations with concentrated sources.// American Institute of Physics CP, 2018, No 2048, pp. 030014, ISSN 978-0-7354-1774-8. (SJR rank: 0.165 /2017, Scimago Journal & Country Rank)
 253. I. Dimov, J. Kandilarov, V. Todorov, L. Vulkov. Time Discretization/Linearization Approach Based on HOC Difference Schemes for Semilinear Parabolic Systems of Air-Pollution..// LNCS, 2018, No 10665, pp. 450-457, ISSN 978-3-319-73440-8. (SJR rank: 0.315 /2017, SJR Scimago Journal and Country Rank Lab)
 254. I. Stanev, K. Grigorova. Unified KBASE Process.// Knowledge Based Automated Software Engineering (book), 2012, No 1, ISSN 978-1-4438-3771-2.
 255. I. Zheleva E. Veleva M. Filipova. Analysis and modeling of daily air pollutants in the city of Ruse, Bulgaria.// Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Publishing, 2017, No 1895, pp. 030007-1 -10 (SJR rank: 0.164 /2017, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=aip+conference+proceedings%29)
 256. I.A.Braianov, L.G.Vulkov. Finite volume difference methods for convection-dominated problems with interface.// Springer-Verlag, Lecture Notes in Comp. Sci., 2004, No v.2907, pp. 429-437 (Impact factor: 0.513 /2004, Thomson Reuters)
 257. I.A.Braianov, L.G.Vulkov. Numerical solution of reaction-diffusion elliptic interface problem with strong anisontropy.// Computing, 2003, No 71(2), pp. 153-173 (Impact factor: 0.701 /2003, Journal Impact Factor)
 258. Iannizzotto A., S.A. Tersian. Multiple homoclinic solutions for the discrete p-Laplacian via critical point theory.// Journal of Mathematical Analysis and Applications, IF 1.05, 2013, No 403 (1), pp. 173-182, ISSN ISSN: 0022-247X. (SJR rank: 1.172 /2012, http://www.scopus.com.scopeesprx.elsevier.com/source/sourceInfo.url?sourceId=23935&origin=resultslist)
 259. Iliev M., V. Hadzhivasilev, R. Rusev. PAPR Reduction of OFDM Signals by PTS with Recursive Phase Weighting Method.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, UNIVERSITY OF RUSE, 2013, No 2, pp. 13-16, ISSN 1314-7455.
 260. Ilieva I., Julia Doncheva. Training and refereeing as a pedagogical function management of teaching in physical education and sports - sports games.// ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, International Journal of Scientific and Professional Issues in Phisical Education and Sport, 2015, No 5,1/2015, pp. 60-63, ISSN 1857-7687.
 261. Ishimura N., M.N. Koleva, L.G. Vulkov. Numerical solution of nonlinear evolution equation for the risk preference.// Lect. Notes in Comp. Sci., Springer, Berlin, Heidelberg, 2011, No 6046, pp. 445-452, ISSN 978-3-642-18465-9. (SJR rank: 0.338 /2011, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 262. Ishimura N., M.N. Koleva, L.G. Vulkov. Numerical solution via transformation methods of nonlinear models in option pricing.// American Institute of Physics CP, 2010, No 1301, pp. 387- 394, ISSN 978-0-7354-0856-2. (SJR rank: 0.166 /2010, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 263. Ivanka Angelova. FOURTH-ORDER DIFFERENCE SCHEMES FOR TWO POINTS BOUNDARY VALUE PROBLEM OF A FOURTH ORDER DEGENERATE DIFFERENTIAL EQUATION.// MATHEMATICS, INFORMATICS AND PHYSICS, 2018, No 15, pp. 7-13, ISSN 1314-3077.
 264. Ivanka Angelova, Lubin Vulkov. Two-grid algorithms for singularly perturbed reaction-diffusion problems on layer adapted meshes.// arXiv:1604.05201, 2016, No v1
 265. Ivanova E., Doncheva J., Georgieva C. Teaching roles and competences in the century of high technologies.// New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 2018, No 5, pp. 91-99, ISSN 2547-8818.
 266. Ivanova, E., J. Doncheva. The efficiency in training and knowledge development to students by integrating the information and communication technologies in the lesson of ‘Around the world’.// New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 2018, No 5, pp. 85-90, ISSN 2547-8818.
 267. J. D. Kandilarov. Numerical method for solving free boundary problem arising from fixed rate mortgages.// Lect. Notes in Comp. Sci., Springer Verlag, 2013, No **** (SJR rank: 0.33 /2012, SCImago Journal & Country Rank)
 268. J. Kandilarov. A Numerical Approach to the Study of the Perpetual Case of Ameripean Options.// American Institute of Physics, 2013, No 1570, pp. 128-134 (SJR rank: 0.16 /2012, SCImago Journal & Country Rank)
 269. J. Kandilarov, L. Vulkov. A Transformation Method for Numerical Identification of the Time-Dependent Diffusion Coefficient in Parabolic Equations.// AIP Conference Proceedings, 2019, No 2172, pp. 070008 (SJR rank: 0.182 /2018, Scimago Journal & Country Rank)
 270. J.D. Kandilarov, L.G. Vulkov. The immersed interface method for two-dimensional heat-diffusion equation with singular own sources.// Appl. Num. Math., 2007, No V 57 (5-7), pp. 486-497 (Impact factor: 0.986 /2007, Journal of Impact Factor for 2007)
 271. J.D. Kandilarov, L.G. Vulkov. The immersed interface method for a nonlinear chemical diffusion equation with local sites of reactions.// Numer. Algor., 2004, No 36, pp. 285-307 (Impact factor: 0.456 /2004, Journal of Impact Factor for 2004)
 272. J.D. Kandilarov, L.G. Vulkov. Analysis of immersed interface difference schemes for reaction-diffusion problems with singular own sources.// Computational Methods in Applied Math., 2003, No 3(2), pp. 253-273 (Impact factor: 1.252 /2003, Journal Impact Factor)
 273. Jeliazov P. M.Kostova,V.Djurov. Possibilitics for Appliance of Artificial Intelligence Using the Radioholographic Method in the Systems for Recognition.// Annual School Lectures, 2000, No 22, pp. 56-60, ISSN 0861-0797.
 274. Jovanovic B., M. N. Koleva, L. G. Vulkov. Convergence of a FEM and two-Grid algorithms for elliptic problems on disjoint domains.// J. of Comp. and Appl. Math., 2011, No 236(3), pp. 364 – 374, ISSN 0377-0427. (Impact factor: 1.112 /2011, Web of Science)
 275. Jovanovic B., J. Kandilarov, L. Vulkov. Increasing of the accuracy in the computation of the concentrations in diffusion models with localized chemical reactions.// AIP CP, 2008, No 1067, pp. 253-261 (SJR rank: 0.144 /2008, SCImago Journal & Country Rank)
 276. Jovanovic B., M.N. Koleva, L.G. Vulkov. Application of the two-grid method to a heat radiation problem.// American Institute of Physics CP, 2009, No 1186, pp. 352-360, ISSN 978-0-7354-0752-7. (SJR rank: 0.163 /2009, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 277. Jovanović B., M.N. Koleva, L.G. Vulkov. Numerical analysis of blow-up weak solutions to semilinear hyperbolic equations.// Lect. Notes in Comp. Sci., Springer, 2007, No 4310, pp. 607- 614, ISSN 978-3-540-70940-4. (SJR rank: 0.293 /2007, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 278. Jovanovic, B., Vulkov, L. On the convergence of finite difference schemes for the heat equation with concentrated capacity.// Numerishe Mathematik, 2001, No vol.89, N.4, pp. 715-734 (IF)
 279. Jovanovic, B.S., L. G. Vulkov. On the convergence of difference schemes for hyperbolic problems with concentrated data.// SIAM J. Numer. Anal, 2003, No 41, N 2, pp. 516-538(IF) (Impact factor: 1.076 /2003, Journal Impact Factor)
 280. Jovanovich B.S., J.D. Kandilarov, L.G.Vulkov. Constructions and convergence of difference schemes for a model elliptic equation with Dirac-delta function coefficient.// LNCS, 2001, No 1998, pp. 431-438 (Impact factor: 0.415 /2001, Journal of Impact Factor for 2001)
 281. K. Grigorova, E. Malysheva, S. Bobrovskiy. Application of Data Mining and Process Mining Approaches for Improving e-Learning Processes.// CEUR Workshop proceedings. Proceedings of the International conference Information Technology and Nanotechnology. Session Data Science, 2017, No 1903, pp. 115 - 121, ISSN 1613 - 0073. (SJR rank: 0.167 /2017, Scopus)
 282. K. Grigorova, I. Kamenarov. Intelligent Business Process Repository.// Knowledge Based Automated Software Engineering (book), 2012, No 1, ISSN 978-1-4438-3771-2.
 283. K. Grigorova, K. Mironov, E. Malysheva. Applying process mining techniques and neural networks to creating and assessment of business process models.// CEUR Workshop proceedings. Proceedings of the International conference Information Technology and Nanotechnology. Session Data Science, 2018, No 2212, pp. 278-286, ISSN 1613 - 0073. (SJR rank: 0.166 /2018, Scopus)
 284. K. Shoilekova, K. Grigorova, E. Malysheva. The Role of Subprocess-Connector in Business Process Modeling.// CEUR Workshop proceedings. Proceedings of the International conference Information Technology and Nanotechnology. Session Data Science, 2017, No 1903, pp. 110 – 114, ISSN 1613 - 0073. (SJR rank: 0.167 /2017, Scopus)
 285. Kalcheva E. On the existence of multiple periodic solutions of fourth-order semilinear differential equations.// PROCEEDINGS of the Union of Scientists-Ruse, 2013, No 10, pp. 19-26, ISSN ISSN 1314-3077.
 286. Kamenarov I., K. Grigorova. Data Model and Software Architecture for Business Process Model Generator.// JOIV, Cyber Security and Information Assurance, 2018, No 2, pp. 349 - 353, ISSN 2549-9610.
 287. Kandilarov J., L. Vulkov. Front Fixing Finite Difference Method for Pricing a Corporate Bond with Credit Rating Migration.// Lecture Notes in Computer Science, Springer, Berlin, Heidelberg, 2019, No 11189, pp. 416-423, ISSN 978-3-030-10692-8. (SJR rank: 0.295 /2017, Scimago Journal & Country Rank)
 288. Kandilarov J., L. Vulkov. An immersed boundary method for a parabolic problem with non-standard moving source.// AIP CP, 2009, No 1184, pp. 55-63 (SJR rank: 0.141 /2009, Scimago Journal & Country Rank)
 289. Kandilarov J., M. Koleva, L. Vulkov. A second-order cartesian grid finite volume technique for elliptic interface.// Lect. Notes in Comp. Sci., Springer, Berlin, Heidelberg, 2008, No 4818, pp. 679–687, ISSN 978-3-540-78825-6. (SJR rank: 0.277 /2008, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 290. Kandilarov J., R. Valkov. A numerical approach for the American call option pricing model.// Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2011, No 6046, pp. 453-460 (SJR rank: 0.331 /2011, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 291. Kandilarov J.D., L.G. Vulkov, A.I. Zadorin. A method of lines approach to the numerical solution of singularly perturbed elliptic problems.// LNCS, 2001, No 1998, pp. 451-458 (Impact factor: 0.415 /2001, Journal of Impact Factor for 2001)
 292. Kandilarov, J. Immersed interface method for a system of linear reaction-diffusion equations with singular own sources.// Kragujevac Journal of Mathematics, 2007, No 30, pp. 151-170
 293. Kandilarov, J.D. A Rothe-immersed interface method for a class of parabolic interface problems.// Lect. Notes in Comp. Sci., Springer, 2005, No V. 3401, pp. 328-336 (Impact factor: 0.402 /2005, Journal of Impact Factor for 2005)
 294. Kandilarov, J.D. Immersed-boundary level set approach for numerical solution of elliptic interface problems.// Lect. Notes in Comp. Sci., Springer, 2004, No V. 2907, pp. 456-464 (Impact factor: 0.408 /2004, Journal of Impact Factor for 2004)
 295. Kandilarov, J.D. The immersed interface method for reaction-diffusion equation with a moving concentrated source.// Lect. Notes in Com. Sci., Springer, 2003, No V. 2542, pp. 506-513 (Impact factor: 0.515 /2003, Journal of Impact Factor for 2003)
 296. Karakoleva, S. Make your first steps in the high-quality typesetting system LaTeX.// International Journal of Computer Discovered Mathematics (IJCDM), 2015, No Vol.0, pp. 54-59, ISSN 2367-7775.
 297. Karakoleva, S., I. Georgiev, S. Georgiev, P. Zlatarov. RESULTS FROM COMPUTER MATHEMATICS EDUCATION FOR MOTIVATED STUDENTS AT RUSE UNIVERSITY.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE, MATHEMATICS, 2015, No 12, pp. 48-57, ISSN 1314-3077.
 298. KELEVEDJIEV P., S.A.TERSIAN. THE BARRIER STRIP TECHNIQUE FOR A BOUNDARY VALUE PROBLEM WITH P-LAPLACIAN.// Electronic Journal of Differential Equations, 2013, No Vol. 2013 (2, pp. 28pp. 1-8 (Impact factor: 0.427 /2009, TRWK)
 299. Kelevedjiev P.S., S. Tersian. Singular and nonsingular first-order initial value problems.// Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2010, No 366,2, pp. 516-524 (Impact factor: 1.225 /2010, TRWK)
 300. Kirilov, M. K. Delta - characteristic sets for finite state acceptor.// Proceedings of the union of scientists - Ruse, Volume 9, 2012, No 5, pp. 21-24, ISSN 1314-3077.
 301. Kirilov, M.K. Lambda - characteristic sets for finite Mealy automaton.// Proceedings of the union of scientists - Ruse, Volume 9, 2012, No 5, pp. 25-28, ISSN 1314-3077.
 302. Kolev M. K., M. N. Koleva, L. G. Vulkov. Two positivity preserving flux limited, second-order numerical methods for a haptotaxis model.// Numer. Meth. For PDE, 2013, No 29(4), pp. 1121-1148, ISSN 1098-2426. (Impact factor: 1.212 /2013, Web of Science)
 303. Kolev N.I.,V.I. Pencheva, E.M. Ivanov, M.P Kostova. Analitical Investigation of the Influence of the Current Parametersat a Pistons Anodizing.// MOTAUTO'98, 1998, No II, pp. 62-67, ISSN 954-90272-2-8.
 304. Koleva M. Positivity preserving numerical method for non-linear Black-Scholes models.// Lect. Notes in Comp. Sci., Springer, Berlin, Heidelberg, 2013, No 8236, pp. 363 - 370, ISSN 978-3-642-41514-2. (SJR rank: 0.36 /2013, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 305. Koleva M. Efficient numerical method for solving 1D degenerate Keller-Segel systems.// American Institute of Physics CP, 2012, No 1497, pp. 168-175, ISSN 978-0-7354-1111-1. (SJR rank: 0.176 /2012, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 306. Koleva M. N, L. G. Vulkov. Valuation of European options with liquidity shocks switching by fitted finite volume method.// Lecture Notes in Computer Science, 2020, No 11958, pp. 584-592, ISSN 978-3-030-41031-5. (SJR rank: 0.283 /2018, Scimago Journal & Country Rank)
 307. Koleva M. N, L. G. Vulkov. Weighted time-semidiscretization quasilinearization method for solving Richards' equation.// Lecture Notes in Computer Science, 2020, No 11958, pp. 123-130, ISSN 978-3-030-41031-5. (SJR rank: 0.283 /2018, Scimago Journal & Country Rank)
 308. Koleva M. N, L. G. Vulkov. Two-grid quasilinearization approach to ODEs with applications to model problems in physics and mechanics.// Computer Physics Communications, 2010, No 181(3), pp. 663-670, ISSN 0010-4655. (Impact factor: 2.3 /2010, Web of Science)
 309. Koleva M. N., L. G. Vulkov. Numerical analysis of оne dimensional motion of magma without mass forces.// Journal of Computational and Applied Mathematics, 2020, No 366, pp. 112338, ISSN 0377-0427. (Impact factor: 1.883 /2019, Web of Science)
 310. Koleva M. N., L. G. Vulkov. On splitting-based numerical methods for nonlinear models of European options.// International Journal of Computer Mathematics, 2016, No 93(5), pp. 781-796, ISSN DOI: 10.1080/0020. (Impact factor: 0.825 /2014, Web of Science)
 311. Koleva M. N., L. G. Vulkov. A second-order positivity preserving numerical method for Gamma equation.// Appl. Math. and Comp., 2013, No 220, pp. 722-734, ISSN 0096-3003. (Impact factor: 1.454 /2012, Web of Science)
 312. Koleva M. N., L. G. Vulkov. Blow-up of continuous and semidiscrete solutions to elliptic equations with semilinear dynamical boundary conditions of parabolic type.// J. of Comput. and Appl. Math., 2007, No 202(2), pp. 414–434, ISSN 0377-0427. (Impact factor: 0.943 /2007, Web of Science)
 313. Koleva M. N., L. G. Vulkov. Numerical solution of the heat equation with nonlinear boundary conditions in unbounded domain.// Num. Meth. for PDE, 2007, No 23(2), pp. 379- 399, ISSN 1098-2426. (Impact factor: 0.957 /2007, Web of Science)
 314. Koleva M. N., L. G. Vulkov. On the blow-up of finite difference solutions to the heat-diffusion equation with semilinear dynamical boundary conditions.// Appl. Math. and Comput., 2005, No 161(1), pp. 69-91, ISSN 0096-3003. (Impact factor: 0.688 /2005, Web of Science)
 315. Koleva M. N., W. Mudzimbabwe, L. G. Vulkov. High order compact schemes for option pricing with liquidity shocks.// in: Novel Methods in Computational Finance, Series Mathematics in Industry, Springer, M. Ehrhardt et al. (Eds.), 2017, No 25, pp. 303-313
 316. Koleva M., L. Vulkov. A kernel-based algorithm for numerical solution of nonlinear PDEs in finance.// Lect. Notes in Comp. Sci., Springer, Berlin, Heidelberg, 2012, No 7116, pp. 566-573, ISSN 978-3-642-29842-4. (SJR rank: 0.346 /2012, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 317. Koleva M., L. Vulkov. A fast numerical method for a nonlinear Black-Scholes equation.// American Institute of Physics CP, 2009, No 1184, pp. 64-71, ISSN 978-0-7354-0750-9. (SJR rank: 0.163 /2009, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 318. Koleva M.N, Y. Poveschenko, L.G. Vulkov. Numerical simulation of thermoelastic nonlinear waves in fluid saturated porous media with non-local Darcy law.// Studies in Computational Intelligence, Springer, 2020, No 902, pp. 279-289, ISSN 978-3-030-55346-3. (SJR rank: 0.215 /2019, Scimago Journal & Country Rank)
 319. Koleva M.N. Efficient application of the two-grid technique for solving time-fractional non-linear parabolic problem.// Lect. Notes in Comp. Sci., Springer, Berlin, Heidelberg, 2015, No 9045, pp. 257-265, ISSN 978-3-319-20238-9. (SJR rank: 0.369 /2015, SCImago Journal & Country Rank)
 320. Koleva M.N., L.G. Vulkov. Numerical method for optimal portfolio in an exponential utility regime-switching model.// International Journal of Computer Mathematics, 2020, No 97(1-2), pp. 120-140, ISSN 0020-7160. (Impact factor: 1.196 /2018, Web of Science)
 321. Koleva M.N., L.G. Vulkov. Positivity preserving numerical method for optimal portfolio in a power utility two-dimensional regime-switching model.// Lecture Notes in Computer Science, Springer, Berlin, Heidelberg, 2019, No 11189, pp. 424-432, ISSN 978-3-030-10692-8. (SJR rank: 0.295 /2017, Scimago Journal & Country Rank)
 322. Koleva M.N., L.G. Vulkov. A new mixed derivative terms removing numerical method for option pricing in the Heston model.// American Institute of Physics CP, 2019, No 2172, pp. 070012, ISSN 978-0-7354-1919-3. (SJR rank: 0.182 /2018, Scimago Journal & Country Rank)
 323. Koleva M.N., L.G. Vulkov. A Unified Numerical Approach for a Large Class of Nonlinear Black-Scholes Models.// Lect. Notes in Comput. Sci., 2018, No 10665, pp. 583-591 (SJR rank: 0.315 /2016, SCImago Journal & Country Rank)
 324. Koleva M.N., L.G. Vulkov. Fast computational approach to the Delta Greek of non-linear Black–Scholes equations.// Journal of Computational and Applied Mathematics, 2018, No 340, pp. 508-522 (Impact factor: 1.357 /2018, Web of Science)
 325. Koleva M.N., L.G. Vulkov. Numerical solution of the Monge-Amp`ere equation with an application to fluid dynamics.// American Institute of Physics CP, 2018, No 2048, pp. 030002 (SJR rank: 0.165 /2017, Scimago Journal & Country Rank)
 326. Koleva M.N., L.G. Vulkov. A numerical study for optimal portfolio regime-switching model I. 2D Black–Scholes equation with an exponential non-linear term.// Journal of Computational and Applied Mathematics, 2017, No 318, pp. 538-549 (Impact factor: 1.632 /2017, Web of Science)
 327. Koleva M.N., L.G. Vulkov. Numerical solution of time-fractional Black–Scholes equation.// Comp. Appl. Math., 2017, No 36 (4), pp. 1699–1715 (Impact factor: 0.961 /2017, Web of Science)
 328. Koleva M.N., L.G. Vulkov. Computation of Delta Greek for non-linear models in mathematical finance.// Lect. Notes in Comp. Sci., 2017, No 10187, pp. 430-438 (SJR rank: 0.295 /2017, SCImago Journal & Country Rank)
 329. Koleva M.N., L.G. Vulkov. A positive flux limited difference scheme for the uncertain correlation 2D Black–Scholes problem.// Journal of Computational and Applied Mathematics, 2016, No 293, pp. 112-127 (Impact factor: 1.328 /2016, Web of Science)
 330. Koleva M.N., L.G. Vulkov. Operator splitting kernel based numerical method for a generalized Leland’s model.// Journal of Computational and Applied Mathematics, 2015, No 275, pp. 294-303, ISSN 0377-0427. (Impact factor: 1.266 /2014, Web of Science)
 331. Koleva M.N., L.G. Vulkov. Two-grid decoupled method for a Black-Scholes increased market volatility model.// Lect. Notes in Comp. Sci., Springer, Berlin, Heidelberg, 2015, No 8962, pp. 271 - 278, ISSN 978-3-319-15584-5. (SJR rank: 0.369 /2015, SCImago Journal & Country Rank)
 332. Koleva M.N., L.G. Vulkov. Fully implicit time-stepping schemes for a parabolic-ODE system of European options with liquidity shocks.// Lect. Notes in Comp. Sci., Springer, Berlin, Heidelberg, 2015, No 9374, pp. 360-368, ISSN 978-3-319-26519-3. (SJR rank: 0.369 /2015, SJR SCImago Journal & Country Rank)
 333. Koleva M.N., L.G. Vulkov. A splitting numerical scheme for non-linear models of mathematical finance.// Lect. Notes in Comp. Sci., Springer, Berlin, Heidelberg, 2014, No 8353, pp. 602-610, ISSN 978-3-662-43879-4. (SJR rank: 0.354 /2014, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 334. Koleva M.N., L.G. Vulkov. A splitting flux limiter finite difference scheme for the nonlinear Black-Scholes equation.// Applied and Computational Mathematics, 2014, No 13 (3), pp. 381-395, ISSN 1683-3511. (Impact factor: 0.697 /2013, Web of Science)
 335. Koleva M.N., L.G. Vulkov. Quasilinearization numerical scheme for fully nonlinear parabolic problems with applications in models of mathematical finance.// Math. and Comp. Modelling, 2013, No 57, pp. 2564-2575, ISSN 0895-7177. (Impact factor: 1.42 /2013, Web of Science)
 336. Koleva M.N., L.G. Vulkov. A numerical study of a parabolic Monge-Ampère equation in mathematical finance.// Lect. Notes in Comp. Sci., Springer, Berlin, Heidelberg, 2011, No 6046, pp. 461-468, ISSN 978-3-642-18465-9. (SJR rank: 0.338 /2011, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 337. Koleva M.N., L.G. Vulkov. Two-grid decoupling method for elliptic problems on disjoint domains.// Lect. Notes in Comp. Sci., Springer, Berlin, Heidelberg, 2010, No 5910, pp. 787-795, ISSN 978-3-642-12534-8. (SJR rank: 0.332 /2010, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 338. Koleva M.N., L.G. Vulkov. Two-grid quasilinearization approach for a class of nonlinear evolution systems.// American Institute of Physics CP, 2010, No 1293, pp. 47-54, ISSN 978-0-7354-0850-0. (SJR rank: 0.166 /2010, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 339. Koleva M.N., L.G. Vulkov. A two-grid approximation of an interface problem for nonlinear Poisson-Boltzmann equation.// Lect. Notes in Comp. Sci., Springer, Berlin, Heidelberg, 2009, No 5434, pp. 369–376, ISSN 978-3-642-00463-6. (SJR rank: 0.302 /2009, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 340. Koleva M.N., L.G. Vulkov,. Two-grid Newton algorithms for a system of heat conducting gas equations.// Lecture Notes in Computer Science, Springer, Berlin, Heidelberg, 2019, No 11386, pp. 337-345, ISSN 978-3-030-11539-5. (SJR rank: 0.295 /2017, Scimago Journal & Country Rank)
 341. Koleva M.N., R. L. Valkov. Modified barrier penalization method for pricing American options.// in: Novel Methods in Computational Finance, Series Mathematics in Industry, Springer, M. Ehrhardt et al. (Eds.), 2017, No 25, pp. 207-217
 342. Koleva M.N., R. Valkov. Numerical solution of one-phase Stefan problem for a non-classical heat equation.// American Institute of Physics CP, 2010, No 1293, pp. 39-46, ISSN 978-0-7354-0850-0. (SJR rank: 0.166 /2010, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 343. Koleva M.N., W. Mudzimbabwe, L.G. Vulkov. Fourth-order compact schemes for a parabolic-ordinary system of European option pricing liquidity shocks model.// Numerical Algorithms, 2017, No 74(1), pp. 59–75 (Impact factor: 1.241 /2017, Web of Science)
 344. Koleva M.N., Y. Poveschenko, L. G. Vulkov. Numerical treatment of nonlinear thermoelastic waves propagation in fluid saturated porous media with memory.// American Institurte of Physics CP, 2019, No 2172, pp. 070013, ISSN 978-0-7354-1919-3. (SJR rank: 0.182 /2018, Scimago Journal & Country Rank)
 345. Koleva M.N.,L.G. Vulkov. Finite difference approach to penalty methods for pricing two-factor American put option.// American Institute of Physics CP, 2018, No 2048, pp. 030001 (SJR rank: 0.165 /2017, Scimago Journal & Country Rank)
 346. Koleva, M. Finite element solution of boundary value problems with nonlocal jump conditions.// Math. Model. and Anal., 2008, No 13(3), pp. 383-400, ISSN 1392-6292. (SJR rank: 0.343 /2008, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 347. Koleva, M. N. Efficient numerical method for solving Cauchy problem for the Gamma equation.// American Institute of Physics CP, 2011, No 1410, pp. 120-127, ISSN 978-0-7354-0984-2. (SJR rank: 0.161 /2011, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 348. Koleva, M. N. Numerical solution of heat-conduction problems on a semi-infinite strip with nonlinear localized flow sources.// Annual of Sofia University. Faculty of Mathematics and Informatics, 2008, No 99, pp. 155-168, ISSN 0205-0808.
 349. Koleva, M. N. Finite element solution of 1D boundary value linear and nonlinear problems with nonlocal jump conditions.// American Institute of Physics CP, 2007, No 946, pp. 163–170, ISSN B978-0-7354-046-1. (SJR rank: 0.171 /2007, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 350. Koleva, M. N. Stability of difference schemes for the diffusion equation with a linear source term.// Proceedings of the Union of Scientists, 2001, No 1 (5), pp. 62–68, ISSN 1311-9184.
 351. Koleva, M.N. Iterative methods for solving nonlinear parabolic problem in pension saving management.// American Institute of Physics CP, 2011, No 1404, pp. 457-463, ISSN 978-0-7354-0976-7. (SJR rank: 0.161 /2011, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 352. Koleva, M.N. A two-grid algorithm for implementation of fully conservative difference schemes of the gas dynamics equations.// American Institute of Physics CP, 2008, No 1067, pp. 262–270, ISSN 978-0-7354-0598-1. (SJR rank: 0.17 /2008, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 353. Koleva, M.N. Numerical solution of the heat equation in unbounded domains using quasi-uniform grids.// Lect. Notes in Comp. Sci., Springer, Berlin, Heidelberg, 2006, No 3743, pp. 509–517, ISSN 978-3-540-31994-8. (SJR rank: 2006 /0.31, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 354. Koleva, M.N. Comparison of a Rothe two- grid method and other numerical schemes for solving semilinear parabolic equations.// Lect. Notes in Comp. Sci., Springer, Berlin, Heidelberg, 2005, No 2401, pp. 352-360, ISSN 978-3-540-24937-5. (Impact factor: 0.402 /2005, Web of Science)
 355. Koleva, M.N. On the computation of blow-up solutions of elliptic equations with semilinear dynamical boundary conditions.// Lect. Notes in Comp. Sci., Springer, Berlin, Heidelberg, 2004, No 2907, pp. 473–480, ISSN 978-3-540-21090-0. (Impact factor: 0.513 /2004, Thomson Reuters)
 356. Kostadinov S. Ontology Guided Assistance for Three Dimensional Scenes.// International Journal on Information Technologies and Security, 2014, No 3, pp. 13-20, ISSN 1313-8251.
 357. Kostadinov S., Ivanov S. Packaging Design Animation in PDF3D.// Proceedings of the Union of Scientists, 2015, No 12, pp. 91-97, ISSN 1314-3077.
 358. Kostadinov S., Vassilev T.I. An Approach to Creating a Virtual 3D Model of a Medieval Town.// Computer Science and Technologies, 2013, No 1, pp. 128-133, ISSN 1312-3335.
 359. Kostadinov S., Vassilev T.I. Mobile Virtual 3D Model of a Medieval Town.// International Journal on Information Technologies and Security, 2013, No 4, pp. 13-18, ISSN 1313-8251.
 360. Kostadinov S., Vassilev T.I. Fast and Lightweight Solution to Visualising 3D Content on the Web.// International Journal on Information Technologies and Security, 2013, No 4, pp. 19-26, ISSN 1313-8251.
 361. Kostadinova,I., G. Dimitrov, Sv. Tsankov. Good practices in the learning process of Digital” generation in Bulgaria.// Proceedings of the Union of Scientis - Ruse, 2016, No 5, Volume 13, pp. 99-106, ISSN 1314-3077.
 362. Kostova M. ,V. Djurov, A. Slavova, A. Tsakoumis, V. Mladenov. Рrocessing of Radioholographic Image with CNN Neural Network.// WSEAS Transactions on Signal Processing, 2005, No 1, pp. 67-72, ISSN 1790-5022.
 363. Kostova M., V. Djurov. Inteligent Approaches for Radiolocational Monitoring.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2009, No 2, №1, pp. 19-22, ISSN 0974-6048.
 364. Kostova M., V. Dzhurov. Аpplication of BPN and LVQ Neural Networks for Radioholography Image Recognition.// Aerospace Research in Bulgaria, 2007, No 21, pp. 132-149, ISSN 1313-0927.
 365. Kostova M.,V. Djurov. Intelligent Аpproach to Determine the Тype of Оbjects with Low Effective Reflective Surface, built in Stealth Technology.// WSEAS TRANSACTIONS on CIRCUITS and SYSTEMS, 2012, брой 7, стр. 237-247, ISSN E-2224-266X.
 366. Kostova M.P., I. Georgiev. APPLICATION OF MATLAB SOFTWARE FOR DIGITAL IMAGE PROCESSING.// PROCEEDINGS of the Union of Scientists - Ruse, 2013, No 10, pp. 145-153., ISSN 1314-3077.
 367. Kostova М., V. Djurov. Intelligent Agorithms, Based on Neural Network and Expert System for Recognition of Dynamic Object.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2008, No 1,№2, pp. 41-45, ISSN 0974-6048.
 368. Kostova, M. Choice of Filtering Approach for Pulse Noise at Radar Image Processing.// International Journal OF Neural Networks and Aplications, 2012, No 5(1), pp. 1-6, ISSN 0974-6048.
 369. Kostova, M. Filtration of Radioholographic Image using a Cellular Neural Network.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2009, No 2,№2, pp. 43-45, ISSN 0974-6048.
 370. Kostova, M., V.djurov. Application of Fuzzy Logic in the Quality of а Fuzzy Inference for Optimizing Input Data at Identifying Dynamic Target.// Neural Networks and Applications, 2008, брой 1(1), стр. 17-22, ISSN 0974-6048.
 371. Krastev, G., V. Voinohovska. Smart Mobile Application for Public Transport Schedules - Logical Model.// TEM Journal, 2020, No 9/2, pp. 541‐545, ISSN 2217‐8309, DOI: . (SJR rank: 0.148 /2018, https://www.scopus.com/)
 372. Krastev, G., V. Voinohovska. Designing Educational Computer Games to Enhance Teaching and Learning.// IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR - JCE), 2016, No Volume 18, I, pp. 01-10, ISSN 2278-0661, 2278-8. (Impact factor: 3.712 /2016, AQCJ)
 373. Krastev, G., V. Voinohovska, Sv. Tsankov. Web Based Reality With Structure Sensor.// International Journal of Computer Science and Technology - IJCST, 2016, No 7, Issue 4, pp. 90-93, ISSN 2229-4333. (Impact factor: 0.657 /2016, Global Impact Factor)
 374. Krastev, G., V. Voinohovska, Sv. Tsankov. Designing the User Interface of a Logic Game.// IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME), 2016, No 6, Issue 4 V, ISSN 2320-7388. (Impact factor: 3.23 /2016, AQCJ Impact Factor)
 375. Krastev, G., V. Voinohovska, Sv.Tsankov, V. Dineva. Controlling a 2D computer game with a Leap Motion.// IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE), 2017, No 19, 6, pp. 81-93, ISSN 2278-0661. (Impact factor: 3.712 /2017, AQCJ Impact Factor)
 376. Kratchanov K. D., I. N. Stanev, D. S. Sabotinova. A Fuzzy Computational Model Implementation.// Supplement to Kybernetika, 1992, No 28, pp. 97-102
 377. Kratchanov K. D., I.N.Stanev. "Computing" the Reflective Transitive Closure of a Fuzzy Graph Applications to Fuzzy Rule-Based System Interpreters.// Papers of Fuzzy Sets and Their Applications Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Zeszyty Naukowe, 1992, No Ser. 1, Zesz, pp. 35-49
 378. Kristály A., G. Morosanu, S. Tersian. Quasilinear Elliptic Problems in R^N Involving Oscillatory Nonlinearities.// J. Differential Equations, 2007, No 235, pp. 366-375 (Impact factor: 1.116 /2007, TRWK)
 379. KRISTALY А., M. MIHAILESCU, VI. RADULESCU, St. TERSIAN. SPECTRAL ESTIMATES FOR A NONHOMOGENEOUS DIFFERENCE PROBLEM.// Communications in Contemporary Mathematics, World Scientific, 2010, No 6, pp. 1015–1029 (Impact factor: 0.836 /2010, TRWK)
 380. L Zlatev D Minchev. Trade Entrepreneurship in the Bulgarian Pfrts along the River Danube from the Great Depression until the Beginning of World War ІІ.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2013, No 5, pp. 128-136, ISSN 1314 0167.
 381. L. G. Vulkov, A. I. Zadorin. Two-grid algorithms for an ordinary second order equation with an exponential boundary layer in the solution.// International journal of Numerical Analysis and Modeling, 2010, No V 7, N 3, pp. 580–592 (Impact factor: 0.67 /2010, Thomson Reuters)
 382. L.G. Vulkov, B.S. Jovanovic. Convergence of difference schemes for Poisson equations with dynamical boundary conditions.// Comp. Math. and Math. Phys., 2005, No 45(2), pp. 287-297 (Impact factor: 0.44 /2005, RG Journal impact)
 383. L.G. Vulkov, J.D. Kandilarov. Construction and implementation of finite- difference schemes for systems of diffusion equations with localized chemical reactions.// Comp. Math. and Math. Phys., 2000, No 40(5), pp. 705-717 (Impact factor: 0.38 /2000, Journal of Impact Factor for 2000)
 384. Li Lin, S Jijiang, St. Tersian. Infinitely many sign-changing solutions for the Brezis-Nirenberg problem involving the fractional laplacian.// Fractional Calculus and Applied Analysis, 2017, No 5, pp. (1146-1164), ISSN ISSN 1314-2224. (Impact factor: 2.034 /2016, https://www.degruyter.com/view/j/fca)
 385. Lin Li, Stepan Tersian. Existence and Multiplicity of Periodic Solutions to Fractional p -Laplacian Equations.// Differential and Difference Equations with Applications, 2018, No 230, pp. 495-507, ISSN 9783319756479.
 386. Lyubomir Zlatev, Dyanko Minchev. Trade Entrepreneurship in the Bulgarian Ports along the River Danube from the End of the World War I until the Great Depression.// Journal of Entrepreneurship & Innovation Published Annually by the Ruse University Faculty of Business and Management, 2012, No 4, pp. 99-112, ISSN 1314-0167.
 387. M. Filipova I. R. Georgiev, I. Zheleva. Numerical study of the influence of the heater position upon the heat transfer during pyrolysis process used for end-of-life tires treatment.// AIP Conference Proceedings, 2018, No 2025, 040008 (SJR rank: 0.164 /2018, SJR rank: 0.164 /2017, http://www.scimagojr.com)
 388. M. Filipova I. Zheleva A. Lecheva P. Rusev. Analysis of Key Pollutant Surface Waters of the Tributaries of the Danube River in Bulgarian Section.// Pliska Stud. Math., 2015, No 24, pp. 151-162, ISSN 0204-9805.
 389. M. Filipova N. Sulejmenova G. Orinbasarova E. Raeva I. Zheleva. Statistical analysis of the implementation of resource-saving technologies for rapeseed production in Southeastern Kazakhstan.// AIP Conference Proceedings, 2018, No 2025, 040007 (SJR rank: 0.164 /2018, http://www.scimagojr.com)
 390. Maneva N., P. Hristova. A decision support method in Informatics teaching for beginners.// volume Knowledge Based Automated Software Engineering (KBASE) (book), 2012, No 1, pp. 137-152, ISSN 978-1-4438-3771-2.
 391. Manoilov P. K. Electroencephalogram Electrooculographic Artefacts Power Spectrum Analysis.// Aerospace Research in Bulgaria, 2008, No 22, pp. 142-150, ISSN 1313-0927.
 392. Manukova A., I. Georgiev, M. Marinov. Statistically Based Criteria for Complex ECG Signal Assessment at Preventive Cardio Control.// In Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech ’20), June 19-20, 2020, Ruse, Bulgaria, 2020, No 6, pp. 169-174, ISSN doi.org/10.1145/3. (SJR rank: 0.2 /2019, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=11600154611&tip=sid&clean=0)
 393. Markova M., A. Slavova, P. Zecca. Cellular neural Networks models of tsunami waves.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2011, No vol. 3, No.1, pp. 1-7
 394. Markova, M. Foreign exchange rate forecasting by artificial neural networks.// AIP Conference Proceedings, 2019, No 2164 (SJR rank: 0.182 /2018, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=26916&tip=sid&clean=0)
 395. Markova, M., A. Slavova, P. Zecca. Wave propagation of Cellular Neural Network model.// Recent advances in dynamics and control of neural networks. Cambridge Scientific Publishers., 2011, No -
 396. Md Sharif Uddin, Mesbahuddin, Ahmed, Iliyana Raeva and Aminur Rahman Khan. Efficiency of Allocation Table Method for Solving Transportation. Maximization Problems..// ИЗВЕСТИЯ на съюза на учените гр. Русе, Математика, информатика и физика, 2016, No 5, pp. 40-48, ISSN 1311-9184.
 397. Mihailescu M., V. Radulescu, S. Tersian. Eigenvalue problems for anisotropic discrete boundary value problems.// Journal of Difference Equations and Applications, 2009, No 15,6, pp. 557–567 (Impact factor: 0.836 /2009, TRWK)
 398. Mihaylova M., I. Mazilu, E. Velikova. Transition from 2D to 3D in GeoGebra.// Romanian Journal in Mathematics and Computer Sciences, Technical University of Civil Engineering Bucharest, CONSPRESS Publishing House, Romania, 2014, No Vol. 4, Issu, pp. 209-222, ISSN ISSN: 2247 – 689X.
 399. Mihova A. Polynomial identities of the 3x3 matrices over the finite dimensional Grassmann algebra.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse Mathematics, Informatics and Physics, vol. 10, 2013, No 5, pp. 14-18, ISSN ISSN 1314-3077.
 400. Mihova A. A comparison of two methods for calculation with Grassmann numbers.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, vol. 9, 2012, No 5, pp. 15-20, ISSN 1314-3077.
 401. Mihova, A. Polynomial Identities of the 2x2 Matrices over the Finite Dimensional Grassmann Algebra.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, vol. 8, 2011, No 5, pp. 13-18, ISSN 1311-9974.
 402. Mihova, V. Decision Trees as a Business Online Advertising Strategy Optimization Tool.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2017, No 9, pp. 28-41
 403. Mihova, V., V. Pavlov. Modelling Migration of Soaring Birds.// New Trends in the Applications of Differential Equations in Sciences, AIP Publishing, 2019, No 2159, pp. 030022-1-11 (SJR rank: 0.182 /2018, SCOPUS)
 404. Mihova, V., V. Pavlov. A Customer Segmentation Approach in Commercial Banks.// Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Publishing, 2018, No 2025, pp. 03003-1-9, ISSN 978-0-7354-1745-8. (SJR rank: 0.163 /2017, SCOPUS)
 405. Mihova, V., V. Pavlov. An Approach Of Estimating The Probability Of Being Good For New Borrowers.// Journal of International Scientific Publications: Economy and Business, 2017, No 11(1), pp. 200-208
 406. Mihova, V., V. Pavlov. Comparative Analysis on the Probability of Being a Good Payer.// Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Publishing, 2017, No 1895, pp. 050006-1 - 050006-15, ISSN 978-0-7354-1579-9. (SJR rank: 0.167 /2016, SCOPUS)
 407. Mihаilescu М., V. Radulescu , St. Tersian. HOMOCLINIC SOLUTIONS OF DIFFERENCE EQUATIONS WITH VARIABLE EXPONENTS.// Topological Methods in Nonlinear Analysis, Journal of the Juliusz Schauder University Centre, 2011, No 38, pp. 277–289 (Impact factor: 1.193 /2011, TRWK)
 408. Minev E., K. Popov, R. Minev, S. Dimov, V. Gagov. Grid method for accuracy study of micro parts manufacturing.// Micro and Nanosystems, 2011, No 3, pp. 263-269, ISSN 1876-4029. (SJR rank: 0.161 /2011, Bentham Science Publishers)
 409. Minev Roussi, Dimitar Kamarinchev, Ekaterin Minev, Mariana Ilieva, Emil Yankov. Capability of Desktop 3D Printers to Produce Mezo-micro Features for Bio Implantable Meshes.// WCMNM 2018 the World Congress on Micro and Nano Manufacturing, 2018, No 1, pp. 331-334, ISSN 13-981-11-2728-1.
 410. Minhós F., T. Gyulov, A.I. Santos. Lower and upper solutions for a fully nonlinear beam equation.// Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications, 2009, No 71, pp. 281-292 (Impact factor: 1.487 /2009, Thomson Reuters)
 411. Minhós F., T. Gyulov, A.I. Santos. Existence and Location Result for a Fourth Order Boundary Value Problem.// Discrete and Continuous Dynamical Systems, 2005, No suppl., pp. 662-671
 412. Mitkov, At., D. Minkov, K. Obrechkov, T. Todorov, M. Veleva, T. Totev. Оptimisation of PVC-Calender Film by Multifactorial Experimental Design..// Engineering Plasttics, 5, 1992, No vol 5, № 4, pp. 276-290
 413. Morosanu G., D. Souroujon, S. Tersian,. Homoclinic Solutions of a Fourth-order Travelling Wave ODE.// Portugaliae Mathematica, 2007, No 64,3 (Impact factor: 0.3 /2007, TRWK)
 414. Mudzimbabwe W., L.G. Vulkov. IMEX schemes for aparabolic-ODE system of European options with liquidity shocks.// Journal of Computational and Applied Mathematics, 2017, No 299, pp. 245-256 (Impact factor: 1.357 /2017, Journal web site)
 415. N. Dimitrov. Multiple solutions for a nonlinear discrete fourth order p-Laplacian equation.// Proceedings of Union of Scientists, Ruse, 2016, No 13, pp. 16-26
 416. N. Dimitrov. Existence of solutions of second order nonlinear difference problems.// Proceedings of Union of Scientists, Ruse, 2016, No 13, pp. 26-33
 417. Neal L., K. Kratchanov, I.Stanev. Developing a Western-style Information Systems Engineering Curriculum and Infrastructure.// International Journal for Engineering Education, 1998, No Vol.14. No 1, pp. 48 - 53
 418. Nikolay D. Dimitrov. Multiple solutions of fractional difference equations with nonlocal conditions.// American Institute of Physics CP, 2019, No 2172, pp. 070009, ISSN 978-0-7354-1919-3. (SJR rank: 0.182 /2018, Scimago Journal & Country Rank)
 419. Nikolay D. Dimitrov. Existence results for a class of fourth order difference equations with sign-changing nonlinearity.// American Institute of Physics CP, 2019, No 2172, pp. 070010, ISSN 978-0-7354-1919-3. (SJR rank: 0.182 /2018, Scimago Journal & Country Rank)
 420. Nikolay D. Dimitrov. Existence of periodic solutions for a nonlinear discrete p-Laplacian system.// American Institute of Physics CP, 2018, No 2048, pp. 050001 (SJR rank: 0.165 /2017, Scimago Journal & Country Rank)
 421. Nikolay D. Dimitrov and Stepan A. Tersian. Homoclinic solutions for a class of nonlinear fourth order p-Laplacian differential equations.// Applied Mathematics Letters, 2019, No 96, pp. 208-215, ISSN 0893-9659. (Impact factor: 3.487 /2018, Clarivate Analytics)
 422. Olga Gorelik Elena Malysheva Katalina Grigorova. Integrated model of educational process with elements of foreign educational programs.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, 2016, No 13 book 5, pp. 55 - 61, ISSN 1314-3077.
 423. Pavel Drábek, Martina Langerová, Stepan Tersian,. Existence and multiplicity of periodic solutions to one-⁠dimensional p-⁠Laplacian.// Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2016, No No. 30,, pp. 1–9, ISSN ISSN: HU ISSN 141. (Impact factor: 0.817 /2015, http://www.math.u-szeged.hu/ejqtde/)
 424. Pavlov V. Stability Issues of a Parallel Algorithm for Tridiagonal and Banded Linear Systems.// Mathematics in Industry, Cambridge Scholars Publishing, 2015, No 1, pp. 427-442, ISSN 978-1-4438-6401-5.
 425. Pavlov, V. Some Queuing Situations in Business.// Journal of International Scientific Publications: Economy and Business, 2013, No 7, pp. 423-429, ISSN 1313-2555.
 426. Pavlov, V. On the Stability of a Pentadiagonal Solver.// Mathematics in Industry, Cambridge Scholars Publishing, 2015, No 1, pp. 443-455, ISSN 978-1-4438-6401-5.
 427. Pavlov, V. Goal Programming in Economics.// Journal of International Scientific Publications: Economy and Business, 2011, No 5, pp. 346 - 350, ISSN 1313-2555.
 428. Pavlov, V. Assignment Problem in Economics.// Journal of International Scientific Publications: Economy and Business, 2011, No 5, pp. 351 - 359, ISSN 1313-2555.
 429. Pavlov, V. Some Applications of Network Analysis in Economics.// Journal of International Scientific Publications: Economy and Business, 2010, No 4, pp. 231-241, ISSN 1313-2555.
 430. Pavlov, V. A Stabilized Version of the Wang’s Partitioning Algorithm for Banded Linear Systems.// Finite Volumes for Complex Applications, Hermes Science, 2003, No 1, pp. 859-866, ISSN 2-7462-0057-0.
 431. Pavlov, V. Stability of a Parallel Partitioning Algorithm for Special Classes of Banded Linear Systems.// Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2001, No 2179, pp. 658-665, ISSN 0302-9743. (Impact factor: 0.826 /5 г., JCR Thompson Reuters)
 432. Pavlov, V., D. Todorova. Stabilization and Experience with the Partitioning Method for Tridiagonal Systems.// Lecture Notes in Computer Science, Springer, 1997, No 1196, pp. 424-431 (Impact factor: 0.826 /5 г., JCR Thompson Reuters)
 433. Pavlov, V., E. Raeva. On the Risk Modeling in General Insurance.// Journal of International Scientific Publications: Economy and Business, 2015, No 9, pp. 563-574, ISSN 1313-2555.
 434. Pavlov, V., I. Georgiev. Branch-and-Bound Technique in Economics.// Journal of International Scientific Publications: Economy and Business, 2012, No 6, pp. 34-42, ISSN 1313-2555.
 435. Pavlov, V., P. Yalamov. Stability of the Wang’s Partitioning Algorithm for Banded and Tridiagonal Linear Systems.// Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2000, No 1685, pp. 149-153 (Impact factor: 0.826 /5 г., JCR Thompson Reuters)
 436. Pavlov, V., P. Yalamov. Backward Stability of a Parallel Partitioning Algorithm for Banded Linear Systems.// Recent Advances in Numerical Methods and Applications, 1999, No 4, pp. 655-663
 437. Pavlov, V., P. Yalamov. Stabilization by Perturbation of Ill-conditioned Cyclic Reduction.// International Journal of Computer Mathematics, 1998, No 68 (Impact factor: 0.561 /5 г., JCR Thompson Reuters)
 438. Pavlov, V., P. Yalamov. On the Stability of Algorithms for Numerical Solution of Kirchoff Type Integro-differential Equations.// Mathematics and Education in Mathematics, 1992, No 1, pp. 173-179, ISSN 1313-3330.
 439. Pavlov, V., V. Mihova. An Application of Survival Model in Insurance.// Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Publishing, 2018, No 2025, pp. 030005-1-12 (SJR rank: 0.163 /2017, SCOPUS)
 440. Pavlov, V., V. Simeonova. Development of the Speed and Endurance of 15 Year-old boys.// Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal, Elsivier International Publishers, 2015, No 191, pp. 833-837, ISSN 1877-0428. (SJR rank: 0.237 /2012, SCOPUS)
 441. Pavlov, V., V. Simeonova. A Methodology for Developing Speed and Endurance of Teenagers.// Journal of Sports Sciences, 2015, No 2, pp. 123-128 (Impact factor: 2.095 /2013, GIF Institute for Information Resources)
 442. Pavlov, V., Yalamov, P. Backward stability of UL decomposition for linear systems arising from Kirchoff type nonlinear integro-differential equations.// Serdica, 1998, No 20, pp. 193-207
 443. Pavlov., V. A Conceptual Framework of the First Bachelor Programme in Financial Mathematics in Bulgaria.// Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Publishing, 2019, No 2000, pp. 0300261-8 (SJR rank: 0.167 /2017, SCOPUS)
 444. PENCHEVA V, A ASENOV, D GROZEV, I GEORGIEV, P STOYANOV. STUDY OF THE DAILY IRREGULARITY ON SPECIFIC ROUTES, SERVICING THE PASSENGER STOPS IN RUSE BULGARIA.// Transport Problems, 2019, No Volume 14 Is, pp. 5-19 (SJR rank: 0.225 /2018, http://www.scimagojr.com)
 445. Pencheva V, A. Asenov, I. Georgiev, A. Sładkowski. Research on the State of Urban Passenger Mobility in Bulgaria and Prospects for Using Low Carbon Energy for Transport.// Springer International Publishing, 2020, No 1, pp. 441-504, ISSN 978-3-030-42323-0. (SJR rank: 0.13 /2019, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100901469&tip=sid&clean=0)
 446. Pencheva V., Tsekov A., Georgiev I., Kostadinov S. ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE REGULARITY OF MASS URBAN PASSENGER TRANSPORT IN THE CONDITIONS OF THE CITY OF RUSE.// Transport Problems, 2018, No Volume 13, I (SJR rank: 0.2 /2017, http://www.scimagojr.com)
 447. Peter Sabev, Katalina Grigorova. Transforming Automated Software Functional Tests For Performance And Load Testing.// International Journal of Scientific Engineering and Applied Science (IJSEAS), 2015, No 1/3, pp. 447-453, ISSN 2395-3470.
 448. Petkova, M.M. GeoGebra in School Course in Geometry.// PROCEEDINGS of the Union of Scientists - Ruse, Book 5, Mathematics, Informatics and Physics , Conference ITE, 2013, No Volume 10, pp. 136 - 145, ISSN 1314-3077.
 449. PETKOVA, M.M. GEOGEBRA AS A LEARNING ENVIROMENT.// CD Proceedings of the Conference History of Mathematics & Teaching Mathematics, 23-27 May Sárospatak Hungary, 2012, No 7, ISSN 978-963-661-988-6.
 450. PETKOVA, M.М. TEACHING AND LEARNING MATHEMATICS BASED ON GEOGEBRA USAGE.// Proceedings of The Union of Scientists - Ruse, Book 5 - Mathematics, Informatics and Physics, 2011, No vol. 8, pp. 145 - 152, ISSN 1311-9974.
 451. Piotr P.,L. M. Hieu, L. G. Vulkov. Analysis of second order difference schemes on non-uniform grids for quasilinear parabolic equations.// Journal of Computational and Applied Mathematics, 2017, No 310, pp. 186–199 (Impact factor: 1.357 /2017, Journal web site)
 452. Popova, J., Ts. Harakchiyska, Tz. Gueorguiev. Good Practices of Knowledge Management at the University of Ruse, Bulgaria.// Knowledge - International Journal Scientific Papers, 2016, No 13.1, pp. 71-75, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
 453. R. Minev, E. Minev. Technologies for RP – basic concepts, quality issues and modern trends.// Scripta Scientifica Medicinae Dentalis, 2016, No 2, pp. 12-22
 454. Raeva I. System for modeling of ambiguous semantics.// Proceedings of the RU, Mathematics, Informatics and Phisics, 2013, No 10, pp. 34-38, ISSN 1311-3321.
 455. Raeva, E., V. Pavlov. Planning Outstanding Reserves in General Insurance.// Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Publishing, 2017, No 1895, pp. 050009-1-10 (SJR rank: 0.167 /2016, SCOPUS)
 456. Raeva, E., V. Pavlov. Some Approaches for Modeling Claims Process in General Insurance.// Mathematics and Education in Mathematics, 2015, No 1, pp. 233-239, ISSN 1313-3330.
 457. Raeva, E., V. Pavlov. Modeling Issues of the Claim Process and Insurance Risk.// Pliska Studia Mathematica, 2015, No 25, pp. 101-108, ISSN 0204-9805.
 458. Rashkova Ts. Finitely generated Grassmann algebras - commutativity and computer approach.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, book 5 Mathematics, Informatics and Physics, 2017, No 14, pp. 25-33, ISSN 1314-3077.
 459. Rashkova Ts. PI-properties of a fourth order matrix superalgebra with involution.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, book 5 Mathematics, Informatics and Physics, 2017, No 14, pp. 34-40, ISSN 1314-3077.
 460. Rashkova Ts. Teaching group theory via transformations.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, book 5 Mathematics, Informatics and Physics, 2015, No 12, pp. 38-47, ISSN 1314-3077.
 461. Rashkova Ts. PI-PROPERTIES OF SOME MATRIX ALGEBRAS WITH INVOLUTION.// Miskolc Mathematical Notes, 2015, No 16(2), pp. 1105-1116, ISSN 1787-2405. (Impact factor: 0.229 /2014, сайт на списанието)
 462. Rashkova Ts. The T-ideal of the X-figural matrix algebra.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, book 5 Mathematics, Informatics and Physics, 2014, No 11, pp. 7-13, ISSN 1314-3077.
 463. Rashkova Ts. On some properties and special identities in the second order matrix algebra over Grassmann algebras (MR 3075494; РЖМат 13.10-13А.128).// Demonstratio Mathematica, 2013, брой XLV I (1), стр. 29-36, ISSN 0420-1213. (със SJR ранг: 0.15 /2013, www.scimagjr.com)
 464. Rashkova Ts. Usage of the system Mathematica in teaching and learning number theory (РЖМат 15.08-13А.55, 16.01-01B.401, 15.01-13.Y.615).// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, book 5 Mathematics, Informatics and Physics, 2013, брой 10, стр. 107-114, ISSN 1314-3077.
 465. Rashkova Ts., A. Mihova. Vishne identities for M_2(G) and their computer realization by Mathematica (РЖМат 12.09-13А.158).// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, book 5 Mathematics, Informatics and Physics, 2010, брой 7, стр. 30-37, ISSN 1311-9184.
 466. Rashkova Ts., A. Mihova. Laws and identities for some upper triangular matrices (MR 2518225).// Miskolc Mathematical Notes vol. 10, 2009, No 1, pp. 55-67, ISSN 1787-2405. (Impact factor: 0.094 /2010, редакция на списанието)
 467. Rashkova Ts., N. Danova. An application of the symmetric group in colouring objects.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, book 5 Mathematics, Informatics and Physics, 2016, No 13, pp. 49-54, ISSN 1314-3077.
 468. Rashkova Ts., P. Rashkov. Some remarks on Lie algebras and rings with automorphisms of finite order.// Известия на Съюза на учените - Русе сер. 5 Математика, информатика и физика, 2003, No 4, pp. 78-81, ISSN 1311-9184.
 469. Rashkova, Ts. Identities of M_2(E) are identities for classes of subalgebras of M_n(E) as well.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, book 5 Mathematics, Informatics and Physics, 2013, No 10, pp. 7-14, ISSN 1314-3077.
 470. Rashkova, Ts. On the nilpotency in matrix algebras with Grassmann entries (MR 3014493).// Serdica Math. J., 2012, No 38, pp. 79-90, ISSN 1310-6600.
 471. Rashkova, Ts. Grassmann algebra's PI-properties in matrix algebras with Grassmann entries.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, book 5 Mathematics, Informatics and Physics, 2012, No 9, pp. 7-14, ISSN 1314-3077.
 472. Rashkova, Ts. Matrix algebras over Grassmann algebras and their PI-structure.// Acta Universitatis Apulensis, Special Issue, 2011, No -, pp. 169-184, ISSN 1582-5329.
 473. Rashkova, Ts. The Robson cubics for matrix algebras with involution (Zbl.1199.16045; MR 2409357; РЖМат 09.04-13А.149).// Acta Universitatis Apulensis, 2008, брой 15, стр. 341-351, ISSN 1582-5329.
 474. Rashkova, Ts. The Role of a Theorem of Bergman in Investigating Identities in Matrix Algebras with Symplectic involution (MR 2006j:16037).// Noncommutative Algebra and Geometry, A Series of Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics, vol.243, 2006, No -, pp. 175-183, ISSN 0-8247-2349-X.
 475. Rashkova, Ts. Robson cubics for second order matrix algebras with involution,.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse Book 5 Mathematics, Informatics and Physics, 2006, No 6, pp. 20-23, ISSN 1311-9184.
 476. Rashkova, Ts. Polynomial identities in superalgebras with superinvolutions (MR 2240148).// Acta Universitatis Apulensis, 2005, No 10, pp. 363-370, ISSN 1582-5329.
 477. Rashkova, Ts. On а conjecture for the identities in matrix algebras with involution (MR 2131509).// Ann. de L'Univ. de Sofia Tome 95, 2004, брой -, стр. 81-87, ISSN 0205-0808.
 478. Rashkova, Ts. Involution matrix algebras - identities and growth (MR 2005i:16045; РЖМат. 7А250, 2007 (07.06-13А.250)).// Serdica Math. J. vol.30, 2004, брой 2-3, стр. 239-282, ISSN 1310-6600.
 479. Rashkova, Ts. Matrix algebras with involution and central polynomials (MR1879011).// J. of Algebra vol.248, 2002, No 1, pp. 132-145, ISSN 0021-8693. (Impact factor: 0.501 /2002, каталог на списания с IF)
 480. Rashkova, Ts. Bergman polynomials in some special Lie algebras (РЖМат 1А282, 2003).// Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины , Вопроси алгебри 17, 2001, брой 3(6), стр. 30-36, ISSN 1609-9672.
 481. Rashkova, Ts. Bergman type identities in matrix algebras with involution.// Известия на Съюза на учените - Русе сер. 5 Математика, информатика и физика, 2001, No 1, pp. 26-31, ISSN 1311-9184.
 482. Rashkova, Ts. Central polynomials in low order matrix algebras with involution (Math. Reviews 2001h #16024).// Commun. in Algebra vol.28, 2000, No 10, pp. 4879-4887, ISSN 0092-7872. (Impact factor: 0.29 /2000, каталог на списания с IF)
 483. Rashkova, Ts. Identities in algebras with involution(Math. Reviews 2000i #16049, РЖМат 11А192, 2000).// Bull. Austr. Math. Soc. vol.60, 1999, брой 3, стр. 469-477, ISSN 0004-9727. (с импакт фактор: 0.184 /1999, каталог на списания с IF)
 484. Rashkova, Ts. Identities of minimal degree in matrix algebras of low order. (Zentralblatt Math. 909.16018; Math. Reviews 99c #16022).// Periodica Mathematica Hungarica vol.34, 1998, No 3, pp. 229-233, ISSN 0031-5303. (SJR rank: 0.28 /1999, www.scimagjr.com)
 485. Rashkova, Ts. Varieties of algebras having a distributive lattice of subvarieties (Zentralblatt Math. 829.17004; Math. Reviews 97g #16034).// Demonstratio Mathematica vol. XXVIII, 1995, No 1, pp. 37-48, ISSN 0420-1213.
 486. Rashkova, Ts. Gelfand - Kirillov dimension for nonasociative algebras.// Bulletin of the Greek Mathematical Society vol.35, 1993, No -, pp. 31-39, ISSN 0072-7466.
 487. Rashkova, Ts. On the Krull dimension of Noetherian rings (Zentralblatt Мath. 439.16018).// Годишник на ВУЗ “Приложна математика” том 14, 1978, No 1, pp. 21-26, ISSN -.
 488. Rashkova, Ts., V. Drensky. Identities of representations of Lie algebras and *-polynomial identities (Zentralblatt Math. 919.16019; Math. Reviews 2000h #17015, РЖМат 6А317, 2003).// Rendiconti del Circolo di Palermo Ser. II Tome 48, 1999, брой 1, стр. 153-162, ISSN 0009-725X.
 489. Rashkova, Ts.G. On the minimal degree of the *-polynomial identities for the matrix algebra of order 6 with symplectic involution (Zentralblatt Math. 885.16016; Math. Reviews 97f #16042).// Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo Ser.II Tome XLV, 1996, No 2, pp. 267-288, ISSN 0009-725X.
 490. Rashkova, V. Design and Implementation of Knowledge Control Test System.// Proceedings of the Union of Scientists-Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2011, No 5, Vol 8, pp. 70-76, ISSN 1311- 9974.
 491. Rusev R. Software system for processing medical diagnostic images.// Proceedings Of The Union Of Scientists – Ruse vol. 10 / 2013, 2013, No 5, pp. 66-71, ISSN 1314-3077.
 492. Rusev R., A. Kaneva. Software Module For Spectral Analysis Of Audio Signals.// Proceedings Of The Union Of Scientists – Ruse vol. 9 / 2012, 2012, No 5, pp. 47-51
 493. Rusev R., M. Teodosieva, T. Vassilev. A Software System for the Needs of Medical Diagnostics in Non-Hospital Practice.// International Journal on Information Technologies & Security, 2014, No 3, pp. 31-38, ISSN 1313-8251.
 494. Rusev, I. R., R. I. Rusev, T. I. Vassilev. AN APPROACH FOR IMPLEMENTING AN INTELLIGENT USER INTERFACE.// International Journal on Information Technologies & Security, 2014, No 4, pp. 43-50, ISSN 1313-8251.
 495. Saavedra L., St. Tersian. Existence of solutions for nonlinear p-Laplacian difference equations.// Topological Methods in Nonlinear Analysis, 2017, No Vol. 50, No., pp. (151-167), ISSN ISSN 1230-3429. (Impact factor: 0.667 /2016, https://www.tmna.ncu.pl/web/guest/home)
 496. Saavedra L., St. Tersian. Existence of solutions for 2 nth-order nonlinear p-Laplacian differential equations.// Nonlinear Analysis: Real World Applications, 2017, No 34, pp. 507-519, ISSN ISSN: 1468-1218. (Impact factor: 2.238 /2016, https://www.journals.elsevier.com/nonlinear-analysis-real-world-applications/)
 497. Shoilekova K., D. Baeva. Oriented Petri Nets As Means Of Describing A Human-Computer Interaction.// Advances in Intelligent Systems and Computing, CSOC 2020: Intelligent Algorithms in Software Engineering, Springer, 2020, No 1224, pp. 94-102, ISSN 978-303051964-3. (SJR rank: 0.184 /2019, Scopus)
 498. Shoylekova K, K. Grigorova. Methods for Business Process Simulation Based on Petri Nets.// International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 2015, No 12, Vol: 9
 499. Shoylekova K. Information system "Kaneff centre".// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2015, No 5, Vol 12, pp. 80-84, ISSN 1314 - 3077.
 500. Shoylekova K. Business architecture of an e-commerce company.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2014, No 5, Vol 11, pp. 63-71, ISSN 1314-3077.
 501. Shoylekova K., K. Grigorova. The Bridge between Business and Software Architecture.// The XIV International Academic Congress, 2015, No vol II, pp. 421 - 428, ISSN 978-0-875-86525-8.
 502. Shoylekova K., K. Grigorova. CREATING A MODEL OF BUSINESS ARCHITECTURE.// International Journal of Information Technology and Business Management, 2014, No 26, pp. 44-48, ISSN 2304 - 0777.
 503. Shoylekova K., P. Sabev. TOOLS IMPLEMENTING INTEGRATED SOLUTIONS TO ANALYSIS AND TRANSFORMATIONS OF BUSINESS PROCESSES THROUGH PETRI NETS.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, 2016, No 5, vol. 13, pp. 74-80, ISSN 1314-3077.
 504. Simeonova, V., V. Pavlov. Upper limb strength development of 15 year-old boys by specialized athletics exercises.// Sport & Science, 2012, No extra, pp. 105-109, ISSN 1310-3393.
 505. Slavova A., V. Ivanova. Travelling Waves in Newell-Whitehead Cellular Neural Model.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2008, No 2, Vol 1, pp. 67-72
 506. Slavova A., P.Zecca, M.Markova. Modeling of natural disasters via Cellular Neural Networks approach.// International Jornal of Environmental Sciences, 2013, No 1, pp. 16-26
 507. Slavova A.,R. Tetzlaff ,M. Markova. Local activity in memristor-based chaotic system model.// Pliska Studia Mathematika, 2018, No 29, pp. 139–150, ISSN 0204-9805.
 508. Slavova, A., M. Markova. Receptor based Cellular Neural Network Models.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2008, No vol.1, No.1, pp. 1-8
 509. Slavova, A., M. Markova. Polynomial Lotka Volterra CNN model. Dynamics and Complexity..// C.R.Bulg.Acad.Sci, 2007, No vol.60, No.1, pp. 1271-1276
 510. Slavova, A., M. Markova. Receptor-based Cellular Neural Networks.// WSEAS Trans. on Mathematics 3, 2005, No 4, pp. 212-217
 511. Slavova, A., V. Rashkova. A Novel CNN Based Image Denoising Model.// Proc. ECCTD 2011, Linkőping, Sweden, IEEE, 2011, No -, pp. 225- 228, ISSN 978-1-4577-0616-5.
 512. Slavova, A., V.Rashkova. Edge of chaos in reaction-diffusion CNN models.// Mathematical analysis, differential equations and their applications, Academic publishing house M. Drinov, 2011, No -, pp. 207-216, ISSN 978-954-322-454-8.
 513. Slavova, A.,M.Markova. Receptor-based CNN model with hysteresis for pattern formation.// Proc. IEEE, CNNA 2006, 2006, No -, pp. 241-244
 514. Sokolov Ts., A. Manukova, S. Karakoleva, B. Valentinov, P. Kosev. PLATELET-RICH PLASMA (PRP) FOR THE TREATMENT OF PROBLEMATIC SKIN WOUNDS.// Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers), 2016, No vol. 22, iss, pp. 1379-1382, ISSN 1312-773X. (Impact factor: 0.787 /2015, Global Impact Factor)
 515. Sokolov, Ts., A. Manukova, S. Karakoleva, B. Valentinov, N. Petrova. ANALYSIS OF THE RESULTS OF APPLYING THE METHOD PLATELET-RICH PLASMA (PRP) FOR THE TREATMENT OF PROBLEMATIC SKIN WOUNDS.// Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers), 2017, No 23, pp. 1460-1465, ISSN 1312-773X. (Impact factor: 7.035 /2016, SJIF (Scientific Journal Impact Factor))
 516. Spanlang, B., Vassilev,T., Walters,J., Buxton,B. A Virtual Clothing System for Retail and Design.// Research Journal of Textile and Apparel, 2005, No 1, pp. 74-87
 517. Stanev I., M.Koleva. Why the standard methods, 5GL, common platforms and reusable components are the four pillars of the new computational paradigm Programming without programmers.// International Journal of Education and Information Technologies, 2019, No 13, pp. 49-58, ISSN 2074-1316.
 518. Stanev I., M.Koleva. Architecture Knowledge for Software Generation.// International Journal of Education and Information Technologies, 2018, No 12, pp. 46-57, ISSN 2074-1316.
 519. Stateva E., Tzv. Ignatov. Representations of the density and the distribution function of a linear combination of exponential variates as a divided difference.// Math. and Education in Math., 1989, No 18, pp. 328-333, ISSN 1313-3330.
 520. Stefanova.P.I. The musical rhetorical language in book of Carl Phillip Emanuel Bach's sonata for flute and harpsichord in e minor.// Научно - методический и теоретический журнал, 2013, No 3, pp. 75 - 81, ISSN 2078 - 7081.
 521. Stoyanova D. TIPOLOGY OF THE MODERN PURPOSEFUL FAMILY EDUCATIONAL ORIENTATIONS.// Социосфера, 2013, No 1, pp. 87-90, ISSN 2078-7081.
 522. Teodosieva, M. ALTERNATIVE MODELS OF TEST CONTROL.// Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv Branch, Bulgaria, Fundamental Sciences and Applications, 2011, No Volume 16, B, ISSN 1310-9271.
 523. Teodosieva, M. PROVIDING SOFTWARE FOR ELECTRONIC TRADE FROM A MOBILE TERMINAL.// Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv Branch, Bulgaria, Fundamental Sciences and Applications, 2011, No Volume 16, B, ISSN 1310-9271.
 524. Teodosieva, M. INFORMATION SYSTEM FOR MEDICINЕS, Proceedings of the Union of Scientists – Ruse.// Mathematics, Informatics and Physics, 2011, No Book 5, Vol., ISSN 1311-9184.
 525. Teodosieva, M. USING WEB BASED TECHNOLOGIES ON TRAINING IN XHTML.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2011, No Book 5, Vоl., ISSN 1311-9184.
 526. Tersian S., D. Dotchev. Existence, uniqueness and boundedness of solutions of the mixed problem for parabolic equations with delay.// Proceedings of Acad. Sci. Arm. SSR, 1980, No v. XV, N 6, pp. 432-442
 527. Tersian S., D. Dotchev. Existence and uniqueness theorems for solutions of boundary problems for partial differential equations with delay.// Annual of Techn. University of Rousse, Appl. Math., 1979, No 15, pp. 191-200
 528. Tersian S., J. Chaparova. Periodic and homoclinic solutions of some semilinear sixth-order differential equations.// J.Math.Anal. Appl., 2002, No 272 (1), pp. 223-239, ISSN 0022-247X. (Impact factor: 0.458 /2002, TRWK)
 529. Tersian S., J. Chaparova. Periodic and homoclinic solutions of extended Fisher-Kolmogorov equations.// J.Math.Anal. Appl., 2001, No 260 (2), pp. 490-506, ISSN 0022-247X. (Impact factor: 0.444 /2001, TRWK)
 530. Tersian S., J. Chaparova. Periodic and homoclinic solutions of extended Fisher-Kolmogorov equations.// C.R.Acad, Sci. Paris, Ser I, 2000, No 331 (4), pp. 287-292, ISSN 1631-073X. (Impact factor: 0.46 /2000, TRWK)
 531. Tersian S., P.P. Zabrejko. Hammerstein integral equations with nontrivial solutions.// Results in Mathematics, 1991, No 19, pp. 179-188 (Impact factor: 0.44 /1991, TRWK)
 532. Tersian, S. Problem 2008-1.// Electronic Journal of Differential Equations, Problem Section, Editor: Philip Korman, 2008, No 2008
 533. Tersian, S. Solving equations, challenges and legacies.// Proceedings of the Union of scientists - Rousse, ser. “Mathematics, Informatics and Physics”, 2001, No 1, pp. 17-25
 534. Tersian, S. Problem N 10746.// American Mathematical Monthly, 1999, No 106,7, pp. 685 (Impact factor: 1999 /0.22, TRWK)
 535. Tersian, S. Nontrivial solutions to the semilinear Kohn-Laplace equation on R^3.// Electronic Journal of Differential Equations, 1999, No 1999, pp. 1-11
 536. Tersian, S. On nontrivial solutions of semilinear Schrődinger equations in strip like domains.// Comptes Rendus de' Academie Bulgare des Sciences, 1998, No 51, pp. 17-20
 537. Tersian, S. On nontrivial solutions of semilinear Heisenberg equation on R^3.// Comptes Rendus de' Academie Bulgare des Sciences, 1997, No 50, pp. 11-12
 538. Tersian, S. On a resonance problem for semilinear Schrödinger equations on R^n.// TersianRendiconti Istituto Lombardo (Rend. Sc.), 1995, No A 129, pp. 135-145
 539. Tersian, S. On nontrivial solutions of semilinear Schrödinger equations on R^n.// Rendiconti Istituto Lombardo (Rend.Sc.), 1995, No A 129, pp. 97-109
 540. Tersian, S. Nontrivial solutions of semilinear Schrödinger equations on Rn and strip-like domains.// Applicable Analysis, 1995, No 56, pp. 335-350
 541. Tersian, S. A variational approach to nonresonance problems for semilinear equations in Hilbert spaces.// Differential Equations, 1988, No 255, pp. 1344-1349 (Impact factor: 0.139 /1988, TRWK)
 542. Tersian, S. On nonresonance problems for semilinear equations.// Comptes Rendus de' Academie Bulgare des Sciences, 1988, No 40,2, pp. 39-41 (Impact factor: 0.1 /1988, TRWK)
 543. Tersian, S. A mini-max theorem and applications to nonresonance problem for semilinear equations.// J. Nonlinear Analysis, T.M.A., 1986, No 11,7, pp. 651-668 (Impact factor: 0.38 /1986, TRWK)
 544. Tersian, S. On the periodic problem for the equation x''+g(x)=f.// Funkcialaj Ekvacioj, 1985, No 28,1, pp. 39-46 (Impact factor: 0.35 /1985, TRWK)
 545. Tersian, S. On a mini-max theorem.// Comptes Rendus de' Academie Bulgare des Sciences, 1985, No 38, pp. 27-30 (Impact factor: 0.1 /1985, TRWK)
 546. Tersian, S. A class of differential games without equivalent and interchangeable equilibrium states.// Research works of Techn. University of Rousse, 1984, No v. XXVI, Ser, pp. 39-46
 547. Tersian, S. On a class of abstract systems without resonance in a Hilbert space.// J. Nonlinear Analysis, T.M.A., 1982, No v.6, N 7, pp. 703-710 (Impact factor: 0.381 /1982, TRWK)
 548. Todorov V., J. Kandilarov, I. Dimov, L. Vulkov,. High-accuracy numerical methods for a parabolic system in air pollution modeling.// Neural Computing & Applications, Springer London, 2020, No 32(10), pp. 6025-6040, ISSN 0941-0643. (Impact factor: 4.774 /2019, Thomson Reuters, Journal Citation Reports)
 549. Todorova, D., V. Pavlov. Experiments with a partitioning method for banded linear systems using Cray T3E and SP-2.// Science and Supercomputing, 1999, No 7, pp. 587-597
 550. Tsankov, Sv. Cognitive approach to developing learning design for interactive multimedia training.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2014, No 5, Volume 11, pp. 84-90, ISSN 1314-3077.
 551. Tsankov, Sv. V. Voinohovska. (X)HTML E-handbook in the discipline "Multimedia systems and technologies" for teaching and learning purposes.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2012, No 5, Volume 9, pp. 79-84, ISSN 1314-3077.
 552. Tsankov, Sv., V. Voinohovska. INFORMATION SYSTEM PEDIATRICS AND MEDICAL GENETICS.// Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications”. International Conference on Engineering, Technologies and Systems TECHSYS, 2015, No 21, ISSN 1310-8271.
 553. Tsankov, Sv., V. Voinohovska. COMPUTER-BASED CONCEPT MAPPING – PROMOTING STUDENTS' MEANINGFUL AND ACTIVE LEARNING.// „Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - SFITES, 2015, No 1, pp. 12-15, ISSN 978-954-8483-34-6.
 554. Tsankov, Sv., V. Voinohovska. Didactic Approaches to Introducing Concepts When Teaching the Discipline Multimedia Systems and Technologies.// Challenges in Engineering and Information Science, 2015, No 1, pp. 65-68, ISSN 978-954-8483-35-3.
 555. Tsenov, I., V. Pavlov. Some Problems in the Development of Physical Education and Sport in Bulgaria.// Sport & Science, 2012, No extra, pp. 730-734, ISSN 1310-3393.
 556. Tsneva D., P. Hristova, K. Popov. Product Representation in Terms of PDM System.// Машиностроене, 2000, No 1, pp. 10-16, ISSN 0025-455X.
 557. Tsvetkova, М., M. Dushkova. “Poetry is a Beautiful Craft”. Interviews with Anita Colarova in the Press–Reflections of a Creative Individual.// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, 2018, No volume 57, b, pp. 73-79, ISSN 2603-4123.
 558. Tzoneva, D., Ts. K. Harakchiyska. Differences in the contextual distribution of phonemes in Bulgarian and English.// BULETIN ŞTIINŢIFIC, STUDIES AND RESEARCHES, Series PRIMARY AND PRESCHOOL EDUCATION, volume II, EDITURA UNIVERSITĂTII DIN PITEŞTI, Romania,, 2007, No 1Year I, № 1, pp. 410-416, ISSN 1842 - 9289.
 559. V. Vassileva, D. Stoyanova. TRADITIONAL DIMENSIONS AND INNOVATIVE PARAMETERS OF NON-FORMAL ADULT EDUCATION.// EDULEARN20 Proceedings, 2020, No 10.21125/edu, pp. 6721-6725, ISSN 978-84-09-17979-4.
 560. V. Vassileva, D. Stoyanova. THE ROLE OF KEY COMPETENCES IN SCHOOL TEACHING.// EDULEARN20 Proceedings, 2020, No 10.21125/edu, pp. 6734-6739, ISSN 978-84-09-17979-4.
 561. Valkov R. Fitted finite volume method for a generalized Black-Scholes equation transformed on finite interval.// Numerical Algorithms, 2014, No 65:1, pp. 195-220 (Impact factor: 1.128 /2012, Thomson Reuters)
 562. Valkov R. Convergence of a finite volume element method for a generalized Black-Scholes equation transformed on finite interval.// Numerical Algorithms DOI: 10.1007/s11075-014-9838-8, 2014, No - (Impact factor: 1.005 /2013, Thomson Reuters)
 563. Valkov R. Petrov-Galerkin analysis for a degenerate parabolic equation in zero-coupon bond pricing.// Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2012, No 7116, pp. 654-661 (SJR rank: 0.331 /2011, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 564. Valkov R. Finite volume method for the Black-Scholes equation transformed on finite interval.// American Institute of Physics CP, 2012, No 1497, pp. 76-83 (SJR rank: 0.142 /2011, SJR SCImago Journal and Country Rank)
 565. Vasileva V. Physical activity - decisive factor for the full life of people in elderly.// ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT APES(2015) Vol.5, No.2,UDC.: 796,, 2015, No Vol.43, No 1, pp. с.214-217, ISSN 1857-7687,.
 566. Vasileva, V. Delay the aging process and increase longevity through physical activity and sport.// APES (International Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport), 2016, No Vol.6,No.1, pp. 22-24, ISSN 1857-7687.
 567. Vasileva-Ivanova R. K. Active methods in teaching mathematics.// CD: Proceedings of the Conference "History of Mathematics and Teaching Mathematics", 23-27 May 2012, Sarospatak, Hungary, 2012, No 7, ISSN 978-963-661-988-6.
 568. Vasileva-Ivanova, R.K. Plane in space with mathematical software.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, volume 10, 2013, No 5, pp. 124-129, ISSN 1314-3077.
 569. Vassilev T.I., Kostadinov S. Planar Grid Generation for Simulation and Visualisation.// Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences, 2014, No 8, pp. 1061-1068, ISSN 1310-1331. (Impact factor: 0.284 /2014, Thomson Reuters)
 570. Vassilev T.I., Kostadinov S. An Approach to 3D on the Web Using Java OpenGL.// Proceedings of the Union of Scientists, 2010, No 7, pp. 67-72, ISSN 1314-3077.
 571. Vassilev, T. I. COMPARISON OF SEVERAL PARADIGMS FOR ACCELERATING PHYSICAL SIMULATION ON A PC.// International Journal on Information Technologies and Security, 2020, No 3, pp. 13-24, ISSN 1313-8251.
 572. Vassilev, T. I. Garment Simulation and Collision Detection on a Mobile Device.// International Journal of Mobile Computing and Multimedia Communications, 2016, No 7 (3), pp. 1-15, ISSN 1937-9412. (SJR rank: 0.122 /2015, Scopus)
 573. Vassilev, T. I. Interactive sculpting with deformable nonuniform B-splines.// Computer Graphics Forum, 1997, No 16(4), pp. 191-199, ISSN 1467-8659. (Impact factor: 0.112 /1998, ISI WoS)
 574. Vassilev, T. I. Fair interpolation and approximation of B-splines by energy minimization and points insertion.// CAD Computer Aided Design, 1996, No 28(9), pp. 753-760, ISSN 0010-4485. (Impact factor: 0.77 /1997, ISI WoS)
 575. Vassilev, T. I., Spanlang, B., Chrysanthou, Y. Fast cloth animation on walking avatars.// Computer Graphics Forum, 2001, No 20 (3), pp. 260-267, ISSN 1467-8659. (Impact factor: 0.631 /2001, ISI WoS)
 576. Vassilev, T., Dochev V. Improving the Bending Properties of a Mass-Spring Cloth Model.// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия 5 "Математика, информатика и физика", 2005, No 5
 577. Vassilev, T.I. Comparison of Several Computing Paradigms for Smartphones.// Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences, 2019, No Vol 72-2, pp. 234-243, ISSN 1310–1331. (Impact factor: 0.321 /2018, Journal Citation Reports)
 578. Vassilev, T.I. An Approach to Teaching Introductory Programming for IT Professionals Using Games.// International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals, 2015, No 1, pp. 26-38, ISSN 1947-3478. (SJR rank: 0.377 /2014, Scopus)
 579. Vassilev, T.I. Soft Shadows for GPU Based Ray-Tracing.// Proceedings of the Union of Scientists-Ruse, 2012, No 9, pp. 41-46, ISSN 1314-3077.
 580. Vassilev, T.I. Collision Detection for Cloth Simulation Using Ray-Tracing on the GPU.// International Journal on Information Technology and Security, 2012, No 4, pp. 003-012
 581. Velev M, L Ilieva, T Todorov. Modeling Photovoltaic Electricity Production in Bulgaria.// Entrepreneurship & Innovation Journal, 2012, No 4, pp. 75-87, ISSN 1314-0175.
 582. Veleva E. Generation of Correlation Matrices.// Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Publishing, 2017, No 1895, pp. 120008-1-6 (SJR rank: 0.164 /2017, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=26916&tip=sid&clean=0)
 583. Veleva E., I. Zheleva. GARCH Models for Particulate Matter PM10 Air Pollutant in the City of Ruse, Bulgaria.// Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Publishing, 2018, No 2025, pp. 040016-1-9 (SJR rank: 0.164 /2017, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=26916&tip=sid&clean=0))
 584. Veleva E., T. Ignatov. Distributions of joint sample correlation coefficients of independent normally distributed random variables.// Advanced Studies in Contemporary Mathematics, 2006, No 2, pp. 247 – 254, ISSN 1229-3067.
 585. Veleva Е., I. Zheleva. Statistical modeling of particle mater air pollutants in the city of Ruse, Bulgaria.// MATEC Web of Conferences 145 (NCTAM 2017), 2018, No 01010 (SJR rank: 0.13 /2016, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100316064&tip=sid&clean=0)
 586. Veleva, E. Мarginal densities of the Wishart distribution corresponding to cycle graphs.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, 2015, No 12, pp. 15-22, ISSN 1314-3077.
 587. Veleva, E. Generation of positive definite matrices with given conditions on their elements (in Bulgarian).// Journal of Mechanics of Machines, 2015, No 5, pp. 53 – 57, ISSN 0861-9727.
 588. Veleva, E. Marginal densities of the Wishart distribution.// Pliska Stud. Math. Bulgar., 2013, No 22, pp. 225-236, ISSN 0204-9805.
 589. Veleva, E. Some marginal densities of the Wishart distribution.// Math. and Education in Math., 2012, No 41, pp. 273-278, ISSN 1313-3330.
 590. Veleva, E. Some Properties Of The Bellman Gamma Distribution.// Mathematica Balkanica. New series, 2012, No 26, pp. 441-448
 591. Veleva, E. Properties of the Bellman gamma distribution.// Pliska Stud. Math. Bulgar., 2011, No 20, pp. 221-232, ISSN 0204-9805.
 592. Veleva, E. The Exact Distribution Of The Ump Test For Diagonality Of Covariance Matrices With Missing Elements.// Journal of Technical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, 2009, No 14, pp. 19-26, ISSN 1310-8271.
 593. Veleva, E. Uniformly Distributed Positive Definite Matrices With Bounded Trace.// Journal of Technical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, 2009, No 14, pp. 27-34, ISSN 1310-8271.
 594. Veleva, E. Testing a normal covariance matrix for small samples with monotone missing data.// Applied Mathematical Sciences, 2009, No 54, pp. 2695 - 2702, ISSN 1314-7552.
 595. Veleva, E. Test for independence of the variables with missing elements in the same column of the empirical correlation matrix.// Serdica Math. J., 2008, No 34, pp. 509 – 530, ISSN 1310-6600.
 596. Veleva, E. Some New Properties of Wishart Distribution.// Applied Mathematical Sciences, 2008, No 54, pp. 2673 - 2682, ISSN 1314-7552.
 597. Veleva, E. А representation of the Wishart distribution by functions of independent random variables.// Annuaire Univ. Sofia, Fac. of Econ. & Buss. Admin., 2007, No 6, pp. 57 – 66, ISSN 1311-8420.
 598. Veleva, E. Joint densities of correlation coefficients for samples from multivariate standard normal distribution.// Pliska Stud. Math. Bulgar., 2007, No 18, pp. 379-386, ISSN 0204-9805.
