РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Теменужка
Фамилия: Богданова
Адрес:
Телефон:
Email: tbuhcheva@uni-ruse.bg
Националност: българка
Дата на раждане: 25 юни
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 1987 - 2016
Заемана длъжност или позиция: Доцент, Директор на Филиал Силистра от 2015 година, ръководител на ЦПО-Филиал Силистра от 2012 година, координатор на магистърски курс от 2012 година, координатор на група за специализация от 2012 го
Основни дейности и отговорности:
Като директор работя за изпълнение на мандатната програма на академичното ръководство.
-Председател съм на Съвета на Филиал Силистра
-Преподавателска работа- обучение на студентите по физични дисциплини и информационни технологии
-Организира, контролира и оценява текущата и преддипломната педагогическа практика на студентите от специалност Физика и информатика
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „А.Кънчев”
Филиал- Силистра, ул Албена 1
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска работа в областта на висшето образование и научна дейност в областта на образованието и обучението.
от -до: 1981 - 1987
Заемана длъжност или позиция: учител по математика и физика
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в областта на математичните и физични науки
Име и адрес на работодателя:
ОУ „Кирил и Методий”, гр. Силистра
Вид на дейността или сферата на работа: Образователни и възпитателни дейности в сферата на средното образование
от -до: 1976 - 1981
Заемана длъжност или позиция: лаборант -демонстратор в катедра Физика
Основни дейности и отговорности:
подготовка на опитните установки за упражнения по физика и демонстриране на опити
Име и адрес на работодателя:
Учителски институт, гр. Силистра, ул. Албена 1
Вид на дейността или сферата на работа: Дейности, свързани с организиране, подготовка и експериментиране на физични явления и процеси в лабораторни условия пред студентска аудитория
Образование и обучение
от -до: 2013 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доцент
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ
Ниво по националната класификация:
от -до: 2012 - сега
Наименование на придобитата квалификация: ОНС "доктор"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ
Ниво по националната класификация:
от -до: 2011 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: докторант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
докторантура в самостоятелна подготовка към по научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по...
на тема: “Теоретичното обобщение в система от интерактивни методи и техники в обучението по „Човекът и природата" 5 и 6 клас
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Р У
Ниво по националната класификация:
от -до: 1988 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: информатика и информационни технологии в образованието
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Дисциплини, свързани с компютърните науки и умения за работа с различни софтуерни продукти.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "А. Кънчев"
Ниво по националната класификация: преквалификация
от -до: 1983 - 1988
Наименование на придобитата квалификация: учител по физика и математика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Педагогически и методически дисциплини, свързани с преподавателска дейност в научните области физика и математика; умения за ефективна възпитателна дейност
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Шуменски университет „Св.Св. К. Преславски”
Ниво по националната класификация: ОКС магистър
от -до: 1972 - 1975
Наименование на придобитата квалификация: учител по математика и физика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Умения, свързани с преподавателска дейност по математични и физични дисциплини; умения за възпитателна работа с ученици от средното училище.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Учителски институт, Силистра
Ниво по националната класификация: ОКС професионален бакалавър
от -до: 1969 - 1971
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ПМГ "Св. Кл. Охридски", гр. Силистра
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
добро добро добро добро
руски
много добро много добро много добро много добро
френски език
Социални умения и компетенции: - Поддържам добри контакти с институции и фирми;
-Умения за екипна работа при подготовка и осъществяване на проекти и в обучителни семинари.
- Умения за работа с учители и други административни и ръководни кадри, придобити от професионалния ми опит и заеманата позиция на директор.
- Умения за ефективни комуникации с хора от различни социални слоеве и различни възрастови групи, придобити от работата ми като преподавател и особено от работата ми като общински съветник, където отговорностите ми са преди всичко са били в сферата на образованието, социалните дейности и въпросите, свързани с младежта и спорта и местното самоуправление.
Организационни умения и компетенции: - Умения за управления на проекти, придобити от опита като ръководител на проекти.
- Умения за организиране и ръководство на педагогически практики на студенти от Русенски университет.
- Организационни умения, придобити от заеманите длъжности като ръководител катедра и директор
- Организационни умения и опит, усъвършенствани от практиките в участието и управлението на екипи в гражданския сектор- СНЦ.
Технически умения и компетенции: - Умения за работа с аудиовизуални технологии, с компютърни технологии и с мултифункционални устройства: скенер, принтер, ксерокс, придобити от работата ми като преподавател по аудиовизуални и информационни технологии и от допълнителните ми обучения и квалификации.
Компютърни умения и компетенции: - Знания от областта на информатика и информационните технологии - отлично владеене на Word, Excel, Power Point и др.
- Умения за обработка на база данни и използването на Интернет. Много добро справяне с Photo Shop, Publisher, Adobe Reader
- Уменията са придобити от преквалификацията по информатика и информационни технологии.
Артистични умения и компетенции: Вдъхновяват ме различни ситуации, хора или отношения, които отразявам под формата на стихове или проза.
Свидетелство за управление на МПС: Притежавам свидетелство за управление на МПС, категория В
Допълнителна информация  
Научни интереси Методика на обучението по физика, Интерактивни методи и техники, Електронно и дистанционно обучение
Научно-изследователска дейност Участник в 8 научноизследователски проекти към фонд „Научни изследвания” на РУ "А. Кънчев", ръководител на 5 от тях
Награди - Специалната награда за цялостен принос към развитие и утвърждаване на Филиал-Силистра към РУ "А. Кънчев"през 2011 г.по случай 40г. юбилей
- Носител на специалната награда на Филиал -Силистра към РУ "А. Кънчев" за цялостен принос през 2004 г.
Научен ръководител - на студентска и докторантска научна сесия от 2010 до 2015г.;
- на 6 успешно защитили дипломанта, петима от които са получили европейски стипендии и награди;
- научен ръководител на над 31 студентски публикации
Допълнителни обучения - Курс по системата на OXFORD CENTRE – NEW HEADWAY с ниво на владеене PRE-INTERMEDIATE
- По програма „Учене през целия живот”
Използване на собствени научни резултати - Разработени интерактивни методи и техники по учебните дисциплини, които водя
- Конструирани тестове, изготвени презентации и постери за учебните дисциплини
- Дидактическа банка за педагогическите практики на студентите от специалност Физика и информатика
Други дейности - Координатор на магистърска програма "Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище" от 2012 година;
-Член на Университетската комисия по качество на образованието и акредитацията;
-Отговорник по качество на образованието и акредитацията във Филиала;
-Член на Академичния съвет на университета.
- Обучение на студенти от групата в специализацията за получаване на Педагогическа правоспособност към Центъра за продължаващо обучение във Филиала
- По покана РИО на МОМН Силистра през 2011 г.провежда курс с учителите от Силистренска област по предмета „Човекът и природата”, 5 и 6 клас
- Отговорник за ежегодно организиране и провеждане на конкурс за мултимедийна презентация или WEB сайт по направление Природни науки и информационни технологии
- Организиране и провеждане на състезание "Минута стига"
Участия в комисии и съвети, извън РУ - Ежегодно член на комисия в международен екологичен форум "Сребърна";
- Като общински съветник два мандата - член на постоянната комисия:"Образование, наука и медийна политика"
блогове www.bogdanova.blog.bg
http://www.bogdanova-silistra.blogspot.com/
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.