РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Последно добавени публикации

доклад Todorova, B. The Idea of Simplicity in Knowledge and Training in Natural Sciences. IN: Proceedings of University of Ruse - 2020, volume 59, book 6.4. Education – Research and Innovations, Ruse, 2020, ISBN 1311-3321(print).
доклад Тасев Г., М. Николов. ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ HA ДИСЕРТАЦИОНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН. В: XXIX„МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ ’2020, София, 2020, стр. 65-71, ISBN 1314-4669.
доклад Раянова, Кр. Institutionalizing terrorism as a factor of socio-political Destruction in the context of the development of global socio-political processes. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, Русе, Русенски университет, 2020, ISBN 2603-4123.
доклад Раянова, Кр. ESSENCE OF THE CONCEPT OF NATIONAL SECURITY. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, Русе, Русенски университет, 2018, pp. 163-168, ISBN 2603-4123.
доклад Раянова, Кр. INSTITUTIONALIZING TERRORISM AS A FACTOR OF SOCIO-POLITICAL DESTRUCTION IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF GLOBAL SOCIO-POLITICAL PROCESSES. IN: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2019, pp. 136-148, ISBN 2603-4123.
доклад Дачев Л., Раянова Кр., Милкова Б. Проучване и сравнителен анализ на законодателствата на Републи- ка България и Република Румъния. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 262-268, ISBN 1311-3321.
доклад Раянова, Кр. Институционализиране на тероризма като фактор на социално-политическо разрушение в контекста на развитието на глобалното социално-политически процеси. В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, Русе, Русенски университет, 2019, ISBN 2603-4123.
доклад Раянова, К. Агресията, като международно престъпление. В: Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, Шумен, Университетско издание „Свети Константин Преславски“, 2018, стр. 183-187, ISBN 1314-3921.
доклад Раянова К. PRESERVATION OF POLLUTION OF DANUBE RIVER WATERS. IN: INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, Бургас, 2016, ISBN 2534-8485.
доклад Mincheva P., L. Todorova. COMPETENCE-BASED ASSESSMENT OF PRACTICAL TRAINING IN OCCUPATIONAL THERAPY FOR PHYSICAL DYSFUNCTION (Базирано на компетенции оценяване на практическото обучение по ерготерапия при физически увреждания). В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, Русе, 2020, ISBN ISSN 2603-4123 (o.
доклад Mincheva P., R. Anastasova. Tele-Occupational Therapy: Experience with Bulgarian Children During COVID-19 Pandemic. IN: 2020 International Conference on Assistive and Rehabilitation Technologies, Gaza, 2020
доклад Ivanova V., L. Todorova. Exchange of Student Experiences in OT Education through Participation in International Projects. IN: Reports Awarded with BEST PAPER Cristal Prize, Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2020
доклад Piliova K., E. Erginova, L. Todorova. Creative and Physical Activities in Occupational Therapy Intervention for Mental Health. IN: Proceedings of University of Ruse, volume 59, book 8.5, Русе, Академично издателство, 2020, pp. 112-115, ISBN 1311-3321.
доклад Way A., L. Todorova. Occupational Therapy Identity in European Perspective - International Student Exploration. IN: Proceedings of University of Ruse, volume 59, book 8.5, Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2020, pp. 107 - 111, ISBN 1311-3321.
доклад Doncheva, Julia, Ekaterina Ivanova. Speech communication - one of the main prerequisites for successful socialization of the preschool child. IN: Proceedings of the first virtual scientific conference of the English Language Department in the College of Basic Education - Al-Mustansiriyah University in cooperation with the University alturath Co, Iraq, English Language Department in the College of Basic Education - Al-Mustansiriyah University, 2020, pp. 1093 - 1103, ISBN 1815 - 7467.
доклад Marinov, M. An Interpreter Implementation of STRIPS Plans Used in Knowledge-Managed Tutoring Systems. IN: IEEE International Conference Automatics and Informatics’2020 (ICAI’20), IEEE Xplore, 2020
доклад Vitliemov, P., D. Bratanov, M. Marinov. An Approach to Use Virtual and Remote Labs in Mechatronics Education Based on Cloud Services. IN: 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE), IEEE Xplore, 2020
монография Маринов М. Модели на данни в нерелационните системи : монография. Русе, БРЯГ Медиа Груп ЕООД, 2019, стр. 120, ISBN 978-619-90584-4-2.
доклад Еркянова, Г. Имуществени последици при развод по взаимно съгласие в брачния договор. В: Научна конференция „100 ГОДИНИ УНСС – 100 ГОДИНИ ПРАВО В УНСС”, Университет за национално и световно стопанство, 2020
монография Иванова, Е. Педагогически технологии за приобщаващо обучение по „Околен свят” за ученици от начален етап на образование (I и II клас). Русе, ПРИМАКС - Русе, 2020, ISBN 978-619-7242-78-2.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.