Списък на публикациите

монографии

 1. Todorka Georgieva, Maria Tomova-Mihneva. The Life of the Bulgarians in Zlatostruy from XII century. Saarbrucken, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018, pp. 132, ISBN 978-3-659-85595-5.
 2. Богданова, Т. Развиване на евристичното мислене на учениците чрез решаване на физични задачи. Русе, издателство на Русенския университет, 2015, стр. 88, ISBN 978 954 759 328-2.
 3. Вилияна Райчева. Номинални фрази без детерминант във френския език. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2015, стр. 58, ISBN 978954759320-6.
 4. Георгиева Т. Тържественик от ХІІ век. - В: Известия на Научен център "Св. Дазий Доростолски". Книга VІI.. Русе, Университетски издателски център, 2013, стр. 241, ISBN 1313-7395.
 5. Георгиева, Т. Старобългарското речниково богатство в Златоструй с Тържественик от ХІІ век. Русе, Университетски издателски център на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 2013, стр. 173, ISBN 978-954-759-307-7.
 6. Георгиева, Т. Златоструй от XII век / Увод и научно разчитане на текста. Силистра, РИТТ, 2003, стр. 242, ISBN 954-759-056-1.
 7. Георгиева, Т. Симеоновият Златоструй и неговият препис от XII век. Силистра, РИТТ, 2002, стр. 130, ISBN 954-759-044-8.
 8. Горанова Евгения. Изследване на възможностите за създаване на адаптивна мултимедийна среда за обучение по информационни технологии. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2016, стр. 140, ISBN 978-954-7593-305.
 9. Евгения Горанова. Изследване на възможностите за създаване на адаптивна мултимедийна среда за обучение по информационни технологии, Второ допълнено издание. Издателски център на Русенски университет „Ангел Кънчев“, РИТТ Силистра, 2020, стр. 205, ISBN 978-954-759-2.
 10. Железова, Д. Портфолиото като стратегия за продължаващо самообразование на учителя. Русе, Издателство на Русенски университет, 2012, стр. 185, ISBN 975-954-8198-50-9.
 11. Железова, Д. За педагогическата рефлексия и нейната трансформация от концептуално знание към професионална познание. Русе, Издателство на Русенски университет, 2011, стр. 198, ISBN 978-954-8467-63-6.
 12. Железова,Д. Метарегулативни компетентности и роли на съвременния учител. гр. Русе, Издателски център на РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 156, ISBN 978-954-8198-51-6.
 13. Лебедова, Р. Време-власт-идентичност. Плевен, МЕДИАТЕХ, 2017, стр. 211, ISBN 978-619-207-109-7.
 14. Лебедова, Р. Неизчерпани диалози. Слово и образ.. Велико Търново, Фабер, 2008, стр. 139, ISBN 978-954-775-856-8.
 15. Лебедова, Р. Златна Добруджа в българското етнокултурно пространство. София, "Захари Стоянов", 2006, стр. 343, ISBN 954-739-861-X.
 16. Лебедова, Р. Митът "Златна Добруджа" в българската литература. Силистра, "Ковачев", 2001, стр. 181, ISBN 9054-8775-07-7.
 17. Лебедова, Р. Р. Радев. Сбъднати пътувания на духа чрез словото и пластиката. Велико Търново, Фабер, 2008, стр. 219, ISBN 978-954-400-022-6.
 18. Лебедова, Р., Т. Георгиева, М. Томова-Михнева. Език-история-литература. Силистра, Издателски център на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2019, стр. 377, ISBN ISSN:1313-7395.
 19. Лечева Г. Професионалното образование на студентите-бъдещи учители (европейски директиви и национална действителност). Силистра, РИТТ, 2015, стр. 98, ISBN 978 954 759 318-3.
 20. Лечева, Г. Модел за организиране на професионалното образование и обучение на студентите-бъдещи учители.. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2015, стр. 162, ISBN 978 954 759 319-0.
 21. Лечева, Г. Синергетични методи (интерактивен модел на перманентна педагогическа практика). Силистра, РИТТ, 2010, стр. 86, ISBN 10:-954-759-250-5.
 22. Лечева, Г.Л. Възпитаващото обучение в "Европа на познанието" или магията да сееш мъдрост. Силистра, РИТТ, 2015, стр. 216, ISBN 978 954 759 321-3.
 23. Петранка Трендафилова. Моделиране на пословици и поговорки, повлияни от християнството (семантично и лексикографско проучване). Известие на НЦ „Дазий Доростолски” книга 6.. Русе, Университетски издателски център при РУ „Ангел Кънчев”, 2014, ISBN ISSN 1314-7395.
 24. Трендафилова, П. Лингвокултурологично съпоставително изследване на български и руски пословици и поговорки. Русе, RITT, 2014, стр. *, ISBN 978-954-759-30-60.
 25. Трендафилова, П. Речник с тълкуване на 200 български пословици и поговорки и еквивалентите им в руски език. Форми на еквивалентност. Международни сходства и конфликти. Силистра, RITT, 2006, стр. *, ISBN 10:954-759-137-1.
 26. Трендафилова, П. Стилистика на българския език. Учебно помагало (Теоретични разработки, задачи и текстове). Силистра, "Александър Ковачев", 2004, стр. 199, ISBN 954-8775-24-7.
 27. Трендафилова, П. Семиотични проблеми на сакралния текст. Библията и семиотиката. Силистра, "Александър Ковачев", 1998, стр. 199, ISBN 954-8775-04-2.
студии
 1. Богданова, Т. Създаване на интерактивна среда при обучението на студенти по физика. Русе, издателство на Русенския университет, 2013, стр. 64, ISBN 978-954-759-308-4.
 2. Богданова, Т., Евг.Горанова. Дигитално обучение в дигитален свят. Издателски център на Русенски университет "Ал Кънчев", РИТТ- Силистра, 2017, стр. 70, ISBN 978-954-759-341-1.
 3. Богданова, Т., Т. Стефанова. Интерактивни методи и техники в обобщителни уроци по «Човекът и природата» 5 клас. Русе, РУ, 2012, стр. 78, ISBN 978-954-712-579-7.
 4. Галина Лечева. Експеренциалното образование. Известия, кн. 9., Издателски център на Русенския университет, 2017, стр. 127-141, ISBN 1313-7395.
 5. Георгиева Т. За състава и редакцията на Златоструй с Тържественик от XII век (ркп. РНБ, F.п.I.46). - В: Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Веселин Панайотов. Шумен, Университетско издателство, 2015, ISBN 978-954-577-492-8.
 6. Георгиева Т. Поучение за ап. Петър и Павел в състава на календарната част на ръкопис F.п.I.46 от РНБ в Санкт Петербург. - В: Филология и текстология. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Уйлям Федер.. Шумен, Университетско издателсво, 2014, стр. 242-256, ISBN 978-619-00-0096-9.
 7. Георгиева Т., П. Трендафилова. Заключителната доксологична формула като белег за авторство - В: Преславска книжовна школа, Т. 12. Шумен, Университетско издателство, 2012, стр. 263-282, ISBN 978-954-577-492-8.
 8. Георгиева Т., П. Трендафилова. Заключителната доксологична формула като белег за авторство. Преславска книжовна школа, Т. 12. В чест на доц. д-р Мария Тихова.Шуменски университет «Епископ Константин Преславски», Научен център «Прес. Шумен, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски»., 2012, стр. стр. 263-285, ISBN ISBN 978-954-400-.
 9. Георгиева, Т. Небесните покровители на град Силистра. - В: Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски“ Книга ІХ, година ІХ.. РУСЕ, Издателски център на Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2017, стр. 173-193, ISBN 1313-7395.
 10. Георгиева, Т. За състава на ркп. F.п.I.46 от РНБ в Санкт Петербург. Преславска книжовна школа, Т. 13, Шумен, Университетско издателство, 2013, стр. 172-194, ISBN 978-954-577-492-8.
 11. Георгиева, Т. Слово за Рождество Христово в състава на минейния Тържественик от ХІІ век. - В: Преславска книжовна школа, Т. 12. Шумен, Университетско издателство, 2012, стр. 283-304, ISBN 978-954-577-492-8.
 12. Горанова Eвгения. Изследване ползваемостта на мултимедийна среда за обучение по компютърни науки. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2015, стр. 40, ISBN 978-954-7593-25-1.
 13. Горанова, Евг. Синергетична методика при обучение в мултимедийна среда. Известия на Научен център " Св. Дазий Доростолски" книга IX, 2017, Издателски център на Русевски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 105-126, ISBN 1313-7395.
 14. Железова, Д. Валидиране на неформалното и самостоятелното учене за системата на висшето образование - обзор на добри практики. гр. Русе, Издателски център при Русенския университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 70-86, ISBN 1313-7395.
 15. Железова, Д. Изследване в действие - теоретичен обзор. Силистра, РИТТ, 2005, стр. 48, ISBN 954-759-106-X.
 16. Ивелина Жечкова. Колокациите в английски език-теоретичен обзор. Русе, Издателски център при РУ " Ангел Кънчев", 2012, стр. 104, ISBN 9789547592971.
 17. Лебедова, Р. Ролята на вестник „Подем“ в периода 1940-1941 година за възстановяване на духовния живот в Силистра. Серия Обществени комуникации, кн. 8, ШУ "Епископ Константин Преславски", Изд. Фабер – Велико Търново, 2018, стр. 244-270, ISBN ISSN 2603-4506.
 18. Лебедова, Р. Просветителството – основна тенденция в духовния живот на Нова България.В: Образователни проекти на независима България, кн. IХ на Известия на НЦ „Свети Дазий Доростолски“. Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2017, стр. 32-50, ISBN 1313-7395.
 19. Лебедова, Р. Литературните дебати около романа „Хайка за вълци“ от Ивайло Петров – В: Сборник в чест на проф. Иван Недев по случай 80 години от рождението му, кн. книга Х на Известия на НЦ „Свети Дазий Доростолски. Русе, Издателски център на РУ "Ангел Кънчев", 2017, стр. 158-174, ISBN 1313-7395.
 20. Лебедова, Р. Митът „Златна Добруджа“ и Йордан Йовков - Национална научна конференция по повод 135 години от рождението на Йовков – В: Добруджа, 31/ 2016. Добрич, КОРС- ООД, 2016, стр. 98-112, ISBN 0205-2210.
 21. Лебедова, Р. Смехът като власт и средство за изясняване на идентичността. Оразование, кн. 4, Педагогическо издателство "Образование", 2016, стр. 33-60, ISBN 0861-475Х.
 22. Лебедова, Р. Културно-исторически синкретизъм в някои текстове на Антон Страшимиров. Русе, Изд. РИТТ, 2014, стр. 45, ISBN 978-954-759-305-3.
 23. Лебедова, Р. Иконата - В: Известия на Научен център „Св. Дазий Доростолски” към Русенския университет „Ангел Кънчев , кн. V. Русе, УИ „Ангел Кънчев“, 2013, стр. 37-56, ISBN 1313-7395.
 24. Лебедова, Р. 120 години педагогическо образование в Силистра. Силистра, ТИБО, 2011, стр. 52, ISBN 978-954-2954-03-3.
 25. Лебедова, Р. История на педагогическото училище в Силистра - В: Традиция и модерност в българската наука и образование. Известия на НЦ “Св. Дазий Доростолски”, книга IV. Русе, Издателски център на РУ, 2011, стр. 22-41, ISBN 978-954-8467-42.
 26. Лебедова, Р. Бай Ганю (Карикатурата – смях през сълзи или смях до сълзи) - В: Концепти на българската култура. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски”, 2010, ISBN 978-954-577-559-8.
 27. Лебедова, Р. Испания – реалност и фикция /Наблюдения над романа на Димитър Димов „Осъдени души” – В: Сборник в памет на проф. Славчо Иванов. Велико Търново, "Фабер", 2007, стр. 261-276, ISBN 978-954-775-788-2.
 28. Лечева, Г. Кирило-Методиевият контекст на Симеоновия Златен век.В: Езикът на българите – съхранена духовност". Силистра, РИТТ, 2007, ISBN 9-789547-591790..
 29. Лечева, Г. Епоха и съвременници на Паисий. В: Езикът на българите – съхранена духовност (сборник). Силистра, РИТТ, 2007, ISBN 9-789547-591790.
 30. Лечева, Г. Житие и страдание грешнаго Софрония” – начален етап на българската белетристика. Традиции на старата и тенденции на новата българска литература (сборник ). Велико Търново, Фабер, 2007, ISBN 978-954-775-788-3.
 31. Лечева, Г. Библейският генотип за царската институция и отражението му в Йоановия Шестоднев. Шумен, Университетско издателство - ШУ, 2003, ISBN 954-753-035-6.
 32. Трендафилова П , Т Георгиева. Библията в езика на старославянската книжнина. Силистра, РИТТ, 2006, стр. 69, ISBN 954-759-137-1.
 33. Трендафилова П. Лингвокултурологичен поглед към отношенията на български народни мъдрости и библейските им съответствия. // В огледалния свят на езика и културата. Сборникът е реализиран по научен проект от Фонд науч. Русе, Изд. „Лени-Ан” – Русе, 2007, стр. с. 112 -143, ISBN ISBN 978-954-8190.
статии
 1. (Lina) Galina lecheva. CYRIL AND METHODIUS AND THE "GOLDEN AGE" OF EMPEROR SIMEON THE GREAT (methodical development of a literature lesson).// Knowledge International Jurnal, 2020, No 41.2, pp. 421-427, ISSN 2545-4439; 1857-9. (Impact factor: 30 /2020, НАЦИД)
 2. (Lina) Galina Lecheva. DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION IN THE QUARANTINE CONDITIONS.// Knowledge International Jurnal, vol. 39.1,, 2020, No vol. 39.1,, pp. 21-27, ISSN 2545-4439; 1857-9. (Impact factor: 30 /2020, НАЦИД)
 3. (Lina) Galina Lecheva. The journey in the literal -tour of Bulgaria.// Knowledge International Jurnal, 2020, No vol.40.2, pp. 441-447, ISSN 2545-4439; 1857-9. (Impact factor: 30 /2020, НАЦИД)
 4. (Lina) Galina Lecheva. Tehnological Integration in Teaching Literature.// KNOWLEDGE - International Jurnal, 2019, No 6, pp. 1937-1943, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2019, Global Impact&Quality Factor)
 5. ANDONOV K., I. GRIGOROV, B. MANOLOVA, B. EVSTATIEV, K. GABROVSKA-EVSTATIEVA, K. MARTEV. Models of the Thermal Energy Consumption of Heating Company.// Journal of Ecology and Environment Sciences, 2016, No 3, pp. 38-44, ISSN 1312-0751.
 6. Daniela Tuparova Evgenia Goranova Valentina Voinohovska Petya Asenova Georgi Tuparov Iliya Gudzhenov. Teachers' attitudes towards use of e-Assessment – results from survey in Bulgaria.// Social and Behavioral Sciences, 2015, No volume 191, pp. 2236–2240, ISSN 1877-0428. (Impact factor: 0.42 /2014, http://www.journals.elsevier.com/procedia-social-and-behavioral-sciences, Scopus)
 7. Evgenia Goranova, Daniela Tuparova, Margarita Teodosieva. One Approach for Development and Assessment of ICT Teachers Competencies in Multimedia Educational Environment - Selected Paper of 4th World Conference on Information Technology (WCIT-2013).// Global Journal on Technology,, 2014, No Vol 5, pp. 184-190
 8. Georgieva T. The Biblical Code in the Serafim Story by Yordan Yovkov / Библейският код в разказа "Серафим" на Йордан Йовков.// KNOWLEDGE - International journal. Scientific Papers, 2020, брой Vol. 39.1, стр. 43 - 47, ISSN ISSN 2545 - 4439 .
 9. Georgieva, Т. Du novaj sciencesplotoj pri esperantaj tradukoj de bulgaraj literaturaj verkoj..// Bulgara esperantisto, 2006, No Aprilo-junio, pp. 11-12
 10. Goranova Evgenia. PEDAGOGICAL DESIGN OF ONLINE TRAINING IN INFORMATION TECHNOLOGIES.// Knowledge international Journal, 2020, No 41.2, pp. 351-356, ISSN 2545-4439.. (Impact factor: 1.822 /2017, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/))
 11. Goranova Evgenia. Online Observation of Lessons in Informatics and Information Technologies - a Challenge in Action.// Knowledge international Journal, 2020, No 40.2, pp. 411-417, ISSN 2545-4439.. (Impact factor: 1.822 /2017, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/))
 12. Goranova Evgenia. An Approach for Creating an Adaptive Multimedia Learning Environment for Training in Information Technologies.// Knowledge international Journal, 2020, No 39.1, pp. 27-32, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.822 /2017, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/))
 13. Goranova Evgenia. Creation of Electronic Learning Objects for the High Cognitive Levels of Bloom’s Digital Taxonomy.// Knowledge international Journal, 2019, No Vol. 31.2, pp. 585-590, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.822 /2018, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
 14. Goranova, Evg., D.Tuparova, M. Teodosieva. One Approach for Development and Assessment of ICT Teachers Competencies in Multimedia Educational Environment.// Selected Paper of 4th World Conference on Information Technology (WCIT-2013).// Global Journalon of Technology, 2014, No No Vol 5, pp. pp. 184-190
 15. Ivanov, R., M. Sapundzhiev, G. Kadikyanov, G. Staneva. Energy Characteristics of Citroen Berlingo Converted to Electric Vehicle.// Transport Problems, 2018, No 3, pp. 151-161, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.205 /2017, Scopus)
 16. Zhelezova, D. ACTION RESEARCH – AN EXPERIMENTAL SITUATION FOR A QUALITATIVE PEDAGOGICAL RESEARCH.// 15th International Scientific Conference, 2016, No No 30, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
 17. Zhelezova-Mindizova, D. TOWARDS CREATING CRITICAL THINKING MEDIA IN EFL CLASSROOM.// 23rd International Scientific Conference, 2019, No No 30, pp. 123-129, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2019, Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivs 4.0)
 18. Zhelezova-Mindizova, D. SUPPORTING REFLECTIVE THINKING IN CLASSROOM ENVIRONMENT.// ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „РЕФЛЕКСИЯ И ОБУЧЕНИЕ – СТРАТЕГИИ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГНОЗИ” ,Пловдив, 2019, No No 23
 19. Zhelezova-Mindizova,D. The Skill of Meta-regulation - a Key Component in the Profile of the Contemporary Teacher.// Proceedings of the International Scientific Conference "International Trends in Science and Technology",Warsaw, Poland, 2017, No vol.3, pp. 26-30, ISSN 2518-1688.
 20. Андонов, К., К. Коев, М. Дачева, А. Кръстева, В. Кирчев. Тенденции в развитието на енергетиката в световен и национален план.// Енергетика, 2007, брой 5, стр. 3-11
 21. Атанасов, Г., Цв. Павлова-Бъчварова. Взгляд на дельту Дуная ХIV в..// В: Дунав -Днестър. Годишник на Тараклийски държавен университет., 2008, брой 2
 22. Балевска, Ц. Стефан Гечев – за научното познание и художествената литература.// Алманах за литература, изкуство и публицистика, год. III, 2012, брой 3, стр. 365
 23. Балевска, Ц. Литературният канон и новите жанрови тенденции в българската проза.// Представи за българския литературен канон, 2009, брой книга I, стр. 193 - 199, ISSN 978-954-400-120-9.
 24. Балевска, Ц. Преподаване творчеството на Йордан Йовков в седми клас.// Езикът на българите – съхранена духовност, 2007, брой сборник, стр. 83-87, ISSN 9-789547-591790.
 25. Балевска, Ц. В света на Стефан – Гечев.// Известия - Научен център „Св. Дазий Доростолски, 2007, брой 2, стр. 28-33, ISSN 9 789 547 591 844.
 26. Балевска, Ц. Аспекти на модерността в структурата на Гечевия роман.// Стефан Гечев отвъд традицията, 2007, брой книга, стр. 125-131, ISSN 978-954-8190-55-8.
 27. Балевска, Ц. В света на Стефан – Гечевите герои.// Сборник в памет на проф. Славчо Иванов, 2007, брой 1, стр. 296-300, ISSN 978-954-775-788-2.
 28. Балевска, Ц. Архетипни мотиви в приказния текст.// Езикът на българите – съхранена духовност, 2007, брой сборник, стр. 122-127, ISSN 9-789547-591790.
 29. Балевска, Цеца. Тезата за "мислещия човек" на Стефан Гечев.// Известия - Научен център „Св. Дазий Доростолски" към Русенски университет "Ангел Кънчев", 2006, брой 1, стр. 258-262, ISSN 1313-7395.
 30. Богданова, Т. Дигиталните технологии и обучението на дигиталните младежи.// Pedagogical inovations - anunual scientific theoretical jurnal, 2016, брой 1, стр. 102-106, ISSN 1314-7714.