 599. Veleva, E. Some marginal densities of the sample correlation coefficients of independent normally distributed random variables(In Bulgarian).// Annuaire Univ. Sofia, Fac. of Econ. & Buss. Admin., 2006, No 5, pp. 353 – 369
 600. Veleva, E. Positive definite random matrices.// Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences, 2006, No 4, pp. 353-360, ISSN 1310-1331. (Impact factor: 0.211 /2012, Scopus)
 601. Veleva, E. Conditional independence of joint sample correlation coefficients of independent normally distributed random variables.// Math. and Education in Math., 2006, No 35, pp. 315-320
 602. Veleva, E. Uniform random positive definite matrix generation.// Math. and Education in Math., 2006, No 35, pp. 321 – 326
 603. Veleva, E. Estimation of Raileigh distribution parameters with the help of order statistics (in Bulgarian).// Math. and Education in Math., 1997, No 26, pp. 231-236
 604. Velikov V. WEB – based simulator of business processes.// International Journal of Software & Hardware Research in Engineering, 2018, No Volume 6 Iss, pp. 10 - 15, ISSN 2347-4890. (Impact factor: 5.717 /2017, IJSHRE)
 605. Velikov V. From Data Structure Modeling to Program Generation.// WASET-2015, CSEIT 2015 - Istambul,, 2015, No Vol:9, No12, pp. 2967-2970, ISSN 1307-6892. (Impact factor: 2.215 /2015, Gogle Scoolar Citations)
 606. Velikov V. Automatic program generation without internal machine representation.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Book 5 - Mathematics, Informatics and Physics, 2013, No 10
 607. Velikov V. Systems for automated software development.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Book 5 - Mathematics, Informatics and Physics, 2013, No 10
 608. Velikov V. Computer viruses and effectively protection of the home users.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Book 5 - Mathematics, Informatics and Physics, 2012, No 9, pp. 60-65, ISSN 1314-3077.
 609. Velikov V. Some possibilities for automatic programs generation.// Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, 2011, No 8, pp. 44-49, ISSN 1311-9974.
 610. Velikov V., A. Iliev. Simple systems aid the software development.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Book 5 - Mathematics, Informatics and Physics, 2014, No Vol. 11, pp. 44 - 52, ISSN 1314-3077.
 611. Velikov V., D. Mihaylov. HOME AND OFFICE SECURITY TRACKING VIA MOBILE DEVICES.// Proceedings of the union of scientist - Ruse, book 5 - Mathematics, Informatics and Physics, 2018, No 15, pp. 34 - 42, ISSN 1314-3077.
 612. Velikov V., Dobreva K. Generator from Java class-diagrams into Java source code.// ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ: УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ, Изд. ПВГУС, 2014, No 3, pp. 14-23, ISSN 978-5-9581-0340-9.
 613. Velikov V., I. Mitev. Graphical editor for Android.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Book 5 - Mathematics, Informatics and Physics, 2017, No 14, pp. 55 - 62, ISSN 1314-3077.
 614. Velikov V., I. Mutafov. Logical pre-processing for the Hearthstone game.// Proceeding of the Union of scientists - Ruse, 2016, No Book:5, Vol:, pp. 90-98, ISSN 1314-3077.
 615. Velikov V., Makarieva M. Parser Java-code to XML-file.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Book 5 - Mathematics, Informatics and Physics, 2014, No Vol. 11, pp. 72 - 79, ISSN 1314-3077.
 616. Velikov V., P. Marinova. Graphical interface "File Commander" for Android.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Book 5 - Mathematics, Informatics and Physics, 2017, No 14, pp. 63 - 73, ISSN 1314-3077.
 617. Velikov V., Petrova M. Subsystem for graphical user interface creating.// Proceeding of the union of scientists - Ruse, Book 5 - Methematics, Informatics and Phisics, 2015, No 12, pp. 58-65, ISSN 1314-3077.
 618. Velikova, E. CEEPUS CII-HU-0028 Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics.// Book - Compendium, University of Ruse (in Bulgarian and English), 2008, No 1, pp. 16-18
 619. Velikova, E. Creative Training of Teachers for Working with Gifted Students.// Mathematics Education, University of South Bohemia, Ceske Budejovice, 2006, No 14, pp. 110-114
 620. Velikova, E. A. et. al. Hard Problems Created by Gifted Students.// Digital Journal “Revista Escolar De La Olimpiada Iberoamericana De Matematicas”, Spain, June, 2002, 2002, No 26
 621. Velikova, E. A. et. al. Hard Geometry Problems.// Book II - Geometry & Mathematics Competitions, A. Rejali and F. Sajadi (Eds.), Isfahan University of Technology & Isfahan Mathematics House, Iran, 2002, No 2, pp. 227-234
 622. Velikova, E. and S. Bilchev. Geometry in the Plane – Level 2.// Book - MATHEU, Identification, Motivation and Support of Mathematical Talents in European Schools, Manual 3, G. Makrides (Ed.), 2007, No 3, pp. 32 – 67, ISSN 9963-634-31-1.
 623. Velikova, E., M. Petkova. Analysing Students’ Creativity in Integrating GeoGebra Applets in Solving Geometrical Problems.// Baltic Journal of Modern Computing, 2019, No 7 (3), pp. 419-429
 624. Velizara PENCHEVA, Asen ASENOV, Dimitar GROZEV, Rositsa ANGELOVA, Ivan GEORGIEV. ANALYSIS OF THE TRAFFIC INTENSITY OF CARGO VEHICLES IN THE BORDER POINTS.// Transport Problems, 2018, No Volume 13, I (SJR rank: 0.2 /2017, http://www.scimagojr.com)
 625. Velkova, Valentina, Lalev, Georgi M., Hirshy, Hassan, Omar, Fuad, Scholz, Steffen Gerhard, Minev, Ekaterin and Dimov, Stefan Simeonov. Process chain for serial manufacture of 3D micro- and nano-scale structures.// Journal of Manufacturing Science and Technology 4 (4) , pp. 340-346., 2011, No 4 (4), pp. 340-346
 626. Veselina Evtimova. Research on the utilization of transport vehicles in an emergency medical care center.// PROCEEDINGS of the Union of Scientists – Ruse, 2012, No 9, pp. 29-34, ISSN 1314-3077.
 627. Victoria Rashkova. Possibilities and protection capabilities of social networks.// Proceedings of the Union of Scientists-Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2016, No 5, Vol 13, pp. 81-89, ISSN 1314- 3077.
 628. Victoria Rashkova. Data Protection with digital signature.// Proceedings of the Union of Scientists –Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2015, No 5, Vol 12, pp. 66-74, ISSN 1314-3077.
 629. Victoria Rashkova. Data Encryption Software.// Proceedings of the Union of Scientists –Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2014, No 5, Vol 11, pp. 53-62, ISSN 1314-3077.
 630. Victoria Rashkova, Metodi Dimitrov. Proceedings of the Union of Scientists-Ruse, Mathematics, Informatics and Physics.// Creating an E-Textbook for the Course Workshop on Computer Networks and Communication, 2013, No 5, Vol. 10, pp. 49-55;, ISSN 1314- 3077.
 631. Victoria Rashkova, Mihaela Mihneva. Web-based system for a hospital pharmacy and inventory management.// Proceedings of the Union of Scientists –Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2017, No Vol 14, pp. 82-88, ISSN 1314-3077.
 632. Victoria Rashkova, Valentin Iliev. Web-based system to reflect the movement of trainee students and track the realization of graduate students.// Proceedings of the Union of Scientists –Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2018, No 5, pp. 43-48, ISSN 1314-3077.
 633. Voinohovska, V. ENCOURAGING STUDENTS’ CREATIVITY THROUGH INTERDISCIPLINARY-ORIENTED LEARNING PROCESS.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS, 2017, No 14, pp. 89-95, ISSN 1314-3077.
 634. Voinohovska, V. Computer – based conceptual mapping for facilitation of creative and meaningful learning in the course of “Multimedia Systems and technologies”.// Списание известия на Съюза на учените, Серия 5, 2011, No 8, pp. 125-131, ISSN 1314-3077.
 635. Voinohovska, V. A course for promoting student’s visual literacy.// Списание известия на Съюза на учените, Серия 5 "Математика, информатика и физика", 2011, No 8, pp. 139-144, ISSN 1311-9974.
 636. Voinohovska, V., Sv. Tsankov. Corporate presence web site for Dental Clinic.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2012, No 5, Volume 9, pp. 70-75, ISSN 1314-3077.
 637. Voinohovska, V., Sv. Tsankov. CSS e-handbook in the discipline "Web design" for teaching and learning purposes.// Информационные технологии: Cовременные подходы к развитию економики региона, в колективная монография, 2012, No 1, pp. 87-94, ISSN 978-954-8675-32-1.
 638. Voinohovska, V., Sv. Tsankov, R. Rusev. Use of computer games as an educational tool.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2013, No 9, Volume 10, pp. 39-43, ISSN 1314-3077.
 639. Voinohovska, V., Sv. Tsankov, R. Rusev. EDUCATIONAL MULTIMEDIA APPLICATION WITH SOFTWARE SIMULATIONS.// Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications” International Conference on Engineering, Technologies and Systems TECHSYS, 2013, No 2, Volume 19, pp. 275-280, ISSN 1310-8271.
 640. Voinohovska, V., Sv. Tsankov., R. Rusev. Educational computer games for different types of learning.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2013, No 5, Volume 10, pp. 44-48, ISSN 1314-3077.
 641. Voinohovska, Valentina, Tsankov, Svetlozar. From methodological principles to concrete strategies in the integral approach.// Proceedings ICTIC (Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences), 2015, No vol. 4,issue, pp. 116-120, ISSN 1339-9144.
 642. Voinohovska, Valentina, Tsankov, Svetlozar. Study of the integral approach as an innovative method of establishing conditions for an interdisciplinary-oriented learning process.// Journal EPS (Journal of Education, Psychology and Social Sciences), 2015, No vol. 2, pp. 143-157, ISSN 1339-1488.
 643. Voinoihovska, V., Sv. Tsankov. Increasing student’s engagement and motivation with game-based education – theoretical overview.// Information, communication and control systems and technologies, 2013, No 1, pp. 65-68, ISSN 1314-7455.
 644. Vulkov, L. G. Blow-up of some quasilinear equations with dynamical boundary conditions.// Appl. Math. Comp, 2007, No 191(1), pp. 89-99 (Impact factor: 0.821 /2007, Thomson Reuters)
 645. Vulkov, L. G. Conservation laws and symmetrization of the equations of incompressible inviscid fluids.// Quart. of Appl. Math., 1999, No 57(3), pp. 549-560 (Impact factor: 0.413 /1999, Journal Impact Factor)
 646. Vulkov, L. G. On the conservation laws of the compressible Euler equations.// Applicable Analysis, 1997, No 64, pp. 255-271
 647. Vulkov, L. G. Applications of Steklov – type eigenvalue problems convergence of difference scheme for parabolic and hyperbolic equations with dynamical boundary conditions.// LNCS, 1996, No 1196 (Impact factor: 0.312 /1996, Journal Impact Factor)
 648. Vulkov, L. G. Conservation laws in nonlinear elasticity.// Quart. Of Appl. Math., 1994, No 52(3) (Impact factor: 0.545 /1994, Journal Impact Factor)
 649. Vulkov, L. G. Conservation laws of the two dimensional gas dynamics in Lagrange variables.// Comp. Math. Math. Phys., 1992, No 32(10) (Impact factor: 0 /1992, Journal Impact Factor)
 650. Vulkov, L. G. On construction of fully conservative difference schemes the nonlinear elasticity equations.// Comp. Math. Math. Phys., 1992, No 32(9), pp. 231-249 (Impact factor: 0 /1992, Journal Impact Factor)
 651. Vulkov, L.G. On the conservation laws in magnetohydrodynamics.// Applicable Analysis, 2000, No 75(1-2), pp. 1-18
 652. Y. Dimitrov. Higher-order numerical solutions of the fractional relaxation-oscillation equation using fractional integration.// ArXiv (submitted), 2016, No 1603.08733, pp. 1-34
 653. Y. Dimitrov. Approximations for the Caputo derivative (II).// ArXiv (submitted), 2016, No 1604.07188
 654. Y. Dimitrov. A second order approximation for the Caputo fractional derivative.// ArXiv (submitted), 2015, No 1502.00719, pp. 1-29
 655. Y. Dimitrov. A new method for numerical solution of the fractional relaxation and subdiffusion equations using fractional Taylor polynomials.// ArXiv (submitted), 2015, No 1503.02958, pp. 1-20
 656. Y. Dimitrov. Three-point compact approximation for the Caputo fractional derivative.// ArXiv (submitted), 2015, No 1510.01619, pp. 1-40
 657. Y. Dimitrov. Numerical approximations for fractional differential equations.// Journal of Fractional Calculus and Applications, 2014, No 5(3S), pp. 1-45, ISSN 2090-5858.
 658. Y. Dimitrov, G. Edgar. Eigenvalues of a self-differential operator.// International Journal of Pure and Applied Mathematics, 2009, No 52, pp. 87-115, ISSN 1311-8080. (SJR rank: 0.322 /2013, http://www.scimagojr.com)
 659. Y. Dimitrov, G. Edgar. Solutions of self-differential functional equations.// Real Analysis Exchange, 2007, No 32, pp. 29-54, ISSN 0147-1937. (SJR rank: 0.18 /2014, http://www.scimagojr.com)
 660. Y. Dimitrov, L. Vulkov. Three-point compact finite difference scheme on non-uniform meshes for the time-fractional Black-Scholes equation.// AIP CP, 2015, No 1690, pp. 040022 (SJR rank: 0.179 /2015, Scimago Journal & Country Rank)
 661. Yaalmov, P. On the stability of the cyclic reduction without back substitution for tridiagonal systems.// BIT, 1995, No 34, pp. 428-447
 662. Yalamov, P. Improvement of some bounds on the stability of fast Helmholtz solvers.// Numer. Algorithms, 2002, No 14, pp. 47-55
 663. Yalamov, P. Graphs and stability of algorithms.// Calcolo, 2001, No 38, pp. 1-23
 664. Yalamov, P. On the almost strong stability of the circular deconvolution.// SIAM J. Matrix Anal. Appl., 2000, No 22, pp. 358-363
 665. Yalamov, P. Stability of a partitioning algorithm for bidiagonal systems.// Parallel Computing, 1997, No 23, pp. 333-348
 666. Yalamov, P. On the stability of the bordering and block bordering methods.// Advances in Parallel Algorithms 1993, pp. 60-65., 1993, No 109, pp. 60-65
 667. Yalamov, P., B. Andersen, F. Gustavson, A. Karaivanov, M. Marinova, J. Wasniewski. LAWRA linear algebra with recursive algorithms, in: Applied Parallel Computing, New Paradigms for HPC in Industry and Academia.// Lecture Notes in Computer Science, 2000, No 1947, pp. 38-50
 668. Yalamov, P., D. J. Evans. On the forward stability of a modified 'stride of 3' reduction method.// Parallel Computing, 1994, No 20, pp. 1175-1190
 669. Yalamov, P., D. J. Evans. The QZ orthogonal decomposition method.// Parallel Algorithms and Applications, 1994, No 2, pp. 263-276
 670. Yalamov, P., D. J. Evans. Roundoff analysis of the WZ matrix factorisation method.// International Journal of Computer Mathematics, 1994, No 68, pp. 61-81
 671. Yalamov, P., F. Gustavson, A. Karaivanov, M. Marinova, J. Wasniewski. A fast minimal storage symmetric indefinite solver, in: Applied Parallel Computing, New Paradigms for HPC in Industry and Academia.// Lecture Notes in Computer Science, 2000, No 1947, pp. 103
 672. Yalamov, P., G. Georgieva, F. Gustavson. Inversion of symmetric matrices in a new block packed storage, in: Numerical Analysis and Applications.// Lecture Notes in Computer Science, 2001, No 1988, pp. 333-340
 673. Yalamov, P., M. Mitrouli. A fast algorithm for index of annihilation computations.// J. Comput. Appl. Math., 1999, No 108, pp. 99-111
 674. Yalamov, P., M. Paprzycki. Stability and performance analysis of a block elimination solver for bordered linear systems.// IMA J. Numer. Anal., 1999, No 19, pp. 335-348
 675. Yalamov, P., P. Hansen. Rank-revealing decompositions of symmetric Toeplitz matrices, in: Structured Matrices in Operator Theory.// Numerical Analysis, Control, Signal and Image Processing, 2002, No 124
 676. Yalamov, P., P. Hansen. Stabilization by perturbation of a Toeplitz solver.// SIAM J. Matrix Anal. Appl., 2000, No 21, pp. 849-866
 677. Yalamov, P., V. Pavlov. On the Stability of a Partitioning Algorithm for Tridiagonal Systems.// SIAM Journal Matrix Analysis and Applications, 1998, No 20, pp. 159-181, ISSN 0895-4798. (Impact factor: 2.203 /5 г., JCR Thompson Reuters)
 678. Yalamov, P., V. Pavlov. Stability of the Block Cyclic Reduction.// Linear Algebra and Its Applications, 1996, No 249, pp. 341-358 (Impact factor: 1.032 /5 г., JCR Thompson Reuters)
 679. Yuan, J., P. Yalamov. A method for constructing diagonally dominant preconditioners based on Jacobi rotations.// Applied Mathematics and Computation, 2006 – Elsevier, pp. 76 – 84., 2006, No 12, pp. 76-84
 680. Zabrejko P.P., S. Tersian. On the variational method for solvability of nonlinear integral equations of Hammerstein type.// Comptes Rendus de' Academie Bulgare des Sciences, 1990, No 43, pp. 9-11
 681. Zaharieva Sn., Mutkov V., Georgiev I. Electronic measurement system for monitoring of geometrical parameters of rolling shaped metal profiles” (Еlektroniczny system pomiarowy do kontroli parametrów geometrycznych profili produkowanych na.// Journal of Electronics, Poland, 2012, No 1, pp. 95-98
 682. Zdravkova, Zl., Ivanov, D.,. Contribution to Thracian religious Practice, Acta Associationis internationalis,.// Terra antiquа balcanica,Sofia,, 1990, No 1, pp. 101-112.
 683. Zdravkova, Zl., R. Zlateva. Resemblances in the wedding and natal customs of Azerbaijanis and Bulgarians.// – Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, 2011, No 2, Vol. 14, pp. 30–41, ISSN 2223-2613.
 684. Zheleva I. Georgiev M. Filipova, D. Menseidov. Mathematicalmodeling of the heat transfer during pyrolysis process used for end-of-life tires treatment.// AIP Conference Proceedings 1895, 030008, 2017, No 10.1063/1.50 (SJR rank: 0.164 /2017, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=aip+conference+proceedings%29)
 685. Zheleva I. I.Georgiev M.Filipova. Identification of the influence of the heating upon the heat transfer during pyrolysis process used for End-of-Life tires treatmen.// MATEC Web of Conferences 145, 2018, No 03016 (SJR rank: 1.3 /2018, http://www.scimagojr.com)
 686. Zheleva I., Lecheva A. Numerical Study of Hydrodynamics in a Cylindrical Reactor with a Mixer.// Comptes rendus de l’Academie Bulgare des Sciences, Tome 56, 2003, No 12, pp. 23-28
 687. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. Graph Application for Modeling the Answers of the Test Questions.// International Journal Information Technologies and Control, 2004, No 4, pp. 22-28
 688. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. Design Aspects of the Computer-Based Knowledge Testing Systems (A Survey).// International Journal Information Technologies and Control, 2003, No 1, pp. 20-26
 689. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Programming Environment for Knowledge Testing.// Известия на съюза на учените – Русе, серия 5, 2002, No 2, pp. 61-66
 690. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H., Kolev R. T. Knowledge Testing in Algorithms – An Experimental Study.// International Journal Information Technologies & Knowledge, 2007, No 1, pp. 26-33
 691. Zhukovskii V., S. Tersian. On existence of equilibrium state in a differential game.// Research works of Techn. University of Rousse, 1981, No v. XXIII, Se, pp. 41-47
 692. Zlatarov P, G. Ivanova, D. Baeva. AAC Intervention on Verbal Language in Children with Autism Spectrum Disorder.// Advances in Intelligent Systems and Computing, Intelligent Systems Applications in Software Engineering, Springer, 2019, No 1046, pp. 461-469, ISSN ISSN 2194-5357. (SJR rank: 0.174 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/5100152904?origin=resultslist)
 693. Zlatarov P., Ivanova G., Baeva D., Antonova D. Adaptive Software System for Optimization of the Admission and Management Process for Doctoral Students. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00184-1_30.// In: Silhavy R., Silhavy P., Prokopova Z. (eds) Intelligent Systems in Cybernetics and Automation Control Theory. CoMeSySo 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, (SCOPUS),Springer, 2018, No vol. 860, pp. 323-332, ISSN 978-3-030-00184-1. (SJR rank: 0.174 /2018, SCOPUS Scimago IF (2019): 1 SJR category Q3)
 694. Zlateva, K. Method of Lines for Parabolic Equations with Dynamical Boundary Conditions.// Mathematica Balcanica, 2000, No Dec.
 695. Алипиев О., С Антонов, Т. Грозева. Гранична точка на подрязване при еволвентни колела с прави зъби, формообразувани със зъбен гребен.// Механика на машините, 2008, брой 75, стр. 56-62, ISSN 0861-9727.
 696. Алипиев О., С. Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Геометрично проектира¬не на двус¬транно коригирани цилиндрични предавки с външно еволвентно зацепва¬не. (част II–Методика за изчисляване).// Машиностроене и машинознание, 2009, брой 6, стр. 33-38
 697. Алипиев О., С. Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Геометрично проектиране на двустранно коригирани цилиндрични предавки с външно еволвентно зацепване. (част I–Двустранно изместване).// Машиностроене и машинознание, 2009, брой 6, стр. 28-32
 698. Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Минимален брой зъби при симетрични и несиметрични правозъби еволвентни предавки с предавателно число единица.// сп. Механика на машините, 2010, брой 86, стр. 3-12, ISSN 0861-9727.
 699. Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Геометрично проектиране на двустранно коригирани цилиндрични предавки с външно еволвентно зацепване. (част I – Двустранно изместване).// сп. Машиностроене и машинознание, 2009, брой 6, стр. 28-32, ISSN 1312-8612.
 700. Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Геометрично проектиране на двустранно коригирани цилиндрични предавки с външно еволвентно зацепване. (част II – Методика за изчисляване).// сп. Машиностроене и машинознание, 2009, брой 6, стр. 33-38, ISSN 1312-8612.
 701. Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева. Гранична точка на подрязване при еволвентни колела с прави зъби, формообразувани със зъбен гребен.// сп. Механика на машините, 2008, брой 75, стр. 56-62
 702. Алипиев, О., С Антонов. Геометрично проектиране на зъбни предавки с несиметрично еволвентно – цевно зацепване (част II − Методика за изчисляване).// сп. Механика на машините, 2011, брой 94, стр. 21-27, ISSN 0861-9727.
 703. Алипиев, О., С. Антонов, Т. Грозева. Относно подрязването на еволвентни зъбни колела формообразувани с инструментален гребен.// Механика на машините, 2013, брой 100, стр. 56-65, ISSN ISSN 0861-9727.
 704. Алипиев, О., С. Антонов, Т. Грозева. Количествени показатели на подрязването при еволвентни зъбни колела.// Механика на машините, 2013, брой 100, стр. 66-70, ISSN ISSN 0861-9727.
 705. Алипиев, О., С. Антонов. Основно уравнение и задачи на обобщената геометрична теория при проектиране на еволвентни предавки с външно зацепване.// сп. Механика на машините, 2007, брой 68, стр. 75-79, ISSN 0861-9727.
 706. Алипиев, О., С. Антонов. Обобщен изходен контур в теорията на еволвентното зацепване.// сп. Механика на машините, 2006, брой 64, стр. 121-125, ISSN 0861-9727.
 707. Алипиев, О., С. Антонов. Външно еволвентно зацепване образувано с обобщен изходен контур.// сп. Механика на машините, 2006, брой 64, стр. 126-130, ISSN 0861-9727.
 708. Алипиев, О., С. Антонов. Апроксимация на циклоидни профили с дъги от окръжности по зададена допустима грешка.// сп. Механика на машините, 1994, брой 5, стр. 61-65, ISSN 0861-9727.
 709. Алипиева, Д. Тренинг: Разрешаване на конфликти без насилие.// сб. "„Интерактивни методи на обучение и възпитание“, 2014, брой 1, стр. 99-109
 710. Алипиева, Д. Кроскултурен анализ на атрибутите на идентичността при юношите.// Сборник по Проект № 2014 - ФПНО- 04, 2014, брой под печат
 711. Алипиева, Д. Надарените деца – стимул или проблем за българското образование?.// сп. "Педагогически новости", 2013, брой бр.1, стр. 79-88
 712. Алипиева, Д. Идентичност и постижения през ранна тийнейджърска възраст.// Психологични изследвания, Институт по психология, БАН, 2008, брой 2, ISSN 1311-4700.
 713. Ангелов,Б., Ц.Василев, Г. Иванова. Център за дистанционно обучение към Русенски университет "А.Кънчев" - организация и функции.// Електронното обучение в България – политики, практики, тенденции, под редакцията на доц. д-р Р. Пейчева-Форсайт, 2009, брой 1, стр. 132-137, ISSN 978-954-791-126-0.
 714. Ангелова, М., М. Душкова. Професор Сава Василев – ръководител на литературния клуб „Емилиян Станев“ (90-те години на ХХ век).// Био-библиография на проф. дфн Сава Василев, 2017, брой 1, стр. 91-99, ISSN 978-619-7173-17-8.
 715. Андреев, Хр., И. Палов, Е. Кузманов, Е. Калчева. Изследване на диелектрическата проницаемост на семена от царевица, обработени в електромагнитно поле.// Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, 2001, брой том 38, сери, стр. 60-64
 716. Андреева М. Електронно обучение - характеристики и стандарти.// Традиция и модерност в българската наука и образование, Известия на НЦ "Св.Д.Доростолски", 2011, брой IV, стр. 335-347, ISSN 978-954-8467-42-1.
 717. Андреева М. Технология на работа с интегрирана авторска среда за тестов контрол.// Автоматика и информатика, 2005, брой 1, стр. 68-70
 718. Антонов, Г., Н. Армянов, Т. Тодоров, Н. Антонова, М. Топалов. Изследване относно влиянието на магнитното поле върху кълняемата енергия на семената и добива..// Селскостопанска техника, 1982, брой 5, стр. 17-22
 719. Антонов, С. Един алгоритъм за апроксимация и някои възможности за неговото приложение при решаване задачите за синтез на механизми.// Механика на машините, 2007, брой 68, стр. 123-129, ISSN 0861-9727.
 720. Антонов, С. Алгоритъм за симулиране процеса на формообразуване на колела от равнинни предавки. Част I – общи положения.// Механика на машините, 2005, брой 54, ISSN 0861-9727.
 721. Атанасова Д., Ст. Христов. Информационна система за избор на телове за електродъгово заваряване, произвеждани от Жити-АД, Русе.// Известия на СУ-Русе, сер.5, “Математика, информатика и физика”, 2002, брой 2
 722. Атанасова Д., Ю.Младенов. Софтуерна система за експлоатационна проверка на зъбодълбачни колела,.// Journal “Fundamental sciences and application АМTECH’09”, 2009, брой vol. 15, 200, стр. pp.53-59, ISSN 1310-8271.
 723. Атанасова, Г. Фундаменталните знания у бъдещите ИТ специалисти – изискване за развитие на софтуерния бранш.// Информационние технологии: Современние подходи к развитию економики региона. Монография, 2012, брой Русе Primax, ISSN 978-954-8675-32-1.
 724. Атанасова, Д. Експертна система за заваряване на стомани.// International virtual journal for science techniques and Innovations for the industry MTM, 2008, брой 1, стр. 21-24
 725. Баева Д., Д. Цонева. Подбор на езиков материал с оглед използване съвременни ресурси за формиране на фонематичен слух при чуждоезиковото обучение.// Сб. Научни трудове, Русенски университет, 2010, брой Т.49, Серия , стр. с. 13 – 17
 726. Баева Д.Ц. Анализиране нагласата за използване на образователна интерактивна мултимедия при чуждоезиковото обучение.// Педагогика (Web of science), 2016, брой Vol 88/9, стр. 1245-1255, ISSN ISSN 0861 – 3982.
 727. Баева, Д. Система упражнения за слухово възприемане на фонеми в начален етап на обучение по чужд език.// Езикът е съдба: Сборник в чест на 75-годишнината на проф. дфн Стефка Петрова, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013, брой 1, стр. с. 191 – 198, ISSN 978–954–07–3544-3.
 728. Баева, Д. За интегриране на образователната интерактивна мултимедия в чуждоезиковото обучение.// Традиция и модерност в българската наука и образование, Силистра, 2011, брой 1, стр. 310-322, ISSN 978–954–846.
 729. Баргазов Е., Т. Узунов, О. Алипиев, С. Антонов и Д Бортяков. Изследване и оптимизация на системи за изменение на обсега на портални кранове.// Механика на машините, 2018, брой 120, стр. 16-20, ISSN 0861-9727.
 730. Бенин, Н. Високонсният ден на Габриела Цанева.// Картини с думи и багри, 2019, брой 1, стр. 57 - 58, ISSN 2603-5103.
 731. Бенин, Н. В тегобите на нищожното земно сществуване, където духът пребивава.// Картини с думи и багри, 2019, брой 3, стр. 59–60, ISSN 2603-5103.
 732. Бенин, Н. Спомените за Чудомир: да разберем човека и твореца.// Чудомир, другите, годините, 2018, брой 1, стр. 31 – 39, ISSN 978-619-168-195-2.
 733. Бенин, Н. Амбивалентността в „Есенна жътва”.// Издател. Научно списание за книгата. Год. XVII, 2015, брой 1–2, стр. 45, ISSN ISSN 1310-4624.
 734. Бенин, Н. Репрезентации на вярата в Бога в трилогията „Жътва” от Константин Пеканов.// Издател. Научно списание за книгата, 2013, брой 1 – 2, стр. с. 35 – 38, ISSN 1310-4624.
 735. Бенин, Н. Религиозната идентичност и/или усещането и разбирането на Константин Петканов в трилогията „Жътва” за вярата в Бога.// Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство. Велико Търново, FABER, 2012, брой 12 „Л, стр. 565–574, ISSN ISSN 1311-0209.
 736. Бенин, Н. Страдание и (съ)страдателна любов в „Песента на колелетата” от Йордан Йовков.// Добруджа. Сборник. Варна: Корс, 2014, брой 26–27, стр. 244–250, ISSN ISSN 0205-2210.
 737. Бенин, Н. Хачик Лебекян възкресява духа на Доходното здание в Русе.// Алманах. История на Русе, 2013, брой XIII, стр. 355–361, ISSN ISSN 1312-0980.
 738. Бенин, Н. Нравствената чистота в поезията на Йордан Йорданов.// Издател. Научно списание за книгата, 2012, брой 3, стр. 44 – 48, ISSN 1310-4624.
 739. Бенин, Н. „На брега на Лисабон” от Лъчезар Георгиев и/или пребиваване в пространството на един културен свят.// Издател. Научно списание за книгата, 2012, брой 3 – 4, стр. 59 – 62, ISSN 1310-4624.
 740. Бенин, Н. Родовото начало в романите на трима български автори.// Родна реч, 1998, брой 7, стр. 16 – 18
 741. Бенин, Н. Сприятеляване между децата от домовете за деца и юноши и децата с родители чрез програмите на неправителствени организации. – В: Специфични особености на работата с деца от Домовете за деца и юноши.// Методически сборник, 1998, брой 1/98, стр. 60–69, ISSN ISSN 1311-171X.
 742. Бенин, Н. Урокът по литература и екологичното възпитание на учениците.// Начално училище, 1995, брой 1, стр. 53 – 62
 743. Бенин, Н. Методически аспекти при работа над приказката с деца билингви.// Начално образование, 1994, брой 9, стр. 38 – 40
 744. Бенин, Никола. Малпенса: топос на събиране и разделяне на човешки съдби в „Полет до Малпенса” от Лъчезар Георгиев.// Литературен вестник, 2012, брой Год. 21, № 2, стр. 7
 745. Бенина, И, Н. Бенин. Крахът на педагогическите цели в системата на отвореното възпитание.// Отворено образование, 1994, брой 1, стр. 5 - 11
 746. Бенина, И., Бенин, Н. Книгите по западноевропейска литература в личната библиотека на Михаил Арнаудов. Интереси и пристрастия.// Арнаудов сборник, 2017, брой Т. 9, стр. 39–46, ISSN 978-619-7058-49-9.
 747. Бенина, И., Н. Бенин. Книгите по българска литература след Освобождението в личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов – изследователски търсения и библиографски ценности.// Арнаудов сборник, 2020, брой 11
 748. Бенина, И., Н. Бенин. Будизмът през погледа на Михаил Арнаудов.// Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев, 2017, брой книга първа, стр. 495 – 514, ISSN 978-954-712-696-1.
 749. Бобилов В.В., Е. Велева. Методика за сравнително потребление на топлинна енергия.// Енергетика, 2002, брой 3, стр. 27-29, ISSN 0324-1521.
 750. Божков, Г., В. Павлов. Изследване на ефективността на специализирана методика за спортна подготовка на елитни баскетболистки.// Спорт и наука, 2015, брой 5, стр. 52-62
 751. Борисова, Т. ЕЗИКОВИ ПОЛИТИКИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – МНОГОЕЗИЧИЕ И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ И МЯСТОТО ИМ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В БЪЛГАРСКОТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ.// i- продължаващо образование, 2017, брой 12
 752. Ванева, В, А. Велева. Работа с компютър чрез елементи на логика и информатика.// Предучилищно възпитание, 2009, брой 7, стр. 5-10
 753. Ванева, В. Подходът Реджо Емилиа и предучилищното образование.// Предучилищно възпитание, 2010, брой 7, стр. 6, ISSN ХХХХ231.
 754. Ванева, В. Пропедевтика на работата с компютър в предучилищна възраст.// Предучилищно възпитание, 2009, брой 6, стр. 8, ISSN ХХХХ231.
 755. Ванева, В. Акмеология и педагогика.// Педагогика, 2009, брой 1, стр. 6, ISSN ХХХХ231.
 756. Ванева, В. Организация на предучилищното образование в страните членки на Европейскияя съюз.// Предучилищно възпитание, 2007, брой 1, стр. 5-10, ISSN ХХХХ231.
 757. Ванева, В. Българското образование в контекста на европейските практики.// Предучилищно възпитание, 2007, брой 2, стр. 5, ISSN ХХХХ231.
 758. Ванева, В. Примерни обучаващи ситуации по математика за 5-7 тодишните деца..// Дом, дете, детска градина, 2002, брой 2, стр. с.3-13, ISSN 896-456.
 759. Ванева, В. и колектив от 16 студента. Образователна система на Япония.// 50 образователни системи, 2006, брой 1, стр. 157-163, ISSN -10:954-712-346-7.
 760. Ванева, В. и Н. Тълпигова. Девическото образование в Русе.// Педагогика, 2003, брой 11, стр. 11, ISSN 456-789.
 761. Ванева, В., Carl Wallhuter,Д. Алипиева. Сравнително образование и интеркултурна компетентност..// Стратегии, 2011, брой 5-6, стр. София, ISSN ХХХХ231.
 762. Ванева, В., Г. Георгиева. Време на кръга.// Предучилищно възпитание, 2007, брой 3, стр. 4, ISSN ХХХХ231.
 763. Ванева, В., Георгиева, Г. Методичният похват "Време на кръга" в английските детски градини.// Предучилищно възпитание, 2007, брой 7, стр. 12-13
 764. Василева В. Университетите за „третата възраст“ в контекста на перманентното образование.// сп.Педагогика, 2015, брой 6, стр. 833-846, ISSN 0861-3982.
 765. Василева В. Професионалната квалификация на учителите в контекста на „Учене през целия живот“.// Педагогически новости, 2017, брой 1, стр. 3-8, ISSN 1314-7714.
 766. Василева В. Валидиране на знания,умения и компетенции придобити чрез неформално и информално обучение.// сп. Педагогика, 2015, брой 8, стр. 1095-1102, ISSN 0861-3982.
 767. Василева В. Принципи за практическо обучение на възрастните.// сп.Педагогически новости, 2015, брой 1, ISSN 1314-7714.
 768. Василева В. Превенция на насилието в училище.// Организация и управление на училището и детската градина, 2007, брой 1, стр. 157-160, ISSN 1312-3181.
 769. Василева, В. Педагогическото общуване и хуманизирането на взаимоотношенията в училище.// Педагогика, 2017, брой 1, стр. 48-59, ISSN 1314 – 8540 (Onli.
 770. Василева, В. Дидактическото моделиране в обучението – основа за личностно развитие на учениците.// Педагогически новости, 2016, брой 1, стр. 78-83, ISSN 1314-7714.
 771. Василева-Иванова, Р. К., Е. А. Великова. Модел на проектно-ориентирано обучение по математика.// списание „Педагогически новости” , Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2014, брой 1, стр. 46-56, ISSN ISSN 1314-7714.
 772. Везирева, Хр. М. Душкова. In Memoriam. Проф. д-р Елена Георгиева (1949 – 2018).// Арнаудов сборник., 2020, брой 11, стр. 406-409, ISSN 978-619-7058-93-2.
 773. Велева, А. Ново теоретико-практическо изследване на детското творчество.// Педагогика, 2018, брой 7, стр. 1011-1014, ISSN 1861-3982 (Print).
 774. Велева, А. Възможности за игра в ежедневието на детската градина съобразно новите нормативни документи.// Педагогически новости, 2016, брой 1, ISSN 1314-7714.
 775. Велева, А. Случайността и неопределеността като конституиращи характеристика на играта.// Международно научно on-line списание Наука и технологии, 2013, брой 3 (8), стр. 49-53, ISSN 1314-4111.
 776. Велева, А. Изисквания към компютърните игри за предучилищна възраст.// Международно научно on-line списание Наука и технологии, 2013, брой 3 (8), стр. 129-133, ISSN ISSN 1314-4111.
 777. Велева, А. Насоки за формиране на обща психологическа готовност за училище.// Педагогически новости, 2013, брой 1, стр. 106-117, ISSN 1314-7714.
 778. Велева, А. Значение на детската игра.// Педагогика, 2012, брой 4, стр. 660-665
 779. Велева, А. Комерсиализиране на детската играчка.// Международно научно on-line списание Наука и технологии, 2012, брой 2 (8), стр. 19-23, ISSN 1314-4111.
 780. Велева, А. Експертиза на детската играчка.// Международно научно on-line списание Наука и технологии, 2012, брой 2 (8), стр. 24-28, ISSN ISSN 1314-4111.
 781. Велева, А. Съвременни предизвикателства пред педагогиката на играта.// Предучилищно възпитание, 2009, брой 9, стр. 19-22
 782. Велева, А. Хумористично развитие и динамична адаптивност.// Предучилищно възпитание, 2007, брой 8, стр. 11-14
 783. Велева, А. Хуморът и дивергентно-мисловните способности на децата в предучилищна възраст.// Предучилищно възпитание, 2006, брой 6, стр. 37-41
 784. Велева, А. Динамика на детското чувство за хумор.// Предучилищно възпитание, 2006, брой 5, стр. 13-20
 785. Велева, А. Стимулиране на дивергентно-мисловните способности посредством хумор в детската градина.// Психологични изследвания, 2005, брой 3, стр. 179-186
 786. Велева, А. Смехът и смешното в предучилищното детство.// Предучилищно възпитание, 2004, No 8, pp. 29-32
 787. Велева, А., С. Алексиева, В. Куцарова, Б. Минчева, Е. Трифонова. Творчество и хумор в ежедневието на детската градина.// Дом, дете, детска градина, 2006, брой 3, стр. 3-11
 788. Великова Е. А., М.Георгиева. Диагностика на математическите способности.// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия 5, Математика, Информатика и Физика, 2001, брой 1, стр. 114-120
 789. Великова, Е. А. Модели и програми за диагностика и обучение на надарени ученици по математика.// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия 5, Математика, Информатика и Физика, 2002, брой 2, стр. 15-21
 790. Виктория Рашкова. Протоколи за мрежова защита.// Научни трудове. Майски научни четения - филиал Силистра, 2016, брой 11,Том 55, стр. 44-49, ISSN 1311-3321.
 791. Виктория Рашкова. Анализ на криптографските методи, криптографските режими и атаки.// Списание известия на Съюза на учените, 2014, брой Том 12, стр. 34 - 41, ISSN 1311-106X.
 792. Владимирова-Петрова, М. "Пресечни точки на компетентностите при петгодишните деца от подготвителна група”.// “Образование”, 2011, брой 2, стр. 225-235, ISSN 978-954-680-706-9.
 793. Владимирова-Петрова, М. Формирането на социални компетентности при децата от предучилищна възраст – условие за безпроблемно приобщаване към училищните условия.// сп. “Образование и технологии”, 2010, брой 1, стр. 84-86, ISSN 1314-1791.
 794. Войноховска, В., Св. Цанков. Изследване на възможностите и ефекта от използване на конструктивистки модел за обучение на студенти-бъдещи учители.// Научни трудове на Русенски университет. Майски научни четения, РУ „А. Кънчев”, филиал Силистра, 2014, брой Серия 11, то, стр. 136-141, ISSN 1311-3321.
 795. Волков Л. Г., 1984. Полностью-консервативные вариационно-разностные схемы для уравнений нелинейной упругости,.// в. кн. Вариац. Разн. Методы мат. Физ., М: Наука, 1984, брой т.2
 796. Волков, Л. Г. О реализации и сходимости разностных схем для уравнений нелинейной вязкоупругости.// Дифференциальные уравнения, (Differential Equations), 1991, брой том 27, No.
 797. Волков, Л. Г. Монотонная прогонка для шеститочечных разностных уравнений.// СЕРДИКА Българско математическо списание, 1985, брой Том 11, стр. с. 116-120
 798. Волков, Л. Г. О регулярности одномерных упругих волн в несживаемаемом изотропном материале.// Прикл. Мат. Мех., 1983, брой т.47, вып.2
 799. Волков, Л. Г. Задача о распаде произвольного разрыва для несжимаемого, изотропного упругого материала.// Дин. Спл. Среды,СОАНСССР, Нс, 1983, брой вып. 63
 800. Волков, Л. Г. О законах сохранения в одномерной нелинейной упругости.// Диф. у-я (Differential equations), 1983, брой том.19, N10
 801. Вълков, Л. Контактни равнинни вълни в несвиваемо изотропно, еластично тяло.// Теор. и прил. Мех., (Theor. And Appl. Mchanics), 1980, брой N 1
 802. Вълков, Л. Существование классических решений квазилинейных неоднородных гиперболических систем.// Год. на ВУЗ: прил. М-ка, 1979, брой т.15, кн.2
 803. Вълков, Л. Ентропийно условие за хиперболични системи от три нелинейни уравнения.// Год. на ВУЗ: прил. м-ка, 1979, брой т.15, кн.3
 804. Вълков, Л. Нерегулярност на класическото решение на квазилинейна хиперболична диагонална система.// Год. на ВУЗ: прил. М-ка, 1978, брой т.14, кн.3,
 805. Гагов В., Е. Минев, Р. Радев. Изследване на нестационарни деформационни процеси с помощта на координатни мрежи.// Машиностроене и машинознание, 2011, брой 13, стр. 36-39, ISSN 1312-8612.
 806. Геoргиева, С. Практическо моделиране на студентския преподавателски стил в условия на студентска практика.// В: Проучване и разработване на иновации в технологиятана реализирането насъвременни образователни стратегии, 2003, брой 1, стр. 50-52, ISSN 964-712-196-2.
 807. Георгиев С. И., Т. М. Тодоров, П. К. Маноилов. Автомат за поставяне на термосвиваеми капсули.// Машиностроене, 1993, брой 7-8, стр. 230-233, ISSN ISSN 0025-455X.
 808. Георгиев С. И., Т.М. Тодоров и др. Автомат за поставяне на капсули от пластмаса.// Машиностроене, 1993, брой 3, стр. 93-95
 809. Георгиев Ст.,С.Антонов, Т.Тодоров. Относно автоматизирано залепване на бандероли.// Известия на съюза на учените.Русе ,секция”Технически науки”№ 2, 1999, брой 1
 810. Георгиев, Г., М. Димитров. Интерпретатор към задачно ориентирана среда за моделиране и симулиране на динамични системи.// Автоматика и информатика, 2008, брой 3, стр. 57-61
 811. Георгиева, Г. Получаване на статус за квалифициран учител от студентите-педагози в Англия.// Педагогически новости, 2017, брой 1, стр. 115, ISSN 1314-7714.
 812. Георгиева, С. Възможности и предпоставки за използване на визуални модели за сближаване на различните в глобализиращия се свят (работа в мултикултурна среда).// Реторика и комуникации, 2016, брой 21
 813. Георгиева, С. Основание и смисъл за включване на визуалните модели в образователното пространство.// НОВА НАША РЕЧ, 2016, брой 7-8, стр. 53-61, ISSN ISBN 2217-737Х.1. (с импакт фактор: 2 /2016, Сърбия, Белград, НОВА НАША РЕЧ, ЛЕСКОВЕЦ)
 814. Георгиева, С. Интердисциплинарен подход при подготовката на бъдещи социални педагози за интеркултурен диалог.// РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ, 2015, брой 16, ISSN 1314-4464.
 815. Георгиева, С. Студентският педагогически стил-резултат от емпирично учене.// Професионално образование, 2014, брой 1, стр. 8, ISSN 1314-8567.
 816. Георгиева, С. Юридическое обоснование релогиозного образования в Билгарии и его реализация в интерактивной образовательной среде.// Задонские Свято-Тихоновские образовательнье чтения, 2014, брой 1, стр. 88-91, ISSN 978—5-906-2.
 817. Георгиева, С. Същност и особености на интерактивната образователна среда.// Интерактивни методи на възпитание и обучение, 2014, брой 1, стр. 36-45, ISSN 978-954-712-633-6.
 818. Георгиева, С. Образователни аспекти през възраждането-отражението им в Русе.// сп. “Образование”, 2013, брой 1, стр. 128-138, ISSN ISBN0861- 475Х.
 819. Георгиева, С. Формиране на отношение към парите като към средство или цел – част от ценностната система на децата от средното детство,.// сп., 2013, брой 2, ISSN ISBN0861- 475Х.
 820. Георгиева, С. Интерактивното обучение-как и защо.// НТ РУ Том 52, 2013, брой серия 6.2, стр. 94-100, ISSN 1311-3321.
 821. Георгиева, С. Альтернативы для воспитательной работы с детьми в рамках религиозного образования.// Задонские Свято-Тихоновские образовательнье чтения, 2013, брой 1, стр. 99-102, ISSN 978—5-906-269-03.
 822. Георгиева, С. Лидерство и нтелигентност - пресечни точки и перспективи, връзка с управленския стил,.// „Организация и управление на училището и детската градина”, 2012, брой кн. 5, стр. 87- 98, ISSN 1312-3181.
 823. Георгиева, С. Oбряды и традиции для осознания культурного наследия и формирования у дошкольников уважение к взрослым и социальным институтам,.// Культура-оснoва славянского братства, Волгоград, 2012, брой 1, стр. 34-45, ISSN ISBN 978-5-990421.
 824. Георгиева, С. Общуването с децата или магията да възпитаваш общувайки.// сп. Образование, 2011, брой 5, стр. 44-58, ISSN 0861- 475Х.
 825. Георгиева, С. Учебното съдържание и качеството на обучението /човекът и природата-III-IV клас.// сп. „Нача.но училище”, 2011, брой 4, стр. 10, ISSN ISSN 0204-4951.
 826. Георгиева, С. Воспитательные теории и новые взгледы на воспитание.// В: Актуальные вопросы совремменной психологии и педагогики, 2010, брой 1, стр. 112-114, ISSN 5-901510-05.
 827. Георгиева, С. Повишаване на възпитателния ефект чрез съчетаване на традиционни и личностно ориентирани методи изисквания.// Педагогика, 2006, брой 6, стр. 72-91, ISSN 0861-3982.
 828. Георгиева, С. Възпитаване на установки за преминаване от учене чрез отговаряне на въпроси към учене чрез задаване на въпроси.// сб. „Предизвикателства на съвремието и качеството на образованието”, 2006, брой 5, стр. 35-40, ISSN ISSN 0861- 475Х.
 829. Георгиева, С. Многоликата агресия.// Психология журнал, 2006, брой 19, стр. 11-15, ISSN 1312-3777.
 830. Георгиева, С. Регулация на функционалното състояние на обучавани от начална училищна възраст,базирана върху психили.// Начално училище, 2005, брой 5, стр. 3-17, ISSN 1310-0572.
 831. Георгиева, С. Возможности изучения предметов "Родной край" и "Окружающий мир"для эффективнной саореализации детей в мире взрослых.// Учебны год, 2005, брой 4, стр. Волгоград, ISSN 1811-4865.
 832. Георгиева, С. Ситуативно регулиране на ученици за промяна на отношението към употребата на алкохол с висока концентрация.// сб. „Предизвикателства на съвремието и качеството на образованието”, 2004, брой 1, стр. 44-50, ISSN 1310-0580.
 833. Георгиева, С. Негативното вличние на психологическите стериотипи върху обучението и ученето в частните училища.// Образование, 2003, брой 5, стр. 72-78, ISSN 1310-0580.
 834. Георгиева, С. Интегиране на знания, опит и мотивация за качествена подготовка на студенти в условия на сътрудничество.// Образование, 2003, брой 4, стр. 26-42, ISSN 1310-0580.
 835. Георгиева, С. Технологизиране на взаимодействието между игровата имисловна активност като учителска стратегия и умение.// Проучване и разработване на иновации в технологиятана реализирането насъвременни образователни стратегии, 2003, брой 1, стр. 53-55
 836. Георгиева, С. Основания за подобряване на училищното обучениев начална училищна възраст чрез ситуационни подходи.// Начално училище, 2001, брой 1, стр. 28-31, ISSN 1310-0572.
 837. Георгиева, С . Георгиев, Д. Програми за ранното детство в САЩ.// Предучилищна педагогика, 1993, брой 4, стр. 45-46, ISSN 954-8355-05-1.
 838. Георгиева, С. Мултикултурност и идентификаця – педагогически възможности за социална интеграция.// Риторика и комуникации, 2017, брой 26, ISSN 1314-4464.
 839. Георгиева, С. Задоволяване на потребностите чрез комуникация в общност в процеса на учене, електронно научно списание.// РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ, 2014, брой 2, стр. 32-38, ISSN ISSN 1314-4464.
 840. Георгиева, С. Подпомагане на студенти от специалност : Социална педагогика“ за превенция на отпадащите от училище деца от ромски произход.// сп. Интеркултурно образованиекато средство за намаляване отпадането на ромските деца от училището, 2014, брой 1, стр. 55-61, ISSN 978-954-92632-7-5.
 841. Георгиева, С. Мотивиращи функции на училищния ръководител.// изд. Център „Знание и сила“, 2013, брой 4, стр. 22-24
 842. Георгиева, С. Границите на дигиталното обучение и използване на възможностите му при студенти-педагози.// сб. Научна конференция с международно участие „Дигиталното настояще и дигиталното бъдеще: Икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия”, 2013, брой 1, стр. 165-173, ISSN ISBN 978-954-2946.
 843. Георгиева, С. Възпитаване чрез ръководство на конфликти за постигане на консенсус.// Психология журнал, 2006, брой 20, стр. 13-15, ISSN 1312-3777.
 844. Георгиева, С. Видове постъпки при трудности по време на урок.// Начално училище, 2005, брой 4, стр. 52-60, ISSN 1310-0572.
 845. Георгиева, С. Съображения и идеи за подобряване на уменията за човешко общуване чрез съвместни дейности на училищния съветник и учителя.// Начално училище, 2004, брой 5, стр. 57-69, ISSN 1310-0572.
 846. Георгиева, С. Степен на удовлетвореност на педагогическите кадри от социалните промени.// Образование и квалификация, 2003, брой март-април, стр. 59-66, ISSN 0861-976Х.
 847. Георгиева, С. Сто тридесет и пет години от въвеждането на звучната метода в българското училище и отражението й в училищното дело.// сп. „Начално училище”, 2003, брой 6, стр. 70-75, ISSN 1310-0572.
 848. Георгиева, С. Качествени промени в мисловните умения на деца от начална училищна възраст посредством придобиване на социални умения /сравнителен анализ България, Турция, САЩ/.// Интеграция в образованието, 2002, брой 1, стр. 48-53, ISSN 954-712-137-5.
 849. Георгиева, С. Основания за подобряване на училищното обучение в начална училищна възрасъ чрез ситуационни подходи.// Начално училище, 2001, брой 1, стр. 26-31, ISSN 1310-0572.
 850. Георгиева, С. Стимулиране на мисловната активност в детската градина.// Предучилищно възпитание, 1994, брой 5, стр. 31-36, ISSN 954-8355-051.
 851. Георгиева, С. Дидактически алтернативи за квалификацията на педагогическите кадри.// Управление на образованието-Серия-А /МОН/, 1993, брой 1, стр. 18-25
 852. Георгиева, С. Взаимодействието начален учител-училищен психолог.// Отворено образование, 1993, брой 5-6, стр. 46-49, ISSN 0861-0738.
 853. Георгиева, С. Спин-педагогика:началото.// Семейство и училище, 1989, брой март, стр. 20
 854. Георгиева, С. Здр. Новев. Училищен мениджмънт.// Педагогика, 1997, No 1, pp. 38-49, ISSN 0861-3982.
 855. Георгиева, С. Същност и особености на интерактивната образователна среда. интерактивната образователна среда.// В: Интерактивни методи на обучение, 2014, брой 1, стр. 36-45, ISSN 987-954-712-633-6.
 856. Георгиева, С., П. Георгиева-Алексова. Формиране на педагогически компетенции за работа с деца при усвояване на език, който не е майчин.// Реторика и комуникации, 2018, брой 32
 857. Георгиева, С., Сл. Атанасов. Храмовете в село Червен до Русе.// Архив за поселещни проучвания, 2010, брой 1, стр. 144-154, ISSN 0861-6507.
 858. Гепргиева, С. Развитие на интелектуалните способности.// Отворено образование, 1993, брой 2, стр. 21-25, ISSN 1312-4897.
 859. Гочева, С., Л. Волков. Прямой метод решения линейных систем из двух матричных уравнений с ленточными матрицами.// Прибл. р-я опер. Уравнений Баку, 1984, брой 3
 860. Гочева, С., Л. Волков. Метод скалярной прогонки для численного решения дифференциальных систем типа реакции-диффузии.// Научни трудове, 1984, брой т.22, кн.1
 861. Гочева, С., Л. Волков. Вариант метода матричной прогонки для задач типа реакции – дифузии.// Научни трудове, 1984, брой т.22,кн.2
 862. Григорова К., Пл. Христова. Извънкласна работа по информатика.// Известия на Съюза на учените в България, серия 5 "Математика, информатика и физика", 2002, брой 2, стр. 68-72
 863. Григорова К., С. Добриков. Визуализиране на процеси като елемент на СУРП.// Известия на Съюза на учените в България, серия 5 "Математика, информатика и физика", том 4,, 2003, брой Русе
 864. Григорова, К., Д. Тодорова. Паралелен алгоритъм за генериране на еквидистантни повърхнини.// Автоматика и Информатика, 1993, брой 11/12
 865. Д. Атанасова. Участието в международна рейтингова система - предимство или недостатък.// Научни трудове на РУ, 2015, брой 53/9
 866. Д. Камаринчева. Графични особености на Панайот-Хитовите „Фамилиарни забележки. Спомени”.// Научни трудове на РУ, 2014, брой т.53, серия , стр. 62-66, ISSN 1311-3321.
 867. Десислава Баева, Димитрина Игнатова. Речевият слух през призмата на компютърните технологии.// Арнаудов сборник, 2018, брой Том 10, стр. 407 - 416, ISSN 978-619-7058-64-2.
 868. Деян Стайков. Учителят и децата в риск - промени и проблеми след приемането на Закона за предучилищно и училищно образование.// Педагогически новости, 2017, брой 1, ISSN 1314-7714.
 869. Джуров В. М. Костова. Алгоритъм за получаване на контур от възстановено чрез ISAR техники радиолокационно изображение на динамичен обект(самолет).// Science, education,technologies"40 years Bulgaria- space country", 2012, брой II, стр. 187-193, ISSN 978-954-577-654-0.
 870. Джуров В., М. Костова. Алгоритъм за получаване на контур от възстановено чрез ISAR тeхники радиолокационно изображение на динамичен обект(самолет).// Jubilee Interbational Congress Science, Education, Technologies "40 Years Bulgaria Space Country", 2012, брой 2, стр. 188-193, ISSN 978-954-577-654-0.
 871. Джуров В., М. Костова. Относно създаване на гъвкава система за разпознаване на летящи цели чрез наземни и космически модули, използващи радиолокационни подходи.// Известия, 2001, брой 1, стр. 108-113.
 872. Димитров М., О. Петров. Генериране на електрическа енергия в обществени сгради с помощта на пиезоелектрични модули.// SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2014, брой IV, стр. 117-122, ISSN 1314-4111.
 873. Димитров, Г., Г. Панайотова, И. Иванов, Й. Хаджийска, С. Цанков, И. Динева,. ПОВИШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА WEB САЙТОВЕ С УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ.// ТРАДИЦИОНЕН МЕЖДУНАРОДЕН ПЪТНВАЩ СЕМИНАР "СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО И НАНЧНО ПРОСТРАНСТВО. БЪЛГАРСКО-МАЛТИЙСКИ КЯЛТНРНИ ОБЩНВАНИЯ " МАЛТА, 01 - 08.06. 2015, 2015, брой под печат, стр. 124-133
 874. Димитров, Г., Г. Панайотова, И. Иванов,Й. Хаджийска,С. Цанков. Аспекти на оптимизацията на WEB страниците в браузърите.// Пътуващ семинар на УниБИТ, Истанбул, 2015, брой под печат
 875. Димитров, М. Времето като прекъсната величина. Теория за прекъснатото време.// Българска наука, 2010, брой 27, стр. 56-57
 876. Динева, В. Взаимозависимости между удовлетвореността от учителския труд и индивидуално-демографски фактори.// Педагогически новости, 2015, брой 1, стр. 89-94, ISSN 1314-7714.
 877. Динева, В., И. Кочев. Възможности за развитие на творческия потенциал в професионалното обучение по класическа китара.// Педагогически новости, 2017, брой 1, стр. 71-76, ISSN 1314-7714.
 878. Динева, В., И. Кочев. Компетентности на диригентът-учител и учителят-диригент в китарната оркестрова практика.// Педагогически новости, 2017, брой 1, стр. 77-82, ISSN 1314-7714.
 879. Долчинков Р., С. Антонов. Изследване характера на контакт в двуточковите и триточковите зони на циклопредавки с две линии на зацепване.// Механика на машините, 1994, брой 5, стр. 65-68, ISSN 0861-9727.
 880. Донева В. Текст, паратекст и жанр в художествената стратегия на поета Иван Грозев.// Текст, паратекст и жанр в художествената стратегия на поета Иван Грозев, 2017, брой 1, стр. 471-479, ISSN 978-619-208-123-2.
 881. Донева В. "Че тъмни са душите, а сърцата груби". Сбогуването с века в най-ранната лирика на Иван Грозев.// Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Р. Русев, Университетски издателски център, 2016, брой 1, стр. 288-299, ISSN 978-954-712-696-1.
 882. Донева В. Мотивът страдание в интерпретацията на Страшимировата драма "Към слънцето и неговата интертекстуална връзка с библейското слово".// Дунав-Днестър, Годишник, Кишинев, 2007, брой 1, стр. 141-150
 883. Донева В. Димитър Маринов и Русенската държавна гимназия (педагогическа дейност на Д.Маринов в Русе).// Алманах за историята на Русе, том 2, 1997, брой 2, стр. 431-436, ISSN 954-8339-06-4.
 884. Донева В., В.Антонова, П.Стефанова. Първата световна война или как голямото събитие прекосява малкия живот.// Списание на Българската академия на науките, година СХХIХ, 2016, брой 1, стр. 87-92, ISSN 0007-3989.
 885. Донева В., Д. Камаринчева, М. Душкова. Катедра "БЪлгарски език" във Факултета за чуждестранни студенти (1979-1994).// Сборник, 2017, брой 1, стр. 29-52, ISSN 978-954-712-735-7.
 886. Донева, В. Животът вчера с продължение за утре.// Национална памет и личен дълг. При глаголемите на българската литература. Акадмик Иван Радев на 70 години. С.,, 2014, брой 1, стр. 124-133, ISSN ISSN 978-954-322-.
 887. Донева, В. Вазовата художествена стратегия за покоряване на драматургичния жанр.// Алманах „Извор”, изд. СОУ „Хр. Ботев”, 2013, брой ХХ, стр. 114-125, ISSN 1314-2747.
 888. Донева, В. Романтичният диалог с Библията в драматичната поема „Песен на песните” от Антон Страшимиров. The romantic dialogue wiht the Bible in An. Strashimirov’poem “Song of Songs”.// SCIENTIFICAL PAPERS, FAKULTY OF AGRIKULTURE (Timisoara), 2007, брой 1, стр. 627-631, ISSN 1221 - 5279.
 889. Донева, В. Съдбата на един библейски мотив в драмата „Ревека” на Антон Страшимиров.// Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов (материалы Второй Международной научной конференции г. Волгоград, 22 – 24 апреля 2007г.). Том 1. Издательство Волгоградского госуда, 2007, брой 1, стр. 179-185, ISSN 978 - 5 - 98926 -.
 890. Донева, В. По друмищата на духа (драмата „Боян Магйосника” на Иван Грозев).// Известия, книга ІІ, в памет на проф. Славчо Иванов, Научен център „Св. Дазий Доростолски” към РУ „Ангел Кънчев”, печат Тибо (Силистра), 2007, брой 1, стр. 54-64, ISSN 10: 954759184-3.
 891. Донева, В. Символист-теософ с мистични видения (Ив. Грозев и литературните проекции на библейски текст).// Сборник в памет на проф. д-р Славчо Иванов, Фабер, Катедра по филологически науки към филиал -Силистра, 2007, брой 1, стр. 197-208, ISSN 978-954-775-788-2.
 892. Донева, В. “Краят на потоците” и идеята за живота.// Родопите, човекът и песента. Сборник, посветен на Свилен Капсъзов (Неделино), 2001, брой 1, стр. 52-59
 893. Донева, В. Димитър Маринов и Русенската държавна гимназия.// Алманах за историята на Русе (Русе), 1997, брой 2, стр. 431-436, ISSN 954-8339-06-4.
 894. Донева, В. "Божи работи" на Ивайло Петров и българският Космос.// Сборник Библия, фолклор, литература (В. Търново), 1996, брой 1, стр. 224-230
 895. Донева, В. За някои страни на нравствено-етичното в повестта "Жетварят" на Й. Йовков.// Интерпретация и оценка на литературната творба (книга), Русе, 1994, брой 1, стр. 97-104
 896. Донева, В. Художник, а не проповедник.// Интерпретация и оценка на литературната творба (книга), Русе, 1994, брой 1, стр. 104-108
 897. Донева, В. Биография на войната в един личен дневник.// Горчиви спомени. Документален сборник., изд. Лени-Ан, Русе, 2018 г., 2018, брой 1, стр. 135-143, ISSN 978-619-7058-66-6.
 898. Донева, В. Неизлечимата самоличност, която носим.// Дневникът на един депутат. Иван Попконстантинов, Централен софийски затвор, 1945 г., 2014, брой 1, стр. 16-21, ISSN 978-619-7071-67-2.
 899. Донева, В., М. Душкова. Наблюдения върху представянето на някои категории думи в Официалния правописен речник на българския език.// Изследване речта на носителите на съвременния български език (сборник научни статии), 2013, брой 1, стр. 61-67., ISSN 978-6197071-30-6.
 900. Дончева Ю. Съвременни аспекти на гражданското образование.// Педагогика, 2020, брой 5, стр. 727-729, ISSN 1314–8540.
 901. Дончева Ю. Рефлексивен модел за преподаване на компютърно моделиране в начален етап на обучение.// Математика и информатика, 2020, брой 3, стр. 335-337, ISSN 1314–8532.
 902. Дончева Ю. Предизвикателства за младите хора пред европейската програма "Еразъм +".// Стратегии на образователната и научната политика, 2017, брой 6, стр. 593-599, ISSN 1314 – 8575.
 903. Дончева Ю. Коррекция и развитие культуры в коммуникативной деятельности будущих учителей.// ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ, Новокузнецк, 2016, брой 1, стр. 99-104, ISSN 978-5-8353-1990-9.
 904. Дончева Ю. КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ УЧИТЕЛЯ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА.// КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ УЧИТЕЛЯ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, Новокузнецк, 2016, брой 1, стр. 96-104, ISSN 978-5-8353-1991-6.
 905. Дончева Ю. ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОБЛЕМИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА СИТУАЦИИТЕ В СМЕСЕНАТА ПО ВЪЗРАСТ ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.// Педагогика, 2015, брой 8, стр. 1131, ISSN 1314 – 8540.
 906. Дончева Ю. Семейните междуличностни взаимоотношения и връзката им с детското агресивно поведение.// Педагогика, 2013, брой 8, стр. 1263 - 1272, ISSN 0861-3982/1314-85.
 907. Дончева Ю., С. Юлзари. Студентската оценка за преподавателската дейност (Преподавателят през очите на неговите студенти).// Педагогически новости, 2015, брой 1, стр. 30-38, ISSN 1314-7714.
 908. Дончева Юлия. АЛГОРИТЪМ ЗА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ В ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ.// Педагогика, 2020, брой 1, стр. 37 - 49, ISSN 0861-3982.
 909. Дончева, Ю. УСПЕШНА СОЦИАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ ЧРЕЗ ФОРМИРАНЕ НА КЛЮЧОВИ СОЦИАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И (МЕКИ) УМЕНИЯ.// Педагогика, 2018, брой 7, стр. 980 - 992, ISSN 1314-8540.
 910. Дончева, Ю. Познавателните интереси към околната действителност – референтен компонент в структурата на интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст.// Педагогика, 2014, брой 1, стр. 117-131, ISSN 0861-3982.
 911. Дончева, Ю. За квалификацията на непедагогическите кадри “Как да работим с агресивните деца?”.// Сп. Педагогика, 2012, брой 1, стр. 151-156
 912. Дончева, Ю. Детето и ситуациите по природен и социален свят.// Сп. Предучилищно възпитание, 2011, брой 8, стр. 24-28
 913. Дончева, Ю. Психолого-педагогическата помощ при взаимодействието учители - родители - деца.// Сп. Предучилищно възпитание, 2010, брой 6, стр. 31-34
 914. Дончева, Ю. Ефективни форми за обратна връзка с родителите.// Сп. Предучилищно възпитание, 2010, брой 10, стр. 9-11
 915. Дончева, Ю. Математическите представи за пространствените отношения.// Сп. Предучилищно възпитание, 2009, брой 7, стр. 20-22
 916. Дончева, Ю. Интернет комуникацията между педагога и родителя.// Сп. Предучилищно възпитание, 2009, брой 9, стр. 46-47
 917. Дончева, Ю. Модели за преодоляване на агресивното поведение.// Сп. Предучилищно възпитание, 2009, брой 4, стр. 2-6
 918. Дончева, Ю. Дидактични игри по математика.// Сп. Предучилищно възпитание, 2008, брой 3, стр. 17-20
 919. Дончева, Ю. Възпитаване на технологична култура в предучилищна възраст.// Сп. Предучилищно възпитание, 2006, брой 07, стр. 44-46
 920. Дончева, Ю. Какво трябва да знае и може малкият пешеходец.// Сп. Предучилищно възпитание, 2005, брой 01, стр. 13-15
 921. Дончева, Ю. Нежеланите докосвания.// Сп. Предучилищно възпитание, 2005, брой 02, стр. 19-21
 922. Дончева, Ю. Възпитаване на технологична култура в предучилищна възраст във века на високите технологии и евроинтеграция.// TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, The Scientific Serial of Trakia University, 2005, брой 3, стр. 41 - 44, ISSN 1312-1723.
 923. Дончева, Ю. За мене и професията ми, за хората и децата им.// Сп. Предучилищно възпитание, 2003, брой 01, стр. 8-9
 924. Дончева, Ю. Година на юбилеи за предучилищното възпитание в България.// Сп. Предучилищно възпитание, 2003, брой 10, стр. 27-29
 925. Дончева, Ю. Един поглед към гражданското образование в предучилищна възраст.// Сп. Предучилищно възпитание, 2002, брой 6-7, стр. 16-17
 926. Дончева, Ю. Пространствено ориентиране.// Сп. Предучилищно възпитание, 2001, брой 4, стр. 10-15
 927. Дончева, Ю. Един вариант на ситуация за есента.// Сп. Предучилищно възпитание, 2001, брой 7-8, стр. 65-66
 928. Дончева, Ю. Модел на пространствено ориентиране.// Сп. Предучилищно възпитание, 2001, брой 10, стр. 20-25
 929. Дончева, Ю. Акценти при възприемане на традициите.// Сп. Предучилищно възпитание, 2000, брой 02, стр. 30-31
 930. Дончева, Ю. Акценти при ориентирането в обичаите и традициите.// Сп. Предучилищно възпитание, 1999, брой 03, стр. 18-19
 931. Дончева, Ю. Двигателната активност - предпоставка за развитие на личността.// Сп. Предучилищно възпитание, 1999, брой 6-7, стр. 60-64
 932. Дончева, Ю. Детската градина и семейството за социализирането на децата.// Сп. Предучилищно възпитание, 1997, брой 7-8, стр. 45-47
 933. Дончева, Ю. Закономерности на речевото развитие в условията на билингвизъм.// Сп. Предучилищно възпитание, 1997, брой 09-10, стр. 10-13
 934. Дончева, Ю. Средства за развитие на изразителната реч.// Сп. Предучилищно възпитание, 1996, брой 04, стр. 6 - 8
 935. Дончева, Ю. Творческият разказ при 5-6 годишните деца.// Сп. Предучилищно възпитание, 1995, брой 02, стр. 36 - 39
 936. Дончева, Ю. Техника „Батик” и приложението и в ДГ.// Сп. Предучилищно възпитание, 1995, брой 10, стр. 36 - 38
 937. доц. д-р Иванов В.,ст.ас.Стратева Н.,инж.Нанков Г. Математическо моделиране на формообразуването на профилите на напречното сечение на безстружкови метчици.// Машиностроене, 1997, брой 12, стр. 223-226, ISSN УДК 621.993.1.
 938. Душков, Ж., М. Душкова. Слънчевият бард на Сребърният век. 150 години от рождението на Константин Балмонт.// Алманах Извор, 2017, брой XXIV, стр. 67-79, ISSN 1314-2747.
 939. Душкова, М. Литературната личност на Константин Константинов.// Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев, 2016, брой 1, стр. 300-314, ISSN 978-954-712-696-1.
 940. Душкова, М. Птици над пожарищата. Иво Андрич и Константин Константинов.// Матица српска. Зборник Матице српске за славистику, 2015, брой 88, стр. 185-199, ISSN 0352-5007.
 941. Душкова, М. Академик Иван Радев като съставител и редактор. В кадър - Йордан Вълчев.// Национална памет и личен дълг. При глаголемите на българската литература. Акадмик Иван Радев на 70 години, 2014, брой 1, стр. 115-123, ISSN 978-954-322-771-6.
 942. Душкова, М. Димчо Дебелянов и Константин Константинов.// В: Димчо Дебелянов. 125 години от рождението на поета. Нови изследвания, Архив, спомени, 2013, брой 1, стр. 152-160, ISSN 978-954-524-920-4.
 943. Душкова, М. По следите на две стихотворения. Публикациите на Димчо Дебелянов (Амер) в сборника „Театър и вечеринки“ (1910).// В: Димчо Дебелянов. 125 години от рождението на поета. Нови изследвания, Архив, спомени., 2013, брой 1, стр. 204-213, ISSN 978-954-524-920-4.
 944. Душкова, М. Диспозиция и композиция в разказа "Хотел "Ниагара" на Константин Константинов.// Пространствата на словото. Сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов. Издаден от: Институт за литература, Издателски център, 2012, брой 1, стр. 450-459, ISSN 978-954-8712-77-4.
 945. Душкова, М. Времевите категории “ден по ден” и “една нощ” в късните разкази на Константин Константинов.// Littera et Lingua Series Dissertationes 2. Време и пространство във фолклора и литературата, 2011, брой 2, стр. 59-66
 946. Душкова, М. Литературният дебют на Константин Константинов.// Света гора (Велико Търново), 2010, брой 11 (K), стр. 144-153
 947. Душкова, М., Ж. Николаева. Преводаческите изкушения на Светлозар Димитров по страниците на „Северянин“ (1926–1929).// Алманах „Извор“ ' 2013, 2013, брой ХХ, стр. 179-186, ISSN 1314-2747.
 948. Душкова, М., М. Ангелова. Мимолетност : стъкло : вечност.// Литературен вестник, 2009, No 20, pp. 16
 949. Е. Велева. Използване на MS Excel при изучаване на основите на Теория на вероятностите и Математическата статистика.// ПРОБЛЕМИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО СТОХАСТИКА, 2015, брой 1, стр. 16-21, ISSN 2367-7317.
 950. Е. Минев, Г. Попов. Компютърно моделиране на механизми на деформационно уякчаване.// ИЗВЕСТИЯ на Съюза на учените - Русе, Серия "Технически науки", 1998, брой TOM 1, ISSN ISSN 1311-106X.
 951. Евтимова В., СОТИРОВ, Бр., Тонев, Д. Един подход за управление снабдяването със стоки на търговски обекти.// International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, Machines, Technologies, Material, 2007, брой № 4-5, стр. 43-45, ISSN 1313-0226.
 952. Евтимова В., Д.Симеонов. Изследване на сезонните колебания във вида на постъпващите заявки в център за спешна медицинска помощ.// Известия на Съюза на учените, том 1, 2001, брой серия 5, стр. 102-107, ISSN 1311-9184.
 953. Евтимова, В. Анализ на повикванията в някои центрове за спешна медицинска помощ.// Международно виртуално списание Машини, технологии, материали, 2007, брой 4-5, стр. 39-42, ISSN 1313-0226.
 954. Евтимова, В. Оценка на влиянието на нестационарността върху вероятностните състояния на система за спешна медицинска помощ.// Известия на Съюза на учените, “Математика, информатика и физика”, том 4, 2003, брой серия 5, стр. 92-96, ISSN 1311-9184.
 955. Енчев К., С. Антонов. Екстремален синтез при опериране със затварящ шестзвенен механизъм с нова структура (част първа).// Механика на машините, 1997, брой 20, стр. 27-30, ISSN 0861-9727.
 956. Енчев К., С. Антонов. Екстремален синтез при опериране със затварящ шестзвенен механизъм с нова структура (втора част).// Механика на машините, 1997, брой 20, стр. 31-34, ISSN 0861-9727.
 957. Желязкова И., Атанасова Г. Технология на работа в Задачно-Ориенитирана Среда за Разработване на Алгоритми (ЗОСРА).// Известия на съюза на учените – Русе, секция „Математика, Информатика и Физика”, 2004, брой 5, стр. 121-130
 958. Здравкова Златоживка,. Светлината на Възраждането.// Светлината на Възраждането, 2012, брой 1, стр. 5-18, ISSN 978-954-8467-77-3.
 959. Здравкова, Зл. Русенският университет - 70 години възходящо развитие.// Педагогика, 2015, брой 8, стр. 1041-1051, ISSN 0861-3982.
 960. Здравкова, Зл. Автотранспортният факултет при Русенски университет,.// в Алманах за историята на Русе,, 2006, брой т. VІ, стр. 385-394., ISSN 1312-0980,.
 961. Здравкова, Зл. и Д. Иванов. За семантиката на трите ритона от Боровското съкровище.// Годишник на музеите от Североизточна България, 1989, брой 15, стр. 15-25.
 962. Здравкова, Зл. и Иванов, Д. Към характера на Боровското съкровище,.// Векове,, 1990, брой 6,, стр. 19-24.
 963. Здравкова, Зл.,. Към въпроса за инициацията, подземията и тракийската религиозна практика,.// Алманах за историята на Русе,, 2010, брой т. Х,, стр. 5-11, ISSN 1312-0980.
 964. Здравкова, Зл.,. Към въпроса за мястото на жената в средновековното общество,.// Алманах за историята на Русе,, 2010, брой т. Х,, стр. 12-24., ISSN 1312-0980.
 965. Здравкова, Зл.,. Жената в древнотракийското общество,.// Известия на Съюза на учените – Русе, серия 2 – Обществени науки,, 2006, брой т. 5,, стр. 98-103., ISSN 1311-1094.
 966. Здравкова, Зл.,. Юридическият факултет при Русенския университет “А.Кънчев”,.// Алманах за историята на Русе,, 2004, брой т. V,, стр. 272-284., ISSN 1312-0980.
 967. Здравкова, Зл.,. Змията и култът към Дионис,.// Алманах за историята на Русе,, 2002, брой т. ІІІ,, стр. 81-96., ISSN 1312-0980.
 968. Здравкова, Зл.,. Русенският край и тракийските обитатели в древността,.// Алманах за историята на Русе,, 2002, брой т. ІV,, стр. 5-9., ISSN 1312-0980.
 969. Здравкова, Зл.,. Учебните пособия в Русенското учебно окръжие (1878-1900), , Русе,.// Научни трудове на Русенски университет “Анг. Кънчев”,, 2002, No т. 39, серия, pp. 77-80., ISSN 1311-3321.
 970. Здравкова, Зл.,. Мистериите на Орфей и Трифон Зарезан,.// Известия на Съюза на учените-Русе, серия “Обществени науки”,, 1998, брой 2, стр. 48-52., ISSN 1311-1094.
 971. Здравкова, Зл.,. Една хипотеза за тракийски политически център в съвременния Русенски хинтерланд и за произхода на името Русе,.// Алманах за историята на Русе,, 1997, брой т. ІІ,, стр. 30-35., ISSN 1312-0980.
 972. Здравкова, Зл.,. Още една хипотеза за Родопското прорицалище на Дионис,.// Археология,, 1990, брой кн. 3,, стр. 3-9.
 973. Здравкова, Зл., Р. Златева. За някои паралели между дунавските и волжките българи.// Известия на Съюза на учените-Русе, серия 2, Обществени науки, 2011, брой т. 6, стр. 23-29, ISSN 1311-1094.
 974. Здравкова, Зл., Р. Златева. Мястото на децата в живота на средновековния българин..// Известия на Съюза на учените-Русе, серия 2, Обществени науки, 2011, брой т. 6, стр. 7-22, ISSN 1311-1094.
 975. Здравкова, Златоживка. Религиозната версия за произхода на живота.// Алманах за историята на Русе, 2012, брой ХІІ, стр. 5-18, ISSN 1312-0980.
 976. Здравкова, Златоживка. Гето-елинските взаимоотношения в областта на културата в доримския период.// Североизточна България – древност и съвремие, 1985, брой 1, стр. 138-147.
 977. Здравкова, Златоживка. Some newly discovered Megalithic Monuments in the Rhodope Mountains.// Pulpudeva, 1982, No 5, pp. 195-203
 978. Здравкова, Златоживка. Гето-елинските отношения през елинистическата епоха (по данни от Русенски окръг).// 75 години музейно дело в Русенски окръг, 1980, брой 1, стр. 36-43
 979. Здравкова, Златоживка. Гето-гръцките отношения в произведенията а античните автори.// Thracia antique, 1979, брой 5, стр. 103-115
 980. Златев Л. Русе след Стамболов.// Алманах за историята на Русе, т. 14, 2014, брой 14, стр. 47-60, ISSN 1312-0980.
 981. Златев Л. Един документ от архива на Коминтерна за опитите на д-р Петър Вичев и левицата да осъществят единодействие срещу десницата в Добруджанското движение.// Алманах за историята на Русе, 2014, брой 14, стр. 212-227, ISSN 1312-0980.
 982. Златев, Л. Румънски документи за ограничаване четническата пропаганда на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО).// Алманах за историята на Русе, 2019, брой т. 19, стр. с.383–392, ISSN ISSN 1312–0980.
 983. Златев, Л. Към политическата и социалната характеристика на русенското парламентарно представителство през първото десетилетие на ХХ век (1901–1911 г.).// Алманах за историята на Русе, 2017, брой т. 17, стр. 130–140, ISSN ISSN-1312–0980.
 984. Златев, Л. Политическият живот в Русе на прага на ХХ век и селските бунтове в Русенско (1899-1900 г.).// Алманах за историята на Русе, 2016, брой т. 16, стр. 88-98, ISSN ISSN1312-0980.
 985. Златев, Л. Един документ, маркиращ началната дейюност на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО).// Алманах за историята на Русе, 2016, брой т. 16, стр. 249–256, ISSN ISSN1312-0980.
 986. Златев, Л. Вътрешната Добруджанска революционна организация (ВДРО) в услуга на външнополитическия курс за възвръщането на Южна Добруджа към България.// Алманах за историята на Русе, 2015, брой т. 15, стр. 91-117, ISSN ISSN1312-0980.
 987. Златев, Л. Слави Алексиев един от изтъкнатите дейци на ВДРО.// Алманах за историята на Русе., 2013, брой т. 13, стр. 218-234, ISSN ISNN 1312-0980.
 988. Златев, Л. Документи от полицейското досие на войводата на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО)Стефан Боздуганов (1925-1939).// Алманах за историята на Русе, 2013, брой т. 13, стр. 328-354, ISSN 1312-0980.
 989. Златев, Л. Политическите борби в Русе през 1919 г..// Алманах за историята на Русе, 2012, No т. 12, pp. 85-96, ISSN 1312-0980.
 990. Златев, Л. Потенциалът на русенската промишленост в навечерието на национализацията в края на 1947 г..// Алманах за историята на Русе, 2012, брой т.12, стр. 306-320, ISSN 1312-0980.
 991. Златев, Л. Деветият конгрес на Международната търговска камара в Берлин (28 юни - 3 юли 1937) през погледа на един българин..// Алманах за историята на Русе., 2011, брой т. ХІ, стр. 430-451, ISSN 1312-0980.
 992. Златев, Л. Политическите партии в предизборните борби в Русе през 1923 г..// Известия на Съюза на учените - Русе. Серия 2. Обществени науки., 2011, брой т. 6, стр. 30-35, ISSN 1311-1094.
 993. Златев, Л. За някои недостатъчно изяснени моменти около създаването и дейността на Вътрешната добруджанска революционна организация.// Исторически преглед, 2010, брой 1-2, стр. 118-158, ISSN 0323-9748.
 994. Златев, Л. Поглед към организационната структура на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО)в светлината на новоиздирени документи от личния архив на председателя на Централния комитет Иван Хаджии.// Алманах за историята на Русе, 2009, брой т. ІХ, стр. 189-201, ISSN 1312-0980.
 995. Златев, Л. Един неизвестен документ за целите и уставната регламентация на четническия апарат на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО) от началото на 30-те години на ХХ век..// Алманах за историята на Русе, 2008, брой т. VІІІ, стр. 221-242, ISSN 1312-0980.
 996. Златев, Л. По въпроса за момента на създаването и председателството на ръководството на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО)..// Алманах за историята на Русе, 2008, брой т.VІІІ, стр. 36-50, ISSN 1312-0980.
 997. Златев, Л. Иван Хаджииванов - родови корени и общественополитическа дейност..// Алманах за историята на Русе, 2006, брой т. VІ, стр. 202-219, ISSN 1312-0980.
 998. Златев, Л. За предполагаемите връзки между братя Ботеви и националноосвободителното движение в Родопите.// Известия на Тракийския научен институт, 2004, брой кн. V, стр. 124-131, ISSN няма.
 999. Златев, Л. Русенският вариант на "Предисловието" към т. 1 на "Записки по Българските възстания (Разказ на очевидци)".// Алманах за историята на Русе, 2004, брой т. V, стр. 14-46, ISSN 1312-0980.
 1000. Златев, Л. Стопанското развитие на Русе по време на Втората световна война (1939-1945 г.).// Алманах за историята на Русе, 2004, брой т. V, стр. 96-112, ISSN 1312-0980.
 1001. Златев, Л. Началото на амбалажно-текстилната индустрия в Русе 1929-1933 г..// Известия на Съюза на учените - Русе, Серия 2, "Обществени науки", 2003, брой 4, стр. 114-117, ISSN 1311-1094.
 1002. Златев, Л. Още към въпроса за създаването и началната дейност на Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) 1890/1895 - 1900 г..// Алманах за историята на Русе, 2002, брой т. ІІІ, стр. 158-191, ISSN 1312-0980.
 1003. Златев, Л. Тенденции в стопанското развитие на Русе между двете световни войни (1918-1939 г.)..// Алманах за историята на Русе, 2002, брой т. 4, стр. 136-194, ISSN 1312-0980.
 1004. Златев, Л. За някои по-съществени моменти в стопанското развитие на Русе на границата между ХІХ и ХХ век..// Известия на Съюза на учените - Русе, Серия "Обществени науки", 2001, брой 3, стр. 33-38, ISSN 1311-1094.
 1005. Златев, Л. Отражение на следвоенната икономическа криза върху стопанското развитие на Русе (1918-1923 г.)..// Известие на Съюза на учените - Русе, Серия "Обществени науки", 1999, брой 2, стр. 80-83, ISSN 1311-1094.
 1006. Златев, Л. По въпроса за създаването на Свободна безмитна зона в Русе..// Известия на Съюза на учените - Русе, Серия "Обществени науки", 1998, брой 2, стр. 77-80, ISSN 1311-1094.
 1007. Златев, Л. Политически аспекти на Русофилския бунт в Русе от 19 февруари 1887 г..// Исторически преглед, 1998, брой 1-2, стр. 167-186, ISSN 0323-9748.
 1008. Златев, Л. Към началото на партийно-политическия живот в Русе след Освобождението до преврата от 27 април 1881 г..// Алманах за историята на Русе, 1997, брой 2, стр. 219-239, ISSN 1312-0980.
 1009. Златев, Л. Стопанско и обществено-политическо развитие на Русе от Освобождението до войните..// Алманах за историята на Русе, 1996, брой т. І, стр. 126-134, ISSN 1312-0980.
 1010. Златев, Л. Образуване и организационно изграждане на Обединената народнопрогресивна партия в Русе и Русенско (есента на 1921 - пролетта на 1923 г.)..// Архивен преглед, 1996, брой 1-2, стр. 107-115, ISSN 02048132.
 1011. Златев, Л. Първа българска частна търговска камара..// Архив за поселищни проучвания, 1995, брой 2, стр. 67-73, ISSN 0861-6507.
 1012. Златев, Л. Документални свидетелства за русенския период на Цани Гинчев..// Архив за поселищни проучвания, 1994, брой 2, стр. 97-104, ISSN 0861-6507.
 1013. Златев, Л. Два документа за Добри Войников от фонда на Доростолочервенската митрополия в Русе..// Архив за поселищни проучвания, В. Търново, 1993, брой 2, стр. 68-74, ISSN 0861-6507.
 1014. Златев, Л. Общинската криза и политическите партии в Русе (есента на 1921 - пролетта на 1923 г.)..// Архивен преглед, 1993, брой 3-4, стр. 50-58, ISSN 02048132.
 1015. Златев, Л. Октомври и победата на Първата дунавска комуна.// ГКМЛ "История", 1988, брой 3, стр. 38-41, ISSN 0205-2156.
 1016. Златев, Л. Нови документи за Капитан Петко войвода..// Военноисторически сборник, 1987, брой 5, стр. 197-201, ISSN 0204-4080.
 1017. Златев, Л. Няколко писма от фонда на Доростолочервенската митрополия за Ботевата чета.// Известия на Държавните архиви, 1987, брой 53, стр. 309-322, ISSN няма.
 1018. Златев, Л. Документи за Априлското въстание..// Векове, 1986, брой 3, стр. 65-68, ISSN 0324-0967.
 1019. Златев, Л. Нови документи за Георги Илиев - Гаджал войвода..// Военноисторически сборник, 1986, брой 2, стр. 163-167, ISSN 0204-4080.
 1020. Златев, Л. Още един документ за българското участие в Сръбско-турската война 1876 година..// Военноисторически сборник, 1985, брой 1, стр. 154-162, ISSN 0204-4080.
 1021. Златев, Л. Няколко документа за въстаническото движение от 1875 година..// Векове, 1984, брой 4, стр. 72-74, ISSN 0324-0967.
 1022. Златев, Л. Сведение за тревненските живописци в Северна Добруджа..// Музеи и паметници на културата, 1984, брой 4, стр. 60, ISSN няма.
 1023. Златев, Л., З. Иванова. Земеделското стопанство на Общество "Бяло Братство" - Русе. Опит за периодизация (1921-1957 г.)..// Алманах за историята на Русе, 2002, брой т. ІV, стр. 430-437, ISSN 1312-0980.
 1024. Златев, Л., З. Иванова. Създаване и начална дейност на Общество "Бяло Братство" - Русе (1921-1929).// Архивен преглед, 2002, брой 1-2, стр. 43-61, ISSN 02048132.
 1025. Златев, Л., Ив. Димитров. Етнодемографското развитие на Русе и Русенско през османското иго (ХV-ХІХ в.)..// Исторически преглед, 1986, брой 10, стр. 58-68, ISSN 0323-9748.
