Списък на публикациите

монографии

 1. Антонов С. Юридическата санкция и нейната реализация. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". Русе, Русенски университет, 2015, стр. 357, ISBN 1234.
 2. Владимиров, Р. Защита на финансово-данъчната система от правонарушения, монография, ІІ преработено и допълнено издание. София, Фенея, 2005, ISBN 954-8214-19-9.
 3. Владимиров, Р. Документни престъпления, Сборник съдебна практика по документните престъпления. София, Фенея, 2004, ISBN 954-8214-19-9.
 4. Георгиев, Л.Р. “Криминалистическият видеозапис при разследването”. София, ИК “Световит”, 2008, ISBN 978 954-9761-85-1.
 5. Градинарова, Т. НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ. Медиатех- Плевен, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2015, pp. 322, ISBN 978-619-207-015-1.
 6. Дачев, Л.И. Юридически дискурс. Русенски университет, Свида, 2004, ISBN 954-90421-4-6.
 7. Димитров,К. Нотариални производства /Второ актуализирано издание/. София, Сиела, 2018, стр. 152, ISBN 978-954-28-2673-6.
 8. Димитров,К. Нотариални производства. София, Сиела, 2013, стр. 156, ISBN 978-954-28-1269-2.
 9. Димитров,К. Правно положение на нотариуса и Нотариалната камара. София, Сиела, 2011, стр. 152, ISBN 978-954-28-1116-9.
 10. Е.Мингов В . Мръчков, Ат. Василев и И.Шотлеков. Коментар на Кодекса за задължително обществено осигуряване.. София, ИК"Труд и право", 2000, стр. 576, ISBN не знам.
 11. Е.Мингов Илко Семерджиев, Бойко Пенков, Димитър Илиев, Хриско Хинков, Деница Сачева, Петър Николаков, Красимира Средкова. Здравното осигуряване в България. София, ИК"Труд и право, 1999, стр. 639, ISBN не знам.
 12. Е.Мингов Н.Гевренова, А.Цонева, С.Симеонова, В.Бенатов, Е.Мирославов , В.Цоневски. Трудово право за работодатели. София, Раабе, 2002, стр. 600, ISBN не знам.
 13. Желева, М. Държавната власт и общественият интерес. Варна, Стено, 2009, стр. 203, ISBN 978-954-449-425-4.
 14. Желева, М. Франция и България 1919-1923 /политико-дипломатически аспекти/. Варна, Стено, 2005, стр. 326, ISBN 954-20-0289-0.
 15. Иванов М.М. Инфраструктура на разузнаването. София, Профисек, 2012, стр. 215, ISBN 978-954-32927-1-8.
 16. Йорданова, З. Изборите в България - актуални конституционноправни проблеми. Русе, Медиатех - Плевен, 2017, стр. 260, ISBN 978-619-207-104-2.
 17. Йочев, Евг. Съдоустройството в България.История, принципи, институти (1879-1944). Второ допълнено и преработено издание. София, Сноумод, 2015, стр. 401, ISBN 978-619-90134-4-1.
 18. Йочев, Евг. Наказателният закон на Княжество България. Русе, РУ, 2009, стр. 292, ISBN 978-954-712-454-7.
 19. Йочев, Евг. Принципът на несменяемост на съдиите в Българското законодателство 1878-1944.. Русе, РУ, 2008, стр. 332, ISBN 978-954-712-398-4.
 20. Йочев, Евг. История на законодателството на Княжество България. Русе, РУ, 2006, стр. 425, ISBN 978-954-9906-95-0.
 21. Йочев,Евг. Съдоустройството в България. История, принципи, институти. (1879-1944). Русе, РУ, 2012, стр. 328, ISBN 978-954-712-535-3.
 22. Коларов, Е. Гарантиране на обществения ред. Русе, РУ, 2014, стр. 210, ISBN 978-954-712-608-4.
 23. Кремена Раянова. Правата на жените в системата на правата на човека. Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 257, ISBN 978-619-7071-46-7.
 24. Куманова Е. Политическите идеи на Джон Лок. Русе, Печатна база на РУ, 2012, ISBN 978-954-8467-80-3.
 25. Кучев, Ю. Държавен финансов контрол – Организация, обект, субекти и реализация на имуществената отчетническа отговорност. София, ЛиСтра, 2010, ISBN 0000000.
 26. Милков, П. ДОГОВОРНАТА СИСТЕМА В СТРОИТЕЛСТВОТО. София, ИК ТРУД И ПРАВО, 2014, стр. 440, ISBN 978-954-608-219-0.
 27. Мингов, Е. Прекратяване на трудовия договор поради общи основания. София, Сиби, 2003, стр. 216, ISBN 954730206X.
 28. Мингов, Е. Обезщетения при временна неработоспособност. Сиби, С.2002, 218 с.. София, Сиби, 2002, стр. 218, ISBN 954730142X.
 29. Наумова, Ст. Социология на правото. Исторически традиции и перспективи на развитие. София, ИПН-БАН, 2012, стр. 535, ISBN 954-632-027-3.
 30. Наумова, Ст. Основни въпроси на екологичното право. София, Тракия-М, 2007, стр. 320, ISBN 931-429-054-07.
 31. Огнян Велев. „Мястото на пробацията сред наказателните санкции (съпоставително изследване по българското и френското наказателно право)“. София, изд. на Българската академия на науките, 2016, стр. 852, ISBN 978-954-9583-34-2.
 32. Пенев, П. Нормативни и практически очертания на българското конституционно правосъдие - проблеми и перспектива. София, ИК "Светулка 44", 2013, стр. 332 /с приложенията/, ISBN 978-954-309-138-6.
 33. Пенев, П. Конституционно правосъдие. София, Сиела, 1997, ISBN 9789546490971.
 34. Пенев, П. Забава на доставчика според Общите условия за доставка СИВ. София, Българска търговско-промишлена палата, 1984, стр. 104, ISBN не.
 35. Пенов, С. Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите-членки. София, Сиби, 2011, стр. 238, ISBN 1.
 36. Пенов, С. Правен режим на корпоративеното подоходно облагане.Аспекти на хармонизацията с правото на Европейския съюз. София, Университетско издадетлство "Св. Кл. Охридски", 2000, стр. 180, ISBN 1.
 37. Русева Н. Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост. София, Сиела, 2018, стр. 242, ISBN 978-954-28-2626-2.
 38. Стефанов, Г. Търговска несъстоятелност. В.Търново, Сиби, 2011, ISBN 987-876-98.
 39. Стефанов, Г. Капиталови търговски дружества. София, сп.Труд и право, 2011, ISBN 978-954-608-180-3.
 40. Стефанов, Г. Модернизация на Европейското и българското конкурентно право. В.Търново, Фабер, 2010, ISBN 978-954-400-324-1.
 41. Стефанов, Г. Модернизация на европейското и българското конкурентно право.. В. Търново, Авагар, 2010, ISBN --.
 42. Сълов, И. Съдът - разследващ орган обвинител или арбитър в наказателното производство. София, Фенея, 2002, стр. 171, ISBN 954-8214-57-1.
 43. Сълов, И. Оценката в наказателния процес. София, Академия на МВР, 1991, стр. 161, ISBN няма.
 44. ХРУСАНОВ, Д., Д. КОСТОВ, Е. КЪНДЕВА, К. ЛАЗАРОВ. "Нови моменти в административния процес според АПК". София, Сиела, 2007, стр. 376, ISBN 978-954-28-0058-3.
 45. Шопова П. Основи на приложната криминология. Русе, Медиатех, 2015, ISBN 978-619-207-013-7.
 46. Шопова П. Пробацията - наказателно-правен и криминологичен анализ. Русе, Русе, 2006, ISBN 978-954-370-001-1.
 47. Шопова П., Антонов С. Работа на институциите в Русенски регион с жените – правонарушители. Русе, Медиатех, 2015, ISBN 978-619-207-007-6.
студии
 1. Антонов С. Криминологична характеристика на предсъдебния доклад. Русе, Медиатех, 2016, ISBN 978-619-207-074-8.
 2. Георгиев, Л.Р. "Основни функции на участниците в огледите на местопроизшествия". Юбилеен сборник на ЮФ при РУ "А.Кънчев", Русенски университет, 2012, ISBN хх.
 3. Градинарова , Т. Страни в производството за отмяна на влезли в сила решения. Бургас, Бургаски свободен университет Юридически сборник, том.ІІ, 1994, стр. 38-56, ISBN 1311-3771.
 4. Димитров, K. Защита на личните данни и свободата на словото. София, РУ "Ангел Кънчев", 2006, стр. 134-145, ISBN 444.
 5. Димитров, К., А. Димитрова, А. Георгиев. Режими на имуществени отношения между съпрузите по Семейния кодекс от 2009 година. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2013, ISBN 978-619-7071-52-8.
 6. Коларов, Е. Регионът. Правно понятие. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2007, стр. 80, ISBN 978-954-712-376-2.
 7. Коларов, Е. Комитет на регионите. Правни аспекти. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2005, стр. 80, ISBN 954-712-277-0.
 8. Коларов, Е. Регионите в България. Правни аспекти. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2005, стр. 136, ISBN 954-712-283-5.
 9. КОСТОВ, Д. Принципи на административни я процес. Скопjе, Универзитет, 2011, ISBN 978-9989-194-52-8.
 10. Куманова Е. Да защитаваме правата на децата сериозно. Русе, Университетски издателски център, 2015, ISBN 978-619-7092-02-8.
 11. Кюранов, Ч., Делиев, И., Пенев, П. Проблеми на децентрализацията и местното самоуправление в Република България. София, Фондация "Фридрих Еберт", 2002, ISBN 954-91018-5-1.
 12. Мингов, Е. Защита на общия професионален интерес в трудовото право.-. София, Сиби, 2005, стр. 38, ISBN не знам.
 13. Мингов, Е. За особеностите на индивидуалното трудово и служебно правоотношение.-В. Актуални проблеми на трудовото и осигурително право.Т.І.. София, УИ”Св.Кл.Охридски,, 2004, стр. 27, ISBN не знам.
 14. Мингов, Е. Общите основания за прекратяване на трудовия договор.-В: Юбилеен сборник в памет на професор Витали Таджер,Сиби, 2003, с.304-327.. София, Сиби, 2003, стр. 23, ISBN 9547301683.
 15. Пенов, С. Правен режим на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане. София, Данъчен наблюдател, 1999, стр. 60, ISBN 1.
 16. Попова, Ю., Е. Коларов. Субективна култура. Субективни права. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2006, стр. 117, ISBN 954-712-321-2.
 17. Радева, М. Информираното съгласие - инструмент за защита правата на пациента. Уязвими групи пациенти. Русе, Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2015, стр. 175-213, ISBN 9786197092028.
 18. Русева Н. - Наказателно правна характеристика на престъпленията убийство и телесни повреди, извършени в условията на професионална непредпазливост. Русе, Русенски университет, 2018, стр. 69, ISBN 978-619-7092-08-0.
 19. Стефанов, Г. За разграничението между граждански и търговски сделки и намаляване на неустойката по тях. 2010, кн. 3. сп. Търговско и конкурентно право, кн.3, 2010, ISBN --.
 20. Стефанов, Г. Забраната на картелите според европейското и българското конкурентно право. сп. Социално-икономически анализи, ВТУ-Стопански факултет, 2010, ISBN 1313-6909.
 21. Тодоров, Ивайло , Надежда Йонкова. Актове на пуличната администрация. Ловеч, ИК, 2002, ISBN 954-784-021-5.
 22. Шопова П., Антонов С. Женската престъпност в Русенски регион – тенденции, фактори, прогнози. Русе, Медиатех, 2013, ISBN 978-619-7071-40-5.
статии
 1. Angelova-Barbolova N. E.Kumanova, M.Radeva. Psychiatric Care in Bulgaria - Ethical and Legal Aspects.// Proceedings in Human and Social Sciences at the Common Conference, 2014, No 1, ISSN 978-80-554-0949-8.
 2. Dimitrova, A. Legal Framework of Mediation and the Mediator Status under Bulgarian Law.// Societas et Iurisprudentia, Trnava University, Slovak Republic, 2014, No 3, pp. 67-78, ISSN 1339-5467.
 3. Kolarov, E. Offenses Against Public Order.// Verejna sprava a priestupky, 2016, No 1, pp. 83-86, ISSN 978-80-8155-064-5.
 4. Kolarov, E. Die Region zwischen Union, Staat und Gemeinde.// Mehnert, E. (Hrsg.), Gute Nachbarn – Schlechte Nachbarn? Grenzpfade. Materialien zum 6. Deutsch-Tschechischen Begegnungsseminar, Frankfurt am Main, 2004, 2004, No 1
 5. Kumanova E. The Principles of Foster Care in Bulgarian Legislation.// CRC Journal, 2016, No 2
 6. Kumanova E. Classic Dimensions of Social Contract.// CRC Journal, 2015, No 1
 7. Kumanova, E. John Locke Political Ideas of Tolerance.// Философськi, методологiчнi, соцологiчнi та психологiчнi проблеми права: матерiали 4- Мiжнл наук.-теор. конф., 2011, No 1, ISSN 978-966-423-196-8.
 8. Kumanova, E., M. Petrov. Children Participation in Legal Procedures.// Proceedings of Proceedings of International scientific conference “Right to a fair trial and the administrative punishment”, 2014, No 1
 9. Mihailov N, D.Antonova, S.Kadirova, A.Manukova, N.Evstatieva, E.Kumanova, K.Martev. Social problems existing in the market of renewable energy sources and opportunities to be resolved along the cross border region Bulgaria-Romania.// The Future of Renewable Energy Sector” RES-2011, 2011, No 1
 10. Radeva, M. About some aspects of Agreement on social security between the Republic of Bulgaria and Republic of Macedonia.// CRC Journal, 2015, No 3-4, pp. 119-123, ISSN 18579744.
 11. Shopova P. Co-defense in Germany - my experience as Bulgarian defense lawyer.// Conference of the International Criminal Defance Counsil Organization ICDC (International Criminal Defance Counsil) - Brussels, 05.10.2007, 2007, No /
 12. Sopova P. Lawyer`s Defense in Bulgaria.// Conference of the International Criminal Defance Consil Organization ICDC (International Criminal Defance Counsil) - Sofia, 26.09.2008, 2008, No /
 13. Yordanova, Z. ELECTORAL DISPUTE SETTLEMENT IN BULGARIA ACCORDING TO THE ELECTION CODE OF 2014.// CRC- journal, 2015, No 2, pp. 75-82, ISSN 1857-9744.
 14. Yosifov, I. Development Risk Defence under Article 7 (E) of the Product Liability Directive – the Inevitable Clash of Negligence and Strict Liability Theories.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2017, No 9, pp. 110-120, ISSN 1314-0167.
 15. Zheleva, M. The Bulgarian exit from World War I regarded from the point of Hague Law.// Sibiu, Conference proceedings IV, Land forces academy publishing house11-th International conference “Man in the knowledge based organization”,, 2006, No --, pp. 32-35, ISSN 973-7809-51-3; 97.
 16. Ангелова-Барболова Н.С., Радева М.И. Предварителни указания за лечение на пациента и психиатрични здравни грижи.// Международно научно on-line списание Наука и технологии, 2013, брой 1, стр. 356-359, ISSN 1314-4111.
 17. Антонов С. Мерките за въздействие в проекта за нов Наказателен кодекс.// Затворно дело, 2010, брой 4, стр. 17-41
 18. Антонов С. Може ли пробационната мярка ограничения в свободното придвижване да бъде самостоятелно наказание за извършено престъпление.// Затворно дело, 2016, брой под печат
 19. Антонов С. Изпълнение на наказанието пробация при множество престъпления.// Сборник по случай 20 години ЮФ на РУ, 2012, брой 1
 20. Антонов,С.П. За системата на наказанията в проекта за нов Наказателен кодекс.// Затворно дело, 2010, брой 3, стр. 70-87
 21. Боянов, Г.Б. Удостоверяване на право на собственост в България (исторически бележки).// Нотариален бюлетин, 2011, брой бр.2
 22. Боянов, Г.Б. Обекти на законовата съпружеска общност по чл.21 от СК..// Нотариален бюлетин, 2010, брой бр.1
 23. Боянов, Г.Б. Относно придобиването на недвижим имот чрез групов строеж.// Нотариален бюлетин, 2008, брой бр.3
 24. Веселин Гецов Гръцманов. Появата на държавата като сициален факт, обуславящ нейното теоретично обяснение, възникване на идеята за конституцията.// Европейски измерения на правото, Интердисциплинарни правни изследвания, РУ, 2012, брой 1, стр. 261-273, ISSN 978-954-712-556-8.
 25. Владимиров, Р. Относно проекта на Министерство на правосъдието за нов Наказателен кодекс.// Юбилеен сборник - 20 години Нов български университет, 2011, брой 1, стр. 18
 26. Владимиров, Р. Промените в НК от 2006 г. В областта на финансовите и данъчните престъпления.// АПИС-време, 2007, брой 1
 27. Владимиров, Р. Документни престъпления.// Правен преглед, 2007, No 1, pp. 40
 28. Владимиров, Р. Наказателният кодекс и приемането на България в Европейския съюз.// Юбилеен сборник - 15 годиини Нов български университет, 15 години департаамент "Право", 2006, брой 1, стр. 37
 29. Владимиров, Р. Данъчните престъпления, статия, с. 100-113, Сб. Наказателно правоприлагане и борба с престъпността, законодателни промени и процесуална практика.// Горекс Прес, 2005, брой 1
 30. Георгиев, Л.Р. “Слабости и грешки допускани при огледите на местопроизшествия”.// Трудове на Научно-изследователския институт по криминалистика и криминология, 2012, брой Том ХХХІІІ
 31. Георгиев, Л.Р. Сравнителните образци при почерковите изследвания..// Сп. “Общество и право”,, 2012, брой 2
 32. Георгиев, Л.Р. “Способи за фиксиране на резултатите от огледите и претърсванията на превозни средства”.// Информационен бюлетин на НИКК-МВР, 2009, брой 126-127, стр. 72-107
 33. Георгиев, Л.Р. “Местопроизшествието: необходими действия за запазването му и възможни опасности за разследващия екип по време на оглед и претърсване”.// Информационен бюлетин на НИКК-МВР, 2009, брой 128, стр. 39-51
 34. Георгиев, Л.Р. Вещото лице в съдебната зала.// Трудове на Научно-изследователския институт по криминалистика и криминология, 2008, брой том XXIX, стр. 172 – 176
 35. Георгиев, Л.Р. Действия и способи за идентифициране на труп с неустановена самоличност в процеса на разследването.// Информационен бюлетин на НИКК-МВР, 2008, брой 125, стр. 51-60
 36. Георгиев, Л.Р. Експертът в съдебната зала.// Сп. “Общество и право”, 2007, брой 8, стр. 72-75
 37. Градинарова, Т. Подлежат ли на отмяна по реда на глава 24 ГПК решенията на окръжния съд по жалби срещу действията на съдебния изпълнител.// Търговско право, 2016, брой 4, стр. 25-37, ISSN 08616892.
 38. Градинарова, Т. Основанията за отмяна по чл.231 „д” и „е” с оглед предстоящите промени в Гражданско - процесуалния кодекс.// Съвременно право, 1993, брой бр. 4, стр. 65-69, ISSN 0861-1815.
 39. Градинарова, Т. Правомощието на председателя на Върховния съд за задвижване на отменително производство по чл.233, ал.1 ГПК.// Правна мисъл, 1992, брой № 1, стр. 22-24, ISSN 1310-7348.
 40. Градинарова, Т. Компетентен съд в производството за отмяна на влезли в сила решения списание.// Правна мисъл, 1991, брой № 3, стр. 57-63, ISSN 1310-7348.
 41. Дачев, Л. Към въпроса за подходите в изучаването на правото.// Научни трудове на Русенски университет, 2010, брой том 49, стр. 17, ISSN 1311-3321.
 42. Дачев, Л. Юридически дискурс.// Научни трудове на Русенски университет, 2009, No том 48, pp. 7, ISSN 1311-3321.
 43. Дачев,Л. Същност и съдържание на държавното управление.// Научни трудове на Русенски университет, 2008, брой том 47, стр. 7, ISSN 1311-3321.
 44. Джафай, Й. "Rregullimi kushtetues i lirisë së marrjes së informacionit dhe lirisë së respektimit të jetës private" Превод:"Конституционното регулиране на правото на достъп до информация и правото на личен живот.// Научно списание, 2012, брой 9, стр. 10, ISSN 2222-5846.
 45. Джафай, Й. Data protection and privacy law- Albanian case.// International Scientific Conference Proceedings “Education in turbulent times – the Albanian case in European and global context”, 2011, No 1, pp. стр.55, ISSN 978-99956-92.
 46. Джафай, Й. "Развитие на естествените права",.// Научно списание "Оptime",, 2010, брой брой 1,, стр. стр.21, ISSN 2220-461x.
 47. Джафай, Й. Аспекти на етиката в научното изледване.// Издание на Научна Конфернция" За качество и европейски стандарти в униврситетските научни изледвания и дейности",, 2010, брой брой 1,, стр. стр. 153, ISSN ISBN: 978-99956-1.
 48. Джафай, Й. The trade unions in the process of approaching the Albanian legislative to the aquis communautaire.// International Conference Proceedings" Challenges of Albanian 's Integration in European Union",, 2010, No брой 2,, pp. стр.110, ISSN ISBN: 978-99956-1.
 49. Джафай, Й.,. Freedom of information and internationally protected human rights.// Обединеието на Социологическите Институти в Балканите по “Education in turbulent times – the Albanian case in European and global context”, Списание Social Studies,Tirane, 2012, No Vol.6 / No.1, pp. стр. 75-87, ISSN 978-9928-127-10-5.