 31. Богданова, Т.,Б. Ковачева. Ролята на графичния метод за решаване на физични задачи.// Педагогика, 2015, брой 8, стр. 1088-1094
 32. Богданова,Т. Н. Радева. Звукозаписът – ефективно средство за обучението в чуждо езикова реч.// Съюз на учените в България, 1991, брой 8, стр. 168-172
 33. Галина Лечева. Професионално-педагогическата подготовка на учителите в България до края на ХХ век.// Известия, 2020, брой XII, стр. 172-181, ISSN 1313-7395.
 34. Галина Лечева. Неканоничният средновековен образ на света според богомилскитe книги.// Научни трудове на Русенски университет, 2016, брой Серия 11, стр. 91-95, ISSN 1311-3321.
 35. Георгиева Т , И Стоянова. Изразяване на подлога в произведенията на новобългарската литература.// Компаративнi дослiдження слов'анских мов i лiтератур. Памяти академiка Леонiда Булаховьского. Збiрник науковых праць., 2008, брой 7, стр. 246-252
 36. Георгиева Т., Томова-Михнева М. Ренесансовият възглед за човека в Симеоновия Златоструй..// Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски“, 2017, брой 10, стр. 82 - 91, ISSN ISSN 1313-7395.
 37. Георгиева, Т. "Тълкувание на трудноразбираемите думи от писанията" по два ръкописа от сбирката на Троицко-Сергиевата лавра.// Известия на Научен център "Св. Дазий Доростолски" при Русенския университет"Ангел Кънчев", 2011, брой 4, стр. 84-102, ISSN 1313-7395.
 38. Георгиева, Т. Об изучении Златоструя в Кирилло-Мефодиевой среде.// Труды Университета "Дубна". Гуманитарные и общественные науки, 2008, брой 4, стр. 92-100
 39. Георгиева, Т. Морфолого-словообразувателната адаптация на заетите думи в един преславски превод на Златоустови слова.// Известия на Научен център "Св. Дазий Доростолски" при Русенския университет "Ангел Кънчев", 2007, брой 2, стр. 197-203, ISSN 1313-7395.
 40. Георгиева, Т. Царската институция според словата на Йоан Златоуст в старобългарски превод.// Известия на Научен център "Св. Дазий Доростолски" към Русенски университет Ангел Кънчев, 2006, брой 1, стр. 56-62, ISSN 1313-7395.
 41. Георгиева, Т. Към проблема за възможното участие на Йоан Екзарх в превода на Златоустовите слова, влезли в състава на Златоструй.// Проглас, VIII, 1999, брой 1-2, стр. 141-152, ISSN 0861-7902.
 42. Георгиева, Т. Наблюдение над някои езикови особености на Златоструй от XII век.// Проглас, VI, 1997, брой 1-2, стр. 48-58, ISSN 0861-7902.
 43. Георгиева, Т. Към въпроса за народно-разговорното и книжовното в езика на Йоаким Груев.// Български език, 1992, брой 2, стр. 122-125
 44. Георгиева, Т., В. Димитрова. Една прабългарска заемка в Златоструй от XII век.// Български език, 1996, брой 5, стр. 49-50, ISSN 0005-4283.
 45. Горанова Евг. Синергетичен подход към процеса на обучение по информационни технологии.// Математика и информатика, 2013, брой 5, стр. 463-475, ISSN ISSN 1310 – 2230.
 46. Горанова Евгения. Педагогически и ергономичен подход при разработване на мултимедийна среда за обучение по компютърни науки.// Математика и информатика, 2015, брой 3, стр. 279-289, ISSN 1310 – 2230.
 47. Горанова Евгения. Дидактически аспекти на използване на мултимедийна среда в процеса на обучение.// сп. Образование, 2015, брой 4, стр. 47-62, ISSN 0861-475X.
 48. Горанова, Евг. Модел на дигитална компетентност на учителите по информационни технологии.// Образование, 2014, брой 4, стр. 63-80, ISSN ISSN 0861-475X.
 49. Горанова, Евг. Използване на програмата Learning Content Development Sysytem в обучението по информационни технологии.// Образование, 2014, брой 5, стр. 5-13, ISSN ISSN: 0861-475Х.
 50. ГРИГОРОВ И, Б. МАНОЛОВА, К. АНДОНОВ, Л. МИХАЙЛОВ, Б. ЕВСТАТИЕВ. Показатели на енергопотребление на зоните, енергоосигурявани от когенераторна централа.// Екология и бъдеще, 2016, брой 3, стр. 23-28, ISSN 1312-0751.
 51. Евстатиев Б., И. Григоров, Б. Манолова, К. Андонов,И. Белоев. Софтуерен продукт за изследване на товарови графици.// Екология и бъдеще, 2016, брой 3, стр. 52-59, ISSN 1312-0751.
 52. Железова, Д. Концептуален модел на рефлексивния ресурс на педагогическите функции на учителя.// сп. „Стратегии на образователната и научната политика“ и сп. „Химия – Природните науки в образованието“, 2015, брой 233, стр. 16-22
 53. Железова, Д. Методологични и технологични аспекти на Изследването в действие.// Известия на Съюза на учените- Варна, серия Хуманитарни науки, 2002, брой кн.2, стр. 54-57 стр.
 54. Железова-Миндизова, Д. ИЗСЛЕДВАНЕТО В ДЕЙСТВИЕ КАТО МОДЕЛ ЗА РЕФЛЕКСИВНА ПРАКТИКА В ЧАС.// ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „РЕФЛЕКСИЯ И ОБУЧЕНИЕ – СТРАТЕГИИ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГНОЗИ” ,Пловдив, 2019, брой 23
 55. Коев, К., К. Андонов, А. Кръстева, М. Дачева, Д. Димов. Енергия от възобновяеми енергийни източници – развитие и перспективи.// Енергетика, 2008, брой 2-3, стр. 52-60
 56. Кръстева, А., Д. Иванова, М. Дачева. Обобщен модел за оценка енергийната ефективност на водоснабдителни и напоителни системи.// Селскостопанска техника, 2007, брой 1, стр. 26-31
 57. Лебедова, Р. Иновативен педагогически инструмент за професионална комуникация.//.// Предучилищно и училищно образование.Управление.Възпитание.Обучение., 2020, брой 1, стр. 139-143, ISSN 2535-0692.
 58. Лебедова, Р. „Операция смятане в град Графовил" – нов педагогически инструмент за обучение в начални знания и умения по математика и не само....// Предучилищно и училищно образование:управление, възпитание, обучение, 2019, брой 3, стр. 139-144, ISSN ISSN 2535-0692.
 59. Лебедова, Р. Творецът и властта.// Предучилищно и училищно образование: управление-възпитание-обучение, 2018, брой 2, стр. 74-82, ISSN ISSN 2535-0692.
 60. Лебедова, Р. Кризисы власти и кризисы идентичности.// Вестник государстненного университета Дубна. Серия „Науки о человеке и обществе“. Тема номера: Социальная нестабильность и трансформации идентичности . Электронны научный журнал, 2017, брой 3, стр. 28-34
 61. Лебедова, Р. Знанието като духовна крепост.// Образование, 2016, брой 3, стр. 127-137, ISSN 0861-475Х.
 62. Лебедова, Р. Към проблема за колективната памет и личния спомен.// Традиция и модерност в българската наука и образование.Известия на НЦ “Св. Дазий Доростолски”, 2011, брой книга IV, стр. 166-179, ISSN 978-954-8467-42-1.
 63. Лебедова, Р. Двупосочност на творческата реализация.// Арнаудов сборник, 2010, брой 6, стр. 328-333, ISSN 978-954—8190-76-3.
 64. Лебедова, Р. Образът на Дунав в българската литература.// Арнаудов сборник, 2008, брой Том V, стр. 256-263, ISSN 978-954-8190-57-2.
 65. Лебедова, Р. Възможен диалог.// Пламък, 2008, брой 9-10, стр. 119-121
 66. Лебедова, Р. Проекции на понятието култура.// Известия на Научен център „Св. Дазий Доростолски”, 2007, брой кн.II, стр. 43-47, ISSN 954-759-184-3.
 67. Лебедова, Р. Илюстрацията – другият прочит – Алманах за литература, наука и изкуства Света гора, 2007, с.186-191.// Алманах за литература, наука и изкуства Света гора, 2007, брой -, стр. 186-191, ISSN 13110209.
 68. Лебедова, Р. Комуникативни аспекти на изкуството.// Известия на Научен център „Св. Дазий Доростолски”, 2007, брой кн. II, стр. 47-54, ISSN I954-759-184-3.
 69. Лебедова, Р. Христо Ботев – мит и реалност.// Езикът на българите – съхранена духовност, 2007, брой -, стр. 74-80, ISSN 954-759-179-7.
 70. Лебедова, Р. История – митология – литература.// Везни, 2007, брой 2, стр. 67-80
 71. Лебедова, Р. Пародиране на сакрални изображения.// Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, 2007, брой Т. 46, с.7.3, стр. 107-113
 72. Лебедова, Р. Ботев като митотворец.// Езикът на българите – съхранена духовност, 2007, брой -, стр. 68-74, ISSN 954-759-179-7.
 73. Лебедова, Р. Ролята на Литературата при създаване на националната митология.// сб. “Дунав - Днестър”, годишник на Тараклийския държавен университет, 2007, брой Том I, стр. 123-130
 74. Лебедова, Р. Разказът за Златна Добруджа като родно пространство. Аспекти и употреби.// Известия на научен център “Свети Дазий Доростолски” към РУ "Ангел Кънчев", 2006, брой Том I, стр. 243-250
 75. Лебедова, Р. Печатното слово и Държавата – огледалният образ на желанията.// Арнаудов сборник, 2006, брой Том IV, стр. 217-225, ISSN 954-8190-49.
 76. Лебедова, Р. “Северна Добруджа” в Арнаудовата “география” на етническото землище.// Академик Михаил Арнаудов – ученият и творецът -сборник с научни изследвания. АИ “Марин Дринов”, 2006, брой -, стр. 111-116
 77. Лебедова, Р. Към историята без пред-убеждения.// Бочкаревские чтения; Материалы XXX Зональной конференции литературоведов, 2006, брой Т.1, стр. 362-374
 78. Лебедова, Р. Демитологизиращи функции на пародийното /наблюдение над текстове на Ивайло Петров/.// Везни, 2005, брой 4, стр. 51-61
 79. Лебедова, Р. За цивилизаторската роля на чуждото – диалогично или полемично.// Научни съобщения на СБУ гр. Добрич, 2003, брой 5, стр. 166-172, ISSN 1311-2708.
 80. Лебедова, Р. Здрачната страна на мита “Златна Добруджа”.// Арнаудов сборник, 2003, брой III, стр. 185-196, ISSN 954-8190-31-1.
 81. Лебедова, Р. Културен диалог, провокиран от Вазов - В: сб. За Вазов /юбилейна национална научна сесия - 150 години от рождението на Вазов.// За Вазов .Юбилейна национална научна сесия - 150 години от рождението на Вазов, 2000, брой -, стр. 115-121
 82. Лебедова, Р. За чуждото влияние – диалогично или полемично.// Проглас, 1999, брой 3-4, стр. 61-70
 83. Лебедова, Р. Диалогът като възможност за себепознание.// Проглас, 1999, брой 3-4, стр. 7. Диалогът като въз
 84. Лебедова, Р. Мракът и светлината в “Книга за българския народ” от Ст. Михайловски.// Дарба, 1997, брой 5-6, стр. 17-25
 85. Лебедова, Р. Страдание и спасение в разказа “Спасова могила” от Елин Пелин.// Български език и литература, 1996, брой 6, стр. 27-34
 86. Лебедова, Р. Драматизмът в “Рамаданбегови сараи” от Антон Страшимиров.// Проглас, 1996, брой 3, стр. 49-62
 87. Лебедова, Р. Параезикът на Бай Ганьо.// . Български език и литература, 1995, брой 9-10, стр. 21-27
 88. Лебедова, Р. Едно превъплъщение на бай Ганьо /наблюдения върху поемата на Емануил Попдимитров “В страната на розите".// Проглас, 1995, брой 3, стр. 98-106
 89. Лебедова, Р. За художествената структура на повестта “Змей” от Антон Страшимиров.// Език и литература, 1993, брой 5-6, стр. 79-88
 90. Лечева, Г. Синергия на образователния диалог.// Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”, Силистра, 2008, брой 3, стр. 12
 91. Лечева, Г. Библията и литературното образование – национални реалности и глобален проект.// Известия. Книга II, Научен център “Св. Дазий Доростолски”, Силистра, 2007, брой 2, ISSN 9 789547 591844 с.
 92. Лечева, Г. Омировата "Илиада".// www.pomagalo.com, 2007, брой -
 93. Лечева, Г. Човек се подмладява, когато душата му е свободна.// Майски научни четения, 2007, брой -
 94. Лечева, Г. Ние и другите – българската самоидентификация в дискурса Изток – Запад.// Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”, Силистра, 2007, брой 2, ISSN 9 789547 591844 с.
 95. Лечева, Г. Библията и литературното образование - национални реалности и глобален проект.// Известия, 2007, брой 2, ISSN 10-954-759-184-3.
 96. Лечева, Г. Завръщане в бъдещето.// сп. Матадор, 2007, брой 65, ISSN 1312-8108.
 97. Лечева, Г. Старогръцката лирика - непреходна и вечна.// www.pomagalo.com, 2007, брой -
 98. Лечева, Г. Апокрифи - произход, същност, жанрова характеристика.// www.pomagalo.com, 2007, брой 1
 99. Лечева, Г. Александър Дюма и романизованата история на Френската революция.// www.pomagalo.com, 2007, брой -
 100. Лечева, Г. Характеристика на античната култура.// www.pomagalo.com, 2007, брой -
 101. Лечева, Г. Везирът и Гергана – една невъзможна любов.// сп. Матадор, 2006, брой 64, ISSN 1312-8108.
 102. Лечева, Г. Библейският генотип за царската институция и отражението му в Йоановия „Шестоднев".// www.LiterNet.bg, 2004, брой -
 103. Лечева, Г. O’ писменех Черноризца Храбра - жанр и композиция (методическа разработка на урок).// Развитие на критическото мислене чрез четене и писане. (сборник) Българска асоциация по четене., 2003, брой 1, ISSN 954-759-063-4.
 104. Лечева, Г. За библейския генотип и реципиента.// Литературна историография и възрожденска куртура. (сборник), 2002, брой -, ISSN 954-577-236-0.
 105. Лечева, Г. Ракията като библейски генотип и неговото пълнофункционализиране във фолклора и литературата.// www.pomagalo.com, 2002, брой -
 106. Лечева, Г. Исторически конотации на мнението на Патриарх Евтимий за брака.// Майски научни четения, 2000, брой -
 107. Лечева, Г. Лабиринтътъ на Минотавъра и героят Одисей.// сп. Дарба, 1998, брой 2
 108. Лечева, Г. Образът на Константин-Кирил Философ от пространното му житие – епическа и библейска поетика.// сп. Родна реч, 1997, брой 9
 109. Лечева, Г. Тезиси за префункционализирането на библейския генотип в две творби.// Библия-фолклор-литература (сборник), 1996, брой 1, ISSN 954-524-152-7.
 110. Лечева, Г. Смелых убывают реже” – рецензия на монографията на А. Калоянов „Българското шаманство”.// Любословие или периодическо списание.томІ, година І - Шумен, 1996, брой 1
 111. Лечева, Г. Послание, останало от миналото.// сп. Дарба, 1996, брой 7-8, ISSN 1310-8328.
 112. Лечева, Г. „История славянобългарская” реализация на перманетното литературно развитие.// Проглас – филологическо списание на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”., 1995, брой 4, ISSN 0861-7902.
 113. Лечева, Г. За библейското съдържание на една фолклорна поема..// Проглас – филологическо списание на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 1995, брой 2, ISSN 0861-7902.
 114. Лечева, Г.Р. Профессиональная подготовка студентов - будущих учителей.// International Trends in Science and Technology» October 17, 2017 Warsaw, Poland, 2017, брой Vol. 3, стр. 10, ISSN 2544-9435. (с импакт фактор: 85 /2017, RS Global S. z O.O., Warsaw, Poland, 2017)
 115. МАНОЛОВА Б., К. АНДОНОВ, Н. НЕДЕВ, И. ГРИГОРОВ, Л. МИХАЙЛОВ, Б. ЕВСТАТИЕВ. Модели на електрическите баланси на топлофицирани райони.// ЕКОЛОГИЯ И БЪДЕЩЕ, 2016, брой 3, стр. 60-66, ISSN 1312-0751.
 116. Павлова,Ц. За необходимостта от изучаване на руски език в техническите висши и полувисши учебни заведения..// Известия на СУБ - клон Силистра, 1991, брой 8, стр. 213-222
 117. Попов Д., П. Машков, Й. Димов. Отражателна и поглъщателна способност на система метална подложка – диелектричен слой.// Известия на съюза на учените – Русе, 2002, брой серия 5 том2, стр. стр. 104 – 108
 118. Стаматов, Н. Уред за изследване на “Взаимодействието на светлината с веществото”.// физика, 1993, брой 5, стр. 23-25, ISSN ISSN 0203-696.
 119. Станев С.Г. Някои „екстри” за Мултимедията DIRECTOR 8.5(и последващите я версии) и за някои идеи в развитието им.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 11, 2015, брой 3321, стр. 125-129, ISSN 1311-3321.
 120. Стоянов А., В.Манев. Изследване на влиянието на техническото състояние на дюзите на двигател "Перкинс Д3900" върху технико-икономическите му параметри.// Механизация на земеделието, 2001, брой 1, стр. 17-18, ISSN 0861-9638.
 121. Трендафилова, П. Лингвокултурологични антонимни полета с концепти «риск», «предпазливост», «неувереност», «самонадеянаст».// Сборник “Известия. В чест на 1150-годишнината от създаването на българската азбука. Научен център “Св. Дазий Доростолски” – Силистра към Русенския университет «Ангел Кънчев», 2013, брой Книга 5, стр. с. 99 – 110, ISSN ISBN 1313-7395.
 122. Трендафилова, П. Културно-езикови характеристики на български и руски пословици и поговорки.// Известия. Книга II (в памет на проф. Славчо Иванов). Научен център “Дазий Доростолски”, Силистра,, 2007, брой кн. 2, стр. 255 – 262
 123. Трендафилова, П. За еквивалентността на пословичните текстове и техните съответствия в Библията.// Известия на Научен център "Дазий Доростолки", Силистра, 2006, брой 103 - 108
 124. Трендафилова, П. Комплексен подход към изследването на народните мъдрости.// Арнаудов сборник, Русе, 2006, брой т. 4, стр. 305 – 311.
 125. Трендафилова, П. За формалния и сематичния критерий при определянето на народните умотворения от предходен тип.// сп. Българска реч. Издание на Факултета по славянски фиологии, Университетско издателство, 2005, брой 1, стр. 46 - 53
 126. Трендафилова, П. Роля на вариантността и синонимията за изразяване на значенията в народните мъдрости.// Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. Университетско издателство "Св. св. Кирили и Методий" Велико Търново, 2005, брой *, стр. 449 - 458
 127. Трендафилова, П. Сематичните изменения в пословиците с библейски произход.// Балканска научна конференция XIX в. Балканите - наука и образование. Сборник доклади, 2002, брой *, стр. 221 - 225
 128. Трендафилова, П. Номинативните процеси при личните имена в библейската семиотична система.// ЕЛ, 1998, брой 4, стр. с. 110 -123
 129. Трендафилова, П. Към проблемите на паралингвистиката в разговорната и в сценичната реч.// БЕ, Х, 1991, брой 2, стр. 139 - 144
 130. Трендафилова, П. За ролята на показателните кинеми в разговорната реч.// Хуманизация и обновителна тенденция на учебно-научния процес във ВУЗ, 1991, брой I, стр. 182 - 187
 131. Трендафилова, П. Фактори за привличане на показателните кинеми в речевото общуване.// ЕЛ, 1990, брой 1, стр. 83 - 86
 132. Трендафилова, П. За българските показателни кинеми.// БЕ, 1989, брой 4, стр. 331 - 336
 133. Трендафилова, П. Фактори, обуславящи избора на жеста в показателните кинеми.// БЕ, 1989, брой 5, стр. 463 - 470
 134. Трендафилова, П. За ролята на паралингвистичните средства в разговорната и в сценичната реч (Съпоставителен анализ).// Известия на СНРБ, 1989, брой *, стр. 111 - 120
 135. Трендафилова, П. Един модел за работата върху ритмиката на стиха и техниката на изпълнение.// Научнотехническият прогрес и подготовката на учителски кадри, 1988, брой *, стр. 144-152
доклади
 1. Diana Zhelezova-Mindizova. INVESTIGATION OF THE INTERSCIENTIFIC NATURE OF PEDAGOGICAL REFLECTION. IN: KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers Vol. 39.1, SKOPJE, North Macedonia, INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, 2020, pp. 15-20 стр., ISBN 2545 – 4439 /1857.