 1026. Златев, Л., Й. Борисов. Два документа от Доростолочервенската митрополия за въстаническите действия в Дряновския манастир, Габровско и Севлиевско..// Исторически преглед, 1988, брой 6, стр. 89-93, ISSN 0323-9748.
 1027. Златева, Р. За "желязната Цола Драгойчева" или любопитни факти от живота на Ненка Стоянова - първата жена народен представител от русенския край.// Алманах за историята на Русе, 2018, брой Том XVIII, стр. 237-241, ISSN 1312-0980.
 1028. Златева, Р. Как и защо в обучението по история трябва да се тълкуват първите стъпки в народопсихологията или осмислянето на историзма от дунавските българи.// Алманах за историята на Русе, 2016, брой Т. XVI, стр. 11-16, ISSN 1312-0980.
 1029. Златева, Р. Сходства в сватбените обичаи на българи и азербайджанци.// Алманах за историята на Русе, 2014, брой Т. XIV, стр. 72-76, ISSN 1312-0980.
 1030. Златева, Р. Българският ранносредновековен воин - извор на доблест и сила.// Алманах за историята на Русе, 2012, брой Т. XII, стр. 19-31, ISSN ISSN 1312-0980.
 1031. Златева, Р. Някои аспекти от нрава на българския предхристиянски владетел.// Алманах за историята на Русе, 2012, брой Т. XII, стр. 32-41, ISSN 1312-0980.
 1032. Златева, Р. Обичаи и обреди при бременност и раждане в село Широково.// Алманах за историята на Русе, 2008, брой Т. VIII, стр. 122-128, ISSN 1312-0980.
 1033. Златева, Р. Вестник "Работник" - орган на Либералната партия в Русе.// Алманах за историята на Русе, 2006, брой Т. VI, стр. 30-35, ISSN 1312-0980.
 1034. Златева, Р., М. Трифонова. Обреди и обичаи при раждане и кръщаване на дете в село Бръшлен, Русенско.// Алманах за историята на Русе, 2015, брой Т. XV, стр. 163-168, ISSN 1312-0980.
 1035. Иванка Желева, Анна Лечева, Вярка Ронкова. Проектиране на лабораторен биореактор с механично разбъркване.// Българско списание за инженерно проектиране, Машиностроителен факултет на Технически университет София, 2014, брой 22, стр. 61-67, ISSN 1313-7530.
 1036. Иванов, Ц., Ц. Цанков и Т. Тодоров. Универсални характеристики на дизелов двигателД-3900..// Депон. в ЦИНТИ, 1982, брой Нд3379
 1037. Иванова, Г., С. Караколева, Н. Неделчев. Съвременни информационни технологии за обучение на хора със специални образователни потребности.// Образование и технологии, 2013, брой 4, стр. 64-70, ISSN 1314-1791.
 1038. Иванова, К. Русенският клон на съюз „Българска родна защита” (1925-1934).// Алманах за история на Русе, 2016, брой ХVІ, стр. 105 - 113, ISSN 1312-0980.
 1039. Иванова, К. Неизвестни щрихи от политическата дейност на русенеца Димитър Сакакушев.// Алманах за история на Русе, 2016, брой ХVІ, стр. 225 - 229, ISSN 1312-0980.
 1040. Иванова, К. Възстановяване и дейност на народнолибералните организации в Русе след края на Първата световна война.// Алманах за историята на Русе, 2015, брой ХV, стр. 84-90, ISSN 1312-0980.
 1041. Иванова, К. Филип Тотю (исторически очерк).// Илюстрована енциклопедия БЕЛЕЖИТИ БЪЛГАРИ. БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ - ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА, 2012, No VІ, pp. 21-27, ISSN 978-954-574-086-2.
 1042. Иванова, К. Нови данни за Червеноводската чета и смъртта на Върбан войвода.// Алманах за история на Русе, 2007, брой VІІ, стр. 10-22, ISSN 1312-0980.
 1043. Игнатова-Цонева Д. За ревизия на становището за състава на българската фонемна система.// Proceedings of the International Scientific Conference TRUTHS AND LIES ABOUT FACTS, NEWS AND EVENTS. Vol 1, 2018, брой Том 10, стр. 186 - 195, ISSN 978-619-7404-03-6.
 1044. Илиев В., К. Григорова, Д. Цанева. PDM системите и техническата подготовка на производството.// Автоматика и информатика, 2002, брой 1
 1045. Илиев, В., М. Марков, К. Григорова. Програмно-технически комплекс за програмиране на машини с ЦПУ МНЕМО-16. Дефиниране на елементарни геометрични обекти.// Автоматика, изчисл.техн., автомат. системи, 1989, брой 4
 1046. Илиева Б. Гласът на децата за явлението трафик на хора. В: VII Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие".// „Образование и технологии“ Бургас,, 2016, брой VII форум, ISSN 1314-1791.
 1047. Илиева, Б. Заедно за правата на детето.// в. Студентска искра, 2017, брой 396, стр. 12, ISSN 1314-5932.
 1048. Илиева, Б. Демографски дисбаланси и влиянието им върху живота на хората от третата възраст.// "Педагогически новости", 2016, брой 1, ISSN 1314-7714.
 1049. Йорданова, В., М. Душкова. Ранните стихотворения на Николай Дончев в русенското списание „Юноша“ (1920–1923).// Извор, 2014, брой XXI, стр. 172-180, ISSN 1314-2747.
 1050. Йосифов Й.И., К.Братоев, Т. Тодоров. Изследване работните характеристики на вентилатор на зърнокомбайн “СК-5 Нива”.// Селскостопанска техника, 2003, брой №5-6
 1051. Камаринчева, Д. Семантични параметри на колективната неотчуждаема принадлежност – структурна единица в рамките на категорията свръхпосесивност.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2010, брой 49, стр. 23, ISSN 1311-3321.
 1052. Камаринчева, Д. Явлението „скрит предикат” в българската лингвистична литература.// Арнаудов сборник, 2010, брой 6, стр. 479, ISSN 978-954-8190-76-3.
 1053. Камаринчева, Д. Характер на местоименния определител в посесивни конструкции с неотчуждаема принадлежност.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2009, брой 48, стр. 25, ISSN 1311-3321.
 1054. Камаринчева, Д. Семантични граници на категорията неотчуждаема принадлежност.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2008, брой 47, стр. 61, ISSN 1311-3321.
 1055. Камаринчева, Д. Когнитивен анализ на категорията неотчуждаема принадлежност.// Арнаудов сборник, 2008, брой 5, стр. 492, ISSN 978-954-8190-57-2.
 1056. Камаринчева, Д. Категориите притежателност и партитивност – отношение и интерференция.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2007, брой 46, стр. 69, ISSN 1311-3321.
 1057. Камаринчева, Д. Наблюдения върху функцията на кратките лични и посесивни местоимения във фолклорния песенен текст.// Арнаудов сборник, 2006, брой 4, стр. 376, ISSN 954-8190-49-4.
 1058. Камаринчева, Д. Проблемът за неотчуждаемата принадлежност в руската лингвистична литература.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2005, брой 44, стр. 58, ISSN 1311-3321.
 1059. Камаринчева, Д. Психолингвистичен анализ на едно асоциативно проучване.// Арнаудов сборник, 2003, брой 3, стр. 296, ISSN 954-8190-14.
 1060. Камаринчева, Д. Антропоцентричната система в с.Бъзовец – прякори и прозвища.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2003, брой 40, стр. 19, ISSN 1311-3321.
 1061. Камаринчева, Д. За една нетипична употреба на възвратното местоимение СИ.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2002, брой 39, стр. 23, ISSN 1311-3321.
 1062. Камаринчева, Д. Функционална характеристика на категорията “неотчуждаема принадлежност” в романа на Свилен Капсъзов “Краят на потоците”.// Родопите, човекът и песента, 2001, брой 1, стр. 77, ISSN *3221-667.
 1063. Камаринчева, Д. Семантична структура на категорията принадлежност.// Арнаудов сборник, 2001, брой 2, стр. 203, ISSN 954-8190-18-.
 1064. Камаринчева, Д. Семантична характеристика на имената, назоваващи частите на човешкото тяло.// Арнаудов сборник, 2000, брой 1, стр. 2001, ISSN 954-8190-141.
 1065. Камаринчева, Д. За отношението между членуване и посесивност.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 1999, брой 37, стр. 41, ISSN 1311-3321.
 1066. Камаринчева, Д. Отношението базов учител-студенти в системата на образованието и квалификацията..// Квалификацията на учителите - реалности и перспективи, 1998, брой 1, стр. 128, ISSN 954-687-017-Х.
 1067. Камаринчева, Д. На границата между грешките и словотворчеството.// Предучилищно възпитание, 1998, брой 9, стр. 12, ISSN 0204-7004.
 1068. Караколева, С.Р. „Математиката – царица на науките”.// сп. Математика и информатика, 2011, брой 2, стр. 3-3
 1069. Караколева, С.Р. “Силата на MiKTeX и мобилността на Acrobat (PDF) в екип - мощно средство при обучението по математика”.// сп. “Автоматика и информатика”, год. XXXIX, 2005, брой 3, стр. 71-74, ISSN ISSN 0861 -7562.
 1070. Климентов Кл., И. Георгиев, П. Русев, Г. Попов, Б. Костов. Моделиране на процесите в работното колело на центробежни помпи при работа с водо-въздушна смес.// Топлотехника, 2010, брой 1, стр. 27-30
 1071. Коев, П.А., В.Г. Витлиемов, С.Д. Антонов. Оптимизационен синтез на зъбен механизъм по векторен критерий.// Механика на машините, Т. 10 (35), 2002, брой 1, стр. 121-126, ISSN 0861-9727.
 1072. Костова М., И.Раева. От парадокса до истината.// Математическа и компютърна лингвистика, 1997, брой 2-3, стр. 6-9
 1073. Маноилов П. К. Фотореле за автоматично включване на осветителни тела.// Радио, телевизия, електроника, 1987, брой 3, стр. 35-35, ISSN УДК 621.318.58:62.
 1074. Маноилов П. К. Устройство за автоматично управление на акумулираща печка.// Радио, телевизия, електроника, 1983, брой 2, стр. 21-22, ISSN УДК 683.9:62-52.
 1075. Маноилов, Пл. К., Г. Ст. Георгиев. Регулиране на ток при управление на асинхронен двигател с микропроцесорна система.// “Автоматика и информатика”, 1998, брой 2, стр. 41 - 45.
 1076. Маноилож П. К. Устройство за автоматично изключване на консуматори.// Радио, телевизия, електроника, 1984, брой 12, стр. 22-22, ISSN УДК 681.365.74.
 1077. Маринов, Хр., Т. Грозева, С. Антонов. Синтез и анализ на двойка аркоидни зъбни колела, формообразувани с неконусна производяща повърхнина.// Механика на машините, 1995, брой 9, стр. 39-43
 1078. Маринов, Хр., Т. Грозева, С. Антонов. Изследване зацепването на полуобкатни аркоидни зъбни колела с надлъжна циклоидна линия на зъба.// Механика на машините, 1994, брой 5, стр. 52-54
 1079. Марияна Георгиева, Цветелина Цветанова. „Историята“ на Паисий в училище – интерактивно четене през XXI в..// Български език и литература, книжка, 2013, брой 2
 1080. Минев Е., Е. Янков, Р. Минев. Влияние на технологичните параметри на REPRAP 3D принтер върху точността и граповостта на получаваните модели.// XXII International Scientific Technical Conference FOUNDRY 2015, Pleven, 2015, брой 12, стр. 29÷32, ISSN 1310-3946.
 1081. Минев Е., Е. Янков, Р. Минев. Изработване и изгаряне на модели за леене по стопяеми модели от PLA чрез REPRAP 3D принтер.// XXII International Scientific Technical Conference FOUNDRY 2015, Pleven, 2015, брой 12, стр. 33÷36, ISSN 1310-3946.
 1082. Минков, Д., Ат. Митков и Т. Тодоров. Робастный алгоритм для построения одного класса нелинейных регрессионных моделей..// Заводская лаборатория, 1986, брой 5, стр. 64-67
 1083. Митев Т.П. , Попов Г. С. Gevrey normal form and effective stability of Lagrangian tori.// discrete and continuous dynamical sistems - series S, 2010, No 4, pp. 643-667, ISSN 1937-1632.
 1084. Митев, Г. и Т. Тодоров. Методи за проектиране на механизирани технологии в растениевъдството..// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия “Технически науки”, 1999, брой 1, стр. 4-10
 1085. Митев, Т. П. Около неравенството на неравенството на Shapiro.// Математика и информатика, 2009, брой 4, стр. 26-30
 1086. Митев, Т. П. Неравенства.// Подготовка за олимпиади, Математическа библиотека; Съюз на математиците в България, 2005, брой 8, стр. 20-29
 1087. Митев, Т. П. Един метод за доказване на хомогенни симетрични неравенства с три променливи.// Математика плюс, 2004, брой 1, стр. 66-70
 1088. Митев, Т. П. Един метод за решаване на задачи, свързани с ирационални неравенства.// Математика и информатика, 2003, брой 2, стр. 24-26
 1089. Митев, Т. П. New inequalities between elementary symmetric polynomials.// JIPAM, 2003, No 4, ISSN 1443-5756.
 1090. Митев, Т. П. Системи уравнения с две неизвестни, в коитопоне едно от уравненията е хомогенно, и подобни на тях.// Математика и информатика, 2002, брой 1, стр. 48-52
 1091. Митев, Т.П. Екстремални задачи за кръгове, вписани в полукръг.// Математика и информатика, 2000, брой 4, стр. 49-55
 1092. Митков, Ат. и Т. Тодоров. Опитна проверка на някои теоретични резултати от кинематиката на плоските сита..// Селскостопанска техника, 2000, брой 1, стр. 33-35
 1093. Митков, Ат. и Т. Тодоров. Към кинематиката на плоските сита с праволинейни колебания..// Селскостопанска техника, 1998, брой 1, стр. 3-7
 1094. Михаил Кирилов. Достижими множества от думи с фиксирана дължина над краен автомат на Мили.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2012, брой 6, стр. 23-27, ISSN 1311-3321.
 1095. Михова А., М. Якимова, Д. Пантелеев. Върху решенията на сингулярно-смутена система обикновени диференциални уравнения с много малки параметри в критичен случай.// Известия на Съюза на учените-Русе, „Математика, информатика и физика”, т.1, 2001, брой 5, стр. 52-56, ISSN 1311-9184.
 1096. Младенов Ю. П., Д. Ст. Атанасова. ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ШКИВА ЗУБЧАТО-РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ.// Известия Тульского государственного университета. Технические науки, 2009, брой 4
 1097. Момчилова, Ан. и Т. Тодоров. Диагностика на координационните способности на ученици от начална училищна възраст..// Спорт & наука, 1996, брой 3-4, стр. 55-63
 1098. Недева, М., Т. Тодоров, Е. Димитров, Р. Тодорова. Хомогенност на температурното поле във вакуумна пещ с цилиндричен нагревател..// Известия на Съюза на учените Русе, Серия “Технически науки”, 2004, брой 5, стр. 25-28
 1099. Неделчева, Д. Приносът на Мери Карпентър за развитието на социалното възпитание.// Педагогически новости, 2018, брой 1, ISSN 1314-7714.
 1100. Неделчева, Д. Идеите на SOKA обучението.// Педагогически новости, 2014, брой 1, стр. 73-77, ISSN 1314-7714.
 1101. Недкова Е. Активни словообразователни средства за адаптиране на англиийските заемки в българския език.// Interndcionalizmy v nove slovni zasobe. Praga.Ustav pro jazik cesku., 2003, брой 1, стр. 149-157, ISSN 1311-3321.
 1102. Недкова Е. Български и хърватски фразеологизми със структура на въпросителни изречения. ИБЕ- БАН..// За словото-нови търсения и подходи. Сборник статии в чест на 80г. на чл.-кор. проф. дфн Е. Пернишка, 2016, брой 1, стр. 239-245, ISSN 978-954-322-835-5.
 1103. Недкова Е. Доц. Руси Русев- опит за твочески портрет.// Българският език и ние.Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Р. Русев, 2016, брой 1, стр. 15-21, ISSN 978-954-712-696-1.
 1104. Недкова Е. За един нов прочит наразказа "Нане Стоичковата върба" от Елин Пелин.// Българският език и ние.Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Р. Русев, 2016, брой 1, стр. 420-424, ISSN 978-954-712-696-1.
 1105. Недкова Е. Фразеограматическа характеристика на фразеологичнити иновации в българския език.// Научное наследие акад. В. И. Борковского и современная русская словесность. Волгоград, 2015, брой 1, стр. 304-311, ISSN 978-5-9669-1480-6.
 1106. Недкова Е. Лингвистични, културологични и прагматични аспекти на съпоставителното изследване на български и сръбски анималистични фразеологизми.// zbornik , Sveuciliste u Zagrebu Filozofski fakultet, 2014, брой 1, ISSN 978-953-175-513-9.
 1107. Недкова Е. "Българско-сръбски речник" на М. Младенов-ценен влог в преводната лексикография.// Светът на речника, светът в речника, юбилеен сборник, посветен на 70год. на чл.-кор. д.ф.н. Е. Пернишка, 2006, брой ИБЕ-БАН, стр. 151-154 В. Търново, ISSN 954-8709-73-2.
 1108. Недкова Е. Националноспецифични образи в български и руски фразеологизми с компоненти зооними за експресивно назоваване на човешки качества. Волгоград.// Наследие акад. Борковского и проблемы современной лингвистики (статьи,исследования, материалы), 2006, брой 1, стр. 175-180, ISSN 5-9669-0199-6.
 1109. Недкова Е. О переводе фразеологизмов, служащих средством выразительности в художественной литературе.// Вестник ВГУ, 2003, брой 3, стр. 104-109, ISSN 5-85534-958-6.
 1110. Недкова Е. Прояви на междуезикова симетрия и асиметрия при превода на фразеологизми в художествен текст.// Зборник Матице Српске за славистику, Нови Сад, 2002, брой 62, стр. 235-242, ISSN 0352-5007.
 1111. Недкова Е. Аспекти на взаимовръзката вътрешна форма националнокултурна специфика на фразеологизмите в творчеството на А. Константинов ( с оглед на преводните им съответствия на сръбски и руски език).// Съпоставително езикознание, 2002, брой 3, стр. 129-137, ISSN 968.
 1112. Недкова Е. Отрицателните фразеологизми в Алековата творба "Бай Ганьо" и в нейния превод на сърбохърватски език.// Български език. София, 1997, брой 4, стр. 78-81, ISSN 617.
 1113. Недкова Е. Религиозният светоглед на българина, отразен във фразеологичното богатство на езика ни.// Библия , фолклор, литература. унив. изд.ВТУ "СВ. СВ. Кирил и Методий", В. Търново, 1996, брой 1, стр. 68-71, ISSN ВТУ.
 1114. Недкова Е. Фразеологични варианти с компоненти "бог" и "дявол" в "Бай Ганьо" и сърбохърватският им превод.// Български език. София, 1996, брой 5, стр. 65-67, ISSN 407.
 1115. Недкова Е.,Д. Цонева. Съпоставителен анализ на фонологичните системи на българския и сърбохърватския език.// Съпоставително езикознание. София, 2002, брой 2, стр. 24-30, ISSN 968.
 1116. Недкова, Е. По въпроса за обновяването и обогатяването на лексиката в българския език чрез лексикални иновации с разговорен и жаргонен характер.// Арнаудов том, 2020, брой 11, стр. 398-405, ISSN 1.
 1117. Недкова, Е. Защо кучето скача според тоягата или за оценъчната характеристика на български и сръбски фразеологизми с образни компоненти куче,пес/куче, пас. В. Търново.// Nomen Estomen. Научни изследвания в чест на 70- год. на проф. д-р К. Цанков, 2019, брой 1, стр. 453-463, ISSN 1.
 1118. Недкова, Е. Структурно-семантични особености на български ФЕ с компоненти антропоними.// Арнаудов том, 2018, брой 10, стр. 439-448, ISSN 1.
 1119. Недкова, Е. Фразеологични модификации с оказионален характер в художествено-документалната проза на Рангел Вълчанов.// Език свещен. Юбилеен сборник за 70-год. на проф. д-р П. Радева ,В.Търново, 2017, брой 1, стр. 479-486, ISSN 978-619-208-123-2.
 1120. Недкова, Е. Интерпретация на културната семантика на различни типове фразеологизми. Русе.// 50-г. натедра БЕЛИ-традиции, научни търсения, постижения., 2017, брой 1, стр. 117-122, ISSN 978-954-712-735-7.
 1121. Недкова, Е. Изразяване на представи за човека посредством фразеологизми с компоненти соматизми в български, сръбски и руски език.// Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова, Акад. изд. “М. Дринов”, С., БАН, 2011, брой 1, стр. 461-474, ISSN 978-954-332-430-2.
 1122. Недкова, Е. Български фразеологизми, образно обосновани от народни обичаи и вярвания.// Арнаудов сборник, Русе, ЛЕНИ-АН, 2010, брой 6, стр. 450-455, ISSN 978-954-8190.
 1123. Недкова, Е. Националноспецифични образи в български, сръбски и руски фразеологизми с компоненти зооними ( за назоваване на човешки качества ).// Зборник Матице српске за Славистику, Нови Сад, 2010, брой 77, стр. 83-91, ISSN 0352-5007.
 1124. Недкова, Е. Съпоставителен лингвокултурологичен анализ на фразеологизми с компоненти названия на цветове в български, сръбски и руски език.// Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 2009, брой 76, стр. 109-118, ISSN 0352-5007.
 1125. Недкова, Е. Жаргонните фразеологизми като специфичен поглед към света.// Проглас, Унив. изд. “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2009, брой 1, стр. 122-134, ISSN 0861-7902.
 1126. Недкова, Е. Фразеологизми с компоненти названия на цветове в български и руски език.// Вестник ВГУ, Волгоград, 2008, брой 17, стр. 129-133, ISSN 5-85534-958-6.
 1127. Недкова, Е. Ролята на компонентите турцизми за постигане на хиперекспресивност в значението на българските фразеологизми.// Юбилеен Арнаудов сборник, Русе, ЛЕНИ-АН, 2008, брой 5, стр. 458-461, ISSN 978-954-8190-57-2.
 1128. Недкова, Е. Фразеологизми с компоненти названия на цветове в български и сръбски език.// Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография (в памет на проф. д.ф.н. К. Ничева), Акад. изд. “Проф. М. Дринов”, С., БАН, 2008, брой 1, стр. 119-125, ISSN 978-954-322-166-0.
 1129. Недкова, Е., съавтор. Разкриване и ръководство на спец. Български език и история, на маг. и докт. програми към катедрата.// 50 г. катедра БЕЛИ- традиции,научнитърсения,постижения., 2017, брой 1, стр. 66-73, ISSN 978-954-712-735-7.
 1130. Николова С., Ю. Дончева. Фолклорът като средство за интеграция на деца със специални образователни потребности.// Специална педагогика и логопедия, 2014, брой 3, стр. 27-33, ISSN 978-954-535-863-0.
 1131. П. Маноилов. Регулатор към питатели за чукови дробилки.// “Механизация на селското стопанство”, 1983, брой 4, стр. 23-26
 1132. Павлов, В. Изследване на факторната структура на физическата дееспсобност при 15-16 годишни юноши.// Спорт и наука, 2013, брой 6, стр. 120-127, ISSN 1310-3393.
 1133. Павлов, В. Система за разпределение на финансови средства за спортните организации от общините в България.// Спорт и наука, 2011, брой 1, стр. 45-57
 1134. Павлов, В., И. Ценов. Изследване на интереса и отношението на гражданите към Физическото възпитание и спорта в България.// Спорт и наука, 2013, брой 4, ISSN 1310-3393.
 1135. Павлов, В., И. Ценов. Изследване на общественото мнение относно определяне на приоритетни спортове в България.// Спорт и наука, 2013, брой 5, ISSN 1310-3393.
 1136. Палов, И., Ю.Божкова, Ст. Стефанов, Ст. Палова, Т. Тодоров. Статистическа обработка на резултати от лабораторни изследвания на семена от памук предварително обработени в електромагнитно поле..// Науч. тр. ВТУ “Анг. Кънчев” – Русе, 22, 1990, № 11, с. 32-37., 1990, брой т. 22, серия, стр. 32-37
 1137. Папазов, М.. и Т. Тодоров. Изследване процеса на разрохкване на почвата с мотофреза..// Селскостопанска техника, 1996, брой 7-8, стр. 28-30
 1138. Папазова М. Как едно недобросъвестно банкиране прераства в самоизяждане.// Алманах за историята на Русе. Т. 13, 2013, брой 13, ISSN 1312-0980.
 1139. Папазова, М. Банкрутът на "Гирдап" - надежди и разочарования.// Алманах за историята на Русе, Русе, 2011, брой T. XI, стр. 112-133, ISSN 1312-0980.
 1140. Папазова, М. Някои аспекти от отношенията на банка "Гирдап" и нейната креация Българска македонска банка.// Известия на съюза на учените, 2011, брой 6, ISSN 1311-1094.
 1141. Пенев ,Светломир Димитров, И.Маркова. Сравнение эмпатийных возможностей лиц разного возраста.// Общество и экономика постсоветского пространства Международный сборник научных статей, 2013, брой 2, стр. 153-157
 1142. Пенев С.Д.,Дикова М. Висшата педагогическа подготовка-висша задача на българското образование.// Посоки, 1986, брой 8
 1143. Пенев С.Д.,Живкова П. Изграждане на професионално умения в междуучилищните центрове.// Посоки, 2002, брой 6
 1144. Пенев, С.Д. Сравнително изследване на професионално значимите качества на личността у студенти то педагогически и непедагогически специалности.// Педагогика, 2002, брой 10, стр. 051-059
 1145. Пенев, С.Д. Субективни фактори,влияещи върху избора на професия при завършващите средно образование.// Педагогика, 2002, брой 3, стр. 043-045
 1146. Пенев, С.Д. Професионални намерения на абитуриентите,завършващи средно техническо образование.// Образование, 2001, брой 4, стр. 031-035
 1147. Пенев, С.Д. Митрополит Методи Кусев като педагог.// Педагогика, 2000, брой 3, стр. 090-100
 1148. Пенев, С.Д. Индивидуални форми на обучение в училище.// Образование, 1999, брой 1, стр. 016-024
 1149. Пенев, С.Д. Актуални проблеми на обучението по религия в българското училище.// Начално училище, 1998, брой 1, стр. 073-075
 1150. Пенев, С.Д. Възпитателната работа в училище в условията на многопартийност и демокрация.// Образование, 1998, брой 1, стр. 034-039
 1151. Пенев, С.Д. Основни професионално значими качества на студентите-педагози.// Посоки, 1997, брой 2-3, стр. 104-111
 1152. Пенев, С.Д. Равнища на педагогическата дейност.// Образование и професия, 1996, брой 2, стр. 009-014
 1153. Пенев, С.Д. Антихуманизмът на възпитанието чрез колектива.// Педагогика, 1995, брой 1, стр. 033-039
 1154. Пенев, С.Д. Учебната дейност и алгоритмизацията в съвременното училище.// Образование и професия, 1995, брой 12, стр. 008-014
 1155. Пенев, С.Д. Инженерно-педагогическото образование и неговите проблеми.// Образование и професия, 1994, брой 3, стр. 004-006
 1156. Пенев, С.Д. Действителна алтернатива на оталитарната теория на възпитанието.// Педагогика, 1992, брой 3
 1157. Пенев, С.Д. Възпитаване на добросъвестност,организираност, изпълнителност и точност в процеса на обучение.// Народна просвета, 1978, брой 6, стр. -, ISSN -.
 1158. Пенев, С.Д. За самовъзпитанието на волята на учениците в средна училищна възраст.// Проблеми на комунистическото възпитание, 1978, брой 9
 1159. Пенев, С.Д.,П.Живкова. Усвояване на ръчните бодове в началното училище.// Начално училище, 2001, брой 1
 1160. Пенев, С.П. Проблеми на преподаване на религия в средното училище.// Педагогика, 2008, брой 2, стр. 063-069
 1161. Пенев, С.П. Интерес и необходимост в училищното обучение.// Педагогика, 2006, No 7, pp. 035-043
 1162. Пенев, С.П. Проблеми на оценяването на поведението на учениците в наше време.// Педагогика, 2006, брой 11, стр. 065-071
 1163. Пенев, С.П. Урочната форма на обучение в съвременните условия.// сб.Урокът дидактически и методически аспекти, 2005, брой 1, стр. 022-040
 1164. Пенев, С.П. Отношението "учител-ученик"в светлината на демократичния стил на обучение.// Педагогика, 2005, брой 9, стр. 062-067
 1165. Пенев, С.П. Педагогическото управление в условията на демокрация.// Педагогика, 2004, брой 9, стр. 071-078
 1166. Пенев, С.П., В.Грънчарова. Фактори,определящи избора на педагогическите специалности във висшите училища на Република България.// Посоки, 2006, брой 3
 1167. Пенев,С.П.Ирена Маркова. Исследование эмпатийности среди населения города Силистры.// Экономика,Управление,Образование, 2014, брой 1, стр. 26-31, ISSN 978-5-93299-282-1.
 1168. Пенева Н. Аспекти от ценностната система в езика на съвременния протестиращ българин. Социални ценности.// Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева, 2017, брой 1, стр. 433-440, ISSN 978-619-208-123-2.
 1169. Петкова, М. Интегриране на геометрични фрактални конструкции чрез Geogebra за хибриден учебен процес.// Научно-методическо списание МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА, София, Национално издателство за образование и наука, 2013, брой LVI - 6, стр. 541 - 561, ISSN 1310-2230 (Print).
 1170. Петкова, М.М., Е.А. Великова. Ролята на педагогическите технологии в учебния процес - теоретичен анализ.// Годишно научнотеоретично списание „Педагогически новости”, Русенски университет „А. Кънчев”, 2014, брой 1, стр. 57-66, ISSN 1314-7714.
 1171. Петров П., Ю. Дончева. Творческото дело на Ян Амос Коменски в Шарошпатак.// Педагогически новости, 2013, брой 01, стр. 122 - 126, ISSN 1314-7714.
 1172. Петров П.,В.Василева. Триадата „N-D-M“ структуроопределяща парадигма в интелектуалното развитие на личността.// ,,Наука, образование, култура”, бр.9/01.11.2016, 2016, брой 9, ISSN 1314-717 Х.
 1173. Петров,П. Комуникативна компетентност и педагожка интеракция мегу наставнокот и часот физическо воспитуванjе и спорт.// Физичка култура, 2009, брой 1, стр. 54-56
 1174. Петрова, П., Алипиева, Д. Петрова, П., Алипиева, Д., „Създаване на психология на успеха в класната стая“,сп. „Педагогически новости“, Русе, 2016 /под рецензиране/.// Педагогически новости, 2016, брой 1
 1175. Пометкова, Я. Катедра български език, литература и изкуство – 50 години утвърждаване и възход.// Арнаудов сборник. Том 10, 2018, брой 10, стр. 147 - 156, ISSN 978-619-7058-64-2.
 1176. Пометкова, Я. Номинация на уреди за бита в съвременния български език.// Арнаудов сборник, 2017, брой Том 9, стр. 379 - 388, ISSN 978-619-7058-49-9.
 1177. Пометкова, Я. Синонимни конструкции за обусловеност (причина и цел) в българския език.// Известия на Научния център "Св. Дазий Доростолски". Книга Х, в чест на проф. д-р Иван Недев по случай 80 години от рождението му. Силистра. Изд. център на Русенския университет., 2017, брой Х, стр. 43 - 51, ISSN 1313-7395.
 1178. Пометкова, Я. Репрезентация на каузални отношения за отстъпване в българското изречение.// Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Унив. изд., 2017, брой 1, стр. 165 - 174, ISSN 978-619-208-123-2.
 1179. Пометкова, Я. Международна дейност на Катедрата по български език, литература и изкуство.// 50 години Катедра по български език, литература и изкуство - традиции, научни търсения, постижения, 2017, брой 1, стр. 80 - 95, ISSN 978-954-712-735-7.
 1180. Пометкова, Я. Ново дефиниране на понятието дума.// Сб. Българският език и ние. Сборник в чест на 65-годишнината на доц. д- Руси Русев. Русе, 2016, брой 1, стр. 109 - 115, ISSN 978-954-712-696-1.
 1181. Пометкова, Я. Д. В о ј в о д и ћ. Проблематика развоја футура и његове граматикализације у словенским језицима.// Съпоставително езикознание, 2014, брой 2, стр. 77 - 81, ISSN 0204-8701.
 1182. Пометкова, Я. Пунктуация на подчинените подложни да-изречения.// Арнаудов сборник, 2014, брой 8, стр. 352 - 356, ISSN 978-619-7058-33-8.
 1183. Пометкова, Я. Номинализации в обектна позиция към каузативни глаголи.// Арнаудов сборник, 2008, брой 5, стр. 478 – 483, ISSN 978-954-8190-57-2.
 1184. Пометкова, Я. Усложняване семантичната структура на българското просто изречение.// Арнаудов сборник, 2006, брой 4, стр. 360 – 364, ISSN 10:954-8190-49-4.
 1185. Пометкова, Я. Граматически характеристи на вторичнопредикативните структури в съвременния български език.// Наследие академика В.И.Борковского и проблемы современной лингвистики (статьи, исследования,материалы), 2006, брой 1, стр. 211 – 220, ISSN 5-9669-0199-6.
 1186. Пометкова, Я. Специфика на конструкциите с отглаголно съществително име във функцията на подлог в научната реч.// Сборник Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей, 2006, брой 1, стр. 276 – 284, ISSN 10: 954-524-556-5.
 1187. Пометкова, Я. Синонимия на вторичнопредикативни конструкции в българския книжовен език (подчинени изречения и конструкции с деепричастия и с отглаголно съществително име на-не).// Научни трудове на РУ. Том 41, серия 7.1. Сборник, посветен на 10-годишнината от създаването на Педагогическия факултет (1994 г. – 2004 г.), 2004, брой 1, стр. 94 – 102, ISSN 1311-3321.
 1188. Пометкова, Я. Мизийски и балкански езикови особености в говора на с. Бъзовец, Русенско.// Арнаудов сборник, 2003, брой 3, стр. 332 – 337, ISSN 954-8190-31-1.
 1189. Пометкова, Я. По-голяма взискателност при съставянето на учебни помагала по български език за началното училище.// “Начално образование”, ХLІІ, 2002, брой 1, стр. 21 – 30, ISSN 0204-4951.
 1190. Пометкова, Я. Интелектуализация на езика в областта на синтаксиса..// Арнаудов сборник, 2001, брой 2, стр. 176 – 179, ISSN 954-8190-18-4.
 1191. Пометкова, Я. Катедрата по български език, литература и изкуство носител на НАГРАДА РУСЕ 2017.// 50 години Катедра по български език, литература и изкуство - традиции, научни търсения, постижения, 2017, брой 1, стр. 7 - 21, ISSN 978-954-712-735-7.
 1192. Пометкова, Я. Семантично усложняване на българското просто изречение с номинализации и адвербиализации и установяване на синонимни отношения.// 50 години Катедра по български език, литература и изкуство - традиции, научни търсения, постижения, 2017, брой 1, стр. 113 - 117, ISSN 978-954-712-735-7.
 1193. Пометкова, Я. Асиметрия на простото изречение..// Езикът е съдба. Сборник в чест на 75-годишнината на проф. дфн Стефка Петрова., 2013, брой 1, стр. 81 - 87, ISSN 978-954-07-3544-3.
 1194. Пометкова, Я. Унификация и дублетност на някои пунктуационни правила в Официален правописен речник на българския език.// - В: Изследване речта на носителите на съвременния български език, 2013, брой 1, стр. 36 - 45, ISSN 978-619-7071-30-6.
 1195. Пометкова, Я. Отглаголните съществителни имена в българския език – развой и употреба.// – В: Известия на Научен център "Св. Дазий Доростолски". Книга V. Изд. РУ., 2013, брой 5, стр. 75-83, ISSN ISSN 1313-7395.
 1196. Пометкова, Я. Именни изречения с отглаголно съществително име на -не.// Арнаудов сборник, 2010, брой 6, стр. 441 – 446, ISSN 978-954-8190-76-3.
 1197. Пометкова, Я. Функция девербативов в болгарском языке и их изучение.// Славянские языки: единицы, категории, ценностные константы: сб. науч. статей / Отв. ред. Н.А.Тупикова, 2010, брой 1, стр. 181 - 191, ISSN 978-5-9669-0790-7.
 1198. Пометкова, Я. Говор (Фонетични особености; Морфологични особености; Синтактични особености; Текстове – илюстрация на диалектните особености.// Бъзовец. Селищно проучване, 2004, брой 1, стр. 229 – 245; 253 – 254, ISSN 954-8190-41-9.
 1199. Пометкова, Я. И. Център и периферия на зависимия таксис в българския език.// Сборник научных статей к 60-летию профессора В. И. Супруна “У чистого источника родного языка”, 2008, брой 1, стр. 49 – 56, ISSN 978-5-9935-0046-1.
 1200. Пометкова, Я. И. Мизийское и балканское влияние в говоре села Бызовец(Русенский регион).// Сборник научных статей к 60-летию профессора Р. И. Кудряшовой “Путь к родному слову”, 2006, брой 1, стр. 121 – 130, ISSN 5-88234-864-1.
 1201. Попова, Ю. и Цв. Харакчийска. Интегрирани ресурси за иновативно интеркултурно обучение на дигиталното поколение.// Реторика и комуникации, 2015, брой 16, ISSN ISSN 1314-4464.
 1202. Радева, В. Трудовите злополуки в гр. Русе и региона от Освобождението до началото на Втората световна война /1878 г. – 1939 г./.// Алманах за историята на Русе, 2011, брой 11, стр. 359 – 372, ISSN 1312-0980.
 1203. Радева, В. Законът за осигуряване на работниците и служащите в случай на злополука и болест от 1918 г. в българската осигурителна система.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2011, брой 6, стр. 43–49, ISSN 1311-1094.
 1204. Радева, В. Д-р Янко Вайнщайн - първият лекар на фонда "Обществени осигуровки" в гр. Русе.// Алманах за историята на Русе, 2010, брой 10, стр. 305 – 312, ISSN 1312-0980.
 1205. Радева, В. Доростолочервенската митрополия и протестантската общност в с. Хотанца, Русенско през 20-30 години на 20 век.// Алманах за историята на Русе, 2004, брой 5, стр. 113-119, ISSN 1312-0980.
 1206. Радева, В. "За и "против" протестантството в Русе /1878 г. - 1939 г./.// Алманах за историята на Русе, 2002, брой 4, стр. 404-420, ISSN 1312-0980.
 1207. Радославова Лора. Теоретични концепции и модели на процесът на социално учене.// Педагогически новости, 2019, брой 8, стр. 10-18, ISSN 1314-7714.
 1208. Раева И, Л. Петракиева. Превод на фрази и изречения.// Математическа и компютърна лингвистика, 1997, брой 2-3, стр. 28-30
 1209. Раева И. Основни приложения на компютърната лингвистика.// Математическа и ломпютърна лингвистика, 2002, брой 1, стр. 1-4
 1210. Раева И. Имена на числа и тяхното образуване.// Математическа и компютърна лингвистика, 2002, брой 1, стр. 29-31
 1211. Раева И. XXXII традиционна олимпиада по математика и лингвистика, Москва 2001.// Математическа и компютърна лингвистика, 2002, брой 1, стр. 9-12
 1212. Раева И. Методически аспекти за работа с ученици, които проявяват интерес към математическата и компютърна лингвистика.// Математическа и компютърна лингвистика, 1997, брой 1, стр. 2-7
 1213. Раева И. XXI олимпиада по математика и лингвистика, Москва 1991г. , бр. 2, 1992г..// Обучението по математика, 1992, брой 2
 1214. Раева И., М. Костова. Преводни съответствия.// Математическа и компютърна лингвистика, 1997, No 1, pp. 25-27
 1215. Раева, И. Приложение на размити функции на лингвистини променливи за семантичен анализ на нееднозначни математически твърдения записани на естествен език.// ИЗВЕСТИЯ, на съюза на учените - Русе, Серия 5, "Математика, Информатика и физика", 2001, брой 1, стр. 127-138, ISSN 1311-9184.
 1216. Раева, И. Основни насоки и методически аспекти на обучението по математическа и компютърна лингвистика.// ИЗВЕСТИЯ, на съюза на учените - Русе, Серия 5, "Математика, Информатика и физика", 2001, брой 1, стр. 74-82, ISSN 1311-9184.
 1217. Рашкова Ц., П. Рашков. Едно свойство на радикала на Джекобсон в пръстен с крайна група автоморфизми (Zentralblatt Мath. 511.16008).// Годишник на ВУЗ “Приложна математика” том 16, 1980, брой 2, стр. 71-79, ISSN -.
 1218. Рашкова, В., М. Димитров. ИЗБОР НА КРИПТОГРАФСКИ ШИФЪР.// Майски научни четения, РУ „А. Кънчев”, филиал Силистра, 2013, брой 11, Том 52, стр. 92-96, ISSN 1311-3321.
 1219. Русев Р. Индивидуално-авторският маниер на назоваване в романите на Димитър Димов.// Алманах Извор, 2013., 2013, брой XX, стр. 187 -195, ISSN 1314-2747.
 1220. Русев Р. Последната творба на Алеко Константинов.// Алманах "Извор", 2012, брой 19, стр. 186 - 192, ISSN 1314-2747.
 1221. Русев, Р. О некоторых характерных чертах и ценностных измерениях лексической номинации в романах двух болгарских писателей.// Славянские языки: единицы, категории, ценностные константы. Сборник научных трудов, 2010, брой 1, стр. 367 - 379, ISSN 978-5-9669-0790-7.
 1222. Русев, Р. Индивидуален стил и ценностната актуализация на дълбинния смисъл на художествения текст.// Граматика и семантика, 2010, брой 1, стр. 234-240, ISSN 978-954-524-724-8.
 1223. Русев, Р. Психопоетика на разказа на Емилиян Станев "Вълкът".// Словото е отражение на живота, 2009, брой 1, стр. 46-67, ISSN 978-954-524-693-7.
 1224. Русев, Р. Единство на поетичното и научното мислене в "Причинна връзка или изкупление".// Везни, година ХІХ, 2009, брой 4, стр. 75-81, ISSN няма.
 1225. Русев, Р. Лингвокултурология и дълбинен прочит на разказа на Елин Пелин "Нане Стоичковата върба".// В огледалния свят на езика и културата, 2007, брой 1, стр. 232-242, ISSN 978-954-8190-54-1.
 1226. Русев, Р. За радостта от общуването с художествения текст.// Сборник в памет на проф д-р Славчо Иванов, 2007, брой 1, стр. 191 - 196, ISSN 978-954-775-788-2.
 1227. Русев, Р. Номинация, образен строеж и художествена идея в разказа на Елин Пелин "Започването на един ден".// Йорданка Маринова: Изследвания по случай нейния седемдесет годишен юбилей: Сб., 2006, брой 1, стр. 276 - 284, ISSN 10:954-524-556-5.
 1228. Русев, Р. За един нов тип речник на автор.// Светът на речника. Светът в речника: Юбил. сб. в чест на чл. кор. дфн Емилия Пернишка, 2006, брой 1, стр. 129 - 134, ISSN 954-8709-73-2; 13.
 1229. Русев, Р. В плен на светлината(литературно-биографичен очерк за Димитър Добрев).// Брод, 2006, брой 3, стр. 88-99, ISSN няма.
 1230. Русев, Р. О поэтической семантике собстенного имени в одном болгарском романе.// Вестник Волгоградского государственного университета, сер.2 Языкознание, 2003, брой 3, стр. 116-118, ISSN няма.
 1231. Русев, Р. Защото сме рожби на слънцето.// Дачева Св. Случаен пътник: Избрани стихове,афоризми и проза, 2003, брой 1, стр. 293-299, ISSN 954-9983-30-7.
 1232. Русев, Р. Поетическият канон на Здравко Кисьов.// Брод, 2002, брой 1, стр. 77-79, ISSN няма.
 1233. Русев, Р. Словото на Димитър Димов.// Проглас, V, 1996, брой 1, стр. 12-20, ISSN 0861-7902.
 1234. Русев, Р. Номинация и художествен образ в романа "Снаха".// Родна реч, 1993, брой 9, стр. 6 - 10, ISSN 0204-5117.
 1235. Русев, Р. Лексикална номинация и художествен текст: Наблюдения върху романа "Тютюн" на Димитър Димов.// Език и литература, 1992, брой 5, стр. 46 - 54, ISSN 0324-1270.
 1236. Русев, Р. Собственото име в контекста на романа "Тютюн" от Димитър Димов.// Родна реч, 1992, брой 11, стр. 127 - 132, ISSN 0204-5117.
 1237. Русев, Р. Някои фактори на повторната продуцираща номинация на персонажите посредством собствени имена в романите на Димитър Димов.// Език и литература, 1990, брой 2, стр. 49 - 57, ISSN няма.
 1238. С. Капралов, К. Григорова. Балканска олимпиада по информатика.// Математика и информатика, 2005, брой 6
 1239. Сефанова П. Реторичната структура в бароковата музика.// Алманах, Национална музикална академия, София, 2012, брой 4, стр. 64-69, ISSN 1313-9886.
 1240. Симеонова, В., В. Павлов. Изследване динамиката в развитието на физическата дееспособност на 16 – 17 годишни юноши, занимаващи се с лека атлетика в свободното време.// Спорт и наука, 2012, брой изв., стр. 64-72
 1241. Симеонова, В., В. Павлов. Развиване на бързината, отскокливостта и издръжливостта при 15-16 годишни юноши.// Спорт и наука, 2012, брой 6, стр. 74-87, ISSN ISSN 1310-3393.
 1242. Смрикаров А., Д. Станчев, К. Крачанов, Т. Тотев, С. Смрикарова, И. Станев, П. Хараламов, П. Данаилов, Г. Попов. Микропроцесорна измервателно-изчислителна система за теглително изпитване на трактори.// Селскостопанска техника, 1983, брой 8, стр. 51-56
 1243. СОТИРОВ, Б., Тонев, Д., Евтимова, В. Изследване на неопределеността на средния диаметър на външни резби по метода на трите телчета.// XVII Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2007”, Сборник доклади, 2007, брой 1, стр. 243-247, ISSN 1313-9126.
 1244. Станев, И. Генериране на програми за управление на робот специфицирани на ограничен естествен език.// Електротехника и електроника, 1999, брой 5/6, стр. 18 – 23
 1245. Стефанова, П. Музикалното ателие – авторски модел на организация и творчески подход.// Алманах, Година 8 Национална музикална академия, София, 2016, брой Година 8, стр. 205-211, ISSN 1313-9886.
 1246. Стефанова, П. Озвучаване на литературен текст като форма на развитие на творческото мислене на деца от предучилищна и начална училищна възраст.// Национална музикална академия, 2014, брой 6, стр. 35 - 40, ISSN 1313 - 9886.
 1247. Стефанова, П., П.Стефанов. Водата в музикално-педагогическата практика.// Алманах, Национална музикална академия, София, 2017, брой Година 9, стр. 302-309, ISSN ISSN 1313-9886.
 1248. Стефнова, П. Алтернативни перкусии в музикалното ателие.// Алманах, Национална музикална академия, София, 2015, брой Година 7, ISSN 1313-9886.
 1249. Стойков, С. К. Енчев, П. Коев, С. Антонов. Оптимизационен екстремен синтез на нов тип праволинейно направляващ осемзвенен стрелови механизъм на портален кран (I част).// Механика на машините, 2005, брой 2, стр. 25-33, ISSN 0861-9727.
 1250. Стоянова, Д. Проблеми на детско-родителските отношения и благополучие на детето в семейството. PROBLEMS OF CHILD-PARENT RELATIONSHIPS AND WELFARE OF THE CHILD IN THE FAMILY.// „SCIENCE & TECHNOLOGIES", Volume III, 2013, брой 8, ISSN 1314-4111.
 1251. Стоянова, Д. Влияние на джендърните стереотипи и модели върху функционално-ролевите възпитателни позиции в семейството. INFLUENCE OF GENDER STEREOTYPES AND MODELS ON FUNCTIONAL-ROLE EDUCATIONAL POSITIONS IN THE FA.// “SCIENCE & TECHNOLOGIES", Volume III Education, 2013, брой 8, ISSN 1314-4111.
 1252. Стоянова, Д. Приложение на интерактивните методи при формирането на ключови компетенции у студентите – социални педагози за работа с неблагополучни семейства /под печат/.// проект, 2013, брой 13ФПНО-03
 1253. Стоянова, Д. Специфика и значение на интерактивната дидактическа технология при обучението на специалисти в системата на висшето образование /под печат/.// проект, 2013, брой 13ФПНО-03
 1254. Стоянова, Д. Съвременното българско семейство като възпитателна среда.THE CONTEMPORARY BULGARIAN FAMILY AS EDUCATIONAL ENVIRONMENT.// SCIENCE & TECHNOLOGIES" VOLUME II: Education, 2012, брой 8, стр. 138-143, ISSN 1314-4111.
 1255. Стоянова, Д. Социализиращи функции на педагогическото взаимодействие в ДОВДЛРГ.// Предучилищно възпитание, 2005, брой 5, стр. 20-24, ISSN 0204-7004.
 1256. Стоянова, Д. Педагогическото общуване и някои негови особености в ДОВДЛРГ.// Педагогика, 2005, брой 1, стр. 96-195, ISSN 0861-3982.
 1257. Стоянова, Д. ВЛИЯНИЕ НА ФЕНОМЕНИТЕ „РАННО“ И „КЪСНО“ РОДИТЕЛСТВО ВЪРХУ ЦЕЛЕВИТЕ СЕМЕЙНИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ ОРИЕНТАЦИИ /СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА/. INFLUENCE OF PHENOMENA „EARLY“ AND „LATE“ PARENTING ON THE TAR.// Педагогика, LXXXVII, 2015, брой 8,, стр. 1076-1088, ISSN 0861-3982.
 1258. Стоянова, Д. Конфликтни ситуации при 5-7 годишните деца (сравнително изследване).// Педагогика, 2004, брой 8, стр. 58-67, ISSN 0861-3982.
 1259. Стоянова,Д. Психолого – педагогически условия за повишаване равнището на социалната образованост на 5-7- годишните деца, отглеждани и възпитавани в институционална среда.// Предучилищно възпитание, 2006, брой 1, стр. 33-40, ISSN 0204-7004.
 1260. Стоянова,Д. Психологични механизми и специфика в приложението на методи от арт-терапията при смущения в хода на социализацията на деца, лишени от родителски грижи.// Психологични изследвания (институт по психология на БАН), 2005, брой 3, стр. 283-292, ISSN 1311-4700.
 1261. Събков, Х., Ив. Иванов, П. Зунев, Т. Тодоров. Изследване екстериора на козите като изходна база за обосноваване някои параметри на доилната инсталация.// “Селскостопанска техника”, 2007, брой 6
 1262. Събков, Х., Ив. Иванов, Т. Тодоров, П. Зунев. Обосноваване някои параметри на доилна инсталация за кози.// “Селскостопанска техника”, 2009, брой 3, стр. 32-39
 1263. Събков, Хр., И. Иванов, Е. Видинова, Т. Тодоров, П. Зунев. Изследване на някои експлоатационни показатели на доилна инсталация за кози - ДИК-24..// Селскостопанска техника, 2011, брой 6, стр. 30-37
 1264. Тодоров, Т., Ат. Митков, Д. Бекана, Й. Йосифов. Експериментално изучаване кинематиката на плоските сита..// Селскостопанска техника, 2000, брой 3, стр. 30-32
 1265. Топалска, Н. Д. Игнатова-Цонева. Метонимична концептуализация на основни житейски категории в старозаветните премъдростни книги.// Език и литература, 2017, брой 3-4, стр. 177 - 188, ISSN ISSN: 0324 - 1270.
 1266. Топалска, Н. Д. Игнатова-Цонева. Когнитивно изследване на старозаветния концепт мъдрост в неговата словеснообразна репрезентация. – В: , 63, 2016, кн. 2, с. 25 – 33..// Български език, 2016, брой 2, стр. 25 - 33, ISSN 1311 - 3321.
 1267. Топалска, Н. Д. Игнатова-Цонева. Когнитивно изследване на старозаветния концепт мъдрост в неговата словеснообразна репрезентация.// Български език, 2016, брой 2, стр. 25 - 33, ISSN 0005-4283.
 1268. Топалска, Н. Д. Игнатова-Цонева. Антропоморфизмът като когнитивен инструмент в концептуализацията на мъдростта в старозаветните премъдростни книги Притчи Соломонови, Иов и Еклисиаст.// Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. Руси Русев, 2016, брой 1, стр. 424 - 436, ISSN 978-954-712-696-1.
 1269. Факирска, Й. Възпиране на детската агресия чрез умения на емоционалната интелигентност.// Педагогически новости, 2013, брой 1, стр. 67-78, ISSN 1314-7714.
 1270. Факирска, Й. Информационните технологии за развитие на емоционалната интелигентност у 5-7-годишните деца.// Педагогически новости, 2012, брой 1, стр. 3-12, ISSN 1314-7714.
 1271. Факирска, Й. Изменение форм или разумное использование современных образовательных технологии в детском саду..// Современный детский сад , Москва., 2011, брой 1, стр. 47-55, ISSN 2221-1608.
 1272. Факирска, Й. Ранно откриване на деца със специфични образователни потребности..// – Предучилищно възпитание,, 2009, брой 1, стр. 17-25, ISSN 0204-7004.
 1273. Факирска, Й. Предучилищното образование на деца на мигранти в България..// Предучилищно възпитание,, 2009, брой 5, стр. 15-19, ISSN 0204-7004.
 1274. Факирска, Й. Профилактика на агресията чрез формиране на нагласи за толерантно поведение.// Предучилищно възпитание, 2006, брой 7, стр. 22-27, ISSN 0204-7004.
 1275. Факирска, Й. Проблемът за подготовката на децата за училище.// Предучилищно възпитание, 2004, брой 9, стр. 29-33, ISSN 0204-7004.
 1276. Факирска, Й. Интеркултурното образование в детската градина..// Предучилищно възпитание, 2003, брой 9, стр. 6-10, ISSN 0204-7004.
 1277. Факирска, Й. Превенция на ранното отпадане от училище на децата роми.(ІІ част).// Стратегии на образователната и научната политика, 2002, брой , стр. 170- 184, ISSN 1310-0270.
 1278. Факирска, Й. Децата в риск и бъдещото им развитие.// Предучилищно възпитание, 2001, брой 2, стр. 30-35, ISSN 0204-7004.
 1279. Факирска, Й. Подбор и структуриране на образователното съдържание за подготвителна група.// Предучилищно възпитание, 2000, брой 1, стр. 32-37, ISSN 0204-7004.
 1280. Факирска, Й. Детската градина - място за защита правата на детето..// Предучилищно възпитание,, 1999, брой 3, стр. . 7-9,, ISSN 0204-7004.
 1281. Факирска, Й. Традиции и тенденции в подготовката на децата за училище.// Предучилищно възпитание,, 1998, брой 4, стр. 18-23,, ISSN 0204-7004.
 1282. Факирска, Й. Предучилищното обучение - предпоставка за успешно образование..// Предучилищно възпитание,, 1998, брой 2, стр. 45-48, ISSN 0204-7004.
 1283. Факирска, Й. Съвременни аспекти на приемствеността между детската градина и училището..// Отворено образование, 1998, брой 6, стр. 113-120, ISSN 0861-0738.
 1284. Факирска, Й. Груповата работа - форма на възпитание и обучение..// Предучилищно възпитание, 1997, брой 10, стр. 12-19, ISSN 0204-7004.
 1285. Факирска, Й. Система на възпиателно-образователна работа в подготвителна за училище група.// Предучилищно възпитание, 1997, брой 2-3-4, стр. 12-19, ISSN 0204-7004.
 1286. Факирска, Й. Диагностика на готовността на децата за училище.// Стратегии на образователната и научната политика, 1997, брой 1, стр. 91-94, ISSN 1310-0270.
 1287. Факирска, Й. Изисквания към работата в подготвителна група за училище.// Стратегии на образователната и научната политика, 1997, брой 4, стр. 64-71, ISSN 1310-0270.
 1288. Факирска, Й. Единна възпитателна микросреда в детската градина и семейството.// Предучилищна възпитание, 1997, брой 9-10, стр. 7-8, ISSN 0204-7004.
 1289. Факирска, Й. Алтернативни форми за организация на педагогическия процес в детската градина.// Предучилищно възпитание, 1995, брой 5, стр. 34-37, ISSN 0204-7004.
 1290. Факирска, Й. Иновации в дейността на ДДЮ.// Предучилищно възпитание, 1994, брой 5, стр. 26-30, ISSN 0204-7004.
 1291. Факирска, Й. Образователни програми за предучилищните заведения.// Предучилищно възпитание, 1994, брой 1, стр. 45-48, ISSN 0204-7004.
 1292. Факирска, Й. Социална дезадаптация на възпитаника от ДДЮ.// Обществено възпитание, 1994, брой 1, стр. 34-38, ISSN 0204-8515.
 1293. Факирска, Й. България и световните тенденции в предучилищното възпитание.// Дом, дете, детска градина, 1994, брой 6, стр. 24-32, ISSN 1310-0580.
 1294. Факирска, Й. Вариативност при организиране на педагогическия процес в детската градина.// Предучилищно възпитание, 1993, брой 2, стр. 40-41, ISSN 0204-7004.
 1295. Факирска, Й. Специфика на психосоциалните потребности на децата от ДДПВ.// Предучилищно възпитание, 1992, брой 3, стр. 29-32, ISSN 0204-7004.
 1296. Факирска, Й. Предучилищното възпитание в Скандинавските страни.// Предучилищно възпитание, 1992, брой 6, стр. 41-44, ISSN 0204-7004.
 1297. Факирска, Й. Концептуалност при създаване на нова програма за детските градини (дискусия).// Предучилищно възпитание, 1991, брой 4, стр. 18, ISSN 0204-7004.
 1298. Факирска, Й. Микрокомпютър в детската градина.// Предучилищно възпитание, 1990, брой 2, стр. 23-27, ISSN 0204-7004.
 1299. Факирска, Й. Самодейността на детето и ръководенето на творческата игра.// Предучилищно възпитание, 1989, брой 4, стр. 22-24, ISSN 0204-7004.
 1300. Факирска, Й. Развиващи функции на учебния процес.// Предучилищно възпитание, 1988, брой 1, стр. 19-20, ISSN 0204-7004.
 1301. Факирска, Й. Проблеми при ползване на микрокомпютъра в детската градина.// Предучилищно възпитание, 1987, брой 5, стр. 47-52, ISSN 0204-7004.
 1302. Факирска, Й. Готовност на 5-6 годишните деца за овладяване на учебната дейност.// Предучилищно възпитание, 1986, брой 4, стр. 2-4, ISSN 0204-7004.
 1303. Факирска, Й. Играта и умственото възпитание.// Предучилищно възпитание, 1984, брой 3, стр. 30-21, ISSN 0204-7004.
 1304. Факирска, Й. Комплексния подход при многостранното формиране на детето.// Предучилищно възпитание, 1981, брой 5, стр. 9-14, ISSN 0204-7004.
 1305. Факирска, Й. Възможности за усвояване на елементарни математически знания.// Предучилищно възпитание, 1981, брой 9, стр. 1-7, ISSN 0204-7004.
 1306. Факирска, Й. Условия за възпитаване на самостоятелност у децата чрез сюжетно-ролеви игри.// Предучилищно възпитание, 1980, брой 5, стр. 1-5, ISSN 0204-7004.
 1307. Факирска, Й. Някои съвременни разработки за формиране на елементарни математически представи..// Предучилищно възпитание, 1980, брой 10, стр. 39-40, ISSN 0204-7004.
 1308. Христова, П. Примерна система от базови задачи по темата „Делимост на числата” за начинаещи състезатели по информатика.// Математика и информатика, 2011, брой 4, стр. 21-32, ISSN 1310-2230.
 1309. Христова, Пл. Обучение на начинаещи състезатели по информатика чрез система от задачи.// Математика и информатика, 2010, брой 4, стр. 31-39, ISSN 1310-2230.
 1310. Цанков, Св., В. Войноховска. Ролята на съвременните информационни образователни технологии за повишаване мотивацията на обучаемите.// Научни трудове на Русенски университет. Майски научни четения, РУ „А. Кънчев”, филиал Силистра, 2014, брой Серия 11, то, стр. 142-147, ISSN 1311-3321.
 1311. Цветанова - Цанева, Ц. Теоретични постановки за ролята на езика при конструиране на идентичността.// 55-та годишна конференция на Русенския университет, Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация, Програма и резюмета, 2016, брой 28 – 29.10., стр. 72
 1312. Цветанова-Цанева, Ц. Методът на асоциативния експеримент при определяне на националната идентичност на българи, родени зад граница.// Сп. Съвременна лингвистика, 2018, брой бр.1, стр. с. 80-89
 1313. Цветанова. Ц. Понятието идентичност – обзорен преглед на основните становища.// Научни трудове, ,, Русенски университет „А. Кънчев“, 2015, брой Том 54, сери, стр. с. 278 – 284
 1314. Цветелина Цветанова. Кризисът на робството – време на вълка” / Х глава на повестта „Немили-недраги”.// алманах Извор, сп. Думите, 2012, брой 1 , 3
 1315. Цветелина Цветанова. За необходимостта от изучаване на българската езикова система / Лингвостилистичен анализ на романа”Хоро”.// алманах „Извор” , сп., 2011, брой 1
 1316. Цветелина Цветанова. „Робинзон Крузо” или генетичната потребност на човека от себеподобни.// Български език и литература, 2010, брой 1
 1317. Цонева - Игнатова, Д. Рожденият ден и речевото поведение на българите.// Арнаудов сборник, Русе, 2010, брой том 6, стр. 215 – 220, ISSN ISBN : 978 – 954-.
 1318. Цонева - Игнатова,Д. За палаталността в българския и в другите славянски езици.// Русская словесность в контексте современных интеграционных процесcов. Волгоград,, 2007, брой 1, стр. 70-75, ISSN 978-5-9669-0306-0.
 1319. Цонева Д. Игн. Значението на речевия слух за устната реч на децата.// Предучилищно възпитание, 1990, брой кн.5, стр. 24 - 28
 1320. Цонева Димитрина. Влияние русского языка при определении граматического рода некоторых имен существительных в современном болгарском языке.// Интеграционные процесы в коммуникативном пространстве регионов, 2010, брой І том, стр. 316 - 323, ISSN 978 - 5-9669 - 07.
 1321. Цонева, Д. За фонологичността на признака м е к о с т в българския език.// Известия, кн. ІІ „В памет на проф. Сл. Иванов”, 2007, брой ІІ, стр. 221-227, ISSN 954-759 .
 1322. Цонева, Д. Позиции за реализация на гласните и съгласните фонеми в съвременния български език с оглед разработването на компютърни програми за разпознаване на реч.// Сб. Книгата, езикът, литературата., БАН, 2006, брой 1, стр. 227 - 237
 1323. Цонева, Д. Благата ракия блага ли е.// Ракията на българина, Русе, 2005, брой І, стр. 11-18, ISSN 954-8190-44-3.
 1324. Цонева, Д. Психолингвистични аспекти на слуховото възприемане на фонемите в начален етап на обучение по чужд език..// – IIIth International Conference. The Languages as Means for Education, Research and Professional Realisation [Езикът – средство за образование, наука и професионална реализация].8-10 June . Varna, Bu, 2004, брой ІІІ, стр. 131-136, ISSN 954-449-203-8.
 1325. Цонева, Д. Норми за реализация на сонорните съгласни.// Арнаудов сборник, 2003, брой 3, стр. 327 - 331, ISSN 954-8190.31-1.
 1326. Цонева, Д. Българските тостове..// Арнаудов сборник, 2001, брой 2, стр. 73 - 80, ISSN 954-8190-18-4.
 1327. Цонева, Д. Контрастивен анализ на българския и арабския консонантизъм и изводи за практиката.// Съпоставително образование, 1990, брой 6, стр. 28 - 32, ISSN 0204 - 8701.
 1328. Цонева, Д. Функции и компоненти на речевия слух.// Чуждоезиково обучение, 1989, брой 1, стр. 6 - 10, ISSN 0205 - 1834.
 1329. Цонева, Д.,Ш. Алиш. От годежа – до сватбата в празнично-обредната система на българските турци.// Арнаудов сборник, 2003, брой 3, стр. 129 - 133, ISSN 954-8190-31-1.
 1330. Цонева,Д., Цв. Харакчийска. Контрастивен анализ на фонологичните системи на българския и английския език.// Арнаудов сборник, 2006, брой 4, стр. 337 - 334, ISSN 10:954-8190-49-7.
 1331. Цонева,Д.,В. Занглигер. Връзката между писането и фонематичния слух при чуждоезиковото обучение.// Чуждоезиково обучение, 1989, брой 5, стр. 20 - 25, ISSN 0205 - 1834.
 1332. Цонева-Игнатова, Д. Сравнительная характеристика мягкости консонантов в современных славянских языках.// Славянские языки: единицы, категории, ценностные константы:- Изд-во ВолГУ., 2010, брой 1, стр. .120-133., ISSN 978-5-9669-0790-7.
 1333. Цонева-Игнатова, Д. Палаталните консонанти в съвременните славянски езици.// Интердисциплинарен форум “България и Русия – посоки на взаимност”,, 2008, брой Русенски уни, стр. 227-235, ISSN 978-954-712-451-6.
 1334. Цонева-Игнатова, Д. За някои проблеми на речевата култура на съвременната интелигенция.// Известия на Съюза на учените – Русе, серия 2. Обществени науки., 2006, брой Том 5, стр. 104-111, ISSN 1311-1094.
 1335. Цонева-Игнатова,Д. Фонемните противопоставяния в съвременния български книжовен език и техните норми за реализация.// Наследие академика В. И. Борковского и проблемы современной лингвистикиВолгоград., 2006, брой 1, стр. 147-158, ISSN 5-9669-0199-6.
 1336. Цонева-Игнатова,Д., П. Митева. Наблюдения върху речевия слух на деца с неравностойно социално положение..// Арнаудов сборник, 2000, брой 1, стр. 182 - 184, ISSN 954-8190-141.
 1337. Цонева-Игнатова,Д., Цв. Харакчийска. Контрастивен анализ на алвеолните консонанти в български и английски език с оглед на позиционната им реализация.// Арнаудов сборник, 2008, брой 5, стр. 384 – 388, ISSN 978-954-8190-57-2.
 1338. Чернева П. Столарското училище - признание за значението на гр. Русе в индустриалното развитие на България (Исторически преглед на "Държавното практическо столарско училище" от 1895 до 1939 г.).// Алманах за историята на Русе, 2017, брой Т. XVII, стр. 149-161, ISSN 1312-0980.
 1339. Чернева, П. Средното механо-електрическо училище – първият голям принос на РТИК за развитието на професионалното образование в Русе.// Алманах за историята на Русе - Под печат, 2019, брой XIX
 1340. Чернева, П. Приносът на Земеделското училище в "Образцов чифлик" за развитието на модерното селско стопанство в България до Втората световна война..// Алманах за историята на Русе, 2018, брой XVIII, стр. 99-112, ISSN 1312-0980.
 1341. Шойлекова К. Модел на Захман.// Информационные технологии: современные подходы к развитию экономики региона, в Монография, 2012, брой 1, стр. 220 -228, ISSN 978-954-8675-32-1.
 1342. Я. Пометкова (съавт.). Разкриване и ръководство на специалност „Български език и история”, на магистърски и докторски програми към Катедрата.// 50 години Катедра по български език, литература и изкуство - традиции, научни търсения, постижения, 2017, брой 1, стр. 66 - 73, ISSN 978-954-712-735-7.
доклади
 1. A. Mihova, B. Borisova. Jump Math – an Innovative System of Teaching Mathematics. IN: Proceedings of university of Ruse, volume 56, book 6.4, Ruse, 2017, pp. 25-30, ISBN 1311-3321.
 2. A.Slavova, V.Rashkova. Cellular Nonlinear Network Model for Image Denoising. IN: Fifth Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM BGSIAM'10, 20-21.12.2010, pp.77-81, BAN, 2010
 3. Alexiev V., Kostadinov S., Parvanova J. RDF Data and Image Annotations in ResearchSpace. IN: Proceedings of the First International Workshop on Collaborative Annotations in Shared Environment: Metadata, Vocabularies and Techniques in the Digital Humanities, Florence, 2013, pp. 2517978.2517997, ISBN 978-1-4503-2199-0.
 4. Alipiev O., S. Antonov, T. Grozeva. Regarding the effect of the rack - cutter fillet on the undercutting of gears. IN: 4th International Conference on Power Transmissions - PT 12, Sinaia, Romania, 2012
 5. Alipiev, O., S. Antonov, T. Grozeva, D. Zafirov. Minimum number of teeth in symmetric and asymmetric involute spur gearings of a teeth ratio equal to one. IN: The 3rd international conference “Power transmissions’09”, Greece, 2009, pp. 51-58
 6. Alipiev, O., S. Antonov. Asymmetric involute–lantern meshing formed by identical spur gears with a small number of teeth. IN: International conference on gears, Munich, Germany, VDI-Berichte - 2108, 2010, pp. 925-940, ISBN 0083-5560.
 7. Alipiev, O., S. Antonov. Main thesis in the geometrical theory of the involute meshing, shaped by a generalized basic rack. IN: 3-rd International conference POWER TRANSMISSIONS’09, Kallithea, Greece, 2009, pp. 43-50, ISBN 978-960-243-662-2.
 8. Alipieva, D. The Role of Ego States for Emotional Intelligence of the Theachers. IN: Сборник доклади от научна конференция на РУ и Съюза на учените - Русе, том 58, кн. 6.2., Русе, Издателство на Русенски университет, 2019, pp. 35-41, ISBN 1311-3321.
 9. Alipieva, D. Psychoemotional Problems of the Adolescents with Deliquency. IN: Сборник доклади от научна конференция на РУ и Съюза на учените - Русе, том 58, кн. 6.2., Русе, Издателство на Русенски университет, 2019, pp. 35-41, ISBN 1311-3321.
 10. Alipieva, D. Art-therapeutic Techiques for Psychological Support of Gifted Children and Adolescents. IN: Proceedings Book of 1st International Conference on Advances of Science and Art, Istanbul, Turkey, 2017
 11. Alipieva, D. Roma Families and Bulgarian School. IN: 9th International Balcan Educational and Science Congress -16-18 October 2014, Edirne, Turkey, 2014, pp. 570-575
 12. Ancheva, V., V. Voinohovska. STEM METHODOLOGY IN STUDYING ARRAY DATA STRUCTURE IN EXTRACURRICULAR CLASSES. IN: Proceedings of EDULEARN 20 Conference, Valencia (Spain), IATED Academy, 2020, pp. 1673-1677, ISBN 978-84-09-17979-4.
 13. Ancheva, V., V. Voinohovska. MINICOMPUTER RASPBERRY PI 4 AS AN EFFECTIVE INSTRUMENT IN CONDUCTING STEM EDUCATION IN INFORMATICS CLASSES. IN: 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI2020, Seville (Spain), 2020
 14. Ancheva,V., V. Voinohovska. NTEGRATING THE STEM METHODOLOGY IN ROBOTICS EDUCATION IN AFTER SCHOOL ENRICHMENT CLASSES FOR STUDENTS. IN: 12th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, SPAIN, ICERI2019 Proceedings, 2019, pp. 4610-4616, ISBN 978-84-09-14755-7.
 15. Ancheva,V., V. Voinohovska. TEACHER EDUCATION FOR USING STEM PEDAGOGY IN THE DISCIPLINE INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES. IN: 12th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, SPAIN, ICERI2019 Proceedings, 2019, pp. 6154-6158, ISBN 978-84-09-14755-7.
 16. Andreeva Magdalena. Cloud Computing - the New Generaion of Web Services. IN: InfoTech - 2013, St. Konstantin&Elena - Bulgaria, 2013, pp. 124-131, ISBN 1314-1023.
 17. Andreeva, M.H. A Language for Testing Programs. IN: CompSysTech 2003, Sofia, Avangard Print Ltd, Rousse, 2003, pp. IV.28-1 - IV.28-6
 18. Angelova I., L. Vulkov. Comparison of the Two-grid Method on Different Meshes for Singularly Perturbed Semilinear Problems. IN: Appl. of Math. in Engin. and Econ.’34, American Institute of Physics, CP Series1067, 2008, pp. 305-312
 19. Aprahamian M., D. Souroujon, S. Tersian. On homoclinic solutions of a fourth-order differential equations arising in water wave models. IN: Proceedings of XXXVI Spring Conference of UBM, Sofia, 2007, pp. 144-148
 20. Aprahamian M., S. Tersian. Existence of solutions for fourth-order ODE’s in water wave models. IN: Proceedings of International Conference BVP’2008. AIP Conference Proceedings, AIP Conference Proceedings, 2009, pp. 39-49
 21. Aprahamian M., S. Tersian. On solvability of boundary value problems for some model fourth-order ODE’s. IN: Critical Point Theory and its Applications, Editors C.Varga, A. Kristaly, P. Blaga, Cluj-Napo, 2007, pp. 3-15
 22. Atanasov I., D.Atanasova. Optimizing Turning Cutting Conditions on Technology Cost Criterion Using Genetic Algorithms. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - 2015, Kavala, Greece, 2015, PARNAS, 2015, pp. 119-122, ISBN 978-954-8483-34-6.
 23. Atanasov Ivo, D. Atanasova. Multimedia System in CAD/CAM Training. IN: Proceedings of the Union of Scientists vol. 6, Rousse, Mathematics, Informatics and Physics, 2006
 24. Atanasova D., I. Atanasov. Sofware System for Automated Selection of Cutting Tool for CNC Machines Turning Operation. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - 2015, Kavala, Greece, 2015, PARNAS, 2015, pp. 102-105, ISBN 978-954-8483-34-6.
 25. Atanasova D., St. Christov. An Information system for selecting of electrode wires and fluxes for steel welding. IN: Proceedings of the International conference CompSysTech’2001, Sofia, 2001, pp. III.24.1-III.24.4
 26. Atanasova D., Y. Mladenov,. A Software Program for tooth profiling of worm hobs for cutting gear pump cogwheels. IN: Proceedings of theInternational Conference on Manufacturing Systems – ICMaS’09, Vol. 4, Bucharest, 2009, pp. 183-186, ISBN 1842-3183.
 27. Atanasova D., Y. Mladenov,, I. Atanasov. A Software system for determining the cutting edge profile of disc cutter teeth. IN: Proceedings in Manufacturing Systems – ICMaS’12, Bucharest, Romania, 2012, pp. 177-182, ISBN 2067-9238.
 28. Atanasova Desislava, Nataliya Venelinova. Comparative Analysis of Decision-making Models in National Healthcare Systems of EU Member-States: Change-Drivers’ Identification. IN: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOINFORMATICS AND BIOMEDICINE, Burgas, Bulgaria, 2020
 29. Atanasova G. Е., Zheliazkova I. I. An UML Project of a Task-Oriented Environment for Teaching Algorithms. IN: Proceedings of International Conference “Modern E-learning”, Varna, 2008, pp. 31-38
 30. Atanasova G., P. Hristova. The teacher's role in discovery, preparation, and development of gifted students in the field of informatics. IN: 43rd International ICT Hybrid Convention MIPRO 2020 Proceedings 2020/CE, Kružna 8/II, HR-51000 Rijeka, Croatia, MIPRO, 2020, pp. 972-976, ISBN ISSN 1847-3946.
 31. Atanasova G., P. Hristova. PEDAGOGICAL APPROACH FOR FINDING AND TRAINING TALENTED STUDENTS FOR TAKING PART IN INFORMATICS COMPETITIONS. IN: Ninth international scientific conference “The teacher of the future”, Durres, Albania, (с импакт фактор: 1.023 /2015, Global Impact and Quality Factory), 2016, pp. 113-117, ISBN 1857-92.
 32. ATANASOVA G., Pl. HRISTOVA. SECONDARY SCHOOL KNOWLEDGE GAPS FILLING VIA INTRODUCTORY DISTANCE COURSE IN INFORMATICS. IN: The 11th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, June 04-07, Boston, MA. USA, 2015
 33. Atanasova, D. An Information system for electrode selection for steel welding. IN: Proceedings of the International conference CompSysTech’2003, Sofia, 2003, pp. IIIA.22.1-IIIA.22. 5
 34. Atanasova, G. Some Algorithmic Problems for Students’ Critical Thinking Skills Development. IN: Proceedings of the 7th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, Sofia/Dobriniste, Bulgaria, 2011
 35. Atanasova, G. A Model for Teaching and Learning algorithms. IN: Proceedings of the Anniversary International Conference Celabrating Prof. Sava Grozdev’s 60th anniversary, Bachinovo, Bulgaria, 2010, pp. 374-382
 36. Atanasova, G. E. Teaching about the human factor in the educational courses of specialists from field of business informatics. IN: III International Scientific-Practical Conference "Information Systems and Technology: Management and Security", Toliati-Ruse, 2014, ISBN 978-5-9581-0340-9.
 37. Atanasova, G., Hristova P. FLOW CHART INTERPRETER - an environment for software animation representation. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and technologies (e-Learning), Sofia, Bulgaria, 2003, pp. IIIA.8-1 - IIIA.8-6
 38. B. Jovanovi´c, L. Vulkov. Difference schemes for a parabolic problem with interface. IN: I. Farago, P. Vabishchevich, L. Vulkov (eds.),Finite Difference Methods: Theory and Applications,Proc. of Fourth international conference held in Lozenetz (Bulgaria) 2006, Rousse, University “Angel Kanchev”, 2007, pp. 215–220
 39. Baeva D. Creation an Information Model of the Bulgarian National Embroidery for Presentation in Knowledge Bases. IN: TEM Journal, Serbia, UIKTEN-Association for Information Communication Technology Education and Science, 2020, pp. 101-106, ISBN 2217-8309 / 2217-.
 40. Baeva D. MANAGEMENT OF GRADUATE STUDENT’S THESIS WRITING THROUGH A SPECIALIZED SOFTWARE SYSTEM. IN: 7th International Conference, International Scientific Publications, Science Events Ltd, 2016, pp. 336-341, ISBN ISSN 1314-7277.
 41. Baeva D. Learning theories in computer-assisted foreign language acquisition. IN: Инновации и современные технологии в системе образования, Материалы III международной научно - практической конференции 20 – 21 февраля 2013 года, Прага, V ě decko vydavatelsk é centrum « Sociosf é ra - CZ », 2013., 2013, pp. 139-144, ISBN 978 - 80 - 87786.
 42. Baeva D. Main problems at integrating educational interactive multimedia in the foreign language teaching on a phonological level of language acquisition. IN: Proceeding of the Eighth International Conference INTERNET EDUCATION SCIENCE IES-2012, Vinnytsia VNTU, Укладання, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, 2012, pp. 60-61, ISBN 978-966-641.
 43. Baeva D., B. Baev. Semantic Approach in Encoding of the Meanings in Bulgarian Folklore Embroidery in Digital Libraries. IN: MIPRO Proceedings, Opatiq, Croqtiq (Scopus), GRAFIK, 2019, ISBN 1847-3946.
 44. Baeva D., K. Shoilekova. Oriented Petri Nets As Means Of Describing A Human-Computer Interaction. IN: 9th Computer Science On-line Conference, Poland, Springer Series: Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, pp. 101-106, ISBN 2194-5357.
 45. Baeva D., K. Shoilekova, I. Kamenarov. Analysis and verification of the quality of the structural elements of a Bulgarian national embroidery information system. IN: 9th Computer Science On-line Conference, Poland, Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, pp. 1-9, ISBN 978-3-030-51973-5.
 46. Baeva D., Rashkova V. Ontology-Based Software System about the symbolic in National Reasons in the different Geographical Region of Europe and Asia. IN: Proceedinds of the Eleventh International Scientific-Practical Conference INTERNET-EDUCATION-SCIENCE-2018, Vinnytsia, VNTU, 2018, pp. 310, ISBN 978-966-641-728-5.
 47. Baeva D., Rashkova V., Ivanov I. Methodological approach to the construction of Cultural Heitare Ontology. IN: Proceedinds of the Eleventh International Scientific-Practical Conference INTERNET-EDUCATION-SCIENCE-2018, Vinnytsia, VNTU, 2018, pp. 244, ISBN 978-966-641-728-5.
 48. Baeva D., S. Marinova. Application of Communication Tools for Virtual Marketing among Buyers of Furniture from Bulgaria and Romania. IN: International Scientific Conference Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Sofia, The Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 2017
 49. Bargazov E., Uzunov T., Alipiev O., Antonov S., Bortyakov D. NEW STRUCTURE OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM. IN: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY, BOROVETS, BULGARIA, 2018, pp. 36-41
 50. Bargazov, E. I., T. I. Uzunov, O. L. Alipiev, S. D. Antonov, D. E. Bortyakov. A study of gantry cranes level-luffing jib system using SOLIDWORKS. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. 103-108, ISBN 1311-3321.
 51. Basri, S., M. Dimitrov. Power factor regulating system for domestic consumers based on microcontroller. IN: Научна конференция на УНСС-София „Приложение на информационнните и комуникационни технологии в икономиката и образованието”, София, 2011
 52. Basri, S., O. Petrov, M. Dimitrov. Evaluation the effectiveness of management of internal lighting systems for various periods of working time. IN: International Scientific Conference “Technologies and Innovation solutions 2011”, Edirne, Turkey, 2011
 53. Beloev H., A. Smrikarov, A. Ivanova, T. Vassilev, T. Georgiev, S. Smrikarova, G. Ivanova, V. Stoykova, E. Ibryamova, Y. Aliev, P. Zlatarov. A Vision of the University of the Future. IN: CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20, New York, NY, USA, Association for Computing Machinery, 2020, pp. 307–312, ISBN 9781450377683.
 54. Bencheva, N., Ts. Georgiev, K. Gabrovska. Computer System for Determination and Analysis of Theoretical Fuel Economy of Automobiles. IN: Proceedings of the International Conference on Computer System and Technologies, Ruse, 2002, pp. III-26-1 – III-26-25, ISBN 954-9641-28-7.
 55. Benin, N. Elin Pelin – „The singer of soial misery”. IN: 58th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists – Ruse. New Industries, Digital Economy, Society – Projections of the future II, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2019, pp. 277, ISBN 1311-3321.
 56. Benin, N. To assert the native: Konstantin Petkanov and the „Native art” movement. IN: Sessions schedule & abstracts. „Angel Kanchev” University of Ruse, Union of Scientists, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2016, pp. 230, ISBN 1311-3321.
 57. Benin, N. „We’re Bulgarians”: The identity of the natives of the village of Topola in the harvest trilogy by Konstantin Petkanov. IN: Sessions schedule & abstracts. „Angel Kanchev” University of Ruse, Union of Scientists, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2016, pp. 231, ISBN 1311-3321.
 58. Benin, N. Literature Debate: Culture of Speech Development of Talented Children. IN: Creativity in mathematics education and the education of gifted students. Third international Conference, Bulgaria, Rousse, august 3 – 9, 2003, Athens, V – publications, 2003, pp. 374–376, ISBN ISBN 960-8073-10-.
 59. Benin, N., I. Benina. The Personlity of Academician Mikhail Arnudov in the context of the ten Arnaudov readings. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists – Ruse. New Industries, Digital Economy, Society – Projections of the future, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. 240, ISBN 1311-3321.
 60. Benina, I., N. Benin. Bologna Process and Quality of Еducation in Humanities. Danube Rectors Conference. University of Ruse. IN: 27th DRC Annual Meeting and Conference, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2010, pp. 162-168, ISBN 1311-3321.
 61. Bilchev S. J., E. A.Velikova. About Some Basic Principles of the Extracurricular Work with Talented Students. IN: Proceedings of the 4th Mediterranean Conference on Mathematics Education, January 28 – 30, 2005. Palermo, Italy, Cyprus, Cyprus Mathematical Society, 2005, pp. 553 – 559
 62. Bilchev, S., E. Velikova. About Some Generators of New Asymmetric, Triangle Inequalities. IN: Proceedings of the Third International Conference “Creativity in Mathematics Education and the Education of Gifted Students”, 4-9 August, 2003, Rousse, Bulgaria, E. Velikova (Ed.),, Athens, Greece, V-publications, Athens, Greece, 2003, pp. 57-66, ISBN 960–8073–10–3.
 63. Bilchev, S., E. Velikova. The Role of the Triangle “STS” for Development of the Mathematically Talented Students. IN: Proceedings of the Third International Conference “Creativity in Mathematics Education and the Education of Gifted Students”, 4-9 August, 2003, Rousse, Bulgaria, E. Velikova (Ed.),, Athens, Greece, V-publications, Athens, Greece, 2003, pp. 67-70, ISBN 960–8073–10–3.
 64. Borodzhieva, A., G. Marinova and T. Vassilev. Interactive Learning Module Implementing Convolutional Encoding and Decoding in Presence of Noise. IN: 27th International Conference on Information Technologies InfoTech-2013, 19 – 20 September 2013, St.St. Constantine and Elena resort (Varna), Bulgaria, Proceedings, Edited by Prof. Radi Romansky, Sofia, Publishing House of Technical University – Sofia, 2013, pp. 276-285, ISBN 1314-1023.
 65. Borodzhieva, A., G. Marinova, T. Vassilev. Interactive Learning Module Implementing "Divide and Search" Procedure in Convolutional Encoders Analysis. IN: XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013, 26 - 29 June 2013, Ohrid, Republic of Macedonia, 2013, pp. 839-842, ISBN 978-9989-786-89-1.
 66. Borodzhieva, A., G. Marinova, T. Vassilev, P. Manoilov, S. Kostadinov. Machine Learning Techniques in Software System for Simulation of Convolutional Encoders and Decoders. IN: Proceedings of Fourth International Symposium on Radio Systems and Space Plasma ISRSSP 2014, Ruse, 2014, pp. 46 – 54, ISBN 978-619-90124-2-0.
 67. Borodzhieva, A., P. Manoilov. Code Converter Synthesis in a Teamwork Using Logisim. IN: 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2018, 25-28 October 2018, Iași, Romania, Conference Proceedings, Iași, Romania, 2018, pp. in the press
 68. Borodzhieva, A., P. Manoilov. MATLAB-Based Software Tool for Implementation of Digrafid Ciphers Using a Modified Algorithm with 64-Symbol Alphabet. IN: 19-th International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’18, Ruse, 13-14 September 2018, Proceedings of the 19th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, 2018, pp. 152-159, ISBN 978-1-4503-6425-6.
 69. Borodzhieva, A., P. Manoilov. Decoder Synthesis in Teamwork Using Logisim. IN: Proceedings, XXVII International Scientific Conference Electronics – ET2018, 13-15 September 2018, Sozopol, Bulgaria, 2018, pp. 67-70, ISBN 978-1-5386-6691-3.
 70. Borodzhieva, A., P. Manoilov. Simulating the Operation of Feed-forward Convolutional Encoders and Viterbi Decoders Applied in Additive White Gaussian Noise Communication Channels. IN: International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’08, Gabrovo, 2008, pp. IIIB.13-1–IIIB.13-6
 71. Borodzhieva, A., P. Manoilov. Software Tool for Implementing RSA Algorithm. IN: Fourth International Bulgarian-Greek Conference – Computer Science’2008, Proceedings, International Workshop BioComputing’2008, Part III, Kavala, Greece, 2008, pp. 804–809
 72. Borodzhieva, A., P. Manoilov. Software Tool for Simulating Convolutional Encoding and Decoding Used in Communication Systems. IN: Fourth International Bulgarian-Greek Conference – Computer Science’2008, Proceedings, International Workshop BioComputing’2008, Part III, Kavala, Greece, 2008, pp. 851–856
 73. Borodzhieva, A., P. Manoilov. Software Tool for Implementing Encryption and Decryption Processes Using Playfair Cipher. IN: International Symposium for Design and Technology of Electronic Packaging, 14th Edition, SIITME 2008, Conference proceedings, Predeal, Romania, 2008, pp. 140–144, ISBN 1843-5122.
 74. Borodzhieva, A., P. Manoilov. Description and Software Implementation of Diffie-Hellman Algorithm, El-Gamal Encryption Scheme, Using MATLAB. IN: Proceedings of the Workshop: Infrastructures and Engineering for Knowledge Society, Romanian Academy Library, Bucharest, Romania, 2007, pp. 41–46, ISBN 978-973-0-05369-2.