 50. Джурова, Н. В. Превенция по отношение на престъпленията в данъчната и осигурителната система.// Международна научно-приложна конференция на тема „Приложни аспекти в превенцията, разкриването и разследването на престъпления“, Академия на МВР, 2016, брой под печат
 51. Джурова, Н. В. Основен състав на престъплението против осигурителната система.// Сборник от ежегона научна конференция на РУ "Ангел Кънчев", 2015, брой под печат
 52. Джурова, Н. В. Деяния, свързани с укриване на ДДС по чл. 255 от НК.// Сборник от конференция в памет на проф.Георги Боянов на РУ "Ангел Кънчев", 2015, брой под печат
 53. Димитров, K. Нотариалноправни проблеми при удостоверяване на брачен договор.// Нотариален бюлетин, 2010, брой 3, стр. 65-68
 54. Димитров, K. Практически проблеми при вписване на брачния договор във водените от нотариуса книги..// Собственост и право, 2010, брой 7, стр. 67-10
 55. Димитров, K. Проблемът с подреждането на брачния договор във водените от нотариуса книги.// Нотариален бюлетин, 2010, брой 4, стр. 55-58
 56. Димитров, K. Задължението на нотариуса за справка в Националната база данни "Население".// Собственост и право, 2010, брой 12, стр. 54-59
 57. Димитров, K. Имуществени отношения между съпрузите по Новия Семеен кодекс.// Нотариален бюлетин, 2009, No 3, pp. 46-52
 58. Димитров, K. Предоговаряне на обезпеченото с договорна ипотека вземане от една валута в друга.// Собственост и право, 2009, брой 4, стр. 50-55
 59. Димитров, K. Отмяна на завещание с нотариален акт.// Собственост и право, 2007, брой 7, стр. 48-52
 60. Димитров, K. Заместване на нотариус.// Собственост и право, 2007, брой 11, стр. 48-55
 61. Димитров, K. Фактически състав на преместването на нотариус в друг район на действие.// Собственост и право, 2007, брой 2, стр. 54-57
 62. Димитров, K. Поправка на нотариален акт.// Собственост и право, 2006, брой 11, стр. 51-56
 63. Димитров, K. Защита на личните данни.// "Медийно право", 2005, брой 1, стр. 134-145, ISSN 4444.
 64. Димитров,К. Относно страните и участниците в нотариалното удостоверяване на договора за аренда в земеделието.// Собственост и право, 2017, брой 5, стр. 53-56
 65. Димитров,К. Относно процедурата по вписване на актове в различни съдебни райони.// Собственост и право, 2017, брой 11, стр. 53-56
 66. Димитров,К. Нотариалната реформа е най-успешната в юридическата сфера.// Нотариален бюлитин, 2012, брой 1, стр. 3-9
 67. Димитров,К. Правото на встъпване в брак и създаване на семейство според чл.12 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.// Научни трудове на РУ " Ангел Кънчев", 38, 2001, брой 1, стр. 203-215
 68. Димитров,К. Относно приложното поле на чл.38 от Закона за висшето образование.// Правна дискусия, 2001, брой 1, стр. 15-18
 69. Димитров,К.;Помакова,М. Относно задължението на нотариуса по чл.25, ал.2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.// Собственост и право, 2016, брой 11, стр. 58-63
 70. Димитров,К.;Помакова,М. Задължен ли е нотариуса при удостоверяване на правна сделка с недвижим имот да проверява и уведомява страните за наличие на ипотека?.// Собственост и право, 2016, брой 8, стр. 64-72
 71. Димитрова, А. Приложение на Павловия иск относно разпоредителните сделки с имот – съпружеска имуществена общност (Коментар на точка 1 от Тълкувателно решение № 5/2013 от 29.12.2014 г. по т.д. № 5/2013 г. на ОСГТК).// Сборник от научно-практическата конференция, посветена на живота и делото на проф. Г. Боянов, Русе, ИЦ при РУ, 2016, брой 1, стр. 93-101, ISSN 1311-3321.
 72. Димитрова, А. Медиацията в Република България - правна уредба и статут на медиатора.// сб. Социалните права на българските граждани - проблеми и перспективи, Русе, ИЦ при РУ, 2015, брой 1, стр. 224-238, ISSN 978-619-7092-02-8.
 73. Димитрова, А. Развитие на Европейското семейно право.// сб. Свобода, сигурност, правосъдие, Библиотека "Интердисциплинарни правни изследвания", Русе, ИЦ при РУ "А. Кънчев", 2013, брой 1, стр. 34-42, ISSN 978-954-712-581-0.
 74. Димитрова, А. Приложение на относителната недействителност по чл.615 ТЗ при действащата уредба на съпружеските имуществени отношения.// Юбилейна научна конференция - 20 години ЮФ, Русе, ИЦ при РУ "А. Кънчев", 2012, брой 1, стр. 85-99, ISSN 978-954-712-576-6.
 75. Димитрова, А. Прекратяване на съпружеска имуществена общност при търговска несъстоятелност. Част първа – материалноправни и процесуалноправни предпоставки.// сп. Собственост и право, 2011, брой 11
 76. Димитрова, А. Прекратяване на съпружеска имуществена общност при търговска несъстоятелност. Част втора – същност и особености на прекратителния способ.// сп. Собственост и право, 2011, брой 12
 77. Димитрова, А. Приложение на медиацията в семейните конфликти.// Конфликтология и съвременност, 2008, брой 1, ISSN 1313-0366.
 78. Димитрова, А. Медиацията като способ за уреждане на спорове между граждани.// сп. Съвременно право, 2007, брой 1
 79. Димитрова, А., С. Тасев. Имуществените отношения между съпрузите по проекта за нов Семеен кодекс.// Съвременно право, 2007, брой 6
 80. Желева, М. Функции на изпълнителната власт във връзка със защитата на държавния суверенитет според Търновската конституция. – В: Известия на Българското Историческо дружество.// /Материали от втората национална конференция на БИД на тема: „Българските институции през вековете”,, 2009, брой т.41
 81. Желева, М. Общественият интерес като функция на публичността..// Годишник на Техническия университет -Варна, 2009, брой том І, стр. 330-335, ISSN 1311-896X.
 82. Желева, М. Отново за Ал. Стамболийски, мирът и счупената писалка.// Известия на българското историческо дружество, 2008, брой т.40, стр. 346-354, ISSN 0081-1122.
 83. Желева, М. Факторите за формирането на модерната държава според Пиер Манан (Manent, Pierre. Histoire intellectuelle du liberalisme. Paris, Pluriel, 1987.).// Морски научен форум. Филологии. Обществознание, 2008, брой т.4, стр. 207-211, ISSN 1310-9278.
 84. Желева, М. Военната окупация: съпоставка с гражданскоправни институти.// В: Научни трудове на Русенски университет, 2008, брой т.47,серия 7, стр. 95-99, ISSN 1311-3321.
 85. Желева, М. Държавният суверенитет в условията на военна окупация.// Годишник на Техническия университет във Варна, 2008, брой --, стр. 206-211, ISSN 1311-896X.
 86. Желева, М. Съветското влияние в България 1923 – 1925 г. /От гледна точка на френските геостратегически интереси/.// В: България и Русия между признателността и прагматизма, 2008, брой --, стр. 359-367, ISSN 978-954-92392-1-8.
 87. Желева, М. Към въпроса за появата на държавата като форма на организация на обществото.// Морски научен форумФилологии. Обществознание, 2008, брой т.4, стр. 212-220, ISSN 1310-9278.
 88. Желева, М. Международноправна защита на гражданското население в райони на въоръжени конфликти..// Морски научен форум.Висше военноморско училище «Никола Йонков Вапцаров», Варна, 2006, брой т.4, стр. 93-100, ISSN 1310-9278.
 89. Желева, М. Към въпроса за причините и характера на Солунското примирие от 29 септември 1918 г. Военно-научен форум с международно участие.// Сборник научни трудове, В. Търново,, 2006, брой т.3, стр. 196-201, ISSN 1313-0390.
 90. Иванов М.М. Наблюдение и проследяване.// Professional, 2015, брой 13, ISSN 1314-0574.
 91. Иванов М.М. Специалните служби и политическата класа.// Professional, 2015, брой 13
 92. Иванов М.М. Съвет за национална сигурност.// Professional, 2013, брой 12, ISSN 1314-0574.
 93. Иванов М.М. Съветите на ЦРУ.// Professional, 2013, брой 11, ISSN 1314-0574.
 94. Иванов М.М. Автомобилите MRAP – началото.// Professional, 2013, брой 12, ISSN 1314-0574.
 95. Иванов М.М. Арабската пролет в Египет.// Professional, 2013, брой 11, ISSN 1314-0574.
 96. Иванов М.М. Средства и устройства за оказване на първа помощ за телохранители и охранители.// Professional, 2012, брой 10, ISSN 1314-0574.
 97. Иванов М.М. Снайперските пушки - начин на употреба.// Professional, 2012, брой 10, ISSN 1314-0574.
 98. Иванов М.М. Сирийската кибер-война.// Professional, 2012, брой 10, ISSN 1314-0574.
 99. Иванов М.М. Осигуряване на безопасността на автомобила като охраняван обект.// Professional, 2011, брой 9, ISSN 1314-0574.
 100. Иванов М.М. Завършваща фаза на изстрела.// Professional, 2011, брой 7, ISSN 1314-0574.
 101. Иванов М.М. Сигурност на пощенските услуги.// Professional, 2011, брой 7, ISSN 1314-0574.
 102. Иванов М.М. Документална сигурност.// Professional, 2011, брой 9, ISSN 1314-0574.
 103. Иванов М.М. Лична охрана при движение пеш.// Professional, 2011, брой 8, ISSN 1314-0574.
 104. Иванов М.М. Научените уроци от 9/11.// Professional, 2011, брой 7, ISSN 1314-0574.
 105. Иванов М.М. Стрелба с пистолет в особени условия.// Professional, 2011, брой 9, ISSN 1314-0574.
 106. Иванов М.М. Стратегия в мениджмънта.// Professional, 2011, брой 7, ISSN 1314-0574.
 107. Иванов М.М. Езикът на тялото.// Professional, 2011, брой 6, ISSN 1314-0574.
 108. Иванов М.М. Стрелба – форми на тренировъчна дейност.// Professional, 2011, брой 6, ISSN 1314-0574.
 109. Иванов М.М. Психо-физиология на стрелковата подготовка.// Professional, 2010, брой 5, ISSN 1314-0574.
 110. Иванов М.М. Шофирането и проблемите на безопасността.// Professional, 2010, брой 4, ISSN 1314-0574.
 111. Иванов М.М. Охранително разузнаване.// Professional, 2010, брой 5, ISSN 1314-0574.
 112. Иванов М.М. Делови етикет и бизнес преговори.// Professional, 2010, No 3, ISSN 1314-0574.
 113. Иванов М.М. Втора награда не се присъжда. Как да се научим да стреляме и да улучваме.// Professional, 2010, брой 3, ISSN 1314-0574.
 114. Иванов М.М. Изграждане на система за сигурност на стопанския субект.// Professional, 2010, брой 2, ISSN 1314-0574.
 115. Иванов М.М. Самоделни взривни устройства. Размери на елементите.// Professional, 2009, брой 1, ISSN 1314-0574.
 116. Иванов М.М. Действие в зони с повишен риск – психологически аспекти.// Professional, 2009, брой 1, ISSN 1314-0574.
 117. Иванов М.М. Личната охрана – начин на употреба.// Professional, 2009, брой 1, ISSN 1314-0574.
 118. Йорданова, З. Гражданството като изискване за избираемост в конституциите на Република България и на държавите от Европейския съюз.// Свобода, сигурност, правосъдие /сборник/, 2013, брой 1, стр. 16-33, ISSN 978-954-712-581-0.
 119. Йорданова, З. Изисквания към кандидатите за президент в държавите членки на Европейския съюз.// Европейски измерения на правото /сборник/, 2012, брой 1, стр. 207-227, ISSN 978-954-712-556-8.
 120. Йорданова, З. Историческo развитие на изискванията за избираемост при заемане на публичнa длъжност.// Сборник от Юбилейна научна конференция "20 години Юридически факултет", 2012, брой 1, стр. 50-65, ISSN 978-954-712-576-6.
 121. Йорданова, З. ЗДРАВЕТО КАТО КОНСТИТУЦИОННО ОСНОВАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА.// Сборник "Социалните права на българските граждани - проблеми и перспективи", 2015, брой 1, стр. 163-173, ISSN 978-619-7092-02-8.
 122. Йочев Евг. Няколко думи за законите за устройството на съдилищата, съдебните райони и разположението на съдилищата в България (1878-1944 г.).// Съдебно право, 2016, брой 1
 123. Йочев Евг. Законът за измнение и допълнение на Закона за устройството на съдилищата от 1941 г..// Съдебно право, 2015, брой 1
 124. Йочев, Евг. Съборите на българските правници. Ще има ли Четвърти събор?.// Юридически свят, 2016, брой 1, стр. 43-65, ISSN 1311-3488.
 125. Йочев, Евг. Първият български закон за устройството на съдилищата.// Юридически свят, 2015, брой 2, стр. 73-93, ISSN 1311-3488.
 126. Йочев, Евг. 95 години Съюз на българските съдии. Учредявяне и дейност на Съюза на българскит съдии по време на управлението на БЗНС (1919-1923 г.).// Юридически свят, 2014, брой 2, стр. 54-76, ISSN 1311-3488.
 127. Йочев, Евг. Сто години Върховен административен съд.// Юридически свят, 2013, брой кн. 2, стр. 56-80, ISSN 1311-3488.
 128. Йочев, Евг. Законопроектът за административното правосъдие - първи идеи, дискусии и подготовка.// Сборник Правото-изкуство за доброто и справедливото, 2013, брой 1, стр. 207-215, ISSN 978-954-423-874-2.
 129. Йочев, Евг. Законотворческият процес и изворите за историята на българското право.// Studia Iuridico-Historica, 2013, брой 2, стр. 115-120, ISSN 1314-9296.
 130. Йочев, Евг. Дискусияята на страниците на в. "Право" по въпроса за въвеждането на административното правосъдие в България.// Сборник 20 г. ЮФ на РУ, 2012, брой 1
 131. Йочев, Евг. Политическият подход при узаконяването на несменяемостта на съдиите и прокурорите в България (1879-1944).// Studia Juridico – historika, Блгр. УИ „Неофит Рилски”, 2012, брой 1, стр. 74-87, ISSN 1311-9296..
 132. Йочев, Евг. Из историята на административното правосъдие в България.// Юридически свят, 2012, брой 2, стр. 112-127, ISSN 1311-3488.
 133. Йочев, Евг. Законодателството на БЗНС в областта на съдоустройството.// Юбилеен сборник посветен на 100 г. от рождението на М. Андреев, 2011, брой 1, стр. 115-130
 134. Йочев, Евг. Изменение и допълнение на Закона за устройството на съдилищата (1910-1911 г.) и възприемането на европейския модел на съдоустройство.// Юридически свят, 2010, брой 2, стр. 111-129
 135. Йочев, Евг. Търновската конституция и несменяемостта на съдиите.// Юридически свят, 2009, брой 1, стр. 93-109
 136. Йочев, Евг. Законодателното уреждане на принципа на несменяемост на съдиите от правителството на Народната партия 1894-1899 г..// Юридически свят, 2008, брой 2, стр. 119-136
 137. Йочев, Евг. Промените в условната несменяемост на съдиите по време на управлението на кабинета на Димитър Греков.// Правна мисъл, 2008, брой 4, стр. 85-94
 138. Йочев, Евг. Първият български съдоустройствен закон. Институтът на мировия съдия.// Право без граници, 2006, брой 1-4, стр. 121-130
 139. Йочев, Евг. 110 години от приемането на първия български наказателен закон.// Юридически свят, 2006, брой 2, стр. 98-113
 140. Йочев, Евг. Позицията на Съюза на българските индустриалци по Закона за женския и детския труд в индустриалните заведения.// Алтернативи, УНСС, 2004, брой 1, стр. 22-24
 141. Йочев, Евг. Законът за женския и детския труд в индустриалните заведения от 1905 г..// Исторически преглед, 2004, брой 1-2, стр. 86-106
 142. Йочев, Евг. Дискусията по общата част на наказателния закон от 1896 г..// Право без граници, 2003, брой 1-2, стр. 84-89
 143. Йочев, Евг. Обсъждането на Закона за наследството от 1890 г..// Юридически свят, 2002, брой 2, стр. 106-117
 144. Йочев, Евг. Законът за изменение и допълнение на закона за наследството от 1896 г..// Алтернативи, УНСС, 2002, брой 10, стр. 31-33
 145. Йочев, Евг. Наказателният закон от 1896 г. и дискусията за смъртното наказание.// Правна мисъл, 2001, брой 4, стр. 89-98
 146. Калинова, Д. Правомощия на областния управител според Закона за администрацията и Устройствения правилник на областните администрации.// сп.Съвременно право, 2011, брой 2
 147. Коларов, Е. Проблеми на гарантирането на обществения ред в светлината на практиката на Върховния административен съд.// Сборник доклади "100 години Върховен административен съд", 2014, брой 1, ISSN 978-954-073-794-2.
 148. Коларов, Е. Децата и противообществените им прояви.// Социалните права на българските граждани - проблеми и перспективи, 2014, брой 1, стр. 111-132, ISSN 978-619-7092-02-8.
 149. Коларов, Е. Абсолютност и относителност на обществения ред.// Сборник от кръгла маса "Актуални проблеми на развитието на съвременното право", 2013, брой 1, стр. 125-130, ISSN 978-954-712-610-7.
 150. Коларов, Е. Осигуряване на правилно управление в Европейския съюз - парламентарен и обществен контрол.// Европейски измерения на правото. Библиотека "Интердисциплинарни правни изследвания", 2012, брой 1, стр. 295-314, ISSN 978-954-712-556-8.
 151. Коларов, Е. Административноправни въпроси на обществения ред.// Сборник, посветен на 20-годишнината на Юридическия факултет на Русенския университет, 2012, брой 1, стр. 66-70, ISSN 978-954-712-576-6.
 152. Коларов, Е. Правни основи на службата в Европейските общности.// Съвременно право, 2007, брой 5, стр. 34-50, ISSN 08611815.
 153. Коларов, Е. Проблемът "конституция" през призмата на изборите за Народно събрание и избирането на нов Министерски съвет.// Съвременно право, 2005, брой 3, стр. 74-92, ISSN 08611815.
 154. Коларов, Е. Правно положение на регионите в Европейския съюз.// Съвременно право, 2005, брой 2, стр. 55-69, ISSN 08611815.
 155. КОСТОВ, Д. За уеднаквяване на понятията относно органите на изпълнителната власт.// Общество закон - смисъл УИ Св.Кл.Охридски, 2011, брой 1, ISSN 9789540731957.
 156. КОСТОВ, Д. За основните начала на администратнивмния процес.// сп."De jure", 2011, брой 1, ISSN 1314-2593.
 157. КОСТОВ, Д. Правни аспекти на опазване на горския фонд.// Управление и устойчиво развитие ЛТУ, 2009, брой 1, ISSN 1311-4506.
 158. Куманова Е., Стойчева К. Медиацията – алтернативен способ за защита правата на децата.// Социално-икономическо развитие на България в Европейския съюз, 2005, брой 1
 159. Куманова, Е. Модерен поглед към същността на правото на защита.// Сборник «Европейски измерения на правото», 2012, брой 1
 160. Куманова, Е. Традиционните основания на дискурса.// Научни трудове на Русенския университет, серия 7., 2011, брой том 50, ISSN 1311-3321.
 161. Куманова, Е. Сущность традиционного права.// Философськi, методологiчнi, соцологiчнi та психологiчнi проблеми права: матерiали 4- Мiжнл наук.-теор. конф., 2011, брой 1, ISSN 978-966-423-196-8.
 162. Куманова, Е. Либералните идеи на Джон Лок.// В: Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения, 2011, брой 1
 163. Куманова, Е. Естествено право и естествено състояние.// Научни трудове на Русенския университет, серия 7, 2011, брой том 50, ISSN 1311-3321.
 164. Куманова, Е. Социалната легитимност на политикоправния ред.// Сборник Научни трудове, 2011, брой 1, ISSN 978-954-8557-09-2.
 165. Куманова, Е. Смисълът на мълчанието.// Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения, 2011, брой 1
 166. Куманова, Е. Модели в съдържанието на правните позиции.// Предизвикателства пред висшето образование и научнните изследвания в условията на криза, 2010, брой 1
 167. Куманова, Е. Традиционно vs. модерно право.// Научни трудове на Русенския университет, серия 7, 2010, брой том 49, ISSN 1311-3321.
 168. Куманова, Е. Същност на правния спор.// Научни трудове на Русенския университет, серия 7, 2009, брой том 48, ISSN 1311-3321.
 169. Куманова, Е. Правов ред и пазарен ред.// Научни трудове на Русенския университет, серия 7, 2008, брой том 47, ISSN 1311-3321.
 170. Куманова, Е. Относителна депривация.// Сборник доклади на научната конференция на Русенския университет, 2007, брой 1, ISSN 1311-3321.
 171. Куманова, Е. Субективното право в светлината на модерността.// Актуални проблеми на правото, контрола и екологията, 2006, брой 1
 172. Куманова, Е. Класически концепции за съпротивата като социално явление.// Научни трудове, серия 5.3, 2006, брой том 45, ISSN 1311-3321.
 173. Куманова, Е. Етичното неподчинение.// Научни трудове, серия 5.2, 2005, No том 44, ISSN 1311-3321.
 174. Куманова, Е. Юридически способи за защита на субективните права в гражданското общество.// Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност, 2005, брой 1
 175. Куманова, Е., Б. Рускова. Перспективи на опазването на културното наследство в Област Русе чрез използване на финансирането по Програма за развитие на селските райони.// Сборник Научни трудове, 2011, брой 1, ISSN ISBN 978-954-8557.
 176. Маринов, Д. Правно положение на третото лице - ипотекарен длъжник в изпълнителния процес.// Търговско и облигационно право, 2018, брой 1, стр. 11, ISSN 1313-8133.
 177. Маринов, Д. Приложно поле на чл. 429, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс.// Търговско и облигационно право, 2017, брой 9, стр. 13, ISSN 1313-8133.
 178. Маринов, Д. Пасивна процесуална легитимация на наследниците на длъжника в изпълнителния процес.// Собственост и право, 2016, брой 7, стр. 17, ISSN 1312-9473.
 179. Маринов, Д. Активна процесуална легитимация в изпълнителния процес.// Търговско и облигационно право, 2016, брой 2, стр. 12, ISSN 1313-8133.
 180. Маринов, Д. Суброгация в изпълнителния лист.// Търговско и облигационно право, 2016, брой 3, стр. 13, ISSN 1313-8133.
 181. Маринов, Д. Пасивна процесуална легитимация при преобразуване на юридическо лице без ликвидация.// Търговско и облигационно право, 2016, брой 4, стр. 10, ISSN 1313-8133.
