РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Последно добавени публикации

статия Nakov G., Brandolini A., Hidalgo A., Ivanova N., Jukić M., Koceva Komlenić D. Lukinac J. Influence of apple peel powder addition on the physico-chemical characteristics and nutritional quality of bread wheat cookies.// Food Science and Technology International, 2020, No 1, pp. 1-9
статия Грозева Д., Велчева К. Ултравиолетови лъчи, влиянието им върху кожата и фотопротекция/под печат/.// PRO MEDIC, 2020, брой 2
статия Marinov M. ,E. Najdenova, R. Prodanova, S. Tsoneva, N. Stoyanov. Synthesis of new Indometatacin derivatives with 3-aminospirohydantoins and 3-amino-5-methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione.// BCC, 2017, No B.49, pp. 40-45
доклад Stoyanov N., M. Marinov. Synthesis of 1-amino and 1-nitroso derivatives of 2',3'-dihydro-2H,5H-spiro[imidazolidine-4,1'-indene]-2,5-dione. IN: Proceedings Univercity of Ruse “Angel Kanchev”, Русе, 2018, pp. 22-24
статия Enchev V., N. Markova, M. Marinov, N. Stoyanov, M. Rogojerov, A. Ugrinov, I. Wawer, M. Pisklak. 2-Methylthio-imidazolins:a rare case of diferent tautomeric forms in solid state and in solution.// Str.Chem., 2017, No vol.28,3, pp. 757-772
статия Marinova P., M. Marinov, D. Georgiev, M. Becheva, P. Penchev, N. Stoyanov. Synthesis and antimicrobial study of new Pt(IV) and Ru(III) complexes of fluorenylspirohydantoins.// Revue Roumaine de Chimie, 2019, No 64, pp. 595-601
статия Marinov M., E. Naydenova, G. Momekov, R. Prodanova, N. Markova, Y. Voynikov, N. Stoyanov. “Synthesis, Characterization, Quantum-Chemical Calculations and Cytotoxic Activity of 1,8-Naphthalimide Derivatives with Non-Protein Amino Acids”.// Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 2019, No 19 (10), pp. 1276-1284
доклад Деликостов Т., Н. Тончев, Ал. Монов. Многокритериално оптимизиране на параметрите на качеството при подфлюсовото наваряване с различни електродни материали. В: XVI Международна научна конференция “Транспорт 2006“, София, 2006, ISBN 978-954-12-0130-5.
доклад Саид Г., Д. Станчев, Н. Станчева, Т. Деликостов. Изследване на грешката при използване на два първични преобразувателя за измерване на разхода на гориво на мобилни машини. В: Trans&MOTAUTO2006, v.2, Варна, 2006, стр. 7-10
доклад Станчев Д., Т. Деликостов, Д. Бекана, Б. Борисов. Относно възможността за използване на два първични преобразувателя при определяне икономическата характеристика на мобилни машини. В: Trans&MOTAUTO2006, v.2, Варна, 2006, стр. 3-6
доклад Батанов С., Н. Станчева, Д. Станчев, Е. Маринов. Схема на система при измерване разхода на гориво на мобилни машини с два преобразувателя. В: Trans&MOTAUTO 2006, v.1, Варна, 2006, стр. 62-65
доклад Станчев Д., Т. Деликостов, Г. Саид, С. Батанов. Изследване на икономическите показатели на лек автомобил в градски условия. В: НТ на РУ “А. Кънчев”, т. 45, с. 2.2, Русе, 2006, стр. 161-164
статия Деликостов Т. Относно използването на турбинни преобразуватели за разход на гориво в тракторите.// Селскостопанска техника, София, 2006, брой 1
доклад Стойкова В., Т. Деликостов, И. Гинков, Д. Станчев. Анализ на схеми за регистриране на информацията при система за оптимално управление на земеделски тракторен агрегат. В: НТ на ТК-Ямбол, Русе, 2006
доклад Саид Г., В. Стойкова, Т. Деликостов, Д. Станчев. Относно необходимостта и възможността за използване на турбинни преобразователи за измерване разхода на гориво на мобилни машини с дизелови двигатели. В: Трудове на ЮНК на РУ “А. Кънчев”, т. 44, серия 4, Русе, 2005, стр. 39-44
доклад Любенов Д., Ив. Митев, Т. Деликостов. Сравнителна оценка на методите за възстановяване на детайлите чрез автоматично наваряване под слой от флюс, вибродъгово наваряване и наваряване в защитна газова среда. В: НТ на РУ ”Ангел Кънчев”, т.44, Русе, 2005, стр. 31-35
доклад Деликостов Т. Методика за определяне константата на турбинни първични преобразуватели за гориво по данни за калибровъчната им характеристика. В: Юбилейна научна конференция “10 години Тракийски университет”, Ст. Загора, 2005, стр. 205-208
доклад Саид Г., Д. Станчев, Т. Деликостов. Основни задачи при изследване на горивната икономичност на мобилни машини чрез компютърно симулиране. В: Юбилейна научна конференция “10 години Тракийски университет”, Ст. Загора, 2005, стр. 209-212
доклад Стойкова В., Д. Станчев, И. Гинков. Изследване на турбинен разходомер за течни горива FT-110. В: ЮНК на Тракийски университет, Ст. Загора, 2005, стр. 201-204
статия Деликостов Т. Оптимизиране параметрите на подфлюсово наваряване при използване на електродна лента.// Селскостопанска техника, София, 2005, брой 3, стр. 14-18

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.