Списък на публикациите

монографии

 1. Daniel Bratanov; Mirolyub Mladenov; Pavel Vitliemov, Todor Dоbrev, etc. The experience behind the REHAROB project. Pleven, MEDIATEN-PLEVEN, 2016, ISBN 978-619-207-067-0.
 2. Vodenicharov S., K. Stoichev, M. Dimitrov, G. Botev, D. Bratanov. Development of tools needed to coordinate inter-sectoral power and transport CIP activities at a situation of multilateral terrorist threat. Increasing of the protection capacity of key CIP objects in. Sofia, Bulgaria, BAS, Ministry of Interior, National Defence Academy, University of Ruse, 2013, pp. 504, ISBN 978-954-92552-6-3.
 3. Ангелова-Барболова Н.С. Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, права на лицата с психични увреждания и психично-здравна помощ в РБ. Русе, Хелт Консулт Русе ЕООД, 2013, ISBN 978-954-92702-5-9.
 4. Братанов Д. РОБОТИЗИРАНА ТЕРАПИЯ. Университетски издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ - Плевен, 2016, стр. 231, ISBN 978-619-207-062-5.
 5. Василева Д. Кинезитерапия след първична тотална колянна артропластика по повод на гонартроза. Печатна база при Русенски университет, Академично издателсто на Русенски университет, 2020, стр. 212, ISBN 978-954-712-818-7.
 6. Велчева K. В. Душков. ПУБЕРТЕТ И СОЦИУМ. Университетски издателски център при Русенски университет Ангел Кънчев, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2015, pp. 124, ISBN 978 619 7071 97 9.
 7. Велчева К. В. Душков. ПУБЕРТЕТ – АКСЕЛЕРАЦИЯ. Университетски издателски център при Русенски университет Ангел Кънчев, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2014, стр. 138, ISBN 978 619 7071 83-2.
 8. Вичева Д. Антибиотично лечение на острите инфекции на горните дихателни пътища и техните усложнения. Пловдив, „Лакс Бук”, 2017, ISBN ISBN 978-619-189-.
 9. Вичева Д. Съвременни методи за овладяване на епистаксиса в амбулаторна и клинична обстановка. Пловдив, Лакс бук, 2016, ISBN 978-619-189-045-3.
 10. Вичева Д. Някои оториноларингологични проблеми у децата. Пловдив, Райков, 2013, ISBN 978-954-9666-60-1.
 11. Геoргиева, Д.,Г. Колева, И. Христова. Концепция за промяна на традиционните с алтернативни методи и средства за хигиена на пациенти. Университетски издателски център при Русенски университет, Медиатех - Плевен, 2020, стр. 137, ISBN 978-619-207-193-6.
 12. Георгиева Д. ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ и професионална адаптация на медицинската сестра. Университетски издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”,, МЕДИАТЕХ- Плевен, 2015, ISBN 978-619-207-022-9.
 13. Делева Р. Кинезитерапия при раменни периартропатии - импинджмънт синдром. Русе, Медиатех- Плевен, 2018, стр. 207, ISBN ISBN 978-619-207-.
 14. Джумалиева, А., Б. Хюсеинов, Н. Йонкова, А. Попова, К. Коев, И. Янкова. Методология и инструменти за превенция, установяване и предотвратяване на дискриминация. София, Комисия за защита от дискриминация, 2017, стр. 400, ISBN 978-619-90779-3-1.
 15. Досев Св. Цитомегаловирусната инфекция – недоразбрана и винаги актуална. Русе, Русенски университет, 2014, ISBN 978-619-7071-56-6.
 16. Иваничка Сербезова. Оптимизиране на обучението по Здравни грижи чрез видеометоди. Университетски издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2018, стр. 160, ISBN 978-619-207-142-4.
 17. Иваничка Сербезова. Видеофилмите в обучението на медицински и здравни специалисти. Русе, МЕДИАТЕХ Плевен, 2013, стр. 136, ISBN 978-619-7071.
 18. Караганова, И. Дисплазия на тазобедрените стави. Превантивни мерки и ставна гимнастика. Плевен, Медиатех-Плевен, 2016, стр. 192, ISBN 978-619-207-060-1.
 19. Константинова Д. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. Русе, Медиатех - Плевен, 2018, стр. 155, ISBN 978-619-207-145-5.
 20. Крушкова С. Защо той/тя прави така?(Теоретични и практически опити в диференциалната и възрастова психодиагностика). Русе, Хелт Консулт, 2016, стр. 179, ISBN 978-619-7092-09-7.
 21. Крушкова С. Психотерапия в клиничната социална работа. Русе, Хелт Консулт, 2015, стр. 161, ISBN 978-619-7092-04-2.
 22. Миндова С., Й. Андонов, И. Караганова, Д. Василева, В. Цонев. Руптура на Ахилесовото сухожилие - фактори, лечение, превенция и кинезитерапия. Плевен, Медиатех, 2020, стр. 129, ISBN 978-619-207-200-1.
 23. Миндова, С., А. Андреев, Ю. Пашкунова, Е.Великова. Функционални тестове и методи за изследване в неврорехабилитацията. Русе, Хелт Консулт Русе, 2019, ISBN 978-619-7092-10-3.
 24. Минчева П. Работа с родители на деца с увреждания в ранната ерготерапевтична интервенция. Плевен, Медиатех-Плевен, 2016, стр. 120, ISBN 978-619-207-071-7.
 25. Нунев, С. Социална работа в общност. Съвременна теория, модели и практика. София, „Парадигма“, 2019, стр. 209, ISBN 978-954-326-403-2.
 26. Нунев, С. История на социалната работа. Развитие на социалнопомощната дейност и социалната работа в САЩ, Германия и България. София, „Парадигма“, 2019, стр. 217, ISBN 978-954-326-405-6.
 27. Нунев, С. Супервизия в социалната работа и практическото обучение на студенти. Актуални проблеми, нагласи за провеждане и възможни решения. София, Издателство „Парадигма“, 2019, стр. 403, ISBN 978-954-326-400-1.
 28. Нунев, С. Модел на антидискриминационно обучение по социална работа. Съвременна теория и практика.. София, Издателство „Парадигма“, 2019, стр. 412, ISBN 978-954-326-384-4.
 29. Нунев, С. Актуални аспекти на антидискриминационната политика на Европейския съюз.. Русе, ИК "Ахат", 2016, стр. 284, ISBN 978-954-9664-80-5.
 30. Нунев, С. Антидискриминационна и антипотискаща социалната работа Съвременна теория и практика. София, Изд. „Парадигма”, 2009, стр. 664, ISBN 978-954-326-096-6.
 31. Нунев, С. Теоретико-приложни аспекти на социалната работа с деца в риск Актуално състояние и възможности за развитие. Шумен, Изд. ”Антос”, 2003, стр. 231, ISBN 954-8665-23-3.
 32. О. Шербанов. Как да намалим риска от периоперативни сърдечно – съдови усложнения при несърдечна хирургия. Печатна база Русенски университет, Медиатех Плевен, 2018, ISBN 978-619-207-147-9.
 33. Панев А, Панайотов К,. Епидемология, етиология и профилактика на исхемичната болест на сърцето; теоретико – методологични основи. гр. Русе, Авангард принт ЕООД, 2015, ISBN 978-954-337-248-5.
 34. Парашкевов, Ал., Р. Костадино. Медицинско осигуряване на инцидент с масовост на пострадалите. ВМА, София, 2014, ISBN ..
 35. Парашкевова П., И. Стефанова, П. Минчева, Р. Делева, И. Караганова, Д. Василева. Функционално изследване в неврорехабилитацията при слединсултни състояния. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, стр. 134, ISBN 978-954-712-759-3.
 36. Пеев, И., Д. Ставрев. Пропедевтика на морската психология и морската дейност. Човешкият фактор и безопасността на корабоплаването.. Варна, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна, 2016, стр. 346, ISBN 978-619-7137-98-9.
 37. Ставрев Димитър. ИСТОРИЧЕСКИ МЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ НА ВОДНОТО СПAСЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ. Варна, МУ-Варна, 2016, стр. 140, ISBN 978-619-221-000-7.
 38. Стефанова Т.Ж., Ангелова-Барболова Н.С. Проект по созданию виртуальной учебно-исследовательской лаборатории и практическое изпользование проблемные кейсы для обучения медицинских сестер и акушерок в Республике Болгария. Новосибирск, РФ, Сибирская ассоциация консультантов, 2012, ISBN 978-5-4379-0044-4.
 39. Стефанова, Ив. Роля на кинезитерапията за двигателното възстановяване след мозъчен инсулт. Университетски издателски център при РУ, Медиатех - Плевен, 2018, ISBN 978-619-207-133-2.
 40. Събев Н. Здраве и здравни рискове в общността. Русе, АВАНГАРД ПРИНТ, 2015, ISBN 978-954-337-254-6.
 41. Таня Тимева. ЕНДОМЕТРИУМЪТ ПРИ ЖЕНАТА И РОЛЯТА МУ В ПРОЦЕСА НА ИМПЛАНТАЦИЯ. София, София, 2018, стр. 116, ISBN 978-619-91134-0-0.
 42. Теодора Недева. Синдромът периоперативен делир - предизвикателство за лекуващия екип. Същност, детекция, мениджмънт, превенция. Печатна база Русенски университет, Медиатех Плевен, 2015, стр. 167, ISBN 978-619-207-006-9.
 43. Тодорова Л. Ерготерапия. Професионален профил и перспективи. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2020, стр. 126, ISBN 978-954-712-801-9.
 44. Тодорова, Б. Природни основания за синтез в познанието и обучението. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2020, стр. 140, ISBN 978-954-712-814-9.
 45. Трайков Л., Н. Петрова. Рискови фактори за съдови когнитивни нарушения. Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, МЕДИАТЕХ, 2016, стр. 133, ISBN 978-619-207-058-8.
 46. Хубчев Г. ДИАГНОЗА И ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СТРЕС УРИНАРНАТА ИНКОНТИНЕНЦИЯ ПРИ ЖЕНИТЕ. Университетски издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ - Плевен, 2018, стр. 130, ISBN 978-619-207-135-6.
 47. Хубчев Г. Стрес уринарна инконтиненция и свръхактивен пикочен мехур при жените-съвременни аспекти. РУ "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ - ПЛЕВЕН, 2020, стр. 114, ISBN 978-619-207-202-5.
 48. Хубчев Г. Съвременно оперативно лечение на стрес уринарна инконтиненция при жените. РУ "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ - ПЛЕВЕН, 2020, стр. 167, ISBN 978-619-207-192-9.
 49. Янев, С. Н. Комплексна кинезитерапия за деца с церебрална парализа. Шумен, Университетско издателство Шуменски университет, 2012, ISBN 978-954-577-613-7.
студии
 1. András Tóth, Gusztáv Arz, Gábor Fazekas, Daniel Bratanov, Nikolay Zlatov. Post Stroke Shoulder-Elbow Physiotherapy with Industrial Robots, Vol. 306, bien, Z.Zenn; Stefanov, Dimitar. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, Springer, 2004, pp. 442, ISBN 3-540-21986-2.
 2. Todorova, B. Training Technology in Creativity Found on Basic Principles of Natural Objects. Journal of International Scientific Publications, Educational Alternatives, No Volume 14, 2016, pp. 21, ISBN 1314-7277.
 3. Ангелова-Барболова Н. Насилие над дете. Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, ISBN 978-619-7092-02-8.
 4. Ангелова-Барболова Н.С. Митове и факти за психичните болести. Русе, Хелт Консулт Русе ЕООД, 2013, ISBN 978-954-92702-3-5.
 5. Андонов Й. Приложение на хибридния външен фиксатор в травматологичната практика. Русенски университет, Русенски университет „Ангел Кънчев”, издателство, 2015, стр. 36, ISBN ISBN 978-619-7242.
 6. Анчева, А. НАРЪЧНИК за работещите в сферата на детското психично здраве и услугите за деца. София, Сдружение Дете и пространство, 2011, ISBN -.
 7. Братанов Д., Р. Братанова. Определяне на преходните процеси при позициониране на манипулатор на робот за обезвреждане на взривове. София, България, БАН, 2013, стр. 111-163, ISBN 978-954-92552-7-0.
 8. Владимир Витлиемов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов. РАЗРАБОТВАНЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН МОДУЛ НА ШПРИЦФОРМА СЪС СЛОЖЕН ПРОФИЛ, КОЙТО Е ИНТЕГРИРАН СЪС СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ И СЪБИРАНЕ НА ДАННИ MOULD JINI 4. ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ШПРИЦВАНЕ, ПРИМАКС ООД, 2013, ISBN ISBN:978-954-8675.
 9. Владимир Витлиемов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов. РАЗРАБОТВАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНА СЕНЗОРНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БИТА. МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА СЛЕДЕНЕ КРАЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В ДОМАКИНСТВАТА, ПРИМАКС ООД, 2013, ISBN ISBN:978-954-8675.
 10. Владимир Витлиемов, Милко Маринов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов, Цветелин Павлов, Славина Иванова. ЕДИН ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНА СИСТЕМА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНА В ШПРИЦВАЩАТА И ЛЕЯРСКА ИНДУСТРИИ. ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ШПРИЦВАНЕ, ПРИМАКС ООД, 2013, ISBN 978-954-8675.
 11. Георгиева Д., И. Христова, Г. Колева. Насоки за извършване на хигиенни грижи по метода „сухо къпане“. Университетски издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, МЕДИАТЕХ - Плевен, 2019, ISBN 978-619-207-181-3.
 12. Деспина Георгиева, Иринка Христова, Грета Колева. Насоки за извършване на хигиенни грижи по метода „сухо къпане“. МЕДИАТЕХ - Плевен, Университетски издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2019, стр. 67, ISBN 978-619-207-181-3.
 13. Крушкова С. Кризисни интервенции. Русе, Хелт Консулт, 2016, pp. 35, ISBN 978-619-7092-05-9.
 14. Крушкова С. Депресия в късна възраст - клинични и социални аспекти. Русе, Русенски Университет, 2015, стр. 25, ISBN 978-619-7092-02-8.
 15. Миндова, Ст. Оптимизиране на мускулното тестуване чрез използване на динамометрични апарати. Автореферат. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2014, ISBN ....
 16. Нунев, С. Добри образователни и професионални практики по социални дейности – знание и опит за растеж и развитие. Сборник с научно-приложни материали.. Русе, Изд. „Гаяна бук енд арт“, 2019, стр. 114, ISBN 978-619-7354-90-4.
 17. Нунев, С. Антипотискаща социална работа – обособяване и развитие в съвременните условия. Годишник на ВСУ ”Черноризец Храбър”, том XІІІ. Варна, ВСУ ”Черноризец Храбър”, 2007, стр. 37-76, ISBN 1310-800 Х.
 18. Нунев, С. Антидискриминационна социална работа - същност, развитие и перспективи. Годишник на ВСУ ”Черноризец Храбър”, том XІІ. Варна, ВСУ ”Черноризец Храбър”, 2006, стр. 313-351, ISBN 1310-800 Х.
 19. Нунев, С. Актуални измерения на социалната работа за включване на хора от уязвими групи. Годишник на ВСУ ”Черноризец Храбър”, том ХІ. Варна, ВСУ ”Черноризец Храбър”, 2005, стр. 471-497, ISBN 1310-800 Х.
 20. Нунев, С. Съвременни теоретико-приложни измерения на социалната работа. Годишник на ВСУ ”Черноризец Храбър”, том VІІ. Варна, ВСУ ”Черноризец Храбър”, 2001, стр. 297-331, ISBN 1310-800 Х.
 21. Нунев, С. Т. Стефанова, Д. Иванова, И. Петрова. Социализация без граници - Методически и диагностични аспекти на социалната услуга „Център за интегрирана подкрепа на деца и семейства в криза“. Русе, Проект BG051PO001—7.0.07-0062-C-0002 „Социална интеграция без граници“, 2014, стр. 64, ISBN Проект BG051PO001.
 22. О. Шербанов. Поведение при сърдечно – съдовите заболявания по време на бременност. Печатна база Русенски университет, Медиатех Плевен, 2018, ISBN 978-619-207-141-7.
 23. Панев А., Панайотов К. Медицинска постановка на математико - статистическите методи за определяне тегловните коефициенти на рисковите фактори и застрашеността от исхемична болест на сърцето. гр. Русе, Авангард принт ЕООД, 2015, ISBN 978-954-337-250-8.
 24. Стефанова Т., С. Стоянов, Д. Роева, Б. Тодорова, А. Леви. Мобилна среда за дистанционнен модел на обучение по физика в Университет - предизивикателства, опит, переспективи. Русе, РИТТ - Силистра, 2002, стр. 74, ISBN 954-759-051-0.
 25. Таня Тимева. БРЕМЕННОСТ СЛЕД АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ. Генетични рискови фактори. София, София, 2018, стр. 31, ISBN 978-619-91134-1-7.
 26. Тимчева Цв., Н. Събев, С. Даракчиев, И. Ковачева, Е. Фотева, Ю. Илиева, В. Ставрова, А. Чилева. Доклад върху състоянието на услугите, подходящи за младите хора в България. София, Найс Ан ЕООД, 2006, ISBN 954-335-028-0.
 27. Тодорова, Б. Оценяване и самооценяване на познавателни и творчески умения при обучението на студенти по естествени науки. Русе, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2014, стр. 56, ISBN 978-619-7071-48-1.
 28. Хубчев Г. Свръхактивен пикочен мехур. РУ "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ - ПЛЕВЕН, 2020, стр. 40, ISBN 978-619-207-203-2.
статии
 1. Anastasopoulos G, VICHEVA D. Eleni-Christina Tsiompanou, Elefterios Feredikis. The technique of dermoplasty to treat recurrent nasal polyps:preoperative evaluation, surgical details, postoperative endoscopic appearance and histopathologic analysis.// Romanian Journal of Rhinology, 2016, No Vol.6, no 24
 2. Anastasopoulos G, VICHEVA D.,et al. A Nobel technique for the treatment of intractable nasal polyposis: Surgical highlights of the dermoplasty technique.// Journal of otorhinolaryngology – ENT research, 2016, No 5(1), pp. 128-131
 3. Angelova-Barbolova N. E.Kumanova, M.Radeva. Psychiatric Care in Bulgaria - Ethical and Legal Aspects.// Proceedings in Human and Social Sciences at the Common Conference, 2014, No 1, ISSN 978-80-554-0949-8.
 4. Angelova-Barbolova N.S., Krushkova S., Danov G. Psychologival and personality aspects among prisoners with aggressive and auto-aggressive behavior.// 10-th Meting of the Balkan Akademy of Foransic Science, Alexandropolis, Greece, 2014, No 1, pp. 58-61
 5. Assoc. prof. d-r Nikola Sabev, PhD. Trust to the health system - attitudes and expectations among the community.// Knowledge international Journal, 2015, No Vol. 10.1, pp. 436 - 439, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, GIF Institute for Information Resources)
 6. Avramov T, Shirov T., VICHEVA, D. Valev D., Manolova A., Tafradgiiska M., Petkov R. Immunotherapy in the treatment of laryngeal recurrent respiratory papillomatosis (clinical study).// International Journal of Development research, 2015, No Vol. 5. Issu, pp. pp. 5019-5023
 7. Avramov T. Konov D, Valcheva S, VICHEVA, D. Manolova, A., Tafradgiiska, M., Valev, D., Strandzheva, M., Kostadinov, D. Tchalacov, I. The possibilities of otolaryngologysts for the treatment of obstructive sleep apnea.// International Journal of Development Research, 2015, No 2, pp. 3262-3265
 8. Bochev I.,Belemezova K.,Shterev A.,Kyurkchiev S. Effect of cryopreservation on the properties of human endometrium stromal cells used in embryo co-culture systems.// J.Assit.Reprod.Genetics, 2016, No 33, pp. 473-480
 9. Bratanov Daniel. Control of unmanned ground robotic system for reaction in emergency situations.// Materials science, hydro and aerodynamics and national security, 2013, No 3, pp. 339-343, ISSN 1313-8308.
 10. Bratanov Daniel, Rumyana Bratanova. Measurement of the suspension effect towards the gripper positioning in mobile robot’s manipulator.// Global Virtual Conference 8-12 April 2013, 2013, No 3, pp. 539 – 543, ISSN 978-80-554-0649-7.
 11. Bratoeva, E. SOCIAL WORK BASED ON THE RELIGIOUS BELIEFS OF PEOPLE WITH ONCOLOGICAL DISEASES AND AIMED AT IMPROVING THEIR QUALITY OF LIFE.// International Scientific Journal Theoretical & Applied Science, 2020, No 7 (87), pp. 19-25, ISSN ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.997 /2020, Registered in Publishers International Linking Association (Lynnfield, MA, USA))
 12. Bratoeva-Vasileva, E. ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE LEVEL OF INDEPENDENCE OF PERSONS WITH ONCOLOGICAL DISEASES IN WORKING AGE.// SocioBrains, 2020, No 73, pp. 22-31, ISSN 2367-5721.
 13. Bratoeva-Vasileva, E. ROLES AND TASKS OF THE ONCOLOGICAL SOCIAL WORKER IN THE PALLIATIVE CARE TEAM..// SocioBrains, 2020, No 73, pp. 16-21, ISSN 2367-5721.
 14. Bratoeva-Vasileva, E. T. Rеsearch of the physical condition and analysis of its impact on the quality of life of cancer patients.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 11 (79), pp. 584-590, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, Registered in Publishers International Linking Association (Lynnfield, MA, USA))
 15. Bълкова Л., Милачич Т., Тимева Т., Бандрева Б., Баров Д., Щерев А. Живо раждане след двуплодна бременност получена от размразени яйцеклетки и размразени сперматозоиди.// Репродуктивно здраве, 2018, брой 27, стр. 9-12, ISSN 1312-6180.
 16. Chenchev I, Neichev D, VICHEVA D, Atanasov D. Treatment of multiple adjacent gingival recessions with VISTA technique and platelet-rich fibrin membrane.// Hellenic Otorhinolaryngology, 2016, No Vol.37-Issuе, pp. 40
 17. Chenchev Iv, Atanasov D, VICHEVA D, Noncheva V. Comparative Evaluation of the Subjective Results from the Treatment of Gingival Recessions with Connective Tissue Graft and Platelet Rich Fibrin Membrane.// IOSR Journal of Dental and Medical Sciences, 2016, No 15, 5, pp. 73-78
 18. Chenchev Iv, Atanasov D, VICHEVA D, Noncheva V. Comparative Evaluation of the Subjective Results from the Treatment of Gingival Recessions with Connective Tissue Graft and Platelet Rich Fibrin Membrane..// IOSR Journal of Dental and Medical Sciences, 2016, No 5 (Impact factor: 1.576 /2016, НМБ)
 19. Chenchev Iv, Atanasov D, VICHEVA, D. The treatment of gingival recessions – Our expirience.// Romanian Journal of Rhnology, 2016, No Vol.6, No.22
 20. Denkova R, Bourneva V, Staneva-Dobrovski L, Zvetkova E, Baleva K, Yaneva E, Nikolov B, Ivanov I, Simeonov K, Timeva T, Yankov M. In vitro effects of inhibin on apoptosis and apoptosis related proteins in human ovarian granulosa cells..// Endocrine Regulations, 2004, No 38(2), pp. 51-55
 21. Denkova R., Bourneva V., Yaneva E., Baleva K., Nikolov B., Ivanov I., Simeonov K., Timeva T. Potential role of nitric oxide in endothelin-1 provoked inhibition of progesterone secretion by isolated ovarian granulosa cells..// Endocrine Regulations, 2002, No 36, pp. 19-22
 22. Denkova R., Bourneva V., Zvetkova E., Yaneva E., Baleva K., Nikolov B., Ivanov I., Simeonov K., Timeva T. Some mechanisms of in vitro endothelin-1 induced inhibition of progesterone synthesis in human ovarian granulosa cells..// Acta morphologica et anthropologica, 2002, No 7, pp. 37-42
 23. Despinа Georgieva, Teodora Todorova. EFFICIENT METHODS OF TEACHING - IMPLEMENTATION OF MIND MAP AND CONCEPT MAP IN HEALTH CARE TRAINING.// KNOWLEDGE – International Journal Budva, Montenegro; Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor), 2018, No 23.4, pp. 919-1330, ISSN 2545-4439.
 24. Dimitrov R., Kyurkchiev D., Timeva T., Yunakova M., Stamenova M., Shterev A., Kyurkchiev S. First-trimester human decidua contains a population of mesenchymal stem cells.// Fertility and Sterility, 2010, No 93(1), pp. 210-219 (Impact factor: 3.958 /2010, Scopus)
 25. Dimitrov R., Timeva T., Kyurkchiev D., Stamenova M., Shterev A., Kostova P., Zlatkov V., Kehayov I., Kyurkchiev S. Characterization of clonogenic stromal cells isolated from human endometrium.// Reproduction, 2008, No 135, pp. 1-9 (Impact factor: 3.773 /2008, Scopus)
 26. Dimitrov, R., Timeva, T., Stamenova, M., Kyurkchiev, D., Shterev, А., Kyurkchiev S. Effect of peritoneal fluid from patients with endometriosios on morphological characteristics of endosalpinx stromal cell culture..// Compt. Rend. Bulg. Acad. Sci, 2006, No 59(7), pp. 793-800 (Impact factor: 0.204 /2006, Scopus)
 27. Dosev Sv. Infant mortality and birthrate rates in the Ruse region – Bulgaria for the period 1946 – 2012.// Gyermekgyogyaszat, 2014, No 1
 28. Dr Kunev – Ruse, Bulgaria 2 linic of Gynecologic Oncology, University Hospital “Dr. Georgi Stranski”-Pleven, Bulgaria. 1. International Journal of Medical Science and Clinical Inventions 4(11): 3284-3288, 2017 DOI:10.18535/ijmsci/v4i11.04 ICV 2015: 52.82 e-ISSN:2348-991X, p-ISSN: 2454-9576 © 2017,IJMSCI Research Artic.// 1. International Journal of Medical Science and Clinical Inventions 4(11): 3284-3288, 2017 DOI:10.18535/ijmsci/v4i11.04 ICV 2015: 52.82 e-ISSN:2348-991X, p-ISSN: 2454-9576 © 2017,IJMSCI Research Artic, 2018, No 4/18, pp. 234--254, ISSN 2454-9576.
 29. Draganova, D; Ir, Hristova; D, Georgieva; Gr, Koleva. SOCIAL SERVICES FOR ELDERLY PEOPLE AND PEOPLE WITH DISABILITIES AND THEIR PLACE AMONG THE NEW SOCIAL SER-VICES-RESIDENTIAL TYPE.// Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, 2015, No Г XVIII, pp. 11-15, ISSN 2534-9392.
 30. Dunev V., N. Kolev, B. Stoykov, P. Genov, J. Atanasov, A. Vanov, P. Tonchev, I. Rachev. Postoperative complications following plastic surgery for paraffinomas of male genitalia.// Eur Urol Suppl, 2018, No 17-2
 31. Dunev V., N. Kolev, P. Genov. A rare clinical case of penile gangrene in a patient with chronic renal failure and diabetes mellitus.// Urology Case Reports - Elsevier, 2019, No 23 (SJR rank: 0.199 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/21100283795)
 32. Dunev V., N. Kolev, P. Genov. Late results of bilateral scrotal flap.// Urology Case Reports - Elsevier, 2019, No 27, pp. 100920, ISSN 2214-4420. (SJR rank: 0.199 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/21100283795)
 33. Dunev. V., N. Kolev, P. Genov, M. Sachdeva, M. Karaivanov. Classical form of Kaposi sarcoma localized in penis.// Urology Case Reports - Elsevier, 2019, No 24, pp. 100856 (SJR rank: 0.199 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/21100283795)
 34. G. Anastasopoulos, VICHEVA D., E.Tsiompanou, Ch. Karanastasi, El. Feredikis. A novel use of skin drafting nasal cavity: the severe polyposis.// Russian Rhinology, 2017, No 1 (25), pp. 50-53
 35. G. Georgieva-Tsaneva1, I. Serbesova2 1Institute of Robotics, Bulgarian Academy of Sciences (BULGARIA) 2Faculty of Public Health and Healthcare, Angel Kanchev University of Ruse (BULGARIA). INVESTIGATION OF THE IMPACT OF VIDEO METHODS AND SERIOUS GAMES IN THE PROCESS OF MEDICAL TRAINING IN BULGARIA G.// 14th annual International Technology, Education and Development Conference INTED 2020, Valencia, 2nd, 3rd and 4th of March,, 2020, No 2nd, 3rd and, pp. doi: 10.21125/inte, ISSN 978-84-09-17939-8.
 36. Galya Nikolova Georgieva-Tsaneva, Ivanichka Serbezova. Virtual Reality and Serious Games Using in Distance Learning in Medicine in Bulgaria.// iJet International Journal: Emerging Technologies in Learning, Web of Sciens, Scopus, 2020, No Vol. 15, )19, pp. 223-231 (SJR rank: 0.97 /2018, Cite Score)
 37. Gamakova N, Gamakova S. Dental fluorosis.// European Applied Sciences, 2014, No 7, pp. 10-12, ISSN 2195-2183.
 38. Gamakova N, Panayotov K, Gamakova P. Child Maltreatment and its Prevention.// Теория и практика науки третьего трьiсячелетия. p, 2015, No 1, pp. 102-104, ISSN 978-5-906808-44-8.
 39. Gamakova N, Panayotov K, Gamakova P. Attention deficit hyperactivity disorder.// Современная наука: Теоретический и практический взгляд, 2015, No 1, pp. 225-227, ISSN 978-5-906769-79-4.
 40. Gamakova N, Panayotov K, Gamakova Sv. Music Therapy for Preterm Neonates.// Теория и практика науки третьего трьiсячелетия. p, 2015, No 1, pp. 104-106, ISSN 978-5-906808-44-8.
 41. Gamakova N, Panayotov K, Gamakova Sv. Obsessive compulsive disorder vs obsessive compulsive personality disorder.// Современная наука: Теоретический и практический взгляд, 2015, No 1, pp. 227-229, ISSN 978-5-906769-79-4.
 42. Gamakova N, Panayotov K, Gamakova Sv. Munchausen Syndrome by Proxy.// Роль науки в развитии общества. p, 2015, No 1, pp. 214-215, ISSN 978-5-906808-72-1.
 43. Gamakova N, Panayotov K, Gamakova Sv. Learning Disabilities Among Children.// Роль науки в развитии общества. p, 2015, No 1, pp. 215-217, ISSN 978-5-906808-72-1.
 44. Genov P., N. Kolev, V. Dunev. A rare case of Bellini duct carcinoma.// Urology Case Reports - Elsevier, 2019, No 25, pp. 100899, ISSN 2214-4420. (SJR rank: 0.199 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/21100283795)
 45. Genov P.P., I. V. Kirilov, I.A. Hristova, N.H. Kolev, V.R. Dunev, B.A. Stoykov. Management and diagnosis of Nutcracker syndrome- a case report.// Urology Case Reports, 2020, No 29, ISSN 2214-4420. (SJR rank: 0.199 /2018, Scopus)
 46. Genov, P.P., D.P.Georgieva, G.V.Koleva, N.H.Kolev, V.R.Dunev, B.A.Stoykov. Management of Leydig cell tumors of the testis- a case report.// Urology Case Reports - Elsevier, 2019, No 27, pp. 101064, ISSN https://doi.org/1. (Impact factor: 0.41 /2018, Scopus)
 47. Genov. P., D. Georgieva, G. Koleva, N. Kolev, V. Dunev, B. Stoykov. Management of Leydig cell tumors of the testis- a case report.// Urology Case Reports - Elsevier, 2019, No 26 (SJR rank: 0.199 /2018, https://www.scimagoir.com/)
 48. Genova . P., N. Kolevb, V. Dunev. Premature ejaculation-operative management after failure of conservative treatment.// Urology Case Reports - Elsevier, 2019, No 26, pp. 100937 (SJR rank: 0.199 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/21100283795)
 49. Georgieva G., D. Konstantinova, Gr. Koleva. IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE APPROACHES TO TACKLING POVERTI AND SOCIAL EXCLUSION OF OLDER PEOPLE WITH DISABILITIES.// Science and technologies: Volume IV, 2014 Number 1: MEDICAL BIOLOGY STUDIES, CLINICAL STUDIES, SOCIAL MEDICINE AND HEALTH CARE, 2014, No Number 1,Vol, pp. 206-210, ISSN 1314-4111.
 50. Georgieva, D., G. Koleva, I. Hristova, T. Malakova, D. Konstantinova, I. Serbezova. Effect on Skin Microflora in Hygienic Bathing of Patients with Chlorhexidine Gluconate Disinfectant and Non-Rinse Product..// Health Science Journal, 2020, No Vol. 14 No., ISSN 1791-809X. (SJR rank: 0.13 /2018, Scopus)
 51. Georgieva, D., G. Koleva, I.Hristova, T. Malakova, D. Konstantinova, D., I.Serbezova,. Effect on Skin Microflora in Hygienic Bathing of Patients with Chlorhexidine Gluconate Disinfectant and Non-Rinse Product.// Health Science Journal, 2020, No vol. 14, ISSN 1791-809X. (SJR rank: 0.13 /2018, Scopus)
 52. Georgieva, D., Gr. Koleva, D. Draganova; Ir. Hristova. NURSING CARE FOR PATIENTS WITH CONGNITIVE IMPAIRMENT AND DEMENTIA.// Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, 2015, No серия Г ХVI, pp. 19-22, ISSN 2534-9392.
 53. Georgieva.D., G.Koleva. Palliative nurse care - education and training.// Scripta Scientifica Salutis Publicae, 2016, No Vol 2, Suppl, pp. 166-170, ISSN http://dx.doi.org.
 54. Gil RJ, Bil J, Costa RA, Gil KE, Vassiliev D. 12-month intravascular ultrasound observations from BiOSS® first-in-man studies..// Int J Cardiovasc Imaging., 2016, No Sep;32(9):13 (Impact factor: 1.896 /2016, http://www.bioxbio.com/if/html/INT-J-CARDIOVAS-IMAG.html)
 55. Gil RJ, Bil J, Grundeken MJ, Iñigo Garcia LA, Vassilev D, Kern A, Pawłowski T, Wykrzykowska JJ, Serruys PW. Long-term effectiveness and safety of the sirolimus-eluting BiOSS LIM® dedicated bifurcation stent in the treatment of distal left main stenosis: an international registry..// EuroIntervention., 2016, No Nov 20;12(10 (Impact factor: 5.125 /2016, http://www.bioxbio.com/if/html/EUROINTERVENTION.html)
 56. Gil RJ, Bil J, Grundeken MJ, Kern A, Iñigo Garcia LA, Vassilev D, Pawłowski T, Formuszewicz R, Dobrzycki S, Wykrzykowska JJ, Serruys PW. Regular drug-eluting stents versus the dedicated coronary bifurcation sirolimus-eluting BiOSS LIM® stent: the randomised, multicentre, open-label, controlled POLBOS II trial..// EuroIntervention., 2016, No Dec 10;12(11 (Impact factor: 5.125 /2016, http://www.bioxbio.com/if/html/EUROINTERVENTION.html)
 57. Gil RJ, Bil J, Kern A, Iñigo Garcia LA, Formuszewicz R, Dobrzycki S, Vassilev D, Segiet A. Comparison of dedicated BIOSS bifurcation stents with regular drug-eluting stents for coronary artery bifurcated lesions: Pooled analysis from two randomized studies..// Cardiol J., 2017, No doi: 10.5603 (Impact factor: 1.256 /2017, http://www.bioxbio.com/if/html/CARDIOL-J.html)
 58. Gil RJ, Bil J, Vassilev D. The BiOSS stent..// EuroIntervention., 2015, No 11 Suppl V:V (Impact factor: 3.863 /2015, http://www.bioxbio.com/if/html/EUROINTERVENTION.html)
 59. Gincheva V, Variaah G, Gospodinova K, Gospodinov D, Grozeva D,. Quality of life in patients with psoriasis in Bulgaria, Program and Abstracts of 16th Congress of the European Society for Dermatology and Psychiatry (PL29).// Acta Dermato-venereologica, 2015, No 95, pp. 16-17, ISSN 0001-5555.
 60. Gotlib, J., Białoszewski, D., Cavlak, U., Janev, St., Kunicka, I., Paz Lourido, B. Satisfaction with studying, opinion about curriculum, and self-assessment of one’s preparation to work as physiotherapist – a survey of physiotherapy students from some European countries in their fin.// Polish Journal of Physiotherapy, 2011, No 11, pp. 85-86, ISSN 1642-0136.
 61. Gotlib, J., Cabak, A., Cavlak, U., Janev, St., Kunicka, I., Lourido, B., Białoszewski, D.. Analiza planow zawodowych I opinii studentow ostatniego roku studio I stopnia reprezentujacych wybrane kraje Europy na temat zatrudnenia w zawodzie Fizjoterapeuty.// Fizjoterapia Polska, 2012, No 2
 62. Gotlib, J., Cabak, A., Cavlak, U., Janev, St., Kunicka, I., Lourido, B., Białoszewski, D.. Zadowolenie ze studiowania w grupe studentow ostatniego roku studio na kierunku Fizjoterapia w wybranych krajach Europy.// Fizjoterapia, 2011, No 4
 63. Grozeva D., Gospodinov D. Topical Treatment with Calcineurin Inhibitors in Dermаtology Practice.// Autonimic & Autacoid Pharmacology, 2010, брой 30
 64. Gusztáv Arz, András Tóth, Daniel Bratanov, Nikolay Zlatov, Roberto Guzmán Diana, Stefko Burdzhiev, Antonios Gasteratos, David Serras Pereira, Carlos Beltran, Uberto Delprato,. EU FP6 Project RESCUER: the development of a dexterous robot and intelligent information technologies for EOD/IEDD/rescue missions,.// Bolyai Szemle, Vol. 15., No. 1.,, 2006, No 15, pp. 21-27
 65. Hristova Ir, D Georgieva, Gr Koleva. Skills and Competences of the Interventional Radiological Nurse in Preparing a Patient for an Invasive Cardiovascular Procedure - Condition in Bulgaria.// International Journal of Medical Physiology, 2019, No 4, pp. 1-5
 66. Hristova, I,; Gr, Koleva; D, Georgieva; D, Konstantinova. HISTORICAL DEVELOPMENT OF CARDIAC CATHETERIZATIO.// Научна конференция на СУБ-Пловдив, 2015, No серия Г, том, pp. 8-10, ISSN 1311-9427.
 67. Hristova, Tsv. ДИДАКТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА РОЛЯ НА CASE STUDY В КОРЕЛАЦИЯТА КЛИНИЧНО МИСЛЕНЕ ─ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ АКУШЕРКИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ.// SCIENCE & TECHNOLOGIES (S&T), Стара Загора, 2020, брой под печат
 68. Hristova, Tsv. THE ROLE OF CASE STUDY IN MIDWIFERY EDUCATION IN A VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT.// International Journal KNOWLEDGE, 2020, No 42. 5, pp. 895 - 900, ISSN 2545 - 4439. (Impact factor: 1.822 /2017, http://globalimpactfactor. com/knowledge-international-journal/)
 69. Hristova, Tsv. APPLICATION OF CASE STUDY METHOD IN CREW MEMBERS' TRAINING PROGRAM.// Scientific Bulletin of Naval Academy, Constanta, 2019, No Vol. XXII, pp. 91 - 97, ISSN 2392 - 8956.
 70. Hristova, Tsv. PRE-GRADUATE STUDENTS INTERNSHIP FOR FORMING PROFESSIONAL COMPETENCES.// Известие, Съюз на учените - Русе, 2019, No серия 4, Мед, ISSN 1311 - 1078.
 71. Hristova, Tsv., I. Serbezova. MIDWIFE CARE FOR CERVICAL CANCER PREVENTION.// INTERNATIONAL JOURNAL Budva, Montenegro, 2018, No vol.23.2, pp. 559-567, ISSN 2545-4439 1857-92. (Impact factor: 1.822 /2017, Global Impact & Qualilty Factorhttp://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
 72. Hristova, Tsv., I. Serbezova, Tsv. Stancheva. Analysis of Health Care During Clinical Laboratory Tests.// Reports Awarded with, 2017, No 2, pp. 177-182, ISSN 978-954-712-733-3.
 73. Hristova, Tsv., I. Serbezova, Y. Lukanova Ц. Христова, И. Сербезова, Й. Луканова. KEY ISSUES IN THE ORGANIZATION AND QUALITY OF THE MIDWIFE'S HEALTH SERVICES /Водещи проблеми в организацията и качеството на работа на акушерката..// Известие, Съюз на учените - Русе, серия 4, Медицина и екология, 2019, брой том 9, стр. 39-44, ISSN 1311-1078.
 74. Hristova, Tsv., T. Todorova. THE ROLE OF THE PATIENT IN THE EDUCATION OF STUDENT MIDWIVES AND NURSES.// IN: 27 International Scientific Conference, Ohrid, Macedonia – KNOWLEDGE International Journal, Medical Sciences and Health, 2020, No Vol.41.3, pp. 647 - 653, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.832 /2018, Global impactfactor)
 75. Hristova,I., Koleva G.,. COMPLEX PROGRAM FOR OPTIMIZATION OF HEALTH CARE AND ACTIVITIES IN CORONARY-VASCULAR PROCEDURES.// KNOWLEDGE – International Journal, Medical sciences and health, Budva, Montenegro, May, 2018, 2018, No Vol. 23.2, pp. 453-459, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor*)
 76. Hristova,Ir., D. Georgieva, Gr. Koleva. Interventional procedures in cardiovascular diseases—Training of nurses to work in a catheterization laboratory.// Journal of Vascular Nursing, 2019, No 2, pp. 144-149, ISSN 1062-0303. (SJR rank: 0.244 /2018, Scopus)
 77. Irinka Hristova, Despina Georgieva, Greta Koleva. Skills and competences of the interventional radiological nurse in preparing a patient for an invasive cardiovascular procedure-condition in Bulgaria.// International Journal of Medical Physiology, 2019, No 4
 78. Iv. Chenchev, D. Atanasov, VICHEVA, D. Comparative evaluation of the treatment of gingival recessions with connective tissue graft and platelet-rich fibrin membrane.// International Journal of Current Research, 2016, No 2
 79. Ivanichka Serbezova and Teodora Nedeva. INTERACTIVE COMPLEX MODULE FOR TEACHING MEDICAL AND HEALTH CARE SPECIALISTS Fedration of the sports pedagogues of the Republic of Macedonia.// // Activities in Physical Education and Sport, Veles, 2015, 2016, No Vol. 44, No., pp. pp. 8-13
 80. Ivanichka Serbezova, Teodora Nedeva, Ognyan Sherbanov. VIDEO ALGORITHMS INJECTION TEHNIQUEN IN FAVOR OF THE ACQUISITION OF PROFESSIONAL COMPETENCE FOR HEATTH CARE PROFESSIONALS.// International Scientific and Practical Conferense "WORLD SCIENSE", 2017, No 2(18, VOL 5., pp. 31-36, ISSN 2413-1032.
 81. Ivanichka Serbezova, Teodora Nedeva, Ognyan Sherbanov. VIDEO ALGORITHMS INJECTION TECHNIQUE IN FAVOR OF THE ACQUISITION OF PROFESSIONAL COMPETENCE FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS.// International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, 2017, No 2(18), pp. 31-36, ISSN 2413-1032.
 82. Ivanichka Serbezova, Teodora Nedeva, Ognyan Sherbanov. MODEL FOR VIDEO ALGORITHM OF INJECION TECNNIQUES FOR STUDENTS OF MEDICAL SPECIALITIES.// International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, 2017, No 2(18), pp. 53-58, ISSN 2413-1032.
 83. Ivanova-Todorova E., Mourdjeva M., Kyurkchiev D., Bochev I., Stoyanova E., Dimitrov R., Timeva T., Yunakova M., Bukarev D., Shterev A., Tivchev P. Kyurkchiev S. HLA-G expression is up-regulated by progesterone in mesenchymal stem cells.// American journal of Reproductive Immunology, 2009, No 62, pp. 25-33 (Impact factor: 2.172 /2009, Scopus)
 84. Ivanova-Todorova, E., Kyurkchiev, D., Mourdjeva, M., Dimitrov, R., Stoyanova, E., Timeva, T., Yunakova, M., Shterev, A., Kyurkchiev, S. Pre-decidual multipotent stromal cells (PreDMSc) constitutively express progesterone induced blocking factor (PIBF)..// Compt. Rend. Bulg. Acad. Sci, 2009, No 62(12), pp. 1567-1570 (Impact factor: 0.204 /2009, Scopus)
 85. Ivanova–Todorova E., Kyurkchiev D., Nalbanski A., Timeva T., Shterev A., Kyurkchiev S. Production and characterization of a novel monoclonal antibody against progesterone-induced blocking factor (PIBF).// J Reprod Immunol, 2008, No 78(2), pp. 94-101 (Impact factor: 2.778 /2008, Scopus)
 86. J Donald Easton, Maria Aunes, Gregory W Albers, Pierre Amarenco, Sara Bokelund-Singh, Hans Denison, Scott R Evans, Peter Held, Marianne Jahreskog, Jenny Jonasson, Kazuo Minematsu, Carlos A Molina,Petrova N. et all. Risk for major bleeding in patients receiving ticagrelor compared with aspirin after transient ischemic attack or acute ischemic stroke in the socrates study.// Circulation, 2017, No 136/10, pp. 907-916, ISSN ISSN 0009-7322. (SJR rank: 8.95 /2017, SJR)
 87. Janev, S. The main principles and methodic for application of massage and passive exercises for children with cerebral palsy..// Физичка култура, 2004, No 1, ISSN 0350-3836.
 88. K Belemezova, M Rizov, M Hristova-Savova, E Nikolova, T Timeva, T Milachich, M Yunakova, P Andreeva, P Chaveeva, A Shterev, V Djonov, I Dimova. Numerical and structural genomic aberrations in spontaneous abortions, detected by array CGH analysis.// EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS, 2019, No 27, pp. 39-39, ISSN 1018-4813. (Impact factor: 3.784 /2019, Scopus)
 89. K. Zaharieva, T. Atanasova, D. Zambeva, O. Sherbanov. Psychological Problems of Women with Breast Cancer.// Multidisciplinary Scientific Edition, International Academy Journal, Web of Scholar, 2017, No 8(17), pp. 105-109, ISSN 2518-167X.
 90. Karaganova I., S. Mindova. Bell’s palsy, Physical therapy and surface electromyography biofeedback.// The 3rd International Virtual Conference on Advanced Scientific Results – ScieConf, 2016, 2016, No Section Medi, pp. 243 - 247, ISSN 978-80-554-1059-3.
 91. Karaganova, I. Role of the physical therapy for sarcopenia. Prevention and treatment of sarcopenia in older people.// Medical and Health Sciences - Health sciences, 2015, No The 3rd Inte, pp. 281 - 284, ISSN 978-80-554-1059-3.
 92. Karaganova, I., S.Mindova. Bell’s palsy. Physical therapy and surface electromyography biofeedback.// Medical and Health Sciences - Health sciences, 2016, No The 3rd Inte, pp. 281 - 284, ISSN 978-80-554-1059-3.
 93. Kiryazov K., Sv. Dossev, M. Georgieva, M. Stefova, P. Shivachev, R. Pancheva-Dimitrova. Hepatic vascular shunts in a newborn.// Gyermekgyogyaszat, 2014, No 1
 94. Koleva Gr, D Georgieva, Ir Hristova. Pedagogical observation of students for applying scales of assessing clinical states and symptoms in palliative nursing care.// International Journal of Medical Physiology, 2019, No 4, pp. 6-11
 95. Koleva, G., D. Georgieva, Y. Stefanov. A conceptual model of an electronic appendix called "Nursing file for palliative care", for training students from the speciality of Nurse.// Proceedings of the 18th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria — June 23 - 24, ACM New York, NY, USA ©, 2017, No 1369, pp. 296-301, ISSN 978-1-4503-5234-5.
 96. Koleva,Gr., Hristova, I.,. MONITORING AND TREATMENT OF PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION PERFORMED BY NURSE.// KNOWLEDGE – International Journal, Medical sciences and health, Budva, Montenegro, May, 2018, 2018, No Vol. 23.2, pp. 545-551, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor*)
 97. Konstantinova D. DEVELOPMENT OF LONG-TERM SOCIAL SERVICES FOR THE ELDERLY IN BULGARIA.// Science&Technologies, 2016, No 6, pp. 96-99, ISSN 1314-4111.
 98. Konstantinova D. The role of health care in social services for people with disabilities.// Първа конференция с международно участие, Варна,, 2016, No 1
 99. Konstantinova D., D. Georgieva, Gr. Koleva. RELATION BETWEEN SOCIAL STATUS AND HYPERTENSION.// Science and technologies: Volume IV, 2014 Number 1: MEDICAL BIOLOGY STUDIES, CLINICAL STUDIES, SOCIAL MEDICINE AND HEALTH CARE, 2014, No Number 1,Vol, pp. 196-200, ISSN 1314-4111.
 100. Kosev P , Sokolov C, Pavlova I,Valentinov B, Andonov J,Petrova N. Fast track surgery in total knee arthroplasty - a review.// J of IMAB, 2015, No 21 (3), pp. 837-839, ISSN 1312-773X. (Impact factor: 4 /2013, sjif)
 101. Kosev P , Sokolov C, Pavlova I,Valentinov B, Andonov J,Petrova N. Platelet rich plasma (prp) application in total knee arthroplasty (tka).// J of IMAB, 2015, No 21 (3), pp. 814-817, ISSN 1312-773X. (Impact factor: 4 /2013, sjif)
 102. Kosev P, Sokolov C, Andonov Y, Valentinov B. Minimally invasive total knee arthroplasty.// J of IMAB, 2015, No 1, pp. 732-735, ISSN 1312 773X. (Impact factor: 4 /2013, sjif)
 103. Kosev P, Valentinov B, Andonov Y, Sokolov C. Soft tissue balancing in total hip arthroplasty.// J of IMAB, 2015, No 1 (Impact factor: 4 /2013, sjif)
 104. Kosev P., Ts. Sokolov, I. Pavlova, B. Valentinov, J. Andonov, N. Petrova. Fast-tracк surgery in total knee arthroplasty – a review.// Journal of IMAB, 2015, No 21(3), pp. 837-839, ISSN 1312-773X. (Impact factor: 5.548 /2015, SJIF (Scientific Journal Impact Factor))
 105. Kosev P., Ts. Sokolov, I. Pavlova, B. Valentinov, J. Andonov, N. Petrova. Platelet-Rich Plasma (PRP) application in total knee arthroplasty (TKA).// Journal of IMAB, 2015, No 21(3), pp. 814-817, ISSN 1312-773X. (Impact factor: 4.303 /2013, SJIF (Scientific Journal Impact Factor))
 106. Kristina Zaharieva, Ognyan Sherbanov, Teodora Nedeva. ACTIONS OF MEDICAL SPECIALIST IN FEBRILE STATES DURING CHILDHOOD.// International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, 2017, No 6(22), pp. 22-27, ISSN 2413-1032.
 107. Krushkova S. The need for forensic psychological assessment in raising the hypotesis of a state of physiological or pathological affect in subects who have commited serious crimes against the person/attempted murd.// International Journal of Recent Scientific Research, 2020, No 11,04 B, ISSN 0976-3031. (Impact factor: 7 /2017, International Journal of Recent Scientific Research)
 108. Krushkova S. Psychological insight into the functions of supervision in clinical social work.// Journal of Sciences, Scientific Serial Published by Trakia University, Series Biomedical Sciences, 2014, No 1, pp. 456-460, ISSN 1313-7050(print),.
 109. Krushkova S. Crisis intervention for children and adolescents experienced a situation of disaster.// European Sciences review, 2014, No 7-8, pp. 97-99, ISSN 2310 – 5577.
 110. Krushkova S., Angelova N. Specifics of court psychological report of child victims of sexual abuse evaluation of specific behavioral markers.// 10-th Meting of the Balkan Akademy of Foransic Science, Alexandropolis, Greece, 2014, No 1, pp. 28-33
 111. Krushkova S.,K. Ivanov. Simulation-a phenomenon and challenge in clinical practice and forensic psychological expertise.// International Journal of Recent Scientific Research, 2020, No 11,04 B, ISSN 0976-3031. (Impact factor: 7 /2017, International Journal of Recent Scientific Research)
 112. Krushkova S.,K. Ivanov. The personality of the diplomat - major factor in the national security process in the Republic of Bulgaria.// Globalization the state and the individual, 2019, No 1, pp. 57-63, ISSN 2367-4555.
 113. Kruvshkova S. A transformative approach to treaning reproductive problems in couples in fertile age.// European Sciences review, 2019, No 7-8, pp. 51-54, ISSN 2310-5577. (Impact factor: 2 /2018, European Science Review)
 114. Kunev A., Petkova R. Diagnosis of cervical factor as a cause of female infertility.// bucurest kongres of ART, 2015, No 1
 115. Kyurkchiev S., Shterev A., Dimitrov R. Assessment of presence and characteristics of multipotent stromal cells in human endometrium and decidua.// Reproductive BioMedicine Online, 2010, No 20(3), pp. 305-313
 116. M Dimitrova, N Trpchevska, M Hristova-Savova, T Timeva, P Andreeva, T Milachich, T Arabadzhi, M Yunakova, V Yanachkova, M Konovalova, R Milcheva, G Ganeva, D Savova, N Magunska, I Dimitrov, Y Bachvarov, R Bilchev, V Manchev, M Aleksandrov, A Shterev, I Dimova. Types and frequency of chromosome aberrations in Bulgarian patients with infertility.// EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS, 2018, No 26, pp. 825-825 (SJR rank: 1.27 /2019, scimagojr)
 117. M Rizov, D Kachakova, K Belemezova, E Nikolova, M Hristova-Savova, T Milachich, T Timeva, P Andreeva, R Kaneva, A Shterev, I Dimova. Expression of angiogenic factors VEGFA/VEGFR2 and chemokines SDF-1/CXCR4 in spontaneous abortions.// EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS, 2019, No 27, pp. 929-929, ISSN 1018-4813. (Impact factor: 3.784 /2019, Scopus)
 118. M.D.Cobzeanu, V.Bâldea, M.C.Bâldea, C.Sarafoleanu, B.M.Cobzeanu, VICHEVA, D. Anatomic variations of the osteomeatal complex and their relationship with rhinosinusitis.// Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae, 2016, No Vol.22, № 1
 119. Maciver D., M. Rutherford, S. Arakelyan, JM Kramer, J. Richmond, L. Todorova, D. Romero-Ayuso, H. Nakamura-Thomas, M. ten Velden, I. Finlayson, A. O’Hare, K. Forsyth. Participation of children with disabilities in school: A realist systematic review of psychosocial and environmental factors.// PLoS ONE, 2019, No 14(1), pp. 1-22, ISSN 1932-6203. (Impact factor: 2.766 /2017, Bioxbio Journal Impact)
 120. Maciver, D., Tyagi, V., Kramer, J.M., Richmond, J., Todorova, L., Romero-Ayuso, D., Nakamura-Thomas, H., van Hartingsveldt, M., Johnston, L., O’Hare, A. and Forsyth, K. Development, psychometrics and feasibility of the School Participation Questionnaire: A teacher measure of participation related constructs.// Research in Developmental Disabilities, 2020, No 106, p.10376, ISSN 0891-4222. (Impact factor: 1.836 /2020, Science Direct)
 121. Mehrabian S., Raycheva M., Petrova N., Janian A., Traykov L. Neuropsychological and neuroimaging markers in prediction of cognitive impairment after ischemic stroke: a prospective follow-up study.// Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2015, No 11, pp. 2711–2719, ISSN 1311-8641. (Impact factor: 2.496 /2015, Scopus)
 122. Milachich T.,Timeva T.,Ekmekci C.,Beyazyurek C.,Tac H.,Shterev A.,Kahraman S. Birth of a healthy infant after preimplantation genetic diagnosis by sequential blastomere and trophectoderm biopsy for ß-thalassemia and HLA genotyping.// European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 2013, No 169, pp. 261-267 (Impact factor: 1.627 /2013, Scopus)
 123. Milachich Т.,Shterev А. Are there optimal numbers of oocytes, spermatozoa and embryos in assisted reproduction?.// JBRA Assisted Reprodcution, 2016, No 20, pp. 142-149
 124. Mindova S., I. Karaganova, I. Stefanova. Procedural options for measuring muscle strength.// ACTA MEDICA BULGARICA, Central Medical Library, 2016, No vol. XLIII, pp. 80-85 (SJR rank: 0.21 /2016, https://www.researchgate.net/journal/0324-1750_Acta_Medica_Bulgarica)
 125. Mindova S., I.Karaganova, D.Vassileva. PROCEDURES FOR APPARATUS MUSCLE TESTING - ESSENCE AND PERFORMANCE (Original article).// Journal of IMAB, 2019, No 2, pp. 2465-2470, ISSN 1312-773X (Online. (Impact factor: 7 /2018, https://publications.uni-ruse.bg/index.php?cmd=addpaper2&tip=3)
 126. N. Angelova, N. Gamakova-Radkova, K. Panayotov. Clinical and Social Aspects of the Parental Alienation Syndrome..// Human and Social Sciences at the Common Conference., 2014, No November 17-
 127. N. Gamakova, K. Panayotov, P. Gamakova. Attention deficit hyperactivity disorder..// Современная наука: Теоретический и практический взгляд, 2014, No October 15,
 128. N. Gamakova, K. Panayotov, S. Gamakova. Obsessive compulsive disorder vs obsessive compulsive personality disorder..// Современная наука: Теоретический и практический взгляд, 2014, No October 15,
 129. Naidenova D., D. Stavrev, M. Yaneva. Anthropometric Survey of 18-20 Years Old Adolescents from Varna.// Acta morphologica et anthropologica, 2015, No 21, pp. 117-120, ISSN 0861-0509.
 130. Neagos A, Csiszer I, VICHEVA, D. M. Terzea. Correlations between quality of life, the degree of apneq and diseases associated pathology in patients with obstructive slepp apnea syndrome.// Journal of Otology and Rhinology, 2014, No 2, pp. 3-5
 131. Nedeva T., Sherbanov O. ANESTHETIC CONSIDERATIONS IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY JOINT DESEASES.// Вестник современной науки, 2016, No 5, pp. 108-117, ISSN 2410-2563.
 132. Nedeva T., Sherbanov O., Serbezova I. Totally implantible venous acess devices: indications, nursing care and education.// BULLETINOF MODERN SCIENCE, Scientific-theoretical journal, 2016. № 4 (16) in 2 parts: Part 1.,, 2016, No 4, pp. 141-149, ISSN 2410-2563.
 133. Nikola Sabev. Palliative care and euthanasia - convergence points and public attitudes.// Knowledge International Journal, 2019, No 31.4, pp. 1113 - 1118, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.832 /2017, Global Impact & Quality Factor)
 134. Nikola Sabev. Model of a complex program for health education, aimed at improving the quality of preventive care.// Knowledge international journal, 2018, No 22.5, pp. 1281-1281284, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.832 /2017, Global Impact & Quality Factor)
 135. Nikola Sabev. Contemporary aspects of internet addiction in school age.// international journal knowledge, 2018, No vol. 23.1., pp. 185 - 190, ISSN 2545-4439; 1857-9. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor)
 136. Nikola Sabev. Quality management principles of clinical and laboratory activities.// Knowledge International Journal, 2018, No 28.2, pp. 689 - 693, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.832 /2017, Global Impact & Quality Factor)
 137. Nikola Sabev. Contemporary issues and problems in recognition of professional qualifications in Bulgaria and the European Union.// Knowledge International Scientific papers, 2017, No Vol.16.2, pp. 589 - 593, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact and Quality Factor)
 138. Nikola Sabev. Problems of the sexual education - contemporary issues and perspectiv.// Knowledge international journal, 2017, No бр.1 17.1, pp. 283-288, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor)
 139. Nikola Sabev, Kiril Panayotov, Yoana Negrova. OCCUPATIONAL THERAPY WITH CHILDREN AND YOUTH PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS – PROBLEM AREAS.// Knowledge International journal, 2017, No Vol.20, №4., pp. 1901-1906, ISSN 2545-4439;1857-92. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor)
 140. Nikola Sabev, PhD. The evaluation of the social environment of the disabled people.// Knowledge International journal; Scientific Papers,, 2016, No Vol.13.2, pp. 197 - 202, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact & Quality Factor (GIF)/(http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)))
 141. Nikolay Zlatov, Daniel Bratanov, Janos Puspoki. Control Strategy of Two Robot Arms for Rescue and Bomb Disposal Missions – EU FP6 Project RESCUER.// Научни изследвания, Научно Технически Съюз по Машиностроене VIII, брой V, 2006, No 5, pp. 11-15, ISSN 13103946.
 142. Niya Boykova Mileva, Dobrin Iotkov Vassilev, Ivanichka Serbezova, Gianluca Rigatelli, Robert J Gill. Vertebral Artery Stenting in a Patient With Bow Hunter’s Syndrome.// JACC: Case Reports, 2019, No /6/1, tom1,b, pp. 73-74, ISSN DOI: 10.1016/j.ja. (Impact factor: 18.639 /2019, Journal Citation Reports(Clarivate Analyticsq 2020)
 143. Nunev S. Supervision in social work with students and models for its implementation.// Human And Social Sciences, 2014, No 2, pp. 150-155, ISSN 978-80-554-0949-8.
 144. Nunev S. Supervision practical training problems with social work students.// Trakia J. of Sceinces, 2014, No Vol. 12, pp. 461-466, ISSN 1313-7050.
 145. Nunev S. Anti-discrimination education model in the professional field of "Social activities".// International scientific on-line journal, 2012, No Vol. II № 7, pp. 136-140, ISSN 1314-4111.
 146. Nunev S T. Providing supervision for social workers in the current professional and institutional environ-ment.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 08 (76), pp. 147-157, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 147. Nunev S T. Forming positive attitudes towards people from different ethnic backgrounds in social work students – education model and opportunities.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 08 (76), pp. 158-171, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 148. Nunev S T. Attitudes of social work students towards the application of supervision model in their practi-cal training.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 07 (75), pp. 301-313, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 149. Nunev S. Actual aspects of the anti-discrimination policy of the European Union for tacking poverty and social exclusion..// Proceedings of University of Ruse, 2016, No 55, с. 8.1, pp. 38-43, ISSN 1311-3321.
 150. Nunev S. Actual aspects of the anti-discrimination policy of the European Union in the field of active ageing.// Proceedings of University of Ruse, 2016, No 55, 8.1., pp. 32-37, ISSN 1311-3321.
 151. Nunev S. T. Conceptual justification of anti-discrimination perspectives in social work with people with disabilities.// Science progress in European countries: new concepts and modern solutions, 1st International Scientific Conference, 2013, ORT Publishing. Stuttgart – Germany., 2013, No Vol. 1, pp. 73-75, ISSN 978-3-944375-17-5.
 152. Nunev S. T. Anti-discrimination practical training of students majoring in social activities.// Science and Education: II International research and practice conference, Munich, 2012 / publishing office Vela Verlag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2012, No Vol. II, pp. 607-610, ISSN 978-3941352-81-0.