 182. Маринов, Д. Продажба на предприятието на длъжника или на обособена част от него в производството по търговска несъстоятелност.// Търговско и облигационно право, 2015, брой 11, ISSN 1313-8133.
 183. Маринов, Д. Свикване и провеждане на събрание на кредиторите с дневен ред по чл. 677, ал. 1, т. 8 от Търговския закон.// Търговско и облигационно право, 2015, брой 3, стр. 9, ISSN 1313-8133.
 184. Маринов, Д. Производство по осребряване при съдебна ликвидация според законодателствата на Франция, Германия, Англия и САЩ.// Търговско право, 2014, брой 1, стр. 25, ISSN 08616892.
 185. Маринов, Д. Разрешение от съда по несъстоятелността за извършване на продажба на имуществото на длъжника по реда на чл. 717 а-е ТЗ.// Търговско и облигационно право, 2014, брой 12, стр. 7, ISSN 1313-8133.
 186. Маринов, Д. Възлагане на имуществени права в производството по несъстоятелност.// Търговско и облигационно право, 2013, брой 10, стр. 9, ISSN 1313-8133.
 187. Маринов, Д. Особени случаи на продажба в производството по несъстоятелност.// Търговско и конкурентно право, 2011, брой 10, стр. 0, ISSN 1313-8133.
 188. МИЛКОВ, П. Възможни проблеми с авторското право на проектанта при публикуването на инвестиционен проект в профила на купувача.// СОБСТВЕНОСТ И ПРАВО, 2015, брой 1, стр. 60-69
 189. Милков, П. "Постройки и сгради по смисъла на Закона за устройство на територията. Практическо значение на различния им правен статут".// сп. "Собственост и право", 2015, брой 7, стр. 59-63, ISSN 1312-9473.
 190. Милков, П. Договорната система между участниците в строителството.// СОБСТВЕНОСТ И ПРАВО, 2014, брой 8, стр. 57-68, ISSN 1312-9473.
 191. Милков, П. Някои въпроси във връзка с договора за проектиране и договора за авторски надзор съгласно Закона за устройство на територията.// СОБСТВЕНОСТ И ПРАВО, 2014, брой 1, стр. 57-70, ISSN 1312-9473.
 192. МИЛКОВ, П. "ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ИЛИ УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА".// сп., 2012, брой 11, стр. 64-68
 193. Милков, П. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ПРИ ОБОСНОВАВАНЕ НА ДОГОВОРНАТА СИСТЕМА В СТРОИТЕЛСТВОТО СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – СИСТЕМОЛОГИЯ.// Сборник "Европейски измерения на правото", 2012, брой 1
 194. МИЛКОВ, П. "ИЗЧЕРПАТЕЛНО ЛИ Е ИЗБРОЯВАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО В ЧЛ. 160, АЛ. 1 ЗУТ".// сп. "Търговско и конкурентно право", 2012, брой 5, стр. 59-64
 195. Милков, Пенчо. ВЪПРОСИ НА ЮРИДИЧЕСКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОГОВОРА МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛ И СТРОИТЕЛ ПО ЗУТ.// сп. Собственост и право, 2012, брой 8, стр. 64
 196. Мингов, Е. Особености на трудовото правоотношение в бюджетните организации..// Актуални проблеми на трудовото и осигурително право., 2010, брой т.ІV, стр. 77-94., ISSN не знам.
 197. Мингов, Е. Директива 91/533 ЕИО и необходимото съдържание на трудовия договор..// Актуални проблеми на трудовото и осигурително право., 2009, брой т..ІІІ, стр. 64-71., ISSN не знам.
 198. Мингов, Е. Проблеми на правната регламентация на трудовото възнаграждение в българското трудово право.// Съвременно право, 2007, брой 3, стр. 29-40., ISSN не знам.
 199. Мингов, Е. Особености на процедурата по уведомяване и консултации в случаите на чл.123 КТ.// Актуални проблеми на трудовото и осигурително право.Т.ІІ., 2006, брой т.ІІ, стр. 123-135, ISSN не знам.
 200. Мингов, Е. Трудовото правоотношение в държавната администрация..// Съвременно право, 2004, брой 1, стр. 7-19., ISSN не знам.
 201. Мингов, Е. За трудовото правоотношение и неговата правна уредба.// Съвременно право, 2003, брой №2, стр. 63-73., ISSN не знам.
 202. Мингов, Е. Понятията неработоспособност и нетрудоспособност в българското осигурително право.// Съвременно право, 2001, брой 2, стр. 22-33., ISSN не знам.
 203. Мингов, Е. За състоянието на правната уредба на администрацията и на държавния служител..// Съвременно право,, 2001, брой № 4, стр. 15-28., ISSN не знам.
 204. Мингов, Е. Активни мерки на пазара на младежкия труд.// Младежката безработица( социално и правни проблеми., 2000, брой 1, стр. 87-106., ISSN не знам.
 205. Мингов, Е. Активни мерки на пазара на труда..// Съвременно право, 1998, брой № 5, стр. 31-43., ISSN не знам.
 206. Мингов, Е. Особеното в общите основания за прекратяване на трудовия договор..// Закон, 1993, брой 2, стр. 42-46, ISSN не знам.
 207. Мингов, Е. Растежът на място-средство за осъществяване на професионалното развитие на работниците..// Сб.Кодексът на труда в действие, 1987, брой 1, стр. 168-173, ISSN ни знам.
 208. Мингов, Е. Съдържание на задължението на трудещия се да повишава професионалната си квалификация.// В: Правни проблеми в светлината на партийната концепция на новия Кодекс на труда, Профиздат,С.,,, 1984, брой 1, стр. .173-176., ISSN не знам.
 209. Мингов, Е. Отвественость работников за невЫполнения обязаности по повышению профессиональной квалифкации..// Общие въпросы ответствености как средства укрепления дисциплины, 1983, брой 1, стр. 295-300, ISSN не знам.
 210. Наумова, Ст. Правно-социологически параметри и емпирични характеристики на антидискриминационното правосъзнание.// Правна мисъл, 2011, брой 1, стр. 72-93
 211. Огнян Велев. „Принудителният брак по българското наказателно право“.// „Трудове на Института по наказателноправни науки и правосъдие на Бордо“, 2017, брой 6, стр. 297-304
 212. Пенев, П. Три основания за допускане на конституционна жалба.// Общество и право, 2014, брой 6, стр. 53-56, ISSN 0204-85-23.
 213. Пенев, П. Конституционното правосъдие – проекция на общоевропейските стандарти за защита правата на човека.// Общество и право, 2014, брой 4, стр. 11-24, ISSN 0204-85-23.
 214. Пенев, П. Конституционна жалба. Възникване. Европейски модели. Българският дебат. Едно предложение за български вариант на конституционна жалба..// Общество и право, 2013, брой 3, стр. 3-21, ISSN 0204-85-23.
 215. Пенев, П. Българското конституционно правосъдие и защитата на основните права.// Адвокатски преглед, 2013, брой 12
 216. Пенев, П. Парламентарната квота страда от дефицит на демократична легитимност.// Общество и право, 2012, брой 2, стр. 34-37
 217. Пенев, П. Oще за конституционното ниво на регулиране на Висшия съдебен съвет.// Сборник от Юбилейна научна конференция „ 20 години Юридически факултет”, 2012, брой 1, стр. 33-37, ISSN 978-954-712-576-6.
 218. Пенев, П. Проблеми на нормативното регулиране на правомощията на Конституционния съд.// Общество и право, 2011, брой 7, стр. 25-35, ISSN 0204-85-23.
 219. Пенев, П. Великото народно събрание - сложно юридическо и политическо начинание.// Общество и право, 2008, брой 9, стр. 3-8, ISSN 0204-85-23.
 220. Пенев, П. Коментар на решение № 7 от 13 септември 2006 г. по конституционно дело № 6 от 2006 г.// Общество и право, 2006, брой 3-4, стр. 22-26, ISSN 0204-85-23.
 221. Пенев, П. Тълкувателното правомощие на Конституционния съд на Република България.// Сборник "Конституционният съд в демократичната държава"- изд. на Конституционния съд на РБ, 2006, брой 1, стр. 155-169
 222. Пенев, П. Коментар на Решение №8 от 2000г. на Конституционния съд относно мандата на конституционните съдии.// Лидер днес : Месечно списание за висшия управленски персонал, 2000, брой 9-10, ISSN 1311-1469.
 223. Пенев, П. Коментар на Решение №8 от 1999г. на Конституционния съд по повод атакувани разпоредби на ЗППДОП.// Лидер днес : Месечно списание за висшия управленски персонал, 1999, брой 6, ISSN 1311-1469.
 224. Пенев, П. Коментар на Решение №1 от 1999г. на Конституционния съд относно конституционосъобразността на измененията и допълненията на Закона за съдебната власт.// Лидер днес : Месечно списание за висшия управленски персонал, 1999, брой 3, ISSN 1311-1469.
 225. Пенев, П. Конституционното дело в открито заседание /Смисъл и значение на откритите заседания на Конституционния съд/.// Лидер днес : Месечно списание за висшия управленски персонал, 1999, брой 7, ISSN 1311-1469.
 226. Пенев, П. Коментар на Решение №30 от 1998г. на Конституционния съд по искане за обявяване противоконституционност на разпоредби от Закона за концесиите.// Лидер днес : Месечно списание за висшия управленски персонал, 1999, брой 4, ISSN 1311-1469.
 227. Пенев, П. Решения на КС :Коментар на Решение № 27 от 1998г. на Конституционния съд за обявяване за противоконституционни на текстове от Закона за уреждане на колективните трудови спорове.// Лидер днес : Месечно списание за висшия управленски персонал, 1999, брой 1, ISSN 1311-1469.
 228. Пенев, П. По Решение № 8/12.V.1999г. /Противоконституционност на параграф 17 от Закона за изменение и допълнение на ЗППДОбП/.// Лидер днес : Месечно списание за висшия управленски персонал, 1999, брой 8, ISSN 1311-1469.
 229. Пенев, П. Коментар на Решение № 6 от 1999г. на Конституционния съд по искане за тълкуване на чл.85, ал.1, т.1 от Конституцията.// Лидер днес : Месечно списание за висшия управленски персонал, 1999, брой 5, ISSN 1311-1469.
 230. Пенев, П. Коментар на Решение №33 от 1998г. на Конституционния съд за установяване противоконституционност на разпоредби от Закона за далекосъобщенията.// Лидер днес : Месечно списание за висшия управленски персонал, 1999, брой 2, ISSN 1311-1469.
 231. Пенев, П. Определение № 4/14.Х.1999г.// Лидер днес, 1999, No 11, pp. 14-18, ISSN 1311-1469.
 232. Пенев, П. За прякото действие на конституционните норми в дейността на Конституционния съд и съдилищата.// Правна мисъл, 1998, брой 2, стр. 27–35
 233. Пенев, П. Правни гаранции за местното самоуправление, взаимоотношението местна- централна власт и защитата на гражданите.// Сборник "Проблеми на местното самоуправление и местната власт", 1997, брой 1
 234. Пенев, П. Някои конституционноправни аспекти на местното самоуправление.// Сборник "Проблеми на местното самоуправление и местната власт", 1997, брой 1
 235. Пенев, П. Конституционни гаранции за местното самоуправление.// Съвременно право, 1997, брой 3, стр. 48-54
 236. Пенев, П. Президентът - олицетворяващ единството на нацията.// Съвременно право, 1996, брой 4, стр. 7-11
 237. Пенев, П. Относно правното действие на решенията на Конституционния съд.// Правна мисъл, 1996, брой 4, стр. 36-42
 238. Пенев, П. Гражданство по рождение според Конституцията на Република България.// Съвременно право, 1996, брой 5, стр. 7-13
 239. Пенев, П. Двадесет и четвърто заседание на Съвещанието на СИВ по правните въпроси.// Социалистическо право, 1986, брой 3
 240. Пенев, П. Въпроси на производственото коопериране между стопанските организации на страните членки на СИВ.// Социалистическо право, 1985, брой 7
 241. Пенев, П. Двадесет и второ заседание на Съвещанието на СИВ по правните въпроси.// Социалистическо право, 1984, брой 4
 242. Пенев, П. Относно съотношението на задълженията за обезвреда при забавено изпълнение и при пълно неизпълнение според Общите условия за доставка СИВ.// Социалистическо право, 1980, брой 3
 243. Пенев, П. Особености на делбата при прекратена по съдебен ред съпружеска имуществена общност.// Бюлетин на Съюза на юристите в България, 1979, брой 1
 244. Пенев, П. Правни проблеми във връзка със срока на доставка според Общите условия за доставка СИВ.// Социалистическо право, 1979, брой 1
 245. Пенев, П. Кой и как управлява имуществото на Темида.// Общество и право, 2007, брой 9, стр. 45-50, ISSN 0204-85-23.
 246. Пенев, П., С .Тасев. Някои процесуални въпроси във връзка с упражняването на родителските права.// Социалистическо право, 1977, брой 11
 247. Пенев, П., С .Тасев. Относно допустимостта за съединяване на исковете по чл.14 и 27 от Семейния кодекс с брачните искове.// Социалистическо право, 1977, брой 12
 248. Пенев, П., С .Тасев. Относно отговорността при крайна необходимост.// Социалистическо право, 1976, брой 8
 249. Пенов, С. Определяне на лихви по чл.144 от ДПК и чл.1 от ЗЛДТДВ.// Адвокатски преглед, 2011, брой 11/12
 250. Пенов, С. Обжалване на ревизионните актове по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по администартивен ред.// Де юре, 2011, брой 1, стр. 8, ISSN 1.
 251. Пенов, С. Конституционни промени в организацията на местните данъци и измененията на Закона за местните данъци и такси.// Административно правосъдие, 2008, брой 2, стр. 6, ISSN 1.
 252. Пенов, С. Проблеми по прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществата.// Право без граници, 2002, брой 2
 253. Радева, М. Особености на трудовите правоотношения в търговското корабоплаване.// Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, 2015, брой том VII, стр. 132-142, ISSN 9789540739472.
 254. Радева, М. За някои правни и практически аспекти на листата на чакащите.// Международно научно on-line списание НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, 2014, брой volume IV, n, стр. 60-63, ISSN 1314-4111.
 255. Радева, М. Рекламата в медицинската практика – правни аспекти.// Известия на Съюза на учените Варна, Серия „Медицина и екология”, 2013, брой том XVIII, , стр. 66 – 70, ISSN 1310 5833.
 256. Радева, М. Особености на трудово - правните отношения в лечебните заведения.// Известия на Съюза на учените – Варна, Серия „Хуманитарни науки”, 2013, брой 1/2012, стр. 36 – 39, ISSN 1310-6376.
 257. Радева, М. Застраховката „Професионална отговорност” в медицинската практика.// Известия на съюза на учените – Варна, 2013, брой 1, стр. 35-39, ISSN 1310-6376.
 258. Радева, М. Административно-правни аспекти на употребата на алкохол и упойващи вещества във водния транспорт.// Mechanics Transport Communications, Academic journal, 2013, брой Vol. 22, Iss, стр. II-45 – II-51, ISSN 1312 – 3823.
 259. Радева, М. Колективното трудово договаряне в здравеопазването.// Наука и технологии, 2013, брой 7, стр. 85-89, ISSN 1314-4111.
 260. Радева, М. Административно – правни аспекти на качеството на медицинската помощ.// Научни трудове на Института за държавата и правото, 2012, брой том VII, стр. 161-164, ISSN 1314-6459.
 261. Радева, М. Задължителните имунизации – между правото на личен избор и защитата на обществения интерес.// Наука и технологии, 2012, брой 7, стр. 103 - 106, ISSN 1314-4111.
 262. Радева, М. Административното право и механизмите за защита правата в здравеопазването.// Известия на Съюза на учените – Русе, серия 4, Медицина и екология, том 2, 2011, брой 4, ISSN 1311-1094.
 263. Радева, М. Какво е публично дружество в болничния сектор?.// в-к Форум Медикус, 2011, брой 1-2
 264. Радева, М. Договорното начало в задължителното здравно осигуряване и регулираните отношения.// Административно правосъдие, 2011, брой 5, стр. 19 – 34
 265. Радева, М. Административни нарушения и административни наказания при неизпълнение на договорите, сключени с НЗОК, част II.// Здравна политика и мениджмънт, 2011, брой 1, стр. 72 - 76
 266. Радева, М. За споразумението: правителство – БЛС.// в-к Форум Медикус, 2010, брой 37
 267. Радева, М. Юридическа отговорност на лекарите без специалност.// в-к Форум Медикус, 2010, брой 43
 268. Радева, М. Регутативни стандарти в извънболничната медицинска помощ, заплащана от НЗОК – развитие на нормативната уредба и съдебната практика.// Адвокатски преглед, 2010, брой 1-2, стр. 8-23
 269. Радева, М. Лекарската професия – между творчеството и отговорността.// Health.bg, 2010, брой 6
 270. Радева, М. Административни нарушения и административни наказания при неизпълнение на договорите, сключени с НЗОК, част I.// Здравна политика и мениджмънт, 2010, брой 2, стр. 80 - 85
 271. Радева, М. Здравната система – функции и структура.// Здравна политика и мениджмънт, 2009, брой 4, стр. 34-37
 272. Радева, М. Непосредственият контрол, осъществяван от НЗОК/РЗОК, съгласно измененията на ЗЗО.// Административно правосъдие, 2009, брой 6, стр. 46-54
 273. Радева, М. Права на задължително здравноосигурените лица.// Здравна политика и мениджмънт, 2008, брой 6, стр. 18-25
 274. Радева, М. Социологически аспекти на ролята на НЗОК в системата на здравеопазването.// Здравен мениджмънт, 2007, брой 7, стр. 49-57
 275. Радева, М. Държавна политика за защита при бедствия и управление на кризи.// Здравен мениджмънт, 2007, брой 4, стр. 52-57
 276. Радева, М. За някои правни аспекти на здравната документация.// Известия на Съюза на учените Варна - Серия медицина и екология – под печат, 2014, брой ххх
 277. Русева Н. Съдебните експертизи при разследването на престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост.// Общество и право, 2016, брой 8
 278. Русева Н. - Детето – пострадал от престъпление.// Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, 2015, брой 3-4
 279. Русчев, И. Правото на строеж и суперфициарната собственост на държавата, възникнала по реституция по ЗВСОНИ.// Собственост и право, 2011, брой 9, стр. І-ХХХVІ, 56-66
 280. Русчев, И. Цената на иска за собственост и други вещни права върху недвижими имоти като предпоставка за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал.2 ГПК (критичен анализ на съдебната практика).// Норма, год. І, 2011, брой 1, стр. 55-66
 281. Русчев, И. Договорна ипотека върху недвижим имот - съпружеска общност, сключена без участието на другия съпруг (чл. 24, ал. 4 СК) в светлината на нотариалното производство.// Собственост и право, 2011, брой 1, стр. 56-66
 282. Русчев, И. Проблемът за органовата структура при персоналните търговски дружества (някои бележки по повод на съдебната практика).// Търговско и конкурентно право, 2011, брой 12, стр. 5-17
 283. Русчев, И., Д. Косев. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти от ООД при липса на решение на общото събрание (чл.137, ал.1, т.7 ТЗ).// Търговско и конкурентно право, 2011, брой 4, стр. 5-17
 284. Стефанов, Г. За търговското качество на физическите лица.// сп. Търговско и конкурентно право, 2011, брой кн.1
 285. Стефанов, Г. Нищожност на забранени споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики между тях.// сп. Търговско и конкурентно право, 2010, брой кн.6
 286. Стефанов, Г. Неперсонифицираните образувания като субекти на конкурентни правоотношения.// сп. Търговско и конкурентно право, 2010, брой кн.4
 287. Стефанов, Г. Заличаване на едноличния търговец от търговския регистър.// сп. Търговско и конкурентно право, 2010, брой кн.1
 288. Стефанов, Г. По някои въпроси на приключването и възобновяването на производството по несъстоятелност.// сп. Търговско право, 2010, брой кн.1
 289. Стефанов, Г. Сключване на извънсъдебно споразумение в производството по несъстоятелност.// сп. Търговско право, 2008, брой кн.1
 290. Сълов, И. Теоретични положения и оценки по повод на някои изменения и допълнения на НПК от 1990 и 1995година.// Съвременно право, 1996, брой 1 и 2, стр. 31-41 и 62-69, ISSN 08611815.
 291. Сълов, И. Същност на доказателствата в наказателния процес.// Правна мисъл, 1991, брой 3, ISSN 0032-6968.
 292. Сълов, И. Актуални въпроси на образуването на предварителното производство и на разкриването на обективната истина.// Държава и право, 1990, брой 7, стр. 68-74, ISSN 0205-3985.
 293. Сълов, И. Актуални въпроси на образуването на предварително производство и на разкриването на обективната истина /неопределеност-вероятност-достоверност/.// Държава и право, 1989, брой 8/9, стр. 101-110, ISSN 0205-3985.
 294. Сълов, И. Уличеното лице и основните начала на наказателния ни процес.// Държава и право, 1988, брой 4, стр. 55-66, ISSN 0205-3985.
 295. Сълов, И. Относно някои изменения и допълнения на НПК.// Правна мисъл, 1987, брой 6, стр. 60-71, ISSN 0032-6968.
 296. Сълов, И. Бързото производство.// Правна мисъл, 1987, No 3, pp. 94-105, ISSN 0032-6968.
 297. Сълов, И. Върху проблема за т нар диференцирана процесуална форма.// Правна мисъл, 1986, брой 5, стр. 51-60, ISSN 0032-6968.
 298. Сълов, И. По някои въпроси на прокурорския надзор за законност в предварителното производство.// Правна мисъл, 1985, брой 3, стр. 70-77, ISSN 0032-6968.
 299. Сълов, И., А.Гиргинов. Негодността на дееца да понесе наказателна отговорност и разпоредбата на чл 21 ал 1 НПК.// Правна мисъл, 1989, брой 5, стр. 6, ISSN 0205-3985.
 300. Сълов, И., Г.Георгиев. По въпроса за същността на предварителното разследване и доказателственото значение на свидетелските показания.// Правна мисъл, 1985, брой 6, стр. 77-85, ISSN 0032-6968.