 75. Borodzhieva, A., P. Manoilov. Description and Implementation of Merkle-Hellman Algorithm, Based on the Knapsack Problem Using MS Excel. IN: Proceedings of the Workshop: Infrastructures and Engineering for Knowledge Society, Romanian Academy Library, Bucharest, Romania, 2007, pp. 113–119, ISBN 978-973-0-05369-2.
 76. Borodzhieva, A., T. Vassilev, S. Kostadinov, P. Manoilov, G. Marinova. Trifid Cipher Implementation in MATLAB for Latin and Cyrillic Texts. IN: Proceedings of Fourth International Symposium on Radio Systems and Space Plasma ISRSSP 2014, Ruse, 2014, pp. 55 – 62, ISBN 978-619-90124-2-0.
 77. Borodzhieva, A.N., P.K. Manoilov. Training Module with Graphical User Interface for Encryption and Decryption Using Affine Ciphers Applied in Cryptosystems. IN: 2014 IEEE 20th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2014, 23-26 October 2014, Conference Proceedings, Bucharest, Romania (СФ), 2014, pp. 281–286, ISBN 978-1-4799-6961-6.
 78. Borodzhieva, A.N., P.K. Manoilov. MATLAB-Based Module for Encryption and Decryption Using Bifid Ciphers Applied in Cryptosystems. IN: 2014 IEEE 20th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2014, 23-26 October 2014, Conference Proceedings, Bucharest, Romania (СФ), 2014, pp. 287–291, ISBN 978-1-4799-6961-6.
 79. Bouyklieva St., St. Kapralov,Ml. Manev, Ts. Rashkova. The COMPMATH Competition. IN: BGSIAM'13, Sofia, IMI, 2014, ISBN 1314-7143.
 80. Braianov I.A., J.D. Kandilarov, L.G. Vulkov. Numerical solution of diffusion-desorption problems with small diffusion coefficients and localized chemical reactions. IN: Analytical and Numerical Methods for Convection-Dominated and Singularly Perturbed Problems, Huntington, NY, NOVA Science Publishers, Inc., 2000, pp. 169-176
 81. Braianov, A., L. G. Vulkov. Grid approximation of the solution and diffusion f.lux for reaction – diffusion problems with concentrated capacity. IN: Finite Difference Mathods: Theory and Applications, U.S.A., Nouva Science, 1998
 82. Brayanov I. A., J. D. Kandilarov. Monotone difference schemes for semilinear elliptic equations with mixed derivatives and robin boundary conditions. IN: Fourth International conference on Finite Difference Method: Theory and Applications, FDM’06, Lozenetz, August 26-30, 2006, Ed. by I. Farago, P. Vabishchevich, L. Vulkov, Rousse, 2007, pp. 155-160
 83. Brayanov I. A., M. N. Koleva. Stability of difference schemes with variable weights for a parabolic interface problem. IN: Applications of Mathematics in Engineering and Economics, Proceedings of the 27-th Summer School, Sofia, Heron Press, 2002, pp. 241–248, ISBN 954-580-115-8.
 84. Brayanov I., I. Dimitrova. Uniformly convergent High-Order Schemes for a Two Dimensional Elliptic Reaction-Diffusion Problem with Anisotropic Coefficients. IN: LNCS 2542, NMA 2002, Springer, 2003, pp. 395-402
 85. Cabada A., A. Iannizzotto, S. Tersian. Existence of solutions of discrete equations via critical point theory. IN: Proceedings of the International Workshop Future Directions in Difference Equations, Vigo, Spain, 2011, pp. 61–75
 86. Chaparova J. Some Ideas of Geometry of Curves and Surfaces Illustrated by Mathematica. IN: 14. Konferencia kosickych matematikov, Herl'any, 3-6 aprila 2013, 2013, ISBN 978-80-553-1395-5.
 87. Chaparova J., E. Kalcheva. Three approaches toward sublinear Emden—Fowler equation. IN: Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, 7, Ser. 5, Ruse, 2009
 88. Chaparova J., L. Sanchez. Positive solutions of fourth order singular boundary value problems. IN: Proceedings of 36 Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sofia, 2007, pp. 154-158
 89. Chaparova, J. On the existence of nontrivial solutions of a nonlinear fourth order boundary value problem. IN: Proceedings of 32 Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sofia, 2003, pp. 150-155
 90. Chaparova, J. Change of variables in some differential expressions via MAPLE. IN: Proceedings of the 26 Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sofia, 1997, pp. 389-394
 91. Chernev S., Yankov R. Investigation on the influence of the boundary conditions by simulation with finite element method. IN: Mathematics and Education in mathematics, Sofia, 2007, ISBN 978-954-8880-25-1.
 92. Cheshankov, B.I., P.A. Koev, S.B. Stoykov, S.D. Antonov and V.G. Vitliemov. Multicriteria Optimization of a Front Loader Linkage. IN: Proceedings of the 13th International Conference on Systems Engineering, Paper EE-65, Las Vegas, Nevada, USA, 1999
 93. Cheshankov, B.I., P.A. Koev, V.G. Vitliemov, S.D. Antonov. Multicriteria Design of a Spur Gear Pair. IN: Proceedings of the 14th International Conference on Systems Science, Wrozlaw, Poland, Vol. 3, 2001, pp. 137-144, ISBN 83-7085-576-8.
 94. Chobanov, P., S. Todorov, T. Todorov, Ch. Tomchev. Skeletal injuries in childhood – a prognosis for 2001.. IN: 17 th Meeting of the European Paediatric Orthopaedic Society (E.P.O.S.) and the Inaugural Meeting of the International Federation of Paediatric Orthopaedic Societies (I.F.P.O.S.), 1-4 April, Мадрид, 1998
 95. D. Atanasova, G. Atanasova. THE ROLE OF INTRODUCTORY PROGRAMMING COURSES IN UNIVERSITIES TO PROVIDE PROFESSIONAL COMPETENCE. IN: INTED2018 Proceedings - 12th International Technology, Education and Development Conference (Web of Science), Valencia, SPAIN, 2018, pp. 8879-8885, ISBN 978-84-697-9480-7.
 96. D. Kravecova, M.M. Mitrofanova. Special Curves Revisted – the Evolute of the Cycloid. IN: CD Proceedings of the Conference History of Mathematics & Teaching Mathematics (report and poster), 19 - 23 May 2010, Szeged, Hungary, 2010
 97. Deliyski M., E. Veleva, V. Tsankov, Hr. Deliyski. Improving the energy efficiency of buildings through the use of a highly efficient, humidity sensitive ventilation system. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 1.2, Ruse, 2017, pp. 30-35
 98. Deyan Staykov. Strategies to control and address aggression in school. IN: MIRCEA CEL BATRAN’ NAVAL ACADEMY, The 4th International Scientific Conference, SEA-CONF, Constanta, Romania, Constanta, Romania, 2018, pp. 15 - 22, ISBN 2392-8956.
 99. Dimitrov M. Structure of Heat Powered 'AND', 'OR' and 'NOT' Logic Gates. IN: Научни трудове на РУ, Математика, информатика и физика, Русе, 2015, pp. 177-181, ISBN 1311-3321.
 100. Dimitrov, M. On-board electronics of the Rada self-reconfigurable robot. IN: Scientific forum on innovative trends in engineering and science, Kavala, Greece, 2015, pp. 041-043, ISBN 978-954-8483-34-6.
 101. Dimitrov, M. Software Architecture of the Rada Self Reconfiguring Robot. IN: Challanges in engineering and information science, Sania, Romania, 2015, pp. 057-059, ISBN 978-954-8483-35-3.
 102. Dimitrov, M. Global repository for sequences оf robots instructions. IN: Proceedings of the union of scientists - Ruse University of Ruse, Ruse, 2012
 103. Dimitrov, M. Evaluation of the advantages of calculating mathematical equations using a hash-based structures, mapping key to value on Ubuntu platform. IN: Internet Educational Science 2012, Vinnytsia national technical university, Vinnytsia, 2012
 104. Dimitrov, M. Evaluation of the advantages of calculating mathematical equations using a hash-based structures mapping key to value. IN: Informatics in Scientific Knowledge 2012, Varna Free University, Varna, 2012
 105. Dimitrov, M., S. Basri. Real time internal company communication system. IN: Научна конференция на УНСС-София „Приложение на информационнните и комуникационни технологии в икономиката и образованието”, София, 2011
 106. Dimitrova I., L. Vulkov. On the Numerical Solution of Singularly Perturbed Interface Problems. IN: Appl. of Math. in Engin. and Econ.’27, Sofia, Heron Press, 2002, pp. 249-257
 107. Dimitrova S.R. Numerical Study the Influence of Non-local Nonlinearities on the Long Time Behavior of Solutions to Wave Equations. IN: Technical University of Rousse, Scientific Works, volume XXXV, series 8, Rousse, 1994, pp. 27-33
 108. Dimitrova, I. New Marchuk Type Integral Identities for Interface Problems in One Dimension. IN: Proceedings of the University of Rousse, Book 2.2, Vol.39, Rousse, 2002, pp. 111-116
 109. Dimitrova, I. Numerical Algorithm of a Turbulent Viscosity Model Nonlinear Equation. IN: Appl. of Math. in Engin. and Econ.’26, Sofia, Heron Press, 2001, pp. 241-243
 110. Dimitrova, P., S. Georgieva. VISUAL DIGITALIZATION WITH REFLEX TO MOTIVATION TO MOTIVATION INCREASE PEDAGOGICAL COMPETENCIES. IN: IN: 59-та Научна конференция на РУ серия 6.6, Русе, РУ, СНС, Русе, Печатна база - РУ, 2020, pp. 75-83, ISBN 1311-3321.
 111. Dimitrova-Karakoleva, S., Vulkov, L. On the type of waves in the magneto-thermo-elasticity with one-dimensional small deformation. IN: Proceed. of 7-th Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Aug.29-Sept.02, Sofia, 1993
 112. Dimitrova.Т, I. Georgiev. Comparison of heuristic algorithms in solving a specific model of transport problem using mixed integer linear programing. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 58, серия 6.5. Финансова математика & Информатика, Русе, 2019, pp. 16-21, ISBN 2603-4123.
 113. Dimov I., J. Kandilarov, V. Todorov, L. Vulkov. High-order compact difference schemes with Richardson extrapolation for semilinear parabolic systems. IN: AIP CP 1789, American Institute of Physics, 2016, pp. 030002
 114. Dineva, V. Structural Aspects of the Socio-psychological Training. IN: Reports Awarded with “Best Paper” Crystal Prize, FRI-2G.307-2-PP-05, “Angel Kanchev” University of Ruse, 2017, pp. 142-146, ISBN 978-954-712-733-3.
 115. Dineva, V. About Motivational Methods and Behavioral Change at psychoactive substance dependence. IN: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук, XІХ Международная научно-практическая конференция, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2014, pp. 230-234, ISBN 978-5-91891-397-0.
 116. Dineva, V. Origin and Philosophy of the Solution Focused Brief Therapy. IN: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук, XVIII международная научно-практическая конференция, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2014, pp. 435-438, ISBN 978-5-91891-383-3.
 117. Dineva, V. Basic aspects of the Cognitive Behavioral Therapy related to psychoactive substance dependencies. IN: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук, XVIII международная научно-практическая конференция, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2014, pp. 438-441, ISBN 978-5-91891-383-3.
 118. Dineva, V. Working out and approbation of a program for psychosocial rehabilitation of individuals with psychoactive substances addiction. IN: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук, XIV Международная научно-практическая конференция, т. 2, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2013, pp. 292-298, ISBN 978-5-91891-288-1.
 119. Dineva, V. Researching the effectiveness of the program for the psychosocial rehabilitation of people with addictions to psychoactive substances. IN: Интеграция науки и практики как механизм эффективного развития современного общества, VII международная научно-практическая конференция, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2013, pp. 227-234, ISBN 978-5-91891-272-0.
 120. Dineva, V. Application of Solution Focused Brief Therapy at psychoactive substance addiction. IN: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук, ХII международная научно-практическая конференция, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2012, pp. 291-295, ISBN 978-5-91891-196-9.
 121. Dineva, V. Etiology of the psychoactive substance dependence. IN: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук, ХII международная научно-практическая конференция, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2012, pp. 296-301, ISBN 978-5-91891-196-9.
 122. Djurov V.I., M.P.Kostova, V.Vasilev, A.S.Tsakoumis. Increasing the Efficiency of Radiolokation Systems with Application of Artificial Intelligece. IN: NEUREL 2004, Serbia and Montenegro, NEUREL, IEEE, 2004, pp. 139-143, ISBN 0-7803-8547-0.
 123. Dobrev, V., S. Georgieva, E. Rusinova, A. Dobreva. HIGHER EDUCATION QUALITY IN AGRICULTURAL, TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL SPECIALTIES. IN: ENGINEERING AND MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN AGRICULTURE, TRANSPORTS AND FOOD INDUSTRY INMATEH 2008-II, Bucuresti, Romania, 2008, pp. 82-84, ISBN 1583-1019.
 124. Dobreva K., P. Hristova. THE TECHNIQUES FOR ANALYSIS OF THE RELIABILITY OF THE SOFTWARE SYSTEMS AND THE PROBLEMS FOR ENSURING THE RELIABILITY. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Ruse, Издателски център на РУ, 2018, ISBN 1311-3321.
 125. Dobreva K., P. Hristova. Exploring methods to ensure the reliability of software systems. IN: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AND STATISTICS IN ECONOMY AND EDUCATION (ICAICTSEE – 2017), Sofia, PUBLISHING COMPLEX - UNWE, 2017, pp. 540-549, ISBN 2367-7635.
 126. Dochev D.Tr., M.K. Kirilov. Fundamental properties of discrete semidynamical systems defined by finite automatons. IN: PROCEEDINGS, Ruse, University of Ruse "Angel Kanchev", 2007, pp. 23 - 30
 127. Dochev D.Tr., M.K. Kirilov. One and two dimensional regular sets and countable unions of finite sets. IN: PROCEEDINGS, Ruse, University of Ruse "Angel Kanchev", 2007, pp. 30-35
 128. Dochev, V.S., Vassilev, T.I. Object Space Based Collision Detection for Cloth Simulation on the GPU. IN: Proceedings of the RU Conference 2010, Ruse, 2010
 129. Donçeva J., F. Yamakova. BULGARİSTAN CUMHURİYETİNİN ANA OKULLARINDAKİ KARIŞIK YAŞ GRUPLARI - GERÇEKLER VE EĞİLİMLER. IN: 9th International Balkans Education and Science Congress, Edirne, Turkey, 2014, pp. 154 - 168
 130. Doncheva J. PRINCIPLES AND APPROACHES FOR SELECTION AND STRUCTURING OF KNOWLEDGES IN THE LESSON OF ‘AROUND THE WORLD’. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, Volume 58, book 6.2. Pedagogy and Psychology, UNIVERSITY OF RUSE, 2019, pp. 11-18, ISBN 2603-4123.
 131. Doncheva J. FORMATION OF ETHICAL RULES (CODE) IN PRESCHOOLERS THROUGH THE BULGARIAN CHILDREN'S FOLKLORE GAMES. IN: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 'EDUCATION IN XXI CENTURY - CONDITIONS AND PERSPECTIVES, University 'Goce Delcev', Faculty of educational sciences, Shtip, R. Macedonia, University 'Goce Delcev', Faculty of educational sciences, Shtip, R. Macedonia, 2016, pp. 26-35, ISBN 978-608-244-275-4.
 132. Doncheva J. Research of the conflict zones in the system of interpersonal relationship of the child by Methodology Rene Gille. IN: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES "EDUCATION IN XXI CENTURY - CONDITIONS AND PERSPEKTIVES, University 'Goce Delcev', Faculty of Educational Science, Stip, R. Macedonia, University 'Goce Delcev', Faculty of Educational Science, Stip, R. Macedonia, 2016, pp. 356-359, ISBN 978-608-244-275-4.
 133. Doncheva J. TEMEL EĞİTİMİN BAŞLANGIÇ AŞAMASINDAKİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ENTEGRE ÖZELLİĞİ. IN: 9th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Turkey, 2014, pp. 169 - 172
 134. Doncheva J., E. Ivanova. CONTEMPORARY CHALLENGES AND EXPECTATIONS OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE REPUBLIC OF BULGARIA. IN: VI International Scientific Conference ‘Contemporary Education – Condition, Challenges and Perspectives’, 'Goce Delchev' University - Shtip, Macedonia, Faculty of educational sciences, 2018, pp. 152-160, ISBN 978-608-244-525-0.
 135. Doncheva J., E. Ivanova. Lesson parameters of ‘Around the world’ with an emphasis on inclusive education. IN: Scientific Bulletin of Naval Academy, Volume XXI 2018 ISSUE no.1 MBNA Publishing House Constanta 2018, Naval Academy 'Mirchea cel Batran', 2018, pp. 15-19, ISBN 1454 - 864X.
 136. Doncheva Julia. Analysis of the Expiring Programme Period and Expectations of Beneficiaries, Consumers of Projects in the Field of Education in the New Programming Period 2014-2020 Year. IN: YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Sciences, Yildiz Technical University, Besiktas Campus - Istanbul, Turkey, Pegem Akademi, 2014, pp. 402 - 412, ISBN 978-605-318-079-1.
 137. Doncheva Yuliya. FORMATION OF THE MENTAL PROCESSES IN CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS THROUGH THE GAMES-EXERCISES IN THE ENVIRONMENTAL SITUATIONS. IN: PROCEEDINGS Volume 56, book 6.2. Pedagogy and Psychology History, Ethnology and Folklore, 'Angel Kanchev' University of Ruse, 2017, pp. 53-59, ISBN 1311-3321.
 138. Doncheva, D., V. Mihova. Elliott wave theory and corrective waves. IN: Proceedings of Financial Mathematics and Informatics, vol. 58, Ruse, University of Ruse, 2019, pp. 9-15
 139. Doncheva, Julia. RESTRAINING PROBLEMS OF YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES IN THEIR IMPLEMENTATION FOR LEARNING IN UNIVERSITIES. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, Качество на висшето образование, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев”, PUBLISHING HOUSE University of Ruse "Angel Kanchev", 2018, pp. 63-70, ISBN 1311 - 3321 ( pri.
 140. Doneva, V., M. Dushkova. Generating ideas of Modern Education based on the messages of the books from the Revival Period (the compilation of a reader containing literary works from the Revival Period). IN: 58 th Annual Sciece Conference of Ruse University and Union of Scientists- Ruse "New industries, digital economy, society- projections of the future II", Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2019, pp. 279
 141. Dontchev A., S. Tersian, S. Cernev. On mathematical models for air pollution. IN: Proceedings of Conference on Ecology, Rousse, 1988
 142. Dulyanova I., A. Lecheva, V. Evtimova,. Single variable functions analysis using MuPAD. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2019, volume 58, book 6.6., Русе, Печатна база на РУ "Ангел Кънчев", 2019, pp. 9-14, ISBN 2603-4123(on-line.
 143. Dushkova, M., Sv. Tsankov. PEDAGOGICAL RESEARCH ON THE USE OF MIND MAPS IN TEACHING LITERATURE. IN: EDULEARN20 Proceedings, Barcelona (Spain), 2020, pp. 1083-1090, ISBN 978-84-09-17979-4.
 144. Dushkova, M., Sv. Tsankov. THE USE OF MIND MAPS IN TEACHING LITERATURE WITH THE AID OF INFORMATION TECHNOLOGIES. IN: EDULEARN15 - The 7th International Conference on Education and New Learning Technologies 2015, Barcelona (Spain), EDULEARN15 Conference Proceedings, Published by IATED Academy, 2015, pp. 2720-2725, ISBN 978-84-606-8243-1.
 145. Dyulgerova K., D. Atanasova. STEM CLUB FOR EXTRACURRICULAR WORK - A WAY TO STIMULATE STUDENTS. IN: Proceedings of 14th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Valencia, Spain, IATED, 2020, pp. 6508-6517, ISBN 978-84-09-17939-8.
 146. Dyulgerova K., D. Atanasova. Key Competencies, Strategies and Challenges in an Interdisciplinary High School Project. IN: 12th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN20), Palma, Spain, IATED, 2020, ISBN 978-84-09-12031-4.
 147. Dyulgerova K., D. Atanasova. GAME-BASED TRAINING - THE ROBODANCE PROJECT AND ITS APPLICATION. IN: 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI 2019 Proceedings (Web of Science), Spain, 2019, pp. 10010-10016, ISBN 978-84-09-14755-7.
 148. Dzhurov V., M. Kostova, T. Stancev, I.Cvetkov. LAZER SPECTROSCOPY AS A METHOD FOR REMOTE TRANCE DETEKTIONOF EXPLOSIVES. IN: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 2016, SHUMEN, c/0 Jusautor,Shumen, 2016, pp. 231-236, ISBN 2367-7902.
 149. E. A. Vyrbanova, L. G. Vulkov. Fully conservative difference schemes for the nonlinear coupled thermoelasticity. IN: Numerical methods and applications’84, Sofia, 1985
 150. E. Bargazov, D. Bortyakov, T. Uzunov, O. Alipiev, S. Antonov. OPTIMIZATION RESEARCH OF THE CARGO PENDULUM AND UNITS DISPLACEMENTS OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM. IN: XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS, VARNA, BULGARIA, SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, 2018, pp. 199-205, ISBN 2535-0021.
 151. Evstatiev B., D. Trifonov, N. Mihailov, K. Gabrovska-Evstatieva and I. Beloev. A Virtual Lab for Demonstration of Temperature Measurement Errors Due to Transient Heat Transfer. IN: 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE), Ruse, IEEE, 2020, pp. In press
 152. Evstatiev B., K. Gabrovska, D. Trifonov. Development of a monitoring system for three-phase motors based on an Arduino microcontroller. IN: Energy Efficiency and Agricultural Engineering. Sixth International Conference, Ruse, Bulgaria, 11-12 November, 2015, pp. 297-302, ISBN 1311-9974.
 153. Evstatiev B., K. Gabrovska, I. Enimanev. Experimental study of the heat exchange and accumulation processes of a green roof under summer conditions. IN: Proceedings of the University of Ruse, Ruse, 2011, pp. 74-78, ISBN 1311-3321.
 154. Evstatiev B., K. Gabrovska, I. Evstatiev. Green roof performance under winter conditions. IN: Proceedings of the Workshop “Renewable energy sources in the cross border region Romania – Bulgaria”. RES-OP-DEV MIS-ETC code:222, Ruse, 2012, pp. 212-216, ISBN 978-954-8675-36-9.
 155. Evstatiev B., K. Gabrovska-Evstatieva. Energy Losses from Supercapacitor Banks Used in Autonomous PV Powered Irrigation Systems. IN: PROCEEDINGS of University of Ruse - 2020, volume 59, Ruse, In press, 2020
 156. Evstatiev B., K. Gabrovska-Evstatieva. Concept for development of 2D virtual reality laboratory in electrical circuits: basic equipment. IN: 15-th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Sofia, IEEE, 2017, pp. 490-493, ISBN 978-1-5090-6690-2.
 157. Evstatiev B., K. Gabrovska-Evstatieva, D. Trifonov, N. Mihailov. Solar energy potential to power the irrigation of orchards in Bulgaria. IN: Proceedings of the 47th international symposium Actual tasks on agricultural engineering, Opatija, Croatia, University of Zagreb, Faculty of Agriculture, 2019, pp. 213-221, ISBN 1848-4425.
 158. Evstatiev B., K. Gabrovska-Evstatieva, T. Iliev, I. Stoyanov. Web-based VR engine in electrical engineering: a proof of concept. IN: IEEE 23rd International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Constanța, Romania, IEEE, 2017, pp. 219-222, ISBN 978-1-5386-1626-0.
 159. Evstatiev B., K. Gabrovska-Evstatieva, V. Voynohovska, I. Beloev. Web-Based Environment for Virtual Laboratories in the Field of Electrical Engineering. IN: 2019 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, Bulgaria, IEEE, 2019, pp. 398-401, ISBN 978-1-7281-1413-2.
 160. Evstatiev B., K. Gabrovska-Evstatieva, V. Voуnohovska, I. Stoyanov, T. Iliev. Description of Virtual Equipment in the EVEEE Environment. IN: 2018 IEEE 24 th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Iasi, Romania, IEEE, 2018, pp. 49-52, ISBN 978-1-5386-5577-1.
 161. Evstatiev B., K. Gabrovska-Evstatieva, Y. Doychinov , I. Stoyanov, T. Iliev. Design and Implementation of a Virtual Multimeter in the EVEEE Environment. IN: 2019 11th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), Bucharest, Romania, IEEE, 2019, pp. 1-4
 162. Evstatiev B., K. Gabrovska. Evaluation of the optimal time for irrigation of green roofs.. IN: Fifth conference Energy efficiency and agricultural engineering, Ruse, 2013, pp. 47-52, ISBN 1311-9974.
 163. Evstatiev B., K. Gabrovska. Comparative analysis of the heat exchange between a green roof and a tile roof under summer conditions. IN: Proceedings of the University of Ruse, Ruse, 2011, pp. 79-83, ISBN 1311-3321.
 164. Evstatiev B., N. Codreanu, K. Gabrovska-Evstatieva. Virtual Investigations of a Stand-Alone Photovoltaic System with Supercapacitor Bank Used to Power an Irrigation System. IN: 2020 IEEE 26th International Symposium for Design and Technology in Electronics Packaging, Pitești, Romania, In press, 2020
 165. Evstatiev B., Y. Doychinov, K. Gabrovska-Evstatieva. Method for Creating Virtual Copies of Real Labs in a 2D Environment, Representing a 3D Virtual Reality. IN: 2018 IEEE 24 th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Iasi, Romania, IEEE, 2018, pp. 138-141, ISBN 978-1-5386-5577-1.
 166. Evtimova, V. Analysis of the Sufficiency of the Transportation Vehicles for Timely Service of the Patients in an Emergency Medical Centre. IN: Proceedings of the University of Ruse, Volume 49, book 6.1, Mathematics, Informatics and Physics, Ruse, 2010, pp. 23-27, ISBN 1311-3321.
 167. Evtimova, V. Some Suggestions оn the Organisation of a Simulation System for Determining the Planned Volume of Cargo - carryng Realized by Motor Transport. IN: Proceedings of the University of Ruse, Volume 49, book 6.1, Mathematics, Informatics and Physics, Ruse, 2010, pp. 8-12, ISBN 1311-3321.
 168. Evtimova, V. Assesment of the Operational Characteristics of the Ambulance Cars at an Emergency Aid Centre. IN: Интердисциплинарен форум България и Русия – посоки на взаимност, Русе, 2008, pp. 135-146
 169. Evtimova, V. The Maple Program System and its Capabilities of Finding Analytical Solutions of Ordinary Differential Equations. IN: International Conference APLIMAT, part III, Bratislava, Slovak Republic, 2007, pp. 299-307, ISBN 978-80-969562-9-6.
 170. Evtimova, V. Analysis of the Transport Service System of an Emergency Aid Centre. IN: The International Congress “Automotive and Environment”, Book of Abstracts, Pitesti, 2005, pp. 26, ISBN 973-690-450-4.
 171. Evtimova, V. Methodology for Investigation the Calls Flow in the Emergency Aid Centre. IN: The International Congress “Automotive and Future Technologies”, Book of Abstracts, Brasov, 2004, pp. 179, ISBN 973-635-394-X.
 172. Evtimova, V. Usage of the Maple Software Product in Teaching Higher Mathematics Part 1. IN: The International Congress on Mathematical Education, ICME-10, Copenhagen, Denmark, 2004, pp. 14-23
 173. F. Vandammе., M. Andreeva, N. Bencheva, , P. Kaczmarski, А. Vandammе. Content Management Tools in a Knowledge Management Perspective. IN: E-learning and the Knowledge Society, 6-8 September, Gent&Brussels, Belgium, Communication and Cognition, Gent, 2004, pp. 2.9.1. – 2.9.11, ISBN 90-70963-892.
 174. Fakirska, Y. Computer Didactic Game for cognitive activity of the 5-7-year-old children.. IN: XV-th International Conference „Educational reform in the 21st century in Balkan countries”, Букурещ, Румъния, 2012
 175. Fakirska, Y. At the School Threshold – New Approach to Children’s Preparation for School. (под печат). В: Scientific bulletin., Pitesti University., 2012
 176. Fakirska, Y. Preparation of pre-school pedagogues to work in multi-cultural environment.. IN: “Quality education for all through improving teacher training”., Sofia, Paradigma,, 2010, pp. 159-164, ISBN 978-954-326-120-8.
 177. Fakirska, Y. The contribution of Professor Dr. Elka Petrova to Bulgarian pre-school theory and practice.. IN: mm, Thessalonica (Greece), nn, 2008, pp. nn, ISBN nn.
 178. Fakirska, Y. Preventing aggression by forming tolerant behavior. - International conference “Edu-world 2006” V. IN: International conference “Edu-world 2006” V, Pitesti, Romania., Editura Universitatii din Pitesti, 2006, pp. 26-35., ISBN (10)973-690-539-X.
 179. Fakirska, Y. Computer didactic game in the kindergarten.. IN: Quality in education in the Balkans, Greece.Thessaloniki, Kyriakidis Brothers,, 2005, pp. 141-149,, ISBN 960-343-829-4.
 180. Fakirska, Y. Jocul didactic pe calculator in gradinita.. IN: Buletin stiintific - Education Sciences series 1, Romania., Universitatea din Pitesti, 2005, pp. 133-138, ISBN 1584-5915.
 181. Fakirska, Y. Intercultural Education in the Kindergarten.. IN: Intercultural Education in the Balkan Countries, Greece., Kyriakidis Brothers,, 2004, pp. 121-129, ISBN 960-343-763-8.
 182. Fakirska, Y. The Program “At the School Threshold” – New Approach to Children’s Preparation for School.. IN: І Balkan congress Educational Programs in Balkan Countries Education, Drama, Greece., Eпimeлнрio, 2004, pp. 145-156, ISBN 960-88106-0-4.
 183. Fakirska, Y. Educatia interculturala incepe inca din gradinita.. IN: Invatamantul primar, N 4, Romania., Editura Universitatii di Pitesti, 2004, pp. 48-53, ISBN 00.
 184. Fakirska, Y. National education for all. Plan of action of republic of Bulgaria.. IN: Preparation of National Plans of Action (2002-2015). Balkan Sub-Regional Consultative Seminar, Sofia, NIE, 2003, pp. 52-59
 185. Fakirska, Y. Prevention of ethnically conflicts through intercultural education.. IN: Symposium “Intercultural education. Groups with distinctive cultural identities.”, Greece., Thessaloniki, 2001, pp. 114-115, ISBN 00.
 186. Fakirska, Y. Andersen, the moral values and the children s ideas for good.. IN: In:“Hahs Christian Andersen a poet in Time”., Denmark., Odense Univesity Press, 1999, pp. 255-259, ISBN 87-7838-449-4.
 187. Fakirska, Y. Educational system of Bulgaria. National report.. IN: Резонанс, 1, София, НИО, 1997, ISBN 00.
 188. G. Atanasova. STUDENTS’ CRITICAL THINKING SKILLS IMPROVEMENT VIA ALGORITHMIC PROBLEMS SOLVING. IN: 11th International Conference on Education and New Learning Technologies, 1-3 July, Palma, Spain, 2019, pp. 8333-8340, ISBN 978-84-09-12031-4.
 189. G. Atanasova, I. Kamenarov. AN APPROACH TO PROVIDE SUCCESS TO PROGRAMMING TRAINING. IN: Proceedings of INTED2019 Conference, Valencia, Spain, 2019, pp. 1534-1540, ISBN 978-84-09-08619-1.
 190. G. Atanasova, P. Hristova. THE SIGNIFICANCE OF SOFTWARE PSYCHOLOGY KNOWLEDGE IN COMPUTER SCIENCE RELATED COURSES. IN: 14th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 2020, pp. 3225-3229, ISBN 978-84-09-17939-8.
 191. G. Atanasova, P. Hristova. PROGRAMMING CONTESTS FOR STUDENTS AND A TRAINING SYSTEM PROJECT. IN: 11th International Conference on Education and New Learning Technologies, 1-3 July, Palma, Spain, 2019, pp. 8609-8613, ISBN 978-84-09-12031-4.
 192. G. Atanasova, P. Hristova. An approach for training talented secondary students for participation in competitions in programming. IN: ICERI2019 Proceedings, Seville, Spain, 2019, pp. 4853-4857, ISBN 978-84-09-14755-7.
 193. Gabrovska K., A. Smrikarov. Structural analysis and methods for development of software tool for design and energy simulation of PV-hybrid power supply systems in poultry farms. IN: CompSysTech’2005, Varna, 2005
 194. Gabrovska K., A. Wagner, N. Mihailov. Software System for Simulation of Electric Power Processes in Photovoltaic-Hybrid System. Proc. of the Int. Conference on Computer Systems and Technologies. IN: CompSysTech’2004, Rousse, 2004
 195. Gabrovska K., N. Mihailov. Development of a Physical Model of Photovoltaic System, Needed for Data Verification from Imitation Modelling. IN: Proc. of the 9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture & 27th International Conference of CIGR, Turkey, 2005
 196. Gabrovska K., N. Mihailov, I. Stoyanov. PS Assistant tool for education in Renewable Energy Sources – Study of photovoltaic cells. IN: Subregional Seminar on Education and Training in Renewable Energy Sources, OPEM 2003, Sozopol, TU Sofia, 2003, pp. 181-186
 197. Gabrovska K., N. Mihailov, S. Ruskov. Characteristics of Electrical Loads in a Broiler Breeding Farm during Spring Season. IN: EE&AE’2004, Rousse, 2004
 198. Gabrovska K., N.Mihailov. Software system for calculation and analysis of electrical power, derived from renewable energy sources.. IN: CompSysTech’2003, Sofia, 2003
 199. Gabrovska, K. Software modeling of stochastic climatic processes. IN: CompSysTech’2007, Rousse, 2007
 200. Gabrovska-Evstatieva K. Method and algorithm for forming of typical climatic cloudiness models used for modelling of the solar radiation. IN: Енергиен форум 2016, София, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2016, pp. 66-77, ISBN ISSN 2367-6728.
 201. Gabrovska-Evstatieva K. Method for analysis of the hourly values of cloudiness used for modelling of the solar radiation. IN: Енергиен форум 2016, София, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2016, pp. 72-77, ISBN ISSN 2367-6728.
 202. Gabrovska-Evstatieva K., B. Evstatiev, D. Trifonov, N. Mihailov. Autonomous powering of an orchard irrigation system and fruit storage. IN: Proceedings of the 47th international symposium Actual tasks on agricultural engineering, Opatija, Croatia, University of Zagreb, Faculty of Agriculture, 2019, pp. 203-211, ISBN 1848-4425.
 203. Gabrovska-Evstatieva K., B. Evstatiev, A. Evtimov, N. Mihailov. Opportunities to Use Photovoltaic Energy in Residential Buildings. IN: 2018 10th Electrical Engineering Faculty Conference (BulEF), Sozopol, Bulgaria, IEEE, 2018, pp. 1-4, ISBN 978-1-5386-7565-6.
 204. Gabrovska-Evstatieva K., B. Evstatiev, O. Dinolov, N. Mihailov. Sizing and optimization of cost-efficient PV generator system at residential buildings in the region of Ruse, Bulgaria. IN: Nearly Zero Energy Communities, CSE 2017, Springer Proceedings in Energy, Springer, 2018, pp. 395-404, ISBN 978-3-319-63214-8.
 205. Gagov V., N. Feschiev, D.-S. Comsa, E. Minev. Strain hardening evaluation by bulge testing of sheet metals. IN: Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice-Zakopane, Poland, 2003, pp. 331-334
 206. Gagov V., N. Feschiev, E. Minev, B. Tomov. Experimental investigations on the deformability of sheet metals. IN: Proceedings of Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, vol. III, Dublin City University, Ireland, 1995, pp. 1389-1395
 207. Galina Atanasova, Pl. Hristova. ENHANCING STUDENTS’ KNOWLEDGE AND SKILLS IN PROGRAMMING VIA A SYSTEM OF TASKS. IN: 12th International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN20, 2020, pp. 3003-3010, ISBN 978-84-09-17979-4.
 208. Georgieba, S. Empirikcal work with Visual Models to Increase the Practikak Skills of Students. IN: Пета международна научна конференция "Образование, наука, иновации", Европейски политехнически университет, Фабер, 2017, pp. 562-568, ISBN ISSN1314-5711.
 209. Georgiev G. T., Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. Technology of Using a Task-Oriented Environment for Design of Virtual Labs. IN: Сборник доклади на националната конференция по електронно обучение във висшето образование, София, 2004, pp. 53-57
 210. Georgiev I., J. Kandilarov. Immersed FEM for Elliptic Interface Problems with Non-homogeneous Jump Condition of Special Type. IN: Scientific Conference of University of Rousse, 2011, University of Rousse, 2011
 211. Georgiev I., J. Kandilarov. An Immersed Interface FEM for 1D Elastic Continuum Vibrations Under a Traveling Load. IN: American Institute of Physics CP V. 1301, New York,USA, 2010, pp. 379-386
 212. Georgiev I., J. Kandilarov. An immersed interface FEM for elliptic problems with local own sources. IN: American Institute of Physics CP series 1186, New York, USA, 2009, pp. 335-342
 213. Georgiev, I. . A Rothe-immersed Interface Method for an elliptic-parabolic Interface Problem. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2008, том 47, серия 5.1, Русе, 2008
 214. Georgieva D., E. Velikova, R. Vasileva-Ivanova. Problem Solving Model In Mathematics. IN: Processing of the 57-th Annual Scientific Conference of Angel Kanchev University of Ruse and Union of Scientists – Ruse, Session Education – Research And Innovations, Ruse, 2018, ISBN 1311-3321.
 215. Georgieva E, M. Dushkova. Axiological aspects иn the tale Medenata pita by Konstantin Konstantinov. IN: Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, N 7, Lublin, Poland, 2018, pp. 150-165, ISBN 2449-8297.
 216. Georgieva S. Combining physical and mentalactivitiin the context of psihological trening with the purpose pfimporoving social sk. IN: Fizicka kultura Years 37, No 1,, Skopje, 2009, pp. 48-50, ISBN UDK: 796:159.9.
 217. Georgieva T., V. Mihova. Optimal Portfolio Preparation Using the Markowitz Method. IN: Proceedings of Financial Mathematics and Informatics, vol. 59, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2020
 218. Georgieva, D. Increasing Mathematical Skills and Understanding with Microsoft Excel. IN: Proceedings Volume 54, Series 6.4, Section Education – Research and Innovations, Ruse, University press “Angel Kanchev”, 2015, pp. 49-56, ISBN 1311-3321.
 219. Georgieva, D., E. Velikova, S. Karakoleva. Developing Mathematical Skills by Generating Problems with Computer. IN: Proceedings of the 55th Annual Science Conference RU&US'16 Smart Specialization–Innovative Strategy for Regional Economic Transformation, 28-29.10.2016, Vol. 54, 6.4. Education-Research and Innovatio, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, Awarded with "Best Paper" Crystal Prize, 2016, pp. 292-297, ISBN 1311-3321.
 220. Georgieva, D., I. Mierlus-Mazilu, Velikova, E. CONSTRUCTIVISM AND MULTIMEDIA LEARNING. IN: Proceedings of the 1st International Workshop on "New learning scenarios in digitalized world", 24th May 2017, Bucharest, Romania, Bucharest, Romania, Technical University of Civil Engineering Bucharest, 2017, pp. 57 - 61, ISBN 978-973-100-438-9.
 221. Georgieva, D., P. Kortesi. Development of mathematical skills with commonly used computer software. IN: MultiScience - XXIX, MicroCAD International Multidisciplinary Scientific Conference, University of Miskolc, 2015, ISBN 978-963-358-061-5.
 222. Georgieva, M., E. Velikova. Eidetic – Interactive Methods and Techniques – Creativity in Mathematics Education. IN: Proceedings of the Third International Conference “Creativity in Mathematics Education and the Education of Gifted Students”, 4-9 August, 2003, Rousse, Bulgaria, E. Velikova (Ed.),, Athens, Greece, V-publications, Athens, Greece, 2003, pp. 168-173, ISBN 960–8073–10–3.
 223. Georgieva, S. THE POTENTIAL OF VISUAL MODELS FOR COMPLEX SUPPORTOF CILDREN IN LERNING FOR NARURAL AND SOCIAL WORLD. IN: 55 th Annual Science Conference og Ruse Univbersity, Ruse, Ruse University, 2016, pp. 209-313, ISBN 1311-3321.
 224. Georgieva, S. Highlights in the work with physical exercise to assist child in the shade,. IN: Vol. 1, 1/ 2011, Aktivities in physical education and sport, Skopje, 2011, pp. 95-98, ISBN 1857-7687.
 225. Georgieva, S. Intercultural moral educational – teory and practice. IN: 5-balgan kongress, Educational in Balkans Today, Turky-Edrine, 2010, pp. 305-307
 226. Georgieva, S & T. Balkandzhieva. Opportunities and focus on education in civil behavior(Primary School age). IN: 58-ма Научна конференция на РУ серия 6.6, Русе, РУ, 2019, pp. 35, ISBN ISBN 1311-3321.
 227. Georgieva, S,. ASPECTS OF PRACTICAL APPLIEND TRAINING OF EDUCATION STUDENTS. IN: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА ИНОВАЦИИ, Перник, Европейски политехнически университет, 2014, pp. 179-185, ISBN 1314-5711.
 228. Georgieva, S. Teaching opportunities for multicultural education and upbringing based on the social and environmental surroundings.. IN: In: Interculturality in the educational process, Shtip, Pedagogical fakulty, 2005, pp. 16-21
 229. Georgieva, S. А. Момchilova. Ghildrens agresive behavior prevention througha playng activity. IN: Teoretikal methodology and methodical aspects of physical education, Beugrad, 2008, pp. 106
 230. Georgieva,S., T.Mincheva,. PREPARING FOR CLOBAL EDUCATIONAL THROYCH LANGUAGE AND ACQUANTING WJTH THE TYPES OF INTERCULTURAL DIALOGUE. IN: ENGINEERING. TECHNOLOGIES. EDUCATION. SECURITY, SOFIA, Scientific technical union of mechanical engineering Ïndustry - 4,0, 2019, pp. 129-131, ISBN 2535-0315;2535-03.
 231. Goranova, E. and V. Voinohovska,. RESEARCHING THE COGNITIVE STYLES OF LECTURERS WHO DEVELOP MULTIMEDIA LEARNING ENVIRONMENTS. IN: ICERI2017 Proceedings, 10th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, IATED, 2017, pp. 749-754, ISBN 978-84-697-6957-7.
 232. Goranova, E., D. Tuparova, M. Teodosieva. One approach for development and assessment of ICT teachers competencies in multimedia educational environment. IN: In 4th World Conference on Information Technology - WCIT, 2013, Brusells, Belgium, Global Journal on Tehnolgy, 2013, ISBN 2147-5369.
 233. Goranova, E., Sv. Tsankov, V. Voinohovska. Benefits of learning through multimedia environment of teachers in computer science. IN: 7th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain), ICERI2014 Proceedings, Published by IATED Academy, Web of Science, 2014, pp. 4764-4769, ISBN 978-84-617-2484-0.
 234. Goranova, E., V. Voinohovska. STUDENTS’ ATTITUDES TOWARD THE USE OF M-LEARNING – A STUDY IN THE BULGARIAN SECONDARY SCHOOLS. IN: 11th International conference of education, research and innovation, Seville, Spain, Proceedings of ICERI2018 Conference, Proceedings of ICERI 2018 Conference, Seville, Spain, 2018, pp. 5257-5263, ISBN 978-84-09-05948-5.
 235. Goranova, E., V. Voinohovska, R. Rusev. RESEARCHING THE COGNITIVE STYLES OF STUDENTS TRAINED IN INFORMATIONAL TECHNOLOGIES THROUGH MULTIMEDIA LEARNING ENVIRONMENT. IN: EDULEARN 2016, 8th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, ISI Conference Proceedings, Barcelona (Spain), IATED Academy, 2016, pp. 7188-7196, ISBN 978-84-608-8860-4.
 236. Goranova, E., V. Voinohovska, Sv. Tsankov. Analysis of the results of measuring the polar-dependent and polar-independent cognitive style in training pupils in information technology through multimedia learning environment. IN: EDULEARN 2016, 8th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, ISI Conference Proceedings Citation Index, Barcelona (Spain), Published by IATED Academy, 2016, ISBN 978-84-608-8860-4.
 237. Grigorova K, Mironov K. Conversion of business process models using workflow patterns. IN: 5th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT)., IEEE, 2018, pp. 763-766
 238. Grigorova K., K. Mironov. Graph-based approach for representing business process models in case of measuring business logic dependencies. IN: Proceedings of the Eleventh Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS), Genoa, Italy, 2017
 239. Grigorova K., K. Shoylekova. The Benefits of Mining Techniques in Digital Transformation of Engineering Education. IN: 2020 V International Conference on Information Technologies in Engineering Education (Inforino), Moscow, Russia, IEEE, 2020, pp. 1-5, ISBN 978-1-7281-4811-3.
 240. Grigorova K., P. Hristova. Inter-component relations studies for product modification. IN: Proceeding of the International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech, Sofia, 2001, pp. II.6-1 – II.6-6, ISBN 954-9641-25-2.
 241. Grigorova K., P. Hristova, G. Atanasova, J. Q. Trelewicz. Extracting Business Structures from XML Documents. IN: International Conference Automatics and Informatics’05, Sofia, 2005, pp. 95-98
 242. Grigorova, K. Process Modelling using Petri Nets. IN: CompSysTech'2003, Sofia, 2003
 243. Grigorova, K. A concept of supporting engineering change management. IN: Science conference research and development of mechanical elements and systems, Srpsko Sarajevo - Jahorina, 2002
 244. Grigorova, K. Process manipulation within DBMS environment. IN: CompSysTech'2002, Sofia, 2002
 245. Grigorova, K. Workflow Representation within DBMS environment. IN: CompSysTech’2001, Sofia, 2001
 246. Grossinho M.R., F. Minhos, S. Tersian. Homoclinic and Periodic solutions for some classes of second order differential equations. IN: Autumn School ``Nonlinear Analysis and Differential Equations'', Basel, Birkhäser Verlag, 1998
 247. Grossinho M.R., F. Minhos, S. Tersian. Periodic solutions for a class of second order differential equations. IN: Summer School ``Applications of Mathematics in Technic'', Sofia, Technical University, Sofia, 1998
 248. Grossinho M.R., S. Tersian. Critical point theory for locally Lipschitz functionals and applications to fourth order problems. IN: Proceedings of XXVIII-th Spring Conference of U.B.M., Sofia, 1999, pp. 99-106
 249. Gyulov T. B., R. L. Valkov. Weak Solutions of an Initial-Boundary Value Problem in Stochastic Volatility Modelling. IN: Proceedings of the International Conference Nonlinear Difference and Differential Equations and their Applications, Ruse, 2012, pp. 73-82, ISBN 978-954-8467-84-1.
 250. Gyulov, T. Sharp localization result for symmetric periodic solution to a class of nonlinear ordinary differential equations of fourth order. IN: Proceedings of University of Rousse, Vol. 45, Ser. 5.1, Ruse, University of Ruse, 2006, pp. 37-45
 251. Gyulov, T. Solvability for a Class of Sixth-Order Semilinear Ordinary Differential Equations. IN: Proceedings of 2nd International Congress on MEEMI’05, vol.3, Varna, Bulgaria, TU-Varna, 2005, pp. 212-219
 252. Gyulov, T. Existence of solutions for a fourth order fully nonlinear boundary value problem. IN: Proceedings of University of Ruse, Ruse, University of Ruse, 2004, pp. 18-23
 253. Gyunsel A., A. Mihova. Stages in the Learning of Polynomials at School. IN: Proceedings of university of Ruse, vol. 57, book 6.6, Ruse, 2018, pp. 43-47, ISBN ISSN 1311-3321.
 254. Harakchiyska, T. Young Learners' Creativity in the Acquisition of the Target Language Grammar. IN: ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ: СИСТЕМА, ФУНКЦИИ, СРЕДА сборник научных статей VIII Международной научно-практической конференции, Курск, Юго-Западный государственный университет (Курск), 2020, pp. 438-455, ISBN 978-5-907311-45-9.
 255. Harakchiyska, T. 21st Century Language Teachers from the Perspective of 21st Century Curriculum Models. IN: Сборник научных статей VII Международной научно--практической конференции „Язык для специальных целей: система, функции, среда“, Курск, Юго-Западный государственный университет, 2018, pp. 345-359, ISBN 978-5-7681-1297-4.
 256. Harakchiyska, T. A Processability Approach to the Study of Questions in English by young L2 Learners. IN: Язык для специальных целей: система, функции, среда/ Сборник научных статей VI Mеждународной научно-практической конференции, Курск, Юго-Западный государственный университет, 2016, pp. 304-319, ISBN 978-5-7681-1.
 257. Harakchiyska, T. Cognitive Parameters оf the Acquisition оf English аs L2 by Young Learners. В: International Conference, Bucharest, Romania, Universitatea din Bucuresti, 2014, стр. 252-258, ISBN 978-973-558-696-6.
 258. Harakchiyska, T. Quality Assurance in the Pre-Service Training of Young Learner L2 Teacher Trainees. IN: Foreign Language Competence as an Integral Component of a University Graduate Profile IV, Brno, 2014, pp. 52-60, ISBN ISBN: 978-80-7231.
 259. Harakchiyska, T. Adapting your coursebook with technology. IN: 21st BETA-IATEFL Conference, Sofia, 2012, pp. 1-5
 260. Harakchiyska, T. The Acquisition of L2 Progressive Aspect Morphology by Bulgarian young learners of English. IN: 4th Annual International Colloquium. Modern Trends in Communication, Education and Interdisciplinarity, Bucharest, Romania, 2012
 261. Harakchiyska, T. Phonological awarness skills of university students: chalenges and limitations. IN: Conference Proceedings Volume of the, Brno, University of Defense, Brno, 2011, pp. 35-41
 262. Harakchiyska, T. Overgeneralization as a Strategy for the Acquisition of L1 and L2 Noun Morphology: the Category of Number. IN: В: Сб. Научни трудове РУ&СУ'11, т.50, Русе, РУ, 2011, pp. 115-121, ISBN 1311-3321.
 263. Harakchiyska, T. The Age Factor in the Acquisition of the English Article System by Bulgarian Learners of English. IN: Сб. Научни трудове РУ&СУ’10, т. 49, серия 6.3, Русе, 2010, pp. 120-126, ISBN 1311-3321.
 264. Harakchiyska, T. Learning Objects and Their Role in Enhancing the Quality of Web-Based Teacher Training Courses. IN: Conference Proceedings “eLearning and Software Education” (Papers from the 6th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education", eLSE 2010, Bucharest, Romania, April 15-16, 2, Bucharest, Editura Universitara, 2010, pp. 181-186
 265. Harakchiyska, T. The Role of Phonological Strategies in Learning to Spell in English. IN: Научни трудове РУ&СУ'09, т. 48, серия 5.3, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, pp. 60-65, ISBN 1311-3321.
 266. Harakchiyska, T. The Challenges of Working with Mixed Ability Classes. IN: Научни трудове РУ&СУ'08, т. 47, серия 5.3, 2008, Русенски университет, 2008, pp. 79-83, ISBN 1311-3321.
 267. Harakchiyska, T. and Popova, J. The Changing Identity: Student Mobility Programmes and the Global Self-Image. IN: Mobilities, Transitions, Transformations. Intercultural Education at the Crossroads: Conference Proceedings, Budapest, International Association for Intercultural Education (IAIE) and the Institute of Intercultural Psyc, 2017, pp. 192-219, ISBN 978-963-284-810-5.
 268. Harakchiyska, T., Georgieva, I. and Angelova, V. Quality in Foreign Language Teaching. IN: BETA Conference Proceedings 1999 – 2004, Sofia, 2004, pp. 1-4, ISBN ISSN 1311-7351..
 269. Harakchiyska, T., Popova, J. Education for Multicultural Purposes (in the Light of Roma Integration in Bulgaria). IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 5.2., Ruse, University of Ruse Publishing House, 2017, pp. 30-36, ISBN 1311-3321.
 270. Hristova, P. Best practices in training informatics competition participants. IN: Proceedings of the 7th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science 2011, Sofia, 2011, pp. 371-384, ISBN 1313-8624.
 271. Hristova, P., Atanasova G., Dimov H. “BulCASE” – a Prototype of Environment for Software Development. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and technologies (e-Learning), Sofia, Bulgaria, 2002, pp. IV.28-1 - IV.28-6
 272. Hristova, Pl. The “Cycles” Subject In The Informatics Classes. IN: Proceedings of the 4th Annual international workshop on computer science and education in computer science, София, НБУ, 2008, pp. 61-71, ISBN 10: 954-535-430-5.
 273. Hristova, Pl. Аlgorithm teaching in specialized informatics schools. IN: 3rd Annual international workshop on computer science and education in computer science, Bulgaria, 2007, pp. 29-38, ISBN 10: 954-535-430-5.
 274. Hristova, Tsv., D. Stoyanova. Problem-Posing Education as a Didactic Concept and a Methodical Direction. IN: Reports Awarded with ,,Best Paper,, Crystal Prize, In: 56th Annual Science Conference of Ruse University, „Angel Kanchev“ University of Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. 223 - 227, ISBN 978 - 954 712 733.
 275. I. A. Braianov, L. G. Vulkov. Finite Difference schemes with variable weights for parabolic equations with concentrated capacity. IN: Notes on Numer. Fluid Mech., Springer, Vieweg Verlag, 1998
 276. I. Angelova, L. Vulkov. High-Order Numerical Methods for Singular Problems 1 Weakly Degeneration. IN: BGSIAM’11, Sofia, 2012, pp. 3-8, ISBN 1313-3357.
 277. I. Dimov, J. Kandilarov, V. Todorov, L. Vulkov. Time Discretization/Linearization Approach Based on HOC Difference Schemes for Semilinear Parabolic Systems of Air-Pollution. IN: LSSC'17, Springer, accepted, 2017
 278. I. DIMOV, J. KANDILAROV, V. TODOROV, L.VULKOV. Analysis and realization of compact difference schemes for semilinear parabolic system. IN: Numerical Methods for Scientific Computations and Advanced Applications (NMSCAA’16), IICT-BAS, Fastumprint, Sofia, 2016, pp. 17-20
 279. I. Georgiev, J. Kandilarov. A new immersed interface FEM for elliptic problems with discontinuous coefficients and nonlinear local own sources. IN: Annual Conference of University of Ruse 29-30.10.2009, University of Ruse, 2009
 280. I. Kamenarov. Classification of Events in the EPC Standard. IN: Information Systems & Grid Technologies, Sofia, Bulgaria, 2013, pp. 320-327, ISBN 1314-4855.
 281. I.A. Braianov, J.D. Kandilarov. On the realization and stability of difference schemes for diffusion problems with localized reactions. IN: Proceedings of the First Workshop, Varna, Bulgaria, June, 7-11, 1997. Edited by: M. Criebel, O. Iliev, S. Margenov and P. Vasilevski, Notes on Numerical Fluid Mechanics, Vol. 62, Vieweg, 1998, pp. 201-209
 282. I.A. Braianov, L. G. Vulkov. Stability of difference schemes with variable weights for heat equation with dynamical boundary conditions.. IN: Proceed. of the 23 Summer School on Appls. of Mathematics and Eng., Sozopol, Математика, 1996
 283. Ilieva I., A. Momchilova, A. Veleva, E. Ivanova. Gaming approach to achieving and managing proper body posture at children’s. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, Русе, Русенски университет, 2019, ISBN 1311-3321.
 284. Ilieva I., A. Momchilova, A. Veleva, E. Ivanova/ И. Илиева, А. Момчилова, А. Велева, Е. Иванова. GAMING APPROACH TO ACHIEVING AND MAINTAINING PROPER BODY POSTURE AT CHILDREN'S (ИГРОВ ПОДХОД ЗА ПОСТИГАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРАВИЛНА ТЕЛЕСНА СТОЙКА ПРИ ПОДРАСТВАЩИТЕ). В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, Изд. център при Русенски университет, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 285. Ilieva M., D. Kamarinchev, D. Godpodinov, E. Minev, E. Yankov, R. Minev. Dissolution and mechanical properties of 3d printed polylactic acid for bio-implants. IN: Mechanical Engineering and Machine-building Technologies, University of Ruse, UNIVERSITY OF RUSE “Angel Kanchev”, 2018, pp. 45-52, ISBN ISBN ISSN 2603-41.
 286. Ilieva, B. Children's right to opinion as an element of sustainable community development. IN: 56-th ANNUAL SCIENTIFIC CON¬FE¬RENCE of “Angel Kanchev” University of Ruse, Русе,, 2017
 287. Ilieva, T. ’Surfing’ the Pages of Identity. IN: BETA Conference Proceedings 1999 – 2004, Sofia, 2004, ISBN ISSN 1311-7351.
 288. Ilieva, T. and Nedkova, M. SIG: Supportive environment, innovation and get-togetherness. IN: BETA Conference Proceedings 1999 – 2004, Sofia, 2004, pp. 1-4, ISBN ISSN 1311-7351.
 289. Ilieva,B. The complex relationship between physical education and sport with children’s education. IN: 13th International Science Conference,17th and 18th April 2015, Veles, Republic of Macedonia, 2015
 290. Ilievа, В. THE CARE TRENDS IN ELDERLY POPULATION.9th International Balkans Education and Science Conference- Trakya University. IN: Edirne, Turkey, 2014
 291. Isov, Metin. KBASE technological framework for automatic software generation. IN: 2nd Training on Software Services, Timisoara, Romania, 2011
 292. Isov, Metin. Java based application for automation the work of civil registration clerks in municipalities. IN: 1nd Training on Software Services, Timisoara, Romania, 2010
 293. Ivanka Tr. Angelova, Lubin G. Vulkov. Analysis of Numerical Approximations to Degenerate Differential Equations. IN: NMSCAA’16, Sofia, SIAM, 2016, pp. 3-6
 294. Ivanka Zheleva, Anna Lecheva, Anna Aladjadjyan. Fluid Flow Study of Bioreactors with Mechanical Mixing. IN: 3rd International ISEKI Food Conference “Food Science and Technology Excellence for a Sustainable Bioeconomy”, poster session, 21-23 May 2014, Athens, Greece, poster in my pocket Elsevier App, 2014
 295. Ivanova E., Julia Doncheva. PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES FOR INCLUSIVE EDUCATION OF PUPILS IN THE INITIAL STAGE OF EDUCATION ON THE SUBJECT ‘AROUND THE WORLD’. IN: 13th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, INTED2019 Proceedings, 2019, pp. 8819-8824, ISBN 978-84-09-08619-1.
 296. Ivanova E., Julia Doncheva. BUILDING A NEW, ALTERNATIVE LEVEL OF PARTNERSHIP WITH PARENTS THROUGH INTERNET COMMUNICATIONS. IN: 11th International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma, Spain, EDULEARN19 Proceedings, 2019, pp. 5511-5516, ISBN 978-84-09-12031-4.
 297. Ivanova E., Julia Doncheva. INTEGRATE INTERACTIVE ICT ON THE TOPIC ‘WE LIVE HEALTHY’ FROM THE SUBJECT ‘AROUND THE WORLD’. IN: 11th International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma, Spain, EDULEARN19 Proceedings, 2019, pp. 5517-5522, ISBN 2340-1117.
 298. Ivanova E., Julia Doncheva. CHECKING THE LEVEL OF APPLICATION OF THE STUDENTS' KNOWLEDGE ON THE SUBJECT ‘AROUND THE WORLD’ FOR I AND II GRADES. IN: 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, ICERI2019 Proceedings, 2019, pp. 3206-3211, ISBN 2340-1095.
 299. Ivanova Ekaterina, Julia Doncheva. Ethno-cultural and social problems of a students in a multicultural educational environment. IN: Proceedings of The World Conference on Research in Teaching and Education, Barcelona, Spain, Diamond Scientific Publication, 2019, pp. 1-10, ISBN 978-609-485-028-8.
 300. Ivanova Ekaterina, Julia Doncheva. Modeling of educational and creative environment for children with special educational needs. IN: Proceedings of The World Conference on Research in Teaching and Education, Barcelona, Spain, Diamond Scientific Publication, 2019, pp. 1-9, ISBN 978-609-485-028-8.
 301. Ivanova, B. LEARNING BY HOLOGRAMS – THE FUTURE OF EDUCATION – REVIEW ARTICLE. IN: ICERI2019 Conference Proceedings, Spain, 2019, pp. 2563-2573, ISBN 978-84-09-14755-7.
 302. Ivanova, E. Current priorities of the program content ‘Around the world’, for first and second grade in primary school, with an accent inclusive education. IN: MIRCEA CEL BATRAN’ NAVAL ACADEMY, The 4th International Scientific Conference, SEA-CONF, Constanta, Romania, 2018, pp. 10-14, ISBN 2392-8956.
 303. Ivanova, E., Doncheva, J. The efficiency in training and knowledge development to students by integrating the information and communication technologies in the lesson of ‘Around the world’. IN: 7th International Conference on Education (IC-ED-2018), BAU International Berlin University of Applied Sciences, Berlin, Germany, 2018, pp. 85-90, ISBN 2547-8818.
 304. Ivanova, Victoria. Nonlinear dynamic and complete stability. IN: 4th Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM, December 21-22, BAN, 2009, pp. 70-74
 305. Ivaylo Kamenarov and Katalina Grigorova. Visualizing a business process control-flow. IN: International Conference on Computer Science and Information Technology, Amsterdam, Netherlands, 2015
 306. Ivaylo Kamenarov, Katalina Grigorova. Versioning in a business process repository. IN: Докторантска конференция по математика и информатика, София, 2015
 307. J-F. Charmeux, R. Minev, S. Dimov, E. Minev. Modelling the Solidification-Structure of Al Micro-Castings as a function of their Aspect Ratio and Mould Pouring Temperature. IN: Multi-Material Micro Manufacture 4M2008, Cardiff, Whittles Publishing Ltd., 2008
 308. J-F. Charmeux, R. Minev, S. Dimov, E. Minev. Metallographic Investigation and Solidification-Structure Modelling of Al Micro Castings. IN: 4M2007 Conference on Multi-Material Micro Manufacture 3-5 October, Borovetz, Bulgaria, Scotland, UK, Whittles Publishing, 2007, pp. 217-220, ISBN 978-1904445-53-1.
 309. Jones, K., Reid, J., Bartlett, R., Vassilev, T.I. Cheating Engineers: A View Across Three Countries. IN: Proceeding of the Engineering Education Conference, Liverpool, 2006
 310. Jones, K.O., Reid, J.M., Bartlett, R., Vassilev, T. Student Perspectives on Cheating: UK and Bulgaria. IN: Proceedings of the International Conference SAER-2005, Varna, 2005
 311. K. Gabrovska, B. Evstatiev. Software module for simulation of electrical energy derived from wind generator for the region of Rousse. IN: EE&AE 2009, Rousse, 2009, pp. 587-590
 312. K. Grigorova, E. Malysheva, S. Bobrovskiy. APPLICATION OF DATA MINING AND PROCESS MINING APPROACHES FOR IMPROVING E-LEARNING PROCESSES. IN: Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2017), Samara, 2017, pp. 1960 - 1966
 313. K. Grigorova, I. Kamenarov. Object Oriented Business Process Repository. IN: ComSysTech'12, Ruse, 2012, pp. 72-78, ISBN 978-1-4503-1193-9.
 314. K. Grigorova, K. Mironov, E. Malysheva. Applying process mining techniques and neural networks to creating and assessment of business process models. IN: Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2018), Самара, 2018, pp. 2590 – 2594
 315. K. Shoilekova, K. Grigorova, E. Malysheva. THE ROLE OF SUBPROCESS-CONNECTOR IN BUSINESS PROCESS MODELIN. IN: Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2017), Samara, 2017, pp. 1898 - 1901
 316. Kadirova S., A. Lecheva, V. Evtimova,. Basic operations with polynomials Using Matlab. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2018, volume 57, book 6.6,, Ruse, Печатна база на РУ, 2018, pp. 9-15, ISBN 2603-4123(on-line.
 317. Kadirova S., A. Lecheva, V. Evtimova,. Application of the Horner’s method using Matlab. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2018, volume 57, book 6.6,, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2018, pp. 16-23, ISBN 2603-4123(on-line.
 318. Kalcheva E., M. Koleva, J. Chaparova. Evaluating double and triple integrals with SWP. IN: Proceedings of the 45-th Jubilee Conference, Mathematics and Informatics, Rousse, University of Rousse, 1999, pp. 119–126, ISBN 1311-3321.
 319. Kalcheva E., S. Tersian. On some applications of the maximum principle. IN: НТ на РУ, Русе, 2004, pp. 35-43, ISBN 1311-3321.
 320. Kalcheva E., S. Tersian. Nontrivial solutions of fourth-order differential equations rising in phase transition models. IN: Юбилейна научна сесия, Варна, ТУ-Варна, 1997
 321. Kamenarov I. Business Process Repository. IN: Information System and Technology: Management and Security, Tolyatti, 2013, pp. 13-19, ISBN 978-5-9581-0314-0.
 322. Kamenarov, I., K. Grigorova. EPC – better option for business process generating. IN: Information Systems & Grid Technologies, Sofia, Bulgaria, 2014, pp. 25-31, ISBN 1314-4855.
 323. Kandilarov J S Georgiev. Some Important Optimizations of Binomial and Trinomial Option Pricing Models, Implemented in MATLAB. IN: Annual Conference of University of Ruse 9-10.10.2015, University of Ruse, 2015
 324. Kandilarov J., D. Sevcovic. Comparison of two numerical methods for computing of American type of the floating strike Asian option. IN: Lect. Notes in Comp. Sci. 7116, Springer, 2012, pp. 558–565
 325. Kandilarov J., L. Vulkov. An immersed boundary method for a parabolic problem with non-standard moving source. IN: American Institute of Physics CP series 1184, New York, USA, 2009, pp. 55-63
 326. Kandilarov J.D., S.D. Chernev. Numerical simulation of the effect of defect structures on catalytic surfaces. IN: Applications of Mathematics in Engineering and Economics, Proceedings of the 25-th Jubilee Summer School, Sozopol, 1999, Ed. by B.I. Chesankov, M.D. Todorov, Sofia, Heron Press, 1999, pp. 119-121
 327. Kandilarov, J. A coupling interface method for a nonlinear parabolic-elliptic problem. IN: Proceedings of the Fourth International Conference “Numerical Analysis and Applications”,, Lect. Notes in Comp. Sci., V. 5434, SPRINGER, 2009, pp. 330–337
 328. Kandilarov, J. Numerical Solution of a Nonlinear Parabolic-Elliptic Interface Problem. IN: Proceedings of the International Workshop New Trends in Approximation, Optimization and Classification NTAOC’08, Sibiu, Romania, “Lucian Blaga” University Press, 2008, pp. 32-40
 329. Kandilarov, J. D. A second-order numerical method for a free-boundary problem in price formation. IN: Proceedings of Fourth Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM, BGSIAM’09, Sofia, 2009, pp. 75-80
 330. Kandilarov, J.D. A monotone iterative method for numerical solution of diffusion equation with nonlinear localized chemical reactions. IN: Sixth International conference on Numerical Methods and Applications, August 20-24, 2006, Borovets, Bulgaria, Lect. Notes in Comp. Sci., V. 4310, Springer, 2007, pp. 615--632
 331. Kandilarov, J.D. A finite difference method for an elliptic interface problem arising in flame propagation. IN: Proceed. of Fourth International conference on Finite Difference Method: Theory and Applications, FDM’06, Lozenetz, August 26-30, Ed. by I. Farago, P. Vabishchevich, L. Vulkov, Rousse, 2007, pp. 221-226
 332. Kandilarov, J.D. On the immersed interface method for reaction-diffusion equations with discontinuous coefficients and concentrated lower terms. IN: Applications of Mathematics in Engineering and Economics, Proc. of the 27-th Summer School, Sozopol, 2001, Ed. by M.D. Todorov, Sofia, Heron Press, 2002, pp. 293-302
 333. Kandilarov, J.D. Comparison of various numerical methods for solving of elliptic interface problems. IN: Proc. of Intern. conference FILOMAT-2001, University of Nish, Yugoslavia,, FILOMAT, V. 15, 2001, pp. 257-264
 334. Kandilarov, J.D. A second order difference method for solution of diffusion problems with localized chemical reactions. IN: Proceedings of the Second Int. Conference, Inst. of Math., Minsk, Nat. Acad. of Science of Belarus, 1998, pp. 63-68
 335. Kandilarov, J.D. A finite difference approach to a diffusion equation with localized chemical reactions,. IN: Proceedings of the Twenty Sixth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicions, Bulgaria, 1997, pp. 127-130
 336. Karakoleva S.R., I.A. Braianov. Non-Classical Boundary Value Problem for a Vibrating String. IN: Applications of Mathematics in Engineering, Proceedings of the XXIII Summer School, Sozopol 1997, Institute of Applied Mathematics & Informatics, Technical University of Sofia, Heron Press, 1998, pp. 168-170, ISBN 954-580-043-7.
 337. Karakoleva, S. Numerical analysis of vibration of a infinite string with attached mass. IN: Proc. of the First Conference of Finite Difference methods: Theory and Applications, Ruse, Bulgaria, Aug. 10-13, 1997, Nova Science Publishers, Incorporated, 1999
 338. Karakoleva, S.R. CREATING AND USING INTERACTIVE MATHEMATICS TESTS THROUGH CLOUD TECHNOLOGIES. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 6.1, Ruse, PUBLISHING HOUSE University of Ruse "Angel Kanchev", 2019, pp. 59-64, ISBN 1311-3321.
 339. Kirilov, M.K. Discrete dynamical systems, generated by the composition of finite Mealy automata. IN: PROCEEDINGS, Ruse, University of Ruse "Angel Kanchev", 2009, pp. 26-29, ISBN 1311-3321.
 340. Kirilov, M.K. Splitting of the sets of words with fixed length. IN: PROCEEDINGS, Ruse, University of Ruse "Angel Kanchev", 2008, pp. 51-56, ISBN 1311-3321.
 341. Klimenko, A., V. Pavlov. Retrospection of Some Random Events and Approximations in Mathematics. IN: Proceedings Financial Mathematics and Informatics, University of Ruse, 2018, pp. 10-16, ISBN 2603-4123.
 342. Kolev M.K., M.N. Koleva, L.G. Vulkov. Positive preserving numerical methods for haptotaxis models. IN: Proceedings of the Sixth Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM, Sofia, 2011, pp. 68-73, ISBN 1313-3357.
 343. Koleva M. N., L.G. Vulkov. Fast numerical method for solving Delta Greek for a class of non-linear option pricing models. IN: Proceedings of the 15th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE'15), volume IV, J. Vigo-Aguiar (Ed.), Costa Ballena, Rota, Cádiz, Spain, 2017, pp. 1181-1184, ISBN 978-84-617-8.
 344. Koleva M., L. Vulkov. Fast two-grid algorithms for the elliptic Monge-Ampère equation. IN: Proceedings of Fourth Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM, Sofia, 2009, pp. 81-86, ISBN ISSN 1313-3357.
 345. Koleva M.N, R.L. Valkov. Two-grid algorithms for pricing American options by a penalty method. IN: ALGORITMY 2016, Slovakia, Publishing House of Slovak University of Technology in Bratislava, 2016, pp. 275-284, ISBN 978-80-227-4454-4.
 346. Koleva M.N., L. G. Vulkov. A numerical study of a semilinear parabolic system of optimal regime-switching model. IN: Proceedings of the 15th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE'15), volume IV, J. Vigo-Aguiar (Ed.), Costa Ballena, Rota, Cádiz, Spain, 2017, ISBN 978-84-617-8694-7.
 347. Koleva M.N., L.G. Vulkov. Positivity preserving numerical method for a 2D Black-Scholes equation with exponential non-linear term. IN: Proceedings of the 15th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE'15), J. Vigo-Aguiar (Ed.), Costa Ballena, Rota, Cádiz (Spain), 2015, pp. 671-674, ISBN 978-84-617-2230-3.
 348. Koleva M.N., L.G. Vulkov. Two-grid finite difference scheme for nonlinear problems in mathematical finance. IN: Proceedings of the 14th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, V. III, J. Vigo-Aguiar (Ed.), Costa Ballena, Rota, Cádiz (Spain), 2014, pp. 777-780, ISBN 978-84-616-9216-3.
 349. Koleva M.N., L.G. Vulkov. Operator splitting scheme for a generalized Leland's model. IN: Proceedings of the 14th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, V. III, J. Vigo-Aguiar (Ed.), Costa Ballena, Rota, Cádiz (Spain), 2014, pp. 781-784, ISBN 978-84-616-9216-3.
 350. Koleva M.N., L.G. Vulkov. Blow-up of finite difference solutions to parabolic equations with semilinear dynamical boundary conditions. IN: Proceedings of Fourth International Conference ‘’Finite Difference Methods: Theory and Applications, Русе, 2007, pp. 239-245
 351. Koleva M.N., L.G. Vulkov. Numerical solution of elliptic problems on disjoint domains. IN: Proceedings of Third Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM, Sofia, 2008, pp. 53-56, ISBN ISSN 1313-3357.
 352. Koleva M.N., R.L.Valkov. Numerical penalization algorithms for pricing American options. IN: Proceedings of the International Conference on Numerical Methods for Scientific Computations and Advanced Applications, Sofia, Fastumprint, 2016, pp. 45-48
 353. Koleva, M.N. Two-grid technique for semi-linear elliptic problems on complicated domains. IN: Proceedings of the Fifth International Conference on Finite Difference Methods: Theory and Applications, Русе, 2011, pp. 119-128, ISBN 978-954-846.
 354. Koleva, M.N. Two-grid algorithms for steady viscous incompressible flows problems. IN: Proceedings of the Second International Workshop NTAOC’08, Sibiu, Romania, 2008, pp. 41-50, ISBN 978-973-739-678-5.
 355. Koleva, M.N. Adaptive computation of solutions to semilinear parabolic equations with dynamical boundary conditions. IN: Научни Трудове на Русенски Университет „А. Кънчев”, том 45, серия 5.1, Русе, Печатна база на Русенски Университет, 2006, pp. 26– 36, ISBN ISSN 1311-3321.
 356. Koleva, M.N. On the computation of blow-up solutions of parabolic equation with semilinear boundary conditions. IN: Трудове на Научната Сесия РУ/СУ’02, Математика и информатика, V. 39, N 2.2, Русе, 2002, pp. 117-121, ISBN ISSN 1311-3321.
 357. Koleva, M.N., W. Mudzimbabwe, L.G. Vulkov. Compact IMEX schemes for option pricing with liquidity shocks. IN: Proceedings of the 15th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE'15), J. Vigo-Aguiar (Ed.), Costa Ballena, Rota, Cádiz (Spain), 2015, pp. 675-678, ISBN 978-84-617-2230-3.
 358. Kortesi, P., M.M. Mitrofanova. Extended GeoGebra Help Files. IN: CD Proceedings of the Conference History of Mathematics & Teaching Mathematics (poster), 19 - 23 May, Szeged, Hungary, 2010
 359. Kostadinov S. GPU Accelerated Planar Grid Generation for Cloth Simulation. IN: Proceedings of the RU Conference 2016, Ruse, 2016, ISBN 1311-3321.
 360. Kostadinov S., Mihaylov P., Kirov K. An Approach for Rendering 3D Content for Online Shopping. IN: Proceedings of the RU Conference 2017, Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 361. Kostadinov S., Vassilev T.I. A Direct Optimisation Method with Non-uniform Weights for 3D Terrain Grid Generation. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science 2015, Kavala, Greece, 2015
 362. Kostadinov S., Vassilev T.I. Modelling the Medieval Town of Cherven. IN: InfoTech 2013, Varna, 2013, pp. 98-104, ISBN 1314-1023.
 363. Kostadinov S., Vassilev T.I. Planar Grid Generation for Cloth Simulation. IN: Proceedings of the RU Conference 2012, Ruse, 2012, pp. 53-58, ISBN 1311-3321.
 364. Kostova M., V Djurov. Mathematical Algorithms in Radioholography. IN: ІІ-nd Congress of Mathematician and Informatician of Macedonia, Ohrid, Алфа '94 Скопие, 2000, pp. 133-137
 365. Kostova M., V. Djurov. Aplication of the Special Functions into Holographic Methods for Recognising images. IN: ІІ-nd Congress of Mathematician and Informatician of Macedonia, Ohrid, Алфа' 94 Скопие, 2000, pp. 129-133
 366. Kostova M.,V. Djurov. Classificators of Radioholographic Images of Aeroplanes with Application of Probability Neural Network and Fuzzy Logic. IN: Advanced Topics on Neural Networks Proceedings of the 9TH WSEAS International Conferenses on NeuraL Networks (NN’ 08),, Sofia, 2008, pp. 78-83, ISBN 978-960-6766-56-5.
 367. Kostova М, V.Dzhurov. Kriteria for training neural network with appliance in passive radiolocation. IN: Internationa Congress MASSEE’ 2003, Borovec, Bulgaria, 2003, pp. 193-203
 368. Kostova М., V. Djurov. Appliance of Artificial Intelligence Forms for Examination of the Resolution’s Radiolocational Station Influence on the Recognition Accuracy of Dynamic Object. IN: Forth Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM (BGSIAM'09), Sofia, Bulgaria, 2009, pp. 87-92, ISBN 1313-3357.
 369. Kotsev V., I. Stanev, K.Grigorova. BPMN EPC BPMN Converter. IN: Научна конференция РУ/СУ, Русе, 2011
 370. Kozlev R, Ch. Vezirov, I. Stanev. An Approach and a Sample of Training System for Drivers and Farm Machinery Operators Training. IN: In Proceedings of the AAS’2000 International Symposium on Applied Automatic Systems, Ohrid. Republic of Macedonia, 2000, pp. 139-145
 371. Krastev G., M. Teodosieva. EDITOR FOR A LIGHT SHELL FOR EXPERT SYSTEM WORKING ON A MOBILE INFORMATION TERMINAL. IN: Proceedings of the International Conference on E-Learning and the Knowledge Society, Riga, Latvia, 2010
 372. Krastev G., M. Teodosieva. SIMPLE EXPERT SYSTEM SHELL RUNNING OF MOBILE INFORMATION TERMINAL DEVICE. CONSULTATION MODULE. IN: Proceedings of the 5th Annual international conference on computer science and education in computer science 2009, Boston university, USA, 2009
 373. Krastev G., M. Teodosieva. SURVEY OF PUBLIC TRANSPORT SCHEDULE SYSTEMS ORIENTATED TO MOBILE USERS. IN: Proceeding of the 4th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, Borovetz, 2008
 374. Krastev G., M. Teodosieva. АLGORITHM INSURANCE OF PORTAL FOR A MOBILE INFORMATION TERMINAL FOR PUBLIC TRANSPORT SCHEDULES. IN: National Conference with Foreign Participation TELЕCOM’2008, 9-10 October, Sv. Constantine, Varna, 2008
 375. Krastev G., M. Teodosieva. DATA ORGANIZATION AND PROGRAM REALIZATION OF PORTAL FOR MOBILE INFORMATION TERMINAL FOR PUBLIC TRANSPORT SCHEDULES. IN: National Conference with Foreign Participation TELЕCOM’2008, 9-10 October, Sv. Constantine, Varna, 2008
 376. Krastev G., M. Teodosieva. SOFTWARE FOR DEVICES BASED ON THERMOCHRON IBUTTON™ ТECHNOLOGY. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’2007, Rousse, 2007
 377. Krastev G., St. Smrikarova, M. Teodosieva. SOFTWARE FOR PROCESSING GPS RECEIVER DATA. IN: Proceedings of the 4th International Е-Learning Conference “Computer Science Education”, Istanbul, Turkey, 2007
 378. Krastev, G., V. Voinohovska. Smart mobile application for public transport schedules – data organization and program realization. IN: International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA), Ankara, Turkey, IEEE, 2020, pp. 1-4, ISBN 10.1109/HORA49412.
 379. Krasteva, M., S. Georgieva. THE IDEA OF THE COMMUNITY AND THE SCHOOL AS A VALUE - A WAY TO TAKE OVER THE WASTE IN: 59-та Научна конференция на РУ серия 6.6, Русе, РУ, СНС. В: IN: 59-та Научна конференция на РУ серия 6.6, Русе, РУ, СНС, Русе, Печатна база на ПУ, 2020, стр. 64-75, ISBN 1311-3321.
 380. Kratchanov K. D., I. N. Stanev. Fuzzy Rule-Based Systems, Fuzzy Algorithms, Fuzzy Reasoning. IN: 1-st Joint IFSA-EC and Euro-WG Workshop on Progress in Fuzzy Sets in Europe, Warsaw, 1986 (J.Kacprzyk and A.Straszak - eds.), Warszawa Republica Polska, Prace IBS PAN, 1988, pp. 155-166
 381. Kratchanov K. D., I. N. Stanev. A Rule-Based System for Fuzzy Natural Language Robot Control. IN: Proc. 4-th Intern. Conf. Artificial Intelligence and Information-Control Systems of Robots, Smolenice, Czechoslovakia, 1987 (I. Plander - ed.), Smolenice Cshez Republic, North-Holland, 1987, pp. 304-309
 382. Kratchanov K. D., I. N. Stanev. Morphological Analysis Aspects of a Data-Driven System for Bulgarian Language Understanding. IN: Intern. Conf. Artificial Intelligence: Methodology, Systems, Applications AIMSA 84, Varna Bulgaria, 1984
 383. Kratchanov K. D., I. N. Stanev. Rule-Based Systems and the Fifth Generation Computer Architecture. IN: 10-th National School "Application of Mathematics in Engineering", Varna Bulgaria, 1984, pp. 364-367
 384. Kratchanov K. D., I. N. Stanev et al. Rule Networks: A Style of Programming and an Expert System Tool kit. IN: Artificial Intelligence III. Methodology, Systems, Applications (T.O.Shea and V.Sgurev - eds.)., North-Holland, 1988
 385. Kratchanov K. D., I. N. Stanev, Y. N. Stereva. Mathematical Model of a Rule-Based System and Its Implementations. IN: East-European Category Seminar, Predela Bu;lgaria, 1987
 386. Kratchanov, K., T. Golemanov, E. Golemanova, I. Stanev. Control Network Programming in SPIDER: Built-in Search Control Tools. IN: NEW TRENDS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE & NEURAL NETWORKS, Ankara, Turkey, EMO Scientific Books, 1997
 387. Krusteva-Radneva, V., E. Velikova. Detection of Mathematical Ability for Logical Thinking in 10-th Grade Student. IN: the Proceedings of the 58-th Annual Scientific Conference of Angel Kanchev University of Ruse and Union of Scientists – Ruse "New Industries, Digital Economy, Society - Projections of the Future II", , Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2019, ISBN 1311-3321.
 388. Kаlcheva Е./Stefanova/,M.Aladgem. A program generator for solution of linear equation system with sparce matrices. IN: Proceedings Summer Universities, Varna, 1983, pp. 126-132
 389. L. Vulkov, K. Zlateva. On the Realization of Implicit Difference Schemes for Nonlinear Parabolic Equations with Concentrated Capacity. IN: Nova Science Publ., Proceedings of the First Conference on Difference Methods and Applications, Germany, 1998
 390. Lazarov, B., S. Karakoleva. Using GAS syntax for education in Mathematics. IN: Осма международна научно-практическа конференция „Преподаване, учене и качество във висшето образование, 17-18.06.2011, в сборник „Висшето образование в България и стратегия „Европа 2020”, част 3, София, Издателство на МВБУ, 2011, pp. 914-921, ISBN 978-954-943-24-35.
 391. Lecheva A., I. Zheleva. Fluid flow structure around the mixer in a reactor with mechanical mixing. IN: AMiTaNS’15, 28 June–3 July 2015, Albena, Bulgaria, Volume 1684, USA, New York, AIP Conf. Proc., 2015, ISBN 978-0-7354-1331-3.
 392. Lora Radoslavova. ТНЕ STRATEGIES TO OVERCOME EDUCATIONAL INEQUALITIES. IN: Conference: Annual University Scientific Conference 2018, "Vasil Levski"National Military University, Veliko Tyrnovo, 2018, pp. 94-100, ISBN 2367-7481.
 393. Lyubomir Zlatev. The members of Parliament of Rousse in the constituent Assembly. IN: Научни трудове на РУ, Русе, Издателство на Русенския университет, 2012, pp. 183-188, ISBN 1311-3321.
 394. Lyubomir Zlatev. The Experiment of the Chamber of commerce in Rousse of Creating Bulgarian Danubian shipping Company at the end of ХХ cenury. IN: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 51, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор., Русе, Издателство на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2012, pp. 199-203, ISBN 1311-3321.
 395. M. Isov, K. Grigorova. Arhitecture Vision Mapping between TOGAF and ZACHMAN Arhitecture Frameworks. IN: Proceedings of the Eighth International Conference, Internet Education Science, IES -2012, Vinnytsia, 2012, pp. 122-123, ISBN 978-966–641–491-8.
 396. M. Koleva, A. Mihova. Function analysis using Geogebra. IN: Proceedings of university of Ruse, vol. 58, book 6.6, Ruse, 2019, pp. 21-26, ISBN 1311-3321.
 397. M. Rasim, A. Mihova. Types of Mathematical School Problems Solved by Using the Vieta's Formulas. IN: Proceedings of university of Ruse, vol. 57, book 6.6., Ruse, 2018, pp. 43-47, ISBN 1311-3321.
 398. Makrides. G., E. Velikova, et al. European Project: MATHEU Identification, Motivation and Support of Mathematical Talents in European Schools. IN: Proceedings of the Topic Study Group 4: Activities and Programs for Gifted Students, 10’th International Congress on Mathematical Education, July 4-11, 2004, Copenhagen, Denmark, E.Barbeau, H.Shin, E., Riga, Latvia, University of Latvia, Latvia, 2004, pp. 104-109
 399. Maniolov P. K. Eye-Blinking Artefacts' Duration Analysis. IN: ICEST'2007, Ohrid, Macedonia, 2007, pp. 463-466
 400. Manoilov P. Eye-Blinking Artefacts Analysis. IN: International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’07, 14-15 June 2007, Rousse, Bulgaria, pp. IIIB.5-1—IIIB.5-6., Ruse, 2007
 401. Manoilov P. EEG Eye-Blinking Artefacts Power Spectrum Analysis. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’06, V. Tarnovo, Bulgaria, 15-16 June 2006, pp. IIIA.3-1—IIIA.3-5., Ruse, 2006
 402. Manoilov P. EEG Power Spectrum Analysis During Mental Task Performance. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’06, V. Tarnovo, Bulgaria, 15-16 June 2006, pp. IIIA.4-1—IIIA.4-6., Ruse, 2006
 403. Manoilov P. K. BCI Control Protokol Pseudocode. IN: CompSysTech'07, Rousse, Bulgaria, 2007, pp. IIIA.21-1-IIIA.21-6
 404. Manoilov P. K. BCI Mental Tasks Pattern Determination. IN: ICEST'2007, Ohrid, Macedonia, 2007, pp. 451-454
 405. Manoilov P. K. BCI-Oriented Multichannel Data Analysis. IN: Сборник доклади на Юбилейна научна сесия ’2006, НВУ “В. Левски” Факултет “Авиационен”, Долна Митрополия, 20-21 април 2006, стр. 188-193, Д. Митрополия, 2006
 406. Manoilov P. K. Classifying User Activities Based on EEG Analysis. IN: Сборник доклади на Юбилейна научна сесия ’2006, НВУ “В. Левски” Факултет “Авиационен”, Долна Митрополия, 20-21 април 2006, стр. 180-187, Д. Митрополия, 2006
 407. Manoilov P. K., O. Fratu, S. Halunga. EEG Eye-Blinking Artefacts Duration Analysis. IN: Proceedings of the Workshop "Services and Software Architectures, Infrastructures and Engineering for enchancing EU Citizen's Quality of Life", Bucharedt, Romania, 2007, pp. 140-147
 408. Manoilov P., M. P. Iliev. EOG Artefacts’ Duration Analysis. IN: Proceedings of the Conference ELECTRONICS ET’06, Sozopol, Bulgaria, 2006, pp. 98-103
 409. Manoilov P., V. Mateev, M. P. Iliev. Graphical User Interface of an Interactive System for Schemes Design, Used in Distance Learning. IN: International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech, Rousse, Bulgaria, 2004, pp. VI.20-1--VI.20-5
 410. Manoilov, P., A. Borodzhieva. An Algorithm for Studying Mental Tasks’ Power Spectra Along the Time. IN: International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’08, Gabrovo, 2008, pp. IIIB.12-1–IIIB.12-8
 411. Manoilov, P., A. Borodzhieva. Studying Eye-Blinking Artefacts Power Spectrum. IN: Fourth International Bulgarian-Greek Conference – Computer Science’2008, Proceedings, International Workshop BioComputing’2008, Part III, Kavala, Greece, 2008, pp. 798–803
 412. Manoilov, P., A. Borodzhieva. An Algorithm for Eye-Blinking Artefacts Duration Determination. IN: Fourth International Bulgarian-Greek Conference – Computer Science’2008, Proceedings, International Workshop BioComputing’2008, Part III, Kavala, Greece, 2008, pp. 846-850
 413. Manoilov, P., A. Borodzhieva. Application of Independent Component Analysis in Electroacoustics. IN: Proceedings of the Workshop: Infrastructures and Engineering for Knowledge Society, Romanian Academy Library, Bucharest, Romania, 2007, pp. 67–71, ISBN 978-973-0-05369-2.