 2. Goranova Evgenia Popandonova-Zhelyazova Ekaterina. RESEARCH ON THE POSSIBILITIES FOR CREATING AN ADAPTIVE MULTIMEDIA TEACHING ENVIRONMENT IN INFORMATION TECHNOLOGIES. IN: 8th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain), ICERI2015 Proceedings, Web of Science, 2015, pp. 265-270, ISBN 978-84-608-2657-6.
 3. Goranova Evgenia. RESEARCH ON THE EFFICIENCY OF THE TRAINING IN COMPUTER SCIENCE THROUGH MULTIMEDIA ENVIRONMENT. IN: 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain, EDULEARN 15 Proceedings, Web of Science, 2015, pp. 2297-2301, ISBN 978-84-606-8243-1.
 4. Goranova, E. and V. Voinohovska,. RESEARCHING THE COGNITIVE STYLES OF LECTURERS WHO DEVELOP MULTIMEDIA LEARNING ENVIRONMENTS. IN: ICERI2017 Proceedings, 10th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, IATED, 2017, pp. 749-754, ISBN 978-84-697-6957-7.
 5. Goranova, E., D. Tuparova, M. Teodosieva. One approach for development and assessment of ICT teachers competencies in multimedia educational environment. IN: In 4th World Conference on Information Technology - WCIT, 2013, Brusells, Belgium, Global Journal on Tehnolgy, 2013, ISBN 2147-5369.
 6. Goranova, E., Sv. Tsankov, V. Voinohovska. Benefits of learning through multimedia environment of teachers in computer science. IN: 7th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain), ICERI2014 Proceedings, Published by IATED Academy, Web of Science, 2014, pp. 4764-4769, ISBN 978-84-617-2484-0.
 7. Goranova, E., V. Voinohovska. STUDENTS’ ATTITUDES TOWARD THE USE OF M-LEARNING – A STUDY IN THE BULGARIAN SECONDARY SCHOOLS. IN: 11th International conference of education, research and innovation, Seville, Spain, Proceedings of ICERI2018 Conference, Proceedings of ICERI 2018 Conference, Seville, Spain, 2018, pp. 5257-5263, ISBN 978-84-09-05948-5.
 8. Goranova, E., V. Voinohovska, R. Rusev. RESEARCHING THE COGNITIVE STYLES OF STUDENTS TRAINED IN INFORMATIONAL TECHNOLOGIES THROUGH MULTIMEDIA LEARNING ENVIRONMENT. IN: EDULEARN 2016, 8th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, ISI Conference Proceedings, Barcelona (Spain), IATED Academy, 2016, pp. 7188-7196, ISBN 978-84-608-8860-4.
 9. Goranova, E., V. Voinohovska, Sv. Tsankov. Analysis of the results of measuring the polar-dependent and polar-independent cognitive style in training pupils in information technology through multimedia learning environment. IN: EDULEARN 2016, 8th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, ISI Conference Proceedings Citation Index, Barcelona (Spain), Published by IATED Academy, 2016, ISBN 978-84-608-8860-4.
 10. Grigorov Iv., B. Manolova, L. Mihaylov, N. Minkov, K.Мartev. Base energy loads for cogeneration – alternative to TPPs. IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 75-80, ISBN 2457-3302.
 11. Lebedova, R. Avalanche - the steep path to knowledge (dialogical connections between works of two arts). IN: KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers Vol. 39.1, Skopje, IKM – Skopje, 2020, pp. 33-38, ISBN ISSN 1857-923X (f.
 12. Lebedova, R. Слово и образ. В: Knowledge international journal, Vol.34.6 Humanities., Skopie, 2019, стр. 1683-1688, ISBN ISSN 2545-4439 I.
 13. Lebedova, R. Concepts and reality in the novel „convicted souls” imagery code function. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse: New Industries, Digital Economy, Society - Projections of the Future. Sessions Schedule & Abstracts, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. 36, ISBN ISSN 1311-3321(pr.
 14. Mihaylov L., Iv. Grigorov, N. Minkov, B. Manolova. Cogeneration as an alternative to thermal power plants. IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 111-114, ISBN 2457-3302.
 15. Minkov N., B. Manolova, L. Mihailov, Iv. Beloev, Iv. Grigorov. Study of indicators of power supply for petrol stations byco-generation. IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 119-124, ISBN 2457-3302.
 16. Stamatov, N, T. Stefanova. Divergent Practicum in Physics in the University's Education. IN: 7th Conference of the Society of Physicists Macedonia, ,, Ohrid, 2008, pp. рр. 45, ISBN 1409 -7168.
 17. Stefanova, Т. Т. Bogdanova and D. Kostova. Ascertaining didactical experiment upon the fundamental physical notions from the subject « Human Being and Nature » 5th and 6th. IN: Physika Makedonica 58 /2008/, Македония, 2008, pp. 6, ISBN 1409-7168.
 18. T. Bogdanova, Stefanova, T. About some didactics elements using at PC programs in educasion. IN: Macedonia, Oxrid, Oxrid, 2000
 19. Tomova-Mihneva M., T. Georgieva. DOXOLOGIES IN THE EUANGELIUM DIDACTICUM BY CONSTANTINE OF PRESLAV. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse: NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE. SESSIONS SCHEDULE & ABSTRACTS, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. 33
 20. V. Voinohovska, E. Goranova. STUDENT PEER TEACHING – AN INNOVATIVE INSTRUCTIONAL METHOD TO FOSTER STUDENT PROBLEM-SOLVING AND IN-DEPTH LEARNING. IN: ICERI2017 Proceedings 10th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, IATED, 2017, pp. 741-748, ISBN 978-84-697-6957-7.
 21. V. Voinohovska, S. Tsankov, E. Goranova. METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF THE GROUP FORM OF LEARNING AS A NECESSARY SKILL AND STRATEGY FOR ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL PROCESS. IN: 13th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2019, ISI Conference Proceedings Citation Index, Valencia (Spain), Published by IATED Academy, 2019, pp. 5311-5316, ISBN 978-84-09-08619-1.
 22. Voinohovska V, Sv. Tsankov, E. Goranova. DEVELOPMENT OF THE STUDENTS’ COMPUTATIONAL THINKING SKILLS WITH PROJECT-BASED LEARNING IN SCRATCH PROGRAMMING ENVIRONMENT. IN: 13th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2018, ISI Conference Proceedings Citation Index, Valencia (Spain), Published by IATED Academy, 2019, pp. 5254-5261, ISBN 978-84-09-08619-1.
 23. Voinohovska V, Sv. Tsankov, E. Goranova. Research on the impact of integrating teaching and learning constructivist principles in the educational process. IN: 12th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2018, ISI Conference Proceedings Citation Index, Valencia (Spain), Published by IATED Academy, 2018, pp. 0697-0701, ISBN 978-84-697-9480-7.
 24. Voinohovska, V., E. Goranova. THE POTENTIAL OF SCRATCH TO SUPPORT PROJECT-BASED LEARNING ACROSS DIFFERENT SUBJECTS. IN: 11th International conference of education, research and innovation, Seville, Spain, Proceedings of ICERI2018 Conference, Seville, Spain, 2018, pp. 5264-5271, ISBN 978-84-09-05948-5.
 25. Voinohovska, V., E. Goranova. DEVELOP TEACHERS' CREATIVITY WHILE WORKING IN A BUILDING-BLOCK VISUAL PROGRAMMING ENVIRONMENT. IN: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN18 Conference, Palma, Mallorca, Spain, 2018, pp. 1515-1523, ISBN 978-84-09-02709-5.
 26. Voinohovska, V., E. Goranova. METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR CREATIVE COMPUTING AT 3RD AND 4TH GRADE. IN: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN18 Conference, Palma, Mallorca, Spain, 2018, pp. 1530-1536, ISBN 978-84-09-02709-5.
 27. Zhelezova, D. The Pedagogical Portfolio – a Tool for Self-assessment and Self-reflection. IN: Sessons Sschedules and Abstracts, 56th Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse Publishing Centre, 2017, ISBN 1311-3321.
 28. Zhelezova,D. The skill of entrepreneurship and the contemporary transformations of the roles of teachers - "BEST PAPER" CRYSTAL PRIZE. IN: Sessons Sschedules and Abstracts, 55th Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, Univerity of Ruse Publishing Centre, 2016, ISBN 1311-3321.
 29. Zhelezova-Mindizova, D. COGNITIVE AND METACOGNITIVE RESOURCE OF ACTION RESEARCH. IN: 58th Annual Conference of Ruse UNiversity, Angel Kanchev University of Ruse, University of Ruse Publishing Centre, 2019, pp. 48-53, ISBN 1311-3321.
 30. Zhelezova-Mindizova, D. ANALYSIS OF CRITICAL THINKING WITHIN THE CONTEXT OF BENJAMIN BLOOM`S TAXONOMY OF EDUCATIONAL OBJECTIVES. IN: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize, 58th Annual Scientific Conference of University of Ruse and Union of Scientists “New industries, digital economy, society -projections of the future II, Angel Kanchev University of Ruse, University of Ruse Publishing Centre, 2019, pp. 54-59, ISBN 1311-3321.
 31. Zhelezova-Mindizova, D. The Pedagogical Portfolio - a Tool for Self-assessment and Self-reflection. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse University, University of Ruse, 2017, pp. 35-39, ISBN 1311-3321.
 32. Ангелова С. Словно-категориален и семантичен обхват на архаичните думи в романа "Антихрист". В: Сборник доклади на студентската научна сесия – СНС’13, Русе 2013, Секция „Хуманитарни, стопански и природни науки“, Русе, 2013, стр. 75-79
 33. Ангелова, С. Културна семантика в нееквивалентни български и румънски пословици и поговорки. В: Културные коды в сознании и языке: Международный сборник научных трудов по лингвокультурологии / под ред. Е. Е. Стефанского, Самара, Русия, Самарской гуманитарной академии, 2015, Самара, 2015
 34. Ангелова, С. Трудът като културна ценност и антиценност в българското и румънското мирозрение. В: сборник на НЦ „Св. Дазий Доростолски”, Известия, книга VIII, Русе, 2015
 35. Ангелова, С. Частична еквивалентност и културна семантика на български и румънски паремии. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе, 2015
 36. Ангелова, С. Семантична еквивалентност и културна специфика на български и румънски паремии. В: Девети Арнаудови четения на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе, 2015
 37. Ангелова, С. Мъдростта като културна ценност в български и румънски пословици. В: Сборник доклади на студентската научна сесия - СНС’15, Русе, 2015, стр. 12-15
 38. Ангелова, С. Християнските духовници през погледа на българското и румънското народно мирозрение. В: Международен симпозиум „Християнство и книжнина“, том 15, Шумен, 2014, стр. 322-335
 39. Ангелова, С. Истината като културна ценност в български и румънски пословици. В: Сборник доклади на студентската научна сесия. – В: СНС’14, Русе 2014, Секция „Езикознание“, Русе, 2014, стр. 27-31
 40. Ангелова, С. Словообразувателен обхват на неологизмите в романа „Антихрист”. В: сборник на НЦ „Св. Дазий Доростолски”, Известия, книга V, Русе, Русе, 2013, стр. 110-117
 41. Ангелова, С. Български и румънски паремии за приятелството. В: Научни трудове на Русенски университет «Ангел Кънчев», том 52, серия 6.3, секция «Езикознание», Русе, 2013, стр. 72-75
 42. Андонов К., И. Григоров, Б. Манолова, П. Пенев, Б. Евстатиев. Моделиране на енергийните товари. В: Енергиен Форум, Сборник Част Първа, 22-25 юни, 2016, София, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2016, стр. 34-41, ISBN 2367-6728.
 43. Бакал Е.,Богданова Т. За трептенията в нашия живот. В: Студентска научна сесия, Русе, РУ «А. Кънчев», Русе, РУ, 2013, стр. 122-124, ISBN 1311-3321.
 44. Бакал, Е. Т. Богданова. Знаците на времето. В: Студентска научна сесия, Русе, РУ «А. Кънчев», 2012, стр. 79-83, ISBN 1311-3321.
 45. Бакал,Е.,Т. Богданова. Методична разработка на тема:Интерактивен урок по учебния предмет Физика и астрономия, 9 клас. В: Студентска научна сесия, Русе, издателство на Русенския университет, 2015, ISBN 1311-3321.
 46. Балевска, Ц. Алберт Гечев и Стефан Гечев - в полето на литературата. В: Национална кръгла маса, Русе, 2011
 47. Балевска, Ц. Ранните повести на И.С.Тургенев – в търсене на „новите хора”. Доклад от научна конференция. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база при РУ, 2011, стр. 67-70, ISBN 1311-3321.
 48. Балевска, Ц. Структурни особености в романите на Стефан Гечев. В: Научни трудове на РУ”Ангел Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ, 2006, стр. 95 - 98, ISBN 1311-3321.
 49. Балевска, Ц. Пътуване в себе си (Убийството на улица „Бивша Преспа”) от Стефан Гечев.. В: Научни трудове на РУ”Ангел Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ, 2004, стр. 104-106, ISBN 1311-3321.
 50. Балевска, Ц. Интертекстуалност в последния роман на Стефан Гечев. В: Балканска научна конференция, Пловдив, ДЪГА-ВК, 2002, стр. 162-165, ISBN 954-9634-16-7.
 51. Балевска, Цеца. Романите на И.С.Тургенев – жанрови конвенции. Доклад от научна конференция – Силистра. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база при РУ, 2011, стр. 62-66, ISBN 1311-3321.
 52. Богданова Т. Т.Стефанова, А. Хасан. Констатиращ експеримент за установяване равнището на развитие на теоретичните обобщения на основните физични понятия по предмета “Човекът и природата” в 5 и 6 клас. В: Национална конференция по физика, Русе, 2009, стр. 201-204, ISBN 978-954-580-.
 53. Богданова, Т. Интерактивните техники - иновационна дидактическа технология за обучение по физика в Русенския университет. В: Научни трудове на РУ, том 50, серия 10, Майски научни четения, Русе, 2011, стр. 28-32, ISBN 1311-3321.
 54. Богданова, Т. Педагогическите практики – предпоставка за учителска компетентност. В: научни трудове на РУ, том 48, серия 10, Майски научни четения, РУ, 2009, стр. 92-96
 55. Богданова, Т. Система от физични експерименти по учебния предмет “Човекът и природата” 6 клас. В: Научни трудове на РУ, том 46,серия 7.3, Майски научни четения, РУ "А. Кънчев", 2007, стр. 207-210
 56. Богданова, Т. Активизиране на самостоятелната познавателна дейност на студентите – алтернатива за по-качествена подготовка и професионална реализация. В: Научни трудове на РУ, том 41, серия 7.2. Майски научни четения, РУ "А. Кънчев", 2004, стр. 172-175
 57. Богданова, Т. Модел за интегриране на дидактическите технологии с иновационните информационни технологии чрез компютърна презентация на физичното явление „Дифузия”. В: Научни трудове на РУ, том 40, серия 5 , Майски научни четения, РУ "А. Кънчев", 2003, стр. 219-221
 58. Богданова, Т. Концепция за интегриране на информационните и дидактически технологии при подготовката на учители по физика. В: ХХХІ Национална конференция по физика, сборник с доклади на тема: “Преходът между средното и висшето образование по физика”, Силистра, РИТТ, 2003, стр. 331-336
 59. Богданова, Т. Хоспитирането по Дидактика на физиката – старт за успешна реализация на студентите. В: ХХХІ Национална конференция по физика, сборник с доклади на тема: “Преходът между средното и висшето образование по физика”, Силистра, Силистра, РИТТ, 2003, стр. 100-105
 60. Богданова, Т. Модел на дидактическа организация при обучението по Дидактика на физиката. В: Научни трудове на РУ, том 39серия 10, Майски научни четения, РУ "А. Кънчев", 2002, стр. 140-147
 61. Богданова, Т. Презентации за систематизация и обобщение на физичните знания чрез структурно-логически схеми. В: Научни трудове, том 38, серия 8, Майски научни четения, РУ "А. Кънчев", 2001, стр. 181-186
 62. Богданова, Т. Б. Ковачева. Обобщителен урок с вградени интерактивни методи и техники по предмета "Човекът и природата" в 6 клас. В: Студентска научна сесия, РУ "А. Кънчев", 2011, стр. 72-77, ISBN 1311-3321.
 63. Богданова, Т. Д. Костова, М.Иванов. Разработване на интерактивни техники от учебния предмет “Човекът и природата”, 6 клас. В: Научни трудове на РУ,том 46, серия 7.3, Майски научни четения, РУ "А. Кънчев", 2007, стр. 201-206
 64. Богданова, Т. И. Илиев. Видеоматериал за демонстрация на опита на Плато. В: Юбилейна научна конференция – Ш У “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 1999, стр. 83-86
 65. Богданова, Т., Б. Ковачева. Професионална педагогическа подготовка на студентите от специалност Педагогика на обучението по физика и информатика. В: сборник с доклади "Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие", Русе, издателство на Русенския университет "А. Кънчев" МЕДИАТЕКС, 2015, ISBN 978-619-207-004-5.
 66. Богданова, Т., Б. Ковачева. Как се преподава решаване на задачи по физика. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, издателство на Русенския университет "А. Кънчев", 2015
 67. Богданова, Т., Б. Ковачева. Развиване на евристичното мислене на учениците чрез решаване на качествени задачи със свободен отговор в обучението по физика. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, издателство на Русенския университет "А. Кънчев", 2015
 68. Богданова, Т., Т. Стефанова. Констатиращ дидактически експеримент за установяване равнището на усвояване на основните физични понятия по "Човекът и природата", 5 и 6 клас (нежива природа). В: Научни трудове на РУ, том 48, серия 10, Майски научни четения, Русе, издателство на Русенския университет "А. Кънчев", 2009, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
 69. Богданова, Т.К. Стоянова. Как да направим урока по физика желан и очакван. В: Общинската конференция на тема: Училището-желана територия на ученика, сборник с доклади от конференцията, Силистра, РИТТ, 2007, стр. 124-127
 70. Богданова, Т.М. Брезоева. Използване на система аудиовизуални технологии за активизиране на речевата дейност в обучението по чужд език. В: Майски научни четения, доклади и съобщения, Силистра, 1998, стр. 105-109
 71. Богданова, Т.Р. Иванова. Ролята на видеотехниката като техническо средство за обучение за развитие на мисловната дейност на студентите. В: Сборник с доклади и съобщения от научно-практическа конференция на тема: Демократизацията и формиране на професионални интереси у студентите, ППИ – Русе, 1992, стр. 102
 72. Богданова,Т. Проучвания, свързани с учебния предмет „Човекът и природата” в V и в VІ клас, , 2012, с., ISBN ,. В: Студентска научна сесия, РУ «А. Кънчев», Русе, РУ, 2012, стр. 61- 65, ISBN 1311-3321.
 73. Богданова.,Т. Народна метеорология. В: Кръгла маса „Християнството – език и менталност“, Силистра, Известия – книга 7, издателство на Русенския университет, 2015
 74. Брезоева, М. Интерактивен софтуер за езикови практики на български език-"ДВД-Ресторант Венеция-3"(Образователен инструмент в помощ на младежи с проблеми в обучението). В: Научни трудове на Русенския университет том 48 серия 10, Русе, 2010, стр. 54-57, ISBN 1311-3321.
 75. Брезоева, М. Един по-различен подход и начин за обучение на младежи, изпитали училищен неуспех. В: Научни трудове на Русенския университет том 48 серия 10, Русе, 2009, стр. 78-81, ISBN 1311-3321.
 76. Брезоева, М. DVD-ROM за усъвършенстване на френски и английски език с цел улесняванепрофесионалната реализация и подпомагане на мобилността в Европа. В: Научни трудове на Русенския университет том 46 серия 8, Русе, 2008, ISBN 1311-3321.
 77. Брезоева, М. « Търся? Откривам! Използвам… » проект, разработен в рамките на европейскапрограма Леонардо да Винчи. В: Научни трудове на Русенския университет том 47 серия 9, Русе, 2008, ISBN 1311-3321.
 78. Брезоева, М. Как да работим с младежи изпитващи затруднения в процеса на приобщаване в обществото. В: Научни трудове том 45 серия 7.2 Майски научни четения, Русе, 2006, стр. 31-36, ISBN 1311-3321.
 79. Василев И.,Чернева Л. Резонансни процеси в линейната част на кабелни телевизионни разпределителни мрежи, Добруджански технологичен колеж – гр. Добрич,11.10.2001г.. В: Трета научна конференция, Добруджански технологичен колеж – гр. Добрич,, 2001
 80. Василев,И., Л.Чернева,Цв.Павлва. Изследване върху използването на свързващи проводници при насочени отклонители.. В: Трета научна конференция „ Пет години ДТК- гр. Добрич”., Добрич, 2001
 81. Вилияна Й. Райчева. Някои аспекти на употребата на Интернет в чуждоезиковото обучение.. В: Научни трудове том 51, серия 10., Русе, Издателство на Русенския университет, 2012, стр. 18- 21 стр., ISBN 1311-3321.