 301. Тагарова, Н. В. Практически проблеми при погасяването по давност на данъчните задължения.// Предизвикай давността, 2017, брой 2, ISSN 978-954-28-2354-4.
 302. Тасев, С., П Пенев. По въпроса за обезщетението в случай на гледане и обслужване на пострадал при непозволено увреждане.// Социалистическо право, 1976, брой 10-11
 303. Тасев, С., П.Пенев. Възлагането на работа като елемент от фактическия състав на отговорността по чл. 49 от ЗЗД.// Правна мисъл, 1978, брой 4
 304. Шопова П. Ролята на криминологията и сродните й науки в противодействието на престъпността.// Сборник на Юридически факултет на Русенски университет, 2018, брой /, стр. 4-14, ISSN 9786192071509.
 305. Шопова П. Ролята на криминологията за формиране на държавната политика за противодействие на престъпността в България.// Сборник на БАК "Перспективи за развитието на криминологията в България", 2017, брой /, стр. 37-56, ISSN 9786199020074.
 306. Шопова П. Проблеми на социалната система за превенция на престъпността.// Сборник "Актуални проблеми на превенцията на престъпността" - Международна научна конференция на ЮФ на Пловдивския университет, 2006, брой /, стр. 262-269
 307. Шопова П. Същност и особености на приложната криминология.// Списание "Общество и право", 2017, брой 1
 308. Шопова П. Законодателният процес и превенцията на престъпността.// Бюлетин на правен институт на БАН, 2015, брой /
 309. Шопова П. Ролята на министъра на правосъдието в превенцията на престъпността.// Научна конференция на Русенски университет, 2015, брой /
 310. Шопова П. Работа с момичетата-правонарушители на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Русенски регион.// Научна конференция на Русенски университет, Юридически факултет, 2014, брой /
 311. Шопова П. Тенденции на женската престъпност в Русенски регион.// Научна конференция на Русенски университет, Юридически факултет, 2013, брой /
 312. Шопова П. Криминологията в съвременна България.// Научна конференция на Русенски университет, Юридически факултет, 2012, брой /
 313. Шопова П. Формиране на националната превантивна политика.// Юбилейна конференция на Българската асоциация по криминология, 05.2011 г., 2011, брой /
 314. Шопова П. Организация, учебни програми и осъществяване на обучение в пробационен център - Русе.// Народна култура, 2005, брой /
 315. Шопова П. Преступность в Болгарии: состояние, тенденции, перспективы.// Саратов, 2005, брой /
 316. Шопова П. Развитие на идеите за законодателната рамка на пробацията в България.// ГДИН, фондация "Франц Зайдел", Институт за политически и правни изследвания, 2004, брой /
 317. Шопова П. Превъзпитание, но не зад решетките.// /, 2004, брой /
 318. Шопова П. Криминологични аспекти на пробацията.// Затворно дело, 2004, брой 3
 319. Шопова П. Правно регулиране и организация на работата в пробационен център - Русе.// Народна култура, 2003, брой /
доклади
 1. Dachev L. Legal Order and Legal of Values. IN: State University of Tetovo, Tetovo, FUROM, 2014
 2. E.Marinova, E. Kumanova,Z.Yordanova, D. Dimova,I. Velchev. The Actual Paradigm of Freedom of Movement in the Context of EU Migrants Rights. IN: 6 UBT Annual International Conference on law and political science, Durrës , Albania, UBT - Higher Education Institution, 2018, pp. 30-36, ISBN 978-9951-437-64-6.
 3. Geleva, M. Lawful deviations of the principle of Separation of Powers.. IN: Journal of Legal Theory, HU, 2009, ISBN 1588-080X.
 4. Ivanov I. Punishment imposed for hooliganism in the Republic of Bulgaria. IN: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2018, ISBN Под печат.
 5. Ivanov I. Personality of the hooligan in Bulgaria. IN: Научни трудове на Русенски университет Том 55 серия 7 Правни науки, Русе, 2017, ISBN 13113321.
 6. Kableshkova M. Internet - Virtual or Real Legal Space /in process of publishing/. IN: Conference of Univerdity of Trnava, Slovakia, Trnava, Slovakia, 2015
 7. Kalinova, D. The Agreement in the Administrative Process - a Brief Overview of Administrative Proceedings, volume 56, book 7. IN: Proceedings of University of Ruse, Ruse, 2017, pp. 94-97, ISBN 1311-3321.
 8. Kolarov, E. Historical Approach to Administrative Law. IN: Proceedings University of Ruse, Ruse, 2018
 9. Kumanova E. Health Rights of Children. IN: НК на РУ&СУ, Русе, 2016
 10. Kumanova E. Legal Issues on Imposing Liability on Children. IN: Conference of Univerdity of Trnava, Slovakia, Trnava, Slovakia, 2015
 11. Kumanova E. Concept of Right of Information about Environment. IN: Naval Academy, Constanta, Constanta, Romania, 2015
 12. Kumanova E.,Angelova N. Protection of persons with non- chemical dependences. IN: Международна научна конференция „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето“, Русе, 2018
 13. Kumanova Elitsa, Doroteya Dimova. The contribution of John Locke's philosophical heritage to contemporary political concepts. IN: International Conference on “The philosophy of law, from the Enlightenment epoch till the contemporary period”, Bucurest, Romania, 2018
 14. Kumanova, E. Правни аспекти на управлението на публичните блага в котекста на социалната политика на държавата. В: Международна научна конференция "Съвременни управленски практики VIII", Бургас, 2014
 15. Kumanova, E. Правни аспекти на закрилата на деца с увреждания. В: Сборник доклади "Актуални проблеми на развитието на съвременното право", Русе, 2014, ISBN 978-954-712-610-7.
 16. Kumanova, E. Legal Aspects of Law Abuse. IN: Proceedings of Bratislava Law Forum, Bratislava, Slovakia, 2013
 17. Kumanova, E. Новото осево време. IN: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 18. Kumanova, E. Правни аспекти на процедурите по Закона за обществените поръчки при трансгранични проекти. В: Международна научна конференция на Бургаски свободен университет, Бургас, 2013
 19. Kumanova, E. Подходи на изследване на злоупотребата с право. В: Сборник Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2012, ISBN 1311-3321.
 20. Marinova, E., Kumanova, E., Yordanova, Z., Dimova, D., Velchev, I. The actual paradigm of freedom of movement in the context ot EU migrants rights. IN: UBT International Conference 2017, Dures, Albania, 2017
 21. Radeva, M. Development of administrative penalty in health insurance system in Republic of Bulgaria. IN: Pravo na spravodlivy proces a spravne trestanie, Trnave, 2015, pp. 159-163, ISBN 9788374908436.
 22. Radeva, M. Legal framwork of the public financing of the health system in the Republic of Bulgaria. IN: Proceedings in Global Virtual Conference Workshop, Žilina, Slovak Republic, 2013, pp. 96-98, ISBN 978-80-554-0649-7.
 23. Yordanova, Z. POSSIBLE CONSTITUTIONAL AMENDMENTS CONCERNING THE MAJORITY FOR VOTING IN THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 7, Русе, Печатна база на РУ, 2017, pp. 20-25, ISBN 1311-3321.
 24. Zheleva, M. Separation of Powers during Times of Conflict. IN: Journals, Series B. Volume 2, no.2, Sibiu Alma Mater University, 2009, pp. 1-4, ISBN 2065-2364.
 25. Zheleva, M. French policy concerning formation and consolidation of the Little Entente. IN: Juridical science, Land forces academy publishing house,, 12-th International conference “The knowledge base, 2007, pp. 44-51, ISBN 978-973-7809-71-1.
 26. Zheleva, M. – In: /2009 (Law and Adminirtrative Sciences). . ISSN . Civil society and State in the works of Jean-Jacques Rousseau. IN: Jurnals, Series B. Volume 2, no.1, Sibiu Alma Mater University, 2009, pp. 1-5, ISBN 2065-2364.
 27. Антонов С. Функционална характеристика на наказанието. В: Сб. Доклади от научна конференция посветена на 125г. от рождението на проф. Любомир Владикин – гр. Русе, Русе, 2016, стр. под печат
 28. Антонов С. Мерките за пробационен надзор в българската наказателноправна система. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2016, стр. 328-335, ISBN 1311-3321.
 29. Антонов С. Юридическата санкция. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, том 54, серия 7, 2015, стр. 128-138
 30. Антонов С. Необходима ли е ал.2 на чл.47 от Наказателния кодекс. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, том 54, серия 7, 2015, стр. 139-143
 31. Антонов С. Принципи и функции на юридическата отговорност. В: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 7, Русе, 2014, стр. 56-66
 32. Антонов С. Приспадане на предварителното задържане при изпълнение на наказанието пробация. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база на РУ, 2012, ISBN 1311-3321.
 33. Антонов, С. Разграничение на превантивната дейност от превантивната функция на наказателната отговорност. В: Сб. Доклади от научно-приложна конференция на тема: "Ролята на криминологията и сродните ѝ науки в противодействието на престъпността", Русе, 2018, стр. 28-35, ISBN 978-619-207-150-9.
 34. Антонов, С. Ниската ефективност на санкционната дейност на административните органи като благоприятстващ фактор за увеличаване на корупционните прояви. В: Сб. Доклади от научно-приложна конференция на тема: "Проблеми на корупцията в Република България", Русе, 2018, стр. под печат
 35. Антонов, С. Развитие на наказанията без лишаване от свобода. В: Сб. Доклади от научна конференция на тема: „Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство”, София, 2018, стр. под печат
 36. Антонов, С. Тъждествени ли са правните термини „противоправен“ и „неправомерен“?. В: Сб. Доклади от научна конференция на тема: „Наказателното правораздаване – традиции и перспективи”, София, 2018
 37. Антонов, С. Може ли медиацията да бъде алтернатива на наказанието лишаване от свобода?. В: Сб. Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2018, стр. под печат
 38. Антонов, С. Развитие на обучението и изследователската дейност по криминология в Русенския университет „Ангел Кънчев“. В: Сб. Доклади от научна конференция посветена на 30г. от учредяването на Българската асоциация по криминология, София, 2017, стр. 139-156, ISBN 9786199020074.
 39. Антонов, С. Държавна политика за противодействие на организираната престъпност. В: Сб. Доклади от международна научна конференция на тема: „Противодействие на радикализацията и тероризма”, София, 2017, стр. 93-120, ISBN 978-954-348-145-3.
 40. Антонов, С. Правна характеристика на предвидените възпитателни мерки в Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В: Сб. Научни трудове на Русенския университет, том 56, серия 7, Русе, 2017, стр. 122-128
 41. Антонов, С. Електронното наблюдение като способ за контрол на поведението на правонарушители. В: Сб. Доклади от международна научно-приложна конференция на тема „Приложни аспекти в превенцията, разкриването и разследването на престъпления“ – гр. Пловдив, София, 2016, стр. 356-383, ISBN 978-954-348-137-8.
 42. Боряна М. Рускова-Салимова, Елица Г. Вълчева-Куманова. Преспективи на опозването на културното наследство в Област Русе чрез използване на финасирането по Програма за развитие на селските райони. В: Втора Международна юбилейна научна конференция "50 години от полета на Юрий Гагарин", Шумен, "Добри Войников " Шумен, 2011, стр. 139-145
 43. Велчев, Ивелин. Realizing Jean Jacques Rousseau's People's Sovereignty Ideas Through Electronic Voting. IN: International Scientific Conference : Ethical & Social Dimensions on Public Administration & Law, Suceava, Romania, 2018, pp. 336
 44. Велчев, Ивелин. Religion, Culture and Law as Inclusive Conditions and Criteria for Belonging to the European Civilization and the European Union. IN: 57th Annual scientific conference of University of Ruse and Union of Scientists, Bulgaria, 2018, Русе, 2018, ISBN 978-954-712-753-1.
 45. Велчев, Ивелин. Constitutional Dimensions of Religion As a Major Feature of Ethnicity. IN: 56-та Международна годишна конференция на РУ§СУ/17, Русе, 2017, pp. 116-121, ISBN 2603-4123.
 46. Велчев, Ивелин. Конституционни измерения на езикът като основен белег на етноса. В: Сборник с доклади от научна конференция на ЮФ на РУ "Ангел Кънчев, Русе, 2017
 47. Велчев, Ивелин. Историческо развитие на науката "Общо учение за държавата" в България. В: Сборник с доклади от научна конференция на ЮФ на РУ "Ангел Кънчев, Русе, Медиатех, 2016, стр. 197-204, ISBN 978-619-207-116-5.
 48. Веселин Гецов Гръцманов. Джереми Бентам: етични и функционални измерения на правото в контекста на идеите на класическия либерализъм. В: Сборник доклади от Кръгла маса на тема:"Актуални проблеми на развитието на съвременното право", Русенски университет "Ангел Кънчев" 09.11.2013г., Издателски център към РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 50-64, ISBN 978-954-712-610-7.
 49. Веселин Гецов Гръцманов. Развитие на идеята за парламентаризма в трактата на Джереми Бентам "Тактика на законодателните събрания". В: Сборник с доклади, Научни трудове, том 52, серия 7, правни науки, Русенски университет"Ангел Кънчев", Печатна база на РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 34-40, ISBN 1311-3321.
 50. Веселин Гецов Гръцманов. Мелфийската конституция на кралство Сицилия на Фридрих II Хохенщауфен от 1231г. В: Сборник с доклади от НК на Бургаски свободен университет том 2, Бургаски свободен университет, "ЕКС - ПРЕС" - Габрово, 2013, стр. 230-234, ISBN 978-954-9370-96-6.
 51. Веселин Гецов Гръцманов. Утопийте от Платон до Новото време. В: Сборник с доклади, Научни трудове, том 51, серия 7, Русенски университет "Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2012, стр. 41-48, ISBN 1311-3321.
 52. Веселин Гецов Гръцманов. Джон Локк и конец доминирования патерналистической теорий о структурировании государства и власти. В: Сборник Философскьи , методологични, социологични та психологични проблеми права Материали 4 Межнароднои науково-теоретичнои конференции, Черновцъй Национальнъи университет Юрий Федукович, На Националния университет "Юрий Федукович" Черновци, 2011, стр. 159-168, ISBN 978-966-423-196-8.
 53. Веселин Гецов Гръцманов. Етически аспекти в концепцията на Талес за света и човека. В: Сборник с доклади от СНС-2011г., Русенски университет "Ангел Кънчев", Печатна база на РУ "Ангел Кънчев", 2011, стр. 7-10, ISBN 1311-3321.
 54. Веселин Гецов Гръцманов. Учението на Платон за универсалните принципи на законодателстване отразени в неговия последен диалог "Закони". В: Сборник с доклади от СНС-2010г., Русенски университет "Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2010, стр. 65-74, ISBN 1311-3321.
 55. Веселин Гецов Гръцманов. Джон Лок и края на доминацията на патерналистичната теория за структурирането на държавата и властта. В: Сборник с доклади Научни трудове том 49, серия 7, правни науки, Русенски университет"Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2010, стр. 173-179, ISBN 1311-3321.
 56. Веселин Гецов Гръцманов. Националната специфика и външното влияние, като фактори, формирали конституционната уредба на субективните и гражданските права в Търновската конституция. В: Сборник с доклади от СНС-2009г., Русенски университет "Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2009, стр. 19-28, ISBN 1311-3321.
 57. Веселин Гецов Гръцманов. Статични и динамични проявления на конституционализъм в контекста на историческия подход и чистото учение за правото. В: Сборни с доклади Научни трудове , том 48, серия 7, правни науки, Русенски университет "Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2009, стр. 109-115, ISBN 1311-3321.
 58. Веселин Гецов Гръцманов. Предпоставки, съпътстващи явления и последици свързани с процеса на преосмисляне и трансформиране на наказанията след края на XVIIIвек. В: Сборник с доклади, Научни трудове том 47, серия 7, правни науки, Русенски университет "Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2008, стр. 65-71, ISBN 1311-3321.
 59. Веселин Гецов Гръцманов. Подходи на правната наука. В: Сборник доклади на СНС-2008г., Русенски университет"Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2008, стр. 66-75, ISBN 1311-3321.
 60. Гачевска В., Е. Коларов. Основни аспекти на работната програма по научно-изследователския проект „Етика и право на Европейския съюз”. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2006, ISBN 1311-3321.
 61. Гачевска В., Е. Коларов. Към въпроса за същността и ролята на етичните кодекси като стандарти за поведение на служителите в публичната администрация. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2006, ISBN 1311-3321.
 62. Георгиев А. Резултативен адвокатски хонорар. В: Научни трудове на Русенския университет, град Русе, Издателски център при Русенски университет, 2017, стр. 103-107, ISBN 1311-3321.
 63. Георгиев А. Новите положения при определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права, предоставяни от общината. В: Научни трудове на Русенския университет, град Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, ISBN 1311-3321.
 64. Георгиев А., Тодоров И. Подготовка на юридически документи. В: Актуални проблеми на правото, контрола и екологията, град Свищов, Академично издателство "Ценов"- Свищов, 2006, ISBN 954-23-0303-3.
 65. Георгиев, А. Новите положения при определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права, предоставяни от общината. В: Сборник доклади от научно-практическа конференция, посветена на живота и делото на проф. д-р Георги Боянов, Русенски университет, Печатна база, 2015, стр. 84-92
 66. Георгиев, А. Осъществяване на стопанска дейност от общината чрез граждански дружества по ЗЗД. В: Научни трудове на Русенския университет, град Русе, Издателски център при Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
 67. Георгиев, А. Въпроси на стопанската дейност на общината- осъществяване на стопанска дейност от общината чрез участие в дружествени форми. В: Кръгла маса на тема: "Актуални проблеми на развитието на съвременното право", град Русе, Издателски център при Русенски университет, 2014, стр. 15-27, ISBN 978-954-712-610-7.
 68. Георгиев, А. Въпроси на стопанската дейност на общината- новите положения за осъществяване на стопанска дейност, чрез участие в търговски дружества с общинско участие в капитала. В: Научни трудове на Русенския университет' 2013, Русе, Печатна база на РУ, 2013, ISBN 1311-3321.
 69. Георгиев, А. Стопанска дейност- понятие и правна същност. В: Юбилейна научна конференция, 20 години юридически факултет, град Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, стр. 100-105, ISBN 978-954-712-576-6.
 70. Георгиев, А. Някои въпроси на правното положение на общината като частноправен субект. В: Научни трудове, том 51, серия 7, правни науки, град Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, стр. 92-96, ISBN 1311-3321.
 71. Георгиев, А. Някои въпроси на стопанската дейност на общините. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2011
 72. Георгиев, А. Въпроси на имуществената отговорност на членовете на органите за управление на кооперацията и гаранционното обезпечение на отговорността за вреди. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2010
 73. Георгиев, А. Регистър на имуществените отношения на съпрузите. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база при Русенски университет "Ангел Кънчев", град Русе, 2009, стр. 31-34, ISBN 1311-3321.
 74. Георгиев, А. Въпроси на отговорността за управлението на членовете на съветите. В: Национална научна конференция, град Дряново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методи", гр.Велико Търново, 2006, стр. 270-280, ISBN 954-524-501-8.
 75. Георгиев, А. Осъществяване на стопанска дейност от общината- общински предприятия. В: Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност, град Свищов, Академично издателство "Ценов"- Свищов, 2005, стр. 24- 32, ISBN 954-23-0245-2.
 76. Георгиев, Л.Р. "Криминалистическо изследване на ксерографски и други копия на подписи". В: Сборник с доклади от Международна конференция на ЮФ, Русенски университет, 2012
 77. Градинарова, Т. За характера на срока за предявяване на иска при допуснато обезпечение. В: Сборник с доклади от Национална конференция „25 години департамент Право на НБУ“ (под печат), гр. София, 2016
 78. Градинарова, Т. Срокът за изменение на иска в производството по търговски спорове. В: Сборник с доклади от научна конференция на УНСС Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба, гр. София, Издателски комплекс УНСС, 2016
 79. Градинарова, Т. Въвод във владение срещу трето лице в изпълнителния процес. В: Сборник с доклади от Научна конференция на ЮФ на РУ, посветена на 125-год. от рождението на проф. Л. Владикин (под печат), гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2016
 80. Градинарова, Т. Постъпването на исковата молба в съда и давността. В: Предизвикай : Давността (под печат), гр. София, Сиела, 2016
 81. Градинарова, Т. За допустимостта на доказателствени искания в производството по отмяна на влязло в сила решение. В: Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”. Т. 53. Правни науки (под печат), гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2016, ISBN 1311-3321.
 82. Градинарова, Т. За правомощията на съда да констатира нищожност на арбитражно решение в производството за издаване на изпълнителен лист. В: Сборник с доклади от Научна конференция на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, посветена на 95-тата годишнина от рождението на доц. д-р Емил Георгиев (под печат), гр. София, 2016
 83. Градинарова, Т. Значение на отговора на въззивната жалба за развитието на въззивното производство. В: Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”. Т. 53. Правни науки (под печат), гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2016, ISBN 1311-3321.
 84. Градинарова, Т. Подлежат ли на отмяна по реда на глава 24 ГПК влезлите в сила съдебни актове, постановени в производство по спорна съдебна администрация. В: сборник "Научна конференция в памет на проф.д-р Георги Боянов", гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А.Кънчев”, 2015
 85. Градинарова, Т. „Процесуална легитимация в производството по колективни искове в българския граждански процес”. В: „Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”,серия 7 Правни науки,, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2015, ISBN 1311-33211.
 86. Градинарова, Т. Преклузия за правата на ответника в производството по търговски спорове. В: Сборник „Юбилейна научна конференция на тема „Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа”, 21 ноември 2014 г., гр. София, Издателски център при УНСС, 2015, стр. 149-156
 87. Градинарова, Т. ”Особености на прякото изпълнение на чуждестранни съдебни решения по граждански и търговски дела, постановени в държавите-членки на Европейския съюз”. В: Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, серия 7 Правни науки, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2015, ISBN 1311-33211.
 88. Градинарова, Т. Режим на решението на въззивния съд, постановено в производството по отмяна на неприсъствено решение. В: „Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том 53, серия 7 Правни науки, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2014, стр. 201-209, ISBN 1311-3321.
 89. Градинарова, Т. Процесуални последици на споразумението в производството по медиация. В: „Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том 53, серия 7 Правни науки, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2014, стр. 210-219, ISBN 1311-3321.