 153. Nunev S. T. Anti-discrimination perspectives of gerontological competence in social work.// Теория и практика современной науки: VIII Международной научно-практической конференции, Москва, 2012 г. В 3 т./ Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». Москва : Изд-во «Спецкн, 2012, No т. III, pp. 368-372, ISSN 978-5-91891-264-5.
 154. Nunev S. T. Development of education in social activities in bulgaria in under a changing system of social services.// Тенденции и перспективы развития современного научного знания, V Международной научно-практической конференции, 2012 г. В 2 т., Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». – Москва, 2012, No т.2, ISSN 978-5-91891-265-2.
 155. Nunev S. T. Development of social work with older people within the context of anti-discrimination perspectives.// European Applied Studies: modern approaches in scientific researches, 1st International scientific conference, 2012, ORT Publishing. Stuttgart – Germany, 2012, No Vol. І, pp. 414-416, ISSN 978-3-8-944375-00.
 156. Nunev S. T. Topical issues of social workers’ cultural competences and professional activity.// Science, Technology and Higher Education: International research and practice conference, Westwood, 2012 / publishing office Accent Graphics communications – Westwood – Canada, 2012, No Vol. II, pp. 299-302, ISSN 978-1-927480-57-1.
 157. Nunev S.T. Opportunities for development of culturally-competent supervision in social work.// Science and Education: III International research and practice conference, Munich, 2013 / publishing office Vela Verlag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2013, No Vol. II, pp. 383-386, ISSN 978-3941352-83-4.
 158. Nunev, S. Models of Supervision and Implementation Opportunities in Practical Training of Social Work Students.// Pedagogy Bulgarian Journal of Educational Research and Practice) (Indexed in Web of Science), 2020, No 92(7), pp. 925-947, ISSN 0861 – 3982.
 159. Nunev, S. Club forms of activities and creation of educational environment promoting the development of social work students..// Social Work Education. The International Journal, 2019, No 38(6), ISSN Print ISSN: 0261-. (SJR rank: 2 /2018, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5700166357&tip=sid&clean=0)
 160. Nunev, S. Attitudes of the students towards the conduct of supervision in their practical training in social work.// Journal of Education, Psychology and Social Sciences, 2015, No Vol.3, Iss.2, pp. 86-95, ISSN 1339-1488.
 161. Nunev, S. Innovation in social work and development of social services.// International scientific on-line journal "Science & Technolo-gies", 2013, No Vol. IIІ; N , pp. 46-51, ISSN ISSN 1314-4111.
 162. Nunev, S. Ethnic climate in the education of social workers and other helping professionals.// International scientific on-line journal, 2012, No Vol II № 7, pp. 131-135, ISSN 1314-4111.
 163. Nunev, S. The contemporary situation and future possibilities for foster care in Bulgaria.// European Journal of Social Work, Vol. 7, Published online: 09 Oct 2010, doi.org/10.1080/1369145042000291814, 2004, No 3, pp. 341- 351, ISSN I369-1457.
 164. Nunev, S. T. Current theoretical and applied aspects of the social work in conceptualizing the problems of the community.// ISJ Theoretical & Applied Science (Scopus ASCC: 3312), 2020, No 04 (84), pp. 276-282, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.997 /2020, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 165. Nunev, S. T. Current problems of the social work profession and education in Bulgaria.// ISJ Theoretical & Applied Science (Scopus ASCC: 3312), 2020, No 10 (90), pp. 254-260, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.997 /2020, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 166. Nunev, S. T. Social work with a group and creation of conditions for the functioning of the group as a support system.// ISJ Theoretical & Applied Science (Scopus ASCC: 3312), 2020, No 05 (85), pp. 626-634, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.997 /2020, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 167. Nunev, S. T. Conceptual orientation and value dimensions of the social work with children at risk in the modern conditions.// ISJ Theoretical & Applied Science (Scopus ASCC: 3312), 2020, No 04 (84), pp. 801-805, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.997 /2020, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 168. Nunev, S. T. Methodological aspects of the social work with clients using and addicted to psychoactive substances..// ISJ Theoretical & Applied Science (Scopus ASCC: 3312), 2020, No 05 (85), pp. 635-643, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.997 /2020, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 169. Nunev, S. T. Formation of positive attitudes towards persons with disabilities in social work students..// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 05(73), pp. 301-309, ISSN 2308-4944 (print). (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 170. Nunev, S. T. Creating conditions in the supervision with social work students for association of the values of profession and their development.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 09 (77), pp. 179-188, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 171. Nunev, S. T. Social work supervision with students and creation of conditions for stimulation and development of critical analysis and reflection.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 10 (78), pp. 444-452, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 172. Nunev, S. T. Current aspects of the communication in social work supervision with students in the practical training.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 09 (77), pp. 201-210, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 173. Nunev, S. T. Social work supervision with students as an environment for forming sensitivity towards clients and providing opportunities for change and development.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 10 (78), pp. 453-462, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 174. Nunev, S. T. Public assistance and social work development in Bulgaria from 1934 to 1944.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 11 (79), pp. 348-355, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 175. Nunev, S. T. Possibilities for conducting supervision in the practical training of social work students.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 06 (74), pp. 535-550, ISSN ISSN 2308-4944 (p. (Impact factor: 8.716 /2019, http://esjindex.org/search.php?id=1)
 176. P. Andreeva, P. Chaveeva, A. Shterev, T.Timeva, M. Ynakova, V. Stratieva, T. Milachich, V. Peicheva, G. Stancheva, N. Trchevska, M. Hristova-Savova, R. Kaneva, I. Dimova. Structural genome aberrations, associated with reduced fertility and recurrent fetal anomalies..// J Assist Reprod Genet, 2017, No 34, pp. 1385-1402 (Impact factor: 2.163 /2017, Scopus)
 177. Parashkevova P., R. Deleva, P. Mincheva, A. Andreev. A STUDY ON USE OF NEURODYNAMIC TESTS AMONG NEUROREHABILITATION PROFESSIONALS.// Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers), 2019, No vol. 25, iss, pp. 2438-2442, ISSN 1312-773X. (SJR rank: 7 /2018, http://sjifactor.com/passport.php?id=17574)
 178. Petrova N., S. Mehrabian, M. Raycheva, A. Janyan A, L. Traykov. Medial temporal lobe atrophy in poststroke cognitive impairment: 2 years follow-up study.// Medimond, 2015, No 1, pp. 27-31, ISSN 978-88-7587-734-7.
 179. Popivanov G., Ventsislav M., Mutafchiyski, E. Belokonski, P. Dimov, Parashkevov Al., I. Teodosiev. „Battlefield Gunshot Wounds with Focus on Abdominal Trauma A comparative Analysis of 56 Cases”.// In: Balkan Military Medical Review, 2013, No .
 180. Popivanov, G., Mutafchiwski, V., Belokonski, E., PARASHKEVOV, Al. „A modern combat trauma”.// In: Royal Army Medical Corps, 2014, No .
 181. Popova, A. “ Risk factors for the safety of the children from transnational families (children left behind“.// Anthropological Researches and Studies/ARS/ Journal, 2018, No 8, pp. 25:35, ISSN 2360-3445.
 182. Rigatelli G, Dell'Avvocata F, Giordan M, Vassilev D, Cardaioli P. Incomplete Cor Triatriatum Dexter and Its Clinical and Technical Implications in Interatrial Shunt Device-Based Closure: An Intracardiac Echocardiography Study..// Congenit Heart Dis., 2016, No Sep;11(5):42 (Impact factor: 1.278 /2016, http://www.bioxbio.com/if/html/CONGENIT-HEART-DIS.html)
 183. Rigatelli G, Dell'Avvocata F, Zuin M, Vassiliev D, Mazza A, Dinh HD. Complex coronary bifurcation revascularization by means of very minimal crushing and ultrathin biodegradable polymer DES: Feasibility and 1-year outcomes of the "Nano-crush" technique..// Cardiovasc Revasc Med., 2017, No Jan - Feb;18
 184. Rigatelli G, Zuin M, Dell'Avvocata F, Cardaioli P, Vassiliev D, Ferenc M, Nghia NT, Nguyen T, Foin N. Evaluation of potential substrates for restenosis and thrombosis in overlapped versus edge-to-edge juxtaposed bioabsorbable scaffolds: Insights from a computed fluid dynamic study..// Cardiovasc Revasc Med.pii: S1553-8389(17)30288-9., 2017, No doi: 10.1016
 185. Rigatelli G, Zuin M, Dell'Avvocata F, Vassilev D, Daggubati R, Nguyen T, Van Viet Thang N, Foin N. Evaluation of coronary flow conditions in complex coronary artery bifurcations stenting using computational fluid dynamics: Impact of final proximal optimization technique on different double-stent techniques. Evaluation of coronary flow conditions in complex coronary artery bifurcations stenting using computational fluid dynamics: Impact of final proximal optimization technique on different double-stent te.// Cardiovasc Revasc Med., 2017, No 233-240. doi
 186. Sabev N. CONTEMPORARY ASPECTS OF EVALUATION OF HEALTH TECHNOLOGIES IN MEDICAL DEVICES.// Knowledge International Journal, 2020, No 40.5, pp. 925-930, ISSN ISSN 1857-923X IS. (Impact factor: 1.832 /2018, Global Impact and Quality Factor)
 187. Sabev N. ALTERNATIVE OPTIONS FOR REPRODUCTION AND MODERN ATTITUDES TO THE SURROGATE MOTHERHOOD.// Knowledge International Journal, 2020, No 38.5, pp. рр. 1213-1217, ISSN ISSN 1857-923X IS. (Impact factor: 1.832 /2018, Global Impact and Quality Factor)
 188. Sabev N., D. Trancheva. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF CLINICAL AND LABORATORY ACTIVITIES - POSSIBILITIES AND PERSPECTIVES OF OPTIMIZATION.// Knowledge International journal, 2018, No 26.6, pp. 1721-1727, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.322 /2016, GIF Institute for Information Resources))
 189. Serbezova I, Nedeva T. Interactiva Complex Module for Teaching Medical and Health Care specialists.// Veles, Macedonia, Федерација на спортски педагози на Република Македонија, 2016, No Vol. 44, No, pp. pp. 8-13
 190. Serbezova, I., Tsv. Hristova. CASE STUDY WITHIN THE EDUCATION OF STUDENT MIDWIVES AND NURSES.// INTERNATIONAL JOURNAL Budva, Montenegro, 2018, No vol.23.2, pp. 439-447, ISSN 2545-4439 1857-9. (Impact factor: 1.822 /2017, Global Impact & Qualilty Factorhttp://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
 191. Serbezova, I., Tsv. Hristova, Y. Lukanova. E-LEARNING IN HEALTHCARE WITHIN HIGHER EDUCATION IN: XXII International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE.// International Journal KNOWLEDGE, 2019, No Vol. 34.2, pp. 475 - 482, ISSN 2545 - 4439. (Impact factor: 1.822 /2018, Global impactfactor)
 192. Setchi, Rositza, Daniel Bratanov. Three dimensional simulation of accommodation.// Assembly Automation Number 4 1998, 1998, No Vol.18, pp. 291-301, ISSN 0144-5154.
 193. Sherbanov O. Port-a-cath- Indications for Use and Nursing education.// Евразийский Союз Ученьiх, Ежемесячный научный журнал, 2018, No 4, pp. 4-8, ISSN 2411-6467. (Impact factor: 0 /2015, Евразийский Союз Ученьiх)
 194. Sherbanov O., Nedeva T. Managing Nausea and Vomiting in Cancer Patients- Literature Review.// Евразийский Союз Ученьiх, Ежемесячный научный журнал, 2018, No 4, pp. 8-12, ISSN 2411-6467. (Impact factor: 0 /2015, Eurasian union of Scientists)
 195. Sherbanov O., Nedeva T. LUPUS AND ANESTHETIC MANAGEMENT.// BULLETIN OF MODERN SCIENCE, 2017, No 3(27), pp. 120-127, ISSN ISSN 2410- 2563.
 196. Sherbanov O., Nedeva T. PERIOPERATIVE DELIRIUM IN ORTHOPAEDIC WARD – RISK FACTORS, ETHIOLOGY,PATHOGENESIS.// BULLETIN OF MODERN SCIENCE, 2017, No 3(27), pp. 127-137, ISSN ISSN 2410- 2563.
 197. Sherbanov O., Nedeva T., Zaharieva K. ORPHAN DISEASE PROGERIA AND SOME CONSIDERATIONS FOR ANESTHESIA.// BULLETIN OF MODERN SCIENCE, 2017, No 5, pp. 75 - 81, ISSN ISSN 2410- 2563.
 198. Sherbanov Ognyan. Should We Stop Renin Angiotensin Aldosterone System Antagonists Perioperatively- Literature Review.// Евразийский Союз Ученьiх, Ежемесячный научный журнал, 2018, No 5(50), pp. 11-15, ISSN 2411-6467.
 199. Sokolov C, Valentinov V, Andonov J,Angelov S , Kosev P. Contaminated problematic skin wounds in diabetic patients treated with autologous platelet-rich plasma (prp): A case series study.// J of IMAB, 2016, No 1 (Impact factor: 5 /2014, sjif)
 200. Sokolov C, Valentinov V, Andonov J,Angelov S , Kosev P. Platelet-rich plasma (prp) and its application in the treatment of chronic and hard-to-heal skin wounds. A Review..// J of IMAB, 2015, No 4 (Impact factor: 4 /2013, sjif)
 201. Sokolov T., B. Valentinov, J. Andonov, S. Angelov, P. Kosev. Contaminated problematic skin wounds in diabetic patients treated with autologous platelet – Rich Plasma ( PRP ) : A case report.// Journal of IMAB, 2016, No vol. 22, iss
 202. Sokolov T., B. Valentinov, J. Andonov, S.Angelov, P. Kosev. Pletelet – rich Plasma (PRP) and its application in the treatment of chronic and hard – to – heal skin wounds. A Review.// Journal of IMAB, 2015, No vol. 21, iss, pp. 982 – 986., ISSN , ISSN : 1312-773.
 203. Sokolov, Ts., A. Manukova, S. Karakoleva, B. Valentinov, N. Petrova. ANALYSIS OF THE RESULTS OF APPLYING THE METHOD PLATELET-RICH PLASMA (PRP) FOR THE TREATMENT OF PROBLEMATIC SKIN WOUNDS.// Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers), 2017, No 23, pp. 1460-1465, ISSN 1312-773X. (Impact factor: 7.035 /2016, SJIF (Scientific Journal Impact Factor))
 204. Stavrev D. SOURCES OF BULGARIAN ANATOMICAL KNOWLEDGE. JOAN EXARCH - THE FIRST WELL KNOWN.// Folia medica, 2015, No VOLUME 57 Su, pp. 18, ISSN 0204-8043.
 205. Stavrev D. E-LEARNING IN TEACHING ANATOMY - EXPERIENCE, A LOT OF QUESTIONS AND SOME ANSWERS.// Folia medica, 2015, No VOLUME 57 Su, pp. 17 - 18, ISSN 0204-8043.
 206. Stavrev D., G. Marinov, V Kniajhev. Transatlantic Intersociety Consensus II for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II for PAD) - Microscopical Structure of the Femoral Artery (FA)Wall in Patients with PAD.// Acta morphologica et anthropologica,, 2015, No 21, pp. 134-138, ISSN 0861-0509.
 207. Stefanova T., Nunev S., Angelova-Barbolova N. Bulgarian higher schools’ pedagogical models for the formation of multidisciplinary teams for integrated healthcare and social care services.// Science, Technology and Higher Education, 2012, No Vol. I, West, pp. 559-562, ISSN 978-1-927480-38-0.
 208. Stefanova T., Radkova R., Subev N. Development of a resours center to support the senior citizens in the city of Rousse, Bulgaria..// Knowledge International Scientific and Applicative papers, IKM - Skopje, GRAFOPROM - Bitola, 2015, No Vol. 9, pp. 294 - 297, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, Global Impact and Quality Factor (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)))
 209. Stefanova, T., S. Nunev, B. Todorova, I. Serbezova, D. Georgieva, K. Zaharieva, K. Velcheva. Conception of the Building up a Multidisciplinary Team as Educational Technology.// J. Procedia − Social and Behavioral Sciences, Imprint:Elsevier, doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.136, 2011, No Vol. 28, pp. 739-743, ISSN 1877-0428.
 210. Stoev S., Getov I., Timeva T., Naseva E., Lebanova Hr., Petkova B. Study of clinical experience with different approaches to controlled ovarian hyperstimulation: a focus on safety and efficacy..// European Journal of Hospital Pharmacy Published, 2019, No doi: 10.1136 (Impact factor: 0.717 /2018, Scopus)
 211. Stoichev K., Bratanov D., Bourdzhiev S. Model of Decision Making System in multivariate disasters “BULECHO”.// Collection of materials with the results of the project HOME/2010/CIPS/AG/019,, 2013, No 2, ISSN 978-954-92552-7-0.
 212. Stoykova B., N. Koleva, V. Duneva, P. Genovb. A rare case of iatrogenic vesicovaginal fistula arising from a forgotten gauze strip during Caesarean section.// , Urology Case Reports, 2019, No 26, pp. 101061 (SJR rank: 0.199 /2019, https://www.scimagoir.com/)
 213. T. Nedeva, O. Sherbanov. Some Anesthetic Considerations in Urology Patient with Down Syndrome - clinical case.// Web of Scholar, 2018, No 6(24), pp. 14-18, ISSN 2518-167X.
 214. Teodora Todorova, Despina Georgieva. HARDWARE TREATMENT TECHNIQUES FOR HEMODIALIZING TREATMENT.// KNOWLEDGE - International Jornal Budva, Montenegro, 2018, No 23.2, pp. 391-746, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor)
 215. Teodora Yaneva-Sirakova ,1 Ivanichka Serbezova,2 and Dobrin Vassilev1,2. Functional Assessment of Intermediate Vascular Disease.// BioMed Research International Hindawi, 2018, No vol.04. 2018, ISSN doi:10.1155/2018/. (Impact factor: 2.583 /2018, Clarivate Analytics)
 216. Timeva T., Milachich T., Antonova I., Arabaji T., Shterev A., Omar H. Correlation between number of retrieved oocytes and pregnancy rate after In Vitro Fertilization/Intra Cytoplasmic Sperm Injection..// The Scientific World Journal, 2006, No 6, pp. 686-690
 217. Timeva T., Vulkova L., Yunakova M., Shterev A. Endometrial thickness in assisted reproduction and treatment outcome..// Ultrasound in Medicine & Biology., 2019, No Volume 45, S, pp. Page S123 (Impact factor: 2.205 /2018, Scopus)
 218. Timeva T.,Shterev A.,Kyurkchiev S. Recurrent Implantation Failure: The Role of the Endometrium.// J Report Infertil, 2014, No 15, pp. 173-183
 219. Timeva, T., Milachich, T., Petkova, L., Barov, D., Shterev, A. Number of retrieved oocytes as a prognostic factor for IVF/ICSI outcome..// Compt. Rend. Bulg. Acad. Sci, 2006, No 59(7), pp. 785-788 (Impact factor: 0.204 /2006, Scopus)
 220. Todorka Z. Stefanova, Nikola E. Sabev. Educational Course “Health Economics” in the Training of Nurses and Midwives.// Procedia - Social and Behavioral Sciences - 4th WORLD CONFERENCE on EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCHES (WCETR-2014), 2015, No Volume 182, pp. Pages 338-340
 221. Todorova B., T.Stefanova. System of Problematic Tasks in Biomechanics.// “Physika Makedonica”, 2008, No 58, ISSN 1409-7168.
 222. Todorova L., P. Mincheva. An Occupational Therapy approach for inclusion of children with disabilities in mainstream schools in Rousse.// Journal of the Network for Prevention of Child Maltreatment “Today’s Children Are Tomorrow’s Parents”, 2005, No 16, pp. 32 – 39, ISSN 1582–1889.
 223. Todorova L.,Mincheva P., Velikova E., Ivanova M. METHODOLOGY OF COMPETENCE BASED FIELDWORK EVALUATION IN OCCUPATIONAL THERAPY EDUCATION AT UNIVERSITY OF RUSE.// Sociobrains, 2017, No 31 (Impact factor: 4.308 /2015, http://sjifactor.com/passport.php?id=18513)
 224. Todorova, B. Training Technology in Creativity Found on Basic Principles of Natural Objects.// Journal of International Scientific Publications, Educational Alternatives, 2016, No Volume 14, pp. 447-460, ISSN 1314-7277.
 225. Todorova, B. On Students’ Motivation for Training at University of Ruse Tracked in the Context of the Main Functions of Education.// Journal of International Scientific Publications, Educational Alternatives, 2016, No Volume 14, pp. 460-470, ISSN 1314-7277.
 226. Todorova, L. Assessing Employment Needs оf Bulgarian Youths with Intellectual Impairments.// Occupational Therapy in Health Care: Special Edition MOHO in the International Context, 2008, No 22 (2-3), pp. 77 - 84, ISSN 0738-0577.
 227. Todorova, T., Ts. Hristova. Education of Patients, Living on Hemodialysis.// International Journal of Medical Physiology, 2020, No 4, pp. 1-5, ISSN 2534-885X.
 228. Trpchevska N., Dimova I.,Arabadji T.,Milachich T.,Angelova S.,Dimitrova M.,Hristova-Savova M., Andreeva P.,Timeva T.,Shterev A. A family study of complex chromosome rearrangement involving chromosome 1, 8 and 11 and its reproductive consequences.// J Assist Reprod Genet, 2017, No 34, pp. 659–669. (Impact factor: 1.858 /2017, Scopus)
 229. Tz. Gueorguiev, St. Yanev. Human Quality Management System.// Proceedings / The 27th International Working Conference 'Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches', 3rd – 7th June, 2013, Belgrade, Serbia, 2013, No 1, pp. 149-153, ISSN ISBN 978-86-7083-.
 230. Uzunov N., Trifonov M. VICHEVA, D., P. Nedev. Our experience with total and subtotal lower lip reconstruction using modified webster’s cheek advancement flaps after cancer resection.// Otorhinolaryngologia, Head and neck surgery, 2013, No 54, pp. 16-19
 231. Vasileva - Decheva D. Practical efficiency of active physiotherapy and passive motion after total knee replacement.// Research in Kinesiology, 2015, No 2, pp. 58 - 61, ISSN 1857 - 7679.
 232. Vassilev D, Dosev L, Collet C, Karamfiloff K, Stoikova J, Pancheva R, Shumkova M, Zlatancheva G, Naunov V, Rigatelli G, Kassab GS, Gil RJ, Serruys PW. Intracoronary Electrocardiogram to guide Percutaneous Interventions in Coronary Bifurcations: A proof of Concept: The FIESTA (Ffr vs. IcEcgSTA) study..// EuroIntervention., 2017, No pii: EIJ-D-1 (Impact factor: 5.125 /2017, http://www.bioxbio.com/if/html/EUROINTERVENTION.html)
 233. Vassilev D, Dosev L, Gil RJ. Is it possible to further improve clinical results with coronary bifurcation stenting, or what is more important - the technique or the stent?.// Kardiol Pol., 2017, No 75(2):91-100 (Impact factor: 1.341 /2017, http://www.bioxbio.com/if/html/KARDIOL-POL.html)
 234. Vassilev D, Dosev L, Rigatelli G, Karamfiloff K, Popov H, Nikolov L, Ivanov K, Entcheva-Dimitrov P, Golebiewski S, Gil RJ, Kassab GS, Bil J. Prediction of troponin elevation by means of intracoronary electrocardiogram during percutaneous coronary intervention of coronary bifurcation lesions (from COronary SIde Branch Residual IschemiA and .// Kardiol Pol., 2016, No 74(9):943-53 (Impact factor: 1.341 /2016, http://www.bioxbio.com/if/html/KARDIOL-POL.html)
 235. Vassilev D, Dosev L, Rigatelli G, Karamfiloff K, Popov H, Nikolov L, Ivanov K, Entcheva-Dimitrov P, Golebiewski S, Gil RJ, Kassab GS, Bil J. Prediction of troponin elevation by means of intracoronary electrocardiogram during percutaneous coronary intervention of coronary bifurcation lesions (from COronary SIde Branch Residual IschemiA and .// Kardiol Pol., 2016, No 74(9):943-53 (Impact factor: 1.341 /2016, http://www.bioxbio.com/if/html/KARDIOL-POL.html)
 236. Vassilev D, Karamfiloff K, Gil R. Aneurysm formation after paclitaxel-eluting balloon angioplasty used to treat coronary artery restenosis after plain old balloon angioplasty - case report and review of the literature..// Postepy Kardiol Interwencyjnej., 2015, No ;11(3):250-1 (Impact factor: 0.358 /2015, http://www.bioxbio.com/if/html/POSTEP-KARDIOL-INTER.html)
 237. Vassileva - Decheva D., Cv.Sokolov. A Physiotherapy Program for Recovery of the Ankle/Foot Complex after Surgery to Correct a Cartilage Defect (Osteochondritis Dissecans) for Implementation in the Period of Home Recovery.// Acta Medica Bulgarica, 2017, No 44, pp. 30 - 36, ISSN 0324-1750. (Impact factor: 0.21 /2015, Research Gate)
 238. Vassileva D., I.Nedelcheva, S.Mindova, I.Karaganova. The Influence of Gait Pattern with Aids on the Patient’s Recovery in an Early Period of Total Knee Replacement.// Acta Medica Bulgarica, 2019, No 46 (2), pp. 36-41, ISSN 0324-1750. (Impact factor: 0.2 /2018, Researchgate.net)
 239. Vitliemov V., Mladenov M., Bratanov D. Electromechanical model of upper human limb.// Assistive Technology Research Series Volume 9, Integration of assistive technology in the information age, ICORR'2001, 2001, No 9, pp. 117-122
 240. Vitliemov Vladimir, Bratanov Daniel, Mladenov Mirolyub, Dobrev Todor. An artificial limb for investigation of spastic human arm behavior.// AMTECH 2001, Vol. 3, Modeling and CAD/CAM, 2001, No 3, pp. 50-55, ISSN 954-438-303-0.
 241. Vlaykov A. , VICHEVA, D, V. Stoyanov. The role of Vitamin D in the pathogenesis of allergic rhinitis and atopy.// Turkish Archives of Otolaryngology, 2013, No 51, pp. 63-6
 242. Vlaykov A. D. Sharlanov, VICHEVA, D. Fourth mandibular molar in pediatric patient – case report.// Romanian Journal of Rhinology, 2015, No 5, pp. 20
 243. Vlaykov A. VICHEVA, D. Nasal pleomorphic adenoma – a case report.// International Journal of Science and Research, 2015, No 4/iss. 2
 244. Vlaykov A. VICHEVA, D. et al. A case of benign nasal tumor.// Otorhinolaringologiae et Pathologiae Respiratoriae, 2015, No 21/1, pp. 11-14
 245. Vlaykov A. VICHEVA, D., V. Stoyanov. Main epidemiological characteristics of allergic rhinitis.// Romanian Journal of Rhinology, 2014, No 4/13, pp. 45-48
 246. Vlaykov A., VICHEVA D. Dimov P. Stoyanov V. Assestment of quality of life in patients with allergic rhinitis.// Russian Rhonology, 2016, No 1, pp. 38-42
 247. Vodenicharov S., Bratanov D., Mihaylova R., Stoychev K., Najdenov V. Underwater hull observation system ARMUS.// Trans & Motoauto World, 2017, No 6, pp. 215-218, ISSN 2367-8399.
 248. Yordanova, D., Ivanov, V., Barzev, K., Kolev, I., Mitev, G., Bratanov, D. Encouragment of the Relationships Science – Business Through Establishment of Centers for Technology Transfer in Bulgaria (The Case of the University of Rousse).// European Integration Studies,Vol.3, 2009, No Vo.3 No1, pp. 23-29 (SJR rank: 0 /2009, Index Copernicus International)
 249. Yunakova M.,Antonova I.,Bandreva B.,Timeva T.,Shterev A. Influence of lifestyle on the reproductive capacity of women.// Gynecological Endocrinology, Giornale Italiano di Ostetricia e Ginecologia, 2014, No 1, pp. 300-304
 250. Yunakova M.,Antonova I.,Bandreva B.,Timeva T.,Shterev A. Age is a prognostic factor for pregnancy even in patients with poor ovarian response.// Gynecological Endocrinology, Giornale Italiano di Ostetricia e Ginecologia, 297-299 (2014), 2014, No 36
 251. Zaharieva K., G. Mihaylova, K. Velcheva, O. Sherbanov,. Psychological aspects of Healthcare for Oncology Patients.// World Science, Dubai,№11(27), 2017, No 4, pp. 19-23
 252. Zaharieva K., T. Nedeva, O. Sherbanov. A STUDY OF STUDENTS ACQUAINTANCE WITH OBESITY AS A RISK FACTOR FOR HYPERTENSION.// International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, 2016, No № 7(11), Vol, pp. 5-10, ISSN 2413-1032.
 253. Zaharieva K.,Sherbanov O.,Nedeva T. The Influence of Physical Activity on Physical Work Capacity and Functional Condition of the Cardiovascular System.// Евразийский Союз Ученьiх, 2018, No 3948), pp. 11-15, ISSN 2411-6467. (Impact factor: 0.388 /2015, Eurasian union of Scientists)
 254. Zuin M, Conte L, Picariello C, Pastore G, Vassiliev D, Lanza D, Zonzin P, Zuliani G, Rigatelli G, Roncon L. TIMI Risk Index as a Predictor of 30-Day Outcomes in Patients with Acute Pulmonary Embolism..// Heart Lung Circ.., 2017, No 1443-9506(17 (Impact factor: 2.028 /2017, http://www.bioxbio.com/if/html/HEART-LUNG-CIRC.html)
 255. Zuin M, Kuo WT, Rigatelli G, Daggubati R, Vassiliev D, Roncon L. Catheter-directed therapy as a first-line treatment strategy in hemodynamically unstable patients with acute pulmonary embolism: Yes or no?..// Int J Cardiol, 2016, No Dec 15;225:1 (Impact factor: 6.189 /2016, http://www.bioxbio.com/if/html/INT-J-CARDIOL.html)
 256. Zvetkova E., Fuchs D., Denkova R., Baleva K., Timeva T., Bourneva V., Yaneva E.,Ilieva I.,Katzarova E.,Nikolov B., Savov J. The role of neopterin in regulating human ovarian granulosa cells growth (proliferation/differentiation) and steroidogenesis in vitro..// Acta morphologica et anthropologica, 2002, No 7, pp. 28-31
 257. ¹П. Генов,1И. Сербезова, Б. Атанасов, Н. Колев, Р. Коцев, В. Дунев, Ф. Шаргаби, А. Ванов, Ж. Атанасов,. Ефективност на Тамсулозин при мъже с преждевременна еякулация.// УРОЛОГИЯ, 2018, брой 3, стр. in print, ISSN 19100058.
 258. А. Панев, К. Панайотов. Методични въпроси на профилактиката на исхемичната болест на сърцето.// Социална медицина; бр. 2/3 2013, 23-25, 2013, брой бр. 2/3 2013
 259. А. Панев, М. Вичев, К. Панайотов. Характеристика на хоспитализирани болни в Р. България в периода 1960 – 2013г..// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери, ISSN 1311-3321.
 260. А. Панев, М. Вичев, К. Панайотов. Човешки ресурси в здравната система през периода 1970-2012г.// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери
 261. Александрова В., И. Димитрова, Д. Ставрев. БЧК-Варна, създаване, развитие и хигиенно-противоепидемични аспекти..// Известия на съюза на учените - Варна, 2015, брой 1', Том XX, стр. 75-81, ISSN 1310-6031.
 262. Алексовска Р., В. Томова, Д. Ставрев. Сравнителен анализ на два сходни учебника (български и чуждестранен) със социална и медицинска тематика..// Известия на съюза на учените - Варна, 2015, брой 1',Том XX, стр. 70-74, ISSN 1310-6031.
 263. Ангелов С, Александров Д, Валентинов Б, Й. Андонов, С. Граматиков, И. Ванов. КАПИТУЛО-ТРОХЛЕАРНИ ФРАКТУРИ НА ДИСТАЛНИЯ ХУМЕРУС – РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ.// Ортопедия и травматология, 2016, брой 2, ISSN issn 0473-4378.
 264. Ангелова Н., С. Крушкова. Взаимодействието „Преподавател – студент” в контекста на непрекъснатото медицинско образование и практическо обучение на студенти и специализанти в ЦПЗ Русе.// Формиране на гражданина и професоиналиста в условията на универсистетското образование, Асоциация на професорите от славянските страни/АПСС/, 2013, брой 2, стр. 391-393, ISSN 978-954-490-404-3.
 265. Ангелова – Барболова Н. С., Крушкова. СЗдоровьi образ жизни. СТРЕСС, психосоциальньiе проблеми и стратегии для улучшения качества жизни в Европейском союзе/ЕС/..// Седлецкое Научное Общество, В Образование в созданию современной действительности. Возможности и ограничения, под редакцией Э. Яггелло, М. Висъневской, Том I, Седельце, Полша, 2013, брой 1, стр. 136-147, ISSN 978-83-936635-0-7.
 266. Ангелова-Барболова Н. С. Интервенции за здравословен начин на живот при управление на физическото здраве на пациенти с шизофрения (литературен обзор и анализ на потребностите от разработване на комплексни програми за здравосл.// Съюз на учените Варна, секция Медицина и екология” 1, 2012, брой том 17, стр. 61-66, ISSN 1310-5833.
 267. Ангелова-Барболова Н. С., Стефанова Т. Ж. Развитие коммуникативной компетентности и наблюдательности медицинских специалистов в системе их личностно-ориентированного образования.// IV Международной заочной научно-практической конференции «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ», 2011, брой 4, стр. 550-562, ISSN 978-5-91891-106-8.
 268. Ангелова-Барболова Н. С., Стефанова Т. Ж. Нравственные нормы и этические принципы в медицинских этических кодексах - основа в работе медицинского специалиста в системе их личностно-ориентированного образования.// IV Международной заочной научно-практической конференции «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ», 2011, брой 4, стр. 544-550, ISSN 978-5-91891-106-8.
 269. Ангелова-Барболова Н.С. Суицид и религия /исторически обзор/.// Международно научно on-line списание Наука и технологии, 2013, No 1, pp. 360-364, ISSN 1314-4111.
 270. Ангелова-Барболова Н.С. Основни източни религиозни етични традиции и съвременната биомедицинска етика /исторически преглед/.// Социална медицина, 2013, брой 2, стр. 33-35, ISSN 1310-1757.
 271. Ангелова-Барболова Н.С. Проучване на съществуващите представи за ЕКТ.// Известия на Съюза на учените Варна, серия "Медицина и екология", 2013, брой 2, стр. 63-65, ISSN 1310-5833.
 272. Ангелова-Барболова Н.С. Психолого-педагогический тренинг "Сказкотерапия" и личностно-профессиональное развитие педагога.// Материалы 8-ма международная научно-практическая конференция личностно-профессиональное развитие педагога традиции и иновации, 2012, брой 4, стр. 49-52, ISSN 1991-0711.
 273. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Клинические и прововые аспекты недобровольной госпитализации в психиатрический стационар больных шизфренией в Республике Болгария.// Медицинское право, 2009, брой 4, стр. 37-42, ISSN 1813-1239.
 274. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Правовые аспекты недобровольной госпитализации в психиатрический стационар в республике Болгария и Российской Федерации.// Социальное и пенсионное право, 2008, брой 3, стр. 43-47, ISSN 2070-2167.
 275. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Правовые аспекты недобровольной госпитализации в психиатрический стационар в Республике Болгария и России.// Медицинское право, 2007, брой 3, стр. 39-44, ISSN 1813-1239.
 276. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Недобровольная госпитализация в психиатрический стационар в Республике Болгария и Российской Федерации.// Российский психиатрический журнал, 2007, брой 4, стр. 47-52, ISSN 1560-957Х.
 277. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Организационные и правовые аспекты недобровольной госпитализации в психиатрический стационар в Республике Болгарии и Российской Федерации.// Проблемы управления здравоохранением, 2007, брой 2, стр. 35-39, ISSN 2074-1383.
 278. Ангелова-Барболова Н.С., Крушкова С.А. Взаимодействието "преподавател-студент" в контекста на непрекъснатото медицинско образование и практическото обучение на студенти и специализанти в ЦПЗ Русе.// Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, 2013, брой 2, стр. 391-394, ISSN 978-954-490-404-3.
 279. Ангелова-Барболова Н.С., Радева М.И. Предварителни указания за лечение на пациента и психиатрични здравни грижи.// Международно научно on-line списание Наука и технологии, 2013, брой 1, стр. 356-359, ISSN 1314-4111.
 280. Ангелова-Барболова, Н., Т. Стефанова, Б. Тодорова. Обучението в здравословен начин на живот при амбулаторни пациенти с шизофрения - част от индивидуалната им програма за психо-социална рехабилитация.// Списание „Science & Technologies”, Издание на СУ-Стара Загора, 2012, брой II, стр. 155-159, ISSN 1314-4111.
 281. Ангелова-Барболова, Н.С. Клинико-социална характеристика на болни с шизофрения и опасно поведение, които са недоброволно хоспитализирани (по материал от Република България).// Известия на съюза на учените – Русе, Серия „Медицина и екология”, 2011, брой 1, стр. 39-43, ISSN 1311-1078.
 282. Ангелова-Барболова, Н.С. Клинико-социальные особенности больных шизофренией с агрессивными общественно опасным поведением, недобровльно госпитализированных в психиатрический стационар в Республике Болгария.// Психическое здоровье, 2009, брой 8, стр. 15-21, ISSN 2074-014Х.
 283. Ангелова-Барболова, Н.С. Клинико-социальная характеристика больных шизофренией с агрессивными формами поведения, подвергнутых недобровльной госпитализации (по материалам Республики Болгария).// Российский психиатрический журнал, 2009, брой 4, стр. 4-11, ISSN 1560-957Х.
 284. Ангелова-Барболова, Н.С., Стефанова Т.Ж., Тодорова Б.И. Медицинские и образовательные стандарты в Республике Болгарии ─ основу для повышения качества медицинской помощи.// «СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ: ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ», 2011, брой 3, стр. 123-126, ISSN 978-5-43530011-6.
 285. Андонов Й. Отдалечени функционални резултати при фрактури на дистална тибия лекувани с хибриден външен фиксатор..// Ортопедия и травматология, 2015, брой 4, стр. 164-169, ISSN issn 0473-4378.
 286. Андонов Й. Фрактури на тибиален пилон-сравнение между два лечебни метода.// Ортопедия и травматология, 2015, брой 4, стр. 170-178, ISSN issn 0473-4378.
 287. Андонов Й, Косев П, Соколов Ц. Фрактури на тибилано плато и пилон лекувани с артоскопски асистирана репозиция и хибриден външен фиксатор.// Ортопедия и травматология, 2015, брой 2, стр. 84-88
 288. Андонов Й, Соколов Ц. Етапно лечение на високоенергийните фрактури в проксималния край на подбедрицата.// Ортопедия и травматология, 2019, брой 1, стр. 4-11, ISSN issn 0473-4378.
 289. Андонов Й,Соколов Ц, Парашкевова П. STAGED TREATMENT OF HIGH ENERGY LOWER LIMB FRACTURES.// J of IMAB, 2019, No 3, ISSN ISSN: 1312-773X. (SJR rank: 0 /2019, Scopus Journal Metrics)
 290. Андреев А. М.Младенова, К.Панайотов. Изследване функционалното възстановяване при дисторзио на глезенната става след прилагането на мануални мобилизации.// Известия на Съюза на учените, 2017, брой том 7, стр. 114-116, ISSN 1311-1078.
 291. Андреев А., С. Янев, Л. Андреева. Терапевтични препоръки и медикаментозно лечение при анкилозиращ спондилит.// Известия на Съюза на учените, 2015, брой том5, стр. 121-126, ISSN 1311-1078.
 292. Андреев А., С.Янев, К.Панайотов. Изследване на ефекта от прилагане на кинезитерапия при пациенти с анкилозиращ спондилит.// Списание MD, 2018, брой брой 1 февру, стр. 71-73, ISSN 1312-4471.
 293. Андреева П., Коновалова М., Тимева Т., Чавеева П., Щерев А. „ESSURE“ - нов подход за лечение на хидросалпингс преди „In Vitro“ оплождане.// Репродуктивно здраве, 2010, брой 17, стр. 2
 294. Антонова И., Милачич Т., Вълкова Л., Велева Л., Дюлгерова-Николова Д., Щерев А. Ембриотрансфер на ден 4 - предимства и недостатъци в сравнение с ден 3 и ден 5.// Репродуктивно здраве, 2012, брой 19, стр. 2
 295. Атанасов Б., Н. Колев, П. Генов. Импотентност през вековете.// Урология и Ендоурология, 2019, No 25/2, pp. 45-47
 296. Баракова, П., И. Караганова. Ефективност на ранната рехабилитация при деца с леки форми на тазобедрена дисплазия.// Известия на Съюза на учените - Русе, 2013, брой 4, стр. 24 - 29, ISSN 1311 - 1078.
 297. Белева В., Л. Тодорова. Кинезитерапевтични проблеми в комплексното лечение на периартрита раменната става.// Известия на съюза на учените - Русе, 1999, брой 2, стр. 26-28
 298. Белемезова К., Магунска Н.,Бочев И.,Кюркчиев Д.,Щерев А.,Кюркчиев С. Изследвания върху мезенхимни стволови клетки, изолирани от ендометриални огнища.// Репродуктивно здраве, 2015, брой 22, стр. 3-8
 299. Белчева, П., Ив. Стефанова. Училище за гръбнак - превенция на болката в гърба и кръста.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия-4, "Медицина и екология", 2017, брой 6, стр. под печат, ISSN 1311-1078.
 300. Бенишева Т., Н. Събев. Регулация на ценообразуване и реимбурсиране в България след присъединяването й към Европейската общност.// Knowledge International journal; Scientific and Applicative Papers, 2015, брой Vol. 8/1 201, стр. 271 - 275, ISSN 1857-92. (с импакт фактор: 1.023 /2015, Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.023 за 2015 година (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/))
 301. Бенишева Т., Н. Събев. Планиране и организация при разработване на нормативни актове в здравния и лекарствен сектор за системата на общественото здравеопазване.// Здравен мениджмънт, 2004, брой том4 №6, ISSN 1311-9982.
 302. Бечев Б.,Магунска Н.,Искилиева М.,Тимева Т.,Щерев А. Лапароскопско третиране на истмоцеле след Цезарово сечение.// Репродуктивно здраве, 2014, брой 21, стр. 19-23
 303. Богданов И., Гроздев И., Ботев И., Василева С., Господинов Д., Грозева Д., Грозева Л., Демерджиева З., Димитрова Л., Добрев Х., Дреновска К и съавт. Актуализиран консенсус за лечение на псориасис на Българското Дерматологичнo Дружество – 2016.// Дерматология и венерология, 2016, брой 1
 304. Бочев И., Вълкова Л., Кюркчиев С., Щерев А. Повишаване процента на успешни бременности след ко-култивиране на ембриони със свежи ендометриални стромални клетки.// Репродуктивно здраве, 2012, брой 19, стр. 8
 305. Бочев И.,Димчева А.,Юнакова М.,Тимева Т. Влияние на ко-култивирането с автоложни ендометриални стромални клетки върху качеството на човешки ембриони на ден 3..// Репродуктивно здраве, 2016, брой 23, стр. 19-22
 306. Братанов, Д., Янев, Ст., Стефанова, Ив., Миндова, Ст., Парашкевова, П., Делева Р. Роботизирана система за рехабилитация на горен и долен крайник.// Сп. Физиотерапия, 2012, брой 1
 307. Братоева, Е. Изследване на риска от развитие на личностово разстройство при пациенти с онкологични заболявания.// Обща медицина, 2020, брой бр.4, том XX, стр. 19-28, ISSN ISSN 1311-1817 УД. (със SJR ранг: 0 /2019, EBSCO Scopus Excerpta Medica БД Българска медицинска литература)
 308. Василева - Дечева Д., Ив. Неделчева. Кинезитерапевтична програма при реендопротезиране по повод на инфекция след тотална колянна артропластика – клиничен случай.// Известия, 2016, брой 4, стр. 89-94, ISSN 1311 - 1078.
 309. Василева Д.,Ст.Миндова,И.Караганова. Корективна техника чрез апликиране на кинезиотейп ленти за запазване позицията на глезенна става след инсулт в ранен период.// Известия, 2018, брой 4, стр. 83 - 90, ISSN 1311 - 1078.
 310. Велева Л.,Милачич Т.,Бочев И.,Цанов И.,Остромска Л.,Щерев А. Връзка на соматометричните показатели с подвижността и скоростните параметри на движение на сперматозоидите.// Репродуктивно здраве, 2015, брой 22, стр. 9-13
 311. Велчева К. Гръбначни изкривявания или неправилна стойка.// Варненски медицински форум том 4, 2015, брой прил.3, ISSN 2376-5500.
 312. Велчева К. Вегетативни промени в пубертетния период.// Варненски медицински форум том 4, 2015, брой прил.3, ISSN 2376-5500.
 313. Велчева К. Морфологично и функционално развитие на сърдечно-съдовата система.// Варненски медицински форум,том 4, 2015, брой прил.3, ISSN 2376-5500.
 314. Витлиемов В., И. Пеева, П. Витлиемов, Д. Братанов. Съвременни иновационни технологии в инженерната дейност.// МIT-2000, Сп. Механика на машините, ТУ-Варна, 2000, брой 36, стр. 27-30
 315. ВИЧЕВА Д. Ринoсинуити в детската възраст.// Фьоникс Промо, 2017, брой 116, стр. 4-6
 316. ВИЧЕВА Д. УНГ инфекции в детска възраст: отити и риносинуити.// Топмедика, 2017, брой 1, стр. 32-34
 317. ВИЧЕВА Д. Водата в ухото развъжда опасни бактерии.// вестник „Монитор”, 2016, брой 03.08.2016 г
 318. ВИЧЕВА Д. Спешно поведение при вродени малформации на ларинкса.// Спешна педиатрия, 2014, брой 5, стр. 8-11
 319. ВИЧЕВА Д. Д. Дойков. Диагностична оценка и терапевтичен подход при „Задно-капещ синдром”.// GP news, 2016, брой 12, стр. 5-6
 320. ВИЧЕВА Д. Д. Дойков, С. Консулов, Д. Пазарджиклиев, Ст. Консулов, Ив. Ченчев. Клинично поведение при носна травма.// Медикъл Магазин, 2017, брой 6
 321. ВИЧЕВА Д. Д. Пазарджиклиев, Иван Ченчев. Нова клинична гледна точка за риносинуитите.// Мединфо, 2017, брой 2, стр. 38-41
 322. ВИЧЕВА, Д. Симптомът Оталгия – диагностика и терапевтично поведение.// Мединфо, 2017, брой 1, стр. 54-55
 323. ВИЧЕВА, Д. Серозен отит в детската възраст – точна диагностика и клинично поведение.// Медпост, 2016, брой 2 (14), стр. 8-11
 324. ВИЧЕВА, Д. Нови насоки за алергичния ринит.// Мединфо, 2016, брой 4, стр. 36-41
 325. ВИЧЕВА, Д. Оталгия – труден диагностичен проблем ли е?.// GP news, 2016, брой 2 (189, стр. 10-11
 326. ВИЧЕВА, Д. Медикаментозен ринит в детската възраст.// Медикал Магазин, 2016, брой 29, стр. 36-38
 327. ВИЧЕВА, Д. Екзактна диагностика и адекватно лечение на тонзилитите.// Медикарт, 2016, брой 1, стр. 17-19
 328. ВИЧЕВА, Д. Затруднено носно дишане в детска възраст.// Медпост, 2015, брой 2, стр. 46-49
 329. ВИЧЕВА, Д. Какво трябва да знаем за острия среден отит в детската възраст.// Мединфо, 2014, брой 10, стр. 36-43
 330. ВИЧЕВА, Д. Какво трябва да знаем за острия среден отит.// Топмедика, 2014, брой 1, стр. 15-16
 331. ВИЧЕВА, Д. Спешни състояния на острата ларингеална стеноза в детската възраст.// GP news, 2014, брой 3, стр. 10-14
 332. ВИЧЕВА, Д. Как да овладеем острия тонзилит и неговите усложнения?.// Медикъл Магазин, 2014, брой 11, стр. 20-22
 333. ВИЧЕВА, Д. Какво знаем за синузитите в детската възраст.// Мединфо, 2014, брой 3, стр. 14-17
 334. ВИЧЕВА, Д. Специален гост – Доц. Д-р Диляна Вичева.// Мединфо, 2013, брой 3, стр. 10-12
 335. ВИЧЕВА, Д. Изберете българското ефективно симптоматично лечение при възпалителни заболявания на горните дихателни пътища.// Софарма, 2013, брой 1
 336. ВИЧЕВА, Д. Остър среден отит при българските деца.// Мединфо, 2013, брой 2, стр. 5-9
 337. ВИЧЕВА, Д. Функционално носно дишане и ринити.// Медикарт, 2013, брой 1, стр. 8-11
 338. ВИЧЕВА, Д. Г. Петрова, М. Ничева. Ринит познат или неразпознат е?.// Мединфо, 2015, брой 5, стр. 72-74
 339. ВИЧЕВА, Д. Димитрова Й. Какво трябва да знаем за аденоидита.// Медикал магазин, 2015, брой 17, стр. 30-33
 340. ВИЧЕВА, Д. Ж. Баташка. Връзката на алергичния ринит и появата на орални деформации в детската възраст.// Топмедика, 2014, брой 2, стр. 8-10
 341. Вълкова Л.,Милачич Т.,Антонова И.,Бандрева Б.,Пенкова П.,Тимева Т.,Щерев А. Влияние на изкуствения колапс на бластоцистите преди витрификация върху преживяемостта им и резултата от размразения ембрио трансфер.// Репродуктивно здраве, 2016, брой 24, стр. 15-20
 342. Вълкова Л.,Милачич Т.,Антонова И.,Бандрева Б.,Пенкова П.,Юнакова М.,Тимева Т.,Щерев А. Прилагане на асистиран хетчинг с лазер при ембрио трансфер на размразени ембриони.// Репродуктивно здраве, 2016, брой 23, стр. 14-18
 343. Вълчев В., Грозева Д., Йорданова Ив., Господинов Д., Матеев Г.,. Ноктите – митове и настояще.// GP-news, 2009, брой 10(114)
 344. Вълчев. В., Грозева Д., Йорданова И., Алексиева М., Господинов Д. Herpes gestationis.// Дерматология и венерология, 2009, No 1
 345. Гавраилов, Й., С. Янев. Ефекта на постизометричната релаксация при пациенти с бронхиална астма..// Сп. Физиотерапия, 2012, брой 1
 346. Гавраилов, Й., Янев, Ст.. Алтернативни техника за дренаж на въздушните пътища в детска възраст.// Известия на СУБ – Русе, 2014, брой ......, ISSN 1311-1078.
 347. Гамакова - Радкова Н. Eндокринни нарушения в неонаталния период.// GP News, 2018, брой 8, ISSN 1311-4727.
 348. Гамакова-Радкова Н, Гамакова Св, Гамакова П. Хипоксията-предразполагащ фактор за развитие на ранна неонатална тромбоцитопения.// Известия на съюза на учените – Сливен, том 28, 2014, брой 2
 349. Гамакова-Радкова Н, Гамакова Св, Гамакова П. Оценяване на железния статус и еритроцитните параметри на малки за гестационната възраст деца.// Известия на съюза на учените – Сливен, том 28, 2014, брой 2
 350. Гамакова-Радкова Н, Гамакова Св, Гамакова П. Хемокултура от пъпна връв за диагностика на ранен сепсис при новородени с висок риск.// Известия на съюза на учените – Сливен, том 28, 2014, брой 2
 351. Генов П Н Колев Вл Дунев Г Хубчев. Ефективност на циркумцизиото като метод на лечение при мъже с първична преждевременна еякулация.// Урология и ендоурология, 2018, брой 3
 352. Георгиева Д. Научно-обоснована роля и място на медицинската сестра в предоставяне на грижи за възрастни и стари хора в общността.// Здравни грижи, 2015, брой 3
 353. Георгиева Д. Профилактика и сестрински грижи при възрастни и стари хора с прояви на констипация и дехидратация,.// Списание Здравни грижи, 2015, брой 2
 354. Георгиева Д. Необходимост от познание на теоретичните постановки и закономерности за възникване на конфликти.// Известия на съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2014, брой Серия 4, ISSN 311-1078.
 355. Георгиева Д. Проблемност в общуването на съвременното общество. Възможна ли е позитивна промяна?.// Известия на съюза на учените- Русе, том 4, Медицина и екология, 2014, брой Серия 4, ISSN 311-1078.
 356. Георгиева Д. Оказване на подкрепа за психо-социална, педагогическа и професионална адаптацията в обучението по Клинична практика на студентите от първи курс - специалност „Медицинска сестра”.// Известия на съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2013, брой Серия 4
 357. Георгиева Д., Гр. Колева. Клинично наблюдение и оценка на най-често срещаните симптоми при болни нуждаещи се от палиативни грижи.// Здравни грижи, 2016, брой 3
 358. Георгиева М., Д. Найденова, Р. Панчева, Р. Станчева, Св. Досев. Хранителни влакнини и ролята им в диетата на възрастни и деца.// MEDINFO, 2014, брой 2, стр. 31-36
 359. Георгиева М., Н. Рашева, Кр. Колева, Б. Балев, А. Атанасова, М. Желева, Д. Константинова, М. Гаевски, Св. Досев. Остра чернодробна недостатъчност при болестта на Wilson.// Спешна педиатрия неонатология, 2012, брой 1, стр. 91-100
 360. Георгиева М., Н. Рашева, Кр. Колева, Св. Досев. Хронична чернодробна болест в педиатрията.// Спешна педиатрия гастроентерология, 2014, брой 1, стр. 385-397
 361. Георгиева, Д., Г. Колева, Д. Константинова, И. Христова,. Предипломният стаж значим фактор за бъдещата реализация на медицинската сестра,.// сп. Здравни грижи,, 2016, брой 1, стр. 71-76, ISSN 1312-2592.
 362. Георгиева, Д., Гр. Колева, И. Христова, Б. Сърталанска,. Мотивация и нагласи на професионалистите по здравни грижи за продължаващо обучение.// Известия на съюза на учените - Русе, 2017, брой том 7, стр. 62-66, ISSN 1311-1078.
 363. Грозева Д. Уртикария - предизвикателство за клинициста.// MEDICART, 2018, брой 8, стр. 23-26, ISSN 1312-9384.
 364. Грозева Д. Уртикария - какво ново?/под печат/.// MEDICART, 2018, брой 5
 365. Грозева Д. Ултравиолетова радиация, слънцезащитни средства и правилната им употреба.// MEDICART, 2018, брой XI, стр. 3-4, ISSN 1312-9384.
 366. Грозева Д. 20та Научно практическа конференция, Трявна 2017.// Дерматология и венерология, 2018, брой LVII, брой 1, ISSN 0417-0792.
 367. Грозева Д. Ултравиолетова радиация, слънцезащитни средства и правилната им употреба.// MEDICART, 2017, брой 2, ISSN 1312-9384.
 368. Грозева Д. Акне - клиничен спектър и съвременнитерапевтични подходи.// MEDICART, 2017, брой 7, стр. 58-60, ISSN 1312-9384.
 369. Грозева Д. Акне - клиничен спектър и съвременни терапевтични подходи.// MEDICART, 2017, брой 7, ISSN 1312-9384.
 370. Грозева Д. Псориазис, метаболитен синдром и локална терапия.// GP-news, 2016, брой 1
 371. Грозева Д. Контактен дерматит – етиология, патогенеза, клиника. Методи на лечение.// MEDICAL, 2016, брой 1
 372. Грозева Д. Мелазма – етиология, патогенеза, клиника. Методи на лечение.// MEDICAL, 2015, брой 17
 373. Грозева Д. Прониквателна способност на локалните дерматологични комбинации антибиотик и стероид.// GP-news, 2014, брой 7(170)
 374. Грозева Д. Локално лечение на псориазис – гледната точка на пациента.// GP-news, 2014, брой 11(174)
 375. Грозева Д. Приложение на Fucidin крем при лечение на стафилодермии при новородени – ефективност и безопасност.// GP-news, 2014, брой 5(168)
 376. Грозева Д. Fucidin H и Fucicort – по-добрият избор при лечение на атопичен дерматит и екземи.// GP-news, 2011, брой 5(132)
 377. Грозева Д.,. Локално приложение на епителизиращи средства, антибиотици и кортикостероиди.// GP-news, 2014, брой 6(169)
 378. Грозева Д.,. Сърбежът като основен симптом в дерматологията.// GP-news, 2011, брой 6(133)
 379. Грозева Д., Велчева К. Ултравиолетови лъчи, влиянието им върху кожата и фотопротекция/под печат/.// PRO MEDIC, 2020, брой 2
 380. Грозева Д., Вълчев В. и сътр.,. „ Тревожност, депресия и суициден риск при пациенти с хронични кожни заболявания. Психосоматични дерматози.”.// Рецептор- български психиатричен журнал, 2005, брой 4
 381. Грозева Д., Вълчев В., Йорданова Ив., Алексиева М., Господинов Д. Случай на хиперимуноглобулин Е синдром с Molluscum contagiosum и приложение на Interferon.// Дерматология и венерология, 2009, брой 1
 382. Грозева Д., Вълчев В., Йорданова Ив., Господинов Д. Атопичен дерматит и емолиенти.// GP-news, 2009, брой 7(111)
 383. Грозева Д., Господинов Д. Епидемиологично проучване на атопичен дерматит при пациентите на Клиника по дерматология и венерология – Плевен за период 2000 – 2007 година.// Дерматология и венерология, 2009, брой 1
 384. Грозева Д., Господинов Д. Атопичен дерматит – патогенеза, клиника и терапия. Грижи за кожата.// GP-news, 2008, брой 103
 385. Грозева Д., Господинов Д. Пробиотиците като опция в съвременното лечение на атопичния дерматит.// Дерматология и венерология, 2011, брой 1
 386. Грозева Д., Господинов Д., Гечева С. Изследване на секреторен имуноглобулин А (s-IgA) от слюнка и общ имуноглобулин А при деца с атопичен дерматит.// Дерматология и венерология, 2011, брой 2
 387. Грозева Д., Господинов Д., Гинчева В., Попов А. Розацеята - предизвикателство пред дерматолога.// PRO MEDIC, 2019, брой 5, стр. 46-50, ISSN 2603-4727.
 388. Грозева Д., Господинов Д., Грозева Л., Дянкова Д.,. Епидемиологично проучване на атопичен дерматит при пациентите на стационарно лечение в окръжен диспансер по кожни и венерически заболявания със стационар – Д- р Владимир Горанов – Русе за периода 2000.// МедИнфо, 2010, брой 6
 389. Грозева Д., Йорданова И., Алексиева М., Господинов Д.,. Генерализиран пустулозен псориазис. Лечение с Cyclosporin.// Дерматология и венерология, 2009, брой 1
 390. Грозева Д., Йорданова И., Господинов Д., Василева С. IgA линеарна булозна дерматоза в детска възраст.// Дерматология и венерология, 2009, брой 1
 391. Грозева Д., Петрова Б. Перманентен грим и странични реакции.// GP News, 2019, брой брой 6(229), стр. 18-20, ISSN 1311-4727.
 392. Гълъбов И., М. Гълъбова, В. Колева, Св. Досев. Субхордален ларингит – диагноза и терапевтично поведение.// Наука пулмология, 2012, брой 4, стр. 5-7
 393. Гълъбов Ив., М. Гълъбова, Св. Досев. Инфекции на горните дихателни пътища.// MEDICAL, 2014, брой 6, стр. 10-11
 394. Д. Арабаджиева, С. Симеонов, В. Филипов, В. Цонев, О.Шербанов, Вл. Петров. Анестезия при пациенти с ревматоиден артрит..// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2015, брой 2, стр. 30-32, ISSN 1310-4284.
 395. Д. Арабаджиева, Т.Недева,дм, Вл. Петров. Периоперативни венозни инфузии на Лидокаин и постоперативно възстановяване.// сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2013, брой 1, стр. 50-56, ISSN 1310-4284.
 396. Д. Дойков, ВИЧЕВА Д, Ил. Дойков. Какво трябва да знаем за гастро-езофагеалния и ларинго-езофагеалния рефлукс.// Медикъл магазин, 2016, брой 36, стр. 54-56
 397. Д. Пазарджиклиев, И. Йовчев, ВИЧЕВА Д., М. Диба, Ил. Дойков. Възможности за рехабилитация на гласа и говора след ларингектомирани болни.// GP news, 2016, брой 2 (189), стр. 30-31
 398. Д.Георгиева, С Тончева, Р Дойновска, Г Колева, И Христова, М Бачева. Състояние на хигиенните здравни грижи в УМБАЛ „Канев”–Русе, МБАЛ–Шумен и МБАЛ–Благоевград.// Social Medicine, 2018, брой 3/4, стр. 55-60
 399. Делева Р. Функционална физиотерапевтична методика при pes planus в младежка възраст.// Известия на Съюза на учените – Русе • Серия 4 • Медицина и екология 2017, 2017, брой 6, стр. 67 – 73, ISSN 1311-1078.
 400. Делева Р. Масаж с мед методика и въздействие.// Известие, 2015, брой серия-5, стр. 147-150, ISSN 1311-106X.
 401. Делева Р.,. Мениджмънт на детската церебрална парализа- неизчерпаемите възможности на кинезитерапията.// Здравна икономика, 2017, брой 1, стр. 24-29, ISSN 1311-9728.
 402. Делева Р.,. Мениджмънт на рехабилитацията на рамо- връзката на гръбначният стълби шийните прешлени с травмите на рамото.// Здравна икономика, 2017, брой 3, стр. 8-12, ISSN 1311-9729.
 403. Делева Р.,. Мениджмънт на активната кинезитерапия при деца с церебрална парализа.// Здравна икономика, 2017, брой 2, стр. 18-23, ISSN 1311-9729.
 404. Делева Р., В. Дачева. Уринарната инконтиненция - разпространение и кинезитерапия.// Известия на Съюза на учените – Русе • Серия 4 • Медицина и екология 2017, 2017, брой 6, стр. стр. 84 - 92, ISSN 1311-1078.
 405. Делева Р., Ив. Стефанова. Ефект от прилагане на пасивни движения в комплексната рехабилитационна програма след фрактури на проксималния хумерус.// сп. Известия на Съюза на учените – Русе, Серия 4,, 2017, брой 6, стр. 136 - 140, ISSN 1311-1078.
 406. Делева Р., Н. Попов. Системен обзор на кинезилечението след фрактури на проксималния хумерус.// Известия на Съюза на учените – Русе • Серия 4 • Медицина и екология 2014, 2014, брой 4, стр. 115-121, ISSN 1311-1078.