 82. Вилияна Райчева. Характерни употреби на определителния член във френския и в българския език. В: - доклад от Майските научни четения, РУ "Ангел Кънчев" - Филиал Силистра, май 2014 г., Русе, 2015
 83. Вилияна Райчева. За детерминацията на съществителните във френския и в българския език. В: конференция, София, 2014
 84. Вилияна Райчева. Нови насоки в професионалното ориентиране. В: Майски научни четения,Силистра. Научни трудове на РУ том 52, серия 11., Русе, Издателство на Русенския университет, 2013, стр. 73-76 стр., ISBN 1311-3321.
 85. Габровска-Евстатиева К., Евстатиев Б., Манолова Б., Григоров И., Трифонов Д. Зависимост на потребяваната от абонати на топлофикационни дружества енергия от температурата на околната среда. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ-2016, том 55, серия 3.1, Русе, 2016, стр. 47-52
 86. Галина Лечева. IT-технологиите при преподаване на литература. В: НК на РУ&СУ_НОВИ ИНДУСТРИИ, ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО – ПРОЕКЦИИ НА БЪДЕЩЕТО – II, Русе, Университетски издателски център, 2019, стр. 6, ISBN ISSN 2603-4123 (o.
 87. Галина Лечева. TECHNOLOGICAL INTEGRATION IN TEACHING LITERATURE. IN: 23rd International Scientific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE, Bansko, 2019
 88. Галина Лечева. Практическото обучение на студентите – бъдещи учители. В: НК на РУ&СУ_НОВИ ИНДУСТРИИ, ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО – ПРОЕКЦИИ НА БЪДЕЩЕТО – II, Русе, Университетски издателски център, 2019, стр. 6, ISBN ISSN 2603-4123 (o.
 89. Ганев Г.,В.Манев. Повишаване ефективността на запалителната система на ДВГ. В: Научни трудове, РУ”А.Кънчев”2006,том 45, серия 7.2, Русе, 2006, стр. 138-143, ISBN 1311-3321.
 90. Георги Господинов, Евгения Горанова. Приложение на презентационната система Prezi в обучението. В: Научни трудове на Русенски университет "Анген Кънчев" Том, Серия, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
 91. Георгиева Т. Мартенският цикъл слова в ркп. РНБ, F.п.I.46.. В: Известия на НЦ „Св. Дазий Доростолски“, Книга VІІІ., Русе, Унивеситетски издателски център, 2015, ISBN 1313-7395.
 92. Георгиева Т. Тържественикът от ХII век и старобългарските хомилиари. В: Преславска книжовна школа, Т. 16, Шумен, Университетско издателство, 2015, ISBN 978-954-577-492-8.
 93. Георгиева Т. История и философия на християнския подвиг в Тържественика от ХІІ век.. В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев" Майски научни четения. Том 54, серия 11., Русе, Университетски издателски център, 2015, ISBN 1311-3321.
 94. Георгиева Т. Езиковата езикова картина на средновековния свят, отразена в лексиката на ркп. РНБ, F.п.I.46, Санкт Петербург (Златоструй с Тържественик от ХІІ век).. В: Културные коды в сознании и языке: Муждународный сборник научных трудов по лингвокультурологии. Под ред. Е.Е. Стефанского., Самара, Издателство СаГА, 2015, стр. 82-85
 95. Георгиева Т , П Трендафилова. За образа на всемирното дърво във фолклора и в Библията. В: Концептосфера - дискурс - картина мира. Международный сборник научных трудов по лингвокультурологии, Самара, Издательство Самарской гуманитарной академии, 2006, стр. 94-99, ISBN 5-98-996-034-4.
 96. Георгиева Т, Б Стефанова. За някои фразеологизми от Златоструй до днес. В: Майски научни четения. Доклади и съобщения., Силистра, 1998, стр. 55-59
 97. Георгиева Т, П Трендафилова. Молитвените формули като белег за авторство. В: Научни трудове на Русенския университет. Езикознание и литературознание Т. 50, Русе, Издателски център при Русенския университет, 2011, стр. 33-37, ISBN 1311-3321.
 98. Георгиева Т, П Трендафилова. Някои аспекти на представата за всемирното дърво в митологията, Библията и гатанките. В: Научни трудове на Русенския университет. Езикознание и литературознание Т. 46 серия 7, Русе, Университетско издателство, 2007, стр. 167-170, ISBN 1311-3321.
 99. Георгиева Т, П Трендафилова. Стилистични и лексикални особености в две жития на св. Евтимий, Патриарх Търновски. В: 24.Търновската книжовна школа. Т. 7. Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа, Велико Търново, 2002, стр. 321-327
 100. Георгиева Т. Слово за четиридесетте мъченици от Севастия по неговия ранен препис в ркп. F.п.I.46 от РНБ – Санкт Петербург.. В: Научни трудове на Русенския университет “Ангел Кънчев”. Майски научни четения. Том 52, серия 11., Русе, Издателски център при Русенски университет, 2013, стр. 9-12., ISBN 1311-3321.
 101. Георгиева Т. Представата за божествените сили в словата на Йоан Златоуст.. В: Между ангели и демони. Доклади от международна научна конференция, проведена в с. Лесидрен, 30.08.-01.09.2001 г., София, 2005, стр. 13 - 21
 102. Георгиева Т. Пиянството през погледа на българина.. В: Ракията на българина. Доклади и съобщения., Русе, Лени-Ан, 2005, стр. 177 - 181
 103. Георгиева Т., Д. Железова. Мобилността в сферата на висшето образование- обзор на добрите практики. В: Майски научни четения - 2010 г. при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Силистра, 2010
 104. Георгиева Т., М. Томова-Михнева. ВЛАДЕТЕЛЯТ В ЗЛАТОСТРУЙ И ТЪРЖЕСТВЕНИК ОТ ХІІ ВЕК. В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев", Русе, Издателски център на Русенския университет, 2019
 105. Георгиева Т., М. Томова-Михнева. ВЛАДЕТЕЛЯТ В СТАРОБЪЛГАРСКАТА ПРОПОВЕДНИЧЕСКА ТРАДИЦИЯ. В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев", Русе, 2019
 106. Георгиева Т., П. Трендафилова. Славянизмите като националнокултурни компоненти на езика в български и руски пословици и поговорки. В: Научные традиции славистики и актуальные вопросы современного руссого языка Материалы международной научной конференции языковедов, посвященной 110-летию со дня рождения профессора С. В. Флоровой, Самара, 2006, стр. 119-123
 107. Георгиева Т., П. Трендафилова. За едно оригинално слово в ранната проповедническа традиция. В: Научни трудове. Том 44, серия 7.1. Майски научни четения, Русе, 2005, стр. 28-31
 108. Георгиева Т., П. Трендафилова. Нравствено-етичните отношения, видяни през погледа на средновековния човек. В: Научни трудове. Том 40, серия 5. Майски научни четения, Русе, 2003, стр. 27-30
 109. Георгиева Т., П.Трендафилова. Вариации на някои библейски значения в езика и бита на българина. В: Научни трудове. Том 41, серия 6.2. Езикознание и летературознание. История, етнология и фолклор, Русе, 2004, стр. 43-46
 110. Георгиева, Т. Ранната проповедническа традиция в контекста на старобългарското книжовно наследство.. В: Научни трудове на Русенския университет. Майски научни четения. Т. 44, серия 7,1., Русе, 2005, стр. 32-37
 111. Георгиева, Т. Преписът на "Чудо на св. Василий с Анастас презвитер" в Тържественик от ХІІ век. В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев", Том 52, серия 6.3 Езикознание, литературознание, изкуствознание, Русе, Издателски център при Русенския университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 28-32, ISBN 1311-3321.
 112. Георгиева, Т. Опозицията между пагубното непослушание и спасителното послушание, разкрита чрез образите на Ева и Дева Мария в Слово за Рождество Христово от сборника Тържественик (ХІІ в). В: Научни трудове на Русенския университет. Майски научни четения Том 49, серия 10, Русе, Издателски център при Русенския университет "Ангел, 2010, стр. 17-21, ISBN 1311-3321.
 113. Георгиева, Т. Симеоновият Златоструй и съдбата на неговите редакции в България и в Русия. В: Преславска книжовна школа Том 10, Шумен, Университетско издателство, 2008, стр. 250-257, ISBN 978-954-577-492-8.
 114. Георгиева, Т. Езикови особености на Сказанието за чудесата на св Николай Чудотворец в сборника Тържественик. В: Научни трудове на Русенския университет Езикознание и литературознание Т. 47 серия 5.3, Русе, Университетско издателство, 2008, стр. 39-44, ISBN 1311 - 3321.
 115. Георгиева, Т. За някои архаични глаголни форми в езика на бесарабските българи. В: Езикът на бесарабските българи - съхранена духовност, Силистра, РИТТ, 2007, стр. 197-203, ISBN 954-759-179-1.
 116. Георгиева, Т. За езика на Т. Н. Шишков.. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев”. Майски научни четения.Т. 45, серия 7.2., Русе, Университетско издателство, 2006, стр. 11-17, ISBN 1311-3321.
 117. Георгиева, Т. За проучването на Златоструй в Кирило-Методиева среда. В: Българска филологическа медиевистика. Сборник в чест на проф. Иван Харалампиев, Велико Търново, Университетско издателство "Св.св. Кирил И Методий, 2006, стр. 419-428, ISBN 10: 954-524-546-8.
 118. Георгиева, Т. За анонимното "Слово о ведря и о казнях божиих" и неговия неизвестен автор. В: Язык - култура - сознание. Международный сборник научных трудов по лингвокультурологии, Самара, Издательство Самарской гуманитарной академии, 2005, стр. 104-110, ISBN 5-98996-014-Х.
 119. Георгиева, Т. Значението на Златоструй от ХІІ века за старобългарската лексикология. В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов, Велико Търново, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий, 2004, стр. 202-213
 120. Георгиева, Т. За състава на Златоструй от XII век. В: Научни трудове на Русенски университет Ангел Кънчев, том 41, серия 7.2, Русе, Университетско издателство, 2004, стр. 9-15, ISBN 1311-3321.
 121. Георгиева, Т. Симеоновият Златоструй и неговият препис от ХІІ век. В: Преславска книжовна школа. Т. 7, Шумен, 2004, стр. 99-104
 122. Георгиева, Т. Жанрови и стилистични особености на 'Слово о посте' в сборника Златоструй. В: Научни трудове на Русенски университет Ангел Кънчев, том 41, серия N 6.2., Русе, Университетско издателство, 2004, стр. 52-58, ISBN 1311-3321.
 123. Георгиева, Т. Историята на българския език като наука. В: Развитие на критическото мислене чрез четене и писане (сборник доклади), Силистра, 2003, стр. 35-41
 124. Георгиева, Т. За възможното Климентово авторство на някои от псевдозлатоустовите слова в Златоструй от XII век. В: Научни трудове на Русенски университет Ангел Кънчев, том 40, серия 10.2, Русе, Университетско издателство, 2003, стр. 52-57, ISBN 1311-3321.
 125. Георгиева, Т. Някои обяснения за работата по разчитането на текста в Златоструй от XII век. В: Научни трудове на Русенски университет Ангел Кънчев, том 40, серия 5,, Русе, Университетско издателство, 2003, стр. 13-18, ISBN 1311-3321.
 126. Георгиева, Т. За украсата на Златоструй от ХІІ век. В: Балканска научна конференция. Сборник доклади., Кърджали, 2002, стр. 213-216
 127. Георгиева, Т. Село Брестак през вековете. В: Научни трудове на Русенски университет Ангел Кънчев, том 39, серия 10, Русе, Университетско издателство, 2002, стр. 21-24, ISBN 1311-3321.
 128. Георгиева, Т. Значението на Златоструй от ХІІ век за българската историческа морфология. В: Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция на тема: “Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания”. Т. І. Български език и литература., Смолян, 2002, стр. с. 87-90
 129. Георгиева, Т. Към синтаксиса на Златоструй от XII век. В: Научни трудове на Русенски университет Ангел Кънчев, Том 38, серия 9,, Русе, Университетско издателство, 2001, стр. 120-126, ISBN 1311-3321.
 130. Георгиева, Т. За фонетичните особености в Златоструй от XII век.. В: Арнаудов сборник. Т. 2., Русе, 2001, стр. 198-202
 131. Георгиева, Т. За речниковия състав на Златоструй [от XII век]. В: Научни трудове на Русенски университет Ангел Кънчев, Т. 38, серия 8, Русе, Университетско издателство, 2001, стр. 87-80, ISBN 1311-3321.
 132. Георгиева, Т. Към въпроса за преводача на словата в Златоструй от XII век. В: Лингвистика на литературния текст. Теория на литературата., Велико Търново, 2000, стр. 329-339
 133. Георгиева, Т. За преносната употреба на думи в Златоструй от XII век. В: Майски научни четения. Доклади и съобщения., Силистра, 2000, стр. 149-152
 134. Георгиева, Т. За протографа на Златоструй от ХII век. В: Преславска книжовна школа. Т. 3, Шумен, Шумен, 1998, стр. 74-84
 135. Георгиева, Т. Евангелските цитати в Златоструй от ХII век. В: Библия. Фолклор. Литература., Велико Търново, 1996, стр. 16-23
 136. Георгиева, Т. Към характеристиката на Златоструй от ХII век. В: 1100 години Велики Преслав. Великопреславски научен събор. Т. 2, Шумен, 1995, стр. с. 334-348.
 137. Георгиева, Т. За пояснението и начините на въвеждането му в Златоструй от ХII век.. В: Втори колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения., Велико Търново, 1994, стр. с. 161-165
 138. Георгиева, Т. Към въпроса за появата и употребата на членната форма в българския език. В: Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ, Шумен, 1991, стр. с. 159-165
 139. Георгиева, Т. Й. "Слово о Сорока мучениках Севастийских в составе календарной части рукописи F.п.I.46 Российской национальной библиотеки Санкт-Петербурга". В: Материалы международной научной конференции (Дубна, 19 апреля 2013 г.), Дубна, Дубна, Международный университет природы, общества и человека, 2013, стр. 166-169, ISBN 978-5-89847-393-8.
 140. Георгиева, Т., Мария Томова-Михнева. Духовният пастир и неговият дълг към Христовото стадо. В: Научни трудове на РУ, Езикознание, литературознание и история, Русе, 2016
 141. Георгиева, Т., П. Трендафилова. Рефлекси на библейската култура в Златоструй от ХІІ век и проекциите им в българската разговорна реч.. В: Арнаудов сборник. Том 4., Русе, 2006, стр. 332-336
 142. Горанова E.Д. Принципы обучения копьютерным технологиям в мультимедийной средe. IN: Международная Научно-практическая конференция «Теоретические и методологические проблемы современного образования» (г. Москва, Россия), Москва, Институт стратегических исследований., 2013, pp. 63-65, ISBN 978-5-91891-291-1.
 143. Горанова Евг. Създаване на тестове за мобилни устройства. В: 57 Годишна конфепенция на Русенския университет НОВИ ИНДУСТРИИ, ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО – ПРОЕКЦИИ НА БЪДЕЩЕТО, Русе, 2018
 144. Горанова Евг. Формиране на показатели за изследване на ефективността на електронното обучение. В: 55 Годишна конфепенция на Русенския университет Интелигентна специализация - Иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация, Русе, University of Ruse Publishing Center, 2016, стр. 49, ISBN 13113321.
 145. Горанова Евг. Съвместно използване на авторски средства за създаване на електронно учебно съдържание. В: Научни трудове на Русенски университет Том 51, серия 10,, Русе, Русе, 2012, стр. 12-16, ISBN 13113321.
 146. Горанова Евг. Създаване на Web базирана система по дисциплината Java. В: Научни трудове на Русенски университет, Том 45, серия 7.2, Русе, Русе, 2006, стр. 117-122, ISBN 1311-3311.
 147. Горанова Евг. Формиране на функционална компютърна грамотност у студентите-бъдещи учители чраз учебната дисциплина Компютърни технологии.. В: Шуменски университет "Епископ Преславски" Център за педагогически изследвания Добрич, Добрич, 2004
 148. Горанова Евг. Една методика за самостоятелно усвояване на непознат софтуер. В: Научни трудове на Русенски университет, том 40, серия 5, Русе, Русе, 2003, стр. 155-161, ISBN 1311-3321.
 149. Горанова Евг. Създаване на стандартизиран дидактически тест за модул "Бази от данни". В: Научни трудове на Руденски университет, том 39, серия 10,, Русе, 2002, стр. 98-105, ISBN 1311-3321.
 150. Горанова Евг. Експозе от методическа разработка на модул "Интегриране на дейности". В: Юбилейна научно-практическа конференция, Смолян, Пловдивски университет, 2002, стр. 79-82
 151. Горанова Евг. Относно мястото и ролята на култлно-образователна област "Бит и технологии" в системата на общото образование. В: Майски научни четения, Силистра, РИИТ, 2001, стр. 208-211, ISBN 954-759-009-Х.
 152. Горанова Евг. Информационна система за автоматизиране на дейности в студентска канцелария.. В: Майски научни четения, Силистра, 2001
 153. Горанова Евг. За някои проблеми на технологичното обучение и подготвката на учители по специалността Педагогика на обучението по техника и технологии. В: майски научни четения, Силистра, РИИТ, 1999, стр. 101-104
 154. Горанова Евг. Относно възможностите за допълнително обучение на кадри в Педагогически факултет Силистра. В: Майски научни четения, Силистра, РИИТ, 1998, стр. 110-111
 155. Горанова Евг. Експозе от методична разработка на модул "Бази от данни". В: ПИМЕ Силистра, Силистра, 1996
 156. Горанова Евг. Относно перспективите на учебния предмет труд и техника. В: ПИМЕ-Силистра, Силистра, 1996
 157. Горанова Евг. Една възможност за запознаване на студентите със съвременни производстветни технологии. В: Конференция на ППИ Иван Рилски, Дупница, 1995
 158. Горанова Евг. Педагогическата практика на студентите по труд и техника. В: професионализъм и квалификация на учителите част 3, ИПКУ- Варна, Варна, 1995, стр. 175-177
 159. Горанова Евг. Пл.Николов. Задачите и проблемността в обучението по компютърни технологии. В: Научни трудове на Русенски университет, том 41, серия 7.2,, Русе, Русе, 2004, стр. 155-161, ISBN 1311-3321.
 160. Горанова Евг., Д. Димитрова. Създаване на дидактически тест за предварителна проверка по учебния предмет „Човекът и природата“ (физична част) в 4 клас. В: 58-ма НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето - II“,, Русе, 2019, ISBN 2603-4123.
 161. Горанова Евг., Д.Миткова. Една презантация на Наркотични вещества с използване на компютърни технологии. В: Научни трудове на Русенски университет, том 44, серия 7.1, Русе, 2005, стр. 194-197, ISBN 1311-3321.
 162. Горанова Евгения. Наблюдението като изследователски метод за измерване на интензивността на обучението с мултимедийна среда. В: Научни трудове на Русенски университет. Майски научни четения Том Серия, Русе, 2015
 163. Горанова, Евг. Определяне на характеристиките на полево-зависим и полево-независим когнитивен стил на ученици. В: 56 та Годишна конференция на Русенски университет ИНДУСТРИЯ 4.0 БИЗНЕС СРЕДА.КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ., Русе, Издателски център на Русевски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 66-67
 164. Горанова, Евг. Анализ резултатов обучения компютерным технологиям в мультимедийной среде. В: Теоретические и методологические проблемы съвременного образования, Москва, Институт стратагических изследованиѝ, 2014, стр. 51-55, ISBN 978-5-91891-402-1.
 165. Горанова, Евг. Създаване на мултимедийно приложение за обучение по модул "Текстообработка. В: Научни трудове на Русенски университет Том 50 серия 10, Русе, Русе, 2011, стр. 16-21, ISBN 1311-3321.
 166. Горанова, Евг. Създаване на дистанционен модул за учебната дисциплина "Практикум по методика на обучението по информатика и информационни технологии. В: Научни трудове на Русенски университетТом 49 серия 10, Русе, Русе, 2010, стр. 45-49, ISBN 1311-3321.
 167. Горанова, Евг. Хоспитирането по информатика и информационни технологии - етап от практическите педагогически дейности на студентите. В: Научни трудове на Русенски университет Том 48 серия 10, Русе, Русе, 2009, стр. 87-91, ISBN 1311-3321.
 168. Горанова, Евг. Адаптиране на учебната дисциплина Методика на обучечението по информатика към преподаването на програмния език С++ в СОУ. Част втора. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2008, стр. 212-218, ISBN 1311-3321.