 90. Градинарова, Т. Началният момент на срока за предявяване на иска при допуснато обезпечение в светлината на тълкувателно дело № 6/2013 г. на Общото събрание на Гражданската и Търговска колегии при Върховния касационен. В: сборник „Кръгла маса на тема : „Актуални проблеми на развитието на съвременното право” ,Юридически факултет на Русенския университет, Русе, 9.11.2013 г., гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А.Кънчев”, 2014 г., 2014, стр. 37-49, ISBN 978-954-712-610-7.
 91. Градинарова, Т. Новооткрити обстоятелства и нови писмени доказателства при исковата защита срещу неприсъствено решение. В: „Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том 53, серия 7 Правни науки, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А.Кънчев”, 2014, стр. 194-200, ISBN 1311-3321.
 92. Градинарова, Т. За задължението на съда да отмени служебно допуснатото обезпечение при липса на доказателства за предявяване на иска в определения от съда срок в светлината на тълкувателно дело № 6/2013 г. на Общото . В: сборник „Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том 52, серия 7 Правни науки, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”,, 2013, стр. 146- 152, ISBN 1311-3321.
 93. Градинарова, Т. Неприсъствено решение срещу ответник. IN: сборник Юбилейна научна конференция „20 години Юридически факултет 1992-2012”, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2012, pp. 131-142, ISBN 978-954-712-576-6.
 94. Градинарова, Т. Искова защита срещу постановено неприсъствено решение. В: „Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том 51, серия 7 Правни науки, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2012, стр. 203-210, ISBN 1311-3321.
 95. Градинарова, Т. Отмяна на постановено неприсъствено решение. В: сборник, Русенски университет, 2011, стр. том 50, серия 7, ISBN 1311-3321.
 96. Градинарова, Таня. Особености на производството по отказ за изпълнение на съдебно решение на държава членка на европейския съюз по регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността,. В: „Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж“, гр. София, Издателски комплекс - УНСС, 2016, стр. 76-85
 97. Градинарова,Т. Производство по отказ за изпълнение на съдебно решение на държава-членка на Европейския съюз по Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, признаването и . В: Сборник „Предизвикай : изпълнителния процес“, гр. София, Сиела Норма АД, 2016, стр. 348-360, ISBN 978-954-28-1995-0.
 98. Градинарова,Т. Производство по отказ за изпълнение на съдебно решение на държава членка на Европейския съюз по Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, признаването и. В: Сборник „Актуални проблеми на действащото законодателство в контекста на правото на Европейския съюз“, Варненски свободен университет„Черноризец Храбър“, Варна, Албатрос, 2016, стр. 97-106, ISBN ISSN 1313-7263.
 99. Гъчков, И.Г. Влияние на икономическата криза върху общественото отношение към института на несъстоятелността. В: Философськi, методологiчнi, соцологiчнi та психологiчнi проблеми права: матерiали 4- Мiжнл наук.-теор. конф., Чернiвцi, Чернiвецкький нац. ун-т, Чернiвцi, 2011
 100. Гъчков, И.Г. Преодоляване на отрицателните последици от несъстоятелността на търговците. В: НС Русенски университет - 2008, гр. Русе, 2008
 101. Гъчков, И.Г. Новата система за правна помощ в Република България. В: НС "Актуални проблеми на правото, контрола и екологията" с. Орешак, гр. Свищов, 2006
 102. Гъчков, И.Г. Отражения на промените в ЗППЦК върху дейността на инвестиционните посредници.. В: НК Дряново 2005, организирана от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Верико Търново, 2005
 103. Гъчков, И.Г. Контрол, упражняван от Комисията за финансов надзор относно задължителното предоставяне на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.. В: НС "Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност" с. Орешак, гр. Свищов, 2005
 104. Дачев Л., Б. Рускова-Салимова. Публичноправни аспекти на националната политика за развитието на селските райони в България. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 105. Дачев Л., М. Желева. Толерантност, право на самоопределение и териториален интегритет. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 106. Дачев, Л. Държавознание, идеология и политология. В: Юбилеен научен сборник "20 години Юридически факултет", Русе, 2013, ISBN 978-954-712-576-6.
 107. Дачев, Л. Държавата като организация. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2012, ISBN 1311-3321.
 108. Дачев, Л. Димова, Д. Красноречие и аргументация. В: Сборник с научни трудове от МК на РУ'2018 - под печат, Русе, 2018
 109. Десподова,Д. Концепцията за фактическото съпружеско съжителство в българското семейно право. В: Научни трудове том 45 серия 5.3 История етнология фолклор и правни науки, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2006, стр. 6, ISBN 1311-3321.
 110. Десподова,Д. Примерен подход за провеждане на семинарно упражнение по учебната дисциплина Семейно и наследствено право на тема "Развод по исков ред.Развод по взаимно съгласие". В: Научни трудове том 41 серия 5.1 Икономика и мениджмънт Право, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2004, стр. 8, ISBN 1311-3321.
 111. Десподова,Д. Гражданскоправен статут на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза. В: Научни трудове том 39 серия 5 Правни науки, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2002, стр. 7, ISBN 1311-3321.
 112. Джафай, Й. "Личната информация като обект на личен живот". В: IN: Научни трудове на Русенския Университет,, Русе,, Русенски Университет, 2012, стр. 5
 113. Джафай, Й. „Правото на информация- ключ към демокрацията”. В: Научни трудове на Института за Държавата и правото при Българската академия на науките, София, Българска академия на науките, 2012, стр. Том VII, ISBN 1312-3150.
 114. Джафай, Й. Right of information: Promoting Practical Access to Democracy;. IN: IN: Научна конференция РУ & СУ'11,, Русе,, Русенски Университет, 2011, pp. 5
 115. Джафай, Й., Лиценйи, А. "Mbikqyrja dhe siguria e te dhеnave personale" Превод: "Нардзор и сигурността на личните данни". В: Национална конференция на тема " Развитието и нововъведенията в правото", Тирана, Тирана Университет- Юридически факултет, 2011, стр. 15
 116. Джафай. Й,. Ridimensionimi i regjimit pasuror martesor ne Shqiperi. IN: Kонференция на тема " Tradita, zhvillime, risi", Научно списание " Optime", UFO PRESS, 2012, pp. 13, ISBN ISSN 2220-4611.
 117. Джафай. Й,. "Ограничения на правото на личен живот",. В: Сборник с доклади "Студентска Научна сесия – СНС’12", Русе, Русенски Университет, 2012, стр. 5, ISBN 1311-3321.
 118. Димитрова, А. Приложение на медиацията по колективни трудови спорове. В: Научни трудове на Русенски университет, Том 57, серия 7, Русе, ИЦ при РУ, 2018
 119. Димитрова, А. Правна уредба на медиацията по граждански спорове според белгийското и френското право. В: Сборник доклади от научна конференция: Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на ЕС, Велико Търново, 2018
 120. Димитрова, А. Споразумение, постигнато чрез медиация, по индивидуални трудови спорове. В: Научни трудове на Русенски университет, Том 57, серия 7, Русе, ИЦ при РУ, 2018
 121. Димитрова, А. За момента на прекратяване на съпружеската общност по чл.27, ал.4 от Семейния кодекс. В: сб. „Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба”. Сборник доклади от Юбилейна научна конференция 2016, организирана по повод 25 години ЮФ на УНСС. Том I. Частно право, София, ИЦ при УНСС, 2017, стр. с.105-114, ISBN 978-954-644-991-7.
 122. Димитрова, А. Частично плащане на дълг преди и след изтичане на давностния срок. В: сб. Годишна научна конференция 2014 - Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа, Том 1, София, Издателски център при УНСС, 2015, стр. 129-133, ISBN 978-954-644-738-8.
 123. Димитрова, А. По някои въпроси на (не)приемането на наследство от ненавършили пълнолетие лица. В: Научни трудове на РУ, том 54, серия 7, Русе, ИЦ при РУ, 2015, стр. 51-56, ISBN 1311-3321.
 124. Димитрова, А. Относно срока за предявяване на иска по чл. 62, ал. 4 от Семейния кодекс. В: Научни трудове на Русенски университет, Том 53, серия 7, Русе, ИЦ при РУ, 2014, стр. 139-143
 125. Димитрова, А. Искове за установяване на произход от бащата. В: Научни трудове на Русенски университет, Том 53, серия 7, Русе, ИЦ при РУ, 2014, стр. 135-138, ISBN 1311-3321.
 126. Димитрова, А. Приложимо право относно съпружеските имуществени отношения с международен елемент. В: сборник доклади "Актуални проблеми на развитието на съвременното право", Русе, ИЦ при РУ "А. Кънчев", 2014, ISBN 978-954-712-610-7.
 127. Димитрова, А. Приложение на правилата на Семейния кодекс относно имуществата, придобити от съпрузите по заварени бракове. В: Научни трудове на РУ, Том 52, серия 7, Русе, ИЦ при РУ, 2013, стр. 125-129, ISBN 1311-3321.
 128. Димитрова, А. Прекратяване на съпружеската имуществена общност за личен дълг на единия от съпрузите (обща характеристика на правилото по чл.27, ал.4 СК). В: Научни трудове на РУ, Русе, ИЦ при РУ, Том 51, серия 7, 2012, стр. 157-161, ISBN 1311-3321.
 129. Димитрова, А. Правни възможности за защита на кредиторите при разпореждане от единия съпруг с вещни права съпружеска общност. В: Научни трудове на РУ, Том 49, серия 7, ИЦ при РУ, Русе, 2010, стр. 124-130, ISBN 1311-3321.
 130. Димитрова, А. Прекратяване на съпружеска имуществена общност при търговска несъстоятелност. В: Сборник доклади на студентска научна сесия на Русенския университет, Русе, ИЦ при РУ, 2009, стр. 13-18, ISBN 1311-3321.
 131. Димов, Ж. Статутът и мястото на Сметната палата сред органите на държавно управление. В: 57-ма Научна Конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето“, Русе, 2018
 132. Димова- Северинова, Д.М. За структурата на юридическата аргументация.. В: Юбилейна научна конференция -Право, традиции и перспективи, Пловдив, Сиела, 2017, ISBN 978-954-28-2625-5.
 133. Димова-Северинова, Д.М. Правната теза като централен елемент на юридическата аргументация.. В: Юбилейна научна конференция на Юридически факултет на РУ, Русе, 2017
 134. Димова-Северинова, Д.М. LEGAL ARGUMENTATION AS PART OF THE CATEGORIES OF THE COMMON THEORY OF LAW. IN: Научна конференция на РУ&СУ Сборник с научни трудове на РУ, Русе, 2017
 135. Димова-Северинова, Д.М. Юридическа аргументация. Логика. Истина. В: Сб. доклади от научна конференция на ЮФ на РУ посветена на 125 годишнината от рождението на проф. Любомир Владикин, Русе, Университетски издателски център, 2016, стр. 165-171, ISBN 978-619-207-116-5.
 136. Димова-Северинова, Д.М. Зараждане на юридическата аргументация. В: Научна конференция на РУ&СУ, Сборник с научни трудове на РУ, том 55,стр.127, Русе, 2016
 137. Желева, М. Вътрешнодържавни и задгранични органи за защита на държавния суверенитет. В: Научна конференция с международно участие, сборник „Научни трудове” в НВУ „Васил Левски” – гр, 2008
 138. Желева, М. Създаването на Обществото на народите като гарант за колективната сигурност след Първата световна война.В: ХХІ век. Толерантност и нетърпимост в международните отношения.. В: Сборник доклади от научна конференция, ВСУ «Ч. Храбър»,, 2007, стр. 485-494, ISBN 978-954-715-346-2.
 139. Желева, М. Насилието над цивилното население по време на Първата световна война. В: Морски научен форум,т.4, Висше военноморско училище «Никола Йонков Вапцаров, 2006, стр. 211-217, ISBN 1310-9278.
 140. Желева, М. Версайската дипломатическа система и иредентизмът. В: сборник от доклади на Юбилейна научна сесия «130 години от Априлското въстание»,, НВУ «В. Левски», факултет «Авиационен», Д. Митропо, 2006, стр. 145- 152, ISBN 978-954-713-079-1.
 141. Желева, М. Франция и въпросът за ревизията на военните клаузи на Ньойския договор при управлението на Демократическия сговор. В: Юбилейна научна сесия «130 години от Априлското въстание»,, НВУ «В. Левски», факултет «Авиационен», Д. Митропо, 2006, стр. 153- 160, ISBN 1-978-954-713-079.
 142. Желязкова, В., В. Иванов. CENTER OF MAIN INTERESTS – MEANING AND INTERPRETATION. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017
 143. Заранкова Н. Действие, ред и противопоставимост на особения залог. В: Научни трудове на Р усенския университет, Русе, РУ "Ангел Кънчев, 2012, стр. 179-184
 144. Заранкова Н. Учредяване на залог върху търговско предприятие и дял от него Противопоставимост и вписвания. В: Юбилейна научна конференция "20 години юридически факултет", Русе, РУ "Ангел Кънчев, 2012, стр. 151-165
 145. Заранкова Н. Същност на договора за особен залог. В: Студентска научна сесия, Русе, РУ "Ангел Кънчев, 2012, стр. 12-15
 146. Заранкова Н. Права и задължения на страните (по договор за особен залог). В: Научни трудове на Р усенския университет, Русе, РУ "Ангел Кънчев, 2012, стр. 171-178
 147. Заранкова, Н. Същност на заложното право при залог по реда на ЗОЗ. В: Научни трудове на русенския университет, Русе, РУ "Ангел Кънчев, 2011, стр. 249-252
 148. Заранкова, Н. Страни по договора за особен залог. В: Студентска научна сесия на Русенския университет, Русе, 2011, стр. 21-34
 149. Заранкова, Н. Място на особения залог сред кредиторовите обезпечения. В: Научни трудове на Русенския университет том 49 серия 7, Русе, 2010, стр. 194-201
 150. Заранкова, Н. Заповедно производство. В: Студентска научна сесия на Русенския университет, Русе, 2009, стр. 180-187
 151. Иванов И. Хулиганството - престъпление, административно нарушение и противообществена проява. В: Сборник доклади от научна конференция на тема: Наказателното правораздаване - традиции и перспективи, организирана от ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски", София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, ISBN 978-954-07-4405-6.
 152. Иванов И. Формиране на наказателната политика и политиката по превенция на престъпността. В: Сборник с доклади от проведена конференция на тема: Ролята на криминологията и сродните й науки в противодействието на престъпността, Русе, Медиатех, 2018, стр. 36-45, ISBN 978-619-207-150-9.
 153. Иванов М М. Усъвършенстване на дейността на дирекция "Вътрешна сигурност" чрез въвеждане на съвременни методи и форми за противодействие на корупцията. В: Заедно срещу корупцията, София, 2019, ISBN 978-954-348-179-8.
 154. Иванов М М. ABOUT THE UNIONS OF THE STATE. IN: – CKS 2019 – Challenges of the Knowledge Society Bucharest, 17th - 18th May 2019, 13th Edition, Bucharest, 2019, ISBN ISSN 2359-9227.
 155. Иванов М.М. Нацизъм и ислям. В: Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, Шумен, Университетско издателство “Свети Константин Преславски", 2018, ISBN 1314-3921.
 156. Иванов М.М. Проучвания за сигурност на персонала. В: 57та Годишна конференция на Русенския университет НОВИ ИНДУСТРИИ, ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО – ПРОЕКЦИИ НА БЪДЕЩЕТО, Русе, “Angel Kanchev” University of Ruse, 2018, ISBN 2603-4123.
 157. Иванов М.М. Време, пространство… хибридна война. В: Годишна научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана”, „Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната“ 19 и 20 май 2016 г., Военна академия „Г. С. Раковски“, София, 2017, ISBN 978-954-9348-89-7.
 158. Иванов М.М. Илюзиите при моделирането на сигурността. В: Годишна научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана”, Военна академия "Г.С. Раковски", София, 2013
 159. Иванов М.М. Информационно-психологическата война в съвременните въоръжени конфликти. В: Международна научна конференция „Военното образование и научните изследвания в сферата на отбраната и сигурността: традиции, настояще и бъдеще” – Военна академия, София, 2012
 160. Иванов М.М. Армия и полиция – дифузия на функции и задачи. В: Национална конференция с международно участие “Металознание, хидро- и аеродинамика и национална сигурност 2014”, София, БАН, Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" с център по хидроаеродина, 2011, ISBN 1313-8308.
 161. Иванов М.М. Либия – новата война. В: Сборник на МИИО АБ, София, 2011, ISBN 1313-5589.
 162. Иванов М.М. Задачи на разузнавателния анализ. В: „Общественият ред и сигурност – предизвикателство пред второто десетилетие на XXI век”, София, 2011
 163. Иванов М.М. Форми на геополитическо противоборство. Специални методи за водене на война. В: Национална конференция „Младежта на България, европейската ни идентичност и иновативни постижения“, БАН. 20.05.2008 г., София, 2008
 164. Иванов М.М. Информационната война – теория и практика. В: Научна поддръжка на трансформацията на сектора за сигурност - 2008 : [сборник доклади от национална конференция, 6 ноември 2008 г., София], София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2007, ISBN 978-954-322-331-2.
 165. Иванов М.М. Информационно – психологическа война. Развитие на понятието. В: Научна поддръжка на трансформацията на сектора за сигурност - 2008 : [сборник доклади от национална конференция, 6 ноември 2008 г., София], София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2007, ISBN 978-954-322-331-2.
 166. Иванов М.М. Информационно-психологически операции. В: Научна конференция „Тероризъм, медии, сигурност”, НБУ, София, 2007
 167. Иванов М.М. Контраразузнавателни мерки за противодействие на терористични формирования. В: Щабна тренировка “Заедно срещу тероризма” – Военна академия "Г.С. Раковски", София, 2005
 168. Иванов М.М. Форми и методи на проучване за надеждност и контрол на надеждността на лицата кандидатстващи и/или получили достъп до КИ. В: “Проблеми на контрола от страна на компетентните органи в областта на защитата на класифицираната информация” – АМВР, София, 2005
 169. Иванов, В. Insolvency of transport companies – legal consequences according to Bulgarian and EU law. IN: X INTERNATIONAL CONFERENCE - TRANSPORT PROBLEMS, Katowice, Katowice, Poland, 2018
 170. Иванов, В. INSOLVENCY PROCEEDINGS OF MEMBERS OF A GROUP OF COMPANIES. IN: 57-ма НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2018
 171. Иванова, Д. Общински съвет и областен управител - правни взаимоотношения. В: сборник Научни трудове на РУ "А.Кънчев", том 45, серия 5.3, Русе, 2006
 172. Иванова, Д. За префекта във Франция и областния управител в България - сравнителен анализ. В: сборник Научни трудове на РУ , том 44, Русе, 2005
 173. Иванова, Д. Исторически обзор на административно-териториалното устройство на България след Освобождението и проследяване развитието на института на "областен управител". В: сборник Научни трудове на РУ , том 41, серия 5.1, Русе, 2004
 174. Йорданова , З. Развитие на условията за назначаване на съдиите, прокурорите и следователите в България от Търновската конституция до наши дни. В: Научни трудове на Русенския университет, том 48, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2009, стр. 84-93, ISBN 1311-3321.
 175. Йорданова, З. ОСЪЖДАНЕТО КАТО КОНСТИТУЦИОННО ОСНОВАНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ПУБЛИЧНА ДЛЪЖНОСТ. В: Сборник от Научни четения на Пловдивския университет по повод 140г. Търновска конституция, под печат, 2019
 176. Йорданова, З. ОСЪЖДАНЕТО НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА КАТО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ. В: Сборник от НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ по повод 120 години от рождението на проф. Цеко Торбов, НБУ, 15 май 2019 г., София, под печат, 2019
 177. Йорданова, З. ПРЕДСРОЧНОТО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ – АКТУАЛНА НОРМАТИВНА УРЕДБА И ПРАКТИКА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД. В: Сборник от конференция "Санкциите в правото", проведена на 15-16.04.2019 г. в СУ, София, 2019, стр. под печат
 178. Йорданова, З. ОТНОСНО ЯВНОТО ГЛАСУВАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. В: Сборник с доклади "Предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията" -ЛНС на ЮФ на ВСУ - 29 юни-1 юли 2018 г., Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, стр. 46-53, ISBN 1313-7263.
 179. Йорданова, З. ТЕРИТОРИЯТА И ГРАНИЦИТЕ НА ДЪРЖАВАТА СЪГЛАСНО КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. В: "Право и граници" - сборник с доклади от НК на КТИДП на ЮФ на Соф.унив., 15.05.2018 г., София, Унив.издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр. 241-255, ISBN 978-954-07-4543-5.
 180. Йорданова, З. Изискванията за несъвместимост спрямо общинските съветници в контекста на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. В: "Противодействие на корупцията в Репубика България" (сборник с доклади от Научно-приложна конференция), Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2018, стр. 39-51, ISBN 978-954-712-758-6.
 181. Йорданова, З. ПРОБЛЕМИ НА ДЕЙСТВАЩАТА ПРАВНА УРЕДБА НА МЕСТНИТЕ РЕФЕРЕНДУМИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. В: "Правото - традиции и перспективи" /сборник от Юбилейната научна конференция на ПУ/, София, Сиела, 2018, стр. 412-426, ISBN 978-954-28-2625-5.
 182. Йорданова, З. Resignation as a reason for the expiration of the prerogatives of a national representative/ ОСТАВКАТА КАТО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ МАНДАТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ. В: Научни трудове на РУ'2018 г., Русе, Академично издателство на РУ, 2018, стр. 37-48, ISBN 1311-3321.
 183. Йорданова, З. Политическите права на гражданите съгласно Конституцията на Република България след присъединяването към Европейския съюз. В: Национална научна конференция на НБУ "10 години България в ЕС", София, Издателство на НБУ, 2018, стр. 122-133, ISBN 978-619-233-025-5.
 184. Йорданова, З. За съотношението между народния суверенитет и законовата уредба на националния референдум. В: Сборник с доклади от Научна конференция на ЮФ, посветена на 125-годишнината от рождението на проф. Л. Владикин, Русе, Медиатех, 2017, стр. 72-83, ISBN 978-619-207-116-5.
 185. Йорданова, З. По въпроса за избирателните права на осъдените лица. В: Научни трудове на Русенския университет' 2016, Русе, Печатна база на РУ, 2016, стр. 65-72, ISBN 1311-3321.