 407. Делева Р., П. Парашкевова. Масажната маса – основен елемент за ергономичен масаж..// списание Известия, 2015, брой 1, стр. 127-131, ISSN 1311-1078.
 408. Дилков, Д., Ал. Парашкевов, Р. Костадинов. Основни насоки в управлението на човешкия фактор при кризисни ситуации, предизвикани от природни бедствия или терористични актове.// Военна медицина, 2013, брой .
 409. Димитров А., Шопова Е., Тимева Т. Gynalgin - още една възможност за лечение на бактериалната вагиноза.// Акушерство и гинекология, 2007, брой 46(1), стр. 46
 410. Димитров И.,Андреева П.,Чавеева Ч.,Коновалова М.,Щерев А. Ролята на колпоскопското изследване при профилактиката на цервикалният карцином.// Акушерство и гинекология, 2015, брой 7, стр. 11-15
 411. Димитров Р., Щерев А., Кюркчиев С. Мултипотентни стволови клетки в човешкия ендометриум и децидуа.// Репродуктивно здраве, 2010, брой 17, стр. 34
 412. Димитрова И., Д. Ставрев. Водното спасяване във Варна до 60-те години. От осъзнаване на необходимостта през идеите, организирането до създаването на единна комплексна животосъхраняваща служба..// Авиационна, морска и космическа медицина, 2014, брой 1, стр. 6-13, ISSN 1314-5819.
 413. Досев Св. Температурни състояния при деца.// НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – РУ & СУ’15, 2015, брой 1, ISSN 1311-3321.
 414. Досев Св. Науката за пробиотиците.// НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – РУ & СУ’15, 2015, брой 1, ISSN 1311-3321.
 415. Досев Св. Esberitox добрата профилактика срещу инфекции и през лятото.// Наука пулмология, 2014, брой 2
 416. Досев Св. Профилактика на HPV свързани заболявания.// GP news, 2014, брой 7, стр. 6-7
 417. Досев Св. Можем ли да засилим естествените човешки съпротивителни сили с бактериални лизати.// Педиатрия, 2014, брой 2
 418. Досев Св. Как да победим спастичната болка.// GP News, 2014, брой 1
 419. Досев Св. Нов подход при лечението на диария с желатинов танат.// Наука пулмология, 2014, брой 2, стр. 24-26
 420. Досев Св. Епидемиология, патогенеза и терапия на пирексията, хиперпирексията и болката в детската възраст.// Наука пулмология, 2014, брой 1, стр. 33-36
 421. Досев Св. Недоносеността в русенска област като проблем за намаляването на детската смъртност.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2011, брой 2, стр. 11-13
 422. Досев Св. Детската смъртност в Русенска област през периода - 1946 – 2006 г.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2011, брой 2, стр. 14-19
 423. Досев Св. Детската смъртност в Русенска област – България за периода 1946-2012.// Педиатрия, 2014, брой 2
 424. Досев Св. К. Велчева. Респираторни заболявания и продуктивна кашлица.// ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – Русе Серия 4 МЕДИЦИНА И ЕКОЛОГИЯ Том 7, 2017, брой 7, стр. 6-11, ISSN 1311-1078.
 425. Досев Св. К. Велчева. В помощ на педиатрията с Есберитокса.// ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – Русе Серия 4 МЕДИЦИНА И ЕКОЛОГИЯ Том 6, 2016, брой 6, 2016, брой 4, ISSN 1311-1078.
 426. Досев Св., Б. Манчев. Бързо и ефективно лечение на острите гастроентерити при кърмачета и малки деца с пероралния рехидратиращ разтвор на HIPP(ORS 200).// Известия на Съюза на учените – Русе, 2014, брой 4
 427. Досев Св., Б. Манчев. HIPP чай – нови формули.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2014, брой 4
 428. Досев Св., М. Георгиева. Приложение на Ка-Вит с оглед профилактиката на късната фаза на витамин К дефицит.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2014, брой 4
 429. Досев Св., М. Георгиева. Не подценяваме ли риска от поява на ротавирусен гастроентерит.// GP News, 2014, брой 1
 430. Драганова Д. Демографски и клинико - социални особености на пациенти с психични заболявания,.// Здравни грижи, 2016, брой 1, стр. 71-76, ISSN 1312-2592.
 431. Драганова Д. Значение на участието на медицинската сестра в психосоциалната рехабилитация в услуги в общността за повишаване качеството на живот на психично болни.// сп. Здравни грижи, 2014, брой бр 1
 432. Драганова Д. Формиране на социална съпричастност и гражданска позиция при обучението на медицински сестри.// Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, 2013, брой том II,, стр. стр. 76-78, ISSN 978-954-490-404-3.
 433. Драганова Д. Роля на медицинската сестра в екипа за психосоциална рехабилитация.// Научни трудове на Русенски университет, 2013, брой том 52, сери, стр. 96-99
 434. Драганова Д., Н. Ангелова-Барболова. РАЗВИТИЕ НА СЕСТРИНСКИТЕ ГРИЖИ В ПСИХИАТРИЯТА.// Известия на СУ Варна, 2013, брой 2 том ХVІІІ, стр. 71-76, ISSN 1310-5833.
 435. Дюлгерова-Николова Д., Милачич Т., Бандрева Б., Христова К., Щерев А. Психологическа реакция на пола при безплодие и ин витро лечение.// Репродуктивно здраве, 2012, брой 19, стр. 16
 436. Дюлгерова-Николова Д.,Димчева Ал.,Милачич Т.,Бочев И.,Баров Д.,Щерев А. IMSI и качество на човешките предимплантационни ембриони.// Репродуктивно здраве, 2014, брой бр.21, стр. 9
 437. Ж. Баташка, ВИЧЕВА Д. Как да запазим функциите на орофаринкса при деца и възрастни?.// Медикал магазин, 2015, брой 13, стр. 24-27
 438. Ж. Казанджиева, Р. Дърленски, М. Герговска, Р. Янкова, С. Тонев, М. Кадурина, Д. Господинов, Е. Христакиева, Д. Ганчева, А. Николова, З. Демерджиева, М. Ганчева, Д. Грозева, Д. Етугов, П. Брезоев, Л. Цанкова, К. Кирчева, Р. Станева, К. Милкова, М. Гюрова, Р. Андасорова, Б. Борисов, Г. Матеев, С. Василева, Е. Обрешкова, Н. Цанков. Атопичен дерматит – Национален консенсус за диагностика и лечение на Българското Дерматологично Дружество (Секция по Дерматоалергология).// Дерматология и венерология, 2014, брой 1
 439. Ж. Казанджиева, Р. Дърленски, М. Герговска, Р. Янкова, С. Тонев, М. Кадурина, Д. Господинов, Е. Христакиева, Д. Ганчева, А. Николова, З. Демерджиева, М. Ганчева, Д. Грозева, Д. Етугов, П. Брезоев, Л. Цанкова, К. Кирчева, Р. Станева, К. Милкова, М. Гюрова, Р. Андасорова, Б. Борисов, Г. Матеев, С. Василева, Е. Обрешкова, Н. Цанков,. Екзема на ръцете – Национален консенсус за диагностика и лечение на Българското Дерматологично Дружество (Секция по Дерматоалергология).// Дерматология и венерология, 2014, брой 1
 440. Желева Е, И.Сербезова. Процесът на формиране на специалистите по здравни грижи.// Известия на Съюза на учените - Русе, 2013, брой серия 4, том, стр. 75-78, ISSN 1311-1078.
 441. Захариева К. Разходка в света на витамините.// Известия, 2015, брой 5, ISSN 1311-1078.
 442. Захариева К. Физическата активност фактор свързан с превенцията на хипертоничната болест.// Варненски медицински форум том 4, 2015, брой 3
 443. Захариева К Г Михайлова. Необходимост от повишаване нивото на знания и умения на болните от захарен диабет по отношение на хранителния режим.// Варненски медицински форум том 4, 2015, брой 3
 444. ЗАХАРИЕВА К Г Христова. Медико-социални аспекти в педиатрията - деца в риск.// Известия, 2015, брой 5, ISSN 1311-1078.
 445. Захариева К Д Замбева. Алкохолът рисков фактор за развитие на чернодробна цироза.// Варненски медицински форум том 4, 2015, брой 3
 446. Захариева К Т Атанасова О Шербанов. СИНДРОМ НА РАЗБИТОТО СЪРЦЕ – МИТ, МЕТАФОРА ИЛИ РЕАЛНОСТ.// Юбилейна научна конференция „Съвременни тенденции в здравните грижи“ гр. СливенВарненски медицински форум том 4, 2018, под печет, 2018, брой том 4
 447. Захариева К. Д. Замбева К. Велчева. Гърчови прояви в детска възраст.// Известия, 2015, брой 5, ISSN 1311-1078.
 448. Захариева К. К. Велчева. Медицинската педагогика определяща мястото на болния в учебния процес.// Известия, 2015, брой 5, ISSN 1311-1078.
 449. И. Сербезова. Методът „кожа до кожа“ - метод за качествена сестринска и акушерска грижа.// ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – Русе Серия 4 МЕДИЦИНА И ЕКОЛОГИЯ Том 6 , 2016, 2016, брой 6, стр. 39-45, ISSN 1311-1078.
 450. Иванова-Тодорова Е., Тимева Т., Налбански А., Кюркчиев Д. Увеличеният абсолютен брой NK клетки в периферната кръв корелира с увеличена експресия на HLA-DR и повишена секреция на IL-12 при жени със стерилитет.// Акушерство и гинекология, 2010, брой 49(2), стр. 20-24
 451. Й. Гроздев, И. Богданов, С. Василева, Д. Господинов, Д. Грозева, Л. Грозева, Л. Димитрова, Х. Добрев, Р. Дърленски, М. Кадурина, Ж. Казанджиева, К. Кирчева, Г. Матеев, Н. Методиева, Е. Обрешкова, К. Праматаров, М. Санкева, С. Тонев, М. Трашлиева, Е. Христакиева, Т. Черкезов, Р. Янкова, Н. Цанков. Консенсус за лечение на псориасис на Българското Дерматологичнo Дружество – 2013.// Дерматология и венерология, 2013, брой 2
 452. К. Дикова, М. Вичев, К. Панайотов. Смъртност от сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) в период на здравна реформа 1990-2012г.// Социална медицина. Тримесечник на дружеството по социална медицина, Информатика здравен мениджмънт социална епидемиология икономика медицинско право 2, 2014, брой 2, ISSN ISSN 1310-1757.
 453. К. Захариева, О. Шербанов, Т. Атанасова. Хиперактивност и дефицит на внимание – често свързани проблеми.// Известия на Съюза на учените - Русе серия 4, 2018, брой том 8, ISSN 1311-1078.
 454. К. Захариева, О. Шербанов, Т. Атанасова. Хиперактивност и дефицит на внимание – често свързани проблеми..// Известия на Съюза на учените - Русе серия 4, 2018, брой брой том 8, ISSN 1311-1078.
 455. К. Панайотов. Нозологична структура на лицата диагностицирани и лекувани в „Специализиран медицински център”.// Социална медицина, 2015, брой 1
 456. К. Панайотов. Характеристика на здравното състояние на болните и физиотерапевтична дейност в СБАЛФРМ.// Социална медицина, 2015, брой 1
 457. К. Панайотов. Материални ресурси на здравната система в Република България за периода 1960 – 2012г.// Социална медицина, 2015, брой 1
 458. К. Панайотов. Рисков профил на лицата с исхемична болест на сърцето /ИБС/.// Българско списание за обществено здраве, 2013, брой Електронно и
 459. К. Панайотов. Индикации за катетеризация на лицата с исхемична болест на сърцето /ИБС/ и анализ на резултатите.// Социална медицина, 2013, брой бр. 4/ 2013
 460. К. Панайотов. Организация на приема и характеристика на лицата с исхемична болест на сърцето /ИБС/, лекувани с интервенционални методи.// Българско списание за обществено здраве, 2013, брой Електронно и
 461. К. Панайотов, К. Дикова, М. Вичев. Нозологична структура на смъртността в Република България в периода 1990-2012г..// Социална медицина, 2014, брой 2, ISSN ISSN 1310-1757.
 462. К. Панайотов, К. Дикова, М. Вичев. Характеристика и тенденции на здравно-демографските тенденции в България за периода 1880-2012г..// Българско списание за обществено здраве - издание на Националния център по обществено здраве и анализи, 2014, брой , том 6, кн.
 463. К. Панайотов, К. Дикова, М. Вичев. Възпроизводство на населението в България за периода 1890-2012г.// Българско списание за обществено здраве, 2014, брой том 6, кн.3, ISSN ISSN 1313-86 OX.
 464. К.Панайотов. Здравно състояние на лицата с исхемична болест на сърцето /ИБС/..// Социална медицина, 2013, брой бр. 4
 465. Кадирова З Е. Неджиб Кр. Захариева Т Атанасова. ЕЛЕФАНТИАЗА /СЛОНСКА БОЛЕСТ/ eдна от 10 –те най-странни болести на съвремието.// Варненски медицински форум 2018Юбилейна научна конференция „Съвременни тенденции в здравните грижи“ гр. Сливен, 2018, брой том 4
 466. Кадирова З Е. Неджиб Кр. Захариева Т Атанасова. ЕЛЕФАНТИАЗА /СЛОНСКА БОЛЕСТ/ eдна от 10 –те най-странни болести на съвремието.// Варненски медицински форум Юбилейна научна конференция „Съвременни тенденции в здравните грижи“ гр. Сливен,, 2018, брой брой том 4
 467. Казанджиева Ж, Дърленски Р, Янкова Р, Берова Н, Богданов И, Василева С, Ганчева М, Герговска М, Грозева Д, Господинов Д, Демерджиева З, Кадурина М, Матеев Г, Николова А, Обрешкова Е, Праматаров К, Христакиева Е, Цанкова Л, Цанков Н. Себореен дерматит - съвременни данни за етиопатогенезата, клиниката, диагностиката и терапията.// Дерматология и венерология, 2018, брой LVII, брой 3, стр. 23-31, ISSN 0417-0792.
 468. Казанджиева Ж., Дърленски Р., Янкова Р., Берова Н., Богданов И., Василева С., Ганчева М., Герговска М., Грозева Д., Господинов Д., Демерджиева З., Йорданова И., Кадурина М., Матеев Г., Николова А., Обрешкова Е., Праматаров К., Трашлиева М., Христакиева Е., Цанкова Л., Цанков Н. Атопичен дерматит - съвременни данни за етиопатогенезата, клиниката, диагностиката и терапията.// Дерматология и венерология, 2019, брой LVIII, брой , стр. 21-33, ISSN 0417-0792.
 469. Калев В., Чавеева П., Тимева Т., Евтимова Н., Щерев Ат. Ултразвукова диагноза на вродена атрезия на трикуспидалната клапа в първи триместър на бременността. Клиничен случай..// Репродуктивно здраве,, 2018, брой 27, стр. 21-24
 470. Караганова, И. Рискови фактори за развитието на дисплазия на тазобедрените стави.// Известия на Съюза на учените – Русе, Медицина и екология, 2016, брой 6, стр. 64 - 68, ISSN 1311 - 1078.
 471. Караганова, И. Превантивни мерки и ставна гимнастика срещу развитието на дисплазия на тазобедрените стави.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2015, брой 5, стр. 99 - 102, ISSN 1311 - 1078.
 472. Караганова, И., С. Миндова, Д. Василева. Връзката между хиподинамия, саркопения и загуба на физическа функция.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2017, брой 7, стр. 48 - 55, ISSN 1311 - 1078.
 473. Караганова, И., С. Миндова, И. Стефанова. Радиална нервна дисфункция – симптоми, функционална диагностика и физикална терапия.// Сп. Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2016, брой 6, стр. 111-119, ISSN 1311 - 1078.
 474. Колева Г., Д., Георгиева. Използване на вербални и невербални скали за оценка на болката от медицинската сестра при палиативно болни.// Известия на съюза на учените- Русе; Медицина и екология, 2016, брой 6, стр. 99-104, ISSN 1311-1078.
 475. Колева Гр., Д. Георгиева. Компетентност на медицинската сестра във връзка с прилагането на аналгетична терапия в палиативното лечение.// Известия на съюза на учените- Русе; Медицина и екология, 2016, брой бр., стр. 158-163, ISSN 1311-1078.
 476. Колева, Гр., Д. Георгиева. Оценка на риска от възникване на декубитус.// Здравни грижи, 2016, брой 3
 477. Колева, Гр., Д. Георгиева, Ир. Христова. Нагласи и отношение на професионалистите по здравни грижи за продължаващо обучение и научна дейност.// Здравни грижи, 2018, брой 1, стр. 28-34, ISSN 1312-2592.
 478. Колева, Гр., Д. Георгиева, Цв., Станчева, Св. Нинова. Нагласи за продължаващо обучение на професионалистите по здравни грижи.// Известие на съюза на учените, 2017, брой том 7, стр. 98-102, ISSN 1311-1078.
 479. Колева,Гр. Храненето като фактор от стила на живот при пациенти с артериална хипертония.// Здравни грижи, 2018, брой 1, ISSN 1312-2592.
 480. Константинова Д. Мястото на здравните грижи в социалните услуги за хора с увреждания.// Здравни грижи, 2016, брой 4, стр. 10-13, ISSN 1312 2592.
 481. Косев П, Валентинов Б, АндоновЙ. Лечение на вродената псевдоартроза на тибията чрез компресионно-дистракционна външна фиксация и комнбинация от техники.Предизвикателства преди и след постигане на костно срастване.// Ортопедия и травматология, 2015, брой 2
 482. Косев П., Петрова Н., Арабаджиева Д., Соколов Ц. Актуални стратегии в периоперативния контрол на болката при колянно ендопротезиране.// Лекарска практика, 2015, брой год. ХVІІ, б, стр. 30-35, ISSN 1311-2589.
 483. Кристина Захариева Татяна Атанасова Огнян Шербанов. НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО И ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО КАТО РИСКОВ ФАКТОР ЗА ЗДРАВЕТО В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия 4, 2018, брой том 8, ISSN ISSN 1311-1078.
 484. Крушкова С. Хистерията в детско-юношеска възраст.// Научно списание Педагогика, 2015, брой 8, стр. 1110-1118, ISSN 0861-3982.
 485. Кунев A., Петкова Р. Съвременен алтернативен метод за диагностика на тубарен фактор при женски стерилитет. конференция Русенски университет и Софийски университет октомври 2016 г..// сборник на конференция Русенски университет и Софийски университет октомври 2016 г., 2016, брой 1
 486. Кунев А, Петкова Р. Наличие на бактерии в еякулата при пациенти, подложени на вътрематочна инсеминация. Най-често намирани видове и тяхното значение / Кунев А, Петкова Р..// Сборник научна конференция РУ СУ 10.10.2015, 2015, брой 1
 487. Кунев А, Петкова Р. Изследване на процента успеваемост при процедури по IUI в зависимост от кръвните групи при пациентитите / Кунев А, Петкова Р. |научна конференция РУ СУ 10.10.2015 г..// научна конференция РУ СУ 10.10.2015 г, 2015, брой 1
 488. Кунев А. Предварителни резултати от проучване на факторите влияещи успеваемостта на процедурите по интраутеринна инсеминация.// списание-JBCR MU Pleven, 2017, брой 1
 489. Кунев А. Спонтанни аборти в област Русе. Споделяне на 6 годишният ни опит при диагностика и лечение на сп.аборти с фокус имунните и ендокринни причини.// Сборник наНационален конгрес по акушерсво и гинекология елените 2016 г. списание Акушерство и гинекология, 2016, брой 1
 490. Кунев А. Петкова Р. История на асистираната репродукция и място на изкуствената инсеминация в нея.// Сборник |научна конференция РУ СУ 10.10.2015 /, 2015, брой 1
 491. Кунев Ал, Радкова Н. Съвременен алтернативен метод за диагностика на тубарен фактор при женски стерилитет.// Известия на съюза на учените – Русе, Медицина и екология, 2016, брой 6, стр. 18-21, ISSN 1311-1078.
 492. Луканова, Й.,. Методи, организационни форми и средства на обучение по време на клинична практика на студентите-акушерки.// Списание „Известия”, Съюз на учените,, 2015, брой 2
 493. М. Вичев, К. Панайотов. Динамика на детската смъртност в България за периода 1960-2012г..// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери, ISSN 1311-3321.
 494. М. Вичев, К. Панайотов. Здравен статус на населението в област Русе за периода 1996-2013г.Състояние, тенденции, перспективи.// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери, ISSN 1311-3321.
 495. М. Вичев, К. Панайотов. Материални ресурси и икономически параметри на здравната система в област Русе за периода 2000-2013г.// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери, ISSN 1311-3321.
 496. М. Вичев, К. Панайотов. Равнище и динамика на злокачествените новообразувания /зно/ за периода 1985-2012г..// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери, ISSN 1311-3321.
 497. М. Вичев, К. Панайотов. Естествено движение на населението в област Русе за периода 1996-2013г..// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери
 498. М. Вичев, К. Панайотов. Хоспитализирана заболеваемост в Република България за периода 1970-2013г..// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери, ISSN 1311-3321.
 499. М. Милков, Пл. Недев, Р. Бенчев, Д. Вичева, Цв. Тончев. Първи Национален симпозиум по обструктивна сънна апнея и хъркане.// Международен бюлетин по Оториноларингология, 2014, брой 4
 500. Мilachich T, Timeva T, Shterev A. Case Report: Five Years Post Allogenic Transplantation and Seven Years Post Preimplantation Genetic Diagnosis for β-halassaemia Major Combined with HLA Matching..// J Hematol Transfus., 2018, No 6(1), pp. 1079
 501. Магунска Н., Антонова И., Бочев И., Валериева Е., Юнакова М., Бечев Б., Тимева Т. Морфо-функционален анализ на овоцити по системата Овоскор при жени с ендометриоза..// Репродуктивно здраве, 2019, брой 29, стр. 7-10, ISSN 1312-6180.
 502. Магунска Н.,Антонова И.,Бечев Б.,Ганева Г.,Щерев А,Иванов Ст. Фертилност на жените с овариална ендометриоза, подложени на ин витро процедура.// Репродуктивно здраве, 2016, брой 24, стр. 9-14
 503. Магунска Н.,Бечев Б.,Тимева Т.,Щерев А.,Иванов Ст. Ефективност на методите на лечение на жени с овариална ендрометриома и инфертилитет.// Репродуктивно здраве, 2016, брой 24, стр. 21-28
 504. Миланова В., Св. Досев, В. Недкова. Социално-психологични фактори на кърменето.// Практическа педиатрия, 2014, брой 2, стр. 20-22
 505. Милачич Т., Петкова Л., Vanderzwalmen P., Баров Д., Щерев А. Замразяване на яйцеклетки и ембриони чрез витрификация – нови аспекти в запазването на фертилните функции на човека.// Репродуктивно здраве, 2008, брой 14, стр. 15
 506. Миндова С. Кинезитерапия при увреда на nervus ulnaris.// „Известия на Съюза на учените“ - Русе,, 2015, брой 5, стр. 137-141, ISSN 1311-1078.
 507. Миндова С., И. Караганова, И. Стефанова. Превенция на мускулно-скелетните смущения.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2015, брой 5, стр. 51 - 54, ISSN 1311 - 1078.
 508. Миндова С., И. Караганова, Д. Василева. Weekend warriors и рискът от руптура на ахилесовото сухожилие – фактори, превенция и възстановяване.// Известия, 2018, брой 4, стр. 39-47, ISSN 1311 - 1078.
 509. Миндова С., И. Стефанова, И. Караганова. Кинезитерапевтично поведение при екзацербация на ХОББ.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2015, брой 5, стр. 111 - 115, ISSN 1311 - 1078.
 510. Миндова, С., И. Караганова. Клинични синдроми при медианна невропатия (CTS). Кинезитерапевтични препоръки.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2016, брой 6, стр. 59-63, ISSN 1311 – 1078.
 511. Миндова, С., И. Караганова. Съвременни възгледи за лечение на болковите синдроми в долната част на гърба.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2014, брой 4, стр. 127 - 129, ISSN 1311 – 1078.
 512. Миндова, С., И. Караганова. Критерии за употреба на мускулния тест – проблеми и препоръки.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2014, брой 4, стр. 101 - 105, ISSN 1311 – 1078.
 513. Миндова, С., И. Стефанова. Гастроптоза – кинезитерапия и препоръки.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2016, брой 6, стр. 120-124, ISSN 1311 – 1078.
 514. Минчева П. Аспекти на приложението на играта в ерготерапията.// Педагогика, 2015, брой 9, стр. 1231-1236, ISSN 1314-8540.
 515. Митрова Р., Св. Досев. Стволови клетки – настояще и бъдеще.// Практическа педиатрия, 2014, брой 7
 516. Михайлов Хр., Н. Митев, Д. Костов, Р. Янева, Н. Мънков, Е. Николаев, В. Обретенов, Ю. Крумов, Хр. Бозов, О. Шербанов, М. Янева. Комплексно мултиплициран подход при лечението на диабетното стъпало.// Списание Авиационна, морска и космическа медицина,, 2017, брой 2, стр. 38-41, ISSN 1314-5819.
 517. Младенов М., Д. Братанов, М. Деянов, М. Мустафа. BULCIP Модел за вземане на решения в условия на многовариантна терористична заплаха.// Сборник материали с резултатите от изпълнението на задачите по проект HOME/2010/CIPS/AG/019, 2013, брой 2, стр. 101-110, ISSN 978-954-92552-7-0.
 518. Момчилова, А., Янев, С. Влияние занятий плаванием в детском саду на състояние здоровья дошкольников.// Научно-практический журнал "Инструктор по физкультуре", OOO „ТЦ Сфера”, Москва, 2009, брой 4, стр. 17-26
 519. Н. Радкова, К. Панайотов. Хипертиреодизъм при новородени..// Научни трудове на Русенски университет, 2014, No том 53, сери, ISSN 1311-3321.
 520. Недева T., О. Шербанов, Г. Бозова. Анестезиологични съображения при пациенти със саркоидоза.// Авиационна, морска и космическа медицина, 2016, брой 1, стр. 27 - 31, ISSN 1314-5819.
 521. Недева T., О. Шербанов, Г. Бозова. Анестезиологични предизвикалтелства при пациенти с болест на Бехтерев.// Авиационна, морска и космическа медицина, 2015, брой 2, стр. 58 - 63, ISSN 1314-5819.
 522. Недева Т., О. Шербанов, Кр. Захариева. Рак на гърдата – някои психологически акценти.// Известия на Съюза на учените- Русе, 2017, брой под печат, ISSN 1311-1078.
 523. Недева Т., О. Шербанов, Хр. Бозов, Т. Михайлова, Вл. Петров, Гр. Бозова. Прием на билкови препарати и влияние върху анестезията.// Анестезиология и интензивно лечение, 2017, брой 3, стр. 53-61, ISSN 1310-4284.
 524. Недкова В., Н. Коларова-Янева, Св. Досев. Гастроезофагеален рефлукс в детска възраст.// Медик арт пулмология и педиатрия, 2014, брой 1, стр. 76-78
 525. Никола Събев. Поведенчески фактори на риска сред ученици на възраст 14-18 г. в област Русе.// Knowledge international journal, 2016, брой V. 15.1, стр. 343 - 348, ISSN 1857-92. (с импакт фактор: 1.322 /2016, GIF Institute for Information Resources)
 526. Нунев С. Нагласи на социалните работници към провеждането на супервизия в социалните дейности.// Научни трудове на РУ, 2014, брой 53, с.8.1., стр. 52-60, ISSN 1311-3321.
 527. Нунев С. Антидискриминационни измерения на социалната работа със стари хора.// Научни трудове на РУ, 2012, брой том 51 с.8.1, стр. 43-48, ISSN 1311-3321.
 528. Нунев С. Културна компетентност и антидискриминационна социална работа.// Научни трудове на РУ, 2012, брой том 51 с.8.1, стр. 49-53, ISSN 1311-3321.
 529. Нунев С. Някои властни отношения като специфични ресурси в социално-педагогическата дейност.// Образование, 2000, брой 4, стр. 57-65, ISSN 0861-475X.
 530. Нунев С. Психотерапевтични аспекти на изобразителната дейност и творчество.// Педагогика, 1996, брой 4, стр. 41-54, ISSN 0861-3982.
 531. Нунев С. Сътрудничеството в процеса на обучение по изобразително изкуство в началното училище.// Начално училище, 1994, брой 1, стр. 18-25, ISSN 1310-0572.
 532. Нунев С. Структурни и функционални особености на съвместната изобразителна дейност на учениците от началното училище.// Начално училище, 1994, брой 5, стр. 24-36, ISSN 1310-0572.
 533. Нунев С. Сътрудничеството в учебния процес по изобразително изкуство.// Педагогика, 1993, брой 11, стр. 55-60, ISSN 0861-3982.
 534. Нунев С. Работното място на ученика от начална училищна степен - целево използване и многофункционалност.// Образование, 1993, брой 3, стр. 35-39, ISSN 0861-475X.
 535. Нунев С. Съвместната изобразителна дейност на учениците от началното училище.// Образование, 1993, брой 2, стр. 48-55, ISSN 0861-475X.
 536. Нунев С. Актуални аспекти на антидискриминационната политика на Европейския съюз в областта на уврежданията.// Летописи, 2017, брой т.2, кн.2, стр. 46-53, ISSN ISSN: 1314-703X.
 537. Нунев, С. Психотерапевтични аспекти на изобразителната дейност и изобразителното творчество.// Начално образование, 1996, брой 29-37, стр. 5, ISSN 0204-4951..
 538. Нунев, С. Модел на педагогическа среда с антидискриминационен компонент и формиране на позитивни нагласи към хора с различен етнически произход и хора с увреждания.// Педагогика (Pedagogy Bulgarian Journal of Educational Research and Practice) (Indexed in Web of Science)), 2019, брой 91(9), стр. 1243-1268, ISSN 0861 – 3982.
 539. Нунев, С. Регионален форум с международно участие „Добри образователни и професионални практики в областта на социалните дейности“.// Е-списание Социална работа, 2019, брой 2, г. VI, стр. 67-69, ISSN ISSN 1314-9644.
 540. Нунев, С. Актуални теоретико-приложни аспекти на социалната работа в общност.// Научни трудове на Русенски университет, 2015, брой том 54, с.8., стр. 64-69, ISSN 1311-3321.
 541. Нунев, С. Актуални аспекти на образованието по социални дейности в контекста на стратегическото планиране за развитие на социалните услуги.// Педагогика, 2012, брой 2, стр. 327-361, ISSN 0861-3982.
 542. Нунев, С. Чувствителна към религията и културата на мюсюлманите социална работа.// Педагогика, 2010, брой 4, стр. 59-81, ISSN 0861-3982.
 543. Нунев, С. Формиране и развитие на антидискриминационна и антипотискаща перспектива във феминистката социална работа.// Педагогика, 2009, брой 5-6, стр. 3-28, ISSN 0861-3982.
 544. Нунев, С. Формиране и развитие на антипотискащата социална работа.// Педагогика, 2008, брой 12, стр. 27-52, ISSN 0861-3982.
 545. Нунев, С. Идеология на антидискриминационната социална работа.// Педагогика, 2008, брой 1, стр. 42-64, ISSN 0861-3982.
 546. Нунев, С. Културната компетентност в сферата на социалната работа.// Педагогика, 2008, брой 11, стр. 21-41, ISSN 0861-3982.
 547. Нунев, С. Модели на уврежданията - конструиране и влияние върху социалната политика и социалната работа.// Научен алманах на ВСУ ”Черноризец Храбър”, серия ”Общество и личност”, 2007, брой 15, стр. 95-113, ISSN 1311-9222.
 548. Нунев, С. Социална работа и включване на хора от уязвими групи.// Педагогика, 2007, брой 2, стр. 34-49, ISSN 0861-3982.
 549. Нунев, С. Предизвикателствата на съвремието и обосноваването на социалната работа за включване на уязвими групи от хора.// Научен алманах на ВСУ ”Черноризец Храбър”, серия ”Общество и личност”, 2006, брой 13, стр. 107-120, ISSN 1311-9222 (кн.13).
 550. Нунев, С. Актуално състояние и възможности за използване на приемното семейство като алтернативна грижа за деца в институции.// Педагогика, 2003, брой 8, стр. 56-71, ISSN 0861-3982.
 551. Нунев, С. Актуални аспекти на взаимодействието между теория и практика в социалната работа.// Научен алманах на ВСУ ”Черноризец Храбър”, серия ”Общество и личност”, 2003, брой 7, стр. 92-96, ISSN 1311-9222 (кн.7).
 552. Нунев, С. ”Три-аспектен” модел на социалнопедагогическа дейност/социална работа – същност и възможности.// Педагогика, 2002, брой 7, стр. 45-53, ISSN 0861-3982.
 553. Нунев, С. Формиране и реализиране на социалнопедагогическата дейност/социалната работа в професионалната практика.// Педагогика, 2002, брой 1, стр. 63-73, ISSN 0861-3982.
 554. Нунев, С. Теоретико-приложни проблеми на кризисно ориентираната социалнопедагогическа дейност/социална работа (кризисна интервенция).// Педагогика, 2002, брой 5, стр. 36-47, ISSN 0861-3982.
 555. Нунев, С. Актуални аспекти на медицинския модел на социалнопедагогическа дейност/социална работа.// Педагогика, 2001, брой 7, стр. 11-23, ISSN 0861-3982.
 556. Нунев, С. Теоретико-приложни модели на социалнопедагогическа дейност/социална работа със системно-екологична ориентация.// Педагогика, 2001, брой 9, стр. 20-31, ISSN 0861-3982.
 557. Нунев, С. Модел за подкрепа при социална работа с отделен случай.// Научен алманах на ВСУ ”Черноризец Храбър”, серия ”Общество и личност”, 2001, брой 1, стр. 67-81, ISSN 954-715-113-4.
 558. Нунев, С. Приемното родителство.// Обществено възпитание, 2000, No 2, pp. 4-8, ISSN 0204-8515.
 559. Нунев, С. Приютът за безнадзорни деца – актуални проблеми и възможности за развитие.// Педагогика, 2000, брой 3, стр. 3-13, ISSN 0861-3982.
 560. Нунев, С. Проблемът за властните отношения в социалнопедагогическата дейност/социалната работа и професионално-личностните особености.// Педагогика, 2000, брой 1, стр. 46-54, ISSN 0861-3982.
 561. Нунев, С. Тенденции и приоритети в професионално-практическата подготовка на социалните педагози/социалните работници.// Педагогика, 1999, брой 10, стр. 30-41, ISSN 0861-3982.
 562. Нунев, С. Значимите личностни качества на специалиста в професията на социалния педагог.// Посоки, 1999, брой 5, стр. 50-61, ISSN 1310 – 8751.
 563. Нунев, С. Супервизията при професионално-практическата подготовка на социалните педагози/социалните работници.// Педагогика, 1999, брой 12, стр. 44-55, ISSN 0861-3982.
 564. Нунев, С. Приютът за безнадзорни деца – актуални проблеми.// Обществено възпитание, 1999, брой 5, ISSN 0204-8515.
 565. Нунев, С. Професионалната адаптация на младия социален педагог и синдромът на ”емоционално изпепеляване”.// Образование, 1999, брой 6, стр. 43-50, ISSN 0861-475X..
 566. Нунев, С. Модел за социална защита в условията на преход.// Образование, 1999, брой 1, стр. 37-45, ISSN 0861-475X.
 567. Нунев, С. Аспекти на социалнопедагогическата дейност с юноши, употребяващи наркотици.// Педагогика, 1998, брой 6-7, стр. 56-71, ISSN 0861-3982.
 568. Нунев, С. Проблемът за децата – сираци в условията на съвременното общество.// Образование, 1998, брой 5, стр. 35-42, ISSN 0861-475X.
 569. Нунев, С. Социалнопедагогическото взаимодействие и социалната компетентност при децата – сираци.// Педагогика, 1997, брой 10, стр. 57-67, ISSN 0861-3982.
 570. Нунев, С., Бютнер, К. Да живееш с агресивни деца/Прев. Сашо Нунев.// Компас : Чуждестранни педагогически публикации, 1996, брой 2, стр. с. 42-45, ISSN 0861-7961.
 571. О. Шербанов. Приложение на калциеви антагонисти и небримкови диуретици при пациенти с изразена вариабилност на артериалното налягане.// Известия на Съюза на учените - Русе,, 2018, брой том8,серия4, стр. 20-22, ISSN 1311-1078.
 572. О. Шербанов, Т. Недева. "Антитромбозна терапия в периоперативния период при несърдечна хирургия.".// Русенски университет „Ангел Кънчев“, Научни трудове, 2015, брой том 54, сери, стр. 203-208, ISSN 1311-3321.
 573. О. Шербанов, Т. Недева. „Кардиологични медикаменти в периоперативния период при несърдечна хирургия”.// Известия на Съюза на учените- Русе, серия 4, Медицина и екология, том 3,, 2013, брой 3, стр. 16-19, ISSN ISSN 1311 – 1078.
 574. О. Шербанов, Т. Недева, Кр. Захариева. Здравословният начин на живот и хранене значимо намаляват риска от сърдечно- съдови заболявания.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия 4, 2018, брой том 8, стр. 9-13, ISSN 1311-1078.
 575. О. Шербанов, Т. Недева. Дълбока венозна тромбоза и белодробен тромбоемболизъм-участие на специалиста по здравни грижи в диагностиката, лечението и профилактиката..// Русенски университет „Ангел Кънчев“, Научни трудове, 2015, брой том 54, Сери, стр. 209-212, ISSN 1311-3321.
 576. О.Шербанов, Сн.Тишева. „Периоперативна медикаментозна стратегия за редукция на риска от сърдечно-съдови усложнения при несърдечни съдови оперции”.// Сп.”Българска кардиология”, 2012, брой 2, стр. 12-20, ISSN ISSN 1310-7488.
 577. О.Шербанов, Сн.Тишева. „Периоперативна стратификация на риска от сърдечно-съдови усложнения при несърдечна хирургия и подход при нискорискови и спешни интервенции”.// Сп.”Българска кардиология”, 2011, брой 3, стр. 16-21, ISSN ISSN 1310-7488.
 578. П. Манчева, Н. Събев. Полиморбидният хронично болен и проблемите на инвалидността.// Социална медицина, 2015, брой 1/2015, ISSN 1310-1757.
 579. П. Минчева, Н. Христова. Роля на ерготерапията в ранната интервенция на деца със синдром на Даун.// Известията на Съюза на учените – Русе, 2018, брой 4, стр. 60-64, ISSN 1311-1078.
 580. П. Семова, Д.Арабаджиева, Т. Недева,Вл. Петров. Анестезия при редки заболявания: Холецистектомия при пациент със синдром на Laurence- Moon- Bardet- Biedel syndrome.// Anesteziologiq i intenziwno leènie, 2014, брой 1, стр. 34-35, ISSN 1310-4284.
 581. Палабуюк О., Валериева Е., Н. Магунска, Б. Бечев, Г. Хубчев, Г. Хаджидеков, Т. Тимева, А. Щерев.. The Herlyn-Werner-Wunderlich Syndrome - клиничен случай.// Репродуктивно здраве, 2018, брой 27, стр. 16-20, ISSN 1312-6180.
 582. Парашкевов, Ал. „Някои изводи от дейността на българският военномедицински екип в Хаити”.// Военна медицина, 2012, брой ., стр. 1-2, 91-96
 583. Парашкевов, Ал., Г. Попиванов, Е. Белоконски, В. Мутафчийски, С. Аждерян, Г. Кутин, К. Кьосев. Опитът от медицинските мисии в Афганистан в светлината на съвременните достижения на военната медицина: анализ на периода 2006-2010.// Военна медицина, 2013, брой ., стр. 1-2, 59-62
 584. Парашкевова П. Методика на кинезитерапията при операции на млечната жлеза.// списание Известия, 2015, брой 1, стр. 55-57, ISSN 1311-1078.
 585. Парашкевова П. Място на водната аеробика по време на бременност..// списание Известия, 2015, брой 1, стр. 107-110, ISSN 1311-1078.
 586. Парашкевова П. Кинезитерапевтично поведение при сърдечни операции по повод инфаркт на миокарда..// списание Известия, 2015, брой 1, стр. 95-98, ISSN 1311-1078.
 587. Парашкевова П., Н. Попов. Кинезитерапия след фрактури на лакътна става лекувани оперативно - преглед и насоки.// списание, 2014, брой 4, стр. 106-114, ISSN 1311-1078.
 588. Парашкевова П., Ю. Пашкунова. Кинезитерапия в послеродовия период.// Списание"Известия"- Съюз на учените, клон Русе, 2018, брой 8, стр. 35-38, ISSN 1311-1078.
 589. Парашкевова П., Ю.Пашкунова. Кинезитерапия при възпалителни гинекологични заболявания.// Списание"Известия"- Съюз на учените, клон Русе, 2017, брой 7, стр. 45-47, ISSN 1311-1078.
 590. Пашкунова Ю. Анализ на болката и ограниченията на дейността при възрастни хора страдащи от хронична торако-лумбална болка след прилагането на комплексна физиотерапевтична програма.// Известия на Съюза на учените, 2016, брой Серия 4, Том, стр. 150-157, ISSN 1311-1078.
 591. Пашкунова Ю. Етиология, патогенеза и клинична картина на лумбална дискова болест.// Известия на Съюза на учените, 2015, брой Серия 5, стр. 142-146, ISSN 1311-1078.
 592. Пашкунова Ю. Анализ на приложената комплексна физиотерапевтична програма при възрастни хора с хронична торако-лумбална болка.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой Том 54, сери, стр. 127-132, ISSN 1311-3321.
 593. Пашкунова Ю., А.Андреев. Mускулно действие в раменната става.// Известия на Съюза на учените, 2017, брой том 7, стр. 103-107, ISSN 1311-1078.
 594. Пашкунова Ю., Е. Алиева. Клинично протичане и методи на изследване при лумбална спондилоартроза.// Известия на Съюза на учените, 2016, брой Серия 4, Том, стр. 138-143, ISSN 1311-1078.
 595. Пашкунова Ю., Е. Алиева. Физиотерапевтично лечение при лумбална спондилоартроза.// Известия на Съюза на учените, 2016, брой Серия 4, Том, стр. 164-168, ISSN 1311-1078.
 596. Пашкунова Ю., С. Янев. Диагностични тестове за установяване на двигателните качества при пациенти с мускулно-скелетни болки в торако-лумбалният дял.// Известия на Съюза на учените, 2015, брой Серия 5, стр. 160-165, ISSN 1311-1078.
 597. Пашкунова, Ю., Ст. Янев, Н. Попов. Лечение на болките в гърба.// Известия на СУБ – Русе, 2014, брой ......, ISSN 1311-1078.
 598. Пашкунова, Ю., Ст. Янев, Н. Попов. Сравнително проучване на физиотерапевтичните програми и методики за въздействие при болка в гърба у нас и в чужбина.// Известия на СУБ – Русе, 2014, брой ......, ISSN 1311-1078.
 599. Пенева, П., Янев. С. Лекоатлетическият урок сред природата – фактор за повишаване на физическата дееспособност на 10-годишните ученици.// „Известия на СУБ – Русе”, Том 2, „Медицина и екология”, 2011, брой 4, стр. 58 – 61, ISSN 1311-1078.
 600. Пенкова П., Милачич Т., Щерев А. Един перфектен ембрион или при лошо качество на ден трети за ЕТ, какво да очакваме?.// Репродуктивно здраве, 2011, брой 19, стр. 16
 601. Петкова Л., Милачич Т., Баров Д., Тимева Т., Савова Д., Димитров Р., Кюркчиев С., Щерев А. Култивиране на човешки клетки за автоложно ко-култивиране с ембриони: предварително съобщение.// Репродуктивно здраве, 2007, брой 13, стр. 14
 602. Петров Вл, Арабаджиева Д, Граматиков Т, Андонов Й. Ниско дозирана спинална анестезия при 80 годишен пациент с миастения гравис и пертрохантерно счупване на бедрото.// Анестезиология и интензивно лечение, 2018, брой 2, стр. 36-37
 603. Петрова Н. Метаболитен синдром и съдово когнитивно нарушение.// Мединфо, 2015, брой 5, стр. 42-46, ISSN 1314-0345.
 604. Петрова Н. Невроизобразяване при съдова деменция.// Неврология и Невропсихология, 2017, брой Том1/2, стр. 5-11, ISSN 2534-9783.
 605. Петрова Н. Мозъчни инсулти в област Русе – анализ за периода 2005-2014 г..// Health.bg, 2015, брой 4, стр. 57-60, ISSN 1314-2569.
 606. Петрова Н., Мехрабиан Ш., Райчева М., Трайков Л. Честота на когнитивните нарушения и деменцията една година след исхемичен мозъчен инсулт при български пациенти.// Медицински преглед, 2014, брой 50, № 2, стр. 49-53, ISSN 1312-2193.
 607. Петрова Н., Мехрабиан Ш., Райчева М., Трайков Л. Хомоцистеин и когнитивни нарушения след исхемичен мозъчен инсулт при български пациенти.// Медицински преглед, 2014, брой 50, № 4, стр. 39-44, ISSN 1312-2193.
 608. Петрова Н., Мехрабиан Ш., Райчева М., Трайков Л. Съдови рискови фактори и когнитивни нарушения след исхемичен мозъчен инсулт при български пациенти и тяхната превенция.// Медикарт, 2014, брой брой 4, стр. 2-10, ISSN 1312-9384.
 609. Петрова Н., Мехрабиан Ш., Трайков Л. Исхемичен мозъчен инсулт и съдово когнитивно нарушение.// Българска неврология, 2013, брой Том 14/ брой, стр. 1-5, ISSN 1311-8641.
 610. Петрова Н., Ш. Мехрабиан, М. Райчева, Л. Трайков. Неврорадиологични предиктори за съдово когнитивно нарушение след исхемичен мозъчен инсулт.// Неврология и Невропсихология, 2017, брой Том 1/1, стр. 32-40, ISSN 2534-9783.
 611. Петрова Н., Ш. Мехрабиан, М. Райчева, Л. Трайков. Isaac`s Set Test като невропсихологичен скринингов маркер за когнитивна оценка при исхемичен мозъчен инсулт.// Медикарт, 2015, брой 5, стр. 11-16, ISSN 1312-9384.
 612. Петя Парашкевова; Юлиана Пашкунова. Кинезитерапия при консервативно лечение на вродени криви ходила.// Списание"Известия"- Съюз на учените, клон Русе, 2019, брой 4, стр. 51-53, ISSN 1311-1078.
 613. Попов А., Господинова К., Гинчева В., Грозева Д.,Господинов Д. Контактна алергия при лица с данни за атопия.// MedicPlus, 2019, брой I, стр. 68-70
 614. Попова, А. „Транснационалното родителство и дефицитите в детската социализация в контекста на миграционните процеси в България”.// Списание „Политически хоризонти“, 2020, брой 1, стр. 158:171, ISSN 2534-966Х.
 615. Попова, А. „Влияние на прехода и социалната макротрансформация в България върху транснационалните семейства и техните деца“.// Списание „Политически хоризонти“, 2019, брой 5, стр. 198-210, ISSN 2534-966Х.
 616. Попова, А. „Отражение на емиграционните процеси в България върху социализацията на деца от транснационални семейства“.// Списание „Политически хоризонти“, 2018, брой 1, стр. 96-121, ISSN 2534-966Х.
 617. Попова, А. „Влияние на миграционните процеси върху функциите на семейството“.// Списание „Социология и икономика", 2016, брой 3, стр. 35-42, ISSN 1314-3603.
 618. Р. Делева Ю. Пашкунова. Кинезитерапия при неусложнени фрактури на гръдните прешлени на гръбначния стълб.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2019, брой Серия 4, Мед, стр. 65-68, ISSN ISSN 1311 – 1078.
 619. Р. Манев, Гр. Колева, Д. Георгиева. Асоциация между Рефрактерното време след еякулация (РВСЕ) и Преждевременната еякулация (ПЕ).// Урология и Ендоурология, 2020, брой 2, стр. 41-45, ISSN 2535-0560.
 620. Радкова Н. Трансфонтанелна ехография и КТ за диагностициране на неонатална интракраниална исхемия и кръвоизлив.// Известия на съюза на учените – Русе, Медицина и екология, 2017, брой 7, ISSN 1311-1078.
 621. Радкова Н. Гризане на ноктите или онихофагия.// GP News, 2016, брой 6, стр. 20-21, ISSN 1311-4727.
 622. Радкова Н. Хипоксично-исхемична енцефалопатия.// Известия на съюза на учените – Русе, Медицина и екология, 2015, брой 1, стр. 21-25, ISSN 1311-1078.
 623. Радкова Н. Перивентрикулна левкомалация.// Известия на съюза на учените – Русе, Медицина и екология, 2015, брой 1, стр. 31-34, ISSN 1311-1078.
 624. Радкова Н. Констипация.// GP News, 2015, брой 12, ISSN 1311-4727.
 625. Радкова Н. Перинатални вътречерепни кръвоизливи.// Известия на съюза на учените – Русе, Медицина и екология, 2015, брой 1, стр. 11-14, ISSN 1311-1078.
 626. Радкова Н. Вирусни гастроентерити.// Medical Magazine, 2015, брой 12, стр. 56-60, ISSN 1314-9709.
 627. Радкова Н. Хранене при деца с аутизъм.// GP News, 2014, брой 8, стр. 18, ISSN 1311-4727.
 628. Радкова Н. Новородени на майки с диабет.// GP News, 2014, брой 10, стр. 11-12, ISSN 1311-4727.
 629. Радкова Н. Синдром на Poland.// Medical Magazine, 2014, брой 9, стр. 36-38, ISSN 1314-9709.
 630. Радкова Н. Бета-глюкан в ежегодната имуностимулация в детската възраст.// GP News, 2014, брой 11, стр. 29-30, ISSN 1311-4727.
 631. Радкова Н. Социална значимост на ранната физиотерапевтична интервенция при недоносени новородени с исхемични и хеморагични поражения на централната нервна система.// Социална медицина, 2013, брой 4
 632. Радкова Н, Панайотов К. Криминални прояви при хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието.// Medical Magazine, 2015, брой 1, стр. 90-93, ISSN 1314-9709.
 633. Радкова Н, Панайотов К. Ползата от Спирулина и приложението и при деца.// Medical Magazine, 2015, брой 9, стр. 30-32, ISSN 1314-9709.
 634. Радослава Делева. Багуанфа- вендузен масаж приложения и ефект.// Известия на Съюза на учените – Русе • Серия 4 • Медицина и екология 2016, 2016, брой кн. 4 том 6, стр. 133-137, ISSN 1311-1078.
 635. С. Гамакова, Н. Радкова, К. Панайотов. Неонална полицитемия.// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери
 636. С. Желева, Д. арабаджиева, Цв. Соколов, Т. Недева, Вл. Петров. Анестезия при редки заболявания - Алопластика на тазобедрена става при пациентки с амиотрофична латерална склероза.// Анестезиология и интензивно лечение, 2014, брой 2, стр. 34-35, ISSN 1310-4284.
 637. Савов, А., Христова Т., Тимева, Т., Щерев А., Кременски, И. У–хромозомата и мъжкия стерилитет? Начало на генетичен скрининг при българския мъж..// Репродуктивно здраве, 2003, брой 2(5), стр. 14-18, ISSN 1312-6180.
 638. Свилен Досев, Кина Велчева. Противопоказания по време на терапия при някои кортикостероидни препарати.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2018, брой Серия 4, ISSN 1311-1078.
 639. Сербезова И. Видеоалгоритми за инжекционна техника - иновативна обучителна технология.// Здравни грижи, 2016, брой 2, стр. 39-45, ISSN 1312-2592.
 640. Сербезова И. Модел за изграждане на професионална компетентност при студентите медицински и здравни специалисти.// Сестринско дело 45, 2013, брой 2, стр. 3-7, ISSN 1310-7496.
 641. Сербезова И. Методика за реализиране на интерактивна техника чрез видеофилми.// Сестринско дело, 2013, брой 3, стр. 8-12, ISSN 1310-7496.
 642. Сербезова И. Изграждане на умения за учене и изследователска дейност при студентите медицински сестри и акушерки.// Специални акушерски грижи за бременни, раждащи, родилки и новородени, 2013, брой 1, стр. 10-18, ISSN 978-619-7071-22-1.
 643. Сербезова И. Интерактивна комплексна система за обучение на медицински и здравни специалисти във Факултет обществено здраве и здравни грижи –.// Известие на Съюза на учените - Русе, 2013, брой серия 4, том, стр. 79-85
 644. Сербезова И., Т. Стефанова. Интерактивна технологично базирана система на обучение по здравни грижи.// Медицински преглед Сестринско дело, 2011, брой 3-4, стр. 36-41, ISSN 1310-7496.
 645. Сербезова, И. Инсулинови помпи - предимства и недостатъци при оптимизиране на грижите за болни от диабет тип 1 и гестационен диабет.// //Известия на Съюза на учените, Русе, Серия 5,Медицина и екология, 2015, брой Book 5 MEDIC, стр. 46-50, ISSN 1311-1078..
 646. Сербезова, И. ВИДЕОФИЛМЪТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ И ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ – КОМПОНЕНТ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ.// Известия на Съюз на учените, Медицина и екология, 2014, брой серия 4том3,, ISSN 1311-1078.
 647. Сербезова, И., М. Сербезова-Великова. Опасности и рискове, пред които са поставени медицинските и здравни специалисти, полагащи грижи за пациенти, заразени с вируса „Ебола“.// // Здравни грижи,, 2015, брой брой 3, стр. с.40-45, ISSN 1312-2592.
 648. Сербезова, И., Ц. Христова. Методът „case study” в обучението по клинична практика на студентите акушерки.// ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – Русе Серия 4 МЕДИЦИНА И ЕКОЛОГИЯ Том 6 , 2016, 2016, брой 6, стр. 105-110, ISSN 1311-1078.
 649. Соколов Ц, Андонов Й. Биологично лечение на проблемни кожни рани с активирана обогатена тромбоцитна плазма.// Ортопедия и травматология, 2019, брой 4, стр. 210-213, ISSN issn 0473-4378.
 650. Стефанова И., И. Караганова, С. Миндова. Значенето на изометричните мускулни контракции в ранния възстановителен период след фрактури на проксималния край на бедрената кост при възрастни и стари хора.// Известия на Съюза на учените - Русе, 2016, брой 6, стр. 84-88, ISSN 1311 - 1078.
 651. Стефанова Ив. Мускулният дисбаланс - предпоставка за развитие на постурални нарушения.// Сп. Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2015, брой том 5, стр. 72-75, ISSN 1311-1078.
 652. Стефанова Ив., Д. Братанов. Апарати за пасивно раздвижване – минало и настояще.// Сп. “Известия“ СУБ – клон Русе, 2014, брой 4, стр. 122-126, ISSN 1311-1078.
 653. Стефанова Т., Св. Стоянов, Б. Тодорова, Д. Роева. Концепция за дистанционен курс “Физика, техника, технологии” за студенти от начална училищна педагогика.// Известия на Съюза на учените – Русе, серия 5 “Математика, информатика и физика”, 2002, брой 2, стр. 131-135, ISSN 1311-9184.
 654. Стефанова Т.Ж., Ангелова-Барболова Н.С. Категории "жизнь" и "смерть" в системе личностно-ориентированного образования для обучения студентов по специальности медицинских сестер и акушерок в русенском университете имени ангела кънчева, Болга.// IV Международной заочной научно-практической конференции «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ», 2011, брой 4, стр. 612-623, ISSN 978-5-91891-106-8.
 655. Стефанова, Т.Ж., Н.С. Ангелова-Барболова, Б.И. Тодорова. Идейный проект виртуальной лаборатории для обучения медицинских сестер в Русенском университете имени Ангела Кынчева в Болгарии.// Теория и практика современной науки: материалы ІV Международной научно-практической конференции, 2011, брой 4, стр. 623-627, ISSN 978-5-91891-106-8.
 656. Стоев С., Тимева Т., Гетов И., Насева Е. Рекомбинантни или уринарни хормони за контролирана овариална хиперстимулация? Сравнителен анализ на клиничен опит от гледна точка на ефективност и безопасност.// Репродуктивно здраве, 2019, брой 29, стр. 20-24, ISSN 1312-6180.
 657. Стоева Т., Р. Митрова, Й. Узунова, М. Ганева, Св. Досев. Риск от астма при малки деца с обструктивни симптоми.// Практическа педиатрия, 2014, брой 7
 658. Стоева Т., Р. Митрова, Л. Бояджиева, В. Данкова, М. Ганева, Св. Досев. Белодробна резистентност и бронходилататорен отговор при деца в предучилищна възраст с астма.// Наука пулмология, 2011, брой 2, стр. 62-67
 659. Стоева Т., Р. Митрова, М. Ганева, В. Данкова. Л. Бояджиева, Св. Досев. Фракция на издишан азотен оксид (FeNO) при деца под 7 години.// Наука пулмология, 2011, брой 1, стр. 30-35
 660. Събев Н. Отношение към рисковите фактори и доверие към здравната система сред общността.// GP News, 2015, брой 7, ISSN 1311-4727.
 661. Събев Н. Повишен индекс на телесната маса - нива, честота и разпространение в общността.// GP News, 2015, брой 5(180), ISSN 1311-1757.
 662. Събев Н. Нагласи сред пациентите за консултиране и получаване на съвет от медицински професионалисти.// Здравни грижи, 2015, брой бр. 2, ISSN ISSN 1312 – 2592.
 663. Събев Н. „Индекс на качеството на живот сред медицинските сестри в лечебните заведения със стационар в Русенска област".// „Здравни грижи“, 2014, брой бр. 3, ISSN ISSN 1312-2592.
 664. Събев Н. Наднормена телесна маса и други фактори на риска в нискоурбанизирана популация на Синди зона – Борово, Русенска област.// Научно-методическо списание „Спорт и наука", 2007, брой бр. 2, стр. 84 - 97, ISSN ISSN 1310-3393.
 665. Събев Н. Индекс на качеството на живот в Синди зона – Борово, Русенска област.// „Кинезитерапия”, 2006, брой бр. 4, ISSN ISSN 1311-770X.
 666. Събев Н. Честота на артериалната хипертония и факторите на риска, свързани с нея сред населението на възраст 25-64 г. в СИНДИ зона – Борово, Русенска област.// „ Социална медицина”;, 2005, брой бр. 3, ISSN ISSN 1310-1757.
 667. Събев Н., В. Среброва. Проучване на нивото на стрес на работното място по методика SLIC на работещите в Регионална здравна инспекция – Русе.// GP News, 2015, брой 6, ISSN 1311-4727.
 668. Събев Н., К. Панайотов. Здравни рискове, свързани с хронични неинфекциозни болести.// Социална медицина, 2014, брой 4/2014, ISSN 1310-1757.
 669. Събев Н., Петрова Н. Суицидни действия в област Русе-ситуационен анализ за периода 2004-2014 г..// Здравни грижи, 2015, брой 1/2015, стр. 16-22, ISSN 1312-2592.
 670. Т. Недева. Самолетни полети и венозен тромбемболизъм - можем ли да намалим риска?.// Авиационна, морска и космическа медицина, 2014, брой 1, стр. 62-66, ISSN 1314-5819.
 671. Т. Недева, , В. Платиканов, Ан. Велкова. „Предиктори за периоперативен делир при ортопедично- травматологични пациенти- І¬І част”.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2012, брой 2, стр. 31-36, ISSN 1310-4284.
 672. Т. Недева, В. Платиканов, А. Велкова. Предиктори за периоперативен делир при ортопедично – травматологични пациенти – ІІІ част,.// „Анестезиология и интензивно лечение”, 2013, брой 1, стр. 20-16, ISSN 1310-4284.
 673. Т. Недева, В. Платиканов, Ан. Велкова. „Предиктори за периоперативен делир при ортопедично- травматологични пациенти- І част”,.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2012, брой 2, стр. 23-30, ISSN 1310-4284.
 674. Т. Недева, Вл. Петров, В. Платиканов. „Болнично- свързани рискови фактори за делир- важни ли са и можем ли да ги управляваме?”.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”,, 2011, брой 4, стр. 43-47, ISSN 1310-4284.
 675. Т. Недева, Вл. Петров, В. Платиканов. „Влияние на интраоперативната хемодинамика и постоперативната аналгезия върху честотата на делир при ортопедични пациенти”.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2011, брой 2, стр. 18-22, ISSN 1310-4284.
 676. Т. Недева, Вл. Петров, В. Платиканов. Предоперативни рискови фактори за делир в Ортопедично отделение- значение и управление”.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2011, брой 4, стр. 38-43, ISSN 1310-4284.
 677. Т. Недева, Вл. Петров, В. Платиканов. Периоперативен делир при ортопедични пациенти в МБАЛ- Русе- АД”-.// Сп. „Известия на съюза на учените- Русе”, серия „Медицина и стоматология” ISSN 1311- 106X, Русе, 2009, 2009, брой ” ISSN 1311-
 678. Т. Недева, ИнтраВл. Петров, В. Платиканов. Интраоперативната седация с Пропофол може да повлияе честотата на постоперативен делир при ортопедични пациенти”-.// Сп. „Анестезиология и интензивно лечение”, 2010, 3: 11-14, 2010, брой 3, стр. 11-14, ISSN 1310-4284.
 679. Т. Недева, О. Шербанов. Имплантируеми венозни източници – какво е необходимо да знаем за тях, ако са ни поставили такова устройство.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2016, брой 6, стр. 12-17, ISSN ISSN 1311- 1078.
 680. Т. Недева, О. Шербанов. Постоянни подкожни централни венозни катетри – индикации за поставяне, усложнения, сестрински грижи.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2016, брой 6, стр. 22 - 27, ISSN ISSN 1311- 1078.
 681. Т. Недева, О. Шербанов. Медицина на пътуванията и сърдечно- съдови заболявания- клиничен случай.// Авиационна, морска и космическа медицина, 2014, брой 1, стр. 58-62, ISSN 1314-5819.
 682. Т. Недева, О. Шербанов, Вл. Петров. Послеродова церебрална венозна тромбоза.// Анестезиология и интензивно лечение, 2014, брой 5, стр. 28-30, ISSN 1310-4284.
 683. Т. Недева, О. Шербанов, Кр. Захариева. Някои клинични особености в кондиционирането на органен донор с мозъчна смърт.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2016, брой 6, стр. 28 - 31, ISSN ISSN 1311- 1078.
 684. Т. Недева, О. Шербанов. Роля на медицинската сестра в управление на пациент с делир..// Русенски университет „Ангел Кънчев“, Научни трудове, 2015, брой том 54, Сери, стр. 213-219, ISSN 1311-3321.
 685. Т. Стефанова, Н. Радкова, М. Георгиева, К. Панайотов. Академични ресурси на разработване на доклади-самооценка за специалност от регулирани професии „медицинска сестра и акушерка”..// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери
 686. Т.Недева, О. Шербанов. „Идентификация на рискови фактори за периоперативен делир в ортопедия и травматология”-.// Известия на Съюза на учените- Русе, серия 4, Медицина и екология, том 3,, 2013, брой 3, стр. 30-39
 687. Т.Недева, Св. Желева, Л. Стефанова, О. Шербанов. Анестезия при редки заболявания- Цезарово сечение при пациентка със синдром на Марфан.// Анестезиология и интензивно лечение, 2014, брой 4, стр. 47-49, ISSN 1310-4284.