 414. Manoilov, P., A. Borodzhieva. Pattern Finding Method. IN: Proceedings of the Workshop: Infrastructures and Engineering for Knowledge Society, Romanian Academy Library, Bucharest, Romania, 2007, pp. 80–94, ISBN 978-973-0-05369-2.
 415. Manoilov, P., A.Borodzhieva. Led Lamps – Money or Health. IN: Proceedings, XXVII International Scientific Conference Electronics – ET2018, 13-15 September 2018, Sozopol, Bulgaria, 2018, pp. 9-12, ISBN 978-1-5386-6691-3.
 416. Manoilov, P., V. Mateev. Interactive Tutoring Tool for Learning of Electronic Schemes. IN: Proceedings IEEE International Spring Seminar on Electronics Technology 27th ISSE 2004, Sofia, Bulgaria, 2004, pp. 358 – 360
 417. Marinova S. Tz, D. Baeva. Firms' Online Catalogues - Provoking Interest In Customes. IN: V international scentific vonference, Prague, Vedecko vydavatelske centum, 2015, pp. 42-46, ISBN 978-80-87966-89-1.
 418. Markova M. CNN computing of the interaction of fluxons in modified sine-Gordon equations. IN: Proceedings BGSIAM 2012, София, 2012, pp. 116-125
 419. Markova M., A. Slavova. Hysteresis CNN models. IN: 9th Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM, Sofia, 2014
 420. Markova, L., S. Georgieva. COOPERATION IN THE HIGHER EDUCATION - A CONDITION FOR DEVELOPING PEDAGOGICAL COMPETENCE. IN: IN: 59-та Научна конференция на РУ серия 6.6, Русе, Русе, РУ, 2020, pp. 2020, ISBN 1311-3321.
 421. Markova, M., A. Slavova. Modeling tsunami waves via CNN approach. IN: Proc. BGSIAM, Sofia, 2010
 422. Mateev V., P. Manoilov, M. Iliev. Tutoring Tool for Logical Schemes Design. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech'04, Rousse, Bulgaria, 2004, pp. I.9-1--I.9-5
 423. Mateev, V., P. Manoilov. Graphical User Interface Logical Schemes Design Tool. IN: Proceedings IEEE International Spring Seminar on Electronics Technology 27th ISSE 2004, Sofia, Bulgaria, 2004, pp. 371 – 373
 424. Mierlus-Mazilu I., E. Velikova, R. Vasileva-Ivanova. Students and Digital Mathematics Teaching. IN: Processing of the 57-th Annual Scientific Conference of the University of Ruse and the Union of Scientists – Ruse,Session Education – Research and Innovations, Prize, Ruse, University of Ruse, 2018, pp. 97-108, ISBN 1311-3321.
 425. Mierlus-Mazilu, I, E. Velikova, M. Mihaylova. FutureMath Project - Innovative Pedagogical Methods, Techniques, Materials and Resources. IN: Session Education – Research and Innovation, 56th Annual Conference "Industry 4.0 Business Environment. Quality of Life", University of Ruse, Union of Scientists, Crystal Prize "Best Paper", Ruse, Bulgaria, “Angel Kanchev” University of Ruse, 2017, pp. 121-128, ISBN 978-954-712-733-3.
 426. Mierlus-Mazilu, I., E. Velikova. Rules_Math Project - Teaching and Learning Mathematics Based on Competencies. IN: the Proceedings of the 58-th Annual Scientific Conference of Angel Kanchev University of Ruse and Union of Scientists – Ruse "New Industries, Digital Economy, Society - Projections of the Future II", , Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2019, ISBN 1311-3321.
 427. Mihailov N., K. Gabrovska. Computer informational system for solar radiation analysis. IN: EE&EA’2002-International Scientific Conference, Rousse, 2002
 428. Mihailov N., O. Dinolov, K. Gabrovska-Evstatieva, B. Evstatiev. On the problem of the contemporary building energy systems. IN: Nearly Zero Energy Communities, CSE 2017, Springer Proceedings in Energy, Springer, 2018, pp. 120-128, ISBN 978-3-319-63214-8.
 429. Mihailov, N., K. Gabrovska. A Computer System for Measurement of Solar Radiation for the Region of Rousse. IN: Proceedings of the 33. International Simposium on Agricultural Engineering, Croatia, 2005
 430. Mihaylova, M., E. Velikova, I. Mierlus-Mazilu. Research in Development of Geometry Problem Solving Skills by GeoGebra. IN: Session Education – Research and Innovation, 56th Annual Conference of Ruse University Industry 4.0 Business Environment. Quality of Life. “Angel Kanchev” University of Ruse, Union of Scientists, 27-2, Ruse, “Angel Kanchev” University of Ruse, 2017
 431. Mihaylova, M., I. Mierlus-Mazilu, E. Velikova. Trends in Higher Education and Innovative Pedagogical Practices. IN: Proceedings of the Scientific Conference Traditions and Innovations, UR&US'14, 25-24.10.14, Ruse, Section Pedagogy and Psychology, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2014, pp. 162-167
 432. Mihova A. Practical activities in the 5th grade mathematics education. IN: Processing of the 57-th Annual Scientific Conference of Angel Kanchev University of Ruse and Union of Scientists – Ruse, Session Education – Research And Innovations, Ruse, 2018, pp. 1311-3321
 433. Mihova A. Mathematica for calculations in the finite dimensional Grassmann algebra. IN: Acta Un. Ap., Special issue, Alba Iulia, Romania, 2009, pp. 279-285, ISBN 1582-5329.
 434. Minev E. Research and Commercial Application of Focused Ion Beam. IN: Challenges in Engineering and Information Science (CEIS 2015), Sinaia, Romania, Ruse, Bulgaria, Parnas Publishing House, 2015, pp. 3-6, ISBN 978-954-8483-35-3.
 435. Minev E, E. Yankov, R. Minev. The RepRap 3D Printers for metal Casting Pattern making - Capabilities and Application. IN: On Innovative Trends in Engineering and Science (SFITES 2015),, Kavala, Greece, Parnas Publishing House, 2015, pp. 122-127, ISBN 978-954-8483-35-6.
 436. Minev E, Popov KB, Minev R. Grid Method for Improving the Accuracy of Layer Based RP Parts. IN: 11th National Conference on Rapid Design, Prototyping and Manufacturing, Lancaster, UK, Lancaster University, Lancaster, 2010, pp. 163-171, ISBN 978-0-9566643-0-3.
 437. Minev E., E.Yankov, R.Minev. The RepRap printer for metal casting patternmaking - capabilities and application. IN: Труды VIII Международной нучно-практической конференции „Прогрессивные литейные технологии“, НИТУ МИСиС, Москва, 2015, pp. 300-303, ISBN 978-5-9903239-3-3.
 438. Minev E., K. Popov, R. Minev, S. Dimov, V. Gagov, M. Packianather. Utilizing a grid method for accuracy study of micro SLA parts. IN: Proceedings of the 7th International Conference on Multi-Material Micro Manufacture, Bourg en Bresse and Oyonnax, France, Research Publishing, 2010, pp. 254-260
 439. Minev E., R. Rusev, S. Antonov, A. Dunicov, R. Minev. INVESTIGATION AND METHODS TO REDUCE CURLING IN 3D PRINTING. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, Ruse University, 2017
 440. Minev R, Vella P, Brousseau EB, Dimov SS, Minev E, Matthews C. Methodology for capability maturity assessment of MNT chains. IN: Sixth International Conference on Multi-Material Micro Manufacture (4M2010), Bourg en Bresse and Oyonnax, France, Research Publishing, 2010, pp. 141-146
 441. Minev R., R. Rusev, S. Antonov, E. Minev. INVESTIGATION OF SAMPLES ACCURACY TO MODEL THE PROCESSES IN 3D PRINTING. IN: MATHMODEL 2017, Borovets, Sofia, Научно - технически съюз по машиностроене, 2017
 442. Minev,R., N.Bencheva, Y.Ruseva, E.Minev. Microsystems and Nanotechnologies – Training Opportunities in the Context of Romanian-Bulgarian Transborder Cooperation. IN: Information Technology Based Higher Education and Training - ITHET, York, GB, 2014, pp. Code 114093, ISBN 978-1-4673-6730-1.
 443. Minhos F., T. Gyulov, A. I. Santos. Existence and Location Result for the Bending of Single Elastic Beam. IN: Proceedings of Equadiff-11, Proceedings of minisymposia and contributed talks, Bratislava, Slovakia, Vydavatel’stvo STU, Vazovova 5, Bratislava, 2005, pp. 273–282, ISBN 978-80-227-2624-5.
 444. Mironov K, Vl. Kotsev. Solar Tracking System Using Computer Vision. IN: ICDD 2012, Sibiu, Romania, 2012, ISBN 2069-964X.
 445. Mironov K. Web-based EPC to BPMN converter. IN: ICDD 2013, Sibiu, Romania, 2013, ISBN 2069-964X.
 446. Mironov K. Robotic Arm Playing Tic-Tac-Toe Game. IN: ICDD 2012, Sibiu, Romania, 2012, ISBN 2069-964X.
 447. Mironov K. Solar tracking algorithm using computer vision. IN: IES 2012, Vinnytsia, Ukraine, 2012
 448. Mironov K. Building and programming a robotic arm. IN: ICDD 2011, Sibiu, Romania, 2011, ISBN 2069-964X.
 449. Mitkov A., N. Noorzad, K. Gabrovska-Evstatieva, N. Mihailov. Forecasting the Energy Consumption in Afghanistan with the ARIMA Model. IN: 2019 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, Bulgaria, IEEE, 2019, ISBN 978-1-7281-1413-2.
 450. Mladenov I., Ts. Rashkova. On the algebraic aspects of Saxon-Hutner theorem (MR 2341395 (2008g: 16036); Zbl.1168.81328). IN: XXVI Workshop on Geometrical Methods in Physics, Bialowieża, Poland 1 - 7 July 2007, AIP Conference Proceedings 956, Bialowieża, American Institute of Physics, 2007, pp. 169-174, ISBN 978-0-7354-0470-0.
 451. Mladenov Y., D. Atanasova, I. Atanasov. Profiling of a disc cutter for cutting large wheels. IN: Proceedings in Manufacturing Systems – ICMaS’12, Bucharest, Romania, 2012, pp. 199-204, ISBN 2067-9238.
 452. Momchilova,A.,P.Petrov. Strucna kominikacija y nasta vi fizickog vaspitania i sporta,factor fizicke aktivnosti ucenika. IN: International scientific conferans,80-83, Beograd, 2009, pp. 352-357
 453. Neal L., K. Kratchanov, I. Stanev. Developing a western-style Curriculum for Information Systems Engineering in a rapidly changing country. IN: WCCE/95 - Proceedings of the Sixth IFIP World Conference Computers in Education, Birmingham. UK, 1995, pp. 23 - 28
 454. Nedelcheva, Y., E. Velikova, I. Mierlus-Mazilu. Methods of Instruction in Straight Circular Cylinder. IN: the Proceedings of the 58-th Annual Scientific Conference of Angel Kanchev University of Ruse and Union of Scientists – Ruse "New Industries, Digital Economy, Society - Projections of the Future II", , Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2019, ISBN 1311-3321.
 455. P. Hristova, D. Atanasova. THE ROLE OF COMPETITION INFORMATICS WHEN TRAINING QUALITATIVE SOFTWARE SPECIALISTS. IN: INTED2018 Proceedings - 12th International Technology, Education and Development Conference (Web of Science), Valencia, SPAIN, 2018, pp. 8816-8825, ISBN 978-84-697-9480-7.
 456. Pavlov, V. Comparison the Parallel Implementations of the Partitioning Algorithm and CR Algorithm for Banded Linear Systems. IN: Fourth European Congress on Mathematics, Stockholm, Sweden, 2004
 457. Pavlov, V. MPI Parallel Implementation of Wnag's Partitioning Algorithm for Banded Linear Systems. IN: 16th IMACS World Congress, Lausanne, Switzerland., 2000
 458. Pavlov, V. PVM Implementation of the Block Cyclic Reduction. IN: Third European Congress on Mathematics, Barcelona, Spain., 2000
 459. Pavlov, V. A Stabilized Version of the Block Cyclic Reduction. IN: Second International Symposium on Numerical Linear Algebra, Duisburg, Germany., 1999
 460. Pavlov, V. PVM Implementation of Wang's Partitioning Algorithm for Banded Linear Systems. IN: Fifth International Euro-Par Conference, Toulouse, France, 1999
 461. Pavlov, V. Iterative refinement for ill-conditioned cyclic reduction. IN: Proc. of Fifth International conference on Differential Equations and applications, Ruse, 1995, pp. 84-95
 462. Pavlov, V., D. Todorova. An implementation of the partitioning method for tridiagonal systems using message passing libraries. IN: Fifth International Conference on Advanced Computing, Madras, India, 1999
 463. Pencheva V., D. Simeonov, T. Stefanova, Zh. Gelkov, M. Kostova. Some Еlements of the Edication for Student from Transportation Speciality About Using Electronic Tables. IN: ІІ-nd Congress of Mathematician and Informatician of Macedonia, Ohrid, Алфа'94 Скопие, 2000, pp. 261-263
 464. Pencheva Т., M. Kostova. Computer-aided test checuing and Evalution of Student's Knowledge in Mathematical Logic. IN: 25 th International Spring Seminar on Electronics Thechnology, Prague, Czech Republic, 2002, pp. 14-18
 465. Peneva, N. About some aspects of the language behavior of the protesting Bulgarian in 2013. IN: 58 th Annual Sciece Conference of Ruse University and Union of Scientists- Ruse "New industries, digital economy, society- projections of the future II, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2019, pp. 275
 466. Pentcheva V., A: Asenov, I. Georgiev, Aleksander Sladkowski. MAIN PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF URBAN PASSENGER TRANSPORT IN BULGARIA. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 57, book 4, Русе, Русенски университет, 2018, pp. 88-88, ISBN 1311-3321.
 467. Peter Sabev, Katalina Grigorova. A Survey on State of Software Quality Assurance in Bulgaria. IN: CompSysTech'19, 21-22 June 2019, University of Ruse, Bulgaria, Ruse, IEEE, 2019, pp. 124-130, ISBN 978-1-4503-7149-0.
 468. Peter Sabev, Katalina Grigorova. Manual to Automated Testing: An Effort-Based Approach for Determining the Priority of Software Test Automation. IN: ICCCISE 2015 : 17th International Conference on Computer, Communication and Information Sciences, and Engineering, Лондон, Великобритания, International Scholarly and Scientific Research & Innovation, 2015, pp. 1098-1103, ISBN eISSN 1307-6892.
 469. Petkova, M., E. Velikova. Mathematical Problem Posing on the Basis of GeoGebra Multi-platform. IN: Proceedings of the Scientific Conference 70 Years of Traditions and Innovations RU&US'15, 09-10.10.2015, Ruse, Vol. 54, Session 6.4: Education - Research and Innovations, Crystal Prize "Best Paper", Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2015, pp. 28-39, ISBN 1311-3321.
 470. Petkova, M.M. Educational Technology for Training Pre-Service Mathematics Teachers on the Basis of GeoGebra. IN: CD Proceedings of the Conference History of Mathematics & Teaching Mathematics, 2014. May 21-25, Cluj Napoca, Romania, 2014, pp. 01 - 10, ISBN 978-963-358-057-8.
 471. Petkova, M.M., E.A. Velikova. GeoGebra Constructions and Problems for Arbelos and Archimedean circles. IN: GeoGebra Global Gathering 2015, 15-17 July, 2015, Linz, Austria, 2015
 472. Petrov, O., M. Dimitrov, V. Ruseva. A Specialised System for Dynamic Control and Adjustment of the Color Temperature and Illumination of a Lighting System. IN: 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC) 2011, Rome, Italy, 2011
 473. Petrov, O., S. Basri, M. Dimitrov. Electricity consumption cost determination method of dimmable lighting systems. IN: International Scientific Conference “Technologies and Innovation solutions 2011”, Edirne, Turkey, 2011
 474. Petrov,P. The ability of solving problems as an element of competency. IN: Education in Balkans Today, Edirne, 2009, pp. 245-447
 475. Petrova M., D. Atanasova. ANALYSIS OF THE TECHNOLOGY TO DEVELOP A WEB-BASED VIRTUAL LABORATORY AND SELECTION OF ENVIRONMENT. IN: 11th International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI (Web of Science), Seville, SPAIN, 2018, pp. 1593-1601, ISBN 978-84-09-05948-5.
 476. Petrova M., D. Atanasova. SEARCHING ALGORITHMS AND A COMPARISON METHODOLOGY, USED IN STUDYING ARTIFICIAL INTELLIGENCE. IN: 11th International Conference of Education, Research and Innovation (Web of Science), Seville, SPAIN, 2018, pp. 1767-1775, ISBN 978-84-09-05948-5.
 477. Petrova M., D. Atanasova. Development of e-learning – learning management systems and virtual laboratories. IN: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AND STATISTICS IN ECONOMY AND EDUCATION (ICAICTSEE – 2017), Sofia, UNWE-SOFIA,BULGARIA, 2017, pp. 536-543, ISBN 2367-7643.
 478. Petrova M.,D. Atanasova. Training through the implementation of a web-based laboratory for Artificial Intelligence exercises. IN: 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE), Ruse, Bulgaria, IEEE, 2019, pp. 1-4, ISBN 2472-7687/2376-41.
 479. Pl. Hristova,. The Informatics Competitions for Group E During the School 2009-2010 Year. IN: Proceedings of the Anniversary International Conference Celabrating Prof. Sava Grozdev’s 60th anniversary, Bulgaria, 2010, pp. 409 - 417
 480. Pometkova, Y. ANALYTICAL WORD COMBINATIONS, CONSISTING OF VERB AND VERBAL NOUN ENDING IN -NE IN BULGARIAN. IN: Scientifical papers agriculture. XXXІХ. Partea а ІІ – а, Timişoara, Agroprint, 2007, pp. 631 – 636, ISBN 1221-5279.
 481. Popandonova, E., Sv. Tsankov. METHODOLOGICAL FOUNDATIONS AND ARGUMENTATION OF ANALYZING FOREIGN LANGUAGE VOCABULARY FOR SPECIFIC PURPOSES IN MULTIMEDIA INTERACTIVE ENVIRONMENT WITHIN THE FRAME OF ACTION RESEARCH METHODOLOGY. IN: INTED 2015, 9th International Technology, Education and Development Conference, ISI Conference Proceedings Citation Index, Madrid (Spain), 2015, pp. 3141-3149, ISBN 978-84-606-5763-7.
 482. Popandonova, E., Sv. Tsankov. A constructivist approach in the organization of an effective and high quality foreign language learning process based on interactive educational technologies. IN: EDULEARN14: Proceedings - 6th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 7th - 9th, 2014, Barcelona, Spain, Published by IATED Academy, 2014, pp. 6195-6204, ISBN 978-84-617-0557-3.
 483. Popandonova, E., Sv. Tsankov. APPLYING INTERACTIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF ACQUISITION OF ENGLISH VOCABULARY FOR SPECIFIC PURPOSES FOR THE IMPLEMENTATION OF HIGH QUALITY FOREIGN LANGUAGE TEACHING. IN: 7th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain), ICERI2014 Proceedings, Published by IATED Academy, 2014, pp. 4754-4763, ISBN 978-84-617-2484-0.
 484. Raev R., I. Raeva. Stress Concentration in a Nonlinear-Elastic Plane with a Circular Hole. IN: Научни трудове "Математика, Информатика, Физика на РУ "Ангел Кънчев" том 47, серия 5.1, Русенски Университет, Печатна база на Русенски Университет, 2008, pp. 62-65, ISBN 1311-3321.
 485. Raeva E., V. Mihova, I. Nikolaev. Using SPSS for Solving Engineering Problems. IN: 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE), Ruse, Bulgaria, IEEE, 2019
 486. Raeva I, L. Petrakieva. A System for Generating Natural Language Semantics of a Simple Sentence. IN: Proceedings of the 14.3th International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research (SAER'99), Sofia, Bulgaria, House of Union of Scientists in Bulgaria, 2000, pp. 210-214, ISBN 954-8329-22-0.
 487. Raeva I. Fuzzy function of Language Variables and Their Application for Semantic analysis of Ambiguity Mathematical Statements written in Natural Language. IN: University of Ruse, Ruse, Uniwersity of Ruse, 2000
 488. Raeva I. Methodical aspects for a work with gifted students taking interest in Mathematical and Computational Linguistics". IN: Secind congress of the WFNMC, Pravetz, Bulgaria, 1994
 489. Raeva I., Kostadinov S. Semantically Directed Parsing Techniques. An Interpretation Algorithm. IN: Proceedings of the RU Conference 2007, Ruse, 2007, pp. 39-42, ISBN 1311-3321.
 490. Raeva I., Rumen R. An Alternative Way of Calculating Uncertainty. IN: Научни трудове "Математика, Информатика, Физика на РУ "Ангел Кънчев" том 47, серия 5.1, Русенски Университет, Печатна база на Русенски Университет, 2008, pp. 66-69, ISBN 1311-3321.
 491. Raeva I., Rumen R., Dragan S. Computer System for Issue from natural Language text through Interpretation in Semantic Resolution. IN: ICEST 2007, Macedonia, Ohrid, 2007, pp. 257-259
 492. Raeva, I. Lexical functional Semantics of Natural Language sentences. IN: Proceedings of the 13th International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research (SAER'99), Sofia, Bulgaria, Technical University of Sofia, 1999, pp. 234-238, ISBN 954-438-248-8.
 493. Raeva, I. Semantic Interpretation of Ambiguous Statements, represented in a Logical Form. IN: The 3rd International Conference in Language Theory, Thessaloniki, Greece, Aristotle University of Thessaloniki, 1997, pp. 529 -537
 494. Rashkov P.I., T.G. Rashkova. Solving some problems in the theory of PI-algebras by Mathematica. IN: Mathematics and Education in Mathematics 1999, Proceedings of Twenty Eighth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Montana, April 6-8 1999, София, Издателство на СМБ, 1999, pp. 150-153
 495. Rashkov P.I., Ts.G. Rashkova. “Mathematica” in investigating identities in some matrix algebras (РЖМат 3A213, 2005; ЦНТИ B044315722178). В: Международная алгебраическая конференция, посвященная 250-летию Московского университета и 75-летию кафедры высшей математики, Тезисы докладов, Москва, МГУ, 2004, стр. 262-263
 496. Rashkova Ts. On the PI-properties of some matrix algebras with involution. IN: Int. Conf. GRiTA 2015, Sofia, Bulgaria, Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences, 2015, pp. 76-77
 497. Rashkova Ts. On Some Varieties of Algebras Defined by Low Degree Identities. IN: Proceedings, vol.54, book 6.1. Mathematics, Informatics and Physics, University of Ruse, University of Ruse, 2015, pp. 39--43, ISBN 1311-3321.
 498. Rashkova Ts. Identities in matrix algebras with Grassmann entries. IN: Int. Conf. Mathematics Days in Sofia, July 7-10, 2014, Sofia, Bulgaria, Abstracts, Sofia, Institute of Mathematics and Informatics, BAS, 2014, pp. 39
 499. Rashkova Ts., A. Antonov, P.I. Rashkov. Basic constructions in the theory of P.I. algebras realized by Mathematica. IN: Proceedings of the Third Int. Workshop on Mathematica System in Teaching and Research, Siedlce, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2001, pp. 145-154
 500. Rashkova Ts., I. Mladenov. An algebraic approach to Saxon-Hutner theorem (Zbl.1192.81133, MR 2436280). IN: Proceedings of Ninth International Conference on Geometry, Integrability and Quantization, June 8-13, 2007, Varna, София, SOFTEX, 2008, pp. 292-300, ISBN 978-954-8495-42-4.
 501. Rashkova Ts.G., P.I. Rashkov. Recursive constructions in the theory of P.I. algebras. IN: Proceedings of the Third International Conference ''Developments in Language Theory'', July 20-23 1997, Thessaloniki, University of Thessaloniki, 1997, pp. 559-566
 502. Rashkova, Ts. Nilpotency in involution matrix algebras over algebras with involution. IN: Proceedings of Thirty Eighth Spring Conference of the Union of the Bulgarian Mathematicians, April 1-5, 2009, София, Издателство на СМБ, 2009, pp. 143-150, ISBN 1313-3330.
 503. Rashkova, Ts. Algebras with polynomial identities and Bergman polynomials (MR 2341395). IN: Proceedings of Eighth International Conference on Geometry, Integrability and Quantization, June 9-14, 2006, Sts. Constantine and Elena, София, SOFTEX, 2007, pp. 292-301, ISBN 978-954-8495-37-0.
 504. Rashkova, Ts. *-Identities in Matrix Superalgebras with Superinvolution (MR 2234311). IN: Algebras, Rings and Their Representations, Proceedings of the Int. Conf. on Algebras, Modules and Rings, July 2003, Lisbon, New Jersey, World Scientific, 2006, ISBN 981-256-598-1.
 505. Rashkova, Ts. Descripition of the superinvolutions for M(2). IN: Antalya Algebra Days VII, May 2005, Antalya, Istanbul University, 2005
 506. Rashkova, Ts. Identities in some special Lie algebras. IN: Том с доклади на Юбилейна научна сесия “30 години Факултет по математика и информатика”, Пловдив, ПУ "Паисий Хилендарски", 2000, pp. 147-151
 507. Rashkova, Ts. Identities and central polynomials for M_6(K,*)(РЖМат 12А222, 2001). В: Proceedings of the University of Rousse “A.Kanchev”, vol.37, book 8 Mathematics and Informatics, Русе, РУ "A. Кънчев", 1999, стр. 1-6
 508. Rashkova, Ts. On the minimal degree of the *-polynomial identities for the matrix algebra of order 6 with involution. IN: Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев” т. XXXV сер. 8, Русе, ВТУ “Ангел Кънчев”, 1994, pp. 40-46
 509. Rashkova, Ts.G. Involutions and matrix algebras (РЖМат 13А.314 2006; ЦНТИ B044315722186). В: Международная алгебраическая конференция, посвященная 250-летию Московского университета и 75-летию кафедры высшей математики, Тезисы докладов, Москва, МГУ, 2004, стр. 263-264
 510. Rashkova, Ts.G. On the type of some identities of minimal degree in the matrix algebra of sixth order with symplectic involution,. IN: Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of Twenty Sixth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, София, Издателство на СМБ, 1997, pp. 190-193
 511. Rusev R. A Module for Visualization and Analysis of Digital Images in DICOM File Format. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTeh’2003, Sofia, Bulgaria, 2003, pp. III.11-1…III.11-6
 512. Rusev R., I. Rusev. Study of the possible usage of Internet of Things devices in the sphere of healthcare. IN: PROCEEDINGS UNIVERSITY OF RUSE “Angel Kanchev”, Volume 58, book 6.5, Ruse, Publishing house University of Ruse"Angel Kanchev", 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 513. Rusev R., J. Vassilev. Automated crack detection in seals – an approach for determination of the area for inspection. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTeh’2001, Sofia, Bulgaria, 2001, pp. p. III.21-1…III.21-5
 514. Rusev R., V. Ruseva, V. Kozov, I. Chalov. WEB BASED APPLICATION FOR IMPROVING THE QUALITY OF THE FINANCIAL SERVICE OF STUDENTS IN THE UNIVERSITY OF RUSE. IN: 57-ма НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето - I“, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2018, ISBN 1311-3321.
 515. Ruseva V., S. Stefanov, R. Rusev, N. Mihailov. A Method for Modeling of the Round – the – clock Electrical Load Carts of Private Household Consumers. IN: Energy forum, Varna, 2001, pp. 186-189.
 516. S. Georgiev, J. Chaparova. TRAVELLING WAVES FOR THE FISHER–KOLMOGOROV–PETROVSKII–PISKUNOV EQUATION WITH EXAMPLES. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, Ruse, 2019, pp. 61--68
 517. Sabev P, K Grigorova. A Comparative Study of GUI Automated Tools for Software Testing. IN: SOFTENG, International Conference on Advances and Trends in Software Engineering, Venice, Italy, IARIA, ThinkMind, 2017, pp. 7-15, ISBN 978-1-61208-553-1.
 518. Samuel Bigot, Minev R, Minev E. How to implement the grid method analyses for capability studies of MNTs. IN: In proceeding of: 9th International Conference on Multi-Material Micro Manufacture, Singapore, Research Publishing, 2014
 519. Shoilekova K., D. Baeva. Oriented Petri Nets As Means Of Describing A Human-Computer Interaction. IN: 9th Computer Science On-line Conference, Poland, Springer Series: Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, pp. 94-102, ISBN 978-3-030-51964-3.
 520. Shoylekova K. Service Science in Master of Software Engineering Education. IN: 1nd Training on Software Services, Timisoara, Romania, 2010
 521. Shoylekova K., K. Grigorova. Methods for Business Process Simulation Based on Petri Nets. IN: 17th International Conference on Computer, Communication and Information Sciences, and Engineering, London, United Kingdom, 2015, ISBN 1307-6892.
 522. Shoylekova K., K. Grigorova. Business Processes through the Prism of BPMN and Petri nets. IN: 17th International Conference on Software Engineering and Information Technology, Istanbul, Turkey, 2015, ISBN 1307-6892.
 523. Shoylekova K., K. Grigorova. Service oriented business architecture. IN: Proceedings of the Eighth International Conference, Internet Education Science, IES -2012, Vinnytsia, Ukraine, Укладання, Вiнницький нацiоналньний технiчний унiверситет, 2012, pp. 132 - 133, ISBN 978-966–641–491-8.
 524. Slavova A., M. Markova,. Stabilization of Integro-Differential Boundary Value Problem Arising in Nano-Structures via CNN Approach. IN: NTADES 2017, 18-22 June IMI, Sofia, Bulgaria, Sofia, Bulgaria, 2017
 525. Slavova A., R. Tetzlaff, M. Markova. CNN computing of the interaction of fluxons. IN: Proceedings of the General Assembly of URSI, Istanbul, 2011
 526. Smrikarov A.S., T.I. Vassilev, Y. Stefanov. Adapting the Education System to the Digital Generation. IN: Proceedings of the International Conference on e-Learning’15, Berlin, Germany, 2015, pp. 10-15, ISBN 2367-6698.
 527. Smrikarova St., M. Teodosieva. COMPARATIVE ANALYSIS OF VIDEO INFORMATION PROCESSING APPLICATIONS. IN: Proceedings of the 4th International Е-Learning Conference “Computer Science Education”, Istanbul, Turkey, 2007
 528. Smrikarova, S., A. Smrikarov, T.I. Vassilev. Doctoral Education in Computing. IN: Third International Bulgarian-Turkish Conference Computer Science'2006, Istanbul, 2006, pp. 212-220
 529. Stanev I., Ch. Vezirov, R. Kozlev, R. Kozhuharov, S. Kalinova. Intelligent Product Manual - Definitions, Structure, and Application in Agricultural Engineering. IN: Proceeding of the XVI International Conference on "Material Flow, Machines and Devices in Industry" - ICMFMDI'2000, Belgrad, Yugoslavia, 2000, pp. 1-153 ¸ 1-156.
 530. Stanev I., L. Georgiev. Robovisor - Psychotherapist’s selfsupervision robotic assistant in positive psychotherapy. Ruse. 2014.. IN: Proceedings of the Union of Scientists Ruse. Vol. 11 / 2014, Book 5 Mathematics, Informatics, and Phisics., Ruse, 2014, pp. Pp. 103 - 108.
 531. Stanev I., M. Koleva. Method for Information Systems Automation Programming. IN: Proceedings of the 11th Mediterranean Conference on Information Systems, Genoa, 2017
 532. Stanev I., M. Koleva. Knowledge Based Automated Software Engineering Platform Used for the Development of Bulgarian e-Customs. IN: Proceedings of the 19th International Conference on Applied Computer Science and Engineering, London, 2017
 533. Stanev I., M.Koleva. Bulgarian Health Information System based on the Common Platform for Automated Programming. IN: Proceedings of the 10th Mediterranean Conference on Information Systems, 04-06.09.2016, Cyprus, 2016
 534. Stanev I., M.Koleva. Bulgarian eGovernment Information System Based on the Common Platform for Automated Programming – Technical Solution. IN: Proceedings of the 10th Jubilee International conference Information Systems & Grid Technologies, Sofia, 30.09.-01.10.2016, Sofia, 2016, pp. 134 - 151, ISBN 1314-4855.
 535. Stanev I., M.Koleva. Bulgarian eGovernment Information System Based on the Common Platform for Automated Programming – Requirements. IN: Proceedings of the 10th Jubilee International conference Information Systems & Grid Technologies, Sofia, 30.09.-01.10.2016, Sofia, 2016, pp. 125 - 133, ISBN 1314-4855.
 536. Stanev I., M.Koleva. KBASE Technological framework and Its Requirements. IN: Proceedings of ICSII 2015 17th International Conference on Semantic Interoperability and Integration, Rome, 3-4.12.2015, Rome, 2015
 537. Stanev I., M.Koleva. A Common Automated Programming Platform for Knowledge Based Software Engineering. IN: Proceedings of ICSII 2015 17th International Conference on Semantic Interoperability and Integration, Rome, 3-4.12.2015, Rome, 2015
 538. Stanev I., S. Ninova-Kozleva, S. Todorova . An Intelligent Product Manuals Generator. IN: In proceedings of the CompSysTech'2000, Sofia. Bulgaria., 2000, pp. V.7-1 – V.7-6
 539. Stanev I., S. Stoianov, S. Kalinova. A. Generator of Adaptive Extraction Systems. IN: In proceedings of the CompSysTech'2000, Sofia. Bulgaria, 2000, pp. V.6-1 – V.6-6
 540. Stanev, I. Module for Automated Programming of Robots - Software Architecture. IN: International Scientific Conference Informatics in the Scientific Knowledge, Varna Free University “Chernorizets Hrabar” Varna , The Institute of Mathematics and Informatics at th, 2010, pp. 253 – 268
 541. Stanev, I. A Bulgarian Linguistic Processor Based on the Formal Model Control Networks - Control Networks Solution. IN: In proceedings of the CompSysTech'2002, Sofia. Bulgaria, 2002, pp. III.8-1 – III.8-5
 542. Stanev, I. A Bulgarian Linguistic Processor Based on the Formal Model Control Networks - General Concepts. IN: In proceedings of the CompSysTech'2002, Sofia. Bulgaria, 2002, pp. III.7-1 – III.7-5
 543. Stanev, I. Formal Programming Language Net. Part II - Syntax Diagrams. IN: In proceedings of the CompSysTech'2001, Sofia. Bulgaria, 2001, pp. I.17-1 – I.17-5
 544. Stanev, I. Formal Programming Language Net. Part I – Conception of the Language. IN: In proceedings of the CompSysTech'2001, Sofia. Bulgaria, 2001, pp. I.16-1 – I.16-5
 545. Stanev, I. Generation of Computer Programs Specified through Natural Language Texts. IN: Systems Engineering Division, Cardiff, UK, University of Wales, 2000, pp. 47
 546. Stapelfeld C., N. Doynov, D. Atanasova, V. Michailov. Calculation of Welding Distortions in Large Structures Using the Maximum Temperature Model and the Coupled Analytic-Numerical Shrinkage Force Model. IN: ESI Global Forum, Munich, Germany, 2010
 547. Stefanova T., B. Todorova, J. Ivanova, S. Diakovska, A. Mihova, M. Ianakieva. One Conception for Physical Education in the Rousse University. IN: Abstract Book of 11th General Conference “Trends in Physics” of the European Physical Society, London, The Institute of Physics, 1999, pp. 69
 548. Stefanova T.,V. Penceva, M. Kostova, V. Djurov. Abaut Some Didactics Elements Using at PC Programs at Education's. IN: II Congressof Mathematician and Informatician of Macedonia, Ohrid, 2000, pp. 257-260
 549. Stefanova Т., V. Pencheva , N. Kolev, M. Kostova. Conception for Using Electronic Tables in the Laboratorial Works in Physical Education. IN: 11-th General Conference of the European Physical Sociaty (EPS-11), Institute of Physics, London, 1999, pp. EDU, P4. 15-69
 550. Stefanova Т., V. Pencheva., M. Kostova, V.Jurov. About Some Didactics Elements Using at PC Programs at Education's. IN: ІІ-nd Congress of Mathematician and Informatician of Macedonia, Macedonia, АЛФА'94 Скопие, 2000, pp. 257-260
 551. Stefanova, P. Enrichment of children's creative potential through music games.. IN: 57th Sience Cinference of Ruse University.Reports Awarded with, Ruse, 2018, pp. 128-132, ISBN http://conf.uni-r.
 552. Stefanova, P. SUCCESSFUL PRACTICES IN NON-PROFESSIONALS MUSIC EDUCATION. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 6.3., Ruse, 2017
 553. Stefanova, T. M. Kostova,J. Gospodinova,D. Frenkev, V. Pencheva. One Idea for Development of Deductive Thinking in Education on Mathematics dnd Physics.. IN: 11th General Conference of the European Physical Society "Trends in Physics, "London, The Institute of Physics, 1999
 554. Stefanova,P. Development of musical thinking of children of primary school age through modern sound technology. IN: Integral music theory, National Music Academy, Sofia, 2015, pp. 38-42
 555. Stoianova D., V.Vasileva ,. Social work in school to overcome the aggressive behavior among students. IN: 9th International Balkans Education and Science Congress, Edirne, Trakya University, 2014, pp. 392-396
 556. Stojanov I., T. Nedeva, R. Rusev. Project of Information System of Tissue Donation in Bulgaria. IN: 15-th International Congress of the European Association of Tissue Banks, Varna, 2006
 557. Stoyanova, D. Family education in perceiving the image of the "Other" (intercultural aspects)/под печат/. В: 16eth Conference of Balkan Society for Pedagogy and Education “The Image of the “Other”/the Neighbour in the Educational Systems of the Balkan Countries”, Macedonia, Thessaloniki, 2013
 558. Stoyanova, D. Actual status and prospects for the development of children and youth activities as informal education practices. IN: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize - 55th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Ruse University, Bulgaria, Ruse University, 2016, pp. 27-31, ISBN ISSN 1311-3321.
 559. T. Hristova, V. Mihova. Currency Market Risk Evalution Simulation Using the Monte Carlo Method. IN: Proceedings of Financial Mathematics and Informatics, vol. 59, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2020
 560. Teodosieva M., G. Krastev. SIMPLE EXPERT SYSTEM SHELL RUNNING ON MOBILE INFORMATION TERMINAL DEVICE. DATA ORGANIZATION. IN: Proceeding of the 5th International Conference E-Learning and the Knowledge Society, Berlin, Germany, 2009
 561. Teodosieva M., G. Krastev. LOGICAL MODEL OF PORTAL FOR MOBILE INFORMATION TERMINAL FOR PUBLIC TRANSPORT SCHEDULES. IN: Proceedings of the Fourth International Bulgarian-Greek Conference “Computer science’2008”, Kavala, Greec, 2008
 562. Teodosieva, M. DEVELOPING A SOFTWARE PLATFORM FOR DISTANCE LEARNING IN AUDIO-VIDEO PRODUCING. IN: Научна конференция'2011, Национален военен университет “Васил Левски”, Долна Метрополия, 2011
 563. Tersian S., D. Dotchev. On periodic solutions of of a class of hyperbolic equations with time delay. IN: Proceedings of X-th Spring Conference of U.B.M, Sofia, 1981, pp. 209-214
 564. Tersian S., I. Cvetkova. On a differential inequality,. IN: Proceedings of University of Rousse, Rousse, 2006, pp. 13-18
 565. Tersian S., J. Chaparova. About Using “MATHEMATICA” in Teaching of Differential Calculus. IN: Proceedings of 2nd International Congress on MEEMI, Varna, 2005, pp. 94-101, ISBN 954-20-0315-3.
 566. Tersian S., J. Chaparova. On homoclinic solutions of extended Fisher-Kolmogorov equations. IN: Proceedings of 29 Spring Conference of Union of Bulgarian Mathematicians, Sofia, 2000, pp. 226-232
 567. Tersian S., M.R. Grossinho. Nontrivial solutions of boundary value problems for semilinear fourth and sixth order differential equations. IN: Proceedings of XXXII Spring Conference of UBM, Sofia, Sofia, 2003, pp. 71-78
 568. Tersian S., V. Zhukovskii. Multicriterial integral dynamic problem. IN: Proceedings of Summer School on Differential Games, Orehovo-Zuevo, 1990
 569. Tersian, S. On variational methods for existence of solutions of differential equations. IN: Proceedings of University of Rousse, Rousse, 2004, pp. 23-30
 570. Tersian, S. Mountain pass theorems, Deformation theorems and Palais-Smale conditions. IN: From Convexity to Nonconvexity, Kluwer Academic Publishers, 2001, pp. 333-344
 571. Tersian, S. Nodal sets and Chladni figures. IN: Research works. Mathematics and Informatics, University of Rousse, Rousse, 1999, pp. 113-117
 572. Tersian, S. A note on Palais-Smale condition and mountain-pass principle for locally Lipschitz functionals. IN: Proceedings of 14-th Course ``Variational Methods in Nonlinear Analysis'', (Erice, Italy, 1992), Basel, Gordon and Breach, 1995, pp. 193-203
 573. Tersian, S. Some existence results for Hammerstein integral equations. IN: Proceedings of Second Colloquium on Differential Equations, Plovdiv, Singapoure, World Scientific, 1992, pp. 205-219
 574. Tersian, S. On biochemical oscillations described by a system of differential equations. IN: Proceedings of XVIII-th Spring Conference of U.B.M., Sofia, 1990, pp. 213-219
 575. Tersian, S. Saddle points and solvability of semilinear equations. IN: Proceedings of XVII-th Spring Conference of U.B.M, Sofia, 1989, pp. 195-199
 576. Tersian, S. On the Neumann problem for semilinear elliptic equations. IN: Proceedings of CDE' III, Rousse, 1987
 577. Tersian, S. Existence results for Neumann problem for semilinear elliptic equations. IN: Proceedings of Scientific Session, dedicated to the memory of Acad. L. Chakalov, Samokov, Sofia, 1986, pp. 125-131
 578. Tersian, S. Solvability of Neumann problem for semilinear elliptic equations. IN: Proceedings of XV-th Spring Conference of U.B.M, Sofia, 1986, pp. 323-330
 579. Tersian, S. On the solvability of some classes semilinear differential equations. IN: Proceedings of X-th International Conference on Nonlinear Oscillations, Varna, Sofia, 1984, pp. 770-773
 580. Tersian, S. On the periodic problem for the equation x''+g(x)=f. IN: Differential equations and applications, Proceedings of CDE' II, Rousse, Rousse, 1982, pp. 726-728
 581. Tihomirova N., D. Atanasova. ONLINE PORTFOLIO – A TOOL FOR REFLECTING PERSONAL ACHIEVEMENTS OF THE TEACHER AND FOR IMPLEMENTATION OF BLENDED LEARNING. IN: Proceedings of 14th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Valencia, Spain, IATED, 2020, pp. 6540-6546, ISBN 978-84-09-17939-8.
 582. Tihomirova N., D. Atanasova. Green Entrepreneurship Above Borders - Change of the Model of Opinion of Entrepreneurship and Innovation in Teaching Through Mixed Training. IN: 12th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN20), Palma, Spain, IATED, 2020, ISBN 978-84-09-12031-4.
 583. Tihomirova N., D. Atanasova. A BULGARIAN PLATFORM FOR A BLENDED LEARNING FROM A TEACHER'S VIEW - CHALLENGE OR POSSIBILITY. IN: 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI 2019 Proceedings (Web of Science), Spain, 2019, pp. 7852-7859, ISBN 978-84-09-14755-7.
 584. Tomov B., V. Gagov, N. Feschiev, E. Minev. Some applications of the coordinate grid method at sheet metal testing. IN: Proceedings of 9th Machine Tool Conference, vol. 9, Bucharest, Romania, Politechnica University of Bucharest, 1994, pp. 264-269, ISBN 973-31-0633-8.
 585. Tsankov, Sv. V. Voinohovska. The integral approach - an innovative method used in the Informatics and Information Technologies training in the academic-disciplines educational. IN: III International Conference on Interdisciplinary Research in Education, Milano (Italy), Higher Education Springer (SSCI), Social Behavior and Personality: an international journal (SSCI), 2014
 586. Tsankov, Sv., E. Popandonova-Zhelyazova, V. Voinohovska. Model of Systematic Approach for Designing Curriculum or Training Course. IN: 55th Annual Science Conference of Ruse University. Smart Specialization-Innovative Strategy for Regional Economic Transformation, Ruse, Bulgaria, 2016, ISBN 1311-3321.
 587. Tsankov, Sv., V. Voinohovska. USING EDUCATIONAL COMPUTER GAMES – AN OVERVIEW OF STRENGTHS AND WEAKNESSES. IN: EDULEARN14 Proceedings - 6th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 7th - 9th, 2014, Barcelona, Spain, Published by IATED Academy, 2014, pp. 6183-6188, ISBN 978-84-617-0557-3.
 588. Tsankov, Sv., V. Voinohovska. COMPUTER EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND INTERACTIVE MULTIMEDIA IN EDUCATION – INTRODUCTION TO THE PROBLEMS UNDER EXAMINATION. IN: Proceedings of the Ninth International Scientific-Practical Conference, INTERNET-EDUCATION-SCIENCE IES-2014, VINNYTSIA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY, Vinnytsia, Ukraine, 2014, pp. 172-174, ISBN 978-966-641-491-8.
 589. Tsankov, Sv., V. Voinohovska. A MODEL FOR E-LEARNING RESOURCES DEVELOPMENT. IN: Proceedings of International Conference “Innovations, Challenges and Tendencies in the Post Modern Education, Trakia Univercity, Faculty of Education, Stara Zagora, 2013, ISBN 978-954-314-076-3.
 590. Tsankov, Sv., V. Voinohovska, G. Dimitrov. Research on the impact of interactive educational multimedia at student’s motivation to study different informatics disciplines. IN: 10th annual International Technology, Education and Development Conference, ISI Conference Proceedings Citation Index, Valencia (Spain), Published by IATED Academy, 2016, pp. 5785-5791, ISBN 978-84-608-5617-7.
 591. Tsankov, Svetlozar; Voinohovska, Valentina. The Positive Effect of Using the Integral Approach for Improving Quality of Learning and Students' motivation. IN: Proceedings of the National Conference on, Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, 2015, pp. 158-165, ISBN 1314-0752.
 592. Tsankov, Svetozar; Voynohovska, Valentina. Group Work as a Strategy to Improve the Effectiveness of the Learning Process. IN: Proceedings of the National Conference on "Education in the Information Society", Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, 2013, pp. 258-267, ISBN 1314-0752.
 593. Tsetska Rashkova. A fourth order matrix superalgebra with involution and its PI-properties. IN: International Conference GRiTA 2016, Sofia, Bulgaria, Institute of Mathematics and Informatics of BAS, Sofia, 2016, pp. 82-83
 594. ussinova, M., Alipieva, D. Educational Integration of Roma Students. IN: , Научни трудове от СНС 2020, Секция „Педагогика и психология“, Том 59, Серия 6.1., Русе, 2020, pp. 84-89
 595. V. Voinohovska, E. Goranova. STUDENT PEER TEACHING – AN INNOVATIVE INSTRUCTIONAL METHOD TO FOSTER STUDENT PROBLEM-SOLVING AND IN-DEPTH LEARNING. IN: ICERI2017 Proceedings 10th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, IATED, 2017, pp. 741-748, ISBN 978-84-697-6957-7.
 596. V. Voinohovska, S. Tsankov, E. Goranova. METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF THE GROUP FORM OF LEARNING AS A NECESSARY SKILL AND STRATEGY FOR ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL PROCESS. IN: 13th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2019, ISI Conference Proceedings Citation Index, Valencia (Spain), Published by IATED Academy, 2019, pp. 5311-5316, ISBN 978-84-09-08619-1.
 597. Valentinov, B., Tivchev, P., Todorov, T., Chobanov, P. INTRAMEDULLARY NAILING IN PAEDIATRIC FOREARM FRACTURES: SINGLE OR BOTH-BONE FIXATION?,. IN: EPOS 27th ANNUAL MEETING Warsaw, Poland, April 9th – 12th, 2008, Варшава, 2008
 598. Valkov R. Discretization and analysis of the Black-Scholes equation transformed on finite interval. IN: Proceedings of the International Conference Nonlinear Difference and Differential Equations and their Applications, Ruse, 2012, pp. 83-92, ISBN 978-954-8467-84-1.
 599. Vandamme, F., M. Vandamme, U. van Hulce, M.Andreeva, I. Valova, V. Dochev, N. Bencheva, P. Kaczarski, N. van Kosselen. Demonstrations e-learning and collaborative management tools, 6-9 September, 2004,. IN: E-Learning Conference 6-9 September, 2004, Brussels-Gent, Belgium, 2004
 600. Vaneva, V. Constructive perspective of math education in primary school. IN: The Second Balkan Congress of Pedagogic, Edrine, , 8-10.2004, Turkеy, 2005, pp. 6, ISBN ХХХХ231.
 601. Vaneva, V. Development of the Mathematics Ideas in the Preparatory Group (5-7).. IN: EDU-WORLD 2, Pitesti, Romania, 27-29.05.2004, 2004, pp. 5, ISBN ХХХХ231.
 602. Vaneva, V., A. Veleva. Creating opportunities for using Computer Games in Mathematics in Preschool. IN: 15eth Conference of Balkan Society for pedagogy and Education, Bucuresti, под печат, 2012
 603. Vasileva V. Value orientation of the elderly as a factor in their self – esteem and social adaptation. IN: SEA-CONF 1st International Conference, Constanta,Romania, 2015, pp. 386-387, ISBN L-2457-144.
 604. Vasileva V. Communication in the teaching process. Interactive nature of communication. IN: сб. МЕЃУНАРОДНА научна конференција (2015 ; Штип) Образованието во XXI век : состојби и перспективи, ШТИП ,Македония, FES Conference ОБРАЗОВАНИЕТО ВО XXI ВЕК– СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ –МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА, УН, 2015, pp. 57-59, ISBN 978-608-244-275-4.
 605. Vasileva V. FORMATION OF TOLERANCE IN ADOLESCENTS. IN: FES Conference ОБРАЗОВАНИЕТО ВО XXI ВЕК– СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ –МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА, УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ “ – ШТИП,ФАКУЛТЕТ ЗА OБРАЗОВНИ НАУКИ, Штип : Универзитет "Гоце Делчев", Штип,Македония, Универзитет „Гоце Делчев“ Факултет за образовни науки, 2015, pp. 271-275, ISBN 978-608-244-275-4.
 606. Vasileva V. Some regular in the development of adult education in Bulgaria. IN: 9th International Balkans Education and Science Congress, Edirne, Trakya University, 2014, pp. 947-949
 607. Vasileva, R. Pythagoras and Pythagorean Theorem. IN: Proceeding of Scientific student seminar, University of Rousse, 2010, pp. 25-29, ISBN 1311-3321.
 608. Vasileva, V.,D.Stoyanova. Discovering language and speech pathologies in pre- school and primary school children. IN: 57 - ма годишна научна конференция на Русенски университет и Съюз на учените - Русе Нови индустрии, дигитална икономика, общество-проекции на бъдещето, Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2018, ISBN 1311-3321 (print).
 609. Vasileva-Ivanova R., M. Petkova, E. Velikova, I. Mierlus-Mazilu. INTERACTIVE MATHEMATICS FOR ENGINEERS WITH MAPLE USAGE. IN: Proceedings of the 1st International Workshop on "New learning scenarios in digitalized world", 24th May 2017, Bucharest, Romania, 2017, pp. 19-30, ISBN 978-973-100-438-9.
 610. Vasileva-Ivanova, R. K. Professional Competencies of Future Teachers in Mathematics – Theoretical approach. IN: Proceedings of the 8th Conference “History of Mathematics & Teaching of Mathematics”, Cluj-Napoca, Romania, 2014, ISBN 978-963-358-057-8.
 611. Vassilev T. I., M.H. Andreeva. Web-Based Transport Management System - System Designing. IN: Прикладная математика и информатика: Современные исследования в области естественных и технических наук - IV научно-практической международной конференции молодых ученых 23-25 апреля 2018, Тольяти, Русия, Тольятский государственный университет, 2018, pp. 337-340, ISBN 978-5-6041225-3-2.
 612. Vassilev T. I., M.H. Andreeva. Web-Based Transport Management System - System Prototype. IN: Прикладная математика и информатика: Современные исследования в области естественных и технических наук - IV научно-практической международной конференции молодых ученых 23-25 апреля 2018, Тольяти, Русия, Тольятский государственный университет, 2018, pp. 341-345, ISBN 978-5-6041225-3-2.
 613. Vassilev T.I., Kostadinov S. An Approach to 3D on the Web Using Java OpenGL. IN: Proceedings of the RU Conference 2009, Ruse, 2009, pp. 55-59, ISBN 1311-3321.
 614. Vassilev, I.I., B. Spanlang. Fast GPU Garment Simulation and Collision Detection. IN: Peoceedings of 20th International Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision WSCG 2012, Pilzen, Czech Republic, 2012, pp. 19-26, ISBN 978-80-86943-79-4.
 615. Vassilev, T. I. Mass-spring Cloth Simulation with Shape Matching. IN: Proceedings of the 18th International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’17, June 23-24, Ruse, Bulgaria, ACM International Conference Proceeding Series, Vol. 1369, N.Y. USA, ACM Inc., N.Y. USA, 2017, pp. 257-264, ISBN 978-1-4503-5234-5.
 616. Vassilev, T. I. Accelerating Computations on an Android Mobile Device. IN: Proceedings of the RU Conference, Ruse, 2016
 617. Vassilev, T.I. Collision Detection between Cloth and Other Objects Using a GPU Based Ray-Tracing. IN: Proceedings of the RU Conference 2011, Ruse, 2011
 618. Vassilev, T.I, Rousev, R.I. Algorithm and Data Structures for Implementing a Mass-spring Deformable Model on GPU. IN: Proceedings of the RU conference 2008, Ruse, 2008
 619. Vassilev, T.I. Try-on of Virtual Garments on Virtual Bodies. IN: International Conferenceon Engineering Technologies (ICENTE'19) - proceedings, Konya, Turkey, 2019, pp. 133-143, ISBN 978-605-68537-9-1.
 620. Vassilev, T.I. An Approach to Teaching Object-Oriented Programming Using Games. IN: The First International Scientific-Practical Conference (In Absentia) “Informational Systems And Technologies: Management And Security”, Togliatti, Russia, 2012
 621. Vassilev, T.I. Comparison of Parallel Algorithms for Modelling Mass-springs Systems with Several APIs on Modern GPUs. IN: ACM International Conference Proceeding Series, vol. 578, NY, USA, ACM, 2011, pp. 204-209, ISBN 978-145030917-2.
 622. Vassilev, T.I. Comparison of Two Parallel Algorithms for Cloth Simulation. IN: Proceedings of InfoTech-2010, Varna, 2010
 623. Vassilev, T.I. Comparison of Several Parallel API for Cloth Modelling On Modern GPUs. IN: ACM International Conference Proceeding Series, Volume 471, NY, USA, ACM, 2010, pp. 131-136, ISBN 978-145030243-2.
 624. Vassilev, T.I. Implementing Common Array Algorithms on modern GPUs. IN: Proceedings of CompSysTech'2009, NY, USA, ACM, 2009
 625. Vassilev, T.I. Parallelizing A Mass-Spring Cloth Model With Velocity Modification To Run On GPU. IN: Proceedings of the International Conference InfoTech-2008, Varna, 2008
 626. Vassilev, T.I., B.I. Mutev. An Approach to Teaching Introductory Programming Using Games. IN: Proceedongs of the International Conference on e-Learning, Tenerife, Spain, 2014
 627. Vassilev, T.I., Spanlang, B. Comparison of Two Colour Calibration Techniques for Digital Photography. IN: Proceedings of CompSysTech'2008, NY, USA, ACM, 2008
 628. Velev, K., E. Veleva. Study of thermal and environmental balance of the Bulgarian village (in Bulgarian). IN: Proceedings of University of Ruse - 2013, volume 52, book 1.2, Ruse, Bulgaria, 2013, pp. 52 – 56, ISBN 2603-4123.
 629. Veleva, A. Commercialization Of Children’s Toy. IN: 9th International Balkans Education and Science Conference in Edirne, Turkey, Turkey, 2014
 630. Veleva, A. Intercultural Education through game. IN: 16eth Conference of Balkan Society for Pedagogy and Education, Thessaloniki, под печат, 2013
 631. Veleva, E. Wishart distribution for non-decomposable graphs (in Bulgarian). IN: Proceedings of University of Ruse - 2013, Vol. 52, No. 6.1, Ruse, Bulgaria, 2013, pp. 39 - 43, ISBN 2603-4123.
 632. Veleva, E. Some properties of the Pearson type II (power semicircle) distribution. IN: Proceedings of University of Ruse - 2013, Ruse, Bulgaria, vol. 52, book 6.1,, Ruse, 2013, pp. 34 - 38
 633. Veleva, E. Stochastic representations of the Bellman gamma distribution. IN: Proc. of Int. Conf. on Theory and Applications of Mathematics and Informatics, ICTAMI, Alba Iulia, Romania, 2009, pp. 463-474, ISBN 1582-5329.
 634. Veleva, E. The Sphericity test for samples with monotone missing data. IN: Proceedings of University of Ruse - 2009, vol. 48, book 6.1, Ruse, Bulgaria, 2009, pp. 12-15, ISBN 2603-4123.
 635. Veleva, Е. A near-exact distribution and exact percentage points for testing independence with missing elements in the sample correlation matrix. IN: Proceedings of University of Ruse - 2011, vol. 50, book 6.1, Ruse, Bulgaria, 2011, pp. 19-23, ISBN 2603-4123.
 636. Velikov V., Dobreva K. SYSTEMS FOR SIMULATION ON BUSINESS PROCESSES IN TRAINING AND EDUCATION. IN: конференция, сборник с доклади, Тольятти, Тольяттинский государственный университет, 2018, pp. 92 - 97, ISBN 978-5-6041225-3-2.
 637. Velikov V., G. Shefkedov. J2XML Metro Converter. IN: International Students Conference on Informatics, 15-17. May. 2014, Sibiu, 2014
 638. Velikov V., K. Dobreva. SYSTEMS FOR MODELING ON BUSINESS PROCESSES IN TRAINING AND EDUCATION. IN: конференция, сборник с доклади, Тольятти, Тольяттинский государственный университет, 2018, pp. 88 - 92, ISBN 978-5-6041225-3-2.
 639. Velikov, H., V. Pavlov. An Estimate of Investments Portfolio’s Value. IN: Proceedings Financial Mathematics and Informatics, vol. 57, University of Ruse, 2018, pp. 1-9, ISBN 2603-4123.
 640. Velikov, V., I. Kamenarov. Software development aid systems. IN: ITHET/ IEEE Xplore Digital Library - DOI 10.1109/ITHET.2014.7155668, September 11-13, York, England, UK / http://www.york.ac.uk/conferences/ithet2014/, IEEE Xplore Digital Library, 2014, ISBN INSPEC 15295700.
 641. Velikova E., I. Mierlus-Mazilu, R. Vasileva-Ivanova, D. Georgieva. About The STEM Education. IN: Processing of the 57-th Annual Scientific Conference of Angel Kanchev University of Ruse and Union of Scientists – Ruse,Session Education – Research And Innovations, Ruse, 2018, ISBN 1311-3321.
 642. Velikova E., R. Vasileva-Ivanova. Lifelong Learning And Mathematics Training Of Talented And Gifted Students. IN: Processing of the XVI International Scientific Conference Lifelong Learning - The Present And The Future, Chlewiska, Poland, 2018
 643. Velikova E., R. Vasileva-Ivanova. The modernization of mathematics education in Bulgaria. IN: Proceedings of the XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "ORIENTATIONS AND VENTURES IN EDUCATION", Chlewiska, Poland, 2017
 644. Velikova, E. Stimulating Mathematical Creativity. IN: Proceedings of the Topic Study Group 29: Mathematics and Creativity, the 13th International Congress on Mathematical Education, July 24-31, 2016 in Hamburg / Germany, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2016
 645. Velikova, E. A Study on the Relationship between Creative School Environment and Creative Students' Personality, Process and Product. IN: Proceedings of the 9th International Conference of the International Group for Mathematical Creativity and Giftedness, 25-28 June, 2015, Sinaia, Romania, Bucharest, Romania, Sigma, 2015, pp. 218-223, ISBN 978-606-727-100-3.
 646. Velikova, E. Training of Seniors and the Role of the European Association Danube-Networkers for Europe (DANET) e.V. IN: Proceedings of the Scientific Conference RU & US '14, 24-25 October, 2014, Vol. 53, Session 6.2: Pedagogy and Psychology, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2014, pp. 211-215, ISBN 1311-3321.
 647. Velikova, E. Creating a Mathematical Teaching and Learning Environment for Stimulating Mathematical Creativity (Plenary report). IN: International Scientific Conference Researches in Didactics of Mathematics and Computer Sciences, Organized by the University of Eger and University of Debrecen, 23-27 January, 2014, Eger, Hungary, Hungary, University of Eger, 2014
 648. Velikova, E. Some Creative Problems and Methods for Training Gifted Students in Primary Schools (Plenary report). IN: 19-th International Scientific Conference "Mathematics Education in Primary School - Tradition, Innovation", Palasky University in Olomouc, Union of Czech Mathematicians and Physicists, Mathematics Te, Czech Republic, University of Olomouc, 2014
 649. Velikova, E. Development of Causal-Experimental Abilities of Gifted Students in Mathematics (Plenary report). IN: M.Abel, A.Adzans, D.Bonka, B.Narkeviciene, L.Ramana (Eds.) Proceedings of the 2nd International Conference „Gifted Children: Challenges and Possibilities, Riga, Latvia, University of Latvia, Latvia, 2009, pp. 78-83, ISBN 978-9955-25-761-5.
 650. Velikova, E. Support Students In Creating New Mathematical Problems. IN: A. Gagatsis, S.Grozdev (Eds.) Proceedings of the 6th Mediterranean Conference on Mathematics Education MEDCONF, 2009, 22-26 April 2009, Plovdiv, Bulgaria, Cyprus, Cyprus Mathematical Society; Plovdiv University "Paisii Hilendarski", 2009, pp. 131-140
 651. Velikova, E. Research on Promoting Creativity of Gifted Students – Future Teachers in Mathematics. IN: Proceedings of the 5th International Conference on Creativity in Mathematics and the Education of Gifted Students, February 24-28, 2008, Haifa, Israe, Tel Aviv, Israel, Center for Educational Technology, 2008, pp. 245-254
 652. Velikova, E. The Beauty of the Geometric Inequalities. IN: Proceedings of the International Research Workshop of Israel Science Foundation “Multiple Solution Connecting Tasks”, 20-22 February, 2008, Haifa, Israel,, Tel Aviv, Israel, Center for Educational Technology, 2008, pp. 61-74
 653. Velikova, E. Promoting Creativity for All Students – Educational Technology аnd Multimedia Usage. В: Promoting Creativity for All Students in Mathematics Education, E.Velikova and A.Andzans (Eds.), the Proceedings of the Discussing Group 9: Promoting Creativity for All Students in Mathematics Educa, Ruse, Bulgaria, the University of Rousse and the University of Latvia, 2008, стр. 330-343
 654. Velikova, E. Extracurricular Work With Creative-Productive Gifted Students – Program and Activities. IN: Proceedings of the Topic Study Group 4: Activities and Programs for Gifted Students, 10’th International Congress on Mathematical Education, July 4-11, 2004, Copenhagen, Denmark, E.Barbeau, H.Shin, E., Riga, Latvia, University of Latvia, Latvia, 2004, pp. 71-82
 655. Velikova, E. A., P. Vlamos. Creative Education on Mathematics of Gifted Students. IN: Proceedings of the Second International Conferences “Creativity in Mathematics Education and the Education of Gifted Students”, 15-19 July 2002, The University of Latvia, Riga, Latvia, University of Latvia, Latvia, 2002, pp. 106-107
 656. Velikova, E. A., S.J.Bilchev. Creative Work With Mathematically Talented Students. IN: Proceedings of 16th Panhellenic Conference on Mathematics Education, the Hellenic Mathematical Society, Larissa, Greece, November 12 – 14, 1999, Athens, Greece, Hellenic Mathematical Society, 1999, pp. 475– 478
 657. Velikova, E., S. Bilchev & M. Georgieva. Identifying of Creative-Productive Gifted Students in Mathematics. IN: Proceedings of the Topic Study Group 4: Activities and Programs for Gifted Students, 10’th International Congress on Mathematical Education, July 4-11, 2004, Copenhagen, Denmark, E.Barbeau, H.Shin, E., Riga, Latvia, University of Latvia, Latvia, 2004, pp. 83-89
 658. Velikova, E., S. Tsvetanova. Exploring the Role of Educational Projects in Changing the Mindset and Forming European Self–awareness and Identity. IN: the Proceedings of the 58-th Annual Scientific Conference of Angel Kanchev University of Ruse and Union of Scientists – Ruse "New Industries, Digital Economy, Society - Projections of the Future II", , Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2019, ISBN 1311-3321.
 659. Velikova, E.A., P.M.Vlamos. New Electronic Journal of Teaching of Mathematics and Informatics. IN: Proceedings of the Third International Conference “Creativity in Mathematics Education and the Education of Gifted Students”, 4-9 August, 2003, Rousse, Bulgaria, E. Velikova (Ed.),, Athens, Greece, V-publications, Athens, Greece, 2003, pp. 356-358, ISBN 960–8073–10–3.
 660. Vella P, Dimov S, Whiteside B, Brousseau EB, Tuinea-Bobe C, Gant C, Minev E, Petkov PV. Validation of a new process chain for producing bulk metallic glass replication masters with micro and nano-scale features. IN: In proceeding of: 10th International Conference on Multi-Material Micro Manufacture, (4M2013), San Sebastián, Spain, Research Publishing, 2013, pp. 341-346, ISBN 978-981-07-7248-2.
 661. Vella PC, Dimov SS, Brousseau EB, Minev E, Dobrev T, Petkov PV, Velkova V. Length scale integration: implementation of a new process chain for producing replication masters with micro and nano scale features. IN: 8th International Conference on Multi-Material Micro Manufacture (4M2011), Stuttgart, Germany, Research Publishing, 2011, pp. 103-108, ISBN 978-981-07-0320-2.
 662. Vella, Pierre C., Dimov, Stefan Simeonov, Kolew, Alexander, Minev, Ekaterin, Popov, Krastimir Borisov, Lacan, Franck Andre, Griffiths, Christian Andrew, Hirshy, Hassan and Scholz, Steffen Gerhard. Bulk Metallic Glass based Tool-Making Process Chain for Micro- and Nano- Replication.. IN: Proceedings of the 9th International Conference on Multi-Material Micro Manufacture, Singapore, Research Publishing, 2012, pp. 309-314, ISBN 9789810733544.
 663. Victoria Rashkova. Email security. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science, 2015 - SFITES 2015, 29.05 - 30.05.2015, Kavala, Greece, 2015, pp. 20-24, ISBN 978-954-8483-34-6.
 664. Victoria Rashkova. Need for network security and network attacks. IN: Scientific Forum 'Challenges in Engineering and Information Science' - CEIS 2015, 25.06 - 27.06.2015, Sinaia, Romania, 2015, pp. 73-77, ISBN 978-954-8483-35-3.
 665. Victoria Rashkova. Creating GUI and using NNTOOL to study the static equation of linear CNN. IN: Mathematics in Industry, Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp. 299-314
 666. Victoria Rashkova. WEB-based encryption and decryption system for block substitution cryptographic ciphers. IN: CSCCA '14, North Atlantic University Union, Florence, Italy, 2014, pp. 207-210, ISBN 978-960-474-399-5.
 667. Victoria Rashkova. MDC cryptographic hash functions for information security. IN: International Academic Conference on Engineering, Internet and Technology in IAC-EIaT2014, Czech Institute of Academic Education z.s.,Prague, 2014, pp. 197-204, ISBN 978-80-905791-1-8.
 668. Voinohovska V. REFLECTIVE MODEL FOR TEACHER TRAINING IN THE DISCIPLINE COMPUTER MODELING IN THE 3RD AND 4TH GRADE. IN: 14th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2020, Valencia (Spain), 2020, pp. 9185-9190, ISBN 978-84-09-17939-8.
 669. Voinohovska V. FOSTERING TEACHERS’ CREATIVITY THROUGH THE CREATION OF EDUCATIONAL INTERDISCIPLINARY GAMES. IN: 14th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2020, Valencia (Spain), 2020, pp. 9191-9197, ISBN 978-84-09-17939-8.
 670. Voinohovska V, Sv. Tsankov, E. Goranova. DEVELOPMENT OF THE STUDENTS’ COMPUTATIONAL THINKING SKILLS WITH PROJECT-BASED LEARNING IN SCRATCH PROGRAMMING ENVIRONMENT. IN: 13th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2018, ISI Conference Proceedings Citation Index, Valencia (Spain), Published by IATED Academy, 2019, pp. 5254-5261, ISBN 978-84-09-08619-1.
 671. Voinohovska V, Sv. Tsankov, E. Goranova. Research on the impact of integrating teaching and learning constructivist principles in the educational process. IN: 12th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2018, ISI Conference Proceedings Citation Index, Valencia (Spain), Published by IATED Academy, 2018, pp. 0697-0701, ISBN 978-84-697-9480-7.
 672. Voinohovska, V. Foster students’ creativity and motivation through active learning. IN: International Workshop on, 24 May, Bucharest, Romania, EDITURA, CONSPRESS, 2017, pp. 40-47, ISBN 978-973-100-438-9.
 673. Voinohovska, V. DEVELOPMENT OF STUDENTS’ COMPUTATIONAL THINKING THROUGH CREATIVE DIGITAL STORYTELLING IN BLOCK-BASED PROGRAMMING ENVIRONMENT. IN: EDULEARN20 Proceedings, Valencia (Spain), IATED Academy, 2020, pp. 0272-0278, ISBN 978-84-09-17979-4.
 674. Voinohovska, V. LINKING BLOOM'S DIGITAL TAXONOMY KEY TERMS WITH THE BASIC PROGRAMMING ACTIVITIES IN SCRATCH FOR DEVELOPING COMPUTATIONAL THINKING SKILLS. IN: 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI2020, Seville (Spain), 2020
 675. Voinohovska, V. Constructivist teaching and learning for improving educational quality and effectiveness. IN: 1st International Workshop on Mathematics and ICT: Education, Research and Applications, Technical University Of Civil Engeneering, Romania, Bucharest, 2010
 676. Voinohovska, V. Teachers – Designers of Hypermedia Instruction - Theoretical Approach. IN: 4rd Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, Bulgaria, Borovets, New Bulgarian University, 2008
 677. Voinohovska, V. Аctive Learning with Production of Multimedia – Theoretical Approach. IN: 3rd Аannual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, Bulgaria, Borovets, New Bulgarian University, 2007
 678. Voinohovska, V., E. Goranova. DEVELOP TEACHERS' CREATIVITY WHILE WORKING IN A BUILDING-BLOCK VISUAL PROGRAMMING ENVIRONMENT. IN: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN18 Conference, Palma, Mallorca, Spain, 2018, pp. 1515-1523, ISBN 978-84-09-02709-5.
 679. Voinohovska, V., E. Goranova. METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR CREATIVE COMPUTING AT 3RD AND 4TH GRADE. IN: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN18 Conference, Palma, Mallorca, Spain, 2018, pp. 1530-1536, ISBN 978-84-09-02709-5.
 680. Voinohovska, V., E. Goranova. THE POTENTIAL OF SCRATCH TO SUPPORT PROJECT-BASED LEARNING ACROSS DIFFERENT SUBJECTS. IN: 11th International conference of education, research and innovation, Seville, Spain, Proceedings of ICERI2018 Conference, Seville, Spain, 2018, pp. 5264-5271, ISBN 978-84-09-05948-5.
 681. Voinohovska, V., E. Popandonova, Sv. Tsankov. RESEARCH ON TEACHER’S ATTITUDE TOWARS THE USE OF INNIVATIOVE METHODS AND TECHNOLOGICAL TOOLS FOR STUDENT’S COMPETENCIES ASSESSMENT. IN: 10th annual International Technology, Education and Development Conference, ISI Conference Proceedings Citation Index, Valencia (Spain), Published by IATED Academy, 2016, pp. 5979-5985, ISBN 978-84-608-5617-7.
 682. Voinohovska, V., E. Popandonova-Zhelyazova, Sv. Tsankov. Assesstment of Audivuzual Materials Created by Lectures for Illustrating Educational Content. IN: 55th Annual Science Conference of Ruse University. Smart Specialization-Innovative Strategy for Regional Economic Transformation, Ruse, Bulgaria, 2016, ISBN 1311-3321.
 683. Voinohovska, V., Sv. Tsankov. METHODOLOGICAL GUIDANCE ON THE INTEGRATION OF INFORMATION TECHNOLOGY EDUCATION WITH OTHER ACADEMIC DISCIPLINES. IN: INTED 2015, 9th International Technology, Education and Development Conference, ISI Conference Proceedings Citation Index, Madrid (Spain), 2015, pp. 3150-3156, ISBN 978-84-606-5763-7.
 684. Voinohovska, V., Sv. Tsankov. ENCOURAGING STUDENTS’ CREATIVITY AND MOTIVATION THROUGH ACTIVE LEARNING WITH DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL RESOURCES. IN: EDULEARN15 - The 7th International Conference on Education and New Learning Technologies 2015, Barcelona (Spain), EDULEARN15 Conference Proceedings, Published by IATED Academy, 2015, pp. 6818-6823, ISBN 978-84-606-8243-1.
 685. Voinohovska, V., Sv. Tsankov. A NEW WAY TO STRUCTURE WEB PAGES WITH HTML5. IN: Proceedings of the Ninth International Scientific-Practical Conference, INTERNET-EDUCATION-SCIENCE IES-2014, VINNYTSIA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY, Vinnytsia, Ukraine, 2014, pp. 175-177, ISBN 978-966-641-491-8.
 686. Voinohovska, V., Sv. Tsankov. CONCEPT MAPS AS A TOOL FOR IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL PROCESS. IN: Proceedings of International Conference “Innovations, Challenges and Tendencies in the Post Modern Education, Trakia Univercity, Faculty of Education, Stara Zagora, 2013, ISBN 978-954-314-076-3.
 687. Voinohovska, V., Sv. Tsankov. Building effective training and performance support tools with Adobe Flash CS3. IN: International Science-Pactical Conference of Yоung Scientists and Students, Information Processes and technologies “Computer Science-2012”, Sevastopol, 2012, pp. 134-136
 688. Voinohovska, V., Sv. Tsankov. HTML, CSS AND PHOTOSHOP - CREATIVE INTEGRATION FOR PROFESSIONAL WEB DESIGN PROJECTS. IN: Proceedings of the Eighth International Scientific-Practical Conference, INTERNET-EDUCATION-SCIENCE IES-2012, VINNYTSIA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY, Vinnytsia, Ukraine, 2012, pp. 188-189, ISBN 978-966-641-491-8.
 689. Vuleva V., I. Stanev, Ch. Vezirov. A Prototype of a Farm Machinery Diagnostic Expert System. IN: Modeling and optimization in the machines building field, MOCM-6, Romanian Academy of Science, 2000
 690. W.Iliew, M.Markow, K.Popow, K.Grigorowa, I.Atanasow, S.Nawasardjan, R.Rusew. Ein Soft- und Hardwarekomplex fuer Programierung von CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen. IN: INFERT'86, Dresden, DDR, TU-Dresden, DDR, 1986, pp. 89-94
 691. Ward, S. M., G. Mitev, Br. Nejkov, T. Todorov. Agricultural Mechanisation Trends for Eastern Block Countries. IN: 4rd International Scientific Symposium “Kvalita a spoľahlivosť strojov”, 26-27.may, Nitra, 1999
 692. Wu, J., Xu, H., Vassilev, T. I. Design of 3D Rendering Platform based on cloud computing. IN: Proceeding of the 4-th International Conference on Enterprise Systems, ES 2016, Melbourne, Australia, IEEEXplore, 2016, pp. 153-159, ISBN 978-1-5090-3790-2.
 693. Y. Dimitrov, C. Giovine, G. Mango and M. Lauria. A combinatorial model for self-organizing networks. IN: IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium, Long Beach, CA, 2007, pp. 1-8, ISBN 1530-2075.
 694. Y. Dimitrov, L. Vulkov. Three-point compact finite difference scheme on non-uniform meshes for the time-fractional Black-Scholes equation. IN: , AIP Conf. Proc. 1690, 040022,, Sozopol, Bulgaria, 2015
 695. Y. Dimitrov, M. Lauria. A stochastic model for layered self-organizing complex systems. IN: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, Shanghai, China, Springer, 2009, pp. 1495-1503, ISBN 1867-8211.
 696. Yakimova, M., E. Velikova. The Bulgarian Mathematician Nikola Obreshkov – Life and Mathematical Achievements. IN: Научни трудове - – Природо-матемтически и инженерни науки, Интердисциплинарен форум «България и Русия – посоки на взаимност», 14-17 декември 2008, Русе, България, Русе, България, Русенски университет "А. Кънчев", 2009, pp. 360-367
 697. Yakubovskyi V. V., G. P. Dimitrov, O. S. Bychkov, P. Petrov, S. S. Tsankov, A. O. Shcherba. General neural network model for comparative approach to tangible and intangible assets valuation. IN: Proceeding of the 2nd Wold Multi-Conference on Global Science - ATTENTIS 2016, Published by EDIS, Publishing Institution of the University of Zilina, 2016, pp. 47-52, ISBN 978-80-554-1302-0.
 698. Yalamov, P. Computation of ranks and nullities for special block Toeplitz matrices. IN: 15-th World IMACS Congress, Berlin, Germany, Springer, 1997, pp. 283-288
 699. Yalamov, P. Application of a graph approach to studying the stability of the FFT and polynomial evaluation. IN: 15-th World IMACS Congress, Berlin, Germany, Springer, 1997, pp. 289-294
 700. Yalamov, P., M. Paprzycki. Solving block-structured linear systems on a Power Challenge 8000. IN: Proceedings of the ISCA 10th International Conference, San Antonio, USA, 1997
 701. Zdravkova, Zl. Les relations entre le sistème des traditions ancestrales bulgares et les misters d’Orphée. IN: Buletin Ştiinţific, Studes and researches, serie Primery and preschool education, year I, No 1, Pitesti, University of Pitesti, 2007, pp. 113-119, ISBN 1842-9289.
 702. Zdravkova, Zl. The relationships between the “Tracian” griffin and the traditional folk festival “Brǎzaia”. IN: Studes and researches, Buletin Ştiinţific, serie Primery and preschool education, year I, No 1, vol. I, Pitesti, University of Pitesti, 2007, pp. 120-127, ISBN 1842-9289.
 703. Zheleva I., A. Lecheva. Numerical study of fluid motion in bioreactor with two mixers. IN: AMiTaNS’15, 28 June–3 July 2015, Albena, Bulgaria, Volume 1684, USA, New York, AIP Conf. Proc., 2015, ISBN 978-0-7354-1331-3.
 704. Zheleva I., Lecheva A. Numerical Investigation of the Viscous Flow in a Bioreactor with a Mixer. IN: Lecture Notes in Computer Science, NAA, Berlin Heidelberg, Springer– Verlag, 2004, pp. 598-605
 705. Zheleva I., Lecheva A. Numerical Investigation of Hydrodynamics in Stirred Bioreactors with Multiple Impeller. IN: 9th workshop on Transport phenomena in two-phase flow, Borovets, August 27 – September 1, Borovets, Bulgaria, 2004, pp. 189-196
 706. Zheleva I., Lecheva A. Numerical algorithm for studying hydrodynamics in a chemical reactor with a mixer. IN: NAA 2000, Eds.: L. Vulkov, J. Wasniewski and P. Yalamov, Berlin Heidelberg, Springer – Verlag, 2001, pp. 749–755
 707. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Environment for Knowledge Testing. IN: E- learning and the Knowledge Society, Gent & Brussels, 2004, pp. 3.13.1-3.13.24
 708. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. Theoretical Background of an Intelligent Environment for Knowledge Testing. IN: Proceedings of the International Conference SAER 2004, Varna, 2004, pp. 212-216
 709. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. A Technology for Knowledge Testing by Means of an Intelligent Multimedia Environment. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning), Sofia, 2002, pp. IV.12-1-IV.12-6
 710. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Test Constructor. IN: Proceedings of the 14th International Conference SAER'2000, Varna, 2000, pp. 215-219
 711. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Knowledge Tester. IN: Proceedings of the 14th International Conference SAER'2000, Varna, 2000, pp. 220-224
 712. Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Software Environment for Knowledge Testing. IN: Proceedings of the Second Congress of the Mathematicians and Informaticians, Ohrid, 2000, pp. 195-201
 713. Zheliazkova I. I., Atanasova G. E. Practical Skills Acquisition in a Task-Oriented Environment for Algorithm Flowcharts Construction. IN: Proceedings of the International Conference Computer Science '08 - Kavala, part II, Sofia, 2008, pp. 462-467
 714. Zheliazkova I. I., Atanasova G. E. A Visual Language For Algorithm Knowledge Representation. IN: Proceedings of the International Conference Computer Systems and Technologies (e-Learning), Rousse, 2004, pp. IV.24-1 - IV.24-6
 715. Zheliazkova I. I., Atanasova G. E. Computer-Aided Teaching and Learning Algorithms (A survey). IN: Proceedings of the 15th Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering, Sofia, 2004, pp. 49-58
 716. Zheliazkova I. I., Georgiev G. T., Andreeva M. H. A Technology for Simulation-Based Training by Means an Intelligent Multimedia Environment. IN: Proceedings of the 17th International Conference SAER, Varna, 2003, pp. 225-229
 717. Zheliazkova I. I., Kolev R. T., Andreeva M. H. Knowledge Testing in Algorithms by Means of a Word Technology. IN: Сборник доклади на втората национална конференция по електронно обучение във висшето образование - Китен, София, 2006, pp. 21-25
 718. Zlatarov P., G. Ivanova, D. Baeva. A Web-Based System for Personalized Learning Path Tracking of Doctoral Students. IN: MIPRO Proceedings 2019/CE - Opatija, Croatia (Scopus), GRAFIK, 2019, pp. 893-898, ISBN ISSN 1847-3946.
 719. Zlatarov P., G. Ivanova, D. Baeva, E. Ibryamova. A User-Centered Software System for Admission Optimization and Education Process Management for Ph. D. Students. IN: The 14 th International Scientific Conference eLearning and Software for Education (Web of Science), Bucharest, Bucharest, 2018, ISBN 10.12753/2066-026.
 720. Zlatarov, P., G. Ivanova, D. Baeva. A Knowledge-Based Algorithm for Alternative/Augmentative Communication in Education of Children with Speech Disorders. IN: INTED 2019 Proceedings, Spain, (Web of Science), 2019, pp. 7059-7065, ISBN 2340-1079.
 721. Zlatev L. The Euphoria of the Return of South Dobrogea to Bulgaria and Rousses Sfciality. IN: Научни трудове на РУ, Русе, Издателство на Русенския университет, 2013, pp. 189-194, ISBN 1311-3321.
 722. Zlatev, L. The General intelligance Department of the Red Army in Bulgaria for the Soviet Union. IN: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 52, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор., Русе, Издателство на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2013, pp. 196-200, ISBN 1311-3321.
 723. Zlateva, K. A FEM for Singularly Perturbed Diffusion Problems with Discontinuous Coefficients and Cocentrated Factors. IN: Proceedings of the Workshop on Analythical and Computational Methods for Convection Dominated Singularly Perturbed Problems, Nova Science Publ., 2000
 724. Zlateva, K. Finite Element Approximation of Reaction-Diffusion Equation with Dynamical Boundary Conditions. IN: 22nd Summer School: Applications of Mathematics in Engineering and Business, Sozopol, 1996
 725. Zlateva, K. Numerical Solution of Hyperbolic Equations with Semilinear Dynamical Conditions. IN: Advances in Numerical Methods and Applications, Sofia, 1994
 726. Абрашева, П. Въображение и образ. В: Арнаудов сборник. Т. 8, Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 204-208
 727. Алипиев О., С Антонов. Зъбни предавки с малък брой прави зъби, Част II –предавки с несиметрично еволвентно-цевно зацепване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 49 серия 1.2, 2010, стр. 69-75, ISBN 1311-3321.
 728. Алипиев, О., С Антонов. Несиметрично еволвентно – цевно зацепване, образувано от цилиндрични колела с малък равен брой зъби. В: Международна конференция ОМК’09, Русе, 2009, стр. 59-66, ISBN 1313-9193.
 729. Алипиев, О., С Антонов. Основни положения в геометричната теория на еволвентното зацепване, образувано с обобщен изходен контур. В: Научни трудове на Русенски университет, том 48, серия 1.2, 2009, стр. 27-39, ISBN 1311-3321.
 730. Алипиев, О., С. Антонов. Еквивалентни изходни контури (зъбни гребени) при формообразуване на еволвентни зъбни колела, Част II. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев”- Русе, том 35, серия 4, 1994, стр. 98-105
 731. Алипиева, Д. Gender specific of agressive behavior of women. IN: Сборник доклади от 57 научна конференция на РУ "Ангел Кънчев" и Съюза на учените - Русе, Русе, 2018
 732. Алипиева, Д. Взаимоотношение на Его-състоянията при студенти от педагогическите специалности. В: Сборник доклади от ХVІ Международна научна конференция "Приложна психология и социална практика", Варна, 2017, стр. 359-375
 733. Алипиева, Д. Агресията върху взаимоотношенията – феминизираният вариант на агресивния акт. В: Българо-френска научно-практична конференция на тема „Превенция на насилието в ежедневието, София, 2016
 734. Алипиева, Д. Значение на Его-състоянията Родител, Възрастен и Дете за избора на учителска професия. В: Сборник доклади от Научна конференция на РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2016
 735. Алипиева, Д. Проблеми при идентифицирането на надареността и на подкрепата на учениците с изявени способности в училище. В: , Международна научна конференция „Приложна психология: възможности и социална практика, Варна, 2015, стр. 473-488
 736. Алипиева, Д. „Психосоциални особености на надарените деца и юноши“ (под печат). В: сборник с научни трудове от Международна научна конференция "Психология и общество" по повод 10-годишнината от създаване на професионално направление "Психология" в Пловдивски университет "Паисий Хиле, Пловдив, 2014
 737. Алипиева, Д. „Идентичност и времева перспектива при юноши с постижения в разнообразни академични области“. В: Международна научна конференция „Приложна психология: възможности и социална практика, 2014, Варна, 2014, стр. 455-468
 738. Алипиева, Д. Атрибуции за постижения при подрастващи. В: Научни трудове на Русенски университет – 2013, том 52, серия 6.2., Русе, 2013, стр. 132-137
 739. Алипиева, Д. Фактори за формиране на идентичността през юношеството. В: Студентско-докторантска научна сесия на Русенския университет, Русе, 2012
 740. Алипиева, Д. Статуси на идентичността (апробация на въпросника EIS на Allan Tan и колеги в извадка от български юноши на възраст 11 – 18 г.). В: Научни трудове на Русенски университет, том 50, серия 6.2., Русе, стр. 55-63, 2011
 741. Алипиева, Д. Фактори за формиране на идентичността през ранното юношество. В: Сборник с научни трудове от Русенска конференция, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2008, ISBN 1311-3321.