 186. Йорданова, З. Законови аспекти на финансирането на изборите в България. В: „ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА И ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ./НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р БОРИС ЛАНДЖЕВ/, София, Издателски комплекс - УНСС, 2016, стр. 348-357, ISBN 978-954-644-848-4.
 187. Йорданова, З. Използването на езици, различни от официалния, в предизборната кампания в Република България. В: Сборник доклади от научен семинар “България и Балканите в условията на динамична международна среда, Пловдив, 2016, стр. под печат, ISBN 978-619-202-207-5.
 188. Йорданова, З. Оспорването законността на изборите за членове на Европейския парламент от Република България. В: Актуални проблеми на действащото законодателство в контекста на правото на Европейския съюз, Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 2016, стр. 178-190, ISBN 1313-7263.
 189. Йорданова, З. Развитие на правната уредба на гласуването извън страната в съвременното българско изборно законодателство. В: Сборник с доклади "Развитие на правото в контекста на хум.криза.."/ЛНС на ЮФ/, Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 2016, стр. 249-265, ISBN 1313-7263.
 190. Йорданова, З. Местните избори в практиката на Конституционния съд на Република България. В: Научни трудове на Русенския университет - 2015 , том 54, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2015, стр. 27-36, ISBN 1311-3321.
 191. Йорданова, З. Тълкувателна практика на Конституционния съд на Република България по изборни въпроси. В: Научно-практическа конференция на ЮФ на РУ в памет на проф. д-р Георги Боянов, Русе, изд. на диск, 2015, стр. 244-259, ISBN 1311-3321.
 192. Йорданова, З. КЪМ ВЪПРОСА ЗА ОСПОРВАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ПРЕД КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. В: Научна конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието" /сборник доклади/, Бургас, Бургаски свободен университет, 2015, стр. 340-348, ISBN 978-619-7126-11-2.
 193. Йорданова, З. Правна уредба на мажоритарния вот в парламентарните избори в България след 1991г. - развитие и перспективи. В: Сборник доклади от Международна научна конференция на БСУ "Знанието- традиции, иновации, перспективи", Бургас, 2013, стр. 141-147, ISBN 978-954-9370-96-6.
 194. Йорданова, З. За уседналостта на кандидатите в парламентарните избори. В: Научни трудове на Русенския университет '2013, Русе, Печатна база на РУ, 2013, стр. 90-94, ISBN 1311-3321.
 195. Йорданова, З. Някои проблематични съотношения между Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Конституцията. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база на РУ, 2012, стр. 75-82, ISBN 1311-3321.
 196. Йорданова, З. Преглед на практиката на Конституционния съд на Република България по въпросите на избираемостта и несъвместимостта в държавното управление. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база на РУ, 2012, стр. 65-74, ISBN 1311-3321.
 197. Йорданова, З. Зависимост между видовете държавни органи и изискванията за избираемост/назначаване. В: Сборник научни доклади от Международната конференция на Бургаския свободен университет „Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения”, Бургас, 2011, стр. 192-199, ISBN 978-954-9370-79-9.
 198. Йорданова, З. Несъвместимост и конфликт на интереси. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2011, стр. 143-151, ISBN 1311-3321.
 199. Йорданова, З. Изисквания за придобиване и упражняване на активно и пасивно избирателно право според Конституцията на Република България от 1991г.. В: Сборник научни доклади от Международната конференция на Бургаския свободен университет „Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”, том III, Бургас, 2010, стр. 461-468, ISBN 978-954-9370-72-0.
 200. Йорданова, З. Към въпроса за несъвместимостта в държавното управление. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев”, том 49, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2010, стр. 136-142, ISBN 1311-3321.
 201. Йорданова, З. Развитие в правната регламентация на имунитета на съдиите, прокурорите и следователите в съвременния български конституционен модел. В: Научни трудове на Русенския университет, том 48, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2009, стр. 76-82, ISBN 1311-3321.
 202. Йорданова, З. ОТНОСНO ПРАВОТО НА РАВЕН ДОСТЪП ДО ДЪРЖАВНА СЛУЖБА СЪГЛАСНО КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. В: Международна научна конференция "Правата на човека - 70 години след приемането на ВДПЧ", Софийски университет, София, 2019, стр. под печат, ISBN под печат.
 203. Йорданова, З. ПРОЕКТЪТ ЗА ДИСТАНЦИОННО ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ В БЪЛГАРИЯ – ВЕРСИЯ 2016. В: Юридически сборник на ЦЮН при БСУ, том XXIII, Бургас, 2016, стр. 215-223, ISBN 1311-3771.
 204. Йорданова, З. Правомощия и правни възможности на президента по Изборния кодекс от 2014г.. В: Сборник научни трудове на РУ - 2014, том 53, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2014, стр. 107-113, ISBN 1311-3321.
 205. Йорданова,З. Oспорването на президентските избори в България. В: Научни трудове на Русенския университет-2015, том 54, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2015, стр. 18-26, ISBN 1311-3321.
 206. Йорданова,З. Публичният интерес, обществените ценности и държавното управление. В: Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2010, стр. 143-148, ISBN 1311-3321.
 207. Йосифов, И. Lites finiri oportet или още веднъж за силата на пресъдено нещо и неравноправните клаузи в заповедното производство.. В: Сборник от научна конференция, посветена на 25-годишния юбилей на ЮФ на РУ, Русе, 2017
 208. Йосифов, И. Правото на справедлив процес, силата на пресъдено нещо и принципът „възможност за неучастие” в производство по колективен иск за вреди.. В: Сборник от научна конференция на УНСС на тема "Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса", София, 2017
 209. Йосифов, И. Проблеми на защитата на потребителите при прехвърляне на права по договор за потребителски кредит. В: Сборник от кръгла маса на тема "Актуални проблеми на развитието на съвременното право", Русе, Издателски център при Русенски университет, 2014, ISBN 978-954-712-610-7.
 210. Йосифов, И. Неравноправните клаузи в контекста на заповедното производство – критични бележки и проблеми на съдебната практика. В: Научни трудове на Русенския университет, том 52, серия 7, Русе, 2013, стр. 191-195
 211. Йосифов, И. Някои въпроси на отговорността на лечебните заведения за вреди, причинени от дефектно оборудване. В: Научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 7, Русе, 2012, стр. 220-224
 212. Йочев, Евг. Конституирането на ВАС. Първа поправка на Закона за административното правосъдие. В: Сборник доклади 100 години Върховен административен съд, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр. 36-53, ISBN 978-954-07-3794-2.
 213. Йочев, Евг. Измененията и допълненията на Закона за административното правосъдие през управлението на Демократическия сговор. В: Научна конференция на РУ 2013 г. Научни трудове, т. 52, серия 7, Правни науки, , , с. ., Русе, РУ, 2013, стр. 20-23
 214. Йочев, Евг. Административното правосъдие по време на управлението на БЗНС. В: Сборник с доклади, Русе, РУ, 2013
 215. Йочев, Евг. Административното правосъдие в Източна Румелия. В: Сборник с доклади научна конференция на РУ 2011 г, Русе, РУ, 2011
 216. Йочев, Евг. Наредбата-закон за устройството на съдилищата от 1934 г. В: Научна конференция на РУ с международно участие 2010 г, Русе, РУ, 2010
 217. Йочев, Евг. Влиянието на обичайното право върху закона за наследството. В: Научни трудове, т. 39, серия 5, Правни науки, Русе, РУ, 2002, стр. 41-47
 218. Йочев, Евг. История на написването на Наказателния закон от 1896 г.. В: Научни трудове, т. 37, серия 6 “Право, Бизнес, Мениджмънт”, Русе, РУ, 1999, стр. 22-28
 219. Каблешкова М. Електронно гласуване /под печат/. В: Научна конференция на ЮФ на ВСУ, Варна, 2015
 220. Каблешкова М. Електронна идентификация. В: Конференция, посветена на на проф. Георги Боянов, Русе, 2015
 221. Каблешкова М. Електронно свидетелство за съдимост. В: СНС на РУ, Русе, 2015
 222. Каблешкова М. Електронните запорни съобщения като юридически факти с виртуално битие. В: НК на РУ, Русе, 2014
 223. Каблешкова М., Каблешков К. Електронен регистър на спортните клубове. В: Научна конференция с международно участие "Право и интернет" БСУ, Бургас, 2016
 224. Калинков С. Правната уредба на владението според законодателствата на други държави. В: Студентска научна сесия на юридическия факултет, Русе, 2017
 225. Калинков, С. Анализ и коментар на точка 2 от ТР № 8/2012г. на ОСГТК на Върховния касационен съд във връзка със защитата субективните вещни права. В: Научни трудове на Русенския университет, Правни науки, Русе, 2018 (под печат), Русе, 2018
 226. Калинков, С. Добросъвестно придобиване на движими вещи с международен елемент. В: Научно приложна конференция на тема: Ролята на криминологията и сродните й науки в противодействието на престъпността, Русе, 2017
 227. Калинков, С. Кратък коментар на ТР № 1/2012 година ОСГК на ВКС във връзка с придобиване по давност на чужди идеални части при наследяване.. В: Научни трудове на Русенския университет, Правни науки, Русе, 2017
 228. Калинков, С. Ограничаване на автоматичното действие на чл. 78, ал. 2 от Закона за собствеността. В: Научно приложна конференция на тема: Ролята на криминологията и сродните й науки в противодействието на престъпността, Русе, 2017
 229. Калинков, С. Правата на добросъвестния владелец според Римското право. В: Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 125 – годишнината от рождението на проф. Любомир Владикин, Русе, 2016
 230. Калинова, Д. Ролята на областния управител в дейността на регионалния съвет за развитие. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 55, серия 7 Правни науки, Русе, 2016, стр. 84-88
 231. Калинова, Д. Райони по смисъла на Закона за регионалното развитие. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2015
 232. Калинова, Д. Подготовка за защита при бедствия и обявяване на бедствено положение в областта. В: сборник доклади от Научно-практическа конференция посветена на живота и делото на проф. д-р Георги Боянов, Русе, изд. на диск, 2015, стр. 232-243
 233. Калинова, Д. Регионални съвети за развитие. В: сборник по проект 2015-ЮФ-01 "Интердисциплинарни правни изсладвания на актуални проблеми на държавното управление, под печат, Русе, 2015
 234. Калинова, Д. Участие на областния управител при подготовката и приемането на областните стратегии за развитие. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 53, серия 7, Русе, 2014
 235. Калинова, Д. Контролът по чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация – обща характеристика. В: сборник Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, Русе, 2011
 236. Калинова, Д. Регионално ниво на управление. В: сборник Научни трудове на РУ „А.Кънчев”, том 49, серия 7, Русе, 2010
 237. Калинова, Д. Заместник областни управители – правен статут. В: сборник Научни трудове на РУ „А.Кънчев”, том 48, серия 7, Русе, 2009
 238. Калинова,Д. Координацията и организацията - част от дейността на областния управител. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 52, серия 7, Русе, 2013
 239. Коларов, Е. Общи административни актове. В: Сборник "Научни трудове на Русенския университет", Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 95-97, ISBN 1311-3321.
 240. Коларов, Е. Образоването на човека като гаранция за обществения ред. В: Сборник "Научни трудове на Русенския университет", Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 85-89, ISBN 1311-3321.
 241. Коларов, Е. Британски възгледи за обществения ред. В: Сборник Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 105-108, ISBN 1311-3321.
 242. Коларов, Е. Гарантиране на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. В: Сборник Научни трудове на Русенския университет, Русе, РУ, 2012, стр. 83-91, ISBN 1311-3321.
 243. Коларов, Е. Видове източници на правото на Европейския съюз. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 74-79, ISBN 1311-3321.
 244. Коларов, Е. Съображението за обществен ред като възможност за ограничаване действието на правото на Европейския съюз от държава-членка. В: Международна научна конференция, посветена на 20-годишнината на Бургаския свободен университет, Бургас, БСУ, 2011, стр. 82-89, ISBN 978-954-9370-79-9.
 245. Коларов, Е. Политика на Европейския съюз в областта на научните изследвания, технологиите и космическото пространство. В: Международна научна конференция, посветена на 50 години от полета на Юрий Гагарин, Шумен, Изд. "Добри Войников" - Шумен, 2011, стр. 72-78, ISBN 978-954-8557-10-8.
 246. Коларов, Е. Систематизация на източниците на правото на Европейския съюз. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 68-73, ISBN 1311-3321.
 247. Коларов, Е. Ограничаване действието на правото на Европейския съюз от държавите-членки. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2010, стр. 53-60, ISBN 1311-3321.
 248. Коларов, Е. Към понятието за обществен ред. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2009, стр. 20-25, ISBN 1311-3321.
 249. Коларов, Е. Европейскоправни аспекти на борбата с трафика на хора. В: Проект на Каритас-Русе, Русе, ИК, 2009, стр. 38-50
 250. Коларов, Е. Общи положения на пространството на свобода, сигурност и правосъдие в Европейския съюз. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2008, стр. 14-18, ISBN 1311-3321.
 251. Коларов, Е. Към въпроса за източниците на административното право. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2008, стр. 22-30, ISBN 1311-3321.
 252. Коларов, Е. Проблеми при прилагането на Шенгенското законодателство в България. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2008, стр. 31-40, ISBN 1311-3321.
 253. Коларов, Е. Предпазната клауза в договора за присъединяване към Европейския съюз. В: РУ, Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2005, ISBN 1311-3321.
 254. КОСТОВ, Д. За приложимостта на условията зазаконосъобразност на индивидуалните административни актове към общите и нормативните административни актове. В: Научни трудове, Русе, РУ, 2011, стр. т 50 серия 7, ISBN 1311-3321.
 255. КОСТОВ, Д. Гаранции за законност на конкурса за държавни служители. В: Научни трудове, Русе, РУ, 2010, ISBN 1311-3321.
 256. КОСТОВ, Д. "Основни въпроси на процедурата по налагане на административни наказания за нарушения на Закона за горите". В: ХII международна научна конференция, София, Лесотехнически университет, 2010
 257. Кремена Раянова. Европейският съюз и проблемите на държавния суверенитет. В: Научно-практическа конференция посветена на живота и делото на проф. Георги Боянов, Русенски университет, Печатна база - под печат, 2015
 258. Кремена Раянова. Политическите права на жените. В: Сборник доклади "Кръгла маса на ЮФ", Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 152-160, ISBN 978-954-712-610-7.
 259. Кремена Раянова. Защита правата на жените в рамките на Съвета на Европа. В: Научни трудове на Русенски университет, Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2014
 260. Кремена Раянова. Развитие на института за правата на жените - взаимодействие между международното и националното право. В: Научни трудове на Русенски университет, Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2014
 261. Кремена Раянова. Европейски измерения на концепцията за устойчиво развитие. В: Научни трудове на Русенски университет, Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2012
 262. Кремена Раянова. Екологичната защита, като нова организационна функция на държавата. В: Сборник на Юридическия факултет, Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2012
 263. Кремена Раянова. Развитие на международното екологично право. В: Научни трудове на Русенски университет, том 47, серия 7, Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2008, стр. 49-53
 264. Кремена Раянова. Международноправни мерки за предотвратяване на замърсяването на морето с нефт. В: Научни трудове на Русенски университет, том 45, серия 1, Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2006, стр. 255-261
 265. Кремена Раянова. Хармонизиране на българското законодателство с това на Европейския съюз в областта на околната среда, Национална научна конференция, Социално-икономическо развитие на България в Европейския съюз. В: Сборник доклади Великотърновски университет, Велико Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2006, стр. 250-257
 266. Кремена Раянова. Международноправни аспекти на опазването на черно море от замърсяване Научни трудове на Русенски университет. В: Научни трудове на Русенски университет, 41, серия, Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2004, стр. 71-76
 267. Кремена Раянова. Опазване и използване водите на река Дунав, Международноравни актове в областта на околната среда. В: Научни трудове на Русенски университет, 41, серия, Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2004, стр. 407-411
 268. Кремена Раянова КР. Теоретични аспекти, особености и последици на нормите на международното право. В: Научни трудове, том 54, серия 7, Правни науки, Русенски университет, Печатна база - под печат, 2015, ISBN 1311-3321.
 269. КУМАНОВА Е. ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВСУ СБОРНИК С ДОКЛАДИ, ВАРНА, 2017
 270. КУМАНОВА Е, Н. БАРБОЛОВА. LEGAL TRENDS IN THE MODEL OF LEGAL JUSTICE. IN: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ СБОРНИК С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУ, РУСЕ, 2017
 271. Куманова Е. Корупцията като правно явление. В: Национална конференция, Русе, 2018
 272. Куманова Е. Защита на субективните права в българското трудово законодателство. В: Национална научна конференция "Актуални правни предизвикателства в икономиката", Варна, 2018
 273. Куманова Е. Полагане на клетва – същност и последици. В: Конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на проф. Любомир Владикин, Русе, 2017
 274. КУМАНОВА Е. СЪЩНОСТ НА ПРАВОСПОСОБНОСТТА. В: ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", РУСЕ, 2017
 275. Куманова Е. Правен режим на екологичния аспект на устойчивото развитие. В: Международната научна конференция "Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е?", Русе, 2017
 276. Куманова Е. Правен режим на телесните модификации. В: IV национална конференция по биоетика и биопрафд, София, 2016
 277. Куманова Е. Мярата на правните императиви. В: Конференциа, посветена на на проф. Георги Боянов, Русе, 2016
 278. Куманова Е. Ресурсно обезпечаване на закрилата на децата в България. В: Юбилейна конференция на БСУ, Бургас, 2016
 279. Куманова Е. Свобода на придвижване и глобализация - нови измерения. В: Интердисциплинарни изследвания на актуални проблеми в държавното управление, Русе, 2016
 280. Куманова Е. Правен режим на закрилата на деца, жертви на военни конфликти. В: Научна конференция на РУ 2 015, Русе, 2015
 281. Куманова Е. Децата като страни в юридическияя дискурс. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
 282. Куманова Е. Дете с дете - проблеми на бременността в детска възраст. В: Втора годишна национална конференция по биоетика и биоправо, София, 2014
 283. Куманова Е. Злоупотреба с право на защита. В: Юбилеен научен сборник "20 години Юридически факултет", Русе, 2013, ISBN 978-954-712-576-6.
 284. Куманова Е. Злоупотреба с права в контекста на юридическия дискурс. В: Трети международен научен конгрес 50 години ТУ Варна, ТУ-Варна, 2012, ISBN 978-954-20-0555-1.
 285. Куманова Е., М.Каблешкова. Виртуални блага в юридическия дискурс. В: Юбилейна научна конференция на УНСС, София, 2014
 286. Куманова Елица. Антидискриминационни аспекти на закрилата на правата на децата. В: Национална научна конференция "Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции", Варна, 2018
 287. Куманова Елица. Истина и правда. В: МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИСТИНИ И ЛЪЖИ ЗА ФАКТИ, НОВИНИ И СЪБИТИЯ“, Русе, 2018
 288. Кучев, Ю. 135 години български парламентаризъм. В: Научна конференция, организирана от Народното събрание, Историческия факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и юридическите факултети на Великотърновския университет и Соф, София, 2014
 289. Кучев, Ю. Реализация на имуществената отчетническа отговорност по реда на ГПК. В: Международна конференция „Римско и съвременно публично право”, София, 2012
 290. Кънева Й. НЕЛОЯЛНИ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ ПРИ ДОГОВОРИТЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. В: 57-ма НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето“, Русе, 2019
 291. Кънева Й. Distance contracts. IN: Annual Student Conference „Nicolae Titulescu” - „CONSTANT”, Букурещ, 2018, ISBN 2246-9214.
 292. Кънева Й. Съдържание на договора от разстояние според Закона за защита на потребителите. В: Научна конференция "Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса" - УНСС, София, 2017
 293. Кънева Й. Договори от разстояние - правна уредба, предмет, страни и сключване.. В: Научни трудове, Том 55, серия 7 Правни науки, Русе, Университетско издателство на РУ "Ангел Кънчев", 2017, ISBN 1311-3321.
 294. Маринов, Д. Развитие на универсалното принудително изпълнение в България. В: Сборник доклади на студентска научна сесия, Русе, Русе, 2012
 295. Маринов, Д. Цели и принципи на производството по осребряване. В: Юбилейна научна конференция за 20-годишнината на юридически факултет, Русе, 2012
 296. Маринов, Д. Осребряването като фаза от производството по несъстоятелност и връзката му с останалите фази в производството по несъстоятелност. В: Сборник научни трудове на Русенския университет, Русе, 2012
 297. Маринов, Д. Производството по осребряване като вид граждански процес и като обективно право. В: Сборник научни трудове на Русенския университет, Русе, 2012
 298. Маринов, Д. Продажба на бързоразвалящи се вещи в производството по несъстоятелност. В: Сборник научни трудове на Русенския университет, Русе, 2011
 299. Маринова Е. Принципът за справедливост на данъчното облагане. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база на РУ, 2012, ISBN 1311-3321.
 300. Маринова Е. Публичноправните задължения на лицата - основания на функционално ниво. Публични задължения и функции на държавата. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 7, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 301. Маринова Е. Историческо развитие на теориите за данъка. В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС, Русенски университет, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 302. Маринова Е. Принципът за законоустановеност на данъчните задължения. В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС, Русенски университет, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 303. Маринова Е. Публичноправните задължения на лицата - основания на онтологично ниво. Публичноправните задължения и човешката коекзистенция. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2011, ISBN 1311-3321.
 304. Маринова Е. Публичното право и теорията за юридическия дискурс. В: Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия 7, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
 305. Маринова Е. Понятието правно задължение (основни теоретични концепции). В: Сборник научни доклади от Международната конференция на Бургаския свободен университет, Бургас, 2010, ISBN 978-954-9370-72-0.
 306. Маринова Е. Задължения за non facere и правна забрана. В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС, Русенски университет, Русе, 2009, ISBN 1311-3321.
 307. Маринова Е. За смисъла на правото, отразен в модела на комуникацията. В: Научни трудове на Русенския университет,том 48, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2009, ISBN 1311-3321.
 308. Маринова Е. Моралните задължения като субективни задължения. Право и морал. В: Сборник доклади на студентска научна сесия- СНС, Русенски университет, Русе, 2009, ISBN 1311-3321.
 309. Маринова Е. Субективни и обективни правни задължения. В: Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 7, Русе, Печатна база на РУ, 2008, ISBN 1311-3321.