 169. Горанова, Евг. Денева. Адаптиране на учебната дисциплина Методика на обучението по информатика към преподаването на програмен език С++ в СОУ Част първа. В: Научни трудове на Русенски университет "А.Кънчев" Том 46 серия 5, Русе, 2007, стр. 56-62, ISBN 13113321.
 170. Горанова, Евг., Е. Димитров. Създаване на информационен сайт на Филиал Силистра. В: Научни трудове на Русенски университет Том 46 серия 7.3, Русе, Русе, 2007, стр. 142-146, ISBN 1311-3321.
 171. Господинов Г., Евг., Горанова. Мотивация за саморегулирано учене в обучението по компютърни науки автор: Георги Господинов научен ръководител:. В: Студентска научна сесия 2012, Русе, 2012, стр. 75-78, ISBN 1311-3321.
 172. Григоров И.А.,М.Т.Дачева,П.Г.Пенев. Критерии за оценка ефективността при избора на когенераторна система. В: Ру-ФС 12, Русе, 2012
 173. Дачева М., Ив. Григоров, П. Пенев. Обследване на енергийната ефективност на детска ясла. В: Научни трудове на РУ, 2010, Русе, 2010
 174. Денева, В., Цв. Павлова. Алгоритъм за подбор на ключови думи за ефективно търсене на информация в междудисциплинарна област в Интернет. В: Научни трудове на Русенския университет "А. Кънчев", Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2004, ISBN 1311-3321.
 175. Димитър Попов, Йордан Димов. Възможност за използване, на взаимното превръщане и преориентацията на цветните центрове в алкалните халогениди за оптически запис на информацията. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2011, том 50, серия 10, Русе, 2011, стр. 81-85, ISBN ISSN 131103321.
 176. Димов Й.Н. Създаване на дистанционен модул с практически упражнения за раздел "Оптика" от учебната дисциплина "Физика". В: Научни трудове, Том 51, Серия 10, Филиал Силистра, Майски научни четения, Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, стр. 97 - 101, ISBN 1311 - 3321.
 177. Димов Йордан, Димитър Попов. Коментар върху обемното топлинно разширение на телата. В: Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 9, Русе, Печатна база на РУ, 2008, стр. 119-122
 178. Димов, Й. Използване на линейно поляризирана светлина, при изработване на безконтактен резистор с променливо съпротивление. В: Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия 10, Русе, Печатна база на РУ, 2010, стр. 92-96
 179. Евгения Горанова Искра Николова. Програмата NetSupport School CCE - иновация при провеждане на педагогическите практики на студентите по компютърни науки. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
 180. Евгения Горанова, Маргарита Теодосиева. Интерактивно електронно обучение по компютърни науки. В: Научни трудове на Русенски университет Том 53 Серия 11, Русе, 2014, ISBN 13113-3321.
 181. Евтимов Ив., Р. Иванов, К. Морев, М. Сапунджиев и Б. Беганов. Изследване на енергийните характеристики на конвертиран лек автомобил "Ситроен Берлинго" в електромобил. В: BulTrans-2015, София, Технически университет - София, 2015, стр. 121 - 125, ISBN 1313-955X.
 182. Железова, Д. Педагогическото портфолио – инструмент за самооценка и саморефлексия. В: Майски научни четения 2017, Русе, Издателски център на Русенския университет, 2017, ISBN 1311-3321.
 183. Железова, Д. The Reflective Cycle: Professional Practice - Reflection - Professional development (Рефлексивния цикъл Професионална практика- Рефлексия- Професионално развитие). В: International Academy of Sciences and Higher Education, World Research Analytics Federation, Championship participant: the National Research, 2012
 184. Железова, Д. Образованието по предприемачество и съвременните трансформации на учителския труд. В: Майски научни четения 2016, Русенски унивеверситет, 2016, ISBN 1311-3321.
 185. Железова, Д. Образованието по предприемачество и съвременните трансформации на учителския труд. В: Sessons Sschedules and Abstracts, 55th Annual Science Conference of Ruse University, Русе, Издателски център на РУ, 2016, ISBN 1311-3321.
 186. Железова, Д. Стратегии за развитие на критическото мислене и тяхното приложение в чуждоезиков контекст. В: Майски научни четения, Филиал - Силистра на РУ, Русенски университет, 2015, ISBN 1311-3321.
 187. Железова, Д. Конективизмът – съвременната парадигма на педагогическа модерност. В: Кръгла маса „Християнството – език и менталност“, организирана от Научен център „Св. Дазий Доростолски“ при Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Известия – книга 8, Русенски университет, Университетски издателски център, 2015, стр. 93-100, ISBN 1313-7395.
 188. Железова, Д. Проучване на метарегулацията като компонент от професионалната култура на съвременния учител. В: Сборник с доклади от кръгла маса "Езиковото обучение днес - защо, за кого и как?", Икономически университет - Варна, изд. "Наука и икономика", 2013, стр. 35-35, ISBN 978-954-21-0669-2.
 189. Железова, Д. Изследването в действие като педагогически конструкт за моделиране на учителя в изследовател в класната стая. В: под печат, Русе, 2012
 190. Железова, Д. Умението за педагогическа рефлексия - от количествено детерминиране към качествено моделиране. В: международна конференция, Шумен, Фабер, 2011, стр. 165-169, ISBN 978-954-400-282-4.
 191. Железова, Д. Професионални стандарти за учителите по английски език. В: Студентска научна сесия, РУ, Русе, 2011, стр. 66-69
 192. Железова, Д. Портфолиото като осъзнат ресурс за кариерното развитие на учителя. В: Юбилейна научна конференция „Език, култура, идентичност” на Катедра „Английска филология при Факултета по хуманитарни науки , Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, Фабер, 2010, стр. 165-169, ISBN 978-954-400-282-4.
 193. Железова, Д. Към иницииране на критическо мислене в обучението по чужд език. В: Сборник с доклади от кръгла маса на тема „Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес”, Икономически университет, Варна, Наука и икономика, 2009, стр. 77-83, ISBN 978-954-21-0425-4.
 194. Железова, Д. Quality of Action Research. IN: Международном симпозиуме «Новые направления в изучении лексикологии, словообразования и грамматики начала ХХI века», Самара, Россия, 2009
 195. Железова, Д. Towards Communicative Language Classroom. IN: Международном симпозиуме «Новые направления в изучении лексикологии, словообразования и грамматики начала ХХI века», Самара, Россия, 2009
 196. Железова, Д. Метакогнитивни аспекти на чуждоезиковото обучение –. В: Сборник с доклади от кръгла маса на тема „Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес”, Икономически университет, Варна, Наука и икономика, 2009, стр. 58-62, ISBN 978-954-21-0425-4.
 197. Железова, Д. Конструктивизъм в класната стая. В: Майски научни четения-2008 г. при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Русе, 2008, стр. 192-196, ISBN 1311-3321.
 198. Железова, Д. Изследването в действие - основание за рефлексивна практика. В: Конференция на БАЧ "Активно учене и критическо мислене", април, 2005, София, ЕТО ООД, 2007, стр. 63-71, ISBN 978-954-91310-3-1.
 199. Железова, Д. Изследването в действие – модел за структурирана критическа рефлексия. В: Международна научна конференция, 1-3 ноември 2006 г., Научен център „Св. Дазий Доростолски” – гр. Силистра към РУ „Ангел Кънчев”, Известия – книга І, Силистра, РИТТ, 2006, стр. 353-360, ISBN 954-759-146-0.
 200. Железова, Д. Диктовката като осъзната необходимост при комуникативното чуждоезиково обучение. В: Майски научни четения-2005г. при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Русе, 2005, стр. 150-156, ISBN 1311-3321.
 201. Железова, Д. Action Research – a Means for Professional Development. IN: Международен семинар “Образование за всички”, Варна, 2004
 202. Железова, Д. Психолого-педагогическа парадигма на Изследването в действие в класната стая. В: Майски научни четения при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Русе, 2004, стр. 45-50, ISBN 1311-3321.
 203. Железова, Д. Психолого-педагогически аспекти на критическото мислене в реална учебна среда. В: Сборник трудове от научна конференция на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, Русе, 2003, стр. 68-75, ISBN 1311-3321.
 204. Железова, Д. Изследване в действие – модел за психолого-педагогическа рефлексия в класната стая. В: Научна сесия на Националния Военен Университет „В.Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Велико Търново, 2003, стр. 197-200, ISBN 954-9681-01-7 ч.1.
 205. Железова, Д. Портфолиото – модел за остойностяване на педагогическата практика на студентите. В: Майски научни четения – 2001 г. при Русенски университет ”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Русе, 2001, стр. 67-70, ISBN 1311-3321.
 206. Железова, Д. Използване на графични органайзери при моделиране на критическо мислене в учебния процес. В: Научно-техническа конференция на Технически колеж – Силистра при Русенски университет ”Ангел Кънчев”, Русе, 2001, стр. 102-107, ISBN 1311-3321.
 207. Железова, Д. Стилове на преподаване. В: Майски научни четения – 2000 г. при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Силистра, РИТТ, 2000, ISBN 954-759-009-Х.
 208. Железова, Д. Модель обучения и преподавания студентам-будущим учителям английского язьiка - критическая перспектива к актуальньiм учебньiм процессам. В: "Технология развития критического мьiшления в ВУЗе- образ. перспектива ХХІ века", Звенигород, Россия, 2000, стр. 82-95
 209. Железова, Д. За някои аспекти на критическото мислене в учебния процес. В: Майски научни четения – 2000 г. при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Силистра, РИТТ, 2000, стр. 28-32, ISBN 954-759-009-Х.
 210. Железова, Д. Комуникативният подход в чуждоезиковото обучение – за и против. В: Майски научни четения – 1998 г. при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Силистра, РИТТ, 1998, стр. 87-93
 211. Железова,Д. Портфолиото като професионален инструмент за систематизиране и оценяване на педагогическия труд. В: Сборник с доклади от Майски научни четения, РУ "Ангел Кънчев", Издателски център на РУ, 2014, ISBN 1311-3321.
 212. Железова,Д. За праксиологическата рефлексия и нейните проявления в основните функции на учителя. В: Сборник с доклади от Майски научни четения, РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 36-42, ISBN 1311-3321.
 213. Железова-Миндизова, Д. НОВИ РОЛИ НА УЧИТЕЛЯ ПО ЧУЖД ЕЗИК ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В ДИГИТАЛНАТА КЛАСНА СТАЯ. В: 26th International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE, published in International Journal Scientific Papers Vol. 40, Budva, Montenegro, INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, 2020, стр. 393-398 стр., ISBN 2545 –4439.
 214. Железова-Миндизова, Д. КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА РЕФЛЕКСИВНИЯ РЕСУРС НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ФУНКЦИИ НА УЧИТЕЛЯ. В: Сборник с доклади "Книга за рефлексията", ПУ „Паисий Хилендарски“, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2018, стр. 276-284, ISBN 978-619-202-326-3.
 215. Железова-Миндизова, Диана. НОВИ РОЛИ НА УЧИТЕЛЯ ПО ЧУЖД ЕЗИК ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В ДИГИТАЛНАТА КЛАСНА СТАЯ. В: KNOWLEDGE – International Journal Vol.40.2, 26th International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE, Institute of Knowledge Management, 2020, стр. 393-398, ISBN 2545 –4439.
 216. Жечкова, И. Интеграция и взаимозависимости при обучението в четене, писане, говорене и слушане. В: Сборник с доклади от кръгла маса на тема „Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес”, гр. Варна, Наука и икономика-Икономически университет, 2009, стр. 3, ISBN 978-954-21-0425-4.
 217. Жечкова, И. Диктовката в чуждоезиковото обучение. В: Майски научни четения- при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Русенски университет”Ангел Кънчев”, Русенски университет”Ангел Кънчев”, 2008, стр. 2
 218. Жечкова, И. Английските заемки в български език. В: Майски научни четения- при Русенски университет”Ангел Кънчев”, Русенски университет”Ангел Кънчев”, Русенски университет”Ангел Кънчев”, 2008, стр. 2
 219. Жечкова, И. Към въпроса за транскрипция или транслитерация на антропонимите при предаването им от английски на български език. В: Майски научни четения, Русенски университет”Ангел Кънчев”, Русенски университет”Ангел Кънчев”, 2007, стр. 3
 220. Жечкова, Ив. Лингвистичната компетентност и ролята на езиковите изрази за развитие на интеркултурна компетентност. изнесен на конференция Майски научни четения, филиал Силистра, 2016г. пред печат. В: Майски научни четения, Русе, Университетско издателство, 2016
 221. Жечкова, Ив. Английските колокации и тяхното преподаване. В: Научни Трудове, том 52, Русе, Университетско издателство, 2013
 222. Жечкова, Ив. Езикови особености на колокациите в английски език. В: Научни Трудове, том 51, Русе, Университетско издателство, 2012
 223. Жечкова,Ив. Models of Intercultural Communicative Competence, Linguistic competence and the role of language expressions for developing intercultural competence, 2016, пред печат. В: Сборник с доклади The Best Paper, Русе, Университетско издателство, 2016
 224. Жечкова,Ив. Развитие на интеркултурната компетентност. В: Кръгла маса " Християнството-език и менталност", организирана от Научен център" Св. Дазий Доростолски" при филиал-Силистра на Русенски университет"Ангел Кънчев", Известия, книга 7, Силистра, 2015, стр. 8, ISBN 954-759-146-0.
 225. Жечкова,Ив. Интеркултурната компетентност и комуникативната езикова компетентност в контекста на Общата Европейска Езикова Рамка. В: Научни Трудове, том 53, Русе, Университетско издателство, 2014
 226. Ив. Григоров, П. Пенев, М. Дачева, Ив. Гунев. Устройства за плавно пускане и спиране на АД. В: Научни трудове на РУ, 2008, Русе, 2008
 227. Иванов Р., И. Евтимов, М. Сапунджиев. Изследване ускорителните характеристики на конвертиран лек автомобил Ситроен Берлинго в електромобил. В: МНК "Еко Варна" 2016, Варна, 2016, стр. 111-116, ISBN 2367- 6965.
 228. Иванов Р., Ив. Евтимов, М. Сапунджиев. Модел за изследване на икономичните свойства на конверсиран електромобил. В: Електромобили, V-та международна научна конференция, Русе, 2016
 229. Йордан Димов. Създаване на дистанционен модул с практически упражнения за раздел „Оптика“ от учебната дисциплина „Физика“. В: НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ Том 51, Серия 10, научната конференция РУ&СУ’12, Русе, 2012, стр. 97-101, ISBN 1311-3321.
 230. Ковачева, Б., Т. Богданова. Задачите по физика в обучението при подготовката на учители. В: Студентска научна сесия, Русе, издателство на Русенския университет, 2015, ISBN 1311-3321.
 231. Ковачева, Б., Т. Богданова. Физиката в нас и около нас. В: Студентска научна сесия, Русе, издателство на Русенския университет, 2015, ISBN 1311-3321.
 232. Ковачева,Б. Т. Богданова. За какво ни разказва светлинният лъч. В: Студентска научна сесия, РУ «А. Кънчев», Русе, издателство на Русенския университет, 2013, стр. 113-117, ISBN 1311-3321.
 233. Ковачева,Б. Т. Богданова. Влияние на антропогенните фактори за изменение на климата. В: Студентска научна сесия, Русе, РУ «А. Кънчев», Русе, издателство на Русенския университет, 2013, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
 234. Ковачева,Б. Т. Богданова. Земята - нашият дом. В: Студентска научна сесия, Русе, издателство на Русенския университет "А. Кънчев", 2012, стр. 87-89, ISBN 1311-3321.
 235. Коев К., А. Кръстева, М. Дачева, И. Григоров. Изследване енергопотреблението в индустриални обекти. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев", Русе, том 47, серия 9, Майски научни четения, Силистра, 2008, стр. 137-143, ISBN 1311-3321.
 236. Коев, К., А. Кръстева, М. Дачева, Ив. Григоров. Изследване електропотреблението в индустриални обекти. В: Научни трудове на РУ, 2008, Русе, 2008
 237. Коев, К., В. Пеев, Д. Димов. Проучване възможностите за използване енергията на вятъра. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев", Русе, том 47, серия 9 Майски научни четения, Силистра, 2008, стр. 127 – 131, ISBN 1311-3321.
 238. Коев, К., В. Пеев, Д. Димов. Проучване възможностите за използване енергията на слънцето. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев", Русе, том 47, серия 9 Майски научни четения, Силистра, 2008, стр. 122 – 126, ISBN 1311-3321.
 239. Костова, Д. Т. Стефанова, Т. Богданова. Констатиращ експеримент за установяване равнището на усвояване на основните физични понятия по предмета “Човекът и природата” в 5 и 6 клас. В: Студентска научна сесия, РУ «А. Кънчев», Русе, издателство на Русенския университет "А. Кънчев", 2008, стр. 53-57, ISBN 1311-3321.
 240. Кръстева А., И. Гунев, Ст. Станев. Изследване на система честотен регулатор – трифазен асинхронен двигател. В: Научни трудове на Русенски университет том 49 серия 10, Русе, 2010, стр. 106-109, ISBN 1311-3321.
 241. Кръстева А., И. Гунев,Ст. Станев. Някои аспекти относно обследването за енергийна ефективност на система честотен регулатор-асинхронен двигател. В: Научни трудове на Русенски университет, том 49, серия 10, Русе, Русе, 2010, стр. 096-100, ISBN 1311-3321.
 242. Кръстева А., И. Гунев,Ст. Станев. Някои методични особености при изследване на преходни процеси в линейни електрически вериги от втори ред по oператорния метод във връзка с курсова задача по Теоретична електротехника. В: Научни трудове на Русенски университет том 49 серия 10, Русе, 2010, стр. 113-117, ISBN 1311-3321.
 243. Кръстева А., Ив.Гунев, П. Пенев, Ив. Григоров, М. Дачева. Методика за преизчисляване възбудителните намотки н машините за постоянен ток. В: Научни трудове на РУ, 2008., Русе, 2008
 244. Кръстева А., К. Коев, О. Динолов, Ив. Гунев. Изследване на качеството на електрическата енергия при осигуряване на учебни процеси. В: Международна научна конференция “УНИТЕХ’09”, т.1, серия 1, Габрово, 2009, стр. 70–74, ISBN 1313-230X.
 245. Кръстева, А., И. Гунев. Някои методични особености при изследване на преходни процеси в линейни електрически вериги от втори ред по. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", Русе, т.48, серия 10, 2009, стр. 124-130
 246. Кръстева, А., И. Гунев, П. Г.Пенев, И. Григоров, М. Дачева. Методика за преизчисляване възбудителните намотки на машините за постоянен ток. В: Научни трудове на РУ, Русе, т.47, серия 9, 2008, стр. 174-177
 247. Кръстева, А., К. Коев, В. Пеев. Моделиране на топлинните загуби и потребената топлина за конкретен обект. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев", Русе, том 47, серия 9 Майски научни четения, Силистра, 2008, стр. 168 – 173
 248. Куртев, Георги. Използването на АutоCAD в ремонтната дейност. В: Научни трудове, том 46, серия 7.3,, Силистра, Печатна база при Русенски университет, 2007
 249. Куртев, Георги. Съпоставка на функционалността на машините, използвани при механично полиране на метални повърхнини чрез меки дискове и четки. В: Научни трудове,том 49,серия 10, Майски научни четения, Силистра, Русе, 2010
 250. Куртев, Георги. Технология за огледално полиране на сферична повърхнина с едновременно работещи два инструмента. В: Научни трудове,том 48,серия 10, Майски научни четения,, Силистра, Русе, 2009
 251. Куртев, Георги. Проектиране траекторията на движение на едновремеенно работещи два инструмента при обработване на затворен равнинен контур.. В: Научни трудове,том 47,серия 9, Майски научни четения,, Силистра, Русе, 2008
 252. Лебедова, Р. Реториката на провиденциализма. В: Кръгла маса "Златна Добруджа - мит и реалност, Известия на Научен център "Свети Дазий Доростолски", книга 12, Силистра, Издателски център на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2020, стр. 15-22, ISBN ISSN:1313-7395.
 253. Лебедова, Р. Историята като свещен текст. В: сп. Форум, бр. 6, Балчик, 2020, ISBN ISSN 2367-9271.
 254. Лебедова, Р. 3. Активност и аспекти на реализация на литературно-политическата митологема „Златна Добруджа“. В: Научни трудове на Русенския университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2020. Том 59, серия 11, Русе, Издателски център на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2020
 255. Лебедова, Р. Лицето на времето в романа „Лице“ от Блага Димитрова. В: Nomen est omen. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 383-395, ISBN 978-619-208-193-5.