 742. Алипиева, Д. „Влияние на механизмите и източниците на самоопределението върху изграждането на идентичността. Култура и контекст”,. В: Сборник с научни трудове от Русенска конференция, том 46, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2007, ISBN 1311-3321.
 743. Алипиева, Д. “Стрес и самооценка в училище”. В: Сборник с научни трудове от Русенска конференция, том 45, серия 5.2., Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2006, ISBN 1311-3321.
 744. Алипиева, Д. “Локализация на идентичността, самооценка и постижения през юношеска възраст”. В: Сборник с научни трудове от Русенска конференция от конференция по психология в Благоевград, Благоевград, 2006
 745. Алипиева, Д. Ролята на образованието за изграждането на идентичността и отношението към семейството при юноши от ромски произход”. В: Студентски научни изследвания, Международна конференция с Волгоградския университет, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2006, ISBN 1311-3321.
 746. Алипиева, Д. Аз-ът и светът при изграждането на идентичността през юношеска възраст. В: Научна конференция на ФНПП в Китен, София, 2006, стр. 821-828
 747. Алипиева,Д. Значение на Его-състоянията Родител, Възрастен и Дете за избора на учителска професия. В: Сборник доклади от Научна конференция на РУ, Русе, 2017
 748. Ангелов Б., Ц. Василев, Г. Ивановa. Център за дистанционно обучение към РУ "А. Кънчев" – организация и функции.. В: Втора национална конференция по електронно обучение във висшето образование, Китен, 2006, стр. 80-83, ISBN 10: 954-07-2413-9.
 749. Андреев, Хр., И. Палов, Е. Кузманов, Е. Калчева. Изследване на диелектрическата проницаемост на семена от царевица, обработени в електромагнитно поле.. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, 2001, брой том 38, стр. 60-64, Русе, Печатна база-Русе, 2001, стр. 60-64
 750. Андреева М. Оптимизация на Интернет форум за нуждите на образованието. В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ Том 49, серия 6.1, Русе, 2010, стр. 92-97
 751. Андреева М. Web-базирана обучаваща система по "Информатика и информационни технологии". В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ Том 47, серия 5.1, Русе, 2008, стр. 97-101
 752. Андреева М. Х., Желязкова И. И. Средство за статистическа обработка на експериментални данни. В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ, Том 39, Серия 3.1, Русе, 2002, стр. 145-150
 753. Андреева, М. Облачни технологии - приложение в електронното обучение. В: Научни трудове на РУ, Том 56, Серия 11, Русе, 2017, стр. 59-63, ISBN 2603-4123.
 754. Андреева, М. Web-базирана система за проследяване на поръчки. В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ, Русе, 2013
 755. Анна Лечева. Основни проблеми при численото решаване на уравненията на Навие-Стокс, описващи движението на вискозен несвиваем флуид в цилиндричен реактор с механично разбъркване. В: Научни трудове на Русенски университет, Майски научни четения, Силистра, Том 53, Серия 11, Русе, 2014, стр. 148 – 154, ISBN 1311-3321.
 756. Анна Лечева, Иванка Желева, Милен Неделчев. Изследване влиянието на геометричните характеристики върху хидродинамиката в биореактор с механично разбъркване, оборудван с три бъркалки. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2015
 757. Анна Лечева, Иванка Желева, Милен Неделчев. Числени резултати за функцията на тока  при движението на флуид в цилиндричен реактор с механично разбъркване с две бъркалки за различни стойности на числото на Рейнолдс Re в интервала 100. В: Научни трудове на Русенски университет, Том 53, Серия 1.2, Русе, 2014, стр. 180 - 187, ISBN 1311-3321.
 758. Антонов С., Кр. Кръстев, Р. Ангелов. Триканална система за събиране на данни при индициране на дизелов двигател. В: РУ “Ан. Кънчев”, Научни трудове, т. 39, серия 8, Русе, 2002
 759. Антонов, С., Д. Бекана. Разработване на симулационен модел на система за масово обслужване при сервизна дейност. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013, том 52, серия 1.1, Русе, 2013, стр. 283-287, ISBN 1311-3321.
 760. Армянов, Н., Т. Гачовска, Т. Тодоров, Ст. Димитрова. Основни режимни параметри на електроискровата обработка на тютюневи листа и изследване влиянието им върху ефективността ủ.. В: Втора Балканска научна конференция “Качество и ефективност на производството, обработката и преработката на тютюна”, Пловдив, 2002, стр. 311-321
 761. Атанасов И., Д. Атанасова. РЕЛАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИЧНИ БАЗИ ДАННИ И ЗНАНИЯ, ПРИЛАГАНИ В CAD/CAM СИСТЕМИТЕ. В: XXVIII MНТК "АДП 2019", СОЗОПОЛ, 29 ЮНИ - 02 ЮЛИ 2019 г., София, ТУ-София, 2019, стр. 344-349, ISBN 2582-9584.
 762. Атанасов И., Д. Атанасова. Съвременни тенденции при разработване и практическо приложение на интегрирани CAD/CAM среди. В: XXVII МНТК "АДП 2018", Созопол, 21 - 24 юни, 2018 г., ТУ - София, ТУ - София, 2018, стр. 298 - 303, ISBN ISSN - 1310 - 394.
 763. Атанасов И., Д. Атанасова. ПОДХОД ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ОПЕРАЦИЯ ФРЕЗОВАНЕ ЗА БУТИЛКОВИ ФОРМИ В СРЕДАТА НА САМ СИСТЕМАТА FeatureCAM – МОДУЛ MILL. В: XXVI MНТК, София, ТУ-София, 2017, стр. 382-387
 764. Атанасов И., Д. Атанасова. Автоматизиран избор на стругови режещи инструменти с приложение на генетичните алгоритми в CAM среда. В: XXIV МНТК "АДП - 2015", Созопол, юни, 2015, Издателство на ТУ - София, 2015, стр. 526 - 531
 765. Атанасов И., Д. Атанасова. Генетичните алгоритми като инструментариум за автоматизирано технологично проектиране в CAD/CAM среда. В: XXIII Международна научно-техническа конференция АДП'2014, София, Издателство на ТУ-София, 2014, стр. 547-551, ISBN 1310-3946.
 766. Атанасов И., Д. Атанасова. Оптимизиране режимите на рязане при струговане в CAD/CAM среда с приложение на генетични алгоритми. В: XXII МНТК "АДП 2013", София, ТУ-София, 2013, стр. 545-550, ISBN 1310-3946.
 767. Атанасов И., Д.Атанасова. Метод за автоматизирано технологично проектиреане на операция струговане с приложение на функцията AFR в CAM система FeatureCAM. В: Двадесет и пета международна научно - техническа конференция АДП - 2016, Созопол, юни, 2016, Издателство на ТУ - София, 2016, стр. 367 - 373, ISBN ISSN - 1310 -3946.
 768. Атанасов И., Д.Атанасова. Генетичните алгоритми като инструментариум при механичната обработка на ротационно-симетрични детайли в CAD/CAM среда. В: XX МНТК “АДП-2011”, кат.АДП, ТУ-София Созопол, 2011, София, Издателство на ТУ- София, 2011, стр. 630-635, ISBN 1310-3946.
 769. Атанасов И., Д.Атанасова. Приложение на генетичните алгоритми за оптимизиране на технологичната операция в CAM среда. В: Научни трудове на Русенски университет, серия 2, том 48, Русе, Издателство на РУ, 2009, стр. 43-47, ISBN 1311-3321.
 770. Атанасов И., Д.Атанасова, К.Куцаров. CAD/CAM система AutoCAD/МНЕМО за типови ротационно-симетрични детайли. В: 5. International Conference on Advanced Mechanical Engineering @ Tehnology, AMTECH'99, Beyond 2000, Proceedings CAD/CAM System, Пловдив, НТС - Пловдив, 1999
 771. Атанасов И., М. Теодосиева, Ив. Колев. Концепция за проектиране на технологичната операция с генетични алгоритми в CAD/CAM среда. В: Конференция на РУ и СУ 2012, Русенски университет, 2012
 772. Атанасов Иво, Д. Атанасова. ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЗИРАН ИЗБОР НА РЕЖЕЩ ИНСТРУМЕНТ ЗА ОПЕРАЦИЯ СТРУГОВАНЕ НА МАШИНИ С ЦПУ. В: XXIX MНТК "АДП 2020", СОЗОПОЛ, 29 ЮНИ - 02 ЮЛИ 2020, София, ТУ-София, 2020, ISBN 2682-9584.
 773. Атанасов, И., Д.Атанасова. Приложение на генетичните алгоритми за създаване на интегрирана база знания в CAM среда. В: XIX ННТК с международно участие, София, Издателство на ТУ- София, 2010, стр. 601-606, ISBN 1310 -3946.
 774. Атанасова Г, П. Христова, П. Панов. Технологични аспекти на модела „3Vs” за представяне на големи обеми от данни. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", Печатна база на РУ, 2014, ISBN 1311-3321.
 775. Атанасова Г., М. Димитров, П. Христова. Характерни особености на състезателното програмиране,. В: РУ "А. Кънчев", Научни трудове Том....., серия ...., Математика, информатика и физика, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 776. Атанасова Г., П., Христова. Проблемите в обучението на начинаещите програмисти и възможности за тяхното преодоляване. В: ІV национална конференция “ОБРАЗОВАНИЕТО В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО”, Пловдив, 2011, стр. 321-328, ISBN 13140752.
 777. Атанасова Д., И. Атанасов. Генериране на постпроцесорни структури в средата на CAM системата FeatureCAM. В: Двадесет и пета международна научно - техническа конференция АДП - 2016, Созопол, юни, 2016, Издателство на ТУ - София, 2016, стр. 374 - 379, ISBN ISSN - 1310 -3946.
 778. Атанасова Д., Ю. Младенов. Програмна система за проверка на зъбно-ремъчна шайба. В: сборник с доклади, Варна, VI Международен конгрес МТМ’09 , Proceedings, Vol.5/108, 2009, стр. 66-70, ISBN 1310-3946.
 779. Атанасова, Г. Теоретични основи за осигуряване на професионална компетентност в областта на алгоритмите. В: I International Scientific-Practical Conference “Information Systems and Technology: Management and Security”, Toliati - Ruse, 2012, ISBN 978-5-9581-0302-7.
 780. Атанасова, Г. Системи за визуализация на софтуер и анимирано представяне на алгоритми. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – ФПНО, Русе, 2007
 781. Атанасова, Д. Модул за превенция от студени пукнатини при електродъгово заваряване на стомани. В: Трудове на Научна конференция на РУ “А. Кънчев” и СУ-Русе, Русе, 2006
 782. Атанасова, Д. Информационна система за избор на съответствие между стомани и допълнителни заваръчни материали съобразно европейските нормативи. В: Международен конгрес МТ’04, Варна, 2004
 783. Ахмедова, Д, Л. Радославова. A research of educational needs and motivational attitudes to education of adult learners. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 6.6., Русе, 2019, pp. 57-63, ISBN ISSN 2603-412.
 784. Баева Д. Лингводидактичен модел за чуждоезиково обучение с интегриране на компютърни технологии. В: Майски научни четения, Силистра, Издателски център РУ, 2014
 785. Баева Д. Ц. Съвременни форми на обучение в информационното общество. В: Педагогически новости, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, гр. Русе, 2015, ISBN ISSN 1314-7714.
 786. Баева, Д. За корпусите като езикови ресурси и тяхното приложение. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Издателски център при Русенски унверситет, 2011, стр. 49-53, ISBN 1311-3321.
 787. Баева, Д. Определяне фонологичните варианти на фонемите в съвременния български език с оглед компютърна обработка на текст. В: Сб. Научни трудове, т.50, серия 6.3, Русенски университет, 2011, стр. с. 9 - 17
 788. Баева, Д. Д.Игнатова-Цонева. Контрастивен анализ на контактуващи системи с оглед създаване софтуерен продукт за формиране на речев слух. В: Международна научна конференция, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, стр. 55 - 60, ISBN 1311 - 3321.
 789. Бенин Н., И. Бенина. Формиране на когнитивни качества чрез обучението по български език и литература в началното училище. В: Когнитивна дейност и обучение. Висше техническо училище „Ангел Кънчев”, Научна конференция, Русе, ноември 1994, Русе, Наука и практика, 1994, стр. 45 – 47.
 790. Бенин, Н. Елин Пелин – „Певец на селската неволя”. В: 58-ма НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето - II“, “, Русе 24 - 26 октомври 2019 г., Русе, 2019
 791. Бенин, Н. Тъгата на „уморените думи” в поезията на Иван Пейчев. – В: „Отидоха си моити пристанища”. В: Националната научна конференция „Проекти за свят“, посветена на 100-годишнината от рождението на Иван Пейчев и 70-годишнината от рождението на Иван Методиев. СУ „Св. Климент Охридски“,15 декември 2016, Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2018, стр. 978-619-201-223-6, ISBN 61–76.
 792. Бенин, Н. Книгите по литература през Възраждането в личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов: библиографски ценности и филологически пристрастия. В: Литературен вестник, год. 27, бр. 30, 19–25. 09, с. 9–11, София, 2018
 793. Бенин, Н. Книгите за българската възрожданска литература в личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов: библиографски ценности и филологически пристрастия. В: Арнаудов сборник. Т. 10, Русе, ЛЕНИ АН, 2018, стр. 41-54, ISBN 978-619-7058-64-2.
 794. Бенин, Н. Картата на страдението в „Житие и страдания грешнаго Софрония” от св. Епископ Софроний Врачански. В: Сборник в чест на проф. Иван Недев, Силистра, 2017
 795. Бенин, Н. Страданието в поезията на Пейо К. Яворов: фундаментален начин да се пребивава в света. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 54, серия 6. 3. Езикознание, литературознание и изкуствознание, Русе, Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”, 2015, стр. 108–111, ISBN 1311-3321.
 796. Бенин, Н. Кънчо Бакалов впечатляваща личност и проникновен изследовател на миналото на Обретеник. В: Духовни спомени, Русе, Издателски център при РУ„Ангел Кънчев”, 2014, стр. 30–34, ISBN ISBN 978-619-7071.
 797. Бенин, Н. Ренесансовият код в „Декамерон” от Джовани Бокачо. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 51, серия 6. 3. Езикознание, литературознание и изкуствознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2012, стр. с. 161 – 167, ISBN 1311-3321.
 798. Бенин, Н. Рут – жената от страната Моав. Междутекстови връзки между Библията и трилогията „Жътва” от Константин Петканов. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 51, серия 10, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2012, стр. 44–50, ISBN 1311-3321.
 799. Бенин, Н. Терзанията на човека в „Легенда за Света София” от Стоян Загорчинов. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 50, серия 6. 3. Езикознание и литературознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2011, стр. с. 101 – 106, ISBN 1311-3321..
 800. Бенин, Н. „Франкенщайн” или пораждането на демоничното. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 49, серия 6.3. Езикознание и литературознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2010, стр. 88 – 94, ISBN 1311-3321.
 801. Бенин, Н. Разпадът на българския род и семейство. В: Демографската катастрофа, Русе, Ахат, 2010, стр. с. 210 – 211.
 802. Бенин, Н. Приказният и делничният свят в поезията на Дора Габе. В: Юбилеен сборник, 120 години от рождението., Добрич, Фабер, 2010, стр. с. 259 – 269, ISBN 978-854-400-339-5.
 803. Бенин, Н. Битовото пространство нива/поле в трилогията „Жътва” от Константин Петканов. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 48, серия 6.3. Езикознание и литературознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2009, стр. 102 – 106, ISBN 1311-3321.
 804. Бенин, Н. „Тартюф” или смъкването маската на лицемера. В: Арнаудов сборник. Т. 5, Русе, Лени – Ан, 2008, стр. 329 – 339, ISBN ISBN 978-954-8190.
 805. Бенин, Н. Срещата на човека с Бога в трилогията„Жътва” от Константин Петканов. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 47, серия 9. Майски научни четения, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2008, стр. 97–101, ISBN 1311-3321.
 806. Бенин, Н. Домът в трилогията „Жътва” от Константин Петканов. В: Годишник. Т. 2. Наука – образование – изкуство. 25 години Съюз на учените в България, клон Благоевград., Благоевград, УИ „Неофит Рилски”,, 2008, стр. 20–27
 807. Бенин, Н. Мястото на средата в концепцията на Боян Пенев за литературното развитие. В: Боян Пенев / НЕ / забравеното наследство. Научна конференция, 125 години от рождението на Боян Пенев, община Шумен, Дружество на писателите – Шумен, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски, Шумен, Фабер, 2008, стр. 123–133, ISBN ISBN 978-954-775-.
 808. Бенин, Н. Банско: град-музей. В: Регионален исторически музей – Русе, Известия, книга VІІІ, Град – етнология – музей. Юбилейна научна конференция по повод 20 години от откриването на музея на градския бит, Русе, Цанов Брос ЕООД, 2008, стр. 356–365, ISBN ISSN 1311-0942.
 809. Бенин, н. Образът на смъртта в приказките на Х. К. Андерсен. В: Непознатият Андерсен. Международна конференция СУ „Св. Климент Охридски”, 4 – 6 април 2005, София, УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, стр. 337–344, ISBN ISBN 978-954-9124.
 810. Бенин, Н. Неочевидният смисъл на бита в трилогията „Жътва” от Константин Петканов. В: Сборник в памет на проф. д-р Славчо Иванов, Силистра, Фабер, 2007, стр. 234 – 244, ISBN 978-954-775-788-2.
 811. Бенин, Н. Стефан Гечев и европейската литература: типологически аналози. В: Стефан Гечев отвъд традицията, Русе, Лени – АН, 2007, стр. 69–86, ISBN ISBN 978-954-8190.
 812. Бенин, Н. Отвореното образование: възможности за непрекъснато усъвършенстване на личността. В: Образованието в глобализиращия се свят. Сборник доклади, част І, Юбилейна научна конференция 20 години Педагогически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, стр. 495–500
 813. Бенин, Н. Путь от хаоса к гармонии в „Божественной комедии” Данте Алигьери. В: Классические и неклассические модели мире в отечественной и зарубежной литературах, Международная научная конференция, Волгоград, 12 – 15 апреля 2006, Волгоград, Волгоградского государственного университета, 2006, стр. 621–628, ISBN ISBN 5-9669-0160-.
 814. Бенин, Н. Живодар Душков: триптих. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 41, серия 6.2. Езикознание и литератуторознани, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2004, стр. 120 – 131, ISBN 1311-3321.
 815. Бенин, Н. Епичност и историчност в трилогията „Жътва” от Константин Петканов. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 40, серия 10,2. Български език, литература и изкуство, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2003, стр. 139 – 146, ISBN 1311-3321.
 816. Бенин, Н. Съвременни стратегии за развиване на критичното мислене в обучението по литература. В: Проучване и разработване на иновации в технологията на реализирането на съвременни образователни стратегии, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2003, стр. 99 – 104, ISBN 954-712-195-2.
 817. Бенин, Н. Подходи за овладяване на демократически ценности чрез Образование за демократично гражданство. В: Проучване и разработване на иновации в технологията на реализирането на съвременни образователни стратегии, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2003, стр. 105 – 109, ISBN ISBN 954-712-195-.
 818. Бенин, Н. Закодиране на родовата принадлежност в приказката „Житената питка” от Ангел Каралийчев”. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 39, серия 10, Майски четения, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2002, стр. 34 – 37, ISBN 1311-3321.
 819. Бенин, Н. Конфликтите в приказките – модел за решаване на конфликтите в живота. – В: Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания. В: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, филиал – Смолян, Юбилейна научно-практическа конференция, 28 – 29 май, Смолян, 2002, стр. 162–165, ISBN ISBN 954-91026-4-.
 820. Бенин, Н. Възприемане на приказките на Ханс Кристиян Андерсен от учениците в началното училище. В: Юбилейна научна конференция с международно участие, 30 години Педагогически колеж гр. Добрич, 24 – 25.10.2002, Добрич, 2002
 821. Бенин, Н. Човекът в битовото пространство в историческите романи „Жътва” от Константин Петканов. В: Арнаудов сборник. Т. 2, Русе, Лени – Ан, 2001, стр. 160 – 165.
 822. Бенин, Н. Езиците на Европа – вавилонски синдром или богатство на разнообразието. В: Обучение без граници. Език и култура. Научна конференция СУ „Св. Климент Охридски”, Департамент за езиково обучение, София, 15 – 17 ноември 2001 (на електронен носител)., София, 2001
 823. Бенин, Н. Разказът „Другоселецът” от Йордан Йовков или проявлението на другостта. В: Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Международна научна конференция, В. Търново, 23 – 25 октомври 1998 г., в памет на доц. Христо Тодоров, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2000, стр. 212–220, ISBN ISBN 954-524-229-.
 824. Бенин, Н. Романът „Под игото” на Иван Вазов – устойчив модел за развитието на българския исторически роман. В: За Вазов. Юбилейна научна сесия, 150 години от рождението на Вазов, Силистра, юни 2000 г, Силистра, РИТТ, 2000, стр. 98–105, ISBN ISBN 954-759-002-.
 825. Бенин, Н. Повишаване на качеството на учебния процес чрез образование за демократично гражданство. В: Международна конференция на качеството на висшето образование, Технически университет – Варна, 27 – 28 октомври 2000, Варна, ТУ – Варна, 2000, стр. 400–405, ISBN ISBN 954-9883-06-.
 826. Бенин, Н. Протичането на историческите процеси от бит към събитие в историческите романи на Константин Петканов. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 37, серия 7, Български език и литература, чужди езици, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 1999, стр. 155 – 165.
 827. Бенин, Н. Диалогичното пространство на фантастичното и реалистичното в приказките на Александър С. Пушкин. В: : Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 37, серия 7, Български език и литература, чужди езици, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 1999, стр. 149 – 154.
 828. Бенин, Н. Култът към патриархалните традиции в историческите романи на Константин Петканов. В: Традиции и новаторство в българското образование на границата на двете столетия. Научно-практическа конференция, Пазарджик, май 1998, Пловдив, ИТАЕСТ, 1999, стр. 189–192, ISBN ISBN 954-9601-06-.
 829. Бенин, Н. Проявленията на демокрацията в обучението по литература и развитието на учениковата личност. В: – В: Развитието на личността в условията на демократизация на образованието. І част, София, МКНП, 1998, стр. 168–171
 830. Бенин, Н. Използване на когнитивните стойности на художественото слово за формиране на образно-емоционалната реч на учениците в началното училище. Езиковото обучение и актуални проблеми на езиковата култура. В: Научно практическа конференция с международно участие – Смолян, 19 – 21 май 1995, Смолян, ППИ „Дичо Петров, 1996, стр. 30 – 34.
 831. Бенин, Н. Комуникативните доминанти в историческите романи на К. Петканов. В: Научна сесия, ВВУАПВО „П. Волов” – Шумен, 16 – 17.10., Шумен, 1996
 832. Бенин, Н. Диалогизмът между образът на детето и детето като адресат в детската литература. В: Научна сесия, ВВУАПВО „П. Волов” – Шумен, 16 – 17.10, Шумен, 1996
 833. Бенин, Н. Постижения и недостатъци в учебниците по български език от ІІ до ІV клас в началното училище. В: Учебните програми и учебниците в средното общообразователното училище в контекста на образователните стратегии. Национална конференция с международно участие ИПКУ „Ан. Тошева”, 28 – 30.06, Стара Загора, 1995
 834. Бенин, Н. Постижения и недостатъци в учебниците по литература (четене) от ІІ до ІV клас в началното училище. В: Учебните програми и учебниците в средното общообразователното училище в контекста на образователните стратегии. Национална конференция с международно участие ИПКУ „Ан. Тошева”, Стара Загора, 28 – 30.0, Стара Загора, 1995
 835. Бенин, Н. Практически модели за адекватното възприемане на литературната творба. В: Педагогически институт „Дичо Петров” – Смолян, семинар, 17 – 18 септември, Смолян, ПИ „Дичо Петров", 1993, стр. 28
 836. Бенин, Н. Свободата като катализатор при възприемане на общочовешките ценности в детската литература. В: Образованието и личността. Научна конференция, посветена на 1100-годишнината от Великия Преславски събор, Университет „К. Преславски”, Шумен, 15 – 16 май, Шумен, Алтос, 1993, стр. 14–16, ISBN ISBN 954-588-002-.
 837. Бенин, Н. Калокагатията като универсален модел при общуването с общочовешките ценности в детската литература. В: Хуманизиране на педагогическия процес. ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, 14 – 15 май, Благоевград, 1993
 838. Бенин, Н. Хуманизиране на обучението по литература и личностната изява на ученика в него. В: Хуманизиране на педагогическия процес. ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, 14 – 15 май, Благоевград, 1993
 839. Бенин, Н. Нали сме българи: идентичността на тополчанина в трилогията „Жътва” от Константин Петканов. В: Славянские чтения – 9, Тара, Полиграфический център КАН, 2014, стр. 125 – 133, ISBN 978-5-9931-0282-5.
 840. Бенин, Н. Непрочетеният Константин Петканов – критическата рецепция на неговото творчество. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 53, серия 6. 3. Езикознание, литературознание и изкуствознание, Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2014, стр. 122 – 127, ISBN 1311-3321.
 841. Бенин, Н. Отлъченият Константин Петканов от социалистическия канон в литературата. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 53, серия 6. 3. Езикознание, литературознание и изкуствознание, Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2014, стр. 122 – 127, ISBN 1311-3321.
 842. Бенин, Н. Неусмиреният търсач на правдата и нежният поет на българският свят. В: Духовни спомени, Русе, Издателски център при РУ„Ангел Кънчев”, 2014, стр. 16–24, ISBN ISBN 978-619-7071.
 843. Бенин, Н. Скандалите около живота и личността на Никола Йонков Вапцаров. В: Арнаудов сборник. Т. 7, Русе, ЛЕНИ – АН, 2013, стр. 242–251, ISBN ISBN 978-619-7058.
 844. Бенин, Н. Репрезентация на свободата в поезията на Стефан Гечев. В: Властта на духа: Алберт Гечев и Стефан Гечев, Русе, Издателски център при РУ„Ангел Кънчев”, 2013, стр. 49–63, ISBN ISSB 978-619-7071.
 845. Бенин, Н. Иронията и гротеската в Мисия Лондон от Алек Попов. В: Комичният роман, София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, стр. 111–128, ISBN ISBN 978-954-07-3.
 846. Бенин, Н. Езикът между образността и цинизма в „Мисия Лондон” от Алек Попов. В: Изследване на речта на носителите на съвременния български език, Русе, Издателски център при РУ„Ангел Кънчев”, 2013, стр. 68–78, ISBN ISBN 978-619-7071.
 847. Бенин, Н. От жътва до жътва и / или преходът от бит към историческа (съ)битийност в трилогията „Жътва” от Консатнтин Петканов. В: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални четения 19–21 април 2012. Том IІ. Литературознание. Фолклор. Ред. П. Карагьозов, К Бахнева, София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2012, стр. 256–262, ISBN ISBN 978-954-07-3.
 848. Бенин, Н. Комичното във фейлетоните на Алеко Константинов. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 50, серия 10. Майски научни четения, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2011, стр. 54–61, ISBN 1311-3321.
 849. Бенин, Н. Кръчмата в трилогията „Жътва” от Константин Петканов.. В: – В: Годишник. Т. 4. Наука – образование – изкуство през 21-ви век., Благоевград, УИ „Неофит Рилски”, 2010, стр. с. 41 – 48.
 850. Бенин, Н. Художествените функции на кръчмата във фолклора и литературата. – В: Годишник. Т. 4. Наука – образование – изкуство през 21-ви век.. В: – В: Годишник. Т. 4. Наука – образование – изкуство през 21-ви век, Благоевград, УИ „Неофит Рилски”, 2010, стр. с. 49 – 56.
 851. Бенин, Н. Образът на Русия в ранната поезия на Иван Вазов.. В: – В: Научни трудове. Интердисциплинарен форум „България и Русия – посоки на взаимност”, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2010, стр. с. 88 – 94, ISBN ISBN 978-954-712-.
 852. Бенин, Н. Михаил Арнаудов и Гьоте. В: Арнаудов сборник. Т. 6, Русе, ЛЕНИ – АН, 2010, стр. 44–53, ISBN ISBN 978-954-8190.
 853. Бенин, Н. Род, народ, родина: Междутекстови сплитове между „Под игото” от Иван Вазов и „Жътва” от Константин Петканов. В: Паисиеви четения. Интеркултурният диалог – традиции и перспективи. Литературознание. Пловдив, 27 – 28 ноември, 2008. Научни трудове. Том 46, кн. 1, сб. Б, 2008, Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски, 2009, стр. 170–182
 854. Бенин, Н. В началото бе словото – адаптация на Библията за деца. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 47, серия 9. Майски научни четения, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2008, стр. 101–106, ISBN 1311-3321.
 855. Бенин, Н. „Една българка” от Иван Вазов: митологични и исторически съвместявания. В: Арнаудов сборник. Т. 4, Русе, ЛЕНИ – АН, 2006, стр. 185–190, ISBN 13:978-954-8190-4.
 856. Бенин, Н. Рачията в банските народни песни.. В: Ракията на българина, Русе, ЛЕНИ АН, 2005, стр. 165 – 176, ISBN 954-8190-44-3..
 857. Бенин, Н. „Господи, видох”: виденията на дядо Йоцо. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 44, серия 6,2. Езикознание и литературознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2005, стр. 93–99, ISBN 1311-3321.
 858. Бенин, Н. Ограбената човешка душа в творчеството на Христо Смирненски. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 44, серия 7.1. Майски научни четния, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2005, стр. 103–107, ISBN 1311-3321.
 859. Бенин, Н. Знаци и знаковост в трагедията „Агамемнон” от Есхил. В: Арнаудов сборник. Т. 3, Русе, Лени – Ан, 2003, стр. 248–257, ISBN ISBN 954-8190-31-.
 860. Бенин, Н. Проблемът за истината и съдбата в „Абдулах земният и Абдулах морският” от „Приказки от 1001 нощ". В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 39, серия 10, Български език, литература и изкуство, Русе, РУ „Ангел Кънчев, Русе, РУ „Ангел Кънчев, 2002, стр. 84–89, ISBN 1311-3321.
 861. Бенин, Н. Аспекти на възприемането на приказката от деца в детската градина и учениците в началното училище. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 38, серия 6, Педагогика и обществознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2001, стр. 134 – 138, ISBN 1311-3321.
 862. Бенин, Н. Орел, рак и щука или разколът в българската общност. В: – В: Арнаудов сборник. Т, Русе, Лени – Ан, 2000, стр. 129–133, ISBN ISBN 954-8190-141.
 863. Бенин, Н. Библейските визии в историческите романи на К. Петканов. В: Библия, фолклор, литература. Научна конференция „Библията в европейската фолклорна и литературна традиция”, Русе, 27 – 28 октомври 1995, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1996, стр. 172 – 178, ISBN 954-524-152-7.
 864. Бенин, Н. Преодоляване на ценностния праг у учениците при обучението по четене в началното училище. В: Съвременни подходи към педагогическия процес – проблеми и противоречия. Научна конференция Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград, 28.05., Благоевград, 1996
 865. Бенин, Н. Повествователската експликация в текст на авторска приказка. В: Теоретически и исторически аспекти на наратива. Научна сесия, ПУ „Паисий Хилендарски”, 23 – 24 февруари, Пловдив, 1996
 866. Бенин, Н. Социокултурните предизвикателства пред авторовата концептуалност в историческите романи на Константин Петканов. В: Юбилейна научна сесия на ВВУ „Г. Бенковски”, Долна Митрополия, 22 – 23 май, 1995
 867. Бенин, Н. Нравствено-философският модус в публицистиката на Константин Петканов. В: Юбилейна научна сесия на ВВУ „Г. Бенковски”, 22 – 23 май, Долна Митрополия, 1995
 868. Бенин, Н. Пътища за развиване когнитивното мислене на студентите в обучението по детска литература. В: Подготовка и квалификация на педагогическите кадри с висше образование. Научна конференция, Факултет за начална и предучилищна подготовка към СУ „Св. Климент Охридски”, 23 – 24 ноември, София, УИ „Св. Климент Охридски”, 1994, стр. 241–244
 869. Бенин, Н. Изграждането на „Аз-образ” и обучението по литература. В: Когнитивна дейност и обучение. Висше техническо училище „Ангел Кънчев”, Научна конференция, Русе, ноември, Русе, Наука и практика, 1994, стр. 48–49
 870. Бенин, Н. Дискусията като форма за активиране на студентите при трактовката на литературните произведения от детската градина. В: Демократизацията и формирането на професионални интереси у студентите. Полувисш педагогически институт – Русе, Научно-практическа конференция, май, Русе, 1992, стр. 98–100
 871. Бенин, Н. Ролята на дискусията в часовете по литература за развитие на творческото мислене на учениците. В: Общуването в творческата дейност на личността. Научно-практическа конференция, Институт за подготовка на детски и начални учители „Вела Благоева”, Русе, 1989, стр. 101–102
 872. Бенин, Н., Бенина, И. Западноевропейската литература в библиотеката на Михаил Арнаудов: пристрастия и интереси. В: Девети Арнаудови Четения, Русе, ЛЕНИ - АН, 2016, стр. 39-46, ISBN 978-619-7058-49-9.
 873. Бенин, Н., Е. Кунчева. Игри и игрови упражнения за стимулиране речта на 5 – 6 -годишните. В: Когнитивна дейност и обучение. Висше техническо училище „Ангел Кънчев”, Научна конференция, Русе, ноември, Русе, Наука и практика, 1994, стр. 42–43
 874. Бенин, Н., И. Бенина. Будизмът през погледа на Михаил Арнаудов. В: Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев, Русе, УИ „Ангел Кънчев”,, 2016, стр. 495–514, ISBN ISBN 978-954-712-.
 875. Бенин, Н., И. Бенина. Традиции и новаторство в приказките на Пушкин. В: Национална юбилейна конференция с международно участие, посветена на 200-годишнината от рождението на А. С. Пушкин, СУ „Св. Климент Охридски”, 03 – 04 юни, София, 1999
 876. Бенин, Н., И. Бенина. Възпитаване у студентите на умения за реализиране на своите способности във време на безработица. В: Юбилейна научна конференция – Ямбол, 07 април, Ямбол, 1995
 877. Бенин, Н., И. Бенина. Ценностната система на ученика и неговото социализиране в условията на пазарната икономика. В: Юбилейна научна конференция – Ямбол, 07 април, Ямбол, 1995
 878. Бенин, Н., И. Бенина. Имплицитното закодиране (кодовете на адресатите) в образната система на детската литература. В: Юбилейна научна сесия на ВВУ „Г. Бенковски”, Долна Митрополия, 22 – 23 май, Долна Митрополия, 1995
 879. Бенин, Н., И. Бенина. Ценностните аспекти при ситуативното обучение по литература в началното училище. В: : Педагогически институт „Дичо Петров” – Смолян, семинар, 17 – 18 септември, Смолян, ПИ „Дичо Петров”, 1993, стр. 29
 880. Бенин, Н., Р. Данчовска. Усмивката под мустак и/или незлюбливата ирония в поезията за деца на Иван Коларов. В: Духовни спомени, Русе, Издателски център при РУ„Ангел Кънчев”, 2014, стр. 25–29, ISBN ISBN 978-619-7071.
 881. Бенин, Н., С. Василева. Свободата в Американската и в Европейската мечта. В: Либерален преглед. Годишник 2017. Част 1. Берлин: Екстаз, 2017, с. 813–823. Още: – В: Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?. Сборник доклади Международна нау, Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, 2017, стр. 208–215, ISBN 978-619-7404-01-2.
 882. Бенин,Н. Малкият човек в големия свят: среща с общочовешките ценности в литературата за деца. В: Образованието в глобализиращия се свят. Сборник доклади, част І, Юбилейна научна конференция 20 години Педагогически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, стр. 155 – 159.
 883. Бенин,Н. Топоси: домът – гората – високото пространство в приказките и трилогията „Жътва” от Константин Петканов. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 46, серия 7. Езикознание и литературознание, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2007, стр. 142 – 149, ISBN 1311-3321.
 884. Бенин,Н. Повишаване качеството в семинарните упражнения по литература. В: Първа национална конференция с международно участие, Русенски университет „Ангел Кънчев”,1–2 юни, 2006
 885. Бенина И.,Н. Бенин. „Това не е този тип свобода, Тръмп!”: Карикатурите на Доналд Тръмп за свободата. В: – В: Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?. Сборник доклади Международна научна конференция. Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе, 2017, Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, 2017, стр. 413–421, ISBN 978-619-7404-01-2.
 886. Бенина, И, Н. Бенин. "Спящата красавица” от Шарл Перо: магическата сила на словото. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Том 40, серия 10,2. Български език, литература и изкуство, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2003, стр. 107 – 117, ISBN 1311-3321.
 887. Бенина, И. , Н. Бенин. Личностният подход в обучението по български език и литература. В: Образованието и личността, Шумен, АЛТОС, 1993, стр. 16 - 17, ISBN 954-588-002-3.
 888. Бенина, И., Н. Бенин. “АПОСТОЛЪТ НА ПРАВДАТА”: ПЕТКО ЮРДАНОВ ТОДОРОВ – РЕДАКТОР НА ВЕСТНИК „ЗАКОННОСТ”.. В: НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “140 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТОНА ПЕТКО Ю. ТОДОРОВ”. Елена, 27 септември 2019 г., Велико Трново, 2020
 889. Бенина, И., Н. Бенин. От „Лъжлив Съби” до „Не съм от тях как’Сийке”: Комичното в разказите на Чудомир. В: Научна конференция „Чудомир между противоречията”, Казанлък, 2019
 890. Бенина, И., Н. Бенин. Възходът и падението по пътя към висшето общство (Френският роман на кариерата на Стендал и Оноре дьо Балзак). В: – В: Идеи, идеали. Възход & Крушение. Сборник доклади от Международна научна конференция. 23 – 24 апил 1919 г. Т. I, Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе, 2019, стр. 112 - 122, ISBN 978-619-7404-08-1.
 891. Бенина, И., Н. Бенин. Търсачът на правдини: Петко Ю. Тодоров – редактор на вестник “Законност”. В: НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 140 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТОНА ПЕТКО Ю. ТОДОРОВ, КАТЕДРА “БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА” ПРИ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ“ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ОБЩИНА ЕЛЕНА, 27 септември 2019 г., Велико Трново, 2019
 892. Бенина, И., Н. Бенин. Под плаща на лъжата: Измамниците и прелъстителите в „Декамерон” от Джовани Бокачо. В: и лъжи за факти, новини и събития: Сборник с доклади от Международна научна конференция, 24 – 25 април 2018, Т. 1, Русе, 2018, стр. 232 – 241, ISBN ISBN 978-619-7404.
 893. Бенина, И., Н. Бенин. Чудомир сред кръга “барабанисти”: Карикатурите на Чудомир в хумористичното списание. В: Чудомирови празници, Казанлък, 2017
 894. Бенина, И., Н. Бенин. „Дрипите мигом се превърнали в приказна рокля”: метаморфозните проявления на дрехата в „Пепеляшка” от Шарл Перо. В: Арнаудов сборник. Т. 4, Русе, Лени – Ан, 2006, стр. 191 – 194, ISBN 13:978-954-8190-4.
 895. Бенина, И., Н. Бенин. Ценностни подходи при трактуването от студентите на произведения за деца. В: Подготовка и квалификация на педагогически кадри с висше образование, София, СУ "Св. Климент Охридски", 1994, стр. 253 - 256
 896. Бенина, И., Н. Бенин. „Аз не от старост побелях”: неутешимата скръб в „Шильонският затворник” от Дж. Гордън Байрон.. В: Арнаудов сборник. Т. 8, Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 168 – 178, ISBN 978-954-619-7058-.
 897. Бенина. И. Н. Бенин. Нравствените послания и естетическите особености в приказките на Змей Горянин.. В: Конференция, посветена на Змей Горянин, организирана от катедра БЕЛИ, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2015, стр. 214-223, ISBN 978-954-9664-71-3.
 898. Бенина. И. Н. Бенин. Свои и чужди в трилогията „Дунавът тече” от Змей Горянин.. В: Да повикаш Бог. Книга за Змей Горянин., Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев”,, 2013, стр. 51-62, ISBN 978-954-8467-99-5.
 899. Бенина. И., Н. Бенин. Проблемно-естетически паралели в творчеството на Йордан Йовков и Константин Петканов.. В: Конференция на Регионален исторически музей – Добрич, Добрич, 2016
 900. Бобилов В., Пл.Ялъмов, И.Илиев. Софтуерен продукт “Thermo King” за анализ, диагностика и настройка на вътрешни отоплителни инсталации. В: Научна конференция на ЕМФ`97, 17-21.09.1997, Созопол, Сборник доклади, т.ІІ, ТУ-София, 1997, стр. 3-9, ISBN 1310-9405.
 901. Бобилов В.В., Г.Д. Генчев, Е.И. Велева. Проблеми при централизираното пароснабдяване през летния период на годината. В: Научна конференция ЕМФ’98 с международно участие, ТУ-София, том I, Созопол, 1998, стр. 5-11
 902. Божков, Г., В. Павлов. Оценка на физическите и технико-тактическите качества на елитни баскетболистки. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2013
 903. Борисова Д, П. Христова. Мултимедийно ръководство по HTML. IN: Сборник доклади на студентска научна сесия – ФПНО, Русе, Печатна база на РУ, 2007, pp. 52-57
 904. Бороджиева, А. Н., П. К. Маноилов. Изследване на линейни, дискретни и инвариантни във времето системи, описвани чрез диференчни уравнения от втора степен, при използване на MS EXCEL. В: Юбилейна научна сесия 2008 – "100 години от обявяване независимостта на България", Сборник от доклади, Долна Митрополия, 2008, стр. 378–383, ISBN 978-954-713-092-0.
 905. Ванева, В. Емоционални разстройства при децата и юношите. В: Научни трудове на РУ, Русе, УИЦ, 2009, стр. 8, ISBN ХХХХ231.
 906. Ванева, В. Сиблинговата позиция. В: Научни трудове на РУ, Русе, УИЦ, 2007, стр. 6, ISBN ХХХХ231.
 907. Ванева, В. Педагогическата соционика като технология за диагностика и корекция на образователни проблеми. В: Научни трудове на РУ том 45 серия 5.2, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2006, стр. 109-114, ISBN 1311-3321.
 908. Ванева, В. Моделът на ван Йейл за развитие на геометричното мислене. В: Научни трудове, Русе, УИЦ, 2011, стр. 6, ISBN ХХХХ231.
 909. Ванева, В. Конфликтите в училище. IN: сб. "Управление и качество на образованието", Русе, УИЦ, 2011, pp. 6, ISBN ХХХХ231.
 910. Ванева, В. Педагогика и медицина. В: Научни трудове на РУ том 49 серия 6.2, Русе, ИЦ при РУ, 2010, стр. 74-77, ISBN 1311-3321.
 911. Ванева, В. Алтернативни подходи за начално образование. В: Конференция СОУЕЕ и РУ, Русе, 2010
 912. Ванева, В. Бедността и образованието. В: „Интердисциплинарен подход за изследване, промяна в обществените нагласи и преодоляване на детската бедност, Русе, УИЦ, 2010, стр. 5-18, ISBN 979-954-8467-22-3.
 913. Ванева, В. Съвременен прочит на идеите на Фрьобел, Монтесори и Щайнер за предучилищното образование". В: Конференция Велико Търново, Велико Търново, УИ, 2009, стр. 7, ISBN ХХХХ231.
 914. Ванева, В. Предучилищното и началното образование във Валдорфските училища. В: Научни трудове на РУ, Русе, УИЦ, 2008, стр. 7, ISBN ХХХХ231.
 915. Ванева, В. Организация на професионалното развитие на началните учители в Англия.. В: сб. Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, ІV Нац. Конф. Китен 18-21.09, София, Веда Словена-ЖГ, 2006, стр. 383-390, ISBN ХХХХ231.
 916. Ванева, В. Пространството и поведението на детето.. В: сб.: Заедно в изграждането на един свят, който децата ни заслужават, Нац.научно-практическа конференция по предучилищно възпитание, Русе, УИЦ, 2006, стр. 6, ISBN ХХХХ231.
 917. Ванева, В. Урокът по математика в началното училище. В: Урокът – дидактически и методически аспекти, Русе, Лени-Ан, 2005, стр. 104-113, ISBN ХХХХ231.
 918. Ванева, В. Педагогическата акмеология – проблеми и перспективи. В: Научни трудове на РУ, Русе, УИЦ, 2005, стр. 7, ISBN ХХХХ231.
 919. Ванева, В. Игрови похвати за стимулиране творческото мислене на детето в предучилищна възраст. В: В: Предучилищно образование и интеграция. Втора българо-американска научно-пр17-19.10.2003актична конференция, София, СУ, 2004, стр. 79-84, ISBN 900-900.
 920. Ванева, В. Упражнения за развитие на символичната функция на съзнанието в обучението по математика в началните класове. В: Конференция на СУ, Китен, София, УИ "Св. Климент Охридски", 2004, стр. 6, ISBN ХХХХ231.
 921. Ванева, В. Идеите на конструктивизма в обучението по математика в началния курс. В: Научни трудове на РУ, № 41, серия 7.1, Русе, УИЦ, 2004, стр. 50-55, ISBN ХХХХ231.
 922. Ванева, В. Педагогическа антропология – тенденции и перспективи. В: Научни трудове на РУ,, Русе, УИЦ, 2004, стр. 8, ISBN ХХХХ231.
 923. Ванева, В. Когнитивни стратегии при обучението по математика в детската градина и началното училище. В: Проучване и разработване на иновации в технологията на реализирането на съвременни образователни стратегии, Русе, УИЦ, 2003, стр. 7-15, ISBN 954-712-195-2.
 924. Ванева, В. Развитие на творческото мислене в предучилищна и начална училищна възраст.. В: сб.Трета световна конференция (3-9.08.),, Русе, УИЦ, 2003, стр. 5, ISBN 890-764.
 925. Ванева, В. Диагностика на пространствените представи в предучилищна възраст. В: Международна конференция на ОМЕП, 5-11.10.2003,, Кушадасъ, Турция, 2003, стр. 6, ISBN 890-345.
 926. Ванева, В. Технология и управление на конфликтни ситуации в училище. В: Научни трудове на РУ (31.10-1.11.2003)т. 40, серия 10.01, Русе, УИЦ, 2003, стр. 87-93, ISBN 897-0987.
 927. Ванева, В. Нива на разбиране на математическите концепции от учениците в началния курс.. В: Научни трудове на РУ, т.39,с.10,, Русе, УИЦ, 2002, стр. с.116-121, ISBN 897-456.
 928. Ванева, В. и А. Велева. Пропедевтика на работата с компютър чрез елементи на информатика и логика в предучилищна възраст. В: Китен, София, Веда Словена-ЖГ, 2005, стр. 8, ISBN ХХХХ231.
 929. Ванева, В. и Г.Георгиева. Методическият похват „Кръгът на времето” в английските детски градини. В: сб. Заедно в изграждането на един свят, който децата ни заслужават, Нац.научно-практическа конференция по предучилищно възпитание, Русе, УИЦ, 2006, стр. 6, ISBN ХХХХ231.
 930. Ванева, В. и Н. Селимова. Обучението по математика в детските градини и началния курс в България и Турция – сравнителни аспекти.. В: сб. Първи балкански конгрес по педагогика (27-29 юни 2003), Стара Загораа, Стара Загора, 2003, стр. с. 156-160, ISBN 437-897.
 931. Ванева, В., А. Велева. Пропедевтика на работа с компютър в предучилищна възраст чрез елементи на логика и информатика. В: Осигуряване и оценяване качеството на обучение, София, Веда-Словена ЖГ, 2005, стр. 94-98, ISBN 954-8510-92-8.
 932. Ванева,В. Пространствено ориентиране и когнитивни карти.. В: сб. Конференция по психология (16-18 май), Варна, ВУ, 2003, стр. 6, ISBN 934-789.
 933. Василев Ц., Костадинов С. Програмни средства за обучение на студенти по геометрично моделиране. В: Трудове на Научна Сесия РУ 2007, Русе, 2007, стр. 43-49, ISBN 1311-3321.
 934. Василева В. Формиране на мотивация за учене у учениците. В: сб. Мотивация и интереси към ученето на Русенски университет и СОУЕЕ,, Русе, Университетско издателство на Русенски университет, 2015, стр. 5-9, ISBN 978-619-207-024-3.
 935. Василева В , Б.Илиева. Предизвикателства пред политиката на учене през целия живот в България. В: сб. Научни трудове – Русенски Университет „Ангел Кънчев”,- Педагогика и Психология, История, Етнология и Фолклор, Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2015, стр. 51-55, ISBN 1311-3321.
 936. Василева В. Социално-педагогическата работа с деца и младежи с девиантно поведение. В: Ролята на криминологията и сродните и наукив противодействието на престъпността, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2018, стр. 256-264, ISBN 978-619-207-150-9.
 937. Василева В. Улогата на комуникацијата во училишно - воспитниот процес. В: НАУЧНО - СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА СО МЕЃУНАРОДЕН КАРАКТЕР НА ТЕМА: СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ ВО ВОСПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА., Штип,Македония, Сб.НАУЧНО - СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА СО МЕЃУНАРОДЕН КАРАКТЕР НА ТЕМА:СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ , 2015, стр. 42-47, ISBN 978-608-242-021-9.
 938. Василева В. Подготовка на социалните педагози за сферата на обучение на възрастните. В: сб. Научни трудове – Русенски Университет „Ангел Кънчев”, –Педагогика и Психология, история, етнология и фолклор, Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2015, стр. 20-24, ISBN 1311-3321.
 939. Василева В. Взаимодействието между семейство и училище – важен фактор за формиране на нравственото възпитание на детето. В: сб. От Международна практика-приложна конференция на СОУЕЕ И Волгоград,, Русе, 2014, стр. 23-27, ISBN 978-954-712-630-5.
 940. Василева В. Някои тенденции в образованието на възрастните. В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“,томVIII D, Шумен, Университетско издателство на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, 2014, стр. 39-44, ISBN 1314-6769.
 941. Василева В. Използване на интерактивното обучение във висшето образование. В: Сб. “Интерактивни методи на обучение и възпитание“, по проект по Фонд „Научни изследвания: 2013-ФПНО-03 „Проучване и прилагане възможностите на интерактивните методи на обучение и възпитание за повиша, Русе, Университетски издателски център-РУ “Ангел Кънчев“, 2014, стр. 87-91, ISBN 978-954-712-633-6.
 942. Василева В. Приложение на педагогическия дизайн при обучението на възрастни. В: б. Научни трудове – Русенски Университет „Ангел Кънчев”,том 53, серия 6.2 –Педагогика и Психология, история, етнология и фолклор, Русе, 2014, стр. 118-123, ISBN 1311-3322.
 943. Василева В. Насилие сред момичетата. В: Доклади от петата есенна научна конференция "Приемственост и перспективи в развитието на научната теория и практика", Китен, София, Веда Словена-ЖГ, 2007, стр. 821-825
 944. Василева В. ,Арсова Д. Приоритетите в областта на професионалното развитие на преподавателските кадри.. В: сб. От Седма международна научно- практическа конференция Научни изследвания- Висше образование-Иновации,, МВБУ Ботевград, 2010, стр. 302- 305, ISBN 978-954-9432-42-8.
 945. Василева В., Е.Ибишева. Емпириско истражување на слободното време на учениците од град Русе. В: НАУЧНО - СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА СО МЕЃУНАРОДЕН КАРАКТЕР НА ТЕМА: СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ ВО ВОСПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА., Општина Штип,Македония, ОПШТИНА ШТИП КОМИСИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, СОВЕТ НА ОПШТИНА ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ ШТИП, 2015, стр. 37-42, ISBN 978-608-242-021-9.
 946. Василева Р, Ю Младенова Сравнение на обучението по информатика между България и Гърция-страни-членки на ЕС. Сравнение на обучението по информатика между България и Гърция-страни-членки на ЕС. В: Сборник доклади на СНС`07, Русенски университет, 2007, стр. 85-91
 947. Василева, В. Емоционален стрес и възпитателни стратегии за регулиране на емоционалните състояния на подрастващите. По проект 19-ФПНО-02. В: PROCEEDINGS of University of Ruse,Серия 6.2 - Педагогика и психология. История, етнология и фолклор., Русе, Русенски университет, 2019, стр. 54-57, ISBN 1311-3321.
 948. Василева, В. Ролята на професионално-личностните качества на учителя за успешна педгогическа работа с подрастващите. В: Детето и педагогиката Юбилеен сборник в чест на 70- годишнината на проф.д-р Емилия Василева, София, "Просвета- София"-АД, 2018, стр. 366-370, ISBN 978-954-01-3806-0.
 949. Василева, В. Активни форми и методи при обучение на възрастни. В: Сб. Проект на катедра ППИ 17-ФПНО-02, „Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите“, Русе, Primax, 2017, стр. 104-109, ISBN 978-619-7242-31-7.
 950. Василева, В. За превенцията и противодействието на проблема "трафик на деца". В: Сб. Проект на катедра ППИ, 2015-ФПНО-02 „Създаване на научно-иследователска лаборатория за социално-педагогическа дейност, съставна част от Центъра за културно-историческо наследство, образование и “М, Русе, Печатна база на Русенския университет, 2016, стр. 14-18, ISBN 978-619-207-045-8.
 951. Василева, В. Технология на модулното обучение на възрастни. В: Сб. Научни трудове – Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 55, серия 11, МАЙСКИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ – Филиал Силистра, Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2016, стр. 58-62, ISBN 1311-3321.
 952. Василева, В. Дейност на методическото обединение в училище. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 55, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология, фолклор., Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2016, стр. 62-66, ISBN 1311-3321.
 953. Василева, В. Добри практики в професионалното развитие на педагогическите специалисти за подобряване качеството на образованието. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 55, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2016, стр. 80-84, ISBN 1311-3321.
 954. Василева, В. Насилието в училище - проблеми,свързани с жестокостта и агресията.. В: сб. Научни трудове – Русенски Университет „Ангел Кънчев”,том 47, серия 5.2- Педагогика и Психология, История, Етнология и Фолклор,, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2008, стр. 121 – 124, ISBN 1311-3321.
 955. Василева, В. Насилието между ученици през погледа на студента педагог. В: Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България, Ботевград, МВБУ, 2008, стр. 529-532, ISBN 978-954-943-231-2.
 956. Василева, В. Влиянието на семейната среда върху пораждането на насилие сред средношколците. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 46, серия 6.Математика, Информатика, Физика, Педагогика и психология., Русе, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев”, 2007, стр. 170-175
 957. Василева, В. Превенция на насилието между връстници. В: Четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика, София, Веда Словена - ЖГ, 2006
 958. Василева, В.,. Девиантното поведение на подрастващите (причини и превенция). В: Четвърти Балкански конгрес Образование на Балканите, Европа, Стара Загора, 2007, стр. 420-424, ISBN 978-954-314-043-5.
 959. Василева, В., Д. Стоянова. ЛОГОПЕДИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ И ДИАГНОСТИКА НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ. В: 57-ма годишна научна конференция на Русенски университет и Съюз на учените Русе Нови индустрии , дигитална икономика, общество- проекции на бъдещето, Русе, Университетско издателство на Русенски университет, 2018, ISBN 1311-3321 (print).
 960. Василева, В., М. Стоянова. Ролята на емоциите за регулиране на мотивационната дейност на възрастните учащи. В: сб. Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране на емоциите и чувствата в образованието и социално-педагогическата сфера, Русе, Медиатех, 2019, стр. 51-57, ISBN 978-619-207-183-7.
 961. Василева-Иванова, Р. К. Компетентностният подход в обучението по математика. В: Сборник доклади на Научна конференция РУ&СУ, 2014, секция 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор, Русенски университет, 2014, стр. 180-185, ISBN 1311-3321.
 962. Василева-Иванова, Р., Е. Великова. Съвременни методи на обучение по математика. В: Научна конференция РУ&СУ‘15, Секция 6.4. Education - Research and Innovations, Русе, 2015, стр. 40-45, ISBN 1311-3321.
 963. Василева-Иванова, Р., Е. Великова, Д. Цветков. Изследване върху формирането на преподавателски компетентности у бъдещите учители по математика. В: Научна конференция РУ&СУ‘15, Секция 6.4. Education - Research and Innovations, Русе, 2015, стр. 9-20, ISBN 1311-3321.
 964. Василкова, Е., Т. Тодорова, А. Велева. Развитие на творческите способности в обучението по математика в детската градина. В: Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите, Русе, Primax, 2017, стр. 25-29, ISBN 978-619-7242-31-7.
 965. Везиров Ч., И. Станев, Р. Козлев, Р. Кожухаров. Информационно осигуряване на аграрното инженерство в България с помощта на ИНТЕРНЕТ. В: Научна конференция по селскостопанско инженерство “Надеждност, ремонт, експлоатация”. Русенски Университет, Русе България, 1999, стр. 6 - 12
 966. Везиров Ч., Р. Козлев, И. Станев. Моделиране траекторията на завиване на мобилни средства. В: Научни трудове Том 37, Серия 1. Техника и технологии в земеделието. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 204-209
 967. Велева Е., Цв. Корийков. Проектиране на КУСУМ-карти за показатели на качеството, разпределени по закона на Релей. В: Сборник доклади на VII Национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и надеждност'96", Созопол, 1996, стр. 120-124
 968. Велева Е.И., Цв.Ст. Корийков. Намаляване обема на извадката за контрол, чрез корекция на допусковия интервал. В: IX национална научно-практическа конференция с международно участие “Качеството - за по-добър живот ‘98”, София, 1998, стр. 131 - 136
 969. Велева, А. Мотивационни основи и емоционална динамика на детската игра. В: Сборник „Възпитанието и регулацията на емоциите и чувствата в съвременната образователна среда и социално-педагогическо дело“, финансиран от ФНИ, Русенски университет, Плевен, Медиатех, 2019, стр. 58-62, ISBN 978-619-207-183-7.
 970. Велева, А. Обучението на студентите-педагози в условията на „клипова култура“. В: Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие, Русе, 2014, стр. 42-46, ISBN 978-619-207-004-5.
 971. Велева, А. Играта като метод на интеркултурното образование. В: Научни трудове на Русенски университет, филиал Силистра, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 63-67, ISBN 1311-3321.
 972. Велева, А. Критерии за оценка на социално-личностна готовност за училище. В: Научни трудове на Русенски университет, филиал Силистра, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 83-87, ISBN 1311-3321.
 973. Велева, А. Развитие на детското чувство за хумор. В: Научни трудове на Русески университет, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 65-69, ISBN 1311-3321.
 974. Велева, А. Интерактивните методи при обучението на студентите от специалност ПНУП по дисциплината „Педагогика и технология на играта". В: Сб. „Проучване и прилагане възможностите на интерактивните методи на обучение и възпитание за повишаване ефективността на учебно-възпитателния процес” към Фонд Научни изследвания, Русе, Русенски университет (под печат), 2013
 975. Велева, А. Пръчиците на Кюизинер и развитие на детските математически представи. В: Научни трудове на Русески университет, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 32-36, ISBN 131-3321`.
 976. Велева, А. Универсални схеми за разработване на автодидактични игри.. В: В сб. „Нови технологии в съвременното училище”, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 52-55, ISBN 978-954-712-577-3.
 977. Велева, А. История на играчката. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Университетско издателство, 2011, стр. 11-16, ISBN 1311-3321.
 978. Велева, А. Теоретичен анализ на връзката «творчество-хумор» и възможности за използването й в педагогическата практика на детската градина. В: Дунавските страни градини на мира за децата, Русе, 2007, стр. 19-31
 979. Велева, А. Хумор и динамична адаптивност в мултикултурното пространство. В: Сб. „Изследване на етническата идентичност на студенти и ролята й за работата им в етнокултурната среда” към Фонд Научни изследвания на РУ, Русе, ПРИМАКС, 2007, стр. 131-134
 980. Велева, А. Стимулиране на творчеството посредством хумор в детската градина. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Университетско издателство, 2004
 981. Велева, А. Смешното в съвременните образователни стратегии на детската градина за възпитание в творчество. В: Проучване и разработване на иновации в технологията на реализирането на съвременни образователни стратегии, Русе, Университетско издателство, 2003, стр. 71-74, ISBN 954-712-195-2.
 982. Велева, А. The relation between Creative Work and the Funny (Humor) – a Possibility to Promote Creativity. IN: Creativity in Mathematics Education and the Education of Gifted Students, Русе, Университетско издателство, 2003, pp. 266-267
 983. Велева, А. Теоретичен анализ на връзката “творчество-смешно. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Университетско издателство, 2003, стр. 126-129, ISBN 1311-3321.
 984. Велева, А. Програма за образователна и възпитателна работа в детската градина в Германия. В: Интеграцията в образованието, Русе, Университетско издателство, 2002, стр. 53-58, ISBN 954-712-137-5.
 985. Велева, А. Коменски – за необходимостта от присъствие на смешното в обучението и възпитанието на децата. В: Идеите на Ян Амос Коменски и съвременното образование, Варна, 2002, стр. 59-64
 986. Велева, А. Възпитателни функции на смешното в детската литература. В: Арнаудов сборник, Русе, Университетско издателство, 2002, стр. 238-240
 987. Велева, А. Място на смешното в образователно-възпитателната работа в детската градина. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Университетско издателство, 2002, стр. 22-28
 988. Велева, А., Е. Иванова. Пикторално и таблично систематизиране и интерпретация на информация в предучилищна възраст. В: Научни трудове на Русески университет, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 55-59, ISBN 1311-3321.
 989. Велева, А., М. Делиганева. Асоциативният метод и творческите задачи със смешни ефекти – компоненти на продуктивната педагогическа технология в урока. В: Урокът, Русе, ЛЕНИ-АН, 2005, стр. 84-96, ISBN 954-8190-46.
 990. Велева, Е. Оценяване на систематичната грешка и на дисперсията за показатели на качеството, имащи кръгово разпределение. В: Юбилейна научна сесия'98 с международно участие, Научни трудове, книжка № 65, В. Търново, ВВОУ “В.Левски”, 1998, стр. 258-263, ISBN 0861-0312.
 991. Велева, Е. Ив. Георгиев. Обучението по Медицинска статистика за специалности Кинезитерапия и Ерготерапия в Русенски университет. В: Математика и математическо образование, Доклади на 43-та пролетна конференция на Съюза на математиците в България, Боровец, април, 2014, стр. 227 - 233, ISBN 1313-3330.
 992. Велева, Е., Н. Джафер. Causes of Dissatisfaction Among Patients in Bulgaria. IN: Proceedings of University of Ruse - 2019, Ruse, Bulgaria, 2019
 993. Великов В, В. Великов. Приложение за обработка на аудиофайлове в Android. В: Научни трудове на РУ, том 55, серия 6.1, Русе, Русенски университет, 2016, ISBN 1311-3321.
 994. Великов В. Генерация на програми за създаване и обслужване на бази от данни по задание на ограничен естествен език. В: Научни трудове на РУ & СУ, т. 51, серия 6.1 - Математика, информатика и физика, Русе, РУ & СУ, 2012, стр. 103 - 107, ISBN 1311-3321.
 995. Великов В., И. Мутафов. Приложение за логическа обработка на данните към играта HEARTHSTONE. В: Научни трудове на РУ, 2015, т.54, с.6.1, Русе, Русенски университет, 2015
 996. Великов В., К. Крачанов, К.Андонов. Автоматизирано работно място "Бригадир" за следене на възпроизводството в стоков свинекомплекс. В: сборник научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", Русе, 1989
 997. Великов В., М. Хрингов. Информационна система „Детска педагогическа стая". В: Сборник-доклади на Студентска научна сесия – ФПНО, Русе, РУ, 2007
 998. Великов В., П. Колицов. Възпроизвеждане на видео-файлове. В: студентска научна сесия, кат. ИИТ, РУ "А. Кънчев", 2010
 999. Великов В., С. Узунова. Възпроизвеждане на тонални звуци. В: студентска научна сесия, кат. ИИТ, РУ "А. Кънчев", 2010
 1000. Великов В., Х. Кънева. SlideShow –„ГАЛЕРИЯ”. В: студентска научна сесия, кат. ИИТ, РУ "А. Кънчев", 2010
 1001. Великов, В. Информационна система „Йовис”. В: Научни трудове на РУ”Ангел Кънчев”, том 49, серия 6.1, Русе, РУ ”Ангел Кънчев”, 2010, ISBN 1311-3321.
 1002. Великов, В. Информационна система „ФИНТЕКС”. В: Научни трудове на РУ”Ангел Кънчев”, том 48, серия 6.1, Русе, РУ, 2009, стр. 76-80, ISBN 1311-3321.
 1003. Великов, В. Компютърните вируси и ефективна защита на домашния потрбител. В: Научни трудове на РУ”Ангел Кънчев", том 41, серия 6.1, Русе, РУ ”Ангел Кънчев", 2006
 1004. Великов, В. Складови информационни системи за подпомагане управлението на малък и среден бизнес. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев” том 41, серия 6.1, Русе, РУ "А. Кънчев", 2004, ISBN 1311-3321.
 1005. Великов, В. Информационни системи за стоматологични кабинети. В: сборник научни трудове, Шумен, университетско издателство на Шуменския университет, 2002, стр. 3-9, ISBN 954-577-160-7.
 1006. Великов, В., К. Григорова, А. Илиев. Графичен редактор за създаване и редактиране на Java клас-диаграми. В: Научни трудове на РУ & СУ, т.53, с.6.1, Русе, 2014, стр. 121-126, ISBN 1311-3321.
 1007. Великова E. Качества на докторската програма Методика на обучението по математика. В: Научни трудове, Том 53, серия 6.2 Педагогика и психология, Научна конференция Традиции и иновации, РУ&СУ’14, 24-25 октомври 2014 г., Русе, България, Русенски университет "А. Кънчев", 2014, стр. 192-200, ISBN 1311-3321.
 1008. Великова, E., М. Попова. Европейска асоциация „Дунавска мрежа за Европа“- цели и област на действие. В: Научни трудове, Том 53, серия 6.2 Педагогика и психология, Научна конференция Традиции и иновации, РУ&СУ’14, 24-25 октомври 2014 г., Русе, България, Русенски университет, 2014, стр. 206-2010, ISBN 1311-3321.
 1009. Великова, E.A. Някои проблеми и решения на докторантурите и хабилитациите в Специализирания научен съвет по педагогика към ВАК. В: Сборник доклади на семинара “Докторантурата – проблеми и решения” Русе, 1 Ноември, РУ (А.Смрикаров, Ред.), МОН, КСОУВО, Русе, България, Русенски университет "А. Кънчев", 2002, стр. 69-73
 1010. Великова, Д., М. Душкова. Публицистиката на Змей Горянин във в. „Литературен глас“ през 30-те години на ХХ век. В: Змей Горянин – непознатият, Русе, Ахат, 2015, стр. 143-156, ISBN 978-954-9664-71-3.
 1011. Великова, Е. А. Модел за мотивиране за математическо творчество. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Том 41, Русе, България, Русенски университет "А. Кънчев", 2004, стр. 113-122
 1012. Виктория Рашкова. Wеб- базирана система за анкетиране и обработване на анкетна информация за нуждите на обазованието. В: Международна научна конференция “Информационните технологии в бизнеса и образованието”, Икономически университет- Варна, 2014, стр. 272-280, ISBN 978-954-21-0780-4.
 1013. Виктория Рашкова. Web- базирана система за криптиране и декриптиране на блокови транспозиционни криптографски шифри. В: Списание известия на Съюза на учените, Русе, 2014, стр. 83-89, ISBN 1311-3321, 2014.
 1014. Виктория Рашкова, Десислава Баева. Съвременни решения за защита на мрежовата сигурност на бизнеса клиентите от DDos атаки,. В: Национален военен университет „Васил Левски”, Том 10 "Сигурност и отбрана", В. Търново, 2015, стр. 150-155, ISBN 1314-1937.
 1015. Владимирова-Петрова М., Георгиева С. "Свободата да бъдеш себе си като философия на възпитанието – възможна парадигма за подкрепяща среда". В: сб. “Водим бъдещето за ръка”, Ловеч, изд. “Инфовижън”, 2010, стр. 188-190, ISBN 978954-8105-09-5.
 1016. Владимирова-Петрова, М. Адаптацията на 3-4-годишните деца към живота в детската градина – резултат от социални умения. В: сб. “Иновации в образованието”, Варна, изд. "Фабер", 2010, ISBN 978-954-400-298-5.
 1017. Войноховска, В. Обзор на стандартите, методите и средствата за управление на риска за информационна сигурност. В: Информационные системы и технологии: управление и безопасность. I международная заочная научно-практическая конференция, Поволжский государственный университет сервиса, Русе, Издательско-полиграфический центр Поволжский государственный университет сервиса, Тольятти, 2012, стр. 32-38, ISBN 978-5--9581-0302-.
 1018. Войноховска, В. Обучение на учители за създаване на електронни образователни ресурси. В: Научна конференция РУ&СУ, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011
 1019. Войноховска, В. Проблемно – базиран подход за обучение по дисциплината „Мултимедийни системи и технологии”. В: Научна конференция РУ&СУ, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2010
 1020. Войноховска, В. Създаване на уеб – базирано мултимедийно учебно пособие – работа по проект. В: Научната конференция “120 години специалност Педагогика – традиции и нови реалности”, София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2008
 1021. Войноховска, В. M. Теодосиева. Обучение на учители по използване на мултимедия. В: Научно-приложна конференция по математика, информатика и компютърни науки, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", 2006
 1022. Войноховска, В. Г. Енчева. Използване на мултимедията в обучението. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – ФПНО, Русенски университет, 2007
 1023. Войноховска, В., Св. Цанков. Изследване на възможностите и ефекта от използване на конструктивистки модел за обучение на студенти-бъдещи учители. В: Майски научни четения, РУ „А. Кънчев”, филиал Силистра, 2014
 1024. Войноховска, В., Св. Цанков. Въведение и ключови понятия, свързани с информационната сигурност. В: Научна конференция РУ&СУ, Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 53, серия 6.1, Математика, информатика и физика, Издателски център на Русенски университет, 2014, стр. 71-76, ISBN 1311-3321.
 1025. Войноховска, В., Св. Цанков. Основни типове заплахи за компютърните системи и мрежи. В: Научна конференция РУ&СУ, Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 53, серия 6.1, Математика, информатика и физика, Издателски център на Русенски университет, 2014, стр. 77-82, ISBN 1311-3321.
 1026. Войноховска, В., Св. Цанков. Използване на конструктивисткия подход в професионалното обучение – теоретичен обзор. В: Национална конференция с международно участие, Сливен, 28-30 юни, Издателство на Технически университет - Варна, 2013, стр. 119-123, ISBN 1312-8612.
 1027. Войноховска, В., Св. Цанков. Изследване на иновативни методи за оценяване на компетенции в среди за електронно обучение. В: Научна конференция РУ&СУ, Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 52, серия 6.1 - Математика, информатика и физика, Издателски център на Русенски университет, 2013, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
 1028. Войноховска, В., Св. Цанков, Зл. Здравкова. Мултимедиен продукт за оценяване знанията на студентите по средновековна история на България – модул Първа българска държава. В: Научна конференция РУ&СУ, Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 52, серия 6.1 - Математика, информатика и физика, Издателски център на Русенски университет, 2013, стр. 66-71, ISBN 1311-3321.
 1029. Войноховска, В., Св. Цанков. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОТИВАЦИЮ К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛА. В: XVI Международной научно-практической дистанционной конференции. Теоретические и методологические проблемы современного образования, Москва, Институт стратегических исследований, 2013, стр. 42-44, ISBN ISBN 978-5-91891.
 1030. Войноховска, В., Св. Цанков. Обзор на основните технологии и инструменти в уеб дизайна. В: Научна конференция РУ&СУ, Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 51, серия 6.1 - Математика, информатика и физика, Издателски център на Русенски университет, 2012, стр. 66-70, ISBN 1311-3321.
 1031. Войноховска, В., Светлозар Цанков, Искра Иванова. Създаване на информационно-рекламен пакет. В: Научна конференция РУ&СУ, Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 51, серия 6.1 - Математика, информатика и физика, Издателски център на Русенски университет, 2012, стр. 71-75, ISBN 1311-3321.
 1032. Волков, Л. Г. Устойчивые разностные схемы для нелинейных уравнений в частных производных третьего порядка. В: Proceedings of the Nineteenth Spring Conference of the Union of the Bulgarian Mathematics, Русе, Математика и математическо образование, 1990, стр. 325-331
 1033. Волков, Л. Г. О сходимости метода Ныютона при реализации неявных разностных схем несжимаемой упругости. В: Труды Восемн. Весенней Конф. С.Б. М., Русе, Математика, 1989, стр. 265-271
 1034. Волков, Л. Г. О законах сохранения в нелинейной гиперупругости. В: Четв. нац. конгрес по механика, Варна, 1981
 1035. Волков, Л. Г. О введение вязкости типа Фойгта для изучения устойчивых по Лаксу ударных волн в упругом несживаемом изотропом метериале // Дифференц. Ур-ния и применения. В: Тр. 2-й конф, Русе, 1981, стр. С.131-134
 1036. Вълева В., И. Станев. Инструменталната среда Sintagtor като средство за компютърна генерация на резюмета на български научни текстове. В: Научни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 331-335
 1037. Вълева В., И. Станев. Архитектура на хипермедийна адаптивна диагностична експертна система HADES. В: Научни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 326-330
 1038. Вълева В., И. Станев, Ч. Везиров. Концептуален модел на хипермедийна адаптивна диагностична експертна система HADES. В: Научни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 321-325
 1039. Габровска К., Б. Евстатиев. Адаптивна система за управление на уличното осветление. В: Сборник с доклади на Енергиен форум, част II, Варна, 24-26 юни, София, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2015, стр. 23-31, ISBN 2367-6728.
 1040. Габровска, К. Програмна симулация на енергийните процеси във фотоволтаична-хибридна система. В: Студентска научна сесия, РУ „А. Кънчев”, Русе, 2007
 1041. Габровска, К. Анализ на някои теоретични модели на фотоволтаични системи, преобразуващи слънчевата радиация в електрическа енергия. В: Школа по ВЕИ на Български център по слънчева енергия към БАН, Варна, 2004
 1042. Габровска-Евстатиева К., Евстатиев Б., Манолова Б., Григоров И., Трифонов Д. Зависимост на потребяваната от абонати на топлофикационни дружества енергия от температурата на околната среда. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ-2016, том 55, серия 3.1, Русе, 2016, стр. 47-52
 1043. Гагарова, С., Цв. Харакчийска. Консултативният център за антидискриминационна оценка на учебните средства и неговите инструменти за анализ на учебниците и учебната среда. В: Доклади на Четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика при СУ “Св. Климент Охридски", София, Веда-Словена ЖГ, 2006, стр. 551-557, ISBN 954-8510-97-9.
 1044. Гагарова, С., Цв. Харакчийска. Тенденции и проблеми в конструирането на социални идентичности в учебниците в България (първи клас). В: Доклади на Четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика при СУ “Св. Климент Охридски”, София, Веда-Словена ЖГ, 2006, стр. 558-565, ISBN 954-8510-97-9.
 1045. Гагов В., Е. Минев, В. Кръстев. Някои особености на формирането на субструктурата в мед при ударновълново натоварване. В: Международна научно-техническа конференция по актуални проблеми на пластичната обработка на металите, Варна, 1990
 1046. Гагов В., Е. Минев, Г. Веселинова. Оценка на точността при експериментално определяне на деформациите по метода на координатните мрежи. В: Научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев”, том XXXV, серия 2, Русе, 1994, стр. 265-271, ISBN 1311-3321.
 1047. Гагов В., Е. Минев, Г. Попов. Върху поведението на дефектите в кристалния строеж при динамично натоварване на металите. В: Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски”, книжка 31, Велико Търново, 1993, стр. 346-351
 1048. Гагов В., Е. Минев, И. Давидов. Приложение на координатните мрежи за оценка на граничните деформации при дълбоко изтегляне на листови материали. В: Сборник доклади от Научна сесия на Инженерно-педагогически факултет, том II, Сливен, 1994, стр. 204-209
 1049. Гагов В., Р. Радев, Б. Томов, Е. Минев. Сравнителен анализ на предварителни преходи за горещо щамповане. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България, 1999, стр. 74-80, ISBN 1311-3321.
 1050. Гаев Г., Дончева Ю. Стопери на младите хора с увреждания при реализацията им за учене. В: Пета международна научнопрактическа конференция на тема: Мотивация и интереси към ученето, Университетски издателски център при Русенски университет, МЕДИАТЕХ, 2015, стр. 126 - 130, ISBN 978-619-207-024-3.
 1051. Ганчева, Т., Ат. Митков, М. Велева, К. Обрешков, Т. Тодоров, Ал. Аламинов, Хр. Пенчев. Избор на план на експеримента за оптимизиране на съставите на поливинилхлоридни пластифицирани състави за кабелната промишленост.. В: Науч. тр. ВТУ “Анг, Кънчев”, Русе, 1988, стр. том 30, серия 1, 2,
 1052. Гачевска, В. , Я. Пометкова. Лингвометодически аспект на работата върху математически текст в началния етап на обучението по математика на чуждестранни студенти. В: Научни трудове на ВВОВУ "В. Левски", кн. 10, Филологии, В. Търново, ВВОВУ "В. Левски", 1988, стр. 408 - 413
 1053. Генчев Г., В.Христова, Б.Манджаров. Алгоритъм и програма за синтез на автомати с памет, реализирани посредством преместващи регистри. В: Юбилейна научна сесия 25 години ВМЕИ-София, ВМЕИ- София, 1978
 1054. Георгиeвa, С., С. Стефанов. Сайтът на училището като дигитална витрина на детското творчество. В: „Водим бъдещето за ръка”, Ловеч, 2010, стр. 199-201, ISBN 978-954-8105-09-5.
 1055. Георгиев Ст.,С.Антонов, Т.Тодоров. Проектиране на работния и преходните участъци на гърбичен механизъм за залепване на бандероли. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 37,серия 2,”Машиностроителна техника и технологии”, Русе, 1999, стр. 262-268
 1056. Георгиев, Г. Ст., Пл. К. Маноилов. Апаратна реализация на цифров ПИД - регулатор. В: Сборник научни трудове на Национална конференция с международно участие АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА’ 96, София, Съюз по автоматика и информатика, 1996, стр. 190 - 191.
 1057. Георгиев, И. FEM for elliptic problems with special jump conditions. IN: РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’09, Русе, 2009
 1058. Георгиев, И. Г., С. Р. Караколева. Mоделиране и числено решаване на задача за обем на непълна бъчва. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 52, серия 6.1, Русе, Издателски център на Русенски университет „Ангел Кънчев", 2013, стр. 32-36, ISBN 1311-3321.
 1059. Георгиев, И. Г., С. Р. Караколева. Решаване на Транспортна задача с MATLAB. В: Студентска научна сесия, СНС’09, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, 2009, стр. 30-35, ISBN 1311-3321.
 1060. Георгиев, С., С. Караколева. Създаване на изображения чрез LaTeX-пакети от фамилията PSTricks. В: Студентска научна сесия СНС-16, Факултет "Природни науки и образование", Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2016, стр. 14-23, ISBN 1311-3321.
 1061. Георгиев, С., С. Караколева. Решаване на матрични уравнения с MATLAB/ MuPAD. В: Студентска научна сесия, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Факултет, Русе, 2015, стр. 29-36, ISBN 1311-3321.
 1062. Георгиев, С., С. Караколева. Приложение на MATLAB за решаване на алгебрични и тригонометрични уравнения. В: Студентска научна сесия, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2015, стр. 37-44, ISBN 1311-3321.
 1063. Георгиева Е., Цв. Георгиев, М. Теодосиева. Мобилни приложения – съществуващи архитектури и средства за разработване. В: НС, РУ „А. Кънчев”, Научни трудове, т. 46, серия 3.2. Комуникационна и компютърна техника и технологии, Русе, 2007, стр. 110-115, ISBN 1311-3321.
 1064. Георгиева С. М Владимирова-Петрова. Хронология и перспектива на идеята за социалната компетентност при деца от предучилищното детство. В: сб. Съвременно образование, мисия и визии, Благоевград, УИ “Н. Рилски, 2010, стр. 225-235
 1065. Георгиева С. М. Владимирова-Петрова. "Ролята на семейството като фактор за нравствено възпитание чрез запознаване с библейски добродетели. В: сб. “Диалогът между поколенията и обществените структури чрез училищната институция”, София, ИК “Образование”, 2010, стр. 404-411, ISBN 978-954-40.
 1066. Георгиева С., С. Стоянов. Паралел между "Сетивния свят в картини"на Я. А. Коменски и комиксите с дидактична насоченост. В: Идеите на Коменски и съвременното образование, Варна, Дружество на българо-чешкото и словашко приятелств, 2002, стр. 108-111
 1067. Георгиева, Г. Да се развиваш според себе си. В: Художественият свят на българската литература за деца и юноши, Русе, Лени Ан, 2001, стр. 54, ISBN 954-8190-16-8.
 1068. Георгиева, Г. Диференцираност в обучението по математика в смесена възрастова група в детската градина. с.168-172. В: Научни трудове Русенски университет "Ангел кънчев", Том 53, серия 6.2, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 260, ISBN 1311-3321.
 1069. Георгиева, Г. Организация на работата по математика в смесена възрастова група. Примерно разпределение на целите по ядро "Равнинни фигури и форми", с.11-15. В: Научни трудове Русенски университет "Ангел Кънчев", Том 52, серия 6.2, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 238, ISBN 1311-3321.
 1070. Георгиева, Г. Междупредметният подход в обучението по математика в Англия(4 – 16 г.), с.56-58. В: Сборник доклади на студентската научна сесия, СНС-13, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 187, ISBN 1311-3321.
 1071. Георгиева, Г. Демографски промени в Дунавския регион и Европа, с. 63-68. В: Сборник доклади на студентската научна сесия, СНС-13, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 187, ISBN 1311-3321.
 1072. Георгиева, Г. Предпоставки за работа в смесена възрастова група в детската градина по метода на Мария Монтесори, с.37-41. В: Научни трудове Русенски университет "Ангел Кънчев", Том 51, серия 6.2, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2012, стр. 240, ISBN 1311-3321.
 1073. Георгиева, Г. Личностно-дейностният подход като основа на организацията на обучението по чужд език, с.30-32. В: Научни трудове Русенски университет "Ангел Кънчев", Том 39, серия 1, Русе, Лени Ан, 2002, стр. 137, ISBN 1311-3321.
 1074. Георгиева, Д. Ролята на конструктивизма в обучението по математика. В: Научни трудове на русенския университет, том 53, серия 6.2, секция Педагогика и психология, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2014, стр. 173-179, ISBN 1311-3321.
 1075. Георгиева, Д. Синтетични и аналитични доказателства на математически твърдения. В: Научни трудове на Русенския Университет, Серия 6.1 - Математика, информатика и физика, том 52, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2013, стр. 52-58, ISBN 1311-3321.
 1076. Георгиева, С. Методически насоки за организация и провеждане на работа сред природата (за учители от детска градина). В: РУ "А. Кънчев", НК - 2014 том 53, серия 6.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2014, стр. 61-68, ISBN 1311-3321.
 1077. Георгиева, С. Учителската компетентност и детските потребности. В: сб. Учителят- призвание, компетентност, признание, София, 2011, стр. 317-327, ISBN 1312-899Х.
 1078. Георгиева, С. Методи и и средства за възпитание в православните църковни училища,. В: сб. Девети «Светиниколаевски православни образователни четения, Бургас, Диамант, 2011, стр. 60-75, ISBN 1313-9541.
 1079. Георгиева, С. Нравственото възпитание като предпоставка за сила на духа и победа над битието. В: Седми «Светиниколаевски православниабразователни четения», Бургас, 2009, стр. 105-113, ISBN 13139541.
 1080. Георгиева, С. Структура на органите извършващи превантивна дейност при борбата с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В: Научни трудове на РУ, Том 48, серия 6.2, Русе, 2009, стр. 110-114, ISBN 1311-3321.
 1081. Георгиева, С. Аспекти на адаптирането на студенти-педагози с различен етнически произход, към работа в мултиетническа среда. В: Да уважаваме другите, да сме в комфорт със себе, Русе, Примакс-ООД, 2009, стр. 19-22, ISBN 978-954-86-7.
 1082. Георгиева, С. Методите за възпитание и децата на 21 век, годишник на РУ. В: Том 47, серия 5.2., Русе, 2008, стр. 125-130
 1083. Георгиева, С. Разнообразието от педагогически cтилове в помощ на религиозното възпитание. В: Шести «Светиниколаевски православниабразователни четения», Бургас, 2008, стр. 61- 70, ISBN 97 8-954-73.
 1084. Георгиева, С. „Четенето за себе си” и възможностите за усъвършенстване на социалните умения. В: сб. “Приложна психология и социална практика, Варна, 2007, стр. 136-144, ISBN 978-954-715.
 1085. Георгиева, С. Изследване на просициалната мотивацияпри деца от средното детство. В: сб. Социална педагогика, история, теория, практика, София, Фираго, 2007, стр. 241-249, ISBN 978-954-8641.
 1086. Георгиева, С. Подходите за осмисляне на практически решения в условия на екипна работа. В: годишник на РУ, Том 46, серия 6, Русе, 2007, стр. 121-128, ISBN 1311-3321.
 1087. Георгиева, С. Възпитателни въздействия за подобряване на социалните умения, чрез посредничество. В: сб. „Предизвикателства на съвремието и качеството на образованието”, Шумен, “Фабер”, 2005, стр. 161-167, ISBN 978-954-775.
 1088. Георгиева, С. Обучение на деца от различни етноси за адаптиране към училищния живот. В: Образование и толерантност, Шумен, Университетско издателство, 2005, стр. 97-107, ISBN 954-577-336-7.
 1089. Георгиева, С. Създаване на учебни умения чрез дидактични карти с кигнитивна потенция /втори клас-"Околен свят"/. В: РУ Том 41, серия 6.3, Русв, РУ, 2004, стр. 23-29, ISBN 1311-3321.
 1090. Георгиева, С. Самоопределянето на АЗ-ефективността в процеса на учене/начална училищна възраст/. В: годишник на РУ, Том 41, серия 7.1, Русе, РУ, 2004, стр. 85-94, ISBN 1311-3321.
 1091. Георгиева, С. Установяване на психо-сициалните фактори,предизвикващи конфликти при децата към околната среда и идеи за регулирането им. В: Научни трудове на РУ, Том 40, серия 10.1, Русе, РУ, 2003, стр. 142-148, ISBN 1311-3321.
 1092. Георгиева, С. За деформациите в процеса на учене, породени от нарушаването на принципите на обучение въведени от Коменски. В: Идеите на Ян Амос Коменски и съвременното образование, Варна, Дружество на българо-чешкото и словашко приятелств, 2002, стр. 77-80
 1093. Георгиева, С, М.Владимирива-Петрова, Цв. Иванова. Организация на среда за подобряване на преподавателската компетентностс рефлексия към самооценката при деца от подготвителна група. В: НК, РУ "А. Кънчев" Том 53, серия 6.2, Русе, Том 54, серия 6.2, РУ "А. Кънчев", 2014, стр. 90-97, ISBN 1311-3321.
 1094. Георгиева, С. ТРЕАМ – СТРАТЕГИЯТА – ОСНОВА ЗА СУМАТИВНО ОЦЕНЯВАНЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИ. В: Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес, Плевен, 2020, стр. 89-93, ISBN 978-619-91255-2-6.
 1095. Георгиева, С. УЧИЛИЩНАТА ГОТОВНОСТ – РЕАЛНОСТ И НЕОБХОДИМОСТ (под печат). В: „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“, София, СУ, 2020
 1096. Георгиева, С. Обогатяване на традиционното общуване в детската градина, чрез арттерапевтични практики. В: Педагокическата комуникация_традиционна и дигитална, В. Търново, Фабер, 2019, стр. 163-173, ISBN 978-619-00-0929-0.
 1097. Георгиева, С. Мотивиране на студенти за разработване на дидактични материали, оптимизиращи педагогическата комуникация. В: международната научна конференция на тема: „ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ: НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ“,, София, „Фабер“, 2018, стр. 105-112, ISBN 978-619-00-0712-8.