 688. Тимева Т. Лутеална поддръжка с прогестерон при бременност след асистирана репродукция.// Credoweb, 2018, брой N
 689. Тимева Т. Нараства ли онкологичният риск след лечение на стерилитет..// MedPost, 2015, брой 3, стр. 42-45
 690. Тимева Т. Стратегията "Freezing all" и последващ ембриотрансфер като рутинен етап на IVF/ICSI..// Репродуктивно здраве, 2014, брой 21, стр. 24-27
 691. Тимева Т. Серумни нива на Лутеинизиращ хормон при пациентки с контролирана овариална хиперстимулация.// Репродуктивно здраве, 2011, брой 18, стр. 2-7
 692. Тимева Т., Георгиев С., Щерев А. Овариален хиперстимулационен синдром.// Българско списание за ултразвук в акушерството и гинекологията, 2010, брой 1, стр. 9
 693. Тимева Т.,Милачич Т.,Кюркчиев Ст.,Щерев А. Оценка на характеристиките на ендометриума, благоприятстващи имплантацията.// Репродуктивно здраве, 2017, брой 25, стр. 9-13
 694. Тимева, Т., Ганева, Г., Милачич, Т., Петкова, Л., Щерев, А. Вид, причини и продължителност на стерилитета като прогностични фактори за изхода от ART..// Репродуктивно здраве, 2006, брой 12, стр. 4-9, ISSN 1312-6180.
 695. Тимева, Т., Милачич, Т., Петкова, Л., Баров, Д., Щерев, А. Оценка на възрастта на жената като основен предимплантационен прогностичен фактор и влиянието му върху успеваемостта на новите репродуктивни методи..// Акушерство и гинекология, 2006, брой 45, стр. 22-27
 696. Тимева, Т., Щерев А. Ултразвукова диагностика при асистирана концепция..// Диагностичен и терапевтичен ултразвук, 2005, брой 1, стр. 11-17
 697. Тимева, Т., Щерев, А. Фактори с прогностично значение за изхода от приложение на асистирани репродуктивни технологии..// Репродуктивно здраве, 2005, брой 10, стр. 11-14
 698. Тодорова Л. Интернационалните компетентности в обучението по здравни специалности в Русенския университет - равносметка и поуки.// Известия на Съюза на учените - Русе, 2016, серия 4, том 5, 2016, брой серия 4, том, стр. 77-83, ISSN 1311-1078.
 699. Тодорова Л. Дейностите на детето през неговия поглед в съпоставка с гледната точка на семейството и персонала.// Педагогика, 2015, брой 8, стр. 1119 – 1130, ISSN ISSN 0861-3982.
 700. Тодорова Л. Инструменти за самооценка в детско-юношеска възраст в психолого-педагогическата и ерготерапевтичната практика.// Педагогика, 2015, брой 3, стр. 417 - 428, ISSN 0861 – 3982.
 701. Тодорова Л., J. Kramer. Психометрични характеристики на българската версия на Дейностната самооценка на детето.// Българско списание по психология, 2014, брой 1-3, стр. 149-165, ISSN 0861-7813.
 702. Тодорова, Б. Относно изучаването на светлината и нейното значение за глобалното човешко познание.// Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии", 2016, брой 7, стр. 165-169, ISSN 1314–1791.
 703. Тодорова, Б. Прилагане на систематизирана процедура на познание при изучаване на основни понятия от биофизиката и биомеханиката.// сп. „Известия на Съюза на учените – Русе“, серия 4 “Медицина и екология“, 2014, брой 4, стр. 74-79, ISSN 1311-1078.
 704. Тодорова, Б. Система за диагностика и оценка на познавателни и творчески умения.// сп.„Педагогика“, 2014, брой 3, стр. 401-412, ISSN 0861-3982.
 705. Тодорова, Б. Биомеханиката като научна теория и учебна дисциплина в аспекта на теоретичното обобщение.// „Известия на Съюза на учените – Русе“, серия 4 “Медицина и екология“, 2013, брой 3, стр. 52-60, ISSN 1311-1078.
 706. Тодорова, Б. Онтодидактическият подход на теоретично обобщение в обучението по биомеханика за кинезитерапевти.// СУБ – Благоевград, Годишник “Наука – Образование – Изкуство”, 2007, брой І, част 1, стр. 140-146, ISSN 978-954-680-529-4.
 707. Тодорова, Б. Методи за стимулиране на творческото мислене в обучението по биомеханика за кинезитерапевти.// СУБ – Благоевград, Годишник “Наука – Образование – Изкуство”, 2007, брой І, част 1, стр. 132-140, ISSN 978-954-680-529-4.
 708. Тодорова, Б. И., Зл. Д. Ангелова. „Огънят" като понятие в контекста на единното познание.// Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии, 2018, брой 9/1, стр. 94-97, ISSN 1314–1791.
 709. Тодорова, Б., Ив. Стефанова. Адаптиран подход за прилагане на мисловни карти в обучението по кинезиология, основан на система от принципи на природни обекти.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия 4, 2017, брой 7, стр. 56-62, ISSN 1311 – 1078.
 710. Тодорова, Б., Ив. Стефанова. Анализ върху елементи от демографския, социалния и мотивационния профил на студенти, приети за обучение по здравни специалности в Русенския университет.// Известия на Съюза на учените – Русе, серия 4 „Медицина и екология“, 2016, брой 6, стр. 50-58, ISSN 1311-1078.
 711. Тодорова, Б., Н. Ангелова-Барболова. Самооценка на студенти върху общи компетенции, свързани с творчеството – анкетно проучване.// сп. "Педагогика", 2013, брой 4, стр. 583-595, ISSN 0861-3982.
 712. Тодорова, Л., П. Минчева. Приложение на модела на човешките дейности в български контекст.// Неврорехабилитация, 2007, брой том 1, стр. 45-50
 713. Тодорова, Т. Остеопороза и превенция.// Здравни грижи, 2020, брой 1, ISSN 1312-2592.
 714. Тодорова, Т. Fluid intake management in patients on dialysis treatment.// Здравни грижи, 2018, No 4, pp. 29-34, ISSN 1312-2592.
 715. Тодорова, Т. Сестрински грижи за пациенти на хемодиализа.// Здравни грижи, 2018, брой 1, стр. 35-40, ISSN 1312-2592.
 716. Тодорова, Т. Роля на комуникацията в управлението на конфликтните ситуации на работното място.// Здравни грижи, 2016, брой 4, стр. 31-35, ISSN 1312-2592.
 717. Тодорова, Т., С. Тончева, Д. Паскалев. Подобряване качеството на живот при пациенти на хемодиализа.// Здравни грижи, 2018, брой 3, стр. 39-42, ISSN 1312-2592.
 718. Христова Ир. Роля и място на медицинската сестра в инвазивната кардиология.// Известия на съюза на учените – Русе, 2017, брой том 7, стр. 125-128, ISSN 1311-1078.
 719. Христова Ир. Необходимост от обучение на медицински сестри за работа в лаборатория за инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания.// Здравни грижи, 2016, брой бр. 3, стр. 11, ISSN 1312-2592.
 720. Христова Ц. Значимата роля на акушерката в обучението и образованието на бременни.// Здравни грижи, 2016, брой 4, стр. 25 - 30, ISSN 1312 - 2592.
 721. Христова, Ир. ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В ОТДЕЛЕНИЯ ЗА ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ.// Здравни грижи, 2018, брой 3, стр. 11-16, ISSN 1312-2592.
 722. Христова, Ц. Модел на дидактически процес в обучението на студентите акушерки с използване на индивидуални клинични случаи case study.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2018, брой серия 4, том, стр. 90 - 96, ISSN 1311 - 1078.
 723. Христова, Ц., И. Сербезова. Пациентът в дидактическия процес на студентите акушерки – формиращ фактор за професионални компетенции.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2018, брой серия 4/том , стр. 69-76, ISSN 1311-1078.
 724. Христова, Ц., Тодорова, Т. Case Study - обучение в безопасна клинична среда за акушерки и медицински сестри.// Общество и здраве, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - Русе, УМБАЛ Канев АД - Русе, 2020, брой 1, стр. 09 - 114, ISSN 2683 - 0892.
 725. Хубчев Г. ALGORITHM FOR DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF FEMALE STRESS AND MIXED INCONTINENCE.// RS Global, World Science, 2018, No 3
 726. Хубчев Г. THE HERLYN -WERNER-WUNDERLICH SYNDROME - клиничен случай.// Репродуктивно здраве, 2018, брой 27
 727. Хубчев Г. B-LYNCH SURGICAL TECHNIQUEFOR THE CONTROL OF MASSIVE POSTPARTUM HAEMORRHAGE:AN ALTERNATIVE TO HYSTERECTOMY.// RS Global, World Science, 2018, No 3
 728. Хубчев Г. DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIE APPROACH IN WOMEN WITH MIXED URINARY INCONTINENCE.// RS Global, World Science, 2018, No 4
 729. Хубчев Г. ENDOMETRIOSIS-SURGICAL LAPAROSCOPICTREATMENT AND POSTOPERATIVE CONCLUSIONS.// RS Global, World Science, 2018, No 3
 730. Хубчев Г. ANALYSIS OF RECURRENT STRESS URINARY INCONTINENCE IN WOMEN AFTER ADMINISTRATION OF SLING OPERATION.// RS Global, World Science, 2018, No 4
 731. Хубчев Г. PATHOGENESIS SIMPTOMS AND PREVENTION OF POST-OPERATIVE IN THE ABDOMINAL CAVITY.// RS Global, World Science, 2018, No 4
 732. Хубчев Г Георгиева Г. ANALYSIS OF RISK FACTORS FOR STRESS URINARY INCONTINENCE IN WOMEN.// RS Global, World Science, 2019, No 3, ISSN 978-83-952507-8-1.
 733. Хубчев Г Георгиева Г. INTRAUTERINE GROWTH RETARDATION-ETIOLOGY, DIAGNOSIS, ULTRASOUND EXAM.// RS Global, World Science, 2019, No 3, ISSN 978-83-952507-8-1.
 734. Хубчев Г Иванова Н. A CASE OF CHORIOCARCINOMA AFTER NORMAL PREGNANCY AND VAGINAL DELIVERY.// RS Global, World Science, 2019, No 2, ISSN 978-83-952507-6-7.
 735. Хубчев Г Иванова Н. RESULTS OF ECTOPIC TUBAL PREGNANCY TREATMENT AT UMBAL KANEV AD RUSE.// RS Global, World Science, 2019, No 2, ISSN 978-83-952507-6-7.
 736. Хубчев Г Иванова Н. VOMITING IN EARLY PREGNANCY–ETIOLOGY TYPES MANAGEMENT.// RS Global, World Science, 2019, No 3, ISSN 978-83-952507-8-1.
 737. Хубчев Г Илиев В. PATHOGENESIS AND TREATMENT OF UTERINE FIBROIDS.// RS Global, World Science, 2019, No 3, ISSN 978-83-952507-8-1.
 738. Хубчев Г Илиев В. PLACENTA PREVIA – ETIOLOGY, DIAGNOSIS, MANAGEMENT.// RS Global, World Science, 2019, No 2, ISSN 978-83-952507-6-7.
 739. Хубчев Г Илиев В. PLACENTA ABRUPTION – ETIOLOGY, DIAGNOSIS, CLINICAL PRESENTATION, MANAGEMENT.// RS Global, World Science, 2019, No 2, ISSN 978-83-952507-6-7.
 740. Хубчев Г Илиев В. SPONTANEOUS ABORTIONS-CLASSIFICATION, ETIOLOGY, MANAGEMENT.// RS Global, World Science, 2019, No 3, ISSN 978-83-952507-8-1.
 741. Хубчев Г Йорданова Л. DOPPLER EFFECT. APPLICATION OF DOPPLER IN OBSTETRICS.// RS Global, World Science, 2019, No 2, ISSN 978-83-952507-6-7.
 742. Хубчев Г Йорданова Л. RISK FACTORS FOR OVARIAN ENDOMETRIAL CYST RECURRENCE.// RS Global, World Science, 2019, No 3, ISSN 978-83-952507-8-1.
 743. Хубчев Г Йорданова Л. SCREENING FOR FETAL GROWTH RESTRICTION, ASSESTMENT OF THE CONDITION OF THE FETUS, DIAGNOSIS OF FETAL SUFFERING..// RS Global, World Science, 2019, No 2, ISSN 978-83-952507-6-7.
 744. Хубчев Г Йорданова Л. ADENOMYOSIS AS A CONSEQUENCE OF CESAREAN SECTION.// RS Global, World Science, 2019, No 2, ISSN 978-83-952507-6-7.
 745. Хубчев Г. Ендометриоза - хирургично лапароендоскопско лечение и постоперативни заключения.// Репродуктивно здраве, 2020, брой 31, стр. 11-13, ISSN 1312-6180.
 746. Хубчев Г. Приложение на системата REMEEX(изкуствен сфинктер) при тежки форми на уринарна инконтиненция при жените.// Medical Magazine, 2020, брой 77, стр. 48-51, ISSN 1314-9709.
 747. Хубчев Г. J-ПЛАЗМА -ПРИЛОЖЕНИЕ.// Medical Magazine, 2020, брой 77, стр. 32-37, ISSN 1314-9709.
 748. Хубчев Г. Рискови фактори за рецидив при ендометриални кисти на яйчника.// Репродуктивно здраве, 2020, брой 31, стр. 14-15, ISSN 1312-6180.
 749. Хубчев Г. Роля на сентинелните лемфни възли при хирургичното лечение на рак на шийкатана матката.// Medical Magazine, 2020, брой 77, стр. 52-55, ISSN 1314-9709.
 750. Цв. Кертикова, Б. Валентинов, Д. Арабаджиева, Т. Недева, Вл. Петров. Анестезия при редки заболявания- Патологична фрактура на бедрена кост при дете с кампомиелична дисплазия.// Анестезиология и интензивно лечение, 2014, брой 4, стр. 44-46, ISSN 1310-4284.
 751. Чавеева П.,Персико Н.,Масларска Р.,Георгиев Цв., Димова И.,Щерев А. Втори етап на миниинвазивна фетална хирургия при вродена тежка диафрагмална херния. Клиничен случай.// Акушерство и гинекология, 2015, брой 5, стр. 40-44
 752. Чавеева П.,Стратиева В.,Персико Н.,Щерев А. Пренатална диагноза и първи етап на ендоскопска трахеална оклузия при тежка вродена диафрагмална херния. Клиничен случай..// Акушерство и гинекология, 2015, брой 1, стр. 31-34
 753. Чавеева П.,Стратиева В.,Щерев А. Въвеждане на ендоскопска лазер терапия при лечение на усложнена монохориална двуплодна бременност в България.// Акушерство и гинекология, 2015, брой 8, стр. 37-42
 754. Чавеева П.,Стратиева В.,Юнакова М.,Ганева Г.,Тимева Т.,Щерев А. Пренатална диагноза и поведение при монохориални моноамниални близнаци.// Репродуктивно здраве, 2014, брой 21, стр. 14-18
 755. Чавеева П.,Янкова М.,Милачич Т.,Тимева Т.,Стратиева В.,Щерев А. Нов скринингов метод за анеуплоидии чрез фетална ДНК в майчината кръв.// Акушерство и гинекология, 2015, брой 2, стр. 3-7
 756. Чобанов, Н., Ал Парашкевов, Ст. Колев. „Състояние на системата за здравеопазване на Сирия.”.// В: Наръчник за оценка на медицинската обстановка – Сирийска арабска република, 2012, брой ., стр. 128-139
 757. Чобанов, Н., Ал. Парашкевов, Ст. Колев. „Състояние на системата за здравеопазване на Емирство Катар.”.// В: Наръчник за оценка на медицинската обстановка в Емирство Катар., 2013, брой .
 758. Шербанов O, Т. Недева, Кр. Захариева,. Диагностициране и управление на делир при онкологични пациенти.// Медицина и екология Известия на Съюза на учените- Русе 2017, 2017, брой 6, ISSN ISSN 1311- 1078.
 759. Шербанов О., Т. Недева, Кр. Захариева. Диагностициране и управление на делир при онкологични пациенти..// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2017, брой под печат, ISSN 1311-1078.
 760. Шербанов О., Т. Недева, Кр. Захариева. Може ли приемът на фитопрепарати, да окаже въздействие върху различните видове анестезии?.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2017, брой под печат, ISSN 1311-1078.
 761. Щерев А. Комбинирани педагогически похвати за увеличаване на ефективността от преподаване.// Здравни грижи, 2016, брой 3, ISSN 1312-2592.
 762. Щерев А. Финансиране и разпределение на приходите в лечебните заведения.// Здравна политика и мениджмънт, 2008, брой 5, стр. 94
 763. Щерев А. За рационална социална политика.// Здравна политика и мениджмънт, 2008, брой 6, стр. 45
 764. Щерев А. За заплащането на българските лекари, намесата на държавата и корупцията в здравеопазването.// Здравен мениджмънт, 2008, брой 3, стр. 3
 765. Щерев А. Проблеми на националната здравна карта.// Здравен мениджмънт, 2007, брой 1, стр. 26
 766. Щерев А. Митове в българското здравеопазване.// Здравен мениджмънт, 2007, брой 2, стр. 11
 767. Ю. Пашкунова. Масаж при лумбална дискова болест.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2019, брой Серия 4, Мед, стр. 69-72, ISSN ISSN 1311 – 1078.
 768. Ю. Пашкунова. Кинезитерапия при плоскостъпие.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2018, брой Серия 4, Мед, стр. 76-78, ISSN ISSN 1311 – 1078.
 769. Ю. Пашкунова. Кинезитерапия при сколиотична болест.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2017, брой Серия 4, Мед, стр. 74-78, ISSN ISSN 1311 – 1078.
 770. Ю. Пашкунова А. Андреев. Мускулно действие в раменната става.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2017, брой Серия 4, Мед, стр. 103-107, ISSN ISSN 1311 – 1078.
 771. Ю. Пашкунова, С. Янев. Клинично изследване при хронична лумбална болка.// Известия на Съюза на учените, 2015, брой Серия 5, стр. 116-120, ISSN 1311-1078.
 772. Юнакова М., Антонова И., Андреева П., Щерев А. Прогностична стойност на маркерите на яйчниковия резерв.// Репродуктивно здраве, 2010, брой 17, стр. 23
 773. Юнакова М., Антонова И., Бочев И., Тимева Т., Щерев А. Влияние на начина на живот и възрастта върху репродуктивния капацитет на жената..// MedPost, 2015, брой 10, стр. 56-61.
 774. Юнакова М., Валериева Е., Антонова И., Тимева Т., Костов И., Щерев Ат. Избор на стимулационен подход при асистираните репродуктивни технологии според възрастта на жената..// Репродуктивно здраве,, 2017, брой 26, стр. 3-8, ISSN 1312-6180.
 775. Юнакова М., Валериева Е., Палабуюк О., Бочев И., Тимева Т., Щерев А. Връзка между тубарния фактор като причина за стерилитет и яйчниковият отговор на контролирана овариална хиперстимулация..// MedPost, 2016, брой 15, стр. 12-15
 776. Янев Ст., А. Андреев. Изследване на равновесието след отстраняване на вермиса - доклад на случай.// ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – Русе, 2019, брой Серия 4 МЕДИ, стр. 45-51
 777. Янев, С. Лечебна физкултура при студенти със заболявания.// Известия на СУБ – Русе”, Том 2, „Медицина и екология”, 2011, брой 4, стр. 55 – 57, ISSN 1311-1078.
 778. Янев, С. Хидротерапевтична програма за деца с церебрална парализа.// Спорт и наука, 2007, брой 3, стр. 285-291, ISSN 1310-3393.
 779. Янев, С. Преобучение на ходенето при деца с церебрална парализа чрез хидротерапия.// Кинезитерапия, 2005, брой 1-2, стр. 57 – 61
 780. Янев, С., В. Луканов. Опит за комплексна кинезитерапия при прогресивна мускулна дистрофия.// Сп. Физиотерапия, 2012, брой 1
 781. Янев, С., Друмева, И. Кинезитерапията в помощ на социалната адаптация на децата с церебрална парализа.// Известие на съюза на учените – Варна, Серия „Медицина и екология“,Том 14, 2009, брой 2, стр. 44 – 47, ISSN 1310-5833.
 782. Янев, Ст., Ал. Андреев. Анкилозиращ спондилит – клинична картина и съпътстващи заболявания.// Известия на СУБ – Русе, 2014, брой том 4, стр. 40-44, ISSN 1311-1078.
 783. Янев, Ст., Ал. Андреев. Класификационни и диагностични критерии при Анкилозиращ спондилит.// Известия на СУБ – Русе, 2014, брой 36-39, ISSN 1311-1078.
 784. Янкова В.,Чавеева П.,Щерев А. Гестационният захарен диабет като специфично състояние на бременността.// Акушерство и гинекология, 2015, брой 9, стр. 29-33
доклади
 1. A.E. James, Kuo-Ming Chao, Weidong Li, A. Matei, A.G. Nanos, S.-D. Stan, G. Figliolini, P. Rea, C.B. Bouzgarrou, D. Bratanov, J. Cooper, A. Wenzel, J. Van Capelle, K. Struckmeier. An Ecosystem for E-Learning in Mechatronics: The CLEM Project. IN: e-Business Engineering (ICEBE), 2013 IEEE 10th International Conference on; 01/2013, Coventry, UK, 2013
 2. Aleksandar Andreev, Tsvetan Sokolov, Kiril Panayotov. Clinical Case Study: Total Reverse Shoulder Replacement - Major Features of Physiotherapy in Early and Late Postoperative Period. IN: file:///C:/Users/ruuser/Downloads/iCareTech2020ConferenceBooklet.pdf, Palestina - Gaza, 2020
 3. Aleksandar Ljubomirov Andreev. CLINICAL CASE: KINESIOTHERAPY IN THE EARLY POSTOPERATIVE STAGE AFTER MINIMALLY INVASIVE SAME TIME BILLATERAL TOTAL HIP REPLACEMENT. IN: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize -Научна конференция на РУ"Ангел Кънчев", Русе, 2016
 4. Ana-Maria Mladenova, Despina Georgieva. The increase of added sugar consumption and obesity among the adolescent. IN: PROCEEDINGS Volume 5 8 , Series 8.4. Health Promotion and Social Work , Health C are, Ruse, PUBLISHING HOUSE Uni versity of Ruse, 2019, pp. 124, ISBN ISSN 1311 - 3321.
 5. Andonov Y. Staged treatment of high energy distal femoral fractures. IN: 20th EFORT Congress, Lisbon, Portugal, 2019
 6. Andonov Y. Treatment of open fractures – where are differences?. IN: AOTrauma Seminar – Pediatric Fractures, София България, 2018
 7. Andonov Y. Мекотъканната увреда важен фактор за фрактурното лечение. В: AO Trauma Course-basic principles of Fracture Management, София България, 2017
 8. Andonov Y., P. Kosev, P. Chobanov, S. Angelov. The severity of the soft tissue damage as an indication for the treatment of the proximal tibial fractures. IN: 10th EFFORT Congress, Austria, Viena, Viena, 2009
 9. Andonov Y., P. Kosev, S. Angelov. Proximal tibial fractures in elderly patients treated by limited internal and small wire external fixation. IN: 11-th EFFORT Congress , Madrid, Spain, Madrid, 2010
 10. Andonov Y.. P. Kosev, S. Angelov, B. Valentinov. Small wire external fixation for the treatment of the distal tibial fractures – mid term result and complications. IN: Jaques Duparc Award at the 11-th EFFORT Congress, Madrid, 2010
 11. Andonova, E., T. Todorova. HEMODIALYSIS IS A UNIQUE, LIFE-SAVING TREATMENT. IN: 59th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, 2020, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 8.4., 208-212, 2020, ISBN 2603-4123.
 12. Andreev A. Deep oscillation, kinesiotaping and exercises in amateur football players after ACL reconstruction.. IN: Abstrakt book; XXIV International Conference on Sports Rehabilitation and Traumatology. London,, London, 2014, pp. 323-324
 13. Andreev A., Y.Pashkunova, K.Panayotov. CONTEMPORARY ASPECTS OF KINESITHERAPY IN PARKINSON'S DISEASE. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 8.1., Ruse, 2018, pp. 34-36
 14. Andreev, Al., St.Janev. Temporary aspects in Kinesitherapy (Physiotherapy) in treatment of Ankylosing Spondylitis.. IN: Research in Kinesiology, Veles, Macedonia, 2015, pp. 62-65
 15. Andreeva K., D. Georgieva, Gr. Koleva. The significance of antitubercular teams for prevention of tuberculosis. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Ruse, “Angel Kanchev” Univesity of Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 16. Andreeva P., Dimitrov I., Konovalova M., Kyurkchiev S., Shterev A. Methylenetetrahydrofolate reductase. C 677 T prolymorphisms do not affect ovarian activity. IN: 27th Annual meeting of the ESHRE, Stockholm, Sweden, 2011
 17. Angelov S, Aleksandrov D, Valentinov B, Gramaticov S, Vanov I. Coronal shear fractures of the distal humerus – outcomes after operative treatment. IN: . FESSH Milan 17-22 June 2015 , Italy, Milan, Italy, 2015
 18. Angelov S., B. Valenmtinov. Treatment of radial neck fractures in children with Metaizeau technique.. IN: Българска конферанция по хирургия на ръката, Welingrad, Bylgariq, Sofiq, 2009
 19. Angelov S., B. Valentinov, J. Andonov. Treatment of subcapital fractures of the fifth metacarpal bone with Vives Percutaneus technique. IN: FESSH, Poznan, Poland, Poznan, 2009
 20. Angelov S., D Aleksandrov. Complex and unstable hand fractures - Results after operative repair. IN: FESSH , Antwerp, Belgium, Antwerp, Belgium, 2012
 21. Angelov S., D. Aleksandrov. The Treatment of Comminuted Intra – articular Fractures of the Distal Radius with Loking Plates Techniques. IN: IFSSH , Seoul, Korea, Seoul, Korea, 2010
 22. Angelov S., D. Aleksandrov, B. Hristov. Coronoid Process Fractures With Elbow Instability - Results After Operative Treatment. IN: EFFORT Congress, London , England, London , England, 2014
 23. Angelov S., D. Aleksandrov, B. Valentinov. Coronoid process fractures with elbow instability the significance of the associated injuries. IN: FESSH Paris, France, FESSH June 18 – 21 , 2014, Paris, France, 2014
 24. Angelov S., D. Aleksandrov, B. Valentinov. Open reduction and internal fixation of the radial head fractures. IN: FESSH Bucharest, Romania, Bucharest, 2010
 25. Angelov S., D. Alexandrov, B. Valentinov, S. Gramatikov. – Fractures of the Head of Radius – Results after open Reposition and internal Fixation. IN: XI National Congress of Bulgarian Orthopedic and Traumatologic Association and EFFORT FORA with International participation, Sofia, 2010
 26. Angelov S., D. Alexandrov, S. Gramatikov, I. Vanov, R. Churov. Our Experience with Polyacial Locking Distal Radial Plate. IN: Congress of Bulgarian Orthopedic and Traumatologic Association and EFFORT FORA with International participation, Sofia, 2010
 27. Angelova N, Gamakova-Radkova N, Panayotov K. Clinical and social aspects of the parental alienation syndrome. IN: Human and social sciences at the common conference, Slovakia, Publishing of the University of Zilnia, 2014, pp. 198-200, ISBN 978-80-554-0949-8.
 28. Angelova-Barbolova N.S. Emotional exhaustion /burnout/ and general work characteristics of medical specialists. IN: The 1st Global Virtual Conference, Slovakia, 2013, pp. 199-202, ISBN 978-80-554-0679-4.
 29. Angelova-Barbolova N.S., Krushkova S.A. Grashnov P.V. Psychological evaluation of psychopathic personality upon committing capital crimes. IN: Аbstract book ІV Congress of Balkan Academy of Forensic Science,, Stara Zagora, 2007
 30. Angelova-Barbolova N.S., Stefanova T.Zh. Research specifics of communication "medical worker-patient" in the context of continuous medical education. IN: International Conference on European Science and Technology, Munich, Germany, 2013, pp. 281-285, ISBN 978-3941352-89-6.
 31. Angelova-Barbolova Nikolina, Stefanova Todorka, Janev Stefan. Program on healthy lifestyle for patients with schizophrenia. IN: XVI International scientific congress "Olympic sport and sport for all and vi international scientific congress "Sport, stress, adaptation", София, 2012, pp. 718-719, ISBN 1310-3393.
 32. Angelova-Barbolova, N.S. The clinic-social characteristics of involuntary hospitalized schizophrenic patients in Bulgaria. IN: European psychiatry, Official journal of the European Psychiatric Assotiation, Munich, Germany, 2010, pp. 0924-9338
 33. Anna Bisset, Georgi Milkov, Petya Mincheva. The Impact of Autism on the Daily Occupations of School-aged Children. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 8.4., Русе, 2020, pp. 101-107, ISBN ISSN 2603-4123 (o.
 34. Antonova I., Milachich T., Andreeva P., Shterev A. IVF or ICSI? Idiopathic infertility and embryo quality in combined cycles. IN: 20th World Congress on Fertility and Sterility, Munich, Germany, 2010
 35. Antonova I., Milachich T., Petkova L., Yunakova M., Chaveeva P., Shterev A. Morula stage embryos on day 5what to expect. IN: 26th Annual meeting of the ESHRE, Rome, Italy, 2010
 36. Antonova I., Veleva L., Petkova L., Shterev A. Correlation of oocyte grande based on cytoplasmic density and elasticity with fertilization rate after ICSI. IN: 27th Annual meeting of the ESHRE, Stockholm, Sweden, 2011
 37. Antonova I.,Bochev I.,Milachich T.,Valkova L.,Yunakova M.,Andreeva P.,Shterev A. Can we improve pregnancy and implantation rate in cases with non-selective embryo transfer when only 1 or 2 embryos are available?. IN: 14th International Symposium for Immunology of Reproduction “Progress in Reproductive Immunology”, Varna, 2015
 38. Aylin Siuleymanova, Ivanichka Serbezova. MODEL FOR BUILDING A POSITIVE MOTIVATION IN CHOOSING A PROFESSION OF MIDWIFE МОДЕЛ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВНА МОТИВАЦИЯ ПРИ ИЗБОР НА ПРОФЕСИЯТА АКУШЕРКА. В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, Ruse - Bulgaria, University of Ruse, 2020, стр. 323-327, ISBN 2603-4123.
 39. Belemezova K.,Bochev I.,Mourdjeva M.,Shterev A., Kyurkchiev S. Effect of GNRH analogues ganirelix and triporelin on human endometrial stromal cell decidualization in vitro. IN: Доклади на Българската академия на науките, София, 2014, pp. т. 67, № 1, с. 77
 40. Bilyana Velikova Daniela Draganova. CHANGES IN THE SPECIAL NURSING CARE FOR AGEING PEOPLE WITH MENTAL PROBLEMS. IN: СНС,, Русе, 2018
 41. Bochev I., Gavrilov P., Kyurkchiev S., Shterev A. Sperm motility improvement after magnetic-activated cell sorting in men with asteno/oligi-asthenozoospermia. IN: 13th International Symposium for Immunology of Reproduction, Varna, 2012
 42. Bochev I., Gavrilov P., Kyurkchiev S., Shterev A. Sperm motility improvement after magnetic activated cell sorting in men with astheno/oligo-asthenozoospermia. IN: 27th Annual meeting of the ESHRE, Stockholm, Sweden, 2011
 43. Bochev I., Mourdjeva M., Ivanova E., Kyurkchiev D., Stoyanova E., Dimitrov R., Timeva T., Yunakova M., Shterev A., Kyurkchiev S. Higher expression of HLA-G is detected in mesenchymal stem cells cultured with progesterone. IN: 7th European Congress of Reproductive Immunology, Marathon, Greece, 2009
 44. Bochev I., Valkova L., Kyurkchiev S., Shterev A. Freezing of endometrial stromal cells seems to impair their feeder cell potential in co-culture system.. IN: 13 International symposium of Immunology of reproduction, Varna, 2012
 45. Bochev I., Valkova L., Kyurkchiev S., Shterev A. Marked pregnancy rate improvement after embryo co-culture with fresh endometrial stromal cells. IN: 28th Annual Meeting of the ESHRE, Istanbul, Turkey, 2012
 46. Bochev I.,Belemezova K.,Shterev A.,Kyurkchiev S. GnRH analogues Ganirelix and Triptorelin do not influence the in vitro decidualization capacity of human endometrial stromal cells. IN: 14th International Symposium for Immunology of Reproduction “Progress in Reproductive Immunology”, Varna, 2015
 47. Bochev I.,Belemezova K.,Shterev A.,Kyurkchiev S. GnRH analogues Ganirelix and Troptorelin do not affect endometrial stromal cell decidualization in vitro. IN: ESHRE campus “From early preguancy to later in life”, Brussels, Belgium, 2013
 48. Bochev I.,Veleva L.,Shterev A. Endometrial stromal cell-secreted factors improve sperm motility. IN: 31st Annual Meeting of ESHRE. Human Reproduction – Abstract book, Lisbon, Portugal, 2015
 49. Boryana Petkova, Lyuboslava Valkova, Tanya Milachich, Tanya Timeva, Ginka Ganeva, Nadya Magunska, Maria Yunakova, Atanas Shterev. PERIPHERAL NATURAL KILLER CELLS IN INFERTILE WOMEN: CLINICAL PREGNANCY RATES AND MISCARRIAGE INCIDENCE. IN: Оral presentation at the 26th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), London, UK, 2018, pp. OP1-508
 50. Bratanov D., P. Vitliemov. Cloud E-learning for Mechatronics. IN: Cборник доклади от Двадесет и трета международна научна конференция АДП-2014, Созопол2014, ТУ-София, 2014, pp. 378-383, ISBN 1310-3946.
 51. Bratanov, D. General algorithm for control of a complex mobile robot. IN: ПРАКТРО 2009, Созопол, 2009
 52. Bratanov, D. Test for certification of robotized upper limb's rehabilitation cell. IN: ПРАКТРО 2009, Созопол, 2009
 53. Bratanov, D. Prototype of rescue and bomb disposal robot. IN: ПРАКТРО 2009, Созопол, 2009
 54. Bratanov, D. Robotized system for analysis of the upper human limb motion. IN: ПРАКТРО 2009, Созопол, 2009
 55. Bratanov, D. Prototype of rescue and bomb disposal robot- RESCUER. IN: Научни известия на НТС по машиностроене, год. XVI, бр. 2/112, XVIII ННТК с международно участие „АДП 2009”,, Созопол, 2009, pp. 245 – 250
 56. Bratoeva, E. STUDY OF SOCIAL RELATIONSHIPS AS A COMPONENT OF QUALITY OF LIFE IN CLIENTS WITH ONCOLOGICAL DISEASES OF WORKING AGE. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS,, Bulgaria, 2018, ISBN ISSN 1311-3321.
 57. Bratoeva, E. PSYCHOSOCIAL WORK IN PATIENTS / CLIENTS WITH ONCOLOGICAL DISEASES. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 8.2., UNIVERSITY OF RUSE, 2017, ISBN FRI-2.114-1-SW-07.
 58. Cholakova, I., Tsv. Hristova. DEVELOPMENTS IN BODY TEMPERATURE. IN: 59 Студентска научна сесия, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 8.4,, Ruse University Angel Kanchev, 2020, pp. 283 - 288, ISBN 1311 - 3321.
 59. D T Pham, N Zlatov, E Eldukhri, S Dimov, D Bratanov, T Dobrev, M Packianather, A Fahmy. Modelling and Control of an 8-DoF Mehatronic Limb. IN: 8th IEEE Conference of Mechatronics and machine Vision in Practice, Hong Kong, M2VIP, 2001, pp. 314-317, ISBN 962-442-191-9.
 60. D. T. Pham, E. E. Eldukhri, N. B. Zlatov, S. S. Dimov and M. S. Packianather, D. Bratanov, A. Toth, G. Fazekas. INTELLIGENT ROBOTISED PHYSIOTHERAPY TESTED ON AN 8-DOF ANTHROPOMORPHIC ARM. IN: IFAC2002, Spain, 2002
 61. Daniela Draganova. Development Of The Naval Medicine In Bulgaria. IN: The 5th International Scientific Conference. SEA-CONF 2019., Constantza, Romania, 2019, ISBN ISSN 2457-144X.
 62. Daniela Konstantinova Draganova, Nikolina Angelova-Barbolova. THE CHALLENGES FOR THE PROVISION OF CARE FOR HOSPITALS WITH DEMENTION.. IN: Seventeenth International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE, Budva, Montenegro, (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor), 2018, pp. vol. 23.2, pр. 703-7, ISBN ISSN 2545-4439, 1.
 63. Daniela Lyutakova Ivanichka Serbezova. THE IMPORTANCE OF VERNIX CASEOSA IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY MIDWFE LED CARE. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2019, volume 58, book 8.4., Ruse, Ruse University, 2019, pp. 203-208, ISBN 1311-3321(print)I.
 64. Daniela Lyutakova Ivanichka Serbezova. DELAYED FIRST BATH OF THE NEWBORN /ОТЛОЖЕНA ПЪРВА БАНЯ НА НОВОРОДЕНОТО/ THU-2G.205-1-SSS-HC-22. В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2019, volume 58, book 8.4., Ruse, Ruse University, 2019, стр. 198-207, ISBN 1311-3321(print)I.
 65. Daniela Lyutakova Ivanichka Serbezova. THE IMPLEMENTATION OF SKIN TO SKIN METHOD IN LOCAL MATERNITY WARDS – WHAT DO STUDENTS THINK. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, 2018, Ruse, University Publishing Center at Rousse University, 2018, pp. 171-177, ISBN 1311-3321.
 66. Daniela Lyutakova, Ivanichka Serbezova. THE IMPLEMENTATION OF SKIN TO SKIN METHODIN LOCAL MATERNITY WARDS –WHAT DO STUDENTS THIN. IN: ISSN 1311-3321(print)ISSN 2535-1028(CD-ROM)ISSN 2603-4123(on-line)UNIVERSITY OF RUSE “Angel Kanchev”РУСЕНСКИУНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев”BSc, MSc and PhD Students & Young ScientistsСтуденти, докторанти и, Ruse, ISSN 1311-3321(print)ISSN 2535-1028(CD-ROM)ISSN 2603-4123(on-line)UNIVERSITY OF RUSE “Angel Kanchev”, 2018, pp. 200-206, ISBN 2603-4123.
 67. Daniela Lyutakova, Ivanichka Serbezova. Delayed cord clamping for term neonates – attitudes and current recommendations ОТЛОЖЕНО КЛАМПИРАНЕ НА ПЪПНАТА ВРЪВ ЗА ДОНОСЕНИ НОВОРОДЕНИ – НАГЛАСИ И АКТУАЛНИ ПРЕПОРЪКИ. В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, Ruse - Bulgaria, University of Ruse, 2020, стр. 245-251, ISBN 2603-4123.
 68. Daniela Lyutakova, Ivanichka Serbezova. SKIN-TO-SKIN AND THE UNDiSTURBED FIRST HOUR AFTER BIRTH – ATTITUDES AND CURRENT RECOMMENDATIONS МЕТОДЪТ „КОЖА ДО КОЖА“ И ЗЛАТНИЯТ ЧАС СЛЕД РАЖДАНЕТО – НАГЛАСИ И СЪВРЕМЕННИ ПРЕПОРЪКИ. В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, Ruse - Bulgaria, University of Ruse, 2020, стр. 316-317, ISBN 2603-4123.
 69. Despina Georgieva. Alternative methods and means for the realization of quality and safe compensatory hygienic care. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Русе, Русенски университет, 2018, ISBN 1311-3321.
 70. Dilyana Vicheva Ilian Doykov Ivanichka Serbezova. QUALITY OF LIFE IN CHILDREN WITH ALLERGIC RHINITIS AND ITS RELATIONSHIP WITH BRONCHIAL ASTHMA. IN: 14th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology "Working Together for the Child" 2nd-5th June 2018, Stockholm, Sweden, 2018, pp. | Paper Number | 65
 71. Dimcheva A.,Milachich T.,Bochev I.,Barov D., Shterev A. Intracytolasmic morphologically selected sperm injection (IMSI) improves the embryo quality on day 3. IN: The 22nd World Congress on Controversies on Obstetrics Gynecology and Infertility (COGI). All About Women`s Health, Budapest, Hungary, 2015
 72. Dimitrov Al., Chupetlovski St., Parashkevov Al., Veselinova L. „The role and responsibilities of Military Medical Academy in disaster relief and medical support during the missions abroad”. IN: Сборник с доклади от международна конференция „Структури за управление на кризи на Балканите”, София, 2005
 73. Dimitrov R., Timeva T., Stamenova M., Kyurkchiev D., Kyurkchiev S. Isolation and characterization of multipotent stromal cells from human decidua. IN: X International congress of Reproductive Immunology, Croatia, 2007
 74. Dimitrova, Y., Tsv. Hristova. AUTISM NECESSARY OBSTETRIC CARE. IN: 59 Студентска научна сесия, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 8.4,, Ruse University Angel Kanchev, 2020, pp. 239 - 244, ISBN 1311-3321.
 75. Doncheva, A., V. Todorova, Tsv. Hristova. THE PLACENTA - VIEWED FROM ANOTHER ANGLE. IN: 59 Студентска научна сесия, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 8.4,, Ruse University Angel Kanchev, 2020, pp. 263 - 267, ISBN 1311-3321.
 76. Emilova, G., T. Todorova. DEPRESSION IN OUR EVERYDAY LIFE. IN: 59th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, 2020, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 8.4., 2020, pp. 203-207, ISBN 2603-4123.
 77. Evgenieva,E., R. Yordanova, Tsv. Hristova. Types of ovarian tumors and model for obstetrics care. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Vol. 57, Book 8.4., Ruse University, 2018, pp. 243 - 249, ISBN 2603 -4123.
 78. Feimova,F., Tsv. Hristova. Preeclampsia and influence on pregnancy. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Vol. 57, Book 8.4., Ruse University, 2018, pp. 250 - 255, ISBN 2603 - 4123.
 79. Feimova,F., Tsv. Hristova. Treatment of myoma uteri by the embolization method. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Vol. 57, Book 8.4., Ruse University, 2018, pp. 238 - 242, ISBN 2603 - 4123.
 80. G. Muhlfay, VICHEVA D. Multidisciplinary approaches in allergic rhinits – romanian expirience. IN: 17th Panhellenic otorhinology – nead and neck surgery congress, Alexandroupolis, Greece, 2013
 81. Gamakova N. The costs of disability and how to improve the condition of neonates with hypoxic and ischemic impairment of the central nervous system. IN: The 5th Congress of the European academy of paediatric societies, Barcelona, Spain, 2014
 82. Gamakova N, Gamakova P. Developmental delays in children placed in institutional care. IN: 11th International scientific conference “European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches”, Stuttgart, Germany, 2014, pp. 32-36, ISBN 978-3-944375-41-0.
 83. Gamakova N, Gamakova P. The effect of economic, environmental and health factors on mortality in Bulgaria. IN: 8th International scientific conference “Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings”, New York, USA, 2014, pp. 3-9, ISBN 978-1-940260-20-4.
 84. Gamakova N, Gamakova S. Effects of preterm birth on oral growth and development. Enamel hypoplasia. IN: 11th International scientific conference “European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches”, Stuttgart, Germany, 2014, pp. 29-31, ISBN 978-3-944375-41-0.
 85. Gamakova N, Lubenova D. Early physiotherapy intervention for preterm neonates with hypoxic impairment of the central nervous system. IN: 16th World Neurosonology Meeting, Sofia, 2013, ISBN 1312-6431.
 86. Gamakova, N. Comparison between traditional and family-centered physiotherapy intervention for preterm neonates with hypoxic impairment of the central nervous system. IN: 4th International scientific conference “Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings”, New York, USA, 2013, pp. 21-22, ISBN 978-1-940260-15-0.
 87. Georgieva D, Gr Koleva, Ir Hristova. TIME OF ALTERNATIVE PERFORMANCE COMPARED TO TRADITIONAL METHODS HYGIENE IN THE FIELD OF HEALTH CARE. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE- 2019, volume 58, 2019, ISBN 1311-3321.
 88. Georgieva D., Koleva G., Hristova I.,. Strtegies for Burnot syndrome prevention in the nurses practice. IN: 55th Science Conference of Ruse University,, Buigaria, Ruse University, 2016, pp. 53-58, ISBN 1311-3321.
 89. Georgieva G., Gr. Koleva, Ir. Hristova, B. Sartalanska. Мotivation and attitude of the health care professionals to research work. IN: списание Известия на съюз на учените – Русе, Ruse, Съюз на учените Русе, 2017, pp. 62-66, ISBN 1311-1078.
 90. Georgieva,D. Increase of the crew’s well - being and reduction of stress. IN: Scientific Bulletin of Naval Academy, Vol. XXI I 201 9 , pg. 83 - 90, Constantza, Romania, 2019, pp. 83-90, ISBN ISSN: 2392 - 8956.
 91. Gergana Stoyanova, Despina Georgieva, Irinka Hristova. Prophylaxis of overweight and obesity in school age. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Ruse, “Angel Kanchev” Univesity of Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 92. Gincheva V, Variaah G, Gospodinova K, Gospodinov D, Grozeva D. Quality of life in patients with psoriasis in Bulgaria. IN: 16th Congress of the European Society for Dermatology and Psychiatry, Saint-Peterburg, Russia, 2015
 93. Gotlib, J., D. Bialoszewski, U. Cavlak, S. Janev, I. Kunicka, B.P. Lourido. Vocational Plans Of Final-Year First-Cycle Students Of Physiotherapy In Selected European Countries.. IN: 6th International Conference of Technology, Education and Development (INTED), Valencia, SPAIN, 2012, pp. 1686-1694, ISBN 978-84-615-5563-5.
 94. Greta Koleva,Irinka Hristova,Despina Georgieva, Danela Draganova, Ivanichka Serbezova. Level of awareness of Republic Bulgarias population for treatment of ischemic stroke via thrmblysis. IN: Sea-international conference, Constanta, Publishing House Naval academy, 2016, ISBN 2457-144X, L 2457.
 95. Gustav Arz, Andras Toth, Gabor Fazekas, Daniel Bratanov. Development of the REHAROB upper limb physiotherapy system. IN: RAAD 2002, Budapest, Hungary, 2002
 96. Gusztáv Arz, András Tóth, , Gábor Fazekas, Daniel Bratanov, Nikolay Zlatov,. Three-dimensional Anti-spastic Physiotherapy with the Industrial Robots of “REHAROB”. IN: ICORR 2003 The 8th International Conference on rehabilitation Robotics, Daejeon, Korea, Korea Advanced Institute of Science and Technology, 2003, pp. 215-218, ISBN 89-88366-09-39356.
 97. Gusztáv Arz, András Tóth, Daniel Bratanov, Nikolay Zlatov, Roberto Guzmán Diana, Stefko Burdzhiev, Antonios Gasteratos, David Pereira, Carlos Beltran, Uberto Delprato. EU FP6 Project RESCUER: the development of a dexterous robot and intelligent information technologies for EOD/IEDD/rescue missions. IN: Сб. докл. на IX Международна конференция по роботика„ ПРАКТРО’ 2007”, Варна, 2007, pp. 7 - 13
 98. Gusztáv Arz, Daniel Bratanov, András Tóth. Improvement of the Emergency risk Management through Secure Mobile mechatronic Support to Bomb Disposal. IN: International Conference on Risk and Emergency Management-Research and policy Perspectives 8-9 June 2005,, Hannover, Germany, 2005
 99. Gyulben Yosifova, Hava Orhanova, Daniela Konstantinova. Nurse satisfaction in quality of training. IN: СНС,, Русе, 2019, ISBN 1311-3321.
 100. Hasanova, D., Tsv. Hristova. DOWN SYNDROME – TASKS OF THE MIDWIFE. IN: 59 Студентска научна конференция, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 8.4,, Ruse University Angel Kanchev, 2020, pp. 316 - 321, ISBN 1311-3321.
 101. Hristova Ir. Need for training of seafarers in first aid and medical matters. IN: SeaConf 2019, Scientific Bulletin of Naval Academy, 2019, pp. 133 - 1 3 7, ISBN 2392-8956.
 102. Hristova Ir, D Georgieva, Gr Koleva. INCREASING THE QUALITY OF HEALTH CARE THROUGH TECHNICAL SHEETS FOR HYGIENE CARE BY DRY BATHING. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE- 2019, volume 58, 2019, ISBN 1311-3321.
 103. Hristova Ir., Gr. Koleva., D. Georgieva. The invasive cardiovascular procedures as a factor for economic efficiency in healthcare. IN: Analele Universitatii'Eftimie Murgu'Resita. Fascicola II. Studii Economice, Romania, 2017, pp. 127-134, ISBN 2344 – 6315.
 104. Hristova, Ir. THE BASIC HYGIENIC HEALTH CARE AS A FACTOR FOR THE RISE OF INFECTIONS DUE TO MEDICAL SERVICE (IDMS). IN: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет 2018, Русенски университет, 2018
 105. Hristova, Ts.,. Problem-posing education – a key factor in clinical decision-making skills in practical education of midwifery students. IN: 55th Annual Science Conference of Ruse University Volum 55 book 8.3, Angel Kanchev University of Ruse, 2016, pp. 37 - 42, ISBN 1311 - 3321.
 106. Hristova, Tsv., D. Stoyanova. Problem-Posing Education as a Didactic Concept and a Methodical Direction. IN: Reports Awarded with ,,Best Paper,, Crystal Prize, In: 56th Annual Science Conference of Ruse University, „Angel Kanchev“ University of Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. 223 - 227, ISBN 978 - 954 712 733.
 107. Hristova, Tsv., I. Serbezova, Tsv. Stancheva. Analysis of Health Care During Clinical Laboratory Tests TESTS. IN: In: Reports Awarded with ,,Best Paper,, Crystal Prize, 56th Annual Science Conference of Ruse University, „Angel Kanchev“ University of Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. 177 - 181
 108. Hristova, Tsv., T. Todorova. MIDWIFERY AND NURSING SPECIAL CARE REQUIRED IN PREECLAMPSIA PREVENTION. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, volume 58, Ruse University, 2019, ISBN 1311-3321.
 109. Hristova, Tsv.,T. Todorova, G. Milanova. The case study method and health care coordination among midwifery and nursing students. IN: World Conference On Research In Teaching And Education, Barcelona, 2019, pp. под печат, ISBN DOI.
 110. I. Serbezova. Experience from the implementation of multimedia approach to teaching for developing professional competence doi: 10.21279/1454-864X-19-I1-009. IN: Scientific Bulletin of Naval Academy Volume XXII 2019 ISSUE no.1 MBNA Publishing House, Constanta 2019, Scientific Bulletin of Naval Academy, 2019, pp. 66-77, ISBN ISSN: 2392-8956; .
 111. Ilieva M.,D. Georgieva. THE DISEASE PROCESS AND RELATED INDIVIDUAL, PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL FACTORS. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 8.4, Ruse, 2020, ISBN ISSN 2603-4123.
 112. Irina Todorova, Despina Georgieva. Anorexia neuroza, e ye s in e yes with dis e as e. To find out you. IN: PROCEEDINGS Volume 5 8 , Series 8.4. Health Promotion and Social Work , Health C are, Ruse, PUBLISHING HOUSE Uni versity of Ruse "Angel Kanchev", 2019, pp. 132, ISBN ISSN 1311 - 3321 .
 113. Ivanichka Serbezova. VIRTUAL EDUCATION FOR HEALTHCARE EXPERTS – RESEARCH ON THE INTERNATIONAL EXPERIENCE. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2019,, Ruse, Ruse University, 2019, pp. под печат
 114. Ivanichka Serbezova. CONFLICTS IN STUDENTS ' GROUPS AND THEIR MANAGEMNT КОНФЛИКТИТЕ В СТУДЕНТСКИЯ КОЛЕКТИВ И ТЕХНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ. IN: 57-ма годишна научна конференция на Русенски университет и Съюза на учените - Русе, Русе, Издателски център на Русенски университет, 2018, pp. 266-267, ISBN 2603-4123.
 115. Ivanichka Serbezova Daniela Lyutakova. ATTITUDES TOWARDS IMPLEMENTING VIRTUAL EDUCATION IN HIGHER HEALTHCARE EDUCATION IN BULGARIA. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2019,, Ruse, Ruse University, 2019, pp. 22-28
 116. Ivanichka Serbezova Despina Georgieva Daniela Konstantinova. RESEARCH WORK OF NURSES AND MIDWIVES STUDENTS IN THE UNIVERSITE OF ROUSSE "ANGEL KANCHEV". IN: SEA - CONF 2017 3 RD INTERNATIONAL CONFERENCE Constanta, ROMANIA, 2017, pp. 158 - 164, ISBN 1454-864X.
 117. Ivanichka Serbezova,Despina Georgieva,Danela Draganova. Assessment of applied competence after using video algorithms for injection tecnique among medical students. IN: Sea-international conference, Constanta, Publishing House,, 2016, ISBN 2457-144X, L 2457.
 118. Ivanitchka Serbezova. Лечебната гимнастика по време на раждането - акценти в обучението на акушерки. В: Осма международна научна конференция, София, Университетско издателство, 2016, стр. 58-64, ISBN 1314-2275.
 119. Ivanova V., L. Todorova. Game of states – analysis for therapeutic application in occupational therapy. IN: Proceedings of University of Ruse, Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, pp. 29-32, ISBN 1311-3321.
 120. Ivanova V., L. Todorova. Role of the occupational therapist in a daily centre for children with disabilities. IN: Proceedings of University of Ruse, Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, pp. 33 - 41, ISBN 1311-3321.
 121. Ivanova-Todorova E., Kyurkchiev D., Mourdjeva M., Dimitrov R., Bochev I., Stoyanova E., Timeva T., Yunakova M., Shterev A., Kyurkchiev S. Detection of progesterone induced blocking factor in pre-decidual miltipotent stromal cells. IN: 7th European Congress of Reproductive Immunology, Marathon, Greece, 2009, pp. P3 - 152
 122. Ivanova-Todorova E., Kyurkchiev D., Mourdjeva M., Dimitrov R., Bochev I., Stoyanova E., Timeva T., Yunakova M., Shterev A., Kyurkchiev S. Detection of progesterone induced blocкing factor in pre-decidual multipotent stromal cells. IN: 12-ти международен симпозиум по имунология на репродукцията, Varna, 2009, pp. 96
 123. Ivanova-Todorova E., Kyurkchiev D., Mourdjeva M., Dimitrov R., Bochev I., Stoyanova E., Timeva T., Yunakova M., Shterev A., Kyurkchiev S. Detection of progesterone induced blocing factor in pre-decidual multipotent stromal cells.. IN: 12 th International symposium for Immunology of reproduction, Varna, 2009
 124. Ivelina Stefanova. Effects of using continuous passive motion device in the rehabilitation upper limb following stroke. IN: Electronic International Interdisciplinary Conference, Slovakia, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2016, pp. 240-242, ISBN 978-80-554-1248-1.
 125. J. Magnan, Iv. Stankov… VICHEVA, D. Otology and rhinology health system in Bulgaria and EU standarts. IN: 2nd EAORL_HNS, St.St. Konstantin and Helena, Varna, Bulgaria, 2013
 126. Janev, S. The meaning of hydrotherapy for children with neurological and orthopaedical illnesses. IN: First International Symposium for Teaching Physical Education, Sport and Sports Activities for Students in the Higher Education, Skopje, University “St. Kiril and Metodi” Skopje, 2005, pp. 66-68
 127. Janev, S. The importance of swimming exercises with children suffering from cerebral palsy.. IN: Осми международен симпозиум за спорт и физическо образование на младите, Охрид, сп. „Физичка култура”, бр.2,, 2003, pp. 43-44
 128. Jusufova A., S. Murtaza, I. Karaganova. Kinesitherapy and functional evaluation in post-stroke states. IN: Научни трудове на Русенския университет – 2018, Том 57, Серия 8.4., Русе, Издателски център към Русенски университет, 2018, pp. 52 - 57, ISBN ISSN 1311-3321.
 129. Karaganova, I. Resitance training with Tera-Band to reduce effects of sarcopenia in older people. IN: Научни трудове на Русенския университет – 2015, Том 54, Серия 8.1, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2015, pp. 133 - 140, ISBN 1311- 3321.
 130. Kina Velcheva Кristina Zaharieva. Obesity in Bulgarian adolescents at the age from 11 to 17 years. IN: ScieConf Decembar 16-18, Slovak Republi, 2015
 131. Kirilova, K., Tsv. Hristova. SACRAL BODY ARCHITECTURE - SBA DURING PREGNANCY. IN: 59 Студентска научна конференция, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 8.4,, Ruse University Angel Kanchev, 2020, pp. 309 - 314, ISBN 1311-3321.
 132. Koleva G., D., Georgieva, Ts.,Stancheva, S., Ninova,. ATTITUDES FOR CONTINUING EDUCATION OF HEALTHCARE PROFESSIONALS. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, University of Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 133. Koleva Gr., D. Georgieva, Ts. Stancheva, Sv. Ninova. Аttitudes for continuing education of healthcare professionals. IN: Известия на Съюза на учените – Русе • Серия 4 • Здравеопазване и спорт, Ruse, 2017
 134. Koleva Greta,. DEHYDRATION AT SEAFARERS – PREVENTION, SYMPTOMS AND APPROACHES. IN: The 5th International Scientific Conference SEA-CONF 2019 May 17-18, 2019 — Constantza, Romania, Scientific Bulletin of Naval Academy, Vol. XXII, 2019, pp. 78-82., ISBN ISSN: 2392-8956;.
 135. Koleva, G., I. Hristova. Models of intervention, which are applied by the nurse and aimed at changing the behavior of hypertensives – review. IN: IN: SEA – Conf 2017, 3 INTERNATIONAL CONFERENCE Constanta, Румъния, Констанца, 2017, pp. 454-461
 136. Koleva, G., I. Hristova,D. Georgieva, D. Draganova, I.Serbezova. Level of awareness of Republic Bulgaria's population for treatment of ischemic stroke via thrombolysis. IN: SEA – Conf 2016, 2 INTERNATIONAL CONFERENCE Constanta, Румъния, Констанца, 2016, ISBN 2457-144Х.
 137. Koleva, G; D, Draganova; Ir, Hristova; D, Georgieva. POSITION OF THE NURSE IN PREVENTION OF CHRONIC DISEASES. IN: Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, Пловдив, СУБ-Пловдив, 2015, pp. 15-19, ISBN 1311-9427.
 138. Koleva,Gr., Stancheva, Ts.,. CURRENT STATE OF THE HYGIENE HEALTH CARE IN THE CONTEXT OF QUALITY AND PATIENTS’ SAFETY. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, 2018, Русе, Русенски университет, 2018, ISBN 1311-3321.
 139. Konstantinova D. STRATEGIES FOR IMPLEMENTING LONG-TERM CARE OF MENTAL HEALTH IN THE COMMUNITY. IN: 57-ма годишна конференция на Русенски университет и съюз на учените - Русе, Русе, University of Ruse Publishing Center, 2018, ISBN 1311-3321.
 140. Konstantinova,D., Yul.Georgieva,G.Darakeva. THE DIFFERENT FACES OF DEMENTIA AND THE SPECIFICS OF PATIENT CARE. IN: РУ "Анг. Кънчев" и СУБ, Русе, 2017
 141. Kosev, P ,Angelov, S. , ,Sokolov, C., - Aleksandrov, D. Chronic distal radioulnar subluxation treated with direct repair ¬ - a case report. IN: FESSH , Belek Antalya, Turkye, Belek Antalya, Turkye, 2013
 142. Kossev K., E. Zlatanov, P. Velikov, I. Karaganova. Functional diagnostics and kinesitherapy in facial nerve damage. IN: Научни трудове на Русенския университет – 2018, Том 57, Серия 8.4., Русе, Издателски център към Русенски университет, 2018, pp. 18 - 22, ISBN ISSN 1311-3321.
 143. Kristina Zaharieva Galina Mihaylova Kina Velcheva Ognyan Sherbanov. PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF HEALTHCARE FOR ONCOLOGY PATIENTSIV. IN: International Scienti c and Practical Conference "Modern Scienti c Achievements and Their Practical Application" October 31 2017 Dubai UAE WORLD SCIENCE № 11(27) Vol.4 November 2017, Dubai UAE, 2017, pp. p. 19-23
 144. Kristina Zaharieva Tatyana Atanasova Desislava Zambeva Ognyan Sherbanov. PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WOMEN WITH BREAST CANCER. IN: ; IV International Scienti c and Practical Conference "Modern Scienti c Achievements and Their Practical Application" October 31 2017, October 31 2017 Dubai UAE, 2017, pp. p. 105-109, ISBN ISSN 2518-167X.
 145. Kroushkova S. Bio psychosocial wording of the case in psychiatric clinical practice. IN: Научни трудове, Том 55, серия 8.1, Здравна превенция и социални дейности, SAT-2.114-1-HPSW-09, Русенски Университет, Русенски Университет, 2016, pp. 48-51, ISBN 13-332.
 146. Krushkova S.A., Angelova-Barbolova N.S. Psychological evaluation of psychopathic personality upon committing capital crimes. IN: Аbstract book, ІІ Congress of Balkan Academy of Forensic Science, Serres, Greece, 2005
 147. Kumanova E., Angelova N. Legal trends in the model of children justice. IN: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ СБОРНИК С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУ, Русе, 2017, pp. 77-80, ISBN 1311-3321.
 148. Kutincheva,G., Tsv. Hristova. The role of midwife in prevention of elected abortion. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Vol. 57, Book 8.4., Ruse University, 2018, pp. 229 - 233, ISBN 2603 - 4123.
 149. Kyazimova, N.; S. Mustafa; D. Georgieva. THE IMPACT OF EMOTIONS ON THE HUMAN BODY. THE INTEERELATION BETWEEN THE MENTAL STATE AND THE OCCURRENCE OF VARIOUS SOMATIC DISEASE. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria,, Ruse, Русенски университет под печат, 2018, ISBN Copyrights© 2018.
 150. Kyurkchiev S., Dimitrov R., Ivanova-Todorova E., Kyurkchiev D., Mourdjeva M., Bochev I, Stoyanova E., Shterev A., Timeva T., Yunakova M. Progesterone up-regulates the expression of HLA-G in mesenchymal stem cells in human endometrium. IN: 25th Annual Meeting of ESHRE, Amsterdam, the Netherlands, 2009, pp. P-426, i171.
 151. Kyurkchiev S., Dimitrov R., Kyurkchiev D., Timeva T., Yunakova M., Shterev A. Pre decidual stromal cells in human deciduas are multipotent adult stem cells. IN: Abstracts of the 24th annual meeting of the ESHRE, Spain, Barcelona, 2008, pp. O-020, i9.
