РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Последно добавени публикации

статия Nunev, S. Club forms of activities and creation of educational environment promoting the development of social work students..// Social Work Education. The International Journal, 2019, No 38(6), ISSN Print ISSN: 0261-.
доклад Zlatanov. G A. Ivanova. A Concept for Administrative Panel of an Educational Mobile Quest Game. IN: Proceedings of 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, 2019, Ruse, Bulgaria, 2019, pp. (приета за печат), ISBN ISSN 1311-3321.
доклад Borisov, I. A. Ivanova. A Concept for a Mobile Educational Quest Game. IN: Proceedings of 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, 2019, Ruse, Bulgaria, 2019, pp. (приета за печат), ISBN ISSN 1311-3321.
доклад Atanasov, V. A. Ivanova. A Framework for Measurement of Interactivity of Digital Learning Resources. IN: Proceedings ot 42th International Conference MIPRO 2019, Opatija, Croatia, 2019, ISBN 1847-3946.
статия Nunev, S. T. Formation of positive attitudes towards persons with disabilities in social work students..// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 05(73), pp. 301-309, ISSN 2308-4944 (print).
монография Нунев, С. Модел на антидискриминационно обучение по социална работа. Съвременна теория и практика.. София, Издателство "Парадигма", 2019, стр. 412, ISBN 978-954-326-384-4.
доклад Andonov Y. Мекотъканната увреда важен фактор за фрактурното лечение. В: AO Trauma Course-basic principles of Fracture Management, София България, 2017
статия Корийков, Ц., Б., Сотиров. Метрологична проверка на зъбоизмервателни уреди с използване на контролни карти на кумулативни суми.// Научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев“- Русе, 1988, брой XXXI, N7, стр. 9-14
доклад Сотиров, Б. Специализирани приспособления за проверка на зъбоизмервателни уреди. В: Симпозиум „ Качевство 89“, Варна, 1987
статия Тошков, Т., Ц., Корийков, Б, Сотиров. Методологически проблеми при атестиране показателите на точност на образцови цилиндрични зъбни колела.// Научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев“-Русе, 1986, брой XXVIII,N10, стр. 125-131
доклад Тошков, Т., Ц., Корийков, Б, Сотиров. Проблеми по осигуряване единство на измерванията при контрол на цилиндрични зъбни колела. В: Семинар „Метрологично осигуряване на научно-внедрителска дейност“, Варна, 1986
доклад Andonov Y. Treatment of open fractures – where are differences?. IN: AOTrauma Seminar – Pediatric Fractures, София България, 2018
статия Ангелов С, Александров Д, Валентинов Б, Й. Андонов, С. Граматиков, И. Ванов. КАПИТУЛО-ТРОХЛЕАРНИ ФРАКТУРИ НА ДИСТАЛНИЯ ХУМЕРУС – РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ.// Ортопедия и травматология, 2016, брой 2, ISSN issn 0473-4378.
доклад Андонов Й, Косев П, Валентинов. Предно-латерален достъп при етапното лечение на пилонните фрактури. В: XXI Конференция „ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“, Трявна , България, 2015
доклад Андонов Й, Соколов Ц. Трансфибуларен достъп при стабилизация на фрактури на тибиално плато със задна депресия. В: XXIII Конференция „ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“, Трявна , България, 2018
доклад Андонов Й, Георгиев С, Донев Е, Граматиков С. Вискокоенергийни фрактури на тибиално плато лекувани с хибриден фиксатор- 10 години по-късно.. В: XIII-ти Национален Конгрес на Българската ортопедична и травматологична асоциация, София България, 2016
доклад Andonov Y. Staged treatment of high energy distal femoral fractures. IN: 20th EFORT Congress, Lisbon, Portugal, 2019
статия Андонов Й, Соколов Ц. Етапно лечение на високоенергийните фрактури в проксималния край на подбедрицата.// Ортопедия и травматология, 2019, брой 1, стр. 4-11, ISSN issn 0473-4378.
статия Петров Вл, Арабаджиева Д, Граматиков Т, Андонов Й. Ниско дозирана спинална анестезия при 80 годишен пациент с миастения гравис и пертрохантерно счупване на бедрото.// Анестезиология и интензивно лечение, 2018, брой 2, стр. 36-37
статия Косев П, Валентинов Б, АндоновЙ. Лечение на вродената псевдоартроза на тибията чрез компресионно-дистракционна външна фиксация и комнбинация от техники.Предизвикателства преди и след постигане на костно срастване.// Ортопедия и травматология, 2015, брой 2

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.