 256. Лебедова, Р. Разказите за историята. Перспективи, стратегии, реторика. В: Научни трудове на Русенския университет, том58, Русе, 2019
 257. Лебедова, Р. Прокрустовото ложе на идеологемите и кризите на властта. В: Арнаудов сборник, том 10, Русе, ЛЕНИ АН, 2018, стр. 337-344, ISBN 978-619-7058-64-2.
 258. Лебедова, Р. Съдбата на романа „Лице“ – „лице“ на автора и на времето. В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 11, Русе, 2017, стр. 78-82, ISBN 1311-3321.
 259. Лебедова, Р. Проблема идентичности в тоталитарной атмосфере (по роману «Лицо» Благи Димитровой). В: Материалы междунар. науч. конф. «Философия революций и глобальные тренды современности, Дубна, ГБОУВОМО «Университет«Дубна», 2017, стр. 176-183, ISBN 978-5-89847-555-1.
 260. Лебедова, Р. The fate of the novel „Face“ – the „face“ of the author and of the time. IN: 56 th Annual Science Conference of Ruse University. INDUSRTRY4.0.BUSINESS ENVIRONMENT. QUALITY OF LIFE, Русе, 2017, pp. 61, ISBN 1311-3321.
 261. Лебедова, Р. Мит и демитологизация в романа „Лице“ от Блага Димитрова. В: 55-та годишна конференция на Русенския университет Интелигентната специализация – иновативна стрпатегия за регионална икономическа трансформация, Русе, УИ „Ангел Кънчев“, 2016, стр. 55, ISBN 1311-3321.
 262. Лебедова, Р. Reconsidering of the Values in Blaga Dimitrova s Novel “Face”. IN: 55 th Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, 2016, pp. 38-42, ISBN 1311-3321.
 263. Лебедова, Р. Разколебаната идентичност или болките на размразяването (наблюдения върху романа „Лице“ на Блага Димитрова). В: Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев, Русе, УИ „Ангел Кънчев“, 2016, стр. 254-264, ISBN 978-954-712-696-1.
 264. Лебедова, Р. Ролята на библейския код при създаване на мита „Златна Добруджа”. В: Приноси към теорията и практиката на езиковото образование. Сборник в памет на проф. Кирил Димчев, София, Булвест-2000, 2015, стр. 346-355, ISBN 978-954-180 9600.
 265. Лебедова, Р. Човекът и времето в романа „Лице” от Блага Димитрова. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Том 54, серия 11, Русе, Издателски център на РУ, 2015, стр. 72-76, ISBN 1311-3321.
 266. Лебедова, Р. Когато “се прековат оръжията на сечива, а мечовете на сърпове“. В: Национална кръгла маса „Християнството – език и менталност“, Силистра, 2015
 267. Лебедова, Р. Съхранената памет е съхранено достойнство. В: Съхранена памет, Силистра, ТИБО, 2015, стр. 7-17, ISBN 978-954-2954-17-0.
 268. Лебедова, Р. Страдание и просветление. В: Национална кръгла маса „Християнството – език и менталност“, Силистра, 2015
 269. Лебедова, Р. Историческая тема в литературном рассказе и модели идеологического высказывания. В: Россия в глобальных сценариях ХХІ века, Дубна, 2014, стр. 233-238, ISBN 978 5 89847 419 5.
 270. Лебедова, Р. Паралелни светове. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Том 53, серия 11, Русе, Издателство на РУ, 2014, стр. 84-89, ISBN 1311-3321.
 271. Лебедова, Р. Змей Горянин и жадуваното възвръщане на Южна Добруджа. В: Да повикаш Бог. Книга за Змей Горянин, Русе, Издателство на РУ, 2013, стр. 50-53
 272. Лебедова, Р. История на Педагогическото училище в Силистра. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Том 50, серия 10, Русе, 2011, стр. 7-13
 273. Лебедова, Р. Една възможност за недидактичен прочит на фрагменти от историята. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Том 49, серия 10, Русе, Печатна база на РУ, 2010, стр. 73-78
 274. Лебедова, Р. Приватизиране на историята или илюстрация на отсъствието. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Том 49, серия 10, Русе, Издателски център на РУ, 2010, стр. 70-73
 275. Лебедова, Р. Ботев – памет и слово. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Том 47, серия 9, Русе, 2008, стр. 22-27
 276. Лебедова, Р. Плакатът – “безпризорното дете на улицата”. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Том 47, серия9, Русе, Печатна база на РУ, 2008, стр. 69-71
 277. Лебедова, Р. Плакатният тип изображение в поезията на експресионистите. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Том 47, серия 9, Русе, Печатна база на РУ, 2008, стр. 71-78
 278. Лебедова, Р. Плакатният тип изображение в пролетарската литература. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Том 47, серия 9, Русе, Печатна база на РУ, 2008, стр. 78-82
 279. Лебедова, Р. Карикатурата – смях през сълзи или смях до сълзи. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Том 46, серия 7.3, Русе, РУ, 2007, стр. 102-107, ISBN 1311- 3321.
 280. Лебедова, Р. Пародийното в “Бай Ганьо”. В: Езикът на българите – съхранена духовност, Силистра, Силистра, 2007, стр. 94-98
 281. Лебедова, Р. История-митология-литература. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев" .Том 44, серия 6.2, Русе, 2005, стр. . 70-76
 282. Лебедова, Р. Десакрализираните образи на Родното в творчеството на Ивайло Петров. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев" .Том 44, серия 6.2, Русе, 2005, стр. 105-11
 283. Лебедова, Р. Вазовият митотворчески модел в белетристиката на Й. Йовков. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев" Том 44, серия 7.1, Русе, 2005, стр. . 68-74
 284. Лебедова, Р. Полисемантичната функция на Дунав в новелата на Йордан Радичков “По водата. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев" Том 44, серия 7.1, Русе, 2005, стр. 74-78
 285. Лебедова, Р. Деструктивната сила на мита “Златна Добруджа”. В: Сборник в чест на проф. Г. Данчев, Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, стр. 425-437, ISBN 954-524-408-9.
 286. Лебедова, Р. Функции на пародийното в някои текстове на Ивайло Петров. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев" . Том 41, 6.2, Русе, 2004, стр. 99-108
 287. Лебедова, Р. Разрухата и обновлението в романа “Див огън” от Анчо Калоянов. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев" . Том 41, с. 7.2, Русе, 2004, стр. 74-80
 288. Лебедова, Р. Ролята на библейския код при създаване на мита за Златна Добруджа. В: Международна научна конференция, проведена в ШУ, Шумен, Унивурситетско издателство Епископ Константин Преславски, 2003, стр. 188-203
 289. Лебедова, Р. За “златната земя” и новите хора. В: Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”.Том 40,с. 5, Русе, 2003, стр. 57-61
 290. Лебедова, Р. Носталгични аспекти на мита за “Златна Добруджа” /наблюдения върху поезията на Дора Габе и Бленика/. В: Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”.Том 40,с 10.2, Русе, 2003, стр. 118-124
 291. Лебедова, Р. Ролята на ритуалите при създаване на мита “Златна Добруджа”. В: Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”.Том 40, серия 5, Русе, 2003, стр. 57-61
 292. Лебедова, Р. Трансформации на мита за родното пространство. В: Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания. Том III, Смолян, 2002, стр. 176-200
 293. Лебедова, Р. Добруджа в сакралната география на България. В: XXI век – Балканите – наука и образование, Кърджали, 2002, стр. 508-514
 294. Лебедова, Р. Ролята на невербалните средства при създаване на мита Златна Добруджа. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев” , Том 39, серия 10, Русе, Русе, УИ „Ангел Кънчев“, 2002, стр. 53-58, ISBN 1311-3321.
 295. Лебедова, Р. Аспекти на проблема за спасителното завръщане към началото /наблюдения върху българската литература след войните. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Том 38, серия 9, Русе, 2001, стр. 94-97
 296. Лебедова, Р. Щрих към проблема за другостта. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев” , Том 38, серия 8, Русе, 2001, стр. 20-25
 297. Лебедова, Р. За някои невербални интерпретации на Вазови текстове. В: Майски научни четения. Доклади и съобщения, РУ “А. Кънчев” - Филиал - Силистра, Силистра, 2000, стр. 65-70
 298. Лебедова, Р. Виденията на Яворов. В: Майски научни четения, РУ “А. Кънчев” - Филиал - Силистра, Русе, 1998, стр. 32-36
 299. Лебедова, Р. Място и функция на припева нв коледната песен. В: Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ, Шумен, Университетско издателство, 1991, стр. 262-270
 300. Лебедова, Р. Насоки за демократизиране на учебно-възпитателната работа в училище. В: Развитието на личността в условията на демократизация на образованието, част II, МНП, Развитието на личността в условията на демократиза, 1989, стр. 78-91
 301. Лечева Г. Учебното съдържание по литература и бестселърите на съвременната българска литература. В: Майски научни четения, Русе, Университетски издателски център, 2015, стр. 5, ISBN 1311-3321.
 302. Лечева, Г. Кукленият дом и Заратустра. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2008, ISBN 1311-3321.
 303. Лечева, Г. Оптимизация на учебната педагогическа практика по български език и литература с цел професионализация на обучението на студентите от спец. „Педагогика на обучението по ...“. В: Майски научни четения, Русе, Издателски център на Русенския университет, 2014, стр. 5, ISBN 1311-3321.
 304. Лечева, Г. Eлектронното обучение и изграждането на професионални компетенции у студентите – бъдещи учители. В: Майски научни четения, Русе, Издателски център на Русенския университет, 2014, стр. 5, ISBN 1311-3321.
 305. Лечева, Г. Европейски директиви в българското висше образование (пленарен доклад на Студентска научна сесия). В: Научни трудове на РУ, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
 306. Лечева, Г. Европейски директиви в българското висше образование. В: Трудове на РУ, Русе, 2010
 307. Лечева, Г. Ключовите компетенции на студентите - бъдещи учители в контекста на "Процесът Болоня". В: конференция - сборник с доклади, Русе, 2009
 308. Лечева, Г. Сугестивният метод на обучение и сугестопедията в подготовката на студентити, бъдещи учители. В: Сборник с доклади от конференция, Русе, 2009
 309. Лечева, Г. Стиловете на учене като педагогическа компетентност за разнообразяване на преподавателските стратегии. В: сборник с доклади - конференция, Русе, 2009
 310. Лечева, Г. Мотивацията - гаранция за позитивно отношение към учебния процес. В: Конференция-сборник с доклади, Русе, 2009
 311. Лечева, Г. Модел на учебна работилница по педагогическо майстроство. В: Конференция - сборник с доклади, Русе, 2009
 312. Лечева, Г. Концепцията за преносимите умения в Европа на познанието и учебната работилница по педагогическо майсторство. С Том 1.. В: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”., Велико Търново, 2009, ISBN 954-753-035-6.
 313. Лечева, Г. Експеренциалното образование. В: глава от проект за докторантска разработка, Силистра, 2008
 314. Лечева, Г. За икономията на власт и словото на съмнението в урока по литература. В: конференция - сборник с доклади, Русе, 2008
 315. Лечева, Г. Эпос Гомера „Одисея” – рассказ о человеческой жизни. В: Бочкарёвские чтения: Материалы XXX Зональной конференции литературоведов Поволжья, Самара (Русия), 2007, ISBN 264 - 273..
 316. Лечева, Г. Пространното житие на Константин-Кирил Философ – компилация от епическа и библейска поетика или образът –топос на агиографски герой-апостол. В: Международна научна конференция – 1900 години град Силистра., Силистра, 2006, ISBN 954-759-146-0.
 317. Лечева, Г. Начало и развой на българската белетристика. Научни трудове на Русенския университет, том 45, серия 7.2. Русе. 2006. ISSN. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски център на РУ, 2006, ISBN 1311-3321.
 318. Лечева, Г. Начало и развой на българската белетристика.. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски център на РУ, 2006, ISBN 1311-3321.
 319. Лечева, Г. Оскар Уайлд – геният на разговора и жрецът на хедонизма. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2004, ISBN 1311-3321.
 320. Лечева, Г. Образът на идеалния владетел и неговият библейски генотип в „Похвално слово за Константин и Елена” от Патриарх Евтимий Български. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2004, ISBN 1311-3321.
 321. Лечева, Г. Библейският генотип в историята на патриарх Йосиф и старата българска литература. В: Осми международен симпозиум – Свети Евтимий, Патриарх Търновски и неговата духовна мисия в европейската култура., Велико Търново, 2004, ISBN 954 524 408 9.
 322. Лечева, Г. Оформяне на исляма като религия. Научни трудове на Русенския университет, том 40, серия 5. Русе. 2003. ISSN. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски център на РУ, 2003, ISBN 1311-3321.
 323. Лечева, Г. Библейският генотип и неговото префункционализиране в обучението по литература. В: Научно-практическа конференция „Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания. 2003, Смолян., 2003
 324. Лечева, Г. Григорий Цамблак и Софийската новомъченическа школа (т.7). В: Седми международен симпозиум - Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа., Велико Търново, 2002, ISBN 954-524-339-2.
 325. Лечева, Г. Райските дървета и проблемът за греха и знанието в Библията. В: Балканска научна конференция, Кърджали, 2002, ISBN 954-9634-16-7.
 326. Лечева, Г. Мотивът „Слънчова женитба” като реликт от космогоничен мит. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски център на РУ, 2001, ISBN 1311-3321.
 327. Лечева, Г. Симеоновият Златен век и славянското просвещение. В: Майски научни четения, Силистра, 2001
 328. Лечева, Г. Перманентност на символичната семантика и нейните исторически конотации. Международен симпозиум „Любопитство, знание и власт” – втора кръгла маса, посветена на каталогизирането на славянските и гръцки. В: Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев”. Том 90(9). 2000, София, 2000, ISBN 1311-784Х..
 329. Лечева, Г. Лабиринтът на Минотавъра, героят Одисей и човешката инициативност. В: Майски научни четения. Силистра., Силистра, РИТТ, 1998
 330. Лечева, Г. Фолклор и библейски реминисценции в първата българска повест „Нещастна фамилия”. В: Проглас – филологическо списание на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, ВТУ, 1995, ISBN 0861-7902.
 331. Манев В., М. Сапунджиев. Влияние на натегнатостта на пружината на разтоварващия клапан върху хидравличните характеристики на електромагнитни дюзи CRI1. В: Сборник с доклади на РУ "Ангел Кънчев" - Филиал Силистра, Русе, 2019, стр. 116-120, ISBN 1311-3321.
 332. Манев В., М. Сапунджиев. Изследване влиянието на налягането на горивото в началото на впръскване на електромагнитни дюзи CRI1. В: Сборник с доклади на РУ "Ангел Кънчев" - Филиал Силистра, Русе, 2018, стр. 53-57, ISBN 1311-3321.
 333. Манев В., М. Сапунджиев. Пътища за подобряване на екологичните показатели на дизеловите двигатели.. В: 55-та годишна конференция на Русенския университет Интелигентна специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация, Русе, 2016, стр. 64, ISBN 1311-3321.
 334. Манев В., П.Иванов. Разработване на система за изследване на работния процес на дизелов двигател. В: Научни трудове, том 52, серия 11, Майски научни четения, Филиал – Силистра,, РУ”А.Кънчев”, 2013, стр. 111-115, ISBN 1311-3321.
 335. Манев В.,Х.Станчев. Възможности на горивонагнетателните помпи с електронно управление за подобряване на показателите на съвременни дизелови двигатели с непосредствено впръскване. В: Научни трудове на РУ’1999, Русе, том 37, серия 4, 1999, стр. 80-85
 336. Манев В.,Х.Станчев. Преглед на възможностите за подобряване показателите на дизелов двигател чрез оптимално управление на подаването на гориво. В: Motauto’1998, София, 1998, стр. Vol. II, 147-15
 337. Манев, В. Изследване влиянието на температурата на горивото въру цикловото количество гориво на роторна горивонагнетателна помпа. В: ЮНК"технически колеж",Научни трудове,т.38,серия 9,, Силистра, 2001, стр. 43-46, ISBN 1311-3321.
 338. Манев, В. Управление на цикловото количество гориво на разпределителна горивонагнетателна помпа при електронна система за управление на дизелов двигател. В: ЮНК"технически колеж",Научни трудове,т.38,серия 9,, Силистра, 2001, стр. 20-23, ISBN 1311-3321.
 339. Минков, П.Г. Покривна фотоволтаична инсталация в обществена сграда с плосък покрив.. В: Научни трудове на РУ, Майски научни четения, Силистра, 2009., гр. Русе, 2009
 340. Минков, П.Г. Изследване на възможностите за създаване на полеви фотоволтаични инсталации в община Силистра.. В: Научни трудове на РУ, Майски научни четения, Силистра,2009., гр. Русе, 2009
 341. Неделчев Т., В.Манев, Л.Димитров,. Мултимедията - средство за активизиране самостоятелната работа на студентите в учебния процес. В: Сборник Научни трудове, том 47, серия 9, Майски научни четения, Русе 2008;, Русе 2008, 2008, стр. 219-223, ISBN 1311-3321.
 342. Несрин Ремзи, Евгения Горанова. Мултимедиен урок на тема „Компютърна графика“. В: Студентска научна сесия, Русе, 2015
 343. Нурсели Майрям, Евгения Горанова. Мултимедиен урок на тема „Използване на нетекстови обекти в текстов документ. В: Студенска научна сесия, Русе, 2015
 344. Павлова, Ц. Ролята на църковно-славянизмите в стихотворението „Деревня” на А.С.Пушкин и техният превод на български език.. В: Сборник с материали от научна сесия "Александър С. Пушкин", Силистра, 1999, стр. 40 - 48
 345. Павлова, Ц. Една идея за актуализиране на чуждоезиковото обучение в техническите ПВУЗ.. В: Сборник с доклади от ЮНК, Ямбол, 1995
 346. Пеев В.,К.Костадинов,В.Манев. Разработване на приспособление за хонинговане и технологичен процес за възстановяване на износени цилиндрови блокове на ДВГ, в условията на малките автосервизини фирми научен доклад , непубликуван.. В: Юбилейна научно-техническа конференция на ТК- Силистра, Технически Колеж Силистра, 1996
 347. Пеев, В П, К Костадинов, В Стоянов. Водене на бутален прът в хидроцилиндър с голям ход с помощта на сачмена направляваща научен доклад. В: Сборник доклади, Научно-техническа конференция Наука и образование, 1995, стр. с.72-76, ISBN 8895.
 348. Пеев, В. П. Възможности на програмата DIESEL – RK за термодинамично пресмятане на Двигатели с вътрешно горене. В: научни трудове том 50 серия 10 2011, Майски научни четения във Филиал Силистра на Русен, 2011, стр. 75-79, ISBN 1311-3321.
 349. Пеев, В. П. Анализ на видовете хладилни камери за съхраняване на промишлени и селскостопански продукти. В: Научни трудове, том 46, серия 7.3, Майски научни четения 2007г. във Филиал Силистра н, 2007, стр. 155-159, ISBN 1311-3321.
 350. Пенев П., М. Дачева, Ив. Григоров. Цифровизация на наземното радио и телевизионно излъчване в Република България. В: Научни трудове на РУ, 2011, Русе, 2011
 351. Пенев П., М. Дачева, Ив. Григоров, И. Гунев. Наземно телевизионно разпръскване след цифровизацията. В: Научни трудове на РУ, 2010, Русе, 2010
 352. Пенев П., М. Дачева, Ив. Григоров, И. Гунев. Използване на литиево-йонни елементи за изграждане на автономни захранващи източници и мерки за безопасност при експлоатацията им.. В: Научни трудове на РУ,, Русе, 2008
 353. Пенев П., М. Дачева, Ив. Григоров, И. Гунев. Използване на литиево-йонни елементи за изграждане на автономни захранващи източници и мерки за безопасност при експлоатацията им. В: Научни трудове на РУ, 2008, Русе, 2008
 354. Петкова В., Д. Железова - Миндизова. Казуистичният подход при Изследването в действие в реална учебна среда. В: в годишника на ВВМУ – Варна, Варна, 2004, стр. 96-99, ISBN 1312-0867.
 355. Петров В., К. Костадинов. Определяне влиянието на износването на гърбиците от разпределителния вал върху изменение площта на проходното сечение на автомобил ВАЗ научен доклад. В: Научни трудове, том ХХХVІІІ, серия 9, Технически Колеж Силистра, 2001, стр. с.11-19, ISBN 1311-3321.
 356. Петров В., К. Костадинов. Измерване токсичните показатели от отработените газове на автомобили с различни технически показатели научен доклад. В: Научни трудове том ХХХVІІІ серия 9, Технически Колеж Силистра, 2001, стр. с.24-28, ISBN 1311-3321.
 357. Петров, В. П. Термодинамичен анализ на парокомпресорна хладилна машина. Начини за повишаване ефективните и екологични показатели научен доклад. В: Научни трудове, том 45, серия 7.2, Юбилейни майски научни четения на Педагогически фи, 2006, стр. стр.144, ISBN 1311-3321.