 152. Kyurkchiev S., Dyulgerova-Nikolov, D., Milachich T., Shterev A. Is the semen quality affected by stress on the day of oocyte pick up?. IN: 27th Annual meeting of ESHRE, Stockholm, Sweden, 2011
 153. Lyutakova, D., Tsv. Hristova. Modern midwife care through social media. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Vol. 57, Book 8.4., Ruse University, 2018, pp. 200 - 205, ISBN 2603 - 4123..
 154. Lyutakova,D., Tsv. Hristova. Communication in midwifery. IN: PROCEEDINGS Volume 58, book 8.4. Health Promotion and Social Work, Health care, Русенски университет ,,Ангел Кънчев“, РУ Ангел Кънчев, 2019, pp. 187 - 192, ISBN 1311-3321.
 155. M. Milkov, P. Nedev, D. Marev, VICHEVA, D., I, Tsenev et al. Comperative evaluation of the methods of electrocoagulation, radiofrequency reduction and cobletion for inrerior turbinate reduction. IN: 2nd Bulgarian – Italian meeting on rhinology, Trieste, Italy, 2013
 156. M. Milkov, P. Nedev, VICHEVA D., Tonchev, Latev. Treatment approach in cases of snoring and OSA with light airway resistance.. IN: 25th congress of the ERS, 32nd international symposium of infection and allergy of the nose, Amsterdam, The Netherlands, 2014
 157. M. Milkov, P. Nedev. Tz. Tonchev, VICHEVA, D. Causes of acute middle ear inferctions in children. IN: 86 Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft fur Hals-Nasen_Ohren-Heilkunde, Kopf – und Hals Chirurgie e.V, Berlin, Germany, 2015
 158. Martina Dobreva – Student Assoc. Prof. Daniela Konstantinova, PhD. PARENTS FOR IMMUNOPROPHYLAXIS- FOR AND AGAINST. IN: СНС,, Русе, 2019, ISBN 1311-3321.
 159. Milachich T., Petkova L., Barov D., Shterev A. Predictive value of embryos with top quality score does not correlate with female age. IN: 26th Annual meeting of the ESHRE, Rome, Italy, 2010
 160. Mincheva P. Bulgarian experience in occupational therapy early intervention for children. IN: 1st International Conference in Occupational Therapy, Bacau, Romania, 2017
 161. Mincheva P. The role of occupational therapy in Early intervention services in Bulgaria. IN: 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists,18 – 21.06.2014, Yokohama, Japan, 2014
 162. Mincheva P. Early childhood intervention in the process of deinstitutionalization in Bulgaria. IN: 9th COTEC Congress of Occupational Therapy, 24-27.05., Stockholm, 2012
 163. Mincheva P., E. Velikova. ASPECTS OF OCCUPATIONAL THERAPY ASSESSMENT IN NEUROREHABILITATION. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2018, volume 57, book 8.1, Ruse, 2018, ISBN ISSN 1311-3321.
 164. Mincheva P., E. Velikova, L. Todorova. Development оf a Community-based Service for Children and Families in Bulgaria. IN: 1st COTEC-ENOTHE Congress, 15-19.06.2016, Galway, Ireland, 2016
 165. Mincheva, S.; D.Georgieva. CARE FOR EMOTIONAL HEALTH IN GERIATRIC AGE. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria,, Ruse, Русенски университет под печат, 2018, ISBN Copyrights© 2018.
 166. Mirolyub Mladenov, Daniel Bratanov,. Simulation of muscle resistance reactions during upper human limb rehabilitation using intelligent physical model. IN: 4th International Conference on Technology and Automation 5-6 October 2002, Thessalonica, Greece, 2002, pp. 173-178, ISBN 960-8050-98-7.
 167. Miteva, Sn.,Koleva, Gr.,. THE MOST COMMON SYMPTOMS IN CANCER. IN: 57th Sciens Conference of Ruse University - SCC, Bulgaria, 2018, Ruse, Русенски университет, 2018, pp. 120-125, ISBN 1311-3321.
 168. Miteva, Sn.,Koleva, Gr.,. PALLIATIVE CARE - DUTY IN NURSING PRACTICE. IN: 57th Sciens Conference of Ruse University - SCC, Bulgaria, 2018, Ruse, http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dPage&pid=proc18, 2018, pp. 115-119, ISBN 1311-3321.
 169. Momchilova, A., P. Barakova, S. Janev. Professional competences of the kinesitherapist in Bulgaria and some results concerning their application.. IN: International scientific conference, Vinica, Macedonia, 2009
 170. Mourdjeva M., Ivanova E., Kyurkchiev D., Bochev I., Stoyanova E., Dimitrov R., Timeva T., Yunakova M., Shterev A., Kyurkchiev S. HLA G expression in mesenchimal stem cells. IN: 12 th International symposium for immunology of reproduction, Varna, 2009, pp. 97
 171. Mourdjeva M., Ivanova-Todorova E., Kyurkchiev D., Bochev I., Stoyanova E., Dimitrov R., Timeva T., Yunakova M., Shterev A., Kyurkchiev S. HLA-G expression in mesenchymal stem cells. IN: 12-ти международен симпозиум по имунология на репродукцията, Varna, 2009, pp. 97
 172. Mитова Е., Л. Тодорова. Ерготерапията – история, настояще и бъдеще. В: Седми национален конгрес по спортна медицина и кинезитерапия, 1-2.04.2005 г., София, 2005
 173. Nedelcheva S.,G. Koleva. ARTERIAL HYPERTENSION AND METABOLITE SYNDROME. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 8.4., Русенски университет, 2019, pp. 126-131, ISBN ISSN 2603-4123.
 174. Nedelcheva,S.,D.Georgieva. CYSTIC FIBROSIS -AWARENESS AND MEDICOSOCIAL PROBLEMS. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 8.4, Ruse, 2020, ISBN ISSN 2603-4123.
 175. Nevin Ahmedova Kyazimova, Sibel Aydan Mustafa, Daniela Konstantinova. BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER. THE ROLE OF THE NURSE IN THE TREATMENT AND PREVENTION OF THE DISEASE. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, Том 57, серия 8.3. Здравни грижи, Русе, 2018, ISBN 1311-3321.
 176. Nikolay Zlatov, Daniel Bratanov. Web based concept for dexterous robots control. IN: Сб. докл. на IX Международна конференция по роботика ПРАКТРО’ 2007, Варна, 2007, pp. 13 - 18
 177. Nikolina Angelova, Temenujka Mateva, Militsa Ivanova, Eleonora Petrova. ЕSSENCE AND GOALS OF MENTAL HEALTH PSYCHOSOCIAL REHABILITATION. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2016, volume 55, book 8.3., RUSE, 2017
 178. Nikolina Angelova-Barbolova, Daniela Konstantinova Draganova. BURNOUT SYNDROME IN MENTAL HEALTH PROFESSIONALS – PSYCHIATRISTS. IN: Seventeenth International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE - под печат, Budva, Montenegro, (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor), 2018, pp. vol. 23.2, pр.438-43, ISBN 2545-4439, 1.
 179. Nikolina Angelova-Barbolova, Daniela Konstantinova, Despina Georgieva. The role of social support in the prevention of professional stress and burnout of medical professionals. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Ruse, “Angel Kanchev” Univesity of Ruse, 2017, pp. 11-14, ISBN 1311-3321.
 180. Nikolina Angelova-Barbolova, Daniela Konstantinova, Despina Georgieva. The role of social support in the prevention of professional stress and burnout of medical professionals. IN: 56th Science Conference of Ruse University,, Bulgaria, Ruse, “Angel Kanchev” Univesity of Ruse, 2017, pp. 11-14, ISBN 1311-3321.
 181. Nikolov I., I. Karaganova. Bowen technique. IN: Научни трудове на Русенския университет – 2018, Том 57, Серия 8.4., Русе, Издателски център към Русенски университет, 2018, pp. 12 - 17, ISBN ISSN 1311-3321.
 182. Nikolova, R., Ts. Hristova. CHORIOCARCINOMA NECESSARY OBSTETRIC CARE. IN: PROCEEDINGS Volume 58, book 8.4. Health Promotion and Social Work, Health care, Ruse University, РУ Ангел Кънчев, 2019, pp. 166 - 170, ISBN ISSN 1311-3321.
 183. Nikolova, R., Tsv. Hristova. PATERNITY SUPPORT. IN: 59 Студентска научна конференция, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 8.4,, Ruse University Angel Kanchev, 2020, pp. 278 - 282, ISBN 1311-3321.
 184. Nikolova, R., Tsv. Hristova, Y. Lukanova. THE ROLE OF THE MIDDLE IN THE ACTIVE PATERNITY. IN: VII Национална студентска сесия, МУ Плевен, 2020, pp. под печат
 185. Novakova D. J., S. Kroushkova. Importance of psychosocial rehabilitation for people with mental disorders. IN: Том 55, серия 8.1, Здравна превенция и социални дейности, SAT-2.114-1-HPSW-10, Русенски Университет, Русенски Университет, 2016, pp. 48-51, ISBN 13-332.
 186. Nunev S. Discrimination of people with disabilities on the labor market and current aspects of the European Union's antidiscrimination policy. IN: Reports Awarded with “Best Pa-per” Crystal Prize‘17, 56th Annual Science Conference of Ruse University, 2017, pp. 164-168, ISBN 978-954-712-733-3.
 187. Nunev, S. Communication in supervision with social work students. IN: Reports Awarded with “Best Paper” Crystal Prize’19., 58th Annual scientific conference of University of Ruse and Union of Scientists, Bulgaria, 2019, pp. 100-105, ISBN 978-954-712-793-7.
 188. Nunev, S. Extracurricular club forms of activity of social work students and formation of positive attitudes towards people of different ethnic background. IN: Proceedings of University of Ruse, vol. 57, book 8.2, University of Ruse, 2018, pp. 27-31, ISBN 1311-3321.
 189. Nunev, S. Supervision with social work students – an important factor for the interact ion between theory and practice.. IN: Social Work Education in Europe: towards 2025. Milan, Italy, 29th June - 2nd July 2015. European Association of Schools of Social Work – EASSW. Abstract book., Milan, Italy, EASSW, 2015, pp. 350, ISBN 9788890975318.
 190. O. Sherbanov. Application of direct oral anticoagulants in Bulgaria – Literature review. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse UniversityIndustry 4.0 Business Environment Quality of Life, Ruse, 2017, pp. 289
 191. O. Sherbanov, T. Nedeva. How to manage sleep – wake disturbances in cancer patients. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse UniversityIndustry 4.0 Business Environment Quality of Life, 10.2017, Ruse, 2017, pp. 290
 192. Parashkevov Al., Popivanov G, Mutafchiyski M, Ajderian S, Koutin G, Kjossev K. Specificity of the management of blast burns in a field setting: a brief report of 12 cases. IN: In: Balkan Military Medical Review, ., 2013
 193. Parashkevov Al., St. Chupetlovki, K. Penev. „Psychological Problems in the Period Immediately After the Terrorist Attack through the Eyes of a Surgeon Who Was a Participator in the Events”. IN: Book NATO Security through Science Series - E: Human and Societal Dynamics, Volume 15: „The Integration and Management of Traumatized People After Terrorist Attacks”, Ankara, Turkey, 2007
 194. Parashkevov, Al., St. Tonev, K. Ramshev, K. Kanev. „Multinational approach to medical support in operations and missions – The experience of Military Medical Academy”. IN: International High-level Conference on „Smart Defence – Pooling and Sharing: Eastern European View on Multinational and Innovative Approaches for Capabilities Development”, Сборник доклади, 2012
 195. Parashkevova P.,. Physical therapy approach for ankle injuries. Algorithm for therapeutic behavior after football players soft tissue injuries (grade I to II). IN: The 3rd International Virtual Conference on Advanced Scientific Results, The 3rd International Virtual Conference on Advanced Scientific Results, 2015
 196. Pashkunova J. Complex physiotherapeutic program for impact on individuals with chronic pain in the back and low back. IN: Research in Kinesiology, Republic of Macedonia, 2015
 197. Petkova L., Ganov I., Milachich T., Shterev A. Influence of physiological factor in homologous intrauterine nidation outcome. IN: 26th Annual meeting of the ESHRE, Rome, Italy, 2010
 198. Petrova N. Evaluation of cognitive function and risk factors in the first 6 months after ischemic stroke. IN: 21 European Stroke Conference, Lisboa, Cerebrovasc. Diseases, 33 (suppl 2), 2012, pp. 392-393, ISBN 978-3-318-02119-6.
 199. Petrova N., M. Raycheva, S. Mehrabian, L. Traykov. Neuropsychological screening test for cognitive impairment after ischemic stroke. IN: 24 European Stroke Conference, Vienna, Cerebrovasc. Dis, 39 (suppl 2): 1-2, 2015, pp. 227-228, ISBN 978-3-318-05502-3.
 200. Petrova N., Mehrabian S., Raycheva M., Traykov L. The frequency of cognitive impairment and dementia one year after ischemic stroke in Bulgarian patients. IN: 2-nd International Conference on Alzheimer`s Disease and Dementia, Valencia, Journal of Alzheimars Disease & Parkinsonism, 2014, pp. 83, ISBN 2161-0460.
 201. Petrova N., Raycheva M., Меhrabian S., Traykov L. A profile of cognitive decline in patients after ischemic stroke. IN: 22 European Stroke Conference, London, Cerebrovasc. Diseases, 35 (suppl 3), 2013, pp. 514-515, ISBN 978-3-318-02439-5.
 202. Petrova N., Меhrabian S., Raycheva M., Traykov L. Neuroimaging markers for vascular dementia after ischemic stroke. IN: Archives of the Balkan Medical Union, Vol.52, Supplement 1, Sofia, 2017, pp. A19, ISBN ISSN 2558-815X.
 203. Petrova N., Меhrabian S., Raycheva M., Traykov L. Poststroke cognitive impairment in Bulgarian patients: 2 years prospective study. IN: Archives of the Balkan Medical Union, Vol.52, Supplement 1, Sofia, 2017, pp. A17, ISBN ISSN 2558-815X.
 204. Petrova. N. Poststroke cognitive impairment in Bulgarian patients: prospective follow-up study. IN: 23ʳ ͩ Multidisciplinary International Neuroscience and Biological Psychiatry Conference “Stress and Behavior”, St. Petersburg, Stress, Brain and Behavior, Vol. 5, 1-52, 2016, pp. 39, ISBN 2374-3565.
 205. Ramis H., L. Todorova. Occupational therapy for enhancing daily activities of a famile adult with bilateral coxarthrosis. IN: Proceedings of University of Ruse, Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, pp. 45 - 50, ISBN 1311-3321.
 206. Ramis H., L. Todorova. Analysis of the Hopscotch game as a therapeutic media in occupational therapy. IN: Proceedings of University of Ruse, Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, pp. 42 - 44, ISBN 1311-3321.
 207. Redzhebova, D., Tsv. Hristova. THE DA VINCI ROBOT AND ITS APPLICATION IN GYNECOLOGY. IN: 59 Студентска научна конференция, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 8.4,, Ruse University Angel Kanchev, 2020, pp. 298 - 302, ISBN 1311-3321.
 208. Refka, G.,Tsv. Hristova. A midwife’s duty in ovarian cancer treatment care – a case study report. IN: PROCEEDINGS Volume 58, book 8.4. Health Promotion and Social Work, Health care, Ruse University, РУ Ангел Кънчев, 2019, pp. 170 - 176, ISBN 1311-3321.
 209. Rositsa Sechy and Daniel Bratanov,. Simulation of the accommodation process during single and multiple insertion of round rigid parts with clearance. IN: RAAD 1998, Smolenice, Slovakia, 1998, pp. 383-388
 210. Sabrieva, S., Koleva, G.,. CHRONOMETRATION OF HEALTH CARE SPECIALISTS IN DEPARTMENT NEUROSURGY OF UMBAL-RUSE AD. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, University of Ruse, 2017, pp. 70-73, ISBN 1311-3321.
 211. Savova-Foteva D.,Bochev I.,Shterev A. Effectiveness of different protocols with fostimon PFS 150 IU in patients undergoing ICSI. IN: 21st World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Guilin, China, 2015
 212. Selen Ayrieva, Shukran Syuleyman, Daniela Konstantinova. The satisfaction of patients about health care services provided by students. IN: СНС,, Русе, 2019, ISBN 1311-3321.
 213. Serbezova, I., Ts. Hristova. The Case Study Metod - an Active Learning Metod for Midwives and Nurses. IN: 55th Annual Sciense Conference of Ruse University SMART SOECIALIZATION - INOVATIVE STRATEGY FOR REGIONAL ECONOMOIC TRANSFORMATION, Ruse, Bulgaria, 2016, pp. 59 - 65, ISBN 1311-3321.
 214. Serbezova, I., Tsv. Hristova, Y. Lukanova. E-LEARNING IN HEALTHCARE WITHIN HIGHER EDUCATION. IN: XXII International Scientific Conference THE POWER KNOWLEDGE, Kavala, Grece, Skopje, Macedonia, Institute of Knowledge Management, 2019, pp. 475 - 482, ISBN 2545 - 4439.
 215. Serbezova, I.,D.Konstantinova, Ts.Hristova. Role of health care professionals in neonatal jaundice. IN: Sea-conf 2017, 3 international conference, Constanta,, ,,Mircea cel Batran, Publishing House Constanta, 2017, pp. 165-168, ISBN 1454-864X.
 216. Serbezova,I, D. Georgieva, D. Konstantinova. Research work of nurses and midwives students in the University of Rousse “Angel Kanchev”. IN: 3 INTERNATIONAL CONFERENCE Constanta, Румъния, Констанца, 2017, ISBN 2457-144Х., Konstanca, Romania, 2017, ISBN 2457-144X.
 217. Siuleymanova, A., Tsv. Hristova. MODEL OF OBSTETRIC CARE IN RADIATION THERAPY. IN: 59 Студентска научна конференция, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 8.4,, Ruse University Angel Kanchev, 2020, pp. 257 - 262, ISBN 1311-3321.
 218. Stavrev, D., G.Ivanova. Systematically Control on the Effectiveness of Anatomy Teaching Based Upon E-Shell Learning. IN: Proceeding of the XX National Congress of the Bulgarian Anatomy Society and IX International Symposium of Clinical Anatomy, Varna, Volume 43(2), 2011, ISBN 0582-3250.
 219. Stefanov G. Supervison in foster care. IN: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Trakia University, Trakia Journal of Sciences, 2014, pp. 478-483, ISBN 1313-7069.
 220. Stefanova A. THE DEINSTITUTIONALIZATION OF CHILDRЕN. IN: 56th Science Conference of Ruse University 2017, Русенски Университет "Ангел Кънчев", 2017
 221. Stefanova T., B. Todorova, J. Ivanova, S. Diakovska, A. Mihova, M. Ianakieva. One Conception for Physical Education in the Rousse University. IN: Abstract Book of 11th General Conference “Trends in Physics” of the European Physical Society, London, The Institute of Physics, 1999, pp. 69
 222. Stefanova T., B.Todorova. A Physics Course Conception for Primary School Teachers. IN: 2nd General Conference of the Balkan Physical Union, Ismir, Turkey, 1994
 223. Stefanova T., S. Nunev, B. Todorova, I. Serbezova, D.Georgieva, K.Zaharieva, K.Velcheva. Multidisciplinary Team as Educational Technology : Conception of the Building. IN: Международна педадагогическа конференция, Kiper, 2011
 224. Stefanova T., V. Dimov, B. Todorova. A modeling Complex for Biomonitoring of Environment Physical Parameters. IN: 3rd General Conference of the Balkan Physical Union, Cluj Napoca, Romania, 1997, pp. 569
 225. Stefanova T., V. Dimov, B. Todorova, V. Kercheva. Didactic Conception for Using of Physical Models for Biological Objects and Physical Processes. IN: Abstract Book of 11th General Conference “Trends in Physics” of the European Physical Society, London, 1999, pp. 27
 226. Stefanova T.,K. Shtereva, J. Ivanova, S. Djakovska, B. Todorova. A Research of the Properties of Electromagnetic Waves in the Laboratory Works on Physics for Teaching Engineers in Communication Technique. IN: 3-rd General Conference of the Balkan Physical Union, Cluj-Napoca, Romania, 1997, pp. 568
 227. Stefanova Т., D. Georgieva,. Assessment of the skills and competences during the nurse’s education. IN: 4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCHES, Barcelona – Spain, 2014
 228. Stefanova, T., L. Velikova, B. Todorova, V. Pencheva. Youth Expedition for Observation of the Total Solar Eclipse in Bulgaria on August, 11th, 1999. IN: 12th General Conference of the European Physical Society “EPS-12”,volume 26G, Budapest, European Physical Society, 2002, pp. 285
 229. Stojanov I., T. Nedeva, R. Rusev. Project of Information System of Tissue Donation in Bulgaria. IN: 15-th International Congress of the European Association of Tissue Banks, Varna, 2006
 230. Stoqnova, D.,A. Ismailova, Tsv. Hristova. Physical treatment of Gynecologycal inflammatory diseases. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Vol. 57, Book 8.4., Ruse University, 2018, pp. 246 - 252, ISBN 2603 - 4123..
 231. Syuleymanova, A., Tsv. Hristova. Breast cancer - the essential role of the midwife in regard to prevention, prophylaxis and and healthcare. IN: PROCEEDINGS Volume 58, book 8.4. Health Promotion and Social Work, Health care, Русенски университет ,,Ангел Кънчев“, РУ Ангел Кънчев, 2019, pp. 177 - 182, ISBN 1311-3321.
 232. Syuleymanova, A., Tsv. Hristova, Y. Lukanova. MIDWIFE TASKS OF CARE IN A HOSPITAL. IN: VII Национална студентска сесия, МУ Плевен, 2020, pp. под печат
 233. Syulyuman,A., Tsv. Hristova. Attending women's counseling and risk of pregnancy. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Vol. 57, Book 8.4., Ruse University, 2018, pp. 234 - 337, ISBN 2603 - 4123.
 234. Ten Velden, M., J. Kramer, L. Todorova, J. O'Brien, J. Harden. Enhancing the Child Occupational Self Assessment (COSA): Creating a meaningful and culturally appropriate Self Assessment for youth. IN: 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists, 18 – 21.06.2014, Yokohama, Japan, 2014
 235. Terzi, N., Tsv. Hristova. OBSTETRIC CARE AT PLACENTA PRAEVIA. IN: 59 Студентска научна конференция, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 8.4,, Ruse University, 2020, pp. 228 - 233, ISBN 1311-3321.
 236. Timeva T. Controlled ovarian stimulation: protocols. IN: “From lab to clinic - Controversy in the Era of Reproductive Technology”, Bucharest Embryology Symposium sixth edition, 2017
 237. Timeva T. Possibilities to get pregnant after being diagnosed with breast cancer. IN: Зимното училище от Клуб Млад онколог, Пловдив, 2017
 238. Timeva T. Recurrent implantation failure: endometrium vs embryos. IN: “From lab to clinic - Controversy in the Era of Reproductive Technology”, Bucharest Embryology Symposium sixth edition, 2017
 239. Timeva T., Junakova M., Petkova L., Shterev A. Multiple pregnancy rates after IVF/ICSI depend on the experience of gynecologist. IN: The 3rd International IVF congress, Madrid, Spain, 2009, pp. 97
 240. Timeva T., Yunakova M., Petkova L., Ganeva G., Kyurkchiev S., Shterev A. Presence of degenerated oocytes after controlled ovarian stimulation does not predict the pregnancy rate after IVF/ICSI. IN: 24th Annual meeting ESHRE, European Society of Human Reproduction & Embryology, CCIB (forum), Spain, Barcelona, 2008, pp. P-304, i124.
 241. Timeva T., Yunakova M., Petkova L., Ganeva G., Shterev A. Multiple pregnancy rates after IVF/ICSI depend on the experience gynecologist.. IN: The 3rd International IVI Congress, Madrid, Spain, 2009
 242. Timeva T.,Georgiev S.,Shterev A. Recommended actions in cases of life-threatening bleeding in obstetrics. IN: 24th European congress EBCOG, Torino, Italy, 2016
 243. Timeva T.,Milachich T.,Yunakova M.,Vulkova L., Bochev I.,Shterev A. Reconsideration of Recommendations for natural cycle in ART. IN: 21st Congress on Innovation in reproductive medicine, Frankfurt, Germany, 2015
 244. Todorova B., I. Stoyanova, L. Todorova, L. Venova. Quality Control in Russe University, Bulgaria – Impact on the Physiotherapy Programme Development. IN: ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education) “Quality management in competence-based physiotherapy education”, Sofia, Bulgaria, 2007, pp. 41-43
 245. Todorova B., Iv. Stoyanova, L. Todorova, L. Venova. Quality Control in Russe University, Bulgaria – Impact on the Physiotherapy Programme Development. IN: ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education) “Quality management in competence-based physiotherapy education”, Sofia, Bulgaria, 2007, pp. 41- 42
 246. Todorova B., T.Stefanova. Ecological Monitoring of the Coastal Waters of the River Danube in the District of Rousse – Bulgaria. IN: 22nd General Conference of the Condensed Matter Division of the European Physical Society, Rome, Italy, 2008, pp. 40
 247. Todorova B., T.Stefanova. A Phylosophical System in the Astronomical Picture of the World. IN: Proceedings of the 5th International Conference on Teaching Astronomy, Villa nova i la Geltru, Spain, 1995, pp. 275-278, ISBN 84-89190-17-8.
 248. Todorova B., T.Stefanova. Building up Models in Teaching Biomechanics. IN: 2nd General Conference of the Balkan Physical Union, Ismir, Turkey, 1994
 249. Todorova L, J. Kramer. Validity Evidence for the Bulgarian Translation of the Child Occupational Self Assessment. IN: 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists, 18 – 21.06.2014, Yokohama, Japan, 2014
 250. Todorova L, Venova L. Bologna Process and the follow-up development of BSc in Physiotherapy programme at Russe University, Bulgaria. IN: 1st Balkan Congress of Physiotherapy, 27-29 May 2005, Drama, Greece, 2005
 251. Todorova L. Challenges to ensuring sustainability of a new study programme in a competitive context. IN: Proceedings of University of Ruse, volume 58, book 9, Ruse, PUBLISHING HOUSE University of Ruse "Angel Kanchev", 2019, pp. pp. 42 – 47, ISBN 1311-3321.
 252. Todorova L. Occupational Self-Assessment of Children with Disabilities and Social Disadvantage. IN: 9th COTEC Congress of Occupational Therapy, 24-27.05.2012, Stockholm, 2012
 253. Todorova L., P. Mincheva. Starting From Zero: Developing Occupational Therapy as a New Profession – Bulgarian experiencе. IN: 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists, 18 – 21.06.2014, Yokohama, Japan, 2014
 254. Todorova L., P. Mincheva. Challenges of introducing occupational therapy as a new study programme and profession (poster). IN: 8th European Congress of Occupational Therapy, 22-25.05.2008, Hamburg, 2008
 255. Todorova L., P. Mincheva, E. Velikova, , In:. Community-Based Participatory Approaches Applied to Community-based Services for Children. IN: 1st COTEC-ENOTHE Congress, 15-19.06.2016, Galway, Ireland, 2016
 256. Todorova, B. ON THE SYNTHESIS IN THE COGNITION AND BUILDING OF INTERDISCIPLINARY IN THE TRAINING PROCESS. IN: PROCEEDINGS of UNIVERSITY OF RUSE “Angel Kanchev” , Volume 57, book 6.4. Education – Research and Innovations, Ruse, 2018, pp. 34-41, ISBN 2603-4123.
 257. Todorova, T., Tsv. Hristova. ACUTE RENAL IMPAIRMENT IN THE CASE OF IN VITRO: A CASE REPORT. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS,PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 8.3., 2019, pp. 71-76, ISBN 1311-3321.
 258. Todorova,B., Zl. Angelova. INTERDISCIPLINARITY IN THE STUDY OF THE AIR CONCEPT IN THE CONTEXT OF THE UNITED COGNITION. IN: PROCEEDINGS of UNIVERSITY OF RUSE “Angel Kanchev” , Volume 57, book 6.2 “Pedagogy and Psychology. History, Ethnology and Folklore ”, Ruse, 2018, pp. 35-42, ISBN 2603-4123.
 259. Todorova,I., D. Konstantinova. AUTISM AND SOCIAL INTERACTION. IN: СНС 2020, Русе, 2020
 260. Tsoneva L., Ir. Hristova. SPANISH FLU PANDEMIC. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Ruse, Ruse University, 2018, pp. 171-176, ISBN ISSN 2603 - 4123.
 261. Tимева Т. Контрацепция за повече желани деца. В: ХХI Национална гинекологична конференция,, Боровец, 2018
 262. Valentinov B, Kosev T, Alexandrov A, Donev E, Georgiev S, Angelov S, Kosev P. Closed intramedullary reduction and fixation for displaced radial neck fractures in children. IN: 3rd International Congress of Macedonian Association of Orthopedics and Traumatology, Ohrid, Ohrid, Abstract book, 2009, pp. 224:128
 263. Valentinov B., S. Angelov. Treatment of radial neck fractures in children with Metaizeau technique. IN: Treatment of radial neck fractures in children with Metaizeau technique., Poznan, 2009
 264. Valkova L.,Milachich T.,Antonova I.,Timeva T., Andreeva P.,Yunakova M.,Shterev A. Influence of the embryo quality before vitrification on the result of frozen embryo transfer. IN: 21st Congress on Innovation in reproductive medicine, Frankfurt, Germany, 2015
 265. Van Bruggen H., L. Todorova. The Development of a European Course on Social Inclusion of Persons with Disabilities from an Occupational Perspective (poster). IN: 8th European Congress of Occupational Therapy, 22-25.05.2008, Hamburg, 2008
 266. Vasileva, N., D. Konstantinova. TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS / LYELL,S SYNDROME. IN: СНС 2020, Русе, 2020
 267. Veleva L.,Bochev I.,Nikolova D.,Milachich T., Shterev A. Comparison of sperm progressive motility and kinematics between three morphology groups. IN: 6th International IVI Congress, Alicante, Spain, 2015
 268. Veleva L.,Canov I.,Milachich T.,Bochev I.,Ostromska L.,Shterev A. Affect of waist circumference and waist-hip ratio on sperm motility parameters. IN: International IVI Congress, Seville, Spain, 2013
 269. Veleva L.,Milachich T.,Bochev I.,Antonova I.,Shterev A. Female age and number of retrieved oocytes in cases with oligoasthenozoospermia. IN: ESHRE, 29th Annual Meeting, London, 2013
 270. Velikova B., D. Georgieva. EMERGENCIES IN PEDIATRICS AND TRAINING FOR THEIR PREVENTION. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria,, Ruse, Русенски университет под печат, 2018, ISBN Copyrights© 2018.
 271. Velikova B., Ir. Hristova. CORONARY DISEASE AND MODERN METHODS OF TREATMENT. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Ruse, Ruse University, 2018, pp. 143-149, ISBN ISSN 2603 - 4123.
 272. Velikova E., P. Mincheva. ASSESSMENT TOOLS OF THE ACTIVITIES OF DAILY LIVING IN PEDIATRIC OCCUPATIONAL THERAPY. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2018, volume 57, book 8.1., Ruse, 2018, ISBN ISSN 1311-3321.
 273. Velikova N., S. Sally, K. Andreeva, I. Karaganova. PHYSICAL THERAPY FOR CERVICAL SPINE DEGENERATIVE DISC DISEASE. IN: Научни трудове на Русенския университет – 2020, Том 59, Серия 8.4., Русе, Издателски център към Русенски университет, 2020, pp. 43 - 50, ISBN 1311-3321.
 274. Venova L., L. Todorova. Physiotherapy education in Bulgaria: history and state of the art. IN: 3rd Balkan congress on the history of medicine, 29.11. – 1.12.2007, Thessaloniki, 2007, pp. 144
 275. Venova L., Parashkevova P., Georgieva A., Mindova S., Osman B., Saidov E., Petkov M. Importance of Clinical Education and Clinical Practice in the Framework of the Physiotherapy Programme of Russe University, Bulgaria. IN: ENPHE Conference Istambul-Turkey, Istambul-Turkey, 2006
 276. VICHEVA D. Not another nose bleed. IN: ERS 2016, Sweden, 2016
 277. VICHEVA D. Update on Non-allergic Rhinitis. IN: IFOS 2017, Paris, 2017
 278. VICHEVA D. Runny nose in children. IN: 10th Croatian ORL congress, Sibenik, Croatia, 2017
 279. VICHEVA D. Balloon Dilatation – how, wehn and how. IN: IFOS 2017, Paris, 2017
 280. VICHEVA D. Cinnabsin in acute and chronic rhinosinusitis. IN: 10th Croatian ORL congress, Sibenik, Croatia, 2017
 281. VICHEVA D. Snoring in children and teenagers. IN: 4th Makedonian ENT congress with international participation, Ohrid, Makedonia, 2017
 282. VICHEVA D. Measurement of the upper nasal airways. IN: 51st Rhinology Course in Graz, Austria. FESS – Basic and Advances, Endoscopic Rhino-Neurosurgery, Graz Austria, 2017
 283. VICHEVA D. Eosinophilic inflammation – the truth of chronic rhinosinusitis. IN: Spring meeting of the Ukrainian ORL Society., Odessa, Ukraine, 2016
 284. VICHEVA D. Runny nose in children. IN: International Conference Rhinology and rhinoallergology, 5th Bulgarian Italian rhinology meeting, Senigallia, Italy, 2016
 285. VICHEVA D. Sleep apnea in children. IN: Annual Traditional Autumn Conference of Ukrainia ORL society “Modern methods of conservative and surgical treatment in otorhinolaryngology”, Kiev, Ukraine, 2016
 286. VICHEVA D. Obstructive sleep apnea in women. IN: Second national Symposium on abstructive sleep apnea and snoring with international participation, Varna, 2016
 287. VICHEVA D. Post nasal drip syndrome and chronic cough in childre. IN: ERS 2016, Sweden, 2016
 288. VICHEVA D. Intergrative medicine. IN: Spring meeting of the Ukrainian ORL Society, Odessa, Ukraine, 2016
 289. VICHEVA D. Sindromul de apnea de somn la copil. IN: National Romanian congress of ORL and cervico-facial surgery with international participation, Oradea, Romania, 2016
 290. VICHEVA D. Management of pediatric rhinosinusitis. IN: 3rd congress of European ORL-HNS, Prague, Czech Republic, 2015
 291. VICHEVA D. Management of pediatric rhinosinusitis. IN: 25th congress of the ERS, 32nd international symposium of infection and allergy of the nose, Amsterdam, The Netherlands, 2014
 292. VICHEVA D. Allergic rhinitis and the influence of environmental factors. IN: 25th congress of the ERS, 32nd international symposium of infection and allergy of the nose, Amsterdam, The Netherlands, 2014
 293. VICHEVA, D. Rhinology and Middle Ear – otology I. IN: ENT update Europe, Vienna. Austria, 2016
 294. VICHEVA, D. Pediatric Rhinosinusitis and the role of adenoidectom. IN: XXIX Marius Plouzhnikov International Conference of Young Otorhinolaryngologists, St. Petersburg, Russia, 2016
 295. VICHEVA, D. Round table – Maxillary Sinus approach. IN: XXIX Marius Plouzhnikov International Conference of Young Otorhinolaryngologists, St. Petersburg, Russia, 2016
 296. VICHEVA, D. Special considerations of the management of rhinosinusitis in children.. IN: 16th Panhellenic Rhinologic course, Thessaloniki, Greece, 2016
 297. VICHEVA, D. International Rhinoplasty School and 4th Bulgarian – Italian Meeting on rhinology. IN: Autumn conferences: International Rhinoplasty School and 4th Bulgarian – Italian Meeting on rhinology, Ruse, Bulgaria, 2015
 298. VICHEVA, D. Round table – Pediatric rhinology. IN: 3rd Congress of the Romanian Rhinologic society, Sighisoara, Romania, 2015
 299. VICHEVA, D. Sinus headache in childhood. IN: 18th Panhellenic otorhinology – nead and neck surgery congress, Patra, Greece, 2015
 300. VICHEVA, D. 8th international Pan ARABFOS conference, 4th Emirates Rhinology &Otology Conference, 3rd arab &GCC Otology and Audiology Conference, 1st advance Arab Academy of Audio-vestibular Conference. IN: 8th international Pan ARABFOS conference, 4th Emirates Rhinology &Otology Conference, 3rd arab &GCC Otology and Audiology Conference, 1st advance Arab Academy of Audio-vestibular Conference, Dubai, UAE, 2014
 301. VICHEVA, D. Rhinosinusitis in pediatric practice. IN: XXVIII Marius Plouzhnikov International conference of young otorhinolaryngologists, St. Petersburg, Russia, 2014
 302. VICHEVA, D. 3rd Bulgarian – Italian Meeting on rhinology. IN: 3rd Bulgarian – Italian Meeting on rhinology, Rovereto, Italy, 2014
 303. VICHEVA, D. Allergic rhinitis in infancy. IN: ESPO 2014, Dublin Ireland, 2014
 304. VICHEVA, D. Round table - Pediatric ORL.. IN: 3rd Croatian congress, Zagreb, Croatia, 2014
 305. VICHEVA, D. 9th Balkan congress of ORL. IN: 9th Balkan congress of ORL, Budva, Montenegro, 2014
 306. VICHEVA, D. Pediatric Round table. IN: ARS – 60th Annual Meeting, Orlando, Fl, USA, 2014
 307. VICHEVA, D. 10 years Bulgarian Rhinologic Society. IN: 10 years Bulgarian Rhinologic Society, Pomorie, 2014
 308. VICHEVA, D. Pediatric nasal obstruction.. IN: IV Winter symposium of otorhinolaryngology, head and neck, Balkan school, Nis, Serbia, 2014
 309. VICHEVA, D. Updating pediatric rhinosinisitis. IN: IFOS 2013 20th world congress, South Korea, 2013
 310. VICHEVA, D. What is the role of fungi in chronic rhinosinusitis. IN: Un Update 2nd Bulgarian – Italian meeting on rhinology, Trieste, Italy, 2013
 311. VICHEVA, D. Use of physical therapy in the prevention and treatment of rhinosinusitis in children. IN: Functional Surgery in Otology and rhinology, St.St. Konstantin and Helena, Varna, Bulgaria, 2013
 312. VICHEVA, D. Free papers. IN: 2nd congress of the Romanian Rhinologic Society, Piatra Nempt, Romania, 2013
 313. VICHEVA, D. Postnasal drip syndrome in childhood. IN: 2nd Congress of the Romanian Rhinologic Society, Romania, 2013
 314. VICHEVA, D. Acoustic rhinometry in rhinologic practice.. IN: 10th GCC otorhinolaryngology Head and neck surgery conference, 3rd Emirates Rhinology congress & 2nd Arab & Emirates Otology & audiology conference, Dubai, UAE, 2013
 315. VICHEVA, D. The 2nd meeting of European academy of EAORL-HNS. IN: The 2nd meeting of European academy of EAORL-HNS, Nice, France, 2013
 316. VICHEVA, D. OSAS, 2nd congress of the Romanian Rhinologic Society. IN: 2nd congress of the Romanian Rhinologic Society, Piatra Nempt, Romania, 2013
 317. VICHEVA, D. Pediatric ENT. IN: 2nd Congress of the Romanian Rhinologic Society, Romania, 2013
 318. VICHEVA, D. Allergic rhinitis in children. IN: IFOS 20th world congress, South Korea, 2013
 319. VICHEVA, D. Turkish Otorhinolaringology and head and neck surgery society, Bulgarian rhinologic Society, Turkish Rhinologic Soceity. IN: Bulgarian – Turkish friendship meeting on Rhinology, Plovdiv, Bulgaria, 2013
 320. VICHEVA, D. P. Nedev. Otitis media with effusion in childhood.. IN: ESPO 2014, Dublin, Ireland, 2014
 321. Victoria Ivanova, Petya Mincheva. Accents in Occupational Therapy Assessment of Arthritis. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 8.4., Русе, 2020, pp. 135-140, ISBN ISSN 2603-4123 (o.
 322. Vitliemov V., Belev S., Setchi R., Bratanov D and Vitliemov P. Hybrid Device for Automatic Assembly. IN: 7th Inter Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region; RAAD 98, Slovakia, 1998, pp. 255-260
 323. Vitliemov V., Bratanov D. Robotics application in neoro-motor rehabilitation. IN: Научно-техническа конференция, „АДП-2000”, Созопол, 2000
 324. Vitliemov, P., D. Bratanov, M. Marinov. An approach to design a distributed knowledge-based platform for energy efficient cities. IN: International Conference “Smart Underground Space & Infrastructures”, Lille, France, (SJR rank 2018 0.169), MATEC Web of Conferences, vol. 295(3):01002, 2019, ISBN 2261-236X.
 325. Vodenicharov S., Bratanov D., Mihaylova R., Stoychev K., Najdenov V. Underwater hull observation system ARMUS.. IN: Trans & Motoauto World, International scientific journal, 2017, pp. 215-218, ISBN ISSN 2367-8399.
 326. Y. Pashkunova. KINESITHERAPY OF FRONT GLENOHUMERALNA INSTABILITY TREATED SURGICALLY. IN: volume 56, book 8.1., PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, 2017
 327. Y. Pashkunova A. Andreev. MASSAGE APPLIED IN BELL’S PALSY. IN: volume 57, book 8.1., PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, 2018
 328. Yasharova G, Gr Koleva, D Georgieva, Ir Hristova. SAVANT SYNDROME: PAST, PRESENT, FUTURE. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE- 2019, volume 58, 2019, ISBN 1311-3321.
 329. Yasharova G, I Hristova. INFORMING STUDENTS OF A NURSING SPECIALTY AT UNIVERSITY OF RUSE ABOUT ALTERNATIVE METHODS OF HYGIENIC CARE. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 8.4. Health Promotion and Social Work, Health care, UNIVERSITY OF RUSE “Angel Kanchev”, PUBLISHING HOUSE University of Ruse "Angel Kanchev", 2019, pp. 85-91, ISBN 2603-4123.
 330. Yashova G., Ir Hristova. NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE WITH GADOLINIUM CONTRAST - GENERAL AWARENESS OF THE POPULATION. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Ruse, Ruse University, 2018, pp. 176-180, ISBN ISSN 2603 - 4123.
 331. Yordanova I., Grozeva D., Gospodinov D., Vassileva S. IgA linear bullous dermatosis in childhood. IN: IMAB, Varna, 2014
 332. Yunakova M.,Antonova I.,Bandreva B.,Timeva T.,Shterev, A. Age is a prognostic factor for pregnancy even in patients with poor ovarian response. IN: 16th World Congress of Gynecological endocrinology, Firenze, Italy, 2014
 333. Yunakova M.,Bochev I.,Antonova I.,Timeva T.,Shterev A. Influence of lifestyle on the reproductive capacity of women. IN: 16th World Congress of Gynecological endocrinology, Firenze, Italy, 2014
 334. Zaharieva K. Functional tests of cardiovascular system as a way to determine the need for improving health of students from the University of Ruse. IN: ScieConf Slovak Republic May 25 29, Slovak Republic, 2015
 335. Zehra Ahmed, Kristina Zaharieva. Prophylahis – significant part of the comprehensive treatment of varicose disease. IN: СНС РУ, РУ Ангел Кънчев, 2019
 336. Zerin Ahmed, Despina Georgieva. Psychosocial problems of people with foreign accent syndrome. IN: PROCEEDINGS Volume 5 8 , Series 8.4. Health Promotion and Social Work , Health C are, Ruse, PUBLISHING HOUSE Uni versity of Ruse "Angel Kanchev", 2019, pp. 113, ISBN ISSN 1311 - 3321 .
 337. Zlatov N, D. Bratanov, X. Zhao, Ch. Kostadinov. Control of the dexterous teleoperated robot arms for rescue and bomb disposal missions – method and devices. IN: 6th International Conference IEEE on Bionics and prosthetics, Biomechanics and mechanics, Mechatronic and robotics, Varna, 2008
 338. А. Кунев, Р. Петкова. Първи резултати от прилагане на Privigen за лечение на бременни с болестта на Хашимото. /постер на шестнадесети конгрес на БАСРЗ- Боровец 2015 г. В: София, София, 2015
 339. А. Кунев, Р. Петкова. Алтернативи за лечение на мъжки стерилитет. /постер на шестнадесети конгрес на БАСРЗ- Боровец 2015 г. В: Сборник, София, 2015
 340. Айкова В Т Атанасова. Сънна апнея. Същност на заболяването и лечение. В: В: 57 - ма Научна конференция на Русенски университет - Студентска научна сесия, Университетски издателски център при Русенски университет, ISBN 1311-3321, 2018, гр.Русе, 2018
 341. Анастасов Ст., Миндова С. Клинични методи на изследване подвижността на сакроилиачните стави. В: Научни трудове РУ том 39, серия 6 КТ, Русе, 2002, ISBN 1311-3321.
 342. Ангелов С., Б. Валентинов, Й. Андонов. ULSON фиксацяи при фрактури на дисталния радиус.. В: Трудове на на научна сесия на Русенски Университет 1999.,, Русе, Трудове на на научна сесия на Русенски Университет 1999, 1999, стр. 37/10: 173 – 176, ISBN ISSN 1311-3321..
 343. Ангелов С., Вл. Петров, С. Георгиев, В. Филипов, Ев. Бурмов, Т. Колев. Приложение на регионална интравенозна анестезия с лидокаин и тилкотил в хирургията на ръката. В: IX конгрес на българските ортопеди и травматолози с международно участие, София, 2014
 344. Ангелов С., Д. Александров. Открита репозиция с вътрешна фиксация при фрактури на главата на радиуса с използването на мини Хъртбърт винтове. В: Българска конферанция по хирургия на ръката, Велинград, България, София, 2009
 345. Ангелов С., Д. Александров, Б. Валентинов, Р. Чуров. Капитуло – трохлеарни фрактури на хумеруса.. В: IV Национална конференция н а” Дружеството по хирургия на ръката - България „ с международно участие, София, 2014
 346. Ангелов С., Й. Андонов, Б.Христов. Възможности на външната фиксация при фрактури на дисталния радиус. Предимства на екстраартикуларната фиксация. В: TECHNOMAT & INFOTEL, MEDBIOPHARM, TECHNOOIL., Варна, 2006
 347. Ангелова Н., С. Крушкова. Психологични аспекти на клинична социална работа по случай или как един клиничен социален случай да не бъде само формуляр. В: Научна конференция с Международно участие на Научни трудове на РУ, Русе, 2013, том 52, серия 8.3, Русенски Университет, Русенски Университет, 2013, стр. 143-145, ISBN 1311-321.
 348. Ангелова-Барболова Н. Шахматната терапия или... животът като партия шах. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ СБОРНИК С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУ, Русе, 2018, стр. 23-26, ISBN 1311-3321.
 349. Ангелова-Барболова Н. Самоубийството - исторически, религиозни и медицински аспекти. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ СБОРНИК С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУ, Русе, 2016, стр. 78-82, ISBN 1311-3321.
 350. Ангелова-Барболова Н. Етични и правни граници на медицинската грижа при лица с деменции. В: Етични и правни граници на съвременните медицински грижи, София, УИ, 2015, стр. 139-147, ISBN 97895440740256.
 351. Ангелова-Барболова Н. Концептуални модели за сестрински грижи - исторически обзор. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ СБОРНИК С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУ, Русе, 2014, стр. 43-47, ISBN 1311-3321.
 352. Ангелова-Барболова Н. Особености на експертната оценка при посмъртни съдебно психиатрични експертизи. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ СБОРНИК С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУ, Русе, 2014, стр. 238-241, ISBN 1311-3321.
 353. Ангелова-Барболова Н. Специализацията по психиатрични грижи в контекста на непрекъснатото медицинско образование. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ СБОРНИК С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУ, Русе, 2014, стр. 39-42, ISBN 1311-3321.
 354. Ангелова-Барболова Н. С. Психотерапия, религия и психическое здоровья. В: Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития научной мысли», Одеса, Украйна, 2012, стр. 66-68, ISBN 978-1-909137-02-0.
 355. Ангелова-Барболова Н., Гамакова-Радкова Н. Професионална супервизия в процеса на обучение на медицински специалисти с регулирани професии в сферата на здравеопазването. В: Сборник доклади от годишна университетска конференция, Национален военен университет"Васил Левски", Велико Търново, 2014, стр. 284-252, ISBN 1314-1937.
 356. Ангелова-Барболова Н., Кьосев П., Крушкова С. Транскултурални аспекти при консултиране на клиенти с тревожни разстройства /Русия-България/. В: Годишна конференция на Русенски Университет 25-26 октомври 2013, Русе, 2013, стр. 146-150, ISBN 1311-3321.
 357. Ангелова-Барболова Н., Матева Т., Иванова М., Петрова Е. Същност и цели на психиатричната психосоциална рехабилитация. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ СБОРНИК С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУ, Русе, 2016, стр. 16-19, ISBN 1311-3321.
 358. Ангелова-Барболова Н.С. Историческое обозрение организации психиатрической помощи в Республике Болгария в 1948-2012 годах. В: Интеграция науки и практики как механизм еффективного развития современного общества, Москва, 2013, стр. 216-223, ISBN 978-5-91891-272-0.
 359. Ангелова-Барболова Н.С. Психосоциальная терапия и реабилитация лиц, находящихся на принудительном лечении в психиатрическом стационаре в городе Русе в Республике Болгария. В: Образование в созданию современной действительности. Возможности и ограничения., Седльце, Полша, 5-13, 2013, ISBN 978-83-936635-0-7.
 360. Ангелова-Барболова Н.С. Оказване на психиатрична помощ - между морала и правото. В: Годишна конференция на Русенски Университет 25-26 октомври 2013, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 361. Ангелова-Барболова Н.С. Етични и юридически аспекти на Хипократовата клетва и на Сестринското обещание на Флоранс Найнтингел. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 8.3, Русе, 2012, стр. 34-41, ISBN 1311-3321.
 362. Ангелова-Барболова Н.С. Клинико-социальные аспекты агрессивных форм поведения больных шизофренией в Республике Болгария. В: Материалы общороссийской конференции Реализация подпрограмы, Москва, 2008, стр. 113-114
 363. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Вопросы совершествования законодательной базы в области охрана психического здоровья, недобровольной госпитализации в психиатрические учереждения и недобровльного психиатрического лечения. В: Научные труды IV Всероссийского съезда (национального конгресса) по медицинскому право, Москва, 10-11 декабря 2009, Москва, Руска федерация, 2009, стр. 172-174
 364. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Правовые аспекты недобровольной госпитализации в психиатрический стационар в Республике Болгарии. В: Правовые и этические проблемы психиатрической помощи, материалы научно-практической конференции, 30 ноебря 2009, Москва, Москва, Руска Федерация, 2009
 365. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Клинико-социална характеристика на недоброволно хоспитализирани пациенти с шизофрения в България. В: Сборник с материали от Първи национален конгрес на Българската психиатрична асоциация, София , 7-9 ноември 2008г., София, 2008, стр. 9-11
 366. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Клинико-социална характеристика недоброволно хоспитализирани пациенти с шизофрения в България. В: Сборник с материали от Първи национален конгрес на Българската психиатрична ассоциация, София, 2008
 367. Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Критерии оценки риска совершения общественно опасных действий лицами с тяжелыми психическими расстройствами в Республике Болгария. В: Проблемы профилактики общественно опасных действий психически больных, Москва-Троицкое, 2007, стр. 128-132
 368. Ангелова-Барболова Н.С., Крушкова С.А. Здоровы образ жизни. СТРЕСС, психосоциальные проблеми и стратегии для улучшения качества жизни в Европейском союзе /ЕС/. В: Образование в созданию современной действительности. Возможности и ограничения., Седельце, Полша, 2013, стр. 136-147, ISBN 978-83-936635-0-7.
 369. Ангелова-Барболова Н.С., Крушкова С.А., Дечкова-Новакова Т.М. Психообразованието като част от вътреболничната психосоциална рехабилитация при лица, които провеждат задължително стационарно лечение в ЦПЗ Русе. В: 21-ва годишна конференция на българската психиатрична асоциация, Варна, 2013
 370. Ангелова-Барболова Н.С., Матева Т., Крушкова С. Здравни неравенства при оказване на психиатрична помощ на лица с опасно поведение на боледуване. В: В 50 годишен юбилей на катедра, Варна, 2014, стр. 39-43, ISBN 1314-8338.
 371. Ангелова-Барболова Н.С., Матева-Дечкова Т. Организация на вътреболничната психосоциална терапия и рехабилитация в ЦПЗ Русе ЕООД. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 8.3, Русе, 2012, стр. 147-152, ISBN 1311-3321.
 372. Ангелова-Барболова Н.С., Стефанова Т.Ж. Ключови компетентности и формиране на медицински професионализъм при обучение на студенти по специалност Медицинска сестра. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 8.3, Русе, 2012, стр. 46-51, ISBN 1311-3321.
 373. Ангелова-Барболова Н.С., Стефанова Т.Ж., Михайлова Р.Н. Програма за тренинг- обучение в комуникативна компетеност на медицински сестри в общността. В: "Национална конференция за преподаватели и студенти на тема „Здравни грижи - традиции и перспективи", Медицински колеж „Й. Филаретова" – София, София, 2012, стр. 326-329, ISBN 1314-3360.
 374. Ангелова-Барболова, Н.С. Клинико-правовые аспекты недобровольной госпитализации в психиатрический стационар в Республике Болгария. В: Социальная психиатрия будущего. Материалы третьего национального конгресса по социальной психиатрии, Москва, 2008
 375. Ангелова-Брболова Н., Николов Н. Физиологичният афект - медицински, правни и приложни аспекти. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ СБОРНИК С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУ, Русе, 2018, стр. 224-228, ISBN 1311-3321.
 376. Андонов Й. ДИРЕКТНА РЕПОЗИЦИЯ И ФИКСАЦИЯ НА ЗАДНОМАЛЕОЛАРНИ ФРАКТУРИ. В: XIV-ти Национален Конгрес на Българската ортопедична и травматологична асоциация, Зл.Пясъци България, 2019
 377. Андонов Й, Георгиев С, Донев Е, Граматиков С. Вискокоенергийни фрактури на тибиално плато лекувани с хибриден фиксатор- 10 години по-късно.. В: XIII-ти Национален Конгрес на Българската ортопедична и травматологична асоциация, София България, 2016
 378. Андонов Й, Косев П, Валентинов. Предно-латерален достъп при етапното лечение на пилонните фрактури. В: XXI Конференция „ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“, Трявна , България, 2015
 379. Андонов Й, Соколов Ц. Трансфибуларен достъп при стабилизация на фрактури на тибиално плато със задна депресия. В: XXIII Конференция „ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“, Трявна , България, 2018
 380. Андонов Й,Владин П,Арабаджиева Д. ASSESSEMENT OF PAIN AND ITS INFLUENCE ON ELDERLY DEMENTIA PATIENTS WITH INTERTROCHANTERIC HIP FRACTURE - INITIAL EXPERIENCE WITH BULGARIAN-LANGUAGE VERSION OF TWO NONVERBAL SCALES. IN: Aug 10, 2019EFIC Congress 2019 - Pain in Europe XI, Валенсия, Испания, 2019
 381. Андонов Й. , Ангелов С., Филипов В., Бурмов Е., Александров Д. Комплексни счупвания на проксимална тибия лекувани с хибриден фиксатор. В: X конгрес на BOTA, Боровец, България, София, 2007, стр. 183 – 185., ISBN ISBN 978–954–561–.
 382. Андонов Й., С. Ангелов, Д. Александров, Ив. Ванов, Вл. Цонев. Достъп с разделяне на triceps brachii, като алтернатива на остеотомията на олекранона при фрактури на дисталния хумерус.. В: XII Национален Конгрес на БОТА, София, 2013
 383. Андонова, Е., Т. Тодорова. Специални сестрински грижи при болни на диализа. В: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 8.4., 2019, стр. 82-86, ISBN 1311-3321.
 384. Андреев А, С.Янев. Андреев А.,С Янев, Мануални мобилизационни техники за подобряване на подвижноста при пациенти с анкилозиращ спондилит- анализ на получените резултати. В: Сборник доклади на студентската научна сесия, Русе- 2015, Русе, 2015, стр. 53-59, ISBN 1311-3321.
 385. Андреев А., Йордан Йорданов,Доц. д-р Кирил Панайотов, д.м;. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА МЕТОДА КИНЕЗИОТЕЙПИНГ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД АРТРОСКОПСКА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕДНАТА КРЪСТНА ВРЪЗКА В РАНЕН СЛЕДОПЕРАТИВЕН ПЕРИОД – АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ. В: ИЗВЕСТИЯ-Медицина и екология на Съюза на учените - Русе, Русе, 2016, стр. 95-98, ISBN 1311-1078.
 386. Андреев Ал., Х.Христов. Функционални резултати от кинезитерапия със специализирани изправителни игри при неправилна сколиотична поза. В: СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2013 г том 52 серия 8.1, Русе, 2014, стр. 42-46
 387. Андреев, Ал., Ст. Янев. Изследване дихателна функция и подвижност на гръбначния стълб при пациенти с Анкилозиращ спондилит – анализ на получените резултатите. В: Научна конференция СУ – РУ „А. Кънчев”, РУ „А. Кънчев”, 2014, ISBN 1311-3321.
 388. Андреева П., Чавеева П., Щерев А. Доплер сонографска оценка на маточния кръвоток в периимплантационния период при пациенти провеждащи асистирана репродукция.. В: 10 Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормоналнозаместителна терапия с международно участие, Сол Несебър Ризот, 2009
 389. Андреева П., Щерев А. Първа успешна бременност в България след хистероскопска Essure стерилизация и IVF. В: 12 ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 2011
 390. Андреева, К., Г. Стоянова, Гр., Колева. Какво е да живееш с множествена склероза. В: Студентска научна сесия на Русенски университет, Русе, 2015, стр. 109-113, ISBN 1311-3321.
 391. Антонова И., Милачич Т., Вълкова Л., Щерев А. Неселективен ембриотрансфер – кога и защо?. В: ХIII Национален Конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 2012
 392. Антонова И.,Милачич Т.,Вълкова Л.,Щерев А. Кой е най-правилният избор при цикли с лошо качество на ембрионите?. В: 14-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2013
 393. Анчева А., Б. Мечкунова. Mетодика за интегрирана здравно-социална услуга Център за психологическа подкрепа за деца и семейства - “Детски кът за развитие”.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2011, том 50, серия 8.1, Русе, 2012
 394. Анчева, А. Модели на социалната адаптация за деца- сираци и деца, лишени от родителската грижа: примери от България. В: "Изследване на подходи за социална адаптация на деца-сираци, деца, лншени от родителска грижа. Опитът на Украйна, България и Република Беларус", Одеса, 2011
 395. Анчева, А. Детски кът за развитие-място в което да си различен не е недостатък, а предимство и възможност. В: НАРЪЧНИК за работещите в сферата на детското психично здраве и услугите за деца, София, 2011
 396. Анчева, А. Пространството като форма аромат и звук. В: НАРЪЧНИК за експертния и технически персонал, обслужващ децата, настанени в ЦСРИ, социални работници , здравни работници от общността , НПО и други регионални институции, София, Група на Фройдистко поле в България, 2010, стр. 79-81
 397. Анчева, А. Дейности в подкрепа на родителите на деца с увреждане. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - том 47, серия 5.4, Русе, 2008, стр. 67-70
 398. Анчева, А. Адаптационни механизми за преодоляване на емоционалният стрес у детето, породен от смяна на средата. В: Юбилейна конференция посветена на 70 години от създаването на ДМСГД- Шумен, Шумен, 2005
 399. Аспарухова М., П. Минчева. Роля на ерготерапевта за подобряване на писането на деца със специални образователни потребности. В: Сборник доклади от научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“ 04 – 06 Ноември, том 2, София, 2016, стр. 147-151, ISBN 978-954-535-863-0.
 400. Атанасова Т. Отравяния в детската възраст. В: ХІІ Национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2016, стр. 127, ISBN 978-619-221-081-6.
 401. Атанасова Т К Захариева А Спасова. Дейности на медицинската сестра при хранене и грижи за деца с вродена цепнатина на устната и небцето. В: Научни трудове на Русенски университет, Русенски университет, Русенски университет том 56 8.3., 2017, стр. 97ст., ISBN ISSN 2603-4123.
 402. Атанасова Т. К. Захариева К. Велчева. Детска смъртност в Русенска област. В: Национална конференция Общественото здраве - глобален приоритет в науката и практиката, Варненски медицински форум, 2017, ISBN view 4203 3761.
 403. Атанасова Т. К.Захариева А. Спасова. Дейности на медицинската сестра при хранене и грижи за деца с вродена цепнатина на устната и небцето. В: Научни трудове на Русенския университет том 56, Русе, РУ, 2017
 404. Атанасова Т. М. Марчева. Акценти в храненето на кърмачетата. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 8.3, том 51, РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2012, стр. 71, ISBN 1311-3321.
 405. Балчева, Т., Гр. Колева. План за сестрински грижи в дома на пациент с артериална хипертония. В: Сборник доклади СНС,15 Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 123-127, ISBN 1311-3321.
 406. Балчева, Т., И., Христова,. Състояния на кома, дефиниция, видове. Процедури при приемане на коматозен пациент.. В: СНС-2016, Русенски университет, 2016, стр. 201, ISBN 1311-3321.
 407. Балчева., Т., И., Христова,. Болест на Крон – същност, диагностика и лечение. Принос на медицинската сестра.. В: СНС-2016, Русенски университет, 2016, стр. 196, ISBN 1311-3321.
 408. Бандрева Б., Милачич Т., Пенкова П., Щерев А. Повишени нива на FSH при жени до 35 г. – индикация ли е за прилагане на метода Асистиран хетчинг?. В: ХIII Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хромонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия, Боровец, 2012
 409. Банова В.,А.Анчева. Добри практики в сферата на здравно- социалните услуги за деца и родители- ранна интервенция. В: НАРЪЧНИК за работещите в сферата на детското психично здраве и услугите за деца, София, 2011
 410. Баракова П., А.Георгиева, Ст.Миндова, Б.Тодорова. Популяризиране биомеханиката на J.Kapandji в обучението на студентите – кинезитерапевти. В: Научни трудове на РУ, том 40, серия 6 “Кинезитерапия и медицина”, Русе, 2003, стр. 29-37, ISBN 1311-3211.
 411. Баракова П., Георгиева А., Миндова С., Парашкевова П. КТ- програма след артроскопия на глезенна става. В: Научни трудове РУ том 44, серия 6.3, Русе, 2005, ISBN 1311- 3321.
 412. Баракова П., П. Парашкевова, Ив. Стефанова. Фрактури на карпалните кости и кинезитерапевтичните проблеми при тяхното възстановяване. В: Рехабилитационна медицина и качество на живот, І ва Национална Конференция по медицинска рехабилитация и ерготерапия, Плевен, 2007, стр. 42-43, ISBN 1313-1826.