 310. Маринова, Е. Съвременни тенденции в данъчното облагане - сътрудничество и прозрачност. В: VI Международна научна конференция, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, Русе, 2019
 311. Маринова, Е. Принципът на истинността в данъчния процес. В: Международна научна конференция, Русе, Изд. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, Т. 2 с ISBN 978-619-7404-04-3, 2018
 312. Маринова, Е. Публичност и корупция. IN: Научно-приложна конференция "Проблеми с корупцията в Република България", Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2018
 313. Маринова, Е. Обмен на данъчна информация и защита на личните данни. В: Международна научна конференция "Предизвикателства пред правото в контекста на дигитализацията", Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 2018
 314. Маринова, Е. Международно двойно данъчно облагане и двойно данъчно не-облагане. Мерки за преодоляване. В: 57-ма НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на РУ, Русе, 2018
 315. Маринова, Е. Сътрудничество между държавите членки на ЕС във връзка с данъчния контрол. В: Научна конференция на УНСС "Актуални правни аспекти на регулирането на бизнеса", София, 2017
 316. Маринова, Е. Същност на ревизионния акт и условия за действителност. В: Сборник с доклади от Научна конференция на ЮФ на РУ, посветена на 125-год. от рождението на проф. Л. Владикин, Русе, Медиатех, 2017, ISBN 978-619-207-116-5.
 317. Маринова, Е. Понятието административно сътрудничество в контекста на взаимното сътрудничество между данъчните органи на държавите членки на Европейския съюз. В: Юбилейна конференция на Юридическия факултет при РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2017
 318. Маринова, Е. „Административно сътрудничество по данъчни въпроси в рамките на Европейския съюз“. В: сборник „Правото – традиции и перспективи“, Пловдивски университет, Пловдив, 2017, ISBN 9789542826255.
 319. Маринова, Е. Правна защита на данъкоплатците в светлината на административното сътрудничество по данъчни въпроси между държавите членки на Европейския съюз. В: 56 та- Научна конференция на РУ, Русе, 2017
 320. Маринова, Е. Електронното правителство и електронни данъчно-административни услуги. В: Интердисциплинарни изследвания на актуални проблеми в държавното управление, Русе, 2016
 321. Маринова, Е. Данъчни правоотношения. В: Научни трудове на Русенския университет' 2016, Русе, Печатна база на РУ, 2016, ISBN 1311-3321.
 322. Маринова, Е. Е-данъци в България – състояние и перспективи. В: Юридически сборник на ЦЮН при БСУ, том XXIII, Бургас, 2016, ISBN ISBN 1311-3771.
 323. Маринова, Е. Данъчно облагане и пряка демокрация - примерът на Швейцария. В: Научна конференция в памет на проф. д-р Георги Боянов, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 324. Маринова, Е. Многообразие, хармонизиране и координиране на националните данъчни системи в рамките на Европейския съюз. В: Сборник на проект 2011-ЮФ-01 „Интердисциплинарни изследвания на европейските измерения на правото”, Русе, 2012, ISBN 978-954-712-556-8.
 325. Маринова, Е. История на данъчното облагане. В: Сборник, посветен на 20-годишнината на Юридическия факултет на Русенския университет, Русе, 2012, ISBN 978-954-712-576-6.
 326. Маринова, Е. Конституционни основи на публичноправните задължения на лицата. В: Сборник по проект 2009 - ФЮ - 02 "Изследване на същността на правния спор", Русе, 2010
 327. Маринова,Е. Заобикаляне на данъчния закон. В: Научни четения, посветени на 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция, ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2019
 328. Маринова,Е. По някои въпроси, свързани с изпълнението на глобата като публично вземане. В: Научни четения на тема "Санкциите в правото", СУ "Св. Климент Охридски", София, 2019
 329. Маринова,Е. Данъчни задължения на чуждестранните физически лица у нас. В: Научна конференция „Развитие на правото в контекста на хуманитарната криза в Близкия Изток и Украйна”, Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 2016, ISBN ISBN 1313-7263.
 330. Милков, П. УКАЗАНИЯТА НА МРРБ И ДНСК - СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИ РЕГЛАМЕНТИРАНЕТО НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. В: Сборник доклади от научна сесия на Русенски университет 2011, Юридически факултет, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 331. Милков, П. ПРОМЯНА В ПРАВНАТА РЕГУЛАЦИЯ НА ОТНОШЕНИЯТА В СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. В: Сборник доклади на студентска научна сесия на Русенски университет 2011, Юридически факултет, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 332. Милков, П. ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ПРАВИЛНИКА ЗА КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО ОТ 1973 ГОДИНА. В: Сборник с доклади от международна конференция "Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения", том 2, Бургаски свободен университет, Бургас, 2011, ISBN 978-954-9370-79-9.
 333. Милков, П. ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И ОСНОВНИ ВЪПРОСИ НА ОТНОШЕНИЯТА В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1945 - 1990 ГОДИНА. В: Сборник доклади на студентска научна сесия на Русенски университет 2011, том 50, серия 7, Правни науки, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 334. Милков, П. ДОГОВОРНА СИСТЕМА МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО. В: Научни трудове на Русенски университет, том 49, серия 7, Правни науки, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
 335. Милков, П. ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ НА ФИДИК - ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. В: Научни трудове на Русенски университет, том 49, серия 7, Правни науки, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
 336. Милкова, Б. Разпоредбата на чл. 133 от Гражданския процесуален кодекс – опит за анализ с оглед на промените с ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 година. В: Сборник от международна научна конференция, Шумен, 2011, стр. под печат
 337. Милкова, Б. Измененията на Гражданския процесуален кодекс с Параграф 3 и Параграф 4 на ЗИДГПК от 21 декември 2010 година и тяхното отражение върху доказването в общия исков процес. В: Сборник от международна научна конференция на Бургаски свободен университет, Том 2, Бургас, 2011, стр. 141-146, ISBN 978-954-9370-79-9.
 338. Милкова, Б. Процесуални преклузии, свързани с упражняване на права по доказването в първоинстанционното гледане на делото. В: Сборник с доклади от Научна конференция на Русенски университет, Том 50, серия 7, Русе, 2011, стр. 122-125, ISBN 1311-3321.
 339. Милкова, Б. Право на иск и процесуални преклузии по ГПК. В: Сборник от международна научна конференция на Бургаски свободен университет, Том 3, Бургас, 2010, стр. 417-423, ISBN 978-954-9370-72-0.
 340. Милкова, Б. Процесуални преклузии, свързани с редовното предявяване на първоначален иск от ищеца с исковата молба. В: Сборник с доклади от Научна конференция на Русенски университет, Том 49, серия 7, Русе, 2010, стр. 103-106, ISBN 1311-3321.
 341. Милкова, Б. Процесуални преклузии, свързани с упражняване на процесуални права на ответника с отговора на исковата молба. В: Сборник с доклади от Научна конференция на Русенски университет, Том 49, серия 7, Русе, 2010, стр. 107-110, ISBN 1311-3321.
 342. Милкова, Б. Проявления на процесуалните преклузии в уредбата на неприсъственото съдебно решение по новия ГПК. В: Сборник с доклади от Научна конференция на Русенски университет, Том 48, серия 7, Русе, 2009, стр. 45-49, ISBN 1311-3321.
 343. Милкова, Б. Същност и особености на процесуалните преклузии по новия ГПК като вид процесуални преклузивни срокове. В: Сборник с доклади от Научна конференция на Русенски университет, Том 48, серия 7, Русе, 2009, стр. 50-55, ISBN 1311-3321.
 344. Милкова, Б. Проявления на процесуалните преклузии при отклоненията от нормалното развитие на гражданското производство във връзка с предмета на делото. В: Сборник с доклади от Научна конференция на Русенски университет, Том 48, серия 7, Русе, 2009, стр. 34-40, ISBN 1311-3321.
 345. Милкова, Б. Проявления на процесуалните преклузии при отклоненията от нормалното развитие на гражданското производство във връзка със страните по делото. В: Сборник с доклади от Научна конференция на Русенски университет, Том 48, серия 7, Русе, 2009, стр. 41-44, ISBN 1311-3321.
 346. Милкова, Б. Същност и особености на съдебното решение при признание на иска. В: Сборник с доклади от Научна конференция на Русенски университет, Том 47, серия 7, Русе, 2008, стр. стр.41-47, ISBN 1311-3321.
 347. Милкова, Б. Проблемът с местно компетентния да издаде изпълнителен лист съд при изпълнителните основания по чл. 237 б. “и” ГПК. В: Сборник с доклади от Научна конференция на Русенски университет, Русе, 2007, стр. 326-332, ISBN 1311-3321.
 348. Наумова, Ст. Функционални особености на антидискриминационното правосъзнание. В: Русенски университет"А.Кънчев", Русе, 2011, стр. 13-17, ISBN 1311-3321.
 349. Николова, А. Договор за корабен мениджмънт. В: Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на проф. Любомир Владикин, Русе, 2016
 350. Николова, А. Развитие на нормативната уредба на корабоплаването по Дунав. В: Сборник доклади на СНС, Русе, 2015
 351. Николова, А. СБОРНИК ДОКЛАДИ от научно-практическата конференция посветена на живота и делото на проф. д-р Георги Боянов. В: Приложимо право към договора за международен речен превоз на товари, Русе, 2015
 352. Николова, А. Коносамент. В: Научни трудове на Русенския университет, том.54 серия 7, правни науки, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 353. Николова, А. Коносамент и товарителница, издавани при превоз на товари съгласно изискванията на Кодекса на търговското корабоплаване. В: Научни трудове на Русенския университет, том.53 серия 7, правни науки, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
 354. Николова, А. За понятието търговски кораб според разпоредбите на Кодекса на търговското корабоплаване. В: Сборник доклади на СНС, Русе, 2009
 355. Николова,А. За понятието корабопритежател съгласно Кодекса на търговското корабоплаване. В: Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на проф. Любомир Владикин, Русе, 2016
 356. Огнян Велев. „Криминологично съдържание на понятието „превенция“. В: сборник с доклади от конференция на РУ „Ангел Кънчев“, на тема „Ролята на криминологията и сродните ѝ науки в противодействието на престъпността“, Русе, МЕДИАТЕХ, 2018, стр. 23-27, ISBN 978-619-207-150-9.
 357. Огнян Велев. „Юридическа същност на принудителното лечение на психичноболни индивиди по българското право“. В: сборник „Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева“, Велико Търново, ИВИС, 2013, стр. 342-361, ISBN 978-954-2968-50-4.
 358. Огнян Велев. „Наказанията по френското наказателно право“. В: сборник „Дни на науката 2009“, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, Велико Търново, Фабер, 2010, стр. 109-124, ISBN 978-954-400-276-2.
 359. Огнян Велев. „Условното осъждане по френското наказателно право“. В: сборник „България и българите в Европа“, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, Велико Търново, Фабер, 2010, стр. 226-244, ISBN 978-954-400-301-2.
 360. Огнян Велев. „Критични бележки за наказанието по българското наказателно право“. В: сборник „Дни на науката 2009“, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, Велико Търново, Фабер, 2010, стр. 95-108, ISBN 978-954-400-276-2.
 361. Пантелеева В. Финансови политики на модерната държава. В: сборник по Проект 2014-ЮФ-01 "Социалните права на българските граждани" Интердисциплинарни изследвания, Русе, 2015, стр. 239-250
 362. Пантелеева В. Финансово осигуряване на държавното управление и публичните функции на държавата. В: сборник Научни трудове на РУ, Русе, 2014, стр. 67-70
 363. Пантелеева В. Към въпроса за възникването на държавата и потребността от ресурсно осигуряване на нейната издръжка. В: сборник Научни трудове на РУ, Русе, 2011, стр. 165-170
 364. Пантелеева В. Данъкът като компонент на фискалната политика на държавата. В: сборник Научни трудове на РУ, Русе, 2009, стр. 105-108
 365. Пенев, П. Необходими промени в Закона за Конституционния съд, а защо не и цялостна нова редакция. В: Научни трудове на Русенския университет '2013, Русе, Печатна база на РУ, 2013, стр. 58-66, ISBN 1311-3321.
 366. Пенев, П. Конституционни правомощия на президента по отношение на съдебната власт. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2012, стр. 52-55, ISBN 1311-3321.
 367. Пенев, П. Висш съдебен съвет- какви промени са необходими и защо. В: Стенограма , архив НПО "Риск монитор", София, 2012
 368. Пенев, П. Конституционно основание на частните училища в България. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база на РУ, 2012, стр. 56-59, ISBN 1311-3321.
 369. Пенев, П. Участие на съдилищата в конституционното правосъдие на Република България. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база на РУ, 2012, стр. 60-64, ISBN 1311-3321.
 370. Пенев, П. Доклад на конференция „Индикатори за обществено доверие в правосъдието: инструменти за оценка на политики”. В: Индикатори за обществено доверие в правосъдието: инструменти за оценка на политики, София, 2009
 371. Пенев, П. Високият професионализъм- необходимо условие за магистратска независимост. В: Доклад на конференция, орг. от Френския културен институт под патр. на посланик Е. дьо Понсен, София, 2008
 372. Пенев, П. Лекция «Неустойка за забава според Общите условия за доставка СИВ”. В: Лекции за следдипломна квалификация на юристи от системата на Министерството на външната търговия, София, СУ "Климент Охридски", 1985, стр. 175-195
 373. Пенев, П. Отговорност за забава и пълно неизпълнение по правото на СИВ. В: Сборник «Втори международен симпозиум по проблемите на правото на СИВ», София, Българска търговско-промишлена палата, 1976
 374. Радева М. Идва ли краят на Европейския социален модел?. В: Научни трудове на Русенския университет – 2013, том 52, серия 7, Русе, 2013, стр. 40-44
 375. Радева, М. Автономност на пациента - развитие на правната уредба в България. В: Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знането, Бургас, 2015, стр. 349-354, ISBN 9786197126112.
 376. Радева, М. Електронните услуги, предоставяни от Национална здравноосигурителна каса. В: VII международна научна конференция „Е-УПРАВЛЕНИЕ”, София, Издателство на ТУ - София, 2015, стр. 37-40, ISBN 13138774.
 377. Радева, М. Информираното съгласие - от етиката до правото. В: Етични и правни граници на съвременните медицински грижи, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015
 378. Радева, М. За някои аспекти на работата на повече от едно място (в публичния и частния сектор) в системата на здравеопазването. В: Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България, София, Издателски комплекс - УНСС, 2015, стр. 118-124, ISBN 9789546447395.
 379. Радева, М. Към понятието "свободна професия". В: Научни трудове на Русенския университет - 2014, том 53, серия 7, Русе, Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 182-186, ISBN 1311-3321.
 380. Радева, М. Стратегическо управление на Районна здравноосигурителна каса. В: Сборник от научна конференция на Бургаски свободен университет, Бургас, под печат, 2014
 381. Радева, М. Е-правосъдие в Република България – състояние и тенденции. В: Сборник трудове от VI Международна научна конференция „Е-Управление”, Созопол, Издателство на ТУ-София, 2014, стр. 125 - 132, ISBN 1313-8774.
 382. Радева, М. За някои наказателно-правни аспекти на задължението за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В: Военен университет, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2014, стр. 241-247, ISBN 13141937.
 383. Радева, М. Медицинският туризъм в България – състояние и предизвикателства. В: Сборник с доклади Интелигентна специализация в България, Международното висше бизнес училище, 1001 - 1006, Ботевград, Издателство на МВБУ, 2014, стр. 1001-1006, ISBN 978-954-9432-64-0.
 384. Радева, М. Основният трудов договор в системата на задължителното здравно осигуряване. В: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 7, Русе, Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 177-181, ISBN 1311-3321.
 385. Радева, М. Дисциплината „Социално и здравно законодателство” в обучението по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”. В: Варненски медицински форум, том 3, 2014, приложение 2, Варна, Университетско издателство МУ – Варна, 2014, стр. 327 - 331, ISBN 1310-6376.
 386. Радева, М. Професията „Медицинска сестра” и приложението на медицинските стандарти. В: Научни трудове на Русенския университет - 2014, том 53, серия 8.3,, Русе, 2014, стр. 117-121, ISBN 1311-3321.
 387. Радева, М. Информационните технологии и юридическата професия – за някои практически аспекти в обучението на студентите от специалност “Право”. В: Сборник с доклади от Първа национална тематична школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационни технологии, Русе, Издателски център на РУ, 2013, стр. 154-158, ISBN 1314-9024.
 388. Радева, М. Правни аспекти на професията "Парамедик". В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 52, серия 8.3, Здравни грижи, Русе, Издателски център на РУ, 2013, стр. 135-139, ISBN 1311-3321.
 389. Радева, М. Възможностите на местната власт за развитието на здравеопазването в региона. В: Сборник с доклади от Юбилейна национална научна конференция с международно участие „Традиции, посоки, предизвикателства”, Пловдив, Издателство ПУ „Паисий Хилендарски“, филиал – Смолян, 2013, стр. 511-519, ISBN 978-954-8767-41-5.
 390. Радева, М. Държавната здравна политика – формиране и реализация. В: Юбилеен научен сборник "20 години Юридически факултет", Русе, 2013, стр. 124 – 131, ISBN 978–954–712–576-6.
 391. Радева, М. Правата на пациента в международното право. В: Правото – изкуство за доброто и справедливото - сборник, Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2013, стр. 649 – 659, ISBN 9789544238742.
 392. Радева, М. Публично-частното партньорство – нови възможности за развитие на социалната инфраструктура. В: Четвърта национална научна конференция за докторанти, том 4/2013, София, Авангард Прима, 2013, стр. 22-26, ISBN 9786191602483.
 393. Радева, М. Електронното здравеопазване в България – от стратегическите цели до практическата реализация. В: Сборник трудове от V Международна научна конференция „Е-Управление”, София, Издателство на ТУ-София, 2013, стр. 82-90, ISBN 1313-8774.
 394. Радева, М. Правна рамка на доброволното здравно осигуряване. В: Научни трудове на Русенския университет – 2012, том 51, серия 7, Русе, Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2013, стр. 241 - 245, ISBN 1311-3321.
 395. Радева, М. Задължителното здравно осигуряване в България – от договорното начало до публичното право. В: Сборник статии и доклади от Международна научна конференция на ЮФ на Пловдивски университет, Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2013, стр. 371 – 383, ISBN 9789544238766.
 396. Радева, М. Медицинската сестра и акушерката - като субект на административнонаказателна отговорност. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 52, серия 8.3, Здравни грижи, Русе, Издателски център на РУ, 2013, стр. 129-134, ISBN 1311-3321.
 397. Радева, М. Европейският съюз и българската здравна система. В: Съвременният модел на Европейският съюз и мястото на България в него, Сборник с доклади от X-та международна научна конференция, Ботевград, Издателство на Международното бизнес висше училище, 2013, стр. 479-486, ISBN 978-954-9432-61-9.
 398. Радева, М. Регулирани професии в здравеопазването - професионална компетентност. В: Научни трудове на Русенския университет - 2012, том 510, серия 8.3, Русе, Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2013, стр. 41 - 45, ISBN 1311-3321.
 399. Радева, М. Административни и гражданско-правни аспекти на трудовата злополука. Преглед на съдебната практика. В: Научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи”, Бургаски свободен университет,, Бургас, 2013, стр. 264 – 269, ISBN 9789549370966.
 400. Радева, М. Правото на достъп до медицинска помощ – конституционни и административноправни аспекти. В: Правната наука – традиции и актуалност, Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2012, стр. 259 – 266
 401. Радева, М. Медицински стандарти в денталната медицина. В: Известия на Съюза на учените Варна - Серия "Медицина и екология", Том 17, бр. 1’2012, Варна, 2012, стр. 67-70, ISBN 1310 - 5833.
 402. Радева, М. Етични и правни норми в медицината. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 8.1, Русе, 2011, стр. 14 - 18
 403. Радева, М. Административно - наказателната отговорност, съгласно Закона за здравето, като средство за защита правата на пациентите. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 7, Русе, 2011, стр. 239 - 243
 404. Радева, М. За някои аспекти на понятието "трудова дейност" по смисъла на КСО. Съдебна практика. В: Международна научна конференция, Свищов, Академично издадетство, 2014, стр. 157-163, ISBN 9789542310051.
 405. Радева, М. Трансграничното здравно обслужване – развитие на идеята и правната уредба. В: Сборник от Международна научна конференция УНСС, София, под печат, 2014
 406. Радева, М. Трансграничното здравно обслужване – развитие на идеята и правната уредба. В: Mеждународна научна конференция “Членството на България в европейския съюз: седем години по-късно”, София, УНСС, 2013, ISBN под печат.
 407. Радева, М. О НЕКОТОРЬIХ АСПЕКТАХ МОДЕЛИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ. В: Материалы VI Международой научно-практической конференции Политика и право в социально-экономической системе общества, Москва, 2013, стр. 128-132, ISBN 978-5-91891-270-6.
 408. Раянова К. M.Филипова. Формиране на екологичната функция на държавата и нейната възпитателна роля. В: , Юбилеен международен конгрес: Наука, обучение, технологии „”40 години България – космическа държава”, Шумен, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ”, 2012, стр. 381-386, ISBN ISBN 978-954-577-.