 358. Петров, В. П. Опазване чистотата на водите на р. Дунав и бреговата ивица научен доклад. В: Съюз на учените Русе, участие в кръгла маса – река Дунав в гр. Русе, 2004
 359. Петров, В. П. Диагностика на надбуталното пространство на ДВГ научен доклад. В: Научни трудове том 40 серия 5, Седмите майски научни четения на Педагогически фил, 2003, стр. с. 150 – 155, ISBN 1311 – 3321.
 360. Петров, В. П., К. Костадинов. Разработване на алгоритъм за определяне влиянието на износването на гърбиците от разпределителния вал върху изменение площта на проходното сечение за автомобил ВАЗ научен доклад. В: Научни трудове том 40 серия 5, Шестите майски научни четения на Педагогически фил, 2002, стр. с. 95 – 99, ISBN 1311 – 3321.
 361. Петров, В. П., П Мушаков, Я Дочев. Анализ на видовете хладилни камери за съхраняване на промишлени и селскостопански стоки. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на научна конференция – 2006, Научна конференция на Русенски Университет „, 2006, стр. стр.77, ISBN 1311-3321.
 362. Петров, В. П., С Радев. Опазване чистотата на водите на р Дунав и бреговата ивица научен доклад ISSN 1311 – 3321. В: Научни трудове на РУ Ангел Кънчев том 41 серия 72 2004 г, Осмите майски научни четения на Педагогически фили, 2004, стр. с 148 154, ISBN 1311 – 3321.
 363. Петрова, П.,Т. Богданова. Обучение на ученици за изработване на проекти по физика. В: Студентска научна сесия, Русе, издателство на Русенския университет, 2015, ISBN 1311-3321.
 364. Пилев Д.,Х.Пировски,В.Манев,С.Стоянов. Изследване влиянието на началото на впръскването на горивото върху параметрите на горивния процес и емисиите на токсичните компоненти в отработените газове на дизелов двигател. В: Сборник доклади, Научна конференция РУ”А.Кънчев”2006, Русе, 2006, стр. 219-224, ISBN 1311-3321.
 365. Пилев Д.,Х.Пировски,В.Манев,С.Стоянов. Рециркулация на отработените газове при дизелов двигател с хомогенизация на смесообразуването. В: Сборник доклади, Научна конференция,РУ”А.Кънчев” 2006, Русе, 2006, стр. 225-229, ISBN 1311-3321.
 366. Попов Д., Вл.Матеев, Н. Стаматов. Магнитно поле на кръгов ток в равнината, определена от токовите контури. В: Научни трудове, РУ “Ан. Кънчев”, РУ “Ан. Кънчев”, 2002, стр. 184-187, ISBN 1311-3321.
 367. Попов Д., Н. Стаматов. Върху извода на закона на Ампер за действието на магнитно поле върху проводник с ток. В: ХХVІІІ Национална конференция по въпросите на обучение по физика, Свищов, МОН, 2000, стр. 157-161
 368. Попов Д., П. Машков, Й. Димов. Електродвижещи сили. Електродвижещо напрежение. В: Научни трудове на РУ 2004, Bulgaria, 2004, стр. т. 41, с. 6.1, 2004,
 369. Попов Д., П. Машков, Й. Димов, Димитров Е. Насочена излъчвателна способност на телата. В: Научни трудове на РУ, том 38, серия 9, Bulgaria, 2001, стр. стр. 55 – 57
 370. Попов Димитър, Йордан Димов. Безкрайно малкото в математиката и достатъчно малкото във физиката. В: Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия 10, Русе, Печатна база на РУ, 2010, стр. 101-106
 371. Попов Димитър, Йордан Димов. Кинетика на преориентация на центрове при осветяване с неполяризирана светлина. В: Научни трудове на Русенския университет, том 48, серия 10, Русе, Печатна база на РУ, 2009, стр. 136-141
 372. Попов Димитър, Йордан Димов. Кинетика на преориентация на неизотропни цветни центрове. В: Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 9, Русе, Печатна база на РУ, 2008, стр. 132-137
 373. Радев С.,Г.Куртев,В.Петров,В.Манев,А.Велев. Изследване на влиянието на добавката за горива MPG – CAPSTM върху експлоатационните параметри на автомобила. В: Научни трудове, том 46, серия 7.3, Майски научни четения 2007г. във Филиал Силистра н, 2007, стр. 147-151, ISBN 1311-3321.
 374. Райчева, В. Някои идеи за обогатяване на речника на обучаваните по френски език. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателство на РУ, 2010, стр. 50-53
 375. Райчева,В. За някои аспекти в абсолютната употреба на преходните глаголи. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателство на РУ, 2008, стр. 62-64
 376. Райчева,В. Педагогическа употреба на рекламата в обучението по френски език. В: Международна научна конференция на Научен център “Св. Дазий Доростолски”, Силистра, 2006
 377. Райчева,В. Взаимното разбиране- нови идеи за изучаването на чужд език. В: Трудове на научна конференция 2006, том 45, серия 7.2, Русе, Издателство на РУ, 2006
 378. Ребедова, Р. Ролята на библейския код при създаване на мита "Златна Добруджа". В: Приноси към теорията и практиката на езиковото образование. Сборник в памет на проф. Кирил Димчев, София, Булвест - 2000, 2015, стр. 346-355
 379. Сапунджиев М. В. Глобално замърсяване на въздуха и транспорт. В: Майски научни четения, Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 140, ISBN 1311-3321.
 380. Сапунджиев М., В. Манев. Относителни количества СО2-екв/g/kwh, в атмосферата от генериране на електрическа енергия за движението на електромобили в рамките на ЕС. В: Сборник с доклади на РУ "Ангел Кънчев" - Филиал Силистра, Русе, 2019, стр. 111-115, ISBN 1311-3321.
 381. Сапунджиев М., В. Манев. Използвани електродвигатели в съвременните хибридни автомобили и електромобили и перспективи за развитието им. В: Сборник с доклади на РУ "Ангел Кънчев" - Филиал Силистра, Русе, 2018, стр. 58-62, ISBN 1311-3321.
 382. Сапунджиев, М, Т. Богданова, Евг. Горанова. Методи за електронно обучение. В: 55-та годишна конференция на Русенския университет Интелигетна специализация - иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация, Русе, University of Ruse Publishing Center, 2016, стр. 62, ISBN 13113321.
 383. Сапунджиев. М, Т. Богданова. Технологични решения за синхронно електронно обучение. В: 55-та годишна конференция на Русенския университет Интелигетна специализация - иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация, Русе, University of Ruse Publishing Center, 2016, стр. стр. 50, ISBN ISBN 13113321.
 384. Севгюл Хасан, Евгения Горанова. Мултимедиен урок на тема „Създаване на циркулярни писма“. В: Студенска научна сесия, Русе, 2015
 385. Стаматов ,Н. Закони за запазване в електростатиката, Научни трудове, том 44,се. В: Научни трудове, том 44,серия 7, РУ ”Ан. Кънчев”, РУ ”Ан. Кънчев”, 2005, стр. 190-193, ISBN 1311-3321.
 386. Стаматов Н., В. Стаматова. Дивергентният практикум в учебната дисциплина „Физични константи”. В: Научни трудове, Русе, Издателство на РУ, 2010, стр. стр. 40 -44, ISBN 1311-3321.
 387. Стаматов Н., В. Стаматова. Определяне на магнитната константа. В: Научни трудове, том 47,серия 9,РУ ”Ан. Кънчев”, 20, Русе, Издателство на РУ, 2008, стр. стр. 183 - 187, ISBN 1311-3321.
 388. Стаматов Н., В. Стаматова, Д. Попов. Константи и физични теории. В: Научни трудове ,т.39,с.10, РУ “Ан. Кънчев”, РУ “Ан. Кънчев”, 2002, стр. 181-183, ISBN 1311-3321.
 389. Стаматов Н., В. Стаматова, Определяне на магнитната константа. Определяне на магнитната константа, Научни трудове, том 47,серия 9,РУ ”Ан.. В: Научни трудове, русенски университет, РУ, 2008, стр. 183-187, ISBN 1311-3321.
 390. Стаматов Н., Научни трудове, том 50,сер. Моделната хипотеза и моделът в дивергентният практикум,. В: Научни трудове на РУ, Русе, издателство на РУ, том 50, серия10, 2011, стр. стр.21 - 25, ISBN 1311-3321.
 391. Стаматов, Н. Оценка на дивергентния практикум „Физични константи”. В: Научни трудове,, Русе, Издателство на РУ, 2010, стр. стр.40 - 44, ISBN 1311-3321.
 392. Стаматов, Н. За константите на термодинамиката. В: Научни трудове, том 46,серия 7.3, РУ ”Ан. Кънчев”, РУ ”Ан. Кънчев”, 2007, стр. 168-172, ISBN 1311-3321.
 393. Стаматов, Н. Закони, константи, теории във физиката. В: Научни трудове, том 46,серия 7.3, РУ ”Ан. Кънчев”, 2, РУ ”Ан. Кънчев”, РУ ”Ан. Кънчев”, 2007, стр. 162-166, ISBN 1311-3321.
 394. Стаматов, Н. Определяне константата на Кавендиш – пример за дивергентен практикум. В: Научни трудове, РУ ”Ан. Кънчев”, РУ ”Ан. Кънчев”, 2004, стр. 184-187, ISBN 1311-3321.
 395. Стаматов, Н. Нестандартните примери в обучението по физика – основа за активизиране на учениковата дейност. В: ХХІІІ Национална конференция по въпросите на обучение по физика, СТ. Загора, мон, 1995, стр. 86-89
 396. Стаматов, Н. Интеграционна форма на обучение по физика чрез “Основи на геофизиката”. В: научна сесия, Русе, ВТУ “Ангел Кънчев, 1994, стр. 128-132
 397. Стаматов, Н. Обучението по физика с използването на персонален компютър във физичния експеримент по оптика. В: ХХІІ Национална конференция по въпроси на обучението по физика, Ст. Загора, МОН, 1994, стр. 152-156
 398. Стаматов, Н. Приложение на математическото моделиране в обучението по физика. В: ІV национален симпозиум с международно участие, ВТУ" Св.св.Кирил и Методий", ВТУ, 1993, стр. 125-130
 399. стаматов,Н. За информацията в учебния процес по физика, Доклад от ХХІІ Национална конференция. В: ХХІІ Национална конференция по въпроси на обучението по физика, Ст. Загора, МОН, 1994, стр. 123-126
 400. Стаматов,Н. Обобщаване на знанията от раздел “Променливи токове” чрез решаване на задачи. В: ХХІІ Национална конференция по въпроси на обучението по физика, Ст. Загора, МОН, 1994, стр. 126-130
 401. Стаматов,Н. Приложение на символно-знаковата система в обучението по физика. В: доклади от научна конференция ІІ ч ППИ - силистра, Шумен, Хелиос, 1991, стр. 87-91
 402. Стаматов,Н., В. Стаматова. За ефективността на учебния процес и методичните “хитрини” на преподавателя. В: Майски научни четения, Силистра, РИТТ, 1998, стр. 235-238
 403. Станев, Ст. Използване на Excel и GEONExT при графоаналитичния метод в електрозадвижването. В: Научни трудове на Русенски университет том 48 серия 10, Русе, Русе, 2009, стр. 131-135, ISBN 1311-3321.
 404. Станев, Ст. Приложение на динамични математически модели на базата на GEONExT в геометрията и стериометрията. В: Научни трудове на Русенски университет том 47 серия 9, Русе, Русе, 2008, стр. 144 - 149, ISBN 1311-3321.
 405. Станев, Ст. Приложение на динамични математически модели на базата на GEONExT за построяване на геометрични места на точки (ГМТ). В: Научни трудове на Русенски университет том 47 серия 9, Русе, Русе, 2008, стр. 150-154, ISBN 1311-3321.
 406. Станев, Ст. Един подход при адаптация на интерактивен софтуер за езикови практики на български език “DVD – ресторант Венеция – 3”, реализиран на DIRECTOR 8.5 на MACROMEDIA. В: Научни трудове на Русенски Университет том 51, серия 10, Русе, 2012, стр. 092-096, ISBN 1311-3321.
 407. Стефанов, И. Т. Богданова. Система от интерактивни техники, ориентирана по етапите на теоретичното обобщение за усвояване на основни физични понятия по предмета "Човекът и природата" в 6 клас. В: Студентска научна сесия, РУ "А. Кънчев", 2010, стр. 71-75, ISBN 1311-3321.
 408. Стефанов, Л., Т. Богданова. Ултравиолетовите лъчи в живота на човека. В: В: Студентска научна сесия, Русе, РУ «А. Кънчев», Русе, издателство на Русенския университет "А. Кънчев", 2013, стр. 118-121, ISBN 1311-3321.
 409. Стефанова, Т. Т. Богданова. Презентация на нова специалност за Русенски университет, Филиал-Силистра, „Педагогика на обучението по физика и информатика”. В: Научни трудове на РУ, том 40, серия 5, Майски научни четения, РУ "А. Кънчев", 2003, стр. 160-164
 410. Стефанова, Т. Т. Богданова, Св. Дяковска. Система от физични експерименти в помагалото „Природата в опити”. В: сборник доклади, ХХХV Национална конференция по въпросите на обучението по физика, Експериментът в обучението по физика, Плевен, 2007, стр. 251-254
 411. Стефанова, Т., Т. Богданова, И. Ахмет. Концепция за разработване на система от физични експерименти за изучаване знанията по термодинамика и молекулна физика в СОУ. В: Майски научни четения, доклади и съобщения, Силистра, 1998, стр. 227-234
 412. Стефанова,Т., Т.Богданова. Интерактивните техники за систематизиране на знанията от „Човекът и природата”- 5 и 6 клас по цикъла на теоретичното обобщение. В: Годишник на ШУ, Т. ХVІІІ В 5, Природни науки ,Методика, Шумен, Университетско издателство, ШУ, 2008, стр. 52-64
 413. Стефанова,Т.,Т. Богданова, Б. Тодорова. Концепция за изграждане на система училищен физичен експеримент по класическа електродинамика в СОУ. В: Научни трудове на РУ, том 37, серия 3 "Електротехника, електроника, автоматика. Физика", Русе, 1999, стр. 441-444, ISBN 1311-3321.
 414. Тодорка Георгиева. "И. И. Срезневский и изучение сборников "Златоструй" и "Торжественник". В: "И. И. Срезневский и русское исторические языкознание: к 200-летию со дня рождения И. И. Срезневского. Сборник статей Международной научной конференции. 26-28 сентебря 2012 г., Рязань. Рязань, 2012,, Рязань, 2012, стр. с. 15-22., ISBN 978-5-88006-794-7.
 415. Тодорка Георгиева, Мария Томова-Михнева. Бог, цар и народ в Златоструй и Тържественик от XII век. В: Преславска книжовна школа, Шумен, Издателство "Фабер", 2019
 416. Томова М., Т. Георгиева. Духовният живот на старобългарското общество в края на ІХ - началото на Х век. В: Арнаудов сборник. Доклади и съобщения. Том 10., Русе, Лени - Ан, 2018, стр. 221 - 230, ISBN 978-619-7058-64-2.
 417. Томова, М. Сборникът Златоструй и неговите редакции. В: Известия на Научен център „Св. Дазий Доростолски“, кн.8, Русе, Университетски издателски център, 2016, стр. 24-28, ISBN 1313-7395.
 418. Томова, М. За оригиналните слова в състава на Златоструй от ХІІ в. В: Международен симпозиум, организиран от НЦ „Преславска книжовна школа“ към Шуменски университет „Епикоп Константин Преславски“, Шумен, 2015
 419. Томова, М. Представата на средновековния българин за греховността според оригиналните слова в сборника Златоструй от ХІІ в. В: Международен симпозиум „Християнство и книжнина“, към НЦ „Преславска книжовна школа“ , Шуменски университет „Епикоп Константин Преславски“, т.15, Шумен, Фабер, 2015, ISBN 978-619-00-0338-0.
 420. Томова, М. Трудът на средновековния българин. В: Научни трудове на РУ, Майски научни четения, Русе, 2015, стр. 8-11
 421. Томова, М. Езикови и културни проекции на гнева в Слово за кротките, тихите и гневливите в ркп. F.n.I.46, РНБ – Санкт Петербург. В: Културные коды в сознании и языке: Международный сборник научных трудов по лингвокультурологии / под ред. Е. Е. Стефанского, Самара, Русия, Самарской гуманитарной академии, 2015, стр. 53-56, ISBN 987-5-98996-167-2.
 422. Томова, М. Средновековният българин между вярата и неверието. В: Научни трудове на РУ, Студентска научна сесия, Русе, 2014, стр. 32-37
 423. Томова, М. Словообразуването в Слово за Цветница от Климент Охридски. В: Научни трудове на РУ,секция “Езикознание“, т. 52, серия 6.3, Русе, 2014, стр. 33-37
 424. Томова, М. Климент Охридски - учител и проповедник. IN: Научни трудове на РУ, Студентска научна сесия, Русе, 2013, pp. 49-52
 425. Томова-Михнева М., Т. Георгиева. Всекидневният живот на българина в края на ІХ – нач. Х век.. В: Научни трудове на Русенския университет. Том 57, серия 11.1, Студентска и докторантска научна сесия, Русе, Издателски център на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2018, стр. 9 - 16, ISBN 2603 - 4123 (on-l.
 426. Томова-Михнева М., Т. Георгиева. Ренесансовият идеал за човека в Симеоновия Златоструй.. В: Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски“ Книга Х, година Х, Русе, Издателски център на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 82 – 91, ISBN 1313-7395.
 427. Томова-Михнева М., Т. Георгиева. Проекцията на Златоустовия социален идеал в старобългарския сборник Златоструй.. В: В: Научни трудове на Русенския университет. Серия 11. Майски научни четения., Русе, Издателски център на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2017, ISBN 2603-4123 (on-lin.
 428. Трендафилова П, И Братанов, Т Георгиева. За някои културологични и лингвистични особености в три библейски превода на съвременен български език. В: Научни трудове на Русенския университет. Том 42, серия 6.2., Русе, 2005, стр. 63-69
 429. Трендафилова, Петрова К. За вариантността и синонимията при преходните фразеологични единици. В: Сб. Научни трудове. Том 45, серия 7.2. Майски научни четения., Русе, 2006, стр. 18-25
 430. Трендафилова, П. Културемы «благоразумие» и «неблагоразумие» в българских и русских пословицах и поговорках.. В: «Образ России в кросскультурной перспективе» (г. Дубна, 19 апреля 2013 г.). Под общей редакцией доктора философских наук, профессора Н. Г. Багдасарьян., Дубна, 2013, стр. с 170 – 175, ISBN ISBN 978-589847-3.
 431. Трендафилова, П. Теоретичен подстъп към лингвокултурологично съпоставително изследване на български и руски пословици и поговорки.. В: Научни трудове. Том 52, серия 11. Филиал Силистра. Майски научни четения., Русе, 2013, стр. с.13-18, ISBN 1311-3321.
 432. Трендафилова, П. Културемы и в българских и русских пословицах и поговорках. В: Под общей редакцией доктора философских наук, профессора Н. Г. Багдасарьян, Дубна, 2013, стр. 170-175
 433. Трендафилова, П. Прояви на културна асиметрия при български и руски паремии.. В: Научни трудове. Том 52, серия 11. Филиал Силистра. Майски научни четения., Русе, 2013, стр. с.42-47, ISBN 1311-3321.
 434. Трендафилова, П. Концептът „примирение” в български и руски пословици и поговорки.. В: Научни трудове, Том 52, серия 6.3. Езикознание. Литературознание. Изкуствознание., Русе, 2013, стр. с. 67-72, ISBN 1311-3321.
 435. Трендафилова, П. Форми на еквивалентност при руските и български пословици и поговорки.. В: Традиция и модерност в българската наука и образование. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга четвърта., Силистра,, 2011, стр. 202-208
 436. Трендафилова, П. Лингвостилистичен анализ на три поетически творби на Веселин Ханчев. В: Сб. Научни трудове. Майски научни четения., Русе, 2010, стр. 37 - 40
 437. Трендафилова, П. Библейският мит блаженството и мъката на душата в българската фразеология. В: Научни трудове. Том 49, серия 10. Майски научни четения, Русе, 2010, стр. 13-17
 438. Трендафилова, П. Фактори за възникване на фразеологизми с общ компонент съществителното “душа”. В: Сб. Научни трудове. Майски научни четения.Том 48, серия 8, Русе, Университетско издателство, 2009, стр. 36-41, ISBN 1311-3321.
 439. Трендафилова, П. Експресивни и смислови изменения при пословиците варианти. В: Сб. Научни трудове. Том 47, серия 8. Езикознание и литературознание., Русе,, 2008, стр. 127-132.