 413. Баракова П., П. Парашкевова, Ив. Стефанова. Мястото на PNF- техниката при кинезитерапевтично възстановяване на пациенти с неврит на n. ulnaris. В: Юбилейна научна конференция - 60 години Кинезитерапия в България, София, 2007
 414. Баракова П., Парашкевова П., Стефанова Ив. Кинезитерапевтично лечение при комбинирани фрактури в областта на лакътна става, съчетани с ендопротезиране на радиалната глава. В: І Балканска Конференция, годишник “Наука, образование и изкуството през 21век”, том 1, Благоевград, 2007, стр. 127-131, ISBN 978-954-680-529-4.
 415. Баракова П., Ст. Миндова, А. Георгиева, Л. Тодорова. Кинезитерпевтична програма след артроскопия на раменна става по повод на impingement syndrome. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 40, Русе, 2003, ISBN 1311-3321.
 416. Баракова П., Ст. Миндова, Л. Тодорова. Оптимизиране на кинезитерапевтичните средства при дегенеративни промени на гръбначния стълб. В: Научни трудове от конференция с международно участие по проблеми на човешкото движение, Русе, 2003, стр. 94-96, ISBN 954-712-202-9.
 417. Баракова П., Ст. Миндова, Л. Тодорова. Кинезитерапия при колянна артропластика. В: Юбилейна научна конференция 30 години ВМИ Плевен, Плевен, 2004
 418. Баракова П., Ст. Миндова, Л. Тодорова. Апробиране на кинезитерапевтична програма при колянно ендопротезиране. В: Конференция на СКТБ, Велико Търново, 2003
 419. Баракова П., Ст. Миндова, Л. Тодорова. Апробиране на кинезитерапевтична програма при колянно ендопротезиране (предварително съобщение). В: Научни трудове от конференция с международно участие по проблеми на човешкото движение,, Русе, 2003, стр. 138-140, ISBN 954-712-202-9.
 420. Баракова П.,Миндова Ст., Делева Р. Мануална PNF- техника в помощ на борбата с хематом на m. sternocleidomastoideus при деца. В: І ва Национална Конференция по медицинска рехабилитация и ерготерапия, Плевен, 2007
 421. Баракова П.,Миндова Ст., Делева Р. Модели на кинезитерапевтични програми при развитие на Алгоневродистрофия след травми на горен крайник. В: Юбилейна научна конференция по Кинезитерапия, София, 2007
 422. Баракова П.,Миндова Ст., Делева Р. Големите кинезитерапевтични проблеми при възстановяването след фрактури на os scafhoideum. В: І Балканска Конференция, “Наука, образование и изкуството през 21век, Благоевград, 2007
 423. Белемезова К.,Магунска Н.,Тимева Т.,Кюркчиев Д.,Иванова-Тодорова Е.,Кюркчиев С. Изолиране и характеризиране на мезенхимни стволови клетки от менструална кръв при синдрома на Ашерман.. В: Седма работна среща по репродуктивна имунология, Плевен, 2017
 424. Бозов, Х., Д Ставрев., В. Платиканов, А. Клисарова, Б. Медникаров, С. Златева, М. Янева, Н. Петров, К. Георгиев, И. Пеев, Н. Шопов. Изучаване на медицинските аспекти на водното спасяване – част от обучението по Морска медицина. В: Сборник материали от втора научно-практическа конференция по водно спасяване, Варна, Дружество на специалистите по водно спасяване, ОС на БЧК-Варна, 2009, стр. 65-70
 425. Бозов, Х., М. Янева, К. Георгиев, Д. Ставрев. Режими хипербарна оксигенация в комплексната терапия на диабетното стъпало.. В: Сборник от четвърта национална конференция по проблемите на термичната травма и пластична хирургия – Варна, Варна, Славена, 2010, стр. 56-59
 426. Бойчев Л., Крушкова С., Ангелова-Барболова Н.С. Клинични, психологични и социални аспекти при консултиране в донорски програми. В: Годишна конференция на Русенски Университет 25-26 октомври 2013, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 427. Бойчев Л., Н. Ангелова, С. Крушкова. Клинични психологични и социални аспекти при консултиране в донорски програми /на яйцеклетки/. В: Научна конференция с Международно участие на РУ, Научни трудове на РУ, том 52, серия 8.3, Русенски Университет, Русенски Университет, 2013, стр. 140-142, ISBN 1311-321..
 428. Бочев И., Кюркчиев С., Щерев А. Техника на магнитно клетъчно сепариране (MACS) оказва положителен ефект върху подвижността на сперматозоидите при мъже с астено/олигоастенозооспермия.. В: 12 ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 2011
 429. Братанов Д., К. Стойчев, Ст. Бурджиев, Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Георгиев, Г. Дамянов. Preventing explosive preparation placement trough examination and research. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 341-345, ISBN 1313-8308.
 430. Братанов Д., Румяна Братанова. КОНФИГУРИРАНЕ НА МОДУЛНИ МАНИПУЛАТОРИ НА МОБИЛЕН РОБОТ. В: Научна конференция МАТТЕХ 2012, 22-24 ноември, гр. Шумен, 2012
 431. Братанов Д., Румяна Братанова. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕЛАСТИЧНАТА ДЕФОРМАЦИЯ ПРИ СТАТИЧНО НАТОВАРВАНЕ В МОДУЛЕН МАНИПУЛАТОР. В: Научна конференция МАТТЕХ 2012, 22-24 ноември, гр. Шумен, 2012
 432. Братанов Д., С. Янев, Ив. Стефанова, С. Миндова, П. Парашкевова, Р. Делева. Работизирана система за рехабилитация на горен и долен крайник. В: VІ национален конгрес и 20- годишен юбилей на Асоциацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България, София, 2011
 433. Братанов, Даниел. Роботизированная система для одновременной реабилитации верхних и нижних конечности. В: Proceedings pf the 8th Baltic-Bulgarian Conference on Bionics and Prostetics, Varna, Bulgaria, RTU Printing House, Riga, Latvia, 2012, стр. 47-49, ISBN 978-9934-10-299-8.
 434. Братанова Р., Д. Братанов. Опростен метод за измерване на отклонението от равновесна позиция в манипулаторите на мобилен робот. В: Научна конференция, гр. Русе, Научни трудове на Русенския университет, 2011, стр. 88-92, ISBN 1311-3321.
 435. Братоева Е. "Проучване на социалните взаимоотношения като компонент от качеството на живот при клиенти с онкологични заболявания в трудоспособна възраст". В: 57-ма годишна научна конференция на Русенски университет и Съюз на учените -Русе "Нови индустрии, дигитална икономика, общество- проекции на бъдещето", PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, 2018
 436. Братоева Е. "Влияние на онкологичната диагноза върху психичното здраве на болния човек.". В: 56-та годишна конференция на Русенския университет "Индустрия 4.0. Бизнес среда.Качество на живот.", PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 8.2., 2017, ISBN FRI-2.114-1-SW-08.
 437. Братоева Е. Модел на психо-социална грижа при клиенти с онкологични заболявания в Германия в контекста на клиничната социална работа. В: Втора научно-практическа конференция с международно участие "Социална работа, мениджмънт и социално развитие:съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики", Технически университет Варна, 2017, стр. 104-107
 438. Братоева Е. Психо-социални потребности на пациентите/клиентите с онкологични заболявания и клинична социална работа. В: Втора научно-практическа конференция с международно участие "Социална работа, мениджмънт и социално развитие:съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики", Технически университет Варна, 2017, стр. 99-103
 439. Братоева Е. "Ролята на социалната работа за подобряване на качеството на живот". В: Научна конференция "10 години специалност Социални дейности- Медицински колеж Плевен", Медицински колеж Плевен, 2017
 440. Братоева Е. "РОЛЯТА НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ". В: 56-та годишна конференция на Русенския университет "Индустрия 4.0. Бизнес среда.Качество на живот.", PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 8.2., 2017, ISBN FRI-2.114-1-SW-07.
 441. Братоева Е. ДУХОВНОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА. В: XXIХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Съюз на учените - Стара Загора, SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2019, стр. 76-84, ISBN 1314-4111.
 442. Братоева Е. ИНТЕГРИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА ПРИ ЛИЦА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ПАЛИАТИВНАТА ГРИЖА. В: XXIХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ - СТАРА ЗАГОРА, SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2019, стр. 85-90, ISBN 1314-4111.
 443. Братоева, Е. Функции и задачи на социалния работник в ролята на Case Menager при управление на случай.. В: Годишна университетска научна конференция НВУ "Васил Левски" 2020, НВУ "Васил Левски" Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2020, стр. 1567-1575, ISBN 2367-7481.
 444. Братоева, Е. Развитие и актуално състояние на социалната работа с лица с онкологични заболявания в Република България.. В: Годишна университетска научна конференция НВУ "Васил Левски" 2020, НВУ "Васил Левски", Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2020, стр. 1546-1555, ISBN 2367-7481.
 445. Братоева, Е. Концепции за качеството на живот на лица с онкологични заболявания.. В: Годишна университетска научна конференция НВУ "Васил Левски" 2020, НВУ "Васил Левски" Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2020, стр. 1556-1566, ISBN 2367-7481.
 446. Братоева, Е. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ СТЕПЕНТА НА ИЗПИТВАНА БОЛКА И ДИСКОМФОРТ ОТ ЛИЦА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ЗАВИСИМОСТТА ИМ ОТ УПОТРЕБА НА ВЕЩЕСТВА. В: III научно-практическа конференция с международно участие "Социална работа, мениджмънт и социално развитие:съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики 2019", Технически университет Варна, 2019, стр. 138-141, ISBN 978-954-20-0803-3.
 447. Братоева, Е. RESEARCH ON THE LEVEL OF RECEIVED SUPPORT FROM PERSONS WITH ONCOLOGICAL DISEASES FROM THE NEAR FAMILY ENVIRONMENT. IN: 58-ма годишна научна конференция на Русенски университет и Съюз на учените -Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето - II", UNIVERSITY OF RUSE, 2019
 448. Братоева, Е. ВЛИЯНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ ВЪРХУ ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ НА ЗАБОЛЕЛИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВЪЗРАСТОВАТА ГРУПА 35-60 ГОДИНИ.. В: Трета научно-практическа конференция с международно участие "Социална работа, мениджмънт и социално развитие: съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики 2019, Технически университет Варна, 2019, стр. 133-137, ISBN 978-954-20-0803-3.
 449. Бурджиев С., Г. Георгиев, Д. Братанов. Системи за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия - състояние и перспективи. В: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, стр. 291-298, ISBN 1313-8308.
 450. Бурджиев С., К. Стойчев, Д. Братанов, Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Дамянов, Г. Георгиев. Complex analysis and evaluation of hazardous environment. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 323-330, ISBN 1313-8308.
 451. Бурджиев Ст., Д. Братанов, К. Стойчев, Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Георгиев, Г. Дамянов. Strengthening the disaster response capacity of the Republic of Bulgaria in context of the development of social and economical prosperity. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 346-350, ISBN 1313-8308.
 452. Валентинов Б, Косев П, Ангелов. Хронични неглижирани Monteggia-увреди в детската възраст – предизвикателства и решения. В: XIX Дни на Българската Ортопедия и Травматология, Трявна, София, 2012
 453. Валентинов Б, Косев П, Ангелов С, Георгиев С, Граматиков С. Дистракционно-ангулираща остеотомия на улната и открита репозиция на радиалната глава при деца с неразпознати хронични Monteggia-увреди. В: XII Национален Конгрес на Българската Ортопедична и Травматологична Аоциация (БОТА) с международно участие, София, 2013
 454. Валентинов Б., Ангелов С, Георгиев С, Андонов Й, Донев Е, Чуров Р, Косев П. Техниката на Metaizeau при фрактури на радиалната шийка: високо ефективна при деца, възможна алтернатива при възрастни. В: XI Национален Конгрес на Българската Ортопедична и Травматологична Аоциация (БОТА) с международно участие, София, 2010
 455. Валентинов Б., С. Ангелов, Д. Александров, Р. Чуров, В. Цонев, А. Хайдар. Техниката на Metaizeau при счупване на радиалната шийка – 10 годишен опит. В: IV Национална конференция н а” Дружеството по хирургия на ръката - България „ с международно участие, София, 2014
 456. Валентинов Б., Ц. Соколов, С. Ангелов, Е. Донев, В. Цонев, Р. Чуров, П. Косев. Приложение на минимално инвазивни техники за възстановяване при пресни руптури на Ахиловото сухожилие.. В: Дни на Българската Ортопедия и Травматология , Трявна, София, 2011
 457. Василева - Дечева Д. Алгоритъм на кинезитерапевтичното възстановяване при пациенти с артропластика на колянна става. В: Научни трудове на Русенски университет,СУ и РУ, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2012, стр. 68 - 73
 458. Василева - Дечева Д., Нели Петрова, Ивалинка Неделчева. Възстановяване на кожната сетивност при пациенти с тотална колянна артропластика след приложена кинезитерапевтична програма. В: Сборник с научни трудове на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет; том 54, серия 8.1, 2015, стр. 91 - 96, ISBN 1311-3321.
 459. Василева - Дечева Д., Пенка Баракова, Пенчо Косев, Ивалинка Неделчева. Сравнителна характеристика на ефективността от приложението на активна кинезитерапия и пасивни движения в хода на възстановяването след тотално колянно ендопротезиране. В: Студентска научна сесия, Русенски Университет, 2015
 460. Василева - Дечева Д.,П.Баракова. Проучване новостите в диагностиката и консервативното лечение на остеоартритът на колянна става. В: Научни трудове на Русенски университет СУ и РУ, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2014
 461. Василева - Дечева Д.,П.Баракова. Промени в някои функционални показатели при пациенти с тотално колянно ендопротезиране след проведен курс на лечение по кинезитерапия. В: Научни трудове на Русенски университет СУ и РУ, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2013, стр. 66 - 70
 462. Василева Д.,И.Маринова. Танцова терапия – новост в кинезитерапията при Паркинсонова болест. В: Научни трудове на Русенски университет СНС, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2010, стр. 81 - 86
 463. Велева Л.,Милачич Т.,Бочев И.,Антонова И.,Щерев А. Прогностичен фактор ли е броя на аспирираните при фоликулярната пункция яйцеклетки за изхода от АРТ в случай на Oligoasthenozoospermia?. В: 14-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2013
 464. Великова, Б., Гр., Колева. Роля на медицинската сестра при профилактиката и лечението на декубитус. В: Стедентска научна сесия на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 82-86, ISBN 1311-3321.
 465. Великова,Б., Константинова, Д. Редките заболявания и трудностите на медицинския специалист в борбата с тях. В: СНС, Русе, 2017, Русе, 2017
 466. Велчева К. Пубертета – рисков период от нормалното биологично и физиологично развитие на подрастващите. В: НК на РУ и СУ - 2013, Русе, РУ, 2013, стр. 4
 467. Велчева К. Актуалност на проблема свързан с полово предавани болести. Необходимост от изготвяне на алгоритъм по здравни грижи за пациенти с полово предавани болести. В: Научни трудове на Русенския университет -2017, Русенския университет ,, Ангел Кънчев, 2017
 468. Велчева К. Маргиналността на границата на девиантното поведение в пубертетния период.. В: Сборник научни трудове, Велико Търново, Национален военен университет, В.Т, 2015, ISBN ISSN 1314-1937.
 469. Велчева К. Идеали за бъдещото развитие. В: Сборник научни трудове, Велико Търново, Национален военен университет, В.Т,, 2015, ISBN ISSN 1314-1937.
 470. Велчева К. Ускорено морфологично и функционално развитие на дихателната система. В: Научни трудове на Русенския университет -2015, том 54, серия 8.3, Русе, Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2015, стр. 79-80, ISBN 1311-3321.
 471. Велчева К. Разстройства в поведението през пубертетна възраст, свързани със склонността за употреба на алкохол - токсикомания. В: Сборник научни трудове, Национален военен университет, В.Т, 2015, ISBN 1314-1937.
 472. Велчева К. Бременност, майчинство и аборти в пубертетна възраст. В: Научни трудове на Русенския университет -2015, том 54, серия 8.3, Русе, Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2015, стр. 70-74, ISBN 1311-3321.
 473. Велчева К. Семейството като фактор при развитието в пубертетна възраст. В: Научни трудове на Русенския университет -2015, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
 474. Велчева К. Семейството като фактор при развитието в пубертетна възраст. В: Научни трудове на Русенския университет -2015, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
 475. Велчева К. Краят на възходът на параметъра „РЪСТ” в рамките на акселерационния процес. В: МНК на СУ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ” ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТ- 2013, София, СУ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ” ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТ, София, 2013
 476. Велчева К. Актуални проблеми на акцелерацията през пубертетна възраст. В: НК на РУ и СУ - 2012, Русе, РУ"Ангел Кънчев" Русе, 2012
 477. Велчева К. Развитие на физическия работен капацитет в пубертетната възраст - основни фактори, които влияят. В: НК на РУ и СУ - 2012, Русе, РУ, 2012
 478. Велчева К. Особености в развитието на морфофункционалния субстрат в пубертетна възраст. В: НК на РУ и СУ - 2012, РУ, 2012
 479. Венова Л., Л. Тодорова. Болонският процес и развитието на програмата по кинезитерапия в Русенския университет “Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 44, серия 6.3, Русе, 2005, стр. 177 – 181, ISBN 1311-3321.
 480. Веселинова Л., Ал. Парашкевов, Ал. Димитров. Соматопсихичната рехабилитация – необходимост в ранния възстановителен период след мисии. В: Сборник доклади от 20-та Юбилейна научна конференция „Съвременни предизвикателства пред медицинското и психологическото осигуряване на мисии и операции извън страната”, София, 2012
 481. Витлиемов В., П.Витлиемов, Д.Братанов. Ролята на научните програми на Европейския съюз за иновационната дейност на фирмите. В: Трета научно-техническа конференция „Инвестиции в бъдещето 2001”, Варна, България, 2001, стр. 16-20
 482. Витлиемов В.Д., Д.М.Братанов, П.В.Витлиемов. Мехатронна система за спасителни операции и обезвреждане на взривове. В: 3та международна научна конференция ХЕМУС 2006, Пловдив, България, 2006
 483. Вл. Петров, Т. Недева, Д. Арабаджиева. Сравнение на ларингеална маска и ларингеална тръба, използвани за провеждане на обща анестезия при възрастни пациенти.. В: ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г., Новотел Пловдив; сборник резюмета, стр. 157 – 158., ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г.,, 2011, стр. 157-158
 484. Вл. Петров, Т. Недева, Д. Арабаджиева. Циркулаторни ефекти на продължителна спинална и комбинирана спинална-епидурална анестезия при периферни съдови реконструкции.. В: ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г., Новотел Пловдив; сборник резюмета, стр, ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г.,, 2011, стр. 45-46
 485. Владимир Витлиемов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов. РАЗРАБОТВАНЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН МОДУЛ НА ШПРИЦФОРМА СЪС СЛОЖЕН ПРОФИЛ, КОЙТО Е ИНТЕГРИРАН СЪС СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ И СЪБИРАНЕ НА ДАННИ MOULD JINI 4. В: Иновативни методи за усъвършенстване на процеса на шприцване, РУсе, България, Примакс, 2013, ISBN 978-954-8675-68-0.
 486. Владимир Витлиемов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов. РАЗРАБОТВАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНА СЕНЗОРНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БИТА. В: Методи и средства за следене крайното потребление на електроенергия в домакинствата, Русе, България, Примакс, 2013, ISBN 978-954-8675-67-3.
 487. Владимир Витлиемов, Милко Маринов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов, Цветелин Павлов, Славина Иванова. ЕДИН ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНА СИСТЕМА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНА В ШПРИЦВАЩАТА И ЛЕЯРСКА ИНДУСТРИИ. В: Иновативни методи за усъвършенстване на процеса на шприцване, Русе, България, Примакс, 2013, ISBN 978-954-8675-68-0.
 488. Вълкова Л., Милачич Т., Баров Д., Антонова И., Бандрева Б., Тимева Т., Ганева Г., Андреева П., Юнакова М., Кюркчиев С., Щерев А. Преживяемост и клинични бременности след прилагане на витрификация на ембриони.. В: 12 ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 2011
 489. Вълкова Л., Милачич Т., Баров Д., Антонова И., Бандрева Б., Тимева Т., Ганева Г., Андреева П., Юнакова М., Кюркчиев С., Щерев А. Преживяемост и клинични бременности след прилагане на витрификация на ембриони. В: XII Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 2011, стр. 18
 490. Гамакова П, Радкова Н, Панайотов К. Хипотиреоидизъм при новородени. IN: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, pp. 209-213, ISBN 1311-3321.
 491. Гамакова Св, Радкова Н, Панайотов К. Неонатална полицитемия. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, стр. 184-187, ISBN 1311-3321.
 492. Гамакова – Радкова Н. Neonatal Pain. IN: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове том 57, Русе, 2018, ISBN 1311-3321.
 493. Гамакова-Радкова Н. 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017. IN: Burnout sydrome among physicians, Русе, 2017, ISBN 1311-3321.
 494. Гамакова-Радкова Н. Симулационно обучение на студентите по здравни грижи. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове том 55, серия 8.3, Русе, 2016, стр. 356-359, ISBN 1311-3321.
 495. Гамакова-Радкова Н. Привързаността у осиновеното дете. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове том 55, серия 8.3, Русе, 2016, стр. 48-52, ISBN 1311-3321.
 496. Гамакова-Радкова Н, Досев Св. Оценяване на груповото представяне при симулационно базирано обучение. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове том 55, серия 8.3, Русе, 2016, стр. 33-36, ISBN 1311-3321.
 497. Генов П Г Хубчев. Късни резултати при пациентите след микрохирургична денервация на пениса по повод на първична преждевременна еякулация. В: XII национален конгрес по урология, Правец, 2018
 498. Георгиев Г, Д. Братанов. Анализ на възможностите за автоматизиране на оценката на елементите на критична инфраструктура посредством мобилни роботи. В: ХХ МНТК "АДП-2011", Созопол, ТУ-София, 2011, стр. 514-520, ISBN 1310-3946.
 499. Георгиева А., Парашкевова П. Предложение за кинезитерапевтична програма в първите дни след артроскопия на колянна става. В: Научни трудове РУ том 44, серия 6.3, Русе, 2005, ISBN 1311- 3321.
 500. Георгиева Д, Кр. Захариева. Промяна в нагласите и моделите на комуникация между медицинска сестра и пациент.. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русенски университет,, Русенски университет, Русе, 2011
 501. Георгиева Д. Промоция и профилактика на болестите- компетентност на медицинската сестра.. В: Научни трудове на РУ; том 54; серия 8.3, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 53-58, ISBN 1311-3321.
 502. Георгиева Д. Особености в комуникацията на медицинската сестра при оказване на сестрински грижи при възрастни и стари хора. В: Научни трудове на РУ том 53, серия 8.3, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 104-108, ISBN 1311-3321.
 503. Георгиева Д. Емоционални промени при стареене. Грижи за емоционалното здраве на възрастния човек. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
 504. Георгиева Д. Използване на нови модели за обучение и учене. Прилагане на Мисловни карти при обучението на студенти от специалност “Медицинска сестра”. В: ВАРНЕНСКИ МЕДИЦИНСКИ ФОРУМ, МУ- Варна, Варна, 2014, стр. 211-218, ISBN 2376-5500.
 505. Георгиева Д. Формиране на умения за клинична комуникация при обучението на медицински специалисти. В: Международната научна конференция, Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование Китен 2 - 6 септември, Том втори, книга втора стр. 374-377, Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2013, ISBN 978-954-490-404-3.
 506. Георгиева Д. Извънаудиторната студентска заетост като възможност за постигане на успешна адаптация на студентите от първи курс - специалност „Медицинска сестра”. В: Научна конференция РУ и СУ- Русе том 52 серия 8.3 Здравни грижи стр. 75- 80, Русе, Русенски университет, 2013, ISBN 1311- 3321.
 507. Георгиева Д. Възможност за прилагане на проективен метод “ Нарисувай себе си” при изграждане на “Аз-образ”. В: Научна конференция РУ и СУ- Русе, том 47 серия 5.2,, Русе, Русенския университет,, 2008, ISBN 1311-3321.
 508. Георгиева Д. Организационно-психологически анализ на факторите, обуславящи потенциалните и реални конфликти между персонала в болничното заведение. В: Том 46, серия 6,, Русе, Русенски университет, 2007, ISBN 1311-3321.
 509. Георгиева Д., Гр. Колева, Д. Константинова, Ир. Христова. Сестрински грижи при когнитивни нарушения и деменция. В: Ежегодна научна сесия „Дни на науката 2015” Научни трудове серия Г том 18, Пловдив, СУБ- Пловдив, 2015, ISBN 1311-9427.
 510. Георгиева Д., Д. Константинова,Гр. Колева. Прилагане на иновационни подходи за преодоляване на бедността и социалната изолация на възрастни хора с увреждания. В: XXIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, Съюз на учените - Стара Загора, Volume ІV, Number І, Меdicine, Стара Загора, Съюз на учените - Стара Загора, 2014, стр. 204-210
 511. Георгиева Д., Захариева К. Афекто - въздействащ компонент на комуникативното послание. Избор на думи при общуването.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 8.1, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - 2009,, 2009
 512. Георгиева Д., К. Захариева. Промяна в нагласите и моделите на комуникация между медицинска сестра и пациент.. В: Научни трудове на Русенски университет; том 50; серия 8.1, Русе, Русенски университет, 2011, ISBN 1311-3321.
 513. Георгиева Д., Кр. Захариева. Афекто - въздействащ компонент на комуникативното послание. Избор на думи при общуването.. В: Научни трудове на русенския университет - 2009, том 48, серия 8.1, Русе, Научни трудове на русенския университет, 2009, стр. с. 156-159
 514. Георгиева Д., Р. Иванова. Роля на наставниците от клиничните бази за професионалната адаптация на студентите от първи курс специалност- „Медицинска сестра”. В: Научни трудове на РУ&СУ’12 том 51 серия 8.3, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 51-56
 515. Георгиева Д.,Кр.Захариева. Роля на медицинската сестра в мултидисциплинарния екип за предоставяне на извънболнични здравни грижи. В: Сборник статии от Националната конференция на БАПЗГ, Шумен,, 2011
 516. Георгиева М, Радкова Н. Хеморагичен шок в акушерството. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, стр. 48-53, ISBN 1311-3321.
 517. Георгиева М, Радкова Н, Панайотов К. Репродуктивното здраве-медико-социални проблеми на жените. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, стр. 228-232, ISBN 1311-3321.
 518. Георгиева, Д., Й. Луканова. Нормално раждане във вода. В: Студентска научна сесия 17.05.2018г., Секция Здравни грижи, Русе, 2018
 519. Георгиева,Д.,Т.Стефанова. Промяна на нагласите и личната мотивация за преодоляване на бедността. В: Интердисциплинарен подход за проучване и преодоляване на нагласите към бедността,, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2010
 520. Георгиева. Г., И. Христова. Проблемът на XXI век. Захарен диабет – същност, лечение и превенция. В: СНС-2016, Русенски университет, 2016, стр. 116, ISBN 1311-3321.
 521. Герганова Т., М. Недева, А. Атанасов, П. Минчева,. Аутизъм и енцефалопатия в психомоторната практика в ДМСГД – Русе. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”,том 39, Русе, 2002, стр. 93 - 98
 522. Грета Колева, Деспина Георгиева, Ирина Христова. Нагласи и отношение на професионалистите по здравни грижи за продължаващо обучение и научна дейност. В: , Conference Proceedings, МU-VARNA, МU-VARNA, Scientific Online Resource System, 2017, стр. 85-91, ISBN ISBN: 978-619-978.
 523. Грозева Д, Гинчева В, Вариаах Г, Господинов Д,. Случай на тежък атопичен дерматит при жена, обострен след контакт с пластмаси. В: Национална научно-практическа конференция „Пролетни варненски дерматологични дни”, Варна, 2015
 524. Грозева Д. Атопичен дерматит - генезис. В: Национална Научно-практическа конференция Пролетни Варненски Дерматологични дни, Комплекс "Слънчев ден", Варна, 2019
 525. Грозева Д. Фортекал за лечение на хронична уртикария в детска възраст. В: Експертна среща, Русе, 2019
 526. Грозева Д. Представяне на клиничен случай. В: XXII-та Национално-практическа конференция по дерматология и венерология, Трявна, 2019
 527. Грозева Д. Молекула и механизъм на действие в основата на всеки успех. В: Експертна среща Novartis, Варна, 2019
 528. Грозева Д. Лечение на псориазис със Stalara – клиничен случай на мъж. В: Среща Референтен лекар, Велико Търново, 2016
 529. Грозева Д. Лечение на псориазис със Stalara – клиничен случай на жена.. В: Среща Референтен лекар, Велико Търново, 2016
 530. Грозева Д. Идеалният емолиент в помощ на клинициста. В: Научни трудове на Русенски университет - 2015, Русе, 2015
 531. Грозева Д. Гергиева Р. Терапевтичен педикюр, шиниране на нокти и ортези в помощ на дерматолога. В: XXII-та Национално-практическа конференция по дерматология и венерология, Трявна, 2019
 532. Грозева Д.,. Проактивно лечение на атопичен дерматит с Protopic за дълготраен контрол на заболяването, лекция, изнесена на Втора Научна среща на Сдружението на Общопрактикуващите лекари към НСОПЛБ. В: Втора Научна среща на Сдружението на Общопрактикуващите лекари към НСОПЛБ, София, 2014
 533. Грозева Д., Филчев С. Атопичен дерматит. Хомеопатичен подход. В: XVIII-та Национална конференция по клинична хомеопатия, Несебър, 2019
 534. д-р Кирил Панайотов, д.м, Александър Андреев, Кристиян Бахдасарян;. ПРОУЧВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА НА McKENZIE ПРИ БОЛКИ В ЛУМБАЛНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ- Доклад от Национална конференция на тема:Медицинска рехабилитация - задължителен етап в комплекс. В: Медицинска рехабилитация – задължителен етап в комплексното лечение при заболяванията на нервната система, Сборник с абстракти, 2016
 535. Даниел Братанов, П. Витлиемов, Владимир Витлиемов. Иновативна дейност в областта на роботизацията. В: XIX ННТК с международно участие „АДП-2010”, Созопол, България, 2010, стр. 37-45, ISBN 1310-3946.
 536. Даниел Братанов, Павел Витлиемов. Поддържаща рехабилитация с помощта на промишлени роботи за раздвижваща терапия на горен крайник IST-1999-13109. В: Първи Национален Конгрес по Медицинска Рехабилитация и Ерготерапия,, 4-6.11.2010, хотел Самоков, к.к. Боровец, България, 2010
 537. Даниел Монов Геновева Рагьовска Кристина Захариева. Оценка и самооценка на знанията по дезинфекция на медицинските и здравните специалисти. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016 том 55 серия 8.3, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 2016, ISBN 1311-3321.
 538. Даниела Лютакова, Иваничка Сербезова. ВЪВЕЖДАНЕТО НА МЕТОДА ''КОЖА ДО КОЖА'' В МЕСТНИТЕ РОДИЛНИ ОТДЕЛЕНИЯ – КАКВО МИСЛЯТ СТУДЕНТИТЕ?.. В: 57 - ма Научна конференция на Русенски университет - Студентска научна сесия, Bulgaria, 2018, Русе, Университетски издателски център при Русенски университет, 2018, стр. под печат, ISBN 1311-3321.
 539. Дачева, В., Панайотова, Й., Колева, Н. Кинезитерапевтични мероприятия при пациенти с декубитални рани. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на научна конференция'2016, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’16, 2016
 540. Дачева, В., Стаматова, В. Значимостта на проблема "Нозокомиални инфекции" за студентите кинезитерапевти. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на научна конференция'2016, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’16, 2016
 541. Делева Р. Ергономични правила за масаж- да съхраним равновесието. В: научни трудове на РУ том 54, серия 8.1, русенски университет, издателски център на русенски университет, 2015, стр. 162-168, ISBN 1311-3321.
 542. Делева Р. Възстановяване на комплексната функция в раменната става след фрактура на проксималния хумерус. В: Юбилейна конференция с международно участие "20 години специалност Кинвзитерапия" ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, СМИЛКОВ ЕООД, 2014
 543. Делева Р. Стабилизaция гленохумералната става- механизми и значение. В: Научни трудове РУ том53, серия 8.1, Русе, 2014,, Русе, 2014, стр. 118-122, ISBN ISBN 1311- 3321.
 544. Делева Р. Ролята на скапулата при възстановяване на функцията на горен крайник след фрактури на проксималния хумерус. В: Списание "Наука и технологии", Стара Загора, 2013
 545. Делева Р. Методика за възстановяване на мускулния баланс и цялостния двигателен синергизъм в раменния пояс след фрактури на проксималния хумерус. В: Годишник на Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски"том XVII D, Шумен, Университетско издателство"Епископ Константин Преславски", 2013, стр. 477- 481, ISBN 1314-6769.
 546. Делева Р. Методика за самостоятелна тренировка след фрактури на проксимален хумерус. В: Научни трудове РУ том 52, серия 8.1, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 547. Делева Р.,. Подобряване на постуралния контрол на " ходещото дете с церебрална парализа.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2017, том 56, серия 8.1., Русе, Русенски университет, 2017, ISBN 1311-3321.
 548. Делева Р., П. Парашкевова. Мобилизации по Mulligan - средство за преодоляване на болката при раменни патологии. В: Научни трудове на Русенски университет, Русенски университет, том 51, серия 8.1, 2012, стр. 32-37, ISBN 1311-3321.
 549. Делева Р., П. Парашкевова. Ролята на безусловните рефлекси диагностиката и физиотерапията в кърмаческа възраст. В: Научна конференция РУ, Русе, 2011
 550. Делева Р., П.Парашкевова. NEURODYNAMIC TESTS FOR FUNCTIONAL EXAMINATION OF THE SCIATIC NERVE. IN: Научни трудове на РУ, том, Русенски университет, 2018
 551. Делева, Р. Ролята на кинезитерапията при работа с деца и юноши настанени в специализирани институции. В: Научни трудове РУ том 47, серия 5.4, Русе, 2008, стр. 58- 62, ISBN 1311-3321.
 552. Делева, Р. Методиката Swiss Ball в кинезитерапията на деца с Детска церебрална парализа. В: Научни трудове РУ том 46, серия 8, Русе, 2007, ISBN 1311-3321.
 553. Джевдет, Г., Т. Тодорова. Живот с хемодиализно лечение и удовлетвореност. В: VII Национална студентска сесия, Плевен, 2020
 554. Димитров, Ал., Костадинов, Р., Ал. Парашкевов. „Необходимост от промяна в нормативната база за подготовка на специалисти за медицинско осигуряване при бедствени ситуации”. В: Симпозиум по медицинска география и медицина на бедствените ситуации с международно участие „Традиции и съвременност в медицинската география и медицината на бедствените ситуации”, София, 2012
 555. Димитров, Ал., Ст. Чупетловски, Ал. Парашкевов, П. Стоянов. "Мобилни медицински формирования в условия на кризи". В: Сборник с доклади от международна конференция „Структури за управление на кризи на Балканите”, София, 2005
 556. Досев Св. Температурни състояния при деца. В: Научно–практична конференция „Горещи точки в педиатрията“, Русе, 2015
 557. Досев Св. ДЕСИБЕЛ в помощ на педиатъра. В: Научно–практична конференция „Горещи точки в педиатрията“, Русе, 2015
 558. Досев Св. Съвременна имуномодулация от Sevex Pharma. В: Научно–практична конференция „Горещи точки в педиатрията“, Русе, 2015
 559. Досев Св. Пирексията и болката в детската възраст. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2013
 560. Досев Св. Esberitox и Elephant помощници в ежедневната профилактична и лечебна дейност. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2013
 561. Досев Св. Профилактика на HPV свързаните заболявания с четири валентна ваксина Silgard. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2013
 562. Досев Св. Ротавирусна инфекция. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2010
 563. Досев Св. Профилактика и лечение при децата през есенно-зимния сезон. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2010
 564. Досев Св. Съвременен научно-изследван медикамент за лечение на кашлицата – Prospan. В: Семинар на фирма „Либра”, Русе, 2009
 565. Досев Св. Prevenar – показания и необходимост за прилагането на ваксината. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2008
 566. Досев Св. Rotarix – нов момент във ваксиннопрофилактиката. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2008
 567. Досев Св. Пет годишен клиничен опит при прилагането на „Ериус” във второ детско отделение – МБАЛ гр. Русе. В: Национална конференция с международно участие „Горещи точки в педиатрията”, Русе, 2007
 568. Досев Св. Съвременни дезинфектанти и съвременно използване на дезинфектанти в клиничната практика. В: Национална конференция по инфекциозни болести, Русе, 2005
 569. Досев Св. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ИНФЕКЦИОЗНА МОНОНУКЛЕОЗА. В: Х – ти Юбилеен Конгрес по Педиатрия с международно участие, София, 2005
 570. Досев Св. Цитомегаловирусна инфекция при новородени /ЦМВИ/, клинико-имунологични и лабораторни аспекти. В: IX педиатричен конгрес с международно участие, Пловдив, 2001
 571. Досев Св., Д. Досев. Детска смъртност при недоносени деца в Русенски регион /бивш Русенски окръг/ през периода 1977 – 1989г.. В: Трети Дунавски симпозиум по профилактика и социална медицина, Русе, 1990
 572. Досев Св., Д. Досев. Детска смъртност в Русенски окръг през периода 1970 – 1986год.. В: VI Национален педиатричен конгрес с международно участие, Бургас, 1988
 573. Драганова Д. Специфични здравни проблеми на възрастните хора и роля на медицинската сестра за преодоляването им условията на подкрепяща семейна среда. В: 50 годишен юбилей на Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“, МУ Варна, 2014
 574. Драганова Д., Ир. Христова, Д. Георгиева, Гр. Колева. Социални услуги за възрастни и хора с увреждания и мястото им сред новите социални услуги – резидентен тип. В: Ежегодна научна сесия „Дни на науката 2015” Научни трудове серия Г том 18, Пловдив, СУБ- Пловдив, 2015, ISBN 1311-9427.
 575. Драганова, Д. ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ И НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИС ТИ В МЕДИКО - СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ. В: Science and technologies: Volume X, 2020, Стара Загора, 2020, стр. 16-21, ISBN 1314-4111.
 576. Драганова,Д.,. Проучване мнението на медицински специалисти от психиатрични лечебни заведения за прилагане на съвременни здравни грижи. В: Научна конференция за студенти и докторанти на РУ,, Русе, 2015, стр. 288, ISBN 1311-3321.
 577. Душков В. Велчева К. Основни фактори,които влияят за развитието на девиантно поведение в пубертетната възраст. В: НК на РУ и СУ - 2012, Русе, РУ, 2012
 578. Душков В. Н. Бакев К. Велчева. Гръбначни изкривявания - статистика и реалности. В: НК на РУ и СУ - 2012, Русе, РУ, 2012
 579. Захариевa K., Манукян В.,. Социална работа с деца в риск. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 8.1, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 8.1, 2009
 580. Захариева К. Мотивация за изследване информираността на студентите от РУ Ангел Кънчев за долекарската помощ. В: Сборник научни трудове Национален военен университет, Велико Търново, 2015
 581. Захариева К. Физичската активност фактор за превенция на наднорменото тегло затлъстяване. В: Седма международна научна концеренция Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, София, 2015
 582. Захариева К. Здравното образование фактор за превенция на полово предаваните болести. В: Сборник научни трудове Национален военен университет, Велико Търново, 2015
 583. Захариева К. Мотивация студентов к исследователъской деятелности в сфере формирования здорового образа жизни. В: 3 Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и преподавателей, Санкт-Петербург, Издателъство НИЦ-АРТ Санкт-Петербург, 2015
 584. Захариева К. Комплексна обучителна програма за цветно хранене. В: Сборник научни доклади том втори ХV Юбелейна международна научно практическа конференция, ЕКС-ПРЕС Габрово, 2015
 585. Захариева К. Физическата активност компонент от комплексната програма за превенция и лечение на остеопорозата. В: Научни трудове на Русенския университет том 54, Русе, 2015
 586. Захариева К. Физическата активност фактор за здравето свързан с превенцията и лечението на захарния диабет. В: Сборник научни трудове Национален военен университет, Велико Търново, 2015
 587. Захариева К. Здравното образование като фактор за подобряване на физическата активност на студентите от ФОЗЗГ при РУ Ангел Кънчев. В: Шеста международна научна концеренция Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, София, 2014
 588. Захариева К. Физическа активност –източник на здраве. В: Шеста международна научна концеренция, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, София, 2014
 589. Захариева К. Здравното образование- фактор за преодоляване и предотвратяване на тютюнопушенето при студентите от ФОЗЗГ при РУ„ Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на Русенския университет, том 53, Русе, 2014
 590. Захариева К К Велчева Т Атанасова. Здравно възпитание –фактор за формиране на сексуален мироглед при подрастващите в гр. Русе. В: XIII Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, БАПЗГ, Варненски медицински форум том 4, 2018, стр. под печет., 2018
 591. Захариева К К Велчева Т Атанасова. Бременността и нейното развитие през погледа на медицинския специалист. В: ХІІ Национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2016, стр. 64, ISBN 978-619-221-081-6.
 592. Захариева К Т Атанасова К Велчева О Шербанов. Здравно образование и неговото значение за здравословният начин на живот на подрастващите. В: ХІІІ Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, Шумен, 2017, стр. под печат, ISBN 97861997861922116.
 593. Захариева К Т Атанасова К Кутровска. Орален мукозит - нежелана реакция при лъчетерапия и химеотерапия Задачи и дейности на медицинската сестра. В: Научни трудове на Русенски университет, Русенски университет, Русенски университет том 56, 8.3., 2017, стр. 108 ст, ISBN ISSN 2603-4123.
 594. Захариева К. Т. Атанасова К. Кутровска. ОРАЛЕН МУКОЗИТ – НЕЖЕЛАНА РЕАКЦИЯ ПРИ ЛЪЧЕТЕРАПИЯ И ХИМЕОТЕРАПИЯ- ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА. В: Научни трудове на Русенския университет том 56, Русе, РУ, 2017
 595. Захариева Кр Недева Т Т Атанасова. ИСТОРИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СИМВОЛИ И СПЕШНАТА ПОМОЩ. В: 57 - ма Научна конференция на Русенски университет , vol.57,book 8.3, Русенски университет, 2018, стр. 76-81, ISBN 1311-3321.
 596. Захариева Кр., Д. Георгиева. Трафик на хора - ниво на информираност на младите хора.. В: Научни трудове на Русенски университет, том50; серия 8.1, Русе, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 2011
 597. Захариева Кр., Д. Георгиева. Необходимостта от ранна диагностика и профилактика на наследствените болести при човека.. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Научни трудове на русенския университет, 2009
 598. Захариева Кр., Д. Георгиева. Необходимостта от ранна диагностика и профилактика на наследствените болести при човека.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – 2009, том 48, серия 8.1, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 2009
 599. Захариева, К.,. Педагогическата среда във висшето училище като условие за формиране на здравословен стил на живот у бъдещите медицински специалист. В: Сборник с научни статии, Китен, АПСС, 2013, стр. втора книга,том втор
 600. Захариева, К.,. Здравната култура на студентите като фактор в преодоляването на рисковите фактори за здравето. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, под печат, 2013
 601. Захариева, К.,. Физическо и здравно възпитание на студентите от Факултет „Обществено здраве и Здравни грижи” при Русенкия унивирситет "Ангел Кънчев". В: Международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", София, под печат, 2013
 602. Захариева, К.,. Здравословен начин на живот,здравословно хранене и здравословно ли e храненето на студентитe. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 2012, стр. том 51, серия 8.3
 603. Захариева, Кр. МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ КАТО ОБЕКТ И СУБЕКТ НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ. В: Сборник статии от Националната конференция, Варна, 2011
 604. Захариева, Кр. Клиничната практика при формирането на професионално значимите ценности на медицинските специалисти. В: Научни трудове на Русенски университет 2011, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 2011
 605. Иваничка Сербезова. Характеристика на дигиталното поколение студенти в контекста на образованието по здравни грижи. В: XIII Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, БАПЗГ, МУ - Варна, Филиал Шумен, Варна, 2018, стр. под печет
 606. Иваничка Сербезова. Характеристика на дигиталното поколение студенти в контекста на образованието по здравни грижи. В: XIII Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие,БАПЗГ, МУ - Вара, Филиал Шумен, БАПЗГ, МУ-Варна, Филиал - Шумен, 2017, 2017, стр. под печат
 607. Иваничка Сербезова. Предлагане на качествена акушерска и сестринска грижа чрез метода "кожа до кожа". В: XVIII Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно учестие, Боровец, https://wasteels.bg/bg/congresno-subitie/xviii-nacionalen-kongres-po-sterilitet-i-reproduktivno-zdra, 2017
 608. Иванов И.В. , Й. Андонов. Изследване на ортопедичен хибриден фиксатор на Илизаров по метода на крайните елементи. В: Сборник доклади на научна конференция, Русенски университет, Русе, 2006, стр. 271-275, ISBN 1311-3321.
 609. Иванова, М. Ерготерапевтични подходи при неврологични увреждания след тумор в главен мозък - клиничен случай. В: СНС 2013г., Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 610. Иванова, М. 16 годишна среща на Европейската мрежа по Ерготерапия във висшето образование (ENOTHE) Стокхолм, Швеция. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ СНС 2011г., Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 611. Иванова, П., Е. Иванова, Й. Луканова. ”CARE FOR PREGNANT” – приложение в мобилна платформа по акушерски грижи. В: Студентска научна сесия – 2014, секция ‘’Здравни грижи’’, Русе, 2014
 612. Иванова, Т., Й. Луканова. TERATOGENIC EFFECT ON THE FETUS. IN: Студентска научна конференция, 09.05.2019г., Секция Здравни грижи, Гр. Русе, 2019
 613. Иванова,М. Да поемем предизвикателството за преодоляване на детската бедност. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ СНС 2011г., Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
 614. Иванова,М., Салиева, Р. Проучване на мрежа от социални услуги за социално включване на деца и лица с увреждания в Русенска област за периода 2010-2011г.. В: СНС 2013, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 615. Кадирова З Е Неджиб Кр Захариева. МАСАЖ И ГИМНАСТИКА-ЗАКАЛИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ ДО ЕДНА ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НА ДЕТЕТО.. В: 57 - ма Научна конференция на Русенски университет - Студентска научна сесия, Университетски издателски център при Русенски университет, ISBN 1311-3321, 2018
 616. Калинова, К., Гр. Колева. Развитието на професията медцинска сестра през погледа на студентка от първи курс. В: Стедентска научна сесия на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 11-14, ISBN 1311-3321.
 617. Караахметоглу, М., Т. Тодорова. Роля и място на медицинската сестра при информиране на обществото за възможностите за трансплантация. В: VII Национална студентска сесия, Плевен, 2020
 618. Караганова, И. Адаптирана физическа активност. Същност и перспективи. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция с международно участи, Национален военен университет, 16 – 17 юли 2015 год., Том 1, „Педагогически и хуманитарни науки”, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015, стр. 185 -189, ISBN 1314-1937.
 619. Караганова, И. Медико-социални проблеми на стареенето и старостта. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие, Национален военен университет, 16 – 17 юли 2015 год., Том 1, „Педагогически и хуманитарни науки”, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015, стр. 173 – 177, ISBN 1314-1937.
 620. Караганова, И. Равнопоставеност и равни шансове. Интеграция за хората с увреждания чрез спорт. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие, Национален военен университет, 16 – 17 юли 2015 год., Том 1, „Педагогически и хуманитарни науки”, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015, стр. 173 – 177, ISBN 1314-1937.
 621. Караганова, И. Адекватност на прилаганите рехабилитационни услуги спрямо нуждите на лица с хронични заболявания и трайни увреди. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 53, Серия 8.1., Русе, Издателски център към Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
 622. Караганова, И. Оценка на съществуващите бариери на съществуващите бариери, ограничаващи достъпа до комплексна рехабилитация на социално-значимите заболявания у нас. В: Юбилейна конференция с международно участие „20 години специалност Кинезитерапия„ ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2014, стр. 23 – 25
 623. Караганова, И. Факт или Заблуда? Проучване на информираността на бъдещите родители относно опасността от развитие на дисплазия на тазобедрените стави. В: Научни трудове на Русенския университет – 2012, Том 51, Серия 8.1, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2012, ISBN 1311- 3321.
 624. Караганова, И. Неонатален скрининг за дисплазия на тазобедрените стави – ползи и рискове. В: Научни трудове на Русенския университет – 2010, Том 49, Серия 8.1, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2010, стр. 95 – 101, ISBN 1311- 3321.
 625. Караганова, И. Н. Пенчева, П. Баракова. Медико-социално и икономическо значение на Luxatio coxae congenita. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2009, стр. 116 - 120, ISBN 1311-3321.
 626. Караганова, И., Б. Валентинов. Алгоритъм за ранна диагностика и периодичен мониторинг на вродена тазобедрена дисплазия при новородени и малки деца. В: Научни трудове на Русенския университет - 2011, Том 50, Серия 8.1, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2011, стр. 115 – 123, ISBN 1311- 3321.
 627. Караганова, И., Н. Пенчева, П Баракова. Проучване на ефекта от включването на кинезитерапията в общия план за профилактика и лечение на Luxatio coxae congenita. В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС 09, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2009, стр. 9 - 16, ISBN 1311-3321.
 628. Караганова, И., П. Баракова. Ролята на неонаталното физикално изследване за ранното диагностициране на дисплазия на тазобедрената става. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС'10, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2010, стр. 48 – 53, ISBN 1311-3321.
 629. Караганова, И., П. Баракова. Как да предпазим бебето си от инвалидизиране?. В: Научни трудове на Русенския университет – 2009, Том 48, Серия 8.1, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2009, стр. 121 – 125, ISBN 1311-3321.
 630. Колева Гр. Хиперхолестеролемия – превенция и профилактика. В: Научна конференция на РУ и СУ , серия 8.3 том 54, Русе, Русенски Университет, 2015, стр. 59-63, ISBN 1311-3321.
 631. Колева Гр. Модел за наблюдение на пациент с неоптимален контрол на артериалното налягане. В: Научна конференция на Русенски университет и Съюз на учените - Русе, Научни трудове, 2015 серия 8.3 том 54, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 17-22, ISBN 1311-3321.
 632. Колева Гр. Кръвно налягане – правила при измерване. В: Научна конференция на Русенски университет Съюз на учените - Русе,серия 8.3, том 53, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 88-92 с., ISBN 1311-3321.
 633. Колева Гр., Ир. Христова. Рискови фактори за артериална хипертония. В: Научна конференция на Русенски университет и Съюз на учените - Русе, Научни трудове серия 8.3 том 53, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 93-98 с, ISBN 1311-3321.
 634. Колева И., Милачич Т., Андреева П., Ганева Г., Щерев А. Възрастово съотношение на жените за интраутеринна инсеминация преди и след въвеждане на „Фонд за асистирана репродукция”. В: 12 ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 2011
 635. Колева, Гр. Солта като модифицируем рисков фактор при мениджмънта на артериална хипертония. В: XII Национален форум на специалистите по здравни грижи 11-12 ноември 2016, Варна, 2016, стр. 226-230, ISBN 978-619-221-081-6.
 636. Константинова Д. Качество на живот на болни с психически и поведенчески разстройства от отделения за лечение и социални услуги. В: СУБ Русе, Русе, University of Ruse Publishing Center, 2016, стр. 324, ISBN 1311-3321.
 637. Константинова Д., Д. Георгиева, Гр. Колева,. Зависимост между социален статус и артериална хипертония. В: XXIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, Стара Загора Volume ІV, Number І, Меdicine, стр.196-200, Стара Загора, Съюз на учените Стара Загора, 2014
 638. Константинова, Д.,. Деменцията като сериозен медико-социален проблем и участието на медицинската сестра в планиране на грижите. В: ХІІІ Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, Шумен, 2017, стр. 79-85, ISBN 978-619-978-619-2.
 639. Константинова,Д.,. Медико-социални грижи за възрастни и хора с увреждания през погледа на медицински и социални специалисти. В: Научна конференция РУ, Русе, University of Ruse Publishing Center, 2015, стр. 40-44, ISBN 1311-3321.
 640. Константинова,Д.,. Необходимост от социална подкрепа и здравни грижи за хората с увреждания в България. В: Научна конференция РУ, Русе, University of Ruse Publishing Center, 2014, стр. 58-62, ISBN 1311-3321.
 641. Косев П., Й. Андонов, Ев. Бурмов, С. Ангелов, Т. Колев, Д. Александров. Транскутанен интрамедуларен имплант за лечение на латерални малеоларни фрактури. В: Сборник доклади на IX Конгрес на БОТА, Пловдив, Пловдив, Анима, Пловдив, 2005, стр. 254 – 255, ISBN ISSN 954-9752-33-.
 642. Костадинов Ч. Г., Д. М. Братанов. Алгоритъм за управление на аварийно-спасителeн робот. В: XVIII ННТК с международно участие „AДП-2009”, Созопол, 2009
 643. Костадинов Ч. Г., Д. М. Братанов. Хващачи на мобилен робот за обезвреждане на армейски боеприпаси и аварийно-спасителни операции. В: X ЮМК „ПРАКТРО’2009”, Созопол, 2009
 644. Кристина Захариева Татяна Атанасова Кристина Мариянова. Проучване необходимостта от обучение на родители на деца до 6 годишна възраст за контролиране на ларенгиален пристъп. В: Сборник резюмета III Национална научно практична конференция по здравни грижи с международно участие, София, 2019
 645. Кристина Захариева Теодора Недева Татяна Атанасова. НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ ОТ ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ПОДХОДИ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ НА БОЛНИ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. В: НК РУ Ангел Кънчев, Vol. 58, book 8.3, РУ Ангел Кънчев, 2019, стр. 103-108, ISBN 1311-3321.
 646. Крушкова С. Социална психология и право. В: РУ, Научни трудове, том 54, серия 7, Правни науки, Русенски Университет, Русенски Университет, 2015, стр. 119-122, ISBN 1311-3321.
 647. Крушкова С. Основни теоретични и практични аспекти на социалната фобия при работа с клиенти с репродуктивни проблеми. В: РУ, Научни трудове, том 54, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски Университет, Русенски Университет, 2015, стр. 118-122, ISBN 1311-3321.
 648. Крушкова С. Основни стъпки в организиране на програма по психосоциална рехабилитация при лица с хронични психични заболявания /шизофрения/ в центрове за дневни грижи. В: , РУ, Научни трудове, том 54, серия 8.1, Здравна превенция и социални дейности, Русенски Университет, Русенски Университет, 2015, стр. 80-84, ISBN 1311-3321.
 649. Крушкова С. Агресивното поведение през призмата на социалната психология. В: РУ, Научни трудове, том 54, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски Университет, Русенски Университет, 2015, стр. 123-127, ISBN 1311-3321.
 650. Крушкова С. Синдромът на Мюнхаузен – предизвикателство за специалистите в клиничната практика /симптоми и социално значение/. В: В Годишна Конференция на Русенския Университет, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Русенски Университет, Русенски Университет, 2014, стр. 165-168, ISBN 1311-3321.
 651. Крушкова С. Използване на психотерапевтични техники в клиничното социално консултиране. В: Национална Конференция „Психология в медицината” Стара Загора, февруари, 2014, Сборник Научни доклади,, Стара Загора, Тракийски Университет, 2014, стр. 43-46, ISBN 978-954-305-374.
 652. Крушкова С. Супервизия в клиничното социално консултиране при деца в криза от развод на родителите. В: , В Годишна Конференция на Русенския Университет, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Русенски Университет, Русенски Университет, 2014, стр. 160-164, ISBN 1311-3321.
 653. Крушкова С., Ангелова-Барболова Н.С. Социална диагноза на когнитивни нарушения при шизофрения. В: В 50 годишен юбилей на катедра, Варна, 2014, стр. 286-289, ISBN 1314-8338.
 654. Крушкова С., Г. Данов. Личностов профил на извършителя на сексуални посегателства върху деца – представяне на случаи от практиката. В: Научна конференция по криминалистика РУ, Ролята на криминологията и сродните й науки в противодействието на престъпленията, Русенски Университет, Русенски Университет, 2018, стр. 249-255, ISBN 978-619-207-150-9.
 655. Крушкова С., Г. Данов. Значение на съдебно-психиатричната и съдебно-психологичната експертна оценка за установяване на патологичен афект при субекти, извършили престъпления. В: РУ, Научни трудове, том 54, серия 7, Правни науки, Русенски Университет, Русенски Университет, 2015, стр. 115-118, ISBN 1311-3321.
 656. Крушкова С.А, Ангелова-Барболова Н.С. Психологични аспекти на клиничната социална работа или как един клиничен социален случай да не бъде само формуляр. В: Годишна конференция на Русенски Университет 25-26 октомври 2013, Русе, 2013, стр. 143-145, ISBN 1311-3321.
 657. Крушкова С.А. Ангелова-Барболова Н.С. Психологична оценка и подкрепа при двойки с репродуктивни проблеми. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 8.3, Русе, 2012, стр. 152-155, ISBN 1311-3321.
 658. Куманова Е, Ангелова-Барболова Н. Нехимически зависимости - медицински и правни аспекти. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ СБОРНИК С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУ, Русе, 2018
 659. КУМАНОВА Е, Н. БАРБОЛОВА. LEGAL TRENDS IN THE MODEL OF LEGAL JUSTICE. IN: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ СБОРНИК С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУ, РУСЕ, 2017, pp. 77-80, ISBN 1311-3321.
 660. Кунев А. Петкова Р. Фактори, влияещи върху успеваемостта на процедурите по интраутеринна инсиминация. В: 16 конгрес по стерилитет Боровец 2015 г., София, 2015
 661. Кунев А., Петкова Р. Цервикалният канал и фактори, свързани с него като причина за женския стерилитет.. В: статия в Healt. Bg. бр.1, март 2015 г./, София, Екофарм, 2015, стр. 49-52
 662. Кутинчева, Г., Й.Луканова. Необходимостта на акушерката при превенция на заболяванията. Етичен и морален избор за ваксинация.. В: 59-та Студентска научна сесия, под печат, Гр. Русе, 2020
 663. Кьосев П., Ангелова-Барболова Н., Крушкова С. Основни фактори, влияещи върху биологичната възраст и продължителността на живота. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ СБОРНИК С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУ, Русе, 2014, стр. 109-113, ISBN 1311-3321.
 664. Кьосев П., Н. Ангелова, С. Крушкова. Основни фактори влияещи върху биологичната възраст и продължителността на живота. В: Основни фактори влияещи върху биологичната възраст и продължителността на живота, В Годишна Конференция на Русенския Университет, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Русенски Университет, Русенски Университет, 2014, стр. 109-112, ISBN 1311-3321.
 665. Кьосев П., Н. Ангелова, С. Крушкова. Транскултурални аспекти при консултиране по метода на позитивната психотерапия на клиенти с тревожни разстройства /Русия-България/. В: Научна конференция с Международно участие на РУ,Русе, 2013. Научни трудове на РУ, том 52, серия 8.3, Русенски Университет, Русенски Университет, 2013, стр. 146-149, ISBN 1311-321.
 666. Лебикян, Е. Формиране на здравословен начин на живот при болни със захарен диабет чрез групово обучение в " малки групи". В: Научна конференция, Русенски университет, 2011
 667. Лебикян, Е. Компетенциите на медицинските сестри в променящото се съвременно общество. В: Научна конференция, Русенски университет, Русенски университет, 2009
 668. Лебикян,Е. " Бърнаут синдром "- един от рисковите на професията.. В: Сборник с доклади, Русенски унеиверситет, 2012
 669. Левент, Й., Й.Луканова. Студентите и контрацепцията. В: 59-та Студентска научна сесия, под печат, Гр. Русе, 2020
 670. Лишев, Н., Ст. Анастасов, Ст. Миндова. Предложение към функционалното изследване на таза. В: Научни трудове, Том 38, серия 7, Русе, 2001, стр. 20-23, ISBN 1311-3321.
 671. Луканова, Й. Модели за оптимизиране на клиничната практика на студентите акушерки чрез прилагане на практическо ръководство за клинична практика "Реагирай бързо". В: 58 научна конференция на Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюз на учените, Гр. Русе, 2019
 672. Луканова, Й. Кинезитерапия в послеродовия период. В: Десета международна научна конференция Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, София, 2018
 673. Луканова, Й. Затлъстяване и бременност. В: Национална конференция, БАПЗГ, 19.10-20.10.2018, под печат, Шумен, 2018
 674. Луканова, Й. Развитие на акушерското образование в Русия. В: Научна конференция – 2015, секция „Здравни грижи”, 10.10.2015, Русе, 2015
 675. Луканова, Й. Спорт и гимнастика по време на бременност. В: Шеста международна научна конференция, 11.2015, София, 2015
 676. Луканова, Й. Ретроспекция и развитие на акушерското образование в България от края на XIX век и началото на XX век - литературен обзор. В: Научна конференция – 2014, секция „Здравни грижи”, 20.11. 2014, Русе, 2014
 677. Луканова, Й. Развитие на акушерското образование в Европейските страни. В: Научна конференция – 2014, секция „Здравни грижи”, 20.11.2014, Русе, 2014
 678. Луканова, Й. Изграждане на умения за масаж и гимнастика в периода на новороденото у студентите-акушерки. В: , Шеста международна научна конференция, 11.2014, София, 2014
 679. Луканова, Й. Начало на акушерското образование в България – литературен обзор. В: Студентска научна сесия – 2014, Русе, 2014
 680. Луканова, Й. Начини на обезболяване на раждането – ретроспекции, перспективи и специализирани здравни грижи. В: Седма национална научна студентска сесия 18-19 май 2006, Плевен, 2006
 681. Луканова, Й., Ц.Христова. Физическа активност по време на бременност. В: 11-та международна научна конференция, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, СУ ,,Св. Климент Охридски“, Департамент по спорт, София, Университетско издателство ,,Св. Климент Охридски“, 2019, стр. 234 - 238, ISBN 1314 - 2275.
 682. Лютакова, Д., И. Сербезова, Ц. Христова. Съвременни подходи на акушерката при ПАП теста.. В: XIII Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, БАПЗГ, МУ - Варна, Филиал Шумен, Варна, МУ-Варна, 2017, ISBN 978 - 619 - 221 -.
 683. Лятиф С К Захариева. Цветно и лечебно хранене източник на здраве. В: Трета национална студентска сесия МУ Плевен, Плевен, 2015
 684. М.Личев, А.Андреев,К. Панайотов. RESEARCHING FOR THE EFFECTS OF MOBILIZATION TECHNIQUES FOR IMPROVING THE MOVEMENT IN THE CERVICAL SPINE BY PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 8.1., Русе, 2017, pp. 29-34
 685. Маноилов П., Ч. Костадинов, Д. Братанов. Методика за изпитване на хващащо устройство на мобилен робот за обезвреждане на армейски боеприпаси. В: V МКСНК “130 години Българска конституция”, НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, Велико Търново, 2009
 686. Мариянова Кр Е Андонова Кр. Захариева Т Недева. ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА - ДЕЦА РАЗЛИЧНИ, НО ПРЕКРАСНИ.. В: 57 - ма Научна конференция на Русенски университет - Студентска научна сесия, Университетски издателски център при Русенски университет, 2018, ISBN ISBN 1311-3321..