 1098. Георгиева, С. Мониторинг на идеята за националното самосъзнание в учебниците по Околен свят. В: Общество, памет, образование, СУ "Кл. Охридски", Исторически факултет и Център за съвременно образование - София, 2018, стр. 156-170, ISBN 978-619-194-038-7.
 1099. Георгиева, С. Приказките в помощ на социалното учене чрез подобряване на критическото мислене. В: Осма международна пролетна конференция "Изкуството в работата на учителя", Варна, 2017
 1100. Георгиева, С. Формиране на компетенции за работа с деца при усвояване на език, който не е майчин у студенти от педагогическите специалности. В: Интеркултурализъм и билингвизъм, София, Сиатар, 2017
 1101. Георгиева, С. Визуални модели за представяне на приказния свят в помощ на възпитанието. В: Sixth International Conference “"Education, Science, Innovations", EPU, ЕПУ, Фебер, 2016, стр. 253-257, ISBN ISSN 1314-5711.
 1102. Георгиева, С. Възможности на визуалните модели за опознаване на природния и социален свят. В: SAT-2G.307-2-PP-03, НК, 2016, Русе, РУ, 2016
 1103. Георгиева, С. Смисълът на педагогическия професионализъм в съответствие с мисията на детската градина-социалното учене. В: Водим бъдещето за ръка към света на мечтите, Осма национална конференция. 22-24 арил, 2015 Плевен, Плевен, МЕДИАТЕХ, 2015, стр. 280-263, ISBN 078-619-207-016-8.
 1104. Георгиева, С. Смисълът на изграждането на умениетоза работа в общност и отражението му върху студентската компетентност. В: Психология-реория и практика-I част, Варна, 2015, стр. 33-43, ISBN 2367-508Х.
 1105. Георгиева, С. Аспекти на съвременното обучение на студенти и учители за работа с деца със с деца със специални образователни потребности. В: проект, РУ, МЕДИАТЕХ, 2015, стр. 26-35, ISBN 978-619-207-004-5.
 1106. Георгиева, С. Съчетаване на активни модели с визуални модели за оптимизиране на педагогическите взаимодействия. В: НК, РУ "А. Кънчев" Том 54, серия 6.2, Русе, Том 54, серия 6.2, Русе, 2015, стр. 31-36, ISBN 1311-3321.
 1107. Георгиева, С. Подпомагане на студенти от специалност "Социална педагогика" за превенция на отпадащи от училище деца от ромски произход. В: Интеркултурно образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище, В. Търново, Център за междуетнически диалог и толерантност, 2014, стр. 6, ISBN 978-954-9263.
 1108. Георгиева, С. Методически насоки за организиране и провждане на работа сред природата. В: Том 52, секция 6.2, Русе, РУ"А. Кънчев", 2014, стр. 61-65
 1109. Георгиева, С. Аспекти на практико-приложно обучение за студенти-педагози. В: Образование, наука, иновации, Перник, Европейски политейнически университет, 2014, стр. 179-185, ISBN 1314-5711.
 1110. Георгиева, С. Альтернативы для воспитательной работы с детьми в рамках религиозного образования. В: Задонские Свято-Тихоновские образовательнье чтения, Липетск, Лопетской и Елецкой епархуии, 2012, стр. 99 -102, ISBN 978—5-906-2.
 1111. Георгиева, С. Формиране на интеркултурна компетентност в средното детство. В: Иновации и интерактивни технологии в образованието, Шумен, РБ "Стилиян Чилингиров", 2012, стр. 245-252, ISBN 978-954-2936-04-6.
 1112. Георгиева, С. Особоности на съвременното дете в ранното детство и специфика на ефективните педагогически въздействия. В: Сб. Съвременото обучение между теарията и практиката, София, 2010, стр. 184-194, ISBN 978-954.
 1113. Георгиева, С. Възпитанието в нравственост като ценност и парадокс,. В: сб. Подготовка, социална реализация и социален статус на социалния рабтник, Софиясб. Подготовка, социална реализация и социале, СУ, 2009, стр. 517-524, ISBN 978-954-07-2.
 1114. Георгиева, С. Медийното влияние на детските предавания върху възпитанието на 3-7 годишните деца. В: , сб. Водим бъдещето за ръка, Ловеч, 2008, стр. с. 289-295
 1115. Георгиева, С. Възпитателни техники заподпомагане нагласите за полова идентификация при 5-6 годишните. В: Заедно в изграждането на един свят, който децата заслужават, Русе, 2006, стр. 163-171, ISBN 978-954-370-020-2.
 1116. Георгиева, С. Интерактивно ориентирани възпитателни практики за разширяване на ценностите. В: Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на европейктата интеграция, София, СУ "Кл. Охридски", 2006, стр. 526-532, ISBN 10; 954-8510-97-9.
 1117. Георгиева, С. Идентификация на студентите педагози и социална активност. В: Активност и адаптация на личността в условията на промени, София, СУ, 2006, стр. 247-254, ISBN 954-07-2263-2254.
 1118. Георгиева, С. Подобряване на разбирането чрез онагледяване. В: годишник на РУ, Том 44, серия 7.1, Русе, РУ, 2005, стр. 121-136, ISBN 1311-3321.
 1119. Георгиева, С. Влияние на комуникативната ситуация върху преодоляване на трудности в процеса на обучение и възпитание. В: Нова филисофия в образованието, Шумен, 2005, стр. 188-195, ISBN 954-577-292-1.
 1120. Георгиева, С. Ролеви очаквания,претенции и удовлетвореност от брака / изследване на две поколения-сравнителен анализ/. В: Приложна психология и социална практика, Варна, СУ "Черноризец Храбър", 2005, стр. 127-132, ISBN 10; 954-715-293-9.
 1121. Георгиева, С. Студентската самоактуализация в условията на сътрудничество по време на изследователска работа. В: Висшето образование-проблеми постижения и тенденции, София, СУ, 2005, стр. 386-393
 1122. Георгиева, С. Аспекти при подготовката на начални учители през 21 век. В: Осигуряване о оценяване качеството на обучение, София, 2005, стр. 299-302, ISBN 954-8510-92-8.
 1123. Георгиева, С. Психологическа диагностика на семейните ценностии връзка с функционалното състояние на ученика. В: , сб. “Приложна психология и социална практика, Варна, СУ, 2004, стр. 83-92, ISBN 954-715-252-1.
 1124. Георгиева, С. Консултиране за подпомагане на агресивни деца при адаптацията им към училищните условия. В: Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, София, СУ, 2004, стр. 391-397
 1125. Георгиева, С. Семинарните упражнения като възможност за използване на методи, развиващи мисловните умения. В: Преподавне, учене и контрол във висшето образование, Ботевград, МВБУ, 2004, стр. 120-125, ISBN 954-577-216-6.
 1126. Георгиева, С. Подпомагане на познавателната активностпри деца от 5-7 годишна възраст, съобразно с мвждунаридните образователни стандарти. В: Психолого-педагогическа характеристика на детството, София, СУ, 2003, стр. 83-89, ISBN 954-07-1952-6.
 1127. Георгиева, С. Иновационни методи за развиване на критичните мисловни умения при работа в екип. В: сб. Приложна психология и социална практика, Варна, СУ, 2003, стр. 189-197, ISBN 954-715-197-5.
 1128. Георгиева, С. Рационализиране на учебни умения при 6-7 годишни деца. В: годишник на РУ, Том 38, серия 6, Русе, РУ, 2001, стр. 223-278, ISBN 1311-3321.
 1129. Георгиева, С. Обучение на учители за преподаване на критични мисловни умения. В: Образованието днес-образование за утре, София, СУ, 1998, стр. 144-148
 1130. Георгиева, С. Прилагане на нетрадиционни подходи по време на педагогическа практика за демократизиране на объуването във ВУЗ. В: Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-хаучния процес във ВУЗ, Шумен, Хелиос, 1991, стр. 52-59
 1131. Георгиева, С. Някой подходи в процеса на квалификация, съобразно с оценката на педагогическия труд. В: Актуални проблеми на квалификацията на педагогическите кадри, Ст. Загора, 1991, стр. 10-12
 1132. Георгиева, С. Някой социологически аспекти на социално-психологическите управленски методи. В: Демократизиране на училищното самоуправление, София, СУ, 1990, стр. 76-82
 1133. Георгиева, С., Сл. Анастасов. Причини за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – идеи за преодоляване. В: Научни трудове на РУ, 2010, Русе, 2010, стр. . 88-92, ISBN 978-954-8105.
 1134. Георгиева, С., Сл. Анастасов. Възможности за здравно съзпитание, базирано на етническата характеристика на циганските групи, Научни трудове на РУ. В: Научни трудове на РУ, Том 48, серия 6.2, Русе, 2009, стр. 173-177, ISBN 1311-3321.
 1135. Георгиева, С., В. Грънчарова. Опит за класификация на трудности по време на изпълнение на задачи в часовете по роден край, околен свят, родино и пиродознание. В: Юбилейна кинференция на Шуменски университет, Шумен,, Университетско издателство, 2005, стр. 8-16, ISBN 954-577-218-2.
 1136. Георгиева, С., Д. Георгиев. Преодоляване на предразсъдъците, свързани с различията чрез промяна на стереотипите свързани с дискриминацията. В: сб. Многообразие без граници, Шумен, 2008, стр. 234-243, ISBN 978-954-775-8.
 1137. Георгиева, С., Д. Георгиев. Проактивна житейска мисия-възпитаване чрез ценности. В: сб. Между традицията и новите реалности, София, 2008, стр. 426-432, ISBN 978-954-07-2.
 1138. Георгиева, С., Д. Цанев. Фактори за създаване на общност и ролята й върху мотивацията за учене при студенти. В: 58-ма Научна конференция на РУ, seriq 6.6, Русе, РУ, 2019, стр. 45-48, ISBN 978-954-712-XXX-X.
 1139. Георгиева, С., Е. Русинова. Качеството на образованието-последица от ръководство на педагогическото взаимодействие. В: В: Управление и устойчиво развитие” кн. 3-4/, Габрово, 2008, стр. с. 434-436, ISBN 1311-4506.
 1140. Георгиева, С., З. Новев. Общуването пъководител-подчинен в условията на утвърждаване на училището като самоуправляваща се оргализация. В: Общуването в творческата дейност на личността, Русе, РУ, 1989, стр. 60-62
 1141. Георгиева, С., М. Владимирова-Петрова. "Социални умения на деца от средното детство (връзка със самооценката)". В: сб. “Традиция и модерност в българската наука и образование”, Силистра, изд. РУ, 2011, стр. 273-292, ISBN 978-954-8467-42-1.
 1142. Георгиева, С., П. Георгиева-Алексова. Алтернативи на педагогически компетенции. В: Международна научна конференция, юни, 2017, Перник, Европейски политехнически университет, 2018, стр. 346-352, ISBN 1314-5711.
 1143. Георгиева, С., С. Крумов. Дигитално представяне на български обреди и традиции за повишаване на националното самосъзнание - предпоставка за гражданско поведение. В: 58-ма Научна конференция на РУ, seriq 6.6, Русе, РУ, 2019, стр. 49-56, ISBN ISBN 1311-3321.
 1144. Георгиева, С., С. Стоянов. Основания и идеи за развиване на детското мислене чрез използване на комикси /5-7 годишни деца/. В: годишник на РУ, Том 38, серия 6, Русе, 2001, стр. 229-235, ISBN 1311-3321.
 1145. Георгиева, С., Сл. Анастасов. Храмът-същност и смисъл. В: Светиниколаевски православни образователни четения, Бургас, 2010, стр. 337-340, ISBN 078-954-731-407-8.
 1146. Георгиева, С., Ст. Стефанов. Училищният уебсайт в помощ на родителите. В: сборник „Диалогът между поколенията и обществените структури чрез училищната институция”, София, 2010, стр. 199-201, ISBN 978-954-552.
 1147. Георгиева, С., Хр. Христов. Хронология и перспективи пред гражданското образование и възпитание. В: 58-ма Нучна конференция на РУ, seriq 6.6, Русе, РУ, 2019, стр. 40-44, ISBN ISBN 1311-3321.
 1148. Георгиева, С., Цв. Иванова. М.Владимирова-Петрова. Организация за подобряване на преподавателската компетентност с рефлексия към саморефлексия на деца от подготвителна група. В: НК, РУ, Том 53, серия 6.2, Русе, Том 54, серия 6.2, РУ"А. Кънчев", 2014, стр. 90-94
 1149. Големанов Ц. Д., И. Н. Станев. Един подход за разработване на семантични процедури при възходящ синтактичен анализ на езици за програмиране. В: Научни трудове – ВТУ "А. Кънчев"- Русе. Том XXXII, Серия 9, Русе България, 1989
 1150. Големанов Ц. Д., И. Н. Станев, К. Д. Крачанов. Диалогова информационно-търсеща система. В: Семинар "Автомати, езици, системи", София. България, 1986
 1151. Големанов Ц. Д., И. Н. Станев, К. Д. Крачанов. Видеоредактор на мрежи. В: Научни трудове ВТУ "А. Кънчев",Т. 28 сер.6, Русе България, 1986, стр. 49-54
 1152. Големанов, Ц., И. Станев, Е. Големанова. Технически средства за транслиране на LADDER – диаграми в управляваща мрежа на управляема продукционна система. В: Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”, 32, серия 9, Русе, 1990
 1153. Григорова К. Интернационализацията на обучението – още един начин за повишаване на качеството. В: Научна конференция РУ & СУ, Русе, 2014
 1154. Григорова К. Моделирование бизнес процессов. В: Информационные системы и технологии. Управление и безопасность. Третья международная заочная научно – практическая конференция, Тольятти, 2014, стр. 39 - 47, ISBN 978-5-9581-0340-9.
 1155. Григорова К. Контролирование знаний с помощью тестов. В: Сборник трудов II Международной научно-практической Интернет конференции „Иновационные технологии в современном образовании, Наукоград Королев, Московская область, 2014, стр. 79 - 83, ISBN 978-5-906099-85-3.
 1156. Григорова К., Д.Баева. Използване на мултимедийна компютърна система при формиране чуждоезиков фонематичен слух. В: Трети международен научен конгрес 50 год. ТУ-Варна - Том 4, Технически университет - Варна, 2012, стр. 113-117, ISBN 978-954-20-0.
 1157. Григорова, К. Един подход за генериране на траектория на режещия инструмент при обработване на сложни повърхнини. В: Научни трудове, том 37, серия 8, Русе., РУ "А. Кънчев", 1999
 1158. Д. Камаринчева. Биографията на една грамотност. В: Арнаудов сборник, т.8, Русе, ЛЕНИ-АН, 2014, стр. 301-305, ISBN 978-619-7058-33-8.
 1159. Д. Камаринчева. Проблеми на акцентните колебания. В: Изследване речта на носителите на съвременния български език, Русе, Издателски център при РУ, 2013, стр. 56-61, ISBN 978-619-7071-30-6.
 1160. Д. Камаринчева. Отчуждаемите корелати в сферата на неотчуждаемото притежание. В: Арнаудов сборник, т.7, Русе, ЛЕНИ-АН, 2013, стр. 324-328, ISBN 978-619-7058-06-2.
 1161. Д. Камаринчева. Синтактико-семантичен аспект на свръхпосесивните отношения. В: Езикът и културата в съвременния свят. Сборник с материали от международна научна конференция. Бургас, Велико Търново, ИК "Знак'94", 2012, стр. 215-222, ISBN 978-954-8305-24-2.
 1162. Делийски, М., В. Цанков, Е. Велева, Хр. Делийски. Оценка на ефекта от прилагане на хибридна вентилационна система, основана на технология за влагочуствително регулиране, спрямо нуждите на помещението върху вътрешния климат и енергийна ефективност на. В: Научни трудове на Русенския университет, 2013, том 52, серия 1.2, Русе, 2013, стр. 48 – 51
 1163. Деян Стайков. Наркотичните зависимости - фактор за девиантното поведение при децата и юношите. В: Студентска научна сесия СНС’18, Русе, 2018
 1164. Деян Стайков. Училищните комисии за противообществени прояви - форма за борба с агресията. В: 56 - та годишна конференция на Русенския университет, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2017, ISBN 1311-3321.
 1165. Джафер Н., Е. Велева. Доступ к медицинской помощи для пациентов из неболших и отдаленных населенных пунктов. В: Материалы VIII Международной научно-практической конференции 3-5 октября 2019 г. ,,Формы и методы социалной работы в различной сферах жизнедеятелности“, Улан Удэ, Россия, Изд-во ВСГУТУ, 2019, стр. 76-78, ISBN ISBN 978-5-604186.
 1166. Джафер Н., Е. Велева. Нарушения прав пациентов и медицинские ошибки – мнение пациентов. В: Материалы VIII Международной научно-практической конференции 3-5 октября 2019 г. ,,Формы и методы социалной работы в различной сферах жизнедеятелности“, Улан Удэ, Россия, Изд-во ВСГУТУ, 2019, стр. 74-76, ISBN ISBN 978-5-604186.
 1167. Джафер Н., Е. Велева. Препоръки на потребителите на здравни услуги за промяна на здравната система. В: 44 научно-технологична сесия КОНТАКТ 2019, София, Изд-во ТЕМТО, 2019, стр. 37-47, ISBN ISSN 1313 - 9134.
 1168. Джуров В, М. Костова. Приложение на обемни невронни мрежи при решаване на радиолокационни задачи. В: Сборник научни трудове НС 2003; НВУ” В.Левски ”Факултет Артилерия , ПВО и КИС, Шумен, 2003, стр. 151-156, ISBN 954-9681-01-7.
 1169. Джуров В, М. Костова, М. Желязов. Синтезиране на квазиоптимални алгоритми за апроксимация на нелинейни обекти. В: Сборник доклади ЮНС 2002, ВВВУ “Г. Бенковски”, Долна Митрополия, 2002, стр. 254-260
 1170. Джуров В. , М. Костова, К. Джуров, Г. Николова. Анализ спектралната картина на пластични и непластични бризантни материали при облъчване с кохерентни сигнали в оптичния диапазон. В: Научна сесия 2013, Сборник научни трудове , Част 1, НВУ” В. Левски”, Ф-т „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен, 2014, стр. 223-230, ISBN 1313-7433.
 1171. Джуров В., И. Георгиев. Интерфейс на основата на генетичен алгоритъм за различаване на обекти с малка радиолокационна забележимост. В: Научна сесия НВУ 2011, ” В. Левски ” ,Факултет "Артилерия , ПВО и КИС", Шумен, 2012, стр. 116-123., ISBN 1313-7433.
 1172. Джуров В., И. Георгиев. Приложение свойствата на статистическите закони на разпределение при синтез на алгоритми за реконструкция на изображение на динамичен обект с ниска ефективна отразяваща повърхност. В: Втора юбилейна международна научна конференция, 2011 “50 години от полета на Ю. Гагарин”, Шумен, 2011, стр. 85-91, ISBN 978-954-8557-10-8.
 1173. Джуров В., И. Георгиев. Метод за подобряване структурната скритост на сондиращ сигнал в Х-ти диапазон. В: Научна сесия 2011, Сборник научни трудове, Част 2, НВУ ” В. Левски ” Факултет "Артилерия , ПВО и КИС", Шумен, 2012, стр. 112-116., ISBN 1313-7433.
 1174. Джуров В., М. Костова. Използване на методи от лазерната спектроскопия за дистанционно откриване на следи от взривно вещество. В: Научна сесия 2014, Сборник с доклади, НВУ, 2014
 1175. Джуров В., М. Костова. Размит логически класификатор за определяне вида на отразяваща повърхнина от обект с ниска радиолокационна забележимост. В: Втора юбилейна мeждународна научна конференция, 2011,“50 години от полета на Ю. Гагарин”,, Шумен, 2011, стр. 79-84, ISBN 978-954-8557-10-8.
 1176. Джуров В., М. Костова. Анализ на коефициентите на регресия при обработка на информация за обекти Stealth технологии. В: Сборник научни доклади, ЮНК BAF’2006, ”45 години от полета на Юрий Гагарин”, Шумен, 2006, стр. 160-168.
 1177. Джуров В., М. Костова. Пасивен метод в радиолокацията и подход за интелигентното му моделиране с мрежи на Петри. В: Сборник доклади, НС с международно участие, Сборник трудове част 2, ВВУАПВО-Шумен, 2001, стр. 33-35, ISBN 954-9681-02.
 1178. Джуров В., М. Костова, К. Джуров. 3 D-реконструиране на обекти Stealth-технология. В: Сборник научни доклади, ЮНК BAF’2006,”45 години от полета на Юрий Гагарин”, Шумен, 2006, стр. 154 -159
 1179. Джуров В., М. Костова, К. Джуров. Радиолокационни методи за откриване на бризантни вещества. В: Сборник научни трудове, част 1, Научна сесия, 2012, НВУ „Васил Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен, ц/0 Jusautor, Shumen, 2013, стр. 299-307, ISBN 1313-7433.
 1180. Джуров В.,М. Костова. Възможности за оптимизиране на етапи в системи за разпознаване при пасивна радиолокация. В: ЮНС, 110 години Въздухоплаване в България, ВВВУ “Г. Бенковски”, Долна Митрополия, 2002, стр. 246-253
 1181. Джуров,В.,М.Костова. Интелигентна система за разпознаване с отчитане на метеосреда. В: Науч. тр. РУ, Русенски университет, Печатна база при РУ, 2003, стр. 74-77.
 1182. Димитров П.Д., П.Т. Радулов, Т.Ц. Тодоров. Изследване ефективността на противоерозионния метод вертикално мулчиране.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, серия 1.2,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2004, стр. 22-25
 1183. Димитров, Г., Г. Панайотова, Св. Цанков. Анализ на често използвани методи за оптимизация на производителността в браузъра. В: Научна конференция РУ&СУ, том .., серия .., Научни трудове на Русенски университет, Издателски център на Русенски университет, 2015
 1184. Димитров, М. Анализ и съпоставка на използваемостта на някои PHP платформи. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2013
 1185. Димитров, М. Специализиран програмен продукт за измерване и контрол на светлинният климат в сгради - "Indoor color control". В: Научна конференция на СУ-Варна, Варна, 2012
 1186. Димитров, М. Архитектура на система за предварително изчисляване на математически уравнения. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2012
 1187. Димитров, М. Методика за пресмятане на разходите от консумираната електрическа енергия на осветителни уредби с плавно регулиране на светлинния поток. В: Енергиен форум, Варна, 2011
 1188. Димитров, М. Уеб базирана система за управление на потребителските акаунти в интернет. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2011
 1189. Димитров, М. Алгоритъм за измерване на корелираната цветната температура на светлината с помощта на web камера. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2010, стр. 131-136
 1190. Димитров, М. Интелигентни осветителни уредби. IN: Бургаски свободен университет „Студентско Научно Творчество”, Бургас, 2010, pp. 262-267
 1191. Димитров, М. ActiveX контрола интерпретатор на авторски програми към задачно-ориентирана среда. В: Бургаски свободен университет „Студентско Научно Творчество”, том 18, Бургас, 2008
 1192. Димитров, М., Кючуков Р. Лятното часово време. В: Дни на науката на ТУ – София, II научна конференция ЕФ 2010, София, 2010
 1193. Димитров, М., Р. Кючуков. Метод и алгоритъм за управление на осветлението в помещения в зависимост от дневната естествена светлина. В: Енергиен Форум, Варна, 2011
 1194. Димитрова, С.Р., Жуковский, В.И. “Оптимальное управление топлопроводности”. В: Труды всес. заочного института текстильной и легкой промышлености, Москва, 1991
 1195. Динева, В. За семейната терапия при зависимост към психоактивни вещества. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 187-191, ISBN 978-619-7246-20-9.
 1196. Динева, В. Основни методологични принципи и подходи в терапевтичната работа със семейства. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 179-186, ISBN 978-619-7246-20-9.
 1197. Динева, В. Базисни аспекти на семейството като система. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 174-178, ISBN 978-619-7246-20-9.
 1198. Динева, В. За валидността на диагностичните критерии при компютърна зависимост и дисфункционална употреба на Интернет. В: Научни трудове, Русенски университет, т. 54, с. 6.2., 2015, стр. 74-78.
 1199. Динева, В. Езикът на решенията в консултативната практика при зависимост към психоактивни вещества. В: Психологията - традиции и перспективи, ЮЗУ, Благоевград, 2015, стр. 200-204, ISBN 1314-9792.
 1200. Динева, В. Основни аспекти на Фокусираната към решения супервизия. В: Научни трудове, Русенски университет, т. 53, с. 6.2., 2014, стр. 101-105.
 1201. Динева, В. За възможностите на Фокусираната към решения кратка терапия при зависимост към психоактивни вещества. В: Научни трудове, Русенски университет, т. 52, с. 6.2., 2013, стр. 138 -141.
 1202. Динева, В. Разработване и апробиране на програма за психосоциална рехабилитация на лица със зависимост към психоактивни вещества. В: Приложната психология – възможности и перспективи, ВСУ "Черноризец Храбър", Варна, 2013, стр. 286-295, ISBN 1314–0507.
 1203. Динева, В. Изследване ефективността на програма за психосоциална рехабилитация при лица със зависимост към психоактивни вещества. В: Приложната психология – възможности и перспективи, ВСУ "Черноризец Храбър", Варна, 2013, стр. 296-304, ISBN 1314–0507.
 1204. Динева, В. Рискови и протективни фактори, свързани с употребата на психоактивни вещества. В: Научни трудове, Русенски университет, т. 51, с. 6.2., 2012, стр. 134-138.
 1205. Динева, В. Развитие на зависимостта към психоактивни вещества. В: Научни трудове, Русенски университет, т. 51, с. 6.2., 2012, стр. 88 - 92.
 1206. Динева, В. За психотерапевтичното в изкуството и изкуството на психотерапията. В: Същност на изкуството - има ли отговор?, Русе, УН при НУИ „Проф. В. Стоянов”, 2016, стр. 20-27, ISBN 978-954-92869-4-6.
 1207. Динева, В. Въздействащият ефект на музикалното изкуство. В: Същност на изкуството - има ли отговор?, Русе, УН при НУИ „Проф. В. Стоянов”, 2016, стр. 28-34, ISBN 978-954-92869-4-6.
 1208. Динева, В., М. Демкеш. Същност и роля на емоционалния интелект в социалното взаимодействие. В: Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране на емоциите и чувствата в образованието и социално-педагогическата сфера, Плевен, Медиатех, 2019, стр. 25-30, ISBN 978-619-207-183-7.
 1209. Динева, В., М. Дуканова. Музикалният конкурс като публична среда за творческа изява. В: Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите, Русе, Примакс, 2017, стр. 46-50, ISBN 978-619-7242-31-7.
 1210. Динева, В., М. Дуканова. Фестивалният проект като форма на художествена дейност, стимулираща творческото развитие. В: Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите, Русе, Примакс, 2017, стр. 40-45, ISBN 978-619-7242-31-7.
 1211. Добрева К. научен ръководител: Пламенка Христова. Автоматизиране на услугата "Обслужване на клиенти". В: Студентска научна сесия на РУ "А. Кънчев:", Русе, Издателски център на РУ "А. Кънчев", 2014, стр. 247-251, ISBN 1311-3321.
 1212. Донева В. Поетът Иван Грозев - посветителство в тайното знание. В: Арнаудов сборник, Том 10, гр. Русе, Лени-АН, 2018, стр. 172-178, ISBN 978-619-7058-64-2.
 1213. Донева В. И затова, че аз обичам живота, аз зная, че ще обикна и смъртта. Рабиндранат Тагор и Иван Грозев. В: Арнаудов сборник Том 9, Арнаудови четения, Русе 2015, Русе, Лени Ан, 2017, стр. 219-224, ISBN 978-619-7058-49-9.
 1214. Донева В. "Юбилеят на Калистена - един непознат текст на К. Мутафов". В: 55- та годишна конференция на РУ, Русе, Университетски издателски център, 2016, стр. 66-71, ISBN SAT- 2B. 407-1-LT.
 1215. Донева В., Р. Русев. Говор. Антропоними. В: Тетово. Теренни материали и проучвания. Под общата редакция на Анчо Калоянов, Русе, НЦФЛ, 1995, стр. 205-226
 1216. Донева В., Б.Николова, М.Цветкова. Дегероизирането на войната - "Горчиви спомени и чувства. 1916" на Атанас Иванов. В: Сборник с доклади от Международната научна конференция 4-7 октомври 2016 г., София, Благоевград, Добрич, Тутракан Първата световна война и България през 1916 година, София, Военна академия "Г.С.Раковски", 2016, стр. 385-389, ISBN 978-954-9348-82-8.
 1217. Донева В., Д.Камаринчева. Езиковите тревоги на Константин Мутафов – един български интелектуалец от началото на XX век. В: 13 Международна конференция от цикъла "Кирил и Методий в езика и културата на славяните", организирана от Института по славянска филология на университета Мария Кюри-Склодовска 11-12 април 2017 г, Списание "Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie" ("Кирило-Методиевски записки"), 2017, стр. 158-166
 1218. Донева В., Х. Хебибова. Университетът и мобилността на младите- превенция на рисковете. В: Мобилност на младите хора и рискове, Русе, 2016, стр. 30-37
 1219. Донева Н. Образът на протестиращия българин от 2013 г. по данни от българския език. В: Арнаудов сборник том 8, Русе 2014, с.434-441, град Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 434-441, ISBN 978-619-7058-33-8.
 1220. Донева Н. Структурна и семантична типология на фразеологизмите в лозунгите на протестиращия българин. В: Сборник доклади на студентска научна сесия- СНС′ 14, град Русе, Издателски център на РУ, 2014, стр. 42-45, ISBN 1311-3321.
 1221. Донева Н. Паремиите в лозунгите на съвременния протестиращ българин. В: Сборник доклади на студентска научна сесия- СНС' 2014, гр. Русе, 2014, стр. 155-158, ISBN ISSN: 1311-3321.
 1222. Донева, В. "Символизмът е език на храма." Концептуални наблюдения върху символизма на Иван Грозев. В: Научни трудове РУ § СУ' 2014. Т. 53, серия 6.3, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 112-116, ISBN 1311-3321.
 1223. Донева, В. Да повикаш Бог. В: Да повикаш Бог. Книга за Змей Горянин. Национална конференция за Змей Горянин - РУ 2012, Русе, Издателство на Русенския университет, 2013, стр. 129-137, ISBN 978-954-8467-99-5.
 1224. Донева, В. Мярата живот върху литературно-критическите везни на Алберт Гечев. В: Властта на духа: Алберт Гечев и Стефан Гечев. Национална научна конференция, посветена на Алберт Гечев и Стефан Гечев, РУ 2012, Русе, Издателство на Русенския университет, 2013, стр. 11-16, ISBN 978-619-7071-01-6.
 1225. Донева, В. „Боян Магесникът” на Кирил Христов – модерни идеи и език в стари драматургични схеми. В: Арнаудов сборник, том 7, Арнаудови четения 2012, РУ, Русе, Лени-Ан, 2013, стр. 222-228, ISBN 978-619-7058-06-0.
 1226. Донева, В. За един драматичен герой като посредник между традиции и модерност (Следи на Боян Магьосника в българската драма от първата четвърт на ХХ век). В: Научни трудове на РУ, том 52, серия 6.3, Русе, Издателство на Русенския университет, 2013, стр. 178-182, ISBN 1311-3321.
 1227. Донева, В. Гостенин в Отсамното (драматичните поеми на Емануил Попдимитров). В: Научни трудове на РУ, том 51, серия 6.3, Русе, Издателство на Русенския университет, 2012, стр. 151-156, ISBN 1311-3321.
 1228. Донева, В. Донева, В. Своечуждите Ибсен и Метерлинк – големите художествени прозрения на българската драма. В: Научни трудове на Русенския университет, т. 50, серия 6.3, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 85-91, ISBN 1311-3321.
 1229. Донева, В. „Страданието привлича страдание” – един прочит от старозаветен сюжет в драмата „Йов” на Емануил Попдимитров. В: Научни трудове на Русенския университет, т. 49, серия 6.3, Русе, Русенски университет, 2010, стр. 7-11, ISBN 1311-3321.
 1230. Донева, В. Транстекстуалното обръщане на един художествен образ към библейския текст в драмата ”Иуда” на Константин Мутафов. В: Арнаудов сборник, т. 6, Арнаудови четения, РУ 2009, Русе, Лени Ан, 2010, стр. 346-353, ISBN 978-954-8190-76-3.
 1231. Донева, В. Добрата новина от евангелията, вградена в „храма” на Петко-Тодоровите „Зидари”. В: Научни трудове на Русенския университет, т. 48, серия 5.3, Русе, Русенски университет, 2009, стр. 107-112, ISBN 1311-3321.
 1232. Донева, В. Богооправданието в сюжета за Йов. Драмата „Йов” на Иван Грозев. В: Арнаудов сборник, т. 5, Русе, Лени Ан, 2008, ISBN 978-954-8190-57-2.
 1233. Донева, В. Реконтекстуализирането на модерната българска драма по посока на библейския текст (наблюдения върху драмата „Иуда” на К. Мутафов). В: Научни трудове, том 47, серия 5.3, Русе, Русенски университет, 2008, стр. 98-104, ISBN 1311-3321.
 1234. Донева, В. ”Над живота” на К. Мутафов и пътят на модерната българска драма през утвърждаването и полемичността. В: Научни трудове, том 46, серия 7, Русе, Русенски университет, 2007, стр. 126-132, ISBN 1311-3321.
 1235. Донева, В. Мъжкото и женското боготърсачество в света – един мотив в драмата „Йов” на Иван Грозев. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 45, серия 5.2, Русе, Русенски университет, 2006, стр. 92-96, ISBN 1311-3321.
 1236. Донева, В. Ракията в живота на русенеца от края на ХІХ и началото на ХХ век. В: Ракията на българина (книга), Русе, Лени Ан, 2005, стр. 27-34, ISBN 954-81-90-44-3.
 1237. Донева, В. Функционирането на мотива грях в Страшимировата драма “Свети Иван Рилски с оглед интертекстуалния диалог с Библията. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 44, серия 6.2, Русе, Русенски университет, 2005, стр. 100-105, ISBN 1311-3321.
 1238. Донева, В. Представи и вярвания, свързани с личното име (По теренни материали от село Бъзовец, Русенско). В: Арнаудов сборник, т. 3, Русе, Лени Ан, 2004, стр. 112-118, ISBN 954-8190-31-1.
 1239. Донева, В. Библейски знаци и концепти в драмата “Далила” на Владимир Мусаков. В: Арнаудов сборник, т. 4, Русе, Лени Ан, 2004, стр. 207--217, ISBN 10:954-8190-49-4.
 1240. Донева, В. Функционалност на някои библейски мотиви в драмата “Далила” на Владимир Мусаков. В: Научни трудове на РУ - СУ 2004 с международно участие 29.10 – 30.10.2004 г., Русе, Русенски университет, 2004, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
 1241. Донева, В. Автобиография, написана със симпатично мастило (А. Константинов в писмата си). В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев” с международно участие 31.10 – 01.11.2003 г., Русе, Русенски университет, 2003, стр. 128-135
 1242. Донева, В. Обредни родилни практики от село Бъзовец, Русенско. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев” с международно участие 31.10 – 01.11.2003 г., Русе, 2003, стр. 155-160, ISBN 1311-3321.
 1243. Донева, В. Номинационни практики в системата на личните имена (по теренни материали от с. Бъзовец). В: РУ “Ангел Кънчев”, Научни трудове, том. 39, серия 2.2. Български език, литература и изкуство. Математика и информатика, Русе, Университетски издателски център, 2002, стр. 54-64, ISBN 1311-3321.
 1244. Донева, В. От групово-верска до общобългарска културна и общностна основа. В: Арнаудов сборник, т. 2. Доклади и съобщения, Арнаудови четения Русе, 2000, Русе, Лени Ан, 2001, стр. 57-64, ISBN 954-8190-18-4.
 1245. Донева, В. Изграждане на театрална култура у децата в детската градина и първи клас. В: Научни трудове РУ “А. Кънчев”, т. 38, № 6. Педагогика и обществознание, Русе, Университетски издателски център, 2001, стр. 123-134, ISBN 1311-3321.
 1246. Донева, В. Културно-религиозният диалог в България през ХVІ-ХVІІ век. В: Арнаудов сборник. Арнаудови четения. Сб. доклади и съобщения., Русе, Лени Ан, 2000, стр. 108-112, ISBN 954-81-90-141.
 1247. Донева, В. Обреден семиозис и католическа религиозна система. В: Научни трудове. РУ “А. Кънчев”, Т. 37, № 7, Български език и литература. Чужди езици, Русе, Университетски издателски център, 1999, стр. 107-113, ISBN 1311-3321.
 1248. Донева, В. Религиозен култ и/или религия. IN: Научни трудове, РУ “А. Кънчев”. Т. 37, № 7. Български език и литература. Чужди езици, Русе, Университетски издателски център, 1999, pp. 113-119, ISBN 1311-3321.
 1249. Донева, В. История на българската литература на Д. Маринов - начало на литературната историография у нас. В: Живата старина: Юбилеен сборник по случай 150 години от рождението на Димитър Маринов, Русе, Лени Ан, 1999, стр. 49-61, ISBN 954- 8190-07-9.
 1250. Донева, В. Текст и контекст – аз и моят приятел Елин Пелин. В: Змей Горянин – непознатият, Русе, Ахат, 2015, стр. 205-214, ISBN 978-954-9664-71-3.
 1251. Донева, В. Истината, където животът е една непрекъсната теофания. В: Арнаудов сборник, Т. 8, Русе, ЛЕНИ-АН, 2014, стр. 179-185, ISBN 978-619-7058-33-8.
 1252. Донева, В. Начало на българската историко-литературна мисъл през 80-те години на миналия век. В: Научни трудове ВТУ, Русе, 1994, стр. 157-163
 1253. Донева, В., В. Антонова. Иновативни практики в партньорството между университет и архив в обучението на студенти от специалност „Български език и история“. В: Мотивация и интереси към ученето, Русе, Медиатех, 2015, стр. 121-125, ISBN 978-619-207-024-3.
 1254. Донева, В., М. Душкова. GENERATING IDEAS OF MODERN EDUCATION BASED ON THE MESSAGES OF THE BOOKS FROM THE REVIVAL PERIOD (THE COMPILATION OF A READER CONTAINING LITERARY WORKS FROM THE REVIVAL PERIOD). IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, Ruse, 2019, pp. 39-46, ISBN 2603-4123.
 1255. Донева, В., Н. Пенева. Първите възрожденски стъпки на театралното „позорище“ – принос на бъдущия наш народен театръ.. В: Арнаудов сборник, том 11, гр. Русе, Лени Ан, 2020
 1256. Донева,В.,В. Антонова, П. Стефанова. Първата световна война или как голямото събитие прекосява малкия живот. В: Списание на Българска академия на науките, книжка 1/2016, Научна конференция 100 години от Първата Световна война -участие и последици, проведена на 24.11.2015 г във Военния клуб - Русе, София, 2016, стр. 98-92, ISBN 0007-3989.
 1257. Дончева Јулија. „Опонентното“ однесување на детето провоцирано од семејната средина. В: СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ ВО ВОСПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОПШТИНА ШТИП, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НУ-УБ „Гоце Делчев“ Штип, 2015, стр. 89-93, ISBN 978-608-242-021-9.
 1258. Дончева Јулија, Фатме Јамакова. Ефективноста на проектно ориентираната дејност на студентите во нивната подготовка за професионална педагошка реализација. В: СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ ВО ВОСПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОПШТИНА ШТИП,РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НУ-УБ „Гоце Делчев“ Штип, 2015, стр. 32-37, ISBN 978-608-242-021-9.
 1259. Дончева Јулија,Нурсал Ахмедова. Интерактивни технологии во наставата со рана училишна возраст со помош на информациско-комуникациска технологија. В: СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ ВО ВОСПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОПШТИНА ШТИП, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НУ-УБ „Гоце Делчев“ Штип, 2015, стр. 155-160, ISBN 978-608-242-021-9.
 1260. Дончева Ю. Ефективни модели на взаимодействие между предучилищните заведения, децата и родителите. В: Международна научно - практическа конференция на тема "Съвременни тенденции в предучилищното възпитание", гр. Сандански, Бон, Благоевград, 2019, стр. 60 - 66, ISBN 2367 - 5284.
 1261. Дончева Ю. ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДИСКРИМИНАТИВНИ МОДЕЛИ СРЕД МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ. В: Научна конференция "Хармония в различията", УниБИТ, За буквите - О писменехь, Академично издателство, 2019, стр. 547 - 555, ISBN 2367-7899.
 1262. Дончева Ю. Приложение на методиката на Мария Монтесори като корекционно-компенсаторен метод за развитие на сензорни и предметно-манипулативни възможности при деца със СОП от предучилищна възраст (първа – теорети. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 55-63, ISBN 2367-7481.
 1263. Дончева Ю. Приложение на методиката на Мария Монтесори като корекционно-компенсаторен метод за развитие на сензорни и предметно-манипулативни възможности при деца със СОП от предучилищна възраст (втора част – ап. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 64-73, ISBN 2367-7481.
 1264. Дончева Ю. Приложение на методиката на Мария Монтесори като корекционно-компенсаторен метод за развитие на сензорни и предметно-манипулативни възможности при деца със СОП от предучилищна възраст (трета част – ан. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 74-84, ISBN 2367-7481.
 1265. Дончева Ю. Преодоляване на бариерите чрез интегриране на образа от етнически другия в началния етап на българското образование. В: Научна конференция "Хармония в различията", УниБИТ, УниБИТ, За буквите - О писменехь, 2018, стр. 298 - 305, ISBN 2367-7899.
 1266. Дончева Ю. СПЕЦИФИКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗAИМОДЕЙСТВИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ. В: Десета научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“, Международна научна конференция „Нови концепции и перспективи за развитие на предучилищното възпитание след 2015 г.“, Велико Търново, 2017, стр. 98-106, ISBN 978-619-7281-28-6.
 1267. Дончева Ю. Аспекти на изявеното предизвикателно поведение в юношеска възраст. В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", 2017, стр. 68, ISBN 2367-7481.
 1268. Дончева Ю. Аспекти на изявеното предизвикателно поведение в училищна възраст. В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", 2017, стр. 60, ISBN 2367-7481.
 1269. Дончева Ю. Аспекти на изявеното предизвикателно поведение в предучилищна възраст. В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски",, Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", 2017, стр. 54, ISBN 2367-7481.
 1270. Дончева Ю. От традициите към иновациите чрез българските детски фолклорни игри. В: Девета научно-практическа конференция по предучилищно образование, Пазарджик, 2016, стр. 184-186, ISBN 978-954-561-409-5.
 1271. Дончева Ю. Познаване, отношение и нагласи у бъдещите учители към националните традиции. В: Предизвикателства пред съвременното възпитание, Софийски университет, факултет по педагогика, Университетско издателство, 2016, стр. 440 - 450, ISBN 978-954-07-4201-4.
 1272. Дончева Ю. Дидактически проблеми при организацията на работата в разновъзрастова (смесена) група в детската градина. В: Научни трудове на Русенския университет, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 50-55, ISBN 1311-3321.
 1273. Дончева Ю. Развиващите функции на дискусионните методи в обучението по учебния предмет "Човекът и обществото". В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", 2016, стр. 87-94, ISBN 2367-7481.
 1274. Дончева Ю. Рефлексивни характеристики на интерактивната образователна среда в началното училище. В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", 2016, стр. 94-101, ISBN 2367-7481.
 1275. Дончева Ю. Социална интеграция на деца в неравностойно положение, чрез българските детски фолклорни игри. В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет, Национален военен университет, Национален военен университет, 2016, стр. 101-109, ISBN 2367-7481.
 1276. Дончева Ю. Българските детски фолклорни игри в съвременната педагогическа теория и практика на детската градина. В: Кръгла маса на тема: Образование и възпитание за утре - между традицията и иновациите (предизвикателства и хуманистични перспективи), Фондация "Човещина", София, Авангард Прима, 2015, стр. 414-426, ISBN 978-954-9865-19-6.
 1277. Дончева Ю. Междуетническите дистанции - социални и образователни измерения. В: Пета международна научнопрактическа конференция на тема: "Мотивация и интерес към ученето", Университетски издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ, 2015, стр. 173 - 177, ISBN 978-619-207-024-3.
 1278. Дончева Ю. Нагласите за предприемачество на студентите педагози – предизвикателство към кандидатстването за проекти в новия програмен период (2014 – 2020 г.). В: Научни трудове на Русенския университет, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 11-18, ISBN 1311-3321.
 1279. Дончева Ю. Интерактивните методи на обучение - неразделна част от цялостната система на дидактичните методи. В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", 2015, стр. 61, ISBN 2367-7481.
 1280. Дончева Ю. Технологична образователна среда в началното училище. В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", 2015, стр. 68, ISBN 2367-7481.
 1281. Дончева Ю. Интерактивни практико-приложни (праксеологически) методи на обучение в началните класове. В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", 2015, стр. 78, ISBN 2367-7481.
 1282. Дончева Ю. Историко - педагогическа ретроспекция от системите и методите за преподаване до електронно - базираните форми на дистанционно обучение. В: Сборник с доклади от Научна конференция, Център за дистанционно обучение към НВУ, Издателски комплекс при НВУ, 2014, стр. 65 - 71, ISBN 978-954-753-208-3.
 1283. Дончева Ю. Активно учене чрез интерактивни технологии в ситуация на тема „Мениджмънт на икономическо образование и възпитание в детската градина – транслиране на компетентност в поведенческа практика“. В: във връзка с проект по фонд „Научни изследвания“: 2013 – ФПНО-03, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2014, стр. 45-59, ISBN 978-954-712-633-6.
 1284. Дончева Ю. Национална стратегия за учене през целия живот (период 2014 - 2020 година). В: Научни трудове на русенския университет - 2014, том 53, серия 6.2, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 71-78, ISBN 1311-3321.
 1285. Дончева Ю. Съдържание съставките на учениковата личност, типични за формиране на учебно-възпитателния процес по "Човекът и обществото". В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", 2014, стр. 14-20, ISBN 1314-1937.
 1286. Дончева Ю. Теории за детското развитие конгруентни с особеностите при формирането на детето от прехода между предучилищна и начална училищна възраст. В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", 2014, стр. 21-33, ISBN 1314-1937.
 1287. Дончева Ю. Интегриране образа на етнически другия в началния етап на българското образование. В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", Национален военен университет "Васил Левски", 2014, стр. 7-13, ISBN 1314-1937.
 1288. Дончева Ю. Мениджмънт на проекти в социалната сфера. В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски”, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ, 2013, стр. 119 - 125, ISBN 1314-1937.
 1289. Дончева Ю. Интегриране на информационните и комуникационни технологии в обучението и познавателното развитие на учениците в урокa по "Човекът и обществото". В: Сборник от конференция с международно участие и научно-практическа насоченост на тема, София, 2013, стр. 149 - 153, ISBN 978-619-7150-01-8.
 1290. Дончева Ю. Анализ на изтичащия програмен период и очакванията на бенефициентите, потребители на проекти в сферата на образованието, през новия програмен период 2014 - 2020 година. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2013, стр. 122 - 126, ISBN 1311-3321.
 1291. Дончева Ю. Характеристика на екологичната възпитаност като комплексно психическо образование в предучилищна възраст. В: сборник от Научна конференция „Наука, околна среда и устойчиво развитие”, Съюз на учените в България, клон В.Търново, Faber, 2002, стр. 208 - 215, ISBN 954-775-154-9.
 1292. Дончева Ю., Д. Шаханова. Трафикът на хора - предизвикателства, престъпни аспекти, психични травми, интеграция и финансови измерения. В: Мобилност на младите хора и рискове, Печатна база при Русенския университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ, 2016, стр. 24-30, ISBN 978-619-207-045-8.
 1293. Дончева Ю., Е. Георгиева. Педагогически аспекти на фолклора за деца. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 147-156, ISBN 2367-7481.
 1294. Дончева Ю., Е. Георгиева. Обмен на информация, знания, социална компетентност и етно-традиционни ценности чрез нематериалното културно наследство. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 157-163, ISBN 2367-7481.
 1295. Дончева Ю., Е. Юсеинова. Основен мотив при трафика на хора със специални потребности. В: Мобилност на младите хора и рискове, Печатна база при Русенския университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ, 2016, стр. 19-24, ISBN 978-619-207-045-8.
 1296. Дончева Ю., И. Илиева. Атитюди на студентите, бъдещи педагози, към активна двигателна дейност. В: сборник с доклади от международна научно-практическа конференция на тема "Съвременни тенденции в предучилищното възпитание", Сандански, Бон, Благоевград, 2014, стр. 28 - 33, ISBN 2367-5284.
 1297. Дончева Ю., С. Николова. Развиващите функции на българските детски фолклорни игри при деца със специални образователни потребности в интегрирана среда. В: Сборник доклади от Научна конференция с международно участие, Нов български университет, Нов български университет, 2015, стр. 118 - 122, ISBN 978-954-535-863-0.
 1298. Дончева Ю., Т. Грозева. Характеристики на личностната подкрепа за приобщаващо образование в мултикултурна студентска среда. В: Научна конференция "Хармония в различията", Университет по библиотекознание и информационни технологии, За буквите - О писменехь, 2017, стр. 434-440, ISBN 2367-7899.
 1299. Дончева Юлия. ПРОЦЕСУАЛНИ И РЕЗУЛТАТИВНИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ В МУЛТИКУЛТУРНА И РАЗНОВЪЗРАСТОВА СРЕДА. В: В юбилеен сборник „Детето и педагогиката“ в чест на 70-годишнината на проф. д-р Емилия Василева, Софийски университет "Св. Климент Охридски", „Просвета - София“ АД,, 2018, стр. 359 -366, ISBN 978-954-01-3806-0.
 1300. Дончева, Ю. Подготовката на педагогическите кадри - мисия, стратегия и отговорност за бъдещето. В: Осма научно-практическа конференция по предучилищно образование "Водим бъдещето за ръка към света на мечтите, Плевен, МЕДИАТЕХ, 2015, стр. 121-123, ISBN 978-619-207-016-8.
 1301. Дончева, Ю. Българските детски фолклорни игри в съкровищницата на нематериалното ни културно наследство. В: Нематериалното културно наследство: Самобитност, Приемственост, Опорочаване, "За буквите - О писменехь", Академично издателство "За буквите - О писменехь", 2020, стр. 218 - 229, ISBN 978-619-185-414-1.
 1302. Дончева, Ю. Редуциране на агресивното поведение чрез игрите - драматизации, като интерактивен метод, в ситуациите по социален и природен свят (алгоритъм от цикъл надграждащи игри). В: ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА “50 ГОДИНИ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТʺ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, стр. 148-154, ISBN 978-619-208-001-3.
 1303. Дончева, Ю. Интеракция детский сад - начальная школа в контѝнууме социальной роли „школьник“. В: Сборник с доклади от Четвърта международна научно-практическа конференция, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2014, стр. 32 - 37, ISBN 978-954-712-630-5.
 1304. Дончева, Ю. Екологично възпитание чрез игрова активност с природни материали в природна среда. В: Национална научно-практическа конференция с международно участие, Добрич, Булвест 2000, 2013, стр. 171 - 174, ISBN 978-954-18-0846-7.
 1305. Дончева, Ю. Ефективност на екскурзиите и разходките в ситуациите по природен и социален свят. В: Четиринадесета международна научно-практическа конференция на тема ”Съвременни тенденции в предучилищното възпитание”, Сандански, 2013, стр. 377 - 380, ISBN 978-954-395-094-2.
 1306. Дончева, Ю. Приложение на интерактивните техники в урока по „Човекът и обществото”. В: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски”, Велико Търново, Издателски комплекс на Национален военен университет, 2013, стр. 91 - 100, ISBN 1314-1937.
 1307. Дончева, Ю. Overcoming the aggression in children’s behaviour via studying the relation in family. IN: Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски”, Велико Търново, Издателски комплекс на Национален военен университет, 2013, pp. 85 - 90, ISBN 1314-1937.
 1308. Дончева, Ю. A Comparative Analysis on the topic of ethnicities developed by various teams of authors of curriculum systems of pre-school education in the Republic of Bulgaria. IN: 16th Conference of the Balkan Society for Pedagogy and Education “The Image of the “Other”/the Neighbour In the Educational Systems of the Balkan Countries”, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, University of Macedonia Press,, 2013, pp. 491 - 499, ISBN 978-960-8396.
 1309. Дончева, Ю. ИНТЕГРИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБРАЗОВАНИЯ В БОЛГАРИИ. В: Материалы XΙΙΙ Международных педагогических чтений ОТ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ: ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ВОСХОЖДЕНИЯ, Россия, Волгоград, Издательство лицея № 8 «Олимпия», Издательство ВГАПО, 2013, стр. 117 - 124, ISBN 978-5-906745-02-6.
 1310. Дончева, Ю. Художествено-илюстративните материали в ситуациите по социален и природен свят в детскатa градина. В: сборник от Международна научно - практическа конференция „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание”, Сандански, 2012, стр. 367 - 369, ISBN 978-954-359-078-2.
 1311. Дончева, Ю. Редуциране на агресивното поведение чрез ситуациите по социален свят в детската градина. В: сборник с доклади от Научно-практическа конференция "Превенция на аагрсията в предучилищна възраст", Шумен, РБ "Ст. Чилингиров" Шумен, 2012, стр. 66 - 73, ISBN 978-954-2936-06-0.
 1312. Дончева, Ю. Възможности и приложения на усвоените от студентите компетенции в учебната дисциплина "Разработване на социално - педагогически проект". В: Научни трудове на РУ - 2012, том 51, серия 6.2, Русенски университет, Печатна база при Русенски университет, 2012, стр. 156 - 159, ISBN 1311-3321.
 1313. Дончева, Ю. Взаимоотношенията в семейството като предпоставка, превенция и корекция на агресивното поведение на децата. В: сборник от Международна научно - практическа конференция „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание”, Сандански, Бон, Благоевград, 2011, стр. 47 - 50, ISBN 978-954-395-061-4.
 1314. Дончева, Ю. Подбор и ръководство на дидактичните игри в ситуациите по природен и социален свят. В: сборник от Научно-практическа конференция, „Иновационни практики в образованието”, 35 години Факултет по педагогика, Благоевград, Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2011, стр. 221 - 226, ISBN 978-954-680-780-9.
 1315. Дончева, Ю. Агресивното поведение в предучилищна възраст. В: сборник от Международна научно-практическа конференция „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание”, Сандански, 2010, стр. 26 - 30, ISBN 978-954-395-043-0.
 1316. Дончева, Ю. Фрустриране на детето в семейството като условие за провокиране на агресивно поведение. В: сборник от Научно-практическа конференция с международно участие „Иновации в образованието”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, Фабер, 2010, стр. 411 - 419, ISBN 978-954-400-298-5.
 1317. Дончева, Ю. Детето в семейството и преодоляване на агресивното му поведение чрез целенасочени педагогически ситуации. В: сборник от Международна научно – практическа конференция „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание”, Сандански, 2009, стр. 180 - 184, ISBN 978-954-395-017-1.
 1318. Дончева, Ю. Изграждане на ново, алтернативно, ниво на партньорство с родителите чрез Интернет комуникациите. В: сборник от Юбилейна научна конференция „ България и българите в Европа”, Съюз на учените, клон В. Търново, В. Търново, Фабер, 2009, стр. 359 - 365, ISBN 978-954-400-301-2.
 1319. Дончева, Ю. Преодоляване на агресивността в поведението на детето чрез изследване на взаимоотношенията в семейството му. В: сборник от Научна конференция с международно участие – 25 години Педагогически факултет, В. Търново, Фабер, 2009, стр. 236 - 240, ISBN 978-954-400-422-4.
 1320. Дончева, Ю. Позицията на детето в семейството и усвоеният поведенчески модел – предпоставки за агресивното поведение в предучилищна възраст. В: сборник от Н а ц и о н а л н а к о н ф е р е н ц и я с международно участие „Предучилищно детство и отговорностите на съвременното общество”, Бургас, Либра Скорп, 2009, стр. 443 - 451, ISBN 978-954-471-095-8.
 1321. Дончева, Ю. Идентифициране с родителите за определяне на просоциално и агресивно поведение у децата. В: сборник от Първа национална среща по предучилищно възпитание и подготовка „Водим бъдещето за ръка”, Ловеч, 2008, стр. 91 - 93, ISBN няма.
 1322. Дончева, Ю. Интеракциите семейство – дете – детска градина, като предпоставка и корекция на агресивното поведение у децата от предучилищна възраст. В: сборник от Национална научно – приложна конференция с международно участие „115 години предучилищно възпитание в Добрич – традиции и иновации”, Добрич, 2008, стр. 78 - 82, ISBN няма.
 1323. Дончева, Ю. Агресията – усвоен модел на поведение у малките деца. В: II Balkan Scientific Conference The Science, the Education and the Art in 21 st Century, Годишник „Наука – образование – изкуство”, В: Том 2. Съюз на учените – Благоевград, Благоевград, 2008, стр. 206 - 211, ISBN няма.
 1324. Дончева, Ю. Възпитателните системи в предучилищна възраст и модели на връзка със семейството през XXI век. В: сборник от Международна научна конференция „Българското образование – национални ориентири и европейски измерения”, Национален музей на образованието, Габрово, 2008, стр. 230 - 237, ISBN 978-954-490-044-1.
 1325. Дончева, Ю. Психологическата готовност на детето за обучение в училище. В: сборник от IV Балкански конгрес „Образованието, Балканите, Европа”, Стара Загора, 2007, стр. 394 - 401, ISBN 978-954-314-041-1.
 1326. Дончева, Ю. Детска агресия, семейство, взаимовръзка. В: сборник от Международна конференция по предучилищно възпитание „ Дунавските страни – градини на мира за децата”, Русе, 2007, стр. 31 - 38, ISBN няма.
 1327. Дончева, Ю. Семейството – един от факторите за формиране агресивно поведение у децата. В: сборник от Международна научна конференция „Възрастните и децата, децата и възрастните”, София, 2007, стр. 76 - 85, ISBN 978-954-617-030-9.
 1328. Дончева, Ю. Заедно във взаимодействие с родителите за изграждане на свят, който децата заслужават. В: сборник от Национална научно - практическа конференция по предучилищно възпитание, Русе, 2006, стр. 7 - 12, ISBN 978-954-370-020-2.
 1329. Дончева, Ю. Мястото на приказките за хляба от етнокултурата на българина в глобализиращия се свят. В: Сборник от Юбилейна научна конференция „Образованието в глобализиращия се свят”, 20 години Педагогически факултет, В. Търново, Университетско издателство, 2004, стр. 102 - 104, ISBN 978-954-524-608-1.
 1330. Дончева, Ю. След 120 години да кажем недоизказаното за Вела Живкова-Благоева”. В: сборник от Юбилейна научна конференция „120 години предучилищно възпитание”, В. Търново, Слово, 2004, стр. 82 - 89
 1331. Дончева, Ю., И. Илиева. Българските фолклорни игри в детската градина и началното училище. В: Научни трудове на русенския университет - 2014, том 53, серия 8.2, Русенски университет, 2014, стр. 126 - 130, ISBN ISSN:1311-3321.
 1332. Дочев Д.,Е. Калчева/Стефанова/. Многокритериалная динамическая система при неопределености. В: Научни трудове том 26,серия 9, Русе, 1984, стр. 184-190
 1333. Дуницов A., Е. Минев. RepRap проект- особености, осъществяване и възможности за използване в обучението на студенти и в практиката. В: Студентска Научна Конференция, Русе, РУ, 2014
 1334. Душкова, М. Текстологични наблюдения върху първите две издания на романа „Кръв” на Константин Константинов (1933 и 1946 г.). В: 1946. Между Царството и Народната република. Годината на прокомунистически прелом. Поетика на новия канон. Кн. 7, София, Кралица Маб, 2019, стр. 345-366, ISBN 978-954-533-180-0.
 1335. Душкова, М. Въпросът за гледната точка в „Унесът и страданието на Тома Галус” от Иво Андрич. Т. 12. В: Andrićs Sonnenseite. Andrićeva Sunčana strana, Grac, Beograd, Banjaluka, 2019, ISBN 978-3-9504299-5-4.
 1336. Душкова, М. Конструиране на модел за създаване на частна литературна история. В: Арнаудов сборник, Русе, Лени Ан, 2017, стр. 182-187, ISBN 978-612-7058-49-9.
 1337. Душкова, М. Социалните роли на Константин Константинов. В: Littera et Lingua, Електронно списание за хуманитаристика, С., 2017, стр. 10, ISBN 1312-6172.
 1338. Душкова, М. Лирическите творби на Константин Константинов в списание „Оса“. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Т. 55, Сер. 6.3, Езикознание, литературознание и изкуствознание, Русе, Русенски университет, 2016, стр. с. 49-53, ISBN 1311-3321.
 1339. Душкова, М. Писателят Константин Константинов и политическата конюнктура на 40-те години на ХХ век. В: 9 септември 1944: литература и политика. Съставител Пламен Дойнов, София, Кралица Маб, 2015, стр. 229-239, ISBN 978-954-533-142-8.
 1340. Душкова, М. Константин Константинов и Димитър Шишманов в разлома на историята. В: 9 септември 1944: литература и политика. Съставител Пламен Дойнов, София, Кралица Маб, 2015, стр. 283-299, ISBN 978-954-533-142-8.
 1341. Душкова, М. Константин Константинов във "Вестник на жената". В: Научни трудове на Русенски университет. Т. 54, Русе, 2015, стр. 112-116, ISBN 1311-3321.
 1342. Душкова, М. Духовни пресичания: Константин Константинов и Иля Еренбург (България, 1945). В: Арнаудов сборник, Т. 8, Русе, Лени Ан, 2014, стр. 197-203, ISBN 978-619-7058-33-8.
 1343. Душкова, М. Прилагане на метода „Световно кафене“ в обучението по литература. В: Научни трудове. Русенски университет „Ангел Кънчев”, Том 53, серия 6.3. Езикознание, Литературознание, Изкуствознание, Русе, 2014, стр. 133-137, ISBN 1311-3321.
 1344. Душкова, М. Българските сюжети в книгата "Моите гръцки приятели" на Стефан Гечев. В: Властта на духа: Алберт Гечев и Стефан Гечев, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 29-34, ISBN 9786197071016.
 1345. Душкова, М. Литературно-езикова игра с нонсенсово стихотворение. В: Научни трудове РУ § СУ' 2013, Русе, 2013, стр. 187-191, ISBN 1311-3321.
 1346. Душкова, М. Градското и частното пространство в романа “Кръв” на Константин Константинов. В: Арнаудов сборник, Русе, Лени Ан, 2013, стр. 229-241
 1347. Душкова, М. Убежища духа: встреча Ильи Эренбурга и Константина Константинова в Болгарии в 1945. В: Сталинградская гвозидка, Волгоград, 2013, стр. 214-224, ISBN 978-5-9904211-7-2.
 1348. Душкова, М. Птици над пожарищата. Иво Андрич и Константин Константинов. В: Паисиеви четения. Иво Андрич и балканското историческо битие. Научни трудове. Т. 50, кн. 1, сб. Б, 2012, Пловдив, 2013, стр. 108-121, ISBN 0861–0029.
 1349. Душкова, М. Константин Константинов и българският канон (1945-1947). В: Представи за българския литературен канон, книга II, Велико Търново, Фабер, 2010, стр. 188-207
 1350. Душкова, М. Собствените имена на героите в разказите на Константин Константинов. В: Сборник доклади на студентска научна сесия’ 09, Русе, 2009, стр. 60-66
 1351. Душкова, М. Временният дом (наблюдения върху сборника “Седем часът заранта” от Константин Константинов). В: Словото: образи и отражения. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти – Пловдив, 2006 и 2007, Пловдив, 2008, стр. 400-407
 1352. Душкова, М. Закон и справедливост. Героите на Константин Константинов от съдебната система. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – 08, Част втора, Русе, 2008, стр. 81-85
 1353. Душкова, М. 1934 година: дебатът за “Кръв” на Константин Константинов. В: Арнаудов сборник. Юбилеен том 5, Русе, 2008, стр. 282-291
 1354. Душкова, М. Всекидневието в разказите на Константин Константинов. В: Научни трудове. Т. 46, серия 7. Езикознание и литературознание, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2007, стр. 150-154
 1355. Душкова, М. Покой и движение в стихосбирката “Бележник” (1967) на Стефан Гечев. В: Стефан Гечев – отвъд традицията., Русе, Лени Ан, 2007, стр. 16-27
 1356. Душкова, М. Естетическата платформа на списание “Звено” (1914). В: Студентски научни изследвания - Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2006, стр. 74-77
 1357. Душкова, М. Литературни трансформации на “Шуми Марица”. В: Арнаудов сборник, №4, Русе, 2006, стр. 225-232
 1358. Душкова, М. Храната в българската литература. Щрихи към “Под игото” от Иван Вазов и “Чеда на Балкана” от Кирил Христов. В: Арнаудов сборник, №3, Русе, 2002, стр. 233-237
 1359. Душкова, М. Преводна и критическа рецепция в България на романа „Омер паша Латас“ от Иво Андрич. В: Andrićev Latas, Grac, Bucurest, Beograd, Banjalika, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Departman za rusku i slovensku filologiju, 2018, стр. 281-298, ISBN ISBN 978-3-950429.
 1360. Душкова, М. Невидимый ток: страницы о Иване Бунине. Неопубликованная переписка между Александром Бабореко и Константином Константиновым. В: Культура – основа славянского братства, Волгоград, 2012, стр. 240-248, ISBN ISBN 978-5-990421.
 1361. Душкова, М. Проблемът за “чуждото” пространство в разказите на Константин Константинов. В: Арнаудов сборник. Том 6, Русе, 2010, стр. 338-345
 1362. Душкова, М. Картичка, афиш, телеграма. Функция на предметите в разказите на Константин Константинов. В: Сборник в памет на проф. д-р Славчо Иванов, Велико Търново, Фабер, 2007, стр. 226-233
 1363. Душкова, М., Ж. Душков. Йордан Просеничков (Николай Елхов) – едно непознато творческо приствие в русенския културен живот от 20-те години на XX век. В: Арнаудов сборник. Т. 11, Русе, Лени-Ан, 2020, стр. 305-316, ISBN 978-619-7058-93-2.
 1364. Душкова, М., Ж. Николаева. Ранните публикации на Светлозар Димитров в "Северянин" (1926-1929). В: Да повикаш Бог. Книга за Змей Горянин, Русе, Русенски универистет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 33-40, ISBN 9789548467995.
 1365. Е. Великова, и др. Европейският проект “MATHEU”. Откриване, мотивиране и подкрепа на математическите таланти в европейските училища. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Том 41, Серия 7.1., Русе, България, Русенски университет "А. Кънчев", 2004, стр. 48-65
 1366. Евгения Горанова, Маргарита Теодосиева. Интерактивно електронно обучение по компютърни науки. В: Научни трудове на Русенски университет Том 53 Серия 11, Русе, 2014, ISBN 13113-3321.
 1367. Евстатиев Б., К. Габровска. Обосновка на материала на чувствителния елемент на електронна система за определяне на сумарната слънчева радиация. В: Енергиен Форум 2012, Св. Св. Константин и Елена - Варна, 2012, стр. 414-421
 1368. Евстатиев Б., К. Габровска. Теоретична обосновка на мониторингова система за птицевъдни комплекси. В: Научни трудове на Русенския Университет, том 49, серия 3.1, Русе, 2010, стр. 84-89, ISBN 1311-3321.
 1369. Евстатиев Б., К. Габровска. Разработване на отчетна система за автоматизиране планирането и отчитането на учебното натоварване.. В: Научни трудове на Русенския университет- 2013, том 52, серия 3.2, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 1370. Евтимова В., Д.Симеонов. Симулация на процесите на постъпване на групови заявки в център за спешна медицинска помощ. В: Научни трудове на РУ, том 39, серия 8, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2002, стр. 90-94, ISBN 1311-3321.
 1371. Евтимова В., Д.Симеонов. Изменение в параметрите на системата при отклонение в законите на разпределение на входящия поток от заявки и времето на обслужване в център за спешна медицинска помощ. В: Научни трудове на РУ, том 39, серия 8, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2002, стр. 85-89, ISBN 1311-3321.
 1372. Евтимова В., Д.Симеонов. Моделиране на център за спешна медицинска помощ като сложна система и изследване на някои нейни измерители на неравномерност. В: Сборник доклади Юбилейна научна конференция с международно участие “Университетът на третото хилядолетие” – Бургас, том 1, Бургас, 2001, стр. 73-77, ISBN 1311-221 X.
 1373. Евтимова В., Д.Симеонов. Определяне вида на специализация на екипите в центрове за спешна медицинска помощ с използване апарата на теория на информацията. В: Сборник доклади Шеста научно-техническа конференция с международно участие ”Транспорт, екология – устойчиво развитие”, ЕКОВАРНА 2000, том 7, Технически университет – Варна, 2000, стр. 151-155, ISBN 954-20-00030.
 1374. Евтимова В., Д.Симеонов. Моделиране на център за спешна медицинска помощ като система за масово обслужване с приоритетни заявки. В: Сборник доклади Национална научно-техническа конференция с международно участие “Надежност, ремонт и експлоатация на техниката”, серия 5, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 1998, стр. 59-63
 1375. Евтимова В., П. Бахчеванова. Предпоставки за организацията и функционирането на системата за спешна медицинска помощ. В: Научна сесия на РУ, том 41, серия 4, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2004, стр. 146-150, ISBN 1311-3321.
 1376. Евтимова В., П. Бахчеванова, Д. Симеонов. Характеристика на някои центрове за спешна медицинска помощ в Република България организация на транспортното обслужване в тях и неговата издръжка. В: Научна сесия на РУ, том 41, серия 4, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2004, стр. 151-155, ISBN 1311-3321.
 1377. Евтимова, В. Анализ на устойчивостта на параметрите на икономико-математическия модел по планиране на производството и снабдяването със стоки. В: Интердисциплинарен форум България и Русия – посоки на взаимност, Русе, 2008, стр. 127-134
 1378. Евтимова, В. Улучшение организации транспортного обслуживания центра по оказанию спешной медицинской помощи - цель и задачи исследования. В: Международна научна конференция “Дни науки 2005”, организирана от “Education and Science”- Чехия и др., том 20, Днепропетровск, 2005, стр. 6-8, ISBN 966-7191-99-0.
 1379. Евтимова, В. Някои по-важни резултати при изследване на потоковите процеси и транспортното обслужване на център за спешна медицинска помощ. В: Сборник научни трудове на РУ, том 41, серия 7.1, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2004, стр. 139-148, ISBN 1311-3321.
 1380. Евтимова, В. Оценка на точността на резултатите за качествата на функциониране на център за спешна медицинска помощ като система за масово обслужване. В: Сборник доклади Юбилейна научна конференция с международно участие, 40 години СУБ – Стара Загора, том 1, Стара Загора, 2001, стр. 222-227, ISBN 954-8180-81-2.
 1381. Евтимова, В. Програмна система за моделиране на топло-масообменни задачи. В: Сборник трудове, Научна сесия ’96 с международно участие, ВВУАПВО “П.Волов”- Шумен,част четвърта, ВВУАПВО “П.Волов”- Шумен, 1996, стр. 35-41
 1382. Енчев, К., П. Коев, С. Стойков, С. Антонов. Екстремният синтез и оптимизационният подход в синтеза – ръка за ръка (I част).. В: Научни трудове на РУ, т. 41, сер. 2, Русе, 2004, стр. 166-171, ISBN 1311-3321.
 1383. Желева И., Лечева А. Математическо моделиране на движението на двуфазна среда в реактор с бъркалка. В: Научни трудове на РУ, Том 38, Серия 5, Русе, РУ, 2002, стр. 83-91
 1384. Желева И., Лечева А. Алгоритъм за числено изследване на въртящо се вискозно течение в цилиндричен съд с бъркалка. В: Научни трудове на РУ, Том 39, Серия 2.2, Русе, РУ, 2002, стр. 128–133
 1385. Желева И., Лечева А. Изследване влиянието на разположението на бъркалките върху хидродинамиката в химически реактор с три бъркалки. В: Научни трудове на РУ, Том 38, Серия 9, Русе, РУ, 2001, стр. 86 – 90
 1386. Желева И., Лечева А. Числен алгоритъм за изследване на хидродинамиката в реактор с три бъркалки. В: Научни трудове на РУ, Том 38, Серия 10, Русе, РУ, 2001, стр. 250–256
 1387. Желева, И., Лечева А. Числено изследване на хидродинамиката в химически реактор с бъркалки. В: Научни трудове на РУ, Том 38, Серия 5, Русе, РУ, 2001, стр. 83-91
 1388. Желева, И., Т. Тодоров, Л. Стоянова. Рак на млечната жлеза - статистическо проучване на заболяването в Община Разград. Анкета и характеристика на анкетираните жени.. В: Научн. конф. РУ&СУ’10, Русе, 29-30.10, 2010
 1389. Желязкова И. И., Андреева М. Х., Грозданова Е. Експериментално изследване на ефективността на компютърно-базираното тестване в средното образование. В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ Том 40, серия 1.2, Русе, 2004, стр. 95-100
 1390. Желязкова И. И., Андреева М. Х., Николова М. Експериментално изследване на компютърно-базираното тестване на знания в средното образование. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, том 40, серия 1.2, Русе, 2004, стр. 89-94
 1391. Желязкова И. И., Шопов С., Чернев С. Организация и обработка на информационните масиви от подсистемата “Показатели НА НИР във ВУЗ”. В: Научни трудове на ВИММЕСС, Серия “Изчислителна техника и автоматизация на производствените процеси”, том XXI, Русе, 1979, стр. 91-94
 1392. Желязкова И., Андреева М. Експериментално изследване на компютъризирания тестов контрол на знания. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на Русенския университет, том 40, серия 3, Русе, 2003, стр. 48-52
 1393. Желязкова И., Г. Атанасова. Редактор-генератор на програми за описание на алгоритмични знания (проект). В: Научни трудове на РУ, Русе, 2004, ISBN 1311-3321.
 1394. Желязов M., M. Костова, В. Джуров. Интерферационните картини като елемент от радиохолографско изображение и идеи за ефективното им използване чрез форми на изкуствен интелект. В: Сборник доклади при Юбилейна научна сесия с международно участие „120 години ВВМУ”, Варна, 2001, стр. 143-149
 1395. Желязов М., В. Джуров, М. Костова. Многочестотните радиохолографски методи като елемент от системи за разпознаване. В: Сборник научни трудове , Юбилейна научна сесия, ВВВУ Г. Бенковски, 2001, стр. 66-71
 1396. Желязов М., М. Костова, В. Джуров. Един критерий за адаптиране на антенните системи при пространствено- временна обработка на радиолокационните сигнали. В: Научни трудове, Том 38, серия 3, РУ „А.Кънчев”, 2001, стр. 173-175, ISBN 1311-3321.
 1397. Желязов П., М. Костова, В. Джуров. Експертни системи при опознаване на сложни изображения. В: МНК 2000, Сборник научни трудове част 4, Шумен, 2000, стр. 192-199, ISBN 954-9681-02-3.
 1398. Желязов П., М. Костова, В. Джуров. Системи за вземане на решения при сложни изображения. В: МНК 2000, Сборник научни трудове част 4, Шумен, 2000, стр. 187-192, ISBN 954-9681-02-3.
 1399. Захариева Сн., В. Мутков, С. Кадирова, И. Георгиев. Алгоритми на математични модели за мониторинг на геометричните показатели на прокат. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 50, серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2011, стр. 117-121, ISBN 1311-3321.
 1400. Захариева Сн., И. Георгиев. Математичен модел за оценка геометричните показатели на квадратни и правоъгълни прокатни профили. В: XX Национален Научен Симпозиум, Метрология и Метрологично Осигуряване, Созопол, 2010, стр. 440-446
 1401. Захариева Сн., И. Георгиев, Т. Тошков. Математичен модел за измерване на отклонение на външни цилиндрични повърхнини без осово въртене. В: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Габрово, Технически Университет - Габрово, 2009, стр. 593-596
 1402. Здравкова, Зл. Ролята на елинката в древността. В: Научни трудове на РУ, т.48, серия 6.2., Русе, Печатна база на Русенски университет, 2009, стр. 209-215, ISBN 1311-3321.
 1403. Здравкова, Зл. Тракийското присъствие в Русенския край през античната епоха. В: 85 години Тракийско дружество Тракия – Русе, Русе, Трак. Научен институт, филиал-Русе, 2007, стр. 36-42
 1404. Здравкова, Зл. Има ли място ракията сред божествените питиета. В: Ракията на българина, Русе, Лени-ан, 2005, стр. 106-114
 1405. Здравкова, Зл. Една хипотеза за семантиката на “Тракийския грифон”. В: Арнаудов сборник, т. І, Русе, Лени-Ан, 2000, стр. 60-63
 1406. Здравкова, Зл. Принос към портретната характеристика на Дионис. В: Майски научни четения (доклади и съобщения), Силистра, РИТТ, 1998, стр. 132-142
 1407. Здравкова, Зл. За някои паралели относно божествения портрет в Библията и Тракийския орфизъм. В: Библия, фолклор, литература, В.Търново, Абагар, 1996, стр. 244-247
 1408. Здравкова, Зл. и Антонова, В. Колекция “Захарий Стоянов” в Русе (Русе и историческото наследство на Захарий Стоянов), в: Захарий Стоянов и нашето време,. В: Доклади и научни съобщения по повод 150-годишнината на Летописеца,, София,, 2000, стр. 249-254.
 1409. Здравкова, Зл. и Ботева, Мл. Към въпроса за образователното дело на с. Брестовене, Разградско,. В: Научни трудове на Русенски университет “Анг. Кънчев,т. 41, серия 6.2,, Русе,, Печатна база на Русенски университет, 2004, стр. 215-218., ISBN 1311-3321.
 1410. Здравкова, Зл. и Ганчева, М. Към въпроса за просветното дело в град Мартен, Русенска област,. В: Научни трудове на Русенски университет “Анг. Кънчев, т. 45, серия 5.3., Русе,, Печатна база на Русенски университет, 2006, стр. 19-24., ISBN 1311-3321,.
 1411. Здравкова, Зл. и Доковски, Ем. Eдна хипотеза за присъствието в Югоизточна Азия и Австралия в древността (по топонимични данни), в. В: Научни трудове на РУ, т. 44, с. 6.2.,, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2005, стр. 131-136., ISBN 1311-3321.
 1412. Здравкова, Зл. и Златева, Р. Позицията на жената в Първата българска държава. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 45, серия 5.3., Русе, Печатна база на Русенски университет, 2006, стр. 7–13, ISBN 1311-3321.
 1413. Здравкова, Зл. и Игнатова, Р. Целодневна детска градина „Незабравка” – създаване и развитие. В: Научни трудове на РУ “Анг.Кънчев”, т. 45, серия 5.3., Русе, Печатна база на Русенски университет, 2006, стр. 25-29, ISBN 1311-3321.
 1414. Здравкова, Зл. и Славова, И. Царица Хатшепсут – пример за успешно управление в Древен Египет. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”,т. 47, серия 5.2, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2008, стр. 147-152, ISBN 1311-3321.
 1415. Здравкова, Зл.,. Църквата „Света Богородица”,. В: Научни трудове на Русенски университет “Анг. Кънчев,т. 49, серия 6.2,, Русе,, Печатна база на Русенски университет, 2010, стр. 132-135., ISBN 1311-3321.
 1416. Здравкова, Зл.,. Жената в Древна Месопотамия (по данни от някои законодателни текстове). В: Научни трудове на РУ, т. 48, серия 6.2., Русе, Печатна база на Русенски университет, 2009, стр. 215-221., ISBN 1311-3321.
 1417. Здравкова, Зл.,. Гетското присъствие в Русенския край през бронзовата и желязната епоха. В: Известия на регионален исторически музей, т. ХІІ, Светът на гетите, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2008, стр. 20-27, ISBN 1313-7336.
 1418. Здравкова, Зл.,. Урокът по религия в началното училище – организация, съдържание, предназначение,. В: Урокът – дидактически материали,, Русе,, Лени-Ан, 2005, стр. 140-149., ISBN 054-8190-46-Х.
 1419. Здравкова, Зл.,. Идеята за построяване на катедрален храм в Русе в края на ХІХ в.,. В: Научни трудове на Русенски университет “Анг. Кънчев,т. 41, серия 6.2,, Русе,, Печатна база на Русенски университет, 2004, стр. 219-222., ISBN 1311-3321.
 1420. Здравкова, Зл.,. Педагогическият факултет при Русенския университет “А. Кънчев” – 10 години развитие,. В: Научни трудове на Русенски университет “Анг. Кънчев”, т. 41, серия 6.2,, Русе,, Печатна база на Русенски университет, 2004, стр. 139-154., ISBN 1311-3321.
 1421. Здравкова, Зл.,. Към въпроса за първите забавачници в Русе след Освобождението,. В: Научни трудове на Русенски университет “Анг. Кънчев”, т. 40, серия 10.1,, Русе,, Печатна база на Русенски университет, 2003, стр. 33-37., ISBN 1311-3321.
 1422. Здравкова, Зл.,. Учебният предмет “Религия” в началното училище,. В: Проучване и разработване на иновации в технологията на реализирането на съвременни образователни стратегии,, Русе,, Печатна база на Русенски университет, 2003, стр. 42-44.
 1423. Здравкова, Зл.,. Учебни програми в Русенското учебно окръжие 1878-1900 г.,. В: Научни трудове на Русенски университет “Анг. Кънчевт. т. 39, серия 2.1,, Русе,, Печатна база на Русенски университет, 2002, стр. 73-76., ISBN 1311-3321.
 1424. Здравкова, Зл.,. Ангел Кънчев като съратник на Васил Левски,. В: Ангел Кънчев, материали от Кръглата маса 150 години от рождението на революционера,, Русе,, Лени-Ан, 2001, стр. 26-32.
 1425. Здравкова, Зл., Йорданова, Д. Принос към историята на образованието в Русе (Висшият педагогически курс в Русе, 1909 – 1924). В: Научни трудове на РУ “Анг.Кънчев”, том 37, серия 7, Русе, Печатна база на Русенски университет, 1999, стр. 11-17, ISBN 1311-3321.
 1426. Здравкова, Зл., Р. Златева. Позицията на жената във Втората българска държава. В: Научни трудове на Русенския университет, Т. 54. серия. 6.2., Русе, Печатна база при Русенския университет, 2015, стр. 151–159., ISBN 1311-3321.
 1427. Здравкова, Златоживка. Към въпроса за някои растителни превъплъщения на Дионис. В: Юбилеен сборник “35 години нумизматично дружество Червен”, Русе, Лени-Ан, 2002, стр. 8-17
 1428. Здравкова, Златоживка. Учебната екскурзия като метод за повишаване качеството на учебно-възпитателната работа с чуждестранни студенти. В: Научни трудове на ВТУ , т. ХХV, сер. 12, Русе, Печатна база на ВТУ "А. Кънчев", 1984, стр. 101-105
 1429. Здравкова, Златоживка. Елинският внос и влияние всред гетското общество в доримския период. IN: Доклади от юбилейна научна сесия, посветена на 1300- годишнината от Българската държава и 10- годишнината на ВПИ, Шумен, 1982, pp. 176-180
 1430. Здравкова, Златоживка. Към въпроса за икономическия живот на Русе (15-17 в.). В: Научни трудове на ВТУ, Русе, Печатна база на ВТУ "Ангел Кънчев", т. ХХІІІ, сер. ІІ, 1981, стр. 173-177
 1431. Здравкова, Златоживка. За някои последици от османското завладяване на Русенския край. В: Научни трудове на ВТУ, т. ХХІІІ, сер. ІІ, Русе,, Печатна база на ВТУ "Ангел Кънчев", 1981, стр. 167-172
 1432. Златев Л. Филип Симидов оневинява поп Кръстю. В: Светлината на Възраждането. Сборник материали от кръгла маса, посветена на годишнини на възрожденски дейци, ноември, 2012, Русе, Издателство на Русенския университет, 2012, стр. 24-27, ISBN 978-954-8467-77-3.
 1433. Златев, Л. Методически похвати в семинарните занятия по Нова и съвременна история на България І и ІІ част. В: Университетска дидактика и подготовка на учителите в нашето съвремие, Русе, Университетски издателски център - РУ "Ангел Кънчев", 2015, стр. 35-36, ISBN 978-619-207-004-5.
 1434. Златев, Л. Кнажеският акт от 27 април 1881 г. и политическият живот в Русе. В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев". т. 54, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2015, стр. 160-163, ISBN 1311-3321.
 1435. Златев, Л. Използване на интерактивни методи на обучението по Нова и съвременна история на България І и ІІ част. В: Интерактивни методи на обучение и възпитание, Русе, Университетски издателски център - РУ, 2014, стр. 20-23, ISBN 978-954-712-633-6.
 1436. Златев, Л. Използване на интерактивни методи на обучение по Нова и съвременна история на България І и ІІ част. В: Интерактивни методи на обучение и възпитание, Русе, Университетски издателски център - РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 20-23, ISBN 978-954-712-633-6.
 1437. Златев, Л. Руските архиви за формирането на ЦК на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО). В: Научни трудове на РУ, т. 53, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор., Русе, Издателски център при РУ, 2014, стр. 238-243, ISBN 1311-3321.
 1438. Златев, Л. Как е ликвидиран Йон Патони, убиецът на видния български общественик от Добрич Христо Стефанов?. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски център при РУ, 2011, стр. 224-227, ISBN 1311-3321.
 1439. Златев, Л. Русенската общественост и Съединението. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски център при РУ, 2011, стр. 20-23, ISBN 1311-3321.
 1440. Златев, Л. Авиацията в Итало-турската война 1911-1912 г. и българската военна мисъл.. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 49, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор., Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2010, стр. 113-117, ISBN 1311-3321.
 1441. Златев, Л. Развитие на банково-кредитното дело в крайдунавските градове след Освобождението до войните (1878-1912).. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 48, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор., Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2009, стр. 272-279, ISBN 1311-3321.
 1442. Златев, Л. Политическите партии в Русе и изборните борби през 1911 г.. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 47, серия 5.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор., Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2008, стр. 166-175, ISBN 1311-3321.
 1443. Златев, Л. Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО)в началото на 30-те години на ХХ век.. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 41, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор., Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2004, стр. 223-227, ISBN 1311-3321.
 1444. Златев, Л. Стопанското развитие на Русе по време на войните (1912-1918 г.). В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 40, серия 10.1. Педагогика, психология и история., Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2003, стр. 38-46, ISBN 1311-3321.
 1445. Златев, Л. Русенските стопански дейци в защита на държавно-административния статут на своя град (1934-1941 г.).. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 39, серия 2.1. Педагогика, психология и история., Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2002, стр. 100-104, ISBN 1311-3321.
 1446. Златев, Л. Създаване и по-значими изяви на Русенското поборническо-опълченско дружество.. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 39, серия 2.1. Педагогика, психология и история., Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2002, стр. 105-108, ISBN 1311-3321.
 1447. Златев, Л. Историзмът на Захарий Стоянов - сравнителен анализ между непубликувания и публикувания вариант на "Предисловието" към т. 1 на "Записките ...".. В: Захарий Стоянов и нашето време. Доклади и научни съобщения по повод 150-годишнината на Летописеца., София, Народно събрание на Република България, 2000, стр. 67-74, ISBN 954-22-0295-4.
 1448. Златев, Л. Документални материали съхранявани в Държавен архив - Русе за Силистренския край в периода на войните и следвоенната окупация (1913-1919 г.).. В: Майски научни четения (Доклади и съобщения)., Силистра, Педагогически факултет към РУ "А. Кънчев" филиал -, 1998, стр. 159-163, ISBN няма.
 1449. Златев, Л. Членове на Русенското поборническо-опълченско дружество от Габрово и Габровския край.. В: 120 години от Освобождението на Габрово. Сборник материали от научна конференция "Габрово - твърдина на българския дух", Габрово, Исторически музей - Габрово, 1997, стр. 215-222, ISBN 90030-3-5.
 1450. Златев, Л. Политическите борби около Русенската градска община 1921-1924 г.. В: 125 години Русенска община (1865-1990)., Русе, Русенска община, 1990, стр. 4-22, ISBN няма.
 1451. Златев, Л., Д. Минчев. Стопанска история и институционална промяна:ролята на Русенската търговско-индустриална камара за откриването на Свищовската стопанска академия. В: 75-години Стопанска академия - Свищов. Международна юбилейна научна конференция, Свищов, Академично издателстно "Ценов", 2011, стр. 219-225, ISBN 978-954-23.0677-1.