 440. Трендафилова, П. Сематични трансформации в понятието Бог като компонент на фразеологизми без библейски произход. В: Компартивнi дослIдження слов`янскьих мов i литературл ам`тi академiка Леонiда Булаховскього, Київ, 2008, стр. 236-245
 441. Трендафилова, П. Никола Куртев – откритието на българската ономастична литература. В: “Езикът на бесарабските българи – съхранена духовност и неизвестно бъдеще към НДФ “13 века България”, Силистра,, 2007, стр. 15-17
 442. Трендафилова, П. Семантични и прагматични изменения в някои български и руски пословици и поговорки с библейски произход.. В: : Научные традиции славистики и актуальные вопросы современного русского языка. Материалы международной научной конференции языковедов, посвещенной 100-летию со дня рождения профессора С. В. Фроловой,, гр. Самара (Русия), 2006, стр. 115 - 118.
 443. Трендафилова, П. Български и руски пословици и поговорки с библейски произход. В: Язык - культура - сознание. Международный сборник научных трудов по лингвокулытурологии, Самара, Самарской гуманитарной академии, 2005, стр. 145-149
 444. Трендафилова, П. Форми на вариантността при пословиците и умотворенията от преходен тип. В: Научни трудове. Том 44, серия 7.1. Майски научни четения, Русе, 2005, стр. 19-23
 445. Трендафилова, П. Отражение на християнската концепция за доброто и злото в българските народни мъдрости. В: Научни трудове. Том 44, серия 7.1. Майски научни четения, Русе, 2005, стр. 24-27
 446. Трендафилова, П. Български пословици и поговорки и библейските им еквиваленти. В: Научни трудове. Том 41, серия 6.2. Езикознание и летературознание. История, етнология и фолклор, Русе, 2004, стр. 70-75
 447. Трендафилова, П. Езикови и сематични отношения между руските и българските народни мъдрости. В: Научни трудове. Том 41, серия 7.2. Майски научни четения, Русе, 2004, стр. 16-25
 448. Трендафилова, П. Стилистични изяви на лексиката в съвременната ни публицистика. В: Научни трудове. Том 40, серия 5. Майски научни четения, Русе, 2003, стр. 23-27
 449. Трендафилова, П. За ролята на ситагматичните и парадигматични връзки при лингвостилистичния анализ в художествения текст. В: Научни трудове. Том38, серия 8 Майски научни четения, Русе, 2001, стр. 79-82
 450. Трендафилова, П. Особености при сематичната организация на изобразителните средства в библейския сакрален текст. В: Майски научни четения. Доклади и съобщения, т. I, Русе, 2000, стр. 187-190
 451. Трендафилова, П. Метаезикът - основен език на Библията (Смисъл въпреки превода). В: Майски научни четения. Доклади и съобщения, Силистра, 1998, стр. 64-74
 452. Трендафилова, П. Континуумът и типът означаване в библейската семиотична система. В: Майски научни четения. Доклади и съобщения, Силистра, 1998, стр. 60-64
 453. Трендафилова, П. Този сложен свят от знаци... (Стилистичният анализ в светлината на семиотичните идеи). В: Трудове на ВТУ, Филологически факултет Велико Търново. Том 31. Книга 2, 1995, стр. 275-281
 454. Трендафилова, П. Някои социолингвистични проблеми в българската паралингвистика. В: Проблеми на социолингвистиката, София, 1990, стр. 46-53
 455. Трендафилова, П. П. Влияние християнства на восприятие концепта „зло” в болгорской и русской народной мудрости.. В: Материалы Международнной научной конференции (г. Дубна, 11 апреля 2014 г). Россия в Глобальных сценариях ХХІ века. Под общей редакцией Н.Г. Багдасарьян, В.Г. Федотовой., Дубна, 2014, стр. с. 36-41, ISBN ISBN 978-5-89847-.
 456. Трендафилова, П., Георгива Т. Славянизмите като националнокултурни компоненти на езика в български и руски пословици и поговорки. – В: Научные традиции славистики и актуальные вопросы современного русского языка. (в съавторство. В: Материалы международной научной конференции языковедов, посвещенной 100-летию со дня рождения профессора С. В. Фроловой, 27-29 июня 2006., гр. Самара (Русия), 2006, стр. 119-123
 457. Трендафилова, П., Георгива Т. Лексиката на евангелските цитати в Слово о твари божии. В: Трети международен симпозиум “Преславска книжовна школа”. Т. 8, Шумен, 2005, стр. 199 – 206
 458. Трифонов, Г., Т. Богданова. Модел на интерактивен обобщителен урок по предмета "Човекът и природата" в 5 клас. В: Студентска научна сесия, РУ "А. Кънчев", 2010, стр. 60-65, ISBN 1311-3321.
 459. Узунтонев Т., С.Белчев, К.Богданов, В.Манев,. Изследване на състоянието на електромагнитни дюзи common rail на стенд за симулация на неизправностите в горивната уредба на дизелов двигател. В: Доклади на Трети международен научен конгрес , том ІV, 50 години ТУ-Варна, Варна, 2012, стр. 100-102, ISBN 978-954-20-0553-7.
 460. Узунтонев, Т., В.Манев, С.Белчев,. Междинно охлаждане на отработилите газове в системата за рециркулация с цел намаляване на отделяните азотни окиси при двигател Д3900. В: В Доклади на ХVІ Международна научно-техническа конференция MOTAUTO,09 Слънчев бряг 2009г.,, Слънчев бряг, 2009, стр. 32-34, ISBN 1313-5031.
 461. Узунтонев, Т.,С.Белчев, В.Манев,. Система за каталитична редукция на азотните окиси в отработилите газове на дизеловите двигатели като алтернатива за постигане на Евро 6. В: Доклади на ХVІІІ Международна научно-техническа конференция ЕКО ВАРНА ”2011, Варна 2011г, 2011, стр. 151-155, ISBN 954-20-00030.
 462. Узунтонев,Т., С.Белчев, В.Манев,. Оптимизиране нивото на рециркулация на отработените газове с цел намаляване съдържанието на азотни окиси на двигател Д3900”. В: Научна конференция РУ”А.Кънчев”2007, Русе, 2007, стр. 217-221, ISBN 1311-3321.
 463. Чернева, Л. Програма за анализ характеристикине на непрекъснати регулатори.. В: Научна канференция РУ-ФС’10, Русе, 2010
 464. Чернева, Л. Програма за избор и оптимална настройка на непрекъснати регулатори.. В: Научна канференция РУ-ФС’10, Русе, 2010
 465. Чернева, Л. Програмен пакет за анализ на линейна непрекъсната САР.. В: Юбилейни майски научни четения, Силистра, 2006
 466. Чернева, Л. Програмен пакет за анализ на нелин.звена и нелинейни системи.. В: Юбилейни майски научни четения, Силистра, 2006
 467. Чернева, Л. Тестер за следене подаването на искрата на бензинови двигатели в установен режим, Добруджански технологичен колеж – гр. Добрич,11.10.2001г.. В: Трета научна конференция"5 години ДТК", Добруджански технологичен колеж – гр. Добрич, 2001
 468. Чернева, Л. Използване програмируеми логически контролери при провеждане на упражнения и курсово проектиране по дисциплината ТСА. В: ЮНК – Ямбол, Ямбол, 1995
 469. Чернева, Л. Организация и управление на Гъвкава автоматизирана отрезна система,Научно-практическа конференция “ГАОС – насоки за развитие и приложение". В: Научно-практическа конференция “ГАОС – насоки за развитие и приложение”, Силистра, 1987
 470. Чернева, Л., Димов Йордан. Програмен пакет за анализ на нелинейни звена и нелинейни системи за автоматично регулиране. В: сборник „Научни Трудове” том 45, серия 7.2, Русе, Печатна база при РУ „Ангел Кънчев”, 2006, стр. 157-160
 471. Чернева, Л., Йордан Димов. Програмен пакет за анализ на линейна непрекъсната САР. В: Научни Трудове том 45, серия 7.2, Русе, Печатна база при РУ „Ангел Кънчев”, 2006, стр. 114-117
 472. Чернева, Л.,Василев И.,Денева В. Математически модел на реографска крива.. В: науч. тр. на Русенски унив.”А.Кънчев”, 40, Русе, 2003, стр. 99-103, ISBN 1311-3321.
учебни пособия
 1. Балевска, Ц. Ръководство за практически упражнения. Методика на обучението по литература. Силистра, ТИБО, 2008, стр. 84, ISBN 978-954-712-412-7.
 2. Богданова Т., Т. Стефанова. Сборник с тестове по «Човекът и природата» 5 и 6 клас,учебно помагало. Русе, Издателски център на РУ, 2010, стр. 77, ISBN 53 от изд. план.
 3. Богданова, Т. Ръководство за лабораторни упражнения по технически средства за обучение. Силистра, А. Ковачев, 1996, стр. 100, ISBN 1.
 4. Богданова, Т. Иновационни образователни технологии при педагогическата практика по физика, учебно пособие. Силистра, РИТТ, 2005, стр. 92, ISBN 954-759-099-5.
 5. Богданова, Т. Използване на иновационни дидактически технологии в обучението по физика, сборник с методически разработки. Силистра, РИТТ, 2002, стр. 100, ISBN 954-759-048-0.
 6. Галина Лечева. WEB-базиран курс по Антична литература. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
 7. Георгиева, Т. Помагало по историческа граматика. Русе, Университетско издателство, 2011, стр. 138, ISBN 978-945-712-539-1.
 8. Георгиева, Т. Старобългарски език: Задачи, текстове и речник. Силистра, РИТТ, 2004, стр. 77, ISBN 954-759-086-3.
 9. Горанова, Евг. Денева. Методика на обучението по информатика и информационни технологии. Силистра, изд. Рен-50, 2008, стр. 147, ISBN 9789547124103.
 10. Денева Евг. Бази от данни Задължтелна подготовка .Методически разпработки. Силистра, РИИТ Силистра, 2003, стр. 172, ISBN 954-759-049-9.
 11. Лебедова, Р. История и литература. Русе, Издателски център на РУ, 2008, стр. 148, ISBN 978-954-712-409-7.
 12. Лебедова, Р. Илияна Горанова. Български език и литература. Помагало за профилирана подготовка. Модул 1. Езикът и обществото Модул 2. Диалогични прочити. София, БГ учебник, 2020, стр. 183, ISBN 978-619-187-105-6.
 13. Лебедова, Р., Ил. Горанова. Български език и литература. Помагало за профилирана подготовка. Модул 2 Езикови употреби. Модул 2. Критическо четене. 11 клас. София, БГ учебник, 2020, стр. 112, ISBN 978-619-187-106-3.
 14. Лечева, Г. Западноевропейска литература (записки от семинарни занятия). Силистра, RITT, 2008, стр. 138, ISBN 10-954-759-201-7.
 15. Лечева, Г. Българската литература през Възраждането. Русе, Издателски център на РУ, 2007, стр. 188, ISBN 978-954-712-384-7.
 16. Лечева, Г. Помагало по старогръцка литература (епос - лирика - драма). Силистра, RITT, 2006, стр. 156, ISBN 10-954-759-148-7.
 17. Лечева, Г. Библейският Генотип в обучението по литература (методически разработки по литература за ІХ клас). Силистра, RITT, 2002, ISBN 10-954-759-148-7.
 18. Недев,Ив.,В. Димитрова, Ц.Балевска. Тестове по култура на речта:С пояснения за правописа на думите, за употреба на препинателните знаци, за писането на текст по зададена тема.. Силистра, РИИТ, 2005, стр. 328, ISBN 954-759-098-7.
 19. Николов Пл. Евг.Денева. Компютърни и комуникационни технологии. Силистра, Рен.50 Силистра, 2004, стр. 285, ISBN 954-712-230-4.
 20. Стефанова,Т. Т. Богданова, Д. Миткова. „Природата в опити”, учебно помагало за ЗИП и СИП в 5 клас по „Човекът и природата”. Силистра, РИТТ, 2006, стр. 51, ISBN 954-759-134-7.
книги
 1. Margarita Bakracheva, Daniel Pavlov, Aleksandr Gudkov, Andra Diaconescu, Andrey Kostov, Aneta Deneva, Anisa Kume, Anna Wójcik-Karpacz, Denitsa Zagorcheva, Diana Zhelezova-Mindizova, Elena Dedkova, Erila Haska, Evgeni Stanimirov, Gabriela Strauti, Ilie Taucean, Ivan Jovanović, Jarosław Karpacz, Jeanina Ciurea, Joanna Rudawska, Larisa Ivascu, Laura Milos, Manciu Venera, Marina Sheresheva, Matei Tamasila, Milica Veličković, Stanka Damyanova, Suzana Demyen, Vasilika Kume, Violeta Blazheva. THE INTERGENERATIONAL FAMILY BUSINESSES AS A STRESS MANAGEMENT INSTRUMENT FOR ENTREPRENEURS (Volume 1). Ruse (Bulgaria), Academic Publisher University of Ruse “Angel Kanchev”, 2020, pp. 126, ISBN 978-954-712-794-4.
 2. Авторски колектив (Георгиева, Т., П. Трендафилова, Г. Лечева). Известия на Научния цeнтър Св. Дазий Доростолски, Книга І.. Силистра, РИТТ, 2006, стр. 361, ISBN 1313-7395.
 3. Бенин, Н., Р. Русев, Й. Палежев, М. Душкова, П.Дойнов, С.Иванов, П. Пенев, С. Дачева, Ц.Балевска, Н. Еремиева, К. Гергицов, Г. Василев, Р. Горанов, Ж. Душков, З. Михайлова, Ю.Жилиев, Марагос. Стефан Гечев - отвъд традицията. Русе, Лени-Ан, 2007, стр. 251, ISBN 978-954-8190-69-5.
 4. Лебедова Р., Т. Георгиева, М. Сапунджиев. 1. Златна Добруджа – мит и реалност. - В:Известия на Научния център "Св. Дазий Доростолски". Книга ХIІ, година ХIІ. Силистра, Издателски център на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2020, стр. 187, ISBN ISSN 1313-7395..
 5. Стийл, Дж Л.,Къртис С. Мередит, Чалз Темпъл, консултанти: Диана Железова, Лидия Дачкова, Стела Дерменджиева. Четене, писане и дискусия във всяка учебна дисциплина - по Програмата Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(RWCT - Reading and Writing for Critical Thinking).. Фондация "Отворено общество" и БАЧ, ЕТО ООД, 2003, стр. 31, ISBN 954-91244-5-2.
 6. Стийл, Дж.Л.,Къртис Мередит, Чарз Темпъл;консултанти:Диана Железова, Лидия Дачкова, Стела Дерменджиева. Допълнителни стратегии за развитие на критическото мислене - по Програмата Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(RWCT - Reading and Writing for Critical Thinking).. Фондация "Отворено общество" и БАЧ, ЕТО ООД, 2003, стр. 52, ISBN 954-91244-6-0.
 7. Стийл, Дж.Л.,Къртис С. Мередит, Чалз Темпъл, консултанти: Диана Железова, Лидия Дачкова, Стела Дерменджиева. Модел за критическо мислене в рамките на учебната програма - по Програмата Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(RWCT - Reading and Writing for Critical Thinking). Фондация "Отворено общество" и БАЧ, ЕТО ООД, 2003, стр. 28, ISBN 954-91244-3-6.
 8. Стийл,Дж Л., Къртис С. Мередит, Чалз Темпъл, консултанти: Диана Железова, Лидия Дачкова, Стела Дерменджиева. Методи за насърчаване на критическото мислене- по Програмата Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(RWCT - Reading and Writing for Critical Thinking). Фондация"Отворено общество" и БАЧ, ЕТО ООД, 2003, стр. 47, ISBN 954-91244-4-4.
 9. Съставители: Георгиева Т., П. Трендафилова, Р. Лебедова. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски“ Книга Х. РУСЕ, Издателски център на Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2017, стр. 246, ISBN ISSN 1313-7395.
 10. Съставители: Георгиева Т , П Трендафилова. Известия на Научен център "Св. Дазий Доростолски", Книга 3. Силистра, РИТТ, 2008, стр. 46, ISBN 954-759-224-6.
 11. Съставители: Здравкова Зл., Г. Лечева, Т. Георгиева, П. Трендафилова, Я. Пометкова, Р. Лебедова,. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга VІІІ.. Русе, Университетски издателски център на Русенския университет, 2015, стр. 122, ISBN 1313-7395..
 12. Съставители: Здравкова Зл., Т. Георгиева, П. Трендафилова, Я. Пометкова, Р. Лебедова. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга V. Русе, Унив. изд. РУ, 2013, стр. 164, ISBN ISSN 1313-7395.
 13. Съставители: проф. Ив. Недев, доц. Т. Георгиева, доц. П. Трендафилова, д-р Я. Пометкова, доц. Р. Русев. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга ІІ. В памет на проф. Славчо Иванов. Силистра, ТИБО, Силистра, 2007, стр. 453, ISBN 954 759 184 - 3.
 14. Съставители:Радев, Р., Р. Русев, Р. Лебедова. Сборник в памет на проф. д-р Славчо Иванов. Велико Търново, Фабер, 2007, стр. 327, ISBN 978-954-775-788-2.
 15. Съставителски колектив: доц. д-р Т. Богданова, доц. дфн Т. Георгиева, доц. д-р Д. Железова, доц. д-р Р. Лебедова, доц. д-р Г. Лечева, д-р Е. Денева. • Известия на НЦ „Свети Дазий Доростолски“-Силистра, кн. IХ – материали от международен семинар „Образователните проекти на независима България“. Русе, Издателски център на РУ "Ангел Кънчев", 2017, стр. 193, ISBN 1313-7395.
 16. Съставителски колектив: доц. Лебедова, Р, доц. Т. Георгиева, доц. П. Трендафилова. Известия на Научния център "Св. Дазий Доростолски", кн. Х, година Х. Силистра, УИ „Ангел Кънчев“, 2017, стр. 245, ISBN 1313-7395.
 17. Съставителски колектив:доц. д- р Р. Лебедова, доц. д-р Р. Радев, доц. д-р Т. Георгиева, доц. д-р П. Трендафилова, гл. ас. д-р Г. Лечева. Традиция и модерност в българската наука и образование. Известия на НЦ “Св. Дазий Доростолски”, книга IV. Силистра, Издателски център на РУ "Ангел Кънчев", 2011, стр. 390, ISBN 978-954-8467-12-1.
 18. Трендафилова П , Т Георгиева. Библията в езика на старославянската книжнина. Силистра, РИТТ, 2006, ISBN 954-759-.
други трудове
 1. Lina Galina Lecheva, a PhD. Старобългарската писмена култура, работен вариант на учебно пособие, 2019,http://lechevag.blogspot.bg/p/blog-page_18.html, стр. 260
 2. Lina Galina Lecheva, a PhD. Litera scripta manet, Verba volat, страница от личен блог с научнопопулярни публикации с очаквана значимост за обществото, 2015,http://lechevag.blogspot.bg/p/1.html, pp. 100
 3. Богданова, Т. ТЕОРЕТИЧНОТО ОБОБЩЕНИЕ В СИСТЕМА ОТ ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА” В 5 И 6 КЛАС (НЕЖИВА ПРИРОДА), автореферат, изд. на РУ "А. Кънчев", 2012, стр. 53
 4. Българска асоциациа по четене и РИО - Силистра. Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(сборник материали), предговор - Диана Железова, сборник, 2003, стр. 121
 5. Горанова Евгения. Модел за обучение по информационни технологии в мултимедийна среда, автореферат, 2014,http://kr.uni-ruse.bg/index.php?r=file/download&id=3176, стр. 49
 6. Горанова Евгения. Методика на обучението по информатика и информационни технологии, web базиран курс - лекции, упражнения, тектове, 2013,http://cdo.uni-ruse.bg
 7. Григоров И.А. Моделиране на товари за комбинирано енергоосигуряване в градски зони, Автореферат за присъждане на ОНС "Доктор",Печатна база при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 40
 8. Железова, Д. Моделиране на умението за педагогическа рефлексия като детерминанта за устойчивото професионално развитие на учителя, автореферат, 2012, стр. 45
 9. Лебедова, Р. Цв. Цанова, Й. Георгиев. Съхранена памет. 75 години от подписване на Крайовската спогодба. Спомени на съвременници., сборник, 2015, стр. 165
 10. Манев, Кр., Н.Манева, Евг. Денева. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 9. и 10. клас (ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА), Методическо помагало, 2002,http://anubis.bg/в-помощ-на-директора-и-учителя-0/Материали-в-помощ-на-обучението-по-ИТ-30, стр. 139
патенти и др.
 1. Андонов К., Б. Евстатиев, Б. Манолова, И. Белоев, И. Григоров, Л. Михайлов, П. Пенев. TovaroviGrafici.exe – Компютърна програма, Сертификат за защитени авторски права, No 05.07.2016-4,2016.