 687. Маркова Лиляна, Д. Георгиева. Тежка комбинирана имунна недостатъчност - случаят Дейвид Ветър. В: ХІІI Национален форум на специалистите по здравни грижи, Варна, МУ Варна, 2017
 688. Матева Т., С. Крушкова, Г. Данов. Радикализацията – на ганицата между абнормната личност и психичната болест. В: Международна научна Конференция „Продиводействие на радикализацията и тероризма”, Сборник с доклади, Hanns Seidel Stiftung, Академия на МВР, Академия на МВР София, Академия на МВР София, 2017, стр. 129-138, ISBN 978-954-348-145-3.
 689. Милачич Т., Петкова Л., Тимева Т., Баров Д., Щерев А. Влияние на различни фактори при ембриотрансфер върху успеваемостта при IVF циклите.. В: 12 ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 2011
 690. Милачич Т., Петкова Л., Тимева Т., Баров Д., Щерев А. Влияние на различни фактори при ембриотрансфер върху успеваемостта при IVF циклите. В: XII Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 2011, стр. 17
 691. Мильов, Й., Ст. Чупетловски, Ал. Димитров, Ал. Парашкевов. „Логистично-организационни принципи на медицинското осигуряване при кризи.”. В: Сборник с доклади от международна конференция „Структури за управление на кризи на Балканите”, София, 2005
 692. Миндова С. Механизми и взаимодействия между мускулите в процесите на оценка, възстановяване и трениране на мускулната сила. В: Научни трудове РУ, том 52, серия 8.1, Русе, 2013
 693. Миндова С. Пробация на апаратното мускулно тестуване в практиката. В: Годишник на шуменския университет брой Том XVII D, Шумен, 2013
 694. Миндова С., И. Стефанова, А. Върбанова. Систематизиране и оптимизиране на тестове и методи за функционална оценка при увреди на нервната система като инструмент в учебно клиничната практика. В: Научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 8.1, Русе, 2012, стр. 84-88, ISBN 1311-3321.
 695. Миндова С.,Д. Братанов. Мануално мускулно тестуване при роботизирана рехабилитация. В: Научни трудове на РУ, том 50, серия 8.1., Русе, 2011
 696. Миндова Ст. , Ив. Стефанова. Практически насоки за овладяване на метода Бутейко. В: Научни трудове на РУ, том 50, серия 8.1, Русе, 2011, стр. 134-137, ISBN 1311-3321.
 697. Миндова Ст., Ив. Стефанова, П. Парашкевова. Система за ефикасно и пълноценно дишане по метода Бутейко. В: Научни трудове РУ том 48, серия 8.1, Русе, 2009, стр. 130 - 132, ISBN 1311- 3321.
 698. Миндова, С., И. Караганова. Правила за прилагане на апаратно мускулно тестуване с HHD (Hand held dynamometer) в детска възраст. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 53, Серия 8.1., Русе, Издателски център към Русенски университет, 2014, стр. 238 - 141, ISBN 1311-3321.
 699. Миндова, С., И. Караганова. Изходни позиции за прилагане на апаратно мускулно тестуване. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 53, Серия 8.1., Русе, Издателски център към Русенски университет, 2014, стр. 130 -137, ISBN 1311-3321.
 700. Миндова, Ст., Р. Тодорова, Ст. Анастасов. Мотоскопия на деца с церебрална парализа в ранна възраст. В: Научни трудове, Том 38, серия 7, Русе, 2001, стр. 26-29, ISBN 1311-3321.
 701. Миндова., С., Ив. Стефанова. Нарушения в хранителното поведение на подрастващите. В: Научни трудове по фонд "Научни изследвания" - Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията, Русе, 2009, стр. 89 - 91
 702. Минчева П. Дейности на ерготерапевта в условията на семейно-центрирана практика. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", гр. Русе, 2013
 703. Минчева П. Ерготерапевтичното изследване в ранната нтервенция. В: Юбилейна конференция в чест на 65 години от създаването на Медицински колеж - Стара Загора, Стара Загора, 2012
 704. Минчева П., В. Христова, А. Иванова, А. Атанасов. Ранното комплексно лечение на ДЦП – профилактика на двигателното и психическо инвалидизиране на децата в ДМСГД – Русе,. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”,том 3, Русе, 2002, стр. стр.89 – 93
 705. Минчева П., М. Иванова. АПРОБИРАНЕ НА ОЦЕНКА БАЗИРАНА НА КОМПЕТЕНЦИИ НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТ ЕРГОТЕРАПИЯ. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 8.1, 55-та юбилейна конференция на Русенския университет, Русе, 2016, стр. 16-21, ISBN 1311-3321.
 706. Минчева П., Тончева В. Комплексен подход за ранна интервенция при деца със зрителни нарушения. В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев", том 54, Русе, Русенски университет, 2015
 707. Минчева П.,А. Анчева. Развитие на ранната интервенция и мястото на ерготерапевта в комплексния подход към клиентa. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев том 49 серия 8.1, Русе, 2010, стр. 50 – 55
 708. Минчева, П. Методи и средства за позициониране в ранната интервенция на деца с увреждания. В: Юбилейна конференция, ЮЗУ Благоевград, 2014
 709. Митева, С., Т. Тодорова. Остра бъбречна недостатъчност. В: СНС, Научните трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, PROCEEDINGS of the scientific student session SSS~16, 2016, стр. 185-190, ISBN 1311-3321.
 710. Митова Е., П. Минчева. ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИВОТ ПРИ ЛИЦА В НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ. В: Конференция с международно участие "СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ" 18-19 май 2017 г, Тракийски университет, Медицински колеж, Стара Загора, 2017
 711. Михайлова Г Д Замбева К Захариева. Мотивация за изследване тютюнопушенето при студентите от РУ Ангел Кънчев. В: Трета национална студентска сесия МУ Плевен, Плевен, 2015
 712. Момчилова, А., Маринов, М., Янев, С. За здравето на здравите деца. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев” Научни трудове, Том 40, Русе, 2003, стр. 137-141, ISBN 1311-3321.
 713. Момчилова, А., С. Янев. Профилактика и борба срещу деформациите на тялото на 10-годишни ученици.. В: Научни трудове, Том 48, Русенски университет, 2009, стр. 20 - 22, ISBN 1311-3321.
 714. Момчилова, А., Янев, С. Плувните занимания за развитие на когнитивните възможности на децата. В: Девета научна конференция „Личност, мотивация, спорт”, София, НСА „В. Левски”, 2003, стр. 159-163
 715. Монов Д Захариева К и колектив. Здравен контрол на замърсителите на атмосферния въздух в гр Русе и гр Добрич. В: Научни трудове на Русенския университет том 54, Русе, 2015
 716. Мустафа С Т Атанасова. Гейминг поведение. IN: В: 57 - ма Научна конференция на Русенски университет - Студентска научна сесия, Университетски издателски център при Русенски университет, ISBN 1311-3321, 2018, гр Русе, 2018
 717. Мустафа, С., Гр. Колева. Роля на българското дружество "Червен кръст" за развитието на сестринството в Република България. В: XIII национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, Варна, 2017, стр. 438-442, ISBN 978-619-221-168-4.
 718. Мустефа С Т Атанасова. Интернет зависимост и номофобия - модерното психично разстройство. В: В: 57 - ма Научна конференция на Русенски университет - Студентска научна сесия, Университетски издателски център при Русенски университет, ISBN 1311-3321, 2018, гр. Русе, 2018
 719. Недева М., Т. Герганова, П. Минчева, А. Атанасов, А. Николова. Играта в релационната психомоторика на деца , отглеждани в ДМСГД –Русе. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”,том 38, Русе, 2001, стр. стр.38 – 41
 720. Неделчева И., Нели Петрова, Деница Василева - Дечева. Ранно функционално възстановяване при пациент с алопластика на колянна става и дискова болест. В: Сборник с доклади на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет; том 54, серия 8.1, 2015, стр. 85 - 91, ISBN 1311-3321.
 721. Неделчева И., Нели Петрова, Деница Василева - Дечева. Кинезитерапия при исхемичен мозъчен инсулт в основен възстановителен период. В: Сборник с научни трудове на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет; том 54, серия 8.1;, 2015, стр. 50 - 55, ISBN 1311-3321.
 722. Нешева. Г, И. Христова. Сестрински грижи при деца с ревматична болест. В: СНС-2016, Русенски университет, 2016, стр. 111, ISBN 1311-3321.
 723. Николова Д.,Милачич Т.,Антонова И.,Щерев А. Фрагментацията на ДНК при сперматозоиди сама по себе си не е водещ фактор за изход от IVF. В: 14-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2013
 724. Нунев, С. Актуални аспекти на организационното и ресурсното осигуряване на супервизия на социални работници (Current aspects of the organizational and resources providing of supervision of social workers). В: Сборник доклади. Трета научно-практическа конференция с международно участие „Социална работа, мениджмънт и социално развитие: съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики“. 10-11-1, Варна. Технически университет – Варна, 2019, стр. 94-107, ISBN 978-954-20-0803-3.
 725. Нунев, С. Съвременни модели на супервизия в социалната работа. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2013, стр. 61-65, ISBN 1311-3321.
 726. Нунев, С. Продуктивният конфликт в супервизията в социалната работа. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2013, стр. 56-60, ISBN 1311-3321.
 727. Нунев, С. Развитие на образованието по социални дейности в контекста на стратегическото планиране за развитие на социалните услуги. В: Научни трудове на РУ, 2011, том 50, с.8.1., Русе, 2012, стр. 48-52, ISBN 1311-3321.
 728. Нунев, С. Актуални аспекти на взаимодействието между теория и практика в социалната работа. В: Първа университетска конференция по социална педагогика и социално дело, Китен, 17 – 21 юни 2002. СУ ”Св. Климент Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика, София, СУ "Св. Кл. Охридски", 2002
 729. Нунев, С. Социалната работа като феномен в съвременното социокултурно пространство. В: Научна конференция ”Обществото и предизвикателствата на ХХІ век”, месец на науката 2001, Варна. Известия на съюза на учените – Варна, серия ”Хуманитарни науки” 2’ 2000, 1’ 2001, Варна, Съюз на учените - Варна, 2002, ISBN 1310-6376.
 730. Нунев, С. Организационно-методически аспекти на професионално-практическото обучение на студентите от специалност ”Социални дейности”. В: Юбилейна научно-практическа конференция ”България в началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация”, Велико Търново, 4 април 2002 г., ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, Стопански факу, Велико Търново, Изд. ”Фабер”, 2002, ISBN 954-775-122-0.
 731. Нунев, С. Професионално-личностни качества на социалния работник/социалния педагог. В: Юбилейна научна конференция ”25 години Шуменски университет ”Еп. Константин Преславски”, Шумен, 30. Х. – 1.ХІ. 1996 г. , Доклади, кн. Педагогика, Шумен, УИ ”Еп. Константин Преславски”, 1999
 732. Нунев, С. Модел за профилактична работа с деца и юноши с отклонения в поведението. В: Юбилейна научна конференция ”25 години Шуменски университет ”Еп. Константин Преславски”, Шумен, 30. Х. – 1.ХІ. 1996 г., Доклади, кн. Педагогика, Шумен, УИ ”Еп. Константин Преславски”, 1999
 733. Нунев, С. Оптимизиране на структурно-функционалната организация на модела за обучение на социални работници/социални педагози във висшите училища. В: Международна конференция ”Съвременни тенденции в обучението по социални дейности и развитие на професията социална работа”, Бургас, 18 – 19.07.1998 г., Доклади, Бургас, Бургаски свободен университет, 1998
 734. Нунев, С. Оптимизиране на възпитателното взаимодействие за повишаване на социалната компетентност на децата от начална училищна възраст в домовете за деца и юноши. В: Проблеми на възпитателната работа. Доклади от научна конференция. ШУ ”Еп. Константин Преславски”, Педагогически факултет, Шумен, Изд. "Антос", 1996, ISBN 954-8901-16.
 735. О. Шербанов, Т. Недева. Приложение на статини при пациенти с периферна артериална болест. В: Русенски университете "Ангел Кънчев, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Печатна база Русенски университет, 2014, стр. 195
 736. О. Шербанов, Т. Недева. Използване на калкулатора на LEE за определяне на риска от големи сърдечно – съдови усложнения при несърдечна хирургия. В: Русенски университете "Ангел Кънчев, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Печатна база Русенски университет, 2014, стр. 199, ISBN 1311-3321.
 737. П. Косев, Й. Андонов, Ев. Бурмов, С. Ангелов, Т. Колев, Д. Александров. Транскутанен интрамедуларен имплант за лечение на латералните малеоларни фрактури – предварително съобщение. В: IX конгрес на българските ортопеди и травматолози с международно участие, Sofiq, 2014
 738. Павел Витлиемов, Даниел Братанов, Милко Маринов, Владимир Витлиемов. Метод за изграждане на сензорна система за инструменти за преработване на пластмаси. В: XX ННТК с международно участие „АДП-2011”, Научни известия на НТС по Машиностроене, Созопол, България, 2011, стр. 727-735, ISBN 1310-3946.
 739. Панайотов К, Радкова Н, Гамакова П. Поведенческа оценка на новороденото. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, 2015, стр. 157-159, ISBN 1311-3321.
 740. Панайотов К, Радкова Н, Гамакова Св. Хранeне на новороденото с кърма и с адаптирано мляко. В: Научни трудове, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2015, стр. 177-181, ISBN 1311-3321.
 741. Панайотов К, Радкова Н, Гамакова Св. Обучение на родителите в грижа за новороденото. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, 2015, стр. 186-189, ISBN 1311-3321.
 742. Панайотов К, Радкова Н, Хубчев Г, Гамакова Св. Грижи за новородено на майка с алкохолна и наркозависимост. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, 2015, стр. 168-171, ISBN 1311-3321.
 743. Парашкевова П. Кинезитерапевтична програма за профилактика и преодоляване на болките в кръста по време на бременност.. В: Доклади от годишна университетска научна конференция; 16-17.07.2015; том 1, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ, 2015, стр. 190-192, ISBN 1314-1937.
 744. Парашкевова П. Приложение на мануални мобилизационни техники при фрактури на глезенна става лекувани оперативно. В: Доклади от годишна университетска научна конференция; 16-17.07.2015; том 1, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ " Васил Левски", 2015, стр. 193-195, ISBN 1314-1937.
 745. Парашкевова П. Методика на кинезитерапията след операции на стомах и дуоденум.. В: Научни трудове на РУ - 2015, том 54, серия 8.1, Русенски университет, 2015, стр. 159-161
 746. Парашкевова П. Методика за възстановяване на мускулната сила и контрол след фрактури в лакътна става лекувани оперативно. В: Научни трудове РУ, том 52, серия 8.1., Русе, Русенски университет, 2013, ISBN 1311-3321.
 747. Парашкевова П. Методика за преодоляване на болката и миускулният гард след оперативно лекувани фрактури в лакътна става. В: Годишник на Шуменски университет; Педагогически факултет, Шумен, Университетско издателство" Епископ Константин Преславски", 2013, стр. 451- 455, ISBN 1314-6769.
 748. Парашкевова П. Делева Р. Кинезитерапия след фрактури в проксималната част на раменната кост. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 8.1., русе, Печатна база при Русенски университет „ Ангел Кънчев“;, 2009, стр. 133-135, ISBN 1311-3321.
 749. Парашкевова П.,. Приложение на мануални техники за преодоляване на функционалния дефицит след фрактури в лакътна става, лекувани оперативно. В: Юбилейна конференция с международно участие "20 години специалност Кинвзитерапия" ЮЗУ "Неофит Рилски", ЮЗУ " Неофит Рилски"- Благоевград, 2014
 750. Парашкевова П., И. Стефанова, Ст. Миндова. Практическото обучение по Кинезитерапия- основа за изграждането на специфични компетенции. В: Научни трудове РУ том 48, серия 8.1, Русе, 2009, стр. 136 - 138, ISBN 1311- 3321.
 751. Парашкевова П., Р. Делева. Апарати за пасивно раздвижване на лакътна става- обзор на съществуващите средства в България. В: Научна конференция РУ, Русе, 2011
 752. Парашкевова, П. Роля на кинезитерапията в лечението на гръбначните изкривявания. В: Научни трудове РУ ''Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията'', Русе, 2009, стр. 84- 86
 753. Парашкевова, П. Кинезитерапия при фрактури на радиуса на типично място. В: Научни трудове РУ том 47, серия 5.4, Русе, 2008, ISBN 1311- 3321.
 754. Парашкевова, П. Кинезитерапия при супракондилни фрактури при деца. В: Научни трудове РУ том 46, серия 8, Русе, 2007, ISBN 1311- 3321.
 755. Парашкевова, П. Примерна кинезитерапевтична програма след супракондилни фрактури на раменна кост. В: Сборник доклади, Русе, 2006, ISBN 1311- 3321.
 756. Парашкевова, П., С. Миндова. Възстановяване на мускулната сила след оперативно лечение на фрактури в областта на лакътната става. В: Научни трудове РУ том53, серия 8.1, Русе, 2014,, Русенски университет, 2014
 757. Пашкунова Ю. Профилактични методи при лица с хронична болка в гърба и кръста. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС`14, Русе, 2014
 758. Пашкунова Ю. Представяне дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания „Детелина” – гр. Борово. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2016
 759. Пашкунова Ю., Е. Алиева. Оценяване ефективността на fit-ball метода при лумбална спондилоартроза. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2016
 760. Пенчева, Н. Foot Abduction bracing (FAB ) - oртезно лечение при pes equinovarus congenita. IN: Научни трудове на Русенският университет, Русе, Издателски център към Русенският университет, 2011, ISBN 1311-3321.
 761. Пенчева, Н. Консервативното лечение – „френска физиотерапия” при вродени деформитети на ходилото – „криви крачета”. В: Научни трудове - Здравна промоция и превенция, Русе, Издателски център към Русенският университет, 2010, стр. 90-95, ISBN 1311-3321.
 762. Пенчева, Н., И. Караганова, П. Баракова. Патоанатомични промени и диагностични методи при congenital metatarsus adductus. В: Сборник доклади на научна студентска сесия - СНС 10, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2010, стр. 71-76, ISBN 1311-3321.
 763. Пенчева, Н., И. Караганова, П. Баракова. Кинезитерапия при деца с вродени деформитети на ходилото – „криви крачета”. В: Сборник доклади на научна студентска сесия - СНС 09, Русе, Издателски център към Русенският университет, 2009, стр. 16 - 21, ISBN 1311-3321.
 764. Пенчева, Н., И. Караганова, П. Баракова. Скринингово проучване на честота на разпространение на деформацията „криви крачета” в детска възраст. В: Научни трудове на Русенския университет – 2009, Том 48, Серия 8.1, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2009, стр. 126 – 129, ISBN 1311-3321.
 765. Пенчева, Н.н И. Краганова, доц.П. Баракова. Скринингово проучване на честота на разпространение на деформацията „криви крачета” в детска възраст -. В: Научни трудове на Русенският университет, Русе, Издателски център към Русенският университет, 2009, стр. 126-129, ISBN 1311-3321.
 766. Петкова Л., Баров Д., Щерев А. Морфологични характеристики на ембрионите предопределящи развитието на бластоцисти с добро качество. В: 8 ми Национален конгрес по стерилитет,контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия, Боровец, 2007
 767. Петрова Н., С. Петрова. Приложение на електроенцефалографията в клиничната неврология. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, РУ; том 54, серия 8.3, 2015, стр. 125-129, ISBN 1311-3321.
 768. Петрова Н. Когнитивни нарушения сред възрастното население. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Печатна база на Русенски университет; том 53, серия 8.3, 2014, стр. 174-178, ISBN 1311-3321.
 769. Петрова Н. Когнитивни нарушения при пациенти след исхемичен мозъчен инсулт, свързани с хомоцистеин като рисков фактор. В: Сборник с научни трудове на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет; том 52, серия 8.3, 2013, стр. 56-61, ISBN 1311-3321.
 770. Петрова Н. Съдово когнитивно нарушение – клинични критерии и рискови фактори. В: Сборник с научни трудове на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет; том 51, серия 8.3, 2012, стр. 30-33, ISBN 1311-3321.
 771. Петрова Н., А. Руменова, Н. Събев. Мозъчен инсулт – социална значимост. Лечение и ефективна превенция. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 53, № 8.3,, Русенски университет, 2014, ISBN ISSN 1311-3321.
 772. Петрова Н., А. Щрос. Приложение на невропсихологичните изследвания в неврологичната практика. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, Издателство на РУ; том 54, серия 8.3, 2015, стр. 115-119, ISBN 1311-3321.
 773. Петрова Н., Ивалинка Павлова, Деница Василева - Дечева, Ева Цонкова. Детска церебрална парализа - клинични прояви, рехабилитация и лечение. В: Сборник с научни трудове на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет; том 54, серия 8.1, 2015, стр. 122 - 127, ISBN 1311-3321.
 774. Петрова Н., М. Георгиева. Родови травми на нервната система на новороденото. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, РУ; том 54, серия 8.3, 2015, стр. 120-124, ISBN 1311-3321.
 775. Петрова Н., Райчева М., Мехрабиан Ш., Трайков Л. Невропсихологични изследвания и съдови рискови фактори при пациенти след исхемичен мозъчен инсулт. В: Сборник с научни трудове на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет, том 51, серия 8.3, 2012, стр. 25-29, ISBN 1311-3321.
 776. Петрова Н., Руменова А., Събев Н. Мозъчен инсулт – социална значимост, лечение и ефективна превенция. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Печатна база на Русенски университет; том 53, серия 8.3, 2014, стр. 179-186, ISBN 1311-3321.
 777. Петрова Н., Ц. Соколов, Д. Арабаджиева, И. Славова. Мултимодален подход за обезболяване при тотална колянна артропластика. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, Издателство на РУ; том 54, серия 8.1, 2015, стр. 36-40, ISBN 1311-3321.
 778. Петя Минчева. РОЛЯТА НА ЕРГОТЕРАПЕВТА В РАННАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА И ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ. В: Първи национален конгрес по медицинска рехабилитация и ерготерапия, 4-6.10.2010 г., Боровец,, София, 2010
 779. Петя Парашкевова. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОБЕМА НА ДВИЖЕНИЕ СЛЕД ФРАКТУРИ В ЛАКЪТНА СТАВА ЛЕКУВАНИ ОПЕРАТИВНО. В: списание, Стара Загора, съюз на учените- Стара Загора, 2013, стр. 313-316
 780. Помакова, С., Й.Луканова. Бременност и ХИВ. IN: 59-та Студентска научна сесия, под печат, Гр. Русе, 2020
 781. Попова, А. „Феноменът „транснационални семейства“ в актуални изследвания“. В: Студентска научна сесия на Русенски университет „А. Кънчев“, Русе, Издателки център на Русенски университет „А. Кънчев“, 2016, стр. 266:274, ISBN ISSN1311-3321.
 782. Пълева Д., Е. Иванов, И. Сербезова Е.Лебикян. Комуникации между nervus medianus и nervus musculocutaneus, проксимално и дистално спрямо musculus coracobrachialis. В: Научни трудове на русенския университет, Русе, Русенски университет, 2009, стр. 47-51, ISBN 1311-3321.
 783. Пълева, Д., Е Иванов, И Сербезова, Е Лебикян. Комуникации между nervus medianus и nervus musculocutaneus проксимално и дистално спрямо musculus coracobrachialis. В: Научни трудове, Русенски университет, 2009
 784. Радкова Н. Сравнително проучване на умбиликална и периферна венозна катетеризация за ПХ при недоносени деца МБАЛ-Русе – АД. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 50, серия 8.1, Русе, 2011, стр. 83-84, ISBN 1311-3321.
 785. Радкова Н. Постоперативна грижа за новородени. Специфика на ПХ МБАЛ – Русе–АД. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 50, серия 8.1, Русе, 2011, стр. 85-88, ISBN 1311-3321.
 786. Радкова Н. Тотално парентерално хранене при новородени деца МБАЛ – Русе – АД. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 50, серия 8.1, Русе, 2011, стр. 89-92, ISBN 1311-3321.
 787. Радкова Н. Парентерално хранене при недоносени новородени МБАЛ – Русе – АД. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 50, серия 8.1, Русе, 2011, стр. 53-55, ISBN 1311-3321.
 788. Радкова Н, Гамакова Св, Гамакова П. Ранна физикална интервенция при деца със синдром на Даун. В: Шеста международна научна конференция, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014, стр. 332-340, ISBN 1314-2275.
 789. Радкова Н, Гамакова Св, Гамакова П. Релаксация при бременност. В: Шеста международна научна конференция, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014, стр. 341-350, ISBN 1314-2275.
 790. Радкова Н, Гамакова Св, Гамакова П. Техники на дишане по време на раждане. В: Шеста международна научна конференция, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014, стр. 351-355, ISBN 1314-2275.
 791. Радкова Н, Панайотов К. Физикална подготовка за безболезнено раждане. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, стр. 214-217, ISBN 1312-6431.
 792. Радкова Н, Панайотов К. Аутизъм и китайска медицина. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, стр. 218-221, ISBN 1312-6431.
 793. Радкова Н, Панайотов К. Хипертиреоидизъм при новородени. IN: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, pp. 204-208, ISBN 1312-6431.
 794. Радкова Н, Панайотов К, Гамакова П. Оценка на новороденото. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, 2015, стр. 164-167, ISBN 1312-6431.
 795. Радкова Н, Панайотов К, Гамакова П,. Неврологична и сензорна (възприятелна) адаптация на новороденото. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, 2015, стр. 153-156, ISBN 1312-6431.
 796. Радкова Н, Панайотов К, Гамакова П,. Грижи за новородени малки за гестационната възраст, големи за гестационната възраст и преносени. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, 2015, стр. 172-176, ISBN 1312-6431.
 797. Радкова Н, Панайотов К, Гамакова Св,. Хранителна оценка на новороденото и установяване на адекватен модел за хранене. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, 2015, стр. 160-163, ISBN 1312-6431.
 798. Радкова Н, Панайотов К, Гамакова, Св. Хемолитична болест на новороденото. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, 2015, стр. 190-194, ISBN 1312-6431.
 799. Радкова-Гамакова Н. Клинично обучение на студенти по програма за ранна физиотерапевтична интервенция на новородени с двигателни нарушения в резултат на исхемични и хеморагични увреждания на централната нервна система. В: ХІІІ Международна научно-практическа конференция на тема „Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, Китен, 2013, стр. 104-108, ISBN 978-954-490-403-6.
 800. Радослава Делева. Истината за синината след масаж. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016, том 55, серия 8.1., Русе, Печатна база при Русенски университет „ Ангел Кънчев“, 2016, стр. 95-99, ISBN 1311-3321.
 801. Райкова, В., К.Зайко, Й.Луканова. Бърнаут - синдром на професионалното изгаряне в медицинските професии. В: 59-та Студентска научна сесия, под печат, Гр. Русе, 2020
 802. Рефкъ, Г., Й.Луканова. Акушерската грижа при жени с нормален пуерпериум. В: 59-та Студентска научна сесия, под печат, Гр. Русе, 2020
 803. Сабрие Демир, Кина Велчева, Свилен Досев. РОЛЯТА НА ПОМОЩНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕДВИЖВАНЕ В ДОМ ЗА ВЪЗРАСНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 5 8 , серия 8 . 4 ., РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев”, 2019, стр. 147, ISBN 1311 - 3321.
 804. Сабриева, С., Гр. Колева. Удовлетвореност на пациентите от здравните грижи при приемането и престоя в отделение Неврохирургия при УМБАЛ-Русе АД. В: ХІІI Национален форум на специалистите по здравни грижи, Варна, МУ Варна, 2017, стр. 125-128, ISBN 978-619-221-168-4.
 805. Савова, Д., Милачич, Т., Баров, Д., Щерев, А. Прогностична стойност на Прогестерона P в деня на ЧXГ за изхода на КОX/IVF цикли. В: 8 ми Национален конгрес по стерилитет,контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия, Боровец, 2007
 806. Салиева Р., Л. Тодорова. Приложение на скалата за постигане на целите в ерготерапията при деца с увреждания. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2014
 807. Свилен Досев, Кина Велчева. ТРАДИЦИ И НОВОСТИ ПРИ ИНХАЛАТОРНИ КОРТИКОСТЕРОИДИ. В: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, Ruse, Русенски университет под ппечат, КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ&СУ, 2018, ISBN 1311-3321.
 808. Сербезова И. Участие и роля на акушерката при изграждане на физически навици у родилката през периода на пуерпериума чрез гимнастика. В: Международна Научна конференция, София, Университетско издателство, 2014, стр. 308-314, ISBN 1314-2275.
 809. Сербезова И. Методиката за разработване на проблемно-ситуационни задачи за усвояване на професионална компетентност при студентите медицински и здравни специалисти. В: ХІІІ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: « ФОРМИРОВАНЕ НА ГРАЖДАНИНА И ПРОФЕСИОНАЛИСТА В УСЛОВИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ», Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2013, стр. 108-112, ISBN 978-954-490-403-6.
 810. Сербезова И. Резултати от проучване влиянието на комплексна интерактивна система върху обучаващи се медицински и здравни специалисти в Русенски университет „Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на Рудендси университет Ангел Кънчев том 52 сер.83, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2013, стр. 46-56, ISBN 1311-3321.
 811. Сербезова И. Проблемно базираното обучение като педагогическа техника за медицински и здравни специалисти. В: Научни трудове на Русенски университет Ангел Кънчев том 51 серия 83, Русе, 2012, стр. 64-71, ISBN 1311-3321.
 812. Сербезова И. Оптимизиране работата на медицинската сестра в детски стоматологичен кабинет чрез технически фиш. В: Първи национален конгрес по здравни грижи с международно участие "Здравните грижи през 21 век - наука и професионализъм", София, 2001, стр. 21-25
 813. Сербезова И. Оптимизиране работата на две сестри при участие в обменно кръвопреливане чрез алгоритъм. В: Първи Национален Конгрес по здравни грижи с международно участие "Здравните грижи през 21 век - наука и професионализъм", София, 2001, стр. 26-28
 814. Сербезова И, Гр. Колева. Задължения на акушерка/медицинска сестра при подготовка и участие на раждаща жена за епидурална анестезия. В: Научна конференция на Русенски университет Съюз на учените - Русе,серия 8.3, том 52, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 62-67, ISBN 1311-3321.
 815. Сербезова И, Й. Луканова. Задачи на акушерката, свързани с бързо ориентиране и определяне риска в хода на адаптация на новороденото. APGAR SCOR. В: Научни трудове на Русенски университет Ангел Кънчев том 51 серия 83, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2013, стр. 67-71, ISBN 1311-3321.
 816. Сербезова И, Т Стефанова. Интерактивна технологично - базирана система за обучение по здравни грижи. В: Сборник научни трудове от Втора Международна Юбилейна научна конференция, Шумен, Добри Войников Шумен, 2011, стр. 145-151, ISBN 978-954-8557-09-2.
 817. Сербезова И. К. Велчева Й. Луканова. Студентите акушерки и необходимостта от оптимизиране на обучението по инжекционна техника. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2015, стр. 45-50, ISBN 1311-3321.
 818. Сербезова, И. Необходимост от промяна в образователните технологии на здравните специалисти. В: Научни трудове на Русенски университет - 2015, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2015, стр. 65-72, ISBN 1311-3321.
 819. Сербезова, И. Образователни акценти в обучението на акушерки по проблеми на кинезитерапията през климактериума. В: , Международна Научна конференция, София, Университетско издателство, 2015, стр. 69-76, ISBN 1314-2275.
 820. Сербезова, И. Познавателен и психолого-педагогически профил на настоящото поколение студенти във Факултета за обществено здраве и здравни грижи. В: Двадесет и осма научнотехнологична сесия «Интердисциплинарната идея в действие», Интердисциплинарна гражданска академия, София, октомври 2011г, София, 2011
 821. Сербезова, И. Интерактивните технологии в обучението на бъдещите медицински специалисти. В: Научни трудове на русенския университет, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, ISBN 1311-3321.
 822. Сербезова, И. Професионално значими ценности у медицинските специалисти и тяхното формиране. В: Научни трудове на русенския университет, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2010, стр. 30-35, ISBN 1311-3321.
 823. Сербезова, И. Участие и роля на акушерката при обучение на бременни в Йога упражнения през периода на бременността. В: Шеста международна научна конференция. Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр. 494 - 499, ISBN 1314-2275.
 824. Сербезова, И. Оптимизиране на сестринските и акушерски грижи за болни от диабет тип 1 и гестационен диабет чрез инсулинови помпи. В: Научни трудове на Русенски университет - 2014, том..53, серия.83, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
 825. Сербезова, И., М. Георгиева, Е. Ванкова. Изписване на медикаменти в електронна информационна система в отделение на МБАЛ АД Русе. В: Научни трудове на русенския университет, Русе, 2012, стр. 47-51, ISBN 1311-3321.
 826. Сербезова, И., Т. Недева. Разговор със семейството на потенциален органен донор. В: Научни трудове на Русенски университет - 2014, том53. серия8.3, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
 827. Сербезова, И., Т. Шербанова. Създаване на модел за видеоалгоритми за инжекционна техника при студентите медицински специалисти. В: Съвременното дистанционно обучение: тенденции, политики и добри практики, Тринадесета международна научна конференция, "Преподаване, учене и качество на висшето образование",, София, Международно висше бизнес училище, 2016, стр. 166-171, ISBN 978-954-9432-70-1.
 828. Сербезова, И., Ц. Христова. Структура и етапи на разработка на case study за медицински сестри и акушерки. В: Четиринадесета международна научна конференция Развитие на висшите училища в контекста на Европейските изисквания за качество на образователните услуги, София, Международно висше бизнес училище, 2017, стр. 586-591, ISBN 987-954-9432-70-1.
 829. Сербезова, И., Ц. Христова. Анализ на корелацията двигателна активност - телесна маса - здраве при бременните жени. В: IX Международна научна конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“, СУ „Св. Климент Охридски“ и Департамент по спорт, СУ „Св. Климент Охридски“, 2017, стр. 217 - 223, ISBN 1314 - 2275.
 830. Сербезова, И., Ц. Христова. Методът case study в дидактическата концепция за формиране на компетенции у бъдещите акушерки. В: Сборник доклади от юбилейна научна конференция с международно участие „Образование, наука и иновации в здравните грижи“, Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - Враца, Медицински университет София, Централна медицинска библиотека, 2017, стр. 12 - 16, ISBN 978-954-9318-89-0.
 831. Сербезова, И., Ц. Христова, Д. Лютакова. Оптимизиране на акушерската грижа при скрининг за рак на маточната шийка. В: XIII Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие,БАПЗГ, МУ - Вара, Филиал Шумен, Медицински университет Варна, 2017, стр. 69 - 77, ISBN 978 - 619 - 221 -.
 832. Сербезова, И., Цв. Христова. Методът Case study – метод за активно обучение на акушерки и медицински сестри. В: Научни трудове на Русенски университет Ангел Кънчев том серия, Русе, РУ, 2016, ISBN 1311-3321.
 833. Сербезова-Великова, М., И. Сербезова. Рискове за медицинския персонал, полагащ грижи за болни от Eбола. В: Научни трудове на Русенски университет - 2014, том.53, серия.81, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
 834. Соколов Ц., Н. Петрова. Проблемни кожни рани при пациенти със захарен диабет тип 2 и дистална сетивно-моторна полиневропатия, лекувани с обогатена тромбоцитна плазма. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, Издателство на РУ; том 54, серия 8.1, 2015, стр. 9-13, ISBN 1311-3321.
 835. Спасова A. Т. Атанасова. ЕСТЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ В КЪРМАЧЕСКА ВЪЗРАСТ– ФАКТОР ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 55, серия 8.3, том 55, РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2016, стр. 83, ISBN 18.SAT-2G.105-2-.
 836. Ставрев Д., И. Сербезова, Е. Лебикян, В. Манукян. Използване на web-базирани тестове в обучението по анатомия на опорно-двигателния апарат. В: Научни трудове на русенския университет, 2008, том 47, серия 5.4, с. 10-15, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2008, стр. 10-13, ISBN 1311-3321.
 837. Ставрев, Д. 40 години от създаването на “БЮЛЕТИН НА ВСС-ВАРНА”. В: Сборник материали от втора научно-практическа конференция по водно спасяване, Варна, Дружество на специалистите по водно спасяване, ОС на БЧК-Варна, 2009, стр. 24-28
 838. Ставрев, Д. „Бюлетин на ВСС-Варна” - уникален източник за историята на водното спасяване. В: Сборник на варненско дружество по история на медицината „Доц. д-р Владимир Василев”, I, Варна, Колор Принт-ПАК, 2009, стр. 48-51
 839. Ставрев, Д. , Г. Иванова. Електронно обучение в преподаването на анатомия – натрупан опит и перспективи. В: Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, Свищов, Стопанска академия, 2012, стр. 301-308, ISBN 978-954-23-0747-1.
 840. Ставрев, Д., Г. Иванова. Изследване на ефекта от прилагане на електронно обучение, като част от комплексния метод в преподаването. В: Сборник с доклади на Международна научна конференция, Варна, Наука и икономика, 2012, стр. 186-192, ISBN 978-954-21-0630-2.
 841. Ставрев, Д., Г. Маринов. Морфометрична оценка на преоперативния статус на стените на бедрените кръвоносни съдове, като част от предвидения в препоръка №76 мултидисциплинарeн подход на “Трансатлантически международен консенсу. В: Сборник от седмата национална конференция по проблемите на термичната травма и пластична хирургия- Варна. Сдружение за термична травма и пластична хирургия-Варна, Варна, Славена, 2013, стр. 42-49
 842. Стефанов Г. Изследване на развитието на социалната услуга „Приемна грижа“ в област Русе, при междинна оценка на областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе 2012. В: Сборник с доклади, Сборник доклади на студентска научна сесия 2013, РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 46-50, ISBN 1311 3321.
 843. Стефанов Г. Сравнителен анализ на приемната грижа в европейски контекст. В: XXIII Международна научна конференция, Съюз на учените Стара Загора, Международно научно on-line списание НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, 2013, стр. 52-56, ISBN 1314-4111.
 844. Стефанов Г С. Съвременен поглед върху отклоненията в детското поведение. В: Сборник с доклади от научната сесия на РУ за студенти и докторанти, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, ISBN 1311-3321.
 845. Стефанов Г С. Социална работа с деца с отклоняващо се поведение – актуално състояние и перспективи. В: Сборник с доклади на научната конференция на РУ§СУ 2015, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, ISBN 1311-3321.
 846. Стефанов Г С. Мултидисциплинарна научна основа при социална работа с деца с отклоняващо поведение. В: Сборник с доклади на научната конференция на РУ§СУ 2015, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, ISBN 1311-3321.
 847. Стефанов Г.С.,. Изграждане на привързаност в условията на приемна грижа. В: Научна конференция РУ§СУ 2012, Сборник научни трудове на Русенския университет, Том 51, серия 8.1, 2012, стр. 54-58, ISBN 1311-3321.
 848. Стефанов Г.С.,. Обществени нагласи към социалната услуга „Приемна грижа“ в Община Русе. В: Двадесет и втора международна научна конференция, Международно научно on-line списание, Наука и технологии, Съюз на учените - Стара Загора, 2012, стр. 73-77, ISBN 1314-4111.
 849. Стефанова Т., Б. Тодорова. Система от критерии и показатели за изграждане на учебен курс по физика за технически ВУЗ. В: Сборник “Научна конференция, направление природоматематически и хуманитарни науки”, Габрово, 1991, стр. 133 - 137
 850. Стефанова А. ПСИХО-СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА ПРИ ОТКАЗ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕ. В: Втора научно - практическа конференция с международно участие, ТУ - Варна, 2017
 851. Стефанова А. Ролята на социалния работник в интегрирането на деца с увреждания. В: Втора научно - практическа конференция с международно участие, ТУ - Варна, 2017
 852. Стефанова И., С. Миндова, И. Караганова. Значението на кинезитерапията в профилактиката на остеопорозата. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 8.1, Русе, 2016, стр. 90-94, ISBN 1311-3321.
 853. Стефанова Ив. Необходимостта от интензивна кинезитерапия за двигателното възстановяване след мозъчен инсулт. В: Научни трудове на РУ, том 54, серия 8.1, Русе, 2015, стр. 146 - 149, ISBN 1311-3321.
 854. Стефанова Ив. Примерна кинезитерапевтична програма след реконструкция на предна кръстна връзка при спортуващи студенти. В: Варненски медицински форум, том 4, приложение 3, Варна, Медицински университет, 2015, стр. 135-137
 855. Стефанова Ив. Приложение на апаратите за пасивно раздвижване в кинезитерапевтичната практика. В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2013, стр. 242 - 245, ISBN 1314 - 6769.
 856. Стефанова Ив. Включване на апарат за пасивно раздвижване в рехабилитацията на пациенти с хемиплегия. В: Научни трудове на Русенски университет, том 53, серия 8.1, РУ, 2014, стр. 7-10, ISBN 1311-3321.
 857. Стефанова Ив., Ст. Миндова. Потенциал за прилагане на автоматизирани средства в пасивната рехабилитация. В: Научни трудове на РУ, том 50, серия 8.1, Русе, 2011, стр. 155-158, ISBN 1311-3321.
 858. Стефанова Т, Радкова Н, Панайотов К, Георгиева М. Академични ресурси за разработване на доклади-самооценка за специалност от регулирани професии „медицинска сестра и акушерка”. В: Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, стр. 113-116, ISBN 1312-6431.
 859. Стефанова Т. Ж., Ангелова-Барболова Н.С. Планиране на психо-социални интервенции за възрастни с тежки психически разстройства в Защитено жилище /Дидактически и медико-социални аспекти/. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 8.3, Русе, 2012, стр. 139-143, ISBN 1311-3321.
 860. Стефанова Т., Б. Тодорова. Курсът по Физика и астрономия в подготовката на началните учители – средство за формиране на интерес към физиката. В: сборник доклади от ХХІІ Национална конференция по въпросите на обучението по физика: “Да възвърнем интереса към физиката”, Стара Загора, 1994, стр. 119 - 125
 861. Стефанова Т., Б. Тодорова. Използване на знанията от термодинамиката при обучението по ДВГ в средно техническо училище. В: Сборник “Научна конференция на ТУ”, Габрово, 1992
 862. Стефанова Т., Б. Тодорова. Една онтодидактическа концепция за разработване на учебна програма по физика за чуждестранни студенти от подготвителния курс. В: Сборник “Научна конференция, направление природоматематически и хуманитарни науки", Габрово, 1991, стр. 138 - 142
 863. Стефанова Т., Б. Тодорова. Един подход за конструиране на учебното съдържание за професионално ориентиран курс по физика в технически университет. В: Сборник “Научна сесия Сливен`91”, т.II, Сливен, 1991, стр. 28-33
 864. Стефанова Т., Б. Тодорова, В. Пенчева. Проектни дейности, като форма в екологичното образование по физика в основното, средното и висшето училище. В: Сборник доклади от ХХХ Научна конференция на Съюза на физиците в България, Пловдив, 2002, стр. 150-153
 865. Стефанова Т., Б.Тодорова. Модел на класическата електродинамика като теоретично обобщение. В: Сборник доклади “Юбилейна научна сесия 45 години ВНВВУ”, т.IV, Долна Митрополия, 1990, стр. 154 - 161
 866. Стефанова Т., Б.Тодорова. Система от проблемни задачи по физика за самостоятелна работа за технически университет. В: Сборник от ХVIII методическа конференция на ПУ “П.Хилендарски”, Пловдив, 1990, стр. 10-12
 867. Стефанова Т., Б.Тодорова, Вс.Петков. Диференцирано прилагане на подхода на теоретичното обобщение при подбора на учебното съдържание по физика за подготвителния курс на чуждестранни студенти - инженерни и медицински специалности. В: Депозиран в ЦИНТИ - ЦНТБ под N НД 1755/90, София, 1990, стр. 7
 868. Стефанова Т., Б.Тодорова, Вс.Петков. Диференцирано прилагане на подхода на теоретичното обобщение при структуриране на учебното съдържание по физика за подготвителния курс на чуждестранни студенти - инженерни и медицински специалности. В: Депозиран в ЦИНТИ - ЦНТБ под N НД 1754/90, София, 1990, стр. 8
 869. Стефанова Т., Б.Тодорова, М.Нинова. Экологические проекты - средство экологического восспитания. В: Матерiали Мiжнародноi науково-практичноi конференцii “Днi науки`2005”, том 49 “Екологiя”, Днiпропетровськ, 2005, стр. 19-22, ISBN 966-7191-86-9.
 870. Стефанова Т., В. Пенчева, Б. Тодорова. Концепция за разкриване на специалност „Инженер – педагог“ в Технически висши учебни заведения. В: Сборник “Научна сесия на ВВМУ”, том 4, Варна, 1994, стр. 75 - 80
 871. Стефанова Т., Д. Георгиева, Р. Иванова. Концепция за организация на Преддипломния стаж за регулирана професия “Медицинска сестра”. В: Юбилейна научна конференция: „Обществено здравеопазване – традиции и перспективи“, МУ- Варна,, МУ- Варна, 2014
 872. Стефанова Т., М.Велева, Б.Тодорова. Конструиране съдържанието на лекционен курс по физика за медицински групи в подготвителния курс за чуждестранни студенти. В: Юбилейна научна сесия на ВМИ - Пловдив, Пловдив, 1990
 873. Стефанова Т., Н. Ангелова-Барболова, Д. Георгиева. Комплексен подход за адаптиране на студенти-първокурсници към учебния процес по регулирани професии. В: Научни трудове на Русенски университет, том 50, серия 8.1, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 64-67, ISBN 1311-3321.
 874. Стефанова Т., П.Баракова, С. Миндова, Ив. Раева. Стратегия за развитие на специалността "Кинезитерапия" в Русенски университет. В: В: Научни трудове по фонд "Научни изследвания" - Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията, Печатна база при Русенски университет, 2009, стр. 26 - 33
 875. Стефанова Т.Ж., Ангелова-Барболова Н.С. Синергетичен подход в естествено научните и хуманитарни науки. В: Годишна конференция на Русенски Университет 25-26 октомври 2013, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
 876. Стефанова Т.Ж., Ангелова-Барболова Н.С. Обучение чрез проблемно базирани модули по учебни дисциплини от природонаучния и медико-социалния цикъл. В: Научни трудове на Русенски университет – 2012, том 51, серия 8.3, Русе, 2012, стр. 134-139, ISBN 1311-3321.
 877. Стефанова, Ив. TOOLS TO ASSESSING REHABILITATION AFTER STROKE// Инструменти за оценка на рехабилитационния потенциал на пациенти след мозъчен инсулт. В: Научни трудове на Русенски университет, Университетски издателски център при РУ, 2018, ISBN 978-954-712-753-1.
 878. Стефанова, Ив. Значението на кинезитерапията в комплексното лечение на хроничната артериална недостатъчност на крайниците. В: Научни трудове на РУ, том 50, серия 8.1, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2011, стр. 151-154, ISBN 1311-3321.
 879. Стефанова, Ив. Кинезитерапевтично поведение при фрактури в областта на глезенната става, лекувани с метална остеосинтеза. В: Научни трудове РУ том 46, серия 8, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2007, стр. 117-120, ISBN 1311- 3321.
 880. Стефанова, Ив., С. Миндова. Кинезитерапията – средство за предотвратяване на плоскостъпието при деца и подрасващи. В: В: Научни трудове по фонд "Научни изследвания" - Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията, Русе, Печатна база при РУ, 2009, стр. 86 - 88
 881. Стефанова, Т., П. Баракова., Ст. Миндова. Стратегия за развитието на специалност „Кинезитерапия”. В: Научни трудове, 2009, Русе, 2009, стр. 26-34
 882. Стефанова,Т.,Т. Богданова, Б. Тодорова. Концепция за изграждане на система училищен физичен експеримент по класическа електродинамика в СОУ. В: Научни трудове на РУ, том 37, серия 3 "Електротехника, електроника, автоматика. Физика", Русе, 1999, стр. 441-444, ISBN 1311-3321.
 883. Стойчев К., Д. Братанов, С. Бурджиев Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Дамянов,. Complex disaster risk assessment and cost effectiveness of of decision making. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 331-335, ISBN 1313-8308.
 884. Стойчев К., Д. Братанов, Ст. Бурджиев, Д. Димитров, В. Пъневски, А. Тумбарска, Г. Дамянов. Improving and enhance the tools needed to coordinate intersectoral actions to protect critical infrastructure in a situation of complex terrorist threats (CISCOT). IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 356-359, ISBN 1313-8308.
 885. Стойчев К., Д. Братанов, Ст. Бурджиев, Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Георгиев, Г. Дамянов. Improvement of the urban security and defense trough the implementation of advanced detection sensors'system. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 351-355, ISBN 1313-8308.
 886. Стоянава, Г., К., Андреева, Гр. Колева. Превенция на редките заболявания. В: Студентска научна сесия на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 71-74, ISBN 1311-3321.
 887. Стоянова Г., К. Андреева, Д. Георгиева. Проучване на нагласите и отношението на трудоспособното население към профелактичните прегледи. В: Втора национална студентска сесия, стр. 77, МУ- Плевен, МУ- Плевен, 2014
 888. Стоянова, А., С.Мехмедова, Й.Луканова. Раждане без епизиотомия - ролята на акушерката. В: 59-та Студентска научна сесия, под печат, Гр. Русе, 2020
 889. Стоянова, Д., Ц. Христова. Организационна форма на образователния процес с метода case study в практическото обучение на акушерките. В: ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ,,ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“, Научни трудове от конференция, ,,Иновации в образованието“, Т XXI D, Педагогически факултет, Шумен, Университетско издателство ,,Епископ Константин Преславски“, 2017, стр. 200 - 208, ISBN 1314 - 6769.
 890. Стоянова, Д; Христова,Цв. ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС С МЕТОДА CASE STUDY В ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА АКУШЕРКИТЕ.. В: В : Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“-Т.ХХI D Педагогически факултет, Шумен, 2017, стр. 200-209, ISBN ISSN-1314-6769.
 891. Събев Н. Отношения и нагласи към здравната система сред общността. В: Научни трудове на Русенския университет, том 54, серия 8.3, Русенски университет, 2015, ISBN ISSN 1311-3321.
 892. Събев Н. Проучване на нагласите на средношколци от учебни заведения в гр. Русе.. В: Научни трудове на Русенския университет, том 53, № 8.1, Русенски университет, 2014, ISBN ISSN 1311-3321.
 893. Събев Н. Честота на завишения индекс на телесна маса като фактор на риска, асоцииран с артериална хипертония в ниско урбанизирана популация.. В: Научни трудове на Русенския университет –том 49, серия 8.1, Русенски университет, 2010, ISBN ISSN 1311-3321.
 894. Събев Н., М. Колева. Тютюнопушенето като фактор на риска, асоцииран с артериална хипертония сред ниско урбанизирана популация. В: Научни трудове на Русенския университет, Русенски университет, 2009, стр. том 48, сер. 8.1, ISBN ISSN 1311-3321.
 895. Т Недева О Шербанов Кр Захариева. Някои клинични особености в кондиционирането на органен донор с мозъчна смърт. В: Известия на Съюза на учените - Русе, Русе, 2016, стр. стр 28 - 31, ISBN ISN ISSN 1311- 10.
 896. Т. Недева. Управление на пациент с периоперативен делир. В: Русенски университете "Ангел Кънчев, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Печатна база Русенски университет, 2014, стр. 244, ISBN 1311-3321.
 897. Т. Недева. Може ли да се прогнозира изявата на периоперативен делир. В: Русенски университете "Ангел Кънчев, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Печатна база Русенски университет, 2014, стр. 250, ISBN 1311-3321.
 898. Т. Недева. Детекция на мозъчна смърт. В: Русенски университете "Ангел Кънчев, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Печатна база Русенски университет, 2014, стр. 233, ISBN 1311-3321.
 899. Т. Недева. Детекция на периоперативен делир – роля на медицинската сестра. В: Русенски университете "Ангел Кънчев, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Печатна база Русенски университет, 2014, стр. 11, ISBN 1311-3321.
 900. Т. Недева, Д. Арабаджиева, Вл. Петров, С. Симеонов, П. Николова . Аналгезия преди извършване на спинална анестезия – проспективно сравнение на две техники.. В: V-та национална конференция за изследване и лечение на болката с международно участие, гр. Велико Търново, 03 – 05 юни 2010 година; сборник резюмета, стр. 59, V-та национална конференция за изследване и лечение на болката с международно участие, гр. Велико Тъ, 2010, стр. 59
 901. Т.Атанасова К.Захариева К. Велчева. Ротавирусни инфекции и профилактика с ROTARIH. В: Втора конференция с международно участие Здраните грижи -принос за качеството на живот Варна, Варна, 2019
 902. Тimeva T. Relationship between LH concentrations and pregnancy outcome after IVF/ICSI cycles. IN: 14th Word Congress on controversies in obstetrics, gynecology and infertility, Paris, 2011, pp. A-54
 903. Тimeva T. Advanced reproductive age - basics definitions. Лечение на стерилитета в напреднала репродуктивна възраст - резултати и усложнения. В: 2-nd Sofia Symposium, София, 2008
 904. Татяна Драганова Кристина Захариева Кина Велчева. Болнична среда Стрес и детска психика. В: Сборник резюмета III Национална научно практична конференция по здравни грижи с международно участие, София, 2019
 905. Тимева Т. Родоразрешение след асистирана репродукция. В: 6-то Модерно училище по акушерство и гинекология, Плевен, 12-14.04, 2019
 906. Тимева Т. Токофобия – диагноза или път към цезарово сечение по желание. В: XX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие, Боровец 07-10.03, 2019
 907. Тимева Т. Esmya (UPA) в помощ на репродуктивните намерения на жените с миома. В: XX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие, Боровец 07-10.03, 2019
 908. Тимева Т. Какво още може да кажем за добавянето на Rec-LH по време на овариална стимулация. В: XIII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие, София, октомври, 2019
 909. Тимева Т. 10 въпроса, свързани с овариална стимулация и 10 базирани на доказателства отговора. В: XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие., Боровец, 2018
 910. Тимева Т. Асистирана репродукция и чернодробна патология. В: IV Национална конференция по хепатология, НДК, София, 2018
 911. Тимева Т. Методи за оценка на ендометриума, използвани при асистирана репродукция. В: XIV Национален конгрес по АГ,, Пловдив, 2017
 912. Тимева Т. Негативни ефекти от контролираната овариална хиперстимулация.. В: XVIII Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие, Боровец, 2017
 913. Тимева Т. Асистирана репродукция през XXI век - доклад. В: III-то Модерно училище по акушерство и гинекология, Плевен, 2016
 914. Тимева Т. Нива на серумен прогестерон по време на КОХ - доклад. В: X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина, София, 2016
 915. Тимева Т. Ефект на прогестерона върху ендометриума, имплантацията и бременността - пленарен доклад.. В: XVII Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие, Боровец, 2016
 916. Тимева Т. Повтарящи се имплантационни неуспехи - опит за класификация.. В: XVI Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие, Боровец, 2015
 917. Тимева Т. Терапевтични цели при лечение на пациенти с повтарящи се имплантационни неуспехи.. В: IX Софийски симпозиум с международно участие, София, 2015
 918. Тимева Т. Увеличава ли се риска от рак след лечение на инфертилитета?. В: VIII Софийски симпозиум с международно участие, София, 2014
 919. Тимева Т. Влияние на овариалната стимулация върху яйцеклетката, ембриона, ендометриума и перинаталния изход. В: XIV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2013
 920. Тимева Т. Ехографски находки при пациенти с повтарящи се имплантационни неуспехи. В: VII Софийски симпозиум с международно участие, София, 2013
 921. Тимева Т. Брой, интервал и последователност на поредни IVF/ICSI процедури. В: 10-ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопиа с международно участие, Сол Несебър Ризот, 2009
 922. Тимева Т., Щерев А. Поликистозна яйчникова болест и лечение на стерилитета. В: 3-ти симпозиум с международно участие, Гранд-хотел „София“, гр. София, 2009
 923. Тимева, Т., Юнакова, М. Мониторинг на данните за прилагане на асистирани репродуктивни технологии.. В: 4-ти ESHRE симпозиум, Фокус, 2007, стр. 1-2
 924. Тодорова Б. Проектни дейности за формиране и утвърждаване на нагласи за здравословен и хуманен начин на живот на учениците. В: Сборник доклади от Националната научно-практическа конференция на МОН “Здравословно и хуманно образование”, Горна Оряховица, 2002, стр. 35-38
 925. Тодорова Б. Принципи на познание и творчество в природните науки. В: Юбилейна научна конференция с международно участие “10 години Бургаски Свободен Университет”, В: “Университетът през третото хилядолетие”, том 3, Бургас, 2001, стр. 250 – 255, ISBN 1311-221 X.
 926. Тодорова Б. Въвеждане елементи на биофизиката в курса по физика за медицински групи във ФЧС. В: Юбилейна научна сесия на ВМИ - Пловдив, Пловдив, 1990, стр. 77
 927. Тодорова Б., Ж. Иванова. Методите на де Боно за развитие на мисловната дейност – предпоставка за познавателни и творчески умения в обучението по физика. В: І Балканска конференция “Образованието – глобална идентичност и културно разнообразие”, том 3, Стара Загора, Тракийски университет - Стара Загора, 2003, стр. 138 – 144, ISBN 954-314-005-7.
 928. Тодорова Б., Ж. Иванова, Св. Дяковска. Методы формирования экологических ценностей у школьников. В: Матерiали Мiжнародноi науково-практичноi конференцii “Днi науки`2005”, том 49 “Екологiя”, Днiпропетровськ, Наука i освiта, 2005, стр. 22-25, ISBN 966-7191-86-9.
 929. Тодорова Б., Ж. Иванова. Възможности за развитие на мисловната дейност в часовете по физика. В: Научни трудове от Научна сесия`2001 на ПУ “П. Хилендарски” – “Проблеми на обучението по физика”, том 34, кн.4, Пловдив, 2001, стр. 273-277
 930. Тодорова Б., Миндова Ст., Анастасов Ст. Кинезиологични аспекти на работното пространство на студентите. В: Научни трудове РУ том 39, серия 6, Русе, 2002, стр. 39-44, ISBN 1311-3321.
 931. Тодорова Б., Ст.Миндова. Динамометрия и анализ на силовите захвати на ръката. В: Научни трудове на РУ, том 40, серия 6 “Кинезитерапия и медицина”, Русе, 2003, стр. 23-29, ISBN 1311-3321.
 932. Тодорова Б., Т. Стефанова, Ж. Иванова, Св. Дяковска. Развиване на общи компетенции чрез интердисциплинарни връзки физика – биомеханика. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, серия 8.1 "Здравна промоция и превенция", том 48, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев", 2009, стр. 147-149, ISBN 1311-3321.
 933. Тодорова Б., Т. Стефанова, Ж. Иванова, Св. Дяковска. Ролята на мисленето за развиване на общи компетенции у студентите чрез активни форми по биофизика. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, серия 8.1 "Здравна промоция и превенция", том 48, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев, 2009, стр. 142-146, ISBN 1311-3321.
 934. Тодорова Б., Т. Стефанова, М. Нинова. Екологичен мониторинг на крайбрежните води на р.Дунав в Русенска област. В: Научни трудове на РУ, том 39, серия 4.3 “Химични технологии и биотехнологии. Екологични проблеми”, Русе, 2002, стр. 177 – 182, ISBN 1311-3321.
 935. Тодорова Б., Т. Стефанова, М. Стоилова. Технология за конструиране на дидактически тестове по електротехника. В: ІV национална конференция на младите научни работници, Стара Загора, Депозиран в ЦИНТИ - ЦНТБ под N НД 6694/93, 1993, стр. 8
 936. Тодорова Б., Т.Стефанова. Междупредметност между физика и общотехнически дисциплини в условията на теоретичното обобщение. В: Сборник от Юбилейна научна конференция на ВВМУ "110 години морско образование в България", т. 1, Варна, 1991, стр. 41-44
 937. Тодорова Б., Т.Стефанова. Онтодидактически аспект на междупредметността в преподаването на електронната теория на проводимостта в курса по физика във ВУЗ и елементи от металознанието. В: Сборник от Юбилейна научна конференция на ВВМУ, т. 1, Варна, 1991, стр. 44-47
 938. Тодорова Л. Самооценка на дейностите – съпоставка между деца с увреждания и деца в институции. В: Сборник доклади от Юбилейна научна конференция "Стратегии и иновации в развитието на медицинското образование”, Стара Загора, Академично издателство Тракийски университет, 2012, стр. 37-42, ISBN 978-954-338-044-2.
 939. Тодорова Л., А. Ангелова, П. Минчева. Ерготерапевтичен подход при комплексното лечение на болни с депресивни състояния. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 44, серия 6.3., Русе, 2005, стр. 266 – 269, ISBN 1311-3321.
 940. Тодорова Л., Б. Тодорова. Физиологични изменения в сърдечната дейност след натоварване. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 40, серия 6 "Кинезитерапия и медицина", Русе, 2003, стр. 89 – 92, ISBN 1311-3321.
 941. Тодорова Л., Е. Великова. Методика за провеждане и оценка на практическото обучение по специалност Ерготерапия, базирана на компетенции. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 8.1., Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2016, ISBN 1311-3321.
 942. Тодорова Л., П. Минчева. Ерготерапевтични подходи в помощ на приобщаващото образование. В: Конференция с международно участие “Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа”, СУ "Климент Охридски", София, 2012
 943. Тодорова Л., П. Минчева. Партньорството като компонент на ерготерапевтичен подход за социално приобщаване на млади хора с увреждания чрез насърчаване на трудова заетост. В: Балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството през 21ви век”, ЮЗУ – Благоевград, 23–24.06.2007 г., Годишник „Наука – образование – изкуство”, том 1, част 1, Благоевград, УИ "Неофит Рилски”, 2007, стр. 72 – 78, ISBN 978-954-680-529-4.
 944. Тодорова Р., В. Христова, Г. Андреева, М. Герова, З. Огнянова, А. Николова, П. Минчева. Дихателна кинезитерапия при новородени с много ниска телесна маса. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 37, Русе, 1999, стр. стр.177 – 181
 945. Тодорова Т. Пациентът на хемодиализа като задължителен и специфичен субект на процеса обучение - трудности по привличане.. В: Научна конференция РУ&СУ`15, Научни трудове на Русенския университет-2015, том 54, серия 8.3, 2015, стр. 86-89, ISBN 1311-3321.
 946. Тодорова Т. Основни насоки в повишаване качеството на здравните грижи. В: Научна конференция РУ&СУ`14, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 8.3, 2014, стр. 54-57, ISBN 1311-3321.
 947. Тодорова Т.,Станчева Цв., Стоянова Р. Звено за централно снабдяване със стерилни материали на МБАЛ-Русе-АД - стерилизация от ново поколение. В: Научна конференция РУ&СУ`15, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 8.3, 2015, стр. 81-85, ISBN 1311-3321.