 1452. Златева, Р. About the Toponym Vanand. IN: Reports Awarded with "Best paper" Crystal Prize, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. 147-151, ISBN 978-954-712-733-3.
 1453. Златева, Р. Морските и речните пътища в живота на дунавските българи. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база при Русенския университет, 2016, стр. 108-110, ISBN 1311-3321.
 1454. Златева, Р. Присъствието на ордалията в наказателната практика на дунавските и волжките българи. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2014, стр. 224-226, ISBN 1311-3321.
 1455. Златева, Р. Проблемът за възпитаването на личността в уважение към правните норми на Средновековна България. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база при Русенския университет, 2012, стр. 190-193, ISBN 1311-3321.
 1456. Златева, Р. Регламентираната благодарност към средновековния български войн (По данни от законовите постановки). В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2011, стр. 219-222, ISBN 1311-3321.
 1457. Златева, Р. Варварският нрав на кан Крум (803–814) – между легендата и реалността (Опит за нравствен портрет на владетеля). В: Сб. Докторантите в диалог с науката, Благоевград, Университетско издателство, 2010, стр. 128–141, ISBN 978-954-680-.
 1458. Златева, Р. Български следи в Азербайджан. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2010, стр. 126–131, ISBN 1311-3321.
 1459. Златева, Р. Религиозно-провиденциалните възгледи в живота на българина езичник (VII-ср. IX в.). В: Научни трудове, Русе, Т. 48, серия 6.2, 2009, стр. 242-247, ISBN 1311-3321.
 1460. И. Раева. Графичен анализ на периодични точки на Дискретни динамични системи. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 77 - 81, ISBN 1311-3321.
 1461. И. Раева. Частично рекурсивни функции върху азбуки. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 41-45, ISBN 1311-3321.
 1462. Ив. Желева, А. Лечева. Вычисление вихря скорости при исследованием гидродинамики в биореактором с механическим перемешивением. В: Днi науки'2005, 15-27 квiтня 2005 року, Том 18, Днiпропетровськ, 2005, стр. 31-35
 1463. Ив. Желева, А. Лечева. Разработване на тест по дисциплината Приложна математика. В: Научни трудове на РУ, Майски научни четения, Том 44, серия 7.1, Русе, РУ, 2005, стр. 223-227, ISBN 1311-3321.
 1464. Иван Георгиев. Един метод на крайните елементи за параболични задачи с прекъснати коефициенти и наличие на локален източник. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 6.1, Русе, 2014
 1465. Иванка Желева, А. Лечева. Изследване на влиянието на геометричните характеристики върху хидродинамиката в реактори с бъркалка. В: Научни трудове на РУ, Майски научни четения, Том 41, серия 7.2, Русе, РУ, 2004, стр. 192-197, ISBN 1311-3321.
 1466. Иванка Желева, Анна Лечева. Математически модел на хидродинамиката в биореактори с механично разбъркване. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2015
 1467. Иванка Желева, Анна Лечева. Описание на структурата на флуидния поток в цилиндричен реактор с механично разбъркване. В: Научни трудове на РУ, Том 50, Серия 1.2, Русе, РУ, 2011, стр. 60-65, ISBN 1311-3321.
 1468. Иванка Желева, Анна Лечева. Изследване на концентрацията на вещество при химическа реакция от типа АВ, протичаща в реактор с механично разбъркване. В: Научни трудове на РУ, Том 49, серия 1.2, Русе, РУ, 2010, стр. 53-60, ISBN 1311-3321.
 1469. Иванка Желева, Анна Лечева. Метод на променливите направления за числено решаване на уравненията на Навие-Стокс в цилиндрична координатна система. В: Научни трудове на РУ, Том 47, серия 9, Русе, РУ, 2008, стр. 178-182
 1470. Иванка Желева, Анна Лечева. Математически модел на хидродинамичните процеси при производство на вододисперсни бои. В: Научни трудове на РУ, Майски научни четения, Том 46, серия 7.3, Русе, РУ, 2007, стр. 128-133, ISBN 1311-3321.
 1471. Иванка Желева, Анна Лечева. Числено изследване на полето на концентрацията в биореактор с три бъркалки. В: Научни трудове на РУ, Том 41, Серия 1.2, Русе, РУ, 2004, стр. 150-156
 1472. Иванка Желева, Тодор Тодоров, Любка Стоянова. Рак на млечната жлеза – статистическо проучване на заболяването в Община Разград. Анкета и характеристика на анкетираните жени. В: Трудове на РУ – НК – 2010, т.49, с. 8.1,, Русе, 2010, стр. 79 - 85
 1473. Иванов, И. и Т. Тодоров. Оценка работата на фуражомелка за влажно царевично зърно.. В: Първа национална младежка конференция по фуражно производство, Плевен, 1990
 1474. Иванова, Г., Д. Баева, П. Златаров, Е. Ибрямова. Концептуален модел на софтуерна система за организиране и проследяване приема и обучението на докторанти. В: EDUCATION, SCIENCE, ECONOMICS AND TECHNOLOGIES, Педагогика и качество на образованието, Том XIII (3) Бургас, 2017, стр. 96-100, ISBN 13126121.
 1475. Иванова, Е. СВЕТОВНИ И НАЦИОНАЛНИ КОНЦЕПТУАЛНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ. В: Годишна университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", Велико Търново, 2020, стр. 95-104, ISBN 2367-7481.
 1476. Иванова, Е. СОФТУЕРНА ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ОКОЛЕН СВЯТ“. В: Годишна университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", Велико Търново, 2020, стр. 105-112, ISBN 2367-7481.
 1477. Иванова, Е. ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ ЗА ПРОВЕРКА НИВОТО НА ЗНАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ОКОЛЕН СВЯТ“ ЗА ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС. В: Годишна университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", Велико Търново, 2020, стр. 84-94, ISBN 2367-7481.
 1478. Иванова, Е. МОДЕЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ОКОЛЕН СВЯТ”. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на НВУ „Васил Левски” 2019, Велико Търново, 2019, стр. 127-136, ISBN ISSN 2367-7481.
 1479. Иванова, Е. ИНТЕГРИРАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПО ТЕМАТА „КАК ВЪЗПРИЕМАМ СВЕТА?” ОТ УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ОКОЛЕН СВЯТ”. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на НВУ „Васил Левски” 2019, Велико Търново, 2019, стр. 137-145, ISBN ISSN 2367-7481.
 1480. Иванова, Е. ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ ЧРЕЗ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО „ОКОЛЕН СВЯТ” ЗА ВТОРИ КЛАС. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на НВУ „Васил Левски” 2019, Велико Търново, 2019, стр. 146-152, ISBN ISSN 2367-7481.
 1481. Иванова, Е. FORMATION OF SOCIAL COMPETENCIES THROUGH LEARNING CONTENT “AROUND THE WORLD” FOR FIRST GRADE. IN: PROCEEDINGS Volume 56, book 6.2. Pedagogy and Psychology History, Ethnology and Folklore, 'Angel Kanchev' University of Ruse, Ruse, 2017, pp. 17-22, ISBN 1311-3321..
 1482. Иванова, К. Предаден ли е Върбан войвода?. В: Сборник с доклади от международна конференция, Русе, Регионална библиотека "Любен Каравелов" - гр. Русе, 2018, стр. 82 - 87, ISBN 978-619-7404-03-6.
 1483. Иванова, К. Демократическата партия в Русе (1918 - 1923 г.). В: НТ на Русенския университет „Ангел Кънчев”, т. 55, серия 6.2., Русе, 2016, стр. 146-151, ISBN 1311-3321.
 1484. Иванова, К. Политическият живот в Русе (1923-1934). IN: НТ на РУ, Русе, 2015, pp. 139-146, ISBN 1311-3321.
 1485. Иванова, К. Русенските либерали (1919-1923). В: НТ на РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2014, стр. 227-233, ISBN 1311-3321.
 1486. Иванова, К. Александър Хаджипетров в политическия живот на Русе.. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2013, стр. 207-211, ISBN 1311-3321.
 1487. Иванова, К. Деветоюнският преврат в Русе. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2012, стр. 204-208
 1488. Иванова, К. Политическите борби в Русе от края на 20-те и началото на 30-те години в писмата на Васил Кръстев.. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2011, стр. 251-255, ISBN 1311-3321.
 1489. Иванова, К. Борбите сред Демократическия сговор в Русе през 1927 г. и акцията на 14-те обединисти.. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2010, стр. 173-178, ISBN 1311-3321.
 1490. Иванова, К. Политическата кариера на русенеца Кънчо Кънчев. В: Сборник с доклади от студентско-докторантска научна сесия 2014, Русе, 2014, стр. 204-208
 1491. Иванова, К. Партийните страсти в Русе (1931 - 1934). В: НТ на РУ, Русе, 2009, стр. 286-290, ISBN 1311-3321.
 1492. Иванова, К. Народна вяра от русенския край (по материали от теренни проучвания в с. Чилнов и с. Широково). В: Сборник от СНС 2008, Русе, 2008, стр. 151-154, ISBN 1311-3321.
 1493. Илиев В., К. Григорова. Постпроцесор за пробивно разстъргваща машина РВ501-16/24. В: Научни трудове ВТУ "А.Кънчев", серия 8, Русе, 1986
 1494. Илиев В., К. Попов, К. Григорова,Р. Русев ,М. Марков, И. Атанасов, Д. Тодорова,С. Попова, Н.Чолакова 9-ая международная конференция КОМПКОНТРОЛЬ'89 "Применение 3ВМ в машиностроительном производстве". Програмно-технический комплекс автоматизированного программирования станков с ЧПУ "МНЕМО-16. В: 9-ая международная конференция КОМПКОНТРОЛЬ'89, Братислава, 1989
 1495. Илиев В., К.Григорова. Генериране на повърхнини в системата МНЕМО-16. В: Научни трудове ВТУ "А.Кънчев", серия 6, Русе, ВТУ "А.Кънчев", 1988
 1496. Илиев В., К.Попов, К.Григорова, Р.Русев, М.Марков, И.Атанасов, Д.Тодорова, Н.Чолакова. Програмно-технический комплекс автоматизированного программирования станков с ЧПУ "МНЕМО-16". В: 9-ая международная конференция КОМПКОНТРОЛЬ'89 "Применение 3ВМ в машиностроительном производстве, ЧССР, Братислава, 1989, стр. 97-99
 1497. Илиев В., К.Попов, К.Григорова, Р.Русев, М.Марков, И.Атанасов, Тр.Русков, Пл.Хараламов, Д.Тодорова, Н.Чолакова. Програмно-технически комплекс за програмиране на машини с ЦПУ - "МНЕМО-16". В: САПР'88, Пета международна конференция "Автоматизация на конструирането и проектирането на технологични процеси в машиностроенето, Пловдив, ТУ - Пловдив, 1988, стр. микрофиш номер 15
 1498. Илиев В., К.Попов, М.Марков, К.Григорова, И.Атанасов, С.Навасардян, Р.Русев. Програмно-технически комплекс за програмиране на машини с ЦПУ. В: Научно-практическа конференция "Приложение на компютърната техника в производството и управленческата дейност", Ямбол, НТС- Ямбол, 1986
 1499. Илиев В., М. Марков, К. Попов, К. Григорова, Р. Русев, И. Атанасов, С.Навасардян, Ст.Попова. Програмно-технический комплекс для программирования машин с ЧПУ. В: 8-ая международная конференция КОМПКОНТРОЛЬ'87, Москва, Станкин, Москва, 1987, стр. 385-389
 1500. Илиев В., М.Марков, К.Попов, К.Григорова, И.Атанасов, Р.Русев, С.Навасардян, Ст.Попова. Автоматизирано програмиране на машини с ЦПУ. В: Юбилейна научна сесия "Съвременни машиностроителни технологии", София, ЦМИ - София, 1986
 1501. Илиев В., М.Марков, К.Попов, К.Григорова, Р.Русев, И.Атанасов. Програмно-технически комплекс за програмиране на машини с ЦПУ. В: Юбилейна научна сесия, Научни трудове том XXVI серия 12, ВТУ, Издателство на ВТУ, 1984, стр. 209-213, ISBN УДК 691.3.06:621..
 1502. Илиев В., П. Панов, К. Григорова, Кр. Попов. Една възможност за засилване използуването на ИТ в курсовото и дипломно проектиране. В: Докл. на научно практическа конференция Научна организация на учебния процес, Русе, 1982
 1503. Илиев, В. и Т. Тодоров. Относно апроксимирането на преходна крива в основата на зъбите на зъбните колела посредством дъги от окръжности.. В: Научна сесия Посветена на 1300 г. от създаването на Българската държава. Секция 6 “Машиностроене и ТММ", Шумен, 1980, стр. 45-52
 1504. Илиев. В., К. Попов, К. Григорова, Р. Русев, М. Марков, И. Атанасов, Тр. Русков, Пл. Хараламов, Д. Тодорова, С. Попова, Н. Чолакова. Програмно-технически комплекс за програмиране на машини с ЦПУ МНЕМО-16. В: Научно техническа конференция. с международно участие САПР-88, Пловдив, 1988
 1505. Илиев. В., М. Марков, К. Григорова, К. Попов, И. Атанасов, Р. Русев, С. Навасардян, С. Попова. Программно-технический комплекс для программирования машин с ЧПУ. В: Комконтрол'87, Москва, 1987
 1506. Илиев. В., М. Марков, К. Попов, К. Григорова, Р. Русев, И. Атанасов. Програмно технически комплекс за програмиране на мaшини с ЦПУ. В: Научни тудове ВТУ "А.Кънчев", серия 12, Русе, 1984
 1507. Илиева И., Ю. Дончева. Анализ на отношението към Физическото възпитание и спорта на студентите от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика при Русенски университет. В: Научни трудове на Русенския университет, т. 52, с. 8.2, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2013, стр. 123 - 130, ISBN ISSN 1311-3321.
 1508. Илиева, Б. Мултидисциплинарност в подкрепата на възрастни и стари хора. В: Годишна университетска научна конференция, Национален военен университет, 2018, стр. 809-814, ISBN 2367-7481.
 1509. Илиева, Б. Социални аспекти на подкрепа за запазване здравето на възрастните и стари хора. В: Годишна университетска научна конференция, Национален военен университет "Васил Левски", 2018, стр. 815-822, ISBN 2367-7481.
 1510. Илиева, Б. Приемната грижа в контекста на реформата на системата за закрила на деца. В: Годишна университетска научна конференция, Национален военен университет "Васил Левски", 2018, стр. 823-828, ISBN 2367-7481.
 1511. Илиева, Б. Здравословното състояние на членовете от Клуб на пенсионера в гр. Две могили. В: Национален военен университет "Васил Левски", Годишна университетска научна конференция,, ИК на НВУ "В.Левски" В. Търново, 2017, стр. 594-601, ISBN 2367-7481.
 1512. Илиева, Б. Приемната грижа като споделена грижа. В: Национален военен университет "Васил Левски", Годишна университетска научна конференция, ИК на НВУ "В.Левски" В. Търново, 2017, стр. 601-610, ISBN 2367-7481.
 1513. Илиева, Б. Предизвикателства на връзката теория-практика в подготовка на студенти специалност „Социална педагогика”. В: Национален военен университет "Васил Левски", Годишна университетска научна конференция, ИК на НВУ "В.Левски" В. Търново, 2017, стр. 610-618, ISBN 2367-7481.
 1514. Илиева, Б. Клубна университетска дейност-гарант за устойчиво научно и практическо развитие. В: сб. Научна конференция с международно участие „Иновации в образованието”., Шумен, 2016, стр. 83-89, ISBN 1314-6769.
 1515. Илиева, Б. Социално-педагогическа работа по случай в отделите за закрила на детето. В: сб. Годишна университетска научна конференция. Научно направление „Социални, стопански и правни науки” на НВУ „В. Левски”, ИК на НВУ "В.Левски" В. Търново, 2016, стр. 62-69, ISBN 1314-1937.
 1516. Илиева, Б. Социални услуги в подкрепа на жертва на трафик. В: сб. Годишна университетска научна конференция. Научно направление „Социални, стопански и правни науки” на НВУ „В. Левски”, ИЦ на НВУ В. Търново, 2016, стр. 69-75, ISBN 1314-1937.
 1517. Илиева, Б. Институционален модел на грижа или социални услуги в общността за възрастни и стари хора. В: сб. 55-та Годишна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”- Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация, ИЦ при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 217, ISBN 1311-3321.
 1518. Илиева, Б. Кризисен център за подкрепа на деца жертви на трафик. Проект № 2015 - ФПНО- 02 от фонд „НИ” на тема: „Създаване на учебно-изследователска лаборатория за соц.-педагогическа дейност”. В: /, ИЦ при Русенски университет "Ангел Кънчев", Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 65-70, ISBN 978-619-207-045-8.
 1519. Илиева, Б. Планирани и (не)реализирани дейности в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015,том 54, серия 6.2, ИЦ при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 46-50, ISBN 1311-3321.
 1520. Илиева, Б. Използване на интерактивни методи в учебната дисциплина ”Социална работа при възрастни и инвалиди’’, В: сборник материали разработени във връзка с проект по фонд „Научни изследвания“: 2013-ФПНО-03 на . В: /, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 92, ISBN 978-954-712-633-6.
 1521. Илиева, Б. Развитие на социалните услуги за деца в общността в процеса на деинституционализация.//В:IV международна научно-практическа конференция „Съвременни тенденции за сътрудничество между училището и семе. В: Русе, ИЦ при Русенски университет "Ангел Кънчев", Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 18-23, ISBN 978-954-712-630-5.
 1522. Илиева, Б. Новый подход к оказанию социальных услуг детям и лицам в группе риска.// „От компетентности учителя к компетентности учащегося: факторы и условия восхождения”. В: XΙΙΙ Международных педагогических чтений, Волгоград., под ред. Кузибецкого А.Н., Мак¬симова Л.К. — Волгоград, Издательство лицея № 8 «Олимпия», Издатель¬ство ВГАПО, 2014, стр. 108-116, ISBN 978-5-906745-02-6.
 1523. Илиева, Б. Ролята на скаутското движение за развитието на неформалния образователен процес. Збiрник наукових праць:. В: „Развиток професiонала I професiонализму: Теорiя i практика., Украiнська Aкадемiя Aкмеологii., 2014, стр. 41-48, ISBN 978-966-9730-23-7.
 1524. Илиева, Б. Нов модел на планиране на социалните услуги. В: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 6.2,, ИЦ при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 84-89, ISBN 1311-3321.
 1525. Илиева, Б. Функции на социалния работник. В: Трета международна научно-практическа конференция „Нови технологии в съвременното училище”- Регионален инспекторат по образованието, гр. Русе, Русенски университет „А. В: /, ИЦ при Русенски университет "Ангел Кънчев", Медиатех-Плевен, 2012, стр. 59 - 64, ISBN 978-954-712-577-3.
 1526. Илиева, Б. Дейността на социалния работник в отделите за закрила на детето. В: Научна конференция – РУ “А. Кънчев”, том 51, серия 6.2,, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2012, стр. 151-155, ISBN 1311-3321.
 1527. Илиева, Б. Натовареност на социалните работници от отделите за закрила на детето. В: Научна конференция - РУ “ А. Кънчев” с международно участие – 2, том 50, 2011, брой серия 6.2, ИЦ при Русенски университет, 2011, стр. 138-144, ISBN 1311-3321.
 1528. Илиева, Б, В. Василева. Дейности за повишаване физическата активност на нацията. В: Сб. Научни трудове – Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 54, серия 11, МАЙСКИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ – Филиал Силистра, Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“,, 2015, стр. 106-110, ISBN 1311-3321.
 1529. Илиева, Б. Нарушени права на жертвите на трафик. В: В: Национална научна конференция „Майски научни четения – Силистра”, филиал Силистра,, Русе, 2016, стр. 74
 1530. Илиева, Б., В. Василева. Предоставяне на социални услуги в общността и в институциите. В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“,том XIX, Шумен, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2015, стр. 61-67, ISBN 1314-6769.
 1531. Илиева, Б., И. Дандовска. Приложение на цветознанието. В: Юбилейна международна научна конференция на тема: „СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ И РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО - ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ”, Свищов, АИ "Ценов", 2015, стр. 296-302, ISBN 978-954-23-1093-8.
 1532. Илиева, Б., С. Йончева. Образование към права на детето в предучилищна възраст. В: Сборник с доклади от първа научно-практическа конференция „Права на детето”, Русе, 2017, стр. 11-16, ISBN 978-619-7418-00-2.
 1533. Илиева, И., Ю. Дончева. Педагогически приоритети на физическото образование чрез модела за Life-long learning в специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”. В: Научни трудове на Русенския университет, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 58-66, ISBN 1311-3321.
 1534. Илиева,Б. Съдържателна промяна на помощта в социалната работа. В: сб. Годишна университетска научна конференция. Научно направление „Социални, стопански и правни науки” на НВУ „В. Левски”, ИК на НВУ "В.Левски" В. Търново, 2016, стр. 75-82, ISBN 1314-1937.
 1535. Илиева,Б. Предизвикателства в управлението на процеса по деинституционализация на деца. В: Юбилейна международна научна конференция на тема: „СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ И РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО - ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ”, Свищов, АИ”Ценов”-Свищов, 2015, стр. 289-296, ISBN 978-954-23-1093-8.
 1536. Илиева,Б, Данева-Върбанова, К., Д. Дерменджиев. Условия за формиране на положителна мотивация за учене. В: В: V международна научно-практическа конференция „Мотивация и интереси към ученето”-Регионален инспекторат по образованието, гр. Русе, УИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2015, стр. 14-19, ISBN 978-619-207-024-3.
 1537. Илиева,Б. Организация на практическото обучение на студентите от специалност „Социална педагогика”. В: Проект № 2014 - ФПНО- 04" Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие", Русе, УИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2014, стр. 65-70, ISBN 978-619-207-004-5.
 1538. Илиева,Б.,Терзиева,Й. Приложение на клинични теории в работата по случай на застрашени от отпадане от училище деца и техните семейства - IV международна научно-практическа конференция „Съвременни тенденции за сътрудничес. В: РИО-Русе, РУ „Ангел Кънчев”, СОУЕЕ, УИЦ при РУ „А.Кънчев, 2014, стр. 27-32, ISBN 978-954-712-630-5.
 1539. Исов, Метин. Инструменти и технологии за дизайн на графични потребителски интерфейси за JAVA програми. В: Сборник доклади на студентска научна сесия, Русе, 2010
 1540. Йосифов, Й., К. Братоев и Т. Тодоров. Качествена характеристика на нов вид вентилатор за зърнокомбайн “СК – 5 Нива". В: Научна сесия РУ/СУ’ – 2003, секция “Земеделска техника и технологии, Русе, 2003
 1541. Кабаиванова С., Асенова П., Чернев С. Знанията на студентите първокурсници по Информационни технологии, придобити в училище. В: Математика и математическо образование, София, 2004, стр. 388-391, ISBN 954-8880-17-2.
 1542. Кадирова С., А. Лечева, В. Евтимова. Основни действия с полиноми с използване на програмния продукт Мatlab. В: Студентска научна сесия, РУ, 2018 г. (под печат), Русенски университет, Русе, Печатна база на РУ, 2018
 1543. Кадирова С., А.Лечева, В.Евтимова. Приложения на правилото на Хорнер с използване на програмния продукт Мatlab. В: Студентска научна сесия, РУ, 2018 г.(под печат), Русенски университет, Русе, Печатна база на РУ, 2018
 1544. Казаков Н., М. Теодосиева. ВИДЕООБРАБОТКА С WINDOWS MOVIE MAKER. В: Студентска научна сесия, РУ, Научни трудове „А. Кънчев”, Русе, 2007
 1545. Калчева Е., М.Колева, Ю.Чапарова. Фамилия периодични решения на полулинейни ОДУ от четвърти ред, получени със симетрична теорема на хребета. В: Трудове на научната конференция на РУ, том 51, сер. 6.1-Математика, информатика и физика, Русе, 2012, стр. 33-39, ISBN ISSN 1311-3321.
 1546. Калчева Е., Н.Димитров. Върху някои свойства на функцията sin(n.arctgx). В: Научни трудожве на РУ'10,том 49, серия 6.1, РУ, Печатна база РУ, 2010, стр. 28-32
 1547. Калчева Е.,М.Колева,Ю.Чапарова. Пресмятане на двойни и тройни интеграли чрез софтуерния продукт Scientific WorkPlace. В: Научни трудове на РУ,том 37, серия 8,Математика и информатика., Русе, 1999, стр. 119-124, ISBN 1311-3321.
 1548. Калчева Е.,Р.Раев. Равнинна задача от теория на еластичността за полулинеен/хармоничен/ материал при кръгови области. В: Научно тематичен сборник от доклади на научна сесия, Долна Митрополия -Плевен, 1997, стр. 167-171, ISBN 954-713-021-8.
 1549. Каменаров И., К. Григорова. Хранилище за бизнес процеси. Преизползваемост на създадените модели. В: Научни трудове на РУ”Ангел Кънчев” 2014, Русе, том 53, серия 6.1, 2014, стр. 101-105, ISBN 1311-3321.
 1550. Каменаров И., К. Григорова. Функционални характеристики на хранилище за бизнес процеси. В: Научни трудове на РУ”Ангел Кънчев” 2012, Русе, том 51, серия 6.1, 2012, стр. 90-93, ISBN 1311-3321.
 1551. Караколева, С. Изследване резултатите от обучението по Висша математика в Русенски Университет чрез класификационни дървета. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Том 54, серия 6.1, 2015, стр. 102-110, ISBN 1311-3321.
 1552. Караколева, С. Клъстерен анализ на резултати от анкета за изследване удовлетвореността от обучението по Компютърна математика. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Том 54, серия 6.1, 2015, стр. 82-89, ISBN 1311-3321.
 1553. Караколева, С. Дискриминантен анализ на резултатите от обучението по Висша математика в Русенски Университет. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Том 54, серия 6.1, 2015, стр. 96-101, ISBN 1311-3321.
 1554. Караколева, С. Доказване ефективността на компютърно съпроводено обучение по Висша математика в Русенски Университет. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Том 54, серия 6.1, 2015, стр. 90-95, ISBN 1311-3321.
 1555. Караколева, С. Издателската система MiKTeX: инсталиране на български език и използване в науката и образованието. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 41, серия 6.1, Русе, 2004
 1556. Караколева, С. Р, М. Георгиев, Т. Манолов. „Геометрична алгебра от Питагор до PSTicks”. В: Научни трудове: Интердисциплинарен форум „България и Русия – посоки на взаимност”, 14-17.12. 2008, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2008, стр. 135-148, ISBN 978-954-712-451-6.
 1557. Караколева, С. Р. Модел на диагностичен тест за контрол на резултатите от компютърно съпроводено обучение по Приложна математика в Русенски университет. В: Осма национална конференция „Образованието в информационното общество“, София, Асоциация „Развитие на информационното общество“, ИМИ-БАН, 2015, стр. 103-113, ISBN 1314-0752.
 1558. Караколева, С. Р. „Ефективно обучение по оптимизационни методи чрез моделиране и решаване с MATLAB на практически задачи”. В: Proceedings of the Fortieth Jubilee Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, April 5-9, Sofia, Институт по математика и информатика, Българска акдемия на науките, 2011, стр. 406-412, ISBN 1313-3330.
 1559. Караколева, С. Р. Използване на LaTeX – пакетите от семейството PSTricks за изобразяване на геометрични обекти при обучението по математика. В: Международна конференция ”Компютърни методи в науката и образованието”, 12 - 14. 09. 2008, Варна, Bishop Konstantin Preslavski University Press, 2008, стр. 176-179, ISBN 978-954-577-569-7.
 1560. Караколева, С. Р., И. Георгиев. Изследване удовлетвореността от обучението по Компютърна математика. В: Научни трудове на РУ&СУ, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2014, стр. 46-51, ISBN 1311-3321.
 1561. Караколева, С. Р., И. Р. Георгиев. Компютърна математика за мотивирани студенти. В: Шеста национална конференция „Образованието в информационното общество“, Пловдив, Институт по математика и информатика, БАН, ПУ, 2013, стр. 120-127, ISBN 13140752.
 1562. Караколева, С.Р, Б. Лазаров. „Елементи на обучение чрез синтаксис за студенти от професионално направление Технически науки”. В: IV Национална конференция „Образованието в информационното общество”, 26-27.05.2011, Пловдив, Институт по математика и информатика при БАН, ПУ "Паисий Хилендарски", 2011, стр. 210-218, ISBN ISSN 1314-0752.
 1563. Караколева, С.Р. ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕКСТООБРАБОТКА С LATEX ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ФИНАНСОВА МАТЕМАТИКА В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ“. В: Proceedings of the Forty-ninth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, София, MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2020, стр. 213-219, ISBN 1313-3330.
 1564. Караколева, С.Р. Дидактически модел на компютърно съпроводено обучение по Висша математика. В: Девета национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“, София, Асоциация „Развитие на информационното общество“-Институт по математика и информатика при БАН, 2016, стр. 53-62, ISBN 1314-0752.
 1565. Караколева, С.Р. Компютърна математика с MuPAD за ученици. В: Образованието и изследванията в информационното общество, Пловдив, ИМИ-БАН, 2014, стр. 97-106, ISBN 978-954-8986-39-7.
 1566. Караколева, С.Р. Магистърска специалност "Информационни технологии в издателската дейност". В: Пета национална конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, Асоциация "Развитие на информационното общество", Българска академия на науките, 2012, стр. 225-232, ISBN 13140752.
 1567. Караколева, С.Р. „Българска група на потребителите на програмна издателска система LaTeX“. В: Национална конференция „Образованието в информационното общество”, 27-28 май 2010, Пловдив, Асоциация "Развитие на информационното общество", Българска академия на науките, 2010, стр. 261-265, ISBN ISSN 1314-0752.
 1568. Караколева, С.Р. „Ученически проекти по информационни техологии. Използване на LaTeX пакети pstricks, pdfscreen, exerquiz и animate при обучението по математика и физика”. В: Национална конференция „Образованието в информационното общество”, 12-13 май 2009, Пловдив, Асоциация "Развитие на информационното общество", Българска академия на науките, 2009, стр. 172-177, ISBN 978-954-8986-30-4.
 1569. Караколева, С.Р. „Създаване на екранна презентация за интерактивно обучение и тестов контрол по физика чрез LaTeX-пакетите exerquiz и pdfscreen”. В: Научни трудове на Русенски Университет "Ангел Кънчев", том 47, серия 5.1, Русе, 2008, стр. 79 - 86
 1570. Караколева, Ст., Е. Велева. Практически курс по Числени методи за инженерни специалности. В: Математика и математическо образование, Доклади на 43-та пролетна конференция на Съюза на математиците в България, Боровец, Април 2–6, 2014, стр. 260-265, ISBN 1313-3330.
 1571. Катерина Габровска-Евстатиева. Ефективност при проектиране на фотоволтаична хибридна система. В: Енергиен форум 2017, Варна, 2017, стр. 359-369
 1572. Катерина Габровска-Евстатиева. Методика за симулационно моделиране на облачността. В: Енергиен форум 2017, Варна, 2017, стр. 352-358
 1573. Кирилин, Н. И., Р. С. Цонев и Т. Тодоров. Обоснован е избор на оптимален алгоритъм за автоматично разпознаване на здрав и болен лук.. В: Науч. тр. ВТУ “Анг. Кънчев” – Русе, 23, 1981, № 6, с. 57-61., Русе, 1981, стр. том 23, серия 6, 57-
 1574. Киряков, Р. К., П. К. Маноилов, А. Н. Бороджиева. Приложение на метода анализ на независимия компонент в аудио-техниката. В: Юбилейна научна сесия 2008 – "100 години от обявяване независимостта на България", Сборник от доклади, Долна Митрополия, 2008, стр. 371–377, ISBN 978-954-713-092-0.
 1575. Кожухаров Р., И. Станев. Среда за разработване на интелигентна продуктова документация. В: Научни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 346-350
 1576. Козлев Р., И. Станев, Ч. Везиров, Я. Цанов. Инструментална среда за компютърна симулация на мобилни превозни средства. В: Научни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе България, 1999, стр. 336-340
 1577. Козлев Р., И. Станев, Ч. Везиров. Архитектура на интелигентна система за обучение на водачи на мобилни превозни средства. В: Научни трудове Том 37, Серия 3. Електротехника, електроника, автоматика, физика. Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе, 1999, стр. 341-345
 1578. Колев Б.,М.Попова, И. Раева, Г.Драганова. Студентските практики и адаптирането на бъдещите специалисти в реална производствена среда. В: Сборник материали по проект BG051PO001/07/3.3-01/09 от Научно-приложна конференция 12-13 декември 2009г., Русе, Академично издателство на Русенски университет, 2009, стр. 9-16
 1579. Колев Н., В. Евтимова. Някои изследвания относно натоварването на специализиран сервиз за обслужване на леки автомобили. В: Сборник доклади Пета научно-техническа конференция с международно участие ”Транспорт, екология – устойчиво развитие”, ЕКОВАРНА ’99, том 6, Технически университет – Варна, 1999, стр. 164-168, ISBN 954-20-00030.
 1580. Колев, Б. и Т. Тодоров. Изследване и математическо моделиране на физико-механични характеристики на материал за овършаване: Част 2. Степен на деформация при малки натоварвания. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев” . –Русе, т. 44, сер. 1, Русе, 2005, стр. 67-71, ISBN 1311-3321.
 1581. Колев, Б., М. Попова, И. Раева и Г. Драганова. Проектите по структурните фондове – възможност за повишаване качеството на обучение на студентите. В: Сборник доклади от Втората национална научна конференция с международно участие “Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, т.1, Русе, Печатна база на Русенски Университет, 2009, стр. 48-53, ISBN 1314-0051.
 1582. Колев, Б., М. Попова, И. Раева, Г Драганова. Студентските практики и адаптирането на бъдещите специалисти в реална производствена среда. В: Сборник доклади от научно-приложна конференция по проект BG051PO001/07/3.3-01/09 на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2009
 1583. Колев, И., Караколева, С. Р. Приложение на програмния продукт MATLAB за оптимизация на режимите на рязане при механична обработка. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 38, серия 2, Русе, 2001, стр. 69-71
 1584. Костадинов С. Подход за създаване на виртуални дрехи за нуждите на Интернет базирани приложения. В: Трудове на Научна Сесия РУ 2014, Русе, 2014, стр. 127-131, ISBN 1311-3321.
 1585. Костадинов С., Митев А. Реализация на подход "Разработка чрез използване на модели". В: Трудове на Студентска Научна Сесия РУ 2012, Русе, 2012, стр. 98-102, ISBN 1311-3321.
 1586. Костова M, В. Джуров. ЕДИН ПОДХОД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА ДАННИ В СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП. В: Годишна научна конференция, Изграждане и развитие на отбранителните способности на ВС в контекста на интелигентната отбрана, Военна академия "Г. С. Раковски", I, 2013
 1587. Костова М., В. Джуров. Изследване промяната на резолюцията по азимут в радиолокационни комплекси с малка база. В: ЮМС, 2009”40 години от стъпването на човек на Луната и 30 години от полета на първия български космонавт”, Факултет Авиационен на НВУ ”В. Левски”, 2009, стр. 249-256, ISBN 978-954-713-096-8.
 1588. Костова М., В. Джуров. Разпознаване на радиолокационни цели чрез BPN невронна мрежa. В: Сборник научни доклади от ЮНК, BAF’2006,”45 години от полета на Юрий Гагарин”, Шумен, 2006, стр. 148-154
 1589. Костова М., В. Джуров. Признаци за разпознаване на радиолокационна цел. В: Сборник Научни доклади ЮНК BAF’2006, ”45 години от полета на Юрий Гагарин”, Шумен, 2006, стр. 142-147
 1590. Костова М., В. Джуров. Интердисциплинарен подход за формиране на експертни знания при система за разпознаване на движещ се обект чрез радиохолографски подходи. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, N 10, Русе, 2001, стр. 263-266, ISBN 1311-3321.
 1591. Костова М., Джуров В. Математически модели на полето на разсейване от аеродинамични локационни цели. В: ЮНК, BAF 2006"45 години от полета на Юрий Гагарин", Шумен, 2006, стр. 154-159, ISBN 978-954-577-4096.
 1592. Костова М., М. Желязов, В. Джуров. Математически модели на полето на разсейване от аеродинамични локационни цели. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, 41, N 3.2, РУ „А. Кънчев”, 2004, стр. 179-182
 1593. Костова М., М. Желязов, В. Джуров. Многочестотен интелигентен подход за реконструкция на качествена радиохолограма. В: Научни трудове РУ А. Кънчев,Том 38, серия 3, РУ А. Кънчев, 2001, стр. 168-173, ISBN 1311-3321.
 1594. Костова М.,В. Джуров. Подходи за подобряване работата на наземни радиолокационни станции при откриване и разпознаване на нисколетящи цели. В: Сборник от доклади,ЮНС“ 90 години от авиационно образование в България”, Том 2, НВУ”В. Левски”, Факултет авиационен, Д. Митрополия, 2004, стр. 204-208, ISBN 954-713-069-2.
 1595. Костова М.,В.Джуров. Възможност за прилагане на изкуствен интелект при радиохолографски подходи. В: Научна сесия 2001 с международно участие,Сборник НТ част2, ВВУАПВО, Шумен, 2002, стр. 29-32, ISBN 954-9681-02-3.
 1596. Костова, M. Графичен потребителски интерфейс за разпознаване на динамичен обект с приложение на форми на изкуствен интелект. В: Научна сесия 2007 към НВУ ”В. ЛЕВСКИ”, Факултет „Артилерия, ПВО И КИС”, Шумен, 2008
 1597. Костова, M. Приложение на размита логика при класификация на група самолети. В: Научна сесия 2007, НВУ” В. Левски ”Факултет Артилерия , ПВО и КИС, Сборник научни трудове, част втора, Шумен, 2008, стр. 83-90
 1598. Костова, M. Интелигентен подход за класификация на самолети с приложение на вероятностна невронна мрежа. В: Сборник научни трудове при Национален военен университет ”В. Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен, 2007, стр. 91-99
 1599. Костова, M. Моделиране на разнесена радиолокационна система чрез CNN структура. В: Сборник научни трудове при НВУ "В. Левски", Факултет Артилерия, ПВО и КИС, Шумен, 2005, стр. 79-85, ISBN 954-9681-02-5(ч.2.
 1600. Костова, M. Възможности за използване на форми на изкуствен интелект при обработка на информация и вземане на решения в пасивната радиолокация. В: НС 2002, Сборник научни трудове част 2, Шумен, Copyright, Shoumen, 2003, стр. 101-106, ISBN 954-9681-02-5.
 1601. Костова, М. Компютъризиран тестов контрол и оценка на знания по математика. В: ІV майски научни четения (доклади и съобщения), Силистра, 2000, стр. 232-240, ISBN 954-759-009-Х.
 1602. Костова, М. Ролята на логиката за развитие на логическо мислене чрез обучението по математиката. В: ІV майски научни четения(доклади и съобщения), Силистра, 2000, стр. 241-246, ISBN 954-759-009-Х.
 1603. Крачанов К. Д., А. С. Смрикаров, И. Н. Станев, П. И. Хараламов, А. Г. Хараламова. Архитектура и математическо осигуряване на една микропроцесорна система за събиране и обработка на данни. В: Национална младежка школа "Автоматизация на производството '83", Приморско България, 1983
 1604. Крачанов К. Д., А. С. Смрикаров, П. И. Хараламов, И. Н. Станев, М. П. Джамбазова. Реализация на десетична аритметика с фиксирана запетая за микропроцесор СМ601 с използване на макроасемблер. В: Семинар "Автомати, езици, системи", София. България, 1986
 1605. Крачанов К. Д., И. Н. Станев, А. М. Чалъкова. Интерпретатор с връщане при неуспех на управляема система, базираща се на правила. В: Научни труд. ВТУ "А. Кънчев", Т.27, Сер. 3, Русе България, 1985, стр. 33-38
 1606. Крачанов К. Д., И. Н. Станев, А. М. Чалъкова. Интерпретатор с връщане при неуспех на управляема система базираща се на правила. В: Научни труд. ВТУ "А. Кънчев" , Т.27, Сер. 3, Русе България, 1985, стр. 33-38
 1607. Крачанов К. Д., И. Н. Станев, А. М. Чалъкова. Върху стратегията връщане при неуспех (backtracking). В: Научни труд. ВТУ "А. Кънчев", Т.27, Сер.3., Русе България, 1985, стр. 111-116
 1608. Крачанов К. Д., И. Н. Станев, В. Й. Вълева. Реализации интерпретаторов систем, основанных на правилах. В: ХIII нац. млад. школа с междун. участие "Приложение на математиката в техниката", Варна България, 1987, стр. 257-260
 1609. Крачанов К. Д., И. Н. Станев, В. Й. Вълева. От математической модели системы, основанной на правилах, к множеству алгоритмов интерпретатора. В: Научни трудове ВТУ "А. Кънчев", 29, Русе България, 1987
 1610. Крачанов К. Д., И. Н. Станев, Я. Н. Стерева. Методика применения одного типа систем, основанных на правилах для реализации естественноязыкового интерфейса. В: Научни труд. ВТУ "А.Кънчев"-Русе, 29, Русе България, 1987
 1611. Крачанов К. Д., П. И. Хараламов, И. Н. Станев, А. Г. Хараламова. Върху генерирането на основната програма с макроасемблер за микропроцесор СМ601. В: Републикански научно-технически симпозиум "Изчислителна техника - програмно осигуряване, технология и елементна база", София. България, 1983
 1612. Крачанов К., И.Станев, В. Вълева, В. Великов и др. "Интерпретатор с връщане при неуспех в системите, базиращи се на правила и тяхното използуване в интелектуалната система "Умчо-1". В: Семинар "Автомати, езици, системи", София, 1986
 1613. Крачанов К., И.Станев, В. Вълева, В. Великов и др. "Интелектуална система за решаване на словесни задачи за движение, задавани на български език". В: Научни трудове на ВТУ, т,28, Русе България, 1986
 1614. Кръстев Г., М. Теодосиева. СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПРОГРАМИРАНЕ НА ИГРИ ЗА МОБИЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСТРОЙСТВA. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, т. 46, серия 3.1. Комуникационна и компютърна техника и технологии,, Русе, 2007
 1615. Кръстева Н. СЕМЕЙНИ УСЛОВИЯ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ДЕТЕТО ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, НВУ, Велико Търново, 2020, стр. 122-130, ISBN ISSN 2367-7481.
 1616. Кръстева Н. ФОРМИРАНЕ ПРИ ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ НА ГРАЖДАНСКА ИДЕНТИЧНОСТ-ОСНОВЕН СОЦИАЛЕН КОМПОНЕНТ. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, НВУ "Велико Търново", Велико Търново, 2020, стр. 131-138, ISBN ISSN 2367-7481.
 1617. Кръстева Н. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕННОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ У ДЕЦАТА ОТ МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ГРУПИ. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, НВУ "Велико Търново", Велико Търново, 2019, стр. 112-119, ISBN 2367-7481.
 1618. Кръстева Н. ВРЪЗКАТА МЕЖДУ КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ И ПРИОБЩАВАНЕТО НА ДЕТЕТО В ОКОЛНИЯ СВЯТ. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, НВУ "Велико Търново", Велико Търново, 2019, стр. 120-125, ISBN 2367-7481.
 1619. Кръстева Н. Ю. Дончева. СОЦИАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ,ОСНОВЕН ПОКАЗАТЕЛ ЗА ЦЯЛОСТНАТА СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕТЕТО ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, НВУ "Велико Търново", Велико Търново, 2020, стр. 113-121, ISBN ISSN 2367-7481.
 1620. Кръстева Н., Ю. Дончева. СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕТЕТО ОТ МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ГРУПИ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ СЕМЕЙСТВОТО И ДЕТСКАТА ГРАДИНА THE CHILD'S SOCIALIZATION FROM MARGINALIZED GROUPS BY COOPERATION BETWEEN THE FAMILY. В: Годишна университетска научна конференция, Национален военен университет, Издателски комплекс на НВУ, 2019, стр. 105 - 111, ISBN 2367-7481.
 1621. Кръстева Н., Ю.Дончева. СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕТЕТО ОТ МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ГРУПИ ,ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ СЕМЕЙСТВОТО И ДЕТСКАТА ГРАДИНА. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, НВУ "Велико Търново", Велико Търново, 2019, стр. 105-111, ISBN 2367-7481.
 1622. Кръстева Ю. Изследване подготовката на бъдещите учители за преподаване чрез мултимедия. В: Научна конференция - РУ&СУ 14, Русенски университет, 2014
 1623. Кръстева, Н., Ю.Дончева,. "Социалната компетентност, основен показател за цялостната социализация на детето от предучилищна възраст",. В: Годишна научна конференция НВУ, гр.Велико Търново,, Издателски комплекс, 2020, стр. 113-121, ISBN ISSN 2367-7481.
 1624. Кючуков, Р., Димитров М. Метод за количествена оценка на ефекта от въвеждането на лятно часово време в осветителните уредби. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2007, стр. 190-194
 1625. Кючуков, Р., М. Димитров. Демонстрационна осветителна уредба, управлявана чрез DALI – протокол. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2008, стр. 207-211
 1626. Кючуков, Р., М. Димитров, С. Басри. Изследване на енергийно-икономическите показатели на изкуственото осветление през периода на въвеждане на лятно часово време. В: Енергиен форум, Варна, 2008, стр. 391-394
 1627. Лечева А., Желева И. Числен алгоритъм за изследване на полето на концентрацията в химически реактор с бъркалка. В: Научни трудове на РУ, Том 39, Серия 4.2, Русе, РУ, 2003, стр. 93-98
 1628. Лечева А., Желева И., Неделчев М. Изследване на хидродинамичните характеристики на флуид в биореактор с механично разбъркване с три бъркалки за различни стойности на числото на Рейнолдс Re в интервала 60 ≤ Re ≤ 960. В: Научни трудове на Русенски университет, Tом 52, Cерия 1.2, Русе, 2013, стр. 129-134, ISBN 1311-3321.
 1629. Лечева, А. Създаване на уеб сайт по дисциплината Висша математика ІІ част (Основи на Реалния анализ). В: Научни трудове на РУ, Майски научни четения,Том 45, серия 7.2, Русе, РУ, 2006, стр. 128-133, ISBN 1311-3321.
 1630. Лечева, А. Поставяне на граничните условия за ненулевата компонента на вектора-вихър на скоростта при хидродинамични задачи с изпъкнал в потока ъгъл. В: Научни трудове на РУ, Майски научни четения, Том 41, серия 7.2, Русе, РУ, 2004, стр. 176-183, ISBN 1311-3321.
 1631. Лора Радославова. НАУЧНО-ПРОЦЕСУАЛНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО. В: Годишник на Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски“, Научни трудове от конференция „Иновации в образованието“,27-29.10, Шумен, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 2017, стр. 385-389, ISBN 1314-6769.
 1632. М. Костова,В. Джуров. Оптимизирана антенна система за пасивно радиолокационно наблюдение моделирана чрез форми на изкуствен интелект. В: Научни трудове-том 39, серия 3.2, Русе, Русенски Университет и Съюз на учените в България, 2002, стр. 179-183, ISBN 1311-3321.
 1633. Магдалена Андреева. Web-базиран модул за създаване на тестови въпроси. В: Научна конференция на РУ &СУ 2014, Русе, 2014
 1634. Магдалена Андреева, Александър Раданов. Web-базиран модул "Тестер". В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ Том 54, серия 6.1,, Русе, Русенски университет, 2015
 1635. Манева Н., П. Христова. Обектен подход към извънкласната работа по информатика за начинаещи ученици. В: Математика и математическо образование, Сборник доклади на XXXIX Пролетна конференция на СМБ, България, 2010, стр. 359-367, ISBN 1313-3330.
 1636. Маноилов P. Анализ продължителността на ЕЕГ участъци повлияни от ЕОГ артефакти. В: РУ “А. Кънчев, Научни трудове, том. 45, серия 3.1, Електротехника, електроника, автоматика, Русе, 10-11 ноември 2006, стр. 235-239, Русе, 2006
 1637. Маноилов П. Анализ на методи за филтриране на белия шум в електроенцефалограми. В: Втора конференция с международно участие SENS'2006, Варна, 14-16 юни 2006 г., C1.pdf (докладите издадени само на CD), София, 2006
 1638. Маноилов П. Анализ на електроокулографски артефакти в електроенцефалограми. В: Доклади на Национална конференция с международно участие, “ЕЛЕКТРОНИКА 2006”, София, 1-2 юни 2006 г., стр. 156-161., София, 2006
 1639. Маноилов П. ЕЕГ- базирани системи за комуникация – устройство, проблеми, перспективи. В: РУ “А. Кънчев, Научни трудове, том 44, серия 3.2, Комуникационна и компютърна техника и технологии,Русе,10-12 ноември, 2005 г., стр. 200-204, Русе, 2005
 1640. Маноилов П. К. Симулационни модели на цифрови FIR филтри с VHDL. В: Сборник научни трудове от Втора юбилейна международна научна конференция, посветена на "50 години от полета на Юрий Гагарин", Шумен, 2011, стр. 109-115
 1641. Маноилов П. К. Симулационно моделиране с VHDL на модул за поточно шифриране / дешифриране. В: Сборник научни трудове от Втора юбилейна международна научна конференция, посветена на "50 години от полета на Юрий Гагарин", Шумен, 2011, стр. 116-120
 1642. Маноилов П. К. Симулационни модели на цифрови IIR филтри с VHDL. В: Сборник научни трудове от Втора юбилейна международна научна конференция, посветена на "50 години от полета на Юрий Гагарин", Шумен, 2011, стр. 121-125
 1643. Маноилов П. К. Преглед на ЕЕГ-базирани системи за комуникация. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев" - Русе, том 44, серия 3.2 Комуникационна и компютърна техника и технологии, Русе, 2005, стр. 195-199
 1644. Маноилов П. К. Относно инсталиране на InterBase под Linux RH 7.X. В: Научни трудове на РУ’2002, стр. 57-59, Русе, 2002
 1645. Маноилов П. К. Един метод за стартиране на InterBase и InterClient като процеси под Linux RH 7.X. В: Научни трудове на РУ’2002, стр. 60-63, Русе, 2002
 1646. Маноилов П. К. Изследване на антена Ground Plane с деформирана характеристика на насоченост в хоризонталната равнина. В: Научна конференция ЕЕА’2001, Научни трудове’2001, стр. 176-177, Русе, 2001
 1647. Маноилов П. К. Изследване на гумени (гъвкави) антени, предназначени за работа в CB band-27 MHz. В: Научна конференция’2000, Научни трудове на ВВУАПВО-2000 “П. Волов” – Шумен, стр. 179-180, Шумен, 2000
 1648. Маноилов П., В. Матеев, М. П. Илиев. Приложение на теорията на графите за сравняване на принципни схеми в електронното обучение. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 41, серия 3.2, Русе, 2004, стр. 53-59
 1649. Маноилов, П., А. Бороджиева. MATLAB-базиран модул за реализация на афинни шифри, прилагани в криптографските системи. В: Научна конференция РУ&СУ’15, Научни трудове на Русенския университет - 2015, том 54, серия 6.1, Русе, 2015, стр. 182-186, ISBN 1311-3321.
 1650. Маноилов, П., А. Бороджиева. Обучаващ модул с графичен потребителски интерфейс за криптиране и декриптиране при използване на двутаблични вертикални и хоризонтални шифри, базирани на шифъра на Playfair. В: Научна конференция РУ&СУ’14, 24.10.2014 г., Научни трудове на Русенския университет - 2014, том 53, серия 6.1, Русе, 2014, стр. 90-94, ISBN 1311-3321.
 1651. Маноилов, П., А. Бороджиева. Модел за оценка на смущенията, внесени от премигвания в сигнала на ЕЕГ. В: Национална конференция с международно участие "ЕЛЕКТРОНИКА 2008", Сборник доклади, София, 2008, стр. 117–122, ISBN 1313-3985.
 1652. Маноилов, П., В. Матеев, Б. Беджев. Анализ на възможност за приложение теорията на графите за идентифициране на принципни схеми. В: Сборник научни трудове на научна сесия ’2004, НВУ “В. Левски”, Шумен, 14-15 октомври, 2004, стр. 177 – 182
 1653. Маноилов, П., В. Матеев, О. Фетфов. Относно необходимостта от въвеждане на инструментални средства за самооценка в електронното обучение. В: Сборник научни трудове на научна сесия ’2004, НВУ “В. Левски”, Шумен, 14-15 октомври, 2004, стр. 171 – 176
 1654. Маринов, M., С. Караколева. Решаване на полиноми със системата за математически изчисления MATLAB. В: Студентска научна сесия, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Факултет "Електротехника, електроника и автоматика", Русе, 2015, стр. 62-68, ISBN 1311-3321.
 1655. Маринова, С., Д. Баева. За облачните структури и тяхното приложение в директния маркетинг. В: Научна конференция, Русенски университет, РУ, 2013, стр. 77- 83, ISBN 1311-3321.
 1656. Марко М., Р. Русев. Програмна система за изготвяне на учебен разпис. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 1999, Русе, 1999
 1657. Матеев В., М. П. Илиев, П. Маноилов. WEB базирано инструментално средство за самоподготовка по проектиране на комбинационни схеми. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 41, серия 3.2, Русе, 2004, стр. 60-64
 1658. Матеев, В., П. Маноилов, Н. Кулев. Обектно ориентиран подход при определяне таблицата на истинност на комбинационни схеми за справяне със състезанията на сигналите. В: Сборник научни трудове на научна сесия ’2004, НВУ “В. Левски”, Шумен, 14-15 октомври, 2004, стр. 183 – 188
 1659. Матеев, В., П. Маноилов, О. Фетфов. Компютърно приложение за проектиране на комбинационни схеми в отслабен базис. В: Сборник научни трудове на научна сесия ’2004, НВУ “В. Левски”, Шумен, 14-15 октомври, 2004, стр. 166 -170
 1660. Милев Н., И. Раева. Система за лингвистичен анализ на фрагменти на текст на български език. В: Студентска Научна сесия - ФПНО РУ, 2007, Русенски Университет, Печатна база Русенски Университет, 2007, стр. 108-114
 1661. Минев Е., Р. Радев, В. Гагов, П. Данев, Р. Радева. Приложение на компютрите за подпомагане на учебната и научната дейност. В: Сборник научни трудове на ТУ-Габрово, Габрово, България, 2001, стр. 65-70
 1662. Минков, Д., Ат. Митков, Т. Тодоров и Сн. Билева. Пакет приложни програми за робастно оценяване и проверка на хипотези в статистическите задачи. //. В: IV национална научно-техническа конференция с международно участие “Статистически методи в експерименталните изследвания и контрола на качеството” 14-17 октомври 1986, Варна, № 1, с. 86-89., Варна, 1982
 1663. Минчев Д., Т. Тодоров. Абсолютно или относително оценяване на студентите- изводи от една емпирична проверка. В: Научни трудове т 50 серия 5.1, Русе, 2011, стр. 80-85, ISBN 1311-3321.
 1664. Минчев, Д., Л. Златев. Русенската индустриална камара и професионалното образование. В: Научни трудове т 50 серия 5.1, Русе, 2011, стр. 38-43, ISBN 1311-3321.
 1665. Миронов К. Удостоверяване на самоличност в две стъпки за web приложения чрез RFID и SMS. В: Научна конференция на РУ, Русе, 2013, ISBN 1.
 1666. Миронов К. Web-services с помощта на JADE – визуализация чрез Applets. В: Сборник доклади на СНС'10,, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
 1667. Миронов К. Диалогов интерфейс за управление на роботизирана ръка. В: Научни трудове на РУ, том 49, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
 1668. Митков, Ат., Д. Минков и Т. Тодоров. Относно робастността на статистическите процедури при сравняване на две дисперсии.. В: Организация и автоматизация на експерименталните изследвания. Секция В: “Планиране и оптимизация в експерименталните изследвания”, Русе,27-30 май, 1981, стр. 18-23
 1669. Михайлов М., К Братоев, Т. Тодоров. Изследване на устройство за точна сеитба. В: Науч.тр.на РУ”Анг. Кънчев”, Русе, 2004
 1670. Михайлов М., Н. Станчева, Ц. Рашкова, И. Илиев, Д. Станчев. Компютърно симулиране на земеделски тракторен агрегат. В: Сборник доклади на Трета международна конференция “Транспорт, Екология, Устойчиво развитие” ЕКО Варна'97 том IV, Варна, 1997, стр. 70-74, ISBN 954-20-00030.
 1671. Михайлов Н., И. Евстатиев, К. Габровска. Лабораторен стенд за моделиране на техническите характеристики и параметри на фотоволтаичен модул.. В: В: Трудове на научната сесия РУ'2003,, Русенски университет,Русе, 2003, стр. стр. 82-85, ISBN 1311-3321.
 1672. Михайлов Н., К. Габровска. Особености на температурните изменения на околната среда – източник на повишено електропотребление. В: Енергиен форум, Варна, 2001
 1673. Михайлов, Н., Ив. Евстатиев, И. Стоянов, К. Габровска. Изследване на слънчевото радиационно излъчване за условията на регион Русе през есенния сезон. В: Научни трудове на Русенски университет Ангел Кънчев, том 41, серия 3.1 „Електротехника, електроника и автоматика”, Русе, Печатна база на РУ, 2004, стр. 114-118, ISBN 1311-3321.
 1674. Михайлов, Н., К. Габровска, Д. Иванов. Приложение на възобновяеми източници на енергия в промишленото птицевъдство. В: XXIII международна конференция - Птицевъдство 2001, Международен дом на учените "Жулио Кюри", Варна, 2001
 1675. Михова A., Д.Пеева. Свойства на матрици и детерминанти с елементи от Грасманова алгебра. В: Сборник научни трудове посветен на 105 годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, ШУ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2009, стр. 43-47, ISBN 987-954-577-539-0.
 1676. Михова А ., Ц. Рашкова. Експериментални изследвания в матричната алгебра чрез Mathematica’05. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев” том 44, сер. 6.1, Русе, РУ “Ангел Кънчев”, 2005, стр. 18-22, ISBN 1311-3321.
 1677. Михова А. Приложения на външното произведение на вектори в обучението по математика. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, Майски научни четения, том 52, сер. 11, Русе, 2013, стр. 124-128, ISBN 1311-3321.
 1678. Михова А. Как да помогнем на студентите в трудния преход от Средното училище към университета. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 52, сер. 9, Русе, 2013, стр. 113-116, ISBN 1311-3321.
 1679. Михова А. Относно въпроса за привличането на студентите към изследователска работа. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 52, сер. 9, Русе, 2013, стр. 109-112, ISBN 1311-3321.
 1680. Михова А. Използване на компютърната система Mathematica при изучаване на определен интеграл. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 52, сер. 6.1, Русе, 2013, стр. 47-51, ISBN 1311-3321.
 1681. Михова А. Изследване на тъждества с инволюция транспониране в матричната алгебра от втори ред над Грасманова алгебра. В: Science&Technologies, vol.II, №3, St. Zagora, 2012, стр. 33-37, ISBN 1314-4111.
 1682. Михова А. Градуирани полиномни тъждества в матричната алгебра от трети ред над крайномерна Грасманова алгебра. В: Доклади на Международна юбилейна научно-приложна конференция Наука и практика, том 4, УАСГ – София, 2012, стр. 429-434, ISBN 978-954-724-049-0.
 1683. Михова А. Полиномни тъждества в M2(Gn) с инволюция транспониране при n≥4. В: Доклади на Международна юбилейна научно-приложна конференция Наука и практика, том 4, УАСГ – София, 2012, стр. 435-440, ISBN 978-954-724-049-0.
 1684. Михова А. Полиномни тъждества в матричната алгебра от етори ред със симплектична инволюция над Грасманова алгебра. В: Сборник научни трудове на научна конференция МАТТЕХ 2012, ШУ „Епископ Константин Преславски”, том 1, Шумен, 2012, стр. 35-39, ISBN 1314-3921.
 1685. Михова А. Приложения на външното произведение на вектори за пресмятане на лица и обеми. В: Сборник научни трудове на научна конференция МАТТЕХ 2012, ШУ „Епископ Константин Преславски”, том 1, Шумен, 2012, стр. 40-44, ISBN 1314-3921.
 1686. Михова А., Д. Пеева. Използване на Mathematica за пресмятания с матрици над Грасманова алгебра. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 47, сер. 5.1, Русе, 2008, стр. 74-78, ISBN 1311-3321.
 1687. Михова А., Д. Пеева. Някои често допускани грешки при решаването на задачи, давани на кандидат-студентски изпити по математика. В: Международна научна конференция ”50 години Лесотехнически университет”, София, 2003, стр. 217-222
 1688. Михова А., Д. Пеева, М. Якимова. Сравнителен анализ на придобитите знания по математика в средното училище и очакваното ниво на студентите от първи курс. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, сер. 6.1, Русе, 2005, стр. 68-71, ISBN 1311-3321.
 1689. Михова А., И. Богомилова. Свойства на детерминантите, описани чрез външно произведение на вектори. В: Научни трудове на РУ, том 50, сер. 6.1, Русе, 2011, стр. 7-11, ISBN 1311-3321.
 1690. Михова А., М. Якимова. Анализ на качествата на кандидат-студентските изпити и тестове. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 39, сер.2.2, Русе, 2002, стр. 144-148, ISBN 1311-3321.
 1691. Михова А., С. Дяковска. Относно нивото на знания по математика и физика на студентите първокурсници. В: Сборник научни трудове на научна конференция МАТТЕХ 2012, ШУ „Епископ Константин Преславски”, том 1, Шумен, 2012, стр. 291-298, ISBN 1314-3921.
 1692. Михова А., Ц. Рашкова. Използване на Mathematica за пресмятания с грасманови числа. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 47, сер. 5.1, Русе, 2008, стр. 22-27, ISBN 1311-3321.
 1693. Михова, А. Градуирани полиномни тъждества в Матричната алгебра от втори ред над крайномерна Грасманова алгебра. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 48, сер. 6, Русе, 2009, стр. 16-20, ISBN 1311-3321.
 1694. Михова, А. Линейна алгебра над крайномерна Грасманова алгебра. В: Сборник доклади СНС’08 на РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 2008, стр. 13-15, ISBN 1311-3321.
 1695. Михова, А. Свойства на матричната алгебра от втори ред над Грасманова алгебра. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 46, сер. 6, Русе, 2007, стр. 15-22, ISBN 1311-3321.
 1696. Михова, А. Към въпроса за използване на компютър при обучението по математика и по-специално при решаването на цели рационални неравенства. В: Юбилейна научна сесия „10 години факултет за чуждестранни студенти”, Русе, 1989, стр. 401-403, ISBN 519.682;51.
 1697. Михова, В. Една класификация на кредитополучателите на търговските банки. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016, том 55, серия 6.1, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2016, стр. 47-51, ISBN 1311-3321.
 1698. Михова, В., Е. Христова, И. Георгиев. Математико-икономически анализ на инвестиционен проект – изграждане на хладилно плодохранилище. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 6.1, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2014, стр. 28-34, ISBN 1311-3321.
 1699. Михова, В., И. Георгиев. Върху едно приложение на транспортна задача. В: Сборник с доклади на Студентска научна сесия - СНС'15, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2015
 1700. Младенов Ю., Атанасова Д. Софтуерна програма за профилиране на дискови фрези за нарязване на големогабаритни зъбни колела. В: сборник с доклади, София, VIІ Международен конгрес МТМ’10, 2010, ISBN 1310-3946.
 1701. Младенов Ю., Атанасова Д. Червячна фреза за нарязване на зъбно-ремъчни шайби – профилиране и експлоатационна проверка, .. В: сборник с доклади, Варна, VI Международен конгрес МТМ’09, Proceedings, Vol.5/108, 2009, стр. 63-66, ISBN 1310-3946.
 1702. Младенов Ю., Атанасова Д. Определяне профила на работната част на червячна фреза с нулев профилен ъгъл. В: сборник с доклади, кранево, АМО’09, 2009, стр. 149-155
 1703. Младенов Ю., Атанасова Д. Автоматизирано проектиране на профила на зъбите на червячна шлицева фреза. В: сборник с доклади, РУ, Научна конференция на РУ и СУ-Русе, том 48, серия, 2009, стр. 40-42, ISBN 1311-3321.
 1704. Младенов, Ю. , Д. Атанасова. Софтуерна система за профилиране зъбите на червячна фреза за нарязване на цилиндрични еволвентни колела. В: сборник с доклади, Варна, Международен конгрес „Машиностроителни технологии , 2004
 1705. Младенов, Ю. , Д. Атанасова. Софтуерна система за проверяване междузъбието на зъбно колело, нарязано с червячна фреза. В: сборник с доклади, РУ, Научни трудове, том 40, серия 7, 2003
 1706. Младенов, Ю., Д. Атанасова. Софтуерная системма для определения профиля зубьев червячной фрезой модифициранной голове. В: IX Международная научно-практическая конференция “Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности”, Санкт Петербург, Издательство Политехнического университета, 2010
 1707. Младенова Ю., К. Шойлекова. MOODLE – система за електронно обучение. В: Научни трудове на Русенски университет, том 47, серия 5.1, Математика, информатика и физика, Русе, 2008, стр. 115-119, ISBN 1311 – 3321.
 1708. Младенова, Ю. , Р. Василева. Сравнение на обучението по Информатика между България и Гърция – страни – членки на ЕС. В: Студентска научна сесия, Русе, 2007
 1709. Младенова, Ю. , Р. Овчарова. Осъвременяване обучението на студентите от педагогически профил по информатика и информационни технологии. В: Научни трудове, Русе, 2001
 1710. Младенова, Юлия. Дистанционното обучение в средното училище – предизвикателство към образователната система. В: Научна конференция, Русенски университет, 2010
 1711. Мушаков, Пл., Желева Ив.,Георгиев Ив. Моделиране и изследване на температурата в камерата с двустъпална хладилна машина. В: НК на Русенски Университет "А. Кънчев", Русе, 2014
 1712. Неделчева, Д. Моделирането в уроците по математика в началните класове. В: Четвърта международна научно-практическа конференция „Съвременните тенденции за сътрудничество между семейството и училището", Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 134-139, ISBN 978-954-712-630-5.
 1713. Неделчева, Д. Социално-педагогическите идеи на йезуитите. В: Студентска научна сесия - СНС,12, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2012, стр. 70-75, ISBN 1311-3321.
 1714. Неделчева, Д. Подготовка и квалификация на йезуитските учители (ХVІ - ХVІІ в.). В: Шеста есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилщина педагогика на СУ ""Св. Кл. Охридски", София, ВЕДА СЛОВЕНА - ЖГ, 2008, стр. 410-414
 1715. Неделчева, Д. Някои аспекти от възгледите за постигане на качество на образованието през 16-18 век. В: Научни трудове на РУ, Русе, РУ „А. Кънчев”, 2007, стр. с.176 - 181, ISBN 1311-3321.
 1716. Неделчева, Д. Някои аспекти от възгледите за постигане на качество на образованието през ХVІ - ХVІІІ век. В: Научни трудове на Русенски университет "Агел Кънчев", том 46, серия 6, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2007, стр. 176-181, ISBN 1311-3321.
 1717. Неделчева, Д. Хуманизмът в педагогическите възгледи на йезуитите. В: Доклади на Четвърта есенна научна конференция на СУ, София, издателство, 2006, стр. с. 816-821, ISBN 15:978-954-8510-9.
 1718. Неделчева, Д. Традиции в йезуитското образование. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, 2006, стр. 139 – 143, ISBN 1311-3321.
 1719. Неделчева, Д. Духовните упражнения" на Игнаций Лойола или още един начин за откриване смисъла на живота. В: Студентски научни изследвания. РУ "Ангел Кънчев", Русе, Печатна база на Русенски университет, 2006, стр. 86-90, ISBN 1311-3321.
 1720. Неделчева, Д. и Н. Бенин. Критическото мислене: практически стратегии в урока по литература във втори клас. В: Научни трудове на Русенски университет "Агел Кънчев", том 41, серия 6.3, Русе, РУ „А. Кънчев”, 2004, стр. 85 – 92, ISBN 1311-3321.
 1721. Недкова Е. Индивидуално авторско използване на фразеологизмите в разказите на Станислав Сивриев. В: Арнаудов сборник т.7, русе, ЛЕНИ-АН, 2013, стр. 328-336, ISBN 978-619-7058-06-2.
 1722. Недкова Е. Диалектните фразеологизми в българския език. В: Научни трудове РУ т.51, Русе, РУ, 2012, стр. 15-22, ISBN 1311-3321.
 1723. Недкова Е. Някои образни и семантични паралели между български и сръбски фразеологизми с компоненти фитоними за характеризиране на човешки качества. В: Лексикографска и лексиколожка конференция, София , ИБЕ- БАН, Акад. изд. " Проф. М. Дринов", 2016, стр. 1, ISBN 1.
 1724. Недкова Е. Основни концептосфери на фразеологичните иновации в българския език. В: Арнаудов сборник, т. 9, Русе, ЛЕНИ-АН, 2016, стр. 1, ISBN 1.
 1725. Недкова Е. Български и сръбски жестови фразеологизми. В: сборник доклади от конференция, Русе, РУ, 2016, стр. 5, ISBN 1311-3321.
 1726. Недкова Е. Характеризиране на отрицателни човешки качества посредством субстантивни и адективни фразеологизми в българския език. В: Арнаудов сборник том 8, Русе, ЛЕНИ-АН, 2014, стр. 341-346, ISBN 978-619-7058-33-8.
 1727. Недкова Е. Диалектните фразеологизми в огледалото на книжовната фразеология / наблюдения върху някои родопски фразеологизми/. В: Научни трудове на РУ, Русе, РУ, 2014, стр. 50-55, ISBN 1311-3321.
 1728. Недкова Е. Адективни фразеологизми в сръбския език за характеризиране на човешки качества. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2013, стр. 76-82, ISBN 1311-3321.
 1729. Недкова Е. Фразеологизми с компоненти соматизми в български и руски език. В: Научни трудове на РУ, Майски четения, Филиал Силистра, Русе, РУ, 2010, стр. 1, ISBN 1311-3321.
 1730. Недкова Е. Експресивно назоваване на човешки качества посредством фразеологизми с компоненти зооними в българския език. В: Арнаудов сборник, т. 4, Русе, Лени-Ан, 2006, стр. 328-336, ISBN 978-954-8190-49-7.
 1731. Недкова Е. Националноспецифични образи в български и сръбски фразеологизми с компоненти зооними за експресивно назоваване на човешки качества. В: Научни трудове на РУ, т.44, Русе, РУ, 2005, стр. 44-48, ISBN 1311-3321.
 1732. Недкова Е. За "алкохолните" фразеологизми в българския език. В: Ракията на българина, Русе, Лени-Ан, 2005, стр. 115-118, ISBN 954-8190-44-3.
 1733. Недкова Е. Учебното помагало "Лексикалната работа в урока по литература 2-4 клас"- в помощ на началния учител. В: Научни трудове на РУ,т.41, Русе, РУ, 2004, стр. 132-135, ISBN 1311-3321.
 1734. Недкова Е. Теорията за еквивалентността на превода като теория за нейната относителност при превеждането на фразеология в художествен текст. В: Научни трудове на РУ, Русе, РУ, 2004, стр. 102-112, ISBN 1311-3321.
 1735. Недкова Е. Тематични полета на жаргонните фразеологизми в българския език. В: Арнаудов сборник , т.3, Русе, Лени-Ан, 2003, стр. 341-347, ISBN 954-8190-31-1.
 1736. Недкова Е. За опозицията бял / черен в българската фразеология(лингвокултурологичен аспект). В: Научни трудове на РУ, т. 40, Русе, РУ, 2003, стр. 26-30, ISBN 1311-3321.
 1737. Недкова Е. Фразеологично новаторство в творчеството на А. Константинов (с оглед превода му на сръбски и руски език). В: Арнаудов сборник ,т. 1, Русе, Лени-Ан, 2000, стр. 171-173, ISBN 954-8190-141.
 1738. Недкова Е. Фразеологизмите синоними в творчеството на А.Константинов и в преводите му на сръбски и руски език. В: Научни трудове на РУ , т. 37, Русе, РУ, 1999, стр. 55-61, ISBN 1311-3321.
 1739. Недкова Е. Фразеологични модификации в творчеството на А. Константинов( с оглед превода му на сръбски и руски език). В: Научни трудове на РУ, Т.37, Русе, РУ, 1999, стр. 61-67, ISBN 1311-3321.
 1740. Недкова Е. Русенският периодичен печат в края на миналия век - принос към фразеологичното богатство на българския език. В: Алманах за историята на Русе, Русе, Лени-Ан, 1998, стр. 409-412, ISBN том 2.
 1741. Недкова Е. Някои особености в употребата на формите за звателен падеж на съществителните нарицателни имена в съвременния български и съвременния сърбохърватски език. В: Научни трудове на ВТУ, т.35, Русе, РУ, 1994, стр. 74-79, ISBN 1311-3321.
 1742. Недкова Е. Особености в употребата на звателен падеж на собствените лични имена в съвременния български и съвременния сърбохърватски език. В: Научни трудове на ВТУ , т.35, Русе, РУ, 1994, стр. 68-73, ISBN 1311-3321.
 1743. Недкова, Е. За лексикалните иновации в българския език и кога тяхната употреба е нежелателна. В: Научна конференция на РУ, Русе, РУ, 2019, стр. 1, ISBN 1.
 1744. Недкова, Е. Експресивният потенциал на българските фразеологизми с антропонимен компонент. В: Научни трудове на РУ, Русе, Русенски университет, 2017, стр. 1, ISBN 1.
 1745. Недкова, Е. Основни тематични области и източници на лексикалните иновации в съвременния български език. В: Научни трудове на РУ, т.50, Русе, 2011, стр. 43-49, ISBN 1311-3321.
 1746. Недкова, Е. Фразеологизми с образни елементи от народния бит. В: Научни трудове на РУ, т.48, Русе, 2009, стр. 42-45, ISBN 1311-3321.
 1747. Недкова, Е. За познавателния потенциал на българските фразеологизми с лексикални компоненти фитоними. В: Научни трудове на РУ, т.47, Русе, 2008, стр. 71-74, ISBN 1311-3321.
 1748. Недкова, Е. Пожелателните формули като носители на културната памет на народа. В: Научни трудове на РУ, т.46, Русе, 2007, стр. 87-90, ISBN 1311-3321.
 1749. Недкова, Е., А. Васунг. Сравнителен анализ на българската и хърватската фразеографска традиция. В: Научни трудове на РУ, Русе, РУ, 2015, стр. 1, ISBN 1311-3321.
 1750. Николаев И., И. Георгиев, Г. Попов, К. Тужаров, Кл. Климентов. Изследване процесите на пълнене с вода на хидрофорен съд в помпена система. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 49, сер. 1.2, Русе, 2010, стр. 34 – 39, ISBN 1311-3321.
 1751. Николова С., Ю. Дончева. Развитие на когнитивната дейност при деца с множество увреждания чрез Методиката на Мария Монтесори. В: Сборник доклади от Научна конференция с международно участие, Нов български университет, Нов български университет, 2015, стр. 9 - 13, ISBN 978-954-535-863-0.
 1752. Нина Топалска. Дърво, посадено край водни потоци – основна концептуална метафора за мъдростта в старозаветните премъдростни книги. В: Известия на НЦ "Св. Дазий Доростолски", Русе, 2015, ISBN 1313-7395.
 1753. Нина Топалска. "Добро нещо е мъдростта" – няколко метафори за ценност в художественото изображение на старозаветната премъдрост. В: Научни трудове на РУ, т. 54, серия 6.3., Русе, 2015, стр. 45 - 49, ISBN 1311-3321.
 1754. Нина Топалска. Метафорите за пътя в старозаветните премъдростни книги - между универсалната символика и тайнствения смисъл. В: Арнаудов сборник, т. 9, Русе, 2015
 1755. Нина Топалска. Старозаветната канонична трилогия на мъдростта: Притчи Соломонови, Иов и Еклисиаст. В: Научни трудове на Русенския университет, Майски научни четения, т. 54, серия 11, Русе, 2015, стр. 32 - 36, ISBN 1311-3321.
 1756. Нина Топалска. Езикът на метафората в старозаветната книга "Притчи Соломонови". В: Арнаудов сборник, т. 8, Русе, ЛЕНИ - АН, 2014, стр. 383 - 390, ISBN 978-619-7058-33-8.
 1757. Нина Топалска. Образът на настъпващата старост в последните две глави на книгата "Еклисиаст". В: Сборник доклади на Студентска научна сесия - СНС'14, Русе, 2014, стр. 22 - 26
 1758. Нина Топалска. Старозаветната литература на мъдростта - палитра на словесната образност. В: Известия на НЦ "Св. Дазий Доростолски", Русе, Университетски издателски център, 2013, стр. 54 - 61, ISBN 1313-7395.
 1759. Овчарова Р., Чернев С. Принципи и методи на дистанционното обучение. В: НК на РУ том 43, Русе, 2006
 1760. П. К. Маноилов, Г. Д. Петков, В. Иванов. Псевдокод на алгоритъм за идентифициране на принципни схеми. В: Сборник доклади на Юбилейна научна сесия ’2005, том 2, НВУ “В. Левски” Факултет “Авиационен”, Долна Митрополия, 21-22 април 2005, стр. 92-97., Д. Митрополия, 2005
 1761. П. К. Маноилов, Г. Д. Петков, В. Иванов. Теоретичен анализ на времето необходимо за идентифициране на принципни схеми. В: Сборник доклади на Юбилейна научна сесия ’2005, том 2, НВУ “В. Левски” Факултет “Авиационен”, Долна Митрополия, 21-22 април 2005, стр. 98-107, Д. Митрополия, 2005
 1762. Павлина Христова, Румен Русев. Един подход за повишаване на качеството на информационното обслужване и информационната сигурност на общинската администрация. В: Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2019, стр. 503-509, ISBN ISSN 2367-7473.
 1763. Павлов П.,Е.Калчева. Върху една нелинейна задача на равнинната теория на еластичността. В: Научни трудове на РУ,том 38, серия 8,Майски научни четения., Силистра, 2001, стр. 177-179, ISBN 1311-3321.
 1764. Павлов, А., В. Павлов. Маркетингово проучване на пазара на леки автомобили в Русе. В: Научни трудове на Русенския университет, том. 53, Русе, Университетско издателство, 2014, стр. 192-199, ISBN 1311-3321.
 1765. Павлов, В. За обучението по специалност Финансова математика в Русенския университет. В: Математика и математическо образование, София, 2014, стр. 315-320, ISBN 1313-3330.
 1766. Павлов, В. Политическо изследване на общественото мнение в Русе. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2011
 1767. Павлов, В. Клиентска удовлетвореност от "Водоснабдяване и канализация- Русе" ООД. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Университетско издателство "Ангел Кънчев", 2008, стр. 33-38
 1768. Павлов, В., А. Павлов. Изследване на общественото мнение относно определяне на приоритетни спортове в Русе. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Университетско издателство "Ангел Кънчев", 2009, стр. 42-50
 1769. Павлов, В., Ценов, И. Изследване на отношението на интернет-потребителите към Физическото възпитание и спорта в България. В: Науни трудове на Русенския университет, Русе, 2013, стр. 18-26, ISBN 1311-3321.
 1770. Палов Ив.К.Сираков,Е.Калчева. Анализ на траекторията на движение на семената в устройство за предсеидбената им електромагнитна обработка. В: Научни трудове том 41,серия 1,1, Русе, РУ Ангел Кънчев, 2004, стр. 95-100
 1771. Памукова, П., В. Радева. Водещи образователни стратегии в познавателните книжки по изобразително изкуство от ПС "Златно ключе". В: XII НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ - „Водим бъдещето за ръка“, Русе, РБ "Любен Каравелов" - Русе, 2019, стр. 123 - 129, ISBN 978-619-7404-06-7.
 1772. Памукчиев, М., С. Антонов, М. Рамълчанов. Аналитично представяне на експериментални зависимости. В: Юбилейна сесия “150 години от раждането на В. Левски”, В. Търново, 1987
 1773. Папазова М. Банка Гирдап в българската историография. В: Научни трудове на Русенски университет. т. 52, серия 6. 2., Русе, 2013, стр. 212-216, ISBN 1311-3321.
 1774. Папазова М. Банка "Гирдап" и нейните дъщерни дружества. В: Научни трудове на Русенски университет. т. 51, серия 6. 2., Русе, 2012, стр. 209-215, ISBN 1311-3321.
 1775. Папазова, М. Ще бъде ли БНБ спасител от последна инстанция или екзекутор на "Гирдап". В: Сборник с доклади - СНС'11, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 1776. Папазова, М. Как се саморазруши банка "Гирдап". В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2010, стр. 146-150, ISBN 1311-3321.
 1777. Папазова, М. Някои аспекти от развитието на банка "Гирдап" до войните. В: Сборник с доклади - СНС'09, Русе, 2009, стр. 82-87, ISBN 1311-3321.
 1778. Папазова, М. Банка "Гирдап" като център на българския финансов капитал. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2009, стр. 280-286, ISBN 1311-3321.
 1779. Папазова, М. Първи стъпки към модернизиране на банково-кредитната система в страната след Освобождението до войните (1878-1912). В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 1780. Пенев С. Координация между основните агенти на социализацията - семейство-училище. В: четвърта международна научно-практическа конференция "Съвременни тенденции за сътрудничество между семейството и училището, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 13-18, ISBN 978-954-712-630-5.
 1781. Пенев С.П.,В.Грънчарова. Изграждане на съзнанието за принадлежност към европейската общност в условията на ранно чуждоезиково обучение. В: Русенски унив. "А.Кънчев" научни трудове,том 41,серия 6.3,, Русе, Русенски университет, 2004, стр. 009-012
 1782. Пенев С.П.,М.Димитрова. Сравнително изследване на базисните личностни свойства у студенти от педагогически и непедагогически специалности. В: Научни трудове на РУ-ПФ, т.39,с.2.1Педагогика,психология и история, Русе, Русенски университет, 2002, стр. 020-023
 1783. Пенев, С.Д. Някои проблеми на интерактивното обучение в наше време. В: Интерактивни методи на обучение и възпитание, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 15-19, ISBN 978-954-712-633-6.
 1784. Пенев, С.Д. Динамика эмпатии у студентов психологических специальностей. В: Актуальные вопросы совремнной психологии и педагогики, Липецк, Де факто, 2009, стр. 261-265
 1785. Пенев, С.Д. Фактори за избора на педагогическите специалности в Русенския университет. В: Научни трудове на РУ-ПФ, т.39,с.2.1Педагогика,психология и история, Русе, Русенски университет, 2002, стр. 024-027
 1786. Пенев, С.Д. Усвояване на ръчните бодове в съвременното начално училище. В: Научни трудове на РУ-ПФ, т.38,серия Педагогика и обществознание, Русе, Русенски университет, 2002, стр. 150-157
 1787. Пенев, С.Д. Сравнително проучване на интеграцията " детска градина-начално училище" в България и чужбина. В: Научни трудове на РУ-ПФ, т.38,с.6, Русе, Русенски университет, 2001
 1788. Пенев, С.П. Нова стандартизация на теста на Айзенк. В: РУ "А.Кънчев" Научни трудове.том 51,серия 10,филиал Силистра, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 35-38
 1789. Пенев, С.П. Новая стандартизация теста Эйзенка на основании исследований в Болгарии. В: Актуальные вопросы современной психологии и педагогики, ч.2, Липецк, Гравис, 2011, стр. 035-039, ISBN 978-5-4353-0004-8.
 1790. Пенев, С.П. Тенденции на емпатийността в България. В: Русенски унив. "А.Кънчев" научни трудове,том 49,филиал Силистра Майски научни четения, Русе, Русенски университет, 2010, стр. 058-061, ISBN 1311-3321.
 1791. Пенев, С.П. Динамика личностных свойствв период 1984 по 2008 гг.По вопроснику Эйзенка проблема агрессивности в болгарском обществе. В: Актуальные вопросы современной психологии и педагогики, Липецк, Де факто, 2009, стр. 056-059
 1792. Пенев, С.П. Динамика эмпатии у студентов Педагогических специальностей. В: Актуальные вопросы современной психологии и педагогики, Липецк, Де факто, 2009, стр. 261-265, ISBN 5-901510-07-0.
 1793. Пенев, С.П. Динамика на емпатията на студентите от педагогическите специалности. В: Русенски унив. "А.Кънчев" научни трудове,том 48,серия 6.2,, Р, Русенски университет, 2009, стр. 177-180
 1794. Пенев, С.П. Динамика на психотизма у студентите в периода 1996-2006. В: Приложна психология и социална практика, Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 2007, стр. 107-110
 1795. Пенев, С.П. Базисни личностни свойства на студентите-педагози. В: Русенски унив. "А.Кънчев" научни трудове,том 45,серия 5.2, Русе, Русенски университет, 2006, стр. 115-119
 1796. Пенев, С.П. Педагогически аспекти на проблема за дисциплината. В: Доклади на Трета есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика, София, Веда Словена ЖГ, 2005, стр. 424-426
 1797. Пенев, С.П. Аспекти на професионалния избор на учениците , завършващи средно образование. В: Русенски унив. "А.Кънчев" научни трудове,том 40,серия 10.1,Педагогика,психология и история, Русе, Русенски университет, 2004, стр. 079-084
 1798. Пенев, С.П. Професионално значими качества на личността на съвременния учител. В: Обучение и възпитание в началните училища,детските градини и специалните учебни заведения, София, Веда Словена ЖГ, 2004
 1799. Пенев, С.П. Еволюция на базисните свойства на личността на студентите-педагози. В: Русенски унив. "А.Кънчев" научни трудове,том 41,серия 7.1, Русе, Русенски университет, 2004, стр. 063-067
 1800. Пенев, С.П. Сравнително изследване на базисните личностни свойства у студенти от педагогически и непедагогически специалности. В: Научна конференция "Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика", София, Веда Словена ЖГ, 2003, стр. 377-382
 1801. Пенев, С.П., В.Грънчарова. Сравнително изследване на базисните личностни свойства у ученици и студенти. В: Образование и изкуство, Шумен, Шуменски университет, 2004, стр. 487-495
 1802. Пенев,С.Д. Емпатийни тенденции в българското общество през последните години. В: Русенски университет “Ангел Кънчев”,Научни трудове,т.50,серия 6.2,, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 106-112
 1803. Пенев,С.Д. Динамика личностных свойств в период 1984 по 2008 гг.по вопроснику Эйзенка и проблема агрессивности в болгарском обществе. В: Актуальные вопросы совремнной психологии и педагогики, Липецк, Де факто, 2009, стр. 261-265
 1804. Пенева Н. За някои синтактични особености на протестните лозунги от 2013 г.. В: Арнаудов сборник Том 10, гр. Русе, Лени-Ан, 2018, стр. 417-424, ISBN 978-619-7058-64-2.
 1805. Пенева Н. Структура и семантика на речевите номинации на протестиращите през 2013 г. в интернет пространството. В: Арнаудов сборник Том 9, гр. Русе, Лени-Ан, 2017, стр. 423-427, ISBN 978-619-7058-49-9.
 1806. Пенева Н. Езиковата игра в лозунгите на съвременния протестиращ българин. В: Проблеми на устната комуникация, кн.10, гр. Велико Търново, Университетско издателство, 2016
 1807. Пенева Н., В. Донева. Творческата и извънаудиторна работа в екип - пълноценно учене: отворено, адаптивно, мобилно. В: 57-ма НК на РУ 2018, в Научни трудове на РУ, том 57, 2018, гр. Русе, 2018
 1808. Пенева, Н., В. Донева. Първите възрожденски стъпки на театралното „позорище“ – принос на бъдущия наш народен театръ. В: Арнаудов сборник, том 11, гр. Русе, Лени Ан, 2020, стр. 171-191
 1809. Пенчева В., М. Костова, Д. Симеонов, Н. Колев. Един метод за определяне свързаността на транспортна мрежа и к- звенни пътища в нея. В: Четвърта НТК с международно участие „Транспорт, екология- устойчиво развитие”, Ековарна’ 98, Сборник доклади, том 5, Варна, 1998, стр. 111-117, ISBN 954-20-00030.
 1810. Пенчева В., М. Якимова, А. Михова. Ръководство по основи на информатиката и програмиране на Бейсик за ПК „Правец-82” – основни задачи и методически постановки. В: Юбилейна научна сесия „10 години факултет за чуждестранни студенти”, Русе, 1989, стр. 407-409, ISBN 519.682.
 1811. Пенче