 409. Раянова, Кремена Божидарова. Обща характеристика на концепцията за устойчиво развитие. В: Научни трудове, том 50, Русе, 2011, стр. 134-138
 410. Раянова, Кремена Божидарова. Принципи на международното екологично право. В: Научни трудове, том 49, Русе, 2010, стр. 117 – 124
 411. Раянова, Кремена Божидарова. Механизъм на адаптиране на международноправните норми. В: Научни трудове, том 48, Русе, 2009, стр. 56-65
 412. Русева Н. Разпитът като способ за събиране на нематериални следи от престъпление. В: Международна научна конференция - Русенски университет и Съюз на учените - Русе, 2018 г., Русе, 2018
 413. Русева Н. Обстоятелства, подлежащи на установяване и доказване при разследване на корупционни престъпления. В: Научно-приложна конференция в Русенски университет на 02.05.2018 г. „Проблеми на корупцията в Република България“, Русе, 2018
 414. Русева Н. Принудата в наказателното право – съдържание и форми, разследване, доказване. В: Научна конференция в Русенски университет, Юридически факултет, октомври 2017, Русе, 2017
 415. Русева Н. Престъпления против личността, извършени при професионална непредпазливост. Причини и условия, обуславящи извършването им. В: Научно-приложна конференция на тема: „Ролята на Криминологията и сродните й науки в противодействието на престъпността“, Русе, 2017
 416. Русева Н. Духовните училища в България – какво не знаем. В: Сборник доклади от МНК,гр. София, април 2017г., на тема: :Противодействие на радикализацията и тероризма“, София, 2017
 417. Русева Н. Значението на огледа на местопроизшествие при разследване на промишлени аварии. В: СНС 2016 – Русенски университет, Сборник програма и резюмета. Русенски университет и Съюз на учените - Русе, 2016 г., Русе, 2016
 418. Русева Н. Характерни следствени ситуации при разследване на промишлени аварии с пострадали лица. В: Международна научно приложна конференция, рег. № 8089/10.09.2016 г. на Академия на МВР., София, 2016
 419. Русева Н. Обстоятелства подлежащи на изясняване и доказване при разследване на убийство и телесни повреди в условията на професионална непредпазливост. В: Научно-приложна конференция, посветена на Научно-практическата конференция, посветена на живота и делото на проф. д-р Георги Боянов, Русе, 2015
 420. Русева Н, Стаматова Й. Детето като участник в наказателното производство - в ролята на пострадал от пътно-транспортно произшествие. В: Научна конференция в Софийски университет „Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство”, май 2018, София, 2018
 421. Русева Н, Христова М. Тактика на провеждане на разпит на дете, пострадало от престъпление. В: Сборник програма и резюмета. Русенски университет и Съюз на учените - Русе, 2017, Русе, 2017
 422. Русчев, И. Проблемът за органовата структура на персоналните търговски дружества. В: Сборник доклади от международна научна конференция, ВСУ «Ч. Храбър», 2011
 423. С. Калинков. Първични придобивни основания на субективни вещни права по законодателствата на Република България и Руската Федерация. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ от научно-практическата конференция посветена на живота и делото на проф. д-р Георги Боянов, Русе, 2015
 424. Сълов, И. Актуални въпроси на предварителното разследване от съответните органи на МВР в досъдебното производство. В: Сборник "Роля и място на органите на МВР в досъдебното производство", София, Академия на МВР, 2005
 425. Сълов, И. Конституционосъобразността и последователността на наказателнопроцесуалната ни система-предпоставка за ефективност на органите на съдебната власт в производството по наказателни дела. В: Бюлетин на Асоциация на прокурорите в България, София, 2000, стр. 37-45, ISBN 954-9639-.
 426. Сълов, И. Актуални проблеми на наказателния процес на Република България. В: Сборник "Сто години наказателен закон и актуални проблеми на наказателното законодателство 1896-1996", София, Министерство на правосъдието, 1996
 427. Тодоров, Ивайло. Държавен банкрут. В: Научни трудове Том 50 серия 7, Русе, 2011
 428. Тодоров, Ивайло. Данъчни процедури при прекратяване натърговски дружества с ликвидация. В: Научни трудове Том 49 серия 7, Русе, 2010
 429. Тодоров, Ивайло. Правната клиника - по-добрият начин за преподаване на право. В: Научни трудове Том 37 серия 1, Русе, 2001
 430. Тодоров, Ивайло. Някои аспекти на имуществената отговорност в областта на финансите. В: Научни трудове Том 37 серия 6, Русе, 1999
 431. Шопова П. Законът за трафик на хора и неговото приложение. В: Конференция на "Каритас", Русе, 2008
 432. Шопова П. Корупцията в България - криминологични и наказателно-правни аспекти. В: Конференция на Инфраню-Германия и Инфраню-България, Берлин, 2008
 433. Шопова П. Престъпност и криминологични изследвания. В: Конференция на СУ "Свети Климент Охридски", София, 2007
 434. Шопова П. Проект "Престъпността в България - тенденции и фактори". В: Институт "Отворено общество", /, 2006
 435. Шопова П. Тенденции на престъпността и особености на правонарушителите при български граждани от ромски произход. В: Британско-български проект за обучение на пробационни служители, /, 2005
 436. Шопова П. Изследване на тенденциите и факторите на престъпността на територията на квартал "Факултета" - София и квартал "Нов път" - Видин. В: /, /, 2005
 437. Шопова П. Приложни аспекти на пробацията. В: /, Стара Загора, 2004
 438. Шопова П. Политика по наказване и тенденции на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В: Анализ от изследване - институт "Отворено общество", /, 2004
 439. Шопова, П. Законът за защита срещу домашното насилие и неговото приложение. В: Конференция на "Каритас", Русе, 2010
учебници
 1. Боянов, Г.Б. Основи на гражданското право. София, ИК"Авалон", 2011, ISBN 11--.
 2. Боянов, Г.Б. Вещно право. София, ИК "Авалон", 2009, ISBN 09--.
 3. Г. Томов, М. Радева, В. Стоев. Учебник за Асистента на лекаря по дентална медицина. София, ЦПО Хипократ, 2015, стр. 384, ISBN 9789543341757.
 4. Градинарова, Т. ГРАЖДАНСКО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО (КУРС ЛЕКЦИИ) - втора част. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2016, стр. 283, ISBN 978-954-712-698-5.
 5. Градинарова, Т. ГРАЖДАНСКО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО (КУРС ЛЕКЦИИ) - първа част. Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2015, стр. 337, ISBN 978-954-712-662-6.
 6. Дачев, Л.И. Учение за държавата. София, Свида, 2001, ISBN 954-90421-2-Х.
 7. Дачев, Л.И. История на политическите и правни учения (От буржоазните революции до XX век). София, Свида, 2001, ISBN 954-90421-1-1.
 8. Дерменджиев Ив,Д.Костов, Д.Хрусанов,. Административно право на Република България - обща част. София, Сиби, 2012, стр. 400, ISBN 978-954-730-794-0.
 9. Димитров, K. Нотариално право – Обща част. София, Сиела, 2009, стр. 168, ISBN 9542805675, 97895.
 10. Желева, М. Въведение в теорията на държавата и правото /записки по лекции/. Варна, Технически университет, 2009, ISBN 978-954-20-0463-9.
 11. ЗЛАТАРЕВ, Е., Д МИЛКОВА, Д КОСТОВ, И МУЛЕШКОВА. "Основи на правото - книга първа". София, Сиела, 2007, стр. 444, ISBN 978-954-28-0100-9.
 12. Иванов М.М. Оперативноиздирвателните мероприятия. София, Академия на МВР, 2014, стр. 104, ISBN 978-954-348-0975.
 13. Иванов М.М. Съвременният тероризъм – същност, видове и проблеми на противодействието му. София, Академия на МВР, 2012, стр. 202, ISBN 978-954-348-0760.
 14. Иванов М.М., Й.Й.Пенев, Р.В.Янев, С.М.Марков. Противодействие на организираната престъпност. София, Академия на МВР, 2011, ISBN 978-954-348-053-1.
 15. Йочев, Евг. История на българската държава и право (от Освобождението до 40-те години на ХХ век). София, Сноумод дф, 2014, стр. 484, ISBN 978-619-90134-3-4.
 16. Коларов, Е. Европейско право. Обща част. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2007, ISBN 978-954-712-373-1.
 17. Коларов, Е. Международни отношения. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2007, ISBN 978-954-712-375-5.
 18. Коларов, Е. Европейска сравнителна публична администрация. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2007, ISBN 978-954-712-374-8.
 19. Коларов, Е. Европейският съюз. Институции и вземане на решения. Русе, РУ, 2006, ISBN 978-954-712-320-3.
 20. КОСТОВ, Д., Д. ХРУСАНОВ. Административен процес на Република България. София, Сиби, 2011, стр. 374, ISBN 978-954-730-734-6.
 21. М Филипова, К.Раянова. Опазване на околната среда. Pусе, Русенски университет, 2013, стр. 155, ISBN 978-954-712-585-8.
 22. Стефанов, Г. Търговско право. Обща част. В.Търново, Авагар, 2011, ISBN 987-954-427-925-7.
 23. Стефанов, Г. Европейско дружествено право.. В.Търново, Авагар, 2011, ISBN 978-954-427-955-4.
 24. Стефанов, Г. Основи на гражданското право. В.Търново, Авагар, 2007, ISBN 978-954-427-951-2.
 25. Шопова П. Наказателно-изпълнително право. Русе, Русенски университет, 2015, ISBN 978-954-712-640-4.
учебни пособия
 1. Георгиев А., Тодоров И. "Правна клиника- практическо ръководство", Глава ХІ "Съставяне на юридически документи". град София, Сиби, 2006, стр. 222- 247, ISBN 954-730-343-0.
 2. Георгиев, Л.Р. Разпознаване на фалшиви и подправени документи /научна редакция и увод към българското издание/. София, ИК Атея", 2012, ISBN хх.
 3. Георгиев, Л.Р. Казуси по криминалистика и по съдебни експертизи.. София, ИК "Фенея", 2012, ISBN хх.
 4. Георгиев, Л.Р. Практическо ръководство по криминалистика. Разкриване и разследване на престъпления. Част – 2.– съавторство, съставителство, научна редакция.. София, ИК “Световит”, 2010, ISBN 954-9761-56-8.
 5. Георгиев, Л.Р. Практическо ръководство по криминалистика. Разкриване и разследване на престъпления. Част – 1.. ИК “Световит”, София, 2009, ISBN 954-9761-56-8.
 6. Георгиев, Л.Р. Методическо ръководство. Разкриване и разследване на сексуални престъпления.съавторство, съставителство, научна редакция. София, ИК “Световит”, 2007, ISBN 978-954-9761-50-9.
 7. Георгиев, Л.Р. Методическо ръководство за разследване на палежи. съавторство, съставителство, научна редакция;. София, ИК “Световит”, 2007, ISBN 954-9761-26-6.
 8. Градинарова, Т. Учебно помагало по Гражданско процесуално право казуси и тестове. Русе, Издателски център при Русенски университет А. Кънчев, 2013, стр. 138, ISBN 978-619-7071-44-3.
 9. Д.Костов. Административно право и административен процес /Сб.Нормативни актове/,. София, Сиела, 2012, стр. 783, ISBN 978-954-28-0986-9.
 10. Десподова,Д. Учебно помагало по Семейно и наследствено право (за студенти в редовна и задочна форма на обучение). Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2009, стр. 110, ISBN 978-954-712-463-9.
 11. Десподова,Д. Учебно помагало по Семейно и наследствено право (за студенти в редовна и задочна форма на обучение). Второ издание. Русе, Печатна база при РУ, 2013, стр. 116, ISBN 978-954-712-463-9.
 12. Йочев, Евг. Законодателството в Царство България (1879-1944 г.)конституция, закони, мотиви, доклади, укази, наредби, наредби-закони.. софия, фондация, 2000, стр. 613, ISBN 954-9906-95-6.
 13. Коларов, Е. (предговор). Договор за присъединяване на Република България към Европейския съюз. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2005, стр. 96, ISBN 954-712-276-2.
 14. Коларов, Е. (съставител). Договори за Европейския съюз. Актуален текст и изменения с Договора от Лисабон. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2008, стр. 366, ISBN 978-954-712-419-6.
 15. КОСТОВ, Д. Административно право и административен процес. София, Сиела, 2011, ISBN 978-954-28-0986-9.
 16. КОСТОВ, Д. Административно право и административен процес. София, Сиела, 2009, ISBN 978-954-28-0594-6.
 17. Кремена Раянова. Българско екологично законодателство -сборник нормативни актове. Русенски университет, Печатна база - РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 305, ISBN 978-619-7071-45-0.
 18. Лъчезар Дачев, Доротея Димова. Увод в изучаването на правото. Издателски център при РУ, Медиатех, 2017, стр. 65, ISBN 978-619-207-117-2.
 19. Маринова, Е. Финансово право - обща част. Ръководство за студенти. Плевен, МЕДИАТЕХ, 2018, ISBN 978-619-207-136-3.
 20. Михайлов Н., Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, Н. Евстатиева, К. Мартев, А. Манукова, Д. Павлов, О. Динолов, Е. Куманова, С. Кадирова, Р. Иванов, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Русе, Примакс, 2012, ISBN 978-954-8675-42-0.
 21. Пенев, П. , З.Йорданова. Учебно помагало по Конституционно право. Русе, Печатна база на РУ, 2014, стр. 215, ISBN 978-954-712-612-1.
 22. Румен Владимиров, съавторство. Схеми и определения, обща част по Наказателно право, учебно помагало, второ преработено издание. София, Сиела, 2011, стр. 241, ISBN 13:978-954-28-021.
 23. Румен Владимиров, съавторство. Наказателно право /теоретично положения тестове, казуси и съдебна практика/, Учебно помагало, второ преработено издание. София, Сиела, 2011, стр. 250, ISBN 978-954-28-0590-8.
 24. Средкова, К., К Димитров, Дж Джейкъбс, Я Тянкова, И Тодоров, А Георгиев, С Димитрова-Симеонова, Д Дончева, З Герасомова, Б Гяурова-Вегертседер. Правна клиника. София, СИБИ, 2006, ISBN 954-730-343-0.
 25. Стефанов, Г. Правото на държавна и общинска собственост( за дистанционно обучение). ВТУ, В.Търново, 2007, ISBN електронен.
 26. Стефанов, Г.Ст. Наследствено право( за дистанционно обучение). ВТУ, 2007. ВТУ, Сиби, 2007, ISBN електронен.
книги
 1. Samoilescu G., B. Ali, F. Nicolae, C. Moroianu, C. Ciobanu, M. Bejan, C. Popa, A. Barbu, L. Cizer, Z. Viorel, Н. Михайлов, К. Андонов, Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, В. Стоянов, К. Мартев, Н. Евстатиева, А. Манукова, Д. Димов, О. Динолов, Е. Куманова, Р. Иванов, С. Кадирова, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Русе, ПРИМАКС, 2012, pp. 291, ISBN 978-954-8675-52-9.
 2. Георгиев, Л.Г. "От местопрестъплението - Bulgaria" - Сборник с полицейско-криминални разкази и литературен сценарий". София, ИК "Атея", 2012, ISBN хх.
 3. Дачев, Л. История на политическите и правни учения (От древността до буржоазните революции). София, СВИДА, 2007, стр. 270, ISBN 978-954-9042.
 4. Иванов М М. Оперативноиздирвателна дейност на службите за сигурност. Плевен, НИМА, 2019, стр. 470, ISBN 978-619-162-673-1.
 5. Иванов, М. Контраразузнаването - тайни инструменти за влияние. Плевен, НИМА, 2019, стр. 265, ISBN 978-619-162-670-0.
 6. Пенев, П. Съдебната власт в България 1989-2014г.. София, СИБИ, 2014, стр. 256, ISBN 978-954-730-909-8.
 7. Пенев, П. , Т.Тодоров /съставителство и резюмета/. Сборник "Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1996г.". София, Акад. издателство "Проф. М. Дринов", 1997, ISBN 954-430-517-3.
 8. Пенев, П. , Т.Тодоров /съставителство и резюмета/. Сборник "Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1995г.". София, Акад. издателство "Проф. М. Дринов", 1996, ISBN 954-430-476-2.
 9. Пенев, П., Я.Зартов. Конституционно правосъдие на Република България. София, Сиела, 2004, ISBN 9546497134.
 10. Радева, М. Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО. Русе, Хелт Консулт, 2011, ISBN 978-954-92702-1-1.
 11. Радева, М. Здравната система в България – справочник. Варна, Стено, 2008, ISBN 978-954-449-361-5.
 12. Радева, М. и колектив. Безценни съвети за управлението на вашата дентална практика - част 2. София, "Евър - С. Пенов" ЕООД, 2014, стр. 200, ISBN ххх.
 13. Русев Р., Колев А., Душков Ж., Коларов Е., Павлов Д., Ангелова П., Иванова З., Гергицов Кр., Попов Ив. Антонова В., Стамболиев С. Бележити русенци. Т.1. Русе, Ахат, 2008, pp. 132, ISBN 978-954-9664-11-9.
други трудове
 1. Георгиев, Л.Р. "С вятър, платна и уиски", Журналистиески репортаж във вестник "Българска армия"-30.11.2012г., 2012
 2. Градинарова, Т. Отмяна на влязло в сила решение по чл. 231 от Гражданско-процесуалния кодекс, Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „кандидат на юридическите науки”, 1992, стр. 29
 3. Градинарова, Т. Отмяна на влязло в сила решение по чл. 231 ГПК от Гражданско-процесуалния кодекс, дисертационен труд, 1991, стр. 316
 4. Дачев Л., Е.Куманова, И. Гъчков. Судац, студия, 2007
 5. Дачев, Лъчезар; Велчев, Ивелин. Конспект по Общо учение за държавата, Учебно пособие, 2016,https://e-learning.uni-ruse.bg/indexc.php?open_item=238124202431242024400671, стр. 213
 6. Димитрова, А. Прекратяване на съпружеска имуществена общност при принудително изпълнение, дисертационен труд, 2011, стр. 246
 7. Димитрова, А. Прекратяване на съпружеска имуществена общност при принудително изпълнение, автореферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС "доктор", Русе, 2011, стр. 39
 8. Куманова Е. Право на съпротива, автореферат, 2009
 9. Пенев, П. Научно съобщение на кръгла маса, организирана от Съюза на юристите в България, относно правната уредба на Висшия съдебен съвет, конституционни и законови основания на ВСС, научно съобщение, 2011
 10. Пенев, П. Научно съобщение, представено на Гражданския конвент за конституционни реформи на тема "Какво ще променят промените в Конституцията", научно съобщение, 2006
 11. Пенев, П. / съавторство и обща редакция/. Наръчник по организиране на преки връзки между стопанските организации на НРБ с партньори от другите страни членки на СИВ и създаване на съвместни стопански организации на територията на НРБ. Изд.БТПП, наръчник, 1988, стр. 143
 12. Радева, М. Кой може да упражнява родителските права и да представлява учениците? Част II, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 10, 2015
 13. Радева, М. Медицинските бележки на учениците - правила, проблеми, възможни решения, Част II, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 5, 2015, стр. 57-59
 14. Радева, М. Длъжен ли е работодателят да осигури медицинско обслужване на служителите, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 6, 2015, стр. 54-60
 15. Радева, М. Медицинските бележки на учениците - правила, проблеми, възможни решения, Част I, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 2, 2015, стр. 32-36
 16. Радева, М. Кой може да упражнява родителските права и да представлява учениците? Част I, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 7, 2015, стр. 60-62
 17. Радева, М. Личните данни в лечебните заведения за дентална медицина, популярна публикация, сп. ДЕА - Дентални Европейски Аспекти, бр. 3, 2013,http://www.addb.bg/downloads/DEA_3_0b8039d39f14489ec338cdc0f24fba57.pdf, стр. 17-22
 18. Радева, М. Наемане на служители - на трудов или граждански договор, популярна публикация, сп. ДЕА - Дентални Европейски Аспекти, бр. 1, 2013,http://www.addb.bg/downloads/DEA_48_2bd03ae0417ce1f0c7b9e7d4496e55a2.pdf, стр. 17-18
 19. Радева, М. Някои практически съвети за започващите собствен бизнес лекари по дентална медицина, популярна публикация, сп. ДЕА - Дентални Европейски Аспекти, бр. 2, 2013,http://www.addb.bg/downloads/DEA_02_2013_bfe97130e41b0c7ef27e497713fafc54.pdf
 20. Радева, М. Необнародваните приложения към НРД – не са част от действащото право, популярна публикация, www.ipai-bg.eu, интернет-страница на Института за правни анализи и изследвания, 2011,http://www.ipai-bg.eu/bg/publication_details.php?id=25&page=73
 21. Радева, М. Здравни изисквания за изготвяне на седмичните учебни разписания, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 8-9, 2014, стр. 77, ISSN: 1314 – 238
 22. Радева, М. Комуникацията с пациента - необходимост, имение, статегия, популярна публикация, в-к Стоматологичен свят, бр. 5, 2014
 23. Радева, М. Предоставянето на обществена информация – на кого, кога и как?, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр.5, 2014, стр. 19, ISSN: 1314 – 238
 24. Радева, М. Правото на пациента да бъде информиран - предпоставка за валидно изразено информирано съгласие, популярна публикация, в-к Стоматологичен свят, бр. 1, 2014
 25. Радева, М. Кога заповедта за дисциплинарно наказание е мотивирана?, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 10, 2014, стр. 26, ISSN: 1314 – 238
 26. Радева, М. Видеозаписът в лечебните заведения за дентална медицина, популярна публикация, в-к Стоматологичен свят, бр. 6, 2014
 27. Радева, М. Учене през целия живот – от европейските политики до националните реалности, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 6, 2014, стр. 30, ISSN: 1314 – 238
 28. Радева, М. Кой е застрахованият - лекарят или лечебното заведение?, популярна публикация, в-к Стоматологичен свят, бр. 3, 2014
 29. Радева, М. Защо да застраховаме професионалната си дейност?, популярна публикация, в-к Стоматологичен свят, бр. 2, 2014
 30. Радева, М. От практиката на Комисията за защита на личните данни, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 11, 2014, стр. 26, ISSN: 1314
 31. Радева, М. Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр. 8-9, 2014, стр. 59, ISSN: 1314 – 238
 32. Радева, М. Да защитиш авторитета си и доброто име на лекаря и на лечебното заведение, популярна публикация, в-к Стоматологичен свят, бр. 4, 2014
 33. Радева, М. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014 – 2020, популярна публикация, сп. Училищен счетоводител, бр.4, 2014, стр. 17, ISSN: 1314 – 238
 34. Радева, М. Информираното съгласие в процес, а не готова за попълване бланка, интервю, в-к Dental Tribune Bulgarian Edition, април, 2013
 35. Радева, М. Санкции, налагани от съсловната организация или нарушения и наказания по ЗСОЛЛДМ, популярна публикация, в-к Стоматологичен свят, бр. 1, 2013
 36. Радева, М. Повишаване на професионалната квалификация - еднакво необходимо и на работодателя и на служителя, популярна публикация, в-к Dental Tribune Bulgarian Edition, ноември, 2013
 37. Радева, М. Други медицински стандарти, приложими в денталната медицина, популярна публикация, в-к Стоматологичен свят, бр. 5-6, 2013
 38. Радева, М. Дезинфекцията в денталните практики - нормативни изисквания, популярна публикация, в-к Стоматологичен свят, бр. 7, 2013
 39. Шопова П. Наказателно-изпълнително право, Електронен курс на обучение, 2013