РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Последно добавени публикации

доклад Keseev V. Qualification Course for Maintenance of PLC Based Automatic Machines. IN: 29TH ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR EDUCATION IN ELECTRICAL AND INFORMATION ENGINEERING (EAEEIE), Ruse, Bulgaria, 2019, pp. 27-30, ISBN 978-1-7281-3222-8.
монография Петрова, Румяна. Аксиосфера на американизма. Лингвокултурно изследване на паремии. Дисертация за присъждане на научната степен "доктор на науките". Русе, РУ, 2016, стр. 465, ISBN 0000. Аксиосфера на американизма. Лингвокултурно изследване на паремии. Автореферат към Дисертация за присъждане на научната степен "доктор на науките". Русе, Русенски университет, 2016, стр. 47, ISBN 0000.
студия Petrova, Roumyana. Truth in Anglo-American Proverbs. - In: Proverbium 2019: 36. Burlington, VT, USA, University of Vermont, 2019, pp. 277-340, ISBN 0743 782X.
доклад Рускова, С., И, Русева. STRESS MANAGEMENT AS A TOOL FOR PREVENTION OF BURNOUT SYNDROME. IN: Научни трудове на Русенски университет, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2019, pp. под печат, ISBN 1311-3321..
доклад Todorova, M., S. Ruskova. Trends in Bulgarian Consumers’ Behavior Regarding Bio Foods. IN: “Journal of Emerging Trends in Marketing and Management”, Bucharest, The Bucharest University of Economic Studies Publishing House, 2019, pp. под печат, ISBN ISSN 2537-5865.
статия Бенин, Н. В тегобите на нищожното земно сществуване, където духът пребивава.// Картини с думи и багри, 2019, брой 3, ISSN 2603-5103.
статия Бенин, Н. Високонсният ден на Габриела Цанева.// Картини с думи и багри, 2019, брой 1, стр. 57 - 58, ISSN 2603-5103.
статия Maria Nikolova and Murthy Chavali. Recent Advances in Biomaterials for 3D Scaffolds: A Review.// Bioactive materials, 2019, No in press
студия Павлов, Д. Преглед на теории за социална размяна и социален капитал // Социално предприемачество в контектса на ко-мениджмънта. Русе, АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО, 2019, стр. 97-118, ISBN 978-954-712-771-5.
статия Kuytov S., S. Iliev. Club “Avtomobilist” 5 Years in The International Project Shell Eco-Marathon.// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - volume 57, 2018, No 4.1., pp. 22-26, ISSN 2603-4123.
статия Mitev E., S. Iliev, D. Guvev. DESIGN AND STUDY OF SUSPENSION’S ELEMENT FOR PROTOTYPE DTT-3 BY CATIA V5.// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - volume 57,, 2018, No 4.1., pp. 10-15, ISSN 2603-4123.
доклад Mitev E.,S. Iliev. INVESTIGATION ON GASOLINE ENGINE CHARACTERISTICS WITH SINGLE ENTRY AND TWIN ENTRY TURBINE. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - volume 58, book 4.1., Ruse, 2019, pp. 8-14, ISBN 2603-4123.
учебно пособие Асенова К. Застраховане. Русенски университет, web базиран курс, 2019, ISBN E learning.
учебно пособие Асенова К. Финансов анализ. Русенски университет, web базиран курс, 2019, ISBN E learning.
учебно пособие Асенова К. Банково дело. Русенски университет, web базиран курс, 2019, ISBN Е learning.
учебно пособие Бонева, М. Електронни услуги в бизнеса и публичния сектор. уеб базиран курс, Русенски университет, 2019, ISBN -.
учебно пособие Евстатиев Б., Д. Киряков. Теоретична електротехника. Ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Академично издателство на, 2019, стр. 44, ISBN 978-954-712-780-7.
статия Assenova K. Current stage and perspectives for the advancing development of the Danube region - Factors of growth.// Knowledge, 2019, No 34.1, pp. 119-124, ISSN 2545-4439.
доклад Golemanov T., E. Golemanova. Using TOST in Teaching Mutual Exclusion, Synchronization, and Deadlock. IN: 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE) 2019, University of Ruse, Bulgaria, 2019, ISBN 978-1-7281-3222-8.
доклад Golemanova Е., T. Golemanov. Declarative Implementations of Genetic Algorithms in Control Network Programming. IN: Proceedings of ACM Computer Systems and Technologies (CompSysTech’19), Ruse, BULGARIA, ACM, 2019, pp. 91-97, ISBN 978-1-4503-7149-0.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.