 948. Тодорова, Б. Обучението в работа по проекти – възможност за повишаване качеството на висшето образование. В: Сборник доклади: Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи, Втора национална научна конференция с международно участие, том II, Русе, 2009, стр. 114-119, ISBN 1314-0051.
 949. Тодорова, Б. Качеството на образованието – елемент на качеството на обществото. В: Сборник доклади: Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи, Втора национална научна конференция с международно участие, том II, Русе, 2009, стр. 108-114, ISBN 1314-0051.
 950. Тодорова, Б. Иновативни форми на педагогическа среда и похвати при извънаудиторната учебно-изследователска работа на студентите в областта на естествените науки. В: Научни трудове на РУ и СУ-Русе, том 52, серия 8.1 “Здравна промоция и превенция”, Русе, 2013, стр. 31-37, ISBN 1311-3321.
 951. Тодорова, Б. Ценности и ценностна система на индивида като фактори за познание и творчество. В: Научни трудове на РУ, том 51, серия 6.2 “Педагогика и психология. История, етнология и фолклор”, Русе, 2012, стр. 99-104, ISBN 1311-3321.
 952. Тодорова, Б. Метод за разработване на дидактически тестове, основан на принципите на естествознанието и подхода на теоретичното обобщение в природните науки. В: Сборник доклади от Научна конференция на Русенски университет «Ангел Кънчев», Русе, 2007, стр. 382-387, ISBN 1311-3321.
 953. Тодорова, Б. Основни принципи на естествознанието – база за формиране на компетенции при обучението на студенти по Кинезитерапия и Ерготерапия. В: Сборник доклади на Научна конференция на Русенски университет «Ангел Кънчев», Русе, 2007, стр. 377-382, ISBN 1311-3321.
 954. Тодорова, Б. Определяне на някои биомеханични параметри на мускулната сила при човека. В: Научни трудове на РУ, том 41, серия 6.1 “Математика, информатика и физика”, Русе, 2004, стр. 153-157, ISBN 1311-3321.
 955. Тодорова, Б. Проектни дейности като педагогически практики за формиране и утвърждаване на ценности. В: Сборник доклади: І Балканска конференция “Образованието – глобална идентичност и културно разнообразие”, Стара Загора, том 3, 2003, стр. 144 -151, ISBN 954-314-005-7.
 956. Тодорова, Б., Т. Стефанова. Проблемност в обучението по биомеханика. В: Научни трудове на РУ и СУ, том 47, серия 5.4 “Здравна промоция и превенция. Физическо възпитание и спорт”, Русе, 2008, стр. 79-84, ISBN 1311-3321.
 957. Тодорова, Б., Т. Стефанова. Творчески процедури в обучението по природни науки (биомеханика). В: Научни трудове на РУ и СУ, том 47, серия 5.4 “Здравна промоция и превенция. Физическо възпитание и спорт”, Русе, 2008, стр. 84-88, ISBN 1311-3321.
 958. Тодорова, Л. Компетентност и значение на дейностите в ежедневието на деца с увреждания и деца в институции. В: Научни трудове на РУ, 2011, том 50, серия 8.1., Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2012, стр. 96-100, ISBN 1311-3321.
 959. Тодорова, Л. Аспекти на самооценката в детска възраст. В: Научни трудове на РУ, 2011, том 50, серия 6.2., Русе, Издателски център при РУ, 2012, стр. 48-54, ISBN 1311-3321.
 960. Тодорова, Л. Дейностната саомооценка на детето – инструмент за активно участие на детето в терапевтичния процес. В: Първи национален конгрес по медицинска рехабилитация и ерготерапия, 4-6.10.2010 г., Боровец, София, 2010
 961. Тодорова, Л. Инструменти за самооценка в ерготерапията. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 49, серия 8.1, Русе, 2010, стр. 44-49
 962. Тодорова, Л. Процесът TUNING и подготовката на обучението по ерготерапия в Русенския университет. В: Първа национална научна конференция “Качество на висшето образование”, 1-2.06.2006 г., Русе, 2006
 963. Тодорова, Л. Тютюнопушене и употреба на алкохол – анкетно проучване сред студенти. В: Здравословно и хуманно образование, Горна Оряховица, 2002, стр. 198-202
 964. Тодорова, Л. Оценка на двигателната активност на студенти от РУ “Ангел Кънчев". В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 39, серия 6, Русе, 2002, стр. 102-106, ISBN 1311-3321..
 965. Тодорова, Л. Мониторинг на фактическото хранене на студенти от Русенския университет. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 38, серия 7, Русе, 2001, стр. 122-125
 966. Тодорова, Л. Физиологичен ефект на физическото натоварване върху сърдечно-съдовата дейност при студенти-кинезитерапевти. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 37, серия 10 “Биология, химия, химични и биотехнологии”, Русе, 1999, стр. 183-188
 967. Тодорова, Л., П. Минчева. Учебната практика по ерготерапия в Центъра за настаняване от семеен тип – модел за тристранно партньорство. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 48, серия 8.1, Русе, 2009
 968. Тодорова, Л., П. Минчева. Интензивнa програмa за социално включване в дейностен аспект. В: II Балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството през 21ви век”, Годишник „Наука – образование – изкуство”, том 2, УИ, Благоевград, 2008, стр. 622 – 623
 969. Тодорова, Л., П. Минчева. Ерготерапевтичен подход при деца в риск от дейностна депривация. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев” том 47 серия 5.4., Русе, 2008, стр. 75 – 79
 970. Тодорова, Л., П. Минчева. Приложение на модела на човешките дейности в български контекст. В: Първа национална конференция по медицинска рехабилитация и ерготерапия при заболявания на опорно-двигателния апарат, 4–6.10.2007, Плевен, Медицински университет, 2007
 971. Тодорова, Л., П. Минчева. Интензивнa програмa “Европейски перспективи за социално приобщаване” и нейното интегриране в обучението по Ерготерапия в Русенския университет. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев, Русе, 2007, стр. 387-392, ISBN 1311-3321.
 972. Тодорова, Л., П. Минчева. Ерготерапията в помощ на социалното приобщаване на младежи с увреждания и в неравностойно положение. В: Научна конференция с международно участие “Присъединяването на България Европейския съюз – предизвикателства, проблеми, перспективи”, БСУ, 9-11.06.2006 г., Бургас, 2006, стр. 359 – 364
 973. Тодорова, Л., П. Минчева. Професионалното профилиране – средство за насърчаване на трудовата интеграция на младежи с увреждания и в неравностойно положение. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 44, серия 6.3., Русе, 2006, стр. 177 – 181
 974. Тодорова, Л., П. Минчева. Ерготерапевтичен подход за приобщаване на деца с увреждания в масовото образование. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 44, серия 6.3., Русе, 2005, стр. 109 – 113, ISBN 1311-3321.
 975. Тодорова, Р., В. Христова, Н. Стефанова, В. Немецова, Ст. Миндова, А. Атанасов. Отклонения в двигателното развитие на новородени с повишен риск. В: Научни трудове, Том 38, серия 7, Русе, 2001, стр. 30-34, ISBN 1311-3321.
 976. Тодорова, Т. Специализация на медицинската сестра - предпоставка за качество на положените здравни грижи. В: Science and technologies: Volume X, 2020, Стара Загора, 2020, стр. 90-95, ISBN 1314-4111.
 977. Тодорова, Т. Роля и място на медицинската сестра в многопрофилния екип при обгрижване на диализно болни. В: Сборник доклади „Здравните грижи – настояще и бъдеще“, Варна, МУ Варна, 2017, стр. 63-68, ISBN 978-619-978-619-2.
 978. Тодорова, Т. Комуникация в организация. В: Научна конференция РУ&СУ, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2016, volume 55, book 8.3., 2016, стр. 20-22, ISBN 1311-3321.
 979. Тодорова, Т., Д. Паскалев. Дейности, извършвани от медицинските сестри, при провеждане на хемодиализна процедура. В: Юбилейна научна конференция "СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ", МУ Варна, филиал Сливен, Варна, МУ Варна, 2018
 980. Тодорова, Т., Д. Паскалев. Качество на живот при пациенти на хемодиализа. В: 56-та годишна конференция на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените - Русе, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 8.3., 2017, стр. 74-78, ISBN 1311-3321.
 981. Тодорова, Т., С. Тончева, Д. Паскалев. Лечение на уремията - от горещите бани до съвременната диализа. В: XIV Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, МУ Варна, филиал Шумен, 2018
 982. Томова Н Л Цонева Кр Захариева. ПРИВЪРЗАНОСТТА КЪМ ПАРТНЬОРА/СЕМЕЙСТВОТО-ФАКТОР ЗА ЕМОЦИОНАЛНО БЛАГОПОЛУЧИЕ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ НА ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИЯ. В: 57 - ма Научна конференция на Русенски университет - Студентска научна сесия, Университетски издателски център при Русенски университет, Университетски издателски център при Русенски университет, 2018, стр. ISBN 1311-3321
 983. Томова, Н., Т. Тодорова. Употребата на алкохол в детска възраст. В: РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’17, PROCEEDINGS of the SCIENTIFIC STUDENT SESSION – SSS’17, 2017, стр. 365-369, ISBN 1311-3321.
 984. Точев Вл., Д. Братанов, Ч. Костадинов. Система за управление на мобилен робот за обезвреждане на армейски боеприпаси. В: V МКСНК “130 години Българска конституция”, НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, Велико Търново, 2009
 985. Феимова, Ф., Й. Луканова. Изоимунизация - хемолитична болест на плода. В: Студентска научна сесия 17.05.2018г., Секция Здравни грижи, Русе, 2018
 986. Христова В. ,А. Анчева. Разширяване на дейността на ДМСГД- Русе и разкриване на Дневен център. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2008, том 47, серия 5.4, Русе, 2008, стр. 71-74
 987. Христова Д., Л. Тодорова. Здравната култура на студентите - отражение на здравно-образователната програма в училище. В: Национална научно-практическа конференция, Горна Оряховица, 2002
 988. Христова И., Д. Георгиева, Г. Колева, Д. Константинова,. Историческо развитие на сърдечната катетеризация. В: Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, Пловдив, СУБ-Пловдив, 2015, стр. 8-11, ISBN 2534-9392.
 989. Христова Ир. Оценка на артериалното кръвоснабдяване на дланта чрез тест на Allen. В: Студентска научна сесия на Русенски университет 2015, Русе, 2015, стр. 132-134, ISBN 1311-3321.
 990. Христова Ир., Гр. Колева. Отговорност на медицинската сестра при подготовка на пациенти за сърдечна катетеризация. В: Научна конференция на Русенски университет, СУБ - Русе серия 8.3 том 53, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 50-52, ISBN 1311-3321.
 991. Христова Ир., Д. Георгиева, Гр. Колева. Мотивация за избор на специалността медицинска сестра и нагласа към професията. В: ХІІ-ти Национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2016, стр. 249-253, ISBN 978-619-221-081-6.
 992. Христова Ир., Д. Георгиева, Гр. Колева, Д. Константинова. Историческо развитие на сърдечната катетеризация. В: Научна конференция на СУБ-Пловдив, серия Г, том 18, Пловдив, Съюз на учените Пловдив, 2015, стр. 8-10, ISBN 1311-9427.
 993. Христова Й., Л. Тодорова. Роля на груповата работа в ерготерапията за оптимизиране дейностния баланс при лица с умствена изостаналост. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, ИЦ на РУ "Ангел Кънчев", 2015, ISBN 1311-3321.
 994. Христова Ц. Двигателен режим през бременността в обучението на студентите акушерки. В: Осма международна научна конференция, СУ Св Климент Охридски Департамент по спорт, Университетско издателство София, 2016, стр. 122 - 128, ISBN 1314 - 2275.
 995. Христова, Ц. Корелацията case study – пациент – студенти-акушерки. В: XIV Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, Медицински университет Варна, Филиал Шумен, 2018
 996. Христова, Ц. Физически упражнения при кърмещата жена и нужната здравна грижа. В: X Международна научна конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“, СУ „Св. Климент Охридски“ и Департамент по спорт, Софийски университет ,,Св. Климент Охридски“, Департамент по спорт, Университетско издателство ,,Св. Климент Охридски“, 2018, стр. 229 - 235, ISBN 1314 - 2275.
 997. Христова, Ц. Имплементация на индивидуални клинични случаи в практическото обучение на студенти акушерки. В: В VII Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“, Регионална библиотека „Любен Каравелов“, 2020, ISBN под печат.
 998. Христова, Ц. Бременната като субект на дидактическата категория. В: IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, 2018, Русе, ., Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2018, ISBN 1311-3321.
 999. Христова, Ц. Исторически данни за създаването на вагиналния спекулум. В: Сборник доклади СНС 2017, Научните трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Печатна база на Русенски университет, 2017, стр. 131 - 135, ISBN 1311 - 3321.
 1000. Христова, Ц. Методът case study като аспект на проблемно ориентираната дидактическа технология. В: СДНС, Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Печатна база на РУ „Ангел Кънчев“, 2017, стр. 13 - 17, ISBN 1311 - 3321.
 1001. Христова, Ц., И. Илиева, Й.Луканова. Изследване на потребности за занимания с физическа активностна студенти от специалност "Акушерка", При Русенски университет "Ангел Кънчев" и тяхната мотивация за участие. В: 58 научна конференция на Русенски университет, Гр. Русе, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 1002. Христова, Цв., Й. Луканова. СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА КОРЕЛАЦИЯТА CASE STUDY − ПРОФЕСИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЯ В ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ АКУШЕРКИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ. В: Втора конференция с международно участие, Гр. Варна, 2019
 1003. Хубчев Г. РОЛЯ НА СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА УРИНАРНА ИНКОНТИНЕНЦИЯ - ОБЗОР. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев" 2019 и Съюз на учените Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2019, стр. под печат, ISBN 26034123.
 1004. Хубчев Г. СЪВРЕМЕННИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ВЪЗПАЛИТЕЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОРГАНИТЕ В МАЛКИЯ ТАЗ - ОБЗОР. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев" 2019 и Съюз на учените Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2019, стр. под печат, ISBN 26034123.
 1005. Хубчев Г. УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЛАПАРОСКОПСКИ ОПЕРАЦИИ В ГИНЕКОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев" 2019 и Съюз на учените Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2019, стр. под печат, ISBN 26034123.
 1006. Хубчев Г. РЕКТОЦЕЛЕ ПРИ ЖЕНИТЕ И НЕГОВАТА КОРЕКЦИЯ. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев" -2019 и Съюз на учените - Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2019, стр. под печат, ISBN 26034123.
 1007. Хубчев Г. ARTIFICIAL SPHINCER - THE ONLY DEVICE THAT EFFECTIVELYTREATS FEMALE SEVERE URINARY INCONTINENCE. IN: Съюз на учените -Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2017
 1008. Хубчев Г. ANALYSIS OF TVT OPERATIONS FOR TREATMENT OF STRESS INCONTINENCE IN WOMEN-OWN RESULTS. IN: Съюз на учените -Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2017
 1009. Хубчев Г. TVT-OPHIRA IN TREATMENT OF STRESS INCONTINENCE IN WOMEN. IN: Съюз на учените -Русе, РУ, 2017
 1010. Хубчев Г. LAPAROSCOPIC MYOMECTOMY DURING PREGNANCY. IN: Съюз на учените -Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2017
 1011. Хубчев Г. ДЕБРИДМАН - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО КЪМ ОПЕРАТИВНАТА ТЕХНИКА НА ХИРУРГА. В: v-та Национална конференция по минимално инвазивна гинекологична хирургия, Стара Загора, 2015
 1012. Хубчев Г. TRT REMEEX SYSTEM - ИНОВАЦИЯ В МИКРОИНВАЗИВНИТЕ ТЕХНИКИ ПРИ ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СТРЕС ИНКОНТИНЕНЦИЯ. В: v-та Национална конференция по минимално инвазивна гинекологична хирургия, Стара Загора, 2015
 1013. Шербанова., Т, И. Сербезова. Мениджмънт на система за продължителна венозна инфузия PORT-A-CATH. В: Съвременното дистанционно обучение: тенденции, политики и добри практики, Тринадесета международна научна конференция, "Преподаване, учене и качество на висшето образование",, София, Международно висше бизнес училище, 2016, стр. 403-411, ISBN 978-954-9432-70-1.
 1014. Щерев А. Тенденции, проблеми и решения в акушерството и гинекологията от края на XIX век до началото на XXI век. В: 18-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2017
 1015. Щерев А. The benefits of antagonist protocol in COS. IN: 17-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2016
 1016. Щерев А. Някои мерки и стъпки за подобряване на здравеопазването в България. В: Форум „Здравен дебат“, София, 2015
 1017. Щерев А. Проследяване на бременност в женската консултация при нормално развитие на бременността и плода. В: IX Софийски Симпозиум с международно участие, "Асистирани репродуктивни технологии, бременност и раждане", София, 2015
 1018. Щерев А. Онкологични заболявания и свързаните с тях репродуктивни проблеми. В: VIII Софийски симпозиум с международно участие „Репродуктивна медицина и онкологични заболявания“, София, 2014
 1019. Щерев А. Запазване на фертилността при онкологични заболявания. В: 15-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2014
 1020. Щерев А. Фетална инвазивна диагностика и терапия. В: 3-ти конгрес по акушерство и гинекология, Охрид, Македония, 2013
 1021. Щерев А. Фетална инвазивна диагностика и терапия. В: 7-ми Софийски симпозиум с международно участие "Ултразвук в репродуктивната медицина", София, 2013
 1022. Щерев А.,Тимева Т. Съвременни тенденции на асистираната репродукция. В: 17-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2016
 1023. Юмеров, К., Гр., Колева. Ранна диагностика и превенция на сърдечно-съдовите заболявания. В: Стедентска научна сесия на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 114-117, ISBN 1311-3321.
 1024. Юнакова М., Андреева П., Тимева Т., Магунска Н., Петкова Л., Щерев А. Прогностична стойност на факторите за оценка на яйчниковия резерв. В: 10-ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопиа с международно участие, Сол Несебър Ризот, 2009, стр. 21-22
 1025. Юнакова М., Андреева П., Тимева Т., Магунска Н., Петкова Л., Щерев А. Прогностична стойност на факторите за оценка на яйчниковия резерв.. В: 10 ти Национален конгрес по стерилитет,контрацепция,хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопиа с международно участие, Сол Несебър Ризот, 2009
 1026. Юнакова М., Савова Д., Петкова Л., Щерев А.,. Сравнение на изхода на КОX с дълъг протокол с агонист и протокол с антагонист при жени със слаб яйчников отговор.. В: 9 ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Ривиера, 2008
 1027. Юнакова М., Щерев А., Савова Д., Петкова Л. Оценка на приложението на минимална стимулация при лечение на стерилитет. В: 8 ми Национален конгрес по стерилитет,контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия, Боровец, 2007
 1028. Я. Папатанасиу, Ю. Пашкунова, Т. Троев, С. Янев, Х. Елкова. Ефективни физикални средства при лечение на хроничната мускулно-скелетна болка при възрастни индивиди. В: Научни трудове на Съюза на учените в България, Пловдив, 2016
 1029. Янев, С. Настоящи проблеми в обучението на студенти в областта на кинезитерапията.. В: Втора научна конференция с международно участие „Качество на висшето образование в България – проблеми и перспективи”,, Сборник доклади, Том II,, Авангард Принт”, Русе, 2009, стр. 119-123, ISBN 1314-0051.
 1030. Янев, С. Познания за нормалното двигателно развитие – помощ в рехабилитацията на деца с церебрална парализа. В: Научни трудове „Изследване на ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията”, Русе, 2009, стр. 34-38
 1031. Янев, С. Електронна база данни – помощ в изследването на децата с церебрална парализа.. В: II-ра Балканска научна конференция „Наука, образование и изкуство в 21-ви век”, Том 2, Благоевград, 2008, стр. 624-630
 1032. Янев, С. Изследване на влиянието на специализираните кинезитерапевтични методики и хидротерапията при деца с ДЦП.. В: Научни трудове, Том 45, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2006, стр. 141-146, ISBN 1311-3321.
 1033. Янев, С. Изходни позиции и видове захват при провеждане на хидротерапия за деца с церебрална парализа.. В: Научни трудове, Том 44,, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2005, стр. 218-221, ISBN 1311-3321.
 1034. Янев, С. Кинезитерапевтични методики за въздействие при деца с церебрална парализа.. В: “Стрес, спорт, адаптация”, НСА “В. Левски”, София,, 2004, стр. 368-371, ISBN 954-8964-61-9.
 1035. Янев, С. Комплекс от тестове за диагностика и отчитане на резултатите от лечението на деца страдащи от церебрална парализа.. В: Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, София, „Веда Словена – ЖГ”, 2004, стр. 341-343, ISBN 954-8510-87-1.
 1036. Янев, С. Упражнения върху надуваема топка за деца с церебрална парализа.. В: Научни трудове, Том 41, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2004, стр. 209-211, ISBN 1311-3321.
 1037. Янев, С., З. Иванова. Кинезитерапия при деца с церебрална парализа.. В: Сборник доклади на студентска научна сесия, Русе, 2008, стр. 49-53, ISBN 1311-3321.
 1038. Янев, С., С. Миндова. Анализ на корелационните зависимости след проведено комплексно лечение за деца с церебрална парализа.. В: Научни трудове „Изследване на ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията”, Русе,, 2009, стр. 39-43
 1039. Янев, Ст., Д. Георгиева. Психологичният проблем при родителите с деца страдащи от церебрална парализа. В: Научни трудове, том 47, Русенския университет, 2008, стр. 64-66, ISBN 1311-3321.
 1040. Янева, М., Д. Ставрев, Х. Бозов. Мястото на раните от съдов произход и следтравматичните състояния всред заболяванията лекувани с ХБО в отделението по хипербарна медицина на ВМА, МБАЛ- Варна. В: Сборник от шестата национална конференция по проблемите на термичната травма и пластична хирургия – Варна, Варна, Славена, 2012, стр. 29 - 36
 1041. Янева, М., Х. Бозов, Д. Ставрев. Приложение на хипербарна оксигенация /ХБО/ при пациенти с труднозарастващи рани - 10 годишен обзор.. В: Сборник от четвърта национална конференция по проблемите на термичната травма и пластична хирургия – Варна, Варна, Славена, 2010, стр. 51-55
 1042. Яшарова Г., Ир. Христова. Обществена информираност относно Булозна епидермолиза. В: XIII национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2017, стр. под печат
учебници
 1. Ангелов С. Анатомия и Физиология. Русе, РУ, Ангел Кънчев, 2016, ISBN 978-954-712-684-8.
 2. Ангелова – Барбалова Н., С., Крушкова. Психопатология и диагностика в психиатрията и клиничната психология. Русе, Хелт Консулт, 2013, стр. 210, ISBN 978-954-92702-4-2.
 3. Ангелова-Барболова Н.С. Психиатрия (учебник за студенти от специалност "Акушерка"). Русе, МЕДИАТЕХ Плевен, 2018, стр. 150, ISBN 978-619-207-157-8.
 4. Ангелова-Барболова Н.С., Крушкова С.А. Психопатология и диагностика в психиатрията и в клиничната психология. Русе, Хелт Консулт Русе ЕООД, 2013, ISBN 978-954-92702-4-2.
 5. Андонов Й, Косев П, Валентинов Б,Соколов Ц. Ръководство по травматология на крайниците. Русе, България, Русенски университет „Ангел Кънчев”, издателство, 2015, ISBN ISBN 978-954-712-.
 6. Братанов Даниел. Ерготерапевтични средства за адаптиране на средата I. Русе, Печатна база при Русенки университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 134, ISBN 978-954-712-599-5.
 7. Гамакова - Радкова, Н. Неонатология - учебник за акушерки и медицински сестри. Част 1. Русе, Академично издателство Русенски университет, 2017, ISBN 978-954-712-719-7.
 8. Гамакова – Радкова Н. Неонатология за специалисти по здравни грижи. Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, Издател МЕДИАТЕХ - Плевен, 2015, ISBN 978-619-207-009-0.
 9. Георгиева Д. Сестрински грижи за възрастни. Академично издателство "Русенски университет", Русенски университет, 2015, ISBN 978-954-712-651-0.
 10. Георгиева, Д., Гр., Колева. Палиативни сестрински грижи. Университетски издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, Медиатех Плевен, 2017, стр. 148, ISBN 978-619-207-100-4.
 11. Захариева К. Умения за здравословен наин на живот. РУ, МЕДИАТЕХ Плевен, 2014, ISBN 978-619-7071-69-6.
 12. Иваничка Сербезова. Специални акушерски грижи при бременни и родилки със соматични заболявания. Русе, Академично издателство Русенски университет "Ангел Кънчев", 2019, стр. 122, ISBN 078-954-712-768-5.
 13. Иваничка Сербезова. Специални акушерски грижи при бременни и родилки със соматични заболявания. Учебник за акушерки. Университетски издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2018, стр. 120, ISBN 978-619-207-143-1.
 14. Иваничка Сербезова. Специални акушерски грижи за бременни, раждащи, родилки и новородени Второ издание. Русе, МЕДИАТЕХ Плевен, 2014, стр. 288, ISBN 987-954-712-619-0.
 15. Иваничка Сербезова. Специални акушерски грижи за бременни, раждащи, родилки и новородени. Русе, Русе Прес, 2013, стр. 288, ISBN 978-619-7071.
 16. Караганова, И. Кинезитерапия при по-чести гериатрични заболявания. Плевен, Медиатех-Плевен, 2016, стр. 134, ISBN 978-619-207-064-9.
 17. Караганова, И. Адаптирана физическа активност. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 164, ISBN 978-954-712-686-2.
 18. Караганова, И. Основи на кинезитерапията в гериатрията. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 62, ISBN 978-954-712-687-9.
 19. Константинова, Д.,. Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания. Русе, Медиатех - Плевен, 2017, стр. 163, ISBN 978-619-207-124-0.
 20. Крушкова С. Медицинска психология. Плевен, МЕДИАТЕХ ЕSTD Плевен, 2018, стр. 103, ISBN 978-619-207-161-5.
 21. Крушкова С. Психология на личността. Русе, Хелт Консулт, 2016, стр. 80, ISBN 987-619-7092-07-3.
 22. Крушкова С., Г. Данов, Н. Добрева,. Наръчник за организиране на психосоциалната дейност в Комплекс за социални услуги за възрастни хора с увреждания. Русе, Хелт Консулт, 2018, стр. 32, ISBN 978-619-7092-06-6.
 23. Митева- Георгиева Радослава. Масаж ІІ. Русе, Медиатех- Плевен, 2018, стр. 127, ISBN 978-619-207-128-8.
 24. Нунев С. Уеб базиран лекционен курс „Основи на социална работа - ІІ част (професионална дейност и сфери на социалната работа). Русенски университет, Проект № BG051P0001-4.3.04-0007. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 2014, ISBN Проект № BG051P00.
 25. Нунев С. Уеб базиран лекционен курс „Основи на социална работа - І част (история и теория на социалната работа). Проект № BG051P0001-4.3.04-0007. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Русенски университет, 2014, ISBN Проект № BG051P00.
 26. Нунев, С. История на социалната работа. Учебник за студентите в професионално направление „Социални дейности“. София, „Парадигма“, 2019, стр. 236, ISBN 978-954-326-406-3.
 27. Нунев, С. Методика за предоставяне на социална услуга „Център за интегрирана подкрепа на деца и семейства в криза“. Русе, Авангард Принт, 2019, стр. 140, ISBN 978-954-337-391-8.
 28. Нунев, С. Социална работа в общност. Учебник за студентите в професионално направление „Социални дейности“. София, „Парадигма“, 2019, стр. 220, ISBN 978-954-326-407-0.
 29. Нунев, С. Ръководство за практическо обучение по социална работа.. Русе, Изд. на Русенски университет „А. Кънчев“, 2015, стр. 84 стр., ISBN ISBN: 978-954-712.
 30. Нунев, С. Основи на социалната работа. Шумен, Изд ”Антос”, 2001, стр. 284, ISBN 954-8901-62-5.
 31. Нунев, С. Професионално-практическата подготовка на социалните педагози/социалните работници Теоретични основи и методически насоки. Шумен, Изд. ”Антос”, 1999, стр. 183, ISBN 954-8901-36-6.
 32. Парашкевова П. Кинезитерапия в акушерството и гинекология. Русенски университет, Печатна база при Русенски университет " Ангел Кънчев", 2015, стр. 75, ISBN 978-954-712-677-0.
 33. Парашкевова П. Кинезитерапия при хирургични заболявания. Русенски университет, Печатна база при Русенски университет " Ангел Кънчев", 2015, стр. 138, ISBN 978-954-712-676-3.
 34. Петрова Н., К. Захариева, Т. Атанасова. Неврологични заболявания. Плевен, МЕДИАТЕХ, 2019, стр. 124, ISBN 978-619-207-154-7.
 35. Попов. Н., Д. Попова, Ст. Янев, З. Цветанова, Е. Николова, Ц. Пантева, Н. Михайлова, Т. Мегова, Л. Стоянова, Р. Костов. Въведение в кинезитерапията: Основни средства и методи. София, НСА Прес, 2009, ISBN 978-954-718-258-5.
 36. Радослава Делева. Масаж I. Русе, Печатна база при Русенски университет „ Ангел Кънчев“;, 2017, стр. 127, ISBN 978-954-712-718-0.
 37. Стефанова, Ив. Кинезиологични основи на кинезитерапията. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2017, ISBN 978-954-712-729-6.
 38. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова, В. Ананиев. ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА /учебник за трети клас/. Варна, Издателство „Бит и техника“ ООД, 2004, стр. 72, ISBN 954-91325-6-0.
 39. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова, С. Димитрова, Ж. Марина, Г. Ананиева. Човекът и природата 3 клас. Варна, "Бит и техника" ООД, 2018, стр. 68, ISBN 978-619-7457-31-5.
 40. Събев Н. Лекарствена политика. Ценова регулация в лекарствения сектор – методи, проблемни области и концепция. Русе, АВАНГАРД ПРИНТ, 2015, ISBN 978-954-337-255-3.
 41. Тодорова Л. Ерготерапия за психично здраве. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, стр. 170, ISBN 978-954-712-766-1.
 42. Тодорова Л. Теоретични основи на ерготерапевтичния процес. Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2012, стр. 130, ISBN 978-954-712-561-2.
 43. Тодорова, Л. Ерготерапия и психично здраве. В Ерготерапия – трета част, под ред. на Ив. Топузов. София, РИК „Симел”, 2009, стр. 130 -140, ISBN 978-954-9487-62-6.
 44. Тодорова, Л. Ерготерапия за социално приобщаване на хората с увреждания. В Ерготерапия – втора част (специална), под ред. на Иван Топузов. София, РИК „Симел”, 2008, стр. 278-302, ISBN 978-954-9487-41-1.
 45. Щерев А., ред. А.Димитров, В.Златков. Гинекологична ендокринология, стр. 118, Гинекология, учебник за студенти. София, АРСО, 2013, ISBN 9789549301373.
 46. Щерев А.,ред. А.Димитров. Нормална бременност, Оплождане. Акушерство, учебник за студенти. София, АРСО, 2014, ISBN 978-954-9301-99-1.
учебни пособия
 1. Ангелова-Барболова Н.С. Психично здраве (избрани теми). Русе, Хелт Консулт Русе ЕООД, 2013, ISBN 978-954-92702-2-8.
 2. Ангелова-Барболова Н.С., Стефанова Т.Ж. Обучение в здравословен начин на живот при лица с психични заболявания (учебно пособие за професионалисти, за потребители на психично-здравна помощ и за членове на семействата им). Русе, Хелт Консулт Русе ЕООД, 2013, ISBN 978-954-92702-6-6.
 3. Велчева К. Пубертет и Сексуално развитие. Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, МЕДИАТЕХ, 2016, стр. 119, ISBN 978 619 207 096 0.
 4. Георгиева Д. ОЦЕНКА НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ на студенти от специалност „Медицинска сестра”- Сборник протоколи за педагогическо наблюдение. Университетски издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, МЕДИАТЕХ- Плевен, 2015, ISBN 978-619-207-020-5.
 5. Георгиева Д. Сестрински грижи при възрастни- ръководство за практически упражнения. Плевен, МЕДИАТЕХ- Плевен, 2015, ISBN 978-619-207-021-2.
 6. Георгиева Д. ВЪВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТТА програма за адаптация на студенти първи курс специалност „Медицинска сестра”. Русе, Примакс, 2012, ISBN 978-954-8675-46-8.
 7. Грозева Д. Кратка обща дерматология. Русе, МедиаТех, 2016, ISBN 978-619-207-066-3.
 8. Грозева Д.,. Кратка специална дерматология. Русе, МедиаТех, 2016, ISBN 978-619-207-065-3.
 9. Захариева К. Помагало за учебно клинична практика. РУ, Издателство МЕДИАТЕХ Плевен, 2015, ISBN ISBN 978-619-207-.
 10. Захариева К. Ръководство за практически упражнения по физиология. РУ, Издателство МЕДИАТЕХ Плевен, 2015, ISBN ISBN 978-619-207-.
 11. Захариева К Д Христова. Биология и здравно образование. РУ, Издателство МЕДИАТЕХ Плевен, 2015, ISBN ISBN 978-619-207-.
 12. Колева Гр., Кр. Герова. Операционна техника - ръководство за медицински сестри. Университетски издателски център при Русенски университет, Медиатех - Плевен, 2018, стр. 288, ISBN 978-619-207-148-6.
 13. Косев П., Б. Валентинов, Й. Андонов, Ц. Соколов, Н. Петрова. Лекционен курс по ортопедия за студенти по Кинезитерапия. Русе, Издателски център на РУ „Ангел Кънчев“, 2015, стр. 100, ISBN 978-954-712-646-6.
 14. Кристна Захариева Татяна Атанасова. СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ В ПЕДИАТРИЯ. Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ ПЛЕВЕН, 2018, ISBN 978-619-207-155-4.
 15. Луканова, Й. Опорни точки за клинична практика на акушерки „Реагирай бързо”. Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2015, ISBN 978-954-712-653-4.
 16. Луканова, Й. Опорни точки за клинична практика на акушерки „Реагирай бързо”. Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2014, ISBN 978-619-7071-74-0.
 17. Миндова, С. „КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ НЕРВНИ И ПСИХИЧНИ БОЛЕСТИ“. Русе, Издателсво на Русенски университет, 2015, ISBN 978-954-712-650-3.
 18. Миндова, С. МЕТОДИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА В КИНЕЗИТЕРАПИЯТА. Русе, Издателсво на Русенски университет, 2015, ISBN 978-954-712-649-7.
 19. Минчева П. Ерготерапия в педиатрията (Учебник за студенти по ерготерапия). гр. Русе, Академично издателство, 2018, стр. 130, ISBN 978-954-712-745-6.
 20. Минчева П. Ерготерапия в педиатрията, Ръководство за практически упражнения. гр. Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2016, стр. 99 стр., ISBN 978-954-712-694-7.
 21. Нунев, С. Ръководство за практическо обучение по социална работа. Второ преработено издание. Русе, Академично издателство „Русенски университет“, 2020, стр. 127, ISBN 978-954-712-804-0.
 22. Нунев, С. Ръководство за практически упражнения по социална работа. Въведение, професионална дейност и сфери на социална работа. София, „Парадигма“, 2020, стр. 129, ISBN 978-954-326-422-3.
 23. Нунев, С. Ръководство за практически упражнения по социална работа. Социална работа по случай, с групи и в поле по избор. София, Издателство „Парадигма“, 2020, стр. 193, ISBN 978-954-326-430-8.
 24. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова. Тетрадка за трети клас ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА. Варна, Издателство „Бит и техника“ ООД, 2004, стр. 32, ISBN 954-91325-7-9.
 25. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова. Книга за учителя ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за трети клас. Варна, Издателство „Бит и техника“ ООД, 2004, стр. 76, ISBN 954-91325-8-7.
 26. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова, С. Димитрова. Книга за учителя ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за трети клас. Варна, Издателство „Бит и техника“ ООД, 2018, стр. 56, ISBN 978-619-7457-34-6.
 27. Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова, С. Димитрова, Ж. Марина, Г. Ананиева. Учебна тетрадка ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за трети клас. Варна, Издателство „Бит и техника“ ООД, 2018, стр. 36, ISBN 978-619-7457-30-8.
 28. съст.С.Попова, Е.Маринова; ред.В.Проданов,Ц.Воденичаров. Етика и управление на здравеопазните дейности.//Етиката в българското здравеопазване. София, Симел, 2007, стр. 33-46, ISBN 978-954-9487-26-8.
 29. Тимева Т. Сборник с тестове по акушерство и гинекология. София, Бетаконсулт БГ ЕООД, 2015, ISBN 978-619-188-037-9.
 30. Тодорова Л. Аналитични и терапевтични методи и средства в ерготерапията II (учебно пособие). Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2018, стр. 69, ISBN 978-954-712-746-3.
 31. Тодорова Л. Теоретични основи на ерготерапията (работна тетрадка). Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2018, стр. 56, ISBN 978- 954-712- 747.
 32. Тодорова, Б. Биомеханика (учебно помагало). Русе, Университетско издателство „Ангел Кънчев“, 2014, стр. 64, ISBN 978-954-712-609-1.
 33. Христова Е, Гамакова Н. Новородени с увреждания на централната нервна система - учебно помагало за родители. Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, Издател МЕДИАТЕХ - Плевен, 2015, ISBN 978-619-207-010-6.
 34. Христова Ир. Инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания - Ръководство за медицински сестри. Плевен, МЕДИАТЕХ, 2017, ISBN 978-619-207-125-7.
 35. Христова Ц. Специални акушерски грижи при нормална бременност. Печатна база Русенски университет Ангел Кънчев, МЕДИАТЕХ - Плевен, 2017, стр. 145, ISBN 978-619-207-118-9.
 36. Христова, Ц. Индивидуални клинични случаи case study, учебно пособие за студенти акушерки и медицински сестри. Русенски университет „Ангел Кънчев“, МЕДИАТЕХ - Плевен, 2018, стр. 100, ISBN 978 - 619 -207 - .
 37. Цонева Д., Д. Христова, Л. Тодорова. Уводен езиков курс по биология за чуждестранните студенти от подготвителния курс. Русе, Русенски университет, 2014, ISBN ISBN 978-619-7071.
 38. Янев С., Караганова И., Стоянова-Раева И., Пенчева Н.,Панайотов Е. Под ръководството на Братанов Д. ТЕРАПЕВТИЧНИ ОСНОВИ И СРЕДСТВА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА Ръководство за практически упражнения на студенти от специалност Кинезитерапия. Университетски издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ - Плевен, 2016, стр. 116, ISBN 978-619-207-063-2.
 39. Янев, С. Н. Функционална и образна диагностика на опорно-двигателния апарат.. Уеб-базиран курс, http://e-learning.uni-ruse.bg/indexc.php?cid=9410944193510130, 2013, ISBN -.
 40. Янев, С. Н., И. Караганова, Ив. Стефанова, Н. Пенчева, Е. Панайотов. Терапевтични основи и средства на кинезитерапията. Ръководство за практически упражнения на студенти от специалност Кинезитерапия. Русенски университет, Медиатех, 2016, ISBN 978-619-207-063-2.
 41. Янев, Ст. Лекционен курс по масаж. Велико Търново, Фабер, 2010, ISBN 978-954-400-379-1.
книги
 1. Bogeas Th., S. Kantartzis, M. Ammeraal, L.A. Todorova, S.S. Algado, M.C. Burger, V. Apostologlou, D. Karamitsos, M. Karampetsou, S. Lazopuolus, K. Meermans, V. Tsonou. Empowering social inclusion in challenging times. In: Sakellariou D., N. Pollard. Occupational Therapies Without Borders, 2nd edition, Elsevier, 2017, pp. 390-400, ISBN 978-0-7020-5920-9.
 2. Todorova, L. Practice Scenario 21.3. Occupational Therapy taking part in the development of inclusive education. Bruggen, H. Working towards inclusive communities. In Curtin, M., M. Molineux, J.Supyk-Mellson, Occu. London, Churchill Livingstone Elsevier, 2010, pp. 309-310, ISBN 978 0 08 045084 1.
 3. Todorova, L. Implementing competences at a national level, Case study 1. Bulgaria, In “Tuning educational structures in Europe. Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Occupational The. Deusto, Spain, Publicaciones de la Universidad de Deusto,, 2008, pp. 114 – 127, ISBN 978-84-9830-150-2.
 4. Петрова Н., А. Манукова-Маринова. Методи и апарати за изследване в клиничната неврология. Издателски цетър при Русенски унуверситет, Издателство МЕДИАТЕХ, Плевен, 2016, стр. 90, ISBN 978-619-207-059-5.
 5. Ставрев Д., И. Капинчева. Параскев Стоянов /1871-1940/. Варна, Медицински университет, 2008, стр. 146, ISBN 978-954-9685.
 6. Събев Н. Ръководство за учебни занятия по „Икономика на здравеопазването“, първа част. Русе, АВАНГАРД ПРИНТ, 2015, ISBN 978-954-337-245-4.
 7. Хубчев Г. Усложнения при оперативно лечение на стрес уринарна инконтиненция при жените. РУ "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ - ПЛЕВЕН, 2020, стр. 142, ISBN 978-619-207-191-2.
други трудове
 1. Belemezova K., M. Rizov, M. Hristova-Savova, E. Nikolova, T. Timeva, T. Milachich, M. Yunakova, P. Andreeva, P. Chaveeva, A. Shterev, V. Djonov, I. Dimova. Numerical and structural genomic aberrations in spontaneous abortions, detected by array CGH/NGS analysis., постер, 2018,European Human Genetics Conference, Milan, Italy,
 2. Fattinger E., A. Christopher, S. Hendriks, C. Merklein-De Freitas, U. Pott, M. Prellwitz, H. Strebel, L. Todorova, E. Url, S. Vandemaele. Meet the COPILOTs! Cooperative Online Peer and Intercultural Learning in Occupational Therapy, 25th ENOTHE Annual Meeting, Athens, Greece, 17-19 October, 2019,https://enothe2019.exordo.com/programme/session/27
 3. Fattinger E., S. Vandemaele, M. Prellwitz, S. Hendriks, L. Todorova. COPILOT Cooperative Online Peer-assisted Learning in Occupational Therapy, Workshop, 24th ENOTHE Annual Meeting, Estoril, Portugal, 4-6 October, 2018,https://enothe.eu/wp-content/uploads/2018/10/24th-ENOTHE-AM-Book-of-Abstracts.pdf
 4. Nunev S. Together for cultural diversity, tolerance and non-discrimination. Department of Public Health and Social activities at University of Ruse “Angel Kanchev” ISBN 978-3-906820-08-8, доклад от конкурс на European Observatory. Global Agenda for Social Work and Social Development: SR, 2016,https://www.iassw-aiets.org/files/2016_Global-Agenda-2nd-Report-PDF-Edition-WEB.pdf, pp. 92
 5. Nunev S. Together for cultural diversity, tolerance and non-discrimination. Department of Public Health and Social activities at University of Ruse “Angel Kanchev”, доклад за участие в конкурс. Report 2016 European Observatory of the Global Agenda for Social Work a, 2016,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2017/04/REPORT-European-observatory-2016-v3-1.pdf, pp. 24
 6. Nunev, S. Collection with scientific and applied materials on the project of the Social Worker’s Club and partners was presented at the University of Ruse. European Association of Schools of Social Work. 21.02., scientific notification, 2020,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2020/02/INFO-EASSW-UNIVERSITY-OF-RUSE-02-02-2020.pdf, pp. 5
 7. Nunev, S. THE SOCIAL WORKER’S CLUB AT THE UNIVERSITY OF RUSE CELEBRATES THE WORLD SOCIAL WORK DAY – 19TH MARCH 2019. March 25, 2019. European Association of Schools of Social Work., notification, 2019,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2019/03/INFO-EASSW-WSWD-2019.pdf, pp. 1
 8. Nunev, S. SOCIAL WORK STUDENTS FROM UNIVERSITY OF RUSE AND SOCIAL WORKERS ACQUIRE BASIC KNOWLEDGE AND SKILLS IN SIGN LANGUAGE AS A PART OF A PROJECT. June 12, 2019. European Association of Schools of Social Wo, notification, 2019,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2019/03/INFO-EASSW-WSWD-2019.pdf, pp. 1-4
 9. Nunev, S. Regional Forum with International Participation which was held on March 28th and 29th, 2019 at the University of Ruse, Bulgaria, April 9, 2019, scientific notification, 2019,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2019/04/INFO-EASSW-EN.pdf, pp. pp. 5
 10. Nunev, S. The social worker’s club at the “Angel Kanchev” University of Ruse finalized project “Educational and social platform for knowledge, creativity, growth and development”. European Association of School, научно съобщение, 2019,https://www.eassw.org/project-educational-and-social-platform-for-knowledge-creativity-growth-and-development/, pp. 3
 11. Nunev, S. THE SOCIAL WORKER’S CLUB IN UNIVERSITY OF RUSE COMMEMORATED INTERNATIONAL DAY FOR THE ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN 25 NOVEMBER. European Association of Schools of Social Work., notification, 2018,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2018/11/INFO-EASSW-26-11-2018.pdf, pp. рр.1
 12. Nunev, S. THE SOCIAL WORKER’S CLUB AT THE UNIVERSITY OF RUSE CELEBRATES THE 75TH ANNIVERSARY OF THE SALVATION OF THE JEWS IN BULGARIA.European Association of Schools of Social Work., notification, 2018,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2018/11/INFO-EASSW.pdf, pp. pp.2
 13. Petkova B., Dyulgerova-Nikolova D., Petkova R.,Milachich T.,Timeva T., Arabadji T, Shterev A. Antisperm antibodies in infertile couples, награда за най-добър постер, 2018,15th International symposium for immunology of reproduction. Varna; Jun 15-17:
 14. Timeva T. member of Guideline development group. ESHRE GUIDELINE OF OVARIAN STIMULATION, Европейски правилник, 2018
 15. Todorova L. Challenges to ensuring sustainability of OT education in the Balkan area – matching present situation with future trends, keynote lecture, 25th ENOTHE Annual Meeting, Athens, Greece, 17-19 October, 2019,https://enothe2019.exordo.com/programme/session/45
 16. Valkova L., Milachich T.,Yunakova M., Timeva T., Shterev A. Freeze all strategy for patients with advanced maternal age., The 6th World Congress of the International society for fertility preservation (ISFP), November, 2019, pp. постер
 17. Братанов Даниел, Румяна Братанова. РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАЖНЕНИЯ ПО ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНИ СРЕДСТВА ЗА АДАПТИРАНЕ НА СРЕДАТА I, ръководство, 2009
 18. Василев, А., Хр. Христов, Б. Тодорова. Хармонията на числото фи и антропометричните показатели, Сборник доклади на секция “Здравна промоция и превенция” на СНС на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2012, стр. 9-19
 19. Василева - Дечева Д. Сравнителна характеристика на съвременните кинезитерапевтични методики при колянно ендопротезиране по повод на гонартроза и избор на най - ефективните от тях, Автореферат, 2015, стр. 53
 20. Вл. Петров, Г. Георгиев, М. Томов, Т. Недева. Перкутанната химическа лумбална симпатектомия като елемент от лечението на хроничните артериални съдови заболявания на долните крайници. Вл. Петров, Г. Георгиев, М. Томов, Т. Недева, ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г.,, 2011, стр. 196
 21. Вл. Петров, К. Славова, П. Кожухаров, М. Павлова, Т. Недева, И. Славова. Честотата на усложненията като показател за качеството в детската анестезия – ретроспективен анализ на 945 случая, научно съобщение, 2007, стр. 57
 22. Вл. Петров, Т. Недева, С. Симеонов, К. Славова, М. Шопов, Т. Михайлова. Спинална анестезия при операции в областта на сакрума – кардио-циркулаторни усложнения при хипербрна и хипобарна техника, научно съобщение, 2007, стр. 77
 23. Вл.Петров, Т. Недева, К. Славова, М. Чулев, С. Симеонов. Предоперативната оценка като фактор за идентификация на рисковите пациенти – сравнение на ASA-class и POSSUM, научно съобщение, 2008
 24. Вълчев В. Бактериални, вирусни и неинфекциозни дерматози при спортисти, рецензия, 2019
 25. Грозева Д. Уртикарията - съвременни концепции и препоръки за лечение от гайдлайните, пленарна лекция, 2018,www.varnaderma.com
 26. Грозева Д. Как да подобрим грижата за пациентите с хронична уртикария?, пленарна лекция, 2017
 27. Грозева Д. Отново здрава и витална коса, популярна статия, 2020,www.graziaonline.bg, стр. 120-121
 28. Грозева Д. Eucerin и слънцезащита, пленарна лекция, 2019
 29. Грозева Д. Hyaluron Filler Vitamin C Booster, пленарна лекция, 2019
 30. Грозева Д. Заздрави, подхрани, реактивирай с Revalid продукти за суха и изтощена коса, пленарна лекция, 2019
 31. Грозева Д. Сияйна кожа с Eucerin, пленарна лекция, 2019
 32. Д. Арабаджиева, Вл. Петров, Т. Недева. Затлъстяването- предизвикателство при лечението на постоперативната болка, VI Национална конференция за изследване и лечение на болката, с международно участие, 31.05- 02.-6.2, 2012, стр. 29
 33. Даниела Константинова Драганова. РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ЕКИПА ЗА КОМПЛЕКСНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПСИХИЧНО БОЛНИ, дисертационен труд, 2015,www.mu-varna.bg, стр. 151
 34. Досев Св. Съвременна имуномодулация и ваксинно профилактика. Какво трябва да знае майката на малкото дете, Вестник Бряг, 2009
 35. Досев Св. Broncho vaxom – модерна необходимост в есенно-зимния период, Вестник Бряг, 2008
 36. Досев Св. От какво боледува най-често детето през първите 6 години, лекция в директно здравно телевизионно предаване по ТВ „Кис 13”, 2007
 37. Досев Св. Ролята на фармацевта в клиничната педиатрия – профилактика, информация и конултация, лекция в програма Pharmassist, 2005
 38. Иваничка Сербезова. Интерактивни технолигии за обучение на медицински и здравни специалисти, дисертационен труд, 2012
 39. Иваничка Сербезова. Интерактивни технологии за обучение на медицински и здравни специалисти във висшите училища, Автореферат на дисертационен труд, 2012, стр. 51
 40. Иванова, Г., Н. Цмел, Б. Тодорова. Включване на студенти кинезитерапевти в проект по европейската програма Youth in action, Сборник доклади на секция “Здравна промоция и превенция” от СНС на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2011, стр. 89-93
 41. Ивелина Стефанова. Влияние на автоматизираните рехабилитационни средства върху възстановителните процеси в кинезитерапията, Автореферат, 2014
 42. Караганова, И. Изследване на ефекта от включването на кинезитерапия в общия план за превенция и ранна интервенция на вродените деформации на бедрото., Автореферат, 2013, стр. 58
 43. Колева Гр. Артериална хипертония - роля на медицинската сестра в амбулаторния контрол, дисертационен труд - резюме, 2017,DOI: 10.13140/RG.2.2.15769.06246; http://eprints.mu-varna.bg/324/
 44. Колева, Гр. АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ – РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В АМБУЛАТОРНИЯ КОНТРОЛ, автореферат, 2017,DOI: 10.13140/RG.2.2.22479.94883
 45. Кунев А. ,Стойнев Д., Димитрова Д. СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТА НИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ВАГИНАЛЕН ХЕРПЕС ПРИ БРЕМЕННИ, постер, 2018,http://www.bsobgyn.com/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/190-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-xxxvi-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0, стр. 4-5
 46. Кунев А. ,Стойнев Д., Димитрова Д. 1.МЦ д-р Кунев,“ и РУ Ангел Кунчев „ катедра Здравни грижи 2. МБАЛ Медика АГ отделение. НАШ АЛГОРИТЪМ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ПОВТАРЯЩИ СЕ РЕПРОДУКТИВНИ НЕУДАЧИ ., постер, 2018,http://www.bsobgyn.com/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/190-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-xxxvi-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0, стр. 4-5
 47. М. Шопов, Т. Михайлова, Т. Недева, Вл. Петров, Д.Арабаджиева, Р. Плачкова. Релаксометрията като инструмент за намаляване на разходите за обща анестезия., научно съобщение, 2009, стр. 146
 48. Минчева П. Ерготерапевтичен подход при работата с детето и неговото семейство, Наръчник за работещите в сферата на детското психично здраве и услугите за деца, 2011
 49. Минчева П. Ерготерапевтични подходи в ранната комплексна рехабилитация на деца в риск от неврологични увреждания и изоставане в нервно-психическото развитие, автореферат, 2015,http://kr.uni-ruse.bg/index.php?r=procedure/index&closed=true
 50. Нунев С. Развитие на антидискриминационната и антипотискащата социална работа: Съвременна теория, практика и модели., Автореферат на дисертационен труд за присъждане на науч. степен, 2018,http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/d954dd8c-b0bb-48b5-b872-33e5736ef83f?tk=2VTdjLC7SLW4cjPlc274PwAAAABb8Hsw.oA_vmecBGNVjwBfnGDJzqQ, стр. 77
 51. Нунев С. Бедността, децата и социалната политика, Подбор и превод от руски език. УНИЦЕФ: ”Бедността, децата и социалната политика”. Педагогика 10, 1996
 52. Нунев, С. Развитие на антидискриминационната и антипотискащата социална работа. Съвременна теория, практика и модели, Дисертационен труд за придобиване на научна степен Доктор на науките в ПН 3.4 Социални дейности, 2018,https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/proceduri_za_nauchni_stepeni_i_akademichni_dl_zhnosti/proceduri_po_pridobivane_na_nauchni_stepeni/pridobivane_na_nauchna_stepen_doktor_na_naukite/a, стр. 1038
 53. Нунев, С. Усъвършенствуване системата на съвместната изобразителна дейност на учениците от начална училищна степен., Дисертационен труд, 1994. Кандидат на педагогическите науки (доктор по педагогика), 1994, стр. 408
 54. Парашкевов, Ал. Планиране на медицинското осигуряване при инцидент с масово пострадали в съюзнически операции, Курсова работа, 2011, стр. 58
 55. Парашкевов, Ал. Аспекти на хирургичната помощ при участие в мисии. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, Дисертационен труд, 2011, стр. 53 стр.
 56. Парашкевов, Ал. Аспекти на хирургичната помощ при участие в мисии. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, Дисертационен труд, 2011, стр. 187 стр.
 57. Парашкевов, Ал. и съавтори. Национална публикация 4.10 – Доктрина за медицинско осигуряване, Доктрина за медицинско осигуряване, 2014
 58. Парашкевова П. Кинезитерапия след фрактури на лакътна става лекувани оперативно, дисертационен труд, 2014, стр. 175
 59. Парашкевова П. Кинезитерапия след фрактури в лакътна става лекувани оперативно, автореферат, 2014, стр. 49
 60. Пашкунова Ю. Комплексна физиотерапевтична програма при хронична торако-лумбална болка, Дисертационен труд, 2015, стр. 182
 61. Сербезова И. Създаване на частно заведение за здравни грижи по домовете, Здравни проекти - учебник с автори К. Юрукова ,П.Салчев, И . Стамболова, Г. Чанева, 1998, стр. 130-140
 62. Сербезова И. Методическа разработка на практическо занятие на тема: Профилактика и лечение на Рахит., научно съобщение в учебник по Медицинска педагогика с автори Ц. Воденичаров, М. Митова, 1995, стр. 101-105
 63. Сербезова, И. Обучаваща програма по темата "Определяне на кръвни групи", Методика на практическото обучение на специалистите по здравни грижи, 2008,ISBN 978-954-9365-23-8, стр. 53 -60
 64. Сечкова, Р., В. Богданова, А. Попова,.М. Харизанова, А. Янкабакова, П. Гей, П. Тодоров, М. Венков. „Наръчник за областно планиране на социалните услуги с участие на всички заинтересовани страни“,, Наръчник, 2011,https://unicef.bg/assets/PDFs/Handbook_OK_all_final_final.pdf, стр. 100:108
 65. Спинална анестезия с ниска доза бупивакаинили левобупивакаин при трансуретрална резекция на простатата - Вл. Петров, Т. Недева, дм, Д. Арабаджиева, XVIII Национален конгрес по Анестезиология и интензивно лечение, с международно участие, Несебър 24 – 27.10.2013; сборник с резюмета стр.136. Спинална анестезия с ниска доза бупивакаинили левобупивакаин при трансуретрална резекция на простатата, Национален конгрес по Анестезиология и интензивно лечение, с международно участие, Несебър 24 – 27.1, 2013, стр. 136
 66. Стоев С., Тимева, Т., Гетов И., Симеонова Й. Нежелани лекарствени реакции при контролирана овариална хиперстимулация, XX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие, март, Боровец, 2019, стр. постер
 67. Т. Граматиков, Ел. Петров, Т. Недева, Д. Арабаджиева, С. Симеонов, М. Косатева. Спинална анестезия при пациенти над 75 години – честота на усложненията при 1 387 случая, научно съобщение, 2009, стр. 143
 68. Т. Недева, Вл. Петров. „Периоперативен делир в Ортопедично отделение- можем ли да променим честотата му?”, XVII-ти конгрес по Анестезиология и интензивно лечение,, 2011, стр. 198
 69. Т. Недева, Вл. Петров. „Делир в периоперативния период”-, XVI- ти национален конгрес по Анестезиология и интензивно лечение с международно участие, гр. София,, 2009, стр. 144
 70. Т. Недева, Вл. Петров, П. Косев. „Влияние на интраоперативната седация с пропофол върху честотата на постоперативен делир при ортопедични пациенти”-, XI-ти национален конгрес по Ортопедия и травматология с международно участие, Зл. Пясъци, 06-10.10.2, 2010, стр. 14
 71. Т. Недева, Д. Арабаджиева, Вл. Петров. Оценка на болката и нейното повлияване при възрастни пациенти с комуникативни проблеми- пилотно сравнение на две невербални скали., VI Национална конференция за изследване и лечение на болката, с международно участие, 31.05- 02.-6., 2012, стр. 65
 72. Т.Недева, дм, В. Петров, Д. Арабаджиева, К. Теодосиев. Оценка на аналгетичния ефект на декскетопрофен – трометамол, при пациенти след абдоминална хирургия, научно съобщение, 2014, стр. 86-87
 73. Тимева Т. Усложнения на асистираната репродукция – овариален хиперстимулационен синдром, обучителна платформа, 2017,https://www.credoweb.bg/course/97798/mk‐d‐rshterev‐v‐polza‐na‐lekarite/course
 74. Тодорова Л. Дейностната самооценка в ерготерапията при деца с увреждания и неравностойно положение, автореферат, 2015,http://kr.uni-ruse.bg/, стр. 48
 75. Тодорова, Б. Методическа система за познание и творчество в обучението по естествени науки, автореферат, 2013, стр. 74
 76. Тодорова, Б. Методическа система за познание и творчество в обучението по естествени науки, дисертационен труд, 2013, стр. 274
 77. Тодорова, Т. Подкрепящата роля на медицинската сестра за пациенти на хемодиализа (медико-социални аспекти), автореферат, 2019,https://bit.ly/3lShXje
 78. Тодорова, Т. Подкрепящата роля на медицинската сестра за пациенти на хемодиализа (медико-социали аспекти), дисертационен труд - резюме, 2019,http://repository.mu-varna.bg/handle/nls/493
 79. Христов, Хр., А. Василев, (научен ръководител гл. ас. Б. Тодорова). Гръбначни проблеми, възникващи в следствие на „седящите“ професии, Сборник доклади на секция “Здравна промоция и превенция” на СНС на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2013, стр. 51-55
 80. Христов, Хр., А. Василев, (научен ръководител гл. ас. Б. Тодорова). Профилактика на гръбначните проблеми, възникващи в следствие на „седящите“ професии, Сборник доклади на секция “Здравна промоция и превенция” на СНС на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2013, стр. 56-61
 81. Христова Ир. Оптимизиране на здравните грижи и дейности при коронарно-съдови процедури., АВТОРЕФЕРАТ, 2018,http://www.mu-varna.bg/BG/Research/Documents/Irinka%20Atanasova%20Hristova/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.pdf, стр. 54
 82. Христова Ир. Оптимизиране на здравните грижи и дейности при коронарно-съдови процедури., ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД, 2018,http://eprints.mu-varna.bg/444/, стр. 189
 83. Христова, Ц. Технологичен модел за оптимизиране на клиничната практика на студентите акушерки и медицински сестри чрез използване на метода case study, Русенски университет, дисертационен труд, 2018
 84. Христова, Ц.,. Технологичен модел за оптимизиране на клиничната практика на студентите акушерки и медицински сестри чрез използване на метода case study, ФПНО, Русенски университет ,,Ангел Кънчев“, автореферат, 2018, стр. 52
 85. Цв. Соколов, П. Косев, Т. Недева, Вл. Петров. Постоперативна аналгезия след ендопротезиране на колянната става: ефекти на периартикуларната инфилтрация с локален анестетик, научно съобщение, 2014, стр. 116
патенти и др.
 1. Bratanov Daniel. Ортеза предмишница, Certificate of registration trade mark and design, No 002309484-0001,2013.
 2. Bratanov Daniel. Ортеза мишница, Certificate of registration trade mark and design, No 002309484-0002,2013.
 3. Daniel Bratanov. Ортеза долен крайник, Certificate of registration trade mark and design, No 002309484-0003,2013.
 4. Братанов Даниел. Роботизирана система за едновременна рехабилитация на горен и долен крайник, Свидетелство за регистрация на полезен модел, No 1768 U1,2013.
 5. Даниел Братанов. Мобилна лаборатория, EUIPO certificate of registration for Community Design, No 004494441-0001,2017.
 6. Даниел Братанов. Мехатронна система за обезвреждане на взривове и провеждане на спасителни операции, Авторско свидетелство, No 02.04.2012/05,2012.
 7. Даниел Братанов ПАВЕЛ ВИТЛИЕМОВ МИЛКО МАРИНОВ. СИСТЕМА ЗА СИМУЛИРАНЕ РАБОТАТА НА ШПРИЦФОРМИ, СЕРТИФИКАТ за АВТОРСКИ ПРАВА, No 02.04.2012/04,2012.
 8. Даниел Михайлов Братанов. Роботизирана система за едновременна рехабилитация на горен и долен крайник, патент, No BG66669B1,2018.
 9. ПАВЕЛ ВИТЛИЕМОВ МИЛКО МАРИНОВ ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ ДАНИЕЛ БРАТАНОВ. РАЗПРЕДЕЛЕНА СИСТЕМА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНА В ШПРИЦВАЩАТА И ЛЕЯРСКАТА ИНДУСТРИИ, СЕРТИФИКАТ за АВТОРСКИ ПРАВА, No N:02.04.2012/03,2012.
 10. Панайотов К., Шербанов О. Свидетелство за регистрация на полезен модел, "КРИОГЕННА КАМЕРА", No 2450,2017.